Anda di halaman 1dari 43

BBFM2104 Pengurusan Kewangan 1

BAB 1 Pengenalan

PERANAN PENGURUSAN KEWANGAN

Membuat keputusan pelaburan dan pembiayaan


Membuat keputusan berkaitan bahan mentah yang akan dibeli Memikirkan cara bagaimana untuk membiayai pembelian bahan mentah tersebut

Membuat perancangan & ramalan kewangan


Membuat perancangan kewangan masa hadapan syarikat Menyediakan belanjawan pendapatan dan pebelanjaan masa hadapan syarikat

Kawalan dan koordinasi


Mengawal aliran keluar masuk tunai syarikat Berinteraksi dan berkerjasama dengan pengurus lain untuk memastikan syarikat beroperasi dengan cekap

Berurusan di pasaran kewangan


Membuat keputusan pembiayaan yang cekap dan berkesan

MATLAMAT PENGURUS KEWANGAN


Untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham dan bukannya memaksimumkan keuntungan Memaksimumkan keuntungan tidak mengambil kira i)Aliran tunai ii)Pemasaan iii)Risiko. Aliran tunai
Dalam pengiraan untung syarikat perolehan tuani dan bukan tunai diambil kira sebagai pendapatan. Dengan yang demikian untung syarikat tidak mengambarkan tunai sebenar syarikat.

Pemasaan
Memaksimumkan untung mengabaikan pemasaan pulangan dari projek

Risiko
Risko yang tinggi akan menghasilkan ketidakpastiaan yang tinggi, dengan adanya ketidakpatian yang tinggi ianya akan menyebabkan harga pasaran syarikat tersebut jatuh

MASALAH AGENSI
Perhubungan agensi berlaku apabila pemilik sesebuah syarikat (pemegang saham/lembaga pengarah) mengupah individu lain (pengurus syarikat) untuk menjalankan operasi syarikat bagi pihaknya. Masalah Agensi ujud apabila matalamat pengurus syarikat bertentangan dengan matlamat pemegang saham/lembaga pengarah.

BENTUK ORGANISASI PERNIAGAAN


Organisasi perniagaan terdiri dari 3 bentuk: Pemilikan tunggal
Perniagaan yang di miliki oleh seorang individu

Perkongsian
Perniagaan yang dijalankan oleh dua atau lebih rakan kongsi

Syarikat
Sebuah entiti perniagaan yang ujud secara berasingan daripada permiliknya

KELEBIHAN & KELEMAHAN


Pemilikan Tunggal

KELEBIHAN & KELEMAHAN


Perkongsian

KELEBIHAN & KELEMAHAN


Syarikat

PASARAN KEWANGAN
Pasaran Wang
Pasaran jual beli sekuriti jangka pendek

Pasaran modal
Pasaran jual beli sekuriti jangka panjang Sekuriti jangka panjang boleh diniagakan dalam:
Pasaran utama Pasaran sekunder

BBFM2104 Pengurusan Kewangan 1


BAB 2 Analisis Penyata Kewangan

PENYATA PENDAPATAN

LEMBARAN IMBANGAN

PENDAPATAN TERTAHAN

PENYATA ALIRAN TUNAI


Penyata yang meringkaskan aliran tunai sepanjang tahun yang baru berakhir Ianya dapat membantu pengurus kewangan untuk:
Menilai kebolehan syarikat menghasilkan aliran tunai masa hadapan. Menilai kebolehan syarikat memenuhi tutuntan tunai.

Penyata aliran tunai boleh dibahagikan kepada:


Aktiviti Operasi
Aktiviti yang berhubung secara langsung dengan operasi harian syarikat

Akitiviti Pelaburan
Aktiviti yang berkaitan dengan belian dan jualan aset jangka panjang

Akitiviti Pembiayaan
Aktiviti yang berkaitan dengan liabiliti semasa dan liabiliti jangka panjang

Format Penyata Aliran Tunai

Sumber & kegunaan tunai

Penyata aliran tunai

ANALISIS NISBAH KEWANGAN Nisbah kecairan Nisbah pengurusan aset Nisbah keumpilan (leverage) Nisbah keberuntungan Nisbah uji pasaran

Nisbah kecairan
Mengukur keupayaan syarikat memenuhi tuntutan jangka pendek yang matang

Modal kerja bersih Menukur dana yang dimiliki syarikat dalam menguruskan operasi harian

Nisbah semasa Mengukur kemampuan syarikat memenuhi tuntuan pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa

Nisbah Cepat Mengukur keupayaan syarikat membayar hutang jangka pendek dengan mengunakan tunai / mudah tunai

NIBAH PENGURUSAN ASET


Mengukur kecekapan pengurus menggunakan asetuntuk menghasilkan jualan dan tunai.

Pusing ganti akaun belum terima Mengukur keupayaan syarikat mengutip hutang dari pelanggan

Tempoh kutipan purata


Purata hari yang diambil untuk mengutip akaun belum terima

Pusing ganti Inventori


Berapa kali inventori dapat dijual dalam setahun

Tempoh Purata Jualan Inventori


Bilangan hari yang diambil untuk satu pusingan jualan inventori.

