Risma Wijayanti 10 015 078 1B PGSD

BAB

1. Pidhato 2. Pewayangan 3. Tembang 4. Tembung 5.Geguritan 6. Apresiasi Budaya 7. Nulis Undangan (Ulem) 8. Ukara Baku lan Ukara panjelas

Pidhato
Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane, katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 2. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. 3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

4. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane. . Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 2.Jenis Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. 3.

Panutup  Njaluk pangapura manawa ana kaluputan matur nuwun amarga wis diparengake matur. .Bakuning Isi Pidhato Pambukaan  Salam  Ngaturaken rasa syukur  Panghormatan marang tamu Isi/ surasa  Bab kang pokok jumbuh karo tujuane pahargyan.

: Trapsila lan tata krama magepokan karo unggahungguhing basa. : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. Basa lan sastra :Bsa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake.Babagan Wong Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene: 1. Busana 2. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. . Swara : Sandhanga nyocogake karo kapreluwan lan acarane. 4. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. Subasita 3.

adhik-adhik klas 1-5 ingkang kula tresnani. saperlu nglajengaken pendhidhikan ing SLTP. Allah SWT.Tuladha Teks Pidhato Teks Pidhato ing acara “Perpisahan Klas VI” Atur Pamitan Wakil Klas 6 sing tamat: Assalamu’alaikum Wr Wb. sedaya kekirangan saha kalepatan anggen kula matur. Ingkang sampun maringi karahmatan saha kawilujengan. kanca-kanca klas 6 ingkang saweg suka gembira. Wekdal kula aturaken dhateng pranatacara. saengga kita sesarengan saget kempal manunggal ngawontenaken acara perpisahan siswa-siswi klas enem ingkang sampun saget kacekap. Wb. kepareng kula sakanca tansah nyuwun donga pamujinipun supados saged kasembadan menapa ingkang dados idham-idhaman kula sakanca kalihipun nyuwun agunging pangaksami sadaya kalepatan kula sakanca. Bismillahirahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil’alamiin. Langkung rumiyin. nyuwun pangapunten. Panjenenganipun Bapak/Ibu Kepala sekolah ingkang minulya! Bapak saha Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. saperlu dados badan wakilipun kanca klas 6 ingkang sakedhap malih badhe nilaraken SD riki. . amin! Salajengipun. ing salebetipun kula kaemong ing SD riki dhateng adhik-adhik klas 1-5 kula sakanca ugi nyuwun pangaputen. maringi lelintu amal kasaenan ingkang satrap kaliyan labuh lebetipun. tuwin Bapak Kepala Sekolah. Mugi-mugi awit saking kasaenanipun Bapak-Ibu. mangga sesarengan ngaturaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah SWT. matur nuwun. saha saget angaturaken agunging panuwun dhateng sadaya Bapak-Ibu Guru. Akhiripun. Wassalamu’alaikum Wr. Babagan menika sage kawujud amargi saking panggulawenthahipun Bapak saha Ibu Guru sadaya. Ingkang menika kula minangka wakil saking sadaya kanca klas enem kepareng ngaturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah SWT. keparenga kula nyuwun palilah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya.

.

PEWAYANGAN 1. Wayang Golek Yaiku Wayang kang digawe saka kayu kang dipetha wujud uwong. Wayang Kulit Yaiku Wayang kang digawe saka walulang. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana.    Jinising Wayang Wayang Wong Yaiku wayang kang paragane wong. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. njupu crita Damarwulan. .

b. Sang Hyang Antaboga : Kahyangan Sapta Pratala i. Sang Hyang Nagaraja : Kahyangan Sumur Jalatundha j. Dewa Lan Kahyangane Bathara Guru (Ratune para dewa) : Kahyangan Jung gringsaloka Bathara Endra : Kahyangan Endraloka Bathara Brama : Kahyangan Argadahana Bathara Kamajaya : Kahyangan Cakrakembang Bathara Wisnu : Kahyangan Ariloka Bathara Yamadipati : Kahyangan Yamaniloka Bethari Durga : Kahyangan Sentra Ganda Mayit h. g.2. d. f. Sang Hyang Wenang : Kahyangan Ondar-Andir Bawana . c. e. a.

Wisnu Murti. Jlitheng. Iki kanggone tembung. Pamadya. Permadi. lan sapanunggalane. Ari Murti.  Kresana : Narayana.  Janaka : Arjuna. . Endra Putra. Wresniwira. barang utawa jeneng wayang. Dadi dasanama iku menehi teges jeneng kang padha nganti sepuluh cacahe. Bratasena. Wijasena. nama kuwi jeneng.  Lan sapanungalane. Palguna. Jagal Bilawa.3. Narasinga. Dananjaya. Basudewaputra. Jlamprong. Wijanarko.  Werkudara : Bayu Seta. Kendhitatnala. Arya Panenggla. Tuladha babagan dasanama jeneng wayang. Sena. Margana. Padmanaba. Bayu Putra. Dasanama Jeneng Wayang Dasanama kuwi saka tembun dasa kang tegese sepuluh.

arjuna Nakula dan sadewa werkudara puntadewa .

.

TEMBANG Tembang Jawa iku ana 3 Warna : 1. Tembang Cilik (Tembang Macapat) a. Maskumambang g. Sinom k. Pangkur j. Asmaradana b. Megatruh h. Pocung . Gambuh e. Mijil i. Durma d. Kinanthi f. Dhandhanggula c.

Tembang Tengahan a. b. d.2. c. Balabak Girisa Jurudemung Wirangrong .

Pamularsih . Citramengeng b.3. Mintajiwa d. Tembang Gedhe a. Kusumastuti c.

Guru Gatra Guru gatra yaiku Cacahing gatra(larik)saben sapada (bait). Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon cacahing guru gatra ing tembang gambuh iku ana 5 gatra. yaiku : 1. .Ing tembang jawa ana pathokan-pathokan.

Guru Wilangan Guru wilangan yaiku cacahing wanda (ucap/ suku kata) saben sagatra (sak baris) Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (7 wanda) (10 wanda) (12 wanda) (8 wanda) (8 wanda) .2.

3. Guru Lagu Guru Lagu yaiku tibaning swara (vokal) ing pungkasaning gatra. Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (u) (u) (i) (u) (o) .

.

TEMBUNG  Tembung Saroja Tembung saroja diarani tembung majemuk yaiku tembung loro kang duweni teges padha didadekake siji (ora ngowoni tegese). Tuladha :  Atut runtut  Arum wangi  Budi pakarti  Campur bawur Tuladha ukara : Budi pakarti luhur tansah dilakoni. Gandane sabun kuwi arum wangi. .

Tembung Dwipurwa 3. Ing Bahasa Indonesia temung rangkep kuwi diarani kata ulang. Tembung Rangkep Tembung rangkep yaiku tembung sing diwaca kaping pindho. Tembung Dwiwasana . yaiku: 1. bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda. Tembung Dwilingga 2. Ana telu warna tembung rangkep.

Tembung dwilingga iki ana 3 warna:  Dwilingga padha swara Tuladha : Guru-guru Omah-omah Bocah-bocah  Dwilingga salin swara Tuladha : Mlaka-mlaku Wira-wiri Mrana-mrene  Dwilingga semu Tuladha : Ondhe-ondhe Untir-untir Undur-undur .1. Tembung DwiLingga Tembung Dwilingga yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho kabeh linggane.

Tembung Dwipurwa Tembung Dwipurwa yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing ngarep. Tuladha : Dedunung Jejupuk Lelumpuk .2.

Tembung Dwiwasana Tembung Dwiwasana yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing mburi.3. Tuladha : Cekakak Cengenges Celuluk .

.

mbrangkang lan bisa mlaku gagah Wong tuwamu tansah donga lan pasrah Marang gusti kang Maha Berkah Amrih uripmu titi tentrem bungah . Menawa nulis geguritan kudu nggatekake anane purwakanthi.GEGURITAN Geguritan kuwi ing Bahasa Indonesia diarani syair. Tuladha : Mituhuning Bocah Saka cilik sliramu kagulawentah Kawit digendhong. Geguritan kang temane budi pakarti. uga dicocogake antarane tema lan isine. isine kudu ngenami babagan budi pakarti. Saliyane iku.

Intonasi utawa dhuwur cendheke cara maca tembung. yaiku: 1.Carane maca geguritan padhaq karo kepiye maca puisi ing basa Indonesia. Gatekna lafal utawa pocapane sawenehing tembung ing geguritan kanthi cetha. 3. 2. Ngreteni anane obahing anggotane awak (diarani gesture) lan ekspresine anggone maca. .

.

Ing gamelan ana titi larase yaiku pelog lan slendro. Wujude gamelan yaiku : . Minangka pralambang saka seni tadisional wong Jawa.APRESIASI BUDAYA Gamelan kuwi mujudake tilarane para winasis.

 Kendang .

 Gong .

 Gender .

 Suling .

 Bonang .

.

.Layang Ulem yaiku layang kanggo ulem-ulem yen arep duwe gawe/ kegiatan lsp.

1 Desember 2010 Serat mugi katur panjenenganipun Bapak ……………………. .00 Mapan Acara : Ing dalemipun Bapak Sumarjo : Rembagan bab Pengetan dinten kamardikan Sarawuh panjenengan kula ngaturaken matur nuwun..Tuladha Undhangan Surakarta.………… Ing Yogyakarta Kula suwun karawuhan Bapak/ Ibu/ Panjengengan ing: Dinten : Minggu Pahing Tanggal : 5 Desember 2010 Wekdal : Jam 09.

.

Wacana iku kadadean saka pirang-pirang ukara kang kasusun ing paragraf. . Saben paragraf duwe ukara kang bakku (kalimat pokok/ utama= Bahasa Indonesia) lan ukara kang nerangake ukara baku (kalimat-kalimat panjelas).

Ukara bakune : Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. gilingan pari. c. Ana uga kang luwih maju utawa modheren kayata traktor.Tuladha: Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. lan sapanunggalane. contone luku. lan sapanunggalane. gilingan pari. Ana uga kang luwih maju utawa modheren. Saka tuladha paragrap iku bisa dikandhakake anane : 1. Ana kang tradhisional. kang digeret sapi utawa kebo. Ukara kang nerangake (ukara panjelas/ penerang) a. Ana kang tradhisional b. Isine paragrap : piranti-piranti utawa alat kanggo tetanen lan olah tetanen iku ana sing tradisional lan modheren . 2. kayata traktor.

.

telu utawa luwih. . Menawa nonton siaran TV kang wujud wawancara.Pacelathon iku omong-omongan ing antarane wong siji lan sijine. nanging isine magepokan karo prekara tartemtu. bisa wong loro. iku uga bisa diarani pacelathon sing wujude wawancara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful