Muatan Listrik Dan Hukum Coulomb.

1-1. Muatan Listrik.
Benda bermuatan listrik ialah benda yang mempunyai kelebihan sejumlah elektron atau proton. Benda yang kelebihan sejumlah elektron akan bermuatan negatip dan yang kelebihan sejumlah proton dikatakan bermuatan positip. Sekelompok partikel bermuatan, misalnya atom-atom, atau elektron-elektron, selalu menempati suatu volume tertentu. Jika ukuran volume yang ditempati partikel-partikel bermuatan tersebut sedemikian kecilnya di bandingkan dengan jarak-jarak lain dalam persoalan yang dibicarakan, maka partikel bermuatan tersebut dikatakan muatan titik. Dalam literatur -biasa digunakan huryf q atau Q untuk menyatakan jumlah kelebihan muatan positip atau negatip pada suatu benda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap muatan Q besar atau kecil, positip atau negatip adalah merupakan kelipatan dari: e = 1,602 X 1O-19C Di sini -e adalah muatan untuk satu elektron dan Coulomb (C) adalah satuan muatan listrik.

1-2. Hukum Coulomb
Gambar 1-1 menunjukkan dua muatan titik QIdan Q2terpisah pada jarak r dengan QI terletak di pusat salib sumbu XYZ. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya elektrostatika pada muatan Q2 akibat muatan QI adalah : 1- 1

3

dan besamya :

1-2 Disini r =r r =xi + yj + zk: adalah vektor perpi.!!dahandari QI ke Q2' sehinggagaya elektrostatika pada muatan QI akibat muatan Q2 adalah FI = -F2
Dari percobaan di peroleh bahwa : 1 41tEo

-

.

.

.

A

-

= 8,98742 x

10 Nm!2

9

2

2

Dengan cara matematika konstanto E 0 yang disebut permitivitas rnang hampa didefinisikan sebagai Eo= 8, 85432xlO-12 2/N.m2 8, 85432 X 10-12 F/m C =
Jika QI dan Q~beradadalam medium di elektrika isotropikmisalnya minyak, maka Eodalam. (1-1) harns diganu dengan E=KEo dan K disini adalah konstanta dielektrika medium.

z

y

__

I
y
Gambar J -J

/ /

y/

I

x

Misalnya QI' Q2'Q~,
gaya pada muatan
QI

Q,.pada posisi tetap dalam suatu susunan salib sumbu. Maka

aklbat muatan-muatan lainnya adalah :

-

FI

= FI2

+F13 +

+ FI[

disini FI' adalah gaya elektrostatikapada muatan QI akibat muatan Q2' dan seternsnya. Contoh Penyelesaian 80al. 1-1. Berapa besar gaya elektrostatika pada elektron atom hidrogen yang di akibatkan oleh proton tunggal intinya, jika orbit elektron terhadap intinya Rata-Rata berjarak
0, 53 x 1010m.

4

1 6 X F 2 10-19 C ..~~ .~ - =-86 JlC Gambar 1-3.0 x 10 C) = -4.5p) 2 -6 -6 F3z= k Q3 Q2 = (9 x 10 Nm.2 x I~N Tanda minus di sini menyatakan gaya tarik-menarik..07 N 1-3.. J.43N 9 (0. 1-2.c) r3z (-4. ~I ~ 0.53 x 10 m) = -8. Hitunglah besar dan arah gaya pada muatan Q3 seperti ditunjukkan dalam Gambar 1-3.20 m) - GayaelektrostatikaF3i merupakan gayatolakdan F3z gayatarikmaka: F3= F31 + F32 = 0.30m Gambar 1-2 Diagram Contoh 1-2 9 2 2 -6 -6 F3i= k Q3 QI = (9 x 10 Nm..6 x 10 -10 C) (+1.c) r3i (-4.. 53 x 10 -10 m 19 = K Q1 Q2 = (9 x 10 Nm..c) r (-1.. Disini Q l'= . Q 2 2 2 = + 1' 6 x 10 -19 C -19 dan r = 0.5N (0..43 N .0 x ~O C)(-3.20 m--~ 0...1C) yang lainnya..0 x 1~ C)(+5.6 x 10 c) 2 (0. Penentuan gaya-gaya untuk Contoh 1-3 5 . 60Cm . " 3~Cm Q "" 3~"" Q I =+50JlC __2 I 90° ..4..... Hitunglah gaya elektrostatika pada partikel ke tiga dalam Gambar 1-2 (Q3= -4 di akibatkan oleh dua partikel bermuatan 0:.Jawab..0 x 10 C) .:..5 N= -4.0. akibat muatan Qldan Q2.. Jawab : F Iy l' I I F I " .

c)(6. z y I / / - y Gambar 1-4 y/x I 6 . 2 atau e = 65° Dalam Gambar 1-4.5x 9 1 1 1~ C)(8. Q} Fl' =200 ~ Ql = 30 ~ C. dalam ruang bebas dalam mediumyang mempunyaikonstantadi elektrik 2.30 m) Besar komponen-komponen gaya F}pada sumbu x dan y adalah: dan F2J< 0 = F_ = 330N Maka.6x 10 C) = 140N (0.60 m) -5 -5 Fl = (9. x = 20 em y = 25 em. = 2.0 x 10 Nm.c)(6.Fx =F x +F. (b).Jawab : Gaya Fi adalab gaya tarik dan Fz gaya tolak adalah Besargaya Pidanpzmasing-masing : 9 1 1 -5 -5 F} = (9._= 120NdanFy =F y +F l y =260N } ~ Fix = F} cos 30" = 120 N F~ = . Tentukan besar dan arah gaya (a). 5.0 x 10 Nm. Z = 30 em.5x 1~ C)(5.F1 sin 30"= -70N } Dengan demikian besar dan arab gaya F3 adalab : F3 = -IF:+ F: = -Y(120N)l + (26ON)l = F y IF x = 260 N/120 N = 290N tg e 1-4.Ox 10 C) = 330N (0.

Jika partikel-partikel ini daTikeadaan diam. Suatu muatan titik -QI ditempatkan dipus at sumbu x-yoMuatan + Q2 terdistribusi seeara merata pada seluruh permukaan bol~ dan mempunyai massa m berputar dengan kecepatan 7 .61 _ A x 10 r N a r 43. al = +4.52 N arab F2 terhadap sumbu x.4558 Cos~= r.52 = 112.Jawab: (a) r = = (x2 + y2 + Z2)112 = (202+ 252+ 302)112 --6 --6 43.21 N 2.11 x 10 r - -31 kg ~.61 x 10 r = -506 x lOZl~m/: -31 ' Gaya pada partikel IXadalab F2 dan massanya 6. Dalam Gambar 1-4. dan r = 1 A= 10-10 m.9 .65 x 10 1-7. = ~ r 43.875 =0.0 x -SA A 9 -19 -19 A 10 )(3. Q2 elektron. 875 em = 0.11 x 10 a2= F2 = -4.0 x 10) (200x 10)(30x 10 ) (0._ 20 i + 25 j + 30 k d an me.43875) = 280.6838 1 QI Q2 41tE. 65xlO -27 sehingga pereepatannya kg / ~. z positip adalab: CoSIX=~ r =~ 43.875 43.6 x 10 ) r -10 (10 ) = -4. Jawab: Gaya pada elektron adalab: Q2 F2 =k QI 2 r A r = (9. me 9. QI adalab partikel IX(muatan 2 e).61 x 10 r = 6.5 arab F2dalam medium sarna dengan dalam (a) 1-6.93 x lOZl~m/s2 -31 6.Eo Cos<p ~ = ~ = r (b) F 2= ~ QI Q2 41tE / = / =280. y. 43875 m.. hitunglah pereepatan awal masing-masing partikel.2 x 10 ) (-1.875 Dengan menggunakanhukum Newtonke dua di peroleh percepatanelektron : _ o° ° _ r d Isml A .5698 =0.875 =0. 9 dan besar gaya F2 adalab : FI = (9.

= 12 i . = k ql 2q3 .9 j m e maka 9 F13 -12 - .0 x 10) (300) (500) (10 2 2r ) i=9. = 6..375 iN F23 =k q2 q3 .q3=500mC. Hitung lab besar dan arab gaya y F3 pada muatan q3' x Gambar J-5 Gaya pada q3 akibat ql dan q2 masing-masing .4 i . Dengan mengabaikan gaya grafitasi.4. r_ - DalamGambar 1-5.13=(9.23 2 r23 = (9. hitunglab Jari-jari orbit lingkaran r. lawab.q2=400mC.r 12=9m. Vk tOfJar ak r13 = 9 i dan r23. Gaya tarik elektrostatikapadaq~ : F=~ mengarah 41tE o ~ r Q2 2 gay a setripetal maka ke pusat dan merupakan F=~ 41tE o ( QIr2 Qi Q Q 1 2 2 ( 41tEomw ) = mrw2 ~ dan 1-8.r13= 12m. 9 F13 dan F23.ql =~OOm C....sudut w dalam orbit lingkaran berjari-jari r terhadap pusat sumbu..375 iN (12 + 9 ) 2 A . .0 r 13 x 10 )(300)(500)(10 2 (12) ~2 ) i= 9.8 j N 8 .

375 i + 6.Iz I / y ___ l.775i . 60 m.. Xl= 0. q2 = 50 JlC.42 i 2 iJY.775 16.60) I = 0..49 = 09567 ' Cos (3= -4.49 N Arah gaya F3 terhadap sumbu x dan y positif: Cos ex= 15. 75 m..dan F3 = .50j + O..40 m. .. Z F I I I .49 =0. q = 8 Jl C.40i + 0.+Fl3 F23 = 9.8) I = 16. y = 0.o/x I Y __-Y / Gambar 1-6 Jawab: dan r r = (x - A . Z2= 0.8 j = 15.60k =r (0.y z) dalam mango Jika ql = 40 JlC.775) + (4.50 dan Z = 0. ql di tempatkan pada sumbu x padajarak Xldari pusat. hitunglah gaya total F pada muatan q.8 j N .4.O)k 2 2 21~ = ~.. Besar gaya F3adalah : F3 = r(15.8775m 9 . 16. X= 0..50) + (0.2911 Dalam Gambar 1-6.O)j + (z . q2padajarak Z2dalam sumbu z dan q pada titik P (x. '" .80 m. A " xJi + (y .40) + (0.8 1-9. 4.

.9 -12 A q2 F1=k-rl.063+ 6.50j . + F2 = 3. - F = FI ..5574 k (N) Dengan cara yang sarna: - r2 =0. = ...0 x 10) (40) (8) (10 ) (--{). r2= 0.60 k) i 3 (0.13j + 2. (b) Jelaskan gaya yang berubah-ubah di sekitar pusat x..- . .459 j + 0...40 + 0. ditempatkan pada posisi y dan muatan lain yang sarna pada -YI' seperti dalam garnbar 1-7 Muatan q dapat digerakkan sepanjang X..40i + 0.. . gaya F arahnya sepanjangsumbu X.7047i + 2.3284j i dan gaya total F : A . (a) Tentukan Jarak X agar gaya total F pada besarnya maksimum.. .15k ..1.6576m Sehingga : = 5. dan besamya: F = 2k ql 2 Cos9 = 2kql q~ q 2 ~~ Ix + y' r 10 .659 k (N) 1-10...8775) A . .. A _ (9.0. 1.. . y E ~ x Gambar J-7 (a) Karena Simetri.q r~ . Suatu muatan q.358 i + 8... .8985k .50 j + 0.

sehingga membentuk sebuah bandul. digantung dengan tali bukan konduktor yang panjangnya L. maka supaya harganya maksimum.8 kg dan q = 9. di sini berartibahwaq dalamkeadaan setimbangdi pusat sumbu O. (b) Untuk x = 0. tidak pernah dalam keadaan setimbang yang stabil. keadaan kcsetimbangan ini tidak stabil. h = 1. . q2 =40 J. f = 0. 5 m. F=dF =~ dX dx ( 21. 2kq\q~=O (/ 2 2 2~ + //4 atau (X + y ) 2 . L = 1.lC. 1-11.:. Bagaimanapun juga.Disini F = F(x). Sebuah bola lain bermuatan + q2' ditempatkan pada sumbu x pada Jarak h> L vertikal di bawah pusat sumbu 0 (Gambar 1-8). Suatu bola yang massanya M.l .3 X (x + y) 2 =0 diperoleh: x = :t fr Dua titik ini semuanya menunjukkan maksimum bukan minimum.8m. : L = (L cos e) i + (L sin 8)j dan dari q2 ke + q\ : _ II II r _ =L - h i = (L cos 8) i + (L sin 8)j A A 11 . 0 gaya F diarahkan menjauh dari pusat dan muatan yang dapat bergerak akibat dari distribusi muatan yang tctap. Jika besarnya q = 60 J. y Fe Gambar 1-8 Jawab : Vcktor dari pusat ke + q. karena untuk x :. C M = 0. mcmbawa muatan + q\.8 rn/S2hitunglah harga e pada posisi bandul dapat tetap dalam keadaan diam.

(k ql q2 hjMg) 2Lh 2 2 pada Q = 0°atau pada Q=1800 ~ dengan rnernasukkan harga-harga yang telah di ketahui di peroleh : Cos e = 5. artinya posisi kesetimbangan ..2 L h Cose) 2 2 ] [ (L . Mo=L Mo = L F . Ditanyakan berapa gaya yang akan dialarni oleh rnuatan+ 2q. +q (titik sudut kiri atas).2 L h Cose) ] Mornen Resultan pada bandul terhadaptitik pusat 0 : x F=(LxFy-LyFJk Dalarn keadaan setimbangbesar rnomen Resultan nol.90 048 5. akibat gaya Coulomb dari muatan lainnya. kalau diketahui q = 1.q (titik sudut kanan atas). SoIus\ kedua: Cos e = L + h . Artinya kesetimbangan ketiga pada posisi e = 61..L F x y y x = k ql q2L h Sine 2 2 Yo . -2Q(titik sudut kanan bawah) .0 em 12 .49 .0 X 1001 Coulomb dan a = 5.4 . Pada titik-titik sudut suatu bujur sangkar yang sisinya a terdapat rnuatan-rnuatan rnasingrnasing besarnya +2Q(titik sudut kiri bawah).Gaya total pada rnuatan + ql : F - = Fe+ Mg = k -"3 r - - q\q2 - ~ r + MgI ~ = kqlq2 [(LCose-h)i+(Lsine)jl 2 21~ ~ + M gl r (LCose-h) + (L Sine) I ~ + Mg 1+ Yo = k ql Q2(LCose -h) k ql q2LSine 2 2 -h Yo ~ + Mg J [ (L + h . . 3° 1-12.2LhCose) Solusi pertama : sin e = 0. + h .MgLSme = 0 (L + h .2.

x 10 + e x 10 25 ( 25 - -1 f2 N ) Fx =-25 x 10 9 -I (4 + . = F12+ F13COS = .0 x 10 .0 em = 5 x 1O-2m 41tE o FI2=~4q2 --r a -7 2 =9 x F12 9 10 .0 X 25 x 10 10-4) N 18 =25 x 10 N -I Sedangkan arab dari ketiga gaya pasangan telab ditunjukkan dalam gambar : 36 -I 9 -I F.y +2q x F Gambar 1-9 Jawab: a = 5.f.4 ( ].169 N .2 13 1 .0 x 10-4) N 25 x ]0 36 =25 x]O -I N 2 F 13 = _1 4 9 1t E 02a ~ 2q -I =9 x 10 (1.\~ N =0.) N 25 x 10 9 -7 2 F13 =25 x 10 N 2 -7 2 F 14 =~ 2 ~ 4 1t Eo a FI4 =9 x 109 2 (1.

3 x 10-7kg. keduanya dilepas dari keadaan diarn. Bcrapa muatan dari rnasing-masing partikcl itu ? Jawab: (a).0 m/dctl = rn2..2751 Fx 0.3 x 10-7kg.3 x 10 kg = 49 x 10 kg.0 rn/detl 7 -7 -7 ffi2= .x 6.3 x 2 10 x 7 N. 1 12 = -0.24 x 1~ 9 x 10 =44. Percepatan yang dialarni oleh partikel pertama dan kedua rnasing-masing adalah 7.0307) Yz F = 0. rnaka ditanyakan : (a).0465N =-0.0 m/dctl dan 9.08 X 10-11C C2 14 .berarti a dikwadran ke-ernpat.40 Tanda .2 x 10 ) -6 q 2 10. Bcrapakah rnassa dari partikcl yang kedua ? (b). Bila mass a dari partikel pertama adalah 6.175 N tga=Fy=_0. Dua partikel yang bermuatan sarna terpisah sejauh 3. 7.0 m/detl.1 x 10 -7 (3. F12 =- 1 q 2' 4 1t Eo r 9 q = 6.169 N a = .0465) N = (0. 9.176 X 10-22 q = 7.x 10-I) N 12 25 2) N 2 - 9 2 25 x 10 (-2V.FI4 = (-9 Fy= F 25 x 10 x -I -I 18 -1 . -7 9 x 10 -3 2 = 44. 1-13. 9 2 (b).15. FI2 F21 FI2 rnlal =rn2a2 =F21 =mlal =rn2a2 6.Fy = FI3 sinq .0465 2~ N = (Fx+ F) 2= (0.169 + 0.1 x 10-7C2 q2 = 60.2 x 10-3rn satu sarna lain.

29 x 10-11 10 16 putaran dctik detik w = 4 13 x . Ditanyakan : a) Berapa besar dari gaya tolak menolak itu ? b) Tentukan percepatan dari partikel a yang disebabkan gaya tersebut. Berapa percepatanradial dari elektron tersebut ? b).6 x 10 -112' = 9 11 x 10-31.67 x 10-Z7 kg. = massa netron b). Protonbermuatanpositifyang besamyasamadengan muatan elektrone = 1..67 x 10 det a = 5. Berdasarkan model dari Bohr maka atom hydrogen itu terdiri dari elektron yang massanya x 10 II m. massa proton = ma = 1. = 15 . F = ! 41tEo ql q2 / ~9 ~9 -142 = 9 x. disini berlakulah gaya Coulomb tolak menolak daTi 7 dua inti pada jarak pemisah 1O-12cm.6x 10) (10 ) N = 364 N.6 10 )(79 x 1. a W = wZr = ~ 2= (9. 67 x 1O-Z7 Ditanyakan : kg.29 kg a) F = e 4 1t Eo "'T r 1 = ma -192 9 X 109 (1. a =F 364 --.03 x 10 )~putaran ( r) 5.massa proton 1. 1-15.11 x 10-31 mengelilingisebuahprotondalamorbit ling~arandenganjari-jari5.6 x 10-19 Coloumb. Berapa kecepatan sudutnya? Jawab : 2 9. 10 9 F F (2 x 1.29 x 10 ) -8 a = 8. Pada percobaan hamburan Rutherford ditembakkan partikel a (yaitu inti \ He) pada inti atom emas 1979Au. sedangkan inti atomemas terdiri dari 118 netron dan 79 proton. = 903 ' 22 X 1022~ 2 det b).1-14.45 x 1028m/detZ. a).!!!. Jawab: a). Muatan dari sebuah proton = 1. -Z7 2 m 4 x 1.11 x 10 det y. Inti dari atom helium terdiri dua netron dan dua proton.23 x 10-31 ~m 9.a ) (5.6 x 10-19 Coulomb.

Ternpat kedudukan tilik-tilik dirnana gaya rnaksirnurn yang bekerja pada suatu Jawab: Misalkan besar dari kedua rnuatan itu besamya rnasing-rnasing adalah q.-. Sin e + a2)112 q q' Y 2 2 2 2X °y+a (y+a)2 F=~ 4 1t Eo .1 q q' 4 1t r o r -2 r2 = y2 + a2 Dari kebesaran terlihat bahwa komponcn gaya yang horizontal saling rneniadakan. jadi yang ada hanya komponen gaya yang vertikal saja. Melelui titik tcngah Ternpat kedudukan titik-plating di buat sebuah bidang datar yang tegak lurus garis penghubung itu.i. jadi F sin b = y/r = y/ (y2 _ 1 F-2-_.____ 41tE = 2. Dua rnuatan titik yang positif dan sarna besamya terpisah satu sarna lain sejauh 2a. _ 2 r: 2 Gaya F yang rnaksirnurn bila ~~ dF =0 2 2~ 2 d Y bcrarti 2 = . sedangkan pada binatang tadi adalah q'. q Garnbar 1-10 _ Fc.. (y + a ) 2 :i.L 2 1t Eo 2 2r 2 (y + a ) - 3/2 (y + a) 2 23 (y + a) 2y =0 (y +a)2-3(y +a) y2 + a2 _ 3 y2 = 0 2y2 = a2 y=!aff 2 16 2r 2 2~ 2y =0 2 .1-16.

1-20. karena itu inti bolehdianggapsebagaimuatan titik.67x 10 N . Pada posisi yang tarnpak pada gambar. m maka : -19 2 F = kq i' = (9 X r 109N . kedua bola temyata seimbang. Muatan inti helium ialah + 2e dan muatan inti +1Oe. Berapakah muatan bola? 17 .lxlO . hingga elektron dapat tetap ber-orbit. K Jawab : Jari-jari inti adalahdi sekitar 10-15 .2 x 10 N) (5.2 X 10-8 N. Tentukan (a) gaya tarik-menarik antara kedua partikcl itu. Massa elektron ialah 9.2.1-17. Jawab: -19 2 < (a) F = kq it = (9 X 109 N .2 x 10 N =r -8 -11 atau v = V (8. Jawab : Hukum Coulomb : 2 2 Fe =k 2 q2 dan Hukum gravitasi: r 2 F g = G 7: r m2 Fe _ kq Ir _ kq Maka . dan gaya gravitasi F& antara dua buah elektron.11m.6 x 10 2 2 (6. dan (b) tentukan laju elektron.6 ~ 102 C) = 5. elektron (q=-e)mengelilingiproton 9q' = + e) denganjari-jari 5. = 8.3 x 10 -31 9. Menurut model atom Bohr tentang atom hidrogen. edua inti itu berada dalarnvakum.2.m2/C2) (2) (10) (1.1 x 10 kg m) = 2. 109) bermuatan sarna menggantung di ujung tali yang sarna panjangnya. x 106m/s 1-19. b) Gaya di atas ini ialah sentripetal yang dialami elektson. 1-18.dimanae adalahmuatan dasar 1.m IC) (1.m2/C2) r (5.6 x 10_9C). Garnbar 1-11 menunjukkan dua bola identik (m= 0.31kg. Tentukan perbandingan gaya Coulomb F.2 2z Fg Gm Ir Gm = 9 2 2 -19 2 2 (9 x 10-llN.1 x 10 C) -31 =4.60 x 10-19 Hitung gaya tolak antara kedua inti itu seandainya jarak pisahnya 3 C. aya tarik antara proton dan elektron inilah yang G merupakan gaya sentripetal pada elektron.3 x 10 m) (1. nanometer (lorn = 1O-9m).2 x 10-8 N) (r) = (8.3 x 1O.m Ikg ) (9. X 1042 kg) Nyata bahwa gaya Coulomb (= gaya listrik) adalah jauh lebih besar daripada gaya gravitasi.1 (3 x 10 m) X 10-10N. Maka 2 -8 mv 8.

Bola ini seimbang.8 -2.7) (0.m/C)(2xlO C)(4~10 (020 m) -6 -6 C)=1.FJcos 60"= (1. Dari "iF " dan "iF .1 ~C.866) N = 3. F + 2 pC Gambar 1-11 Gambar 1-12 1-21.866 ' Isikan dalam persamaan pertama : F = T cos 60° = (1. T sin 60 . Maka 2 -4 2. Jawab: Dari hukum Coulol11bdiperoleh : . (2) gaya gravitasi. 18 .4m) qq .m IC jadi q =0..45 N F. = Fl sin 60°.7 x 10 N) (0.7) (O.7 N.13x 10 N)(0.8 x 10 -4 N dan (3) gaya Coulomb F yang bcrupa gaya tolak. Perhatikan muatan-muatan pad a Gambar 1-12.50)= 5. mg= (1 x 104 kg) (9.8N._ 2 _ Fr _ (5.8 m/s'l) = 9.mg = 0 0 =0 = 0 untuk bola kiri. Tentukan gaya pada muatan 4 ~ C oleh kedua muatan yang lain.8x . 9 N = 2.Jawab: Perhatikanbola kiri. F3= kq~' = (9 x 109N. -3 -4 T =~ = 9. F2=kq~ r =(9xl0 922 -6 -6 N.7 x 10 N Ini adalah gaya Coulomb kqq'/r.m2/C2) (3 x 10 C) (4 ~ 10 C) r (020 m) Komponen gaya resultan pada muatan 4 ~C adalah : F" =Flcos 60°. diperoleh T cos 60 0_F = 0 -4 Dari persamaan kedua ini dipcroleh 10 N _ 113 x 10-3N sin 60° 0.meskipunpadanyabekerjatiga gaya berikut: (1) teganganT dalam tali.S)N = -0.q .9 2 2 k 9 x 10 N.8+2.FJ sin 60" = (1.

. m 1C x 4 9 Coulomb diperoleh : 9 2 = k q 1 . 9 _ kqlq2_ r 9 x 10 N.p.3 x 10 m) =8') ~ X 1O~ [N] . 1-26. menjadi r 20 2 (5) = 16kali gaya sebelumnya. = 4(0. a.2 x 10-4N . bila berjarak 20 em. terpisahdenganjarak rata-rata5. Dua buah muatan + 5 x 10. Tentukan besardan arah gaya yang terjadijika muatan +4x10"9C terle. Bila muatan dijauhkan gaya turun menjadi (20/100)2= 0.taksejauh 5 emdari muatan + 5x10-s C? Jawab: Karena 5 em F = 5 x 10 -2 m.m ICJx 5 x 10 [C] x 2 x 10 [C] 102 [N] x 10-3 [m) = 3 [mm) [ 2 21 -7 -7 . jadi besamya F = 4 X 10-7 N.. Jawab : Massa proton 1. 1-24.45/3.2 = 9 x r [ 2 ~10 (5 x 10 m) 2] [q 5 x 10 [q = 7. Dua buah muatan tolak menolak dengan gaya 10 -5 N. dari hukum Coulomb diperoleh : 9 F=kQIQ2=9xlO 2 21 [N. Karena F berbanding lurus dengan "2.27kg. Jadi besamya gaya: F=16 x 10.F: + F. m Tentukan gaya tarik-menarikantara keduamuatan tersebut ? Jawab: = 1. ~ arahnya menjauh dari muatan 5 x 10-sC.. Berapakah jaraknya ? Jawab: Dari hukum Coulomb. tarik menarik dengan gay a 100 N. karena kedua muatan bertanda positif.9) = 7° hingga e = 97°.04 kali gaya semula. Pada keadaan bagaimanakah gaya tarik gravitasi antara 2 proton sarna besar dengan gaya tolak menolak listriknya. 1-23. Atom hidrogen mengandung scbuah proton (bermuatan + e) dan sebuah elektron (bermuatan.5N b.e). dari Hukum ION. Berapakah besar gaya tersebut bila jaraknya 100 em ? Jawab : 1 a. gaya gravitasi antara 2 proton yang terpisah sejarak r adalah: 19 . pcrubahan gaya bila muatan didekatkan.m 2ICJX-11(1.67 x 10.6' x -9 2 10 C) r (5.Maka F = . 1-22.45) z + (39) Z N = 39 N Sudut antara gaya resultan dan sumbu -Y positif adalah aretan (0.3 x 10-11 .= 90 x 10-7[m2) = 3 1-25.6 x 10-19C..7 C dan -2 x 10 -7C. Berapakah besar gaya tersebut bila jaraknya 5 em ? b.

m/kg] x (1. 1-27. jadi kedua gaya terscbut tidak pcrnah sarna besar. Muatan uji + 1 x 10. Gaya positif.7[N].10 2 (0. Berapakah jumlah eleklron yang ada dalam ion 0. = kql q2 = 9 x 10 N.m /CJ x 1 x 10 [C] x 5 x. gaya lislrik anlara 2 prolon 10 36 kali lebih besar dari pada gaya grafitasinya. Mengapa garis-garis gay a suatu mcdan listrik tidak mung kin saling berpotongan ? 1-31.m /CjX (1. Soal-soal Tambahan 1-28. Berapakah jumlah elektron yang dipunyainya ? b. apa yang terjadi pada batang ? 20 .m ICjX 1 x 10 [C] x 3 x 10 [C] 2 ~I~ =-2.67 x 10 2 [kg]) r = 1. r r Untuk setiap jarak r. Informasi apa yang diberikan oleh garis-garis gaya medan listrik ? 1-30. karena daerah kekanan yang discbabkan oleh muatan q2' F 2 = kq2q 2 ~ =9 x 2 21 -6 6 10 N.1m) 9 [ [ -6 [C] = +4.3 x 210 r -28 [N].r.2? 1-29. Sebuah atom oksigen mempunyai 8 proton dalam intinya a. Batang bermuatan + q dan -q pada ujung-ujungnya diletakkan pada medan listrik serba sarna yang berobah sejajar balang.-'!'! 2 -M F grcf- _ 6. q Gambar 1-13 Gaya pada muatan uji yang disebabk~n oleh muatan qJ adalah : 9 2 21 -6 FI = kqql = 9 x 2 rl 10 N.6 x 10 2 2 [ 2 21 -19 2 C) = 2. Tentukan besar dan arah gaya pada muatan uji lerscbut ! Jawab : .5[N].86 x r 2 10 [N] Gaya listrik antara kedua proton adalah : 9 Fr:~ ik "".67 x 10 [N .6C diletakkan ditengah-tengah antara muatan + 5 x 10 -6C dan + 3 x 10-6C yang berjarak 20 em (gambar 1-13).

Dua buah elektron saling tolak-menolak dcngan gaya 10-8N. Tentukan gaya yang diderita muatan -8 IlC ini. Ada berapa elektron dalam muatan I C. 1. Tentukan (a) gaya yang didcrita muatan -3 Il C.7 C terpisah scjauh 40 em. dan berapakah massa maupun berat elektronelektron itu ? 1. Pada ketiga sudut segitiga sarna sisi (sisi 10 em) terdapat muatan + 2. muatan -3 IlC pada x =40 em.47. Sebuah muatan (+5 IlC) ditempatkan di x =0.44. kemudian dikembalikan pada posisi semula. Dua buah muatan tarik-menarik dengan gaya 1Q-6 bila berjarak lem satu terhadap yang N. Berapakahjaraknya ? 1-37. lain. Dua diantaranya yang bcrseberangan seeara diagonal bermuatan positif.45. Berapakah muatan bola? 1. Pada keempat sudut bujursangkar (sisi 40 em) terdapat empat buah muatan sarna yakni + 3 IlC. Berapakah jaraknya bila gaya tersebut 10-4N? b. Soal no 1-31. apa yang terjadi 1-33. Dimanakah muatan ketiga harus ditempatkan agar resultan gaya yang dideritanya dari kedua muatan lain itu sarna dengan nol ? 1-51. a. Muatanuji "+2x IQ-7Cterletak-5 em dikanan muatan +1 x 1O-6Cdan lOemdikirimuatan -1 x 10-6C. 1. dan -8 Il C. Bagaimana gaya pada masing-masing sekarang? 21 . Berapakah muatannya ? 1-34. Dimana muatan -q hams diletakkan untuk tujuan yang sarna? 1. Berapakah gaya yang terjadi antara 2 muatan + lC. Dua bola keeil yang identik diberi muatan + 3 nC.42. yang terpisah sejauh 1m? 1-36. Ketiga muatan tersebut terlctak satu garis. Tiga buah muatan terdapat pada sumbu x sebagai berikut : muatan + 2 IlC pada x = 0.7C dan 3xl0. Pada keempat sudut bujursangkar (sisi 40 em) terdapat empat buah muatan sarna.7C ? 1-35. + 3. dengan arah medan tegak lurus batang. Seandainya terdapat dua muatan sebesar 1 C terpisah dalam udara pada jarak 1 km berapakah gaya antara keduanya ? 1. Mereka ditempatkan pada jarak pisah 3 em. 1. 1-50. Tentukan gaya yang diderita kedua muatan negatif itu. 1.43. agar tidak ada gaya yang bckerja padanya ? b.1-32. Dimanakah suatu muatan +q harus dilctakkan diantara kedua muatan tersebut. 109elektron ditambahkan pada sebuah bola yang netral. dan muatan kedua (+7IlC) di x = 100 em. (b) Kedua bola disentuhkan satu pada yang lain. Muatan + Ix 10. 3m dari muatan -5 x 10.49.41.48. Tentukan gaya antara dua buah elektron berjarak 1 A (= IQ-lOm).40. Dua bola yang bermuatan sarna saling tolak-menolak dengan gaya4 x 10-5N apabila berada dalam udara pada jarak pisah 3 em. Tentukan gaya yang diderita masing-masing muatan. (a) Hitunglah gaya tariknya . dan yang dua lainnya bermuatan negatif. dan (b) gaya yang diderita muatan -5 1lC.46. Berapakah gaya yang bekerja pada muatan 10-6C dalam suatu medan listrik 50 Vim? 1. a. Berapakah gaya tolak antara dua buah inti argon berjarak 1 nm (10-9m) ? Muatan inti atom argon ialah + 18 e. yakni + 31lC. Berapakah gaya yang terjadi pada muatan uji ? 1-39. 1. Berapakah besar dan arah gaya pada suatu muatan + 2xlQ-7C yang berjarak 0. dan muatan -5 IlC pada x = 120 em. Berapakah jaraknya bila gaya tersebut 10-8N? 1-38.

carilah jumlah putaran elektron per detik. 6.. 1-56. Carilah besar dan arah dari gaya yang diberikan oleh muatan-muatan ini pada suatu muatan ketiga yang besamya +5x1011caul yangjaraknya 5 em dari masing-masing muatan yang penama. Dua bola yang amat kecil. 1-59. Muatan2titik 2 x 1019 coul ditaruh pada tiga sudut dari suatu segi empat yang sisinya ialah 0. Jika muatan pada bola ialah0. Dua buah muatan titik positif yang sarna berjarak 2a. 1-60. Gaya tarik menarik elektrostatik antara proton dan elektron memberikan gaya centripetal. dengan vertikal. Hitunglah jari-jari lingkaran ini. Berapakah besar dan arah gaya pcrpaduan pada suatu muatan titik -1 x 10-19 coul dia tamh pada : (a) pada pusat segi empat (b) pada sudut yang tidak terisi itu dari segi empat. sebuah elektron berputar dalam lintasan yang berbentuk lingkaran mengelilingi inti yang terdiri atas satu proton. karena simetri. muatan campuran berjumlah 26 statcoul.20m. Dua buah bola kecil masing-masing dimuati positif. (a) Berapa gaya yang dialami tiap -tiap muatan ? (b) Berapakah besarnya gaya perpaduan pada suatu muatan +3 statcoulomb yang ditempatkan di tengah-tengah antara mereka ? (c) Pada titik mana muatan +3 statcoulomb harus ditempatkan supaya gaya perpaduan padanya menjadi nol? 1-53. Ditengah-tengah diantara mereka dan normal pada garis yang menghu bungkan mereka ada suatu bidang tempat kedudukan titiktitik dimana gaya pada suatu muatan titik yang ditaruh dibidang ialah maximum. Ujung-ujung yang lain dari benang itu diikatkan pada satu titik.lcoul. Suatu muatan titik + 24 stat coulomb ditaruh 6 em dari suatu muatan titik yang kedua sebesar-12 statcoulomb.02 x 10 23 atom dari atom tunggal zat air mempunyaimassa satu gram. Dalam model Bohr untuk atom zat air. Radium menjadi radon (nomor atom 86) sccara radio aktif dengan memancarkan partikel -x dari intinya. Dua buah muatan + 10-9coul masing-masingberjarak 8 em didalam udara. Berapakah muatan pada tiap2 bolajika mereka didorong oleh gaya 3 dyne apabila berjarak 4 em ? 1-55. masing-masing beratnya 3x 10-5n. Dua buah bola kecil yang berlapiskan logam masing-masing massanya 14 gram. Berapa jauh elektron zat air itu harus dipindahkan dari intinya supaya gaya tarik-menariknya sama dengan beratnya atom? 1-57.1-52. masing-masing benang pcnggantung itu membuat suatu sudut 30. berupa sebuah lingkaran. Berapa kelebihan elektron harus ditetapkan pada tiap-tiap dua bola yang kecil yang berjarak 3 em jika gaya tolak-menolak antara dua bola itu dimaksudkan 10-19 n? 1-54. Apabila bola-bola itu diberi muatan negatif yang sama besamya.28 x 10-9 em. 1-61. Carilah besarnya muatan. Jikajari-jari lintasan 5. berapakah muatan pada bola yang lain? 1-62.digantung pada benang sutera yang panjangnya 5xl0-2 dari satu titik.04 J. (a) Berapakah gaya tolak-menolak antara inti radon dan panikel -a apabila jarak antara mereka ialah 5x1O-II em ? (b) Berapakahperccpatanpartikel -a padajarak ini ? 1-58. pada ujungnya dipegang oleh benang sutera yang panjangnya 70 em. 22 . Muatan-muatan ditaruh -pada bola dan mereka tiba pada keseimbangan padajarak 10 em dari masing-masing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful