BORANG KT 1 (Pin.

98) PERMOHONAN BAGI MENGIKUTI KURSUS INDUKSI SSM/ MENGULANGI UJIAN AKHIR (UAK), KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

A AKLUMAT DIRI PEMOHON 1 Nama Penuh:

2 No. Kad Pengenalan: 3 Tarikh Lahir: / /

-

4 Tempat Lahir:

5 Status : (Bujang/Kahwin/Janda/Duda)
(nyatakan)

6 Nama dan Alamat Tempat Bertugas

No Tel. Pejabat No Tel. Bimbit 7 Alamat Surat Menyurat(Tetap):

-

samb

IR-BUTIR PERKHIDMATAN B 1 Skim Jawatan : 2 Gred Jawatan : 3 Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang: Hari 4 Nombor Rujukan SPP
( Sila sertakan Surat Pengesahan Pelantikan)

/ Bulan

/ Tahun

5 Lantikan :

Biasa

KPSL

6 Jika lantikan KPSL ( Nyatakan Jawatan Sebelum & Tarikh Lantikan)

Tarikh: ( Tandatangan Ketua Jabatan dan Cop Jawatan) 1 2 3 4 Borang permohonan hendaklah di hantar ke Unit Latihan & Kemajuan Staf JPN. Borang permohonan juga boleh didapati di laman web JPN . Sila sertakan Surat Pengesahan Pelantikan yang disahkan. Borang ini boleh diperbanyakkan mengikut keperluan sekolah.7 Kumpulan Perkhidmatan : Profesional Sokongan Mahir/Separuh Mahir/ Tidak Mahir C BUTIR-BUTIR MENGENAI KURSUS INDUKSI YANG PERNAH DIHADIRI 1 Tarikh 2 Anjuran 3 Keputusan Lulus Gagal Belum diketahui 4 Jika Gagal Nyatakan Bahagian PSK UAK ( Untuk Kumpulan 1 sahaja sertakan salinan Slip Keputusan Gagal) Hingga Tarikh: ( Tandatangan Pemohon) D PENGESAHAN KETUA JABATAN/PENGETUA/GURU BESAR Saya telah menyemak kenyataan pegawai/kakitangan ini dan mengesahkan bahawa pegawai/ kakitangan ini telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk mengikuti kursus ini.