Risma Wijayanti 10 015 078 1B PGSD

BAB

1. Pidhato 2. Pewayangan 3. Tembang 4. Tembung 5.Geguritan 6. Apresiasi Budaya 7. Nulis Undangan (Ulem) 8. Ukara Baku lan Ukara panjelas

Pidhato
Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane, katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 2. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. 3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

3.Jenis Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. 2. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 4. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. . Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

Panutup  Njaluk pangapura manawa ana kaluputan matur nuwun amarga wis diparengake matur.Bakuning Isi Pidhato Pambukaan  Salam  Ngaturaken rasa syukur  Panghormatan marang tamu Isi/ surasa  Bab kang pokok jumbuh karo tujuane pahargyan. .

Subasita 3. : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. Busana 2. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. : Trapsila lan tata krama magepokan karo unggahungguhing basa. Basa lan sastra :Bsa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake.Babagan Wong Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene: 1. 4. . katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. Swara : Sandhanga nyocogake karo kapreluwan lan acarane.

Bismillahirahmanirrahim. ing salebetipun kula kaemong ing SD riki dhateng adhik-adhik klas 1-5 kula sakanca ugi nyuwun pangaputen. Wekdal kula aturaken dhateng pranatacara. Ingkang sampun maringi karahmatan saha kawilujengan. Akhiripun. kepareng kula sakanca tansah nyuwun donga pamujinipun supados saged kasembadan menapa ingkang dados idham-idhaman kula sakanca kalihipun nyuwun agunging pangaksami sadaya kalepatan kula sakanca. Mugi-mugi awit saking kasaenanipun Bapak-Ibu. Alhamdulillahirabbil’alamiin. amin! Salajengipun.Tuladha Teks Pidhato Teks Pidhato ing acara “Perpisahan Klas VI” Atur Pamitan Wakil Klas 6 sing tamat: Assalamu’alaikum Wr Wb. saperlu nglajengaken pendhidhikan ing SLTP. Babagan menika sage kawujud amargi saking panggulawenthahipun Bapak saha Ibu Guru sadaya. Wb. Langkung rumiyin. sedaya kekirangan saha kalepatan anggen kula matur. adhik-adhik klas 1-5 ingkang kula tresnani. saperlu dados badan wakilipun kanca klas 6 ingkang sakedhap malih badhe nilaraken SD riki. tuwin Bapak Kepala Sekolah. nyuwun pangapunten. Wassalamu’alaikum Wr. kanca-kanca klas 6 ingkang saweg suka gembira. maringi lelintu amal kasaenan ingkang satrap kaliyan labuh lebetipun. saengga kita sesarengan saget kempal manunggal ngawontenaken acara perpisahan siswa-siswi klas enem ingkang sampun saget kacekap. Ingkang menika kula minangka wakil saking sadaya kanca klas enem kepareng ngaturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah SWT. Allah SWT. . saha saget angaturaken agunging panuwun dhateng sadaya Bapak-Ibu Guru. matur nuwun. Panjenenganipun Bapak/Ibu Kepala sekolah ingkang minulya! Bapak saha Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. keparenga kula nyuwun palilah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. mangga sesarengan ngaturaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah SWT.

.

   Jinising Wayang Wayang Wong Yaiku wayang kang paragane wong. Wayang Golek Yaiku Wayang kang digawe saka kayu kang dipetha wujud uwong.PEWAYANGAN 1. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. Wayang Kulit Yaiku Wayang kang digawe saka walulang. . njupuk crita Mahabarata lan Ramayana. njupu crita Damarwulan.

Sang Hyang Antaboga : Kahyangan Sapta Pratala i. g. e. c.2. b. a. d. Sang Hyang Nagaraja : Kahyangan Sumur Jalatundha j. f. Sang Hyang Wenang : Kahyangan Ondar-Andir Bawana . Dewa Lan Kahyangane Bathara Guru (Ratune para dewa) : Kahyangan Jung gringsaloka Bathara Endra : Kahyangan Endraloka Bathara Brama : Kahyangan Argadahana Bathara Kamajaya : Kahyangan Cakrakembang Bathara Wisnu : Kahyangan Ariloka Bathara Yamadipati : Kahyangan Yamaniloka Bethari Durga : Kahyangan Sentra Ganda Mayit h.

Sena. Padmanaba. Dasanama Jeneng Wayang Dasanama kuwi saka tembun dasa kang tegese sepuluh. Dadi dasanama iku menehi teges jeneng kang padha nganti sepuluh cacahe. Palguna. barang utawa jeneng wayang. Jlamprong. Wresniwira. Jagal Bilawa.  Janaka : Arjuna. Iki kanggone tembung. Permadi. Arya Panenggla. lan sapanunggalane. Wisnu Murti. Jlitheng. . Endra Putra. Bayu Putra.  Kresana : Narayana. Dananjaya.  Lan sapanungalane.3. Bratasena. Basudewaputra. nama kuwi jeneng. Tuladha babagan dasanama jeneng wayang. Margana. Narasinga.  Werkudara : Bayu Seta. Ari Murti. Wijanarko. Wijasena. Pamadya. Kendhitatnala.

arjuna Nakula dan sadewa werkudara puntadewa .

.

Pangkur j. Maskumambang g. Gambuh e. Asmaradana b. Tembang Cilik (Tembang Macapat) a. Megatruh h. Sinom k. Mijil i. Durma d. Kinanthi f.TEMBANG Tembang Jawa iku ana 3 Warna : 1. Dhandhanggula c. Pocung .

d.2. b. Tembang Tengahan a. c. Balabak Girisa Jurudemung Wirangrong .

3. Kusumastuti c. Mintajiwa d. Pamularsih . Citramengeng b. Tembang Gedhe a.

Guru Gatra Guru gatra yaiku Cacahing gatra(larik)saben sapada (bait). . yaiku : 1.Ing tembang jawa ana pathokan-pathokan. Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon cacahing guru gatra ing tembang gambuh iku ana 5 gatra.

Guru Wilangan Guru wilangan yaiku cacahing wanda (ucap/ suku kata) saben sagatra (sak baris) Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (7 wanda) (10 wanda) (12 wanda) (8 wanda) (8 wanda) .2.

Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (u) (u) (i) (u) (o) . Guru Lagu Guru Lagu yaiku tibaning swara (vokal) ing pungkasaning gatra.3.

.

TEMBUNG  Tembung Saroja Tembung saroja diarani tembung majemuk yaiku tembung loro kang duweni teges padha didadekake siji (ora ngowoni tegese). Gandane sabun kuwi arum wangi. Tuladha :  Atut runtut  Arum wangi  Budi pakarti  Campur bawur Tuladha ukara : Budi pakarti luhur tansah dilakoni. .

Ana telu warna tembung rangkep. yaiku: 1. Tembung Rangkep Tembung rangkep yaiku tembung sing diwaca kaping pindho. bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda. Tembung Dwilingga 2. Tembung Dwiwasana . Ing Bahasa Indonesia temung rangkep kuwi diarani kata ulang. Tembung Dwipurwa 3.

Tembung DwiLingga Tembung Dwilingga yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho kabeh linggane. Tembung dwilingga iki ana 3 warna:  Dwilingga padha swara Tuladha : Guru-guru Omah-omah Bocah-bocah  Dwilingga salin swara Tuladha : Mlaka-mlaku Wira-wiri Mrana-mrene  Dwilingga semu Tuladha : Ondhe-ondhe Untir-untir Undur-undur .1.

2. Tuladha : Dedunung Jejupuk Lelumpuk . Tembung Dwipurwa Tembung Dwipurwa yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing ngarep.

Tembung Dwiwasana Tembung Dwiwasana yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing mburi.3. Tuladha : Cekakak Cengenges Celuluk .

.

isine kudu ngenami babagan budi pakarti. Menawa nulis geguritan kudu nggatekake anane purwakanthi. Tuladha : Mituhuning Bocah Saka cilik sliramu kagulawentah Kawit digendhong.GEGURITAN Geguritan kuwi ing Bahasa Indonesia diarani syair. mbrangkang lan bisa mlaku gagah Wong tuwamu tansah donga lan pasrah Marang gusti kang Maha Berkah Amrih uripmu titi tentrem bungah . uga dicocogake antarane tema lan isine. Geguritan kang temane budi pakarti. Saliyane iku.

2. . yaiku: 1.Carane maca geguritan padhaq karo kepiye maca puisi ing basa Indonesia. Gatekna lafal utawa pocapane sawenehing tembung ing geguritan kanthi cetha. Intonasi utawa dhuwur cendheke cara maca tembung. 3. Ngreteni anane obahing anggotane awak (diarani gesture) lan ekspresine anggone maca.

.

Ing gamelan ana titi larase yaiku pelog lan slendro. Wujude gamelan yaiku : .APRESIASI BUDAYA Gamelan kuwi mujudake tilarane para winasis. Minangka pralambang saka seni tadisional wong Jawa.

 Kendang .

 Gong .

 Gender .

 Suling .

 Bonang .

.

Layang Ulem yaiku layang kanggo ulem-ulem yen arep duwe gawe/ kegiatan lsp. .

00 Mapan Acara : Ing dalemipun Bapak Sumarjo : Rembagan bab Pengetan dinten kamardikan Sarawuh panjenengan kula ngaturaken matur nuwun. 1 Desember 2010 Serat mugi katur panjenenganipun Bapak …………………….………… Ing Yogyakarta Kula suwun karawuhan Bapak/ Ibu/ Panjengengan ing: Dinten : Minggu Pahing Tanggal : 5 Desember 2010 Wekdal : Jam 09. ..Tuladha Undhangan Surakarta.

.

Wacana iku kadadean saka pirang-pirang ukara kang kasusun ing paragraf. . Saben paragraf duwe ukara kang bakku (kalimat pokok/ utama= Bahasa Indonesia) lan ukara kang nerangake ukara baku (kalimat-kalimat panjelas).

contone luku. Ana kang tradhisional. Isine paragrap : piranti-piranti utawa alat kanggo tetanen lan olah tetanen iku ana sing tradisional lan modheren . Ukara bakune : Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. Saka tuladha paragrap iku bisa dikandhakake anane : 1. kayata traktor. kang digeret sapi utawa kebo. c. gilingan pari. gilingan pari. Ukara kang nerangake (ukara panjelas/ penerang) a.Tuladha: Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. Ana kang tradhisional b. Ana uga kang luwih maju utawa modheren kayata traktor. Ana uga kang luwih maju utawa modheren. lan sapanunggalane. lan sapanunggalane. 2.

.

. bisa wong loro. telu utawa luwih.Pacelathon iku omong-omongan ing antarane wong siji lan sijine. nanging isine magepokan karo prekara tartemtu. iku uga bisa diarani pacelathon sing wujude wawancara. Menawa nonton siaran TV kang wujud wawancara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful