Anda di halaman 1dari 83

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU KANDUNGAN Bahagian I Pengurusan Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan HSAJB 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Bahagian II Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Audit Keselamatan 2. Kenalpasti hazard 3. Garis Panduan Alat lindung diri 4. Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja 5. Garis Panduan Mnegurangkan risiko dan jangkitan besilang di wad 6. Garis Panduan Pengurusan Sisa Kimia 2. Peraturan dan Garis Panduan yang tertakluk di bawah Bahagian III Prosedur-Prosedur Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Prosedur Notifikasi Aduan, Kemalangan, Kemalangan Nyaris, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan 2. Kejadian berbahay yang boleh diberitahu 3. Penyakit Industri yang kena beritahu 4. Prosedur Kecemasan Kebakaran Dan Pengungsian Bangunan 5. Prosedur Pertolongan Cemas Bahagian IV Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Peraturan Keselamatan Am 2. Peraturan Pengendalian Pesakit Ganas 3. Peraturan Keselamatan Pengankutan / Kenderaan Bahagian V CONTOH Lampiran 1 : Pakej Orientasi Keselamatan dan Kesihatan Perkerjkaan Lampiran 2 : Job Safety Anlysis Lampiran 3 : Polisi Keselamatan Unit Pemulihan Carakerja HSAJB Lampiran 4 : Contractor Safety Requirement Lampiran 5 : Senarai Semak Tugas penyelengraan alat, bangunan dan kebersihan Lampiran 6 : Architectural Design Lampiran 7 : Checklist falls prevention.

BAHAGIAN I PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini disediakan berasaskan kepada keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Seksyen 16 yang mana menekankan beberapa perkara penting berkaitan dengan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh majikan. Antara perkara tersebut termasuklah ; n Mempromosi keselamatan dan kesihatan, mencegah kemalangan, penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan kejadian berbahaya n Mematuhi kehendak perundangan KKPp dan lain-lain kehendak n Mengiktiraf prestasi kkp adalah sebahagian daripada prestasi perkhidmatan n Pekerja dan wakil mereka dirujuk n Memastikan pengurusan dan pekerja adalah berkelayakan dan faham akan hak mereka n Memperuntukan sumber yang perlu n Penambahbaikan berterusan Objektif n Untuk menggalakkan perundingan dan kerjasama diantara pihak pengurusan dan pekerja untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. n Untuk menyediakan komunikasi 2 hala dalam pengembangan dan penyebaran maklumat yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. n Untuk menggalakkan minat dan kesedaran semua kumpulan pengurusan dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan Skop Pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hendaklah dilaksanakan di semua premis di dalam kawasan Hospital Sultanah Aminah .

2. PERANAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

2. 1 Tanggungjawab Pengurusan

a) Setiap Ketua Bahagian, Seksyen dan Unit adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan dasar dan memperuntukkan sumber yang mencukupi bagi mencapai maksud tersebut.

b) Setiap Pengurus di dalam syarikat adalah bertanggungjawab memastikan bahawa setiap aktiviti dan lokasi kerja di bawah pengawasannya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

c) Menyedia dan memelihara tahap keselamatan dan kesihatan yang tertinggi bagi setiap kemudahan, loji, peralatan dan sistem beserta dengan kebajikan dan kemudahan pertolongan cemas.

d) Mewujudkan komunikasi berkesan supaya pihak pengurusan dan para pekerja dapat bekerjasama dalam membentuk dan mempromosikan langkah-langkah bagi memastikan keselamatan di tempat kerja.

e) Memberi latihan dan pengetahuan kepada para pekerja tentang risiko yang dihadapi semasa dan di tempat kerja.

f) Memastikan setiap kontraktor dan pembekal dipilih berdasarkan keperluan keselamatan dan kesihatan syarikat.

g) Menyediakan peralatan keselamatan dan perlindungan diri yang mencukupi untuk setiap pekerja.

h) Mewujudkan dan mengemaskini prosedur kecemasan selaras dengan keperluan perundangan dan komuniti setempat.

i) Mematuhi semua perundangan dan peraturan negara dan mempromosikan amalan keselamatan yang terbaik.

2.2 Tanggungjawab Pekerja a) Setiap pekerja bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja, syarikat dan masyarakat.

b) Pekerja mestilah bekerjasama dengan pihak pengurusan dalam semua aspek keselamatan dan kesihatan.

c) Pekerja mestilah mematuhi sebarang arahan atau peraturan keselamatan dan kesihatan yang diadakan oleh pihak pengurusan.

d) Pekerja mestilah memakai atau menggunakan peralatan perlindungan diri yang dibekalkan di sepanjang waktu bekerja.

Dasar atau Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dibentuk berasaskan kepada peraturan-peraruran AKKP 1994 dan juga tataamalan industri. Mengikut seksyen 36 Akta yang sama, tataamalan industri adalah terdiri daripada arahan-arahan yang pada hemat Menteri Sumber Manusia perlu atau patut untuk panduan majikan dan pekerja dalam mematuhi kehendak-kehendak Akta. Suatu tataamalan terdiri daripada apa-apa standard, kaedah, spesifikasi atau peruntukkan berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diluluskan oleh Menteri Sumber Manusia. Tataamalan juga perlu memakai, mengandungi atau merujuk kepada mana-mana dokumen yang dirumus atau disiarkan oleh mana-mana badan atau pihak yang berkuasa. Penalti Kegagalan menyediakan dasar keselamatan boleh menyebabkan majikan disabitkan kesalahan di bawah seksyen 195 di mana sekiranya didapati bersalah majikan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

2.3 KOMPOSISI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN n PENGERUSI n Majikan / pengurus yang diberi kuasa n SETIAUSAHA n Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan n WAKIL MAJIKAN & PEKERJA 2 Wakil - Jika Pekerja Kurang Dari 100 orang 4 Wakil - Jika Pekerja Lebih Dari 100 orang n Pengurus Bahagian/Penyelia Bahagian n Perlantikan dibuat oleh : dipilih oleh pekerja-pekerja dipilih oleh majikan Mewakili pelbagai bahagian tempat kerja KELEBIHAN MENGETAHUI KEADAAN MERBAHAYA. KELAKUAN TIDAK SELAMAT. PUNCA KEMALANGAN. UNDANG-UNDANG DALAM

n n n n n

FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN 1. Membantu dalam menyediakan sistem / prosedur kerja selamat n SOP setiap proses/aktiviti n Pemilihan PPE n Permit kerja untuk sub kontraktor 2. Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian merbahaya dan keracunan / penyakit pekerjaan dari segi : n Masa kemalangan n Punca / sebab kemalangan n Jumlah kemalangan 3. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan : n Kursus induksi n Kempen keselamatan n Program pendedahan bunyi bising n Kesan dari segi : n Kadar kemalangan n Kesedaran/sikap pekerja n Pemahaman tentang aspek keselamatan & kesihatan

4. Mengkaji semula dasar/polisi keselamatan dan kesihatan n Terdapat kelemahan n Berlaku kemalangan n Berlaku penyakit perusahaan n Banyak aduan n Perubahan dalam pengurusan 5. Pemeriksaan tempat kerja /cadangan pembaikan seperti dibawah : Pemeriksaan Tempat Kerja

Bincang / Rekod dan Melapor

Sediakan Cadangan Kepada Majikan 6. Menyiasat setiap kemalangan & cadangan

Siasat/Periksa Tempat Kerja Selepas Kemalangan

Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan /AJK Mengemukakan Laporan Siasatan Kepada Pengerusi & Cadangan

Pengerusi Perlu Mengadakan Mesyuarat Dengan Segera

TINDAKAN KEATAS LAPORAN DAN CADANGAN JAWATANKUASA DALAM FUNGSI 5 & 6

SHO/Pengerusi Kemukakan Laporan Dan Cadangan Kepada Majikan

Majikan Selepas Menerima Laporan berbincang dengan SHO /Pengerusi & Rekodkan Keputusan Majikan

Majikan Mengarahkan Tindakan Pembetulan

7. Menerima aduan yang diterima berkaitan dengan keadaan tidak selamat dan membuat cadangan pembaikan Aduan Pekerja Tindakan Pembetulan Tindakan Tidak Dapat dibuat/Tidak Dilayan Rujuk Pada JKK

Selesai

Tindakan Pembaikan Oleh Majikan

JKK Sediakan Laporan Dan cadangan Kepada Majikan

Tiada Tindakan Majikan

8. Penyelesaian aduan Majikan Tidak Membuat Tindakan Kerana Ada Alasan Majikan Mengemukakan Alasan Kepada JKK

JKK Tidak Setuju

JKK Perlu Memohon Ketua Pengarah JKKP Menjalankan Pemeriksaan Untuk Penyelesaian

9. Memberi bantuan kepada majikan dalam menjalankan kerja kerja promosi seperti kempen, ceramah dan lain-lain kegiatan untuk menggalakkan perjalanan kerja selamat 10. Membincangkan dan menimbangkan laporan yang dikemukakan oleh n Juru audit keselamatan dan kesihatan n Pegawai penguatkuasa agensi kerajaan n Lain lain laporan dan maklumat yang dikemukan oleh SHO / AJK 2.4 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan n KEKERAPAN MESYUARAT n Seberapa kerap bergantung kepada risiko kerja yang terlibat Risiko tinggi - 1 bulan/sekali Risiko rendah - 3 bulan/sekali Lebih kerap semasa permulaan pembentukan jawatan kuasa n Tidak kurang dari 3 bulan sekali n Mesyuarat segera Kemalangan maut Kemalangan yang melibatkan kecederaan badan yang serius Kemalangan nyaris Kejadian merbahaya n PERKARA PERBINCANGAN n Keselamatan dan kesihatan tempat kerja sahaja n KEMUDAHAN MESYUARAT - Majikan n Bilik mesyuarat yang sesuai perlu disediakan n Peralatan bilik mesyuarat yang mencukupi n Membenarkan anggota JKK menghadiri mesyuarat sewaktu bekerja

BAHAGIAN II GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. AUDIT KESELAMATAN Pengenalan Kegagalan memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja menyebabkan peratusan kemalangan di tempat kerja meningkat hampir setiap tahun. Maka dengan itu, pelbagai program dijana oleh pelbagai kementerian dan jabatan yang terlibat dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan antaranya Kementerian Sumber Manusia, NIOSH, Majlis Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, DOSH dan sebagainya. Berdasarkan Buletin pada bulan Januari 2002 yang dikeluarkan oleh NIOSH, dianggarkan 5.8% kejadian kemalangan industri berlaku terhadap setiap 1000 pekerja. Sungguhpun begitu, kemalangan boleh dikawal sekiranya pemeriksaan dan audit keselamatan secara berjadual dilakukan demi melihat aspek manakah yang tidak komplian dengan sistem yang sepatutnya dilaksanakan dalam sesebuah organisasi. Definisi Audit Keselamatan Perkataan audit diambil daripada perkataan Latin audire yang bermaksud didengar kerana semasa pertama kali diperkenalkan audit melibatkan pembentangan secara oral (Fuller dan Vassie, 2004). Antara takrifan audit keselamatan dan kesihatan ialah ia merupakan sebagai satu proses yang tersusun bagi mengumpul maklumat berkenaan dengan keberkesanan, keefisyenan dan juga kebolehpercayaan sesuatu system pengurusan keselamatan dan kesihatan dan seterusnya merangka pelan untuk memperbaiki kelemahan (Health and Safety Executive, 2000). Menurut Wallace (1995) audit sebagai pengesahan secara langsung sesuatu aktiviti dengan menggunakan pendekatan sistematik untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dengan cara membandingkan apa yang ada dan yang dilakukan dengan standard, amalan dan undang-undang. Audit keselamatan juga merujuk kepada audit keselamatan dan kesihatan tentang loji dan sistem kerja untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di tempat kerja1. Pelbagai nama diberikan kepada aktiviti ini antaranya pemeriksaan keselamatan, analisa dan penyelidikan keselamatan, lawatan mengejut dan sebagainya (Kamal Halili, 2001).

Walau apapun, yang pentingnya audit keselamatan difahami sebagai satu proses memantau aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan menilai ke atas sebarang aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan di tempat kerja secara berkala. Audit keselamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keberkesanan sistem keselamatan yang dibuat dalam sesebuah organisasi, di samping mencari kekuatan dan kelemahan organisasi bagi mengenalpasti langkah-langkah pembaikan yang boleh diambil. Perlaksanaan yang sempurna dan berterusan menunjukkan komitmen dan iltizam yang tinggi daripada pihak pengurusan secara tidak langsung memotivasikan pekerja betapa pentingnya menitikberatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Audit Keselamatan: Tanggungjawab Siapa? Dalam sesebuah organisasi, tanggungjawab untuk melaksanakan audit keselamatan terletak di bahu majikan. Tetapi dengan wujudnya jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan maka pengkhususan berkaitan dengan audit keselamatan dapat dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan perundangan subsidiari di bawahnya. Sesiapa yang mengendalikan audit keselamatan dan kesihatan di sesebuah organisasi dikenali sebagai juru audit keselamatan dan kesihatan2, sama ada di ambil bekerja di tempat kerja atau sebaliknya, yang dilantik oleh majikan untuk menjalankan audit keselamatan di tempat kerja. Oleh itu, juru audit bagi keselamatan dan kesihatan tidak semestinya ahli JKKP. Audit boleh dikategorikan kepada audit dalaman dan audit luaran. Berdasarkan seksyen 31(a), AKKP 1994, JKKP yang ditubuhkan berfungsi untuk mengkaji semula langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang-orang di tempat kerja. JKKP hendaklah:

(a) Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga bulan sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di dalamnya; Dengan syarat bahawa JKKP itu boleh, pada bila-bila masa, membuat pemeriksaan lanjut ke atas apa-apa loji di dalamnya atau mana-mana bahagian tempat kerja untuk mengukur keberkesanan langkah-langkah yang diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja.

(b) membincangkan dengan seberapa segera yang praktik, pemerhatian anggota jawatankuasa yang dibuat semasa pemeriksaan tempat kerja, dan jika terdapat hal keadaan di tempat kerja yang pada pendapat jawatankuasa, memudaratkan keselamatan dan kesihatan mana-mana orang yang diambil kerja di dalamnya hendaklah merekodkan butir-butir tentang hal keadaan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan bagi maksud itu; dan

(c) membuat cadangan kepada majikan mengenai langkah-langkah pemulihan yang perlu diambil tentang apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja dan hendaklah merekodkan cadangan tersebut dalam laporan. Objektif Audit Keselamatan Antara objektif audit keselamatan ialah untuk menilai keberkesanan pengurusan sistem keselamatan dan kesihatan yang diamalkan di sesebuah tempat kerja melalui pemeriksaan secara berkala. Di samping itu, audit keselamatan dianggap sebagai satu cermin kerana melaluinya sebarang kelemahan dan kekuatan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilaksanakan dapat dikenalpasti. Dengan kata lain, maklumat terkini yang diperolehi melalui audit akan menunjukkan kedudukan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi tersebut. Selaras dengan itu, langkah-langkah penambahbaikan yang sesuai dan praktikal diambil oleh pihak majikan dalam tempoh yang ditetapkan bagi memperbaiki kepincangan dan meningkatkan pencapaian serta kecekapan dalam sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan. Audit yang pertama kali dilakukan dianggap sebagai permulaan ke arah memperbaiki sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi dan ianya perlu dilakukan secara berterusan dan konsisten.

Membangunkan Sistem Audit Keselamatan Sesuatu audit yang berjaya memerlukan perancangan yang teliti, rapi dan sistematik dari peringkat awal lagi demi memastikan strategi yang diambil akan membuahkan output yang akan membantu organisasi tersebut. Tidak terdapat satu garis panduan khusus yang mana sesuatu sistem audit keselamatan dan kesihatan boleh digunapakai oleh semua organisasi. Sesebuah organisasi diberi fleksibiliti untuk membangunkan sistem audit tersendiri dan unik. Apa yang penting di dalam pemilihan sistem tersebut, ianya perlulah bersesuaian dengan kompleksiti organisasi, merupakan amalan terkini yang terbaik dan mampu mencapai objektif yang diharapkan.

Proses audit boleh dibahagikan kepada empat komponen iaitu : (a) Perancangan Dalam merancang satu sistem audit, beberapa aspek perlu dilihat iaitu dari sudut objektif dan kriteria dalam membuat penilaian audit. Objektif audit haruslah realistik dan dapat dicapai dan pada masa yang sama risiko yang hadir bersama aktiviti yang diaudit perlu dipantau. Objektif audit lebih khusus dan ianya mungkin berbeza daripada dasar keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi. Manakala kriteria yang digariskan dalam penilaian audit adalah bertujuan untuk mengenalpasti sebarang aktiviti yang tidak komplian kepada undangundang, standard dan amalan kerja yang dilakukan di premis kerja. Kedua-dua aspek ini perlu dirancang dengan penuh teliti kerana ianya merupakan asas kepada berjaya atau tidak sistem audit tersebut. Isu-isu yang diambil berat contohnya : (i) Latarbelakang berkenaan dengan tempat yang perlu diaudit seperti pelan keselamatan dan kesihatan, deskripsi tugas dan tanggungjawab pekerja, manual keselamatan dan kesihatan, prosedur dalam operasi kerja, kewangan dan konklusi daripada laporan audit sebelumnya ; (ii) Keperluan kepada tenaga kepakaran seperti berapa ramai juru audit diperlukan dan kelayakan mereka dan samada perlu atau tidak mengambil juru audit luar ; (iii) Keperluan komunikasi yang mana mesyuarat perlu dilakukan dengan pihak atasan pengurusan, seterusnya temubual dengan responden tertentu, lawatan, pemeriksaan dan pembentangan hasil.

(b) Implementasi Audit diimplementasikan melalui 3 tahap :

(i)

Kajian awal

Kajian awal membolehkan juru audit mengenali latarbelakang, lokasi audit, operasi dan personel yang terlibat dalam audit dan juga memastikan sumber, data dan dokumen yang diperlukan bagi menjayakan audit. Kajian awal termasuklah mengumpul maklumat umum berkenaan dengan aktiviti yang perlu diaudit, mengenalpasti kawasan audit dan komponen apakah yang perlu diaudit. Kajian awal boleh dilakukan melalui temubual, perbincangan dengan kumpulan pekerja yang tertentu, pemerhatian serta penilaian secara ringkas ke atas prosedur dan dokumen yang terbabit;

(ii)

Program audit

Program audit pula merupakan bahagian penting yang perlu dirancang dengan rapi bagi memastikan tidak ada ketinggalan kepada komponen penting yang perlu diaudit. Program audit menyatakan berkenaan dengan objektif program audit, menggariskan aktiviti yang perlu diaudit dan menyatakan dengan terperinci prosedur untuk mengumpul data dan maklumat. Antara dokumen yang perlu diaudit dan disahkan bagi menjalankan audit keselamatan ialah maklumbalas dari pihak pengurusan, prosedur kerja, jadual kerja serta data kemalangan;

(ii)

Melaksanakan audit

Melaksanakan audit megikut garis panduan yang ditetapkan dan ianya juga merujuk kepada tempoh masa audit dan jadual masa pengauditan, yang mana perlu dipersetujui oleh juru audit dan juga pihak yang diaudit bagi mengelakkan gangguan kerja yang tidak sepatutnya.

(c) Penilaian dan Laporan Penilaian dan laporan perlu berasaskan fakta dan maklumat yang didapati semasa proses audit berjalan. Penilaian adalah ke atas data yang dikumpul, yang kemudiannya dianalisis dan diinterpretasi dengan tepat seterusnya menghasilkan audit yang objektif, bebas dan membina. Di sinilah pentingnya kepakaran, latihan dan pengalaman yang ada pada setiap juru audit, kerana tujuan audit ialah untuk mengenalpasti kelemahan dan memantau pencapaian di dalam sistem keselamatan dan kesihatan pekerjaan, seterusnya mencadangkan langkahlangkah pembaikan bukannya bertujuan untuk menuding jari mencari kesalahan orang. Manakala laporan audit adalah sulit dan hanya untuk pengetahuan pihak pengurusan yang diaudit sahaja. Sesuatu laporan audit yang lengkap perlu merangkumi skop dan objektif audit, perincian pelan audit, senarai juru audit yang terlibat, tarikh dan tempat juga masa audit dilaksanakan, dokumen rujukan yang digunakan dalam pengauditan, senarai aktiviti yang ketidakpatuhan yang kritikal (critical non-compliance), kelemahan dan kekuatan perkara yang diaudit serta cadangan penambahbaikan, yang mana beberapa aspek perlu ditekankan iaitu dari sudut kos, tempoh masa untuk memperbaiki kelemahan serta halangan atau kekangan yang mungkin wujud.

(d) Tindakan terhadap hasil audit Menurut Peraturan 14(1), ahli JKKP perlu mengetahui berkenaan dengan hasil audit, di mana seseorang majikan perlu membuat satu mesyuarat untuk memberitahu jawatankuasa dan juga membincangkan berkenaan dengan hasil audit. Dengan kata lain, majikan perlu menyebarkan maklumat laporan akhir audit kepada JKKP. Seterusnya pelan tindakan akan dirancang dan dibangunkan bagi menangani kelemahan yang dapat dikenalpasti melalui audit. Dan berdasarkan Peraturan 14(2), majikan akan mengarahkan JKKP untuk mengambil tindakan yang difikirkan perlu dan sesuai. Pada waktu yang sama, sebarang langkah pembaikan yang diambil akan dipantau perkembangannya.

2. KENALPASTI HAZARD Tujuan mengenalpasti hazard ialah untuk mengetahui tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan ia satu proses untuk mengawal kemalangan apabila penyebab dapat dicam serta secara tidak langsung mematuhi undang-undang yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan. Berdasarkan takrifan hazard terdapat pelbagai jenis hazard yang boleh ditemui di dalam sesuatu tugas atau tempat kerja. Antaranya: i) Hazard fizikal Sebagai contoh ; bunyi bising, haba, getaran, pancaran, perlanggaran, ii) Hazard kimia Bahan kimia terdapat dalam pelbagai keadaan fizikal iaitu bentuk cecair, gas, wap, debu dan habuk. Antara sifat-sifat tertentu bahan kimia contohnya mudah meletup, pengoksidaan, mudah terbakar, toksik, mengakis, merengsa, karsinogen, teratogenik atau mutagen iii) Hazard biologi Hazard yang terbit daripada jangkitan kuman, kulat, bakteria atau virus seperti HIV, hawar, malaria, taun dan sebagainya.

iv) Hazard psikologi Hazard perlakuan pekerja di mana bahaya terjadi disebabkan perbuatan pekerja itu sendiri seperti pekerja yang tidak mengikut peraturan, mengalami gangguan mental, tekanan perasaan, masalah peribadi, pengaruh pergaulan dan cuai. v) Hazard sinaran/pancaran Boleh menyebabkan kerosakan kepada tisu dalam badan seperti pancaran Xray, partikel mengion, radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk-bentuk lain tenaga sinaran. vi) Hazard ergonomik Berkenaan dengan ketidaksesuaian manusia dengan persekitaran kerja disebabkan kesilapan dan kelemahan dalam rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja bagi memenuhi keperluan psikologi dan fisiologi manusia. Contohnya ; penggunaan komputer yang terlalu lama dibuktikan memberi kesan kepada keupayaan penglihatan dan boleh menyebabkan sakit tulang belakang. vii) Hazard mekanikal Hazard yang berkaitan dengan penggunaan mesin atau jentera yang berfungsi untuk memotong, menghempap, menyepit, mencanai, melelas, memutar, dan sebagainya. viii) Hazard elektrik Mengakibatkan kejutan elektrik, lintar pintas sekiranya melebihi beban atau kebakaran.

3. GARIS PANDUAN ALAT LINDUNG DIRI Pengenalan Penggunaan Alat Lindung Diri (PPE ) merupakan salah satu kaedah untuk melindungi diri daripada mendapat kemalangan di tempat kerja dan ia merupakan kaedah terakhir untuk melindungi diri daripada kecederaan dan penyakit pekerjaan. PPE direkabentuk bagi melindungi bahagian tertentu tubuh badan manusia seperti bahagian mata, kepala,muka, tangan, telinga, kaki dan sebagainya. ALD ini hendaklah dipilih mengikut kesesuaian hazad/bahaya yang wujud di Jabatan / Unit masing-masing dan sesuai dengan pekerja yang bekerja dengan hazad/bahaya tersebut. Bagi memilih PPE yang sesuai pihak pengurusan perlulah membuat penilaian risiko dan memililih langkah kawalan yang terbaik. Contoh merujuk Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja dalam manual ini dan Guidelines on Use of PPE Against ChemicalHazards 2005 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi membuat pemilihan PPE yang sesuai.

Keperluan Akta Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan (Keselamatan,Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970 dibawah Peraturan 32 mewajibkan penggunaan : Pakaian keselamatan, topi keselamatan, sarung tangan, dan perlindungan mata Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 : Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera Pendedahan Bising) 1989

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST RADIATION

LEAD GOWN

LEAD RUBBER GLOVES

PELVIC SHIELD

THYROID SHIELD

GONAD SHIELD

LEAD GOGGLES

PROTECTION & PREVENTION AGAINST BIOLOGICAL HAZARDS

MASK

HAND WASH

GOGGLES

SHARP MX

GLOVING

PROCEDURE TECHNIQUES

BOOTS

GOWNING

4. GARIS PANDUAN KAWALAN RISIKO DI TEMPAT KERJA Pengenalan Mengawal risiko melalui kaedah mengurangkan pendedahan kepada hazad pekerjaan adalah kaedah asas melindungi pekerja. Hieraki kawalan risiko telah digunakan sejak dulu sebagai cara untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai dan berkesan. Salah satu caranya adalah berdasarkan turutan berikut; Paling Berkesan Penghapusan/ membuang (Elimination) Berkesan Penggantian (Subsitution) Pengasingan (Isolation) Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kurang Berkesan Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Penghapusan/ membuang (Elimination) Kaedah ini adalah paling terbaik kerana jika sesuatu hazard tersebut tidak wujud maka soal mengurusnya tidak timbul tetapi ianya juga kaedah yang paling sukar untuk dilaksanakan bagi proses yang telah ada. Perubahan besar dalam peralatan dan prosidur mungkin diperlukan untuk melaksanakan kaedah penghapusan dan akan melibatkan kos yang tinggi atau ketiadaan teknologi alternatif menjadi punca sesuatu hazard itu tidak boleh dihapuskan. Penggantian (Subsitution) Kaedah ini boleh dilaksanakan dengan menggantikan atau menukarkan hazard yang berisiko tinggi kepada risiko yang mempunyai had yang dibenarkan/ kurang berbahaya seperti menggantikan amalan kerja/prosedur kerja yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya. Pengasingan (Isolation) Kaedah ini boleh dipilih sebagai salah satu cara untuk mengurangkan risiko dengan mengasingkan hazard daripada pekerja yang tidak berkaitan atau mengasingkan kawasan berisiko tersebut daripada kawasan kerja umum melalui pemagaran/halangan, papan tanda, tanda amaran dan skrin (dinding cermin).

Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kawalan ini adalah mengurangkan risiko dengan menggunakan rekabentuk yang selamat. Biasanya dilakukan di peringkat pelan dan lukisan. Ia mungkin juga boleh melibatkan pengubahsuaian pada rekabentuk peralatan atau tempat kerja seperti memasang pengadang pada mesin, mempertingkatkan sistem pengalihudaraan atau menukar aras ketinggian meja mengikut individu dan sebagainya.

Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Kawalan ini dianggap kurang berkesan kerana ia melibatkan kerjasama dua pihak melalui komunikasi dan latihan malah ia memakan masa untuk mendapatkan keberkesanan program tersebut. Ia merujuk kepada pihak pentadbiran mengeluarkan arahan/ prosedur kerja selamat yang baru kepada pekerja melalui dokumen. Pihak pentadbiran juga boleh meletakkan/menukarkan sementara

5. GARISPANDUAN MENGURANGKAN RISIKO DAN JANGKITAN BERSILANG DI WAD

1. Pengurusan hospital haruslah memastikan yang kesemua teknikal perubtan dan anggota kejururawatan dalam sesebuah wad/unit itu mengetahui akan prosedur-prosedur pengasingan dan penyimpanan, dengan itu setiap orang mestilah menyesuaikan diri dengan standard yang tinggi. 2. Ketua dalam wad/unit mesti menggalakkan anggota kejururawatannya sentiasa berwaspada. Oleh itu ia haruslah memastikan Attenden Hospital dan anggota bawahannya menyesuaikan diri dengan mengikuti prosedur yang betul pada setiap masa. 3. Tanggungjawab-tanggungjawab anggota kejururawatan untuk memastikan pengasingan dilakukan dengan betul dan kesemua sisa-sisa klinikal disimpan dalam beg plastic kuning sepertimana yang disediakan oleh pihak PANTAI. Tanggungjawab-tanggungjawab tersebut adalah meliputi :

a) Menutup (seal) beg plastic kuning apabila hamper penuh b) Memindahkan sisa klinikal itu dalam beg tertutup dan menyimpannya ditempat yang disediakan dalam hospital tersebut. (Angota kejurrurawatan,attendan tidak boleh mengangkat dan membawa beg yang terbuka) c) Kawasan penyimpanan sisa-sisa klinikal dalam sebuah wad/unit mestilah disediakan dan terletak berdekatan d) Beg plastic sisa-sisa klinikal haruslah dikeluarkan di wad/unit dengan kekerapan sekali sehari ataupun mengikut keadaan. e) Beg plastic kuning yang berlapis hanya digunakan untuk sisa-sisa tinggi seprti penyakit berjangkit dan unit pengasingan. f) Bekas-bekas tajam disediakan untuk picagari-picagari dan jarum suntikan yang telah digunakan. Bekas tersebut akan ditutup (seal) apabila penuh. Ia haruslah diletakkan dalam tempat yang selamat di wad/unit tersebut. g) Kesemua bekas-bekas sisa klinikal haruslah dibersihkan dengan menggunakan cecair anti bacteria sebelum penyimpanan beg plastic yang baru dalam bekas tersebut. h) Tong sampah bertayar disediakan untuk memungut sisa-sisa klinikal di semua wad/unit ke pusat penyimpanan. Ini untuk mengurangkan tenaga mengangkat sisa-sisa klinikal dengan tangan.

i) Kawasan penyimpanan untuk sisa-sisa haruslah berjauhan di kawasan penyediaan dan kawasan penyimpanan Kawasan penyimpanan: Hanya boleh dimasuki oleh orang yang dibenarkan sahaja Harus berkeadaan baik dan ventilasi baik Terdapat kemudahan pembersihan Mempunyai suhu persekitaran yang sesuai untuk penyimpanan 6. GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA KIMIA Sumber Sisa Kimia Bahan kimia yang perlu dilupuskan terdiri daripada : i. Bahan kimia yang tertumpah. ii. Bahan kimia yang tidak berlabel atau yang telah tamat tempoh gunanya. iii. Bahan yang menghasilkan sisa yang reaktif dan beracun hasil tindak balas kimia. iv. Sisa bahan kimia cecair. v. Sisa bahan kimia pepejal. vi. Tumpahan minyaK Pengasingan dan Pengumpulan Sisa Pelupusan sisa kimia bermula dengan pengasingan dan pengumpulannya. Langkah ini bermula di peringkat makmal. Pengasingan sisa kimia juga membantu mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti letupan atau kebakaran ketika kerja pelupusan dilakukan. Sisa kimia yang diisi di dalam botol khas berlabel hendaklah disimpan di tempat yang selamat atau tempat penyimpanan sisa yang telah dikenalpasti sehingga langkah pelupusan dijalankan. Sisa kimia perlu dielakkan daripada terdedah kepada haba atau api.

Bekas Sisa Sebarang sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas bersesuaian dan dilabelkan selengkapnya. Sebai-baiknya sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas asal ataupun di dalam bekas lain yang telah dikenalpasti sebagai bekas primer yang boleh terdiri daripada : Tin keluli Botol plastik Botol kaca Botol bersalut plastik Beg plastik

Bekas sisa mestilah dalam keadaan baik semasa digunakan dan mestilah diperiksa setiap minggu untuk memastikan tiada kebocoran atau tindak balas antara bekas dan sisa. Saiz bekas kaca sebaik-baiknya kurang dari 4 liter dan elakkan pengisian penuh. Jika beg plastik digunakan sebagai bekas sisa primer, beg plastik mestilah dimasukkan ke dalam bekas lain seperti bekas kaca ataupun logam untuk tujuan penyimpanan. Pelabelan pada bekas sisa mesti menggunakan nama penuh sisa Elakkan penggunaan formula kimia, simbol kimia ataupun persamaan.

Pengkelasan Sisa Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pengkelasan dibuat berdasarkan rawatan yang akan dijalankan terhadap sisa tersebut sebelum ianya dilupuskan. i. Kelas A : Sisa minyak mineral - contoh sisa yang mengandungi minyak pelincir, minyak hidraulik dan minyak tercemar. ii. Kelas B : Sisa organik mengandungi halogen dan/atau sulfur seperti kloroform. iii. Kelas C : Sisa pelarut tanpa halogen/sulfur - seperti aseton, methanol, etanol, benzena, turpentin dan xilena. iv. Kelas H : Sisa organik tanpa halogen/sulfur - seperti gam dan fenol. v. Kelas K : Sisa mengandungi raksa. vi. Kelas T : Sisa racun perosak. vii. Kelas X : Sisa tak organik - seperti asid, alkali, garam inorganik, kromat dan sianida.

viii. Kelas Z : Sisa bercampur - seperti sisa asbestos dan enapan mineral. 7. PERATURAN DAN GARISPANDUAN YANG TERTAKLUK DIBAWAH OSHA Employers Safety and Health General Policy Statement (Exception) 1995 Control of Industrial Major Accident Hazards1996 Safety and Health Committee1996 Classification, Packaging, and Labelling of Hazardous Chemicals1997 Safety and Health Officer1997 Prohibition of Use of Substance 1999 Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health2000 Guidelines for Public Safety and Health at Construction Site 1994 Guidelines on First Aid Facilities in the Workplace 1996 Guidelines on Occupational Safety and Health in the Office1996 Guidelines for the Classification of Hazardous Chemicals1997 Guidelines for Labeling of Hazardous Chemicals1997 Guidelines for the Formulation of a Chemical Safety Data Sheet1997 Guidelines on Control of Exposure to Dust in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Safety and Health in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Reduction of Exposure to Noise in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Occupational Safety and Health in Tunnel Construction1998 Guidelines for the Preparation of Demonstration of Safe Operation Document (Storage of Liquified Petroleum Gas in Cylinder)2001 Guidelines on Medical Surveillance 2001Approved Code of Practice for Safe Working in a Confined Space2001 Approved Code of Practice on HIV/AIDS in Workplace.2001 Guidance for the Prevention of Stress and Violence at the Workplace2001 Code of Practice on Prevention and Management of HIV/AIDS at the Workplace2001 Guidelines on Occupational Safety and Health for Standing at Work 2002 Management of dengue and dengue haemorrhagic fever in the paediatric population (CPG01) Management of idiopathic nephrotic syndrome in childhood (CPG 01) Guidelines for the rational use of antibiotics (CPG 01) Guidelines on management of adult asthma consensus statement of the Malaysian Thoracic Society (CPG 01) Guidelines on management of tuberculosis (CPG 01) Clinical practice guidelines on the management of osteoarthritis (CPG 01) British guideline on the management of asthma Clinical practice guidelines : Diabetic retinopathy (CPG 01) Clinical practice guidelines for Radiotherapy : Breast cancer (CPG1) Management of dengue and dengue haemorrhagic fever in the paediatric population (CPG01) Management of idiopathic nephrotic syndrome in childhood (CPG 01)

Guidelines for the rational use of antibiotics (CPG 01) Guidelines on management of adult asthma consensus statement of the Malaysian Thoracic Society (CPG 01) Guidelines on management of tuberculosis (CPG 01) Clinical practice guidelines on the management of osteoarthritis (CPG 01) Guidelines for diagnosis of nosocomial infections (CPG02) Clinical practice guidelines on heart disease in pregnancy.-2001 (CPG02) Malaysian guidelines for good clinical practice (CPG02) Guidelines on infection control in the intensive care unit (CPG02) Guidelines on the control of hospital acquired infections (CPG02) Principles and guide to ethical use of laboratory animals.- 2000 (CPG02) Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery (CPG03) Consensus guidelines on the management of staphylococcus aureus infections.-2000 (CPG03) Guidelines on couselling of HIV infection and AIDS.- AID series 1 (CPG03) A guide to AIDS education programme.- AIDS series 2 (CPG03) Guidelines for nursing managemnet of people infected with HIV/AIDS.-AIDS Series 4 (CPG03) Guidelines on the management of infected health care workers. AIDS series 5 (CPG03) Universal infection control precuations.- AIDS series 6 (CPG03) Standard precaution for AIDS/STI (CPG03) Management guidelines in venous thromboembolism : diagnosis of pulmonary embolism (CPG03) Diagnosis and management of chronic myeloproliferative disorders(CPG03) Management of sore throat (CPG03) Management of dengue infection in the paediatric population ( CPG 04) Screening for colorectal cancer in Malaysia ( CPG 04) Practice guidelines for diabetes mellitus : the Malaysian consensus 1996 (CPG 04) Practice guideline of adjuvant therapy of colorectal cancer (CPG 04) Management of dengue fever in adult (CPG 04) Management of dengue fever in children (CPG 04) Mx. postnatal corticosteroids for the prevention of chronic lung disease in preterm infants Clinical practice guidelines on heart failure 2000 ( CPG 05) Clinical practice guidelines on acute myocardial infarction 2001 (CPG 05) Clinical practice guidelines on UA/NSTEMI 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on the management of hypertension 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on management of jaundice in healthy term newborns (CPG 05) Practice guidelines for the control and management of tuberculosis 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on management of avulsed permanent anterior teeth in children (CPG 05) Antibiotic prophylaxis against wound infection for oral surgical procedures 2003 (CPG 05) Perioperative blood transfusion (CPG 05) Management ofdiabetic foot (CPG 06) Management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding (CPG 06) Retinopathy of prematurity ( CPG 06 ) Rational antibiotic utilisation in selected paediatric conditions (CPG 06)

Clinical practice guidelines on management of dyslipidemia .- 2004 (CPG 06) Transfusion practice guidelines for clinicains and laboratory personnel (CPG 06 ) Guidelines for credentialing and privileging in the Ministry of Health, Malaysia (CPG06) Garispanduaan pencegahan umum dirumah (CPG07) Garispanduan umum kawalan wabak penyakit tifoid .-Jilid 2 (CPG07) Garispanduan pengurusan wabak penyakit hepatitis A ; -Jilid 6 (CPG07) Garispanduan pengurusan wabak penyakit keracunan makanan.- Jilid 4 (CPG07) Manual Pengurusan Program kawalan TIBI (CPG07) Garispanduaan perawatan pesakit HIV/AIDS di rumah (CPG07) Panduan Saringan HIV sukarela tanpa nama (CPG07) Garispanduan kaunseling untuk keselamatan kanak-kanak dan remaja (CPG07) Garispanduan pelaksanaan Program Imunisasi Hepatitis B (CPG07) Garispanduan bedah siasat mayat menurut perspektif Islam (CPG07) Buku panduan program bebas denggi di kemudahan kesihatan (CPG07) Panduan Pendidikan Penyusuan susu ibu mengandung program inisiatif Hospital Rakan Bayi (CPG07)KOTAK CPG 8 Garispanduan pemeriksaan kesihatan Jemaah Haji (CPG08) Panduan Pencegahan Dan Kawalan Penyakit demam denggi/demam denggi berdarah (CPG08) Childhood immunisation (CPG08) Clinical gudielines for the use of buprenorphine in the treatment of heroin dependence in Malaysia (CPG08) Diabetic nephropathy (CPG08) Management of osteoporosisi (CPG08) Consensus on antiretroviral treatment (2nd ed).-2001(CPG08) Manual on adverse drug reactions monitoring & pharmaceutical product complaints (CPG08) Management of cervical cancer (CPG08) Garispanduan Bagi penggalakan Penyusuan Ibu :Breastfedding (CPG08)KOTAK CPG 9 Guide to safety and health aspects of base stations and mobile phone Management of acute of variceal bleeding .- 2007 (CPG 09 ) Management of major depressive disorder.-2007 ( CPG 09 ) Management of HIV infection in pregnant women (CPG 09) Guidelines for the clinical Management of Thalassaemia (CPG09) Garispanduan penyerahan mayat-mayat yang tidak dituntut di hospital KKM kepada Fakulti Perubatan Universiti (CPG09) Manual of Hansen's disease counselling (CPG09) Garispanduan pengendalian kes-kes malaria (CPG09) Prevention of cardiovascular disease in women .- 2008 (CPG09) Garispanduan pengendalain diabetes (CPG09)PG Management of Gout ( CPG 10) Management of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents ( CPG 10 ) Transfusion practice guidelines for clinicains and laboratory personnel.-3/e (CPG 06 ) Management of dengue infection in adults .-2/e :quick reference for healthcare provider ( CPG 10 ) Management of type 2 diabetes mellitus .-4th ed. May 2009 (CPG 10)

BAHAGIAN III PROSEDUR- PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. PROSEDUR NOTIFIKASI ADUAN, KEMALANGAN, KEMALANGAN NYARIS, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN PENGENALAN Prosedur ini adalah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 di bawah kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. TUJUAN Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mengkehendaki setiap majikan; Menyediakan suatu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang tersebut di atas. Melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia

TAKRIFAN Beberapa takrifan berikut adalah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. a. Kejadian Berbahaya (Dangerous Occurrence) Mana-mana kejadian di dalam mana-mana kelas yang disenaraikan pada Akta Kilang dan Jentera dan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 b. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan (Occupational Poisoning and Diseases) Mana-mana keracunan atau penyakit yang disenaraikan dalam Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 c. Kemalangan Nyaris (Near Miss) Apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta. d. Kemalangan (Accident) Suatu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut

e. Kecederaan Badan yang Serius Apa-apa kecederaan yang disenaraikan Peraturan- Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 f. Kecedaraan Maut Kecederaan yang membawa kepada kematian serta merta atau kematian dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kemalangan. g. Kecederaan Tidak Maut kecederaan masa hilang yang menghalang seorang pekerja daripada melaksanakan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara, atau kecederaan tiada masa hilang jika tiada masa kerja yang hilang selain yang dikehendaki bagi rawatan perubatan.

h. Masa Hilang Kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk hari mendapat kemalangan berdasarkan hari kalendar. TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN 1. Ketua PTJ hendaklah memastikan setiap kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan melalui Pengerusi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebut dikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing 2. Menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN dan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ masing-masing. 3. Bagi kemalangan yang serius, kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggu kecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluan bantuan. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan mengenai kemalangan hendaklah diperolehi serta merta.

2. KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU APABILA BERLAKU KERUNTUHAN PERANCAH 1. Keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana perancah yang tingginya lebih daripada 5 meter yang mengakibatkan sebahagian besar daripada perancah jatuh atau terbalik. KERUNTUHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR 2. Di mana-mana bangunan atau struktur yang dalam pembinaan, pembinaan semula, pengubahsuaian atau perobohan, keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada manamana bahagian bangunan atau struktur itu, atau daripada mana-mana topang sementara, kecuali jika cara dan takat keruntuhan atau keruntuhan sebahagian disengajakan. LITAR PINTAS ELEKTRIK 3. Litar pintas atau beban lampau elektrik yang disertai api atau letupan yang mengakibatkan pemberhentian loji yang terlibat selama lebih daripada 24 jam dan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang. PELEPASAN BAHAN 4. Pembebasan atau pelepasan tidak terkawal apa-apa bahan atau agen dalam hal keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan atau kecederaan yang serius kepada mana-mana orang. LETUPAN, KEBAKARAN ATAU KEGAGALAN STRUKTUR 5. Letupan, kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana tempat kerja atau loji yang terdapat di dalam tempat kerja itu. 6. Apa-apa letupan atau kebakaran yang berlaku di mana-mana tempat kerja yang berpunca daripada penyalaan bahan terproses, barangan sampingan atau barangan siapnya yang mengakibatkan pemberhentian atau penggantungan kerja biasa di tempat itu selama lebih daripada 24 jam. 7. Peletusan bekas yang berputar, roda, batu pengasah atau roda pengasah yang digerakkan oleh kuasa mekanik. 8. Peletusan, peletupan atau keruntuhan talian paip atau mana-mana bahagiannya; atau penyalaan apa-apa benda di dalam talian paip, atau apa-apa benda yang sebaik sebelum ia dinyalakan, berada di dalam talian paip. 9. Peletupan, keruntuhan, peletusan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan apa-apa vessel tertutup termasuklah dandang stim atau vessel tekanan tidak berapi; kehilangan air, peleburan palam boleh lakur dan peletusan tiub.

10. Kebakaran atau letupan di dalam sesuatu gudang atau kawasan penyimpanan di mana bahan berbahaya disimpan. JENTERA PENGANGKAT DSB. 11. Keruntuhan, keterbalikan atau kegagalan apa-apa beban yang menahan sebahagian daripada mana-mana kren, derik, win, pesawat angkat, kerangka cerucuk, lif, pengorek atau perkakas lain yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan orang atau barang atau mana-mana bahagiannya KEJADIAN BERBAHAYA - DIBAWAH AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 1. Pecahan suatu pengandung berputar, roda, batu canai atau roda canai yang digerakkan oleh kuasa jentera. 2. Keruntuhan atau kegagalan kren, derik, win, pengangkat, kerangka cerucuk atau perkakas lain yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang atau barang, atau mana-mana bahagian daripadanya (kecuali putusnya rantai atau tali anduhan) atau terbaliknya kren. 3. Letupan atau kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana bilik atau tempat di mana orang diambil kerja, atau kepada manamana jentera atau loji yang ada dalamnya. 4. Letupan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan dandang stim atau vesel tekanan tak berapi, kehilangan air dandang, peleburan plag pengefius dan pecahan tiub. 3. PENYAKIT-PENYAKIT INDUSTRI YANG KENA DIBERITAHU (Seksyen 32) 1. Penyakit debu pada paru-paru : a) Silikosis penyedutan (SiO2) silika yang mengandungi debu. b) Stanosis penyedutan debu timah atau wasap. c) Sidersosis atau sidero silikosis penyedutan debu mengandungi besi dan silika, hematit. d) Asbestosis penyedutan debu atau serat asbestos. e) Keadaan-keadaan alergi pernafasan bagi asma atau bronkitis kronik, atau bissinonis akibat daripada penyedutan debu yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas, kayu, fleks, jut, sekam padi, gabus, rempah, jerami, sisal, tembakau, the, tepung dan yang sama dengannya dan debu galian seperti simen, tembaga, zing atau debu binatang seperti tulang atau bulu. f) Lain-lain penyekit pneumokonioses atau fibrotik paru-paru akibat daripada penyedutan aluminium atau talkum atau arang batu. 2. Kemabukan sistematik oleh mana-mana daripada logam berikut atau sebatiannya, plumbum, raksa, mangan, fosforus, antimoni, kromium, nikel, berilium. 3. Kemabukan akibat daripada penggunaan pelarut-pelarut seperti benzin dan hidrokarbon aromatik lain, karbon disulfida, hidrokarbon berklorin, dan petroleum atau terbitanterbitannya.

4. Gangguan pulmonari akibat daripada penyedutan nitrogen oksida, sulfur oksida, klorin, fosgen, ammonia, dsb. 5. Kemabukan akibat daripada pengendalian racun serangga, atau racun herba, atau racun kulat sebagai sebatian fosfat organik, sebatian bernitrogen dan berklorin. 6. Keadaan pada dermatosis pekerjaan akibat daripada pengendalian minyak mineral, asid, alkali, habuk dan perengsa lain. 7. Jangkitan pekerjaan seperti antraks, kelenjar, dan leptospirosis, tuberkulosis, kusta (jika pendedahan kerana pekerjaan kepada tuberkulosis dan kusta adalah nyata) 8. Penyakit malignan akibat daripada pengendalian atau penyedutan atau persentuhan dengan tar karsinogenik, atau debu radioaktif. 9. Keadaan mata akibat daripada trauma fizikal seperti katarak haba, katarak pencaran dan daripada perengsa. 10. Jaundis toksik akibat daripada terbitan-terbitan nitro atau amino daripada benzin atau bahan lain. 11. Bursitis subkutaneus atau akut pada lutut atau tangan atau pergelangan tangan akibat daripada pekerjaan kasar menyebabkan geseran atau tekanan yang kuat atau berpanjangan. 12. Keadaan akibat daripada pendedahan haba yang kuat seperti kekejangan haba atau strok haba. 13. Kehilangan pendengaran disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada kebisingan industri yang tahap tekanan bunyinya adalah tinggi. 14. Keadaan akibat daripada pendedahan kepada pancaran pengionan dan tak pengionan radiasi. 15. Penyakit dekompresi (penyakit kaison) dan penyakit akibat daripada bekerja bawah air.

4. PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN OBJEKTIF Menjelaskan langkah-langkah semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan yang berkesan bagi tujuan mengatasi semua jenis kemalangan yang mungkin berlaku di HSAJB Meminimumkan kesan kemalangan ke atas manusia dan harta benda di dalam dan luar kawasan HSAJB Memusatkan kecemasan di dalam kawasan HSAJB atau jika boleh membasminya; . Memenuhi keperluan undang-undang negara.

SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan dijalankan di HSAJB TANGGUNGJAWAB Semua PTJ hendaklah menubuhkan Pasukan Kecemasan (EmergencyRespone Team) di PTJ masing-masing Semua pegawai, kakitangan, kontraktor, pelawat dan pelatih hendaklah bertanggungjawab melaksanakan tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. Unit Kecemasan Kebakaran dan Pengosongan Bangunan PTJ hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan.

PROSEDUR AM Kebakaran boleh berlaku di mana-mana sahaja di dalam satu-satu bangunan tanpa mengira masa. Oleh hal yang demikian, adalah wajar setiap staf / pesakit / pelawat /kontraktor mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. Semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor adalah diingatkan supaya bertindak dengan tenang, jangan cemas apabila menghadapi keadaan begini. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan kebakaran dan tindakan pengungsian bangunan. Satu salinan hendaklah di pamerkan di papan kenyataan disemua bangunan.

TINDAKAN APABILA BERLAKU KEBAKARAN Tindakan berikut boleh dijadikan prosedur tetap dan garis panduan apabila berlaku kebakaran. Isyarat Kebakaran - Membunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan break glass yang sedia ada di setiap paras bangunan.

TANDA BUNYI KEBAKARAN MENGANDUNGI BUNYI LOCENG YANG BERULANG ULANG Sesiapa pun tidak dibenarkan memasuki bangunan apabila loceng kecemasan dibunyikan. Memberitahu Pengawal Insiden/Pegawai-Pegawai Insiden yang bertugas di PTJ atau menghubungi bilik operator. Keluar Menyelamatkan Diri - Semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor hendaklah keluar daripada bangunan dan berkumpul di Tempat Berkumpul yang disediakan di PTJ. Panggilan Baris (Roll Call) Semua taf / pesakit / pelawat /kontraktor adalah bertanggungjawab melaksanakan panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul dengan segera apabila mendengar isyarat kebakaran. Memadam Kebakaran - Pegawai-pegawai Insiden / PAKSA dan kakitangan yang terlatih di PTJ sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal.

PERHATIAN : Sila rujuk pelan kecemasan/ pelan lantai bangunan dan prosedur kebakaran dimana anda menjalankan tugas. Bangunan adalah berbeza diantara satu dengan lain dan ia mungkin memerlukan tindakan kecemasan yang berbeza.

PERINGATAN: Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran, semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Berhenti kerja. Berhentikan semua mesin. Matikan semua kuasa elektrik. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. Tutup semua tingkap dan pintu. Keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan menggunakan lif. Jangan berlari. Jangan tolak menolak antara satu sama lain. Jangan sengaja buat bising. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Jangan duduk di dalam tandas atau stor. Berikan bekerjasama dan ikut arahan. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan

TINDAKAN PEGAWAI-PEGAWAI INSIDEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menyiasat tempat kebakaran. Bunyikan alarm atau wisel (jika alarm automatik tidak berbunyi). Sekiranya kebakaran berlaku di peringkat awal dan tidak mengancam keselamatan diri, padamkan segera. Jika didapati kebakaran tersebut telah merebak dan ada penghuni di bangunan tersebut, beri arahan mengosongkan bangunan. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintu-pintu dan tingkap. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat berkumpul di Tempat Berkumpul Yang ditetapkan Hubungi pegawai yang bertugas di pondok pengawal keselamatan untuk bantuan. Jika perlu hubungi Jabatan BOMBA secara terus. Matikan semua suis elektrik. Arahkan Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit membuat panggilan baris (rollcall) bagi semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor di bawah kawalan masingmasing. Jangan benarkan sesiapa pun masuk ke bangunan tersebut melainkan yang berkenaan sahaja. Memberi maklumat kepada Pegawai BOMBA mengenalpasti keadaan di dalam bangunan.

11. 12.

TINDAKAN PENGAWAL INSIDEN 1. Hubungi pihak BOMBA sebaik sahaja mendapat maklumat daripada Pegawai-pegawai Insiden. Sediakan alat memadam kebakaran di premis masing-masing (pastikan ia sentiasa diiselenggara) Mengenalpasti tempat pili bomba. Arahkan Pegawai-pegawai Insiden memadam kebakaran sebelum pihak BOMBA masuk. Arahkan anggota untuk mengawal keadaan lalulintas untuk menyenangkan pihak BOMBA masuk. Dapatkan maklumat tentang panggilan baris (roll-call) sekiranya ada yang tertinggal di dalam bangunan. Bekerjasama dengan anggota BOMBA dalam segala aspek. Hubungi pihak ambulan bersiap sedia di satu tempat.

2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

CARA-CARA BERGERAK SEMASA TERPERANGKAP DI DALAM ASAP Di dalam sesuatu kebakaran, asap merupakan ancaman kerana ia bergerak mendahului api, panas, menyesakkan pernafasan serta beracun dan boleh menyekat jalan menyelamatkan diri dari kebakaran. Sebagai panduan menyelamatkan diri dari kebakaran asap, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. Bertenang, sabar dan berfikir. Panik atau kelam kabut boleh mengakibatkan anda bertindak dengan cara yang salah. 2. Sebelum membuka pintu, pastikan dahulu, jika panas biarkan tertutup. Cari jalan lain untuk menyelamatkan diri. 3. Jika terperangkap di dalam asap, rendahkan diri seberapa boleh sebaiknya merangkak di atas lantai dan bernafas pendek-pendek (melalui hidung hingga sampai ke tempat selamat). 4. Kepulan asap yang banyak biasanya boleh menggelapkan pemandangan. Dalam keadaan demikian, gunakan belakang tangan untuk raba jalan menyusur dinding hingga bertemu pintu keluar.

TERPERANGKAP DI DALAM BANGUNAN TERBAKAR Jika anda terperangkap di dalam bangunan, semasa berlaku kebakaran anda hendaklah bertindak seperti berikut : Dapatkan seberapa banyak pintu bertutup di antara anda dengan api. Sebagai makluman, pintu-pintu boleh menjadi penyelamat nyawa anda. Tutupkan pintu di belakang anda dan jauhkan asap dan bahang. Sumbat celah-celah pintu dan lubang angin dengan kain atau sebagainya bagi mengelakkan asap masuk (pilih bilik yang bertingkap dan tunggu untuk diselamatkan). Pergi ke tingkap bagi mendapatkan udara bersih dan beri isyarat minta bantuan. Buka tingkap sedikit di atas dan di bawah untuk membolehkan udara kotor keluar dan udara bersih masuk. Jika keadaan semakin buruk, pandang keluar tingkap, balut kaki dengan baju, carpet atau sebagainya (basahkan jika perlu) bagi menahan kepanasan. Jangan cuba terjun dari tingkap atau tingkat yang tinggi. Ramai orang terbunuh kerana tergopoh-gapah terjun. Tunggu BOMBA atau pasukan penyelamat, jika benar-benar tidak ada jalan lain lagi.

PROSEDUR EVAKUASI KECEMASAN KEBAKARAN

ANGGOTA YANG PALING KANAN AKAN MENJADI KETUA

KETUA CUBA MEMADAMKAN API

MENELEFON UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN

Waktu Pejabat Telefon operator untuk mendapatkan bantuan :1. Bomba 2. Pantai 3. Wad berdekatan 4. Pengarah hospital JIKA API TIDAK DAPAT DIPADAMKAN, KOSONGKAN BANGUNAN MELALUI PINTU YANG TERDEKAT DAN SELAMAT SELEPAS WAKTU PEJABAT Telefon operator untuk mendapatkan bantuan:1. Bomba 2. Pantai 3. Wad berdekatan 4. Pengarah hospital

PESAKIT-PESAKIT/PEKERJA BERKUMPUL DI KAWASAN KIRA-KIRA 100 KAKI DARI TEMPAT KEJADIAN

KETUA MENGIRA SERTA MEMASTIKAN SEMUA PESAKIT/ANGGOTA BERADA DI TEMPAT BERKUMPUL

5.

PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS

OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : Menjelaskan langkah-langkah tindakan semasa berlakunya kemalangan atau keadaan kecemasan di Jabatan / unit Memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan sebelum ketibaan pasukan perubatan. Menyelamatkan nyawa, mengurangkan kesakitan, mengelakkan mangsa kemalangan menjadi lebih teruk serta mendapatkan pertolongan profesional atau pemindahan ke hospital. Memenuhi kehendak undang-undang yang disyaratkan dalam Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan dan memberikan bantuan awal kecemasan di Jabatan / Unit TANGGUNGJAWAB Semua warga HSAJB hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini ketika menghadapikemalangan atau keadaan kecemasan. Penolong Cemas PTJ hendaklah bertanggungjawab memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan. Kelayakan bagi pelantikan seorang Penolong Cemas hendaklah sekurangkurangnya telah menghadiri dan lulus Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR dari mana-mana organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah merancang dan menjalankan Refresh Course Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR kepada semua anggota Unit Pertolongan Cemas sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali

PETI PERTOLONGAN CEMAS Jabatan /Unit adalah bertanggungjawab memastikan Peti Pertolongan Cemas ditempatkan di semua premis di dalam kawasan HSAJB hendaklah memastikan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas sentiasa mencukupi setiap masa.

BAHAGIAN IV PERATURAN PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. PERATURAN AM MENGATUR LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI JABATAN / UNIT Kebanyakkan kemalangan di dalam jabatan / unit adalah berpunca dari tergelincir, terjatuh akibat tertindih, mengangkat benda dengan cara yang salah, tercedera akibat penyalahgunaan peralatan pejabat dan terhimpit di dalam atau diantara benda. Kemalangan akibat tergelincir Anggota di wad khususnya selalu tergelincir di atas lantai akibat lantai yang licin atau kasut yang tidak bercengkam. Selalunya adalah akibat tumpahan dari air paip semasa membersihkan lantai. Cecair yang tertumpah ke atas lantai seperti air minuman atau makanan yang tidak dikeringkan serta-merta atau lantai yang kotor dan berair. Lantai yang sedang dibersihkan atau dimop oleh pekerja maengakibatkan lantai licin. Manakala terjatuh akibat tertindih berpunca dari objek yang berada di atas lantai atau yang terkeluar di tepi laluan perjalanan orang ramai. Terjatuh juga boleh berpunca dari cara yang salah.menggunakan tangga atau menggunakan kerusi untuk mencapai objek yang tinggi. Langkah-langkah mengelakkan kemalangan dan kecederaan Jika dilihat kebanyakkan kemalangan atau kecederaan tersebut bolehlah dielakkan dengan perancangan mudah serta house keepiung yang baik. Berikut adalah beberapa contoh amalan yanhg baik. i. ii. Laluan perjalanan orang ramai seharusnya mempunyai pencahayaan yang mencukupi, bebas dari objek, peralatan, sampah sarap dan dawai elektrik. Lantai sebaik-baiknya mempunyai satu paras yang seragam. Alas kaki (floor mats) tidak digalakkan. Cecair yang tertumpah serta apa-apa objek di atas lantai dikutip dan dibersihkan segera. Peti fail perlulah diletakkan dengan cara ianya tidak membuka ruang laluan perjalanan orang ramai dan tidak dibiarkan terbuka. Untuk menstabilkan peti fail isikan dari ruang bawah dan tidak membuka lebih dari satu peti dalam satu masa yang sama. Peralatan pejabat yang menggunakan kuasaelektrik perlu diperiksa dan diselenggara oleh orang yang kompitan. Sila pastikan kesemua suis peralatan elektrik dimatikan sebelum pulang. Peralatan pejabat perlulah digunakan mengikut cara yang telah ditetapkan. Gunakan alat yang betul untuk menjalankan tugas anda. Sekiranya peralatan tersebut tidak ada, sila laporkan kepada penyelia anda untuk tindakan selanjutnya.

iii.

iv.

v.

vi. vii. viii.

Pekerja-pekerja tidak dibenarkan mengangkat benda-benda yang berat seorang diri. Harus meminta bantuan dari pekerja lain dengan cara yang betul. Pekerja-pekerja tidak dibenarkan memakai selipar atau kasut yang tidak bercengkam. Sikap berhati-hati dari semua pihak supaya memastikan kemalangan dan kecederaan dapat dielakkan.

Mengangkat barang Kecederaan belakang biasanya berlaku kepada orang yang mengangkat barang dengan cara yang salah atau mengangkat barang yang terlalu berat bagi dirinya., Apabila mengangkat barang, daya upaya perlu datang dari kedua-dua kaki dan bahagian belakang badan mesti dikekalkan dalam keadaan lurus. Anggota hospital tidak dibenarkan mengangkat barang apabila terdapat risiko kecederaan belakang. Bahan kimia Terdapat kualiti yang kecil bahan kimia di dalam pejabat seperti dakwat percetakan, toner mesin penyalin, bahan pencuci dan cecair. Pastikab anda tahu hazad bahan kimia ini dan cara penggunaanya yang betul. Jika ada sebarang keraguan sila berbincang dengan penyelia atau pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat anda. Ergonomik (i) Kerusi Kerusi yang telah disesuaikan mengikut posisi badan seseorang boleh memperbaiki peredaran darah dan posture badan. Ianya juga dapat mengurangkan ketegangan otot serta tekanan pada bahagian belakang badan seseorang. Kerusi yang baik mempunyai cirri-ciri brikut :a) Boleh berpusing b) Mempunyai lima (5) roda supaya seimbang c) Dilapisi kain fabric yang baik yang membolehkan pengudaraan kepada kulit. d) Boleh diubah ketinggian tempat duduk dan penyokong belakang. (ii) Posisi Peralatan Kerja Pastikan semua peralatan kerja berada pada jarak yang selesa untuk diambil oleh kedua-dua tangan. Ini adalah penting untuk mengelakkan pemulasan anggota badan.

(iii)

Mencegah Keletihan Mata Disebabkan Penggunaan VDT

Jika anda banyak mnenghabiskan masa dihadapan computer (VDT-visual display terminal). Tips dibawah mungkin boleh membantu mengurangkan keletihan mata anda. Beritahu pakar mata anda sering menggunakan VDT. Kacamata untuk aktiviti lain mungkin tidak begitu sesuai untuk penggunaan computer. Anda mungkin memerlukan perskripsi khas. Pastikan jarak antara monitor dan mata anda adalah sekurang-kurangnya 20 inci. Permukaan monitor yang terang boleh menimbulkan keletihan pada mata dan juga boleh menyebabknan sakit kepala. Untuk mengurangkan silau mata pada monitor, elakkan permukaan monitor dari menghadap punca cahaya yang terang seperti tingkap, lampu dan sebagainya dan gunakan penapis cahay anti-silau di atas monitor anda. Jika anda perlu merujuk kertas /. Dokumen, letakkan dokumen tersebut berhampiran monitor supaya mata anda tidak perlu mengubah focus setiap kali anda melihat dokumen tersebut. Anda juga boleh menggunakan pemegang dokumen. Alihkan skrin anda supaya kedudukannya berada antara 15 hingga 20 darjah dibawah garisan pandangan melintang anda. Sapu / cuci habuk daripada monitor anda secara kerap. Banyakkan berkelip untuk mengelakkan mata menjadi kering. Jika imej di atas skrin anda menjadi kabur, hantar VDT tersebut untuk diservis dengan segera. Imej yang bergetar secara berterusan juga boleh menyebabkan keletihan pada mata anda. Getaran ini seringkali disebabkan oleh kadar pembalikan memanjang yang rendah (low vertical refresh rate) atau high dot pitch. Mungkin sudah sampai masanya untuk anda membeli monitor baru.

Ketinggian kerusi ketika kanak-kanak menggunakan computer adalah amat penting. Kanakakanak sepatutnya duduk diatas kerusi yang sesuai ketinggiannya, dimana sudut antara siku dengan lengan ialah 90 darjah. Bahagian atas skrin computer mestilah sama tinggi dengan dahi kanak-kanak.

2. PENGENDALIAN PESAKIT GANAS Keganasan merupakan satu tingkahlaku seseorang individu yang di luar tahap normal samada dari segi pertuturan ataupun perbuatan yang boleh mengancam dan mencederakan diri sendiri, orang lain atau harta benda. 1. Protokol dalam pengendalian keganasan di dalam wad Jika pesakit diketahui berkelakuan ganas yang disebabkan oleh: a) Ancaman dan penderaan b) Agresif secara fizikal Prosedur-prosedur yang perlu diikuti adalah berikut: i. Anggota kanan di dalam sebuah wad itu haruslah bertindak selaku ketua dan mengumpul anggota wad yang lain. ii. Taklimat ringkas tentang kejadian akan diberi oleh ketua dan langkah-langkah akan diambil untuk mengendalikan pesakit iii. Ketua akan menenangkan pesakit melalui perbualan dengan mengikut jarak yang berpatutan (sekurang-kurangnya 3 kaki dari pesakit) dan berbual dengan nada suara yang rendah, serta menawarkan pilihan kepada pesakit berdasarkan pengaduannya. iv. Penasihat akan membawa pesakit-pesakit lain keluar dan sebaik-baiknya memindahkan benda-benda atau perabot-perabot yang boleh membahayakan serta mengarah dan menentukan anggota lain membantu pesakit. v.Ketua akan menentukan jika pasukan perlu mengikat pesakit (selalunya percubaan untuk menenangkan pesakit melalui perbualan/ percakapan dalam masa 5-10 minit). vi. Pesakit akan dikawal mengikut prosedur yang ditetapkan dan akan didokumenkan/direkodkan dalam fail pesakit sebaiknya dalam laporan kejadian keganasan. Doktor akan diberitahu dan ubat diberi mengikut arahan doktor. vii. Pesakit haruslah diletakkan berhampiran dengan bilik jururawat dan pemerhatian dibuat dengan lebih kerap.

2. Kes-kes yang akan dirujuk kepada Pasukan Pengendalian Keganasan termasuklah: i. Pesakit-pesakit yang terlalu ganas untuk dikendalikan oleh anggota wad. ii. Pesakit-pesakit yang memegang senjata dan amat sukar dipujuk untuk menyerah diri iii. Apabila anggota dalam wad sedikit sahaja untuk mengendalikan pesakit yang ganas dengan lebih efektif 3. Protokol dan prosedur dalam Pasukan Pengendalian Keganasan Ahli-ahli dalm pasukan akan ditugaskan oleh Ketua Pembantu Perubatan dan satu pasukan perlu ada dalam setiap giliran bertugas (shif). Setiap pasukan haruslah mempunyai seorang ketua dimana beliau merupakan Pembantu Perubatan Kanan dan 4 orang anggota lelaki. Penasihat akan dilantik oleh Ketua Pasukan. Sebaik sahaja ketua bertugas pada satu giliran bertugas (syif), ia harus mengetahui yang ahli-ahlinya yang lain ada bekerja dan bersedia. Ahli-ahli yang tidak bertugas haruslah digantikan dengan anggota lelaki yang lain. Semua kes yang dirujuk kepada Pengendalian Keganasan mesti dirujuk kepada ketua. Kemudian ketua akan memberitahu ahli-ahlinya yang lain untuk menghadirkan diri di tempat kejadian secepat mungkin untuk mengendalikan kes tersebut. Prosedur untuk pengurusannya adalah sama dalam pengurusan wad. Setiap kes mestilah didokumenkan dan akan dibincangkan bersama-sama dengan ahli-ahli Jawatankuasa Pasukan Pengendalian Keganasan yang diadakan sekali seminggu.

3. KESELAMATAN UNIT PEMANDU (PENGANGKUTAN / KENDERAAN) Pengangkutan dalam sebuah hospital memainkan peranan yang penting seperti :a) Menguruskan perkhidmatan ambulans untuk pesakit b) Menyediakan kemudahan untuk urusan rasmi. Oleh itu, ia adalah penting untuk memastikan pengangkutan dijaga dengan baik dan selamat digunakan. 1. LANGKAH-LANGKAH MENGELAK KEMALANGAN a. Pemeriksaan kenderaan hendaklah sentiasa dilakukan oleh pemandu sebelum digunakan seperti tekanan tayar dan lain-lain. b. Semau kenderaan perlu diselenggarakan setiap 5000 km atau 6 sebulan sekali jika tidak mencapai km yang ditetapkan. c. Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera kepada PANTAI untuk tujuan pembaikan. KEPERLUAN KELENGKPAN PERALATAN

2.

2.1. Perkakas perkakas kenderaan hendaklah sentiasa disimpan dalam kenderaan tersebut. Para pemandu bertanggungjawab ke atas perkakas tersebut seperti:a. Set spanner b. Peralatan untuk menukar tayar. c. Spare tyre d. Pemadam api e. Kotak kecemasan f. Alat oksigen dalam ambulans. 2.2. Kenderaan yang kali diperbaiki dan berusia melebihi 10 tahun dirujuk kepada PANTAI dimana kenderaan itu akan dirujuk kepada PUSPAKOM untuk pemeriksaan lanjut. 2.3. Tidak dibenarkan membawa penumpang melebihi daripada had yang dibenarkan. 2.4. Pemandu dan penumpang diwajibkan mamakai tali pinggang keledar semasa dalam perjalanan.

CONTOH LAMPIRAN

PAKEJ ORIENTASI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA .................................................................... HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU, JOHOR CONTOH JOB SAFETY ANALYSIS HSAJB STAFF AND PATIENT SAFETY PROTOCOLS ( to be used together with standard operating procedures ) WORK AREA TASK HAZARD RISK
-Injury -Fractures

PERSON @RISK
-Staff -Patient

CONTROL MEASURES
-Ensure adequate manpower available for lifting patients. -Use of transfer trolley/roller aids/transfer sheet during transfer of patients. -Lock trolley/incubator wheels during transfer of patient. -Lock incubator doors/side port & make sure port sleeves are tight. -Secure side panels of open care incubator. -Trolley should have railings to avoid patient falling. -Training on lifting techniques/body mechanics. -Minimize patient transfer from bed to trolley by using appropriate transport beds. -Bassinette to be attached to patient trolley where applicable. -Step-stool for patients to climb on to couches. -Elderly patients & patients who are unable to walk and who are on wheelchair should be assisted on to couches, procedure tables & chairs.

SURVEILLANCE
-Incidence reporting -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of all transport equipment.

Management of Physical Patient Transfer -Fall from trolley to trolley/bed/Wheelch air/Couches/Proced ure table & vice versa Patient transfer from Ergonomics incubator to open -Lifting care incubator/cot & vice versa

-Backache -Sprain & Strains

-Staff

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Patient

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Cont/

Management of Patient Transfer from trolley to trolley/bed/ Wheelchair/ Couches/procedure table & vice versa Patient transfer from incubator to open care incubator/cot & vice versa

Physical -Hypoxia -Airway adjunct disconnected or dislodged from ventilated patient

-Patient waiting to be attended and who are on trolleys and wheelchairs are not to be left alone and must be accompanied. -Check air entry in lungs after each movement of patient. -Trained staffs to manage airway during transport.

Handling Heavy Ergonomics Equipment, Sets & -Lifting Goods -Portable equipments -Sets -Raws goods -Frozen goods -Dry goods -Boxes -Cartons

-Backache -Sprain Strains

-Staff &

-Use trolley to transport. -Designation of more staff to handle each equipment or good depending on weight and quantity. -Use step-up stools when removing or storing from above chest level.

-Observation reinforcement -Incidence reporting.

&

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Working Hours

Psycho-Anxiety social -Stress -Long working -Depression hours. -Normal sleeping time distruption for shift & on-call staff. -Heavy responsibility & work load. -High expectations. -No proper guidelines or protocol.

-Enough posts made available and be filled. -Frequency & duration of night duties reduced. -Workload & responsibility shared equally. -Motivation and incentives. -Work process, protocols & guidelines to be made available and be reviewed.

-Six monthly professional support & counseling to all staffs.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patient -Realtive

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Waiting Time For registration consultation, treatment & management

Psychosocial -Long waiting hours -Disruptions of daily routine -Next of kin have other responsibility to deal with.

-Anxiety -Stress -Complains -Aggression -Abuse

-Enough posts made available and -Incidence reporting. be filled to give faster services. -Workload & responsibility shared equally. -Implement a good Qsystem. -Flow chart must be simple and patient friendly. -Motivation and incentives. -Shorten waiting time. -All waiting area to be air conditioned. -Soft music to be played during period patients are waiting. -Visual entertainment and documentaries to be telecast for viewing while waiting. -Reading material to be made available. -Implement Piagam Pelanggan and accept complaints positively. -Implement a recovery system.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patient

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Patients Care Including the whole process of invasive & non-invasive procedures

Physical -Sharps -Backache -Sprain Strains

-Injuries -Cross infection &

Biological -Blood -All body fluids, secretions and excretions except sweat -Non-intact skin -Mucous membrane

-Standard Operating Procedures to be strictly adhered. -Patients to screened & notified to all staffs concerned. -Strictly enforce Standard Precautions Practices & Additional Precaution Practice. -Aceptic techniques to be strictly enforced for non-invasive procedures. -Sterile technique to be strictly enforced for all invasive procedures. -For surgical gowning use non-strike through disposable gowns. -Use goggles, mask, double, surgical gloves and boots if necessary. -height adjustable operating tables and surgeons stool to be used for procedures. -Practice good body mechanics during procedures. -Provide free formula milk for 6 onths for babies of VDRL/HIV mothers as no breast feeding allowed. -Proper homeostasis before patients leaves surgery.

-Incidence reporting. -Six monthly health status assessment & documentation -Risk assessment -Infection rate surveillance -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of all equipment.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Patient

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Cont/

Patients Care Chemical Including the whole -Antiseptics process of invasive & non-invansive procedures Psycho-Social -Stress -Medico legal Implications

-Allergy -Eczema

-Wrong procedure -Wrong body part intervened or investigated -Wrong patient -Document mixup -Quality of service will be compromised -Neglecting patient care

-All invansive procedures to be done -Incidence reporting. on patient in laying down position. -Linen cover for benches & couches used by high risk patients to be changed before used by next patient. -Benches used for examination & treatment must be covered with linen. -Choice of alternative antiseptic to be made available. -Careful history of allergy from patient. -Check list of patient identification -Incidence reporting. -Check list for procedure to be performed -Marking affected body part with markers by surgeon concerned -System of counter checking by second person -Motivation & support to staffs by superiors.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Patient -Staff -Relatives

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Psychiatry Patients Care- Including the whole process of invansive & non-invansive procedures.

Physical -Injury -Assault -Hidden sharp object in cloths

-Adequate manpower for physical -Incidence reporting. restrain -Patient sedated in the emergency department -Secured examination room for violent & aggressive patients -Alarm system & CCTV -Security personnel available -Interviews conducted in clinic & in privacy

-Desired level -Relatives of patient -Staff cooperation not optimal -Enviroment Psycho-social -Stress -Patient -Relative

-Adequate staff training Counseling -Comtinous Medical Education -Hazard leave

& -Incidence reporting.

Nursing Psychiatric patients

Psychosocial -Suicidal tendency

-Injuries -Fractures -Head Injury -Fatality

-Patients

-Encourage close family members to accompany -Close observation nearer to nurses station -Windows to be fitted with grills

-Observation reinforcement -Incidence reporting.

&

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Mother -Staff -Baby

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Childbirth

Physical -Wrong Tagging Psycho-social -Stress -Medico legal

-Baby Mix-up

-Mother to be tagged -Observation & -Identity verification before delivery reinforcement -Tag for baby prepared and verified -Incidence reporting. with mother before delivery -Tagging to be done immediately after delivery -Witnessed & Documented in PEROBST 304 form.

Breast Feeding

Physical -Suffocation

-Fatality

-Neonate

-Health Education & close -Incidence reporting. supervision of breast feeding mothers especially primi, postcaesar & post analgesia.

Nursing Neonates in Physical Cot -Suffocation

-Fatality

-Neonate

-Health Education to mothers & -Observation & close supervision of neonates reinforcement -Ensure neonates are not nursed -Incidence reporting. prone but nursed in later position and interchanged hourly

Nursing Children, Physical Elderly & Restless -Fall Patients

-Injuries -Frctures -Head Injury

-Patients

-Nurse in COT beds -Observation & -Close observation nearer to nurses reinforcement station -Incidence reporting.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patient

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Blood Transfusion

Biological -Blood & Blood products -Reaction -Blood Bag Mix-up

-Cross Infection -Anaphylaxis -Fatality -Medico-legal

-Aseptic & sterile technique to be -Incidence reporting. strictly enforced. -Verification of blood transfusion checklist before transfusion -Emergency trolley to be available

Hand Washing

Chemical -Antiseptic solution

-Allergy -Eczema

-Staff -Patient

-Choice of alternative antiseptic to be -Incidence reporting. made available

Chest Drainage

Tube Physical -Injury -Tubing -Pneumothorax slipped out -Chest tube bottle Accidentally broken.

-Staff -Patient

-Use disposable unbreakable bottles -Constant observation

-Incidence reporting.

Intubation

Physical -Tooth

-Broken during -Patient procedure -Airway obstruction -Medico-legal

-Inspection of teeth after intubation -Intubation to be done by trained staff

- Incidence reporting.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patient

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Oxygen Therapy

Physical -Cylinder fall

-Injury

-Secure cylinder during storage & -Observation & transport reinforcement -Use wall mounted pipe line gases -Incidence reporting. -No smoking signage -Training on Oxygen therapy & handling of Oxygen tanks -Fire-disaster plan with trained fire fighting team in each unit.

Filling Hot Water Physical Thermos Flask -Thermal

-Scalds -Burns

-Staff -Patient

Awareness - Incidence reporting. -Orientation to patients on hot water delivery time -No Entry of Patientinto pantry signage

Hot Water Taps for Physical bathing & washing -Thermal

-Scalds -Burns

-Staff -Patient -Mothers

-Awareness amongst staff - Incidence reporting. -Orientation to patients/mothers on hot water & cold water taps -Taps to be clearly marked

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Preservation Specimen

of Chemical -Formaldehyde

-Carcinogenic -Pulmonary Oedema

-Use of mask, googles, impermeable - Incidence reporting. apron and gloves -Well ventilated room with exhaust fan -Avoid spillage -Containers to be recapped air-tight immediately -Decontaminate shower washer available

Disinfection of Chemical instruments, -Disinfectant tubings, airway adjuncts, etc

-Eye, -Staff respiratory & skin irritation

-Use mask, goggles, impermeable -Observation & apron and gloves reinforcement -Well ventilated room with exhaust -Incidence reporting. fan -Avoid spillage -Containers to be recapped air-tight immediately -Use low temperature plasma hydrogen peroxide autoclaves for heat sensitive apparatus (Sterrad Sterilization) as an alternative -Disposable only for single use & not to be reused to avoid disinfecting

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Administration Cytotoxic Drugs Reconstitution cytotoxic drug

of Chemical -Cytotoxic Drugs of

-Eye, -Staff respiratory & skin infection

-Strictly follow Standard Guidelines -Observation & on Handling and Administration of reinforcement Cytotoxic Drugs -Incidence reporting. -Use jumpsuits, disposable gowns, -Incidence reporting Hood, bouffant caps, shoe cover & -Six monthly health double gloves status assessment & -Done in cytotoxic safety cabinet documentation -Risk assessment -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of safety cabinet.

Diathermy

Physical -Thermal

-Fires -Burns -Explosions

-Staff -Patient

-Technique of holding dissecting -Observation & forceps to allow diathermy flex to be reinforcement touched nearest to the area to be -Incidence reporting. coagulated using monopolar.

Chemical -Fumes

-Carcinogenic

-Staff

-Use sucker to suck away fumes -Use mask properly as to be air tight around edges of mask

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Bone Cement application

Chemical -Fumes

-Respiratory & -Staff eye irritation -Addiction to glue sniffing

-Use sucker to suck away fumes -Observation & -Use mask properly as to be air tight reinforcement around edges of mask -Incidence reporting. -Use goggles

Amalgam Mixing & handling

Chemical -Mercury vapour

-Mercury toxicity

-Patient -Staff

-Use face mask, goggles and gloves -Incidence reporting. during processing. -Use amalgam capsules to avoid spillage

Drilling Bone

&

Sawing Physical -Projectile -Noise

-Eye Injury -Hearing problem

-Staff

-Use goggles -Use ear-plugs if prolong exposure. -Reduce exposure to noise to less than 8 hours / day -Noise level should not be more than 80Dba

-Incidence reporting -Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of drills, burs and saws

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Operating Lights

Physical -Thermal -Glare

-Sweating -Cross infection -Eye strain -Headache

-Maximise distance of lights surgeons -Lights should be anti-glare emit cold light -Light intensity should be adjustable to reduce glare

-Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of all equipment

Laser Procedures

Physical -Thermal

-Fire -Burns -Eye injury

-Staff -Patient

-Use laser goggles -Trained staff to handle equipment

-Observation & reinforcement -Incidence reporting.

Phototherapy

Physical -Thermal -Glare

-Burns -Eye strain -Headache

-Patient -Staff

-light distance not less than 45cm from -Incidence reporting. patient except when using biliblanket. -Use eye pad for patient -Stop phototherapy when doing other procedures on patient -Shield phototerapy unit with cloth -Avoid staring into light

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Hospital Enviroment

General Safety

Physical -Darkness -Lonely pathway -Secluded area -Drain & holes

-Theft -Robbery -Rape -Injury

-Staff -Patient

-Pathways and roads should be well lit -Incidence reporting. -Female staffs should come and go in groups of more than two -Do not wear heavy jewellery -Security to be more frequent along probable areas -Drains & Holes to covered -Patients with valuables to be given advice to take instructions only from -Incidence reporting. staffs in uniform. Patients should be advised to recomfirm with staffs if suspicious. -Patients should be advised to handover valuables to next of kin for safe keeping immediately. -Care of patients valuables protocol formulated. -Do not accept property for safe keeping if next of kin available. -Monitor & supervise cleaners & maintenance workers. -Cleaners & maintenance workers not to be left alone in offices.

Patients Valuables

Physical -Robbed -Stolen -Lost -Missing

-Depressed -Complaints

-Staff -Patient

Safety During Physical Maintenance Work -Stolen -Damage

-Complains -Staff -Breach of Akta Rahsia

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patients

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Borrowing Hospital Physical Property for Patient -Wheelchair Care -Identity Card

-Lost -Stolen

-Only I.C. of applicant accepted & not any other document. -I.C. to be kept locked. -I.C. & wheelchair should be signed in & out.

-Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of ambulances and transport vehicles

Psyco-social -Stress -Complaints

Tranportation Ambulances & Patient Transport Vehicles

Physical -Bald Tyres -Defective breaking system -Uncuisoned interior -Noise Bumpy

-Accident -Injuries -Anxiety -Nausea Vomiting

-Staff -Patients & & relatives

-Daily checks on tyres and breaking system -Interior of all vehicles not requiring the use of safety belts to be padded and cuisoned -Air tight windows with proper airconditioning & ventilation -Air suspensions for vehicles

-Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of ambulances and transport vehicles

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Use of Electrical Appliances, Equipment and Pipelines Gases -Incubators -Radiant Warmer -Monitoring Appliances - UVL Light -IRR Lights -IPT Traction -ICT Traction -Sewing -Fluidotherapy -Tunturi -POP Cutter -Suspan & Heat Gun -Bobath Table -Lido

Physical -Fire -Thermal -Electricity -Falls -Dust

-Hyperthermia -Staff -Burns -Patient -Injury -Electrocution -Irritationb of eye/nose & respiratory problem

-Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Set alarm range for minimum & maximum where applicable -Use anti-static footwear -Use ceiling mounted appliances -Use electrical and pipeline outlets from ceiling mounted pendents -Wires & hoses running on floor to be covered with cloth to prevent tripping -Use scavenging system for all anaesthetic gases -Use POP Cutter fitted with vaccum -Use face mask when using POP cutter -Electrical appliances to be switched off & unplugged when not in use. -Fire extinguisher should by available at all times. -Reduce volume of vital sign monitors -Night sedation for patients if necessary.

Observation & reinforcement -Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances

Psycho-social -Stress -Noise -Insomnia -Depression

-Patient

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Use of Other Appliances & Equipment by Patient/on Patients & by Staffs -Hand Exercise -Monark -Sanding Board -Cutting Splints -Balancing Board -Trampoline -Therapy Ball -Rubber Floors Mats -Rollator -Standing Frame -Mattress & Ball Pool -Small Toys

Physical -Falls -Spring Broken -Rubber Band -Dust -Cutting tool -Swallow Toys

-Injury -Staff -Irritation of -Patient eye/nose & skin -Respiratory problem -Wrist strain & sprain -Chocking

-Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Proper demonstration to patient on proper usage -Patient to be accompanied by therapist and assistance given for the needy -Equipment should be secured properly so that it does not fall off -Periodic sharpening of cutting tools -Scissors for left handed person -Hard surfaces, frames & rails to be padded -Therapist should be trained in CPR -Extra supervision for paediatric patients

Observation & reinforcement -Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available

Biological -Body fluids

-Cross infection

-Patient -Staff

-Benches/couches to be covered -Incidence reporting. by clean linen and changed if soiled or used by high risk patients.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patient

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Environmental Factors Physical during Invasive -High procedures and temperature storage of sterile equipment & Aseptic Dispensing Procedures -Low temperature -High Humidity

-Cross infection

-Maintain temperature between 18-22C -Check temperature three times a day

Observation & reinforcement -Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of air conditioners & ventilation system.

-Hypothermia

-Geriatric, Neonates & Infants -Staff -Patient

-Use warm blankets and warm mattress

-Burns -Extra precaution when using volatile gases and diathermy machines Maintain air exchange @ 25 cycles/hour

-Ventilation

-Cross Infection

-Staff -Patient

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

X-Ray Imaging Fluroscopy

& Physical -Radiation

-Mutagenicity -Staff -Terratogenic -Somatic & Genetic effect -Erythemia -Cataract -Leukemia

-Weight of -Backache lead apron when worm

-Staff

-Hazard Signage & Light -Use Personel Protective Equipment as per appendix. -Notification to all present before each imaging -Staffs & patients to be a minimum distance of 2 meters from radiation source in areas imaging done outside Imaging department -Use lead screens -Imaging to be done only in designated area -Use lighter lead aprons -Use 2 piece dress/skirt type lead aprons.

-Incidence reporting. Analysing & calibrating radiation film monitoring badge every month by MINT -Hazard leave

Chemical -Fumes from solution & spillage Hydroquinone -Pot. Hydroxide -Pot. Carbonate -Pot. Sulfite -Ammonium Thioshiphate -Sod. Sulfhite -Aluminium Sulphate -Sulphuric Acid -Dust from Walles

-Injury -Staff -Eye & skin irritation -Breathing disorders -Headache due to odour

-Proper hand washing after handling wallets. -Use face mask, gloves & goggles. -Dark room to have exhaust fan & flooring should be dry.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Steam Autoclaving/ Decontimination & Drying

Physical -Steam -Thermal

-Scalds -Burns

-Only Trained staffs to operate -Incidence reporting. -Use insulated gloves, face mask - Monitor scheduled and face shield. Planned Preventive Maintenance of autoclaves -Yearly certification from JKKP should be sought for autoclaves.

Handling & Washing Biological Contaminated Surgical -Blood -Cross infection Instruments -All body fluids, secretions and excretions except sweat -Tissues

-Staff

-Personal protective equipment to -Incidence reporting. be worn as follows:Heavy Duty Rubber Gloves Face Shield Water proof Aprons Boots -Instruments to be soaked & decontaminated with disinfectant prior to handling -Instruments used in biohazard cases received in double biohazard bags -Thermal washer disinfector @ 90C used to minimize handling

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Handling & Washing Chemical Contaminated Surgical -Detergent Instruments -Disinfectant

-Skin allergy -Eye Irritation

-Use gloves, plastic aprons and Incidence goggles when handling. reporting. -Hand washing after handling -Chemicals to stored in designated area with enclosed shelves and properly labeled

Loading & Unloading of Ergonomics Sets into dryer & -Lifting autoclave & storage of -Arranging sets Physical -Falling heavy objects

-Backache -Sprain Strains

-Staff &

-Injury

Packing of Linen, Soft -Noise -Conductive Goods & Sets Deafness -Lint & fabric -Allergy fibres -Rhinitis -Eye irritation

-Staff -Staff

-Use carrier system -Sets not more than 7kg each -Use stepup stools -Heavier sets to be stored at the bottom shelf -Training on lifting technics/body mechanics -Use safety boots -Wear Ear Plugs -Use face Mask -Install Exhaust fan -Minimal handling of linen -Linen to be prefolded by launder on delivery.

Observation & reinforcement -Incidence reporting.

-Yearly assessment on hearing.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patient -Relatives

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Hydrotherapy

Physical -Fall

-Drowning

-Floor of pool to be made of non-slip material. -Pool surrounding to be fitted with hand rails -Use floats & proper aids while in pool.

-Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of pool to avoid slippery floor

-Thermal Chemical -Cloride

-Scalds

-Patients

-Temperature of water to maintained between 34-37C

be -Daily check & record temperature of pool

-Skin irritation

-Free Chloride level of 0.5 2.5 p.p.m -pH level between 7.2 7.8 -Room temperature is controlled at 25C -Therapist is not in the water for more than 1 to 2 hours without a break -Drinks given to patients & therapist after session -Shower before & after pool sessions.

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Process of Washing & Physical Cutting Raw Products -Slippery floor for Cooking -Knives

-Injury -Staff -Wrist strain & sprain

-Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Equipment should be secured after use -Periodic sharpening of cutting tools -Flooring to be kept dry -Use anti-skid footwear

-Observation & reinforcement -Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available -Incidence reporting -Conform to Food Act -NIA 49

Cooking Boiling, Frying Biological & Washing Equipment -Body fluids

-Contamination

-Food

Chemical -Gas -Detergent

-Fire -Explosion -Contamination

-Staff -Food

-Staffs to trained on safe handling -Observation & &usage of gas cylinders reinforcement -Incidence reporting. - Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available

WORK AREA

TASK

HAZARD

RISK

PERSON @RISK -Staff -Patient

CONTROL MEASURES

SURVEILLANCE

Floor Cleansing

Physical -Slippery floor

-Fall & Injury

-Slippery floor signage and cording of area during cleaning & drying. -Immediate drying equipment available. -Floor to be dry before signage is removed -Use anti-sid footwear

-Observation reinforcement -Incidence reporting.

&

Limitation of Visitors to Physical Critical Care Areas Overcrowding -Air pollution

-Cross infection -Staff -Patient

-Limit visitors to two visitors per -Incidence patient at any one time reporting. -Advise to visitors on status of patient

Security Sealing

Physical -Sealing Envelopes

-Fire -Injury

-Staff

-Use sealing stickers instead of heat -Incidence sealing wax reporting.

LAMPIRAN 3

CONTOH - POLISI KESELAMATAN JABATAN / UNIT UNIT PEMULIHAN CARAKERJA HSAJB PERILAKU SELAMAT YANG PERLU DIAMALKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sentiasa mengikut protocol kerja selamat Menumpukan sepenuh perhatian semasa kerja . Mematuhui arahan keselamatan sepanjang hari Menyelenggara mesin dan peralatan secara sistematik Tidak makan , minum atau merokok semasa bekerja Tidak dipengaruhui alkohol atau dadah semasa bekerja Menghadiri latihan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dari masa ke semasa Menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan peribadi yang sesuai dengan betul.

KEADAAN KERJA SELAMAT YANG PERLU DIWUJUDKAN 1. Susun atur yang kemas 2. Ruang kerja yang selelsa 3. Pencahayaan yang mencukupi bagi kerja yang dilakaukan 4. Pengalihanudara yang baik 5. Bunyi bisiang yang terkawal 6. Peralatan yang berfungsi dengan baik dan sesuai 7. Peranti keselamatan pada mesin yang sesuai 8. Bahan kimia berbahaya disimpan di tempat yang selamat 9. Sistem pengera yang berfungsi 10. Sistem pencegah kebakaran yang lengkap dan berfungsi 11. Tanda tanda amaran bahaya yang jelas dan mencukupi 12. Tanda tanda arahan keselamatan yang jelas dan mencukupi.

PENYELENGGARAAN 1. Kesemua peralatan dan perkakas perlu diselenggarakan dari masa kesemasa untuk memastikan ia adalah dalam keadaan selamat untuk digunakan. Semua Unit JPCK perlu ada Jadual PPM dari pihak Pantai Medivest dan jadual ini perlu dipamerkan. Perlu ada bukti penyelengaraan telah dilakukan. Sekiranya penylengaraan tidak dilakukan mengikut jadual, perlu memaklumkan kepada Pihak Pengurusan Pantai Medivest.

2. 3.

PENGAWASAN 1. Langkah berjaga-jaga universal untuk menghalang anggota dan juga pesakit lain dari dijangkiti oleh pesakit yang membawa penyakit merbahaya seperti AIDS atau penyakit kelamin (STD) perlu diamalkan. Anggota hospital perlu membasuh tangan dan memastikan tiada luka-luka terdedah kepada anggota semasa mengendalikan pesakitpesakit tersebut.

LAMPIRAN 4

CONTOH - CONTRACTOR SAFETY REQUIREMENTS Each Contractor is required to develop, implement, and maintain a safety and health program that addresses the hazard(s) to which its employees are or will be exposed. Each Contractor is charged with the responsibility for conducting its operations in a manner that will provide safe working conditions for all construction related employees, HSAJB employees, patient and for the protection of property and the general public. At a minimum, the following major components must exist within each Contractors safety program: 1. Attitude/Culture Contractors must clearly articulate that safety is everyones responsibility. Contractors upper management must be fully committed to safety efforts and constantly strive to educate their employees on the importance of performing work in a safe manner. Contractors management must routinely demonstrate to their employees that the safety measures taken are not an added burden, but rather are important and an expected part of the process. Contractor employee safety and health must take priority over all other influences during the day-to-day decision-making process. 2. Accountability Measurable performance criteria must exist and be routinely analyzed by Contractors upper management, in order to ensure all parties are executing their work at an acceptable level with regards to safety. All levels of Contractors management and employees must be held accountable for safety performance. 3. Pre-Work Planning HSAJB recognizes that pre-planning and coordination are a key aspect of Project safety. Contractors are expected to pre-plan all work to minimize the potential for personal injury and property damage. Develop the plan in a project specific nature, which is designed to anticipate and identify hazards before work begins. Know in advance what measures will be taken to eliminate hazards or adequately control the anticipated risks for each scope of work. This information shall include, but is not limited to: scope of work, sequence of activities, site specific fall protection, high angle rescue procedures, safety control methods, training records, Competent Persons, lead abatement, asbestos abatement, excavations etc.

4. Communication Proper communication between HSAJB and all Contractors is critical. Unexpected hazardous acts and conditions must be immediately reported. Information pertaining to specific hazards must be discussed and shared with all affected parties. 5. Evaluation/Auditing Each Contractors management must periodically review its companys comprehensive safety measures to determine their overall effectiveness in controlling losses. Prompt investigations must be conducted of all accidents, near misses, and injuries in order to ultimately determine the root cause(s) of the incident and to take appropriate corrective action to prevent recurrence. 6. Work Scope Contractors exposing themselves to hazards outside of their work scope shall adhere to the Contractor Safety Requirements or the facilities site safety procedures associated with the specific hazards regardless of Contractors work scope. The Contractor is responsible for the day-to-day routine safety management on the Site : 7. Protection of the Public and Property The Contractor shall take all necessary action to prevent injury to the public and/or protect property from damage. Sidewalks, entrances to buildings, or exits that remain in use by the public shall be kept clear of obstructions to permit safe ingress and egress of the public at all times. When it is necessary to maintain public use of work areas involving sidewalks, entrances to buildings and vehicular roadways, the Contractor shall protect the public with overhead protection, temporary partitions, shields, and provide adequate visibility. Appropriate warnings, signs, and instructional safety signs shall be conspicuously posted where necessary. In addition, a signalman shall control the moving of motorized equipment in areas where the public might be endangered. Barricades shall be secured against accidental displacement and shall be maintained in place except where temporary removal is necessary to perform the work. When a barricade is temporarily removed, a watchman shall be placed at all openings

8. General Safety Protect the health and safety of employees, the public and other persons; prevent damage to property, materials, supplies, and equipment; and avoid interrupting the normal operation of the plant or construction site. To accomplish this, all employees and Contractors have the authority to stop work and/or correct unsafe acts or conditions when necessary. Comply with all federal, state and local safety laws and regulations, and industry standards The Contractor shall be responsible for providing and ensuring the use of required personal protective equipment for its employees. 9. Housekeeping & Sanitation Housekeeping is everyones job. Adequate housekeeping must be maintained at all times. This includes parking areas, break rooms, common areas, construction zones and toilet and drinking water facilities. Good housekeeping affects safety, quality, and production. It is the responsibility of every Contractor on-site to keep their work area clean. Contractors are responsible for trash and debris that is generated by their work. Trash and debris must be collected and placed in proper containers on a daily basis. Trash shall not be randomly thrown off a floor or through openings in the floor. Trash chutes, trash boxes, or other approved means such as barricading and/or flagging shall be utilized.

10. Employee Conduct Gambling, fighting, creating a disturbance will not be tolerated. Smoking is prohibited

11. Accident Reporting and Investigation In the event of a work-related accident resulting in a Contractor employee injury, Contractors shall notify HSAJB Representative immediately.

LAMPIRAN 5 CONTOH SENARAI SEMAK BAGI TUGAS PENGURUS PENYELENGGARAAN ALATAN, BANGUNAN & KEBERSIHAN UNIT

BIL 1

TINDAKAN Terima laporan kerosakan dari staf

TANDA

CATITAN

Periksa kerosakan samada Alat-alat perubatan Bukan Perubatan Bangunan unit unit dan atau

Periksa kebersihan persekitaran

Buat aduan ke Unit Pantai Medivest melalui talipon Rekod dalam buku catitan Tarikh Masa No. aduan Jenis aduan aduan telah diambil

6.

Pastikan tindakan

7.

Beri peringatan jika tindakan belum dijalankan Catit dalam buku permohonan pembaikan kerosakan mengenai : Tarikh pembaikan pulih Kerja-kerja pembaikan memuaskan/ tidak

8.

LAMPIRAN 6

CONTOH - ARCHITECTURAL DESIGN CONSIDERATIONS RAILINGS AND HANDRAILS

1. PROBLEM IDENTIFICATION Unsafe railings. Hard to grip handrails. No railings or handrails. 2. PLANNING PRINCIPLE To install adequate railing, wherever needed for the comfort and safety of all people, especially those with mobility problems. 3. DESIGN CONSIDERATIONS 3.1 General Safety guards or railings should be installed around hazardous areas, stairs, ramps, accessible roofs, mezzanines, galleries, balconies and raised platforms more than 0.40 m high. On stairways, windows positioned less than 1.00 m from the landing should have railings. Handrails should be installed to assist disabled persons in bathrooms and Fig. 2 Fig. 1

Fig. 3

toilets (see Rest Rooms). Spacing between the vertical and horizontal bars of railings should be narrow for the safety of children. Handrails should not obstruct the path of travel. 3.2 Height (fig. 1) (1) To facilitate use by ambulant disabled and elderly people, handrails should be mounted between 0.85 m and 0.95 m above the finished floor level. For the benefit of wheelchair users, a second handrail can be mounted between 0.70 m and 0.75 m from the floor. To facilitate use by children and short people, a third handrail can be mounted at a height of 0.60 m. To guide sightless people using a long cane, a rail should be mounted at a height between 0.10 m and 0.15 m (fig. 1); or a low curb should be installed at a height between 50 mm and 75 mm (fig. 2). Low curbs also act as wheelstops. 3.3 Mounting Railings should be securely attached to the Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

wall or to a supporting structure so as to withstand heavy loads. Railings should not end abruptly but extend to the floor or blend into the wall so as not to create a hazard for sightless people. 3.4 Form (fig. 3) Handrails should allow a firm and easy grip. Circular cross-sections with a diameter of 40 mm are preferable. Sharp edges should be avoided. 3.5 Handrails for ramps and stairs Handrails should continue uninterrupted (except for doorways) on both sides and around the landing. Handrails should extend horizontally for a distance between 0.30 m and 0.45 m at the top and bottom of stairs and ramps, except in places where extensions could obstruct the pedestrian flow (fig.4). For stairs or ramps more than 3.00 m wide, a continuous intermediate handrail could be provided (see Ramps; Stairs).

3.6 Wall-mounted handrails The space between the handrail and the wall should be between 40 mm and 50 mm for smooth walls and 60 mm for rough textured walls (fig. 5). Where handrails are fully recessed into walls, a space of at least 0.15 m should be allowed between the top of the rail and the top of the recess (fig. 6). 3.7 Tactile marking For emergency exit stairs or ramps, a contrasting tactile strip at least 0.90 m long should be applied to the top and bottom edges of the handrail to alert the partially sighted. 3.8 Colour A contrasting colour is recommended for handrails to alert people with sight problems. 4. EXISTING CONSTRUCTIONS If existing railings and handrails do not comply with the above requirements, they should be modified or replaced.

LAMPIRAN 7

OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE, MALAYSIAN MINISTRY OF HEALTH Checklist and Suggestions : Falls Prevention A) BATHROOM/TOILET Is there any curbs? Suggestion: Install / built in a ramp if the height is more than 1 inch. Is any grab rail available in the bathroom /toilet? Suggestion: Install grab rail next to the toilet shower Is the floor is slippery? Suggestion:It is recommended to put non skid / non slip mat in the bathroom/toilet. Make sure the floor is dry always Do you find it easy to bathe while standing? Suggestion: Use a stable plastic chair or shower chair B) BEDROOM Is it easy for you to get in and out of the bed? Suggestion: Make sure the bed is firm (not too soft). Recommended appropriate height of the bed (depends on individual needs) o o

o o

C) KITCHEN Is the items within reachable height? Suggestion: Place the items which are in daily use at reachable height Is the kitchen arrangement is organized well? Suggestion: Arrange the items in the kitchen in proper order to avoid fall ( slip / trip) o

D) LIVING AREAS Is it easy for you to get out from your sofa? o Suggestion: Use a firm based chair with appropriate height Is the furniture arranged well for freely move around? Suggestion: Keep all furniture out of walkways E) FLOORS Are the floors slippery? Suggestion: Low pile carpet / unglazed tiles are better Is the layered floor properly fixed? Suggestion: Repair / replace the damaged carpet o o o

Are the floors clear of low furniture, loose rugs and electrical cords? Suggestion: Put telephone/ electrical cord out of the way or fix it properly with the tape on the floor avoiding trip or falls Do your floors get wet very often? Suggestion: Apply non slip product at most wet areas and keep your floor dry eventually all the time

F) LIGHTS Are your lights bright enough? o Suggestion: Use fluorescent lights with 100-200lux reading (1 lux = 1 candle light) Is your outside pathways / stairs/ steps/ entrance well lit at night? Suggestion: Switch on the lights for clear vision

G) STAIRS Can you see the edge of the steps clearly? Suggestion: Mark or recode the edge of the steps with paint or non- slip tape in with the bright color Is there grab rail at both sides of the stairs to hold on? Suggestion: Install railing at both sides

OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE, MALAYSIAN MINISTRY OF HEALTH

Are the stairways clear from clutters and objects? Suggestion: Clear the stairways Are stairs non slip and in good condition? Suggestion: Apply non slip covering and repair the damaged steps G) CLOTHING & FOOTWEAR Are you shoes well fitted and in good condition? Suggestion: Wear well fitted and good conditioned shoes Is your cloth too long and below your ankle? Suggestion: Wear a cloth above ankle to avoid tripping

DISEDIAKAN OLEH PEREMALATHA SUNDRAM PEGAWAI KESELAMATAN PERKERJAAN 2010