Anda di halaman 1dari 32

PERSEDIAAN SEBAGAI GURU (STANDARD GURU MALAYSIA)

AHLI KUMPULAN : NORAIDAH BINTI HUSIN HAMIZAH BINTI AJAM ROSHAMISDA BT. MOHD. ROSZAMI L20112008126 L20112008176 L20112008120

Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai rujukan kepada guru, pendidik guru dan agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan guru yg berkualiti. Dokumen ini akan disemak secara berkala bagi tujuan penambah baikkan berterusan.

APA ITU STANDARD GURU MALAYSIA?

RASIONAL
guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dgn lancar, berkesan dan bermutu tinggi. KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar bagi institusi latihan perguruan diwujudkan. Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yg menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi.

TUJUAN
Mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dlm aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai.

PENGGUBALAN SGM
Penggubalan SGM adalah berasaskan kpd prinsip dan proses : Pernyataan Standard dan Keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, adil dan realistik Standard dan Keperluan yg dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penanda aras Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dgn pihak-pihak berkepentingan.

GURU

PENGURUS & PENTADBIR

PENGGUNAAN SGM

PENDIDIK GURU

GURU BESAR & PENGETUA

KERANGKA SGM
SGM STANDARD KEPERLUAN

ASAS YANG MENENTU STANDARD & KEPERLUAN

MISI NASIONAL

FPG
FPK TATASUSILA KEGURUAN

ETIKA KERJA KPM

Asas Penentuan Standard & Keperluan


Misi Nasional
- menggariskan 5 teras utama, iaitu :1) meningkatkan ekonomi dlm rantaian nilai lebih tinggi 2) meningkatkan keupayaan pengetahuan & inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama 3) menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yg berterusan secara membina & produktif. 4) meningkatkan tahap kemampuan kualiti hidup. 5)mengukuhkan keupayaan institusi pelaksanaan.

Asas Penentuan Standard & Keperluan


Falsafah

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh & bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang & harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yg berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab & berkeupayaan memcapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian & kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Asas Penentuan Standard & Keperluan


Falsafah

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan sainstifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu & memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Pendidikan Guru (FPG)

Asas Penentuan Standard & Keperluan


Tatasusila

-Semua guru Malaysia tertakluk kpd Tatasusila Profesion Keguruan yang di sediakan dalam bentuk ikrar. - Antara isi kandungan ikrar adalah : (i) tanggungjawab terhadap pelajar (ii) tanggungjawab terhadap ibu bapa (iii) tanggungjawab terhadap negara (iv) tanggungjawab terhadap rakyat sejawat dan profesion keguruan.

Profesion Keguruan

Asas Penentuan Standard & Keperluan


Etika

- Etika kerja KPM perlu dilaksanakan & dihayati berdasarkan 6 prinsip iaitu : (1) niat yang betul (2) perlakuan yang baik (3) penggerak ke arah kebaikan (4) memperkotakan apa yang diperkata (5) berdisiplin dan beradab (6) menghargai & bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi

Kerja KPM

STANDARD GURU MALAYSIA


Amalan nilai profesionalisme keguruan Pengetahuan dan kefahaman Kemahiran pengajaran dan pembelajaran
Kelayakan dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan Latihan, pentaksiran dan penilaian Kolaborasi Infrastruktur dan infostruktur Jaminan kualiti

Amalan nilai profesionalisme keguruan

Pengetahuan dan kefahaman

Kemahiran pengajaran dan pembelajaran

AMALAN NILAI PROFESIONALISME PERGURUAN

Diri

Profesion

Sosial

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN


Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran, dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran yang diajar.

Kandungan matapelajaran yang diajar.

Kandungan Ilmu Pendidikan.

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN (SAMBUNGAN)


Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), media dan sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum. Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran. Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.

KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid.

Kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai.

Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bertujuan memperbaik pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid.

Kemahiran mengurus bilik darjah; melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang, dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.

Latihan, pentaksiran dan penilaian

Kelayakan dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan Kolaborasi

Infrastruktur dan infostruktur

KEPERLUAN

Jaminan kualiti

KELAYAKAN MASUK DAN PROSEDUR KEMASUKAN PROGRAM LATIHAN PERGURUAN


Iklan Penapisan Ujian

Pendaftaran

Tawaran

Temuduga

Latihan perguruan

LATIHAN, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


Kurikulum latihan Sumber manusia yang berkelayakan, kompeten, dan mencukupi

Program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah

Sumber pengajaran dan pembelajaran

Pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan penilaian yang sedang berkuatkuasa

KOLABORASI

Sekolah

Institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara

Badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform, serta sukan dan permainan

INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR


INFRASTRUKTUR Menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran, serta kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi standard dan kos yang sedang berkuatkuasa. INFOSTRUKTUR

Menyediakan rangkaian infostruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran.

JAMINAN KUALITI
Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard Penandaarasan latihan perguruan

Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan

Pemastian Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

SOALAN.
1. Penggunaan Standard Guru Malaysia boleh dikategorikan kepada :i. Guru Besar ii. Masyarakat iii. Ibu bapa iv. Guru A. i & iii C. ii & iv B. i , ii, iii D. i & iv
Jawapan : D

SOALAN.
2. Antara asas yang menentukan standard dan keperluan adalah: i. Etika berpakaian ii. Misi Nasional iii. Tatasusila Profesion Keguruan iv. Falsafah Pendidikan Guru A. i & ii C. i, ii, iv
Jawapan : B

B. ii, iii, iv D. i, ii, iii

SOALAN.
3. Antara 6 prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia adalah :i. perlakuan tidak baik ii. Memperkota apa yang diperkata iii.melahirkan masyarakat yang demokratik iv.penggerak ke arah kebaikan A. ii & i B. i & ii
Jawapan : A

C. i, ii, iii D. ii, iii, iv

SOALAN.
4. Pilih prosedur kemasukan program latihan perguruan mengikut susunan yang betul:A. Iklan tawaran ujian temuduga penapisan pendaftaran latihan perguruan B. Iklan ujian penapisan pendaftaran temuduga tawaran latihan perguruan C. Iklan penapisan ujian tawaran temudugapendaftaran latihan perguruan D. Iklan penapisan ujian temuduga tawaran pendaftaran latihan perguruan
Jawapan : D

SOALAN.
5. Seorang guru perlu bijak merencanakan proses P&P yang bagi memastikan objektif terlaksana dengan berkesan. Berikut merupakan kemahiran yang perlu ada pada seseorang guru kecuali:A. Mahir menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik. B. Mahir mengurus bilik darjah. C. Mahir memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. D. Mahir menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran selaras bagi semua jenis murid.
Jawapan : D