Anda di halaman 1dari 2

Nama : Ni Nym. Ayu Vidya Trisna P.

Nim : 1101405005

Definisi arkeologi dalam menurut para ahli : 1. Paul Bahn menyatakan pengertian asas arkeologi ialah satu kajian sistematik tentang masa lampau yang berasaskan budaya kebendaan dengan bermatlamat untuk membongkar, menerangkan dan mengklasifikasikan tinggalan-tinggalan budaya, menguraikan bentuk dan perilaku masyarakat masa silam serta memahami bagaimana ia terbentuk dan akhir sekalimerekonstraksinya semula. 2. Grahame Clark mendefinisikan arkeologi sebagai satu bentuk kajian yang sistematik ke atas bahan-bahan purba bagi membentuk semula sejarah. 3. Cottrell Leonard mendefinisikanarkeologi sebagai satu cerita mengenai manusia dengan

merujuk kepada tinggalan seperti peralatan yang digunakan, monumen, rangka manusia dan segala yang terhasil dari inovasiyang diciptanya. 4. Glyn Danial mendefinasikan arkeologi sebagai satu cabang sejarah yang mengkaji tinggalantinggalan masa lampau. Kajian sejarah yang menggunakan segala maklumat sama ada bertulis, epigrafik atau tinggalan dengan matlamat akhir untuk mendapatkan gambaransebenar tentang manusia masa silam. 5. Frank Hole dan Robert F. Heizer pula merujuk arkeologi sebagai suatu kajian tentang masasilam manusia yang dikaji terutamanya melalui bahan-bahan peninggalan. Arkeologi jugamerupakan satu susunan kaedah dan tatacara penyelidikan masa lalu yang mengambarkandata-data yang diperolehi dan latihan akademik serta orentasi teori ahli arekologi. 6. 5. Robert J. Sharer dan Wendy Ashmore melihat arkeologi sebagai bahagian khusus tentangteknik yang digunakan dalam menbongkar bukti tentang masa lalu dan sebagai satu disiplinyang mengkaji masyarakat dan kebudayaan silam berdasarkan budaya kebendaan ianyamenerangkan perkembangannya serta bagaimana ianya berlaku. 7. Glyn Isaac menyatakan disiplin arkeologi sebagai satu disiplin yang cuba

menerangkanhubungan di kalangan manusia dan di antara manusia dengan dunia kebendaan. Menurutnyalagi, ianya merupakan bukan satu disiplin sains jati, sains sosial dan cabang kemanusiaantetapi lebih merupakan usaha khusus atau tempat untuk semua bidang bertemu.

8. J. de Leat menganggap arkeologi sebagai satu disiplin sains dan cabang kepada bidangsejarah. 9. Walter Tylor menyatakan arkeologi tidak lebih daripada suatu kaedah dan kumpulan teknik yang khusus untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya. 10. Nik Hassan Shuhaimi menerangkan pengertian arkeologi pada mulanya ialah satu bentuk kajian ke atas bahan purba melalui kaedah deskriptif yang sistematik pada sekitar awal abadke 18 kemudiannya berkembang kepada maksud sejarah purba pada abad ke 19 dan kinisebagai satu disiplin yang bertujuan untuk membentuk semula sejarah kebudayaan, sejarahcara hidup dan proses kebudayaan masyarakat pra sejarah, proto sejarah dan sejarah denganmengkaji artifak dan non artifak serta melihatnya dalam konteks alam sekitar