Anda di halaman 1dari 6

1) NISBAH KECAIRAN Modal kerja = aset semasa liabiliti semasa 2010 49,296,848 48,459,639 = 837,209 2009 43,809,543 42,758,775

,775 = 1,050,768

Hasil Analisi Modal Kerja Modal kerja Great Eastren Life Assurance (M) Berhad menurun daripada RM 1,050,768 dalam tahun 2009 kepada RM 837,209 dalam tahun 2010. Ini Menggambarkan syarikat ini tidak memenuhi obligasi semasa dalam tahun 2010 berbanding tahun 2009.

Nisbah semasa = aset semasa / Liability semasa

2010 49,296,848 / 48,459,639 = 1.02 : 1.0 2009 43,809,543 / 42,758,775 = 1.03 : 1.0

Hasil Analisis Nisbah Semasa Nisbah semasa tahun 2010 iaitu 1.02 bermakna bagi setaip ringgit liability semasa, syarikat ini mempunyai aset semasa sebanyak RM1.02, nisbah semasa tahun 2010(1.02) menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2009 (1.03). Ini bermakna keupayaan syarikat ini untuk membayar hutang jangka pendek berkurang sedikit dalam tahun 2010 berbanding tahun 2009.

2) NISBAH KEBERUNTUNGAN Margin untung kasar = Untung kasar / Jualan bersih 2010 775,574 / 1,778,121 = 43.6 % 2009 760,932 / 1,640,274 = 46.4 % Hasil Analisi Margin Untung Kasar

Margin untung kasar bagi syarikat ini nenurun sedikit dalam tahun 2010 , iaitu daripada 46.4% dalam tahun 2009 kepada 43.6% dalam tahun 2010. Ini menunjukkan syarikat ini tidak Berjaya meningkatkan jualan disamping kos belian.

Margin Untung = Untung Bersih / Jualan Bersih 2010 426,605 / 1,778,121 = 24% 2009 505,744 / 1,640,274 = 31%

Hasil Analisis Margin Untung atau Pulangan Ke atas Jualan

Margin untung atau pulangan keatas jualan bagi syarikat ini adalah lebih kurang daripada tahun 2009 ke 2010 iaitu 31% pada tahun 2009 dan 24% pada tahun 2010. Keupayaan syarikat ini untuk menghasilkan keuntungan berkurang pada tahun 2010.

3) NISBAH KECEKAPAN

Pusing ganti akaun belum terima (ABT) = Jualan kredit bersih / purata ABT (bersih) = Jualan kredit bersih / ( ABT tahun semasa + ABT tahun semasa / 2 )

2010 1,778,121 / ( 607,772 + 773,740 / 2) = 2.6 kali 2009 1,640,274 / ( 440,000 + 607,772 / 2) = 3.1 kali (andaikan semuan julaan kredit dan baki ABT tahun 2008 adalah 440,000) Hasil Analisis Nisbah Pusing Ganti Akaun Belum Terima

Pusing ganti akaun belum terima syarikat ini menurun dalam tahun 2010 berbanding tahun 2009 iaitu dari 3.1 kali dalam tahun 2009 kepada 2.6 kali pada tahun 2010. Ini menunjukkan syarikat ini kurang cekap dalam mengutip hutang dalam tahun 2010 berbanding tahun 2009.

Nisbah purata tempoh kutipan ABT = 365 hari / pusing ganti ABT 2010 365 / 2.6 = 140 hari 2009 365 / 3.1 = 117 hari.

Hasil Analisis Nisbah purata Nisbah purata tempoh kutipan akaun belum terima bagi Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad berkurangan dalam tahun 2010 (140 hari) jika dibandingkan dengan tahun 2009 (117 hari). Peningkatan dalam tempoh purata kutipan akaun belum terima dalam tahun 2010 berbanding ahun 2009 menunjukkan pelanggan membayar hutang mereka dengan segera dalam tahun 2010 berbanding tahun 2009 dan lebih banyak tunai boleh digunakan dalam operasi perniagaan serta untuk membayar hutang perniagaan kepada pemiutang.

Perbandingan nisbah yang diperolehi dengan tempoh kredit akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang kecekapan syarikat ini dalam mengutip akaun belum terima. Jika tempoh kredit syarikat diandaikan 60 hari maka nisbah purata akaun belum terima dalam tahun 2009 adalah lebih tinggi daripada tempoh kredit. Ini bermakna wujudnya masalah dalam polisi kredit dan kutipan syarikat dalam tahun 2009 yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Mana kala, dalam tahun 2010 ,nisbah purata tempoh kutipan akaun belum terima adalah lebih rendah daripada tempoh kredit. Ia menggambarkan kecekapan perniagaan dalam mengutip akaun belum terima dan polisi kredit dan kutipan syarikat yang cekap. Nisbah ini juga akan menjadi lebih bermakna jika ia dapat dibandingkan dengan nisbah purata industri atau nisbah syarikat pesaing

4) NISBAH KEMAMPUAN BAYAR

Nisbah Hutang = Jumlah liability / Jumlah aset 2010 48,459,639 / 49,296,848 = 98.3% 2009 42,758,775 / 43,809,543 = 97.6%

Nisbah Hutang Ekuiti = Jumlah Ekuiti pemilik / Jumlah aset

2010 837,209 / 49,296,848 = 1.7%

2009 1,050,768 / 43,809,543 = 2.4%

Hasil Analisis Nisbah Hutang dan Nisbah ekuiti pemilik Nisbah hutang dalam tahun 2009 adalah 97.6% yang bermakna aset Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad telah dibiayai oleh pemiutang

sebanyak 97.6% dan yang selebihnya dibiayai oleh pemilik, iaitu sebanyak 2.4%.Nisbah hutang dalam tahun 2010 pula adalah 98.3% yang bermakna aset Great Eastern Life Assurance ( Malaysia) Berhad telah dibiayai oleh pemiutang sebanyak 98.3 % dan yang selebihnya dibiayai oleh pemilik, iaitu sebanyak 1.7%. Nisbah hutang samatara dalam tahun 2010 (98.3%) berbanding tahun 2009 (97.6 %). Ini bermakna syarikat ini mempunyai lebih ekuiti yang boleh digunakan untuk membayar kepada pemiutang sekiranya perniagaan menghadapi kegagalan (bangkrap) atau berlakunya pembubaran perniagaan.

Nisbah Hutang Keatasa Ekuiti Pemilik = Jumalh liability / Jumlah Ekuiti Pemilik 2010 48,459,639 / 837,209 = 57.88 2009 42,758,775 / 1,050,768 = 40.69

Hasil Analisis Nisbah hutang ekuiti pemilik

Nisbah hutang ke atas ekuiti pemilik menaik dalam tahun 2010

(57.88%)

berbanding tahun 2009 (40.69%). Ini bermakna syarikat tidak berupaya untuk menambah liabiliti jika diperlukan.

KESIMPULAN Great EasterN Life Assurance ( Malaysia ) Berhad telah mempunyai pretasi yang tak baik dan tidak memuaskan pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun 2009.