Risma Wijayanti 10 015 078 1B PGSD

BAB

1. Pidhato 2. Pewayangan 3. Tembang 4. Tembung 5.Geguritan 6. Apresiasi Budaya 7. Nulis Undangan (Ulem) 8. Ukara Baku lan Ukara panjelas

Pidhato
Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1. Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane, katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 2. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. 3. Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. 4. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga.

Swara : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. Basa lan sastra : Basa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. . Busana : Sandhangan nyocogake karo kapreluwan lan acarane. Suba sita : trapsila lan tata krama magepokan karo unggah-ungguhing basa. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. 2. katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. 3. 4.Jenis Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarep e wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene : 1.

Bakuning Isi Pidhato Pambukaan  Salam  Ngaturaken rasa syukur  Panghormatan marang tamu Isi/ surasa  Bab kang pokok jumbuh karo tujuane pahargyan. Panutup  Njaluk pangapura manawa ana kaluputan matur nuwun amarga wis diparengake matur. .

Basa lan sastra :Bsa kang digunakake prasaja lan bisa ditampa lan dingreteni wong kang ngrungokake. Uga menawa bisa nganggo basa rinengga. : Pocapan sing cetha lan bisa kaprungu kabeh wong kang ngrungokake lan ora digawe-gawe. . katon merbawani nanging sing prasaja ora neka-neka. Swara : Sandhanga nyocogake karo kapreluwan lan acarane. Subasita 3.Babagan Wong Pidhato Pidhato iku medharake prekara tartemtu ana ing ngarepe wong akeh kanthi nggatekake babagan kaya dene: 1. 4. Busana 2. : Trapsila lan tata krama magepokan karo unggahungguhing basa.

saengga kita sesarengan saget kempal manunggal ngawontenaken acara perpisahan siswa-siswi klas enem ingkang sampun saget kacekap. Babagan menika sage kawujud amargi saking panggulawenthahipun Bapak saha Ibu Guru sadaya. . adhik-adhik klas 1-5 ingkang kula tresnani. Mugi-mugi awit saking kasaenanipun Bapak-Ibu. sedaya kekirangan saha kalepatan anggen kula matur. Ingkang menika kula minangka wakil saking sadaya kanca klas enem kepareng ngaturaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah SWT. Ingkang sampun maringi karahmatan saha kawilujengan. Wb. kanca-kanca klas 6 ingkang saweg suka gembira.Tuladha Teks Pidhato Teks Pidhato ing acara “Perpisahan Klas VI” Atur Pamitan Wakil Klas 6 sing tamat: Assalamu’alaikum Wr Wb. Alhamdulillahirabbil’alamiin. Wekdal kula aturaken dhateng pranatacara. Wassalamu’alaikum Wr. kepareng kula sakanca tansah nyuwun donga pamujinipun supados saged kasembadan menapa ingkang dados idham-idhaman kula sakanca kalihipun nyuwun agunging pangaksami sadaya kalepatan kula sakanca. Allah SWT. saperlu dados badan wakilipun kanca klas 6 ingkang sakedhap malih badhe nilaraken SD riki. tuwin Bapak Kepala Sekolah. amin! Salajengipun. ing salebetipun kula kaemong ing SD riki dhateng adhik-adhik klas 1-5 kula sakanca ugi nyuwun pangaputen. keparenga kula nyuwun palilah sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Langkung rumiyin. nyuwun pangapunten. saperlu nglajengaken pendhidhikan ing SLTP. maringi lelintu amal kasaenan ingkang satrap kaliyan labuh lebetipun. saha saget angaturaken agunging panuwun dhateng sadaya Bapak-Ibu Guru. mangga sesarengan ngaturaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Allah SWT. Panjenenganipun Bapak/Ibu Kepala sekolah ingkang minulya! Bapak saha Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Bismillahirahmanirrahim. matur nuwun. Akhiripun.

.

Wayang Golek Yaiku Wayang kang digawe saka kayu kang dipetha wujud uwong. .PEWAYANGAN 1. Wayang Kulit Yaiku Wayang kang digawe saka walulang. njupu crita Damarwulan. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana.    Jinising Wayang Wayang Wong Yaiku wayang kang paragane wong. njupuk crita Mahabarata lan Ramayana.

d. b. Sang Hyang Nagaraja : Kahyangan Sumur Jalatundha j. a. f. Dewa Lan Kahyangane Bathara Guru (Ratune para dewa) : Kahyangan Jung gringsaloka Bathara Endra : Kahyangan Endraloka Bathara Brama : Kahyangan Argadahana Bathara Kamajaya : Kahyangan Cakrakembang Bathara Wisnu : Kahyangan Ariloka Bathara Yamadipati : Kahyangan Yamaniloka Bethari Durga : Kahyangan Sentra Ganda Mayit h.2. e. g. Sang Hyang Antaboga : Kahyangan Sapta Pratala i. c. Sang Hyang Wenang : Kahyangan Ondar-Andir Bawana .

lan sapanunggalane. Sena. Padmanaba. Margana. Wijanarko. Iki kanggone tembung. Palguna. Narasinga. Dananjaya. Dadi dasanama iku menehi teges jeneng kang padha nganti sepuluh cacahe. Kendhitatnala. Bayu Putra. nama kuwi jeneng. Ari Murti. Wijasena. Jlitheng. Wresniwira.  Lan sapanungalane.  Werkudara : Bayu Seta. Dasanama Jeneng Wayang Dasanama kuwi saka tembun dasa kang tegese sepuluh. Tuladha babagan dasanama jeneng wayang. Endra Putra. Pamadya. Jlamprong.  Janaka : Arjuna. Arya Panenggla. Bratasena. Wisnu Murti. Permadi. . Basudewaputra. barang utawa jeneng wayang.  Kresana : Narayana.3. Jagal Bilawa.

arjuna Nakula dan sadewa werkudara puntadewa .

.

Pangkur j. Tembang Cilik (Tembang Macapat) a. Gambuh e. Dhandhanggula c. Maskumambang g. Durma d. Megatruh h. Mijil i.TEMBANG Tembang Jawa iku ana 3 Warna : 1. Asmaradana b. Pocung . Sinom k. Kinanthi f.

Balabak Girisa Jurudemung Wirangrong . b. c.2. Tembang Tengahan a. d.

Pamularsih . Citramengeng b. Kusumastuti c. Mintajiwa d.3. Tembang Gedhe a.

Guru Gatra Guru gatra yaiku Cacahing gatra(larik)saben sapada (bait). yaiku : 1. . Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon cacahing guru gatra ing tembang gambuh iku ana 5 gatra.Ing tembang jawa ana pathokan-pathokan.

Guru Wilangan Guru wilangan yaiku cacahing wanda (ucap/ suku kata) saben sagatra (sak baris) Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (7 wanda) (10 wanda) (12 wanda) (8 wanda) (8 wanda) .2.

Guru Lagu Guru Lagu yaiku tibaning swara (vokal) ing pungkasaning gatra.3. Tuladha: Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa kapatuh kapatuh pan dadi awon (u) (u) (i) (u) (o) .

.

TEMBUNG  Tembung Saroja Tembung saroja diarani tembung majemuk yaiku tembung loro kang duweni teges padha didadekake siji (ora ngowoni tegese). Tuladha :  Atut runtut  Arum wangi  Budi pakarti  Campur bawur Tuladha ukara : Budi pakarti luhur tansah dilakoni. . Gandane sabun kuwi arum wangi.

Ana telu warna tembung rangkep. Tembung Dwipurwa 3. bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda. Tembung Rangkep Tembung rangkep yaiku tembung sing diwaca kaping pindho. Ing Bahasa Indonesia temung rangkep kuwi diarani kata ulang. Tembung Dwiwasana . Tembung Dwilingga 2. yaiku: 1.

