Anda di halaman 1dari 146

Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

GARIS PANDUAN SERANTAU UNTUK


OPERASI MENANGKAP IKAN YANG
BERTANGGUNGJAWAB
DI ASIA TENGGARA

Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

Cetakan Pertama / First Printing 2008
Hakcipta / Copyright Jabatan Perikanan Malaysia, 2008
Penerbitan ini boleh diterbit semula keseluruhannya atau sebahagiannya dalam apa jua bentuk tanpa
kebenaran Jabatan Perikanan Malaysia hanya untuk tujuan pendidikan atau tujuan selain jualan.
Walaubagaimanapun kata-kata penghargaan kepada pemilik hakcipta perlu dinyatakan.
Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula dalam apa jua bentuk untuk jualan
atau tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis dari Jabatan Perikanan Malaysia.
This publication may be reproduced in whole or in part in any form for educational or non-
profit purposes without prior permission from the Department of Fisheries Malaysia provided
acknowledgement is made of the copyright holder.
No part of this publication may be reproduced in any form for resale or any commercial purpose
without the prior written permission of the Department of Fisheries Malaysia.
Diterbitkan / Published by
Cawangan Komunikasi / Communications Section,
JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF FISHERIES MALAYSIA
Aras 1-6, Blok 4G2,
Wisma Tani, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 W.P. Putrajaya
Laman Web : http://www.dof.gov.my
E-mel : hqhelp@dof.gov.my
No. Tel : 03-8870 4000
No. Faks : 03-8888 9972
Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan
Garis panduan serantau untuk operasi menangkap ikan yang bertanggungjawab di Asia Tenggara /
Southeast Asian Fisheries Development Center.
ISBN 978-983-9819-70-0
1. Marine resources--Asia, Southeastern. 2. Fishery management --Asia, Southeastern.
3. Fishery resources--Asia, Southeastern. I. Southeast Asian Fisheries Development Center.
639.20959
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

Perutusan Ketua Pengarah
Perikanan Malaysia
Sejak dahulu lagi, kepentingan sektor perikanan dan sumbangannya terhadap aspek ekonomi memang
tidak boleh dipertikaikan. Kekayaan sumber akuatik adalah pemberian alam yang tidak terhingga.
Industri perikanan moden merupakan bidang yang berpotensi besar bagi membantu meningkatkan
taraf hidup golongan penternak dan nelayan di samping mengurangkan kebergantungan import dari
negara luar. Justeru itu, usaha ke arah memajukan sektor perikanan tidak harus bernoktah selagi
tidak mampu mencetuskan transformasi sektor ini sebagai satu entiti komersial yang maju, moden
dan berdaya saing. Di Malaysia, sektor pengeluaran makanan berasaskan perikanan kini diberi
suntikan nafas baru supaya ia dapat dibangunkan secara terancang di samping menyediakan peluang
kepada golongan sasar yang terdiri daripada pengusaha berskala komersial atau agro-entrepreneurs
mahupun nelayan tradisional. Peluang ini diterjemahkan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan
(RMK-9) yang menggariskan dasar dan halatuju strategik baru yang didokong oleh program dan
projek khusus bagi memartabatkan sektor perikanan khususnya dan pertanian umumnya sebagai
jentera ketiga penjana pertumbuhan ekonomi negara. Perancangan jangka panjang ini adalah selaras
dengan Pelan Pengeluaran Ikan Negara yang merupakan pendekatan masa depan secara tersusun dan
bersepadu dari segi pengeluaran, kualiti dan keselamatan makanan, latihan, pemasaran, pemindahan
dan penggunaan teknologi, pembangunan usahawan kecil dan sederhana serta penglibatan sektor
swasta.
Sub-sektor perikanan yang terdiri daripada perikanan tangkapan (laut pantai, laut dalam dan
tuna), akuakultur (air tawar dan air payau) dan pemprosesan perikanan, dilihat mampu menghasilkan
sumbangan yang besar dalam pembangunan sektor perikanan di negara ini. Walau bagaimanapun,
kita terpaksa berdepan dengan satu kenyataan bahawa sumber akuatik, walaupun boleh diperbaharui,
bukanlah tidak terbatas dan perlu diurus dengan sewajarnya, jika sumbangannya kepada pemakanan,
ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat berkekalan. Justeru itu, perancangan ke arah pengurusan,
pemuliharaan dan pembangunan sumber akuatik yang berkesan perlu dilakukan dengan berpaksikan
Kod Amalan Untuk Perikanan Yang Bertanggungjawab (Code Of Conduct For Responsible Fisheries,
CCRF) seperti yang disarankan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO). Kod Amalan ini mula diperkenalkan dan diterima secara sebulat suara pada tahun 1995
apabila perikanan dunia tidak mampu lagi menampung pembangunan dan eksploitasi sumber yang
berlaku dengan pantas dan tidak terkawal. CCRF menyediakan prinsip dan piawaian antarabangsa
bagi amalan bertanggungjawab yang menyentuh aspek-aspek biologi, teknologi, ekonomi, sosial,
persekitaran dan komersial. Ia boleh digunapakai kepada semua sub-sektor perikanan termasuk
pemprosesan serta perdagangan ikan dan produk perikanan, operasi penangkapan ikan, akuakultur,
penyelidikan perikanan dan integrasi perikanan ke dalam pengurusan kawasan pesisir pantai.

Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
v
Kod Amalan ini telah diperkemaskan lagi dengan mengambilkira senario perikanan yang berbeza
di Asia Tenggara. Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) telah memulakan
program Penserantauan Kod Amalan untuk Perikanan yang Bertanggungjawab (Regional Code
Of Conduct For Responsible Fisheries) sejak tahun 1998. Melalui program ini, SEAFDEC telah
menghasilkan empat garis panduan teknikal untuk perikanan bertanggungjawab di Asia Tenggara
yang terdiri daripada:
1) Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia
Tenggara (Responsible Fishing Operation)
2) Garis Panduan Serantau untuk Akuakultur yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
(Responsible Aquaculture)
3) Garis Panduan Serantau untuk Pengurusan Perikanan yang Bertanggungjawab di Asia
Tenggara (Responsible Fisheries Management)
4) Garis Panduan Serantau untuk Amalan Lepas Tuai dan Perdagangan yang Bertanggungjawab
di Asia Tenggara: (Responsible Post-Harvest Practices and Trade)
Penterjemahan keempat-empat garis panduan ini ke Bahasa Malaysia merupakan suatu platform
bagi meningkatkan kefahaman golongan sasar termasuk pihak berkepentingan, Pertubuhan Bukan
Kerajaan (NGO), institusi pendidikan dan sebagainya terhadap kepentingan adaptasi CCRF dalam
menangani isu-isu perikanan nasional. Program-program pendidikan dan penghayatan yang sedang
giat dijalankan oleh Jabatan Perikanan Malaysia diharapkan mampu mencetuskan kesedaran
di kalangan penternak dan nelayan khususnya dan masyarakat umumnya untuk bersama-sama
menggembeling tenaga dalam memperkasakan industri perikanan negara melalui pengurusan dan
pemuliharaan sumber secara mampan. Dengan ini, kita dapat mewujudkan situasi menang-menang
yang memberi manfaat yang besar kepada semua pihak.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada mereka yang telah
terlibat dalam menjayakan penterjemahan Garis Panduan Serantau ini. Adalah diharapkan Garis
Panduan ini akan dijadikan rujukan bagi merealisasikan hasrat memajukan sektor perikanan
negara.
Dato Junaidi bin Che Ayub
Ketua Pengarah
Jabatan Perikanan Malaysia
PUTRAJAYA
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
v
Kata Pengantar
Kod Untuk Perikanan Bertanggungjawab telah diterima pakai pada Persidangan FAO pada tahun
1995 selepas 4 tahun dibincangkan oleh Negara-negara yang mempunyai kepentingan dalam bidang
perikanan. Ini merupakan petanda positif di kalangan Negara lain di dunia mencapai kata sepakat
untuk menambahbaikan amalan perikanan yang tidak mengikut peraturan berbanding dengan status
sumber perikanan masa kini. Era baru dalam perikanan ini sedang menyesuaikan pembangunannya
dengan persekitaran akuatik untuk mencapai status mapan. Semua negara ahli-ahli FAO diminta
untuk melaksanakan komitmen dan tindakan yang diperlukan di bawah Kod Amalan Untuk
Perikanan Bertanggungjawab sepertimana yang telah dipersetujui di peringkat antarabangsa.
Kod Amalan Untuk Perikanan Bertanggungjawab merupakan panduan untuk mencapai
perikanan mampan di peringkat kebangsaan, wilayah dan antarabangsa dalam pelbagai aspek
perikanan bermula dari pengeluaran hingga ke pasaran. Setiap komponen yang berkaitan dengan
kod ini digunakan di setiap peringkat yang memerlukan tindakan. Secara praktikal, penggunaan
Kod Amalan ini akan diperkukuhkan dengan garis panduan untuk tindakan yang lebih berkesan
terutamanya di peringkat kebangsaan. SEAFDEC telah memperkenalkan program Kod Amalan
Serantau Untuk Perikanan Bertanggungjawab untuk menyokong Negara-negara ASEAN
memudahkan pelaksanaan Kod Amalan Untuk Perikanan Bertanggungjawab.
Kod Amalan Serantau Untuk Perikanan Bertanggungjawab ini adalah program yang menyeluruh
dan merupakan komitmen jangka panjang SEAFDEC sebagai program utama Pelan Strategik (1998).
Proses kerja yang diperlukan akan mengikut Fasa oleh struktur artikel di dalam Kod Amalan Untuk
Perikanan Bertanggungjawab. Program ini meliputi pelbagai aktiviti termasuk penyediaan garis
panduan serantau, bahan latihan, pengenalpastian dan kerja-kerja usahasama kajian yang diperlukan
bagi rangka kerja umum Kod Amalan Untuk Perikanan Bertanggungjawab dengan kerjasama penuh
daripada pakar-pakar di setiap fasa.
Konsep utama Kod Perikanan Bertanggungjawab Peringkat Serantau ialah untuk mengenalpasti
dan menyediakan keadaan paling efektif untuk dilaksanakan di peringkat kebangsaan menggunakan
kriteria serantau. Faktor serantau seperti implikasi budaya, struktur perikanan, sosio-ekonomi dan
ekologi digunakan sebagai kriteria untuk proses serantau.
Kesimpulannya, aktiviti pertama akan dibentangkan pada Fasa I: Garis Panduan Serantau
untuk Perikanan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara: Operasi Menangkap Ikan yang
Bertanggungjawab yang bersepadanan dengan Artikel 8 Operasi Menangkap Ikan bagi Kod
Amalan untuk Perikanan yang Bertanggungjawab. Di samping itu, aktiviti susulan bagi Fasa I dan
aktiviti permulaan bagi Fasa II Pembangunan Akuakultur dan Fasa III Pengurusan Perikanan telah
dilancarkan dalam Program SEAFDEC.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
v
Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah terlibat secara aktif
dalam melaksanakan tugas ini, termasuk pakar-pakar teras dan penasihat serantau. Saya juga ingin
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan diatas sokongan daripada FAO, Rom. Tanpa sokongan
padu daripada mereka, penghasilan Garis Panduan ini tidak akan tercapai dengan jayanya.
Panu Tavarutmaneegul
Ketua Setiausaha
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
v
Isi Kandungan
Bab I Pengenalan 1
Bab II Prinsip Am 3
Objektif Garis Panduan Serantau 3
Rasional Penyediaan Penseratauan Kod Amalan 3
Kawasan Liputan 5
Peruntukan Perundangan Antarabangsa 5
Bab III Definasi Istilah Serantau 6
Bab 1V Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang
Bertanggungjawab 19
Garis panduan untuk Tanggungjawab Semua Negara 19
Garis panduan untuk Tanggungjawab Negara Bendera 23
Garis panduan untuk Kewajipan Negara Pelabuhan 27
Garis panduan untuk Operasi Menangkap Ikan 27
Garis panduan untuk Selektiviti Alat Menangkap Ikan 34
Garis panduan untuk Pengoptimuman Tenaga 38
Garis panduan untuk Perlidungan Persekitaran Akuatik 38
Garis panduan untuk Perlindungan Atmosfera 39
Garis panduan untuk Pelabuhan dan Kawasan Pendaratan
Vesel Menangkap Ikan 40
Garis panduan untuk Peninggalan Struktur dan Bahan-Bahan Lain 40
Garis panduan untuk Tukun Tiruan dan Peranti
Pengumpulan Ikan 41
Bab V Aktiviti Susulan 43
Jaringan kerja Serantau Ahli Teknologi Menangkap Ikan 43
Aktiviti-Aktiviti Susulan 43
1
Garis Panduan Serantau ini adalah hasil daripada Pasca-Mesyuarat Pakar Utama bagi Penserantauan Kod Amalan Perikanan yang
Bertanggungjawab, Fasa: Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab yang telah diadakan dari 24 hingga 25 Mei 1999 di Jabatan
Latihan, Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), Thailand.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
BaB I
PENGENALAN
Persidangan FAO menerimapakai Kod Amalan Perikanan yang Bertanggungjawab (CCRF) pada
tahun 1995. Susulan kepada Persidangan Cancun pada 1992, usaha-usaha menyeluruh selama
empat tahun oleh negara-negara yang berminat di dunia telah menghasilkan satu persetujuan ramai
mengenai teks semasa yang menyeluruh bagi Kod Amalan Perikanan yang Bertanggungjawab.
Sewaktu proses perundingan, isu-isu tertentu serantau telah diketepikan atau mungkin dielakkan
dengan harapan bahawa satu kompromi secara global yang boleh diterimapakai ramai dalam isu-isu
yang kontroversi.
Kejayaan CCRF adalah sangat penting walaupun mempunyai isu-isu yang tidak meliputi semua
hal-hal yang berkaitan dengan perikanan mapan di dunia. Keadaan ini adalah satu kejayaan besar
persatuan perikanan antarabangsa untuk membetulkan amalan-amalan perikanan semasa yang mana
terbukti tidak mapan. Oleh itu perlaksanaan CCRF adalah sangat penting bagi kejayaan perikanan
mapan di rantau. Perlu diingat bahawa perikanan mapan secara global tidak akan tercapai melainkan
negara-negara Asia Tenggara yang telah menyumbang sebahagian besar daripada pengeluaran
perikanan global mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap pencapaian kedudukan perikanan
mapan. Walau bagaimanapun ia mungkin bertepatan untuk memberi pertimbangan kepada keadaan
perikanan tertentu serantau sebelum terlaksananya CCRF.
Pengendalian Pukat Tunda
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
Pada Mesyuarat Majlis Pusat Pembanguanan Perikanan Asia Tenggara Ke-30 di Bandar Seri
Begawan, Brunei Darussalam pada 17-21 Mac 1998, Para Pengarah Majlis telah bersetuju sepenuhnya
dengan program Penserantauan Kod Amalan Perikanan yang Bertanggungjawab. Mereka bersetuju
dengan sebulat suara untuk melaksanakannya di dalam program yang diberi keutamaan oleh
SEAFDEC. Langkah ini diambil berlandaskan bahawa 1) Sebahagian daripada Kod Amalan Global
memerlukan pengubahsuaian untuk menyesuaikan keadaan dengan ketentuan serantau yang
khusus; dan, 2) polisi serantau yang jelas seharusnya dinyatakan dalam Kod. Majlis berkenaan
juga telah menentukan bahawa SEAFDEC sepatutnya mengambil langkah bagi menubuhkan satu
Kod Amalan Asia bagi perikanan persisiran dan akuakultur, yang mungkin boleh dikembangkan
untuk meliputi negara anggota ASEAN yang lain. Tambahan pula, Pelan Strategik SEAFDEC di
mesyuarat yang sama telah memberi penekanan terhadap program Kod Amalan Perikanan yang
Bertanggungjawab.
Berdasarkan kepada cadangan yang dibuat oleh Mesyuarat Majlis, SEAFDEC telah
menyediakan satu program yang komprehensif mengenai Penserantauan Kod Amalan Perikanan
yang Bertanggungjawab (http://www.seafdec.org). Oleh kerana program itu merupakan jangka
panjang serta komitmen yang meluas oleh SEAFDEC untuk melaksanakan pelbagai aktiviti yang
diperlukan, penyediaan Garis Panduan Serantau Kod Amalan Perikanan yang Bertanggungjawab,
Fasa 1: Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab telah dipilih sebagai aktiviti utama dan
penting dalam program berkenaan.
Pada bulan Jun 1998, lima pakar teras serantau (Indonesia: En. Chairul Nasution, Malaysia:
En. Rosidi bin Ali, Filipina: En. Jonathan O. Dickson, Thailand: En. Pirochana Saikliang, Vietnam:
Dr. Nguyen Long) dan empat Penasihat (En. Bundit Chokesanguan, Prof. Dr. Takafumi Arimoto,
Dr. Frank Chopin dan Dr. Yasuhisa Kato) telah dipilih untuk menyediakan dokumen-dokumen
mengenai draf definisi istilah serantau dan draf garis panduan teknikal serantau. Satu Pra Mesyuarat
Pakar Teras telah diadakan dalam usaha untuk mengharmonikan pendekatan untuk penyediaan
dokumen-dokumen.
Di antara 9-12 November 1998, satu Perundingan Pakar mengenai Penserantauan Kod Amalan
Perikanan yang Bertanggungjawab Fasa 1: Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab
telah diadakan di Chiang Mai, Thailand. Tujuannya ialah untuk membincangkan Garis Panduan
Serantau untuk Artikel 8, iaitu Operasi Menangkap Ikan bagi Kod Amalan Perikanan yang
Bertanggungjawab. Perbincangan juga dibuat tentang definasi istilah serantau yang diperlukan yang
mana telah disediakan oleh Kumplan Pakar Teras. Pengisian dokumen ini adalah diasaskan daripada
hasil mesyuarat tersebut.

Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
BaB II
PRINSIP AM
Sebagai langkah pertama ke arah Penserantauan Kod Amalan Perikanan yang Bertanggungjawab,
Garis Panduan Serantau Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab yang sejajar dengan
Artikel 8, CCRF telah disediakan. Prinsip-prinsip am berikut akan digunapakai untuk semua
dokumen bagi menjelaskan keadaan asal, liputan dan objektif Garis Panduan Serantau.
OBJEKTIF-OBJEKTIF GARIS PANDUAN SERANTAU
Objektif-objektif Garis Panduan Serantau adalah 1) untuk menjelaskan keperluan-keperluan,
2) untuk memberi keutamaan kepada tindakan yang diperlukan; dan, 3) untuk mengenalpasti
kawasan-kawasan yang memerlukan pertimbangan khas dalam konteks serantau, sebagaimana
yang terkandung dalam setiap perenggan yang relevan dengan CCRF apabila negara serantau
melaksanakan CCRF berkenaan.
RASIONAL PENYEDIAAN BAGI PENSERANTAUAN KOD AMALAN
CCRF adalah satu prinsip panduan global dan komprehensif untuk mencapai perikanan mampan.
Walau bagaimanapun, aplikasi global dan diskriminasi CCRF global terhadap rantau tertentu
atau mana-mana negara yang mungkin memerlukan beberapa pengubahsuaian untuk menentukan
perlaksanaan yang berkesan dalam keadaan-keadaan tertentu. Di Rantau Asia Tenggara, tiga
keadaan situasi serantau tertentu hendaklah dipertimbangkan sepenuhnya untuk dimasukkan ke
dalam perubahan dan aplikasi Kod, seperti di bawah:
1) Suasana Budaya: Masyarakat di Rantau Asia Tenggara telah mempunyai sejarah yang kuat
dan sangat bergantung kepada ikan sebagai sumber makanan. Oleh itu, perikanan tidak boleh
digantikan dengan aktiviti lain untuk mendapatkan sumber makanan protein termasuk produk
ternakan haiwan (Pertimbangan daripada aspek keselamatan makanan). Kaedah untuk menangkap
ikan (Kepelbagaian amalan dan peralatan menangkap ikan tradisional), kaedah-kaedah pemprosesan
ikan (Pelbagai kaedah tradisional memproses ikan termasuk fermentasi, rebus dan kering, sos
ikan, dll.) dan sistem pemasaran ikan telah banyak berubah mengikut masa dan budaya (Faktor
sosial, ekonomi dan budaya). Dalam hal ini, sektor perikanan secara keseluruhan telah dibangunkan
kepada satu sistem kompleks dan tradisional berbanding dengan apa yang berlaku di tempat lain di
dunia kecuali kawasan di negara Timur Jauh (Negara di Asia Timur dan Tenggara), pertimbangan
khas terhadap aspek budaya patut diberi sekiranya sistem global seperti CCRF, yang telah diasaskan
daripada satu struktur mudah, akan digunapakai di rantau ini.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4
Memunggah
Pukat Hanyut
Dasar daripada
Bot Nelayan.
2) Struktur Perikanan: Berdasarkan kepada sejarah pembangunan perikanan di rantau ini,
struktur perikanan berbeza daripada struktur perikanan negara maju yang telah menangkap ikan
sebegitu lama yang mana kebanyakannya terletak di Zon Beriklim Sederhana dan sering kali
digunakan sebagai model untuk perjanjian atau peralatan perikanan global. Di rantau ini, industri
perikanan telah dibangunkan sebagai tambahan kepada perikanan tradisional selepas tahun 1960,
berikutan pemindahan teknologi moden. Dalam sektor perikanan utama ini, bilangan orang
yang terlibat boleh dikategorikan kepada perikanan pesisiran berskala kecil untuk saraan hidup.
Walaupun struktur berbeza di antara negara-negara; sebilangan besar perikanan di rantau ini boleh
dikategorikan sebagai perikanan tradisional berskala kecil dan bukan tahap industri. Pertimbangan
sosial, ekonomi dan budaya selain daripada aspek saintifik dan alam sekeliling perlu diambilkira
untuk mengurus dan mengubah sektor-sektor ini.
3) Ekosistem: Dalam perairan tropika, sumber-sumber perikanan secara bandingannya terdiri
daripada pelbagai spesies terutama stok ikan dasar. Selain itu, spesies dominan (secara kumpulan)
bukan merupakan sebahagian daripada tangkapan utama, seperti perikanan dalam Zon Beriklim
Sederhana (70-80% tangkapan adalah spesies dominan di Zon Beriklim Sederhana, berbanding
20-30% di kawasan Tropika). Keadaan sedemikian terutamanya, akan menunjukkan perbezaan
ketara dalam pemilihan peralatan dan kaedah-kaedah penilaian stok yang telah dibangunkan dalam
perikanan di Zon Beriklim Sederhana yang mana komposisi spesies adalah ringkas.
Sebagai tambahan, perbezaan antara negara membangun dan sedang membangun perlu
diambilkira dengan sewajarnya sewaktu perlaksanaan peralatan perikanan antarabangsa yang
diterimapakai secara global di rantau ini. CCRF sekarang ini telah disediakan berasaskan keadaan di
negara yang mana perikanannya telah membangun. Banyak perenggan dalam Artikel CCRF tidak
boleh digunapakai terus kepada keadaan di negara yang sedang membangun dimana struktur asas
belum lagi dibangunkan. Selari dengan perlaksanaan CCRF di negara yang sedang membangun,
usaha-usaha khas diperlukan untuk keadaan perikanan semasa.

Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

KAWASAN LIPUTAN

Program SEAFDEC mengenai Penserantauan Kod Amalan Perikanan yang Bertanggungjawab
termasuk Fasa 1: Garis Panduan Serantau Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab adalah,
pada prinsipnya, bertujuan untuk menyokong pelaksanaan CCRF oleh negara-negara ASEAN.
Walau bagaimanapun, adalah diharap agar negara yang berkongsi keadaan perikanan yang spesifik
boleh menggunakannya sebagai rujukan yang relevan.
Di rantau ini, perikanan darat juga adalah sub-sektor yang penting kepada aktiviti-aktiviti
ekonomi. Garis panduan serantau telah memasukkan juga elemen-elemen dan faktor- faktor penting
yang khusus kepada sub-sektor ini.
PERUNTUKAN PERUNDANGAN ANTARABANGSA
Terdapat banyak peraturan yang relevan, prinsip-prinsip dan keperluan-keperluan di bawah
perundangan antarabangsa, Perjanjian dan Konvesyen yang merujuk kepada CCRF. Sebahagian
daripadanya mempunyai objektif-objektif perikanan yang jelas, sementara yang lainnya mempunyai
objektif yang meluas termasuk hal ehwal maritim. Penggubal dasar setiap negara harus memahami
keperihatinan antarabangsa dan hendaklah menggunakan peruntukan yang berkenaan secara
berkesan. Adalah dicadangkan supaya mereka menubuhkan satu kumpulan kerja yang terdiri
daripada pakar perundangan dan pakar teknikal yang relevan untuk mengesahkan setiap artikel
dalam perundangan antarabangsa yang relevan. Mereka harus menjelaskan artikel yang mana
sepatutnya digunapakai ke atas sektor perikanan negara mereka. Negara ahli perlu juga mengambil
tindakan perundangan untuk mewujudkan undang-undang peringkat Kebangsaan, bersama-
sama dengan usaha menyebarkan kepada para pengguna dan orang awam serta menubuhkan satu
mekanisma penguatkuasaan yang bersesuaian.
Perlu diingat bahawa kumpulan sasar perundangan antarabangsa tersebut adalah kebanyakannya
sektor-sektor industri berskala besar, sementara perikanan berskala kecil, yang merupakan sebahagian
besar daripada perikanan di rantau ini tidak diambil kira. Oleh itu, pertimbangan yang khusus adalah
diperlukan untuk perikanan di rantau ini yang sebahagiannaya terletak didalam kategori berskala
kecil. Dalam pemakaian Kod, pertama sekali negara ahli mesti mengenalpasti kumpulan sasar dan
sekiranya kumpulan sasar tidak terlibat, peraturan lain yang berkenaan mestilah diterangkan dan
digunapakai.
Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) dan pertubuhan antarabangsa lain yang relevan
telah diminta untuk menyediakan maklumat yang berkaitan mengenai keberkesanan perlaksanaan
undang-undang dan konvensyen antarabangsa kepada pihak berkuasa berkenaan. Perlu diingat
bahawa negaranegara di Asia Tenggara harus menyediakan maklumat yang sesuai mengenai
pelaksanaan perjanjian dan konvensyen yang berkaitan apabila diminta oleh pertubuhan-pertubuhan
tersebut.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

BaB III
DEFINISI ISTILAH SERANTAU
Sebelum adanya Garis Panduan Serantau, penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam
CCRF dan Garis Panduan Serantau adalah diperlukan untuk kefahaman bersama ke atas isu-isu
yang terkandung. Penjelasan perlu mengambikira keadaan perikanan serantau yang spesifik yang
disebutkan dalam Prinsip Am.
TANGKAPAN SASARAN
Merujuk kepada komposisi sumber perikanan pelbagai spesies terutamanya stok pesisiran/dasar,
tangkapan sasaran (sinonim dengan saiz sasaran atau spesies sasaran yang kurang diterima di rantau
ini berdasarkan kepada tangkapan pelbagai spesies semulajadi). Oleh itu, tangkapan sasaran tidak
akan didefinasikan secara am, tetapi akan digunakan dalam perikanan-perikanan industri seperti
berikut.
Komponen kepada stok/sumber ikan utama (saiz tertentu, spesies, dll.) yang dicari atau
disasarkan oleh nelayan industri.
TANGKAPAN SAMPINGAN
Tangkapan sampingan ialah terma yang dikaitkan dengan tangkapan sasaran. Oleh kerana tangkapan
sasaran bukan istillah yang boleh digunapakai bagi semua perikanan di rantau ini, maka istilah
tangkapan sampingan akan digunakan untuk kategori perikanan industri seperti berikut.
Satu terma am bagi komponen ikan yang tertangkap ketika operasi menangkap ikan
dijalankan selain dari tangkapan sasaran.
Penekanan khusus perlu diberikan kepada pengurusan tangkapan sampingan dari pukat tunda
udang, tanpa mengira saiz.
TANGKAPAN TIDAK SENGAJA (TERTANGKAP)
Satu terma am untuk tangkapan yang tidak dijangka akan ditangkap ketika operasi
menangkap ikan dijalankan, tetapi telah tertangkap secara tidak sengaja.
Di rantau ini, tangkapan sampingan secara amnya tidak akan digunakan. Dengan itu, komponen
spesifik tangkapan sampingan boleh didefinasikan sebagai tangkapan tidak sengaja yang memerlukan
perhatian spesifik dalam pemilihan peralatan serta tindakan pengurusan yang bersesuaian. Dalam
hal ini, tangkapan tidak sengaja boleh mengandungi 1) haiwan akuatik termasuk mamalia, penyu
dan burung laut, 2) sampah sarap termasuk serpihan batu karang, dan, 3) anak-anak ikan. Anak
ikan boleh dianggap berasingan kerana ianya tidak termasuk dalam tangkapan tidak sengaja. Walau
bagaimanapun, tangkapan anak-anak ikan merupakan masalah yang serius dari segi sumber dan
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
I
mempunyai implikasi yang serius dalam hal biodiversiti di rantau ini, dengan mengambil kira
tangkapan anak-anak ikan sebagai tangkapan yang tidak sengaja, ia memerlukan penjelasan kepada
gologan sasar serta ia memerlukan tindakan spesifik dengan terma serantau yang spesifik.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
Southeast Asian Fisheries Development Center
8
mengambil kira tangkapan anak-anak ikan sebagai tangkapan yang tidak sengaja, ia
memerlukan penjelasan kepada gologan sasar serta ia memerlukan tindakan spesifik
dengan terma serantau yang spesifik.
TANGKAPAN SIMPANAN
Bahagian tangkapan yang akan didaratkan di pangkalan perikanan atau dihantar
ke pasar
Satu kefahaman jelas mengenai perbezaan antara Tangkapan Simpanan dan
Tangkapan yang ditinggalkan dalam Peralatan Menangkap Ikan diperlukan untuk
tujuan penyelidikan dan pembangunan peralatan yang selektif.
JUMLAH TANGKAPAN
Tangkapan yang ada di atas vesel
Jumlah tangkapan ialah sinonim dengan Tangkapan yang ditinggalkan di dalam
Peralatan Menangkap Ikan
TANGKAPAN YANG DIBUANG = SISA
Bahagian tangkapan yang dikembalikan ke laut (ataupun tangkapan yang
dibuang) disebabkan oleh faktor ekonomi - dianggap oleh penangkap sebagai tidak
bernilai atau mempunyai nilai yang negatif.
TANGKAPAN SIMPANAN
Bahagian tangkapan yang akan didaratkan di pangkalan perikanan atau dihantar ke
pasar.
Satu kefahaman jelas mengenai perbezaan antara Tangkapan Simpanan dan Tangkapan
yang ditinggalkan dalam Peralatan Menangkap Ikan diperlukan untuk tujuan penyelidikan dan
pembangunan peralatan yang selektif.
JUMLAH TANGKAPAN
Tangkapan yang ada di atas vesel.
Jumlah tangkapan ialah sinonim dengan Tangkapan yang ditinggalkan di dalam Peralatan
Menangkap Ikan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

TANGKAPAN YANG DIBUANG = SISA
Bahagian tangkapan yang dikembalikan ke laut (ataupun tangkapan yang dibuang)
disebabkan oleh faktor ekonomi - dianggap oleh penangkap sebagai tidak bernilai atau
mempunyai nilai yang negatif.
Tangkapan yang dibuang di rantau ini biasanya terdiri daripada tangkapan yang tidak diperlukan
(Spesies bernilai rendah atau tiada nilai dan spesies di bawah saiz serta mempunyai nilai komersial
yang rendah yang kadangkalanya dikenali sebagai ikan baja) dan tangkapan luar jangkaan seperti
cebisan sampah sarap dan ikan juvenil. Kadangkala, berdasarkan keperluan operasi yang berkesan,
ruang dan keupayaan terhad untuk kemudahan penyimpanan, komponen tangkapan komersial yang
bernilai rendah dibuang ke laut. Di samping itu, sejumlah besar ikan dikira sebagai tangkapan yang
dibuang kerana kualitinya yang rendah disebabkan oleh penyimpanan yang tidak dibuat dengan
baik (kekurangan ais dan ruang/kemudahan untuk simpanan tangkapan terhad) di atas vesel atau
di darat.
DAYA SELEKTIVITI PERALATAN
Selektiviti peralatan bagi pengguna seharusnya didefinasikan sebagai keupayaan peralatan memilih
spesies sasaran termasuk saiz ikan. Oleh kerana kebanyakan nelayan di rantau ini sebenarnya tidak
menentukan spesies sasaran, definasinya boleh dinyatakan seperti berikut.
Selektiviti peralatan ialah satu ciri peralatan menangkap ikan yang dapat mengurangkan/
mengelakkan tangkapan luar jangkaan dan ikan yang mempunyai saiz yang tidak
dikehendaki.
Di perairan tropika yang komposisi tangkapannya adalah terdiri daripada pelbagai spesies,
peralatan yang digunakan hanya boleh menangkap saiz ikan yang tertentu sahaja. Walau
bagaimanapun, nelayan boleh terus memilih tangkapan di peringkat kumpulan spesies dengan
mengetahui pelbagai aspek ekologi termasuk corak migrasi, musim bertelur, pemakanan dan taburan
ikan, dan lain-lain.
SELEKTIVITI PERALATAN MENANGKAP IKAN
Peralatan menangkap ikan yang telah direkabentuk untuk mengelak/mengurangkan
penangkapan ikan yang terdiri daripada saiz dan spesies yang tidak dikehendaki serta
tangkapan luar jangkaan. Ikanikan ini kemudiannya akan dilepaskan daripada peralatan
sementara ia mempunyai kadar kemandirian yang tinggi.
PELEPASAN
Kadar/jumlah ikan yang terlepas melalui mata pukat atau peralatan lain setelah ia memasuki
peralatan menangkap ikan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
9

Gambarajah berikut menunjukkan konsep hubungan antara istilah-istilah berkenaan bagi


aktiviti semasa operasi menangkap ikan.
Operasi Menangkap Ikan
Tangkapan yang
Dikehendaki
Tangkapan yang Tidak Dikehendaki
1) Spesiesyangbernilairendahatau
tiadanilai
2) Dibawahsaizpasaran
Tangkapan Luar
Jangkaan
1) Haiwanakuatik
2) Sampah-sarap
Meningkatkan Daya Selektiviti Peralatan dan Alat Menangkap Ikan
Jumlah Tangkapan Pelepasan
Menambahkan Nilai atau Memperbaiki Kualiti
Tangkapan
yang Disimpan
Tangkapan
yang Dibuang
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
PERALATAN MENANGKAP IKAN DAN AMALAN-AMALAN YANG MEMUSNAHKAN
Peralatan menangkap ikan dan amalan-amalan yang memusnahkan ekosistem termasuk
alam sekitar, sumber perikanan, dll.
PERALATAN MENANGKAP IKAN DAN AMALAN-AMALAN YANG MELANGGAR
UNDANG-UNDANG
Peralatan menangkap ikan dan amalan-amalan yang dilarang oleh undang-undang dan
peraturan.
Peralatan menangkap ikan dan amalan-amalan yang memusnahkan adalah dikelaskan sebagai
peralatan dan amalan menangkap ikan yang melanggar undang-undang nasional kebanyakan negara
di rantau ini.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
Southeast Asian Fisheries Development Center
11
PERALATAN MENANGKAP IKAN DAN AMALAN-AMALAN YANG
MEMUSNAHKAN
Peralatan menangkap ikan dan amalan-amalan yang memusnahkan ekosistem
termasuk alam sekitar, sumber perikanan, dll.
PERALATAN MENANGKAP IKAN DAN AMALAN-AMALAN YANG
MELANGGAR UNDANG-UNDANG
Peralatan menangkap ikan dan amalan-amalan yang dilarang oleh undang-
undang dan peraturan.
Peralatan menangkap ikan dan amalan-amalan yang memusnahkan adalah
dikelaskan sebagai peralatan dan amalan menangkap ikan yang melanggar undang-
undang nasional kebanyakan negara di rantau ini.
Pukat Sorong, salah satu peralatan menangkap ikan yang memusnahkan
IKAN YANG TERTANGKAP OLEH PERALATAN YANG DITINGGALKAN
ATAU HILANG
Kesan tangkapan akibat dari peralatan menangkap ikan yang ditinggalkan atau
peralatan yang hilang.
Pukat Sorong, salah satu peralatan menangkap ikan yang memusnahkan
IKAN YANG TERTANGKAP OLEH PERALATAN YANG DITINGGALKAN ATAU HILANG
Kesan tangkapan akibat dari peralatan menangkap ikan yang ditinggalkan atau peralatan
yang hilang.
PERALATAN MENANGKAP IKAN YANG DITINGGALKAN
Mana-mana peralatan atau sebahagian daripada peralatan menangkap ikan yang dibuang
ke dalam persekitaran akuatik.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11
STRUKTUR PERIKANAN
Adalah tidak mudah untuk mendefinasikan struktur menangkap ikan serantau seperti perikanan
pesisiran dan perikanan peringkat industri disebabkan oleh definasi perundangan yang berlainan di
setiap negara dalam rantau ini. Jadual berikut menunjukkan zon menangkap ikan yang digunakan
untuk bot menangkap ikan yang berlainan jenis di beberapa negara terpilih di rantau ini.
Jadual 1: Zon Menangkap Ikan Bagi Negara Di Asia Tenggara
Negara
Brunei
Darussalam
Kemboja
Indonesia
Malaysia
Myanmar
Filipina
Thailand
Vietnam
Zon Menangkap
Ikan 1
Dari garis pantai
sehingga ke 3 batu
nautika.
Dari garis pantai
hingga kepada
kedalaman air 20
meter.
Dari garis pantai
hingga ke 3 batu
nautika.
Dari garis pantai
sehingga ke 5 batu
nautika.
Dari garis pantai
hingga ke 5 batu
nautika dalam
kawasan utara, 10
batu nautika ke
kawasanselatan.
Dari garis pantai ke
luar15batunautika.
Dari garis pantai ke
luar12batunautika.
Dari garis pantai
pada kedalaman 30
meter di kawasan
utara dan selatan,
pada kedalaman 50
meter di kawasan
tengah.
Zon Menangkap
Ikan 2
Dari 3 batu nautika
ke20batunautika.
Dari 20 meter had
kedalaman air
hinggahadEEZ.
4 batu nautika dari
luar had menangkap
ikan zon pertama
atau 7 batu nautika
daripantai.
Dari 5 batu nautika
hingga 12 batu
nautika.
Dari luar had zon
menangkap ikan 1
hinggahadEEZ.
Dari 15 km hingga
hadEEZ.
Dari12batunautika
hinggahadEEZ.
Dari 30 hingga
50 meter dalam
sehinggahinggahad
EEZ.
Zon Menangkap
Ikan 3
Dari20batunautika
ke45batunautika.
5 batu nautika dari
luar had menangkap
ikan zon kedua atau
12 batu nautika dari
pantai.
Dari12batunautika
hingga 30 batu
nautika.
Zon Menangkap
Ikan 4
Dari45batunautika
hinggahadEEZ.
Lebih dari 12 batu
nautikadaripantai.
Dari30batunautika
hinggahadEEZ.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11
Jadual berikut menunjukkan jenis perikanan yang termaktub di dalam perundangan masing-masing
di beberapa negara terpilih di rantau ini.
Jadual 2: Pengkelasan Perikanan Berskala Kecil dan Berskala Besar
Negara
Brunei
Darussalam
Kemboja
Indonesia
Malaysia
Perikanan Berskala Kecil
Berskala kecil/perikanan Artisanal:
Beroperasi di semua Zon tapi
tertumpudiZon1.
Perikanan pesisiran: Perikanan
berskala kecil dengan / tanpa enjin
(dari5Hphingga50Hp)beroperasi
diZon1.
Perikananberskalakecil:
1) Enjinluarbot<10Hpatau<5GT
beroperasidiZon1.Pukattunda,
pukatjerut,pukathanyutadalah
tidak dibenarkan, kecuali untuk
pukat jerut yang menggunakan
kajaratasberukuran<120m.
2) Enjindalambot50Hpatau<25
GT beroperasi di Zon 2. Pukat
tunda dan pukat jerut adalah
tidak dibenarkan, kecuali pukat
jerut yang menggunakan kajar
atasberukuran<300m.
Perikanan Tradisional: Perikanan
berskalakecilmenggunakanalat-alat
menangkap ikan tradisional (iaitu
selain dari pukat tunda dan pukat
jerut) dengan bot kurang daripada
10GTyangmanapengoperasiannya
tertumpupadaZon1.
Perikanan Berskala Besar
PerikananIndustri:
a) PukattundaberoperasidiZon2kurangdari
350Hp.
b) PukatjerutberoperasidiZon2kurangdari
20mLOA.
c) Pukat tunda beroperasi di Zon 3 antara
350-550Hp.
d) Pukat jerut beroperasi di Zon 3 dengan
20-30mLOA.
e) Pukat jerut beroperasi di Zon 4 lebih
daripada30mLOA.
Perikanan komersial: lebih dari 50 Hp
beroperasidiZon2.
PerikananIndustri:
1) Enjin dalam <200 Hp atau 100 GT
beroperasi di Zon 3, pukat jerut tidak
dibenarkankecualimenggunakankajaratas
berukuran<600m.
2) Semuabotnelayandanperalatanmenangkap
ikanbeoperasidiZon4.
Perikanan komersial: perikanan berskala
besar dan sederhana menggunakan peralatan
menangkapikankomersialsepertipukattunda
danpukatjerut.
a) Bot kurang daripada 40 GT beroperasi di
Zon2.
b) Bot 40 GT hingga 70 GT beroperasi di
Zon3.
c) Bot 70 GT ke atas yang beroperasi di
Zon4.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11
Myanmar
Filipina
Thailand
Vietnam
Perikanan pesisiran: Bot kurang
daripada30kakiataumenggunakan
enjin kurang daripada 12 Hp
beroperasidiZon1.
Perikanan munisipal: Perikanan
berskala kecil dengan bot kurang
daripada 3 GT adalah dibenarkan
beroperasidiZon1dan2.
Perikanan berskla kecil: beroperasi
diZon1denganbotkurangdaripada
5GT.
Perikanan berskala kecil: bot tanpa
atau dengan enjin tapi kurang
daripada40Hp.
Industri perikanan: bot lebih dari 30 kaki
panjangataumenggunakanenjinlebihdari12
HpberoperasidiZon2.
PerikananKomersial:
a) Perikanankomersialberskalakecil:dari3.1
hingga 20 GT bot yang beroperasi di Zon
2;bolehjugaberoperasiDalamlingkungan
10.1 hingga 15 km (dalam zon 1) jika
bidang kuasa diperakui oleh unit kerajaan
tempatanberkenaan(LGU).
b) Perikanan komersial berskala sederhana:
beroperasi di Zon 2 dari 20.1 hingga 150
Gt;jugabolehberoperasidalamlingkungan
10.1 hingga 15 km (dalam zon 1) jika
bidang kuasa diperakui oleh unit kerajaan
tempatanberkenaan(LGU).
c) Perikanan komersial berskala besar:
beroperassi di Zon 2 lebih daripada 150
GT.
Perikanan berskala besar: beroperasi di Zon 2
denganbotlebihdari5GT.
Perikanan berskala besar: bot dengan enjin
lebihdaripada40Hp.
Menggunakan maklumat di atas, definisi bagi perikanan serantau terhadap struktur-struktur
perikanan (jenis perikanan) boleh diringkaskan.
PERIKANAN PESISIRAN PANTAI
Unit menangkap ikan yang beroperasi di pesisiran pantai (dari pantai keluar hingga 3-5 batu
ke laut).
Perikanan pesisiran adalah satu definisi bagi perikanan mengikut kawasan atau tempat menangkap
ikan. Terdapat beberapa negara yang menyediakan julat menangkap ikan yang luas seperti Indonesia
(12 batu nautika), Filipina (15 km) dan Thailand (12 batu nautika) atau menggunakan definisi yang
berbeza seperti kedalaman air (Kemboja; 20 meter dalam). Secara umum, kebanyakan negara
mengatur kawasan dari pantai hingga 3 batu untuk penggunaan perikanan berskala kecil secara
eksklusif.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
14
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
Southeast Asian Fisheries Development Center
16
Bot menangkap ikan berskala kecil di Filipina.
PERIKANAN SARAAN
Walaupun tidak terdapat definisi yang sah daripada segi undang-undang
mengenai perikanan saraan di kebanyakan negara, ia adalah difahamkan seperti berikut:
Unit-unit perikanan yang menangkap hasil marin untuk kegunaan sendiri dan
keluarga.
KAPASITI MENANGKAP IKAN YANG DIHUBUNGKAITKAN KEPADA
TANGKAPAN BERLEBIHAN
Jumlah keseluruhan vesel menangkap ikan (berasaskan GT atau kuantiti stok
yang masih tertinggal) yang digunakan di kawasan tertentu atau perikanan
tertentu.
USAHA MENANGKAP IKAN
Terdiri daripada bilangan peralatan menangkap ikan jenis tertentu (atau bilangan
unit menangkap ikan atau jumlah muatan enjin sesuatu unit menangkap ikan) yang
digunakan dalam kawasan menangkap ikan dalam sesuatu unit masa yang
ditetapkan
Keupayaan menangkap ikan, usaha menangkap ikan dan tekanan menangkap ikan
adalah digunakan dengan memberi maksud yang sama tanpa memberi perbezaan yang
spesifik.
PERIKANAN BERSKALA KECIL
Unit menangkap ikan yang beroperasi menggunakan bot-bot, alat menangkap ikan dan
kelengkapan berskala kecil.
Perikanan berskala kecil adalah satu definisi bagi perikanan yang menggunakan bot menangkap
ikan, alat menangkap ikan dan kelengkapan seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Kapasiti
kelengkapan yang digunakan adalah pelbagai, mengikut negara. Perikanan berskala kecil ditakrifkan
dan diperuntukkan oleh setiap negara dan dirujuk kepada tempat-tempat menangkap ikan yang
paling sesuai dengan kapasiti bot yang digunakan.
Bot menangkap ikan berskala kecil di Filipina.
PERIKANAN SARAAN
Walaupun tidak terdapat definisi yang sah daripada segi undang-undang mengenai perikanan saraan
di kebanyakan negara, ia adalah difahamkan seperti berikut:
Unit-unit perikanan yang menangkap hasil marin untuk kegunaan sendiri dan keluarga.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
KAPASITI MENANGKAP IKAN YANG DIHUBUNGKAITKAN KEPADA TANGKAPAN
BERLEBIHAN
Jumlah keseluruhan vesel menangkap ikan (berasaskan GT atau kuantiti stok yang masih
tertinggal) yang digunakan di kawasan tertentu atau perikanan tertentu.
USAHA MENANGKAP IKAN
Terdiri daripada bilangan peralatan menangkap ikan jenis tertentu (atau bilangan unit
menangkap ikan atau jumlah muatan enjin sesuatu unit menangkap ikan) yang digunakan
dalam kawasan menangkap ikan dalam sesuatu unit masa yang ditetapkan.
Keupayaan menangkap ikan, usaha menangkap ikan dan tekanan menangkap ikan adalah digunakan
dengan memberi maksud yang sama tanpa memberi perbezaan yang spesifik.
PENGGUNAAN MAPAN
Cara mengeksplotasi dalam kadar yang tidak menjurus kepada penurunan saiz dan
kepelbagaian hidupan akuatik didalam jangka panjang, sekaligus mempertahankan potensinya
untuk memenuhi keperluan dan aspirasi generasi sekarang dan akan datang.
HASIL MAPAN (MAKSIMUM)
Satu terma teknikal dalam dinamik populasi. Ia adalah fungsi kepada usaha menangkap ikan.
Sekiranya usaha menangkap ikan ke atas satu spesies perikanan tidak berubah untuk satu
tempoh masa, maka pengeluaran perikanan spesies tersebut pada teorinya adalah berterusan.
Hasil mapan maksimum adalah dikira pada titik di mana pengeluaran mapan yang tertinggi
untuk usaha menangkap ikan yang tertentu.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
Southeast Asian Fisheries Development Center
17
PENGGUNAAN MAPAN
Cara mengeksplotasi dalam kadar yang tidak menjurus kepada penurunan
saiz dan kepelbagaian hidupan akuatik didalam jangka panjang, sekaligus
mempertahankan potensinya untuk memenuhi keperluan dan aspirasi generasi
sekarang dan akan datang.
HASIL MAPAN (MAKSIMUM)
Satu terma teknikal dalam dinamik populasi. Ia adalah fungsi kepada
usaha menangkap ikan. Sekiranya usaha menangkap ikan ke atas satu spesies
perikanan tidak berubah untuk satu tempoh masa, maka pengeluaran perikanan
spesies tersebut pada teorinya adalah berterusan. Hasil mapan maksimum adalah
dikira pada titik di mana pengeluaran mapan yang tertinggi untuk usaha
menangkap ikan yang tertentu.
TUKUN TIRUAN
Sebarang struktur buatan manusia yang diletakkan dalam satu kawasan
perairan untuk menarik atau menjadi umpan kepada hidupan akuatik sebagai
tempat berlindung, habitat atau kawasan pembiakan dan pada masa yang sama
memainkan peranan untuk menghindarkan beberapa operasi menangkap ikan
dalam kawasan.
Tukun tiruan jenis terapung adalah dikenali sebagai peranti mengumpul ikan dan
sebagai peralatan menangkap ikan tambahan, ia mengandungi pelampung, peranti
menarik ikan, tali dan pemberat.
Tukun
Tiruan
TUKUN TIRUAN
Sebarang struktur buatan manusia yang diletakkan dalam satu kawasan perairan untuk
menarik atau menjadi umpan kepada hidupan akuatik sebagai tempat berlindung, habitat atau
kawasan pembiakan dan pada masa yang sama memainkan peranan untuk menghindarkan
beberapa operasi menangkap ikan dalam kawasan.
Tukun tiruan jenis terapung adalah dikenali sebagai peranti mengumpul ikan dan sebagai peralatan
menangkap ikan tambahan, ia mengandungi pelampung, peranti menarik ikan, tali dan pemberat.
Tukun Tiruan
STOK IKAN YANG MERENTASI SEMPADAN
Sumber perikanan yang berhijrah secara bebas merentasi sempadan negara dalam melengkapkan
kitaran hidup. Empat corak penghijrahan berikut adalah penting dalam pengurusan perikanan di
bawah UNCLOS.
Stok ikan yang berhijrah secara meluas
Spesies yang berhijrah secara meluas antara ZEE dan laut lepas, merentasi lautan dan melepasi
banyak kawasan ZEE.
Stok ikan perairan terbuka
Spesies yang tersebar atau berhijrah dalam dan luar kawasan ZEE dalam penyempurnaan
kitaran hidupnya.
Stok ikan yang dikongsi
Spesies yang berhijrah dalam kawasan ZEE dan juga berhijrah dalam ZEE negara lain
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1I
STOK IKAN LAUT LEPAS
Terma am untuk Stok ikan yang berhijrah secara meluas dan stok ikan perairan terbuka.
HABITAT
Boleh didefinisikan sebagai sebahagian daripada ekosistem, termasuk komponen biotik dan abiotik,
dimana ikan bergantung secara langsung ataupun tidak langsung bagi meneruskan proses kehidupan.
Ini merujuk kepada kawasan penetasan, nurseri, kawasan pembiakan dan migrasi. Oleh itu, habitat
merupakan komponen penting dalam menyokong kehidupan ikan. Kehilangan habitat memberi
kesan jangka panjang kepada kemampanan sumber.
NEGARA BENDERA (FLAG STATE)
Negara di mana vesel itu berdaftar dan layak untuk mengibarkan bendera negara
berkenaan.
NEGARA PELABUHAN
Negara yang terikat dengan undang-undang maritim antarabangsa untuk memberi perhatian
kepada vesel-vesel asing yang berada di mana-mana pelabuhan dan/atau di mana-mana struktur
luar pesisir.
Stok ikan Lauk Lepas ditunjukkan seperti rajah berikut:
Stokikanyangberhijrah
secarameluas
Stokikanyang
dikongsi
Sempadannegara
Garispantai
Stokikanmerentasisempadan
Garis200
batunautika
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
Southeast Asian Fisheries Development Center
20
PERIKANAN BERTANGGUNGJAWAB
Konsep merangkumi penggunaan sumber perikanan yang mampan secara harmoni
dengan persekitaran; amalan penangkapan ikan dan akuakultur yang tidak memudaratkan
kualiti ekosistem dan sumber; pengendalian yang baik semasa proses pengangkutan akan
menjamin produk memenuhi piawaian kebersihan yang ditetapkan; amalan komersial
tersebut memastikan hanya produk-produk berkualiti tinggi diterima oleh pengguna.
(Cancun, 1992).
Operasi pukat tunda dengan Peralatan Penyisih Penyu (Turtle Excluder
Device)
KOMPOSISI PELBAGAI SPESIES
Di perairan tropika, komposisi spesies di dalam ekosistem dan hasil tangkapan dicirikan sebagai:
1) kepelbagaian spesies; dan, 2) komposisi spesies dominan yang rendah jika dibandingkan dengan
spesies di kawasan Beriklim Sederhana. Kepelbagaian ekologi habitat telah menyumbang kepada
peningkatan bilangan organisma yang wujud di perairan yang kurang produktif. Oleh itu, komposisi
pelbagai spesies boleh didefinisikan seperti berikut:
Populasi yang terdiri daripada sejumlah besar spesies tanpa satu pun diantaranya adalah
spesies dominan.
PERIKANAN BERTANGGUNGJAWAB
Konsep merangkumi penggunaan sumber perikanan yang mampan secara harmoni dengan
persekitaran; amalan penangkapan ikan dan akuakultur yang tidak memudaratkan kualiti ekosistem
dan sumber; pengendalian yang baik semasa proses pengangkutan akan menjamin produk memenuhi
piawaian kebersihan yang ditetapkan; amalan komersial tersebut memastikan hanya produk-produk
berkualiti tinggi diterima oleh pengguna. (Cancun, 1992).
Operasi pukat tunda dengan Peralatan Penyisih Penyu (Turtle Excluder Device)
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
19
BaB IV
GARIS PANDUAN SERANTAU UNTUK OPERASI MENANGKAP
IKAN YANG BERTANGGUNGJAWAB
Draf pertama Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab
telah disediakan oleh Kumpulan Utama Serantau. Draf ini telah dibincang dan dipersetujui semasa
Perundingan Pakar ke atas Penserantauan Kod Amalan untuk Perikanan yang Bertanggungjawab
Fasa 1: Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab yang telah diadakan di Chiang Mai,
Thailand antara 9-12 November 1998. Teks ini ialah satu himpunan hasil daripada mesyuarat
berkenaan.
Semenjak Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab
disediakan berasaskan Perkara 8 Kod Amalan Perikanan yang Bertanggungjawab, nombor-nombor
perenggan dan Perkara asal telah dikekalkan dalam Garis Panduan. Garis Panduan Serantau telah
disediakan seiring dengan objektif-objektif yang terdapat dalam Bab II. Garis Panduan Serantau ini
adalah campuran antara kandungan 1) ulasan umum untuk perenggan-perenggan secara pandangan
serantau, 2) pertimbangan khusus untuk pemakaian serantau; dan, 3) aktiviti-aktiviti susulan yang
perlu, jika ada. Ruangan sebelah kiri adalah perenggan asal berserta bilangan-bilangan untuk
rujukan mudah, manakala garis panduan serantau yang telah diubahsuai adalah ditunjukkan di
ruangan kanan bagi pertimbangan negara-negara untuk mengambil tindakan.
Oleh kerana pelaksanaan CCRF adalah proses dan komitmen jangka panjang, negara-negara
dan Organisasi berkaitan seharusnya mengambil ingatan bahawa garis panduan asal adalah langkah
awal ke arah pencapaian perikanan yang mapan.
CCRF asal boleh digunapakai tanpa sebarang perubahan di mana Garis Panduan Serantau
tidak disediakan. Adalah diingatkan bahawa Garis Panduan Teknikal untuk Perikanan yang
Bertanggungjawab FAO (1) Operasi Menangkap Ikan boleh juga digunapakai secara umum kepada
perikanan industri di rantau.
Perkara 8 Operasi-Operasi
Menangkap Ikan
8.1 Tanggungjawab semua Negara
8.1.1 Negara-negara hendaklah
memastikan bahawa operasi
menangkap ikan yang dibenarkan
itu dilakukan dalam perairan
yang diperuntukkan dalam
undang-undangnya dan operasi
dijalankan dengan cara yang
bertanggungjawab.
GARIS PANDUAN SERANTAU
1) Dalam perairan nasional, operasi menangkap ikan hendaklah
dilakukan dalam perairan yang diperuntukkan termasuk
perairan wilayah, daerah, atau perbandaran secara harmoni dan
bertanggungjawab.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
8.1.2. Negara-negara hendaklah
menyediakan satu rekod,
dikemaskini secara berkala tentang
semua kebenaran menangkap ikan
yang dikeluarkan oleh mereka.
8.1.3. Negara-negara perlu
mengekalkan, seiring dengan
keperluan piawai dan amalan
antarabangsa, data statistik
mengenai semua operasi
menangkap ikan yang dibenarkan
dan dikemaskini dalam tempoh
yang ditetapkan, terhadap operasi-
operasi menangkap ikan yang telah
dibenarkan oleh mereka.
1) Negara-negara yang tidak mempunyai sistem pemberian kuasa
untuk menangkap ikan perlu ditubuhkan segera di mana sekurang-
kurangnya meliputi perikanan utama.
2) Negara-negara hendaklah meneliti mekanisma pemberian kuasa
untuk menangkap ikan dan mengenalpasti kawasan yang boleh
ditingkatkan. Negara-negara harus juga memutuskan satu dasar
yang jelas untuk pemberian kuasa untuk menangkap ikan dan
cara-cara melaksanakannya secara praktikal.
3) Perhubungan semua agensi Kerajaan yang mengeluarkan Sijil
Pendaftaran dan kebenaran menangkap ikan (mengeluarkan lesen)
secara berasingan hendaklah diselaraskan dengan betul. Maklumat
yang diperlukan untuk setiap urusan hendaklah mudah dan
pertukaran maklumat hendaklah dilakukan untuk memaksimum
pengunaannya. (Senarai maklumat yang diperlukan dalam Garis
Panduan Teknikal FAO boleh digunakan walaupun maklumat ini
adalah untuk perikanan industri).
4) Pemberian kuasa untuk menangkap ikan boleh juga mengandungi
syarat-syarat termasuk: 1) kawasan menangkap ikan. 2)
jenis peralatan menangkap ikan yang dibenarkan. 3) kelas
vesel menangkap ikan dan keperluan-keperluan lain; seperti,
a) bergantung kepada kelas vesel menangkap ikan, buku log,
pertukaran status pendaftaran, penandaan vesel dan peralatan
menangkap ikan setakat mana ia boleh dilaksanakan.
5) Negara-negara hendaklah juga menerangkan dengan terperinci
polisi penguatkuasaan terhadap pemberian kuasa untuk
menangkap ikan berasaskan jenis perikanan, samaada di peringkat
wilayah atau daerah dan di mana ia boleh dilaksanakan.
1) Negara-negara patut meneliti dan mengenalpasti sistem
perangkaan perikanan semasa. Mekanisma untuk memperbaiki
sistem, daya kesesuaian dan piawaian serantau patut dicari untuk
memenuhi keperluan-keperluan pengurusan ke atas stok-stok ikan
yang merentasi sempadan.
2) Pengumpulan dan penyusunan perangkaan tangkapan dan usaha
patut diberi keutamaan.
3) Negara-negara haruslah memberi penerangan tentang mekanisma
yang praktikal untuk para nelayan melaporkan maklumat yang
diperlukan untuk agensi-agensi (pusat dan tempatan) kerajaan
yang berkenaan.
4) SEAFDEC patut mengambil langkah awal dan mengekalkan
perkhidmatan untuk memperbaiki mekanisma perangkaan
perikanan serantau secara kerjasama dengan negara-negara dan
Organisasi yang relevan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11
8.1.4. Negara-negara haruslah
mengekalkan, seiring dengan
undang-undang antarabangsa
dalam rangka kerja sub-serantau
atau organasasi pengurusan atau
persetujuan perikanan serantau,
serta berkerjasama untuk
membina sistem pemantauan,
pengawalan, pemerhatian dan
langkah-langkah penguatkuasaan
yang boleh diaplikasikan dalam
operasi menangkap ikan dan
aktiviti-aktiviti berkaitan dalam
perairan di luar bidang kuasa
nasional masing-masing.
8.1.5. Negara-negara haruslah
menentukan bahawa piawai
kesihatan dan keselamatan
diterimapakai oleh semua orang
yang terlibat dalam operasi
menangkap ikan. Piawai
berkenaan tidak boleh kurang
daripada keperluan minima
persetujuan antarabangsa yang
berkaitan mengenai syarat kerja
dan perkhidmatan.

8.1.6. Negara-negara haruslah
mengatur secara persendirian,
bersama dengan negara-negara
lain ataupun dengan organisasi
antarabangsa yang bersesuaian
untuk meletakkan operasi
menangkap ikan ke dalam sistem
mencari dan menyelamat maritim.
8.1.7. Negara-negara haruslah
memperkukuhkan kepakaran dan
pendidikan para nelayan melalui
program latihan dan pendidikan
dan di mana mereka perlu kelayakan
profesional, program berkenaan
patut mengambilkira piawai dan
garis panduan antarabangsa yang
dipersetujui.
1) Pemantauan, pengawalan, pemerhatian dan penguatkuasaan
kawasan laut lepas boleh dilaksanakan oleh organasasi yang
berkaitan. Kaedah pemantauan, pengawalan, pemerhatian dan
penguatkuasaan untuk perikanan berskala kecil dan pesisir harus
dibezakan daripada perikanan industri atau luar pantai dalam
kawasan perundangan nasional.

1) Patut diingat bahawa keperluan minima dalam persetujuan
antarabangsa yang berkaitan termasuk SOLAS, IMO hanya
boleh dipakai ke atas vesel melebihi 24m L.O.A. Negara-negara
patut digalakkan untuk memperluaskan piawai keselamatan dan
polisi khusus terhadap bot-bot kecil kerana sebilangan besar vesel
menangkap ikan dirantau ini adalah kurang daripada 24m L.O.A.
Garis Panduan Sukarela Rekabentuk, Pembinaan dan Peralatan
Vesel Menangkap Ikan Kecil (1980) FAO/ILO/IMCO boleh
digunakan sebagai rujukan untuk perenggan ini.
2) Organisasi Serantau termasuk SEAFDEC patut memberi sokongan
kepada negara-negara untuk menggubal segara piawai berkenaan
bagi vesel bersaiz kecil di rantau ini.
Tiada.

1) Pendidikan, latihan dan pengembangan patut diberi perhatian
yang sewajarnya kerana pentingnya perikanan berskala kecil di
rantau ini di samping sub-sektor perikanan industri. Peruntukan
penting dan relevan dalam Kod Amalan Perikanan yang
Bertanggungjawab termasuk subjek mengenai Amalan-amalan
Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab patut diinstitusikan
dan dijalankan secara sistematik (peringkat pusat dan tempatan)
di Institusi Pendidikan Nasional sedia ada. Kumpulan sasar untuk
latihan dan pendidikan tidak hanya untuk nelayan profesional
tetapi juga generasi muda dan pendatang baru dalam perikanan.
2) Negara-negara patut menentukan kumpulan sasaran dan
menyediakan latihan, bahan dan kaedah yang bersesuaian.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11

8.1.8. Negara-negara patut
mengikut kesesuaian penyimpanan
rekod para nelayan yang
mengandungi seberapa banyak
maklumat mengenai perkhidmatan
dan kelayakan termasuk sijil
kecekapan yang diiktiraf oleh
undang-undang nasional.

8.1.9 Negara-negara haruslah
memastikan langkah yang
bersesuaian terhadap nakhoda
kapal dan pegawai-pegawai yang
dicaj dengan kesalahan yang
bersabit dengan operasi vesel-
vesel menangkap ikan perlu
termasuk syarat-syarat perjanjian
yang mana memerlukan permit,
3) Oleh kerana operasi menangkap ikan berkait rapat dengan
pengurusan perikanan, pendidikan yang di beri bukan hanya
untuk mendidik cara pengoperasian amalan-amalan perikanan
yang diperlukan tetapi juga untuk langkah-langkah pengurusan
perikanan yang bersesuaian dengan operasi menangkap ikan.
4) Selain daripada pendidikan yang dijalankan di institusi kekal,
latihan patut dijalankan dalam perkara lain yang berkaitan dengan
para nelayan sebagai kursus ulangkaji kepada para nelayan yang
ingin membaharui lesen. Latihan dalam loghat tempatan boleh
dipertimbangkan jika komunikasi menjadi halangan kepada
kefahaman penuh peserta. Program pendidikan dan latihan
patut mengambilkira peringkat pendidikan para nelayan. Subjek
latihan jangan dihadkan kepada teknologi perikanan tetapi
meliputi perkara lain seperti pengurusan perikanan yang sesuai,
pemuliharaan alam sekitar dan program pembangunan desa
setempat.

1) Penubuhan maklumat yang serupa berdasarkan para nelayan
pesisir yang berskala kecil boleh dipertimbangkan selain daripada
perikanan industri.
2) Negara-negara perlu memastikan yang pengiktirafan
dipertimbangkan untuk semua latihan yang ditawarkan.
Pengiktirafan ini hendaklah disahkan supaya ia menjadi dokumen
yang sahih. Negara harus mengekalkan laporan pengiktirafan dan
rekod patutlah di simpan dalam format yang sedia ada.
3) Pengiktirafan ini hendaklah dengan maklumat terperinci bukan
hanya nama pengeluar kuasa, maklumat peribadi, tetapi juga
kesahihannya dan keadaan seperti saiz dan jenis vesel, kapasiti dan
kawasan-kawasan operasi, mungkin berkait dengan pemberian
kuasa untuk menangkap ikan.
4) Negara haruslah digalakkan supaya mengawal peruntukan secara
beransur-ansur bagi menentukan hanya orang yang terlatih
dan orang yang disahkan sahaja dibenarkan terlibat dalam
penangkapan ikan, terutamanya perikanan komersial.
5) Persidangan Antarabangsa mengenai Piawai Latihan, Pensijilan
dan menjaga kapal untuk Pelayaran 1978 boleh digunakan sebagai
rujukan.
1) Sebagai tambahan kepada perikanan industri (rujuk kepada
perenggan yang relevan dalam Garis Panduan Teknikal FAO),
mekanisma praktikal kepada pemberian kuasa menangkap
ikan bagi para nelayan berskala kecil beserta tanggungjawab
terhadap amalan mereka mungkin perlu di huraikan dalam sistem
pendaftaran nasional.

Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11
antara lain, menolak, menarik
balik atau menggantung pemberian
kuasa untuk berkhidmat sebagai
kapten kapal atau pegawai di vesel
menangkap ikan.
8.1.10. Dengan bantuan organisasi
antarabangsa yang relevan,
negara-negara patut mencuba
untuk menentukan semua yang
terlibat dalam operasi menangkap
ikan diberi maklumat melalui
pendidikan dan latihan mengenai
peruntukan-peruntukan yang
paling penting dalam Kod ini,
begitu juga peruntukan-peruntukan
konvensyen antarabangsa dan
piawai alam sekitar dan piawai-
piawai lain yang boleh dipakai
dan yang perlu untuk menentukan
operasi menangkap ikan dijalankan
dengan bertanggungjawab.
8.2 Tanggungjawab Negara Bendera
8.2.1 Negara Bendera perlu
mengadakan rekod vesel perikanan
yang diberikan hak untuk
mengibarkan bendera mereka
semasa menangkap ikan dan rekod-
rekod berkenaan perlu menunjukkan
rekod secara terperinci seperti butir
vesel, pemilikan dan kuasa yang
diberi untuk menangkap ikan.
8.2.2 Negara Bendera perlu
memastikan bahawa vesel perikanan
yang layak mengibarkan bendera
mereka tidak menangkap ikan di laut
lepas atau di perairan negara-negara
lain kecuali vesel tersebut telah
diberi kebenaran untuk menangkap
ikan oleh pihak berkuasa yang
kompeten. Vesel tersebut hendaklah
membawa bersama Sijil Pendaftaran
dan kebenaran untuk menangkap
ikan semasa berlayar.

1) Organisasi Serantau, termasuk SEAFDEC, perlu
mempertimbangkan usaha untuk merumuskan bahan-bahan
latihan serta mempromosikan pelan pembangunan pekerja yang
sesuai untuk menggalakkan peruntukan didalam Kod operasi
menangkap ikan yang bertanggungjawab di serantau. Garis
panduan akan digunakan sebagai asas-asas persediaan.
2) Kumpulan sasar tidak hanya perlu dihadkan kepada penglibatan
dalam operasi menangkap ikan tetapi termasuk semua golongan
yang berkepentingan.
3) Menjalankan aktiviti kesedaran termasuk kepentingan Amalan
Perikanan yang Bertanggungjawab, penggunaan sumber yang
mapan dan pertimbangan terhadap alam semulajadi dengan lebih
kerap.
4) Piawai atau perjanjian antarabangsa tidak semestinya sesuai
dalam situasi serantau, oleh itu strategi serantau yang sesuai
perlu diperjelaskan dalam bidang pembelajaran dan latihan.
Dalam hubungan ini, Kod Amalan Perikanan Serantau yang
Bertanggungjawab, terutamanya dalam Garis Panduan Serantau
boleh digunapakai untuk merumuskan strategi serantau dalam
pembelajaran dan latihan untuk para nelayan di dalam situasi
yang baru.

1) Negara Bendera perlu mewujud dan mengekalkan mekanisma
untuk mengumpul maklumat yang diperlukan mengenai vesel
yang beroperasi dalam perairan negara-negara selain daripada
negara berdaftar, atau laut lepas. Panduan teknikal FAO boleh
dirujuk untuk maklumat terperinci.
1) Masa kini terdapat hanya sebilangan kecil pihak berkuasa yang
kompeten untuk memberikan kelulusan untuk menangkap
ikan di laut lepas serantau. Oleh itu, terdapat keperluan untuk
nelayan yang sedang beroperasi atau akan beroperasi dilaut
lepas, terutamanya dalam perikanan tuna di Lautan Hindi atau
dalam perikanan Tuna Sirip Biru di kedua-dua Lautan Hindi dan
Pasifik, untuk menjadi ahli Suruhanjaya Tuna Laut Hindi (IOTC)
bagi yang terdahulunya dan Pertubuhan Pemuliharaan Tuna Asia
Tenggara (CCSBT) bagi yang terkemudiannya.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
14
8.2.3 Vesel yang diberikan hak
untuk menangkap ikan di laut
lepas atau di perairan negara-
negara lain perlu mengikuti sistem
penandaan vesel selaras dan
seragam dan boleh dikenalpasti
secara gobal seperti Panduan dan
Spesifikasi Piawai FAO untuk
Penandaan dan Identifikasi Vesel
Perikanan.
8.2.4 Peralatan menangkap ikan
hendaklah ditanda mengikut
peraturan negara agar pemiliknya
dapat mengenalpasti peralatan
kepunyaan mereka. Keperluan
terhadap penandaan peralatan
tersebut perlu mengikut sistem
penandaan peralatan yang
seragam dan dikenali diperingkat
antarabangsa.
1) Tiada. Walau bagaimanapun penandaan dan pengenalpastian vesel
juga adalah isu penting dalam pengurusan perikanan mengikut
undang-undang nasional. Isu ini diterangkan bersama dengan
isu penandaan alat tangkapan ikan dalam perenggan 8.2.4 yang
berikutnya.
1) Adalah menjadi prasyarat kepada perlaksanaan menanda vesel
menangkap ikan dan peralatannya supaya dasar pemberian
kuasa negara (termasuk lesen, pendaftaran yang sesuai, dan
hak menangkap ikan di perairan perikanan) dipenuhi dalam
semua perikanan. Tanpa keputusan terhadap dasar tersebut dan
mekanisma yang diperlukan, penguatkuasaan ke atas isu tersebut
akan menjadi amat sukar.
2) Bukan hanya alat dan vesel penangkapan ikan sahaja, malah
Peranti Pengumpul Ikan (FAD) seperti payau juga perlu ditanda.
3) Untuk mengujudkan dasar dan kaedah peraturan seperti di atas,
agensi kerajaan perlu merujuk kepada sub-sektor perikanan
berkenaan disamping menimbulkan kesedaran tentang keperluan
untuk menandakan vesel perikanan dan peralatan menangkap
ikan ini. Tanpa proses perundingan yang baik, masalah untuk
mendapatkan kerjasama dan kepatuhan kepada arahan akan
meningkat.
4) Organisasi antarabangsa seperti FAO dan SEAFDEC boleh
mengadakan mekanisma yang sesuai mengenai kebenaran untuk
menangkap ikan dalam bentuk kertas polisi dan garis panduan
yang terperinci.
5) Proses perundingan ini hendaklah dipanjangkan bukan sahaja
hanya didalam sektor perikanan, malah ia juga perlu melibatkan
struktur kerajaan termasuk pihak berkuasa tempatan.
6) Agensi kerajaan perlu menyediakan peraturan (undang-undang)
yang diperlukan bagi mekanisma pemberian kuasa menangkap
ikan serta garis panduan terperinci yang diperlukan dalam hal
penandaan untuk mengambarkan hasil perundingan mereka.
7) Negara patut mengkaji sistem penandaan yang sedia ada dan
dimana sesuai boleh dijadikan undang-undang negara. Kajian
mengenai reka bentuk peralatan, operasi dan pemasangan yang
dapat mencegah/mengurangkan kehilangan alat tersebut, atau
yang mungkin dapat membantu dalam pencarian peralatan yang
hilang patut dipromosikan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1

8.2.5 Negara Bendera perlu
memastikan nelayan dan vesel
perikanan patuh kepada keperluan
keselamatan yang sesuai selaras
dengan konvensyen antarabangsa,
kod amalan dan garis panduan
sukarela yang dipersetujui di
peringkat antarabangsa. Negara
perlu mengenakan syarat
keselamatan yang mencukupi
untuk semua vesel kecil yang
tidak tergolong didalam konvesyen
antarabangsa, kod amalan atau
garis panduan sukarela yang
dimaksudkan.
8.2.6 Negara-negara yang bukan
ahli kepada Perjanjian untuk
Menggalakkan Pematuhan
kepada Pemuliharaan dan
Pengurusan Antarabangsa bagi
vesel yang Penangkapan Ikan
Di Laut Lepas patut digalakkan
untuk menerimapakai Perjanjian
berkenaan dan menerima pakai
undang-undang dan peraturan-
peraturan yang termaktub dalam
Perjanjian tersebut.
8.2.7 Negara Bendera
perlu mengambil tindakan
penguatkuasaan terhadap vesel
menangkap ikan yang dilesenkan
dan didapati melanggar langkah-
langkah pemuliharan dan
pengurusan termasuk, di mana
8) Vesel perikanan yang berskala kecil juga patut ditanda mengikut
sistem yang telah diiktiraf di peringkat nasional. Kod sesebuah
negara sama ada dalam bentuk nombor-nombor dan/atau huruf-
huruf boleh diaplikasikan dalam piawaian sistem penandaan
kebangsaan. Perbezaan diantara piawaian sistem penandaan
antarabangsa dan nasional adalah penting dalam pemantauan
kemasukkan vesel perikanan industri ke perairan pesisiran
sesebuah negara.
9) Penyebaran Maklumat Intensif Seluruh Negara mengenai
peruntukan undang-undang dan garis panduan penandaan vesel
perikanan dan peralatan menangkap ikan patut dijalankan.
10) Negara, sebelum memberi kuasa untuk menangkap ikan, perlu
memastikan yang pemilik, pengurus dan nelayan patuh kepada
penandaan vesel perikanan dan peralatan menangkap ikan yang
bersesuaian.
Telah dihuraikan dalam 8.1.5

Tiada
Tiada
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
sesuai, menjadikan kepada
langkah-langkah tersebut sebagai
kesalahan di bawah peraturan
negara. Hukuman yang dikenakan
ke atas kesalahan tersebut haruslah
setimpal dengan tahap kesalahan
bagi menentukan keberkesanannya
dalam pematuhan agar tidak
menggalakkan pelanggaran
undang-undang dan ia patut
menghalang pesalah daripada
mengaut keuntungan daripada
aktiviti yang dilarang. Hukuman
berkenaan untuk kesalahan berat,
boleh merangkumi pembatalan,
penarikan semula atau pun
penggantungan hak menangkap
ikan.
8.2.8 Negara Bendera patut
mempromosikan insuran
perlindungan kepada pemilik
dan penyewa vesel menangkap
ikan. Pemilik atau penyewa vesel
menangkap ikan tersebut patut
mempunyai insuran perlindungan
yang memadai untuk melindungi
anak kapal dan pelaburan mereka,
untuk memberi jaminan kepada
pihak ketiga daripada kemusnahan
atau kehilangan dan untuk
melindungi kepentingan mereka.
8.2.9 Negara Bendera perlu
menentukan yang anak-anak kapal
mempunayi hak untuk repatriasi
mengikut prinsip-prinsip yang
telah tercatat dalam ``Konvensyen
Repatriasi Pelayar-Pelayar
(Pindaan), 1987, (No.166).
8.2.10 Sekiranya vesel menangkap
ikan atau orang-orang yang
berada di atas vesel mendapat
kemalangan, Negara Bendera
vesel perikanan tersebut perlu
memberi maklumat-maklumat
kepada negara orang yang berada
di atas kapal berkenaan. Maklumat
tersebut perlu juga, setakat mana
ia boleh dipraktikkan, dihantar
kepada Pertubuhan Maritim
Antarabangsa.

1) Tiada. Walau bagaimanpun, insurans yang melindungi bot yang
lebih kecil ialah satu bidang yang perlu diberi pertimbangan
menerusi inisiatif swasta atau sebahagian daripada sistem
keselamatan sosial.

1) Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa Konvensyen
Antarabangsa yang melindungi sektor perikanan yang biasanya
terhad kepada sub-sektor perikanan berskala besar sahaja. Oleh
itu, pertimbangan khusus untuk melindungi nelayan berskala
kecil adalah perlu dalam perikanan di rantau ini. Bagi mematuhi
Konvensyen, Negara perlu mengenalpasti kumpulan sasar.
Sekiranya sesetengah kumpulan sasar tidak dilindungi, peraturan
tertentu perlu diadakan untuk memberi perlindungan kepada
kumpulan berkenaan.

Tiada
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1I
8.3 Tanggungjawab Negara
Pelabuhan
8.3.1 Negara Pelabuhan perlu,
menerusi prosedur yang telah
ditetapkan didalam perundangan
negaranya mengambil tindakan
mengikut undang-undang
antarabangsa termasuk mana-
mana perjanjian atau Persetujuan
antarabangsa, apa jua langkah
yang perlu untuk mencapai atau
membantu negara lain mencapai
objektif Garis Panduan ini, serta
memaklumkan kepada negara
lain terhadap peraturan dan
langkah yang telah diambil untuk
mencapai objektif ini. Dalam
mengambil tindakan sedemikian,
negara pelabuhan tidak boleh
mendiskriminasi dari segi bentuk
atau fakta terhadap vesel dari
negara lain
8.3.2 Negara Pelabuhan patut
menyediakan bantuan yang sesuai
kepada Negara Berdaftar selaras
dengan undang-undang pelabuhan
antarabangsa dan undang-undang
antarabangsa, apabila terdapat
vesel menangkap ikannya dengan
sukarela berada didalam kawasan
pelabuhan atau di pangkalan luar
pantai negara yang mempunyai
pelabuhan dan bantuan yang
dipohon adalah mengenai vesel
yang tidak mematuhi langkah-
langkah pemuliharaan dan
pengurusan sub-serantau, serantau
atau global mahupun piawai
minimun antarabangsa yang
terpakai dalam hal pemuliharaan
pencemaran dan keselamatan,
kesihatan dan keadaan bekerja di
atas vesel menangkap ikan.
8.4 Operasi Menangkap Ikan
8.4.1 Negara-negara patut
menentukan bahawa operasi
menangkap ikan dilakukan dengan
mengambil kira keselamatan
nyawa manusia mengikut
peruntukan Pertubuhan Maritim
Antarabangsa, peraturan terhadap
pencegahan pelanggaran dilaut,
serta keperluan Pertubuhan
Maritim Antarabangsa dalam
Tiada
Tiada
1) Negara-negara patut menentukan peruntukan tentang faedah
dan tanggungjawab para nelayan industri dan nelayan berskala
kecil yang terdapat dalam peraturan antarabangsa. Sekiranya
tidak terdapat peruntukan, tindakan tertentu diperlukan untuk
para nelayan, terutamanya sektor perusahaan skala-kecil dan
perikanan pesisir.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
hal berkaitan dengan lalulintas
kelautan, keselamatan alam sekitar
marin serta pencegahan terhadap
kerosakan atau kehilangan alat
menangkap ikan.
8.4.2 Negara-negara patut
melarang penggunaan bahan
letupan atau mana-mana amalan
menangkap ikan yang boleh
memusnahkan.

1) Negara Bendera patut mengkaji semula undang-undang sedia
ada yang melarang penggunaan bahan letupan, racun dan amalan
menangkap ikan yang lain yang boleh memusnahkan seperti
penggunaan kejutan elektrik. Negara patut memberi perhatian
rapi terhadap kesan ke atas alam sekitar dan mengambil langkah
yang sesuai untuk merumuskan strategi bersepadu agar peralatan
dan amalan menangkap ikan yang memusnahkan dilarang keras
dalam sebarang keadaan dan menyediakan peruntukkan undang-
undang terhadap peralatan dan amalan menangkap ikan yang
memusnahkan itu.
2) Sebagai tambahan, negara-negara patut menyediakan satu
Program Komprehensif termasuk peruntukkan undang-undang
untuk menghapus dan mengurangkan aktiviti menangkap ikan
secara haram termasuk amalan-amalan menangkap ikan yang
boleh memusnahkan.
3) Negara-negara patut menentukan kriteria-kriteria untuk
mengenalpasti amalan-amalan dan alat menangkap ikan yang
patut dilarang termasuk perkara berikut:
Kemusnahan habitat
Peningkatan tangkapan sisipan termasuk juvenil
Peningkatan tangkapan induk
Konflik dengan perikanan berskala kecil
4) SEAFDEC boleh mengadakan program serantau untuk menghapus
atau meminimakan amalan-amalan menangkap ikan secara haram
dalam usaha membantu dan memudahkan tindakan peringkat
nasional.
5) Semua kaedah menangkap ikan yang boleh mengakibatkan
kerosakan dan peralatan serta amalan menangkap ikan yang
diharamkan patut disenaraikan dan disebarkan kepada umum.
Maklumat seperti ini boleh disebarkan melalui bahan-bahan cetak
seperti poster, risalah dan sebagainya.
6) Pelaksanaan program patut dijalankan dengan kerjasama kerajaan
tempatan sepenuhnya. Untuk menguatkuasakan pelaksanaan
program secara tegas, mekanisma tertentu termasuk menubuhkan
satu kumpulan pemberi maklumat boleh di lakukan. Sesiapa yang
melanggar undang-undang dan peraturan patut dihadapkan ke
mahkamah dan dikenakan hukuman berat bagi menakutkan mereka
daripada mengulangi kesalahan terutamanya dalam penggunaan
alat dan amalan menangkap ikan yang boleh merosakkan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
19

8.4.3 Negara-negara perlu berusaha
untuk memastikan bahawa setiap
dokumen mempunyai maklumat
mengenai operasi menangkap ikan,
tangkapan spesies ikan dan bukan
spesies ikan dan, tangkapan yang
dibuang, serta maklumat relevan
yang diperlukan untuk penilaian
stok oleh badan pengurusan
dikumpul dan dipanjangkan
secara sitematik kepada badan
tersebut. Negara-negara perlu
sebaik mungkin mewujudkan
program-program, seperti program
pemerhati dan skema pemeriksaan
dalam usaha untuk menggalakkan
pematuhan peraturan yang telah
ditetapkan.
7) Penyebaran maklumat yang berkesan dapat memupuk kesedaran
awam dan pendidikan amalan menangkap ikan yang mesra
alam (Amalan Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab) patut
diadakan melalui kerja pengembangan dan pada sebarang peluang
yang ada.
8) Kebanyakan daripada salah laku semasa operasi menangkap ikan
disebabkan oleh nelayan tidak mempunyai pilihan lain untuk
meneruskan hidup kawasan pesisiran. Program pengurusan yang
melibatkan masyarakat perlu dilaksanakan untuk mengatasi
masalah tersebut di atas beserta dengan usaha mengenal pasti
pelbagai peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat di samping
meletak konsep hak milik sumber yang jelas kepada nelayan.
9) Negara-negara hendaklah memastikan yang peralatan dan amalan
menangkap ikan yang berlesen sahaja yang beroperasi di perairan
mereka untuk mengurangkan seberapa boleh amalan menangkap
ikan secara haram.
1) Negara-negara patut menimbangkan keperluan maklumat
mengenai operasi menangkap ikan sebagai tambahan kepada data
statistik. Maklumat yang diperlukan bukan hanya meliputi operasi
menangkap ikan dan stok ikan, tetapi juga meliputi data sosial-
ekonomi termasuk bilangan bot dan usaha menangkap ikan yang
berpotensi.
2) Pihak berkuasa kerajaan yang kompeten dalam industri perikanan
dengan penyelarasan bersama dengan pejabat kerajaan yang
kompeten dalam hal perikanan pesisiran atau mana-mana
organisasi yang berurusan dengan pengurusan perikanan pesisiran
patut bersama mengenalpasti data asas yang dimaksudkan di atas
dan melaksanakan mekanisma mengeluarkan data dan maklumat
yang diperlukan secara berterusan.
3) Maklumat yang diperlukan termasuk pelbagai langkah pengurusan,
konflik di antara pengusaha perikanan komersil dan pesisiran,
tangkapan sampingan, tangkapan yang diambil, sisa tangkapan
luar jangkaan, inventori peralatan perikanan dan sebagainya.
4) Bagi operasi perikanan yang bertanggungjawab adalah penting
untuk merekodkan tangkapan yang dibuang kerana semua operasi
menangkap ikan perlu meminimunkan ikan yang dibuang bukan
hanya untuk mengekalkan kepelbagaian biologi tetapi juga untuk
memulihara sumber akuatik. Nelayan dan syarikat perikanan
industri patut menyedari tentang kepentingan ikan yang dibuang
dan mereka patut bersedia, sebaik mungkin untuk merekodkannya
semasa operasi penangkapan. Sehubungan ini, buku log perikanan
patut dipermudahkan supaya anak kapal dapat mencatat rekod.
Dalam perikanan yang berskala kecil, ia mungkin mustahil untuk
dilaksanakan, tetapi bagi perikanan yang berskala sederhana,
sistem buku log mungkin bersesuaian.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1

8.4.4 Negara-negara patut
mempromosikan penggunaan
teknologi yang bersesuaian
dengan mengambilkira keadaan
ekonomi untuk memanfaat dan
mengendalikan hasil tangkapan
dengan baik.
5) Program bancian dan pemerhati saintifik perlu diadakan di
sesetengah pengkalan perikanan utama. Pembanci-pembanci
akan mengumpul data tangkapan dari tempat-tempat pendaratan
ikan, dewan lelongan ikan, pasar-pasar ikan, atau perkampungan
nelayan dalam kawasan mereka. Oleh kerana pembanci-
pembanci tidak turun ke laut, data bagi ikan yang dibuangkan
ke laut tidak boleh didapati. Ikan yang dibuang ke laut ini boleh
direkod dengan tepat dengan adanya program pemerhati saintifik
di mana pemerhati boleh mengumpul data tangkapan di atas
vesel. Apabila lesen menangkap ikan diberi, peruntukkan untuk
mensyaratkan catatan jumlah ikan yang dibuang ke laut boleh
dimasukkan untuk tujuan pemantauan.
6) Maklumat kualitatif dan kuantitatif tentang komposisi ikan
yang dibuang ke laut adalah penting untuk pengurusan dan
pemuliharaan biodiversiti.
7) Kerja-kerja penyelidikan patut digalakkan untuk menilai isipadu
dan komposisi ikan yang dibuang ke laut. Sebagai tambahan,
negara-negara patut menggalakkan penyelidikan dalam reka
bentuk peralatan dan peranti yang boleh mengurangkan
tangkapan ikan yang dibuang daripada jumlah tangkapan.
8) SEAFDEC boleh memberi penjelasan lanjut mengenai maklumat
khusus yang diperlukan yang dikeluarkan secara berkala, dengan
persetujuan negara-negara ahli.
1) Program-program perlu bersesuaian dengan usaha-usaha untuk
memudahkan perubahan teknologi yang diperlukan.
2) Sebagai tambahan, pembangunan latihan yang bersesuaian untuk
para nelayan patut diadakan supaya mereka dapat memahami
tentang keperluan penggunaan teknologi.
3) Insentif-insentif boleh diberi untuk menggalakkan nelayan
menggunakan peralatan yang selektif.
4) Perikanan pesisiran hanya melibatkan perikanan tangkapan
dan tidak melibatkan pemprosesan dan pemasaran ikan. Dalam
usaha untuk mengekalkan keuntungan yang optimun dari
aktiviti perikanan, menyediakan peluang pekerjaan kepada
komuniti setempat untuk membolehkan mereka meluaskan
bidang perniagaan, agensi-agensi Kerajaan patut menggalak dan
menyokong para nelayan untuk mengembangkan skop perniagaan
perikanan mereka di peringkat komuniti.
5) Keperluan terhadap teknologi-teknologi tidak terhad kepada
teknologi menangkap ikan. Penyelidikan ekonomi berkaitan
dengan aliran produk perikanan dari tangkapan kepada pengguna
sangat penting untuk mengenal pasti halangan dalam saluran
pengagihan ikan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11

8.4.5. Negara-negara, bersama-
sama dengan pihak industri yang
relevan, hendaklah menggalak
pembangunan dan pelaksanaan
teknologi dan kaedah operasi yang
dapat mengurangkan tangkapan
yang tidak bernilai. Penggunaan
alat dan amalan menangkap
ikan yang dapat mengurangkan
tangkapan ikan yang tidak bernilai
serta dapat meningkatkan kadar
kemandirian ikan yang terlepas
patut digalakkan.


8.4.6. Negara-negara haruslah
bekerjasama untuk membangun
dan menggunakan teknologi-
teknologi, bahan-bahan dan
kaedah-kaedah penangkapan ikan
6) Negara-negara patut menyekat penggunaan peralatan menangkap
ikan yang merosakkan dan menggalakkan pengunaan peralatan
dan amalan menangkap ikan yang bersesuaian melalui dasar
memberikan pampasan kepada nelayan yang menukarkan
peralatan mereka.
1) Negara-negara, bersama-sama dengan pihak industri yang relevan,
hendaklah menggalak pembangunan dan pelaksanaan teknologi
dan kaedah operasi yang dapat mengurangkan tangkapan yang
tidak bernilai. Penggunaan alat dan amalan menangkap ikan yang
dapat mengurangkan tangkapan ikan yang tidak bernilai serta
dapat meningkatkan kadar kemandirian ikan yang terlepas patut
digalakkan. 1) Negara yang mempunyai teknologi dan peralatan
untuk mengendalikan penyelidikan mengenai isu berkenaan
perlu membantu negara lain yang tidak mempunyai keupayaan
untuk membangunkannya mengikut rangka kerja serantau.
2) Penyelidikan berhubung dengan teknologi menangkap ikan dan
peralatan menangkap ikan perlu diselaraskan secara dekat dengan
pengguna (nelayan). Tambahan pula, pertimbangan sosial-
ekonomi perlu diambil kira sepenuhnya apabila membangunkan
amalan dan alat menangkap ikan yang bertanggungjawab bagi
menentukan penggunaan secara berkesan kaedah yang telah
dibangunkan itu menjadi nyata.
3) Dalam membangunkan alat dan peranti menangkap ikan yang
selektif, kadar kemandirian ikan yang terlepas juga perlu diambil
kira.
4) Tangkapan yang tidak disasarkan mungkin boleh dikurangkan
sekiranya alat menangkap ikan digunakan pada musim dan
kawasan yang betul. Oleh itu, negara perlu menggalakkan
penyelidikan untuk memahami taburan mengikut masa dan
ruang (Ikan juvenil bagi spesies tertentu).
5) Undang-undang dan peraturan yang bersesuaian perlu digubal
dan dilaksanakan setelah peralatan menangkap ikan yang selektif,
peranti yang selektif serta taburan ikan mengikut masa dan ruang
telah ditentukan.
6) Organisasi-organisasi serantau, contohnya SEAFDEC perlu
bekerjasama dalam membangunkan teknologi-teknologi
menangkap ikan yang boleh mengurangkan tangkapan ikan
bukan sasaran serta meningkatkan kadar kemandirian ikan yang
terlepas.
1) Negara-negara haruslah bekerjasama untuk membangun dan
menggunakan teknologi-teknologi, bahan-bahan dan kaedah-
kaedah penangkapan ikan yang mengurangkan kehilangan alat
menangkap ikan serta kesan-kesan tangkapan daripada peranti
menangkap ikan yang hilang ataupun tertinggal. 1) Berhubung
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11
yang mengurangkan kehilangan
alat menangkap ikan serta kesan-
kesan tangkapan daripada peranti
menangkap ikan yang hilang
ataupun tertinggal.
dengan perikanan luar pesisiran dan usaha untuk mengelak
halangan navigasi, pembangunan teknologi sangat diperlukan.
Dalam merekabentuk alat menangkap ikan, pakar teknologi perlu
mengambilkira bahagian-bahagian alat (tali penghubung kepada
pemberat, bukaan pukat) yang perlu ditukarkan dengan bahan-
bahan yang boleh mengalami biodegradasi.
2) Oleh kerana apa jua penambahbaikan yang dilakukan memerlukan
penyelenggaraan yang baik oleh para nelayan, penyebaran
maklumat secara sistematik dan usaha meningkatkan kesedaran
awam termasuk latihan penggunaan dan penyelenggaraan alat-
alat berkenaan diperlukan, termasuk juga kesan terhadap sumber
akibat dari penangkapan ikan oleh alat terbiar atau pun alat yang
hilang serta kesannya terhadap alam sekitar.
3) Negara perlu mencuba untuk menubuhkan kaedah untuk
mengenalpasti pemilik alat menangkap ikan yang ditinggalkan
dan sebab-sebab kenapa alat tersebut ditinggalkan. Hukuman
yang sesuai perlu dipertimbangkan.
4) Membuang alat menangkap ikan yang lama kedalam laut perlu
dicegah. Negara harus menyediakan tempat pembuangan yang
sesuai di kawasan pangkalan menangkap ikan atau pelabuhan.

5) Sesiapa yang terjumpa alat menangkap ikan yang hilang
atau ditinggalkan, perlu seberapa boleh, mengambil dan
menghantarkannya ke pelabuhan. Sekiranya usaha untuk
mengambilnya gagal, maka satu laporan mengenai butiran
peralatan atau peranti serta lokasinya hendaklah dibuat kepada
pihak berkuasa yang kompeten.
6) Negara boleh menubuhkan program kitar semula bagi alat
menangkap ikan yang telah digunakan untuk mengurangkan
pembuangan peranti dan menggalakkan penggunaan semula
bahagian-bahagian peranti berkenaan. Dalam usaha untuk
menerokai program tersebut, pertimbangan patut diberi kepada
tahap kemampuan teknologi dan ekonomi tempatan.
7) Untuk mengelak kehilangan jaring atau jaring ditinggalkan,
peranti menangkap ikan yang dipengaruhi oleh arus, penggunaan
parameter jaring yang sesuai (saiz mata pukat yang digunakan,
diameter tali pukat, dan pekali penggantungan) adalah penting
dalam rekabentuk dan juga sistem kelengkapan kapal (apungan,
pemberat, wayar dan tali) parameter ini penting untuk pengurangan
halangan ke atas pukat, supaya peralatan menangkap ikan boleh
tahan dengan tekanan arus, sekiranya keadaan oseanografi
diketahui.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
11
8.4.7. Negara-negara perlu
menentukan yang penilaian
terhadap implikasi gangguan
habitat dilakukan sebelum sebarang
peralatan, kaedah dan operasi
menangkap ikan di jalankan secara
komersial di sesuatu kawasan.
8.4.8. Penyelidikan tentang
impak peralatan menangkap ikan
terhadap alam sekitar dan sosial
terutama sekali impak peralatan
berkenaan terhadap biodiversiti
dan masyarakat nelayan pesisiran
pantai perlu digalakkan.
8) Vesel menangkap ikan hendaklah dikendalikan didalam keadaan
dimana ia tidak menganggu pengoperasian vesel menangkap ikan
yang lain atau peralatan menangkap ikan yang telah dipasang.
Vesel menangkap ikan juga tidak harus membuang, apa jua
benda ke laut yang mana boleh menganggu atau menyekat atau
menyebabkan kerosakan pada ikan, alatan menangkap ikan,
vesel-vesel menangkap ikan lain atau persekitaran akuatik.
1) Negara-negara perlu menentukan yang penilaian terhadap
implikasi gangguan habitat dilakukan sebelum sebarang
peralatan, kaedah dan operasi menangkap ikan di jalankan
secara komersial di sesuatu kawasan. 1) Negara-negara perlu
menubuhkan rangkaian komunikasi bersistematik dengan pihak
yang mewakili industri perikanan untuk pelbagai perundingan
bukan hanya untuk aktiviti-aktiviti baru mereka tetapi juga
pelbagai perundingan dalam mencapai perikanan mampan di
negara-negara terlibat.
2) Kerajaan diperingkat pusat dan tempatan, perlu mengadakan
strategi-strategi dan pelan-pelan tindakan, untuk memantau
serta memulihara habitat-habitat pesisiran pantai yang tidak
rosak termasuk terumbu karang, hutan paya laut dan kawasan
rumput laut. Program ini hendaklah merangkumi penyelidikan,
penguatkuasaan undang-undang, pendidikan, penyebaran
maklumat dan aktiviti-aktiviti meningkatkan kesedaran awam.
3) Kebanyakan habitat penting terletak di kawasan air cetek, oleh
itu, penilaian ke atas kawasan ini haruslah diberi keutamaan
yang tinggi.
4) Apabila menilai kemasukan teknologi menangkap ikan yang baru,
gangguan habitat merupakan salah satu faktor ekosistem dan
persekitaran yang perlu diambil kira, selain daripada faktor lain
seperti biodiversiti, dan pencemaran, penjanaan sampah sarap,
kadar kematian langsung dan hubungan mangsa pemangsa.
5) Gangguan habitat mudah terjadi dalam perikanan demersal.
Oleh itu negara-negara perlu digalak untuk menggerakkan
penyelidikan terhadap mengenai mana gangguan habitat yang
disebabkan oleh alat menangkap ikan demersal yang aktif seperti
pukat tunda dasar.
1) Penyelidikan tentang impak peralatan menangkap ikan
terhadap alam sekitar dan sosial terutama sekali impak peralatan
berkenaan terhadap biodiversiti dan masyarakat nelayan pesisiran
pantai perlu digalakkan. 1) Dengan mengambil kira sensitiviti
biodiversiti komposisi pelbagai spesies di kawasan perairan
tropika, pertimbangan khusus patut diberi kepada peralatan dan
amalan menangkap ikan yang boleh memusnah serta memberi
kesan yang serius terhadap biodiversiti dalam ekosistem yang
sensitif.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
14

8.5 Selektiviti Alat Menangkap
Ikan
8.5.1. Negara-negara hendaklah
mensyaratkan agar alat, kaedah
dan amalan menangkap ikan
yang digunakan adalah cukup
selektif untuk mengurangkan
buangan, tangkapan spesies yang
tidak disasarkan, bagi spesies
ikan dan bukan ikan, serta
mengurangkan kesan terhadap
spesies yang berkaitan atau spesies
yang bergantung kepadanya
dan sebarang peralatan teknikal
tidak menggagalkan peraturan-
peraturan yang berkaitan. Dalam
keadaan ini, nelayan haruslah
berkerjasama membangunkan
kaedah-kaedah dan perenti
perikanan yang selektif. Negara
haruslah memastikan maklumat
pembangunan baru dan keperluan-
keperluan disediakan untuk semua
nelayan.
2) Oleh kerana kedudukan ekonomi nelayan berskala kecil/
pesisiran tidak begitu baik, insentif daripada Kerajaan perlu
dipertimbangkan sekiranya peranti menangkap ikan mereka
perlu ditukarkan kepada jenis yang mesra alam.
3) Penilaian ke atas alat dan amalan menangkap ikan patut
disepadukan untuk merangkumi segala aspek impak yang dinilai
dengan menggunakan kaedah pelbagai disiplin. Penguwujudan
pasukan atau kumpulan kerja yang mengandungi pakar dalam
pelbagai bidang perlu di galakkan. Cadangan dari pasukan atau
kumpulan kerja ini boleh digunakan atau di implementasikan
oleh pihak berkuasa yang kompeten. Peruntukan kewangan
yang bersesuaian perlu di sediakan untuk ini.
4) Operasi alat menangkap ikan terutamanya dalam perairan
pesisiran pantai boleh menyebabkan konflik sosial antara
pengguna-pengguna sumber akuatik yang sama. Konflik sosial
yang timbul disebabkan oleh perbezaan produktiviti diantar
peralatan menangkap ikan yang berbeza. Peranti menangkap
ikan yang aktif akan menghasilkan lebih banyak tangkapan
daripada yang pasif dan akan mempengaruhi pendapatan nelayan.
Perbezaan yang timbul dari penghasilan alat menangkap ikan
yang berbeza ini perlu dinilai samada ia boleh mengakibatkan
konflik diantara nelayan.
1) Negara-negara hendaklah mensyaratkan agar alat, kaedah
dan amalan menangkap ikan yang digunakan adalah cukup
selektif untuk mengurangkan buangan, tangkapan spesies
yang tidak disasarkan, bagi spesies ikan dan bukan ikan, serta
mengurangkan kesan terhadap spesies yang berkaitan atau spesies
yang bergantung kepadanya dan sebarang peralatan teknikal
tidak menggagalkan peraturan-peraturan yang berkaitan. Dalam
keadaan ini, nelayan haruslah berkerjasama membangunkan
kaedah-kaedah dan perenti perikanan yang selektif. Negara
haruslah memastikan maklumat pembangunan baru dan
keperluan-keperluan disediakan untuk semua nelayan. 1) Dalam
perikanan tropika, negara-negara hendaklah membangun dan
memperkenalkan peralatan dan amalan menangkap ikan, sejauh
mana yang boleh, untuk mengurangkan/menyisih tangkapan
luar jangkaan. Sebelum meluluskan lesen atau pemberian kuasa
untuk menangkap ikan, agensi Kerajaan yang berkenaan perlu
memeriksa samada nelayan yang memohon menggunakan
peranti yang mempunyai daya selektiviti yang sesuai dan mesra
alam serta alat menangkap ikan dan kaedah amalan yang selamat
sama ada ianya cara lama atau pun baru.
2) Pengenalan kepada peranti menangkap ikan, amalan dan kaedah
yang baru perlu dikaji terlebih dahulu untuk menilai kesan
terhadap alam sekitar dan sumber-sumber perikanan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1

8.5.2. Apabila merangka undang-
undang dan peraturan bagi tujuan
meningkatkan selektiviti, negara-
negara perlu mengambilkira
pelbagai jenis alat, kaedah dan
strategi menangkap ikan yang
terdapat dalam industri.
3) Hasil penyelidikan terhadap amalan dan peranti menangkap ikan
yang selektif perlu disebarkan kepada para pengguna. Amalan
dan peralatan menangkap ikan yang selektif juga dipromosikan
kepada para nelayan dengan memberitahu mereka tentang
kebaikan dan keburukannya. Nelayan hendaklah digalakkan
untuk menyertai dalam pembanguan peralatan menangkap ikan
yang selektif dengan secara aktif.
4) SEAFDEC, sebagai organisasi serantau boleh menyelaras secara
aktif dengan pelbagai institusi nasional serta menggalakkan
pengenalan kepada selektiviti peralatan menangkap ikan
serantau.
5) Pendekatan yang berasaskan masyarakat hendaklah diambil
apabila memperkenalkan peralatan menangkap ikan baru yang
mempunyai daya selektif kepada para nelayan.
6) Penyelidikan mengenai tabiat ikan perlu diberi keutamaan.
Pertimbangan khas hendaklah diberi terhadap kawasan yang
mempunyai banyak ikan juvenil dan tindakan yang sesuai termasuk
mengisytiharkan kawasan tertutup dan musim menangkap ikan
yang tertentu. Secara keseluruhan, negara-negara perlu ada dasar
yang jelas untuk mengurangkan tangkapan ikan yang diluar
jangkaan termasuk ikaan juvenil dan hidupan akuatik yang lain.
7) Demonstrasi penggunaan alat menangkap ikan yang selektif dan
peranti-peranti menangkap ikan yang lain hendaklah diadakan
secara berterusan untuk memberi kenyakinan kepada para
nelayan. Pemberian insentif perlu juga dipertimbangkan.
1) Apabila merangka undang-undang dan peraturan bagi tujuan
meningkatkan selektiviti, negara-negara perlu mengambilkira
pelbagai jenis alat, kaedah dan strategi menangkap ikan yang
terdapat dalam industri. 1) Peralatan menangkap ikan yang selektif
tetapi berdaya maju perlu diberi perhatian agar para nelayan dapat
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka disamping
menjamin usaha pemuliharaan dan pengurusan yang berkesan.
2) Perwakilan dari sektor perikanan yang relevan seperti pertubuhan
nelayan dan syarikat perusahaan menangkap ikan (persatuan)
hendaklah dijemput untuk mengambil bahagian dalam proses
merangka undang-undang dan peraturan. Ini akan memastikan
yang perlindungan dan pengurusan sumber perikanan dan alam
sekitar akuatik serta pengeluaran yang mapan adalah mengikut
had kemampuan ekologinya.
3) Penetapan serta pemakaian undang-undang dan peraturan adalah
menjadi tanggungjawab negara berkenaan. Bagaimanapun, Negara
patut mengambilkira penglibatan pihak yang berkepentingan
dalam prosedur merancang dan merangka undang-undang dan
peraturan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
8.5.3. Negara dan institusi yang
relevan hendaklah bekerjasama
membangunkan kaedah piawai
untuk penyelidikan selektiviti
alat menangkap ikan, kaedah dan
strategi menangkap ikan.
4) Negara-negara perlu memberi pertimbangan tentang
peruntukkan khas dalam perundangannya mengenai daya
selektif alat menangkap ikan dalam usaha untuk mengurangkan,
secara keseluruhan, tangkapan sisipan/sampingan dan juga
pertimbangan khas kepada pukat tunda dalam mengurangkan
ikan yang tiada nilai, menerusi dasar-dasar yang sesuai tentang
operasi menangkap ikan yang bertanggungjawab. Contoh berikut
boleh dipertimbangkan:
Undang-undang mengenai mata pukat dan struktur jaring.
Undang-undang mengenai komposisi ikan juvenil yang
dibenarkan dan spesies terancam dalam hasil tangkapan ikan.
Undang-undang melarang operasi menangkap ikan semasa
musim peneluran.
Undang-undang mengenai hak kawasan menangkap ikan
mengikut jenis bot dan peralatan yang digunakan.
5) Membangunkan alat menangkap ikan yang selektif, kaedah-
kaedah dan strategi-strategi tidak bermakna membangunkan
sesuatu yang baru yang mungkin sudah pun terdapat di negara
maju. Adakalanya peralatan menangkap ikan, kaedah-kaedah dan
strategi-strategi menangkap ikan yang selektif mungkin terdapat
dalam perikanan nasional serantau. Perkara ini boleh ditentukan
melalui penyediaan inventori yang lengkap mengenai keadah
menangkap ikan tradisional yang sedia ada. Prestasi sebahagian
atau semua alat menangkap ikan tradisional yang sedia ada boleh
disenaraikan bagi tujuan menentukan peringkat daya selektiviti
peralatan dan kaedah yang sedia ada.
6) Objektif-objektif utama penyenaraian alat-alat dan amalan-
amalan menangkap ikan seperti kecekapan dan produktiviti
perlu diubahsuai menjadi alat atau kaedah yang menjurus kepada
pemuliharaan dan pengurusan perikanan. Negara-negara perlu
digalakkan untuk memulakan penilaian terhadap daya selektiviti
alat dan amalan menangkap ikan tradisional.
7) Daya selektiviti alat dan kaedah menangkap ikan perlu
dipertimbangkan daripada aspek pelbagai disiplin, iaitu biologi,
teknologi, sosio-ekonomi, tekno-ekonomi, dan perundangan.
Antara aspek ini, hal sosio-ekonomi yang membicarakan prestasi
ekonomi dan pekerjaan adalah paling penting kepada para nelayan
dan syarikat perusahaan.
1) Negara dan institusi yang relevan hendaklah bekerjasama
membangunkan kaedah piawai untuk penyelidikan selektiviti
alat menangkap ikan, kaedah dan strategi menangkap ikan.
1) Dalam mengurangkan tangkapan luar jangkaan, tangkapan
yang tidak diperlukan dan menjadi bahan buangan, pertimbangan
khas kepada penyelidikan didalam pemasaran dan ekonomi
hasil buangan ini terutamanya terhadap tangkapan oleh pukat
tunda udang. Aktiviti penyelidikan termasuklah melibatkan
penyelesaian masalah seperti dibawah ini:
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1I
8.5.4. Kerjasama antarabangsa
patut digalakkan dalam program-
program penyelidikan selektiviti
alat menangkap ikan, kaedah dan
strategi menangkap ikan, hasil
program penyelidikan hendaklah
disebarkan dan pemindahan
teknologi dilakukan di mana perlu.
1) Penyelidikan tabiat ikan.
2) Pembangunan amalan dan peranti menangkap ikan yang
selektif.
3) Penyelidikan pemasaran terhadap spesies sasaran atau bukan
sasaran.
4) enyelidikan terhadap parameter-parameter operasi (tempoh
trip manangkap ikan, operasi bot induk).
5) Penyiasatan terhadap kemudahan didalam vesel (kemudahan
dan kapasiti pengawetan tangkapan, saiz petak ikan, dll).
6) Penyelidikan terhadap kemandirian ikan-ikan yang terlepas.
7) Penyelidikan terhadap kesan ekonomi penggunaan peranti-
peranti dan alat menangkap ikan yang selektif.
2) Organisasi serantau seperti SEAFDEC mestilah mengambil
inisiatif untuk membangunkan kaedah-kaedah piawai untuk
penyelidikan terhadap selektiviti alat menangkap ikan, kaedah
menangkap ikan dan strategi yang diperlukan, dengan kerjasama
Negara-negara anggota ASEAN (agensi-agensi perikanan yang
berkenaan berkerjasama dengan institusi-institusi akedemik
yang relevan dalam setiap Negara). Dalam menyediakan piawai
kaedah dan strategi, situasi spesifik serantau perlu diambilkira
sepenuhnya.
1) Organisasi serantau seperti SEAFDEC patut menerajui usaha
mempromosi kerjasama antarabangsa (Serantau) antara negara
ahli dengan anggota negara ASEAN, kerjasama dalam proses
penyelidikan, strategi dan penyebaran hasil penyelidikan. Contoh
kerjasama berkenaan adalah jaringan CRAFT dan NETFIX.
2) Sementara kerjasama dengan negara temprat yang memp;unyai
banyak pengalaman dan teknologi diteruskan, adalah diingatkan
bahawa applikasi teknologi dan strategi Negara temprat perlu
dinilai secara kritikal. Teknologi alat penangkapan ikan
memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai tabiat ikan
dan juga faktor ekologi yang lain yang spesifik kepada ekosistem
tropika.
3) Penyelidikan mengenai komposisi pelbagai spesies dalam
tangkapan dan sumber merupakan cabang teknologi/polisi yang
penting yang dapat menerangkan keadaan spesifik perikanan
tropika.
4) Setiap kerajaan perlu menggalakkan penubuhan jaringan
komunikasi antara penyelidik serantau.
5) Untuk menggalakkan operasi penangkapan ikan yang
bertanggungjawab, penyelidikan ke atas kaedah-kaedah dan alat
menangkap ikan termasuk perenti adalah diperlukan.
6) Penyelidikan ke atas selektiviti pukat tunda dan pukat jerut
selektif hendaklah diberi keutamaan.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
8.6 Mengoptimumkan tenaga
8.6.1. Negara-negara perlu
menggalakkan pembangunan
piawai dan garis panduan yang
sesuai ke arah penggunaan tenaga
yang cekap dalam aktiviti-aktiviti
penuaian dan lepas tuai dalam
sektor perikanan.
8.6.2 Negara-negara perlu
menggalakkan pembangunan dan
pemindahan teknologi berkaitan
dengan penggunaan tenaga
yang optimum dalam sektor
perikanan, dan terutamanya
dalam menggalakkan pemilik dan
pengurus vesel menangkap ikan
memasang peranti yang boleh
mengoptimumkan penggunaan
tenaga didalam vesel mereka.
8.7 Perlindungan Alam Sekitar
Akuatik
8.7.1. Negara-negara
perlu memperkenal dan
menguatkuasakan undang-
undang serta peraturan-peraturan
berdasarkan kepada Persidangan
Antarabangsa untuk Pencegahan
Pencemaran daripada Kapal-kapal,
1973, sepertimana yang telah
diubahsuai mengikut protokol
1978 (MARPOL. 73/78).
8.7.2. Pemilik, penyewa dan
pengurus vesel menangkap ikan
perlu memastikan bahawa vesel
mereka dipasang dengan peranti
yang sesuai mengikut keperluan
syarat MARPOL. 73/78 serta
pemasangan penyedat atau penunu
yang sesuai dengan kategori vesel
untu merawat sampah sarap dan
lain-lain buangan yang dijana di
kapal semasa ia berada didalam
perkhidmatan.
8.7.3. Pemilik, penyewa dan
pengurus vesel menangkap ikan
perlu mengurangkan pengambilan
barangan yang boleh menjadi
sisa sampah menerusi amalan
pembekalan barangan keperluan
yang baik.
1) Negara-negara perlu menyediakan garis panduan mengenai
penggunaan enjin yang sesuai bagi pelbagai jenis dan saiz vesel
menangkap ikan terutama sekali keperluan bot-bot menangkap
ikan kecil yang merupakan bilangan yang terbanyak di rantau
ini.

Tiada.
Tiada.
1) Bila perlu, Negara boleh memperluaskan program mereka dengan
kerjasama pihak industri untuk menggalak dan memudahkan
penggunaan perenti dan teknologi yang releven dalam usaha untuk
mengurangkan pembuangan bahan yang boleh mengurangkan
lapisan ozon didalam tempoh yang sederhana.
Tiada.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
19
8.7.4. Kru vesel menangkap ikan
perlu memahirkan diri dengan
prosedur di atas vesel untuk
menentukan yang pembuangan sisa
tidak melebihi tahap yang ditetapkan
oleh MARPOL 73/78, sekurang-
kurangnya mengambilkira tentang
pembuangan sisa berminyak serta
pengendalian dan penyimpanan
sisa di atas kapal.
8.8 Perlindungan atmosfera
8.8.1. Negara-negara haruslah
menerima pakai piawai yang releven
dan garis panduan yang mempunyai
peruntukkan pengurangan bahan
yang berbahaya dalam emisi gas.
8.8.2. Pemilik, penyewa dan
pengurus vesel menangkap ikan
perlu menentukan yang vesel
mereka dilengkapi dengan peralatan
yang boleh mengurangkan bahan
buangan yang boleh menipiskan
lapisan ozon.
8.8.3. Pihak berkuasa yang
berkenaan perlu ambil tindakan
untuk mengurangkan penggunaan
kloroflorokarbon (CFC) dan bahan
transis seperti hidroflorokarbon
(HCFC) dalam sistem penyejukkan
vesel menangkap ikan dan perlu
menentukan industri pembinaan
kapal dan mereka yang berkaitan
dengannya mematuhi peruntukan
berkenaan.
8.8.4. Pemilik dan pengurus
vesel menangkap ikan hendaklah
mengambil tindakan yang sesuai
untuk melengkapkan semula vesel
mereka dengan bahan penyejuk
alternatif kepada CFC dan HCFC
dan peralatan mencegah kebakaran
kepada Halon. Alternatif berkenaan
hendaklah dijadikan sebagai
spesifikasi untuk semua vesel
menangkap ikan yang baru.
8.8.5. Negara-negara dan pemilik,
penyewa dan pengurus vesel
menangkap ikan dan juga para
nelayan mematuhi garis panduan
antarabangsa bagi pembuangan
CFC, HCFC dan Halon.
Tiada.
Tiada.

1) Bila perlu, negara-negara boleh memperluaskan program-
program mereka dengan berbincang dengan pihak industri
untuk menggalak dan memudahkan penggunaan teknologi dan
peralatan yang relevan dalam tempoh jangka masa sederhana.

1) SEAFDEC sebagai organisasi perikanan serantau boleh
memulakan program latihan yang sesuai mengenai sistem
penyejukan yang menggunakan bahan penyejuk yang sesuai
supaya dapat difahami dengan jelas tentang masalah yang
dihadapi untuk dipromosikan kepada negara yang menyertainya.
2) Bila perlu, negara-negara boleh menerangkan program-program
mereka melalui perbincangan dengan industri-industri untuk
menggalak dan memudahkan penggunaan teknologi dan peralatan
yang releven dalam tempoh jangka masa sederhana.
1) Negara-negara perlu mengwujudkan hubungan erat dengan firma
kejuruteraan dan pengeluar tempatan dan luar negara untuk
mengadakan strategi yang lebih praktikal mengenai pemasangan
dan pengimportan alat penyejuk dan perenti mencegah
kebakaran serta mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam
menyelesaikan masalah.
Tiada
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4
8.9 Pelabuhan dan tempat
pendaratan vesel menangkap ikan
8.9.1 Negara-negara perlu
mengambil kira, antara lain perkara
berikut dalam merekabentuk dan
membina pelabuhan dan tempat-
tempat pendaratan.
1) Tempat yang selamat untuk
vesel menangkap ikan dan
kemudahan perkhidmatan yang
mencukupi disediakan untuk
vesel, pemborong dan pembeli;
2) Bekalan air bersih yang
mencukupi dan kemudahan
sanitari perlu disediakan;
3) Memperkenalkan sistem
pembuangan sampah termasuk
kemudahan untuk pembuangan
sisa minyak, air yang bercampur
minyak dan alat menangkap
ikan.
4) Mengurangkan pencemaran
daripada aktiviti perikanan dan
pencemaran luaran yang lain;
dan
5) Mengaturkan cara untuk
mengatasi kesan hakisan dan
pemendakan.
8.9.2 Negara-negara hendaklah
menubuhkan rangka kerja institusi
untuk tujuan pemilihan atau
pembaikan tempat-tempat untuk
dijadikan pelabuhan vesel menangkap
ikan dan juga boleh menjadi tempat
untuk mengadakan perundingan
antara pihak berkuasa yang
bertanggungjawab dalam pengurusan
kawasan pesisiran pantai.
8.10 Peninggalan struktur-
struktur dan bahan-bahan lain
8.10.1. Negara-negara perlu
menentukan bahawa piawai
dan garis panduan Organisasi
Maritim Antarabangsa mengenai
pembuangan struktur berlebihan
diluar pantai hendaklah dipatuhi.
Negara-negara juga perlu
memastikan bahawa pihak berkuasa
perikanan yang kompeten dirujuk,
sebelum pihak relevan mengambil
tindakan terhadap peninggalan
struktur dan lain-lain bahan yang
berkenaan.
1) Negara-negara hendaklah memperjelaskan Kod Amalan supaya
dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam pembangunan
perikanan mampan dengan mengambilkira keadaan spesifik
dalam negara termasuk keperluan menyeluruh bekalan dan
kemudahan asas yang perlu dikenalpasti sebagai contoh air untuk
pembersihan, ais dan lain-lain.
2) Pembangunan mampan perikanan darat yang merupakan sub-
sektor penting dalam rantau ini, perlu juga diambil kira sepenuhnya
bukan hanya bagi maksud perenggan ini tetapi perkara-perkara
lain yang berkaitan dengan perikanan darat.
3) Negara haruslah mengambilkira keperluan bot tempatan (bilangan
dan saiz bot menangkap ikan) dan tempat yang sesuai untuk
pembinaan pelabuhan dan tempat pendaratan.
1) Kriteria untuk pemilihan tapak pembinaan pelabuhan dan
tempat pendaratan hendaklah diperjleaskan dengan termasuk
usaha menahan dan mengelak hakisan dan lumpur, penerangan
perlu juga diberi mengenai tempat terbaik dimana kemudahan
pelabuhan dapat dipergunakan sepenuhnya.
2) Untuk perancangan dan pembinaan pelabuhan, perundingan
dengan semua pengguna dan pihak berkepentingan adalah
diperlukan.
1) Negara-negara dengan penyelarasan dengan agensi kerajaan
yang berkaitan perlu menyediakan garis panduan mengenai
pembuangan struktur tiruan seperti tukun tiruan, peranti
mengumpul ikan dan jaring statilk yang telah dipasang dan
ditinggalkan di perairan luar pantai dan pesisiran pantai. Pihak
berkuasa perikanan perlu memasukkan di dalam perundangan
mereka peruntukkan mengenai pemasangan dan peninggalan
struktur berkenaan semasa menggubalnya. Pemilik struktur
hendaklah memaklumkan kepada pihak berkuasa perikanan
apabila struktur-struktur dipasang atau ditinggalkan bagi
kepentingan pelayaran dan operasi menangkap ikan dan untuk
mengelak kemalangan. Denda boleh dikenakan oleh Negara-
negara pesisiran pantai supaya peraturan ini dipatuhi.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
41
8.11 Tukun tiruan dan peranti
mengumpul ikan
8.11.1. Negara-negara perlu
mengadakan polisi yang
bersesuaian untuk meningkatkan
peluang menangkap ikan dan
populasi stok melalui penggunaan
struktur tiruan, yang ditempatkan
dengan mengambilkira
keselamatan pelayaran yang
sewajarnya sama ada di dasar atau
di permukaan laut. Penyelidikan
terhadap penggunaan struktur-
struktur, termasuk kesannya
terhadap sumber hidupan marin
dan alam sekitar hendaklah di
galakkan.

8.11.2. Negara-negara patut
tentukan bahawa peruntukan
konvensyen antarabangsa yang
releven mengenai alam sekitar dan
keselamatan pelayaran dipatuhi
semasa membuat pemilihan bahan
dan lokasi untuk melancarkan
tukun tiruan.
8.11.3. Negara-negara perlu
menubuhkan sistem pengurusan
tukun tiruan dan peranti
mengumpul ikan dalam rangka
pelan pengurusan kawasan
pesisiran pantai. Sistem
pengurusan ini perlu mempunyai
syarat pemberian kelulusan untuk
pembinaan dan pembangunan
terumbu karang serta peranti
ikan hendaklah mengambil kira
kepentingan para nelayan termasuk
nelayan artisanal dan juga nelayan
sara hidup.
1) Sebagai tambahan kepada pembangunan polisi nasional,
Organisasi Serantau seperti SEAFDEC perlu mengadakan garis
panduan dan polisi serantau mengenai Tukun Tiruan dan Peranti
Mengumpul Ikan melalui kerjasama dengan negara ahli, oleh
kerana keadaan topologi dan ekologi persekitaran akuatik adalah
berbeza bagi Zon Temperat.
2) Kerja penyelidikan perlu digalakkan dengan objektif pengurusan
perikanan pesisiran pantai. Dengan mengambl kira kesan struktur
atau bahan, kawasan sasaran tidak perlu dihadkan hanya untuk
Tukun Tiruan dan Peranti Mengumpul Ikan tetapi juga untuk
kemudahan-kemudahan lain seperti untuk marikultur dan jaring-
jaring yang statik serta struktur tiruan lain didalam persekitaran
akuatik yang boleh mengakibatkan satu atau lebih kesan seperti
di bawah:
Kesan kepada pengumpulan ikan.
Kesan untuk menarik induk.
Kesan untuk menghadkan sesetengah aktiviti menangkap ikan
di kawasan-kawasan.
Kesan untuk menggalakkan konsep pemilikan kawasan
permukaan air oleh nelayan.
3) Adalah difahamkan bahawa struktur atau bahan tiruan akan
mempunyai kesan positif terhadap peningkatan sumber dan
pengurusan perikanan memandangkan terdapat kekurangan
terumbu karang didalam perairan serantau.
Tiada.

1) Negara perlu menyediakan rangka kerja perundangan untuk
mengawal dan mengurus kedua-kedua Tukun Tiruan dan Peranti
Pengumpul Ikan (FAD) melalui kerjasama dengan para pengguna/
nelayan. Perkara yang perlu diberi tumpuan ialah kepada halangan
pelayaran, FAD berlebihan yang boleh menyebabkan tangkapan
yang terlampau serta tangkapan tuna juvenil dan kesan terhadap
alam sekitar termasuk perubahan aliran air dan hakisan.
2) FAD yang ditempatkan di laut lepas, Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)
atau perairan kepulauan juga perlu ditanda untuk mengenalpasti
kedudukan dan pemiliknya. Untuk pengenalan pemilik, FAD
haruslah ditanda dengan Isyarat Panggilan Kesatauan Radio
Telekomunikasi Antarabangsa (IRCS) yang boleh mengenalpasti
nama dan alamat pemilik. Untuk mengenalpasti kedudukan, FAD
perlu ditanda dengan alat elektronik (transponder atau isyarat
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
41

8.11.4. Negara-negara perlu
memastikan bahawa pihak
berkuasa yang menguruskan rekod
kartografik dan carta pelayaran, dan
juga pihak berkuasa alam sekitar
dimaklumkan sebelum tukun
tiruan atau peranti mengumpul
ikan diletak atau pun dialih.
radio), radar pantulan, atau lampu termasuk bendera dan/ atau
bentuk.
3) Proses perundingan perlu dibuat dengan komuniti menangkap
ikan mengenai penempatan tukun tiruan kerana ia memberi kesan
terhadap aktiviti menangkap ikan dan cara hidup mereka.
1) Masyarakat pesisiran pantai terutama organisasi nelayan perlu
dimaklumkan melalui notifikasi mengenai kewujudan tukun
tiruan dalam perairan pesisiran pantai. Di mana zon keselamatan
diperlukan ia boleh diadakan disekeliling struktur tiruan berkenaan
tidak melebihi jarak 500 meter. Zon keselamatan tidak bermaksud
bahawa tidak boleh menangkap ikan tetapi sebagai amaran kepada
para nelayan supaya tidak menggunakan alat menangkap ikan
yang boleh dirosakkan oleh struktur berkenaan.
2) Mengenai peranti mengumpul ikan, persatuan nelayan tempatan
perlu diberitahu melalui notifikasi tentang kewujudan peranti
mengumpul ikan (FAD) dalam kawasan menangkap ikan mereka
supaya mereka dapat mengambil langkah keselamatan semasa
operasi menangkap ikan dijalankan.
3) Maklumat mengenai penempatan tukun tiruan dan peranti
mengumpul ikan (FAD) perlu dimaklumkan kepada agensi yang
relevan. Agensi-agensi ini perlu diberitahu apabila ada terdapat
FAD yang telah hilang atau dialihkan bagi tujuan mengemaskini
rekod.
4) SEAFDEC boleh mengadakan maklumat serantau tentang lokasi
tukun tiruan dan FAD melalui ATLAS mereka apabila dipohon
dengan kerjasama dengan Negara.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
41
BaB V
AKTIVITI SUSULAN
JARINGAN KERJA SERANTAU PARA AHLI TEKNOLOGI MENANGKAP IKAN
Semasa Perundingan Pakar mengenai Penserantauan Kod Amalan untuk Perikanan yang
Bertanggungjawab, penubuhan satu Jaringan Kerja Serantau Para Ahli Teknologi Menangkap Ikan
(beserta dengan Jaringan Kerja Serantau Para Ahli Teknologi Peralatan Menangkap Ikan yang
merupakan satu Sub-Jaringan Kerja Serantau) telah dipersetujui sebagai satu makanisma untuk
memudahkan penyelidikan dan kerjasama serantau yang berkaitan menerusi capaian e-mel antara
para penyelidik dalam setiap subjek teknikal.
AKTIVITI-AKTIVITI SUSULAN
Sebagaimana yang diterangkan di atas, garis panduan serantau untuk Perkara 8 dalam CCRF adalah
langkah pertama dalam proses jangka panjang ke arah pencapaian perikanan mampan di rantau
Asia Tenggara. Negara-negara boleh mengambil tindakan yang perlu untuk mengurus perikanan
bersesuaian dengan negara mereka dengan menggunakan garis panduan serantau sebagai asas.
Langkah yang boleh diambil termasuk 1) untuk menubuhkan pelbagai kumpulan kerja untuk
perkara-perkara yang diperlukan bagi menjelaskan isu-isu selanjutnya, 2) untuk meluluskan
mengikut kesesuaian instrumen perundangan nasional, 3) untuk menggalakkan penyelidikan yang
bersesuaian yang membolehkan banyak lagi maklumat terperinci, 4) untuk menyediakan garis
panduan teknikal bagi menjelaskan subjek yang spesifik dan, 5) untuk memulakan pelbagai tindakan
yang telah dikenalpasti melalui proses penyediaan garis panduan serantau.
Antara pelbagai aktviti yang berkenaan, negara-negara boleh mengambil tindakan serta merta
untuk menjalankan penyelidikan yang diperlukan, bagi menjelaskan kepada setiap negara tentang
kefahaman dan maklumat terperinci yang lebih jelas tentang isu-isu berkaitan dan akhirnya
memudahkan negara mengambil tindakan mengikut keutamaan ke arah pencapaian perikanan
mampan. Berikut adalah senarai penyelidikan yang menyokong perlaksanaan CCRF dalam rantau
ini yang telah dikenalpasti melalui proses penyediaan garis panduan serantau.
Dasar Penyelidikan
Prinsip-prinsip Am. Pengesahan setiap perkara dalam peralatan antarabangsa yang relevan,
8.1.2. Mekanisma pemberian kuasa untuk menangkap ikan
8.2.1. Mengenalpasti maklumat yang diperlukan selain daripada data perangkaan perikanan
8.4.4. Analisis sosio-ekonomi ke atas penyesuaian alat menangkap ikan yang selektif
8.4.5. Pertukaran keupayaan penyelidikan di rantau ini
8.4.7. Penyelidikan ke atas habitat pesisiran pantai yang mengalami kerosakan
8.10.1. Garis panduan dalam mengalihkan struktur tiruan
8.11.1. Penyelidikan ke atas tukun-tukun tiruan seiring dengan pengurusan perikanan pesisiran
pantai
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
44
Penyelidikan Teknikal
8.1.3. Penambahbaikan kepada sistem perangkaan perikanan
8.2.4. Mengkaji semula sistem penandaan sediada
8.4.2. Kriteria untuk mengenalpasti peralatan perikanan dan amalan-amalan menangkap ikan
yang diharamkan
8.4.3. Maklumat kuantitatif dan kualitatif mengenai komposisi tangkapan yang dibuang
8.4.3. Menggalakkan merekabentuk daya selektiviti peralatan dan alat-alat menangkap ikan
8.4.4. Pembaikan kadar kemandirian ikan yang terlepas dalam merekabentuk alatan
menangkap ikan
8.4.6. Penyelidikan bagi menggelakkan penangkapan ikan oleh peralatan perikanan yang
ditinggalkan atau hilang
8.4.6. Penyelidikan mengenai sejauh mana habitat terjejas disebabkan oleh alat menangkap ikan
8.5.1. Penyelidikan ke atas hasil yang dibuang daripada tangkapan oleh pukat tunda udang
8.5.1. Kajian tabiat ikan
8.5.2. Mengkaji semula penangkapan ikan secara tradisional
8.5.3. Penyelidikan ke atas komposisi kepelbagaian spesies
8.5.4. Penyelidikan ke atas daya selektiviti pukat tunda dan pukat jerut
Sebagai organisasi serantau, SEAFDEC bersama dengan negara-negara anggota akan terus
membangunkan program untuk memudahkan perlaksanaan CCRF di rantau. Antara lain, bidang
berikut adalah berpotensi untuk program SEAFDEC yang telah dikenalpati menerusi proses
penyediaan Garis Panduan Serantau.
Pembaikan perangkaan perikanan (Para. 8.1.3.): Program SEAFDEC sedia ada mengenai
Perangkaan Perikanan boleh seterusnya diperbaiki.
Piawaian keselamatan bot-bot menangkap ikan berskala kecil (Para. 8.1.5.): Program-program
yang bersesuaian boleh dibangunkan bersama dengan kumpulan utama serantau.
Pembangunan bahan latihan seiring dengan CCRF (Para. 8.1.10.): Penyediaan bahan-bahan
latihan seiring dengan CCRF telah sedia dirancang.
Pemberian kuasa untuk menangkap ikan (Para. 8.2.4.): Mekanisma sedia ada sebagai Kumpulan
Kerja Formulasi Dasar boleh mengambil subjek sebagai satu inisiatif bersama dengan FAO.
Tambahan pula, program-program sedia ada mengenai Pengurusan Mampan untuk Perikanan
Pesisir (PMPP) boleh memasukkan isu ke dalam programnya.
Penangkapan ikan secara haram (Para. 8.4.2.): Program-program untuk penyediaan monograf
alat menangkap ikan boleh diperluaskan.
Kandungan-kandungan spesifik maklumat menangkap ikan (Para. 8.4.3.): Mekanisma sedia ada
sebagai Kumpulan Kerja untuk Formulasi Dasar boleh mengambil subjek ini sebagai satu inisiatif.
Pengurangan tangkapan yang tidak disasarkan dan tangkapan luar jangkaan (Para 8.4.5.):
Program-program sedia ada untuk mempromosi Alat Menggelakkan Juvenil dan Ikan Baja (JTED)
boleh mengatasi isu ini.
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
Southeast Asian Fisheries Development Center
57
Gambar Kumpulan Pakar-pakar Peralatan Menangkap Ikan
Promosi alat menangkap ikan yang selektitif (Para. 8.5.1.): Penyelidikan ke atas daya alat menangkap
ikan yang selektif akan dipromosikan melalui Jaringan Para Ahli Teknologi Alat Menangkap Ikan
dan Penyelidikan Kooperatif untuk Teknologi Alat Menangkap Ikan di Asia (CRAFT).
Kaedah-kaedah piawaian untuk penyelidikan ke atas peralatan yang selektif (Para. 8.5.4.):
Penyeragaman kaedah ke atas alat menangkap ikan yang selektif akan dipromosikan melalui
Jaringan Ahli Teknologi Alat Menangkap Ikan dan Penyelidikan Kooperatif untuk Teknologi Alat
Menangkap Ikan di Asia (CRAFT).
Latihan mengenai alat penyejuk yang mesra alam sekeliling (Para. 8.8.3.): Kursus-kursus latihan
yang sesuai boleh disediakan untuk aktiviti-aktiviti program yang biasa dijalankan.
Dasar serantau mengenai tukun-tukun tiruan (Para. 8.11.1): Mekanisma sedia ada sebagai
Kumpulan Kerja Formulasi Dasar boleh memainkan peranan utama bersama dengan MFRDMD,
SEAFDEC dan negara-negara ahli.
Penggunaan ATLAS berdigital untuk menentukan lokasi tukun-tukun tiruan Negara-negara
yang mengambil bahagian dan SEAFDEC telah mengesahkan komitmen kerajaan dan organasasi
masing-masing untuk melaksanakan dengan berkesan CCRF melalui aktiviti mereka termasuk yang
sedang berjalan.
Pada penutup Perundingan Pakar Mengenai Perserantauan Kod Amalan Perikanan yang
Bertanggungjawab Fasa 1: Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab dari 9-12 November
1998 di Chiang Mai, Thailand. SEAFDEC dan Negara peserta telah memberi komitmen kerajaan
dan organisasi mereka untuk perlaksaan CCRF yang berkesan melalui aktiviti-aktiviti mereka
termasuk yang sebelumnya.
Gambar Kumpulan Pakar-Pakar Peralatan Menangkap Ikan
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
5
8
S
E
N
A
R
A
I

A
H
L
I

P
A
K
A
R

P
E
R
A
L
A
T
A
N

P
E
R
I
K
A
N
A
N
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
E
a
y
r
s
*
M
r
.

S
t
e
v
e
M
a
n
a
g
e
r
A
u
s
t
r
a
l
i
a
n

M
a
r
i
t
i
m
e

C
o
l
l
e
g
e
P
.
O
.
B
o
x

2
1
,

B
e
a
c
o
n
s
f
i
e
l
d
,
T
a
s
m
a
n
i
a

7
2
7
0
,

A
u
s
t
r
a
l
i
a
(
0
3
)

6
3
-
3
5
4
4
2
4
(
0
3
)

6
3
-
3
5
4
4
5
9
s
.
e
a
y
r
s
@
f
m
e
.
a
m
c
.
e
d
u
.
a
u
M
o
u
n
s
e
y
*
D
r
.
R
i
c
h
a
r
d
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

P
r
i
m
a
r
y

I
n
d
u
s
t
r
y

a
n
d
F
i
s
h
e
r
i
e
s
G
O
P

B
o
x

9
9
0
,

D
a
r
w
i
n

N
T

0
8
0
1
A
u
s
t
r
a
l
i
a
(
0
8
)

8
9
9
9
-
4
3
2
1
(
0
8
)

8
9
8
1
-
8
9
6
1
R
m
o
u
n
s
e
y
@
o
z
e
m
a
i
l
.
c
o
m
.
a
u
A
u
s
t
r
a
l
i
a
M
u
l
h
o
l
l
a
n
d
*
M
r
.

E
d
w
a
r
d
A
b
o
r
i
g
i
n
a
l
L
i
a
i
s
o
n

O
f
f
i
c
e
r
N
o
r
t
h
e
r
n

T
e
r
r
i
t
o
r
y

D
i
v
i
s
i
o
n
P
.
O
.
B
o
x

9
9
0

D
a
r
w
i
n

N
T

0
8
0
1
,
A
u
s
t
r
a
l
i
a
(
0
8
)

8
9
9
9
-
4
1
0
1
(
0
8
)

8
9
8
1
-
1
4
7
5
B
r
u
n
e
i
M
a
i
l
*
M
r
.
M
o
h
a
m
m
a
d
H
e
a
d

O
f
F
i
s
h
e
r
m
e
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
P
.
O
.
B
o
x

2
1
6
1
,
B
a
n
d
a
r

S
e
r
i

B
e
g
a
w
a
n

1
9
2
1
,

B
r
u
n
e
i
3
8
3
0
6
7
,

3
8
2
0
6
8
3
8
2
0
6
9
C
h
o
c
h
*
M
r
.
N
h
e
a
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s
O
f
f
i
c
e
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
P
.
O
.
B
o
x

5
8
2
#

1
8
6
,

N
o
r
o
d
o
m

B
l
v
d
.
,
K
h
a
n

C
h
a
m

C
a
r

M
o
n
,

P
h
n
o
m

P
e
n
h
,
C
a
m
b
o
d
i
a
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
C
a
t
f
i
s
h
@
c
a
m
n
e
t
.
c
o
m
.
k
h
C
a
m
b
o
d
i
a
S
o
t
h
r
i
t
h
*
M
r
.
H
e
n
g
D
e
p
u
t
y

C
h
i
e
f
E
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n

O
f
f
i
c
e
,

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s
P
.
O
.
B
o
x

5
8
2
#

1
8
6
,

N
o
r
o
d
o
m

B
l
v
d
.
,
K
h
a
n

C
h
a
m

C
a
r

M
o
n
,

P
h
n
o
m

P
e
n
h
,
C
a
m
b
o
d
i
a
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
C
a
t
f
i
s
h
@
c
a
m
n
e
t
.
c
o
m
.
k
h
C
a
n
a
d
a
C
o
a
s
t
e
s
*
M
r
.
T
r
e
v
o
r
H
o
w
a
r
d
M
a
r
i
n
e

I
n
s
t
i
t
u
t
e
P
.
O
.
B
o
x

4
9
2
0

S
t
.
J
o
h
n

s
,
N
e
w
f
o
u
n
d
l
a
n
d

A
I
C

5
R
3
,
C
a
n
a
d
a
R
a
y
m
o
n
d
*
M
s
.

L
e
o
n
a
E
l
i
z
a
b
e
t
h
M
a
r
i
n
e

I
n
s
t
i
t
u
t
e
P
.
O
.
B
o
x

4
9
2
0

S
t
.
J
o
h
n

s
,
N
e
w
f
o
u
n
d
l
a
n
d

A
I
C

5
R
3
,
C
a
n
a
d
a
S
u
l
l
i
v
a
n
*
M
s
.

D
a
p
h
n
e
M
a
r
i
e
M
a
r
i
n
e

I
n
s
t
i
t
u
t
e
P
.
O
.
B
o
x

4
9
2
0

S
t
.
J
o
h
n

s
,
N
e
w
f
o
u
n
d
l
a
n
d

A
I
C

5
R
3
,
C
a
n
a
d
a
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4I
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
5
9
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
A
c
h
m
a
d
P
r
o
f
.

D
r
.

H
.

M
u
c
h
t
a
r
R
e
c
t
o
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

R
I
A
U

P
e
k
a
n
b
a
r
u
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
7
6
1
)

6
3
2
-
7
9
A
m
i
n
I
r
.

E
d
i

M
u
l
y
a
d
i
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

f
o
r

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s

J
a
l
a
n

M
u
a
r
a

B
a
r
u

U
j
u
n
g
,
K
o
m
p
l
e
k
s

P
e
l
a
b
u
h
a
n

P
e
r
i
k
a
n
a
n
S
a
m
u
d
e
r
a
,

J
a
k
a
r
t
a

1
4
4
4
0
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

6
6
0
-
2
0
4
4
(
6
2
2
1
)

6
6
1
-
2
1
3
7
b
p
p
l
@
j
a
k
a
r
t
a
.
w
a
s
a
n
t
a
r
a
.
n
e
t
.
i
d
B
a
r
u
s

M
M
D
r
.

I
r

H
r
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

f
o
r

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s

J
a
l
a
n

M
u
a
r
a

B
a
r
u

U
j
u
n
g
,
K
o
m
p
l
e
k
s

P
e
l
a
b
u
h
a
n

P
e
r
i
k
a
n
a
n
S
a
m
u
d
e
r
a
,

J
a
k
a
r
t
a

1
4
4
4
0
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

6
6
0
-
2
0
4
4
(
6
2
2
1
)

6
6
1
-
2
1
3
7
b
p
p
l
@
j
a
k
a
r
t
a
.
w
a
s
a
n
t
a
r
a
.
n
e
t
.
i
d
F
a
r
i
d
*
M
r
.
A
h
m
a
d
C
h
i
e
f
,

S
u
b
-
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f
F
i
s
h
i
n
g

V
e
s
s
e
l
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

G
e
n
e
r
a
l

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

J
l
.
H
a
r
s
o
n
o

R
o
o
m

N
o
.

3

R
a
g
u
n
a
n
P
a
s
a
r

M
i
n
g
g
u

T
r
o
m
o
l

P
o
s
.

N
o
.
:
1
7
9
4
/
J
K
S

J
a
k
a
r
t
a

S
e
l
a
t
a
n

1
2
5
5
0
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
7
8
0
-
4
1
1
6
7
8
0
-
3
1
9
6
,

7
8
0
-
1
9
4
8
H
a
l
u
a
n
*
D
r
.
J
o
h
n
E
x
p
e
r
t
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

I
P
B

K
a
m
p
u
s
I
P
B

D
a
r
m
a
g
a

1
6
6
8
0
,

B
o
g
o
r
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
-
2
5
)

1
8
2
-
1
0
3
7
(
6
2
-
2
5
)

1
6
2
-
1
1
7
1
L
a
o
p
i
p
s
p
@
i
n
d
o
.
n
e
t
.
i
d
K
a
t
i
a
n
d
a
g
h
o
I
r
.

E
l
o
f
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f
S
a
m
r
a
t
u
l
a
n
g
i

K
a
m
p
u
s

U
n
s
r
a
t
,
B
a
h
u
,

M
a
n
a
d
o

9
5
1
1
5
,

S
u
l
a
w
e
s
i
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
4
3
1
)

6
2
4
-
8
6
I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
o
n
i
n
t
j
a
*
P
r
o
f
.

D
r
.

D
a
n
i
e
l
H
e
a
d
,

L
a
b
o
r
a
t
o
r
y

o
f
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
B
o
g
o
r

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
K
a
m
p
u
s

I
P
B
-
D
a
r
m
a
g
a
,

B
o
g
o
r
1
6
7
1
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
-
2
5
)

1
6
2
-
1
1
7
1
(
6
2
-
2
5
)

1
6
2
-
1
1
7
1
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
0
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
M
S
I
r
.

A
s
r
i
y
a
n
t
o
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

F
a
c
u
l
t
y

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

M
a
r
i
n
e

S
c
i
e
n
c
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

D
i
p
o
n
e
g
o
r
o

J
a
l
a
n
H
a
y
a
m
n

W
u
r
u
k

4
-
4
,

S
e
m
a
r
a
n
g
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
4
)

4
7
4
-
6
9
8
,
3
1
1
-
5
2
5
,
3
1
0
-
9
6
5
M
u
r
d
i
y
a
n
t
o
D
r
.

B
a
m
b
a
n
g
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

R
e
s
o
u
r
c
e
s
U
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,

F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
B
o
g
o
r

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
K
a
m
p
u
s

I
P
B

D
a
r
m
a
g
a

B
o
g
o
r
1
6
6
8
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
5
1
)

6
2
2
-
9
3
5
(
6
2
2
5
1
)

3
2
2
-
2
5
8
N
a
i
n
g
g
o
l
a
n
D
r
.

C
h
a
n
d
r
a
C
h
a
i
r
m
a
n
,

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
,
F
i
s
h
e
r
i
e
s

C
o
l
l
e
g
e

K
a
m
p
u
s

A
u
p
,
J
a
l
a
n

A
u
p
,

P
.
O
.

B
o
x

2
7
3
9
,

P
a
s
a
r
M
i
n
g
g
u
,

J
a
k
a
r
t
a

1
2
5
2
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

7
8
0
-
5
0
3
0
(
6
2
2
1
)

7
8
0
-
6
8
7
4
N
a
s
u
t
i
o
n
*
M
r
.

C
h
a
i
r
u
l
S
e
n
i
o
r

S
c
i
e
n
t
i
s
t
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

J
a
l
a
n

M
u
a
r
a

B
a
r
u

U
j
u
n
g
,
K
o
m
p
l
e
k
s

P
e
l
a
b
u
h
a
n

P
e
r
i
k
a
n
a
n
S
a
m
u
d
e
r
a

M
u
a
r
a

B
a
r
u
,

J
a
k
a
r
t
a
1
4
4
4
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

6
6
0
-
2
0
4
4
(
6
2
2
1
)

6
6
1
-
2
1
3
7
K
a
n
l
u
t
m
b
@
i
n
d
o
s
a
t
.
n
e
t
.
i
d
I
n
d
o
n
e
s
i
a
S
o
n
d
i
t
a
D
r
.

H
M

F
e
d
i

A
l
f
i
a
d
i
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

R
e
s
o
u
r
c
e
s
U
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,

F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
B
o
g
o
r

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
K
a
m
p
u
s

I
P
B

D
a
r
m
a
g
a

B
o
g
o
r
1
6
6
8
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
5
1
)

6
2
2
-
9
3
4
(
6
2
2
5
1
)

6
2
1
-
1
7
1
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
49
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
1
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
T
a
m
p
u
b
o
l
o
n
I
r
.

G
o
m
a
l
H
e
a
d
,

S
u
b
-
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
S
u
b
-
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,

D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n

J
a
l
a
n

H
a
r
s
o
n
o

R
m
.

N
o
.
3
,

R
a
g
u
n
a
n
,

P
a
s
a
r

M
i
n
g
g
u
,
J
a
k
a
r
t
a
,

1
2
5
5
0
,

T
r
o
m
o
l

P
o
s
.

N
o
.
1
7
9
4
/
J
K
S
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)
7
8
0
-
4
1
1
6

t
o
1
9
(
6
2
2
1
)

7
8
0
-
3
1
9
6
T
u
p
a
m
a
h
u
I
r
.
A
g
u
s
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f
P
a
t
t
i
m
u
r
a

K
a
m
p
u
s

U
n
p
a
t
i
,

A
m
b
o
n
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
I
n
d
o
n
e
s
i
a
Z
a
i
n
u
r
i
D
r
.

M
u
h
a
m
m
a
d
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f

M
u
l
a
w
a
r
m
a
n

K
a
m
p
u
s

G
u
n
u
n
g
K
e
l
u
a
,

S
a
m
a
r
i
n
d
a
,

K
a
l
i
m
a
n
t
a
n
T
i
m
u
r
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
5
4
1
)
4
1
1
-
1
8

e
x
t
.
5
1
6
,

2
7
0
-
2
8
2
A
k
i
y
a
m
a
D
r
.

S
e
i
j
i
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
a
k
i
y
a
m
a
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
A
n
r
a
k
u
M
r
.
K
a
z
u
h
i
k
o
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
(
8
1
)

2
8
6
-
4
2
4
2
9
9
-
2
8
6
-
4
0
1
5
A
r
i
m
o
t
o
*
P
r
o
f
.

D
r
.

T
a
k
a
f
u
m
i
P
r
o
f
e
s
s
o
r
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
4
7
0
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
3
6
0
T
a
r
i
m
o
t
o
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
C
h
o
p
i
n
*
D
r
.

F
r
a
n
k
A
d
v
i
s
o
r

f
o
r

T
r
a
i
n
i
n
g
a
n
d

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
J
I
C
A
,

K
I
F
T
C

5
-
2
5
-
1
,

Y
o
k
o
s
u
k
a
C
i
t
y
,

N
a
s
a
i
,

K
a
n
a
g
a
w
a
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
4
6
)

8
5
7
-
2
2
5
1
(
8
1
-
4
6
)

8
5
7
-
2
2
5
4
F
c
h
o
p
i
n
@
j
i
c
a
.
g
o
.
j
p
F
u
j
i
m
o
r
i
D
r
.

Y
a
s
u
z
u
m
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
1
3
)

8
4
0
-
8
8
3
2
(
8
1
-
1
3
)

8
4
3
-
5
0
1
5
J
a
p
a
n
F
u
j
i
i
s
h
i
P
r
o
f
.

A
k
i
o
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
s
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
6
-
5
1
1
1

e
x
t
.

2
4
3
8
3
2
-
8
6
-
7
4
3
2
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
2
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
F
u
k
u
d
a
M
r
.

K
o
i
c
h
i
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
s
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
6
-
5
1
1
1

e
x
t
.

2
3
6
8
3
2
-
8
6
-
7
4
3
2
F
u
w
a
D
r
.

S
h
i
g
e
r
u
K
a
g
o
s
h
i
m
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

S
h
i
m
o
a
r
a
t
a
4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a

8
9
0
-
0
0
5
6
,
J
a
p
a
n
(
8
1
-
9
9
)

2
8
6
-
4
2
3
1
(
8
1
-
9
)

9
2
8
6
-
4
0
1
5
H
a
s
e
g
a
w
a
D
r
.

E
i
i
c
h
i
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
4
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
e
i
h
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
H
i
r
a
i
s
h
i
D
r
.

T
o
m
o
n
o
r
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
I
m
a
i
E
m
e
r
i
t
u
s

P
r
o
f
.

T
a
k
e
h
i
k
o
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
8
9
0
-
0
0
5
6
,
J
a
p
a
n
2
2
0
-
5
9
8
7
9
9
-
2
2
0
-
5
9
8
7
I
n
a
d
a
M
r
.

H
i
r
o
s
h
i
4
-
5
-
7

K
o
n
a
n
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,
J
a
p
a
n
5
4
6
3
-
0
4
7
6
3
-
5
4
6
3
-
6
0
9
2
i
n
a
d
a
h
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
I
n
o
u
e
*
D
r
.

Y
o
s
h
i
h
i
r
o
C
h
i
e
f

R
e
s
e
a
r
c
h
C
o
o
r
d
i
n
a
t
o
r
J
a
p
a
n

N
a
t
i
o
n
a
l

R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e
o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g

E
b
i
d
a
i
,
H
a
s
a
k
i
;

K
a
s
h
i
m
a
,

I
b
a
r
a
k
i

3
1
4
-
0
4
2
1
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
4
)

7
9
4
4
-
5
9
2
0
(
8
1
-
4
)
7
9
4
4
-
1
8
7
5
I
n
o
u
e
D
r
.

S
a
t
o
r
u
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
s
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
I
s
h
i
z
a
k
i
M
r
.

M
u
n
e
c
h
i
k
a
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
2
8
6
-
4
2
3
2
9
9
-
2
8
6
-
4
0
1
5
K
a
w
a
m
u
r
a
P
r
o
f
.

G
u
n
z
o
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
2
8
6
-
4
2
4
0
9
9
-
2
8
6
-
4
0
1
5
k
a
w
a
m
u
r
a
@
s
h
a
r
k
.
f
i
s
h
.
k
a
g
o
s
h
i
m
a
.
u
.
a
c
.
j
p
K
n
e
h
i
r
o
P
r
o
f
.

H
a
r
u
y
u
k
i
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

4
-
5
-
7
K
o
n
a
n
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
,
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
k
a
n
e
h
i
r
o
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
J
a
p
a
n
K
o
i
d
o
M
r
.

T
a
k
a
s
h
i
1
-
1
4
,

B
u
n
k
y
o
-
m
a
c
h
i
,

N
a
g
a
s
a
k
i
C
i
t
y
,

N
a
g
a
s
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
3
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
K
o
j
i
m
a
D
r
.

T
a
k
a
h
i
t
o
K
a
m
e
i
n
o
,

F
u
j
i
s
a
w
a

C
i
t
y
,

K
a
n
a
g
a
w
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
1
-
6
2
4
1
4
6
6
-
8
2
-
1
8
1
9
t
k
o
j
i
m
a
@
b
r
s
.
n
i
h
o
n
.
u
.
a
c
.
j
p
M
a
t
s
u
o
k
a
*
P
r
o
f
.

D
r
.

T
a
t
s
u
r
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
K
a
g
o
s
h
i
m
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

S
h
i
m
o
a
r
a
t
a
4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a

8
9
0
-
0
0
5
6
,
J
a
p
a
n
(
8
1
-
9
)

9
2
8
6
-
4
2
4
1
(
8
1
-
9
)

9
2
8
6
-
4
0
1
5
,
9
2
8
6

4
2
4
2
m
a
t
s
u
o
k
a
@
s
h
a
r
k
.
f
i
s
h
.
k
a
g
o
s
h
i
m
a
-
u
.
a
c
.
j
a
M
a
t
s
u
s
h
i
t
a
D
r
.

Y
o
s
h
i
k
i
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
2
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
y
o
s
h
i
k
i
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
M
a
t
u
d
a
P
r
o
f
.

K
o
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
m
a
t
u
d
a
@
t
o
k
y
o
.
u
.
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
M
i
k
a
m
i
D
r
.

T
a
k
a
y
o
s
h
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,
J
a
p
a
n

0
4
1
-
0
8
2
1
M
i
t
u
h
a
s
i
*
M
r
.

T
a
k
a
h
i
s
a
R
e
s
e
a
r
c
h

S
t
u
d
e
n
t
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,
J
a
p
a
n
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
4
7
4
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
3
9
9
T
a
k
a
m
@
g
o
l
.
c
o
m
M
i
u
r
a
P
r
o
f
.

T
e
i
s
u
k
e
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,
0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
2
9
8
1
-
1
3
8
-
4
3
-
5
0
1
5
M
o
u
r
i
M
r
.

M
a
s
a
h
i
k
o
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i
,

Y
a
m
a
g
u
c
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
N
a
g
a
m
a
t
s
u
M
r
.

K
i
m
i
a
k
i
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
c
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
6
-
5
1
1
1

e
x
t
.

3
9
8
8
3
2
-
8
6
-
7
4
3
2
n
a
g
a
m
a
t
u
@
f
i
s
h
.
u
-
a
c
.
j
p
N
a
s
h
i
m
o
t
o
P
r
o
f
.

K
a
t
s
u
a
k
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,
0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
3
9
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
3
9
J
a
p
a
n
N
i
s
h
i
n
o
k
u
b
i
P
r
o
f
.

H
i
d
e
y
u
k
i
1
-
1
4
,

B
u
n
k
y
o
-
m
a
c
h
i
,

N
a
g
a
s
a
k
i

C
i
t
y
N
a
g
a
s
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
4
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
S
h
i
g
e
r
u
*
D
r
.

F
u
w
a
P
r
o
f
e
s
s
o
r
K
a
g
o
s
h
i
m
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

S
h
i
m
o
a
r
a
t
a
4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a

8
9
0
-
0
0
5
6
,
J
a
p
a
n
(
8
1
-
9
9
)
2
8
6
-
4
2
3
1
(
8
1
-
9
9
)

2
8
6
-
5
5
0
7
F
u
w
a
@
d
o
l
p
h
i
n
.
f
i
s
h
.
k
a
g
o
s
h
i
m
a
-
u
.
a
c
.
j
p
S
h
i
m
i
z
u
D
r
.

S
u
s
u
m
u
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,
0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
s
u
s
@
f
i
s
h
.
h
o
k
u
d
a
i
.
a
c
.
j
p
T
a
k
e
m
u
r
a
P
r
o
f
.

A
k
i
r
a
T
o
k
a
i
*
A
s
s
o
c
.

P
r
o
f
.

D
r
.
T
a
d
a
s
h
i
A
s
s
o
c
i
a
t
e

P
r
o
f
e
s
s
o
r
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
4
7
4
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
3
9
9
T
o
k
a
i
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
W
a
t
a
n
a
b
e
M
r
.

T
o
s
h
i
h
i
r
o
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
1
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
t
o
s
h
i
h
i
r
o
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
X
i
a
n
g
D
r
.

F
u
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,
J
a
p
a
n
f
u
x
i
a
n
g
@
t
o
k
y
o
.
u
.
f
i
s
h
.
a
c
.

j
p
Y
a
m
a
g
u
c
h
i
M
r
.

Y
a
s
u
h
i
r
o
1
-
1
4
,

B
u
n
k
y
o
-
m
a
c
h
i
,

N
a
g
a
s
a
k
i

C
i
t
y
N
a
g
a
s
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
7
-
1
1
1

e
x
t
.
3
1
2
9
9
5
8
-
4
4
-
3
5
1
6
a
y
u
t
r
a
p
@
n
e
t
.
n
a
g
a
s
a
k
i
.
u
.
a
c
.
j
p
Y
a
m
a
m
o
t
o
D
r
.

K
a
t
s
u
t
a
r
o
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,
0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
Y
a
m
a
n
e
D
r
.

T
a
k
e
s
h
i
3
3
2
7
-
2
0
4
,

N
a
k
a
m
a
c
h
i
,

N
a
r
a

C
i
t
y
,
N
a
r
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
3
-
1
5
1
1

e
x
t
.
3
2
1
1
7
4
2
-
4
3
-
2
9
7
0
y
a
m
a
n
e
t
y
@
n
a
r
a
.
k
i
n
d
a
i
.
a
c
.

i
p
Y
a
m
a
s
h
i
t
a
D
r
.

N
a
r
i
h
a
r
u
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e

C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,
0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
5
1
8
1
-
1
3
8
-
4
3
-
5
0
1
5
Y
a
m
a
z
a
k
i
M
r
.

S
h
i
n
t
a
r
o
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
1
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
m
a
r
i
m
o
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
J
a
p
a
n
Y
o
s
h
i
h
a
r
a
D
r
.

K
i
y
o
s
h
i
K
a
m
e
i
n
o
,

F
u
j
i
s
a
w
a

C
i
t
y
,

K
a
n
a
g
a
w
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
5
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
L
a
o
s
S
o
m
t
h
a
b
o
u
n
*
M
r
.

B
o
u
n
t
h
i
a
n
e
D
e
p
u
t
y

C
h
i
e
f
S
a
v
a
n
n
a
k
h
e
t

L
i
v
e
s
t
o
c
k

a
n
d
F
i
s
h
e
r
i
e
s

S
e
c
t
i
o
n

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f
L
i
v
e
s
t
o
c
k

a
n
d

F
i
s
h
e
r
i
e
s

P
.
O
.

B
o
x
8
1
1
,

V
i
e
n
t
i
a
n
e
,

L
a
o
s
0
0
7
-
8
6
5
-
2
1
-
4
1
6
7
A
b
d
.

R
a
h
m
a
n
M
r
.

A
b
u

B
a
k
a
r
M
a
l
a
y
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g

2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
i
l
p
m
@
t
m
.
n
e
t
.
m
y
A
b
d
.

R
a
h
m
a
n
M
r
.
F
a
u
z
i
M
a
l
a
y
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g

2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
i
l
p
m
@
t
m
.
n
e
t
.
m
y
G
a
m
b
a
n
g
M
r
.

A
l
b
e
r

C
h
u
a
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
a
r
a
w
a
k

B
r
a
n
c
h

J
a
l
a
n
P
e
r
b
a
d
a
n
a
n
,

B
i
n
t
a
w
a
,

P
e
t
i

S
u
r
a
t
2
2
4
3
9
3
7
4
4

K
u
c
h
i
n
g
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
8
2
)

3
3
4
-
1
4
4
(
6
0
8
2
)
3
3
1
-
2
8
1
f
r
i
s
w
a
k
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
I
b
r
a
h
i
m
D
r
.

S
h
a
k
r
i
F
a
c
u
l
t
y

o
f

A
p
p
l
i
e
d

S
c
i
e
n
c
e

a
n
d
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

P
u
t
r
a
M
a
l
a
y
s
i
a

2
1
0
3
0

M
e
n
g
a
b
a
n
g
T
e
l
i
p
o
k
,

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
6
9
-
6
4
1
1
,
(
6
0
9
)

6
6
9
-
6
4
1
2
(
6
0
9
)

6
6
9
-
4
6
6
0
s
a
k
r
i
@
u
p
m
t
.
e
d
u
.
m
y
I
s
h
a
k
M
r
.

R
a
h
m
a
M
a
l
a
y
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g

2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
i
l
p
m
@
t
m
.
n
e
t
.
m
y
M
a
l
a
y
s
i
a
L
a
j
i
s
*
M
r
.

R
a
z
a
l
i

b
i
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

O
f
f
i
c
e
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

8
t
h

&

9
t
h
F
l
.
,

W
i
s
m
a

T
a
n
i
,

J
a
l
a
n

S
u
l
t
a
n
S
a
l
a
h
u
d
d
i
n

5
0
6
2
8
,

K
u
a
l
a

L
u
m
p
u
r
,
M
a
l
a
y
s
i
a
(
0
3
)

2
9
5
-
4
6
2
9
(
0
3
)

2
9
1
-
0
3
0
5
k
c
k
s
0
1
@
d
o
f
.
m
o
a
.
m
y
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
6
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
M
a
l
a
y
s
i
a
S
e
n
i
n
M
r
.

I
r
m
a
n
F
i
s
h
e
r
y

R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

8
9
4
0
0
L
i
k
a
s
,

S
a
b
a
h
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
8
8
)
4
2
8
-
4
1
5
,
(
6
0
8
8
)
4
2
8
-
4
1
6
(
6
0
8
8
)
4
2
5
-
8
9
0
i
n
n
a
n
@
p
p
p
s
.
p
o
.
m
y
A
y
e
*
U

K
h
i
n

M
a
u
n
g
D
e
p
u
t
y

D
i
r
e
c
t
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

S
i
n
-
M
i
n
R
d
.
,

A
h
l
o
n
e

T
o
w
n
s
h
i
p
,

Y
a
n
g
o
n
,
M
y
a
n
m
a
r
(
0
9
5
)
0
1
-
2
2
8
2
5
8
(
0
9
5
)
0
1
-
2
8
9
7
1
1
M
y
a
n
m
a
r
T
h
i
h
a
*
U

H
t
u
n
O
f
f
i
c
e
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

S
i
n
-
M
i
n
R
d
.
,

A
h
l
o
n
e

T
o
w
n
s
h
i
p
,

Y
a
n
g
o
n
,
M
y
a
n
m
a
r
(
0
9
5
)

0
1
-
2
2
8
2
5
8
(
0
9
5
)
0
1
-
2
8
9
7
1
1
A
b
a
o
M
r
.

E
u
g
e
n
e
F
l
e
e
t

M
a
n
a
g
e
r
F
l
e
e
t

D
i
v
i
s
i
o
n
,

M
A
R

F
i
s
h
i
n
g

C
o
.
,
R
e
c
o
d
o
,

Z
a
m
b
o
a
n
g
a

C
i
t
y
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

7
0
0
0
(
6
3
2
)

9
9
1
-
3
7
5
2
(
6
3
2
)

8
1
0
-
2
0
9
4
A
g
u
i
l
a
r
D
r
.

G
l
e
n
n

0
.
P
r
o
f
e
s
s
o
r
I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&
O
c
e
a
n
o
l
o
g
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n

t
h
e
V
i
s
a
y
a
s

M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
8
1
(
0
3
3
)
3
1
5
-
8
3
8
1
I
n
f
o
.
u
p
v
@
i
l
o
i
l
o
.
n
e
t
A
l
b
a
M
r
.

E
l
m
e
r

B
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,

B
F
A
R
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a
B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
3
7
2
-
5
0
5
6
B
f
a
r
n
m
f
d
@
i
n
f
o
.
c
o
m
.
p
h
A
l
i
m
o
d
i
a
n
M
r
.

A
l
l
a
n

V
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l

C
e
n
t
e
r
C
h
i
e
f

I
V
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g

I
n
s
t
i
t
u
t
e
F
T
C
/
A
C
A
,

G
u
i
n
t
a
s
,

H
a
m
t
i
c
,
A
n
t
i
q
u
e
,

R
e
g
i
o
n

V
I
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
3
3
)

9
2
8
-
7
3
9
7
(
6
3
3
3
)

3
3
6
-
4
2
2
1
A
l
m
o
n
t
e
M
r
.

R
e
n
a
t
o

B
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,

8
6
0
Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,
Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
3
7
2
-
5
0
5
6
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
B
a
b
a
r
a
n
M
r
.

R
i
c
a
r
d
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n

t
h
e
V
i
s
a
y
a
s
,

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

O
c
e
a
n
o
l
o
g
y

M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
5
3
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
1
4
3
(
0
3
3
)

3
3
8
-
1
5
3
4
I
n
f
o
.
u
p
v
@
i
l
o
i
l
o
.
n
e
t
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
7
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
B
e
r
i
d
a
M
r
.

N
o
r
b
e
r
t
o
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l

C
e
n
t
e
r
C
h
i
e
f

I
V
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n
'
s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

C
a
l
b
a
l
o
g
a
n
,

W
e
s
t
e
r
n
S
a
m
a
r
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
5
8
)

2
5
1
-
2
4
9
7
(
0
5
5
)

2
5
1
-
2
4
9
7
B
u
e
n
M
r
.

E
l
i
e
z
e
r
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n
'
s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

T
a
b
a
c
o
,

A
l
b
a
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
5
2
)

4
8
7
-
4
1
6
7
C
h
a
m
M
r
.

G
e
o
r
g
e

C
h
u
a
B
o
a
t

O
p
e
r
a
t
o
r
L
i
n
g
a
y
e
n

G
u
l
f

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l

F
i
s
h
i
n
g
A
s
s
n
.

L
i
n
g
a
y
e
n
,

P
a
n
g
a
s
i
n
a
n

C
/
0
9
3

P
a
n
a
y

A
v
e
n
u
e
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
3
7
2
-
3
9
-
4
4
/
5
2
2
-
0
4
-
6
4
9
2
4
-
1
3
-
3
2
C
h
i
u
c
o
M
s
.

M
a
r
i
t
e
s
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
,
3
7
1
-
1
1
7
3
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
C
u
l
a
s
i
n
g
M
r
.

R
o
m
e
o

C
.
A
s
s
t
.

P
r
o
f
e
s
s
o
r
C
a
g
a
y
a
n

S
t
a
t
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

C
o
l
l
e
g
e
o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

A
v
a
r
r
i
,

C
a
g
a
y
a
n
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
D
i
c
k
s
o
n
*
M
s
.

A
l
m
a

C
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l

C
e
n
t
e
r
C
h
i
e
f

I
V
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

8
6
0

Q
u
e
z
o
n
A
v
e
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a
3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
5
,
(
6
3
2
)

9
2
2
-
2
1
9
7
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
4
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
D
i
c
k
s
o
n
*
M
r
.

J
o
n
a
t
h
a
n

0
.
C
h
i
e
f

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,
Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
,
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
4
8
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
8
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
D
o
m
e
n
d
e
n
M
r
.

N
e
s
t
o
r
R
e
g
i
o
n
a
l

D
i
r
e
c
t
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
e
l
d

U
n
i
t

#

1
,

S
a
n
F
e
m
a
n
d
o
,

L
a

U
n
i
o
n
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
7
2
)

4
1
5
-
0
1
2
(
0
7
2
)

4
1
5
-
0
1
3
(
0
7
2
)

4
1
5
-
0
8
5
D
r
i
l
o
n
,

J
r
.
*
M
r
.

C
e
s
a
r

M
.
U
n
d
e
r
s
e
c
r
e
t
a
r
y

f
o
r
F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e

R
e
l
a
t
i
o
n
s
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e

E
l
l
i
p
t
i
c
a
l
R
d
.
,

D
i
l
i
m
a
n
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

9
2
0
-
1
7
5
0
(
6
3
2
)

9
2
6
-
8
4
4
4
E
l
e
s
e
r
i
o
M
r
.

F
i
l
e
o
n
o
r

0
.
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
E
s
c
o
b
a
r
M
r
.

S
e
v
e
r
i
n
o
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

B
u
r
e
a
u

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c

R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
N
a
v
a
l

B
a
s
e
,

S
a
n
g
l
e
y

P
t
.
,

C
a
v
i
t
e
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
8
2
,
(
6
3
2
)

5
2
4
-
6
0
8
1
l
o
c
.

4
4
2
0
9
2
2
-
2
1
-
9
7
F
e
r
m
o
M
r
.

J
e
r
r
y
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l

C
e
n
t
e
r
C
h
i
e
f

I
V
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n
'
s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

S
t
a
.

M
o
n
i
c
a
,

P
u
e
r
t
o
P
r
i
n
c
e
s
a

C
i
t
y
,

P
a
l
a
w
a
n
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
4
8
)

4
3
3
-
4
4
7
8
(
0
4
8
)

4
3
3
-
4
4
7
3
A
t
i
p
p
c
@
p
a
l
.
c
o
m
F
e
m
a
n
d
o
M
r
.

B
e
n
e
b
e
r
t

R
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
F
A
R
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
F
l
o
r
e
s
D
r
.

E
f
r
e
n

E
d
.
P
r
o
f
e
s
s
o
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n

t
h
e
V
i
s
a
y
a
s

M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
3
3
)

3
1
5
-
8
1
4
3
,
3
3
8
-
1
5
3
4
(
6
3
3
3
)

3
1
5
-
8
3
5
3
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
F
r
a
n
c
i
s
c
o
M
r
.

P
e
d
r
o

A
.
P
r
o
f
e
s
s
o
r
Z
a
m
b
o
a
n
g
a

S
t
a
t
e

C
o
l
l
e
g
e

o
f
M
a
r
i
n
e

S
c
i
e
n
c
e
s

a
n
d

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
Z
a
m
b
o
a
n
g
a

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
I
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
6
9
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
G
a
r
v
i
d
a
M
r
.

H
o
r
a
c
i
o
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
B
a
n
g
u
i

S
c
h
o
o
l

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
P
a
g
u
d
p
u
d

B
r
a
n
c
h
,

P
a
g
u
d
p
u
d
,
I
l
o
c
o
s

N
o
r
t
e
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
G
o
n
z
a
l
e
s
M
r
.

R
u
p
e
r
t
o

A
.
C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
y

R
e
s
e
a
r
c
h

&
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

F
o
u
n
d
a
t
i
o
n

I
n
c
.

4
t
h
F
l
,

C
h
a
m
p

B
l
d
g
.
,

B
o
n
i
f
a
c
i
o

D
r
i
v
e
,
P
o
r
t

A
r
e
a
,

M
a
n
i
l
a
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

9
2
0
-
3
0
2
7
,
(
6
3
2
)

9
2
6
-
0
4
3
7
,
(
6
3
2
)

5
2
7
-
3
2
1
6
(
6
3
2
)

5
2
7
-
5
7
4
3
J
a
n
e
M
r
.

M
a
r
c
i
a
l
P
r
o
f
e
s
s
o
r
M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

B
i
c
o
l
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
T
a
b
a
c
o
,
A
l
b
a
y

4
5
1
1
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
J
e
s
u
s
M
r
.

A
r
s
e
n
i
o

S
.

D
e
C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
1
2
-
A

S
t
a
.

R
i
t
a

S
t
.
,

S
t
o
.

R
o
s
a
r
i
o
V
i
l
l
a
g
e
,

M
a
l
a
b
o
n
,

M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

2
8
1
-
3
3
9
9
J
o
c
s
o
n
M
r
.

D
o
m
i
n
g
o
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
,
(
6
3
2
)

3
7
1
-
1
1
7
3
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
K
a
i
b
i
M
r
.

S
a
i
d
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
e
l
d

U
n
i
t

#
9
,

Z
a
m
b
o
a
n
g
a
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
4
3
7
,
(
0
6
2
)

9
9
3
-
0
3
2
1
,
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
7
1
5
,
(
0
6
2
)

9
9
1
-
1
1
4
0
,
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
5
3
8
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
5
9
0
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
L
a
d
d
a
r
a
n
M
r
.

R
o
d
o
l
f
o
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
C
o
l
l
e
g
e

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

M
a
r
i
a
n
o
M
a
r
c
o
s

S
t
a
t
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

C
u
r
r
i
m
a
o
,
I
l
o
c
o
s

N
o
r
t
e
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
0
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
L
a
m
a
r
c
a
M
r
.

N
o
p
o
l
e
o
n
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
M
a
g
n
o
M
r
.

B
e
n
i
g
n
o

D
.
M
a
s
t
e
r
f
i
s
h
e
r
m
a
n
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
M
o
n
d
r
a
g
o
n
M
r
.

J
e
r
i
c
a
r
d
o

S
.
S
u
p
e
r
v
i
s
i
n
g
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
N
a
t
i
v
i
d
a
d
E
n
g
r
.

A
u
g
u
s
t
o
V
i
c
e

P
r
e
s
i
d
e
n
t
F
r
a
b
e
l
l
e

F
i
s
h
i
n
g

C
o
m
p
a
n
y

1
0
5
1
N
o
r
t
h

B
a
y

B
l
v
d
.
,

N
a
v
o
t
a
s
,

M
e
t
r
o
M
a
n
i
l
a
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

2
8
1
-
3
1
2
2
,
(
6
3
2
)

2
8
1
-
3
1
2
6
(
6
3
2
)

2
8
1
-
2
8
3
9
P
a
l
a
t
t
a
o
M
r
.

E
l
p
i
d
i
o

R
.
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
R
e
g
i
o
n
a
l

O
f
f
i
c
e

N
o
.

2
,

T
u
g
u
e
g
a
r
a
o
,
C
a
g
a
y
a
n

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
P
a
s
t
o
r
a
l
M
r
.

P
r
o
s
p
e
r
o

C
.
S
u
p
e
r
v
i
s
i
n
g
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

B
u
r
e
a
u

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

A
q
u
a
t
i
c

R
e
s
o
u
r
c
e
N
a
v
a
l

B
a
s
e
,

S
a
n
g
l
e
y

P
t
.
,

C
a
v
i
t
e
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
8
2
,
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
5
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
4
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
P
e
r
e
z
M
r
.

M
a
r
c
o

A
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
i
r
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
9
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
1
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
P
r
a
d
o
M
r
.

V
a
l
e
n
t
i
n
o
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
D
o
n

M
a
r
i
a
n
o

M
a
r
c
o
s

M
e
m
o
r
i
a
l
,
S
t
a
t
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f
f
i
s
h
e
r
i
e
s
,

S
t
o
.

T
o
m
a
s
,

L
a

U
n
i
o
n
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
R
a
m
i
r
e
z
M
r
.

R
e
y
g
a
l
d
i
n
e
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

B
u
r
e
a
u

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c

R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
N
a
v
a
l

B
a
s
e
,

S
a
n
g
l
e
y

P
t
.
,

C
a
v
i
t
e
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
2
8
,
(
6
3
2
)

5
2
4
-
6
0
8
1
l
o
c
.

4
4
2
0
(
6
3
2
)

9
2
2
-
2
1
9
7
R
a
m
i
s
c
a
l
*
M
r
.

R
a
f
a
e
l
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,
Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
,
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
4
8
S
a
g
u
n
*
A
t
t
y
.

R
o
m
e
o

B
.

D
e
C
h
i
e
f

L
e
g
a
l

O
f
f
i
c
e
r
F
i
s
h
e
r
i
e
s

R
e
s
o
u
r
c
e
s

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
D
i
v
i
s
i
o
n

B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d
A
q
u
a
t
i
c

R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n
A
v
e
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a
3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
3
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
3
S
a
n
c
h
e
z
M
r
.

J
e
s
u
s

P
.
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
i
r
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,
Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
(
0
9
1
8
)

8
6
4
-
8
9
0
9
S
o
l
o
n
M
r
.

J
o
s
e
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n
'
s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

Z
a
m
b
o
a
n
g
a

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
6
2
)

9
9
1
-
5
1
2
8
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
S
u
d
e
r
i
o
M
r
.

E
d
u
a
r
d
o
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l

C
e
n
t
e
r
C
h
i
e
f
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n
'
s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

C
e
b
u
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
3
2
)

2
0
0
-
8
0
2
7
(
0
3
2
)

2
0
0
-
8
0
2
7
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
2
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
A
s
u
n
c
i
o
n
M
r
.

D
o
m
i
n
g
o

A
.
M
a
s
t
e
r
f
i
s
h
e
r
m
a
n
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
'
t
C
e
n
t
e
r
,

B
F
A
R
,

N
a
v
a
l

B
a
s
e
C
o
m
p
o
u
n
d
,

S
a
n
g
l
e
y

P
t
.
,

C
a
v
i
t
e
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
8
2
,
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
5
T
i
o
n
g
s
o
n
M
r
.

R
o
b
e
r
t
o

C
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
T
o
g
o
n
o
n
M
r
.

E
d
g
a
r
d
o
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
e
l
d

U
n
i
t

N
o
.

X
I
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
M
a
g
s
a
y
s
a
y

A
v
e
.
,

D
a
v
a
o

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

2
2
4
-
1
7
8
4
,
(
6
3
2
)

2
2
2
-
3
1
7
6
(
6
3
2
)

6
3
6
-
2
5
T
o
m
a
n
e
n
g
M
r
.

J
i
m
m
y
S
e
n
i
o
r

A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n
'
s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

A
p
a
r
r
i
,

C
a
g
a
y
a
n
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
7
2
)

8
2
2
-
8
0
5
9
V
e
n
t
u
r
a
M
r
.

A
n
d
r
e
w
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l

C
e
n
t
e
r
C
h
i
e
f
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n
'
s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

P
a
n
a
b
o
,

D
a
v
a
o

d
e
l

N
o
r
t
e
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
8
4
)

6
2
8
-
4
3
3
7
(
0
8
4
)

6
2
8
-
4
3
3
7
r
f
t
c
p
a
1
1

@
w
e
b
b
i
a
g
.
c
o
m
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
V
i
l
l
o
s
o
D
r
.

E
n
r
i
c
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&
O
c
e
a
n
o
l
o
g
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n

t
h
e
V
i
s
a
y
a
s
,

M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
8
1
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
8
1
A
o
s
o
m
b
o
o
n
*
M
r
.

P
e
e
r
a
S
e
n
i
o
r

F
i
s
h
e
r
y
B
i
o
l
o
g
i
s
t
R
a
n
o
n
g

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

S
t
a
t
i
o
n
1
5
7

S
a
p
a
n

P
l
a

R
d
.
,

M
u
a
n
g
,
R
a
n
o
n
g

8
5
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
7
)

3
1
2
-
3
6
6
(
6
6
-
7
7
)

8
1
2
-
3
6
5
T
h
a
i
l
a
n
d
A
w
a
i
w
a
n
o
n
t
M
r
.

K
a
m
o
n
p
h
a
n
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
T
a
m
b
o
n

P
h
e
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
R
a
y
o
n
g

2
1
1
6
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
4
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
2
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
3
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
B
o
o
n
k
e
r
d
*
M
r
.

S
o
m
p
o
m
S
e
n
i
o
r

F
i
s
h
e
r
y
B
i
o
l
o
g
i
s
t
M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n

8
9
/
1

S
o
i
S
a
p
a
n

P
l
a
,

C
h
a
r
e
o
n

K
r
u
n
g

R
d
.
,
S
a
t
h
o
m

B
a
n
g
k
o
k

1
0
1
2
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
4
9
8
1

t
o
2
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
0
4
6
1
,
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
4
3
s
o
m
p
o
r
n
b
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
C
h
a
n
t
k
u
s
o
r
n
M
r
.

K
o
r
n
v
i
t
A
n
d
a
m
a
n

S
e
a

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

T
a
m
b
o
n
A
o
k
h
a
r
m
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

P
h
u
k
e
t
8
3
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
8
t
o

9
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
9
C
h
a
r
u
c
h
i
n
d
a
M
r
.

M
i
c
k
m
i
n
C
h
i
e
f

o
f

S
e
a

T
u
r
t
l
e
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
S
t
a
t
i
o
n
S
e
a

T
u
r
t
l
e

C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n

S
t
a
t
i
o
n
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

K
l
a
e
n
g
D
i
s
t
r
i
c
t
,

R
a
y
o
n
g
,

2
1
1
6
0

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
1
6
-
0
9
6
,
(
6
6
-
3
8
)

6
5
7
-
4
6
6
(
6
6
-
3
8
)

6
5
7
-
4
6
6
C
h
i
t
r
a
p
o
n
g
M
r
.
S
u
p
o
l
S
e
n
i
o
r

B
i
o
l
o
g
i
s
t
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

3
7
/
2
1
9

S
o
i
R
a
m
c
h
a
m
h
a
e
n
g

1
0
4
,

S
a
p
a
n
s
o
u
n
y
,
B
a
n
g
k
o
k
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
1
)

3
7
3
-
5
5
6
4
,
(
6
6
-
2
)

8
2
4
-
8
0
7
0
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
9
5
2
8
H
e
m
n
u
k
u
l
*
M
r
.

M
a
n
u
s
D
i
r
e
c
t
o
r
F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

D
i
v
i
s
i
o
n
F
i
s
h

M
a
r
k
e
t
i
n
g

O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n

o
f
T
h
a
i
l
a
n
d

2
1
1

C
h
a
r
e
o
n

K
r
u
n
g

R
d
.
,
S
a
t
h
o
r
n

B
a
n
g
k
o
k

1
0
1
2
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
3
6
7
2
I
n
g
s
r
i
s
a
w
a
n
g
D
r
.

V
i
c
h
a
m
F
i
s
h
e
r
i
e
s
R
e
s
e
a
r
c
h
e
r
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

B
a
n

P
h
e
,
M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

R
a
y
o
n
g
,

2
1
1
6
0
,
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
4
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
3
h
h
a
r
u
k
a
@
b
k
k
.
l
o
x
i
n
f
o
.
c
o
.
t
h
v
i
c
h
a
m
i
@
h
o
t
m
a
i
l
.
c
o
m
J
i
t
r
a
p
o
n
g
M
r
.
S
u
p
o
l
R
o
y
a
l

P
r
o
j
e
c
t

D
i
v
i
s
i
o
n
,

D
O
F
,
T
h
a
i
l
a
n
d
T
h
a
i
l
a
n
d
K
a
m
o
n
r
a
t
*
D
r
.

W
o
n
g
p
r
a
t
h
o
m
F
i
s
h
e
r
i
e
s

B
i
o
l
o
g
i
s
t
M
u
s
e
u
m

&

A
q
u
a
r
i
u
m

D
i
v
i
s
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
C
h
a
t
u
c
h
a
k
,

B
a
n
g
k
o
k
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
8
5
2
2
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
9
0
w
o
n
g
p
a
t
k
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
4
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
K
u
a
n
t
a
n
o
m
M
r
.

N
a
v
i
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

B
i
o
l
o
g
i
s
t
S
o
u
t
h
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

(
S
M
D
E
C
)
7
9
/
1

V
i
c
h
i
e
n
c
h
o
m

R
d
.
,

M
u
a
n
g
D
i
s
t
r
i
c
t
,

S
o
n
g
k
h
i
a

9
0
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
5
9
5
(
6
6
-
7
4
)

3
2
5
-
8
1
4
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
4
9
4
S
M
D
E
C
@
h
a
t
y
a
i
.
i
n
e
t
.
c
o
.
t
h
N
a
r
o
n
g
@
h
a
t
y
a
i
.
i
n
e
t
.
c
o
.
t
h
M
a
h
a
s
a
w
a
s
d
e
M
r
.

C
h
a
i
c
h
a
n
A
s
s
o
c
.

P
r
o
f
e
s
s
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

M
a
r
i
n
e

S
c
i
e
n
c
e
,
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

B
a
n
g
k
o
k
,
1
0
9
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
6
1
-
4
2
8
8
,
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
7
6
1
0
(
6
6
-
2
)

5
6
1
-
4
2
8
7
f
f
i
s
c
c
m
@
n
o
n
t
r
i
.
k
u
.
a
c
.
t
h
O
n
o
o
r
a
*
M
s
.

P
o
u
n
g
t
h
o
n
g
C
h
i
e
f
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

L
a
w

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s

K
a
s
e
t
s
a
r
t

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
C
a
m
p
u
s
,

P
h
a
h
o
l
y
o
t
i
n

R
d
.
,
C
h
a
t
u
c
h
a
k
,

B
a
n
g
k
o
k

1
0
9
0
0
,
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
4
5
2
9
,
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
6
0
0
t
o

1
5

e
x
t
.
3
1
0
3
,
3
1
0
4
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
4
5
2
9
p
o
u
n
g
t
h
o
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
P
o
d
a
p
o
l
M
r
.

L
e
r
t
c
h
a
i
C
h
u
m
p
o
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
T
a
m
b
o
n

P
a
k
n
u
m
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
C
h
u
m
p
o
m

8
6
1
2
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
7
)

5
2
2
-
0
0
6
(
6
6
-
7
7
)

5
2
2
-
0
0
6
R
u
a
n
g
p
a
n
*
M
r
.

S
o
p
h
o
n
S
e
n
i
o
r

F
i
s
h
i
n
g

G
e
a
r
T
e
c
h
h
o
l
o
g
i
s
t
O
c
e
a
n
i
c

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

K
a
s
e
t
s
a
r
t
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

C
a
m
p
u
s
,

P
h
a
h
o
l
y
o
t
i
n
R
d
.
,

C
h
a
t
u
c
h
a
k
,

B
a
n
g
k
o
k

1
0
9
0
0
,
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
1
4
8
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
3
3
s
o
p
h
o
n
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
R
u
a
n
g
p
a
t
i
k
o
r
n
M
r
.

N
o
p
p
a
r
a
t
t
a
n
a
F
i
s
h
e
r
y

B
i
o
l
o
g
i
s
t
S
o
u
t
h
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

7
9
/
1
W
i
c
h
e
a
n
c
h
o
m

R
d
.
,

M
u
a
n
g
,
S
o
n
g
k
h
i
a

9
0
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
5
9
5
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
4
9
5
S
M
D
E
C
@
h
a
t
y
a
i
.
i
n
e
t
.
c
o
.
t
h
T
h
a
i
l
a
n
d
S
a
i
k
l
i
a
n
g
*
M
r
.

P
i
r
o
c
h
a
n
a
F
i
s
h
e
r
i
e
s

B
i
o
l
o
g
i
s
t
B
a
n
g
k
o
k

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

8
9
/
1

S
o
i

S
a
p
a
n

P
l
a
,
C
h
a
r
e
o
n

K
r
u
n
g

R
d
.
,

S
a
t
h
o
m
B
a
n
g
k
o
k

1
0
1
2
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)
2
1
1
-
4
9
8
1

t
o
2
(
6
6
-
2
)
2
1
1
-
0
4
6
1
,
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
4
3
p
i
r
o
c
h
a
s
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
1
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
5
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
S
a
p
r
a
s
e
r
t
*
M
r
s
.

K
a
n
o
k
p
o
r
n
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
M
a
n
a
g
e
r
N
a
t
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
i
e
s

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n

o
f
T
h
a
i
l
a
n
d

9
6
/
6
7
-
6
8

M
o
o

9
,

R
a
m
a

2
,
K
m
.

3

T
h
o
n
b
u
r
i
-
P
a
r
k
t
h
o
r
,
B
a
n
g
m
o
d
,

J
o
m
t
h
o
n
g
,

B
a
n
g
k
o
k
1
0
1
5
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
5
2
-
0
5
7
1

t
o
2
(
6
6
-
2
)

4
5
2
-
0
5
7
3
S
i
n
g
t
h
o
t
o
n
g
M
r
.
U
t
a
i
C
o
a
s
t
a
l

F
i
s
h
i
n
g

G
r
o
u
n
d
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t

a
n
d

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
S
e
c
t
i
o
n

B
a
n
g
k
o
k

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
P
h
a
h
o
l
y
o
t
h
i
n

R
d
.
,

B
a
n
g
k
h
e
a
n
,
B
a
n
g
k
o
k

1
0
9
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
4
3
S
i
r
i
p
e
t
c
h
M
r
.
A
m
n
a
r
d
S
o
u
t
h
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
o
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F

7
9
/
1
V
i
c
h
i
a
n
c
h
o
m

R
d
.
,

T
a
m
b
o
n
B
a
o
y
a
n
g
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

S
o
n
g
k
h
i
a
9
0
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
4
)

3
2
5
-
8
1
4

t
o
5
(
6
6
-
7
4
)
3
1
2
-
4
9
5
S
o
n
g
c
h
i
t
s
a
w
a
t
D
r
.

A
n
u
c
h
a
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
T
a
m
b
o
n

P
h
e
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
R
a
y
o
n
g

2
1
1
6
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
4
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
2
T
a
n
t
i
v
a
l
a
M
r
.

C
h
i
t
j
a
r
o
o
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

B
i
o
l
o
g
i
s
t
(
A
s
s
i
s
t
a
n
t
M
a
s
t
e
r
f
i
s
h
e
n
n
a
n
)
O
c
e
a
n
i
c

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

S
r
i
s
a
m
u
t
h
R
d
.
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n
1
0
2
7
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

3
9
5
-
4
1
1
4
(
6
6
-
2
)

3
8
7
-
0
9
6
5
c
h
i
t
c
h
a
t
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
U
t
a
y
a
m
a
k
u
l
M
r
.

W
u
d
i
t
i
c
h
a
i
O
c
e
a
n
i
c

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

S
r
i
s
a
m
u
t
h
R
d
.
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n
1
0
2
7
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

3
9
5
-
0
2
2
1

t
o
2
(
6
6
-
2
)

3
8
7
-
0
9
6
5
T
h
a
i
l
a
n
d
W
u
n
g
k
a
h
a
r
t
M
r
.

W
u
d
t
i
c
h
a
i
F
i
s
h
e
r
i
e
s

O
f
f
i
c
e
r
A
n
d
a
m
a
n

S
e
a

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

M
u
a
n
g
D
i
s
t
r
i
c
t
,

P
h
u
k
e
t
,

8
3
0
0
0

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
8
,
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
4
0
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
9
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
4
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
6
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
U
.
K
.
H
a
m
l
e
y
*
M
r
.

E
r
n
e
s
t

B
.
D
i
r
e
c
t
o
r
H
a
m
l
e
y

C
o
n
s
u
l
t
a
n
c
i
e
s

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
5
9

E
y
l
e
w
o
o
d

R
d
.
,

W
e
s
t

N
o
r
w
o
o
d
,
L
o
n
d
o
n

S
E

2
7

9
L
Z
(
4
4
)

8
1
6
7
0
0
6
8
3
h
a
m
l
e
y
@
o
n
e
-
n
a
m
e
.
o
r
g
B
a
n
D
r
.

N
g
u
y
e
n

V
a
n
N
g
h
e

A
n

F
i
s
h
e
r
y

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

V
i
n
h
C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
C
o
D
r
.

L
e

D
i
n
h
M
i
n
i
s
t
r
y

o
f

F
i
s
h
e
r
y

1
0

N
g
u
y
e
n
C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,

H
a
n
o
i

C
i
t
y
,
V
i
e
t
n
a
m
D
o
n
g
D
r
.

N
g
u
y
e
n

V
a
n
F
i
s
h
e
r
y

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

N
h
a

T
r
a
n
g

C
i
t
y
,
V
i
e
t
n
a
m
D
u
n
g
D
r
.

N
g
u
y
e
n

D
i
n
h
M
i
n
i
s
t
r
y

o
f

F
i
s
h
e
r
y

1
0

N
g
u
y
e
n
C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,

H
a
n
o
i

C
i
t
y
,
V
i
e
t
n
a
m
H
a
i
D
r
.

V
u

D
u
y
e
n
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s

1
7
0

L
e
L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
K
h
a
n
g
D
r
.

N
g
u
y
e
n

V
a
n
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s

1
7
0

L
e
L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
K
i
e
p
D
r
.

T
o
n

T
i
c
h
B
i
e
n

D
o
n
g

F
i
s
h
e
r
y

C
o
m
p
a
n
y

3
0
H
a
m

N
g
h
i

S
t
r
.
,

H
o

C
h
i

M
i
n

C
i
t
y
,
V
i
e
t
n
a
m
L
o
n
g
*
D
r
.

N
g
u
y
e
n
H
e
a
d

o
f

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s

1
7
0

L
e
L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
n
h
d
u
c
@
n
e
t
n
a
m
.

o
r
g
.
v
n
N
g
o
c
D
r
.

H
u
y
n
h
D
a

N
a
n
g

F
i
s
h
e
r
y

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

D
a
N
a
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
V
i
e
t
n
a
m
N
h
a
n
D
r
.

N
g
u
y
e
n

D
i
n
h
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s

1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
7
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
M
e
l
S
o
n
D
r
.

P
h
a
m

H
u
y
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s

1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
T
h
a
o
*
D
r
.

D
i
n
h

X
u
a
n
V
i
c
e

D
i
r
e
c
t
o
r
L
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
M
i
n
i
s
t
r
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

1
0

N
g
u
y
e
n
C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,

H
a
n
o
i
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
4
)

5
3
2
-
5
6
4
3
(
8
4
-
4
)

8
3
2
-
6
7
0
2
T
i
e
u
D
r
.

C
a
o

X
u
a
n
B
a
r
i
a
,

V
u
n
g

T
a
u

F
i
s
h
e
r
y
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

V
u
n
g

T
a
u

C
i
t
y
,
V
i
e
t
n
a
m
T
r
u
n
g
D
r
.

D
u
o
n
g

X
u
a
n
K
i
e
n

G
i
a
n
g

F
i
s
h
e
r
y

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
R
a
c
h

G
i
a

T
o
w
n
,

K
i
e
n

G
i
a
n
g
P
r
o
v
i
n
c
e
,

V
i
e
t
n
a
m
T
o
a
n
D
r
.

N
g
u
y
e
n

P
h
i
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s

1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
V
i
e
t
n
a
m
T
o
a
n
*
M
r
.

P
h
a
m

Q
u
a
n
g
E
x
p
e
r
t
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

M
i
n
i
s
t
r
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
1
0

N
g
u
y
e
n

C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,

H
a
n
o
i
,
V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
4
)

8
3
1
-
7
6
9
3
(
8
4
-
4
)

8
3
2
-
6
7
0
2
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara

G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
8
P
e
r
t
u
b
u
h
a
n
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
E
-
m
e
l
A
S
E
A
N

F
i
s
h
e
r
i
e
s
F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
M
r
.

S
o
m
k
i
a
t

A
n
u
r
a
s
*
P
r
e
s
i
d
e
n
t

f
o
r

T
h
a
i
l
a
n
d
A
S
E
A
N

F
i
s
h
e
r
i
e
s

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
(
T
h
a
i
l
a
n
d
)

9
0
4

S
r
i
n
a
k
a
r
i
n

R
d
.
,
S
u
a
n
-
l
u
a
n
g
,

B
a
n
g
k
o
k
,

1
0
2
5
0
,
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
4
)

8
1
2
-
8
8
8
(
6
6
-
3
4
)

8
1
2
-
8
8
0
M
r
.

J
o
e
l

P
r
a
d
o
*
F
i
s
h
e
r
y

I
n
d
u
s
t
r
y

O
f
f
i
c
e
r
F
A
O

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

V
i
a
l
e
d
e
l
l
e

T
e
r
m
e

d
i

C
a
r
a
c
a
l
l
a

0
0
1
0
0
R
o
m
e
,

I
t
a
l
y
j
o
e
l
.
p
r
a
d
o
@
f
a
o
.
o
r
g
F
A
O
M
r
.

J
.
W
.

V
a
l
d
e
m
a
r
s
e
n
*
C
h
i
e
f

o
f

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

S
e
r
v
i
c
e
F
A
O

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

V
i
a
l
e
d
e
l
l
e

T
e
r
m
e

d
i

C
a
r
a
c
a
l
l
a

0
0
1
0
0
R
o
m
e
,

I
t
a
l
y
3
9
0
6
5
7
0

5
6
4
4
9
8
9
0
6
5
7
0
5
5
1
8
8
j
o
h
n
.
v
a
l
d
e
m
a
r
s
e
n
@
f
a
o
.
o
r
g
I
C
L
A
R
M
M
r
.

G
e
r
o
n
i
m
o

S
i
l
v
e
s
t
r
e
*
R
e
s
e
a
r
c
h

S
c
i
e
n
t
i
s
t
B
l
o
o
m
i
n
g
d
a
l
e

B
l
d
g
.
,

2
0
5

S
a
l
c
e
d
o
S
t
r
.

L
e
g
a
s
p
i

V
i
l
l
a
g
e
,

1
2
2
9

M
a
k
a
t
i
C
i
t
y
8
1
8
-
0
4
6
6
,
8
0
1
-
9
2
8
3
,
8
1
7
-
5
2
5
5
(
6
3
-
2
)
8
1
6
-
3
1
8
3
g
-
s
i
l
v
e
s
t
r
e
@
c
g
n
e
t
.
o
r
g
M
r
.

R
e
n
a
t
o

A
g
b
a
y
a
n
i
*
H
e
a
d
,

T
r
a
i
n
i
n
g

a
n
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

D
i
v
i
s
i
o
n
A
Q
D

T
i
g
b
a
u
a
n

5
0
7
1
,

I
l
o
i
l
o
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
-
3
3
)
3
3
6
-
2
8
9
1
(
6
3
-
3
3
)

3
3
6
-
2
8
9
1
a
g
b
a
y
a
n
i

@
a
q
d
.

s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
.
p
h
M
r
.

R
o
s
i
d
i

B
i
n

A
l
i
*
R
e
s
e
a
r
c
h

O
f
f
i
c
e
r
M
F
R
D
M
D

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,
2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
5
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
r
o
s
i
d
i
@
h
o
t
m
a
i
.

c
o
r
n
M
r
.

A
h
m
a
d

B
i
n

A
l
i
M
F
R
D
M
D

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
5
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
M
r
.

S
u
p
p
a
c
h
a
i
A
n
a
n
p
o
n
g
s
u
k
H
e
a
d
,

F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
S
e
c
t
i
o
n
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
0
0

e
x
t
.
1
5
7
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0


t
o
1
s
u
p
p
a
c
h
a
i
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

I
s
a
r
a

C
h
a
n
r
a
c
h
k
i
j
H
e
a
d
,

F
i
s
h
i
n
g

G
e
a
r
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

S
e
c
t
i
o
n

H
e
a
d
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
0
0

e
x
t
.
1
4
3
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0


t
o
1
i
s
a
r
a
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
.
M
r
.

B
u
n
d
i
t

C
h
o
k
e
s
a
n
g
u
a
n
*
H
e
a
d
,

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

a
n
d
E
x
t
e
n
s
i
o
n

D
i
v
i
s
i
o
n
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
0
0

e
x
t
.
1
2
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0


t
o
1
b
u
n
d
i
t
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
S
E
A
F
D
E
C
D
r
.

Y
a
s
u
h
i
s
a

K
a
t
o
*
S
p
e
c
i
a
l

A
d
v
i
s
o
r
S
E
A
F
D
E
C

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t

P
.
O
.

B
o
x
1
0
4
6
,

K
a
s
e
t
s
a
r
t

P
o
s
t

O
f
f
i
c
e
,
B
a
n
g
k
o
k
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
2
6

t
o

9
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
3
6
k
a
t
o
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
Garis Panduan Serantau untuk Operasi Menangkap Ikan yang Bertanggungjawab di Asia Tenggara
I
G
a
r
i
s

P
a
n
d
u
a
n

S
e
r
a
n
t
a
u

u
n
t
u
k

O
p
e
r
a
s
i

M
e
n
a
n
g
k
a
p

I
k
a
n

y
a
n
g

B
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b

d
i

A
s
i
a

T
e
n
g
g
a
r
a
S
o
u
t
h
e
a
s
t

A
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
9
N
e
g
a
r
a
N
a
m
a

K
e
l
u
a
r
g
a
N
a
m
a
J
a
w
a
t
a
n
A
l
a
m
a
t
T
e
l
e
f
o
n
F
a
k
s
M
r
.

P
r
a
s
e
r
t

M
a
s
t
h
a
v
e
e
"
F
i
s
h
i
n
g

G
e
a
r

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
E
x
p
e
r
t
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
M
r
.

I
s
m
a
i
l

T
a
u
f
i
d

b
i
n

M
d
.
Y
u
s
o
f
f
*
C
h
i
e
f
M
F
R
D
M
D

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
0
9
9
)

6
1
7
-
5
1
3
4

t
o

5
(
0
9
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
M
r
.

A
u
s
s
a
n
e
e

M
u
n
p
r
a
s
i
t
H
e
a
d
,

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
D
i
v
i
s
i
o
n
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
8
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0


t
o
1
a
u
s
s
a
n
e
e
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

S
o
m
n
u
k
P
o
m
p
a
t
i
m
a
k
o
m
*
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

a
n
d
F
i
n
a
n
c
e

C
o
o
r
d
i
n
a
t
o
r
S
E
A
F
D
E
C

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t

P
.
O
.

B
o
x
1
0
4
6
,

K
a
s
e
t
s
a
r
t

P
o
s
t

O
f
f
i
c
e
,
B
a
n
g
k
o
k
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
2
6


t
o

9
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
3
6
s
o
m
n
u
k
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

R
a
j
a

M
o
h
a
m
m
a
d
N
o
o
r
d
i
n

R
a
j
a

O
m
a
r
*
S
e
n
i
o
r

R
e
s
e
a
r
c
h
e
r
M
F
R
D
M
D

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,
2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
0
3
)

2
9
8
-
2
0
1
1
r
m
n
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
M
r
.

S
u
t
e
e

R
a
j
r
u
c
h
i
t
h
o
n
g
H
e
a
d
,

S
h
i
p

D
i
v
i
s
o
n
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
7
0

e
x
t
.
1
7
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0


t
o
1
s
u
t
e
e
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
D
r
.

S
o
m
b
o
o
n

S
i
r
i
r
a
k
s
o
p
h
o
n
H
e
a
d
,

R
e
s
e
a
r
c
h

D
i
v
i
s
i
o
n
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
4
0

e
x
t
.
1
4
0
(
6
6
-
2
)
4
2
5
-
6
1
1
0


t
o

1
s
o
m
b
o
o
n
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
D
r
.

Y
u
t
t
a
n
a

T
h
e
p
a
r
o
o
n
r
a
t
H
e
a
d
,

T
r
a
i
n
i
n
g

D
i
v
i
s
i
o
n
T
D

P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
6
0

e
x
t
.
1
6
0
(
6
6
-
2
)
4
2
5
-
6
1
1
0


t
o

1
y
u
t
t
a
n
a
@
s
e
a
f
d
e
c
.

o
r
g
M
r
.

S
u
r
i
y
a
n

V
i
c
h
i
t
l
e
k
a
r
n
*
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

O
f
f
i
c
e
r
S
E
A
F
D
E
C

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t

P
.
O
.

B
o
x
1
0
4
6
,

K
a
s
e
t
s
a
r
t

P
o
s
t

O
f
f
i
c
e
,
B
a
n
g
k
o
k
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
2
6

t
o

9
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
3
6
s
u
r
i
y
a
n
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
S
E
A
F
D
E
C
M
r
.

A
b
d
u
l

A
z
i
z

Y
u
s
o
f
M
F
R
D
M
D

.

F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0

K
u
a
l
a
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
5
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
69
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
70
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
71
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines For
Responsible Fishing Operations
In Southeast Asia
SOutheASt ASIAn FISheRIeS DevelOpment CenteR
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
72
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
73
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
74
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
75
Southeast Asian Fisheries Development Center
REGIONAL GUIDELINES
FOR RESPONSIBLE FISHING OPERATIONS
IN SOUTHEAST ASIA
1
TABLE OF CONTENTS
Chapter I : Introduction 2
Chapter II : General Principles 4
x Objectives of the Regional Guidelines 4
x Rationale of the Preparation of the Regionalization
of the Code of Conduct 4
x Area of Coverage 5
x International Legal Instruments 5
Chapter III : Regional Definitions of the Terminology 7
Chapter IV : Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations 19
x Guidelines for Duties of all States 19
x Guidelines for Flag State Duties 23
x Guidelines for Port State Duties 26
x Guidelines for Fishing Operations 27
x Guidelines for Fishing Gear Selectivity 32
x Guidelines for Energy Optimization 35
x Guidelines for the Protection of the Aquatic Environment 35
x Guidelines for the Protection of the Atmosphere 36
x Guidelines for Harbours and Landing Places for Fishing Vessels 37
x Guidelines for the Abandonment of Structures and Other Materials 37
x Guidelines for Artificial Reefs and Fish Aggregation Devices 38
Chapter V : Follow-up Activities 40
x Regional Network of Fishing Technologists 40
x Follow-up Activities 40
1
This Regional Guidelines are the final outcome of the Post-meeting of Core Experts for the Regionalization of
the Code of Conduct for Responsible Fisheries, Phase I: Responsible Fishing Operations held from 24 to 25 May
1999 at SEAFDEC Training Department, Thailand.
table of contents
77
79
79
79
81
81
82
94
94
98
101
102
107
110
110
111
112
112
113
115
115
115
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
76
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
77
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
2
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER I: INTRODUCTION
The FAO Conference adopted the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) in
1995. Following the Cancun Conference in 1992, four years of exhaustive effort by the interested
countries of the world resulted in a consensus on the current comprehensive text of the CCRF.
During the negotiation process, specific regional issues were diluted, or perhaps even avoided,
with a view to finding an acceptable global compromise and consensus on controversial issues.
Achievement of CCRF is epoch-making even if contained issues do not cover all areas of
concern on sustainable fisheries in the world. This is a great achievement by the international
fisheries society to rectify the current practices of fisheries, which have proven to be not
sustainable. Implementation of the CCRF is therefore very important for the achievement of
sustainable fisheries in the region. It should be noted that global sustainable fisheries will not be
achieved unless Southeast Asian countries who have contributed a major part of global fisheries
production take appropriate action toward the achievement of sustainable fisheries. However, it
might be appropriate to consider the specific fisheries situation in the region prior to the
implementation of the CCRF.
At the Thirtieth Meeting of the Council of the Southeast Asian Fisheries Development
Center (SEAFDEC) at Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 17-21 March 1998, the
Council Directors fully supported the program for the Regionalization of the Code of Conduct for
Responsible Fisheries. They unanimously agreed to implement it in SEAFDECs prioritized
program in view of the facts that 1) some part of the global Code of Conduct require modification
to adjust to the regional specificity; and, 2) clear regional policy should be reflected in the Code.
The Council also specified that SEAFDEC should make efforts to establish an Asian Code of
Conduct for coastal fisheries and aquaculture, which may be expanded to cover the other ASEAN
members. In addition, SEAFDEC Strategic Plan adopted at the same meeting emphasizes the
importance of the program on the Code of Conduct for Responsible Fisheries.
Trawl Net Hauling
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
2
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER I: INTRODUCTION
The FAO Conference adopted the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) in
1995. Following the Cancun Conference in 1992, four years of exhaustive effort by the interested
countries of the world resulted in a consensus on the current comprehensive text of the CCRF.
During the negotiation process, specific regional issues were diluted, or perhaps even avoided,
with a view to finding an acceptable global compromise and consensus on controversial issues.
Achievement of CCRF is epoch-making even if contained issues do not cover all areas of
concern on sustainable fisheries in the world. This is a great achievement by the international
fisheries society to rectify the current practices of fisheries, which have proven to be not
sustainable. Implementation of the CCRF is therefore very important for the achievement of
sustainable fisheries in the region. It should be noted that global sustainable fisheries will not be
achieved unless Southeast Asian countries who have contributed a major part of global fisheries
production take appropriate action toward the achievement of sustainable fisheries. However, it
might be appropriate to consider the specific fisheries situation in the region prior to the
implementation of the CCRF.
At the Thirtieth Meeting of the Council of the Southeast Asian Fisheries Development
Center (SEAFDEC) at Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 17-21 March 1998, the
Council Directors fully supported the program for the Regionalization of the Code of Conduct for
Responsible Fisheries. They unanimously agreed to implement it in SEAFDECs prioritized
program in view of the facts that 1) some part of the global Code of Conduct require modification
to adjust to the regional specificity; and, 2) clear regional policy should be reflected in the Code.
The Council also specified that SEAFDEC should make efforts to establish an Asian Code of
Conduct for coastal fisheries and aquaculture, which may be expanded to cover the other ASEAN
members. In addition, SEAFDEC Strategic Plan adopted at the same meeting emphasizes the
importance of the program on the Code of Conduct for Responsible Fisheries.
Trawl Net Hauling
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
2
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER I: INTRODUCTION
The FAO Conference adopted the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) in
1995. Following the Cancun Conference in 1992, four years of exhaustive effort by the interested
countries of the world resulted in a consensus on the current comprehensive text of the CCRF.
During the negotiation process, specific regional issues were diluted, or perhaps even avoided,
with a view to finding an acceptable global compromise and consensus on controversial issues.
Achievement of CCRF is epoch-making even if contained issues do not cover all areas of
concern on sustainable fisheries in the world. This is a great achievement by the international
fisheries society to rectify the current practices of fisheries, which have proven to be not
sustainable. Implementation of the CCRF is therefore very important for the achievement of
sustainable fisheries in the region. It should be noted that global sustainable fisheries will not be
achieved unless Southeast Asian countries who have contributed a major part of global fisheries
production take appropriate action toward the achievement of sustainable fisheries. However, it
might be appropriate to consider the specific fisheries situation in the region prior to the
implementation of the CCRF.
At the Thirtieth Meeting of the Council of the Southeast Asian Fisheries Development
Center (SEAFDEC) at Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 17-21 March 1998, the
Council Directors fully supported the program for the Regionalization of the Code of Conduct for
Responsible Fisheries. They unanimously agreed to implement it in SEAFDECs prioritized
program in view of the facts that 1) some part of the global Code of Conduct require modification
to adjust to the regional specificity; and, 2) clear regional policy should be reflected in the Code.
The Council also specified that SEAFDEC should make efforts to establish an Asian Code of
Conduct for coastal fisheries and aquaculture, which may be expanded to cover the other ASEAN
members. In addition, SEAFDEC Strategic Plan adopted at the same meeting emphasizes the
importance of the program on the Code of Conduct for Responsible Fisheries.
Trawl Net Hauling
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
78
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
3
Southeast Asian Fisheries Development Center
Based on the recommendations made at the Council Meeting, SEAFDEC prepared a
comprehensive program on the Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries(http://www.seafdec.org). Since the program is a long term and wider commitment for
SEAFDEC to implement the various required activities, the preparation of Regional Guideline for
the Code of Conduct for Responsible Fisheries, Phase 1: Responsible Fishing Operations was
selected as the primary and major activity under the program.
In June 1998, five regional core experts (Indonesia: Mr. Chairul Nasution, Malaysia: Mr.
Rosidi Bin Ali, the Philippines: Mr. Jonathan O. Dickson, Thailand: Mr. Pirochana Saikliang,
Vietnam: Dr. Nguyen Long) and four Advisors (Mr. Bundit Chokesanguan, Prof. Dr. Takafumi
Arimoto, Dr. Frank Chopin and Dr. Yasuhisa Kato) were selected for the preparation of
documents on the draft regional definition of terminology and draft Regional Technical
Guidelines. A Pre- Meeting of Core Experts was organized to harmonize the approach for the
preparation of documents.
Between 9-12 November 1998, an Expert Consultation on the Regionalization of the
Code of Conduct for Responsible Fisheries Phase 1:Responsible Fishing Operations was
organized in Chiang Mai, Thailand. The purpose was being to discuss the Regional Guidelines for
Article 8, Fishing Operations of the Code of Conduct for Responsible Fisheries. Also discussed
were the required regional definitions of terminology prepared by the Core Expert Group. The
context of this document is based on the outcome of the meeting.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
2
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER I: INTRODUCTION
The FAO Conference adopted the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) in
1995. Following the Cancun Conference in 1992, four years of exhaustive effort by the interested
countries of the world resulted in a consensus on the current comprehensive text of the CCRF.
During the negotiation process, specific regional issues were diluted, or perhaps even avoided,
with a view to finding an acceptable global compromise and consensus on controversial issues.
Achievement of CCRF is epoch-making even if contained issues do not cover all areas of
concern on sustainable fisheries in the world. This is a great achievement by the international
fisheries society to rectify the current practices of fisheries, which have proven to be not
sustainable. Implementation of the CCRF is therefore very important for the achievement of
sustainable fisheries in the region. It should be noted that global sustainable fisheries will not be
achieved unless Southeast Asian countries who have contributed a major part of global fisheries
production take appropriate action toward the achievement of sustainable fisheries. However, it
might be appropriate to consider the specific fisheries situation in the region prior to the
implementation of the CCRF.
At the Thirtieth Meeting of the Council of the Southeast Asian Fisheries Development
Center (SEAFDEC) at Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 17-21 March 1998, the
Council Directors fully supported the program for the Regionalization of the Code of Conduct for
Responsible Fisheries. They unanimously agreed to implement it in SEAFDECs prioritized
program in view of the facts that 1) some part of the global Code of Conduct require modification
to adjust to the regional specificity; and, 2) clear regional policy should be reflected in the Code.
The Council also specified that SEAFDEC should make efforts to establish an Asian Code of
Conduct for coastal fisheries and aquaculture, which may be expanded to cover the other ASEAN
members. In addition, SEAFDEC Strategic Plan adopted at the same meeting emphasizes the
importance of the program on the Code of Conduct for Responsible Fisheries.
Trawl Net Hauling
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
79
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
4
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER II: GENERAL PRINCIPLES
As a first step toward The Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries, the Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations corresponding to the
Article 8 of the CCRF was prepared. The following general principles will be applied to the whole
document in order to clarify the nature, coverage and objectives of the Regional Guidelines.
OBJECTIVES OF THE REGIONAL GUIDELINES
The objectives of the Regional Guideline are 1) to clarify the requirements, 2) to prioritize
the required action; and, 3) to identify the areas which require special consideration in the regional
context, contained in each paragraph of the relevant CCRF when the regional States implement
the relevant CCRF.
RATIONALE OF THE PREPARATION OF THE REGIONALIZATION OF THE CODE
OF CONDUCT
The CCRF is a comprehensive and global guiding principle to achieve sustainable
fisheries. However, global and non discriminatory application of the global CCRF to the specific
regions or countries may require some modification in order to be effectively implemented in
specific circumstances. In the Southeast Asian Region, the three following specific regional
situations must be fully considered for inclusion in the modifications and applications of the
Code;
1) Cultural Situation: The people in the Southeast Asian Region have greatly and
historically depended on fish in their diet. Therefore, fisheries can not be replaced by an alternate
system to secure protein in food including livestock products (Food security considerations).
Methods to catch fish (Great numbers of traditional fishing gear and practices). Fish processing
methodologies (Diversification of traditional fish processing methods including fermentation,
boiled and dried, fish sauce, etc.) and fish marketing systems that have traditionally and greatly
diversified (Social, economic and cultural considerations). In this connection, the fisheries sector
as a whole has been developed into a traditional and complex system compared with any other
part of the world except the Far East. Special consideration on this cultural aspect must be given if
the global system such as CCRF, which is based on a more simple structure, is going to be applied
in the region.
2) Fisheries Structure: Based on the long history of fisheries development in the region, the
structure of fisheries differs from those of developed fishing nations that are mainly located in the
Temperate Zone and are often used as a model of global fisheries agreements or instruments. In
the region, while industrial fisheries was developed in addition to the traditional fisheries after
1960, following the transfer of modern technologies. This major fishing sector in terms of
numbers of people involved can be categorized as small scale, coastal and subsistence fisheries.
Although the structure differs country to county; a majority of the fisheries in the region can be
categorized as non-industrial and small scale traditional fisheries. Social, economic and cultural
consideration in addition to the scientific and environmental factors is essential in order to manage
and modify these sectors.
3) Ecosystem: In tropical waters, fisheries resources are of comparatively multi-species
composition especially in demersal stocks. In addition, (group of) dominant species do not
compose the majority of catch, as in the fisheries in the Temperate Zone (dominant species
compose 70-80% of the catch in the Temperate Zone, those of tropical fisheries compose 20-30%
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
80
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
5
Southeast Asian Fisheries Development Center
of the catch.) The latter phenomena, especially, will show a significant difference in gear
selectivity and stock assessment methodologies which having been developed in the fisheries in
the Temperate Zone that species composition are comparatively simple.
Additionally, proper recognition of the difference between the developed and developing
countries must be given during the implementation of the globally accepted international fisheries
instruments in the region. The current CCRF was mainly prepared on the base of the situation in
the developed fishing nations, many paragraphs of the Articles of CCRF can not be directly
applied to the situation in the developing countries where basic structures are not yet developed.
In line with the implementation of the CCRF in the developing countries, special efforts will be
required for the current situation.
AREA OF COVERAGE
The SEAFDEC program on the Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries including Phase 1: the Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations is
principally aimed at supporting the implementation of the CCRF by ASEAN Countries. However,
it is hoped that the countries, which share similar specific fisheries circumstances can use it as a
relevant reference.
In the region, the inland fisheries are also a very important sub-sector in economic
activities, the regional guideline have also tried to include the important elements and factors
specific to this sub-sector.
INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS
Many relevant regulations, principles and requirements under international law,
Agreements and Conventions are referred to in the CCRF. While some of these have clear
fisheries objectives, others have wider objectives including maritime affairs. Policy makers in
each State should recognize the international concerns and to effectively use the relevant
instrument, it is suggested that they should set up a working group composed of legal experts and
relevant technical experts to verify each article of relevant international instruments. They should
clarify which articles should be applied to the fisheries sector in their countries. States should also
take appropriate legal action to enact appropriate National laws, together with appropriate
dissemination to the public and users and the setting up of an appropriate enforcing mechanisms.
Unloading a Bottom
Gill Net from the
Fishing Boat.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
5
Southeast Asian Fisheries Development Center
of the catch.) The latter phenomena, especially, will show a significant difference in gear
selectivity and stock assessment methodologies which having been developed in the fisheries in
the Temperate Zone that species composition are comparatively simple.
Additionally, proper recognition of the difference between the developed and developing
countries must be given during the implementation of the globally accepted international fisheries
instruments in the region. The current CCRF was mainly prepared on the base of the situation in
the developed fishing nations, many paragraphs of the Articles of CCRF can not be directly
applied to the situation in the developing countries where basic structures are not yet developed.
In line with the implementation of the CCRF in the developing countries, special efforts will be
required for the current situation.
AREA OF COVERAGE
The SEAFDEC program on the Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries including Phase 1: the Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations is
principally aimed at supporting the implementation of the CCRF by ASEAN Countries. However,
it is hoped that the countries, which share similar specific fisheries circumstances can use it as a
relevant reference.
In the region, the inland fisheries are also a very important sub-sector in economic
activities, the regional guideline have also tried to include the important elements and factors
specific to this sub-sector.
INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS
Many relevant regulations, principles and requirements under international law,
Agreements and Conventions are referred to in the CCRF. While some of these have clear
fisheries objectives, others have wider objectives including maritime affairs. Policy makers in
each State should recognize the international concerns and to effectively use the relevant
instrument, it is suggested that they should set up a working group composed of legal experts and
relevant technical experts to verify each article of relevant international instruments. They should
clarify which articles should be applied to the fisheries sector in their countries. States should also
take appropriate legal action to enact appropriate National laws, together with appropriate
dissemination to the public and users and the setting up of an appropriate enforcing mechanisms.
Unloading a Bottom
Gill Net from the
Fishing Boat.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
5
Southeast Asian Fisheries Development Center
of the catch.) The latter phenomena, especially, will show a significant difference in gear
selectivity and stock assessment methodologies which having been developed in the fisheries in
the Temperate Zone that species composition are comparatively simple.
Additionally, proper recognition of the difference between the developed and developing
countries must be given during the implementation of the globally accepted international fisheries
instruments in the region. The current CCRF was mainly prepared on the base of the situation in
the developed fishing nations, many paragraphs of the Articles of CCRF can not be directly
applied to the situation in the developing countries where basic structures are not yet developed.
In line with the implementation of the CCRF in the developing countries, special efforts will be
required for the current situation.
AREA OF COVERAGE
The SEAFDEC program on the Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries including Phase 1: the Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations is
principally aimed at supporting the implementation of the CCRF by ASEAN Countries. However,
it is hoped that the countries, which share similar specific fisheries circumstances can use it as a
relevant reference.
In the region, the inland fisheries are also a very important sub-sector in economic
activities, the regional guideline have also tried to include the important elements and factors
specific to this sub-sector.
INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS
Many relevant regulations, principles and requirements under international law,
Agreements and Conventions are referred to in the CCRF. While some of these have clear
fisheries objectives, others have wider objectives including maritime affairs. Policy makers in
each State should recognize the international concerns and to effectively use the relevant
instrument, it is suggested that they should set up a working group composed of legal experts and
relevant technical experts to verify each article of relevant international instruments. They should
clarify which articles should be applied to the fisheries sector in their countries. States should also
take appropriate legal action to enact appropriate National laws, together with appropriate
dissemination to the public and users and the setting up of an appropriate enforcing mechanisms.
Unloading a Bottom
Gill Net from the
Fishing Boat.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
4
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER II: GENERAL PRINCIPLES
As a first step toward The Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries, the Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations corresponding to the
Article 8 of the CCRF was prepared. The following general principles will be applied to the whole
document in order to clarify the nature, coverage and objectives of the Regional Guidelines.
OBJECTIVES OF THE REGIONAL GUIDELINES
The objectives of the Regional Guideline are 1) to clarify the requirements, 2) to prioritize
the required action; and, 3) to identify the areas which require special consideration in the regional
context, contained in each paragraph of the relevant CCRF when the regional States implement
the relevant CCRF.
RATIONALE OF THE PREPARATION OF THE REGIONALIZATION OF THE CODE
OF CONDUCT
The CCRF is a comprehensive and global guiding principle to achieve sustainable
fisheries. However, global and non discriminatory application of the global CCRF to the specific
regions or countries may require some modification in order to be effectively implemented in
specific circumstances. In the Southeast Asian Region, the three following specific regional
situations must be fully considered for inclusion in the modifications and applications of the
Code;
1) Cultural Situation: The people in the Southeast Asian Region have greatly and
historically depended on fish in their diet. Therefore, fisheries can not be replaced by an alternate
system to secure protein in food including livestock products (Food security considerations).
Methods to catch fish (Great numbers of traditional fishing gear and practices). Fish processing
methodologies (Diversification of traditional fish processing methods including fermentation,
boiled and dried, fish sauce, etc.) and fish marketing systems that have traditionally and greatly
diversified (Social, economic and cultural considerations). In this connection, the fisheries sector
as a whole has been developed into a traditional and complex system compared with any other
part of the world except the Far East. Special consideration on this cultural aspect must be given if
the global system such as CCRF, which is based on a more simple structure, is going to be applied
in the region.
2) Fisheries Structure: Based on the long history of fisheries development in the region, the
structure of fisheries differs from those of developed fishing nations that are mainly located in the
Temperate Zone and are often used as a model of global fisheries agreements or instruments. In
the region, while industrial fisheries was developed in addition to the traditional fisheries after
1960, following the transfer of modern technologies. This major fishing sector in terms of
numbers of people involved can be categorized as small scale, coastal and subsistence fisheries.
Although the structure differs country to county; a majority of the fisheries in the region can be
categorized as non-industrial and small scale traditional fisheries. Social, economic and cultural
consideration in addition to the scientific and environmental factors is essential in order to manage
and modify these sectors.
3) Ecosystem: In tropical waters, fisheries resources are of comparatively multi-species
composition especially in demersal stocks. In addition, (group of) dominant species do not
compose the majority of catch, as in the fisheries in the Temperate Zone (dominant species
compose 70-80% of the catch in the Temperate Zone, those of tropical fisheries compose 20-30%
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
81
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
6
Southeast Asian Fisheries Development Center
It should be noted that the target group of such international instruments is generally the
large-scale industrial sectors but small-scale fisheries, which are a major part of fisheries in the
region, are hardly covered. Therefore, special consideration is required for the fisheries in the
region, the major part of whom are categorized as small-scale. In applying the Codes, States must
first clarify the target group and, if certain target groups are not covered, specific regulations
applicable to such groups must be elaborated.
The FAO and other relevant international organization have been requested to provide
relevant information on the extent of the implementation of such international conventions and
instruments to the respective authorities. It should be noted that the States in the Southeast Asia
should provide appropriate information on the implementation of particular conventions and
agreements on request by such organizations.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
5
Southeast Asian Fisheries Development Center
of the catch.) The latter phenomena, especially, will show a significant difference in gear
selectivity and stock assessment methodologies which having been developed in the fisheries in
the Temperate Zone that species composition are comparatively simple.
Additionally, proper recognition of the difference between the developed and developing
countries must be given during the implementation of the globally accepted international fisheries
instruments in the region. The current CCRF was mainly prepared on the base of the situation in
the developed fishing nations, many paragraphs of the Articles of CCRF can not be directly
applied to the situation in the developing countries where basic structures are not yet developed.
In line with the implementation of the CCRF in the developing countries, special efforts will be
required for the current situation.
AREA OF COVERAGE
The SEAFDEC program on the Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries including Phase 1: the Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations is
principally aimed at supporting the implementation of the CCRF by ASEAN Countries. However,
it is hoped that the countries, which share similar specific fisheries circumstances can use it as a
relevant reference.
In the region, the inland fisheries are also a very important sub-sector in economic
activities, the regional guideline have also tried to include the important elements and factors
specific to this sub-sector.
INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS
Many relevant regulations, principles and requirements under international law,
Agreements and Conventions are referred to in the CCRF. While some of these have clear
fisheries objectives, others have wider objectives including maritime affairs. Policy makers in
each State should recognize the international concerns and to effectively use the relevant
instrument, it is suggested that they should set up a working group composed of legal experts and
relevant technical experts to verify each article of relevant international instruments. They should
clarify which articles should be applied to the fisheries sector in their countries. States should also
take appropriate legal action to enact appropriate National laws, together with appropriate
dissemination to the public and users and the setting up of an appropriate enforcing mechanisms.
Unloading a Bottom
Gill Net from the
Fishing Boat.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
82
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
7
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER III: REGIONAL DEFINITIONS OF THE TERMINOLOGY
Prior to the Regional Guidelines, clarification of the definition taking into account the
regional specific fisheries situation mentioned in the General Principle, for the terminology used
in the CCRF and Regional Guideline is required in order to have a common understanding on the
issues contained therein.
TARGET CATCH
Due to the multi-species composition of fisheries resources particularly coastal / demersal
stocks, target catch (synonymous of target size or target species is less preferable in the region due
to multi-species catch nature) is not generally used for regulation purposes and as a general
concept of the fisher. Therefore, target catch will not be defined as a general term, but can be used
for some industrial fisheries as follows.
The component of the fish stock/resource (of a given size, species, etc.) primarily sought or
aimed at by the industrial fisher.
BY-CATCH
By-catch is a term attached to target catch. Since target catch is not a useful term applying
to all fisheries in the region, the term of by-catch will be used for industrial fisheries as follows.
A general term for the component of the catch, which is anticipated to be caught during an
industrial fishing operation, in addition to the target catch.
Special emphasis should be placed on the management of by-catch of shrimp trawlers
irrespective of their sizes.
INCIDENTAL CATCH
A general term for the catch, which is not anticipated to be caught during a fishing
operation, but are incidentally caught.
Since the by catch will not be generally used in the region, specific components of
by-catch can be defined as incidental catch which requires specific attention in gear selectivity
and appropriate management action. In this connection, the incidental catch may be composed of
1) aquatic animals including mammals, turtles and sea birds. 2) debris including parts of coral
reefs; and, 3) juveniles. Since the catch component of juveniles may not be categorized as
incidental catch, juveniles can be treated separately. However, as the catch of juveniles is a
serious problem in terms of resources and has bio-diversity implications in the region, inclusion of
juveniles in the incidental catch will be an idea to clarify the target group upon which States
requires specific action with a specific regional term.
The component of the fsh stock/resource (of a given size, species, etc.) primarily sought or
aimed at by the industrial fsher.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
83
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
8
Southeast Asian Fisheries Development Center
RETAINED CATCH
That portion of the catch, which will be landed at the fishing base or distributed to the
market.
A clear understanding of the difference between Retained Catch and Catch Retained in
the Fishing Gear will be required especially for research and development work on gear
selectivity.
TOTAL CATCH
The Catch on board the vessel.
Total Catch is synonymous with Retained Catch in the Fishing Gear.
DISCARDED CATCH = WASTE
That portion of the catch returned to the sea (or otherwise thrown away) as a result of
economic considerations deemed to have none or even negative value to the catcher.
Discarded catch in the region is usually composed of unwanted catch (low or no value
species and undersized commercial value species, sometimes referred to as trash fish) and
incidental catch such as debris and juveniles. Sometimes, due to the need for effective operation,
limited space and capacity of preserving facilities, catch components with low commercial value
are discarded to the sea. In addition, quite large amounts of catch have been discarded as catch
with unacceptable quality mainly because of poor preservation capacity (lack of ice and limited
capacity/space of the facilities for preserving catch) of the fishing vessel as well as on shore.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
8
Southeast Asian Fisheries Development Center
RETAINED CATCH
That portion of the catch, which will be landed at the fishing base or distributed to the
market.
A clear understanding of the difference between Retained Catch and Catch Retained in
the Fishing Gear will be required especially for research and development work on gear
selectivity.
TOTAL CATCH
The Catch on board the vessel.
Total Catch is synonymous with Retained Catch in the Fishing Gear.
DISCARDED CATCH = WASTE
That portion of the catch returned to the sea (or otherwise thrown away) as a result of
economic considerations deemed to have none or even negative value to the catcher.
Discarded catch in the region is usually composed of unwanted catch (low or no value
species and undersized commercial value species, sometimes referred to as trash fish) and
incidental catch such as debris and juveniles. Sometimes, due to the need for effective operation,
limited space and capacity of preserving facilities, catch components with low commercial value
are discarded to the sea. In addition, quite large amounts of catch have been discarded as catch
with unacceptable quality mainly because of poor preservation capacity (lack of ice and limited
capacity/space of the facilities for preserving catch) of the fishing vessel as well as on shore.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
84
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
9
Southeast Asian Fisheries Development Center
GEAR SELECTIVITY
Gear selectivity from the user point of view should be defined as having the property to
select target species including the sizes of fish. However, as most of the fishers in the region do
not clearly define their target species, it may be defined as follows.
Gear selectivity is a property of fishing gear that reduces/excludes the capture of unwanted
sizes of fish and incidental catch
In tropical waters having multi-species catch compositions, it should be noted that the
applied gear can only select the appropriate size of fish caught. However, fishers may further
select their catch at the level of the group of species in their practice with a knowledge of various
ecological factors including seasonal migration patterns, spawning seasons, feeding and
distribution of fish, etc.
SELECTIVE FISHING GEAR
Fishing gear, which have been designed to exclude/reduce the capture of unwanted sizes
and species of fish and the incidental catch, and release these excluded fish from the fishing
gear with a high survival rate.
ESCAPEMENT
The rate/amount of fish that escape through meshes or other devices after entering the
fishing gear.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
85
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
10
Southeast Asian Fisheries Development Center
The following conceptual diagram shows the linkages among the above terminology for
the activities during fishing operations.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
10
Southeast Asian Fisheries Development Center
The following conceptual diagram shows the linkages among the above terminology for
the activities during fishing operations.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
86
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
11
Southeast Asian Fisheries Development Center
DESTRUCTIVE FISHING GEAR AND PRACTICES
The fishing gear and practices that have a destructive effect on ecosystems including
environment, fishery resources, etc.
ILLEGAL FISHING GEAR AND PRACTICES
The fishing gear and practices that are prohibited by laws and regulations.
The destructive fishing gear and practices are classified as illegal fishing gear and
practices in the national laws of most of the States in the region.
GHOST FISHING
Fishing effect caused by abandoned or lost fishing gear.
ABANDONED FISHING GEAR
Any fishing gear or part of fishing gear that is discarded into the aquatic environment.
FISHERIES STRUCTURE
It is not simple to define regional fishing structures such as coastal fisheries and
industrial fisheries due to different legal definitions by each State in the region. The following
table shows the fishing zones used by different types of fishing boat in selected countries in the
Region.
Push Net, One of the Destructive Fishing Gears
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
11
Southeast Asian Fisheries Development Center
DESTRUCTIVE FISHING GEAR AND PRACTICES
The fishing gear and practices that have a destructive effect on ecosystems including
environment, fishery resources, etc.
ILLEGAL FISHING GEAR AND PRACTICES
The fishing gear and practices that are prohibited by laws and regulations.
The destructive fishing gear and practices are classified as illegal fishing gear and
practices in the national laws of most of the States in the region.
GHOST FISHING
Fishing effect caused by abandoned or lost fishing gear.
ABANDONED FISHING GEAR
Any fishing gear or part of fishing gear that is discarded into the aquatic environment.
FISHERIES STRUCTURE
It is not simple to define regional fishing structures such as coastal fisheries and
industrial fisheries due to different legal definitions by each State in the region. The following
table shows the fishing zones used by different types of fishing boat in selected countries in the
Region.
Push Net, One of the Destructive Fishing Gears
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
11
Southeast Asian Fisheries Development Center
DESTRUCTIVE FISHING GEAR AND PRACTICES
The fishing gear and practices that have a destructive effect on ecosystems including
environment, fishery resources, etc.
ILLEGAL FISHING GEAR AND PRACTICES
The fishing gear and practices that are prohibited by laws and regulations.
The destructive fishing gear and practices are classified as illegal fishing gear and
practices in the national laws of most of the States in the region.
GHOST FISHING
Fishing effect caused by abandoned or lost fishing gear.
ABANDONED FISHING GEAR
Any fishing gear or part of fishing gear that is discarded into the aquatic environment.
FISHERIES STRUCTURE
It is not simple to define regional fishing structures such as coastal fisheries and
industrial fisheries due to different legal definitions by each State in the region. The following
table shows the fishing zones used by different types of fishing boat in selected countries in the
Region.
Push Net, One of the Destructive Fishing Gears
Push Net, One of the Destructive Fishing Gears
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
87
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
12
Southeast Asian Fisheries Development Center
Table 1 : Fishing Zones of Countries in Southeast Asia
Countries Fishing Zone 1 Fishing Zone 2 Fishing Zone 3 Fishing Zone 4
Brunei
Darussalam
From shore line out
to 3nm.
F r o m 3 n m t o
20nm.
Fr o m 2 0 n m t o
45nm.
From 45nm to
EEZ limit.
Cambodia From shore line out
to 20m depth.
From 20m depth
to EEZ limit.
Indonesia From shore line out
to 3nm.
Fo u r n a u t i c a l
mi les from the
outer limit of first
fishing zone or
7nm from shore.
Five nautical miles
from the outer limit
of second fishing
zone or 12nm from
shore.
More than 12nm
from shore.
Malaysia From shore line out
to 5nm.
F r o m 5 n m t o
12nm.
Fr o m 1 2 n m t o
30nm.
From 30nm to
EEZ limit.
Myanmar From shore line out
t o 5 n m i n t he
northern area, 10nm
in southern area.
From outer limit
of first fishing
zone to EEZ limit.
Philippines From shore line out
to 15 km.
Fr om 15km t o
EEZ limit.
Thailand From shore line out
to 12nm.
Fr om 12nm t o
EEZ limit.
Vietnam From shore line to
3 0 m d e p t h i n
N o r t h e r n a n d
Southern areas, to
5 0 m d e p t h i n
Central area.
From 30 to 50m
depth to the EEZ
limit.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
88
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
13
Southeast Asian Fisheries Development Center
The following table shows the type of fisheries in their legislative base in selected
countries in the region.
Table 2 : Classifications of Small-scale Fisheries and Large-scale Fisheries
Countries Small-scale Fisheries Large-scale Fisheries
Brunei
Darussalam
Small-scale/Artisanal fisheries :
Operating in all Zones but
concentrating in Zone 1.
Industrial Fisheries:
a) Trawlers less than 350HP operating in Zone 2.
b) Purse seiners less than 20m LOA operating in
zone 2.
c) Trawlers with 350-550 Hp operating in Zone 3.
d) Purse Seiners with 20-30 m LOA operating in
zone 3.
e) Purse seiners more than 30m LOA operating in
Zone 4
Cambodia Coastal Fisheries : Small scale
fisheries with/without engine
(from 5 HP to 50 HP) operating in
zone 1.
Commercial Fisheries : More than 50 HP operating in
zone 2.
Indonesia Small-scale Fisheries :
1) Outboard engines <10 HP or <
5 GT operating in zone 1.
Trawls, purse seines and gill
nets are not allowed, except
for purse seines with a head
rope < 120 m.
2) Inboard engines < 50 HP or
<25 GT operating in zone 2.
Trawl and purse seines are not
allowed, except purse seines
with a head rope < 300 m.
Industrial Fisheries :
1) Inboard engine <200 HP or 100 GT operating in
zone 3, Purse seining is not allowed except those
with a head rope < 600 m.
2) All fishing boats and fishing gear operating in
zone 4.
Malaysia Traditional Fisheries: Small-scale
fisheries using traditional fishing
gears (i.e. other than trawls and
purse seine) with boats less than
10 GT operating in all zones
concentrating in zone 1.
Commercial Fisheries : Medium and large scales
fisheries using commercial fishing gears such as
trawls and purse seines.
a) With boats less than 40 GT operating in zone 2.
b) With boats from 40 GT to 70 GT operating in
zone 3.
c) With boats above 70 GT operating in zone 4.
Myanmer Coastal Fisheries: boats of less
than 30 feet or using less than a 12
HP engine operating in zone 1
Industrial Fisheries: Boats more than 30 feet long or
using more than 12 HP engines operating in zone 2
Philippines Municipal Fisheries : Small scale
fisheries with boats of less than 3
GT that are allowed to operate in
zones 1 and 2.
Commercial Fisheries :
a) Small-scale commercial fisheries: from 3.1 to 20
GT boats operating in zone 2; can also operate
within 10.1 to 15 km (within zone 1) if authority
is granted by the concerned local government
unit (LGU).
b) Medium-scale commercial fisheries: from 20.1 to
150 GT operating in zone 2; can also operate
within 10.1 to 15 km (within zone 1) if authority
is granted by the concerned local government
unit (LGU).
c) Large-scale commercial fisheries: more than 150
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
14
Southeast Asian Fisheries Development Center
GT operating in zone 2.
Countries Small-scale Fisheries Large-scale Fisheries
Thailand Small-scale Fisheries: With boats
of less than 5GT operating in
zone 1.
Large-scale Fisheries: With boats of more than 5GT
operating in zone 2.
Vietnam Small-scale Fisheries: Boats with
no engine and with engine but less
than 40 hp.
Large-scale Fisheries: Boats with engine more than
40 hp.
Using the above information, the following regional definitions of fishing structures
(types of fisheries) can be summarized.
COASTAL FISHERIES
Fishing units operating in coastal waters (from shore out to 3~5 miles).
The coastal fisheries is a definition of the fisheries by fishing ground or area. There are
some States that set a wider fishing range like Indonesia (12 nm), the Philippines ( 15 km) and
Thailand ( 12 nm) or using different definitions like water depth (Cambodia; 20 m depth). In
general, most of the countries regulate the area from the shore to 3 miles for the exclusive use of
small-scale fisheries.
SMALL-SCALE FISHERIES
Fishing units operating using small-scale boats, fishing gear and equipment.
Small-scale fishery is a definition of the fisheries using fishing boats, fishing gear and
equipment as shown in the tables. The capacity of the equipment used varies with the States. The
small-scale fisheries are defined and allocated by each State and refer to the fishing grounds most
suited to the capacity of the boats used.
Small-scale Fishing Boat in the Philippines
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
89
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
14
Southeast Asian Fisheries Development Center
GT operating in zone 2.
Countries Small-scale Fisheries Large-scale Fisheries
Thailand Small-scale Fisheries: With boats
of less than 5GT operating in
zone 1.
Large-scale Fisheries: With boats of more than 5GT
operating in zone 2.
Vietnam Small-scale Fisheries: Boats with
no engine and with engine but less
than 40 hp.
Large-scale Fisheries: Boats with engine more than
40 hp.
Using the above information, the following regional definitions of fishing structures
(types of fisheries) can be summarized.
COASTAL FISHERIES
Fishing units operating in coastal waters (from shore out to 3~5 miles).
The coastal fisheries is a definition of the fisheries by fishing ground or area. There are
some States that set a wider fishing range like Indonesia (12 nm), the Philippines ( 15 km) and
Thailand ( 12 nm) or using different definitions like water depth (Cambodia; 20 m depth). In
general, most of the countries regulate the area from the shore to 3 miles for the exclusive use of
small-scale fisheries.
SMALL-SCALE FISHERIES
Fishing units operating using small-scale boats, fishing gear and equipment.
Small-scale fishery is a definition of the fisheries using fishing boats, fishing gear and
equipment as shown in the tables. The capacity of the equipment used varies with the States. The
small-scale fisheries are defined and allocated by each State and refer to the fishing grounds most
suited to the capacity of the boats used.
Small-scale Fishing Boat in the Philippines
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
14
Southeast Asian Fisheries Development Center
GT operating in zone 2.
Countries Small-scale Fisheries Large-scale Fisheries
Thailand Small-scale Fisheries: With boats
of less than 5GT operating in
zone 1.
Large-scale Fisheries: With boats of more than 5GT
operating in zone 2.
Vietnam Small-scale Fisheries: Boats with
no engine and with engine but less
than 40 hp.
Large-scale Fisheries: Boats with engine more than
40 hp.
Using the above information, the following regional definitions of fishing structures
(types of fisheries) can be summarized.
COASTAL FISHERIES
Fishing units operating in coastal waters (from shore out to 3~5 miles).
The coastal fisheries is a definition of the fisheries by fishing ground or area. There are
some States that set a wider fishing range like Indonesia (12 nm), the Philippines ( 15 km) and
Thailand ( 12 nm) or using different definitions like water depth (Cambodia; 20 m depth). In
general, most of the countries regulate the area from the shore to 3 miles for the exclusive use of
small-scale fisheries.
SMALL-SCALE FISHERIES
Fishing units operating using small-scale boats, fishing gear and equipment.
Small-scale fishery is a definition of the fisheries using fishing boats, fishing gear and
equipment as shown in the tables. The capacity of the equipment used varies with the States. The
small-scale fisheries are defined and allocated by each State and refer to the fishing grounds most
suited to the capacity of the boats used.
Small-scale Fishing Boat in the Philippines
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
14
Southeast Asian Fisheries Development Center
GT operating in zone 2.
Countries Small-scale Fisheries Large-scale Fisheries
Thailand Small-scale Fisheries: With boats
of less than 5GT operating in
zone 1.
Large-scale Fisheries: With boats of more than 5GT
operating in zone 2.
Vietnam Small-scale Fisheries: Boats with
no engine and with engine but less
than 40 hp.
Large-scale Fisheries: Boats with engine more than
40 hp.
Using the above information, the following regional definitions of fishing structures
(types of fisheries) can be summarized.
COASTAL FISHERIES
Fishing units operating in coastal waters (from shore out to 3~5 miles).
The coastal fisheries is a definition of the fisheries by fishing ground or area. There are
some States that set a wider fishing range like Indonesia (12 nm), the Philippines ( 15 km) and
Thailand ( 12 nm) or using different definitions like water depth (Cambodia; 20 m depth). In
general, most of the countries regulate the area from the shore to 3 miles for the exclusive use of
small-scale fisheries.
SMALL-SCALE FISHERIES
Fishing units operating using small-scale boats, fishing gear and equipment.
Small-scale fishery is a definition of the fisheries using fishing boats, fishing gear and
equipment as shown in the tables. The capacity of the equipment used varies with the States. The
small-scale fisheries are defined and allocated by each State and refer to the fishing grounds most
suited to the capacity of the boats used.
Small-scale Fishing Boat in the Philippines
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
90
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
15
Southeast Asian Fisheries Development Center
SUBSISTENCE FISHERIES
Although there is no legal definition for subsistence fisheries in most of the State, it is
understood as follows:
Fishing units catching marine products mainly for their own and their familys
consumption
FISHING CAPACITY RELATED TO OVER CAPACITY
The total size of fishing vessels (in terms of GT or remaining stock quantities) used in the
particular areas or particular fisheries.
FISHING EFFORT
Represents the amount of fishing gear of a specific type (or numbers of fishing
unit or total engine capacity of fishing unit) used in the fishing ground over a given unit of
time.
Fishing capacity, fishing effort and fishing pressure are used in a synonymous manner
without defining the specific difference.
SUSTAINABLE USE
Manner of exploitation at the rate that does not lead to the long term decline of
the size and diversity of aquatic animals, thereby maintaining their potential to meet the
needs and aspiration of present and future generation.
(MAXIMUM) SUSTAINABLE YIELD
A technical term in population dynamics. It is a function of fishing effort. If the
fishing effort on a fisheries species does not change over a certain length of time, fisheries
production of a species is theoretically sustained. Maximum sustainable yield represents the
point which produces the highest sustainable production for a certain fishing effort.
ARTIFICIAL REEF
Any manmade structure placed in a body of water to attract or lure aquatic
animals by providing shelter, habitat or breeding areas, which at the same time have an
effect to exclude some fishing operations from the areas.
Floating types of the artificial reef are called fish aggregating devices and as auxiliary
fishing gear are composed of float, fish attracting device, line and sinker.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
91
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
16
Southeast Asian Fisheries Development Center
TRANS-BOUNDARY FISH STOCK
Fisheries resources migrate freely across the national boundaries in their life cycle. The
following four kinds of migration pattern are important for fisheries management under
UNCLOS.
x Highly migratory fish stock
Species which undertake extensive migration between the EEZ and high seas, across
oceans and across many EEZs.
x Straddling fish stock
Species which are distributed or migrate within and beyond the EEZs during their life
cycle.
x Shared fish stock
Species that migrate within an EEZ but extend their migration to other nations EEZs.
HIGH SEAS FISH STOCK
General term for highly migratory fish stock and straddling fish stock
Artificial Reef
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
92
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
17
Southeast Asian Fisheries Development Center
HABITAT
Can be defined as that part of the ecosystem, including biotic and a biotic components, upon
which fish depend directly or indirectly in order to carry out their life process. These may refer to
spawning grounds, nurseries, rearing and migration areas. Therefore, habitat is an important
component in supporting fish life. Loss of habitat compromises the ability to maintain sustainable
long term yield.
FLAG STATE
The State in which the vessel is registered and is entitled to fly the flag.
PORT STATE
The State has obligations under international maritime law with regard to foreign flag
vessels that are in any of its ports and/or at any of its offshore structures.
MULTI-SPECIES COMPOSITION
In tropical waters, the species composition in the ecosystem and fish catch is characterized
as: 1) large numbers of species; and, 2) low rate of composition of a dominant species compared
with those of the Temperate Zone. Large numbers of aquatic organisms co-exist in less productive
waters by diversifying the ecological niches. Therefore, multi-species composition may be
defined as follows.
Population which is composed of large numbers of species without a single dominant
species.
RESPONSIBLE FISHERIES
The concept Encompasses the sustainable utilization of fisheries resources in harmony
with the environment; the use of capture and aquaculture practices that are not harmful to
ecosystems, resources and their quality; the incorporation of added value to such products through
transportation processes meeting the required sanitary standards; the conduct of commercial
practices so as to provide consumers access to good quality products. (Cancun, 1992).
Highly migratory fish stocks
Straddling fish stocks
Shared fish
stocks
National Border
Shore line
200 nautical
mile line
High Sea related fish stocks are shown in the following diagram.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
16
Southeast Asian Fisheries Development Center
TRANS-BOUNDARY FISH STOCK
Fisheries resources migrate freely across the national boundaries in their life cycle. The
following four kinds of migration pattern are important for fisheries management under
UNCLOS.
x Highly migratory fish stock
Species which undertake extensive migration between the EEZ and high seas, across
oceans and across many EEZs.
x Straddling fish stock
Species which are distributed or migrate within and beyond the EEZs during their life
cycle.
x Shared fish stock
Species that migrate within an EEZ but extend their migration to other nations EEZs.
HIGH SEAS FISH STOCK
General term for highly migratory fish stock and straddling fish stock
Artificial Reef
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
93
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
18
Southeast Asian Fisheries Development Center
The Operation of Trawl Net with Turtle Excluder Device (TED)
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
17
Southeast Asian Fisheries Development Center
HABITAT
Can be defined as that part of the ecosystem, including biotic and a biotic components, upon
which fish depend directly or indirectly in order to carry out their life process. These may refer to
spawning grounds, nurseries, rearing and migration areas. Therefore, habitat is an important
component in supporting fish life. Loss of habitat compromises the ability to maintain sustainable
long term yield.
FLAG STATE
The State in which the vessel is registered and is entitled to fly the flag.
PORT STATE
The State has obligations under international maritime law with regard to foreign flag
vessels that are in any of its ports and/or at any of its offshore structures.
MULTI-SPECIES COMPOSITION
In tropical waters, the species composition in the ecosystem and fish catch is characterized
as: 1) large numbers of species; and, 2) low rate of composition of a dominant species compared
with those of the Temperate Zone. Large numbers of aquatic organisms co-exist in less productive
waters by diversifying the ecological niches. Therefore, multi-species composition may be
defined as follows.
Population which is composed of large numbers of species without a single dominant
species.
RESPONSIBLE FISHERIES
The concept Encompasses the sustainable utilization of fisheries resources in harmony
with the environment; the use of capture and aquaculture practices that are not harmful to
ecosystems, resources and their quality; the incorporation of added value to such products through
transportation processes meeting the required sanitary standards; the conduct of commercial
practices so as to provide consumers access to good quality products. (Cancun, 1992).
Highly migratory fish stocks
Straddling fish stocks
Shared fish
stocks
National Border
Shore line
200 nautical
mile line
High Sea related fish stocks are shown in the following diagram.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
94
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
19
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER IV: REGIONAL GUIDELINES FOR RESPONSIBLE FISHING
OPERATIONS
The Regional Guidelines of the Responsible Fishing Operations was first drafted by the
Regional Core Group. It was discussed and agreed during the Expert Consultation on the
Regionalization of the Code of Conduct for Responsible Fisheries Phase 1:Responsible Fishing
Operations organized in Chiang Mai, Thailand between 9-12 November 1998. The current text is
a compilation of the outcome of the meeting.
Since the Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations was prepared based on
the Article 8 Fishing Operations of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, the original
Article and paragraph numbers were retained in the Guidelines. The Regional Guidelines were
prepared in line with the objectives stipulated in Chapter II. The Guidelines are a mix of the
composition of 1) general comments for paragraphs from regional points of view, 2) Specific
considerations for regional application; and, 3) required follow up activities, if any. The left
column is the original paragraph with numbers shown for easy reference, while the modified
regional guidelines are shown in the right column for consideration by the States for action.
As the implementation of the CCRF is a long-term commitment and process, the States
and relevant Organization should note that the regional guidelines are initial step toward the
achievement of sustainable fisheries.
Where a Regional guideline is not provided means that the original CCRF can be applied
without change. It should also be noted that the FAO Technical Guidelines for Responsible
Fisheries (1) Fishing Operations may also be generally applied to the industrial fisheries in the
region.
Article. 8 Fishing
Operations
REGIONAL GUIDELINES
8.1 Duties of all States
8.1.1. States should ensure
that only fishing operations
al l owed by t hem ar e
conducted within waters
under their jurisdiction and
that these operations are
carried out in a responsible
manner.
1) Within national waters, fishing operations should be
conducted in the juridical waters including provincial, district
or municipal waters in a harmonious and responsible manner.
8. 1. 2. St at es shoul d
maintain a record, updated
at regular intervals, on all
authorizations to fish issued
by them.
1) States that do not have a system of authorizations to fish
should urgently establish these to cover at least major
fisheries.
2) States should investigate their authorization mechanisms to
fish and identify areas for improvement. States should also
conclude a clear policies on the authorizations to fish and the
ways to practically implement them.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
95
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
20
Southeast Asian Fisheries Development Center
3) Linkages of all Government agencies that separately issue
Certificates of Registration and authorization to fish (giving
licenses) should be properly coordinated. Data required for
each should be simplified and an exchange of information
should be made in order to maximize the use of data. (The
list of necessary information in FAO Technical Guidelines
may be used, although this is mainly for industrial fisheries.)
4) Authorizations to fish may also contain conditions,
including: 1) areas to be fished. 2) Type of fishing gear
allowed. 3) The class of fishing vessel and other
requirements; such as, a) depending on the class of fishing
vessel, log book, change of registration status, marking of
fishing vessel and gear as far as practicable.
5) States should also elaborate policy on the enforcement of the
authorization to fish by the kind of fisheries, whether
provincial or district levels and implement as far as
practicable.
8 . 1 . 3 . St a t e s s houl d
maintain, in accordance
wi t h recogni zed inter-
national standards and
practices, statistical data,
updated at regular intervals,
on all fishing operations
allowed by them.
1) States should investigate and identify the current constraints
of the fisheries statistical system. The mechanisms to
improve the system, regional compatibility and
standardization should be sought to meet the management
requirements on transboundary fish stocks.
2) Collection and compilation of catch and effort statistics
should be given priority.
3) States should elaborate practical reporting mechanisms on
the required information provided by the fisher to the
concerned agencies (central and local) of the Government.
4) SEAFDEC should initiate and maintain its service to
improve the regional fisheries statistics mechanisms in
collaboration with States and relevant Organizations.
8. 1. 4. St at es shoul d
maintain, in accordance
wi t h recogni zed inter-
national law, within the
framework of sub-regional
or r e gi ona l f i s her i es
management organizations
or arrangement, cooperate
to establish system for
mo n i t or i n g, c o n t r ol ,
surveillance and enforce-
me n t o f a p p l i c a b l e
measures with respect to
fi shi ng operations and
related activities in waters
out si de t hei r nat i onal
jurisdiction.
1) Monitoring, control, surveillance and enforcement for the
high seas area can be considered by the relevant
organizations. Methodology for monitoring, control,
surveillance and enforcement for small-scale and coastal
fisheries has to be differentiated with one for industrial or off
shore fisheries within national jurisdiction.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
96
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
21
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.1.5. States should ensure
t hat heal t h and saf et y
standards are adopted for
ever yone empl oyed i n
fishing operations. Such
standards should be not less
than the minimum require-
ments of relevant inter-
nati onal agreement s on
conditions of work and
service.
1) It should be noted that the minimum requirements in relevant
international agreements including SOLAS, IMO which is only
applicable to vessels larger than 24m L.O.A.. Since the majority
of fishing boats in the region is smaller than this size, States
should be encouraged to elaborate special safety standards and
policies with emphases on the smaller boats. FAO/ILO/IMCO
Voluntary Guidelines for the Design, Construction and
Equipment of Small Fishing Vessels (1980) may be used as a
reference for this paragraph.
2) Regional Organizations, including SEAFDEC, should support
the States to urgently formulate such standards for smaller
fishing vessels in the region.
8.1.6. States should make
arrangements individually,
together with other States or
wi t h t h e a p p r o p r i a t e
international organization to
integrate fishing operations
into maritime search and
rescue systems.
None.
8.1.7. States should enhance
t hr ough educat i on and
training programmes the
education and skills of
fishers and, where appro-
priate, their professional
qualifications, such pro-
grammes should take into
account agreed international
standard and guideline.
1) Considering the importance of the small-scale fisheries sub-
sector in the region, education, training and extension should
proportionally cover these sectors in addition to those for the
industrial fisheries sub-sector. Important and relevant provisions
of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, including the
subject on the Responsible Fishing Practices, should be
institutionalized and conducted systematically (both central and
local levels) in the existing National Educational Institutions.
Target groups for education and training should be not only be
professional fishers, but also the young generation and
newcomers to fisheries.
2) States should define the target groups and develop the
appropriate training, materials and mechanisms.
5) Since fishing operation is closely related to fisheries
management, such education should be conducted, not only to
educate on how to operate the required fishing practices, but on
the required and appropriate fisheries management measures to
accompany fishing operations.
3) In addition to education to be conducted at the permanent
institutions, training should be conducted in areas closer to the
fishers including as refresher courses, fishers who wish to
renew their licenses. Training in local dialects is another
consideration if the language is a barrier to full understanding
by the participants. Education and training programs should
take into account the educational level of targeted fishers.
Training subjects should not be limited to fishing technology,
but should also cover the areas of relevant fisheries
management, environmental conservation and local rural
development programs.
3)
4)
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
97
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
22
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.1.8. States should, as
appr opr i at e, mai nt ai n
records of fishers which
should, whenever possible,
contain information on their
service and qualifications,
including certificates of
competency in accordance
with their national laws.
1) Establishment of a similar information base on the
coastal/small-scale fisher may be considered in addition to
those for industrial fisheries.
2) States should ensure that certificates should be issued for
all training offered. These certificates should be
authenticated so that it can be a valid document. States
should maintain records of certificates issued and that
these records should be stored in a readily retrievable
format.
3) Certificates should be detailed with the information not only
of the name of the issuing authority, personal data, but also
its validity and conditions such as size and type of fishing
vessels, capacity and areas of operation, possibly related to
the authorizations to fish.
4) States should be encouraged to gradually adopt the
provisions in ensuring that only trained and certified persons
are allowed to engage in fishing, especially in commercial
fisheries.
5) The International Convention on Standard of Training,
Certification and Watch keeping for Seafarers 1978 may be
used as a reference.
8.1.9. States should ensure
that measures applicable in
respect of masters and other
of fi cer s char ged wi t h
offence relating to the
operation of fishing vessels
should include provisions
which may permit, inter
alia, refusal, withdrawal or
suspension of authoriza-
tions to serve as masters or
officers of a fishing vessel.
1) In addition to the industrial fisheries (refer to those relevant
paragraphs of the FAO Technical Guidelines), practical
mechanisms to authorization to fish for small-scale fishers
with corresponding responsibility on their conduct may need
to be elaborated in National registration systems.
8.1.10. States, with the
as s i s t ance of r el evant
international organizations,
should endeavour to ensure
through educational and
t r ai ni ng t hat al l t hose
engaged in fishing opera-
tions be given information on
t h e mo s t i mp o r t a n t
provisions of this Code, as
well as provisions of relevant
international conventions and
applicable environmental and
other standards that are
e s s e n t i a l t o e n s u r e
r e s p o n s i b l e f i s h i n g
operations.
1) Regional organizations, including SEAFDEC, shall consider
formulating training materials and promoting appropriate staff
development plans to facilitate the most important provisions of
the Code in order to ensure responsible fishing operations in the
region. Regional Guidelines will be used as bases for the
preparation.
2) Target groups should not only be limited to all those engaged in
fishing operation but should include all stakeholders.
3) Awareness building exercises including the importance of
Responsible Fishing Practices, sustainable use of resources and
environmental considerations should be conducted more
frequently.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
98
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
23
Southeast Asian Fisheries Development Center
4) As has become clear, the international standards or agreements
are not always applicable in the regional situation, and therefore
appropriate regional strategy should be elaborated in the fields
of education and training. In this connection, the
Regionalization of the Code of Conduct for Responsible
Fisheries, especially the Regional Guidelines can be used as a
base for the formulation of regional strategies on education and
training for fisher under the new situation.
8.2 Flag State Duties
8.2.1. Flag States should
maintain records of fishing
vessels entitled to fly their
flag and authorized to be
used for fishing and should
indicate in such records
details of the vessels, their
ownership and authorization
to fish.
1) Flag States should create and maintain mechanisms to collect
the required information on their vessels operating in waters of
States other than those of the flag State, or on the high seas.
FAO technical guideline can be referred to for more detailed
information.
8.2.2. Flag States should
ensure that no fishing vessels
entitled to fly their flag fish
on high seas or in waters
under the jurisdiction of
other States unless such
vessels have been authorized
to fish by the competent
authorities. Such vessels
should carry on board the
Certificate of Registry and
their authorization to fish.
1) There are currently a few competent authorities to authorize
fishing on the high seas in the region. Therefore, there may be a
need for States whose vessels have operated, or are going to
start high sea fisheries, especially tuna fisheries in the Indian
Ocean, or for Bluefin tuna, both in the Indian Ocean and the
Southern part of the Pacific Ocean, to join the Indian Ocean
Tuna Commission (IOTC) in the former case and the
Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
(CCSBT) in the latter case.
8. 2. 3. Fi s hi ng ves s el s
authorized to fish on the high
seas or in the waters under
the jurisdiction of other
States, should be marked in
accordance with uniform and
internationally recognizable
vessel marking systems such
as FAO Standard Specifica-
tion and Guidelines for
Marking and Identification of
Fishing Vessels.
1) None for the contexts. However marking and identification of
fishing vessels is also an important issue for the management of
fisheries within national jurisdiction. The issue is, mentioned
together with marking of fishing gear in the following
paragraph 8.2.4.
8.2.4. Fishing gear should be
marked in accordance with
national legislation in order
that owner of the gear can be
identified. Gear marking
requirements should take into
a c c o u n t u n i f o r m a n d
internationally recognizable
gear marking systems.
1) It is a prerequisite to the implementation of both the of marking
of fishing vessels and fishing gear that the establishment of
policies on national authorizations (including license,
appropriate registration and fishing rights for coastal fisheries),
should be required for all fisheries. Without such policy
decisions and required mechanisms, the enforcement of the
issues will be extremely difficult.
2) Not only fishing gear and fishing vessels but also Fish
Aggregating Devices (FADs) such as payaos should be marked.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
99
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
24
Southeast Asian Fisheries Development Center
3) In order to establish the above policy and the necessary
regulatory measures, Government agencies should consult the
concerned fisheries sub-sectors and conduct awareness building
on the necessity to mark the fishing vessels and fishing gear.
Without a good consultative process, problems of cooperation
and compliance are likely to increase.
4) International Organizations such as FAO and SEAFDEC may
develop the appropriate mechanisms on the authorization to fish
as more detailed guidelines and policy papers.
5) The consultation process should extend not only to the fisheries
sector, but also concerned Government structures including
local Government authorities.
6) The Government agencies should prepare the required
regulations (legal instruments) on the mechanism of the
authorization to fish and the required detailed guidelines on
marking reflecting the outcome of their consultations.
7) States should study the existing marking systems, and where
applicable may adopt them into national legislation. Research
into gear design, operation and installation which can
prevent/reduce gear loss, or which may aid recovery of lost gear
should be promoted.
8) The small-scale fishing vessels should also be marked in
conformity with nationally recognized marking systems. The
provincial code in lettering and/or numbering can be applied to
national standard marking systems. Different marking systems
between international and national standards will be important
to monitor whether the industrial fishing vessels enter coastal
waters.
9) Intensive Nationwide Information dissemination on the legal
provisions and guidelines on the marking of fishing vessels and
gear should be conducted
10) States, prior to the issuance of authorizations to fish, should
ensure the owners, managers and fishers comply with the
appropriate marking of fishing vessels and gear.
8.2.5. Flag States should ensure
compliance with appropriate
safety requirements for fishing
v e s s e l s a n d f i s h e r s i n
accordance with international
conventions, internationally
agreed code of practices and
voluntary guidelines. States
should adopt appropriate safety
requirements for all small
vessels not covered by such
international conventions, code
of pr act i ce or vol unt ar y
guidelines.
Mentioned already in 8.1.5.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
100
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
25
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.2.6. States not party to the
Agr eement t o Pr omot e
Compl i ance with Inter-
national Conservation and
Management by Vessels
Fishing in the High Seas
should be encouraged to
accept the Agreement and to
adopt laws and regulations
c o n s i s t e n t wi t h t h e
provisions of the Agreement.
None.
8.2.7. Flag States should
take enforcement measures
in respect of fishing vessels
entitled to fly their flag
which have been found by
them to have contravened
applicable conservation and
management measur es,
including, where appro-
p r i a t e , ma k i n g t h e
cont r avent i on of s uch
measures on offence under
n a t i o n a l l e g i s l a t i o n .
Sancti ons applicable in
respect of violations should
be adequate in severity to be
e f f e c t i ve i n s e c ur i n g
c o m p l i a n c e a n d t o
d i s c ou r a ge vi o l a t i ons
wherever they occur and
should deprive offenders of
the benefits accruing from
their illegal activities. Such
sanctions may, for serious
violations, include pro-
visions for refusal, with-
drawal or suspension of the
authorization to fish.
None.
8.2.8. Flag states should
promote access to insurance
coverage by owners and
charterers of fishing vessels.
Owners or charterers of
fishing vessels should carry
sufficient insurance cover to
protect the crew of such
vessels and their interests, to
i ndemni fy t hird parties
against loss or damage and to
protect their own interests.
1) None. However, the insurance covering the operation of smaller
boats is an area of consideration in view of either private
initiatives or part of social security systems.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
101
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
26
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.2.9. Flag States should
ensure that crew members
are entitled to repatriation,
t aki ng account of t he
principles laid down in the
Repatriation of Seafarers
Convention (Revised), 1987,
(No.166).
1) However, it should be noted that International Conventions,
where they cover the fisheries sector, generally only cover the
sub-sector of large-scale fisheries. Therefore, special
consideration is required for the fisheries in the region, the
major part of which is categorized as small-scale. In applying
the Convention, States must first clarify the target group and, if
certain target groups are not covered by it, specific regulations
in order to cover such groups should be elaborated.
8.2.10. In the events of
accident to a fishing vessel or
persons on board a fishing
vessel, the flag State of
fishing vessel concerned
should provide details of the
accident to the State of
foreign national on board the
vessel i nvol ved i n t he
accident. Such information
s h o u l d a l s o , wh e r e
practicable, be communi-
cated to the International
Maritime Organization.
None.
8.3 Port State Duties
8.3.1. Port State should take,
t h r o u g h p r o c e d u r e s
established in their national
legislation, in accordance
wi t h i nt er nati onal law,
including applicable inter-
nat i onal agr eement s or
arrangements, such measures
as are necessary to achieve
and to assist other States in
achieving the objectives of
this Code, and should make
known to other States details
of regulations and measures
they have established for this
purpose. When taking such
measures a port State should
not discriminate in from or in
fact against the vessels of
any other State.
None.
8.3.2. Port States should
provide such assistance to
flag States as is appropriate,
in accordance with the
national laws of the port
State and international law,
when a fishing vessel is
voluntary in a port or at the
offshore terminal of port
State and the flag State of the
vessel requests the port State
for assistance in respect of
None.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
102
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
27
Southeast Asian Fisheries Development Center
non-compliance with sub-
regional, regional or global
c o n s e r v a t i o n a n d
management measures or
with internationally agreed
mi ni mum st andards for
preservation of pollution and
f or saf et y, heal t h and
conditions of work on board
fishing vessels
8.4 Fishing Operations
8.4.1. States should ensure
that fishing is conducted with
due regard to the safety of
h u ma n l i f e a n d t h e
I nt er nat i onal Mar i t i me
Organization, Regulations
for Preventing Collisions at
Sea, as well as International
Mar i t i me Or gani zat i on
requirements relating to the
or gani zat ion of mari ne
traffic, protection of the
maritime environment and
the prevention of damage to
or loss of fishing gear.
1) States should make sure the extent on the benefits and
responsibilities of fishers both industrial and small-scale
covered in the international regulations. If these are not
covered, special action will be required for the fishers in their
countries, especially for the small-scale industrial and coastal
fisheries sector.
8.4.2. States should prohibit
dynamiting and other com-
parable destructive fishing
practice.
1) The States should review the existing laws prohibiting
dynamiting, poisoning and other comparative destructive
fishing practices including electric stunning. The State should
carefully consider the extent of the impact on the environment
and take appropriate action for the formulation of a
consolidated strategy pertaining that such destructive fishing
gear and practices are strictly prohibited under any
circumstances and provide legal instruments against such
destructive fishing gear and practices.
2) In addition, the States should prepare a Comprehensive
Program together with legal instruments to eradicate and
minimize illegal fishing activities including destructive fishing
practices.
3) The States should determine criteria to identify fishing gear and
practices to be prohibited including the following:
-Habitat destruction.
-High incidental catches including juveniles.
-High spawners catch.
-Conflict with small scale fisheries.
4) SEAFDEC may develop a regional program to eradicate or
minimize illegal fishing practices to assist and facilitate
national action.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
103
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
28
Southeast Asian Fisheries Development Center
5) All the destructive fishing and illegal fishing gear and practices
should be listed and should be announced to the public. This
could be done through printed material including posters,
pamphlet or other means.
6) The implementation of the program should be strictly pursued
in full cooperation of local Governments. In order to strictly
enforce the implementation of the program, certain mechanisms
including a team of informants can be created. Whoever
contravenes the laws and regulation should be taken to court
and inflicted with heavy punishment with a view to daunting
them from doing such again, especially in the case of the illegal
use of destructive fishing gear and practices.
7) Effective dissemination of the information, public awareness
building and education on environmentally friendly fishing
practices (Responsible Fishing Practices) should be conducted
in extension work and at every opportunity.
8) Mis-conducts of fishing operations are, in many cases, fueled
by the no-alternative situation in the coastal areas for fishers to
survive. Community-based management programs should be
mounted to eradicate such problems with collaborative efforts
including identification of diversified employment
opportunities in the communities and the establishment of more
clear ownership concepts for the fishers.
9) States must ensure that only licensed fishing gear and practices
operate in their waters to minimize the use of illegal fisheries
practices, as far as practicable.
8.4.3. States should make
every effort to ensure that
documentation with regard to
fishing operation, retained
catch of fish and non-fish
species and, as regards
discards, the information
required for stock assessment
as deci ded by relevant
management bodi es, i s
collected and forwarded
syst emat i cal l y t o t hose
bodies. States should, as far
a s pos s i bl e, es t abl i s h
pr ogr ammes , such as
observer and inspection
scheme, in order to promote
compliance with applicable
measures.
1) States should consider the evolving needs for information on
fishing operations in addition to the statistical data. Required
information may cover not only fishing operations and fish
stock but also socio-economic data including number of boats
and potential catch effort.
2) The competent government authorities in coordination with the
fishing industry and competent units of the Government offices
in charge of coastal fisheries or appropriate organizations
dealing with the management of coastal fisheries should jointly
establish the baseline data identified above and implement
mechanisms to continuously produce the required data and
information.
3) Required information includes various management measures,
conflicts between commercial and coastal fisheries, by-catch,
retained catch, waste, incidental catch, fishing gear inventory
and other problem areas.
4) In responsible fishing operation it becomes important to record
discards as all fishing operations are required to minimize
discards not only for maintaining bio-diversity but also for
conserving aquatic resources. The fishers and the industrial
fishing companies should realize the importance of discards and
they should be willing, as far as possible, to record discards
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
104
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
29
Southeast Asian Fisheries Development Center
during harvesting. In this connection, fishing logbooks should
be simplified so that the crew can fill it out. In small-scale
fisheries, it may not be possible, but in certain mediumscale
fisheries, the logbook system may be appropriate.
5) An enumerator and scientific observer program should be
implemented in certain important fishing bases. The
enumerators will collect catch data from the landing places, fish
auction hall, fishery markets or fishers villages in their areas.
Since the enumerators do not go fishing, data on discards will
still not be covered. From the scientific observer program,
where the observers collect catch data onboard, the discards can
be accurately recorded. When the fishing licenses are
authorized, an appropriate clause of the obligation for accurate
records of discards and performance can be strictly monitored.
6) Qualitative and quantitative information of the composition of
discards is vital for fisheries management and conservation of
bio-diversity.
7) Research activities to assess the volume, and the composition of
discards, should be promoted. In addition, States should
promote research on gear design and devices, which could
reduce the volume of discards in the total catch.
8) SEAFDEC can further clarify the required specific information,
which States should produce periodically, in consultation with
its member countries.
8.4.4. States should promote
the adoption of appropriate
t echnol ogy, taking into
a c c o u n t e c o n o m i c
conditions, for the best use
and care of the retained
catch.
1) The program should be in conjunction with cooperative efforts
to facilitate the required changes in technology.
2) In addition, comprehensive awareness building exercises
including appropriate training for the fishers should be
conducted in order to make them understand the necessity of
these applications.
3) Incentives can be considered to encourage fishers to use
selective fishing gear.
4) Coastal fishers have been only engaged in the harvesting of fish
and not involved in the processing and marketing. In order to
retain the optimum benefits from fisheries, create job
opportunities in the communities and have wider views on the
business, the Government agencies should encourage and
support the fishers to expand the scope of their fisheries
business at the community level.
5) The required technologies are therefore not limited to fishing
technology. Economic research on the flow of fish products
from harvest to consumers is important to identify the
bottleneck of the distribution channels of fish.
6) States should discourage the use of destructive fishing gear and
encourage the use of acceptable fishing gear and practices
through a policy of compensatory replacement.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
105
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
30
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.4.5. States, with relevant
groups from industry, should
encourage the development
and i mpl ement at i on of
technologies and operational
methods that reduce discard.
The use of fishing gear and
practices that lead to the
discarding of catch should be
discouraged and use of
fishing gear and practices
that increase survival rates of
escaping fish should be
promoted.
1) States, that have the technology and equipment for conducting
research on the issues, should assist other countries that do not
have the capability to develop them within the regional
framework.
2) Research effort in relation to fishing technology and equipment
should be closely coordinated with the users (fishers). In
addition, socioeconomic consideration should be fully taken
into account when developing responsible fishing gear and
practices in view of effective use of the developed methods in
reality.
3) In developing selective fishing gear and devices, the survival
rate in escape should also be taken into consideration.
4) Unwanted catch and incidental catch sometimes may be
reduced if the fishing gear is operated in the correct season and
in the right area. Therefore, states should promote research to
understand the temporal and spatial distribution of unwanted
catch (Juveniles of certain species.)
5) Once the selective fishing gear, selectivity devices, spatial and
temporal distributions have been determined, required rules and
regulation should be formulated and implemented.
6) Regional organizations, such as SEAFDEC should cooperate in
developing fishing technologies that allow the minimization of
unwanted catch and incidental catch and increase the survival
rates of escaped fish.
8.4.6. States should co-
operate to develop and apply
technologies, materials and
operational methods that
minimize the loss of fishing
gear and ghost fishing effects
of lost and abandoned fishing
gear.
1) With respect to offshore fisheries and avoidance of navigational
hazards, technology development will be required. In designing
fishing gear, technologists must consider parts of the gear
(connection ropes with sinkers, entrance parts of traps) that
should be replaced with biodegradable materials.
2) Since any improvement will eventually be subject to the good
maintenance of fishing gears by fishers, systematic
dissemination of the information and awareness building
exercises including training on reasons for such gear and
maintenance are required, including the impact of gear loss and
ghost fishing on resources and the environment.
3) States should attempt to establish methods of identifying
owners of abandoned fishing gear and obtain reasons why the
gear was abandoned. Punitive action needs to be considered
where appropriate.
4) Dumping old gear at sea should be prohibited. States should
provide dumping stations at ports or appropriate places in the
fishing bases.
5) Those who encounter lost or abandoned fishing gear should, to
the extent possible, recover it and take it to port. If the gear
recovery fails, details of the gear and the position should be
reported to the competent authorities.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
106
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
31
Southeast Asian Fisheries Development Center
6) States can establish a recycling program of used fishing gear in
order to reduce gear dumping and encourage incidentally
retrieved gear or gear parts. However, in pursuing such
programs, the economic and local technological level should be
fully considered.
7) To avoid the lost or abandoned netting, fishing gear being
influenced by the current, the utilization of appropriate design
parameters of netting (mesh size, twine diameter, hanging
coefficient and dimension) and also rigging system (floats,
ballasts, wires and ropes) are required with a view to
minimizing the net resistance so that the fishing gear can
withstand the pressure of the current, if the oceanographic
situation is known.
8) A fishing vessel should conduct its own operation so as not to
interfere with the operation of other fishing vessels or fishing
gear already set. A fishing vessel should also not dump in the
sea, any substance, which may interfere or obstruct or cause
damage to fish, fishing gear, other fishing vessels or the aquatic
environment.
8.4.7. States should ensure
t hat assessment of t he
i mpl i cat i ons of habi tat
disturbance are carried out
prior to the introduction on a
commercial scale of new
fishing gear, methods and
operation to an area.
1) States should establish a systematic communications link with
representatives of industrial fisheries for various consultations
not only on their new activities but also various consultations in
achieving sustainable fisheries in the countries.
2) In order to monitor and rehabilitate degraded coastal habitats
including coral reefs, mangrove forests, sea-grass beds, the
Government, both central and local levels, should initiate
strategies and action plans. These programs should include
research, law enforcement, education, information
dissemination and public awareness building activities.
3) Many important habitats are located in shallow water areas,
therefore, assessment in this area should be given higher
priority.
4) When evaluating the inputs of a new fishing technology, habitat
disturbance is one of the environmental and ecosystem factors
which should be taken into account, beside other factors such as
bio-diversity, and contamination and pollution, generation of
debris and rubbish, direct mortality and predator-prey
relationships.
5) Habitat disturbance may easily occur in demersal fisheries.
Therefore, the States should be encouraged to initiate research
into the extent of habitat disturbance caused by such active
demersal fishing gear as bottom trawls.
8. 4. 8. Research on the
environmental and social
impacts of fishing gear and,
in particular, on the impact of
such gear on biodiversity and
coastal fishing communities
should be promoted.
1) Considering the sensitivity of bio-diversity in the multispecies
composition in tropical waters, special consideration should be
given to destructive fishing gear and practices which have
serious effect upon the bio-diversity in the fragile ecosystem.
2) Considering the economic disadvantages of the small-
scale/coastal fishers, promotional programs including
Governmental incentives will have to be considered if their
fishing gear has to be changed to environmentally friendly
alternatives.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
107
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
32
Southeast Asian Fisheries Development Center
3) Assessment on fishing gear and fishing practices should be
integrated and use the multidisciplinary approach so that it can
cover the various aspects of its impact. Formulation of a
working group or team among researchers from various related
fields should be promoted. Findings and suggestions of the
group should be properly used or implemented by the
appropriate competent authority. Necessary funding should be
allocated.
4) The operation of a fishing gear, particularly in coastal waters,
may cause social conflicts between different users of the same
aquatic resources. The social conflicts occur due to the different
productivity of fishing gear, where the active fishing gear catch
a lot more than passive fishing gear and, in turn, influences the
income of fishers. The social changes as the consequence of the
operation of one fishing gear against another fishing gear
should be assessed as to whether it leads to social conflict
between fishers of different fisheries.
8.5 Fishing Gear Selectivity
8.5.1. States should require
that fishing gear, methods
and practices, to the extent
practicable, are sufficiently
selective so as to minimize
waste, discards catch on non-
target species, both fish and
non-fish species, and impacts
on associated or dependent
species and that the intents of
related regulations is not
circumvented by technical
devices. In this regard,
fishers should cooperate in
the development of selective
fishing gear and methods.
States should ensure that
i n f o r ma t i o n o n n e w
d e v e l o p m e n t a n d
r e qui r e ment s i s made
available to all fishers.
1) In tropical fisheries, States should develop and introduce
fishing gear and practices that can reduce/exclude the incidental
catch to the extent practicable. Prior to the approval of licenses
or authorizations to fish, the appropriate agency of the
Government should check whether applying fishers are using
the appropriate selective and environmentally friendly and safe
fishing gear and practices both for new and existing methods of
fishing.
2) The introduction of new fishing gear, practices and methods
should first be studied to assess the impact on the environment
and fisheries resources.
3) Research results of selective fishing gear and practices must be
disseminated to the potential users. The selective fishing gear
and practices should be promoted to the fishers by informing
them the advantages and disadvantages of selectivity. The
fishers should be persuaded to actively participate in developing
the selectivity.
4) SEAFDEC, as a regional organization may actively coordinate
with various national institutes and promote the introduction of
the fishing gear selectivity within the region.
5) The community-based approach should be applied when
introducing new selective fishing gear and methods to the
fishers.
6) Fish behavior study should be given utmost priority. Special
consideration should also be given in areas where abundant
juveniles exist and appropriate action including declarations of
closed areas and seasons to fish should be taken. In general,
States should set a clear policy on the minimization of
incidental catch including juveniles and aquatic animals.
6) Demonstrations of the use of selective fishing gear and devices
should be continuously carried out to gain confidence among
the fishers. Giving incentives to the volunteers could be
considered.
7)
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
108
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
33
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.5.2. In order to improve
selectivity, State should,
when drawing up their laws
and regulations, take into
account the range of selective
fishing gear, methods and
strategies available to the
industry.
1) Provision of selective but viable fishing gear should be made to
ensure sufficient income of the fishers to improve their standard
of living and to allow effective conservation and management
measures.
2) Representatives of the relevant fisheries sector such as fishers
organizations and industrial fishing companies (associations)
should be invited to participate in the process of drafting laws
and regulations. Such laws and regulations for the proper
protection and management of the fisheries resources and
aquatic environment, sustainable production within the
ecological limit will be ensured.
3) Finalizing and issuing laws and regulations is solely the States
responsibility. However, the State should consider the
involvement of all stakeholders in the planning and drafting
procedure of laws and regulations.
4) States should consider a special article in its legal instruments
on gear selectivity with respect to reducing, in general, the
incidental catch and giving special consideration to the trawl
fisheries with respect to reducing waste, with appropriate
policies on sustainable fishing operations. The following are
examples for consideration:
- Laws on allowable mesh size and structure of nets.
- Laws on the limit of juveniles and endangered species
composition in the retained catch in the net.
- Laws on the prohibition of fishing operation of the species
during spawning periods.
- Laws on the demarcation of fishing areas in accordance
with the types of fishing boats and gear employed.
5) Developing selective fishing gear, methods and strategies does
not always means developing new ones that have already been
invented in developed countries. To some extent, the selective
fishing gear, methods and strategies may exist in the national
fisheries in the region. These can be found through a
comprehensive inventory of the existing traditional fishing gear
and methods. The performance of some or all existing
traditional fishing gear should be inventoried aiming at
obtaining the current selectivity level of the fishing gear and
methods.
6) The current main objectives of the inventory of fishing gears
and practices such as efficiency and productivity should be
changed and used as a tool for fisheries conservation and
management. States should be encouraged to initiate evaluation
of selectivity of existing traditional fishing gear and practices.
7) The selectivity of fishing gear and methods should be
considered from the aspect of multidisciplinary, i.e., biological,
technological, socio-economic, techno-economic, and legal
aspects. Among these aspects, to the fishers and industrial
companies, the socio- economic aspect which deals in
economic performance and employment is the most important.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
109
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
34
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.5.3. States and relevant
institutions should colla-
borate in developing standard
methodologies for research
into fishing gear selectivity,
f i s h i n g me t h o d s a n d
strategies.
1) In order to minimize incidental catch, unwanted catch that is
bound to become discarded, special consideration should be
paid to economic and marketing research for the discards
especially for the catch by shrimp trawl fishing. Research
activities including those hereunder will be considered to solve
the problems:
1) Fish behaviour studies
2) Development of selective fishing gear and practices.
3) Marketing study on target and non-target species.
4) Study on operational parameters (duration of fishing trip,
mother boat operation).
5) Investigation of facilities on the vessels (facility and
capacity of the preservation of catch, size of fish-hold,
etc.).
6) Study on the survival of escaped fish
7) Study on the economic effect of using selective fishing gear
and devises.
2) Regional organizations such as SEAFDEC should take the
initiative to develop standard methodologies for research into
fishing gear selectivity, fishing methods and required strategies
in collaboration with the ASEAN member countries
(Concerned fisheries agencies in collaboration with academic
and other relevant institutions in each countries). In preparing
standard methodologies and strategies, the regional specific
situation should be fully taken into account.
8.5.4. International co-
o p e r a t i o n s h o u l d b e
encouraged with respect to
research programmes for
fishing gear selectivity, and
f i s h i n g me t h o d s a n d
strategies, dissemination of
the result of such research
programmes and transfer of
technology.
1) Regional organization such as SEAFDEC should take a lead to
promote international (regional) cooperation among its
members and ASEAN member countries on the research
program, strategy and dissemination of the research outputs.
Examples of such cooperation are CRAFT and NETFIX
network.
2) While cooperation with countries in the Temperate Zone who
have a great amount of experience and technology will be
continued, it should be noted that the application of
technologies and adoption of strategies developed in the
Temperate Zone might require critical assessment. Gear
technology requires a great amount of knowledge on fish
behavior and other ecological factors that are specific to
tropical ecosystems.
3) Research on the multi-species composition in the catch and
resources will be the area of important technical/policy research
to clarify the specific situation of tropical fisheries.
4) States should encourage the establishment of a communication
network between researchers in the region.
5) For the promotion of responsible fishing operations, research on
selective fishing gear and methods including required devices
should be encouraged.
6) Research on the selectivity of trawls and purse seines should be
given priority.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
110
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
35
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.6 Energy optimization
8.6.1. States should promote
t h e d e v e l o p me n t o f
appropriate standards and
guidelines which leads to the
more efficient use of energy
i n harvesti ng and post
harvest activities within the
fisheries sector.
1) States should set up guidelines to use appropriate engines for
various types and sizes of fishing vessels which is particularly
applicable to small fishing boats that comprise the majority of
fishing vessels in the region.
8.6.2. States should promote
the development and transfer
of technology in relation to
energy optimization within
the fisheries sector and, in
particular, encourage owners
and managers of fishing
ve s s e l s t o f i t e ne r gy
optimization devices to their
vessels.
None.
8. 7 Prot ect i on of t he
Aquatic Environment
8.7.1. States should intro-
duce and enforce laws and
regulation based on the
International Convention for
the Prevention of Pollution
f r om Shi ps , 1973, as
modified by the Protocol of
1978 r e l at i ng t he r et o
(MARPOL. 73/78).
None.
8.7.2. Owners charterers and
managers of fishing vessels
should ensure that their
vessel s are fi tt ed wit h
appropriate equipment as
required by MARPOL. 73/78
and should consider fitting a
shipboard compactor or
incinerator to relevant classes
of vessels in order to treat
garbage and other shipboard
wastes generated during the
vessels normal service.
1) When necessary, States can elaborate their programs in
consultation with industry for promoting and facilitating the
relevant technology and equipment in the medium term to
reduce emissions of ozone depleting substances.
8.7.3. Owners charterers and
managers of fishing vessels
should minimize the taking
aboard of potential garbage
through proper provisioning
practices.
None.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
111
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
36
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.7.4. The crew of fishing
vessels should be conversant
wi t h pr oper shi pboar d
procedures in order to ensure
discharges do not exceed the
levels set by MARPOL
73/78. Such procedures
shoul d as a mi ni mum,
include the disposal of oily
waste and the handling and
storage of shipboard garbage.
None.
8. 8 Prot ect i on of t he
atmosphere
8.8.1 States should adopt
r el evant s t andar d and
guideline which include
provisions for the reduction
of dangerous substances in
exhaust gas emission.
None.
8.8.2. Owners, charterers and
managers of fishing vessels
should ensure that their
vessel s are fi tt ed wit h
e q u i p me n t t o r e d u c e
emissions of ozone depleting
substances. The responsible
crew members of fishing
vessels should be conversant
with the proper running and
maintenance of machinery on
board.
1) When necessary, States can elaborate their programs in
consultation with industry for promoting and facilitating the
relevant technology and equipment in the medium term.
8.8.3. Competent authori-ties
should make provision for
phasing out of the use of
chlorofluorocarbons (CFCs)
and transitional substances
such as hydorofluorocarbons
(HCFCs) in the refrigeration
system of fishing vessels and
shoul d ensure t hat t he
shipbuilding industry and
those engaged in the fishing
industry are informed of and
comply with such provision.
1) SEAFDEC as a regional fisheries organization may initiate
appropriate training programs on refrigeration systems using
appropriate refrigerants in order to provide a clear
understanding of the problems involved for further promotional
work in each participants country.
2) When necessary, States can elaborate their programs in
consultation with industry for promoting and facilitating the
relevant technology and equipment in the medium term.
8.8.4. Owners or managers of
fishing vessels should take
appropriate action to refit
existing vessels with alternate
refrigerants to CFCs and
HCFCs and alternatives to
Hal ons i n f i r e f i ght i ng
installations. Such alternatives
s h o u l d b e u s e d i n
specifications for all new
fishing vessels.
1) States should establish close linkages with domestic and foreign
manufacturers and engineering firms to establish more practical
strategies on the installation and importation of refrigeration and
fire fighting equipment into the country and take more proactive
action to solve the problem.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
112
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
37
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.8.5. States and owners,
charterers and managers of
fishing vessels as well as
fishers follows international
guidelines for the disposals
of CFCs, HCFCs and Halons.
None.
8.9 Harbours and landing
places for fishing vessels
8.9.1. States should take into
account, inter alia, the
following in the design and
construction of harbours and
landing places:
1) That safe havens for
f i s hi ng ves s el s and
adequate servicing facili-
ties for vessels, vendors
and buyers are provided;
2) That adequate fresh-water
supplies and sanitation
arrangement should be
provided;
3) Waste disposals systems
should be introduced,
including for the disposal
of oil, oily water and
fishing gear.
4) Pollution from fisheries
activities and external
s o u r c e s s h o u l d b e
minimized; and
5) Arrangement should be
made to combat the
effects of erosion and
siltation.
1) States should further elaborate the Code of Conduct in order to
take appropriate actions for sustainable fisheries development
taking into account the specific situation in the country
including as more comprehensive requirement of supplies and
fundamental facilities which have to be identified i.e. cleaning
water, ice etc.
2) Sustainable development of inland fisheries which is a very
important sub-sector in the region, has to be fully taken into
account not only for this paragraph but for other elements
which are relevant to inland fisheries.
3) State should take into account the needs of local boats (numbers
and size of fishing boats) and suitable places for construction of
harbours and landing places.
8.9.2 States should establish
an institutional framework
for selection or improvement
of sites for harbours for
fishing vessels, which allows
for consultation among the
authorities responsible for
coastal area management.
1) Criteria for site selection for the construction of harbours and
landing places must be carefully elaborated including protection
and avoidance of erosion and silting, ideal locations where port
facilities are fully utilized etc.
2) For the planning and construction of harbours, consultation with
all users and stakeholders will be required.
8. 10 Abandonment of
s t ruct ures and ot her
materials
8.10.1. States should ensure
t hat t he st andards and
guidelines for the removal of
redundant offshore structures
issued by the International
Maritime Organization are
followed. States should also
ensure that the competent
fisheries authorities are
1) States in coordination with concerned Government agencies,
should prepare guidelines for the removal of artificial structures
such as Artificial Reefs, FADs and stationary nets, installed and
abandoned in offshore as well as inshore waters. Fisheries
authorities should include in their regulations the installation and
abandonment of such structures. The owners should inform the
authorities whenever structures are installed or abandoned for the
sake of navigation and fishing operations and the avoidance of
accidents. Penalties should be imposed by coastal states to ensure
compliance with the regulations.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
113
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
38
Southeast Asian Fisheries Development Center
consulted prior to decisions
b e i n g ma d e o n t h e
abandonment of structures
and other materials by the
relevant authorities.
8.11 Artificial reefs and fish
aggregation devices
8.11.1. States, where appro-
pr i at e, shoul d devel op
policies for increasing stock
population and enhancing
fishing opportunities through
t h e u s e o f a r t i f i c i a l
structures, placed with due
regard to the safety of
navigation, on or above the
seabed or at the surface.
Research into the use of such
structures, including the
impacts on living marine
r e s o u r c e s a n d t h e
envi ronment, should be
promoted.
1) In addition to the development of national policies, Regional
organizations such as SEAFDEC should initiate regional policy
and guidelines on Artificial Reefs and Fish Aggregating
Devices in collaboration with its member countries, since the
topological and ecological situation of the aquatic environments
are different to the Temperate Zone.
2) Research work should be promoted with the objectives of
coastal fisheries management. Considering the effect of either
structures or materials, target areas should not be limited only
to Artificial Reefs and Fish Aggregating Devices but also to
such facilities as maricultures and stationary nets and other
artificial structures in the aquatic environment which have one
or more effect on the following:
- Effect to aggregate fish schools.
- Effect to attract spawners.
- Effect to limit certain fishing activities in the areas.
- Effect to promote the ownership concept over the water
surface by the fishers.
3) It should be understood that Artificial structures or materials
may have relatively positive effects on resource enhancement
and fisheries management in view of the scarcity of natural
reefs in the waters of the region.
8.11.2. States should ensure
that, when selecting the
materials to be used in the
creation of artificial reefs as
we l l as s el ect i ng t he
geographical location of such
artificial reefs, the provisions
of relevant international
conventions concerning the
environment and safety of
navigation are observed.
None.
8.11.3. States should within
the framework of coastal area
management plans, establish
management systems for
artificial reefs and fish
aggregation devices. Such
management systems should
require approval for the
construction and develop-
ment of such reefs and
devices and should take into
account the interests of
fishers, including artisanal
1) States should prepare legal frameworks to regulate and manage
both Artificial Reefs and Fish Aggregating Devices (FADs) in
collaboration with end users/fishers. Areas of concern should be
concentrated on navigational hazards, excessive numbers of
Fish Aggregating Devices (FADs) which lead to over-fishing
and catch of juvenile tuna and environmental impact including
change of water flows and erosion.
2) The Fish Aggregating Devices (FADs) placed in the high seas,
exclusive economic zones (EEZs) or archipelago seas also
needed to be marked to identify its owner and position. For
owner identification, a FAD should be marked with an
International Telecommunication Union Radio Call Sign
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
114
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
39
Southeast Asian Fisheries Development Center
and subsistence fishers. (IRCS) which identifies the name and address of the owners.
For position identification, a FAD should be marked with an
electronic device (transponder or radio beacon), a radar
reflector, or lamp as well as flags and/or shapes.
3) Consultation processes with fishing communities on the
deployment of artificial reefs should be undertaken because of
the impact of these structures on their fishing activities and
livelihood.
8.11.4. States should ensure
t h a t t h e a u t h o r i t i e s
responsible for maintaining
cartographic records and
charts for the purpose of
navi gat i on, as wel l as
r el evant envi r onment al
authorities, are informed
prior to the placement or
removal of artificial reefs or
fish aggregating devices.
1) With respect to artificial reefs placed in coastal waters, the
coastal communities, in particular fisher organizations, should
be well informed through notification of the existence of such
structures. Where necessary, the establishment of reasonable
safety zones around the artificial reefs, not exceeding a distance
of 500 m can be applied. This safety zone does not mean a
closed fishing area, but to warn the fisher not to operate certain
fishing gear that are easily damaged by the structure.
2) With respect to FADs, the local fishers organizations should be
well informed through notification about the existence of FADs
in their fishing areas so that they can avoid such devices for the
safety of their fishing operations.
3) Information on the deployment of artificial reefs and FADs
should be given to the appropriate agencies. These agencies
should also be informed when the FADs have been lost or have
been removed with view to updating the records.
4) SEAFDEC may initiate regional information on the location of
Artificial Reefs and Fish Aggregating Devices through its
ATLAS upon request and collaboration by the State.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
115
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
40
Southeast Asian Fisheries Development Center
CHAPTER V: FOLLOW-UP ACTIVITIES
REGIONAL NETWORK OF FISHING TECHNOLOGISTS
During the Expert Consultation on the Regionalization of the Code of Conduct for
Responsible Fisheries, the establishment of a Regional Network of Fishing Technologists (with its
sub Regional Network of the Network of Fishing Gear Technologist) was agreed as a mechanism
to expedite regional research and related work through E- mail connection among the researchers
in each technical subject.
FOLLOW UP ACTIVITIES
As mentioned above, the regional guidelines for Article 8 of the CCRF is a first step in the
long process toward achievement of sustainable fisheries in the Southeast Asian region. States
may take necessary action to appropriately manage the fisheries in their countries utilizing the
regional guidelines as a base. These may include 1) to set up various working groups for the
required areas further clarifying the issues, 2) to appropriately improve the national legal
instruments, 3) to promote the required research in order to identify more detailed information, 4)
to prepare technical guidelines to further clarify the specific subjects and, 5) to initiate various
action identified in the process of the preparation of the regional guidelines.
Among the various activities, the States may take immediate action on the required
research providing each State with a more clear understanding and detailed information on the
issues and may eventually facilitate prioritized State action toward the achievement of sustainable
fisheries. The following are a list of research in support of the implementation of the CCRF in the
region, identified through the process of the preparation of the regional guidelines.
Policy Research
General Principles. Verification of each article of the relevant international instruments,
8.1.2. Authorization mechanisms to fish
8.2.1. Identification of required information other than fisheries statistics data
8.4.4. Socio-economic analysis on the adaptability of selective fishing gear
8.4.5. Exchange of research capability in the region
8.4.7. Research on degraded coastal habitats
8.10.1. Guidelines for the removal of artificial structures
8.11.1. Research work on artificial reefs in line with coastal fisheries management
Technical Research
8.1.3. Improvement of the fisheries statistical system
8.2.4. Review of the existing marking systems
8.4.2. Criteria to identify illegal fishing gear and practices
8.4.3. Qualitative and quantitative information of the composition of discards
8.4.3. Promotion of selective fishing gear designs and devices
8.4.4. Improvement of survival rate of escaping fish in the designing of gear
8.4.6. Research to avoid ghost fishing.
8.4.6. Research on the extent of habitat disturbance caused by fishing gear
8.5.1. Research on the discard from shrimp trawl fishing
8.5.1. Fish behaviour studies
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
116
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
41
Southeast Asian Fisheries Development Center
8.5.2. Reviews of traditional fishing
8.5.3. Research on multispecies composition
8.5.4. Research on the selectivity of trawls and purse seines
SEAFDEC, as a regional organization, in collaboration with its member countries, will
further develop programs to facilitate the implementation of the CCRF in the region. Among
which, the following can be the potential areas for SEAFDEC programs identified through the
process of the preparation of Regional Guidelines.
Improvement of fisheries statistics (Para. 8.1.3.): Existing SEAFDEC Programs on the Fisheries
Statistics can be further improved.
Safety standards of small scale fishing boats (Para. 8.1.5.): Appropriate Programs can be
developed in collaboration with the regional core group.
Development of training material in line with the CCRF (Para.8.1.10.): Preparation of training
materials in line with the CCRF is already planned.
Authorizations to fish (Para.8.2.4.): Existing mechanisms as the Working Group for Policy
Formulation can take the subject as an initiative in collaboration with the FAO. In addition,
existing programs on Sustainable Management for Coastal Fisheries (MSCF)can take the
issue into its program.
Illegal fishing (Para.8.4.2.): Programs on the preparation of fishing gear monographs can be
expanded.
Specific contents of fishing information (Para.8.4.3.): Existing mechanisms as the Working
Group for Policy Formulation can take the subject as an initiative.
Minimization of unwanted and incidental catch (Para.8.4.5.): Existing programs to promote
Juvenile and Trash Fish Excluder Device (JTED) can cover this issue.
Promotion of Fishing Gear Selectivity (Para 8.5.1.): Through the Network of Fishing Gear
Technologists and Cooperative Research for Fishing Gear Technology in Asia (CRAFT),
research work on fishing gear selectivity will be promoted.
Standard methodologies for research on gear selectivity (Para. 8.5.4.): Through the Network
of Fishing Gear Technologist and Cooperative Research for Fishing Gear Technology in
Asia (CRAFT), standardization of methodology on fishing gear selectivity will be
promoted.
Environmentally friendly refrigeration training (Para. 8.8.3.): Appropriate training courses can
be programmed into the regular program activities.
Regional policy on artificial reefs (Para.8.11.1.): Existing mechanisms as the Working Group
for Policy Formulation can take a leading role in collaboration with MFRDMD of
SEAFDEC and member countries.
Utilization of the digitized ATLAS for the location of Artificial reefs (Para 8.11.4.) : Existing
Program on the Regional ATLAS can be expanded to cover the issues upon request and in
cooperation with member countries.
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
117
Southeast Asian Fisheries Development Center
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
42
Southeast Asian Fisheries Development Center
At the conclusion of the Expert Consultation on the Regionalization of the Code of Conduct
for Responsible Fisheries Phase 1: Responsible Fishing Operations from 9-12 November 1998 in
Chiang Mai, Thailand. States participating and SEAFDEC have confirmed the commitment of their
Governments and organizations for the effective implementation of the CCRF through their activities
including the foregoing.
Group Photo of Fishing Gear Experts
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
118
Southeast Asian Fisheries Development Center
4
9
L
I
S
T

O
F

M
E
M
B
E
R
S

O
F

F
I
S
H
I
N
G

G
E
A
R

T
E
C
H
N
O
L
O
G
I
S
T

A
N
D

F
I
S
H
I
N
G

T
E
C
H
N
O
L
O
G
I
S
T
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
A
u
s
t
r
a
l
i
a
E
a
y
r
s
*
M
r
.

S
t
e
v
e
M
a
n
a
g
e
r
A
u
s
t
r
a
l
i
a
n

M
a
r
i
t
i
m
e

C
o
l
l
e
g
e
P
.
O
.

B
o
x

2
1
,

B
e
a
c
o
n
s
f
i
e
l
d
,
T
a
s
m
a
n
i
a

7
2
7
0
,

A
u
s
t
r
a
l
i
a
(
0
3
)

6
3
-
3
5
4
4
2
4
(
0
3
)

6
3
-
3
5
4
4
5
9
s
.
e
a
y
r
s
@
f
m
e
.
a
m
c
.
e
d
u
.
a
u
M
o
u
n
s
e
y
*
D
r
.

R
i
c
h
a
r
d
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

P
r
i
m
a
r
y

I
n
d
u
s
t
r
y
a
n
d

F
i
s
h
e
r
i
e
s
G
O
P

B
o
x

9
9
0
,

D
a
r
w
i
n

N
T
0
8
0
1
,

A
u
s
t
r
a
l
i
a
(
0
8
)

8
9
9
9
-
4
3
2
1
(
0
8
)

8
9
8
1
-
8
9
6
1
R
m
o
u
n
s
e
y
@
o
z
e
m
a
i
l
.
c
o
m
.
a
u
M
u
l
h
o
l
l
a
n
d
*
M
r
.

E
d
w
a
r
d
A
b
o
r
i
g
i
n
a
l
L
i
a
i
s
o
n

O
f
f
i
c
e
r
N
o
r
t
h
e
r
n

T
e
r
r
i
t
o
r
y

D
i
v
i
s
i
o
n
P
.
O
.

B
o
x

9
9
0

D
a
r
w
i
n

N
T

0
8
0
1
,
A
u
s
t
r
a
l
i
a
(
0
8
)

8
9
9
9
-
4
1
0
1
(
0
8
)

8
9
8
1
-
1
4
7
5
B
r
u
n
e
i
M
a
i
l
*
M
r
.

M
o
h
a
m
m
a
d
H
e
a
d

o
f
F
i
s
h
e
r
m
e
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
P
.
O
.

B
o
x

2
1
6
1
B
a
n
d
a
r

S
e
r
i

B
e
g
a
w
a
n

1
9
2
1
,
B
r
u
n
e
i
3
8
3
0
6
7
,

3
8
2
0
6
8
3
8
2
0
6
9
C
a
m
b
o
d
i
a
C
h
o
c
h
*
M
r
.

N
h
e
a
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

O
f
f
i
c
e
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
P
.
O
.

B
o
x

5
8
2

#

1
8
6
,

N
o
r
o
d
o
m
B
l
v
d
.
,

K
h
a
n

C
h
a
m

C
a
r

M
o
n
,
P
h
n
o
m

P
e
n
h
,

C
a
m
b
o
d
i
a
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
C
a
t
f
i
s
h
@
c
a
m
n
e
t
.
c
o
m
.
k
h
S
o
t
h
r
i
t
h
*
M
r
.

H
e
n
g
D
e
p
u
t
y

C
h
i
e
f
E
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n

O
f
f
i
c
e
,

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
P
.
O
.

B
o
x

5
8
2

#

1
8
6
,

N
o
r
o
d
o
m
B
l
v
d
.
,

K
h
a
n

C
h
a
m

C
a
r

M
o
n
,
P
h
n
o
m

P
e
n
h
,

C
a
m
b
o
d
i
a
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
(
8
5
5
)

2
3
2
-
1
5
4
7
0
C
a
t
f
i
s
h
@
c
a
m
n
e
t
.
c
o
m
.
k
h
C
a
n
a
d
a
C
o
a
s
t
e
s
*
M
r
.

T
r
e
v
o
r

H
o
w
a
r
d
M
a
r
i
n
e

I
n
s
t
i
t
u
t
e
P
.
O
.

B
o
x

4
9
2
0

S
t
.

J
o
h
n

s
,
N
e
w
f
o
u
n
d
l
a
n
d

A
I
C

5
R
3
,
C
a
n
a
d
a
R
a
y
m
o
n
d
*
M
s
.

L
e
o
n
a

E
l
i
z
a
b
e
t
h
M
a
r
i
n
e

I
n
s
t
i
t
u
t
e
P
.
O
.

B
o
x

4
9
2
0

S
t
.

J
o
h
n

s
,
N
e
w
f
o
u
n
d
l
a
n
d

A
I
C

5
R
3
,
C
a
n
a
d
a
S
u
l
l
i
v
a
n
*
M
s
.

D
a
p
h
n
e

M
a
r
i
e
M
a
r
i
n
e

I
n
s
t
i
t
u
t
e
P
.
O
.

B
o
x

4
9
2
0

S
t
.

J
o
h
n

s
,
N
e
w
f
o
u
n
d
l
a
n
d

A
I
C

5
R
3
,
C
a
n
a
d
a
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
119
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
0
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
I
n
d
o
n
e
s
i
a
A
c
h
m
a
d
P
r
o
f
.

D
r
.

H
.
M
u
c
h
t
a
r
R
e
c
t
o
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

R
I
A
U
P
e
k
a
n
b
a
r
u
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
7
6
1
)

6
3
2
-
7
9
A
m
i
n
I
r
.

E
d
i

M
u
l
y
a
d
i
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

f
o
r

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s
J
a
l
a
n

M
u
a
r
a

B
a
r
u

U
j
u
n
g
,
K
o
m
p
l
e
k
s

P
e
l
a
b
u
h
a
n

P
e
r
i
k
a
n
a
n
S
a
m
u
d
e
r
a
,

J
a
k
a
r
t
a

1
4
4
4
0
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

6
6
0
-
2
0
4
4
(
6
2
2
1
)

6
6
1
-
2
1
3
7
b
p
p
l
@
j
a
k
a
r
t
a
.
w
a
s
a
n
t
a
r
a
.
n
e
t
.
i
d
B
a
r
u
s

M
M
D
r
.

I
r

H
r
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

f
o
r

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s
J
a
l
a
n

M
u
a
r
a

B
a
r
u

U
j
u
n
g
,
K
o
m
p
l
e
k
s

P
e
l
a
b
u
h
a
n

P
e
r
i
k
a
n
a
n
S
a
m
u
d
e
r
a
,

J
a
k
a
r
t
a

1
4
4
4
0
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

6
6
0
-
2
0
4
4
(
6
2
2
1
)

6
6
1
-
2
1
3
7
b
p
p
l
@
j
a
k
a
r
t
a
.
w
a
s
a
n
t
a
r
a
.
n
e
t
.
i
d
F
a
r
i
d
*
M
r
.

A
h
m
a
d
C
h
i
e
f
,

S
u
b
-
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f
F
i
s
h
i
n
g

V
e
s
s
e
l
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

G
e
n
e
r
a
l

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
J
l
.

H
a
r
s
o
n
o

R
o
o
m

N
o
.

3
R
a
g
u
n
a
n

P
a
s
a
r

M
i
n
g
g
u

T
r
o
m
o
l
P
o
s
.

N
o
.
:
1
7
9
4
/
J
K
S

J
a
k
a
r
t
a
S
e
l
a
t
a
n

1
2
5
5
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
7
8
0
-
4
1
1
6
7
8
0
-
3
1
9
6
,
7
8
0
-
1
9
4
8
H
a
l
u
a
n
*
D
r
.

J
o
h
n
E
x
p
e
r
t
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

I
P
B
K
a
m
p
u
s

I
P
B

D
a
r
m
a
g
a

1
6
6
8
0
,
B
o
g
o
r
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
-
2
5
)

1
8
2
-
1
0
3
7
(
6
2
-
2
5
)

1
6
2
-
1
1
7
1
L
a
o
p
i
p
s
p
@
i
n
d
o
.
n
e
t
.
i
d
K
a
t
i
a
n
d
a
g
h
o
I
r
.

E
l
o
f
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f


S
a
m
r
a
t
u
l
a
n
g
i
K
a
m
p
u
s

U
n
s
r
a
t
,

B
a
h
u
,

M
a
n
a
d
o
9
5
1
1
5
,

S
u
l
a
w
e
s
i
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
4
3
1
)

6
2
4
-
8
6
M
o
n
i
n
t
j
a
*
P
r
o
f
.

D
r
.

D
a
n
i
e
l
H
e
a
d
,

L
a
b
o
r
a
t
o
r
y
o
f

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
B
o
g
o
r

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
K
a
m
p
u
s

I
P
B
-
D
a
r
m
a
g
a
,

B
o
g
o
r
1
6
7
1
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
-
2
5
)

1
6
2
-
1
1
7
1
(
6
2
-
2
5
)

1
6
2
-
1
1
7
1
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
120
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
1
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
I
n
d
o
n
e
s
i
a
M
S
I
r
.

A
s
r
i
y
a
n
t
o
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

M
a
r
i
n
e
S
c
i
e
n
c
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f
D
i
p
o
n
e
g
o
r
o
J
a
l
a
n

H
a
y
a
m
n

W
u
r
u
k

4
-
4
,
S
e
m
a
r
a
n
g
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
4
)

4
7
4
-
6
9
8
,
3
1
1
-
5
2
5
,

3
1
0
-
9
6
5
M
u
r
d
i
y
a
n
t
o
D
r
.

B
a
m
b
a
n
g
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
R
e
s
o
u
r
c
e
s

U
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,

F
a
c
u
l
t
y
o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

B
o
g
o
r

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
K
a
m
p
u
s

I
P
B

D
a
r
m
a
g
a

B
o
g
o
r
1
6
6
8
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
5
1
)

6
2
2
-
9
3
5
(
6
2
2
5
1
)

3
2
2
-
2
5
8
N
a
i
n
g
g
o
l
a
n
D
r
.

C
h
a
n
d
r
a
C
h
a
i
r
m
a
n
,
F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

,

F
i
s
h
e
r
i
e
s

C
o
l
l
e
g
e
K
a
m
p
u
s

A
u
p
,

J
a
l
a
n

A
u
p
,
P
.
O
.

B
o
x

2
7
3
9
,

P
a
s
a
r

M
i
n
g
g
u
,
J
a
k
a
r
t
a

1
2
5
2
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

7
8
0
-
5
0
3
0
(
6
2
2
1
)

7
8
0
-
6
8
7
4
N
a
s
u
t
i
o
n
*
M
r
.

C
h
a
i
r
u
l
S
e
n
i
o
r

S
c
i
e
n
t
i
s
t
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s
J
a
l
a
n

M
u
a
r
a

B
a
r
u

U
j
u
n
g
,
K
o
m
p
l
e
k
s

P
e
l
a
b
u
h
a
n

P
e
r
i
k
a
n
a
n
S
a
m
u
d
e
r
a

M
u
a
r
a

B
a
r
u
,

J
a
k
a
r
t
a
1
4
4
4
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
-
2
1
)

6
6
0
-
2
0
4
4
(
6
2
-
2
1
)

6
6
1
-
2
1
3
7
K
a
n
l
u
t
m
b
@
i
n
d
o
s
a
t
.
n
e
t
.
i
d
S
o
n
d
i
t
a
D
r
.

H
M

F
e
d
i

A
l
f
i
a
d
i
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
R
e
s
o
u
r
c
e
s

U
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
,

F
a
c
u
l
t
y
o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

B
o
g
o
r

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
K
a
m
p
u
s

I
P
B

D
a
r
m
a
g
a

B
o
g
o
r
1
6
6
8
0
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
5
1
)

6
2
2
-
9
3
4
(
6
2
2
5
1
)

6
2
1
-
1
7
1
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
121
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
2
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
I
n
d
o
n
e
s
i
a
T
a
m
p
u
b
o
l
o
n
I
r
.

G
o
m
a
l
H
e
a
d
,

S
u
b
-
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f
F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
S
u
b
-
D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,

D
i
r
e
c
t
o
r
a
t
e

o
f
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
J
a
l
a
n

H
a
r
s
o
n
o

R
m
.

N
o
.

3
,
R
a
g
u
n
a
n
,

P
a
s
a
r

M
i
n
g
g
u
,
J
a
k
a
r
t
a
,

1
2
5
5
0
,

T
r
o
m
o
l

P
o
s
.

N
o
.
1
7
9
4
/
J
K
S
,

I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
2
1
)

7
8
0
-
4
1
1
6
t
o

1
9
(
6
2
2
1
)

7
8
0
-
3
1
9
6
T
u
p
a
m
a
h
u
I
r
.

A
g
u
s
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

P
a
t
t
i
m
u
r
a
K
a
m
p
u
s

U
n
p
a
t
i
,

A
m
b
o
n
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
Z
a
i
n
u
r
i
D
r
.

M
u
h
a
m
m
a
d
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

M
u
l
a
w
a
r
m
a
n
K
a
m
p
u
s

G
u
n
u
n
g

K
e
l
u
a
,
S
a
m
a
r
i
n
d
a
,

K
a
l
i
m
a
n
t
a
n

T
i
m
u
r
,
I
n
d
o
n
e
s
i
a
(
6
2
5
4
1
)

4
1
1
-
1
8
e
x
t
.

5
1
6
,
2
7
0
-
2
8
2
J
a
p
a
n
A
k
i
y
a
m
a
D
r
.

S
e
i
j
i
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
a
k
i
y
a
m
a
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
A
n
r
a
k
u
M
r
.

K
a
z
u
h
i
k
o
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,
K
a
g
o
s
h
i
m
a

C
i
t
y
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
(
8
1
)

2
8
6
-
4
2
4
2
9
9
-
2
8
6
-
4
0
1
5
A
r
i
m
o
t
o
*
P
r
o
f
.

D
r
.

T
a
k
a
f
u
m
i
P
r
o
f
e
s
s
o
r
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
4
7
0
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
3
6
0
T
a
r
i
m
o
t
o
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
C
h
o
p
i
n
*
D
r
.

F
r
a
n
k
A
d
v
i
s
o
r

f
o
r
T
r
a
i
n
i
n
g

a
n
d
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
J
I
C
A
,

K
I
F
T
C
5
-
2
5
-
1
,

Y
o
k
o
s
u
k
a

C
i
t
y
,

N
a
s
a
i
,
K
a
n
a
g
a
w
a
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
4
6
)

8
5
7
-
2
2
5
1
(
8
1
-
4
6
)

8
5
7
-
2
2
5
4
F
c
h
o
p
i
n
@
j
i
c
a
.
g
o
.
j
p
F
u
j
i
m
o
r
i
D
r
.

Y
a
s
u
z
u
m
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o

0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
1
3
)

8
4
0
-
8
8
3
2
(
8
1
-
1
3
)

8
4
3
-
5
0
1
5
F
u
j
i
i
s
h
i
P
r
o
f
.

A
k
i
o
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
s
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
6
-
5
1
1
1

e
x
t
.

2
4
3
8
3
2
-
8
6
-
7
4
3
2
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
122
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
3
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
J
a
p
a
n
F
u
k
u
d
a
M
r
.

K
o
i
c
h
i
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
s
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
6
-
5
1
1
1

e
x
t
.

2
3
6
8
3
2
-
8
6
-
7
4
3
2
F
u
w
a
D
r
.

S
h
i
g
e
r
u
K
a
g
o
s
h
i
m
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
8
9
0
-
0
0
5
6
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
9
9
)

2
8
6
-
4
2
3
1
(
8
1
-
9
)

9
2
8
6
-
4
0
1
5
H
a
s
e
g
a
w
a
D
r
.

E
i
i
c
h
i
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
4
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
e
i
h
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
H
i
r
a
i
s
h
i
D
r
.

T
o
m
o
n
o
r
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o

0
4
1
-
0
8
2
1
,

J
a
p
a
n
I
m
a
i
E
m
e
r
i
t
u
s

P
r
o
f
.
T
a
k
e
h
i
k
o
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
8
9
0
-
0
0
5
6
,

J
a
p
a
n
2
2
0
-
5
9
8
7
9
9
-
2
2
0
-
5
9
8
7
I
n
a
d
a
M
r
.

H
i
r
o
s
h
i
4
-
5
-
7

K
o
n
a
n
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
5
4
6
3
-
0
4
7
6
3
-
5
4
6
3
-
6
0
9
2
i
n
a
d
a
h
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
I
n
o
u
e
*
D
r
.

Y
o
s
h
i
h
i
r
o
C
h
i
e
f

R
e
s
e
a
r
c
h
C
o
o
r
d
i
n
a
t
o
r
J
a
p
a
n

N
a
t
i
o
n
a
l

R
e
s
e
a
r
c
h
I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
E
b
i
d
a
i
,

H
a
s
a
k
i
;

K
a
s
h
i
m
a
,
I
b
a
r
a
k
i

3
1
4
-
0
4
2
1
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
4
)

7
9
4
4
-
5
9
2
0
(
8
1
-
4
)

7
9
4
4
-
1
8
7
5
I
n
o
u
e
D
r
.

S
a
t
o
r
u
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
s
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
I
s
h
i
z
a
k
i
M
r
.

M
u
n
e
c
h
i
k
a
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,
K
a
g
o
s
h
i
m
a

C
i
t
y
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
2
8
6
-
4
2
3
2
9
9
-
2
8
6
-
4
0
1
5
K
a
w
a
m
u
r
a
P
r
o
f
.

G
u
n
z
o
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,
K
a
g
o
s
h
i
m
a

C
i
t
y
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
2
8
6
-
4
2
4
0
9
9
-
2
8
6
-
4
0
1
5
k
a
w
a
m
u
r
a
@
s
h
a
r
k
.
f
i
s
h
.
k
a
g
o
s
h
i
m
a
.
u
.
a
c
.
j
p
K
n
e
h
i
r
o
P
r
o
f
.

H
a
r
u
y
u
k
i
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
4
-
5
-
7

K
o
n
a
n
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,
T
o
k
y
o
,

1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
k
a
n
e
h
i
r
o
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
K
o
i
d
o
M
r
.

T
a
k
a
s
h
i
1
-
1
4
,

B
u
n
k
y
o
-
m
a
c
h
i
,

N
a
g
a
s
a
k
i
C
i
t
y
,

N
a
g
a
s
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
123
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
4
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
J
a
p
a
n
K
o
j
i
m
a
D
r
.

T
a
k
a
h
i
t
o
K
a
m
e
i
n
o
,

F
u
j
i
s
a
w
a

C
i
t
y
,
K
a
n
a
g
a
w
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
1
-
6
2
4
1
4
6
6
-
8
2
-
1
8
1
9
t
k
o
j
i
m
a
@
b
r
s
.
n
i
h
o
n
.
u
.
a
c
.
j
p
M
a
t
s
u
o
k
a
*
P
r
o
f
.

D
r
.

T
a
t
s
u
r
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
K
a
g
o
s
h
i
m
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
8
9
0
-
0
0
5
6
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
9
)

9
2
8
6
-
4
2
4
1
(
8
1
-
9
)

9
2
8
6
-
4
0
1
5
,
9
2
8
6

4
2
4
2
m
a
t
s
u
o
k
a
@
s
h
a
r
k
.
f
i
s
h
.
k
a
g
o
s
h
i
m
a
-
u
.
a
c
.
j
a
M
a
t
s
u
s
h
i
t
a
D
r
.

Y
o
s
h
i
k
i
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
2
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
y
o
s
h
i
k
i
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
M
a
t
u
d
a
P
r
o
f
.

K
o
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
m
a
t
u
d
a
@
t
o
k
y
o
.
u
.
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
M
i
k
a
m
i
D
r
.

T
a
k
a
y
o
s
h
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,

J
a
p
a
n

0
4
1
-
0
8
2
1
M
i
t
u
h
a
s
i
*
M
r
.

T
a
k
a
h
i
s
a
R
e
s
e
a
r
c
h

S
t
u
d
e
n
t
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
4
7
4
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
3
9
9
T
a
k
a
m
@
g
o
l
.
c
o
m
M
i
u
r
a
P
r
o
f
.

T
e
i
s
u
k
e
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,

0
4
1
-
0
8
2
1
,
J
a
p
a
n
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
2
9
8
1
-
1
3
8
-
4
3
-
5
0
1
5
M
o
u
r
i
M
r
.

M
a
s
a
h
i
k
o
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i
,

Y
a
m
a
g
u
c
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
N
a
g
a
m
a
t
s
u
M
r
.

K
i
m
i
a
k
i
2
-
7
-
1
,

N
a
g
a
t
a

H
o
n
m
a
c
h
i
,
S
i
m
o
n
o
s
e
k
i

C
i
t
y
,

Y
a
m
a
g
u
c
h
i
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
8
6
-
5
1
1
1
e
x
t
.

3
9
8
8
3
2
-
8
6
-
7
4
3
2
n
a
g
a
m
a
t
u
@
f
i
s
h
.
u
.
a
c
.
j
p
N
a
s
h
i
m
o
t
o
P
r
o
f
.

K
a
t
s
u
a
k
i
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,

0
4
1
-
0
8
2
1
,
J
a
p
a
n
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
3
9
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
3
9
N
i
s
h
i
n
o
k
u
b
i
P
r
o
f
.

H
i
d
e
y
u
k
i
1
-
1
4
,

B
u
n
k
y
o
-
m
a
c
h
i
,

N
a
g
a
s
a
k
i
C
i
t
y

N
a
g
a
s
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,
J
a
p
a
n
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
124
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
5
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
J
a
p
a
n
S
h
i
g
e
r
u
*
D
r
.

F
u
w
a
P
r
o
f
e
s
s
o
r
K
a
g
o
s
h
i
m
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
S
h
i
m
o
a
r
a
t
a

4
-
5
0
-
2
0
,

K
a
g
o
s
h
i
m
a
8
9
0
-
0
0
5
6
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
9
9
)

2
8
6
-
4
2
3
1
(
8
1
-
9
9
)

2
8
6
-
5
5
0
7
F
u
w
a
@
d
o
l
p
h
i
n
.
f
i
s
h
.
k
a
g
o
s
h
i
m
a
-
u
.
a
c
.
j
p
S
h
i
m
i
z
u
D
r
.

S
u
s
u
m
u
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,

0
4
1
-
0
8
2
1
,
J
a
p
a
n
s
u
s
@
f
i
s
h
.
h
o
k
u
d
a
i
.
a
c
.
j
p
T
a
k
e
m
u
r
a
P
r
o
f
.

A
k
i
r
a
T
o
k
a
i
*
A
s
s
o
c
.

P
r
o
f
.

D
r
.
T
a
d
a
s
h
i
A
s
s
o
c
i
a
t
e
P
r
o
f
e
s
s
o
r
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
4
7
4
(
8
1
-
3
)

5
4
6
3
-
0
3
9
9
T
o
k
a
i
@
t
o
k
y
o
-
u
-
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
W
a
t
a
n
a
b
e
M
r
.

T
o
s
h
i
h
i
r
o
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
1
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
t
o
s
h
i
h
i
r
o
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
X
i
a
n
g
D
r
.

F
u
T
o
k
y
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
o
n
a
n

4
-
5
-
7
,

M
i
n
a
t
o
-
k
u
,

T
o
k
y
o
1
0
8
-
8
4
7
7
,

J
a
p
a
n
f
u
x
i
a
n
g
@
t
o
k
y
o
.
u
.
f
i
s
h
.
a
c
.
j
p
Y
a
m
a
g
u
c
h
i
M
r
.

Y
a
s
u
h
i
r
o
1
-
1
4
,

B
u
n
k
y
o
-
m
a
c
h
i
,

N
a
g
a
s
a
k
i
C
i
t
y

N
a
g
a
s
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
7
-
1
1
1
e
x
t
.

3
1
2
9
9
5
8
-
4
4
-
3
5
1
6
a
y
u
t
r
a
p
@
n
e
t
.
n
a
g
a
s
a
k
i
.
u
.
a
c
.
j
p
Y
a
m
a
m
o
t
o
D
r
.

K
a
t
s
u
t
a
r
o
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,

0
4
1
-
0
8
2
1
,
J
a
p
a
n
Y
a
m
a
n
e
D
r
.

T
a
k
e
s
h
i
3
3
2
7
-
2
0
4
,

N
a
k
a
m
a
c
h
i
,

N
a
r
a
C
i
t
y
,

N
a
r
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
3
-
1
5
1
1
e
x
t
.

3
2
1
1
7
4
2
-
4
3
-
2
9
7
0
y
a
m
a
n
e
t
y
@
n
a
r
a
.
k
i
n
d
a
i
.
a
c
.
j
p
Y
a
m
a
s
h
i
t
a
D
r
.

N
a
r
i
h
a
r
u
H
o
k
k
a
i
d
o

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
3
-
1
-
1
,

M
i
n
a
t
o
-
m
a
c
h
i
,

H
a
k
o
d
a
t
e
C
i
t
y
,

H
o
k
k
a
i
d
o
,

0
4
1
-
0
8
2
1
,
J
a
p
a
n
8
1
-
1
3
8
-
4
0
-
8
8
5
1
8
1
-
1
3
8
-
4
3
-
5
0
1
5
Y
a
m
a
z
a
k
i
M
r
.

S
h
i
n
t
a
r
o
E
b
i
-
D
a
i
,

H
a
s
a
k
i
,

K
a
s
h
i
m
a
-
g
u
n
,
I
b
a
r
a
k
i

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
4
4
-
5
9
5
1
4
7
9
-
4
4
-
6
2
2
1
m
a
r
i
m
o
@
n
r
i
f
e
.
a
f
f
r
c
.
g
o
.
j
p
Y
o
s
h
i
h
a
r
a
D
r
.

K
i
y
o
s
h
i
K
a
m
e
i
n
o
,

F
u
j
i
s
a
w
a

C
i
t
y
,
K
a
n
a
g
a
w
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,

J
a
p
a
n
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
125
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
6
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
L
a
o
s
S
o
m
t
h
a
b
o
u
n
*
M
r
.

B
o
u
n
t
h
i
a
n
e
D
e
p
u
t
y

C
h
i
e
f
S
a
v
a
n
n
a
k
h
e
t

L
i
v
e
s
t
o
c
k

a
n
d
F
i
s
h
e
r
i
e
s

S
e
c
t
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

L
i
v
e
s
t
o
c
k

a
n
d
F
i
s
h
e
r
i
e
s
P
.
O
.

B
o
x

8
1
1
,

V
i
e
n
t
i
a
n
e
,

L
a
o
s
0
0
7
-
8
6
5
-
2
1
-
4
1
6
7
M
a
l
a
y
s
i
a
A
b
d
.

R
a
h
m
a
n
M
r
.

A
b
u

B
a
k
a
r
M
a
l
a
y
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,

C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
2
1
0
8
0

K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,
M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
i
l
p
m
@
t
m
.
n
e
t
.
m
y
A
b
d
.

R
a
h
m
a
n
M
r
.

F
a
u
z
i
M
a
l
a
y
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,

C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
2
1
0
8
0

K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,
M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
i
l
p
m
@
t
m
.
n
e
t
.
m
y
G
a
m
b
a
n
g
M
r
.

A
l
b
e
r

C
h
u
a
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
a
r
a
w
a
k

B
r
a
n
c
h
J
a
l
a
n

P
e
r
b
a
d
a
n
a
n
,

B
i
n
t
a
w
a
,
P
e
t
i

S
u
r
a
t

2
2
4
3
9
3
7
4
4

K
u
c
h
i
n
g
,
M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
8
2
)

3
3
4
-
1
4
4
(
6
0
8
2
)

3
3
1
-
2
8
1
f
r
i
s
w
a
k
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
I
b
r
a
h
i
m
D
r
.

S
h
a
k
r
i
F
a
c
u
l
t
y

o
f

A
p
p
l
i
e
d

S
c
i
e
n
c
e

a
n
d
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

P
u
t
r
a

M
a
l
a
y
s
i
a
2
1
0
3
0

M
e
n
g
a
b
a
n
g

T
e
l
i
p
o
k
,
T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
6
9
-
6
4
1
1
,
(
6
0
9
)

6
6
9
-
6
4
1
2
(
6
0
9
)

6
6
9
-
4
6
6
0
s
a
k
r
i
@
u
p
m
t
.
e
d
u
.
m
y
I
s
h
a
k
M
r
.

R
a
h
m
a
M
a
l
a
y
s
i
a
n

F
i
s
h
e
r
i
e
s

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,

C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
2
1
0
8
0

K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,
M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
(
6
0
9
)

6
7
2
-
1
4
1
i
l
p
m
@
t
m
.
n
e
t
.
m
y
L
a
j
i
s
*
M
r
.

R
a
z
a
l
i

b
i
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

O
f
f
i
c
e
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
8
t
h

&

9
t
h

F
l
.
,

W
i
s
m
a

T
a
n
i
,
J
a
l
a
n

S
u
l
t
a
n

S
a
l
a
h
u
d
d
i
n

5
0
6
2
8
,
K
u
a
l
a

L
u
m
p
u
r
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
0
3
)

2
9
5
-
4
6
2
9
(
0
3
)

2
9
1
-
0
3
0
5
k
c
k
s
0
1
@
d
o
f
.
m
o
a
.
m
y
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
126
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
7
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
M
a
l
a
y
s
i
a
S
e
n
i
n
M
r
.

I
r
m
a
n
F
i
s
h
e
r
y

R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e
8
9
4
0
0

L
i
k
a
s
,

S
a
b
a
h
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
8
8
)

4
2
8
-
4
1
5
,
(
6
0
8
8
)

4
2
8
-
4
1
6
(
6
0
8
8
)

4
2
5
-
8
9
0
i
r
m
a
n
@
p
p
p
s
.
p
o
.
m
y
M
y
a
n
m
a
r
A
y
e
*
U

K
h
i
n

M
a
u
n
g
D
e
p
u
t
y

D
i
r
e
c
t
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
S
i
n
-
M
i
n

R
d
.
,

A
h
l
o
n
e

T
o
w
n
s
h
i
p
,
Y
a
n
g
o
n
,

M
y
a
n
m
a
r
(
0
9
5
)

0
1
-
2
2
8
2
5
8
(
0
9
5
)

0
1
-
2
8
9
7
1
1
T
h
i
h
a
*
U

H
t
u
n
O
f
f
i
c
e
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
S
i
n
-
M
i
n

R
d
.
,

A
h
l
o
n
e

T
o
w
n
s
h
i
p
,
Y
a
n
g
o
n
,

M
y
a
n
m
a
r
(
0
9
5
)

0
1
-
2
2
8
2
5
8
(
0
9
5
)

0
1
-
2
8
9
7
1
1
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
A
b
a
o
M
r
.

E
u
g
e
n
e
F
l
e
e
t

M
a
n
a
g
e
r
F
l
e
e
t

D
i
v
i
s
i
o
n
,

M
A
R

F
i
s
h
i
n
g
C
o
.
,
R
e
c
o
d
o
,

Z
a
m
b
o
a
n
g
a

C
i
t
y
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

7
0
0
0
(
6
3
2
)

9
9
1
-
3
7
5
2
(
6
3
2
)

8
1
0
-
2
0
9
4
A
g
u
i
l
a
r
D
r
.

G
l
e
n
n

O
.
P
r
o
f
e
s
s
o
r
I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&
O
c
e
a
n
o
l
o
g
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n

t
h
e

V
i
s
a
y
a
s
M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
8
1
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
8
1
I
n
f
o
.
u
p
v
@
i
l
o
i
l
o
.
n
e
t
A
l
b
a
M
r
.

E
l
m
e
r

B
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
F
A
R
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a
B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
3
7
2
-
5
0
5
6
B
f
a
r
n
m
f
d
@
i
n
f
o
.
c
o
m
.
p
h
A
l
i
m
o
d
i
a
n
M
r
.

A
l
l
a
n

V
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l
C
e
n
t
e
r

C
h
i
e
f

I
V
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g

I
n
s
t
i
t
u
t
e
F
T
C
/
A
C
A
,

G
u
i
n
t
a
s
,

H
a
m
t
i
c
,
A
n
t
i
q
u
e
,

R
e
g
i
o
n

V
I
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
3
3
)

9
2
8
-
7
3
9
7
(
6
3
3
3
)

3
3
6
-
4
2
2
1
A
l
m
o
n
t
e
M
r
.

R
e
n
a
t
o

B
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a
B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
3
7
2
-
5
0
5
6
B
a
b
a
r
a
n
M
r
.

R
i
c
a
r
d
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n
t
h
e

V
i
s
a
y
a
s
,

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

O
c
e
a
n
o
l
o
g
y

M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
5
3
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
1
4
3
(
0
3
3
)

3
3
8
-
1
5
3
4
I
n
f
o
.
u
p
v
@
i
l
o
i
l
o
.
n
e
t
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
127
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
8
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
B
e
r
i
d
a
M
r
.

N
o
r
b
e
r
t
o
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l
C
e
n
t
e
r

C
h
i
e
f

I
V
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n

s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

C
a
l
b
a
l
o
g
a
n
,

W
e
s
t
e
r
n
S
a
m
a
r
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
5
8
)

2
5
1
-
2
4
9
7
(
0
5
5
)

2
5
1
-
2
4
9
7
B
u
e
n
M
r
.

E
l
i
e
z
e
r
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n

s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

T
a
b
a
c
o
,

A
l
b
a
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
5
2
)

4
8
7
-
4
1
6
7
C
h
a
m
M
r
.

G
e
o
r
g
e

C
h
u
a
B
o
a
t

O
p
e
r
a
t
o
r
L
i
n
g
a
y
e
n

G
u
l
f

C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
F
i
s
h
i
n
g

A
s
s
n
.

L
i
n
g
a
y
e
n
,
P
a
n
g
a
s
i
n
a
n

C
/
O

9
3

P
a
n
a
y
A
v
e
n
u
e
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
3
7
2
-
3
9
-
4
4
/
5
2
2
-
0
4
-
6
4
9
2
4
-
1
3
-
3
2
C
h
i
u
c
o
M
s
.

M
a
r
i
t
e
s
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a
B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
,
3
7
1
-
1
1
7
3
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
C
u
l
a
s
i
n
g
M
r
.

R
o
m
e
o

C
.
A
s
s
t
.

P
r
o
f
e
s
s
o
r
C
a
g
a
y
a
n

S
t
a
t
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,
C
o
l
l
e
g
e

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

A
v
a
r
r
i
,
C
a
g
a
y
a
n
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
D
i
c
k
s
o
n
*
M
s
.

A
l
m
a

C
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l
C
e
n
t
e
r

C
h
i
e
f

I
V
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
5
,
(
6
3
2
)

9
2
2
-
2
1
9
7
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
4
D
i
c
k
s
o
n
*
M
r
.

J
o
n
a
t
h
a
n

O
.
C
h
i
e
f
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
,
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
4
8
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
128
Southeast Asian Fisheries Development Center
5
9
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
D
o
m
e
n
d
e
n
M
r
.

N
e
s
t
o
r
R
e
g
i
o
n
a
l

D
i
r
e
c
t
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
e
l
d

U
n
i
t

#

1
,

S
a
n
F
e
r
n
a
n
d
o
,
L
a

U
n
i
o
n
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
7
2
)

4
1
5
-
0
1
2
(
0
7
2
)

4
1
5
-
0
1
3
(
0
7
2
)

4
1
5
-
0
8
5
D
r
i
l
o
n
,

J
r
.
*
M
r
.

C
e
s
a
r

M
.
U
n
d
e
r
s
e
c
r
e
t
a
r
y
f
o
r

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
R
e
l
a
t
i
o
n
s
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
E
l
l
i
p
t
i
c
a
l

R
d
.
,

D
i
l
i
m
a
n
,
Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

9
2
0
-
1
7
5
0
(
6
3
2
)

9
2
6
-
8
4
4
4
E
l
e
s
e
r
i
o
M
r
.

F
i
l
e
o
n
o
r

O
.
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
E
s
c
o
b
a
r
M
r
.

S
e
v
e
r
i
n
o
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

N
a
v
a
l

B
a
s
e
,

S
a
n
g
l
e
y
P
t
.
,

C
a
v
i
t
e

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
8
2
,
(
6
3
2
)

5
2
4
-
6
0
8
1
l
o
c
.

4
4
2
0
9
2
2
-
2
1
-
9
7
F
e
r
m
o
M
r
.

J
e
r
r
y
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l
C
e
n
t
e
r

C
h
i
e
f

I
V
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n

s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
t
a
.

M
o
n
i
c
a
,

P
u
e
r
t
o

P
r
i
n
c
e
s
a
C
i
t
y
,

P
a
l
a
w
a
n
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
4
8
)

4
3
3
-
4
4
7
8
(
0
4
8
)

4
3
3
-
4
4
7
3
A
t
i
p
p
c
@
p
a
l
.
c
o
m
F
e
r
n
a
n
d
o
M
r
.

B
e
n
e
b
e
r
t

R
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
F
A
R
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a
B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
F
l
o
r
e
s
D
r
.

E
f
r
e
n

E
d
.
P
r
o
f
e
s
s
o
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n
t
h
e

V
i
s
a
y
a
s
M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
3
3
)

3
1
5
-
8
1
4
3
,
3
3
8
-
1
5
3
4
(
6
3
3
3
)

3
1
5
-
8
3
5
3
F
r
a
n
c
i
s
c
o
M
r
.

P
e
d
r
o

A
.
P
r
o
f
e
s
s
o
r
Z
a
m
b
o
a
n
g
a

S
t
a
t
e

C
o
l
l
e
g
e

o
f
M
a
r
i
n
e

S
c
i
e
n
c
e
s

a
n
d
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,

Z
a
m
b
o
a
n
g
a

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
129
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
0
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
G
a
r
v
i
d
a
M
r
.

H
o
r
a
c
i
o
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
B
a
n
g
u
i

S
c
h
o
o
l

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
P
a
g
u
d
p
u
d

B
r
a
n
c
h
,

P
a
g
u
d
p
u
d
,
I
l
o
c
o
s

N
o
r
t
e
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
G
o
n
z
a
l
e
s
M
r
.

R
u
p
e
r
t
o

A
.
C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
y

R
e
s
e
a
r
c
h

&
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

F
o
u
n
d
a
t
i
o
n

I
n
c
.
4
t
h

F
l
.
,

C
h
a
m
p

B
l
d
g
.
,

B
o
n
i
f
a
c
i
o
D
r
i
v
e
,

P
o
r
t

A
r
e
a
,

M
a
n
i
l
a
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

9
2
0
-
3
0
2
7
,
(
6
3
2
)

9
2
6
-
0
4
3
7
,
(
6
3
2
)

5
2
7
-
3
2
1
6
(
6
3
2
)

5
2
7
-
5
7
4
3
J
a
n
e
M
r
.

M
a
r
c
i
a
l
P
r
o
f
e
s
s
o
r
M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
B
i
c
o
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s
,
T
a
b
a
c
o
,

A
l
b
a
y

4
5
1
1
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
J
e
s
u
s
M
r
.

A
r
s
e
n
i
o

S
.

D
e
C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
1
2
-
A

S
t
a
.

R
i
t
a

S
t
.
,

S
t
o
.

R
o
s
a
r
i
o
V
i
l
l
a
g
e
,

M
a
l
a
b
o
n
,

M
e
t
r
o
M
a
n
i
l
a
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

2
8
1
-
3
3
9
9
J
o
c
s
o
n
M
r
.

D
o
m
i
n
g
o
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a
B
l
d
g
.
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
,
(
6
3
2
)

3
7
1
-
1
1
7
3
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
K
a
l
b
i
M
r
.

S
a
i
d
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
e
l
d

U
n
i
t

#
9
,
Z
a
m
b
o
a
n
g
a

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
4
3
7
,
(
0
6
2
)

9
9
3
-
0
3
2
1
,
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
7
1
5
,
(
0
6
2
)

9
9
1
-
1
1
4
0
,
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
5
3
8
(
0
6
2
)

9
9
1
-
2
5
9
0
L
a
d
d
a
r
a
n
M
r
.

R
o
d
o
l
f
o
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
C
o
l
l
e
g
e

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

M
a
r
i
a
n
o
M
a
r
c
o
s

S
t
a
t
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
C
u
r
r
i
m
a
o
,

I
l
o
c
o
s

N
o
r
t
e
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
130
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
1
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
L
a
m
a
r
c
a
M
r
.

N
o
p
o
l
e
o
n
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n
A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,
Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
M
a
g
n
o
M
r
.

B
e
n
i
g
n
o

D
.
M
a
s
t
e
r
f
i
s
h
e
r
m
a
n
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
M
o
n
d
r
a
g
o
n
M
r
.

J
e
r
i
c
a
r
d
o

S
.
S
u
p
e
r
v
i
s
i
n
g
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
N
a
t
i
v
i
d
a
d
E
n
g
r
.

A
u
g
u
s
t
o
V
i
c
e

P
r
e
s
i
d
e
n
t
F
r
a
b
e
l
l
e

F
i
s
h
i
n
g

C
o
m
p
a
n
y
1
0
5
1

N
o
r
t
h

B
a
y

B
l
v
d
.
,

N
a
v
o
t
a
s
,
M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

2
8
1
-
3
1
2
2
,
(
6
3
2
)

2
8
1
-
3
1
2
6
(
6
3
2
)

2
8
1
-
2
8
3
9
P
a
l
a
t
t
a
o
M
r
.

E
l
p
i
d
i
o

R
.
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
R
e
g
i
o
n
a
l

O
f
f
i
c
e

N
o
.

2
,
T
u
g
u
e
g
a
r
a
o
,

C
a
g
a
y
a
n
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
P
a
s
t
o
r
a
l
M
r
.

P
r
o
s
p
e
r
o

C
.
S
u
p
e
r
v
i
s
i
n
g
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
N
a
v
a
l

B
a
s
e
,

S
a
n
g
l
e
y

P
t
.
,

C
a
v
i
t
e
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
8
2
,
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
5
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
4
P
e
r
e
z
M
r
.

M
a
r
c
o

A
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
i
r
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,

A
r
c
a
d
i
a
B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
131
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
2
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
P
r
a
d
o
M
r
.

V
a
l
e
n
t
i
n
o
I
n
s
t
r
u
c
t
o
r
D
o
n

M
a
r
i
a
n
o

M
a
r
c
o
s

M
e
m
o
r
i
a
l
,
S
t
a
t
e

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f
f
i
s
h
e
r
i
e
s
,

S
t
o
.

T
o
m
a
s
,

L
a

U
n
i
o
n
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
R
a
m
i
r
e
z
M
r
.

R
e
y
g
a
l
d
i
n
e
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

B
u
r
e
a
u

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c

R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
N
a
v
a
l

B
a
s
e
,

S
a
n
g
l
e
y

P
t
.
,

C
a
v
i
t
e
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
2
8
,
(
6
3
2
)

5
2
4
-
6
0
8
1
l
o
c
.

4
4
2
0
(
6
3
2
)

9
2
2
-
2
1
9
7
R
a
m
i
s
c
a
l
*
M
r
.

R
a
f
a
e
l
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
,
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
4
8
S
a
g
u
n
*
A
t
t
y
.

R
o
m
e
o

B
.

D
e
C
h
i
e
f

L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
e
r
F
i
s
h
e
r
i
e
s

R
e
s
o
u
r
c
e
s
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n

D
i
v
i
s
i
o
n
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

a
n
d

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
3
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
3
S
a
n
c
h
e
z
M
r
.

J
e
s
u
s

P
.
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
i
r
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
M
e
t
r
o

M
a
n
i
l
a

3
0
0
8
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
(
0
9
1
8
)

8
6
4
-
8
9
0
9
S
o
l
o
n
M
r
.

J
o
s
e
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n

s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

Z
a
m
b
o
a
n
g
a

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
6
2
)

9
9
1
-
5
1
2
8
S
u
d
e
r
i
o
M
r
.

E
d
u
a
r
d
o
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l
C
e
n
t
e
r

C
h
i
e
f
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n

s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

C
e
b
u
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
3
2
)

2
0
0
-
8
0
2
7
(
0
3
2
)

2
0
0
-
8
0
2
7
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
132
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
3
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
A
s
u
n
c
i
o
n
M
r
.

D
o
m
i
n
g
o

A
.
M
a
s
t
e
r
f
i
s
h
e
r
m
a
n
N
a
t
i
o
n
a
l

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v

t
C
e
n
t
e
r
,

B
F
A
R
,

N
a
v
a
l

B
a
s
e
C
o
m
p
o
u
n
d
,

S
a
n
g
l
e
y

P
t
.
,

C
a
v
i
t
e
C
i
t
y
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

5
2
4
-
2
0
8
2
,
(
6
3
2
)

3
7
3
-
7
4
4
5
T
i
o
n
g
s
o
n
M
r
.

R
o
b
e
r
t
o

C
.
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t

I
I
F
i
s
h
i
n
g

T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

D
i
v
i
s
i
o
n
,
B
u
r
e
a
u

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&

A
q
u
a
t
i
c
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,

8
6
0

Q
u
e
z
o
n

A
v
e
n
u
e
,
A
r
c
a
d
i
a

B
l
d
g
.
,

Q
u
e
z
o
n

C
i
t
y
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
1
(
6
3
2
)

3
7
2
-
5
0
5
6
T
o
g
o
n
o
n
M
r
.

E
d
g
a
r
d
o
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
e
l
d

U
n
i
t

N
o
.

X
I
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
M
a
g
s
a
y
s
a
y

A
v
e
.
,

D
a
v
a
o

C
i
t
y
,
P
h
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
2
)

2
2
4
-
1
7
8
4
,
(
6
3
2
)

2
2
2
-
3
1
7
6
(
6
3
2
)

6
3
6
-
2
5
T
o
m
a
n
e
n
g
M
r
.

J
i
m
m
y
S
e
n
i
o
r
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
i
s
t
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n

s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

A
p
a
r
r
i
,

C
a
g
a
y
a
n
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
7
2
)

8
2
2
-
8
0
5
9
V
e
n
t
u
r
a
M
r
.

A
n
d
r
e
w
A
q
u
a
c
u
l
t
u
r
a
l
C
e
n
t
e
r

C
h
i
e
f
R
e
g
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
m
e
n

s

T
r
a
i
n
i
n
g
C
e
n
t
e
r
,

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

T
r
a
i
n
i
n
g
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,

P
a
n
a
b
o
,

D
a
v
a
o

d
e
l
N
o
r
t
e
,

P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
0
8
4
)

6
2
8
-
4
3
3
7
(
0
8
4
)

6
2
8
-
4
3
3
7
r
f
t
c
p
a
1
1
@
w
e
b
b
i
a
g
.
c
o
m
V
i
l
l
o
s
o
D
r
.

E
n
r
i
c
o
P
r
o
f
e
s
s
o
r
I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

&
O
c
e
a
n
o
l
o
g
y
,

C
o
l
l
e
g
e

o
f
F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

o
f

t
h
e
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s

i
n

t
h
e

V
i
s
a
y
a
s
,
M
i
a
g
-
a
o
,

I
l
o
i
l
o

5
0
2
3
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
8
1
(
0
3
3
)

3
1
5
-
8
3
8
1
T
h
a
i
l
a
n
d
A
o
s
o
m
b
o
o
n
*
M
r
.

P
e
e
r
a
S
e
n
i
o
r

F
i
s
h
e
r
y
B
i
o
l
o
g
i
s
t
R
a
n
o
n
g

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
S
t
a
t
i
o
n
1
5
7

S
a
p
a
n

P
l
a

R
d
.
,

M
u
a
n
g
,
R
a
n
o
n
g

8
5
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
7
)

3
1
2
-
3
6
6
(
6
6
-
7
7
)

8
1
2
-
3
6
5
A
w
a
i
w
a
n
o
n
t
M
r
.

K
a
m
o
n
p
h
a
n
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
T
a
m
b
o
n

P
h
e
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
R
a
y
o
n
g

2
1
1
6
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
4
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
2
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
133
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
4
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
T
h
a
i
l
a
n
d
B
o
o
n
k
e
r
d
*
M
r
.

S
o
m
p
o
r
n
S
e
n
i
o
r

F
i
s
h
e
r
y
B
i
o
l
o
g
i
s
t
M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
8
9
/
1

S
o
i

S
a
p
a
n

P
l
a
,
C
h
a
r
e
o
n

K
r
u
n
g

R
d
.
,

S
a
t
h
o
r
n
B
a
n
g
k
o
k

1
0
1
2
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
4
9
8
1
t
o

2
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
0
4
6
1
,
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
4
3
s
o
m
p
o
r
n
b
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
C
h
a
n
t
k
u
s
o
r
n
M
r
.

K
o
r
n
v
i
t
A
n
d
a
m
a
n

S
e
a

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
T
a
m
b
o
n

A
o
k
h
a
r
m
,

M
u
a
n
g
D
i
s
t
r
i
c
t
,

P
h
u
k
e
t

8
3
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
8
t
o

9
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
9
C
h
a
r
u
c
h
i
n
d
a
M
r
.

M
i
c
k
m
i
n
C
h
i
e
f

o
f

S
e
a
T
u
r
t
l
e
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
S
t
a
t
i
o
n
S
e
a

T
u
r
t
l
e

C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n

S
t
a
t
i
o
n
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
K
l
a
e
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

R
a
y
o
n
g
,

2
1
1
6
0
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
1
6
-
0
9
6
,
(
6
6
-
3
8
)

6
5
7
-
4
6
6
(
6
6
-
3
8
)

6
5
7
-
4
6
6
C
h
i
t
r
a
p
o
n
g
M
r
.

S
u
p
o
l
S
e
n
i
o
r

B
i
o
l
o
g
i
s
t
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
3
7
/
2
1
9

S
o
i

R
a
m
c
h
a
m
h
a
e
n
g

1
0
4
,
S
a
p
a
n
s
o
u
n
y
,

B
a
n
g
k
o
k
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
1
)

3
7
3
-
5
5
6
4
,
(
6
6
-
2
)

8
2
4
-
8
0
7
0
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
9
5
2
8
H
e
m
n
u
k
u
l
*
M
r
.

M
a
n
u
s
D
i
r
e
c
t
o
r
F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

D
i
v
i
s
i
o
n
F
i
s
h

M
a
r
k
e
t
i
n
g

O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n

o
f
T
h
a
i
l
a
n
d
2
1
1

C
h
a
r
e
o
n

K
r
u
n
g

R
d
.
,
S
a
t
h
o
r
n

B
a
n
g
k
o
k

1
0
1
2
0
,
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
3
6
7
2
I
n
g
s
r
i
s
a
w
a
n
g
D
r
.

V
i
c
h
a
r
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s
R
e
s
e
a
r
c
h
e
r
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
B
a
n

P
h
e
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
R
a
y
o
n
g
,

2
1
1
6
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
4
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
3
h
h
a
r
u
k
a
@
b
k
k
.
l
o
x
i
n
f
o
.
c
o
.
t
h
v
i
c
h
a
r
n
i
@
h
o
t
m
a
i
l
.
c
o
m
J
i
t
r
a
p
o
n
g
M
r
.

S
u
p
o
l
R
o
y
a
l

P
r
o
j
e
c
t

D
i
v
i
s
i
o
n
,

D
O
F
,
T
h
a
i
l
a
n
d
K
a
m
o
n
r
a
t
*
D
r
.

W
o
n
g
p
r
a
t
h
o
m
F
i
s
h
e
r
i
e
s
B
i
o
l
o
g
i
s
t
M
u
s
e
u
m

&

A
q
u
a
r
i
u
m

D
i
v
i
s
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
C
h
a
t
u
c
h
a
k
,

B
a
n
g
k
o
k
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
8
5
2
2
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
9
0
w
o
n
g
p
a
t
k
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
134
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
5
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
T
h
a
i
l
a
n
d
K
u
a
n
t
a
n
o
m
M
r
.

N
a
v
i
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s
B
i
o
l
o
g
i
s
t
S
o
u
t
h
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r

(
S
M
D
E
C
)
7
9
/
1

V
i
c
h
i
e
n
c
h
o
m

R
d
.
,
M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

S
o
n
g
k
h
l
a
9
0
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
5
9
5
(
6
6
-
7
4
)

3
2
5
-
8
1
4
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
4
9
4
S
M
D
E
C
@
h
a
t
y
a
i
.
i
n
e
t
.
c
o
.
t
h
N
a
r
o
n
g
@
h
a
t
y
a
i
.
i
n
e
t
.
c
o
.
t
h
M
a
h
a
s
a
w
a
s
d
e
M
r
.

C
h
a
i
c
h
a
n
A
s
s
o
c
.

P
r
o
f
e
s
s
o
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

M
a
r
i
n
e

S
c
i
e
n
c
e
,
F
a
c
u
l
t
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
,

B
a
n
g
k
o
k
,
1
0
9
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
6
1
-
4
2
8
8
,
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
7
6
1
0
(
6
6
-
2
)

5
6
1
-
4
2
8
7
f
f
i
s
c
c
m
@
n
o
n
t
r
i
.
k
u
.
a
c
.
t
h
O
n
o
o
r
a
*
M
s
.

P
o
u
n
g
t
h
o
n
g
C
h
i
e
f
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

L
a
w
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
a
s
e
t
s
a
r
t

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

C
a
m
p
u
s
,
P
h
a
h
o
l
y
o
t
i
n

R
d
.
,

C
h
a
t
u
c
h
a
k
,
B
a
n
g
k
o
k

1
0
9
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
4
5
2
9
,
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
6
0
0
t
o

1
5

e
x
t
.

3
1
0
3
,
3
1
0
4
(
6
6
-
2
)

5
7
9
-
4
5
2
9
p
o
u
n
g
t
h
o
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
P
o
d
a
p
o
l
M
r
.

L
e
r
t
c
h
a
i
C
h
u
m
p
o
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
T
a
m
b
o
n

P
a
k
n
u
m
,

M
u
a
n
g
D
i
s
t
r
i
c
t
,

C
h
u
m
p
o
r
n

8
6
1
2
0
,
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
7
)

5
2
2
-
0
0
6
(
6
6
-
7
7
)

5
2
2
-
0
0
6
R
u
a
n
g
p
a
n
*
M
r
.

S
o
p
h
o
n
S
e
n
i
o
r

F
i
s
h
i
n
g
G
e
a
r

T
e
c
h
h
o
l
o
g
i
s
t
O
c
e
a
n
i
c

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
K
a
s
e
t
s
a
r
t

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

C
a
m
p
u
s
,
P
h
a
h
o
l
y
o
t
i
n

R
d
.
,

C
h
a
t
u
c
h
a
k
,
B
a
n
g
k
o
k

1
0
9
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
1
4
8
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
3
3
s
o
p
h
o
n
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
R
u
a
n
g
p
a
t
i
k
o
r
n
M
r
.

N
o
p
p
a
r
a
t
t
a
n
a
F
i
s
h
e
r
y

B
i
o
l
o
g
i
s
t
S
o
u
t
h
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
7
9
/
1

W
i
c
h
e
a
n
c
h
o
m

R
d
.
,

M
u
a
n
g
,
S
o
n
g
k
h
l
a

9
0
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
5
9
5
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
4
9
5
S
M
D
E
C
@
h
a
t
y
a
i
.
i
n
e
t
.
c
o
.
t
h
S
a
i
k
l
i
a
n
g
*
M
r
.

P
i
r
o
c
h
a
n
a
F
i
s
h
e
r
i
e
s
B
i
o
l
o
g
i
s
t
B
a
n
g
k
o
k

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
8
9
/
1

S
o
i

S
a
p
a
n

P
l
a
,
C
h
a
r
e
o
n

K
r
u
n
g

R
d
.
,

S
a
t
h
o
r
n
B
a
n
g
k
o
k

1
0
1
2
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
4
9
8
1
t
o

2
(
6
6
-
2
)

2
1
1
-
0
4
6
1
,
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
4
3
p
i
r
o
c
h
a
s
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
135
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
6
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
T
h
a
i
l
a
n
d
S
a
p
r
a
s
e
r
t
*
M
r
s
.

K
a
n
o
k
p
o
r
n
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
M
a
n
a
g
e
r
N
a
t
i
o
n
a
l

F
i
s
h
e
r
i
e
s

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
o
f

T
h
a
i
l
a
n
d
9
6
/
6
7
-
6
8

M
o
o

9
,

R
a
m
a

2
,

K
m
.

3
T
h
o
n
b
u
r
i
-
P
a
r
k
t
h
o
r
,

B
a
n
g
m
o
d
,
J
o
m
t
h
o
n
g
,

B
a
n
g
k
o
k

1
0
1
5
0
,
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
5
2
-
0
5
7
1
t
o

2
(
6
6
-
2
)

4
5
2
-
0
5
7
3
S
i
n
g
t
h
o
t
o
n
g
M
r
.

U
t
a
i
C
o
a
s
t
a
l

F
i
s
h
i
n
g

G
r
o
u
n
d
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t

a
n
d

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
S
e
c
t
i
o
n
B
a
n
g
k
o
k

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
P
h
a
h
o
l
y
o
t
h
i
n

R
d
.
,

B
a
n
g
k
h
e
a
n
,
B
a
n
g
k
o
k

1
0
9
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

5
6
2
-
0
5
4
3
S
i
r
i
p
e
t
c
h
M
r
.

A
m
n
a
r
d
S
o
u
t
h
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
o
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
7
9
/
1

V
i
c
h
i
a
n
c
h
o
m

R
d
.
,

T
a
m
b
o
n
B
a
o
y
a
n
g
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
S
o
n
g
k
h
l
a

9
0
0
0
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
4
)

3
2
5
-
8
1
4
t
o

5
(
6
6
-
7
4
)

3
1
2
-
4
9
5
S
o
n
g
c
h
i
t
s
a
w
a
t
D
r
.

A
n
u
c
h
a
E
a
s
t
e
r
n

M
a
r
i
n
e

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
,

D
O
F
T
a
m
b
o
n

P
h
e
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
R
a
y
o
n
g

2
1
1
6
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
4
(
6
6
-
3
8
)

6
5
1
-
7
6
2
T
a
n
t
i
v
a
l
a
M
r
.

C
h
i
t
j
a
r
o
o
n
F
i
s
h
e
r
i
e
s

B
i
o
l
o
g
i
s
t
(
A
s
s
i
s
t
a
n
t
M
a
s
t
e
r
f
i
s
h
e
r
m
a
n
)
O
c
e
a
n
i
c

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
S
r
i
s
a
m
u
t
h

R
d
.
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
7
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

3
9
5
-
4
1
1
4
(
6
6
-
2
)

3
8
7
-
0
9
6
5
c
h
i
t
c
h
a
t
@
f
i
s
h
e
r
i
e
s
.
g
o
.
t
h
U
t
a
y
a
m
a
k
u
l
M
r
.

W
u
d
i
t
i
c
h
a
i
O
c
e
a
n
i
c

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
i
v
i
s
i
o
n
,
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
S
r
i
s
a
m
u
t
h

R
d
.
,

M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
7
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

3
9
5
-
0
2
2
1
t
o

2
(
6
6
-
2
)

3
8
7
-
0
9
6
5
W
u
n
g
k
a
h
a
r
t
M
r
.

W
u
d
t
i
c
h
a
i
F
i
s
h
e
r
i
e
s

O
f
f
i
c
e
r
A
n
d
a
m
a
n

S
e
a

F
i
s
h
e
r
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

C
e
n
t
e
r
M
u
a
n
g

D
i
s
t
r
i
c
t
,

P
h
u
k
e
t
,

8
3
0
0
0
T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
8
,
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
4
0
(
6
6
-
7
6
)

3
9
1
-
1
3
9
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
136
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
7
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
U
.
K
.
H
a
m
l
e
y
*
M
r
.

E
r
n
e
s
t

B
.
D
i
r
e
c
t
o
r
H
a
m
l
e
y

C
o
n
s
u
l
t
a
n
c
i
e
s
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
5
9

E
y
l
e
w
o
o
d

R
d
.
,

W
e
s
t
N
o
r
w
o
o
d
,

L
o
n
d
o
n

S
E

2
7

9
L
Z
(
4
4
)

8
1
6
7
0
0
6
8
3
h
a
m
l
e
y
@
o
n
e
-
n
a
m
e
.
o
r
g
V
i
e
t
n
a
m
B
a
n
D
r
.

N
g
u
y
e
n

V
a
n
N
g
h
e

A
n

F
i
s
h
e
r
y

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
V
i
n
h

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
C
o
D
r
.

L
e

D
i
n
h
M
i
n
i
s
t
r
y

o
f

F
i
s
h
e
r
y
1
0

N
g
u
y
e
n

C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,
H
a
n
o
i

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
D
o
n
g
D
r
.

N
g
u
y
e
n

V
a
n
F
i
s
h
e
r
y

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
N
h
a

T
r
a
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
D
u
n
g
D
r
.

N
g
u
y
e
n

D
i
n
h
M
i
n
i
s
t
r
y

o
f


F
i
s
h
e
r
y
1
0

N
g
u
y
e
n

C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,
H
a
n
o
i

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
H
a
i
D
r
.

V
u

D
u
y
e
n
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s
1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
K
h
a
n
g
D
r
.

N
g
u
y
e
n

V
a
n
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s
1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
K
i
e
p
D
r
.

T
o
n

T
i
c
h
B
i
e
n

D
o
n
g

F
i
s
h
e
r
y

C
o
m
p
a
n
y
3
0

H
a
m

N
g
h
i

S
t
r
.
,

H
o

C
h
i

M
i
n
C
i
t
y

,

V
i
e
t
n
a
m
L
o
n
g
*
D
r
.

N
g
u
y
e
n
H
e
a
d

o
f

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s
1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
n
h
d
u
c
@
n
e
t
n
a
m
.
o
r
g
.
v
n
N
g
o
c
D
r
.

H
u
y
n
h
D
a

N
a
n
g

F
i
s
h
e
r
y

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
D
a

N
a
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
N
h
a
n
D
r
.

N
g
u
y
e
n

D
i
n
h
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s
1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
137
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
8
C
o
u
n
t
r
y
F
a
m
i
l
y

N
a
m
e
F
i
r
s
t

N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
V
i
e
t
n
a
m
S
o
n
D
r
.

P
h
a
m

H
u
y
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s
1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
T
h
a
o
*
D
r
.

D
i
n
h

X
u
a
n
V
i
c
e

D
i
r
e
c
t
o
r
L
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
M
i
n
i
s
t
r
y

o
f


F
i
s
h
e
r
i
e
s
1
0

N
g
u
y
e
n

C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,
H
a
n
o
i
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
4
)

5
3
2
-
5
6
4
3
(
8
4
-
4
)

8
3
2
-
6
7
0
2
T
i
e
u
D
r
.

C
a
o

X
u
a
n
B
a
r
i
a
,

V
u
n
g

T
a
u

F
i
s
h
e
r
y
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
V
u
n
g

T
a
u

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
T
r
u
n
g
D
r
.

D
u
o
n
g

X
u
a
n
K
i
e
n

G
i
a
n
g

F
i
s
h
e
r
y

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
R
a
c
h

G
i
a

T
o
w
n
,

K
i
e
n

G
i
a
n
g
P
r
o
v
i
n
c
e
,

V
i
e
t
n
a
m
T
o
a
n
D
r
.

N
g
u
y
e
n

P
h
i
R
e
s
e
a
r
c
h

I
n
s
t
i
t
u
t
e

o
f

M
a
r
i
n
e
P
r
o
d
u
c
t
s
1
7
0

L
e

L
a
i

S
t
r
e
e
t
,
H
a
i
p
h
o
n
g

C
i
t
y
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
6
6
4
,
(
8
4
-
3
1
)

8
2
6
-
0
4
6
(
8
4
-
3
1
)

8
3
6
-
8
1
2
T
o
a
n
*
M
r
.

P
h
a
m

Q
u
a
n
g
E
x
p
e
r
t
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
M
i
n
i
s
t
r
y

o
f

F
i
s
h
e
r
i
e
s
1
0

N
g
u
y
e
n

C
o
n
g

H
o
a
n

S
t
r
.
,
H
a
n
o
i
,

V
i
e
t
n
a
m
(
8
4
-
4
)

8
3
1
-
7
6
9
3
(
8
4
-
4
)

8
3
2
-
6
7
0
2
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
138
Southeast Asian Fisheries Development Center
6
9
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
A
S
E
A
N
F
i
s
h
e
r
i
e
s
F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
M
r
.

S
o
m
k
i
a
t

A
n
u
r
a
s
*
P
r
e
s
i
d
e
n
t

f
o
r

T
h
a
i
l
a
n
d
A
S
E
A
N

F
i
s
h
e
r
i
e
s

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
(
T
h
a
i
l
a
n
d
)
9
0
4

S
r
i
n
a
k
a
r
i
n

R
d
.
,

S
u
a
n
-
l
u
a
n
g
,
B
a
n
g
k
o
k
,

1
0
2
5
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
3
4
)

8
1
2
-
8
8
8
(
6
6
-
3
4
)

8
1
2
-
8
8
0
F
A
O
M
r
.

J
o
e
l

P
r
a
d
o
*
F
i
s
h
e
r
y

I
n
d
u
s
t
r
y
O
f
f
i
c
e
r
F
A
O

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
V
i
a
l
e

d
e
l
l
e

T
e
r
m
e

d
i

C
a
r
a
c
a
l
l
a
0
0
1
0
0

R
o
m
e
,

I
t
a
l
y
j
o
e
l
.
p
r
a
d
o
@
f
a
o
.
o
r
g
M
r
.

J
.
W
.

V
a
l
d
e
m
a
r
s
e
n
*
C
h
i
e
f

o
f

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

S
e
r
v
i
c
e
F
A
O

F
i
s
h
e
r
i
e
s

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
V
i
a
l
e

d
e
l
l
e

T
e
r
m
e

d
i
C
a
r
a
c
a
l
l
a

0
0
1
0
0

R
o
m
e
,

I
t
a
l
y
3
9
0
6
5
7
0

5
6
4
4
9
8
9
0
6
5
7
0

5
5
1
8
8
j
o
h
n
.
v
a
l
d
e
m
a
r
s
e
n
@
f
a
o
.
o
r
g
I
C
L
A
R
M
M
r
.

G
e
r
o
n
i
m
o

S
i
l
v
e
s
t
r
e
*
R
e
s
e
a
r
c
h

S
c
i
e
n
t
i
s
t
B
l
o
o
m
i
n
g
d
a
l
e

B
l
d
g
.
,
2
0
5

S
a
l
c
e
d
o

S
t
r
.

L
e
g
a
s
p
i
V
i
l
l
a
g
e
,

1
2
2
9

M
a
k
a
t
i

C
i
t
y
8
1
8
-
0
4
6
6
,

8
0
1
-
9
2
8
3
,
8
1
7
-
5
2
5
5
(
6
3
-
2
)

8
1
6
-
3
1
8
3
g
-
s
i
l
v
e
s
t
r
e
@
c
g
n
e
t
.
o
r
g
S
E
A
F
D
E
C
M
r
.

R
e
n
a
t
o

A
g
b
a
y
a
n
i
*
H
e
a
d
,

T
r
a
i
n
i
n
g

a
n
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

D
i
v
i
s
i
o
n
A
Q
D
T
i
g
b
a
u
a
n

5
0
7
1
,

I
l
o
i
l
o
,
P
h
i
l
i
p
p
i
n
e
s
(
6
3
-
3
3
)

3
3
6
-
2
8
9
1
(
6
3
-
3
3
)

3
3
6
-
2
8
9
1
a
g
b
a
y
a
n
i
@
a
q
d
.
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
.
p
h
M
r
.

R
o
s
i
d
i

B
i
n

A
l
i
*
R
e
s
e
a
r
c
h

O
f
f
i
c
e
r
M
F
R
D
M
D
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0
K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
5
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
r
o
s
i
d
i
@
h
o
t
m
a
i
.
c
o
m
M
r
.

A
h
m
a
d

B
i
n

A
l
i
M
F
R
D
M
D
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0
K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
5
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
M
r
.

S
u
p
p
a
c
h
a
i
A
n
a
n
p
o
n
g
s
u
k
H
e
a
d
,

F
i
s
h
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

S
e
c
t
i
o
n
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
0
0
e
x
t
.

1
5
7
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0
t
o

1
s
u
p
p
a
c
h
a
i
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

I
s
a
r
a

C
h
a
n
r
a
c
h
k
i
j
H
e
a
d
,

F
i
s
h
i
n
g

G
e
a
r
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

S
e
c
t
i
o
n
H
e
a
d
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
0
0
e
x
t
.

1
4
3
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0
t
o

1
i
s
a
r
a
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
.
M
r
.

B
u
n
d
i
t
C
h
o
k
e
s
a
n
g
u
a
n
*
H
e
a
d
,

I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

a
n
d
E
x
t
e
n
s
i
o
n

D
i
v
i
s
i
o
n
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
0
0
e
x
t
.

1
2
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0
t
o

1
b
u
n
d
i
t
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
D
r
.

Y
a
s
u
h
i
s
a

K
a
t
o
*
S
p
e
c
i
a
l

A
d
v
i
s
o
r
S
E
A
F
D
E
C

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
P
.
O
.

B
o
x

1
0
4
6
,

K
a
s
e
t
s
a
r
t
P
o
s
t

O
f
f
i
c
e
,

B
a
n
g
k
o
k
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
2
6

t
o

9
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
3
6
k
a
t
o
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations in Southeast Asia
139
Southeast Asian Fisheries Development Center
7
0
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
N
a
m
e
T
i
t
l
e
A
d
d
r
e
s
s
T
e
l
e
p
h
o
n
e
F
a
x
E
-
m
a
i
l
S
E
A
F
D
E
C
M
r
.

P
r
a
s
e
r
t

M
a
s
t
h
a
v
e
e
F
i
s
h
i
n
g

G
e
a
r
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y

E
x
p
e
r
t
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
M
r
.

I
s
m
a
i
l

T
a
u
f
i
d

b
i
n
M
d
.

Y
u
s
o
f
f
*
C
h
i
e
f
M
F
R
D
M
D
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
,
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0
K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
0
9
9
)

6
1
7
-
5
1
3
4

t
o

5
(
0
9
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
M
r
.

A
u
s
s
a
n
e
e

M
u
n
p
r
a
s
i
t
H
e
a
d
,

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
D
i
v
i
s
i
o
n
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
8
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0
t
o

1
a
u
s
s
a
n
e
e
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

S
o
m
n
u
k
P
o
r
n
p
a
t
i
m
a
k
o
r
n
*
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

a
n
d
F
i
n
a
n
c
e

C
o
o
r
d
i
n
a
t
o
r
S
E
A
F
D
E
C

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
P
.
O
.

B
o
x

1
0
4
6
,

K
a
s
e
t
s
a
r
t
P
o
s
t

O
f
f
i
c
e
,

B
a
n
g
k
o
k
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
2
6

t
o

9
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
3
6
s
o
m
n
u
k
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

R
a
j
a

M
o
h
a
m
m
a
d
N
o
o
r
d
i
n

R
a
j
a

O
m
a
r
*
S
e
n
i
o
r

R
e
s
e
a
r
c
h
e
r
M
F
R
D
M
D
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0
K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
0
3
)

2
9
8
-
2
0
1
1
r
m
n
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y
M
r
.

S
u
t
e
e

R
a
j
r
u
c
h
i
t
h
o
n
g
H
e
a
d
,

S
h
i
p

D
i
v
i
s
o
n
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
7
0
e
x
t
.

1
7
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0
t
o
1
s
u
t
e
e
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
D
r
.

S
o
m
b
o
o
n
S
i
r
i
r
a
k
s
o
p
h
o
n
H
e
a
d
,

R
e
s
e
a
r
c
h
D
i
v
i
s
i
o
n
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
4
0
e
x
t
.

1
4
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0
t
o
1
s
o
m
b
o
o
n
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
D
r
.

Y
u
t
t
a
n
a
T
h
e
p
a
r
o
o
n
r
a
t
H
e
a
d
,

T
r
a
i
n
i
n
g
D
i
v
i
s
i
o
n
T
D
P
.
O
.

B
o
x

9
7
,

P
h
r
a
s
a
m
u
t
c
h
e
d
i
,
S
a
m
u
t
p
r
a
k
a
n

1
0
2
9
0
,

T
h
a
i
l
a
n
d
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
6
0
e
x
t
.

1
6
0
(
6
6
-
2
)

4
2
5
-
6
1
1
0
t
o
1
y
u
t
t
a
n
a
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

S
u
r
i
y
a
n

V
i
c
h
i
t
l
e
k
a
r
n
*
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n

O
f
f
i
c
e
r
S
E
A
F
D
E
C

S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
P
.
O
.

B
o
x

1
0
4
6
,

K
a
s
e
t
s
a
r
t
P
o
s
t

O
f
f
i
c
e
,

B
a
n
g
k
o
k
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
2
6

t
o

9
(
6
6
-
2
)

9
4
0
-
6
3
3
6
s
u
r
i
y
a
n
@
s
e
a
f
d
e
c
.
o
r
g
M
r
.

A
b
d
u
l

A
z
i
z

Y
u
s
o
f
M
F
R
D
M
D
F
i
s
h
e
r
i
e
s

G
a
r
d
e
n
C
h
e
n
d
e
r
i
n
g
,

2
1
0
8
0
K
u
a
l
a

T
e
r
e
n
g
g
a
n
u
,

M
a
l
a
y
s
i
a
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
5
(
6
0
9
)

6
1
7
-
5
1
3
6
s
e
a
f
d
e
c
@
p
o
.
j
a
r
i
n
g
.
m
y

Anda mungkin juga menyukai