RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade . Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane. 28 Oktober 2011 Wanci : 20. Andri Prasetyo.youtube. lan satimbang. ……………………. TATV Sumber : http://www. Surakarta. Salah sijine warga Nggremet. Manahan. ( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah. Awujud racikan kabar kang anyar. gamblang.kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan. Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake. Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. Manahan. …………………….00 wib. Moewardi Surakarta. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1. Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP. Pawongan tiwas keplindes sepur 2.  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur. Surakarta.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet. 3. Sleman. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. ( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet.

KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. kolo wingi. Jawa timur. ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr. Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim).Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. Surakarta. Kraton Kabupaten Pasuruan. ( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh. monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan. KH Fachurrozi.korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru. Sawetara tas. Pasuruan). Safrudin. dateng masyarakat.wb Sugeng ndalu. antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). KH . ( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. Wektu iki. Jumat (11/2/2011). Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari. Bululawang Malang. KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban.pangandikanipun . Moewardi Surakarta. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah . ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. TATV.

20 desember 2011. Wassalamu’alaikum wr.Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia. KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan). KH Fuad Nurhasan. Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid. Sumber : TVRI jawa tengah. Kula atur sugeng ndalu. intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko. KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan). Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR. monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang.wb. Wekdal kadadosan. Wanci : 21. Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun . Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak.Ketua MUI Jatim. Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta).30 wib. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid.  Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. Senin. KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken .

Ketemu maleh kaliyan TATV news. Jawa Tengah. Kula atur sugeng dalu.wb. ( ANCHOR ) Selasa.Sun Motor nggebyug. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda. Surakarta. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta. Miturut ketua panitia pentas seni pemuda. Tembok PT. SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau. Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub. Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi. Wassalamu’alaikum wr. Endry.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra. paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah . monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti. ( PAMBUKA ) Sugeng Dalu. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober. monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan. Sumber : TATV Jawa Tengah . Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub.

korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang.Senin. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul. Adhedasar keteranganipun polisi. ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. Miturut warga. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . “Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri. Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi. Sewon. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika. Klaten saperlu dipunvisum. Penggowoharjo. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. Anang Syainudin. Petukuandiro. Kecamatan Kebon Arum. puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Sragen. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten. kepireng tukar padu. Klaten. 31 Oktober 2011 Wanci : 17. Nur Hadi mratelakaken. Mboten gantalan wekdal. Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang.

Pamirsa. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah. Klaten. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. Sawetawis laku rajapati. korban sampun gumlethak pasrah. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan. ( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen.(high light) . Ing sangajengipun polisi. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika. wb. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. Amargi tumindakipun. Sinaoso namung kaperangan. sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta. Arif Nuryanto. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan. TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. Surakarta. Inggih menika Pasar Turisari. Rikala dipunkadenangi warga. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi. Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat. Sugeng enjing pamirsa.sura. tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Windato. Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi.

luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Kejawi menika. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. Kecamatan Karas. Ngablak. Ahyar. Ing wekdal sakawit. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. Saliyane iku. Malah ing kedadeyan iki. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. ( Closing ) Pungkasaning atur. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . Sitimulyo. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Piyungan. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng.Papua. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. pase ing desa Geplak. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. Wassalamualaikum wr. Durung ana rong sasi kabar mau. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. wb.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Magetan. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan.

. ngerti-ngerti ketiban sial. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi. kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. Ing atase ora ngerti apa-apa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful