Anda di halaman 1dari 3

http://risaku.

net
Pada zaman Aisyah, di tanah Arab belum ada sekolah-sekolah seperti sekarang. Sebab itu banyak orang
tidak pandai menulis atau membaca. Pandai menulis atau membaca adalah suatu keistimewaan. Islam
menganjurkan setiap orang untuk belajar menulis dan membaca. Dengan berkembangnya Islam,
berkembang pulalah kepandaiana tulis-baca. Nabis endiri menggiatkan ummatnya belajar membaca dan
menulis.

Aisyah sendiri belajar membaca. Dia belajar membaca Al Quran dari ayahnya sendiri. Hafshah juga
belajar tulis dan baca. Untuk mengembangkan pelajaran tulis baca, Nabi mengerahkan para tawanan dari
perang Badar. Seorang tawanan bisa mendapat kemerdekaannya kembali, setelah dapat mengajar
sepuluh orang Muslimm, sampai pandai menulis dan membaca.

Abu Bakar pada dasarnya seorang yang pandai bicara. Dia ahli pidato. Dia juga ahli dalam ilmu ranji
atau asal usul nenek moyang. Kepandaian Abu Bakar ini, banyak sedikitnya juga turun kepada anaknya
Aisyah. Kepandaian membaca Al Quran memberi pengaruh kepada pribadi Aisyah, terutama dalam hal
sopan santun dan budi pekerti. Islam mengutamakan budi pekerti dan akhlak mulia. Tinggi rendahnya
derajat seseorang ditentukan oleh pengabdiannya kepada Allah.

Keajaiban besar dalam kemajuan sejarah yang dibawa oleh Rasulullah saw ialah perobahan besar-besaran
dalam pribadi berjuta-juta manusia. Pendidikan Aisyah yang lebih tinggi terletah dalam asuhan Rasulullah
saw. Sedangkan Rasulullah saw adalah seorang guru terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Aisyah dididik
denga suatu cita-cita tertentu. Nabi membentuk pribadi dan jiwa Aisyah sebagai wanita setia, yang
bertaqwa kepada Allah, dan wanita yang akan menerangkan ajaran Islam kepada wanita-wanita lain.

Dengan hasrat yang menakjubkan, Aisyah menunjukkan seluruh bakatnya untuk menyempurnakan
pendidikannya. Setiap kebajikan manusia, terdapat penyempurnaannya dalam pribadi Muhammad saw.
Aisyah tertarik dan tenggelam dalam pribadi mulia yang tidak ada bandingannya itu. Ini adalah suatu
kesempatan baik. Dan kesempatan ini, menjadi satu kebahagiaan yang diberikan kepadanya. Dia
mengambil kesempatan ini, dan mempergunakan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan pendidikannya,
menjadi wanita luhur dan bertaqwa.

Pikiran Aisyah selalu penuh dengan pelbagai masalah baru. Masalah baru ini dapat dipecahkannya
dengan mengajukanpertanyaan-pertanyaan kepada Nabi. Salah satu pintu kamarnya berhadapan dengan
masjid. Jika Rasulullah saw bertabligh menyampaikan ajarannya dalam masjid, Aisyah duduk di muka
pintunya, mengikuti kuliah Nabi itu. Dia mendengarkannya dengan seksama. Setiap perkataan Rasulullah
saw dimintainya dan dianalisanya. Dengan mengikuti kuliah-kuliah yang tidak resmi ini, Aisyah menjadi
seorang wanita yang sangat alim dan pandai. Dia menjadi murid Rasulullah saw yang mempunyai
pengetahuan yang luas dan pengertian yang mendalam.

Dalam ilmu Al Quran dan hadits sedikit sekali sahabat yang bisa menyamai Aisyah. Semangat Aisyah
untuk menyelidiki sesuatu masalah, memberikan sumber ilmu yang tetap kepada Islam. Pertanyaan-
pertanyaannya kepada Anbi memberikan keterangan atau perbagai masalah yang rumit-rumit, terutama
masalah kewanitaan.
Salah satu conton di antaranya, Al Quran menyatakan bahwa berperang di jalan Allah adalah suatu
kewajiban bagi setiap orang Muslim. Atas masalah ini suatu hati Aisyah mengajukan pertanyaan kepada
Rasululllah saw, ��Wahai Rasulullah, wajibkan bagi seorang wanita untuk pergi ke medan perang
seperti laki-laki?�

Rasulullah menjawab, �Tidak, naik haji sudah cukup bagi mereka.�

Pertanyaan Aisyah ini telah memberikan pengetahuan penting, yakni pengecualian kepada wanita
terhadap hukum jihad yang dikemukakan dalam Al Quran.

Suatu hari Aisyah bertanya pula, �Ya Rasulullah, perlukah persetujuannya seorang wanita itu sebelum
dia dikawinkan?�

Rasulullah menjawab, �Anak perawan diberi tahu dan wanita janda dimintai persetujuannya.� Nabi
melanjutka, �Diamnya mereka berarti persetujuan.�

Kata-kata Rasulullah saw ini menjadi suatu ketentuan hukum baru. Jika orang diam saja terhadap suatu
masalah yang diajukan kepadanya, dia dianggap menyetujui masalah itu.

Pada suatu hari Rasulullah berkata, �Allah menyukai orang yang suka menemuiNya, dan tidak
menyukai orang yang tidak suka menemuiNya.�

Atas masalah yang sulit ini Aisyah menyatakan, �Ya Rasulullah, tetapi tidak ada orang yang suka
mati.�
�Ya, itupun benar.� Kata Rasulullah saw. �Tetapi menurut pendirianku, masalahnya adalah
sebagai berikut. Jika seoragn telah sadar akan kemurahan hati Allah, dan tahu bahwa Allah pengampun,
penyayang dan mempunyai surga, dia akan mulai mencintai Allah di atas segala kecintaannya. Allah pun
akan mencintainya pula. Tetapi, jika seseorang mendengar bahwa ada azab yang pedih disediakan
untuknya, dia akan takut berhadapan dengan Allah. Allah pun tidak suka kepadanya. �

Pada suatu hari, Rasulullah saw menerangkan. �Ikutilah jalan tengah. Usahakan untuk membawa
rakyat lebih dekat kepadamu. Katakan kepada mereka, bahwa mereka akan masuk surga, tidak hanya
semata-mata atas pahala yang dibuatnya saja, tetapi juga atas karunia Allah. � Pernyataan Nabi ini
terasa aneh bagi Aisyah. Sebai itu dia mengajukan pertanyaan, �Berlaku jugakan hal ini terhadap diri
Tuan?�

Rasulullah menjawab, �Ya, hal ini berlaku juga terhadap diriku. Aku juga harus berdo’a untuk
mendapatkan kasih sayang dan pengampunan Allah.�

Suatu kali Aisyah berkata mengenai madunya Syafiayah. �Wah, dia itu perempuan cebol.�
Mendengar ini Rasulullah saw menegur Aisyah, �Hai Aisyah, kau mengatakan sesuatuayng bisa
membusukkan air laut.�
�Maafkan daku, Ya Rasulullah, Aku hanya mengatakan suatu kenyataan.�

Suatu hari ada barang Aisyah dicuri orang. Karena marahnya, Aisyah menyumpah-nyumpah orang yang
mencuri itu. Mendengar Aisyah menyumpahi pencuri, Rasulullah saw berkata, �Aisyah, janganlah
kamu mengambil alih dosa pencuri itu dengan menyumpahinya.�

Aisyah mendapat pendidikan akhlak seperti ini, siang dan malam. Aisyah hidup di bawah pengawasan
guru terbesar di dunia ini, dalam waktu 9 tahun. Sebab itulah Aisyah menjadi seorang alim, saleh dan
bertaqwa.

Aisyah adalah satu-satunya wanita yang masih gadis, ketika dikawini Rasulullah saw. Istri-istri beliau
yang lain semuanya janda, sebab itu mereka telah pernah mendapat pengajaran dari suaminya terdahulu.
Tetapi Aisyah memasuki rumah tangga Rasulullah denga jiwa yang putih bersih laksana secarik kertas
baru. Dia punya pikiran yang mudah patuh. Perbedaan ini sangat penting. Kepribadian Rasulullah saw
yang menarik itu, cukup mempunyai tenaga untuk membentuk hati dan rohani seseorang. Hati dan
rohani Aisyah mendapat pembentukan menurut irama ajaran Nabi. Hasil yang memuaskan ini mendapat
pujian istimewa dari Rasulullah saw. Rasulullah saw juga percaya, bahwa Aisyah akan memainkan
peranan penting dalam perjuaannya Islam sesudah beliau wafat.

Demikian semoga tulisan ini memberi hikmah betapa pentingnya pendidikan bagi seorang muslimah.