Anda di halaman 1dari 11

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

NAMA: NOR ADILAWATI BINTI SULIMAN NO.MATRIKS: LP111033 NO.KAD PENGENALAN: 820130-01-6136 SUBJEK:SEKOLAH DAN MASYARAKAT KOD SUBJEK: KPS 4043(02) PENSYARAH: ENCIK SHAHRIN BIN HASHIM

MOBILITI SOSIAL
PENGERTIAN/DEFINISI Menurut Paul B. Horton, mobiliti sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari status yang satu ke status yang lainnya. Sementara menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobiliti sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial iaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial merangkumi sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.

Konsep mobiliti sosial merupakan satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. Perubahan ini boleh jadi pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peranan individu atau kelompok tersebut.
1

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Mobiliti sosial berkait rapat dengan struktur sosial sesuatu masyarakat. Dalam sistem yang lebih terbuka, peluang untuk mobiliti sosial juga adalah lebih terbuka. Sebaliknya pula, dalam sistem tertutup seperti dalam sistem kasta yang bercorak tradisi, mobiliti sosial jarang sekali berlaku. Dalam dunia moden, kebanyakkan masyarakat berupaya melakukan mobiliti sosial. Apabila tingkat mobiliti sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial berbeza, mereka yakin bahawa hal tersebut akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan memungkinkan mereka membuat sesuatu yang dirasakan kena dan sesuai dengan jiwa mereka. Mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bila tingkat mobiliti sosial rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terkukung dalam status nenek moyang mereka. Mereka hidup dalam kelas sosial tertutup. Mobiliti sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka kerana lebih memungkinkan untuk berpindah status. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit. Contohnya, masyarakat feudal atau pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Bagi masyarakat dalam sistem kasta, apabila seseorang dilahirkan dari kasta yang paling rendah maka ia tetap berada pada kasta yang rendah untuk selamanya. Dia tidak mungkin dapat pindah ke kasta yang lebih tinggi, meskipun ia memiliki kemampuan atau kekayaan. Ini kerana yang menjadi kriteria stratifikasi adalah keturunan.Oleh itu, tidak terjadi gerak sosial dari status satu ke status lain yang lebih tinggi. Secara umum, mobiliti sosial dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

Perubahan taraf hidup tidak menukar status seseorang secara

Peningkatan dalam pendapatan atau pencapaian

automatik, tetapi menyebabkan peningkatan dalam taraf hidup seseorang. Contoh: Seorang pegawai peringkat rendah, telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus cawangan,dan sekaligus gaji dan pendapatannya juga bertambah. Status sosialnya di kalangan masyarakat tidak dapat dikatakan naik apabila ia tidak mengubah taraf hidupnya,contohnya jika dia memutuskan untuk tetap hidup sederhana seperti ketika ia menjadi pegawai rendah.
2

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Perkahwinan

Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui perkahwinan. Contoh: Seseorang wanita yang berasal dari keluarga sangat sederhana berkahwin dengan seorang lelaki dari keluarga kaya dandihormati oleh masyarakat. Perkahwinan ini dapat menaikkan status wanita tersebut.

Perubahan tempat tinggal

Tempat tinggal atau rumah kediaman juga boleh menaikkan status sosial seseorang.Contohnya jika dia berpindah dari rumah lama yang kecil ke rumah baru yang besar dan cantik, atau pun mengubah suai rumah sedia ada menjadi sebuah rumah bangle yang tersergam indah dan cantik dipandang.Ini secara tidak langsung meningkatkan taraf sosial dirinya.

Perubahan tingkah laku

Bagi menaikkan taraf sosial seseorang akan berusaha mengubah tingkah laku.Malahan juga penampilan, cara berpakaian, cara dia membawa diri dikalangan masyarakat juga akan diusahakan agar dapat dipandang tinggi. Contoh: Supaya dilihat dari kelas atasan, seseorang sanggup menjaga penampilannya sehabis baik, memakai pakaian yang mahal-mahal dan cantik-cantik dengan tujuan orang akan memandang tinggi dan hormat kepadanya.

Perubahan nama

Dalam suatu masyarakat, sebuah nama membawa maksud dan menunjukkan tingkat dan taraf seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang mempunyai pangkal nama tertentu pastinya dari kelas sosial yang tinggi. Contoh: Di kalangan masyarakat negara kita sendiri, mereka yang berketurunan tertentu masingmasing mempunyai pangkal nama yang membawa gelaran tertentu.Contohnya Syed, Tun, tengku
3

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

dan Tuan. Begitu juga dengan mereka yang mendapat gelaran darjah-darjah penganugerahan seperti Dato, Tan Sri dan sebagainya.

Faktor-faktor penghalang mobiliti sosial


Ada beberapa faktor penting yang menjadi penghalang mobiliti sosial.Antaranya;

Perbezaan kelas rasial/kaum, seperti yang terjadi di Afrika Selatan pada masa lalu, dimana masyarakat kulit putih menguasai keseluruhan Negara terutamanya pemerintaahn dan meminggirkan warga kulit hitam. Sistem ini disebut Apharteid dan dianggap berakhir apabila Nelson Mandela, seorang kulit hitam, terpilih menjadi presiden Afrika Selatan

Agama, seperti yang terjadi di India yang menggunakan sistem kasta. Diskriminasi Kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobiliti ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya had dalam suatu organisasi tertentu dengan pelbagai syarat dan ketentuan, dan akhirnya hanya mereka yang berkemampuan memperolehinya.Ia juga disebut kerenah birokrasi.

Kemiskinan Faktor yang selalu menghalang ramai orang untuk berubah kelas sosial.

Contoh: Seorang remaja membuat keputusan tidak mahu melanjutkan pelajarannya ke pringkat yang lebih tinggi kerana ingin bekerja membantu orang tuanya menyekolahkan adik-adik biarpun dia mempunyai kelulusan yang memberangsangkan.

Perbezaan gender dalam masyarakat juga mempunyai pengaruh dalam menentukan sosial mobiliti seseorang

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Beberapa bentuk mobiliti sosial

Mobiliti sosial horizontal

Mobiliti horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang setaraf. Tidak terjadi perubahan taraf seseorang dalam mobiliti sosialnya. Contoh: Abraham seorang warganegara Amerika Syarikat, menukar kewarganegaraannya kepada kewarganegaraan Malaysia, dalam hal ini mobiliti sosial Abraham dipanggil mobiliti sosial horizontal kerana gerak yang dilakukan oleh Abraham tidak mengubah status sosialnya.

Mobiliti sosial vertikal


Mobiliti sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sataraf atau sedarjat. Sesuai dengan arahnya, mobiliti sosial vertikal terbahagi, mobiliti vertikal ke atas (social climbing) dan mobilitas sosial vertikal ke bawah (social sinking)

Mobiliti vertikal ke atas (Social climbing)


Mobiliti vertikal ke atas atau social climbing mempunyai dua bentuk yang utama

Peningkatan dalam kedudukan atau taraf. Seseorang dari taraf yag rendah masuk ketaraf yang lebih tinggi.

Contoh: Cikgu Ishak adalah seorang guru pakar Sejarah di sebuah sekolah menengah di Pasir Gudang. Kerana pengalaman dan pencapaiannya dia dinaikkan pangkat menjadi pengetua sekolah tersebut.

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Membentuk kelompok baru.

Pembentukan suatu kelompok baru memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosialnya, misalnya dengan mengangkat diri menjadi ketua organisasi. Contoh: Cikgu Haji Hamid merupakan Guru Penolong Kanan di sebuah sekolah di Johor Jaya. Dia dinaikkan pangkat menjadi pengetua apabila terdapat sebuah sekolah menengah baru dibuka di Kota Masai.

Mobiliti vertikal ke bawah (Social sinking)


Mobiliti vertikal ke bawah mempunyai dua bentuk utama.

Turunnya kedudukan. Kedudukan individu turun ke taraf yang lebih lebih rendah.

Contoh: Seorang anggota polis dipecat kerana melakukan kesalahan yang menyalahi undangundang.

Turunnya darjat kelompok. Taraf sesuatu kelompok menurun mengakibatkan status sosialnya juga menurun

Contoh: Pasukan Juventus turun ke gred B liga Bola sepak, secara automatik status pasukan itu juga menurun.

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Mobiliti antargenerasi
Mobiliti antargenerasi mobiliti dua generasi atau lebih, misalnya generasi ayah-ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobiliti ini dilihat dengan perkembangan taraf hidup, baik naik atau turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. Contoh: Pak Leman hanya seorang peneroka felda yang mempunyai pendidikan setakat darjah enam. Namun dia berjaya mendidik anak-anaknya hingga kesemua mereka berjaya melanjutkatkan pelajaran ke menara gading dan memegang jawatan yang hebat-hebat.

Mobiliti intragenerasi

Mobiliti sosial intragenerasi adalah mobiliti yang dialami oleh seorang individu atau sekelompok dalam satu generasi. Contoh: Cik Rahim selain dari seorang peneroka di tanah rancangan, dia juga merupakan seorang pemadu teksi di Bandar Kota Tinggi.Berkat ketekunan, kesabaran dan kegigihannya bekerja, akhirnya Cik Rahim berjaya memiliki dua buah teksi lain.Lebih menarik, dia turut menyewakan teksi-teksi itu kepada orang lain.

Gerak sosial geografi


Gerak sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi.

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Faktor-faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial


Mobiliti sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

Perubahan keadaan sosial

Struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya kerana adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Misalnya, kemajuan teknologi membuka kemungkinan timbulnya mobiliti ke atas. Perubahan ideologi dapat menimbulkan status baru.

Pelebaran wilayah dan gerak populasi

Pelebaran wilayah dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan fleksibiliti struktur status dan mobiliti sosial. Misalnya, perkembangan kota, transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk.

Komunikasi yang bebas

Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antara status yang pelbagai ragam mengukuhkan garis pembatas diantara status yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan mengahalangi mobiliti sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas sertea efektif akan memadamkan semua batas garis dari status sosial yang ada dan merangsang mobiliti sekaligus merobohkan apa jua halangan.

Pembahagian kerja

Jika tingkat pembahagian kerja tinggi dan sangat diutamakan, maka mobiliti sosial akan menjadi lemah dan menyulitkan orang bergerak dari satu status ke status yang lainnya kerana keutamaan pekerjaan memerlukan kelayakan yang khusus. Syarat sebegini merangsang anggota masyarakatnya untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempatkan diri dalam status tersebut.
8

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Kadar Kelahiran

Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki kadar kelahiran yang tinggi. Pada pihak lain, masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi biasanya mengekang kadar kelahiran dan mengehadkan jumlah anak bagi suatu keluarga.

Kemudahan dalam akses pendidikan

Jika pendidikan yang berkualiti tinggi diperolehi dengan mudah maka mobiliti sosial lebih mudah berlaku. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu, menjadikan lebih ramai orang yang kurang berpengetahuan dan menghalang berlakunya mobiliti sosial.

Agen-Agen mobiliti sosial

Angkatan bersenjata

Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobiliti vertikal ke atas melalui apa yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang parajurit yang berjasa pada negara atas jasanya menyelamatkan negara dari pemberontakan, ia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Dia mungkin dapat diberikan pangkat/kedudukan yang lebih tinggi, walaupun berasal dari golongan masyarakat rendah.

Ahli agama

Ahli agama atau golongan alim ulama dapat mengangkat status sosial seseorang contohnya para imam, penceramah agama dan ahli masjid.

Lembaga pendidikan

Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang kukuh bagi mobiliti vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator (pengangkat) yang bergerak dari

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh: Sangat jelas, seorang mahasiswa universiti yang berasal dari kampung, ayahnya seorang penoreh getah, ibu pula hanya seorang suri rumah tangga.Kedua orang tuanya jelas tidak berpendidikan tinggi. Namun, hasil dari ilmu pendidikan yang diraihnya ketika menuntut, mahasiswa itu berjaya menggenggam segulung ijazah dan menjawat jawatan yang tinggi. Kerana itu juga, dia telah berjaya meningkatkan status sosial dirinya dimata masyarakat. Ini menunjukkan betapa

pendidikan sangat penting untuk berlakunya mobiliti sosial. Orang-orang Politik

Seperti angkatan bersenjata, organisasi politik memungkinkan ahli politik yang jujur, amanah dan berdedikasi untuk terus memegang jawatan seterusnya meraih percaya dari masyarakat. Ini secara tidak langsung telah meningkatkan status sosialnya

Ahli Ekonomi

Organisasi ekonomi (seperti perusahaan, koperasi, pihak bank dan sebagainya) dapat meningkatkan pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin besar jabatannya. Apabila jawatannya tinggi, maka pendapatannya juga bertambah. Kerana pendapatannya bertambah akibatnya kekayaannya bertambah. Dan bila kekayaannya sudah bertambah akibatnya status sosialnya di masyarakat meningkat. Sebagai contoh, ramai golongan muda yang menyertai perniagaan melalui internet. Biarpun terdapat risiko namun akhirnya sekarang terbukti ternd perniagaan internet berjaya melahirkan ramai usahawan internet yang hidup mewah dan kaya-raya.

10

Sekolah dan Masyarakat :KPS 4043

Perkahwinan

Sebuah perkahwinan dapat meningkatkan status seseorang. Berkahwin dengan orang kaya, berharta dan berpangkat sememangnya dapat menukarkan status pasangan tadi. Sebagai contoh, suatu ketika dulu, seorang pembaca berita TV3, Azharina Mazhar Hakim pernah menggemparkan dunia apabila menjadi isteri Sultan Brunei. Wanita ini yang pada mulanya hanyalah seorang wanita biasa pada kelas pertengahan akhirnya diangkat menjadi isteri seorang pemerintahan negara. Perkahwinan ini jelas meningkatkan status sosial dirinya.

11

Anda mungkin juga menyukai