BUKU PROSIDING

PENGHARGAAN
SYUKUR alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya, buku prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya diterbitkan buat julung kalinya. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua Ahli Jawatan Kuasa Kerja Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Zon Tengah di atas komitmen mereka bagi menjayakan seminar ini tempoh hari. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khas didedikasikan kepada Hj.Kamaruddin Bin Hamzah, Pengarah Politeknik Ungku Omar yang telah memberikan galakan dan sokongan penuh dalam menerbitkan buku prosiding ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Che Nordin bin Che Wan, Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Keusahawanan, Politeknik Ungku Omar kerana memberikan kerjasama dalam menjayakan penerbitan ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Tuan Haji Abdul Kadir bin Basiran, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh yang telah memberikan kebenaran kepada pensyarah dari Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan dalam memberikan khidmat nasihat dan menilai kertas kerja peserta seminar. Penghargaan dan terima kasih turut ditujukan kepada panel penilai dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM), Melaka, Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang dan Politeknik Ungku Omar, Ipoh atas kerjasama dan sokongan mereka bagi menilai kertas kerja para peserta seminar mengikut bidang kepakaran masingmasing. Akhir kalam, adalah diharapkan melalui hasil kajian dan maklumat yang dipaparkan dalam buku prosiding ini, ianya akan dapat dimanafaatkan sepenuhnya ke arah melahirkan warga yang berilmu, bermaklumat, kreatif dan inovatif.

Sekian, wassalam.

i

BUKU PROSIDING

PRAKATA
PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR POLITEKNIK PREMIER

ssalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Peringkat Zon Tengah 2010 telah berjaya dilaksanakan pada 20 – 21 Oktober 2010. Selaku tuan rumah, Politeknik Ungku Omar amat berbangga kerana dapat mengadakan satu seminar peringkat zon yang telah mendapat sambutan begitu baik daripada semua pihak. Seminar Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ bertujuan untuk menyediakan satu landasan kepada para pendidik politeknik bagi memperluaskan lagi ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Budaya penyelidikan, pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif dari pelbagai aspek dan pastinya ia dapat membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Penganjuran Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial 2010 merupakan suatu kejayaan yang boleh dibanggakan kerana tujuh buah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil bahagian dan sebanyak 35 kertas penyelidikan telah dibentangkan. Politeknik yang telah mengambil bahagian terdiri daripada Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson, Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah, Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik Banting dan Politeknik Nilai. Penerbitan Prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya mendokumentasikan 35 hasil penyelidikan yang dibentangkan pada seminar tersebut. Adalah diharapkan agar sesi perkongsian ilmu yang digarap di dalam penerbitan ini dapat disebar luaskan di kalangan pendidik sama ada di dalam mahupun di luar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, dengan adanya

ii

BUKU PROSIDING
perkongsian dan penyebaran ilmu dalam bidang penyelidikan, ianya akan dapat memperkasakan tahap pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan politeknik yang berkualiti dan berketrampilan. Penerbitan ini juga merupakan salah satu sumbangan intelektual Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi kepada masyarakat pendidik di Malaysia. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak di atas komitmen dan kesungguhan mereka yang telah berjaya menghasilkan majalah prosiding ini. Saya berharap agar usaha gigih dan budaya kerja berpasukan yang diamalkan dapat diteruskan demi kebaikan anak bangsa yang kita didik.

Sekian, terima kasih.

HJ. KAMARUDDIN BIN HAMZAH PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

iii

BUKU PROSIDING

OBJEKTIF SEMINAR: Objektif projek adalah seperti berikut : Secara am :Memperluaskan ilmu dalam bidang penyelidikan melalui perbincangan dan perkongsian ilmu. Secara khusus :Para pensyarah menghasilkan kertas penulisan berasaskan penyelidikan yang dilakukan. Para pensyarah membentang kertas penyelidikan untuk mendapat maklumbalas terhadap kajian penyelidikan daripada para peserta dan panel yang dilantik.

iv

BUKU PROSIDING
SENARAI KANDUNGAN BIL 1 2 KANDUNGAN MUKASURAT UCAPTAMA PENGARAH PUO 1-5 UCAPTAMA PENGARAH PSA 6-12 SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 1. DEWAN WARISAN KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG MUKASURAT Rekabentuk Tiga Jalur Frekuensi ROSDIAH BINTI 13-19 Antena Tompokan Jalur Mikro Bagi HAMZAH Aplikasi Sistem Komunikasi Wimax Hubungan ‟Successful Intelligence‟ FAIZAL BIN MOHAMAD 20-31 Dengan Pencapaian Akademik TWON TAWI Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar Reliability design based optimization SALVINDER SINGH A/L 32-46 (rbdo) of a shock absorber remover KARAM SINGH Kajian Keselesaan Terma Di Bengkel NAZRATULHUDA BT 47-61 Kimpal Politeknik Ungku Omar AWANG @ HASHIM NUR IZATY BT MOHD NOR ZURAINI BT GANI Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di MALAYSIA Workplace Communication Needs And Use Of Business Employers Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak Sebagai Pasir Fondri. Faktor Penentu Pencapaian Pelajar Politeknik Di Dalam Kursus Perakaunan Awalan ZULKEFLE BIN ISMAIL 62

BIL 3 4

5 6

7

8

MEGAT AHMAD MURAD MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN SURAYA ABD. WARIF ZANATUL SHIMA AMINUDDIN HAREAHA DIN MOHD. KAMAL BIN HAT FAIZAL REZA BIN YAAKOB, MAZLAN BIN ZUBIR FARAZIAH HASSAN

63-77

9 10

78-89 90-99

11

Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC

100-106

12

CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface

107-118

v

BUKU PROSIDING
BIL 13 KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG Quasi Static Energy Absorption Of ABDULLAH ATIQ Pultruded Composite Tubes EARIFIN Glass/Polyester Under Oblique AKBAR OTHMAN Loading Kesan Lawatan Industri Program MAZLINA BT. Pemasaran JAMALUDIN SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM Evaluating The Efectiveness Of SITI MARLINA BT System Approach Concept In MOHAMAD AMIN Enhancing Teaching Method IDASUZANA BINTI IDRIS NORHASLINA BINTI ASRI Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Laman Web Sebagai Tarikan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam 2 (A2001) Politeknik Malaysia ZULKEFLE BIN ISMAIL MUKASURAT 119-133

14

134-154

15

155-164

16

165

17 18

FARAH DEBA BINTI AYEOP ABDUL KHALIL SAKDIAH BINTI MD. AMIN WAN NORINA BT WAN HAMAT AHMAD FKRUDIN B MOHAMED YUSOFF

166 167-188

19

189-204

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM 20 21 Thermal comfort assessment of a closed air conditioned laboratory at Ungku Omar polytechnic, Malaysia Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan Di Kalangan Lulusan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kpt) (Kandungan Modul Keusahawanan Dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers‟ Acceptance of ICT in Teaching SALVINDER SINGH A/L KARAM SINGH HASLINA BT YUSOF NORAZWA AHMAD ZOLKIFLI @ UDA MOHD AZMI BUSRA 205-219 220

22

NOOR AZWA BT MOHAMED OZIR

221-239

vi

BUKU PROSIDING
BIL 23 KERTAS PEMBENTANGAN Simulasi Kesan Parameter Pemesinan Ke Atas Melarik Inconel 718 Menggunakan Perisian Deform 3d Perlaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan Obe Di Politeknik Kompetensi Pelajar Dalam Penggunaan Multimeter Analog Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Azlan Shah NAMA PEMBENTANG MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MURUGAN KRISNAN SIMMATHIRI APLANAIDU IRDAYANTI MAT NASHIR ASIAH MOHD YUSOFF MOHAMAD ZAMRI JAMIL MUKASURAT 240-254

24

255-263

25

264-272

26

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 3. DEWAN KULIAH MEKANIKAL Pemutus bekalan kuasa komputer NASRUL AZHAN B. secara wayarles MUUTI MOHD YUSRI ABDUL RAHIM SHARIZAT MOKHTAR Kajian Penusukan Dalaman, Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Tahap Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar (Puo) ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN

273-278

27

279-285

28 29

WOON CHEE CHEE ZULKURNAIN BIN ABDUL HAMID MOHD HAMIZAN BIN RADZI FAIZAL BIN MOHAMAD TWON TAWI ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN ENGR. NURUL ZAIDI HJ KASBOLAH GAN LAI KUEN NOORULZIWATY BINTI KAMARULZAMAN S. THIVVIYAH A/P SANMUGAM

286-298 299-313

30 31

32

Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Kajian Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Dan Keupayaan Pemodelan Pepejal Dalam Lukisan Berbantukan Komputer Handling Occupational Purpose English : An analysis of the needs of polytechnic lecturers

314-323 324-334

335-349

vii

BUKU PROSIDING
BIL 33 KERTAS PEMBENTANGAN Prediction of stresses in a shaft owing to corrosion pit by using ANSYS WORKBENCH analysis NAMA PEMBENTANG MOHANA KRISHNAN A/L GOBALA KRISHNAN TAMIL MOLI A/P LOGANATHAN KARMEGAM A/L KARUPPIAH SANTHI VELLO MOHD YUSOF BIN HUSAIN SERI BUNIAN BT MOKHTAR ABDUL AZIZ AHMAD NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM NORHANIZA AZREEN BT MOHAMED MOKHTAR MOHD KHUZAIRY B MOHD YUSOF FAUZAN BT AB. RAHMAN NORHAZLIN BT MOHAMED ALI NOR RAFIDAH BT.ABDUL RAHMAN MUKASURAT 350-359

34 35

A Study on the use of WebQuest to motivate students to learn English Kajian Kepentingan Kemahiran Employability Dari Perspektif Industri

360-372 373-385

36

Analisis Sifat-Sifat Haus Keluli Lembut Bersalut Nikel Kromium

386-400

37

Tahap Kebimbangan Komunikasi Dikalangan Pelajar-Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan

401-411

38 39 40

Rumusan Seminar Jawatankuasa Pengelola Seminar SenaraiPanel Penilai

412 413-415 416

viii

Pekali Pantulan.5GHz2.59dB.5GHz. Katakunci: Antena Tompokan Jalur Mikro.4GHz-3.0 Pengenalan Sistem komunikasi hari ini berkembang dengan begitu maju dan pesat.25GHz-5.85GHz. Pada frekuensi salun 3.25GHz-5. 3. WiMAX.5Ghz nilai pekali pantulan adalah -14. ringan. Pengkaji berjaya memperolehi pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 bagi ketiga-tiga frekuensi salun di bawah nilai -10dB iaitu pada 2. Terkini dengan penggabungan internet dan teknologi tanpa wayar mengakibatkan perubahan yang dramatik kepada corak komunikasi masyarakat dunia. Perak Abstrak.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 3. komputer riba serta pelbagai peranti mudahalih lainnya dengan kadar penghantaran data yang pantas sehingga 75Mbps. Kemunculan teknologi tanpa wayar telah menjadikan sistem komunikasi ini menjadi semakin menarik dan penting di dalam kehidupan kita seharian.69GHz.BUKU PROSIDING REKABENTUK TIGA JALUR FREKUENSI ANTENA TOMPOKAN JALUR MIKRO BAGI APLIKASI SISTEM KOMUNIKASI WiMAX ROSDIAH BINTI HAMZAH1 1Politeknik Ungku Omar Jalan Raja Musa Mahadi 31350 Ipoh. murah dan mudah dipasang di dalam peralatan komunikasi mudahalih. Kajian ini dilaksanakan untuk merekabentuk satu antena kecil bagi sistem komunikasi WiMAX.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 5.69GHz. Lebarjalur yang diperolehi juga adalah baik dimana menepati kelebaran yang ditetapkan iaitu pada frekuensi 2.40GHz3.93GHz berbanding lebarjalur sebenar adalah 5.4GHz-2.83dB dan pada 5.5GHz nilai pekali pantulan adalah -22. Manakala pada frekuensi salun 5.82GHz berbanding nilai sebenar adalah 2. pada 3. Seterusnya pengkaji merekabentuk antena jalur mikro berbentuk yang mempunyai tiga jalur frekuensi yang bernilai 2. Antena yang direkabentuk ini disimulasi menggunakan perisian Zeland IE3D untuk memperolehi keputusan ciri-ciri sesebuah antena.5GHz dan 5. ruang liputan yang luas sehingga 8000 km persegi dari menara WiMAX utama serta memberi perkhidmatan kepada ribuan bilangan pengguna pada satu-satu masa ((Marshall & Ed 2008). 1.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 2.68GHz berbanding sebenar adalah 3. Perisian IE3D. 1 .5GHz.8dB. Dengan kemunculan WiMAX (Worldwide Interoperabiliti For Microwave Access) akan membawa kepada satu revolusi peranti mudahalih merentasi dunia. telefon. Ini kerana WiMAX menjanjikan kemampuan internet tanpa wayar ke setiap ruang.5GHz nilai pekali pantulan adalah 16. Ini selaras dengan perkembangan teknologi tanpa wayar terkini yang memerlukan antena yang kecil.

3.2 OBJEKTIF Tiga objektif telah ditetapkan supaya kajian ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih fokus iaitu : i. murah. Oleh itu rekabentuk antena untuk kegunaan sistem WiMAX menjadi sangat penting.5/5. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw).BUKU PROSIDING Dengan kelebihan ini pembangunan teknologi WiMAX telah menjadi fokus utama bagi industri sistem telekomunikasi dunia. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz (Pan et al 2007).3 METODOLOGI KAJIAN Kajian ilmiah yang berkaitan dengan sistem komunikasi dilakukan melalui pencarian maklumat dengan melayari internet. Salah satu jenis antena yang memenuhi ciri tersebut adalah antena jalur mikro.6GHz (WiFi) dan 3.5/5.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690. Mengkaji jenis antena yang digunakan dalam sistem komunikasi WiMAX.5GHz dengan menggunakan perisian IE3D. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz. Merekabentuk serta membangunkan antena jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX pada frekuensi 2. membaca buku-buku di perpustakaan serta 2 .5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk. iii. Terdapat agak ramai pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan konsep panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena kecil jalur mikro.1 PENYATAAN MASALAH Selaras dengan perkembangan sistem komunikasi WiMAX. untuk menghasilkan antena kecil yang memenuhi ketiga-tiga frekuensi bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX dimana 2. ii.5GHz.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690. 1. mudah dibentuk serta senang dipasang di dalam peralatan sistem komunikasi mudahalih seperti telefon mahupun komputer riba. Walaubagaimanapun ianya tidak memenuhi kesemua tiga frekuensi WiMAX iaitu 2. maka pengkaji berusaha merekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi.5/3. ringan. Oleh itu. Antaranya Re et al 2007 yang membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2. 1. 1. Mengkaji secara ilmiah akan piawaian WiMAX.5/3.5GHz dan 5. syarikat-syarikat komunikasi kini bersaing di antara satu sama lain bagi menghasilkan antena yang kecil.

antena berkearahan separa (semi directional antenna) dan antena berkearahan tinggi (high directional antenna).jenis Antena Secara umum. Selepas kajian ilmiah dilakukan.1. Ini kerana antena akan bertindak sebagai alat untuk menukarkan gelombang elektromagnet yang terpandu di dalam suatu struktur transmisi ke bentuk gelombang elektromagnet yang merambat dalam ruang bebas dan sebaliknya. antena dapat dikelaskan kepada tiga jenis berdasarkan parameter asas iaitu antena bekearahan serata (omni directional antenna). 3 . beberapa parameter akan diubahsuaikan dengan teknik cuba jaya agar graf sambutan yang diperolehi bersalun tepat pada frekuensi yang dikehendaki serta mempunyai lebarjalur yang sesuai sepertimana yang diperlukan oleh sistem. antena merupakan satu elemen yang sangat penting. Seterusnya perisian IE3D Zeland dipelajari dan difahami terlebih dahulu dengan membaca dan mencuba membina satu rekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi iaitu pada 2. Dikenali juga sebagai antana dwi-kutub (dipole antenna). adalah merupakan sebahagian daripada sistem penghantaran dan penerimaan yang direkabentuk untuk memancar atau menerima gelombang elektromagnetik.BUKU PROSIDING merujuk kepada kajian projek terdahulu yang berkaitan daripada jurnal supaya mendapat gambaran serta idea bagi membina rekabentuk antena yang dikehendaki selaras dengan objektif kajian. 2009) 2. 3. parameter yang ingin dikaji dan rekabentuk yang sesuai ditetapkan. Selalunya digunakan di kawasan yang luas.0 KAJIAN PERPUSTAKAAN Di dalam sistem perhubungan. Definasi antena secara rasmi yang dikeluarkan oleh Institute Electrical and Electronics Engineer (IEEE) sepertimana yang dinyatakan oleh Stuzman dan Thiele (1998).5GHz. Penetapan ini adalah untuk memudahkan pembangunan serta merekabentuk antena melalui perisian simulasi. 2.5GHz. 2.1 Jenis.1 Antena kearahan Serata ( Omni Directional ) Antena Berkerahan Serata atau Omni Directional mempunyai sifat memancarkan tenaga dalam semua arah daripada paksi. (Wireless. Perisian IE3D merupakan sebuah perisian yang memperkenalkan cara merekabentuk dan mensimulasi analisis elektromagnetik yang mana ia mampu memberikan simulasi yang tepat dan cepat serta berupaya menyelesaikan masalah yang melibatkan litar isyarat yang berfrekuensi tinggi.5GHz dan 5. Dalam mereka bentuk antena ini.

Secara ringkas antena mikro jalur tompokan adalah terdiri dari dua lapisan nipis pengalir yang dipisahkan oleh satu lapisan bahan bukan pengalir seperti yang ditunjukkan di rajah 1 di bawah. 2. Antara contoh antena berkearahan separa tumpuan ialah antena yagi dan antena tompokan (patch) jalur mikro. 4 .2 Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro adalah salah satu jenis antena. Dengan sifat ini. 2. Walaubagaimanapun kajian yang lebih serius hanya bermula pada tahun 1970an (Balanis 1997). Menurut Norsaliza (2005) perkataan microstrip atau jalur tompokan adalah merujuk kepada mana-mana jenis struktur pandu gelombang terbuka dimana bukan hanya melibatkan talian penghantaran. Antara contoh antena berkearahan tumpuan tinggi adalah antena parabola dan antena grid parabola.BUKU PROSIDING Antena berkearahan serata ini bersifat membulat dan berupaya memancarkan tenaga secara serata dari paksinya ke semua arah .2 Antena Berkearahan Separa Antena Berkearahan Separa mempunyai kemampuan menghasilkan gelombang pada arah alur 60 darjah hingga 180 darjah (Wireless 2009). Antena mikro jalur yang pertama telah diperkenalkan oleh Deschamps pada tahun 1953.1. 2.1.3 Antena berkearahan tumpuan tinggi Antena berkearahan tumpuan tinggi merupakan antena yang memancarkan gelombang pada arah tertentu dengan lebar alurnya kurang 15 darjah. pengganding dan sebagainya. seperti di kawasan umum. Ia memancarkan isyarat pada lebarjalur yang sempit bagi mencapai gandaan yang besar. tetapi juga digunakan bersama komponen elektronik yang lain seperti penapis. ia juga sangat sesuai digunakan di tempat yang luas.

bulat. Satu lapisan nipis pengalir dicetak diatas lapisan substrat yang mana biasanya diperbuat daripada bahan gentian kaca (fiberglass). Lapisan substrat pula merupakan bahan bukan pengalir atau penebat yang mepunyai nilai pemalar dielektrik yang berbeza dari nilai 1.BUKU PROSIDING Substrat Dielektrik Pengalir Satah Bumi Rajah 1: Struktur jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 Ia dibina dari tiga lapisan bahan berbeza yang berasingan.1 Asas Operasi Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro beroperasi bila mana gelombang elektromagnetik keluar dari pinggir atas tompokan ke dalam substrat. lapisan substrat semakin menipis. polystyrene atau teflon. lebar tampal Satah bumi substrat Rajah 2 : Pandangan tepi struktur antena jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 5 . Ini menyebabkan ia mempunyai lebarjalur dan gandaan yang lebih kecil. Radiasi akan berlaku di antara tepi kawasan tompokan dan satah bumi seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 2 di bawah.2 ke 25. Dimana menurut Nurulrodziah 2005. Kemudian ia memantul ke satah bumi dan menyinar keluar ke ruang udara. Apabila pemalar dielektrik tinggi. Manakala di bahagian bawah juga merupakan bahan pengalir yang merupakan pengalir yang baik. 2. (Balanis 1997). bentuk bulatan dan elips dari segi geometri adalah agak kecil berbanding tompokan segiempat tepat. Manakala bentuk segitiga juga bersaiz agak kecil berbanding segiempat tepat dan bulatan.2. segitiga. segiempat tepat. Tompok radiasi bagi antena jalur mikro boleh direka dengan pelbagai jenis geometri seperti segiempat sama. elips. yang mana mengakibatkan gandaan dan lebarjalur yang kecil tetapi ia menghasilkan kutub silang yang tinggi disebabkan bentuk geometri yang tidak simetri. bulatan cincin dan lain-lain Bentuk geometri bagi tompokan antena jalur mikro memberi kesan keatas parameter antena tersebut. dwikutub.

3. dapat dilihat bahawa di tengah-tengah tompokan jalur mikro. Rajah 3: Taburan cas dan ketumpatan arus pada antena jalur mikro Sumber Garg et al 2001 Dari rajah 3 juga.1 Kajian Perpustakaan Terdahulu Antena WiMAX 6 . Medan pinggiran inilah yang membolehkan antena tompokan jalur mikro meradiasi.BUKU PROSIDING Menurut Syafawati 2005 (Fadli.3 2. taburan cas terhasil pada bahagian bawah tompokan jalur mikro dan satah bumi. tetapi medannya terkeluar melebihi sempadan tompokan jalur mikro tersebut dalam beberapa darjah sepertimana yang ditunjukkan dalam rajah 4. Medan elektrik ini tidak berhenti secara tiba-tiba pada hujung sempadan tampalan. apabila tompokan (patch) jalur mikro diuja oleh suapan (feed). Ini ditunjukkan sepertimana dalam rajah 4 di bawah. 2008). Seterusnya ini akan mengakibatkan ketumpatan cas yang tinggi pada bahagian tepi yang merupakan sumber kepada medan pinggiran. tiada medan elektrik. manakala pada sebelah satah ia adalah maksimum atau positif dan pada bahagian satu lagi ia adalah minimum atau negatif. Nilai maksimum dan minimum ini berubah bergantung kepada sudut pada isyarat yang digunakan. Kebanyakan teknik yang popular dalam menganalisa model bagi antena tompokan jalur mikro adalah berdasarkan kepada konsep tirisan kaviti (leaky-cavity concept) ini. Cas-cas yang berlawanan akan menghasilkan daya tarikan antara bahagian bawah tompok jalur mikro yang bercas positif dan satah bumi yang bercas negatif. Tambahan medan ini dikenali sebagai medan pinggiran (fringing field). Tompokan Satah Bumi Rajah 4: Mekanisme Radiasi Antena Jalur Mikro Sumber: Norsaliza 2005 2.

Manakala teknologi MIMO iaitu lebih dari satu antena di penerima dan penghantar . Smart antena melibatkan tiga kategori utama iaitu SISO.3. Walaubagaimanapun buat masa ini. Antaranya menggunakan konsep antena jalur mikro. Su dan Chou 2008 telah menggunakan teknologi MIMO bagi mendapatkan penambahan lebarjalur yang luas bagi sistem WLAN dan WiMAX. ia menumpukan kepada frekuensi salun 3.1.1. Teknologi SISO bermaksud satu antena di penghantar dan satu antena di penerima.4GHz hingga 5.5GHz sahaja. Ia melibatkan 3 bentuk antena yang disambung secara wayar dengan talian masukan peranti dan diapplikasi ke dalam telefon mudahalih dan PDA. 2.1. Penggunaan teknologi MIMO telah meningkatkan prestasi penerima dan membenarkan kadar penghantaran dan penerimaan data yang lebih banyak.3.BUKU PROSIDING Sistem komunikasi WiMAX sebenarnya masih baru. 2.2 Smart Antena Smart antena merupakan antena tanpa wayar digital yang menggunapakai kelebihan kesan kepelbagaian di penerima.1 MIMO Antenna MIMO (Multiple-input multiple-output) adalah merujuk kepada teknologi dimana terdapat beberapa antena di stesyen tapak dan beberapa antena di peranti mudahalih. Kesan kepelbagaian radio frekuensi dibahagian penerima dan penghantar akan menambah kelajuan data dan mengurangkan kesilapan data. Terdapat agak ramai juga pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena WiMAX.85GHz. Sehubungan itu mereka berjaya mewujudkan satu frekuensi yang mempunyai lebarjalur yang luas iaitu dari 2. Rajah antena berteknologi MIMO adalah seperti di rajah 11 dibawah. MISO dan MIMO.6GHz (WiFi) dan 3.5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah 7 . Teknologi MISO pula bermaksud lebih dari satu antena di penghantar tetapi hanya satu antena di penerima. Antena yang direka ini dibina dengan membengkok dan membentuk satu logam leper dalam satu bentuk yang padat seperti dalam rajah 11 dibawah. Antena MIMO banyak digunakan didalam peranti telefon mudahalih dan juga komputer. Terdapat 3 tompokan yang berasingan didalam kotak antena tersebut. penghantar dan kedua-duanya.3. 2. Oleh itu masih terdapat beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji bagi mempelbagaikan antena bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX ini. Re et al 2007 membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2.3 Antena Rata (Panel Antenna) Diantara antena rata yang ada hari ini adalah sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 12 dibawah.

8GHz manakala bagi sistem WiMAX frekuensinya adalah 2. Shynu et al (2006) pula membentuk antena tompokan jalur mikro segiempat dengan slot heksagon yang mempunyai tambahan lengan slot serta kawalan diod varaktor. Salah satu teknik pelebaran jalur frekuensi adalah dengan menggandingkan tompokan utama dengan dua jalur logam planar parasit.2/5. Manakala dibahagian bumi satu bentuk trapezium dibina secara tidak bersentuhan dengan satu lagi bahagian bumi. Elemen tompokan berbentuk C mempunyai jalur radiasi yang pendek untuk mengawal frekuensi pada jalur rendah dan jalur radiasi yang panjang pula adalah untuk mengawal frekuensi pada jalur yang lebih tinggi. Manakala elemen parasit berbentuk L songsang digunakan untuk menjana lebarjalur yang lebih besar. maka terdapat pelbagai kajian telah dilakukan bagi mengoptimumkan penggunaannya.5/5.06 hingga 6. Salunan pada dua frekuensi diperolehi dengan melaras panjang lengan slot melalui pemancangan diod varaktor yang 8 . Ini berjaya meluaskan lebar jalur antena jalur mikro tersebut. Kaedah slot juga berupaya membaiki lebarjalur antena jalur mikro ini. Huang dan Chiu 2005 menggunakan elemen tompokan radiasi bentuk C dengan penambahan elemen parasit berbentuk L songsang pada satah bumi. Hasil dari rekabentuk tersebut telah memhasilkan lebar jalur yang lebih luas pada frekuensi operasi di jalur 2. Kumar et al 2008 pula menggunakan teknik dua suapan pada bentuk helikal bagi menghasilkan antena berjalur lebar. Dimana bagi sistem WLAN frekuensinya ialah 2.01 hingga 4.5GHZ. Wong 2001 menggunakan kaedah slot terbenam yang sesuai pada elemen radiasi untuk memperbaiki lebarjalur supaya menjadi lebih baik.5/3. Bentuk trapeziod ini bertujuan sebagai elemen parasit untuk mengganggu frekuensi salun. Pan et al pula merekabentuk antena WiMAX bersama WLAN dengan membuat satu tompokan dengan satu talian suapan.7.27GHZ dan 5. 2. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw).2 Antena jalur Mikro Memandangkan antena jalur mikro mempunyai banyak kelebihan dan mempunyai ciri-ciri yang menarik. Hasilnya frekuensi berlebarjalur dari 2.12% dalam jalur frekuensi VHF dan UHF.2/5.4GHz dan 5.8GHz yang dikehendaki. Antena jalur mikro yang mempunyai pelbagai jalur frekuensi serta memiliki lebar jalur yang luas telah meningkatkan minat ramai pengkaji. Didapati lebarjalur antena tersebut telah meningkat sehingga 57.79 terbentuk.4/5.BUKU PROSIDING pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk.

pengkaji menggunakan idea yang ada untuk memulakan proses merekabentuk antena tompokan jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang mempunyai tiga alur frekuensi salun. 9 .9%.1 Antena ini diuji menggunakan perisian simulasi Zeland IE3D bagi menguji keberkesanan dari segi pekali pantulan S11. Harnandez dan Robertson (1996) mengatakan bahawa dengan membuang dua slot sektor pada antena jalur mikro cakera dan kemudiannya meletakkan satu jalur konduktor pada dua sektor tersebut bagi tujuan memperbaiki taburan cas pada permukaan tompokan mampu menambahkan lebarjalur sebanyak 1.0 REKABENTUK ANTENA JALUR MIKRO Antena jalur mikro berbentuk teknik suapan /2 dibangunkan. Manakala menurut Paul et al (2008).43% dan 9. Dalam struktur begini.11% berbanding penggunaan rekabentuk tompokan segiempat yang biasa. 3. polarisasi. Talian suapan diletakkan ditengah-tengah paksi dimensi pada satah x dengan kelebaran W f. Pengubahsuaian parameter-parameter antena juga dilakukan bagi memperolehi keputusan terbaik selaras dengan objektif projek. substrat terdiri daripada dua bahan iaitu lapisan dielektrik dan lapisan udara yang boleh digunakan untuk mengawal frekuensi salun bagi antena jalur mikro. Teknik suapan gandingan penghampiran memudahkan rekabentuk suapan dan padanan galangan. kecekapan dan lainlain. manakala dimensi ukuran bagi tompokan jalur mikro adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual 4. Dimensi ukuran yang dipilih adalah pada satah bumi 70mm x 70mm. Daripada hasil kajian para pengkaji ini. Kaedah ini berkemampuan mengurangkan saiz antena berbanding bentuk bulatan biasa.27% serta mengurangkan saiz sehingga 80. Disamping itu. gandaan. bentuk octogonal atau segi lapan dengan dua pengkalan boleh menghasilkan frekuensi dua jalur dan dua polarisasi serta ciri radiasi yang baik. Hasil dari kajian ini mendapati lebarjalur dapat dilebarkan sebanyak 34. Hernandez dan Robertson (1996) pula mengatakan lapisan udara boleh-laras antara substrat dan satah bumi boleh meningkatkan lebar jalur frekuensi antena jalur mikro. peluasan jalur lebar juga boleh direalisasikan dengan mengubahsuai antena jalur mikro sedia ada.BUKU PROSIDING dipasang pada lengan slot tersebut.

5GHz berada pada -14 dB.5GHz. Rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk dengan spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada jadual 1. Jadual 1 : Spesifikasi Antena Jalur Mikro LG1 70 LG2 70 Lf 45 L1 70 L2 23 L3 13 L4 5 Wf 2 W1 5 W2 5 W3 27. Rajah 14: Rekabentuk rajah antena jalur mikro dengan menggunakan perisian Zeland IE3D 3. Didapati nilai pekali pantulan ini tidak menunjukkan keputusan yang sepatutnya iaitu bacaan pekali pantulan ini mesti di bawah nilai -10dB.BUKU PROSIDING 3.5GHz pula berada pada -5dB dan 5. Rajah 13 menunjukkan lakaran. maka pengkaji menggunakan kelebihan yang ada pada perisian IE3D iaitu pakej optimization. Oleh itu memandangkan keputusan simulasi yang tidak tepat. Rajah 13: Menunjukkan Lakaran Bentuk .5 W4 27. Dari rajah 15 juga didapati nilai 2.5GHz berada pada nilai pekali pantulan -10dB. Rajah 15 menunjukkan pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 atau kehilangan balikan (return loss) bagi frekuensi WiMAX yang mana sepatutnya berada pada frekuensi operasi atau salun di 2.5GHz dan 5. semua maklumat dipindahkan ke dalam perisian Zeland IE3D bagi tujuan simulasi. Pakej optimization ialah satu proses yang mana perisian IE3D akan melakukan pengubahsuaian ukuran dimensi secara automatik setelah 10 .5GHz. 3.1 SPESIFIKASI REKABENTUK yang dilukis menggunakan perisisan asas word.5 Manakala rajah 14 menunjukkan rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti dalam jadual 1 dengan menggunakan perisian Zeland IE3D. 3.2 KEPUTUSAN SIMULASI IE3D DAN PERBINCANGAN Setelah dimensi dikenalpasti.

Rajah 18 menunjukkan nilai pembolehubah yang dioptimumkan. Rajah 16 menunjukkan dimensi yang telah ditetapkan untuk memlakukan proses optimization bagi mendapat nilai frekuemsi 2. maka satu dimensi baru telah diperolehi dengan ciri pekali pantulan memberikan frekuensi salun atau operasi yang lebih tepat selaras dengan objektif kajian. 3. Rajah 16: Dimensi yang ditetapkan bagi proses optimization Seterusnya data-data yang akan digunakan bagi proses optimization dipilih berdasarkan cuba jaya sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 17 dibawah. perisian IE3D akan menjalankan proses pemilihan ukuran dimensi yang sesuai bagi mendapatkan nilai frekuensi salun yang ditetapkan secara automatik. 11 .BUKU PROSIDING pihak pengkaji menetapkan dimensi yang perlu ditukar serta frekuensi operasi yang sebenarnya. Rajah 17: Data yang ditetapkan bagi proses optimization Setelah proses optimization dijalankan. Proses ini mengambil masa yang agak lama iaitu hampir 12 jam.5GHz dan 5.5GHz. Rajah 15: Hasil simulasi pertama setelah dimensi yang ditetapkan dimasukkan ke dalam perisian IE3D Dengan memilih pakej optimization ini serta penetapan perubahan pada dimensi yang tertentu.5GHz.

Manakala pada ketika frekuensi salun 3.52 Apabila antena jalur mikro yang telah di optimum ini disimulasi.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 2.104GHz. Rajah 18: Data Yang Diperolehi Hasil Proses Optimization Rajah 19: Rekabentuk Antena jalur Mikro Yang Telah Menjalani Proses Optimum Jadual 2: Dimensi Ukuran (mm) LG1 Spesifikasi dimensi antena jalur mikro selepas proses optimum LG2 Lf L1 L2 L3 L4 Wf W1 W2 W3 70 70 43.08 8.41 GHz dengan lebarjalur 0. ia memberikan graf pekali pantulan terhadap frekensi seperti yang ditunjukkan pada rajah 20.BUKU PROSIDING Manakala ukuran dimensi baru akan terhasil sepertimana rajah 19. Ukuran sebenar bagi dimensi baru antena jalur mikro dinyatakan di jadual 2. Dari rajah 20 di atas.82 2 9.98 5 22. Rajah 20: Keputusan Simulasi Pekali Pantulan Terhadap Frekuensi Bagi menentukan lebarjalur yang terhasil.91 4.26 yang memberikan lebarjalur 0.67 GHz dan frekuensi rendah adalah 2.57 GHz dan frekuensi rendah adalah 3. pada ketika frekuensi salun 2.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 5. nilai pekali pantulan perlu diambil pada aras -10dB.085GHz.1 70 12.92757 dan 12 .5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 3. Pada ketika frekuensi salun 5.

0677 5. Ini dijelaskan sepertimana yang terdapat pada Jadual 4.26 5.69GHz.22 % Lebarjalur 10.5 -25.26GHz hingga 3.41 3.0677dB dan untuk frekuensi 5.1655 3.5GHz nilai pekali pantulan adalah -14. dapat dikenalpasti kedudukan frekuensi salun bagi antena untuk kegunaan sistem WiMAX. manakala bagi frekuensi 3. didapati terdapat sedikit perbezaan pada kedudukan frekuensi tinggi bagi frekuensi salun 3. Nilai-nilai ini diringkaskan sepertimana yang terdapat pada jadual 3.5 GHz 3.90% Dari rajah 20 juga.0827dB.5GHz nilai pekali pantulan adalah pada -20.0827 __________________________________________________ Walaubagaimanapun. 13 . Jadual 4 Nilai pekali pantulan pada frequensi salun WiMAX berbentuk __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Pekali Pantulan (dB) __________________________________________________ 2. Jadual 3 : Nilai lebar jalur serta peratus lebar jalur frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX Frekuensi 2.5 GHz 5.57GHz sedangkan bagi sistem WiMAX ia memerlukan kepada 3.93 fL 2.5 GHz dB -10 -10 -10 fH 2.5GHz iaitu dari antena yang direka.BUKU PROSIDING frekuensi rendah adalah 5. ia hanya membenarkan lebarjalur dari 3.129GHz.85% 12. Ini akan mengakibatkan ketidaksempurnaan penerimaan data oleh antena yang direka dimana jika ada data yang dihantar pada julat frekuensi sebenar.21635 GHz yang mana memberikan lebarjalur 0. Dimana didapati frekuensi 2.1655dB.67 3.4GHz hingga 3.5GHz berada pada nilai pekali pantulan sebanyak -25. apabila dibandingkan nilai frekuensi bagi antena yang direka dan nilai sebenar kedudukan lebarjalur WiMAX sepertimana yang dinyatakan di jadual 5.5 -14.5 -20.40% 8.57 5. maka antena jalur mikro ini tidak berupaya menerima keseluruhan data tersebut.

Bentuk antena mikro jalur sepertimana yang direkabentuk menggunakan perisian IE3D adalah seperti rajah 21.6% 3.5 2. Rajah 21: Rekabentuk antena jalur mikro yang dibuat slot di bumi.25 0.3% 5.29 8. 14 . dapat dilihat fail rosdiahm_slot3 adalah yang terbaik bagi membolehkan semua nilai frekuensi wimax berada dalam julat frekuensi salun yang sebenar.4 0.85 5. Berdasarkan rajah 22.9% _______________________________________________________ lebarjalur Sehubungan itu.5 3.6 10.5 0.5 5. perubahan hanya dilakukan di bahagian bumi sahaja. Nilai-nilai Wgnd dan Lgnd diubah-ubah bagi mendapatkan bentuk yang lebih tepat seperti dalam jadual 6 di bawah. pengkaji cuba membentuk satu jalur slot di bahagian bumi pada antena tersebut dengan saiz lebar slot adalah Wgnd dan panjang slot adalah Lgnd. Rajah 22 juga menunjukkan graf perbandingan apabila parameter di jadual 6 diatas diubah.BUKU PROSIDING Jadual 5: Nilai Frekuensi WiMAX sebenar _______________________________________________________ Freq salun(GHz) FreqH(GHz) FreqL(GHz) Lebarjalur % _______________________________________________________ 2.69 2. Bentuk dan dimensi tompokan adalah sama seperti sebelumnya.69 3.19 7.

69 3.4 3.25 12.68GHz.25 _______________________________________________________ Jadual 8 menunjukkan nilai lengkap data bagi frekuensi salun dari hasil simulasi antena jalur mikro berslot. Nilai ini adalah nilai yang menghampiri nilai frekuensi WiMAX pada julat frekuensi salun 3.85 5. Perbezaan frekuensi antena jalur mikro yang dibentuk dan nilai frekuensi sebenar diberikan pada jadual 7.5GHz dan 3. dimana pada 3. Jadual 7: Perbandingan Nilai Frekuensi WiMAX sebenar dan Nilai yang diperolehi bagi antena berslot yang direkabentuk _______________________________________________________Sebenar Kajian Freq salun(GHz) FreqHR(GHz) FreqLR(GHz) FreqHE(GHz) FreqLE(GHz) _______________________________________________________ 2.69 3.25 5.5 GHz -10 3.68 3. Manakala jadual 9 pula menunjukkan nilai pekali pantulan S11 pada frekuensi salun.68 3.5 GHz -10 2.40 8.5 GHz -10 5.BUKU PROSIDING Rajah 22: Perbandingan graf berbeza ukuran Kesan dari rekabentuk baru ini ialah lebar jalur yang terhasil teranjak sedikit pada frekuensi 2.40 5.5GHz.5GHz ia memberi nilai frekuensi minimum 3.5GHz.82 2.5 3.93 5.40GHz dan 3.93 5. 8: Nilai Lebar jalur serta peratus pada frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX berslot Frekuensi dB fH(GHz) fL(GHz) %Lebarjalur ______________________________________________________ 2.4% _______________________________________________________ 15 . Jadual.5 2.5 5.0% 5.42 16% 3.

65dB dan bagi julat terakhir nilai frekuensi ialah 5.54GHz dengan nilai pekali pantulan adalah -22. Manakala bagi nilai r yang lebih rendah. terutama bagi memuatkan nilai frekuensi 3. Begitu juga dengan kedudukan frekuensi salun yang berubah ke arah kanan yang mengakibatkan antena tidak beroperasi pada frekuensi yang sebenarnya yang mana seterusnya matlamat bagi penghasilan antena jalur mikro bagi kegunaan WiMAX tidak akan dicapai. dari graf juga didapati pekali pantulan bagi julat frekuensi yang pertama berada pada nilai 2. didapati nilai pekali pantulan semakin menurun. pekali pantulan menaik atau berkurangan. pengkaji telah cuba menukar jenis papan substrat yang digunakan.505dB.4 dipilih.5 -16. Ini bermaksud antena ini dapat beroperasi dengan baik. Hasil simulasi kesemua nilai r yang berbeza ditunjukkan dalam rajah 35 dibawah. Sehubungan itu. Manakala apabila nilai r adalah rendah. Dari graf juga didapati jika nilai r tinggi. Rajah 23: Hasil simulasi antena jalur mikro berslot di satah bumi.40 pada frekuensi salun 3. Bagi mendapatkan hasil simulasi yang lebih tepat. pengkaji memilih nilai r = 2.5GHz. Tetapi.75dB. julat frekuensi kedua pula bernilai 3. Daripada perbandingan tersebut nilai serta simulasi yang terbaik masih adalah pada fail rosdiahm_slot3. Rajah 25 menunjukkan perbezaan graf apabila nilai r yang berlainan digunakan.2. r bernilai 4.56GHz dengan nilai pekali pantulan -24. Antaranya apabila nilai r yang lebih tinggi berbanding asal digunakan.59 3.8 __________________________________________________ Rajah 23 menunjukkan hasil simulasi antena jalur mikro berslot dibumi.5 -14.83 5.53GHz dengan nilai pekali pantulan -15. tetapi nilai frekuensi salun yang sebenarnya telah berubah ke arah kiri yang mana mengakibatkan antena tidak dapat beroperasi pada frekuensi salun yang sepatutnya.BUKU PROSIDING Jadual 9: Nilai Pekali Pantulan pada Frequensi salun WiMAX rekabentuk slot __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Kehilangan Balikan (dB) __________________________________________________ 2. pengkaji mengekalkan rekabentuk antena berbentuk dan berslot dibumi dengan menggunakan papan substrat model RO4003 yang mempunyai 16 . Ia memberikan nilai pekali pantulan terhadap frekuensi. Dari graf tersebut didapati pada frekuensi salun nilai-nilai pekali pantulan adalah dibawah dari -10dB.5 -22.

BUKU PROSIDING
pemalar elektrik εr 3.38, sebagai antena jalur mikro bagi kegunaan sistem WiMAX bagi kajian ini.

Rajah 25: Perbandingan pelbagai jenis papan substat bagi mendapatkan nilai frekuensi yang paling tepat KESIMPULAN Antena jalur mikro dengan elemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi telah dihasilkan secara simulasi dengan menggunakan perisian IE3D bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang beroperasi pada frekuensi 2.5GHz, 3.5Ghz dan 5.5GHz dengan lebarjalur masing-masing pada 2.42GHz hingga 2.82GHz, 3.40GHz hingga 3.68GHz dan 5.25GHz hingga 5.93GHz. Ini bersesuaian dengan nilai lebarjalur frekuensi WiMAX iaitu 2.50GHz hingga 2.69GHz, 3.40GHz hingga 3.69GHz dan 5.25GHz hingga 5.85GHz. Dari perbandingan didapati kesemua nilai frekuensi atas dan frekuensi bawah bagi frekuensi WiMAX berjaya diperolehi. Kecuali pada frekuensi bawah untuk frekuensi salun 3.5GHz, terdapat sedikit ketidaktepatan nilai iaitu nilai sepatutnya adalah 3.69GHz, tetapi nilai hasil simulasi adalah 3.68GHz sahaja. Walaupun pelbagai cara yang digunakan, agak sukar untuk melebarkan kawasan lebarjalur di frekuensi ini. Manakala bagi lebarjalur frekuensi salun WiMAX, hasil simulasi adalah baik. Dari proses simulasi didapati pada frekuensi salun pertama iaitu 2.5GHz lebar jalur yang terhasil adalah 16%, pada frekuensi salun yang kedua iaitu 3.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 8.0% manakala pada frekuensi salun yang ketiga iaitu 5.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 12.4%. Sedangkan bagi nilai sebenar nilai frekuensi WiMAX adalah yang diperolehi dari, dimana kesemua nilai frekuensi yang sepatutnya berada didalam ruang lebarjalur frekuensi salun WiMAX yang pertama ialah 7.6%, 8.3% dan 10.9%. Ini adalah baik bagi antena yang direka, kerana ia mempunyai nilai lebarjalur yang besar sedikit nilai lebarjalur frekuensi sebenar WiMAX. Lebarjalur yang terlalu besar pula sebenarnya tidak berapa bagus kerana ia mengakibatkan banyak frekuensi yang tidak dikehendaki memasuki lebarjalur yang

17

BUKU PROSIDING
wujud. Oleh itu antena jalur mikro berelemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi adalah baik bagi memperolehi lebarjalur frekuensi yang dikehendaki. Bagi melengkapkan lagi rekabentuk antena ini, kajian ini patut diteruskan lagi dengan mendapatkan nilai-nilai parameter yang lain seperti corak radiasi, kecekapan, nilai VSWR, gandaan dan lain-lain supya rekabentuk antena yang terhasil benarbenar memenuhi ciri-ciri sebuah antena yang baik .

RUJUKAN 1. Balanis, C.A., 1997. Antenna Theory : Analysis & Design, John Willey & Sons, Inc. 2. Chen W.S, Chang Y.C, Chen H.T, Chang, F.S. & Su, H. C. . 2007. Novel Design of Printed Monopole Antenna for LAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Volume , Issue 9-15, 3281 - 3284 3. Chen, W.S & Kao B.H. 2007. A Triple-band Polygonal Slot Antenna for WiMAX Applications. Microwave Journal. Vol 50,134. 4. Garg, R. Bhartia, P., Bahl, I. & Handbook. Artech House. Apisak,I. 2001. Microstrip Antenna Design

5. Hernandez, D.S & Robertson, I.D. Sept 1996. A Survey of Broadband Microstrip Patch Antennas. Microwave Journal 6. Huang, C.Y. & Chiu, P.Y. 2005. Dual-Band Monopole Antenna with Shorted Parasitic Element. IEEE Transactions on Antenna and Propagation 41(21). 7. Imran bin Ibrahim. 2005. Pembangunan Antena Lubang Alur untuk Aplikasi Capaian Wayarless Berjalur Lebar Tetap pada frekuensi 5725-5875MHz. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia. 8. James, J.R & Hall, P.S. 1989. Handbook Of Microstrip Antennas Volume 1. London. Peter Peregrinus Ltd. 9. Kumar, M., Sinha, M.H., Bandyopadhyay, L.K. & Kumar, S. (2008). Design Of A Wideband Reduced size Microstrip Antenna In VHF/ Lower UHF Range. (online) http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/B04P.12(0770).pdf (27 August 2009) 10. Marshall Brain & Ed Grabianowski. 2008. How WiMAXwork.(on-line) http://computer.howstuffworks.com/wimax1.htm (4th September 2009)

18

BUKU PROSIDING

11. Muhammad Fadli b Bukhori. 2008. Rekabentuk Antena Mikrojalur Untuk Aplikasi GPS. Tesis Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia. 12. Noorsaliza bt Abdullah. 2005. Microstrip Sierpinski Carpet Antenna Design. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 13. Nurulrodziah bt Abdul Ghafar. 2005. Design of compact microstrip antenna at 2.4 GHz. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 14. Pan, C.Y, Horng,, T.Z., Chen, W.S. & Huang, C.H. 2007. Dual Wideband Printed Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas And Wireless Propagation Letters. Vol. 6, 149-151. 15. Paul,B., Mridula, S., Aanandan, C.K., Vasudevan. K. & Mohanan, P. 2008. Octogonal Microstrip Patch Antenna For Dual Band Application. (on-line) http:www.ursi.org/Proceeding/ProcGA05/pdf /BCP.1(0122).pdf. (27 August 2009) 16. Re, Y. C., Chun Y. W. & Shih H.Y(2007) . Switchable Printed Monopole Antenna with Frequency Diversity For WiFi/2.6GHz WiMAX/3.5 GHz WiMAX Applications. IEEE Region 10 Conference, pp1-3.Taipei. 17. Shynu, S.V., Augustin, G., Aanandan, C.K., Mohanan, P. & Vasudevan, K. 2006. Design Of Compact econfigurable Dual Frequencymicrostrip Antennas Using Varactor Diodes. Progress In Electromagnetics Researc, Vol 60, 197–205 18. Stuzman, W.L. & Thiele, G. A. 1998. Antenna Theory and Design, John Willey & Sons Inc. 19. Wong, K.L. 2001. Compact Broadband Microstrip Antenna. Wiley Wireless Antenna Types. 2009 (on-line) http://setup-wireless.blogspot.com /2008/wireless-antenna-types.html 10th Jan 2009 20. Yan Zhang. 2007. Patch Antenna for 1420MHz Radio Telescope. Master Thesis. Hamstad University. 21. Zeland Software Inc. (2006). IE3D User‟s Manual Release 12.0 (Zeland Software Inc., Fremont, California, USA)

19

BUKU PROSIDING
HUBUNGAN ’SUCCESSFUL INTELLIGENCE’ DENGAN PENDACAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR Faizal Bin Mohamad Twon Tawi 1, Mohd Faroul Rafiq Bin Romli2, Alias Bin Masek3 1Politeknik Ungku Omar, 2Politeknik Sultan Idris Shah dan 3Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 1faizalmohamad@jke.puo.edu.my, 2firaqness@gmail.com dan 3aliasmasek@gmail.com.

Abstrak Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempunyai potensi dalam membantu kejayaan dan juga pencapaian pelajar. Kecerdasan Kejayaan (Successful Intelligence) adalah sejenis kecerdasan atau kepintaran yang dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Maka itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar, PUO. Kajian ini berbentuk kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan dan 310 sampel dipilih secara rawak mudah daripada jumlah populasi seramai 1282 orang responden. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik dan diproses menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan keputusan statistik deskriptif dan inferensi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan responden adalah tinggi. Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi semua elemen iaitu Analitikal, Kreatif dan Praktikal. Hasil analisis Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang lemah di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah pelajarpelajar kejuruteraan elektrik PUO mempunyai elemen Kecerdasan Kejayaan tetapi berkemungkinan tidak mempunyai atau kurang pengetahuan tentang Kecerdasan Kejayaan. Oleh yang demikian, adalah disarankan agar diberi pendedahan kepada para pelajar tentang Kecerdasan Kejayaan agar mereka dapat menghayati dan mengembangkan Kecerdasan Kejayaan yang ada dalam diri mereka. Kata Kunci: Kecerdasan Kejayaan, Analitikal, Kreatif, Praktikal

1

PENGENALAN

Pendidikan adalah teras bagi menjamin penghasilan modal insan yang dapat memenuhi keperluan di dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh sesebuah negara. Disamping itu, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk melahirkan rakyat yang berdisiplin, jujur dan berakhlak mulia. Salah satu faktor yang membantu

20

BUKU PROSIDING
dalam perkembangan pendidikan ialah kecerdasan atau kepintaran. Sering kali manusia akan berbicara tentang daya intelek atau kecerdasan otak dengan corak pendidikan bagi melahirkan anak yang pintar cerdas. Ini menunjukkan wujudnya hubungan yang rapat antara kecerdasan otak dengan pembelajaran seseorang individu pelajar. Kajian berkenaan kecerdasan otak telah lama dijalankan dan berkembang dengan luasnya sehingga ke hari ini. Malahan penumpuan bukan sahaja diberikan kepada kecerdasan otak semata-mata oleh pakar-pakar psikologi kerana kecerdasan mempunyai maksud yang luas. Menurut Nik Azis Nik Pa (1999), kecerdasan adalah satu konsep yang abstrak, bersifat dinamik dan mempunyai pelbagai dimensi yang saling berkait antara satu sama lain. Masyarakat kita tidak lagi rasa pelik untuk berbincang tentang kecerdasan kerana di negara kita kini sudah terdedah tentang perkara ini melalui banyak kajian, bahan-bahan bacaan dan media massa sama ada cetak atau elektronik. Banyak program-program yang dilaksanakan di negara kita yang bertemakan kecerdasan. Sebagai contoh ESQ Leadership Centre yang sangat terkenal sekarang ini memfokuskan kepada kecerdasan emosi dan spiritual individu. Sehinggakan TV9 melancarkan sebuath program wawancara iaitu Halaqah musim baru yang bertemakan Sentuhan Qalbu pada setiap selasa jam 10.00 malam hasil usahasama di antara Media Prima dengan ESQ Leadership Centre. Terdapat pelbagai kecerdasan yang dikaji dan diperkenalkan oleh pakar-pakar kepada masyarakat umum untuk memberi pengetahuan dan meluaskan penggunaannya dalam diri masing-masing. Pada tahun tahun 1905, Alferd Binet bersama rakannya Theodore Simon berjaya menghasilkan suatu ujian kecerdasan rasmi yang pertama. Menurut Taufik Pasiak (2008), teori kecerdasan manusia mula dicetuskan oleh Wilium Stein iaitu Kecerdasan Intelektual (Intelligent Quotient, IQ). Kemudian muncul teori Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient, EQ) yang mula diperkenalkan oleh Peter Selovey serta John Mayer pada tahun 1990 dan usaha mengembangkan konsep kecerdasan ini mendapat sokongan daripada ahli psikologi lain seperti Dr. Daniel Goleman dan beliau telah berjaya menghasilkan sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence dalam tahun 1995. Tidak lama selepas itu muncul pula teori Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient, SQ) yang diperkenalkan oleh Ian Marshall dan Danah Zohar (Taufik Pasiak, 2008). Dalam pada itu, wujud satu lagi jenis teori yang diberi nama Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence, MI) yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardener. Pada tahun 1980 Dr Robert J Sternberg membentangkan sebuah aktikel yang membincangkan tentang satu lagi jenis kecerdasan yang diberi nama Successful Intelligence atau Kecerdasan Kejayaan (Sternberg, 1980).

21

BUKU PROSIDING
1.1 PERNYATAAN MASALAH Ramai pelajar-pelajar yang berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik, namun tidak semuanya berjaya. Kajian Robert J. Sternberg mendapati ramai pelajar yang tidak berjaya kerana gagal untuk belajar pada suatu tahap yang sesuai dengan keupayaan pembelajaran mereka (Sternberg dan Grigorenko, 2004). Ini menunjukkan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengintegrasi suatu set keupayaan atau kecerdasan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam hidup khususnya dalam konteks pendidikan harus diberi pendedahan dan diajar mengikut bentuk kemampuan pelajar supaya mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Kajian terhadap bermacam-macam jenis kecerdasan telah banyak dijalankan dan diperkenalkan kepada khalayak ramai oleh pakar-pakar melalui seminar, bahan bacaan dan sebagainya. Sebagai contoh kajian Tahap Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Kuittho (Noremy, 2005), Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. (Rohaida, 2003) dan Konsep Keadilan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam (Rizal Ariffin & Hairul Nizam Ismail, 2007). Namun begitu, Kecerdasan Kejayaan masih kurang dilaksanakan di Malaysia walaupun Kecerdasan Kecerdasan Kejayaan dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar (Strenberg,2000). Oleh yang demikian, penyelidik ingin menjalankan satu kajian bagi mengenal pasti tahap Kecerdasan Kejayaan bagi pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar (PUO) dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Hasil analisis aspek perbezaan signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina pelajar kejuruteraan elektrik, di harap dapat memberi rujukan kepada Institusi Pengajian Tinggi dalam membina dan menjana pendidikan yang berkesan. SOALAN KAJIAN Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Apakah terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Sejauh manakah hubungan Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. HIPOTESIS KAJIAN H0(1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar.

22

BUKU PROSIDING
KERANGKA KONSEP KAJIAN

(Sumber: Adaptasi dari Sternberg dan Grigorenko, 2004) Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Hubungan ‟Successful Intelligence‟ Dengan Pendacapaian Akademik Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar METODOLOGI KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif secara tinjauan yang bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di PUO dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah menggunakan teknik soal selidik ke atas responden bagi mengumpul data yang diperlukan bagi mencapai objektif kajian. Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik PUO yang berjumlah 1282 orang dan sampel dipilih secara rawak mudah seramai 310. Pemilihan jumlah sampel ini adalah merujuk kepada jadual pemilihan sampel berdasarkan jumlah populasi Krejei dan Morgan (1970). Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibangunkan oleh penyelidik hasil daripada adaptasi instrumen kajian Sternberg (2006) yang terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bertujuan memperoleh maklumat tentang faktor demografi responden termasuk jantina, umur, kursus pengajian, dan HPNM (Himpunan Purata Nilai Mata) pelajar. Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang tahap Kecerdasan Kejayaan. Item-item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik adalah berbentuk Skala Likert seperti dalam Jadual 4.0. Jadual 4.0: Pemberat Skala Likert 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 1.1.1.1.5 1.1.1.1.7 1.1.1.1.9 1.1.1.1.11 Aras Persetujuan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 1.1.1.1.2 1.1.1.1.4 1.1.1.1.6 1.1.1.1.8 1.1.1.1.10 1.1.1.1.12 Skala 1 2 3 4 5

23

BUKU PROSIDING

(Sumber: Adaptasi Sternberg, 2006) Kajian rintis dijalankan sebelum mengumpulkan data-data yang sebenar dan bertujuan untuk menentukan nilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang diuji. Sejumlah 30 responden di berikan borang untuk menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis mendapati nilai kebolehpercayaan atau Alpha Cronback ialah 0.726. Menurut Jackson (2003), nilai Alpha Cronback yang melebihi 0.6 mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tidak rendah. Penyelidik mengedarkan sendiri soal selidik kepada responden. Untuk menjawab soal selidik, responden diberikan masa yang mencukupi. Setelah responden selesai menjawab kesemua soalan, pengkaji melakukan sendiri pemungutan borang soal selidik. Data-data yang diperolehi daripada soal selidik dikumpulkan untuk di analisis. ANALISIS DATA Analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif dan statistik inferensi. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan, peratus, min, dan mod. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba, 1999). Dalam Bahagian A borang soal selidik, item demografi pelajar di analisis menggunakan statistik deskriptif. Manakala data daripada Bahagian B di analisis menggunakan kaedah analisis Ujian-T tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina. Manakala untuk melihat hubungan di antara Kecerdasan Kejayaan dan tahap pencapaian akademik pengkaji menggunakan analisis korelasi Pearson kerana data yang diuji adalah kategori selang sela. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences atau di kenali sebagai SPSS. Perisisan SPSS banyak membantu penyelidik-penyelidik dalam mengukur, menganalisis serta mengorganisasi maklumat data yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan dengan mudah dan tepat.

DAPATAN KAJIAN Bahagian A: Demografi Jumlah keseluruhan responden yang di analisis ialah seramai 310 orang yang mana majoriti responden terdiri daripada pelajar lelaki iaitu seramai 239 orang atau 77.1% dan pelajar perempuan seramai 71 orang atau 22.9%. Manakala dari segi pencapaian akademik, kebanyakkan responden berada dalam kelompok yang mendapat HPNM antara 2.5-2.99 ialah seramai 119 orang atau 38.4%. Pelajar yang berada dalam kelompok yang mendapat HPNM paling tinggi ialah seramai 77 orang atau 24.8% dan pelajar yang mendapat HPNM di antara 2.00-2.49 ialah seramai 6 orang atau 1.9% sahaja. Kelompok pelajar yang mendapat HPNM antara 3.0-3.49 ialah 108 dan dalam peratus ialah 34.8%.

24

0. elemen kreatif pula mendapat 3. H0 (1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina. Kreatif dan 3.1.8088. 2005) Jadual 6. Bil Item 1 2 3 4 Kecerdasan Analitikal Kecerdasan Kreatif Kecerdasan Praktikal Kecerdasan Keseluruhan Praktikal) Skor Min 3.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item.0: Spesifikasi Julat Bagi Elemen Kecerdasan Kod Kumpulan Julat Tahap Elemen Kecerdasan Rendah Sederhana Tinggi 1 1. Jadual 6. praktikal dan keseluruhannya ditunjukkan dalam Jadual 6.67 – 5. Soalan Kajian 1: Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar kejuruteraan elektrik? Data-data yang diperolehi kemudiannya dianalisis untuk menentukan taburan min yang dikelaskan kepada tiga tahap berdasarkan spesifikasi julat yang ditunjukkan dalam Jadual 6.8811 4. Hasil analisis tentang taburan min dan tahap bagi setiap item untuk elemen Kecerdasan Kejayaan jenis analitikal.BUKU PROSIDING Bahagian B: Kecerdasan Kejayaan Bahagian ini dianalisis mengikut soalan kajian dan hipotesis.66 3 3.1. kreatif. 25 .9386 Berdasarkan Jadual 6.33 2 2.9386. elemen analitikal mencapai skor min=3.8088 3.00 – 2. keseluruhan item bagi ketiga-tiga elemen dalam Kecerdasan Kejayaan berada pada tahap yang tinggi di mana skor min yang diperolehi ialah 3.1258.34 – 3.00 (Sumber: Diadaptasi Chan et al.1258 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi (Analitikal.8811 dan elemen praktikal mendapat skor min yang paling tinggi iaitu 4. Secara khususnya.

Secara keseluruhan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina. ujian Korelasi Pearson telah digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua-dua komponen tersebut. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk semua elemen melebihi 0. Aras siginifikan α=0. Justeru.05 telah dipilih untuk mencari hubungan tersebut.112 0.495 Keseluruhan 1.8948 3.267 Aras signifikan.2 menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina bagi setiap elemen kecerdasan ini.9083 P Keputusa n Ho Ditolak Ho Diterima Ho Diterima Ho Diterima Analitikal 2. Kecerdasan Kejayaan diukur daripada skor item ketiga-tiga elemen dan keseluruhan elemen yang diperolehi oleh pelajar manakala pencapaian akademik pelajar dinilai daripada HPNM terkini yang mereka perolehi.8347 4.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Perbezaan Tahap Kecerdasan Kejayaan Mengikut Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Ujian-T T N 239 71 239 71 239 71 239 71 Min 3. Sebaliknya elemen kreatif dan praktikal menunjukkan hipotesis nul diterima di mana tidak terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan bagi ke duadua elemen tersebut antara jantina.9476 3. Nilai p yang tercatat dalam Jadual 4.05 Jadual 6.1493 3. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar.683 0. Hasil analisis bagi hubungan kedua-dua pembolehubah telah dipersembahkan dalam Jadual 4.275 0. Persoalan kajian yang ketiga melihat kepada hubungan antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik para pelajar kejuruteraan elektrik PUO.7408 3. Bagi persoalan kajian ini. pengkaji membuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan jantina bagi elemen analitikal dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina bagi elemen kreatif dan praktikal.8290 3. Oleh yang demikian.9 bagi keseluruhan item dan ketiga-tiga elemen adalah lebih 26 .05 kecuali elemen analitikal.BUKU PROSIDING Jadual 6. α=0.045 Kreatif 1.1188 4.9 di bawah. keputusan yang boleh dibuat ialah menolak hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan jantina bagi elemen analitikal.203 Praktikal -0.013 0.

BUKU PROSIDING
daripada nilai α=0.05. Oleh yang demikian hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. Disamping itu, nilai korelasi yang diperolehi iaitu -0.106 menunjukkan hubungan negatif yang lemah wujud di antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik. Berdasarkan pada keputusan analisis ini, pengkaji membuat kesimpulan bahawa dalam populasi pelajar kejuruteraan elektrik dalam PUO, Kecerdasan Kejayaan mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan pencapaian akademik. Jadual 4.9: Hasil analisis Ujian Pearson (hubungan Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik).

Hubungan Pemboleh ubah Kecerdasan Kejayaan Aras signifikan, α=0.05 1.1.2 1.1.3 PERBINCANGAN

Nilai Korelasi R -0.106

Aras Signifikan P 0.063

Jumlah Responden N 310

Tahap Kecerdasan Kejayaan Pelajar Kejuruteraan elektrik

Hasil kajian ini mendapati secara keseluruhannya pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik tahun dua PUO mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Kalau dilihat secara khusus dari segi elemen kecerdasan mendapati elemen analitikal dan kreatif berada pada tahap sederhana. Manakala elemen praktikal berada pada tahap tinggi. Seseorang yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan yang tinggi mampu menguruskan diri dan sentiasa bersemangat, memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kesilapan, mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, cepat bertindak untuk mencapai kejayaan, pandai menyesuaikan keadaan persekitaran dan memelihara hubungan sosial dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini seiring dengan kajian Sternberg (2004) terhadap lebih dari seribu pelajar yang mendapat pengajaran Kecerdasan Kejayaan memiliki tahap gred yang tinggi kerana pelajar yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan mempunyai galakan semangat untuk mencari bahan secara mendalam dan menghuraikan bahan dengan lebih luas. Perkara ini boleh dilihat apabila pelajar akan belajar sesuatu subjek dengan sanggup mengulangi untuk berjaya dan mereka mempunyai motivasi yang kuat. Selain, itu, kajian ini menyokong kajian Vandeweghe (2004) yang mendapati pengaplikasian pengetahuan elemen Kecerdasan Kejayaan memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai prestasi pencapaian akademik yang baik, pelajar-pelajar memerlukan daya ketahanan yang kuat untuk mencapai matlamat dan kebolehan serta keupayaan seseorang untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya. Elemen Kecerdasan Kejayaan jenis praktikal menjadi dominan dalam diri mereka mungkin kerana terdapat banyak subjek-subjek yang melibatkan teori semata-mata tetapi juga amali atau praktikal juga merupakan perkara penting di sepanjang pengajian mereka. Secara umum, pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik sangat sinonim dengan kerja-kerja amali di makmal ataupun hands on yang mana pembelajaran yang berbentuk praktikal seperti

27

BUKU PROSIDING
menjalankan eksperimen, mengumpul data, menggunakan mesin dan sebagainya sangat memerlukan penggunaan kecerdasan praktikal. Oleh itu, penyelidik merasakan Kecerdasan Kejayaan menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik disamping faktor-faktor lain yang turut membantu kejayaan pencapaian pelajar. Merujuk kepada konsep asas, Kecerdasan Kejayaan bukan hanya memandang kepada pencapaian akademik semata-mata dalam menilai kejayaan keseluruhan individu (Sternberg dan Grigorenko, 2000). Kenyataan ini selari dengan pendapat Taufik Pasiak (2008) yang menyatakan kecerdasan manusia merupakan sesuatu yang luar biasa dan kejayaan dalam hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh keputusan peperiksaan atau HPNM sahaja. Namun, kajian ini memberi gambaran bahawa pengaplikasian Kecerdasan Kejayaan yang maksimum memberi sumbangan yang sangat diharapkan oleh semua pihak untuk melihat kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik. 1.1.4 Perbezaan Kecerdasan Kejayaan Pelajar Dari Segi Jantina Berdasarkan dapatan kajian ini, secara keseluruhan bagi ketiga-tiga konstruk kecerdasan tidak terdapat berbezaan yang signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan lelaki dan wanita kecuali elemen analitikal. Kajian ini mempunyai kaitan dengan teori Dr. Roger Sperry yang menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu (Batriesya, 2008). Wilhelm dan Engle (2005) turut bersetuju di mana dalam kajian mereka tetang dominasi pengetahuan akademik dari segi perbezaan jantina dan hasilnya memihak kepada lelaki berbanding wanita. Keputusan yang sama diperolehi oleh mereka apabila kajian yang sama dijalankan terhadap golongan muda. Berdasarkan dapatan kajian, skor min menunjukkan tahap kecerdasan bagi pelajar lelaki dan perempuan mempunyai sedikit perbezaan. Sama seperti kajian David, W. Chan (2007) terhadap pengajar-pengajar berbangsa Cina tentang Kecerdasan Kejayaan yang mendapati sedikit perbezaan di antara lelaki dan wanita. Dapatan kajian ini seiring dengan kajian Nor Abidah (2005) yang mengkaji perbezaan tahap kecerdasan emosi mendapati terdapat pebezaan bagi kedua-dua jenis responden ini. Situasi ini memberi gambaran bahawa kedua-dua jantina ini berlumba-lumba bagi mencapai kejayaan dalam akademik. Menurut Taufik Pasiak (2008) terdapat tiga perkara yang membezakan lelaki dan perempuan iaitu struktur fizikal, organ pembiakan dan cara berfikir tetapi bukan tahap kecerdasan. Hasil kajian Terman (1916) dalam Wilhelm dan Engel (2005) pula meletakkan tahap kecerdasan bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan berada pada tahap yang sama. Perbandingan yang dikaji terhadap golongan kanakkanak mungkin berbeza daripada kelompok orang dewasa kerana orang dewasa telah mengalami perubahan serta perkembangan proses sosial atau sosialisasi dan pendedahan persekitaran yang banyak menjadi penyebab kepada perubahan dari

28

BUKU PROSIDING
segi kecerdasan dari segi jantina dalam kalangan pelajar yang sudah berada pada tahap yang lebih tinggi. 1.1.5 Hubungan Kecerdasan Kejayaan Dan Pencapaian Akademik Pelajar Pembolehubah kecerdasan pelajar dianalisis berdasarkan tiga jenis elemen Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal. Pencapaian akademik pelajar pula boleh dinilai berdasarkan HPNM terbaru mereka. Merujuk kepada hasil ujian korelasi pearson, didapati bahawa terdapat hubungan negatif yang lemah di antara Kecerdasan Kejayaan pelajar-pelajar dengan pencapaian akademik mereka. Dapatan kajian ini tidak selari dengan kajian Sternberg, et al. (1999) yang menunjukkan pembangunan ketiga-tiga aspek Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal membawa kemungkinan besar yang lebih baik dalam meningkatkan penyesuaian pelajar-pelajar dalam pembelajaran. Vandeweghe (2004) pula menyatakan pengaplikasian pengetahuan kreativiti dan praktikal memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Keputusan kajian ini bercanggah dengan dapatan pengkaji-pengkaji sebelum ini mungkin disebabkan instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan populasi, budaya, bidang pembelajaran pelajar di PUO dan prosidur pengawalan instrument. Sebagai contoh, pemilihan item dalam borang soal selidik adalah hasil adaptasi instrumen Sternberg (2006) yang mana populasi kajian beliau melibat 13 buah instutut pengajian tinggi yang terdiri daripada pelajar-pelajar kolej dan universiti daripada pelbagai bidang. Walaupun dalam kajian ini elemen kecerdasan kejayaan tidak mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan pencapaian akademik pelajar tetapi pengkaji percaya bahawa potensi pelajar-pelajar akan menjadi semakin cemerlang sekiranya pengetahuan mereka tentang Kecerdasan Kejayaan dikuasai dan bantuan serta sokongan mantap daripada keluarga dan pensyarah yang konsisten. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan, dapatan kajian ini dapat membuka mata bahawa Kecerdasan Kejayaan merupakan sejenis kecerdasan yang sangat penting untuk memperolehi kejayaan dalam akademik dan seterusnya dalam kehidupan. Secara tradisional tentang konsep kecerdasan pada umumnya merujuk kepada individu yang mempunyai kecerdasan intelek (IQ) yang tinggi dan kebolehan ini dijelmakan dalam bentuk tingkah laku yang dianggap bernilai dalam sesuatu budaya. Namun, pergantungan kepada kecerdasan-kecerdasan ini semata-mata tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan. Justeru itu, Kecerdasan Kejayaan membawa pendekatan yang lebih jelas dalam menghurai makna kecerdasan yang membawa kepada kejayaan. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan secara keseluruhan responden berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan programprogram pengajian di PUO mempunyai penerapan ciri-ciri Kecerdasan Kejayaan di dalam diri pelajarnya. Kecerdasan Kejayaan yang tinggi tidak lahir dari kecerdasan intelektual yang tinggi. Manusia perlu diajar, disedari dan dibimbing dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan Kecerdasan Kejayaan. Hubungan yang lemah di

29

BUKU PROSIDING
antara Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik menjadi indikator bahawa masih banyak usaha yang perlu dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat dan juga institusi Politeknik khususnya bagi meningkatkan kualiti pencapaian akademik pelajar. Bagi mencapai kejayaan akademik dan mengharungi cabaran pendidikan yang begitu berkembang pada masa kini seseorang itu memerlukan kekuatan dan jati diri serta Kecerdasan Kejayaan yang mantap.

RUJUKAN 1. Batriesya (2008). Teori Kecerdasan Pelbagai Dicapai pada 20 September 2008 dari: http://ilyasak.blogspot.com/2008/05/teori-kecerdasan-pelbagai.html 2. David, W. Chan (2007). Burnout, Self-efficacy, and Successful Intelligence among Chinese Prospective and In-service School Teachers in Hong Kong. Educational Psychology. Volume 27, Issue 1 pages 33 - 49 3. Jackson, S. L(2003). Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approch. Australia: Thomas Wadsworth. 4. Krejcie, R.V. dan Morgan, D. W. (1970) Determining Sample Size For Research Activities. Educational And Psychological Measurement. 30. 607610. 5. Nik Azis Nik Pa (1999). Potensi Intelek. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 6. Nor Abidah Bte Abdul Hamid (2006). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik KPT. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 7. Noremy Bte Che Azemi (2005). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Di Kalangan Pelajar pendidikan PUO. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 8. Rizal Arifin dan Hairul Nizam Ismail (2007). Konsep Keadilan Dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam. Pendidikan Psikologi Jilid 7. Bil 2 9. Rohaida Binti Mohd Rashid (2003). Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. Projek Sarjana.UTM. Tidak Diterbitkan. 10. Sternberg, R. J. (1980). Represantation And Process In Linear Syllogistic Reasoning. Journal of Experimental Psyocology: General. 109. 119-159. 11. Sternberg, R. J., Grigorenko, E.L., Ferrari, M., dan Clinkenbeard, P. (1999). A Triarchic analysis of an aptitude-tratment interaction. European Journal of Psychological Assessment . 15(1),1-11. 12. Sternberg, R. J. (2000). Handbook Of Intelligence. New York: Cambridge University Press. 13. Sternberg, R. J. (2004). Culture and intelligence. American Psychologist, 59, 325-338.

30

BUKU PROSIDING
14. Sternberg, R. J. (2006). The Rainbow Project: Enhancing The SAT Through Assessments Of Analytical, Practical And Creative Skills. Journal Of Intelligence. 34. 321-350. 15. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2000). Teaching For Successful Intelligence To Increase Student Learning And Achievement. Arlington Hieghts, Illinois: Skylight Professional Development. 16. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2004). Successful Intelligence In Classroom”. Theory Into Practice: Proquest Educational Journals. Vol. 43. No. 4. pg. 274. 17. Vandeweghe R. (2004). Successful Intelligence, and Wisdom. English Journal Of Psycology. Vol. 94. No. 2 pg. 99. 18. Taufik Pasiak (2008). Revolusi IQ. EQ. SQ. Selangor: PTS Millenia Sdn. Bhd. 19. Wilhelm, O. dan Engle, R.W. (2005) Handbook of Understanding and Measuring Intelligence. London: SAGE.

31

BUKU PROSIDING
Reliability Design Based Optimization (RBDO) Of a Shock Absorber Remover Salvinder Singh1, Professor Ing. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed2 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162 Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Institut Sains Angkasa (ANGKASA) University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-3239664, Email: enikkei@eng.ukm.my
1 Politeknik

Abstract. This research paper presents the Reliability Design Based Optimization (RBDO) for a system in changing the absorbers and struts of light vehicles for the automotive industry of Malaysia. In order to determine the displacement, deformation and forces involved in the design of the system; a finite element analysis was developed to model the various loading that will be applied on the system. From the study, the critical part in the design was the clamps, which were made from aluminum AL6061 T6. The material used has a standard tensile strength of 310MPa and yield strength of 275MPa, and the forces required by the clamps to compress the spring at a distance of 200mm is 360N based on Hooke‟s Law. Upon compression, the clamps experience stress (б) of 72.27Nm-2 with a deflection 0.105µm based on the experimental study based on the finite element analysis that was carried out. The material can experience this amount of stress and will still remain in the elastic region due to the fact of the ratio of length/height (L/h) was 0.5 which was less than 1, based on Naiver‟s theory of deflection of material. Such clamps (beam) will be heat treated due to the fact that it is a deep short beam. Based on the reliability design of the system, a Fault Tree Analysis is performed and the reliability of the system was 0.9127 after 10000 hours of experimental analysis and was plotted by using exponential reliability graph. The systems reliability can be improved to 0.9969 when the burn in period is 1000 hrs. By improving the reliability design of this system, the time to change the suspension can be reduced by approximately 50% compared to the manual system. Keywords: Reliability, Optimization, Shock Absorber

1 Introduction The importance of this research is to develop a new design for the removal and assembling a strut from a shock absorber system. The development of this design is to

32

BUKU PROSIDING
reduce the time of removing and assembling the system and to ensure that the safety of the system. This is to ensure that the system has a high reliability under operational conditions the system and where the interaction between human and machine can be incorporated into one. This is to ensure that the human function in removing the strut from the suspension system can be done with no effort in compression of the spring. Suspension is the term given to the suspension system that consist of a pair of springs, shock absorbers and linkages that connects the vehicle to its wheels[2]. The suspension systems serves as a dual purpose of contributing to the vehicles handling and braking system for active safety and driving pleasure, while keeping the vehicle occupants comfortable and reasonably well isolated from road noise, bumps, and vibrations. The suspension system absorbs the entire vibration from the road surface and then is transferred as vibration energy to the struts. This will cause the struts to be worn out in time.

The spring rate (or suspension rate) is a component in setting the vehicle's ride height or its location in the suspension stroke [3]. Vehicles which carry heavy loads will often have heavier than desired springs to compensate for the additional weight. Otherwise it will collapse the vehicle to the bottom of its travel (stroke). Heavier springs are also used in performance applications when the suspension is constantly forced to the bottom of its stroke causing a reduction in the useful amount of suspension travel which may also lead to harsh bottoming. There will be no suspension effect on the system if the springs in the suspension system are too hard or too soft. Vehicles that commonly experience suspension loads heavier than normal will have heavy or hard springs with a spring rate close to the upper limit for that vehicle's weight. This allows the vehicle to perform properly under a heavy load when control is limited by the inertia of the load. Figure 1below shows the front assembly of a shock absorber in the vehicles.

33

BUKU PROSIDING

Fig. 1. Front assembly of a shock absorber in a vehicle The main objective of this research are as follows: (i). Design new concept of removing struts from the suspension system. (ii). Perform design analysis on the critical component. (iii). Perform a Fault Tree Analysis to determine the reliability of the system. In the calculating the compression force based on Hooke‟s Law and the shear force that will be acting on the clamps during compression are as follows[1]: F= - Kx б= F/A (1) (2)

The defection of the clamp can be calculated by using the deflection formulae of: Deflection =-PL3/ 3EI (3)

2.

Experimental Methods

This reseach uses SOLIDWORKS as a designing software for the developement of the design. The objective of the design is to develope a new system that has lesser critical components. This is to enable the motion flow of the system is smooth and will incure less defects when force is applied to the critical component. Once the critical subcompent is identified, COSMOS Express is used to identify the failure of the component from excessive stress and has a good estimated factor of safety for the entire system. SIMBlock 7.0.3 will be used to determine the relibility of the entire system based on the exponential graph against time to failure for the system. The desired time used is estimated to be at 10,000 hours and the reliability is observed when the testing time is increased or decreaced. Regardless of what the design problem is, there are six basic actions that are needed to be taken to ensure the designing stage flows in a smooth manner. Establish the need or realize that there is a problem to be solved

34

The formulae for the Hooke‟s Law on spring is F=-Kx where the K of a vehicle is deterimined from the manufacture handbook and x is the total distance travelled when the spring is being compressed. (iv). Results In determining the forces need to compress the spring for a maximum distance of 200mm. (ii). the basic Hooke‟s Law is applied. (iii). Table 1. (vi). Plan how to solve the problem Understand the problem by developing requirements Generate alternative solutions Evaluate the alternative by comparing the design of the previous system to the new design. Table 1 below shows the force need based on the distance travelled by the spring.BUKU PROSIDING (i). Decide on the system Finally the complexity of the system has increased as time developed as more technical aspects is included into the system. Calculated force for specified distance FORCE (F) N DISTANCE OFCOMPRESSION (X) mm 0 0mm 18 10mm 36 20mm 54 30mm 72 40mm 90 50mm 108 60mm 126 70mm 144 80mm 162 90mm 180 100mm 198 110mm 216 120mm 234 130mm 252 140mm 270 150mm 288 160mm 306 170mm 324 180mm 342 190mm 360 200mm 35 . The technical aspect of the system is as follow: (i) Mehanics of machine concepts (ii) Reliability of the system (iii) Combination of mechanical and electrical concepts 3.

