Anda di halaman 1dari 2

KPP4023 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DPLI UPSI- GSTT)

Cadangan oleh Penyelaras Kursus (Pensyarah boleh mengubah suai) Kursus ini mengandungi satu tugasan individu 40 markah dan open book test dalam bentuk esei - 20 markah (cadang dijalankan pada minggu ke 8 10) yang akan dikendalikan oleh pensyarah kursus masing-masing. Manakala final adalah dalam bentuk objektif 40 soalan merangkumi kesemua bab daripada buku Psikologi Pendidikan. Masa menjawab peperiksaan akhir dalam masa 1 jam sahaja. Markah dalam IMS akan ditentukan seperti berikut: Tugasan 40 markah Test 20 markah Peperiksaan akhir 40 markah Tugasan Individu (60%) Tajuk Tugasan Kenal pasti suatu masalah pembelajaran dalam sub-topik daripada mana-mana subjek/ bidang pengkhususan kursus anda dan cuba menyelesaikan masalah tersebut dengan mengaplikasikan dua teori/pendekatan psikologi pendidikan. (Format khusus tugasan boleh ditentukan oleh pensyarah) Font: Times Roman Size: 12 Spacing 1.5 Halaman 10-12 Rujukan: Sekurang-kurangnya 5 buku dan artikel jurnal Lampiran: Jika ada Nota Penting: Pelajar disaran menghantar tugasan secara hard-copy dan soft-copy kepada pensyarah. Tarikh Akhir Terima: Dicadang minggu ke 9 Markah tugasan dan test diisi pada minggu ke 11 Terima kasih Dr. Suppiah Nachiappan (0125270801) Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, UPSI.

Format Khusus tugasan: 1. Kulit Muka hadapan tugasan


i. Tajuk tugasan ii. Nama ahli kumpulan iii. Nama pensyarah.

2. Isi kandungan
i. Prakata. ii. Pengenalan. iii. Masalah yang dikenalpasti. iv. Pendekatan teori yang dipilih ( 2 teori). v. Perbincangan tentang penyelesaian masalah tersebut. vi. Kesimpulan/penutup. vii. Lampiran bahan yang berkaitan.

3. Mohon dihantar dalam bentuk hard-copy dan soft-copy melalui tapak URL dalam myguru.