Muatan Listrik Dan Hukum Coulomb.

1-1. Muatan Listrik.
Benda bermuatan listrik ialah benda yang mempunyai kelebihan sejumlah elektron atau proton. Benda yang kelebihan sejumlah elektron akan bermuatan negatip dan yang kelebihan sejumlah proton dikatakan bermuatan positip. Sekelompok partikel bermuatan, misalnya atom-atom, atau elektron-elektron, selalu menempati suatu volume tertentu. Jika ukuran volume yang ditempati partikel-partikel bermuatan tersebut sedemikian kecilnya di bandingkan dengan jarak-jarak lain dalam persoalan yang dibicarakan, maka partikel bermuatan tersebut dikatakan muatan titik. Dalam literatur -biasa digunakan huryf q atau Q untuk menyatakan jumlah kelebihan muatan positip atau negatip pada suatu benda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap muatan Q besar atau kecil, positip atau negatip adalah merupakan kelipatan dari: e = 1,602 X 1O-19C Di sini -e adalah muatan untuk satu elektron dan Coulomb (C) adalah satuan muatan listrik.

1-2. Hukum Coulomb
Gambar 1-1 menunjukkan dua muatan titik QIdan Q2terpisah pada jarak r dengan QI terletak di pusat salib sumbu XYZ. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya elektrostatika pada muatan Q2 akibat muatan QI adalah : 1- 1

3

dan besamya :

1-2 Disini r =r r =xi + yj + zk: adalah vektor perpi.!!dahandari QI ke Q2' sehinggagaya elektrostatika pada muatan QI akibat muatan Q2 adalah FI = -F2
Dari percobaan di peroleh bahwa : 1 41tEo

-

.

.

.

A

-

= 8,98742 x

10 Nm!2

9

2

2

Dengan cara matematika konstanto E 0 yang disebut permitivitas rnang hampa didefinisikan sebagai Eo= 8, 85432xlO-12 2/N.m2 8, 85432 X 10-12 F/m C =
Jika QI dan Q~beradadalam medium di elektrika isotropikmisalnya minyak, maka Eodalam. (1-1) harns diganu dengan E=KEo dan K disini adalah konstanta dielektrika medium.

z

y

__

I
y
Gambar J -J

/ /

y/

I

x

Misalnya QI' Q2'Q~,
gaya pada muatan
QI

Q,.pada posisi tetap dalam suatu susunan salib sumbu. Maka

aklbat muatan-muatan lainnya adalah :

-

FI

= FI2

+F13 +

+ FI[

disini FI' adalah gaya elektrostatikapada muatan QI akibat muatan Q2' dan seternsnya. Contoh Penyelesaian 80al. 1-1. Berapa besar gaya elektrostatika pada elektron atom hidrogen yang di akibatkan oleh proton tunggal intinya, jika orbit elektron terhadap intinya Rata-Rata berjarak
0, 53 x 1010m.

4

43 N . J.~ - =-86 JlC Gambar 1-3.20 m--~ 0.5p) 2 -6 -6 F3z= k Q3 Q2 = (9 x 10 Nm.. Jawab : F Iy l' I I F I " .c) r3z (-4.30m Gambar 1-2 Diagram Contoh 1-2 9 2 2 -6 -6 F3i= k Q3 QI = (9 x 10 Nm.c) r (-1. Q 2 2 2 = + 1' 6 x 10 -19 C -19 dan r = 0..20 m) - GayaelektrostatikaF3i merupakan gayatolakdan F3z gayatarikmaka: F3= F31 + F32 = 0...0.0 x 1~ C)(+5.6 x 10 c) 2 (0.0 x ~O C)(-3.07 N 1-3. akibat muatan Qldan Q2.....4.0 x 10 C) = -4..2 x I~N Tanda minus di sini menyatakan gaya tarik-menarik. Penentuan gaya-gaya untuk Contoh 1-3 5 .c) r3i (-4.0 x 10 C) . 53 x 10 -10 m 19 = K Q1 Q2 = (9 x 10 Nm.6 x 10 -10 C) (+1. Disini Q l'= ... " 3~Cm Q "" 3~"" Q I =+50JlC __2 I 90° . ~I ~ 0.Jawab..1C) yang lainnya. Hitunglah gaya elektrostatika pada partikel ke tiga dalam Gambar 1-2 (Q3= -4 di akibatkan oleh dua partikel bermuatan 0:.43N 9 (0.. 60Cm .~~ . 1-2.53 x 10 m) = -8.:.....5N (0...1 6 X F 2 10-19 C . Hitunglah besar dan arah gaya pada muatan Q3 seperti ditunjukkan dalam Gambar 1-3.5 N= -4.

Q} Fl' =200 ~ Ql = 30 ~ C. x = 20 em y = 25 em.Ox 10 C) = 330N (0.0 x 10 Nm. Z = 30 em. Tentukan besar dan arah gaya (a).Jawab : Gaya Fi adalab gaya tarik dan Fz gaya tolak adalah Besargaya Pidanpzmasing-masing : 9 1 1 -5 -5 F} = (9.Fx =F x +F.6x 10 C) = 140N (0.c)(6. = 2.0 x 10 Nm. (b). z y I / / - y Gambar 1-4 y/x I 6 .60 m) -5 -5 Fl = (9._= 120NdanFy =F y +F l y =260N } ~ Fix = F} cos 30" = 120 N F~ = .30 m) Besar komponen-komponen gaya F}pada sumbu x dan y adalah: dan F2J< 0 = F_ = 330N Maka.F1 sin 30"= -70N } Dengan demikian besar dan arab gaya F3 adalab : F3 = -IF:+ F: = -Y(120N)l + (26ON)l = F y IF x = 260 N/120 N = 290N tg e 1-4. 2 atau e = 65° Dalam Gambar 1-4.5x 1~ C)(5.5x 9 1 1 1~ C)(8. 5.c)(6. dalam ruang bebas dalam mediumyang mempunyaikonstantadi elektrik 2.

z positip adalab: CoSIX=~ r =~ 43.Eo Cos<p ~ = ~ = r (b) F 2= ~ QI Q2 41tE / = / =280. 875 em = 0.5 arab F2dalam medium sarna dengan dalam (a) 1-6. 65xlO -27 sehingga pereepatannya kg / ~.43875) = 280. 9 dan besar gaya F2 adalab : FI = (9.875 =0.. al = +4. QI adalab partikel IX(muatan 2 e).875 43. Dalam Gambar 1-4. 43875 m.9 .52 N arab F2 terhadap sumbu x. Suatu muatan titik -QI ditempatkan dipus at sumbu x-yoMuatan + Q2 terdistribusi seeara merata pada seluruh permukaan bol~ dan mempunyai massa m berputar dengan kecepatan 7 .0 x -SA A 9 -19 -19 A 10 )(3. hitunglah pereepatan awal masing-masing partikel. y.Jawab: (a) r = = (x2 + y2 + Z2)112 = (202+ 252+ 302)112 --6 --6 43.2 x 10 ) (-1.61 x 10 r = 6.6838 1 QI Q2 41tE. me 9._ 20 i + 25 j + 30 k d an me. Q2 elektron.65 x 10 1-7.11 x 10 r - -31 kg ~.21 N 2.52 = 112.61 x 10 r = -506 x lOZl~m/: -31 ' Gaya pada partikel IXadalab F2 dan massanya 6. Jika partikel-partikel ini daTikeadaan diam.61 _ A x 10 r N a r 43.93 x lOZl~m/s2 -31 6. = ~ r 43. Jawab: Gaya pada elektron adalab: Q2 F2 =k QI 2 r A r = (9.5698 =0.6 x 10 ) r -10 (10 ) = -4.11 x 10 a2= F2 = -4.875 Dengan menggunakanhukum Newtonke dua di peroleh percepatanelektron : _ o° ° _ r d Isml A .4558 Cos~= r.0 x 10) (200x 10)(30x 10 ) (0.875 =0. dan r = 1 A= 10-10 m.

hitunglab Jari-jari orbit lingkaran r. Dengan mengabaikan gaya grafitasi. = k ql 2q3 . 9 F13 dan F23.23 2 r23 = (9..= 12 i .0 x 10) (300) (500) (10 2 2r ) i=9. Gaya tarik elektrostatikapadaq~ : F=~ mengarah 41tE o ~ r Q2 2 gay a setripetal maka ke pusat dan merupakan F=~ 41tE o ( QIr2 Qi Q Q 1 2 2 ( 41tEomw ) = mrw2 ~ dan 1-8..375 iN F23 =k q2 q3 . = 6. r_ - DalamGambar 1-5..0 r 13 x 10 )(300)(500)(10 2 (12) ~2 ) i= 9.r 12=9m. Vk tOfJar ak r13 = 9 i dan r23.375 iN (12 + 9 ) 2 A .4 i .sudut w dalam orbit lingkaran berjari-jari r terhadap pusat sumbu. Hitung lab besar dan arab gaya y F3 pada muatan q3' x Gambar J-5 Gaya pada q3 akibat ql dan q2 masing-masing .ql =~OOm C.r13= 12m. lawab.13=(9.q2=400mC.8 j N 8 .q3=500mC.. .9 j m e maka 9 F13 -12 - .4..

.50) + (0. X= 0. '" .49 N Arah gaya F3 terhadap sumbu x dan y positif: Cos ex= 15.4.8 1-9.O)k 2 2 21~ = ~. Z F I I I .80 m. Besar gaya F3adalah : F3 = r(15.49 = 09567 ' Cos (3= -4.375 i + 6.o/x I Y __-Y / Gambar 1-6 Jawab: dan r r = (x - A .49 =0.50 dan Z = 0. 60 m.y z) dalam mango Jika ql = 40 JlC. hitunglah gaya total F pada muatan q..775 16.42 i 2 iJY..dan F3 = .60) I = 0.775i .8 j N .O)j + (z . 4.+Fl3 F23 = 9. 16.40 m... y = 0.8775m 9 . q2 = 50 JlC. q2padajarak Z2dalam sumbu z dan q pada titik P (x..Iz I / y ___ l.50j + O.40) + (0.8 j = 15.. Xl= 0.8) I = 16. 75 m.775) + (4. q = 8 Jl C.. Z2= 0.60k =r (0.2911 Dalam Gambar 1-6.40i + 0. A " xJi + (y . ql di tempatkan pada sumbu x padajarak Xldari pusat.

063+ 6.60 k) i 3 (0. . y E ~ x Gambar J-7 (a) Karena Simetri..0 x 10) (40) (8) (10 ) (--{).... gaya F arahnya sepanjangsumbu X..q r~ .. (b) Jelaskan gaya yang berubah-ubah di sekitar pusat x.15k . . .7047i + 2.659 k (N) 1-10. dan besamya: F = 2k ql 2 Cos9 = 2kql q~ q 2 ~~ Ix + y' r 10 ..459 j + 0.. (a) Tentukan Jarak X agar gaya total F pada besarnya maksimum. .358 i + 8. . = . Suatu muatan q.13j + 2.. r2= 0.50 j + 0..0.8775) A ... + F2 = 3.6576m Sehingga : = 5.5574 k (N) Dengan cara yang sarna: - r2 =0... ...50j .3284j i dan gaya total F : A . 1.- .40i + 0. ditempatkan pada posisi y dan muatan lain yang sarna pada -YI' seperti dalam garnbar 1-7 Muatan q dapat digerakkan sepanjang X. - F = FI ..8985k . A _ (9.1.40 + 0.9 -12 A q2 F1=k-rl.

di sini berartibahwaq dalamkeadaan setimbangdi pusat sumbu O. q2 =40 J. maka supaya harganya maksimum. (b) Untuk x = 0. 5 m.l . karena untuk x :.lC. C M = 0.3 X (x + y) 2 =0 diperoleh: x = :t fr Dua titik ini semuanya menunjukkan maksimum bukan minimum.8 kg dan q = 9.:. Bagaimanapun juga.Disini F = F(x). tidak pernah dalam keadaan setimbang yang stabil. 2kq\q~=O (/ 2 2 2~ + //4 atau (X + y ) 2 . F=dF =~ dX dx ( 21. mcmbawa muatan + q\.8m. y Fe Gambar 1-8 Jawab : Vcktor dari pusat ke + q. : L = (L cos e) i + (L sin 8)j dan dari q2 ke + q\ : _ II II r _ =L - h i = (L cos 8) i + (L sin 8)j A A 11 . Suatu bola yang massanya M. Jika besarnya q = 60 J. digantung dengan tali bukan konduktor yang panjangnya L. h = 1. 0 gaya F diarahkan menjauh dari pusat dan muatan yang dapat bergerak akibat dari distribusi muatan yang tctap. f = 0.8 rn/S2hitunglah harga e pada posisi bandul dapat tetap dalam keadaan diam. 1-11. Sebuah bola lain bermuatan + q2' ditempatkan pada sumbu x pada Jarak h> L vertikal di bawah pusat sumbu 0 (Gambar 1-8). keadaan kcsetimbangan ini tidak stabil. L = 1. . sehingga membentuk sebuah bandul.

2.0 em 12 . + h .MgLSme = 0 (L + h .2 L h Cose) ] Mornen Resultan pada bandul terhadaptitik pusat 0 : x F=(LxFy-LyFJk Dalarn keadaan setimbangbesar rnomen Resultan nol.2 L h Cose) 2 2 ] [ (L . Ditanyakan berapa gaya yang akan dialarni oleh rnuatan+ 2q.90 048 5.Gaya total pada rnuatan + ql : F - = Fe+ Mg = k -"3 r - - q\q2 - ~ r + MgI ~ = kqlq2 [(LCose-h)i+(Lsine)jl 2 21~ ~ + M gl r (LCose-h) + (L Sine) I ~ + Mg 1+ Yo = k ql Q2(LCose -h) k ql q2LSine 2 2 -h Yo ~ + Mg J [ (L + h . 3° 1-12.q (titik sudut kanan atas).2LhCose) Solusi pertama : sin e = 0. Mo=L Mo = L F .. Artinya kesetimbangan ketiga pada posisi e = 61. SoIus\ kedua: Cos e = L + h .4 .49 . -2Q(titik sudut kanan bawah) . artinya posisi kesetimbangan . Pada titik-titik sudut suatu bujur sangkar yang sisinya a terdapat rnuatan-rnuatan rnasingrnasing besarnya +2Q(titik sudut kiri bawah).. .(k ql q2 hjMg) 2Lh 2 2 pada Q = 0°atau pada Q=1800 ~ dengan rnernasukkan harga-harga yang telah di ketahui di peroleh : Cos e = 5. kalau diketahui q = 1.L F x y y x = k ql q2L h Sine 2 2 Yo . akibat gaya Coulomb dari muatan lainnya. +q (titik sudut kiri atas).0 X 1001 Coulomb dan a = 5.

= F12+ F13COS = .0 em = 5 x 1O-2m 41tE o FI2=~4q2 --r a -7 2 =9 x F12 9 10 .0 x 10 .0 X 25 x 10 10-4) N 18 =25 x 10 N -I Sedangkan arab dari ketiga gaya pasangan telab ditunjukkan dalam gambar : 36 -I 9 -I F.y +2q x F Gambar 1-9 Jawab: a = 5.2 13 1 .0 x 10-4) N 25 x ]0 36 =25 x]O -I N 2 F 13 = _1 4 9 1t E 02a ~ 2q -I =9 x 10 (1.) N 25 x 10 9 -7 2 F13 =25 x 10 N 2 -7 2 F 14 =~ 2 ~ 4 1t Eo a FI4 =9 x 109 2 (1.x 10 + e x 10 25 ( 25 - -1 f2 N ) Fx =-25 x 10 9 -I (4 + .f.\~ N =0.4 ( ].169 N .

Percepatan yang dialarni oleh partikel pertama dan kedua rnasing-masing adalah 7.2 x 10-3rn satu sarna lain.2 x 10 ) -6 q 2 10.3 x 2 10 x 7 N. keduanya dilepas dari keadaan diarn.15.1 x 10 -7 (3.3 x 10-7kg.176 X 10-22 q = 7.1 x 10-7C2 q2 = 60.0465) N = (0. Bila mass a dari partikel pertama adalah 6.0 m/dctl = rn2..08 X 10-11C C2 14 .0465N =-0.2751 Fx 0.0 m/dctl dan 9.Fy = FI3 sinq .40 Tanda .3 x 10 kg = 49 x 10 kg.3 x 10-7kg. Bcrapakah rnassa dari partikcl yang kedua ? (b).0307) Yz F = 0. Bcrapa muatan dari rnasing-masing partikcl itu ? Jawab: (a). -7 9 x 10 -3 2 = 44. 1-13.x 6.x 10-I) N 12 25 2) N 2 - 9 2 25 x 10 (-2V.berarti a dikwadran ke-ernpat.0465 2~ N = (Fx+ F) 2= (0. 7.169 + 0.24 x 1~ 9 x 10 =44. rnaka ditanyakan : (a). Dua partikel yang bermuatan sarna terpisah sejauh 3.169 N a = . FI2 F21 FI2 rnlal =rn2a2 =F21 =mlal =rn2a2 6. F12 =- 1 q 2' 4 1t Eo r 9 q = 6.0 m/detl. 1 12 = -0. 9.175 N tga=Fy=_0.0 rn/detl 7 -7 -7 ffi2= . 9 2 (b).FI4 = (-9 Fy= F 25 x 10 x -I -I 18 -1 .

Berapa kecepatan sudutnya? Jawab : 2 9. a W = wZr = ~ 2= (9. Berapa percepatanradial dari elektron tersebut ? b)..6 x 10-19 Coulomb.6 10 )(79 x 1.6 x 10-19 Coloumb.67 x 10-Z7 kg. = 15 .6 x 10 -112' = 9 11 x 10-31. a).67 x 10 det a = 5.!!!.03 x 10 )~putaran ( r) 5. Inti dari atom helium terdiri dua netron dan dua proton.a ) (5. Ditanyakan : a) Berapa besar dari gaya tolak menolak itu ? b) Tentukan percepatan dari partikel a yang disebabkan gaya tersebut.massa proton 1. = massa netron b).23 x 10-31 ~m 9. Muatan dari sebuah proton = 1. sedangkan inti atomemas terdiri dari 118 netron dan 79 proton. 10 9 F F (2 x 1.29 x 10 ) -8 a = 8.29 x 10-11 10 16 putaran dctik detik w = 4 13 x . Jawab: a). = 903 ' 22 X 1022~ 2 det b). Protonbermuatanpositifyang besamyasamadengan muatan elektrone = 1.29 kg a) F = e 4 1t Eo "'T r 1 = ma -192 9 X 109 (1. -Z7 2 m 4 x 1. a =F 364 --. disini berlakulah gaya Coulomb tolak menolak daTi 7 dua inti pada jarak pemisah 1O-12cm.11 x 10-31 mengelilingisebuahprotondalamorbit ling~arandenganjari-jari5. Pada percobaan hamburan Rutherford ditembakkan partikel a (yaitu inti \ He) pada inti atom emas 1979Au.11 x 10 det y. F = ! 41tEo ql q2 / ~9 ~9 -142 = 9 x.45 x 1028m/detZ. 67 x 1O-Z7 Ditanyakan : kg.6x 10) (10 ) N = 364 N. massa proton = ma = 1. Berdasarkan model dari Bohr maka atom hydrogen itu terdiri dari elektron yang massanya x 10 II m.1-14. 1-15.

(y + a ) 2 :i.1 q q' 4 1t r o r -2 r2 = y2 + a2 Dari kebesaran terlihat bahwa komponcn gaya yang horizontal saling rneniadakan. q Garnbar 1-10 _ Fc. _ 2 r: 2 Gaya F yang rnaksirnurn bila ~~ dF =0 2 2~ 2 d Y bcrarti 2 = . Sin e + a2)112 q q' Y 2 2 2 2X °y+a (y+a)2 F=~ 4 1t Eo . Ternpat kedudukan tilik-tilik dirnana gaya rnaksirnurn yang bekerja pada suatu Jawab: Misalkan besar dari kedua rnuatan itu besamya rnasing-rnasing adalah q. Dua rnuatan titik yang positif dan sarna besamya terpisah satu sarna lain sejauh 2a. Melelui titik tcngah Ternpat kedudukan titik-plating di buat sebuah bidang datar yang tegak lurus garis penghubung itu.1-16. jadi F sin b = y/r = y/ (y2 _ 1 F-2-_. jadi yang ada hanya komponen gaya yang vertikal saja.L 2 1t Eo 2 2r 2 (y + a ) - 3/2 (y + a) 2 23 (y + a) 2y =0 (y +a)2-3(y +a) y2 + a2 _ 3 y2 = 0 2y2 = a2 y=!aff 2 16 2r 2 2~ 2y =0 2 . sedangkan pada binatang tadi adalah q'.-..____ 41tE = 2.i.

Tentukan perbandingan gaya Coulomb F. Tentukan (a) gaya tarik-menarik antara kedua partikcl itu.2 x 10 N =r -8 -11 atau v = V (8.2 2z Fg Gm Ir Gm = 9 2 2 -19 2 2 (9 x 10-llN. K Jawab : Jari-jari inti adalahdi sekitar 10-15 .2 x 10 N) (5.1-17. x 106m/s 1-19. 1-18.6 x 10 2 2 (6.m Ikg ) (9. kedua bola temyata seimbang.1 x 10 C) -31 =4.m IC) (1.2 X 10-8 N.1 (3 x 10 m) X 10-10N.3 x 10 m) (1. Maka 2 -8 mv 8. Muatan inti helium ialah + 2e dan muatan inti +1Oe. dan gaya gravitasi F& antara dua buah elektron.3 x 1O.3 x 10 -31 9.11m.31kg. Menurut model atom Bohr tentang atom hidrogen. elektron (q=-e)mengelilingiproton 9q' = + e) denganjari-jari 5. Massa elektron ialah 9.67x 10 N .1 x 10 kg m) = 2. Berapakah muatan bola? 17 . b) Gaya di atas ini ialah sentripetal yang dialami elektson.2.6 x 10_9C).m2/C2) (2) (10) (1.2. Jawab : Hukum Coulomb : 2 2 Fe =k 2 q2 dan Hukum gravitasi: r 2 F g = G 7: r m2 Fe _ kq Ir _ kq Maka .dimanae adalahmuatan dasar 1.2 x 10-8 N) (r) = (8. 1-20. karena itu inti bolehdianggapsebagaimuatan titik. 109) bermuatan sarna menggantung di ujung tali yang sarna panjangnya.60 x 10-19 Hitung gaya tolak antara kedua inti itu seandainya jarak pisahnya 3 C.m2/C2) r (5. hingga elektron dapat tetap ber-orbit.lxlO . X 1042 kg) Nyata bahwa gaya Coulomb (= gaya listrik) adalah jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. m maka : -19 2 F = kq i' = (9 X r 109N . nanometer (lorn = 1O-9m). edua inti itu berada dalarnvakum. Jawab: -19 2 < (a) F = kq it = (9 X 109 N . dan (b) tentukan laju elektron.6 ~ 102 C) = 5. aya tarik antara proton dan elektron inilah yang G merupakan gaya sentripetal pada elektron. Pada posisi yang tarnpak pada gambar. = 8. Garnbar 1-11 menunjukkan dua bola identik (m= 0.

meskipunpadanyabekerjatiga gaya berikut: (1) teganganT dalam tali. F + 2 pC Gambar 1-11 Gambar 1-12 1-21. Perhatikan muatan-muatan pad a Gambar 1-12.mg = 0 0 =0 = 0 untuk bola kiri. Jawab: Dari hukum Coulol11bdiperoleh : .7 x 10 N) (0. (2) gaya gravitasi. F3= kq~' = (9 x 109N.8x .FJ sin 60" = (1.8 x 10 -4 N dan (3) gaya Coulomb F yang bcrupa gaya tolak.13x 10 N)(0. 18 .8+2.S)N = -0.7 x 10 N Ini adalah gaya Coulomb kqq'/r.866 ' Isikan dalam persamaan pertama : F = T cos 60° = (1.7) (O..FJcos 60"= (1.Jawab: Perhatikanbola kiri.866) N = 3. = Fl sin 60°.m2/C2) (3 x 10 C) (4 ~ 10 C) r (020 m) Komponen gaya resultan pada muatan 4 ~C adalah : F" =Flcos 60°. T sin 60 .1 ~C.8N. Bola ini seimbang. Maka 2 -4 2.m IC jadi q =0.8 m/s'l) = 9.4m) qq . Dari "iF " dan "iF . mg= (1 x 104 kg) (9._ 2 _ Fr _ (5.50)= 5.q .7) (0.m/C)(2xlO C)(4~10 (020 m) -6 -6 C)=1.9 2 2 k 9 x 10 N. diperoleh T cos 60 0_F = 0 -4 Dari persamaan kedua ini dipcroleh 10 N _ 113 x 10-3N sin 60° 0. -3 -4 T =~ = 9.45 N F. 9 N = 2. Tentukan gaya pada muatan 4 ~ C oleh kedua muatan yang lain.8 -2.7 N. F2=kq~ r =(9xl0 922 -6 -6 N.

bila berjarak 20 em. pcrubahan gaya bila muatan didekatkan. Karena F berbanding lurus dengan "2.m ICJx 5 x 10 [C] x 2 x 10 [C] 102 [N] x 10-3 [m) = 3 [mm) [ 2 21 -7 -7 . Tentukan besardan arah gaya yang terjadijika muatan +4x10"9C terle. ~ arahnya menjauh dari muatan 5 x 10-sC. dari hukum Coulomb diperoleh : 9 F=kQIQ2=9xlO 2 21 [N. Berapakah jaraknya ? Jawab: Dari hukum Coulomb. karena kedua muatan bertanda positif..p. 1-22.2 = 9 x r [ 2 ~10 (5 x 10 m) 2] [q 5 x 10 [q = 7. Bila muatan dijauhkan gaya turun menjadi (20/100)2= 0.F: + F.45) z + (39) Z N = 39 N Sudut antara gaya resultan dan sumbu -Y positif adalah aretan (0. 1-24.9) = 7° hingga e = 97°. 1-26. 9 _ kqlq2_ r 9 x 10 N. Dua buah muatan + 5 x 10. Atom hidrogen mengandung scbuah proton (bermuatan + e) dan sebuah elektron (bermuatan. Berapakah besar gaya tersebut bila jaraknya 100 em ? Jawab : 1 a. Pada keadaan bagaimanakah gaya tarik gravitasi antara 2 proton sarna besar dengan gaya tolak menolak listriknya.04 kali gaya semula. Dua buah muatan tolak menolak dengan gaya 10 -5 N.2 x 10-4N . a. tarik menarik dengan gay a 100 N.. m 1C x 4 9 Coulomb diperoleh : 9 2 = k q 1 . Jadi besamya gaya: F=16 x 10.e). menjadi r 20 2 (5) = 16kali gaya sebelumnya.6' x -9 2 10 C) r (5.Maka F = .27kg..67 x 10.m 2ICJX-11(1. gaya gravitasi antara 2 proton yang terpisah sejarak r adalah: 19 .5N b.3 x 10-11 . = 4(0. jadi besamya F = 4 X 10-7 N.7 C dan -2 x 10 -7C. dari Hukum ION. 1-23.45/3.6 x 10-19C.taksejauh 5 emdari muatan + 5x10-s C? Jawab: Karena 5 em F = 5 x 10 -2 m. Berapakah besar gaya tersebut bila jaraknya 5 em ? b.3 x 10 m) =8') ~ X 1O~ [N] . terpisahdenganjarak rata-rata5..= 90 x 10-7[m2) = 3 1-25. m Tentukan gaya tarik-menarikantara keduamuatan tersebut ? Jawab: = 1. Jawab : Massa proton 1.

m ICjX 1 x 10 [C] x 3 x 10 [C] 2 ~I~ =-2. Batang bermuatan + q dan -q pada ujung-ujungnya diletakkan pada medan listrik serba sarna yang berobah sejajar balang. Berapakah jumlah eleklron yang ada dalam ion 0.3 x 210 r -28 [N].r. Soal-soal Tambahan 1-28.m/kg] x (1.5[N]. 1-27. = kql q2 = 9 x 10 N.6 x 10 2 2 [ 2 21 -19 2 C) = 2. karena daerah kekanan yang discbabkan oleh muatan q2' F 2 = kq2q 2 ~ =9 x 2 21 -6 6 10 N. q Gambar 1-13 Gaya pada muatan uji yang disebabk~n oleh muatan qJ adalah : 9 2 21 -6 FI = kqql = 9 x 2 rl 10 N. Muatan uji + 1 x 10.10 2 (0. Berapakah jumlah elektron yang dipunyainya ? b.2? 1-29. Sebuah atom oksigen mempunyai 8 proton dalam intinya a. Tentukan besar dan arah gaya pada muatan uji lerscbut ! Jawab : .7[N].-'!'! 2 -M F grcf- _ 6. jadi kedua gaya terscbut tidak pcrnah sarna besar.67 x 10 [N . Mengapa garis-garis gay a suatu mcdan listrik tidak mung kin saling berpotongan ? 1-31. Informasi apa yang diberikan oleh garis-garis gaya medan listrik ? 1-30. Gaya positif.86 x r 2 10 [N] Gaya listrik antara kedua proton adalah : 9 Fr:~ ik "".67 x 10 2 [kg]) r = 1.6C diletakkan ditengah-tengah antara muatan + 5 x 10 -6C dan + 3 x 10-6C yang berjarak 20 em (gambar 1-13).m /CJ x 1 x 10 [C] x 5 x.1m) 9 [ [ -6 [C] = +4. gaya lislrik anlara 2 prolon 10 36 kali lebih besar dari pada gaya grafitasinya. apa yang terjadi pada batang ? 20 . r r Untuk setiap jarak r.m /CjX (1.

Pada keempat sudut bujursangkar (sisi 40 em) terdapat empat buah muatan sarna yakni + 3 IlC. 1. Berapakah muatan bola? 1. Berapakah besar dan arah gaya pada suatu muatan + 2xlQ-7C yang berjarak 0.49. Berapakah muatannya ? 1-34. Dua buah muatan tarik-menarik dengan gaya 1Q-6 bila berjarak lem satu terhadap yang N. 1.44. dan muatan -5 IlC pada x = 120 em. a. muatan -3 IlC pada x =40 em. Berapakah gaya tolak antara dua buah inti argon berjarak 1 nm (10-9m) ? Muatan inti atom argon ialah + 18 e. dan -8 Il C. Ada berapa elektron dalam muatan I C. Dua bola keeil yang identik diberi muatan + 3 nC. Berapakah gaya yang terjadi pada muatan uji ? 1-39. 1. Mereka ditempatkan pada jarak pisah 3 em. Dua buah elektron saling tolak-menolak dcngan gaya 10-8N. Tentukan gaya yang diderita muatan -8 IlC ini. Tentukan (a) gaya yang didcrita muatan -3 Il C.41. 1. Berapakah gaya yang terjadi antara 2 muatan + lC. kemudian dikembalikan pada posisi semula. Berapakah jaraknya bila gaya tersebut 10-8N? 1-38. 1-50.40. agar tidak ada gaya yang bckerja padanya ? b.7 C terpisah scjauh 40 em. 3m dari muatan -5 x 10. Tentukan gaya yang diderita kedua muatan negatif itu. Berapakahjaraknya ? 1-37.46. (b) Kedua bola disentuhkan satu pada yang lain. lain. yang terpisah sejauh 1m? 1-36. Dimanakah muatan ketiga harus ditempatkan agar resultan gaya yang dideritanya dari kedua muatan lain itu sarna dengan nol ? 1-51. Ketiga muatan tersebut terlctak satu garis. Tiga buah muatan terdapat pada sumbu x sebagai berikut : muatan + 2 IlC pada x = 0. + 3. a. dan (b) gaya yang diderita muatan -5 1lC. Tentukan gaya antara dua buah elektron berjarak 1 A (= IQ-lOm).7C dan 3xl0. Sebuah muatan (+5 IlC) ditempatkan di x =0. Dua bola yang bermuatan sarna saling tolak-menolak dengan gaya4 x 10-5N apabila berada dalam udara pada jarak pisah 3 em. 1. Soal no 1-31. 109elektron ditambahkan pada sebuah bola yang netral. dan muatan kedua (+7IlC) di x = 100 em. Pada ketiga sudut segitiga sarna sisi (sisi 10 em) terdapat muatan + 2.47. Muatanuji "+2x IQ-7Cterletak-5 em dikanan muatan +1 x 1O-6Cdan lOemdikirimuatan -1 x 10-6C.1-32. Pada keempat sudut bujursangkar (sisi 40 em) terdapat empat buah muatan sarna. Tentukan gaya yang diderita masing-masing muatan. Dimanakah suatu muatan +q harus dilctakkan diantara kedua muatan tersebut. dan berapakah massa maupun berat elektronelektron itu ? 1.43. Muatan + Ix 10.45. apa yang terjadi 1-33. Dua diantaranya yang bcrseberangan seeara diagonal bermuatan positif.7C ? 1-35. yakni + 31lC. Berapakah jaraknya bila gaya tersebut 10-4N? b. dengan arah medan tegak lurus batang. Bagaimana gaya pada masing-masing sekarang? 21 . dan yang dua lainnya bermuatan negatif. Dimana muatan -q hams diletakkan untuk tujuan yang sarna? 1.48.42. Seandainya terdapat dua muatan sebesar 1 C terpisah dalam udara pada jarak 1 km berapakah gaya antara keduanya ? 1. Berapakah gaya yang bekerja pada muatan 10-6C dalam suatu medan listrik 50 Vim? 1. (a) Hitunglah gaya tariknya .

Ditengah-tengah diantara mereka dan normal pada garis yang menghu bungkan mereka ada suatu bidang tempat kedudukan titiktitik dimana gaya pada suatu muatan titik yang ditaruh dibidang ialah maximum. (a) Berapa gaya yang dialami tiap -tiap muatan ? (b) Berapakah besarnya gaya perpaduan pada suatu muatan +3 statcoulomb yang ditempatkan di tengah-tengah antara mereka ? (c) Pada titik mana muatan +3 statcoulomb harus ditempatkan supaya gaya perpaduan padanya menjadi nol? 1-53. Gaya tarik menarik elektrostatik antara proton dan elektron memberikan gaya centripetal. muatan campuran berjumlah 26 statcoul. berapakah muatan pada bola yang lain? 1-62.28 x 10-9 em. Apabila bola-bola itu diberi muatan negatif yang sama besamya. Dua buah bola kecil masing-masing dimuati positif. masing-masing beratnya 3x 10-5n. (a) Berapakah gaya tolak-menolak antara inti radon dan panikel -a apabila jarak antara mereka ialah 5x1O-II em ? (b) Berapakahperccpatanpartikel -a padajarak ini ? 1-58.1-52. Hitunglah jari-jari lingkaran ini. Dua buah muatan titik positif yang sarna berjarak 2a. Suatu muatan titik + 24 stat coulomb ditaruh 6 em dari suatu muatan titik yang kedua sebesar-12 statcoulomb. Carilah besarnya muatan. Radium menjadi radon (nomor atom 86) sccara radio aktif dengan memancarkan partikel -x dari intinya. Dua bola yang amat kecil. Berapa jauh elektron zat air itu harus dipindahkan dari intinya supaya gaya tarik-menariknya sama dengan beratnya atom? 1-57. masing-masing benang pcnggantung itu membuat suatu sudut 30.20m. Carilah besar dan arah dari gaya yang diberikan oleh muatan-muatan ini pada suatu muatan ketiga yang besamya +5x1011caul yangjaraknya 5 em dari masing-masing muatan yang penama. berupa sebuah lingkaran. Dalam model Bohr untuk atom zat air. Dua buah muatan + 10-9coul masing-masingberjarak 8 em didalam udara.lcoul. karena simetri. Muatan2titik 2 x 1019 coul ditaruh pada tiga sudut dari suatu segi empat yang sisinya ialah 0. Muatan-muatan ditaruh -pada bola dan mereka tiba pada keseimbangan padajarak 10 em dari masing-masing. Berapakah muatan pada tiap2 bolajika mereka didorong oleh gaya 3 dyne apabila berjarak 4 em ? 1-55. 1-59. Ujung-ujung yang lain dari benang itu diikatkan pada satu titik. Berapa kelebihan elektron harus ditetapkan pada tiap-tiap dua bola yang kecil yang berjarak 3 em jika gaya tolak-menolak antara dua bola itu dimaksudkan 10-19 n? 1-54. pada ujungnya dipegang oleh benang sutera yang panjangnya 70 em.digantung pada benang sutera yang panjangnya 5xl0-2 dari satu titik.02 x 10 23 atom dari atom tunggal zat air mempunyaimassa satu gram. 1-61. dengan vertikal.04 J. 1-56. Dua buah bola kecil yang berlapiskan logam masing-masing massanya 14 gram. 22 . carilah jumlah putaran elektron per detik. Berapakah besar dan arah gaya pcrpaduan pada suatu muatan titik -1 x 10-19 coul dia tamh pada : (a) pada pusat segi empat (b) pada sudut yang tidak terisi itu dari segi empat. Jika muatan pada bola ialah0.. 6. 1-60. Jikajari-jari lintasan 5. sebuah elektron berputar dalam lintasan yang berbentuk lingkaran mengelilingi inti yang terdiri atas satu proton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful