BUKU PROSIDING

PENGHARGAAN
SYUKUR alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya, buku prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya diterbitkan buat julung kalinya. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua Ahli Jawatan Kuasa Kerja Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Zon Tengah di atas komitmen mereka bagi menjayakan seminar ini tempoh hari. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khas didedikasikan kepada Hj.Kamaruddin Bin Hamzah, Pengarah Politeknik Ungku Omar yang telah memberikan galakan dan sokongan penuh dalam menerbitkan buku prosiding ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Che Nordin bin Che Wan, Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Keusahawanan, Politeknik Ungku Omar kerana memberikan kerjasama dalam menjayakan penerbitan ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Tuan Haji Abdul Kadir bin Basiran, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh yang telah memberikan kebenaran kepada pensyarah dari Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan dalam memberikan khidmat nasihat dan menilai kertas kerja peserta seminar. Penghargaan dan terima kasih turut ditujukan kepada panel penilai dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM), Melaka, Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang dan Politeknik Ungku Omar, Ipoh atas kerjasama dan sokongan mereka bagi menilai kertas kerja para peserta seminar mengikut bidang kepakaran masingmasing. Akhir kalam, adalah diharapkan melalui hasil kajian dan maklumat yang dipaparkan dalam buku prosiding ini, ianya akan dapat dimanafaatkan sepenuhnya ke arah melahirkan warga yang berilmu, bermaklumat, kreatif dan inovatif.

Sekian, wassalam.

i

BUKU PROSIDING

PRAKATA
PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR POLITEKNIK PREMIER

ssalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Peringkat Zon Tengah 2010 telah berjaya dilaksanakan pada 20 – 21 Oktober 2010. Selaku tuan rumah, Politeknik Ungku Omar amat berbangga kerana dapat mengadakan satu seminar peringkat zon yang telah mendapat sambutan begitu baik daripada semua pihak. Seminar Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ bertujuan untuk menyediakan satu landasan kepada para pendidik politeknik bagi memperluaskan lagi ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Budaya penyelidikan, pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif dari pelbagai aspek dan pastinya ia dapat membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Penganjuran Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial 2010 merupakan suatu kejayaan yang boleh dibanggakan kerana tujuh buah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil bahagian dan sebanyak 35 kertas penyelidikan telah dibentangkan. Politeknik yang telah mengambil bahagian terdiri daripada Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson, Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah, Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik Banting dan Politeknik Nilai. Penerbitan Prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya mendokumentasikan 35 hasil penyelidikan yang dibentangkan pada seminar tersebut. Adalah diharapkan agar sesi perkongsian ilmu yang digarap di dalam penerbitan ini dapat disebar luaskan di kalangan pendidik sama ada di dalam mahupun di luar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, dengan adanya

ii

BUKU PROSIDING
perkongsian dan penyebaran ilmu dalam bidang penyelidikan, ianya akan dapat memperkasakan tahap pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan politeknik yang berkualiti dan berketrampilan. Penerbitan ini juga merupakan salah satu sumbangan intelektual Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi kepada masyarakat pendidik di Malaysia. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak di atas komitmen dan kesungguhan mereka yang telah berjaya menghasilkan majalah prosiding ini. Saya berharap agar usaha gigih dan budaya kerja berpasukan yang diamalkan dapat diteruskan demi kebaikan anak bangsa yang kita didik.

Sekian, terima kasih.

HJ. KAMARUDDIN BIN HAMZAH PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

iii

BUKU PROSIDING

OBJEKTIF SEMINAR: Objektif projek adalah seperti berikut : Secara am :Memperluaskan ilmu dalam bidang penyelidikan melalui perbincangan dan perkongsian ilmu. Secara khusus :Para pensyarah menghasilkan kertas penulisan berasaskan penyelidikan yang dilakukan. Para pensyarah membentang kertas penyelidikan untuk mendapat maklumbalas terhadap kajian penyelidikan daripada para peserta dan panel yang dilantik.

iv

BUKU PROSIDING
SENARAI KANDUNGAN BIL 1 2 KANDUNGAN MUKASURAT UCAPTAMA PENGARAH PUO 1-5 UCAPTAMA PENGARAH PSA 6-12 SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 1. DEWAN WARISAN KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG MUKASURAT Rekabentuk Tiga Jalur Frekuensi ROSDIAH BINTI 13-19 Antena Tompokan Jalur Mikro Bagi HAMZAH Aplikasi Sistem Komunikasi Wimax Hubungan ‟Successful Intelligence‟ FAIZAL BIN MOHAMAD 20-31 Dengan Pencapaian Akademik TWON TAWI Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar Reliability design based optimization SALVINDER SINGH A/L 32-46 (rbdo) of a shock absorber remover KARAM SINGH Kajian Keselesaan Terma Di Bengkel NAZRATULHUDA BT 47-61 Kimpal Politeknik Ungku Omar AWANG @ HASHIM NUR IZATY BT MOHD NOR ZURAINI BT GANI Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di MALAYSIA Workplace Communication Needs And Use Of Business Employers Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak Sebagai Pasir Fondri. Faktor Penentu Pencapaian Pelajar Politeknik Di Dalam Kursus Perakaunan Awalan ZULKEFLE BIN ISMAIL 62

BIL 3 4

5 6

7

8

MEGAT AHMAD MURAD MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN SURAYA ABD. WARIF ZANATUL SHIMA AMINUDDIN HAREAHA DIN MOHD. KAMAL BIN HAT FAIZAL REZA BIN YAAKOB, MAZLAN BIN ZUBIR FARAZIAH HASSAN

63-77

9 10

78-89 90-99

11

Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC

100-106

12

CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface

107-118

v

BUKU PROSIDING
BIL 13 KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG Quasi Static Energy Absorption Of ABDULLAH ATIQ Pultruded Composite Tubes EARIFIN Glass/Polyester Under Oblique AKBAR OTHMAN Loading Kesan Lawatan Industri Program MAZLINA BT. Pemasaran JAMALUDIN SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM Evaluating The Efectiveness Of SITI MARLINA BT System Approach Concept In MOHAMAD AMIN Enhancing Teaching Method IDASUZANA BINTI IDRIS NORHASLINA BINTI ASRI Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Laman Web Sebagai Tarikan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam 2 (A2001) Politeknik Malaysia ZULKEFLE BIN ISMAIL MUKASURAT 119-133

14

134-154

15

155-164

16

165

17 18

FARAH DEBA BINTI AYEOP ABDUL KHALIL SAKDIAH BINTI MD. AMIN WAN NORINA BT WAN HAMAT AHMAD FKRUDIN B MOHAMED YUSOFF

166 167-188

19

189-204

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM 20 21 Thermal comfort assessment of a closed air conditioned laboratory at Ungku Omar polytechnic, Malaysia Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan Di Kalangan Lulusan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kpt) (Kandungan Modul Keusahawanan Dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers‟ Acceptance of ICT in Teaching SALVINDER SINGH A/L KARAM SINGH HASLINA BT YUSOF NORAZWA AHMAD ZOLKIFLI @ UDA MOHD AZMI BUSRA 205-219 220

22

NOOR AZWA BT MOHAMED OZIR

221-239

vi

BUKU PROSIDING
BIL 23 KERTAS PEMBENTANGAN Simulasi Kesan Parameter Pemesinan Ke Atas Melarik Inconel 718 Menggunakan Perisian Deform 3d Perlaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan Obe Di Politeknik Kompetensi Pelajar Dalam Penggunaan Multimeter Analog Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Azlan Shah NAMA PEMBENTANG MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MURUGAN KRISNAN SIMMATHIRI APLANAIDU IRDAYANTI MAT NASHIR ASIAH MOHD YUSOFF MOHAMAD ZAMRI JAMIL MUKASURAT 240-254

24

255-263

25

264-272

26

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 3. DEWAN KULIAH MEKANIKAL Pemutus bekalan kuasa komputer NASRUL AZHAN B. secara wayarles MUUTI MOHD YUSRI ABDUL RAHIM SHARIZAT MOKHTAR Kajian Penusukan Dalaman, Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Tahap Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar (Puo) ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN

273-278

27

279-285

28 29

WOON CHEE CHEE ZULKURNAIN BIN ABDUL HAMID MOHD HAMIZAN BIN RADZI FAIZAL BIN MOHAMAD TWON TAWI ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN ENGR. NURUL ZAIDI HJ KASBOLAH GAN LAI KUEN NOORULZIWATY BINTI KAMARULZAMAN S. THIVVIYAH A/P SANMUGAM

286-298 299-313

30 31

32

Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Kajian Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Dan Keupayaan Pemodelan Pepejal Dalam Lukisan Berbantukan Komputer Handling Occupational Purpose English : An analysis of the needs of polytechnic lecturers

314-323 324-334

335-349

vii

BUKU PROSIDING
BIL 33 KERTAS PEMBENTANGAN Prediction of stresses in a shaft owing to corrosion pit by using ANSYS WORKBENCH analysis NAMA PEMBENTANG MOHANA KRISHNAN A/L GOBALA KRISHNAN TAMIL MOLI A/P LOGANATHAN KARMEGAM A/L KARUPPIAH SANTHI VELLO MOHD YUSOF BIN HUSAIN SERI BUNIAN BT MOKHTAR ABDUL AZIZ AHMAD NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM NORHANIZA AZREEN BT MOHAMED MOKHTAR MOHD KHUZAIRY B MOHD YUSOF FAUZAN BT AB. RAHMAN NORHAZLIN BT MOHAMED ALI NOR RAFIDAH BT.ABDUL RAHMAN MUKASURAT 350-359

34 35

A Study on the use of WebQuest to motivate students to learn English Kajian Kepentingan Kemahiran Employability Dari Perspektif Industri

360-372 373-385

36

Analisis Sifat-Sifat Haus Keluli Lembut Bersalut Nikel Kromium

386-400

37

Tahap Kebimbangan Komunikasi Dikalangan Pelajar-Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan

401-411

38 39 40

Rumusan Seminar Jawatankuasa Pengelola Seminar SenaraiPanel Penilai

412 413-415 416

viii

Pekali Pantulan.25GHz-5. ruang liputan yang luas sehingga 8000 km persegi dari menara WiMAX utama serta memberi perkhidmatan kepada ribuan bilangan pengguna pada satu-satu masa ((Marshall & Ed 2008).82GHz berbanding nilai sebenar adalah 2. Kemunculan teknologi tanpa wayar telah menjadikan sistem komunikasi ini menjadi semakin menarik dan penting di dalam kehidupan kita seharian. Ini kerana WiMAX menjanjikan kemampuan internet tanpa wayar ke setiap ruang.68GHz berbanding sebenar adalah 3. komputer riba serta pelbagai peranti mudahalih lainnya dengan kadar penghantaran data yang pantas sehingga 75Mbps.5GHz.5GHz. 1.5GHz nilai pekali pantulan adalah -22. Perak Abstrak. Pengkaji berjaya memperolehi pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 bagi ketiga-tiga frekuensi salun di bawah nilai -10dB iaitu pada 2.25GHz-5. pada 3.4GHz-3.BUKU PROSIDING REKABENTUK TIGA JALUR FREKUENSI ANTENA TOMPOKAN JALUR MIKRO BAGI APLIKASI SISTEM KOMUNIKASI WiMAX ROSDIAH BINTI HAMZAH1 1Politeknik Ungku Omar Jalan Raja Musa Mahadi 31350 Ipoh. Terkini dengan penggabungan internet dan teknologi tanpa wayar mengakibatkan perubahan yang dramatik kepada corak komunikasi masyarakat dunia. Ini selaras dengan perkembangan teknologi tanpa wayar terkini yang memerlukan antena yang kecil. 3. Kajian ini dilaksanakan untuk merekabentuk satu antena kecil bagi sistem komunikasi WiMAX.69GHz. ringan.5GHz nilai pekali pantulan adalah 16. Manakala pada frekuensi salun 5.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 2.8dB. Katakunci: Antena Tompokan Jalur Mikro. Seterusnya pengkaji merekabentuk antena jalur mikro berbentuk yang mempunyai tiga jalur frekuensi yang bernilai 2. 1 . Dengan kemunculan WiMAX (Worldwide Interoperabiliti For Microwave Access) akan membawa kepada satu revolusi peranti mudahalih merentasi dunia. Antena yang direkabentuk ini disimulasi menggunakan perisian Zeland IE3D untuk memperolehi keputusan ciri-ciri sesebuah antena.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 5. telefon.0 Pengenalan Sistem komunikasi hari ini berkembang dengan begitu maju dan pesat. WiMAX.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 3.59dB.40GHz3.5GHz2.5GHz dan 5.4GHz-2.69GHz.5Ghz nilai pekali pantulan adalah -14.85GHz. Lebarjalur yang diperolehi juga adalah baik dimana menepati kelebaran yang ditetapkan iaitu pada frekuensi 2.93GHz berbanding lebarjalur sebenar adalah 5.83dB dan pada 5. murah dan mudah dipasang di dalam peralatan komunikasi mudahalih. Perisian IE3D. Pada frekuensi salun 3.

5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690. murah.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690.6GHz (WiFi) dan 3. syarikat-syarikat komunikasi kini bersaing di antara satu sama lain bagi menghasilkan antena yang kecil. Oleh itu rekabentuk antena untuk kegunaan sistem WiMAX menjadi sangat penting.5/3.5/5. iii.BUKU PROSIDING Dengan kelebihan ini pembangunan teknologi WiMAX telah menjadi fokus utama bagi industri sistem telekomunikasi dunia.1 PENYATAAN MASALAH Selaras dengan perkembangan sistem komunikasi WiMAX. membaca buku-buku di perpustakaan serta 2 . mudah dibentuk serta senang dipasang di dalam peralatan sistem komunikasi mudahalih seperti telefon mahupun komputer riba. Mengkaji jenis antena yang digunakan dalam sistem komunikasi WiMAX. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz (Pan et al 2007). ii.5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk. Merekabentuk serta membangunkan antena jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX pada frekuensi 2. Oleh itu.5/3. Terdapat agak ramai pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan konsep panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena kecil jalur mikro. maka pengkaji berusaha merekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi. 3. Mengkaji secara ilmiah akan piawaian WiMAX. 1. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz. 1. Walaubagaimanapun ianya tidak memenuhi kesemua tiga frekuensi WiMAX iaitu 2. Salah satu jenis antena yang memenuhi ciri tersebut adalah antena jalur mikro. untuk menghasilkan antena kecil yang memenuhi ketiga-tiga frekuensi bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX dimana 2.5GHz.2 OBJEKTIF Tiga objektif telah ditetapkan supaya kajian ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih fokus iaitu : i.5GHz dan 5. Antaranya Re et al 2007 yang membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2.5GHz dengan menggunakan perisian IE3D.5/5. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw). ringan.3 METODOLOGI KAJIAN Kajian ilmiah yang berkaitan dengan sistem komunikasi dilakukan melalui pencarian maklumat dengan melayari internet. 1.

Ini kerana antena akan bertindak sebagai alat untuk menukarkan gelombang elektromagnet yang terpandu di dalam suatu struktur transmisi ke bentuk gelombang elektromagnet yang merambat dalam ruang bebas dan sebaliknya. antena berkearahan separa (semi directional antenna) dan antena berkearahan tinggi (high directional antenna). Dalam mereka bentuk antena ini.1. antena dapat dikelaskan kepada tiga jenis berdasarkan parameter asas iaitu antena bekearahan serata (omni directional antenna). beberapa parameter akan diubahsuaikan dengan teknik cuba jaya agar graf sambutan yang diperolehi bersalun tepat pada frekuensi yang dikehendaki serta mempunyai lebarjalur yang sesuai sepertimana yang diperlukan oleh sistem. Penetapan ini adalah untuk memudahkan pembangunan serta merekabentuk antena melalui perisian simulasi.5GHz dan 5.5GHz.jenis Antena Secara umum. parameter yang ingin dikaji dan rekabentuk yang sesuai ditetapkan. 2009) 2. Perisian IE3D merupakan sebuah perisian yang memperkenalkan cara merekabentuk dan mensimulasi analisis elektromagnetik yang mana ia mampu memberikan simulasi yang tepat dan cepat serta berupaya menyelesaikan masalah yang melibatkan litar isyarat yang berfrekuensi tinggi.0 KAJIAN PERPUSTAKAAN Di dalam sistem perhubungan.BUKU PROSIDING merujuk kepada kajian projek terdahulu yang berkaitan daripada jurnal supaya mendapat gambaran serta idea bagi membina rekabentuk antena yang dikehendaki selaras dengan objektif kajian. 2.5GHz. Seterusnya perisian IE3D Zeland dipelajari dan difahami terlebih dahulu dengan membaca dan mencuba membina satu rekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi iaitu pada 2. Selalunya digunakan di kawasan yang luas.1 Antena kearahan Serata ( Omni Directional ) Antena Berkerahan Serata atau Omni Directional mempunyai sifat memancarkan tenaga dalam semua arah daripada paksi. Definasi antena secara rasmi yang dikeluarkan oleh Institute Electrical and Electronics Engineer (IEEE) sepertimana yang dinyatakan oleh Stuzman dan Thiele (1998). (Wireless. Selepas kajian ilmiah dilakukan.1 Jenis. antena merupakan satu elemen yang sangat penting. Dikenali juga sebagai antana dwi-kutub (dipole antenna). 3. 2. adalah merupakan sebahagian daripada sistem penghantaran dan penerimaan yang direkabentuk untuk memancar atau menerima gelombang elektromagnetik. 3 .

2 Antena Berkearahan Separa Antena Berkearahan Separa mempunyai kemampuan menghasilkan gelombang pada arah alur 60 darjah hingga 180 darjah (Wireless 2009). pengganding dan sebagainya. 2.BUKU PROSIDING Antena berkearahan serata ini bersifat membulat dan berupaya memancarkan tenaga secara serata dari paksinya ke semua arah .1. Antara contoh antena berkearahan tumpuan tinggi adalah antena parabola dan antena grid parabola.3 Antena berkearahan tumpuan tinggi Antena berkearahan tumpuan tinggi merupakan antena yang memancarkan gelombang pada arah tertentu dengan lebar alurnya kurang 15 darjah. Ia memancarkan isyarat pada lebarjalur yang sempit bagi mencapai gandaan yang besar. Walaubagaimanapun kajian yang lebih serius hanya bermula pada tahun 1970an (Balanis 1997). seperti di kawasan umum. Antara contoh antena berkearahan separa tumpuan ialah antena yagi dan antena tompokan (patch) jalur mikro. 2. Antena mikro jalur yang pertama telah diperkenalkan oleh Deschamps pada tahun 1953. Dengan sifat ini. 2. ia juga sangat sesuai digunakan di tempat yang luas.2 Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro adalah salah satu jenis antena.1. 4 . Secara ringkas antena mikro jalur tompokan adalah terdiri dari dua lapisan nipis pengalir yang dipisahkan oleh satu lapisan bahan bukan pengalir seperti yang ditunjukkan di rajah 1 di bawah. tetapi juga digunakan bersama komponen elektronik yang lain seperti penapis. Menurut Norsaliza (2005) perkataan microstrip atau jalur tompokan adalah merujuk kepada mana-mana jenis struktur pandu gelombang terbuka dimana bukan hanya melibatkan talian penghantaran.

bulatan cincin dan lain-lain Bentuk geometri bagi tompokan antena jalur mikro memberi kesan keatas parameter antena tersebut. bentuk bulatan dan elips dari segi geometri adalah agak kecil berbanding tompokan segiempat tepat. (Balanis 1997). polystyrene atau teflon. Manakala di bahagian bawah juga merupakan bahan pengalir yang merupakan pengalir yang baik. 2. Lapisan substrat pula merupakan bahan bukan pengalir atau penebat yang mepunyai nilai pemalar dielektrik yang berbeza dari nilai 1.2 ke 25.BUKU PROSIDING Substrat Dielektrik Pengalir Satah Bumi Rajah 1: Struktur jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 Ia dibina dari tiga lapisan bahan berbeza yang berasingan. yang mana mengakibatkan gandaan dan lebarjalur yang kecil tetapi ia menghasilkan kutub silang yang tinggi disebabkan bentuk geometri yang tidak simetri. lebar tampal Satah bumi substrat Rajah 2 : Pandangan tepi struktur antena jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 5 . Kemudian ia memantul ke satah bumi dan menyinar keluar ke ruang udara.1 Asas Operasi Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro beroperasi bila mana gelombang elektromagnetik keluar dari pinggir atas tompokan ke dalam substrat. Ini menyebabkan ia mempunyai lebarjalur dan gandaan yang lebih kecil. segiempat tepat. Tompok radiasi bagi antena jalur mikro boleh direka dengan pelbagai jenis geometri seperti segiempat sama. bulat. lapisan substrat semakin menipis. Radiasi akan berlaku di antara tepi kawasan tompokan dan satah bumi seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 2 di bawah. Apabila pemalar dielektrik tinggi. dwikutub. Satu lapisan nipis pengalir dicetak diatas lapisan substrat yang mana biasanya diperbuat daripada bahan gentian kaca (fiberglass). Dimana menurut Nurulrodziah 2005. segitiga.2. Manakala bentuk segitiga juga bersaiz agak kecil berbanding segiempat tepat dan bulatan. elips.

taburan cas terhasil pada bahagian bawah tompokan jalur mikro dan satah bumi. Tompokan Satah Bumi Rajah 4: Mekanisme Radiasi Antena Jalur Mikro Sumber: Norsaliza 2005 2. Medan elektrik ini tidak berhenti secara tiba-tiba pada hujung sempadan tampalan.1 Kajian Perpustakaan Terdahulu Antena WiMAX 6 . tiada medan elektrik. 2008). Kebanyakan teknik yang popular dalam menganalisa model bagi antena tompokan jalur mikro adalah berdasarkan kepada konsep tirisan kaviti (leaky-cavity concept) ini. Tambahan medan ini dikenali sebagai medan pinggiran (fringing field). tetapi medannya terkeluar melebihi sempadan tompokan jalur mikro tersebut dalam beberapa darjah sepertimana yang ditunjukkan dalam rajah 4. Seterusnya ini akan mengakibatkan ketumpatan cas yang tinggi pada bahagian tepi yang merupakan sumber kepada medan pinggiran. Cas-cas yang berlawanan akan menghasilkan daya tarikan antara bahagian bawah tompok jalur mikro yang bercas positif dan satah bumi yang bercas negatif. manakala pada sebelah satah ia adalah maksimum atau positif dan pada bahagian satu lagi ia adalah minimum atau negatif. Rajah 3: Taburan cas dan ketumpatan arus pada antena jalur mikro Sumber Garg et al 2001 Dari rajah 3 juga.3. Medan pinggiran inilah yang membolehkan antena tompokan jalur mikro meradiasi.3 2. Nilai maksimum dan minimum ini berubah bergantung kepada sudut pada isyarat yang digunakan.BUKU PROSIDING Menurut Syafawati 2005 (Fadli. dapat dilihat bahawa di tengah-tengah tompokan jalur mikro. apabila tompokan (patch) jalur mikro diuja oleh suapan (feed). Ini ditunjukkan sepertimana dalam rajah 4 di bawah.

2 Smart Antena Smart antena merupakan antena tanpa wayar digital yang menggunapakai kelebihan kesan kepelbagaian di penerima.85GHz.BUKU PROSIDING Sistem komunikasi WiMAX sebenarnya masih baru. Teknologi MISO pula bermaksud lebih dari satu antena di penghantar tetapi hanya satu antena di penerima. Antena MIMO banyak digunakan didalam peranti telefon mudahalih dan juga komputer. Antaranya menggunakan konsep antena jalur mikro. Kesan kepelbagaian radio frekuensi dibahagian penerima dan penghantar akan menambah kelajuan data dan mengurangkan kesilapan data.1. 2.3. Terdapat agak ramai juga pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena WiMAX. 2. Teknologi SISO bermaksud satu antena di penghantar dan satu antena di penerima.3. Ia melibatkan 3 bentuk antena yang disambung secara wayar dengan talian masukan peranti dan diapplikasi ke dalam telefon mudahalih dan PDA. Terdapat 3 tompokan yang berasingan didalam kotak antena tersebut. Oleh itu masih terdapat beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji bagi mempelbagaikan antena bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX ini.5GHz sahaja. MISO dan MIMO. Rajah antena berteknologi MIMO adalah seperti di rajah 11 dibawah. Sehubungan itu mereka berjaya mewujudkan satu frekuensi yang mempunyai lebarjalur yang luas iaitu dari 2. Su dan Chou 2008 telah menggunakan teknologi MIMO bagi mendapatkan penambahan lebarjalur yang luas bagi sistem WLAN dan WiMAX.3 Antena Rata (Panel Antenna) Diantara antena rata yang ada hari ini adalah sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 12 dibawah. 2.3. Antena yang direka ini dibina dengan membengkok dan membentuk satu logam leper dalam satu bentuk yang padat seperti dalam rajah 11 dibawah.1.1. Walaubagaimanapun buat masa ini.1 MIMO Antenna MIMO (Multiple-input multiple-output) adalah merujuk kepada teknologi dimana terdapat beberapa antena di stesyen tapak dan beberapa antena di peranti mudahalih.5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah 7 . Smart antena melibatkan tiga kategori utama iaitu SISO. ia menumpukan kepada frekuensi salun 3.6GHz (WiFi) dan 3.4GHz hingga 5. Penggunaan teknologi MIMO telah meningkatkan prestasi penerima dan membenarkan kadar penghantaran dan penerimaan data yang lebih banyak. Manakala teknologi MIMO iaitu lebih dari satu antena di penerima dan penghantar . Re et al 2007 membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2. penghantar dan kedua-duanya.

Shynu et al (2006) pula membentuk antena tompokan jalur mikro segiempat dengan slot heksagon yang mempunyai tambahan lengan slot serta kawalan diod varaktor.5/5.4/5.2/5. maka terdapat pelbagai kajian telah dilakukan bagi mengoptimumkan penggunaannya.7. Huang dan Chiu 2005 menggunakan elemen tompokan radiasi bentuk C dengan penambahan elemen parasit berbentuk L songsang pada satah bumi. Bentuk trapeziod ini bertujuan sebagai elemen parasit untuk mengganggu frekuensi salun.01 hingga 4. Salunan pada dua frekuensi diperolehi dengan melaras panjang lengan slot melalui pemancangan diod varaktor yang 8 .5GHZ. Pan et al pula merekabentuk antena WiMAX bersama WLAN dengan membuat satu tompokan dengan satu talian suapan.27GHZ dan 5.79 terbentuk. Ini berjaya meluaskan lebar jalur antena jalur mikro tersebut.06 hingga 6.4GHz dan 5. Manakala elemen parasit berbentuk L songsang digunakan untuk menjana lebarjalur yang lebih besar. Didapati lebarjalur antena tersebut telah meningkat sehingga 57. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw). Kumar et al 2008 pula menggunakan teknik dua suapan pada bentuk helikal bagi menghasilkan antena berjalur lebar.5/3.12% dalam jalur frekuensi VHF dan UHF. Hasil dari rekabentuk tersebut telah memhasilkan lebar jalur yang lebih luas pada frekuensi operasi di jalur 2. Kaedah slot juga berupaya membaiki lebarjalur antena jalur mikro ini. Elemen tompokan berbentuk C mempunyai jalur radiasi yang pendek untuk mengawal frekuensi pada jalur rendah dan jalur radiasi yang panjang pula adalah untuk mengawal frekuensi pada jalur yang lebih tinggi.BUKU PROSIDING pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk.2/5. 2. Salah satu teknik pelebaran jalur frekuensi adalah dengan menggandingkan tompokan utama dengan dua jalur logam planar parasit.8GHz yang dikehendaki.2 Antena jalur Mikro Memandangkan antena jalur mikro mempunyai banyak kelebihan dan mempunyai ciri-ciri yang menarik. Dimana bagi sistem WLAN frekuensinya ialah 2. Manakala dibahagian bumi satu bentuk trapezium dibina secara tidak bersentuhan dengan satu lagi bahagian bumi. Hasilnya frekuensi berlebarjalur dari 2. Wong 2001 menggunakan kaedah slot terbenam yang sesuai pada elemen radiasi untuk memperbaiki lebarjalur supaya menjadi lebih baik.8GHz manakala bagi sistem WiMAX frekuensinya adalah 2. Antena jalur mikro yang mempunyai pelbagai jalur frekuensi serta memiliki lebar jalur yang luas telah meningkatkan minat ramai pengkaji.

Disamping itu.27% serta mengurangkan saiz sehingga 80. pengkaji menggunakan idea yang ada untuk memulakan proses merekabentuk antena tompokan jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang mempunyai tiga alur frekuensi salun. bentuk octogonal atau segi lapan dengan dua pengkalan boleh menghasilkan frekuensi dua jalur dan dua polarisasi serta ciri radiasi yang baik. 9 . 3.9%. Teknik suapan gandingan penghampiran memudahkan rekabentuk suapan dan padanan galangan. Pengubahsuaian parameter-parameter antena juga dilakukan bagi memperolehi keputusan terbaik selaras dengan objektif projek.1 Antena ini diuji menggunakan perisian simulasi Zeland IE3D bagi menguji keberkesanan dari segi pekali pantulan S11.0 REKABENTUK ANTENA JALUR MIKRO Antena jalur mikro berbentuk teknik suapan /2 dibangunkan. polarisasi.11% berbanding penggunaan rekabentuk tompokan segiempat yang biasa. Dimensi ukuran yang dipilih adalah pada satah bumi 70mm x 70mm. substrat terdiri daripada dua bahan iaitu lapisan dielektrik dan lapisan udara yang boleh digunakan untuk mengawal frekuensi salun bagi antena jalur mikro.BUKU PROSIDING dipasang pada lengan slot tersebut.43% dan 9. gandaan. kecekapan dan lainlain. Dalam struktur begini. peluasan jalur lebar juga boleh direalisasikan dengan mengubahsuai antena jalur mikro sedia ada. Daripada hasil kajian para pengkaji ini. Hernandez dan Robertson (1996) pula mengatakan lapisan udara boleh-laras antara substrat dan satah bumi boleh meningkatkan lebar jalur frekuensi antena jalur mikro. manakala dimensi ukuran bagi tompokan jalur mikro adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual 4. Talian suapan diletakkan ditengah-tengah paksi dimensi pada satah x dengan kelebaran W f. Hasil dari kajian ini mendapati lebarjalur dapat dilebarkan sebanyak 34. Kaedah ini berkemampuan mengurangkan saiz antena berbanding bentuk bulatan biasa. Harnandez dan Robertson (1996) mengatakan bahawa dengan membuang dua slot sektor pada antena jalur mikro cakera dan kemudiannya meletakkan satu jalur konduktor pada dua sektor tersebut bagi tujuan memperbaiki taburan cas pada permukaan tompokan mampu menambahkan lebarjalur sebanyak 1. Manakala menurut Paul et al (2008).

5GHz dan 5.5GHz.2 KEPUTUSAN SIMULASI IE3D DAN PERBINCANGAN Setelah dimensi dikenalpasti.5GHz pula berada pada -5dB dan 5. semua maklumat dipindahkan ke dalam perisian Zeland IE3D bagi tujuan simulasi. Jadual 1 : Spesifikasi Antena Jalur Mikro LG1 70 LG2 70 Lf 45 L1 70 L2 23 L3 13 L4 5 Wf 2 W1 5 W2 5 W3 27. Rajah 14: Rekabentuk rajah antena jalur mikro dengan menggunakan perisian Zeland IE3D 3. 3.5 Manakala rajah 14 menunjukkan rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti dalam jadual 1 dengan menggunakan perisian Zeland IE3D. Didapati nilai pekali pantulan ini tidak menunjukkan keputusan yang sepatutnya iaitu bacaan pekali pantulan ini mesti di bawah nilai -10dB. Pakej optimization ialah satu proses yang mana perisian IE3D akan melakukan pengubahsuaian ukuran dimensi secara automatik setelah 10 . Oleh itu memandangkan keputusan simulasi yang tidak tepat. Rajah 15 menunjukkan pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 atau kehilangan balikan (return loss) bagi frekuensi WiMAX yang mana sepatutnya berada pada frekuensi operasi atau salun di 2.5 W4 27. Rajah 13: Menunjukkan Lakaran Bentuk . Rajah 13 menunjukkan lakaran. Rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk dengan spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada jadual 1.5GHz.BUKU PROSIDING 3.5GHz berada pada -14 dB.1 SPESIFIKASI REKABENTUK yang dilukis menggunakan perisisan asas word.5GHz berada pada nilai pekali pantulan -10dB. 3. maka pengkaji menggunakan kelebihan yang ada pada perisian IE3D iaitu pakej optimization. Dari rajah 15 juga didapati nilai 2.

perisian IE3D akan menjalankan proses pemilihan ukuran dimensi yang sesuai bagi mendapatkan nilai frekuensi salun yang ditetapkan secara automatik.5GHz dan 5.5GHz. 3. Rajah 16 menunjukkan dimensi yang telah ditetapkan untuk memlakukan proses optimization bagi mendapat nilai frekuemsi 2. maka satu dimensi baru telah diperolehi dengan ciri pekali pantulan memberikan frekuensi salun atau operasi yang lebih tepat selaras dengan objektif kajian. Rajah 16: Dimensi yang ditetapkan bagi proses optimization Seterusnya data-data yang akan digunakan bagi proses optimization dipilih berdasarkan cuba jaya sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 17 dibawah. 11 . Rajah 17: Data yang ditetapkan bagi proses optimization Setelah proses optimization dijalankan. Rajah 15: Hasil simulasi pertama setelah dimensi yang ditetapkan dimasukkan ke dalam perisian IE3D Dengan memilih pakej optimization ini serta penetapan perubahan pada dimensi yang tertentu.BUKU PROSIDING pihak pengkaji menetapkan dimensi yang perlu ditukar serta frekuensi operasi yang sebenarnya. Proses ini mengambil masa yang agak lama iaitu hampir 12 jam. Rajah 18 menunjukkan nilai pembolehubah yang dioptimumkan.5GHz.

26 yang memberikan lebarjalur 0.57 GHz dan frekuensi rendah adalah 3.08 8. Dari rajah 20 di atas.52 Apabila antena jalur mikro yang telah di optimum ini disimulasi. pada ketika frekuensi salun 2.82 2 9.104GHz. nilai pekali pantulan perlu diambil pada aras -10dB.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 3. Manakala pada ketika frekuensi salun 3.92757 dan 12 .085GHz. Pada ketika frekuensi salun 5.67 GHz dan frekuensi rendah adalah 2.BUKU PROSIDING Manakala ukuran dimensi baru akan terhasil sepertimana rajah 19. Rajah 18: Data Yang Diperolehi Hasil Proses Optimization Rajah 19: Rekabentuk Antena jalur Mikro Yang Telah Menjalani Proses Optimum Jadual 2: Dimensi Ukuran (mm) LG1 Spesifikasi dimensi antena jalur mikro selepas proses optimum LG2 Lf L1 L2 L3 L4 Wf W1 W2 W3 70 70 43. Rajah 20: Keputusan Simulasi Pekali Pantulan Terhadap Frekuensi Bagi menentukan lebarjalur yang terhasil.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 5. ia memberikan graf pekali pantulan terhadap frekensi seperti yang ditunjukkan pada rajah 20.91 4.41 GHz dengan lebarjalur 0.98 5 22. Ukuran sebenar bagi dimensi baru antena jalur mikro dinyatakan di jadual 2.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 2.1 70 12.

apabila dibandingkan nilai frekuensi bagi antena yang direka dan nilai sebenar kedudukan lebarjalur WiMAX sepertimana yang dinyatakan di jadual 5.0677dB dan untuk frekuensi 5.0677 5.5GHz iaitu dari antena yang direka. Dimana didapati frekuensi 2.BUKU PROSIDING frekuensi rendah adalah 5. Jadual 4 Nilai pekali pantulan pada frequensi salun WiMAX berbentuk __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Pekali Pantulan (dB) __________________________________________________ 2.21635 GHz yang mana memberikan lebarjalur 0.93 fL 2.5 -25.5GHz berada pada nilai pekali pantulan sebanyak -25.0827 __________________________________________________ Walaubagaimanapun.5GHz nilai pekali pantulan adalah pada -20.0827dB.67 3.5 GHz dB -10 -10 -10 fH 2. didapati terdapat sedikit perbezaan pada kedudukan frekuensi tinggi bagi frekuensi salun 3. manakala bagi frekuensi 3. Jadual 3 : Nilai lebar jalur serta peratus lebar jalur frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX Frekuensi 2.85% 12.5GHz nilai pekali pantulan adalah -14.5 GHz 3. Ini dijelaskan sepertimana yang terdapat pada Jadual 4.5 GHz 5.5 -14.41 3. 13 . ia hanya membenarkan lebarjalur dari 3.90% Dari rajah 20 juga.57GHz sedangkan bagi sistem WiMAX ia memerlukan kepada 3.129GHz.22 % Lebarjalur 10. Nilai-nilai ini diringkaskan sepertimana yang terdapat pada jadual 3. dapat dikenalpasti kedudukan frekuensi salun bagi antena untuk kegunaan sistem WiMAX.40% 8.1655dB.1655 3.5 -20.26GHz hingga 3. Ini akan mengakibatkan ketidaksempurnaan penerimaan data oleh antena yang direka dimana jika ada data yang dihantar pada julat frekuensi sebenar.4GHz hingga 3. maka antena jalur mikro ini tidak berupaya menerima keseluruhan data tersebut.26 5.69GHz.57 5.

Rajah 22 juga menunjukkan graf perbandingan apabila parameter di jadual 6 diatas diubah. Rajah 21: Rekabentuk antena jalur mikro yang dibuat slot di bumi.3% 5.5 0.6 10. pengkaji cuba membentuk satu jalur slot di bahagian bumi pada antena tersebut dengan saiz lebar slot adalah Wgnd dan panjang slot adalah Lgnd. 14 .29 8.9% _______________________________________________________ lebarjalur Sehubungan itu. Bentuk antena mikro jalur sepertimana yang direkabentuk menggunakan perisian IE3D adalah seperti rajah 21.5 3.19 7.69 3.5 2. Nilai-nilai Wgnd dan Lgnd diubah-ubah bagi mendapatkan bentuk yang lebih tepat seperti dalam jadual 6 di bawah.85 5.25 0.5 5.6% 3. Bentuk dan dimensi tompokan adalah sama seperti sebelumnya.BUKU PROSIDING Jadual 5: Nilai Frekuensi WiMAX sebenar _______________________________________________________ Freq salun(GHz) FreqH(GHz) FreqL(GHz) Lebarjalur % _______________________________________________________ 2. perubahan hanya dilakukan di bahagian bumi sahaja. dapat dilihat fail rosdiahm_slot3 adalah yang terbaik bagi membolehkan semua nilai frekuensi wimax berada dalam julat frekuensi salun yang sebenar.4 0.69 2. Berdasarkan rajah 22.

Jadual 7: Perbandingan Nilai Frekuensi WiMAX sebenar dan Nilai yang diperolehi bagi antena berslot yang direkabentuk _______________________________________________________Sebenar Kajian Freq salun(GHz) FreqHR(GHz) FreqLR(GHz) FreqHE(GHz) FreqLE(GHz) _______________________________________________________ 2.5 3.82 2.0% 5.93 5. dimana pada 3.69 3.5 5. Manakala jadual 9 pula menunjukkan nilai pekali pantulan S11 pada frekuensi salun.5GHz ia memberi nilai frekuensi minimum 3.40 8.85 5.25 5.93 5.40 5.5GHz dan 3.4 3.5 GHz -10 2.68 3.5 GHz -10 5.5 2.BUKU PROSIDING Rajah 22: Perbandingan graf berbeza ukuran Kesan dari rekabentuk baru ini ialah lebar jalur yang terhasil teranjak sedikit pada frekuensi 2.68 3.5GHz.4% _______________________________________________________ 15 .42 16% 3.69 3.25 12.5GHz.68GHz. Nilai ini adalah nilai yang menghampiri nilai frekuensi WiMAX pada julat frekuensi salun 3.5 GHz -10 3. Jadual. 8: Nilai Lebar jalur serta peratus pada frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX berslot Frekuensi dB fH(GHz) fL(GHz) %Lebarjalur ______________________________________________________ 2. Perbezaan frekuensi antena jalur mikro yang dibentuk dan nilai frekuensi sebenar diberikan pada jadual 7.40GHz dan 3.25 _______________________________________________________ Jadual 8 menunjukkan nilai lengkap data bagi frekuensi salun dari hasil simulasi antena jalur mikro berslot.

Daripada perbandingan tersebut nilai serta simulasi yang terbaik masih adalah pada fail rosdiahm_slot3.83 5. Rajah 25 menunjukkan perbezaan graf apabila nilai r yang berlainan digunakan.8 __________________________________________________ Rajah 23 menunjukkan hasil simulasi antena jalur mikro berslot dibumi.53GHz dengan nilai pekali pantulan -15. Ini bermaksud antena ini dapat beroperasi dengan baik. Begitu juga dengan kedudukan frekuensi salun yang berubah ke arah kanan yang mengakibatkan antena tidak beroperasi pada frekuensi yang sebenarnya yang mana seterusnya matlamat bagi penghasilan antena jalur mikro bagi kegunaan WiMAX tidak akan dicapai. pekali pantulan menaik atau berkurangan. r bernilai 4. tetapi nilai frekuensi salun yang sebenarnya telah berubah ke arah kiri yang mana mengakibatkan antena tidak dapat beroperasi pada frekuensi salun yang sepatutnya. Bagi mendapatkan hasil simulasi yang lebih tepat.59 3. julat frekuensi kedua pula bernilai 3. pengkaji memilih nilai r = 2. terutama bagi memuatkan nilai frekuensi 3. pengkaji mengekalkan rekabentuk antena berbentuk dan berslot dibumi dengan menggunakan papan substrat model RO4003 yang mempunyai 16 . Hasil simulasi kesemua nilai r yang berbeza ditunjukkan dalam rajah 35 dibawah.2. Sehubungan itu.65dB dan bagi julat terakhir nilai frekuensi ialah 5. Tetapi.5GHz. Manakala bagi nilai r yang lebih rendah.5 -22.BUKU PROSIDING Jadual 9: Nilai Pekali Pantulan pada Frequensi salun WiMAX rekabentuk slot __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Kehilangan Balikan (dB) __________________________________________________ 2. Rajah 23: Hasil simulasi antena jalur mikro berslot di satah bumi.54GHz dengan nilai pekali pantulan adalah -22. Dari graf tersebut didapati pada frekuensi salun nilai-nilai pekali pantulan adalah dibawah dari -10dB.5 -16.56GHz dengan nilai pekali pantulan -24. didapati nilai pekali pantulan semakin menurun. dari graf juga didapati pekali pantulan bagi julat frekuensi yang pertama berada pada nilai 2.4 dipilih. Manakala apabila nilai r adalah rendah.505dB. Ia memberikan nilai pekali pantulan terhadap frekuensi.40 pada frekuensi salun 3. pengkaji telah cuba menukar jenis papan substrat yang digunakan. Dari graf juga didapati jika nilai r tinggi.5 -14. Antaranya apabila nilai r yang lebih tinggi berbanding asal digunakan.75dB.

BUKU PROSIDING
pemalar elektrik εr 3.38, sebagai antena jalur mikro bagi kegunaan sistem WiMAX bagi kajian ini.

Rajah 25: Perbandingan pelbagai jenis papan substat bagi mendapatkan nilai frekuensi yang paling tepat KESIMPULAN Antena jalur mikro dengan elemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi telah dihasilkan secara simulasi dengan menggunakan perisian IE3D bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang beroperasi pada frekuensi 2.5GHz, 3.5Ghz dan 5.5GHz dengan lebarjalur masing-masing pada 2.42GHz hingga 2.82GHz, 3.40GHz hingga 3.68GHz dan 5.25GHz hingga 5.93GHz. Ini bersesuaian dengan nilai lebarjalur frekuensi WiMAX iaitu 2.50GHz hingga 2.69GHz, 3.40GHz hingga 3.69GHz dan 5.25GHz hingga 5.85GHz. Dari perbandingan didapati kesemua nilai frekuensi atas dan frekuensi bawah bagi frekuensi WiMAX berjaya diperolehi. Kecuali pada frekuensi bawah untuk frekuensi salun 3.5GHz, terdapat sedikit ketidaktepatan nilai iaitu nilai sepatutnya adalah 3.69GHz, tetapi nilai hasil simulasi adalah 3.68GHz sahaja. Walaupun pelbagai cara yang digunakan, agak sukar untuk melebarkan kawasan lebarjalur di frekuensi ini. Manakala bagi lebarjalur frekuensi salun WiMAX, hasil simulasi adalah baik. Dari proses simulasi didapati pada frekuensi salun pertama iaitu 2.5GHz lebar jalur yang terhasil adalah 16%, pada frekuensi salun yang kedua iaitu 3.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 8.0% manakala pada frekuensi salun yang ketiga iaitu 5.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 12.4%. Sedangkan bagi nilai sebenar nilai frekuensi WiMAX adalah yang diperolehi dari, dimana kesemua nilai frekuensi yang sepatutnya berada didalam ruang lebarjalur frekuensi salun WiMAX yang pertama ialah 7.6%, 8.3% dan 10.9%. Ini adalah baik bagi antena yang direka, kerana ia mempunyai nilai lebarjalur yang besar sedikit nilai lebarjalur frekuensi sebenar WiMAX. Lebarjalur yang terlalu besar pula sebenarnya tidak berapa bagus kerana ia mengakibatkan banyak frekuensi yang tidak dikehendaki memasuki lebarjalur yang

17

BUKU PROSIDING
wujud. Oleh itu antena jalur mikro berelemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi adalah baik bagi memperolehi lebarjalur frekuensi yang dikehendaki. Bagi melengkapkan lagi rekabentuk antena ini, kajian ini patut diteruskan lagi dengan mendapatkan nilai-nilai parameter yang lain seperti corak radiasi, kecekapan, nilai VSWR, gandaan dan lain-lain supya rekabentuk antena yang terhasil benarbenar memenuhi ciri-ciri sebuah antena yang baik .

RUJUKAN 1. Balanis, C.A., 1997. Antenna Theory : Analysis & Design, John Willey & Sons, Inc. 2. Chen W.S, Chang Y.C, Chen H.T, Chang, F.S. & Su, H. C. . 2007. Novel Design of Printed Monopole Antenna for LAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Volume , Issue 9-15, 3281 - 3284 3. Chen, W.S & Kao B.H. 2007. A Triple-band Polygonal Slot Antenna for WiMAX Applications. Microwave Journal. Vol 50,134. 4. Garg, R. Bhartia, P., Bahl, I. & Handbook. Artech House. Apisak,I. 2001. Microstrip Antenna Design

5. Hernandez, D.S & Robertson, I.D. Sept 1996. A Survey of Broadband Microstrip Patch Antennas. Microwave Journal 6. Huang, C.Y. & Chiu, P.Y. 2005. Dual-Band Monopole Antenna with Shorted Parasitic Element. IEEE Transactions on Antenna and Propagation 41(21). 7. Imran bin Ibrahim. 2005. Pembangunan Antena Lubang Alur untuk Aplikasi Capaian Wayarless Berjalur Lebar Tetap pada frekuensi 5725-5875MHz. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia. 8. James, J.R & Hall, P.S. 1989. Handbook Of Microstrip Antennas Volume 1. London. Peter Peregrinus Ltd. 9. Kumar, M., Sinha, M.H., Bandyopadhyay, L.K. & Kumar, S. (2008). Design Of A Wideband Reduced size Microstrip Antenna In VHF/ Lower UHF Range. (online) http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/B04P.12(0770).pdf (27 August 2009) 10. Marshall Brain & Ed Grabianowski. 2008. How WiMAXwork.(on-line) http://computer.howstuffworks.com/wimax1.htm (4th September 2009)

18

BUKU PROSIDING

11. Muhammad Fadli b Bukhori. 2008. Rekabentuk Antena Mikrojalur Untuk Aplikasi GPS. Tesis Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia. 12. Noorsaliza bt Abdullah. 2005. Microstrip Sierpinski Carpet Antenna Design. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 13. Nurulrodziah bt Abdul Ghafar. 2005. Design of compact microstrip antenna at 2.4 GHz. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 14. Pan, C.Y, Horng,, T.Z., Chen, W.S. & Huang, C.H. 2007. Dual Wideband Printed Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas And Wireless Propagation Letters. Vol. 6, 149-151. 15. Paul,B., Mridula, S., Aanandan, C.K., Vasudevan. K. & Mohanan, P. 2008. Octogonal Microstrip Patch Antenna For Dual Band Application. (on-line) http:www.ursi.org/Proceeding/ProcGA05/pdf /BCP.1(0122).pdf. (27 August 2009) 16. Re, Y. C., Chun Y. W. & Shih H.Y(2007) . Switchable Printed Monopole Antenna with Frequency Diversity For WiFi/2.6GHz WiMAX/3.5 GHz WiMAX Applications. IEEE Region 10 Conference, pp1-3.Taipei. 17. Shynu, S.V., Augustin, G., Aanandan, C.K., Mohanan, P. & Vasudevan, K. 2006. Design Of Compact econfigurable Dual Frequencymicrostrip Antennas Using Varactor Diodes. Progress In Electromagnetics Researc, Vol 60, 197–205 18. Stuzman, W.L. & Thiele, G. A. 1998. Antenna Theory and Design, John Willey & Sons Inc. 19. Wong, K.L. 2001. Compact Broadband Microstrip Antenna. Wiley Wireless Antenna Types. 2009 (on-line) http://setup-wireless.blogspot.com /2008/wireless-antenna-types.html 10th Jan 2009 20. Yan Zhang. 2007. Patch Antenna for 1420MHz Radio Telescope. Master Thesis. Hamstad University. 21. Zeland Software Inc. (2006). IE3D User‟s Manual Release 12.0 (Zeland Software Inc., Fremont, California, USA)

19

BUKU PROSIDING
HUBUNGAN ’SUCCESSFUL INTELLIGENCE’ DENGAN PENDACAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR Faizal Bin Mohamad Twon Tawi 1, Mohd Faroul Rafiq Bin Romli2, Alias Bin Masek3 1Politeknik Ungku Omar, 2Politeknik Sultan Idris Shah dan 3Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 1faizalmohamad@jke.puo.edu.my, 2firaqness@gmail.com dan 3aliasmasek@gmail.com.

Abstrak Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempunyai potensi dalam membantu kejayaan dan juga pencapaian pelajar. Kecerdasan Kejayaan (Successful Intelligence) adalah sejenis kecerdasan atau kepintaran yang dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Maka itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar, PUO. Kajian ini berbentuk kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan dan 310 sampel dipilih secara rawak mudah daripada jumlah populasi seramai 1282 orang responden. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik dan diproses menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan keputusan statistik deskriptif dan inferensi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan responden adalah tinggi. Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi semua elemen iaitu Analitikal, Kreatif dan Praktikal. Hasil analisis Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang lemah di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah pelajarpelajar kejuruteraan elektrik PUO mempunyai elemen Kecerdasan Kejayaan tetapi berkemungkinan tidak mempunyai atau kurang pengetahuan tentang Kecerdasan Kejayaan. Oleh yang demikian, adalah disarankan agar diberi pendedahan kepada para pelajar tentang Kecerdasan Kejayaan agar mereka dapat menghayati dan mengembangkan Kecerdasan Kejayaan yang ada dalam diri mereka. Kata Kunci: Kecerdasan Kejayaan, Analitikal, Kreatif, Praktikal

1

PENGENALAN

Pendidikan adalah teras bagi menjamin penghasilan modal insan yang dapat memenuhi keperluan di dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh sesebuah negara. Disamping itu, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk melahirkan rakyat yang berdisiplin, jujur dan berakhlak mulia. Salah satu faktor yang membantu

20

BUKU PROSIDING
dalam perkembangan pendidikan ialah kecerdasan atau kepintaran. Sering kali manusia akan berbicara tentang daya intelek atau kecerdasan otak dengan corak pendidikan bagi melahirkan anak yang pintar cerdas. Ini menunjukkan wujudnya hubungan yang rapat antara kecerdasan otak dengan pembelajaran seseorang individu pelajar. Kajian berkenaan kecerdasan otak telah lama dijalankan dan berkembang dengan luasnya sehingga ke hari ini. Malahan penumpuan bukan sahaja diberikan kepada kecerdasan otak semata-mata oleh pakar-pakar psikologi kerana kecerdasan mempunyai maksud yang luas. Menurut Nik Azis Nik Pa (1999), kecerdasan adalah satu konsep yang abstrak, bersifat dinamik dan mempunyai pelbagai dimensi yang saling berkait antara satu sama lain. Masyarakat kita tidak lagi rasa pelik untuk berbincang tentang kecerdasan kerana di negara kita kini sudah terdedah tentang perkara ini melalui banyak kajian, bahan-bahan bacaan dan media massa sama ada cetak atau elektronik. Banyak program-program yang dilaksanakan di negara kita yang bertemakan kecerdasan. Sebagai contoh ESQ Leadership Centre yang sangat terkenal sekarang ini memfokuskan kepada kecerdasan emosi dan spiritual individu. Sehinggakan TV9 melancarkan sebuath program wawancara iaitu Halaqah musim baru yang bertemakan Sentuhan Qalbu pada setiap selasa jam 10.00 malam hasil usahasama di antara Media Prima dengan ESQ Leadership Centre. Terdapat pelbagai kecerdasan yang dikaji dan diperkenalkan oleh pakar-pakar kepada masyarakat umum untuk memberi pengetahuan dan meluaskan penggunaannya dalam diri masing-masing. Pada tahun tahun 1905, Alferd Binet bersama rakannya Theodore Simon berjaya menghasilkan suatu ujian kecerdasan rasmi yang pertama. Menurut Taufik Pasiak (2008), teori kecerdasan manusia mula dicetuskan oleh Wilium Stein iaitu Kecerdasan Intelektual (Intelligent Quotient, IQ). Kemudian muncul teori Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient, EQ) yang mula diperkenalkan oleh Peter Selovey serta John Mayer pada tahun 1990 dan usaha mengembangkan konsep kecerdasan ini mendapat sokongan daripada ahli psikologi lain seperti Dr. Daniel Goleman dan beliau telah berjaya menghasilkan sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence dalam tahun 1995. Tidak lama selepas itu muncul pula teori Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient, SQ) yang diperkenalkan oleh Ian Marshall dan Danah Zohar (Taufik Pasiak, 2008). Dalam pada itu, wujud satu lagi jenis teori yang diberi nama Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence, MI) yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardener. Pada tahun 1980 Dr Robert J Sternberg membentangkan sebuah aktikel yang membincangkan tentang satu lagi jenis kecerdasan yang diberi nama Successful Intelligence atau Kecerdasan Kejayaan (Sternberg, 1980).

21

BUKU PROSIDING
1.1 PERNYATAAN MASALAH Ramai pelajar-pelajar yang berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik, namun tidak semuanya berjaya. Kajian Robert J. Sternberg mendapati ramai pelajar yang tidak berjaya kerana gagal untuk belajar pada suatu tahap yang sesuai dengan keupayaan pembelajaran mereka (Sternberg dan Grigorenko, 2004). Ini menunjukkan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengintegrasi suatu set keupayaan atau kecerdasan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam hidup khususnya dalam konteks pendidikan harus diberi pendedahan dan diajar mengikut bentuk kemampuan pelajar supaya mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Kajian terhadap bermacam-macam jenis kecerdasan telah banyak dijalankan dan diperkenalkan kepada khalayak ramai oleh pakar-pakar melalui seminar, bahan bacaan dan sebagainya. Sebagai contoh kajian Tahap Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Kuittho (Noremy, 2005), Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. (Rohaida, 2003) dan Konsep Keadilan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam (Rizal Ariffin & Hairul Nizam Ismail, 2007). Namun begitu, Kecerdasan Kejayaan masih kurang dilaksanakan di Malaysia walaupun Kecerdasan Kecerdasan Kejayaan dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar (Strenberg,2000). Oleh yang demikian, penyelidik ingin menjalankan satu kajian bagi mengenal pasti tahap Kecerdasan Kejayaan bagi pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar (PUO) dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Hasil analisis aspek perbezaan signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina pelajar kejuruteraan elektrik, di harap dapat memberi rujukan kepada Institusi Pengajian Tinggi dalam membina dan menjana pendidikan yang berkesan. SOALAN KAJIAN Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Apakah terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Sejauh manakah hubungan Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. HIPOTESIS KAJIAN H0(1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar.

22

BUKU PROSIDING
KERANGKA KONSEP KAJIAN

(Sumber: Adaptasi dari Sternberg dan Grigorenko, 2004) Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Hubungan ‟Successful Intelligence‟ Dengan Pendacapaian Akademik Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar METODOLOGI KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif secara tinjauan yang bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di PUO dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah menggunakan teknik soal selidik ke atas responden bagi mengumpul data yang diperlukan bagi mencapai objektif kajian. Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik PUO yang berjumlah 1282 orang dan sampel dipilih secara rawak mudah seramai 310. Pemilihan jumlah sampel ini adalah merujuk kepada jadual pemilihan sampel berdasarkan jumlah populasi Krejei dan Morgan (1970). Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibangunkan oleh penyelidik hasil daripada adaptasi instrumen kajian Sternberg (2006) yang terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bertujuan memperoleh maklumat tentang faktor demografi responden termasuk jantina, umur, kursus pengajian, dan HPNM (Himpunan Purata Nilai Mata) pelajar. Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang tahap Kecerdasan Kejayaan. Item-item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik adalah berbentuk Skala Likert seperti dalam Jadual 4.0. Jadual 4.0: Pemberat Skala Likert 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 1.1.1.1.5 1.1.1.1.7 1.1.1.1.9 1.1.1.1.11 Aras Persetujuan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 1.1.1.1.2 1.1.1.1.4 1.1.1.1.6 1.1.1.1.8 1.1.1.1.10 1.1.1.1.12 Skala 1 2 3 4 5

23

BUKU PROSIDING

(Sumber: Adaptasi Sternberg, 2006) Kajian rintis dijalankan sebelum mengumpulkan data-data yang sebenar dan bertujuan untuk menentukan nilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang diuji. Sejumlah 30 responden di berikan borang untuk menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis mendapati nilai kebolehpercayaan atau Alpha Cronback ialah 0.726. Menurut Jackson (2003), nilai Alpha Cronback yang melebihi 0.6 mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tidak rendah. Penyelidik mengedarkan sendiri soal selidik kepada responden. Untuk menjawab soal selidik, responden diberikan masa yang mencukupi. Setelah responden selesai menjawab kesemua soalan, pengkaji melakukan sendiri pemungutan borang soal selidik. Data-data yang diperolehi daripada soal selidik dikumpulkan untuk di analisis. ANALISIS DATA Analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif dan statistik inferensi. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan, peratus, min, dan mod. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba, 1999). Dalam Bahagian A borang soal selidik, item demografi pelajar di analisis menggunakan statistik deskriptif. Manakala data daripada Bahagian B di analisis menggunakan kaedah analisis Ujian-T tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina. Manakala untuk melihat hubungan di antara Kecerdasan Kejayaan dan tahap pencapaian akademik pengkaji menggunakan analisis korelasi Pearson kerana data yang diuji adalah kategori selang sela. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences atau di kenali sebagai SPSS. Perisisan SPSS banyak membantu penyelidik-penyelidik dalam mengukur, menganalisis serta mengorganisasi maklumat data yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan dengan mudah dan tepat.

DAPATAN KAJIAN Bahagian A: Demografi Jumlah keseluruhan responden yang di analisis ialah seramai 310 orang yang mana majoriti responden terdiri daripada pelajar lelaki iaitu seramai 239 orang atau 77.1% dan pelajar perempuan seramai 71 orang atau 22.9%. Manakala dari segi pencapaian akademik, kebanyakkan responden berada dalam kelompok yang mendapat HPNM antara 2.5-2.99 ialah seramai 119 orang atau 38.4%. Pelajar yang berada dalam kelompok yang mendapat HPNM paling tinggi ialah seramai 77 orang atau 24.8% dan pelajar yang mendapat HPNM di antara 2.00-2.49 ialah seramai 6 orang atau 1.9% sahaja. Kelompok pelajar yang mendapat HPNM antara 3.0-3.49 ialah 108 dan dalam peratus ialah 34.8%.

24

H0 (1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina.1258 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi (Analitikal. 2005) Jadual 6.8811 4. Soalan Kajian 1: Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar kejuruteraan elektrik? Data-data yang diperolehi kemudiannya dianalisis untuk menentukan taburan min yang dikelaskan kepada tiga tahap berdasarkan spesifikasi julat yang ditunjukkan dalam Jadual 6.34 – 3.9386 Berdasarkan Jadual 6.0. 25 .8811 dan elemen praktikal mendapat skor min yang paling tinggi iaitu 4.BUKU PROSIDING Bahagian B: Kecerdasan Kejayaan Bahagian ini dianalisis mengikut soalan kajian dan hipotesis.67 – 5. Jadual 6.1258.66 3 3.1. kreatif. Bil Item 1 2 3 4 Kecerdasan Analitikal Kecerdasan Kreatif Kecerdasan Praktikal Kecerdasan Keseluruhan Praktikal) Skor Min 3.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item.00 – 2. elemen analitikal mencapai skor min=3. keseluruhan item bagi ketiga-tiga elemen dalam Kecerdasan Kejayaan berada pada tahap yang tinggi di mana skor min yang diperolehi ialah 3. Kreatif dan 3. Secara khususnya.9386.8088 3. praktikal dan keseluruhannya ditunjukkan dalam Jadual 6.1.33 2 2.00 (Sumber: Diadaptasi Chan et al.0: Spesifikasi Julat Bagi Elemen Kecerdasan Kod Kumpulan Julat Tahap Elemen Kecerdasan Rendah Sederhana Tinggi 1 1. Hasil analisis tentang taburan min dan tahap bagi setiap item untuk elemen Kecerdasan Kejayaan jenis analitikal. elemen kreatif pula mendapat 3.8088.

9476 3.683 0.05 kecuali elemen analitikal. Hasil analisis bagi hubungan kedua-dua pembolehubah telah dipersembahkan dalam Jadual 4.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Perbezaan Tahap Kecerdasan Kejayaan Mengikut Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Ujian-T T N 239 71 239 71 239 71 239 71 Min 3.1188 4. Persoalan kajian yang ketiga melihat kepada hubungan antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Justeru. Kecerdasan Kejayaan diukur daripada skor item ketiga-tiga elemen dan keseluruhan elemen yang diperolehi oleh pelajar manakala pencapaian akademik pelajar dinilai daripada HPNM terkini yang mereka perolehi.7408 3. keputusan yang boleh dibuat ialah menolak hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan jantina bagi elemen analitikal.05 Jadual 6.045 Kreatif 1.8948 3.275 0.2 menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina bagi setiap elemen kecerdasan ini.8347 4.495 Keseluruhan 1.8290 3.BUKU PROSIDING Jadual 6.9083 P Keputusa n Ho Ditolak Ho Diterima Ho Diterima Ho Diterima Analitikal 2. α=0.112 0. pengkaji membuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan jantina bagi elemen analitikal dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina bagi elemen kreatif dan praktikal. Nilai p yang tercatat dalam Jadual 4.9 di bawah. Sebaliknya elemen kreatif dan praktikal menunjukkan hipotesis nul diterima di mana tidak terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan bagi ke duadua elemen tersebut antara jantina.9 bagi keseluruhan item dan ketiga-tiga elemen adalah lebih 26 . Oleh yang demikian.05 telah dipilih untuk mencari hubungan tersebut. ujian Korelasi Pearson telah digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua-dua komponen tersebut. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk semua elemen melebihi 0. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. Secara keseluruhan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina.013 0. Bagi persoalan kajian ini.267 Aras signifikan.1493 3.203 Praktikal -0. Aras siginifikan α=0.

BUKU PROSIDING
daripada nilai α=0.05. Oleh yang demikian hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. Disamping itu, nilai korelasi yang diperolehi iaitu -0.106 menunjukkan hubungan negatif yang lemah wujud di antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik. Berdasarkan pada keputusan analisis ini, pengkaji membuat kesimpulan bahawa dalam populasi pelajar kejuruteraan elektrik dalam PUO, Kecerdasan Kejayaan mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan pencapaian akademik. Jadual 4.9: Hasil analisis Ujian Pearson (hubungan Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik).

Hubungan Pemboleh ubah Kecerdasan Kejayaan Aras signifikan, α=0.05 1.1.2 1.1.3 PERBINCANGAN

Nilai Korelasi R -0.106

Aras Signifikan P 0.063

Jumlah Responden N 310

Tahap Kecerdasan Kejayaan Pelajar Kejuruteraan elektrik

Hasil kajian ini mendapati secara keseluruhannya pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik tahun dua PUO mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Kalau dilihat secara khusus dari segi elemen kecerdasan mendapati elemen analitikal dan kreatif berada pada tahap sederhana. Manakala elemen praktikal berada pada tahap tinggi. Seseorang yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan yang tinggi mampu menguruskan diri dan sentiasa bersemangat, memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kesilapan, mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, cepat bertindak untuk mencapai kejayaan, pandai menyesuaikan keadaan persekitaran dan memelihara hubungan sosial dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini seiring dengan kajian Sternberg (2004) terhadap lebih dari seribu pelajar yang mendapat pengajaran Kecerdasan Kejayaan memiliki tahap gred yang tinggi kerana pelajar yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan mempunyai galakan semangat untuk mencari bahan secara mendalam dan menghuraikan bahan dengan lebih luas. Perkara ini boleh dilihat apabila pelajar akan belajar sesuatu subjek dengan sanggup mengulangi untuk berjaya dan mereka mempunyai motivasi yang kuat. Selain, itu, kajian ini menyokong kajian Vandeweghe (2004) yang mendapati pengaplikasian pengetahuan elemen Kecerdasan Kejayaan memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai prestasi pencapaian akademik yang baik, pelajar-pelajar memerlukan daya ketahanan yang kuat untuk mencapai matlamat dan kebolehan serta keupayaan seseorang untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya. Elemen Kecerdasan Kejayaan jenis praktikal menjadi dominan dalam diri mereka mungkin kerana terdapat banyak subjek-subjek yang melibatkan teori semata-mata tetapi juga amali atau praktikal juga merupakan perkara penting di sepanjang pengajian mereka. Secara umum, pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik sangat sinonim dengan kerja-kerja amali di makmal ataupun hands on yang mana pembelajaran yang berbentuk praktikal seperti

27

BUKU PROSIDING
menjalankan eksperimen, mengumpul data, menggunakan mesin dan sebagainya sangat memerlukan penggunaan kecerdasan praktikal. Oleh itu, penyelidik merasakan Kecerdasan Kejayaan menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik disamping faktor-faktor lain yang turut membantu kejayaan pencapaian pelajar. Merujuk kepada konsep asas, Kecerdasan Kejayaan bukan hanya memandang kepada pencapaian akademik semata-mata dalam menilai kejayaan keseluruhan individu (Sternberg dan Grigorenko, 2000). Kenyataan ini selari dengan pendapat Taufik Pasiak (2008) yang menyatakan kecerdasan manusia merupakan sesuatu yang luar biasa dan kejayaan dalam hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh keputusan peperiksaan atau HPNM sahaja. Namun, kajian ini memberi gambaran bahawa pengaplikasian Kecerdasan Kejayaan yang maksimum memberi sumbangan yang sangat diharapkan oleh semua pihak untuk melihat kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik. 1.1.4 Perbezaan Kecerdasan Kejayaan Pelajar Dari Segi Jantina Berdasarkan dapatan kajian ini, secara keseluruhan bagi ketiga-tiga konstruk kecerdasan tidak terdapat berbezaan yang signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan lelaki dan wanita kecuali elemen analitikal. Kajian ini mempunyai kaitan dengan teori Dr. Roger Sperry yang menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu (Batriesya, 2008). Wilhelm dan Engle (2005) turut bersetuju di mana dalam kajian mereka tetang dominasi pengetahuan akademik dari segi perbezaan jantina dan hasilnya memihak kepada lelaki berbanding wanita. Keputusan yang sama diperolehi oleh mereka apabila kajian yang sama dijalankan terhadap golongan muda. Berdasarkan dapatan kajian, skor min menunjukkan tahap kecerdasan bagi pelajar lelaki dan perempuan mempunyai sedikit perbezaan. Sama seperti kajian David, W. Chan (2007) terhadap pengajar-pengajar berbangsa Cina tentang Kecerdasan Kejayaan yang mendapati sedikit perbezaan di antara lelaki dan wanita. Dapatan kajian ini seiring dengan kajian Nor Abidah (2005) yang mengkaji perbezaan tahap kecerdasan emosi mendapati terdapat pebezaan bagi kedua-dua jenis responden ini. Situasi ini memberi gambaran bahawa kedua-dua jantina ini berlumba-lumba bagi mencapai kejayaan dalam akademik. Menurut Taufik Pasiak (2008) terdapat tiga perkara yang membezakan lelaki dan perempuan iaitu struktur fizikal, organ pembiakan dan cara berfikir tetapi bukan tahap kecerdasan. Hasil kajian Terman (1916) dalam Wilhelm dan Engel (2005) pula meletakkan tahap kecerdasan bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan berada pada tahap yang sama. Perbandingan yang dikaji terhadap golongan kanakkanak mungkin berbeza daripada kelompok orang dewasa kerana orang dewasa telah mengalami perubahan serta perkembangan proses sosial atau sosialisasi dan pendedahan persekitaran yang banyak menjadi penyebab kepada perubahan dari

28

BUKU PROSIDING
segi kecerdasan dari segi jantina dalam kalangan pelajar yang sudah berada pada tahap yang lebih tinggi. 1.1.5 Hubungan Kecerdasan Kejayaan Dan Pencapaian Akademik Pelajar Pembolehubah kecerdasan pelajar dianalisis berdasarkan tiga jenis elemen Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal. Pencapaian akademik pelajar pula boleh dinilai berdasarkan HPNM terbaru mereka. Merujuk kepada hasil ujian korelasi pearson, didapati bahawa terdapat hubungan negatif yang lemah di antara Kecerdasan Kejayaan pelajar-pelajar dengan pencapaian akademik mereka. Dapatan kajian ini tidak selari dengan kajian Sternberg, et al. (1999) yang menunjukkan pembangunan ketiga-tiga aspek Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal membawa kemungkinan besar yang lebih baik dalam meningkatkan penyesuaian pelajar-pelajar dalam pembelajaran. Vandeweghe (2004) pula menyatakan pengaplikasian pengetahuan kreativiti dan praktikal memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Keputusan kajian ini bercanggah dengan dapatan pengkaji-pengkaji sebelum ini mungkin disebabkan instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan populasi, budaya, bidang pembelajaran pelajar di PUO dan prosidur pengawalan instrument. Sebagai contoh, pemilihan item dalam borang soal selidik adalah hasil adaptasi instrumen Sternberg (2006) yang mana populasi kajian beliau melibat 13 buah instutut pengajian tinggi yang terdiri daripada pelajar-pelajar kolej dan universiti daripada pelbagai bidang. Walaupun dalam kajian ini elemen kecerdasan kejayaan tidak mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan pencapaian akademik pelajar tetapi pengkaji percaya bahawa potensi pelajar-pelajar akan menjadi semakin cemerlang sekiranya pengetahuan mereka tentang Kecerdasan Kejayaan dikuasai dan bantuan serta sokongan mantap daripada keluarga dan pensyarah yang konsisten. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan, dapatan kajian ini dapat membuka mata bahawa Kecerdasan Kejayaan merupakan sejenis kecerdasan yang sangat penting untuk memperolehi kejayaan dalam akademik dan seterusnya dalam kehidupan. Secara tradisional tentang konsep kecerdasan pada umumnya merujuk kepada individu yang mempunyai kecerdasan intelek (IQ) yang tinggi dan kebolehan ini dijelmakan dalam bentuk tingkah laku yang dianggap bernilai dalam sesuatu budaya. Namun, pergantungan kepada kecerdasan-kecerdasan ini semata-mata tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan. Justeru itu, Kecerdasan Kejayaan membawa pendekatan yang lebih jelas dalam menghurai makna kecerdasan yang membawa kepada kejayaan. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan secara keseluruhan responden berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan programprogram pengajian di PUO mempunyai penerapan ciri-ciri Kecerdasan Kejayaan di dalam diri pelajarnya. Kecerdasan Kejayaan yang tinggi tidak lahir dari kecerdasan intelektual yang tinggi. Manusia perlu diajar, disedari dan dibimbing dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan Kecerdasan Kejayaan. Hubungan yang lemah di

29

BUKU PROSIDING
antara Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik menjadi indikator bahawa masih banyak usaha yang perlu dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat dan juga institusi Politeknik khususnya bagi meningkatkan kualiti pencapaian akademik pelajar. Bagi mencapai kejayaan akademik dan mengharungi cabaran pendidikan yang begitu berkembang pada masa kini seseorang itu memerlukan kekuatan dan jati diri serta Kecerdasan Kejayaan yang mantap.

RUJUKAN 1. Batriesya (2008). Teori Kecerdasan Pelbagai Dicapai pada 20 September 2008 dari: http://ilyasak.blogspot.com/2008/05/teori-kecerdasan-pelbagai.html 2. David, W. Chan (2007). Burnout, Self-efficacy, and Successful Intelligence among Chinese Prospective and In-service School Teachers in Hong Kong. Educational Psychology. Volume 27, Issue 1 pages 33 - 49 3. Jackson, S. L(2003). Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approch. Australia: Thomas Wadsworth. 4. Krejcie, R.V. dan Morgan, D. W. (1970) Determining Sample Size For Research Activities. Educational And Psychological Measurement. 30. 607610. 5. Nik Azis Nik Pa (1999). Potensi Intelek. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 6. Nor Abidah Bte Abdul Hamid (2006). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik KPT. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 7. Noremy Bte Che Azemi (2005). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Di Kalangan Pelajar pendidikan PUO. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 8. Rizal Arifin dan Hairul Nizam Ismail (2007). Konsep Keadilan Dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam. Pendidikan Psikologi Jilid 7. Bil 2 9. Rohaida Binti Mohd Rashid (2003). Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. Projek Sarjana.UTM. Tidak Diterbitkan. 10. Sternberg, R. J. (1980). Represantation And Process In Linear Syllogistic Reasoning. Journal of Experimental Psyocology: General. 109. 119-159. 11. Sternberg, R. J., Grigorenko, E.L., Ferrari, M., dan Clinkenbeard, P. (1999). A Triarchic analysis of an aptitude-tratment interaction. European Journal of Psychological Assessment . 15(1),1-11. 12. Sternberg, R. J. (2000). Handbook Of Intelligence. New York: Cambridge University Press. 13. Sternberg, R. J. (2004). Culture and intelligence. American Psychologist, 59, 325-338.

30

BUKU PROSIDING
14. Sternberg, R. J. (2006). The Rainbow Project: Enhancing The SAT Through Assessments Of Analytical, Practical And Creative Skills. Journal Of Intelligence. 34. 321-350. 15. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2000). Teaching For Successful Intelligence To Increase Student Learning And Achievement. Arlington Hieghts, Illinois: Skylight Professional Development. 16. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2004). Successful Intelligence In Classroom”. Theory Into Practice: Proquest Educational Journals. Vol. 43. No. 4. pg. 274. 17. Vandeweghe R. (2004). Successful Intelligence, and Wisdom. English Journal Of Psycology. Vol. 94. No. 2 pg. 99. 18. Taufik Pasiak (2008). Revolusi IQ. EQ. SQ. Selangor: PTS Millenia Sdn. Bhd. 19. Wilhelm, O. dan Engle, R.W. (2005) Handbook of Understanding and Measuring Intelligence. London: SAGE.

31

BUKU PROSIDING
Reliability Design Based Optimization (RBDO) Of a Shock Absorber Remover Salvinder Singh1, Professor Ing. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed2 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162 Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Institut Sains Angkasa (ANGKASA) University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-3239664, Email: enikkei@eng.ukm.my
1 Politeknik

Abstract. This research paper presents the Reliability Design Based Optimization (RBDO) for a system in changing the absorbers and struts of light vehicles for the automotive industry of Malaysia. In order to determine the displacement, deformation and forces involved in the design of the system; a finite element analysis was developed to model the various loading that will be applied on the system. From the study, the critical part in the design was the clamps, which were made from aluminum AL6061 T6. The material used has a standard tensile strength of 310MPa and yield strength of 275MPa, and the forces required by the clamps to compress the spring at a distance of 200mm is 360N based on Hooke‟s Law. Upon compression, the clamps experience stress (б) of 72.27Nm-2 with a deflection 0.105µm based on the experimental study based on the finite element analysis that was carried out. The material can experience this amount of stress and will still remain in the elastic region due to the fact of the ratio of length/height (L/h) was 0.5 which was less than 1, based on Naiver‟s theory of deflection of material. Such clamps (beam) will be heat treated due to the fact that it is a deep short beam. Based on the reliability design of the system, a Fault Tree Analysis is performed and the reliability of the system was 0.9127 after 10000 hours of experimental analysis and was plotted by using exponential reliability graph. The systems reliability can be improved to 0.9969 when the burn in period is 1000 hrs. By improving the reliability design of this system, the time to change the suspension can be reduced by approximately 50% compared to the manual system. Keywords: Reliability, Optimization, Shock Absorber

1 Introduction The importance of this research is to develop a new design for the removal and assembling a strut from a shock absorber system. The development of this design is to

32

BUKU PROSIDING
reduce the time of removing and assembling the system and to ensure that the safety of the system. This is to ensure that the system has a high reliability under operational conditions the system and where the interaction between human and machine can be incorporated into one. This is to ensure that the human function in removing the strut from the suspension system can be done with no effort in compression of the spring. Suspension is the term given to the suspension system that consist of a pair of springs, shock absorbers and linkages that connects the vehicle to its wheels[2]. The suspension systems serves as a dual purpose of contributing to the vehicles handling and braking system for active safety and driving pleasure, while keeping the vehicle occupants comfortable and reasonably well isolated from road noise, bumps, and vibrations. The suspension system absorbs the entire vibration from the road surface and then is transferred as vibration energy to the struts. This will cause the struts to be worn out in time.

The spring rate (or suspension rate) is a component in setting the vehicle's ride height or its location in the suspension stroke [3]. Vehicles which carry heavy loads will often have heavier than desired springs to compensate for the additional weight. Otherwise it will collapse the vehicle to the bottom of its travel (stroke). Heavier springs are also used in performance applications when the suspension is constantly forced to the bottom of its stroke causing a reduction in the useful amount of suspension travel which may also lead to harsh bottoming. There will be no suspension effect on the system if the springs in the suspension system are too hard or too soft. Vehicles that commonly experience suspension loads heavier than normal will have heavy or hard springs with a spring rate close to the upper limit for that vehicle's weight. This allows the vehicle to perform properly under a heavy load when control is limited by the inertia of the load. Figure 1below shows the front assembly of a shock absorber in the vehicles.

33

BUKU PROSIDING

Fig. 1. Front assembly of a shock absorber in a vehicle The main objective of this research are as follows: (i). Design new concept of removing struts from the suspension system. (ii). Perform design analysis on the critical component. (iii). Perform a Fault Tree Analysis to determine the reliability of the system. In the calculating the compression force based on Hooke‟s Law and the shear force that will be acting on the clamps during compression are as follows[1]: F= - Kx б= F/A (1) (2)

The defection of the clamp can be calculated by using the deflection formulae of: Deflection =-PL3/ 3EI (3)

2.

Experimental Methods

This reseach uses SOLIDWORKS as a designing software for the developement of the design. The objective of the design is to develope a new system that has lesser critical components. This is to enable the motion flow of the system is smooth and will incure less defects when force is applied to the critical component. Once the critical subcompent is identified, COSMOS Express is used to identify the failure of the component from excessive stress and has a good estimated factor of safety for the entire system. SIMBlock 7.0.3 will be used to determine the relibility of the entire system based on the exponential graph against time to failure for the system. The desired time used is estimated to be at 10,000 hours and the reliability is observed when the testing time is increased or decreaced. Regardless of what the design problem is, there are six basic actions that are needed to be taken to ensure the designing stage flows in a smooth manner. Establish the need or realize that there is a problem to be solved

34

the basic Hooke‟s Law is applied.BUKU PROSIDING (i). The technical aspect of the system is as follow: (i) Mehanics of machine concepts (ii) Reliability of the system (iii) Combination of mechanical and electrical concepts 3. (ii). The formulae for the Hooke‟s Law on spring is F=-Kx where the K of a vehicle is deterimined from the manufacture handbook and x is the total distance travelled when the spring is being compressed. (vi). Results In determining the forces need to compress the spring for a maximum distance of 200mm. (iv). Plan how to solve the problem Understand the problem by developing requirements Generate alternative solutions Evaluate the alternative by comparing the design of the previous system to the new design. Table 1. Table 1 below shows the force need based on the distance travelled by the spring. (iii). Calculated force for specified distance FORCE (F) N DISTANCE OFCOMPRESSION (X) mm 0 0mm 18 10mm 36 20mm 54 30mm 72 40mm 90 50mm 108 60mm 126 70mm 144 80mm 162 90mm 180 100mm 198 110mm 216 120mm 234 130mm 252 140mm 270 150mm 288 160mm 306 170mm 324 180mm 342 190mm 360 200mm 35 . Decide on the system Finally the complexity of the system has increased as time developed as more technical aspects is included into the system.

300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Displacement F= -kX 160 Fig. 2.BUKU PROSIDING From Table 1. The shear stress that acts on the clamps is given by the force applied divided by the area of the clamp. Table 2 below shows the changes in shear stress of the clamp based on the formulae of б= F/A.64 cm2. 36 . a force versus displacement graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 2. Force versus displacement graph The clamps is tested for the given force of 234N based on the total extaction of the piston rod with a cross section area of 70.

69 270 38. 300 250 200 150 100 50 0 0 10 20 30 33.49 198 28.96 From the Table 2. Calculated Shear Stress on the clamps FORCE (F) N SHEAR STRESS (KN/m2) 0 0 18 2.74 108 15.09 54 7.14 40 50 Fig 3. It is seen that the yield strength of the material is 5.94 180 25.41 360 50.64 72 10.04 216 30.39 162 22.14 252 35.19 90 12. Force versus Shear Stress The distribution of stress is seen in Figure 4 when it is being applied with a force of 234N on the critical part of the clamp.59 234 33. a force versus shear stress graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 3.32 324 45.87 342 48.77 306 43.54 36 5.BUKU PROSIDING Table 2.515X107MPa when the total force applied is 234N on the clamp based on the force 37 .24 288 40.84 144 20.29 126 17.

BUKU PROSIDING which is required to move the coil spring of the suspension system based on the simulation done through the finite element analysis method. The maximum defelction of the clamp when being applied a force of 234N is 0. Fig. The ratio is lesser than 1 based on Navier‟s theory. 5. The deflection of the clamp due to force applied.5. The assumption from this theory also states that the slope of the deflection is almost always less that 0. 38 . The material will still be in the elastic region when 234N force is applied because the ratio of length/height is 0. 4.0076 radian which is less than 1 which yield results for good accuracy. Fig. The stress distribution on the clamp.1988mm and the defection and deformed shape is shown in Figure 5 and 6 .

The comparision between the entire system and the clamps. 9 and 10 shows the fault tree analysis. The time set for predicting the reliability of the system is 10000 hours.BUKU PROSIDING Fig. Figure 7. Fig 7. The predicted amount of changes and installation that this system can undergo before failure on the clamps starts is approximately 20. The reliability focuses the on the clamps and the entire system. 6. This values is taken if the process for changing and installation is 30 mins per suspension. 8 . failure rate base on time. reliability based on time and the probability density function of the system.000 units of suspension. Deformed shape of the clamp The reliability for the system is calculated by using the exponential method. Fault TreeAnalysis 39 .

Reliability versus Time 40 .000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:35 PM 14000.000 56000.R e l i a S o ft.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:43:11 PM 14000.Re l i a S o ft.co m Reliability vs Time Reliability Fault Tree1 Reliability Line 1.000 56000.000E-5 4.000 42000.000 70000.000E-5 1. R ( t ) 0.400 0.000 Time .000 0. 9.000 0.000 28000. f( t ) / R ( t ) 6.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .600 0.000 42000.000 70000. Failure Rate versus Time Re l i a S o ft B l o ck S i m 7 .co m Failure Rate vs Time Failure Rate Fault Tree1 Failure Rate Line 1.000E-5 2.000E-5 F a i l u r e R a t e . 8.000 Time .200 0.800 R e lia b ilit y .000E-19 0. (t) Fig.www.www. (t) Fig.000E-4 8.000 28000.

3679 0.3679 0.000E-5 4.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:50 PM 14000. 10.R e l i a S o ft. Probability Density Function for the entire system The reliability of the entire system and reliability of the system without and with an additional 100 burn in hours into the process for the system is shown in Table 3 and 4.6321 0.6321 0. Reliability of the system Prob.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0.6321 0.000E-5 f( t ) 2.3679 0.6321 0.000 Time .9127 0.000E-5 1.3679 0.000E-19 0.www.3679 0.000E-5 3.6321 0. (t) Fig. Failure 0.000 56000.6321 0.0873 41 .000E-5 1.3679 0. Table 3.000 28000.co m Probability Density Function Pdf Fault Tree1 Pdf Line 5.6321 0.000 42000.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 70000.

3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0.400 Clamps 0.000 70000.6321 0.3679 0.000 Time .000 0. failure rate base on time.3679 0.BUKU PROSIDING Table 4.R e l i a S o ft.co m Bl ock Unrel i abi l i ty vs Ti me Unreliability Fault Tree1 System Event 6 1.000 28000.R ( t ) Entire system 0.6321 0.6321 0.3679 0. F ( t ) = 1.9969 0.000 56000.800 U n r e lia b ilit y .3679 0. (t) Fig.3679 0. 11.6321 0. Reliability of the system with burn in period of 100 hours Prob.6321 0.3679 0. Comparison of unrealibility for clamp and entire system 42 .000 42000. Figure 11 .000 0. we can produce the comparison of reliability of the entire system with the clamps as the clamps are the most critical component in the system.6321 0. 12 and 13 shows the fault tree analysis.0031 When the assumption for the reliability has been establish.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:44:28 PM 14000.600 0. Failure 0. reliability based on time and the probability density function of the system. R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .www.6321 0.200 0.

000 42000.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:45:36 PM 14000.000 0.www.200 0.800 R e lia b ilit y .BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 28000.000 14000.000 0.co m Bl oc k Probabi l i ty Dens i ty Func ti on Pdf F ault Tree 1 Sy stem Ev e nt 6 2.000E-19 0.000 42000.000E-4 1.000 T ime . R ( t ) 0.000 Time .R e l i a S o ft.200E-4 f( t ) Clamps 8.000 28000.600 Entire System 0.400 Clamp 0.000E-5 Entire System SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OM AR 7/26/2008 7:44:59 PM 1.000 70000.www.000 56000. (t ) Fig 12. Comparison of reliability of clamp and entire system R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .R e l i a S o ft.000 56000.600E-4 1. (t ) Fig. 13. Comparison of Probability Density Function of clamp and entire system 43 .000E-5 4.000 70000.co m Bl oc k R el i abi l i ty vs Ti me Reliability Fault Tree1 Sy stem Ev ent 6 1.

The fatigue of the system was observed and an assumption can be made that the clamp will experience deformation after 100000 cycles under the load of 48MPa. This factor of safety is good as it complies with the following factors: (i) Material: The material is taken directy from a handbook (ii) Load: The load is defined aas static and fluctuating load. which travels at a distance of 130mm. This means that the force is not big enough to cause permanent defection of the clamp. Discussion From the data obtained from the Hooke‟s Law.8 as the distance for compression increases. The failure of understanding the function of the design would make the process of design difficult. it is better to simplify the structure of the task to operate the system. Since the extraction of the piston rod is 130mm.0 Conclusion In general. it can be said that the clamp is in the elasticity region of the material. 5. that the reliability of the system would increase if there was an increase in burn in period. This burn in period is very important to ensure that the system would encounter an bath tub curve failure rather than an incremental failure rate. Therefore it is assured that the clamp is safe to use with a factor of safety of 1. The difficulties mentioned is the understanding of the concepts of value adding into the system.12. (iv) Failure Analysis: The failure i derived the state of stress. Therefore from the simulated anaylsis done by inserting the reliability values of components from the manufacturers. we can state that the force that needs to be applied on the spring increases at rate of 1. This will cause the clamp to bend but since the ratio of lengh/height is less that 1. the clamps are the most critical component in the design. From the system. The clamps will have shear stress of 33. (v) Reliability: Reliability of the clamp to be not more than 90 percent It was observed through simulation. The clamp will deflect 0. The travel distance of 130mm is selected because the travel distance of the piston rod is 130mm. It is important to understand the function of the system before we start to design. the force required to compress the spring is 234N. it can be said that the system will increase drastically if there is any burn in period applied on to it.BUKU PROSIDING 4. The human factor is aslso important as humans need to be linked to the environment of the task in terms of the difficulty level and safety factors in operating the system.1988mm when the total force of 234N is applied.14 KN/m2 when being applied force of 234N. Value adding is defined as technological improvement into an existing design to make it more easier to operate. The burn in period is important in readjusting the critical components that would subsequently lead to the failure of the system. 44 . (iii) Tolenrance: The tolerance is not tighly close. This is shown in Figure 2. when designing a new system for removing and installing a suspension.

This can be done by performing the evaluating and calculating the applied force. Dr. Besides that. I would like to thank Professor Ing. Dr. it is important to include analysis on the critical component. Dr. shear stress and bending on the clamps.BUKU PROSIDING Once we have understood the importance of the design in our system. Finally. The reliability is also important in predicting the failure of the system and when the process for maintainance is required to enhance the reliability of the system. Acknowledgement I wish to record my deepest appreciation to my supervisor Professor Ing. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his guidance and guidance throughout the project. This is to prevent the material selected from undergoing permenant deformation just after being tested in the system. the understanding of reliability through the Fault Tree Analysis is important to ensure that the system has a high relibility percentage whereby we do not need to maintain the system frequently. 45 . Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his precious time and effort in sharing his knowledge and teachings. I am deeply grateful to Professor Ing. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for always willing to share his view and suggestions as well as taking a very keen interest in this study.

& Eng. Dynamics and Beyond. F. Xue. Mc Graw Hill International Edition A. 45. D. "A Relation-Based Product Model Suited for Integrating Design and Manufacturing". Number 1. David H.BUKU PROSIDING References 1. 2006.. Van der Net. A. No. David G. 10. Norrie.J. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences J.C. Charles E.A. Sci. 2001 Methodology for Integration of Evaluation Systems in the Engineering of Large Systems Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering J. S. Vol. Delbressine. 31. 1996. 1. 9. Introduction to Reliability Engineering Anja Naumanni and Matthias Roetting Deutsche Telekom Laboratories. Annals of the CIRP.. Braz. 131-145 46 . Vol. Computer-Aided Design.. Department of Human-Machine Systems.28 no. Kinematics Analysis. de Vries. 161-164 3. 8. 4. Ebeling. Yadev. Technische Universität 2007 Digital Human Modeling for Design and Evaluation of Human Machine System. 5. "Knowledge base and Database Representation for Intelligent Concurrent Design". Machine and Mechanisms Applied 2.22 no.. Mech.H. Mc Graw Hill International Edition.4 Rio de Janeiro 2000 A Feature-Based Object-Oriented Expert System to Model and Support Product Design York. Sci. 2.3 Rio de Janeiro July/Sept. D.. 7.L. and Van der Wolf. pp. No.M. Soc. 3rd Edition 2005. pp. Dr P H Sydenham MEASUREMENT SCIENCE REVIEW.H. Soc.C Ugural 1999 Mechanic of Material. vol. Prentice Hall. 6. 1999. vol. Mech. Structural Optimization For Static.H. W. Technische Berlin.1997. Myszka. Volume 1. Ullman 2006 Mechanical Design Process. A. Braz..

Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. kelajuan angin. Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar.45 ptg. Ini adalah disebabkan oleh pertimbangan yang dibuat terhadap faktor ergonomik persekitaran adalah lemah 47 . Data dikumpul menggunakan peralatan „thermal comfort instrument‟ pada 3 November 2009 bermula pukul 9. karbon dioksida (CO 2).BUKU PROSIDING KAJIAN KESELESAAN TERMA DI BENGKEL KIMPAL POLITEKNIK UNGKU OMAR NURIZATY BT MUHAMAD NOR NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM ZURAINI BT GANI ABSTRAK Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar. kilangkilang pengeluar dan juga syarikat-syarikat servis (A. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri ergonomik yang ada di bengkel kimpal PUO serta pelajar-pelajar yang terlibat. Faktor ergonomik amat penting dalam mempengaruhi persembahan dan produktiviti sesuatu organisasi.hasil kajian mendapati bahawa persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar.R Ismail 2009). Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. tekanan.00 pagi hingga 4. kelembapan yang tinggi. Pencapaian kerja yang rendah sememangnya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran tempat kerja dan juga peralatan yang digunakan adalah tidak bersesuaian. kelembapan yang tinggi. Sejak kebelakangan ini. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memudahkan keselesaan pelajar di dalam mengambilkira kesan persekitaran serta rekabentuk ergonomik. Merujuk kepada skala keselesaan ASHRAE. kelajuan angin. Bekerja dalam keadaan persekitaran yang panas dan tidak sihat pada jangka masa yang panjang bukan sahaja boleh memudaratkan kesihatan badan. tekanan. tetapi juga boleh mengundang kecelakaan dan ini boleh menyebabkan penurunan produktiviti dan juga pembelajaran pelajar yang terlibat. suhu glob dan sedikit radiation intensity. PENGENALAN. karbon dioksida (CO 2). suhu glob dan kadar kehadiran radiasi. masyarakat mula menyedari dan mengambilkira kepentingan ergonomik dalam kehidupan seharian terutamanya bagi memastikan keselamatan dan keselesaan dalam tempat kerja dan persekitaran.

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. kelembapan dan halaju angin terhadap fisiologi manusia dan keselesaan terma seapanjang sesi pembelajaran dijalankan di dalam bengkel tersebut. MEKANIKAL POLITEKNIK UNGKU OMAR 48 . analisis statistic menggunakan EXCEL telah dipilih untuk mengukuhkan pemilihan model persekitaran toleransi masa dalam persekitaran sebenar. Ipoh. Kajian telah dilakukan di bengkel kimpal. Tujuan kajian pengukuran ini dibuat adalah untuk menyelidik faktor kesan persekitaran seperti suhu.KEJ. Individu yang terlibat sewaktu kajian dijalankan adalah terdiri daripada pelajar Jabatan kejuruteraan Mekanikal. karbon dioksida. angin. Keputusan laporan ini diperolehi dengan menggunakan EXCEL dan keputusan yang diperolehi dibincangkan di dalam laporan ini. PLAN BENGKEL KIMPAL. Dalam penulisan ini. Politeknik Ungku Omar. LOKASI KAJIAN. Laporan ini menerangkan mengenai keputusan eksperimen yang telah dijalankan di bengkel kimpal yang bertempat di Politeknik Ungku Omar. Ipoh. U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 Meja kerja 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Stesen 8 kimpalan 13 gas 9 14 10 15 Silinder gas Oksigen BENGKEL KIMPALAN JAB. Politeknik Ungku Omar.BUKU PROSIDING yang mana boleh mengakibatkan Musculoskeletal Disorders di antara pekerja dan ini boleh mempengaruhi perlaksanaan dan peningkatan produktiviti.

BUKU PROSIDING Rajah 1: Pelan bengkel kimpal JADUAL KERJA JADUAL KERJA PENGAMBILAN DATA SESI PAGI KELAS:DEM 1 JUMLAH PELAJAR:44 ORANG WAKTU:10.30AM12.30PM BENGKEL: KIMPALAN BENGKEL KIMPALAN(10.30PM-4.30AM) KIMPALAN(2.30PM) KEL AS DEM 1 JUMLAH PELAJAR LELAKI 37 JUMLAH PELAJAR PEREMPUAN 7 DKP1 30 0 FOTO DI TEMPAT KEJADIAN Foto 1: Stesen kimpalan arka 49 .30PM4.30AM-12.30PM BENGKEL:KIMPALAN SESI PETANG KELAS:DKP 1 JUMLAH PELAJAR:30 ORANG WAKTU: 2.

BUKU PROSIDING Foto 2: Stesen kimpalan gas 50 .

013 0 0 0 0.2 196.71 59.053 29.134 26.497 28.664 28.589 101.108 31.49 60.581 25.082 0.6 153.02 Temper ature 25.84 77.4 199.097 0.998 27.19 75.82 58.7 159.5 201.951 61.416 72.82 73.636 101.331 30.558 101.75 596.922 26.45 28.212 26.9 195.122 70.45 60.38 60.022 0 0.605 101.297 Wind Speed 0 0 0.984 27.581 60.266 60.078 0.16 66.636 101.166 27.875 585.668 101.11 0.813 607.164 28.491 26.25 28.75 59.74 62.037 0.044 26.706 26.164 67.668 101.875 587.636 101.636 101.72 27.553 27.625 586.32 63.87 60.828 Sound 61.4 303.527 101.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.605 101.625 564.67 60.609 26.636 101.188 613.188 594.005 54.33 31.688 576.527 101.78 57.688 551.589 101.938 26.75 571.25 81.379 63.942 31.217 0.875 559.25 607.241 51.188 595.25 588.5 199.942 29.68 59.375 537.527 101.622 26.636 101.5 325.558 101.1 128.668 101.6 197.605 101.035 0.03 75.7 196.2 151.81 58.8 198.603 55.99 58.753 25.442 27.668 101.605 101.331 28.558 101.886 27.275 28.6 197.813 642.375 561.5 154.775 27.386 29.636 101.4 Globe Tempe rature 26.016 64.605 101.636 101.007 0.553 29.668 53.496 53.15 66.375 569.558 101.562 588.313 Pressur e (Pa) 101.37 61.275 29.1 308.8 201.8 323.713 66.716 29.663 28.062 0.979 66.563 562.83 64.125 595 590.5 73.5 318.1 310.879 64.114 0.775 28.547 27.438 28.7 319.589 101.034 0.664 30.957 69.57 81 78.636 101.309 26.605 101.688 61.5 199.92 58.136 0.5 600 607.997 28.331 27.188 591.9 322.813 569.981 28.03 0.32 63.5 344.605 101.188 592.32 66.531 28.6 197.71 75.886 26.006 29.219 26.487 59.563 559.556 29.531 59.7 303.886 32.063 26.22 60.48 Humid ity (%) 76.608 31.553 30.83 30.5 160.75 566.25 75.69 55.375 572.18 78.109 27.35 62.41 62.668 101.99 58.297 56.469 26.15 71.636 101.BUKU PROSIDING KEPUTUSAN KAJIAN C02 MASA 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 647.5 157.156 56.108 30.287 29.5 559.364 63.853 25.681 29.357 57.078 27.03 73.88 59.703 27.024 0 0.409 27.775 26.2 140.79 69.884 60.813 27.108 51 .886 30.35 74.45 76.25 561.719 25.527 101.7 320.056 0.086 0.6 306.453 27.2 306 305.9 195.313 58.08 Illumin ance (Lux) 158.25 578.719 29.48 101.313 590.22 27.686 69.636 101.631 25.063 586.919 59.428 65.9 320.605 101.

9 214 265.688 491.875 480.198 101.213 30.625 510 500.578 45.198 101.279 46.33 62.323 101.182 101.72 65.7 323.464 101.052 0 0.741 30.4 213.33 61.638 30.075 0.375 496.3 180 190.465 45.875 560.307 101.9 216.513 71.43 53.05 54.433 101.23 68.9 159.438 493.49 45.282 0.375 494.438 489.063 569.886 32.72 51.501 46.87 46.25 561.608 34.62 45.552 34.03 67.64 70.3 256.681 0.33 32.775 32.4 188.5 204.354 101.7 341.27 61.082 0.241 31.441 34.054 0 0.039 45.046 47.2 32.163 0.766 30.356 30.9 311.875 478.BUKU PROSIDING 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 620.231 31.534 31.19 45.92 51.063 481.369 48.931 30.664 33.912 29.552 34.663 34.14 70.719 34.272 46.441 32.552 45.5 310.796 45.198 101.179 0 0.237 31.052 34.519 31.717 46.552 34.6 318 330.198 101.25 493.45 63.773 45.03 45.552 34.922 31.48 101.053 44.552 34.941 34.497 34.32 59.375 497.052 34.438 476.839 45.245 101.938 101.276 101.114 0.625 474.164 33.1 205.438 483.382 44.359 48.433 101.64 46.166 0.552 33.568 45.259 31.7 50.803 30.796 45.6 171.93 51.401 101.608 34.183 0 0.333 45.36 61.063 564.497 34.276 101.386 101.121 45.049 0 0.464 101.76 49.488 31.18 45.6 260.017 0 0 0 0.259 31.5 352 371.96 63.125 499.386 101.54 80.228 31.775 33.52 75.05 47.386 101.997 33.276 101.1 266.8 361.22 76.608 34.8 224.563 489.553 32.183 0.9 340.125 483.6 186.164 34.138 0.105 45.6 184.276 101.552 34.25 481.441 34.239 0.031 30.078 30.51 318.891 30.354 101.9 44.5 357.354 101.307 101.276 101.303 31.535 46.11 48.276 101.25 480 477.305 45.276 101.552 52 .13 76.182 49.625 579.213 46.93 54.433 101.5 256.497 34.8 181.229 101.464 101.078 29.664 32.83 33.578 31.5 252.875 475.563 480.5 269.188 478.506 45.996 49.179 0.313 482.664 32.011 0.481 31.453 44.438 476.994 31.099 0.386 34.806 29.447 31.386 101.323 101.354 101.013 0 0 0.1 288.36 47.3 145.146 0.83 62.15 51.6 191.5 205 204.552 34.138 31.052 0.6 215.045 0.313 498.375 551.534 31.633 45.795 48.164 34.244 31.354 101.541 31.161 0.316 31.68 51.5 188.63 58.044 45.168 0 0 0.17 64.063 486.75 478.041 31.922 29.425 45.358 44.367 47.737 30.344 31.144 0.433 101.91 53.577 44.066 30.87 48.245 101.872 46.5 201.75 476.75 481.608 34.464 45.5 499.886 33.386 33.759 30.088 31.622 31.464 101.608 34.307 101.08 69.16 49.25 483.323 101.188 488.035 0 0 0.

25 481.459 31.12 101.17 71.23 0.581 31.182 101.578 31.83 34.207 0.875 101.12 101.9 291 287.95 44.103 0.2 357.7 329.42 78.204 0.485 44.12 101.418 45.886 34.44 72.12 101.83 .077 0.12 101.775 34.688 492.5 287.584 31.672 31.151 101.601 45.179 0.267 44.1 286.775 34.151 101.663 34.766 44.719 34.06 0.563 471.172 0.12 101.1 274 250.531 31.5 277 348.19 67.375 492.11 63.6 291.375 478.75 479.631 31.775 34.713 31.272 64.t(min) Graf 1 : CO2 dan pencahayaan melawan masa.078 0.42 66 64.5 483.104 101.544 45.4 34.528 44.563 475.104 44.438 482.063 479.3 68.938 471.83 34.8 362.12 101.188 481.663 34.203 46.17 0.114 0.06 68.978 44.104 101.593 44.097 0.83 34.086 0.104 101.534 31.086 0. Tarikh perlaksanaan: 03 NOVEMBER 2009 ANALISIS KAJIAN.17 71.063 490.255 45.2 316.909 0.91 68.813 484.597 31.2 0.455 45.06 68.3 335. 53 .519 31.663 34.719 34.772 31.12 101.BUKU PROSIDING 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 489. KARBON DIOKSIDA DAN PENCAHAYAAN MELAWAN MASA 700 600 500 400 300 200 100 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 C02 Illuminance (Lux) Masa.1 346.3 341.323 45.12 101.38 69.313 474.41 70.054 31.434 31.32 69.691 31.83 34.719 34.138 45.719 34.475 31.

2 101.t (min) Graf 3: Peratus kelembapan dan bunyi melawan masa 54 .8 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Pressure (Pa) Masa.5 101.4 101.3 101.6 101.BUKU PROSIDING TEKANAN MELAWAN MASA 101.t(min) Graf 2: Tekanan melawan masa PERATUS KELEMBAPAN DAN BUNYI MELAWAN MASA 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Humidity (%) Sound Masa.7 101.1 101 100.9 100.8 101.

15 0.BUKU PROSIDING KELAJUAN ANGIN MELAWAN MASA 0.t(min) Graf 5: Suhu melawan masa 55 .05 0 9:00 9:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 Wind Speed Masa.25 0.1 0.t(min) Graf 4 : Kelajuan angin melawan masa SUHU MELAWAN MASA 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 Temperature Globe Temperature Masa.2 0.3 0.

suhu dan kelembapan.5 100.0 PPD.BUKU PROSIDING PERBINCANGAN. Nilai PMV tadi digunakan untuk dibandingkan dengan Peratus Anggaran Ketidakpuasan (Predicted percentage dissatisfied)(PPD).5 99.000 PMV Graf 6: PPD sebagai fungsi untuk PMV Daripada graf 6 di atas.000 99.000 7. Selepas keputusan di analisis. didapati hampir 100% pelajar tidak berpuashati dan tidak mencapai keselesaan di bengkel kimpal.0 97. PPD ini digunakan untuk mengira kepuasan keselesaan terma di kalangan pekerja.000 -3.(%) -8. predicted mean vote (PMV) dicari untuk mengukur keselesaan terma berdasarkan zon bekerja. pemakaian. Daripada data yang diperolehi.5 2.5 98. Nilai PMV merujuk kepada skala keselesaan yang merangkumi julat -3 hingga 3. kelajuan udara. Parameter yang diambil kira termasuklah keadaan metabolism.0 98. keputusan boleh diplot dalam bentuk graf berikut: PPD SEBAGAI FUNGSI UNTUK PMV 100. Jika dibandingkan dengan skala keselesaan 56 .

Untuk mendefinasikan keselesaan terma itu sendiri amat sukar kerana kita perlu mengambilkira keadaaan persekitaran dan factor peribadi apabila mengambilkira factor suhu dan pengalihudaraan yang boleh memberikan kesan keselesaan.R Ismail 2009). peralatan dan juga digunakan semasa merekabentuk peralatan yang diperlukan. tempat kerja. Keselesaan terma memberi kesan yang besar terhadap produktiviti dan kepuasan hati pelajar terutamanya bagi mereka yang berada di tempat yang tertutup dan agak padat. tempat pembelajaran akan mendatangkan masalah disebabkan udara panas yang berkumpul serta pencemaran udara. (Darliana Mohamad 2008) Berikut adalah foto pelajar yang terlibat dalam menjalankan aktiviti kimpalan di bengkel tersebut: 57 . Data antropometrik perlu digunakan dengan betul dalam rekabentuk ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal tempat kerja dan juga dalam pembangunan pembelajaran. (A. Tanpa pengalihudaraan yang sesuai.BUKU PROSIDING ASHRAE nilai yang diperolehi adalah melangkaui julat 3 dan ini menunjukkan bengkel tersebut terlalu panas. Data antropometrik dapat digunakan dalam bidang ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal kawasan kerja. ANTROPOMETRIK.

BUKU PROSIDING Foto 3: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan arka Foto 4: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan gas 58 .

BUKU PROSIDING Antara ukuran-ukuran ergonomik yang diambilkira berdasarkan postur badan berikut: 59 .

2006) Merujuk kepada cadangan plan penambahbaikan antara perkara yang boleh dilakukan ialah menambah saluran pengudaraan gas karbon dioksida yang lebih fleksibel. Bagi mengatasi panas yang melampau kepadatan pelajar juga boleh dikurangkan supaya pengalihudaraan boleh berlaku dengan meluas. Pencahayaan perlu diambilkira dengan menambahkan lampu yang lebih terang iaitu di antara 1000 hingga 2000 lux. Tingkap yang sedia ada boleh digantikan dengan pintu gelongsor supaya senang dibuka bagi tujuan pengudaraan yang lebih berkesan. Ketinggian kedudukan dan ketinggian pandangan mata adalah penting untuk menentukan rekabentuk pelan dan persekitaran tempat kerja. Kleiner. cina dan india adalah berbeza (Md Deros. ukuran antropometrik bangsa melayu. Rasionalnya bukan sahaja keselesaan yang diambilkira tetapi keberkesanan pembelajaran juga merupakan factor yang sangat penting. banyak penambahbaikan boleh dilakukan.B 2008). 60 . CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Meja kerja Stesen 8 kimpalan 13 gas 14 9 10 15 Silinder gas Oksigen Rolling door Rolling door Rolling door BENGKEL KIMPALAN JKM PUO Rajah 2: Pelan cadangan penambahbaikan bengkel kimpal Daripada keputusan yang diperolehi. Secara ringkasnya ianya boleh dipecahkan kepada dua factor utama iaitu penambahbaikan terhadap bengkel itu sendiri dan yang kedua penampilan pelajar yang terlibat (B M.BUKU PROSIDING Berdasarkan kajian yang dijalankan.

I. N. Kipas perlu dipasang dengan lebih banyak supaya terdapatnya perolakan udara. 6.E Kroemer and E. Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia.H. Keputusan kajian ini telah dibuat dengan mengambilkira factor persekitaran serta penampilan pelajar itu sendiri. 2009. K. Baba Md Deros. Assessment of Thermal Comfort and Optimization of Enviromental Factors at Automotive Industry.Jusoh. Bagi pelajar pula perlu memakai pakaian keselamatan bengkel yang bersesuaian serta tidak terlalu tebal supaya pakaian yang digunakan tidak merangkap terlalu banyak haba di badan.Sopian.Zulkifli. Fifth edition.BUKU PROSIDING Bagi tujuan mengatasi tekanan akibat kepanasan. 61 . Brian M. Thermal Comfort Assessment: A study at Malaysia Car Manufacturer. RUJUKAN: 1.D.R. D.I. A. M. CRC Press.N. KESIMPULAN. M.S Usman.Grandjean.M Deros 2009. Fundamental Sitting Antropometric and differences among Malaysian Malays. Waktu rehat juga perlu disediakan dan masa bagi pelajar untuk berada di dalam bengkel tersebut perlu di hadkan selama 2 jam sahaja. A. 2008. Hasil kajian mendapati persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar. 2008.A Rahman. 4. Analysis and design of work systems. Oleh itu perubahan perlu dilakukan untuk mencapai rekabentuk yang lebih ergonomik bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.R Ismail. Daruis.R Ismail. A. M.M Makhbul. B. Md Deros. Fitting the task to the human. Mohd Nor. 5.J. Darliana Mohamad. 3.B. Z. K.R Ismail. Chinese and Indians.A Rani. 2.K. air minuman perlu disediakan di dalam bengkel tersebut. R.M. Kleiner 2006.

CSFs untuk diamalkan dalam program R&D di politeknik diperolehi berasaskan persamaan yang telah dikenalpasti. Perbandingan antara program R&D di politeknik dan industri pembinaan dilakukan untuk mengenalpasti persamaan antara keduaduanya. Sabak Bernam. Politeknik Sultan Idris Shah. Kertas ini mengenengahkan faktor-faktor kejayaan kritikal atau Critical Success Factors (CSFs) industri pembinaan di Malaysia. struktur organisasi dan kepimpinan di politeknik. beberapa cadangan program untuk dilaksanakan juga turut dibincangkan. CSFs yang diketengahkan dalam imbasan sorotan ini adalah berkaitan dengan pendidikan dan latihan.Faktor-faktor Kejayaan Kritikal (CSFs). Teknologi Maklumat.fr Abstrak Transformasi bidang Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) merupakan agenda penting ke arah mengukuhkan institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 45100 Sabak Berbam. Penyelidikan & Pembangunan (R&D). Kemampuan yang terhad juga berkaitan dengan isu kesediaan serta kurang pengalaman dalam mengendalikan projek R&D. Sungai Air Tawar. Kuala Lumpur 1 62 . Seterusnya. sumber dan teknologi maklumat. tetapi amalannya di dalam sistem pengajian politeknik masih di peringkat awalan jika dibandingkan dengan universiti yang telah mengamal serta mendapat manafaatkan darinya sejak dulu lagi. Kata Kunci:Transformasi Politeknik.BUKU PROSIDING Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di Malaysia Zulkefle bin Ismail1 Jabatan Kejuruteraan Awam. Senario ini menyebabkan politeknik-politeknik di Malaysia menghadapi kesukaran untuk bersaing di peringkat global. Adalah diharapkan cadangan-cadangan ini akan dapat digunapakai sebagai kriteria penanda aras untuk proses dan strategi terhadap program transformasi politeknik ke arah usaha memperoleh amalan terbaik serta meningkatkan kesediaan melaksanakan projek R&D pada masa akan datang. Kini sedang cuti belajar mengikuti pengajian kedoktoran dalam bidang senibina secara sepenuh masa di Kulliyyah Senibina & Rekabentuk Alam Sekitar. dan perancangan dan kertas cadangan penyelidikan. Selangor Darul Ehsan e-mail: zzulkefle@yahoo. Secara amnya. Di samping itu. Kelebihan R&D adalah jelas dan nyata. Kajian Ketua Program Kejuruteraan Awam dan bekas Pengawai R&D di Politeknik Sultan Idris Shah.

A common complaint by business employers‟ states that fresh business professionals are unable to live up to the employers‟ expectations particularly aspects related to workplace English language communication skills. In such situations.BUKU PROSIDING Workplace Communication: Needs and Uses Of Business Employers Megat Ahmad Murad Bin Megat Baharuddin Politeknik Nilai Abstract In the rapid and competitive environment of the commercial sector. In this survey study. Thus. As the demand increases. an in depth investigation into the target situation would help to shed some lights on how to meet the job specific English language requirements. „work related interaction‟. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. the high demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. Negeri Sembilan were identified as respondents for the collection of data. The findings also indicate that the most frequently communication skills that the trainees need to be involved in the communicative events are „listening and following instruction‟. As the demand increases. the language needs become more specific and urgent. the language needs become more specific and urgent. twenty business employers from the commercial sector in the district of Nilai and Seremban. the findings would shed some light on how to meet the job specific English language requirements before designing a training program and would also benefit the relevant authorities especially ESP course designers. These professionals regardless of skilled and semi skilled personnel were found to be 63 . the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. In addition. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. the highly demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. „social interaction‟. It also discusses the relationship between these skills and the existing ESP syllabuses of Malaysian Polytechnics. The findings reveal that oral communication skill is the prominent type which is frequently used in the workplace. From this perspective. and „giving feedback‟. From this perspective. this paper identifies the needs of workplace English communication skills by business employers in the commercial sector by conducting a „needs analysis‟. Introduction In the rapid and competitive environment of the commercial sector.

One of the Institutional pillar stated that universities and industries would jointly conduct ongoing training in order to bridge the gap and hopefully would narrow down issues related to knowledge. However. As a consequence. On-going reports from local newspaper had caused much concern over the fact that there is a skill gap between the learning institution and the workplace. a consideration of the important role played by the business employers as source of information about the target group (i. Tan Sri Musa Muhammad . Berwick (1989) succinctly defines needs as “a gap or measurable discrepancy between a current state of affairs and a desired future 64 . The employers were surprised that their paper qualifications do not portray the real abilities of these commercial professionals. skills and training ( The Sunday Star. had called upon public universities to reexamine their training program to see how they can overcome the perceived weakness of graduates in terms of low English language proficiency and lack of communication and leadership skills. Needs analysis is a comprehensive study which involves the gathering of information on the needs of a particular group. In this situation.BUKU PROSIDING weak in oral and written communication skills. a consideration of the business employers‟ prerequisite workplace communication skills is crucial as it may provide valuable information about the target language that business professionals will eventually need to use. In another report from the Principal Director of Department of Polytechnic and Community College Education. which an individual requires when he or she is in a particular communicative situation. organization and client. On the other hand. This issue has prompted positive reaction from the Higher Education Ministry to transform the landscape of tertiary education by implementing the National Higher Education Strategic Plan and National Higher Education Action Plan 2007-2010. Hutchinson & Waters (1987) regard needs analysis as a “irreducible minimum‟ in the design of ESP courses (p. Basically. In the same token. Very often courses conducted do not meet the needs and uses of the business employers. needs analysis could be regarded as the „heart and soul‟ of an ESP course. A report from the Star newspaper dated 6 November 2003 stated that the then Minister of Education. He further adds that these trainees are passive and communicate at their minimal capacity. Datuk Hj. Richterich (1983) points out that language needs are language skills and content. Brown (1995) defines needs analysis as “ systematic collection and analysis of all subjective and objective information necessary to define and validate defensible curriculum purposes that satisfy the language learning requirements of students within the context of particular institutions that influence the learning and teaching situation” ( p. Furthermore. needs analysis is essential in any ESP course because future employers may provide valuable information about the target language that the students will eventually need to use (Brown. Imran (personal communication) stated that the report from employers towards Polytechnic trainees was not the complaint related to their technical skills but basically on the communication skills. 36 ).e trainees) would serve as an identification of the target needs at the workplace. 2 September 2007). 1995). 54). In general.

find out the relationship between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics by identifying the related aspects between the business employers present situation analysis and the Polytechnic trainees learning situation analysis. receptionists in a hotel need to be able to understand customers‟ enquiries in the target language. Methodology Sampling For the purpose of the study.BUKU PROSIDING state” (p 52). The sample is confined to Polytechnic Nilai trainees attached to the industry. Negeri Sembilan. The study will:identify the prominent type of English communication skills which are frequently used and to what extent their usage can be related to the type of communication event. The main concerns of this study are to analyze the English communication skills at the work place of selected business employers in the commercial sector. For example. The sampling method is simple random sampling as 65 . this study seeks to investigate the business employers‟ needs and uses of the workplace English communication skills in the commercial sector and also the relationship between these skills to the existing ESP syllabuses of Malaysian polytechnic by conducting a needs analysis.The study will also answer the following research questions: a) What are the English communication skills for the workplace of the business employers in the commercial sector? Is there a prominent type of English communication skills frequently used and needed at the workplace? b) To what extent do workplace English communication skills that are used and needed by the business employers related to the type of communication event? Is there a significant relationship between workplace English communication skills with reference to the type of communicative events and the existing syllabus of Polytechnics? c) To what extent do workplace English communication skills of business employers‟ match or do not match the syllabus of Polytechnics? Therefore. the main determinant of the sample consists of twenty business employers in the commercial sector from the district of Nilai and Seremban. thus their current gap is the distance between their present level of proficiency and where their proficiency level needs to be in order to be able to understand customers enquiries and their desired future state is to be able to understand customers‟ enquiries. The business employers represent the accessible population of the target population (sampling/subject).

e business employers). Interviews were also used as a supplement to the questionnaire. Section B comprises of close ended questions based on the types of communication and communication events at the workplace. The interviews checklist consists of five semi-structured questions. The items in the questionnaire were organized and divided into three sections: Section A comprises questions that are structured to gather the demographic background of the business employers. One of the ways to understand these organizations is to find out as much as possible about the target group (i. The formulation of questionnaire was adapted from Crosling & Ward (2001) with supplementary communication skills listed by Maes et.al 2002). The advantages of using questionnaire are the high response rate from the respondents and also being cost effective. al (1997).BUKU PROSIDING it appears to be fairer. Questionnaire is used because it could be directly administered and the findings are generalizable only to the population that the sample represents (Ary. Hutchinson and Waters (1987) suggests that a target analysis framework needs to gather information and the most frequently used methods are questionnaires. close ended ) and rating scales ( i.e Likert Scale).e stating the intended purpose. the main instrument used is the self administered questionnaire. interviews. Each item is structured using a four Likert scale of rating. confidentiality and anonymity) is pilot test before distributing to the selected respondents. The simple random sampling in this study consist of employers ranging from government to private owned companies/agencies which include multinational and small medium industries. statements ( i. practical and simple. In this study. observation and other ways of collecting data. Section C comprises of open ended questions which would gather information from employers‟ wide range of response related to the performance of the trainees which are not covered in section A and B. The questionnaire which includes a cover letter (i. opinions. The revised and finalized questionnaire was then distributed to twenty (20) respondents of the target population from the commercial sector.e open. beliefs and perceptions of the target discourse. These interviews could provide a sense of uniformity and cross references of information from the questionnaire in order to 66 . As a method to collect data. Prior knowledge about these business employers and organizations needs would pave the way for the researcher to prepare and organize questions which are more accurate and reliable. A total of five business employers were interviewed to gather details about their needs. Instrumentation In this study. et. interview sessions were conducted as a method to triangulate the data. this study formulate a comprehensive questionnaire which seek information from the respondents in the form of questions.

From the twenty two (22) sets of questionnaire that were sent out. telephone follow-up calls were made to request the business employers to co-operate and the researcher will collect the questionnaires personally. Negeri Sembilan were involved and the instruments used focus primarily on questionnaire and also supplemented by interviews. After the interviews and questionnaires were completed. with a response rate of 90. the data were tabulated and analyzed systematically to reach the findings. interview sessions with the employers were carried out at the workplace. twenty business employers in the district of Nilai and Seremban. Each item in the questionnaires will be counted then converted to percentage and tabled. The questionnaire was self administered as it was convenient and posed fewer problems. a total of twenty (20) respondents participated in this study. the possible means of analyzing the data ( i. a second questionnaire would be sent with a friendly reminder. Table 1 below shows the profile of the respondents at a glance. The study used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to provide analysis of data. Before an improved and refined questionnaire was used on the business employers. Procedure In this study. more effective and cost saving. a pilot study on four samples from the target population was carried out.e questionnaire ) used descriptive statistics. Results Demography of the respondents This section describes the background (demography) of the respondents in the study.BUKU PROSIDING achieve greater reliability and validity. In order to answer the research questions. If a problem persists. 67 . If not returned as stipulated. The respondents were given one week to complete the questionnaires. convenient. This is to ensure that the instructions and language used was clear and easily understood and importantly the questions would elicit the desired information from the respondents. The use of these multiple methods would help to corroborate the results from the data collected. The questionnaire which were improved and refined from the pilot study that was carried out earlier were e-mailed or faxed to the respective employers. E-mail and fax were used because it is generally reliable. During the visits to collect the questionnaires.9 %.

The highest number of respondents fell in the 31-40 age group which is 45 %.BUKU PROSIDING 20 Table 1 above illustrates the distribution of respondents from the commercial sector who took part in the study. In analyzing the 68 . more than half of the respondents (65 %) have worked for more than 16 years. In relation to the size of organisation. The remaining thirty percent (30 %) were distributed among the other three job designation. The analysis also shows that one (5%) of the respondents were in the 20 – 30 age group and eight (40 %) were in the 41. respondents) for job designation. In analyzing the sample (i. seven of the respondents have worked for 11-15 years while 3 have worked for 6-10 years and none of the respondent has been working for less than 5 years. In terms of working experience. half (50%) of the respondents‟ organisation were medium followed by nine (45%) of the organisations were categorized as large and 5 % were small scale organisations. The respondents comprise fourteen males (70 %) and six females (30 %).e. More than half of the respondents (55 %) have a basic degree and the remaining 45 % were distributed among the other two groups whereby six of them were educated at the diploma level and three at the masters level.50 age group. it was found that seven (35 %) of the respondents were holding the post as human resource manager and manager. indicating that there were more male respondents in the study. A total number of twenty (20) employers were involved in the survey. The remaining 10 % of the respondents‟ were from the 50 and above age group. There were 2 (10%) of them holding other posts such as coordinator and senior executive and four (20%) of them were assistant manager where as 14 (70 %) of the respondents were managers.

we will divide the English communication skills into oral and written communication. The first research question aim to identify the prominent type of English communication skills frequently used and needed as perceived by the business employers. 45 % fell into the business type and 5 % were in the other industrial sector. In the distribution of frequency related to the needs of respondents for the trainees to use the written communication skill. it was found that in order to function effectively in the workplace. The researcher recognizes that the type of communications skills of either oral or written is prominent and an indicator of the employers needs as a whole in order for the trainees to function effectively at the workplace. Table 3b shows that 20 % of the respondents 69 . Table 3a above shows that most of the respondents (90 %) often need the trainees to use oral communication skill as compared to 10 % of the respondents who sometimes need to communicate in the oral communication skill at the workplace. The analysis also shows that 70 % of the respondents perceived needs are on the oral communication as compared to 30 % of the respondents‟ preferred written communication skills. For discussion. business employers‟ frequently need the trainees to use the oral communication skill. 50 % were related to service. From table 2 above.BUKU PROSIDING type of organisation.

If you don‟t understand English how would you carry out the work effectively? At the workplace all business information and communication are in English. Table 4 above shows that there is a significant pattern in the frequency of distribution of the respondents. We have to speak well…because English is essential in the corporate world. The respondents expressed a need to acquire a better command of the language would be an advantage as it is the international language of global trade and industry. the respondents were asked to answer three open ended questions to gather supplementary information on the respondents‟ needs. I would consider that English communication skills are important at the workplace especially oral communication skill. the need to use English was not critical as Bahasa Malaysia was still the main medium of instruction at the workplace. business documents are written in English. coworkers and subordinates (15 %) respectively. respondents had to provide more detailed information about the organization personnel that the trainees need to communicate with at the workplace. HRM – “Yes. The data below gained from one of the interview with the Human Resource Manager of a multinational company shows the extent of the need to use English communication skills. In the questionnaire of section B3. It is evident that the respondents‟ needs are in terms of the trainees frequently need to communicate would be with their superiors and co-workers ( 50%) and a balanced need with their superiors (20 %). In fact. A cross tabulation against the experience of the respondents show that half (50%) of the respondents have experience of more than 16 years. coworkers (15 %) and superiors. in the government link company (GLC). the respondents unanimously rated the importance of English communication skills at the workplace by saying that oral communication skill is important for future business professional. being able to communicate well will enable employees to learn faster and build good rapport with other business personnel”. they are aware that 70 . In section C. This could be due to the fact that from the vast experience of the respondents. During the interview session. 15 % stated seldom and none (0%)% of the respondents do not need the trainees to use the written communication skill at the workplace.BUKU PROSIDING often need the trainees to use the written communication skill. However. A generalized finding shows that respondents value English communication skills as the needed skills as most of the business information in the commercial sector use the language extensively. slightly more than half (65%) stated sometimes.

Maes et. As a comparison. In this case. oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. the results of the present study fit well to the findings by Boyette (1995). the communicative events listed in the study were also included in the Polytechnic English syllabus. As a matter of fact. the communicative events remain the main focus of needs analysis in the study. On the other hand. oral communication is the most demanding skill in the working environment. Another reason highlighted is that trainees from Polytechnics are generally shy and passive when interacting with senior officers. the survey study shows substantial need of English. Therefore. the respondents further stated that oral communication skill is the medium of communication between the trainees. it can be noted that most of the respondents rated trainees‟ communication performance as moderate. but with far greater need of oral communication compared with written communication skill. 71 . with reference to answer the research question. superiors and co-workers. At the workplace. and could be improved if they were given exposure to the language at the workplace. In the second research question. As mentioned earlier. Kaur and Lee (2006) in which they pointed out that oral communication is the most demanded and important skills of the employers at the workplace.BUKU PROSIDING English communication skills are used frequently and extensively in the global commercial sector. To put it another way. the researcher recognizes that the types of communicative events are the crucial parameter for investigation since for any course designer. al (1997). Chelliah (2002). The questionnaire also revealed the results that the most difficulty area the trainees encounter while engaging in „social and work related interaction‟ in the communicative events. the study sought to find out the extent of workplace English communication skills used and needed by the business employers to the types of communicative events at the workplace. It is evident that oral communication skill is the most frequently needed skill as stated by business employers in order for the trainees to function effectively at the workplace.

these are the key communicative events that the business employers want the trainees to be involved at the workplace. As a method to triangulate the data.6 %) show that „listening and following instruction‟ is the most frequent communicative event needed at the workplace (mean = 3. „work related interaction‟.12). it is important for the trainees to be able to understand instructions given and respond accordingly to their supervisor or superior officer. it is evident that in order to accomplish the designated job specification. the findings revealed that business employers in the commercial sector rate the following communicative events highly: „listening and following instruction‟. and „giving feedback‟.69).50). In addition.65). „telephone conversation‟ (mean = 3. „giving presentation‟ (mean = 2. This figure indicates that in the trainees working environment.23). Findings obtained from the interviews with the respondents were generally consistent with the results of the questionnaire in terms of the English communication skills profile.BUKU PROSIDING Based on Table 5. the semi-structured interviews with five of the respondents.77). Other communicative events include: „giving feedback‟ (mean = 3. The second most frequent communicative event is „work related interaction‟ (mean = 3.38).00). irrespectively of their job designation provide valuable input to the needs analysis. 72 . Thus.15) and „interview session‟ mean = 2. a significant percentage of the respondents (84.62). „giving instruction‟ (mean = 2. „social interaction‟. It signifies that informal oral communication or social English (as stipulated in the Polytechnic syllabus) is often needed by the respondents. „handling complaints‟ (mean 2. „participating in meeting‟ (mean = 2. It is apparent that trainees should be able to communicate well using the English communication skills in the communicative events stated above. The third is „social interaction‟ (mean = 3. This indicates that sharing of ideas and working experience among the employees on a frequent basis is often needed.

To answer the third and final research question. the course content of the syllabus tackled both immediate and delayed English communication skills needs as perceived by the business employers. This skill is ranked as one of the least needed skill and the contact hours for this topic is four hours. Besides that. These needs will be eventually dealt when the trainees undergo the industrial attachment. In this respect.BUKU PROSIDING From the questions asked in the interview. the business employers confirmed that oral communication was the most important skill according to their need. „handling complaint‟ and „presentation‟. Here. „work related interaction‟. social interaction and giving feedback. the immediate needs are learned in the four most frequent skills which are listening and following instruction. From here. The employers agreed to a point that good command of English is important for the employees‟ success in the local job market. „telephone conversation‟. work related interaction. The communicative skills learned are reflected in the course content of the syllabus. „giving instruction‟ and „meeting‟ skills are distributed in the course skills and only one (10%) of communication skill namely. The „delayed needs‟ learnt in the least frequent skill is „interview session‟ which will become more significant later prior to their graduation. it was found that the syllabus emphasised on „giving. With reference to „listening and following instructions‟ which rank as the most frequently needed skill in the communicative events. when any training abroad is arranged. This is in view of the notion of „needs analysis‟ literature recently highlighted by Long (2005) that ‟triangulation by methods‟ would help validate the data and thereby increase the credibility of the interpretations of the data. The findings revealed that they were satisfied with the trainees‟ language and communication skills. For instance. the major findings indicate that six out of ten (60%) of the communicative skills in relation to the communicative events are learned as stipulated in the course content. those with a better command of English will be given the chance to attend. Based on this finding. the skill learned could be considered a match to the course content but 73 . In analyzing the data. However. it is significant that effective communication skills in English are highly valued by the business employers. Another view showed by the business employers is that overall trainees‟ performance in using the English communication skills is moderate. in general. The communicative skills are „social interaction‟. Other problem areas that need to be dealt are pronunciation and vocabulary. a comparison between the communicative events at the workplace and the topic learned in the course content in the syllabus will be dealt. the employers were also concerned about the trainees‟ grammatical accuracy. „interview session‟ which is the least needed skill is learned after the trainees had undergone their industrial attachment. a discussion would be made to identify whether there is a mismatch between them. reading and writing instructions‟. As a conclusion. English proficiency is indeed a major factor in their promotion. The next three (30%) which are „listening and following instruction‟. „giving feedback‟.

It is apparent that needs of the employers should be taken into consideration when designing a course. As revealed in the study. this study was carried out on the business employers to only having Polytechnic trainees in the district of Nilai and Seremban. trainees are still new to the industry and ability to listen and follow instructions would ensure the safety of the trainees in operating the machines and equipments. designing the course content of a training program should take into consideration the type of communicative events that occur at the workplace. The overall findings of the study indicate that effective communication skills in English are highly valued by the employers. This is to avoid a mismatch between the syllabus content and the communicative events at the workplace. The outcome of the study would apparently represent the actual needs of business employers in the 74 . should there be any syllabus review. it is hoped that any gap or mismatch would be narrowed and slowly eliminated. Various researches including this particular study have acknowledged that English is an essential language in the commercial sector. it is apparent that oral communication is the sought after skill by the employers. it is recommended that more empirical research should be carried out. Consequently. it is significant that oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. addition sub skill which include „listening and following instructions should be emphasised and the contact hours learning the skill should also be extended. In this particular situation. Apart from that. it is undeniable that business employers play an important role as the „source‟ that provides invaluable information about the learners in a needs analysis framework. In relation to the scope. the findings clarify that there is no evident of mismatch between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics but minor adjustment should be made on the course content of the Polytechnic syllabus. On the whole.BUKU PROSIDING only basic instructions skill is taught and learned in the sub-skill. Discussion The entire study focused on the needs and uses of business employers in the workplace English communication skills in the industrial sector. As a matter of fact. Therefore. the commercial organization should also step forward to help improve the proficiency and competency of the trainees. In doing so. At this point of time. The most frequently needed English communication skills in relation to the type of communicative events used at the workplace is oral communication skills. In answering the research question.

The focus on course designing should be on the intricacies of „real communication‟ as compared to conventional classroom situation. The main source (subject) is the business employers and the method (instruments) used are questionnaire and interview. For a language training program to succeed. It is also hoped that the findings would serve the purpose to guide and refine the content of the syllabus and establish the need for relevant ESP course design tailored to suit the context of the workplace. Example of the „sources‟ that could be include in future study are the trainees. a multi facet methodology would enhance a thorough process of „needs analyses. employees. it is suggest that a wider scope ( i. Based on the finding. test and etc. it is imperative to make the following recommendations according to the domain listed below: Methodology This study was conducted by triangulation of methods. Within the landscape of ESP teaching and learning condition. Course design The study also looks into the course design by making comparison between the communication skills needed in the communicative events at the workplace and the communicative English syllabus of Polytechnics. For a needs analysis to sustain its validity and reliability. etc. should there be any syllabus review. content and language lecturers. In other words. In the light of the findings. Teaching and Learning In the changing need of the industrial sector.BUKU PROSIDING commercial sector. the course outline should take into account of the „real‟ situation. printed documents. The demand for effective workplace communication skills by the employers calls for the higher institution to conduct an effective English language training program.e multi faceted) which comprises of multiple sources and multiple methods together with the triangulation of those multiple sources and methods would represent the actual evidence of the „target situation‟ analysis. The methods in collecting data other than questionnaire and interview would be at the workplace and classroom observation. discourse and genre analysis. former trainees. the teaching staff should be given the opportunity to see the „big picture‟ of what actually happened in the „real‟ situation. it is recommended that lecturers and teaching staff should be seconded into the industry in order to gain insight and experience the „real 75 . it is suggests that for any syllabus design. From the finding. employers have become concerned about their employees‟ proficiency level of English. it is suggested that emphasis should be placed on the sub skills of the topics which should be relevant to the „real‟ situation.

experience gained at the workplace will enable teaching staff to introduce language learning activities which are more closely match the working environment that the trainees would eventually enter. In other words. it is significant for ESP practitioners to establish links with the „target‟ organisation and conduct needs analysis in a professional way. This suggestion is also congruent to the initiatives and programs under the National Higher Education Strategic Plan and the National Higher Education Action Plan 2007 – 2010 which include “industrial attachment of lecturers to enable the secondment of academics to private sector organisations and vice versa” (The Star. 76 .BUKU PROSIDING communication‟ at the workplace. Given the importance of needs analysis. it is hoped that lecturers and teaching staff would understand the language used in the communicative events at the workplace and look forward to enhancing their trainees‟ English proficiency as an aid to developing success in their learning. On the whole. Furthermore. 23 August 2007). the effectiveness of any language training program lies in the hand of the „ESPecialist‟ expertise by applying the ESP principles in designing the course. From this „first-hand‟ experience. the course design should be aligned according to the needs of prospective employers.

S & Lee. Berwick.edu. 23 August 2007.. & Ward. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.D. (1995). 11. http://www. Cambridge: Cambridge University Press. (2002). F. Razavieh. Ary. English for Specific Purposes: A LearningCentred Approach. Journal of Business Communication. 6.) (2005). Boston: Heinle & Heinle Publishers 4. Introduction to Research in Education. Maes. M (ed. 6th Edition. V.) The Second Language Curriculum (pp.T and Waters. D. Needs Assessment in Language Programming: from Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press.48-62).buseco. R.BUKU PROSIDING References 1. 2. Cambridge: Cambridge University Press. 2 September 2007. Johnson (ed.J. In R. 12.N8 77 . Crosling. Unpublished Masters dissertation. ESP World. Transforming Higher Education.J. Weldy.. Issue 1(12).monarsh. K. Long. R (1983) Case Studies in Identifying the Needs of Adults Learning a Foreign Language. 10.au/staff/teaching/report (Retrieved 4 November 07) 7. The Sunday Star. The Star. Two New Plans for Education. Richterich. G. workplace oral communication and undergraduate curriculum.C. Volume 5. 9. Kaur. A.H (2006) Analysing Workplace Oral Communication Needs in English Among IT Graduates. Bangi: UKM. I. Jacobs. Oxford: Pergaman Press. 34: pg 67-80. p. L. (2001) Graduates. T & Icenogle. (1987). (1989). 3. Hutchinson. S. Brown. p. M (1997) A managerial perspective: Oral communication competency is most important for business students in the workplace.A. The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development.E6 13. D (2002) A Needs Analysis of the English Communicational Skills of the 4th Year Electrical Engineering Undergraduates in University Kebangsaan Malaysia. Second Language Needs Analysis. 8. 5. Chelliah.

puo.puo. Pengenalan Pasir merupakan bahan utama dalam kerja-kerja fondri.BUKU PROSIDING Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak dari Kampung Raja. Parit Perak Sebagai Pasir Fondri Muhammad Arieef Bin Hussain Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar arieef@jkm. Kesimpulannya secara fizikal pasir ini sesuai digunakan sebagai pasir acuan semulajadi bagi tuangan logam bukan ferus.my Mohd Nor Azam Bin Mohd Dali Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar zamdali@jkm. Parit Perak sebagai pasir fondri berdasarkan kepada saiz taburan butiran dan analisis bentuk sebagai sumber baru untuk tujuan diatas.my Nurul Zaidi Bin Hj. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kesesuaian pasir Sungai Perak dari Kampung Raja. Dari segi faktor ekonomi. Penentuan bentuk butiran hasil pemerhatian di bawah kanta binokular menunjukkan butiran sampel terdiri dari gabungan bentuk separa bersudut ke bentuk membulat dengan kesferaan rendah ke bentuk kesferaan tinggi yang memberikan kelebihan dalam kekuatan ikatan serta keupayaan menentang semasa tuangan logam. bekas lombong malah di pantai. sumber bahan 78 . Enam sampel yang ditandakan dengan nombor siri bermula dari 07103-07109 dikaji dan diasingkan sampel bersiri 0710307105 sebagai sampel tanpa cuci dan sampel bersiri dari 07107-07109 sebagai sampel yang dicuci. Analisis saiz taburan memerlukan kepada penapisan butiran untuk menyingkirkan saiz yang melebihi 400 µm dan kurang daripada 150 µm supaya memenuhi spesifikasi taburan pasir fondri.edu.my Abstrak Silika merupakan unsur utama yang digunakan sebagai pasir fondri. Sumber pasir fondri di Malaysia kebanyakkannya datang dari sumber pasir pantai dan pasir bekas lombong. Kesemua sampel ini kemudiannya dibandingkan dengan pasir piawai yang digunakan oleh Foseco iaitu pasir Chelford 60. Kaedah persampelan dimulakan dengan mengambil sampel pasir dari lokasi kajian dan diuji analisis taburan saiz butiran. Pasir fondri boleh diperoleh dari sungai. 1.puo. Taburan yang diperolehi menunjukkan sampel pasir spesimen mencapai 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dengan nilai purata saiz taburan bagi sampel cuci berada dalam julat 212-250 µm bagi sampel cuci.edu.edu. Kasbolah Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar nzaidi@jkm.

ketelapan dan permukaan akhir tuangan. Ini disebabkan kepada fakta bahawa pasir itu banyak. Taburan agihan saiz butiran dan bentuk fizikal dibandingkan dengan nilai piawai Chelford 60.. 2005).1972). Pasir mentah yang diperolehi perlu melalui beberapa proses pencirian sifat asas seperti saiz dan bentuk butiran serta kandungan tanah liat yang terdapat secara semulajadi yang terikat bersama pasir tersebut. Bentuk dan saiz butiran pasir mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan dan ketelapan sesuatu jisim begitu juga dengan kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir tersebut (Howard.BUKU PROSIDING mentah yang boleh diperoleh dengan mudah akan banyak membantu dalam mengurangkan kos pembuatan. 79 .2009). Faktor ini memberi petunjuk mengenai pemadatan jisim butiran dari segi celahan di antara butiran. Bentuk butiran ini boleh dilihat di bawah kanta pembesar atau mikroskop.2009) yang mempunyai saiz butiran yang lebih halus.1958).2008).2009). sub sudut. Objektif kajian ini ialah untuk menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak sebagai pasir fondri. Ini kerana saiz dan bentuk butiran amat mempengaruhi sifat kekuatan ikatan. Perkara yang dikaji meliputi taburan agihan saiz butiran. tahan haba dan mudah diperolehi (Almarahle. Bentuk dan saiz butiran mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan serta ketelapan jisim pasir itu termasuk kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir (Howard. Acuan pasir digunakan sebagai asas kepada proses kerja fondri untuk menghasilkan tuangan ferus atau aluminium.1999) yang memenuhi keperluan pasir fondri. pasir halus lebih mudah terlakur berbanding pasir kasar (Azhar & Shamsuddin. Parit. Pasir acuan yang baik harus mengandungi campuran dan taburan pelbagai saiz dan bentuk butiran yang baik (Sylvia. Maka satu lokasi yang hampir harus dicari bagi memberi kemudahan kepada industri berasaskan pembuatan fondri di sesuatu kawasan tersebut berdasarkan kepada sumber pasir sedia ada serta kemudahan untuk mendapatkan sumber tersebut (Nuhu.. Perak. ketelapan dan begitu juga dengan kebolehaliran dan pembentukan pasir. Tuangan merupakan produk yang diperbuat dalam satu langkah daripada cecair keluli tanpa operasi mekanikal di antaranya seperti penggulingan dan tempaan. Lebih halus pasir itu lebih baik kerja akhirnya namun. Antara pasir yang biasa digunakan sebagai pasir acuan adalah pasir pantai (Mark et al. bersudut atau gabungan.. Kajian ini menumpukan kepada sampel pasir Sungai Perak yang diambil dari Kampung Raja. Kepentingan kerja fondri merangkumi aktiviti utama dalam proses tuangan. Butiran yang diperolehi terdiri daripada pelbagai jenis sam ada bulat. Fondri yang melibatkan bahan ini menggunakan pasir silika untuk menghasilkan pembentukan acuan dan teras keluli (Elizabeth et al. nilai purata kehalusan serta bentuk fizikal pasir mengikut saiz.1958). Taburan saiz butiran merupakan penentu utama kepada kekuatan pemampatan acuan dan teras pasir acuan. Begitu juga dengan pasir sungai dan pasir lombong terpilih (Paulus et al. Pasir fondri secara prinsipnya menggunakan kuarza mineral (silika).

60 1.2008.2009.1 dan Rajah 2..1).30 0.1980).30 10.40 2. butiran yang berada dalam julat 200250 µm dipilih dan diukur saiznya di bawah kanta binokular mikroskop (Howard.2007. Metodologi Projek ini merupakan satu kajian awal yang dijalankan untuk mengenal pasti potensi pasir Sungai Perak untuk dijadikan sebagai pasir fondri.Nuhu.Mohd Suhaili & Loh.Jain.80 28. Webster.2009.1958.Mark et al.00 25.1999).Rolfe. Bagi analisa bentuk dan saiz butiran pasir pula. Saiz Bukaan (µm) 710 500 355 250 212 150 90 63 Pan Jumlah Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition % Pasir Tertahan 0. Faktor-faktor tersebut ialah taburan saiz butiran. Sundeen (1978) pula dalam kajiannya menyarankan hanya 10 minit mesin pengayak digetarkan. Taburan saiz butiran diperolehi dengan mengayak pasir menggunakan mesin pengayak jenis Andelcott dan digetarkan selama 15 minit (Adegbuyi & Uhomoibhi. bentuk dan saiz butiran bagi pasir mentah yang diambil sebagai sampel. Taburan pasir sampel ini selepas diayak haruslah berada di antara julat 150-400 µm tetapi saiz yang biasa digunakan untuk pasir fondri ialah di antara 200-250 µm. Jadual 2. Kajian awal ini menumpukan kepada faktor asas pemilihan pasir fondri.70 7.20 100 80 .BUKU PROSIDING 2.2003.Elizabeth et al.1995.70 23. Ia kemudiannya dibandingkan dengan sampel lain dan sampel piawai (rujuk Jadual 2.1960.1 Taburan saiz butiran bagi pasir Chelford 60 No..Paulus et al.. Bentuk butiran yang terpilih ditentukan jenisnya berdasarkan piawaian bentuk pasir dari Foseco.

2005. Cuma ia dalam kuantiti yang lebih yang diperlukan iaitu 100 g bagi setiap sampel diuji.2009..70 25.BUKU PROSIDING 35.00 30.00 10.1999). 250 µm.30 0. Nilai yang diperolehi dicatatkan dalam jadual keputusan analisis taburan saiz ayakan.1995.1 Carta histogram bagi pasir Chelford 60 Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition Bagi analisa ini. Mohd Suhaili & Loh. Sejumlah 1800 g sampel digunakan bagi tujuan ini mewakili 300 g bagi setiap sampel. Pasir dipanaskan di dalam oven pada suhu 110° C (Almarahle.Sundeen. Nuhu & Abdullahi.00 710 500 355 250 2.80 % PASIR TERTAHAN CHELFORD 60 Berat Tertapis (g) 25. Nuhu. kemudian diayak menggunakan mesin pengayak Andelcott selama 15 minit untuk sekali ulangan bagi setiap sampel. 63 µm dan Pan. Berat pengayak ditimbang sebelum proses ayakan dan ditimbang lagi selepas diayak di mana pasir yang tertapis berada di dalamnya.1995. bagi tujuan mendapatkan perbezaan jumlah pasir yang tinggal pada setiap pengayak. Sampel pasir untuk diayak dibasuh terlebih dahulu untuk membuang semua jenis tanah liat dan bendasing (Almarahle.00 10.00 0.00 15. Susunan saiz pengayak adalah seperti berikut. 1978.. Paulus et al. Kaedah pencucian pasir mentah adalah sama dengan kaedah analisis kandungan tanah liat. (1999) dalam kajiannya mengayak selama 10 minit bagi setiap ulangan. 100 g bagi tiga kali ulangan.00 5. Sampel pasir spesimen yang bersaiz 200 µm hingga 250 µm diambil untuk mengetahui saiz dan bentuk butiran pasir bagi membuat perbandingan dengan bentuk piawai. Perbandingan dibuat dengan membandingkan gambar butiran dari mikroskop binokular bagi semua sampel dengan bentuk piawai yang di sediakan 81 .Madhavaraju et al. 500 µm. Saiz pengayak yang dipilih bermula dari 63 µm hingga ke 710 µm.60 1. Manakala Nuhu (2008) mengayak 942 g sekaligus selama 30 minit.Mohd Suhaili & Loh. 6 sampel pasir telah dikenalpasti untuk diuji. radas yang digunakan adalah dari jenama Andelcott. 710 µm. Masa yang diambil untuk mengeringkan ke enam-enam sampel yang dipilih tadi ialah selama 24 jam memandangkan sampel adalah dalam kuantiti yang besar.2008.40 0.2005.20 PAN 212 150 90 63 Saiz Bukaan (um) Rajah 2. 90 µm. Sejumlah 18 kali ulangan dilakukan bagi melengkapkan ujikaji untuk semua sampel dan jumlah masa yang digunakan ialah selama 810 minit diperlukan bagi ujian ini. Paulus et al. 150 µm.2006. 355 µm. Setiap sampel pasir ditimbang sebanyak 100 g.00 Pasir Chelford 60 28. 212 µm.70 23.30 7.00 20..

2003. peratusan taburan saiz spesimen. 3. Kesfe raan Tingg i Kesfe raan Seder Kesfe hana raan Rend Bersudut ah Separa Separa Sudut Bulat Amat Bersudut Bulat Amat Bulat Rajah 2. Ia bertujuan untuk melihat perbezaan ciri dan sifat fizikal jika ada di antara keenam-enam sampel tersebut. kesudutan pasir ditentukan melalui penilaian penglihatan dengan menggunakan mikroskop berkuasa rendah lalu dibandingkan dengan Rajah 2..1978). Analisis bentuk dan saiz pula menentukan kesesuaian bentuk pasir yang diperolehi untuk digunakan sebagai pasir fondri. Keputusan Enam sampel yang dipilih secara rawak dibahagi kepada dua iaitu tiga sampel sebagai pasir tanpa basuh (07103-07105) dan tiga sampel selebihnya sebagai pasir basuh (07017-07109). Ringkasan kepada bacaan yang diperolehi daripada analisis serakan taburan butiran.4.2009.2).1.Sundeen. 82 .Nuhu&Abdullahi. Nilai produk akhir atau purata saiz taburan (AGS) didapatkan untuk dibandingkan dengan pasir piawai dari Foseco iaitu Pasir Chelford 60 Foseco.2 Pengelasan butiran pasir mengikut bentuk dan saiz. purata saiz taburan dan bentuk dan saiz butiran boleh disimpulkan dalam Jadual 3.Jain.3 dan 3.2008. Ujian analisis ayakan pasir merupakan elemen terpenting dalam mencirikan saiz taburan sesuatu sampel butiran.2. Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition) 3.2004. 3.2 (Rujuk Rajah 2.BUKU PROSIDING oleh Foseco. Menurut Foseco (2004).Nuhu.

00 52.13 07104 269.20 1.00 98.50 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelfo rd 60 Jadual 3.00 43.00 35.80 95.87 07105 260.15 07107 242.2 Keputusan peratusan taburan saiz pasir Spesimen Sampel 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelford 60 Taburan saiz pada 4 atau 5 pengayak berturutan (%) 99.90 4.1 Sampe l Pasir Halus (150-212 µm) 42.00 5.00 99.20 Jadual 3.00 43.40 55.00 44.15 Chelford 60 230.60 0.58 07109 251.40 99.00 83 .00 51.00 47.7 Pasir Sederh ana (250355 µm) 57.00 56.20 1.BUKU PROSIDING Jadual 3.70 Pasir Sangat Halus (63-90 µm dan Pan) 1.00 88.1 Keputusan peratusan gred pasir spesimen Pasir Kasar (500710 µm) 0 0 0 0 0 0 2.80 51.3 Keputusan purata saiz taburan bagi pasir spesimen Purata saiz taburan butiran Sampel (µm) 07103 270.37 07108 241.00 95.00 9.00 44.00 52.

4 Keputusan analisis bentuk dan saiz butiran Sampel Saiz (µm) 355 250 07103 212 150 355 250 07104 212 150 Bentuk Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Tingggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Membulat-Kesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Tinggi Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Tinggi Sangat MembulatKesferaan Rendah Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat MembulatKesferaan Tinggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat Bersudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat Bersudut-Kesferaan 355 250 07105 212 150 355 250 07107 212 150 355 250 07108 212 150 07109 355 84 .BUKU PROSIDING Jadual 3.

dalam kajiannya membuat persediaan sampel dengan menyingkirkan butiran pasir kasar sebelum mempertimbangkannya sebagai pasir fondri.7 % pasir ini jatuh dalam kumpulan pasir halus-sederhana iaitu berjulat dari 150 µm–355 µm.1 Analisis Taburan Saiz Pasir Spesimen Nilai taburan di dalam Jadual 3.BUKU PROSIDING Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Membulat-Kesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Sederhana 250 212 150 4. Foseco (2004) mengesyorkan pasir fondri pada julat 150–400 µm dengan saiz 220– 250 µm paling banyak digunakan. menyatakan secara umumnya saiz 200–300 µm atau AFS 75-50 lebih disyorkan dengan serakan taburan pada empat ke lima pengayak berturutan. Pendapat lain menegaskan bagi mendapatkan pemadatan acuan yang baik.1980).2003). Ini kerana ayakan kali pertama untuk kesemua sampel didapati taburan saiz butiran tidak menunjukkan bentuk lengkungan seperti yang diperolehi oleh pasir piawai.Ini menunjukkan pasir sampel terdiri dari pasir yang sesuai untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri setelah berjaya melepasi salah satu syarat awal sifat karekteristik pasir iaitu mesti mencapai sekurang-kurangnya 60 % bagi empat saiz pengayak berturutan atau 95 % bagi had terbaik atau dengan pada paras sederhana diantara 75 –80 % (Jain. Selain itu didapati jurang perbezaan yang ketara antara saiz 500 µm dengan 300 µm menyebabkan jumlah butiran yang terperangkap pada saiz pengayak 355 µm terlalu tinggi. Azhar & Shamsuddin (2009). Persediaan dibuat dengan menyingkirkan saiz butiran yang melebihi saiz 425 µm. Griffiths (1990).1 mewakili taburan bagi pasir spesimen setelah menjalani ulangan proses ayakan di mana pasir yang tidak memenuhi spesifikasi seperti pasir kasar telah disingkirkan dan hanya pasir yang berada dalam julat spesifikasi sahaja dianalisa. 85 . Oleh itu ayakan semula harus dilakukan dengan cara menapis semula keenamenam sampel spesimen dengan pengayak 425 µm untuk mendapatkan saiz spesimen yang betul–betul berada dalam julat yang sepatutnya. Perbandingan antara pasir sampel dengan pasir Chelford 60 menunjukkan serakan taburan yang lebih baik dengan pasir Chelford 60 mencatatkan 88. Perbincangan 4. Pasir spesimen menunjukkan serakan taburan butiran pasir yang baik. taburan bagi pasir yang diayak harus menyamai atau melebihi 95 % pada 4 atau 5 pengayak yang berturutan (Webster. dengan purata 97.2 % bagi gred pasir yang sama.

Analisis ini dilakukan dengan mendarabkan berat pasir tertahan dengan faktor pergandaan dan hasilnya dinamakan sebagai produk mengikut sampel yang dikaji. Bacaan ini menguatkan lagi faktor kesesuaian pasir ini untuk dijadikan sebagai pasir fondri. Secara amnya kesemua sampel memenuhi syarat saiz butiran yang melayakkan sampel ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri walaupun pada asasnya terdapat dua kategori berbeza bagi sampel ini iaitu pasir yang telah dicuci dan pasir yang tidak di cuci. 86 . 07104 (1. peratusan pasir yang tertahan adalah dari 43. Penilaian seterusnya dari segi Purata Saiz Taburan akan lebih membantu menjustifikasikan kesesuaian pasir ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri. 00 %).00 %) dan 07109 (51. 07108 (4.90 % diikuti dengan sampel 07103 (1. 07105 (1.Jain.00 %–57. 212.1958. pasir spesimen tidak mengandungi sebarang butiran jenis ini memandangkan kesemua pasir kasar telah disingkirkan hasil dari proses ayakan terdahulu.00 %).2003). Kumpulan pasir halus (150-212 µm).00 % dengan sampel 07107 memberikan jumlah paratusan pasir sangat halus yang paling rendah iaitu 0. 250 dan 355 µm telah dijelaskan lagi dalam bentuk jadual. 07104 (56. kerana terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seperti piawaian yang telah ditetapkan.90 %–5. Bagi gred lumpur kasar (63-90 µm dan Pan). yang juga dikenali sebagai butiran pasir sangat halus dan tidak sesuai untuk pasir fondri mencatatkan julat peratusan tertapis dari 0.00 %.2 Keputusan Analisis Purata Saiz Butiran Analisis purata saiz butiran merupakan analisis bagi mendapatkan purata saiz butiran yang sesuai untuk dipilih bagi aplikasi yang dikehendaki.00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 57.00 %).00 %-55. Namun begitu faktor ini bukan penentu utama kesesuaian aplikasi (Howard.60 %). peratusan yang diperolehi menunjukkan julat di antara 42.00 %). 07107 (55.00 %.20 %). Ringkasan kepada serakan taburan pasir spesimen bagi 4 hingga 5 saiz pengayak berturutan iaitu pengayak bersaiz 150.20 %). Bagi gred pasir sederhana (250-355 µm).BUKU PROSIDING Pasir kasar (500-710 µm).00 %) dan 07109 (44.2 menunjukkan jumlah taburan terkumpul bagi 4 hingga 5 pengayak berturutan di mana kesemua sampel menunjukkan bacaan yang sangat memuaskan iaitu mencatat jumlah 95 % sekurang-kurangnya bagi kesemua sampel.00 %). Jadual 3.00 %).00 %) dan 07109 (5. 07105 (51.00 %). 07105 (47.00 %). 07108 (43. 07107 (44. 4. 07108 (43.40 %).00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 42. Analisis ini dapat membantu memberikan panduan dalam pemilihan atau pengkelasan untuk aplikasi tertentu. 07104 (43.

Butiran pasir fondri yang baik haruslah berbentuk dari separa sudut ke membulat (Jain. Parit secara awalnya adalah sesuai untuk dijadikan sebagai pasir fondri. Hasil ujian yang dibuat bagi agihan taburan saiz butiran. Parit untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri. Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan kepada ujian yang telah dijalankan sepanjang kajian ini: 87 .3 Keputusan Analisis Bentuk Dan Saiz Butiran Ujian bentuk dan saiz butiran juga dijalankan ke atas semua sampel dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran jenis sampel butiran yang diperolehi bagi mengesahkan analisis yang dijalankan sebelum ini terpakai dengan mengetahui bahawa bentuk butiran ini memenuhi spesifikasi yang dikehendaki bagi pasir fondri.2003). purata taburan saiz butiram dan bentuk telah memberi petunjuk dan gambaran tentang sifat fizikal butiran pasir yang diuji.3 menunjukkan nilai purata taburan spesimen yang diperolehi bagi kesemua sampel. Nyata di sini bentuk butiran pasir Sungai Perak secara semulajadi memenuhi kriteria bentuk yang telah ditetapkan oleh Foseco. Jadual 3. 5 Kesimpulan Kajian ini merupakan kajian awal di dalam menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak yang diambil dari lokasi Kampung Raja. Jelas di sini sampel pasir basuh adalah lebih baik kerana segala bendasing dan mineral seperti tanah liat asli yang terdapat dalam pasir tersebut telah disingkirkan menyebabkan ia mudah terlerai dan tidak melekat antara satu sama lain (Azhar & Shamsuddin. Melalui kajian ini dapat dilihat dengan jelas perbezaan nilai yang diperolehi di antara dua sampel pasir yang diambil secara rawak lalu dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu sampel pasir yang dicuci (07107-07109) dan sampel yang tidak dicuci (07103-07105). 4.2009). Nilai ini sangat ketara apabila spesimen pasir tanpa basuh diambilkira. Jadual 3. Secara keseluruhannya sampel pasir yang diambil dari Sungai Perak berdekatan dengan Kampung Raja. Berat keseluruhan di sini merujuk kepada jumlah butiran pasir yang boleh ditimbang dengan mengecualikan pasir yang hilang atau terperangkap pada jaring pengayak. Gabungan butiran pasir bentuk ini memberikan kesan yang baik kepada kekuatan acuan semasa proses tuangan kerana setiap bentuk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Nilai purata taburan spesimen bagi pasir basuh menunjukkan perbezaan yang kecil apabila dibandingkan dengan pasir piawai.4 merumuskan bentuk spesimen mengikut saiz butiran setelah menjalani ujian pengecaman bentuk di bawah kanta binokular.BUKU PROSIDING Jumlah produk sampel kemudiannya dibahagikan dengan jumlah berat keseluruhan.

S.P. 2005. No. Madhavaraju. American Journal of Applied Sciences.E.M. 2009. Rujukan 1. Purata saiz taburan menunjukkan kehampiran dengan nilai pasir Chelford 60 dan berada dalam julat yang ditetapkan. &Kearns L.p. Investigation of Calcareous Beach Sands in the Akumal and Tulum Areas for Use in Constructed Wetlands. Production of Silica-Refractory Bricks from White Sand.Krekeler S. P. Adegbuyi P. International Conference on Engineering Education-ICEE. A.BUKU PROSIDING Penyingkiran saiz melebihi 400 µm perlu dilakukan bagi memperolehi 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dan supaya taburan saiz sampel yang baik mengikut spesifikasi saiz yang telah ditetapkan dapat diperolehi. Armstrong-Altrin.23-34. Argyilan. J. Characterization of Physical And Chemical Properties of Spent Foundry Sands Pertinent to Beneficial Use in Manufactured Soils.D. 10. Almarahle G. 6. D. Jain.D. Portugal. Southeastern India: Implications for Provenance and Depositional Environments. Kajian Kesesuaian Pasir Bekas Lombong untuk Pembuatan Kaca dan Kegunaan –Kegunaan Lain di 88 . 8. Environ Earth Sci. Kuala Lumpur. Azhar Abdullah & Shamsuddin. Mohd Suhaili Ismail & Loh Chiok Hoong. 1958.Coimbra. New Delhi: Tata McGraw Hill. DOI 10.S.O & Uhomoibhi J.L. Lepp. London: Odhams Press Limited. Preliminary Study on Tailing Sand from Ex-Tin Mine Sites in Peninsular Malaysia for Use As Foundry Sand: Grain Size Distribution and Average Grain Size. Eastern Yucatan Peninsula. Vol. Mark P. Foseco 2004. Advanced Manufacturing and Processing Technologies Conference on 26 – 29th October 2009. 1995. J. 11th Edition. 2. IIUM. Foundry Properties of Backing Sand: Some Engineering Studies and Improvements. 2009.S.I. 2007. 7. 1.D & Nicholas T. E. 2(1).O.B. 2006. Lee. 6. American Ferrous Foundrymen‟s Handbook. Y. Microtextures on Detrital 9. Shane. Principles of Foundry Technology Fourth Edition.A. Quartz Grains of Upper Mastrichtian-Danian rocks of the Cauvery Basin. Plant soil article. Bentuk butiran yang dikaji memenuhi keperluan bagi pasir fondri iaitu dari bentuk separa bersudut ke membulat. Modern Foundry Practise 3rd Edition. p. Vol. J. 3. Howard E.W.1007/s 11104-009-0120-0 5. 4. Geosciences Journal. 2003. Conference Paper.59:411420 10.1007/s12665-009-0039-z 11. 10. Robert. 465-468. Pasir fondri yang baik haruslah dicuci terlebih dahulu supaya semua bahan mineral dapat disingkirkan dan kandungan silika dapat dipertingkatkan Pasir ini sesuai digunakan dalam aplikasi tuangan mudah untuk kegunaan logam bukan ferus. 2009. Elizabeth. & Hussain S.

Seventh Malaysia Plan.D.T. laporan : IM 24/95 Nuhu A. International Journal of Physical Sciences. 1960. 18. Michigan. 2009. 15. 89 .Inc. Ajaokuta. Yan. 1972.A. 14.238-241. p. Michigan Department of Environmental Quality (DEQ) Geological Survey Division (GSD).A & Abdullahi A. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. Laporan: SB/IM/99/1 Rolfe R. 1978. 12. 1999. Phase 2 Final Report.G. North Eastern Sabah . Cast Metals Technology. Nigeria. Basiran & Alexander S. Evaluation of the Foundry Properties of River Niger Sand Behind Ajaokuta Steel Company Limited. Surrey. 1980. Vol 4(4). Nuhu A.75-83. London: Chapman & Hall.P. Jabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia. 17. Assessment of Foundry Properties of Steel Casting Sand Moulds Bonded with Grade 4 Nigerian Acacia Species (Gum Arabic). 2008. No. Ltd. Yusairi Hj.BUKU PROSIDING Negeri Perak – Rancangan Malaysia ke-6. Paulus Godwin. Sylvia J. AmericanEurasian Journal of Scientific Research. 16. Geological Study of Sand Deposits in the State of Michigan. 13.T. Fundamental of Foundry Technology. Follow Up Survey For Silica Sand in the Paitan Area. Sundeen S. Webster P. No. England: Porcullis Press. Vol 3(1). p.W. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. A Manual of Foundry Practise For Cast Iron 3rd Edition.

Pengajian Perniagaan (Antarabangsa) dan Pemasaran. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. Perakaunan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar politeknik di dalam kursus Perakaunan Awalan. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. jangkaan tahap motivasi dan jangkaan markah dengan prestasi pelajar 90 . Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pelajar matrikulasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap. Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini.BUKU PROSIDING FAKTOR PENENTU PENCAPAIAN PELAJAR POLITEKNIK DI DALAM KURSUS PERAKAUNAN AWALAN Suraya Abdul Warif Zanatul Shima Aminuddin Shareaha Din Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kursus Perakaunan Awalan adalah kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar jurusan perdagangan dalam sistem pengajian di politeknik. Hasil dapatan juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang perakaunan dengan pencapaian pelajar. Kursus ini amat penting di mana objektifnya adalah untuk memberikan pendedahan dan kemahiran perakaunan asas kepada pelajar yang bakal menceburi bidang perdagangan dan perniagaan. Walaubagaimanapun pencapaian pelajar di dalam kursus ini adalah pada tahap sederhana. Dapatan kajian menunjukkan purata pencapaian keseluruhan pelajar bagi kursus ini adalah mata 2. Insurans. Sijil Pengurusan Perniagaan Semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. Kursus Perakaunan Awalan P1105 adalah salah satu kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti program pengajian di dalam bidang perdagangan. Kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Diploma Pemasaran. Subjek kajian ini terdiri daripada 232 pelajar Diploma Pengajian Perniagaan(Pengurusan). Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar di dalam kursus ini. Kajian ini mengkaji hubungan antara sikap. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sesi Januari 2010. Walaubagaimanapun kebanyakan pelajar sukar untuk mendapat keputusan yang baik dalam kursus ini. Pengenalan Pengajian di politeknik menawarkan program di dalam bidang Perdagangan seperti Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan). Kajian turut menguji hubungan antara pencapaian pelajar mengikut faktor pilihan program pengajian dan latar belakang perakaunan. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa).34 iaitu pada gred C+. e-Commerce. Penemuan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sikap dengan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan.

Justeru.89 <B 2. Oleh kerana prestasi pelajar yang tidak menentu di dalam kursus Perakaunan Awalan disamping pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bahasa Inggeris yang diperkenalkan mulai sesi Julai 2008. menunjukkan purata pencapaian pelajar adalah pada tahap di bawah gred B+ pada sesi Jan 2008 dan menurun pada tahap di bawah gred B Julai 2009. iaitu hubungan antara sikap.43 <B- 2. kajian ini menerokai satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran. maka kajian dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian mereka di dalam kursus ini. Setiap pemboleh ubah yang paling mempengaruhi sikap. motivasi. 91 . Di samping itu peratusan jumlah pelajar yang gagal juga agak tinggi pada semester Julai 2008 dan Januari 2009. sama ada faktor demografi seperti program pilihan dan latar belakang bidang perakaunan mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar juga turut diterokai.29 <B+ Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor penentu pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar dapat dikenal pasti. Di samping itu.BUKU PROSIDING subjek perakaunan.2% 23 Jan-08 2. Pernyataan masalah Analisa keputusan peperiksaan seperti Jadual 1.2% 4 2. Jan 2009 dan Julai 2008.4% 24 Jul-08 9.59 <B- 3. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Jadual 1: Analisa Keputusan Perakaunan Awalan Tahun 2008 -2009 SESI PENGAJIAN PERATUS KEGAGALAN JUMLAH PELAJAR GAGAL MATA PURATA GRED PURATA Jul-09 7% 10 Jan-09 12. Tho Lai Mooi (2007) di dalam kajiannya terhadap pelajar jurusan perakaunan sebuah universiti mendapati bahawa efikasi kendiri mempengaruhi pencapaian peperiksaan perakaunan .

perilaku dan kognisi. Ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah sangat penting kepada pelajar bagi mendapatkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan dan seterusnya keputusan ini boleh digunapakai untuk menjejakkan kaki ke dunia pekerjaan.A. Di dalam sistem pendidikan. Sikap Mengikut ahli psikologi sosial. tidak berminat dan sebagainya. ramai orang akan menyatakan dia mempunyai sikap yang salah. pencapaian adalah hasil pembelajaran telah berlaku apabila manusia boleh mempamerkan sesuatu yang baru. pensyarah.Ketiga-tiga komponen dalam sikap ini saling berhubungan dan seterusnya berfungsi dalam pembentukan dan pemantapan sikap individu. Sikap ini 92 . Sikap memainkan peranan yang penting untuk mencapai kejayaan di dalam sesuatu perkara atau usaha.Sikap adalah sesuatu yang berbentuk dalaman dan sukar untuk difahami. sama ada dalam bentuk pemahaman. Apabila seseorang itu gagal di dalam sesuatu perkara. Tahap pencapaian pula ialah sejauh mana seseorang pelajar itu berjaya dalam satu-satu peperiksaan atau ujian piawai (standardized test)(Reber. Komponen perilaku pula terdiri daripada kecenderungan atau bertujuan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkait dengan sikap kita. Menurut Ritcher. 1992). pengurusan politeknik (Bahagian Pembangunan Kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik) dan juga ibu bapa di dalam menangani masalah pembelajaran para pelajar bagi kursus Perakaunan Awalan. sikap meliputi 3 komponen yang utama iaitu afektif. Pencapaian ialah kejayaan mencapai sesuatu matlamat. Kajian yang dijalankan oleh Haniza (2003) terhadap 150 orang pelajar semester 3 dan 4 dari sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang bertujuan menentukan sikap dan motivasi pelajar terhadap Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar mendapat bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap dengan pencapaian akademik. kesedaran dan kemahiran. Komponen afektif merangkumi emosi positif dan negatif individu terhadap sesuatu iaitu bagaimana perasaan seseorang terhadapnya.(2006). Manakala komponen kognisi merujuk kepadakepercayaan dan pemikiran yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu objek. Pencapaian Pelajar Hasil pembelajaran atau pencapaian merupakan suatu perkara penting yang perlu dicapai diakhir sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Adnan Khamis (1995).BUKU PROSIDING Kepentingan Kajian Hasil kajian ini akan dapat membantu para pelajar. sering didengari bahawa kegagalan pelajar adalah disebabkan oleh sikap mereka yang negatif seperti malas.

Motivasi ekstrinsik pula ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran luaran seperti markah dan gred. Kerja berkenaan sudah merupakan ganjaran kerana kepuasan yang dirasai. Penggunaan Bahasa Inggeris Bahasa mempengaruhi pelajar berfikir dengan membina persepsi dan menstruktur idea. (Woolfolk. Woolfolk (1998) pula menyatakan bahawa motivasi bukan hanya dorongan untuk bertindak tetapi juga mengarah dan meneruskan sesuatu tingkah laku. sama ada berpunca dari dalam atau luar. 2003). Seseorang yang bermotivasi intrinsik tidak memerlukan insentif luaran. sejarah dan geografi di kalangan 231 pelajar ( berumur 11-15 tahun ) di Sekolah Utara London. (Reber.BUKU PROSIDING dibentuk dari pengalaman dan persepsi seseorang terhadap sesuatu perkara atau fenomena ( Azizi Yahya. pelajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan memahami fakta. Hasil dari ujian ini telah menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara sikap pelajar terhadap matapelajaran itu. maka aspek sikap telah dipilih sebagai salah satu faktor penentu pencapaian pelajar dala kursus Perakaunan Awalan. T.2000). Kajian yang dijalankan Haniza Abdul Khalid (2003) menunjukkan ketidaksediaan pelajar untuk belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. 1992). perbezaan asas antara kedua-dua jenis motivasi ini ialah sebab-sebab sesuatu tingkah laku itu dilaksanakan. Disebabkan sikap seringkali dikaitkan dengan pencapaian akademik pelajar. ataupun mengelak daripada dendaan. untuk berkerja. Di dalam pembelajaran. bukan kebiasaan dan berbeza dengan bahasa yang digunakan seharian akan memberikan masalah di dalam memahami sesuatu konsep pembelajaran (Haniza Abdul Khalid. (1998) telah menggunakan teknik soal selidik yang dimajukan oleh Thurstone dan Chave (1929) untuk menguji sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. Bahasa Perancis. Walaubagaimanapun pengetahuan dan kemahiran berbahasa yang masih baru. Motivasi Motivasi ialah proses intervensi atau keadaan dalaman seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.1998). Kenyataan 93 .C. Kajian lepas menunjukkan dua pendapat iaitu satu kelompok menyatakan sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai korelasi dengan pencapaiannya. prinsip dan penyelesaian masalah. Motivasi intrinsik merupakan kecenderungan untuk mencapai atau mengatasi cabaran-cabaran kerana minat atau menggunakan keupayaan yang ada. Antara faktor yang mempengaruhi tahap motivasi pencapaian pelajar ialah jangkaan orang-orang yang signifikan di sekelilingnya. matematik. konsep. Ringkasnya. Wooten. sama ada dalam bentuk ganjaran atau dendaan.

Subjek kajian ialah pelajar program Diploma Pengajian Perniagaan. Pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan diukur berdasarkan gred yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus tersebut semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. iaitu 75 peratus pelajar tidak setuju Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Kajian ini berkait dengan pengambilan kemasukan ke politeknik yang merupakan lepasan sekolah yang menggunapakai sukatan PPSMI sejak tahun 2003 . Metodologi Kajian yang dijalankan ini adalah bersifat tinjauan.BUKU PROSIDING tersebut tergambar pada dapatan kajian beliau. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang telah mengikuti Kursus Perakaunan Awalan dan menduduki peperiksaan akhir semester pada sesi Januari 2010. 77 peratus bersetuju bahawa Bahasa Melayu mampu menyampaikan Sains dan Matematik dengan berkesan. 94 . Faktor-faktor penentu pencapaian akan dilihat dari aspek sikap. Diploma Pemasaran. Sijil Pengurusan Perniagaan semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan.Kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2004 tentang persepsi pelajar telah menunjukkan bahawa amat rendah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kesediaan mereka untuk belajar Sains dan Matematik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris hanya 5. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris. terdapat pelajar yang telah dan akan berada di politeknik untuk melanjutkan pelajaran di pelbagai jabatan termasuk Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara pelajar tersebut. 71 peratus meminati Sains dan Matematik kerana diajar dalam Bahasa Melayu dan 70 peratus responden yakin akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam Sains dan Matematik jika diajar dalam Bahasa Melayu. Jadual 2 menunjukkan jumlah soal selidik yang diedarkan dan digunakan mengikut program. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). di mana borang soal selidik digunakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. Sebanyak 331 soalselidik telah diedarkan dan hanya 232 soalselidik sahaja yang boleh digunakan.9 peratus untuk Mata Pelajaran Sains dan 5 peratus untuk Mata Pelajaran Matematik.

5% adalah bukan Melayu. 95 . Dapatan Kajian Sebanyak 232 sampel ataupun responden digunakan dalam kajian ini. analisis secara inferensi yang digunakan korelasi Pearson.BUKU PROSIDING Jadual 2 : Jumlah Edaran dan Penggunaan Soal Selidik PROGRAM DPM DPI DPR DINS SPP JUMLAH JUMLAH SOALSELIDIK DIEDARKAN 123 44 64 30 70 331 JUMLAH SOALSELIDIK DIKUTIP SEMULA 110 43 61 30 66 310 JUMLAH SOALSELIDIK DIGUNAKAN 81 32 52 25 42 232 Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. bangsa pelajar dan program yang diikuti di PSA. Daripada 232 sampel. DPI (14%). Analisis deskriptif frekuensi digunakan untuk melihat pencapaian pelajar berdasarkan maklumat demografi. DPR (22%). Jadual 3 juga menunjukkan responden daripada program DPM adalah 35%. Semua data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 15. Pencapaian pelajar adalah merujuk kepada gred yang diperolehi dalam di dalam kursus Perakaunan Awalan semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. DINS (11%) dan SPP (18%). Jadual 3 menunjukkan frekuensi sampel yang dipilih dipecahkan mengikut jantina pelajar. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. Bagi mengenalpasti faktor-faktor penentu pencapaian pelajar di dalam kursus ini. 32% adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan 68% pelajar perempuan. Responden berbangsa Melayu merangkumi 95% manakala selebihnya.

Purata pencapaian pelajar kursus Perakauanan Awalan Semester Januari 2010 adalah pada nilai mata 2. program Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) memiliki peratusan lulus yang tertinggi yakni 37% berbanding program-program yang lain. Jadual 4 menunjukkan pencapaian pelajar Kursus Perakaunan Awalan P1105 pada semester Januari 2010. Jadual 5 menunjukkan purata pencapaian pelajar di dalam Kursus Perakaunan Awalan Semester Januari 2010. Berdasarkan Jadual 6.34 iaitu pada gred C+. daripada 49 orang pelajar yang gagal.BUKU PROSIDING Hasil kajian mendapati seramai adalah 49 orang pelajar yakni 21% gagal dan seramai 183 daripada 232 orang iaitu 79% pelajar lulus. 96 . 20 atau 41% orang pelajar adalah pelajar daripada program Sijil Pengajian Perniagaan. Manakala.

Ini menunjukkan bahawa pelajar yang tidak mempunyai asas perakaunan tidak semestinya lemah dalam kursus Perakaunan.247 p< 0. Jadual 9 menunjukkan hubungan yang rendah antara pencapaian pelajar dengan pelajar yang mempunyai latar belakang dalam perakaunan r= -0. Berdasarkan Jadual 8. Jadual juga menunjukkan hubungan yang lemah antara pencapaian pelajar dengan sikap pelajar r= 0. Pelajar yang lulus dalam kursus P1105 mempunyai sikap yang positif ke arah memajukan diri dalam kursus P1105. Pekali korelasi ini adalah bersifat positif. seramai 90 daripada 232 orang atau 61% pelajar tidak mempunyai latar belakang Prinsip Perakaunan.305 p< 0.9% (204 orang pelajar) bersetuju program yang diikuti merupakan pilihan mereka dan selebihnya 12. Walaubagaimanapun. 97 . Pekali korelasi ini adalah bersifat negatif.BUKU PROSIDING Program pengajian yang diikuti oleh pelajar di PSA adalah program pilihan pelajar.1% (28 orang pelajar) bukan program pilihan mereka. Berdasarkan Jadual 7 menunjukkan 87.01. hanya 39% pelajar sahaja yang mempunyai asas perakaunan. Matriks korelasi.01.

Berdasarkan dapatan kajian adalah dicadangkan kepada pihak politeknik untuk menganjurkan kursus-kursus motivasi dan perkhidmatan kaunseling pembelajaran bagi membentuk sikap yang lebih positif di kalangan pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian mereka. Noraziah dan Rosliza (2008) dimana pelajar yang mempunyai pendedahan awal terhadap subjek perakaunan menunjukkan prestasi yang rendah berbanding dengan pelajar yang tiada pendedahan awal. Faktor pelajar yang mempunyai asas dalam perakaunan juga turut menunjukkan hubungan yang songsang dengan pencapaian pelajar. Kerjasama yang baik dari para pensyarah di samping usaha yang berterusan oleh para pelajar akan menghasilkan satu system pengajaran dan pembelajaran yang ideal dan seterusnya dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar. Penemuan ini selari dengan kajian Zuaini. 98 .BUKU PROSIDING Kesimpulan Kajian ini telah mengenal pasti hubungan antara sikap. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan faktor sikap mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan bahasa Inggeris tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pencapaian pelajar matrikulasi. Di samping itu penggunaan bahasa Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar tidak menjejaskan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan.

Factors influencing student learning in Introductory Accounting classes. 33-47 Woolfook. Dictionary of Psychology. 9.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Remaja. 5. Hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. Azizi Yahya dan Jaafar Sidek Latif (2005). 10:17-30 Chua Yan Piaw (2006). Johor. Kedah. Penerbitan Ustara Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999).C (1998). Universiti Teknologi Malaysia. 10.8893 Too Lai Mooi (2007). Boston: Ally & Bacon Wooten.357-373 Zuaini Ishak. 20. Ritcher. 7nd. 22. T. Universiti Utara Malaysia. Statistik Dan Analisis Data Sains Sosial. A comparison of traditional and nontraditional students. 13(2). Nor Aziah Abdul Manaf & Rosliza Mat Zin (2008). 99 . 24. 7. 17. Kaedah Penyelidikan. 23.Penerbit Universiti Putra Malaysia Reber A. Johor. Azizi Yahya. Shahrin Hashim & Wan Zuraidah Wan Hamid (2000). Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan. (1998) Educational Psychology. Graw Hill Education Haniza Abdul Khalid (2003). 13.A (2006) Intertemporal consistency of predictors of students performance :evidence from Business Administration program. 3. 18. 19. Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Matapelajaran dan Kaitannya Dengan Pencapaian Akademik.30(2). 14. Jurnal of Education for Business.eficacy and student performance in an accounting course: Masalah Pendidikan. UKM Iran Herman (2007). 82(2). Mc. 2. A. Skudai:Universiti Teknologi Malaysia. 12. Issues in Accounting Education. 15. 6. Fakulti Pendidikan. Yusof Boon. Penyelidikan Pendidikan. Adnan Khamis(1995). Ed. Thesis Sarjana Pendidikan. Membentuk Identiti Pahang: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd. (1992).S. Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. 8. 21. 16. Othman Mohamed (2001). 4. 11. Jurnal Pendidikan. New Zealand: Penguin Books. Sikap dan Motivasi Terhadap Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar. Self.

Behrang Perak Email: mohd_kamal@psas. Mazlan Bin Zubir Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah. mohd_faizal@psas.edu.. Bagi menguji tahap kefungsian Modul Pengawal ini. banyak institusi pendidikan yang menawarkan program kejuruteraan Mekatronik di negara ini mula memperkenalkan kursus PengawalMikro dan PLC ke dalam kurikulum mereka. Justeru ini telah menunjukkan rekabentuk dan pembangunan projek ini telah berjaya dilakukan.my Abstrak Projek ini membincangkan kaedah Rekabentuk dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC.edu. Kamal Hat . Kata Kunci –PIC .my . ABBM.my .BUKU PROSIDING Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC Mohd. Faktor utama pemilihan pengawal mikro PIC 16F877 untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcaraan yang digunakan iaitu perisian Proton IDE lite dan LDMicro di mana perisian ini merupakan perisian versi pelajar yang boleh di muat turun secara percuma. bermula dengan merekabentuk litar komponen elektronik. mazlan@psas. 35950. 5 eksperimen telah dibangunkan dalam bentuk program pengaturcaraan dan telah dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal tersebut.Balan et al.edu. Rekabentuk modul pengawal ini melibatkan beberapa peringkat. 2007) dan begitu juga dengan Pengawal Logik Bolehaturcara (PLC) yang ada di dalam industri pembuatan kini Kesannya. Modul Pengawal PIC/PLC PENGENALAN Peningkatan penggunaan kawalan digital bagi sistem mekanikal masa kini telah menjuruskan kepada keperluan asas bagi pelajar Kejuruteraan Mekatronik kepada pengetahuan asas tentang PengawalMikro (R. rekabentuk papan litar bercetak (PCB) dan seterusnya pengujian untuk tahap kefungsian modul pengawal tersebut. Faizal Reza Yaakob . untuk pelajar Program Kejuruteraan Mekatronik di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjong Malim Perak. Matlamat projek bertujuan untuk menyediakan satu modul pengawal yang akan digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kursus Pengawal Mikro dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC). Keputusan yang diperolehi menunjukkan kesemua aturcara program telah berjaya di uji lari ke atas projek Modul Pengawal PIC/PLC ini. Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) 100 .

Pada ketika ini terdapat banyak kit elektronik dan modul pengawal bagi membantu proses P&P mata pelajaran berbentuk aplikasi. Justeru. Sejajar dengan itu keperluan ABBM dalam mengedalikan matapelajaran ini amat diperlukan terutama yang berkaitan dengan Pengawalmikro. 2004)). Ini selaras dengan kehendak KPTM yang mahu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir dalam teori malah aplikasi sesuatu mata pelajaran tersebut.peralatan tersebut boleh dikatakan telah terkebelakang dari segi teknologi dan keupayaannya jika dibandingkan dengan kecanggihan aliran teknologi semasa. dalam Siti Zohara Bt Yassin (1997). Sekiranya guru mengajar hanya dengan menggunakan pen dan papan putih sahaja sudah tentu akan membosankan pelajar untuk belajar. Di dalam usaha untuk meyediakan keperluan pembelajaran bagi kedua kursus ini. ianya menuntut kepada peruntukan dan pembelanjaan yang tinggi bagi penyediaan keperluan makmal dan melatih tenaga pengajar (Hosni I. Namun begitu. penggunaan ABBM dalam proses P&P perlu dirancang untuk memastikan keberkesanan dan kesesuaian alat atau bahan tersebut. diharap proses P&P akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Yang mana matlamatnya adalah untuk menghasilkan rekabentuk bagi mempelbagaikan lagi ABBM bagi proses P&P di PSAS selaras dengan kehendak JPP dan KPTM. yang menyatakan kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika pendidik telah melalui 5 fasa iaitu. Ianya merupakan modul pengawal yang menggabungkan sukatan matapelajaran pengawal mikro dan PLC di PSAS. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PSAS telah memperkenalkan kurikulum baru bagi mata pelajaran Pengawal mikro dan PLC sebagai salah satu syarat kredit kursus. Ketika permulaan perlaksanaan kursus ini. kos pembelian peralatan pengajaran dan pembelajaran adalah sangat tinggi iaitu sekitar RM 4000 hingga RM 5000 seunit. membiasakan diri. mengintegrasi 101 . peralatan. Pada masa kini. ini adalah kerana ianya merupakan satu keperluan oleh pihak industri pada masa kini. Keperluan ini disokong oleh Hooper et al. mengguna.di harap ianya juga dapat menarik minat pelajar-pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktikal berbanding pembelajaran fakta atau pun teori sahaja. satu rekabentuk modul Pengawal akan dibangunkan.BUKU PROSIDING Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) juga telah mula memperkenalkan kurikulum bagi kursus Pengawalmikro sejak tahun 2003 lagi. manakala kursus PLC telah di perkenalkan sejak tahun 1980 „an. Selain itu. Melalui penggunaan modul pengawal ini. Seorang pensyarah mestilah menggunakan alat atau bahan yang bersesuaian sebagai alat bantu mengajar dalam proses P&P untuk memberi kesan yang maksimun terhadap pengajarannya.

Membangunkan rekabentuk Litar skematik elektronik bagi pengawal 2. Membangunkan rekabentuk Papan Litar Bercetak (PCB) 3. Objektif ini akan di spesifikkan kepada beberapa perkara berikut iaitu : 1. Atmel dan Microchip. PIC 16F877 merupakan pengawal mikro yang murah dan mudah didapati. Tanjong Malim Perak. 3. Ianya mudah untuk digunakan di dalam membangunkan rekabentuk sistem elektronik. Pemilihan pengawal mikro PIC® 16F877 yang dikeluarkan oleh Microchip® untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcara yang akan digunakan. 102 . kajian mengenai kesesuaian penggunaan rekabentuk Modul pengawal ini di kalangan pensyarah dan pelajar PSAS juga telah dilakukan. Antara pengeluar pengawalmikro yang terkenal ialah Motorola .) yang merupakan antara bahasa pengaturcaraan yang paling mudah dipelajari. Perisian Proton IDE Lite ini juga di sertakan sekali bersama pakej perisian simulasi ISIS Profesional™ seperti pada rajah 1 yang mana aturcara program yang dibuat menggunakan perisian Proton IDE Lite® boleh disimulasikan terus secara maya. Menghasilkan aturcara program dengan menggunakan perisian Proton IDE Lite dan LDmicro untuk modul pengawal yang dihasilkan 4. Keupayaannya untuk menyimpan dan menjalankan program yang unik menjadikan ianya sangat cekap dari segi kepelbagaiannya penggunaanya. OBJEKTIF PROJEK Objektif projek ini adalah untuk membangunkan satu rekabentuk modul pengawal yang boleh digunakan di dalam proses pengajaran dan Pembelajaran kursus Pengawalmikro [E4061] dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC) [J4125] bagi pelajar program Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Politeknik Sultan Azlan Shah. manakala perisian Ldmicro menggunakan kaedah Rajah Tangga untuk membangunkan aturcaranya. Perisian ini menggunakan platform bahasa pengaturcaraan tahap tinggi BASIC (Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction Code. Perisian Proton IDE Lite dan Ldmicro merupakan perisian versi pelajar yang boleh dimuat turun secara percuma. Disamping itu. Menulis panduan penggunaan lengkap serta helaian Makmal untuk tujuan pengajaran di makmal. PEMILIHAN PENGAWAL MIKRO Terdapat pelbagai jenis Pengawal mikro yang dikeluarkan oleh pengilang dari seluruh dunia. Rajah 1menunjukkan perisian Proton IDE Lite dan rajah 2 pula perisian LDmicro yang digunakan untuk projek ini. Justeru.BUKU PROSIDING mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut.

1 Pengawal Mikro PIC 16F877 PIC 16F877 merupakan antara produk keluaran daripada syarikat Microchip™. pengukuran data dan lain – lain lagi. mempunyai kualiti yang tinggi dan mudah didapati. Harga pasaran bagi satu perisian adalah sangat mahal untuk dimiliki oleh seorang pelajar. Selain itu PIC 16F877 ini mempunyai sepenuhnya ciri – ciri bagi sebuah pengawal mikro yang moden dan canggih. Rajah 3 menunjukkan ciri fizikal bagi PIC 16F877 dalam pakej 103 . Pemilihan PIC ini sebagai pengawal utama untuk projek ini adalah kerana terdapat banyak perisian pengaturcara yang telah dibangunkan untuk memprogramnya. Harga yang murah. peralatan kawalan bagi mesin. di mana perisian – perisian ini boleh dimuat turun secara percuma. Ianya merupakan penyelesaian yang ideal bagi pelbagai kawalan proses yang berbeza di dalam industri. fungsi applikasi yang luas.BUKU PROSIDING 3.

4.hex” ini akan dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal PIC/PLC menerusi perkakasan pengaturcara yang terbina dalam pada PCB modul ini. Kaedah pembungkusan PIC ini adalah berdasarkan kepada keperluan proses pembuatan. Program tersebut diperlu di tulis dalam bentuk penyataan bahasa pengaturcaraan BASIC serta di simpan dengan sambungan fail “.3 Eksperimen 2 Program BUTTON ini di tulis bertujuan untuk melihat fungsi litar tambahan bagi masukkan digital pada PORTB dan melihat keluarannya pada LED yang disambungkan pada PORTD.bas”.bas ini kepada fail “.4 Eksperimen 3 Penukar isyarat analog ke digital (ADC) merupakan fungsi khas yang ada pada PIC16F877. Program BLINK yang dibangunkan untuk eksperimen ini telah dihasikan. 4.2 Eksperimen 1 Dengan menggunakan Perisian PROTON IDE Lite program pertama yang dibangunkan adalah untuk menguji fungsi output digital bagi 8 LED yang disambungkan pada PORTD modul pengawal ini. Program ini di tulis untuk melihat fungsi litar tambahan LED bagi melihat adakah ianya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan litar yang telah direkabentuk. 4.hex” dengan mengambil contoh “Program. Modul Pengawal ini juga direkabentuk dengan mempunyai keupayaan 104 .bas” sebagai contoh dengan nama fail “Program. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. Seterusnya penghimpun akan menukar Program. Akhir sekali dengan menggunakan perisian MicroCode Loader.1 Perlaksanaan Eksperimen Kaedah perlaksanaan eksperimen bermula dengan menulis program menggunakan perisian PROTON IDE Lite. LED pada PORTD akan menyala apabila PB pada PORTB di tekan dan terpadam apabila dilepaskan.hex”. Pakej PDIP adalah untuk proses yang menggunakan kaedah proses Through Holes technology 4.BUKU PROSIDING pembungkusan PDIP. “Program.

1 LIMITASI PROJEK Limitasi yang terdapat pada Perisian PROTON IDE Lite iatu hanya membenarkan 50 baris sahaja aturcara yang boleh di tulis dan hanya menyokong pengawal mikro PIC 16F877 sahaja menyebabkan keupayaan Modul Pengawal ini adalah terhad dalam menghasilkan lebih banyak aturcara program yang canggih. Menghasilkan satu tambahan litar antaramuka yang boleh digunakan bersama dengan Modul Pengawal ini. iv. Modul ini di dalam proses P&P di politeknik malaysia. Keputusan ujilari yang telah dijalankan juga telah mencapai tahap kefungsian yang diharapkan seterusnya membuktikan pembangunan rekabentuk litar ini telah mencapai objektif projek.5 Eksperimen 4 [LDMicro] Modul Pengawal ini memberikan pilihan kepada pelajar samaada untuk menggunakan kaedah pengaturcaraan menggunakan bahasa pengaturcaraan BASIC atau pun menggunakan Rajah Tangga dalam membagunkan program kawalan mereka. Eksperimen 4 ini adalah untuk menguji fungsi Modul Pengawal ini sebagai PLC dengan menggunakan perisian LDMicro. akhir sekali Objektif Spesifik projek ini telah berjaya dipenuhi.BUKU PROSIDING ADC untuk membaca masukkan isyarat analog dan menukarkanya ke bentuk digital berdasarkan fungsi tersebut. kerana asas PLC adalah Pengawal Mikro itu sendiri. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji fungsi ADC dengan melaras voltan masukkan 0 hingga 5V pada Pin RA0 dan melihat keluaran ADC tersebut pada Paparan LCD.0 KESIMPULAN Rekabentuk dan pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC untuk projek ini telah berjaya hasilkan dengan jayanya. Menghasilkan satu rekabentuk baru yang boleh menyokong perkakasan komunikasi seperti USB dan rangkaian. Membuat penyelidikan berkenaan Kebolehtahanan produk ini. 5. Membuat satu penyelidikan tentang kebolelaksannaan penggunaan 105 . Kefahaman pelajar tentang PLC dan Pengawal Mikro dapat dipertingkatkan lagi dengan menggunakan perisian ini. 5. ii. 4. Program yang dibangunkan dalam bentuk Rajah Tangga iaitu satu piawai antarabangsa yang digunakan oleh semua pengeluar PLC di dunia. 5.2 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Cadangan yang boleh dikemukan untuk penambahbaikan di masa hadapan adalah seperti berikut. i. iii.

(1988).” New York: Nichols Publishing. Arizona. Axelson.. Harper and Row Inc. 4. (1993). 106 . M.. Leadership : Enhancing the Lessons of Experience. J. Microprocessor and Microcomputer Development System. C.. D. R. 8. 7.M. Romiszowski.. Ginnet. 1992. Spectrum Staff.J. PIC16F877 Data book. “Programming MicroController 16F84. (1997).1986. A. Englewood: Prentice-Hall International Editions.1981. 1995. Microprocessor Theory and Applications. NorthQuincy: Byte Books Subsidiary of McGraw-Hill. IEEE Spectrum. United States : Irwin. Microcomputer Structure. Microchip technology incorporated. “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Developement. Curphy. Microprocessor and Interfacing Programming and Hardware. 39-43. 82-85. Talukder.” New Jersey: Prentice Hall. “Modul: Alat Bantu Mengajar (ABM). R.F. H. “Memperkasa Pendidikan Vokasional. L.. Kolb. V. Intel and Motorola. University of Zimbabwe. IEEE Spectrum. Rafiquzzaman. (1984). 3. D‟Angelo. Raha Yacaob (15 Januari 2002).BUKU PROSIDING RUJUKAN 1.” Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Geppert. thesis. Hughes. Educating the Renaissance Engineer. New York: McGraw-Hill International Edition. 1995.” Harian Metro. The Design and Construction of a General-Purpose Microcontroller Trainer. 9. Rafiquzzaman. L. Supyan Hussin (2000). pp. Computer Science series. 1984.. Board Tools Proliferate.“The Selection And Use Of Instructional Media.Sc. 2.A. M.” New York: Mc Graw Hill.. Hall. M. September 1995. 5. pp. November 1990. 6. H.

finite difference method (FDM) was the first computational method used by researchers to solve fluid flow and heat transfer problem by solving Navier-Stokes equation. however. finite volume method (FVM) was developed at Imperial College. they limit their simulation in the range of continuum fluid. Mathematical modeling (partial differential equations) ii. More recently. CFD has been applied to the design of internal combustion engines. due to the frustration on FDM. combustion chambers of gas turbines and furnaces.1 Introduction Computational Fluid Dynamics (CFD) has emerged as a powerful tool for the analysis of system involving fluid flow. FEM and FVM belong to the same family of weighted residual method. evaporation. the FDM. Computational Fluid Dynamics (CFD) provides a qualitative and even quantitative prediction of fluid flows by means of: i.and post processing utilities The core of this CFD is represented by a partial differential equation (PDE) widely known as the incompressible Navier-Stokes equation. Solving this equation is a very challenging task. In 1980s. the aerospace industry has integrated CFD techniques into the design.BUKU PROSIDING CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface Faraziah Hassan Chapter 1 1. condensation. etc. In these methods. Historically. Indeed. Since then the finite volume method is extensively used to solve transport phenomena problems. the trajectories of every 107 . under-bonnet airflows and the in-car environment with CFD. Finite Element Method and Finite Volume Method to solve the Navier-Stokes equation numerically. However. mainly to solve fluid dynamic problems [19]. heat transfer and associated phenomena such as chemical reactions. research and development and manufacturing of aircraft and jet engine. Among them are Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) [15] and Molecular Dynamic (MD) [10] methods. such as Finite Difference Method. There are few numerical methods that simulate the evolution of fluid flow at particle level. motor vehicle manufacturers now routinely predict drag forces. finite element method (FEM) has been introduced in 1950s [16]. Software tools (solver. Numerical methods (discretization and solution techniques) iii. A lot of numerical method was introduced by mathematicians and engineers in CFD. which cannot be effectively used on complex geometry. Furthermore. From 1960s onwards. pre.

the number of molecules that can be considered is still limited. Although LBM approach treats gases and liquids as systems consisting of individual particles. the lattice Boltzmann method (LBM) [18]. Each particle in LGA model (represented by single bit Boolean integer) was replaced by a single particle distribution function represented by a floating-point number. The concept of particle distribution has already well developed in the field of statistical mechanics while discussing the kinetic theory of gases and liquids [17]. the primary goal of this approach is to build a bridge between the mesoscopic and macroscopic dynamics. In other words. because of the longer mean free path of the molecules. LBM inherits some features from it precursor. for distance (mean free path) long compared to their sizes. However. These methods are deterministic. Once the distribution functions are obtained. The LBM has a number of advantages over other conventional computational fluid dynamics approaches. the state of the system can be predicted at any time in the future or the past. The starting point in the lattice Boltzmann scheme is by tracking the evolution of the single-particle distribution function. As a result. The lattice structure and the evolution rule remain the same. The first LBM model was a floating-point version of its LGA counterpart. One important improvement to enhance the computational efficiency has been made for the LBM was that the linearization of collision operator [12]. Even when a gas is being considered where there are fewer molecules and a larger time-step can be used. without collision. the goal is to derive macroscopic equations from mesoscopic dynamics by means of statistic. But remember. The algorithm is simple and can be implemented with a 108 . rather than to solve macroscopic equations. It is not important to know the behavior of each particle. a cup of water contains 1023 number of molecules. the question is do we really need to know the behavior of each molecule or atom? The answer is no. LBM was derived from lattice gas automata (LGA) [14]. once the positions and velocities of each atom are known.BUKU PROSIDING particle together with their position in the system are predicted using the second Newton‟s law. The definition implies the probable number of molecules in a certain volume at a certain time made from a huge number of particles in a system that travel freely. it is important to know the function that can represent the behavior of many particles (mesoscale). in 1988. a mesoscale numerical method based on statistical distribution function has been introduced to replace MD and DSMC methods. it is possible to determine the acceleration of each atom in the system. Consequently. rather than to deal with macroscopic dynamics directly. the LGA method. Historically. The uniform lattice structure was remaining unchanged. From the knowledge of the forces on each atom. the hydrodynamics equations can be derived.

the mathematical foundation of the lattice Boltzmann method (LBM) makes it a suitable tool for multiphase prediction [3][4]. LBM foundation adopts the kinetic theory of gases which considers the evolution of fluid based on the behaviour at molecular level. the LBM can be extended to describe the evolution of binary mixtures. varying from environmental applications to inkjet printing technology.BUKU PROSIDING kernel of just a few hundred lines [13]. substantial efforts are been done to examine the qualification of multiphase models to predict the interaction among phases at molecular level. These efforts resulted in producing numerous multiphase models which are all capable of predicting multiphase fluid flow. in which the common theme is a basic interest in the shape of the droplet after impingement. The algorithm can also be easily modified to allow for the application of other. or extended to allow for more complex boundary conditions [7][8][11][9]. In the same time. since these factors are linked to printing quality [3]. and its spreading rate over the porous surface. interfaces in a system. Accordingly. Multiphase modelling has been a matter of intensive research for the last few decades. which is a function of the area of the wet spot on the surface of the porous medium exposed to the atmosphere. On the other hand. but hardly very many. 1. For both applications. detail discussions at the molecular level on the effect on the multiphase flow have not been enclosed in such robust continuum multiphase models represented in modern CFD fashions. Computationally. it is more difficult to implement these traditional CFD methods in a multiphase flow simulation. In contrast. environmental applications. As mentioned earlier. Thus the LBM is an ideal tool in fluid simulation. LBM resolves the macroscale of multiphase fluid flow indirectly by solving the evolution equation of particle distribution function and models the propagation and collision of particle distribution which are believed to be the fundamental behaviours at molecular level. For instance. From this similarity between these two mechanisms of LBM and multiphase flow. are mainly concerned with the evaporation rate of the liquid droplet. the CFD community is trying to develop multiphase model. it is important to have knowledge of the dynamics of the phenomena occurring inside and outside the porous medium. The difficulties arise from the interface deformation and interaction. For example. as well as the penetration depth [2]. 109 . it is considered that the first is capable of predicting the later. research related to inkjet printing technology is mainly concerned with the droplet radius after impingement. more complex simulation components. such as hazard assessment of accidental release of liquids onto the soil [1]. Front capturing method and front tracking method have been used to capture discontinuity properties at the interface [1][2]. one might be able to track a few. However.2 Background of the problem The study of the impact of liquid droplets on porous surfaces is important for a wide range of situations. Although conceptually simple.

previous attempts were focused on the solution to Navier-Stokes solution and limited to continuum limit. For details analysis of the droplet behavior.5 i. CFD software gives you the power to simulate flows of gases and liquids.6 Rational Recent situation shows that the multiphase fluid flow is involved in the majority of engineering applications. etc. quite complicated and ambiguous. at which more than two phases interact at the same time.1 Computational Fluid Dynamic (CFD) A computational technology that enables you to study the dynamics of things that flow. and the software will output a prediction of the fluid dynamics and related physical phenomena. Therefore.7. In addition. 1. mathematicians and physicist have been trying to formulate and build proper mathematical and physical models that are able to predict the specific spatial and temporal conditions. Engineers. you can build a computational model that represents a system or device that you want to study. moving bodies. iv. CFD is a sophisticated computationally-based design and analysis technique. 1. prior studies were mainly related to the collision of droplet impinging on flat non permeable surface. especially when it deals with sophisticated physical phenomena such as materials coating. v. iii. ink injections. This mission is. ii. a mesoscale numerical scheme which can reproduce the behaviour at particle level is required to correctly predict the multiphase system. Scope Three dimensional analysis Only single droplet on solid surface Porous surface with various values of porosity Numerical investigation with lattice Boltzmann numerical scheme Comparison of results with published results in literature 1. Using CFD.BUKU PROSIDING 1.4 Objective The main objectives of this paper are: To investigate the dynamics of droplet on solid surface using lattice Boltzmann numerical method. Such this fact drastically influences the contemporary engineering research concerns and objectives.7 Definition of Terms 1. Only a few studies have been specifically concerned with the droplet impingement on permeable surface. Then you apply the fluid flow physics and chemistry to this virtual prototype.3 Problem Statement In spite of the importance of the subject. undeniably. heat and mass transfer. 1. 110 .

7.2) represents the change in distribution function per unit time due to collision.1) collision where f t f collision (2.7. 1.2 Multiphase Situation in which more than one fluid is present and all fluids are immiscible. The distribution function can be related to the equilibrium distribution function Taylor‟s series expansion.3 Droplet A small indefinite quantity (especially of a liquid) that was assumed to have kinetic energy prior to its contact with the porous medium. 2001). liquid or gas) but instead to multiple fluids mixed at a macroscopic level and having a mixing scale larger than the molecular scale.4 Porous Surface Materials that consist of a large number of particles or fibres packed closely together. An object does not have to consist of many particles to be porous.BUKU PROSIDING multiphase physics. giving rise to pores through which fluids can flow. f f eq through 2nd Order 111 . 1. The Boltzmann equation without the external force.7.1 Bhatnagar-Gross-Krook Collision Model Earlier. f t c f c f t f t (2. fluid-structure interaction and acoustics through computer modeling. Chapter 2 2. the Boltzmann equation was derived by assuming for a gas consisting of hard-sphere molecules and undergoing binary collisions. 1. The particular interest is in the change in distribution function in time of order f . In between the solid particles or fibres there is open space.the average time between excessive collisions (Succi. chemical reaction. it could simply be composed of a single continuous solid body that has many pores (or holes) in it. for instance.The term phase is used in a much wider sense and does not necessarily refer to thermodynamic phases (solid.

t t t f x. c . t c f x x. c . t t f f f eq (2. t t c x f x. t f x. f x.4) where the small time interval between collisions f t have been replaced by the characteristic time . t t t f x. t t f f f eq (2. t f collision t t f x. t c f x c x. c .BUKU PROSIDING f eq x. Gross and Krook who first introduced it.5) Where equation (2. t t 0 t 2 (2. f x c t.9) 112 .8) Resulting in. c . c .2 The Lattice Boltzmann Equation The Boltzmann equation with BGK collision model can be expressed as: f t c f x f f f eq (2. t t f x. t f eq x . t (2. t f f x. The Maxwell-Boltzmann equilibrium distribution function is defined as. 2 f eq 1 2 RT D/2 c u exp 2 RT (2.6) The BGK lattice Boltzmann equation can be derived by further discretization using an Euler time step in conjunction with an upwind spatial discretization and setting the grid spacing divided by the time step equal to the velocity. t t x f x. t t f f f eq (2.3) is well-known as the BGK Boltzmann equation. 2. This model is frequently called BGK collision model after Bhatnagar.7) f x. c .3) f collision t f eq x.

in order to satisfy the conservation of mass and momentum. there is a steady fluid motion towards the deeper layers of the substrate. and the cylindrical geometry of the problem. This is probably related to two factors: viscous effects. and flow velocity. The mechanism driving this flow is mainly related to the pressure difference between the impact region outside the substrate and the capillary pressure acting in the fluid interface inside the substrate.11) cf c f eq u or 2. which results in a reduction of velocity as radius increases. Although the velocities inside the substrate are very small.3 Outline Physical Mechanism The time evolution of the shape of the impinging droplet and the velocity field obtained by numerical simulation. The rapid deceleration creates a pressure increase in the impact region. which can be observed.10) (2. caused by the drag of the porous substrate. At the same time as the lateral spreading occurs. There is a rapid deceleration of the droplet in the impact region. due to the radial momentum.BUKU PROSIDING This equation has a simple physical interpretation in which the collision term is evaluated locally and there is only one streaming step operation per lattice velocity. mainly due to the initial axial momentum of the droplet. This stream and collide particle interpretation is a result of the fully Langrangian character of the equation for which the lattice spacing is the distance traveled by the particles during a time step. In spite of the resistance imposed by the substrate. The droplet gradually spreads laterally. values of non-dimensional velocity can be found inside the substrate in the early stages of the impact. liquid is penetrating the porous substrate. 113 . u can be evaluated as the moment to the distribution function as follow f f eq or fd c f eq d c c fd c c f eq d c u (2. due to the drag of the solid particles. The macroscopic variables such as the density. However. after a brief period the radial velocities start to decrease. where the vector field represents fluid velocities (U) outside the substrate and the macroscopic averaged velocities (Up) inside the substrate.

As can be seen both values tend to increase as porosity is reduced. Although the liquid inside the substrate tends to occupy a larger volume. Fig. Figure 2. the LBM has never been tried to predict the behaviour of droplet on porous surface. This reduction causes an increase in the droplet spreading outside the substrate for the case with smaller porosity.1: Variation of the final penetration depth H ( ) and spread ratio R (▲ ) as a function of . there is a slight reduction in the amount of liquid absorbed in the initial stages of the impact. the main distinction in the results obtained is the volume of the substrate occupied by liquid. As the droplet spreads laterally outside the substrate. 2.5 Unanswered question / untried method To the best of author‟s knowledge.1 presents the variation of R and H with the porosity value.BUKU PROSIDING 2. This trend of increase in the volume occupied by the droplet inside the substrate was displayed throughout the range of porosity tested. This behavior changes considerably the shape of droplet inside the substrate in relation to the configuration with larger porosity.2. capillary pressure continues to draw it to the interior of the substrate.4 Porosity of the Substrate In spite of the differences in the shapes obtained for each configuration. 114 .

BUKU PROSIDING Chapter 3 3.3 Subject or Data Sources i) Review the characteristics of existing two-phase LBM.2 Operational Framework 3. 115 .1 Research Design & Procedure Three different external forces will be added to the evolution equation of lattice Boltzmann to account for long-range interaction. the fourth force term is used to account for porosity effects while neglecting the compression work done by the pressure and the viscous heat dissipation. In addition. iii) Simulation of droplet on an inclined plate with gravity force will be carried out. The porosity effects include non-linear drag due to the solid matrix and viscous stresses by the solid boundary. surface tension and gravitational forces. 3. ii) Simulation test cases of droplet on a horizontal plate and validation of results will be carried out.

the liquid that has penetrated occupies a larger overall volume of substrate. 116 .1 Expected Finding The initial axial momentum of the droplet causes some fluid to penetrate the substrate and as the space available for the fluid is smaller in the condition with smaller porosity.BUKU PROSIDING Chapter 4 4.

O. (2007).1088/0305-4470/23/1/001. A. (2007). [11] Bernsdorf. C. and S. and T. [7] Abe.S. 67. Doctoral of Philosophy. J. Phys. Phys.D. Three dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity. J. 90–94. 1307–1317.1996. DOI: 10. Initial stages of inkjet drop impaction. Griffiths.D. Environ.M. Poulikakos. E. [9] Azwadi. TAPPI J. J. Vol.Three-dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity. 2588– 2599. C. D. (1993). R. C. B. Phys.131: 241246. spreading. and wetting on paper. Intl J. Miyatake. and T. Comm. Griffiths. 33 3531– 3549. Z. Japan.F.1016/S0010-4655(00)00111-9. J.1743956. Roberts. [3] J.F. Derivation of the lattice Boltzmann method by means of the discrete ordinate method for the Boltzmann equation. I. Roberts. B.129: 247-255.BUKU PROSIDING References [1] I. Wainwright. 23: L1-L5. Environ. Droplet evaporation from porous surfaces.21. (1990). Brenner and F. S. Phys. Tanahashi. No. Comp. Phys. Chem. model validation from field and wind tunnel experiments for sand and concrete. Megaridis. Zhao.1006/jcph. (2000).5595. 117 . A model for the evaporation of droplets from sand.1063/1. Phys.. R. [6] Nor Azwadi. Fukai. Oliver.1 pp 87-96. (2007).1142/S0217979207035911 [10] Alder. [5] Nor Azwadi Che Sidek. Mod. Modelling of the deformation of a liquid droplet impinging upon a flat surface. International Journal of Modern Physics B. (1999). Two-dimensional turbulence with the lattice Boltzmann Equation. and Tanahashi. [4] J.DOI: 10. 21: 87-96. (1995). doi:10.. [2] R. J. Comp. DOI:10. 29. Atmos.27: 1207-1208.. (1998).F. G. Phase transition for a hard sphere system. Keio University. Fluids A 5. [8] Benzi. T. Numerical analysis of the pressure drop in porous media flow with the lattice Boltzmann (BGK) automata. Durst. Succi. DOI: 10. (1984). (1957). Atmos. The development of simplified thermal lattice Boltzmann models for the simulation of thermal fluid flow problem.

Phys. DOI: 10.1007/BF02179986. 9: 1518-1519. Phys. B. of Fluid. B. Parametric study of liquid droplets impinging on porous surfaces. and B. [18] McNamara. E. and F. (1963).BUKU PROSIDING [12] Bhatnagar. Stabilization of thermal lattice Boltzmann models. Hasslacher and Y. (2008).525. Mod. B. G. ISBN: 0891165223. Phys. Simplified thermal lattice Boltzmann in incompressible limit. P.1103/PhysRevLett. A. Rev. [17] Harris. and T. Intl J. Simplified finite difference thermal lattice Boltzmann method.1142/S0217979206034789.56. Numerical heat transfer and fluid flow. 56: 1505-1509. DOI: 10. [20] Neyval C.. Pomea. small amplitude process in charged and neutral one component system. J. Rinehart and Winston. Richard F. S. S. Mod. Phys. Modelling 32 (2008) 341-361. Griffiths and Jane Meri Santos. George. ISBN: 0486438317. C. Prentice Hall. 22: 3865-3876. Krook. DOI: 10. (1971).. Stat. Gross and M. Intl J. DOI: 10. (1995). and T. S. U. (1986).org/link/PFLDAS/v6/i10/p1518/s1. C. Lett.511. Phys. Tanahashi. P. 20: 2437-2449. Phys. Hemisphere. A model for collision process in gasses 1. Reis Jr. Rev. [21] Azwadi.94: 511.. (2006). Tanahashi. ISBN: 0130329460. [19] Patankar. [16] Gilbert.1142/S0217979208048619.1505. DOI: 10. (2008). http://link. L. Applied Math. (1980). V. An analysis of the finite element method. [14] Frish. (1954). S. [15] Bird. Alder. An introduction to the theory of Boltzmann equation. Intl J.. G. 81:395-408. [13] Azwadi.aip. Approach to translational equilibrium in a rigid sphere gas. (1973).. New York: Holt.94.1103/PhysRev. Lattice gas automata for the Navier-Stokes equation. 118 . S.

an experimental investigation was carried out to study the crashworthiness parameter and behavior of pultruded fiber E-glass/polyester composite tubes. High initial cost and most unique properties are the major consideration preventing more widespread use of composites materials.edu. particularly in vehicle and transportation in an effort to reduce the impact for the case of collision. In this research. automotive and aerospace applications. Km. the crash box not only experienced axially but in both axial and oblique crash. 5˚. 71050 Si Rusa. The result showed that increasing the angle of loading will decrease the energy absorption of the structures. Tel: +606 6622000 Fax: +606 6622026 E-mail: atiq@polipd. Composite tubes square cross-section. Pultruded tubes with 9 mm thick wall absorb more energy compare to 6 mm thick walls. Pultruded goods have many potential applications depending on certain design criteria. Quasi-static loadings were applied axially and obliquely on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. Oblique loads. Akbar Othman2 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. aluminum. Two different pultruded wall thicknesses of 6 mm and 9 mm tubes were used and four load angles of 0˚. Load-displacement curves and collapse mode of each sample were discussed. Several properties such as non-conductivity.my ABSTRACT The capable of structures to absorb large amount energy are great interest. strength. corrosion resistance and low coefficients of thermal expansion have already made composite materials attractive design options for many structural. FRP. marine.BUKU PROSIDING Quasi-static Energy absorption of pultruded composite tubes E-Glass/Polyester under oblique loading Abdullah Atiq Arifin1. Advancement in manufacturing method makes composite an attractive alternative. Negeri Sembilan. and wood increases. All specimens were chamfer 45˚ on top end as purpose to work as a collapse trigger mechanism. Politeknik Port Dickson. Jln Pantai. Keywords: Energy Absorption. During the actual collision. 14. stiffness. Pultruded composite have been used in an 119 . 10˚ and 15˚ were selected to study their effect on crushing behaviors and collapse modes. Collapse mode. Pultrusion is a manufacturing method whereby wetted out fibers is drawn through a heated curing die to produce high performance constant cross-section composites at low cost. light weight. New applications are considering composite materials as design solutions as the cost of traditional materials such as steel. 1.0 INTRODUCTION The use of composite materials is becoming increasingly widespread.

The 450 was selected for each specimen. E = ∫ P. commercial products. An others study on oblique reported by Al-Emran (2008) and Reyes (2004) on energy absorption for foam-filled extrusion under quasi-static oblique loading. The objective in this study was to determine the effect of different wallthickness on Pultruded composite square tubes when subjected to crushing load with constant cross-section geometries in term of length. width. aerospace structure. It is therefore important to understand what happens to the crash box when subjected to oblique impact. The crash boxes will be subjected to both axial forces and moment in an oblique crash. but rather a combination of two modes. (2002) stated that if the crash box experiences global bending instead of axial crushing. Triggering mechanism was used as crash initiator to facilitate progressive crushing onto tube structures. and height of tubing. Reyes et al. 1.ds --------------------------- (1) Where E is the total energy absorpted while crushing of pultruded tube specimen. Reyes et al (2002) has studied on square aluminum columns in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading and investigated experimentally for three different load angles. The variable load angle was applied on tube structures intend to investigate and identify the behavior of composite tube during progressive collapse. Very few studies on the effect of processing conditions on the energy absorption of pultruded composite and there are no comprehensive quasi-static analysis for pultruded composites on oblique loading has been found in literature but we can found many on metallic materials. biomedical and construction applications During an actual crash event the energy absorber will seldom be subjected to either pure axial or bending collapse. the energy absorption will be lower and both moment and axial forces will be transferred to the rest of the structure. In one of the few investigations only reported on quasi-static loading applied axially on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses.1 Energy absorption parameters The values of the energy absorption capability were calculated from the force-displacement curves by smoothing out the force serrations to obtain mean forces of the load during each stage of crushing processes. P is the crush load and Sb if length of the crushed portion of the 120 . The total work done during the axial crushing of the pultruded composites is equal to the area under force-displacement curves and is evaluating in equation (1) Energy absorption. The square columns were clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying a force with different angles to the centerline of the column.BUKU PROSIDING automotive components.

one cannot be convinces that they are crashworthy structures. Hosseinzadeh (2005) reported although materials show good energy absorption after quasi-static testing. Specific energy absorption Es is given by E Es = ------------------------(3) m Where m is the mass of the pultruded tube The research concentration has been primarily on the ability of thin walled circular and square to absorb energy in a stable crushing mode.3 Oblique loading The structures of the vehicle during the crushing processes or accidents are not only experienced directly or axially collisions but sometime these structures are crushed off-axially.2 Compression test Quasi-static testing can be defined as test carried out on the specimen at a constant speed which might range between 1. Other research on oblique condition was studied by Al-Emran (2008) for foam-filled steel extrusion under quasi-static oblique loading. Progressive crushing mode with better characteristics properties is given by E = ∫ P.5×10-3 m/s to 0.ds = Pm(Sb – Si) -------------------------(2) Where Pm is the mean crush load and Si is the initial length of the crushed portion of the specimen as shown in figure 2. Mertens (2003) and Mamalis (1997) notes they have similar collapse characteristics to metal tubes because of the ability of the polymer to buckle. The test specimens are compressed between parallel flat platens. Research on oblique condition was studied by Reyes et al (2002) done on square aluminum column in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading experimentally for three different load angles. The square column was clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying force with different angle to the centerline of the column.9. Although pultruded composites exhibit brittle failure in tensile failure modes. 1. Few studies were recorded on oblique condition and no studies for oblique on pultruded composite have been record.BUKU PROSIDING specimen. 121 . This is because the energy absorption capability of crashworthy structures is highly dependent on the speed at which they are crushed. Quasi-static test are easy to control and the equipment required is not very expensive compared to other forms of testing.1 m/s. 1. Figure 2.0(a) and (b) show the illustration experimental set-up for oblique loading compression force by Al-Emran and Reyes et al.

Two value of the wall thickness were used with average value h1 = 6 mm and h2 = 9 mm. The length(L). Yet there are no well established test methods for the accurate measurement of this property for pultruded composite materials. pultruded E-Glass/Polyester geometry square cross-section with two different thicknesses is experimentally evaluating the compressive strength to get the behavior and performance of material and their capability in absorbs energy.BUKU PROSIDING 2. 2004). composite tube cross-section square was fabricated using E-glass fibers reinforced polyester resin with 55% fiber matt volume. 8 specimens were used. The materials was manufactured by pultrusion process and carried on at Intralink Techno Sdn. (2002. width(W) and breadth(B) of the test specimens were constant. In this study. The fixture for determination quasi-static compressive under oblique loading is a modified version of the one developed by Al-Emran (2008) and Reyes et al. New approach test method used for the oblique loading compressive test will be discusses based on previous literature.1 Test Specimens preparation For the purpose of this investigation. and the composite was cut to desired length. This process draws fiber mats through a resin bath to wet the fiber. the profile passes through a tunnel oven to accelerate curing. 120 mm length and 75 mm× 75 mm respectively. Finally. The fixture for the all specimen‟s angle conditions developed during this investigation. 2.0 METHODOLOGY Compression strength of pultruded composite materials is one of the more difficult to measure properties. Bhd. located at Semenyih. For this study. then through a hot die to form the desired final shape. Selangor. 122 .

10˚ and 15˚was built.2 Specimen triggering as a crush initiator purpose Chamfering angles were introduced in the front ends to create a crush initiator. therefore are simple and easy to control. One end the tubes was chamfered at 45˚. 2. This angle was machined using dry grinding machine in order to have identical angles. Low feeding rate was used during machining to reduce any residual stress and cracking. By selecting appropriate crushing speeds. The jig was purpose-built for testing FRP square tube subjected to oblique under quasi-static loading. Hence. they have been used by many researchers to study energy absorption properties of composite components. jigs with difference angle of 5˚.BUKU PROSIDING 2. In this experiment. the test jigs used in experiments was shown in figure 4(a-c).4 Quasi-static compression test Quasi-static crush tests are carried out at a constant speed.3 Jig Fabrication In order to make oblique condition. It consists of clamp element and supporting structure with desired angle. 123 . 2. quasi-static tests may provide important information regarding the failure mechanisms and energy absorption capability of composite structures in crushing conditions. The purpose of this chamfering is to work as a collapse trigger mechanism that initiates stable progressive crushing and avoid catastrophic failure.

0 mm/min. θ3= 10˚. one moving and one static. The clamp support was used to ensure that the specimens is perfectly aligned and that end the splitting. Every 20 mm displacement of crosshead.BUKU PROSIDING 2. Then. where S stand for static test. 124 . The load angles were θ1= 0˚. The test specimens were clamped at the lower end and free at the top before applying load as shown in figure 7. The following identification system was adopted : sθ-h-n. This test was interrupt after the maximum load was reached. First. Peak force and mean crush load were the response parameters. the same tests will be carried out in oblique condition of 5˚. The specimen and flat platen were properly aligned to prevent bending moments occurs during crushing process. For each specimen. the composite axially crushed between two parallel steel flat platens. All tests were conducted under a displacement-controlled mode with cross head speed of 5. in quasi-static compression mode based in figure 5. Then. This testing process is repeated to FRP composites tube with thickness of 9 mm. θ is the load angle.5 Experimental Set-up The mechanical tests were carried out using a GOTECH 100 kN universal testing machine. h the thickness and n the number of specimen as shown in figure 6. Giving 8 tests with repetitions on each combination of wall-thickness and load angle. Table 2. θ2= 5˚. the compression test will carried out in square tube on axial load for thickness 6 mm.0 show the test specimen‟s geometry and support conditions.and θ4= 15˚. modes of crush were recorded and analyzed. A reasonable displacement to compare mean crush force was chosen as dmax=80mm. mode of crushing pultruded were recorded. 10˚ and 15˚respectively.

1 Effect of force-displacement curve for pultruded with wall thickness 6 mm. Lastly. Although a compressive analysis of the crushing modes and mechanisms is the objective of research. Each of these figures consists of three diagrams. 10˚ and 15˚). Large force reduction occurred during the collapse showed that energy absorption performance decreased. Thus. corresponding to the two different wall thicknesses and four angle (0˚. load quickly rises to a peak value and then drops off significantly and stays relatively constant.BUKU PROSIDING 3. Table 2 listed show the result of the experiment.0 RESULTS AND DISSCUSSION The set of load-displacement curves obtain by 8 quasi-static under axial and oblique load compression tests are presented in eight figures. In this observation. load-displacement curve and mode of failure. Second. test specimens before and after the crushing tests each 20 mm are presented. energy absorption capacity for all specimens. First. The force-displacement responses of 6 mm thick composite chamfered with different angles are presented in figure 8. All specimens were progressively crushed from constant chamfered end. average load fluctuation almost constant after first initial load up to final crushed deformation. 5˚. Higher peak load is sustained for the tube crushed with smaller angle. mean load all test specimens. As the crushing begins. 125 . observation of the crushed specimens provides an indication of the predominant failure mode. 3.

Furthermore. This observation supporting the hypothesis from previous study literature made by Al-Emran and Hafizun (2007) 3. 126 . The progressive end crushing of the pultruded tube was initiated with crack formation at the corners of the square tube due to local stress concentration. the initial peak load should not be much greater than the mean crush force because large peak force required initiating crushing and the goal in energy management is to absorb all the energy without imparting large forces to the people and transporter.2 Mode of failure for pultruded thickness 6 mm From the test specimen observation. The crack formation at the tube corners is followed by an immediate drop of the compressive load and its propagation parallel to the tube axis.BUKU PROSIDING For crashworthiness applications. specimens 1-4 show this characteristic same to mode I characteristic. subject to compressive load each of these parts is split into two continuous frond that spread outwards and inwards of the tube.

This behaviour created smooth force fluctuations. Tube-wall local buckling is initiated after a critical compressive peak load. 5˚ and10˚ are almost similar in term of collapse mode as shown in figure 10. Smooth post crushing regions are observed with fluctuations.2 Mode of failure for pultruded thickness 9 mm From observation. The load then recovers to reach a steady state crushing process. Fmax depend mainly on geometry of the test tube and the angle of oblique load. As the tubes are loaded. 3. in the post-buckling region of specimens that collapsed according to mode II the average compressive load for the tube crushing is much lower than the peak load. 5˚ and10˚ show similar characteristic with mode I.3 Effect of load-displacement for pultruded tube with wall thickness 9 mm The force-displacement response of the tube load angle with 0˚.BUKU PROSIDING 3. This characteristic has caused large reduction or sudden drop. After reaching peak load. initial peak force drop significantly due specimens subjected to load angle 15˚. However for load angle 15˚ show same characteristic with mode II which brittle collapse characterized by unstable local tube wall buckling. pultruded thickness with 9 mm load angle of 0˚. The size of critical buckling load. small drop of peak load is observed. Consequently. Fmax marking the end of the elastic loading phase and followed by a significant drop of load required to continue the tube axial compression. localized buckling occurred at the tube sides. For the force-displacement curves of collapse mode with load angle 15˚. This load angle created post buckling where the specimen moves laterally and shortens under a load it can no longer support. 127 .

(2005). Mamalis in his investigation reported the main failure mechanism that contributes to energy dissipation in the case of unstable brittle collapse mode II are the following: i. Buckling of the pultruded tube wall ii.BUKU PROSIDING This observation support the hypothesis provide by Mamalis et al. Fracture. 128 . iii. crack propagation and splitting of the tube wall transversely to the tube longitudinal axis. Sliding of the fractured tube walls against the steel crosshead under frictional resistance.

The curves show the same trend when compared to different load angle. The effect of the load angle clearly can seen from the mean load-deflection and energy absorption-deflection curves. and this may be due to the associated decrease in the initial peak load. Furthermore. increasing the load angle when progressive collapse dominates causes the lobes formed to be pushed laterally away from the sides of the tube. Generally. thus reducing their amount of axial compression and hence energy absorption. 129 . For 6 mm thick subjected to axial loading it is observed that the fracture behavior of the composite appear to affect the stability of the wall as well as magnitude of peak loads and the energy absorption during the crushing processes. chamfering is used to initiate the crushing process and prevent buckling failure mechanism that is minimized the energy absorption performance as the deformation progresses in significantly on load angle and wall thickness. This is because the area of stress concentration is the main factor in differentiating the energy absorption values. It is clear from Figure 13 and that as the loading goes from axial to oblique.BUKU PROSIDING Typical force-displacement curves of pultruded are recorded that composite thickness has played an important role in modifying the curve and preventing sudden drop of peak forces as shown in figure 13. The load-displacement rise quickly to a high peak then followed by progressive fracture collapse and crushing. Crack propagation instabilities are observed especially at wall corners. as shown in Figure 13 The mean load and energy absorption up to a given deflection decrease as the load angle increases.

the higher mean crush stress of pultruded wall thickness 9 mm resulted in higher specific energy absorption.BUKU PROSIDING The wall thickness has a significant effect on the energy absorption response of straight tubes under axial and oblique loads. respectively leading to a high and low peak and mean forces. which contribute to the formation of splitting cracks and lead to unstable collapse with low energy absorption. the baseline dimensions were adopted at two values of wall thickness: 6 and 9 mm. The results for the both thickness square tubes are shown in figure 14 above. it is observed that pultruded with wall thickness 9 mm displayed higher energy absorption and progressive crush occurred at a higher stress level. The dominant failure mechanisms for 6 mm and 9 mm composite wall thicknesses are buckling and progressive collapse modes. Further. for both mean crush stress and energy absorption. pultruded tubes with higher thickness have been reported in the literature as more effective to absorb energy. To examine the effect of wall thickness under oblique loading. When specimen applied with oblique angle load. the properties of pultruded tube were reduced to approximately angle increase. Comparing the mean crush stress and the energy absorption capacity between two thicknesses when processed under oblique condition. 3. This difference. was more significant in specimens processed under oblique angle. Similar trends were displayed for the each for axial and oblique subjected to square pultruded tubes. Composite tube with 6 mm thick wall 130 . Thus. The lower energy absorption of pultruded wall thickness 9 mm and 6 mm has been related to stress concentration at the corners. increasing the wall thickness has significant effect on the critical load angle range for both wall thicknesses.4 Effect of Peak Force and Mean Force The peak and mean force for quasi-static compression under oblique load are shown in figure 15 and 16. In this case.

these energies decreased gradually when the pultruded tubes are compressed obliquely. the effect of oblique angles are significantly affected the performance of energy absorptions.BUKU PROSIDING exhibited more consistent behavior of both peak and mean force values. The conclusions of the works are summarized as follow: 131 . Similar trend is also observed for 9 mm thick wall. According to the collapse mechanism observations. the energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. All test specimens were chamfered on top end with angle 45˚ each as a triggering mechanism. quasi-static experimental on the crashworthiness behaviors of pultruded E-glass/polyester composites tube has been carried out under axial and oblique compressive loading. the numbers of plastic folds increase as the thickness of extruded tubes increases. From this study it can conclude that increasing load angle tend to decrease peak load and mean crushing force. Generally. Square cross section tubes with two thicknesses of 6 mm and 9 mm were used. 4. These results support the hypothesis from previous study that load angles played an important role to vary the crashworthiness parameter. Its show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy. However. 3. the energy absorption capabilities of pultruded structures for both axially and obliquely compressed loadings are also increased significantly.0 CONCLUSIONS In this research. 6 mm thick wall tube with load angle 15˚ show slightly lower peak and mean forces. for axially and obliquely compressed pultruded. When the wall thickness increased.5 Effect of oblique angle on the energy absorption performance Obviously.

2008. 24 :15-31 Alghamdi. Mode of collapse and energy absorption characteristics of constrained frusta under axial impact loading. El-Hajjar. 16th ASCE Engineering Mechanics Conference. 3.H. Specimens with higher thickness displayed higher mean crush stress in the progressive crushing. 2001. 8. these energies decreased when the pultruded tubes are compressed obliquely. This is because the higher thickness gives larger stress concentration during crushing. 1994. Advance Fiber Products.afpfiberglass. [11 July 2009]. Crushing Behavior Of Pultruded Composites.. M. Master‟s thesis. & Zureick A.M. Singace. & Petsios. Pultrusion Process.F. 4. It also found that first initial force for tube with highest load angle is the lowest. Here it can conclude that oblique angle played an important role in determining the energy absorption capability of pultruded tube. H.htm. A.A. Energy Absorption Of Foam-Filled Steel Extrusion Under Quasi-static Oblique Loading. Afizun.about. REFERENCES 1.A. 7. 43: 743-757 Makkapati.com. For the tube loaded obliquely. Compressive Strength of Pultruded Structure Shape. Energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. International Journal Of Engineering and Technology. 2003. July 16-18. However. the first plastic deformation initiated at the contact tip of the tubes and easily propagated down. Fracture Toughness and Crack Growth in Pultruded Composites. 2001.. Composite MaterialsThe Pultrusion Process. Generally. West Virginia University. http://www. El-Sobky. A. 2.com/library/weekly/aa101397. 5. A. 6.A. [18 July 2009].BUKU PROSIDING 1. Thin-Walled Structure. I. Haj-Ali. About. 2. 4. S. Collapsible impact energy absorbers: an overview. Using triggering mechanism like chamfering the edge can achieve progressive crushing in pultruded tubes because its work as a crush initiator for initiate a stable and progressive crushing 3.asp.. http://composite. R. R. 2007. It was found out that the peak load and mean crush decrease when oblique angle increase.com/pultrusionProcess. It is show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy. Mechanical Journal. International Journal Of Mechanical Sciences. 39: 189-213. 5: 11-24 Al-Emran. I. 132 . Al-Emran.

167173 Reyes. A. A. S.P. http://www. & Villena. A. 18.Y.D. 2003. 14.H. Silva. Qiao.B.org .E. J. Experimental Determination of Splitting in Axially Collapsed Thick Walled Fibre Reinforced Composite Frusta. The effect of processing conditions on the energy absorption capability of composite tubes. 11.L. A. M.S. O.D.G. M. 12. Demosthenous. July 3.E. M.BUKU PROSIDING 9. M. Thin-Walled Structures 44 : 692–700 Ramakrishna. 13..S. experimantal. 41: 1645-1675 10. Mamalis.2006. Master‟s thesis. & Papapostolou.G.S.. Journal of Material and Design. Chen. Crashworthiness of aluminum extrusions subjected to oblique loading: experiment and numerical analyses. Aluminum foam-filled extrusions subjected to oblique loading.S. Pultrusions. & Ioannidis.pultrusions.A. How the pultrusion process work. 16.. 2004. ScienceDirect. J. 2005. Crashworthiness of Vehicle: The Impact of NTUA. APSN Joint Workshop. 2002. J. 133 .org/articles/pultrusion_works. Composite Structures.B. K.E.A.. Ioannidis.N. Mamalis. 1997. D. 44: 1965-1984 Reyes. 1997. O. Manolakos.. A. Langseth. Microstructural design of composite materials for crashworthy structural applications. 69: 407-420. 28: 279-296. 2007. Thin-Walled Structures. experimental and numerical study. 3. http://www. Mamalis.. Athens. Che. Mertens. H. Hopperstad.pultrusions. 2006.html [18 July 2009]. Composite Structures. Experimental studies of progressive tearing Failure of pultruded FRP composite tubes in flexure. 17. G. G. University of Wisconsin. Manolakos.O. 15. & Hopperstad. D. A. Demosthenous. & Langset. International Journal of Solids and Structures. D.org/articles/pultrusion_works.G. Melo. International Journal Of Mechanical Sciences.. J. 2006.. On the responseof thin-walled CFRP composite tubular components subjected to static and dynamic axial compressive loading. Crashworthiness assessment of square aluminum extrusions considering the damage evolution.html [18 July 2009]..

Lawatan lapangan industri juga dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik kuliah di bidang pemasaran agar pelajar dapat menghubungkan persekitaran secara realiti (Doris & Hope.1% sahaja ke atas program pemasaran.442**). Tetapi.BUKU PROSIDING Kesan Lawatan Lapangan Industri Terhadap Program Pemasaran di Politeknik Satu tinjaun Mazlina Jamaludin1. peluang kerjaya dengan program pemasaran (r=.530**).pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. Ia sangat penting bagi pelajar. Perak . 1. lawatan industri pelajar pemasaran memberikan impak sebanyak 37. Namun lawatan industri ini perlu digabungkan dengan elemen interaksi pengalaman pembelajaran yang lain secara berstruktur oleh pensyarah modul. 2004). Hasil kajian menunjukkan bahawa semua dimensi mempunyai hubungan signifikan antara pengalaman pembelajaran dengan program pemasaran(r=. Borang kaji selidik tersebut diedarkan kepada semua pelajar semester 5(25orang) dan 6(37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran. 2008). Setelah analisis regrasi dibuat. sejauh manakah pendedahan pelajar terhadap lawatan industri dan penerimaan pelajar dapat membantu pelajar memulakan interaksi dengan pihak industri dan pentadbir firma? Lawatan lapangan industri mendedahkan fikiran pelajar secara lebih konkrit terhadap disiplin kerja di bidang pemasaran yang nyatanya jauh berbeza dalam dunia perniagaan berbanding pengalaman pembelajaran di bilik kuliah (Doris & Hope. Temuduga bersama 20 orang pelajar semester 5 dan 6 telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang pemahaman mereka terhadap kerjaya dalam bidang pemasaran. program pemasaran. Kunci kata: lawatan lapangan industri. Banyak kajian telah dibuat tentang lawatan lapangan industri.0 Pengenalan Lawatan industri merupakan satu pengalaman yang memberi nilai tambah kepada pelajar tentang dunia perniagaan di bidang pemasaran secara lebih jelas berbanding dengan pengalaman pembelajaran di dalam kelas. interaksi pengetahuan dan kemahiran dengan program pemasaran (r=. Dengan adanya pembelajaran di luar bilik kuliah pelajar mendapat kemahiran dan pengalaman yang lebih meluas (Tomkovick. 2 Politeknik Sultan Azlan Shah.465**). Kajian ini membuktikan bahawa lawatan industri yang berbentuk akademik digalakkan dan diteruskan kerana ianya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih terbuka kepada pelajar. interaksi pengetahuan dan kemahiran pemasaran terhadap Program Pemasaran. Karns. & 3 Universiti Pendidikan Sultan Idris Abstrak Lawatan lapangan industri mampu memberikan nilai tambah dari segi hubungan interaksi dengan pihak industri dan mewujudkan jalinan maklumat kepada pelajar tentang dunia pemasaran yang sebenar. (2005) juga melihat lawatan lapangan industri sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan kerana pelajar yang menjalankan aktiviti di dalam dan di luar : 134 . pengalaman pembelajaran. pengalaman pembelajaran. Ruzimas Ayu Razali2 dan Nek Kamal Yeop Yunus Phd3 1. Dimensi kajian adalah dari aspek. 2008). Tujuan kajian ini di buat adalah untuk meninjau hubungan antara lawatan industri dan impak keatas pelajar program pemasaran di Politeknik. Instrument kajian menggunakan soal-selidik kemudiannya telah dibina berdasarkan maklumat temuduga yang telah dijalankan. peluang kerjaya.

Secara tidak langsung pelajar berupaya untuk melihat „role model‟ atau „mentor‟ yang berjaya dalam industri pemasaran. Pelajar-pelajar di bidang pemasaran yang telah menjalankan aktiviti di dalam dan di luar kelas lebih memahami apa itu industri pemasaran berbanding pelajar-pelajar yang hanya belajar secara teori di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas dan mendalam tentang bidang pemasaran. Selain daripada membuat lawatan lapangan industri pelajar politeknik juga telah diwajibkan untuk mengikuti program latihan industri selama enam bulan bagi mengetahui dan mendalami suasana pekerjaan sebenar dalam industri pemasaran. Doren & Corrigan (2008).2 Pernyataan Masalah Mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian dengan pendapatan bersesuaian merupakan matlamat utama semua pelajar setelah tamat belajar di institusi pengajian tinggi dan di politeknik. Masalah yang dihadapi pelajar apabila menamatkan pengajian adalah mereka tidak tahu pekerjaan apa yang bakal dilakukan oleh mereka. 1. Walau bagaimana pun.1 Latar Belakang Kajian Pelajar-pelajar yang sedang menuntut di pusat pengajian tinggi dan pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian dalam bidang pemasaran masih tidak yakin hala tuju profesion pemasaran akan menjadi pilihan kerjaya mereka di masa hadapan. Keadaan ini mampu untuk meyakinkan pelajar tentang keupayaan bidang pemasaran sebagai pemacu industri negara. Mewujudkan lawatan lapangan ke industri dan program amali di dalam program pemasaran merupakan satu kaedah yang mungkin berkesan kepada pelajar untuk memahami dengan lebih luas tentang dunia sebenar pemasaran tetapi faktor ini memerlukan kos kewangan yang tinggi dan program pembelajaran yang tersusun serta komitment pihak industri dalam melibatkan diri dalam program pembelajaran pelajar bagi menjamin keberkesanan program ini. Walaupun wujudnya latihan amali dan pelbagai kursus berkaitan pemasaran tetapi pelajar masih tidak boleh membayangkan sepenuhnya pekerjaan sebagai seorang pemasar. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai pengalaman yang khusus tentang bidang pemasaran yang mereka ambil. masih terdapat ramai pelajar lepasan politeknik yang lambat mendapat pekerjaan kerana tidak berminat. 1. berpendapat lawatan lapangan industri juga menggalakkan pelajar melihat bagaimana pengurus pemasaran bertanggungjawab ke atas aktiviti pemasaran dan juga berupaya bertindak sebagai agen perubahan dan pertumbuhan dalam perniagaan. sukar untuk meyakinkan diri atau pun menganggur walaupun mempunyai kelayakan akademik. Namun. Ini disebabkan kurangnya pendedahan terhadap alam pekerjaan sektor pemasaran yang sebenar.BUKU PROSIDING kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas. latihan industri memberi pengalaman praktikal kepada pelajar tetapi pelajar hanya mendapat pendedahan daripada sesebuah syarikat sahaja. Pelajar takut untuk menerima risiko kerana tidak yakin tentang kemahiran 135 .

Mengenalpasti kesan antara pengalaman pembelajaran. 136 . Bagi pelajar yang ada pengalaman. 4. Mengenal pasti hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Sikap tidak yakin.3 Objektif Kajian 1. Ini kerana mereka telah meluahkan perasaan risau kerana tidak nampak potensi kerjaya. Masalah utama kajian ini dibuat adalah kerana pelajarpelajar yang sedang belajar di Politeknik Sultan Azlan Shah di bidang pemasaran masih belum pasti adakah mereka akan memilih pekerjaan dalam jurusan pemasaran setelah tamat belajar di institusi ini.BUKU PROSIDING dan pengalaman untuk menerima jawatan mahupun tanggungjawab sebagai ahli pemasar. pelajar yang menamatkan pengajian dalam bidang pemasaran yang telah mengikuti lawatan ke industri mempunyai kefahaman yang luas tentang pemasaran daripada kedua-dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penyertaan sebenar dalam syarikat. takut untuk menanggung risiko mereka tidak dapat membayangkan suasana pekerjaan dalam bidang pemasaran dan tidak yakin dengan tawaran tersebut walaupun telah mempelajari teori-teori pemasaran dan konsep-konsep pemasaran semasa pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Menurut Unni (2005) . 3. Bagi pelajar yang risau. Mengenal pasti hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Mereka juga tidak nampak kaitan amalan pekerjaan dengan apa yang telah dipelajari di Politeknik walaupun telah mendapat pendedahan daripada pensyarah. Ini kerana pada kebiasaannya sebagai syarikat kecil yang mengambil pelajar untuk bekerja akan menawarkan gaji yang rendah ataupun gaji dibayar berdasarkan kepada komisyen jualan. ingin makan gaji tetap lebih menjadi pilihan utama walaupun terpaksa bekerja lebih masa tanpa sebarang bayaran tambahan berbanding pekerjaan yang dibayar gaji berdasarkan komisyen kerana risau tidak dapat mencapai sasaran syarikat. 2. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. tawaran ini bukan sesuatu yang sukar tetapi peluang untuk menambah pendapatan yang baik kerana pendapatan dibina berdasarkan keupayaan kemahiran jualan dan pendapatan boleh meningkat dengan mendadak sekali walaupun baru sahaja bekerja. jenis pekerjaan yang bersesuaian dengan pembelajaran mereka. peluang kerjaya. 1. Mengenal pasti hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Risiko ini merupakan satu risiko yang sukar diterima kerana pelajar akan menolak kerana gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan kelulusan akademik.

dalam memilih dan menentukan laluan kerjaya. pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih baik mendalam bidang ini. iaitu dengan menawarkan kursus atau modul lawatan lapangan industri di dalam progam pengajian adalah satu cara yang berkesan untuk membuat pendedahan awal kepada pelajar jurusan perniagaan terhadap profesion pemasaran. peluang kerjaya. Kajian beliau disokong oleh Doren & Corrigan (2008). Dengan itu. Pelajar didedahkan dengan teknik dunia pekerjaan yang sebenar tentang sesuatu industri. fungsi-fungsi dalam jabatan pemasaran dan cabaran yang wujud dalam sesuatu jawatan sangat berfaedah kepada pelajar. 2. Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.5 Hipotesis Kajian Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Pelajar berpeluang untuk belajar secara aktif daripada peniaga dan berupaya meningkatkan interaksi secara profesional. 3. peluang kerjaya. 2. Adakah terdapat hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat kesan antara pengalaman pembelajaran. Selain itu. 137 . Peluang untuk melawat sesebuah syarikat dan belajar secara terus tentang persekitaran sesuatu organisasi. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.BUKU PROSIDING 1. Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran. 4. Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.4 Persoalan Kajian 1. 2004). dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? 1. Ia sangat penting kerana pelajar dapat melihat aktiviti pemasaran dalam situasi yang sebenar di luar daripada konteks di dalam kelas (Tomkovick.0 Kajian Literatur Definisi Lawatan Lapangan Industri Lawatan lapangan industri adalah merupakan satu aktiviti yang dijalankan untuk mengetahui dan mendedahkan pengetahuan pelajar terhadap satu bidang pekerjaan. lawatan lapangan ini berjaya menarik minat dan menanam pelajar dalam pengkhususan pemasaran terutamanya agar lebih teguh dan yakin.

Kajian kedua telah dijalankan keatas pelajar sarjana muda bagi kursus Prinsip Pemasaran yang melibatkan lawatan lapagan industri di Sekolah Pengurusan dan Perniagaan Sellinger.BUKU PROSIDING Model Teori Rajah 1: Model Teori Lawatan Lapangan Industri. Lawatan lapangan telah diintegrasikan sebagai daripada aktiviti pembelajaran dalam Program Pemasaran yang telah dibuat secara berstruktur. Pelajar juga didapati lebih berkaliba dalam memimpin aktiviti kemahiran fizikal di dalam kelas dan diluar kelas.1 Pengalaman Pembelajaran Penyelidikan yang lalu lebih menumpukan kepada bagaimana meningkatkan penyampaian dan perlaksanaan teknologi pengarahan daripada menentukan kandungan dalam sesuatu subjek pemasaran. Pengalaman ini memberi pemahaman tentang sesuatu isi pembelajaran dan pengalaman tersebut diperlukan bagi memudahkan pelajar membuat keputusan dan membina pembentukan kerjaya dimasa hadapan. Implikasinya ialah. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa pelajar lebih memahami peranan mereka sebagai seorang pemasar setelah tamat menjalankan lawatan kedua. Pelajar lebih yakin untuk berinteraksi bersama profesional. Doris Van Doren and Hope Bober Corrigan (2008) Pembangunan profesional Jaringan kemahiran Kemahiran dan orientasi fizikal Lawatan lapangan Industri Model teori ini dijalankan keatas pelajar sarjana MBA bagi subjek Pemasaran Peruncitan dan Pengurusan Salura Agihan di Kolej Loyola. Jaju and Kwak (2000). Maryland. mendapati pelajar pemasaran lebih menyukai pengalaman yang konkrit dan eksperimen yang aktif dalam pembelajaran mereka. 2. Ini menunjukkan bahawa kefahaman terhadap kepercayaan dan jangkaan pembelajaran berdasarkan kepada pengalaman masa lalu pelajar itu memberikan impak terhadap pembelajaran di institusi pengajian. membina jaringan perhubungan dengan komuniti dan dapat aktif menyumbangkan kepada aktiviti pembelajaran di dalam kelas. 138 . pelajar bergantung kepada pengalaman masa lalu untuk dikaitkan dengan konsep dan rangka kerja dalam kelas. Terdapat penilaian yang terhad untuk persepsi dan kepercayaan tentang pemasaran yang boleh mempengaruhi keberkesanan prinsip pembelajaran pemasaran.

Peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor penting dalam memilih pengkhususan bagi pelajar-pelajar ini (Cebula & Lopes 1982.2 Peluang Kerjaya LaBarbera and Simonoff (1999) mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat.BUKU PROSIDING Pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada kursus-kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri dengan cara membangunkan dan melihat kemahiran baru hasil daripada pemerhatian dan pengalaman yang dikongsi oleh pengusaha syarikat yang dilawati. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tertinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain termasuk kerja kursus.A. & Leigh. (R. Keupayaan pelajar untuk memindahkan pengetahuan interpersonal dan intrapersonal pemasaran di tempat kerja akan meningkat melalui pengalaman lawatan industri (Ramocki. Selain itu. & Lee. Mereka dapat menghubungkan kemahiran seseorang yang mereka lihat semasa lawatan industri pada diri mereka. Carroll. Kebanyakan pelajar bijak dalam jurusan perniagaan memilih pengkhususan yang memberi imej yang baik dan mempunyai laluan kerjaya yang professional. Ingram. Bush. Swanson & Tokar 1991. Berinteraksi dengan kakitangan syarikat. Newel. Swenson et al. (Karns. Namun. pelajar turut dapat membangunkan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan kemahiran bekerja melalui hubungan secara perseorangan dengan kakitangan syarikat (Laverie. Kebanyakan pelajar perniagaan membuat keputusan memilih pengkhususan pendidikan di institusi pendidikan tinggi sebelum menjadi penuntut tahun dua kolej. bertanyakan soalan dan mengendalikan perbualan perniagaan adalah kemahiran kemahiran yang tidak ada pada kebanyakkan pelajar. pelajar jurusan perniagaan selalunya lebih meminati bidang yang aktif dan kukuh seperti kewangan dan perakaunan (Nulty & 139 . 2007). LaForge. 2000). 2005). & Bush 1995. lawatan ke syarikat memainkan peranan yang sama dengan bekerja apabila pihak syarikat berjaya menjawab persoalan yang diajukan oleh pelajar secara langsung dengan penuh jujur. Titus. Titus & West 1996. Stubbs. Apabila memilih kursus dan pensyarah. Salah satu aspek untuk berjaya dalam bidang pemasaran ialah membina pengalaman melalui interaksi maklumat dalam bidang tersebut hasil daripada lawatan (Lawrence 2006). 1993). kurikulum dan reputasi fakulti (Newell. 2006). (Lincoln. Pelajar melihat lawatan industri sebagai satu pengalaman pembelajaran yang berkesan. Keilor. 2006). Tidak dapat dinafikan. 2005). Pelajar yang mengikuti atau menghadiri program lawatan lapangan industri yang mempunyai hubungan dengan komuniti perniagaan luar dapat memberi persediaan kepada pelajar untuk kerjaya di bidang pemasaran. (Gonzalez. Satu lagi peluang yang lahir daripada lawatan ini ialah para pelajar berupaya mengenalpasti isu-isu etika yang mungkin dihadapi oleh syarikat (Hunt & Laverie. & West 1996). 2004). hanya syarikat yang berminat untuk kongsi pengalaman dan kejayaan sahaja yang boleh memberikan pengalaman yang bermanafaat kepada pelajar. 2004). 2. Semasa lawatan industri pelajar-pelajar dapat memerhati kelakuan kakitangan pemasaran secara langsung (Pal.

2007). Inks. Greenberg. Erffmeyer . 2007). para pelajar berinteraksi dengan kakitangan pemasaran dan melihat bagaimana profesional-profesional menggunakan konsep-konsep pemasaran serta teknologi untuk mencapai matlamat organisasi (Hannaford. Para pelajar juga memerhatikan kemahiran antara perorangan dan kemahiran menganalisis yang perlu ada pada seseorang pengurus untuk mengurus dan mentadbir syarikat. seramai 20 pelajar daripada semester 1 telah 140 . 1993). Pengkhususan pemasaran. adalah pilihan pengkhususan yang terakhir dipilih oleh pelajar dalam kerjaya akademik mereka (Newell.1 Data dan pemboleh ubah kajian Data kajian lawatan lapangan industri ini telah dijalankan antara Februari hingga April 2010. & Nicholls.BUKU PROSIDING Barrett 1996). 2. Li. Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan pemilihan kerjaya mereka. Tugasan penulisan boleh jadi dalam bentuk sebuah jurnal atau buku harian di mana seorang pelajar menulis kembali pengalamannya. Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran yang telah mengikuti lawatan lapangan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran dari dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005). 3. Banyak kajian menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas yang mempunyai kaitan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. Kelas dalam pengkhususan ini lebih aktif.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Pada bulan Februari 2010. Kaedah lawatan lapangan industri ini dianggap sebagai satu aktiviti pembelajaran secara pengalaman dimana akan diikuti dengan tugasan penulisan (Frontczak 1998). Titus. Selain itu. Pelajar berpeluang melihat mengapa sesuatu keputusan di ambil dalam memastikan kejayaan syarikat hasil daripada keupayaan seseorang pengurus.3 Pengetahuan dan Kemahiran Pembelajaran Menurut Seidman & Brown (2006). dan mempunyai tugasan dengan jawapan yang jelas betul atau salah berbanding kelas pemasaran yang lebih banyak membuat perbincangan secara abstrak tentang teori-teori pemasaran dan aplikasi secara ilustrasi. Pelajar kagum dengan dunia perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus teori (Duke 2000). (Hutt & Speh. & Mayo. & West 1996). 2007). Semasa lawatan industri. 2005). Jelas membuktikan bahawa dengan menyertai lawatan industri pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Bobbitt. interaksi dengan syarikat-syarikat tempatan sebagai sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar dengan kaedah belajar daripada sumber luar. & Tomkovick. wujudnya peluang untuk para pelajar mengambil bahagian dalam program sehari bersama syarikat yang mengalu-alukan kehadiran pelajar kolej melakukan lawatan industri (Seitz. Pelajar-pelajar dapat melihat kemahiran-kemahiran yang perlu ada sebelum mereka masuk melibatkan diri dalam sebuah perniagaan yang profesional (New Graduation Skills. 2005. Kemp. 2000). dibandingkan dengan pengkhususan perniagaan yang lain.

peluang kerjaya. bahagian C: interaksi kemahiran dan pengetahuan. Skala 6 mata digunakan dalam soal-selidik ini. Pengalaman pembelajaran Peluang kerjaya Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Pengalaman pembelajaran. Peluang kerjaya dan Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Instrumen yang digunakan dalam kajian ini menggunakan borang soal-selidik yang diadaptasikan daripada beberapa pengkaji (Jadual 1). Dimensi kajian tersebut terdiri daripada pengalaman pembelajaran. Sampel kajian yang telah dipilih adalah semua pelajar semester 5 (25orang) dan pelajar semester 6 (37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran di Politeknik. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar jabatan perdagangan yang telah menjalani lawatan lapangan industri. maka pengkaji telah membentuk empat dimensi untuk dijadikan sebuah kajian tinjauan.BUKU PROSIDING dipilih untuk ditemuduga tentang pengetahuan dan pendirian mereka tentang kerjaya dan sumbangan program pemasaran di PSAS dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di bidang pemasaran. Kerangka kajian: Lawatan lapangan industri didalam program pemasaran. bahagian D adalah pembolehubah bersandar iaitu program pemasaran manakala bahagian E adalah maklumat demografi. Berdasarkan pendapat pelajar hasil temuduga yang telah dijalankan oleh dua orang pensyarah keatas pelajarpelajar ini. bahagian B : peluang kerjaya. Tujuan dimensi ini dikaji adalah untuk mencari impaknya keatas program pemasaran yang merupakan pemboleh ubah bersandar. Program Pemasaran 141 . Rajah 2. interaksi pengetahuan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dan kemahira program pemasaran di Politeknik sebagai pemboleh ubah bersandar. Kajian berbentuk tinjauan telah dipilih untuk kajian ini. Responden seramai 62 orang pelajar telah dipilih kerana Program Diploma Pemasaran mewajibkan semua pelajar mengikuti lawatan lapangan industri sebelum menjalani latihan industri. Kerangka kajian yang disediakan oleh penyelidik adalah sepertimana Rajah 2. Empat dimensi kajian terdiri daripada bahagian A : pengalaman pembelajaran. Sampel pelajar-pelajar ni semuanya telah mengikuti lawatan lapangan industri sekurang-kurangnya satu hari di sekurangkurangnya dua syarikat swasta dan telah ditemani oleh pensyarah penasihat akademik atau pensyarah modul secara tidak berstruktur atau lawatan bebas.

0 Dapatan Kajian 4.. (2004) Adrian C. (2004) Ferrell L. B Bah.932 Ujian sebenar (62 responden) .840 . A Bah. A Bah. Ujian rintis keatas 20 responden menunjukan nilai α=.936.802 .M & Palmer G. Item Item Dimensi Bah. E Dimensi Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Demografi Pengkaji Doris V.P & Williams J. Jadual 2 : Nilai Kesahan Kajian Rintis dan Kajian Sebenar Ujian Rintis (20 responden) .BUKU PROSIDING Jadual 1 : Instrumen Soal-selidik. D Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Nilai Keseluruhan(α) 14 9 22 7 52 4. Melihat kepada persepsi lain setelah dimurnikan kebanyakan responden 142 .871 . C. & Hope B. Seksyen Bah. & Gonzalez G. (2008) Camey J. D Bah.1 Dimensi Pengalaman Pembelajaran Jadual 3 menunjukkan faedah pengalaman pembelajaran yang telah diperolehi oleh pelajar hasil daripada lawatan industri yang telah dibawah oleh pensyarah modul. B Bah.870 . Jadual dibawah berikut menunjukkan tahap kebolehpercayaan soal-selidik mengikut bahagian..06 (sd=. C Bah. Dapatan dari kajian ini mendapati min skor responden secara keseluruhan berada pada tahap 5.932 dan ujian sebenar α =. D.879 .851 .. Nilai keseluruhan bagi setiap pemboleh ubah telah dianalisis menggunakan Cronbach‟s Alpha (α). (1999) Bagi menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang dibentuk ini ujian pilot telah dilakukan. C Bah.D.795 ... keatas 62 responden sepertimana dalam Jadual 2. K.523) bersetuju terhadap dimensi pengalaman pembelajaran.936 Bil.879 .

745). 688). Secara keseluruhannya dimensi 143 .016 1.241 4. Disamping itu.768 .872 1.741 5.839 .823 .070 .523 adalah satu peluang utk belajar kemahiran 5.BUKU PROSIDING menunjukkan pengalaman yang positif terhadap lawatan industri bagi program pemasaran.871 5.717).016 4.892 .180 . Jadual 3 : Min dan Sisihan Piawai Pengalaman Pembelajaran Statistik Deskriptif Dimensi : Pengalaman pembelajaran Mean lebih diaplikasikan drp mendengar kuliah lbh mencabar drpd mendengar kuliah lbh menyeronokkan drp mendengar kuliah lbh boleh diaplikasikan drp menganalisa kes lbh mencabar drp menganalisa kes lbh menyeronokkan drp menganalisa kes menyokong bahan-bahan kursus yg lain A 5. Deviation n=62 1.000 5.23 (sd=.057 Dari segi pengalaman.241 yg beharga lawatan lapangan perlu diterapkan didlm kursus di 5.687 .016 Std.338 masa hadapan Keseluruhan 5.000 penggunaan tlibat dgn aspek teori dan kursus pemasaran pengalaman pembelajaran merupakan pengalaman 5.745 .225 pemasaran dlm bidang perniagaan profesional thp kemampuan kemahiran penulisan yang tinggi tlibat dgn pemasaran aspek komunikasi 4.688) manakala.080 5.225 pemasaran dari sumber lain M beri saya keupayaan utk melihat kemahiran 5.838 4. Lawatan industri juga dianggap sebagai pengalaman yang menyeronokkan daripada mendengar kuliah yang dijalankan di dalam kelas dengan min 5.717 .848 . ia juga di anggap sebagai peluang untuk mempelajari kemahiran pemasaran daripada sumber lain iaitu industri dengan min 5.677 .34(sd=.967 kursus 5.663 .23(sd=. Responden turut mensyorkan pengalaman pembelajaran melalui lawatan industri adalah pengalaman yang berharga iaitu pada min 5. keupayaan untuk melihat kemahiran pemasaran dalam bidang perniagaan profesional telah juga mendapat min 5.24 (sd=.824). responden berpendapat agar lawatan lapangan industri ini diteruskan di dalam program pemasaran di masa hadapan yang berada pada min 5.24 (sd=.

Responden mendapati hasil lawatan industri. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat perkaitan perhubungan diantara setiap pembolehubah-pembolehubah yang digunakan oleh penyelidik. terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran dan kursus pemasaran. Dimana. Kajian beliau disokong oleh Karns. menunjukkan bahawa kursus pemasaran adalah sesuatu yang mencabar dengan min 5.048 (sd=.2 Dimensi Peluang Kerjaya Kajian ini turut melihat dimensi peluang kerjaya (Jadual 4) responden hasil daripada lawatan industri pelajar. Korelasi diantara kursus pemasaran dengan pengalaman pembelajaran adalah hubungan yang sederhana. Hubungan korelasi antara pembolehubah Jadual 8. Secara keseluruhan.937) diikuti dengan item dimana lawatan ini dianggap sebagai bahan yang boleh membantu untuk melanjutkan pengajian ijazah dengan min 5. iaitu r=. Maka. Pelajar yang menjalankan aktiviti dalam dan luar kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas atau mendalam tentang pemasaran. (2005) iaitu pelajar pelajar melihat lawatan lapangan sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan. min dimensi ini adalah 4. Melalui lawatan ke industri pelajar akan mendapat input dan merupakan salah satu cara untuk mendedahkan pelajar kepada dunia pemasaran sebenar.23 (sd=. maka data-data tersebut akan digunakan untuk menilai hipotesis-hipotesis kajian seperti berikut: Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran terhadap lawatan lapangan industri bagi program pemasaran. Seperti yang diketahui umum lawatan lapangan dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik darjah di bidang pemasaran.pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. 2004).BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran dilihat sebagai menyeronokkan. dan Ho1 tidak dapat diterima. Berdasarkan dapatan analisis korelasi tersebut.931). dengan adanya pembelajaran di luar bilik darjah pelajar dapat kemahiran dan pengalaman sebenar yang lebih meluas (Tomkovick.556**. serta mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembolehubah bersandar. 4. Kunci kepada strategi lawatan lapangan ialah untuk menanam minat pelajar pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. 144 . Dapatan kajian menyokong hipotesis tersebut.85 (sd=.24 (sd=. dapat diaplikasikan berdasarkan teori yang telah dipelajari sewaktu berada di dalam kelas. Ia sangat penting bagi pelajar. Item seterusnya dilihat sebagai pembelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian dengan min 5.823) dan seterusnya sebagai bahan pembelajaran yang berguna untuk kerjaya dengan min 5.32 (sd=.666).857).

Secara keseluruhan. Deviation .936 1. maka.048 pemasaran berguna dalam kehidupan seharian bahan yg dipelajari dlm kursus ini akn 5.823 1.322 Std. 4.674 . (Newell.871 tidak diperlukan bahan pembelajaran dlm kelas 5.241 berguna di kelas lain dlm program ijazah pengajian pemasaran berdasarkan teori 4.3 Dimensi Interaksi Kemahiran dan Pengetahuan Jadual 5 menerangkan hasil analisis responden terhadap dimensi interaksi kemahiran dan pengetahuan.494. hipotesis Ho2 ditolak.693 Keseluruhan 4.603). mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat.876 1.857 .633) 145 . Berdasarkan dapatan kajian. Kebanyakan pelajar pelajar perniagaan yang baik memilih pengkhususan yang mempunyai imej yang tegas dan laluan kerjaya professional.903 bagus utk saya pengajian pemasaran sgt menarik 5. didapati bahawa peluang kerjaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kursus pemasaran.104 1.371 pemasaran mungkin pengkhususan yg 4. Kebanyakan pelajar-pelajar perniagaan memilih pengkhususan sebelum menjadi penuntut di institusi pengajian.930 n=62 kursus pemasaran adalah mencabar memerlukan 4. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain seperti kerja kursus.66611 Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Peluang peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor yang penting dalam memilih pengkhususan perniagaan untuk pelajar pelajar ini.225 5. and West 1996). dimensi ini mencapai min 4.BUKU PROSIDING Jadual 4: Min dan Sisihan Piawai Peluang Kerjaya Statistik Deskriptif Dimensi : Peluang Kerjaya Mean bahan pembelajaran didlm berguna dalam kerjaya saya pengajian pemasaran pengiraan matematik kursus ini 5.222 . Hal ini dapat dilihat dengan nilai korelasi adalah r =0.858 .37 (sd=. kurikulum dan reputasi fakulti.56 (sd=. LaBarbera and Simonoff (1999). Titus. Daripada jadual ini jelas menunjukkan bahawa responden belajar bagaimana pemasaran berkait dengan fungsi perniagaan dengan min tertinggi 5.048 sy tidak akan mengambil kursus ini jika 3.051 .

009 .907 .809 .645 4.483 4.720 .859 .193 5.21 (sd=.887 4.631).375 . Mean Deviation 4.532 4.721).819 .721 1.602 Kemahiran dan N=62 Jadual 5: Min dan Sisihan Piawai Intergrasi Pengetahuan 146 .907 1.630 . Statistik Deskriptif Dimensi : Interaksi kemahiran dan pengetahuan pengetahuan konsepsi memenuhi keperluan akademik perkembangan peribadi belajar bagaimana pemasaran berkait dgn masyarakat dan pengguna faedah-faedah kerjaya belajar bagaimana pemasaran berkait dgn lain-lain fungsi perniagaan masa lapang akan berkurangan masa belajar akan bertambah kurang masa untuk kelas-kelas lain perbelanjaan akan meningkat jualan mempelajari promosi atau pengiklanan ia tentang pengeluaran perkhidmatan dan buah fikiran pembangunan strategi konsep adalah menarik dan menyeronokkan penting untuk amalan perniagaan kepentingan peribadi kemudahan utk belajar tentang bahan amalan perniagaan yang buruk pilihan kerjaya yang kurang memuaskan kelas yang susah jualan adalah sukar / tidak menyeronokkan Keseluruhan Std.887 5.080 4.032 4.BUKU PROSIDING diikuti oleh item mempelajari bagaimana pemasaran berkait dengan masyarakat dan pengguna dengan min 5.193 4.209 4.563 1.720 1.351 .177 5.546 1.951 5.000 3.209 5.058 1.031 .556 1.371 4.802 .048 3.258 3.020 1.588 1.483 5.032 5.795 1.19 (sd =.809 .633 1.983 4. Dua item seterusnya adalah tentang kemahiran promosi atau pengiklanan dan item kepentingan untuk amalan perniagaan mencapai skor yang sama iaitu min 5.000 5.725 3.

Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan keputusan kerjaya mereka.105). & Nicholls. Li.85 (sd=.08 (sd=1. 4. Pelajar -pelajar kagum biasanya akan kagum dan terpegun dengan persembahan perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus secara teori (Duke 2000). Item berikutnya adalah lawatan lapangan industri membantu responden belajar tentang penyelidikan syarikat dengan min 5. Item yang berikutnya adalah tentang lawatan industri membantu responden memahami pemasaran dengan dunia industri dengan min 5.04). 2007). Nilai korelasi antara tindak balas pengetahuan dan kemahiran pengalaman dengan kursus pemasaran adalah r=465(**).16 (sd=1. 2005. Jadual 6 didapati bahawa keseluruhan responden melihat program pemasaran sebagai program yang perlu dikaitkan dengan dunia sebenar. Item tertinggi adalah dari aspek lawatan industri membantu responden mengaitkan dengan pengalaman dengan dunia sebenar. menunjukkan hubungan yang signifikan. Greenberg. Oleh itu Ho3 ditolak.4 Dimensi Program Pemasaran Dalam kajian ini. interaksi dengan syarikat syarikat tempatan adalah sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan atau industri. Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran dengan lawatan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran berbanding pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005).093). meskipun menurut skala korelasi nilai tersebut pada tahap sederhana dan signifikan. Ramai pengkaji telah menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas-kelas yang relevan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke.BUKU PROSIDING Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Ia merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar melalui kaedah belajar daripada sumber luar. Min skor keseluruhan dimensi ini adalah 4.903). min 5. (2006).03 (sd=1. Menurut Seidman & Brown. 147 .

Ini membuktikan bahawa 62.BUKU PROSIDING Jadual 6: Min dan Sisihan Piawai Program Pemasaran Statistik Deskriptif Dimensi : Program Pemasaran Mean membantu saya mengkaitkan pengalaman dengan 5.465(**) . dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.935 pemasaran memotivasikan saya untuk belajar di 4.000 62 Peluang kerjaya .093 Std.032 dalam dunia sebenar industri membantu saya belajar lebih banyak 5. Mengikut Jadual 8.903 Pengalaman belajar Pemasara n Pearson Correlation Sig.185 1.000 62 Kemahiran & pengetahuan .039 1. peluang kerjaya.000 62 ** Correlation is significant at the 0.096 lakukan lebih banyak belajar sendiri membantu saya memahami pemasaran 5.016 bagaimana penyelidikkan sebuah syarikat Keseluruhan Jadual 7 : Korelasi Antara Pembolehubah 4.850 . nilai regrasi adalah R²=.935 1.1% terhadap program pemasaran.114 1.080 dunia sebenar lebih menarik dunia dibidang pemasaran pekerjaan 4.854 bidang pemasaran Program ini memaksa saya utk 4.494(**) . Devia tion n=62 1.01 level (2-tailed).105 lebih mencabar bekerja di bidang 4.068 1. (2-tailed) N .606 1. Analisis Regresi Berganda Ho4: Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran.9% 148 .556(**) . Ini membuktikan bahawa kesemua pemboleh ubah tidak bersandar adalah signifikan dan telah menyumbangkan sebanyak 37.371.

komunikasi pelajar.B (2008).663(pengalaman belajar) + . Oleh itu sebagai pensyarah perlu menggunakan kepelbagaian kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar dan membina keupayaan pelajar untuk yakin menceburi bidang pemasaran setelah tamat pengajian. Kajian Doren D. membuat penulisan selain daripada membuat lawatan lapangan industri. Error of Adjuste the d R Estimat Square e Mod el R R Square Change Statistics R Square F Change Change df1 Sig.609( a) .414 3 a. motivasi dan lain-lain faktor.725+ . & Corrigan H.BUKU PROSIDING keberkesanan lawatan lapangan industri bagi program pemasaran datangnya faktorfaktor lain seperti.969 y= a= b= x= e= pemboleh ubah bersandar (program pemasaran) konstan koefisen pemboleh ubah tidak bersandar standard error 149 . Jadual 8: Model Rumusan Std. peluang kerjaya Model Regrasi Linear Berdasarkan Jadual 9 dibawah. mendapati pelajar mempunyai gaya yang pelbagai dalam pembelajaran. keberkesanan pengajaran pensyarah.371 . latihan industri. pengetahuan. pengalamanbelajar. wujud juga pelajar yang berupaya mencipta pengalaman pembelajaran melalui analisa kes atau melibatkan diri dalam aktiviti simulasi.V.281(interaksi kemahiran dan pengetahuan) + . Predictors: (Constant). Oleh yang demikian.339 . Pensyarah juga perlu mengalakkan pelajar akan sentiasa mempelajari dan meneroka sesuatu konsep baru melalui pembacaan buku teks atau artikel.000 df2 58 1 .371 11. Ho4 di tolak kerana wujudnya hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah tidak bersandar.194(peluang kerjaya) + . dilaporkan bahawa model analisa regresi linear dapat dilaporkan seperti berikut : y = a+b1x1 + b2x2 + b3x3 + e y= -.73457 . Namun. bahan pengajaran pensyarah. F Chang e . Ini kerana industri ini terbuka luas dan tidak memerlukan modal yang besar. Pensyarah juga perlu lebih kreatif dalam menerapkan eleman kemahiran pemasaran.

Mereka tunjuk gambar slide je.210 .” Frontczak (1998). Seronok nampak mereka bekerja. pengalamanbelaj .969 .360 . (Pelajar 7) Mana ada exam. Masa sampai kita tengok-tengok. B Error . Nilai ini terjadi kerana lawatan lapangan industri yang dilaksanakan oleh pensyarah modul atau pensyarah program pemasaran tidak melibatkan program pembelajaran berstruktur. Aplikasi teori tidak dikaitkan dengan lawatan dengan jelas.725 .457 . Carroll.004 .663 ar peluangkerjaya . saja jalan aje. Ini menjelaskan bahawa walaupun.193 Model 1 (Constant) Unstandardize d Coefficients Std.969 .384 . Tiada penilaian pengajaran dibuat keatas pelajar sama ada sebelum lawatan atau selepas lawatan.A.748 . para pelajar amat berminat keatas program lawatan lapangan industri tetapi ia mempunyai impak negatif secara keseluruhan.194 Interaksi kemahiran & . menyarankan lawatan industri merupakan pengalaman pembelajaran yang perlu digabungkan dengan aktiviti tugasan penulisan seperti journal refleksi pengalaman agar dapat dikongis bersama pelajar dan pensyarah.316 . Keadaan ini dibuktikan hasil daripada temuduga berkelompak yang telah dibuat keatas pelajar.213 t Sig.924 1.BUKU PROSIDING Jadual 9 : Koefisen(a) Pemboleh ubah tidak bersandar keatas Program Pemasaran Standardize d Coefficients Beta -. Macam mana perniagaan berjalan tak nampak sebenarnya. 2000 turut berpendapat bahawa kelas yang mempunyai integrasi dengan komunity perniagaan akan memberikan persediaan yang lebih baik tentang dunia pekerjaan dibidang pemasaran secara praktikal berbanding lawatan tanpa tanpa diintegrasikan dengan 150 .143 .-725 dimana ini menunjukkan bahawa lawatan lapangan industri adalah berhubungan songsang keatas program pemasaran. Tengok perjalanan syarikat. R.281 pengetahuan a Pemboleh ubah bersandar: program pemasaran Rumusan Analisis Hasil daripada analisis koefisyen antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar (Jadual 9) menunjukkan bahawa nilai konstant adalah negatif iaitu . (Pelajar 1). report pun tak ade. Pelajar tidak dimaklumkan apakah perkaitan lawatan dan topik yang dipelajari didalam kelas. Pensyarah tidak memasukkan aktiviti penulisan journal seperti hasil pengalaman pembelajaran yang telah dipelajari.223 . “Masa kami melawat kami hanya tahu destinasi syarikat tetapi kami tidak tahu apa yang ingin dilihat dalam syarikat itu.187 2.

Kena tahu cakap elok-elok. Kemungkinan aktiviti praktikal jualan perlu ditingkatkan oleh pensyarah terhadap pelajar. Memang best kalau betul-betul boleh jual.” Pelajar yang ingin kekal dalam dunia pemasaran perlu sentiasa diberikan peluang untuk bercakap dan membina sifat keyakinan diri untuk maju kehadapan. Namun pelajar masih risau kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan setiap aktiviti syarikat akan mendatangkan keuntungan. Tapi bila nak jual betul-betul tu takut kalau tak sampai sasaran syarikat. “Susahlah. Adalah disarankan agar pensyarah mengaitkan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui dengan topik pengajaran atau objektif pengajaran yang sedia ada dalam modul pembelajaran tersebut agar pengalaman lawatan lebih bermakna. mana boleh bagi tahu nanti orang tiru habislah. Syarikat tu bagi tahula rupa orang yang interested nak beli. boleh train kita. Macam mana nak pujuk. Tetapi bukan semua pelajar akan berjaya mendapat pengalaman ini. Ada teknik ruparupanya.” Mendapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan menjadi idaman setiap pelajar. Sebagai contohnya jika pelajar membuat tugasan penulisan. tapi kena dengar cakap dia. Baik makan gaji.”(Pelajar 10) “Teori belajar cara-cara nak jual. Kena ada orang tunjuk. Tapi orang tak cakap habis. serta peluang-peluang baru teknik perniagaan perlu sentiasa didedahkan kepada pelajar. Susah lah nak buat sale. Cakap dengan orang lain. Pengalaman positif yang di bimbing oleh peniaga yang berjaya merupakan satu tiket pengalaman yang amat bermakna. kena berani tanggu risiko. Komisyen banyak. (Pelajar 2) “Dia cakap best betul.“Kalau tak buat sale untuk syarikat susahlah. Tak konfidenla. 1993). Pembelajaran kursus jualan yang telah dipelajari didalam kelas masih belum cukup memberikan satu keyakinan untuk pelajar menjalankan aktiviti jualan. Mereka tak nak beli. berasa lebih jelas melihat aspek praktikal perjalanan sesebuah perniagaan. Kalau orang tu tak nak beli jangan suruh lebih-lebih. Pelajar yang telah membuat lawatan lapangan industri. Bimbingan yang berterusan serta pengetahuan berinteraksi dengan pelbagai orang. Ni secret syarikat . Bukan boleh main hentam. Rupa-rupanya ada cara macam mana nak cakap. Institusi juga perlu memberikan peluang agar pelajar dapat melawat dan mengambil bahagian dalam aktiviti industri bagi mewujudkan suasana penerimaan pihak industri terhadap pelajar dan bakal pekerja industri (Seitz. bukan boleh main cakap. Macam mana nak pujuk orang suruh beli. Malulah kalau tiap-tiap hari jumpa suruh pelanggan beli. 151 . gaji banyak datang dari komisyen. Kena cakap banyak. Dengan cara itu barulah pelajar faham perkaitan lawatan dengan objektif topik pembelajaran. Keadaan ini dapat dibuktikan dimana pelajar menjawab (Pelajar 3). Pengalaman akademik bukan merupakan tiket untuk berjaya di alam pekerjaan.”(Pelajar 4).BUKU PROSIDING pengalaman dalam proses pembelajaran. Dia kata kalau nak belajar kena kerja dengan dia. seganlah nak jumpa clien. Namun kelayakan yang diperolehi kadang-kala berbeza daripada pengalaman. saya tak pandai cakap. pensyarah berupaya menilai sejauh manakah pelajar mampu mengaitkan teori dan konsep pemasaran hasil daripada pertemuan dengan pihak industri. Buang masa. Kena promote dengan orang yang nak beli.

lawatan industri memberikan ruang agar pelajar dapat melibatkan diri secara aktif proses pembelajaran secara sebenar bersama pensyarah (Bobbitt. Segan jumpa orang nak suruh beli. Namun. berbincang dengan pihak industri. Kolaborasi bersama industri dan institusi lain perlu diwujudkan oleh Unit Pemasaran.BUKU PROSIDING Ini kerana seorang peniaga sentiasa perlu peka dengan aktiviti manusia dan bijak mengambl kesempatan tentang sesuatau keadaan agar dapat merebut peluang pertama untuk menjual. jadi dengan hanya menawarkan kaedah lawatan lapangan industri kepada sekurang-kurangnya satu kursus pemasaran. Sikap malu masih menebal dan masih perlu digilap dikalangan pelajar agar lebih bersifat terbuka untuk kehadapan dan sanggup untuk mengharungi cabaran pekerjaan. Kami di berikan taklimat perniagaan syarikat macam proses perniagaan berjalan tapi ape sebenarnya 4P tu macam mana entah? Dah lupa la sebab belajar masa sem 1dan 2 sekarang dah lupa. Lawatan lapangan industri berjaya menanam minat pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. “Jalan tengok syarikat bestla. Ia juga memberikan peluang agar pensyarah dapat berjumpa. Kena cakap banyak. Tidak. kemahiran analitik dan pemikiran kritis dikalangan pekerja industri (Hutt & Speh.” Ini menunjukkan bahawa banyak Menurut Doren & Corrigan (2008). 2007). Tetapi kepastiannya ini hanya boleh dikenalpasti melalui maklum balas terhadap pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian diploma setelah sekurang-kurangnya setahun selepas bekerja. Bagi pandangan pelajar mereka amat meminati dan terpegun dengan pengalaman lawatan yang dibuat kerana ini merupakan lawatan berbentuk akademik yang memberikan peluang mereka mendekatkan diri dengan profesional buat kali pertamanya pada kebanyakan pelajar (Laverie. Kaedah ini memberikan ruang kepada pensyarahpensyarah untuk memperbaiki matlamat dan struktur lawatan industri. Saya rasa saya cari kerja lain. Takut. Ini menunjukkan masih banyak yang perlu mereka pelajari dan perlu didedahkan oleh pensyarah. pengalaman latihan industri membuka pelajar terhadap peluang untuk memerhati ciri-ciri interpersonal. (Pelajar 2) “Pensyarah suruh kami tanya tapi ape nak tanya!. Malu puan. adalah tidak wajar untuk mengaplikasikan format atau cara yang sama untuk setiap kelas pemasaran. Inks. Keupayaan mereka untuk mengaitkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan bertanya amat terhad. Secara ringkasnya. tak de idea apa yang nak dijual”. 2006). Jabatan Perdagangan bagi memastikan agar lawatan industri dapat dimanafaatkan bersama. dan pengalaman tersebut agar dapat diintegrasikan dalam modul-modul pemasaran tertentu bagi membuat lawatan industri yang lebih berstruktu agar 152 . Entahlah baik kerja kerajaan. Tak berani rasa tak boleh bua jualan produk. Taku niaga. (Pelajar 6) “Saya tak tahu ape nak kerja. Kemp. (Pelajar 5).” Keadaan ini membuktikan masih banyak interaksi kemahiran perniagaan perlu di buat oleh pelajar. & Mayo. 200). (Pelajar 3). jabatan pemasaran dapat menawarkan kursus yang mempunyai kepelbagaian dalam teknik mengajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza.

San Antonio.. 5. S. C. (2005). & Mayo. Kemp.. D. 189-206. 14(3). D. & Hope B. (2008). Hunt. Anupam. Marketing Education Review. richard M. Perreault Jr. B. R. Designing a Marketing Course With Field Site Visit. Case and experiential learning methods. (2004). J. August 9-12). 14(2). 6. R. Retrieved August 12. 3. 53. W. Doris V. C. Pp. 1-8. Preparing public relations and advertising students for the 21st century : A case study. 153 . and Hyokjin Kwak. Integrating marketing courses to enhance team-based experiential learning. T. W. 243-50.. & Tomkovick. C. Clarke.N. Pensyarah-pensyarah yang menyertai dan menganjurkan lawatan lapangan industri turut berupaya memperbaiki mutu pengajaran dan kurikulum agar lebih bermanafaat dan lebih menarik bagi serta lebih menjuruskan kepada keupayaan menyediakan pelajar kearah menjadi seorang yang lebih bersedia dengan cabaran di dunia perniagaan.A..30. (2000. 2004Gonzalez. and Joon Seok Kim. (2002). Tx: American Marketing Association. M L. Ingram. 9. edited by John P. Workman Jr. 4.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000 0019b/80/16/63/7a. Study abroad learning activities: A synthesis and comparison. Hannaford. Journal of Marketing Education. To What extent are principles of marketing students market oriented? The review category: Marketing education. K. Marketing Education Review. 22(1). Phonix. C.W. 15-24. S. 2.pdf 3. 67-76.D. Duke. G.. D. Carroll. Inks.. r. T (2000)..eric. Laforge. A... 1-14. 8. No. 22(2).. (2001). Assessing the value of an undergraduate marketing technology course: What do educators think? Marketing Education Review... Az (Eric Document Reproduction Service No. 11(1): 57-72. Vol. 15(1). 15(2). Social capital: Building an effective learning environment in marketing classes. 7. Jaju. R. Learning preferences of marketing students. 10. Paper presented at the annual meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communicationj. Marketing Education Review. And William D. 155-165.BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran memberikan impak yang berkesan keatas program pemasaran. Erffmeyer. Ed 444 203). Journal Marketing Education. Ferrell & Gonzalez. (2000).ed. & Laverie. (2005). Rujukan 1. Markeing Education Review. Journal of Marketing Education. In Proceedings of AMA Winter Educators‟ Conference. T. &Leigh. from http://www. (2004). Bobbit. Dailey. 2007. Experiential learning and the HuntVitell theory of ethics: Teaching marketing ethics by integrating theory and practice.

Journal of Marketing Education.J. Education. Ten achor points for teaching principles of marketing. 835-858. Karns.M. S. 16(1). (2006). 15(1). 109-114.A. Journal of Marketing Management. 21(7/8). 12. & Lee. (2005). 24(2). Marketing education in digital world... S. J. Seidman. Marketing Review. M. Marketing Education Review. L. The processing and pedagogy of marketing simulations. 19.. Journal of Marketing Education. D. Tomkovick. An update of marketing student perceptions of leaning activities: Structure. Laverie.P (2007). D. Pal. R. Lawrence. 13. 109-115. Tnks. 18. D. 127(1). (2006). Marketing at Baylor Business. 5(4). 163-171. Unni. 66-66. Student authored cases: Combining benefits of traditional and live case methods of instruction. 18-24. Marketing Education Review.BUKU PROSIDING 11. 26(2). A. Ramocki. 154 . A. (2005). and effectiveness. 14. 59-76. Journal of Marketing Education. & Brown. (2005). 29(1). preferences. M. C. 20. 15. 17. (2004). Marketing Eduication Review. 371-382. 1-7. 16(2). 27(2). (2006). 16. Metacognition and transfer: Keys to improving marketing education. Integrating outside learning with the classroom experience: The student learning imperative. 28-30. Stubbs. G. (2006). Desining a Web-driven retail marketing stimulation. Baylor Business Review. Lincon. (2005). In-class active cooperative learning: a way to build knowledge and skills in marketing courses.

knowledge can be delivered to the students effectively during the class session. I. functions and characteristics are hard to be understood by the students since their importance in the actual systems are cannot be seen. The approach which is explained in this paper consists of two parts. Teaching Plan.BUKU PROSIDING EVALUATING THE EFECTIVENESS OF SYSTEM APPROACH CONCEPT IN ENHANCING TEACHING METHOD Siti Marlina Mohammad Amin. Which means all activities like assignments. Keywords : Teaching Loop. Sometimes it is seen that. quizzes and tests which are planned for the course will be in contact with the real system. Perak. most of them agreed that the concept has motivated them to deliver knowledge to the students confidently and effectively. Their operations. Real System. This will led to in depth understanding of the system and the components involve in the system. Idasuzana Idris and Norhaslina Asri Electrical Engineering Department Sultan Azlan Shah Polytechnic 35950 Behrang Stesen. Berlin of Germany. This has led the students to learn by remembering and ignoring the interaction between the course contents as well as the relationship with the other courses. The research data collection has been made to 16 lecturers of this department who were trained with the System Approach concept in the Training for Trainers course in this department. The conventional teaching method starts by explaining all the electronic or electrical components individually and separately. All activities in the course were designed in contact with the Mechatronics real system. Based on the collected results. INTRODUCTION The capability to relate a theory with a real system at any courses is very important in teaching career. they are not related to each other. This is because the understanding of the course content will be directly referred to the real system. 155 . Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. ABSTRACT The aim of the research is to evaluate the effectiveness of System Approach Concept to enhance the conventional teaching method practiced by the lecturers of this department. The first part is designing the teaching loop of the Electrical Engineering course and the second part is designing the real system and the teaching plan of the course. Their approach is completing the course content by designing the teaching loop for the course. By practicing it. The approach is based on the teaching and learning approach for Mechatronics System practiced at Siemens Technical Academic.

IV. Educ. PROBLEM STATEMENT Through the observation during the teaching and learning process... most of the lecturers of the Electrical Engineering department were lacked of skills to relate their course content with the real system and they were also cannot produce a well structured teaching plan for the course they are teaching. as mentioned by Dr Neil Storey in his book. III. Hence their confidence and understanding will be built more effectively. Issue 6 (November 1984) By implementing System approach concept the lecturers will be able to design a real system and a teaching plan for the course innovatively by following the teaching loop designed in the approach.By starting with complete systems pupils can gain immediate experience of some applications of electronics. These skills are very important to be practiced by the lecturers to ensure the effectiveness of their teaching and learning process. …. Unable to do it will results in uninteresting study environment and unachievable teaching objective which is mainly to produce a skillful. a knowledgeable and competitive students. Electronics: A System Approach (Published by Pearson Prentice Hall) While M..firstly explaining the overall concepts to build students‟ confidence and understanding. OBJECTIVES The objectives of the research are: 1. By using the concept the overall operation of the system is explained to the students at the beginning of the class session. …. By doing this the students will get immediate experience on the application of electronic or electrical components in the system. With the approach. II.Geddes (1984) said in his paper. to help lecturers to achieve the teaching and learning objectives. giving a base upon which to build as they study the operation of the systems more deeply. before looking at the more detailed analysis that follows……. all activities in the classroom can be designed creatively so that the students will gain the knowledge delivered to them effectively and interestingly. Phys. 156 . The individual components in the system will be considered towards ending the session.BUKU PROSIDING These weaknesses can be improved by practicing System Approach concept in the teaching process.

limit values. Therefore the students will gain immediate experiences and practical knowledge on the applications of electronic or electrical components in the system. the first part is designing the teaching loop for the course and the second part is designing the real system and the teaching plan for the course. METODOLOGI The System Approach concept which is explained in this paper consists of two parts which are. to motivate lecturers to deliver knowledge innovatively and creatively. Subsystem Subsystem Subsystem Subsystem REAL SYSTEM Subsystem System troubleshooting strategies Application of component in the system Tracing of signal flow measurement Characteristic and design function in the system Causes of malfunction System Analysis Physical principles. characteristics. The teaching loop starts by analyzing all subsystems in the real system and all components involve in the subsystems. Figure 2 shows a sample of questions which can be used as a guide to design all the activities so as it will cover the teaching loop of the System Approach concept. source of error Comprehensive System Skills Figure 1 Teaching loop of the System Approach Approach concept 157 . While Figure 3 and figure 4 shows a sample of teaching structure that can be applied in teaching the course and it was designed by referring to the time allocation recommended in the syllabus.BUKU PROSIDING 2. At this stage students will be taught in detail about the function. All of those activities were designed and created in contact with the real system which was designed for the course. the limit values and the characteristics of each component involves in the subsystems. identifying the cause and source of malfunctions in the subsystems to the students comprehensively. V. to help lecturers to generate ideas on how to relate theory with real situation. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. At this stage students will be introduced with several troubleshooting strategies to correct the malfunctions in the subsystems and in the system as well. The loop is closed by introducing skills like localizing. The real system must be designed so as it will cover most of the components in the syllabus. Figure1 shows the teaching loop which was designed in this approach.

FILTER.voltmeter and ohmmeter combination Ask the students about their understanding of the multimeter. REGULATOR AND VOLTAGE DIVIDER TROUBLESHOOTING STRATEGIES SYSTEM ANALYSIS .BUKU PROSIDING THE REAL SYSTEM (DC POWER SUPPLY) What does the system do? How does it work? How the system is broken into subsystem? What does this subsystem do? How does the subsystem work? What types of the subsystem? How does the waveform look like? Why the subsystem important in the system? - - Is the Regulator circuit present in the system? Is the Bridge circuit well functioning ? Why is the output voltage is wrong? Why does the Filter circuit does not functioning? Why the LED is not on? ALL COMPONENTS INVOLVE IN THE SUBSYSTEMS How does the component function? What are the characteristics of the components? What are the limit values of the components? What are the possible causes of malfunction in the components? Figure 2 A sample questions of the System Approach concept PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS TEACHING HOUR HOURS = 20 = 2 SYSTEM APPROACH STARTS – ANALOGUE MULTIMETER AS THE REAL SYSTEM Display the real analog multimeter to the students Explain to the students that multimeter consist of ammeter. - Figure 3 Teaching Structure of Multimeter Analogue As The Real System 158 COMPREHENSIVE SYSTEM SKILLS SUBSYSTEMS WHICH CONSISTS THE CIRCUIT OF TRANSFORMER. BRIDGE.

the approach has improved their existing teaching skills and has solved their weakness in relating the course content to the real situations. FINDINGS The System Approach concept has been introduced to 16 electrical engineering lecturers of this department.Explain to the students the circuit of voltmeter section analog multimeter Introduce them to Scale of volt Sensitivity meter System Analysis Analogue meter resistance Multimeter safety precaution .BUKU PROSIDING PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS = 20 TEACHING HOUR = 2 HOURS SUB SYSTEM – VOLTMETER ANALOG . The evaluation of the effectiveness of the approach was made by comparing it with the conventional teaching method practiced by them through out of the years. 159 . The results shown that most of the participants have agreed.Ask the students how to calibrate multimeter and measure the voltage the Comprehensive Skill Figure 4 Teaching Structure of Subsystem – Voltmeter Analogue V. They were trained with the approach in the Training of Trainers course conducted in the department.

These area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The histogram in graft 1 shows 31.69 and standard deviation is 0. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.8% had chosen strongly agree. Graft 2: Frequency and Percentage in designing appropriate method 160 .BUKU PROSIDING Graft 1: Frequency and Percentage to achieve objectives more precisely Graft 1 is referring system approach method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning session in the classroom.479.3% of the lecturers had chosen agree and 68. mean 4. The mod value is 5. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning in the classroom.

mean 4.447. Researchers found out the average mod value shows that they are very agree that this approach efficiently helps to generate the idea on how to relate the theory with the real situations.75 and standard deviation is 0. The mod value is 5. The histogram in graft 3 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree.BUKU PROSIDING Graft 2 is referring system approach method help lecturers in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. 161 . The histogram in graft 2 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. mean 4. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.447. The mod value is 5. Graft 3: Frequency and Percentage to generate the idea Graft 3 is referring lecturers able to generate the idea on how to relate the theory with the real situations. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.75 and standard deviation is 0.

BUKU PROSIDING Graft 4: Frequency and Percentage in guiding and motivating Graft 4 is referring system approach method are guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. Graft 5: Frequency and Percentage to help lecturers in determine relevant. The mod value is 5. The histogram in graft 4 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are very agree that this approach guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.75 and standard deviation is 0. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. 162 .447. mean 4. suitable and effective learning sources.

The histogram in graft 5 shows 37. The result has shown that. The mod value is 5. those lecturers have been trained to design the teaching loop. suitable and effective learning sources. the first part is designing the teaching loop and the second part is designing the real system and the teaching plan has been introduced to 16 lecturers of the Electrical Engineering department in the Training of Trainers course conducted in the department. Their capability in designing a real system to be used in the classroom will help them to improve their conventional teaching skill which was practiced through out of the years.5% had chosen strongly agree. 163 . Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The evaluation has been made by comparing the effectiveness of their conventional teaching method with the System Approach concept by using questionnaire with likert scale. By referring to the syllabus content.63 and standard deviation is 0. their teaching skill and knowledge has been enhanced after being trained with the approach. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. The lecturers must be able to design all the activities in the plan creatively and innovatively to ensure the effectiveness of their teaching method in the classroom.500. CONCLUSIONS Preparing a well structured teaching plan is very important in order to deliver knowledge to the students effectively.BUKU PROSIDING Graft 5 is referring system approach method help lecturers in determine relevant. the real system and the teaching plan of the course they were teaching.5% of the lecturers had chosen agree and 62. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. All of these can be achieved by implementing the System Approach concept which is explained in this paper. The approach which consists of two parts. The participants felt that the approach have motivated them to deliver knowledge to the students creatively and confidently. mean 4.

Storey. (2006). 2. N.. 3. 164 . Inc. (1997). Electronics: a systems approach. 4. (2004). Bo aziçi University." Physics Education 19: 268. Goldsmith. Prentice Hall. 5. et al. Wells. (1984). Erkut.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. Pearson Education. Australian Computer Society. M. "The systems approach in electronics teaching. Geddes. Storey. H. Jones (2005). N. PARALLEL SESSION. M. Commonsense ISD: an empirical approach to teaching systems analysis and design. Electrical & electronic systems. and B. G.

Plug & Play. Adaptability. In addition. Department of Architecture. Keywords: Industrialized Building System (IBS). Prefabricated Components. This study aims to investigate the effectiveness of plug and play concept and how this results for adaptable architecture in terms of design.my 3 Abstract The preliminary idea to this research come from the Construction Industry Master Plan (CIMP) that is to transform and industrialized the Malaysian construction industry towards more systematic and mechanized system. The chrysalis of this concept will be a joints and connections which should be designed to receive other components from all sides. which is the continuation of previous studies by Zulkefle (2007). International Islamic University Malaysia.com 2 & abueusuf@iiu. The elimination of onsite construction limit the environmental impact to the site. Malaysia e-mail: zzulkefle@yahoo. construction and operational. Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. 2 A doctoral student of architecture at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. Malaysia 4 An Associate Professor. Kuala Lumpur. A combination of qualitative and quantitative approach are using in this research. Manufactured Home. The plug and play concept is the design and protocols which are taken from the computer industry that allows for any additions in building to be adaptable. Fast deployment and adaptability will increase the value added of the house. Jalan Gombak. As a result it will foster a strong sense of identity between user and architecture towards sustainability and in harmonize with the Malaysia Standard. Malaysia 165 . International Islamic University Malaysia. and allows building to be developed faster. affords greater accuracy in construction.fr 1. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. ar_asiah@yahoo. This will ease for renovation and extension that currently limited in Manufactured Home.BUKU PROSIDING Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Zulkefle Ismail2 & Asiah Abdul Rahim3 & Mohammad Abu Eusuf4. Kuala Lumpur. Malaysia 3 A Professor and practicing architect. International Islamic University Malaysia. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. 53100 Kuala Lumpur. Department of Building Technology & Engineering.edu. It may result the manufactured home that could be easily dismantles and reassembles elsewhere such as the Malay Traditional House. International Islamic University Malaysia. this concept will promote in reducing wastage by implementing the adaptability approach during construction and renovation. Kuala Lumpur.

UKM) Department of Civil Engineering Port Dickson Polytechnic Email: farahdeba@polipd. imposed loads and to resist horizontal in-plane forces from the floor diaphragm action. In this paper. 166 . The scope of work focuses on the performance of mechanical rebar couplers for precast wall panel connections and literature reviews on related topics. In a precast wall-slab system. Experimental are to be carried out on some of the standard mechanical couplers available in the market.BUKU PROSIDING Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Farah Deba Ayeop Abdul Khalil ( PhD Candidate . the use of mechanical couplers as an alternative to traditional splice lapping of reinforcing bars which are designed as structural ties at the wall connections is presented. the wall connections are designed to transmit vertical gravity loads. The new proposed mechanical couplers are design to evaluate their performances.my Supervisor : Dr Siti Aminah (UKM) Abstract Connections in precast concrete building play an important role in ensuring structure stability and safety of the building.edu. The connections are also required to cater for the provision of structural ties to overcome progressive collapse.

prestasi kerja yang telah diadaptasi dari Penilaian Tahap Kecekapan Kakitangan Awam dan alat kajian „ ENRICH Marital Satisfaction Scale ( EMS scale)‟ mengukur kepuasan perkahwinan. Dapatan kajian juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. In this study. Data kajian dianalisis menggunakan ujian t. umur dan tempoh perkahwinan. they were administered with questionnaire set A for husbands and questionnaire set B for wives. Amin Jabatan Perdangan. job satisfaction measured with „The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)‟. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi gender. Dalam kajian ini subjek diminta melengkapkan soalselidik set A untuk suami dan soalselidik set B untuk isteri secara berasingan. Soal selidik mengandungi maklumat demografi. Kajian ini juga mengenalpasti samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi terpilih seperti gender.BUKU PROSIDING Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Sakdiah Binti Md. job performance adapted from Penilaian Tahap Kecekapan 167 . alat kajian kepuasan kerja „ The Minnesota Satisfaction Questionnaire ( MSQ)‟. ABSTRACT The objective of this study to was examine relationship between job satisfaction and job performance with marital satisfaction among dual . ANOVA sehala dan Korelasi Pearson. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan juga turut dibincangkan. Subject consist of 60 married couples. The questionnaire comprising question of demogfaphic.career married Malay couple. umur dan tempoh perkahwinan. age and marital duration. Implikasi dan saranan mengenai mengenai kepuasan kerja. totalling 120 subject selected from Bandar Baru Bangi and Putrajaya. This study also to investigate a significant difference selected demographic factor such as gender. Subjek kajian terdiri daripada 60 orang pasangan suami isteri dan jumlah keseluruhan subjek kajian sebanyak 120 orang yang telah dipilih di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan dalam kalangan pasangan Melayu bekerja.

berinteraksi. Fenomena suami isteri bekerja telah menjadi fenomena biasa dalam era moden serba mencabar ini. Perkembangan pendidikan dan ekonomi menyebabkan peranan isteri yang dahulunya hanya fokus kepada pengurusan rumahtangga tetapi kini turut bersama menyumbang tenaga dalam dunia pekerjaan. memenuhi cita-cita. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh isteri ingin merealisasikan kelayakan akademik yang dimilikinya. Maka. Weiten (1998) pula menyatakan pengalaman di tempat kerja sedikit sebanyak boleh mempengaruhi hubungan dalam perkahwinan. berkomunikasi. mengisi masa lapang. Pasangan suami isteri akan merasa puas jika semua kehendak dan keperluan zahir batin mereka dapat dipenuhi serta difahami oleh pasangan mereka. berfirman dalam surah Al. there are a significant positive correlation involving job satisfaction. Rohany Nasir (2008) mengatakan kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta keluarga berkait rapat dengan perkembangan kerjayanya. berusaha. Allah s. job performance and marital satisfaction are also being discussed. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri. peruntukan masa yang lama di tempat kerja mendedahkan pasangan suami isteri yang bekerja itu dengan pelbagai cabaran dan masalah. The implication and suggestion of this study in the context of job satisfaction. FatimahWati dan Iran Herman (1977) berpendapat tempat kerja merupakan tempat yang paling lama kita menghabiskan usia untuk berfikir. 1. Menurut Reppeti (1989) bebanan kerja yang dialami oleh individu di tempat kerja boleh menyebabkan seseorang bersikap negatif apabila pulang ke rumah. memantapkan ekonomi keluarga. menambahkan ilmu pengetahuan. supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya antara kamu perasaan kasih dan sayang .test. 168 .BUKU PROSIDING for Government employees and marital satisfaction measured with ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS scale). menghilangkan rasa kesunyian dan merebut peluang pekerjaan yang sedia ada.t. meningkatkan kemahiran dan pengalaman. one way ANOVA and Pearson Correlation.Rum ayat 21 bermaksud .1 PENGENALAN Perkahwinan merupakan satu ikatan hubungan suci antara dua insan untuk membina dan mencipta corak kehidupan yang sempurna. However. age and marital duration. The results show there are no significant differences between demographic factor such as gender. Kebahagiaan dalam perkahwinan bergantung bagaimana cara pasangan suami isteri itu mengendalikan keseluruhan corak kehidupan rumahtangga mereka. job performance with marital satisfaction among the subject. Data collected were then analysed using t.w.

Penurunan keinginan hubungan seksual ini boleh menyumbang kepada pelbagai masalah lain dalam perhubungan suami isteri. malahan sebagai kreteria dalam penyelidikan. Prestasi kerja pekerja yang cemerlang sangat diharapkan oleh majikan dalam usaha untuk mempertingkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Atau adakah kepuasan perkahwinan individu itu boleh membantu meningkatkan prestasi kerja mereka?. peramal untuk kenaikan pangkat. Namun begitu. Kajian Rohany Nasir dan Noraini Abdullah (1990) membuktikan bahawa tekanan kerja merupakan salah satu punca berlakunya keganasan dan penderaan dalam kehidupan pasangan suami isteri. 169 . membantu personal mewujudkan objektif bagi program latihan dan boleh menyediakan maklumat balas yang konkrit kepada pekerja untuk memperbaiki prestasi mereka. Donelly (1993) telah menemuramah 6029 individu yang telah berkahwin untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perkahwinan mendapati perkahwinan yang tidak aktif dari segi seksual menyebabkan perkahwinan mereka tidak ceria.2 PERMASALAHAN KAJIAN Persaingan di tempat kerja untuk mencapai matlamat. perlu dikaji dengan teliti agar ianya boleh membantu mempertingkatkan mutu kerja disamping mengekalkan kebahagiaan perkahwinan yang telah dibina. 1. Kesibukan menjalankan tugas semasa bekerja juga berkemungkinan boleh menyebabkan pasangan isteri suami mengabaikan tugas dan tanggungjawab asas dalam perkahwinan mereka.BUKU PROSIDING Pencapaian prestasi yang cemerlang dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. masyarakat dan negara. Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi memainkan peranan bukan sahaja sebagai asas membuat keputusan dalam memilih personel. Sejauhmana persoalan ini dijawab. Kegagalan insitusi perkahwinan kemungkinan akan memberi kesan negatif kepada pembangunan sosio ekonomi. Pakar Sakit Tuan dan Kesihatan Reproduktif Lelaki dan Wanita Dr. Kesan tekanan kerja yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang bekerja boleh memberi kesan negatif terhadap perhubungan mereka dalam rumahtangga. adakah berkemungkinan prestasi kerja seseorang individu itu akan merosot setelah mereka berkahwin?. Ismail Tambi (2007) pula menjelaskan gangguan emosi. meningkatkan produktiviti dan mencapai prestasi kerja yang cemerlang telah mendorong pasangan suami isteri yang terlibat untuk bekerja keras dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya tekanan. Rohany Nasir (2008) menyatakan perubahan nilai. Hasil dapatan kajiannya mendapati faktor kepenatan bekerja adalah punca yang menyumbang kepada gangguan kepuasan hubungan seksual pasangan. tekanan serta beban kerja di tempat kerja boleh menyumbang kepada peningkatan masalah hubungan seksual pasangan suami isteri.

Kajang . tekanan yang dialami juga boleh meningkatkan lagi ketidakpuasan dan keharmonian hidup pasangan semasa di rumah. Malah. Fenomena ini adalah berdasarkan pengalaman pengkaji sebagai kaunselor pelatih semasa menjalani latihan praktikum di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (2009) melaporkan. tahun 2008 seramai 933 orang dan terkini dalam tahun 2009 seramai 945 orang5. Unit Perundangan Keluarga Islam (2009)PAIDHL. Konflik dan krisis boleh menurunkan kepuasan perkahwinan mereka seterusnya sedikit sebanyak berkemungkinan boleh memberi impak terhadap pekerjaan mereka. Selangor. Ini memaksa pasangan suami isteri yang bekerja memperuntukkan masa untuk kerjaya terlalu lama. 5 Sumber . berlaku peningkatan dalam kes penceraian misalnya pada tahun 2007 kes penceraian seramai 772 orang. Malah ada juga suami isteri terpaksa hidup berasingan untuk jangka masa bertahun kerana tugas. ( Laporan statistik penceraian mengikut daerah ) 170 . Ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada konflik dan krisis dalam rumahtangga pasangan suami isteri yang bekerja.Selangor. Antara kes perkahwinan yang dikendalikan semasa pengkaji menjalani latihan praktikum adalah kes yang melibatkan suami isteri yang bekerja serta tidak berpuashati dengan sikap dan tindakan pasangan. Kesan dari gangguan psikologi dan tekanan emosi sama ada di tempat kerja atau di rumah menyebabkan bukan sahaja krisis rumahtangga berlaku tetapi juga penceraian kian meningkat. Keadaan ini boleh mempengaruhi perkembangan anakanak. malah ada sesetengah pasangan suami isteri hanya berjumpa sekali dalam semimggu atau sekali dalam sebulan akibat dari penghijrahan atau tugasan luar pejabat yang terpaksa dilakukan. Kajang. Rohany Nasir (2008) juga memberi pandangan mengenai budaya kerja yang terlalu menekankan kepada pencapaian prestasi tinggi. Krisis gejala sosial dalam kalangan masyarakat terutama golongan remaja juga kebanyakannya berpunca dari kegagalan dalam insitusi perkahwinan.BUKU PROSIDING budaya kerja dan persaingan yang hebat menggalakkan sesetengah individu mempunyai ekpektasi kerja yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri sehingga menjadi „workholic‟. kegagalan pasangan mengawal diri semasa berlaku pertengkaran di rumah bukan sahaja boleh menjejaskan perhubungan harmoni suami isteri tetapi juga boleh menyebabkan penceraian dan penderaan. produktiviti dan juga persaingan menjadikan pekerja sentiasa mengejar masa dan seterusnya mengubah personalitinya. Pasangan yang tidak bahagia mudah menerima tekanan emosi semasa bekerja. Malah ada juga kes pasangan suami isteri yang terlalu lama memperuntukan masa bekerja di tempat kerja mengambil kesempatan menjalinkan hubungan sulit dengan rakan sekerja sehingga mencetuskan pertengkaran dan penceraian. Statistik penceraian yang berdaftar di Unit Perundangan Keluarga Islam.

3 TUJUAN KAJIAN Secara ringkasnya tujuan kajian ini adalah seperti berikut: 1. 1. seperti kaunselor.1978 dlm.2 1. 1. Mengikut teori ini kepuasan kerja mempunyai hubungan yang rapat dengan kepuasan perkahwinan.4 1. Untuk mengkaji samaada terdapat perbezaan dari segi umur. ini bermakna pengalaman individu di tempat kerja dipengaruhi oleh tingkahlaku yang individu itu lakukan di rumah dan begitu juga sikap dan pengalaman individu di rumah juga mempengaruhi tindakan individu di tempat kerja. Kajian Champoux.5 Untuk menguji samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender.4 KEPENTINGAN KAJIAN Maklumat-maklumat dalam kajian ini diharapkan boleh dijadikan asas oleh majikan dalam sesebuah organisasi pekerjaan dalam membuat penilaian terhadap sebarang bentuk intervensi yang sesuai bagi membantu pasangan suami isteri yang bermasalah meningkatkan prestasi kerja mereka. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan prestasi kerja.3.3. 1992) telah membuktikan bahawa wujud fenomena kesan Teori Spillover iaitu pengalaman yang negatif di tempat kerja telah dibawa ke dalam sistem kekeluargaan pekerja.3. Kando & Summers (1971. tempoh perkhidmatan dan tempoh perkahwinan dengan kepuasan perkahwinan.1 1. Zedeck. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.3 1. kajian ini juga mempunyai kepentingan kepada profesion membantu untuk penambahbaikan dalam meningkatkan mutu. Kajian Staines (1980 dlm. Melihat samaada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan. pembimbing perkahwinan di jabatan agama dan Lembaga Perancangan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN). 1990) menyatakan bahawa Teori Spillover mempunyai kesamaan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.5 KERANGKA MODEL KAJIAN Kajian ini menggunakan Model Spillover yang dikemukakan oleh Zedeck dan Mosier (1990).BUKU PROSIDING 1. Zedeck & Mosier.3.3. keberkesanan dan tahap kualiti perkhidmatan dalam insitusi perkahwinan. Mengikut model ini elemen keluarga tidak dilihat sebagai suatu yang statik tetapi 171 . Disamping itu.

6. Kerangka Model Kajian KEPUASAN PERKAHWINAN -kepuasan seksual -kestabilan kewangan -kecekapan pengurusan -Jumlah anak -kestabilan emosi -Persekitaran -visi.6 DEFINISI KONSEP 1.misi dan matlamat -gaji -Masa -Cemerlang -Anugerah -penghargaan -kenaikan pangkat KEPUASAN KERJA PRESTASI KERJA 1. Maka pengkaji telah memilih Model Spillover sebagai asas dalam kajian ini dan mengubahsuai mengikut budaya masyarakat Melayu seperti dalam rajah 1.8 .1 Kepuasan Kerja Locke (1976) mendefinisi mengenai kepuasan kerja adalah pernyataan emosi yang selesa atau positif yang terhasil daripada penilaian seseorang terhadap pekerjaannya atau pengalaman pekerjaan seseorang.BUKU PROSIDING ianya dilihat sebagai lebih terbuka bagi membolehkan sistem ini berinteraksi dengan sub-sistem dunia pekerjaan.8 dibawah: Rajah 1. kenaikan pangkat dan pengiktirafan majikan bergantung sama ada ia dilaksanakan secara adil dan saksama. Menurut Hackham dan Oldham (1980) pula mentakrifkan 172 . termasuk ganjaran seperti gaji.

Kepuasan perkahwinan itu dilihat sama ada sebagai kepuasan dalam situasi perkahwinan atau pun sebagai aspek-aspek spesifik dalam insitusi perkahwinan yang meliputi kepuasan seks atau pergaulan intim. Menurut Schultz (2000) pula kepuasan kerja merupakan satu set nilai sikap individu terhadap peker jaannya samaada sikap positif atau sikap negatif.6. Oshagbemi (2003) menjelaskan kepuasan kerja merangkumi pelbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaan seperti hubungan dengan rakan sejawat. Locke ( 1970) berpendapat prestasi kerja mencerminkan nilai kerja individ 1.2 Prestasi Kerja Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi kerja sebagai petunjuk untuk menilai pekerjaan yang akhirnya nilai upah pekerja ditentukan oleh pencapaian prestasi pekerja. Pandangan Ariffin Zainal (1993) kepuasan kerja mempunyai pengertian yang subjektif yakni setiap orang mendapat kepuasan kerja dengan cara-cara yang berbeza dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja adalah berbeza juga mengikut umur. jantina. jenis dan taraf pekerjaan.BUKU PROSIDING pekerja yang mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan respon yang lebih positif dalam memperkayakan kerjayanya dengan tugas yang lebih mencabar berbanding dengan pekerja yang tidak merasakan kepuasan dalam pekerjaannya. & Scoot 2006) pula berpendapat kepuasan perkahwinan sebagai sikap yang menyenangkan dan sentiasa berpuashati terhadap perhubungan antara satu sama lain dalam perkahwinan.6.3 Kepuasan Perkahwinan Symonds & Horvath 2004 (dlm.Ilies. kepuasan perkahwinan merangkumi cara pasangan mengatur kehidupan berumahtangga mengikut syariat beragama. persekitaran tempat kerja. peluang kenaikan pangkat dan kepuasan keseluruhan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Haron Din (2007) memberi pandangan dari sudut agama. taraf pendidikan . 173 . hubungan dengan majikan. polisi organisasi. bertanggungjawab dan saling berkasih sayang serta tenteram jiwa dan perasaannya dalam membina keluruhan peribadi dan kesejateraan keseluruhan kehidupan rumahtangga. 1. Kepuasan kerja adalah hasil darjah keseronokan individu daripada pekerjaan yang dilakukannya (Munchinsky 2000). gaji. Judge.

2007) yang berkaitan dengan meramal kemungkinan hubungan kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh di Agensi Protestant Christian ke atas 158 peserta dengan menggunakan alat kajian 16PF dan Marital Satisfaction Inventory. Hasil kajiannya dengan menggunakan alat ukur Marital Satisfaction Inventory (MSI) membuktikan dalam tempoh jangka panjang kepuasan perkahwinan dan kepuasan kerja saling berkait dalam tempoh jangka masa panjang di mana peningkatan dalam kepuasan perkahwinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan peningkatan dalam kepuasan kerja dan prestasi kerja. 2003) kajian selama 2 hari ke atas seramai 29 orang suami. Crouter et al.065 orang individu yang berkahwin bertujuan untuk mengenalpasti proses perkaitan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja.7 KAJIAN LEPAS Kajian logitudinal oleh Rogers dan May (2003) selama lebih 12 tahun bermula dari tahun 1980 hingga 1992 telah menemuduga ke atas sebanyak 1. hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh agama. 174 . untuk mengkaji kualiti dan kepuasan kehidupan mendapati kepuasan kerja mempunyai hubungan positif dengan kepuasan dan kualiti perkahwinan. Hasil kajian Judge et al. (1989 dlm.BUKU PROSIDING 1. Rogers & May. Manakala hasil kajian Ball (1991) selama 6 tahun secara tinjauan terhadap 243 suami dan 292 isteri yang bekerja bangsa Afrika Amerika dari tahun 1980 hingga 1986. (2005) selama 2 minggu ke atas 75 orang subjek yang bekerja dan telah berkahwin menunjukkan pengalaman emosi dan konflik di rumah memberi kesan negatif terhadap emosi di tempat kerja. Kajian (Cousineau & Hall. begitu juga sebaliknya. manakala penurunan dalam kepuasan perkahwinan boleh berlaku jika perkahwinan mempunyai masalah secara signifikannya boleh menurunkan prestasi kerja dan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja lelaki dan wanita. Kajian Perrone & Worthington (2001) menggunakan alat ujian ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS) ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek perempuan yang terdiri dari pasangan bekerja. hasil laporan dari isteri mendapati suami-suami yang mengalami tekanan di tempat kerja sepanjang hari bekerja mempunyai perkaitan dengan tingkahlaku negatif dalam perkahwinan mereka. mendapati suami yang mempunyai status dalam pekerjaan lebih bahagia berbanding dengan isteri yang bekerja. Ini menunjukkan terdapat hubungan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja.

9. pengkaji menggunakan soal selidik Penilaian Prestasi Kerja yang telah diubahsuai dari Penilaian Tahap Kecekapan kakitangan awam oleh FatimahWati dan Iran Herman (1977) . Soal selidik ini mengandungi 20 item yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia mengikut prosedur kajian.9. pengkaji menggunakan soal selidik „The Minnesota Satisfaction Questionnaire(MQS) diperkenalkan oleh Weiss.England dan Lofquist(1967). 2. 1. pengkaji telah membentuk 6 hipotesis seperti berikut: 1. 2.9. Subjek seramai 60 orang pasangan suami isteri bekerja dalam kalangan bangsa Melayu menjadikan jumlah subjek kajian seramai 120 orang.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender (suami isteri).2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut umur.3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.4 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.9.0 METODOLOGI Jenis kajian ini adalah kajian tinjauan (survey). 175 .9. Kendall & Hulin (1969) alat ujian ini telah terbukti penggunaannya dalam psikometrik di mana kebolehpercayaan dan keesahan alat ujian ini terbukti mengukur apa yang hendak diukur.3 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal Selidik MSQ Smith.9. 2.6 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.1 Alat Kajian Kajian ini menggunakan 3 alat kajian iaitu bagi mengukur kepuasan kerja.9 HIPOTESIS KAJIAN Berdasarkan kepada permasalahan dan objektif kajian yang dijelaskan. Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan dengan memilih subjek kajian terdiri daripada pasangan yang berkahwin dalam pelbagai bidang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya. Alat kajian kedua. 1. 1. 1.Dawis.5 Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. 1.BUKU PROSIDING 1.

3.82.1 Gender Jadual 3.52 hingga 0. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja dengan menggunakan pekali Alfa Cronbach adalah .86 dan jumlah korelasi item adalah tinggi dari 0.4 Kebolehpercayaan dan keesahan soal selidik Prestasi Kerja Iran Herman & FatimahWati (1997) telah mengukur kebolehpercayaan alat ujian Prestasi Kerja dalam mengkaji hubungan antara nilai kerja. 176 .5 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal selidik Perkahwinan (ENRICH Marital Satisfaction Scale –EMS Scale) Tahap Kepuasan Fowers & Olson (1993) telah mengukur alat ujian ini dengan menjalani test-retest alat ujian yang dibina ke atas 115 individu dalam tempoh 4 minggu dan pekali Alfa Cronbach kebolehpercayaan ketekalan dalaman adalah .1 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Gender Subjek Bilangan Peratus Lelaki (suami) Perempuan (isteri) Jumlah 60 60 120 50 50 100 Jadual 3.BUKU PROSIDING 2.1.1 menunjukkan bilangan dan peratus subjek kajian mengikut kategori gender pasangan Melayu yang terlibat.1 KEPUTUSAN DESKRIPTIF 3. 2. Seramai 60 orang suami (50%) dan 60 orang isteri (50%) terlibat dalam penyelidikan yang sedang dijalankan.96.1.1.

tahap umur 46 hingga 55 tahun seramai 31 orang (25.8 3.55 tahun 56 .3%) yang terlibat dalam penyelidikan ini.8%).65 tahun Jumlah Bilangan 42 43 31 4 120 Peratus 35 35.1. Dalam kajian ini didapati pada tahap umur 18 hingga 25 tahun menunjukkan tidak terdapat bilangan dan peratus responden yang menjawab soal selidik yang diedarkan. tahap umur 26 hingga 35 tahun seramai 42 orang (35 %).1. 177 .3 100 Jadual 3. tahap umur 36 hingga 45 tahun seramai 43 orang (35.2 memperihalkan tahap umur subjek kajian.2 Tahap Umur Jadual 3.8%) dan tahap umur 56 hingga 65 tahun seramai 4 orang (3.1.2 Bilangan dan Peratus Subjek Mengikut Tahap Umur Umur 26 – 35 tahun 36 – 45 tahun 46 .8 25.BUKU PROSIDING 3.

2.8 16.0 20.1.BUKU PROSIDING 3. Ujian t digunakan untuk menguji hipotesis 1 untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender seperti dalam jadual 3.1 Hipotesis 1 : Tidak terdapat kepuasan perkahwinan mengikut gender. Pengkaji telah membuat pengkelasan tempoh perkahwinan dari soal selidik yang merupakan soalan terbuka kepada 5 sela kelas untuk memudahkan penganaalisaan.3 20.2. 178 .1.2%) 3.4 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Perkahwinan.2 KEPUTUSAN INFERENSI perbezaan yang signifikan tahap 3.25 tahun Jumlah Bilangan Peratus 28 24 25 20 23 120 23.4 Tempoh Perkahwinan Jadual 3. Tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini paling awal adalah 5 bulan dan paling lama adalah 25 tahun. tempoh 16 hingga 20 tahun seramai 20 orang subjek (16.4 memperihalkan mengenai tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini.1. tempoh 6 hingga 10 tahun seramai 24 orang subjek (20. Tempoh Tempoh Perkahwinan 5 tahun ke bawah 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 .3%). Bagi tempoh perkahwinan 5 tahun ke bawah seramai 28 orang subjek (23.2 100 Jadual 3.7 19.20 tahun 21 .8%).7%) dan tempoh perkahwinan antara 21 hingga 25 tahun seramai 23 orang subjek (19.1. tempoh antara 11 hingga 25 tahun seramai 25 orang subjek ( 20.0%).

32006 8.73546 118 -.917 8454. Maka keputusan statistik ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.6167) lebih tinggi sedikit berbanding dengan min suami (60.699.2 menunjukkan keputusan statistik mengikut faktor demografi umur.05).535 Min kepuasan perkahwinan isteri (61.05.05 .78330). Jadual 3. p > .05 Statistik F = . Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur secara signifikan F( 3. 179 .882 F .554 Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .2 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur JKD 152.283 8607.972 72.699 dengan nilai signifikannya 0.2 Hipotesis 2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur Hipotesis 2 ini diuji dengan menggunakan ANOVA sehala untuk melihat samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur.(2 tailed) . p > .699 sig .594 Suami Isteri P > . Jadual: 3.2.535 -. 3. Maka keputusan kajian ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.7833 61. Ini bermakna keputusan ini menunjukan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender (t (118) = -535.t bagi Perbezaan Kepuasan Perkahwinan Gender.05 ) .05 60 60 60.2.1 Ujian .2.554 ianya lebih besar daripada .594 dan ianya lebih besar dari nilai aras kesignifikan . Keputusan statistik t menunjukkan nilai kesignifikan bersamaan .116) = ( . Gender N Min SP dk =(N-1) t Mengikut Sig.BUKU PROSIDING Jadual 3.2.02 Dk 3 116 119 MKD 50.6167 8.

BUKU PROSIDING 3.272.115) = ( .408 kepuasan Sig . Korelasi Pearson juga digunakan untuk menguji hipotesis samaada terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.3 Hipotesis 3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan Bagi menguji hipotesis 3 ANOVA sehala juga digunakan untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan dengan faktor demografi tempoh perkahwinan.003 adalah lebih kecil daripada nilai aras signifikan .200 4 115 119 30.272* 180 . Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini diterima. p > .05.4 menunjukkan keputusan yang diperolehi dalam kajian : Jadual 3.3 menunjukkan keputusan statistik min perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.2.2.2.082 73. Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini juga diterima.05).05 ini bermakna pembolehubah kepuasan kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan ( r (120) = . Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .329 8486.408 . 3.3 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan JKD Dk MKD F Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .803 Keputusan statistik F = .803 ianya lebih besar daripada .05) . Jadual 3. Jadual 3. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan secara signifikan F( 4.408 dengan nilai signifikannya ialah 0. Jadual 3.2. Kepuasan pekahwinan .4 Hipotesis 3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.4 Pekali Kolerasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Kepuasan perkahwinan.05 120.2.871 8607.05 Keputusan menunjukan nilai aras signifikan .799 . p < .2.

Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.262* Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .0 PERBINCANGAN Kajian mengenai hubungan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan telah dijalankan ke atas 60 pasangan suami isteri bekerja yang menjadi jumlah keseluruhan subjek seramai 120 orang iaitu 60 orang suami (50 %) dan 60 orang isteri (50%). anggota polis (12.426.5 Hipotesis 4. p< . Maka hipotesis yang dibina oleh pengkaji diterima.426* Kepuasan Perkahwinan .05 Prestasi Kerja . Maka hipotesis kajian ini diterima.6 Pekali Korelasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .262.2 %).05 3.5 Pekali Korelasi Di Antara Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan. Subjek dalam kajian ini majoriti bekerja dalam sektor awam (56. 4.000 adalah lebih kecil dengan nilai aras signifikan .6 Hipotesis 5: Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.2. p < .2.05 ini bermakna pembolehubah prestasi kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan kepuasan perkahwinan (r (120) = . Jadual 3. Pembolehubah Prestasi Kerja *P < .05 ).2. Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .01).7 %). Jadual 3.2. 181 .5 %) dan anggota tentera hanya ( 1.7 %) diikuti sektor swasta sebanyak (29.05 ini bermakna terdapat hubungan positif rendah yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan kerja (r (120) = .004 adalah lebih kecil daripada aras signifikan .BUKU PROSIDING 3.

Cara hidup dan didikan bangsa Melayu jauh berbeza dengan cara didikan masyarakat barat yang lebih terbuka dalam membincangkan isu sensitif mengenai masalah dalam pekahwinan. Pandangan pengkaji mengapa terdapat keputusan yang bercanggah dengan kajian-kajian lain berkemungkinan subjek dalam kajian ini masih belum bersedia untuk memberikan maklumat sebenar masalah perkahwinan mereka. Ini kerana budaya masyarakat Melayu tidak suka menceritakan permasalahan rumahtangga mereka secara terbuka juga boleh mempengaruhi cara mereka menjawab soal selidik yang diedarkan. Ini bermakna cabaran membesarkan anak-anak sedikit sebanyak menyebabkan konflik berlaku dalam rumahtangga maka isteri lebih cenderung merasa tidak puashati dalam perkahwinan berbanding suami.7%). Hasil kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Leverson. umur antara 56 tahun hingga 65 tahun hanya (3.1 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut gender. Tempoh perkahwinan subjek bawah 5 tahun (23%) menunjukkan jumlah peratus tertinggi berbanding dengan tempoh perkahwinan 16 hingga 21 tahun sebanyak (16. 4.3 %) dan tahap umur antara 18 tahun hingga 25 menunjukkan peratus sifar kerana tiada subjek dalam golongan ini. Keputusan kajian menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. 182 . Carstensen & Gottman (1993) kajian mengenai jangka masa panjang perkahwinan ke atas 156 pasangan yang terdiri daripada golongan umur antara 40-50 tahun dan 60-70 tahun.2 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor umur.BUKU PROSIDING Dari segi umur pula. Ini bermakna hipotesis kajian ini di terima. 4. Keputusan ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Perron & Worthington ( 2001) mengenai kualiti dan kepuasan perkahwinan ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek wanita yang telah berkahwin dan bekerja juga mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender .7 %) . pengalaman dan kurang bersedia dari segi psikologi maka ibu muda lebih berisiko mengalami tekanan dan ini akan mempengaruhi kepuasan perkahwinan mereka. Keputusan statistik kepuasan perkahwinan subjek kajian tidak mempunyai perbezaan yang signifikan mengikut faktor demografi umur. majoriti subjek yang terlibat dalam lingkungan umur 26 tahun hingga 55 tahun secara keseluruhannya sebanyak (96. Mengikut keputusan analisis data secara inferensi memberi indikasi bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender. Keputusan analisis kajian ini bertentangan dengan pendapat White-Mansell & Pope (1996) ibu yang lebih muda adalah kurang matang dari segi umur.

Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan tempoh perkahwinan seterusnya menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.1992) bahawa pengalaman di tempat kerja dan keluarga saling berinteraksi dan mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan perkahwinan. Namun begitu kajian Leverson et al (1993) menemukan pandangan positif terhadap perbandingan pasangan golongan tua dengan golongan pertengahan didapati golongan pasangan tua kurang menghadapi konflik membesarkan anak-anak berbanding golongan pertengahan umur. Kajian ini mendapati wujudnya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. Manakala isteri menikmati kepuasan seksual bergantung kepada sikap suami yang memberi kasih sayang dan tanggungjawab semasa tempoh tahun ketiga perkahwinan mereka. 4.3 Perbezaan kepuasan perkahwinan tempoh perkahwinan. Tetapi jika kepuasan perkahwinan itu di lihat dari elemen kepuasan perkahwinan yang dibincangkan dalam definisi operasional dan model kajian ini dari sudut kepuasan seksual. Pengkaji berpendapat tempoh perkahwinan yang lama membolehkan pasangan telah mengenali hati budi pasangan dan mereka lebih menghargai pasangan masing-masing. pengkaji berpendapat ini berkemungkinan umur subjek yang terlibat dalam kajian telah mencapai tahap umur matang untuk membuat sebarang keputusan dan tindakan dalam mengurus rumahtangga mereka.al (1993) membuktikan kepuasan yang dinikmati oleh suami adalah berkaitrapat dengan kepuasan perkahwinan dalam tahun pertama perkahwinan. Dapatan kajian ini menyokong Teori Model Kesan Spillover (Zedeck. 4. Keputusan kajian menunjukkan kesan ketidakpuasan kerja menimbulkan kesan ke atas emosi dan pengalaman ini terbawa-bawa semasa berada di rumah dan ini boleh menjejaskan kepuasan perkahwinan mereka. Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur. kajian Morokoff. maka hipotesis kajian ini diterima. 183 .4 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.BUKU PROSIDING hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan mengikut umur. Kepuasan perkahwinan juga mungkin meningkat pada peringkat akhir perkahwinan berkemungkinan pasangan kembali hidup berdua kerana anak-anak telah membesar dan meninggalkan rumah untuk bekerja. et.

4. Pasangan-pasangan suami isteri yang tidak mengalami terlalu banyak masalah atau krisis dalam rumahtangga dan berpuashati dengan perkahwinan serta mencapai kepuasan kerja biasanya mereka boleh menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan cemerlang. persefahaman serta persekitaran rumah yang memuaskan juga boleh membantu pasangan suami isteri mencapai kepuasan kerja semasa bekerja. kemudahan serta gaji yang setimpal di tempat kerja mewujudkan rasa kepuasan kerja dalam kalangan pekerja ini boleh memberi kesan kepada tindakan mereka apabila mereka berada di rumah. Hasil kajian ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Ariffin Zainal (1985) mengatakan prestasi yang baik dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. Oleh kerana hasil kajian ini menunjukkan pekali korelasinya adalah rendah. maka pengkaji berpendapat terdapat norma dan budaya masyarakat yang berbeza dengan norma dan budaya masyarakat alat ukur ini digunakan di barat. Kajian Locke (1970) juga membuktikan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi kerja. Maka beberapa kajian lanjut perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana keputusan kajian 184 . Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.(1982) bercanggah pendapat dengan kajian ini kerana menurut Marshall komitmen dan prestasi tidak terjejas walaupun individu menghadapi tekanan atau mengalami ketidakpuasan dalam perkahwinan. Ini bermakna kepuasan pekahwinan tidak mempunyai hubungan dengan prestasi kerja. 5. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.BUKU PROSIDING Maka pengkaji berpendapat persekitaran kerja.0 IMPLIKASI KAJIAN Implikasi dari kajian ini menunjukkan komitmen dan dedikasi individu semasa menjalankan tugas samaada peranan di rumah atau di tempat kerja akan mempengaruhi prestasi kerja.6 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. 4. Kajian ini juga mempunyai persamaan pendapat dengan kajian FatimahWati dan Iran Herman (1977) tentang hubungan nilai kerja.5 Hubungan di antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Begitu juga sokongan. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja. Namun begitu Marshall et al.

5. ini menimbulkan masalah untuk mendapatkan set soal selidik semula. 5.2.1 Penambahbaikan kursus dan program yang berkaitan dengan perkahwinan.1. Ketidakpuasan kerja dan perkahwinan yang tinggi boleh menggugat prestasi kerja seseorang dan juga memberi gangguan psikolagikal kepada individu yang terlibat.4 Menukarkan Peranan Unit Bimbingan dan Rundingcara Perundangan Islam di Jabatan Agama sebagai Unit Kaunseling Kekeluargaan. kepuasan kerja. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan ke atas 120 orang pasangan Melayu yang dual-career di Bandar Baru Bangi dan Putrajaya maka secara keseluruhan keputusan kajian menunjukkan responden mempunyai hubungan tahap kepuasan kerja dan perkahwinan yang signifikan.3 KESIMPULAN Dalam perkahwinan.2 LIMITASI KAJIAN 5.1 Saiz sampel adalah tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membuat generalisasi kepada keseluruhan populasi pasangan Melayu seluruh malaysia. 5. 5. Begitu juga pencapaian prestasi kerja juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan perkahwinan.BUKU PROSIDING ini tekal dengan menggunakan beberapa alat ukur kepuasan kerja dan alat ukur kepuasan perkahwinan.2. 5. 5.2. 185 .1. pasangan dual career sering menghadapi pelbagai masalah di sekeliling mereka. maka jumlah item yang agak benyak ini mungkin mengurangkan fokus indidvidu ketika menjawab soal-selidik tersebut.2 Memperluaskan e-kaunseling 5. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan saling berhubungan secara signifikan antara satu sama lain.1. Maka kesimpulan dari kajian ini.1 SARANAN KAJIAN Hasil dari kajian ini pengkaji mencadangkan beberapa strategi dan cadangan untuk menangani masalah yang berlaku dalam insitusi perkahwinan.2 Soal selidik ditadbirkan perlu dijawab oleh pasangan suami isteri. 5.3 Kajian ini menggunakan 3 set soal selidk yang keseluruhannya item berjumlah 52 item.1.3 Penambahbaikan peranan unit kaunseling 5.

L. & Muchinsky. (1985). Penerbit USTARA.. The Journal of Sex Research . Donelly. M. Nilai Kerja dan Hubungannya dengan Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja ... 4.M. Frone. Iran Herman. Journal of Psychology and Theology. Jurnal Psikologi Malaysia. American Psychological Association. Iran Herman. (2004). Journal of Family Psychology . A meta-analysis.T. Iaffaldano. Majalah Psikologi. 9. Cousineau. (1987). Penerbit Edu . & Cooper. Islam Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia. K. 13. pendekatan psikologi personel. 565-579. vol. Sexually inactive marriages .. 11. The 16PF and Marital Satisfaction Inventory as predictors of missionary job success. D. 8. Terbitan Jabatan Psikologi Kaunseling. dlm.35. Atlanta. 6. Bhd. Ariffin Zainal.L. 15. (1978. Ariffin Zainal. Statistik dan Analisa Data Sains Sosial. ( 2007). Kondo & Summer. „Workplace wellness: Work in the family and employing organization‟..114 Fowers. Relationship between job and family satisfaction : Causal or non causal covariation?. & Olson. Vol. 317-327. perkahwinan dan kesihatan mental. D. Inc.. System Sdn. April 11-14.L. no 2. Work and marital happiness among African Americans. 20.E. Kedah. 14. (1985). 7. A. Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahad. S. Job satisfaction and job performance. 3. Zedeck. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Surah al-Rum .1971). M. 10. Satu Kajian Perbandingan Di antara Sektor Awam dan Sektor Swasta. A. 1991.(1993). 30(2) . Ball. Aplikasi SPSS for windows . ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. Cinta. Teori dua faktor Herzberg: Satu penilaian dalam konteks Malaysia. Petaling Jaya. 12. Psychological Bulletin. Universiti Kebangsaan Malaysia.45 (2).97. ( 1994).R. Champoux. 2. Pekerja dan pekerjaan. (1993). Bhd. PTS Publication & Distributors. Haron Din. (2007). (2007). 186 . FatimahWati Halim & Iran Herman. Siri Motivasi Rumahtangga. Universiti Kebangsaan Malaysia. Educational Resources Information Center (ERIC).. Bil 18:7:84. Inc. Arab Saudi. 176183.M. 16. Paper Presented at the annual meeting of The Southern Sociological Society.P. H.(2007). ayat 21. M. E. Al-Quran dan terjemahan (1971). E.11.2. vol.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Bil. 1991.Russell. Siri Gaya Hidup Islam. J. Journal of Management. (1997). & Mosier. (1990).. Vol. American psychological Association. & Hall. 171-179. 5.251-273. M. Ismail Tambi. American Psychology. 97. B. R.7 No.

Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya. Psychological Bulletin.J.R. Spillover between marital quality and job satisfaction long term patterns and gender differences.W. Sdn. (1980) Work Redesign. 127. Rohany Nasir (2003).496 29..R. Judge. & Oldham. 20.. No. L. 30(1).Co. Thomas Learning.D. American Psychology Inc.” dlm.48.S. 19. Vol. & Fitzpatrick. Levenson. Syarahan Perdana Profesor.No.. 779-814. Bono. T. Psychology applied to work. Stress .(1993).. Work – family conflict and emotions.A. Utusan Publications & Distributors Sdn. R..7. J. P.. Oshagbemi. B. Ilies.J. Roger. P. Inc.(2001). 25..M. California Addison Wesley. 30. 31.( 1993). Kaunseling kerjaya anjakan daripada konvensionalisme. Publication. Communication in family relationship. Factors influencing ratings of marital quality by individuals within dual-career marriages: A conceptual model. Rohany Nasir & Noraini Abdullah. 482. Perrone. (6th ed. 28. Patricia. Rohany Nasir. & Gillilland . A qualitative and quantitative review. E. L. G. J. Gender differrence in The job satisfaction. (2003). Women in Management Review. Prentice Hall.. Morokoff. (1982).3. Pg. 301303. Bhd. 24.T. Vol. Upper Saddler River. 26. Vol. Locke.. G.BUKU PROSIDING 17. Dimensionality of womens career orientation. N.(Pnyt) Handbook of Industrial and Organizational Psychology. American Psychological Association. & May. Personnel Psychology. 32. S. R. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Munchinsky.A.J. E..C. vol 15.(1990). Jr. The nature and cause of job satisfaction. Long Term Marriage: Age. M. (1976). 27. Noller.(2001) The job satisfaction-job performance relationship.1. Gender and Satisfaction. 43-53. No. R.J. Vol.M. (2006). (1993). Sex Roles 8(2) : 135-146.) Australia Wadsworth. & Gotman.P. A. Carstensen L.331-343. M. (1989). Journal of Marriage and the family. D.59.K. & Patton. sexual functioning and marital satisfaction . 1297-1350. Rond Mc Nally. Inc. 376-407. J. Effects of daily workland on subsequent behavior during marital interaction: The roles of social withdranal and spouse 187 . 23. 18. dlm Dunnette. Publishing.L. Bhd..M. Thoresen. 65(2). Marshall. (2008). effects at work and at home.C. (2003). & Scott. & Witjing. Hackman. 22. (2000). Pschology and Aging .. Chicago. Blackwell. 3-9. A.2. J. 21. “Keganasan rumahtangga di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. & Worthington. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jugde. The Journal of sex research. Reppeti.. R. Journal of Counseling Psychology.8. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya. T. Rohany Nasir. K.J. (2000). Penerbit Utusan Publications & Distributors. A.E.

& Hulin C. 34. & Mosier. American Psychologist. Family Relation. American Psychologist.C. Mansell. (1990).BUKU PROSIDING support. 651-659. Vroom. Weiten..L.. American Psychological Assosiation. & Pope. American Psychological Assosiation. 188 . (1998). (1996). W. Zedeck. (1964). Journal of Social Behavior and Personality.M. 36.L.K.H. 37. L. K. Staines . Smith.P. vol. Patterns of parenting behavior in young mother. Kendall. S. (1969). The measurement of satisfaction in work and retirement. 38. Zedeck. V.L..L. 45 (3). 45(2). 57. Work and motivation. 33. S. New York: John Wiley and sons. S. 45(2). major life events and psychological symptoms. 51-64. (1990). Whiteside.(1980). Chicago: Rand Mc Nally. 273 – 282. 13 (1). vol. K. & Mosier.. 35. Journal of Personality and Social Personality and Social Psychology. Workplace wellness: Work in family and empolying organization. Pressure. Workplace wellness: Work in family and empolying organization. dlm.

Wan Norina bt Wan Hamat 2. 189 . Mohd. PENGENALAN Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berasaskan web adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan. para pensyarah digalakkan untuk mengintegrasikan ICT dalam proses P&P. Segala gedung maklumat yang ada dalam laman web boleh dimanfaatkan oleh pensyarah dan pelajar dalam memilih bahan-bahan dan maklumat yang bersesuaian dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran. Isa bin Hamzah3 Politeknik Ungku Omar1&2. Penggunaan internet melalui laman web yang berkaitan dengan topik yang yang diinginkan akan memudahkan capaian maklumat untuk membuat rujukan tanpa mengira masa dan tempat. menarik minat Pelajar. berkemungkinan segala bentuk maklumat dan bahan yang dicapai tanpa batasan nilai dan budaya. Universiti Kebangsaan Malaysia3 ABSTRAK Dalam era dunia tanpa sempadan ini. Dalam dunia pendidikan semua ahli akademik mesti menguasai teknologi maklumat terkini. Kata Kunci – Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan laman web. Kajian ini membincangkan aplikasi penggunaan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Islam 2 (A2001) sebagai tarikan kepada pelajar. tetapi mereka juga dapat terlibat dalam aktiviti pembelajaran yang merangkumi sesi perbincangan maya. Ia adalah satu perkembangan pendidikan hasil daripada proses ledakan Information and Communication Technologies (ICT) yang merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut dalam membuat penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi. Dengan cara ini.BUKU PROSIDING LAMAN WEB SEBAGAI TARIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) POLITEKNIK MALAYSIA Ahmad Fkrudin bin Mohamed Yusoff 1. Selain daripada penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran melalui medium web yang dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. ia juga dapat mempertingkatkan tahap pembelajaran di kalangan pelajar (Chang 2001). penstrukturan pengetahuan serta membentuk suasana pembelajaran kendiri pada bila-bila masa dan di mana sahaja. pelajar bukan sahaja dapat mengakses maklumat dan bahan pengajaran melalui web.

tugasan. rujuk. Terdapat beberapa kriteria penilaian dan pentaksiran bagi kursus ini. ila‟. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek.com/stats3. Statistik pengguna internet di Malaysia. Secara umumnya Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) ini merangkumi tiga bahagian utama iaitu kekeluargaan Islam (munakahat). Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan.6%). ihdad. PENGENALAN STRUKTUR KURSUS PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) merupakan kursus teras bagi semua pelajar Islam semester dua di Politeknik-politeknik Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Internet merupakan teknologi yang berupaya bertindak sebagai alat penyebar maklumat yang membolehkan interaksi individu dgn komputer. KPTM. zihar. individu dgn individu tanpa batasan masa dan geografi. antaranya ialah kuiz. tanggungjawab suami isteri. hadhanah.902. emosi dan jasmani. kertas amali. Dalam bab kekeluargaan Islam membincangkan mengenai konsep kekeluargaan Islam ia merangkumi nikah.160. Sukatan kursus ini disediakan oleh pihak Lembaga Kurikulum Politeknik. Menyediakan bahan bantu mengajar yang releven dengan teknologi hari ini. berbanding 26. nusyuz. World Wide Web (WWW) merupakan satu sistem yang berkebolehan mempersembahkan maklumat berbentuk multimedia dengan kombinasi teks.256 bilangan penduduk.internetworldstats.htm). bunyi. Bagi mencapai keberkesanan yang maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. rohani. lian. (http://www. 2. dan pembentangan. talak. pengurusan jenazah dan sumber hukum. poligami.600 pada tahun 2010 (29 ogos 2010) (64. imej. nafkah. kini mencapai 16. idah. Memberi pendedahan kepada penyarah Pendidikan Islam 2 (A2001) tentang pendekatan proses P&P berasaskan web. pendidikan keibubapaan dan perbincangan enakmen keluarga Islam. 3. qazaf. Internet dan penggunaan laman web sebagai sumber maklumat dan media pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan. KEPENTINGAN KAJIAN Kepentingan bagi kajian ini adalah seperti berikut : 1. Jabatan Pengajian Politeknik. 190 .dan video (Mohd Arif dan Mohd Jasmy 2000).BUKU PROSIDING Program pendidikan di negara ini.

Pelajar boleh berulang-ulang kali berpeluang mempelajari tajuk-tajuk yang sukar berulang-ulang kali sehingga pemahaman tercapai. Pembelajaran Kendiri Kaedah pembelajaran ini berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar akan lebih berdikari di dalam mendapatkan imu terhadap sesuatu subjek. Membina suasana pembelajaran yang positif Menjelaskan maksud pelajar Menyusun dan membina sumber maklumat Menyeimbangkan di antara kompenen kecerdasan dan emosi Berkongsi perasaan dan pandangan dengan pelajar dan bukan cuba untuk menguasainya. iv. (2008) pembelajaran kendiri adalah sama dengan perubahan dan pembesaran seseorang. Secara keseluruhanya kursus ini memfokuskan cara-cara menangani masalahmasalah kekeluargaan serta membentuk sikap positif dalam kehidupan berkeluarga. v. Menurut Roger (1994) dalam Hussain et al. Pembelajaran kendiri memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengawal sendiri pembelajaran mereka.BUKU PROSIDING Manakala perbincangan mengenai pengurusan jenazah merangkumi tatacara memandi. mengkafan. qisas. Dalam abad kini pengajaran dan pembelajaran yang digalakkan adalah tetap berpusatkan pelajar tetapi pensyarah mesti memainkan peranan yang maksimum untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Pensyarah lebih berperanan sebagai pemudahcara dan berperanan sebagai pembekal maklumat. iii. menyembahyang dan mengebumikan jenazah. berkesan dan lebih bermakna kepada para pelajar (Isham Shah Hassan 2005). diat dan takzir. ii. tugas pensyarah hanyalah sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran di mana tugas-tugas tersebut boleh digariskan seperti di bawah: i. Selain dari pelajar sebagai fokus utama. bermasyarakat dan bernegara. Bahagian sumber hukum pula membincangkan tentang sumber-sumber serta peranan hukum yang terdapat dalam Islam dan hukum Jenayah Islam iaitu hudud. STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN LAMAN WEB Laman web boleh digunakan sebagai sumber untuk penyediaan pelbagai bahan dan maklumat yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurutnya lagi. Penggunaan multimedia dan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan untuk menggantikan pensyarah tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. kaedah pembelajaran ini 191 .

Kini proses Pembelajaran Kolaboratif telah mengalami perubahan daripada secara bersemuka telah beralih dengan adanya teknologi berasaskan penggunaan komputer. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Herrington et. Gambaran konteks sebenar atau autentik yang menggambarkan situasi di mana pengetahuan akan digunakan. pembelajaran menerusi WebQuest mempunyai peranan yang penting dalam membina pemahamanya sendiri berdasarkan topik yang dipelajari.BUKU PROSIDING memerlukan kepada sokongan faktor-faktor lain seperti keluarga. kemudahan pembelajaran atau persekitaran turut bertanggung jawab terhadap pembelajaran kendiri. Komputer yang disambung dan dirangkaikan dengan talian Internet membolehkan pelajar berinteraksi dengan rakan dan pensyarah untuk tujuan pembelajaran. Aktiviti yang autentik : di mana aktiviti yang ill-define yang menggambarkan aktiviti sebenar di dunia nyata. Pembelajaran Kolaboratif membolehkan pensyarah dan pelajar menjadi pasangan dalam projek dan tutorial dalam menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Antara elemen-elemen yang diambil kira adalah seperti berikut : i. ii. Pembelajaran secara atas talian (online) ini boleh dijalankan secara masa yang sama dan tidak sama masa serta tempat yang berbeza bagi membolehkan proses pembelajaran berjalan atau berlaku dengan lebih efektif dan tanpa had batasan masa dan tempat. Pembelajaran Berasaskan Situasi WebQuest merupakan satu contoh pembelajaran yang berasaskan situasi yang mempunyai peranan yang penting dalam membina metod pengajaran kontruk. Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif menurut koschmann (1996) dalam Ahmad Shidki (2008). persetujuan pelajar dalam penerokaan pengetahuan secara kooperatif (berlawanan dengan secara persaingan) tanpa permindahan peranan instruktor sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran pelajar. bermaksud komitmen untuk belajar malalui perlakuan. terdapat sembilan ciri kritikal yang boleh dijadikan panduan dalam membangunkan persekitaran pembelajaran web atau atas talian. Pelajar secara aktif dapat membina pemahamanya sendiri berdasarkan daripada sesuatu topik yang direka bentuk oleh pensyarah. 192 . Dalam konteks ini. Soalan ataupun masalah dalam situasi sebenar dibina bagi member pengalaman kepada murid mencari penyelsaian secara kooperatif bagi sesuatu masalah. al (2000) dalam Norashikin & Helyawati 2010.

Pelbagai peranan dan perspektif : pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran dari pelbagai perspektif serta boleh menggunakan pengetahuan dalam pelbagai cara. v. Walau bagaimanapun menurut Savery dan Duffy (1995). Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenar yang mungkin akan dihadapi oleh pelajar dalam kerjaya professional mereka masa hadapan. 193 . iv. 1989. Coaching & Scaffolding : dalam mewujudkan elemen coaching dan scaffolding.. Articulation : untuk mewujudkan peluang ini tugas yang diberi hendaklah bersifat semulajadi (Collins et al. panduan yang ditetapkan oleh Bridges (1992). Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran ini salah satu pendekatan yang berpandukan kepada teori konstruktivisme. pembelajaran berasaskan projek dan situasi. pembelajran berasaskan masalah merupakan contoh pembelajaran yang benar-benar mewakili pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme.1989). 1991). Capaian kepada pakar : capaian kepada pakar dalam pelbagai peringkat melalui saluran komunikasi seperti emel dan sebagainya. Dalam melaksanakan pembelajaran ini. Empat ciri utama ialah : i.. Refleksi : refleksi yang digunakan haruslah menggunakan contoh ataupun tugasan sebenar yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata. vi. samada secara individu mahu pun berkumpulan adalah bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Lave & Wenger. iii. boleh dijadikan panduan. viii. selain daripada pendekatan pembelajaran yang lain seperti pembelajran kooperatif. Pengetahuan yang dikonstruk secara kolaborasi : kolaborasi boleh digalakkan dengan mewujudkan tugas yang bersesuaian melalui teknologi komunikasi (Brown et al. Kebanyakan pembelajaran berlaku dalam kumpulan kecil berbanding menerusi kaedah pengkuliahan. iv. Pelajar. Menurut Savery dan Duffy (1995) lagi. persekitaran pembelajaran hendaklah mempunyai elemen pembelajaran kolaboratif yang mana membenarkan lebih ramai kumpulan yang membantu dalam membimbing pengguna. ii. vii. Pembelajaran berpusat atau bermula dengan masalah. pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran situasi turut diintegrasikan bersama dan ini mampu membentuk pembelajaran yang lebih bermakna.BUKU PROSIDING iii. menerusi pembelajaran berasaskan masalah ciri-ciri pembelajaran kooperatif.

Melalui pembelajaran kendiri pelajar boleh mengulangi isi kandungan pelajaran yang kurang difahami secara berulang sehingga pelajar memahaminya dengan baik. Oleh itu. Ini bertepatan dengan konsep kendiri yang perlu diamalkan oleh pelajar dan amat sesuai dengan tahap umur pelajar-pelajar politeknik. Sementara itu. Contoh seperti dalam topik cara memandikan jenazah. berkolaborasi dan menerbitkan bahan peribadi dalam interaksi di antara pensyarah dan pelajar.BUKU PROSIDING Pembelajaran Berasaskan Projek Menerusi pembelajaran berasaskan projek ini. Cara ini memberi peluang kepada mereka memberi satu pengalaman baru dalam interaksi komunikasi secara maya. dengan adanya kemudahan internet pelajar boleh berhubung dengan ahli kumpulan serta pensyarah bagi menghasilkan 194 . pelajar boleh melayari web berkenaan dimana-mana sahaja bagi menguasai topik tersebut. pelajar boleh menggunakan kursus pembelajaran berasakan web untuk berkomunikasi. Pembelajaran Menerusi Forum Melalui ruangan ini mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain untuk mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan serta dapat menjana idea dan pemikiran semasa memberikan pendapat dan maklumat kepada rakan-rakan siber mereka. APLIKASI PEMBELAJARAN LAMAN WEB YANG DICADANGKAN Pengajaran pensyarah terutamanya pensyarah Pendidikan Islam perlu berubah dengan mengajar pelajarnya berusaha mencari ilmu tanpa kehadirannya iaitu secara berdikari. Pensyarah boleh memberi arahan untuk menyiapkan tugasan berkumpulan berkenaan tajuk-tajuk dalam pendidikan Islam 2 kepada setiap ahli kumpulan. Keadaan ini membolehkan pelajar dapat akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas dan munasabah melalui pautan Web dengan selesa. dengan menggunakan kemudahan ICT dan sumber-sumber selain buku teks atau modul. Mereka bebas untuk bertanya dan member respon tanpa menunjukkan rasa malu dan segan berbanding interaksi secara bersemuka. Turut menjadi pilihan mereka ialah ruang sembang yang membolehkan mereka berinteraksi secara masa yang sama dalam membincangkan topik-topik semasa yang menjadi pilihan mereka. Kolaborasi merupakan suatu cara untuk berhubungan dengan saling menghormati dan menghargai kemampuan dan sumbangan setiap ahli kumpulan. Suasana menjadi lebih meriah apabila semakin ramai menyertai ruangan tersebut dan semakin banyak idea dapat dilontarkan. pembelajaran kolaboratif juga boleh dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman web.

Seterusnya. hak penjagaan anak dan sebagainya.BUKU PROSIDING tugasan atau kerja yang lebih berkualiti tanpa batasan masa dan tempat perbincangan. Seterusnya pelajar dikehendaki melengkapkan nama alamat internet (URL) web yang dirujuk dibahagian rujukan. pensyarah juga boleh memberi tugasan dengan menggunakan pembelajaran berasaskan masalah. Seterusnya. PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Menurut sejarah Islam. Disini pelajar perlu mencari sebab berlakunya perceraian. Sebagai contoh dalam bab munakahat. bagaimana perceraian boleh berlaku. Selain itu pelajar juga boleh menyiapkan tugasan secara berkumpulan tanpa had batasan dan tempat. proses perceraian. Usaha untuk melibatkan aktiviti mengumpul 195 . seperti dalam topik perkahwinan. Selain itu. Di mana pelajar diwajibkan berbincang mengenai topik tersebut melalui forum. dalam P&P pendidikan Islam 2 juga boleh diaplikasikan dengan kaedah pembelajaran berasaskan projek. Pelajar boleh melayari web-web yang berkenaan soal jawab agama bagi menyelesaikan isu-isu tersebut. Disini mereka boleh menyumbangkan idea masing-masing dan melakukan perbincangan dalam talian antara ahli kumpulan. pelajar diberi satu isu tentang perceraian diantara suami isteri. Dan para pelajar ini digalakkan mencari bahan tugasan berdasarkankan web pendidikan atau web-web yang berkeaan isi pelajaran yang ada dalam internet. Pelajar diminta mencari penyelesaian berdasarkan isu yang diberikan bersama dengan ahli kumpulan. ia merupakan satu proses yang berterusan. perceraian. kepada pelajar. Sebagai contoh pensyarah memberi satu projek atau kertas kerja berkenaan as-sunnah sebagai sumber kedua. pelajar dibenarkan memberi pendapat dan idea dengan baik tanpa ada tekanan persekitaran. poligami. teknologi bukanlah sesuatu yang asing. pensyarah juga perlu memberi galakkan pembelajaran melalui forum. Melalui forum juga mereka bebas memberi pandangan masingmasing tanpa perasaan malu dan segan. dengan ini perbincangan isi pelajaran lebih menarik. Pembelajaran berasaskan masalah ini juga boleh dilakukan secara berkumpulan. pensyarah perlu aktif dengan memberi persoalan tentang isu-isu semasa. Tugasan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar supaya aktif dan berlumba-lumba dalam mencari pengetahuan serta menyiapkan tugasan dengan sempurna mengikut panduan yang diberikan pensyarah. berkembang bersama kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan. Ini kerana mereka boleh berbincang bersama-sama menerusi forum. Pelajar boleh menghubungi ahli kumpulan dan berbincang berkenan tugasan melalui chatting atau di ruangan forum. meriah dan aktif.

animasi. Halim et al.com). Alta Vista (http://www. Keupayaan multimedia membolehkan pelajar menerokai idea mereka dengan menggabungkan grafik. Pencarian Maklumat oleh Enjin Pencari (search engine) Terdapat pelbagai maklumat yang terkandung di internet boleh diekses oleh para pensyarah mahupun pelajar dengan menggunakan enjin pencari. pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan menjadi lebih menarik. Data dapat dimanipulasi dengan mudah. maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya. Menurut Ab. Enjin-enjing yang paling popular dan biasa digunakan ialah „Google‟ (http://www. sejarah Al Quran dan juga hadis. Berdasarkan ayat tersebut.com). jelas memperlihatkan bahawa Allah SWT menyuruh umat Islam menyelidiki terlebih dahulu sumber dan maklumat yang diterima untuk menentukan kebenaran maklumat demi menjaga keharmonian masyarakat dari terjebak ke dalam sesuatu musibah hasil dari penyebaran maklumat yang salah. Dogpile (http://www. supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara yang tidak diingini . Lycos (http://www. MSN (http://www. video dan bunyi dalam dokumen mereka.msn.dogpile.BUKU PROSIDING maklumat. Menurut Ab.com) . (2006) lagi.altavista. setiap enjin pencari mempunyai perbandingan kekuatan dan kelemahan 196 .com) dan banyak lagi.yahoo. malah ia merupakan agen yang menghubungkan manusia dengan dunia ilmu pengetahuan. pengumpulan hadis dan hasil dari perbincangan berkaitan Ijma‟. (2006).com). Enjin pencari sebagai gedung ilmu kepada sesiapa sahaja yang menggunakanya.google. bermakna dan menyeronokkan jika guru menggunakan pengkalan data untuk mengajar tentang kenabian dan kerasulan.com). Yahoo (http://www.Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) . diuji daripada beberapa perspektif. sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang diintergrasikan dengan penggunaan komputer membolehkan pelajar menggunakan pengkalan data atau hamparan elektronik untuk mencari penyelsaian kepada pelbagai masalah.sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Qias dan Ijtihad. membuat tekaan serta mengujinya. peperangan dalam Islam.lycos. menganalisis dan mengembangkannya ia boleh dilihat sebagai contoh dalam perbincangan berkaitan dengan pembukuan Al-Quran. Berdasarkan firman Allah SWT dalam sural Al Hujrat 49:6 : Yang bermaksud : Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita. Pensyarah dan pelajar boleh menggunakan mana-mana enjin pencari mengikut kesesuaian. Halim et al.

BUKU PROSIDING
dalam mengekses maklumat yang bertepatan dengan isi kandungan, bentuk paparan, imej dan lain-lain. Untuk melihat sebanyak mana maklumat yang terkandung dalam internet kita boleh menaip kata kunci pada mana-mana enjin pencari. Sebagai contoh, dengan menaip kata kunci „munakahat‟ pada enjin pencari google, akan terpapar sebanyak 103,000 laman-laman web yang berkaitan dengan munakahat secara langsung dan tidak langsung (carian pada 1037 pm 29 Ogos 2010). Maklumat yang tersedia untuk dipaparkan begitu banyak sekali dan tidak mungkin dilayari satu persatu. Justeru itu, peranan pensyarah yang amat penting memilih laman-laman web yang mengandungi maklumat-maklumat yang tepat dan bersesuaian dengan isi kandungan pelajaran.

Laman-laman Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Sukatan Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu (i) Bahagian Munakahat, (ii) Bahagian Pengurusan Jenazah dan (iii) Bahagian Hukum Jenayah Islam. Jadual 1 menunjukkan sebahagian alamat URL yang dikenal pasti berkaitan dengan bahagian-bahagian yang terkandung dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001). Jadual 1 : Alamat URL Beberapa Laman Web yang Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Bahagian Alamat URL Laman Web Berkaitan

1.0 Munakahat

http://www.e-fatwa.gov.my/kategorifatwa/munakahat?page=1 http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=500 http://www.esyariah.gov.my/ http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-9http://www.alazim.com/masjid/infoislam/munakahat/home.htm http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/index.html http://peguamsyarie.org/?cat=13 http://www.islam.gov.my/portal/jenzh.php http://dzulnain.tripod.com/syumul/jenazah/jenazah.htm http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html

2.0 Pengurusan
Jenazah

197

BUKU PROSIDING
3.0 Hukum Jenayah Islam http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-12http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf http://www.alazim.com/masjid/infoislam/jinayat/home.htm http://www.islamgrid.gov.my/articles/law/index.php

Aplikasi Dalam Pengajaran Setelah mengenalpasti laman-laman web yang bersesuaian dengan sukatan kursus yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Laman web tersebut boleh disimpan supaya mudah untuk diekses dari semasa ke semasa. Dalam sesuatu sesi pengajaran, pensyarah boleh memasukkan laman web yang bersesuaian dengan tersebut dengan perisisan persembahan PowerPoint melalui sambungan „hyperlink‟

Rajah 1 : Contoh Persembahan PowerPoint yang mempunyai „hyperlink‟ ke Laman Web (Rajah 2)

198

BUKU PROSIDING

Persembahan PowerPoint (Rajah 1) Pendekatan pengajaran menggunakan internet ini banyak memberi manfaat kepada pelajar atau pensyarah. Para pelajar mempunyai lebih ruang untuk mereka melayarinya di luar waktu kuliah samada di asrama, rumah atau pun di kafe siber. Dengan cara ini pelajar dapat mengulangkaji atau menambah kefahaman pengajaran pensyarah didalam kelas. Berikut adalah tiga contoh gambarrajah paparan muka hadapan sebahagian laman web yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi tiga bahagian utama dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) iaitu munakahat, pengurusan jenazah dan sumber-sumber Hukum Islam. Rajah 3 menunjukkan paparan muka „al-azim.com‟ yang berkaitan dengan munakahat yang mencakupi beberapa isi kandungan yang berkaitan dengan kandungan sukatan.

Rajah 3: Laman Web „al-azim.com‟ Manakala rajah 4 menunjukkan keratan laman web „e-jenazah‟ yang memaparkan tentang tatacara pengurusan jenazah yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html).

199

BUKU PROSIDING

Rajah 4: Laman Web „e-jenazah‟ JAKIM Berikut rajah 5 adalah contoh laman web yang memaparkan berkaitan dengan sumber-sumber Hukum Islam yang mengandungi perihal Jenayah Islam.

Rajah 5 : Laman Web „IslamGRID‟ KELEBIHAN PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PROSES P&P Antara kelebihan pembelajaran berasaskan web adalah : i. Pelajar tidak hanya perlu bergantung kepada pembelajaran dalam kelas sahaja. Palajar masih boleh berhubung dengan pensyarah di luar waktu kelas melalui forum- forum perbincangan, email, online chatting dan sebagainya.

200

BUKU PROSIDING
ii. Pelajar juga mudah menghubungi rakan sekelas mereka serta membincangkan masalah serta kekeliruan yang mereka hadapi secara online terutamanya melalui forum perbincangan. Selain itu, pelajar juga boleh berhubung atau berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dari sekolahsekolah lain serta berkongsi pendapat dan idea dengan mereka dengan menggunakan kemudahan web. Pelajar juga boleh menggunakan web untuk mencari maklumat serta artikel yang berkaitan dengan pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Nota-nota kuliah atau maklumat yang berkaitan dengan kelas juga boleh disebarkan dan diperoleh melalui web di mana semua pelajar boleh mengaksesnya dalam satu masa. Keadaan ini lebih memudahkan serta menjimatkan masa. Aktiviti e-mail pula boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan pelajar terutamanya Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Para pelajar dapat memantapkan lagi tahan penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab mereka semasa berkomunikasi dengan sahabat mereka. Pelajar juga turut boleh mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal dari pakar-pakar tempatan mahupun luar Negara berkenaan dengan pelajaran.

iii.

iv.

v.

vi.

ISU-ISU BERKAITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB

Setiap pensyarah wajib mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan sekaligus memperluaskan pengalaman supaya mampu memberikan lebih dari yang sepatutnya kepada pelajar-pelajar mereka. Pelajar hari ini juga tidak mudah berpuas hati hanya dengan apa yang mereka dapati di dalam kelas. Perasaan ingin tahu mereka tinggi, mereka mengharapkan jawapan kepada setiap persoalan dan kemusykilan mereka ada pada pensyarah yang berkenaan. Oleh itu, para pensyarah yang terlibat dalam pengajaran Pendidikan Islam khususnya perlu berusaha mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran agar ia menjadi seronok untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, mereka akan berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu dihadapi.

201

BUKU PROSIDING
Infrastruktur Yang Terbatas Bagi mengikuti pembelajaran beasaskan web ini, memiliki kelengkapan tertentu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pelbagai peralatan seperti komputer, talian Internet, telefon mudah alih dan televisyen adalah merupakan aset penting yang harus disediakan untuk mengikuti sesi pembelajaran. Malangnya, kemudahan telekomunikasi yang mencukupi masih belum dapat dicapai bagi memenuhi permintaan ramai (Syaharudin, 2003). Masih terdapat politeknik yang tidak mempunyai akses Internet secara keseluruhan di dalam kampus. Akibatnya media pengajaran yang popular dalam kebanyakan kelas pengajaran masih lagi papan putih, overhead projector dan modul/buku teks. Punca utama keadaan ini berlaku ialah faktor kemudahan telekomunikasi yang tidak menyeluruh di dalam kampus. Inilah antara masalah yang mesti ditangani oleh pihak yang berwajib agar pembelajaran melalui laman web dapat dilaksanakan secara menyeluruh termasuklah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kemahiran Pensyarah Kejayaan kaedah pembelajaran dan pengajaran melalui laman web perlu mengambil kira faktor lain termasuk sokongan daripada pihak pengurusan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan web serta latihan yang sesuai untuk para pensyarah. Ini adalah kerana kemahiran berinteraksi dengan komputer merupakan kemahiran asas yang mesti dikuasai oleh pensyarah kerana mereka merupakan penggerak utama yang memungkinkan kejayaan projek ini. Kegagalan para pensyarah untuk mengenali komputer dengan lebih dekat bermakna projek ini hanyalah mimpi di siang hari. Pembelajaran melalui laman web memaksa pensyarah dan pelajar mempelajari terlebih dahulu ilmu teknologi dan penggunaannya berbanding dengan pembelajaran secara tradisional yang tidak memerlukan ini semua.

Kandungan Laman Web Pembelajaran melaui laman web juga terpaksa berhadapan dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh pembangun laman itu. Keadaan ini menyebabkan ia tidak selari dengan sukatan yang dipelajari oleh pelajar di politeknik. Untuk menyesuaikan dengan sukatan, mereka terpaksa berpindah ke laman lain untuk menyesuaikannya dengan sukatan institusi tersebut. Jika dikaji, sesetengah laman-laman yang ada menyediakan kurikulum yang tersendiri yang mungkin tidak sesuai dengan persekitaran pembelajaran bagi pelajar-pelajar.

202

BUKU PROSIDING

Terdapat laman-laman web yang dibangunkan kurang menerapkan nilainilai murni. Tanpa seorang pensyarah yang bertindak sebagai fasilitator, pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan web gagal menguasai kaedah-kaedah pembelajaran yang berkesan atau mendapat ilmu yang tidak benar. Selain itu cabaran buat pensyarah agar tidak hanya menjadi pengguna, sebaliknya cuba merangka perisian sendiri yang bersesuaian dengan kurikulum kita.

RUMUSAN DAN CADANGAN Pensyarah perlu sentiasa bersikap inovatif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk mempertingkatkan kemahiran profesionalisme mereka. Secara amnya, untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan, penglibatan semua pihak dari pihak pentadbiran atasan hinggalah peringkat bawahan perlu memainkan peranan serta haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan. Sekarang sudah tiba masanya para pensyarah menggunakan kemudahan internet yang ada di kampus atau di rumah, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Janganlah kita membiarkan sahaja teknologi tersebut digunakan untuk tujuan hiburan semata-mata. Pembelajaran melalui laman web amat sesuai dengan paradigma konstrtuktif. Kita seharusnya sudah bersedia untuk merubah fokus daripada pengajaran berpusatkan pensyarah kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Maka tidak boleh disangkal lagi penggunaan laman web adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat sesuai pada masa ini, berbanding dengan pendekatan konvensional yang lazim. Oleh sebab itu aktiviti membangunkan Laman web melalui Internet sebagai satu bahan perantara atau alat untuk menyebarkan maklumat pendidikan secara global patut sudah dimulakan oleh para pensyarah. Pada masa sekarang banyak perisian tertentu untuk membangunkan laman web dengan cara mudah dan senang. Tetapi sekiranya kita tidak mampu juga membinanya sendiri, kita boleh menggunakan laman-laman web yang khusus untuk pendidikan yang telah dibangunkan oleh orang lain secara percuma dari seluruh dunia. Pensyarah seharusnya telah bersedia untuk menyediakan masyarakat yang boleh bersaing di peringkat dunia pada masa hadapan.

203

BUKU PROSIDING

RUJUKAN 1. Abd. Halim Tamuri & Zaradi Sudin. 2006. Peranan Guru Pendidikan Islam Dari Literasi Komputer Ke Kompetensi Teknologi. Wacana Pendidikan Islam Siri 5. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Ahmad Shidki Yusoff. 2008. Pembangunan dan Penilaian Laman Web Masjid Siber untuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid (PPBM). Kertas Projek Penyelidikan. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM. 3. Bridges, E.M. (1992). Problem-Based Learning for Administrators (ERIC Document Reproduction Service No. EA 023 722). 4. Chang, Chi-Cheng. 2001. A study on the evaluation and effectiveness analysis of webbased learning portfolio (WBLP). British Journal of Educational Technology; 32(4): 435-459. 5. Hussain Othman, Berhannudin Mohd Salleh, Syed Muhammad Dawilah AlEdrus & Abdullah Sulaiman. 2008. Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (PBM Dan PBMBP) Bagi Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar. Journal of Human Capital Development. Hlm 61-73 6. Isham Shah Hassan. 2005. Penggunaan Laman Web Multimedia Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Untuk Pelajar Diploma Seni Bina Politeknik Port Dickson: Konvensyen Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. 7. Mohd Arif Hj Ismail & Mohd Jasmy Abd Rahman. 200. Pembinaan Laman Web Pembelajaran : Fokus terhadap kursus GE 2123 : Teknologi dan Inovasi Dalam Pendidikan. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan 2000, hlm 254-262. 8. Norashikin Sahadan & Helyawati Baharudin.2010. Rekabentuk Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web Bagi Tajuk Topologi Rangkaian Dalam Pendidikan. Proceedings Of Regional Conference On Knowledge Integration In Ict 2010, Hlm 681-682. 9. Savery, J.R & Duffy, T. M. 1995. Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology. 35(5):38-68. 10. Syaharudin, Jeli Bohari. (2003). Sains. http://www.sains.com.my/web/jit/j014/epembelajaran.html

204

BUKU PROSIDING
Thermal Comfort Assessment in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia Salvinder Singh1, A.R. Ismail2 and Goh C.W.3 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162, Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Malaysia Pahang, 22600 Pekan, Pahang, Malaysia Phone: +609-4242268, Fax: +609-4242202 Email: arasdan@gmail.com, rasdan@ump.edu.my 3Faculty of Engineering and Built Environment University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-5635138, Email: gohcw88@gmail.com Abstract. This paper presents an integrated experimental study of the thermal comfort in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. The ICT laboratory is considered as an indoor environment and this study had been carried out by the use of the custom made Thermal Comfort Measurement (TCM) equipment from 8.30 am till 4.30 pm. This TCM is able to investigate the level of thermal in this laboratory in aspects of the level of carbon dioxide (CO 2), pressure, humidity, wind speed, ambient temperature, sound, luminance and globe temperature simultaneously. All the data were then compared to the standards or guidelines produced by National Institue Of Safety and Health of Malaysia (NIOSH), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) and the American Standards of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 55), which is currently being practiced in Malaysia. From the study that was carried out it was revealed that the level of CO2 in the ICT Laboratory exceeded the hazardous level thus can produce the negative impact to the productivity of the end user which are the student that will be using this laboratory. Keywords – Thermal comfort; environment, measurement; standard
1 Politeknik

1.

Introduction

A certain rate of air exchange is essential to healthy indoor enviroment. Most laboratories are not equipped with suitable devices for natural or mechanical ventilation where air changes are only due to air infiltration through the cracks and the frame of windows and doors. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students

205

BUKU PROSIDING
themselves will at times, operate a control by means of window or door opening. The window opening is not only useful for energy saving, by the reducing the need for mechanical cooling but also provides beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [4]. The main objectives of this study are as follows: 1) To evaluate the indoor thermal comfort indices of CO2, pressure, humidity, wind speed, ambient temperature and globe temperature. 2) To determine whether or not there are relationships between thermal comfort and the factor describe in (1). 3) To determine and examine noise level in the laboratory during the class was conducted. 4) To detemine and examine light luminance in the laboratory. Ventilation is crucial to the indoor air quality. A certain rate of air exchange is essential for healthy indoor enviroment. Sometimes most ICT laboratories tend to be more over populated. This situation can influence the amount of heat and contaminants produced in the given space[5]. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students themselves will at times open the windows or doors. In temperature climates the window is possibly the most thermal control device in any building. The window opening is not only useful for energy saving, by reducing the need for mechanical cooling but also provides for beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [5]. Human thermal comfort has been the subject of considerable previous study and much of the available information was documented and codified in the literature [2]. Malaysia, is considered as a hot and humid tropical country that has a yearly mean temperature of between 26˚C to 27˚C and has high daytime temperatures of 29˚C to 34˚C and relative humidity of 70 to 90% throughout the year. With the emergence of energy shortage, climatic changes and sick building syndromes associated with the common usage of air-conditioning, natural ventilation can be an appropriate solution for these deteriorating problem [12]. Result of these studies suggest a wider thermal comfort range for these regions that are proposed by international standards, i.e., ASHRAE Standard 55, which indicates that Malaysians are acclimatized to much higher environmental temperatures. 2. Experimental Methods Experiment work was conducted in a closed air conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. This lab was selected due to the maximum capacity of this laboratory is 50 students at one time and this laboratory is equiped with 6 air conditions (2Hp each) and 8 wall mounted fans. The schedule for this

206

00 am to 5. Fig. Therefore. with a standard height of 10 feet.30pm with 40 students and the last class is from 2. and it has a schedule of 2 hours lecture per session. one of the laboratories selected.30am to 11. For this assessment. which in turn would refect the entire senario of other laboratories at Politeknik Ungku Omar. The third class started from 11.BUKU PROSIDING laboratory is for lectures. 207 .00am with 38 students followed by second class start from 10. The students would be in the class for a 2 hour interval. The lectures start from 8. where the timetable for the students is depending on their lecture hours on a given day. Based on the obervation done during this experimental study. it is observed that the lights and airconditions were left on for the entire lecture hours eventhough there was a 10 minutes gap between lectures. The first class from 8. humidity.00am to 10. The only time the aircondition is turned off is during lunch hours which is approximately 1 hours. wind speed. Figure 1 shows the Thermal Comfort Measurement instrument that was used in this assessment of thermal comfort.30pm with 35 students. ambient temperature and globe temperature.30pm to 3.30am to 1.00 pm daily (Monday to Friday). only 6 parameters were selected which are: level of CO2. pressure. Location of the TCM in the laboratory The situation of the laboratory consist of movement from the students and lecturers on every interval. 1. The size of the laboratory is approximately 44 feet in length and 33 feet in width. The advantages of this equipment is that it enables all the 8 parameters were collected simultaneously with the frequency of 5 minutes each. Figure 2 shows the layout of the Hypermedia Laboratory.30am with 26 students.

pressure. ambient temperature.45 24.00 23.14 0.84 341. The minimum.20 208 .79 101. Besides that other primary factors that affect thermal comfort are metabolic rate and clothing insulation.44 101.00 Mean 1266. Figure 3 to 10 shows the result from each 8 measured parameters.10 36. Results These data for all the 8 parameters were collected and plotted into graph. minimum and mean of all the 8 parameters that were recorded by the Thermal Comfort Measurement Machine and their graphs were plotted and can be viewed from figure 3 to 10. 2.13 101.20 25.BUKU PROSIDING Fig. maximum and mean reading of the measured parameters No 1 2 3 4 5 6 7 8 Measured Criteria Carbon Dioxide Pressure Humidity Wind Speed Ambient Temperature Globe Temperature Sound Luminance Minimum 793.23 0. humidity. Table 1. Table 1 shows the maximum. These results collected can deduce the appropriate set up of this laboratory.95 329.66 79.75 0. The main 6 important parameters in evaluating the thermal comfort and air quality in the room measured are the CO2 ppm.44 54.56 54.13 26. Layout of the hypermedia laboratory 3.29 24.60 Maximum 1578. wind speed and globe temperature.38 38.15 24.31 359.50 59.

4.BUKU PROSIDING Fig. Level of CO2 over time (ppm) Fig. 3. Humidity over time (%RH) 209 .

Ambient Temperature over time (˚C) Fig. 5. Wind speed over time (m/s) 210 .6.BUKU PROSIDING Fig.

Pressure over time (kPa) 211 . Globe Temperature over time (˚C) Fig. 8.BUKU PROSIDING Fig.7.

212 . sound and ambient temperature. humidity. Luminance over time (Lux) Figures 11 shows the mean graph for all the measured parameters. wind speed. pressure. 10. Sound over time (dB) Fig.BUKU PROSIDING Fig. 9. where else figure 12 to 17 shows the normal distribution of the 6 major areas which are the level of carbon dioxide in the room.

BUKU PROSIDING Fig. 11. 12. Mean Data of all 8 parameters Fig. Normal distribution for the level of Carbon Dioxide 213 .

Normal distribution for the pressure Fig. Normal distribution for the level of humidity Fig. 14. Normal distribution for the wind speed in the room 214 .BUKU PROSIDING Fig. 15. 13.

The level CO2 levels at an average of 1200 parts per million (ppm).BUKU PROSIDING Fig. 16. Discussion From the CO2 graph. Based on the IRC research [5]. Fig. The only time where the CO2 is below 1000ppm is from 2. Normal distribution for the ambient temperature 4. the level of satisfaction 215 . Normal distribution for the ambient temperature. It was quite surprising to know that the CO 2 contents surpass 1000 ppm in the morning when the lab is still empty. it shows the level of carbon dioxide (CO 2) is high throughout the 7 hours when the data was collected.40pm is when the class is unoccupied. According to ASHRAE Standard 55-2004.00pm to 2. defines that optimum level of CO2 should be below 800 ppm at all time. This high CO2 concentration can be an indirect indication of poor ventilation and contaminant build-up [5]. can cause the students to experience decreases in satisfaction and faster level of boredom due to the perceptions of poor air quality. 17.

012lb/lb. ASHRAE Standard 55-2004 does not define minimum humidity as an issue of thermal discomfort. low humidity does not generally cause thermal discomfort. nor does it address those individuals who have severe responses to low humidity. like dry skin. Figure 4 shows. 18 Shown percentage of occupants that were satisfied or dissatisfied with ventilation at each level of CO2 concentration[5]. This indoor air need to be ventilated with sufficient outdoor air to dilute contaminants and provide students with oxigen (O2) for breathing. There are few solutions to this CO2 problem.15am. By adding a indoor plant can also be one of the answer to reduce the CO2 problem as plant will use up CO2 during process photosynthesis and release O2 in return. Low humidity can cause specific problem. Besides that. Fig. Figure 4 show the drastic drop in the percentage of the humidity start from 8. the maximum humidity ratio for comfort at 0. More people will be satisfied than were dissatisfied when CO2 concentrations were less than 650 ppm (see figure 18)[4]. However. One of the factor could be due to the increase of the outside temperature as the sun start to heat up the room.30am until 9. since it is equivalent to 100% relative humidity at 62˚F. Figure 5 show the graph for ambient temperature that does not fluctuate much in 216 . This level of moisture in the air can also cause serious mold problems in the building and to its contents. One is to have better air ventilation system by using exaust fan after every lecture hours can be one of the answer. The heat generated from the student can contribute to lower humidity.BUKU PROSIDING improved as CO2 concentrations decreased from the range 1100 to 470ppm. the use of an exhaust fan that switch on every 30 minutes for a duration of 5 minutes can also solve the problem of excess carbon dioxide in the room. dry eyes and static electricity. The second factor that contributes to the drop of humidity could be the number of student that start to fill the laboratory.

Figure 19 shows the acceptable range of operative temperature and humidity for spaces that meet the comfort criteria. weights and weave of fabrics. In occupied spaces. The suggested humidity ratio can be determined for better comfort of students in the class based on figure 12.45am but the difference is only 1. A comparison was done with the study from Optimization on Environmental Factors: A study at Malaysian Automotive Industries [2].”. clothing acts as an insulator. clothing estimates are just rough estimates. 217 . Acceptable range of operative temperature and humidity that meet the comfort criteria. [4] Table 2 shows the comparison done based on the the ASHRAE 55 Standards to elobarate more on the condition of the laboratory . therefore the suggested clothing level can be determined based on the ASHRAE 55 standard handbook. The effect of prior exposure or activity may affect comfort perception. For instance in this case. slowing the heat loss from the body.5oC compared to 1.BUKU PROSIDING bigger scale. the operation tempetarue was set to 25 0C and the mean humidity ratio was taken as 38. 19. Students who have prior exposure to different enviromental conditions or activity levels may not find the conditions allowed in this standard comfortable upon entry to the space. However. the major 4 paramaters that affect the the thermal comfort is inline with the study done before for a Malaysian environment but in different situations. one must have an idea of the clothing that will be worn by the students. Fig. unit “clo. Due to the large variety of materials.15am to 10. To predict thermal comfort.75 %RH. Table 1 shows the mean comfortable temperature is approximately 24 degree celcius. Variables such as metabolic rate and clothing insulation may be non-uniform over a student‟s body and this nonuniformity may be an important consideration in determining thermal comfort. Although there is a drop in the temperature from 10.30 pm. Each article has an insulating value. this standard only addresses thermal comfort in a steady state.

and Occupant Comfort”.20 .152 0. Feb 2003. Mohamad Jayus b. Roonak Daghigh. Hj. American Society of Heating. Basariah bt. both physiologically and psychologically.2 0.5 Standard No Measured Criteria Mean 1 2 3 4 Carbon Dioxide Humidity Ambient Temperature Wind Speed Suggestion High Medium Medium Low 1266. Vol 110 part 10. many thanks to our lecturer Associate Proffesor Dr. Hj Baba Md Deros and Ir. Lastly. Ahmad Rasdan Ismail for their guidance and support during this study. There are large variations. Hj. 2009. Vol 25. 2004. ASHRAE Level 30 – 60% At 60%RH 23. Acknowledgement All the members of this group would like to thank to all those participated in this study. Idris the Head of the ICT Department for allowing us to conduct the study and to all students and parties who involved in the thermal comfort assessment. Conclusion Thermal comfort is that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment. However. which makes it difficult to satisfy everybody in a space.8 <800 38. The environmental conditions required for comfort are not the same for everyone. Director of Politeknik Ungku Omar and Pn. Nor Mariah Adam and Barkawi Saharib. European Journal of Scientific Research. pp 174-191. the extensive laboratory and field data that has been collected in this research has provided the necessary statistical data to define conditions that a specified percentage of students will find thermally comfortable. Gwelen Paliaga and Richard de Dear. Gail S.0 – 25.8 24. 3. from person to person. The mean and standard deviation of the measured parameters. References 1.University of California ”Operable Windows. No 2. 2. thanks to the Tn. Bunasir. University Putra Malaysia “The Effect of Air Exchange Rate on HumanThermal Comfort in an Air-Conditioned Office Under Different Opening Arrangements”. Personal Control.80 5.0. 218 . Brager. ASHREA STANDARD “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”.BUKU PROSIDING Table 2. Refrigeration and Air Conditions Engineers.

Z.N. N. 7. Vol 3. Proceeding of Healthy Buildings. pp 1495-1501. Nor and M.A.K. Deros. “Applying Natural Ventilation for Thermal Comfort in Residential Buildings in Singapore”. K. 2006. Chubaj. M. pp 500-509. M.M. J. World Academy of Science. A. Wang Lipin and Wong Nyuk Hien.Ghani. Zagreus and Arens. Sopian. 2009. Engineering and Technology.A. M.M. Ismail. Abbaszadeh.R. “Air Quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Results of a Large Indoor Enviromental Quality Survey”. Vol 50. “A Study of Relationship between WBGT and Relative Humidity to Worker Performance”. pp 224 – 233. University of Singapore.A.M. 5. 9. 2009. R. Makhbul. pp 317-321. C.Tahir. American Journal of Applied Science. “School Indoor Quality”. A. University Kebangsaan Malaysia. A. Vol 29. European Journal of Scientific Research.A. University of California.K. and B. No 4.3. Meier. Architectural Science Review. Rani. Vol 6 (8). “Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry”.R.R. 8. Makhbul. K.J. pp 393-397.A. Ismail. C. M. 2009. Journal of Instructional Phychology.M. Jusoh. “Optimization of Enviromental Factors: A Study at Malaysian Automotive Industry”.BUKU PROSIDING 4. Ismail. Rani. Rahman. Feb 2007. 10. Zulkifli. 6. Sopian.M. 11. Z.R. 219 .R. Vol 27. Huizenga.

Ipoh. Jabatan Perdagangan. Terdapat tiga objektif yang telah dikenaplasti dalam kajian ini iaitu mengenalpasti tahap persetujuan para lulusan terhadap kandungan modul keusahawanan. Jabatan Perdagangan. Politeknik Ungku Omar. Jabatan Perdagangan. Sabak Benam 220 . Politeknik sultan Idris Shah.BUKU PROSIDING KAJIAN KEBERKESANAN MODUL KEUSAHAWANAN DI KALANGAN LULUSAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA (KPT) (Kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Haslina1 Norazwa2 Azmi3 Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan di kalangan Lulusan Politeknik. Ipoh. Politeknik Ungku Omar. Kajian ini juga mengharapkan agar Politeknik dapat melahirkan insan yang berdaya saing dan maju dengan menceburi bidang perniagaan setelah tamat pengajian. Perak 3.0 for Windows. Borang soalselidik telah digunakan sebagai instrumen kajian bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Perak 2. Hasil analisis menunjukkan bahawa penilaian lulusan terhadap kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran adalah tinggi. ____________________________________________ 1. Kementerian Pengajian Tinggi telah dijalankan terhadap lulusan yang telah mengambil Modul Keusahawanan P3117 seluruh Politeknik di Malaysia. Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif melalui penggunaan perisian SPSS 15. tahap penilaian para lulusan terhadap pensyarah modul dan strategi pengajaran yang sesuai digunakan oleh pensyarah dalam membantu para pelajar menguasai modul keusahawanan. Pengkaji telah memilih sampel secara rawak iaitu 45 peratus daripada populasi di mana seramai 2373 responden yang mewakili 33% daripada keseluruhan sampel telah dipilih.

Introduction Since the 1990s. what propels ICT to the forefront was Malaysia's intention to be a fully developed nation by the year 2020 – a concept now widely known as Vision 2020. This study investigated the use of ICT in English language classrooms at Malaysian Polytechnics. The findings lead to the need for the Polytechnics Division and Ministry Of Higher Education to consider providing more attention to the improvement of ICT usage in English classrooms which will help to produce better student achievement. Malaysian Polytechnics. while not yet pervasive. ICT usage. It examined the factors affecting the user acceptance of ICT among the lecturers through two types of survey: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted with 4 English language lecturers. Hence. Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT The application of Information Communication Technology (ICT) in English learning and teaching has become essential in today's computer-centric information age. Researchers believe that the mastery of English and the use of ICT make learning more effective. Its impact on education. To a certain extent.BUKU PROSIDING An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers’ Acceptance of ICT in Teaching Noor Azwa bt Mohamed Ozir General Studies Department. 221 . To achieve this ambitious goal. the Malaysian government began to look at ICT to provide the required human resources through efficient education and training. and that it is a relevant preparation for work and living in a knowledge-based society. Key words:. The outcomes and findings obtained through the research process revealed that there are particular factors that affect the user acceptance of ICT among the lecturers despite their positive attitudes toward the usage of ICT in their teaching. including the Computer-in-Education project. Information Communication Technology (ICT). 1. English language . Various projects related to ICT implementation in education are implemented. information and communication technology (ICT) has advanced very rapidly in Malaysia. While English courses at polytechnics aim to equip students with the necessary language skills in academic and technical contexts so that they are able to perform in the industries. has made considerable inroads. there are no clear guidelines in the English language curriculum on the use of ICT in teaching. graduates from Malaysian Polytechnics under the Ministry Of Higher Education should exhibit competence in both English language and ICT.

What could be the problem for the deteriorating dilemma of English language in the polytechnics? The initial measures were geared towards the right direction where the curriculum was developed based 222 . the Polytechnic English language syllabus underwent a radical change when a major review of the syllabus was conducted on a large-scale basis (Norzila Abdul Razak. in 2003. 2001). Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). 2005. focussing on the use of ICT in relation to and in support of the core areas of higher education. the ICT strategy in driving the Malaysian higher education towards excellence is described in a document entitled "Report by the Committee to Study. This paper will report the results of a study that investigated how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics.9) students on the scale from 1 to 5 (Norzila Abdul Razak. Five years later in 1999.87) and Diploma (2. namely teaching-learning and research. polytechnic graduates and students co-operated and assisted to accumulate data for the study. The report discusses the role of ICT in achieving this excellence. The findings revealed that polytechnic graduates‟ performances were not up to the employers‟ expectations in terms of their communication skills which include Bahasa Malaysia as well as English language despite the curriculum change earlier on (Norzila Abdul Razak.Employer Study was conducted where inputs were taken from employers of polytechnic graduates. Malaysia. 2006).BUKU PROSIDING Knowledge Resource Centre. This is due to the claim that the English language proficiency level of the polytechnic students is so low. The new syllabus formulated from the needs analysis was then implemented in the polytechnics. Statement of the Problem In 1994. The results from the study entitled Research Studies on Polytechnics (Ministry of Education 2003) showed that the proficiency level of polytechnic students was generally low both for Certificate (2. and the Smart Polytechnic Project (Gan. (Ministry of Higher Education . Computer Aided Instruction and Computer Aided Learning project. A needs analysis involving employers. It will specifically examined the factors which affect the user acceptance of ICT among the English language lecturers. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). conducted a study on final semester polytechnic students‟ English language proficiency. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). There is also no exception for the Polytechnics in Malaysia to implement the ICT strategy. a study called Polytechnic Development Project . the Planning and Research Division. Then. At present. Ministry of Education. Review and Make Recommendations Concerning the Development and Direction of Higher Education in Malaysia" (Ministry of Higher Education Malaysia. Technical Education Department.) The Ministry Of Higher Education had in the past attempted to find the probable cause for the problem. 2.

Purpose of the Study While several studies have addressed the relationship between teacher‟s attitude and effective use of ICT in schools (Chiero. Albirini . Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi.2.2008 ). Knowledge of the factors affecting English language lecturers usage of ICT in the classrooms can help to incorporate ICT in a better way so that classes will not be just a normal chalk and talk sessions but something that the students are looking forward to. 2007: Melor Md Yunos. 2007.Spigel. They also explored the relationship of 223 .2.2 Polytechnic Support For Teaching English Using ICT 4.5 Usefulness of Teaching Using ICT 4. Therefore.6 The Lecturers‟ Educational Beliefs.3 Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching 4.2008 ) very few has so far investigated about the factors regarding ICT usage among English lecturers at the Polytechnic level. thus the purpose of this study is to look at the factors which affect the user acceptance of ICT among English language lecturers in Malaysian Polytechnics.2006. Research Questions In order to shed light on this topic.2006. This study therefore would like to look at how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics.2006. Nurul Atikah Abdullah.2.4 Lecturer-Directed Student Use of ICT 4.2005. Conceptual Framework Various researchers have conducted studies to look at teachers‟ attitudes on the use of ICT in teaching (Chiero. 2007: Melor Md Yunus.BUKU PROSIDING on employers‟ (which represent the industries) inputs. this study hope to find some answers by looking at the implementation of ICT In Malaysian Polytechnics. Yasemin Gulbahar.1999.2005. 2 What are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English Lecturers In Malaysian Polytechnic in terms of : 4. more work is required in this area.Al-Ammari.2006. 4. 5. Yasemin Gulbahar. 3. If all the necessary steps have been taken.Spigel.1 Computer Competence 4.2001. what else could be wrong ? If the Ministry Of Higher Education had so far looked at the curriculum to find the remedy for the problem.Al-Ammari.2. Albirini . Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi.1 How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? 4.2001. 2007.2.1999. The English language syllabuses have since been implemented according to what the industries dictated in the needs analysis in 1994. this research mainly focused on the following questions: 4. Nurul Atikah Abdullah.2.

TAM is a theory that models how users come to accept and use a technology. the ease or lack of effort to actually use it (Davis. (Adapted from Davis. Ajzen. Bagozzi and Warshaw (1989) was selected . the cultural norms of the organization (Ajzen and Fishbein. TAM relates specifically to technology whereas TRA is more general. is determined by two things. (1995). 1980). Davis‟ Technology Acceptance Model (TAM) (1989) and also Rogers Diffusion of Innovations.e. Fishbein and Ajzen‟s Model of Reasoned Action(1982). These variables are perceived usefulness. (1989. The Theory of Reasoned Action (TRA) states that a person‟s performance of a particular behaviour is determined by their behavioural intent and this behavioural intent. 1980). The most common models used in their studies of ICT are Theory of Planned Behaviour (Ajzen. Bagozzi & Warshaw. TAM takes this model and derives from it two variables which determine attitude. the Technology Acceptance Model (TAM) (Figure 1) developed by Davis. their attitude and the subjective norms within which they operate. 1989) As stated above.BUKU PROSIDING teachers‟ attitudes with a selected set of variables. The TAM theory was developed by Davis et al (1989) based upon the Theory of Reasoned Action (Ajzen and Fishbein. Technology Acceptance Model. Figure 1. cited in Melor 2007) tested the Technology Acceptance Model and found that people‟s computer use was predicted by their reasons for use and that perceived usefulness was also strongly linked to this reason. the extent to which people believe a technology will help them to do a better job and perceived ease of use. It shows the relationship between external variables and the use of ICT by English Language lecturers in their teaching . in turn. 1989). Davis et al. In this study. 1991). i. 224 .The models somehow has related connections as all discussed about attitudes. 1985. user acceptance and behavior towards ICT.

teachers are more like facilitators than directive givers of 225 . Warschauer & Healey. and for presenting the information in multiple modes (audio. for transmitting vast amounts of information across distance. All the aspects will help to answer the research questions about how do English lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching and what are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics. With reference to this model. (1989) and conducted a study on „Factors Affecting The Use Of ICT in Teaching English As A Second Language In Malaysia‟ found that ESL teachers perceive that ICT enhances the need to know how to integrate it in teaching. students become more active learners. lecturers‟ educational beliefs as well as hardware and software available at the institution and at home. 1998). information technology began to play an important role in facilitating “communication. the actual use of ICT depends on the attitude towards use of ICT. lecturers‟ pedagogies. lecturers‟ skills in selecting relevant ICT teaching and learning materials. 1994. this study will examine the perceived ease of use of ICT that depends on lecturers‟ computer competency. 2007). lecturers‟ perception of usefulness of ICT. it will be looking at the perceived usefulness of ICT that depends on lecturers‟ educational beliefs.BUKU PROSIDING Melor (2007) used the Technology Acceptance Model by Davis et al. It is a very powerful tool for enhancing communication between teachers and students outside the classroom.1 ICT in Teaching The use of computers in language teaching started in the 1960s when computer programmes were first used for repetitive language drills. feasibility of using ICT in the current curriculum and relevance of using ICT in the lessons. grammatical explanations and translation tests. enables their students to use real or authentic language with people and meets the individual language learning needs of their students (Melor. the attitude towards use of ICT depends on the perceived usefulness and the perceived ease of use of ICT. This study is going to look at the external variables such as lecturers and students. 6. 1994). Lastly. helps their students understand English better. In the 1990s. interacting with authentic language data transmitted and presented by the computer. facilitates their students‟ language learning. In computer-assisted language learning. transmission and presentation” (Fox. with heavy emphasis on the correct use of linguistic forms (Fox. visual and textual). Literature Review 6. with the creation of the multimedia networked computer. curriculum. technical support for lecturers and availability of hardware and software at the institution and at home. at the same time. As a result. Next. Despite the potential benefits offered by ICT to language instruction. teachers and students need to be aware of their changed roles and responsibilities in order to realise these benefits.

2001). Wong Su Luan. Shen.2 The Importance of Knowledge of the Factors Affecting the Using of ICT It is important for teacher trainers and policy makers to understand the factors affecting effectiveness and cost-effectiveness of different approaches to ICT use in teacher training so training strategies can be appropriately explored to make changes viable to all (Mojgan Afshari. ICT in education was introduced into the Malaysian education system many years ago. reviews factors that influence teachers‟ decisions to use ICT in the classroom and highlights models for integrating technology into teacher training programs. ICT is implemented in different subjects due to its powerfulness and diversity in promoting and enhancing teaching and learning . The important subject here is the individual who plays the role to ensure our ICT vision a success. 226 . various kinds of changes are brought upon because technology has an important and pervasive role in modern business and everyday living (Watson. 2009 ).Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. or more specifically looking at the English classrooms in the Malaysian Polytechnics. 2001. 6. In Malaysia. There are also different factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. Teachers need to be aware of the variety of material available on the Internet and how to teach the students to make use of the material effectively. Fernandez. 1998. the lecturers‟ skills and attitudes and students‟ skills and attitudes are some of the possible factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. psychological and cognitive barriers to the successful use of information technology is a vital precondition for improving the utilization of computers and other technological aids in the educational process. In Mojgan Afshari. so polytechnics must accept the technology (Watson. the administrators. understanding the pedagogical. The institutions ICT policy. economic success and the future. Similarly. This study focus on the implementation of ICT in the English Language. Kamariah Abu Bakar. Their article “Factors Affecting Teacher‟s Use Of ICT. while students are supposed to participate more actively in their learning. With the introduction of information technology in education.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. exploring and processing the huge amounts of language material for individual learning or group project work. Information technology is closely related to the modern world.BUKU PROSIDING information (Warschauer & Healey. 2002). 2009 . Also. Wong Su Luan. 2001). Kamariah Abu Bakar. The successful implementation of any education policy is largely dependent on lecturers being positive about it and same goes to ICT enforcement in the English classrooms. the detection of these barriers provides information that is helpful in supplementing existing in-service training programs.

2007). Understanding attitudes towards the use of ICT. 227 . and the support needed to incorporate them into ESL teaching could help teachers use them better (Melor. Most of the teachers do not use internet as their daily means of communicating with the students . as many of the teachers were not adequately trained to use the computer to teach. 6. Melor (2007) stated that important considerations in the effort to incorporate ICT into the curriculum are the knowledge of the factors affecting the using of ICT in ESL teaching and the availability of adequate support for ICT . cultural perceptions. there was a lack of confidence in handling the computer in the classroom due to insufficient knowledge of ICT. and demographic variables (including computer training background). These variables included computer attributes. The important point in Albirini‟s study . and teaching materials from the Internet (Melor. The results of the study show that most of the teachers rarely used the computer to teach English. 2007). Saadiyah Darus (2008) in her study Investigating Teachers' Use Of Computers In Teaching English also has similar findings with Melor (2007) regarding the teachers‟ ICT usage in Malaysia. Because of this. computer access. Saadiyah found out that generally. is supported in Melor (2007) study of attitudes towards ICT which investigated the present use of ICT among ESL technical school teachers in teaching. The teachers stated that they find what they are looking for on the Internet through surfing some Malaysian and foreign sites and they also communicate with their other friends teaching the language through the internet. factors that affect the use of ICT and perceptions of their skills in ICT.. He examined teachers‟ attitudes from two related theoretical frameworks: Rogers‟s (1995) Diffusion of Innovations and Ajzen and Fishbein‟s (1980) Model of Reasoned Action. the main factor in the implementation of computers that is the users‟ acceptance . computer competence. that most of them were not very confident to utilize the technology in their teaching. They felt that they were incompetent and uncomfortable using the computer in the classroom. For example they do not use internet to give feedbacks on students‟ work and they neither facilitate students to establish networks with language experts via e-mail or the guiding the students to participate in on-line discussions with international key-pals (Melor 2007). In her article “Malaysian ESL teachers‟ use of ICT in their classrooms: expectations and realities” . The ESL teachers in the study reported some usage on using reading comprehension programs to develop reading skills.BUKU PROSIDING Abdulkafi Albirini (2004) in his study which investigated the attitudes of EFL teachers in Syrian high schools toward ICT in education also explored the relationship of teachers‟ attitudes with a selected set of variables.3 Use of ICT in Teaching Melor (2007 ) found out that the usage of ICT in teaching at the technical school in the research are varied but quite limited. One major reason was.

questionnaires were distributed to all the samples from the various polytechnics. Their teaching experience ranged from less than five years to above 21 years and they were trained at different colleges and universities. The situation in Malaysia is not much different from the findings of study in Turkey. (Yasemin 2008). For the survey. 2008). investigated the perceptions and ICT usage of social studies teachers. the introduction of ICT innovations into education requires promoting structural. According to Yasemin (2008) perceptions and skills in relation to ICT have been universally recognized as an important factor in the success of technology integration in education. pedagogical and curricular approaches. communicating electronically. graphics or analyzing data with spreadsheets. The findings of the study indicated a very strong positive correlation between teachers‟ attitudes toward ICT in education and their perceptions of the advantages of the use of computers. but this is very rare.Yasemin found out that teachers most frequently used computers for accessing information on the Internet. Another reason for these teachers ' attitude was there were no guidelines provided to them. All of these reasons make teachers quite unmotivated to use ICT in the classroom although they knew very well about its advantage (Saadiyah. Questionnaire results were then analyzed. teachers‟ perceptions of the compatibility of ICT with their current teaching practices were not as positive. Teachers pointed out that the class time is too limited for ICT usage. Methodology This study made use of two types of surveys: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted on 4 English lecturers. Only a few teachers reported using ICT to help them learn school material. A total of 107 randomly selected English lecturers from 21 polytechnics participated in this study. drawing. They were given two weeks to complete the questionnaires. Like Melor (2007) . Just interviewing lecturers was insufficient because the researcher could only obtain their perception on factors 228 . 7. Social studies teachers in Turkey considered computers as a viable educational tool that has the potential to bring about different improvements to their schools and classrooms. Hence. However. doing word processing and making slide presentations. Findings from this study suggest that social studies teachers understand the benefits of ICT usage in education. Yasemin (2008) in her study.BUKU PROSIDING some of the teachers may have a negative attitude towards the use of computer in the classroom especially among teachers who had lower perceived abilities of handling the computer. and less than one-fifth regularly used educational software. Some teachers reported using ICT for programming.

Section B – Computer Competence. Section D. Interview was another data collection method used in this study. Moreover.Polytechnic Support for Teaching Using ICT. prompt response and investigate interviewees‟ motives and feelings. 8. it was not possible to interview every lecturers in the sample. not every language lecturer used the polytechnic‟s intranet system for communication. each of them lasted for about 20 to 40 minutes. various uses of ICT by language lecturers were investigated and found. Some of the language lecturers seldom used the system and did not send e-mails to students and/or lecturers. This was important for the study because the study was trying to discover factors which affect the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics rather than confirming theories. 74 items in 7 sections (Section A. Section F-Usefulness of Teaching Using ICT and Section G. One of the possible reasons is that lecturers are seeing students and colleagues every day. Interview is one of the more adaptable data collection methods. Due to time constraints. All the interviews conducted were taped and transcribed .1 Using ICT for Communication From the questionnaire results it can be seen that most of the language lecturers (75. Apart from using the intranet system to send e-mails.BUKU PROSIDING which affect the user acceptance of ICT among the English lecturers. it is difficult to conduct extensive discussion and communication through the intranet system by means of emails. the pioneer polytechnic in Malaysia. It allows greater flexibility for the researcher to have follow-up actions. there is another method 229 . Results and Discussion Research question 1 : How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? With reference to the first research question. questionnaire was used to obtain data from them. lecturers can talk to the relevant student or colleague easily and deal with any problem on the coming days. 8.Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching. Questionnaire was used because it could help to collect data in a more efficient way within a limited period of time. so lecturers could send e-mails to communicate with other lecturers.56%) rated the use of ICT for communication as “very useful” or “useful”. Semistructured interviews were conducted with 4 English language lecturers from Ungku Omar Polytechnic. Some of the language lecturers used ICT for communication quite frequently. Section C .Educational Beliefs) were asked in the questionnaire in total. partly due to the fact that the polytechnic had an intranet system. Therefore. If there are questions. However. Section E -LecturerDirected Student Use of ICT.Personal Information. This situation is in accordance with Goodwyn‟s (2005) idea that lecturers sometimes question the intrinsic value of computers and related technologies.

56 %) rated the use of ICT for professional development as “useful”. 8.3 Using ICT for professional development With reference to the questionnaire results. about half of the language lecturers(54. especially when mobile phone has become so commonly used in Malaysia.46% of the language lecturers were not sure about the use of ICT for lesson preparation. especially when most language lecturers are not very competent computer users and may lack skills in this aspect. 230 . it is due to the lack of time that lecturers cannot use ICT very often because some language lecturers only have time to prepare ICT teaching materials during holidays. Moreover. 8.46%) stated the use of ICT for lesson preparation as “useful” and 32. It is understandable why some language lecturers are reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching. It takes a long period of time to prepare multimedia teaching materials. The questionnaire results agreed with the interview results. By using this method. When there are enough materials. It is because if lecturers do not have adequate skills. The greatest difficulty is usually the time constraint.BUKU PROSIDING which lecturers can use to contact students or colleagues – contact by telephone. That is why some language lecturers said that it would be better if there was someone to help to make the teaching materials. then language lecturers do not need to make anymore ICT teaching materials because not all the lecturers are good at making these materials. The results could be explained by the fact that using ICT for professional development was still not a common trend in Malaysia. they said that because it was the trend to use ICT and some said that they were forced to use ICT because it was the polytechnic policy. there is not enough time for them to prepare such teaching materials.. This method is also convenient and inexpensive.45% of the lecturers were not sure while 2.2 Using ICT for lesson preparation and teaching About half of the language lecturers (53. 23.70% of the lecturers rated the use of ICT for professional development as “useless”. there is direct communication and interaction between the two parties because they can clarify any uncertainties immediately. the use of ICT may even worsen the quality of classroom learning (Law et al. This situation could be explained by some of the interview results that some language lecturers were more willing to use ICT while others were more reluctant. it did not mean that those lecturers were not open-minded and did not want to try new technologies. For language lecturers who were willing to use ICT for lesson preparation and teaching. It will be even better if lecturers exchange and share the teaching materials with colleagues or use relevant existing materials in the market. since language lecturers have very heavy workload and marking load. For language lecturers who were reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching. 2000).

Out of all the factors.BUKU PROSIDING The questionnaire results may not mean that language lecturers are unwilling to upgrade themselves. in particular. some lecturers may not have adequate pedagogical skills which enable them to supervise their students in the use of ICT. When lecturers in Malaysia want to reinforce their subject knowledge and update their pedagogical approaches. The reason is because it may not be possible for lecturers and students to handle more projects on top of their existing workload. The various factors will be discussed in the following sections. This means lecturers will attend the courses and seminars in person rather than participating in online courses. However. the government can consider introducing some online training courses to lecturers. the government may have to provide some training courses for lecturers so that they can apply ICT in their teaching and stimulate students to use ICT in learning. they will usually enroll in some training courses and seminars rather than using ICT for professional development such as joining online courses. Therefore. 39. have to 231 .35% of the lecturers rated lecturer-directed student use as “useless”. Lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time and students may have other projects to do. 8. lecturers can join some online courses for their professional development according to their interests and pace. it takes time for lecturers to adapt to a new mode of learning and some lecturers may not be used to it. Language lecturers. time is an essential factor. Therefore.4 Lecturer-directed Student Use About half of the language lecturers (52. This situation could be explained with the help of the results of another questionnaire item. Under the education system in Malaysia. One possible reason is that some lecturers may not know where they can get information on online courses because this idea of professional development is still quite new to them.17% of the language lecturers never asked the students to use ICT to do projects. 52. so it is in fact difficult for them to spare other time to work on extra projects using ICT. it was found that there are several factors which affect the user acceptance of ICT of the language lecturers. In order to encourage lecturers to use ICT for professional development. It is obvious that both lecturers and students are aware of the possibilities that ICT holds for improving teaching and learning.17%) rated lecturer-directed student use as “useful”. Moreover.13% of the lecturers were not sure while 4. Research Question 2 : Factors Affecting the User Acceptance of ICT of Language Lecturers With reference to the questionnaire and interview results. Some lecturers and students are also ready to switch their mode of teaching and learning by using ICT. lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time.

Most of the language lecturers used ICT but older lecturers were more likely to supervise their students to use ICT. The teaching experience of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage as well as lecturer-directed students‟ ICT usage. there is little or even no time left for lecturers to explore into other pedagogical approaches which involve the use of ICT. This meant that the ICT training that lecturers attended was not very relevant to them in terms of pedagogical skills. The younger lecturer with less teaching experience also use ICT frequently and willing to use ICT in her teaching. Therefore. The gender of the language lecturers also had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. The results showed that more experienced language lecturers did not necessarily use ICT more or less than less experienced language lecturers. 8. they are willing to use ICT in teaching. The lecturer who has the most teaching experience was ready to use ICT in teaching provided that there was sufficient time for her to prepare multimedia teaching materials. so they are more confident in their teaching methods and have better classroom management skills. In this case. Therefore. 8. spreadsheet. This could be explained with the help of some of the interview results.BUKU PROSIDING mark a lot of students‟ assignments. This is probably due to the fact that older lecturers have more teaching experience.6 Professional development From the data analysis it was found that professional development on ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. Almost all of these courses were to equip lecturers with general computer skills so that they could complete their number of compulsory courses attended. this takes up plenty of their time. both pre-service and in- 232 . This shows that if lecturers believe that they are competent enough. meaning that both male and female language lecturers used ICT. Most of the ICT training courses that lecturers attended focused on technical skills such as word processing. multimedia production. webpage design and so on. relevant training to equip her with adequate skills and technical support in polytechnic in case of any technical problems which might arise during lessons. the age of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage but was positively correlated to lecturerdirected students‟ ICT usage. the ICT competence of language lecturers was positively correlated to lecturers‟ ICT usage. Gender and Teaching Experience With reference to the data analysis.5 Age. Although ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. one of the possible ways to encourage language lecturers to use ICT is that the government may have to design relevant training courses to help lecturers improve teaching and learning with limited time and resources.

One lecturer said that even though the communicative approach was being used. The technician in polytechnic is also a very important kind of support to lecturers who use ICT in teaching. it is not always possible to only use ICT in language lessons. Therefore. The lecturers believed that a mixture of traditional teaching and teaching with ICT for different lessons might be good. For language lessons. 8. Traditional teaching means using chalk and board. lecturers could not abandon grammar. in fact the efficiency is sometimes higher in unexpected situations. In traditional teaching.8 Educational beliefs It was obvious that most language lecturers believed that ICT could not replace traditional teaching approach.7 Polytechnic support According to the interview results. Many things in language teaching cannot be replaced by ICT even though some people may argue that there are CD-ROMs in grammar and there may be interactive games and learning online. Most of the language lecturers saw ICT as a tool which assisted teaching and it could not replace traditional teaching. The presence of the technician can make lecturers feel more confident when they are conducting ICT lessons because they know that there is someone who can offer help to them in case there are any unexpected technical problems. However. students need to listen to real voices. The lecturers suggested that the staff concerned should check the hardware and software in the computer rooms on a regular basis to see whether the facilities could function properly and repair them if necessary. interaction is very important in oral lessons and learning language is some kind of communication which involves not just words but also facial expressions and body language. but not replacing one another because all language lecturers interviewed believed that traditional teaching had its values. Moreover. the personal interaction between lecturers and students is stronger. teaching with ICT is something planned beforehand which is not as flexible. They also stated that the computer provided limited feedback but the lecturer could give spontaneous feedback which enhanced and broadened the learning experience. traditional teaching and teaching with ICT should be supplementary in language teaching. that is a real person speaking. they need contact and rapport. Therefore. otherwise there is something very important missing in the language classroom. 8. polytechnic support was vital in encouraging more language lecturers to use ICT in teaching. 233 . It was too late when lecturers discovered the problems because the room was booked and the materials were prepared but lessons could not be conducted.BUKU PROSIDING service training is very important because suitable training courses can enhance lecturers‟ confidence in the use of ICT in teaching. Lecturers could use traditional teaching methods to communicate and explain to students.

Moreover. Sometimes lessons become more efficient and students are more interested and attentive. If lecturers are willing to learn from students. the influence is not as great as seeing the visual images. then it would not be very difficult for lecturers to implement ICT in teaching. When lecturers implement ICT in their teaching. Furthermore. 8. then students get some benefits because it can arouse students‟ interests in learning and facilitate the learning. what they have to speak as they present the materials.BUKU PROSIDING Using ICT in teaching may supplement traditional teaching approaches but it definitely cannot replace them. lecturers also need to think about. One of the lecturer said if lecturers let students use ICT to explore into the language world and let them do project work. if ICT is nicely presented. students learn a lot from 234 . conducted and monitored. 8.10 Difficulties of teaching using ICT Some language lecturers thought that it was not extremely difficult to teach with ICT if they had enough time to prepare and try the teaching materials before the lessons. For lecturers. Sometimes when students only listen. that can be a bridge for communication between lecturers and students as well. students have a chance to be more creative and they can explore more into language learning. There are also unexpected problems which lecturers have to deal with because they do not know what responses students will have after reading through the materials. The major factor is that there must be sufficient time because more preparation work needs to be done before the lessons if ICT is used.9 Benefits of teaching using ICT From the interview results we know that one of the benefits of using ICT in teaching was that it was useful when lecturers wanted to explain some abstract concepts to students. The use of ICT can help to make students understand some topics and the content better and give them a deeper impression. Using ICT is beneficial when lecturers want to show some pictures in class. students are greatly influenced which make them understand better and pay more attention in class. Through visual images. ICT may also arouse lecturers‟ interests in teaching if there are more suitable teaching materials because lecturers can save some of the time to do other things but they still have different kinds of things to present in class. Students can often come up with very interesting ideas because they have more time to surf the Internet and they know the things which are suitable for them. Apart from preparing teaching materials.

There should be sufficient training and time for lecturers to prepare for such an education reform. especially lecturers who are not convinced of the benefits of using ICT in teaching. Some language lecturers are ready to accept ICT and implement it in their lessons but they do not have sufficient time to prepare multimedia teaching materials. They also mentioned that sometimes it was difficult to teach with ICT when there were technical problems. Therefore. 10. Bagozzi & Warshaw (1989) which shows the relationship between external variables and the use of ICT by lecturers in their teaching. language lecturers‟ use of ICT in teaching was still at the elementary stage because language lecturers might see the use of ICT in teaching as only in presenting MS PowerPoint slides and some educational CDROMs provided by publishers in class. This idea is in accordance with the Technology Acceptance Model developed by Davis. then they will perceive that ICT is useful to their lessons and they are capable to use it before it can be successfully adopted in teaching. Therefore. Therefore. Some of the language lecturers are not confident enough to use ICT in their lessons because of their incapable computer competency level. The roles of lecturers and students are also changing gradually. This is probably due to the fact that language lecturers is lack in time and skills to practise using ICT in teaching. Therefore. Students are encouraged to take more initiative in their learning so as to construct and build up their own knowledge. Nowadays. if there are teaching materials which are readily available and can be systematically presented. it is not surprising to see that students are more capable in ICT when lecturers conduct ICT lessons because students are getting to be more in control of their learning. the government 235 . it is not easy to make lecturers accept technology and implement it immediately into their teaching. Conclusion The research results of this study showed that language lecturers in Malaysia were aware of the trend of using ICT in teaching and most of them used computers frequently in their daily lives. it is something which lecturers cannot get away from. lecturers are facilitators who provide opportunities and resources for students to learn rather than to spoon-feed students. most of the language lecturers still use traditional teaching methods rather than the new pedagogy which involves the use of technology. In fact.BUKU PROSIDING interacting with peers in the process because their levels of knowledge are more compatible and they can really learn a lot from one another. However. they are only occasionally using ICT in teaching. Using ICT in teaching is indeed a trend in the education system. then it will not be too difficult for lecturers to accept ICT in teaching. Even for lecturers who are more open-minded and are ready to try the technology.

the path to success will certainly be smoother. that is only lecturers presenting information and students passively receiving information. whether lecturers have adequate computer skills or whether every classroom is equipped with the facilities necessary for ICT teaching are factors which affect the user acceptance of ICT of polytechnics language lecturers in Malaysia . it is not surprising that most of the language lecturers participated in this study regarded ICT as a tool which may assist their teaching but it definitely cannot replace traditional teaching methods. lecturers and students are not completely ready for the change. They are interpreting the paradigm shift in a limited way that teaching relies on interactive multimedia enriched classrooms. whether there is a need to use ICT for some of the teaching topics. Whether there is enough time for lecturers to prepare teaching materials. Besides. whether lecturers need to prepare a separate set of teaching materials in case there are any technical problems. polytechnics which implement ICT in teaching have not changed the goals of education. polytechnic management. With the sharing of experiences. lecturers have very little time to think about the integration of ICT in teaching because they have to cover the syllabus within a limited period of time and they also have a lot of teaching and non-teaching duties. it will not be meaningful to conduct lessons with the use of ICT if the roles of lecturers and students do not change. policy makers. Thus. This will result in no difference in traditional learning environment and computerised environment.BUKU PROSIDING should provide relevant training courses for lecturers and allow them enough time to adapt to such an education reform. Otherwise. However. much time and effort is wasted to seek for the best ways to use ICT in teaching and learning. polytechnic management and lecturers should always review and reflect on ICT implementation to seek for improvement. Otherwise. ICT is not utilised to its full potential. There should be greater collaboration among polytechnics and lecturers. Lecturers need more subject-based training to help them integrate ICT in their teaching as well as transforming their teaching approaches from lecturer-centred to more student-centred . roles of lecturers and students. Therefore. It is good that the government has recognised the need of education reform and introduced ICT plans. 236 . Under the education system in Malaysia. The enhancement of teaching and learning depends on how lecturers make the best use of ICT. Unless the use of ICT is complementary with new and appropriate pedagogical methods.

www. 2003.org. Chapelle. New Jersey : Pearson. C. 2005. 2. Jamieson.pdf. Pages 371 4. 2005. 12.info/journals/5_1/cope. 47. 6. Vol 6. British Educational Communications and Technology Agency. (2003) English as a Global Language . 3. & Preiss.html [10 January 2009].gatewaycoalition. 1980.28. https://calico. Andrews. 2005. and evaluating quantitative and qualitative research. C. Liu et al. 9. Carmen et al. 2002 .usm. The study on the use of ict in mathematics teaching. R. testing and research. Number 3. 2005.pdf. conducting. Cambridge: Cambridge University Press. & Ward . C. E. C. A.uk/research/display. Lecturers‟ attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL lecturers. Albrini. Chapelle.cfm?section=1 [23 September 2008].becta. Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT) Vol.org/files/Bengu_CourewarePreparation Guide. 237 . Chong. 2004. and students. J. D. 2000. I. Educational research: Planning. www. Cope. M. Computer applications in second language acquisition: foundations for teaching. The impact of ICT on literacy education. London : Routledge Falmer. London : RoutledgeFalmer. a lecturer. 2 nd Edition. Chee Keong. P.html [15 November 2008] 14. 1992. ICT : Changing education. Understanding attitudes and predicting social behaviour.W. Cresweel. Integrating learning technology into classrooms: The importance of lecturers‟ perceptions. 5. S. 2001. California : Wardsworth Publishing Company. [10 January 2009]. J. No 7 (October 2003) pp 13.3 pp 43-51 http://pppjj. Babbie.European Review. 10. 13.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. Computers & Education. 2 No.my/mojit/article/pdf/Dec05/06-A_ Study_ on_the_Use_of_ICT_ in_Mathematics_Teaching-final. A web based courseware preparation guide : using a syllabus based teaching/learning framework: for an Engineering Statistics Courseware. Crystal.ifets. Ajzen. www. (2004).org/a-133CALL%20Evaluation%20by%20Developers %20a%20Lecturer %20and%20Students. Call evaluation by developers. Englewoon Cliffs. & Fishbein. 11.. C. . [11 November 2008]. J. The Becta Review: Evidence on the progress of ICT in education. Use of ICTs and the Perception of E-Learning among University Students: A Differential Perspective according to Gender and Degree Year Group. The practice of social research. 373–398. Interactive Educational Multimedia. New Jersey: Prentice-Hall. Sharaf Horani & Daniel. 8. Abbott. 7. 2001. Belmont.

. F. perceived ease of use. Management Science.. Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi. Melor Md Yunus. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. D. International Journal of Education and Development using ICT [Online]. Management Science. 2nd Ed. ReCALL 19(1): 79-95. 2003. Norizan Abdul Razak. 1989. M.edu/viewarticle. 2006. 21. Malaysia. R. R. 2(4). Higgins. 18. 1989 . 25.E. http://ijedict. London: Cassell. (1991). (1989).Belief. D. I. P.J. University of Maryland 238 . & Zaitun Abu Bakar. Issues in teaching using ICT.intention and behaviour: An introduction to theory and research. The use of ICT in learning English as an International Language.. MIS Quarterly. Sei. London : RoutledgeFalmer. California : Brooks/Cole Publishing Company. Department of Curriculum and Instruction. Fullan. F et al. 2006. 11 (3).982-1003. Teacher Development. 5(2). F. Gulbahar. Davis. Y. 20. Computer competency of in-service ESL lecturers in Malaysian Secondary Polytechnics. Sankey. Monterey. (2008). 17. PhD Thesis. 24. Reading. PhD Thesis. (2001). attitude. Fishbein. Perceived usefulness. 22. 23. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models.(2005) An Examination Of Factors Influencing Bruneian Secondary Lecturers‟ Use Of Information And Communication Technology In Teaching: A Survey Exploration . (1989). R.35. R. and user acceptance of information technology. The utilization and integration of ICT tools in promoting English language teaching and learning: Reflections from English option lecturers in Kuala Langat District. & Moseley.uwi. Davis. 16. S. pp. European Association for Computer Assisted Language Learning. & Ajzen. 9821003.BUKU PROSIDING 15. The New Meaning of Educational Change (2nd ed. Elementary statistics.dec. 2001.). Faculty of Education. Kirk. Malaysian ESL lecturers‟ use of ICT in their classrooms : expectations and realities. Reading 27. M. Educational Technology & Society. M. A neomillennial learning approach: Helping nontraditional learners studying at a distance. 13(3). Phd. & Warshaw. & Guven. (1975). 319-340. Davis. Bagozzi. 2007. I.php?id=161&layout=html [12 August 2008]. ).. Hwa Jung. M. Salleh. Teachers‟ thinking about ICT and learning: Beliefs and outcomes. 28. 29. University Of Brunei Darusalam . 191-210. 26. United States. A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Lecturers in Turkey. D. Volume 35. Samuel. P. (2006. Sallimah Hj. 37-51. Leask. 19. 1984. Mohd. MA: Addison-Wesley.

(2001) Language and literacy in science education. R. http://www. P. D. Computers and ESL. 6(4). Zeinab Abu Samak (2006) An Exploration Of Jordanian English Language Lecturers‟ Attitudes. 1997. Wyse. And Access As Indicator Of Information And Communication Technology Integration In Jordan .BUKU PROSIDING 30. language and literacy. 37. 2000. United States of America : Prentice Hall Regents.M. Philadelphia PA : Open University Press. Wyatt. MA : Allyn & Bacon. D. 31. ciadvertising. Research methods in education : An introduction.teyl. 35. [11 November 2008] 34.htm. (2001). Skills. D. 33.org/studies/student/97_fall/…/ selective/facperce. Computer assisted language learning (call) for TEYL. J. 2006. 32.org/article1. Watson.L. W. & Jones. Wiersma. Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching. Smith. 251-266. 1984. Reading. Teaching English. Wells et al. Factors affecting perception. Boston. London : RoutledgeFalmer.H. The International TEYL Journal. 36. Wellington. 239 . 2001.J. & Osborne.html [10 January 2009]. Education and Information Technologies.

2 mm masing-masing.I. Ipoh. Enam model perkakas pemotong dengan geometri yang berlainan dimodelkan di dalam perisian Inventor 2009 bagi kegunaan pemotongan secara simulasi di dalam perisian Deform3D. Melarik merupakan salah satu operasi pemotongan yang banyak digunakan di dalam industri – industri kejuruteraan. Eksperimen proses larik mengambil masa dan melibatkan kos yang tinggi terhadap bahan yang dilarik dan juga perkakas pemotong. NURUL ZAIDI BIN HJ KASBOLLAH GRAD.49% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Oleh itu menentukan kombinasi parameter eksperimen yang optimum secara simulasi menggunakan kaedah unsur terhingga merupakan satu kaedah lebih efektif.2 mm pula parameter yang paling tinggi berpengaruh adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47.88%. Kaedah Taguchi digunakan di dalam mendapatkan kombinasi parameter yang optimum dengan rekebentuk ujikaji yang digunakan adalah tatasusunan L9 dan analisa kesan terhadap parameter pemotongan semasa proses simulasi terhadap bahan Inconel 718 menggunakan nisbah isyarat hingar (S/N Ratio) dan Pareto Anova. tegasan. Keputusan ujikaji menunjukkan parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh terhadap daya pemotongan yang paling tinggi iaitu 48. suhu dan daya semasa pemotongan dapat ditentukan. parameter kadar suapan mempunyai kadar 240 . suhu dan terikan. Empat Parameter akan dipelbagaikan iaitu kelajuan pemotongan. kedalaman pemotongan dan sudut sadak bagi mendapatkan kesan terhadap daya pemotongan. kadar suapan. Mata alat yang digunakan adalah Tungsten Karbida (WC) dan perisian yang digunakan di dalam kajian ini adalah Deform3D.BUKU PROSIDING SIMULASI KESAN PARAMETER PEMESINAN KE ATAS MELARIK INCONEL 718 MENGGUNAKAN PERISIAN DEFORM 3D MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN ENGR.E.4. Untuk analisa suhu pemotongan. ABSTRAK Pemesinan merupakan salah satu daripada proses pembuatan di mana sebahagian daripada bentuk yang dikehendaki diperolehi melalui proses pembuangan lebihan bahan kerja. terikan.M Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. Dengan kaedah unsur terhingga tegasan. dan 1. Kajian yang dijalankan ini adalah menggunakan proses melarik ke atas bahan Inconel 718 dengan simulasi pemotongan secara ortagon. Parameter tetap yang digunakan adalah pada perkakas pemotong iaitu sudut kelegaan 7o dan radius hujung muncung 0.

suhu pemotongan. Pelbagai proses pembuatan wujud dalam menghasilkan produk – produk pembuatan seperti tuangan.4 mm.69% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Pemilihan bahan khususnya seperti bahan yang mempunyai kekerasan yang tinggi amat memerlukan kombinasi parameter seperti kelajuan pemotongan. Dalam proses pelarikan logam.4 mm. Kaedah Taguchi merupakan perkakasan ujikaji rekabentuk yang amat baik untuk proses pengoptimuman kejuruteraan. Pernyataan ini turut diperjelaskan oleh Gusri et al.2 mm juga menunjukkan sudut sadak memberi pengaruh yang besar terhadap tegasan berkesan yang mana nilainya adalah 62. Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan. Ianya adalah perkakasan penting dalam mengenalpasti parameter yang kritikal dan mendapatkan hasil ramalan yang optimum untuk setiap proses parameter. penyambungan dan pelbagai lagi proses. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. jenis bahan kerja yang hendak dilarik. Analisis varians (ANOVA) digunakan untuk mendapatkan kesan parameter yang diproses dan berkait semasa kelajuan pemotongan. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang sesuai bagi mendapatkan jangka hayat perkakas yang lama dan juga mendapat hasil produk yang baik dari segi kemasan akhir yang baik.41% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. dan salah satunya ialah proses larik yang banyak digunakan di industri pada hari ini.2 mm.0 PENGENALAN Sektor pembuatan merupakan salah satu cabang industri yang terbesar di dunia ini dan merupakan salah satu sektor penyumbang utama di dalam peningkatan ekonomi dunia. parameter – parameter pemotongan yang hendak digunakan dan pelbagai lagi. pemesinan. pembentukan.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. kualiti 241 .BUKU PROSIDING pengaruh paling tinggi iaitu 86. parameter kedalaman pemotongan memperolehi kadar pengaruh yang tinggi iaitu 43.89%.47%. sudut sadak mencapai kadar pengaruh iaitu sebanyak 67. Bagi keputusan dan analisa tegasan berkesan. (2008) yang menyatakan Taguchi menawarkan pendekatan yang ringkas dan sistematik dalam mengoptimumkan prestasi. Pemesinan merupakan di antara proses yang penting dalam pembuatan. seperti bahan dan jenis mata alat. pelbagai faktor perlu diambil kira sebelum proses pelarikan dilakukan. 1. (2009). Manakala sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.2 mm. suapan dan juga ketebalan pemotongan berdasarkan faktor major kebolehmesinan iaitu daya potongan menurut Dinesh et al.05% untuk analisa terikan berkesan. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh paling tinggi iaitu 40. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh yang paling tinggi iaitu 63.79% untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.

terikan.0 METODOLOGI 242 .BUKU PROSIDING dan juga kos. 3. Teknik pengoptimuman Taguchi digunakan untuk mengoptimumkan parameter pemotongan semasa larikan berkelajuan tinggi pada bahan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat Tungsten Karbida. Pemilihan bahan Inconel 718 adalah kerana bahan super aloi berasakan nikel Inconel 718 merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi (high strength) dan juga rintangan haba yang tinggi (high thermal resistant). Hasil keputusan daya pemotongan. kadar suapan dan kedalaman pemotongan terhadap tegasan berkesan. bagi mengelak kos yang berlebihan maka kaedah unsur terhingga yang berasaskan kepada permodelan dan juga simulasi yang dijalankan pada perisian diwujudkan bagi menyingkatkan masa dan juga mengurangkan kos buangan bahan. petroleum dan juga industri tenaga nuklear menurut Guey et al. Objektif kajian projek ini ialah untuk mengkaji kesan parameter pemesinan iaitu halaju pemotongan. tegasan berkesan dan juga suhu dapat dilihat pada akhir setiap kali proses simulasi dijalankan. (2006). Disebabkan sifat – sifat mekanikalnya yang baik maka ianya menjadi kegunaan di dalam bidang pesawat udara. terikan. Sesuatu produk akhir yang menggunakan jenis bahan tertentu perlu menjalani proses pemotongan berulang kali sebelum mendapat kombinasi paramater – parameter yang benar – benar optimum. suhu dan daya pemotongan semasa melarik Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida secara simulasi iaitu kaedah unsur terhingga Deform3D dan juga mendapatkan kombinasi parameter pemesinan yang optimum semasa melarik Inconel menggunakan Kaedah Taguchi.

1 dan Jadual 3. Konsep aplikasi penggunaan nisbah isyarat hingar ataupun disebut (S/N Ratio) adalah merupakan peningkatan kepada kualiti menerusi peningkatan pengukuran. (2009). tegasan berkesan dan terikan ditunjukkan dalam Jadual 3.BUKU PROSIDING 3.2 mm Kaedah Taguchi merupakan rekabentuk yang amat berpotensi di dalam membentuk rekabentuk ujikaji bagi proses kejuruteraan yang memerlukan keputusan atau kombinasi parameter yang optimum menurut Dinesh et al. Jadual 3.1 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0.4 mm Jadual 3.2. Sifat – sifat nisbah isyarat hingar ini boleh dikategorikan kepada tiga iaitu menurut Dinesh et al. (2009) adalah: 243 . suhu.0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Keputusan simulasi daya pemotongan.2 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1.

Bagi suhu pula menurut Abukhshim et al. Jadual 3. Nominal adalah sifat lebih baik: Merujuk pada formula tersebut y adalah merupakan data pemerhatian secara purata. n adalah nombor pemerhatian dan y adalah data pemerhatian. (2009). Lebih besar adalah sifat lebih baik: iii. Lebih kecil adalah sifat lebih baik: ii. Keempat – empat keputusan dianalisis menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah lebih baik kerana untuk daya pemotongan kita memerlukan nilai yang kecil bagi menjamin jangka hayat perkakasan pemotong yang panjang dan juga mempertingkatkan kualiti permukaan akhir bahan kerja menurut Dinesh et al. suhu pemotongan yang tinggi akan mempengaruhi haus perkakasan pemotong dan juga memendekkan jangka hayat perkakasan pemotong. Pengiraan bagi Jadual 3. Untuk tegasan dan juga terikan sifat kualiti lebih kecil lebih baik turut diguna pakai di dalam pengiraan nisbah isyarat hingar kerana tegasan yang tinggi akan menyebabkan jangka hayat panjang bagi perkakasan pemotongan turut dipengaruhi.BUKU PROSIDING i.4 mm 244 . Jadi sifat kualiti lebih kecil lebih baik digunakan dalam pengiraan nisbah isyarat hingar bagi suhu.3 dan Jadual 3. ini melibatkan punca – punca ralat yang terbesar berlaku semasa proses pemesinan. (2006).4 adalah merujuk kepada formula nisbah isyarat hingar lebih kecil adalah sifat lebih baik.3 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0.

2 mm 3.15 (mm/pus) dan 0. Kedua – dua nilai ini dicapai di dalam ujikaji yang menggunakan mata pemotong pada sudut sadak -6.30 (mm) masing – masing.1 Penganalisaan Daya Pemotongan Di dalam membuat penganalisaan terhadap daya pemotongan adalah menjurus atau menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah sifat yang lebih baik berikutan pernyataan daripada Dinesh et al.BUKU PROSIDING Jadual 3. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang lebih tinggi berbanding dengan ujikaji pertama iaitu 150 (m/min). Peningkatan nilai kedalaman pemotongan akan menyebabkan perkakas pemotong memerlukan penggunaan kuasa pemotongan yang tinggi seiring dengan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja yang mana ketebalan bagi kedalaman pemotongan adalah besar dan semakin tebal dan begitu juga dengan kadar suapan yang meningkat akan menyebabkan penggunaan kuasa pemotongan oleh perkakas pemotong menjadi lebih besar dan penjanaan suhu yang makin tinggi terhadap perkakas pemotong juga akan sekaligus memberi kesan terhadap daya yang semakin meningkat seiring dengan suhu. untuk nilai bagi daya pemotongan yang paling tinggi adalah 533 N bagi Jadual 3.1 dan 566 N bagi Jadual 3. rendah kecacatan dan juga meningkatkan kualiti permukaan penyudah.1 dan Jadual 3. (2009) yang menyatakan nilai daya pemotongan yang rendah adalah untuk pemanjangan jangka hayat mata alat. Jika dilihat pada tiga parameter bagi kedua –dua ujikaji ini menunjukkan ujikaji yang kesembilan mempunyai kelajuan pemotongan. Namun terdapat juga kajian yang menunjukkan pengaruh kelajuan pemotongan terhadap daya pemotongan tidak banyak pengaruh 245 . Maka daripada penyataan ini adalah bersesuaian sifat kecil ini dipilih.2.2. 0.4 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1. Berdasarkan keputusan dari Jadual 3. Nilai kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang tinggi akan meningkatkan daya pemotongan.

Walaupun begitu parameter kelajuan ini harus diberi perhatian sekiranya ia benar – benar tinggi maka ia akan merendahkan dan memudahkan daya pemotongan tetapi dengan kelajuan sederhana 150 (m/min) ianya tidak memberi kesan yang besar dalam merendahkan daya pemotongan. 0. faktor kawasan temu yang besar ini akan membuatkan saiz racik akan lebih besar dan membuatkan tekanan dari perkakas untuk memotong menjadi lebih tinggi dan sekaligus daya yang besar akan turut diperlukan.4 mm kepada 1.10 (mm/pus) dan 0. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurangan dengan pertambahan sudut sadak. kadar suapan dan kedalaman pemotongan pada nombor bilangan ujikaji yang kelima sama seperti Jadual 4.2 daya yang diperolehi adalah 566 N dan bersudut sadak -6 darjah. (2005). Bagi capaian daya pemotongan yang tinggi pada Jadual 3.50 (mm) masing . Pengaruh bagi kombinasi ketiga – tiga parameter ini adalah besar terhadap daya pemotongan.2 pula capaian daya pemotongan yang tinggi berlaku pada kombinasi kelajuan.2 mm. (2002).1 manakala bagi Jadual 3.masing. Pertambahan nilai daya yang tinggi ini daripada 533 N kepada 566 N berikutan penggunaan jejari muncung perkakasan pemotong daripada kecil iaitu 0. Di dalam membuat perbandingan di antara Jadual 3. yang menyatakan penggunaan mata alat bersudut sadak negatif akan meningkatkan daya pemotongan. Keputusan ini selari dengan pernyataan Kishawy & Elbestawi (1998) yang menyatakan penggunaan jejari muncung yang besar akan 246 . Kedua – dua nilai ini berada pada sudut sadak positif 6.1 daya yang diperolehi adalah 533 N dan bersudut sadak -6 darjah manakala pada Jadual 3. Keluasan dan kelebaran hujung jejari muncung yang digunakan semasa pemotongan akan menyebabkan kawasan temu antara bucu perkakas pemotong dan juga bahan kerja yang diricih menjadi lebih besar. kadar suapan dan juga kedalaman pemotongan pada nilai 120 (m/min).2 nilai daya pemotongan yang diperolehi adalah 267 N. Dengan keadaan kelajuan pemotongan yang sederhana ini.1 menunjukkan ianya berlaku pada kombinasi kelajuan. Manakala bagi Jadual 3. nilai bagi daya yang maksimum di antara kedua – dua jadual diambil kira iaitu pada Jadual 3.2 bagi daya pemotongan. Sudut sadak bagi kedua – dua simulasi ini adalah -6o dan hasil penggunaan perkakas ini menyebabkan daya pemotongan adalah tinggi disebabkan wujudnya geseran yang tinggi antara bahan kerja dan juga perkakas pemotong semasa pemotongan berlaku dan juga luas pertemuan antara muka perkakas pemotong dan bahan kerja adalah besar dan ini adalah selari dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Gunay et al.1. kadar suapan dan hujung muncung perkakas pemotong seperti menurut Cassier et al.BUKU PROSIDING jika dibanding dengan faktor parameter yang lain seperti kedalaman pemotongan. tahap penggunaan kuasa pemotongan akan menjadi lebih tinggi disebabkan faktor semasa mericih bahan kerja oleh perkakas pemotong akan menjadi lebih lama dan tinggi. Untuk nilai daya pemotongan yang paling rendah adalah 226 N untuk Jadual 3. penggunaan sudut begini akan mengurangkan faktor geseran semasa pemotongan yang akan mengurangkan tekanan bucu perkakas pemotong dengan bahan kerja dan ini juga sependapat dengan pernyataan Duan et al.1 dan Jadual 3.

di dalam penentuan keadaan pemotongan (cutting condition) sesuatu bahan itu. Manakala bagi Rajah 3. Menurut Zouhar & Piska (2008) dengan pengubahsuaian pada radius hujung muncung akan meningkatkan kawasan temu antara perkakas pemotong dan elemen bahan kerja dan sekaligus akan meningkatkan tenaga temu dalaman iaitu daya pemotongan.2 mm pada simulasi ini akan menyebabkan kawasan temu perkakas pemotong dan bahan kerja lebih besar maka dengan wujudnya kawasan temu yang besar ini memerlukan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja di samping wujudnya daya geseran yang tinggi. kelajuan pemotongan dan akhir sekali adalah kadar suapan. (2000) iaitu. Jika dilihat pada aturan pengaruh parameter terhadap daya menunjukkan kedalaman pemotongan memainkan peranan yang amat berpengaruh kerana semakin tebal racik yang dipotong maka makin tinggilah daya yang diperlukan oleh perkakas pemotong bagi mericih bahan tersebut.1. Menurut Hoffman et al. dan parameter yang terakhir iaitu kelajuan pemotongan.2 pula menunjukkan nilai kecerunan yang paling besar ialah sudut sadak diikuti dengan kedalaman pemotongan. Rajah 3.BUKU PROSIDING meningkatkan daya pemotongan dan begitu juga dengan kenyataan EL-Hofy (2006) yang menyatakan semakin bertambah garis melengkung jejari muncung perkakasan pemotong maka akan menyebabkan daya pemotong yang terhasil menjadi lebih tinggi. sudut sadak. Dengan penggunaan radius hujung muncung 1.1 menunjukan nilai kecerunan bagi kedalaman pemotongan adalah yang paling besar dan mempunyai pengaruh yang paling tinggi terhadap daya pemotongan diikuti dengan kadar suapan.2 Graf nisbah S/N daya pemotongan untuk sudut kelegaan 70 danjejari muncung 0.4 mm Berdasarkan Rajah 3. Ini menunjukkan susunan kepentingan bagi ketiga – tiga parameter ini seiring dengan hasil dapatan pengaruh pada Rajah 3. Selain itu pertambahan atau 247 . parameter yang perlu ditentukan dahulu adalah kedalaman pemotongan kemudian diikuti dengan kadar suapan dan yang terakhir sekali adalah kelajuan pemotongan.

248 .92% dan parameter yang terakhir sekali ialah kelajuan pemotongan iaitu 11% manakala bagi Jadual 3.5.55%. Bagi kelajuan pemotongan dan kadar suapan masing – masing mempunyai kadar pengaruh 12.88% di ikuti dengan ukur dalam pemotongan yang mempunyai kadar pengaruh sebanyak 29. Berdasarkan Jadual 3.8%.58%. kadar suapan 19. Nilai bagi peratusan kedua – dua ini hampir sama nilainya.08% dan 10. parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh yang paling tinggi iaitu 48.BUKU PROSIDING pengurangan sudut sadak sememangnya akan memberi kesan yang amat besar kepada daya pemotongan dan sekiranya penggunaan sudut sadak tersebut adalah berkurangan ataupun dengan perkatan lain bersudut negatif ianya akan menyebabkan pemotongan makin sukar dan menyebabkan daya yang tinggi diperlukan bagi menghasilkan pemotongan. Ini selari dengan kenyataan Duan et al. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurang dengan pertambahan sudut sadak.49% diikuti dengan sudut sadak sebanyak 20.6 pula parameter yang paling tinggi berpengaruh terhadap daya potongan adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47.

Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). Manakala bagi Rajah 3. 249 . Manakala kelajuan pemotongan juga akan mempengaruhi sekiranya kelajuan pemotongan benar – benar tinggi ianya akan memudahkan serta merendahkan daya semasa pemotongan. Kedalaman pemotongan 0. kadar suapan 0. Berdasarkan analisa Pareto Anova yang telah dilakukan.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah. kadar suapan 0.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah. kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1.BUKU PROSIDING Secara amnya daya dipengaruhi banyak oleh kadar suapan dan kedalaman pemotongan. kedalaman pemotongan adalah 0.05 (mm/pus). Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min).05 (mm/pus).4 pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1.

05 (mm/pus). Simulasi yang dijalankan menggunakan perisian simulasi Deform3d dapat memberi keputusan yang baik dan sesuai digunakan di dalam menjalankan proses pemesinan sebenar. 3 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter bagi tegasan yang di dapati adalah A1B0C0D1.4 mm. Secara keseluruhanya kajian projek ini telah memenuhi objektif dan skop kajian. 2 Berdasarkan analisis Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi suhu pemotongan adalah A0B0C1D0.30 (mm) dan sudut sadak -6o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. kadar suapan 0.30 (mm) dan sudut sadak +6o. kedalaman pemotongan 0. Hubung kait di antara pelbagai kombinasi parameter dapat dilihat kesan keatas daya pemotongan. Rumusan berhubung dengan keputusan ujikaji dan analisa dapat dilihat seperti berikut: 1 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 90 (m/min). tegasan berkesan dan juga terikan berkesan terhadap perlarikan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida (WC).4 mm.05 (mm/pus). Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 120 (m/min).30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.10 (mm/pus).2 mm setelah analisis Pareto dilakukan maka hasil kombinasi yang diperolehi adalah A1B1C1D2. suhu pemotongan. kedalaman pemotongan 0. kedalaman pemotongan adalah 0. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 150 (m/min).2 mm menunjukkan kombinasi parameter yang di dapati adalah A2B2C1D1. Bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.2 mm pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. kedalaman pemotongan 0.30 (mm) dan sudut sadak 0o.05 (mm/pus). Manakala analisa Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.BUKU PROSIDING 4.1 KESIMPULAN Berdasarkan secara keseluruhannya. kadar suapan 0.4 mm.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 4. kadar suapan 0.05 (mm/pus). kadar suapan 0. kedalaman pemotongan 0. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). setelah kajian dijalankan pelbagai perhubungan dapat dikaji di samping kesan – kesan yang berlaku terhadap parameter – parameter yang dikaji. kedalaman pemotongan 0. kadar suapan 0.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah.10 (mm) dan sudut sadak 0o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). kadar suapan 0.15 (mm/pus). 250 .

251 . Mempelbagaikan salutan pada perkakasan pemotong bagi melihat keputusan kesan tegasan yang lebih pelbagai dan dapat dibandingkan antara satu sama lain. Keputusan yang hampir sama diambil untuk dianalisa. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). Menambah bilangan ujikaji bagi mendapat keputusan yang lebih tepat seperti dalam Kaedah Taguchi yang menggunakan ortogon L27 dan berdasarkan kajian sebelum ini banyak menggunakan ortogon L27 bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat.05 (mm/pus). Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan. Membuat perbandingan keputusan simulasi dengan keputusan pemesinan yang sebenar bagi melihat samaada terdapatnya perbezaan yang besar di dalam sesuatu hasil keputusan yang diperolehi.2 CADANGAN Setelah menjalankan ujikaji ini dengan jayanya dan memperolehi keputusan daripada ujikaji simulasi ini maka bagi tujuan penambahbaikan adalah sentiasa perlu dilaksanakan bagi masa – masa yang akan datang bagi memperolehi keputusan ujikaji yang benar – benar tepat. kedalaman pemotongan 0. Menjalankan eksperimen simulasi berulang kali dan sebaik – baiknya lebih dari dua kali untuk satu – satu ujikaji dan membuat perbandingan setiap kali ujikaji sama dijalankan. 4.30 (mm) dan sudut sadak -6o sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. 3. kadar suapan 0.05 (mm/pus). kadar suapan 0.4 mm. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D2. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. suhu pemotongan.2 mm. kedalaman pemotongan 0.30 (mm) dan sudut sadak +6o. Antara cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut: 1. 4.BUKU PROSIDING 4 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D0. 2. Manakala bagi analisis Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.

tp.. Marya.K.. 1.BUKU PROSIDING 5. A Finite Element Analysis of the cutting insert geometry influence in machining hard materials. 2008.J. Application of Taguchi Method In The Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations. Canada. Status of FEM Modeling in High Speed Cutting. Modelling the correlation between cutting and process parameters in high-speed machining of Inconel 718 alloy using an artificial neural network. 3.P. Duan C..eng.J. 2007.: CRC Press. Bonney J. Cozminca I.O..Y. Mativenga. Bonneya J. 24th International Manufacturing Conferance. International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 :782– 800 2.E. 2006. Ezugwua. http://nsmwww.A. t. Vijayaraghavan. 8. 252 . Ramamoorthy.edu/DI-Presentation_HardTurning. Cai Y. T. Mihailide. John Wiley & Sons. 2006 Vancouver .. Dumitras C. International Journal of Machine Tools & Manufacture 45: 1375–1385 12. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 16: 1. 2003. Strain. Ugarte. XXVI. Guey-Jiuh Tzou..Z. Ding-Yeng Chen dan Chun-Yao Hsu. H. and Temperature on the Surface Roughness of an AISI 52100 Steel Due to an Orthogonal Cut. Torrance A. Heat generation and temperature prediction in metal cutting: A review and implications for high speed machining. 2005. Li Y. Escalona.ohio-state.O.A. and Liu.T.263-272. Finite Element Simulation and Experiment of Chip Formation Process during High SpeedMachining of AISI 1045 Hardened Steel.S. Mikell P. Fundamentals of machining processes: conventional and nonconventional processes. Dinesh Thakur. Alloy. Influence of the Stress. 13. Sheikh. Arrazola P. O‟Donnell G. June 12-13. Inconel 718. Ungureanu C. Melkote. B.0 RUJUKAN 1. 2009 . 2006. VIII International Conference on Computational Plasticity 4. 2005... Processes. Salesa W. Altan Taylan. and Systems.R. Modelling Thermal Effects In Machining By Finite Element Methods. 2006. 2005. Brazilian Manufacturing Congress. J. 9. Groover. 2006. Pp. Dou. Optimization of High Speed Turning Parameters of Superalloy Inconel 718 Material Using Taguchi Technique.1. 5.N. Fadarea D. 2009. High Performance Cutting Conference. Da Silva R.M. Abukhshim. El-Hofy.B.Fundamentals of modern manufacturing Material. 6.3. (5) 7.International Journal of Recent Trends in Engineering. No.pdf [20 Oktober 2009]..D.A.F. Ezugwu E. E. 12 / Vol. L. Machado A. Da Silvaa R. Bareggi A. 1 11. JMEPEG 14:582-590 10...A.M. Evaluation of the Performance of Different Nano-Ceramic Tool Grades when Machining NickelBase. Villar.3rd International Conference on Manufacturing Engineering. vol. Montoya. 2007.P. Finite Element Modeling of Chip Formation Process With Abaqus/Explicit TM 6. INC. S.B.

Seminar on Engineering Mathematics. M. 2006. Ed.pdf. Process and operation planning.com/product/SANDVIK/Metalworking_Products_051/tur n_k. I. 02-524 Warszawa.W. ke-2. Jemielniak Krzysztof. 2 : 271-277 24. Yasir. P.. 2004.R. Yanuar.H. E. Che Hassan. M. Modelling and Analysis of Orthagonal Cutting of Steel Using FEM. S. Application of Taguchi Method In Optimizing Turning Parameters of Titanium Alloy.BUKU PROSIDING 14. 2000. Aslan.Geometry Effects 27.I. Kumar M. Heat resistant super alloys – HRSA 19. Rajadurai A. 2005.specialmetals.H. ICME03-AM-26 30. A. A. An analysis of cutting under different rake angles using the finite element method. Kalpakjian.R. A. Mohan B. . U. Warsaw University of Technology. European Journal of Scientific Research.A.G. 2007. Dinakar B. 1998. Finish Turning of Inconel 718.com/documents/Inconel%20alloy%20718. E. . 26. U. 3-D FEA of Hard Turning Investigation of PCBN Cutting Tool Micro.. & Ozel T. Engineering Mathematics Group. I. 2003.[11 Oktober 2009] 23. Karpat Yigit & Ozel Tugrul. Kluwer Academic Publisher. 17. Investigation of the effect of rake angle on main cutting force. C. Special Metals Corporation. International conference on mechanical engineering 2003. .Z.. Publication Number SMC045 22. Narbutta 86. Effects of process parameters on material side flow during hard turning. 18. 2000. . Karpat Y.kscjmy. 2003. Experimental investigation of the effect of cutting tool rake angle on main cutting force. . Seker. M.USA: Prentice Hall. Lo. S. . Manufacturing engineering and technology. Process Simulations for 3-D Turning using Uniform and Variable Micro-Geometry PcBN Tools 28. H. Aslan. Journal of Materials Processing Technology 105: 143 – 151 253 . Gunay. 2005. Shop Reference for students and Apprentices from Machinery‟s Handbook.pdf. Korkut. Hoffman Edward G.G.A. Industrial Press Inc. Fifth Edition in SI Units New Jersey. 2009. Seker. Che Hassan C. Kishawy. http://www. Nuawi M. B. New York 21. International Journal of Machine Tools & Manufacture 39: 1017–1030 29. 2007. Schmid. A. & Elbestawi. The Effect of Uncoated Carbide Tool Geometries in Turning AISI 1045 Using Finite Element Analysis. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44–49 16. S.. Gusri.Pradeep.. Gunay.2007. Jaharah A. http://www. G. [9 Oktober 2009] 20. Jaharah. Nagi. Mohd Nizam Ab Rahman. Inconel Alloy718. Poland 25. Halevi. Korkut. 2008. Wahid S. . Journal of Materials Processing Technology 166 : 44– 49 15.

BUKU PROSIDING 254 .

Pelajar tidak lagi hanya disogokkan dengan kuliah dan tutorial yang sering kali membosankan. 1.BUKU PROSIDING Pelaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan OBE Di Politeknik Murugan Krishnan & Simmathiri Aplanaidu Politeknik Port Dickson murugan@polipd. idea dan pendekatan baru dicuba dan dilaksanakan sepenuhnya untuk merealisasikan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi di rantau ini. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. Hasil dari pembelajaran tersebut didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Hasyamudin dan Rahifa. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan tenaga pengajar.my simmathiri@polipd. Kertas kerja ini membincangkan prinsip pelaksanaan kursus projek berasaskan pendekatan OBE(Outcome Based Education). kata kunci: projek. malah banyak inovasi.pembelajaran berasaskan masalah dan inovatif. kaedah tradisional. Kaedah pembelajaran OBE ini. ekonomi dan persekitarannya.my Abstrak Corak pembelajaran dan pengajaran pendidikan kejuruteraan kini lebih cenderung untuk menghasilkan graduan yang menyeluruh dan lebih bertanggungjawab kepada agama. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka (Mohd Khairuddin Abdul Karim.edu.edu. Kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana pendekatan OBE dapat membantu para pelajar politeknik untuk menghasilkan projek yang berinovatif dan kreatif. Dengan kata lain proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. pembelajaran berasaskan hasil. Namun 255 .0 Pengenalan Kaedah pembelajaran di institusi pengajian tinggi (IPT) terutama di peringkat Universiti semakin menarik dan efektif. social. memfokus kepada hasil (outcomes) pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBL). Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. 2005). 2005).

proses. 1. 1. kurikulum OBE ini menekankan apa yang pelajar berupaya lakukan dan pencapaian tersebut pula boleh diukur secara sistematik setelah mengikuti sesuatu program atau kursus pengajian. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. Sistem pendidikan hari ini akan menjadi tidak relevan kecuali jika kita menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar pelajar. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.BUKU PROSIDING demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan pensyarah. Bagi melaksanakan pendekatan ini. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. 2008) yang diamalkan oleh institusi tersebut.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL) merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia sebenar yang relevan. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. Dalam era globalisasi sekarang ini graduan yang dikeluarkan oleh institusi tempatan mestilah setanding dan boleh bersaing dengan rakan-rakan mereka yang keluar dari kolej atau universiti lain sama ada universiti tempatan atau universiti luar negara.Kualiti graduan yang dihasilkan oleh sesebuah institusi mempunyai hubungkait yang sangat rapat dengan kualiti. 2009). Dalam lain perkataan. Dalam kecanggihan teknologi bidang kejuruteraan yang mengalami inovasi pantas dan berterusan. dan persekitaran pembelajaran (Mohd Jailani bin Mohd Nor1. kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) akan digunakan untuk mencapai pembelajaran berasaskan hasil (OBE). kaedah pengajaran dan pembelajaran juga harus berada di landasan sama dengan perubahan arus teknologi terkini. Ianya didapati sesuai digunakan khususnya bagi membantu pelajar-pelajar dalam 256 .1 Konsep Asas Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE) Pembelajaran berasaskan hasil (Outcome-Based Education) menekankan hasil pembelajaran di mana apakah pengetahuan dan kemahiran teknikal dan juga kemahiran generik lain yang berjaya diperolehi oleh pelajar sepanjang pengajian dalam sesuatu bidang. Hasil dari pembelajaran kaedah pengajaran secara kuliah didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik serta daya cipta yang tinggi walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Syazrin Aklili.

Penekanan kursus adalah terhadap kaedah pembinaan. Kursus projek ini diambil selama dua semester iaitu semester 5 (E4006-Projek 2) dan semester 6 (E5006-Projek 3). 1. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kursus projek. pengujian. Projek 2 memberikan pengetahuan tentang kaedah pelaksanaan dan penghasilan projek berdasarkan kepada perkakasan atau perisisan atau gabungan perkakasan dan perisian. ataupun analisis sistem atau kajian data/maklumat. Secara ringkasnya. II.BUKU PROSIDING mempertingkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan pemikiran analitik dan kritis selain dari memahami konsep dan kemahiran berkaitan dengan mata pelajaran. 257 . Mengenalpasti keberkesanan sumber data storage yang dibangunkan untuk membolehkan pelajar menggunakan untuk tujuan merekabentuk projek yang lebih inovatif dan kreatif. memanipulasi dan mempersembahkan idea serta pengetahuan yang baru. III. kaedah penyediaan dan pembentangan kertas cadangan serta penghasilan satu mini projek elektronik. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan alat untuk pembelajaran secara kolaboratif di mana pelajar digalakkan untuk membina. objektif kajian ini adalah seperti berikut: I. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pemilihan dan perancangan awal projek. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan projek mengikut format yang ditetapkan dan membuat persembahan projek di akhir semester. pengesanan dan pembaikpulihan kerosakan serta menyiapkan projek yang boleh berfungsi. menilai. Salah satu media pengajaran yang memberikan pengaruh positif dalam pembelajaran ialah dengan menggunakan teknologi ICT (Sukmadinata. pemikiran kreatif dan kemahiran kerja berkumpulan berbanding dengan kaedah pembelajaran konvensional. 2. PIC atau PLC. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat meningkatkan pemikiran kritis. Fokus utama kajian ini adalah terletak pada keberkesanan penggunaan kaedah PBL dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek. Dengan menceritakan pengalaman dan masalah yang dihadapi diharap ada pihak yang akan mencuba dan memperbaiki kaedah yang telah digunakan supaya hasil yang diperolehi oleh pelajar akan bertambah baik dan mencapai hasil pembelajaran (outcome) yang ditetapkan untuk setiap program berkenaan.3 OBJEKTIF Objektif kertas ini adalah untuk berkongsi pengalaman dalam mengendalikan kursus projek yang menggunakan kaedah PBL dalam pencapaian pembelajaran berasaskan hasil(OBE) . Manakala Projek 3 (E5006) merupakan lanjutan bagi Projek 2 (E4006) di mana pelajar dikehendaki menyediakan sebuah projek yang menggabungkan beberapa kemahiran dengan menggunakan teknologi seperti Mikro Pemproses.2001).0 Pengenalan Kepada Kursus Projek Projek merupakan kursus teras yang perlu diambil oleh setiap pelajar semester akhir Diploma. Mikro Controller.

0 Persoalan Kajian Kursus projek yang lazimnya memfokus kepada penghasilan suatu reka bentuk produk atau sistem amat memerlukan pelajar mengaplikasikan ciri-ciri kreatif dan inovatif. Dengan kekangan waktu pertemuan yang terhad dengan bilangan kumpulan pelajar yang ramai. Malah ada projek pelajar ini mendapat sambutan yang baik dikalangan pengusaha tempatan.BUKU PROSIDING Pelajar diberi peluang untuk menghasilkan satu projek berkaitan dengan kursus yang diambil secara kumpulan yang terdiri daripada dua hingga empat orang. Dalam kajian ini.1 Pernyataan Masalah Proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik masih lagi berpusatkan kepada pensyarah dan terikat dengan kaedah tradisional. adakah kita masih untuk menggunakan kaedah pengajaran tradisional ataupun berubah kepada satu kaedah yang lebih kreatif dan inovatif . Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai oleh tenaga pengajar bagi kursus projek ini amat mempengaruhi hasil projek ini. Pelbagai faktor boleh dikaitkan dalam penghasilan projek yang ringkas dan kurang inovatif dalam sistem penyampaian pembelajaran di Politeknik. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. pelajar akan membincang laporan kemajuan projek masing -masing. 3. Berlaku juga keadaan dimana pensyarah meninggalkan kuliah untuk ke urusan lain seperti mesyuarat. Pelajar harus didedahkan kepada kaedah pembelajaran yang lebih inovatif untuk membolehkan mereka berfikir dengan kreatif dan inovatif. Persoalan yang berkaitan juga adalah adakah terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara mereka yang mengikuti pendekatan OBE dan kaedah tradisional. menyebabkan sukar untuk memantau setiap pelajar dengan berkesan. Apa yang lebih menarik ialah jika terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara kedua kumpulan pelajar. Semasa sesi perjumpaan dengan pensyarah. Projek selalu dikatakan sebagai satu mata pelajaran yang mencabar kerana ianya menggabungkan beberapa kemahiran untuk menghasilkan satu projek yang baik. Dari sudut pedagogi. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. 3. Pelajar juga perlu membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan projek yang dibuat secara sendiri. Hanya sebilangan kecil projek sahaja yang memenuhi kualiti dan standard yang dibanggakan. amalan pensyarah masih sama dengan dasar pendidikan secara tradisional yang menekankan kaedah chalk and talk. Namun kebanyakan projek yang dihasilkan oleh pelajar diploma ini boleh dikatakan tidak mencabar dan terlalu ringkas. 258 . persoalan besar yang menarik minat kami adalah mungkinkah pelajar-pelajar yang menggunakan pendekatan OBE ini lebih kreatif dan inovatif berbandingan dengan pelajar yang mengikuti pembelajaran secara tradisional. Seorang pensyarah pula dikehendaki menyelia sebanyak lima hingga tujuh kumpulan pelajar dalam waktu perjumpaan tersebut.

Proses pembelajaran PBL dalam kajian ini dibantu menerusi pembangunaan perisian menerusi laman web dengan menggunakan kemudahan ICT. maka pelajar tidak perlu bergantung sepenuhnya terhadap penyelia projek. Pelajar akan dibahagikan kepada 7 kumpulan kecil dimana setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang pelajar. Dengan kekangan masa yang dihadapi. Sistem pembelajaran berasaskan hasil menerusi web ini juga banyak membantu para pelajar berkongsi maklumat diatas talian disamping mewujudkan ruang pemindahan idea dan teknologi dengan kumpulan pelajar di jabatan yang lain. Pelajar juga berpeluang untuk memperolehi maklumat berkaitan projek menerusi laman web yang khusus direkabentuk untuk tujuan proses pembelajaran berasaskan masalah ini. Setiap dua atau tiga minggu sekali 259 . 3. Pemahaman pelajar terhadap masalah yang dikemukakan merupakan aktiviti kognitif di mana pelajar perlu bersikap aktif untuk berfikir dan ini adalah hasil sumbangan daripada pengalaman atau pengetahuan sedia ada pelajar. Peluang untuk membincangkan masalah berkaitan projek ini adalah sangat sedikit diwaktu pejabat. disamping dapat membantu para pelajar semasa ketidakhadiran tenaga pengajar.BUKU PROSIDING kursus atau seminar dan kekangan seperti ini membawa kesan yang negatif kepada para pelajar terutama apabila tiada sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah. Secara umumnya tidak ramai pelajar yang boleh menghasilkan satu projek yang berkualiti merangkumi segala pengetahuan yang dipelajari. Seterusnya setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan di dalam kelas berserta dengan sesi soal jawab. Setiap kumpulan pelajar akan membincangkan masalah berkaitan projek bersama dengan ahli kumpulan masing-masing dan akan mencari penyelesaian. sumber rujukan yang terhad dan pengetahuan yang kurang menyebabkan hasil projek pelajar tidak begitu canggih.2 Penggunaan ICT Dalam Kursus Projek Satu penyelesaian telah dikenalpasti untuk memperbaiki kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek ini dengan kaedah pembelajaran projek berasaskan masalah. Tidak ada tempat rujukan bagi pelajar untuk mengetahui sesuatu kemusykilan selepas waktu pejabat. 1987) untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan peranan kognitif dalam memproses maklumat yang diperolehi berdasarkan masalah yang diberikan. Dengan adanya kaedah pembelajaran seperti ini. Pelajar akan menyambung pelaksanaan projek yang telah dimulakan pada semester 5. Projek 3(E5006) merupakan lanjutan bagi projek 2 (E4006). Sumber rujukan yang terhad menyebabkan pelajar sukar memperolehi maklumat berkaitan projek yang dicipta. Sistem Data Storage Rangkaian Kampus (Moodle) dan CIDOS akan dibangunkan dalam kajian ini untuk membolehkan para pelajar dan pensyarah mengakses maklumat berkaitan projek pada bila-bila masa untuk memahami sesuatu konsep atau teori secara mendalam.3 Metodologi Kajian Kajian ini menggunakan model pembelajaran kognitif-konstruktivis ADDIE (Rossett. Pengetahuan yang mendalam sangat diperlukan oleh pelajar dalam menghasilkan satu projek yang menggabungkan pelbagai kemahiran. 3.

Dua buah kelas menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional. Fasilitator akan menyediakan sumber-sumber maklumat berkaitan projek dengan menggunakan kemudahan ICT yang sedia ada untuk membolehkan pelajar mengakses dan menggunakan untuk tujuan mencari penyelesaian.BUKU PROSIDING pelajar perlu membuat pembentangan berkaitan kemajuan laporan projek mereka di dalam kelas. Keberkesanan penggunaan sumber kemudahan penyelidikan yang disediakan. 3. Sumber rujukan yang disediakan dalam pembelajaran PBL ini digunakan oleh pelajar secara optimum. Pelajar tidak 260 . 4. ii. Selain dari itu maklum balas temu bual dengan pelajar dan fasilitator juga akan digunakan dalam kajian ini. Perbandingan penyelesaian masalah projek dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL.4 Pelaksanaan Kajian Kajian ini melibatkan satu kitaran yang lengkap iaitu bermula dengan kursus projek E4006 -Projek 2 pada semester 5 dan diikuti dengan projek E5006 – Projek 3 pada semester 6 seperti yang ditunjukkan dalam kerangka teori (Rajah 1). Pensyarah berperanan sebagai fasilitator dan menilai hasil kerja pelajar. dengan menggunakan tiga buah kelas semester 5 yang terdiri dari 145 orang pelajar. Fasa pertama kajian telah pun dilaksanakan pada Projek 2 (semester 5) pada sesi Jun 2010 yang telah bermula pada awal bulan Julai 2010.0 Perbincangan Hasil kajian Fasa pertama menunjukkan bahawa pelajar lebih berminat menggunakan kaedah PBL dalam menyelesaikan masalah yang wujud secara kumpulan. Soalan-soalan direka berdasarkan kepada perbincangan di antara pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus projek ini.Hasil kajian yang lengkap hanya dapat diperolehi apabila pelajar ini tamat semester 6 pada bulan mei 2011. manakala satu kelas menggunakan pendekatan PBL. Tiga objektif utama akan dinilai menerusi pelaksanaan kaedah pembelajaran secara PBL seperti berikut: i. iii.Hasil pemantauan oleh penyelia projek semasa sesi pembentangan laporan kemajuan projek oleh pelajar juga akan diambil kira untuk menganalisa pencapaian pelajar dalam kajian ini. Dua jenis platform telah disediakan untuk tujuan mengakses kemudahan ini iaitu Cidos dan JKE Link. Perbandingan penghasilan projek inovatif dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL.5 Sampel Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan soal-selidik yang akan dibina bersama-sama dengan ahli kumpulan. Motivasi pelajar meningkat dengan tinggi apabila diberi peluang untuk membincang sesuatu masalah secara kumpulan. 3.

Secara keseluruhannya kaedah PBL ini dapat membantu untuk menilai hasil pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih efektif. Dengan adanya kemudahan ICT maka pelajar boleh mengakses laman-laman web yang disediakan oleh pensyarah pada bila-bila masa.0 Kesimpulan Hasil dari Pembelajaran PBL ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dari segala aspek juga secara tidak langsung dapat mendidik pelajar sebagai pemudah-cara (student-facilitator) dan berkerjasama (student-peer) dikalangan 261 . Terdapat ruang yang dipanggil Forum untuk membolehkan pelajar berbincang masalah bersama dengan rakan kumpulan dan pensyarah pada bila-bila masa secara online. Rajah 1: Kerangka Teori : Model ADDIE oleh Rossett (1987) 5.BUKU PROSIDING perlu bergantung sepenuhnya kepada pensyarah untuk mengetahui sesuatu masalah projek.

Claener. 2. Rujukan 1. N. Congress Pengajaran & Pembelajaran di UKM. 3. 2nd Edition). An Seminar Pengajaran & Pembelajaran Berkesan 2005. 8. 5. Moore. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education StudentsLearning About ICT Using ICT.(2005). 6.Sydney: Cape Breton University. (2005). Baharuddin Aris (2002). “Jump Start Authentic Problem Based Learning.” Singapura: Prentice Hall. Mahamod Ismail. B. B. Vol. Lynda Wee (2004). pelajar akan menghargai keberkesanan. July to December. 262 . Rossett. Innotech Journal. Educational Technology Pubns. Kerjasama ini membolehkan pelajar bertukar-tukar idea dan berkongsi pengetahuan seterusnya mewujudkan motivasi serta membantu kepada perkembangan pembelajaran yang positif. Buletin Pusat Pengajaran dan Pembelajaran”. (2006) Modul Khusus InKPTM (ed). Bachelor of Arts Community Studies Program Review. Moore. Jabatan Pengurusan IPT. “ Pencapaian Pelajar Berdasarkan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Berbanding Kaedah Kuliah Bagi Matapelajaran Pengurusan dan Organisasi Tapak di Kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam” Tesis Ijazah Sarjana. N. 2. asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. kepuasan dan motivasi dari apa yang telah mereka perolehi. KUiTTHO. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Bachelor of Arts Community Studies Program Review. 4. (2005). Claener. Shah Alam. Kaedah pembelajaran ini melatih pelajar untuk belajar secara kendiri bersama rakan sekumpulan. 7. 10. Ketidakhadiran pensyarah dalam kelas tidak menimbulkan masalah yang serius seperti yang dialami pada masa kini. A.Sydney: Cape Breton University. “Problem-Based Learning: 10 Disember 2004. Syazrin Aklili (2009). (1987). Melalui proses pembelajaran PBL ini juga. Mohd Khairuddin Abdul Karim (2005). Pengajaran Asas Kejuruteraan Elektri: Cabaran Ke Arah Pendekatan OBE. Semoga hasil kajian ini dapat merangsangkan tenaga pengajar di politeknik untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih kreatif supaya para pelajar dapat menghasilkan projek yang bertaraf kualiti dan inovatif. Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina. No. (2005).BUKU PROSIDING rakan-rakan lain. 9. 25. Training Needs Assessment (Techniques in Training and PerformanceDevelopment Series) (ed.

2. Baharuddin Aris (2001). Vol. Presseisen.Z.BUKU PROSIDING 11. 12. No. B. Presented at the American Educational Research Association. 263 . 25. July to December. (1986). A critical thinking and thinking skills : State of the art definitions and practice in public schools. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education Students Learning About ICT Using ICT. Innotech Journal.

baik di dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa oleh itu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 47.7 bilion ringgit yang merupakan 23 peratus daripada bajet 2009 untuk pendidikan dan latihan manakala jumlah enrolmen dijangka mencecah 120 ribu pelajar berbanding 112 ribu pada masa kini (Laporan Bajet 2009). Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa keupayaan pengetahuan (Peratusan = 10%) dan kemahiran (Peratusan = 17%. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran dikalangan pelajar. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah ditubuhkan bertujuan melahirkan lulusan separa profesional dalam pelbagai bidang khususnya bidang kejuruteraan di peringkat sijil dan diploma bagi memenuhi keperluan sumber manusia di sektor awam dan swasta. Oleh hal yang demikian. ABSTRAK Pendidikan teknikal merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan bagi melahirkan pekerja mahir dan separuh mahir dalam bidang teknikal seperti yang terkandung dalam setiap Rancangan Malaysia. Asiah Mohd Yusoff. dianalisis menggunakan SPSS version 14. Data-data yang telah dikumpul. Kompetensi mencerminkan tahap pengetahuan. Seiring dengan itu.BUKU PROSIDING Kompetensi Pelajar dalam Penggunaan Multimeter Analog di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Politeknik Sultan Azlan Shah. dalam mempengaruhi kompetensi di kalangan pelajar di Politeknik Sultan Azlan Shah. Berdasarkan perspektif penguasaan praktikal seseorang pelajar ianya banyak di pengaruhi oleh penguasaan „kompetensi‟ mereka. Instrumen yang digunakan dalam kajian ialah borang soal selidik iaitu kajian deskriptif. Mohamad Zamri Jamil Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah 35950 Behrang. Responden terdiri daripada 44 orang pelajar semester satu yang mengikuti pengkhususan peringkat diploma dan sijil dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah.0 yang melibatkan analisis inferensi iaitu peratusan . rohani dan intelek akan terus dilaksanakan. kemahiran atau keterampilan serta sikap yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang 264 .). Irdayanti Mat Nashir. oleh hal yang demikian adalah hasrat kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja terlatih lagi berdaya saing. hasil kajian juga menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap lemah. Perak. PENGENALAN Keraajan juga mensasarkan agar program ke arah membangunkan modal insan berkualiti lagi seimbang dari segi jasmani.

keupayaan dalam menggunakan peralatan yang bersesuaian dan pengetahuan bagaimana untuk mengoperasi sesuatu peralatan dengan baik (Gunnar Specht. 2010). MATLAMAT KAJIAN Mengkaji tahap kompetensi dari aspek pengetahuan dan kemahiran di kalangan pelajar semester satu dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Maka peranan pensyarah amatlah dititikberatkan dalam mengacu dan mendidik para pelajar agar visi dan misi tersebut dapat tercapai (Jabatan Pengajian Politeknik. PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan. 2002). Elektronik (Kawalan). maka pengkaji merasakan perlunya satu kajian dijalankan untuk melihat sejauh manakah keupayaan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi pelajar semester satu di Politeknik Sultan Azlan Shah. 265 . 1997). Di politeknik yang menawarkan kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik. Bidang Kejuruteraan Elektrikal merupakan salah satu bidang yang ditawarkan di Politeknik KPTM dalam pelbagai pengkhususan. Satu kaedah yang digunakan untuk mengukurnya adalah dengan memberi deskripsi atau definisi bagi kompetensi yang telah dikenal pasti. Mata pelajaran ini akan menunjukkan tahap penguasaan pelajar dari segi pengetahuan serta kemahiran dalam mengaplikasikan benda kerja sehinggalah kepada pengoperasian komponen elektronik. Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik) dan Teknologi Komputer (Rangkaian). Politeknik Sultan Azlan Shah. menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang.BUKU PROSIDING diberikan. Dalam proses pengajaran. Kewujudan kursus ini selari dengan visi politeknik yang baru dimana mahu menjadikan politeknik sebagai penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan tenaga kerja global menjelang 2015 serta misinya iaitu mahu menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi. Antara kursus yang ditawarkan adalah Diploma Kejuruteraan Elektrik. “Kompetensi Pelajar” merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada dalam menghasilkan produk atau melaksanakan pekerjaan. Elektronik (Perubatan). Elektronik (Komputer). peralatan dan litar secara manual. kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. para pelajar adalah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1.

KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang berguna kepada pensyarah-pensyarah khususnya di PSAS dalam mengkaji teknik pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan ringkas supaya mudah difahami oleh para pelajar. beberapa soalan kajian yang telah dikemukan seperti berikut: i. ii. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dilakukan adalah: i. ii. Kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepada pelajar sijil dan diploma semester satu dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di PSAS. SKOP KAJIAN Skop kajian ini adalah seperti berikut: i. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan pengetahuan dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Pelajar tersebut terdiri daripada kursus : a) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) b) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Komputer (DTK) c) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektronik (DKE) d) Pelajar Kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik (SKE) 266 . ii. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1.BUKU PROSIDING PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan permasalahan kajian. Mengenal pasti tahap keupayaan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Mengenal pasti tahap keupayaan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Pengkaji juga ingin mengetahui tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog yang pelbagai. Kajian ini tertumpu kepada pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah.

BUKU PROSIDING iii. 2) Pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan. Kajian tertumpu kepada pelajar lelaki dan wanita seramai 44 orang yang mengambil modul Amali Kejuruteraan 1. 3) Pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan Pembolehubah bersandar PRESTASI KEUPAYAAN KEMAHIRAN 1) Kemahiran manual 2) Kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog 3) Kemahiran dalam pembaikan multimeter analog Sumber : Adaptasi dari Jayagopan Ramasamy (2000) Rajah : Kerangka Kajian 267 . KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN KOMPETENSI Pembolehubah tidak bersandar KEUPAYAAN PENGETAHUAN 1) Pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. iv. Tahap kompetensi disini merujuk kepada kebolehan personal mastery pelajar tersebut dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1.

manakala pada Bahagian B dan C menggunakan item skala Likert. meningkatkan kepantasan dan ketepatan dapatan serta memudahkan pemprosesan data. Pemilihan sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada kaedah pemilihan secara rawak di antara semua pelajar diploma semester satu dalam keempat-empat kursus tersebut.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Bentuk kajian yang akan dilaksanakan adalah kajian deskriptif berbentuk tinjauan yang bermatlamat untuk menentukan keadaan atau perhubungan antara pembolehubah yang wujud di dalam kajian. 268 . faktor persekitaran dan faktor keluarga yang mempengaruhi pelajar berkenaan dalam menguasai penggunaan multimeter analog tersebut. Penetapan jumlah ini adalah berdasarkan jadual penetapan bilangan sampel kajian yang dibuat oleh Krejeie dan Morgan (1970). Berdasarkan. Pengkaji menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data daripada responden. penggunaan instrumen soal selidik dapat memastikan kebolehbandingan data. Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal selidik yang terdiri daripada tiga jenis item iaitu pada Bahagian A (demografi) menggunakan Item pilihan. Menurut Malhotra (1999). Persoalan Kajian 1 Keupayaan Pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. ANALISIS KAJIAN Data diperolehi daripada borang soal selidik akan dianalisis dengan terperinci berdasarkan kaedah analisis deskriptif iatu peratusan. DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran adalah lemah ini mungkin disebabkan faktor peribadi. PERBINCANGAN. bilangan populasi 50 pelajar. maka bilangan sampel ialah 44 pelajar.

menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. Berdasarkan analisis.BUKU PROSIDING Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 10 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. Selain daripada itu. 2002). dapatan kajian bagi item pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. Mata pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar semester satu yang mengikuti kursus sijil dan diploma Kejuruteraan Elektrik. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 17 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. Persoalan Kajian 2 Keupayaan Kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. dapatan kajian peratusan yang gagal bagi item kemahiran manual. Untuk 269 . pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan dan pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan mencatat masing-masing 90 peratusan yang gagal dalam ujian tersebut. 95 peratus dan 74 peratus bagi ujian tersebut. Dari segi penilaian markahnya pula adalah seratus peratus melalui perlaksanaan praktikal yang dibuat di makmal serta melalui laporan makmal. Berdasarkan analisis. mata pelajaran ini juga turut merupakan salah satu mata pelajaran teras atau wajib di dalam bidang kejuruteraan elektrik. Amali kejuruteraan 1 merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi memenuhi kehendak kurikulum politeknik untuk di anugerahkan sijil atau diploma Kejuruteraan Elektrik di akhir pengajian pelajar tersebut. kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog dan kemahiran dalam pembaikan multimeter analog mencatatkan masing-masing 80 peratus. Dalam proses pengajaran. Subjek ini mencakupi subjek Teknologi Elektrik 1 dan Sistem Elektronik 1 dimana seseorang pelajar perlu menguasainya dari aspek teori dan praktikal kerana subjek ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji.

kelas atau bengkel mengenai kemahiran penggunaan multimeter analog. (i) Cadangan Kepada Pelajar: (i) Pelajar mesti memberikan penekanan terhadap mempelajari penggunaan multimeter analog. mudah di fahami dan berkesan kepada para pelajar. PSAS : Memperbanyakkan kursus. (ii) Pelajar seharusnya mempunyai semangat cintakan ilmu bagi memperbaiki keputusan peperiksaan yang diperolehi. Walau bagaimanapun ia akan dapat ditingkatkan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang efektif. CADANGAN Berdasarkan kepada analisis yang dijalankan. (ii) Menyediakan CD Pembelajaran kepada para pelajar dalam penggunaan multimeter analog. sesuai. Cadangan Kepada JKE. 270 . Ini kerana kebolehan seseorang dalam penggunaan multimeter analog mempengaruhi dalam melaksanakan kesemua ujikaji dalam mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1 ini. KESIMPULAN Melalui kajian ini. didapati bahawa tahap keupayaan pengetahuan dan kemahiran terhadap penggunaan multimeter analog dikalangan pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan elektrik. Politeknik Sultan Azlan Shah adalah lemah. Ini disokong oleh Hamdan Mohd Ali (2003) yang menegaskan pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal.BUKU PROSIDING itu adalah penting bagi seseorang pelajar menguasai peralatan dan komponen elektronik terutamanya penggunaan multimeter analog. (iii) Pelajar mesti istiqamah dalam pembelajaran dan juga jurusan yang diikuti serta berazam untuk menceburi bidang pekerjaan yang berkaitan dengan teknikal. ( ii) Menyediakan manual atau garis panduan penggunaan multimeter analog dengan lebih terperinci. pengkaji menyarankan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan.

Yahya Don Dan Yaakob Daud (2000). “Determining Sample Size For Research. “The Influence of Gender on Faculty Salaries in United States.tutor. 7.PDF 271 .24. www. Hasan Hj. ms. 2. “Budaya Malas Membaca. R.” Applied Economics. Bhd dan Akedemik Keluarga Bahagia Malaysia. 8. Vol. Sukor Shaari. Abd.” Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. “Women & Work Challenges in Industrializing Nations.” Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.”Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencapaian Akedemik lelaki dan erempuan. Yusof Boon & Nordiana Mohd Nor. V. ms.com/kolum/ko lum40. Ali (1996). D. (2007). 60. 4.utm.pdf (16Januari 2008 Busenberg J. 16 . Aminah Ahmad (1999).scribd. 3.com/my/tutor/pix/2001/0710/DuniaPendididkan/Kertas_kerja /kk_02. 5. Shahrin Hashim. R (1999).” Educational and Psycological Measurment. Syed Hussein Alatas (2001).my/4022/1/AziziYahaya_kecerdasan_emosi.” United Kingdom: Asian Academy Press. W.tripod. Dr. Bhd. Krejeie. Mohd. dan Morgan. 607-610.” [Atas talian]. (1970).” [Atas talian]. “Psikologi Pendidikan : Teori dan Aplikasi Psikologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. ”Faktor-faktor nilai.keluarga dan diri serta hubungan dengan pencapaian akedemik”[Atas talian] www. Lee Shok Mee (1997). “Keluarga Bahagia.com › School Work › Essays & ThesesAzizi Yahaya. 9.html 6. Latif Anwar (1998). Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik [Atas talian] http://eprints. http://skypin.

my/rancanganweb/rancangan1.” New Jersey : Prentice Hall.BUKU PROSIDING 10. [Atas talian] http://www. Prospek 2006-2010. [Atas talian] http://www3. Prospek 2001-2005.” Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. “Pemikiran DalamPendidikan. 13. “Rancangan Malaysia ke Lapan”. 12. Bhd.pdf 14. “Rancangan Malaysia Ke Sembilan ”. Mohamad Fadzilah Kamsah (1995).pmo. “Siri Modul Keterampilan Keibubapaan. Naresh K. Petua Menjadi Ibubapa Yang Cemerlang. “Marketing Research : An Applied Orientation.my/rm9/bahasa/Bab13. Malhotra (1999). 11.jpm. 272 . Robiah Sidin (1998).epu.” Excel training And Consultancy Malaysia.gov.

malahan semua peralatan elektrik di rumah. wayarles. Litar terakhir akan mematikan punca kuasa komputer melalui isyarat yang dihantar kepada mother board yang seterusnya akan mematikan sistem komputer dan meminimakan penggunaan keseluruhan tenaga elektrik. Phone: +605-4544431. Pengguna boleh menutup komputer walaupun sudah berada di rumah. Komputer dalam keadaan biasa menggunakan tenaga sebanyak 60 – 250 watt bergantung kepada aplikasi dan perkakasan yang digunakan. PIC VI. Fax: +605-4544993.my 2 ABSTRAK Pembaziran tenaga elektrik sudah menjadi satu senario pada masa sekarang dalam bidang domestik.Sharizat Mokhtar1 Department of Electrical Engineering. Kata kunci : Penjimatan tenaga. PENGENALAN VII. Politeknik Sultan Azlan Shah. ia masih menggunakan tenaga sebanyak 2 -6 watt. bahagian pengawal dan bahagian litar keluaran iaitu litar geganti. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah aplikasi teknologi telefon bimbit dan litar kawalan PIC (Programmable Interface Controller). Perak. Walaupun setiap komputer mempunyai kaedah Sleep dan Hibernate. Kajian ini bertujuan untuk meminimakan pembaziran tenaga dengan menutup bekalan secara wayarles iaitu melalui telefon bimbit. Behrang.Mohd Yusri Abdul Rahim1 .edu.Atas dasar itu. Terdapat 3 bahagian di dalam projek iaitu bahagian penerima. 273 . Adakalanya manusia lupa menutup komputer sepenuhnya setelah tamat waktu pejabat. Penjimatan tenaga kian menjadi fokus oleh beberapa badan NGO dan setiap tahun diadakan Earth Hour untuk menunjukkan kepentingan perkara ini.Walaupun ada teknologi standby tetapi secara hakikatnya tenaga elektrik masih berjalan. Penderia kawalan cahaya. 35950. menyebabkan berlakunya beberapa kesan sampingan lain. Malaysia. Email: nasrul@psas.ia dapat memutuskan terus bekalan dengan diaplikasikan pada komputer di pejabat. Untuk kajian ini. Dimana adakalanya lupa ditutup dan dibiarkan hidup berpanjangan. telefon bimbit. Keadaan ini berlaku kerana kesilapan manusia yang terlupa untuk menutup bekalan elektrik.BUKU PROSIDING PEMUTUS BEKALAN KUASA KOMPUTER SECARA WAYARLES Nasrul Azhan Muuti1 .projek ini menyahut seruan tersebut untuk memulakan satu usaha kecil dimana ia memberikan fokus terhadap penyelesaian pembaziran tenaga elektrik disebabkan kelalaian manusia. Produk yang dihasilkan bukan setakat boleh diaplikasikan peralatan tertentu. Manakala penggunaan tenaga elektrik komputer riba sehingga 50% lebih rendah daripada komputer biasa.Dengan adanya projek kami. fokus diberikan kepada menutup bekalan kuasa komputer di pejabat.

METODOLOGI A. litar pensuisan dan litar keluaran.1. Pengguna tidak dapat akses ke pejabat untuk mematikan komputer setelah tamat masa bekerja.BUKU PROSIDING A. Hanya digunakan untuk komputer di pejabat berkunci Komputer yang menggunakan AVR Menggunakan PIC16F877 Global System for Mobile Communication (GSM) sebagai medium pengaktif PIC VIII. Masalah pengguna hendak menutup komputer di pejabat yang jauh dari rumah. B. SKOP i. Rajah 1. Pengguna boleh mematikan komputer daripada rumah. Litar elektronik yang terlibat di dalam sistem ini adalah seperti litar kawalan PIC16F877. ii. litar bekalan kuasa . iv. ii. Rajah blok seperti dalam Rajah 1. OBJEKTIF i.1: Gambarajah Blok 274 . PENGENALAN Sistem pemutus wayarles dibangunkan menggunakan beberapa jenis litar elektronik. iii. PERNYATAAN MASALAH i. Boleh memematikan komputer walupun tiada akses ke pejabat C. ii.

BUKU PROSIDING B.2 Rajah 1. Modul GSM akan menerima isyarat tersebut dan memberikan input kepada litar pengawal PIC. OPERASI Apabila pengguna membuat panggilan dari rumah. Setelah PIC mendapat isyarat ia akan mengaktifkan litar keluaran. 275 . KAEDAH PEMBINAAN Keseluruhan sistem di kawal oleh Litar kawalan PIC yang menerima isyarat masukan daripada litar pensuisan dan menghasilkan keluaran yang hendak dikawal. penggunaan litar PIC memerlukan bekalan kuasa 5VDC untuk beroperasi dan litar keluaran pula 12VDC. Sistem ini beroperasi pada kelajuan 20 Mhz.Turutan operasi boleh dirujuk pada Rajah 1. Seterusnya geganti akan memberikan isyarat kepada mother board bagi mematikan bekalan kuasa komputer. Litar PIC 16F877 dapat ditunjukkan seperti Rajah 1. Litar PIC yang diprogramkan menggunakan bahasa C dan ditentukan untuk satu masukan dan keluaran.2 : Cartalir operasi projek C.3 dan model 3 dimensi dalam Rajah 1. Secara amnya.4.

BUKU PROSIDING Rajah 1.1 berikut adalah dapatan ujian di dalam litar yang dilaksanakan secara simulasi dan secara terus ke prototaip litar.3: Litar skematik projek Rajah 1. Jadual 1. ANALISIS Pengujian telah dilaksanakan secara dua kaedah bagi menjamin fungsi produk.1: Voltan kaki PIC 276 . Pengujian dilaksanakan melalui kaedah ujian voltan dengan mendapatkan bacaan pada keluaran litar.4: Model litar dalam 3 dimensi IX. Jadual 1. KEPUTUSAN A.Ujian pertama dilaksanakan secara simulasi komputer dan kedua secara terus kepada prototaip projek.

BUKU PROSIDING Litar tersebut telah menunjukkan keluaran positif dimana apabila modul GSM menerima isyarat panggilan. kemungkinan teringat komputer masih belum ditutup.tentu dengan adanya projek ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. XI. Ralat yang kecil ini hanya akan memberikan implikasi minimum di dalam menganggu fungsi litar.sekaligus mengelakkan komputer pengguna dari dicerobohi dan digodam oleh individu yang tidak diingini. masih boleh menutup bekalan dengan hanya membuat panggilan pada modul GSM yang disertakan dalam projek.Tetapi jika beliau sudah berada di rumah. Dengan itu.keputusan adalah seperti dalam jadual 1. Untuk litar kawalan. PIC16F877 dengan 40 pin dipilih memandangkan ia mempunyai pin yang banyak dan boleh digunakan untuk penambahbaikan projek pada masa akan datang. 277 .2 : Ralat dalam keluaran Setelah dibuat pengiraan. X. Pengguna yang terlupa menutup komputer. Peratus ketepatan bagi litar yang dibangun berada pada tahap 97% dan mempunyai keboleharapan yang tinggi.Ia tidak cukup baik untuk menahan peralatan daripada gelombang luar malahan dari komputer sendiri yang turut menghasilkan hingar.2. Analisis menunjukkan kadar ralat bagi sistem yang direka ini adalah kecil iaitu sebanyak 3% .sebab berlaku hingar dalam litar ialah bahan yang digunakan untuk melindungi modul GSM . keluaran daripada PIC akan berada pada keadaan High(1) dan sebaliknya. Tambahan pula jika pengguna tiada kunci atau akses tertentu untuk memasuki pejabat. Apabila pengujian selesai dilaksanakan. Ujikaji juga menunjukkan . ketepatan daripada keputusan tidak dapat diperolehi 100% tepat kerana adanya rintangan dalaman komponen elektronik seperti PIC dan litar pensuisan geganti.boleh disimpulkan bahawa projek ini telah mencapai objektif yang dinyatakan. PERBINCANGAN Seperti yang dinyatakan. ketepatan keluaran diukur dengan dinilai peratus ralat(i) dan kejituan sistem (ii) dengan menggunakan formula berikut :.(i) -(ii) Jadual 1. KESIMPULAN Daripada ujian dan pemerhatian yang dilakukan.

Meas. Ed. pp. 2003.Vol 46. New York: McGraw-Hill . Kollar. J. PIC Microcontroller Project Book: A True Beginner‟s Guide To The Popular PIC Microcontroller.A. Nahvi. 4th.. Iovine. 6. Schaum‟s Outlines: Electric Circuits. “Specification for Common IEEE styles”. New York: McGraw-Hill.L Plett and I.BUKU PROSIDING XII. M . [2] [3] 278 . [1] RUJUKAN G.No.2000.and Edminister.IEEE Trans. J. On Instrum.Dec 1997. 1056-62.

BUKU PROSIDING Kajian Penusukan Dalaman.1mm hingga 5. Diantara kimpalan-kimpalan arka yang mempunyai kualiti yang baik ialah kimpalan arka gas tungsten. kelebaran.3mm. kelebaran. manakala garispusat saiz bijian pada zon terkesan haba mengecil daripada 32μm hingga 19μm. penusukan. 130A dan 140A. manakala kelebarannya antara 4. Dengan menggunakan kaedah analisis metalugrafi ASTM E112 nilai secara purata diambil untuk penusukan. 279 . Berdasarkan perkaitan antara parameter-parameter yang digunakan ini. Dalam menghasilkan penusukan dan kelebaran kimpalan pada kepingan yang tebal maka arus elektrik yang lebih tinggi perlu di kenakan. Garispusat saiz bijian pada zon lakur mengecil daripada 25μm kepada 10μm. 110A.9cm × 0. Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Zulhishamuddin Abdul Rahman. Penggunaan arus elektrik ini dapat dioptimumkan dengan mengetahui kesan arus pada penusukan kumai dan kelebaran kumai.. dan Aida Tukiran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Kimpalan arka ialah suatu kaedah sambungan antara logam yang menerima tenaga daripada arus elektrik. Saiz bijian yang semakin mengecil berlaku apabila arus elektrik ditingkatkan.6cm telah digunakan untuk setiap arus elektrik 100A. Apabila arus elektrik meningkat penusukan telah bertambah begitu juga pada kelebarannya. maka sambungan sesuatu kimpalan dapat dijangka dan ditentukan dengan tepat daripada persamaan-persamaan yang telah diperolehi daripada kajian ini. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan kaitan parameter penusukan dalaman. saiz bijian dan arus elektrik dalam kimpalan arka gas tungsten pada keluli lembut ASTM A36.8mm hingga 1.7mm. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan kimpalan. Hasil daripada kajian ini mendapati penusukan dalaman berlaku antara 0. Sebanyak 3 sampel pada saiz 4cm × 3. Kualiti sambungan kimpalan ini dipengaruhi oleh kemasukan haba daripada arus elektrik. kelebaran dan saiz bijian kumai kimpalan. saiz bijian. Kata Kunci: kimpalan arka gas tungsten. Selain daripada itu kesan haba pada mikrostruktur kumai kimpalan dapat membantu menjangkakan kekuatan. 120A. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan semakin bertambah. Khairul Nizad Panior. Saiz bijian yang mengecil menunjukkan kekuatan.

bagi mengoptimumkan sambungan kimpalan. Dengan menganalisis saiz bijian pada zon lakur (FZ) dan zon terkesan haba (HAZ).(2008) di mana sambungan keluli yang tidak kuat adalah disebabkan oleh penusukan yang tidak lengkap. halaju mengimpal. Ini disokong oleh kajian Didziokas et al. Ini disokong oleh kajian daripada Chen et al. keluli akan dikisar dengan menggunakan mesin pengisar untuk membuang kekotoran dan seterusnya dipotong kepada beberapa kepingan yang kecil dengan menggunakan gergaji besi. Jadual 1 menunjukkan parameter dalam pengimpalan arka gas tungsten.(2004) yang mendapati kualiti sambungan kimpalan dipengaruhi oleh parameter yang ditetapkan oleh mesin pengimpal seperti arus elektrik. jenis bahan dikimpal dan saiz kimpalan merupakan faktor yang boleh menyebabkan kecacatan ini berlaku. Kaedah Kajian dilaksanakan mengikut kaedah American Society For Testing and Material (ASTM) E112 iaitu kaedah analisis metalugrafi pada bahan keluli lembut yang telah kimpal. kecacatan seperti keretakan semasa mengimpal dan kegagalan beroperasi perlu dielakkan. haba masukan pada keluli juga secara tidak langsung akan memberi perubahan pada mikrostruktur keluli. Permukaan logam yang hendak dikaji perlulah disediakan dengan beberapa kaedah penyediaan sampel yang sesuai. Pengenalan Dalam menghasilkan sambungan kimpalan yang baik.BUKU PROSIDING 1. penusukan yang tidak lengkap pada kumai kimpalan dapat dielakkan. 2. Metalugrafi ialah suatu kajian berkaitan dengan struktur fizikal dan komposisi logam yang menggunakan alat mikroskop. Oleh itu. 280 . Secara ringkasnya.(2007) telah membuat kajian bahawa parameter seperti haba masukan. Selain itu. Kepingan keluli akan dikimpal menggunakan mesin kimpalan arka gas tungsten pada arus jenis terus (DC) dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Yeh et al. kekuatan. kawalan pada arus elektrik perlu dikaji bagi mendapatkan persamaan dalam hubungan arus elektrik terhadap penusukan dan lebar kumai kimpalan. Hasil daripada persamaan ini. kerapuhan dan kemuluran sambungan dapat dijangka apabila berlaku perubahan pada kedua-dua zon ini.

Analisis untuk mendapatkan penusukan dalaman dan kelebaran dilakukan dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran sehingga 5X dan pengukuran dilakukan terus pada gambar dengan menggunakan perisian QuickPhoto Camera 2.BUKU PROSIDING Setelah proses mengimpal selesai. kelebaran dan juga perubahan pada struktur mikronya. kepingan itu akan dipotong untuk dijadikan spesimen dengan menggunakan Electrical Discharge Machining (EDM) wire cut. Analisis struktur mikro pula dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron (SEM). Akhir sekali spesimen ini akan dipunar dan dianalisis untuk mendapatkan penusukan dalaman.3. Pemotongan ini perlulah dilakukan dengan berhati-hati agar permukaan yang hendak dikaji tidak rosak disebabkan oleh geseran semasa pemotongan. Pembesaran yang boleh digunakan pada mikroskop ini adalah antara 281 . spesimen akan diletakkan pada peletak supaya mudah dipegang. Untuk memudahkan proses mencanai dan menggilap. Rajah 1 menunjukkan bahagian bahan kerja yang dipotong untuk dijadikan spesimen.

282 . Pengukuran struktur mikro dilakukan dengan menggunakan kaedah ASTM E112. Jika halaju mengimpal tidak dikawal maka akan berlaku penusukan yang tidak sekata. Ini menyebabkan pengimpal berada dalam keadaan yang tidak selesa. Keputusan Dan Perbincangan 3. 3. maka penusukan dan kelebaran kumai kimpalan turut meningkat. Manakala Rajah 3 menunjukkan graf Graf penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat. halaju mengimpal turut meningkat. Daripada pemerhatian yang dibuat. kawalan semasa mengimpal semakin sukar kerana kadar pencairan keluli semakin cepat. Apabila arus elektrik meningkat. Hasil penusukan dan kelebaran kumai kimpalan pada pelbagai arus masukan boleh dilihat pada Jadual 2.1 Keputusan Penusukan Dan Kelebaran Kumai Kimpalan Kepelbagaian arus elektrik yang digunakan pada keluli lembut telah menyebabkan perubahan pada penusukan dan kelebaran kumai kimpalan.BUKU PROSIDING 25X sehingga 250000X. Apabila arus meningkat. Rajah 2 menunjukkan gambar penusukan dan kelebaran kumai kimpalan. Selain daripada itu haba yang dihasilkan semasa proses mengimpal turut meningkat.

979.1.835. manakala kelebaran kumai kimpalan dengan menggunakan persamaan ykelebaran = 0.66 pada regrasi linear R² = 0.2 Keputusan Pengukuran Saiz Bijian Kumai Kimpalan Daripada gambar yang diperolehi daripada mikroskop elektron. Penusukan kumai kimpalan boleh dioptimumkan dengan menggunakan persamaan ypenusukan = 0.34 pada regrasi linear R² = 0. 283 . saiz bijian yang terdapat pada kumai kimpalan dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah pengiraan saiz bijian atau kaedah Pendaraban Jeffries.BUKU PROSIDING Daripada rajah 3.024x . 3. menunjukkan perubahan penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat. Rajah 4 menunjukkan saiz bijian pada zon lakur dan zon terkesan haba.036x + 0.

bacaan masa tidak tepat dan kedudukan pengimpal yang tidak selesa perlu dielakkan. Jadual 3 menunjukkan nombor ASTM saiz bijian yang berubah untuk kelima-lima jenis arus elektrik yang digunakan. didapati saiz bijian semakin mengecil pada zon lakur dan zon terkesan haba apabila arus meningkat. apabila arus elektrik semakin tinggi maka saiz bijian turut mengecil. Dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik ralat seperti kawalan halaju tidak seragam. kelebaran dan mikrostruktur kumai kimpalan pada bahan keluli lembut ASTM A36 dengan menggunakan kimpalan arka gas tungsten telah menunjukkan terdapat hubungan dengan arus elektrik yang digunakan. Selain daripada itu julat arus elektrik yang digunakan perlu lebih tinggi supaya hasil keputusan yang diperolehi lebih jelas. Keadaan ini disebabkan oleh faktor haba masukan dan halaju semasa mengimpal.BUKU PROSIDING Hasil daripada pemerhatian. Manakala Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian (μm) melawan arus elektrik (A) pada zon lakur & zon terkesan haba. 4. maka kualiti dan prestasi 284 . Daripada persamaan hubungan yang telah diperolehi. Kesimpulan Kajian penusukan dalaman. Daripada Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian melawan arus elektrik. Manakala saiz bijian pada zon terkesan haba lebih besar daripada saiz bijian pada zon lakur.

4. 1998. & Raman.: The impact of the internal welding defects on the joint strength. impact. United Kingdom: Elsevier Ltd (2006) Carbon Steel Handbook: Metallurgy: California: Electric Power Research Institute (2006) 2. Kajian ini dapat membantu pengimpal memilih arus elektrik yang sesuai dalam menghasilkan sambungan keluli lembut yang baik terutamanya dalam sektor pembinaan.A.K. S. http://www. 3. Journal of the Minerals. Science & Technology of Welding & Joining. S. & Jayabalan. Shanmugam.. J.K. 55(6): 14-20(2003) Balasubramanian. hardness and microstructure of joints made of AISI 409M FSS base metal and AISI 308L ASS filler metals.esabna.com/euweb/awtc/Lesson2_8. Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) group.. 5. R. K.: 3rd edition.M. Ini kerana arus elektrik dapat menghasilkan kemasukan haba yang dapat merubah struktur kumai kimpalan..S.: Effect of welding processes on tensile. V. : Prediction and optimization of pulsed current gas tungsten arc welding process parameters to obtain sound weld pool geometry in titanium alloy using lexicographic method. & Vitek. & Jonaityte. Vol. J. David.: Welding: Solidification and Microstructure. Steels Microsturcture and Properties. M. V. Metals and Materials Society. p442-447(2006) Babu.BUKU PROSIDING mengimpal pada arus elektrik dapat dioptimumkan. A. V. Transport 23(3): 240–244(2008) 7. 6. 5. 285 . Januteniene. Gas tungsten arc welding. Balasubramanian. & Balasubramanian.D.H & Honeycombe. S. J.htm [2 Ogos 2009] Lakshminarayanan. 1. Rujukan Babu.: Influence of current pulsing on microstructure and mechanical properties of Ti–6Al–4V TIG weldments.11 (4). R.G. K. N.W. Didziokas.K. Journal of materials engineering and performance 18:871-877(2008) Bhadeshia.. H. Ironmaking and Steelmaking 36:75-80(2009) 8.

ADHD yang dimaksudkan dalam kajian ini. komunikasi atau pelajaran. Di Malaysia secara umumnya. tingkah laku. Kecelaruan ini boleh ditakrifkan sebagai bermasalah dari segi emosi. Maka kajian ini dilakukan untuk meneliti pola-pola komunikasi kanakkanak ADHD agar dapat membantu masyarakat khususnya golongan ibu bapa memahami kanak-kanak ADHD dengan baik dan membantu meminimakan masalah kanak-kanak ADHD daripada perspektif komunikasi. Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD) merupakan satu kecelaruan yang bercirikan tumpuan mudah terganggu. 30% memerlukan rawatan sehingga mereka dewasa. iaitu „Attention Deficit Hiperactivity Disorder’ atau Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif. Ciri keingkaran mematuhi arahan pada kanak-kanak bermasalah ADHD juga amat jelas terlihat pada responden sama ada melalui bahasa verbal ataupun bukan verbal.ADHD. Ketidakpekaan atau kekurangan pengetahuan mengenai ADHD mungkin menjejaskan perhubungan dan komunikasi antara masyarakat dengan individu yang bermasalah ADHD. rakaman audio dan temu bual seterusnya dianalisis secara kualitatif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden kerap melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami semasa mengujarkan sesuatu ataupun ketika memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. Data dikumpul menerusi instrumen pemerhatian. Hasil kajian lepas menunjukkan bahawa daripada 100 orang kanakkanak ADHD.BUKU PROSIDING Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Woon Chee Chee Jabatan Pengajian Am. dan bertindak tanpa difikir. Seperti masalah „Autisme‟. kecelaruan. Kata Kunci. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada kanak-kanak. Bahkan petunjuk tingkah laku 286 . ADHD merupakan satu kecelaruan mental yang memerlukan rawatan. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada anak-anak kecil. Kesimpulannya. Seperti masalah Autisme. patologi bahasa-pertuturan Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD kaum Cina. selalu bergerak. Diharap kajian ini juga dapat memberi sedikit sumbangan kepada mereka yang terlibat dalam bidang patologi bahasa-pertuturan atau pendidikan keperluan khas. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. komunikasi. keluarga yang beranak ADHD perlu mewujudkan ruang dan memastikan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap si anak berkenaan. Politeknik Ungku Omar Abstrak Kertas kerja ini membincangkan satu kajian empirikal yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD berusia enam tahun di Malaysia.

negara barat. 2007:3). Di Malaysia secara umumnya. kekurangan pengetahuan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas boleh menyebabkan kekeliruan. Susulan daripada kecuaian ibu bapa dan kekurangan maklumat demografi tentang suspek kanak-kanak ADHD oleh pihak kerajaan. Kajian ini hanya meninjau aspek penggunaan bahasa kanak-kanak ADHD dalam interaksi keluarga sama ada secara verbal atau bukan verbal dan tidak menyentuh tentang masalah pembelajaran. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan memberi satu gambaran kasar mengenai permasalahan komunikasi pada kanak-kanak ADHD. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. malahan penyelidikan yang khusus meneliti aspek komunikasi kanak-kanak ADHD adalah sangat terhad. Menurut Azman (2007:5). Di samping itu. Namun demikian. Sejak kebelakangan ini. Secara khususnya. kebanyakan kajian tempatan bertumpu kepada masalah kanak-kanak „Disleksia‟. Sehubungan itu. Ketidakpekaan atau kekurangan maklumat mengenai ADHD mungkin menimbulkan kesalahfahaman ahli masyarakat semasa berdepan dengan mereka yang bermasalah ADHD. kelewatan dalam diagnosis dan ketidakpekaan juga mendatangkan banyak kesan kepada si anak serta keluarganya. tiada pengetahuan. tidak tahu pihak mana yang hendak dirujuk serta sukar mendapat maklumat. Berdasarkan pernyataan di atas. Kajian ini 287 . hampir keseluruhan penyelidikan daripada perspektif sains perubatan. maka satu kajian kes tentang corak komunikasi kanak-kanak ADHD dalam konteks perbualan di rumah dijalankan. Keadaan ini pula mungkin merumitkan atau menjejaskan proses sosialisasi ke atas individu ADHD. keganasan dan pengabaian kanak-kanak khas oleh ahli keluarga yang lain. Pernyataan Masalah Kajian Safani Bari (2001) mendapati bahawa masalah yang dihadapi oleh ibu bapa kanak-kanak berkeperluan khas termasuklah tidak memahami tingkah laku anak khas. anak ADHD atau kanak-kanak normal beserta guruguru mereka mungkin menghadapi tekanan dan pelbagai masalah yang tidak dapat dibayangkan. Dapatan ini membayangkan permasalahan yang biasa dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas (dalam Azman. fokus penyelidikan ke atas ADHD semakin meningkat di negara.BUKU PROSIDING seperti cepat hilang tumpuan dan tidak boleh duduk lama pula sering dianggap tingkah laku normal kanak-kanak pada peringkat awal usia. Akibat daripada itu. kemungkinan besar kanak-kanak itu akan ditempatkan di sekolah biasa dan bukan sekolah yang disediakan dengan program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PIPKBP). kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri pertuturan kanak-kanak ADHD dalam latar rumah. „Autisme‟ dan „Syndrome Down‟.

malah kerjaya individu berkenaan. Simptom ADHD biasanya muncul sebelum si anak berusia tujuh tahun. menggelianggeliut . Jenis ini kebanyakan ada pada kanak-kanak perempuan. jatuh dari kerusi o o Mendapatkan objek yang hampir dengannya yang dapat dimainmainkan ataupun dimasukkan ke dalam mulut Sukar duduk lama Cenderung mengikut gerak hati dan kurang kawalan diri o o o Bercakap secara tiba-tiba. ia bersifat heterogen dan dimensi tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ADHD pun berbeza mengikut tahap yang dialami. Mengurus anak bermasalah ADHD merupakan suatu kerja yang menghauskan tenaga dan memerlukan pemantauan penuh waktu. sentiasa bergerak dan bertindak tanpa difikir. berfikir kemudian’ Kesukaran melalui aktiviti peralihan/ perubahan 288 Tingkah laku yang agresif dan terlampau mudah terangsang Tidak matang dari segi sosial Rendah keyakinan diri dan mudah kecewa . Perhatian mereka sangat mudah terganggu. lazimnya tidak kena masanya Biasanya menyampuk dan mengganggu orang lain Menghadapi masalah ‘bertindak dahulu. ii) Jenis anak yang hiperaktif dan impulsif Mereka menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif. iii) Jenis gabungan Kebanyakan kanak-kanak termasuk jenis seperti ini. pencapaian akademik.BUKU PROSIDING cuba meninjau persoalan berikut: Apakah pola-pola utama komunikasi bahasa anak ADHD ketika berinteraksi dengan keluarga? Tinjauan Kepustakaan Jenis ADHD Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif yang lebih dikenali dengan ADHD digunakan di dalam kajian ini kerana istilah ini digunakan secara meluas pada masa kini dan ia juga lebih jelas merujuk kepada keadaan yang dialami oleh responden ADHD dari jenis gabungan. secara umumnya terdapat tiga jenis ADHD berikut: i) Jenis tidak berupaya memusatkan perhatian Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya. hiperaktif dan impulsif. tetapi tidak hiperaktif atau impulsif. Mereka mempunyai terlalu banyak tenaga. Masalah ADHD mungkin akan menjejaskan fungsi perhubungan sosial. Menurut sumber rujukan. Jenis ini seringkali ditemukan pada kanak-kanak kecil. Ciri-ciri ADHD: Tahap aktiviti tinggi o o Kelihatan seperti sentiasa bergerak Biasanya bermain-main dengan tangan ataupun kaki.

peringkat-peringkat perkembangan bahasa ini bersifat arbitrari. punca ADHD masih tidak dapat dikenal pasti sehingga kini. iaitu peringkat kecekapan penuh. iaitu proses pematangan kognitif dan fizikal. dibincangkan enam peringkat perkembangan bahasa. Menurut beliau lagi. Bagi memperbezakan ciri-ciri ADHD daripada tingkah laku kanak-kanak yang normal. (2007:2-4)) Peringkat Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Menurut Mangantar (1987:179).. Dalam penulisan Mangantar (1987:179187). pendidikan keibubapaan adalah penting di samping terapi atau khidmat sokongan bagi mereka yang beranak ADHD. 289 . Menurut Rief (2007:4). (Edisi terjemahan. minat. beliau telah memberi penerangan berikut: . kelemahan..BUKU PROSIDING (Sumber: Disesuaikan dari Rief.apabila kanak-kanak itu menunjukkan pelbagai tingkah laku yang bermasalah yang tidak sesuai dengan perkembangannya (berbanding kanak-kanak lain pada usia yang sama). Mangantar mengatakan bahawa kanak-kanak mulai memasuki peringkat ini ketika berumur empat tahun atau lima tahun. Walau bagaimanapun. kekuatan. ahli-ahli psikolinguistik menerima teori bahawa bahasa kanak-kanak berkembang secara berperingkat-peringkat. 2007:4) Pandangan Rief (2007:5) bahawa kanak-kanak yang menghadapi ADHD bukan salah sesiapa juga sejajar dengan kebanyakan penyelidik. Rief yakin ibu bapa pasti boleh memperoleh banyak manfaat daripada program keibubapaan yang mengajar strategi khusus dan teknik menguruskan tingkah laku anak mereka dengan berkesan (2007:194). bakat dan kemahiran yang berbeza. Teori ini berkait dengan proses pematangan atau pertumbuhan kanak-kanak. didapati bahawa bilangan kanak-kanak lelaki ADHD lebih ramai daripada kanak-kanak perempuan. pengkaji hanya melihat dalam peringkat yang terakhir. S. Menurut beliau lagi.0) pada umumnya kanak-kanak yang normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibundanya dan telah memiliki perlakuan (pemahaman dan penerbitan) yang memadai. Para ibu bapa yang beranak ADHD tidak harus menyalahkan din sendiri kerana kepercayaan mereka pernah melakukan sesuatu sehingga menjadikan anak mereka begitu adalah tidak betul. Oleh kerana kajian ini memfokus kepada kanak-kanak peringkat prasekolah. F. Ketika berumur lima tahun (5. Kanak-kanak ini memerlukan bantuan dan inteivensi. setiap kanak-kanak adalah unik dan menunjukkan gabungan tingkah laku. Kajian-kajian Lepas Berdasarkan kajian-kajian lepas. ini memang satu masalah. Beliau mengingatkan kita perlu menyedari bahawa salah satu daripada tingkah laku masalah ADHD adalah normal pada zaman kanak-kanak sehingga ke tahap tertentu pada tahap perkembangan yang berbeza.

pakar psikologi. enggan membasuh tangan sebelum makan. Responden menjawab semua arahan dengan “No!” sama ada secara verbal atau bukan verbal. dibincangkan tentang ciri keingkaran mematuhi arahan (noncompliance) yang sering diperlihatkan pada kanak-kanak ADHD kerana keresahan dan ketidakupayaannya untuk memberi tumpuan. Dalam kajian kes Essa (1999:122). responden yang berumur lima tahun enggan mematuhi arahan untuk balik ke kelasnya apabila waktu bermain berakhir. Menyedari perlunya lebih pemahaman dan kemahiran mengatasi masalah oleh keluarga yang beranak ADHD. Responden kajian. apa yang berlaku kepada anak-anak ADHD adalah di luar kawalan mereka dan sememangnya merupakan sifat semula jadi neurologinya. Persampelan dibuat secara bertujuan kerana responden perlu memiliki gejala asas ADHD. malah tidak mahu makan di tempat makan dan sebagainya. Atas sebab H dari kaum Cina. kebingungan dan banyak persoalan sehingga beliau menemui seorang pakar psikologi saraf yang sangat berpengalaman. 290 . si ibu bersetuju memberikan intervensi sepanjang kehidupan anak-anaknya melalui pelbagai sudut: pakar kanak-kanak. Pakar tersebut mengesahkan disiplin bukannya isu utama.BUKU PROSIDING Kajian kes keluarga Haughey (1992) mendedahkan pengalaman seorang ibu yang memiliki tiga orang anak remaja lelaki yang didiagnosis sebagai mengalami ADD dengan Hiperaktif. pakar saraf. tutor. Setiap hari kehidupan si ibu bermula dengan keletihan. H adalah seorang budak lelaki ADHD kaum Cina yang berumur enam tahun. Budak lelaki itu langsung tidak mengendahkan teguran gurunya sehingga gurunya terpaksa „menangkap‟nya untuk dihantar balik ke bilik darjah. Oleh itu pengkaji perlu bertindak cermat semasa menjalankan pemerhatian atau temu bual dengan mengambil kira perasaan pihak responden dan ahli keluarganya agar mereka berasa selesa dan rela memberi kerjasama. Seterusnya responden enggan menyimpan alat mainan. Perangai naik berang secara tiba-tiba itu bukan disebabkan ibu bapa tidak tahu mengasuh atau tidak pandai menjaga anak. dialek Hakka atau Kantonis kadang-kala juga digunakan dalam perbualan. Responden merupakan anak tunggal dalam sebuah keluarga nukleus dan mula belajar di tadika sebaik mencapai umur empat tahun. enggan menyertai waktu mendengar cerita. Dalam kajian tersebut. terapi percakapan. bahasa pengantar dalam rumahnya cenderung kepada bahasa Mandarin. Pengkaji melakukan dua sesi pemerhatian dan rakaman audio ditambah dengan temu bual tidak berstruktur untuk mengumpul data yang diperlukan dalam kajian ini. Adalah tanggungjawab pengkaji untuk memastikan kajian yang dijalankan mengikut prinsip etika kemanusiaan dan penyelidikan. Metodologi Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan kaedah kualitatif untuk penganalisisan data. Walau bagaimanapun. pendidikan istimewa dan bantuan lain di bilik darjah. Kajian ini telah memperlihatkan gejala seorang budak ADHD yang tidak mahu bekerjasama dengan pihak lain secara konsisten.

H sentiasa mendesak ibu bapanya melakukan sesuatu mengikut katanya. catatan temu bual serta transkripsi rakaman. Sebelum menjalankan pemerhatian. H sangat bertenaga tetapi senang rasa lapar. 4. kaedah temubual tanpa struktur turut digunakan. Ketika melakukan pemerhatian. H jarang berinteraksi dengannya (secara verbal atau bukan verbal). Menurut ibu H: 291 . H selalu menunjukkan sikap tidak peduli cakap orang. 6. H kurang berminat dengan siaran televisyen. Senarai tajuk soalan tidak disediakan tetapi pengkaji menanya soalan berbentuk terbuka yang menjurus kepada pencapaian objektif kajian. Analisis data dibuat secara kualitatif berdasarkan nota pemerhatian. Setiap transkripsi pula dimasukkan nota pemerhatian yang berkenaan. pengkaji mendapatkan kebenaran daripada ibu responden terlebih dahulu agar kajian dapat dilakukan dengan lancar. Keseluruhan data dipaparkan secara deskriptif untuk memberi gambaran jelas tentang corak komunikasi di antara anak ADHD dengan keluarganya. tetapi juga mendedahkan keresahan dan kebingungan ibu bapa dalam menguruskan anak ADHD. 5. Aktiviti kegemaran H bersifat bergerak-gerak. Tinjauan awal ini bertujuan mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden dengan lebih mendalam di samping membolehkan pengkaji menjalinkan hubungan yang baik dengan responden. Dapatan Daripada Temu Bual: Menurut nenek H: 1. Dua rakaman audio yang berlangsung kira-kira tiga jam ini kemudian ditranskripsikan secara verbatim. pengkaji membuat transkripsi untuk setiap perbualan yang telah dirakamkan. 2. Dalam bahagian ini dibincangkan penemuan kajian yang menjurus kepada pola-pola komunikasi responden (H) dengan tiga orang ahli keluarga dalam latar rumah. Persetujuan dan kerjasama daripada keluarga resoponden adalah amat penting kerana ini membolehkan pengkaji melakukan pengamatan dalam jangka masa yang lebih panjang seterusnya memperoleh bahan kajian yang lebih menyeluruh. Selepas menjalankan dua sesi pemerhatian dan temubual. Pengkaji memberi tumpuan terhadap ciri-ciri penting dalam komunikasi bahasa seperti cara percakapan atau gaya pertuturan. bahasa bukan verbal yang digunakan oleh responden ketika berinteraksi dengan keluarga. H kadang kala berkelakuan kebayi-bayian. H suka mengusik datuknya sehingga datuknya naik darah. Dapatan dan Perbincangan Kajian ini bukan sahaja memperlihatkan corak komunikasi responden dalam rumah. Perbualan di antara pengkaji dengan ahli keluarga responden berkisar kepada apa juga aktiviti yang dilakukan oleh responden secara spontan. memerlukan banyak tenaga.BUKU PROSIDING Kunjungan awal sebelum pemerhatian yang sebenar perlu dijalankan. 2. Dapatan Daripada Pemerhatian: 1. 3.

Jumaat berapa haribulan? Sebutkan.  Respons yang tidak betul.  Nada tidak sesuai (terlalu kuat / perlahan). Xingqiwu. 292 . 61. Berapa haribulan? H: Xingqiliu. berapa haribulan. Menurut ayah H: 1. ((sambil „menggergaji‟ meja tulis kecil yang ada di sebelahnya dengan sebatang pembaris panjang)) =Hari Sabtu. Pola-pola Utama Komunikasi H Di Rumah  Suka menggunakan bahasa bukan verbal.  Keingkaran mematuhi arahan (Noncompliance). 62. XINGQIWU! ((mula mengetuk-ngetuk meja kecil dengan pembaris panjang tadi)) =Jumaat. 64. 4. Ibu: Tingxie a? Ji shi you tingxie? Ji shi? =Ejaan ke? Bila ada ejaan? Bila? ((H menunjukkan muka surat yang ditandai dengan tarikh)) BBV. H selalu enggan membuat kerja sekolah padahal dia mampu menyiapkan semua kerja sekolah dengan sendiri. 3. ada kala pertolongannya berlebih-lebihan. H suka menolong orang. H tiada empati atau kurang prihatin terhadap keperluan orang lain.  Sukar melahirkan / menyusun idea. LI Ibu: Xingqiliu? Xingqiliu ni you shangxue mie? = Hari Sabtu? Hari Sabtu awak kena belajar ke? H: Xingqiwu. H kerap sakit demam atau menghidap selsema.  Mengulangi ujaran. duoshao hao? Ha? =Jangan jawab dengan suara begitu kuat. JUMAAT! NTS Ibu: Buyao zheme dasheng da de. hah? 60. 59.  Taksiran konsep hari dan masa yang lemah  Penggunaan kata yang tidak tepat. H suka tidur lambat. Tenaga H seolah-olah tidak akan berhabisan. Jumaat. H mengeluarkan buku tulis bahasa lnggeris lalu mencari-cari muka surat tertentu. Simbol BBV KHM KTT LI RTB NTS BSF KMA MU Contoh Transkripsi 1. 3.BUKU PROSIDING 1. 63. Duo shao hao? =Hari apa? Sebutlah. RTB Ibu: Xingqi ji? Jiang chu lai.  Melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami. 2. KHM. Xingqiwu ji hao? Jiang chulai. 2. H suka mengganggu datuk dan ayah ketika mereka perlu berehat atau ingin bersendiri. Situasi 1: Ibu menyuruh H tunjukkan semua kerja sekolah yang perlu disiapkan.

bacakan. 71. dia berulang-ulang ‟menggergaji‟ meja kecilnya) 86. H: Haiyou zhe ge! ((menuding jarinya ke muka surat yang lain)) =Ni lagi! RTB Ibu: O::: Zenyang du? Du chulai. ((sambil ‟menggergaji‟ meja kecilnya dengan kuat)) =Tak nak. NTS 90. KMA Ibu: Buyao zheyang. 67. H: YAH! ((mengetuk meja kecil dengan pembaris panjang)) BSF 85. ni zheyang zhi ba liao a? =O::: Macam mana baca? Bacalah. H! H: Ehh::: BSF 88. Ibu: Hing du a. 66. Nenek: Kuai dian zuo GONGKE! =Cepat buat KERJA SEKOLAH! ((H tidak menghiraukan neneknya. =Tak nak. Nenek: Jiejie jiao ni o.BUKU PROSIDING 65. Situasi 2: H duduk di atas kerusi kecil sambil memainkan pembaris panjang yang terletak di atas meja kecilnya. =Tak nak. KMA 68. 70. pembaris ni rosak nanti! BACA! H: Buyao. Nenek: Jiejie jiao ni la. Hing! =Biar kakak ajar awak ya. zhe chi lan de luo! DU! =Jangan macam ni. =Kakak ajar awaklah. awak hanya tunjuk saja? H: Buyao. KMA Contoh Transkripsi 1. H: NGMM! BSF. Nenek: Hai bu ZUO? =Tak nak buat LAGI? ((H tetap ‟menggergaji‟ meja kecilnya)) 87. Situasi 2: 293 . 69. du chu lai ting a. 84. 89. cepat! H: Buyao. Contoh Transkripsi 2. kuai dian! =Bacalah H.

=Nak kokko. 174. Aktiviti yang dilakukannya juga alang-alangan sahaja. H: 177. 180. Eh:::! EH::: EH:::  BSF. dia selalu mendesak emaknya tolong dapatkan alat-alat mainan yang diletaknya sembarangan. ((H tertawa)) RTB Ayah: Mami chong foh geh lah. tetapi H langsung tidak 294 . H: Oi baboi. 176. 178. H sering mengubah kedudukannya dari satu tempat ke satu tempat dengan aktiviti yang berbagai-bagai. Oleh kerana H sukar memberi tumpuan. dia suka mengganggu orang lain dan bercakap secara tiba-tiba. tingkah laku H memang memperlihatkan simptom ADHD.BUKU PROSIDING Selepas ibu bapa H beberapa kali menegur H agar jangan mengorek hidungnya. KMA 182. Hing. H masih berbuat demikian semasa bercakap-cakap dengan mereka. Ibu: Hi seh siu! Fai dit! =Pergi basuh tangan! Lekas! 183. Selain daripada itu. Kesemua gerak-geri H adalah selaras dengan petunjuk kriteria ADHD yang dihuraikan oleh Rief (2007:2-4). Walaupun si ibu banyak kali menyuruh H supaya menyiapkan kerja sekolahnya dengan segera. NTS 175. =Tak nak. Dapatan pemerhatian juga menunjukkan ibu H sukar memperoleh kerjasama anaknya untuk melakukan sesuatu. Ngai tung ngi gong a. Ayah: You baboi? =Kokko lagi? ((H mengorek hidung)) LI RTB 179. Saya cakap dengan awak ya. H! Saya kata jangan macam ni. =Mak marah ni. Dalam masa yang singkat. menonton televisyen ataupun semasa makan. H. Mei you limao a. =Kotorlah. RTB Berdasarkan pemerhatian. =OI! H! Janganlah korek hidung hari-hari. H tidak dapat duduk lama dalam rumahnya. Ibu: Hi seh siu! =Pergi basuh tangan! 181. H: Err::: Ngmoi::: Boyboyga! =Tak nak::: *Boyboyga! ((*nama anak patung H))  BSF. KMA. Hing! Wo shuo bu yao zheyang a. Tangan atau kaki H sentiasa sibuk mengusik sesuatu yang ada di sekeliling semasa dia bercakap. Tak sopan ni. H: Ngmoi. Ibu: Zang a. Ayah: OOI! Hing! Moh yit ya wa pi si a.

terdapat dua perkara yang menarik perhatian pengkaji untuk dibincangkan di sini. penghasilan bunyi-bunyi tersebut adalah kurang bermakna. Dengan kata lain. 2007:4). Ini adalah kerana pengalaman ibu bapa. 7. 5. ketekalan dan menjalankan aktiviti mengikut jadual di rumah memang harus dipraktikkan dalam komunikasi harian. 9. Amalan kefleksibelan. 2. Bunyi-bunyi tersebut seakan-akan kata-kata seru tetapi sering tidak dapat difahami oleh ibu bapanya dan sukar dimengertikan berdasarkan konteks perbualan yang ada. Pernyataan ini memberi impak yang signifiken terhadap keluarga yang mempunyai anak bermasalah ADHD. Jenis Bunyi yik eik ehh ngmm nye yah ee ning ahh hei ya Kekerapan 3 4 13 11 2 2 3 4 7 2 Daripada perspektif komunikasi. Jadual 5. Dalam hal ini. pihak keluarga terutamanya ibu bapa kanak-kanak ADHD sangat memerlukan bimbingan atau bantuan dalam hal intervensi anak berkenaan. Dapatan ini adalah sejajar dengan Maurice (1996). Kemungkinan H melafazkan bunyi-bunyi demikian kerana dia bersifat malas untuk 295 . ternyatalah apa yang dirumuskan dalam kajian kes keluarga Haughey (1992) adalah penting untuk didedahkan kepada pihak mereka yang mempunyai anak ADHD. emosi dan kemahiran berkomunikasi.1. 4. perkhidmatan sokongan yang bersesuaian dapat membantu ibu bapa bersedia dari segi pengetahuan. 8. Menurut Azman (2007). Terdapat sekurang-kurangnya sepuluh jenis bunyi yang sering dilafazkan oleh H seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. Langkah sedemikian dipercayai dapat meringankan beban dan tekanan mereka dalam membantu si anak ADHD melazimkan diri dengan aktivitiaktiviti rutin yang perlu dilakukan dalam rumah.1 : Bunyi-Bunyi Yang Dilafazkan Oleh Responden Bilangan 1. H kerap melafazkan bunyi-bunyi pelik dengan berturut-turut semasa dia mengujarkan sesuatu ataupun ketika dia memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. sikap dan persepsi ahli keluarga yang lain penting untuk membantu mengurangkan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ADHD. Pertama. 6. kedua-dua ibu bapa responden memang melahirkan perasaan tidak sanggup menerima kenyataan bahawa anak mereka sebagai kanakkanak berkeperluan khas. 3. 10. di mana ibu bapa yang mendapat anak berkeperluan khas akan mengalami perasaan penafian dan penolakan (dalam Azman. Berdasarkan dapatan temu bual.BUKU PROSIDING menghiraukan kata-katanya. Pada keseluruhannya. Mereka bertanggapan bahawa atas kekurangan mereka tidak pandai mengasuh anak sehingga terjadinya masalah tingkah laku pada H.

Perkara kedua. Maka sering didapati bahawa H suka mencetuskan kata-kata bantahannya yang emosional. Malahan H mudah tersinggung dan sering merajuk kerana rasa kekecewaan. ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membimbing anak ADHD agar dapat melazimkan diri berkomunikasi bahasa dengan cara yang betul dan sesuai dengan norma sosial. iaitu tidak sejajar dengan peringkat perkembangan mentalnya. galakan. Ini menunjukkan satu persamaan seperti dapatan yang diperoleh dalam kajian kes Essa (1999). keluarga yang mempunyai anak ADHD perlu mengenali dan menerima mereka seadanya di samping mewujudkan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap kanak-kanak ADHD. Perasaan bantahan ini terhasil bukan kerana kata-kata. iaitu ciri keingkaran mematuhi arahan pada anak ADHD amat jelas diperlihatkan pada H. Bunyi-bunyi tersebut juga kedengaran sewaktu H berperangai kebayi-bayian sama ada secara sedar atau tanpa sedar. Hal ini memperlihatkan sifat anak ADHD yang lebih memusat kepada diri sendiri dan sanggup mencabar kuasa orang dewasa. 296 . kasih sayang yang sejati dan penghargaan yang sewajarnya terhadap anak ADHD agar si anak akan berasa tenang dan selamat seterusnya mampu menangani tingkah laku atau emosi sendiri dengan cara yang betul yang akhirnya mencapai matlamat berkomunikasi secara berkesan. Daripada huraian di atas. Kanak-kanak ADHD memang seperti kanak-kanak normal yang lain perlu dikenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka. Sehubungan itu. Maka adalah amat mustahak bagi keluarga untuk menunjukkan kesabaran. jelas sekali bahawa responden mempunyai ciri pertuturan yang belum cukup matang dan kebolehan komunikasi bahasa yang rendah.BUKU PROSIDING bercakap dalam bentuk perkataan/ ayat yang lengkap. ataupun ketika itu dia mendapati sukar menjana idea dalam menyampaikan maksud sebenarnya secara teratur. Pendek kata. permintaan atau suruhan daripada ahli keluarga berkenaan tidak munasabah tetapi ia bertentangan dengan hasrat atau pendiriannya. Interaksi antara keluarga dan mereka yang terlibat dengan anak-anak ADHD secara kerap dan mendalam dapat membantu menangani masalah anak ADHD dengan berkesan. Didapati bahawa H sering mengingkari katakata ibu bapa atau neneknya. pendidik dan masyarakat. Mereka harus mengambil tahu dan berusaha memahami ciri-ciri pertuturan yang sedia ada pada si anak berkenaan. 3 Rumusan Kejayaan kanak-kanak ADHD bergantung kepada usaha dan sokongan daripada pelbagai pihak yang termasuk institusi keluarga.

kesulitanbelajar. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Terjemahan. (2002). http://www.org/online/famdocen/home/children/parents/behavior/118. (Samarin. A Pratical Guide To Solving Preschool Behavior Problems. Nik Azis Nik Pa. Edisi Kedua. Linguistik Lapangan: Panduan Kerja Lapangan Linguistik. (1999). New York: Delmar Publishers. C. Mohd. Ghafur.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.htm l http://en. 2nd ed.conectique. (2004).com/travel_guide/109501/adhd/adhd_in_children. 13-16 November 2006. B. Everett. (1993).pdf http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.wikipedia.infosihat. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Program Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas: Teori dan Praktik. Kuala Lumpur: PTS Professional.J. Noraini Ahmad. Campbell.org/index2.streetdirectory. K. Omar. A.h tml http://www. Adolescents and Adults. Siri Prasekolah. (1999). Kamaruzaman Mahayiddin dan Zarah Abd. Razhiyah. E.gov.org/wiki/Attention-deficit_hyperactivity_disorder Jabatan Pendidikan Khas. 297 . Kementerian Pelajaran Malaysia. S. Laporan Penyelidikan Ijazah Sarjana Pendidikan di Faklulti Pendidikan. Selangor: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2 6APA ARTI ADHD? http://kidshealth. Kaunseling Kekeluargaan: Komunikasi berkesan dengan anak. (1990).A. (2006). Bhd. Bhd. Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan. Sharani Ahmad. Behavior Problems In Preschool Children. New York: The Guilford Press. Azman Bin Nordin.org/parent/emotions/behavior/adhd. (2006). (2007). (2002).php?article_id =3093 http://familydoctor. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan Ke-5. 4th ed.com/tips_solution/parenting/health/article. (2008). Essa.html# http://www.my/Penyakit/Kanak-kanak/KecelaruanHiperaktif.BUKU PROSIDING Rujukan Asmah Hj. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Perkhidmatan Sokongan Bagi Kanak-kanak Kecelaruan Spektrum Autistik Program Integrasi Pendididkan Khas Bermasalah Pembelajaran Di Melaka. Family Therapy For ADHD: Treating Chidren. W. Menjadi Guru Pendidikan Khas. New York: The Guilford Press.

Zaitul Azma Zainon Hamzah. Structures of Social Interaction. Simanjuntak. Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak-kanak ADD/ADHD. (Rief. (2002).1 LAMPIRAN 1 Simbol Transkripsi Simbol HURUF BESAR Garisan bawah ::: ((teks)) Tulisan italik = Kegunaan menandakan pekikan atau nada yang meningkat menandakan penutur sedang menegaskan atau menekankan sesuatu menandakan pemanjangan bunyi menandakan nota tambahan / aktiviti bukan verbal Menunjukkan perkataan/ frasa/ ayat dalam dialek Cina Terjemahan maksud ujaran dalam bahasa Melayu (Sumber: Disesuaikan dari Jefferson. (1987). Penyelidikan Sains sosial: Pendekatan Pragmatik. Imran Ho Abdullah. Syed Arabi Idid.BUKU PROSIDING PTS Publications. Linguistik: Teori dan Aplikasi.) Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.). Dalam Laporan Seminar Pendidikan Khas. S. Terjemahan. Mangantar. ms.) 298 . Pengantar Psikolinguistik Moden. (2000). Cetakan Kedua. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Sabitha Marican. Selangor: Edusystem Sdn. Kajian Emperikal Tentang ADHD Daripada Perspektif Sosial /Pendidikan. Genting: Institut Aminuddin Baki. (eds. 3.F. (2009). (2007). eds. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1984). New York: Cambridge University Press. Idris Aman.208-226. (2007). ”Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah: Tinjauan dari Segi Psiko-Sosio-Matik. Transcript Notation in Heritage J. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.” dalam Nor Hushimah Jalaluddin. Supiah bt. G. Saad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

yakni manusia yang terdidik akalnya. tahap kefahaman aqidah adalah tinggi.my dan 3faizalmohamad@jke. Responden seramai 278 dipilih dalam kalangan pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik secara rawak mudah. perbezaan kefahaman asas Aqidah dari segi jantina pelajar juga dikaji. Kata Kunci: Aqidah. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif secara deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu.puo. Namun begitu. Walaupun dalam kajian ini. Politeknik Premier. Perak dan kini PUO telah bertukar kepada Politeknik Ungku Omar. Dalam kajian ini. 2hamizan@jke.BUKU PROSIDING KEFAHAMAN KONSEP AQIDAH DALAM KALANGAN PELAJAR ISLAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR (PUO) 1Zulkurnain Bin Abdul Hamid. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman konsep Aqidah secara keseluruhannya adalah pada tahap tinggi dan tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. 2Mohd Hamizan Bin Radzi dan 3Faizal Bin Mohamad Twon Tawi Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Ungku Omar (PUO). dari segi nilai min kefahaman aqidah lelaki adalah melebihi min kefahaman aqidah perempuan. PUO 1zulhamid@jke. kajian bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman konsep Aqidah dalam kalangan pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan yang betul dari yang salah.my.puo. pemikiran 4 PENGENALAN Pendidikan Politeknik diperkenalkan di Malaysia melalui Pelan Colombo pada tahun 1969 dengan tertubuhnya Politeknik pertama iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) di Ipoh.edu. Konsep aqidah merupakan satu pegangan yang mampu mencorakkan sikap dan pemikiran manusia terhadap kehidupan. kefahaman konsep aqidah dilihat dari segi kefahaman asas. Selain itu. sikap. hubungannya dengan bidang kejuruteraan. Abstrak Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk keperibadian muslim.my. dan kekuatan yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran. Maka itu.edu. sikap dan pemikiran pelajar.puo. Politeknik merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi yang berazam 299 . tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah dalam kalangan pelajar.edu.

kedua-dua makhluk ciptaan Allah SWT ini tidak boleh lari daripada ikatan Aqidah yang sepatutnya dipegang kuat dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Malahan. Oleh yang demikian. visi politeknik tersebut ternyata seiring dengan keperluan sepadu insan yang mengharmonikan di antara fizikal. yang menyedihkan serta memalukan kita semua ialah ada sebilangan kes-kes tersebut melibatkan pelajar IPTA dan IPTS.” Pelbagai usaha dijalankan bagi mencapai visi tersebut dan salah satu faktor penting yang menyumbang ke arah mencapainya. Sikap manusia yang mempunyai asas Aqidah akan terpandu dengan baik. 2003). Setiap hari kita akan mendengar pelbagai berita yang menyentuh jiwa sebagai manusia normal dengan kes buang bayi. ialah peranan yang dimainkan oleh Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang merupakan tonggak kepada sesebuah negara maju. Pada dasarnya. sedangkan kefahaman Aqidah merupakan aspek penting yang mesti di dalami terlebih dahulu supaya manusia tidak mudah goyah dalam membuat bertimbangan walau dalam apa bidang yang diceburi. kes bunuh di merata-rata tempat. kes dadah. Perdagangan dan Teknologi Maklumat serta berazam melahirkan graduan yang berketrampilan. kes rogol. mental. perkataan iman mengandungi pengertian yang sama dengan aqidah dan maksud iman dari segi bahasa mengandungi maksud kesejahteraan dan kejujuran (Fadhil Mohd. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah pendidikan Kebangsaan seperti mana yang terkandung dalam Visi PUO iaitu: “Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang Kejuruteraan. kes semseng jalanan dan sebagainya yang memenuhi ruang-ruang media cetak dan elektrik. Begitu juga pemikiran mereka akan menghala ke arah jalan yang benar jika keimanan mereka mantap. Wan Liz Ozman (1996) berpendapat bahawa penekanan mengenai konsep Tauhid atau Aqidah amatlah penting dalam mencorakkan akal budi dan pemikiran manusia terhadap kehidupan. Oleh yang demikian. kes khalwat. Dari segi istilah. Masyarakat Islam hari ini telah dilalaikan dengan lambakan hiburan yang melampau sehinggakan keimanan mereka menjadi rapuh. Sama ada lelaki atau wanita. Kecintaan terhadap ilmu khususnya ilmu Aqidah semakin pudar. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di manakah letaknya 300 .BUKU PROSIDING untuk melahirkan graduan yang berketrampilan. 5 PERNYATAAN MASALAH Negara kita sedang berdepan dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan semua pihak dari segenap peringkat. emosi dan rohaninya. orang yang beriman merupakan orang yang telah bersikap jujur terhadap dirinya kerana dia telah meletakkan dirinya pada tempat yang betul tanpa mengkhianati dirinya. Noor.

Orang yang tidak beriman bererti dia kufur dengan Allah SWT dia mengkhianati dan menzalimi dirinya (Fadhil Mohd. 301 . Menurut Ramli (2003). Dalam usaha membendung masalah sosial yang menular dalam Negara kita ini. Proses penghayatan konsep aqidah perlu dimulai dengan kefahaman terhadap konsep aqidah itu sendiri. et al. PUO. emosinya. aspek kemantapan iman tidak diberi perhatian yang sewajarnya. 2003). pelajar akan mudah terjerumus kepada perkara-perkara negatif. sesebuah negara yang berhasrat untuk menempah kecemerlangan dan kegemilangan amat memerlukan warga negara yang sempurna pembangunan dirinya (Zakaria. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud: “…sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Noor. penyelidik ingin menjalankan kajian terhadap kefahaman konsep aqidah dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE).BUKU PROSIDING ketinggian nilai bagi seorang penuntut ilmu menurut pandangan masyarakat yang menjadi harapan semua untuk menjadi pemimpin yang bakal mentadbir Negara sekiranya dia terlibat dalam masalah sebegini? Ini kerana. Ahmed Ghazali dan Mahzan (1995). Ruang dan peluang yang secukupnya dalam sistem pendidikan sekolah dan tertiari terhadap pembersihan rohani pelajar melalui konsep tauhid perlu diberi penumpuan yang secukupnya kerana punca utama penglibatan seseorang kepada masalah sosial adalah masalah dalaman atau rohani individu itu sendiri.” (Surah Luqman: Ayat 13) Menurut Ismail. rohaninya dan inteleknya ke jalan Allah SWT dapat membentuk peribadi manusia yang mulia. 2001). Masalah sosial yang semakin menjadi-jadi sehingga ke hari ini umpama penyakit berjangkit yang dapat merebak kepada orang lain khusunya pelajar-pelajar IPT dan umumnya kepada masyarakat yang lain. Justeru. menyatakan bahawa tumpuan terhadap kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ditekankan dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kufur sama tarafnya dengan syirik di mana kedua-duanya menzalimi diri sendiri. Dengan kaedah mengarahkan komponen-komponan yang ada dalam diri individu sama ada jasmaninya. Ini bertujuan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi modal insan yang beriman dan berilmu pengetahuan. (2004) sekiranya. pemantapan rohani dan jasmani dalam jiwa pelajar merupakan senjata yang dapat menjadi tembok penghalang kepada sebarang bentuk penyelewengan sewaktu mereka berkhidmat kepada Negara.

302 . 5. 2. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek pemikiran. Ho(2) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan sikap. Mangetahui perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah yang wujud bagi pelajar dari segi jantina. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek sikap. 3. Ho(4) Tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan wanita. Ho(3) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan pemikiran. 7 HIPOTESIS KAJIAN Ho(1) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan bidang kejuruteraan.BUKU PROSIDING 6 OBJEKTIF KAJIAN 1. 4. Mengenalpasti persepsi pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap hubungannya di antara konsep akidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan yang dipelajari di PUO.

ilmu (pengetahuan) dan amalan (kelakuan). Dalam maksud yang sama. pengertian iman mengandungi maksud yang sama dengan aqidah di mana perkataan iman bererti kesejahteraan dan kejujuran. 2003).BUKU PROSIDING 8 KERANGKA KONSEP KAJIAN Konsep Aqidah Mengenai •Kefahaman Asas Hubungan •Bidang Kejuruteraan •Pemikiran •Sikap Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO 9 SOROTAN KAJIAN Aqidah Dari segi bahasa. Justeru. Baharom Mohammad et al (2008) berpendapat bahawa tauhid merupakan suatu pegangan. Dari segi istilah. Tanpa aqidah yang benar Allah SWT tidak akan menerima segala amalan yang baik. orang yang beriman kepada Allah SWT akan mendapat kesejahteraan. perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan perolok-olokkan atau diremeh-remehkan. pengilmuan dan sesuatu yang tersabit dengan penghayatan tentang pengesaan dan Keesaan Allah 303 . Maka dengan itu. aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang yang mana pegangan dan kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah (Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi. 2008). Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. Ulamak kontemperori yang terkenal iaitu Dr Yusuf Al-Qaradawi (1993). hati seseorang satu keyakinan dan dengan itu kehidupannya menjadi terarah dan terpimpin. Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan direkod hanyalah amalan keburukan maka akan hanya dibalas dengan keburukan. perkataan „aqidah‟ bermaksud suatu ikatan yang mengikat sesuatu yang lain Aqidah merupakan suatu ikatan keyakinan yang mengikat diri seseorang. (Fadhil Mohd. pemikiran seseorang. menyatakan konsep tauhid terdiri daripada tiga konsep asas iaitu keimanan (kepercayaan). Noor.

Menurut Sirojuddin Abas (2001) perkataan ilmu iktiqad. yakni manusia yang terdidik akalnya. memiliki cita rasa yang dapat merasakan perbezaan antara yang baik dan yang buurk. ilmu kalam. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. 2007). Ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan barangsiapa melakukan amalan soleh dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit. ilmu aqaid (aqidah) sama ertinya di mana ke semua jenis-jenis ilmu tersebut membicarakan tentang kepercayaan kepada Tuhan. hubungan manusia dengan persekitaran dan hubungan manusia dengan Allah SWT.BUKU PROSIDING SWT. ianya bertujuan untuk mengukuhkan Tauhid di dalam hati setiap insan yang beriman. Ajaran aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sehingga ke hari ini menjadi sumber kepada pelbagai bidang ilmu dan lahirnya pecahan-pecahan yang berbentuk perundangan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Muhammad Isa Selamat (1996) mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang melibatkan keyakinan dalam menegakkan akidah keagamaan seseorang. Keimanan Mengikut kamus dewan iman bermaksud kepercayaan akan adanya Allah SWT dan mematuhi segala perintahNya. ilmu sifat 20. Begitu juga mengenai ibadat. 304 .” (Sahih al-Bukhariyy) Kepentingan Konsep Aqidah Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk kepribadian muslim.Maka dalam pengertian ini ianya menjuruskan kepada keyakinan dan ketetapan hati terhadap Allah SWT.” (Al-Nisa‟ ayat 124) Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasullullah SAW dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (beraqidah dengan aqidah yang betul). dan mempunyai kekuatan tekad yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran (Tutik Supiyah. kenabian dan keakhiratan. ilmu tauhid. Keimanan pula membawa erti keyakinan dan ketetapan hati terhadap sesuatu (Mohd Rasyiq Mohd Alwi. ilmu usuluddin. Imanlah merupakan syarat utama penerimaannya Allah SWT terhadap apa sahaja amalan soleh yang dilakukan orang lelaki mahupun perempuan. 2008).

tanpa peta dan tanpa kompas dan tanpa mengetahui lokasi rumah api. peraturan. 2003) Kesan Penghayatan Konsep Aqidah Kepada Sikap Dan Pemikiran Allah SWT membekalkan manusia dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadiannya.BUKU PROSIDING Pembahasan aqidah dalam Islam merupakan pembahasan paling penting dan mendasar dibandingkan dengan perkara lainnya.” Kenyataan ini bukan bererti kita tidak harus mempelajari ilmu fiqh langsung. Allah SWT menurunkan satu ajaran yang akan menyuluh akal manusia supaya mengenal 305 . Dengan demikian kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam menjadi sangat penting dan sangat menentukan aqidah menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya tanpa ragu dan sakwasangka tentang adanya Allah SWT. konsep kefahaman dan penghayatan tentang ilmu aqidah mesti diberi penekanan yang khusus terutamanya kepada generasi muda.(Abdul Hadi. tanpa penunjuk jalan. cita-cita dan tujuan kehidupannya. Tentunya mereka yang seperti ini tidak akan sampai ke pantai dan tiada harapan sama sekali untuk mencapai pantai. akan tetapi Imam Abu Hanifah menerangkan kemuliaan mempelajari dan mengutamakan ilmu aqidah. tanpa nakhoda. Justeru. Aqidah merupakan tunjang kepada Islam di mana setiap amalan. tidak lain kecuali ia menghasilkan pelajar yang bingung. Oleh yang demikian. Ia menaiki bahtera kehidupan ini mengharungi gelombang yang mengelilinginya dengan penuh kegoncangan yang mencemaskan. Hal ini disebabkan kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam itu merupakan asas kaedah berfikir manusia dan tindakan manusia ketika memecahkan masalah kehidupan di dunia yang dihadapinya. Menurut Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). 2006). Imam Syafie mendalami ilmu aqidah terlebih dahulu berbanding ilmu feqah di mana beliau pernah menyebut: “Kami telah mendalami ilmu tersebut (aqidah) sebelum ilmu ini (fiqh). penuh pertentangan dalam dirinya. Yusuf al-Qardawi pernah menegaskan: “Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang tidak menanamkan keimanan ke dalam jiwa para pelajarnya.” (Ramli. Hal ini disebabkan akal manusia tidak mampu sesuatu yang diluar daripada batas kemampuannya tanpa petunjuk daripada Allah SWT. peribadatan dan undang-undang dalam Islam adalah berpaksikan ikatan yang kuat dengan Allah SWT.” Begitu juga dengan Imam Hanafi sangat mengutamakan ilmu aqidah di mana beliau sendiri menyatakan dalam kitab beliau Fiqh al-Absat ( ‫ ) ه قف ط س ب ألا‬yang bermaksud: “Ketahuilah bahawa mendalami ilmu usuluddin (aqidah) itu lebih mulia dari mendalami ilmu fiqh. Aqidah inilah yang menjadi penunjuk cara berfikir manusia. Manusia yang tidak mempunyai kekuatan iman yang mantap tidak akan dapat dibentuk atau didisiplinkan mengikut peraturan atau undangundang dengan berkesan.

Hubungan Konsep Aqidah Dengan Bidang Kejuruteraan Segala Ilmu yang ada di alam ini datangnya dari Allah SWT melalui pesuruhNya Nabi Muhammad SAW. Melatih diri menjadi kritis ataupun cenderung mengkritik diri sendiri daripada secara apologetik (sewenang-wenangnya atau mencari kesalahan orang lain). iv. Orang yang beriman bererti orang yang bersikap jujur terhadap dirinya dan natijahnya dia akan mendapat kesejahteraan (Fadhil Mohd. v. Yusuf Al-Qardawi (1999) menyatakan bahawa Tauhid akan mendatangkan sebaik-baik hasil dan kesan dalam kehidupan. iii. viii. Bersikap Terbuka Dan Tidak Sempit Fikirannya Harga Diri Dan Keyakinan Diri Yang Tinggi Rendah Diri Dan Tawaduk Berani Tidak Mudah Putus Asa Mempunyai Kesungguhan Yang Tinggi Redha Dan Menghakis Sifat Keji Patuh Pada Peraturan Dan Undang-Undang Al-Kilani (1994) dalam Mohd Fadzilah. bukan berdasarkan emosi dan nafsu sahaja. (2004). Melatih diri berfikiran terbuka dan bukan dengan cara tradisional atau kuno. et al. Konsep berfikir secara menyeluruh bagi sesuatu perkara dan bukannya sesetengah perkara sahaja penting kerana berfikir secara menyeluruh dapat mengelak individu daripada membuat keputusan yang tidak tepat dan tidak adil. iii. 1996). Hasil kajian dan berbagai-bagai penemuan dalam bidang sains contohnya mengakui kebenaran bahawa ilmu adalah milik Allah SWT dan memahami akan sunnaatullahi sunnatullah (Mohd Yusuf. Melatih diri berfikir secara komprehensif dan bukan secara bahagianbahagian tertentu sahaja. Penghayatan Tauhid mampu memberikan lapan kesan utama pada minda. Dengan iman sahajalah yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.BUKU PROSIDING Tuhan pencipta alam termasuk agar kepadaNya sahaja diabdikan diri manusia serta petunjukNya sahaja yang akan menjamin kebahagiaan sejak awal hingga akhirnya. vi. Kita tidak digalakkan berfikiran sempit dan hanya menurut pendapat orang lain semata-mata tanpa cuba membuat andaian sendiri. sikap dan perlakuan Muslim (Wan Liz Ozman. ii. 2003). Noor. ii. Menurut 306 . Melatih diri berfikir menurut disiplin ilmiah dan logik yang teratur. iv. lebih membina kekuatan diri kerana melalui amalan mengkritik dapat melihat kelemahan dan kekurangan diri dan boleh memperbaiki setiap kelemahan. vii. v. menghuraikan kaedah berfikir menurut pandangan ulama Islam seperti berikut: i. Perkara-perkara tersebut ialah: i. Melatih diri dengan membiasakan berfikir secara berkumpulan dan tidak terbelenggu dengan pemikiran sempit sekitar kepentingan diri sendiri. Dengan mengamalkan corak berfikir seperti ini. 2003).

meningkat dan memantapkan akidah Islam menerusi pendidikan. jelaslah bahawa pentingnya hubungan di antara bidang kejuruteraan dengan konsep Aqidah ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek. menyuburkan. Menurut Tajul Ariffin dan Nor‟Ain (2002). bagi memastikan pelajar berjaya dalam menuntut ilmu. 2003). rasional dan objektif dengan tujuan bagi memahami hakikat sebenarnya. akal dan jiwa yang murni perlu dilakukan serentak. memberi keselesaan dan menyenangkan kehidupan yang tidak membawa kepada kelalaian dan kealpaan (Ahmad Baharuddin. Bidang-bidang keilmuan yang ditemui dan bakal ditemui mempunyai hubungan dengan konsep aqidah sebenarnya. pembangunan menjadi pincang dan usaha membina kekuatan dalaman diri tidak berjaya. matlamat seluruh ilmu adalah sebagai satu penemuan kesatuan dan saling berhubungan dengan dunia alam tabii dan lanjutan daripada itu sumber semua ilmu dianggap satu. maka mereka perlu memahami dan cuba menguasai pelbagai ilmu dan bukan hanya menyempitkan pemikiran dengan ilmu-ilmu tertentu sahaja. Selain itu. Rumusan Kefahaman dan penghayatan konsep aqidah memainkan peranan penting dalam diri setiap muslim khususnya pelajar-pelajar yang akan menjadi pemimpin negara di masa akan datang. 2004). Walau apa bidang yang diceburi oleh seseorang itu. Bidang ini bersifat bersepadu dan berdasarkan sintesis dan pemahaman ini akan dimiliki tanpa perlu merosakkan objek kajiannya. Kesepaduan di antara ketiga-tiga unsur ini diumpamakan segi tiga yang sama sisinya. Matlamat pendidikan ketauhidan ialah bagaimana untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran untuk mendekatkan diri pelajar dengan Allah S. 2004). Apabila pembangunan satu unsur sahaja yang dipentingkan. Merujuk kepada perspektif Islam. Dengan ini. masyarakatnya dan alam sekitarnya sebagai usaha pengabdian diri kepada Allah dan penyempurnaan amanahnya sebagai khalifah di bumi (Ramli. Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan bertujuan membolehkan orang berilmu mengembangkan dirinya. Unsur jiwa yang murni adalah penting dibina kerana individu yang dibangunkan jiwanya sehingga dapat memerdekakan jiwanya daripada unsur-unsur yang lain tidak gentar menerima sebarang tanggungjawab (Mohd Fadzilah et. Apabila seseorang pelajar ingin membina kekuatan diri maka keseimbangan pembinaan unsur fizikal.BUKU PROSIDING Ramli (2003) pula. Sebagai contoh bidang kejuruteraan. maka pendidikan ketauhidan pula akan menyusun strategi dengan matlamat untuk membina. Oleh yang demikian.T. jika pendidikan bersepadu telah berjaya menyepadukan ilmu akal dengan ilmu wahyu (Al-Quran dan As Sunnah). Ketiga-tiga unsur ini diperlukan bagi menguatkan antara satu sama lain. bidang kejuruteraan memberi penekanan kepada prinsip dan konsep memudahkan urusan. kejuruteraan dalam Islam adalah kaedah mencari kebenaran dan penyelesaian segala masalah secara sistematik. 307 .al. asas aqidah merupakan perkara utama yang mmenjadi paksi untuk memastikan seseorang itu berada di atas landasan yang benar.W.

Responden dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Islam dalam bidang kejuruteraan elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Proses yang berlaku dalam kajian rintis juga ialah kesahan dan kebolehpercayaan (Mohamad najib Abdul Ghafar. Memberi maklumat yang bermanfaat kepada PUO untuk menguatkan lagi usaha-usaha bagi menghasilkan bakal graduan yang seimbang dan mempunyai kefahaman konsep Aqidah yang mantap. Memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah PUO khasnya kepada pensyarah mata pelajaran Pengajian Islam supaya tindakan penambahbaikan dari aspek pengajaran dan pembelajaran 2. PUO. kaedah ini adalah sesuai kerana sampel dipilih berdasarkan rumpunan populasi Dalam kajian ini rumpunan populasi adalah pelajar-pelajar Islam yang mengikuti program kejuruteraan elektrik sahaja.6 ubahsuai terhadap item-item bagi meningkatkan nilai pekali kebolehpercayaan perlu dilaksanakan. nilai Alpha Cronbach (α) yang diperolehi bagi 308 . Borang soal selidik yang telah dibina diuji dari segi kesesuaian istilah. 2006).8 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. 11 METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. Menurut Chua Yan Piaw (2006) limitasi yang biasa diguna dalam kajian rintis ialah 30 responden. Manakala Salleh Abu dan Zaidatun (2003) pula menyatakan jika nilai kebolehpercayaan rendah daripada 0. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Penyelidik menggunakan Skala Likert bagi membolehkan responden memilih aras persetujuan mereka berkenaan dengan item-item yang disediakan.BUKU PROSIDING 10 KEPENTINGAN KAJIAN 1. Pemilihan responden dalam kajian ini menggunakan kaedah sampelan rawak kelompok. Populasi pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 1000 dan menurut jadual Krejee De Morgan (1970). Hasil daripada kajian rintis yang dilaksanakan. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A (Demografi) dan Bahagian B (Kefahaman Aqidah). Oleh itu pengkaji telah mengedarkan sebanyak 30 set borang soal selidik untuk mendapatkan nilai Alpha Cronbach atau pekali kebolehpercayaan yang di analisis menggunkan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). Kajian rintis (pilot test) adalah kajian yang dijalankan sebelum menjalankan kajian sebenar bertujuan untuk melihat kebolehlaksanaan sesuatu kajian yang hendak dilakukan (Chua Yan Piaw. apabila bilangan populasi adalah 1000. Instrumen ini diedarkan kepada responden di mana mereka diberi masa yang mencukupi untuk menjawab semua soalan yang terkandung dalam borang tersebut. 2006). susunan item dan susunan pilihan dalam item melalui kajian rintis. maka memadai dengan sampel seramai 278 orang. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999) menyatakan nilai alpha 0.

Berdasarkan borang soal selidik yang diedarkan dalam kajian ini. 1999). Antara contoh statistik inferensi ialah ANOVA. tidak pasti.8 . Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan. tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap setiap kenyataan yang mengukur sikap. setuju. Tahap ini merujuk kepada tahap kefahaman terhadap item yang dikemukakan di dalam soal selidik.1.0: Jadual Nilai Skor Min Untuk Tahap Kefahaman Konsep Tauhid Skor min Tahap kefahaman 1. 309 . 1997) Sebagai rumusan pemilihan kaedah analisis data dalam kajian ini dilakukan berdasarkan kepada persoalan kajian seperti dalam Jadual 8. Skala Likert digunakan untuk menganalisis soalan di mana data yang dikumpulkan dan di analisis mengikut statistik deskriptif menggunakan julat min sampel. Kemudiannya. Analisis yang digunakan adalah statistik analisis deskriptif dan statistik inferensi.4 . Evans (1998) pula menyatakan statistik inferensi menyediakan alat untuk membuat generalisasi terhadap populasi yang besar dengan mengkaji sampel yang kecil daripada populasi tersebut.3 Rendah 2. diproses dan disimpan dengan baik.5. Satu set gerak balas terhadap sikap tersebut diberikan di dalam skala ordinal.0. adalah 0.00 -2. peratus. Subjek menunjukkan sama ada mereka sangat setuju.00 Tinggi (Landell. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba.3. Manakala data daripada bahagian B dianalisis menggunakan kaedah analisis Ujian-t tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap kefahaman Aqidah dari segi jantina digunakan. 12 ANALISIS DATA Data mentah yang diperolehi daripada dianalisis dengan menggunakan kaedah tertentu seperti kaedah statistik untuk menghasilkan maklumat yang bermanfaat dalam sesuatu tujuan penyelidikan.BUKU PROSIDING keseluruhan item soal selidik kebolehpercayaan yang baik. Jadual 8. Ujian Spearman Rank. Ujian-T. dalam bahagian A item demografi pelajar dianalisis menggunakan statistik deskriptif. min. data tersebut perlu diolah.867 dan nilai ini mempunyai Kaedah analisis data bagi keseluruhan data yang dikumpul oleh penyelidik dalam kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16. dan mod.7 Sederhana 3. Ujian Pearson dan sebagainya. Rumusan bagi tahap kefahaman berdasarkan julat min akan dikategorikan kepada tiga tahap seperti Jadual 8.

Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk keseluruhan item ialah melebihi 0. keputusan yang boleh dibuat ialah menerima hipotesis nul yang menyatakan 310 . Apakah terdapat perbezaan tahap kefahaman Ujian t konsep Tauhid di antara pelajar lelaki dan wanita? bebas 13 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Bahagian A: Demografi Hasil dapatan kajian ini untuk bahagian demografi menunjukkan bahawa bilang pelajar lelaki adalah seramai 197 dan perempuan adalah seramai 84 orang.1: Pemilihan kaedah analisis data berdasarkan persoalan kajian. Bil Persoalan Kajian Kaedah Analisis 1.1291 4. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan pemikiran? 5.0817 4. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan sikap? 4.2 pula menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap kefahaman aqidah mengikut jantina. Bil 1 2 3 4 Jadual 9.BUKU PROSIDING Jadual 8. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? 3. Justeru. taburan tahap asas kefahaman Aqidah bagi pelajar kejuruteraan elektrik PUO berada pada tahap yang tinggi. Item Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran? Skor Min 4. Begitu juga bagi elemen-elemen lain iaitu tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan.1.0990 4.2946 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Jadual 9.05. tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap dan tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran berada pada tahap yang tinggi.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item. Bahagian B: Kefahaman Aqidah Merujuk kepada Jadual 9. Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Skor Min Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? 2.

60 0 14 Tahap kefahaman pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik PUO berada pada tahap tinggi bersesuaian dengan keterangan Prof Zakaria Stapa.525 0. pengkaji membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pemboleh ubah kefahaman Aqidah dan jantina. 2005). Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan juga tinggi bertepatan dengan pandangan Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili tetang Tauhid Rububiyyah yang bermaksud mengEsakan Allah SWT dengan segala perbuatanNya (Mohd Zaidi Abdullah. kaum. Jadual 9. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap selari dengan kenyataan Wan Liz Ozman (1996) di mana penghayatan konsep Tauhid memberikan kesan utama terhadap sikap muslim.185 5 Ujian-T T P Keputus an H03 Diterima -0. zaman dan lain-lain. 15 CADANGAN Hasil dapatan kajian ini menunjukkan tahap kefahaman Aqidah pelajarpelajar Islam berada pada tahap yang tinggi. Namun begitu.BUKU PROSIDING tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap kefahaman aqidah dengan jantina. fardu ain dan sebagainya (Norazlina Jamil. Kajian tentang perbezaan jantina dari segi kefahaman asas Aqidah menunjukkan tidak ada perbezaan bertepatan dengan hujah Sheikh Said Hawa yang menyatakan bahawa ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Aqidah Islam menjadikan Islam mudah difahami tanpa dibataskan oleh jurang jantina.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Kefahaman Aqidah berdasarkan Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Kefahaman Aqidah Peremp uan N 19 7 87 Min 4.168 8 4. ukuran bagi seseorang yang layak di kategorikan mempunyai tahap Aqidah yang mantap tidak cukup dengan tahap kefahaman semata. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran turut tinggi seiring dengan pandangan Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna yang menyatakan tiada perselisihan antara nas-nas syara‟ dengan akal dan begitulah sebaliknya (Ali Abdul Halim. tetapi mestilah selari dengan tahap pengamalan 311 . di mana setiap pelajar yang telah tamat Tingkatan 5 sudah dimaklumkan tentang perkara-perkara wajib yang berkaitan dengan akhlak. bentuk muka bumi. 2000). 2003). Oleh yang demikian.

pengkaji mencadangkan agar kajian lanjutan dijalankan terhadap pelajar-pelajar terhadap tahap penghayatan Aqidah mereka. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah. Perbandingan asas kefahaman aqidah dari segi jantina pula tidak menunjukkan perbezaan. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Engku Intan Norazlin Che Engku Husin (2001). Yan Piaw (2006). Syarah Usul 20 Hasan Al Banna (Rukun Faham). Using Basic Statistics In The Sosial Sciences. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Ali Abdul Halim Mahmud (2003). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di KUiTTHO. Program Khas Pensiswazahan Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Memperkenalkan Bidang Kejuruteraan: Persepsi dan Sumbangan Islam.BUKU PROSIDING nilai-nilai Aqidah itu sendiri. 16 KESIMPULAN Merujuk kepada kajian yang dijalankan. Jurnal Masalah Pendidikan. 312 . Peranan Pendidikan Seni Dalam Membentuk Peribadi Muslim. Ahmed Ghazali Ibrahim dan Mahzan Arshad (1995). Dewan Pustaka Fajar Bakti. Mc Graw Hill. Ini kerana ukuran bagi seseorang yang beraqidah ialah orang yang mempunyai kefahaman dan penghayatan Aqidah yang mantap. Walaupun dalam kajian ini. Alias Baba (1999). Jamaluddin Hashim dan Nur Fadzillah Hussin (2008).1-9. N. Ahmad Esa. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. dikekalkan.Kuala Lumpur. A. Bhd. Baharom Mohamad. 19. Ahmad Baharuddin Abdullah (2004). tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. Muqaddimah Aqidah Muslim. Third Edition. Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan Dan Sains Sosial. diterjemahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan harian seseorang pelajar. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB. Program-program penghayatan aqidah perlu dilaksanakan agar kefahaman aqidah yang dimiliki oleh pelajar dapat ditingkatkan. Chua. Mohd Noor Hashim. PUO berada pada tahap tinggi. Oleh yang demikian. Bhd. Pendekatan Tauhid Dalam Kepimpinan Pendidikan. Mohd Yusop Ab Hadi. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana Evans. Program-program kerohanian untuk pemantapan Aqidah pelajar dari segi pemahaman dan penghayatan perlu diperbanyakkan.Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 2: Asas Statistik Penyelidikan. dapat disimpulkan bahawa tahap kefahaman asas aqidah pelajar-pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik. 17 BIBLIOGRAFI Abdul Hadi Awang (2006). (1998). Canada: Prentice Hall.

Penyelidikan Pendidikan. Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains . Bhd. Norazlina Jamil (2005) Kajian Kefahaman Konsep Tauhid Di Kalangan Pelajar Islam Ijazah Sarjana Muda PTV Di Kuittho. “Penyelidikan Pendidikan”. Iktiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Krejcie. Educational And Psychological Measurement. 313 . Ayob Johari. Jurnal Pendidikan Teknikal. Edisi Keenam. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.Qardawi (1999).Bhd. Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). Landell. K. (1970) Determining Sample Size for Research Activities. Merancang Kejayaan” Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Muhammad Isa Selamat (1996). Skudai :Universiti. Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pendekatan Bersepadu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Sirojuddin Abas (2001). Mengembalikan Sains Insani. Akidah & Akhlak Dalam Kehidupan Muslim.1-20. Tajul Ariffin dan Nor‟Aini Dan (2002). Ismail Bakar. Selangor: Dewan Fajar Bakti. Tutik Supiyah (2007) Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Sunan Kalijaga. Ancaman Dan Penentangan Terhadap Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama„Ah Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah. Penjuruteraan Semula Pendidikan Teknikal dan Vokasional: Satu Cetusan Pemikiran dan Tinjauan. Bhd. (1997) Management by Menu. Projek Sarjana.BUKU PROSIDING Fadhil Mohd.8. Ahmad Zabidi Abdul Razak dan Noor Shamshinar Zakaria (2004). Mohd Yusof Othman (1999). Yusuf Al. Zakaria Stapa (2001). D. London: Wilay and Son Inc. Noor (2003). 24-36. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Wan Liz Ozman Wan Omar (1996). Ramli Awang (2003).Sifat-sifat Allah SWT dan Mentauhidkan Diri kepadaNYA. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Falsafah Sains Dan Pembangunan: Ke Arah Dimensi Baru.” Kuala Lumpur: Darul Nu‟man. 607-610. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Pengertian Tauhid. 30. Mohd Fadzilah Kamsah. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. 3. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Tidak Diterbitkan. R. Aqidah dan Perjuangan. Maizam Alias dan Noraini Kaprawi (2004). Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Melaka: Anjuran Majlis Agama Islam Melaka.V. W. dan Morgan. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media. Jabatan Mufti Negeri Melaka. Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam Dan Korporat. Skudai Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak.

al 314 . pengudaraan. Ernst (2009) menerangkan. Dengan bantuan alat termal comfort bacaan untuk kandungan CO2. Ini disokong oleh kajian Baba et. Data yang diperolehi menunjukkan kandungan CO2. Untuk mencapai matlamat ini. kelembapan. mental dan prestasi pengurusan telah dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan kerja yang disiapkan. ergonomis perlu menyediakan keperluan dengan mengambil kira faktor-faktor kemanusiaan pada data antropometri dan persekitaran dalam sesebuah bengkel yang meliputi aspekaspek seperti pencahayaan. Oleh itu suatu perubahan perlu dilakukan bagi mendapatkan keselesaan secara menyeluruh. bunyi bising. Kemudian visual ini akan diterjemahkan oleh sistem komunikasi pusat saraf melalui sensor dan sistem motor pada badan. Ipoh untuk membangunkan keadaan ergonomik yang selesa untuk para pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang baik di dalam bengkel. Dengan adanya pendekatan pada pencegahan kemalangan kadar kemalangan yang berlaku di bengkel dapat dielakkan. Kajian ergonomik dilakukan di dalam bengkel automotif di Politeknik Ungku Omar. bunyi dan tekanan dapat diperolehi. peredaran udara. kelembapan. pencahayaan. suhu.BUKU PROSIDING Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Zulhishamuddin Abdul Rahman. kandungan karbon dioksida. Ergonomik adalah penting dalam mengorganisasi kajian kerja ketika menggunakan tenaga kerja di dalam bengkel. Mohd Zulmajdi Rafidi Zaidin. ergonomik mempunyai dua pendekatan yang berbeza iaitu pencegahan kepada kemalangan dan meningkatkan prestasi manusia. Kata Kunci: ergonomik. kelembapan. Pendekatan pada meningkatkan prestasi manusia daripada segi kognitif. pengudaraan dan tekanan berada pada tahap yang baik manakala suhu dan pencahayaan berada pada tahap yang tidak baik. Di dalam sistem badan manusia. bunyi. suhu. bengkel automotif 1. Pengenalan Helmut (2009) menerangkan bahawa ergonomik merupakan suatu sistem yang memberi tumpuan pada meningkatkan hubungan antara badan manusia dan mesin. fungsi badan dikawal oleh visual pandangan mata. dan Rohimi Yusof Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Keselesaan semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel adalah sangat penting bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. suhu glob dan tekanan.

Dalam kajian ini penumpuan akan diberikan pada bengkel automotif di mana keadaan persekitarannya berbeza dengan bengkel-bengkel yang lain. Pelajar-pelajar ini menggunakan bengkel mengikut jadual kelas yang telah ditentukan oleh jabatan dan masa penggunaan bengkel ini mengikut jadual waktu bengkel.15m. kepentingan keselamatan dan keadaan persekitaran di bengkel mencatatkan tahap yang tinggi. enjin diesel. Ini menunjukkan kesedaran yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar ini bagi meningkatkan keselesaan semasa melakukan kerjakerja amali di stesyen kerja seterusnya meningkatkan suasana kerja yang selamat. 315 . Keluasan bengkel auto ialah 19. sistem elektrikal. selesa dan memberi kepuasan yang maksimum selain mengelakkan kemalangan yang berlaku. Kajian yang dilakukan oleh Rahizah pada tahun 2008 mendapati bahawa tahap ergonomik terhadap keselamatan pelajar ketika melakukan kerja amali di bengkel secara keseluruhan adalah tinggi.30 pagi hingga 1. suhu.15m dan 2 pintu belakang yang berukuran 2m akan dibuka apabila kelas amali bermula. Stesyen kerja di dalam bengkel ini terdiri daripada bahagian penyelenggaraan enjin petrol. kelembapan. suhu glob dan tekanan. maka bengkel automotif telah dipilih untuk dijalankan kajian.30 pagi hingga 4. kandungan karbon dioksida. Bengkel ini mempunyai 1 pintu utama yang berukuran 6. bunyi bising. Kedudukan lampu dan kipas ini seperti dalam Rajah 2.30 tengahari. Kedudukan pintu-pintu ini seperti dalam Rajah 1 pelan lantai bengkel.2m x 20m. Bengkel auto ini terdiri daripada 25 unit lampu berkembar dan 12 unit kipas. Kaedah Dalam mendapatkan keadaan ergonomik merangkumi persekitaran tempat kerja dan di stesyen kerja. peredaran udara. duduk atau membongkok. Data ini diperolehi dengan menggunakan alat pengukuran termal comfort. Data persekitaran bengkel ini diambil selama 8 jam iaitu daripada pukul 8. Kajian ini tertumpu pada parameter persekitaran iaitu pencahayaan. 4 pintu sisi yang berukuran 3. Jumlah pelajar yang menggunakan bengkel itu ialah seramai 25 orang.30 petang. Masa penggunaan bengkel ini pada pukul 11. Berdasarkan tiga aspek yang dikaji iaitu pengetahuan ergonomik pelajar. Perbezaan antara setiap stesyen kerja ini ialah cara pelajar ini berada di stesyen kerja samaada dalam keadaan berdiri. 2.BUKU PROSIDING (2008) mendapati data antropometri membolehkan rekabentuk pada alatan dan tempat kerja dapat dibangunkan dengan baik. unit latihan dan penyelenggaraan umum kereta.

BUKU PROSIDING Rajah 1. Pelan bagi lampu dan kipas bagi Bengkel Automotif di PUO 316 . Pelan Lantai Bengkel Automotif di PUO Rajah 2.

2 Keputusan Suhu 317 .BUKU PROSIDING 3. 3.1 Keputusan Karbon Dioksida Rajah 3. Melalui penyelidikan yang dijalankan mendapati penumpuan gas CO2 adalah berbeza pada keadaan kawasan dan masa yang berbeza. Nisbah CO2 melawan Masa Penumpuan gas CO2 merupakan gas yang dibebaskan oleh manusia melalui pernafasan. Penumpuan gas CO2 terhadap kadar pengudaraan terhadap keduaduanya iaitu udara luaran yang masuk dan kecekapan bau persekitaran. Keputusan Dan Perbincangan 3. Kadar penumpuan gas CO2 yang dihasilkan juga bergantung kepada aktiviti yang dijalankan. Ia adalah gas buangan dari manusia dan tahap penumpuan gas CO2 adalah bergantung kepada bilangan manusia yang berada dalam sesuatu ruang dalaman. Penumpuan gas CO2 dalam sesuatu ruang adalah bergantung kepada saiz manusia dan tahap fizikal aktiviti mereka pada masa itu.

Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Peratus PPD dan PMV. Rajah 5. Perbandingan Suhu Glob melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. 318 .BUKU PROSIDING Rajah 4. Suhu radian purata dan peratus kelembapan melawan Masa Rajah 6.

Ia menunjukkan tahap keselesaan pada tahap panas dan terlalu panas. Semakin tinggi suhu udara akan menyebabkan proses pada keadaan sekeliling menjadi panas lalu menyebabkan kadar pernafasan menjadi tinggi lalu penumpuan gas CO2 bertambah. 319 . Suhu bahang mempunyai pengaruh yang kuat berbanding suhu udara dalam menentukan haba yang dikeluarkan atau diperolehi daripada persekitaran. permukaan panas. Skala Keselesaan ASHRAE Suhu yang bersesuaian perlu diselaraskan bagi memastikan pelajar dapat melakukan amali dengan selesa. Suhu udara yang sesuai dapat mewujudkan suasana yang selesa dalam menjalankan aktiviti di dalam bengkel Automotif. mesin dan haba logam. Dalam kajian ini suhu akan diukur dalam unit SI iaitu dalam unit darjah Celsius (C). Suhu udara juga akan mempengaruhi kadar haba yang dikeluarkan oleh badan manusia yang melalui proses perolakan. Contoh-contoh punca haba radian adalah cahaya matahari. Suhu bahang akan wujud jika ada sumber-sumber haba dipersekitaran.3 Keputusan Suhu Radian Purata Suhu bahang diperolehi daripada haba-haba yang dikeluarkan objek-objek panas. Terdapat dua jenis suhu iaitu suhu kering dan suhu basah. kadar radiasi dan penyejatan. Rajah 7. Suhu udara boleh menentukan sesuatu ruang berada pada keadaan panas dan sejuk. Suhu yang sesuai adalah antara 20oC – 26oC. Suhu kering ialah suhu udara yang diukur dengan termometer biasa manakala suhu basah ialah suhu udara yang diukur dengan termometer yang disalut oleh kain basah. api. 3.BUKU PROSIDING Paras keselesaan PMV ( Ramalan Undian Purata ) berada pada antara skala ASHRAE 2 dan 3.

Kelembapan relatif udara adalah disebabkan oleh penumpuan kelembapan dalam udara atau kuantiti wap air di dalam suatu isipadu udara. Kelembapan bergantung kepada kandungan air yang terdapat dalam udara.BUKU PROSIDING Kes 1 : Humidity Rajah 8. 320 . Kelembapan yang rendah boleh mengakibatkan kekeringan pada mata. hidung dan tekak dan boleh meningkatkan kekerapan rencatan elektrik statik manakala kelembapan yang tinggi boleh menyebabkan kepenatan dan sesak nafas. Bagi penumpuan kelembapan yang tinggi dan suhu udaranya rendah maka boleh menyebabkan udara persekitaran menjadi lebih cepat sejuk manakala jika penumpuan kelembapan dan suhu udara adalah tinggi. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Perbandingan Kelembapan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Julat kelembapan optimum ialah sekitar 40% hingga 60%. ianya boleh menyebabkan seseorang itu bernafas dengan cepat dan seterusnya akan menyebabkan penumpuan gas CO2 bertambah.

Penurunan halaju udara akan menyebabkan kadar perpindahan haba dari badan tidak bebas ke persekitaran dan menyebabkan seseorang itu berasa tidak selesa dan berlaku kepanasan disebabkan kurangnya kecekapan perpeluhan. Pertambahan kelajuan udara menyebabkan kepanasan oleh perolakan.BUKU PROSIDING Jadual 1. Halaju relatif udara adalah merupakan cara bagi mengimbangi kadar perpeluhan atau pemindahan haba secara perolakan dari tubuh badan manusia. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Kebanyakan ruang kerja mengunakan tingkap dan pintu bagi memastikan pengudaraan berlaku di ruang kerja masingmasing. Maka. Peratusan kelembapan (%) 0-25 25-50 50-75 75-100 Kategori Sangat kering Kering Lembap Sangat lembap 3. Perbandingan Kelajuan Udara melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Pengudaraan merujuk kepada pergerakan udara dan kadar udara segar dalam udara.4 Keputusan Pengudaraan Rajah 9. halaju relatif udara mempunyai hubungan rapat dengan jenis aktiviti yang dijalankan oleh subjek dan 321 . Ruang kerja memerlukan pengudaraan yang secukupnya. Menunjukkan Nilai Kelembapan Relatif Udara Adalah Diberikan Dalam Nilai Peratusan (%) Mengikut Kategori.

bunyi. Ipoh didapati kandungan CO2. Keadaan ini berlaku kerana kipas angin dan lampu yang dipasang di dalam bengkel tidak 322 . tekanan dan pengudaraan adalah dalam keadaan yang optimum. Pencahayaan yang sesuai adalah pencahayaan yang dapat mengelakkan keletihan pada mata dan mencegah silau atau pantulan daripada meja pekerja. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. 3. Ini kerana terdapat pintu pada semua bahagian di dalam bengkel yang dapat mengawal aliran udara keluar masuk di dalam bengkel. Ukuran bagi cahaya yang baik adalah antara 500 hingga 1000 lux. Pencahayaan yang mencukupi perlu disediakan. Silau boleh menyebabkan penglihatan yang tidak selesa. Ia berpunca daripada sumber cahaya yang terlalu terang atau penghadang yang tidak mencukupi. Nilai halaju relatif udara diukur dalam unit m/s. Perbandingan Pencahayaan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2.BUKU PROSIDING juga akan mempengaruhi kadar perolakan haba. Manakala bacaan suhu dan pencahayaan pula berada pada tahap tidak baik. Cahaya harus tertumpu pada sebelah hadapan untuk mengelakkan pantulan pada permukaan kerja. Kesimpulan Daripada kajian ergonomik yang dilakukan di dalam bengkel automotif Politeknik Ungku Omar. kelembapan. 4.5 Keputusan Pencahayaan Rajah 10. Secara asasnya pencahayaan yang sesuai adalah bekerja dalam keadaan yang senang dilihat atau jelas dan selesa untuk mata. Cahaya yang terlalu terang atau malap boleh mengakibatkan keletihan dan silau pada mata. Semasa bacaan diambil juga pelajar sedang melakukan penyelenggaraan biasa dan ini tidak mengeluarkan bunyi yang bising.

Universiti Kebangsaan Malaysia.: Principles. R. 3. Rujukan 1. New York. Industrial Engineering and Ergonomic. N. Dlm. 2008. Apabila keselesaan dipertingkatkan maka kemalangan di dalam bengkel automotif dapat dielakkan serta pelajar dapat memberi tumpuan dalam kerja-kerja amali di dalam bengkel. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. R..: Fundamentals. Ismail. 2005. 4. Atlanta.: The Impact of Ergonomics.R. : Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry.. 5. 1995. Ernst A. hlm. hlm 363-380.M. Ahmad Rasdan Ismail.American Society of Heating. Department of Mechanical and Materials Engineering. Refrigerating Air-Condition. & Darliana Mohamad. 177-195. Universiti Teknologi Malaysia. Victoria. 7.: Kajian Aplikasi Ergonomik Terhadap Pelajar Ketika Melakukan Kerja-Kerja Amali Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 Sph Pkpg. Rahizah Binti Zahari. Sopian & B. Deros. McGraw. American Journal of Applied Sciences 6 (8): 1495-1501.: Automotive Workshop Safety. Zulkifli. University Kebangsaan Malaysia. Engineers. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2009. Baba Md Deros. 2009.Hill.BUKU PROSIDING mencukupi. Helmut Strasser. 2004 2. ISBN:1931862710. A. Malaysia. Inc. Faculty of Engineering and Built Environment. 2008. 2009. Bagi meningkatkan keselesaan di dalam bengkel automotif kipas angin dan lampu perlu di tambah.:Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia.: Introduction to Ergonomics. Bridger. 5.P.S. K. Jusoh. Work safe Victoria. 9. Methods and Examples of Ergonomics Research and Work Design. Industrial Engineering and Ergonomics. 6. 323 . ASHRAE Handbook. Dlm. 8. Koningsveld.

.66. di mana Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer telah digunakan. (2004) latihan CAD yang diberikan terlalu umum. kaedah Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r). Seterusnya dapatan kajian dianalisis dalam bentuk kaedah skor min. 2002).E. Kenyataan beliau ada benarnya kerana berdasarkan pengalaman penyelidik. hampir keseluruhan latihan-latihan CAD yang diberikan dikelas sama ada di Institut Pengajian Tinggi (IPT) mahupun di Politeknik lebih menekankan kemahiran teknikal berbanding kemahiran menvisualisasi. dan juga kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min.0 PENGENALAN Latihan-latihan Lukisan Berbantukan Komputer (CAD) untuk tahun-tahun sebelum ini hanya memfokuskan pada cara membuat dokumentasi lukisan bukannya pada konsep pemodelan yang sebenar (Branoff et al.BUKU PROSIDING KAJIAN KEUPAYAAN MENVISUALISASIKAN RUANG DAN KEUPAYAAN PEMODELAN PEPEJAL DALAM LUKISAN BERBANTUKAN KOMPUTER. KASBOLAH GRAD.A. Di samping itu dapatan kajian juga memaparkan wujudnya perbezaan yang signifikan antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. 1. didapati bahawa tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. Menurut Ahmed et al. Daripada hasil kajian. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan secara berkomputer dan perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Responden adalah terdiri daripada 124 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. et al. (1998) berpendapat keupayaan menvisualisasi ini sangat diperlukan 324 . hanya menitikberatkan latihan-latihan yang dapat menyediakan pelajar dengan kemahiran teknikal berbanding kebolehan untuk menvisualisasikan ruang. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kajian kuantitatif. I.. NURUL ZAIDI BIN HJ.M MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN MOHD NOR AZAM BIN DALI Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus J4807 Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta hubungannya dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. ENGR. Aspek-aspek yang dikaji adalah tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar.. S. Walhal Sorby.

iaitu pertama: soal selidik yang berkaitan dengan gaya. sedangkan Sorby dan Baartmans (2000) menegaskan dalam membolehkan kita mengoperasikan CAD dengan lebih baik. (2002) pula menegaskan bahawa perisian pemodelan 3D memerlukan pelajar yang berkebolehan untuk memanipulasi objek dalam ruang 3D. Responden adalah terdiri daripada pelajar kejuruteraan awam. pada tahun (2003) yang mana kajian ini dijalankan bagi melihat sama ada aktiviti menvisualisasi ruang mempengaruhi kemahiran menyelesaikan masalah dalam subjek reka bentuk struktur. Senario seperti ini berlaku di mana-mana IPT dan Politeknik termasuklah di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar sendiri sendiri. penyelidik ingin melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dan hubungannya dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer berikutan tiada kajian yang seumpamanya dijalankan di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar (PUO). keupayaan menvisualisasi perlu ditingkatkan.BUKU PROSIDING dalam kita menggunakan perisian pemodelan pepejal agar menjadi lebih efektif. Kajian ini adalah bertujuan mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. Branoff et al. Hasil tinjauan awal dan temu bual penyelidik bersama pelajar yang pernah mempelajari Lukisan Berbantukan Komputer mendapati mereka bermasalah dalam membayangkan sesuatu objek 3D berbanding mempelajari kemahiran teknikal. mereka di ajar tentang kemahiran menvisualisasikan secara ruang sebelum belajar mengenai reka bentuk struktur manakala bagi kumpulan kawalan akan belajar seperti kelazimannya. 2. kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Kajian ini bertujuan untuk menguji gaya pelajar kejuruteraan dalam melakar dan melukis serta melihat perhubungannya dengan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar tersebut. Dapatan kajian menunjukkan pelajar kejuruteraan lemah gaya dalam melakar dan melukis berbanding dengan pelajar reka bentuk. Kajian ini menggunakan dua instrumen. Kajian seterusnya juga dibuat oleh Maizam Alias et al. didapati terdapat pertalian antara kecenderungan menggunakan lakaran dan lukisan dengan keupayaan menvisualisasikan ruang.. Bagi kumpulan kajian. (2002a) yang dilakukan ke atas pelajar kejuruteraan dan reka bentuk yang mengambil Diploma Kejuruteraan Awam dan Sijil Reka Bentuk di dua buah Politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) dan Politeknik Port Dickson (PPD). kedua: Spatial Visualisation Ability Instrumen (SVATI). Kajian ini telah membahagikan responden kepada dua bahagian. Dua 325 .0 SOROTAN KAJIAN LEPAS Kajian oleh Maizam Alias et al. Selari dengan pendapat Sorby. Melalui kajian ini juga. Justeru.

penyelidik menggunakan dua instrumen asas dalam pengumpulan data. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang perempuan dan 33 orang lelaki. Instrumen yang pertama adalah gabungan soal selidik dengan Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) manakala yang kedua pula ialah Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer. iaitu dengan sampel dan populasi yang dikaji (Cates.0 METODOLOGI KAJIAN Bagi mencapai objektif kajian ini. 326 . penyelidik melakukan kesahan pengukuran. Kesahan kandungan bermaksud setakat mana sesuatu instrumen kajian itu merangkumi kandungan yang bersesuaian dengan kajian penyelidikan itu. Fennema dan Tartre dalam kajian beliau pada tahun 1985 adalah bertujuan menyelidik bagaimana lelaki dan perempuan yang mempunyai perbezaan dari segi kemajuan menggunakan keupayaan menvisualisasikan ruang dalam menyelesaikan masalah perkataan dan sebahagian kecil masalah-masalah lain. Penyelidik-penyelidik terdahulu telah memberikan lima jenis kesahan apabila menilai sesuatu alat-alat pengukuran iaitu kesahan lahir. melukis gambar agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan seterusnya melakukan penerangan bagaimana gambar yang dilukis dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Pelajar yang mempunyai keupayaan menvisualisai ruang tinggi cenderung menggunakan kemahiran ruangan dalam menyelesaikan masalah berbanding pelajar yang rendah keupayaannya dalam menvisualisasikan ruang. 3. kesahan serentak dan kesahan gagasan (Cates. kesahan kandungan. 1990). kesahan ramalan. Justeru penyelidik bertemu pengajar dalam bidang Kursus Lukisan Berbantukan Komputer untuk mengesahkan instrumen kajian yang kedua sama ada boleh digunakan untuk mencapai kehendak objektif kajian. Setiap individu dalam sampel akan membaca permasalahan yang diberikan. Dalam kes kajian ini. Bagi menilai instrumen kajian. 1990). penyelidik menggunakan kesahan kandungan. Dapatan kajian juga mendapati kebanyakan pelajar perempuan menggunakan gambar dalam proses penyelesaian masalah berbanding pelajar lelaki tetapi tidak banyak membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dengan betul. Kenyataan ini berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan kumpulan kajian memperoleh markah yang tinggi dalam subjek reka bentuk struktur berbanding kumpulan kawalan. Hasil kajian mendapati keupayaan menvisualisasikan ruang membantu dalam proses pelajar mempelajari subjek reka bentuk struktur. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah PSVT:Rotation.BUKU PROSIDING instrumen kajian digunakan iaitu SVATI dan Strutural Design Instrument (SDI).

4. Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan skor min piawai dan seterusnya bagi mengukur atau mengenal pasti tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dan kebolehan mereka membuat pemodelan secara berkomputer. Wiersma (2000) pula berpendapat. mod bagi markah SVATI adalah 39% iaitu di paras sangat lemah berbanding mod bagi markah ujian AutoCAD iaitu 62% yang berada pada paras sederhana. Menurut Zaidatun dan Mohd Salleh (2003). Instrumen ini telah diuji dengan menggunakan kaedah KR-20 dalam kajian Maizam Alias et al.58% manakala bagi markah ujian AutoCAD pula ialah 74. bab penganalisisan data ini dibahagikan sepenuhnya kepada tiga bahagian utama iaitu tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar. (2002a) untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaannya dan nilai yang diperolehi ialah 0. Nilai min bagi markah SVATI ialah 50. Diketahui daripada Rajah 1. ianya adalah hasil pengadaptasian instrumen kajian Maizam Alias et al.5. Namun begitu tahap keupayaan pelajar diukur bukan berdasarkan nilai mod tetapi melalui nilai min. sekiranya pekali kebolehpercayaan kurang daripada 0.0 ia menunjukkan tahap kebolehpercayaan item instrumen adalah tinggi. jika nilai pekali menghampiri 1.54%.BUKU PROSIDING Berlainan pula dengan instrumen kajian yang pertama.7. dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11. Taburan kekerapan markah pelajar bagi kedua-dua ujian adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer serta perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Ini menunjukkan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan tahap membuat pemodelan secara berkomputer berada pada tahap baik. maka bolehlah dianggap instrumen yang digunakan di dalam kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. Bagi memudahkan dan seterusnya melancarkan proses penganalisisan data.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar dan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. 4. (2002a).6.0 ANALISIS DATA Data yang diperolehi daripada sampel kajian dengan menggunakan instrumen (Soal Selidik dan SVATI serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer). Rajah 2 diguna pakai. 327 .

2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar Dengan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. 4. hipotesis nul ditolak.96 menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih berupaya menvisualisasikan ruang berbanding pelajar perempuan berdasarkan skor markah SVATI. sekiranya nilai t-kiraan lebih besar nilainya daripada nilai tkririkal.984 (Rujuk Rajah 6).05. Maka dengan tertolaknya hipotesis nol. Data Rajah 3 menunjukkan adaptasi dapatan daripada analisis menggunakan kaedah Korelasi Pearson dengan bantuan perisian SPSS Version 11. 328 .209 (Rajah 7).66.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan.05. Hasil analisis perbandingan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dipersembahkan dalam nilai skor min dan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min Jika dilihat padaRajah 5. secara kasarnya diketahui nilai perbezaan min 10.05) adalah 1.5 (Rujuk Rajah 8). hipotesis alternatif diterima di mana terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. nilai t-kiraan lebih besar berbanding nilai t-kritikal.05. pada aras keertian 0. Nilai yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi (Rujuk Rajah 4) di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0.BUKU PROSIDING 4. proses penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min yang mempunyai hipotesis kajian iaitu: Ho1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. manakala nilai t-kiraan ialah 4. Terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Ha1 = Nilai t-kritikal (Ujian 2-hujung. Namun secara khususnya untuk melihat sama ada wujud perbezaan skor markah SVATI antara jantina. Maka mengikut termaterma syarat Ujian-t. p< 0. darjah kebebasan = 122. pada aras keertian 0. pada aras keertian 0. Jika dilihat pada kedua-dua nilai t ini.

1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar.66 (Rujuk Rajah 3). 5. keupayaan menvisualisasikan ruang membantu pelajar dalam proses pemahaman dan penyelesaian masalah dalam mata pelajaran reka bentuk struktur 5. 5.BUKU PROSIDING 5. Ini membawa makna kepada keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar mempengaruhi pencapaian mereka dalam membuat pemodelan secara berkomputer. Selepas melakukan proses penganalisisan data. terdapat perbezaan yang ketara antara min markah untuk SVATI dengan ujian AutoCAD. Min markah SVATI berada pada paras sederhana berbanding min markah ujian AutoCAD berada di paras baik.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Mack berpendapat sememangnya terdapat perbezaan yang signifikan bagi 329 . penyelidik mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Penyelidik mendapati wujudnya hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. hasil dapatan kajian adalah berkaitan keupayaan menvisualisasikan ruang dan keupayaan pemodelan pepejal dalam lukisan berbantukan komputer bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal yang mengambil kursus Lukisan Berbantu Komputer 2 (J 4807). pada tahun (2003) yang mendapati. Kekangan masa mungkin menjadi faktor utama min markah SVATI berada pada paras sederhana kerana masa untuk menjawab SVATI di hadkan.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. Namun selepas kajian dilakukan didapati keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap sederhana. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Mack (1992) dan Hamilton (1995). Pada mulanya penyelidik menjangkakan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap baik. Berpandukan data yang tercatat pada Rajah 1. Selaras dengan dapatan kajian Maizam Alias et al.2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Dengan Kebolehan Pelajar Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Kekurangan masa dalam menjawab SVATI sedikit sebanyak mempengaruhi nilai skor markah SVATI pelajar dan kenyataan ini disokong oleh Smith (2001) yang menyatakan sememangnya terdapat hubungan antara masa dengan keupayaan seseorang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan menvisualisasi ruang.

Manakala Hamilton pula mendapati pencapaian lelaki dalam tugasan Spatial Mental Rotation lebih baik berbanding dengan perempuan. Spatial Mental Rotation merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tahap keupayaan menvisualisasikan ruang seseorang. Maka dapat diperkatakan di sini Hamilton juga bersependapat dengan Mack iaitu memang wujud perbezaan keupayaan menvisualisasi antara jantina. ii. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar berada pada tahap sederhana.BUKU PROSIDING keupayaan menvisualisasi antara jantina. Berdasarkan perbincangan di atas. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi pelajar dalam membuat pemodelan secara komputer. 330 . Keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki lebih baik berbanding pelajar perempuan. iii. Keseluruhannya dapat diperkatakan bahawa tujuan kajian ini iaitu untuk mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer adalah tercapai. terdapat tiga kesimpulan yang dibuat di mana ianya hanya sesuai dan relevan bagi kajian ini sahaja dan merujuk kepada responden kajian. i.

19-29. International Journal of IT in Architecture. Strong. S. Maizam Alias. L. Sorby. Feng. (1998). Cates.. Virginia Plytechnic Institute and State University. G. 3 (1).wfu.N.J. 14. and Gray. T. M. V. 5. Hamilton. ix. (2004). (1995). Incorporating Solid Modeling and Team Based Design into Freshman Engineering Graphics. Ahmed. C. 11. “Penyelidikan Pendidikan”. and Gray. 65 (1).Sorby. 3. (2001). 3 (1). R. and Wiebe. Spatial Visualization: Fundamentals and Trends in Engineering Graphics. 10. E. (1990). Unpublished degree of master thesis. R. Three-Dimensional Solid Modeling in An Introductory Engineering Graphics Course: Re-examining the curriculum. and Tartre. W. T. 13. Journal of Industrial Technology. British Journal of Psychology. September 14]. (2003) Effect of Computer Animation Instruction 0n Spatial Visualization Performance. Engineering Design Graphics Journal. Hart. (2002b). D.M. Beyond Sex Different in Visuo-Spatial Processing: The Impact of Gender Trait Possession. 16 (3). 64 (3). 66 (1).BUKU PROSIDING 6. 8. 15. (1992) The Efeect of Training in Camputer Aided Design on The Spaatial Visualization Ability in SelectedGifted Adolescents. E. International Education Journal. D. Black. E (2003).A. “3-D Visualization for Engineering Graphics”.. Kuala Lumpur. Effect of Instructions on Spatial Visualisation Ability in Civil Engineering Students. Manner. 184-206. Engineering and Construction (IT-AEC). N. 2 (4). 7. Buchal. 86. 9.edu/articles/2001/2/05/ [2006. (2000). Interaction Evokes Reflection: Learning Efficiency in Spatial Visualization. X. Constrain-Based.E. 2 (2). Interactive Multimedia Electronic Journal of ComputerEnhanced Learning. Attitudes Towards Sketching and Drawing and The Relationship with Spatial Visualisation Ability in Engineering Students. T. Maizam Alias.. Journal for Research in Mathematics Education. R. and Gray .G. Maizam Alias. and Leach. and Smith. Unpublished degree of doctor thesis.A.J. Smith. 331 .W. 2. World Transactions on Engineering and Technology Education. S. Hartman. The Relationship Between Spatial Visualisation Ability and Problem Solving in Structural Design. 4. (2002). R. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999).. T. 12.J. Fennema. 30-35. J. Engineering Design Graphics Journal. International Education Journal. A. and Baartmans. W.E. (2002). [Online] http://imej. (2002a). Panduan Amali Untuk Penyelidikan Pendidikan terjemahan Syaharom Abdullah. Black. 18 (1).0 RUJUKAN 1. B. Dewan Bahasa dan Pustaka.(1985).. 6.J. Spatial abilities and their relationship to effective learning of 3-d solid modeling software. The Use of Spatial Visualization in Mathematics by Girls and Boys. North Carolina State University. E. W. The Learning of CAD for Constructoin: Technical Abilities Or Visual?.O. 120. K. Johor Darul Ta‟zim:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mack.. Mahdjoubi.. D. L. Branoff. New Jersey: Prentice-Hall. (2001).R. Engineering Design Graphics Journal. S. Black.

Cetakan Pertama. “Analisis Data Berkomputer.5 for Windows”.A. “Research Methods in education: An introduction. Wiersma. 17. Development and Assessment of A Course for Enhancing The 3-D Spatial Visualization Skill of First Year Engineeering Students. Zaidatun Tasir dan Mohd Salleh Abu (2003). SPSS 11. 89 (3). (2000). W. Venton Publishing (M) Sdn. 332 . Bhd.BUKU PROSIDING 16. and Baartmans. 18. (2000). B. Sorby. 301-307.J. The Journal of Engineering Education.” Boston: Allyn and Bacon. S.

BUKU PROSIDING 333 .

BUKU PROSIDING 334 .

there is still lack of research on the language needs from lecturers before any training course is designed and implemented. The findings revealed that the lecturers perceived that oral communication.Thivviyah A/P Sanmugam Abstract: The emerging of relatively new movement in ELT. Many literatures in language teaching and learning about ESP are full with efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in specific fields of occupation but in the polytechnics of Malaysia context. the content. they are also required to teach what is familiar to them.BUKU PROSIDING Handling Occupational Purpose English: An Analysis of the Needs of Polytechnic Lecturers Gan Lai Kuen Noorulziwaty Bt. wants and desires of the polytechnic lecturers in using English to teach their core subjects. Consequently. that is English. the teachers or the class facilitators have to carry out the teaching-learning process based on these target competences. need analysis. which is called English for Specific Purposes (ESP) has been trying to fulfill the needs of each customer from different backgrounds and for different purposes. He raised his concern because of the lack of communication ability of polytechnic students which will cause them to have low employability in the future. Besides that. In addition. the Minister of Higher Education of Malaysia then had expressed concern on the English language proficiency of polytechnic students in Malaysia. This exploratory study is aimed to investigate the English Language needs. the teaching of science and mathematics has also reached its continuity phase from secondary school students to college levels since its implementation in 2003. that is. Introduction English for Specific Purposes (ESP) which is an emerging new movement in the field of English Language Teaching and Applied Linguistics has been designed with the purpose of fulfilling the language needs of each learner from different context and for different purposes. Keywords: English for Specific Purposes ESP) . Problem Statement In the year 2007. Many literatures in language teaching and learning about ESP abounds with reports of efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in various field. This is in line with their employers‟ expectation which required lecturers to use English extensively in their workplace communication. such as engineering. business. 335 . presentation and writing skills are the skills that they need to improve and stated they need training to improve these skills. in an unfamiliar language. and medical. Kamaruzaman S.

In the linguistic context. this study aimed to investigate the English language needs. Brindley. Even though many courses were conducted but the courses were not carried out based on the need analysis for the participants before its implementation. revising and improving practice for courses in the future for polytechnics. three phases of Teaching of Science and Mathematics in English (in Malay language with the acronym –PPSMTI) courses were conducted to train the lecturers to improve their language in English for various specialized field. (Dickinson. Yet many lecturers after undergoing such courses were still not confident in teaching their specialized subjects in English. Hence. As Dickinson (1991) claimed that if needs are „understood as specific requirements for the foreign language. needs and lacks of polytechnic lecturers? 2. 336 . Literature Review In designing a course. They are deemed to require what the syllabus offers them. Dudley-Evans & Jo St John. Aligned with the intention to prepare the lecturers for effective teaching in English. It was known that many foreign language courses do not enquire the learners‟ needs before any course began. the term “needs” is interpreted diversely by many authors and researchers (Hutchinson & Waters. What are the specific English wants. What language skills do lecturers need to develop to perform in their work? 3. What are the employers‟ expectations for the lecturers? As for the possible implications. wants and desires of the polytechnic lecturers before designing any courses to be implemented. 2009) and thus different meanings are implied. the results may be used as input documentation in making decision concerning refining. then the vast majority of learners do not have any.BUKU PROSIDING Subsequently. and the syllabus is likely to be closely related to the examination. The assessment of lecturers‟ needs was performed by considering the views of higher administration. which is a highly realistic “need” for the majority of learners. 1987. Some lecturers even expressed that they were not competent enough to teach in English and others felt that the students were not able to understand the lessons in English. instructors and students. Efforts were made to answer the following questions: 1. 1991:88). This situation has brought about many apprehensions and anxieties among them who felt that they could not perform appropriately with the implementation of teaching mathematics and science in English. Research Questions The inadequacy of lecturers in teaching using English had brought about worries to the higher administration of polytechnics who find ways to enhance the lecturers‟ proficiency by providing the lecturers with more courses. 1989. many courses were spearheaded and implemented to prepare lecturers to teach in English in full by year 2015 at the polytechnic level in the higher education. an initial pre-course needs analysis is needed to start teaching a new language course to any course participants.

and learning needs are what the learner needs to do in order to learn. those which a learner puts at a high priority given the time available. Hence. teaching/learning. 1991:91).e Product Driven Needs (or Target Situation Analysis) and Process Driven Needs (or Present Situation Analysis and Learning Situation Analysis). this study looked into the perceived needs and skills preference needs of the respondents. Needs analysis generally can be categorized into 2 categories i. learner perceived needs. Product Driven Needs involves the objective needs. 1996:55). target needs. 1996:62). what they seek to achieve. assessment/evaluation‟ and be on-going (Dudley-Evans & Jo St John. The analysis of target needs involves identifying the linguistic features of the target situation or learners necessities (what is English needed for). wants and lacks. Faiz Abdullah (1998) and is illustrated as the following: 337 . It also considered the product driven needs of the polytechnics administrators which required the respondents to be using English to teach their core subjects by year 2015. etc. 1998:121). wants (what learner feels s/he needs)‟(Hutchinson & Waters. and the lack is the difference a learner perceives between his present competence in a particular skill and the competence he wishes to achieve‟ (Dickinson. i. analysis of target situation needs is concerned with the important area of language use.BUKU PROSIDING The conceptions of “target needs” and “learning needs” have been widely used in English for Specific Purposes. On the other hand.optional or compulsory. The need analysis model for this study was adapted from Dr. while learning needs cover circumstances of language learning. Target needs are understood as „what the learner needs to do in the target situation. (Hutchinson & Waters. materials. according to Dudley Evans are “what the learners need to do in English”. lacks. wants. wants are a subset of needs. The target needs of the course designed in polytechnic are to enable the lecturers to teach their subject matter fully in English. Obviously. lacks (what learner does not know). although all authors seem to agree that it is essential to distinguish between needs.e. Process Driven Needs are subjective needs. grammar and skills preference needs. teachers‟ perceived needs and sponsors‟ needs. desires. what their attitude towards the course. Need analysis. There are slightly different definitions elsewhere. genres. „Needs are those skills which a learner perceives as being relevant to him. why learners take course . The contemporary attitude to the needs analysis poses the following requirements: it must be „interrelated with course design. necessities.

In addition. speaking and 338 . classroom instructions. Firstly target needs were identified by using interview with the administrators of polytechnic and based on the curriculum objectives of the institution. the instructors have also reported that students do not have proficiency in the four skills namely. It was found that students also perceived that they need to master an appropriate level of English before they attend their specialized course and significantly reported that they needed to use both Persian and English sources when studying their subject courses. Tahririan (2008) conducted a study to investigate the foreign language learning needs of undergraduate medical sciences students studying in faculties of nursing and midwifery in Iran.H. presents situation needs and learning situation needs of the course participants. immediate needs and perceptions of future use of English. The course designed was named Handling Occupational Purpose English (HOPE) which involved lessons on Oral Communication skills. The study was designed on a mixed method of qualitative and quantitative survey basis with interviews and questionnaires and it was administered to 681 undergraduate students (623 females and 58 males) as well as 168 subject-specific instructors and 6 EFL instructors. Then present situation needs and learning situation needs were identified with the questionnaires given to respondents. The present situation needs and learning situation needs items in the questionnaire are items such as language proficiency level of course participants. current use of language and English. Golnsnar Mazdayhasna. after analyzing the target situation needs. reading.BUKU PROSIDING Identify target needs Target situation analysis Present situation analysis Learning situation analysis Course Design Figure 1: Need Analysis Model The above model provided a starting point and some guidelines on the study. M. writing. a course outline was designed based on the needs analysis. Findings of the interviews reported that both the students and instructors stated that the students‟ English language ability was insufficient to meet the challenge of the large amount of English text they were expected to read in their specialized courses. Finally. presentation skills and micro teaching.

The results of this study suggested that the goals of the course are unrealistic and its provision to prepare students to face challenges and demands posed by their specialist departments. Three main conclusions. materials. this study revealed that the EAP-ESP course for nursing and midwifery students is conducted without the consultation and collaboration with content departments. The study also helps us establish realistic measures for treatment which would be incorporated in the design of a particular type of courses and textbooks to ESP students. speaking (33%. 61%). and without having assessed students learning needs.BUKU PROSIDING listening where they encounter difficulties in dealing with task they are expected to perform in English. asking about their needs the great majority of the respondents prefer getting information themselves. lacks of and attitude towards English and the use of English at the workplace. Deutch. equipment. 80%). wants and lacks are greatly affected by their attitudes towards English. 2000) that there are many factors one should take into account including: 1) the learning needs of the students. 2003. Second. and listening (36%. wants. 2) learners‟ present knowledge and knowledge gaps. finance and time constraints. Nation. 1993. in responding to a considerable number of questions on language attitude the executives in both workplaces showed a great deal of desire to employ the language as an instrument for achieving multi-purpose activities. Another multi-faceted exploratory study was conducted by Mahmoud A. Reading (49%. Third. First. 339 . This detailed study into the use of English in the workplace by two types of workers recommended that course designers and the developers of teaching and learning materials should provide more specifically focused English courses to learners in their respect fields of work. 3) the objectives of the course. then. The result indicates worker‟s perceptions of their needs. Al-Khatib (2002) for the purpose of achieving a better understanding of the communication demands placed upon Jordanian travel agency and bank senior officials. travel agency workers are heavier users of English than their banking counterparts and this is clearly manifested through their uses of the four language skills. improving listening skills and sharpening their ability in speaking. Finally. The rationale behind this study was to identify the workers' needs. On the factors that should be considered in designing the syllabus for nursing and midwifery students. 5) teachers‟ skills and knowledge of specific area. the resources available in terms of staff. writing (37%. the researcher agreed with other researchers‟ findings (cf. 63%) by the banking and travel agency workers respectively. 61%). can be drawn from this research. Chantrupanth.

and questionnaires. Mohd Faiz Abdullah (1998). From the literature. Science and Computer Department (JMSK) in one of the polytechnics in Perak. It is found that communicating with clients and colleagues in the clinical setting is students‟ area of greatest difficulty. In addition. K. After piloting the questionnaires. The questionnaire was adapted from four survey instruments used by Dr. observations. Several procedures. the main sources for needs analysis are the learners themselves. However. Mahmoud A. The questionnaires were administered to 15 lecturers on 12 February 2010 as a pilot study. S. observations. Based on the findings of the need analysis. (2002). in the ESP research fields‟ relevant documentation and information received from colleagues are also important. five higher authorities of the organization were interviewed to elicit information on their expectations for the lecturers in terms of the usage of English in the classroom. assessment (Dudley-Evans & Jo St John. Ping Duan & Weiping Gu (2002). 1998:132). The lecturers took about 30 minutes to complete the survey. Electrical Engineering Department (JKE) and Maths. In other words. Participants were chosen based on purposive sampling by the Head of Departments based on the need for the lecturers to improve their English so that they could teach the career content of their disciplines. were used to gather information about the objective needs of the students. The main data collection methods for needs analysis are questionnaires. the Speaking and Listening in a Health-Care setting course was developed and it was successful in helping students learn how to communicate more effectively in clinical settings.S. Al-Khatib (2002) and Dudley Evans and St John (1998). need analysis was administered on the Mineapolis campus of the College of St Catherine students to determine why many of the ESL students enrolled in the Associate of Science (A. a semi structured interview was conducted with five higher authorities of the organization to elicit their expectations for the lecturers 340 .BUKU PROSIDING Likewise another study which was conducted by Bosher. Two instruments were used in this study: interviews and questionnaires. all of whom are immigrants. they were later administered to 60 lecturers who attended a diagnostic test by the Career and Training Department of Polytechnics which was conducted by the lecturers of General Studies Department of the particular polytechnic. primarily interviews. Besides that.) degree nursing programme were not succeeding academically. and Smalkoski. An informal interview session was also conducted with the participants to elicit their problems in learning English and their experiences in using English to teach their subject matter. interviews. Methodology The participants of this study involved 60 lecturers (36 females and 24 males) from the main department which were the Mechanical Engineering Department (JKM). Civil Engineering Department (JKA). it can be implied that need analysis is required before any courses are designed. discussions.

BUKU PROSIDING in terms of usage of English in the classroom.3 percent of the respondents (26 respondents) used less than twelve hours of English to teach in a week. Around 55% (32 subjects) of the respondents do not use English to teach in their class and only 45% (27 respondents) said that they use English to teach their students. around 43. Results and Discussion Figure 2: The use of English in class The bar chart above showed whether the respondents used English to teach their core subjects. Figure 3: Hours a week in using English to teach As shown in the bar chart in Figure 3. 341 . The data were computer-analyzed using an SPSS programme and Microsoft Excel.7 percent (4 respondents) do not use English at all. It is also mentioned during the interview by the higher authorities that approximately only half of the total number of polytechnic lecturers use English to teach. 25 percent of them (15 respondents) use less than two hours to teach in English and 6.

almost 73.7% (16 respondents) and 31.7% (one respondent) use English in written communication and 26.7% (40 respondents)use Malay language to write in their workplace. which described on whether respondents use English mainly in teaching. Only 1. externally or both.3% (44 respondents) said that they often use Malay language to speak and 66.BUKU PROSIDING Figure 4: Modes of using English In response to Question 3 on the current use of English. around 28. The results indicated that the respondents seldom use English in their workplace and hence probably may need to improve on their usage of English language to perform in their class.7% (19 respondents) use both Malay and English in their oral interaction and written communication respectively (refer Figure 5 and Figure 6). However.3% (17 respondents) of them use English mainly to teach and approximately 45% (27 respondents) of them use both to teach and externally to communicate with others. 342 .

BUKU PROSIDING Figure 5 : Language used for oral interaction Figure 6 : Language used for written communication The respondents’ lacks. wants. and needs 343 .

Compared to other colleagues. respondents were asked to rank the six proficiency skills. 1 is weak.10) was found to be less proficient by the respondents. so the lower the mean. they felt that they speak as efficiently as them but with some difficulty in relating their ideas fluently.32. speaking. In addition to questions on how the respondents perceived to their future use of English. This could be probably due to the fact that they do not speak frequently as constant practice enables one to be perfect.33 respectively.32. 2. from the questionnaire on the perception of proficiency skills.32 whereas grammar (2.BUKU PROSIDING Table 1: Perception of proficiency skills For each skill. and vocabulary with mean of 2. Figure 7: Comparison of proficiency with other colleagues In response to Question 8 and Question 9 from the questionnaire on the speaking skills of the respondents compared to their colleagues. all of the respondents want to improve their English for the current job and 344 . most respondents perceived that they are as proficient in English as them (refer to Figure 7). The respondents perceived that they were average in writing. in ranking. Both listening and reading are perceived to be above average in proficiency. 4 is excellent. Writing and speaking skills were perceived to be average proficient with the same mean of 2. it is found that non of the respondents considered themselves weak in their reading proficiency of English (refer to Table 1). and 2. In response to the Question 6 on the current use of English. With regards to comparison of mean. the less proficient the skill.

3%) also perceived that the reading skill is the least important. Listening skills rank the third most important skills (35% with 21 respondents) needed by the respondents. This is probably due to some respondents may perceived that technical vocabulary might be needed for them to teach well in class and they have problems in using extensive vocabulary in their explanation of concepts in their subject matter.BUKU PROSIDING they need English for communication.3%) perceived that they need the speaking skills to enable them to teach and they lack this skill. the second most important immediate needs are writing skills (30% with 18 respondents) and grammar skills (28. speaking skills is ranked as the most important immediate needs for the respondents.3% with 17 respondents). 345 . for job and in improving their performance in English. Subsequently. Thirty two respondents (53. There was an equal number of response on the third most important rank and less most important rank for immediate needs on vocabulary skill. On the contrary. Perceived English Language Proficiency Skills Needed by Lecturers of Polytechnic Based on Table 2. eight other respondents (13.

3% with 14 respondents). Even though the respondents felt that English is important for them for their occupational purpose. Hence. technical term translation (18. they felt that both mix of Malay and English language is better. presentation (25% with 15 respondents).7% with 16 respondents) as the second most important. they perceived that they want to improve their speaking skills (55% with 33 respondents) the most and improve their writing skills (26. 346 . they perceived that they feel comfortable with using Malay and English. Nevertheless.3% with 11 respondents) and document reading and note taking (16. The respondent perceived that the ability of professional communication that they need to improve urgently were on oral communication (45% with 27 respondents). Next most important course that the respondents wanted to enroll is also the course that could improve their writing skills (23.BUKU PROSIDING Table 2: Perception on immediate needs of English Language Proficiency skills In response to what kind of English training course do the respondents want.7% with 10 respondents). future courses of English should be designed to cater to the respondents‟ needs.

West (1994) claims that although needs analysis is now considered as crucial. the findings of the needs analysis must be translated into appropriate course objectives (West. While ESP practitioners are not experts in the target field. It is further mentioned that there is a need for English speaking environment at the workplace in order to motivate the staffs to converse in English. Their expectations for the lecturers at the end of HOPE course are that they are able to use the skills learned in classroom and be more confident in using English as the medium of instruction. Conclusion Based on the findings from the need analysis. 1994). ESP practitioners have to adapt many materials from the various fields of disciplines that the participants target field itself. it is important to know more about the target field and the experiences in the target setting so that appropriate objectives for the course and effective communication in the target setting could be developed. Furthermore since there may not be appropriate materials for most ESP courses. course material and materials and methods must be selected in light of the findings. needs analysis procedures do not necessarily inform the course design process in any kind of systematic. participants‟ lack in sentence construction and problems in code switching should also be further researched to enhance lecturers‟ competency in delivering their lesson. It is too early to gauge and evaluate the effectiveness of this course as it was only conducted to a small number of lecturers and further research should be done to investigate its effectiveness. It is also helpful to have contacts and multiple experiences in the target setting. Likewise. 347 . Other than having appropriate materials for most ESP courses. a communicative course was designed and implemented. the higher authorities felt that they would prefer a more realistic programme that would help and motivate lecturers on classroom instructions and daily communication rather than language and grammar enhancement courses that had been conducted earlier. objective way. It is also reported that confidence and positive attitude towards English Language is the main aspect that these lecturers lack. As for the future courses to be designed for the lecturers. emails etc. Familiarity with textbooks and relevant studies in the ESP sub-specialty field and in the target field itself will help with the selection of the appropriate materials and methods.BUKU PROSIDING Employers’ expectations for the lecturers Findings of the interview conducted with five higher authorities of the organization reported that they expected the lecturers to use English extensively not only in classroom but also for workplace communication (meetings. The HOPE course as it is named will be evaluated in further research for the refinement of the course design. Implications for the course design Although need analysis is considered the essential first step in the course design process.).

Journal of English for Academic Purposes 7 from www. Great Britian: Elsevier Science Ltd. Series editor Jack C. Dickinson. (1997). and Smalkoski. Dudley_Evans. London: Cambridge University Press. Chia. and Daiva. Chia. ED 367 189). Chantrupanth. 2.shakespeare.) The Second Language Curriculum. K. 4. Cambridge: Cambridge University Press. Tahririan (2008) Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery. Retrieved on 16.01.com.2010 from www. 18. 9. T. Golnsnar Mazdayhasna. 5. A (1998) TESOL Students' Academic Needs Questionnaire from Universiti Pertanian Malaysia. K. H.P. Brindley. & Jo St John. D. S. Richards. Self-Instruction in Language Learning.doc 14. 10. Retrieved on 16. 17.01. English for College students in Taiwan: A study of perceptions of English Needs in a medical context. F. 13. 11. Cambridge University Press.K. In R. 125-146. Johnson. 7. The role of needs analysis in adult ESL programme design.H. (2002).38. T (1998) An Overview of ESP in the 1990s in Orr.elsevier. (1991).2010 from http://www.BUKU PROSIDING Reference: 1. (1989). Proceedings 1997: The Japan Conference on English for Specific Purposes. 12 . Journal of English for Academic Purposes. M. USA: Elsevier Science Ltd. Ongoing Need Analysis as a factor to successful Language Learning.net/journal/jllearn/1_1/kavauzpa_learn1_1. Developments in English for Specific Purposes. 16. Bosher.com/locate/jeap on 16 Jan 2010... In designing a short course in ESP. G. pp.elsevier. (1998). R. From needs analysis to curriculum development: designing a course in health-care communication for immigrant students in the USA. Japan : University of Aizu 3. Ed. 6. (2009). (1993). U.2010 from ERIC Document Reproduction Service No. „A Framework of Course Development Processes‟ in Teachers as Course Developers. 15. Faiz.01. 348 . Deutch. Retrieved on 16. Johnson (Ed. 1996. Y. M. Graves. Dudley-Evans. H.(2010). L. Thomas. Cambridge 12. (2003) Need analysis for academic legal English courses in Israel: a model of setting priorities.uk. Galina K. and Olive. 8. University Press.

& Waters. A. From Asian EFL Journal 2002. Mahmoud A.BUKU PROSIDING 19. English Teaching Forum. 2-11. Retrieved on 22 Dec 2009 http://www. 38(4). English for Specific Purposes. Al-Khatib (2002) English in the Work Place. English for Specific 21. From Asian EFL Journal (2002) Retrieved on 23 Dec 2009 http://www. Cambridge University Press. 22. Cambridge University Press. (1987). 24. Designing and improving a language course.asian-efl-journal. A. Ping Duan & Weiping Gu (2002) Teaching Trial and Analysis of English for Technical Communication.php#4 349 . & Waters.com/04_pd_wg. (1996). 20.com/June_05_akh. Hutchinson. Purposes.asian-efljournal. T. Hutchinson. P. 25. Nation.php 23. T. An Analysis of the Communication Needs of Tourism and Banking Personnel. (2000).

SEM I. a surface treatment or surface coating is needed to avoid the direct contact of free fatty acid on the exposed shaft. The input shaft of Maerz klin skip drive gearbox had failed after 13 months of service which an expected life of 15years due to the improper material[6]. Additionally. 35950 Behrang.0 was carried out to examine the equivalent stress and maximum shear stress with and without existing of pits on the shaft. corrosion fatigue and processing defects[5] by the researchers on the shafts failure. An investigation on failure occurrence of a shaft (short life time) in screw press machine used in palm oil mills was carried out. hollow power transmission shaft and gear shaft. literature reviews have showed that the shaft represent one of the most common failures in machinery [1-4]. improper keyway design. Visual inspection. Therefore. a hollow power transmission of shaft failure owning to fatigue at the keyway edges due to stress 350 . INTRODUCTION Shafts are the most common components in machinery that are used for power transmission. inadequate fillet radius. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure to the uncovered shaft to dirty crude palm oil with contamination of free fatty acid. The result showed the pits significantly increased the equivalent stress maximum shear stress which may lead to the corrosion fatigue. Perak. It was indentified that the pitting corrosion is the main root cause that triggered the damage of the shaft.com Abstract -Shafts are used for the transmission of power. Polytechnic of Sultan Azlan Shah.BUKU PROSIDING Prediction of stresses in a shaft due to pitting corrosion by using ANSYS WORKBENCH G. Keyword: Shaft. The failures occurring on the shaft is due to keyway fatigue. Karmegam Mechanical Engineering Department. Mohana Krishnan. K. The pitting increases the stress concentration and reduces the fatigue life of the shaft. Scanning Electron Microscopy (SEM) on fractured surface of the shaft. There are many factors that contributed to the shafts failure in the machinery. Finite element analysis using ANSYS WORKBENCH 10. The steering shaft suddenly fractured owning to overload impact and torsion moment[4]. Improper surface hardening also can cause the failure of shaft which occurred in single cylinder diesel engines crank shafts as the fatigue crack initiated at the sharp fillet[2]. Pitting corrosion. Malaysia Email: tamilmoli@yahoo. pinion shaft. improper material. The direct contact of the exposed shaft to the free fatty acid in crude palm oil may lead to the pits occurring. In this study. which are subjected to cyclic loads and enhance the failure due to the fatigue. Tamil Moli. There are many types of shaft such as crank shaft. cam shaft castellated shaft. and chemical analysis was carried out to determine the pitting resistance equivalent number (PREN). However. L.

The drive shaft will rotate the driven shaft through the spur gears. Meanwhile.2). these worm screws rotate at the opposite direction to each other and will press the fruit. Producing palm oil from fresh fruit involving few process and extraction was one of the process where the oil from processed fruit bunches will be separated without damaging the kernel. the pressure plate will move backward due to the hydraulic cylinder and maintain the pressure inside the screw press hence the extraction process will occur smoothly.BUKU PROSIDING concentration and therefore the crack initiated[7]. Screw press is specially designed machine to extract oil from processed fruit bunches and almost all palm oil producer in Malaysia use screw press machine to extract oil. After digestion process. The drive and driven shafts are connected to the worm screw with a key mechanism in order to perform the oil extraction process. Table 1(appendix) shows some typical failures of shafts and the possible cause that has been found by researcher in shaft failure analysis. Figure 1 (appendix) shows the plan section of a screw press machine. The torque generated by an electrical motor is transmitted to the gear box through the belting system. At the same time. Background of the problem This study was conducted at Jugra Palm Oil Mill. Gear box function to drive the screw press drive shaft and reduce the speed of rotation to 11 rpm. 351 . This study focused mainly on the shafts in a screw press machine. B. The operational process of Screw Press Machine Palm Oil has been established few years ago and successfully produced high quality cooking oil and other palm oil based products but improvement is always needed to enhance existing systems or process. The failure occurred at the shaft approximately within 6 months at keyway and/ or at the shoulder of the fillet shaft (Fig. A. The gear mechanism causes both shafts to rotate in opposite direction. Banting which is one of the leading palm oil mills in Selangor. the oil palm fresh bunches will be pushed into the screw press machine through the inlet between these two worm screws.

The selected location (Fig. however the other location showed the occurrence of corrosion deposit (Fig. Nakajima and Tokaji(1996) have found that a crack emanates from a pit only when the pits grows to such a level that the stress intensity factor reaches a certain threshold level[9]. The surface was observed at high magnification under a scanning electron microscopy (SEM) to indentify the crack path and any other precipitates. corrosion pits can also be harmful by acting as stress risers. Apart from the localized loss of thickness. Pitting regions that has been found on the surface may cause fatigue and / or corrosion fatigue cracks may nucleate and propagate[8]. Visual inspection and SEM revealed some local pits and dents on the surface of the shaft.4) was cleaned with the propagyl alcohol and 15% hydrochloric acid solution in order to remove the scale on the surface of the fractured shaft.11). Any premature pit formation can cause crack initiation under mechanical loading[11]. Based on the visual finding. In addition. Usually cracks are initiated from the largest pits assuming homogeneous stress distribution in an unpitted sample[12]. the corrosion fatigue failure is initiated by the areas with localized corrosion in the form of pitting. 352 . Fatigue and stress corrosion cracking (SCC) may initiate at the base of corrosion pits. Visual inspection and SEM While conducting visual inspection on the fractured shaft as shown in Fig. it can be concluded that pitting corrosion and corrosion fatigue fracture are indentified as a significant degradation mechanisms that affect the integrity of an aging shaft. FINDINGS AND DISCUSSIONS A. It can be clearly seen that the pitting and bumps are dispersed on the surface.3.BUKU PROSIDING II. severe corrosion was observed the on the fractured surface and was localized to the exposed uncovered area only.5-Fig. One pit in a large system can be enough to produce the catastrophic failure of a system[10].

BUKU PROSIDING 353 .

BUKU PROSIDING 354 .

The dirty crude palm oil consists of 22% oil and 78% sludge. Greene N. Meanwhile. However the PREN could be improved by diffusion of nitrogen in the steel.0% (max) in Crude Palm Oil [16]. C. The PREN is found to be 1. Chemical analysis and PREN Pitting resistance equivalent numbers (PREN) are a theoretical way of comparing the pitting corrosion resistance of various types of steels. plamitic acid. and silicon increases when present with molybdenum[13]. based on their chemical compositions.83. iodide or per chlorate ions[17]. according to the Palm Oil Refiners Association of Malaysia (PORAM). stearic acid. Maleque (2000) has claimed that the POME is mainly composed of triglycerides. which in turn react chemically with mating surfaces and might cause corrosion and / or oxidation[15].62 by using the empirical formula in equation 1. the standard specifications for the Free Fatty Acid content (as palmitic acid) are 5. 355 . such as fatty acid.27% of free fatty acid with pH value of 3. The chemical composition of shaft was determined for the PREN by using spectrometer as tabulated in Table 2. contamination of free fatty acid in crude palm oil may lead to the dissimilar passivity in the shaft material. Pitting corrosion occurs on more or less passivity metals and alloys in corrosive media containing chloride. free fatty acids and non-glyceride substances [16]. The palm oil methyl ester contains some acids. .D and Fontana M. whereas 5. a liquid composition of the dirty crude palm oil was tested by using centrifuge testing machine with mixture of IPA and hexane as the chemical. glyceride. However. Dirty Crude Palm Oil The local stress and acidity impurities would have resulted in nucleation of localized pitting.G(1986) found that the Chromium and Molybdenum are able to increase the pitting resistance. Therefore. however carbon tends to decrease whereas. bromide. A good resistance to pitting corrosion in indicated if PREN is equal to or greater than 40[14].BUKU PROSIDING B. Additionally.

Finite Element Analysis The geometric shapes of pits are complex and not uniform. A finite element analysis was carried out by using ANSYS WORKBENCH 10. depending on both the specific metal and the corrosive[13]. Pit penetrates the metal and tends to undercut the surface as they grow[13]. Several shapes. Therefore the pits are drawn was penetrated on the surface of the shaft due to gravity consideration as mentioned above.0 for pit and unpit shaft and the results are shown in Table 3. Therefore. III. a surface treatment such as nitriding process or surface coating is recommended for the shaft to enhance the pitting resistance equivalent. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure of the uncovered shaft to dirty crude palm oil which is contaminated of free fatty acid. 356 . Its can be seen that the pits significantly increased the equivalent stress and the maximum shear stress. In this study. Pits usually grow in the direction of gravity and requires an extended initiation period before visible pits appear whereas period ranges from months to years.BUKU PROSIDING D. pitting is one of the mechanisms in triggering widespread fatigue crack initiation and reducing fatigue life of the material[12]. CONCLUSION Among the different types of corrosion damage. The maximum shear stress theory and the equivalent stress theory are used for ductile materials. In this study the pits are in irregular size was drawn with the depth of 1-2mm. like prolate spheroid and hemisphere have been assumed as approximation[18].

457-467.. Engineering Failure Analysis.. Engineering Failure Analysis. H. Zhang. 12. 23(1): p. M.com/. Numerical investigation on stress concentration of corrosion pit. Fatigue failure of a hollow power transmission shaft.G. Aksoy. Germany. S. and C. 1-68. Zhang. Tasgetiren. Engineering Failure Analysis. 2009. 13(8): p. 1986: McGraw Hill. 2. 357 . In International Fatigue Congress. 411-419. Fontana.. Berlin.org/Forms pitting/Pitting. W.2467-2472. Bayrakceken.. Fracture analysis of a castellated shaft. Failures of single cylinder diesel engines crank shafts. 2007.htm.M and T. 6. 725-730. Corrosion Engineering 3rd edition ed. 16(7): p. Eksi. K. 2008: Wiley-VCH Verlag GmbH. Bhaumik. 1999. et al. 10. Bayrakceken.425-444.I. 2002. Nakajima. Failure analysis of an automobile differential pinion shaft. 1996. 14(4): p. 2007. M. Tao. 11. Pitting Corrosion. and S. Bayrakçeken. and S.F. 62(4-5): p. Available from: www.K.H. 9. Engineering Failure Analysis. S. 13(8): p.. et al. Failure analysis of an input shaft of skip drive gearbox. Tasgetiren. 8.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. K. A mechanical condition of fatigue crack initiation from corrosion pits. Cerit... 2006. Engineering Fracture Mechanics. Effect of pitting corrosion on fatigue crack initiation and fatigue life. Li... Y. 14. Reliability-based reassessment of corrosion fatigue life. et al./Failure%20Analysis/S haft%20Failure%20Analysis.pdf. 71. 7. Mahadevan. and Practical Solutions 23 August 2010].64-65. 2006. 3. Engineering Failure Analysis. 2001. Shaft Failures. I. Corrosion of Steels. Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. Module Six of CCE 281 Corrosion: Impact. 13. Structural Safety. Fracture analysis of a camshaft made from nodular cast iron. 77-91. Principles.. Ucun.altransolutions.J. Engineering Failure Analysis.. M. 15(4): p. Bhattacharyya. Genel.. S. and S. and F. 573-578.. Rokhlin. H. 9(4): p.. 10 July 2010]. 2008. Available from: http://corrosiondoctors. 14(4): p. 1422-1428. Hagen.. R. 4. H. 1240-1245. S. Engineering Failure Analysis.

AIAA JOURNAL. Characterization of worn surface of bearing materials under plam oil methyl ester added lubricants. M. Corrosion Detection and Diagnosis 1993. and A.B. D. Masjuki. et al.. Göksenli.Hamidullah. Engineering Failure Analysis. Engineering Failure Analysis. Haseeb.G. M. Failure analysis of an elevator drive shaft. Wear. 16. Failure analysis of a lift gear shaft: Application of the FITNET FFS procedure fatigue module. 18. in Prosidang seminar PenyelidikanJangka Pendek 2003. and W. Masjuki. 117-125. A. 20.H.. 17. Universiti Malaya. 21. Bardal. Probability Approach for Prediction of Corrosion and Corrosion Fatigue Life. 1994.P. H.A. and J. 2008. Cicero. 358 .-F.S. The processing and fracture analysis on transmission shafts of a peanut harvester.H. C. Journal of Materials Processing Technology. 374-379. Harlow. 2008.A. 2009.-S. 19.M. and I.. Tseng. 2000. 1011-1019. Eryürek. Maleque. Weif.M.BUKU PROSIDING 15. 15(7): p. and M. 16(4): p. 32. S. 201(1-3): p.. H. 239(1): p. and R.A. Drugli. E. Maleque. Lin. 970-980. Effect of mechanical factors on tribological properties of palm oil methyl ester blended lubricant.

BUKU PROSIDING APPENDIX: 359 .

and the use of drill exercises made the lessons even more uninteresting (Parilah. 2006. 1994 in Parilah. The analysis of data revealed that students had an overall positive attitude towards WebQuest Learning method. 2003). The quasi experimental study investigated the effect of WebQuest on attitude and motivation to learn English. which were not suitable for teaching a language. Studies also show that technology as a teaching tool has a positive impact on students‟ motivation. 1994. the lessons which were thought heavily based on textbook. Thirty eight students of a Malaysian polytechnic participated in this study. attitude as well as achievement. 1998). Data collection methods included motivation and attitude questionnaire. In addition. informal student interviews and observations. The study also revealed that students preferred graded printed materials to authentic web materials. Choy & Troudi. Another reason for the deterioration in the standard of English among Malaysian students is also believed to be related to pedagogical approach to instruction (Nunan. 360 .BUKU PROSIDING A Study on the Use of WebQuests to motivate students to learn English Santhi Vello Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT Lack of motivation is a common feature in most second or foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum. 1999). 1999). 2006). conventional methods. Awang. After undergoing WebQuest-based lessons for period of five sessions students‟ attitude and motivation were assessed again. Studies show that ineffective instructional practices can be one of the causes of the lack of interest to learn a second language. Motivation to learn through English was found to be significantly higher for WebQuest method compared to traditional method. A study conducted by Parilah (1999) in a local university the respondents related their lack of interest to learn English to lecturers not engaging effective instructional practices. This may be because it is not compulsory to pass English in the national examinations in order for them to continue their study to a higher level (Choy and Troudi. Introduction Lack of motivation is a common feature in most foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum (Ho. Students lack motivation to learn English and this is said to be one of the reasons for the deterioration of the standard of English (Asiah Abu Samah. The same feature can be observed in Malaysian education setting where English plays the role as a second language and is taught in schools as a compulsory subject. The respondents in this study reasoned that lecturers used traditional. Before the intervention students‟ attitude and motivation in traditional teaching environment were assessed.

Furthermore.BUKU PROSIDING Likewise. attitude and achievement as well as learner independence (Schofield. it as posited by Windschitl ( 1998). 2007). Oliver. 2000). Moreover. an inquirybased activity that uses internet resources. 2007. Students are motivated to lean a language when they learn the language in an authentic environment. interest and motivation. a mere exposure to internet resources is not sufficient to improve students‟ learning (MacGregor & Lou. It is believed that computer technology if integrated in teaching and learning process may have a positive effect on motivation. The most prevalent style among the English language lecturers were Expert. These studies demonstrate that instructors need to employ teaching approaches. this article aims to discuss a study among polytechnic students on the effect of WebQuest based learning on learners‟ attitude and motivation in learning English. recent research based on constructivist learning approaches strongly suggests that the Internet and the web have the potential to enhance the best classroom teaching (Becker. This is because while performing an authentic task. If internet is utilized as a teaching tool based on appropriate theories and instructional strategies. One such approach is WebQuest. authentic materials provide learners with a more real and purposeful context (Gu. 2006). The Internet can be effectively used for this purpose. they interact with a language through the language in a similar way as in real life (Marco. an investigation on the teaching styles employed by the English language lecturers and the preferred styles by the polytechnic students by Norzilah Abdul Razak. Fauziah Ahamad & Parilah Mohd Shah ( 2007) reveals some significant findings. A number of EFL/ESL studies reveal that technology incorporated in language teaching can increase students‟ motivation toward learning English besides improving their academic performance (Shwu. may bring positive impact on students‟ learning. techniques. Students preferred the student-centered Facilitator style in contrast with teacher-centred approach employed by lecturers. 1995). Despite the benefits stated. 2000). or materials which can have a positive impact on their attitude. 2000. web provides such an ideal learning environment where students acquire skills and knowledge within realistic context and authentic settings (Felix. It contains a huge amount of authentic materials which can be utilized effectively by teachers to motivate learners. and to consider how they would need to use language in real communication” (Marco. Most specifically the study aims to answer the following research questions 361 . 2002). 2005). This is because. A systematic design is the key to effective teaching and learning using any kind of technology ( Giardono. 2003) and therefore they are motivated “to develop competencies that will be necessary to complete the task. Thus. p2). Personal Model and Delegator styles and these do not match the students‟ most preferred style.

2) a task that is doable and interesting. 2006). Stevens & Hartmann. Students are provided with a situation or scenario which are interesting and each group member is required to complete a specific task in order to accomplish the main task assigned to the group. 2005. authenticity and its learnercentred approach to learning. 2004) which is supported by a variety of theories including constructivism (Kundu and Bains. 5) evaluation which contains guidance on how to organize the information and 6) conclusion which provides an opportunity for learners to reflect on what they have learned (Dodge. 2. Within this structure the WebQuest is embedded with many motivational elements such as the scaffolding structures. templates for students‟ production. 2006. WebQuest and Motivation In general an ideal WebQuest contains six critical attributes including 1) an introduction that sets the stage and provides some background information. the clear instructions and breaking up the task to sub-tasks which are undertaken by each group member. 1997). thus motivates them (Dudeney. many scholars agree that WebQuest is suitable for EFL (Simina& Hamel. 2003). 2008. students are motivated to complete a task which may be beyond their unassisted efforts (Stahrr. (2008). As a WebQuest promotes group activities (Dudeney. project based teaching model (Lamb and Teclehaimanot. With all these supports. students take on roles within a small groups to complete an authentic task. even novice students can use the web effectively as they search for information to complete their task. The scaffolding comes in the form of the resource links provided. 2003).BUKU PROSIDING 1. With the scaffolding provided. 4) process which gives some guidance on how to organize the information. DuttDoner. Dudeney. What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Does the use of WebQuest enhance students‟ motivation to learn English? WebQuest WebQuest is a student-centred. Wilmer. Moreover. Although WebQuest was invented to teach subject content using multimedia and computer-based activities (Shwu. guidance for specific skills. scaffolding is provided in the form of social interaction among group members. 3) resources (a set of web-linked information sources needed to complete the task). 2000). collaboration. Halat. In addition. 2003). 362 . 2005. the authentic nature of the tasks in a WebQuest encourages learners to view the activities they are doing as something real. Semina & Hamel.

one major concern among parents and our community is that the web is rampant with undesirable websites containing offensive materials. value/usefulness. The motivation questionnaire used was adapted from the Intrinsic Motivation Inventory (IMI). 1995). A pilot study was conducted to determine the suitability. 2002). Participants A class consisting of 38 students from a polytechnic was selected based on a convenience sampling. These websites are selected to prevent students from surfing the net aimlessly and to make most efficient use of the instructional time (Dodge. the Cronbach alpha coefficient for the motivation questionnaire was 0. 363 . and perceived choice. The questionnaire contained 5 subscales namely interest/enjoyment. this can be minimized because it contains teacher-previewed websites. A total of 22 statements were selected and reworded to suit the objectives of the study and an attitude questionnaire consisting of 10 statements was developed by the researcher based on the questionnaire used by Fernandez (2007).7616 and 6934 for the attitude coefficient. a scale developed within the framework of the selfdetermination theory of motivation (Ryan & Deci. With the assistance of the head of English Language Unit. However. Methodology Research design The study employs a quasi experimental design which according to Cresswell (1994) can be employed due to factors like availability of participants or because the setting prohibits forming artificial groups. the students were identified based on their schedule and the availability of the computer lab.BUKU PROSIDING Nevertheless. reliability of the items in the questionnaires. when using the WenQuests. teachers must be cautious when using authentic materials available on the web since authentic materials are not automatically good materials or necessarily appropriate for learners and their specific goals. Furthermore. Thus the study involves observation and surveying naturally “formed intact group” in a natural setting. perceived competence. Instrument Questionnaires were used as the primary data collection method to collect data concerning students‟ motivation and attitude toward learning English through WebQuest. In the present study. effort. The researcher did not have any prior information about the participants.

94. Contrary to the expected strong preference for the web-based learning method. In addition.24) compared to 364 . Besides that. 79% of the students indicated that they preferred working with printed materials provided in the module in the traditional learning environment compared to 73. students‟ motivation and attitude on their current teaching method namely the traditional teaching method was measured. The lesson was conducted based on the syllabus provided by the polytechnic. informal interviews were conducted with 10 participants to gain more insight into the impact of WebQuest on learning.05) to working with search engines (M=2. Before the intervention. participants again displayed inclination toward traditional method (M=3. As shown in the table . they also preferred completing exercises given in the module (M=3. Data Analysis The obtained data was processed using SPSS 11.5 Data analyses included descriptive statistics and inferential statistics. Results Research question1: What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Table 1 presents the descriptive statistics of the findings on students‟ attitude toward traditional teaching method and WebQuest method.BUKU PROSIDING Data Collection Procedures The study was developed for the duration of five sessions at the beginning of 2009/2010 academic session. the analysis of individual items reveals a mixed reaction from participants. On the other hand. Then.7% of the students liked web-based learning environment and only 65.8 % of them indicated that they liked traditional learning environment when they responded to the questionnaire on traditional teaching method. The descriptive statistics were presented using means.7% who favoured the use of authentic materials in the WebQuest-based learning environment. standard deviation and percentages while the inferential statistics used was a T-test.9) When the preferred learning method for English is compared. students were introduced to WebQuest and lessons on job hunting skills were conducted based on a WebQuest. A lesson on Job-hunting Skills was conducted using WebQuests during this study. At the end of fifth session students completed another set of motivation and attitude questionnaire.

And the second set of questionnaire was administered after the intervention to evaluate students’ attitudes toward WebQuest method. Thus. Table 1 The Mean. the students were not explicitly asked to compare the two methods in each questionnaire. It is also evident that student find the traditional method as well as the WebQuest method are motivating as the mean score for both methods are above 6 Note: The questionnaire on traditional method was administered before the intervention.BUKU PROSIDING WebQuest (M=2. 365 . Research Question 2: Does the use WebQuest enhance motivation to learn English? Table 2 shows the mean scores for the five subscales of motivation used in this study.66). students showed preference toward graded printed materials to authentic materials.713).79) as a learning method slightly more than the Traditional method (M=2. Standard Deviation of participants‟ response 6 Based on the analysis of students‟ response the following conclusion can be drawn. Majority of participants indicated that learning through WebQuest is enjoyable (M=3. if added the total for each item for both method will not constitute 100%. The students displayed a mixed reaction towards various aspects of the teaching methods. In other words.71). The possible reasons for this will we discussed in the discussion section. This shows that the participants were again uncertain in their opinion about the preferred learning method.0. First. students displayed positive attitude learning English regardless of the method since the mean score for all items for each method were above the average score of 2. The comparison of the mean scores reveal that the participants preferred WebQuest (M=2. Despite liking the web-based environment.02) compared to traditional method (M=2.

05) between the means scores of the two method. This supports Schofield‟s (1995) argument that enjoyment and motivation are enhanced when students work on the Internet. The analysis of the individual constructs indicates that enjoyment is the subscale that has the highest score followed by usefulness subscale. Schofield depicts that the increased autonomy of learners had some impact on enjoyment and motivation. Therefore. the analysis students‟ response to this subscale on perceived choice (autonomy) reveals WebQuest gives students more autonomy.01634 T Value 3.2: Comparison of motivation scores according to motivation subscales As shown in Table 3 A T test with two tailed significance indicates that that there is a statistically significant difference (α=0. standard deviation and T value with2 tailed test of students motivation . In the current study. The following section provides a discussion on the findings of the research Discussion The effect of autonomy. However. 366 . Table.00.97 SD 4. Based on the results.80 2. The study demonstrated that the students find the WebQuest activities are more enjoyable and useful. it can be concluded that WebQuest has a higher impact on learners‟ motivation compared to traditional method. it can be concluded that students were motivated to learn using WebQuest as they find WebQuest activities enjoyable or interesting besides being useful. . Table 3 T-test results Method Traditional WebQuest M 2. the level of motivation is not exciting.21472 6.000 Hence. it is clear that WebQuest does motivate students to learn English more than the traditional method.905 Sig 2 tailed .BUKU PROSIDING the average score of 2.

Students reported that they had a lot of fun when they worked on their pre–task involving personality analysis. Participants were given autonomy in choosing the pre-task activities which were mainly interactive activities involving vocabulary. In other words contribution from each group member is important for successful completion the task. This has given some positive impact on students‟ interest to carry out the activities. According to them students when autonomy is given. 2002). Similarly. Students reported that working on the WebQuest. they felt that such interactive exercises are more effective than exercises provided in their module because they have to depend on the lecturer to provide the answers. Many students commented that they have learnt a lot of vocabulary items regarding job hunting within a short period of time. there is a tendency for them to play passive roles the group discussion since it is normally dominated by one or two group members who are proficient in the language. With the links provided. Scaffolding and collaboration Generally students perceived the scaffolding and collaboration as motivating. The interactive language activities were especially exciting for the students. Besides that. When they have control over the learning process. they had the freedom to navigate any website relevant for their purpose besides making decision on the amount of time spent on any particular website or activity. according to him give them a sense of empowerment and they are more engaged and committed in completing the task assigned. in the current study students were given autonomy throughout this study as the researcher played the role of a facilitator. Schofield. These interactive activities stimulated students‟ curiosity as they obtained immediate feedback on their performance. prompting them to get a perfect score and seek more challenging exercises. Enjoyment has been acknowledged by many researchers as one of the outcomes of the use web-based leaning like WebQuest (Wang & Reeve. 2006. Enjoyment and enthusiasm in working on the WebQuest Enjoyment is found to be the most motivating aspect of WebQuest in this study. The participant viewed the use of authentic task interesting. students remain strongly focused on their activity. According to some students. grammar and knowledge about job-hunting.BUKU PROSIDING Wang and Reeves (2006) explained how autonomy led to greater motivation among students in. Unlike the materials in 367 . But in WebQuest method each of them perceived themselves playing a crucial role as they were assigned with a portion of a task to complete. They reported that they feel engaged in the activities as if they were “real life activities” especially they have to look for materials from the websites meant for job seekers. In the current study. 1995. students were seen to be engaged in their group work. This inspired them to carry out the assigned task. These types of activities. they have a sense of responsibility in finishing the assignment. They participated actively in group discussions. Gu. Gu (2002) explains that students‟ motivation is enhanced when students carry out activities which are authentic and purposeful.

However. He explained that students who did not have positive attitude toward web materials might have been those with reading and writing difficulties. As excited as they were when they started to navigating the internet. Milson (2001) reported a similar situation in his study. Milson‟s findings can be used to explain why students preferred printed materials. Murry (2006) who observed that the participants of his study generally prefer WebQuest to textbooks as a source of information with a minority of the preferred printed materials. This could have contributed to this divided opinion about printed material and web materials. Thus. there are multiple links within a single webpage where each link leads a chain of other links. Nevertheless. The current study involved a class consisted of students with mixed abilities since they were not streamed according to their language proficiency. First. It takes sometimes a tedious search to find „the hidden‟ materials. it is the hassle that the students have to go through when they assess the internet made them have negative attitude toward the use of web material. Although it is not the scope of the study to correlate academic achievements with students‟ perception. only a further research correlating polytechnic students‟ attitude toward these materials and their abilities can verify it. Many of them expected the instructor to locate the websites when they could not find the materials they look for. In 368 . Attitude toward authentic and web materials Although students perceived web-based learning environment more positively. As such the desired materials may not be visible within a single click. Students become impatient when they could not get the desired website immediately. The researchers found that the students with academic difficulty preferred print materials to electronic materials and students with higher academic abilities appreciated the variety of information available on the internet. Students with lower proficiency could have found that reading the materials in their course book easier than the web materials which are meant for the real audience. they also indicated that they preferred printed materials to internet resources. The researcher noticed that some students lack the patience and perseverance in looking for materials. the researcher believes that there could be two reasons for the reservation against web materials. it was observed that the students become frustrated when they could not get access to the desired websites immediately or when connection become slow.BUKU PROSIDING course books were tailor made for the learning process. The WebQuest provided URL of the main websites. the slow access to certain websites and time wasted because of this slow connection contribute to the dislike for web materials. the materials they gathered from the web were meant for real Job seekers. The reasons suggested by Milson and Murray may illustrate why the participants of this study have negative attitude towards web-based materials. As the nature of websites. The observation on students‟ behaviour during the WebQuest session explains it.

As mentioned earlier. the use of printed materials like the module prepared by lecturers were seen as a more convenient way of finding information. they still had problems in searching for the required websites. Since. The study indicates that WebQuest motivates learner especially because of the enjoyment factor. Besides navigating skills. students also should be trained to manage the web materials so that they are not lost in the plethora of information available. Hence. Teachers implementing WebQuest need to prepare the students appropriate skills to explore the internet. As asserted by Dudeney (2003) WebQuest can be used by a novice since no special technical knowledge but the study reveals that teachers need to have basic computer skills so that they can assist students. students should be exposed to online search strategies before they venture into any webbased research. In the present study. online search and navigation skills are prerequisite for completing the WebQuest tasks. it is important that we have to make sure that it is used in the classroom for enhancing learning. teachers should not expect smooth sailing at the first attempt to use it with WebQuest being of no exception. teachers also have to make sure the suitability of the materials they assess to students‟ language proficiency levels. Spending an hour or two on training students before introducing the WebQuest will certainly reduce the amount time spent on this throughout the WebQuest session. Besides. it is important for teachers to address this problem. not just 369 . This is especially true for students who have never used computers in classroom. the students constantly expect assistance from their teacher. There is no doubt that students were familiar with search engines. we cannot assume that at the tertiary level learners are skillful at navigating the internet to search for relevant websites. evaluating of the validity of materials. Students of low proficiency level may have difficulty to comprehend authentic material as these materials are not meant for teaching and learning purposes. This could be one of the reason for students having reservation against authentic materials and preferred graded materials provided in their modules. As with any new technology we wish to adopt. Conclusion When any new technology being introduced. not all authentic materials are suitable for students.BUKU PROSIDING contrary. Although technical support from the lab technician is available. the students reported that they used computers and the internet frequently for academic purposes but the observation made during intervention showed that they lacked skills in locating the required web materials. Thus. WebQuest should be used in classrooms only when it facilitates learning.

J. Dudeney. the Quest for Practical Web Usage.C.edu/tesl ej/ej24/int./epaa/v8n51 [30 September 2009] Choy.BUKU PROSIDING because students find it entertaining.sdsu. Further research is needed to make informed decisions its impact on learners and the learning process in Malaysian classrooms. (2003).asu. the study revealed that the students showed preference for printed materials to authentic materials despite preferring web-based learning environment.sdsu.CA: Sage Publications Thousand Oaks.html [15 august 2008].berkeley. Dodge. 18(2): 120-130 Cresswel. G.W.. Findings from the teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Language Planning in Southeast Asia.html [12 July 2008] 370 . (2000). B. Further research is necessary to identify factors that influence student‟s preference for print materials to authentic materials. http://wwwwriting. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 6(4). TESL-EJ. H. http://epaa.edu. Dodge (1995). learning. and computing survey: Is Larry Cuban right? Education Policy analysis Archives 8(51).html [1 April 2008} webquests. Some thoughts about http://webquest. (1997). Research Design Qualitative and Quantitative Approaches . Becker.edu/courses/edtec596/about_webquests. In Abdullah Hassan [Eds]. Salah. reality rationality. This would help instructors to employ WebQuest or other web based learning methods more effectively. S. Some thoughts about WebQuests http://edweb. Reference Asiah Abu Samah (1994). In short. Language Education policy Planning in Malaysia: Concern for unity.edu/about_webquests. & Troudi.( 1994). (2006). 1994.An Investigation into the Changes in Perception of and Attitude towards Learning English in a Malaysian College. J.

BUKU PROSIDING Dutt-Doner. P. U. K. CORELL: Computer Resources for Language Learning 1: 1-13. Englewood: CO Libraries Unlimited. & Hartmann. 2(4). Milson.K.org. Luzon. Utilizing Technology in a Constructivist Manner to Facilitate Meaningful Pre-service Learning. (2000). J. M. S. A. Evaluation in instructional system development. J. WebQuests celebrate 10 years: Have they delivered? Action Research Exchange.edu/are/vol5no1/Thesis%20PDF/MurryR_ARE. (2007). Stevens. A Decade of WebQuest: A Retrospective. R. Journal of Research on Technology in Education. V. 151-166.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/ content_torage_01 /0000019b/80/19/d9/46. The effect of designing WebQuest on motivation of pre-service elementary school teachers. Actively engaging learners in interdisciplinary curriculum through the integration of technology. (2002).. 39(6):793. C.edu/ect607/summeval. In M. (2004).pdf [ 5 June 2009] Murry. Erdgogan . Computer in the Schools. http://teach. & Lou. The web as a vehicle for constructivist learning . Art Education. R. 37(2):161-176 ProQuest Education Journals Marco. 59(2): 6-11 Proquest Journal Lamb. Branch (Eds). Web-based project learning and EFL learners: A Chinese example.Yipping (2005).valdosta.Mcclendon & R. & Bains. Educational Media and Technology Yearbook. B.. 16(3/4). 30.pl/call/callnl10. WebQuests. M. (2006).ed. Insttiture for educational computing and Technology Website http://connect. J.htm [20 October 2009] Gu. orey. Barry University.barry. 14 (1): 2-15.pdf [ 10 July 2009] 371 . Felix. Wilmer. approach.eric. Enhancing WebQuest for Effective ESP Learning. Culture and Curriculum. A. (2006). & Teclehaimanot. Web-based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design Support Knowledge Acquisition. Teaching English with Technology: A Journal for Teachers of English. Language. Vol. C. [10 august 2009] 18 Halat.11(2):165-182. Culture Studies and Motivation in Foreign and Second Language Learning in Taiwan. (2008) .htm. http://www. MacGregor. (2001). International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. (2005).. (2002) .802 Ho.iatefl. Kundu. Engaging students in historical inquiry using Internet resource Eric Education Resources Information Centre [ED 462 360].in language Giordano. 5(1). ReCALL. http://www. Meng-Ching (1998).

27(1): 28–33. Fauziah Ahamd &Parilah Mohd Shah. E. M. 372 . (1998). http://www. 2008 Differential Effectiveness of two Scaffolding Methods for Web Evaluation Achievement and Retention in high school students.psych. & Deci. Hypermedia and Telecommunications 2006 Ed MEDIA – Proceedings: 1-5: 1531-1536 Simina V. 17 (2): 217-228. R. Ryan. Jurnal EBangi. ASCILITE Proceedings. 1995. Kent State University College and Graduate School of Education . W.New York Shwu Hui Tsai. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality. Stahr.BUKU PROSIDING Norzilah Abdul Razak.rochester. Doctoral dissertation. Perceived and Preferred Style (Methods) if English for Specific Purposes (ESP) Students. Cambridge University Press. 17-28.).edu/SDT/measures/intrins_scl.psych. (2007).. Doctoral Dissertation.. (n. 2006. D. 2005.d. 2(2) Nunan.Quest in project-driven language learning”. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality.html [20 June 2009] Schofield. Students' Perceptions of English Learning through EFL WebQuest.L.rochester. When teaching meets learning: design principles and strategies for Webbased learning environments that support knowledge construction. TESOL Quarterly. “CASLA through a social constructivist perspective: Web.The effects of a web-based learning environment on student motivation in a high school earth science course Education Tech Research Dev.html [20 June 2009] Ryan. E. (2003). (2002. (2000). Parilah Mohd Shah (1999). Perception of Malaysian ESL Learners about English Language Learning. English as a Global Language. Hamel. R. ProQuest Dissertations and theses Wang & Reeves. Available at http://www. Computers and Classroom Culture.35: 605-606 Oliver. & M. The WWW and classroom research: What path should we take? Educational Researcher. Mary Ann.).J. 55:169–192 Windschitl.2007.L. University of Connecticut.edu/SDT/measures/intrins_scl. ReCALL. & Deci.J. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia. R.

Kemahiran Maklumat. Seramai 180 majikan terlibat dalam kajian ini. kemahiran asas dan kualiti individu 1 Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dapatan kajian mendapati majikan meletakkan kepentingan kemahiran employability yang harus dimiliki oleh graduan berada pada tahap tinggi. modal insan didefinasikan sebagai elemen penting untuk penambahbaik prestasi syarikat dan pekerja untuk meningkatkan produktiviti serta kelestarian kelebihan kompetitif. kemahiran sistem. Pembolehubah yang dikaji berdasarkan kepada Model SCANS iaitu Kemahiran Sumber. kemahiran sumber.5 for windows untuk melihat persepsi majikan terhadap kepentingan kemahiran employability merentas saiz syarikat. status pemilikan syarikat dan jenis syarikat. Politeknik Sultan Azlan Shah Pengenalan Pembangunan modal insan adalah satu usaha untuk mencapai penjimatan kos dan meningkatkan prestasi industri. Kemahiran Berfikir dan Kualiti Individu. Manakala terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat dan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini diadaptasi dari model SCANS . Hasil kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kemahiran employability dengan saiz syarikat. politeknik. Kata kunci: kemahiran employability. kemahiran interpersonnel. Responden terdiri dari majikan dalam pelbagai bidang kejuruteraan dan perkhidmatan di Semenanjung Malaysia. Rekabentuk kajian ini berbentuk deskriktif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 373 . Data soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti frekuensi. kemahiran maklumat. kejuruteraan. Modal insan dirujuk sebagai satu proses yang melibatkan latihan. Mengikut Schultz (1963). Kemahiran Asas. pendidikan dan inisiatif professional untuk meningkatkan tahap pengetahuan. kemahiran teknologi. Politeknik Sultan Azlan Shah 2 Fakulti Pendidikan. kebolehan. Kemahiran Interpersonnel. Kemahiran Sistem.BUKU PROSIDING KAJIAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DARI PERSPEKTIF INDUSTRI Mohd Yusof Husain(1) Seri Bunian Mokhtar(2) Abdul Aziz Ahmad(3) ABSTRAK Kajian ini dilakukan bagi meninjau kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan kejuruteraan bagi lulusan politeknik kementerian pengajian tinggi Malaysia. Kemahiran Teknologi. min dan ANOVA dengan bantuan SPSS 11. kemahiran. Universiti Kebangsaan Malaysia 3 Unit Latihan dan Perhubungan Industri.

dan mendapati lulusan ini banyak bergantung kepada kelayakan akademik untuk mendapat pekerjaan tapi mempunyai kurang kemahiran bukan teknikal atau kemahiran generik yang diperlukan majikan. kepakaran dan kemahiran yang diperolehi oleh seseorang melalui medium pendidikan dan latihan.000 lulusan teknikal yang masih menganggur.BUKU PROSIDING nilai dan asset sosial pekerja yang akan membawa kepada kepuasan kerja dan prestasi disamping meningkatkan prestasi syarikat (Marimuthu. Ramlee (1999). dengan ini majikan mengharapkan institusi pendidikan mampu melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh pasaran untuk bersaing tanpa perlu latihan tambahan dari pihak industri. Majikan beralih mencari pekerja yang lebih kompeten dari luar negara kerana faktor lulusan teknikal yang kurang kemahiran generik atau kemahiran „employability‟. Untuk mencapai matlamat ini industri yang mempunyai pekerja yang berdaya saing akan mempunyai kelebihan untuk bertahan dipasaran global. Modal insan ini dirujuk sebagai pengetahuan. kemahiran „employability‟ adalah kebolehan bukan teknikal dan merupakan aspek kemahiran pekerjaan yang sama pentingnya dengan aspek kemahiran teknikal. interpersonal. Pendidikan tertiari memainkan peranan yang penting dalam penyediaan modal insan untuk mencapai k-ekonomi. latihan komputer dan keperluan kesihatan.sains dan teknikal. industri saling bersaing untuk penyesuaian dan kekal dalam pasaran. mendapati bahawa majikan dari industri mendapati lulusan teknikal di Malaysia mempunyai kemahiran teknikal yang mencukupi namun majikan masih kurang berpuas hati dengan kemahiran komunikasi. ekonomi . Menurut Mohamad Sattar (2009). Dengan itu majikan melakukan banyak perlaburan untuk membangunkan modal insan pekerja untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan di arena globalisasi. Arokiasamy & Ismail 2009). Kajian oleh IPPTN (2004) mendapati sebahagian besar graduan menganggur datang dari jurusan seperti sains sosial. Teori Modal Insan (Schultz 1963) asasnya adalah dari disiplin Teori Pembanguan Makroekonomi. Dengan itu graduan yang mempunyai kemahiran employability akan mempunyai kelebihan dalam mendapat peluang pekerjaan di industri. Beliau mengulas bahawa terdapat pelbagai modal termasuk pendidikan. Pihak institusi pendidikan terutama politeknik tidak ketinggalan perlu melahirkan graduan yang bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal malah kemahiran bukan teknikal (kemahiran employability). Dalam pasaran global masa kini. sastera. pemikiran kritikal. 374 . Walaubagaimanapun kos untuk membangunkan modal insan semakin meningkat. Penyataan Masalah Hasil kajian Ahmad Zaini (2005) ke atas lulusan teknikal mendapati 80. Teori ini diolah pendekatannya oleh Becker (1993) dalam sistem pendidikan. penyelesaian masalah dan kemahiran keusahawanan yang dimiliki oleh lulusan teknikal ini.

2001. ikhlas dan beretika. d) menunjukkan minat dalam kerja. c) menggunakan teknologi. Manakala dari segi kemahiran komunikasi itu sendiri. d) membuat keputusan. c) menghasilkan mutu kerja yang tinggi. d) mengikuti arahan yang diberikan. nilai tambah selain dari kemahiran teknikal. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang dianggap penting oleh majikan industri pertanian komersial iaitu. dan e) bergaul dengan orang lain. Lima ciri kualiti kualiti terbaik yang sangat dikehendaki majikan industri terhadap para pekerjanya ialah. dan e) mengurus masa. a) menepati masa. Menurut Unit Perancang Ekonomi (2006). serta kepentingannya bagi majikan industri pertanian komersial di Malaysia. Kearns. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan singnifikan dari segi elemen kemahiran employability antara persepsi majikan industri pengeluaran hasil pertanian dengan majikan industri pemerosesan hasil pertanian. Kearns (2001) mendefinasikan kemahiran generik sebagai „life and employability skills and attributes‟ dimana pembangunan kemahiran generik mampu menjadikan individu itu menyesuaikan diri dengan perubahan pembelajaran dan pekerjaan dalam dunia serba moden. Untuk memastikan graduan mampu bertahan dalam arena pekerjaan. b) berkerja dalam satu pasukan. a) berpelakuan secara jujur. b) cekap dalam tugas. ikhlas dan beretika. peralatan dan sistem maklumat secara berkesan. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang diterapkan oleh pengajar institusi latihan vokasional pertanian semasa pengajaran iaitu.1 % (2000) hingga 3. kadar pengangguran akan meningkat dari 3. Kemahiran kerjasama berkumpulan juga amat diperlukan dalam setiap organisasi sektor pekerjaan selain dari kemahiran komunikasi yang perlu dikuasai oleh lulusan. dan e) bersungguhsungguh. Menurut IPPTN (2004) antara kemahiran pekerjaan yang masih kurang dalam kalangan lulusan ialah kemahiran komunikasi. Kajian literatur Kajian yang dilakukan oleh Yahya (2005) telah mengenal pasti elemenelemen kemahiran employability yang telah diintegrasikan dalam program pendidikan vokasional pertanian di institusi-institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia.BUKU PROSIDING Permasalahan pengangguran ialah dari kelemahan aspek penguasaan kemahiran dalam kalangan lulusan itu sendiri. Dapatan kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan elemen kemahiran employability keseluruhan di antara institusi-institusi latihan vokasional pertanian. b) kebolehan berkerjasama.5% (2010). a) kebolehan bekerjasama. 2001). berbahasa Inggeris dan penggunaan teknologi maklumat. Faktor ini menyebabkan kesukaran untuk lulusan bersaing bagi mendapatkan tempat di sektor pekerjaan. kemahiran komunikasi secara bertulis kurang diberi tumpuan terutama oleh lulusan yang menganggur (IPPTN 2004). kemahiran generik perlu digarapkan untuk pembangunan kemahiran baru yang berterusan dan penyesuaian diri terhadap perubahan (Australian Council for Educational Research. 375 . c) berperlakuan secara jujur.

dan perundingan menunjukkan perbezaan antara pesepsi majikan dan mahasiswa. aspek perniagaan dan pembangunan kerjaya. Hasilnya menunjukkan bahawa 16% daripada 25 employability standards dikenalpasti sebagai major objective dalam pengajaran mereka. kemahiran interpersonal. Terdapat tujuh kemahiran yang dikenalpasti iaitu kemahiran asas. Keputusan kajian ini mendedahkan bahawa majikan lebih suka mengupah lulusan dari universiti awam. komunikasi lisan. penyelesaian masalah. Ini bermakna telah timbul kesedaran dan keperluan dikalangan majikan terhadap kemahiran „employability‟. Namun demikian. Low. Chung dan Yet (2009) dalam kajiannya menyiasat kompetensi yang memenuhi keperluan yang ditetapkan majikan dan menganalisis keberkesanan kualiti peribadi dan kemahiran employability di universiti swasta di Malaysia. Kemahiran yang berkaitan dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : kemahiran pengurusan. Ini menunjukkan masih ada kekurangan dalam sistem pendidikan yang perlu dilihat serius oleh pihak institusi pendidikan. manakala majoriti peserta 64% daripada 25 employability standard mengenalpastinya sebagai important objective. kemahiran teknologi. kemahiran seperti berfikir kritis. min dan ujian t digunakan untuk melihat persepsi antara 30 majikan dan 600 mahasiswa dari universiti swasta tentang kepentingan kemahiran employability. Norliza dan Saifudin (2007) bertujuan untuk menentukan tahap kepentingan kemahiran yang relevan daripada perspektif alumni dan juga untuk mengenalpasti kelemahan kurikulum Sarjana Muda Pengurusan Teknologi sekarang berbanding dengan hasil kajian. kualiti peribadi. Kajian yang dilakukan oleh Siti Zaleha. kemahairan berfikir.BUKU PROSIDING Gurvinder dan Sharan (2008). Hasil kajian menunjukkan mahasiswa kompeten dalam kualiti peribadi dan kemahiran yang diuji. kajian mereka untuk mengenalpasti persepsi majikan mengenai kemahiran employability yang diperlukan di pasaran dan tanggapan lulusan tentang peripenting kemahiran employability. or not an objective‟ dalam pengajaran dan pembelajaran. membuat keputusan. important objective. lulusan dan majikan meletakkan kemahiran employability sama pentingnya dalam pasaran kerja. Smith (2007) dalam kajiannya untuk menentukan „Georgia Quality Core Curriculum (QCC) employability standards‟ yang digarapkan dalam „family and consumer sciences(FCS) curriculum‟. Data untuk kajian ini 376 . Seramai 149 guru sekolah menengah dalam kajian ini diminta untuk menunjukkan pada skala Likert 4 mata adakah mereka menganggap 25 employability standards sebagai major objective. Selain itu. perancangan. Ujian perbezaan antara tujuh kemahiran ini dengan pengalaman mengajar guru adalah tidak signifikan. Ahmad. incidental objective. Soal selidik. Keputusan kajian ini juga menyarankan bahawa majikan yang lebih muda cenderung mengupah lulusan yang mempunyai kemahiran „employability‟ yang tinggi. kemahiran teknikal dan kemahiran generik.

Kajian yang lepas membuktikan keperluan kemahiran employability dalam sistem pendidikan untuk memastikan graduan yang berketrampilan dan berdaya saing. ii. HIPOTESIS Hipotesis kajian ini adalah: Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding saiz syarikat. Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat. jenis syarikat dan status pemilikan syarikat. Manakala objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah: i. Mengenalpasti tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan di antara sektor pekerjaan dan jenis pekerjaan dalam menentukan tahap kepentingan kemahiran teknikal dan kemahiran pengurusan. Analisis tak berparametrik (Kruskal Wallis dan Mann Whitney U) dan kaedah ukuran kecenderungan memusat (min. Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding jenis syarikat. mod dan median) telah digunakan. 377 . Menentukan perbezaan tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan berdasarkan saiz syarikat. Kemahiran employability bukan sahaja penting dan kajian di dalam negara malah di luar negara di mana kemahiran bukan teknikal ini adalah merupakan isu global namun kajian bagi kemahiran employability di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi masih kurang diterokai oleh pengakaji yang lepas.BUKU PROSIDING diperolehi melalui soal selidik yang dihantar melalu pos kepada 233 alumni. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau elemen kemahiran employability yang diterapkan dalam kurikulum kejuruteraan elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah.

Mohd Majid (2000) mencadangkan nilai minimum bersamaan 0. Ia bertujuan untuk meninjau tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri.802). 5 = teramat penting. Bahagian B mengandungi 7 konstruk mengenai dari Model SCANS (2001). Sebanyak 180 borang soal selidik berjaya dikumpulkan semula dari pihak majikan dari pelbagai bidang.6. Lokasi kajian melibatkan majikan seluruh Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih di syarikat mereka. Sebanyak 500 soalan soal selidik diedarkan kepada majikan di Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih. Tahap skor min pemboleh ubah tersebut diukur dengan berpandukan jadual penjelasan skor min yang diperoleh dengan menggunakan formula Nunnaly (1978) (Jadual 1). kemahiran berfikir (0.821). 1 = teramat tidak penting. Penggunaan Skala Likert 5 mata digunakan dalam kajian ini yang merujuk kepada. diikuti kemahiran sains dan teknolgi (0. Data kuantitatif diperolehi melalui soal selidik yang diadaptasi dari Model SCANS (2001). Kebolehpercayaan Ujian kebolehpercayaan digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan instrumen kajian. Bahagian A mengandungi 5 item yang berkaitan dengan jawatan.830).839).6 dengan ini melepasi nilai 378 . 2 = sangat tidak penting. Dalam kajian ini kesemua nilai Alpha Cronbach bagi kemahiran employability ini melebihi dari 0. Domain kemahiran kualiti individu paling tinggi (0. Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan satu instrumen soalselidik yang mengandungi 2 bahagian A dan B. Jadual 2 menunjukkan kebolehpercayaan (Alpha Cronbach) itemitem dalam tujuh domain kemahiran employability.809) dan kemahiran asas (0.885). 4 = sangat penting.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian deskriptif dan menggunakan bentuk kajian kuantitatif. 3 = penting. bidang. kemahiran maklumat (0.875). kemahiran sumber (0.jenis dan status pemilikan syarikat. saiz syarikat. kemahiran interpersonal (0.

8%) pengurus. 64 orang (35. Sebanyak 138 buah syarikat (82. Sebanyak 173 syarikat yang terlibat dalam kajian ini dimana sebanyak 56 syarikat kejuruteraan awam (32.9%).6%).BUKU PROSIDING kebolehpercayaan. 31 syarikat kejuruteraan elektrik (17.6%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 200 hingga 499 orang.5%) lain-lain jawatan yang terlibat dalam kajian ini. 33 syarikat kejuruteraan mekanikal (19. 16 buah syarikat (5.7%) yang mempunyai bilangan pekerja bawah dari 50 orang. 25 syarikat (14%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 50 hingga 99 orang.8) penyelia dan 42 orang (23. sebanyak 71 syarikat (39.6%) terlibat dalam kajian ini. Rajah 3 menunjukkan.9%) yang mempunyai bilangan pekerja lebih dari 500 orang. ini menunjukkan bahawa item-item adalah konsisten dan boleh dipercayai. 13 buah syarikat (4. Seramai 73 orang (40. 32 syarikat (17.8%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 100 hingga 199 orang. sebanyak 180 set yang diterima semula. 28 syarikat (15. 23 syarikat (12.1%) dan 53 syarikat pelbagai (30.4%).1%) dipunyai syarikat tempatan. 379 . DAPATAN KAJIAN Profil Responden (Syarikat) Daripada 500 set soal selidik yang diedarkan.8%) dipunyai oleh syarikat luar.9%) dikuasai oleh syarikat usahasama dan lain-lain 1 syarikat (0.

Kulialiti personal amat ditekankan oleh majikan dan mendapatkan min yang tertinggi kerana ia merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam kemahiran employability. salah satu tujuan nabi Muhammad diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. kemahiran asas (M = 4.395). Tanpa akhlak yang baik sesuatu pekerjaan tidak akan dilakukan dengan sempurna contohnya sifat bertanggungjawab dan amanah yang mana ia amat ditekankan dalam ajaran Islam.308). Majikan industri meletakkan tahap kepentingan kemahiran employability secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi.w yang bermaksud. kemahiran maklumat (M = 4. kemahiran sumber (M = 4.a. Merujuk kepada jadual 4 hasil analisis menunjukkan kualiti individu (M = 4. Ini bertepatan dengan hadis nabi s.433). 380 .623) adalah kemahiran yang paling tinggi nilai min diikuti oleh kemahiran interpersonnal (M = 4.BUKU PROSIDING Tahap Kepentingan Kemahiran Employability dari Perspektif Majikan Industri Dapatan kajian yang ditunjukkan dalam jadual 4 menunjukkan min bagi tujuh domain pembolehubah bagi kemahiran employability.308) dan kemahiran teknologi (M = 3.328).372). kemahiran berfikir (M = 4.

Ini menunjukkan elemen kemahiran maklumat dan teknologi tidak ditekan oleh sesetengah majikan contohnya kejuruteraan awam yang tidak memerlukan kepakaran dalam kemahiran maklumat dan teknologi semasa melakukan proses kerja seperti di tapak projek. kemahiran berfikir. 381 . Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 6. Jadual 6 menunjukkan terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat. Dalam kajian ini. kemahiran sumber. Manakala kemahiran asas. syarikat kejuruteraaan mekanikal dan syarikat yang selain dari tiga syarikat di atas.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding jenis syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan jenis syarikat. kemahiran interpersonal dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. jenis syarikat yang dipilih berdasarkan jenis syarikat iaitu syarikat kejuruteraan awam. syarikat kejuruteraan elektrik.

status pemilikan syarikat yang dipilih berdasarkan kepada syarikat dimiliki oleh seratus peratus syarikat tempatan. Dalam kajian ini. seratus peratus dimiliki oleh syarikat luar.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. syarikat usahasama dan syarikat selain dari ketiga-tiga jenis syarikat di atas. 382 .

KESIMPULAN Kepentingan kemahiran employability menurut perpektif majikan industri berada pada tahap tinggi. kemahiran berfikir. elektrik dan mekanikal meletakkan kemahiran employability mesti dimiliki oleh setiap graduan bagi membolehkan para pelajar bersaing pada rasaran global. Ini menunjukkan semua majikan terutama majikan kejuruteraan awam. Manakala pihak berwajib perlu mengambil perhatian yang sewajarnya dalam mempertingkatkan kemahiran employability para pelajar samada melalui latihan kepada pensyarah.BUKU PROSIDING Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 7. kurikulum dan juga kokurikulm. kemahiran maklumat. Manakala kemahiran asas. 383 . Jadual 7 menunjukkan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. kemahiran sumber dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. kemahiran teknologi.

Marimuthu. 3. Kuala Lumpur. Melbourne. C. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed. Australian Council For Educational Research. Ahmad Zaini (2005). The Journal of International Social Research Volume 2 / 8 Summer 2009. RUJUKAN 1. berinovasi dan fleksibel selaras dengan keperluan sumber tenaga negara.). (1993). Wye. UNIMAP. Mohamad Sattar R. 2. 50 (E) Jun 2009: 113 – 127 UTM 10. Peranan Institusi pendidikan teknikal di dalam pemupukan kemahiran Employability pelajar Journal Teknologi. Institut pengajian perlu menawarkan kursus kemahiran employability atau generik secara khusus bagi memenuhi kehendak pekerjaan semasa yang memerlukan pelajar menguasai kemahiran employability. 384 . Muhammad Rashid R. Generic Skills For The new Economy – review of reseacr. no. Kaur N dan Sharma R. 8.2. Becker. 1 5. Employability Skills For Australian Industry: Literature Review And Framework Development. Md Yusop I.BUKU PROSIDING Penguasaan kemahiran employability akan membantu individu di alam dunia kerjaya sebenar. S. Napsiah I. M.S. (2009). Proceedings of National Seminar “The development of Technology And Technical-Vocational Education And Training In An Era of Globalization: Trend and Issues”. (2001). .(2008). C. Perception differential between employers and undergratudes on the importance of employability skills. P (2001). Usaha untuk meningkatkan kemahiran employability ini perlu diteruskan oleh setiap individu sekiranya ingin menempuh masa depan yang cemerlang. NCVER Adelaide. Vol. Menguasai kemahiran employability akan menjadikan seseorang pelajar sebagai pekerja yang berketrampilan.. G. K. 7. 4. IPPTN (2004). (2009).Chicago: University of Chicago Press.L and Ismail M. Ninth Malaysia Plan. Kearns. Rose Amnah A R. International education studies. Skills development among undergraduates at the Malaysian University. Students and Employers as Customers of Multimedia College. Economic Planning Unit (2006).Daya saing graduan lepasan tempatan dengan graduan lepasan luar Negara Institusi Pegajian Tinggi (IPT). 9. & Liew. 6. (2009). Human Capital Development And Its Impact On Firm erformance: Evidence From Developmental Economics. Acer. Arokiasamy .

Integrasi kemahiran employability dalam program pendidikan vokasional pertanian dan industri di Malaysia. Indiana.C.s.J. J. Psychometric theory. E. Yahya. (1963). Low H. Vol. Tesis Dr. Englewod Cliffs. Fall. U. Nunnaly. 385 . Siti Zaleha O. H. Journal of Career and Technical Education. (2007). An Interrative Introduction. 17. (1996). Schultz. (2001). (1999). B. Falsafah. B. The economic value of education.S. Smith P. Employability Standards: Inclusion in family and consumer Science Middle School Curriculum. Falsafah. Universiti Purdue. 18. (1978). Tesis Dr. T. Penentuan Kemahiran Yang Bersesuaian Untuk Pelajar Sarjana Muda Pengurusan Teknologi. Universiti Teknologi Malaysia. Secretary‟s Commission on Achieving Necessary Skill .BUKU PROSIDING 11.W. Department of Labour Sowell. 14. (2004). The role of vocational and technical education in the industrialization of Malaysia as perceived by educators and employers. New York: McGraw-Hill 12. No. Skills and Task for Jobs. Newjersey.1. 15. 23. University Of Technology Malaysia 16. 2007-m. New York: Columbia University Press. Ramlee.Management Department Faculty Of Management And Human Resource Development. M. Norliza M S & Saifudin M Y (2007).A SCANS Report for America 2000. Research Vot No:75101. Merrill. 13. Ahmad J. D. Washington.

Sokongan yang baik dari salutan 386 . ianya tidak terkecuali dari masalah haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. Keputusan ujian kekerasan pelekuk nano yang dikenakan ke atas kedua-dua sampel menunjukkan sampel keluli lembut bersalut NiCr mempunyai kekerasan yang lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. Kajian penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme haus terhadap keluli lembut yang bersalut dengan NiCr dan untuk menghubungkait perhubungan di antara pembentukan mikrostruktur dan sifat-sifat haus terhadap keluli lembut. Oleh itu. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan NiCr. haus pengoksidaan dan haus perekatan. Walaubagaimanapun. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap kakisan dan juga haus. Oleh itu. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan Nikel Kromium (NiCr). Walaubagaimanapun. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr yang telah dikenakan ujian haus dianalisis dengan dua kaedah iaitu menggunakan Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi menganalisa morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas kedua-dua sampel. manakala kaedah kedua pula menggunakan ujian kekerasan pelekuk nano bagi mengkaji dan membandingkan kekerasan kedua-dua sampel. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Dapat disimpulkan bahawa salutan NiCr memainkan peranan yang amat penting dalam memperbaiki kerintangan keluli lembut terhadap haus.BUKU PROSIDING ANALISIS SIFAT-SIFAT HAUS KELULI LEMBUT BERSALUT NIKEL KROMIUM Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Norhaniza Azreen bt Mohamed Mokhtar Mohd Khuzairy b Mohd Yusof ABSTRAK Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik.0 PENGENALAN Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. ianya tidak terkecuali dari masalah kakisan dan haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap haus. 1. Keputusan morfologi menunjukkan mekanisme haus yang berlaku pada permukaan haus kedua-dua sampel melalui tiga peringkat iaitu haus lelasan.

Hasil dari ujian haus. Dengan itu. Ujikaji diteruskan dengan melakukan ujian pelekuk nano bagi tujuan mengenalpasti kekerasan kedua-dua sampel. ikatan yang kuat antara salutan dan substrat menghasilkan keadaan yang unik apabila logam bersalut digunakan pada persekitaran agresif. kedua-dua sampel dianalisis melalui Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi endapatkan morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas sampel. 10 μm 2 μm 1 μm 0 387 .BUKU PROSIDING ini terhadap substratnya merupakan aspek yang paling penting dalam kejayaan salutan. Kerintangan haus keluli lembut dikenal pasti dengan melakukan kajian melalui ujian haus yang dikenakan ke atas keluli lembut tanpa salutan dan juga keluli lembut disalut NiCr.

keadaan menggelupas ini adalah tidak seteruk keadaan menggelupas yang berlaku terhadap specimen keluli lembut yang disalut NiCr. kesan haus pada permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dapat dilihat. (2010). Bagi permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr. puing haus berperanan dalam penjelasan mekanisme haus.2 (c).1. 2007).2 (e) juga menunjukkan peratus Fe yang tinggi bagi kedua-dua sampel dan ini juga membuktikan bahawa sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr ini juga merupakan sejenis logam ferus. Ini menyokong bahawa pendapat Rebholz et al. Merujuk kepada Rajah 2. Keputusan analisis EDX yang ditunjukkan oleh Rajah 2. Rajah 2.1 (a). Keadaan permukaan yang haus ini kelihatan agak sekata dan tahap menggerutunya kurang jika dibandingkan dengan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu Rajah 2. analisis morfologi dijalankan dan didapati beberapa keadaan.2 (c) pula menunjukkan kelihatan puing pada permukaan haus. Haus rekatan hanya berlaku selepas salutan dikeluarkan.0 Morfologi permukaan haus. (1999) yang menyatakan bahawa peranan salutan dalam haus lelasan tidak bergantung kepada kekerasan. keadaan lelapisan turut kelihatan berlaku pada permukaan haus dan juga didapati permukaan haus menjadi menggerutu akibat daripada berlakunya haus lelasan. jika dilihat dengan pembesaran yang lebih tinggi iaitu pada pembesaran 306 X didapati permukaan spesimen kelihatan seperti menggelupas dan ini terjadi kerana lekangan salutan yang berlaku.BUKU PROSIDING 2. Partikel yang terkeluar dari 388 . Rajah 2. berlaku juga sedikit penggelupasan pada permukaan dan jika dibandingkan dengan Rajah 2.2 (a) menunjukkan lekangan permukaan yang berlaku pada sampel keluli lembut bersalut NiCr agak ketara kerana keadaan salutan adalah lebih lembut berbanding dengan keluli lembut itu sendiri.1 (d) dan Rajah 2. Merujuk kepada Rajah 2.1 (b). 2006). Jika dilihat pada permukaan pada pembesaran yang lebih tinggi yang merujuk kepada Rajah 2.1 (c) dan Rajah 2. Mengikut kajian Sidhu et al. Bukti perpindahan berlaku antara permukaan sering dikaitkan dengan kehadiran partikel yang kecil dan longgar yang berada permukaan kasar dan mempunyai skala alur yang halus (Ghazali et al.2. Keadaan terlekang ini disebabkan oleh kesan haus lelasan yang berlaku ketika permukaan spesimen bersentuhan dengan permukaan cakera ketika ujian haus dijalankan. Pada dasarnya keadaan ini boleh mendorong kepada fenomenon haus yang lebih teruk dan ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap spesimen tersebut. Kehadiran peratus kandungan Fe yang tinggi ini juga mungkin disebabkan 6 oleh perpindahan unsur Fe dari cakera besi tuang kepada permukaan haus sewaktu ujian haus dijalankan. dan haus lelasan akan mula menjadi punca utama perpindahan logam (Jaharah et al.2 (a). Merujuk kepada Rajah 2.

BUKU PROSIDING permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr berlaku kerana keluli lembut yang memegang partikel itu telah haus ketika fenomenon haus dalam. 2. Rajah 2. Rajah 2. Kekerasan spesimen keluli lembut itu menjadi semakin lemah disebabkan oleh partikel karbon yang terkeluar kerana peranan karbon adalah 7 untuk menguatkan logam.3 (c). Pembesaran dibuat sebanyak 29X dan secara pemerhatiannya permukaan terhausnya kelihatan agak menggerutu dan terdapat juga lekangan yang berlaku. (1996).2 (b) pula menunjukkan satu garisan kesan calar yang dapat dilihat pada permukaan spesimen yang dikenakan ujian haus. Retak mikro juga mungkin berlaku disebabkan oleh kelesuan salutan dan substrat akibat dari proses gelongsor (Mohanty et al. Rajah 2. Keadaan ini juga menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu dan menjadi rosak. Kelihatan terdapat sedikit kemusnahan pada sub-permukaan. Keadaan ini akan meningkatkan lagi keadaan haus pada permukaan sampel.1 ANALISIS MORFOLOGI SUB PERMUKAAN KERATAN RENTAS Rajah 2. Kehadiran peratusan karbon yang tinggi ini juga mungkin disebabkan oleh berlakunya haus perekatan di antara permukaan sampel dan juga permukaan cakera besi tuang.2 (d) menunjukkan lelapisan terbentuk dan ini menyebabkan kelihatan seperti multi lapisan terbentuk pada permukaan haus tersebut. Puing-puing akan berkumpul pada permukaan sampel atau cakera besi tuang. suhu permukaan meningkat dan menyebabkan tahap regangan plastik di permukaan menggerutu juga meningkat dan ini menyebabkan peningkatan haus (Prince et al. pada kadar kelajuan gelongsor yang perlahan.Merujuk kepada Rajah 2. Kemungkinan partikel karbon dari besi tuang tadi telah berpindah kepada permukaan haus pada sampel keluli lembut bersalut NiCr. Pada kawasan tertentu terdapat retak-retak mikro di bawah permukaan ke arah selari permukaan. kecenderongan perekatan berlaku antara permukaan bersentuhan.3 (a). Apabila partikel itu lekang maka fenomenon haus akan menjadi semakin buruk. Fenomenon puing ini juga dirujuk kepada Mohantry et al. Ini akan menyebabkan pertambahan haba berlaku dan ada puing-puing yang akan melebur. Akibat dari ujian haus. Diketahui bahawa peratus kandungan karbon dalam besi tuang adalah tinggi berbanding dengan peratus kadungan karbon dalam keluli lembut. tenaga dan daya yang terhasil akan menghancurkan puing-puing dan membawa kepada garisan haus. 1996). Rajah 2.3(b) pula menunjukkan lekangan partikel yang dapat dilihat dengan jelas pada pembesaran 2. Didapati peratus karbon adalah paling tinggi berbanding unsur yang lain dan ini juga membuktikan bahawa partikel itu adalah sejenis karbon.2 (f) merupakan analisis EDX terhadap partikel karbon yang terkeluar dari sampel keluli lembut bersalut NiCr. 2010). 389 . Kejadian ini turut dilaporkan oleh Murthy & Venkataraman (2006).93K X. kelihatan retakan kecil yang ketara dibahagian permukaan keratan rentas dan ini dapat dilihat dengan jelas pada rajah 2. Pada kadar kelajuan yang tinggi.3 menunjukkan morfologi keratan rentas bagi sampel keluli lembut tanpa salutan. menyebabkan perpisahan mudah berlaku pada ikatan yang lemah.

Rajah 2. (a) Menggunakan pembesaran 196 X. (a) Menggunakan pembesaran 57 X. (b) Menggunakan pembesaran 2930 X dan (c) Menggunakan pembesaran 196 X.BUKU PROSIDING Rajah 2.3 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut tanpa salutan. (b) Menggunakan pembesaran 1350 X dan (c) Menggunakan pembesaran 213 X (anak panah menunjukkan permukaan dikenakan ujian haus).4 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut bersalut NiCr. 390 .

2009). Pembesaran lebih tinggi dilakukan iaitu 57X dan menerusi Rajah 2. permukaan yang bersentuhan akan mengalami tekanan yang tinggi kerana ia membawa beban yang tinggi. Daripada Rajah 2.4 ketebalan salutan boleh dianggarkan sebanyak 100 μm.4 (b) pula menunjukkan terdapatnya puing-puing haus dan juga partikelpartikel yang terlekang dari substrat manakala Rajah 2. Pada masa yang sama. Graf-graf berikut diperolehi. 2006). yang mana boleh bertindih degan tegasan mekanikal.4 (a) dapat dilihat bahawa berlakunya retakan-retakan kecil pada sub permukaan yang terhaus.2 ANALISIS UJIAN PELEKUK NANO Hasil dari ujian pelekuk nano yang dijalankan ke atas spesimen keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut yang bersalut NiCr. 2004).4 menunjukkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu keluli lembut yang disalut NiCr pada pembesaran 31 X. Kelihatan berlakunya permukaan yang tidak rata akibat dari ujuan haus. Dengan jangkamasa ujian haus yang dijalankan maka retakan mikro haba ini akan mula berlaku dan mula merebak sehinggalah geseran dihentikan.5 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut tanpa salutan dan Rajah 4. Retakan ini dikenali sebagai retakan mikro termo (Talib et al. Sewaktu geseran berlaku.4 (c) menunjukkan permukaan terhaus mengalami kerosakan dalaman di mana retak-retak kecil kelihatan manakala terdapatnya tompok-tompok hitam yang kelihatan dan berkemungkinan disebabkan oleh pengumpulan unsur Fe yang paling tinggi (Ghazali et al.3 (a) dan 2.3 (c)). Salutan dan substrat dapat dilihat dengan jelas dari atas ke bawah. dan ini menunjukkan salutan itu mempunyai ikatan yang sangat kuat (Huang et al. Rajah 2.6 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut bersalut NiCr yang diperolehi dari ujian pelekuk nano. Fenomenon ini akan menyebabkan pertambahan tegasan pada permukaan yang bersentuhan tadi. Permukaan terhaus ditunjukkan dengan anak panah kawasan yang dimaksudkan. 391 . Rajah 4.BUKU PROSIDING Berlaku juga retakan kecil pada kedua-dua spesimen ini yang mungkin disebabkan oleh penghasilan haba akibat daripada geseran yang berlaku dari ujian haus yang dijalankan (Rujuk Rajah 2. suhu akan bertambah pada permukaan yang bersentuhan dan akan memulakan berlakunya tegasan suhu. Salutan dan substrat mempunyai ikatan mekanikal dan bahan yang baik. Rajah 2. 2.

serta nilai kedalaman pelekukan.1 meringkaskan nilai beban maksimum.BUKU PROSIDING Jadual 2. hmax yang diperolehi. 392 .

BUKU PROSIDING 393 .

BUKU PROSIDING 394 .

7 graf kekerasan melawan jarak dari permukaan haus di atas. Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi.6. tidak ada keadaan pop-in yang dilihat (Cenna et al. nilai hmax yang paling tinggi ialah berada pada Jadual 2. didapati nilai kekerasan lekukan pertama kedua-dua sampel lebih rendah berbanding dengan lekukan kedua.BUKU PROSIDING Perbandingan dua jadual di atas dibuat dan didapati beban maksimum untuk semua penusukan hampir sama iaitu ≈ 200 mN. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi.5 dan rajah 2. Sekiranya ikatan yang lemah berlaku antara salutan dan substrat maka kegagalan akan lebih mudah berlaku (Zhang & Huan 2005). Merujuk kepada Rajah 2. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. 395 . Merujuk kepada rajah 2. Perbezaan mungkin berlaku daripada segi ikatan yang terwujud antara substrat dan salutan.2005). Ini bermakna permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih lembut jika dibandingkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr selepas dikenakan ujian haus (Gong et al. Ujian pelekuk ini tidak menunjukkan wujudnya ciri-ciri rapuh yang berlaku pada salutan. 2009).2 iaitu pada kedudukan pelekukan 1 iaitu 2266 nm.

maka akan berlakulah perubahan bentuk plastik. Fenomenon haus yang berlaku pada kedua-dua sampel mengalami peringkat haus lelasan. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser. Sifat kekerasan keluli lembut bersalut NiCr dan keluli lembut tanpa salutan juga berbeza. Keputusan ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan (Jamaliah 2003). Daripada ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. Nilai kekerasan bertambah pada lekukan kedua. Ini bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut.BUKU PROSIDING Keadaan ini disebabkan oleh kehadiran retakan-retakan mikro pada kawasan berdekatan dengan permukaan haus (Talib et al. Ini bermakna dengan adanya salutan NiCr. Perubahan kekerasan ini berlaku kerana terdapatnya peningkatan suhu pada permukaan spesimen yang bergeser dengan permukaan cakera. haus 396 . 3. tindakbalas antara kehelan dalam struktur bahan akan menyebabkan bahan itu menjadi semakin kuat dan keras (Budinski 2004). Pengerasan kerja ini terjadi apabila bahan dikenakan tegasan melebihi had kekenyalannya. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera.0 KESIMPULAN Rintangan haus keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih baik berbanding dengan keluli lembut tanpa salutan. Mekanisme ini juga turut dijelaskan oleh kajian yang dilakukan Gong et al. Peningkatan suhu ini berlaku adalah disebabkan geseran yang lama pada jarak yang panjang. Ini disebabkan oleh berlakunya pengerasan kerja sewaktu ujian haus dijalankan. 2004). Spesimen keluli lembut disalut NiCr menunjukkan sifat kerintangan haus yang lebih baik daripada spesimen keluli lembut tanpa salutan. Keadaan ini telah diterangkan sewaktu perbincangan morfologi sub permukaan keratan rentas sebelum ini. ia dapat menambahkan lagi rintangan haus terhadap mekanisme haus. Apabila logam mengalami perubahan bentuk plastik. Bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding spesimen yang tidak bersalut. (2005).

Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. N. V. RUJUKAN 1. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi. Panda. Ujian haus memberikan kesan di mana penghasilan haba serta gabungan di antara tegasan suhu dan tegasan mekanikal sewaktu ujian haus dijalankan menjurus kepada penghasilan retakan mikro ini. Nanoindentation and microstructure analysis of resistance spot welded dual phase steel. Y.J. New York.S. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan. M. Introduction to physical metallurgy. & Budinski. R. H. M. Bagi keluli lembut bersalut NiCr pula. NiCr coatings on stainless steel by HVOF technique.K. Ashby. 2003. & Zhou. 3. E. Morfologi permukaan haus keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr menunjukkan fenomenon haus lelasan di mana berlakunya lekangan permukaan dan secara pemerhatian.G. Avner.L. K.. & David. Engineering Materials. 2004. kesan kelesuan salutan juga boleh menambahkan lagi kehadiran retakan mikro ini. Tekmen. (2010). Materials letters.F. Engineering Materials 2. 1974. 8th edition.. Kuntz. H. Oxford. Baltazar Hernandez. properties and selection. 1998. Ak.H. M. 64:207-210. & Celik. 2nd edition. Budinski. C.BUKU PROSIDING pengoksidaan dan juga haus rekatan.H. 4.F. lekangan permukaan keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih ketara.K. Soykan. 2. Ozdemir. S. 397 . I. McGraw Hill. Sidney. Surface & Coating Technology. 173174:1070-1073. Lelapisan juga turut berlaku pada kedua-dua permukaan sampel dan ini menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu. 2nd edition. Keadaan ini menunjukkan berlakunya fenomenon haus pengoksidaan di mana peningkatan suhu akan menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser itu. Keputusan EDX menunjukkan kehadiran peratus Fe yang tinggi pada kedua-dua sampel dan kehadiran peratus Fe yang tinggi ini menunjukkan fenomenon haus rekatan berlaku di antara permukaan cakera besi tuang dan juga permukaan sampel. Ketebalan salutan NiCr ialah 100 μm. Analisis sub permukaan keratan rentas pada sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr mendapati berlakunya lekangan pada permukaan terhaus dan secara pemerhatiannya ia kelihatan menggerutu. Plant ATree. Retakan mikro juga dapat diperhatikan pada kedua-dua sampel. Pearson Prentice Hall.

. (2005). Du & Weigang. (2002).G.D. A. Wear. Plasma transferred arc boriding of a low carbon steel:microstructure and wear properties. Bean Wu. Precision Technology. L. Bourithis.H. 398 . & Jones. 2nd edition. Jen Li & Jenq.38(A):1124. 8.John & Fahim. rapidly solidified powder metallurgy aluminium alloys. Shiung Chen. Zhang. Int.. Surfacecoating & technology. Che Haron. 6. Jiann. & Ghazali. J. Zahrulail Suliman & Edynoor Osman. (2003). . Papaefthymiou. J. 200:203-218. S. S. Jamaliah Idris. Microhardness and corrosion behavior in CrN/electroless Ni/mild steel complex coating. Indumathi. J. Gong Duh & Fan. 15. 194:58-67. Huang. and Franklin. Surface & Coating Technology. Nanocoatings for engine application. 249:715-726.. M. Bijwe. (2000). M. (2007). 9. Kajian sifat kehausan dan kekerasan komposit matriks aluminium. Steel microstructure and properties. Thin solid film. Applied Surface Science. Dahotre. Rainforth. 150:239-245. Gong Duh. 1:115-122.D. F. Jenq. A. Narendra B. W.H. H. Jaharah. 10.Jayashree. G. R. & Nayak. M. Lingzhong. Chuangbing.. 377:354-359. & Bhadesha. Kapoor. 7. (2000). Jurnal Teknologi. Preparation and characterization of atmospheric plasma-spraye NiCr/Cr3C2. Honeycomb. (2009).K. Wear mechanism and failure mode of P10 TiN coated carbide tools.CaF2 composite coating. Tribological layers and the wear of ductile materials. 203:3058-3065. 245:204-215.K. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Surface & Coating Technology. Evaluation of the mechanical properties and tribological behavior of the CrN coating deposited on mild steel modified with electroless Ni interlayer. H.J. C. (2002). Dry sliding behavior of some wrought. Farid Salim. Fan.M.BUKU PROSIDING 5. 1997. (2001) Friction and wear behavior of polyetherimide composites in various wear modes. Wear. Wear. Rajesh. 13. Esah Hamzah & Mohd Zubil Bahak.. & Papadimitriou. 14. Ghazali. Jeng. 11. 12.J. 259:490-500.J. Bean Wu.W. M. (2005). Omar.Z.

P.20(NiCr) deposited by HVOF and detonation spray processes.B. The influence of HVAC powder feedstock characteristics on the sliding wear behavior of WC-NiCr coatings. Sinha. Mohanty. min Meng. Smith.. Leyland. Dry and wet corrosion behavior of AISI 304 stainless steel coated by sol-gel ZrO3-CeCO2 films. Tribology International. A.W. & Seshadri. and Singh. Structure. 50:639-649. 202:4893-4900. M. S. Modi. W. R. Surface & Coating technology. Wear.S. 24..-J. J. Surface coating & technology. Dongbai. 286:127. Surface &Coating Technology. Fedrizzi. Di. A. Jurnal kejuruteraan. 35:497-502. I. Dry sliding behavior of HVOF sprayed Molybdenum and Nickel/Chromium Coatings. Bonte. C. Pearson Prentice Hill. C. 19. 198:251-266. Y. Liu. Xia. Tribological characteristics of nickel based composite coatings.K. Han. S. & Natarajan.N. Celis.. 23. Shenglin.. Effect of sintering temperatures on corrosion and wear properties of sol-gel alumina coatings on surface pre-treated mild steel. M. 5thedition. 115:222-229. Hong. Duraiselvam. M. Ramesh. International Journal of applied Engineering Research. H. (2003).K. R.. J. 18:49-56. A comparative study of the frictionand wear behavior of untreated mild steel and its boron-permeated counterpart under lubrication of liquid paraffin containing zinc dialkyldithio-phosphate. (2006). S.. Manufacturing Engineering and Technology. 18. 399 . (2006).BUKU PROSIDING 16.135. (2008). mechanical and tribological properties of nitrogen-containing chromium coatings prepared by reactive magnetron sputtering. (2008).. Gopalakrishnan. & Scardi. 22. Prince. 25. P. Zishuan.5:75-86. Wear. N. O. & Venkataraman. Sliding wear behavior off thermally sprayed 75/25 Cr3C2/NiCr wear resistant coatings. Ruhi. Sun. Mariyam Jameelah Ghazali. 17. Ziegele. M. (1996).. G.S. S. L. &cLugscheider. Abrasive wear behavior of WC-CoCr andCr3C2. E. (2002).-Q. 2006. S.-M. 26. Fan. 20. (1996). 21. & Matthews. Murthy. A. & Xue. Wear characteristic of several commercial wrought aluminium alloys against tool steel. De. Rossi. Q.P. Thinsolid film. Rebholz. Maggio. Liu. Corrosion science.K.. (2010). (1999). B. & Schmid.. ying Yu & Hui.255:893-902..P. Kalpakjian. 200:2642-2652.

31. Guan-Jun. Wear characteristics of Cr3C2-NiCr and WC. (2007). Sen. (2005). R. 65:14091413. Li. Saad..B. S. 35. Y. 28. 43:887-890. Zhang. S.H. Toff.41. K. (2005). Wear. Sidhu. G. T. Yang. 17:782-787 34. S. & Mohanraj. (2010). Acta materialia. Effect of short glass fiber content on three-body abrasive wear behavior of polyurethane composites. 36. Xinchun. S. Applied surface science. Lu.. (2004). H. G. Shi-Jun.28.. (2008). & Lu. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2007..225. 400 . Chandramohan. Jurnal Teknologi. Sundararajan. (2007). Zhang.. D. (2008). (2005). Chromizing behaviors of a low carbon steel processed by means of surface mechanical attrition treatment. Nanoindentation and nanoscratch behaviors of DLC coatings on different steel substrates. Lu & Jianbin. Composites science & technology. 41(A):17-28. M. 258:377-391. Tribology International. Sidhu.BUKU PROSIDING 27. B. Yeoh. Chandramohan.M. & Hashim. 33. Abraham Jawahar. 32. Three body abrasive wear behavior of filled epoxy composite systems. B. Suresha. G... Shamsul Bahrain Jamaludin & Zainal Arifin Ahmad. Suresha. Wang.S. R. & Huan. The tribological behavior of detonation sprayed coatings: the importance of coating process parameters. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2009. & Sivakumar. Cheow Keat. 30.53:20812089.. Cheng-Xin.Co coating deposited by LPG fueled HVOF. & Li. A.J.H. High temperatureerosion of HVOF sprayed Cr3C2-NiCr Coating and mild steel for boiler tubes. 29. Jurnal Teknologi. 41(A):85-95. & Siddaramaiah. M. J. Dayananda Jawali. Tribological properties of rareearth oxide added Cr3C2-NiCr coatings. N. Talib. Zhenyu. The effects of varying process parameters on the microhardness and microstructure of Cu-steel and Al-Al2O3 friction joints. Luo. Z. SEM observations on wear mechanism of TiN-Coated HSS twist drills when drilling mild steel. & Prakash. C Zhang.2701.. (2004). 253:4377-4385. G.ASM International.

Rahman Norhazlin bt Mohamed Ali Nor Rafidah bt Abdul Rahman ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. mereka perlu tahu bagaimana 401 .2% di tahap kebimbangan komunikasi rendah.0 melalui kaedah statistik deskriptif. Setelah berjaya mendapat pekerjaan. Secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk: 1) mengenalpasti tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Hasil kajian menunjukkan 8. dan 3) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi dengan tahap pencapaian akademik pelajar. 2) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi pelajar dengan faktor-faktor demografi seperti jantina.BUKU PROSIDING TAHAP KEBIMBANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJARPELAJAR SEMESTER AKHIR JABATAN PERDAGANGAN Fauzan bt Ab. bangsa dan program pengajian.7% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi tinggi. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara jantina dan tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi. Diploma Pemasaran. Secara keseluruhannya tahap kebimbangan komunikasi pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan berada di tahap sederhana. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan di mana seramai 161 pelajar semester akhir dari semua program iaitu Diploma Akauntansi.24 (PRCA-24) telah digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi pelajar. keamahiran berkomunikasi juga memainkan peranan penting memandangkan untuk menjadi pekerja yang baik. Kemahiran tersebut sangat penting untuk memastikan kebolehpasaran mereka setelah tamat pengajian nanti. Politeknik Sultan Azlan.1% di tahap kebimbangan komunikasi sederhana dan 6. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. Alat ukuran Personal Report of Communication Apprehension Scoring. Manakala tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bangsa dan program pengajian dengan tahap kebimbangan komunikasi pelajar. 19 PENDAHULUAN Kemahiran berkomunikasi sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang individu terutamanya bakal graduan yang berusaha untuk cuba menempatkan diri mereka di pasaran kerja. 85. Diploma Pengurusan Peruncitan dan Sijil Pengajian Perniagaan terlibat dalam kajian ini.

Masalah ini biasa dihadapi dikalangan pelajar ditahap persekolahan mereka. tahun pengajian dan status sosio-ekonomi tidak mempengaruhi kebimbangan komunikasi pelajar. Konsep kebimbangan komunikasi kemudian berkembang menjadi tahap ketakutan atau kerisauan yang dialami individu berkaitan dengan komunikasi sebenar atau komunikasi yang dijangkanya dengan orang lain. Kajian berkaitan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan faktorfaktor demografi mendapati kanak-kanak yang tinggal di kawasan pedalaman lebih tinggi tahap komunikasinya berbanding dengan mereka yang dibesarkan di kawasan bandar (Richmond & Robertson. Kajian berkaitan dengan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan pencapaian akademik pelajar telah dilakukan oleh McCroskey. Kebimbangan komunikasi merujuk kepada situasi takut atau risau untuk berkomunikasi secara lisan akibat pelbagai punca.Kajian lepas menunjukkan sekurang-kurangnya 11% pelajar mengalami masalah kebimbangan komunikasi (Harris. Hasil kajian Fuziah Kartini (1995) mendapati faktor demografi seperti bangsa. Kajian tersebut mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan. Penyataan Masalah Kemahiran berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran yang signifikan untuk dinilai oleh majikan dalam proses pengambilan pekerja dan kenaikan pengkat. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keputusan akademik dan kebimbangan komunikasi pelajar. seseorang individu itu perlu mengurangkan tahap kebimbangan individu masingmasing. untuk dilihat sebagai komunikator yang kompeten. Walaubagaimanapun ramai graduan atau pelajar menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan baik kerana mereka mempunyai kebimbangan komunikasi (communication apprehension). 1980). Daly dan Sorenson (1984). Fordham dan Gabin (1996) mendapati ketakutan untuk berkomunikasi 402 . Kajian Daly dan Stafford (1984) pula mendapati perempuan lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasinya berbanding dengan lelaki. Kajian beliau juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara kebimbangan komunikasi dan keaktifan dalam aktiviti kokurikulum pelajar. Sehubungan dengan itu. jantina.BUKU PROSIDING untuk menyuarakan pendapat dan idea. Mc Croskey (1977) mendefinisikan kebimbangan komunikasi sebagai tahap ketakutan atau kerisauan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain. 1977). Kajian beliau mendapati semakin tinggi tahap komunikasi pelajar semakin tidak aktif mereka dalam aktiviti kokurikulum.

Nor Shaipah dan Junaidah Hanim (2003) yang mendapati bahawa kemahiran tersebut merupakan faktor kedua terpenting yang diambilkira oleh firma perakaunan awam dalam mengambil pekerja. Kesemua ini berpunca daripada kebimbangan dan bukannya disebabkan oleh kurang mahir dalam komunikasi.BUKU PROSIDING dengan lebih kerap boleh menghalang individu daripada berkomunikasi dengan lebih berkesan walaupun ia mempunyai kemahiran komunikasi yang memuaskan. Kemahiran berkomunikasi dilihat sebagai faktor penting dalam proses pengambilan pekerja. kurang peluang kenaikan pangkat atau maju dalam kerjaya mereka. Ini kerana mereka kurang terlibat dalam perbincangan kelas dan kurang bertanyakan soalan. Politeknik Sultan Azlan Shah b) Menentukan hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina. Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut: a) Menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Oleh itu adalah penting untuk semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang pendidikan mengambil berat tahap kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar untuk memastikan graduan yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak industri. Ini menyebabkan individu yang takut berkomunikasi akan dianggap sebagai komunikator yang tidak kompeten. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi c) Menentukan hubungan di antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi Daripada objektif kajian di atas. Ini dibuktikan melalui kajian oleh Saudah. Kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar juga boleh menjejaskan pengalaman pembelajaran mereka. Individu yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi juga didapati sukar untuk bekerja dengan rakan sekerja. hipotesis nul dibentuk seperti berikut: i) ii) iii) iv) H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi 403 .

Ia akan memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah dan pihak politeknik berkaitan masalah kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar dan seterusnya menjadi asas untuk merangka aktiviti dan pendekatan yang relevan untuk mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangkan masalah tersebut ke tahap yang lebih rendah.BUKU PROSIDING Soalan Kajian Kajian in dijalankan untuk menjawab soalan-soalan kajian berikut: a) Apakah tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Jumlah responden yang diambil kira adalah sebanyak 404 . Diploma Pemasaran (DPR6) seramai 36 orang dan Sijil Pengajian Perniagaan (SPP4) seramai 41 orang. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi? c) Adakah wujud hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi? Kepentingan Kajian Dapatan kajian ini akan menjelaskan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Politeknik Sultan Azlan Shah. Diploma Akauntansi (DAT6B) seramai 39 orang. METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian merupakan asas kajian dalam menentukan kaedah memperolehi data hasil kajian. sebanyak 15 soal selidik telah diketepikan/dibuang kerana responden tidak menjawab dengan lengkap soal selidik tersebut. Walaubagaimanapun. Ia terdiri daripada pelajar Diploma Akauntansi (DAT6A) seramai 36 orang. Prosedur persampelan Seramai 176 orang pelajar semester akhir di Jabatan Perdagangan. Persampelan adalah sebanyak 100 peratus daripada populasi. Borang-borang kaji selidik kemudiannya dikemukakan kepada pelajar-pelajar tersebut dengan meminta kebenaran daripada pensyarah modul yang mengajar dengan kebenaran Ketua Jabatan Perdagangan. Diploma Pengurusan Peruncitan (DRM6) seramai 24 orang. instrumen dan analisis. Penulisan dalam bahagian ini akan menyentuh perkara-perkara mengenai prosedur dan kaedah yang merangkumi prosedur persampelan. Politeknik Sultan Azlan Shah) b) Adakah wujud hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina.

Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif skor min dan korelasi. Dengan ini diharap data yang diperolehi adalah tepat. Ini adalah supaya responden dapat memberikan jawapan yang jujur terutamanya bagi soalan yang terlalu peribadi. Dari segi jantina. Instrumen Kajian Menurut Best & Kahn (1998) terdapat pelbagai jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkan data. Setiap instrumen ini mempunyai cara tersendiri untuk mengira dan mendapatkan maklumat daripada sumber data.7%). Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. Borang soalan kaji selidik yang akan dikemukakan adalah untuk meninjau kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Azlan Shah.6%).4%). Penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian adalah lebih sesuai kerana ianya lebih mudah mendapat kerjasama daripada responden. Analisis Data Dalam proses analisis data. Selain itu 405 . Skor min digunakan untuk melihat purata semua skor bagi menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Borang soal selidik yang digunakan terdiri daripada empat soalan di seksyen A berkenaan maklumat demografi responden untuk mendapatkan keterangan mengenai jantina. faktor bangsa dengan tahap kebimbangan komunikasi dan faktor program dengan tahap kebimbangan komunikasi.BUKU PROSIDING 161 soal selidik yang mewakili 91% pelajar dimana pelajar yang menjawab soalan yang dianalisa adalah program DAT seramai 74 orang (46%). etnik. Sampel kajian dianalisa secara individu dan kebebasan sepenuhnya diberikan kepada sampel kajian semasa responden memberikan maklumat. Skor yang digunakan dalam skala Likert ialah sangat setuju (1-SS).6%) dan 123 orang responden perempuan (76. Dari segi etnik pula. soal selidik ini mempunyai 38 orang responden lelaki (23. responden cina 12 orang (7. DRM seramai 24 orang (14.0. DPR seramai 28 orang (28%). tidak setuju (4-TS) atau sangat tidak setuju (5-STS). tidak pasti (3-TP). responden melayu adalah seramai 140 (87%).9%) dan SPP seramai 35 orang (21. setuju (2-S). responden india seramai 8 orang (5%) dan responden siam seorang (0. Ujian ini adalah untuk menentukan hubungan faktor-faktor demografi iaitu jantina dengan tahap kebimbangan komunikasi. jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden pada borang-borang soalan kaji selidik yang telah dilengkapkan akan direkodkan bagi tujuan pengiraan statistik. sistematik dan mudah dianalisa. program dan tahap pencapaian akademik dan sebanyak 24 soalan di seksyen B yang menggunakan skala Likert. Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set borang soalan kaji selidik.5%).

85.BUKU PROSIDING ujian ini juga untuk menentukan hubungan antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi. Ini merujuk kepada Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) seperti berikut: Skor di antara 84 dan 120 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sangat tinggi.2% Jumlah 161 100% Min skor keseluruhan kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan perdagangan adalah pada tahap sederhana dengan nilai minnya adalah 69%.1% berada di tahap yang sederhana dan 8. 1.1% Tinggi 10 6. Jadual 2 : Tahap Kebimbangan Komunikasi Responden Tahap Kebimbangan Bilangan Peratus Komunikasi Rendah 14 8.7% Sederhana 137 85. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). DAPATAN KAJIAN Alat Ukuran Kajian Kajian ini menggunakan alat ukuran Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi responden kajian. Skor di antara 24 dan 55 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang rendah Ini bermaksud para pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan mempunyai tahap kebimbangan untuk berkomunikasi pada tahap yang sederhana. Data yang diperolehi di analisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.0. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari nilai min. (Jadual 2). tahap kebimbangan komunikasi yang sederhana ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dalam diri para pelajar 406 . kekerapan dan peratusan untuk menjawab soalan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi.2% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi yang tinggi. skor mestilah di antara 24 dan 120. Berdasarkan kepada PRCA. Skor di antara 56 dan 83 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sederhana. ini bermakna terdapat kesilapan dalam mengira skor. Tahap kebimbangan komunikasi pelajar secara keseluruhan Dapatan menunjukkan 6. Jika skor berada di bawah 24 atau lebih daripada 120.7% pula berada di tahap rendah. Menurut Mc Croskey (1984).

(2-tailed) N 161 . hipotesis nul. (2-tailed) N total komunikasi kebimbangan Pearson Correlation Sig. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk memerhatikan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi.BUKU PROSIDING yang mana para pelajar mungkin risau untuk berkomunikasi dalam satu keadaan tertentu tetapi tidak risau untuk berkomunikasi dalam situasi yang lain. H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi Jadual 4 : Hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi total kebimbangan komunikasi -.004 161 1 **. Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi ditolak. Jadual 3 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi.015 . Jadi. H o1 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Jadual 3 : Hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Gender Gender Pearson Correlation Sig.01 level (2-tailed).004 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . Correlation is significant at the 0.846 161 -. (2-tailed) N 1 407 .015 .01 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 3 di atas.225** . 3. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig.225** . 2.846 161 161 161 1 Ethnic Ethnic Pearson Correlation Sig.

H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi diterima. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi yang mana tahap signifikan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi adalah 0. hipotesis null. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara etnik dengan kebimbangan komunikasi kerana nilai signifikan lebih besar daripada 0. 4. Oleh yang demikian.073 . (2-tailed) N total kebimbangan Pearson Correlation komunikasi Sig. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi diterima. India atau Cina tetapi mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan bangsa. Jadual 4 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi.358 161 1 Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. Oleh yang demikian.358 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . Jadual 5 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. (2-tailed) N 161 . hipotesis null.BUKU PROSIDING Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi.073 .05.05. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Jadual 5 : Hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Program Program Pearson Correlation Sig. Ini menjelaskan bahawa tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar tidak dipengaruhi oleh bangsa pelajar tersebut samada Melayu. 408 .358 iaitu lebih besar daripada 0.

194* . faktor demografi 409 .05 level (2-tailed). H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi Jadual 6 : Hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi CGPA CGPA Pearson Correlation Sig. Tahap komunikasi yang sederhana menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi dalam sesetengah situasi. (2-tailed) N 161 . Namun dapatan kajian yang bertentangan diperolehi mungkin berpunca daripada teknik pengajaran dan pembelajaran ynag lebih berpusatkan pensyarah yang menyebabkan peluang untuk pelajar bersuara dan mengeluarkan pendapat terhad. Correlation is significant at the 0. Bahagian ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperolehi berdasarkan objektif-objektif kajian. Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. Daripada analisa skor min yang dilakukan.014 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . tetapi agak bimbang dan malu untuk berkomunikasi di dalam situasi yang lain.BUKU PROSIDING 5. Cadangancadangan juga dikemukakan untuk diimplimentasikan mengikut kesesuaian. faktor kegagalan pada masa lampau. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig. Jadual 6 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. tahap pencapaian akademik dengan PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan adalah di tahap sederhana. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. Populasi kajian ini adalah kepada pelajar semester akhir yang sudah mempunyai pengalaman beberapa semester turut mempengaruhi kekuatan dan keberanian pelajar-pelajar ini untuk berkomunikasi. Selain itu.05 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 6 di atas. hipotesis null. H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara kebimbangan komunikasi ditolak.014 161 1 *.194* . Oleh yang demikian.

d) Membangunkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah yang menggalakkan perhubungan lisan di antara pensyarah dan pelajar seperti kaedah sumbangsaran. Daripada ujian korelasi yang dilakukan menunjukkan dua hipotesis nul telah ditolak Ini menunjukkan bahawa faktor jantina dan tahap pencapaian akademik mempengaruhi kebimbangan kepada pelajar untuk berkomunikasi. pembentangan. f) Seterusnya diharapkan kajian ini akan memberi garis panduan bagi kajian yang akan datang. Kajian yang dilakukan oleh McCroskey.BUKU PROSIDING seperti pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman turut mempengaruhi tahap kebimbangan komunikasi. Kemungkinan pelajar lelaki lebih berani untuk berkomunikasi berbanding dengan pelajar perempuan yang agak pemalu dan takut untuk berkomunikasi kerana malu diperhatikan. beberapa cadangan boleh dikemukakan seperti berikut: a) Pensyarah-pensyarah perlu diberi latihan dan kursus komunikasi lisan bagi memahami kelakuan komunikasi pelajar-pelajar b) Pelajar-pelajar perlu diberi kursus-kursus asas komunikasi di peringkat asas sebagai permulaan kepada pelajar-pelajar c) Menyediakan rawatan pemulihan yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar yang terlalu senyap atau pelajar-pelajar yang terlalu malu atas dasar sukarela pelajar itu sendiri. e) Memberi satu garis panduan tentang kaedah berkomunikasi yang berkesan. Pelajar yang tinggal di kawasan luar Bandar lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasi berbanding dengan pelajar yang tinggal di kawasan bandar (Richmond & Robertson. ciri-ciri responden dan ketepatan diharapkan agar pengkaji yang ingin meneruskan pendapat yang sama dengan kajian ini menyedari telah mempengaruhi dapatan-dapatan kajian. Adalah kajian ini atau mengemukakan akan kekangan-kekangan yang 410 . drama dan sebagainya. Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. 1977). kira kekangan-kekangan yang selidik yang digunakan dalam data yang diperolehi. Daly dan Sorenson (1984) mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasinya mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kebimbangan komunikasi yang rendah. Penutup Kajian ini dijalankan dengan mengambil dihadapi oleh pengkaji seperti bahasa soalan soal bahasa inggeris.

1980. (2002). Communication apprehension. pg 78-96. The Sustained Effects of Cognitive Modification and Informed Teachers on Children‟s Communication Apprehension. 1976. Oral Communication Apprehension: A summary of recent theory and research. J. Personality correlates of communication apprehension: A research note. UKM. 1996. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Komunikasi.R..C. McCroskey. 411 . McCroskey (Eds).C. 1977. Nor Shaipah.C. Human Communication Research. 9. 59. McCroskey. & Stafford. Harris. Richmond. Public Accounting firm recruiter attitudes towards the desirability of graduate charecteristics. L. 1995. Saudah.R.30. & Gabbin. 6. Correlates and consequences of social communication anxiety. 4. In J. Beverly Hill: Sage Publication. A.. Working paper presented at School of Accountancy Universiti Utara Malaysia. 1998. Universiti Teknologi Malaysia. 2006. 5. Kertas kerja dibentang di Pusat Pengajian Diploma. & Sorenson. 3.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Fordham. 2. Human Communication Research. Avoiding communication shyness. Daly. J. Daly & J. J.C. Kebimbangan Komunikasi: Kajian penerokaan di kalangan pelajar UKM. pg78-96. & Junaidah Hanim. avoidance and effectiveness (5th ed). 8. A. 4. Daly. Kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar UKM: Satu Realiti atau Mitos?. J. pg 88-89.W. V. J. Skills versus apprehension: Empirical evidence on oral communication. (1984). D. A. 7.P. A. Nik Hasnaa Nik Mahmood. Needham Height MA: Ally & Bacon. K. 2. Communication Quarterly. Business Communication Quarterly. reticences and communication apprehension.. 28. Fuziah Kartini Hassan Basri. & McCroskey. 3 pg 376-380.

teknologi dan sains sosial. tiga orang dari Politeknik Ungku Omar dan seorang dari Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Zainal Azhar B. Ahli-ahli panel terdiri daripada dua orang pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. jika kajian adalah berasaskan teori.” Disarankan supaya institusi dapat melanggan database seperti ERIC. Menurut pandangan panel penilai. Shah Alam. Selangor. Semua ahli panel bersependapat bahawa “A good literature review is a review that is embedded in evidence. maklumat terkini dalam tempoh 5 tahun ke belakang perlu dirujuk. rujukan kepada teori yang asal hendaklah dibuat. Terdapat kajian yang berupa peninjauan dan ada juga yang berupa kajian kes dan “experimental-based”. Dari segi teknik pembentangan. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk menyediakan satu landasan kepada para pensyarah politeknik memperluaskan ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Forum tersebut dipengerusikan oleh Dr. Ini adalah kerana ia mencakupi bidang kejuruteraan. secara keseluruhannya topik-topik kajian yang dibentangkan adalah menepati tema seminar yang sangat luas maksudnya. Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ telah berjaya dilaksanakan dari 20 hingga 21 Oktober 2010 di Politeknik Ungku Omar. telah menyampaikan ucaptama beliau yang bertajuk „Pembinaan Keupayaan Modal Insan Berkualiti Sebagai Penentu Kejayaan Agenda Transformasi Politeknik‟. EBSCO Host dan Proquest. Reka bentuk kajian adalah menepati kehendak methodologi iaitu secara kuantitatif dan kualitatif. 412 . Pengarah Politeknik Ungku Omar. Sebaliknya. pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif kepada pensyarah dalam pelbagai aspek dan membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Tuan Hj Kamaruddin Bin Hamzah. Secara amnya. panel penilai berpendapat aras pengetahuan dalam tajuk-tajuk yang dibentangkan adalah bersesuaian dengan aras ilmu pengetahuan seorang pensyarah politeknik. Satu forum oleh panel penilai telah diadakan pada hari kedua. Selaras dengan tujuan seminar diadakan. Seminar seperti ini perlu diteruskan untuk menerapkan budaya menyelidik dan cinta kepada ilmu di kalangan pensyarah politeknik dan perlu didokumentasikan untuk rujukan pada masa akan datang.BUKU PROSIDING RUMUSAN SEMINAR Secara keseluruhan. pembentang disarankan menggunakan lebih banyak alat bantu visual dan menggurangkan teks bagi menarik perhatian dan minat peserta. Seminar Kejuruteraan. Zainal Abidin (Moderator) dari Politeknik Ungku Omar . Adalah diharapkan agar budaya penyelidikan. Kajian literature adalah sangat penting dan sekiranya ia “empirical-based”.

2. (JTMK) Puan Norhasliza bt Muhamed Nor (Ketua) Cik Shardilla bt Sarif Cik Munirah bt Abdullah 3. 2. 6. Shukri bin Mohd. Multimedia. 3. 3. 8. 5. 7. 9. Isa Puan Hjh Atikah bt Bakar Puan Wan Haniza bt Wan Hassim Puan Hjh Rosiah bt Abd Fatah Ahli (JKE) Puan Hamimah bt Sabar (Ketua) Puan Hjh Rosdiah bt Hamzah Encik Kamarul Mohsin bin Haji Ahmad Cik Nurulazila bt Abu Talip@Yusof 1. 2. Khairani Encik Ahmad Badri b Dzyauddin Encik Mushayri b Yahya Enci Ronni b Bahari Puan Noor Aina bt Mohd Noor (PPD) Encik Mohd Ihsan b Rokeman (PSAS) Encik Muzafar b Kasim (PSIS) 413 . (UIDM) Encik Jamri b Kassim (Ketua) Encik Shahnizan Zaidi b Yahaya Puan Che Som bt Sudin Puan Nurhidayah bt Zainul Abidin Encik Nor Azizan b Md. 10. 11. 2. 4. 4. 3. Jawatankuasa Teknikal & Prosiding 1. Jawatankuasa Backdrop. Siaraya & Liputan 1. Jawatankuasa Penyediaan Sijil & Cenderahati 1.BUKU PROSIDING JAWATANKUASA SEMINAR Penasihat I Penasihat II Penasihat III Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Seminar Pembaca Doa Setiausaha I Setiausaha II Bendahari Nama Jawatankuasa : : : : : : : : : : Tuan Haji Kamaruddin b Hamzah Tuan Haji Salleh b Sahat Encik Che Nordin b Che Wan Cik Hjh Zam Zam Khairani bt Arshad Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim Dr Zainal Azhar b Zainal Abidin Ustaz Mohd.

Pengerusi/ Urusetia Pembentangan Selari 1. Encik Alias B Umar (Ketua) KUMPULAN 1 1.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (UTM) Puan Mazni bt Mohamed Jakeri (Ketua) Puan Siti Fairuz bt Safuri Encik Faizal b Mohamad Twon Tawi Encik Umar Fahimi b Haji Murat 4. Jawatankuasa Urusetia & Pendaftaran (JKM) 1. (JMSK) Puan Chow Ching Choon (Ketua) Puan Lailatun Nahar bt Sabardin (Penginapan khas) Puan Nithya a/p Periasamy Puan Ismashahrina bt Ismail Puan Fadilah bt Ahmad 414 . 4. Puan Norhayati bt Mohd 5. 2. Puan Roseazah bt Ramli 2. 3. 5. Jawatankuasa Pengangkutan (Unit Kenderaan) Tuan Haji Ahmad Nawir b Abd Rani 7. Encik Mohd Rizan b Abdul 3. 3. Jawatankuasa Data & Laman Web 1. 3. Puan Norsheila bt Buyamin Puan Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Puan Nurus Sadiqin bt Abdul Razak Khan Encik Mohd Sahril b Mohd Fauzi Encik Irwan b Husni 8. 3. 5. 2. 4. Encik Mohamad Fadhil b Mohamad Said KUMPULAN 2 1. 4. Puan Adzuieen bt Nordin 4. (JP) Puan Hjh Shariffah Intan bt Syed Salleh (Ketua) Puan Rosmanizah bt Derahman Puan Siti Salwa bt Jaafar 6. 2. 2. 5. Jawatankuasa Penginapan & Makan Minum 1.

3. Faizah bt Shaari 3 PSAS Cik Chong Beng Suan 4 PSIS Encik Wan Zaimi b Wan Yusoff 5 PNS Encik Azhar b Mohd Salleh 6 PBS Puan Sarinah bt Aman Shah 13. Seranta & Publisiti Perasmian (Persiapan) 1. En. Zainal Azhar b Zainal Abidin (Ketua) Encik Ramu a/l Vellusamy 11. 5. (JPA) Encik Tan Sui Chee (Ketua) Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim 12. Jawatankuasa. (JKA) Dr. 2. 2. Jawatankuasa Lalulintas 1. 3. Jawatankuasa Jemputan VIP & Protokol 1. Jawatankuasa Bersama Ketua UPIK Politeknik Zon Tengah 1 PPD Puan Hjh Fauziah bt Zakaria 2 PSA Dr. Subramaniam a/l Sinakanoo En. 2.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (JKP) Encik Shahril b Jalil (Ketua) Encik Mohd Naim b Awang Encik Mohamed Hairy b Yahya Encik Shahriman b Abdul Rashid Puan Hasmiza Bt Hussin 9. 10. Radzi 415 . Mohd Hamizan b. 4. Haris bin Abu Hassan En. 2. Jawatankuasa Teks Ucapan dan Kata Aluan (Keynote) 1.

5. Choong Lean Keow Dr. Zakaria Dr. Shah Alam. Sahat Jabatan Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Jabatan Perdagangan INSTITUSI Institut Pendidikan Guru. Abdul Mutalib 3. Perak. Kampus Ipoh. Kampus Ipoh. Badrul Hisham B. Institut Pendidikan Guru. Kartini Bt. Abdullah Mohd Ahadlin Bin Mohd Daud Fauzi Bin Ahmad Reduan Bin Mat Dan Mohd Zulkefli Bin Selamat Dr. Shaari 4. Institut Pendidikan Guru. 13. Yahaya Dr. 11. Perak. Perak. Shah Alam. Perak. Institut Pendidikan Guru. Hulu Kinta. Hulu Kinta. 15.BUKU PROSIDING SENARAI PANEL PENILAI Bil 1. 7. Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Politeknik Sultan Azlan Shah Politeknik Ungku Omar 2. Rusmay B. 17. 9. Bakhtiar Md Shaari Ang Huat Bin * (Penilai Pembentangan) 416 . Kampus Ipoh. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Selangor. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Ahamad Shabudin B. Kampus Ipoh. Hulu Kinta. Institut Pendidikan Guru. 6. Dr. Alang Osman Dr. Rosli B. NAMA Dr. Puan Norhayati Bt. Hulu Kinta. Yong Rashidah Bt Mat Tuselim En. Zainal Abidin En. Faizah Bt. Kampus Ipoh. Zainal Azhar B. 16. Perak. 10. Dr. Hulu Kinta. Selangor. 12. 14. Harith Fadzilah Bin Abd Khalid Pn. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful