RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. Sleman. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan. lan satimbang.00 wib. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. Awujud racikan kabar kang anyar. Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane. …………………….  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur.kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan. 28 Oktober 2011 Wanci : 20.youtube. ( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. Pawongan tiwas keplindes sepur 2. Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade . ……………………. Surakarta. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas. Manahan. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah. Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake. TATV Sumber : http://www. Salah sijine warga Nggremet. Andri Prasetyo. Moewardi Surakarta. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1. 3. Surakarta. Manahan. gamblang. ( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet.

( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. kolo wingi. Safrudin. pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban.korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru.wb Sugeng ndalu. Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri. Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. dateng masyarakat. ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . Sawetara tas. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari. Wektu iki. TATV. KH Fachurrozi. KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). Moewardi Surakarta.Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). Kraton Kabupaten Pasuruan. monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah . Jumat (11/2/2011). korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr. Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. KH . ( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim). Surakarta. Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri. Bululawang Malang. Pasuruan). Jawa timur.pangandikanipun .

Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun . kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia. KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken . Sumber : TVRI jawa tengah. KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan).Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta). monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah.  Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan). Wanci : 21.wb. Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR. ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang. Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid. Wassalamu’alaikum wr.Ketua MUI Jatim. Kula atur sugeng ndalu. Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid. 20 desember 2011. Wekdal kadadosan. Senin. KH Fuad Nurhasan. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko.30 wib.

( PAMBUKA ) Sugeng Dalu. kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga. Surakarta. SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau.Ketemu maleh kaliyan TATV news. Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub. Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta.wb. monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Kula atur sugeng dalu. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti. Jawa Tengah. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda. Sumber : TATV Jawa Tengah . paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober. Tembok PT. Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra. ( ANCHOR ) Selasa. Wassalamu’alaikum wr. Endry. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi.Sun Motor nggebyug.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah . Miturut ketua panitia pentas seni pemuda. Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali.

“Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. Petukuandiro. Sragen. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika. Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang. Klaten saperlu dipunvisum. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. Sewon. korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. Nur Hadi mratelakaken. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten. Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri. Mboten gantalan wekdal. kepireng tukar padu. puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka. Adhedasar keteranganipun polisi. Klaten. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Anang Syainudin. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun. Penggowoharjo. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. Miturut warga. Kecamatan Kebon Arum. ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul. 31 Oktober 2011 Wanci : 17.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi.Senin. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo.

TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. Arif Nuryanto. Klaten. Inggih menika Pasar Turisari. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat. Surakarta.sura. Sinaoso namung kaperangan. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi. wb. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika. Amargi tumindakipun. Sawetawis laku rajapati. makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. Pamirsa. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah. Rikala dipunkadenangi warga. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. Sugeng enjing pamirsa. korban sampun gumlethak pasrah. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan. Windato. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. Ing sangajengipun polisi. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi. ( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen. Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan. tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati.(high light) . sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah.

( Closing ) Pungkasaning atur. Kecamatan Karas. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. Malah ing kedadeyan iki. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan. Magetan. Ing wekdal sakawit. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng.Papua. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Ngablak. luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. Saliyane iku.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. Kejawi menika. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. wb. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . Sitimulyo. Piyungan. Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak. Ahyar. Durung ana rong sasi kabar mau. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. Wassalamualaikum wr. ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan. pase ing desa Geplak.

Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. Ing atase ora ngerti apa-apa. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. . Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi. ngerti-ngerti ketiban sial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful