P. 1
Bahasa Jawa Materi Kls 6

Bahasa Jawa Materi Kls 6

|Views: 295|Likes:
Dipublikasikan oleh Handri Edukomputer

More info:

Published by: Handri Edukomputer on Apr 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

Risma Wijayanti 10 015 078 1B PGSD

BAB

1. Pidhato 2. Pewayangan 3. Tembang 4. Tembung 5.Geguritan 6. Apresiasi Budaya 7. Nulis Undangan (Ulem) 8. Ukara Baku lan Ukara panjelas

Pidhato
Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane, katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 2. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. 3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

2.Jenis Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 3. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 4. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. .

. Panutup  Njaluk pangapura manawa ana kaluputan matur nuwun amarga wis diparengake matur.Bakuning Isi Pidhato Pambukaan  Salam  Ngaturaken rasa syukur  Panghormatan marang tamu Isi/ surasa  Bab kang pokok jumbuh karo tujuane pahargyan.

katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. Basa lan sastra :Bsa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. : Trapsila lan tata krama magepokan karo unggahungguhing basa. . Busana 2. Subasita 3. : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4. Swara : Sandhanga nyocogake karo kapreluwan lan acarane.Babagan Wong Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene: 1. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

Bismillahirahmanirrahim. saha saget angaturaken agunging panuwun dhateng sadaya Bapak-Ibu Guru. Wassalamu’alaikum Wr. Alhamdulillahirabbil’alamiin. saperlu dados badan wakilipun kanca klas 6 ingkang sakedhap malih badhe nilaraken SD riki.Tuladha Teks Pidhato Teks Pidhato ing acara “Perpisahan Klas VI” Atur Pamitan Wakil Klas 6 sing tamat: Assalamu’alaikum Wr Wb. Panjenenganipun Bapak/Ibu Kepala sekolah ingkang minulya! Bapak saha Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Langkung rumiyin. Mugi-mugi awit saking kasaenanipun Bapak-Ibu. sedaya kekirangan saha kalepatan anggen kula matur. ing salebetipun kula kaemong ing SD riki dhateng adhik-adhik klas 1-5 kula sakanca ugi nyuwun pangaputen. Akhiripun. amin! Salajengipun. saperlu nglajengaken pendhidhikan ing SLTP. Wb. adhik-adhik klas 1-5 ingkang kula tresnani. Allah SWT. Ingkang sampun maringi karahmatan saha kawilujengan. . maringi lelintu amal kasaenan ingkang satrap kaliyan labuh lebetipun. mangga sesarengan ngaturaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah SWT. matur nuwun. tuwin Bapak Kepala Sekolah. Wekdal kula aturaken dhateng pranatacara. kepareng kula sakanca tansah nyuwun donga pamujinipun supados saged kasembadan menapa ingkang dados idham-idhaman kula sakanca kalihipun nyuwun agunging pangaksami sadaya kalepatan kula sakanca. saengga kita sesarengan saget kempal manunggal ngawontenaken acara perpisahan siswa-siswi klas enem ingkang sampun saget kacekap. nyuwun pangapunten. Babagan menika sage kawujud amargi saking panggulawenthahipun Bapak saha Ibu Guru sadaya. Ingkang menika kula minangka wakil saking sadaya kanca klas enem kepareng ngaturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah SWT. keparenga kula nyuwun palilah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. kanca-kanca klas 6 ingkang saweg suka gembira.

.

njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. Wayang Golek Yaiku Wayang kang digawe saka kayu kang dipetha wujud uwong. . njupu crita Damarwulan. Wayang Kulit Yaiku Wayang kang digawe saka walulang.    Jinising Wayang Wayang Wong Yaiku wayang kang paragane wong.PEWAYANGAN 1.

b. Sang Hyang Nagaraja : Kahyangan Sumur Jalatundha j. e. Sang Hyang Wenang : Kahyangan Ondar-Andir Bawana . c. a.2. f. Dewa Lan Kahyangane Bathara Guru (Ratune para dewa) : Kahyangan Jung gringsaloka Bathara Endra : Kahyangan Endraloka Bathara Brama : Kahyangan Argadahana Bathara Kamajaya : Kahyangan Cakrakembang Bathara Wisnu : Kahyangan Ariloka Bathara Yamadipati : Kahyangan Yamaniloka Bethari Durga : Kahyangan Sentra Ganda Mayit h. g. Sang Hyang Antaboga : Kahyangan Sapta Pratala i. d.

Ari Murti. Dadi dasanama iku menehi teges jeneng kang padha nganti sepuluh cacahe. lan sapanunggalane. Wresniwira. Basudewaputra. Wisnu Murti. Wijasena.  Lan sapanungalane. Margana. barang utawa jeneng wayang. Endra Putra. Bratasena. Pamadya. Jagal Bilawa. nama kuwi jeneng. Sena. Arya Panenggla.  Kresana : Narayana.  Werkudara : Bayu Seta.3. Jlitheng. Narasinga. Jlamprong. Tuladha babagan dasanama jeneng wayang. Bayu Putra. Dasanama Jeneng Wayang Dasanama kuwi saka tembun dasa kang tegese sepuluh. Kendhitatnala. Iki kanggone tembung. . Padmanaba.  Janaka : Arjuna. Dananjaya. Wijanarko. Palguna. Permadi.

arjuna Nakula dan sadewa werkudara puntadewa .

.

Tembang Cilik (Tembang Macapat) a. Pangkur j. Dhandhanggula c. Maskumambang g. Asmaradana b. Durma d. Sinom k.TEMBANG Tembang Jawa iku ana 3 Warna : 1. Pocung . Megatruh h. Mijil i. Kinanthi f. Gambuh e.

d.2. Balabak Girisa Jurudemung Wirangrong . b. Tembang Tengahan a. c.

Citramengeng b. Tembang Gedhe a. Pamularsih .3. Mintajiwa d. Kusumastuti c.

Ing tembang jawa ana pathokan-pathokan. . Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon cacahing guru gatra ing tembang gambuh iku ana 5 gatra. yaiku : 1. Guru Gatra Guru gatra yaiku Cacahing gatra(larik)saben sapada (bait).

2. Guru Wilangan Guru wilangan yaiku cacahing wanda (ucap/ suku kata) saben sagatra (sak baris) Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (7 wanda) (10 wanda) (12 wanda) (8 wanda) (8 wanda) .

3. Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (u) (u) (i) (u) (o) . Guru Lagu Guru Lagu yaiku tibaning swara (vokal) ing pungkasaning gatra.

.

Gandane sabun kuwi arum wangi.TEMBUNG  Tembung Saroja Tembung saroja diarani tembung majemuk yaiku tembung loro kang duweni teges padha didadekake siji (ora ngowoni tegese). Tuladha :  Atut runtut  Arum wangi  Budi pakarti  Campur bawur Tuladha ukara : Budi pakarti luhur tansah dilakoni. .

Tembung Dwilingga 2. Ana telu warna tembung rangkep. bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda. yaiku: 1. Tembung Rangkep Tembung rangkep yaiku tembung sing diwaca kaping pindho. Ing Bahasa Indonesia temung rangkep kuwi diarani kata ulang. Tembung Dwiwasana . Tembung Dwipurwa 3.

Tembung dwilingga iki ana 3 warna:  Dwilingga padha swara Tuladha : Guru-guru Omah-omah Bocah-bocah  Dwilingga salin swara Tuladha : Mlaka-mlaku Wira-wiri Mrana-mrene  Dwilingga semu Tuladha : Ondhe-ondhe Untir-untir Undur-undur .1. Tembung DwiLingga Tembung Dwilingga yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho kabeh linggane.

2. Tembung Dwipurwa Tembung Dwipurwa yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing ngarep. Tuladha : Dedunung Jejupuk Lelumpuk .

3. Tuladha : Cekakak Cengenges Celuluk . Tembung Dwiwasana Tembung Dwiwasana yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing mburi.

.

GEGURITAN Geguritan kuwi ing Bahasa Indonesia diarani syair. Menawa nulis geguritan kudu nggatekake anane purwakanthi. Saliyane iku. Tuladha : Mituhuning Bocah Saka cilik sliramu kagulawentah Kawit digendhong. isine kudu ngenami babagan budi pakarti. Geguritan kang temane budi pakarti. uga dicocogake antarane tema lan isine. mbrangkang lan bisa mlaku gagah Wong tuwamu tansah donga lan pasrah Marang gusti kang Maha Berkah Amrih uripmu titi tentrem bungah .

3. Gatekna lafal utawa pocapane sawenehing tembung ing geguritan kanthi cetha. Ngreteni anane obahing anggotane awak (diarani gesture) lan ekspresine anggone maca. . yaiku: 1.Carane maca geguritan padhaq karo kepiye maca puisi ing basa Indonesia. Intonasi utawa dhuwur cendheke cara maca tembung. 2.

.

Minangka pralambang saka seni tadisional wong Jawa. Wujude gamelan yaiku : .APRESIASI BUDAYA Gamelan kuwi mujudake tilarane para winasis. Ing gamelan ana titi larase yaiku pelog lan slendro.

 Kendang .

 Gong .

 Gender .

 Suling .

 Bonang .

.

.Layang Ulem yaiku layang kanggo ulem-ulem yen arep duwe gawe/ kegiatan lsp.

. . 1 Desember 2010 Serat mugi katur panjenenganipun Bapak …………………….Tuladha Undhangan Surakarta.………… Ing Yogyakarta Kula suwun karawuhan Bapak/ Ibu/ Panjengengan ing: Dinten : Minggu Pahing Tanggal : 5 Desember 2010 Wekdal : Jam 09.00 Mapan Acara : Ing dalemipun Bapak Sumarjo : Rembagan bab Pengetan dinten kamardikan Sarawuh panjenengan kula ngaturaken matur nuwun.

.

Wacana iku kadadean saka pirang-pirang ukara kang kasusun ing paragraf. . Saben paragraf duwe ukara kang bakku (kalimat pokok/ utama= Bahasa Indonesia) lan ukara kang nerangake ukara baku (kalimat-kalimat panjelas).

Ana kang tradhisional. Ukara kang nerangake (ukara panjelas/ penerang) a. Ana uga kang luwih maju utawa modheren. Isine paragrap : piranti-piranti utawa alat kanggo tetanen lan olah tetanen iku ana sing tradisional lan modheren . gilingan pari.Tuladha: Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. kayata traktor. Saka tuladha paragrap iku bisa dikandhakake anane : 1. Ukara bakune : Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. 2. contone luku. Ana uga kang luwih maju utawa modheren kayata traktor. Ana kang tradhisional b. c. gilingan pari. lan sapanunggalane. kang digeret sapi utawa kebo. lan sapanunggalane.

.

bisa wong loro. . Menawa nonton siaran TV kang wujud wawancara. iku uga bisa diarani pacelathon sing wujude wawancara. telu utawa luwih.Pacelathon iku omong-omongan ing antarane wong siji lan sijine. nanging isine magepokan karo prekara tartemtu.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->