Anda di halaman 1dari 48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACION SOCIAL

Carpeta: Materia:

1 't
~sel1)J iIC,A
t. 0 c,ot~(flu

Orientaci6n: etc Autor: \)

GAIl)

f1A (,,,4 'fMJ 0,>


(

'(:> I?

hoPS blr 4J

Texto:

Li-:s.

5&l-1()Cf-{-(CA

.vr;- (}?!\JU/vlc/ADo_.)

CENTRO DE ESTUDIANTES -2007i


I'

~'_t

,-

::".

r> c
G .)

f'-..
',J]

-. ,

8;

t
~.

':"""~

~'I
[7

( ....

17

"e,

It

r=
\\\

l~ 11\ -r -=0
r'\

1\

:;: r:
,"

q
\Ii

.r
r:> 0 ,.:>
.".

...-

-l

i7

j_
Q LA

"<
{~
C

C)

\}

". , d'
[\

.,

v\

\7t
,._-_. _
___..__

\l

-:J .,\-:-

(, Cl (A

'-"

l ..

r
1:
\;

I
t (

~':

.•.....•

\,

;-, \1"\ -\

-c
... c:_

r' :l
\'
~7

~; .
'i

t:

i:
.;,

;;::~lHhdn .
. ,.,..~+-_I.....-.~~ .._" ..I'i

~.. .

rtl'

,-

Vl

~
<'l

c:::

:~ ::I ... ;;;


o
U C

'<:I
'1.1

'" .~ C
E

VI

'" ~l '" c::


~U
o
OJ

~~
1J "0

9
. =>

V>

c
t:: U

....,

..2'

III

o ci b::a

:i:j .?

(_<'.

.-\-~
_---_____.,_-++.._ ........ ----_._-

1,-

'" o.
"0 <:

r o

a
::l

ri

C :l

0.

'"

""0 ""0

VI (t

.. .. ... ...
a
In

""0
"0

0.

3
C

0.

Q. .,

-._-_.

~""

..----.-------~--~

!?" ~ c ·~ __
....,

r,
C

(to

v.

1["

c,
C

~ - ..........."..--.~---.--

-~-

~_-'y-_ -_----

CJ

g'
::l

G,' 8 g
,

n o
:::l

f1:1c
"0 or.

~:.

'"
X

r=
:::l

.... ro
::l

G,

Q.

5:
a
::l

(!S.
u.

::!.

..., '"

r ~
::l tn

n
o

vI C';

..,
p

..
...,

Oq ;:;j'

a '"

ij

o
u
OJ

"0
OJ

OJ

t: OJ 0::;

o
t:
VI

~
c ._, E
VI

VI

oE;
E
III VI

::l

.2
"0 't::I
QJ

'"

"0

r~

'§ 9
.!:!

! '~II
b

....
«l

UJ

.....

---

......

::1.

~
r
a v.

(i'r

..,

(~ rn
;:J.D <1l

e~
@
C
(ll Ul

'"
a
n

0..

'"
~
a

~
"

<1l ;:J fIe)

.....
&.l ;:J ;:J C ;:J <1l

n
p1

"
3
a
0..

R £j'
V>

og.@: :3
~'

co
::>
O.l

3
0,

o rn


'TI

g. 5.0 a v.
ac .., ~
(1

~a
·.1

<:

a-

l.J.

o.

~[
rnr;, ~i m
,-,
0-

g_ ~"
"'

!2J
::'"1

..,
("J

&.l

'"

c<
UQ v.

·'0 "

Q
a

3' 3'

r;

<

a
<.l

'" ..,
5'
a
0.

'TI

0..

r. ..,

~ o·

-'"
to

-~~--

.•...........

.....

'" y
\J

o o ci.

a.
II
0\

<"j

P:

..0

II

.!:::

0.

E ....,
G

a.
II
00

::1 U

.'

.. "_' ........ -----,.

,1·" .. ')'

'1:l

'E
:0
, C

...

'"
<U

0.

'"

__

"Ei
~

'Vi o

,u
1 I

',0

C ~C

e
'2
'!:l

0.

.:

~ ~".-g ~~ a. a.
-:

u
_..."

'"

! ;

~[:!.

L.

,"1..,.

<U
in

'<U

;1.11

a. 'ci

'" .£

---------------------------------------------------------.-----~\

..

.!!! n
rn
{"]

(.~

3
'"'0

:i o
"0

-e

o .,

c:: ::>
'" ;;;
0>

a .,
@
"0
U>

0; (l>

0.
0;

PO

::> o,
::l

~.

~.
0n v.

c. ..,
::l

'"
U>

!l.
"0 "0

R o
0>

c, P-

n '"

..... co n zr

11>

S'
0..

o
.J::l

C
(1j

::;'

"0

@
V1

a '"
{"]

,.,
0.. 0>
C ::l r,.>.

e:
3'

0. C1> 0.

s
a.

c-.

~
n.
C
;::J

0-

cr
(l>

~
3

~
o
3

::r

-0'

--.

cr
en

~ 0;.
o D.

...

.,

~
_------_.__.

---.--'.

',.

,'I

',II

i.. ~" I,

~r

____

__.......,_.,....._".

·~-

..... _t

c0
::l ;::J

P0.

0:

::> ~
0.<'

'" f'
;;;

'"

o.p

P.. 0.

:i o
"0 C 0>
(l)

'" rn

[~....J

~~ '" ~ '" U<'l

.S' ~
lr<'l C
~,

-' .,
"0

...

a.

,.. '" cr.'


....
C
(II V1

3~ ;:;a.::l

c:
;::J

I.JI

'" .0+ ~
o

"
a.

"0
'0
in {"]

II
0p..

"0

II

n.

In

e, S·

o ;:;.

",-

::l

~r
{"] l"

;::J a.

;;;
o

n c -I- ...
,e:,

2: ,
"0

@
U1
{"]

" .., ., " '"


v.

B 0. o

!!!
"0

o
V1 (Il

CL

::J

0-

G
'"

til vo
+

0..

o '" :r o

., "

3'
V> (l>

0_
In

o '"
3
~3
(l)

Pn. 0-

~!l.

0.

.0

o
@

o :r o

'" '"
<c

0.:
o v,
'0

.,

;::J

fr
::>
0>

'0

.,
co
{"]

~ ~. rn 0:
a.

v.
::l

II "0

Pro
;::J

"0

0.

o
;::J

Pn. .,

at

~ ~.

CL

n.

'"

3"

'"

~
'<
'<
P ;::J

cr

e;
v-

a
Cl. 0>

'" o

§:

._-- --- -- ...-.--~ -~.


....

..

----_-------_ _--------------..

C ;;; ctt::J~ ..., 0


",

....

E -..
<,

...
'0

Ti
VI

GO


II

0..
ci,

.e E
-..
G

... ...,
II 0\

'" 0..

..., "

r-I

...
OJ
til

ci.. c
''1)

:0 E

'S
l;:; "U

.':l o

a u
E

n
o 3
o
n

n ::I. (0

..

_------

ni
n

[!'!

[!'!-

...,
::J

... n
3
OJ ::l

N D

;:;: 3 o

..
Lr.

§.
N

n
rn

o ..,

1'-'

'" -v
t'O

t'O '" ..,

.., '"

'0

t.

::J

E. .,

r?
o
::> 0-

!!.


o
::l

o
::J

'" "

2. '" 3
o

'"
::l

2' n

3'
CT

o· e..

C ::J D

3 o
::l

3'

2 o
v. o
0'0..

v.

ta

,, __ .._c·····_···

.,~'r~,

• ...,.- .• ,

<II

-0 'lJ zr

<:l OJ

0..

It: d

ell

a.

E
(.)

, ~ u
'.;::J t.::; t::

-0
t;I

ll'U '@ a.

ILl

:0 ...,
tU
t:: ::l t::

a.

e a.
o

o -0

,:::
-0
OJ

>

'2

::l 0-

,S:
<U

.~ -g
-0
!I.I ::l

~u '" tf

Eg
a
o

.s
t:

en

d <lJ

o -.;
>

<lJ

OJ

'"

OJ

2
t: U OJ

e-,

'0

'" o

,!!!
-0

'" s c
a
t:: 0-

0.0
<lJ

o
>

...
...

o.t:

0'" 9J u

-0

'" ~

t: ;:l OJ U

CT'

:a
,~

o E
t::

::l

CT'

~ t::

~ o
a
t::
'~

g.

o
en

o u

::r

Ul U
t:: ::l 't'J
!I.I

11
::J

'2

ILl

.g .~ gE
'~

'" £ t:: S "'~0 o


1:3 '::J ""0 ~~
t

~~

'" u -0 a

g
<:

'2

'::l t:: ::l

... .,

._-------------_.

__ _--_ _--------------------'..__
..

.5 oo'§' 01.1 E

.0 :::1 f-< bll

•.

..<:: u
-0
OJ

... .,

o ,5:!
.0 ':1

Ii.

....
f"i

II

-0

oU

,.,
<"I

'" 0u

a.

....
II, t"1

'" a.

OJ

t"i

... ...,
oU

c:1 t: ,!:! u 2

;;;
<:

e, II

H. ....,

a.

<lJ

...

'2
er
OJ

E til
0..

.u

VI

E
0;

'ci

II

"'!

.", -.-~_~...

._

_.vh~~ _~ .. ~

-;";"""t:'"'

;::1"0

c:

til

a-

c:

'"

0.

o
f.;l ;::I

'"
f

a S·
0..

';ii
;::I

~.g
0.. 0

~
3
(II

5=>

g~ E>!;
N

n.

"ill>
n
£';::1

c:

c:

3 ,

'"

:r

o.
;

;::I

;3 rn

9 e.

3 s a
i

r::: '","

"0

3
;::I

o
@

a-

'"

o .~
.0

<II,

.9
01)

Ie

<II

'1:l

'0
<U

01)

~
o
0..

U
til

... ... ...


ci.

'" ci.
<II

<U <II

0..

-..

,_ 9 1'3 u

<II

'~

'E
..c
til

o
<:I

.0

ill

(g
,_j

...J

("'j

I
I

'!I .... "'·.r.hn'i' 1·'1'1 'ilill


.. , ._-.... 0----.. -.... .... -T ... _ • __ .. _ ..... __ ._ • _

o '" e
01)

.0

::I

01) II>

...

.... OJ
<II

U0
",'0 t::

II>

.0

''U <II

'u c:
OJ

""

"D .0

..,

:0, .~

r;

'" n
:0

1-.) hi

0' o·

r!!

'" 3.
o
til

'" o co n zr
VI

>-<:

.., '"

VI

.,

"0

n '"
co
.." ::l

ct.

r:

::r

~. '"
0..

., '"

't:l 't:l

o
co

't:l

::r o

~
o

'" C
o o

"0

o ..,

., '"

o .., r.; a
In

::1,

a
n ::1
D

5'

0..

3 0:

8
"D

o ..,
0..

'"

o !!.
[;;'

0..

'"
rn
"C1

'"

...

~ ,

..,~ _..,~""' ..•. ....__

.... 0:- ... .,.., ..._ ........ . ." ~.""~"""' _ _ ,..... ... ..__

....

.....,,~-~

....••••

..

• ..

-_

..

,__..n_ .... ,............


11'~

,:; ....

.... ~_""...,.

~*.. .................. __ ._ .,_ ,...,... .....

.1:.";

......"........ ....... _ .....,$

. (4

•• illt'iIII!' ....... r-~ t

.9
1-.)

o
'0

v,

C1t

.... fO
o

~.

'"

eu '" ..,
't:l

'" .., '"

'" '"
-0

'" ..,
C1t

en
C1t

..,

.., ..,
Vl

-0
V>

.., '"

-0 0..

2'

~.
3
c n ::r o

::1 0..

g
o

6'
po

3'

3"

0..

3"

p3 ;;;. 3 ~,

'"

3 0:

'" ttl

--

3"

VI

o
VI ot>

VI

;:...

.,
L.

'" ci..

.~ .o ...., ......,
Vl

:::I.

.0

.0

:::I

:.0
....J

'ij
Vl

'" o

....J

, Ililiit!·'I)lr~!·
. , ' • I;

J:;

t:
o
0..

.... +
')

0"

,.~ c: .,

cr

,5

'"

.0

f!
E o
;::
d) d)

!! c:

.,

...s:::

~E~ =0.. ~ .~

E
r;j'

'"
Vl

b/l

1..
ot>
VI

n.

L-

ot>
VI

....:.0
., 'I)

....

J:;
:O"t:l

d)

J:;
VI

§
~ "t:l

VI

D..

...s:::

r;j'

D..

lil ., .,
b1J

d)

c:

c-i 0.. ci..

0.. 0.. 0..

ci.o.o.ci.ci.o..

0..0.

0.0.

,I

("1 tr1l

...,;, ('oj

(""oj

,.

'..,.______.

'0

'"
o

V>

a < ;:; '" co


D-

LI,

2.
r
'0

0" o.

Cl>

e: 0'-.

VI

::l

~:

0..

o
Vl

c:

E o
V>

CT

:;r
I;>

'" c:

.!:. o

"
a
CT

...,
o
::l

to>

<:

'0
Vl

-.

'"

~.
P

'" 5:

In

.., '"

3
a

'" o
(')

't:J
In

co ...,

~~

-.

tn~ n "
o.

V1

2
'<

D-

d v.

c: ._. o
VI

CT

eo

2
o

LI, 0.
0.

'"

~.
c

CT

..::.
o
);>

cr"

'" .n
p

0..

0..

n
to> ""0

c:

.n c:

::r

o
0

'"

...,
<:
;:J

o
n

CT

'"

-.

E'

o
UQ zr

\0

rn
::l

00

rn
::J
(1)

tTl
::l

tn

r
o II>
UQ

~
N

-c

ro
C>

-e
N

rn

If

'" 2. ,. '" o rn
Vl ....J

..
ro ..,
It>

0..

co

0.

r.

0..

~ ~

:::l

rn

If

a v,
o

o
:;r

n rn
;:J.

~
o
;:J

c::
;:J (')

CT 0. 0.
t.>

,.,.
a

V>

{Ie.

'0
V> Cll

..,

""Cl

C/Q
In

c::

a
:;r

(')

co

:;r

-o

'" a
::l

::l

c::

.., '"
Vl

8 -. :::l
o
en

CT 0..

ru £Ie.

O.

'" o
@
"Cl
Vl

IS.

::l :::l
Vl

E>

'"

3 r;q'
o

'" :I. '" '" E>


o
;:J

-.
(1)

Q.
;:J

n;

(3

0,
::l

:.a c
o
o c
~)

s C
III

;..

g
o

0..

u. ..!3

§
OJ

0}

...
Il.1

::J

'"
Il.1

c:

'" a.
r-I
f'f

II "<1:

'" o.

...
OJ

t:!

a.
II
r<)

f'1

'" ci.
r('1

2.
o
;.-

Il.1

II

0.
f'1

... ...
III

" '" "3


t:
ttl

f'1

'"

III

'" a.
C
III

.~ IJ.l U
III III Il)

t:!
;.
III

m u

Ii
c: o
u

c:

'"
'tl

-0

;;

C ._,

>

+ ~ c: 6
VI

tr

s c:
III

til

c'
o o '" c:
oj

" '" '"


,0..

E III C !S
c: '" o
u

...
Il.1
VI

...
ci..

~
o c:

bl)

'" ci.

III

r:i.

a.

.... '"
Il.1

If)

r-I

o
;:l

S
rn
irQ

..., "
1'>.1
Vi
(>

'" '" ,. n
...,

0-

....

...,
(>

V>

Vi

'"
....

1f
0-

""

'" .,
(0

'" E.. :::;.

'"0
V>

.., "'
0(>

..., £!.
(1) ....j

~
3
.......

<

0..

~
t:

I!

....J

< o o
'"0
p

::> (3

n
t:::

-0'

0-

~ n

3'

'< a
(>

n
rn
til

0-

r:;

3
::so

0-

'"

a.
2)

Vi

.-

..-..

-..-.-- ...-----

tv

LJ

t-..l t'..l

m!!!
o '"
t:::

£!}

.!!!
'"0

e:
c 0-

C>
o

<.r,

irQ

'" ..,
r..>

'"
....

In

tV

+0 HQ

0-

'" ...
'" n
n
0-

'" ,. -r

..., '"

v-

3' 03

u t.::

<;)

~
E

'u v

o E o u :-i
OJ

... '"

0-

UJ

:2 u ~
'C; ru
'-

e-,

"fI o
ro
:::l

o .c u .J
L,

til

-0

OJ

c:;
;>-

.-e e>
'0
(J ('l

c:
II)

o '"
-0
U

c:

.~

a
:::l

't

<Ii 't o

E
<11

...
OJ

:a t;

Cl.

0..

u lL:

'" Cl.

·0

'" c::
E
o

'u
'l)

ro c:

'" '"
d

0-

't

-g
I~

'"
.g
1~

~.., 't '"


0
... i

0..

o '" 0S
OJ

g-=

'SrJ

ii3'

E8
-0

..§
8 '2 o
U]

]
0:;

0:;

o E
t: :::I

<U
OIl

...

UJ c:
:::l OJ -0

U]

o c:

'w c:
C:. 2
c:
OJ

-0 O.

N
fn

ci. II

::l

...
OJ
U]

o,
II

<U

....

....

'" '" o, ci,


.9 OJ

OJ

:u
VI

ci.

Vi tu

OJ

..... -0 ] o '" '" E ur


OJ

m :3

f'l C'l

~,.._.
;

~."...--~.-+"-.. . '-_._
.....,_ •• I
-~

,~

'c"

.~""_' "~-:"""":-:"_.".~ __
'.-..:. •• 0

Ioo~:"_":.~'="'~::::'::--~:::!!;
. .

·.~.~ __ ~·c'~c'f:::"·-"'~~~~'II"'''

••

UI_'~"'~.~~~_;"'_

~e

"0";""';

1'-'

'0'
3 '2.
o u;
n>

1--.1

~~
0.

ro
VI

t:

0.

'" ~

0. '-',

a o
..,
ClJ
Vl

<

III

-0

-0

"<:l
~
.-,

"<:l
~
-a

-0.

~
..,

~
..,

0.
En

~ C B .,

.., '"
Vl

VI

no ...,

-0

r o '"
::1.
:;:I

-§:
o v;
{tI

!:1.
< N'
to

:;:I

0.
--_ ..

0.

....' '" o
lr.

5:

:;:I

III

fi

IJQ
OJ
:;:I

o ...,
N

r->
:;:I

!J.
:;:I

'" a
..., ,

3
OJ In

o.

v.

0' ..,

';0
(JQ

>-.

o
(1)

0-

...,

(3

'" Cl> ...,


t"J
-0

~.
o
0"

'f>

.., '"
(JQ

.11

0. [ii'

~.

5 +

~ 2' ., B
.,
1'-'

~.
:;:I

0.

-0

3
<II

.iJ

c-. '" .., R


;:1.
::::]

VI

~ ~ 0o A
o

~~ !:!. ....,
\!i ...,
VI

0.

+ .c

R
'2' Cl>
3

::!.
("}

zn 8'

...,
ell OJ -0

'" !J,
0-

o ...,

+
o

0"

1
0.

,_ v

....
<1J U

e ... ... v
E ci.
II)

~ v

VI

II) VI

0.

ci.

E ci.

OJ

U] •

0.

0"

o.~ 11
r'1

~ ,2
0"",

Vi v -c

,g
C

IlJ

~ 'gj
0"

d ;;.
0.

"0
t;J

+ o

'u t::: ·c

,0.

" OJ ... o
["j VI

t::

o
v

.0

i2

btl

'g E ,E
'" g
c c

'0

c::

0.

.s
...
IlJ
VI

... v
u
t.V
VI

"0

..!!! v

E
0.

.....
<1J
VI

.... v
VI

....

'u
'iii

'0

0.

0.

0.

'" 0.

<1J

0.

o t
.0
<1J

u u

... ... u
U <11

,2
u I.::::
'~
VI

<1J U

...
E

I.::::

'u
u
t;J VI

'c
11) VI

i2

tllJ

:':! v

.... v
tu
\Q

:':! OJ

...

IlJ
VI

....

-a ...
:0.
11)

a u

t. o

0.

Ui
r'1

o ..:! c
u

c::

:aU

gw
odi

;:,.

.0 C ~. .0 C

CJ

'" '"

~~.... ., :::. o~...,


0-

.!:!!
'"0

'"

3
o

n.

0.

5'

'<

~ CD ~ 0.
o
CD

x n

'"
CD ;,<

'" ..,~
o
c o

"Q

~
o
:::>

3
-0
VI (1l

'"
-0 -0

'" '"

'?
~v,
'(tl

:::> t.>

....

"

..,

o
:::>
-0
::::J

... o
o

-0

~.
C"

a
a
CD

C"

~ ~

0:
j:.>

0. 0.
C>

'"0
(l)

x
or.

o
:::>

.,

(3
:;;J

(1;'

'" C;
c

.,

:::> '"0

:::>

rn

o 3

o
'0

3
',',

'.-1"

"_-"~-

-- -

.,
---_._.

---

.-

.--.-~--....._.....

.. ,

.... {fi '"


::i

_..

C'.;

:I'- ..,>
I' ~ "2-'0 r;'
j:.>

I'

P
j:.>

'"
;::l

r:>
-;:

t.>

n'
j:.>

5: g~
:::>
:;;J

~ g;. p"i

hi
'"0
'j:.>

o c
f.)

-0

"0 -0

"2(1)

o
n

~~ in .... UQ
C.
:;;J

3 :;;J

'"0

3
0-

2'

fl
"0

o .., c :;;J

5,
C"

o
Vi

:;;J

3 :;;J Po

r:; .,

a
(1)

~
n v:

f;; 9
w

2' §3 ~ g-

8
0.

0-

"

c '"
Q_

iii' =>

'" ~

<,.J I"

=> p. ::I,

...,
t.>

§
0"
v.

3 g

0.'"0
(1)

;;;.

P~ .,
'<

QQ' c
.;::l

:v.

n'

lr; lV'1
1

o c:

*o ,.,
OJ VI C

....
It) VI

Cl

r:I U OJ

u
0:;

II t'i

0.

f<'l

'S
VI

.~
CO o ti.

...
OJ

'0
VI

o
r:I <1

'"

P-

o '0'
U

....
VI

o
0.

c '" o

II.

Lij
'0

~i

UJ

.g
~o t:i

.£!

c o

er:: ~
.2!

,+~-.,_, .....,.. ,- _.----I ...,

........... ---------"

-----------

.,

I i

.0

~ E

r;; o
"0

::I

* .2, ~ ~c "3
u

.~

.!1

...

O'i

""

.~
... <ll
VI

II)

._
It) VI

... ... '0


OJ
VI

0. E o
u

:u

....
<ll

'0

a
II

0.

II. ..,
!"I

o VI c:i.

'" ~
,0.

'0.

'5 co

...

0.

v
VI

It)

t:i.

ci.

.0

e
::I

ci.
C ::I .0

C<i

'"
o ':0c o U
VI

.... v

~
v

Cll

'"

c: d,

.0
VI

....'

ci..

is..

a
E
o
u

... '0
a

-~
0.

OJ
VI

...

In a u

'5

.£!

,_,
OJ
VI

UJ
P')

~
r-t')

..,
r-!
r ..-;

0. II,

... o

::I
p"

.!:l o

::I ell

UJ

'"

,,1

e-i

0LoJ
p

g,
-e

V,

"

....J

!-...J
-0

!J.

e.
"0

0-

(> (JQ

.,

t!1
a ~ ::r o
0-

c: r:;.....

a '"

t!J

cr '" 3

v.

o .....
{1)

0-

...,
{1)

....

-0
V>

..,

r!I

.., "

In

ro ..,

cr

., "
III

.... "

In

...,
{1)

00

~ .,
o
:::l
In

c:

:::l
In

2'
:::l J:.l

!J.
o

CT

~ a.
()

c: I

3' 3'

3'
",'

._.-

._--"

•...........

~ ... ~_T

•.

__ T.

...

.............

~ __

.. _

• .,_L

'i

;.--

_._

I-

<l1

'" d...
II

0.. .....

II.........

1 ...........

......
i.....

li.........

i ..._.--L_,,_;;...

t!J
"0

a n
:J

~.il
'" "" rJ
-c o
v.
:J

~
..., '"

0.

'" 8

n:
+.
.0

t'-'

", c
{IQ ,",

....,

,..
p.

v.

'-',
w
t.J

0. 0."0

I""

g
C
o
:l

0..'

'"

'II
V>

'II

~.

-0

.., '"

'" o
c:

C-

r. n

zr-

.... "

'"

_-----_._ .._------- .._._._

_-_._

..•..._

---.---~----._ -..

----

...
<F.

e>

vJ

td

.e

l-

tii .!:!


g

~
II r-j

ci..

]
0"'

*....
.... '"
<U

E o
u

IU

.... o
VI

e e c.
o

e-i

-lo
VI

....

...
IU VI

~1J~~17
+
0"'

,2 ~

-,."... ~ -g

to

~ _R ~
II
t-

E o
u

cq

II,

8. ~

...
~o
~~J IU

~~
1"'1

o E o
u

II : r";

0.

0.'0

!ii
-

ci. "'t:
II,

tii

jUl
'

I:
.......
'r')

,n

I~

·1:

.!

'I

I, .' .,

~8
~

,,
0
U

Ol 0

~:

__

-,

* rn
r
r->

p
'0
!')

'0

~---

--------------.--------

----------------------'I

~g
m
W'"

!')

0r.>

co

.,-1

EE
'Ii' 0'

.:g

- '"
'"

'"

....

"8 0.
V i.5
0. '&

dJ

_,,,,c
'0

u '"

'0::

«!

!;U E
-

.!:!

... o

u '" VI C
00 '0
'~

Q)

0.

E~
::J!,:!

"0

0.

0.

ci.

0.

c: :c E s

C ttl

Q)

'0)

;::l '" cr '--,

>V <Ii '" '" >

o ';;:

,", - --..--'.... .. _-_----_

-_" .. --,._ -"---, ----~'!',~'

---

'bf' o en

'"
ro
..,

...E
ttl
VI

-0

o
E
<'")

ci. II

<U -0

'"tl

<il

..c

d ~~ .... '" 11.1 '" '"

VI

c;S

s
C III

~ c
(;J

-0
C ttl

0)

'" '" '"


U

.2 ~ u .., o
-0

11.1 '"tl

E
c

...

'0 '"tl

t..

'"

Q)

0)

ci..::o.. II

:g

'"

~ c ~ <= '" o

L..

'u C

'0

'g
ro

o,

'"
o.N

r~
VI

"": ,,'

II

.S
dl

0)

,S! 0.
.!:!
'"tl

.... t!J
'"

...
t!J
VI

0.

0.

ci

~ -0
-0

';;j'

d
::J

,::
oU

.... g
ttl

.0

'"

'" 'E
'~

'M
-0

'0

0..2

'"
II

'"

.2

ro

e o.

Vi

... ..,
II

p.. ~

''-'

.. ~ ..

-----,_-'
'J

. -.,- ... "" ";'-~".-"':'--~-'-":


.-'"

~.-.

....

.._,

~·'f~t'-I""--';""""-.....t+ ... ~-.i~.~-..;.~

•...

..

W 0.. ~
C1l
II>

"D

II

J
~
'0

"D

...,
;;J
()

S
o
;S,

In

co ...,

.,
Vl

i'j'

co

co ...,

In

3'

co .,
Vl

v.
C1l ...,

"Cl

P
..... o -c
()

15
~
p
()

'" '" S
Vl

0-

-(!>

0..

'0

c '"

...,

5' C1l, "Cl E' o

'"0

o :S, £!.
D ::J

...,

'"

3 p

3'

3'
j
~I•

_.:.._._~---.--

1·"'ll, •.~~.'.

'.!

...... -,.....!-~

....

~'IT

...

'

·M" .... ...".'~~

...

,...,.."...,.'iIim~"I,m).t~

... .4

'~'Ifi_

".

""

...... q'JI1I!~~nrnm~~riI~~

,j

..

.,..I'~I

'"

,.:

.,

•• j. ...

a-"'~~"-K,t

HI1~11 .•

:;;.U".,

Cl>

3
;;J

§_ 3
C1l ;;J

"" '"
-I'-

......
0.. co
'"0

II

"0

l!

II>

?>
rtQ C ::J

E... o In
(~

;;"D

'" ., '"

"D ..., n;

c
o

"0'

P v. <>

'"0

II

00

a :s,
:J

a-

~~
o

"D

~. 3
0en

3'

o ~
o
en
::J

"Cl

c::

'" ,e.
'<

-2:
0-

n.

C)

"'"
Q
I-J

...

::::
~

S ~
i.>..l Q -~ u ,_
I

"N r::i. '"


.....;

t ~

-.. t:: ... ... ... ~ ... ... ~ ::t '" ... '" Ii. ci.. t:rII

.~
.....,
f'l

..8

'" t
'"

... ~ ... .., ..., ~


t:l..
II

..
Or:,.

17'G>.

§
to
\.. oil
VI

...
It
'Q

t'

'" '" ~
~
,'">
I'j

...

r<i

<:>.. Ii. II
';}

'ri
r-j

11 "'" '"

S
VI II}

Ii. ri
t'l II

"g ::a
:0.

III}

... '"
1::
OJ

~ ~

.., '"

{l

I:i.

ci.
('j

If ...,
('I

'" 1? Ii.

f'1

""

If-

"i

.... ~~ t:: ~ '" g ."'" j} ~ If I:l


"0
",

t tJ

t"j

'ci

r-,

N'

Il

t'>i

-Cl .._
V")

t-

:m
I

;:;:
Li}

i~
l_ 11":1

:s

~;:!..
,,!,'

",:l: ~

ilf\;,~:~~ I,
';;." .~

- "-'::'~_':':"'~....t~<~ ...~"" '1'J!'''~''~'''''''I,.,.~j

'U

.",

g
o

<::

0.

o
pe:

~ v,

~ v,
0 ';::)

n zr-

P
J:.l
[~

-:;;:

'l:I

Ii
@
c

-<
.Q

!::1
N .._
l-...

c::

'" (;;.
,..,
;J

rn

.:::J

0-

~ '8 ~ ~ »c
I:l
-J

....,
00-

~ ;::

L.,_, N
;{o., 0" 0 'Q
Q

!'J
t..,

II 'l:I

E:

:::

!.., ---- ~ ....

II

.5J

~~

'1:J'

~ ....
:::
flo

~
'-

.., -.. '"

~ '"", ~ ..::: -..

;;; --.

..., -.. '"

'1:J:

"l::3

II

,.,
Q

~ '"' .., ..,


flo

'" ~

'"

~ ..,

-..

CI~

'""
..0

'" '" S
:::
-I-

'" :::r.

c '" ~ cr n
-t

i7 6
p In

QJ

;:: ,., ;::..

:1 Co

0. 0

!'"'
t'-.l

;J p

In

::0

w c:

tr
::0

,,-,
"II

'"0 l"J
('>

::;

<:
0

<

n. x
:J

.,}
0. , o_

'"0
In

..,

»c.. .__.
..a

....
C

:::,

1:).

5
'TJ

;J

fi Cil
~

rJ"

r-.

'" '>l
tr1

~ 3'::
;l...

0,

eo '"

n. ..,

+ C-:

..

:;0
V.J

3o p 0 n. c:: e, '" e,
In

+ Z .:;0
V.J

--

~ .....,
a.
()

I'"'

n
p In

c: '" r::r

IS>

0
(1)

l-.i :J :-'"0 l"J -0 1::l

::; .E. a c::

r-

--t:J
t>.

C1

;:;
s::
~ -.,

::l

&.
;J p

f!..

V.J

c::
""0
p '0

!!.. c:: :::> 0- r:>


x

,,-'

;J

::J

V,

""CI '0

..,
0

=2
'1:J'

..... 8 .., .., ~ '"


E;
II "\:.0

"

1....

y~
'1:J
D D

3 n
;:J

;;' 0'

0..

.., '1:J zr- '" .., ;:; --. Cl .., D -.. ..,
~
Q

II

'1:J .,g ~ ;I'- c r;;-.., ;:: ..., .g .5J '" .., ;;;

'-'-' ~ 1....
D D

-n

I'l ;],

£'1

'"0
In (1)

......

...,

f!..

::: 3'1::s
Q

'"

:::;

0, ::j

;;
;:,I:l
t::r>

""" c:::

'-'1

:.:
"~

;g
~

._,
Q

!l,

§\

;-....

",r,

~ ~'I

~i;, ",;

.... -.,- ........... ~ ...

-.--_--~------.----~---...;.....-...--;. ..... .
IT I;~

.,

,
It
\

,
-..,

v ",[, !i.hH/~';1' ~il !

r o
In

1.,J

'"0

3 ,to .., '"

,..,
"C

.,g

~~
01

~ "t

- _. .-.-.-...;._..,..,...- ..
"-~

~~
.

o.
'0 ......,
<:j.

o
;:l

tT
I::: ::l
III

I::: OJ

]
-a
'0

:;! o

p,::

:>
Z

+
CT'

E
ro

o E
o

;q0\ ..::

0. 1"'1

I:i+

0. f'1

II I"'! ('1

o.

~ ......
r-i
II

ti.
o
01-

or;.

'" 12 ~ ~

'"
'OJ

-a

o
«I til

w.

00
<"'1

~2
OJ

Vl

ci:fi
II
r-l

>
c,

,,..,
1"'1

r-i

.',

'.

z
f5. (i:'

.._
hJ

II 'l:l

"Cl

o
VI

"Cl

.... '"

@
::>

., '"

0-

••

--,~_.,.,.--

._

•••

_T

••

.....

•••••••••

••

....._

••

_, ...

i,

"Cl

.,

'"
::>
(t)

"Cl I...J

...,
(t)

0-

'"

::> 0.

hJ "Cl

II

o
-0 ::>

:3
(,J

'" ..., '"

o.

., '"

W
1'-'
t,.J LJ

cc

..0

r::r:

:i
+
Z

CT

:i
-lCT

z
... ..,
U ('I

..c

..,
u

11
... It '0

o
ro

C;

~ ·5 d.
<'1

.~

0+
Z

r1 0..

'-

'" ~ lI'- """<:l

"1;!

"I'
"0.

.....

I...

~~ '" ci. {t
<'-I
II

.....;

" -I c_....... ;":~~c ~

>

>.

~~
-0
'0

(,J

('i .~ -0 ro

Ti
VI

g
o
<J C

r-i

.., ....
u e-,
::I
t)

._--=--:::-:_:_~~~~r:·::,;~·~.;...~~- ..-:..;..-.~. __ ~ --'-~.~;:~ .

