RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet. TATV Sumber : http://www. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut. Awujud racikan kabar kang anyar.00 wib.  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur. Andri Prasetyo. Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake. Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade . gamblang. Sleman. …………………….kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah. Manahan. Surakarta. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet. Salah sijine warga Nggremet. 28 Oktober 2011 Wanci : 20.youtube. Pawongan tiwas keplindes sepur 2. Moewardi Surakarta. Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. lan satimbang. 3. Surakarta. Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP. Manahan. ( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. ……………………. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan.

Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. TATV. KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). Sawetara tas. KH . ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . kolo wingi.korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru. Bululawang Malang. ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. dateng masyarakat. Surakarta. Moewardi Surakarta. Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. Wektu iki. KH Fachurrozi. Kraton Kabupaten Pasuruan. Pasuruan). dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim). monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan. pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban. KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri. ( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah . Jawa timur. ( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh.Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah.pangandikanipun . Jumat (11/2/2011). korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr.wb Sugeng ndalu. Safrudin.

KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan). KH Fuad Nurhasan. Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak. Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng.Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko. KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan). Wanci : 21. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta). Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid.30 wib.wb. Senin. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid. monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang. Kula atur sugeng ndalu. kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia. Sumber : TVRI jawa tengah.Ketua MUI Jatim. 20 desember 2011. Wassalamu’alaikum wr. Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun . Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR.  Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken . Wekdal kadadosan.

Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub. paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jawa Tengah. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. Endry. Surakarta. Wassalamu’alaikum wr. Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah . kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga. Tembok PT. ( ANCHOR ) Selasa. Kula atur sugeng dalu. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra. SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau. Miturut ketua panitia pentas seni pemuda. monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan. monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta. Sumber : TATV Jawa Tengah . ( PAMBUKA ) Sugeng Dalu.Sun Motor nggebyug.wb. Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali.Ketemu maleh kaliyan TATV news.

kepireng tukar padu. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka. Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan. Miturut warga. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. Kecamatan Kebon Arum. Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. 31 Oktober 2011 Wanci : 17. Penggowoharjo. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang. Petukuandiro. Mboten gantalan wekdal. Sragen. korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun. Anang Syainudin. Klaten saperlu dipunvisum. Klaten. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul.Senin. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. “Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu. Sewon. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang. Nur Hadi mratelakaken. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo. Adhedasar keteranganipun polisi. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul.

tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati. Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara.sura. ( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen. wb. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan. makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. Inggih menika Pasar Turisari. Amargi tumindakipun. Rikala dipunkadenangi warga. Arif Nuryanto. Surakarta. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. Ing sangajengipun polisi. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. Sugeng enjing pamirsa. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi. TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. Sinaoso namung kaperangan. korban sampun gumlethak pasrah. Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. Pamirsa. Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten. Sawetawis laku rajapati. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat.(high light) . Windato. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit. sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. Klaten.

Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. Piyungan. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. Ahyar. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Ing wekdal sakawit. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. wb. Sitimulyo. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional.Papua. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan. Kecamatan Karas. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Durung ana rong sasi kabar mau. Wassalamualaikum wr. Ngablak. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. pase ing desa Geplak.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. Malah ing kedadeyan iki. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. Saliyane iku. Magetan. ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Kejawi menika. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. ( Closing ) Pungkasaning atur.

Ing atase ora ngerti apa-apa.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. . ngerti-ngerti ketiban sial.