Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 2011 TEMA: TAJUK: Pencemaran Alam Sekitar.

Isu Pencemaran Alam Sekitar Di Taman Sri Muda, Shah Alam, Selangor.

BAHAGIAN A: Biodata Responden Nama: Alamat:

Tempoh Menetap Di Taman Sri Muda:

BAHAGIAN B 8.1: Bulatkan jenis pencemaran alam sekitar yang terdapat di tempat tinggal anda. a) Udara b) Air d) Bunyi e) Bau c) Tanih

8.2: Pada pendapat anda, apakah punca pencemaran alam sekitar di tempat tinggal anda ? Tanda ( ) pada punca pencemaran alam sekitar yang berkenaan. Perkilangan Tumpahan minyak Penebangan hutan Petempatan Sisa domestik Pembinaan Kenderaan ( ( ( ( ( ( ( )
1

) ) ) ) ) )

Sisa toksik Penternakan / Akuakultur Sampah sarap Perniagaan Pelancongan / Perhotelan

( ( ( ( (

) ) ) ) )

8.3: Senaraikan kesan pencemaran alam sekitar di tempat tinggal anda. Tanda ( yang berkaitan. a) Hujan asid b) Jerebu c) Penyakit d) Suhu meningkat e) Air tercemar f) Kehidupan akuatik terancam g) Kesuburan tanih h) Udara tercemar i) Bau busuk ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) )

) pada kesan

8.4: Tandakan ( ) pada cadangan yang anda fikirkan sesuai untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar di tempat tinggal anda. Menguatkuasakan undang-undang. Mengadakan kempen Cintai Alam Sekitar. Memberi pendidikan tentang alam sekitar. Rawatan air kumbahan. Insinerator / tapak pelupusan. Penapisan asap. Penggunaan petrol tanpa plumbum. Menggunakan catalytic converter. ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) )

SEKIAN TERIMA KASIH


2