Risma Wijayanti 10 015 078 1B PGSD

BAB

1. Pidhato 2. Pewayangan 3. Tembang 4. Tembung 5.Geguritan 6. Apresiasi Budaya 7. Nulis Undangan (Ulem) 8. Ukara Baku lan Ukara panjelas

Pidhato
Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane, katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 2. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. 3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane.Jenis Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. 2. 3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4.

. Panutup  Njaluk pangapura manawa ana kaluputan matur nuwun amarga wis diparengake matur.Bakuning Isi Pidhato Pambukaan  Salam  Ngaturaken rasa syukur  Panghormatan marang tamu Isi/ surasa  Bab kang pokok jumbuh karo tujuane pahargyan.

katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. : Trapsila lan tata krama magepokan karo unggahungguhing basa. Swara : Sandhanga nyocogake karo kapreluwan lan acarane. Basa lan sastra :Bsa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. Busana 2.Babagan Wong Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene: 1. 4. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. . Subasita 3.

Babagan menika sage kawujud amargi saking panggulawenthahipun Bapak saha Ibu Guru sadaya. sedaya kekirangan saha kalepatan anggen kula matur. keparenga kula nyuwun palilah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. kanca-kanca klas 6 ingkang saweg suka gembira. Wekdal kula aturaken dhateng pranatacara. kepareng kula sakanca tansah nyuwun donga pamujinipun supados saged kasembadan menapa ingkang dados idham-idhaman kula sakanca kalihipun nyuwun agunging pangaksami sadaya kalepatan kula sakanca. amin! Salajengipun.Tuladha Teks Pidhato Teks Pidhato ing acara “Perpisahan Klas VI” Atur Pamitan Wakil Klas 6 sing tamat: Assalamu’alaikum Wr Wb. Allah SWT. Alhamdulillahirabbil’alamiin. saha saget angaturaken agunging panuwun dhateng sadaya Bapak-Ibu Guru. Akhiripun. maringi lelintu amal kasaenan ingkang satrap kaliyan labuh lebetipun. Langkung rumiyin. mangga sesarengan ngaturaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah SWT. Wb. tuwin Bapak Kepala Sekolah. nyuwun pangapunten. Panjenenganipun Bapak/Ibu Kepala sekolah ingkang minulya! Bapak saha Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Wassalamu’alaikum Wr. Mugi-mugi awit saking kasaenanipun Bapak-Ibu. saperlu nglajengaken pendhidhikan ing SLTP. saengga kita sesarengan saget kempal manunggal ngawontenaken acara perpisahan siswa-siswi klas enem ingkang sampun saget kacekap. Ingkang sampun maringi karahmatan saha kawilujengan. Bismillahirahmanirrahim. saperlu dados badan wakilipun kanca klas 6 ingkang sakedhap malih badhe nilaraken SD riki. . ing salebetipun kula kaemong ing SD riki dhateng adhik-adhik klas 1-5 kula sakanca ugi nyuwun pangaputen. adhik-adhik klas 1-5 ingkang kula tresnani. Ingkang menika kula minangka wakil saking sadaya kanca klas enem kepareng ngaturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah SWT. matur nuwun.

.

njupu crita Damarwulan. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. Wayang Golek Yaiku Wayang kang digawe saka kayu kang dipetha wujud uwong.PEWAYANGAN 1. Wayang Kulit Yaiku Wayang kang digawe saka walulang. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. .    Jinising Wayang Wayang Wong Yaiku wayang kang paragane wong.

Sang Hyang Antaboga : Kahyangan Sapta Pratala i. Sang Hyang Wenang : Kahyangan Ondar-Andir Bawana . b.2. a. e. d. Dewa Lan Kahyangane Bathara Guru (Ratune para dewa) : Kahyangan Jung gringsaloka Bathara Endra : Kahyangan Endraloka Bathara Brama : Kahyangan Argadahana Bathara Kamajaya : Kahyangan Cakrakembang Bathara Wisnu : Kahyangan Ariloka Bathara Yamadipati : Kahyangan Yamaniloka Bethari Durga : Kahyangan Sentra Ganda Mayit h. g. f. c. Sang Hyang Nagaraja : Kahyangan Sumur Jalatundha j.

Narasinga. Permadi. Bratasena. Sena. Wisnu Murti. Bayu Putra. nama kuwi jeneng. Jlitheng.  Janaka : Arjuna. Palguna. Arya Panenggla. Iki kanggone tembung.3. Dadi dasanama iku menehi teges jeneng kang padha nganti sepuluh cacahe. Wijanarko.  Werkudara : Bayu Seta. Jlamprong. .  Kresana : Narayana. Dananjaya. Ari Murti. Basudewaputra. Dasanama Jeneng Wayang Dasanama kuwi saka tembun dasa kang tegese sepuluh. Wijasena. Jagal Bilawa. Pamadya. barang utawa jeneng wayang.  Lan sapanungalane. Wresniwira. Padmanaba. Tuladha babagan dasanama jeneng wayang. Kendhitatnala. lan sapanunggalane. Margana. Endra Putra.

arjuna Nakula dan sadewa werkudara puntadewa .

.

Mijil i. Sinom k. Maskumambang g. Megatruh h. Asmaradana b. Kinanthi f. Gambuh e.TEMBANG Tembang Jawa iku ana 3 Warna : 1. Pangkur j. Durma d. Tembang Cilik (Tembang Macapat) a. Pocung . Dhandhanggula c.

b. d. Tembang Tengahan a. c.2. Balabak Girisa Jurudemung Wirangrong .

Mintajiwa d. Pamularsih . Kusumastuti c. Tembang Gedhe a.3. Citramengeng b.

Guru Gatra Guru gatra yaiku Cacahing gatra(larik)saben sapada (bait).Ing tembang jawa ana pathokan-pathokan. . yaiku : 1. Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon cacahing guru gatra ing tembang gambuh iku ana 5 gatra.

2. Guru Wilangan Guru wilangan yaiku cacahing wanda (ucap/ suku kata) saben sagatra (sak baris) Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (7 wanda) (10 wanda) (12 wanda) (8 wanda) (8 wanda) .

Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (u) (u) (i) (u) (o) .3. Guru Lagu Guru Lagu yaiku tibaning swara (vokal) ing pungkasaning gatra.

.

. Gandane sabun kuwi arum wangi. Tuladha :  Atut runtut  Arum wangi  Budi pakarti  Campur bawur Tuladha ukara : Budi pakarti luhur tansah dilakoni.TEMBUNG  Tembung Saroja Tembung saroja diarani tembung majemuk yaiku tembung loro kang duweni teges padha didadekake siji (ora ngowoni tegese).

Tembung Dwipurwa 3. Ana telu warna tembung rangkep. bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda. Tembung Dwilingga 2. Ing Bahasa Indonesia temung rangkep kuwi diarani kata ulang. yaiku: 1. Tembung Rangkep Tembung rangkep yaiku tembung sing diwaca kaping pindho. Tembung Dwiwasana .

Tembung dwilingga iki ana 3 warna:  Dwilingga padha swara Tuladha : Guru-guru Omah-omah Bocah-bocah  Dwilingga salin swara Tuladha : Mlaka-mlaku Wira-wiri Mrana-mrene  Dwilingga semu Tuladha : Ondhe-ondhe Untir-untir Undur-undur .1. Tembung DwiLingga Tembung Dwilingga yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho kabeh linggane.

2. Tembung Dwipurwa Tembung Dwipurwa yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing ngarep. Tuladha : Dedunung Jejupuk Lelumpuk .

3. Tuladha : Cekakak Cengenges Celuluk . Tembung Dwiwasana Tembung Dwiwasana yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing mburi.

.

Tuladha : Mituhuning Bocah Saka cilik sliramu kagulawentah Kawit digendhong. Geguritan kang temane budi pakarti.GEGURITAN Geguritan kuwi ing Bahasa Indonesia diarani syair. isine kudu ngenami babagan budi pakarti. Menawa nulis geguritan kudu nggatekake anane purwakanthi. uga dicocogake antarane tema lan isine. Saliyane iku. mbrangkang lan bisa mlaku gagah Wong tuwamu tansah donga lan pasrah Marang gusti kang Maha Berkah Amrih uripmu titi tentrem bungah .

yaiku: 1. .Carane maca geguritan padhaq karo kepiye maca puisi ing basa Indonesia. 3. Gatekna lafal utawa pocapane sawenehing tembung ing geguritan kanthi cetha. 2. Intonasi utawa dhuwur cendheke cara maca tembung. Ngreteni anane obahing anggotane awak (diarani gesture) lan ekspresine anggone maca.

.

Wujude gamelan yaiku : . Minangka pralambang saka seni tadisional wong Jawa.APRESIASI BUDAYA Gamelan kuwi mujudake tilarane para winasis. Ing gamelan ana titi larase yaiku pelog lan slendro.

 Kendang .

 Gong .

 Gender .

 Suling .

 Bonang .

.

Layang Ulem yaiku layang kanggo ulem-ulem yen arep duwe gawe/ kegiatan lsp. .

………… Ing Yogyakarta Kula suwun karawuhan Bapak/ Ibu/ Panjengengan ing: Dinten : Minggu Pahing Tanggal : 5 Desember 2010 Wekdal : Jam 09.. .Tuladha Undhangan Surakarta. 1 Desember 2010 Serat mugi katur panjenenganipun Bapak …………………….00 Mapan Acara : Ing dalemipun Bapak Sumarjo : Rembagan bab Pengetan dinten kamardikan Sarawuh panjenengan kula ngaturaken matur nuwun.

.

.Wacana iku kadadean saka pirang-pirang ukara kang kasusun ing paragraf. Saben paragraf duwe ukara kang bakku (kalimat pokok/ utama= Bahasa Indonesia) lan ukara kang nerangake ukara baku (kalimat-kalimat panjelas).

kang digeret sapi utawa kebo. lan sapanunggalane.Tuladha: Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. c. Isine paragrap : piranti-piranti utawa alat kanggo tetanen lan olah tetanen iku ana sing tradisional lan modheren . Ana kang tradhisional b. kayata traktor. lan sapanunggalane. gilingan pari. Saka tuladha paragrap iku bisa dikandhakake anane : 1. contone luku. Ana uga kang luwih maju utawa modheren. Ana kang tradhisional. Ukara bakune : Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. Ana uga kang luwih maju utawa modheren kayata traktor. 2. Ukara kang nerangake (ukara panjelas/ penerang) a. gilingan pari.

.

bisa wong loro. Menawa nonton siaran TV kang wujud wawancara. iku uga bisa diarani pacelathon sing wujude wawancara. telu utawa luwih.Pacelathon iku omong-omongan ing antarane wong siji lan sijine. nanging isine magepokan karo prekara tartemtu. .