Anda di halaman 1dari 140

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

PENGENALAN

Suasana pembelajaran jauh berubah Terdedah dengan pelbagai perkembangan Berjaya mengangkat martabat pendidikan Negara ke persada dunia. Pembelajaran di dalam bilik darjah wujud pelbagai kaum Pelbagai latar budaya Untuk dedahkan hal ini pendidik perlu mengetahui konsep budaya di Malaysia Termasuk kepelbagaian kelompok untuk membentuk 1 Malaysia

Pengertian dan Konsep Budaya serta Kepelbagaian Kelompok

Budaya-merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat Tidak kira agama, bangsa dan kaum. Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian berikut: -Budhi (Sanskrit); kecergasan fikiran dan akal

Membawa maksud :
Budaya itu adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut

Daya (Melayu) ; kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh Memberi maksud seseorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka.

Bila digabungkan menjadikan maksud : Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fkiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penyelesaian yang diambil tersebut boleh diterima oleh semua ahli masyarakat dan menjadi amalan bersama. Amalan yang diterima ini akan dijadikan budaya dalam kehidupan mereka.

Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai: Keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir. Kebudayaan meliputi hasil-hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat lain Namun ada beberapa persamaan dalam beberapa aspek seperti bahasa, objek kebendaan, amalan agama, sistem kekeluargaan, nilai kesenian dll. Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat

Nik Safiah Haji Abdul Karim: Budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. Penggerak ini dimiliki oleh semua individu dan melaluinya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan. Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani, kearah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini. Hasrat dan nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat.

Menurut Kamus Dewan (2005): Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir) berkelakuan dsb. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.

Sebagai kesimpulan: Dari segi bahasa merupakan satu cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. Dari segi istilah : merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi.

Dalam konteks pendidikan; Budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Murid-murid dididik untuk berbudaya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah

Sebagai pendidik: Menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia. Penting bila murid keluar dari sistem persekolahan mempunyai budaya Malaysia yang boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum

Guru harus terap nilai budaya melalui Pendidikan formal Kurikulum Ko-kurikulum Dalam kelompok murid di Malaysia; Meliputi semua aspek; Lokasi Pekerjaan ibu bapa Pendidikan yang diterima Status ekonomi Sosial Keturunan Kuasa politik Bangsa, Bahasa Adat resam Kepercayaan jantina

Pola dalam budaya dikategorikan kepada beberapa aspek yang boleh dinyatakan seperti berikut; (a) Wajib-individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada (b) Prefered- yang lebih digemari. Kita mempunyai pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari.

(c) Tipikal- ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan (d) Alternatif- ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari (e) Terhad cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja.

Ciri-Ciri budaya: (a) Boleh dipelajari (b) Boleh dikongsi (c) Bersifat sejagat (d) Boleh diwarisi (e) Sentiasa berubah (f) Mempunyai unsur simbolik (g) Mempunyai pandangan semesta

Jenis dan Demografi Kelompok


Kelompok = dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Bersifat formal dan informal. Formal= kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi, dengan penugasa kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas lain dan diarahkan

Klasifikasi Kelompok: (a) Kelompok Tugas-bersama-sama menyelesaikan suatu tugasan/pekerjaan (b) Kelompok Kepentingan- individuindividu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus yang diperhatikan (c) Kelompok Persahabatan- kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama

Alasan orang untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok; (a) Keamanan (b) Status (c) Harga Diri (d) Afiliasi= kelompok dapat memenuhi keperluan sosial (e) Kekuatan (f) Pencapaian Tujuan

Ciri Pengelompokan Masyarakat Melayu

SUB-ETNIK

MELAYU

JAWA LAIN-LAIN

BUGIS

MINANG

BANJAR

Pengkelasan Kelompok Ras


HOMO-SAPIENS Jenis-Jenis Ras

Caucasoid

Mongoloid

American Indian

Negroid

Austroloid

Ciri-Ciri Fizikal

CAUCASOID

Bibir nipis

ORANG-ORANG EROPAH PUTIH

Hidung Mancung

Kulit putih Tinggi Mata besar Rambut lurus

NEGROID

Kaki Kurus

ORANG-ORANG NEGRO HITAM

Tinggi

Rambut Kerinting Kulit Hitam Mata Besar Bibir Tebal

MONGOLOID

ORANG-ORANG ASIA KUNING Rambut Lurus Atau Kerinting

Hidung Kurang Mancung

Kulit Berwarna

Badan Kecil

Mata agak Kecil

AMERICAN INDIAN

Orang Asli Amerika Red Indian Rambut Lurus

Kulit Merah

Hidung Sederhana

Bentuk Muka Persegi

Mata Besar

AUSROLOID

Orang Asli Australia Kelabu

Kulit Kelabu

Mata Besar

Rambut Kerinting

Hidung Besar

Di Malaysia terdapat beberapa masalah dalam membentuk ras khususnya dalam masyarakat majmuk. Antaranya
Perbezaan capaian Jurang sosial Pengekalan identiti Ethnocentrisme Monopoli Budaya Prasangka Sterotaip

Warganegara Malaysia Mengikut kaum bagi tahun 1991, 2000 dan Suku kedua 2006
Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera Cina India Lain-lain Jumlah 16,812,300 1991 8,521,900 1,778,000 4,623,900 1,316,100 572,400 21,889,900 2000 11,680,400 2,567,800 5.691,900 1,680,100 269,700 24,803,500 2006 13,475,100 2,931,400 6,219,600 1,858,500 318,900

TOPIK 2: KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

Pengenalan Pelbagai kaum-wujd corak sosio budaya yang berbeza Tidak menjadi tembok penghalang untuk wujudkan pelbagai jurang dalam sistem demokrasi Murid harus didedahkan tentang kepelbagaian sosiso budaya dalam masyarakat 27 juta penduduk dan terdiri daripada lebih 200 etnik

Bangsa Konsep bangsa atau nasional maksud yang sangat luas terbentuk berasaskan etnik atau ras sedia ada John sturt Mill- bangsa merupakan rumpun manusia yang terikat oleh rasataksub bersama dan lebih rela bekerjasama sesama mereka, berbanding dengan rumpun bangsa lain. Lazimnya bangsa terjalin oleh kesamaan bahasa, kesatuan wilayah, budaya, sejarah dan agama. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yang harmonis

Bangsa (menurut Kamus Dewan) = sekumpulan orang yang mempunyai ciriciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Secara umum konsep bangsa bermaksud sekumpulan manusia yang sama asalusulnya serta serupa sifat-sifatnya. Contoh : Melayu, Cina, dan India di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada kini.

Melayu Melayu ditakrifkan sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonessia, filipina dan Madagascar (UNESCO, 1972) Menurut perlembagaan Melayu hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu dan beragama Islam.

Orang Cina Orang Cina yang menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia. Keturunan pendatang dari China (datang sekitar abad 15 pertengahan abad 20) Kebanyakan orang Cina Malaysia menganggap kecinaan mereka sebagai satu identiti etnik, budaya dan politik. Namun secara beransur-ansur asimilasi budaya telah berlaku dan perubahan tersebut mula diterima oleh masyarakat.

Orang India Berketurunan daripada mereka yang berhijrah dari India semasa pemerintahan British di TM. Masyarakat India telah berhijrah sejak 2000 tahun yang lalu. Penduduk India di TM dan Singapura sebelum ini terdiri daripada orang lelaki yang meniggalkan keluarga mereka di India dan Sri Lanka.

Etnik Dikenali juga sebagai kaum Kelompok ini wujud disebabkan perbezaan budaya. Termasuk cara berfikir, cara bertindak yang meliputi sistem politik, kepercayaan, agama, bahasa, adat resam dll.

Ras Satu kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal seperti warna kulit dll. Ciri-ciri fizikal itu ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi Cth Mongoloid, Negroid, dan Austroloid Ras boleh dikatakan sebagai kelompok sosial yang mepunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal yang nyata seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dll

Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yang menganggap diri atau dianggap oleh kelompok lainsebagai berbeza daripada kelompok mereka berasaskan perbezaan fizikal yang tidak dapat diubah.

MELAYU:
Banjar Arab Jawa Minangkabau Mandahiling, Kampar Aceh Patani dll.

Dalam masyarakat Cina terdapat sukusuku spt berikut: Hakka Hailam Kantonis Dll

Dalam masyarakat India : Tamil Jaffna Keturunan Pakistan Sikh Bangladesh

Banyak konflik yang berlaku kini; Masyarakat Melayu tidak benar-benar memahami struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat cina, India dan pribumi lain dan demikian sebaliknya. Tidak semua Cina itu sama. Ada yang berpendidikan Inggeris Orang Cina yang bekerja dengan kerajaan dalam tentera misalnya tentulah berlainan sikap, gaya kehidupan, cita rasa dan impiannya dengan pengusaha kaya yang sibuk berniaga di pasar borong.

Struktur masyarakat / kelas sosial (Rujuk Folder lain) Pantang larang

TOPIK 3 : IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA

Guru Semua guru yang mengajar di dalam kelasharus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional Mengajar tanpa membezakan bangsa murid yang berkenaan Guru mengajar dengan tidak mengelompokkan murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja Setiap murid dari kaum yang berlainan dan jantina yang berbeza ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk mereka berinteraksi terbuka luas.

Kelas sosial murid harus juga diberi perhatian Guru digalakkan mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Murid yang datang dari kelas sosial yang rendah tidak harus dikesampingkan Kelas sosial atasan juga harus dilayan dengan baik dan sama rata.

Kebijaksanaan guru mengendalikan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok Murid dari pelbagai golongan dapat bergaul dan beruinteraksi sesama mereka. tanpa ada sekatan budaya Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap, tingkahlaku yang sesuai

Guru perlulah berusaha membantu murid dalam memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Bantu murid bentuk konsep kendiri positif Beri tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik Datang awal ke bilik darjah dan amalan menepati masa. Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran

Guru harus tidak menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid Isu-isu sensitif dan berkaitan dengan agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan. Guru perlu merancang aktiviti p&p yang sesuai dengan semua kepercayaan, nilai, dan agama mereka.

Aspek bahasa- harus diberi pertimbangan oleh guru. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum pastilah menyebabkan berlakunya dialek bahasa yang sedikit sebanyak akan memberikan impak kepada pembelajaran Jurang yang berlaku akibat daripada penggunaan bahasa dialek harus dielakkan Penggunaan bahasa standard akan memberi peluang yang sama kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktivti pembelajaran.

Jantina Rancang aktivti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Isu yang mempunyai unsur bias kepada jantina dielakkan Bagi murid yang menghadapi kecelaruan jantina, menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya m,ereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut.

Murid
Senaraikan perkara yang perlu dipatuhi murid ketika p&p Murid harus bersosial terutama ketika melakukan aktiviti dalam P&P Kepercayaan murid lain tidak harus dipertikaikan Aktiviti perlu berupaya menyemai semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid.

Penggunaan bahasa standard harus diamalkan oleh murid. Unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan Penggunaan laras bahasa yang tepat mesti diamalkan. Murid digalakkan berinteraksi dan berbincang dengan berlainan jantina Dalam masa yang sama mereka perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam berinteraksi ini

Kemahiran komunikasi memainkan peranan pembentukan budaya penyayang Murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berkhemah Murid mudah terpengaruh dengan tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional Murid suka budaya belajar yang ceria, menyeronokkan Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya.

sekolah

Pada peringkat rendah ada SK, SJKC, SJKT. Menengah = SBP, SMT, SMKA, SMK Harian, Sekolah Model Khas Sekolah Premier punya tradisi yang panjang. 100 tahun Sekolah yang persekitarannya strategik ada infrustruktur baik-Cyberjaya, putrajaya Sekolah Khusus- Pendidikan Khas Termasuk SMPKV MRSM,sekolah swasta dan sekolah antarabangsa

Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah


Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah

rendah = Kebangsaan Jenis Kebangsaan Cina Jenis Kebangsaan Tamil


menengah Berasrama Penuh (SBP) Menengah Teknik Menengah Kebangsaan Agama SMKA Premier di Putrajaya dan Cyberjaya pendidikan Khas

Kurikulum Tersirat
Kurikulum dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi: Objektif Kandungan Strategi penyampaian dan penilaian Dilaksanakan dalam satu masa tertentu.

Di peringkat pelaksanaan kurikulum menampilkan penyampaian isi kandungan yang telah disusun dalam kurikulum itu sendiri. Peringkat penilaian-pengukuran dan pengujian dijalankan utk tentukan pencapaian.

Apakah pendidikan itu hanya melaksanakan kurikulum yang tertulis sahaja??

Chafel (1997) 2 bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah 1. overt (terbuka) 2. covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat) KT= norma-norma, nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung di dalam kelas.

Melalui kurikulum tersirat ini, kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya masyarakat denganmelaksanakan aktiviti samping. (kokurikulum) KT boleh diaplikasikan dlm berpesatuan, kegiatan panitia dan koku.

Kt menggalakkan interaksi dalam kelas sosial. Pelaksanaan aktiviti bahasa dalam KT perlu dirancang dengan teliti. Penerapan nilai-nilai murni b oleh dilaksanakan melalui pembentukan KT. Bahasa- Murid akan mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan dan mereka akan belajar menerima serta menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain.

Aktiviti harus diberikan kesedaran dan ingatan terhadap batasan pergaulan dalam jantina yang berlainan

Ciri-ciri KT (a) merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar (b) boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif

merangkumi nilai-nialai yang dibentuk bersam oleh pelaksanaan kurikulum itu sendiri (murid-guru/pengajar). Dipelajari oleh murid tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek gur/pengajar tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar (d) kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kep[ada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (murid-guru/pengajar)

(e) w/pun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi tidak tertulis dalam kandungan kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. (f)jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.

KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN

Kelas Sosial

Jantina

Ketaksamaan Peluang Pendidikan Kumpulan Minoriti Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan Murid Berkeperluan Khas

Kelas Sosial Berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. Kelas sosial boleh dikatakan segolongan ind. yang mempunyai kedudukan sama dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan, atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran.

Contoh kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi 2 golongan: 1. Bourgeoisie : masyarakat yang memiliki punca-punca pengeluaran, pengagihan dan pertukaran 2. Proletariat : masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja.

Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik sematamata.

Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi.(sistem feudal) Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima sistem pendidikan yang berbeza. Diteruskan lagi pada zaman penjajah. Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan.

Aspek ketaksamaan peluang masa kini : Meliputi kemudahan mendapat guru Bahan-bahan rujukan Peluang kerjaya selepas tamat belajar

Max Weber : ada 5 kelas sosial 1. golongan atasan/orang kaya/ahli koperat 2. kumpulan pertengahan atasan orang yang berpendidikan tinggi, profesional dan memegang jawatan yang baik 3. pertengahan bawahan-lulusan sekolah menengah dan pemegang sijil diploma. 4. Kelas pekerja-terdiri daripada pekerja kolar biru (ada PMR, SPM) 5. Golongan bawahan: mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah melalui pendidikan formal.

Saifuddin Hj Masduki (1977) : wujud hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Semakin tinggi pendapatan dan tahap pendidikan ibu bapa semakin tinggi tahap pencapaian anak-anak mereka

Murid berada dapat pendidikan lebih Tahap kesihatan Suasana tempat tinggal Jumlah keluarga kecil/besar Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang pendidikan Terdapat sekolah kurang murid (SKM)

Cabaran KPM memastikan agar infrustruktur, perkakasan, perisian dan latihan mencukupi di beri kepada sekolah-sekolah. Usaha KPM bantu: 1. RMT 2. Kumpulan Wang simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) 3. bantuan Makanan Asrama 4. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid 5. Jaket Keselamatan 6. Elaun bulanan pelajar kurang upaya 7. SPBT 8. Skim Baucer Tuisyen (SBT) 9. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan University 10.Asrama Harian

Jantina Murid peempuan dan lelaki masingmasing pilih mp yang bersifat keperempuanan dan kelakian. Zaman penjajah peluang diberi kepada lelaki.golongan perempuan dinafikan peluang utk menerima pendidikan. Kedua-dua jantina mempunyai perbezaan dari segi status, cita-cita, perlakuan dan ciri-ciri fizikal yang jelas

Peluang pekerjaan mengikut gender Pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik daripada lelaki Kuato kemasukan ke universiti lelaki atau perempuan???? Sekolah teknik/vokasional : lelaki/perempaun???

Kumpulan minoriti Jumlah kecil- tidak dapat mampu mempengaruhi kumpulan-kumpulan etnik Faktor geografi cth orang asli, kadazan, murut dsb Mereka menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada ibu bapa. Kini????

Di sekolah ada juga kumpulan minoriti: Bersifat negatif cth murid yang suka ponteng kelas, ponteng sekolah, pembuli, suka merokok, lepak, gengsterisme dll. Mereka adalah murid yang tercicir. Pihak sekolah perlu beri perhatian Bersifat positif : spt ulat buku, suka mencari maklumat di internet, cenderung kepada keagamaan, menghias sekolah dll. Bergerak dalam kumpulan sendiri/kecil Mereka juga perlu diberi perhatian.

Murid Berkeperluan Khas 2 kategori 1. kategori masalah 2. kategori masalah khusus

MBK kecerdasan yang amat rendah Hadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa dan dalam masyarakat

Kanak-kanak pintar cerdas gol yang mana kebolehan mereka lebih tinggi daripada rakan sebaya. Oleh itu mereka tidak dapat memanfaat sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. Ini kerana motivasi dan keperluan mereka berbeza.

7 kategori kanak-kanak istimewa memrlukan Program Pendidikan Khas i. Kerencatan mental ii. Bermaslah pembelajaran iii. Kecelaruan tingkah laku iv. Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi v. cacat penglihatan vi. Cacat fizikal vii. Piontar cerdas dan berbakat istimewa.

Isu-isu ketaksamaan peluang Orang Asli -kadar keciciran tinggi -masih terpinggir -golongan bijak pandai masih kurang -latar belakang akademik rendah Tahap pendidikan isi rumah juga rendah

Indigenous Merujuk kepada penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak. Dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya Di Sabah terdapat 23 suku kaum Terbesar Kadazan, Bajau, Murut, Suluk dan orang Brunei di Sarawak : Melayu, Melanau,Iban, Bidayuh, Penan, Kelabit.

Indigenous merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar. Taksub kepada kehidupan yang dibina sejak dulu. Ketaksamaan peluang pendidikan tetap berlaku. Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada budaya hidup tradisional

Masyarakat pedalaman

Faktor Ketaksamaan peluang pendidikan;


Kurang guru pakar Pertumbuhan pusat urban yang lembab Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya kurang memberangsangkan Lokasi Jurang digital

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA (ada dalam modul student tak perlu ajar)

Pengurusan Bilik Darjah

Mesra Budaya

Persekitaran Fizikal

Persekitaran Sosio-emosi
Pengurusan P&P Pedagogi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok

Perhubungan Kelompok Etnik

Pedagogi Kelas Bercantum

Sosiolinguistik

Penilaian Berasaskan Budaya

Pengenalan Bagaimana mengaplikasikan kelas yang mesra budaya supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif utk murid dari latar belakang bangsa dan budaya yang berbeza?

Pengurusan Persekitaran Fizikal Pengurusan Fizikal bilik darjah bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja. Ini termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah, mengawal.

Pengurusan bilik darjah yang dinamik Dpt mencapai objektif ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Penyusunan bilik darjah bilik darjah perlu mempunyai peralatan asaspapan putih, papan kenyataan, ruang yang selesa, meja kerusi dll. Papan kenyataan perlu ada jadual waktu, jadual bertugas, carta organisasi, pelan keselamatan, sudut mata pelajaran, sudut bacaan, kata-kata motivasi dll.

Persediaan untuk menghasilkan p&p yang berkesan. Persediaan dari segi keselamatan: sediakan peraturan Berpandukan pekeliling. Penyediaan ruang yang selesa Kebersihan dan keindahan bilik darjah Pencahayaan, pengudaraan dan kedudukan murid.

Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi Jadi perangsang membangkit dan mengekalkan minat murid terhadap p&p. Woolfolk (1990)=motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit, mengarah dan mengawal minat dan tingkahlaku murid. Langkah yang perlu dilakukan: i. beri pujian dan galakan ii. Guru perlu mengurus emosi murid dengan berkesan supaya mereka dapat menerima hakikat terhadap kekuatan dan kelemahan diri.

iii. Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada di dalam kelas dan berhadapan dengan guru dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. iv. Hubungan yang positif antara guru dan murid harus dibina terlebih dahulu. Guru perlu mengamalkan kepemimpinan demokrasi dan tidak terlalu mengongkong. v. Hubungan positif dengan rakan sekelas juga perlu dibina.

Perhubungan Antara Kelompok Etnik Gol. muda perlu membaca dan memahami serta menghayati perlembagaan negara. Gol. muda disaran memahami Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia.

6 perkara menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia: i. Perkara 8 : persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanbya ii. Perkara 10 (4): batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya iii. Perkara 38: kuasa Majlis Raja-Raja Melayu menghalang parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja melayu, orang Melayu, bahasa Melayu dan Islam iv. Perkara 150 (6a): kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu, Bumipetera Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan meski pun dalam keadaan darurat v. Perkara 152 : Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka vi. Perkara 153 : kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah etnik lain.

Murid digalakkan utk berfikir mengenai hubungan etnik di Malaysia dari segi sejarah, latar belakang ekonomi dan politik serta aspek penting lain. Kesedaran murid untuk mengenal pasti bahawa wujud kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia khususnya dalam kelompok etnik atau dlm bentuk lain spt agama, budaya,kedudukan ekonomi politik dan sosial.

Guru harus memilih tajuk pembelajaran yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Setiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran Setiap aktiviti dan program yang dirancang haruslah tidak menyentuh isuisu sensitif serta yang mampu mnegguris perasaan mana-mana pihak.

Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

LISAN DAN BUKAN LISAN

LARAS BAHASA

KOMUNIKASI =sangat penting dalam pengurusan bilik darjah Dijelmakan bertutur,penggunaan bahasa badan, penulisan, menggunakan alat-alat tertentu-komputer, telefon dsb. Penting ke arah pembentukan budaya penyayang Murid mudah menerima motivasi secara berkhemah

Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan Guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi Memberi ruang utk murid memberi pandangan Pengaliran maklumat yang lebih berkesan Dapatkan maklum balas yang benar. Menghasilkan kreativiti dalam p&p

Guru harus elak masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan, salahtafsir,bahasa yang kasar, suara yang tidak jelas, bahasa badan yang tidak sesuai, memberi tekanan emosi murid, komunikasi tertutup, tidak memberi perhatian dan tumpuan tentang p&p.

Guru hebat= suara jelas, gaya pengajaran menarik, fleksibiliti tidak membosankan, inovasi, kreatif, pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid, penglibatan murid dalam aktiviti kelas dan pengurusan masa yang berkesan

Komunikasi harus meransang minat, memenuhi keperluan diri murid, sosial, dan psikologi, memberi dorongan dan sokongan, mengembangkan potensi, kebolehan, minat, baqkat dan keyakinan diri murid. Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif, dedikasi, perancangan, kerjasama, kepimpinan, kepakaran, integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mewujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan dlm menjayakan wawasan.

Wagner (1994) mendefinisikan interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua objek dan dua aksi. Interaksi berlaku apabila objek dan peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain Tindak balas ini akan menyebabkan proses komunikasi lisan berlaku. Oleh itu hubungan guru dan muridnya mula wujud.

Model Komunikasi Kemanusiaan


Menekankan interaksi antara manusia/ individu
Mementingkan ciri manusia yang mana tarikan antara dua orang individu/lebih ditekankan daripada sikap Terhadap sesuatu Perkara/objek

Komunikasi merupakan Cara yang berkesan Untuk individu Menyesuaikan diri

Model Simetri Newcomb

A A= Individu B= Individu X= Maklumat

Melalui model ini jelas bahawa komunikasi berkesan oleh guru memerlukan penglibatan atau interaksi berbentuk dua hala. Melalui komunikasi dua hala pastinya objektif pembelajaran akan lebih mudah tercapai.

Kajian Flanders: wujud hubungan sehala antara guru-murid melalui komunikasi lisan Cth bersyarah, memberi penerangan, arahan dan mengkritik.

Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi dalam pendidikan seperti berikut:

senyuman
L I S A N Semasa menyoal B U K A N L I S A N

renungan

Semasa Memberi penerangan

anggukan

Memek muka

Genggaman tangan

Kesenyapan juga merupakan sebahagian komunikasi tetapi dalam bentuk bukan lisan Komunikasi lisan (KL) cara mudah dapat maklumat dan penerimaan mesej dari penutur KL perlukan teknik yang efektif KL bergantung kepada kelajuan bercakap seseorang guru Melalui KL , guru dan murid memahami dan dapat merasai perasaan pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dari segi budaya dan latar belakang.

Model Wilbur Schramm (1954)


Sumber (rangsangan) Enkod (mentafsir sumber) Isyarat (mesej)

Destinasi (orang menerima mesej)

Dekod (mesej ditafsir)

KL juga boleh disertai dengan komunikasi bukan lisan (KBL). Cth: renungan mata, pergerakan tangan, ukiran senyum di bibir, ekspresi muka, perubahan air muka, pergerakan kecil tubuh badan akan memberikan makna yang lebih jelas terhadap mesej yang disampaikan dalam komunikasi lisan. Melalui KL dan KBL kita dapat mengenali ragam dan emosi manusia.

KBL lebih kepada penglibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya. Dalam kelas guru boleh mengawal kelas tanpa lisan dengan menggunakan eye contact shj. Lihat dan tumpu kepada murid berkenaan Tubuh badan kena menghadap murid.

Semasa berkomunikasi, elakkan sebarang gangguan-supaya mesej disampai dengan jelas dan tepat. Gangguan 2 jenis; i. Gangguan luaran- datangnya dari suasana persekitaran yang terlalu bising, penggunaan laras bahasa yang sukar difahami dan suasana bilik darjah itu sendiri. ii. Gangguan dalaman- unsur bias dalam persepsi, pengalaman lalu dan perbezaan dalam budaya.

Lain-lain gangguan; Sumber tidak boleh dipercayai Kesilapan dalam alih bahasa Nilai pertimbangan, Pemikiran penyampai Penerimaan maklumat yang berbeza

Masalah,cara mengatasi dan implikasi komunikasi di bilik darjah implikasi


Murid dapat menerima Mesej dgn jelas dan obj. Pengajaran tercapai

Masalah Kurang persediaan kebisingan kritikan Melabel murid Memberi arahan

Cara mengatasi
Hendaklah sentiasa bersedia dgn perancangan yang lengkap Pastikan bd senyap/bersedia Semasa guru mengajar

Murid dapat mendengar dengan jelas Murid bertambah yakin Murid bertambah yakin mengemukakan hujah Murid mudah diajak berunding

Elak mengkritik murid Elak melabel negatif Kepada murid Menggalakkan perundingan

Laras Bahasa (LB)

Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan penulisan. LB biasanya berubah-ubah mengikut situasi

Ciri-ciri laras yang penting ialah: i. perbendaharaan kata ii. Susunan ayat dan frasa yang digunakan LB juga bergantung kepada situasi luaran. Latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat yang mengamalkan bahasa tersebut diberi pertimbangan Situasi ini merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menetukan tindak tanduk anggota masyarakat.

Terdapat beberapa LB yang perlu diberi perhatian oleh guru: i. Laras Bahasa Biasa : penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus. Diguna dlm perbualan harian cth : Hai Mat ! Nak ke mana tu? Tak singgah dulu? ii. Laras Bahasa Akademik : bersifat ilmiah, formal dan objektif. iii. Laras Bahasa Sastera/kreatif : mementingkan istilah khusus dan teknikal iv. Laras Bahasa Agama : digunakan ketika membincangkan isu agama terutamanya dalam pelajaran agama / P. Islam.

v. Laras Bahasa Sukan: guru menggunakannya ketika mengajar mp PJK @ adakan acara sukan vi. Laras Bahasa Sains: punyai unsur ilmiah, berbahasa moden, formal dan menidakkan bahasa basahan. vii. Laras Bahasa Rencana : lebih bersifat umum.tuj. Utk tampilkan berbagai idea tentang sesuatu isu. Gaya bahasa mudah difahami viii. Laras Bahasa Iklan/perniagaan : utk menyampaikan maklumat berkesan tentang sesuatu perniagaan atau produk.fakta jelas amat penting.

ix. Laras Bahasa Media Massa: menunjukkan terhadap peranan media spt melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah didengar dan diterima oleh pendengar dan pembaca. x. Laras Bahasa Undang-Undang :laras bahasa ilmiah yang terdapat dalam b. Melayu sejak dulu lagi. Hari ini lebih bersifat moden dan banyak guna istilah teknikal. xi. Laras Bahasa Ekonomi : berbentuk ilmiah tentang sesuatu ekonomi.

PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG MESRA BUDAYA

Pelan Tindakan

Orang Asli

Indigenous

Pedalaman

Pengenalan; Pendidikan melibatkan dan memerlukan komitmen semua pihak berkepentingan.

Masyarakat orang Asli, indigenous, dan pedalaman agak ketinggalan dalam arus perdana pendidikan negara. Perlu ada pelan tindakan yang harus, telah dan sedang dilakukan oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran dalam mengangkat maruah mereka.

(stakeholders) Kejayaan dinilai berdasarkan kejayaan dinikmati oleh kumpulan sasaran dan seterusnya meningkatkan taraf kehidupan.

Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Orang Asli (OA)

Meskipun tergolong dalam golongan minoriti jumlah penduduk kira-kira 141,230 orang OA tidak pernah tercicir atau dinafikan hak dalam arus pembangunan perdana. Sejak RMK-7 tumpuan kepada pembangunan fizikal-keselamatan dan integrasi kaum, semakin mendapt hak istimewa

RMK-8 peruntukan daripada kerajaan berjumlah RM 303.5 juta bebanding RM 148.7 juta (RMK-7) Pelan pendidikan dibuat oleh KPM bersama JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Objektif PT = menyediakan program dan aktiviti khusus yang berkaitan dengan keperluan peruntukan di kawasan orang asli. Kumpulan sasar terdiri daripada 4 kumpulan iaitu peringkat prasekolah (5-6 tahun) peringkat rendah (7-12 tahun) peringkat menengah (13-18 tahun) dan peringkat tertiari.(pendidikan selepas pendidikan sekolah menengah hingga ke peringkat lebih tinggi)

Tumpuan juga kepada golongan yang tercicir. Belia dan beliawanis, ibu bapa yang tidak pernah bersekolah-supaya mereka sedar akan pentingnya pendidikan. Latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka diperkenalkan supaya dapat peluang pekerjaan

Golongan dewasa: ikuti program-program kemasyarakatan yang dianjurkan oleh pertubuhan seperti Penggerak Wanita Orang Asli. Latihan kemahiran dan keusahawanan Latihan kesejahteraan keluarga Pembangunan minda Keagamaan dan kerohanian Pendidikan literasi Program celik huruf.

Pelaksanaan akan dijalankan oleh: NGO Juruperunding swasta Para akademik


Nak laksanakan PT ini kerjaan memperuntukkan RM 6,171,000.00

Antara yang telah dilaksanakan: Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA=bantu pelajar OA di peringkat rendah, menengah, IPTA. Antara bantuannya; i. Yuran Persekolahan ii. Kokurikulum iii. Kertas Ujian Bulanan iv. Sukan Tahunan Sekolah v. Kegiatan Pendidikan Islam/Moral vi. MSSM vii. Bantuan Persekolahan viii. Buku tulis, buku kerja dan alat tulis ix. Pakaian seragam sekolah x. Barang keperluan diri (utk murid tinggal di asrama) xi. Tambang pengangkutan ke sekolah xii. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah)

Ubahsuai pendidikan daripada 3M kepada 6M (Menulis, Mengira, Membaca + Mainpelajaran di luar bd., makan-RMT, muzik tarian dan kegiatan kebudayaan) Dengan ini kehadiran dan minat untuk belajar dapat ditingkatkan.

Hasilnya; PMR 2006 = Nurul Atikah Kamaruddin berjaya dapat 8A. (tokoh Maulidur Rasul 2007 peringkat kebangsaan)

Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan: Indigenous Melalui pendemokrasian pendidikan, kemudahan infrastruktur yang sempurna meliputi kemudahan sekolah yang mempunyai asrama dan peralatan lengkap di dalam dan luar bd. Adakan program outreach Pendidkan Khas dan Lawatan Jawatankuasa bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan anak orang asli dan indigenous. Ada pegawai dan pihak yang membawa ubat kutu, membuat pemeriksaan gigi, pergi rumah ke rumah, mendaftarkan anak orang asli dan indigenous, memberi ceramah, menggalakkan tabungan dsb.

Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Pedalaman

Agihan peruntukan kewangan tanpa bias membolehkan para pelajar lur bandar menikmati peluang dan ruang yang serupa dengan pelajar di bandar. Program Pembacaan Tambahan (2006) sediakan bahan-bahan bacaan tambahan bagi murid di pedalaman Sabah dan Sarawak.

Tingkatkan program Pendidikan Berasaskan Kepada Kemahiran Hidup (LSBE), yang memberi kapasiti kepada guru-guru utk mengajar kanakkanak dan warga dewasa mengenai pencegahan HIV, dengan sasaran 100 buah sekolah di Malaysia termasuk sekolah pedalaman. Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M- tahun 2006) bagi memastikan murid tahun 1 dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis selepasenam bulan mengikuti persekolahan.ada masalah lagi masuk kelas pemulihan.

Semasa Datuk Seri Abdullah menjadi PM dan Menteri Kewangan, beliau telah mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM 2.6 billion bagi meningkatkan mutu prasarana dan pendidikan di kawasan pedalaman. Bagi pedalaman Sabah dan Sarawak serta Semenanjung PM mahu memastikan supaya sekolah dapat bekalan elektrik 24 jam Masih ada 300buah sekolah tiada kemudahan air bersih dan elektrik. PM mahu sekolah-sekolah tersebut akan mendapat bekalan air bersih dan elektrik 24 jam.

Antara strategi yang dirancang dengan menambahbaik Program Pembangunan pendidkan Luar Bandar di sabah dan Sarawak ; i. Bilik darjah- 805 sekolah dan 5,138 bilik darjah ii. Asrama 2,800 kapasiti penghuni iii. Rumah guru 414 projek 841 unit iv. Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. Menyediakan bekalan air ke 193 buah sekolah.

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai