Anda di halaman 1dari 48

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS

Kuliah 4

Pengenalan tentang pemikiran kritis Definisi pemikiran kritis Memperkembangkan pemikiran kritis Pemikiran kritis dalam bilik darjah Komponen-komponen kemahiran berfikir kritis

PENGENALAN Kajian-kajian neuro-fisiologikal selaras dengan pandangan ahli-ahli psikologi kognitif yang menekankan bahawa minda mempunyai dua fasa:
Fasa

Pengeluaran Fasa penghakiman

PENGENALAN
Kedua-dua fasa tersebut saling berkaitan, kita mengeluarkan idea dan menilainya beberapa kali apabila kita cuba menyelesaikan satusatu masalah Pemikiran kreatif berkaitan dengan fasa yang pertama iaitu pengeluaran idea Pemikiran kritis berkaitan dengan fasa kedua iaitu menghakimi idea

PENGENALAN

Pemikiran kreatif menggunakan otak kanan manakala pemikiran kritis menggunakan otak kiri Roger Sperry (yang memperkenalkan teori otak kanan dan otak kiri) mendakwa: in the normal state the two hemispheres appear to work closely together as a unit, rather than one being turned on while the other idle.

PENGENALAN
Walaupun semua orang mengeluarkan dan menghakimi ideanya, kualiti usaha tersebut berbeza dari seorang ke seorang.
Ada

yang mengeluarkan idea yang shallow dan tidak kritikal kepada ideanya Ada yang keluarkan banyak idea dan menelitinya dengan kritikal, memperbaikinya dan menjadikannya lebih baik

Imbas kembali.... Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran kreatif....

RUMUSAN DEFINISI PEMIKIRAN KREATIF


Sering

dikaitkan dengan usaha-usaha memperkembangkan daya imaginasi, inovasi dan kreativiti untuk mendapatkan idea yang banyak, pelbagai dan baru. kreatif dikatakan menghargai mobiliti, penjelajahan, fleksibiliti dan diversiti

Pemikiran

PERBEZAAN ANTARA PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF


PEMIKIRAN KRITIS

PEMIKIRAN KREATIF

Bersifat Konvergen Mentaksir nilai (worth) dan kesahan sesuatu yang wujud Diaplikasikan menurut prinsip-prinsip yang telah diterima

Bersifat Divergen Menjana sesuatu yang baru Melanggar prinsipprinsip yang telah diterima

Definisi pemikiran kritis...

Kemahiran berfikir kritis


Pada amnya kemahiran pemikiran kritis merujuk kepada kebolehan menilai kemunasabahan sesuatu idea. Beyer (1988) mendefinisikan pemikiran kritis sebagai proses menilai ketulinan, ketepatan dan nilai (worth) sesuatu pengetahuan, dakwaan (claim), kepercayaan atau perbahasan (argument).

Kemahiran berfikir kritis


Paul & Elder (2005) mendefinisikannya sebagai proses menganalisa dan mentaksir pemikiran dangan tujuan untuk memperbaikinya kebolehan untuk mencapai kesimpulan yang baik berdasarkan maklumat dan pemerhatian.

Kemahiran berfikir kritis


Ennis (1989) pula mendefinisikan pemikiran kritis sebagai : Reasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to believe or what to do .pemikiran reflektif yang munasabah yang memfokuskan kepada memutuskan apa yang hendak dibuat atau dipercayai.

Kemahiran berfikir kritis

Rumusan: Aktiviti mental yang meneliti semula (review), menilai atau mentaksir sesuatu (gambar, maklumat, bukti, pendapat/idea) dalam usaha untuk membuat penghakiman, inferens atau makna bahawa sesuatu itu adalah rasional dan munasabah

Kemahiran berfikir kritis


melibatkan

proses:

menilai satu-satu pengetahuan, dakwaan, kepercayaan atau perbahasan berdasarkan maklumat atau pemerhatian dan menimbangkannya secara menyeluruh bagi menyokong kesimpulan yang hendak dibuat.

Kenapa pemikiran kritis??

Renungan
Fikirkan

apakah peranan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari anda? Apakah ciri-ciri individu yang ingin dihasilkan daripada sistem pendidikan kebangsaan kita. FPK

Kenapa Kemahiran berfikir kritis ?


Berfikir

secara kritis dapat:

meningkatkan

kefahaman, kejelasan dan keupayaan menggunakan maklumat secara berkesan dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan

Halangan kepada pemikiran kritis


EGOCENTRISM
kecenderungan

seseorang untuk melihat sesuatu menurut perspektif dirinya sendiri. Boleh menyebabkan amalan pemikiran yang berkecenderungan kendiri dan bias kendiri

Halangan kepada pemikiran kritis

Pemikiran yang berkecenderungan kendiri

kecenderungan untuk menerima dan mempertahankan penghujahan yang harmoni dengan kepentingan diri sendiri

Halangan kepada pemikiran kritis


Bias

kendiri
kecenderungan yang melampau dalam menanggapi diri sendiri lebih daripada yang sebenarnya kecenderungan memang kecenderungan yang menjadi amalan, elakkan daripada melakukannya secara melampau

Halangan kepada pemikiran kritis

SOCIOCENTRISM

Ia merupakan pemikiran yang berpusatkan kumpulan. Ia boleh menghalang pemikiran yang rasional dan membina kecenderungan yang melampau kepada kumpulan Dua jenis yang utama ialah: bias kumpulan (group bias) dan herd instinct

Halangan kepada pemikiran kritis


Bias

Kumpulan - kecenderungan untuk melihat kumpulan sendiri (bangsa, kumpulan rakan sebaya) lebih daripada orang lain Herd instinct - merujuk kepada kecenderungan untuk mengikut keputusan orang ramai

Halangan kepada pemikiran kritis

ANDAIAN YANG TIDAK BERASAS DAN STEREOTYPES

melakukan generalisas ke atas sesuatu tanpa alasan atau bukti yang munasabah

WISHFUL THINKING

mempercayai sesuatu bukan berasaskan bukti, tetapi atas harapan anda bahawa ianya adalah benar

Kriteria penilaian
Bagaimana

kita menilai sesuatu hasil pemikiran sama ada Pemikiran sendiri atau pemikiran orang lain

STANDARD PEMIKIRAN
Kejelasan (clarity) boleh difahami

Kepresisan (precision) pada tahap keterperincian yang dieprlukan


Ketepatan (accuracy) tepat, bebas dari ralat Kerelevanan (relevance) berkaitan yang ditangani dengan isu

Kedalaman (Depth) cukup mendalam


Meluas (Breadth) meliputi pelbagai sudut pandangan

STANDARD PEMIKIRAN
Berasaskan logik (logic) munasabah dan tiada kontradiksi Signifikan (Significance) fokus kepada kepentingan Adil dan tidak bias (fairness and unbiased)

Rujuk: Standard pemikiran atau Universal Intelectual Standard (Paul & Elder)

Do it yourself.
These pictures are not in order One of them is not real, it is a digital recreation.. Use your logic to try and work out which one it is

Apakah proses kognitif yang terlibat dalam aktiviti ini?


Membanding beza Membuat urutan Menganalisa Mensintesis Membuat hipotesis .

MEMBUAT URUTAN

Definisi :aktiviti minda menganalisis untuk menyusun objek atau maklumat , mengikut tertib berdasarkan kriteria tertentu Sinonim: membuat sekuens, pensirian Bila kemahiran membuat urutan boleh digunakan ?

Menyusun maklumat/idea atau cerita

MEMBUAT URUTAN
Membuat urutan memerlukan pemerhatian ke atas maklumat/idea atau cerita secara menyeluruh dan terperinci. Langkah-langkah berikut boleh digunakan ketika membuat urutan:i) Tentukan jenis susunan yang hendak digunakan sama ada mengikut saiz, nilai, kronologi, corak, masa dsb Imbas semua item secara keseluruhan Ambil satu item sebagai asas Bandingkan item yang dipilih dengan item pertamadan cuba susun secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan Ulang aktiviti dengan item yang lain hingga semua item tersusun Semak semula susunan

ii) iii) iv)

v)

vi)

Kemahiran berfikir kritis


Pemikiran

kritis mengandungi kemahiran-kemahiran:


untuk menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat supaya kefahaman yang jelas, bermakna yang kukuh dapat diperoleh.

Kemahiran berfikir kritis


Secara

keseluruhan pemikiran kritis ialah suatu himpunan operasi-operasi / kemahiran-kemahiran tertentu yang boleh digunakan secara berasingan atau pun bersama-sama dengan operasi lain tanpa menurut susunan.

Memperkembangkan kemahiran berfikir kritis

Program-program kemahiran berfikir kritis

Pendekatan pemecutan kognitif (CA) Program lets Think Program ACT Activating Childrens thinking (McGuiness,2000) meliputi belajar menilai hasil pemikiran sendiri Thinking together aktiviti yang menggalakkan pelajar mempertimbangkan kriteria penilaian yang perlu digunakan Thinking Through series menyediakan peluang pelajar berfikir secara kritikal deBono Thinking Hats pentaksiran maklumat yang kritikal dari pelbagai perspektif mengikut warna topi

Memperkembangkan kemahiran berfikir kritis dalam bilik darjah

Kemahiran berfikir kritis dalam bilik darjah

Apakah komponen/kemahiran berfikir kritis yang perlu /patut diajar dalam bilik darjah??

Kemahiran berfikir kritis dalam bilik darjah

kemahiran kognitif yang menyumbang kepada proses pemikiran kritikal:


Membuat inferens Menerang Menganalisa Mensintesis Membuat generalisasi Merumus Menilai ..

Kemahiran berfikir secara kritis


Model

Fogarty & Bellanca Model KPM

Kemahiran berfikir kritis


Model pemikiran kritis yang dikemukakan oleh Forgarty dan Bellanca (1990) adalah seperti berikut: Mencirikan Membanding dan membeza Mengklasifikasi Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membuat kesimpulan Menentukan sebab dan akibat Menganalisa untuk menentukan bias Menganalisis untuk menentukan andaian Membuat analogi Menilai

Kemahiran berfikir kritis


Model pemikiran kritis yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan (1994) adalah seperti berikut: Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpulkan dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Manganalisis Menilai Membuat kesimpulan

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Kemahiran Berfikir Secara Kritis Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Membanding dan Membeza Membuat kategori Menerangkan sebab ..

Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai Mencipta analogi Mencipta metafora

Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Contoh-contoh lain operasi kemahiran berfikir kritis

MENCIRIKAN

Definisi :aktiviti minda menganalisis untuk mengenal pasti ciri, sifat atau kualiti sesuatu konsep atau benda-benda Sinonim: kriteria, sifat, kualiti, unsur Bila kemahiran mencirikan boleh digunakan ?

Mendefinisikan sesuatu konsep atau item Membandingkan antara dua konsep atau item yang hampir serupa Menjelaskan sesuatu konsep Mencirikan graf Mencirikan kebudayaan sesuatu kaum Mencirikan lokasi kawasan geografi

Antara contoh-contoh aktiviti mencirikan:


MENCIRIKAN
Mencirikan sesuatu konsep atau benda-benda memerlukan pemerhatian ke atas konsep atau benda-benda tersebut secara menyeluruh dan terperinci. Langkah-langkah berikut boleh digunakan ketika mencirikan sesuatu:i)
ii) iii) iv)

v)

Tumpukan perhatian kepada item yang hendak dicirikan Fahami item dan senaraikan ciri-ciri pada item Bayangkan imej item, tambahkan ciri Uji ciri dengan contoh yang khusus Pilih ciri yang perlu untuk mendefinisikan item/konsep.

MENGUMPUL/MENGKELAS

Definisi : Mengumpulkan benda-benda yang sama ciri dalam kumpulan yang sama Sinonim: mengklasifikasi, mengkategori Bila digunakan ?

apabila terdapat banyak maklumat atau ada maklumat yang tidak tersusun. Mengumpulkan benda-benda hidup ke dalam kumpulan-kumpulan yang sesuai Menkelompokkan maklumat Mengkelaskan bidang/jurusan pengajian

Contoh aktiviti:

MENGUMPUL/MENGKELAS
Aktiviti mengklasifikasikan melibatkan penelitian ke atas sekumpulan maklumat atau data. Langkah berikut boleh digunakan untuk membuat klasifikasi:
1. 2. 3.

4.

Kumpulkan data Labelkan nama kumpulan Gunakan pola / bentuk Nilaikan pola / bentuk

RUMUSAN KESELURUHAN

Kemahiran kritis dan kreatif merupakan kemahiran yang boleh dipelajari dan dipertingkatkan asalkan inisiatif yang berterusan dilakukan. Kemahiran berfikir kritis sebenarnya juga memerlukan kemahiran-kemahiran yang lebih kreatif contohnya dalam menjana kriteria yang boleh digunakan untuk menghalusi, memodifikasi atau memperbaiki idea Kemahiran-kemahiran tersebut perlu ditekankan dalam P&P sejajar dengan tuntutan KBSM. Sebagai pendidik, kemahiran tersebut perlu diinternalisasikan terlebih dahulu sebelum ia dapat dipindahkan kepada pelajar

TERIMA KASIH

DR SAEMAH RAHMAN FAKULTI PENDIDIKAN UKM