1. Tembung DwiLingga Tembung Dwilingga yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho kabeh linggane. Tembung dwilingga iki ana 3 warna:  Dwilingga padha swara Tuladha : Guru-guru Omah-omah Bocah-bocah  Dwilingga salin swara Tuladha : Mlaka-mlaku Wira-wiri Mrana-mrene  Dwilingga semu Tuladha : Ondhe-ondhe Untir-untir Undur-undur .

Tembung Dwipurwa Tembung Dwipurwa yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing ngarep. Tuladha : Dedunung Jejupuk Lelumpuk .2.

Tuladha : Cekakak Cengenges Celuluk .3. Tembung Dwiwasana Tembung Dwiwasana yaiku tembung-tembung sing diwaca kaping pindho mung wanda sing mburi.

.

Menawa nulis geguritan kudu nggatekake anane purwakanthi. mbrangkang lan bisa mlaku gagah Wong tuwamu tansah donga lan pasrah Marang gusti kang Maha Berkah Amrih uripmu titi tentrem bungah . Tuladha : Mituhuning Bocah Saka cilik sliramu kagulawentah Kawit digendhong. uga dicocogake antarane tema lan isine. Saliyane iku. isine kudu ngenami babagan budi pakarti.GEGURITAN Geguritan kuwi ing Bahasa Indonesia diarani syair. Geguritan kang temane budi pakarti.

Intonasi utawa dhuwur cendheke cara maca tembung. yaiku: 1.Carane maca geguritan padhaq karo kepiye maca puisi ing basa Indonesia. 3. . 2. Ngreteni anane obahing anggotane awak (diarani gesture) lan ekspresine anggone maca. Gatekna lafal utawa pocapane sawenehing tembung ing geguritan kanthi cetha.

.

Ing gamelan ana titi larase yaiku pelog lan slendro. Minangka pralambang saka seni tadisional wong Jawa.APRESIASI BUDAYA Gamelan kuwi mujudake tilarane para winasis. Wujude gamelan yaiku : .

 Kendang .

 Gong .

 Gender .

 Suling .

 Bonang .

.

Layang Ulem yaiku layang kanggo ulem-ulem yen arep duwe gawe/ kegiatan lsp. .

1 Desember 2010 Serat mugi katur panjenenganipun Bapak ……………………. .Tuladha Undhangan Surakarta..………… Ing Yogyakarta Kula suwun karawuhan Bapak/ Ibu/ Panjengengan ing: Dinten : Minggu Pahing Tanggal : 5 Desember 2010 Wekdal : Jam 09.00 Mapan Acara : Ing dalemipun Bapak Sumarjo : Rembagan bab Pengetan dinten kamardikan Sarawuh panjenengan kula ngaturaken matur nuwun.

.

Wacana iku kadadean saka pirang-pirang ukara kang kasusun ing paragraf. . Saben paragraf duwe ukara kang bakku (kalimat pokok/ utama= Bahasa Indonesia) lan ukara kang nerangake ukara baku (kalimat-kalimat panjelas).

Isine paragrap : piranti-piranti utawa alat kanggo tetanen lan olah tetanen iku ana sing tradisional lan modheren . Ukara kang nerangake (ukara panjelas/ penerang) a. lan sapanunggalane. gilingan pari. lan sapanunggalane. Ukara bakune : Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. kang digeret sapi utawa kebo. 2. contone luku. kayata traktor. Ana kang tradhisional.Tuladha: Akeh piranti kanggo nggarap sawah lan olah tetanen. Saka tuladha paragrap iku bisa dikandhakake anane : 1. c. Ana uga kang luwih maju utawa modheren. Ana kang tradhisional b. gilingan pari. Ana uga kang luwih maju utawa modheren kayata traktor.

.

telu utawa luwih. bisa wong loro. nanging isine magepokan karo prekara tartemtu. iku uga bisa diarani pacelathon sing wujude wawancara.Pacelathon iku omong-omongan ing antarane wong siji lan sijine. . Menawa nonton siaran TV kang wujud wawancara.