Anda di halaman 1dari 15

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) Siswa SMK Negeri 1 Sinjai Tahun Pelajaran 2011/2012

Nama Nis

: NURFADHILLAH : 9327

Program Keahlian: TKJ Tempat praktek : DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINJAI

Telah disahkan untuk digunakan seperlunya

Sinjai: 19 Januari 2012

Pembimbing sekolah,

pembimbing institusi

Drs. KAMARUDDIN S.p d Nip :19710520220110111003

LUKMAN S.Sos Nip. 19680428 199803 1006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan pelaksanaan praktik kerja industri (PRAKERIN) pada kantor sosial dan tenaga kerja kabupaten sinjai

Penyusunan laporan pelaksanaan PRAKERIN ini merupakan tahap akhir penulis melaksanakan praktik kerja industri pada kantor sosial dan tenaga kerja kabupaten sinjai. Selain itu, penyusunan laporan ini merupakan bahan pertanggung jawaban penulis selama melaksanakan PRAKERIN kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Penulis menyadari bahwa punyusunan laporan ini terbatas, masih banyak kekurangan dan kesahatan sehingga laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik agar laporan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun laporan pada masa yang akan datang. Penyusunan laporan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis akan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Muhiddin, selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sinjai yang telah menyelenggarakan praktik industri (PRAKERIN).

2. Drs. A. Halilintar selaku kepala kantor sosial dan tenaga kerja kabupaten sinjai.

3. Ibu guru pebimbing sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk pembimbing penulis dalam penyusun laporan tepat pada waktunya.

4. Dan kepada orang tua yang telah memberikan dukungan, motivasi, moril, maupun material sehingga penulis bersemagat dalam menuntut ilmu.

5. Bapak Nur Alim. S. Sos selaku kepala Tata usaha yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan praktik kerja industri (PRAKERIN) di kantor sosial dan tenaga karja kab.Sinjai. Semoga amal dan kebaikan Bapak /Ibu mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT.

Sinjai, Januari 2011 Penulis,

DAFTAR ISI Halaman Judul..................................................................................................................i Lembar Pengesahan........................................................................................................ii Kata Pengantar........................................................................................................................iii Daftar Isi..........................................................................................................................vi

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang PRAKERIN...................................................................1 B. Tujuan pelaksanaan PRAKERIN...........................................................2 C. Ruang lingkup kantor sosial dan tenaga kerja......................................4 D. Bidang-bidang kerja/job Deseviption.....................................................5 E. Struktur Organisasi kansosnaker..........................................................6

BAB II

ISI LAPORAN A. Permasalahan.......................................................................................7 B. Pemecahan Masalah............................................................................9

BAB III

PENUTUP A. Kesimpulan..........................................................................................11 B. Saran-saran.........................................................................................12

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa tersebut adalah diterapkannya system pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa mengenal dunia kerja sebelum menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan menengah, terutama untuk sekolah menegah kejuruan (SMK) pengetahuan serta kesempatan pada siswa mengenal lebih jauh masalah yang di hadapi dalam dunia kerja.

Praktik kerja industri (PRAKERIN) adalah salah satu program pendidikan yang di laksanakan oleh setiap siswa SMK Negeri 1 Sinjai dalam rangka perealisasian dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh baik dari dalam sekolah maupun di luar sekolah pada tahun 1984 SMK Negeri 1 Sinjai melaksanakan kegiatan lapangan kerja yang pertama kali di namakan PKL, seiring dengan perkembangan maka PKL diganti dengan PSG (Praktik Sistem Ganda). Pada tahun 2003 PSG berubah menjadi PRKERIN (Praktik Kerja Industri) sampai sekarang ini, dimana sekolah menegah kejuruan (SMK) saling bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia kerja meningkatkan kwalitas kelulusan SMK yang handal dan profisional.

B. TUJUAN PELAKSANAAN PRAKERIN

1. 2.

Untuk mengembankan pengetahuan siswa. Untuk melihat siswa agar mampu menjadi siswa yang berkualitas, kreatif trampil. Sebagai awal untuk mengukur kemampuan secara tegas yang kita bidangi baik secara lisan maupun secara tertulis. Memberikan bekal kepada siswa agar setelah menyelesaikan studinya atau pendidikanya pada sekolah tersebut bisa siap pakai karna memadukan ilmunya antara teori yang diterima di sekolah dan praktek di lapangan. Menerapkan teori pendidikan yang telah didapat. Menghubungkan teori yang telah diperoleh dengan hasil prakerin kerja lapangan Membuat analisa oleh pengamatan terhadap hubungan antara teori dan kenyataan. Mempelajari situs kerja sesuai ilmu yang didapat.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan dan etos kerja yang sesuai dengan ketentuan lapangan kerja.

10. Memperkokoh hubungan dan keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia industri. 11. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. 12. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai proses pendidikan.

13. Membekali siswa dengan pengalaman yang sebesarnya di dalam dunia kerja sebagai persiapan guna menyesuaikan diri dengan dunia kerja dan masyarakat. 14. Siswa dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dalam memecahkan berbagai masalah atau kesulitan yang dihadapinya. 15. Untuk merealisasian pengetahuan yang didapat dari sekolah dengan pekerjaan yang didapat di tempat prakerin. 16. Memperluas pandangan dan wawasan siswa terhadap jenis pekerjaan yang ada di bidang bersangkutan dan tempat praktek dengan segala persyaratan.

C. Ruang lingkup kansosnaker

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GOL/ RUANG Drs. A. Halilintar IV/a A. Alam Syah SE III/d Muh. Natsir Z., S.Sos III/d Hj. A. Herawati Menda, S.Sos III/d Lukman, S.Sos III/c Nur Alim, S.Sos III/c Drs. Muhtar III/b Faridah, S.Sos III/b Hasanuddin III/b A. Dalauleng III/a Alwi J., SH III/a Muhammad Taslim, SH III/a Ahmad Amiruddin Albek, ST III/a Herlina, SH III/a St. Nurnani II/d Nurnismah II/b Fatmawati II/a Sitti Hadrah II/a Andi Ana Yunita II/a Abdul Karim I/b

NAMA PEGAWAI

JABATAN Kepala Kantor Kepala Seksi Bina Guna Tenaga Kerja Kepala Seksi BOBS Kepala Seksi Bina Pelayanan dan Rehsos Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Seksi BOBS Staf Sub Bagian Tata Usaha Staf Seksi BOBS Staf Sub Bagian Tata Usaha Staf Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja Staf Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja Staf Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja Staf Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja Staf Sub Bagian Tata Usaha Staf Seksi Bina Guna Tenaga Kerja Staf Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja Staf Sub Bagian Tata Usaha Staf Sub Bagian Tata Usaha Staf Sub Bagian Tata Usaha

D. Bidang-bidang Kerja/Job Description

A. Keadaan Kepegawaian Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai menurut jabatan struktural antara lain: Jabatan Struktural Eselon III golongan/ruang IV/a berjumlah 1 Orang yaitu Kepala Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai. Jabatan Struktural Eselon IV golongan/ruang III/d berjumlah 4 orang yaitu Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja 1 orang, Kepala Seksi Bina Guna Tenaga Kerja 1 orang, Kepala Seksi Bina Organisasi Bantuan Sosial 1 orang, dan Kepala Seksi Bina Pelayanan dan Rehsos 1 orang. Jabatan Stuktural Eselon IV golongan/ruang III/c berjumlah 1 orang yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 orang. Jabatan Struktural Non Eselon golongan ruang III/b berjumlah 3 orang yaitu Staf Seksi BOBS 2 orang, dan Staf Sub Bagian Tata Usaha 1 orang. Jabatan Struktural Non Eselon golongan/ruang III/a berjumlah 5 orang yaitu Staf Sub Bagian Tata Usaha 1 orang dan Staf Seksi Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja 4 orang. Jabatan Struktural Non Eselon golongan/ruang II/d berjumlah 1 orang yaitu Staf Sub Bagian Tata Usaha. Jabatan Struktural Non Eselon golongan/ruang II/b berjumlah 1 orang yaitu dan Staf Seksi Bina Guna Tenaga Kerja. Jabatan Struktural Non Eselon golongan/ruang II/a berjumlah 3 orang yaitu Staf Seksi Sub Bagian Tata Usaha 2 orang dan Staf Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja 1 orang. Jabatan Struktural Non Eselon golongan/ruang I/b berjumlah 1 orang yaitu Staf Sub Bagian Tata Usaha.

B. Susunan Struktur Bidang-Bidang Kerja - Kepala Kantor - Kepala Sub Bagian Tata Usaha - Kepala Seksi Bina Lindung Tenaga Kerja - Kepala Seksi Bina Guna Tenaga Kerja - Kepala Seksi Bina Organisasi Bantuan Sosial - Kepala Seksi Bina Pelayana dan Rehabilitasi Sosial

E. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI


Kepala Kantor Drs. A. Halilintar Nip. 19631231 199403 1077 JABATAN FUNGSIONAL Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nur Alim, S.Sos. Nip. 19590121 198703 1008

STAF 1. Faridah, S.Sos Nip.19610606 199102 2 002 2. St. Nurnani Nip.19641231 199102 2 011 3. A. Dalauleng Nip.19710817 199010 2 001 4. Sitti Hadrah Nip.19770628 200801 2 010 5. Andi Ana Yunita Nip.19740426 200901 2 001 6. Abdul Karim Nip.19621231 200602 1 081

Kasi Bina Pelayanan dan Rehsos Hj. A. Herawati Menda, S.Sos. Nip. 19580819 198303 2009

Kasi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Muh. Natsir Z., S.Sos. Nip. 19571114 198303 1005

Kasi Bina Guna Tenaga Kerja Andi Alam Syah, SE. Nip. 19621202 198703 1009

Kasi Bina Lindung Tenaga Kerja Lukman, S.Sos. Nip. 19680428 199803 1006

STAF KOSONG

STAF 1. Hasanuddin Nip. 19631231 198603 1232 2. Drs. Muhtar Nip. 19641231 198603 1209

STAF 1. Nurnismah Nip. 19870728 200604 2002

STAF 1. Muhammad Taslim, SH. Nip. 19800618 200804 1001 2. Alwi J., SH. Nip. 19740515 200804 1001 3. Ahmad Amiruddin Albek, ST. Nip. 19820728 200604 1005 4. Herlina, SH. Nip. 19820418 201001 2026 5. Fatmawati Nip. 19810418 200801 2009

BAB II ISI LAPORAN

A. PERMASALAHAN

Banyak terdapat berbagai macam permasalahan yang di hadapi oleh Kantor Sosial dan Tenaga Kerja dalam pengurusan surat masuk, surat keluar serta pengelolaan kearsipan yang dapat menghambat aktivitas di Kantor Sosial dan Tenaga Kerja.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Banyak surat yang akan ditandatangani oleh bagian umum, mulai dari surat
masuk, surat keluar, surat tugas dan SPPD semua staf yang ada di Kantor Sosial dan Tenaga Kerja hanya 1 (satu) orang yang menandatanganinya.

2. Di perlukannya pelatihan bagi pelaksana atau pengelolah administrasi. 3. Banyak surat yang di kirim ke kantor sosial dan tenaga kerja tetapi surat
tersebut di tujukan kepada instansi lain.

4. Tidak adanya penentuan waktu yang di rencanakan untuk menyampaikan


arsip surat yang masuk maupun untuk arsip surat keluar dan melakukan pemusnahan arsip yang nilai gunanya tidak ada lagi.

5. Kurangnya pengawasan terhadap pengarsipan surat masuk dan keluar. 6. Dalam setiap hari arsip surat masuk dan surat keluar semakin bertambah
tetapi tempat penyimpanannya kurang diperhatikan.

B. PEMECAHAN MASALAH

Setelah mengetahui berbagai macam permasalahan yang terjadi pada pengurusan surat masuk, surat keluar dan pongelolaan kearsipan, tentu pula di ketahui pemecahan masalah.

Adapun pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Dilihat begitu banyak pekerjaan yang dilakukan di bagian umum dan begitu banyak staf di kantor sosial dan tenaga kerja tidak semestinya semua surat harus ditandatangani oleh satu orang saja, maka dari itu di harapkan kepada staf untuk bekerja sama supaya pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Bagian pegawai yang menagani administrasi harus banyak pelatihan, agar supaya dalam mengelola adminitrasi yang telah di berikan kepada orang yang di percaya maka para pegawai tersebut tidak lagi meminta bantuan kepada orang yang ahli di bidang ini.

3. Sebelum surat itu dikirim, tersebut dahulu pengirim harus mengetahui di mana alamat tersebut di tujukan. Jadi diharapkan kepada semua instansi atau kantor pusat di seluruh propinsi di Indonesia.

4. Apabila arsip tersebut masih mempunyai nilai guna, maka arsip tersebut harus di simpan dengan sebaik-baiknya di tempat yang aman agar suatu saat arsip tersebut diperlukan dapat dengan cepat di temukan kembali, dan apabila arsip tersebut sudah tidak mempunyai nilai guna, maka arsip tersebut di musnahkan agar tidak berserakan. 5. Agar Surat Masuk dan Surat Keluar disimpan pada tempat khusus berupa Map Ordner yang diberi label sesuai dengan jenis surat yang ada. Dan disusun berdasarkan tanggal kearsipannya.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan laporan Praktik Kerja Indusri pada Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yang diuraikan dalam laporan yang berjudul Sistem Kerja Pada Bagian Umum, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Adanya suatu kemampuan khususnya yang dimiliki seorang peserta PRAKERIN untuk membaca situasi pekerjaan yang ada didalam menghadapi berbagai macam permasalahan kerja. 2. Adanya hubungan timbal balik antara SMK NEGERI 1 Sinjai dengan Kantor Sosial dan Tenaga Kerja. 3. Terjadinya kerja sama yang baik antara Kantor Sosial dan Tenaga Kerja dan SMK Negeri 1 Sinjai dalam mendidik generasi yang handal dimasa yang akan datang. 4. Kantor Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai telah memberikan satu pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang membutuhkan dan memerlukan bantuan sosial.

B. SARAN-SARAN

Sebelum penulis mengakhiri pembahasan laporan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap pegawai atau staf agar lebih meningkatkan kedisiplinan waktu yaitu waktu datang dan waktu pulang kantor sesuai yang telah ditetapkan, agar pekerjaan di kantor berjalan dengan baik atau lancar. 2. Mengingat bahwa bagian umum mempunyai peranan-peranan yang sangat penting pada bidang sosial dan tenaga kerja, maka diharapkan kepada para staf bagian umum untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. 3. Diharapkan kepada para karyawan agar lebih teliti dalam mengerjakan semua pekerjaanya terutama dalam mengurus barang-barang kebutuhan kantor maupun barang kebutuhan sosial dan tenaga kerja dan teliti dalam mengurus proyek atau tender yang dikerjakan. 4. Pada bagiam umum diharapkan agar menggunakan sistem penyimpanan kearsipan yang baik agar dalam pengurusan surat masuk dan surat keluar dapat di atasi dengan baik terutama dalam penemuan kembali arsip yang dicari.

KERANGKA LAPORAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)


KEGIATAN SISWA PRAKTEK KERJA INDUSTRI TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NAMA NIS PROGRAM KEAHLIAN TEMPAT PRAKTEK ALAMAT

: NURFADILLAH : 9327 : TKJ : DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI : JI. JENDERAL SUDIRMAN NO. 3

SMK NEGERI 1 SINJAI UTARA