Muatan Listrik Dan Hukum Coulomb.

1-1. Muatan Listrik.
Benda bermuatan listrik ialah benda yang mempunyai kelebihan sejumlah elektron atau proton. Benda yang kelebihan sejumlah elektron akan bermuatan negatip dan yang kelebihan sejumlah proton dikatakan bermuatan positip. Sekelompok partikel bermuatan, misalnya atom-atom, atau elektron-elektron, selalu menempati suatu volume tertentu. Jika ukuran volume yang ditempati partikel-partikel bermuatan tersebut sedemikian kecilnya di bandingkan dengan jarak-jarak lain dalam persoalan yang dibicarakan, maka partikel bermuatan tersebut dikatakan muatan titik. Dalam literatur -biasa digunakan huryf q atau Q untuk menyatakan jumlah kelebihan muatan positip atau negatip pada suatu benda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap muatan Q besar atau kecil, positip atau negatip adalah merupakan kelipatan dari: e = 1,602 X 1O-19C Di sini -e adalah muatan untuk satu elektron dan Coulomb (C) adalah satuan muatan listrik.

1-2. Hukum Coulomb
Gambar 1-1 menunjukkan dua muatan titik QIdan Q2terpisah pada jarak r dengan QI terletak di pusat salib sumbu XYZ. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya elektrostatika pada muatan Q2 akibat muatan QI adalah : 1- 1

3

dan besamya :

1-2 Disini r =r r =xi + yj + zk: adalah vektor perpi.!!dahandari QI ke Q2' sehinggagaya elektrostatika pada muatan QI akibat muatan Q2 adalah FI = -F2
Dari percobaan di peroleh bahwa : 1 41tEo

-

.

.

.

A

-

= 8,98742 x

10 Nm!2

9

2

2

Dengan cara matematika konstanto E 0 yang disebut permitivitas rnang hampa didefinisikan sebagai Eo= 8, 85432xlO-12 2/N.m2 8, 85432 X 10-12 F/m C =
Jika QI dan Q~beradadalam medium di elektrika isotropikmisalnya minyak, maka Eodalam. (1-1) harns diganu dengan E=KEo dan K disini adalah konstanta dielektrika medium.

z

y

__

I
y
Gambar J -J

/ /

y/

I

x

Misalnya QI' Q2'Q~,
gaya pada muatan
QI

Q,.pada posisi tetap dalam suatu susunan salib sumbu. Maka

aklbat muatan-muatan lainnya adalah :

-

FI

= FI2

+F13 +

+ FI[

disini FI' adalah gaya elektrostatikapada muatan QI akibat muatan Q2' dan seternsnya. Contoh Penyelesaian 80al. 1-1. Berapa besar gaya elektrostatika pada elektron atom hidrogen yang di akibatkan oleh proton tunggal intinya, jika orbit elektron terhadap intinya Rata-Rata berjarak
0, 53 x 1010m.

4

..0 x ~O C)(-3..0 x 1~ C)(+5. 60Cm ..43 N .. ~I ~ 0.. Jawab : F Iy l' I I F I " .:..07 N 1-3.6 x 10 c) 2 (0.20 m) - GayaelektrostatikaF3i merupakan gayatolakdan F3z gayatarikmaka: F3= F31 + F32 = 0..0 x 10 C) = -4... Hitunglah gaya elektrostatika pada partikel ke tiga dalam Gambar 1-2 (Q3= -4 di akibatkan oleh dua partikel bermuatan 0:. 1-2..5N (0. Q 2 2 2 = + 1' 6 x 10 -19 C -19 dan r = 0..53 x 10 m) = -8.6 x 10 -10 C) (+1..0 x 10 C) .. Disini Q l'= . Penentuan gaya-gaya untuk Contoh 1-3 5 .~~ .5 N= -4.1C) yang lainnya.. J..2 x I~N Tanda minus di sini menyatakan gaya tarik-menarik.c) r3i (-4.20 m--~ 0. 53 x 10 -10 m 19 = K Q1 Q2 = (9 x 10 Nm. akibat muatan Qldan Q2.. " 3~Cm Q "" 3~"" Q I =+50JlC __2 I 90° .~ - =-86 JlC Gambar 1-3.1 6 X F 2 10-19 C .c) r (-1.Jawab.30m Gambar 1-2 Diagram Contoh 1-2 9 2 2 -6 -6 F3i= k Q3 QI = (9 x 10 Nm. Hitunglah besar dan arah gaya pada muatan Q3 seperti ditunjukkan dalam Gambar 1-3.4.0...c) r3z (-4.5p) 2 -6 -6 F3z= k Q3 Q2 = (9 x 10 Nm.43N 9 (0.

