Anda di halaman 1dari 15

Disediakan Oleh : Mohd Iqbal bin Jaulis Mohammad Hidafi bin Jeffrey

Pencalonan murid boleh dibuat oleh: guru mata pelajaran / guru kelas
Guru Kelas boleh mencalonkan murid-murid untuk mengikuti kelas berdasarkan pencapaian murid dalam kemahiran asas (menulis, membaca dan mengira), hasil kerja murid dalam kelas atau keputusan ujian bulanan, semester atau ujian setiap kemahiran.

guru besar
Guru Besar boleh mencadangkan murid-murid berdasarkan penelitian kad-kad laporan murid dan pemerhatian secara am sama ada di sekolah atau di luar sekolah.

ibu bapa/ penjaga


Ibu bapa atau penjaga boleh mencalonkan anak-anak mereka untuk mengikuti program pendidikan pemulihan khas berdasarkan masalah pembelajaran anak mereka

Pencalonan adalah berdasarkan kepada pencapaian mereka (murid) dalam pelajaran Bahasa Malaysia atau Matematik.
Murid-murid boleh dicalonkan : Untuk Tahun 1 : setelah tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA 2M 3
Untuk Tahun 2 dan 3 : Selepas meninjau

prestasi murid dalam mata pelajaran asas pada tahun sebelumnya. Masa yang paling

Fungsi Mengukur secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan penguasaan kemahirankemahiran asas oleh seseorang murid. Bahan Instrumen Penentu Penguasaan 2M (IPP2M) mata pelajaran Bahasa Melayu (Arithmatics Screening Test)- Mathematics

Skor Pencalonan murid berdasarkan skor IPP2M


Cadangan Untuk Penempatan SKOR Cadangan Ke Pendidikan Khas 0 10 Program Pemulihan Khas 11 30 Pemulihan KBSR (dalam bilik darjah) 31 44

Fungsi Ujian Diagnostik wajib dijalankan dengan tujuan untuk membantu GPK mengesan kawasan-kawasan kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh seseorang murid secara khusus dan seterusnya membentuk objektif pengajaran (baseline). Bahan boleh merujuk Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

Penganalisaan keputusan hendaklah dikumpul dan direkodkan dan diberi intepretasi dengan cermat untuk mempastikan masalah-masalah murid. Keputusan analisa ujian diagnostik akan menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan seseorang murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Cara ini dapat membantuguru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut

Murid yang telah dapat menguasai kemahiran yang telah dipulihkan akan menjalankan kerja susulan yang dijalankan oleh guru kelas biasa dengan bantuan dan kerjasama dari Guru Pemulihan Khas apabila perlu. Guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pemulihan perlu saling bekerjasama di antara satu sama lain bagi mengukuhkan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid

Murid pemulihan yang berjaya menguasai kemahiran akan ditempatkan semula ke kelas biasa untuk mengikuti proses pembelajaran seterusnya. Mereka akan sentiasa dipantau oleh guru pemulihan ketika berada di kelas biasa. Tujuannya ialah untuk melihat perkembangan pelajar tersebut disamping membantu guru di kelas biasa dalam proses pngajaran mereka. Jika terdapat masalah terhadap murid tersebut, maka guru pemulihan akan

Berdasarkan analisis ujian diagnostik, guru pemulihan khas dapat merancang pengajaran murid

Ada dua perkara penting yang perlu diketahui oleh seorang guru pemulihan khas sebelum ia merancang pengajaran dan pembelajaran iaitu: apa

yang diketahui oleh murid sebelum pengajaran dimulakan; apa yang perlu diketahui oleh murid selepas guru mengajar.

Adalah penting bagi guru membentuk instrumen penilaian yang didasarkan kepada mutu kerja dan tahap perkembangan kemahiran murid. Proses penilaian dijalankan setelah guru menganalisis keputusan ujian pra (ujian sebelum pengajaran) dan pos. Ujian diagnostik merupakan contoh terbaik ujian pra malah ianya juga boleh dijadikan ujian pos untuk melihat kemajuan murid

Instrumen Penentu Penguasaan Membaca & Menulis (IPP2M) IPP2M merupakan Instrumen piawai yang bersesuaian untuk menguji tahap penguasaan kemahiran asas 2M. Ia digunakan untuk menentukan tahap penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis (2M) murid yang mengikuti program pemulihan khas. Berdasarkan rumusan yang dibuat, guru boleh membuat keputusan sama ada murid ini perlu meneruskan program pemulihan

Indicator for Mastery in Arithmatic Instrumen piawai yang bersesuaian untuk menguji tahap penguasaan kemahiran asas mengira. Digunakan untuk menentukan tahap penguasaan kemahiran asas mengira murid yang mengikuti program pemulihan khas.