RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

3. Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade . Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane. ( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet. Salah sijine warga Nggremet. ……………………. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas.00 wib. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah. Awujud racikan kabar kang anyar.youtube. Pawongan tiwas keplindes sepur 2. Andri Prasetyo. Manahan.kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan. Surakarta. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan. ……………………. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1.  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur. Manahan. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. gamblang. Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. TATV Sumber : http://www. 28 Oktober 2011 Wanci : 20. Surakarta. Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet. Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. lan satimbang. ( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. Sleman. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut.

( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah .wb Sugeng ndalu. KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim).Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. Safrudin. Moewardi Surakarta. Jumat (11/2/2011). TATV. monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan. Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. Surakarta. antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). Jawa timur. ( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh. KH .korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri. Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri. Sawetara tas. ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . kolo wingi. Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. Pasuruan). dateng masyarakat.pangandikanipun . Wektu iki. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari. ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban. dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. Bululawang Malang. Kraton Kabupaten Pasuruan. KH Fachurrozi. korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr.

 Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid. Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng. monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Sumber : TVRI jawa tengah. Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR.wb. Wanci : 21. Wekdal kadadosan. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta). Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun .30 wib. intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah. Senin. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko. 20 desember 2011. Kula atur sugeng ndalu.Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan). kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia. KH Fuad Nurhasan. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid. KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan). ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang.Ketua MUI Jatim. KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken . Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak. Wassalamu’alaikum wr.

Wassalamu’alaikum wr. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan. SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah .Ketemu maleh kaliyan TATV news. Jawa Tengah. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober. Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. ( PAMBUKA ) Sugeng Dalu. Sumber : TATV Jawa Tengah . Endry.wb. Kula atur sugeng dalu. kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga. monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta. Surakarta. Tembok PT.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya.Sun Motor nggebyug. ( ANCHOR ) Selasa. Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali. Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub. paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti. Miturut ketua panitia pentas seni pemuda. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi.

Penggowoharjo. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011. Nur Hadi mratelakaken. Mboten gantalan wekdal. Adhedasar keteranganipun polisi. Anang Syainudin. “Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang.Senin. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . Miturut warga. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri. Klaten. Sragen. Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi. ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. Sewon. Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. 31 Oktober 2011 Wanci : 17.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. kepireng tukar padu. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. Klaten saperlu dipunvisum. Kecamatan Kebon Arum. Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul. Petukuandiro. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten.

Rikala dipunkadenangi warga. Sinaoso namung kaperangan. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan. ( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. Surakarta. TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten. Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat.sura. Sawetawis laku rajapati. Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. Amargi tumindakipun. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi. makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. Pamirsa. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit.(high light) . Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. Klaten. Inggih menika Pasar Turisari. Sugeng enjing pamirsa. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. Windato. tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika. Arif Nuryanto. Ing sangajengipun polisi. sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah. korban sampun gumlethak pasrah. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara. wb. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah.

Saliyane iku. Wassalamualaikum wr. Durung ana rong sasi kabar mau. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. saéngga panggesanganipun saya mindhak. Ahyar. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan.Papua. ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. Malah ing kedadeyan iki. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. ( Closing ) Pungkasaning atur. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. Ing wekdal sakawit. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Magetan. pase ing desa Geplak. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. Kecamatan Karas. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Ngablak. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Sitimulyo. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. Kejawi menika. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. wb. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan. Piyungan.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996. Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak.

. kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Ing atase ora ngerti apa-apa. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. ngerti-ngerti ketiban sial. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful