Anda di halaman 1dari 18

1.0 Pendahuluan Sekolah merupakan pusat pendidikan yang amat diperhatikan oleh masyarakat.

Pencapaian akademik, kokurikulum, masalah disiplin murid dan guru merupakan isu-isu yang selalu dipersoalkan oleh ibubapa. Isu-isu inilah yang menentukan mej-imej sekolah semada baik atau buruk. Di antara isu-isu ini, isu disiplin guru bermasalah selalu disebar-sebarkan dalam suratkhabar. Tidak mengira yang

benar atau

tidak , media massa tidak akan melepaskan peluang untuk mengheboh-hebohkan keskes disiplin guru di sekolah dan di luar sekolah. Kelakuan guru dalam kehidupan seharian amat dipandang berat oleh masyarakat.

Peristiwa-peristiwa guru merotan murid diheboh-hebohkan seolah-olah pihak sekolah tidak dapat mengawal disiplin murid. . Pelaporan kes-ke disiplin guru oleh suratkhabar tetap memberi impak kepada guru-guru sebagai pelaksan tugas dan disiplin di sekolah. Guru teragak-agak apabila hendak melaksanakan hukuman-hukuman ke atas murid. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru samada sengaja atau tidak, tidaklah patut dijadikan bahan bacaan yang ekskulsif di dada-dada media massa.

2.0 Objektif

Tugasan penulisan ini adalah bertujuan untuk membekalkan maklumat-maklumat berdasarkan pekeliling-pekeliling yang dituju kepada guru, supaya guru dapat memandukan peraturan peraturan,pekeliling-pekeliling apabila menjalankan tugas mereka supaya dapat mengelak daripada melanggar kesalahan-kesalahan disiplin.

3.0 Kerangka Konsep

Personaliti seseorang guru memberi impak kepada pembentukan personality murid. Oleh itu, imej seseorang guru dinilai oleh murid atau ibubapa adalah berdasarkan tingkah laku guru sendiri. Tingkah laku seseorang adalah dipengaruhi pemikiran atau konsep yang ada dalam otaknya. Pemikiran juga dipengarahi oleh alam sekitar kehidupannya.Dengan disedari atau tidak seseorang akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik atau tidak beretika atas kepentingan sendiri.

Isu-isu disiplin seorang guru yang dibincangkan dalam tugasan ini akan menumpukan kepada aspek seperti: 3.1) Pedagogi 3.2) Sosialaogi 3.3) Psikologi

3.1.

Pedagogi

Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah ditentukan oleh perxsidiaan mengajar yang dibuat ole guru. Kaedah mengajar, teknik persembahan, alat bantuan mengajar yang digunakan akan menentukan kejayaan mencapai matlamat pengajaran dan pembelajara. Seseoragn GSTT mungkin tidak dapat melakukan tugas sebagai pengajar dengan sempurna tetapi seorang guru lepasan maktab tidak ada alasan yang munasabah tidak dapat menjalankan tugasanya dengan baik. Begitu juga seorang guru yang berpengalaman tidak boleh mengabaikan tugasnya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik, melainkan mata pelajaran yang

diagihkan kepadanya adalah mata pelajaran yang ia tidak pernah mengajar. Seorang guru yang beretika patut menggunakan daya kreatif dan inisiatifnya untuk

menyempurnakan tugasnya. Tetapi selalu kita mendengar guru itu, guru ini tidak menggunakan ABM, pengajaran dan pembelajaran tidak menarik, guru duduk sahaja semasa mengajar atau membuat kerja lain seperti menyemak buku latihan tanpa melakukan pengajaran. Ada juga guru memberi alasan bahawa dia tidak tahu mengguna komputer dalam urusan tugasnya atau terlalu tua untuk mempelajari

komputer. Tidak dapat dinafikan kemahiran mengguna komputer amat diperlukan dalam masa kini dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

3.2 Sosialogi Sosialogi bermaksud dapat berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehariannya. Di sekolah seorang guru yang dapat bercampur gaul dengan warga sekolah lain akan dapat bekerjasama dengan guru lain semasa melakukan kerja. Dengan ini pencapaian hasil kerja akan lebih cemerlang. Sebaliknya guru yang bergelagat bersendirian, degil akan selalu bergaduh dan tidak dapat menerima pandangan orang lain .

