Anda di halaman 1dari 18
 
ND\BZDO ]V]BZKDN
CBMVN :
JFZDA FOEFZ MKUFZ]DK MDZD@ MDONFOMKZ
 
MKUVUVO BNF@ 8AFNBC\BA 64/
 
DAJDZ @DU[KC:/
 
DJM/ GDIVZ X5/
 
ZDOM[ UVZ[DWDO=/
 
OVZID]K@D@ KUADOMDZ6/
 
HVNKDO]K NKDCJDOD9/
 
CKI]D@VN HDOOD@7/
 
IDVXKD@ DMDC0/
 
KAD @DOMD[DOK;/
 
ZD]ODUDZK4</
 
CV@/@DUJK44/
 
UD@IKZDOK VMKO
\ZBGZDC U]VM[ \FOMKMKADO MBA]FZVOKYFZUK]DU CV@DCCDMK[D@ CDADUUDZ
:<4:
 
CBMVN 8 JFZDA FOEFZ MKUFZD]DK MDZD@ MDONFOMKZ
UAFODZKB :
Ufbzdog ndak#ndak vcvz 6 }`o mkjdwd bnf` kjvo{d af |vuafucdu mfogdo afnv`dov}dcd jfzda foefz {dog mkufz}dk mdzd` mdo nfomkz/ Afnvdzo{d mdzd` jdzv udhdmkdndck akzd#akzd 5 hdc ufjfnvc md}dog af |vuafucdu mfogdo afnv`do jfzda foefzmkufz}dk nfomka `koggd 0p uf`dzk ufjfodzo{d uvmd` mkdndck ufhda : `dzk {dog ndnvodcvo jfzvud`d mkbjd}k ufomkzk mfogdo bjd} do}k mkdzf {dog mkjfnk mk }bab bjd}/Mkafnv`ado |vnd udog doda udogd} zfwfn. }ma cdv cdado ) ckovc. cfogfnv`udak} |fzv}. mdo cvo}d` :p ufndcd udak}/ \fciku8 mk|fzbnf` JJ 4= ag. uv`v }vjv`50.5bE. mfo{v} odmk ;0p"co}. cd}d }dc|da efavog. |fzv} dgda afcjvog mdoo{fzk djmbcfo/ Ebnba mvjvz mk|fzbnf` dmdo{d dc|du }kohd. nfomkz ) ufmkak} mdzd`|dmd udzvog }dogdo |fcfzkaud/
Ad}d Avoek
Afnv`do v}dcd 8 jfzda foefz mkufz}dk mdzd` mdo nfomkzAfnv`do ]dcjd`do 8#
 
Doda udogd} zfwfn#
 
]kmda cdv cdado mdo ckovc#
 
Cfogfnv` udak} |fzv}#
 
Cvo}d` : adnk ufndcd udak}\fcfzkauddo ikuku#
 
JJ 4= ag#
 
Uv`v }vjv` 50.5 E#
 
Mfo{vz odmk ;0 p " cfok}
 
#
 
Cd}d }dc|da efavog#
 
\fzv} dgda afcjvog#
 
O{fzk djmbcfo
\fz}do{ddo4/
 
Dod}bck mdo ikukbnbg{ bzgdo {dog }fzadk}
Ndcjvog (Gdu}fz+Ndcjvog }fznf}da bjnktvf mdzk akzk af adodo cfo{kndog mkdjmbcfo d}du }f|d} mk jdwd` mkdizdgcd/ mdndc afdmddo abubog.ndcjvog cfo{fzv|dk }djvog jfzjfo}va h. mdo jknd |fov`jfzjfo}va uf|fz}k jvd` |ffz zdaudud/ Ad|duk}du obzcdn ndcjvogdmdnd` 4
 ― 
: n/ ufedzd dod}bcku.ndcjvog }fzjdgk d}duivomvu.abz|vu.mdo do}zvc |knbzkavc d}dv |knbzvu/ Ufjfnd`adodo d}du ndcjvog }fzmd|d} efavogdo avzyd}vzd ckobz mdo jdgkdoakzk jdwd` ndcjvog }fzmd|d} avzyd}vzd cd{bz/ Uikog}fz |dmd afmvd vhvogndcjvog cfogd}vz |fogfnvdzdo mdo |fcduvado {dog }fzhdmk/ Uikog}fzadzmkd d}dv uikog}fz fubidgvu jdwd`. cfogdnkzado cdadodocduva af mdndc ndcjvog mdo cfoefgd` zfinvau kukndcjvog cduva af fubidgvu afcjdnk/ Mdfzd` ndcjvog }fc|d}|fcjvaddo uikog}fz adzmkd mkafodn mfogdo odcd mdfzd`adzmkd/ mk udd} uikog}fz |knbzkavc}fzckodn jfzfndauduk.cdadodo cduva af mdndc mvbmfovc.mdo af}kad jfzabo}zdaukuikog}fz kok dado cfoefgd` }fzhdmko{d dnkzdo jdnka kuk vuvu afmdndcndcjvog/Vuvu `dnvu (vuvu afekn+Vuvu `dnvu d}dv vuvu afekn dmdnd` jdgkdo mdzk udnvzdo |foefzoddo {dog}fznf}da mk do}dzd ndcjvog mdo vuvu jfudz/ Mkomkog vuvu ad{d dado|fcjvnv` mdzd` {dog cfogdogav} xd}#xd} {dog mkufzd| af `d}k cfndnvkyfod |bz}d/ Mkomkog vuvu cfnf|duado nfomkz ({dog cfnvcduk kuk vuvu+ mdodkz ({dog cfcjdo}v cfndzv}ado |fed`do#|fed`do cdadodo {dog mkefzod+/Mkomkog vuvu hvgd cfnf|duado ufhvcnd` afekn foxkc {dog cfoefzod|zb}fko. gvnd mdo nfcda/ Nd|kudo vuvu `dnvu. nd|kudo cvabud ( ufjfnd`mdndc +. nd|kudo b}b} cfnkogadz ( C ukzavnfz +. nd|kudo b}b} cfcdohdog ( CNbogk}kmkodn + mdo nd|kudo ufzbud ( Ufjfnd` Nvdz + Vuvu `dnvu }fzmkzk mdzk
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505