RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade . Sleman. 3.kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan. Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. Salah sijine warga Nggremet. Andri Prasetyo. TATV Sumber : http://www. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut. ( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet. 28 Oktober 2011 Wanci : 20.  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur. Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake. Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP. Surakarta. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1. ( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. ……………………. Manahan. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas.00 wib.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. lan satimbang. Moewardi Surakarta. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan. Awujud racikan kabar kang anyar. Surakarta. ……………………. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet. Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. Manahan. Pawongan tiwas keplindes sepur 2. gamblang.youtube.

Wektu iki. Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri. korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr. kolo wingi. KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan.pangandikanipun .wb Sugeng ndalu. Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. ( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim). pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari. Jawa timur. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah . Surakarta. Bululawang Malang. dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). dateng masyarakat. KH Fachurrozi. ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. TATV.korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru. ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri.Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. Safrudin. KH . Kraton Kabupaten Pasuruan. Sawetara tas. Pasuruan). Moewardi Surakarta. Jumat (11/2/2011). ( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh.

kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta). KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken . KH Fuad Nurhasan.Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko. ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang. KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan). Senin. Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid. Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun . monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Wekdal kadadosan.wb.Ketua MUI Jatim. 20 desember 2011.30 wib. intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah. Sumber : TVRI jawa tengah.  Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng. Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid. Kula atur sugeng ndalu. Wassalamu’alaikum wr. Wanci : 21. Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR. KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan).

Miturut ketua panitia pentas seni pemuda.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah .Sun Motor nggebyug. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan.Ketemu maleh kaliyan TATV news. Sumber : TATV Jawa Tengah . Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali. Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub. Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau. Wassalamu’alaikum wr. Tembok PT. kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi. ( ANCHOR ) Selasa. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta. Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub. Kula atur sugeng dalu. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober.wb. paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Endry.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra. Surakarta. ( PAMBUKA ) Sugeng Dalu. Jawa Tengah. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti.

Nur Hadi mratelakaken. Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi. Petukuandiro. Kecamatan Kebon Arum. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. Mboten gantalan wekdal.Senin. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul. Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng. Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. Adhedasar keteranganipun polisi. Sragen. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. kepireng tukar padu. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan. Miturut warga. Anang Syainudin. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul. “Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun. Klaten. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika. korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. Penggowoharjo. puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul. Sewon. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo. 31 Oktober 2011 Wanci : 17. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. Klaten saperlu dipunvisum.

Amargi tumindakipun. ( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen. Sinaoso namung kaperangan. TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. Surakarta. Inggih menika Pasar Turisari. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi. Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Klaten. Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika. wb. tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati. Sawetawis laku rajapati. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta.sura. Pamirsa. Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. Arif Nuryanto.(high light) . makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit. Ing sangajengipun polisi. korban sampun gumlethak pasrah. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. Windato. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat. Rikala dipunkadenangi warga. Sugeng enjing pamirsa.

kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. ( Closing ) Pungkasaning atur.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Kecamatan Karas.Papua. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. Malah ing kedadeyan iki. Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak. Ngablak. Piyungan. Durung ana rong sasi kabar mau. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. Wassalamualaikum wr. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Saliyane iku. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. Kejawi menika. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. Sitimulyo.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. wb. Ahyar. pase ing desa Geplak. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. Ing wekdal sakawit. ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan. Magetan.

Ing atase ora ngerti apa-apa. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut. ngerti-ngerti ketiban sial. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful