Anda di halaman 1dari 6

SEJARAH TINGKATAN 1 MASA : 1 JAM NAMA: KELAS: 1.

1. Nyatakan kesan positif orang yang mempelajari dan memahami sejarah negara A. Memahami dan mempelajari tentang sejarah diri B. Menjadi rakyat yang bebas merdeka C. Menghargai, berbangga serta mencintai negara ini D. Semangat untuk membebaskan negara dari penjajah 2. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan suatu contoh peristiwa bermakna terhadap sejarah A. Negara B. Masyarakat C. Individu D. Agama 3. Sejarah adalah guru terbaik kepada kita.Mengapakah para sejarawan berpendapat sedemikian? A. Peristiwa sejarah boleh menjadi panduan dan iktibar dalam kehidupan B. Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang bermakna C. Peristiwa sejarah akan menjadikan masyarakat berwaspada selalu D. Peristiwa sejarah akan menjadikan kita boleh berusaha 4. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang laluPenyataan di atas berkaitan dengan maksud sejarah.Siapakan yang mengeluarkan pernyataan tersebut? A. Kamus Dewan B. Ibn Khaldun

C. Herodotus D. Muhd. Yusof Ibrahim 5. Peristiwa Mat Jenin meninggal dunia tidak dapat diterima sebagai peristiwa sejarah kerana A. Peristiwa tersebut merupakan sejarah individu B. Mat Jenin tidak memberi faedah kepadamasyarakat dan negara C. Peristiwa tersebut telah lama berlalu D. Bukan peristiwa bermakna, tepat, benar dan mempunyai sebab dan akibat 6. Peranan penting sejarah dalam kehidupan manusia ialah A. sejarah dapat memberi iktibar B. sejarah dapat memberi pengalaman baru C. sejarah dapat membekalkan maklumat D. sejarah mengandungi kisah-kisah silam 7. Husna mendapat 5 A dalam pepepriksaan UPSR 2002. Generalisasi yang dapat dibuat berdasarkan kejayaan tersebut mengikut konsep sejarah ialah A. Husna seorang pelajar yang rajin B. peristiwa yang amat bermakna dalam kehidupan Husna C. Husna berasal daripada keluarga terpelajar D. keluarga Husna mengambil berat tentang pelajarnya 8. Sejarah dinilai dari segi ketepatan dan kebenaran sesuatu peristiwa dapat dibuktikan melalui A. sumber yang sahih B. penganalisaan yang rapi C. memenuhi kehendak ramai D. diolah dan diianalisis oleh para sejarawan

Soalan 9 berdasarkan pernyataan di bawah ----------------------------------------------------------------------Portugis membina Kota A Famosa untuk mempertahankan Melaka daripada jatuh ke tangan musuh ----------------------------------------------------------------------9 Apakah kaitan Kota A Famosa dengan sumber sejarah? A. Lambang kekuatan Portugis B. Lambang kemegahan Portugis di Melaka C. Pengajaran kepada orang Melayunsupaya tidak berpecah belah D. Bukti penjajahan Portugis di Melaka 10. Antara yang berikut yang manakan boleh dikategorikan sebagai bentuk sumber primer? A. Fosil, kertas, artifak dan keterangan lisan B. Artifak, monumen dan buku ensiklopedia C. Majalah dan surat khabar D. Peta, diari, buku dan bahan bertulis 11. Ensiklopedia ialah contoh sumber A. primer B. sekunder C. utama D. sampingan 12. Sesuatu yang diucapkan oleh orang sumber dikenali sebagai A. mitos B. sumber bertulis C. legenda D. sumber lisan

13. Ahli sejarah telah menemui bahan-bahan sejarah setelah usaha cari gali dilakukan di sebuah gua. Apakah kaedah yang merka gunakan? A. Kaedah arkeologi B. Kaedah primer C. Kaedah sumber D. Kaedah lisan 14. Lihat maklumat di bawah ********************************* * Datuk Bahaman * Mat Kilau * Tok Janggut ********************************* Tokoh-tokoh di atas merupakan tokoh sejarah yang menentang penjajah BritishPenulis dan sejarawan Barat menafsirkan tokoh-tokoh di atas sebagai pemberontak.Mengapakah mereka membuat tafsiran sedemikian? A. Mereka berasa tercabar dengan kekuatan masyarakat tempatan B. Penjajah menganggap tokoh-tokoh tersebut disokong oleh Sultan dan pembesar C. Mereka cuba melindungi niat buruk penjajah Barat D. Sistem pentadbiran Barat telah terjejas 15. Mengapakah tafsiran sesuatu sejarah berbeza daripada kaca mata ahli-ahli sejarah? A. Mereka mendapat maklumat daripada pelbagai pihak B. Mereka tidak mengkaji dengan penuh teliti C. Mereka cenderung untuk mendorong sesuatu pihak D. Mereka telah mengkaji dengan jelas

16. Zaman prasejarah dunia dibahagikan kepada empat tahap zaman iaitu Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik dan Zaman Logam. Namun demikian, Malaysia hanya mengalami tiga zaman. Zaman apakah yang tidak dialami di Malaysia A. Zaman Paleolitik B. Zaman Mesolitik C. Zaman Neolitik D. Zaman Logam 17. Berdasarkan senarai di bawah susunkan zaman prasejarah yang dilalui oleh Malaysia mengikut urutan yang betul I Zaman Paleolitik II Zaman Mesolitik III Zaman Neolitik IV Zaman Logam A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 18. Ahli-ahli sejarah berpendapat bahawa masyarakat zaman prasejarah telah mula menggunakan peralatan batu untuk kehidupan hariannya. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengetahunya? A. Melalui cerita atau lisan B. Melalui kajian yang dijalankan oleh ahli arkeologi C. Melalui ujikaji di makmal D. Melalui kajian masyarakat masa kini 19. Zaman paleolitik dipercayaibermula 200 000 tahun hingga 300 000 tahun dahulu. Antara berikut yang manakah menerangkan tentang Zaman Paleolitik? A. Mereka mula bercucuk tanam B. Kegiatan menukar barangan giat

dijalankan C. Menggunakan peralatan daripada batu dan logam D. Menggunakan alat batu 20. Ahli arkeologi mendapat lukisan dan peralatan telah dijumpai di gua-gua yang dikaitkan dengan masyarakat pada zaman Paleolitik. Di manakah lokasi gua-gua tersebut? I Kota Tampan, Perak II Gua Niah, Sarawak III Tingkayu, Sabah IV Bukit Bunuh, Perak A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV 21. Masyarakat awal yang menetap di gua telah menjalankan pelbagai kegiatan untuk menyara hidup mereka.Apakah kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat ini? I Menternak binatang dan ikan II Menanam pokok III Memburu IV Memungut hasil hutan A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV Soalan 22 berdasarkan pernyataan di bawah Mula menetap di satu-satu tempat Mempunyai pemimpin Mengamalkan pembahagian kerja Pernyataan-pernyataan di atas merujuk kepada ciri penempatan masyarakat yang dimaksudkan?

A. Masyarakat Zaman Paleolitik B. Masyarakat Zaman Mesolitik C. Masyarakat Zaman Neolitik D. Masyarakat Zaman Logam 23. Apakah antara kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Zaman Neolitik? I Memungut hasil hutan II Menangkap ikan dan menternak binatang III Memakan tumbuhan liar IV Bercucuk tanam A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV Soalan 24 Berdasarkan pernyataan di bawah Penggunaan batu >>>> Penggunaan tembikar Memungut hasil hutan >>>> Bercucuk tanam Berpindah randah >>>> Menetap di suatu tempat Sara diri >>>>Perdagangan Pernyataan di atas dikaitkan dengan Zaman Neolitik. Apakah yang berlaku pada Zaman Neolitik berdasarkan pernyataan tersebut? A. Zaman Neolitik dikatakan sebagai zaman perubahan teknologi daripadaZaman Paleolitik B. Masyarakat pada Zaman Neolitik tidak suka cara hidup masyarakat Zaman Paleolitik C. Masyarakat Zaman Neolitik mempunyain cara hidup yang berbeza D. Masyarakat Zaman Neolitik telah berpindah ke tempat-tempat lain 25. Di manakah lokasi penempatan masyarakat Zaman Neolitik?

I Sungai Tembeling, Pahang IIGua Cha, Perak III Bukit Tengkorak, Sabah IV Gua Niah, Sabah A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV 26. Penemuan alat-alat daripada batu dan logam seperti kapal, cangkul, pisau dan tajak amat penting dalam sejarah tanah air. Pada pendapat anda mengapakah penemuan tersebut penting A. Memberi maklumat tentang masyarakat Zaman Logam B. Barangan mempunyai nilai harga yang tinggi C. Membuktikan keagungan sejarah dan budaya negara D. Dapat disimpan di dalam muzium 27. Beberapa bahan sejarah telah ditemui oleh ahli arkeologi iaitu seperti kubur berbentuk kepingan batu. Apakah andaian yang boleh dibuat hasil penemuan tersebut? A. Masyarakat Paleolitik mengamalkan pemujaan roh B. Masyarakat Mesolitik takut akan mayat C. Masyarakat Neolitik menyembah batu dan keranda D. Masyarakat Logam mengamalkan upacara kematian 28. Menurut pengkaji sejarah. Zaman Logam bermula 4000 tahun dahulu. Apakah antara ciri-ciri masyarakat ini? I Menghasilkan logam daripada gangsa dan besi II Bercucuk tanam III Hidup menetap

IV Perdagangan secara tukar barang A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 29. Masyarakat Zaman Logam telah dianggap masyarakat yang bertamaddunMenapakah anda berpendapat sedemikian? I Mereka hidup secara menetap II Tinggal berhampiran dengan sungai dan laut III Kegiatan utama bercucuk tanam, menengkap ikan, menternak dan berdagang IV Menggunakan peralatan batu yang lebih baik A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 30.Sejarah kerajaan awal Asia Tenggara dibahagikan kepada dua buah kerajaan I Kerajaan Melayu Melaka II Kerajaan Srivijaya III Kerajaan Maritim IV Kerajaan agrarian A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV 31.Kerajaan maritim terdiri daripada beberapa buah kerajaan. Pilih kerajaan maritim di bawah I Kerajaan Champa II Kerajaan Angkor III Kerajaan Chih Tu IV Kerajaan Kedah Tua A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 32.Masyarakat agraria menjalankan kegiatan pertanian secara tetap dan juga menternak binatang. Apakah hasil utama pertanian mereka I Ubi taro II Padi huma III Padi sawah IV Gandum A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,IIIdan IV D. II,III dan IV 33.Kerajaan Funan dari kerajaan Angkor adalah dua buah kerajaan agraria. Di manakah kedua-dua buah kerajaan ini terletak? A. Di Lembah Bujang B. Dataran Kedah C. Di Lembah Menam Chao Praya D. Di Lembah Sungai Mekong 34.Agama utama kerajaan Angkor ialah agama Hindu-Buddha. Apakah bukti anda berkata sedemikian? A. Wujudnya Borobudur B. Wujudnya Lembah Bujang C. Wujudnya Angkor Wat D. Wujudnya Patung Buddha 35.Kerajaan Angkor telah membina baray untuk kemudahan sistem pertanianya Apakah kebaikan baray ini? I Dapat menakung air dan disalirkan ke sawah apabila perlu

II Membolehkan kerajaan Angkor mengeluarkan hasil yang banyak III Membolehkan ikan diternak IV Menjadi alat pengangkutan yang utama A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV Soalan 36 berdasarkan maklumat di bawah Benteng Terusan Kedua-dua maklumat di atas dapat dikaitkan dengan A. kegiatan pertanian kerajaan agraria B. benteng pertahanan daripada serangan musuh kerajaan agraria C. pusat pentadbiran kerajaan agraria D. sebagai alat pengangkutan kerajaan agraria 37.Beberapa buah kerajaan maritim muncul di sekitar Selat Melaka dan Laut China Selatan. Apakah antara kerajaan-kerajaan tersebut? I Srivijaya II Chih Tu III Champa IV Kedah Tua A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

kerajaan maritim. Pada pendapat anda, apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan maritim A. Kerajaan lebih mementingkan kegiatan pertanian B. Mempunyai penduduk yang ramai C. Penempatan kerajaan-kerajaan ini di tepi pantai dan menjalankan kegiatan di laut seperti perdagangan D. Bergantung kepada kekuatan kerajaan 39.Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau menggambarkan kebesaran seseorang raja. Bagaimanakah gambaran kebesaran tersebut? I Raja dianggap kebal II Raja dianggap berkuasa sakti III Raja berkuasa mutlak IV Raja bersifat ketuhanan A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV 40. Selain kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua. Kerajaan Majapahit juga adalah sebuah kerajaan yang terkenalSiapakah pengasas kerajaan ini? A. Hayam Wuruk B. Raden Wijaya C. Raden Kartanegara D. Chu Lien

38.Terdapat beberapa buah kerajaan awal di negera kita yang berkembang menjadi