Anda di halaman 1dari 70

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SK TAHUN 3

BAHASA MALAYSIA

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

KONTRAK LATIHAN

1 u1

RUMAHKU 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan. Pemahaman 5 soalan Tata bahasa Nilai: 15 soalan Tolong menolong KBT: Penulisan Bahagian A KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

ahku Indah

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca. Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1 i. Aras2 i. Aras 3 i.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Minggu 2 2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Pemahaman Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 3 & 4 3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan

Aras 2 i. Aras 3 i. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Penulisan Bahagian C Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 2 MINGGU 5 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA
Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair

PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual

KONTRAK LATIHAN
Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian A

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 i.

Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

Aras 2 i.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 I.

Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau di dengar. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

Aras 2 i. Aras 3 i. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

i.

Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Pemahaman

MINGGU 6 2. Faedah bersukan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. orang lain yang tepat. Aras 2 i. perkara Memberikan penerangan tentang sesuatu yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 3 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi, perkataan dan ayat yang betul. Memahami perkataan, frasa dan ayat . Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengumumkan sesuatu perkara kepada dengan menggunakan kata, frasa dan ayat

5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

ii. Aras 2 i. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 3 i. Aras 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

i. Aras 2 i. bahan Aras 3 i.

Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 2 i. teks

Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada untuk menyokong fakta.

Aras 3 i.

Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 7 3. Usaha Tangga Kejayaan

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata , ungkapan, ayat sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1 i. karya

Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam prosa dan puisi yang dibaca.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian C

Aras 2 i. puisi Aras 3 i. Aras 1 i.

Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan yang dibaca . Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 2 i. Aras 3 i.

. 4.2. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i.

Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

Aras 2 i.

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. tentang didengar.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandangan yang membina sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca

Aras 1 i. bahan ii. yang

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk diberikan.

Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

Aras 1 i.

Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 2 i. Aras 3 i.

Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 3 MINGGU 8 &9 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1. Makmal Komputer

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Pemahaman

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Tatabahasa Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah

Ilmu: Teknologi Mklumat

5 soalan Tata bahasa

Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : - mentafsir membanding beza - merekacipta

15 soalan Penulisan Bahagian A

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Kosa Kata pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pempros esan pusat

TKP Interpersonal

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 i.

Penulisan Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. E-mel

Aras 2 i.

Aras 3. i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

5.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i.

Membaca dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Memahami perkataan, frasa dan ayat. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

MINGGU 10

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 i. Aras 2 i.

Pemahaman Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan

2. Teknologi Maklumat

Aras 3 i.

Bahagian B

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

4.2. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Memahami perkataan, frasa dan ayat. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i.

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 11 3.Kelas Komputer

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian C

1.3. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii.

Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 i.

Aras 2 i.

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3. i.

Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

4.1. Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar

4.2. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i.

Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Memahami perkataan, frasa dan ayat. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.2. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 4 MINGGU 12 & 13 MALAYSIA BOLEH

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Tatabahasa i. ii. Aras 3 i. berusaha persendiri an terutaman ya dicurahka n bersara dikenang KBT -KMD -BC -KB - menentukan urutan mengenalpast i idea utama dan idea sokongan. kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen. Moral Pen. Sivik Nilai Patriotism Keberanian Berdikari Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

1. Teladani Mereka

Kosa Kata

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. -

Peribahasa - simpulan bahasa Penulisan biografi catatan

21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

6.5. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.

22

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 14 2. Wira Negara

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian A

5.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.

6.1. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan

23

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

sumber lain berkaitan topik. 6.3. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.

24

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 15 3. Wira Ekspedisi

2.1. Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Pemahaman Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian C

6.1. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

8.2. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

25

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

9.1. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.3. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyusun maklumat mengikut urutan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur.

10.1. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.

26

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 5 MINGGU 16 & 17 MASYARAKAT PENYAYANG 1.Insan Istimewa

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

1.1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.

Tatabahasa -- ayat permintaan - kata sendi nama

Ilmu: KajianTempata n Pen. Moral Nilai: Kasih-sayang Hormatmenghormati Semangat Bermasyarakat . KBT: Konstruktivism e KB : - menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa

Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 2 i. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Aras 3 i. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjuka n bercitacita kebolehan mengabai kan menyusun

15 soalan Penulisan Bahagian A

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

Aras 1 i. ii.

Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan.

Penulisan Kad ucapan Biografi

27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian ,pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar

TKP Interpersonal - mendengar dengan berkesan - mengingat

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar.

28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 18 2. Prihatin Dan Penyayang

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

Aras 2 i. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Memahami perkataan, frasa dan ayat.

29

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

i. Aras 3 i.

Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.

Aras 3 i.

Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.

Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks

MINGGU 19 3. Sayangilah Mereka.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i.

Pemahaman Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan

Aras 3 i.

Bahagian C Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii.

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 2 i. ii.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

Aras 3 i.

Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.

9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyusun maklumat mengikut urutan.

Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur.

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii.

Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.

Aras 3 i.

33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 6 MINGGU 20 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1. Hidup Berjiran

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

KONTRAK LATIHAN

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 i.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana

Ilmu KT P.Moral Nilai -Kerjasama -Kerajinan -Semangat Bermasyarakat . KBT

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian A

Aras 2 i.

Aras 3 i.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Kosa kata sepakat muafakat gotongroyong rukun tetangga -menyusun atur -membuat inferens -mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterprest asikan

Peribahasa simpulan bahasa Penulisan Kad undangan

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan

34

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

makna yang betul. -mentafsirkan Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. TKP - visual-ruang

MINGGU 21 2. Hari Bersama Jiran 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. Aras 1 i. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Pemahaman Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikanpenerangan sebagai maklum balas. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

35

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3. i.

Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

MINGGU 22

36

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

3. Sukaneka

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian C

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

37

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 7 MINGGU 23 MARI BERTANI 1.Bumi Hijau

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains,KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur - menjana idea menginterpreta sikan dan mentafsirkan - mencirikan - membanding beza menghubungk aitkan Kontruktivisme - menilai

KONTRAK LATIHAN Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian A

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

Tatabahasa: - kata kerja - ayat pasif - makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai - mengubah - merumput - menuai - membanting - mengangin - menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara

38

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

jelas dan tersusun. Aras 3 i. ii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. KB : menyelesaikan masalah - menganalisis - mentafsir

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul

MINGGU 24 2. Petani Jaya 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

39

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

40

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 25 3. Makanan Berasaskan Pertanian

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Pemahaman Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian C

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

41

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 8 MINGGU 26 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1. Negeri di Bawah Bayu

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

KONTRAK LATIHAN

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan

Ilmu -KT, Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak mengenalpasti idea utama dan idea sokongan mengintepreta sikan, mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

-surat kiriman tidak rasmi

MINGGU 27

42

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

2. Bumi Kenyalang

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet,

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan

TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir

Pemahaman 4 soalan

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

Tata bahasa 15 soalan Penulisan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

Bahagian C

5.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.

43

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3 i. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

MINGGU 28

44

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

3. Indahnya Negeriku

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i.

Pemahaman Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. 5 soalan

Tata bahasa 15 soalan Penulisan

Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

Aras 3 i. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii.

Bahagian A

45

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

46

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 9 MINGGU 29 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. Kesenian

HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

ARAS Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i. Sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu KT,Sivik KB memb anding beza menciri kan mengk elaska n mengu mpulka n,men gkateg orikan memb uat keputu san

KONTRAK LATIHAN Pemahaman 6 soalan

Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan di Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan

Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian A

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 i.

Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 2 i. dialog -

Aras 3. i.

Aras 1 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.

47

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii.

Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

Aras 1 i. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta

48

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 30 2. Seni Tradisional Kita

5.2. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i.

Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

Aras 2 i.

Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.

49

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3 i.

Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakt

MINGGU 31 3. Seni Dan Budaya 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Aras 2 i. Pemahaman Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan.

Aras 3 i.

50

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 i.

Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 2 i.

Aras 3. i.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan

Aras 2 i. Aras 3 i.

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

Aras 1 i. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i.

Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

51

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3 i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

10.1.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

52

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT 10 MINGGU 32 AMALAN HIDUP SIHAT 1. Mari Berekreasi

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu PJK Nilai kebersi han fizikal dan mental kerjasa ma hormat mengh ormati kasihsayang

KONTRAK LATIHAN Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

6.2 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

Aras 1 i.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.

Aras 2 i.

Aras 3 i.

Tatabahasa: kata kerja ayat perminta an ayat penyata ayat tanya ayat seruan

Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakan an Berkhasi at Menyera ng Penting Dijangkiti Ceria

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar

53

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 i.

Penulisan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Fakta

KBT KB menge nal pasti sebab, akibat mengh ubungk aitkan menilai menge nal pasti idea utama dan idea sokong an. Pemahaman 5 Soalan Tata Bahasa 15 Soalan

Aras 2 i.

Aras 3 i.

Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.

MINGGU 33 2. Jagalah Kesihatan Diri

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i.

TKP Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Konstruktivisme

Aras 2 i. Aras 3 i.

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

Penulisan Bahagian C

54

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 i.

Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Aras 2 i. Aras 3 i.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii.

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

55

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3 i.

Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

MINGGU 34 3. Keluarga Sihat

1.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian C

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

56

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 i.

Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai.

Aras 2 i.

Aras 3. i.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

57

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii.

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

Aras 3 i.

Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca.

58

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL. UNIT II MINGGU 35 MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1. Kenderaan Keluaran Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

KONTRAK LATIHAN

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1 i. Aras 2 i.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.

Tatabahasa kata nama khas imbuha n pen kata nama am kata adjektif

Ilmu : KT, Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarak at

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan

Aras 3 i.

KBT 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Kosa Kata deruan merenta s canggih diperole h Penulisan surat kiriman tidak rasmi TKP KB -

Bahagian A Kajian Masa Depan menginterpret asikan, mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Aras 2 i. Aras 3 i.

59

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

3.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 i.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

Aras 2 i.

Aras 3 i.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.

60

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3 i.

Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar.

MINGGU 36 2. Mercu Tanda Negara Kita

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i.

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

61

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah,frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 i. ii.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 i.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.

Aras 2 i.

Aras 3 i.

62

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan

Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta

9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyusun maklumat mengikut urutan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur.

63

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

MINGGU 37 3. Kebanggaan Negara

2.1 Bercerita menggunakan kata , frasa, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i.

Pemahaman Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan

Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Bahagian C

3.3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 i.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.

Aras 2 i.

Aras 3 i.

6.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Aras 2 i.

64

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 3 i.

Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii.

Aras 3 i.

65

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 12 MINGGU 38 CERITA-CERITA TELADAN 1. Cerita Rakyat

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

KONTRAK LATIHAN

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i.

Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. ayat penyata ayat pasif

Ilmu: Pendidikan Moral, Sains Nilai

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian A

Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Kosa Kata kering kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan - kesyukuran - hormatmenghormati - bekerjasama - keadilan - baik hati KBT KB Peribahasa Penulisan membuat keputusa n mentafsir kan menghub ungkaitk an menilai merumus kan

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras1 i.

Aras 2 i. Aras 3 i. ii. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang Aras 1 i. Aras 2

Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.

cerita dialog -

66

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

mudah, menarik dan bermakna.

i. ii.

Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.

Aras 3 i.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

67

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

MINGGU 39 2. Cerita Haiwan

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1 i.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.

Pemahaman 5 soalan Tata bahasa 15 soalan Penulisan Bahagian B

Aras 2 i.

Aras 3 i.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. ii. iii.

Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

68

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

Aras 2 i. iii. Aras 3 i.

Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

MINGGU 40 3. Cerita Rakyat Luar Negara

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i.

Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

Pemahaman 5 soalan

Aras 2 i. Aras 3 i.

Tata bahasa Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. 15 soalan Penulisan Bahagian C

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras1 i. Aras 2 i.

Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam

69

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

perenggan. Aras 3 i. ii. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna.

Aras 1 i. Aras 2 i. ii.

Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.

Aras 3 i.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

70