Pusing ganti Aset Tetap


Mengukur kecekapan syarikat menggunakanaset tetap untuk menghasilkan jualan

Pusing ganti jumlah aset


Mengukur kecekapan syarikat menggunakan semua aset untuk menghasilkan jualan

NISBAH KEUMPILAN (LEVERAGE)


Mengukur tahap membiayaan hutang oleh syarikat dan keupayaan memenuhi tuntutan kewangan

Nisbah Hutang
Mengukur peratus jumlah aset yang dibiayai oleh hutang

Nisbah hutang ekuiti


Mengukur jumlah hutang jangka panjang bagi setiap ringgit ekuiti

Pengganda ekuiti
Menujukkan pemilikan aset bagi setiap ringgit ekuiti

Nisbah lindung faedah


Mengukur bilangan kemampuan syarikat membayar belanja faedah dengan pendapatan semasa

NISBAH KEBERUNTUNGAN
Mengukur keberkesanan syarikat menghasilkan pulangan daripada pelaburan dan jualan

Margin untung kasar


Mengukur berapa untung kasar yang diperolehi bagi setiap ringgit jualan

Margin untung bersih


Menukur berapa untung bersih dari setiap ringgit jualan

Margin untung kendalian

Pulangan atas aset


Mengukur keberkesanan syarikat menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan

Pulangan atas ekuiti


Mengukur kecekapan syarikat menghasilkan untung kepada pemegang saham

Perolehan sesaham
Mengukur untung bersih ynag dihasilkan daripada setiap saham biasa

NISBAH UJI PASARAN


Mengukur keupayaan syarikat mewujudkan nilai-nilai dipasaran yang melebihi kos-kos pelaburannya

Nisbah harga perolehan


Jumlah ringgit yang sangugup dibayar oleh pelabur bagi setiap ringgit untung yang dilaporkan oleh syarikat

Nisbah hasil Dividen


Mengukur kadar pulangan dalam bentuk dividen daripada sesuatu pelaburan saham

ANALISA DUPONT
Analisa DuPont menggabungkan penyata pendapatan dan lembangan imbangan untuk menjadi dua pengukur keberuntungan
Pulangan atas aset Pulangan atas ekuiti

BBFM2104 Pengurusan Kewangan


Jawapan Soalan Tutorial 1

a) Lembaran Imbangan Syarikat SAA


(dalam ribu ringgit) 2000 2001

Aset Tunai dan sekuriti boleh pasar Akaun belum terima Inventori Aset tetap, bersih
Jumlah asset Liabiliti dan Ekuiti Akaun belum bayar Nota belum bayar Hutang jangka panjang Ekuiti pemegang saham Jumlah liabiliti dan ekuifi pemegang saham

RM 800 400 300 5,000 RM6,500 RM 300 1,000 2,000 3,200 RM6,500

RM 300 450 350 5,800 RM6,900 RM 350 600 2,400 3,550 RM6,900

b) Modal kerja bersih


Modal kerja bersih, 2000 = (RM800,000 + RM400,000 + RM300,000) (RM300,000 + RMI,000,000) = RM200,000 Modal kerja bersih, 2001 = (RM300,000 + RM450,000 + RM350,000) (RM350,000 + RM600,000) = RM150,000 Modal kerja bersih berkurang sebanyak RM50,000.

c) Penyata pendapatan Syarikat SAA


(dalam ribu ringgit)

Hasil jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja pentadbiran Belanja susut nilai Untung sebelum faedah dan cukai Belanja faedah Untung sebelum cukai Cukai Untung bersih

2000 RM4,000 1,600 RM2,400 500 500 RM1,400 150 RM1,250 400 850

2001 RM4,100 1,700 RM2,400 550 520 RM1,350 150 RM1,200 420 RM 760

Perolehan tertahan, 2001 = Untung bersih - Dividen = RM760,000 - RM410,000 = RM350,000 Ekuiti pemegang saham telah meningkat sebanyak RM350 pada 2001.

d) Perolehan sesyer, 2000 = RM850,000/500,000 = RM1.70 Perolehan sesyer, 2001 = RM760,000/500,000 = RM1.52 e) Aset tetap bersih meningkat sebanyak RM800,000 sepanjang 2001, manakala belanja susut nilai tahun 2001 adalah RM520,000. Maka jumlah pelaburan dalam aset tetap tahun 2001 adalah RM1,320,000.

f) Penyata aliran tunai Syarikat SAA 2001


Aliran Tunai daripada Aktiviti Operasi Untung bersih 760 Susut nilai 520 Peningkatan dalam akaun belum terima (50) Peningkatan dalam inventori (50) Peningkatan dalam akaun belum bayar 50 Aliran tunai daripada aktiviti operasi RM1,230 Aliran Tunai daripada Aktiviti Pelaburan Peningkatan dalam jumlah aset tetap (1,320) Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan (1,320) Aliran Tunai daripada Aktiviti Pembiayaan Pengurangan dalam nota belum bayar (400) Peningkatan dalam hutang jangka panjang 400 Dividen dibayar (410) Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan (410) Pengurangan bersih dalam tunai dan sekuriti boleh pasar (RM500)