Anda di halaman 1dari 4

RiaArdiza(NPM:16111087) Kelas:1Ka34 A.PENGERTIAN PANDANGAN HIDUP MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP Pandanganhidupartinyapertimbanganyangdijadikan pedoman,arahan,danpetunjukhidupdidalamdunia berdasarkanpengalamansendirimenurutwaktudantempat hidupnya.

Pandanganhidupdapatdiklasifikasikanberdasarkan asalnyayangterdiridari3macam,yaitu:

Pandanganhidupyangberasaldariagama,yaitupandangan hidupyangmutlakdengankebenaranyangada(fakta). Pandanganhidupberupaideologi,yaitusesuaidengan kebudayaandannormayangterdapatpadanegaraitu sendiri(negaraaslinya). Pandanganhiduphasilrenungan,yaitupandanganhidup yangrelatifterhadapkebenaranyangada.

Pandanganhidupterbagiatas4unsur-unsuranatarlain: Cita-citayangdiinginkanmemungkinuntukdicapaidengansemua usahaataudengansemuaperjuangan. Kebajikandengansegalahalyangterbaikuntukmembuatmanusia menjadimakmur,bahagia,damaisertatenteram. Usahaatauperjuangan,yaitukerjakerasyangdilandasidengan keyakinan. Keyakinanataukepercayaan,yaituhal-halterpentingadadidalam hidupmanusia.

A
Cita-citaialahsebuahkeinginan,harapan,tujuan,yangselaluada didalambenakdandisetiappemikiran.Cita-citaadalahpandangan terhadapmasadepandanpandanganhiduppadamasayangakandatang nantinya.Padaumumnyasebenarnyacita-citayaitusemacamgarislinier yangmakinlamamakintinggididalamtingkatannya. Apabilacita-citatersebutbelumtercapaimakacita-citatersebut hanyadapatdiistilahkasebagaiangan-angansemata.Ada3faktoryang akanmenentukanseseorangtersebutbisadapatmaupuntidakdapatnya untukmencapaicita-citatersebut,yaitu:

B.CITA-CITA

B
Manusianyayangmemilikicita-cita; Kondisiyangdihadapiselamamencapaiapayangdicitacitakan;
Seberapatinggicita-citayanghendakdicapai.

Faktormanusiayanginginsekalimendapatkancita-citanyaditentukan berdasarkankualitasmanusiatersebut.Carakerasuntukmencapaicita-citaialah suatuperjuanganhidupyangapabilaberhasilmencapaicita-citatersebutakan menimbulkankepuasan. Faktorkondisiyangakanmempengaruhidengantercapainyacita-cita,pada umumnyadisebutadayangmenguntungkansertaadapulayangmenghambat. Faktortingginyauntuktercapainyacita-citaialahfaktorketigauntukmencapai cita-cita. Dengandemikiansebuahcita-citaharusdilakukandenganpenuh pertimbangansertaperhitungansesuaidengankemampuanyangdimiliki sertakondisiyangdilaluinya. .

KEBAJIKAN

Kebajikan atau kebaikan adalah merupan suatu perbuatan yang mendatangkan kesenangan baik bagi diri sendiri dan orang lain. pada hakekatnya kebaikan juga sama dengan perbuatan moral yang sesuai dengan norma-norma agama serta etika.

Manusiaberbuatbaikkarenapadahakekatnyamanusiaitusebenarya makhlukyangbaik.Makhlukbermoralberdasarkandorongandari suarahatinyamanusiayangcenderungberbuatbaik.Manusiaadalah sebuahpribadiyangutuhyangterdiriatasjiwadanbadan. Manusiamerupakanmakhluksosialyangtidakdapathidupsendiri. Manusiasebenernyamembutuhkanoranglainuntukdapatbertahan hidup. Suarahatimerupakansemacambisikandidalamhatiyangmendesak seseoranguntukmenimbangsertamenentukanbaikburuknyasuatu perbuatan. Kebajikanmerupakanperbuatanyangselarasberdasarkansuarahati sendirimsuarahatimasyarakatsertaTuhan.

D. USAHADAN

PERJUANGAN

Usahadanperjuanganmerupakansuatukerjakerasuntuk mewujudkandanmencapaisemuacita-citayangdiinginkan.Kerja kerasdapatdilakukandenganotakatauilmumaupuntenagaserta jasmanidanbahkandengankeduanya. Kerjakeraspadadasarnya menghargaidanmeningkatkanharkatdanmartabatmanusia. Keyakinanataukepercayaanberasaldariakalataukekuasaan Tuhan.

E. KEYAKINAN

ATAU KEPERCAYAAN

MenurutProf.Dr.HarunNasution,ada3aliranfilsafat,yaitu: 1. Aliran Naturalisme,aliraniniberintikanspekulasimungkin adaTuhanmungkinjugatidak.Dasaraliraniniadalahkekuatan gaibdarinaturedanitulahciptaanTuhan.Ajaranagamaada2 macam,yaitu: Ajaranagamayangdogmatis,yangdisampaikanTuhanmelalui ajaranparanabi. Ajaranagamadaripemukaagama,yaitusebagaihasilpemikiran manusiasifatnyarelatif. 2. Aliran Intelektualisme,besaraliraniniadalahlogikaatauakal. AkalberasaldaribahasaArabyaituqolbuyangberpusatdihati, sehinggatimbullahistilahhatinuraniartinyadayarasa. 3. Aliran gabungan,dasaraliraniniadalahperbuatanyanggaib danakal.Kekuatangaibartinyakekuatanyangberasaldari Tuhan,sedangkanakaladalahdasarkebudayaanyang menentukanbenartidaknyasesuatu.

1. Mengenal ,ialahsuatukodratmanusiadantahaphidupawal

darisetiapindividu. F.LANGKAH LANGKAH BERPANDANGAN HIDUPYANGBAIK


2. Mengerti ,ialahpengertiantentangpandanganhidup. 3. Menghayati ,ialahmenghayatiterhadapnilai-nilaiyangtelah

terkandungdidalampandanganhidupdenganbegitukitadapat memperluasdanmemperdalampengetahuanmengenai pandanganhidup.


4. Meyakini ,ialahsuatuhalyangsangatcenderunguntuk

memperolehatassuatukepastiansehinggadapatmencapai tujuanhidupnya.
5. Mengabdi ,ialahsuatuhalyangsangatpentingdalam

menghayatisertameyakiniterhadapsesuatuyangtelah dibenarkanolehdirisendirilebihdarioranglain.
6. Mengamankan ,ialahlangkahterberatuntukmembutuhkan

imanyangteguhdankebenarandidalamsegalasesuatudemi tegaknyapandanganhiduptersebut.