LAMPIRAN A

(PINDAAN 1)

PERINTAH TETAP PERJAWATAN BIL. 1 I UNTUK DIISI OLEH PEGAWAI : 1. Nama Pemohon No. Kad Pengenanal 2. 3. : : …………………………………….. ……………………………………..

Gelaran, Gred dan Nombor Jawatan (jika ada): …………………………….. Cawangan Dan Stesen Bertugas Sekarang : …………………………..

…………………………………………………………………………………….. 4. 5. Tarikh Mula Bertugas Di Negeri Sekarang : ………………………….. Negeri-negeri Pernah Berkhidmat serta Tarikh-tarikhnya : …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 6. 7. Negeri Yang Dipohon : ……………………………………………

Sebab-sebab Permohonan : (Isi Di dalam Lampiran Kiranya Ruangan Tidak Mencukupi Dan Sertakan Dokumen Sokongan Berkaitan Sebab Permohonan Jika Berkaitan) ……………………………………………………………………………………..

8. 9. 10.

Tarikh cadangan untuk bertukar

: ……………………………………………

Status : Bujang/Bersuami/Beristeri (Batal Yang Tidak Berkaitan) Nama Suami/Isteri-Isteri : .................................................................................. (Sertakan Salinan Surat Nikah) : ……………………………………………….

11.

Kerja/Jawatan Suami/Isteri-Isteri

: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………. 12. Alamat Tempat Kerja Suami/Isteri : …………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Pengakuan : Dengan Ini Adalah Diperakukan Bahawa Saya Sanggup Membiayai Sendiri Segala Perbelanjaan Saya Ini Dan Mengaku Tidak Akan Membuat Sebarang Tuntutan Berkenaannya Kepada Kerajaan. SEBARANG PERMOHONAN BARU UNTUK BERTUKAR TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BERIKUTNYA.13. Nama-Nama Dan Tempat-Tempat Tinggal Adik-Beradik :(Isi Di Dalam Lampiran Kiranya Ruan Tidak Mencukupi) 15. Tandatangan Pemohon : ……………………………… Tarikh Nota : : ……………………………… BAGI PEGAWAI YANG MEMOHON DIBATALKAN PERINTAH PERTUKARAN SETELAH PERMOHONAN UNTUK BERTUKARNYA DILULUSKAN. Butir-Butir Anak : Bil Nama Umur Darjah & Sekolah 14. .

Ulasan Dan Pandangan Pengarah Kastam Negeri : Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Jawatan :  Keperluan Pengganti Hendaklah Dinyatakan. . Pendapat Dan Sokongan Ketua Unit/Ketua Cawangan : Tandatangan : Nama : Jawatan : Cop Jawatan : *2.II. UNTUK DIISI OLEH PENYELIA/PENGARAH KASTAM NEGERI : 1.