Anda di halaman 1dari 11

Sajak Arkitek Kota (SN Muhammad Hj Salleh)

Maksud
Rangkap 1 Kawasan kota sepatutnya dibangunkan oleh golongan yang benar-benar bertanggungjawab. Mereka merupakan golongan yang arif dan banyak pengetahuan tentang selok belok dan keadaan serta keperluan semasa kota yang hendak dibangunkan. Rangkap 2 Hal ini demikian kerana, mereka merupakan penghuni yang mendiaminya. Banyak kajian dibuat dan mengambil kira pandangan dan kepentingan pelbagai pihak yang menghuni kota tersebut. Rangkap 3 Perancang kota juga seharusnya seorang yang mencintai alam sekitar. Kehidupan flora dan fauna perlu dipelihara. Keindahan alam semula jadi perlu dipertahankan malah perlu diperindah dengan landskap yang mempesona. Rangkap 4 Orang yang membina kota merupakan generasi muda yang bukan sahaja luas ilmu pengetahuannya malah sarat dengan idea-idea yang bernas.

Tema
Keperluan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan di kota.

Persoalan
1. 2. 3. 4.

P e r s o a l a n k e p r h a t n a n p

e nti n g d al a m m e m a h a mi se su at u ke a d a a n. Ni lai ini p e nti n g sup aya ses uat u kea da an da pat difa ha mi. P er so al a n p e m b a n g u n a n ko ta p er lu dil ih at d

a r p a d a p e l b a g a i a s p e k . P e m b a n g u n a n k o t a

p e r l u

d i l i h a t

m e n e r u s i

p e l b a g a i

sud ut. P er so al a n ke p e nti n g a n m e nj a g a al a m se kit ar .A la m se kit ar p er lu dij a g a. P er so al a n g e n er as i m u d a m e mi lik i p el b a g ai id e a b er n

a s . G o l o n g a n i n i m e m p u n y a i i d e a i d e a

b a r u

y a n g

b e r n a s .

Bentuk

1. 2.

B e n t u k

b e b a s

J u m l a h

r a n g k a p

r a n g k a p

R a n g k a p

baris ayat Rang kap 2 -6 baris ayat Rang kap 3 -5 baris ayat Rang kap 4 3. Rima akhir setiap rangkap - Rangkap 1 abacdea - Rangkap 2 aabcdd - Rangkap 3 abcad - Rangkap 4 ab

b a r i s

a y a t

Nada
Sinis

Gaya Bahasa
1. 2. 3. 4. 5. 6.

A y a t n y a

p e n d e k p e n d e k

C o n t o h n y a

pera saan musi m Diksi mud ah difah ami Cont ohny a: pem erhat i tasik Aliter asi perul anga n kons onan p Cont ohny a: pere nung di perp ustak aan Ason ansi perul anga n vokal i Cont ohny a: fiil langi t dan saba r bumi Kata gand a Cont ohny a: berb agai-

b a g a i

M e t a f o r a

C o n t o h n y a

j i w a

l a u t , d i a m

b a t u ,

p e r a s a a n

m u s i m

7.

1. 2. 3. 4. 5.

P r m b n a C n o n a p n a l p m a c g p n a a p n e a

N i l a i

N a c n a a a a m s k a A a m s k a

p e r l u d i s a y a n g i . N i l a i b e r t o l e r a n s i . N i l a i i n i p e n t i n g d a l a m m e n j a l a n i k e h i d

u a s h r n e u a m a d k t

N a b r n g n j w a B r n g n j w a m e j g k i d h n a a m s k a .

N a b a s n d l m m e m b a k p t s n K b a s n a p

n t i n g a p a b i l a m e m b u a t k e p u t u s a n .

N a r s o a d l m s m u a p k K r s o a a p n n d l m s m u a p k

Pengajaran
1. 2. 3. 4. 5.

K i t a

h e n d a k l a h

m e m p u n y a i

p e n g e t a h u a n

dan peng alam an yang luas sema sa mera ncan g pem bang unan . Kita hend aklah men gam bil kira kepe nting an rakya t ketik a mem bang unka n nega ra.. Kita perlul ah mem buat perti mba ngan yang bijak sana sebel um mem buat keput usan. Kita hend aklah memi kirka n benc ana alam yang mun gkin timbu l akiba t pem bang unan

k o t a . .

K i t a

h e n d a k l a h

m e n j a d i

p e r a n c a n g

y a n g

b a i k

y a n g

m e m p u n y a i

p e l b a g a i

idea bern as dan alter natif.