Anda di halaman 1dari 2

MyCoid PSMB/OJT/T/1/08

No Kod Majikan. Kod Borang 107

SKIM LATIHAN ON-THE-JOB UNTUK PKS TUNTUTAN ELAUN PENGAJAR DI BAWAH AKTA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD, 2001 (Akta 612) 1. Nama dan Alamat Berdaftar Syarikat : Pegawai Dihubungi: _________________________ No Telefon 2. Tajuk Latihan On-the-Job : 3. Butir Pengajar : Nama MYKad/NRIC Jawatan :_____________________________

4. Tuntutan Elaun Pengajar RM 5 x .......... jumlah jam x ................ pelatih RM ___________________

5. Bil.

Butir butir Pelatih Nama pelatih Mykad/NRIC Warganegara Jantina Tandatangan*

Nota: Bilangan maksima pelatih adalah 4 orang. Sila isikan lampiran A untuk setiap pelatih. PENGESAHAN MAJIKAN 6. Saya mengesahkan maklumat dan dokumen sokongan yang dikemukakan bersama tuntutan ini adalah benar, betul dan lengkap. Saya juga mengesahkan tidak akan menggunakan dokumen yang sama untuk menuntut dari agensi lain selain daripada PSMB. PSMB mempunyai hak untuk menyiasat atau mendapatkan dokumen tambahan bagi menyokong tuntutan saya, jika perlu. Saya telah membaca, faham dan bersetuju untuk terikat dengan Seksyen 41 Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 612). PSMB boleh, atas budi bicaranya, menarik balik geran latihan yang diluluskan dan mendapatkan semula serta merta sebarang wang yang telah dibayar, jika saya didapati memberi keterangan palsu atau mengelirukan atau menggunakan dokumen yang mengelirukan bagi mendapatkan geran latihan dari Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia. 7. Saya telah membaca, faham dan menerima terma dan syarat di bawah skim latihan ini.

TANDATANGAN NAMA JAWATAN

: : :

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Pengerusi/Pengarah Urusan/Pengurus Besar/Akauntan/ Pengurus / Eksekutif (Sila nyatakan jawatan) (potong mana yang tidak berkenaan) ______________________________________________

TARIKH

++ sila pastikan borang diisi dengan lengkap untuk membolehkan proses dilakukan dengan lancar dan mengelakkan tuntutan dikuiri atau ditolak.

Lampiran A

LOG KEHADIRAN DAN PENILAIAN BAGI LATIHAN ON-THE-JOB


Tajuk program : Nama Pelatih : Jawatan Pelatih : Unit/Bahagian: SN 1 2 3 4 5 6 Tugas utama/Kandungan/Subjek diliputi Cara Pembelajaran (Isikan satu untuk setiap pelatih) Objektif Pembelajaran : Nama Pengajar Dalaman : Jawatan Pengajar : No. Telefone/telefon Bimbit Pengajar: Tarikh Latihan Jam Latihan Dari Ke Jumlah Jam PR* Tandatangan Pelatih Pengajar

(sila gunakan lampiran sekiranya perlu)

KESELURUHAN
*Performance rating (PR) : A Sangat Baik B Baik C Tidak Memadai D Gagal ** pelatih perlu mendapatkan sekurang-kurangnya C untuk PR

DILULUSKAN OLEH Nama : Jawatan : Tandatangan: Tarikh :

++ sila pastikan borang diisi dengan lengkap untuk membolehkan proses dilakukan dengan lancar dan mengelakkan tuntutan dikuiri atau ditolak.