c)(6.30 m) Besar komponen-komponen gaya F}pada sumbu x dan y adalah: dan F2J< 0 = F_ = 330N Maka._= 120NdanFy =F y +F l y =260N } ~ Fix = F} cos 30" = 120 N F~ = .Ox 10 C) = 330N (0. 2 atau e = 65° Dalam Gambar 1-4. = 2.0 x 10 Nm. z y I / / - y Gambar 1-4 y/x I 6 .F1 sin 30"= -70N } Dengan demikian besar dan arab gaya F3 adalab : F3 = -IF:+ F: = -Y(120N)l + (26ON)l = F y IF x = 260 N/120 N = 290N tg e 1-4.5x 9 1 1 1~ C)(8. 5. Tentukan besar dan arah gaya (a).0 x 10 Nm. dalam ruang bebas dalam mediumyang mempunyaikonstantadi elektrik 2.c)(6.5x 1~ C)(5.Jawab : Gaya Fi adalab gaya tarik dan Fz gaya tolak adalah Besargaya Pidanpzmasing-masing : 9 1 1 -5 -5 F} = (9.6x 10 C) = 140N (0. (b). x = 20 em y = 25 em. Q} Fl' =200 ~ Ql = 30 ~ C.Fx =F x +F.60 m) -5 -5 Fl = (9. Z = 30 em.

y.52 = 112.Eo Cos<p ~ = ~ = r (b) F 2= ~ QI Q2 41tE / = / =280.65 x 10 1-7.875 =0.61 x 10 r = 6. Jika partikel-partikel ini daTikeadaan diam. Q2 elektron.21 N 2.9 .0 x -SA A 9 -19 -19 A 10 )(3.4558 Cos~= r.11 x 10 a2= F2 = -4.5698 =0.52 N arab F2 terhadap sumbu x. = ~ r 43.61 x 10 r = -506 x lOZl~m/: -31 ' Gaya pada partikel IXadalab F2 dan massanya 6. al = +4.11 x 10 r - -31 kg ~..0 x 10) (200x 10)(30x 10 ) (0. 43875 m.5 arab F2dalam medium sarna dengan dalam (a) 1-6.43875) = 280. hitunglah pereepatan awal masing-masing partikel. z positip adalab: CoSIX=~ r =~ 43. Dalam Gambar 1-4.6838 1 QI Q2 41tE. 9 dan besar gaya F2 adalab : FI = (9. Jawab: Gaya pada elektron adalab: Q2 F2 =k QI 2 r A r = (9.875 =0. me 9. Suatu muatan titik -QI ditempatkan dipus at sumbu x-yoMuatan + Q2 terdistribusi seeara merata pada seluruh permukaan bol~ dan mempunyai massa m berputar dengan kecepatan 7 . 875 em = 0.93 x lOZl~m/s2 -31 6.875 43. dan r = 1 A= 10-10 m.2 x 10 ) (-1.875 Dengan menggunakanhukum Newtonke dua di peroleh percepatanelektron : _ o° ° _ r d Isml A . QI adalab partikel IX(muatan 2 e).Jawab: (a) r = = (x2 + y2 + Z2)112 = (202+ 252+ 302)112 --6 --6 43._ 20 i + 25 j + 30 k d an me.6 x 10 ) r -10 (10 ) = -4.61 _ A x 10 r N a r 43. 65xlO -27 sehingga pereepatannya kg / ~.

9 F13 dan F23. lawab.q3=500mC..= 12 i . = 6. Dengan mengabaikan gaya grafitasi. .13=(9. Hitung lab besar dan arab gaya y F3 pada muatan q3' x Gambar J-5 Gaya pada q3 akibat ql dan q2 masing-masing .8 j N 8 .9 j m e maka 9 F13 -12 - .4.0 r 13 x 10 )(300)(500)(10 2 (12) ~2 ) i= 9. Vk tOfJar ak r13 = 9 i dan r23.ql =~OOm C.r13= 12m..375 iN F23 =k q2 q3 ..375 iN (12 + 9 ) 2 A .sudut w dalam orbit lingkaran berjari-jari r terhadap pusat sumbu. Gaya tarik elektrostatikapadaq~ : F=~ mengarah 41tE o ~ r Q2 2 gay a setripetal maka ke pusat dan merupakan F=~ 41tE o ( QIr2 Qi Q Q 1 2 2 ( 41tEomw ) = mrw2 ~ dan 1-8.. r_ - DalamGambar 1-5.r 12=9m.q2=400mC. hitunglab Jari-jari orbit lingkaran r..0 x 10) (300) (500) (10 2 2r ) i=9. = k ql 2q3 .4 i .23 2 r23 = (9.

80 m. 16.y z) dalam mango Jika ql = 40 JlC.. 75 m. hitunglah gaya total F pada muatan q.dan F3 = .O)j + (z .775i .. 4.60k =r (0. Z2= 0.50) + (0. y = 0.375 i + 6.o/x I Y __-Y / Gambar 1-6 Jawab: dan r r = (x - A . . X= 0.50j + O.775) + (4.8 j N . '" ..4.49 N Arah gaya F3 terhadap sumbu x dan y positif: Cos ex= 15.775 16..8775m 9 . q = 8 Jl C.49 = 09567 ' Cos (3= -4. A " xJi + (y .Iz I / y ___ l.49 =0.O)k 2 2 21~ = ~. 60 m.40 m. Z F I I I .50 dan Z = 0. ql di tempatkan pada sumbu x padajarak Xldari pusat.2911 Dalam Gambar 1-6. q2padajarak Z2dalam sumbu z dan q pada titik P (x.8) I = 16..+Fl3 F23 = 9.8 1-9..8 j = 15. Besar gaya F3adalah : F3 = r(15.60) I = 0..42 i 2 iJY.40) + (0. q2 = 50 JlC. Xl= 0.40i + 0.

. 1..659 k (N) 1-10.0.8775) A .. (a) Tentukan Jarak X agar gaya total F pada besarnya maksimum.13j + 2...40i + 0.60 k) i 3 (0..459 j + 0. y E ~ x Gambar J-7 (a) Karena Simetri. r2= 0.... (b) Jelaskan gaya yang berubah-ubah di sekitar pusat x.0 x 10) (40) (8) (10 ) (--{).3284j i dan gaya total F : A ...063+ 6.- .7047i + 2..8985k ...15k . gaya F arahnya sepanjangsumbu X. + F2 = 3.5574 k (N) Dengan cara yang sarna: - r2 =0. . dan besamya: F = 2k ql 2 Cos9 = 2kql q~ q 2 ~~ Ix + y' r 10 .358 i + 8.. ditempatkan pada posisi y dan muatan lain yang sarna pada -YI' seperti dalam garnbar 1-7 Muatan q dapat digerakkan sepanjang X.. . .40 + 0. ..50 j + 0. = . A _ (9.q r~ . - F = FI .6576m Sehingga : = 5.1. ..9 -12 A q2 F1=k-rl. Suatu muatan q.50j .

Bagaimanapun juga. 0 gaya F diarahkan menjauh dari pusat dan muatan yang dapat bergerak akibat dari distribusi muatan yang tctap. C M = 0. keadaan kcsetimbangan ini tidak stabil.8m. 1-11. maka supaya harganya maksimum. (b) Untuk x = 0. Jika besarnya q = 60 J. F=dF =~ dX dx ( 21. tidak pernah dalam keadaan setimbang yang stabil.lC. digantung dengan tali bukan konduktor yang panjangnya L. karena untuk x :. Sebuah bola lain bermuatan + q2' ditempatkan pada sumbu x pada Jarak h> L vertikal di bawah pusat sumbu 0 (Gambar 1-8).l . sehingga membentuk sebuah bandul.Disini F = F(x). q2 =40 J. Suatu bola yang massanya M. : L = (L cos e) i + (L sin 8)j dan dari q2 ke + q\ : _ II II r _ =L - h i = (L cos 8) i + (L sin 8)j A A 11 . 2kq\q~=O (/ 2 2 2~ + //4 atau (X + y ) 2 .8 kg dan q = 9. h = 1.:. di sini berartibahwaq dalamkeadaan setimbangdi pusat sumbu O. L = 1.8 rn/S2hitunglah harga e pada posisi bandul dapat tetap dalam keadaan diam.3 X (x + y) 2 =0 diperoleh: x = :t fr Dua titik ini semuanya menunjukkan maksimum bukan minimum. f = 0. mcmbawa muatan + q\. y Fe Gambar 1-8 Jawab : Vcktor dari pusat ke + q. . 5 m.

q (titik sudut kanan atas).2LhCose) Solusi pertama : sin e = 0. + h .MgLSme = 0 (L + h .49 . 3° 1-12.(k ql q2 hjMg) 2Lh 2 2 pada Q = 0°atau pada Q=1800 ~ dengan rnernasukkan harga-harga yang telah di ketahui di peroleh : Cos e = 5. artinya posisi kesetimbangan . akibat gaya Coulomb dari muatan lainnya. Mo=L Mo = L F . . Pada titik-titik sudut suatu bujur sangkar yang sisinya a terdapat rnuatan-rnuatan rnasingrnasing besarnya +2Q(titik sudut kiri bawah).2. +q (titik sudut kiri atas). -2Q(titik sudut kanan bawah) . kalau diketahui q = 1. SoIus\ kedua: Cos e = L + h . Ditanyakan berapa gaya yang akan dialarni oleh rnuatan+ 2q.4 .90 048 5.. Artinya kesetimbangan ketiga pada posisi e = 61..0 X 1001 Coulomb dan a = 5.L F x y y x = k ql q2L h Sine 2 2 Yo .2 L h Cose) ] Mornen Resultan pada bandul terhadaptitik pusat 0 : x F=(LxFy-LyFJk Dalarn keadaan setimbangbesar rnomen Resultan nol.Gaya total pada rnuatan + ql : F - = Fe+ Mg = k -"3 r - - q\q2 - ~ r + MgI ~ = kqlq2 [(LCose-h)i+(Lsine)jl 2 21~ ~ + M gl r (LCose-h) + (L Sine) I ~ + Mg 1+ Yo = k ql Q2(LCose -h) k ql q2LSine 2 2 -h Yo ~ + Mg J [ (L + h .2 L h Cose) 2 2 ] [ (L .0 em 12 .

x 10 + e x 10 25 ( 25 - -1 f2 N ) Fx =-25 x 10 9 -I (4 + .0 X 25 x 10 10-4) N 18 =25 x 10 N -I Sedangkan arab dari ketiga gaya pasangan telab ditunjukkan dalam gambar : 36 -I 9 -I F.) N 25 x 10 9 -7 2 F13 =25 x 10 N 2 -7 2 F 14 =~ 2 ~ 4 1t Eo a FI4 =9 x 109 2 (1. = F12+ F13COS = .f.0 x 10 .0 em = 5 x 1O-2m 41tE o FI2=~4q2 --r a -7 2 =9 x F12 9 10 .0 x 10-4) N 25 x ]0 36 =25 x]O -I N 2 F 13 = _1 4 9 1t E 02a ~ 2q -I =9 x 10 (1.4 ( ].y +2q x F Gambar 1-9 Jawab: a = 5.\~ N =0.169 N .2 13 1 .

Fy = FI3 sinq .0 m/detl. rnaka ditanyakan : (a).0 m/dctl dan 9.2 x 10-3rn satu sarna lain. Bila mass a dari partikel pertama adalah 6. 1 12 = -0.FI4 = (-9 Fy= F 25 x 10 x -I -I 18 -1 ..1 x 10-7C2 q2 = 60. FI2 F21 FI2 rnlal =rn2a2 =F21 =mlal =rn2a2 6.15.0465) N = (0. 1-13.0 m/dctl = rn2.169 + 0. Dua partikel yang bermuatan sarna terpisah sejauh 3.3 x 10-7kg.0307) Yz F = 0. Bcrapakah rnassa dari partikcl yang kedua ? (b).2751 Fx 0. 7.175 N tga=Fy=_0.berarti a dikwadran ke-ernpat. keduanya dilepas dari keadaan diarn. 9 2 (b).x 10-I) N 12 25 2) N 2 - 9 2 25 x 10 (-2V.x 6. -7 9 x 10 -3 2 = 44.0465 2~ N = (Fx+ F) 2= (0.0 rn/detl 7 -7 -7 ffi2= . Bcrapa muatan dari rnasing-masing partikcl itu ? Jawab: (a).169 N a = .08 X 10-11C C2 14 .24 x 1~ 9 x 10 =44.3 x 10-7kg. 9.3 x 2 10 x 7 N.0465N =-0. F12 =- 1 q 2' 4 1t Eo r 9 q = 6.3 x 10 kg = 49 x 10 kg.40 Tanda .1 x 10 -7 (3.176 X 10-22 q = 7.2 x 10 ) -6 q 2 10. Percepatan yang dialarni oleh partikel pertama dan kedua rnasing-masing adalah 7.

29 x 10-11 10 16 putaran dctik detik w = 4 13 x .23 x 10-31 ~m 9. 10 9 F F (2 x 1.11 x 10-31 mengelilingisebuahprotondalamorbit ling~arandenganjari-jari5.6x 10) (10 ) N = 364 N. Inti dari atom helium terdiri dua netron dan dua proton. massa proton = ma = 1.11 x 10 det y. Berdasarkan model dari Bohr maka atom hydrogen itu terdiri dari elektron yang massanya x 10 II m.29 kg a) F = e 4 1t Eo "'T r 1 = ma -192 9 X 109 (1. 1-15.massa proton 1.6 x 10-19 Coloumb.. = massa netron b).6 x 10-19 Coulomb. = 903 ' 22 X 1022~ 2 det b). -Z7 2 m 4 x 1.29 x 10 ) -8 a = 8. Pada percobaan hamburan Rutherford ditembakkan partikel a (yaitu inti \ He) pada inti atom emas 1979Au.!!!. Ditanyakan : a) Berapa besar dari gaya tolak menolak itu ? b) Tentukan percepatan dari partikel a yang disebabkan gaya tersebut.6 10 )(79 x 1. a W = wZr = ~ 2= (9.a ) (5. Muatan dari sebuah proton = 1. F = ! 41tEo ql q2 / ~9 ~9 -142 = 9 x. Jawab: a).6 x 10 -112' = 9 11 x 10-31. Berapa percepatanradial dari elektron tersebut ? b). disini berlakulah gaya Coulomb tolak menolak daTi 7 dua inti pada jarak pemisah 1O-12cm.03 x 10 )~putaran ( r) 5. a =F 364 --. Berapa kecepatan sudutnya? Jawab : 2 9. 67 x 1O-Z7 Ditanyakan : kg. sedangkan inti atomemas terdiri dari 118 netron dan 79 proton.1-14. a).45 x 1028m/detZ. = 15 .67 x 10 det a = 5. Protonbermuatanpositifyang besamyasamadengan muatan elektrone = 1.67 x 10-Z7 kg.

sedangkan pada binatang tadi adalah q'. Dua rnuatan titik yang positif dan sarna besamya terpisah satu sarna lain sejauh 2a.L 2 1t Eo 2 2r 2 (y + a ) - 3/2 (y + a) 2 23 (y + a) 2y =0 (y +a)2-3(y +a) y2 + a2 _ 3 y2 = 0 2y2 = a2 y=!aff 2 16 2r 2 2~ 2y =0 2 .1 q q' 4 1t r o r -2 r2 = y2 + a2 Dari kebesaran terlihat bahwa komponcn gaya yang horizontal saling rneniadakan.1-16. jadi yang ada hanya komponen gaya yang vertikal saja.. jadi F sin b = y/r = y/ (y2 _ 1 F-2-_. Melelui titik tcngah Ternpat kedudukan titik-plating di buat sebuah bidang datar yang tegak lurus garis penghubung itu. Ternpat kedudukan tilik-tilik dirnana gaya rnaksirnurn yang bekerja pada suatu Jawab: Misalkan besar dari kedua rnuatan itu besamya rnasing-rnasing adalah q. Sin e + a2)112 q q' Y 2 2 2 2X °y+a (y+a)2 F=~ 4 1t Eo . (y + a ) 2 :i.-.____ 41tE = 2.i. _ 2 r: 2 Gaya F yang rnaksirnurn bila ~~ dF =0 2 2~ 2 d Y bcrarti 2 = . q Garnbar 1-10 _ Fc.

Berapakah muatan bola? 17 . edua inti itu berada dalarnvakum.6 ~ 102 C) = 5. m maka : -19 2 F = kq i' = (9 X r 109N .1 x 10 C) -31 =4.3 x 10 m) (1.60 x 10-19 Hitung gaya tolak antara kedua inti itu seandainya jarak pisahnya 3 C. Tentukan (a) gaya tarik-menarik antara kedua partikcl itu. Menurut model atom Bohr tentang atom hidrogen.11m.m IC) (1.1-17. K Jawab : Jari-jari inti adalahdi sekitar 10-15 . Tentukan perbandingan gaya Coulomb F. dan (b) tentukan laju elektron. kedua bola temyata seimbang.6 x 10 2 2 (6.1 (3 x 10 m) X 10-10N.m2/C2) r (5.31kg.67x 10 N . Jawab : Hukum Coulomb : 2 2 Fe =k 2 q2 dan Hukum gravitasi: r 2 F g = G 7: r m2 Fe _ kq Ir _ kq Maka . x 106m/s 1-19.1 x 10 kg m) = 2.m2/C2) (2) (10) (1. 1-18. Massa elektron ialah 9. nanometer (lorn = 1O-9m).3 x 1O. X 1042 kg) Nyata bahwa gaya Coulomb (= gaya listrik) adalah jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. Pada posisi yang tarnpak pada gambar. Maka 2 -8 mv 8.3 x 10 -31 9. Jawab: -19 2 < (a) F = kq it = (9 X 109 N .2. aya tarik antara proton dan elektron inilah yang G merupakan gaya sentripetal pada elektron. Muatan inti helium ialah + 2e dan muatan inti +1Oe. elektron (q=-e)mengelilingiproton 9q' = + e) denganjari-jari 5.6 x 10_9C).m Ikg ) (9.2 x 10 N) (5. hingga elektron dapat tetap ber-orbit.lxlO . karena itu inti bolehdianggapsebagaimuatan titik.dimanae adalahmuatan dasar 1.2 2z Fg Gm Ir Gm = 9 2 2 -19 2 2 (9 x 10-llN.2 x 10-8 N) (r) = (8. = 8.2 x 10 N =r -8 -11 atau v = V (8.2. 109) bermuatan sarna menggantung di ujung tali yang sarna panjangnya.2 X 10-8 N. dan gaya gravitasi F& antara dua buah elektron. Garnbar 1-11 menunjukkan dua bola identik (m= 0. 1-20. b) Gaya di atas ini ialah sentripetal yang dialami elektson.

8 m/s'l) = 9. 9 N = 2. T sin 60 . (2) gaya gravitasi.4m) qq . Bola ini seimbang.866) N = 3.7) (0.866 ' Isikan dalam persamaan pertama : F = T cos 60° = (1. Tentukan gaya pada muatan 4 ~ C oleh kedua muatan yang lain. Perhatikan muatan-muatan pad a Gambar 1-12.13x 10 N)(0.m IC jadi q =0.FJ sin 60" = (1.8 -2.meskipunpadanyabekerjatiga gaya berikut: (1) teganganT dalam tali. F2=kq~ r =(9xl0 922 -6 -6 N.8+2.50)= 5._ 2 _ Fr _ (5. F3= kq~' = (9 x 109N. Dari "iF " dan "iF .8x . = Fl sin 60°.1 ~C. Maka 2 -4 2. Jawab: Dari hukum Coulol11bdiperoleh : .7 x 10 N Ini adalah gaya Coulomb kqq'/r.. -3 -4 T =~ = 9.S)N = -0.mg = 0 0 =0 = 0 untuk bola kiri. mg= (1 x 104 kg) (9.FJcos 60"= (1.q .m2/C2) (3 x 10 C) (4 ~ 10 C) r (020 m) Komponen gaya resultan pada muatan 4 ~C adalah : F" =Flcos 60°. F + 2 pC Gambar 1-11 Gambar 1-12 1-21.8 x 10 -4 N dan (3) gaya Coulomb F yang bcrupa gaya tolak.45 N F.7 x 10 N) (0.7 N.Jawab: Perhatikanbola kiri.m/C)(2xlO C)(4~10 (020 m) -6 -6 C)=1.8N.7) (O. diperoleh T cos 60 0_F = 0 -4 Dari persamaan kedua ini dipcroleh 10 N _ 113 x 10-3N sin 60° 0.9 2 2 k 9 x 10 N. 18 .

. = 4(0.6 x 10-19C.p.= 90 x 10-7[m2) = 3 1-25. dari Hukum ION. Karena F berbanding lurus dengan "2.. menjadi r 20 2 (5) = 16kali gaya sebelumnya.27kg.F: + F.. 9 _ kqlq2_ r 9 x 10 N. jadi besamya F = 4 X 10-7 N. Dua buah muatan + 5 x 10. Bila muatan dijauhkan gaya turun menjadi (20/100)2= 0. tarik menarik dengan gay a 100 N. gaya gravitasi antara 2 proton yang terpisah sejarak r adalah: 19 .45/3. m Tentukan gaya tarik-menarikantara keduamuatan tersebut ? Jawab: = 1.3 x 10 m) =8') ~ X 1O~ [N] .. Berapakah jaraknya ? Jawab: Dari hukum Coulomb. Berapakah besar gaya tersebut bila jaraknya 100 em ? Jawab : 1 a. 1-22.Maka F = .6' x -9 2 10 C) r (5.7 C dan -2 x 10 -7C. ~ arahnya menjauh dari muatan 5 x 10-sC. bila berjarak 20 em. Pada keadaan bagaimanakah gaya tarik gravitasi antara 2 proton sarna besar dengan gaya tolak menolak listriknya. Jadi besamya gaya: F=16 x 10. Atom hidrogen mengandung scbuah proton (bermuatan + e) dan sebuah elektron (bermuatan. Berapakah besar gaya tersebut bila jaraknya 5 em ? b. Tentukan besardan arah gaya yang terjadijika muatan +4x10"9C terle.3 x 10-11 .2 = 9 x r [ 2 ~10 (5 x 10 m) 2] [q 5 x 10 [q = 7. a. m 1C x 4 9 Coulomb diperoleh : 9 2 = k q 1 .2 x 10-4N .9) = 7° hingga e = 97°.67 x 10.5N b. karena kedua muatan bertanda positif.taksejauh 5 emdari muatan + 5x10-s C? Jawab: Karena 5 em F = 5 x 10 -2 m. 1-24. 1-26. 1-23.45) z + (39) Z N = 39 N Sudut antara gaya resultan dan sumbu -Y positif adalah aretan (0. Dua buah muatan tolak menolak dengan gaya 10 -5 N.m ICJx 5 x 10 [C] x 2 x 10 [C] 102 [N] x 10-3 [m) = 3 [mm) [ 2 21 -7 -7 . pcrubahan gaya bila muatan didekatkan. terpisahdenganjarak rata-rata5. dari hukum Coulomb diperoleh : 9 F=kQIQ2=9xlO 2 21 [N. Jawab : Massa proton 1.04 kali gaya semula.m 2ICJX-11(1.e).

m/kg] x (1. Sebuah atom oksigen mempunyai 8 proton dalam intinya a.m /CJ x 1 x 10 [C] x 5 x.-'!'! 2 -M F grcf- _ 6. Tentukan besar dan arah gaya pada muatan uji lerscbut ! Jawab : .67 x 10 2 [kg]) r = 1. q Gambar 1-13 Gaya pada muatan uji yang disebabk~n oleh muatan qJ adalah : 9 2 21 -6 FI = kqql = 9 x 2 rl 10 N. Informasi apa yang diberikan oleh garis-garis gaya medan listrik ? 1-30.1m) 9 [ [ -6 [C] = +4. gaya lislrik anlara 2 prolon 10 36 kali lebih besar dari pada gaya grafitasinya. Berapakah jumlah eleklron yang ada dalam ion 0.m ICjX 1 x 10 [C] x 3 x 10 [C] 2 ~I~ =-2.5[N]. Muatan uji + 1 x 10. 1-27.m /CjX (1. Berapakah jumlah elektron yang dipunyainya ? b. Soal-soal Tambahan 1-28.2? 1-29. = kql q2 = 9 x 10 N.3 x 210 r -28 [N]. jadi kedua gaya terscbut tidak pcrnah sarna besar. Gaya positif.r. r r Untuk setiap jarak r. karena daerah kekanan yang discbabkan oleh muatan q2' F 2 = kq2q 2 ~ =9 x 2 21 -6 6 10 N. apa yang terjadi pada batang ? 20 .67 x 10 [N . Batang bermuatan + q dan -q pada ujung-ujungnya diletakkan pada medan listrik serba sarna yang berobah sejajar balang. Mengapa garis-garis gay a suatu mcdan listrik tidak mung kin saling berpotongan ? 1-31.6C diletakkan ditengah-tengah antara muatan + 5 x 10 -6C dan + 3 x 10-6C yang berjarak 20 em (gambar 1-13).6 x 10 2 2 [ 2 21 -19 2 C) = 2.86 x r 2 10 [N] Gaya listrik antara kedua proton adalah : 9 Fr:~ ik "".10 2 (0.7[N].

7C ? 1-35. Tentukan gaya yang diderita masing-masing muatan. Ketiga muatan tersebut terlctak satu garis. 1. Berapakah besar dan arah gaya pada suatu muatan + 2xlQ-7C yang berjarak 0. (a) Hitunglah gaya tariknya . agar tidak ada gaya yang bckerja padanya ? b. dan berapakah massa maupun berat elektronelektron itu ? 1. Pada keempat sudut bujursangkar (sisi 40 em) terdapat empat buah muatan sarna.49. 1-50. 1. Soal no 1-31.7C dan 3xl0. Berapakah muatannya ? 1-34. Seandainya terdapat dua muatan sebesar 1 C terpisah dalam udara pada jarak 1 km berapakah gaya antara keduanya ? 1. lain. 1. a. Berapakah gaya yang terjadi pada muatan uji ? 1-39. Pada keempat sudut bujursangkar (sisi 40 em) terdapat empat buah muatan sarna yakni + 3 IlC. + 3. Dimanakah muatan ketiga harus ditempatkan agar resultan gaya yang dideritanya dari kedua muatan lain itu sarna dengan nol ? 1-51. dan muatan -5 IlC pada x = 120 em. Mereka ditempatkan pada jarak pisah 3 em. 3m dari muatan -5 x 10. (b) Kedua bola disentuhkan satu pada yang lain. Berapakah jaraknya bila gaya tersebut 10-8N? 1-38. a. yang terpisah sejauh 1m? 1-36.44. Dua buah muatan tarik-menarik dengan gaya 1Q-6 bila berjarak lem satu terhadap yang N.41.40. Dua bola yang bermuatan sarna saling tolak-menolak dengan gaya4 x 10-5N apabila berada dalam udara pada jarak pisah 3 em. Pada ketiga sudut segitiga sarna sisi (sisi 10 em) terdapat muatan + 2.7 C terpisah scjauh 40 em. 1. dan yang dua lainnya bermuatan negatif. Dua bola keeil yang identik diberi muatan + 3 nC. kemudian dikembalikan pada posisi semula.48. Tentukan gaya antara dua buah elektron berjarak 1 A (= IQ-lOm). Berapakahjaraknya ? 1-37. Dimana muatan -q hams diletakkan untuk tujuan yang sarna? 1. yakni + 31lC. Berapakah muatan bola? 1. Sebuah muatan (+5 IlC) ditempatkan di x =0. muatan -3 IlC pada x =40 em. Tiga buah muatan terdapat pada sumbu x sebagai berikut : muatan + 2 IlC pada x = 0.1-32. Dua buah elektron saling tolak-menolak dcngan gaya 10-8N. Tentukan gaya yang diderita kedua muatan negatif itu. Dua diantaranya yang bcrseberangan seeara diagonal bermuatan positif. dan (b) gaya yang diderita muatan -5 1lC. Tentukan (a) gaya yang didcrita muatan -3 Il C. Tentukan gaya yang diderita muatan -8 IlC ini. 109elektron ditambahkan pada sebuah bola yang netral. dan muatan kedua (+7IlC) di x = 100 em.45.47. Bagaimana gaya pada masing-masing sekarang? 21 . apa yang terjadi 1-33.43. Muatanuji "+2x IQ-7Cterletak-5 em dikanan muatan +1 x 1O-6Cdan lOemdikirimuatan -1 x 10-6C.42. Berapakah gaya tolak antara dua buah inti argon berjarak 1 nm (10-9m) ? Muatan inti atom argon ialah + 18 e. Muatan + Ix 10. Ada berapa elektron dalam muatan I C.46. Berapakah jaraknya bila gaya tersebut 10-4N? b. Berapakah gaya yang terjadi antara 2 muatan + lC. Berapakah gaya yang bekerja pada muatan 10-6C dalam suatu medan listrik 50 Vim? 1. dan -8 Il C. 1. Dimanakah suatu muatan +q harus dilctakkan diantara kedua muatan tersebut. dengan arah medan tegak lurus batang.

Berapakah muatan pada tiap2 bolajika mereka didorong oleh gaya 3 dyne apabila berjarak 4 em ? 1-55. 6. 1-60. 1-56. Ditengah-tengah diantara mereka dan normal pada garis yang menghu bungkan mereka ada suatu bidang tempat kedudukan titiktitik dimana gaya pada suatu muatan titik yang ditaruh dibidang ialah maximum. 22 . (a) Berapa gaya yang dialami tiap -tiap muatan ? (b) Berapakah besarnya gaya perpaduan pada suatu muatan +3 statcoulomb yang ditempatkan di tengah-tengah antara mereka ? (c) Pada titik mana muatan +3 statcoulomb harus ditempatkan supaya gaya perpaduan padanya menjadi nol? 1-53. Dua buah muatan + 10-9coul masing-masingberjarak 8 em didalam udara.lcoul.04 J. Dua buah bola kecil masing-masing dimuati positif. 1-61. muatan campuran berjumlah 26 statcoul. Hitunglah jari-jari lingkaran ini. Berapa kelebihan elektron harus ditetapkan pada tiap-tiap dua bola yang kecil yang berjarak 3 em jika gaya tolak-menolak antara dua bola itu dimaksudkan 10-19 n? 1-54. Carilah besar dan arah dari gaya yang diberikan oleh muatan-muatan ini pada suatu muatan ketiga yang besamya +5x1011caul yangjaraknya 5 em dari masing-masing muatan yang penama.1-52. masing-masing beratnya 3x 10-5n. (a) Berapakah gaya tolak-menolak antara inti radon dan panikel -a apabila jarak antara mereka ialah 5x1O-II em ? (b) Berapakahperccpatanpartikel -a padajarak ini ? 1-58. berapakah muatan pada bola yang lain? 1-62.02 x 10 23 atom dari atom tunggal zat air mempunyaimassa satu gram. 1-59. Carilah besarnya muatan. Jika muatan pada bola ialah0. Berapakah besar dan arah gaya pcrpaduan pada suatu muatan titik -1 x 10-19 coul dia tamh pada : (a) pada pusat segi empat (b) pada sudut yang tidak terisi itu dari segi empat.digantung pada benang sutera yang panjangnya 5xl0-2 dari satu titik. Dua buah bola kecil yang berlapiskan logam masing-masing massanya 14 gram. Ujung-ujung yang lain dari benang itu diikatkan pada satu titik. Berapa jauh elektron zat air itu harus dipindahkan dari intinya supaya gaya tarik-menariknya sama dengan beratnya atom? 1-57. Suatu muatan titik + 24 stat coulomb ditaruh 6 em dari suatu muatan titik yang kedua sebesar-12 statcoulomb. Apabila bola-bola itu diberi muatan negatif yang sama besamya. sebuah elektron berputar dalam lintasan yang berbentuk lingkaran mengelilingi inti yang terdiri atas satu proton.. masing-masing benang pcnggantung itu membuat suatu sudut 30. Gaya tarik menarik elektrostatik antara proton dan elektron memberikan gaya centripetal.20m.28 x 10-9 em. Muatan-muatan ditaruh -pada bola dan mereka tiba pada keseimbangan padajarak 10 em dari masing-masing. Jikajari-jari lintasan 5. Muatan2titik 2 x 1019 coul ditaruh pada tiga sudut dari suatu segi empat yang sisinya ialah 0. Dalam model Bohr untuk atom zat air. Dua buah muatan titik positif yang sarna berjarak 2a. Radium menjadi radon (nomor atom 86) sccara radio aktif dengan memancarkan partikel -x dari intinya. Dua bola yang amat kecil. berupa sebuah lingkaran. dengan vertikal. pada ujungnya dipegang oleh benang sutera yang panjangnya 70 em. carilah jumlah putaran elektron per detik. karena simetri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful