Anda di halaman 1dari 23

Math group IPGKPP Ambilan Januari 2012

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KURSUS: FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA KOD KURSUS: EDU 3101 Tugasan: Rasional Pemilihan Falsafah Pendidikan Barat yang Menjadi Pegangan Anda

SOALAN TUGASAN
Soalan 4: Pilih satu falsafah pendidikan Barat yang menjadi pegangan anda. Nyatakan rasional pemilihan falsafah pendidikan berkenaan.

FALSAFAH PENDIDIKAN
BARAT

Falsafah Pendidikan Tradisional Barat

Falsafah Pendidikan Moden Barat - Pragmatisme - Progresivisme - Rekonstruksionisme - Eksistensianisme

-Idealisme
- Realisme -Perenialisme

- Esensialisme

FALSAFAH REKONSTRUKSIONISME

Pelopor: George S. Counts & Harold O.

Penyokong: John Dewey

Rugg

Mengambil asas falsafah pragmatisme

Lanjutan daripada aliran progesivisme

FALSAFAH REKONSTRUKSIONISME

Perkataan bahasa Inggeris: Reconstruct Menyusun kembali

Merupakan aliran pendidikan yang berusaha merombak tatasusunan hidup kebudayaan yang bercorak moden

ASPEK-ASPEK PEMILIHAN
Konsep yang

Dipegang

Kaedah P&P

Prinsip Pendidikan

Aspek-aspek
pemilihan

Kurikulum Pendidikan

Matlamat Pendidikan

KONSEP YANG DIPEGANG

Sekolah menjadi pemangkin utama dalam meningkatkan keadaan hidup manusia

Pendidikan harus mengandungi objektif yang eksplisit.

Membentuk order baru masyarakat.

Menekankan kaedah dan matlamat.

PRINSIP PENDIDIKAN
Guru dan pelajar merupakan agen pembaharuan dan agen penyelesai masalah. Para pelajar perlu didedahkan dengan isu-isu sosial, ekonomi, politik dan teknologi.

Masyarakat perlulah mengamalkan prinsip demokrasi.

Berpusatkan murid.

Guru bertindak sebagai fasilitator.

IMPLIKASI PROSES PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
BERPUSATKAN MURID

Bertanggungjawab terhadap
pembelajaran sendiri

MURID

Guna teknologi

Lebih bersosialisasi

Lebih
berfikir

Lebih seronok

Lebih faham

MURID
Lebih berkemahiran sosial Lebih yakin

Lebih
ingat

Rancang
P&P Kreatif dan inovatif Menilai pelajar

GURU SEBAGAI FASILITATOR Beri

Cabar

cadangan

pemikiran
pelajar

Belajar
bersama

Memberi
kaunseling

MATLAMAT PENDIDIKAN

Membentuk corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial.

Membuat pembaharuan terhadap perkara-perkara yang terdapat

dalam sistem sosial.

Menyediakan pembelajaran yang dapat melahirkan individu yang mampu menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi dalam

kalangan masyarakat.

KURIKULUM PENDIDIKAN
Meliputi aspek-aspek masalah sosial, ekonomi dan politik. Menekankan bidang sains sosial terutamanya mata pelajaran

kajian sosial.
Berkaitan dengan aplikasi beberapa kemahiran dan disiplin ilmu dalam bidang lain. Pelbagai sumber pembelajaran.

Sistematik dan bersepadu.

Menekankan aspek-aspek yang terdapat dalam kemahiran belajar.

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penggunaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

Pendekatan induktif

Kaedah saintifik

Pengalaman langsung dari persekitaran

Kolaboratif dan koperatif

KELEMAHAN-KELEMAHAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT YANG LAIN


Tidak menunjukkan kewujudan secara konkrit. Terlalu berpusatkan guru. FALSAFAH IDEALISME Enggan menerima pembaharuan.

Guru dianggap sebagai orang yang berautoriti. Tidak mengambil kira soal minat pelajar. FALSAFAH REALISME

Menganggap tabii manusia adalah bersifat tetap. Prinsip pendidikan bersifat tetap dan berulang-ulang FALSAFAH PERENIALISME Tidak mengambil kira soal minat pelajar Guru dianggap sebagai seorang yang berautoriti.

Guru dianggap sebagai seorang yang berautoriti. FALSAFAH ESENSIALISME Meletakkan pendidikan di bahu guru

Terlalu mementingkan kaedah dalam pendidikan. Tidak merangkumi semua bidang. Terlalu memberi kebebasan kepada pelajar. FALSAFAH PROGRESIVISME

Terlalu memberi kebebasan kepada pelajar. Tidak FALSAFAH EKSISTENTIALISME ada kurikulum yangg tetap, sistematik mahupun

berstruktur.
Mengakibatkan fahaman yang bercampur aduk.

RUMUSAN RASIONAL-RASIONAL PEMILIHAN


FALSAFAH REKONSTRUKSIONISME
Sekolah dianggap sebagai pemangkin utama dalam meningkatkan keadaan hidup manusia Mempunyai objektif yang eksplisit. Membentuk order baru masyarakat. Mementingkan kaedah dan matlamat

Konsep Pendidikan

Matlamat pendidikan

Membentuk corak budaya baru. Menghapuskan penyakit sosial. Membuat pembaharuan dalam pelbagai aspek. Menyediakan pelajar yang mampu menyelesai masalah dan menghadapi cabaran.

Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Berpusatkan pelajar.

Guru

Merupakan agen pembaharuan dan agen penyelesai masalah. Bertindak sebagai fasilitator.

Pelajar

Merupakan agen pembaharuan dan agen penyelesai masalah. Didedahkan dengan isu-isu yang berkait rapat dengan kehidupan seharian.

Masyarakat

Mengamalkan prinsip demokrasi. Juga melibatkan diri dalam bidang pendidikan.

Kurikulum Pendidikan

Meliputi semua aspek. Berkaitan dengan aplikasi beberapa kemahiran dan aplikasi ilmu. Menekankan aspek yang terdapat dalam kemahiran belajar. Pelbagai sumber pembelajaran. Bersistematik dan bersepadu.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Kaedah saintifik. Pendekatan induktif. Pengalaman langsung daripada persekitaran. Penggunaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kaedah kolaboratif dan koperatif.

BIBLIOGRAFI
SUMBER BUKU: Abdul Fatah Hasan, (2007), Mengenal Falsafah Pendidikan, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Abu

Bakar

Nordin

dan

Ikhsan

Othman,

(2003),

Falsafah

Pendidikan

dan

Kurikulum, Perak: Quantum Books.

Leo Keok Cheong, Noriati A. Rashid, Zakiah Noordin dan Zulkilfi Mahayuddin, (2012), Falsafah & Pendidikan di Malaysia, Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang, (2005), Ilmu Pendidikan untuk KPLI, Subang Jaya: Budiman Sdn. Bhd.

Pembelajaran Secara Konstruktivisme, (2001), Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan


Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.

SUMBER INTERNET:

http://kukuhsilautama.wordpress.com/2011/03/31/aliran-filsafat-pendidikanmodern/(Diakses pada 20 Januari 2012) http://ppgpjj.weebly.com/uploads/1/0/1/2/1012122/kpf3012.pdf (Diakses pada 20 Januari 2012)

http://www.psb-psma.org/content/blog/pendekatan-pendekatan-dalam-teoripendidikan ( Diakses pada 20 januari 2012)

Anda mungkin juga menyukai