P. 1
Bahasa Jawa Materi Kls 6

Bahasa Jawa Materi Kls 6

|Views: 295|Likes:
Dipublikasikan oleh Handri Edukomputer

More info:

Published by: Handri Edukomputer on Apr 17, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

Risma Wijayanti 10 015 078 1B PGSD

BAB

1. Pidhato 2. Pewayangan 3. Tembang 4. Tembung 5.Geguritan 6. Apresiasi Budaya 7. Nulis Undangan (Ulem) 8. Ukara Baku lan Ukara panjelas

Pidhato
Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane, katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 2. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. 3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe.Jenis Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 4. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. . 2. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

. Panutup  Njaluk pangapura manawa ana kaluputan matur nuwun amarga wis diparengake matur.Bakuning Isi Pidhato Pambukaan  Salam  Ngaturaken rasa syukur  Panghormatan marang tamu Isi/ surasa  Bab kang pokok jumbuh karo tujuane pahargyan.

4. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. Basa lan sastra :Bsa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake.Babagan Wong Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene: 1. Subasita 3. Busana 2. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. : Trapsila lan tata krama magepokan karo unggahungguhing basa. . Swara : Sandhanga nyocogake karo kapreluwan lan acarane.

sedaya kekirangan saha kalepatan anggen kula matur. Wassalamu’alaikum Wr. amin! Salajengipun. Wekdal kula aturaken dhateng pranatacara. Panjenenganipun Bapak/Ibu Kepala sekolah ingkang minulya! Bapak saha Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. keparenga kula nyuwun palilah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi awit saking kasaenanipun Bapak-Ibu. Bismillahirahmanirrahim. maringi lelintu amal kasaenan ingkang satrap kaliyan labuh lebetipun. saperlu dados badan wakilipun kanca klas 6 ingkang sakedhap malih badhe nilaraken SD riki. Ingkang menika kula minangka wakil saking sadaya kanca klas enem kepareng ngaturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah SWT. Langkung rumiyin. Alhamdulillahirabbil’alamiin. matur nuwun. mangga sesarengan ngaturaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah SWT. kanca-kanca klas 6 ingkang saweg suka gembira. Ingkang sampun maringi karahmatan saha kawilujengan. kepareng kula sakanca tansah nyuwun donga pamujinipun supados saged kasembadan menapa ingkang dados idham-idhaman kula sakanca kalihipun nyuwun agunging pangaksami sadaya kalepatan kula sakanca.Tuladha Teks Pidhato Teks Pidhato ing acara “Perpisahan Klas VI” Atur Pamitan Wakil Klas 6 sing tamat: Assalamu’alaikum Wr Wb. tuwin Bapak Kepala Sekolah. saha saget angaturaken agunging panuwun dhateng sadaya Bapak-Ibu Guru. saengga kita sesarengan saget kempal manunggal ngawontenaken acara perpisahan siswa-siswi klas enem ingkang sampun saget kacekap. Babagan menika sage kawujud amargi saking panggulawenthahipun Bapak saha Ibu Guru sadaya. ing salebetipun kula kaemong ing SD riki dhateng adhik-adhik klas 1-5 kula sakanca ugi nyuwun pangaputen. Akhiripun. saperlu nglajengaken pendhidhikan ing SLTP. nyuwun pangapunten. adhik-adhik klas 1-5 ingkang kula tresnani. Wb. Allah SWT. .

.

Wayang Golek Yaiku Wayang kang digawe saka kayu kang dipetha wujud uwong.PEWAYANGAN 1. njupu crita Damarwulan. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. .    Jinising Wayang Wayang Wong Yaiku wayang kang paragane wong. Wayang Kulit Yaiku Wayang kang digawe saka walulang. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana.

Sang Hyang Wenang : Kahyangan Ondar-Andir Bawana . d. c.2. e. Dewa Lan Kahyangane Bathara Guru (Ratune para dewa) : Kahyangan Jung gringsaloka Bathara Endra : Kahyangan Endraloka Bathara Brama : Kahyangan Argadahana Bathara Kamajaya : Kahyangan Cakrakembang Bathara Wisnu : Kahyangan Ariloka Bathara Yamadipati : Kahyangan Yamaniloka Bethari Durga : Kahyangan Sentra Ganda Mayit h. Sang Hyang Antaboga : Kahyangan Sapta Pratala i. b. g. f. Sang Hyang Nagaraja : Kahyangan Sumur Jalatundha j. a.

Endra Putra. Wijasena. Bratasena.3. Dasanama Jeneng Wayang Dasanama kuwi saka tembun dasa kang tegese sepuluh. Iki kanggone tembung. Tuladha babagan dasanama jeneng wayang. Dadi dasanama iku menehi teges jeneng kang padha nganti sepuluh cacahe. Palguna. Margana. Bayu Putra.  Kresana : Narayana. Padmanaba.  Lan sapanungalane. Jlitheng.  Janaka : Arjuna. Wresniwira. . nama kuwi jeneng. lan sapanunggalane.  Werkudara : Bayu Seta. Wisnu Murti. Pamadya. Kendhitatnala. Basudewaputra. Sena. Narasinga. barang utawa jeneng wayang. Wijanarko. Arya Panenggla. Jlamprong. Jagal Bilawa. Dananjaya. Ari Murti. Permadi.

arjuna Nakula dan sadewa werkudara puntadewa .

.

Pocung . Mijil i. Durma d. Kinanthi f. Tembang Cilik (Tembang Macapat) a. Megatruh h. Sinom k. Maskumambang g. Asmaradana b. Gambuh e. Pangkur j.TEMBANG Tembang Jawa iku ana 3 Warna : 1. Dhandhanggula c.

2. d. c. Tembang Tengahan a. b. Balabak Girisa Jurudemung Wirangrong .

Tembang Gedhe a. Pamularsih . Kusumastuti c. Citramengeng b.3. Mintajiwa d.

.Ing tembang jawa ana pathokan-pathokan. Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon cacahing guru gatra ing tembang gambuh iku ana 5 gatra. Guru Gatra Guru gatra yaiku Cacahing gatra(larik)saben sapada (bait). yaiku : 1.

Guru Wilangan Guru wilangan yaiku cacahing wanda (ucap/ suku kata) saben sagatra (sak baris) Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (7 wanda) (10 wanda) (12 wanda) (8 wanda) (8 wanda) .2.

3. Guru Lagu Guru Lagu yaiku tibaning swara (vokal) ing pungkasaning gatra. Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (u) (u) (i) (u) (o) .

.

Tuladha :  Atut runtut  Arum wangi  Budi pakarti  Campur bawur Tuladha ukara : Budi pakarti luhur tansah dilakoni. . Gandane sabun kuwi arum wangi.TEMBUNG  Tembung Saroja Tembung saroja diarani tembung majemuk yaiku tembung loro kang duweni teges padha didadekake siji (ora ngowoni tegese).

Ana telu warna tembung rangkep. yaiku: 1. Tembung Rangkep Tembung rangkep yaiku tembung sing diwaca kaping pindho. Tembung Dwilingga 2. Ing Bahasa Indonesia temung rangkep kuwi diarani kata ulang. bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda. Tembung Dwiwasana . Tembung Dwipurwa 3.

Tembung dwilingga iki ana 3 warna:  Dwilingga padha swara Tuladha : Guru-guru Omah-omah Bocah-bocah  Dwilingga salin swara Tuladha : Mlaka-mlaku Wira-wiri Mrana-mrene  Dwilingga semu Tuladha : Ondhe-ondhe Untir-untir Undur-undur .1. Tembung DwiLingga Tembung Dwilingga yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho kabeh linggane.

2. Tuladha : Dedunung Jejupuk Lelumpuk . Tembung Dwipurwa Tembung Dwipurwa yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing ngarep.

Tuladha : Cekakak Cengenges Celuluk . Tembung Dwiwasana Tembung Dwiwasana yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing mburi.3.

.

Tuladha : Mituhuning Bocah Saka cilik sliramu kagulawentah Kawit digendhong. Saliyane iku. mbrangkang lan bisa mlaku gagah Wong tuwamu tansah donga lan pasrah Marang gusti kang Maha Berkah Amrih uripmu titi tentrem bungah . isine kudu ngenami babagan budi pakarti. Menawa nulis geguritan kudu nggatekake anane purwakanthi. uga dicocogake antarane tema lan isine.GEGURITAN Geguritan kuwi ing Bahasa Indonesia diarani syair. Geguritan kang temane budi pakarti.

Carane maca geguritan padhaq karo kepiye maca puisi ing basa Indonesia. 2. Gatekna lafal utawa pocapane sawenehing tembung ing geguritan kanthi cetha. Intonasi utawa dhuwur cendheke cara maca tembung. . yaiku: 1. 3. Ngreteni anane obahing anggotane awak (diarani gesture) lan ekspresine anggone maca.

.

Minangka pralambang saka seni tadisional wong Jawa. Wujude gamelan yaiku : .APRESIASI BUDAYA Gamelan kuwi mujudake tilarane para winasis. Ing gamelan ana titi larase yaiku pelog lan slendro.

 Kendang .

 Gong .

 Gender .

 Suling .

 Bonang .

.

Layang Ulem yaiku layang kanggo ulem-ulem yen arep duwe gawe/ kegiatan lsp. .

Tuladha Undhangan Surakarta. 1 Desember 2010 Serat mugi katur panjenenganipun Bapak …………………….………… Ing Yogyakarta Kula suwun karawuhan Bapak/ Ibu/ Panjengengan ing: Dinten : Minggu Pahing Tanggal : 5 Desember 2010 Wekdal : Jam 09..00 Mapan Acara : Ing dalemipun Bapak Sumarjo : Rembagan bab Pengetan dinten kamardikan Sarawuh panjenengan kula ngaturaken matur nuwun. .

.

.Wacana iku kadadean saka pirang-pirang ukara kang kasusun ing paragraf. Saben paragraf duwe ukara kang bakku (kalimat pokok/ utama= Bahasa Indonesia) lan ukara kang nerangake ukara baku (kalimat-kalimat panjelas).

2. Ana kang tradhisional. Ukara bakune : Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. Ana kang tradhisional b. lan sapanunggalane. gilingan pari. kang digeret sapi utawa kebo. kayata traktor. Ana uga kang luwih maju utawa modheren kayata traktor. Saka tuladha paragrap iku bisa dikandhakake anane : 1. lan sapanunggalane. Isine paragrap : piranti-piranti utawa alat kanggo tetanen lan olah tetanen iku ana sing tradisional lan modheren . c. Ana uga kang luwih maju utawa modheren. Ukara kang nerangake (ukara panjelas/ penerang) a.Tuladha: Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. contone luku. gilingan pari.

.

telu utawa luwih. .Pacelathon iku omong-omongan ing antarane wong siji lan sijine. nanging isine magepokan karo prekara tartemtu. Menawa nonton siaran TV kang wujud wawancara. iku uga bisa diarani pacelathon sing wujude wawancara. bisa wong loro.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->