LAMPIRAN A

(PINDAAN 1)

PERINTAH TETAP PERJAWATAN BIL. 1 I UNTUK DIISI OLEH PEGAWAI : 1. Nama Pemohon No. Kad Pengenanal 2. 3. : : …………………………………….. ……………………………………..

Gelaran, Gred dan Nombor Jawatan (jika ada): …………………………….. Cawangan Dan Stesen Bertugas Sekarang : …………………………..

…………………………………………………………………………………….. 4. 5. Tarikh Mula Bertugas Di Negeri Sekarang : ………………………….. Negeri-negeri Pernah Berkhidmat serta Tarikh-tarikhnya : …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 6. 7. Negeri Yang Dipohon : ……………………………………………

Sebab-sebab Permohonan : (Isi Di dalam Lampiran Kiranya Ruangan Tidak Mencukupi Dan Sertakan Dokumen Sokongan Berkaitan Sebab Permohonan Jika Berkaitan) ……………………………………………………………………………………..

8. 9. 10.

Tarikh cadangan untuk bertukar

: ……………………………………………

Status : Bujang/Bersuami/Beristeri (Batal Yang Tidak Berkaitan) Nama Suami/Isteri-Isteri : .................................................................................. (Sertakan Salinan Surat Nikah) : ……………………………………………….

11.

Kerja/Jawatan Suami/Isteri-Isteri

: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………. 12. Alamat Tempat Kerja Suami/Isteri : …………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Tandatangan Pemohon : ……………………………… Tarikh Nota : : ……………………………… BAGI PEGAWAI YANG MEMOHON DIBATALKAN PERINTAH PERTUKARAN SETELAH PERMOHONAN UNTUK BERTUKARNYA DILULUSKAN. SEBARANG PERMOHONAN BARU UNTUK BERTUKAR TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BERIKUTNYA. Butir-Butir Anak : Bil Nama Umur Darjah & Sekolah 14.13. Pengakuan : Dengan Ini Adalah Diperakukan Bahawa Saya Sanggup Membiayai Sendiri Segala Perbelanjaan Saya Ini Dan Mengaku Tidak Akan Membuat Sebarang Tuntutan Berkenaannya Kepada Kerajaan. . Nama-Nama Dan Tempat-Tempat Tinggal Adik-Beradik :(Isi Di Dalam Lampiran Kiranya Ruan Tidak Mencukupi) 15.

UNTUK DIISI OLEH PENYELIA/PENGARAH KASTAM NEGERI : 1. Pendapat Dan Sokongan Ketua Unit/Ketua Cawangan : Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Jawatan : *2. Ulasan Dan Pandangan Pengarah Kastam Negeri : Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Jawatan :  Keperluan Pengganti Hendaklah Dinyatakan.II. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful