RIA FARIKHAH AL KHURMAIN  Pawarta 1

( Pambuka ) Mitra TATV sonten punika panjenengan nyawiji malih kalihan pawartos basa jawi Trang Sandyakala, Kemis paing 29 Sapar 1944 utawi 3 Februari 2011. Kula Seno Herpram badhe ngaturaken pawartos enggal tur wigati saking wewengkon Jawi Tengah saha lelaten Ngayogyakarta sakdangunipun 30menit. Sakderengipun sumangga panjenengan kula aturi migatosaken tigang pawartos wigati trang Sandyakala sonten menika. ( Headline ) Satgas Penetapan kangge ngawal RUU DIY ing kecamatan Berbah. ( Highlight )    Peneteping Satgas kecamatan Brebah Selo saha Cepaka Jawah Awu Perajin Oyot Kajeng Kaperbawan Wono Gundoro

( LEAD ) Sampun ngantos katalupen mitra TATV sumangga kula aturi midhangetaken pawartos ingkang wigati ing program pawartos basa Jawi Trang Sandyakala kala dinten punika naming wonten ing TATV. Cacah 58 Satgas Penetapan kangge ngawal Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Ngayogyakarta ing Kecamatan Berbah dipunkukuhaken kanthi pandapuking satgas punika ateges sampun wonten 3 kecamatan ing Kabupaten Sleman ingkang resmi nggadhahi satgas penetapan saha penggagalan Pemilukada Gubernur DIY. ( ANCHOR ) Anggenipun netepaken cacah 58 Satgas Penetapan Kecamatan Berbah punika dipuntindakaken langsung dening Ketua Dukuh Kabupaten Sleman, Cakra Pamungkas ing Bale Desa Tegal Tirta, Berbah, Sleman. Kajawi dipundhatengi Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu saha atusan dukuh sanes, anggenipun netepaken Satgas punika ugi dipundhatengi salah satunggalipun sesepuh saking Kraton Ngayogyakarta, Gusti Yudha Diningrat. Ancas netepaken satgas kasebat kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang dipuntindakaken dening oknum tertentu ingkang boten sarujuk kanthi wontenipun penetapan ing DIY. Kajawi punika ancas sanesipun ugi kangge nindakaken sosialisasi sistem penetapan Sultan saha Paku Alam winangka Gubernur saha Wakil Gubernur DIY tumrap warga bebrayan ing wewengkonipun. Ing benjingipun Satgas kasebat badhe nindakaken tugas paring katrangan dhumateng warga bebrayan ing tataran ngandap menawi boten wonten pilihan Gubernur ing Daerah Istimewa Ngayogyakarta kanthi dipuntetepaken Satgas Penetapan Kecamatan Berbah

Suwene setengah jam bakal nyawiji karo panjenengan. Surakarta. Wektu iki jasade korban isih ing ruang vorensik rumah sakit Dr. Deweke mastekake korban dudu warga kang manggon ing sakiwa tengene TKP. Kepolisian durung bisa mastekake identitase korban jalaran ing dompete ora ditemokake tanda identitas. Ora katrangan kang gumathok ngenani sapa korban kang tiwas kasebut. Moewardi Surakarta.com/watch?v=PuySF-Za54U Jumat. Surakarta. Sleman. ( Pambuka ) Mitra TATV ngaturake pambagya wilujeng ing kalodangan niki panjenengan katumben mirsani program berita kang kinasih kabar awan. Awujud racikan kabar kang anyar.youtube. ( Anchor ) Warga ing kawasan rel sepur Nggremet. Pawongan tiwas keplindes sepur 2. Sakdurunge monggo tak suwun mirsani telung kabar wigati kang bakal kaaturake ( To VTR ) 1. Salah sijine warga Nggremet. Malah ora ono seksi kang mangerteni kadadeyane. lan satimbang. Andri Prasetyo. Jajaran kepolisisan Surakarta langsung nindakake evakuasi jasade . Arifin njlentrehake nalika ditemokake kahanan jasade korban rusak kanthi kahanan sirahe nrenyuhake. gamblang. Manahan. 28 Oktober 2011 Wanci : 20. Manahan. ……………………. ……………………. ( Lead ) Sebtu esuk sawijining pawongan kang kaduga umur 30 nganti 35 taun tiwas keplindes sepur ing kawasan Nggremet. Sebtu esuk utara tabuh wolu kurang seprapat dikagetake kanth anane sawijining pria kang tiwas keplindes sepur prameks kang mlaku saka wetan. TATV Sumber : http://www.00 wib. 3.kasebat samsoyo nikelaken kagiyatanipun warga kangge ngawikani wontenipun panyudaning panyengkuyung ingkang asring kadadosan.  Pawarta 2 ( Headline ) Tiyang Seda amargi keplindes sepur. Sabtu Kliwon 18 Desember 2010 kabar basa jawa ngoko matraman niki bakal ngancani panjenengan sajroning mirsani kadadeyan wigati ing wewengkon Jawa Tengah.

Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. Pasuruan). ( Iklan )  Pawarta 3 ( PAMBUKA ) Assalamualaikum wr. kolo wingi. KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim). pit mini duweke korban kang ditemokake ing sakcerake TKP diajab bisa dadi sarana kanggo tanda tumrap keluwarganing korban. monggo kula aturi nyimak pawarta sangking Pasuruan. Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri. (ANCHOR ) "kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari.Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. Kraton Kabupaten Pasuruan. majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah . Wektu iki. Jumat (11/2/2011). antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban). Bululawang Malang. Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur. Surakarta. TATV. ( LEAD ) “Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah” PASURUAN . Safrudin. KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri. Moewardi Surakarta. KH .korban kang katon nganggo kathok jins lan kaos biru. KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU). Sawetara tas. KH Fachurrozi. Ketemu maleh kalian kula nira andriyana lan Nurina Putri.wb Sugeng ndalu. korban isih ana ing kamar jenasah rumah sakit Dr.pangandikanipun . dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah. ( To Break ) Mitra TATV dak suwun ojo ninggalake papan palungguhan lan pindah saluran sawise pariwara kabar kabar wigati liyane bakal katur maneh. dateng masyarakat. ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. Jawa timur.

KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan).  Pawarta 4 ( Lead ) 6 imigran kesengker sedha saksampunipun kapal tongkang ingkang dipuntumpaki kuwalik amargi dipunterjang ombak ageng wonten pesisir pantai Pangandaran Ciamis Jawa Barat. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko. Kula atur sugeng ndalu. Wekdal kadadosan. KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan).Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim). Wanci : 21. ( PANUTUP ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta sangking kula lan Nurina Putrid. 20 desember 2011. Ewondene taksih wonten 26 imigran sanes ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten segara ageng. Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR.wb. KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken . Prastawa naas punika sepisanan dimangertosi dening nelayan Pangandaran ingkang mirsani perahu sampun . Sumber : TVRI jawa tengah. Dumadakan wonten ombak ageng saenggo kapal tongkang ingkang dipuntumpaki numplak. KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta).30 wib. intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah. monggo panjenengan sedaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya.Ketua MUI Jatim. KH Fuad Nurhasan. Senin. Wassalamu’alaikum wr. kapal mbekta 70 imigran saking Iran lan Afganistan ingkang badhe tumuju dhateng pulau Christmas Australia. Dereaken pawarta sangking kula sekaliyan Nurina putrid. ( Anchor ) 6 mayit imigran ingkang saged dibekta dateng puskesmas Pangandaran punika dipuntemokaken kanthi posisi kumambang.

( ANCHOR ) Selasa. Kula atur sugeng dalu. Endry. Acara ingkang dipungelar ing panggung ingkang prasaja punika dipunisi kanthi sumpah prasetya kebangsaan dhumateng Indonesia sarta pentas opera kanthi lampahan Jaka Tarub. ( PAMBUKA ) Sugeng Dalu. Ngadakaken lomba basa saha budaya mengeti bulan Bahasa ing saben wulan Oktober. Jawa Tengah. SMA Negeri 1 Pabelan kabupaten Demarang gelar unjuk rasa saha mogok sinau. ( Panutup ) Kula aturaken nuwun saged tumindak panjenengan sampun simak pawarta. ( LEAD ) Salah satunggalipun acara kangge mengetidinten Sumpah Pemuda.  Pawarta 5 ( Headline ) Mengeti Dinten Idul Adha 1432 Hijriah . Minggu dalu 30Oktober dipungelar ing kampung Sawahan Sangkrah Pasar Kliwon. dinten Sumpah Pemuda sampun kalajeng pengetan kangge ngemutaken tekadipun para kaneman kangge manunggal ing saklebetipun bangsa Negara saha basa Indonesia antesipun dipungelar ing sakgadhahing panggenan. Surakarta. monggo panjenengan sadaya ngelanjutaken aktivitas panjenengan sedaya. Sumber : TATV Jawa Tengah . Truk momot kardhus mblusuk ing Boyolali. Miturut ketua panitia pentas seni pemuda.wonten posisi kuwalik ing tengahing samudra.wb. Sakpunika 26 imigran ingkang dipunkinten taksih kumambang wonten tengahing samudra taksih dipunpadosi. paraga saha penonton ingkang kaperangan ing antawasipun wujudaken lare-lare kanthi sesarengan nindhakaken Ikrar Pemuda saha nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. monggo kula aturi nyimak pawarta saking Surakarta.Sun Motor nggebyug.Ketemu maleh kaliyan TATV news. Tembok PT. Ing kampong Sangkrah Pasar Kliwon kutha Surakarta kempalan muda-mudi gunto gelar opera kanthi lampahan Jaka Tarub. Sakderengipun acara opera dipunwiwiti. Wassalamu’alaikum wr. ( High Light)      Mengeti Dinten Sumpah Pemuda. kagiyatan punika dipungelar kangge grengsengaken raut kebangsaanipun para kaneman saha kangge nuwuhaken rawah tresna tumrap budaya bangsa minangka sarana kangge ngrangketaken ing antawisipun warga.

Ketua Panitia Festival Kambing Kurban 2011. Adhedasar keteranganipun polisi.” Mendho ingkang tumut Festival kangge kurban punika ngrancakipun keprigungageng kang bobotipun nggayuh sak kuintal. Festival punika dipunestreni dening puluhan peternak saking 17 kecamatan sak Kabupaten Bantul. Klaten. Festival ingkang dipunestreni dening puluhan pasarta punika. ( ANCHOR ) Jasadipun Partini (45 tahun) ingkang dipunpanggihaken dening warga Kemampran Kecamatan Pondhokan. Klaten saperlu dipunvisum. nggiras kangge ndayakaken peternak mendho ing Kabupaten Bantul. Kecamatan Kebon Arum. Pangacanipun Festival punika saged njurung regeding ternak mendho ing Bantul salepetipun nindakaken mutuning raja kayanipun awit ndongkat dinten Riaya Idul Adha kados sak mangke kade minggu jaler mindak tikel kalih tinimbang dinten padatan. ( Anchor ) Dinten Selasa siyang. Nur Hadi mratelakaken. Ananging lajeng wonten swanten kang mbengok . Sasampunipun sesambetan kados bilih tiyang bebojoan ing griyanipun Suparjo. Miturut warga. ngrebataken tropi lan arta pembinaan saking Bupati Bantul. Sakderengipun Partini dipunpanggihaken tews ing griyanipun Suparjo (70 tahun) ing ndesa Nglinggi. puluhan mendho jaler pilihan sak Kabupaten Bantul anjereng pinggiring dalan Bantul. Jogjatv  Pawarta 7 ( LEAD ) Satunggaling wanita plenyehan saking Sragen senin dalu dados korban rajapati ing griyanipun satunggaling priya lanjut yuswa ing Klaten. Penggowoharjo. Korban dipunthuthuk ngginakaken balok kaca ing perangan sirahipun. Mboten gantalan wekdal. Festival Kambing Kurban 2011 ingkang dipunadani Dinas Pertanian dan Kehutanan (DisPerKahut) Bantul. Anang Syainudin. Sewon. Petukuandiro.30  Pawarta 6 ( Headline ) Festival Kambing Kurban 2011 ( Lead ) Kangge mahargya tumapaking Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H. Korban ingkang dipunsinten minangka wanita plenyehan menika nandang tatunemen ing sirahipun amargi dipunthuthuk barabg atos. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul ngadani Festival Kambing Kurban 2011. korban katingal sampun makaping-kaping dhateng griyanipun tersangka. Rikala kedadosan korban dipunteraken dening satunggaling tiyang. Mendho punika saweg dipun biji dening dewan juri. Kejawi dipuncawisaken tropi lan arta pembinaan. korban tewas jalaran dipunperjaya Suparjo. 31 Oktober 2011 Wanci : 17. Sragen. “Itu untuk menggugah motivasi kelompok-kelompok ternak agar lebih baik juga meningkatkan nilai ekonomis dari kambing itu. Sabanjuripun tukar padu kaliyan tersangka.Senin. kalawau dalu langsung dipunbeta dhateng kamar jenazah RSUP Suraji Tirtonegoro. kepireng tukar padu. mendho badhe dipunlelang kangge kewan kurban ing Dinten Riadi Idul Adha tahun 1432 H dinten minggu ngajeng.

Pramila anggenipun ndandosi peken badhe dipuntindakaken sekedhik mboko sekedhik. sambonten-mbontenipun medalaken ragad salangkung milyar rupiyah. Inggih menika Pasar Turisari. Dinas Pasar mbudidaya ndandosi ngimuti sakathahing peken kasebat mboten saged dipunrelokasi. wb. Peken Tradisional cacah kaleh saking gunggung sekawan dasa tiga ing Kitha Surakarta taksih dados lengganan bena saben mangsa rendheng. Arif Nuryanto. Windato. Pamirsa. Klaten. TATV  Pawarta 8 ( Anchor ) Adhedasar catetanipun Dinas Pengelolaan Pasar Kitha Surakarta. Sinaoso namung kaperangan. gunggung peken tradisional cacah tiga ugi badhe dipuntanganaken ing tahun menika. Pasar Klewer ugi dipunwastani kalebet rawan kelepan. Suparjo ingkang sampun nggadhahi putu menika langsung dipunamanaken polisi dhateng Kapolres Klaten.(high light) . Gunggung peken cacah kaleh kasebat inggih menika Pasar Harjodaksina Serengan saha Pasar Jongke Laweyan. Rikala dipunkadenangi warga. kalawingi enjing dipunprotes dening pelamar CPNS ingkang badhe mangertosi pengumuman resmi. salah satunggalipun ingkang ngajohari inggih menika sistem drainase. Kangge tahun 2011 mboten kirang saking satunggal milyar rupiyah dipunanggaraken kangge ngrimut peken tradisional. Sawetawis laku rajapati. TATV  Pawarta 9 ( Pambuka ) Assalamualaikum wr. tersangka kaancem kajerat pasal 338 KUHP bab rajapati. Kajawi gunggung peken cacah kaleh ingkang rawan kabenan kasebat. Pasar Depok saha Pasar Kliwon. pelaku ngaken nekat merjaya korban amargi sakderengipun korban meksa nyuwun arta 6 yuta rupiyah. ( Highlight ) Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Sragen. Sugeng enjing pamirsa. korban sampun gumlethak pasrah. Kangge ndandosi sedaya perangan bangunan peken utawi repitalisasi. Pamirsa saget mirsani pawarta inggal turwigati saking wewengkon jawi tengah lan ngayogjakarta. makaten pawartos Trang Sandyakala ing enjing menika. Surakarta. Pekekn kasebat magepokan kalian kathahipun perangan bangunan ing peken kasebat ingkang risak. Amargi tumindakipun.sura. Ing sangajengipun polisi. pinanggih malih kaliyan kula sujiwo tetep setiya sesarengan panjenengan dangunipun tigangdasa menit. kanthi anceman salangkung-langkungipun 15 tahun penjara.

ugi nélakaken bilih sasampunipun TPA Ngablak dipunbikak. warga ing sakiwatengen ugi saged pidamel pados rongsokan uwuh menapa déné ngingah lembu. kios ban lan tambal banipun ugi saya ramé. nalika bangsa Indonesia mengeti Hari Kebangkitan Nasional. kepara mujudaken papan ingkang ngrejekèni. Kejawi menika. ( Closing ) Pungkasaning atur. ( Anchor ) Montor mabur kang tiba lan kobong mau duweke TNI AU jinis Hercules C-130 nomere A-1325. Ing wekdal sakawit. Saliyane iku. Papan ingkang reged lan ngganda kasebat tumraping tetiyang ing sakiwatengening TPA pranyata boten ndadosaken perkawis menapa-menapa. Ana sing ajur mumur lan ana sing payone remuk tanpa sisa. Sasampunipun kathah tetiyang saking sajawining rangkah pados rongsok ing papan kasebat. Kanthi anane kacilakan montor mabur duweke TNI AU kasebut mesthi wae ndadekake warga . Montor mabur kasebut budhal saka pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta lan arep tumuju dhaerah Biak. Wassalamualaikum wr. Nanging durung nganti tekan papan kang tumuju. sakdèrèngipun TPA menika dipunbikak.Papua.  Pawarta 10 ( Headline) KACILAKAN MONTOR MABUR ING MAGETAN ( Lead ) Durung suwe iki pancen wis tau dikabarake yen akeh montor mabur sing padha nemahi kacilakan ing mancanegara utawa ing Indonesia. Durung ana rong sasi kabar mau. Ahyar. lan nalika arep mampir ing Lapangan Udara Iswahyudi Madiun montor mabur kasebut nemahi kacilakan. Para warga ing sakiwatengening TPA sewaunipun boten mangertos menawi uwuh menika wonten pangaosipun. Dene omah-omah ing desa kasebut sing kenteban lan ndadekake remuk lan kobonge udakara patang omah. kula kaliyan tim redhaksi ingkang ngayahi jejibahan. ana wong 15 kang uga melu nandhang tatu abot lan entheng. saéngga panggesanganipun saya mindhak. pase ing desa Geplak. wb. Kecamatan Karas. Sitimulyo. Salah satunggaling warga masyarakat Ngablak. para warga nembé gumregah tumut pados rongsok lan pranyata panggesanganipun ugi saya saé. Jawa Timur rikala dina Rebo esuk kira-kira jam setengah pitu ing tanggal 20 Mei 2009. panggesanganing warga mbaka sekedhik saya mindhak saé awit ndayakaken uwuh ing papan menika. Nanging sasampunipun TPA dipunbikak. Bantul dipunbikak wiwit taun 1996.( Anchor ) Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Ngablak. kawontenaning masyarakat ing sakiwatengening papan kasebat mrihatosaken. Malah ing kedadeyan iki. lha kok kasusul maneh kedadeyan montor mabur tiba durung suwe iki. Magetan. Piyungan. luwih saka wong satus nemahi tiwas klebu warga desa sing omahe melu kenteban montor mabur kasebut. ngaturaken panuwun awit kawigatosan Panjenengan.

. Sing cetha kacilakan Hercules C-130 duweke TNI AU mau nambahi tansaya akeh dhaftar kacilakan montor mabur duweke TNI AU. Apa ya pancen kacilakan mau bener-bener amarga saka umure montor mabur sing wis tuwa utawa saka sebab liyane? Ditunggu wae asil saka katrangane pamarintah bab sebab-musababe kacilakan montor mabur kasebut.ing sacedhake pangkalan mau dadi padha jinja. ngerti-ngerti ketiban sial. Pancen akeh sing kandha yen sejatine montor maburmontor mabur duweke negara mau akeh sing wis padha tuwa lan kudu diganti. kepeksa montor mabur tuwa isih tetep digunakake kanggo ngangkut wong lan barang-barang liyane. Ing atase ora ngerti apa-apa. Nanging gandheng kanthi alesan anggaran ora nyukupi.