,.-":'~'::~_""'_r.':":":".

-+..... ~!_:.-~-:- .,,:, .. ~.-.~ ........

--

.-... ::.:.....:.:..:...~::....:.!

.•:.::=-!.

'_:' ...

"'-~-=-:-.- ,.,._--~~

I_~::·

N "0'
Vl (!I

..,

.... l

frq

0.
(!I

r.J ::l

..--.:...-

._ •

:2
(!I

-¥!

; PC> 0

....,

..., o· o

tilL
s:;j
r:;

..0

+
o

e,
o

<::

p.

'" u
::l
()

::> r:;

rJ

~.
< o
1'-'

:3

cr

s:
0,

<

-0"

.~

PO

!::: ....,
;::::'ttI .0 co ;:.-.
~. 0}
til

I'! '0

0 0. er
III VI :::I

-S!
III ,_

'" '='"
""
til

er

III
VI

....

II E ·r-l ~ ......
'''l

til OJ

0.

-tl

-S! ~
c ...,

'" ~
::!

;:.-.

a
ed

.....
<U
VI

·0

'0 ;{j

0. 0.

0.

II

~o.
,.:-..
C"l
00

""

~.
......
c
III

'X
c:;
0}

e:;
N

,~

III

-;~

11 <'1

1S

f'1

.... v
,_
VI

+ {3

I:r'

....
<U

.s
n::

s «I
bO

E
,~

..!!

<....

Ch

.(:.~
~
'0

:cd

'~o

0}

:§_
ttl

! t'l 0

.0 0

'"
E
V ('I

V)

~
l

t:
;::.
~u ;::1
:0.
II]

..!!
.0

.0

.... ttl
E
0.

OJ

....
0.

'"

"
<:l

u; ~i::
I

"0:

'"
::c
'0
C

C"j
M

0. II

II M
'G.

0.

l"""

<:::I

:~n
.!:!

::l

e 11
0.

'"

.iii :' v

E
0}

'0 cd

0}

...
0::l

'"
'0
'0

~ til
t::
III

!l

e
V ::l

.~
"5.
«I
0} til

:3
«l

<;t.

"i:i 'v t::


'itl
t:: 0
0 d)

f'1

;{j

'0

0:1

-tl

::s

,2 2
t:: t::

bO 0:::
U OJ

3
N

II ,",I {'i

0.

g[
'0'

t::

"...... .1
0....·0
VI C <'d 0

:> z
I'! ::l
III

e
I'! ::l
0}

~I
U

........
Ch
<'d

,_
c

::1i

~
1i
0 u III

tin
0:::
III

..c::

....
til U

'0

'" u
u

....
C"l

"0

.0
E a

...c:

;:l
A.,

d) VI

'0 <II ;{j

...
U
VI

S
<II t::
0

t::

:.::: 'C: 0:1 ,_

S '~,
0.

"d

-0
VI 'U

U :::l VI

>Lt.l
ltJ Cl :'C

E ;t: Z '0
,10

jo

,~
;:l

+ +
cr
a

u ,_
t-

'8
V)

Lt.l

1=1 ~ 1i :<1} E Ex: III


0

~>

bn

.c

:s

I
!

w6 In'
0 'D

In

........

-c

8
I'!

t::

'v; a
~I

E
>

VJ
~
:::l
bJ)

~ CT ~
,0

c, II,

,a.

0. 11,
<'!
{"I

-;;; v,

'c

0
U

>

...
III

'S
o

'~

('i ,.....,

&;:l
::l

'g,

0:::. =i UJ; iii'


<I)

0. E

0. <tl

.0

! V3'

6-

E a

@,
\Q

'"

~\ ...~ -,
'0
III 0 U

6,
ru
c

VI '0} ;:l

::l>

0.
VI

-0
III

~III III

........

8 0..
OJ 0

'~

~. <II

0ttl ,

0.

>< <I}

........

c '1:; a a 0E0
0

... ...
OJ

-0 C
;:l

0:

,:'='" a
"0 U

C
<tl

vi' <I}

'"

0. ::l

'2 :0

'c <'d .0 ;::; ::l


VI

>8" .... a

't:.

'D

cr

--1----,----------- ..,--------:"'C
III

;' I' .

';;I~!

'(""V
d,

,~,!" i,It\lt~1 HI ~I 11

'.,. 02'
::::J ...., ;,... ..,.
ll..

i:::

\J

:0.1

t:

~J
I-.
II) VI

.0 ttl 0

... ....
u
'Sl

...
IlJ
til

'0 "0

~ bl)
IlJ C

0.

'0

i:::

l.i

i:! :6
,!:l
I

::l ,0-

0.

II.

,0.

"" ~

.... ....
VI

"0

VI

...
<-

0.

II

:::::._.

'I")

:::: _. ti:i

'a'

0.

t::

M
r<)

.."

<;t.

"'"

<.,

II. >q

0.
'Gt

......

II r-

...,

ci.

_g

0 0.

...

<"1'

III ::l 0.

-;;;

.... ttl

L. III

-c

VI

'0 "0;

lLJ Cl
V,

"" ::s

.0

s It.
d

'"
0

r;
.."

II.

C"I

'"
'" 0.

. bJ)

'0
-..l ....,

c.J

8
~ ~ ~ ~ ...., a
'-l

9
0

{J-

:::

I:: !:l

~ ...

bn

,2
!. ~

0:::
<I}

<)

'"

.... *u '" 0.
e-i

... ;{j '" ,a.


OJ

," "0 '<:l

N 0

M~

"" e

... P0

.., .... ~ ", ...


'-

........

bD 0

0.

ci..
II

.... ~

II

:0-

'" :3

,...) ._.

;0

0.

~
M

<...

II

''B- ......

<'1

'"

::! {J-

'"

II ('I


0

.0

...

z
+
'0

·0
'0
<d

.6 ._, '"
>

'1:i 2 '~ :B :SJ ~ ~ ,_ '" ~

(">1
[;j

---

bQ

kl

'" 0. _a.
If,
C"!

... u

'<:l

'" ~

,9

0:::
.0

<)

ti. {'I

r;
~

...
III

('1
0

l>.,

::::>

rti '5

+
era >

bU

"5.

.;:: B
t::

11
('Q)
::l _CT

.~
bJ)

Z
~

+
er-

::l

'0 I, ."

ur ........
\Q

E v

:0-

....

"5.
<I)

+
.0 E
0

e -«
.-.

'2
a

._.

r<)

\Q

r...

..-..

UJ iii' :;;'D '-'

'* ~

, • ..:..~>_>._c

___

• _.

.... ~==.:.--::;::;;::..-,.

.::-~:~~.

_.:__---_ "

~- •• ->--.,.f7.:,::

... --

---

_.....
•••

~~

+"-+~ ......

_, .. ~
-• ,~

o
CT
VI

,
,_., .___ cr

c;,

'" .0
C1I C

R'- ~.
p~
f!:!.,_
j:.J
(10

< .._:
~k

..c,

<: hJ"0

<: {"

-I-

<:

<: t"

II

~ <:

?;j""'"
[;,
:::

~r:;--

:..._

.;_,,;

h ..j

"0

~3 C !;,g ..,:J

0'

v, B

11>,<

(10

.., '"
'"

2.

r. c

e.

:J

-.---.----

..

--~-.---.-----.-------_ ..... -

.... ,
'I

'0

---------~-----~,._

.0

::! E 2
VI

o
'VI

'"

{l

'''l

8
t::
,~

,::
~
VI VI

:a ..... u '" '" ci.


o
0...

'bi,

m
't:l

2 0.

II. t"!

'<U

::!

...

.,_-~----.-

t::

..c

~ t:: ~ OJ

.s o
.... ..,
c,

o u

'"

.s u '" ..c '"

..... ';:;01,
OJ

""
9
t::

0.

'"
In

....

!g
:5:!

'0
'"
c

>,

9
t::
OJ

UJ

't:l

'" .!:! ....


o
0.0 t::

OJ

....
.......,

'" 'E 'E :a :a OJ


u
OJ

o> ~ t;
Vl

s t::

0..

o ,_

...
o

0.

'" E
'I:

UJ

'UJ

'"

....

~
t-

vJ

"0

0:

o v-

0n> @ n ;:r

'"

ro

::::J '-.

o
::::J

n c:

0 n 0
;;:0

'"

E:"CJ
:::;>,

;;;

[;

-g ~. ..,
C"O
V1

o"Q --- _.

3 ..,

"0 .

::::J

0.. t::

n ::;.

;:r

"0

o.!!. 2...@
(11'"

f5 Sl

2"
~
Cil
n

..,

-~ g6
3"0

o
or.

::r

Q
dt~~"!iL!lhl!

""'-

~~.I.i.~.~...-

i.

Lr,

v'

ro
ll.I CI>

t:! t!:!
n

-e

Cil

001
Vl

g_ ~ 0..
o .., o ..,

r o

'" -c
ll.I

0-

"0
C"O .,
In

In

C1> .., ., ...


In

In

co .., ::;o
;;:0

0. J::

D. ..,
3
o iJ

ro

'"

UJ

L.l
v.

"0 o -,

::T

c:

II "0

1'[
0..
11) ",

3
ll.I ;;:0

'"
..,

..,

v.

;:::r

o v;

~E

o~ e-,

.,
VI

,_
<U
V)

0..

c.

ci..

0..

,_J

o c:l' > o '"

'" ....
OJ

6 E
VI

o c:l'

~
VI

;.

'"
II>

;::I

"t:J

a.>

ki .... o -g

-g
o
e ,

....

... ...
II

~ u

e u

'" .~ ci
I':: ';::I

c.
II
'1'1

'"

E
0

a.>

r-i
r<;

S!

4i

I':: ';::I

"2.1
r:::

'0

~ .... o
D.

t: o

er

d, If

.D.

2.l r;

3 ><

u:Jll'

~ c

... o
<:J ,_

D.

'" ~ S ..:
<U ;::I

o u .S
OJ
;::J

e-

~ o

0..

'I
I
I

.s
I':: ;::J

B
bfJ

Eli

CT

cr ·Vi

II

W
II

a
;:::I

o
;:::I

g. ..., n '" :::r


a

O.
::; .

n ::j
fl)

o o

II

~.

E..
::J

;:l

2
("]

_ _---..
;:::I

-------- ..~-L!.

:t

Ij~,~;~;·{i~;~})·,~
.!"'r,:'.'

::1. -0

~ ~

Ul

a if.

R I" C '"
~8 0-

~~
o -0
~~

;:::I

en

f;\ ;:::I' a '" e


P -0

cr n;' ..,

g:
0-

0.:

5 o
..,
c ;:::I
p 10:".
;:l

;:::I

'"

.0'<
.~

+e
P

I";!
n

a m

n'

a
::J

C 3
rn
0-

~
!"

ttl

I" .., .... c '"


(l>

'"
.,J

::r

'"

-0

'"

'" n>

n> 0;:S.

cr o

o
U

'C

B..9 8
-.- ....-.~ ...

c:: u

--- ........-- .....

'0

c:: ~ 0 o0 g u c:: !::: III '[::


III

E i'!.

.~

t:

s
'-

-0

U ::J

0.

U '0 -"

c:: o

c::

,It)

<U t:

!U
II)

5. ,~

.J
}J

.....

----------------------

./

.,.-

~--...

. ..,_._

..... -------

,-~;1~:ilW!i!!jl )

.- "0 ,,--,0
lJ> ....

"

c::

0-

n n

••.••

••

"

-.

..

-------.

-.

__

-_

......

---__.

"

"._

...

--

-.

-._

•••

-...--.-

" .......

"

"

..-_

...

_~

....

+ .... " ~

_ ....

, i'. ."