KATA PENGANTAR

P uj i d a n S yu k u r p e n ul i s p anj a t ka n ke h ad ira t T u h an Ya n g Ma ha I - sa ya n g t ela h me li mp a h ka n kar u n ia - N va. se h i n g ga p e n u li s d a p at me n ye le sa i ka n P ro p o sa l T u ga s Ak h ir i ni d e n ga n me n ga mb il J ud u l Mukti Kabupaten Mukomuko " P r o p o sal T u ga s i ni d iaj u ka n s eb a ga i sa la h sa t u s yar at a kad e mi s u n t u k d a p at me n ye l es ai k a n p e nd id i k an P ro gr a m SI J u r us a n T ek ni k Sip il p ad a U ni ve rsi ta s P ro f. Dr . I laz air i n, SI I B e n g k u l u . Dal a m p e n yu s u n a n P ro p o sa l l u ga s Ak h ir i n i p e n u li s te la h b a n ya k me mp er o le h b an t ua n d ar i b er b a ga i p i ha k. Ol e h kar e na it u p ad a ke se mp at a n in i p e n u li s me n g h at ur k a n t er i ma ka si h k ep ad a : 1 . I b u Hl l y T r i P uj ia s t ut i, ST . M I S ela k u De k a n T ek ni k F a k ult a s T ek n i k U n iv er si ta s P r o f. Dr . Haz air i n, SU. B en g k u l u 2. 3. 4. B ap a k I r . Nar li s Na sir, M T . Se la k u P e mb i mb i n g I B ap a k E nd r i Ag u s to mi , S 'W MT . Se la k u P e mb i mb i n g II B ap a k I r . Nar li s Na sir, MT Sel a k u K et u a J u r us a n T e k ni k S ip i l F a k ul ta s T ek ni k U ni ver s ita s P r o f. Dr. Ha zair i n, SH. B e n g k ul u 5. B ap a k d a n I b u Do se n, As is te n, se rta S ta f l a ta U s a ha Fa k u lt a s T ek n i k U n i v ers ita s P r o f. Dr . I la zair i n, SM B en g k u l u 6. Re k a n -r e ka n d a n se mu a p ih a k ya n g te la h me mb a nt u s e hi n g g a t ers el es ai n ya P r o p o sal T u ga s Ak h ir i n i.
44

Perencanaan Perkerasan Jalan Panarik spl Lubuk

s ert a u nt u k me wuj ud k a n e ita . B en g k u l u. l u ga s Ak h ir i n i d ap at b er ma n f aat b a gi p e mb aca s e ka lia n . 1 . . o ra n g m aup u n he wa n. Ak h ir n ya p e n u li s b er har ap se mo ga P ro p o s al. 1 a t a r B elak a n g J ala n me mp u n ya i ar ti p e nt i n g b a g i p e mb a n g u na n na s io na l.gi at n ya me la k sa n a ka n p e mb a n g u n a n d is e ga la b id a n g. o le h kar e na i t u b a n ya k se ka li p ad a saa t se kar a n g i n i j al a n -j ala n b ar u ya n g d ib a n g u n d a n j al a n l a ma ya n g d iti n g k at k a n p e mb a n g u n an n ya . o le h kar e na it u kr it i k d a n sar a n ya n g s il at n ya me mb a n g u n sa n g at p e n u li s h arap ka n se b a ga i b ah a n p e n ye mp ur na a n.P en u li s sa n ga t me n yad ar i b a h wa il mu p e n ge ta h ua n ya n g d i mi li k i t erb at a s. j al a n me l ip ut i s eg ala b a g ia n j ala n.eit a b a n g sa I nd o ne si a ya it u ma s yara k at ad i l ma k mu r ya n g b er la nd as k a n P a n ca si la d an U nd a n g . Ag u s t u s 2 0 1 1 P en u li s [iAli I PENDAHULUAN 1 . J ala n mer up a k a n p r as ara na p e n g h ub u n g ya n g sa n ga t p e nt i n g b a gi ke h id up an na s io nal .u nd a n g D a sar 1 9 4 5 . B erd as ar k an ha l it u p er l u me nd ap a t p rio r it as d a l a m p e mb i n aa n n y a. t er ma s u k b a gia n p er le n g kap a n n ya ya n g d ip er u nt u k k a n b a gi l al u l in ta s ke nd ar aa n. b ai k d ala m t i n g kat p era wa ta n ma up u n d al a m ti n g ka t p e mb a n g u na n. ap ala g i d i ma s a se ka r a n g i ni s ed a n g g ia t .

nib er ala m b ai k h as il h uta n .J ala n a ka n b er fu n g si d en g a n b a i k ap ab ila j ala n ter s eb ut me mp u n ya i p er le n g k ap a n -p er le n g k a p an u n t u k me n g hi nd ari r in ta n g a n -ri n ta n ga n d ari l al u l i nta s j ala n ya n g a k a n me le wati j ala n t er seb ut . b ara n g -b ar a n g t a mb a n g m aup u n h a si l la u t. P ad a saa t p e mb a n g u na n j a la n p erl u me nd ap a t p er ha ti a n k h u s u s ad a la h lap is a n p er m u ka a n. 'j : ner a laa n h as il p e mb a n g u na n t er uta ma ha s il p ro d u ks i b ai k sa n d an g ma up u n ■ :_ u n d an u nt u k ke la nc ar a n d ar i p e mb a n g u na n d i hid a n g l ai n n ya sa n ga t 2 . ka nd u n g an b a ha n p en g i ka t. si . Lap is a n p er mu k a a n d i t u n t ut ma mp u me mb er i ka n p el a ya na n y an g t i n g gi se s ua i d e n ga n fu n g si j al a n. kar e na lap i sa n p er mu k aa n la n g s u n g b er h ub u n ga n d en g a n l al u li n ta s. . mi s al n ya s us u n a n b ut ir ata u _ ir. ya n g s ecar a u mu m sa n ga t d ip e n gar u h i o le h k u al ita s b ah a n p e n yu s u n a n n ya . id a. p e rl u d ii mb a n gi d e n g a n p erh at ia n k ua li ta s d ar i p el a ks a naa n va . B u mi I nd o n es ia i n i me r u p ak a n sa la h s at u N e gara Ka ya a ka n s u mb er . Ar u s la l u li nt a s ya n g se ma k i n l a ma se ma k i n b an ya k j u ml a h n ya.N . d a n k ep ad a ta n j ala n t er seb ut .

B a t a sa n M a sa la h P ad a P r o p o sa l l u ga s Ak hi r i n i d ib at as i p ad a ma s ala h seb a ga i b er i k ut : 1 . 2 .3 . Meto d e AA5 T I 1 0 d a n B i na Mar g a 3 . ma k a r u mu s a n ma s ala h d al a m p e n u li sa n t u ga s a k h ir i n i ad al a h : B ag ai ma n a c ara me n g h i t u n g p ere nc a naa n p e kera sa n j a la n sec ara p e ne n tr as i ma cad a m. p er l u k a n se ka li tr a ns p o rta si ya n g la nc ar g u na u nt u k p e n ga n g k u ta n b ara n g v. P er en ca na a n p er k era sa n j ala n si st i m Lap i sa n p e n en tra si Ma cad a m ( Lap e n ) 2 . M e m b eri ka n ga mb ar a n se r ta u rai a n m en g e nai ta ta cara p el a k s an aa n p e r kera sa n j ala n d en g a n si s ti m Lap i sa n P a ne nt ra si Ma cad a m ( Lap e n ) 2 .Me mb a n t u p er ke mb a n g an i l mu p e n ge ta h ua n d a n te k no lo g i u n t u k ma s yara ka t v a n g ak a n d a ta n g d a n j u ga me mb e ri g a mb ara n d al a m p ela k sa n aa n p er k era sa n j ala n.. Meto d e ya n g d i g u na ka n p ad a p er e nca n aa n p e ke ras a n j al a n ad a la h meto d e AAST H O d a n B i na Mar ga 3 . 2 Ru mu s a n M a sa la h Se s ua i d e n ga n j ud u l P ro p o sal l u ga s Ak h ir i ni ya i t u P ere n ca na a n P er ke r a sa n J a la n P e nar i k SP 1 Lub u k M u k ti Kab u p ate n M u ko mu k o . 1 . Lo k as i ya n g d i g u n a ka n seb a g ai b a h a n p e nel it i an p ad a J al a n P en ari k SP 1 Lub u k M u kt i Kab up a te n M u ko mu k o . . M a ks ut da n T uj ua n Se s ua i j ud u l t u g a s a k hi r i ni ya i t u P ere n ca na a n P erk era sa n J ala n P e n ari k . D a mp a k r an sp o r ta si ya n g tid a k l an car ma ka p e me rat aa n h as il p e mb a n g u na n tid ak b i sa d ih ar ap k a n seb a ga i ma n a mes ti n ya .SP l Lu b u k M u k t i K ab up a te n M u ko mu k o d an b ah a n p e ne li ti a n p ad a k o nt r u ks i j al a n s ert a ha s il p e n i naj a ua n la n g s u n g ke lo k a si 1 .r a n g ter sb u t ke te m p at -t e mp a t ya n g sa n ga t me mb ut u h k a n n ya.4 . Lo k as i p e nel it ia n J ala n P enar i k .Sp J Lub u k M u kt ij n a ka ma k s ut d a n t uj ua n d al a mp e n u li sa n i ni ad al a h : 1 .