3.3 Psikologi Masalah psikologi seseorang adalah berpunca daripada tekanan, kerisauan yang

berterusan dalam sesuatu tempoh masa yang panjang, ada juga seseorang yang bermasalah mental disebabkan oleh penyakit. Masalah ini jarang berlaku pada guru. Kes disiplin yang berpunca daripada masalah psikologi sekali segala didengar. Mengikut satu laporan yang dikemukakan seorang pakar psikologi pada suratkhabar

Sin Chew, m.s 5, 5-3-05 bahawa 0.03% guru yang bermasalah psikologi atas tekanan tugas mengajar. Guru-guru ini sendiri tidak menyedari bahawa tingkah lakunya adalah tidak normal.

4.0 Tinjauan Literatur Melainkan aspek Psikologi yang berpunca dari penyakit kebanyakan kes-kes disiplin guru adalah disebabkan oleh sikap seseorang guru. Sikap malas, mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh adalah punca masalah disiplin guru dalam menjalankan tugas mereka. 4.1 Etika guru Aspek Komitmen Guru Tidak dapat dinafikan bahawa masih terdapat guru-guru yang bersifat kurang komitmen. Dapatan daripada penyelidik bahawa guru lebih berminat menjalankan kerja sambilan untuk menambah pendapatan seperti tuisyen berbayar daripada melatih murid dalam aktiviti ko-kurikulum atau kelas tambahan lepas sekolah. Menurut Tatasusila Profesion Perguruan bidang tanggungjawab guru terhadap pelajar, salah satu kod tingkah laku yang perlu dipatuihi ialah: Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matamata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Pengantar Etikan ms 131, 164. oleh (MAMPU)

Salah satu nilai Tatasusila Profesion Perguruan yang perlu dipunyai oleh guru ialah berdedikasi, yang bermaksud pengabadian dari sepenuhnya dalam apa jua yang dilakukan atau menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan tidak

mementingkan diri sendiri (no self-interest) serta mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain.

Nilai-nilai Etika Dalam Pentadbiran oleh MAMPU yang kedua,. Amahan, Bersih dan Jujur seorang pentadbira perlu komited dan tekun melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, tekun, jujur, dedekasi dan sabar

Menurut Intan (1994), Nilai danEtika dalam perkhidmatn Awam, aspek nilai-nilai peribadi asas seseorang adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedekasi Berdisiplin 6 7 8 9 Bekerjasamaan Bersih Tekun Sederhana

Pekerja yang menjalankan tugasnya dengan dedikasi ialah pekerja yang bekerja tanpa mengharapkan tambahan upah dan ganjaran atau sanjungan tetapi lebih pentingnya ialah menghasilkan kerja yang cepat, berkesan dan berkualiti.

Menurut Nazirmuddin Ahmad dalam bukunya yang bertajuk Pengantar etika, mengatakan, tingkah laku manusia yang tidak berdisiplin, tidak beretika ini dipengaruhi faktor-faktor dalaman dan luaran . Faktor dalaman seperti menerusi naluri, adat, tradisi, tahap pendidik agama dan persekitaran.

Faktor Dalaman Manusia diberikan akal fikiran, nafsu, kekuatan fizikal, emosi, bahasa, kebudayaan dan panduan-panduan hidup oleh Allah swt. Mereka mampu melakukan kebaikan dan keburukan. Katakanlah (wahai Muhamad). Tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri, maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah diantara kamu yang lebih betul jalannya (Surah ahsra, 17:84). Jelas sekali firma Allah swt, menunjukkan manusia diberi kebebasan memilih perbuatan yang baik atau yang jahatNaluri mempengaruhi manusia dari segi corak pemikiran, minat dan tingkah-laku semada membuat baik atau jahat. Misalnya naluri makan dan minum mungkin mendesak seseorang itu.

Faktor Luaran Faktor-faktor disini bermaksud persekitaran manusia yang merangkumi kehidupan dalam keluarga tahap pendidikan masyarakat setempat, nilai tradisi seorang budak yang dilahirkan dalam keluarga dimana keluarga yang bermasalah disiplin. Asuhan dan tingka laku ibubapa turut diteladani oleh anak mereka. Tahap pendidikan ibubapa yang tinggi berkebolehan membezakan apa yang baik dengan buruk. Selalunya mereka ini dapat mngasuhkan anak-anak yang lebih beretika. Jauh hari jua yang mengenal maknikam, Pepatah Melayu ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Ajaran agama dapat mempengaruhi seseorang itu berkelakuan etika. Ajaran agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha, Confucianisme dapat menyedari manusia melakukan tingkah laku yang baik. Sesuatu bangsanya boleh bertahan selama mereka masih memiliki akhlak.

Bila akhlah lenyap dari mereka, maka mereka pun akan lenyap jua (Ahmad Shauqi, 1868 1932).

4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam Tingkahlaku guru-guru dikawal oleh pekeliling-pekeliling ikhtisas, tatatertib-tatatertib perkhidmatan awam, Di bawah adalah beberapa pekeliling dan peraturan am yang perlu diketahui oleh guru-guru : Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi peraturan 24, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 2001 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1981 Ketepatan Masa di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/ 1981 Guru Tidak Masuk Kelas PPPA ( Kelakuan Dan Tatatertib)1993 Melawan Ketua/Majikan Di Tempat KerjaPPPA(Kelakuan DanTatatertib)93 Menghasut Peraturan 4( 2)PPPA ( Kelakuan Dan Tatatetertib)1993 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/ 1988 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/ 1997 Penggunaan Buku Kerja Di sekolah Rendah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/ 2000 Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/ 1966 Garis Panduan mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah

Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Pungutan Wang Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1997 Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/ 1997 Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/ 2001 Menangai Masalah Keselamatan, Dadah Dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/ 2000 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Staf Sokong Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti- Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1999 Guru-guru yang melanggar salah satu daripada peraturan-peraturan di atas ada kemungkinan besar akan menghadapi tindakan tatatertib.

5.0 Methotologi Pengkaji telah merujuk, mengumpul sumber-sumber yang berkaiatan dari pusat sumber sekolah, perpustakaan tempatan dan kedai-kedai buku. Pengkaji juga merujuk surat pekeliling yang berkenaan tentang disiplin guru. ( Lampiran 3i-3vi) Soal selidik dan analisis ( Lampian 1-2 ) ke atas 15 orang guru terhadap kes-kes disiplin guru telah dibuat.

6.0 Penemuan/Dapatan Setelah membuat soal selidik ke atas 15 orang guru mendapati kebanyakan guru menganggap kelakuan berikut adalah melanggar disipin sebagai seorang pendidik.:

Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Selalu mengambil cuti sakit 2. Tidak masuk kelas 3. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 6. Mengajar tuisyen yang banyak di luar waktu sekolah 7. Menjalankan perniagaan 8. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan

pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan

Analisis soal selidik daripada 15 orang guru ( Lampiran 1-2 ) tentang punca guru melanggar disiplin didapati bahawa kekerapan memilih punca sikap sebagai punca utama, diikuti punca tekanan kerja dan seterusnya.

Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Sikap guru 2. Tekanan guru 3. Menjalankan kerja sambilan 4. Masalah kewangan 5. Emosi guru 6. Masalah keluarga

7. Masalah kesihatan

6.1 Refleksi Dari keputusan analisis kekerapan punca guru-guru melanggar disiplin dapat diketahui kebanyakan punca guru melanggar disiplin adalah kerana sikap guru. Sikap guru yang mementingkan diri sendiri dan tidak berkomitmen amat mengesalkan.

Guru yang bermasalah kewangan dan menjalankan perniagaan selepas waktu persekolahan boleh dimaafkan asalkan ia tidak mempengaruhi tugas rasmi sekolah. Guru yang memberi alasan tidak tahu mengguna komputer untuk mengurus tugas rasmi seperti mengira markah, membuat carta dan mengubal soalan dan lain-lain yang berkaitan mengedit dokumen adalah tidak wajar.

6.2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah 6.2.1 Kursus Pembangunan Staf Guru Besar bertanggungjawab menyediakan peluang kursus pembangunan staf seperti kursus ICT, Etika Pembangunan Sahsiah dan kursus lain yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran. Setelah menghadiri kursus ini , guru akan menemui penyelesaian masalah yang dihadapinya selama ini, seterusnya mengubah sikap terhadap cara menjalankan tugas. 6.2.2 Pengetua Sebagai Kaunselor Guru Besar selalu berhadapan dengan orang yang berbagai ragam dan gelagat. Ia perlu melengkapi diri berbagai kemahiran-kemahiran kepimpinan untuk menangani

10

situasi yang berlainan. Guru-guru dan kakitangan-kakitangan bawahannya yang bermasalah perlu diberi bimbingan dan kaunseling supaya masalah mereka dapat diselesaikan. Ia dapat membantu guru meluaskan pandangan mereka supaya melihat masalah mereka dari berbeza sudut. Sesuatu masalah yang dianggap serius oleh seseorang mungkin tidak dianggap serius oleh orang lain yang tidak bersama pandangan. Oleh itu Guru Besar perlu melengkapi kemahiran kaunseling berikut : Kemahiran mendengar Kemahiiran merumus Kemahiran mengurus tekanan Kemahiiran membuat keptusan Kemahiran komunikasi Kemahiiran menganalisis masalah Kemahiran mengurus masa Kemahiiran menginterpratasi masalah

6.2.3 Guru Besar Sebagai Peminpin Guru Besar ada pemimpin sekolah. Segala perancangan pembangunan sekolah dan masalah-masalah sekolah termasuk disiplin guru mesti dapat ditangani oleh Guru Besar yang berkesan. Menurut Abas Awang ( 1991 ), pengetua yang berkesan memiliki ciriciri professional seperti berikut : Mengenali masalah sekolah Mengenali cara penyelesaian masalah Mengetahui tempoh masa masalah dapat ditangani

11

Mempunyai etika yang tinggi Memahami teori-teori berkaitan kerjayanya Berilmu Bersikap positif dan yakin

Guru Besar yang didapati kekurangan dalam ilmu yang tersebut di atas, patutlah merujuk sumber-sumber lain untuk mencapai pengetahuan itu dari semasa ke semasa, kerana ilmu dan etikalah yang menjadi kunci penyelesai masalah.

7.0 Rumusan Isu-isu disiplin guru selalul dipersoalkan oleh mayarakat luar dan tidak sepatut diheboh-hebohkan dalam suratkhabar atau media massa lain, kerana ia memberi impak yang kuat kepada pihak guru apabila melaksanakan tugas mereka.

Daripada analisis soal selidik, sikap guru yang bermasalah menjadi punca utama berlakunya kes-kes disiplin guru dalam sekolah dan luar sekitar. Guru mestilah berhati-hati dan serius semasa menjalankan tugas disekolah dan di luar sekolah supaya tidak melanggar peraturan professional perguruan dan menjaga imej sendiri. Personaliti guru yang akan dicontohi oleh murid-murid kita oleh itu tingkah laku guru mesti sentiasa dijaga.

Guru Besar adalah pemimpin sekolah. Beliau perlu melengkapi berbagai kemahiran supaya pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan berkesa

12

Bibliografi Abdul Aziz Yusof. (2002). Pengurusan sumber manusia, konsep, isu, dan pelaksanaan. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Abdullah Sani Yahaya. (2003). Mengurus sekolah. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.Pahang. Chek Mat. (2000). Pengurusan berkualiti dalam perkhidmatan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.KL. Gary Dessler (1998) Human resource management. Singapore: Prentice Hall Pte.Ltd. Mohd. Salleh Lebar. (1992). Perubahan dan kemajuan pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Omardin Ashaari. (1996). Pengurusan sekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Peter G. Landership theory and practice ( 1977 ) SAGE Publications, Inc, London. Wan Chik Rahman Wan Din. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 10, Bil 02.Dis.2000 Wan Chik Rahman Wan Din. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 13, Bil 01.Jun 2003 Yulk, G.A. (1998). Leadership in organization (4th.Ed).Uppersaddle River, NJ: Prentice Hall.

13

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJUNG MALIM PERAK

Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Jabatan Pengurusan Perniagaan

PPP 4043 Isu- Isu Disiplin Guru

Oleh : Ng Keng Huat No . Matrik : D20041017613

Pensyarah : En. Shukri Bin Zain No Bilik : B22, Blok FPE Bangunan Perpustakaan Lama Upsi Tel : 05-4506236

Kandungan
14

1.0 Pendahuluan....................................................................................................................................1 2.0 Objektif...........................................................................................................................................1 3.0 Kerangka Konsep............................................................................................................................2 3.1. Pedagogi.....................................................................................................................................2 3.2 Sosialogi......................................................................................................................................3 3.3 Psikologi.....................................................................................................................................3 4.0 Tinjauan Literatur...........................................................................................................................4 4.1 Etika guru....................................................................................................................................4 4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam .........................................................................7 5.0 Methotologi.....................................................................................................................................8 6.0 Penemuan/Dapatan.........................................................................................................................8 6.1 Refleksi.....................................................................................................................................10 6.2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah................................................................................10 6.2.1 Kursus Pembangunan Staf................................................................................................10 6.2.2 Pengetua Sebagai Kaunselor.............................................................................................10 6.2.3 Guru Besar Sebagai Peminpin..........................................................................................11 7.0 Rumusan.......................................................................................................................................12 Bibliografi...........................................................................................................................................13

Lampiran 1

Soal selidik Jenis-Jenis Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Oleh Guru Dan Punca-Punca Melanggar Disiplin -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian I : Maklumat Guru Umur : Jantina : Pengalaman Mengajar : . Tahun. -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian II : Soal Jawab 1. Apakah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh guru ?

15

_________________________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian III Susunkan punca-punca berlakunya kesalahan guru mengikut angka 1 hingga 7 di mana 1 adalah paling berpengaruh, 7 paling tidak berpengaruh. Bil Punca-Punca
Emosi guru Menjalankan kerja sambilan Sikap guru Tekanan guru Masalah kewangan Masalah kesihatan Masalah keluarga

Susunan Keamatan

Lampiran 2

Keputusan Analisis Soal Selidik Jenis- Jenis Kesalahan Yang Biasa Di lakukan Oleh Guru dan Unsur-Unsur Yang Paling Mempengaruhi Disiplin Guru. Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Selalu mengambil cuti sakit 2. Tidak masuk kelas 3. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan

16

6. Mengajar tuisyen di luar waktu sekolah 7. Menjalankan perniagaan 8. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan

pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan

Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Sikap guru 2. Tekanan guru 3. Menjalankan kerja sambilan 4. Masalah kewangan 5. Emosi guru 6. Masalah keluarga 7. Masalah kesihatan

Mohd. Salleh Lebar (1996). Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

17

18

Anda mungkin juga menyukai