b a ta sa n ma s ala h d a n si st e ma ti ka n p en u li sa n . me ng u ra i ka n : Latar B el a ka n g ma k s ud d an t uj u a n. Re li ab i li t y . P ara me ter ya n g d ib ut u h ka n p ad a p ere nc a na a n me n g g u n a ka n me to d a A AS I IT O" 9 3 i ni a n tara lai n ad a la h : a. Me to d a AAS HT O H )3 i ni p ad a d a sar n ya a d ala h me to d a p er e nc a naa n ya n g d id a sar ka n p ad a me t o d a e mp ir i s.1 M et o de A AS H TO ' 9 3 Sal a h sa t u me to d a p er e nc a naa n u n t u k teb a l p e rke ra sa n j al a n ya n g ser i n g d i g u na k a n ad a la h me to d a AAS IIT O *9 3 . B a b I V Pe mb a ha sa n P ere nca na a n Per ke ra sa n J a la n Me mb a h as te n ta n g p er hi tu n g a n ya n g me n ya n g k u t p ad a p o ko k ma sa la h ya it u te n ta n g p er e nc a na an p er ker as a n j al a n B a b V K e s i mp u la n da n Sa r a n Me n g ur a i ka n b erd a sar ka n ur aia n p ad a p e nj ela sa n d a n p e n ul i sa n P r o p o sal T u ga s Ak h ir i n i.ma si n g B ab d iu r ai k a n seb a g ai b eri k u t : B a b I Pe n da h u lua n.5 . S ist e ma t i ka Pe n ul i sa n P en u li sa n P r o p o sa l l u ga s Ak h ir i ni t erd ir i d ar i li ma B ab ya n g ma s i n g .1 . Lal u li n ta s c. M eto d a i n i s ud a h d ip a k ai s ecara u mu m d i se l ur u h d u ni a u n t u k p ere n ca na a n ser ta d i ad o p si seb a gai s t and ar p er e nca n aa n d i b erb a g ai ne g ara.1 M et o d e A A S TI IO 2 .me to d e ya n g d ip a ka i u nt u k p ere n ca na a n p er k er a sa n j a la n. B a b I i I M eto d e Pen el itia n Me n g ur a i ka n ma s al a h m eto d e . j e ni s ko ns tr u k si p er k e ras a n d a n p ere nc a naa n j ala n. B a b II T i nj a ua n P u sta ka Me n g ur a i ka n fu n g si j ala n. BAB II TINJA I AN PUSTAKA 2 . Str u ct ur a l N u mb er (S N) b .

.. Re li ab i li t y d id e fi n is i ka n seb a gai ke mu n g k i n a n p ela ya n a n d ap at ter cap a i p ad a ti n g k at a n t erte n t u d ari si s i p en g g u n a j ala n s ep a n j a n g u mu r ya n g d ire nc a na k an. ko e f i sie n d rai n ase ma si n g ..... T i n g ka ta n reliability i n i ya n g d ig u n a ka n ter ga n t u n g p a d a vo l u me lal u li n ta s...... P er sa ma a n u nt u k S tr uc t ura l N u mb er ad ala h s eb a ga i b er i k ut : SN . fa k to r d is trib u s i l aj ur.... 1 a kto r li n g k u n g a n e..1 .. Ser \ i ceab li t y Z .... ...... kl as i fi k a si j al an ya n g a ka n d ire nc a na k an ma u p u n ek sp e ta si d ar i p e n g g u na j ala n. ser ta fa kto r b a n g ki ta n l a ki li n ta s (growth factor).... b ah wa ti n g k at p and a n ga n p a ra in i me mb er i ka n terc ap ai hi n g ga .. d a n ko e fi sie n d r ai n as e (drainage coefficients). D. (T SA).. H al i mp l i ka si b a h wa r ep e ti s i b eb a n ya n g d ire n ca na k a n d ap at me n cap a i ti n g ka ta n p el a ya n a n t ert e nt u.. . ko e fi s ie n r ela ti f ma si n g ... ko e f i sie n r el at i f lap i sa n {layer coefficients)...alt er na ti f b erb ag ai p ere n ca na a n..... in m^ m. ..... a..ma si n g lap is an. v o lu me l al u li nt a s..4 Re lia b ili t y Ko ns ep reliability u nt u k p ere nca n aa n p er ker as a n d id a sar ka n p ad a b eb er ap a ke tid a kte n t ua n ( uncertainties) d a la m p ro se s p ere nc aaa n u nt u k me ya k i n k a n alt er na ti f . a .. 1 6 kN d a n me mp er ti mb an g k a n u mu r re nc a na...ma si n g lap i sa n . 1 ) II 2 2 2 3 3 3 Di ma n a : SN = ni la i Str uc t ura l N u mb e r.. P er h it u n ga n u n t u k (T S A in i d id a s ar ka n p ad a ko n v ers i la l u li n ta s ya n g le wa t ter had ap b eb a n g a nd ar st a nd ar 8 .2 St ru ct u ra l Nu mb e r Structural Number (SN) me r up a ka n fu n g s i d a ri ket eb a la n l ap i sa n.3 La lu Li nt a s P r o sed ur p ere nc a naa n u nt u k p ara met er lal u li nt a s d id as ar ka n p ad a k u mu l at i f b eb a n ga nd ar st a nd ar e k i va le n ( Cumulative Equivalent Standard Axle.. D . (P ers. D2.... = tebal masing-masing lapisan perkerasan..d .a I ) + a D m + a i) m . a ^.

Sec ar a g ar i s b e sar p en g ap l i ka si a n d ar i ko n s ep reliability ad al a h seb a g ai b eri k u t: a. . Kla s i fi k as i i n i me nc a k up ap a ka h j ala n ter seb u t ad a la h j ala n d a la m ko ta (urban) ata u j a la n a n tar ko ta (rural).P en gap li k as ia n d ari ko n sep reliability i ni d ib er i k an j u ga d al a m p ar a me te r st a nd ar d e v ia si ya n g me mp r es e nta s i ka n ko nd is i .ko nd is i lo k al d ari r u as j ala n ya n g d ir e nc a na ka n ser ta t ip e p erk era sa n a n tar a la i n p erk era sa n l e nt ur a ta up u n p erke ra sa n ka k u . H al p er ta ma ya n g h ar u s d ila k u k a n ad al a h me ne n t u ka n kla s i fi k as i d a r i r ua s j a la n ya n g a ka n d ir e nca n a ka n .

T ent u k a n ti n g ka t r el ia b ili t y ya n g d ib u t u h ka n d en g a n me n g g u n a ka n tab e l ya n g ad a p ad a me to d a p er e nca n aa n AASII K)~9 3 .7 h.2 5 u n t u k ri gid d a n 0 . P en ur u na n serviceability a kib at roadbed swelling ter g a nt u n g j u g a p ad a ko n st a nta s we ll. Sat u ha l ya n g me nar i k d ari fa kto r li n g k u n ga n i ni ad a la h p e n gar u h d ari ko nd i si s we l l d a n frost heave d ip erti m bangkan. p ro b a b ili ta s s we l l. S e ma k i n t i n g gi t i n g kat reliability ya n g d ip il i h. Me t o d a d a n t at a ca ra p er hi t u n ga n p en ur u n a n ser v ice ab i li t y i ni d i mu a t p ad a Ap p e nd ix G d ari meto d a AAS H T CT 9 3 . ma k a p e n ur u na n serviceability d ip e r hi t u n g ka n s el a ma ma sa a n al is i s ya n g ke mu d ia n b er p e n gar u h p ad a u mu r ren ca na p er ker as a n. Nil ai se r vic eab ili t y i ni me r up a ka n n il ai ya n g m enj ad i p e ne n t u t i n g ka t p ela ya n a n f u n g sio n al d ar i s u at u si s te m p e r kera sa n j ala n. . P e n g ar u h j a n g ka p a nj a n g d ari te mp er at ur d a n kel e mb a b an p ad a p en ur u n a n serviceability b el u m d ip er ti mb a n g ka n.k o nd is i lo k al ya n g ad a. Ni lai i n i me wa k i li d ari ko nd i si . B erd a sar ka n d at a d ar i j al a n p er co b aa n AAS I I I O d it e nt u k an ni lai So s eb e sar 0 . 4 5 u n t u k l al u li n ta s u n t u k j e ni s p er k er a sa n r i gid d a n fle xib le.2 Fa kt o r Li ng ku ng a n P er sa ma a n -p er s a maa n y an g d i g u n a ka n u n t u k p ere nca n aa n AASI I T O d id a sar ka n ata s h as il p e n g uj ia n d a n p e n ga ma t a n p ad a j ala n p erco b a a n s el a ma l eb i h k ur a n g 2 ta h u n. d ll. U nt u k serviceability i ni p ar a me ter uta ma ya n g d i p erti mb a n g ka n ad a la h ni lai Present Serviceability Index (P S I ) . Sa t u ni la i st a n d ar d e via s i ( So ) h ar us d ip il i h. 2 3 Se rv ic ea b il it y Serviceability mer up a k a n ti n g ka t p e la ya n a n ya n g d ib er i ka n o le h si s te m p er k er a sa n ya n g ke mu d i an d i ra sa ka n o l e h p e n g g u na j al a n. c. S e cara n u me r i k serviceability i ni me r up a ka n fu n g s i d ar i b eb erap a p ara me t er a n tar a la i n ke tid a k sa ma n ya ko nd i s i ta na h d i lo ka si ter seb u t d ll. Hal in i b er h u b u n g a n d en g a n to ta l sta nd ar d e v ia si seb es ar 0 . 2 . ma k a a ka n se m ak i n teb al l ap i sa n p er k e ras a n ya n g d ib ut u h k a n.3 5 u nt u k flexible pavemeni.3 5 d a n 0 .

U n t u k p er k era sa n ya n g har u s d ila k u k a n p erb a i ka n p ela ya n a n n ya. U nt u k p er ker a sa n ya n g b aru d ib u ka (open t r a f f i c ) nila i serviceability i ni d ib eri k a n seb e s ar 4 . b . Nil ai i ni d ib e r i ka n d al a m ter mi n o lo g i failure serviceability (P f). ki g a i b er i k ut : le nt u k a n lal u l i nta s re nc an a ya n g a ka n d i a ko mo d as i d i d a la m p ere n ca na a n teb al p er k er a sa n. AAS HT CT 8 6 . Lal u li n ta s ren ca na i ni j u ml a h n ya t erg a nt u n g d ari ko mp o s i si la l u li nt a s. Z = S ta nd ard No r ma l D e via te. Da sar p e re nca n aa n me to d a d ari terb ar u me to d a saa t AAS HT O se k ar an g b ai k yai t u AAS HT CT 7 2 . U n t u k p er k era sa n ya n g s ud a h r u sa k d a n t id a k b i sa d ile wa t i.0 4 . Mr Mo d u l us r e si li c n (p s i) . . e.2 . vo l u me l al u l i nt as ya n g le wa t. N il ai i ni d ala m ter mi n o lo g i p er k era sa n d ib eri ka n s eb a ga i ni la i initial serviceability ( P o ) .0 . ni la i serviceability i ni d ib eri ka n seb e sar 2 . ma up u n AAS HT O * 9 3 ad al a h p er sa ma a n sep e rt i ya n g d ib eri ka n d ib a wa h i ni : Di ma n a: W = K u mu l at i f b eb a n ga nd ar s ta nd ar s ela ma u mu r p ere nca n aa n ( CE S A). ma k a n ila i serviceability i ni a ka n d ib er i ka n se b esa r 1 . sert a fa kt o r b an g k it a n lal u l i nt as se rta j u ml a h laj ur ya n g d ire nc a na ka n.5 I a n i ka h La ng ka h Pere nca na a n D eng a n l Yleto da AA SH K ) H ) 3 l a n g k a h -l a n g ka h p ere n c an aa n d e n ga n me to d a AAS1 IT () H )3 ad a la h . P f f ail u r e ser v ice ab i li t y . Se mu a p ar a met er . ma ka d i s u s u n la h me to d a p e ren ca na a n AAS HO ya n g ke mu d ia n b er ub a h me nj ad i AAS HT O. SN = Str uc t ur a l N u mb er . R So = Co mb i ned s ta nd ard erro r d ar i p red i k si la l u li nt a s d a n k i nerj a. Per sa ma a n AA SH T C T9 3 Dar i h as il p e rco b aa n j a la n AAS I 1 0 u n t u k b erb a g ai mac a m var ia si ko nd is i d an j e ni s p er k er a sa n. N il a i i ni d ala m t er mi no lo gi p erk era sa n d ib er i k a n seb a g ai n il ai terminal serviceability (P t). P t T er mi nal s er vi ceab il i t y.5 . b eb a n a kt u al ya n g l e wa t. P o I ni ti al se r vic eab il it y.8 Nil ai serviceability i n i d ib eri ka n d al a m b eb erap a ti n g ka ta n a nta ra lai n : a.

.... d an fa il u r e Serviceability Ind e x (P I). i mo d ul u s ela st i si ta s t a na h d as ar ( p si) ... d ll. Da ri n ila i CB R r ep r e se n tat i f i ni ke mu d ia n d ip r ed i k si m o d u l us e la st is it as t a na h d a sar d en g a n me n g a mb i l p er sa ma a n seb a g ai b eri k u t: 1 5 0 0 CB R (p si ) .. Ked u a b e sa ran i n i d ite n t u ka n b erd a sar ka n b eb erap a a s u ms i a n tar a lai n tip e p er k era sa n d an j u ga kl a si f i ka si j a la n..se g me n ya n g me mp u n ya i n il ai CB R ya n g r ela ti f sa ma . Ke mu d i a n te n t u ka n b e s a ran . Set el a h it u te n t u k a n reliability d a n standard normal deviate.. T er mi n al Serviceability I n d ex (P t)..... La n g ka h se la nj ut n ya ad ala h me ne n t u ka n b a ha n p e mb e n t u k l ap i sa n p er ker a sa n...gr a f i k va n g t ers ed ia a ta u j u ga b is a m en g g u n a ka n r u mu s AA SHT O ' 9 3 >ep er ti ya n g d ib eri ka n p ad a P er sa ma a n 2 d iat a s. d a n P f ser ta reli ab i li t y d a n s ta nd ard no r ma l d ev ia te ke mu d ia n b i sa d ih it u n g Structural Number ya n g d ib ut u h k a n u nt u k P er hi t u n ga n ini b i sa me n g g u na k a n me n g a ko mo d a s i lal u l in ta s re nc a na...........ma s i n g b e sar a n i ni ni la i n ya t er ga n t u n g d ar i kla s i fi k as i j ala n ya n g a ka n d ire nc a na ka n a n tara l ai n urban road. U nt u k s at u r ua s j ala n ya n g p a nj a n g b ia sa n ya d ib a gi ata s se g me n . Hit u n g CB R d ar i ta n a h d asa r ya n g me wa k i li u nt u k r ua s j ala n i ni. ... .... M as i n g ..... mo d u l us e la st is it as t a na h d as ar se rta b esa r a n -b e sar a n fu n g sio na l P o ... Me n g g u na ka n d a ta la lu l i nt as ........ P e n ga mb i la n d ari d a ta CB R u n t u k p er e n ca na a n j a la n b ia sa n ya d ia mb i l p ad a j ara k 1 0 0 m eter..... gr a f i k . .b e sara n fu n g s io nal d ari s i st e m p er ker as a n j al an > a n g ad a sep er t i I n it ia l P re s e n t Serviceability Index (P o ).. (3 ) i ) i ma na : ( B R n ila i ( B R rep r es e n tat i f (%) ....... P ene n t ua n ko e fi s ie n la y er i n i d id a sar k a n p ad a b eb erap a h ub u n ga n ya n g te la h d ib er i k a n o l e h AAS HT C T 9 3 .... Ma si n g .9 ter seb ut a ka n d i ko n v ers i ka n me nj ad i k u mu l at i f b eb a n g a nd ar st a nd ar e k i va le n i Cumulative Equivalent Standard Axle. country road.... CB R representatif d ar i s uat u r u as j a la n ya n g d ir e nca n a ka n i ni t er ga nt u n g d ari k la si fi ka si j a l an ya n g d ir e nc a na ka n....ma s i n g t ip e b a h an p er kera s a n me mp u n y ai ko e fis ie n la yer ya n g b erb ed a.. P t...... C ESA)....

Me n g g u na ka n k eo fi si e n l a yer ya n g ad a k e mu d ia n d i h it u n g teb a l lap i sa n ma s i n g .ma s i n g . e m b er i ka n r e ko me nd as i u n t u k me mer i ks a ke ma mp u an ma si n g . Ke mu d i a n d id ap a t teb a l ma si n g . Me to d a AAS HT O '9 3 y.ma s i n g lap is a n .ma s i n g d e n ga n me n g g u n a ka n h ub u n ga n ya n g d ib eri k a n p ad a P er sa ma a n 1 d iat as d e n ga n me n g a mb i l ko e fi sie n d ra i na se ter t en t u ya n g d id a sar ka n p a d a t ip e p en g al ir a n ya n g ad a .

6 . P ers e nta se Ke nd ara a n p ad a Laj ur R e nca n a. b . Sta n d ar d De vi at e ( So ) = 0 .5 d .0 c. I n it ial P r es e nt Ser v ic eab ili t y I nd e x (P o ) = 4 . Re li ab i li t y = 9 5 %. 2 . J al ur R e nca na (J R ) me r up a ka n j al ur la l ul i nt as d ar i s ua t u r u as j ala n r a ya ya n g terd i ri d ari s sa t u l aj ur ata u leb i h. j u ml a h laj u r b erd a s ar ka n l eb ar j al a n.0 b .6 . h al i ni me mb eri k a n ni la i Zr = -1 . me to d a ya n g d ig u n a ka n ad a la h " Metoda Analisa Komponen" SKB L2 .2 6 .0 0 0 MP a d an la yer co e ffic ie nt a = 0 . S u mb er : B i n a M ar ga.4 0 .1 3 .1 La l ul inta s Re nca na 1 .1 9 8 7 / S NI 0 3 1 7 3 2 -1 9 8 9 . . Lap i s p o nd a si b erb u lir t erd iri d ari Lap i s P o nd a s i Ata s d e n ga n CB R 9 0 % d an Mo d u l u s E la st is it a s 2 0 0 Mp a (d ari h ub u n g a n C B R d a n mo d ul u s d i b u k u AAS HT CT 9 3 ) d a n la ye r co e ffi cie n t 0 . T ana h d a sa r d e n ga n CB R seb es ar 6 % d a n Mo d ul u s E la st i sit a s 6 0 MP a .4 5 e.6 4 5 U nt u k b a ha n p e mb e nt u k p er kera sa n d i g u na k a n s eb a gai b er i k ut : a.3 . Fai l ur e S er vic eab il it y I n d ex (P f) = 2 .lu lap i sa n u nt u k me n a ha n b eb a n ya n g le wat me n g g u na k a n p ro sed u r sep ert i y an g d ib er i k a n p ad a l a n g ka h b eri k ut i n i: Sed a n g k a n u n t u k meto d a p er h it u n g a n ya n g d i g u na k a n ad al a h me to d a AAS HT O '9 3 d e n ga n me n ga mb il p ara met er -p ar a me ter s eb a ga i b er i k ut : a. Lap i sa n a u s terd iri d ar i AC W C d e n ga n Mo d u l us El as ti s ita s 2 . c. 1 9 8 7 . d .5 0 0 MP a d a n la ye r co e ffici e nt a = 0 . Lap i s p o nd a si b era sp a l terd ir i d ar i AC B as e d en g a n Mo d u l us Ela s ti si ta s 1 . M et o de B ina M a rg a U nt u k p er ker as a n le n t ur d ig u n a ka n me to d a B i na Mar ga. T er mi n al Ser v ic eab i li t y Ind e x (P t) = 1 .3 0 .

6 . b .12 Sed a n g k a n ko e fi sie n d i s trib u si k e nd ar aa n p ad a l aj ur j al a n d e n g a n t yp e ke nd araa n b erd a sar k a n b erat n ya .2 Per h it u ng a n La l u li nta s a Li n ta s E k i va le n P er mu laa n LEP ) n LEP = S L H R J X C J X E (3 . mi sal n ya : b us . tr u k . 1 9 8 7 * ) B era t to ta l < 5 to n .1 1 d en g a n: J en is ke nd ar aa n n T ah u n p e n ga mat a n LI I R La l u l i nt as har ia n rata r at a P erke mb a n ga n la l u l i nt a s . x E .ra ta = Ko e fi si e n d i st rib u si k end araa n . Li n ta s E k i val e n Ak h i r ( LE A) ii (3 . p i c k up . 2 . tr ak to r.5 ) De n ga n : j n LU R Cj E j = J e ni s ke nd araa n = T ah u n p e n ga ma ta n = La l u l i nt as Har ia n R at a . . tr ai ler . S u mb er B i na M arg a. se mi tra iler . mi s al n ya : mo b il p e n u mp an g .d a n = An g ka e ki v ale n ( E ) b eb a n s u mb u ke nd araa n . mo b il ha n tar a n * * ) B era t to ta l > 5 to n .6 ) lR ITA = 1 L L H R J ( 1 ' i ) x C .

ma ka p e n u li s me la k u k a n p e n g u mp u la n d ata ya n g b e r kai ta n d e n ga n kaj ia n p e n g g u naa n m ater ia l u nt u k p er ke r a sa n j al a n r a ya......l ....1 O v se rv a s i La ng s u ng Dat a ya n g d i d ap at la n g s u n g d ar i s ub ye k ya i t u d ata d ari k a nto r d in a s p e ker j aa n u mu m K ab up ate n M u ko mu k o d a n P e n ul is me la k u k a n s t ud i ..... (3 .... (t ah u n) B AB I I I M ETO DO LO G I P E NE L I TI AN W a kt u Pe la ksa na a n T ug a s A kh ir Ad ap u n wa k t u ya n g p erl u ka n u nt u k me n g erj a ka n T u ga s AK hir d e n g a n j ud ul P er e nca n aa n P er k era sa n J a la n P e nari k SP ..... .. (3 ... 3 2 T e kni k Pe ng u mp u l a n Da ta Dal a m me n u nj a n g p el a k sa na a n kaj i a n ya n g b ai k...d a n Ej = An g ka e ki v ale n ( E ) b eb a n s u mb u k e nd ara an.Lub u k M u kt i d i ke c a mat a n P enar i k Kab up a te n M u k o mu ko ya i t u sel a ma 5 b ul a n.. c....2 ........... Ad a d ua mac a m t e k ni k p e n g mp u la n d a ta ya n g d ig u n a ka n.....13 UR = U mu r re n ca na Cj = Ko e f is ie n d i str ib us i ke nd ar aa n..( LEP + L E A ) .. Li n ta s E k i val e n Re nc an a LE R = LET x F P ......... yai t u : 3 ..... ..........8 ) FP = UR 1 0 F P = fa kto r p e n ye s ua ia n IJ R = u mu r re n ca na . Li n ta E ki va le n T e n ga h ( LET ) LET .7 ) 2 d en g a n: LET : Li nt as E ki va le n T e n ga h LEP : Li nta s E k i va l en P er mu k aa n LE A : Li n ta s Ek i va le n Ak h ir d ........................

. J e n i s j eni s d ata ter s eb ut b er up a : E Da ta P ri mer Mel a k u ka n s ur ve lap a n g an d i lo ka si ter seb u t d a n me n ga ma ti ma tria l ap a ya n g a ka n d ib ut u h d ala m p ere n ca na a n p er ke ras a n te rs eb ut. 2 . Da ta Se ku n der Me ni nj a u p r at ur a n -p ra t u ran at a u stad art ya n g b e rla k u p ad a ma ter ia l ya n g a ka n d i g u na ka n p a d a p e r ker as a n j al a n ra ya .d ata -d ata ya n g b er h ub u n ga n la n g s u n g d e n ga n ko nd i s i d i lap a n ga n.

J M et o de A na l i sa K o mpo n en B i na M a rg a SK B I 1 9 8 7 Meto d e An al i sa Ko mp o ne n B i na M ar ga S KB I d ik el u ar ka n o le h B i na Mar ga ya n g mer up a ka n meto d e ya n g b er s u mb e r d ari me to d e AAS HT O ' 7 2 d a n d i mo d i f i ka si se s u ai d en g a n ko nd i si j ala n di i nd o ne s ia dan me rup a k a n p en ye mp ur n a a n d ar i b u k u P ed o ma n P e ne nt u a n T eb al P er kera sa n Le nt ur J a la n Ra ya No . Dir e k to r a t J e nd er al B i n a Ma r ga Dep ar te me n P ek erj aa n U mu m. Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton untuk Jalan. p en u li s me la k u k a n st ud i p us ta k a ( Librarian Research) ya n g b er h ub u n ga n d e n ga n p e mi l u h a n d an p en g g u n aa n ma te ria l p a d a p er ker as a n j al a n ra ya . Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Komponen. Ya ya sa n B ad a n P e n erb i t P ek erj aa n U mu m. P ro sed ur P e re nc a naa n P r o sed ur p e r e nc a naa n M eto d e An a li sa Ko mp o ne n B i na Mar ga S KB I 1 9 8 7 d ig a mb ar k a n p ad a b a ga n ali r b e r i k ut : DAFTAR PUSTAKA D n e kto r at J e nd er al B i na Mar ga Dep ar te me n P ekerj a a n U mu m.2 . . Ya ya sa n B ad a n P e nerb it P e k erj aan U mu m.2 O v s erv a si t a k la n g su ng U nt u k me le n g k ap i d a ta -d a ta ter seb u t d ia ta s. J a k arta .0 1 /P D /B /1 9 8 3 . 1 9 8 7 .14 3 . J a ka r ta. 1 9 8 7 . 1 .

Dir e k to r a t J e nd er a l B i n a Mar ga D ep ar te me n P ek erj aa n U mu m. J a kar t a. Dir e k to r a t J e nd er a l B i n a M ar ga Dep art e me n P e k erj aa n U mu m. . Yaya sa n B ad a n P e n erb i t P e kerj a a n U mu m. 1 9 9 0 . J a kar ta. 1 9 9 0 . 1 9 8 7 . Ya ya sa n B ad a n P e ne rb i t P eker j a a n U mu m. J a kar t a. -e v io r a t J e nd er a l B i na Mar g a Dep a rte me n P ek erj aa n U mu m. Ir. 1 9 7 9 . J a kar t a. Teknologi Campuran Perkerasan Campuran Beraspal untuk Jalan. Panduan Pengujian Kepadatan Ringan Untuk Tanah. J a k ar ta . Metode Pengajian Kelekatan Agregat Terhadap Aspal Ya ya sa n B ad a n P e nerb it P e k erj aa n U mu m. Konstruksi Jalan Raya. 1 9 8 7 . Ya ya sa n B ad a n P e nerb it P ekerj a a n U mu m. J \<o U n t u n g So ed ar so no . Panduan Pengujian CBR Lapangan. Ya ya s a n B ad a n P en er b i t P eker j a a n U mu m. Dir e k to r a t J e nd er a l B i na M ar ga Dep arte me n P ekerj a a n U mu m. J a k arta .Dir e k to r a t J e nd er a l B i n a Mar ga D ep ar te me n P ek erj aa n U mu m. Metode Pengujian Kadar Aspal. Ya ya sa n B ad a n P en erb i t P e kerj aa n U mu m. 1 9 8 7 .