Table 2 below shows the changes in shear stress of the clamp based on the formulae of б= F/A. Force versus displacement graph The clamps is tested for the given force of 234N based on the total extaction of the piston rod with a cross section area of 70. 36 . 2. a force versus displacement graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 2.64 cm2. The shear stress that acts on the clamps is given by the force applied divided by the area of the clamp. 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Displacement F= -kX 160 Fig.BUKU PROSIDING From Table 1.

300 250 200 150 100 50 0 0 10 20 30 33.39 162 22.59 234 33.84 144 20.87 342 48. a force versus shear stress graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 3. It is seen that the yield strength of the material is 5.77 306 43.BUKU PROSIDING Table 2.14 40 50 Fig 3.74 108 15.14 252 35.515X107MPa when the total force applied is 234N on the clamp based on the force 37 .96 From the Table 2.29 126 17. Calculated Shear Stress on the clamps FORCE (F) N SHEAR STRESS (KN/m2) 0 0 18 2.94 180 25.69 270 38.09 54 7.64 72 10. Force versus Shear Stress The distribution of stress is seen in Figure 4 when it is being applied with a force of 234N on the critical part of the clamp.19 90 12.32 324 45.04 216 30.41 360 50.24 288 40.49 198 28.54 36 5.

5. The maximum defelction of the clamp when being applied a force of 234N is 0. 38 .1988mm and the defection and deformed shape is shown in Figure 5 and 6 . 4.BUKU PROSIDING which is required to move the coil spring of the suspension system based on the simulation done through the finite element analysis method. The stress distribution on the clamp. Fig. The deflection of the clamp due to force applied. The material will still be in the elastic region when 234N force is applied because the ratio of length/height is 0. The ratio is lesser than 1 based on Navier‟s theory.0076 radian which is less than 1 which yield results for good accuracy. 5. The assumption from this theory also states that the slope of the deflection is almost always less that 0. Fig.

Fig 7.000 units of suspension. 8 . Fault TreeAnalysis 39 . Figure 7. The time set for predicting the reliability of the system is 10000 hours. The reliability focuses the on the clamps and the entire system. 6. The comparision between the entire system and the clamps.BUKU PROSIDING Fig. This values is taken if the process for changing and installation is 30 mins per suspension. 9 and 10 shows the fault tree analysis. The predicted amount of changes and installation that this system can undergo before failure on the clamps starts is approximately 20. Deformed shape of the clamp The reliability for the system is calculated by using the exponential method. failure rate base on time. reliability based on time and the probability density function of the system.

000E-5 2.000E-4 8.000 Time .co m Failure Rate vs Time Failure Rate Fault Tree1 Failure Rate Line 1.000E-5 1.000 28000.000 56000. 8.200 0.000E-19 0.000 70000.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .600 0. (t) Fig.400 0.000 42000.000 0. R ( t ) 0.000E-5 F a i l u r e R a t e .Re l i a S o ft.R e l i a S o ft.800 R e lia b ilit y .000 56000. (t) Fig.000 0.000E-5 4. Reliability versus Time 40 . Failure Rate versus Time Re l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 42000.000 Time .000 70000. f( t ) / R ( t ) 6. 9.www.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:43:11 PM 14000.000 28000.www.co m Reliability vs Time Reliability Fault Tree1 Reliability Line 1.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:35 PM 14000.

6321 0. Reliability of the system Prob.000 28000.000E-5 3.9127 0.3679 0.6321 0.3679 0.000E-5 f( t ) 2.6321 0.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:50 PM 14000.000E-5 1.6321 0. Failure 0.0873 41 .BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .3679 0.000E-19 0.000E-5 4.www.R e l i a S o ft.6321 0. Table 3.000 Time .co m Probability Density Function Pdf Fault Tree1 Pdf Line 5.6321 0. 10.000 42000.000E-5 1.000 56000.6321 0.000 70000.3679 0.3679 0. Probability Density Function for the entire system The reliability of the entire system and reliability of the system without and with an additional 100 burn in hours into the process for the system is shown in Table 3 and 4.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0. (t) Fig.3679 0.

failure rate base on time.R e l i a S o ft.R ( t ) Entire system 0.200 0.600 0. R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .6321 0.3679 0.000 0.3679 0.3679 0.3679 0.BUKU PROSIDING Table 4.6321 0.0031 When the assumption for the reliability has been establish. (t) Fig.9969 0.6321 0.3679 0. 12 and 13 shows the fault tree analysis. Failure 0.000 70000.6321 0.000 56000. reliability based on time and the probability density function of the system.000 0. Reliability of the system with burn in period of 100 hours Prob.6321 0.000 28000. Comparison of unrealibility for clamp and entire system 42 . 11. F ( t ) = 1.co m Bl ock Unrel i abi l i ty vs Ti me Unreliability Fault Tree1 System Event 6 1.400 Clamps 0. we can produce the comparison of reliability of the entire system with the clamps as the clamps are the most critical component in the system.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0.www.000 42000.6321 0.6321 0.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:44:28 PM 14000.800 U n r e lia b ilit y .000 Time . Figure 11 .3679 0.

200 0.000 0.800 R e lia b ilit y .www.R e l i a S o ft.000E-19 0. (t ) Fig.000 70000.000E-5 Entire System SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OM AR 7/26/2008 7:44:59 PM 1.200E-4 f( t ) Clamps 8. 13.400 Clamp 0.co m Bl oc k Probabi l i ty Dens i ty Func ti on Pdf F ault Tree 1 Sy stem Ev e nt 6 2. (t ) Fig 12.000 14000.600E-4 1.www.000 28000.000 0.000 56000. R ( t ) 0.000 Time .000E-4 1.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 42000.000 28000.000E-5 4. Comparison of Probability Density Function of clamp and entire system 43 .000 42000.R e l i a S o ft.co m Bl oc k R el i abi l i ty vs Ti me Reliability Fault Tree1 Sy stem Ev ent 6 1.000 T ime .000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:45:36 PM 14000.600 Entire System 0. Comparison of reliability of clamp and entire system R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 56000.000 70000.

Therefore it is assured that the clamp is safe to use with a factor of safety of 1. that the reliability of the system would increase if there was an increase in burn in period. The clamp will deflect 0. it can be said that the system will increase drastically if there is any burn in period applied on to it. The human factor is aslso important as humans need to be linked to the environment of the task in terms of the difficulty level and safety factors in operating the system.1988mm when the total force of 234N is applied. it is better to simplify the structure of the task to operate the system. 44 . Therefore from the simulated anaylsis done by inserting the reliability values of components from the manufacturers. The burn in period is important in readjusting the critical components that would subsequently lead to the failure of the system. which travels at a distance of 130mm. This is shown in Figure 2.8 as the distance for compression increases.14 KN/m2 when being applied force of 234N. it can be said that the clamp is in the elasticity region of the material. (v) Reliability: Reliability of the clamp to be not more than 90 percent It was observed through simulation. This factor of safety is good as it complies with the following factors: (i) Material: The material is taken directy from a handbook (ii) Load: The load is defined aas static and fluctuating load. Discussion From the data obtained from the Hooke‟s Law. when designing a new system for removing and installing a suspension. The travel distance of 130mm is selected because the travel distance of the piston rod is 130mm. (iii) Tolenrance: The tolerance is not tighly close. The difficulties mentioned is the understanding of the concepts of value adding into the system. Since the extraction of the piston rod is 130mm. the force required to compress the spring is 234N. This means that the force is not big enough to cause permanent defection of the clamp. (iv) Failure Analysis: The failure i derived the state of stress. The fatigue of the system was observed and an assumption can be made that the clamp will experience deformation after 100000 cycles under the load of 48MPa. It is important to understand the function of the system before we start to design. This burn in period is very important to ensure that the system would encounter an bath tub curve failure rather than an incremental failure rate. The clamps will have shear stress of 33. 5.0 Conclusion In general. The failure of understanding the function of the design would make the process of design difficult.BUKU PROSIDING 4.12. This will cause the clamp to bend but since the ratio of lengh/height is less that 1. the clamps are the most critical component in the design. we can state that the force that needs to be applied on the spring increases at rate of 1. From the system. Value adding is defined as technological improvement into an existing design to make it more easier to operate.

Nik Abdullah bin Nik Mohamed for always willing to share his view and suggestions as well as taking a very keen interest in this study. This can be done by performing the evaluating and calculating the applied force. it is important to include analysis on the critical component.BUKU PROSIDING Once we have understood the importance of the design in our system. Besides that. Dr. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his guidance and guidance throughout the project. Acknowledgement I wish to record my deepest appreciation to my supervisor Professor Ing. 45 . Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his precious time and effort in sharing his knowledge and teachings. I am deeply grateful to Professor Ing. Dr. This is to prevent the material selected from undergoing permenant deformation just after being tested in the system. Finally. I would like to thank Professor Ing. The reliability is also important in predicting the failure of the system and when the process for maintainance is required to enhance the reliability of the system. the understanding of reliability through the Fault Tree Analysis is important to ensure that the system has a high relibility percentage whereby we do not need to maintain the system frequently. shear stress and bending on the clamps.

Structural Optimization For Static. 1996.28 no. Dr P H Sydenham MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. "A Relation-Based Product Model Suited for Integrating Design and Manufacturing". Yadev. Vol. Mech. Myszka. "Knowledge base and Database Representation for Intelligent Concurrent Design". D. pp. Ebeling. Delbressine. Mech. 3rd Edition 2005. Number 1. pp.C. D.22 no. A. Xue. de Vries. Department of Human-Machine Systems. David H.. Volume 1. Mc Graw Hill International Edition A. Soc. F.J.H. 1. Machine and Mechanisms Applied 2.H. 1999. No. 5. 2001 Methodology for Integration of Evaluation Systems in the Engineering of Large Systems Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering J. 2. vol. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences J. Braz. Ullman 2006 Mechanical Design Process. Computer-Aided Design.. Technische Berlin. Mc Graw Hill International Edition.1997. Kinematics Analysis. 161-164 3.& Eng. David G. No. 6. Soc. Technische Universität 2007 Digital Human Modeling for Design and Evaluation of Human Machine System.M. Dynamics and Beyond.C Ugural 1999 Mechanic of Material.3 Rio de Janeiro July/Sept..4 Rio de Janeiro 2000 A Feature-Based Object-Oriented Expert System to Model and Support Product Design York.. A. W.. 4. 2006. Van der Net. Sci.. vol.BUKU PROSIDING References 1. and Van der Wolf. Annals of the CIRP. 131-145 46 . Braz. Prentice Hall. 8.H. 10.A.L. 45. Vol. S. 9. Sci. Charles E. 31. 7. Introduction to Reliability Engineering Anja Naumanni and Matthias Roetting Deutsche Telekom Laboratories. Norrie.

Data dikumpul menggunakan peralatan „thermal comfort instrument‟ pada 3 November 2009 bermula pukul 9.hasil kajian mendapati bahawa persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar. kelajuan angin. Faktor ergonomik amat penting dalam mempengaruhi persembahan dan produktiviti sesuatu organisasi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memudahkan keselesaan pelajar di dalam mengambilkira kesan persekitaran serta rekabentuk ergonomik. masyarakat mula menyedari dan mengambilkira kepentingan ergonomik dalam kehidupan seharian terutamanya bagi memastikan keselamatan dan keselesaan dalam tempat kerja dan persekitaran. kilangkilang pengeluar dan juga syarikat-syarikat servis (A. tekanan.00 pagi hingga 4. Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri ergonomik yang ada di bengkel kimpal PUO serta pelajar-pelajar yang terlibat. PENGENALAN. tetapi juga boleh mengundang kecelakaan dan ini boleh menyebabkan penurunan produktiviti dan juga pembelajaran pelajar yang terlibat. suhu glob dan sedikit radiation intensity. karbon dioksida (CO 2).BUKU PROSIDING KAJIAN KESELESAAN TERMA DI BENGKEL KIMPAL POLITEKNIK UNGKU OMAR NURIZATY BT MUHAMAD NOR NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM ZURAINI BT GANI ABSTRAK Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar.45 ptg. Bekerja dalam keadaan persekitaran yang panas dan tidak sihat pada jangka masa yang panjang bukan sahaja boleh memudaratkan kesihatan badan. kelembapan yang tinggi. Ini adalah disebabkan oleh pertimbangan yang dibuat terhadap faktor ergonomik persekitaran adalah lemah 47 . kelembapan yang tinggi. Sejak kebelakangan ini. tekanan. suhu glob dan kadar kehadiran radiasi. kelajuan angin. Merujuk kepada skala keselesaan ASHRAE.R Ismail 2009). Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar. Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. karbon dioksida (CO 2). Pencapaian kerja yang rendah sememangnya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran tempat kerja dan juga peralatan yang digunakan adalah tidak bersesuaian.

Dalam penulisan ini.KEJ. karbon dioksida.BUKU PROSIDING yang mana boleh mengakibatkan Musculoskeletal Disorders di antara pekerja dan ini boleh mempengaruhi perlaksanaan dan peningkatan produktiviti. Ipoh. Politeknik Ungku Omar. Kajian telah dilakukan di bengkel kimpal. Politeknik Ungku Omar. Ipoh. analisis statistic menggunakan EXCEL telah dipilih untuk mengukuhkan pemilihan model persekitaran toleransi masa dalam persekitaran sebenar. LOKASI KAJIAN. PLAN BENGKEL KIMPAL. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Keputusan laporan ini diperolehi dengan menggunakan EXCEL dan keputusan yang diperolehi dibincangkan di dalam laporan ini. Individu yang terlibat sewaktu kajian dijalankan adalah terdiri daripada pelajar Jabatan kejuruteraan Mekanikal. Tujuan kajian pengukuran ini dibuat adalah untuk menyelidik faktor kesan persekitaran seperti suhu. MEKANIKAL POLITEKNIK UNGKU OMAR 48 . Laporan ini menerangkan mengenai keputusan eksperimen yang telah dijalankan di bengkel kimpal yang bertempat di Politeknik Ungku Omar. U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 Meja kerja 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Stesen 8 kimpalan 13 gas 9 14 10 15 Silinder gas Oksigen BENGKEL KIMPALAN JAB. angin. kelembapan dan halaju angin terhadap fisiologi manusia dan keselesaan terma seapanjang sesi pembelajaran dijalankan di dalam bengkel tersebut.

30AM-12.30PM4.BUKU PROSIDING Rajah 1: Pelan bengkel kimpal JADUAL KERJA JADUAL KERJA PENGAMBILAN DATA SESI PAGI KELAS:DEM 1 JUMLAH PELAJAR:44 ORANG WAKTU:10.30PM) KEL AS DEM 1 JUMLAH PELAJAR LELAKI 37 JUMLAH PELAJAR PEREMPUAN 7 DKP1 30 0 FOTO DI TEMPAT KEJADIAN Foto 1: Stesen kimpalan arka 49 .30PM BENGKEL:KIMPALAN SESI PETANG KELAS:DKP 1 JUMLAH PELAJAR:30 ORANG WAKTU: 2.30PM-4.30AM12.30PM BENGKEL: KIMPALAN BENGKEL KIMPALAN(10.30AM) KIMPALAN(2.

BUKU PROSIDING Foto 2: Stesen kimpalan gas 50 .

35 62.981 28.957 69.063 26.636 101.753 25.5 157.006 29.603 55.813 642.636 101.668 53.313 590.997 28.086 0.48 Humid ity (%) 76.79 69.034 0.188 613.605 101.48 101.02 Temper ature 25.84 77.605 101.625 564.8 323.469 26.81 58.15 71.919 59.622 26.636 101.631 25.875 587.668 101.1 128.668 101.297 Wind Speed 0 0 0.37 61.589 101.9 195.589 101.527 101.92 58.979 66.03 73.6 306.45 60.007 0.16 66.71 59.605 101.2 196.428 65.605 101.775 26.68 59.78 57.886 27.15 66.5 600 607.5 160.775 28.164 28.275 29.636 101.9 322.097 0.9 195.664 28.984 27.605 101.063 586.886 26.9 320.035 0.5 325.668 101.558 101.636 101.813 569.875 585.5 199.331 30.491 26.03 75.69 55.681 29.2 306 305.375 572.688 576.5 154.166 27.375 561.556 29.2 140.605 101.11 0.636 101.67 60.313 Pressur e (Pa) 101.719 29.99 58.156 56.108 51 .938 26.32 63.38 60.74 62.45 28.497 28.5 559.2 151.875 559.25 28.6 153.886 30.558 101.57 81 78.884 60.668 101.581 25.19 75.75 59.25 607.82 73.75 571.547 27.713 66.037 0.005 54.636 101.013 0 0 0 0.357 57.664 30.22 60.266 60.25 81.553 27.886 32.553 30.25 588.331 28.024 0 0.313 58.706 26.8 201.487 59.527 101.109 27.99 58.134 26.942 31.03 0.853 25.287 29.563 562.563 559.078 0.7 303.1 308.4 199.531 28.87 60.581 60.5 318.016 64.386 29.442 27.531 59.188 591.813 27.942 29.082 0.022 0 0.998 27.4 Globe Tempe rature 26.297 56.35 74.453 27.922 26.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 319.438 28.605 101.4 303.496 53.078 27.83 30.88 59.558 101.8 198.375 569.136 0.6 197.45 76.828 Sound 61.6 197.716 29.558 101.71 75.364 63.114 0.1 310.41 62.879 64.951 61.7 159.636 101.122 70.32 63.309 26.7 320.379 63.212 26.22 27.527 101.605 101.125 595 590.188 592.589 101.775 27.375 537.609 26.062 0.18 78.688 61.188 594.275 28.25 578.49 60.33 31.08 Illumin ance (Lux) 158.219 26.164 67.5 73.25 561.409 27.108 31.553 29.72 27.108 30.636 101.83 64.416 72.562 588.636 101.75 566.5 201.056 0.241 51.5 199.32 66.686 69.7 196.82 58.688 551.625 586.703 27.75 596.813 607.719 25.527 101.6 197.5 344.668 101.608 31.663 28.636 101.053 29.217 0.188 595.044 26.331 27.BUKU PROSIDING KEPUTUSAN KAJIAN C02 MASA 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 647.25 75.

075 0.62 45.688 491.BUKU PROSIDING 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 620.4 188.464 101.05 47.513 71.796 45.464 45.6 184.438 476.6 318 330.875 478.19 45.608 34.179 0.568 45.168 0 0 0.198 101.552 34.875 475.552 34.453 44.078 29.5 252.663 34.51 318.146 0.354 101.552 52 .534 31.1 288.045 0.011 0.33 32.8 361.5 357.276 101.228 31.323 101.5 352 371.307 101.3 180 190.088 31.912 29.041 31.33 61.664 32.035 0 0 0.063 481.386 33.608 34.259 31.164 34.179 0 0.25 483.307 101.775 33.125 483.333 45.354 101.344 31.182 49.276 101.552 34.229 101.76 49.481 31.7 323.382 44.72 65.506 45.5 310.32 59.9 214 265.36 47.7 341.078 30.719 34.198 101.72 51.68 51.052 34.063 564.541 31.87 46.125 499.03 45.052 0.638 30.438 493.938 101.577 44.6 191.031 30.013 0 0 0.259 31.279 46.563 480.5 269.22 76.27 61.316 31.775 32.282 0.92 51.465 45.063 486.161 0.64 70.25 561.519 31.241 31.625 474.237 31.313 498.188 488.922 31.48 101.681 0.375 494.96 63.046 47.441 34.138 0.3 145.276 101.33 62.806 29.9 340.323 101.5 256.996 49.563 489.354 101.053 44.11 48.231 31.552 34.9 44.9 159.7 50.886 33.464 101.05 54.501 46.6 260.6 186.43 53.14 70.4 213.891 30.625 510 500.276 101.54 80.164 34.163 0.25 493.245 101.25 480 477.063 569.759 30.9 311.244 31.276 101.36 61.488 31.922 29.875 480.553 32.49 45.082 0.359 48.138 31.5 499.054 0 0.121 45.08 69.1 266.6 171.796 45.305 45.183 0 0.303 31.552 34.63 58.438 489.8 224.773 45.664 32.5 201.13 76.052 0 0.52 75.401 101.052 34.1 205.049 0 0.766 30.03 67.535 46.737 30.5 188.066 30.198 101.272 46.447 31.8 181.386 101.433 101.323 101.198 101.83 62.552 33.795 48.375 551.931 30.356 30.3 256.441 34.18 45.441 32.245 101.803 30.625 579.313 482.64 46.16 49.941 34.276 101.099 0.114 0.433 101.044 45.9 216.994 31.164 33.358 44.386 101.534 31.183 0.93 51.438 483.354 101.633 45.276 101.375 497.93 54.87 48.375 496.91 53.497 34.188 478.839 45.386 101.15 51.105 45.433 101.144 0.75 481.552 45.578 31.622 31.875 560.45 63.5 204.438 476.497 34.166 0.425 45.386 101.872 46.017 0 0 0 0.367 47.5 205 204.2 32.608 34.25 481.75 476.464 101.17 64.497 34.23 68.369 48.717 46.83 33.578 45.307 101.213 46.386 34.741 30.213 30.039 45.433 101.182 101.552 34.239 0.608 34.997 33.608 34.886 32.354 101.75 478.552 34.464 101.664 33.6 215.

19 67.375 492.83 34.3 335.631 31.719 34.104 101.054 31.8 362.12 101.7 329.528 44.978 44.663 34.12 101.2 316.455 45.663 34.578 31.38 69.12 101.584 31.17 71.12 101.t(min) Graf 1 : CO2 dan pencahayaan melawan masa.12 101.886 34.4 34.938 471.563 475.323 45.83 34.519 31.83 34.438 482.25 481.204 0.103 0.23 0.5 483.775 34.151 101.313 474.485 44.83 34.597 31.95 44.5 277 348.83 .534 31.875 101.663 34.179 0.104 44.672 31.44 72.255 45.12 101.077 0. Tarikh perlaksanaan: 03 NOVEMBER 2009 ANALISIS KAJIAN.12 101.138 45.775 34.544 45.104 101.719 34.12 101.766 44.06 68.5 287. KARBON DIOKSIDA DAN PENCAHAYAAN MELAWAN MASA 700 600 500 400 300 200 100 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 C02 Illuminance (Lux) Masa.12 101.1 274 250.17 0.2 357.086 0.11 63.909 0.593 44.459 31.086 0.42 78.17 71.203 46.713 31.172 0.063 479.3 68.563 471.32 69.207 0.6 291.41 70.063 490.719 34.078 0.601 45.418 45.434 31.813 484.151 101.3 341.688 492.75 479.775 34.267 44.581 31.1 286.42 66 64.114 0.375 478.2 0.531 31.719 34.772 31. 53 .188 481.691 31.475 31.1 346.06 0.BUKU PROSIDING 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 489.06 68.91 68.097 0.9 291 287.272 64.182 101.104 101.

5 101.t (min) Graf 3: Peratus kelembapan dan bunyi melawan masa 54 .t(min) Graf 2: Tekanan melawan masa PERATUS KELEMBAPAN DAN BUNYI MELAWAN MASA 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Humidity (%) Sound Masa.8 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Pressure (Pa) Masa.4 101.9 100.8 101.3 101.7 101.6 101.1 101 100.2 101.BUKU PROSIDING TEKANAN MELAWAN MASA 101.

2 0.1 0.BUKU PROSIDING KELAJUAN ANGIN MELAWAN MASA 0.t(min) Graf 5: Suhu melawan masa 55 .t(min) Graf 4 : Kelajuan angin melawan masa SUHU MELAWAN MASA 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 Temperature Globe Temperature Masa.05 0 9:00 9:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 Wind Speed Masa.15 0.3 0.25 0.

kelajuan udara.BUKU PROSIDING PERBINCANGAN.000 PMV Graf 6: PPD sebagai fungsi untuk PMV Daripada graf 6 di atas. PPD ini digunakan untuk mengira kepuasan keselesaan terma di kalangan pekerja.000 99.5 98. Nilai PMV merujuk kepada skala keselesaan yang merangkumi julat -3 hingga 3.5 2. Jika dibandingkan dengan skala keselesaan 56 .000 -3.5 99.0 97.5 100. pemakaian. Selepas keputusan di analisis.000 7. Daripada data yang diperolehi.0 PPD. keputusan boleh diplot dalam bentuk graf berikut: PPD SEBAGAI FUNGSI UNTUK PMV 100. predicted mean vote (PMV) dicari untuk mengukur keselesaan terma berdasarkan zon bekerja. didapati hampir 100% pelajar tidak berpuashati dan tidak mencapai keselesaan di bengkel kimpal.0 98.(%) -8. Nilai PMV tadi digunakan untuk dibandingkan dengan Peratus Anggaran Ketidakpuasan (Predicted percentage dissatisfied)(PPD). suhu dan kelembapan. Parameter yang diambil kira termasuklah keadaan metabolism.

(Darliana Mohamad 2008) Berikut adalah foto pelajar yang terlibat dalam menjalankan aktiviti kimpalan di bengkel tersebut: 57 . tempat pembelajaran akan mendatangkan masalah disebabkan udara panas yang berkumpul serta pencemaran udara. ANTROPOMETRIK. Data antropometrik perlu digunakan dengan betul dalam rekabentuk ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal tempat kerja dan juga dalam pembangunan pembelajaran. Data antropometrik dapat digunakan dalam bidang ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal kawasan kerja. Keselesaan terma memberi kesan yang besar terhadap produktiviti dan kepuasan hati pelajar terutamanya bagi mereka yang berada di tempat yang tertutup dan agak padat. peralatan dan juga digunakan semasa merekabentuk peralatan yang diperlukan. tempat kerja. Tanpa pengalihudaraan yang sesuai. (A. Untuk mendefinasikan keselesaan terma itu sendiri amat sukar kerana kita perlu mengambilkira keadaaan persekitaran dan factor peribadi apabila mengambilkira factor suhu dan pengalihudaraan yang boleh memberikan kesan keselesaan.BUKU PROSIDING ASHRAE nilai yang diperolehi adalah melangkaui julat 3 dan ini menunjukkan bengkel tersebut terlalu panas.R Ismail 2009).

BUKU PROSIDING Foto 3: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan arka Foto 4: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan gas 58 .

BUKU PROSIDING Antara ukuran-ukuran ergonomik yang diambilkira berdasarkan postur badan berikut: 59 .

Bagi mengatasi panas yang melampau kepadatan pelajar juga boleh dikurangkan supaya pengalihudaraan boleh berlaku dengan meluas. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Meja kerja Stesen 8 kimpalan 13 gas 14 9 10 15 Silinder gas Oksigen Rolling door Rolling door Rolling door BENGKEL KIMPALAN JKM PUO Rajah 2: Pelan cadangan penambahbaikan bengkel kimpal Daripada keputusan yang diperolehi.B 2008). Kleiner. 2006) Merujuk kepada cadangan plan penambahbaikan antara perkara yang boleh dilakukan ialah menambah saluran pengudaraan gas karbon dioksida yang lebih fleksibel. ukuran antropometrik bangsa melayu. Rasionalnya bukan sahaja keselesaan yang diambilkira tetapi keberkesanan pembelajaran juga merupakan factor yang sangat penting.BUKU PROSIDING Berdasarkan kajian yang dijalankan. Pencahayaan perlu diambilkira dengan menambahkan lampu yang lebih terang iaitu di antara 1000 hingga 2000 lux. cina dan india adalah berbeza (Md Deros. Secara ringkasnya ianya boleh dipecahkan kepada dua factor utama iaitu penambahbaikan terhadap bengkel itu sendiri dan yang kedua penampilan pelajar yang terlibat (B M. Ketinggian kedudukan dan ketinggian pandangan mata adalah penting untuk menentukan rekabentuk pelan dan persekitaran tempat kerja. Tingkap yang sedia ada boleh digantikan dengan pintu gelongsor supaya senang dibuka bagi tujuan pengudaraan yang lebih berkesan. banyak penambahbaikan boleh dilakukan. 60 .

R. KESIMPULAN. 2. Fifth edition. air minuman perlu disediakan di dalam bengkel tersebut. M.R. Baba Md Deros. M.K. I. Keputusan kajian ini telah dibuat dengan mengambilkira factor persekitaran serta penampilan pelajar itu sendiri. 2009. A.Jusoh.E Kroemer and E. Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia.Sopian. Assessment of Thermal Comfort and Optimization of Enviromental Factors at Automotive Industry. Thermal Comfort Assessment: A study at Malaysia Car Manufacturer. CRC Press. Mohd Nor. Daruis. Z. 2008.A Rani.M Makhbul. Waktu rehat juga perlu disediakan dan masa bagi pelajar untuk berada di dalam bengkel tersebut perlu di hadkan selama 2 jam sahaja.J. A.R Ismail. D. Kipas perlu dipasang dengan lebih banyak supaya terdapatnya perolakan udara. 5. 61 .BUKU PROSIDING Bagi tujuan mengatasi tekanan akibat kepanasan. B. 3. Kleiner 2006. Brian M.D. Hasil kajian mendapati persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar. 4. A.B. 2008. Fitting the task to the human. RUJUKAN: 1.M.H.N. K. Chinese and Indians. Darliana Mohamad. Md Deros. M.Zulkifli.I.R Ismail. Analysis and design of work systems. N.S Usman. 6. Fundamental Sitting Antropometric and differences among Malaysian Malays. K.Grandjean. Oleh itu perubahan perlu dilakukan untuk mencapai rekabentuk yang lebih ergonomik bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.M Deros 2009. Bagi pelajar pula perlu memakai pakaian keselamatan bengkel yang bersesuaian serta tidak terlalu tebal supaya pakaian yang digunakan tidak merangkap terlalu banyak haba di badan.A Rahman.R Ismail.

Kajian Ketua Program Kejuruteraan Awam dan bekas Pengawai R&D di Politeknik Sultan Idris Shah. Kertas ini mengenengahkan faktor-faktor kejayaan kritikal atau Critical Success Factors (CSFs) industri pembinaan di Malaysia. tetapi amalannya di dalam sistem pengajian politeknik masih di peringkat awalan jika dibandingkan dengan universiti yang telah mengamal serta mendapat manafaatkan darinya sejak dulu lagi. CSFs yang diketengahkan dalam imbasan sorotan ini adalah berkaitan dengan pendidikan dan latihan. dan perancangan dan kertas cadangan penyelidikan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.BUKU PROSIDING Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di Malaysia Zulkefle bin Ismail1 Jabatan Kejuruteraan Awam. Perbandingan antara program R&D di politeknik dan industri pembinaan dilakukan untuk mengenalpasti persamaan antara keduaduanya. Adalah diharapkan cadangan-cadangan ini akan dapat digunapakai sebagai kriteria penanda aras untuk proses dan strategi terhadap program transformasi politeknik ke arah usaha memperoleh amalan terbaik serta meningkatkan kesediaan melaksanakan projek R&D pada masa akan datang. beberapa cadangan program untuk dilaksanakan juga turut dibincangkan. Kemampuan yang terhad juga berkaitan dengan isu kesediaan serta kurang pengalaman dalam mengendalikan projek R&D. struktur organisasi dan kepimpinan di politeknik. Senario ini menyebabkan politeknik-politeknik di Malaysia menghadapi kesukaran untuk bersaing di peringkat global. Penyelidikan & Pembangunan (R&D). sumber dan teknologi maklumat. Di samping itu. Secara amnya. Selangor Darul Ehsan e-mail: zzulkefle@yahoo. Seterusnya. 45100 Sabak Berbam.Faktor-faktor Kejayaan Kritikal (CSFs). CSFs untuk diamalkan dalam program R&D di politeknik diperolehi berasaskan persamaan yang telah dikenalpasti. Sungai Air Tawar. Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur 1 62 . Politeknik Sultan Idris Shah. Sabak Bernam. Kini sedang cuti belajar mengikuti pengajian kedoktoran dalam bidang senibina secara sepenuh masa di Kulliyyah Senibina & Rekabentuk Alam Sekitar. Kata Kunci:Transformasi Politeknik. Kelebihan R&D adalah jelas dan nyata.fr Abstrak Transformasi bidang Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) merupakan agenda penting ke arah mengukuhkan institusi pengajian tinggi awam di Malaysia.

The findings also indicate that the most frequently communication skills that the trainees need to be involved in the communicative events are „listening and following instruction‟. The findings reveal that oral communication skill is the prominent type which is frequently used in the workplace. and „giving feedback‟. In this survey study. From this perspective. the highly demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. „work related interaction‟. These professionals regardless of skilled and semi skilled personnel were found to be 63 . It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. As the demand increases. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. In addition. the findings would shed some light on how to meet the job specific English language requirements before designing a training program and would also benefit the relevant authorities especially ESP course designers. It also discusses the relationship between these skills and the existing ESP syllabuses of Malaysian Polytechnics. Negeri Sembilan were identified as respondents for the collection of data. Thus. Introduction In the rapid and competitive environment of the commercial sector. an in depth investigation into the target situation would help to shed some lights on how to meet the job specific English language requirements. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. the language needs become more specific and urgent. From this perspective. „social interaction‟. the language needs become more specific and urgent. twenty business employers from the commercial sector in the district of Nilai and Seremban. the high demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. A common complaint by business employers‟ states that fresh business professionals are unable to live up to the employers‟ expectations particularly aspects related to workplace English language communication skills.BUKU PROSIDING Workplace Communication: Needs and Uses Of Business Employers Megat Ahmad Murad Bin Megat Baharuddin Politeknik Nilai Abstract In the rapid and competitive environment of the commercial sector. As the demand increases. In such situations. this paper identifies the needs of workplace English communication skills by business employers in the commercial sector by conducting a „needs analysis‟. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals.

One of the Institutional pillar stated that universities and industries would jointly conduct ongoing training in order to bridge the gap and hopefully would narrow down issues related to knowledge. Furthermore. On the other hand. a consideration of the business employers‟ prerequisite workplace communication skills is crucial as it may provide valuable information about the target language that business professionals will eventually need to use. In another report from the Principal Director of Department of Polytechnic and Community College Education. However.BUKU PROSIDING weak in oral and written communication skills. Berwick (1989) succinctly defines needs as “a gap or measurable discrepancy between a current state of affairs and a desired future 64 . organization and client. In general. 2 September 2007).e trainees) would serve as an identification of the target needs at the workplace. Richterich (1983) points out that language needs are language skills and content. needs analysis could be regarded as the „heart and soul‟ of an ESP course. Basically. On-going reports from local newspaper had caused much concern over the fact that there is a skill gap between the learning institution and the workplace. Needs analysis is a comprehensive study which involves the gathering of information on the needs of a particular group. Imran (personal communication) stated that the report from employers towards Polytechnic trainees was not the complaint related to their technical skills but basically on the communication skills. Very often courses conducted do not meet the needs and uses of the business employers. In the same token. had called upon public universities to reexamine their training program to see how they can overcome the perceived weakness of graduates in terms of low English language proficiency and lack of communication and leadership skills. He further adds that these trainees are passive and communicate at their minimal capacity. This issue has prompted positive reaction from the Higher Education Ministry to transform the landscape of tertiary education by implementing the National Higher Education Strategic Plan and National Higher Education Action Plan 2007-2010. The employers were surprised that their paper qualifications do not portray the real abilities of these commercial professionals. Tan Sri Musa Muhammad . needs analysis is essential in any ESP course because future employers may provide valuable information about the target language that the students will eventually need to use (Brown. Datuk Hj. A report from the Star newspaper dated 6 November 2003 stated that the then Minister of Education. Hutchinson & Waters (1987) regard needs analysis as a “irreducible minimum‟ in the design of ESP courses (p. which an individual requires when he or she is in a particular communicative situation. Brown (1995) defines needs analysis as “ systematic collection and analysis of all subjective and objective information necessary to define and validate defensible curriculum purposes that satisfy the language learning requirements of students within the context of particular institutions that influence the learning and teaching situation” ( p. 36 ). In this situation. 1995). skills and training ( The Sunday Star. As a consequence. 54). a consideration of the important role played by the business employers as source of information about the target group (i.

The study will:identify the prominent type of English communication skills which are frequently used and to what extent their usage can be related to the type of communication event. Negeri Sembilan. The sample is confined to Polytechnic Nilai trainees attached to the industry. the main determinant of the sample consists of twenty business employers in the commercial sector from the district of Nilai and Seremban. The main concerns of this study are to analyze the English communication skills at the work place of selected business employers in the commercial sector. For example. receptionists in a hotel need to be able to understand customers‟ enquiries in the target language.BUKU PROSIDING state” (p 52).find out the relationship between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics by identifying the related aspects between the business employers present situation analysis and the Polytechnic trainees learning situation analysis.The study will also answer the following research questions: a) What are the English communication skills for the workplace of the business employers in the commercial sector? Is there a prominent type of English communication skills frequently used and needed at the workplace? b) To what extent do workplace English communication skills that are used and needed by the business employers related to the type of communication event? Is there a significant relationship between workplace English communication skills with reference to the type of communicative events and the existing syllabus of Polytechnics? c) To what extent do workplace English communication skills of business employers‟ match or do not match the syllabus of Polytechnics? Therefore. this study seeks to investigate the business employers‟ needs and uses of the workplace English communication skills in the commercial sector and also the relationship between these skills to the existing ESP syllabuses of Malaysian polytechnic by conducting a needs analysis. Methodology Sampling For the purpose of the study. thus their current gap is the distance between their present level of proficiency and where their proficiency level needs to be in order to be able to understand customers enquiries and their desired future state is to be able to understand customers‟ enquiries. The sampling method is simple random sampling as 65 . The business employers represent the accessible population of the target population (sampling/subject).

al (1997). The questionnaire which includes a cover letter (i. interview sessions were conducted as a method to triangulate the data.e Likert Scale).e stating the intended purpose. The revised and finalized questionnaire was then distributed to twenty (20) respondents of the target population from the commercial sector. The simple random sampling in this study consist of employers ranging from government to private owned companies/agencies which include multinational and small medium industries. interviews. Section C comprises of open ended questions which would gather information from employers‟ wide range of response related to the performance of the trainees which are not covered in section A and B. practical and simple.e business employers). et.BUKU PROSIDING it appears to be fairer. The formulation of questionnaire was adapted from Crosling & Ward (2001) with supplementary communication skills listed by Maes et. confidentiality and anonymity) is pilot test before distributing to the selected respondents. These interviews could provide a sense of uniformity and cross references of information from the questionnaire in order to 66 . statements ( i. The advantages of using questionnaire are the high response rate from the respondents and also being cost effective. As a method to collect data.al 2002).e open. A total of five business employers were interviewed to gather details about their needs. observation and other ways of collecting data. the main instrument used is the self administered questionnaire. Questionnaire is used because it could be directly administered and the findings are generalizable only to the population that the sample represents (Ary. close ended ) and rating scales ( i. opinions. The interviews checklist consists of five semi-structured questions. beliefs and perceptions of the target discourse. In this study. Section B comprises of close ended questions based on the types of communication and communication events at the workplace. Hutchinson and Waters (1987) suggests that a target analysis framework needs to gather information and the most frequently used methods are questionnaires. Instrumentation In this study. this study formulate a comprehensive questionnaire which seek information from the respondents in the form of questions. One of the ways to understand these organizations is to find out as much as possible about the target group (i. Interviews were also used as a supplement to the questionnaire. Each item is structured using a four Likert scale of rating. Prior knowledge about these business employers and organizations needs would pave the way for the researcher to prepare and organize questions which are more accurate and reliable. The items in the questionnaire were organized and divided into three sections: Section A comprises questions that are structured to gather the demographic background of the business employers.

The use of these multiple methods would help to corroborate the results from the data collected. more effective and cost saving. a pilot study on four samples from the target population was carried out.BUKU PROSIDING achieve greater reliability and validity. E-mail and fax were used because it is generally reliable. The questionnaire was self administered as it was convenient and posed fewer problems. Results Demography of the respondents This section describes the background (demography) of the respondents in the study.9 %. Before an improved and refined questionnaire was used on the business employers. convenient. The respondents were given one week to complete the questionnaires. In order to answer the research questions. a total of twenty (20) respondents participated in this study. This is to ensure that the instructions and language used was clear and easily understood and importantly the questions would elicit the desired information from the respondents. If not returned as stipulated. Procedure In this study. a second questionnaire would be sent with a friendly reminder. After the interviews and questionnaires were completed. Each item in the questionnaires will be counted then converted to percentage and tabled. the possible means of analyzing the data ( i. From the twenty two (22) sets of questionnaire that were sent out. The questionnaire which were improved and refined from the pilot study that was carried out earlier were e-mailed or faxed to the respective employers. Negeri Sembilan were involved and the instruments used focus primarily on questionnaire and also supplemented by interviews.e questionnaire ) used descriptive statistics. twenty business employers in the district of Nilai and Seremban. During the visits to collect the questionnaires. with a response rate of 90. If a problem persists. interview sessions with the employers were carried out at the workplace. The study used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to provide analysis of data. the data were tabulated and analyzed systematically to reach the findings. 67 . telephone follow-up calls were made to request the business employers to co-operate and the researcher will collect the questionnaires personally. Table 1 below shows the profile of the respondents at a glance.

In relation to the size of organisation. The analysis also shows that one (5%) of the respondents were in the 20 – 30 age group and eight (40 %) were in the 41.50 age group. The remaining 10 % of the respondents‟ were from the 50 and above age group.BUKU PROSIDING 20 Table 1 above illustrates the distribution of respondents from the commercial sector who took part in the study. The highest number of respondents fell in the 31-40 age group which is 45 %. There were 2 (10%) of them holding other posts such as coordinator and senior executive and four (20%) of them were assistant manager where as 14 (70 %) of the respondents were managers. The remaining thirty percent (30 %) were distributed among the other three job designation. The respondents comprise fourteen males (70 %) and six females (30 %).e. respondents) for job designation. A total number of twenty (20) employers were involved in the survey. More than half of the respondents (55 %) have a basic degree and the remaining 45 % were distributed among the other two groups whereby six of them were educated at the diploma level and three at the masters level. In terms of working experience. seven of the respondents have worked for 11-15 years while 3 have worked for 6-10 years and none of the respondent has been working for less than 5 years. more than half of the respondents (65 %) have worked for more than 16 years. In analyzing the 68 . indicating that there were more male respondents in the study. In analyzing the sample (i. it was found that seven (35 %) of the respondents were holding the post as human resource manager and manager. half (50%) of the respondents‟ organisation were medium followed by nine (45%) of the organisations were categorized as large and 5 % were small scale organisations.

In the distribution of frequency related to the needs of respondents for the trainees to use the written communication skill. The analysis also shows that 70 % of the respondents perceived needs are on the oral communication as compared to 30 % of the respondents‟ preferred written communication skills. Table 3b shows that 20 % of the respondents 69 . 50 % were related to service. 45 % fell into the business type and 5 % were in the other industrial sector.BUKU PROSIDING type of organisation. The first research question aim to identify the prominent type of English communication skills frequently used and needed as perceived by the business employers. we will divide the English communication skills into oral and written communication. Table 3a above shows that most of the respondents (90 %) often need the trainees to use oral communication skill as compared to 10 % of the respondents who sometimes need to communicate in the oral communication skill at the workplace. business employers‟ frequently need the trainees to use the oral communication skill. From table 2 above. The researcher recognizes that the type of communications skills of either oral or written is prominent and an indicator of the employers needs as a whole in order for the trainees to function effectively at the workplace. it was found that in order to function effectively in the workplace. For discussion.

If you don‟t understand English how would you carry out the work effectively? At the workplace all business information and communication are in English. In fact. HRM – “Yes. However. We have to speak well…because English is essential in the corporate world. they are aware that 70 . In section C. the need to use English was not critical as Bahasa Malaysia was still the main medium of instruction at the workplace. I would consider that English communication skills are important at the workplace especially oral communication skill. business documents are written in English. Table 4 above shows that there is a significant pattern in the frequency of distribution of the respondents. A generalized finding shows that respondents value English communication skills as the needed skills as most of the business information in the commercial sector use the language extensively. in the government link company (GLC). During the interview session. The data below gained from one of the interview with the Human Resource Manager of a multinational company shows the extent of the need to use English communication skills. It is evident that the respondents‟ needs are in terms of the trainees frequently need to communicate would be with their superiors and co-workers ( 50%) and a balanced need with their superiors (20 %). the respondents unanimously rated the importance of English communication skills at the workplace by saying that oral communication skill is important for future business professional. the respondents were asked to answer three open ended questions to gather supplementary information on the respondents‟ needs. coworkers (15 %) and superiors. respondents had to provide more detailed information about the organization personnel that the trainees need to communicate with at the workplace. The respondents expressed a need to acquire a better command of the language would be an advantage as it is the international language of global trade and industry. slightly more than half (65%) stated sometimes. In the questionnaire of section B3. being able to communicate well will enable employees to learn faster and build good rapport with other business personnel”.BUKU PROSIDING often need the trainees to use the written communication skill. coworkers and subordinates (15 %) respectively. This could be due to the fact that from the vast experience of the respondents. 15 % stated seldom and none (0%)% of the respondents do not need the trainees to use the written communication skill at the workplace. A cross tabulation against the experience of the respondents show that half (50%) of the respondents have experience of more than 16 years.

71 . Maes et. It is evident that oral communication skill is the most frequently needed skill as stated by business employers in order for the trainees to function effectively at the workplace. As mentioned earlier. Therefore. superiors and co-workers. the communicative events remain the main focus of needs analysis in the study. the study sought to find out the extent of workplace English communication skills used and needed by the business employers to the types of communicative events at the workplace. the communicative events listed in the study were also included in the Polytechnic English syllabus. it can be noted that most of the respondents rated trainees‟ communication performance as moderate. al (1997). Kaur and Lee (2006) in which they pointed out that oral communication is the most demanded and important skills of the employers at the workplace. On the other hand. the researcher recognizes that the types of communicative events are the crucial parameter for investigation since for any course designer. Chelliah (2002). At the workplace. In the second research question. the results of the present study fit well to the findings by Boyette (1995). As a comparison. the survey study shows substantial need of English. As a matter of fact. To put it another way. In this case. the respondents further stated that oral communication skill is the medium of communication between the trainees. oral communication is the most demanding skill in the working environment. with reference to answer the research question. The questionnaire also revealed the results that the most difficulty area the trainees encounter while engaging in „social and work related interaction‟ in the communicative events. and could be improved if they were given exposure to the language at the workplace. oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. Another reason highlighted is that trainees from Polytechnics are generally shy and passive when interacting with senior officers.BUKU PROSIDING English communication skills are used frequently and extensively in the global commercial sector. but with far greater need of oral communication compared with written communication skill.

Thus. The third is „social interaction‟ (mean = 3.69).77). The second most frequent communicative event is „work related interaction‟ (mean = 3. „work related interaction‟. In addition. „telephone conversation‟ (mean = 3. 72 . „giving presentation‟ (mean = 2. „giving instruction‟ (mean = 2. it is important for the trainees to be able to understand instructions given and respond accordingly to their supervisor or superior officer. This figure indicates that in the trainees working environment.6 %) show that „listening and following instruction‟ is the most frequent communicative event needed at the workplace (mean = 3. As a method to triangulate the data. „social interaction‟.15) and „interview session‟ mean = 2. It signifies that informal oral communication or social English (as stipulated in the Polytechnic syllabus) is often needed by the respondents. these are the key communicative events that the business employers want the trainees to be involved at the workplace. and „giving feedback‟.38). „handling complaints‟ (mean 2. a significant percentage of the respondents (84. it is evident that in order to accomplish the designated job specification.23). Findings obtained from the interviews with the respondents were generally consistent with the results of the questionnaire in terms of the English communication skills profile.12). irrespectively of their job designation provide valuable input to the needs analysis. Other communicative events include: „giving feedback‟ (mean = 3.62). This indicates that sharing of ideas and working experience among the employees on a frequent basis is often needed.65). the semi-structured interviews with five of the respondents. „participating in meeting‟ (mean = 2.BUKU PROSIDING Based on Table 5. It is apparent that trainees should be able to communicate well using the English communication skills in the communicative events stated above. the findings revealed that business employers in the commercial sector rate the following communicative events highly: „listening and following instruction‟.00).50).

Other problem areas that need to be dealt are pronunciation and vocabulary. „work related interaction‟.BUKU PROSIDING From the questions asked in the interview. social interaction and giving feedback. With reference to „listening and following instructions‟ which rank as the most frequently needed skill in the communicative events. the employers were also concerned about the trainees‟ grammatical accuracy. The communicative skills learned are reflected in the course content of the syllabus. the major findings indicate that six out of ten (60%) of the communicative skills in relation to the communicative events are learned as stipulated in the course content. a discussion would be made to identify whether there is a mismatch between them. From here. work related interaction. The findings revealed that they were satisfied with the trainees‟ language and communication skills. The next three (30%) which are „listening and following instruction‟. the course content of the syllabus tackled both immediate and delayed English communication skills needs as perceived by the business employers. in general. the skill learned could be considered a match to the course content but 73 . Besides that. Another view showed by the business employers is that overall trainees‟ performance in using the English communication skills is moderate. As a conclusion. the immediate needs are learned in the four most frequent skills which are listening and following instruction. „giving feedback‟. To answer the third and final research question. it was found that the syllabus emphasised on „giving. However. „telephone conversation‟. In this respect. This skill is ranked as one of the least needed skill and the contact hours for this topic is four hours. when any training abroad is arranged. The employers agreed to a point that good command of English is important for the employees‟ success in the local job market. „interview session‟ which is the least needed skill is learned after the trainees had undergone their industrial attachment. it is significant that effective communication skills in English are highly valued by the business employers. These needs will be eventually dealt when the trainees undergo the industrial attachment. a comparison between the communicative events at the workplace and the topic learned in the course content in the syllabus will be dealt. „handling complaint‟ and „presentation‟. Based on this finding. English proficiency is indeed a major factor in their promotion. those with a better command of English will be given the chance to attend. The „delayed needs‟ learnt in the least frequent skill is „interview session‟ which will become more significant later prior to their graduation. reading and writing instructions‟. Here. the business employers confirmed that oral communication was the most important skill according to their need. This is in view of the notion of „needs analysis‟ literature recently highlighted by Long (2005) that ‟triangulation by methods‟ would help validate the data and thereby increase the credibility of the interpretations of the data. „giving instruction‟ and „meeting‟ skills are distributed in the course skills and only one (10%) of communication skill namely. The communicative skills are „social interaction‟. For instance. In analyzing the data.

Consequently. In answering the research question. At this point of time. it is recommended that more empirical research should be carried out. In relation to the scope. This is to avoid a mismatch between the syllabus content and the communicative events at the workplace. should there be any syllabus review. the findings clarify that there is no evident of mismatch between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics but minor adjustment should be made on the course content of the Polytechnic syllabus. On the whole.BUKU PROSIDING only basic instructions skill is taught and learned in the sub-skill. It is apparent that needs of the employers should be taken into consideration when designing a course. The outcome of the study would apparently represent the actual needs of business employers in the 74 . this study was carried out on the business employers to only having Polytechnic trainees in the district of Nilai and Seremban. it is hoped that any gap or mismatch would be narrowed and slowly eliminated. The overall findings of the study indicate that effective communication skills in English are highly valued by the employers. In doing so. In this particular situation. As revealed in the study. it is undeniable that business employers play an important role as the „source‟ that provides invaluable information about the learners in a needs analysis framework. it is apparent that oral communication is the sought after skill by the employers. trainees are still new to the industry and ability to listen and follow instructions would ensure the safety of the trainees in operating the machines and equipments. Discussion The entire study focused on the needs and uses of business employers in the workplace English communication skills in the industrial sector. addition sub skill which include „listening and following instructions should be emphasised and the contact hours learning the skill should also be extended. As a matter of fact. Various researches including this particular study have acknowledged that English is an essential language in the commercial sector. Therefore. it is significant that oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. designing the course content of a training program should take into consideration the type of communicative events that occur at the workplace. the commercial organization should also step forward to help improve the proficiency and competency of the trainees. Apart from that. The most frequently needed English communication skills in relation to the type of communicative events used at the workplace is oral communication skills.

test and etc. a multi facet methodology would enhance a thorough process of „needs analyses. it is suggest that a wider scope ( i. employees. The main source (subject) is the business employers and the method (instruments) used are questionnaire and interview. Course design The study also looks into the course design by making comparison between the communication skills needed in the communicative events at the workplace and the communicative English syllabus of Polytechnics. employers have become concerned about their employees‟ proficiency level of English. Teaching and Learning In the changing need of the industrial sector.BUKU PROSIDING commercial sector. Example of the „sources‟ that could be include in future study are the trainees. etc. should there be any syllabus review. In the light of the findings. The demand for effective workplace communication skills by the employers calls for the higher institution to conduct an effective English language training program. discourse and genre analysis. it is recommended that lecturers and teaching staff should be seconded into the industry in order to gain insight and experience the „real 75 . For a needs analysis to sustain its validity and reliability. The methods in collecting data other than questionnaire and interview would be at the workplace and classroom observation. the course outline should take into account of the „real‟ situation. It is also hoped that the findings would serve the purpose to guide and refine the content of the syllabus and establish the need for relevant ESP course design tailored to suit the context of the workplace. Within the landscape of ESP teaching and learning condition. former trainees. it is suggested that emphasis should be placed on the sub skills of the topics which should be relevant to the „real‟ situation. printed documents. In other words. Based on the finding. The focus on course designing should be on the intricacies of „real communication‟ as compared to conventional classroom situation. content and language lecturers. the teaching staff should be given the opportunity to see the „big picture‟ of what actually happened in the „real‟ situation. it is imperative to make the following recommendations according to the domain listed below: Methodology This study was conducted by triangulation of methods. For a language training program to succeed.e multi faceted) which comprises of multiple sources and multiple methods together with the triangulation of those multiple sources and methods would represent the actual evidence of the „target situation‟ analysis. it is suggests that for any syllabus design. From the finding.

23 August 2007). From this „first-hand‟ experience. it is hoped that lecturers and teaching staff would understand the language used in the communicative events at the workplace and look forward to enhancing their trainees‟ English proficiency as an aid to developing success in their learning. the effectiveness of any language training program lies in the hand of the „ESPecialist‟ expertise by applying the ESP principles in designing the course. experience gained at the workplace will enable teaching staff to introduce language learning activities which are more closely match the working environment that the trainees would eventually enter. it is significant for ESP practitioners to establish links with the „target‟ organisation and conduct needs analysis in a professional way. 76 . Furthermore. Given the importance of needs analysis. In other words. This suggestion is also congruent to the initiatives and programs under the National Higher Education Strategic Plan and the National Higher Education Action Plan 2007 – 2010 which include “industrial attachment of lecturers to enable the secondment of academics to private sector organisations and vice versa” (The Star. On the whole. the course design should be aligned according to the needs of prospective employers.BUKU PROSIDING communication‟ at the workplace.

Jacobs.E6 13. T & Icenogle.D. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.A. Needs Assessment in Language Programming: from Theory to Practice. S. ESP World. Cambridge: Cambridge University Press. 11. S & Lee.edu. workplace oral communication and undergraduate curriculum. Weldy. 6. Unpublished Masters dissertation. A. (1995). (1987).BUKU PROSIDING References 1. The Star. D.au/staff/teaching/report (Retrieved 4 November 07) 7.. p. 2. V.T and Waters. K. Volume 5. Richterich.) (2005). (2001) Graduates. R. F.. Bangi: UKM. Cambridge: Cambridge University Press.J. 5. Boston: Heinle & Heinle Publishers 4. Ary. (1989). In R.monarsh.buseco. Kaur. Razavieh. Crosling. The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development. 23 August 2007. Berwick. M (ed. G. http://www. 34: pg 67-80. D (2002) A Needs Analysis of the English Communicational Skills of the 4th Year Electrical Engineering Undergraduates in University Kebangsaan Malaysia. 10. 8.C. I.H (2006) Analysing Workplace Oral Communication Needs in English Among IT Graduates. Maes. 2 September 2007. Transforming Higher Education. Two New Plans for Education. Issue 1(12). The Sunday Star. Introduction to Research in Education. L.N8 77 . Oxford: Pergaman Press. 6th Edition. R (1983) Case Studies in Identifying the Needs of Adults Learning a Foreign Language. Second Language Needs Analysis. 3. M (1997) A managerial perspective: Oral communication competency is most important for business students in the workplace. (2002). Chelliah. & Ward. Hutchinson.J. Journal of Business Communication. Long.) The Second Language Curriculum (pp. English for Specific Purposes: A LearningCentred Approach. Johnson (ed. Cambridge: Cambridge University Press. 12. p. Brown.48-62). 9.

Kasbolah Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar nzaidi@jkm. Taburan yang diperolehi menunjukkan sampel pasir spesimen mencapai 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dengan nilai purata saiz taburan bagi sampel cuci berada dalam julat 212-250 µm bagi sampel cuci.my Mohd Nor Azam Bin Mohd Dali Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar zamdali@jkm. Pasir fondri boleh diperoleh dari sungai. Parit Perak sebagai pasir fondri berdasarkan kepada saiz taburan butiran dan analisis bentuk sebagai sumber baru untuk tujuan diatas. 1. Pengenalan Pasir merupakan bahan utama dalam kerja-kerja fondri. Kesemua sampel ini kemudiannya dibandingkan dengan pasir piawai yang digunakan oleh Foseco iaitu pasir Chelford 60. Kaedah persampelan dimulakan dengan mengambil sampel pasir dari lokasi kajian dan diuji analisis taburan saiz butiran.BUKU PROSIDING Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak dari Kampung Raja. bekas lombong malah di pantai.puo.my Abstrak Silika merupakan unsur utama yang digunakan sebagai pasir fondri. Sumber pasir fondri di Malaysia kebanyakkannya datang dari sumber pasir pantai dan pasir bekas lombong. Enam sampel yang ditandakan dengan nombor siri bermula dari 07103-07109 dikaji dan diasingkan sampel bersiri 0710307105 sebagai sampel tanpa cuci dan sampel bersiri dari 07107-07109 sebagai sampel yang dicuci. Dari segi faktor ekonomi.my Nurul Zaidi Bin Hj.edu.puo. Analisis saiz taburan memerlukan kepada penapisan butiran untuk menyingkirkan saiz yang melebihi 400 µm dan kurang daripada 150 µm supaya memenuhi spesifikasi taburan pasir fondri.puo. Kesimpulannya secara fizikal pasir ini sesuai digunakan sebagai pasir acuan semulajadi bagi tuangan logam bukan ferus. Parit Perak Sebagai Pasir Fondri Muhammad Arieef Bin Hussain Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar arieef@jkm.edu. Penentuan bentuk butiran hasil pemerhatian di bawah kanta binokular menunjukkan butiran sampel terdiri dari gabungan bentuk separa bersudut ke bentuk membulat dengan kesferaan rendah ke bentuk kesferaan tinggi yang memberikan kelebihan dalam kekuatan ikatan serta keupayaan menentang semasa tuangan logam.edu. sumber bahan 78 . Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kesesuaian pasir Sungai Perak dari Kampung Raja.

Bentuk butiran ini boleh dilihat di bawah kanta pembesar atau mikroskop.. Pasir acuan yang baik harus mengandungi campuran dan taburan pelbagai saiz dan bentuk butiran yang baik (Sylvia. Pasir fondri secara prinsipnya menggunakan kuarza mineral (silika). Lebih halus pasir itu lebih baik kerja akhirnya namun. Tuangan merupakan produk yang diperbuat dalam satu langkah daripada cecair keluli tanpa operasi mekanikal di antaranya seperti penggulingan dan tempaan. sub sudut.BUKU PROSIDING mentah yang boleh diperoleh dengan mudah akan banyak membantu dalam mengurangkan kos pembuatan. Bentuk dan saiz butiran mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan serta ketelapan jisim pasir itu termasuk kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir (Howard. Acuan pasir digunakan sebagai asas kepada proses kerja fondri untuk menghasilkan tuangan ferus atau aluminium. Ini disebabkan kepada fakta bahawa pasir itu banyak. 79 .2009). Perkara yang dikaji meliputi taburan agihan saiz butiran. Antara pasir yang biasa digunakan sebagai pasir acuan adalah pasir pantai (Mark et al. pasir halus lebih mudah terlakur berbanding pasir kasar (Azhar & Shamsuddin.. Taburan agihan saiz butiran dan bentuk fizikal dibandingkan dengan nilai piawai Chelford 60.2008). bersudut atau gabungan. Begitu juga dengan pasir sungai dan pasir lombong terpilih (Paulus et al.2009). tahan haba dan mudah diperolehi (Almarahle. ketelapan dan permukaan akhir tuangan. Bentuk dan saiz butiran pasir mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan dan ketelapan sesuatu jisim begitu juga dengan kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir tersebut (Howard. Ini kerana saiz dan bentuk butiran amat mempengaruhi sifat kekuatan ikatan. Parit.1999) yang memenuhi keperluan pasir fondri. Faktor ini memberi petunjuk mengenai pemadatan jisim butiran dari segi celahan di antara butiran. Butiran yang diperolehi terdiri daripada pelbagai jenis sam ada bulat. Kepentingan kerja fondri merangkumi aktiviti utama dalam proses tuangan. Objektif kajian ini ialah untuk menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak sebagai pasir fondri.. 2005).1958). Fondri yang melibatkan bahan ini menggunakan pasir silika untuk menghasilkan pembentukan acuan dan teras keluli (Elizabeth et al. Taburan saiz butiran merupakan penentu utama kepada kekuatan pemampatan acuan dan teras pasir acuan. Perak.1972). nilai purata kehalusan serta bentuk fizikal pasir mengikut saiz.2009) yang mempunyai saiz butiran yang lebih halus. Kajian ini menumpukan kepada sampel pasir Sungai Perak yang diambil dari Kampung Raja. Pasir mentah yang diperolehi perlu melalui beberapa proses pencirian sifat asas seperti saiz dan bentuk butiran serta kandungan tanah liat yang terdapat secara semulajadi yang terikat bersama pasir tersebut.1958). ketelapan dan begitu juga dengan kebolehaliran dan pembentukan pasir. Maka satu lokasi yang hampir harus dicari bagi memberi kemudahan kepada industri berasaskan pembuatan fondri di sesuatu kawasan tersebut berdasarkan kepada sumber pasir sedia ada serta kemudahan untuk mendapatkan sumber tersebut (Nuhu.

Bentuk butiran yang terpilih ditentukan jenisnya berdasarkan piawaian bentuk pasir dari Foseco.1958. Jadual 2.2009.Paulus et al.00 25.Jain.1960.30 10.2003.20 100 80 . bentuk dan saiz butiran bagi pasir mentah yang diambil sebagai sampel. Taburan saiz butiran diperolehi dengan mengayak pasir menggunakan mesin pengayak jenis Andelcott dan digetarkan selama 15 minit (Adegbuyi & Uhomoibhi.1 dan Rajah 2.Mark et al.80 28.1999).. Taburan pasir sampel ini selepas diayak haruslah berada di antara julat 150-400 µm tetapi saiz yang biasa digunakan untuk pasir fondri ialah di antara 200-250 µm.1995..1 Taburan saiz butiran bagi pasir Chelford 60 No.2007. Kajian awal ini menumpukan kepada faktor asas pemilihan pasir fondri.Elizabeth et al.70 7.BUKU PROSIDING 2.70 23.1).. Saiz Bukaan (µm) 710 500 355 250 212 150 90 63 Pan Jumlah Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition % Pasir Tertahan 0. Metodologi Projek ini merupakan satu kajian awal yang dijalankan untuk mengenal pasti potensi pasir Sungai Perak untuk dijadikan sebagai pasir fondri.Rolfe. Faktor-faktor tersebut ialah taburan saiz butiran.Nuhu. Ia kemudiannya dibandingkan dengan sampel lain dan sampel piawai (rujuk Jadual 2. butiran yang berada dalam julat 200250 µm dipilih dan diukur saiznya di bawah kanta binokular mikroskop (Howard.60 1.Mohd Suhaili & Loh.30 0.2009. Webster. Bagi analisa bentuk dan saiz butiran pasir pula.1980). Sundeen (1978) pula dalam kajiannya menyarankan hanya 10 minit mesin pengayak digetarkan.2008.40 2.

212 µm. Mohd Suhaili & Loh..2005. bagi tujuan mendapatkan perbezaan jumlah pasir yang tinggal pada setiap pengayak.00 Pasir Chelford 60 28. radas yang digunakan adalah dari jenama Andelcott. 90 µm.00 20. Berat pengayak ditimbang sebelum proses ayakan dan ditimbang lagi selepas diayak di mana pasir yang tertapis berada di dalamnya. 355 µm. Manakala Nuhu (2008) mengayak 942 g sekaligus selama 30 minit.1995.60 1. Paulus et al. Nilai yang diperolehi dicatatkan dalam jadual keputusan analisis taburan saiz ayakan. Nuhu & Abdullahi.Sundeen.Mohd Suhaili & Loh. Setiap sampel pasir ditimbang sebanyak 100 g.2008. Sejumlah 18 kali ulangan dilakukan bagi melengkapkan ujikaji untuk semua sampel dan jumlah masa yang digunakan ialah selama 810 minit diperlukan bagi ujian ini. Nuhu. Sampel pasir untuk diayak dibasuh terlebih dahulu untuk membuang semua jenis tanah liat dan bendasing (Almarahle. Pasir dipanaskan di dalam oven pada suhu 110° C (Almarahle.1 Carta histogram bagi pasir Chelford 60 Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition Bagi analisa ini.00 15.30 0.00 5. kemudian diayak menggunakan mesin pengayak Andelcott selama 15 minit untuk sekali ulangan bagi setiap sampel. Kaedah pencucian pasir mentah adalah sama dengan kaedah analisis kandungan tanah liat.. 150 µm. Susunan saiz pengayak adalah seperti berikut.1999).00 710 500 355 250 2.40 0.30 7. Saiz pengayak yang dipilih bermula dari 63 µm hingga ke 710 µm. Cuma ia dalam kuantiti yang lebih yang diperlukan iaitu 100 g bagi setiap sampel diuji.00 30.2009. Masa yang diambil untuk mengeringkan ke enam-enam sampel yang dipilih tadi ialah selama 24 jam memandangkan sampel adalah dalam kuantiti yang besar.20 PAN 212 150 90 63 Saiz Bukaan (um) Rajah 2.2005.BUKU PROSIDING 35.00 10. 100 g bagi tiga kali ulangan. 500 µm.1995.2006. 710 µm.00 10. 6 sampel pasir telah dikenalpasti untuk diuji. Paulus et al. Sejumlah 1800 g sampel digunakan bagi tujuan ini mewakili 300 g bagi setiap sampel.70 23. 63 µm dan Pan. Sampel pasir spesimen yang bersaiz 200 µm hingga 250 µm diambil untuk mengetahui saiz dan bentuk butiran pasir bagi membuat perbandingan dengan bentuk piawai..70 25.00 0. 250 µm. 1978. (1999) dalam kajiannya mengayak selama 10 minit bagi setiap ulangan.Madhavaraju et al.80 % PASIR TERTAHAN CHELFORD 60 Berat Tertapis (g) 25. Perbandingan dibuat dengan membandingkan gambar butiran dari mikroskop binokular bagi semua sampel dengan bentuk piawai yang di sediakan 81 .

purata saiz taburan dan bentuk dan saiz butiran boleh disimpulkan dalam Jadual 3.BUKU PROSIDING oleh Foseco. peratusan taburan saiz spesimen. Ia bertujuan untuk melihat perbezaan ciri dan sifat fizikal jika ada di antara keenam-enam sampel tersebut. Kesfe raan Tingg i Kesfe raan Seder Kesfe hana raan Rend Bersudut ah Separa Separa Sudut Bulat Amat Bersudut Bulat Amat Bulat Rajah 2.2). Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition) 3.2004. Ringkasan kepada bacaan yang diperolehi daripada analisis serakan taburan butiran.2 Pengelasan butiran pasir mengikut bentuk dan saiz. Analisis bentuk dan saiz pula menentukan kesesuaian bentuk pasir yang diperolehi untuk digunakan sebagai pasir fondri. Nilai produk akhir atau purata saiz taburan (AGS) didapatkan untuk dibandingkan dengan pasir piawai dari Foseco iaitu Pasir Chelford 60 Foseco.Jain.2. kesudutan pasir ditentukan melalui penilaian penglihatan dengan menggunakan mikroskop berkuasa rendah lalu dibandingkan dengan Rajah 2.3 dan 3. 3. 82 . 3. Ujian analisis ayakan pasir merupakan elemen terpenting dalam mencirikan saiz taburan sesuatu sampel butiran.2009.Nuhu..2 (Rujuk Rajah 2. Keputusan Enam sampel yang dipilih secara rawak dibahagi kepada dua iaitu tiga sampel sebagai pasir tanpa basuh (07103-07105) dan tiga sampel selebihnya sebagai pasir basuh (07017-07109).Nuhu&Abdullahi.2008.4. Menurut Foseco (2004).1978).1.2003.Sundeen.

00 9.BUKU PROSIDING Jadual 3.00 47.87 07105 260.80 95.20 1.50 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelfo rd 60 Jadual 3.00 83 .58 07109 251.60 0.00 43.00 5.00 51.1 Keputusan peratusan gred pasir spesimen Pasir Kasar (500710 µm) 0 0 0 0 0 0 2.00 95.15 Chelford 60 230.40 99.00 56.00 44.00 99.80 51.7 Pasir Sederh ana (250355 µm) 57.3 Keputusan purata saiz taburan bagi pasir spesimen Purata saiz taburan butiran Sampel (µm) 07103 270.00 44.00 43.1 Sampe l Pasir Halus (150-212 µm) 42.20 Jadual 3.00 35.70 Pasir Sangat Halus (63-90 µm dan Pan) 1.20 1.37 07108 241.2 Keputusan peratusan taburan saiz pasir Spesimen Sampel 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelford 60 Taburan saiz pada 4 atau 5 pengayak berturutan (%) 99.90 4.00 98.15 07107 242.00 88.13 07104 269.00 52.00 52.40 55.

4 Keputusan analisis bentuk dan saiz butiran Sampel Saiz (µm) 355 250 07103 212 150 355 250 07104 212 150 Bentuk Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Tingggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Membulat-Kesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Tinggi Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Tinggi Sangat MembulatKesferaan Rendah Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat MembulatKesferaan Tinggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat Bersudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat Bersudut-Kesferaan 355 250 07105 212 150 355 250 07107 212 150 355 250 07108 212 150 07109 355 84 .BUKU PROSIDING Jadual 3.

Pendapat lain menegaskan bagi mendapatkan pemadatan acuan yang baik.Ini menunjukkan pasir sampel terdiri dari pasir yang sesuai untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri setelah berjaya melepasi salah satu syarat awal sifat karekteristik pasir iaitu mesti mencapai sekurang-kurangnya 60 % bagi empat saiz pengayak berturutan atau 95 % bagi had terbaik atau dengan pada paras sederhana diantara 75 –80 % (Jain.1 Analisis Taburan Saiz Pasir Spesimen Nilai taburan di dalam Jadual 3. Selain itu didapati jurang perbezaan yang ketara antara saiz 500 µm dengan 300 µm menyebabkan jumlah butiran yang terperangkap pada saiz pengayak 355 µm terlalu tinggi.2003).7 % pasir ini jatuh dalam kumpulan pasir halus-sederhana iaitu berjulat dari 150 µm–355 µm. Perbandingan antara pasir sampel dengan pasir Chelford 60 menunjukkan serakan taburan yang lebih baik dengan pasir Chelford 60 mencatatkan 88. Griffiths (1990).BUKU PROSIDING Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Membulat-Kesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Sederhana 250 212 150 4. Oleh itu ayakan semula harus dilakukan dengan cara menapis semula keenamenam sampel spesimen dengan pengayak 425 µm untuk mendapatkan saiz spesimen yang betul–betul berada dalam julat yang sepatutnya. Foseco (2004) mengesyorkan pasir fondri pada julat 150–400 µm dengan saiz 220– 250 µm paling banyak digunakan. Ini kerana ayakan kali pertama untuk kesemua sampel didapati taburan saiz butiran tidak menunjukkan bentuk lengkungan seperti yang diperolehi oleh pasir piawai. taburan bagi pasir yang diayak harus menyamai atau melebihi 95 % pada 4 atau 5 pengayak yang berturutan (Webster.1980). dalam kajiannya membuat persediaan sampel dengan menyingkirkan butiran pasir kasar sebelum mempertimbangkannya sebagai pasir fondri. Azhar & Shamsuddin (2009). 85 . menyatakan secara umumnya saiz 200–300 µm atau AFS 75-50 lebih disyorkan dengan serakan taburan pada empat ke lima pengayak berturutan. Perbincangan 4.1 mewakili taburan bagi pasir spesimen setelah menjalani ulangan proses ayakan di mana pasir yang tidak memenuhi spesifikasi seperti pasir kasar telah disingkirkan dan hanya pasir yang berada dalam julat spesifikasi sahaja dianalisa. dengan purata 97.2 % bagi gred pasir yang sama. Persediaan dibuat dengan menyingkirkan saiz butiran yang melebihi saiz 425 µm. Pasir spesimen menunjukkan serakan taburan butiran pasir yang baik.

90 %–5.00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 57. 4.20 %).00 %) dan 07109 (5.00 %) dan 07109 (51.00 %. Namun begitu faktor ini bukan penentu utama kesesuaian aplikasi (Howard. 07105 (47.2 Keputusan Analisis Purata Saiz Butiran Analisis purata saiz butiran merupakan analisis bagi mendapatkan purata saiz butiran yang sesuai untuk dipilih bagi aplikasi yang dikehendaki.Jain. kerana terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seperti piawaian yang telah ditetapkan.00 %).00 % dengan sampel 07107 memberikan jumlah paratusan pasir sangat halus yang paling rendah iaitu 0. Analisis ini dilakukan dengan mendarabkan berat pasir tertahan dengan faktor pergandaan dan hasilnya dinamakan sebagai produk mengikut sampel yang dikaji. yang juga dikenali sebagai butiran pasir sangat halus dan tidak sesuai untuk pasir fondri mencatatkan julat peratusan tertapis dari 0.00 %-55. Ringkasan kepada serakan taburan pasir spesimen bagi 4 hingga 5 saiz pengayak berturutan iaitu pengayak bersaiz 150.1958. Secara amnya kesemua sampel memenuhi syarat saiz butiran yang melayakkan sampel ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri walaupun pada asasnya terdapat dua kategori berbeza bagi sampel ini iaitu pasir yang telah dicuci dan pasir yang tidak di cuci.2003). 07105 (1.00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 42. Bagi gred pasir sederhana (250-355 µm). Analisis ini dapat membantu memberikan panduan dalam pemilihan atau pengkelasan untuk aplikasi tertentu.2 menunjukkan jumlah taburan terkumpul bagi 4 hingga 5 pengayak berturutan di mana kesemua sampel menunjukkan bacaan yang sangat memuaskan iaitu mencatat jumlah 95 % sekurang-kurangnya bagi kesemua sampel. pasir spesimen tidak mengandungi sebarang butiran jenis ini memandangkan kesemua pasir kasar telah disingkirkan hasil dari proses ayakan terdahulu. 07108 (43. Jadual 3.60 %).90 % diikuti dengan sampel 07103 (1.40 %). 07104 (43.00 %. Bacaan ini menguatkan lagi faktor kesesuaian pasir ini untuk dijadikan sebagai pasir fondri.00 %) dan 07109 (44. 212.00 %).00 %). 07107 (44.20 %).00 %).00 %).00 %).00 %). 86 . Penilaian seterusnya dari segi Purata Saiz Taburan akan lebih membantu menjustifikasikan kesesuaian pasir ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri. 07108 (43. 07104 (56. 250 dan 355 µm telah dijelaskan lagi dalam bentuk jadual. 07104 (1. Kumpulan pasir halus (150-212 µm).00 %–57. 07108 (4.BUKU PROSIDING Pasir kasar (500-710 µm). peratusan pasir yang tertahan adalah dari 43. Bagi gred lumpur kasar (63-90 µm dan Pan). 07107 (55. peratusan yang diperolehi menunjukkan julat di antara 42. 07105 (51. 00 %).

3 Keputusan Analisis Bentuk Dan Saiz Butiran Ujian bentuk dan saiz butiran juga dijalankan ke atas semua sampel dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran jenis sampel butiran yang diperolehi bagi mengesahkan analisis yang dijalankan sebelum ini terpakai dengan mengetahui bahawa bentuk butiran ini memenuhi spesifikasi yang dikehendaki bagi pasir fondri. Melalui kajian ini dapat dilihat dengan jelas perbezaan nilai yang diperolehi di antara dua sampel pasir yang diambil secara rawak lalu dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu sampel pasir yang dicuci (07107-07109) dan sampel yang tidak dicuci (07103-07105). Nilai ini sangat ketara apabila spesimen pasir tanpa basuh diambilkira. Hasil ujian yang dibuat bagi agihan taburan saiz butiran. 5 Kesimpulan Kajian ini merupakan kajian awal di dalam menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak yang diambil dari lokasi Kampung Raja. purata taburan saiz butiram dan bentuk telah memberi petunjuk dan gambaran tentang sifat fizikal butiran pasir yang diuji. Nyata di sini bentuk butiran pasir Sungai Perak secara semulajadi memenuhi kriteria bentuk yang telah ditetapkan oleh Foseco. Jadual 3.3 menunjukkan nilai purata taburan spesimen yang diperolehi bagi kesemua sampel. Jadual 3. Secara keseluruhannya sampel pasir yang diambil dari Sungai Perak berdekatan dengan Kampung Raja. Nilai purata taburan spesimen bagi pasir basuh menunjukkan perbezaan yang kecil apabila dibandingkan dengan pasir piawai. Jelas di sini sampel pasir basuh adalah lebih baik kerana segala bendasing dan mineral seperti tanah liat asli yang terdapat dalam pasir tersebut telah disingkirkan menyebabkan ia mudah terlerai dan tidak melekat antara satu sama lain (Azhar & Shamsuddin.2009).BUKU PROSIDING Jumlah produk sampel kemudiannya dibahagikan dengan jumlah berat keseluruhan. Parit untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri. 4. Butiran pasir fondri yang baik haruslah berbentuk dari separa sudut ke membulat (Jain. Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan kepada ujian yang telah dijalankan sepanjang kajian ini: 87 .2003). Parit secara awalnya adalah sesuai untuk dijadikan sebagai pasir fondri.4 merumuskan bentuk spesimen mengikut saiz butiran setelah menjalani ujian pengecaman bentuk di bawah kanta binokular. Berat keseluruhan di sini merujuk kepada jumlah butiran pasir yang boleh ditimbang dengan mengecualikan pasir yang hilang atau terperangkap pada jaring pengayak. Gabungan butiran pasir bentuk ini memberikan kesan yang baik kepada kekuatan acuan semasa proses tuangan kerana setiap bentuk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri.

Plant soil article. p. 1958. 1995.23-34. Quartz Grains of Upper Mastrichtian-Danian rocks of the Cauvery Basin.P. Kajian Kesesuaian Pasir Bekas Lombong untuk Pembuatan Kaca dan Kegunaan –Kegunaan Lain di 88 . Mark P. 2(1). Jain.p. Elizabeth. Conference Paper. Investigation of Calcareous Beach Sands in the Akumal and Tulum Areas for Use in Constructed Wetlands.D. Armstrong-Altrin. 10. Geosciences Journal.1007/s12665-009-0039-z 11. Mohd Suhaili Ismail & Loh Chiok Hoong. Lepp. No.M. International Conference on Engineering Education-ICEE. 3. & Hussain S. New Delhi: Tata McGraw Hill. Vol.L. Principles of Foundry Technology Fourth Edition. 2. Shane.A. J. 2005. Modern Foundry Practise 3rd Edition. 11th Edition. Characterization of Physical And Chemical Properties of Spent Foundry Sands Pertinent to Beneficial Use in Manufactured Soils.B. 4. Azhar Abdullah & Shamsuddin. 10.I. 6.Krekeler S.O & Uhomoibhi J. Environ Earth Sci. Kuala Lumpur. J.D & Nicholas T. Vol.E.1007/s 11104-009-0120-0 5. Southeastern India: Implications for Provenance and Depositional Environments. American Journal of Applied Sciences. Adegbuyi P. Preliminary Study on Tailing Sand from Ex-Tin Mine Sites in Peninsular Malaysia for Use As Foundry Sand: Grain Size Distribution and Average Grain Size. Howard E. S. 2009. 465-468. Microtextures on Detrital 9. Argyilan. Foseco 2004. Pasir fondri yang baik haruslah dicuci terlebih dahulu supaya semua bahan mineral dapat disingkirkan dan kandungan silika dapat dipertingkatkan Pasir ini sesuai digunakan dalam aplikasi tuangan mudah untuk kegunaan logam bukan ferus. P. 6. J. 2009. 8. E. 1. Advanced Manufacturing and Processing Technologies Conference on 26 – 29th October 2009. 2007.S. Y.59:411420 10. 2006. D. Purata saiz taburan menunjukkan kehampiran dengan nilai pasir Chelford 60 dan berada dalam julat yang ditetapkan. 2009. &Kearns L. Madhavaraju.BUKU PROSIDING Penyingkiran saiz melebihi 400 µm perlu dilakukan bagi memperolehi 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dan supaya taburan saiz sampel yang baik mengikut spesifikasi saiz yang telah ditetapkan dapat diperolehi.D. 2003. A. Foundry Properties of Backing Sand: Some Engineering Studies and Improvements.S. Portugal.O. Production of Silica-Refractory Bricks from White Sand.Coimbra. Lee. Eastern Yucatan Peninsula. Robert. DOI 10. IIUM. London: Odhams Press Limited. 7. Rujukan 1. American Ferrous Foundrymen‟s Handbook. Almarahle G.W. Bentuk butiran yang dikaji memenuhi keperluan bagi pasir fondri iaitu dari bentuk separa bersudut ke membulat.

No. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia.Inc. 89 . International Journal of Physical Sciences. Evaluation of the Foundry Properties of River Niger Sand Behind Ajaokuta Steel Company Limited. No. Fundamental of Foundry Technology. Nuhu A. 14.T. Follow Up Survey For Silica Sand in the Paitan Area. laporan : IM 24/95 Nuhu A. London: Chapman & Hall. Sundeen S. 2009.BUKU PROSIDING Negeri Perak – Rancangan Malaysia ke-6. 13. 1999. Laporan: SB/IM/99/1 Rolfe R.A & Abdullahi A.D.A. Geological Study of Sand Deposits in the State of Michigan. Michigan Department of Environmental Quality (DEQ) Geological Survey Division (GSD). Michigan. Ajaokuta.P.G. 1960. 17. p. 12. 18. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. North Eastern Sabah . Vol 3(1). Sylvia J. Jabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia. A Manual of Foundry Practise For Cast Iron 3rd Edition. Yan.T. Surrey. Assessment of Foundry Properties of Steel Casting Sand Moulds Bonded with Grade 4 Nigerian Acacia Species (Gum Arabic). Ltd. Yusairi Hj.75-83. Paulus Godwin. AmericanEurasian Journal of Scientific Research. 1980. England: Porcullis Press. p. Phase 2 Final Report. Nigeria.W. 15. 16. 1978. 1972.238-241. Cast Metals Technology.Seventh Malaysia Plan. Vol 4(4). Basiran & Alexander S. 2008. Webster P.

Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). Hasil dapatan juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang perakaunan dengan pencapaian pelajar. Penemuan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sikap dengan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. Perakaunan.BUKU PROSIDING FAKTOR PENENTU PENCAPAIAN PELAJAR POLITEKNIK DI DALAM KURSUS PERAKAUNAN AWALAN Suraya Abdul Warif Zanatul Shima Aminuddin Shareaha Din Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kursus Perakaunan Awalan adalah kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar jurusan perdagangan dalam sistem pengajian di politeknik. Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar di dalam kursus ini. Kursus Perakaunan Awalan P1105 adalah salah satu kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti program pengajian di dalam bidang perdagangan. Subjek kajian ini terdiri daripada 232 pelajar Diploma Pengajian Perniagaan(Pengurusan). Walaubagaimanapun kebanyakan pelajar sukar untuk mendapat keputusan yang baik dalam kursus ini. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. Sijil Pengurusan Perniagaan Semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. Kursus ini amat penting di mana objektifnya adalah untuk memberikan pendedahan dan kemahiran perakaunan asas kepada pelajar yang bakal menceburi bidang perdagangan dan perniagaan. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Kajian turut menguji hubungan antara pencapaian pelajar mengikut faktor pilihan program pengajian dan latar belakang perakaunan. Dapatan kajian menunjukkan purata pencapaian keseluruhan pelajar bagi kursus ini adalah mata 2. jangkaan tahap motivasi dan jangkaan markah dengan prestasi pelajar 90 . Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar politeknik di dalam kursus Perakaunan Awalan. Pengenalan Pengajian di politeknik menawarkan program di dalam bidang Perdagangan seperti Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan).34 iaitu pada gred C+. Kajian ini mengkaji hubungan antara sikap. Pengajian Perniagaan (Antarabangsa) dan Pemasaran. Kajian yang dijalankan oleh Zuaini. e-Commerce. Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pelajar matrikulasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap. Diploma Pemasaran. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sesi Januari 2010. Insurans. Walaubagaimanapun pencapaian pelajar di dalam kursus ini adalah pada tahap sederhana.

4% 24 Jul-08 9.BUKU PROSIDING subjek perakaunan. maka kajian dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian mereka di dalam kursus ini.89 <B 2. Justeru. motivasi. menunjukkan purata pencapaian pelajar adalah pada tahap di bawah gred B+ pada sesi Jan 2008 dan menurun pada tahap di bawah gred B Julai 2009.59 <B- 3. Di samping itu peratusan jumlah pelajar yang gagal juga agak tinggi pada semester Julai 2008 dan Januari 2009. Oleh kerana prestasi pelajar yang tidak menentu di dalam kursus Perakaunan Awalan disamping pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bahasa Inggeris yang diperkenalkan mulai sesi Julai 2008. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Jan 2009 dan Julai 2008.29 <B+ Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor penentu pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jadual 1: Analisa Keputusan Perakaunan Awalan Tahun 2008 -2009 SESI PENGAJIAN PERATUS KEGAGALAN JUMLAH PELAJAR GAGAL MATA PURATA GRED PURATA Jul-09 7% 10 Jan-09 12.2% 4 2. Tho Lai Mooi (2007) di dalam kajiannya terhadap pelajar jurusan perakaunan sebuah universiti mendapati bahawa efikasi kendiri mempengaruhi pencapaian peperiksaan perakaunan . dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar dapat dikenal pasti.2% 23 Jan-08 2. kajian ini menerokai satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran. Setiap pemboleh ubah yang paling mempengaruhi sikap. Pernyataan masalah Analisa keputusan peperiksaan seperti Jadual 1. iaitu hubungan antara sikap. Di samping itu. 91 . sama ada faktor demografi seperti program pilihan dan latar belakang bidang perakaunan mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar juga turut diterokai.43 <B- 2.

pengurusan politeknik (Bahagian Pembangunan Kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik) dan juga ibu bapa di dalam menangani masalah pembelajaran para pelajar bagi kursus Perakaunan Awalan. Pencapaian ialah kejayaan mencapai sesuatu matlamat. Ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah sangat penting kepada pelajar bagi mendapatkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan dan seterusnya keputusan ini boleh digunapakai untuk menjejakkan kaki ke dunia pekerjaan. Komponen perilaku pula terdiri daripada kecenderungan atau bertujuan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkait dengan sikap kita. sama ada dalam bentuk pemahaman. tidak berminat dan sebagainya. Adnan Khamis (1995). ramai orang akan menyatakan dia mempunyai sikap yang salah. 1992). pencapaian adalah hasil pembelajaran telah berlaku apabila manusia boleh mempamerkan sesuatu yang baru. pensyarah. Sikap Mengikut ahli psikologi sosial. Tahap pencapaian pula ialah sejauh mana seseorang pelajar itu berjaya dalam satu-satu peperiksaan atau ujian piawai (standardized test)(Reber. Di dalam sistem pendidikan. Komponen afektif merangkumi emosi positif dan negatif individu terhadap sesuatu iaitu bagaimana perasaan seseorang terhadapnya. Kajian yang dijalankan oleh Haniza (2003) terhadap 150 orang pelajar semester 3 dan 4 dari sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang bertujuan menentukan sikap dan motivasi pelajar terhadap Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar mendapat bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap dengan pencapaian akademik.A. Sikap memainkan peranan yang penting untuk mencapai kejayaan di dalam sesuatu perkara atau usaha.(2006). sering didengari bahawa kegagalan pelajar adalah disebabkan oleh sikap mereka yang negatif seperti malas. Apabila seseorang itu gagal di dalam sesuatu perkara. Menurut Ritcher.BUKU PROSIDING Kepentingan Kajian Hasil kajian ini akan dapat membantu para pelajar.Sikap adalah sesuatu yang berbentuk dalaman dan sukar untuk difahami. sikap meliputi 3 komponen yang utama iaitu afektif. Manakala komponen kognisi merujuk kepadakepercayaan dan pemikiran yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu objek. kesedaran dan kemahiran. Sikap ini 92 . Pencapaian Pelajar Hasil pembelajaran atau pencapaian merupakan suatu perkara penting yang perlu dicapai diakhir sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. perilaku dan kognisi.Ketiga-tiga komponen dalam sikap ini saling berhubungan dan seterusnya berfungsi dalam pembentukan dan pemantapan sikap individu.

Walaubagaimanapun pengetahuan dan kemahiran berbahasa yang masih baru. 1992).1998). Ringkasnya. maka aspek sikap telah dipilih sebagai salah satu faktor penentu pencapaian pelajar dala kursus Perakaunan Awalan. Di dalam pembelajaran. Wooten. matematik. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. (Reber. Disebabkan sikap seringkali dikaitkan dengan pencapaian akademik pelajar. Antara faktor yang mempengaruhi tahap motivasi pencapaian pelajar ialah jangkaan orang-orang yang signifikan di sekelilingnya. sama ada berpunca dari dalam atau luar. Kajian lepas menunjukkan dua pendapat iaitu satu kelompok menyatakan sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai korelasi dengan pencapaiannya. untuk berkerja. bukan kebiasaan dan berbeza dengan bahasa yang digunakan seharian akan memberikan masalah di dalam memahami sesuatu konsep pembelajaran (Haniza Abdul Khalid. Penggunaan Bahasa Inggeris Bahasa mempengaruhi pelajar berfikir dengan membina persepsi dan menstruktur idea. Kajian yang dijalankan Haniza Abdul Khalid (2003) menunjukkan ketidaksediaan pelajar untuk belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Seseorang yang bermotivasi intrinsik tidak memerlukan insentif luaran. Kenyataan 93 . perbezaan asas antara kedua-dua jenis motivasi ini ialah sebab-sebab sesuatu tingkah laku itu dilaksanakan. sejarah dan geografi di kalangan 231 pelajar ( berumur 11-15 tahun ) di Sekolah Utara London. Motivasi Motivasi ialah proses intervensi atau keadaan dalaman seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. Kerja berkenaan sudah merupakan ganjaran kerana kepuasan yang dirasai. 2003). Motivasi intrinsik merupakan kecenderungan untuk mencapai atau mengatasi cabaran-cabaran kerana minat atau menggunakan keupayaan yang ada. Hasil dari ujian ini telah menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara sikap pelajar terhadap matapelajaran itu.BUKU PROSIDING dibentuk dari pengalaman dan persepsi seseorang terhadap sesuatu perkara atau fenomena ( Azizi Yahya. prinsip dan penyelesaian masalah. sama ada dalam bentuk ganjaran atau dendaan.2000). (1998) telah menggunakan teknik soal selidik yang dimajukan oleh Thurstone dan Chave (1929) untuk menguji sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. Bahasa Perancis. T. (Woolfolk. Woolfolk (1998) pula menyatakan bahawa motivasi bukan hanya dorongan untuk bertindak tetapi juga mengarah dan meneruskan sesuatu tingkah laku. ataupun mengelak daripada dendaan. pelajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan memahami fakta.C. Motivasi ekstrinsik pula ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran luaran seperti markah dan gred. konsep.

Kesediaan mereka untuk belajar Sains dan Matematik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris hanya 5. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris. di mana borang soal selidik digunakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan.BUKU PROSIDING tersebut tergambar pada dapatan kajian beliau. terdapat pelajar yang telah dan akan berada di politeknik untuk melanjutkan pelajaran di pelbagai jabatan termasuk Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Subjek kajian ialah pelajar program Diploma Pengajian Perniagaan. Jadual 2 menunjukkan jumlah soal selidik yang diedarkan dan digunakan mengikut program. Pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan diukur berdasarkan gred yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus tersebut semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. Sebanyak 331 soalselidik telah diedarkan dan hanya 232 soalselidik sahaja yang boleh digunakan. 94 . Diploma Pemasaran. Sijil Pengurusan Perniagaan semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan.9 peratus untuk Mata Pelajaran Sains dan 5 peratus untuk Mata Pelajaran Matematik.Kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2004 tentang persepsi pelajar telah menunjukkan bahawa amat rendah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. iaitu 75 peratus pelajar tidak setuju Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Faktor-faktor penentu pencapaian akan dilihat dari aspek sikap. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara pelajar tersebut. 77 peratus bersetuju bahawa Bahasa Melayu mampu menyampaikan Sains dan Matematik dengan berkesan. Metodologi Kajian yang dijalankan ini adalah bersifat tinjauan. Kajian ini berkait dengan pengambilan kemasukan ke politeknik yang merupakan lepasan sekolah yang menggunapakai sukatan PPSMI sejak tahun 2003 . 71 peratus meminati Sains dan Matematik kerana diajar dalam Bahasa Melayu dan 70 peratus responden yakin akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam Sains dan Matematik jika diajar dalam Bahasa Melayu. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang telah mengikuti Kursus Perakaunan Awalan dan menduduki peperiksaan akhir semester pada sesi Januari 2010.

Jadual 3 menunjukkan frekuensi sampel yang dipilih dipecahkan mengikut jantina pelajar. DINS (11%) dan SPP (18%). analisis secara inferensi yang digunakan korelasi Pearson. Jadual 3 juga menunjukkan responden daripada program DPM adalah 35%. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris.BUKU PROSIDING Jadual 2 : Jumlah Edaran dan Penggunaan Soal Selidik PROGRAM DPM DPI DPR DINS SPP JUMLAH JUMLAH SOALSELIDIK DIEDARKAN 123 44 64 30 70 331 JUMLAH SOALSELIDIK DIKUTIP SEMULA 110 43 61 30 66 310 JUMLAH SOALSELIDIK DIGUNAKAN 81 32 52 25 42 232 Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. Daripada 232 sampel. Bagi mengenalpasti faktor-faktor penentu pencapaian pelajar di dalam kursus ini. 32% adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan 68% pelajar perempuan. 95 . DPI (14%). 5% adalah bukan Melayu. DPR (22%). Semua data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 15. bangsa pelajar dan program yang diikuti di PSA. Analisis deskriptif frekuensi digunakan untuk melihat pencapaian pelajar berdasarkan maklumat demografi. Dapatan Kajian Sebanyak 232 sampel ataupun responden digunakan dalam kajian ini. Pencapaian pelajar adalah merujuk kepada gred yang diperolehi dalam di dalam kursus Perakaunan Awalan semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. Responden berbangsa Melayu merangkumi 95% manakala selebihnya.

Jadual 5 menunjukkan purata pencapaian pelajar di dalam Kursus Perakaunan Awalan Semester Januari 2010. Berdasarkan Jadual 6.BUKU PROSIDING Hasil kajian mendapati seramai adalah 49 orang pelajar yakni 21% gagal dan seramai 183 daripada 232 orang iaitu 79% pelajar lulus. 20 atau 41% orang pelajar adalah pelajar daripada program Sijil Pengajian Perniagaan. daripada 49 orang pelajar yang gagal. Jadual 4 menunjukkan pencapaian pelajar Kursus Perakaunan Awalan P1105 pada semester Januari 2010. Purata pencapaian pelajar kursus Perakauanan Awalan Semester Januari 2010 adalah pada nilai mata 2. 96 . Manakala. program Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) memiliki peratusan lulus yang tertinggi yakni 37% berbanding program-program yang lain.34 iaitu pada gred C+.

1% (28 orang pelajar) bukan program pilihan mereka. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang tidak mempunyai asas perakaunan tidak semestinya lemah dalam kursus Perakaunan. hanya 39% pelajar sahaja yang mempunyai asas perakaunan. Jadual 9 menunjukkan hubungan yang rendah antara pencapaian pelajar dengan pelajar yang mempunyai latar belakang dalam perakaunan r= -0.01.01. Pekali korelasi ini adalah bersifat negatif.BUKU PROSIDING Program pengajian yang diikuti oleh pelajar di PSA adalah program pilihan pelajar. seramai 90 daripada 232 orang atau 61% pelajar tidak mempunyai latar belakang Prinsip Perakaunan. Berdasarkan Jadual 8. Walaubagaimanapun.9% (204 orang pelajar) bersetuju program yang diikuti merupakan pilihan mereka dan selebihnya 12. Berdasarkan Jadual 7 menunjukkan 87. 97 . Jadual juga menunjukkan hubungan yang lemah antara pencapaian pelajar dengan sikap pelajar r= 0.305 p< 0. Matriks korelasi. Pekali korelasi ini adalah bersifat positif. Pelajar yang lulus dalam kursus P1105 mempunyai sikap yang positif ke arah memajukan diri dalam kursus P1105.247 p< 0.

Penemuan ini selari dengan kajian Zuaini. Berdasarkan dapatan kajian adalah dicadangkan kepada pihak politeknik untuk menganjurkan kursus-kursus motivasi dan perkhidmatan kaunseling pembelajaran bagi membentuk sikap yang lebih positif di kalangan pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian mereka. Kerjasama yang baik dari para pensyarah di samping usaha yang berterusan oleh para pelajar akan menghasilkan satu system pengajaran dan pembelajaran yang ideal dan seterusnya dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar. 98 . Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pencapaian pelajar matrikulasi. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar.BUKU PROSIDING Kesimpulan Kajian ini telah mengenal pasti hubungan antara sikap. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan bahasa Inggeris tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Faktor pelajar yang mempunyai asas dalam perakaunan juga turut menunjukkan hubungan yang songsang dengan pencapaian pelajar. Noraziah dan Rosliza (2008) dimana pelajar yang mempunyai pendedahan awal terhadap subjek perakaunan menunjukkan prestasi yang rendah berbanding dengan pelajar yang tiada pendedahan awal. Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan faktor sikap mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Di samping itu penggunaan bahasa Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar tidak menjejaskan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan.

6. 14. Graw Hill Education Haniza Abdul Khalid (2003). Kedah. 3. Shahrin Hashim & Wan Zuraidah Wan Hamid (2000). Ritcher. (1992). Remaja. Yusof Boon. Membentuk Identiti Pahang: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd. 33-47 Woolfook. Self. Boston: Ally & Bacon Wooten. Othman Mohamed (2001). Factors influencing student learning in Introductory Accounting classes. 8. A. Jurnal of Education for Business. Azizi Yahya. 20. 2. Johor. Universiti Utara Malaysia. 99 . 15. 9. T. 21. 23. 16. Fakulti Pendidikan. 18. 10. Statistik Dan Analisis Data Sains Sosial. Universiti Teknologi Malaysia.Penerbit Universiti Putra Malaysia Reber A. Mc. Thesis Sarjana Pendidikan.8893 Too Lai Mooi (2007). 4. 7nd. 17. A comparison of traditional and nontraditional students.eficacy and student performance in an accounting course: Masalah Pendidikan. Issues in Accounting Education. Jurnal Pendidikan. Hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. 12. 82(2). 11. 24.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Ed.A (2006) Intertemporal consistency of predictors of students performance :evidence from Business Administration program. Adnan Khamis(1995). 19.C (1998). Azizi Yahya dan Jaafar Sidek Latif (2005). Nor Aziah Abdul Manaf & Rosliza Mat Zin (2008). 13. Skudai:Universiti Teknologi Malaysia. Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan. Penyelidikan Pendidikan. 13(2). Dictionary of Psychology. Johor. 22. 7. 10:17-30 Chua Yan Piaw (2006). New Zealand: Penguin Books.S. Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Matapelajaran dan Kaitannya Dengan Pencapaian Akademik. Sikap dan Motivasi Terhadap Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar. Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. (1998) Educational Psychology. UKM Iran Herman (2007).30(2).357-373 Zuaini Ishak. 5. Penerbitan Ustara Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Kaedah Penyelidikan.

untuk pelajar Program Kejuruteraan Mekatronik di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjong Malim Perak. mohd_faizal@psas. Kamal Hat . mazlan@psas.edu.BUKU PROSIDING Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC Mohd.edu. Faizal Reza Yaakob .my . Faktor utama pemilihan pengawal mikro PIC 16F877 untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcaraan yang digunakan iaitu perisian Proton IDE lite dan LDMicro di mana perisian ini merupakan perisian versi pelajar yang boleh di muat turun secara percuma. Rekabentuk modul pengawal ini melibatkan beberapa peringkat. Modul Pengawal PIC/PLC PENGENALAN Peningkatan penggunaan kawalan digital bagi sistem mekanikal masa kini telah menjuruskan kepada keperluan asas bagi pelajar Kejuruteraan Mekatronik kepada pengetahuan asas tentang PengawalMikro (R. Kata Kunci –PIC .my . ABBM. 35950. Behrang Perak Email: mohd_kamal@psas. Mazlan Bin Zubir Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah.my Abstrak Projek ini membincangkan kaedah Rekabentuk dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC. banyak institusi pendidikan yang menawarkan program kejuruteraan Mekatronik di negara ini mula memperkenalkan kursus PengawalMikro dan PLC ke dalam kurikulum mereka. 5 eksperimen telah dibangunkan dalam bentuk program pengaturcaraan dan telah dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal tersebut. Justeru ini telah menunjukkan rekabentuk dan pembangunan projek ini telah berjaya dilakukan. Bagi menguji tahap kefungsian Modul Pengawal ini.edu. bermula dengan merekabentuk litar komponen elektronik. rekabentuk papan litar bercetak (PCB) dan seterusnya pengujian untuk tahap kefungsian modul pengawal tersebut. Matlamat projek bertujuan untuk menyediakan satu modul pengawal yang akan digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kursus Pengawal Mikro dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC)..Balan et al. Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) 100 . Keputusan yang diperolehi menunjukkan kesemua aturcara program telah berjaya di uji lari ke atas projek Modul Pengawal PIC/PLC ini. 2007) dan begitu juga dengan Pengawal Logik Bolehaturcara (PLC) yang ada di dalam industri pembuatan kini Kesannya.

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PSAS telah memperkenalkan kurikulum baru bagi mata pelajaran Pengawal mikro dan PLC sebagai salah satu syarat kredit kursus.BUKU PROSIDING Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) juga telah mula memperkenalkan kurikulum bagi kursus Pengawalmikro sejak tahun 2003 lagi. peralatan. dalam Siti Zohara Bt Yassin (1997). Melalui penggunaan modul pengawal ini. satu rekabentuk modul Pengawal akan dibangunkan. Pada masa kini. Seorang pensyarah mestilah menggunakan alat atau bahan yang bersesuaian sebagai alat bantu mengajar dalam proses P&P untuk memberi kesan yang maksimun terhadap pengajarannya. diharap proses P&P akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Yang mana matlamatnya adalah untuk menghasilkan rekabentuk bagi mempelbagaikan lagi ABBM bagi proses P&P di PSAS selaras dengan kehendak JPP dan KPTM. Selain itu. 2004)). manakala kursus PLC telah di perkenalkan sejak tahun 1980 „an. yang menyatakan kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika pendidik telah melalui 5 fasa iaitu. mengintegrasi 101 . Sekiranya guru mengajar hanya dengan menggunakan pen dan papan putih sahaja sudah tentu akan membosankan pelajar untuk belajar. Ketika permulaan perlaksanaan kursus ini. penggunaan ABBM dalam proses P&P perlu dirancang untuk memastikan keberkesanan dan kesesuaian alat atau bahan tersebut. ini adalah kerana ianya merupakan satu keperluan oleh pihak industri pada masa kini. kos pembelian peralatan pengajaran dan pembelajaran adalah sangat tinggi iaitu sekitar RM 4000 hingga RM 5000 seunit. Ianya merupakan modul pengawal yang menggabungkan sukatan matapelajaran pengawal mikro dan PLC di PSAS. Namun begitu. Di dalam usaha untuk meyediakan keperluan pembelajaran bagi kedua kursus ini. Pada ketika ini terdapat banyak kit elektronik dan modul pengawal bagi membantu proses P&P mata pelajaran berbentuk aplikasi. Sejajar dengan itu keperluan ABBM dalam mengedalikan matapelajaran ini amat diperlukan terutama yang berkaitan dengan Pengawalmikro. Justeru. ianya menuntut kepada peruntukan dan pembelanjaan yang tinggi bagi penyediaan keperluan makmal dan melatih tenaga pengajar (Hosni I.peralatan tersebut boleh dikatakan telah terkebelakang dari segi teknologi dan keupayaannya jika dibandingkan dengan kecanggihan aliran teknologi semasa. Keperluan ini disokong oleh Hooper et al. membiasakan diri. mengguna.di harap ianya juga dapat menarik minat pelajar-pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktikal berbanding pembelajaran fakta atau pun teori sahaja. Ini selaras dengan kehendak KPTM yang mahu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir dalam teori malah aplikasi sesuatu mata pelajaran tersebut.

kajian mengenai kesesuaian penggunaan rekabentuk Modul pengawal ini di kalangan pensyarah dan pelajar PSAS juga telah dilakukan. OBJEKTIF PROJEK Objektif projek ini adalah untuk membangunkan satu rekabentuk modul pengawal yang boleh digunakan di dalam proses pengajaran dan Pembelajaran kursus Pengawalmikro [E4061] dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC) [J4125] bagi pelajar program Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Pemilihan pengawal mikro PIC® 16F877 yang dikeluarkan oleh Microchip® untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcara yang akan digunakan. PIC 16F877 merupakan pengawal mikro yang murah dan mudah didapati. Menulis panduan penggunaan lengkap serta helaian Makmal untuk tujuan pengajaran di makmal. Perisian ini menggunakan platform bahasa pengaturcaraan tahap tinggi BASIC (Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction Code.BUKU PROSIDING mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut. Perisian Proton IDE Lite dan Ldmicro merupakan perisian versi pelajar yang boleh dimuat turun secara percuma. Keupayaannya untuk menyimpan dan menjalankan program yang unik menjadikan ianya sangat cekap dari segi kepelbagaiannya penggunaanya. Objektif ini akan di spesifikkan kepada beberapa perkara berikut iaitu : 1. Ianya mudah untuk digunakan di dalam membangunkan rekabentuk sistem elektronik. Rajah 1menunjukkan perisian Proton IDE Lite dan rajah 2 pula perisian LDmicro yang digunakan untuk projek ini. Perisian Proton IDE Lite ini juga di sertakan sekali bersama pakej perisian simulasi ISIS Profesional™ seperti pada rajah 1 yang mana aturcara program yang dibuat menggunakan perisian Proton IDE Lite® boleh disimulasikan terus secara maya. Justeru. 3. manakala perisian Ldmicro menggunakan kaedah Rajah Tangga untuk membangunkan aturcaranya. 102 . Antara pengeluar pengawalmikro yang terkenal ialah Motorola . Atmel dan Microchip. Disamping itu. Membangunkan rekabentuk Papan Litar Bercetak (PCB) 3. Membangunkan rekabentuk Litar skematik elektronik bagi pengawal 2. PEMILIHAN PENGAWAL MIKRO Terdapat pelbagai jenis Pengawal mikro yang dikeluarkan oleh pengilang dari seluruh dunia. Menghasilkan aturcara program dengan menggunakan perisian Proton IDE Lite dan LDmicro untuk modul pengawal yang dihasilkan 4.) yang merupakan antara bahasa pengaturcaraan yang paling mudah dipelajari. Tanjong Malim Perak.

fungsi applikasi yang luas. mempunyai kualiti yang tinggi dan mudah didapati. Selain itu PIC 16F877 ini mempunyai sepenuhnya ciri – ciri bagi sebuah pengawal mikro yang moden dan canggih. peralatan kawalan bagi mesin. Pemilihan PIC ini sebagai pengawal utama untuk projek ini adalah kerana terdapat banyak perisian pengaturcara yang telah dibangunkan untuk memprogramnya. Harga pasaran bagi satu perisian adalah sangat mahal untuk dimiliki oleh seorang pelajar.BUKU PROSIDING 3. di mana perisian – perisian ini boleh dimuat turun secara percuma. pengukuran data dan lain – lain lagi. Rajah 3 menunjukkan ciri fizikal bagi PIC 16F877 dalam pakej 103 .1 Pengawal Mikro PIC 16F877 PIC 16F877 merupakan antara produk keluaran daripada syarikat Microchip™. Harga yang murah. Ianya merupakan penyelesaian yang ideal bagi pelbagai kawalan proses yang berbeza di dalam industri.

4.hex” ini akan dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal PIC/PLC menerusi perkakasan pengaturcara yang terbina dalam pada PCB modul ini. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. Program BLINK yang dibangunkan untuk eksperimen ini telah dihasikan. Program tersebut diperlu di tulis dalam bentuk penyataan bahasa pengaturcaraan BASIC serta di simpan dengan sambungan fail “. 4.1 Perlaksanaan Eksperimen Kaedah perlaksanaan eksperimen bermula dengan menulis program menggunakan perisian PROTON IDE Lite.bas ini kepada fail “. Pakej PDIP adalah untuk proses yang menggunakan kaedah proses Through Holes technology 4.BUKU PROSIDING pembungkusan PDIP.2 Eksperimen 1 Dengan menggunakan Perisian PROTON IDE Lite program pertama yang dibangunkan adalah untuk menguji fungsi output digital bagi 8 LED yang disambungkan pada PORTD modul pengawal ini.bas”. Akhir sekali dengan menggunakan perisian MicroCode Loader.4 Eksperimen 3 Penukar isyarat analog ke digital (ADC) merupakan fungsi khas yang ada pada PIC16F877.hex”.bas” sebagai contoh dengan nama fail “Program. LED pada PORTD akan menyala apabila PB pada PORTB di tekan dan terpadam apabila dilepaskan. 4. Seterusnya penghimpun akan menukar Program.3 Eksperimen 2 Program BUTTON ini di tulis bertujuan untuk melihat fungsi litar tambahan bagi masukkan digital pada PORTB dan melihat keluarannya pada LED yang disambungkan pada PORTD. Modul Pengawal ini juga direkabentuk dengan mempunyai keupayaan 104 . Program ini di tulis untuk melihat fungsi litar tambahan LED bagi melihat adakah ianya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan litar yang telah direkabentuk. “Program. Kaedah pembungkusan PIC ini adalah berdasarkan kepada keperluan proses pembuatan.hex” dengan mengambil contoh “Program.

ii. 4.0 KESIMPULAN Rekabentuk dan pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC untuk projek ini telah berjaya hasilkan dengan jayanya.BUKU PROSIDING ADC untuk membaca masukkan isyarat analog dan menukarkanya ke bentuk digital berdasarkan fungsi tersebut. iv. iii. Menghasilkan satu rekabentuk baru yang boleh menyokong perkakasan komunikasi seperti USB dan rangkaian. kerana asas PLC adalah Pengawal Mikro itu sendiri. Keputusan ujilari yang telah dijalankan juga telah mencapai tahap kefungsian yang diharapkan seterusnya membuktikan pembangunan rekabentuk litar ini telah mencapai objektif projek. Membuat satu penyelidikan tentang kebolelaksannaan penggunaan 105 . Modul ini di dalam proses P&P di politeknik malaysia. Eksperimen 4 ini adalah untuk menguji fungsi Modul Pengawal ini sebagai PLC dengan menggunakan perisian LDMicro. 5. i. Menghasilkan satu tambahan litar antaramuka yang boleh digunakan bersama dengan Modul Pengawal ini. 5. akhir sekali Objektif Spesifik projek ini telah berjaya dipenuhi. Membuat penyelidikan berkenaan Kebolehtahanan produk ini.5 Eksperimen 4 [LDMicro] Modul Pengawal ini memberikan pilihan kepada pelajar samaada untuk menggunakan kaedah pengaturcaraan menggunakan bahasa pengaturcaraan BASIC atau pun menggunakan Rajah Tangga dalam membagunkan program kawalan mereka. 5. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji fungsi ADC dengan melaras voltan masukkan 0 hingga 5V pada Pin RA0 dan melihat keluaran ADC tersebut pada Paparan LCD. Kefahaman pelajar tentang PLC dan Pengawal Mikro dapat dipertingkatkan lagi dengan menggunakan perisian ini. Program yang dibangunkan dalam bentuk Rajah Tangga iaitu satu piawai antarabangsa yang digunakan oleh semua pengeluar PLC di dunia.1 LIMITASI PROJEK Limitasi yang terdapat pada Perisian PROTON IDE Lite iatu hanya membenarkan 50 baris sahaja aturcara yang boleh di tulis dan hanya menyokong pengawal mikro PIC 16F877 sahaja menyebabkan keupayaan Modul Pengawal ini adalah terhad dalam menghasilkan lebih banyak aturcara program yang canggih.2 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Cadangan yang boleh dikemukan untuk penambahbaikan di masa hadapan adalah seperti berikut.

IEEE Spectrum. M. Ginnet. “Programming MicroController 16F84. M. Talukder. Hughes. September 1995.. 3. Harper and Row Inc. 5. 106 . H. New York: McGraw-Hill International Edition. Board Tools Proliferate. University of Zimbabwe.” New York: Mc Graw Hill. pp.” New Jersey: Prentice Hall. 2. 1995. “Modul: Alat Bantu Mengajar (ABM). D. 7. L. 1992. Computer Science series. 9. (1997). 82-85. Microprocessor and Interfacing Programming and Hardware.1986. Geppert. Rafiquzzaman. (1993). NorthQuincy: Byte Books Subsidiary of McGraw-Hill. Microcomputer Structure. Raha Yacaob (15 Januari 2002). 4. M. Microchip technology incorporated. Leadership : Enhancing the Lessons of Experience. Supyan Hussin (2000). 39-43.. “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Developement. Educating the Renaissance Engineer.A. A. Romiszowski.. Curphy. Axelson. Intel and Motorola. 1995. D‟Angelo. J.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. (1988). “Memperkasa Pendidikan Vokasional. V. 6. Microprocessor and Microcomputer Development System. R. United States : Irwin. (1984). H. 8.. Kolb.” Harian Metro...” Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Spectrum Staff.“The Selection And Use Of Instructional Media. 1984. Englewood: Prentice-Hall International Editions.. Hall. R.J.M. L. Microprocessor Theory and Applications.F. The Design and Construction of a General-Purpose Microcontroller Trainer. Rafiquzzaman. thesis. pp.” New York: Nichols Publishing. PIC16F877 Data book. Arizona. IEEE Spectrum. C.Sc.1981. November 1990.

BUKU PROSIDING CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface Faraziah Hassan Chapter 1 1. In these methods. such as Finite Difference Method. they limit their simulation in the range of continuum fluid. under-bonnet airflows and the in-car environment with CFD. which cannot be effectively used on complex geometry. mainly to solve fluid dynamic problems [19]. In 1980s. A lot of numerical method was introduced by mathematicians and engineers in CFD. due to the frustration on FDM. however. Historically. FEM and FVM belong to the same family of weighted residual method. Since then the finite volume method is extensively used to solve transport phenomena problems. Finite Element Method and Finite Volume Method to solve the Navier-Stokes equation numerically. condensation. Among them are Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) [15] and Molecular Dynamic (MD) [10] methods. etc.and post processing utilities The core of this CFD is represented by a partial differential equation (PDE) widely known as the incompressible Navier-Stokes equation. pre. Solving this equation is a very challenging task. More recently. finite difference method (FDM) was the first computational method used by researchers to solve fluid flow and heat transfer problem by solving Navier-Stokes equation. However. finite element method (FEM) has been introduced in 1950s [16]. Numerical methods (discretization and solution techniques) iii. CFD has been applied to the design of internal combustion engines. Indeed. combustion chambers of gas turbines and furnaces. Mathematical modeling (partial differential equations) ii. Furthermore. the trajectories of every 107 . the FDM. motor vehicle manufacturers now routinely predict drag forces. heat transfer and associated phenomena such as chemical reactions. Computational Fluid Dynamics (CFD) provides a qualitative and even quantitative prediction of fluid flows by means of: i.1 Introduction Computational Fluid Dynamics (CFD) has emerged as a powerful tool for the analysis of system involving fluid flow. There are few numerical methods that simulate the evolution of fluid flow at particle level. the aerospace industry has integrated CFD techniques into the design. finite volume method (FVM) was developed at Imperial College. Software tools (solver. evaporation. research and development and manufacturing of aircraft and jet engine. From 1960s onwards.

it is important to know the function that can represent the behavior of many particles (mesoscale). These methods are deterministic.BUKU PROSIDING particle together with their position in the system are predicted using the second Newton‟s law. The uniform lattice structure was remaining unchanged. The LBM has a number of advantages over other conventional computational fluid dynamics approaches. From the knowledge of the forces on each atom. The starting point in the lattice Boltzmann scheme is by tracking the evolution of the single-particle distribution function. Each particle in LGA model (represented by single bit Boolean integer) was replaced by a single particle distribution function represented by a floating-point number. LBM was derived from lattice gas automata (LGA) [14]. As a result. the lattice Boltzmann method (LBM) [18]. it is possible to determine the acceleration of each atom in the system. the state of the system can be predicted at any time in the future or the past. because of the longer mean free path of the molecules. for distance (mean free path) long compared to their sizes. rather than to deal with macroscopic dynamics directly. the goal is to derive macroscopic equations from mesoscopic dynamics by means of statistic. a mesoscale numerical method based on statistical distribution function has been introduced to replace MD and DSMC methods. Once the distribution functions are obtained. Even when a gas is being considered where there are fewer molecules and a larger time-step can be used. The concept of particle distribution has already well developed in the field of statistical mechanics while discussing the kinetic theory of gases and liquids [17]. the primary goal of this approach is to build a bridge between the mesoscopic and macroscopic dynamics. However. It is not important to know the behavior of each particle. Historically. rather than to solve macroscopic equations. in 1988. LBM inherits some features from it precursor. the number of molecules that can be considered is still limited. The algorithm is simple and can be implemented with a 108 . a cup of water contains 1023 number of molecules. In other words. once the positions and velocities of each atom are known. One important improvement to enhance the computational efficiency has been made for the LBM was that the linearization of collision operator [12]. the LGA method. The definition implies the probable number of molecules in a certain volume at a certain time made from a huge number of particles in a system that travel freely. Consequently. But remember. The lattice structure and the evolution rule remain the same. The first LBM model was a floating-point version of its LGA counterpart. the hydrodynamics equations can be derived. without collision. the question is do we really need to know the behavior of each molecule or atom? The answer is no. Although LBM approach treats gases and liquids as systems consisting of individual particles.

From this similarity between these two mechanisms of LBM and multiphase flow. 1. For both applications. For instance. For example. more complex simulation components. The difficulties arise from the interface deformation and interaction. Front capturing method and front tracking method have been used to capture discontinuity properties at the interface [1][2]. Accordingly.BUKU PROSIDING kernel of just a few hundred lines [13]. which is a function of the area of the wet spot on the surface of the porous medium exposed to the atmosphere. in which the common theme is a basic interest in the shape of the droplet after impingement. These efforts resulted in producing numerous multiphase models which are all capable of predicting multiphase fluid flow. On the other hand. it is important to have knowledge of the dynamics of the phenomena occurring inside and outside the porous medium. and its spreading rate over the porous surface. Thus the LBM is an ideal tool in fluid simulation. detail discussions at the molecular level on the effect on the multiphase flow have not been enclosed in such robust continuum multiphase models represented in modern CFD fashions. 109 . LBM resolves the macroscale of multiphase fluid flow indirectly by solving the evolution equation of particle distribution function and models the propagation and collision of particle distribution which are believed to be the fundamental behaviours at molecular level. interfaces in a system. The algorithm can also be easily modified to allow for the application of other. However. such as hazard assessment of accidental release of liquids onto the soil [1]. since these factors are linked to printing quality [3]. it is more difficult to implement these traditional CFD methods in a multiphase flow simulation.2 Background of the problem The study of the impact of liquid droplets on porous surfaces is important for a wide range of situations. In the same time. As mentioned earlier. but hardly very many. the LBM can be extended to describe the evolution of binary mixtures. Computationally. the CFD community is trying to develop multiphase model. varying from environmental applications to inkjet printing technology. one might be able to track a few. research related to inkjet printing technology is mainly concerned with the droplet radius after impingement. LBM foundation adopts the kinetic theory of gases which considers the evolution of fluid based on the behaviour at molecular level. it is considered that the first is capable of predicting the later. as well as the penetration depth [2]. Multiphase modelling has been a matter of intensive research for the last few decades. are mainly concerned with the evaporation rate of the liquid droplet. In contrast. environmental applications. the mathematical foundation of the lattice Boltzmann method (LBM) makes it a suitable tool for multiphase prediction [3][4]. Although conceptually simple. or extended to allow for more complex boundary conditions [7][8][11][9]. substantial efforts are been done to examine the qualification of multiphase models to predict the interaction among phases at molecular level.

110 . 1.1 Computational Fluid Dynamic (CFD) A computational technology that enables you to study the dynamics of things that flow. quite complicated and ambiguous. 1. ii. mathematicians and physicist have been trying to formulate and build proper mathematical and physical models that are able to predict the specific spatial and temporal conditions. Engineers. and the software will output a prediction of the fluid dynamics and related physical phenomena. at which more than two phases interact at the same time. moving bodies. CFD software gives you the power to simulate flows of gases and liquids.6 Rational Recent situation shows that the multiphase fluid flow is involved in the majority of engineering applications.3 Problem Statement In spite of the importance of the subject. iv. heat and mass transfer. Such this fact drastically influences the contemporary engineering research concerns and objectives. Then you apply the fluid flow physics and chemistry to this virtual prototype. Using CFD. CFD is a sophisticated computationally-based design and analysis technique. For details analysis of the droplet behavior.4 Objective The main objectives of this paper are: To investigate the dynamics of droplet on solid surface using lattice Boltzmann numerical method.5 i. This mission is. 1. you can build a computational model that represents a system or device that you want to study. previous attempts were focused on the solution to Navier-Stokes solution and limited to continuum limit. iii. v. In addition. a mesoscale numerical scheme which can reproduce the behaviour at particle level is required to correctly predict the multiphase system. especially when it deals with sophisticated physical phenomena such as materials coating. ink injections. etc. Scope Three dimensional analysis Only single droplet on solid surface Porous surface with various values of porosity Numerical investigation with lattice Boltzmann numerical scheme Comparison of results with published results in literature 1. prior studies were mainly related to the collision of droplet impinging on flat non permeable surface.7. undeniably.BUKU PROSIDING 1. Therefore.7 Definition of Terms 1. Only a few studies have been specifically concerned with the droplet impingement on permeable surface.

7.2 Multiphase Situation in which more than one fluid is present and all fluids are immiscible. 1. The particular interest is in the change in distribution function in time of order f . fluid-structure interaction and acoustics through computer modeling. for instance.the average time between excessive collisions (Succi.7.4 Porous Surface Materials that consist of a large number of particles or fibres packed closely together.7.1) collision where f t f collision (2. 1. f f eq through 2nd Order 111 . liquid or gas) but instead to multiple fluids mixed at a macroscopic level and having a mixing scale larger than the molecular scale.2) represents the change in distribution function per unit time due to collision. the Boltzmann equation was derived by assuming for a gas consisting of hard-sphere molecules and undergoing binary collisions.3 Droplet A small indefinite quantity (especially of a liquid) that was assumed to have kinetic energy prior to its contact with the porous medium.BUKU PROSIDING multiphase physics. The distribution function can be related to the equilibrium distribution function Taylor‟s series expansion. it could simply be composed of a single continuous solid body that has many pores (or holes) in it. The Boltzmann equation without the external force. An object does not have to consist of many particles to be porous.1 Bhatnagar-Gross-Krook Collision Model Earlier.The term phase is used in a much wider sense and does not necessarily refer to thermodynamic phases (solid. 1. giving rise to pores through which fluids can flow. Chapter 2 2. In between the solid particles or fibres there is open space. chemical reaction. f t c f c f t f t (2. 2001).

This model is frequently called BGK collision model after Bhatnagar.8) Resulting in. t t f f f eq (2. c . 2. c . f x. t t 0 t 2 (2. t f eq x .9) 112 . The Maxwell-Boltzmann equilibrium distribution function is defined as. t f x.BUKU PROSIDING f eq x.7) f x. t t x f x.4) where the small time interval between collisions f t have been replaced by the characteristic time .5) Where equation (2. Gross and Krook who first introduced it. t t f f f eq (2. t (2. t t t f x. t t t f x. t c f x c x. c . t f collision t t f x. t f f x. t c f x x. c . t t f x. t t c x f x. 2 f eq 1 2 RT D/2 c u exp 2 RT (2. c . c .2 The Lattice Boltzmann Equation The Boltzmann equation with BGK collision model can be expressed as: f t c f x f f f eq (2. t t f f f eq (2.3) is well-known as the BGK Boltzmann equation. f x c t.6) The BGK lattice Boltzmann equation can be derived by further discretization using an Euler time step in conjunction with an upwind spatial discretization and setting the grid spacing divided by the time step equal to the velocity.3) f collision t f eq x.

At the same time as the lateral spreading occurs. due to the drag of the solid particles. where the vector field represents fluid velocities (U) outside the substrate and the macroscopic averaged velocities (Up) inside the substrate. there is a steady fluid motion towards the deeper layers of the substrate. which results in a reduction of velocity as radius increases. after a brief period the radial velocities start to decrease.BUKU PROSIDING This equation has a simple physical interpretation in which the collision term is evaluated locally and there is only one streaming step operation per lattice velocity. liquid is penetrating the porous substrate.3 Outline Physical Mechanism The time evolution of the shape of the impinging droplet and the velocity field obtained by numerical simulation. u can be evaluated as the moment to the distribution function as follow f f eq or fd c f eq d c c fd c c f eq d c u (2. values of non-dimensional velocity can be found inside the substrate in the early stages of the impact.10) (2. This is probably related to two factors: viscous effects. The macroscopic variables such as the density. The droplet gradually spreads laterally. Although the velocities inside the substrate are very small. and flow velocity. The mechanism driving this flow is mainly related to the pressure difference between the impact region outside the substrate and the capillary pressure acting in the fluid interface inside the substrate. due to the radial momentum. 113 . caused by the drag of the porous substrate.11) cf c f eq u or 2. mainly due to the initial axial momentum of the droplet. In spite of the resistance imposed by the substrate. and the cylindrical geometry of the problem. which can be observed. This stream and collide particle interpretation is a result of the fully Langrangian character of the equation for which the lattice spacing is the distance traveled by the particles during a time step. There is a rapid deceleration of the droplet in the impact region. The rapid deceleration creates a pressure increase in the impact region. in order to satisfy the conservation of mass and momentum. However.

Although the liquid inside the substrate tends to occupy a larger volume. This trend of increase in the volume occupied by the droplet inside the substrate was displayed throughout the range of porosity tested. This behavior changes considerably the shape of droplet inside the substrate in relation to the configuration with larger porosity. This reduction causes an increase in the droplet spreading outside the substrate for the case with smaller porosity.4 Porosity of the Substrate In spite of the differences in the shapes obtained for each configuration. capillary pressure continues to draw it to the interior of the substrate. Fig. As the droplet spreads laterally outside the substrate.2. Figure 2. 2. the LBM has never been tried to predict the behaviour of droplet on porous surface. there is a slight reduction in the amount of liquid absorbed in the initial stages of the impact.BUKU PROSIDING 2. As can be seen both values tend to increase as porosity is reduced.1: Variation of the final penetration depth H ( ) and spread ratio R (▲ ) as a function of . the main distinction in the results obtained is the volume of the substrate occupied by liquid.5 Unanswered question / untried method To the best of author‟s knowledge.1 presents the variation of R and H with the porosity value. 114 .

BUKU PROSIDING Chapter 3 3.2 Operational Framework 3. the fourth force term is used to account for porosity effects while neglecting the compression work done by the pressure and the viscous heat dissipation. surface tension and gravitational forces. The porosity effects include non-linear drag due to the solid matrix and viscous stresses by the solid boundary. ii) Simulation test cases of droplet on a horizontal plate and validation of results will be carried out. 115 . 3. In addition.3 Subject or Data Sources i) Review the characteristics of existing two-phase LBM. iii) Simulation of droplet on an inclined plate with gravity force will be carried out.1 Research Design & Procedure Three different external forces will be added to the evolution equation of lattice Boltzmann to account for long-range interaction.

the liquid that has penetrated occupies a larger overall volume of substrate.BUKU PROSIDING Chapter 4 4.1 Expected Finding The initial axial momentum of the droplet causes some fluid to penetrate the substrate and as the space available for the fluid is smaller in the condition with smaller porosity. 116 .

Brenner and F. Doctoral of Philosophy. Japan. Phys. and S. C. J. Mod. T. B. Vol. The development of simplified thermal lattice Boltzmann models for the simulation of thermal fluid flow problem.F. S.1063/1. (1957). [6] Nor Azwadi. and T. [5] Nor Azwadi Che Sidek. Chem. DOI: 10. Initial stages of inkjet drop impaction. J.F. Two-dimensional turbulence with the lattice Boltzmann Equation.M.131: 241246. 23: L1-L5. Fukai. J.. Z. Atmos. [8] Benzi.129: 247-255. DOI:10. TAPPI J.5595.D.1088/0305-4470/23/1/001. Miyatake.21. 117 . and T. [7] Abe. Droplet evaporation from porous surfaces. and wetting on paper.1016/S0010-4655(00)00111-9. A. 67. R.BUKU PROSIDING References [1] I. Zhao. R. I. B.1996. (1993). E. 33 3531– 3549. (2007).1142/S0217979207035911 [10] Alder. J. C. International Journal of Modern Physics B. doi:10. Comp. Modelling of the deformation of a liquid droplet impinging upon a flat surface. Phys. Numerical analysis of the pressure drop in porous media flow with the lattice Boltzmann (BGK) automata. Fluids A 5. model validation from field and wind tunnel experiments for sand and concrete.D. Environ. [3] J. Megaridis. and Tanahashi. Comp. Poulikakos. (1995).. [4] J. (1984).F. (2000). [11] Bernsdorf. Phase transition for a hard sphere system. C. 2588– 2599.1 pp 87-96. Phys. DOI: 10.. (1999). Wainwright. Three dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity. (2007). 1307–1317. No. [2] R. 90–94. (2007). Comm.DOI: 10. Oliver. (1998). Roberts. 29. (1990). Atmos. G. Intl J. Succi. Roberts.Three-dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity. Durst. 21: 87-96. Phys. spreading. J.S. Environ. Tanahashi. Phys. A model for the evaporation of droplets from sand.27: 1207-1208.1743956. O. D. Phys.1006/jcph. Derivation of the lattice Boltzmann method by means of the discrete ordinate method for the Boltzmann equation. Keio University. [9] Azwadi. Griffiths. Griffiths.

of Fluid. George.. Stabilization of thermal lattice Boltzmann models. C. 20: 2437-2449. Pomea. C. small amplitude process in charged and neutral one component system. 9: 1518-1519. S. Intl J. U. G. DOI: 10. Tanahashi. Numerical heat transfer and fluid flow. A model for collision process in gasses 1. [16] Gilbert.1007/BF02179986. S. Mod.1103/PhysRevLett. Rev. (1971). Lett. Alder.1103/PhysRev. S. V. (1954). http://link.. DOI: 10. J.BUKU PROSIDING [12] Bhatnagar. Simplified finite difference thermal lattice Boltzmann method. (1995). An analysis of the finite element method. (1986). Stat. Hemisphere. A. P. (2006). Intl J. Mod. L. Phys. Phys. Modelling 32 (2008) 341-361. Griffiths and Jane Meri Santos. [14] Frish. Applied Math. Hasslacher and Y. 81:395-408. 118 .aip. P.525. Intl J. An introduction to the theory of Boltzmann equation. 22: 3865-3876. B.511. ISBN: 0891165223.. and T.org/link/PFLDAS/v6/i10/p1518/s1. S. Richard F. [18] McNamara. Rev. [21] Azwadi. 56: 1505-1509. DOI: 10.1142/S0217979206034789. Phys. (1963). G. Rinehart and Winston. (1973). Phys. (2008). ISBN: 0486438317. [20] Neyval C. E. Tanahashi. Gross and M. B.1505. Reis Jr. Phys. [15] Bird. (1980). [17] Harris. and B. Parametric study of liquid droplets impinging on porous surfaces. Lattice gas automata for the Navier-Stokes equation. and T. Phys. S. DOI: 10. [13] Azwadi. Prentice Hall.. [19] Patankar. DOI: 10..94: 511. and F. New York: Holt.1142/S0217979208048619. B.94. Simplified thermal lattice Boltzmann in incompressible limit. Krook.56. Approach to translational equilibrium in a rigid sphere gas. (2008). ISBN: 0130329460.

light weight. an experimental investigation was carried out to study the crashworthiness parameter and behavior of pultruded fiber E-glass/polyester composite tubes. Keywords: Energy Absorption.0 INTRODUCTION The use of composite materials is becoming increasingly widespread. Advancement in manufacturing method makes composite an attractive alternative. corrosion resistance and low coefficients of thermal expansion have already made composite materials attractive design options for many structural. strength. Pultruded goods have many potential applications depending on certain design criteria. Jln Pantai. Tel: +606 6622000 Fax: +606 6622026 E-mail: atiq@polipd. Quasi-static loadings were applied axially and obliquely on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. Pultruded tubes with 9 mm thick wall absorb more energy compare to 6 mm thick walls. 71050 Si Rusa. the crash box not only experienced axially but in both axial and oblique crash. High initial cost and most unique properties are the major consideration preventing more widespread use of composites materials. 5˚.BUKU PROSIDING Quasi-static Energy absorption of pultruded composite tubes E-Glass/Polyester under oblique loading Abdullah Atiq Arifin1. particularly in vehicle and transportation in an effort to reduce the impact for the case of collision. Pultrusion is a manufacturing method whereby wetted out fibers is drawn through a heated curing die to produce high performance constant cross-section composites at low cost.edu. Politeknik Port Dickson. marine. automotive and aerospace applications. Km. Akbar Othman2 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. New applications are considering composite materials as design solutions as the cost of traditional materials such as steel. Two different pultruded wall thicknesses of 6 mm and 9 mm tubes were used and four load angles of 0˚. All specimens were chamfer 45˚ on top end as purpose to work as a collapse trigger mechanism. Composite tubes square cross-section. Negeri Sembilan. stiffness.my ABSTRACT The capable of structures to absorb large amount energy are great interest. In this research. Load-displacement curves and collapse mode of each sample were discussed. Collapse mode. 10˚ and 15˚ were selected to study their effect on crushing behaviors and collapse modes. During the actual collision. Several properties such as non-conductivity. and wood increases. FRP. The result showed that increasing the angle of loading will decrease the energy absorption of the structures. Oblique loads. aluminum. 1. 14. Pultruded composite have been used in an 119 .

aerospace structure.1 Energy absorption parameters The values of the energy absorption capability were calculated from the force-displacement curves by smoothing out the force serrations to obtain mean forces of the load during each stage of crushing processes. The total work done during the axial crushing of the pultruded composites is equal to the area under force-displacement curves and is evaluating in equation (1) Energy absorption. Reyes et al (2002) has studied on square aluminum columns in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading and investigated experimentally for three different load angles. The variable load angle was applied on tube structures intend to investigate and identify the behavior of composite tube during progressive collapse. the energy absorption will be lower and both moment and axial forces will be transferred to the rest of the structure. commercial products.ds --------------------------- (1) Where E is the total energy absorpted while crushing of pultruded tube specimen. The crash boxes will be subjected to both axial forces and moment in an oblique crash. E = ∫ P. Very few studies on the effect of processing conditions on the energy absorption of pultruded composite and there are no comprehensive quasi-static analysis for pultruded composites on oblique loading has been found in literature but we can found many on metallic materials. The 450 was selected for each specimen. width. biomedical and construction applications During an actual crash event the energy absorber will seldom be subjected to either pure axial or bending collapse. The square columns were clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying a force with different angles to the centerline of the column.BUKU PROSIDING automotive components. Reyes et al. but rather a combination of two modes. In one of the few investigations only reported on quasi-static loading applied axially on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. and height of tubing. The objective in this study was to determine the effect of different wallthickness on Pultruded composite square tubes when subjected to crushing load with constant cross-section geometries in term of length. 1. Triggering mechanism was used as crash initiator to facilitate progressive crushing onto tube structures. It is therefore important to understand what happens to the crash box when subjected to oblique impact. (2002) stated that if the crash box experiences global bending instead of axial crushing. P is the crush load and Sb if length of the crushed portion of the 120 . An others study on oblique reported by Al-Emran (2008) and Reyes (2004) on energy absorption for foam-filled extrusion under quasi-static oblique loading.

The square column was clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying force with different angle to the centerline of the column. Research on oblique condition was studied by Reyes et al (2002) done on square aluminum column in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading experimentally for three different load angles. The test specimens are compressed between parallel flat platens. Other research on oblique condition was studied by Al-Emran (2008) for foam-filled steel extrusion under quasi-static oblique loading.9.2 Compression test Quasi-static testing can be defined as test carried out on the specimen at a constant speed which might range between 1. 1. Hosseinzadeh (2005) reported although materials show good energy absorption after quasi-static testing.1 m/s.0(a) and (b) show the illustration experimental set-up for oblique loading compression force by Al-Emran and Reyes et al. one cannot be convinces that they are crashworthy structures. Quasi-static test are easy to control and the equipment required is not very expensive compared to other forms of testing.3 Oblique loading The structures of the vehicle during the crushing processes or accidents are not only experienced directly or axially collisions but sometime these structures are crushed off-axially. 121 . Specific energy absorption Es is given by E Es = ------------------------(3) m Where m is the mass of the pultruded tube The research concentration has been primarily on the ability of thin walled circular and square to absorb energy in a stable crushing mode.BUKU PROSIDING specimen. 1.5×10-3 m/s to 0. Progressive crushing mode with better characteristics properties is given by E = ∫ P. Figure 2.ds = Pm(Sb – Si) -------------------------(2) Where Pm is the mean crush load and Si is the initial length of the crushed portion of the specimen as shown in figure 2. This is because the energy absorption capability of crashworthy structures is highly dependent on the speed at which they are crushed. Although pultruded composites exhibit brittle failure in tensile failure modes. Mertens (2003) and Mamalis (1997) notes they have similar collapse characteristics to metal tubes because of the ability of the polymer to buckle. Few studies were recorded on oblique condition and no studies for oblique on pultruded composite have been record.

New approach test method used for the oblique loading compressive test will be discusses based on previous literature. the profile passes through a tunnel oven to accelerate curing. Finally. composite tube cross-section square was fabricated using E-glass fibers reinforced polyester resin with 55% fiber matt volume. then through a hot die to form the desired final shape. For this study. and the composite was cut to desired length. width(W) and breadth(B) of the test specimens were constant.BUKU PROSIDING 2. The materials was manufactured by pultrusion process and carried on at Intralink Techno Sdn. 8 specimens were used. The fixture for determination quasi-static compressive under oblique loading is a modified version of the one developed by Al-Emran (2008) and Reyes et al. Two value of the wall thickness were used with average value h1 = 6 mm and h2 = 9 mm. Selangor. (2002. In this study. 122 . The length(L). 2. This process draws fiber mats through a resin bath to wet the fiber. 2004). The fixture for the all specimen‟s angle conditions developed during this investigation.0 METHODOLOGY Compression strength of pultruded composite materials is one of the more difficult to measure properties. 120 mm length and 75 mm× 75 mm respectively. Bhd.1 Test Specimens preparation For the purpose of this investigation. Yet there are no well established test methods for the accurate measurement of this property for pultruded composite materials. pultruded E-Glass/Polyester geometry square cross-section with two different thicknesses is experimentally evaluating the compressive strength to get the behavior and performance of material and their capability in absorbs energy. located at Semenyih.

Low feeding rate was used during machining to reduce any residual stress and cracking. By selecting appropriate crushing speeds.2 Specimen triggering as a crush initiator purpose Chamfering angles were introduced in the front ends to create a crush initiator. The jig was purpose-built for testing FRP square tube subjected to oblique under quasi-static loading. 10˚ and 15˚was built.3 Jig Fabrication In order to make oblique condition. This angle was machined using dry grinding machine in order to have identical angles. The purpose of this chamfering is to work as a collapse trigger mechanism that initiates stable progressive crushing and avoid catastrophic failure. Hence. 2. therefore are simple and easy to control. 2. 123 . In this experiment. It consists of clamp element and supporting structure with desired angle. they have been used by many researchers to study energy absorption properties of composite components. the test jigs used in experiments was shown in figure 4(a-c). jigs with difference angle of 5˚.BUKU PROSIDING 2. quasi-static tests may provide important information regarding the failure mechanisms and energy absorption capability of composite structures in crushing conditions.4 Quasi-static compression test Quasi-static crush tests are carried out at a constant speed. One end the tubes was chamfered at 45˚.

Every 20 mm displacement of crosshead. mode of crushing pultruded were recorded. Giving 8 tests with repetitions on each combination of wall-thickness and load angle. modes of crush were recorded and analyzed.0 show the test specimen‟s geometry and support conditions. the compression test will carried out in square tube on axial load for thickness 6 mm. This testing process is repeated to FRP composites tube with thickness of 9 mm. 124 . A reasonable displacement to compare mean crush force was chosen as dmax=80mm.and θ4= 15˚. θ is the load angle. The clamp support was used to ensure that the specimens is perfectly aligned and that end the splitting. the same tests will be carried out in oblique condition of 5˚.BUKU PROSIDING 2. in quasi-static compression mode based in figure 5. Table 2.0 mm/min.5 Experimental Set-up The mechanical tests were carried out using a GOTECH 100 kN universal testing machine. 10˚ and 15˚respectively. The following identification system was adopted : sθ-h-n. The test specimens were clamped at the lower end and free at the top before applying load as shown in figure 7. θ2= 5˚. Then. θ3= 10˚. All tests were conducted under a displacement-controlled mode with cross head speed of 5. where S stand for static test. Then. For each specimen. the composite axially crushed between two parallel steel flat platens. This test was interrupt after the maximum load was reached. The specimen and flat platen were properly aligned to prevent bending moments occurs during crushing process. h the thickness and n the number of specimen as shown in figure 6. Peak force and mean crush load were the response parameters. The load angles were θ1= 0˚. First. one moving and one static.

In this observation. load-displacement curve and mode of failure. Although a compressive analysis of the crushing modes and mechanisms is the objective of research. All specimens were progressively crushed from constant chamfered end. average load fluctuation almost constant after first initial load up to final crushed deformation. Second. The force-displacement responses of 6 mm thick composite chamfered with different angles are presented in figure 8. Each of these figures consists of three diagrams. Higher peak load is sustained for the tube crushed with smaller angle. Thus. 10˚ and 15˚). mean load all test specimens. Large force reduction occurred during the collapse showed that energy absorption performance decreased. observation of the crushed specimens provides an indication of the predominant failure mode. Table 2 listed show the result of the experiment. 125 .1 Effect of force-displacement curve for pultruded with wall thickness 6 mm. corresponding to the two different wall thicknesses and four angle (0˚. As the crushing begins. test specimens before and after the crushing tests each 20 mm are presented. Lastly. energy absorption capacity for all specimens. First.0 RESULTS AND DISSCUSSION The set of load-displacement curves obtain by 8 quasi-static under axial and oblique load compression tests are presented in eight figures. load quickly rises to a peak value and then drops off significantly and stays relatively constant. 5˚.BUKU PROSIDING 3. 3.

Furthermore. specimens 1-4 show this characteristic same to mode I characteristic. The progressive end crushing of the pultruded tube was initiated with crack formation at the corners of the square tube due to local stress concentration.2 Mode of failure for pultruded thickness 6 mm From the test specimen observation. This observation supporting the hypothesis from previous study literature made by Al-Emran and Hafizun (2007) 3.BUKU PROSIDING For crashworthiness applications. subject to compressive load each of these parts is split into two continuous frond that spread outwards and inwards of the tube. The crack formation at the tube corners is followed by an immediate drop of the compressive load and its propagation parallel to the tube axis. the initial peak load should not be much greater than the mean crush force because large peak force required initiating crushing and the goal in energy management is to absorb all the energy without imparting large forces to the people and transporter. 126 .

5˚ and10˚ show similar characteristic with mode I. 127 . localized buckling occurred at the tube sides. This load angle created post buckling where the specimen moves laterally and shortens under a load it can no longer support.2 Mode of failure for pultruded thickness 9 mm From observation. Fmax depend mainly on geometry of the test tube and the angle of oblique load. However for load angle 15˚ show same characteristic with mode II which brittle collapse characterized by unstable local tube wall buckling. 3. For the force-displacement curves of collapse mode with load angle 15˚.BUKU PROSIDING 3. This behaviour created smooth force fluctuations. Tube-wall local buckling is initiated after a critical compressive peak load. Smooth post crushing regions are observed with fluctuations. Consequently. 5˚ and10˚ are almost similar in term of collapse mode as shown in figure 10. in the post-buckling region of specimens that collapsed according to mode II the average compressive load for the tube crushing is much lower than the peak load. After reaching peak load.3 Effect of load-displacement for pultruded tube with wall thickness 9 mm The force-displacement response of the tube load angle with 0˚. The size of critical buckling load. The load then recovers to reach a steady state crushing process. Fmax marking the end of the elastic loading phase and followed by a significant drop of load required to continue the tube axial compression. small drop of peak load is observed. This characteristic has caused large reduction or sudden drop. initial peak force drop significantly due specimens subjected to load angle 15˚. pultruded thickness with 9 mm load angle of 0˚. As the tubes are loaded.

crack propagation and splitting of the tube wall transversely to the tube longitudinal axis. Buckling of the pultruded tube wall ii. Mamalis in his investigation reported the main failure mechanism that contributes to energy dissipation in the case of unstable brittle collapse mode II are the following: i. iii. Sliding of the fractured tube walls against the steel crosshead under frictional resistance.BUKU PROSIDING This observation support the hypothesis provide by Mamalis et al. 128 . Fracture. (2005).

The effect of the load angle clearly can seen from the mean load-deflection and energy absorption-deflection curves. and this may be due to the associated decrease in the initial peak load. chamfering is used to initiate the crushing process and prevent buckling failure mechanism that is minimized the energy absorption performance as the deformation progresses in significantly on load angle and wall thickness. thus reducing their amount of axial compression and hence energy absorption. It is clear from Figure 13 and that as the loading goes from axial to oblique. Crack propagation instabilities are observed especially at wall corners. as shown in Figure 13 The mean load and energy absorption up to a given deflection decrease as the load angle increases. 129 . Furthermore. increasing the load angle when progressive collapse dominates causes the lobes formed to be pushed laterally away from the sides of the tube.BUKU PROSIDING Typical force-displacement curves of pultruded are recorded that composite thickness has played an important role in modifying the curve and preventing sudden drop of peak forces as shown in figure 13. Generally. For 6 mm thick subjected to axial loading it is observed that the fracture behavior of the composite appear to affect the stability of the wall as well as magnitude of peak loads and the energy absorption during the crushing processes. The curves show the same trend when compared to different load angle. This is because the area of stress concentration is the main factor in differentiating the energy absorption values. The load-displacement rise quickly to a high peak then followed by progressive fracture collapse and crushing.

The results for the both thickness square tubes are shown in figure 14 above. the higher mean crush stress of pultruded wall thickness 9 mm resulted in higher specific energy absorption. The dominant failure mechanisms for 6 mm and 9 mm composite wall thicknesses are buckling and progressive collapse modes. for both mean crush stress and energy absorption. respectively leading to a high and low peak and mean forces. Similar trends were displayed for the each for axial and oblique subjected to square pultruded tubes. To examine the effect of wall thickness under oblique loading. pultruded tubes with higher thickness have been reported in the literature as more effective to absorb energy. Comparing the mean crush stress and the energy absorption capacity between two thicknesses when processed under oblique condition. When specimen applied with oblique angle load. In this case. 3. it is observed that pultruded with wall thickness 9 mm displayed higher energy absorption and progressive crush occurred at a higher stress level. Thus. which contribute to the formation of splitting cracks and lead to unstable collapse with low energy absorption. increasing the wall thickness has significant effect on the critical load angle range for both wall thicknesses.4 Effect of Peak Force and Mean Force The peak and mean force for quasi-static compression under oblique load are shown in figure 15 and 16. Composite tube with 6 mm thick wall 130 . The lower energy absorption of pultruded wall thickness 9 mm and 6 mm has been related to stress concentration at the corners. the baseline dimensions were adopted at two values of wall thickness: 6 and 9 mm. was more significant in specimens processed under oblique angle. the properties of pultruded tube were reduced to approximately angle increase. This difference. Further.BUKU PROSIDING The wall thickness has a significant effect on the energy absorption response of straight tubes under axial and oblique loads.

5 Effect of oblique angle on the energy absorption performance Obviously. 3. Generally. According to the collapse mechanism observations. these energies decreased gradually when the pultruded tubes are compressed obliquely. However. Its show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy. These results support the hypothesis from previous study that load angles played an important role to vary the crashworthiness parameter. for axially and obliquely compressed pultruded. the energy absorption capabilities of pultruded structures for both axially and obliquely compressed loadings are also increased significantly. 4.0 CONCLUSIONS In this research. the energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. quasi-static experimental on the crashworthiness behaviors of pultruded E-glass/polyester composites tube has been carried out under axial and oblique compressive loading.BUKU PROSIDING exhibited more consistent behavior of both peak and mean force values. From this study it can conclude that increasing load angle tend to decrease peak load and mean crushing force. All test specimens were chamfered on top end with angle 45˚ each as a triggering mechanism. the numbers of plastic folds increase as the thickness of extruded tubes increases. When the wall thickness increased. Square cross section tubes with two thicknesses of 6 mm and 9 mm were used. The conclusions of the works are summarized as follow: 131 . 6 mm thick wall tube with load angle 15˚ show slightly lower peak and mean forces. the effect of oblique angles are significantly affected the performance of energy absorptions. Similar trend is also observed for 9 mm thick wall.

A. M. International Journal Of Mechanical Sciences. Mode of collapse and energy absorption characteristics of constrained frusta under axial impact loading. This is because the higher thickness gives larger stress concentration during crushing.com. 5. http://www. 4. 2. S. 43: 743-757 Makkapati. H. I. Mechanical Journal. However.com/library/weekly/aa101397. 5: 11-24 Al-Emran. R. Crushing Behavior Of Pultruded Composites. 2. 8. A.BUKU PROSIDING 1. 132 . It was found out that the peak load and mean crush decrease when oblique angle increase. Haj-Ali. 2007. 6. 2001. 4.asp. the first plastic deformation initiated at the contact tip of the tubes and easily propagated down.. July 16-18. Master‟s thesis.afpfiberglass. I. Here it can conclude that oblique angle played an important role in determining the energy absorption capability of pultruded tube. REFERENCES 1. 2008..A. 2001. A. Afizun.F. 3. International Journal Of Engineering and Technology. Specimens with higher thickness displayed higher mean crush stress in the progressive crushing.M. R. Energy absorption increased as increasing the pultruded thickness.about. http://composite. these energies decreased when the pultruded tubes are compressed obliquely. West Virginia University. It also found that first initial force for tube with highest load angle is the lowest. Pultrusion Process.A. Composite MaterialsThe Pultrusion Process. El-Sobky.. Using triggering mechanism like chamfering the edge can achieve progressive crushing in pultruded tubes because its work as a crush initiator for initiate a stable and progressive crushing 3. & Zureick A. 1994. El-Hajjar. [18 July 2009]. & Petsios. Collapsible impact energy absorbers: an overview. Energy Absorption Of Foam-Filled Steel Extrusion Under Quasi-static Oblique Loading. For the tube loaded obliquely. 7. Advance Fiber Products. 24 :15-31 Alghamdi. 16th ASCE Engineering Mechanics Conference. Thin-Walled Structure. A. Fracture Toughness and Crack Growth in Pultruded Composites. Singace. [11 July 2009]. Al-Emran. 2003. Generally.htm.H.com/pultrusionProcess. 39: 189-213. About. Compressive Strength of Pultruded Structure Shape. It is show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy.

G..S. 14. Che. M.. 1997. Experimental Determination of Splitting in Axially Collapsed Thick Walled Fibre Reinforced Composite Frusta.A. Pultrusions. A. O. Mamalis. Mamalis. 28: 279-296.G. Silva. H. & Ioannidis.L. D.Y. How the pultrusion process work. ScienceDirect. http://www. experimental and numerical study. Manolakos. On the responseof thin-walled CFRP composite tubular components subjected to static and dynamic axial compressive loading.G. 2002.2006. Mertens.B. Demosthenous. 13. 2005. Crashworthiness of aluminum extrusions subjected to oblique loading: experiment and numerical analyses.. Hopperstad. J. 18. 2007.O. Composite Structures. Mamalis. A.A. Thin-Walled Structures. D. Melo. Thin-Walled Structures 44 : 692–700 Ramakrishna. & Villena.org/articles/pultrusion_works.. Demosthenous.E. A. July 3. 41: 1645-1675 10. 133 .pultrusions. Microstructural design of composite materials for crashworthy structural applications. M.D. M.E. & Papapostolou.BUKU PROSIDING 9.html [18 July 2009].S. 11.org . The effect of processing conditions on the energy absorption capability of composite tubes.S. G..pultrusions.S. experimantal.org/articles/pultrusion_works. D. Crashworthiness of Vehicle: The Impact of NTUA.P. 2006. A.B. 69: 407-420. 12. Athens. Ioannidis. 3. Manolakos. 1997. 2004. Experimental studies of progressive tearing Failure of pultruded FRP composite tubes in flexure. J.. 2006.E. 167173 Reyes.N.G. Crashworthiness assessment of square aluminum extrusions considering the damage evolution. & Langset. & Hopperstad.. International Journal of Solids and Structures. O. Composite Structures. Langseth. M. J.H. 17. Qiao. Journal of Material and Design. Chen.. University of Wisconsin. http://www. International Journal Of Mechanical Sciences. Aluminum foam-filled extrusions subjected to oblique loading. A.html [18 July 2009]. A. 44: 1965-1984 Reyes.D. 15. J. 2003.. K. Master‟s thesis. 16. APSN Joint Workshop. S.

pengalaman pembelajaran. sejauh manakah pendedahan pelajar terhadap lawatan industri dan penerimaan pelajar dapat membantu pelajar memulakan interaksi dengan pihak industri dan pentadbir firma? Lawatan lapangan industri mendedahkan fikiran pelajar secara lebih konkrit terhadap disiplin kerja di bidang pemasaran yang nyatanya jauh berbeza dalam dunia perniagaan berbanding pengalaman pembelajaran di bilik kuliah (Doris & Hope. Kajian ini membuktikan bahawa lawatan industri yang berbentuk akademik digalakkan dan diteruskan kerana ianya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih terbuka kepada pelajar. interaksi pengetahuan dan kemahiran dengan program pemasaran (r=. Kunci kata: lawatan lapangan industri. (2005) juga melihat lawatan lapangan industri sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan kerana pelajar yang menjalankan aktiviti di dalam dan di luar : 134 . 2008). Tujuan kajian ini di buat adalah untuk meninjau hubungan antara lawatan industri dan impak keatas pelajar program pemasaran di Politeknik. Dimensi kajian adalah dari aspek.0 Pengenalan Lawatan industri merupakan satu pengalaman yang memberi nilai tambah kepada pelajar tentang dunia perniagaan di bidang pemasaran secara lebih jelas berbanding dengan pengalaman pembelajaran di dalam kelas. Perak . Setelah analisis regrasi dibuat. lawatan industri pelajar pemasaran memberikan impak sebanyak 37. Banyak kajian telah dibuat tentang lawatan lapangan industri.BUKU PROSIDING Kesan Lawatan Lapangan Industri Terhadap Program Pemasaran di Politeknik Satu tinjaun Mazlina Jamaludin1. 2008).465**). pengalaman pembelajaran. Tetapi. Lawatan lapangan industri juga dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik kuliah di bidang pemasaran agar pelajar dapat menghubungkan persekitaran secara realiti (Doris & Hope. 2004). interaksi pengetahuan dan kemahiran pemasaran terhadap Program Pemasaran.530**). Instrument kajian menggunakan soal-selidik kemudiannya telah dibina berdasarkan maklumat temuduga yang telah dijalankan. program pemasaran. 2 Politeknik Sultan Azlan Shah. Temuduga bersama 20 orang pelajar semester 5 dan 6 telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang pemahaman mereka terhadap kerjaya dalam bidang pemasaran. Namun lawatan industri ini perlu digabungkan dengan elemen interaksi pengalaman pembelajaran yang lain secara berstruktur oleh pensyarah modul.pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. Hasil kajian menunjukkan bahawa semua dimensi mempunyai hubungan signifikan antara pengalaman pembelajaran dengan program pemasaran(r=. 1. Ruzimas Ayu Razali2 dan Nek Kamal Yeop Yunus Phd3 1. & 3 Universiti Pendidikan Sultan Idris Abstrak Lawatan lapangan industri mampu memberikan nilai tambah dari segi hubungan interaksi dengan pihak industri dan mewujudkan jalinan maklumat kepada pelajar tentang dunia pemasaran yang sebenar. Ia sangat penting bagi pelajar. peluang kerjaya. Borang kaji selidik tersebut diedarkan kepada semua pelajar semester 5(25orang) dan 6(37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran.1% sahaja ke atas program pemasaran. peluang kerjaya dengan program pemasaran (r=. Dengan adanya pembelajaran di luar bilik kuliah pelajar mendapat kemahiran dan pengalaman yang lebih meluas (Tomkovick.442**). Karns.

Walau bagaimana pun. Pelajar takut untuk menerima risiko kerana tidak yakin tentang kemahiran 135 . 1. sukar untuk meyakinkan diri atau pun menganggur walaupun mempunyai kelayakan akademik. masih terdapat ramai pelajar lepasan politeknik yang lambat mendapat pekerjaan kerana tidak berminat. berpendapat lawatan lapangan industri juga menggalakkan pelajar melihat bagaimana pengurus pemasaran bertanggungjawab ke atas aktiviti pemasaran dan juga berupaya bertindak sebagai agen perubahan dan pertumbuhan dalam perniagaan. Secara tidak langsung pelajar berupaya untuk melihat „role model‟ atau „mentor‟ yang berjaya dalam industri pemasaran. Mewujudkan lawatan lapangan ke industri dan program amali di dalam program pemasaran merupakan satu kaedah yang mungkin berkesan kepada pelajar untuk memahami dengan lebih luas tentang dunia sebenar pemasaran tetapi faktor ini memerlukan kos kewangan yang tinggi dan program pembelajaran yang tersusun serta komitment pihak industri dalam melibatkan diri dalam program pembelajaran pelajar bagi menjamin keberkesanan program ini.2 Pernyataan Masalah Mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian dengan pendapatan bersesuaian merupakan matlamat utama semua pelajar setelah tamat belajar di institusi pengajian tinggi dan di politeknik. Doren & Corrigan (2008).1 Latar Belakang Kajian Pelajar-pelajar yang sedang menuntut di pusat pengajian tinggi dan pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian dalam bidang pemasaran masih tidak yakin hala tuju profesion pemasaran akan menjadi pilihan kerjaya mereka di masa hadapan. Ini disebabkan kurangnya pendedahan terhadap alam pekerjaan sektor pemasaran yang sebenar. Pelajar-pelajar di bidang pemasaran yang telah menjalankan aktiviti di dalam dan di luar kelas lebih memahami apa itu industri pemasaran berbanding pelajar-pelajar yang hanya belajar secara teori di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas dan mendalam tentang bidang pemasaran. Masalah yang dihadapi pelajar apabila menamatkan pengajian adalah mereka tidak tahu pekerjaan apa yang bakal dilakukan oleh mereka. Walaupun wujudnya latihan amali dan pelbagai kursus berkaitan pemasaran tetapi pelajar masih tidak boleh membayangkan sepenuhnya pekerjaan sebagai seorang pemasar.BUKU PROSIDING kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas. 1. Keadaan ini mampu untuk meyakinkan pelajar tentang keupayaan bidang pemasaran sebagai pemacu industri negara. Namun. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai pengalaman yang khusus tentang bidang pemasaran yang mereka ambil. latihan industri memberi pengalaman praktikal kepada pelajar tetapi pelajar hanya mendapat pendedahan daripada sesebuah syarikat sahaja. Selain daripada membuat lawatan lapangan industri pelajar politeknik juga telah diwajibkan untuk mengikuti program latihan industri selama enam bulan bagi mengetahui dan mendalami suasana pekerjaan sebenar dalam industri pemasaran.

4. Bagi pelajar yang risau. Bagi pelajar yang ada pengalaman. tawaran ini bukan sesuatu yang sukar tetapi peluang untuk menambah pendapatan yang baik kerana pendapatan dibina berdasarkan keupayaan kemahiran jualan dan pendapatan boleh meningkat dengan mendadak sekali walaupun baru sahaja bekerja. Mengenal pasti hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Mengenal pasti hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 2. Masalah utama kajian ini dibuat adalah kerana pelajarpelajar yang sedang belajar di Politeknik Sultan Azlan Shah di bidang pemasaran masih belum pasti adakah mereka akan memilih pekerjaan dalam jurusan pemasaran setelah tamat belajar di institusi ini. 1. Sikap tidak yakin. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Mengenal pasti hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. peluang kerjaya. pelajar yang menamatkan pengajian dalam bidang pemasaran yang telah mengikuti lawatan ke industri mempunyai kefahaman yang luas tentang pemasaran daripada kedua-dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penyertaan sebenar dalam syarikat. Ini kerana pada kebiasaannya sebagai syarikat kecil yang mengambil pelajar untuk bekerja akan menawarkan gaji yang rendah ataupun gaji dibayar berdasarkan kepada komisyen jualan.BUKU PROSIDING dan pengalaman untuk menerima jawatan mahupun tanggungjawab sebagai ahli pemasar. jenis pekerjaan yang bersesuaian dengan pembelajaran mereka. Risiko ini merupakan satu risiko yang sukar diterima kerana pelajar akan menolak kerana gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan kelulusan akademik. Mereka juga tidak nampak kaitan amalan pekerjaan dengan apa yang telah dipelajari di Politeknik walaupun telah mendapat pendedahan daripada pensyarah. 136 . Ini kerana mereka telah meluahkan perasaan risau kerana tidak nampak potensi kerjaya. takut untuk menanggung risiko mereka tidak dapat membayangkan suasana pekerjaan dalam bidang pemasaran dan tidak yakin dengan tawaran tersebut walaupun telah mempelajari teori-teori pemasaran dan konsep-konsep pemasaran semasa pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Menurut Unni (2005) . Mengenalpasti kesan antara pengalaman pembelajaran.3 Objektif Kajian 1. 3. ingin makan gaji tetap lebih menjadi pilihan utama walaupun terpaksa bekerja lebih masa tanpa sebarang bayaran tambahan berbanding pekerjaan yang dibayar gaji berdasarkan komisyen kerana risau tidak dapat mencapai sasaran syarikat.

Pelajar didedahkan dengan teknik dunia pekerjaan yang sebenar tentang sesuatu industri.BUKU PROSIDING 1. Kajian beliau disokong oleh Doren & Corrigan (2008). Dengan itu. Adakah terdapat hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat kesan antara pengalaman pembelajaran.5 Hipotesis Kajian Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.4 Persoalan Kajian 1. Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. iaitu dengan menawarkan kursus atau modul lawatan lapangan industri di dalam progam pengajian adalah satu cara yang berkesan untuk membuat pendedahan awal kepada pelajar jurusan perniagaan terhadap profesion pemasaran. peluang kerjaya. 2004). dalam memilih dan menentukan laluan kerjaya. peluang kerjaya. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 3.0 Kajian Literatur Definisi Lawatan Lapangan Industri Lawatan lapangan industri adalah merupakan satu aktiviti yang dijalankan untuk mengetahui dan mendedahkan pengetahuan pelajar terhadap satu bidang pekerjaan. 4. Peluang untuk melawat sesebuah syarikat dan belajar secara terus tentang persekitaran sesuatu organisasi. 2. Pelajar berpeluang untuk belajar secara aktif daripada peniaga dan berupaya meningkatkan interaksi secara profesional. Selain itu. fungsi-fungsi dalam jabatan pemasaran dan cabaran yang wujud dalam sesuatu jawatan sangat berfaedah kepada pelajar. 2. pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih baik mendalam bidang ini. Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran. Ia sangat penting kerana pelajar dapat melihat aktiviti pemasaran dalam situasi yang sebenar di luar daripada konteks di dalam kelas (Tomkovick. 137 . dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? 1. lawatan lapangan ini berjaya menarik minat dan menanam pelajar dalam pengkhususan pemasaran terutamanya agar lebih teguh dan yakin. Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.

Maryland. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa pelajar lebih memahami peranan mereka sebagai seorang pemasar setelah tamat menjalankan lawatan kedua. 138 . pelajar bergantung kepada pengalaman masa lalu untuk dikaitkan dengan konsep dan rangka kerja dalam kelas. 2. Lawatan lapangan telah diintegrasikan sebagai daripada aktiviti pembelajaran dalam Program Pemasaran yang telah dibuat secara berstruktur. Implikasinya ialah. mendapati pelajar pemasaran lebih menyukai pengalaman yang konkrit dan eksperimen yang aktif dalam pembelajaran mereka. Doris Van Doren and Hope Bober Corrigan (2008) Pembangunan profesional Jaringan kemahiran Kemahiran dan orientasi fizikal Lawatan lapangan Industri Model teori ini dijalankan keatas pelajar sarjana MBA bagi subjek Pemasaran Peruncitan dan Pengurusan Salura Agihan di Kolej Loyola. Pelajar lebih yakin untuk berinteraksi bersama profesional. Jaju and Kwak (2000). Pelajar juga didapati lebih berkaliba dalam memimpin aktiviti kemahiran fizikal di dalam kelas dan diluar kelas.1 Pengalaman Pembelajaran Penyelidikan yang lalu lebih menumpukan kepada bagaimana meningkatkan penyampaian dan perlaksanaan teknologi pengarahan daripada menentukan kandungan dalam sesuatu subjek pemasaran. Ini menunjukkan bahawa kefahaman terhadap kepercayaan dan jangkaan pembelajaran berdasarkan kepada pengalaman masa lalu pelajar itu memberikan impak terhadap pembelajaran di institusi pengajian.BUKU PROSIDING Model Teori Rajah 1: Model Teori Lawatan Lapangan Industri. Terdapat penilaian yang terhad untuk persepsi dan kepercayaan tentang pemasaran yang boleh mempengaruhi keberkesanan prinsip pembelajaran pemasaran. membina jaringan perhubungan dengan komuniti dan dapat aktif menyumbangkan kepada aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Pengalaman ini memberi pemahaman tentang sesuatu isi pembelajaran dan pengalaman tersebut diperlukan bagi memudahkan pelajar membuat keputusan dan membina pembentukan kerjaya dimasa hadapan. Kajian kedua telah dijalankan keatas pelajar sarjana muda bagi kursus Prinsip Pemasaran yang melibatkan lawatan lapagan industri di Sekolah Pengurusan dan Perniagaan Sellinger.

& Bush 1995. 2006). Keupayaan pelajar untuk memindahkan pengetahuan interpersonal dan intrapersonal pemasaran di tempat kerja akan meningkat melalui pengalaman lawatan industri (Ramocki. Pelajar melihat lawatan industri sebagai satu pengalaman pembelajaran yang berkesan. 2000). dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tertinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain termasuk kerja kursus. Selain itu. Stubbs. (R. bertanyakan soalan dan mengendalikan perbualan perniagaan adalah kemahiran kemahiran yang tidak ada pada kebanyakkan pelajar. Kebanyakan pelajar perniagaan membuat keputusan memilih pengkhususan pendidikan di institusi pendidikan tinggi sebelum menjadi penuntut tahun dua kolej. 2004). 1993). Apabila memilih kursus dan pensyarah. 2005). 2006). kurikulum dan reputasi fakulti (Newell. Tidak dapat dinafikan. Newel. (Karns.2 Peluang Kerjaya LaBarbera and Simonoff (1999) mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat. Titus. Carroll. Peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor penting dalam memilih pengkhususan bagi pelajar-pelajar ini (Cebula & Lopes 1982. Satu lagi peluang yang lahir daripada lawatan ini ialah para pelajar berupaya mengenalpasti isu-isu etika yang mungkin dihadapi oleh syarikat (Hunt & Laverie.BUKU PROSIDING Pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada kursus-kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri dengan cara membangunkan dan melihat kemahiran baru hasil daripada pemerhatian dan pengalaman yang dikongsi oleh pengusaha syarikat yang dilawati. LaForge. & Leigh. Salah satu aspek untuk berjaya dalam bidang pemasaran ialah membina pengalaman melalui interaksi maklumat dalam bidang tersebut hasil daripada lawatan (Lawrence 2006). Swanson & Tokar 1991. Ingram. pelajar jurusan perniagaan selalunya lebih meminati bidang yang aktif dan kukuh seperti kewangan dan perakaunan (Nulty & 139 . (Gonzalez. 2007). Kebanyakan pelajar bijak dalam jurusan perniagaan memilih pengkhususan yang memberi imej yang baik dan mempunyai laluan kerjaya yang professional. Swenson et al. Semasa lawatan industri pelajar-pelajar dapat memerhati kelakuan kakitangan pemasaran secara langsung (Pal. & West 1996).A. Keilor. 2005). Namun. Titus & West 1996. & Lee. hanya syarikat yang berminat untuk kongsi pengalaman dan kejayaan sahaja yang boleh memberikan pengalaman yang bermanafaat kepada pelajar. Mereka dapat menghubungkan kemahiran seseorang yang mereka lihat semasa lawatan industri pada diri mereka. Berinteraksi dengan kakitangan syarikat. 2004). pelajar turut dapat membangunkan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan kemahiran bekerja melalui hubungan secara perseorangan dengan kakitangan syarikat (Laverie. 2. (Lincoln. lawatan ke syarikat memainkan peranan yang sama dengan bekerja apabila pihak syarikat berjaya menjawab persoalan yang diajukan oleh pelajar secara langsung dengan penuh jujur. Bush. Pelajar yang mengikuti atau menghadiri program lawatan lapangan industri yang mempunyai hubungan dengan komuniti perniagaan luar dapat memberi persediaan kepada pelajar untuk kerjaya di bidang pemasaran.

Pelajar berpeluang melihat mengapa sesuatu keputusan di ambil dalam memastikan kejayaan syarikat hasil daripada keupayaan seseorang pengurus. Li. dibandingkan dengan pengkhususan perniagaan yang lain. 2005. Tugasan penulisan boleh jadi dalam bentuk sebuah jurnal atau buku harian di mana seorang pelajar menulis kembali pengalamannya. & Nicholls. & West 1996).BUKU PROSIDING Barrett 1996). Kaedah lawatan lapangan industri ini dianggap sebagai satu aktiviti pembelajaran secara pengalaman dimana akan diikuti dengan tugasan penulisan (Frontczak 1998). Pelajar kagum dengan dunia perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus teori (Duke 2000). para pelajar berinteraksi dengan kakitangan pemasaran dan melihat bagaimana profesional-profesional menggunakan konsep-konsep pemasaran serta teknologi untuk mencapai matlamat organisasi (Hannaford. interaksi dengan syarikat-syarikat tempatan sebagai sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar dengan kaedah belajar daripada sumber luar. 2. adalah pilihan pengkhususan yang terakhir dipilih oleh pelajar dalam kerjaya akademik mereka (Newell. 1993). Erffmeyer . Selain itu. Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan pemilihan kerjaya mereka. Greenberg. Banyak kajian menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas yang mempunyai kaitan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. 2000). 2007). Jelas membuktikan bahawa dengan menyertai lawatan industri pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Bobbitt. 2007). 2007). 3. Kemp. 2005). Titus. dan mempunyai tugasan dengan jawapan yang jelas betul atau salah berbanding kelas pemasaran yang lebih banyak membuat perbincangan secara abstrak tentang teori-teori pemasaran dan aplikasi secara ilustrasi. (Hutt & Speh. Semasa lawatan industri. Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran yang telah mengikuti lawatan lapangan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran dari dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005). wujudnya peluang untuk para pelajar mengambil bahagian dalam program sehari bersama syarikat yang mengalu-alukan kehadiran pelajar kolej melakukan lawatan industri (Seitz.3 Pengetahuan dan Kemahiran Pembelajaran Menurut Seidman & Brown (2006). Pengkhususan pemasaran. seramai 20 pelajar daripada semester 1 telah 140 .0 METODOLOGI KAJIAN 3. Inks.1 Data dan pemboleh ubah kajian Data kajian lawatan lapangan industri ini telah dijalankan antara Februari hingga April 2010. & Mayo. Kelas dalam pengkhususan ini lebih aktif. Pada bulan Februari 2010. & Tomkovick. Para pelajar juga memerhatikan kemahiran antara perorangan dan kemahiran menganalisis yang perlu ada pada seseorang pengurus untuk mengurus dan mentadbir syarikat. Pelajar-pelajar dapat melihat kemahiran-kemahiran yang perlu ada sebelum mereka masuk melibatkan diri dalam sebuah perniagaan yang profesional (New Graduation Skills.

Rajah 2. Peluang kerjaya dan Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Instrumen yang digunakan dalam kajian ini menggunakan borang soal-selidik yang diadaptasikan daripada beberapa pengkaji (Jadual 1). Tujuan dimensi ini dikaji adalah untuk mencari impaknya keatas program pemasaran yang merupakan pemboleh ubah bersandar.BUKU PROSIDING dipilih untuk ditemuduga tentang pengetahuan dan pendirian mereka tentang kerjaya dan sumbangan program pemasaran di PSAS dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di bidang pemasaran. Program Pemasaran 141 . Kajian berbentuk tinjauan telah dipilih untuk kajian ini. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar jabatan perdagangan yang telah menjalani lawatan lapangan industri. Sampel pelajar-pelajar ni semuanya telah mengikuti lawatan lapangan industri sekurang-kurangnya satu hari di sekurangkurangnya dua syarikat swasta dan telah ditemani oleh pensyarah penasihat akademik atau pensyarah modul secara tidak berstruktur atau lawatan bebas. bahagian C: interaksi kemahiran dan pengetahuan. Skala 6 mata digunakan dalam soal-selidik ini. interaksi pengetahuan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dan kemahira program pemasaran di Politeknik sebagai pemboleh ubah bersandar. Pengalaman pembelajaran Peluang kerjaya Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Pengalaman pembelajaran. maka pengkaji telah membentuk empat dimensi untuk dijadikan sebuah kajian tinjauan. Responden seramai 62 orang pelajar telah dipilih kerana Program Diploma Pemasaran mewajibkan semua pelajar mengikuti lawatan lapangan industri sebelum menjalani latihan industri. Empat dimensi kajian terdiri daripada bahagian A : pengalaman pembelajaran. peluang kerjaya. Sampel kajian yang telah dipilih adalah semua pelajar semester 5 (25orang) dan pelajar semester 6 (37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran di Politeknik. bahagian B : peluang kerjaya. Dimensi kajian tersebut terdiri daripada pengalaman pembelajaran. Berdasarkan pendapat pelajar hasil temuduga yang telah dijalankan oleh dua orang pensyarah keatas pelajarpelajar ini. Kerangka kajian yang disediakan oleh penyelidik adalah sepertimana Rajah 2. bahagian D adalah pembolehubah bersandar iaitu program pemasaran manakala bahagian E adalah maklumat demografi. Kerangka kajian: Lawatan lapangan industri didalam program pemasaran.

932 Ujian sebenar (62 responden) . & Gonzalez G. Dapatan dari kajian ini mendapati min skor responden secara keseluruhan berada pada tahap 5. E Dimensi Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Demografi Pengkaji Doris V.936.870 .523) bersetuju terhadap dimensi pengalaman pembelajaran.BUKU PROSIDING Jadual 1 : Instrumen Soal-selidik. K. (2004) Adrian C. D Bah.851 .0 Dapatan Kajian 4.D. B Bah.932 dan ujian sebenar α =. (1999) Bagi menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang dibentuk ini ujian pilot telah dilakukan. Seksyen Bah.840 . C..P & Williams J.. C Bah.M & Palmer G.06 (sd=. Nilai keseluruhan bagi setiap pemboleh ubah telah dianalisis menggunakan Cronbach‟s Alpha (α).. C Bah. A Bah.1 Dimensi Pengalaman Pembelajaran Jadual 3 menunjukkan faedah pengalaman pembelajaran yang telah diperolehi oleh pelajar hasil daripada lawatan industri yang telah dibawah oleh pensyarah modul. (2008) Camey J. Ujian rintis keatas 20 responden menunjukan nilai α=. B Bah.879 . D.. Item Item Dimensi Bah. & Hope B. D Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Nilai Keseluruhan(α) 14 9 22 7 52 4. keatas 62 responden sepertimana dalam Jadual 2.802 . Jadual 2 : Nilai Kesahan Kajian Rintis dan Kajian Sebenar Ujian Rintis (20 responden) .936 Bil.879 . Jadual dibawah berikut menunjukkan tahap kebolehpercayaan soal-selidik mengikut bahagian. Melihat kepada persepsi lain setelah dimurnikan kebanyakan responden 142 . A Bah.795 .871 . (2004) Ferrell L..

Disamping itu. Lawatan industri juga dianggap sebagai pengalaman yang menyeronokkan daripada mendengar kuliah yang dijalankan di dalam kelas dengan min 5.745).23 (sd=.717 .677 .687 .839 .070 .34(sd=.24 (sd=.741 5.BUKU PROSIDING menunjukkan pengalaman yang positif terhadap lawatan industri bagi program pemasaran. Jadual 3 : Min dan Sisihan Piawai Pengalaman Pembelajaran Statistik Deskriptif Dimensi : Pengalaman pembelajaran Mean lebih diaplikasikan drp mendengar kuliah lbh mencabar drpd mendengar kuliah lbh menyeronokkan drp mendengar kuliah lbh boleh diaplikasikan drp menganalisa kes lbh mencabar drp menganalisa kes lbh menyeronokkan drp menganalisa kes menyokong bahan-bahan kursus yg lain A 5.717).000 penggunaan tlibat dgn aspek teori dan kursus pemasaran pengalaman pembelajaran merupakan pengalaman 5.225 pemasaran dari sumber lain M beri saya keupayaan utk melihat kemahiran 5. keupayaan untuk melihat kemahiran pemasaran dalam bidang perniagaan profesional telah juga mendapat min 5.225 pemasaran dlm bidang perniagaan profesional thp kemampuan kemahiran penulisan yang tinggi tlibat dgn pemasaran aspek komunikasi 4.848 .838 4. 688).241 4.241 yg beharga lawatan lapangan perlu diterapkan didlm kursus di 5. Secara keseluruhannya dimensi 143 . ia juga di anggap sebagai peluang untuk mempelajari kemahiran pemasaran daripada sumber lain iaitu industri dengan min 5.523 adalah satu peluang utk belajar kemahiran 5. responden berpendapat agar lawatan lapangan industri ini diteruskan di dalam program pemasaran di masa hadapan yang berada pada min 5.016 Std.892 .872 1.23(sd=.24 (sd=.688) manakala.768 .824). Deviation n=62 1.016 4.823 .057 Dari segi pengalaman.745 . Responden turut mensyorkan pengalaman pembelajaran melalui lawatan industri adalah pengalaman yang berharga iaitu pada min 5.967 kursus 5.338 masa hadapan Keseluruhan 5.080 5.000 5.180 .663 .871 5.016 1.

Secara keseluruhan. Maka.666). Dapatan kajian menyokong hipotesis tersebut. Hubungan korelasi antara pembolehubah Jadual 8. dengan adanya pembelajaran di luar bilik darjah pelajar dapat kemahiran dan pengalaman sebenar yang lebih meluas (Tomkovick. menunjukkan bahawa kursus pemasaran adalah sesuatu yang mencabar dengan min 5. 4. dapat diaplikasikan berdasarkan teori yang telah dipelajari sewaktu berada di dalam kelas. Melalui lawatan ke industri pelajar akan mendapat input dan merupakan salah satu cara untuk mendedahkan pelajar kepada dunia pemasaran sebenar. Seperti yang diketahui umum lawatan lapangan dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik darjah di bidang pemasaran. Kajian beliau disokong oleh Karns.937) diikuti dengan item dimana lawatan ini dianggap sebagai bahan yang boleh membantu untuk melanjutkan pengajian ijazah dengan min 5.823) dan seterusnya sebagai bahan pembelajaran yang berguna untuk kerjaya dengan min 5. Korelasi diantara kursus pemasaran dengan pengalaman pembelajaran adalah hubungan yang sederhana.24 (sd=. Dimana. serta mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembolehubah bersandar. 144 .931).556**. Kunci kepada strategi lawatan lapangan ialah untuk menanam minat pelajar pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas.BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran dilihat sebagai menyeronokkan. 2004). min dimensi ini adalah 4. terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran dan kursus pemasaran. iaitu r=. Berdasarkan dapatan analisis korelasi tersebut. Ia sangat penting bagi pelajar.23 (sd=. Pelajar yang menjalankan aktiviti dalam dan luar kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas atau mendalam tentang pemasaran. dan Ho1 tidak dapat diterima. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat perkaitan perhubungan diantara setiap pembolehubah-pembolehubah yang digunakan oleh penyelidik. Responden mendapati hasil lawatan industri.pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. maka data-data tersebut akan digunakan untuk menilai hipotesis-hipotesis kajian seperti berikut: Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran terhadap lawatan lapangan industri bagi program pemasaran.85 (sd=.2 Dimensi Peluang Kerjaya Kajian ini turut melihat dimensi peluang kerjaya (Jadual 4) responden hasil daripada lawatan industri pelajar.32 (sd=. Item seterusnya dilihat sebagai pembelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian dengan min 5.857).048 (sd=. (2005) iaitu pelajar pelajar melihat lawatan lapangan sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan.

371 pemasaran mungkin pengkhususan yg 4. Daripada jadual ini jelas menunjukkan bahawa responden belajar bagaimana pemasaran berkait dengan fungsi perniagaan dengan min tertinggi 5.936 1.241 berguna di kelas lain dlm program ijazah pengajian pemasaran berdasarkan teori 4. maka.66611 Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.048 sy tidak akan mengambil kursus ini jika 3.104 1.225 5.903 bagus utk saya pengajian pemasaran sgt menarik 5. Titus.BUKU PROSIDING Jadual 4: Min dan Sisihan Piawai Peluang Kerjaya Statistik Deskriptif Dimensi : Peluang Kerjaya Mean bahan pembelajaran didlm berguna dalam kerjaya saya pengajian pemasaran pengiraan matematik kursus ini 5. (Newell. and West 1996).674 . dimensi ini mencapai min 4.633) 145 . Secara keseluruhan.322 Std. Hal ini dapat dilihat dengan nilai korelasi adalah r =0. Deviation .871 tidak diperlukan bahan pembelajaran dlm kelas 5. Peluang peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor yang penting dalam memilih pengkhususan perniagaan untuk pelajar pelajar ini.222 .56 (sd=.603). Berdasarkan dapatan kajian.494. Kebanyakan pelajar pelajar perniagaan yang baik memilih pengkhususan yang mempunyai imej yang tegas dan laluan kerjaya professional. kurikulum dan reputasi fakulti.930 n=62 kursus pemasaran adalah mencabar memerlukan 4. didapati bahawa peluang kerjaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kursus pemasaran. LaBarbera and Simonoff (1999).858 . 4. Kebanyakan pelajar-pelajar perniagaan memilih pengkhususan sebelum menjadi penuntut di institusi pengajian.3 Dimensi Interaksi Kemahiran dan Pengetahuan Jadual 5 menerangkan hasil analisis responden terhadap dimensi interaksi kemahiran dan pengetahuan. mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain seperti kerja kursus.823 1. hipotesis Ho2 ditolak.051 .876 1.857 .048 pemasaran berguna dalam kehidupan seharian bahan yg dipelajari dlm kursus ini akn 5.37 (sd=.693 Keseluruhan 4.

031 .546 1. Dua item seterusnya adalah tentang kemahiran promosi atau pengiklanan dan item kepentingan untuk amalan perniagaan mencapai skor yang sama iaitu min 5.809 .720 .633 1. Statistik Deskriptif Dimensi : Interaksi kemahiran dan pengetahuan pengetahuan konsepsi memenuhi keperluan akademik perkembangan peribadi belajar bagaimana pemasaran berkait dgn masyarakat dan pengguna faedah-faedah kerjaya belajar bagaimana pemasaran berkait dgn lain-lain fungsi perniagaan masa lapang akan berkurangan masa belajar akan bertambah kurang masa untuk kelas-kelas lain perbelanjaan akan meningkat jualan mempelajari promosi atau pengiklanan ia tentang pengeluaran perkhidmatan dan buah fikiran pembangunan strategi konsep adalah menarik dan menyeronokkan penting untuk amalan perniagaan kepentingan peribadi kemudahan utk belajar tentang bahan amalan perniagaan yang buruk pilihan kerjaya yang kurang memuaskan kelas yang susah jualan adalah sukar / tidak menyeronokkan Keseluruhan Std.21 (sd=.177 5.645 4.859 .483 4.19 (sd =.907 1.720 1.951 5.193 4.483 5.809 .009 .375 .887 4.020 1.802 .795 1.209 5.983 4.371 4.193 5.032 5.058 1.000 3.631).602 Kemahiran dan N=62 Jadual 5: Min dan Sisihan Piawai Intergrasi Pengetahuan 146 .351 .887 5.721). Mean Deviation 4.258 3.725 3.209 4.BUKU PROSIDING diikuti oleh item mempelajari bagaimana pemasaran berkait dengan masyarakat dan pengguna dengan min 5.080 4.819 .588 1.721 1.907 .048 3.563 1.032 4.630 .532 4.556 1.000 5.

menunjukkan hubungan yang signifikan. Oleh itu Ho3 ditolak.08 (sd=1. meskipun menurut skala korelasi nilai tersebut pada tahap sederhana dan signifikan.903). 2005. Item tertinggi adalah dari aspek lawatan industri membantu responden mengaitkan dengan pengalaman dengan dunia sebenar.16 (sd=1. interaksi dengan syarikat syarikat tempatan adalah sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan atau industri.093). Jadual 6 didapati bahawa keseluruhan responden melihat program pemasaran sebagai program yang perlu dikaitkan dengan dunia sebenar. Ia merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar melalui kaedah belajar daripada sumber luar.85 (sd=. min 5. 4. (2006). Pelajar -pelajar kagum biasanya akan kagum dan terpegun dengan persembahan perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus secara teori (Duke 2000). Ramai pengkaji telah menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas-kelas yang relevan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. Item berikutnya adalah lawatan lapangan industri membantu responden belajar tentang penyelidikan syarikat dengan min 5.03 (sd=1. Min skor keseluruhan dimensi ini adalah 4. Menurut Seidman & Brown. Item yang berikutnya adalah tentang lawatan industri membantu responden memahami pemasaran dengan dunia industri dengan min 5.4 Dimensi Program Pemasaran Dalam kajian ini. 2007).105). Li. & Nicholls. Nilai korelasi antara tindak balas pengetahuan dan kemahiran pengalaman dengan kursus pemasaran adalah r=465(**). Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran dengan lawatan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran berbanding pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005). Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan keputusan kerjaya mereka.BUKU PROSIDING Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.04). Greenberg. 147 .

096 lakukan lebih banyak belajar sendiri membantu saya memahami pemasaran 5. (2-tailed) N .371.494(**) .032 dalam dunia sebenar industri membantu saya belajar lebih banyak 5.BUKU PROSIDING Jadual 6: Min dan Sisihan Piawai Program Pemasaran Statistik Deskriptif Dimensi : Program Pemasaran Mean membantu saya mengkaitkan pengalaman dengan 5.000 62 ** Correlation is significant at the 0.556(**) . Devia tion n=62 1.465(**) .185 1. Ini membuktikan bahawa kesemua pemboleh ubah tidak bersandar adalah signifikan dan telah menyumbangkan sebanyak 37.1% terhadap program pemasaran.935 pemasaran memotivasikan saya untuk belajar di 4. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.080 dunia sebenar lebih menarik dunia dibidang pemasaran pekerjaan 4.114 1.039 1.01 level (2-tailed).000 62 Peluang kerjaya . Analisis Regresi Berganda Ho4: Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran. Ini membuktikan bahawa 62.068 1.850 .606 1.016 bagaimana penyelidikkan sebuah syarikat Keseluruhan Jadual 7 : Korelasi Antara Pembolehubah 4.854 bidang pemasaran Program ini memaksa saya utk 4.000 62 Kemahiran & pengetahuan .093 Std. nilai regrasi adalah R²=. peluang kerjaya.9% 148 . Mengikut Jadual 8.935 1.105 lebih mencabar bekerja di bidang 4.903 Pengalaman belajar Pemasara n Pearson Correlation Sig.

V. Ho4 di tolak kerana wujudnya hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah tidak bersandar.414 3 a. pengalamanbelajar.281(interaksi kemahiran dan pengetahuan) + . Predictors: (Constant). Kajian Doren D. F Chang e . Pensyarah juga perlu lebih kreatif dalam menerapkan eleman kemahiran pemasaran.725+ . latihan industri. Oleh yang demikian.000 df2 58 1 . bahan pengajaran pensyarah.969 y= a= b= x= e= pemboleh ubah bersandar (program pemasaran) konstan koefisen pemboleh ubah tidak bersandar standard error 149 . peluang kerjaya Model Regrasi Linear Berdasarkan Jadual 9 dibawah. mendapati pelajar mempunyai gaya yang pelbagai dalam pembelajaran. keberkesanan pengajaran pensyarah. Jadual 8: Model Rumusan Std.B (2008). & Corrigan H. Oleh itu sebagai pensyarah perlu menggunakan kepelbagaian kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar dan membina keupayaan pelajar untuk yakin menceburi bidang pemasaran setelah tamat pengajian.371 11. membuat penulisan selain daripada membuat lawatan lapangan industri. pengetahuan.371 . motivasi dan lain-lain faktor. wujud juga pelajar yang berupaya mencipta pengalaman pembelajaran melalui analisa kes atau melibatkan diri dalam aktiviti simulasi.73457 . Pensyarah juga perlu mengalakkan pelajar akan sentiasa mempelajari dan meneroka sesuatu konsep baru melalui pembacaan buku teks atau artikel. komunikasi pelajar. dilaporkan bahawa model analisa regresi linear dapat dilaporkan seperti berikut : y = a+b1x1 + b2x2 + b3x3 + e y= -.609( a) . Namun.BUKU PROSIDING keberkesanan lawatan lapangan industri bagi program pemasaran datangnya faktorfaktor lain seperti. Ini kerana industri ini terbuka luas dan tidak memerlukan modal yang besar.339 .663(pengalaman belajar) + . Error of Adjuste the d R Estimat Square e Mod el R R Square Change Statistics R Square F Change Change df1 Sig.194(peluang kerjaya) + .

Macam mana perniagaan berjalan tak nampak sebenarnya.194 Interaksi kemahiran & . Tiada penilaian pengajaran dibuat keatas pelajar sama ada sebelum lawatan atau selepas lawatan.210 .384 .-725 dimana ini menunjukkan bahawa lawatan lapangan industri adalah berhubungan songsang keatas program pemasaran.663 ar peluangkerjaya .316 .A. Pensyarah tidak memasukkan aktiviti penulisan journal seperti hasil pengalaman pembelajaran yang telah dipelajari.924 1.360 .193 Model 1 (Constant) Unstandardize d Coefficients Std. 2000 turut berpendapat bahawa kelas yang mempunyai integrasi dengan komunity perniagaan akan memberikan persediaan yang lebih baik tentang dunia pekerjaan dibidang pemasaran secara praktikal berbanding lawatan tanpa tanpa diintegrasikan dengan 150 . Nilai ini terjadi kerana lawatan lapangan industri yang dilaksanakan oleh pensyarah modul atau pensyarah program pemasaran tidak melibatkan program pembelajaran berstruktur.143 .” Frontczak (1998). saja jalan aje. Seronok nampak mereka bekerja. Pelajar tidak dimaklumkan apakah perkaitan lawatan dan topik yang dipelajari didalam kelas. (Pelajar 1).281 pengetahuan a Pemboleh ubah bersandar: program pemasaran Rumusan Analisis Hasil daripada analisis koefisyen antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar (Jadual 9) menunjukkan bahawa nilai konstant adalah negatif iaitu . R. menyarankan lawatan industri merupakan pengalaman pembelajaran yang perlu digabungkan dengan aktiviti tugasan penulisan seperti journal refleksi pengalaman agar dapat dikongis bersama pelajar dan pensyarah.BUKU PROSIDING Jadual 9 : Koefisen(a) Pemboleh ubah tidak bersandar keatas Program Pemasaran Standardize d Coefficients Beta -.969 .004 .223 . B Error . Aplikasi teori tidak dikaitkan dengan lawatan dengan jelas.969 . (Pelajar 7) Mana ada exam.213 t Sig. Keadaan ini dibuktikan hasil daripada temuduga berkelompak yang telah dibuat keatas pelajar. Masa sampai kita tengok-tengok. “Masa kami melawat kami hanya tahu destinasi syarikat tetapi kami tidak tahu apa yang ingin dilihat dalam syarikat itu. para pelajar amat berminat keatas program lawatan lapangan industri tetapi ia mempunyai impak negatif secara keseluruhan.725 . Carroll.457 .187 2. Ini menjelaskan bahawa walaupun. Mereka tunjuk gambar slide je. pengalamanbelaj .748 . Tengok perjalanan syarikat. report pun tak ade.

“Susahlah. Bimbingan yang berterusan serta pengetahuan berinteraksi dengan pelbagai orang. kena berani tanggu risiko.”(Pelajar 10) “Teori belajar cara-cara nak jual. berasa lebih jelas melihat aspek praktikal perjalanan sesebuah perniagaan. Keadaan ini dapat dibuktikan dimana pelajar menjawab (Pelajar 3). 1993). Macam mana nak pujuk. Mereka tak nak beli. Kemungkinan aktiviti praktikal jualan perlu ditingkatkan oleh pensyarah terhadap pelajar. Dia kata kalau nak belajar kena kerja dengan dia.” Mendapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan menjadi idaman setiap pelajar. Bukan boleh main hentam. Kena cakap banyak.” Pelajar yang ingin kekal dalam dunia pemasaran perlu sentiasa diberikan peluang untuk bercakap dan membina sifat keyakinan diri untuk maju kehadapan. gaji banyak datang dari komisyen. 151 . Pengalaman akademik bukan merupakan tiket untuk berjaya di alam pekerjaan. Memang best kalau betul-betul boleh jual. bukan boleh main cakap.”(Pelajar 4). Tetapi bukan semua pelajar akan berjaya mendapat pengalaman ini.“Kalau tak buat sale untuk syarikat susahlah. Namun pelajar masih risau kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan setiap aktiviti syarikat akan mendatangkan keuntungan. Pembelajaran kursus jualan yang telah dipelajari didalam kelas masih belum cukup memberikan satu keyakinan untuk pelajar menjalankan aktiviti jualan. Susah lah nak buat sale. Cakap dengan orang lain. Buang masa. boleh train kita. Tapi orang tak cakap habis. Kena tahu cakap elok-elok. Adalah disarankan agar pensyarah mengaitkan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui dengan topik pengajaran atau objektif pengajaran yang sedia ada dalam modul pembelajaran tersebut agar pengalaman lawatan lebih bermakna. Ni secret syarikat . saya tak pandai cakap. Pengalaman positif yang di bimbing oleh peniaga yang berjaya merupakan satu tiket pengalaman yang amat bermakna. Kena ada orang tunjuk. Tak konfidenla. Malulah kalau tiap-tiap hari jumpa suruh pelanggan beli. Pelajar yang telah membuat lawatan lapangan industri. serta peluang-peluang baru teknik perniagaan perlu sentiasa didedahkan kepada pelajar. Tapi bila nak jual betul-betul tu takut kalau tak sampai sasaran syarikat. seganlah nak jumpa clien. Sebagai contohnya jika pelajar membuat tugasan penulisan.BUKU PROSIDING pengalaman dalam proses pembelajaran. pensyarah berupaya menilai sejauh manakah pelajar mampu mengaitkan teori dan konsep pemasaran hasil daripada pertemuan dengan pihak industri. Namun kelayakan yang diperolehi kadang-kala berbeza daripada pengalaman. mana boleh bagi tahu nanti orang tiru habislah. Macam mana nak pujuk orang suruh beli. Kena promote dengan orang yang nak beli. Baik makan gaji. Institusi juga perlu memberikan peluang agar pelajar dapat melawat dan mengambil bahagian dalam aktiviti industri bagi mewujudkan suasana penerimaan pihak industri terhadap pelajar dan bakal pekerja industri (Seitz. Ada teknik ruparupanya. Kalau orang tu tak nak beli jangan suruh lebih-lebih. tapi kena dengar cakap dia. (Pelajar 2) “Dia cakap best betul. Syarikat tu bagi tahula rupa orang yang interested nak beli. Komisyen banyak. Dengan cara itu barulah pelajar faham perkaitan lawatan dengan objektif topik pembelajaran. Rupa-rupanya ada cara macam mana nak cakap.

dan pengalaman tersebut agar dapat diintegrasikan dalam modul-modul pemasaran tertentu bagi membuat lawatan industri yang lebih berstruktu agar 152 .” Keadaan ini membuktikan masih banyak interaksi kemahiran perniagaan perlu di buat oleh pelajar. Lawatan lapangan industri berjaya menanam minat pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. Takut. Kaedah ini memberikan ruang kepada pensyarahpensyarah untuk memperbaiki matlamat dan struktur lawatan industri. Tak berani rasa tak boleh bua jualan produk. Malu puan. (Pelajar 3). Kolaborasi bersama industri dan institusi lain perlu diwujudkan oleh Unit Pemasaran. & Mayo. Namun. 200). Bagi pandangan pelajar mereka amat meminati dan terpegun dengan pengalaman lawatan yang dibuat kerana ini merupakan lawatan berbentuk akademik yang memberikan peluang mereka mendekatkan diri dengan profesional buat kali pertamanya pada kebanyakan pelajar (Laverie. Kena cakap banyak. kemahiran analitik dan pemikiran kritis dikalangan pekerja industri (Hutt & Speh. adalah tidak wajar untuk mengaplikasikan format atau cara yang sama untuk setiap kelas pemasaran. Saya rasa saya cari kerja lain. 2006). “Jalan tengok syarikat bestla. Ini menunjukkan masih banyak yang perlu mereka pelajari dan perlu didedahkan oleh pensyarah. Jabatan Perdagangan bagi memastikan agar lawatan industri dapat dimanafaatkan bersama. Tidak. lawatan industri memberikan ruang agar pelajar dapat melibatkan diri secara aktif proses pembelajaran secara sebenar bersama pensyarah (Bobbitt. jabatan pemasaran dapat menawarkan kursus yang mempunyai kepelbagaian dalam teknik mengajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza. Tetapi kepastiannya ini hanya boleh dikenalpasti melalui maklum balas terhadap pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian diploma setelah sekurang-kurangnya setahun selepas bekerja. pengalaman latihan industri membuka pelajar terhadap peluang untuk memerhati ciri-ciri interpersonal.” Ini menunjukkan bahawa banyak Menurut Doren & Corrigan (2008). (Pelajar 6) “Saya tak tahu ape nak kerja. Inks. Entahlah baik kerja kerajaan. (Pelajar 5). (Pelajar 2) “Pensyarah suruh kami tanya tapi ape nak tanya!. Kami di berikan taklimat perniagaan syarikat macam proses perniagaan berjalan tapi ape sebenarnya 4P tu macam mana entah? Dah lupa la sebab belajar masa sem 1dan 2 sekarang dah lupa. Keupayaan mereka untuk mengaitkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan bertanya amat terhad. berbincang dengan pihak industri. Sikap malu masih menebal dan masih perlu digilap dikalangan pelajar agar lebih bersifat terbuka untuk kehadapan dan sanggup untuk mengharungi cabaran pekerjaan.BUKU PROSIDING Ini kerana seorang peniaga sentiasa perlu peka dengan aktiviti manusia dan bijak mengambl kesempatan tentang sesuatau keadaan agar dapat merebut peluang pertama untuk menjual. Ia juga memberikan peluang agar pensyarah dapat berjumpa. Secara ringkasnya. Kemp. tak de idea apa yang nak dijual”. Segan jumpa orang nak suruh beli. 2007). jadi dengan hanya menawarkan kaedah lawatan lapangan industri kepada sekurang-kurangnya satu kursus pemasaran. Taku niaga.

Study abroad learning activities: A synthesis and comparison. No. 22(1).. 7. from http://www. Paper presented at the annual meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communicationj. Journal Marketing Education. D. 67-76. Marketing Education Review. Journal of Marketing Education. R. and Joon Seok Kim. D. W. 14(3). 4. R. Laforge. Marketing Education Review. Marketing Education Review. Case and experiential learning methods.eric.D.BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran memberikan impak yang berkesan keatas program pemasaran. C. M L. Tx: American Marketing Association. 2. Workman Jr. & Mayo. Integrating marketing courses to enhance team-based experiential learning. 10.A. Hunt..ed. Inks. G. 1-8. 1-14. 15(1). (2004). Assessing the value of an undergraduate marketing technology course: What do educators think? Marketing Education Review. 9. edited by John P. 243-50. & Tomkovick. Perreault Jr. 153 . Journal of Marketing Education. Jaju. Duke.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000 0019b/80/16/63/7a. 22(2).W. Vol. And William D. Ed 444 203). Carroll. Clarke. (2000).30. and Hyokjin Kwak. T.. (2002). Rujukan 1. S. 2007. &Leigh. 53.. & Hope B. 189-206. Erffmeyer. B. August 9-12). 11(1): 57-72. San Antonio. Phonix. C. D. Az (Eric Document Reproduction Service No. C. richard M. K...N.pdf 3. J. Pp. Bobbit. T.. Learning preferences of marketing students. 3. C. 14(2). Retrieved August 12. Ingram. A. Experiential learning and the HuntVitell theory of ethics: Teaching marketing ethics by integrating theory and practice. (2008). 155-165. & Laverie. Hannaford. (2000. Dailey. To What extent are principles of marketing students market oriented? The review category: Marketing education. Ferrell & Gonzalez. T (2000). (2005).. W. (2004). S.. 2004Gonzalez. In Proceedings of AMA Winter Educators‟ Conference. 5. Preparing public relations and advertising students for the 21st century : A case study. 15(2). Pensyarah-pensyarah yang menyertai dan menganjurkan lawatan lapangan industri turut berupaya memperbaiki mutu pengajaran dan kurikulum agar lebih bermanafaat dan lebih menarik bagi serta lebih menjuruskan kepada keupayaan menyediakan pelajar kearah menjadi seorang yang lebih bersedia dengan cabaran di dunia perniagaan. (2005). 6. 8. 15-24. Social capital: Building an effective learning environment in marketing classes.. Kemp. r. Markeing Education Review. Anupam. Doris V.. Designing a Marketing Course With Field Site Visit. R. (2001)..

Desining a Web-driven retail marketing stimulation. Lincon. (2005).BUKU PROSIDING 11. Student authored cases: Combining benefits of traditional and live case methods of instruction. Laverie. S. preferences. Tomkovick. Journal of Marketing Education. Marketing Review. 59-76. Marketing Education Review. D. 163-171. (2006). M. A. 109-114. 24(2). The processing and pedagogy of marketing simulations. 27(2). 29(1). (2006). An update of marketing student perceptions of leaning activities: Structure. 26(2). (2006). 16. Stubbs. 1-7. 109-115. 154 . R. Education.M.. 371-382. In-class active cooperative learning: a way to build knowledge and skills in marketing courses. Journal of Marketing Education. 835-858. Marketing Education Review. 21(7/8). 18-24.J. D. 16(2). 127(1). 15. Lawrence. Metacognition and transfer: Keys to improving marketing education. Marketing at Baylor Business. S. 5(4). Karns. A. (2005). 20. M. (2005). 19. L. 28-30. Journal of Marketing Education. 17. Pal. 18.. C. Journal of Marketing Management. Baylor Business Review. D. Marketing education in digital world. Ten achor points for teaching principles of marketing. Seidman.A. Marketing Eduication Review. 16(1). & Brown. Ramocki. and effectiveness. G. 15(1). 12. Unni.P (2007). 13. (2004). Integrating outside learning with the classroom experience: The student learning imperative. (2005). 66-66.. 14. (2006). Tnks. & Lee. J.

This will led to in depth understanding of the system and the components involve in the system. Keywords : Teaching Loop. knowledge can be delivered to the students effectively during the class session. This is because the understanding of the course content will be directly referred to the real system. By practicing it. This has led the students to learn by remembering and ignoring the interaction between the course contents as well as the relationship with the other courses. most of them agreed that the concept has motivated them to deliver knowledge to the students confidently and effectively. Their approach is completing the course content by designing the teaching loop for the course. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. INTRODUCTION The capability to relate a theory with a real system at any courses is very important in teaching career. Teaching Plan. Perak. they are not related to each other. The approach which is explained in this paper consists of two parts. Berlin of Germany. The first part is designing the teaching loop of the Electrical Engineering course and the second part is designing the real system and the teaching plan of the course. The research data collection has been made to 16 lecturers of this department who were trained with the System Approach concept in the Training for Trainers course in this department. Which means all activities like assignments. quizzes and tests which are planned for the course will be in contact with the real system. Real System. All activities in the course were designed in contact with the Mechatronics real system. Sometimes it is seen that. ABSTRACT The aim of the research is to evaluate the effectiveness of System Approach Concept to enhance the conventional teaching method practiced by the lecturers of this department. Their operations. 155 .BUKU PROSIDING EVALUATING THE EFECTIVENESS OF SYSTEM APPROACH CONCEPT IN ENHANCING TEACHING METHOD Siti Marlina Mohammad Amin. The approach is based on the teaching and learning approach for Mechatronics System practiced at Siemens Technical Academic. functions and characteristics are hard to be understood by the students since their importance in the actual systems are cannot be seen. Idasuzana Idris and Norhaslina Asri Electrical Engineering Department Sultan Azlan Shah Polytechnic 35950 Behrang Stesen. The conventional teaching method starts by explaining all the electronic or electrical components individually and separately. Based on the collected results. I.

giving a base upon which to build as they study the operation of the systems more deeply.firstly explaining the overall concepts to build students‟ confidence and understanding. Electronics: A System Approach (Published by Pearson Prentice Hall) While M. a knowledgeable and competitive students. most of the lecturers of the Electrical Engineering department were lacked of skills to relate their course content with the real system and they were also cannot produce a well structured teaching plan for the course they are teaching. Phys. The individual components in the system will be considered towards ending the session.By starting with complete systems pupils can gain immediate experience of some applications of electronics. By using the concept the overall operation of the system is explained to the students at the beginning of the class session. Unable to do it will results in uninteresting study environment and unachievable teaching objective which is mainly to produce a skillful. With the approach. before looking at the more detailed analysis that follows……..Geddes (1984) said in his paper. …. By doing this the students will get immediate experience on the application of electronic or electrical components in the system. II. III. Educ. 156 . IV. OBJECTIVES The objectives of the research are: 1. Hence their confidence and understanding will be built more effectively.BUKU PROSIDING These weaknesses can be improved by practicing System Approach concept in the teaching process. These skills are very important to be practiced by the lecturers to ensure the effectiveness of their teaching and learning process... PROBLEM STATEMENT Through the observation during the teaching and learning process. Issue 6 (November 1984) By implementing System approach concept the lecturers will be able to design a real system and a teaching plan for the course innovatively by following the teaching loop designed in the approach. to help lecturers to achieve the teaching and learning objectives. all activities in the classroom can be designed creatively so that the students will gain the knowledge delivered to them effectively and interestingly. as mentioned by Dr Neil Storey in his book. ….

The teaching loop starts by analyzing all subsystems in the real system and all components involve in the subsystems. At this stage students will be introduced with several troubleshooting strategies to correct the malfunctions in the subsystems and in the system as well. to help lecturers to generate ideas on how to relate theory with real situation. Figure 2 shows a sample of questions which can be used as a guide to design all the activities so as it will cover the teaching loop of the System Approach concept. The loop is closed by introducing skills like localizing. Therefore the students will gain immediate experiences and practical knowledge on the applications of electronic or electrical components in the system. identifying the cause and source of malfunctions in the subsystems to the students comprehensively. METODOLOGI The System Approach concept which is explained in this paper consists of two parts which are. to motivate lecturers to deliver knowledge innovatively and creatively.BUKU PROSIDING 2. the first part is designing the teaching loop for the course and the second part is designing the real system and the teaching plan for the course. source of error Comprehensive System Skills Figure 1 Teaching loop of the System Approach Approach concept 157 . At this stage students will be taught in detail about the function. All of those activities were designed and created in contact with the real system which was designed for the course. characteristics. Subsystem Subsystem Subsystem Subsystem REAL SYSTEM Subsystem System troubleshooting strategies Application of component in the system Tracing of signal flow measurement Characteristic and design function in the system Causes of malfunction System Analysis Physical principles. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. The real system must be designed so as it will cover most of the components in the syllabus. V. the limit values and the characteristics of each component involves in the subsystems.limit values. Figure1 shows the teaching loop which was designed in this approach. While Figure 3 and figure 4 shows a sample of teaching structure that can be applied in teaching the course and it was designed by referring to the time allocation recommended in the syllabus.

voltmeter and ohmmeter combination Ask the students about their understanding of the multimeter. - Figure 3 Teaching Structure of Multimeter Analogue As The Real System 158 COMPREHENSIVE SYSTEM SKILLS SUBSYSTEMS WHICH CONSISTS THE CIRCUIT OF TRANSFORMER. REGULATOR AND VOLTAGE DIVIDER TROUBLESHOOTING STRATEGIES SYSTEM ANALYSIS .BUKU PROSIDING THE REAL SYSTEM (DC POWER SUPPLY) What does the system do? How does it work? How the system is broken into subsystem? What does this subsystem do? How does the subsystem work? What types of the subsystem? How does the waveform look like? Why the subsystem important in the system? - - Is the Regulator circuit present in the system? Is the Bridge circuit well functioning ? Why is the output voltage is wrong? Why does the Filter circuit does not functioning? Why the LED is not on? ALL COMPONENTS INVOLVE IN THE SUBSYSTEMS How does the component function? What are the characteristics of the components? What are the limit values of the components? What are the possible causes of malfunction in the components? Figure 2 A sample questions of the System Approach concept PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS TEACHING HOUR HOURS = 20 = 2 SYSTEM APPROACH STARTS – ANALOGUE MULTIMETER AS THE REAL SYSTEM Display the real analog multimeter to the students Explain to the students that multimeter consist of ammeter. BRIDGE. FILTER.

They were trained with the approach in the Training of Trainers course conducted in the department. The results shown that most of the participants have agreed. the approach has improved their existing teaching skills and has solved their weakness in relating the course content to the real situations. 159 .Ask the students how to calibrate multimeter and measure the voltage the Comprehensive Skill Figure 4 Teaching Structure of Subsystem – Voltmeter Analogue V. The evaluation of the effectiveness of the approach was made by comparing it with the conventional teaching method practiced by them through out of the years.BUKU PROSIDING PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS = 20 TEACHING HOUR = 2 HOURS SUB SYSTEM – VOLTMETER ANALOG . FINDINGS The System Approach concept has been introduced to 16 electrical engineering lecturers of this department.Explain to the students the circuit of voltmeter section analog multimeter Introduce them to Scale of volt Sensitivity meter System Analysis Analogue meter resistance Multimeter safety precaution .

Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning in the classroom. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. These area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.8% had chosen strongly agree. The histogram in graft 1 shows 31. The mod value is 5. Graft 2: Frequency and Percentage in designing appropriate method 160 .479.69 and standard deviation is 0.3% of the lecturers had chosen agree and 68.BUKU PROSIDING Graft 1: Frequency and Percentage to achieve objectives more precisely Graft 1 is referring system approach method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning session in the classroom. mean 4.

Graft 3: Frequency and Percentage to generate the idea Graft 3 is referring lecturers able to generate the idea on how to relate the theory with the real situations.447.75 and standard deviation is 0.BUKU PROSIDING Graft 2 is referring system approach method help lecturers in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.75 and standard deviation is 0. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The histogram in graft 2 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. mean 4. The histogram in graft 3 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. Researchers found out the average mod value shows that they are very agree that this approach efficiently helps to generate the idea on how to relate the theory with the real situations.447. The mod value is 5. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. The mod value is 5. 161 . mean 4. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.

mean 4.BUKU PROSIDING Graft 4: Frequency and Percentage in guiding and motivating Graft 4 is referring system approach method are guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. The mod value is 5. suitable and effective learning sources. The histogram in graft 4 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. 162 .447.75 and standard deviation is 0. Graft 5: Frequency and Percentage to help lecturers in determine relevant. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are very agree that this approach guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.

BUKU PROSIDING Graft 5 is referring system approach method help lecturers in determine relevant. those lecturers have been trained to design the teaching loop. their teaching skill and knowledge has been enhanced after being trained with the approach.500. the real system and the teaching plan of the course they were teaching. The evaluation has been made by comparing the effectiveness of their conventional teaching method with the System Approach concept by using questionnaire with likert scale. The participants felt that the approach have motivated them to deliver knowledge to the students creatively and confidently.63 and standard deviation is 0. The mod value is 5. 163 .5% of the lecturers had chosen agree and 62. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. mean 4. The approach which consists of two parts. By referring to the syllabus content. the first part is designing the teaching loop and the second part is designing the real system and the teaching plan has been introduced to 16 lecturers of the Electrical Engineering department in the Training of Trainers course conducted in the department. The histogram in graft 5 shows 37. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. suitable and effective learning sources. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The lecturers must be able to design all the activities in the plan creatively and innovatively to ensure the effectiveness of their teaching method in the classroom.5% had chosen strongly agree. All of these can be achieved by implementing the System Approach concept which is explained in this paper. CONCLUSIONS Preparing a well structured teaching plan is very important in order to deliver knowledge to the students effectively. The result has shown that. Their capability in designing a real system to be used in the classroom will help them to improve their conventional teaching skill which was practiced through out of the years.

(1997). Goldsmith." Physics Education 19: 268. 4. Commonsense ISD: an empirical approach to teaching systems analysis and design. N. (2006). H. Bo aziçi University. Jones (2005). Storey. PARALLEL SESSION. G. Inc. Electrical & electronic systems. M. 5. (1984). Wells. 3.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. et al. M. Pearson Education. "The systems approach in electronics teaching. N. and B. (2004). 2.. Electronics: a systems approach. Geddes. Erkut. 164 . Prentice Hall. Storey. Australian Computer Society.

at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. It may result the manufactured home that could be easily dismantles and reassembles elsewhere such as the Malay Traditional House.edu.com 2 & abueusuf@iiu. International Islamic University Malaysia. which is the continuation of previous studies by Zulkefle (2007). The elimination of onsite construction limit the environmental impact to the site. International Islamic University Malaysia. 53100 Kuala Lumpur. Malaysia 3 A Professor and practicing architect. Keywords: Industrialized Building System (IBS). A combination of qualitative and quantitative approach are using in this research. Plug & Play. Adaptability. Manufactured Home. Department of Building Technology & Engineering. Fast deployment and adaptability will increase the value added of the house.BUKU PROSIDING Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Zulkefle Ismail2 & Asiah Abdul Rahim3 & Mohammad Abu Eusuf4. In addition.fr 1. This study aims to investigate the effectiveness of plug and play concept and how this results for adaptable architecture in terms of design. The plug and play concept is the design and protocols which are taken from the computer industry that allows for any additions in building to be adaptable. Department of Architecture. this concept will promote in reducing wastage by implementing the adaptability approach during construction and renovation. Kuala Lumpur. Malaysia 4 An Associate Professor. Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. and allows building to be developed faster. Kuala Lumpur. affords greater accuracy in construction. 2 A doctoral student of architecture at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. construction and operational. Kuala Lumpur. International Islamic University Malaysia. Malaysia 165 . ar_asiah@yahoo. Malaysia e-mail: zzulkefle@yahoo. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. International Islamic University Malaysia. This will ease for renovation and extension that currently limited in Manufactured Home. The chrysalis of this concept will be a joints and connections which should be designed to receive other components from all sides.my 3 Abstract The preliminary idea to this research come from the Construction Industry Master Plan (CIMP) that is to transform and industrialized the Malaysian construction industry towards more systematic and mechanized system. Prefabricated Components. As a result it will foster a strong sense of identity between user and architecture towards sustainability and in harmonize with the Malaysia Standard. Jalan Gombak.

166 . In a precast wall-slab system.my Supervisor : Dr Siti Aminah (UKM) Abstract Connections in precast concrete building play an important role in ensuring structure stability and safety of the building. The scope of work focuses on the performance of mechanical rebar couplers for precast wall panel connections and literature reviews on related topics. the use of mechanical couplers as an alternative to traditional splice lapping of reinforcing bars which are designed as structural ties at the wall connections is presented.BUKU PROSIDING Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Farah Deba Ayeop Abdul Khalil ( PhD Candidate . UKM) Department of Civil Engineering Port Dickson Polytechnic Email: farahdeba@polipd. The new proposed mechanical couplers are design to evaluate their performances. the wall connections are designed to transmit vertical gravity loads. imposed loads and to resist horizontal in-plane forces from the floor diaphragm action.edu. In this paper. Experimental are to be carried out on some of the standard mechanical couplers available in the market. The connections are also required to cater for the provision of structural ties to overcome progressive collapse.

career married Malay couple. Dapatan kajian juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. alat kajian kepuasan kerja „ The Minnesota Satisfaction Questionnaire ( MSQ)‟. umur dan tempoh perkahwinan. Dalam kajian ini subjek diminta melengkapkan soalselidik set A untuk suami dan soalselidik set B untuk isteri secara berasingan. job satisfaction measured with „The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)‟. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi gender. job performance adapted from Penilaian Tahap Kecekapan 167 . Data kajian dianalisis menggunakan ujian t. This study also to investigate a significant difference selected demographic factor such as gender.BUKU PROSIDING Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Sakdiah Binti Md. Kajian ini juga mengenalpasti samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi terpilih seperti gender. age and marital duration. Soal selidik mengandungi maklumat demografi. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan dalam kalangan pasangan Melayu bekerja. Subject consist of 60 married couples. ANOVA sehala dan Korelasi Pearson. In this study. totalling 120 subject selected from Bandar Baru Bangi and Putrajaya. they were administered with questionnaire set A for husbands and questionnaire set B for wives. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan juga turut dibincangkan. umur dan tempoh perkahwinan. Subjek kajian terdiri daripada 60 orang pasangan suami isteri dan jumlah keseluruhan subjek kajian sebanyak 120 orang yang telah dipilih di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya. Amin Jabatan Perdangan. prestasi kerja yang telah diadaptasi dari Penilaian Tahap Kecekapan Kakitangan Awam dan alat kajian „ ENRICH Marital Satisfaction Scale ( EMS scale)‟ mengukur kepuasan perkahwinan. Implikasi dan saranan mengenai mengenai kepuasan kerja. ABSTRACT The objective of this study to was examine relationship between job satisfaction and job performance with marital satisfaction among dual . The questionnaire comprising question of demogfaphic.

Perkembangan pendidikan dan ekonomi menyebabkan peranan isteri yang dahulunya hanya fokus kepada pengurusan rumahtangga tetapi kini turut bersama menyumbang tenaga dalam dunia pekerjaan. berfirman dalam surah Al. Weiten (1998) pula menyatakan pengalaman di tempat kerja sedikit sebanyak boleh mempengaruhi hubungan dalam perkahwinan. memenuhi cita-cita.test. meningkatkan kemahiran dan pengalaman. age and marital duration. Fenomena suami isteri bekerja telah menjadi fenomena biasa dalam era moden serba mencabar ini. Kebahagiaan dalam perkahwinan bergantung bagaimana cara pasangan suami isteri itu mengendalikan keseluruhan corak kehidupan rumahtangga mereka. Allah s. Maka.t. menambahkan ilmu pengetahuan. Pasangan suami isteri akan merasa puas jika semua kehendak dan keperluan zahir batin mereka dapat dipenuhi serta difahami oleh pasangan mereka. berusaha. peruntukan masa yang lama di tempat kerja mendedahkan pasangan suami isteri yang bekerja itu dengan pelbagai cabaran dan masalah. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri. However. FatimahWati dan Iran Herman (1977) berpendapat tempat kerja merupakan tempat yang paling lama kita menghabiskan usia untuk berfikir. The results show there are no significant differences between demographic factor such as gender.Rum ayat 21 bermaksud . 168 . Rohany Nasir (2008) mengatakan kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta keluarga berkait rapat dengan perkembangan kerjayanya.1 PENGENALAN Perkahwinan merupakan satu ikatan hubungan suci antara dua insan untuk membina dan mencipta corak kehidupan yang sempurna. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh isteri ingin merealisasikan kelayakan akademik yang dimilikinya.w.BUKU PROSIDING for Government employees and marital satisfaction measured with ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS scale). Data collected were then analysed using t. menghilangkan rasa kesunyian dan merebut peluang pekerjaan yang sedia ada. berinteraksi. mengisi masa lapang. job performance with marital satisfaction among the subject. Menurut Reppeti (1989) bebanan kerja yang dialami oleh individu di tempat kerja boleh menyebabkan seseorang bersikap negatif apabila pulang ke rumah. 1. The implication and suggestion of this study in the context of job satisfaction. memantapkan ekonomi keluarga. there are a significant positive correlation involving job satisfaction. job performance and marital satisfaction are also being discussed. one way ANOVA and Pearson Correlation. berkomunikasi. supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya antara kamu perasaan kasih dan sayang .

Penurunan keinginan hubungan seksual ini boleh menyumbang kepada pelbagai masalah lain dalam perhubungan suami isteri. Ismail Tambi (2007) pula menjelaskan gangguan emosi. Kesibukan menjalankan tugas semasa bekerja juga berkemungkinan boleh menyebabkan pasangan isteri suami mengabaikan tugas dan tanggungjawab asas dalam perkahwinan mereka. membantu personal mewujudkan objektif bagi program latihan dan boleh menyediakan maklumat balas yang konkrit kepada pekerja untuk memperbaiki prestasi mereka.BUKU PROSIDING Pencapaian prestasi yang cemerlang dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. Hasil dapatan kajiannya mendapati faktor kepenatan bekerja adalah punca yang menyumbang kepada gangguan kepuasan hubungan seksual pasangan. peramal untuk kenaikan pangkat. 169 . Kesan tekanan kerja yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang bekerja boleh memberi kesan negatif terhadap perhubungan mereka dalam rumahtangga. Rohany Nasir (2008) menyatakan perubahan nilai.2 PERMASALAHAN KAJIAN Persaingan di tempat kerja untuk mencapai matlamat. Namun begitu. Atau adakah kepuasan perkahwinan individu itu boleh membantu meningkatkan prestasi kerja mereka?. Sejauhmana persoalan ini dijawab. malahan sebagai kreteria dalam penyelidikan. Prestasi kerja pekerja yang cemerlang sangat diharapkan oleh majikan dalam usaha untuk mempertingkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Kajian Rohany Nasir dan Noraini Abdullah (1990) membuktikan bahawa tekanan kerja merupakan salah satu punca berlakunya keganasan dan penderaan dalam kehidupan pasangan suami isteri. Donelly (1993) telah menemuramah 6029 individu yang telah berkahwin untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perkahwinan mendapati perkahwinan yang tidak aktif dari segi seksual menyebabkan perkahwinan mereka tidak ceria. tekanan serta beban kerja di tempat kerja boleh menyumbang kepada peningkatan masalah hubungan seksual pasangan suami isteri. masyarakat dan negara. Kegagalan insitusi perkahwinan kemungkinan akan memberi kesan negatif kepada pembangunan sosio ekonomi. 1. Pakar Sakit Tuan dan Kesihatan Reproduktif Lelaki dan Wanita Dr. Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi memainkan peranan bukan sahaja sebagai asas membuat keputusan dalam memilih personel. adakah berkemungkinan prestasi kerja seseorang individu itu akan merosot setelah mereka berkahwin?. perlu dikaji dengan teliti agar ianya boleh membantu mempertingkatkan mutu kerja disamping mengekalkan kebahagiaan perkahwinan yang telah dibina. meningkatkan produktiviti dan mencapai prestasi kerja yang cemerlang telah mendorong pasangan suami isteri yang terlibat untuk bekerja keras dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya tekanan.

Unit Perundangan Keluarga Islam (2009)PAIDHL. produktiviti dan juga persaingan menjadikan pekerja sentiasa mengejar masa dan seterusnya mengubah personalitinya. Malah ada juga suami isteri terpaksa hidup berasingan untuk jangka masa bertahun kerana tugas. 5 Sumber . Kesan dari gangguan psikologi dan tekanan emosi sama ada di tempat kerja atau di rumah menyebabkan bukan sahaja krisis rumahtangga berlaku tetapi juga penceraian kian meningkat. Malah. malah ada sesetengah pasangan suami isteri hanya berjumpa sekali dalam semimggu atau sekali dalam sebulan akibat dari penghijrahan atau tugasan luar pejabat yang terpaksa dilakukan. tekanan yang dialami juga boleh meningkatkan lagi ketidakpuasan dan keharmonian hidup pasangan semasa di rumah. Ini memaksa pasangan suami isteri yang bekerja memperuntukkan masa untuk kerjaya terlalu lama. Malah ada juga kes pasangan suami isteri yang terlalu lama memperuntukan masa bekerja di tempat kerja mengambil kesempatan menjalinkan hubungan sulit dengan rakan sekerja sehingga mencetuskan pertengkaran dan penceraian. Krisis gejala sosial dalam kalangan masyarakat terutama golongan remaja juga kebanyakannya berpunca dari kegagalan dalam insitusi perkahwinan. Ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada konflik dan krisis dalam rumahtangga pasangan suami isteri yang bekerja. Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (2009) melaporkan. Konflik dan krisis boleh menurunkan kepuasan perkahwinan mereka seterusnya sedikit sebanyak berkemungkinan boleh memberi impak terhadap pekerjaan mereka. berlaku peningkatan dalam kes penceraian misalnya pada tahun 2007 kes penceraian seramai 772 orang. Antara kes perkahwinan yang dikendalikan semasa pengkaji menjalani latihan praktikum adalah kes yang melibatkan suami isteri yang bekerja serta tidak berpuashati dengan sikap dan tindakan pasangan. Fenomena ini adalah berdasarkan pengalaman pengkaji sebagai kaunselor pelatih semasa menjalani latihan praktikum di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. tahun 2008 seramai 933 orang dan terkini dalam tahun 2009 seramai 945 orang5.Selangor. Statistik penceraian yang berdaftar di Unit Perundangan Keluarga Islam. Kajang . kegagalan pasangan mengawal diri semasa berlaku pertengkaran di rumah bukan sahaja boleh menjejaskan perhubungan harmoni suami isteri tetapi juga boleh menyebabkan penceraian dan penderaan. Keadaan ini boleh mempengaruhi perkembangan anakanak. Rohany Nasir (2008) juga memberi pandangan mengenai budaya kerja yang terlalu menekankan kepada pencapaian prestasi tinggi. Selangor. Pasangan yang tidak bahagia mudah menerima tekanan emosi semasa bekerja.BUKU PROSIDING budaya kerja dan persaingan yang hebat menggalakkan sesetengah individu mempunyai ekpektasi kerja yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri sehingga menjadi „workholic‟. ( Laporan statistik penceraian mengikut daerah ) 170 . Kajang.

3.3. seperti kaunselor.3 TUJUAN KAJIAN Secara ringkasnya tujuan kajian ini adalah seperti berikut: 1. Melihat samaada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan. Kajian Champoux.3. Kajian Staines (1980 dlm. 1990) menyatakan bahawa Teori Spillover mempunyai kesamaan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. 1992) telah membuktikan bahawa wujud fenomena kesan Teori Spillover iaitu pengalaman yang negatif di tempat kerja telah dibawa ke dalam sistem kekeluargaan pekerja. ini bermakna pengalaman individu di tempat kerja dipengaruhi oleh tingkahlaku yang individu itu lakukan di rumah dan begitu juga sikap dan pengalaman individu di rumah juga mempengaruhi tindakan individu di tempat kerja. keberkesanan dan tahap kualiti perkhidmatan dalam insitusi perkahwinan. Zedeck. Disamping itu.3.5 KERANGKA MODEL KAJIAN Kajian ini menggunakan Model Spillover yang dikemukakan oleh Zedeck dan Mosier (1990). tempoh perkhidmatan dan tempoh perkahwinan dengan kepuasan perkahwinan.4 KEPENTINGAN KAJIAN Maklumat-maklumat dalam kajian ini diharapkan boleh dijadikan asas oleh majikan dalam sesebuah organisasi pekerjaan dalam membuat penilaian terhadap sebarang bentuk intervensi yang sesuai bagi membantu pasangan suami isteri yang bermasalah meningkatkan prestasi kerja mereka.2 1. pembimbing perkahwinan di jabatan agama dan Lembaga Perancangan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN). kajian ini juga mempunyai kepentingan kepada profesion membantu untuk penambahbaikan dalam meningkatkan mutu.4 1. Mengikut model ini elemen keluarga tidak dilihat sebagai suatu yang statik tetapi 171 . Untuk mengkaji samaada terdapat perbezaan dari segi umur.1 1.1978 dlm. 1.3. 1. Mengikut teori ini kepuasan kerja mempunyai hubungan yang rapat dengan kepuasan perkahwinan.5 Untuk menguji samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Kando & Summers (1971.BUKU PROSIDING 1.3 1. Zedeck & Mosier.

1 Kepuasan Kerja Locke (1976) mendefinisi mengenai kepuasan kerja adalah pernyataan emosi yang selesa atau positif yang terhasil daripada penilaian seseorang terhadap pekerjaannya atau pengalaman pekerjaan seseorang.misi dan matlamat -gaji -Masa -Cemerlang -Anugerah -penghargaan -kenaikan pangkat KEPUASAN KERJA PRESTASI KERJA 1.BUKU PROSIDING ianya dilihat sebagai lebih terbuka bagi membolehkan sistem ini berinteraksi dengan sub-sistem dunia pekerjaan. Menurut Hackham dan Oldham (1980) pula mentakrifkan 172 . termasuk ganjaran seperti gaji.6 DEFINISI KONSEP 1.8 dibawah: Rajah 1.8 . Maka pengkaji telah memilih Model Spillover sebagai asas dalam kajian ini dan mengubahsuai mengikut budaya masyarakat Melayu seperti dalam rajah 1. Kerangka Model Kajian KEPUASAN PERKAHWINAN -kepuasan seksual -kestabilan kewangan -kecekapan pengurusan -Jumlah anak -kestabilan emosi -Persekitaran -visi.6. kenaikan pangkat dan pengiktirafan majikan bergantung sama ada ia dilaksanakan secara adil dan saksama.

Menurut Schultz (2000) pula kepuasan kerja merupakan satu set nilai sikap individu terhadap peker jaannya samaada sikap positif atau sikap negatif. jenis dan taraf pekerjaan. Kepuasan kerja adalah hasil darjah keseronokan individu daripada pekerjaan yang dilakukannya (Munchinsky 2000). taraf pendidikan .6. polisi organisasi.BUKU PROSIDING pekerja yang mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan respon yang lebih positif dalam memperkayakan kerjayanya dengan tugas yang lebih mencabar berbanding dengan pekerja yang tidak merasakan kepuasan dalam pekerjaannya.2 Prestasi Kerja Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi kerja sebagai petunjuk untuk menilai pekerjaan yang akhirnya nilai upah pekerja ditentukan oleh pencapaian prestasi pekerja. hubungan dengan majikan. kepuasan perkahwinan merangkumi cara pasangan mengatur kehidupan berumahtangga mengikut syariat beragama. Kepuasan perkahwinan itu dilihat sama ada sebagai kepuasan dalam situasi perkahwinan atau pun sebagai aspek-aspek spesifik dalam insitusi perkahwinan yang meliputi kepuasan seks atau pergaulan intim.3 Kepuasan Perkahwinan Symonds & Horvath 2004 (dlm. Judge. 1. bertanggungjawab dan saling berkasih sayang serta tenteram jiwa dan perasaannya dalam membina keluruhan peribadi dan kesejateraan keseluruhan kehidupan rumahtangga. peluang kenaikan pangkat dan kepuasan keseluruhan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. & Scoot 2006) pula berpendapat kepuasan perkahwinan sebagai sikap yang menyenangkan dan sentiasa berpuashati terhadap perhubungan antara satu sama lain dalam perkahwinan.6. Pandangan Ariffin Zainal (1993) kepuasan kerja mempunyai pengertian yang subjektif yakni setiap orang mendapat kepuasan kerja dengan cara-cara yang berbeza dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja adalah berbeza juga mengikut umur. persekitaran tempat kerja. gaji.Ilies. jantina. Haron Din (2007) memberi pandangan dari sudut agama. Locke ( 1970) berpendapat prestasi kerja mencerminkan nilai kerja individ 1. Oshagbemi (2003) menjelaskan kepuasan kerja merangkumi pelbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaan seperti hubungan dengan rakan sejawat. 173 .

hasil laporan dari isteri mendapati suami-suami yang mengalami tekanan di tempat kerja sepanjang hari bekerja mempunyai perkaitan dengan tingkahlaku negatif dalam perkahwinan mereka. Hasil kajian Judge et al. Crouter et al. Manakala hasil kajian Ball (1991) selama 6 tahun secara tinjauan terhadap 243 suami dan 292 isteri yang bekerja bangsa Afrika Amerika dari tahun 1980 hingga 1986. manakala penurunan dalam kepuasan perkahwinan boleh berlaku jika perkahwinan mempunyai masalah secara signifikannya boleh menurunkan prestasi kerja dan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja lelaki dan wanita. (1989 dlm.BUKU PROSIDING 1. 174 . 2007) yang berkaitan dengan meramal kemungkinan hubungan kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh di Agensi Protestant Christian ke atas 158 peserta dengan menggunakan alat kajian 16PF dan Marital Satisfaction Inventory. begitu juga sebaliknya. Kajian (Cousineau & Hall. mendapati suami yang mempunyai status dalam pekerjaan lebih bahagia berbanding dengan isteri yang bekerja. untuk mengkaji kualiti dan kepuasan kehidupan mendapati kepuasan kerja mempunyai hubungan positif dengan kepuasan dan kualiti perkahwinan. Rogers & May. Ini menunjukkan terdapat hubungan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja.7 KAJIAN LEPAS Kajian logitudinal oleh Rogers dan May (2003) selama lebih 12 tahun bermula dari tahun 1980 hingga 1992 telah menemuduga ke atas sebanyak 1. (2005) selama 2 minggu ke atas 75 orang subjek yang bekerja dan telah berkahwin menunjukkan pengalaman emosi dan konflik di rumah memberi kesan negatif terhadap emosi di tempat kerja.065 orang individu yang berkahwin bertujuan untuk mengenalpasti proses perkaitan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja. Hasil kajiannya dengan menggunakan alat ukur Marital Satisfaction Inventory (MSI) membuktikan dalam tempoh jangka panjang kepuasan perkahwinan dan kepuasan kerja saling berkait dalam tempoh jangka masa panjang di mana peningkatan dalam kepuasan perkahwinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan peningkatan dalam kepuasan kerja dan prestasi kerja. Kajian Perrone & Worthington (2001) menggunakan alat ujian ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS) ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek perempuan yang terdiri dari pasangan bekerja. 2003) kajian selama 2 hari ke atas seramai 29 orang suami. hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh agama.

175 .5 Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.6 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Soal selidik ini mengandungi 20 item yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia mengikut prosedur kajian.3 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal Selidik MSQ Smith. Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan dengan memilih subjek kajian terdiri daripada pasangan yang berkahwin dalam pelbagai bidang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya.9 HIPOTESIS KAJIAN Berdasarkan kepada permasalahan dan objektif kajian yang dijelaskan.9.9. 1. 2. Alat kajian kedua. 2.9.9.4 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.BUKU PROSIDING 1. Subjek seramai 60 orang pasangan suami isteri bekerja dalam kalangan bangsa Melayu menjadikan jumlah subjek kajian seramai 120 orang.England dan Lofquist(1967). 1.3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.Dawis. 1.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender (suami isteri).0 METODOLOGI Jenis kajian ini adalah kajian tinjauan (survey). pengkaji menggunakan soal selidik „The Minnesota Satisfaction Questionnaire(MQS) diperkenalkan oleh Weiss. 1.9. pengkaji telah membentuk 6 hipotesis seperti berikut: 1. pengkaji menggunakan soal selidik Penilaian Prestasi Kerja yang telah diubahsuai dari Penilaian Tahap Kecekapan kakitangan awam oleh FatimahWati dan Iran Herman (1977) .9. Kendall & Hulin (1969) alat ujian ini telah terbukti penggunaannya dalam psikometrik di mana kebolehpercayaan dan keesahan alat ujian ini terbukti mengukur apa yang hendak diukur. 1.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut umur. 2.1 Alat Kajian Kajian ini menggunakan 3 alat kajian iaitu bagi mengukur kepuasan kerja.

1 menunjukkan bilangan dan peratus subjek kajian mengikut kategori gender pasangan Melayu yang terlibat. 2.52 hingga 0. Seramai 60 orang suami (50%) dan 60 orang isteri (50%) terlibat dalam penyelidikan yang sedang dijalankan.96.82. 3. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja dengan menggunakan pekali Alfa Cronbach adalah .4 Kebolehpercayaan dan keesahan soal selidik Prestasi Kerja Iran Herman & FatimahWati (1997) telah mengukur kebolehpercayaan alat ujian Prestasi Kerja dalam mengkaji hubungan antara nilai kerja.1.1 Gender Jadual 3.5 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal selidik Perkahwinan (ENRICH Marital Satisfaction Scale –EMS Scale) Tahap Kepuasan Fowers & Olson (1993) telah mengukur alat ujian ini dengan menjalani test-retest alat ujian yang dibina ke atas 115 individu dalam tempoh 4 minggu dan pekali Alfa Cronbach kebolehpercayaan ketekalan dalaman adalah .1 KEPUTUSAN DESKRIPTIF 3.1 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Gender Subjek Bilangan Peratus Lelaki (suami) Perempuan (isteri) Jumlah 60 60 120 50 50 100 Jadual 3.BUKU PROSIDING 2.1. 176 .86 dan jumlah korelasi item adalah tinggi dari 0.1.

177 .8%).2 memperihalkan tahap umur subjek kajian.2 Bilangan dan Peratus Subjek Mengikut Tahap Umur Umur 26 – 35 tahun 36 – 45 tahun 46 .8 3.1. tahap umur 26 hingga 35 tahun seramai 42 orang (35 %).1. tahap umur 46 hingga 55 tahun seramai 31 orang (25.8 25.2 Tahap Umur Jadual 3. Dalam kajian ini didapati pada tahap umur 18 hingga 25 tahun menunjukkan tidak terdapat bilangan dan peratus responden yang menjawab soal selidik yang diedarkan.65 tahun Jumlah Bilangan 42 43 31 4 120 Peratus 35 35.BUKU PROSIDING 3.55 tahun 56 .3%) yang terlibat dalam penyelidikan ini.1.3 100 Jadual 3.8%) dan tahap umur 56 hingga 65 tahun seramai 4 orang (3. tahap umur 36 hingga 45 tahun seramai 43 orang (35.

tempoh 6 hingga 10 tahun seramai 24 orang subjek (20.2 KEPUTUSAN INFERENSI perbezaan yang signifikan tahap 3. Tempoh Tempoh Perkahwinan 5 tahun ke bawah 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 .3%).8 16. Bagi tempoh perkahwinan 5 tahun ke bawah seramai 28 orang subjek (23.1. Ujian t digunakan untuk menguji hipotesis 1 untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender seperti dalam jadual 3. 178 . tempoh antara 11 hingga 25 tahun seramai 25 orang subjek ( 20.25 tahun Jumlah Bilangan Peratus 28 24 25 20 23 120 23.7%) dan tempoh perkahwinan antara 21 hingga 25 tahun seramai 23 orang subjek (19.2.1.1.0%).2 100 Jadual 3.3 20. Tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini paling awal adalah 5 bulan dan paling lama adalah 25 tahun.7 19.2.4 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Perkahwinan.BUKU PROSIDING 3.20 tahun 21 .2%) 3.1 Hipotesis 1 : Tidak terdapat kepuasan perkahwinan mengikut gender.0 20.4 memperihalkan mengenai tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini.8%). tempoh 16 hingga 20 tahun seramai 20 orang subjek (16.1.4 Tempoh Perkahwinan Jadual 3. Pengkaji telah membuat pengkelasan tempoh perkahwinan dari soal selidik yang merupakan soalan terbuka kepada 5 sela kelas untuk memudahkan penganaalisaan.

116) = ( .32006 8. 179 .882 F . p > .917 8454.594 Suami Isteri P > .535 -.BUKU PROSIDING Jadual 3. Keputusan statistik t menunjukkan nilai kesignifikan bersamaan . Maka keputusan kajian ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.6167) lebih tinggi sedikit berbanding dengan min suami (60.(2 tailed) .05.2 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur JKD 152.05 60 60 60.1 Ujian .t bagi Perbezaan Kepuasan Perkahwinan Gender.05).7833 61.05 ) .73546 118 -.699 dengan nilai signifikannya 0.05 .283 8607.78330). Jadual 3. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur secara signifikan F( 3.594 dan ianya lebih besar dari nilai aras kesignifikan .05 Statistik F = .2 Hipotesis 2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur Hipotesis 2 ini diuji dengan menggunakan ANOVA sehala untuk melihat samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur.699 sig .2.2. Jadual: 3.2. 3.699.02 Dk 3 116 119 MKD 50. Ini bermakna keputusan ini menunjukan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender (t (118) = -535.972 72.554 Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .535 Min kepuasan perkahwinan isteri (61.2 menunjukkan keputusan statistik mengikut faktor demografi umur. p > . Gender N Min SP dk =(N-1) t Mengikut Sig. Maka keputusan statistik ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.2.6167 8.554 ianya lebih besar daripada .

003 adalah lebih kecil daripada nilai aras signifikan .3 Hipotesis 3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan Bagi menguji hipotesis 3 ANOVA sehala juga digunakan untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan dengan faktor demografi tempoh perkahwinan.272* 180 .4 Hipotesis 3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.200 4 115 119 30.2.408 kepuasan Sig .3 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan JKD Dk MKD F Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .115) = ( .329 8486. Kepuasan pekahwinan .05 Keputusan menunjukan nilai aras signifikan .4 menunjukkan keputusan yang diperolehi dalam kajian : Jadual 3.BUKU PROSIDING 3. Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini juga diterima.082 73.2.05 ini bermakna pembolehubah kepuasan kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan ( r (120) = .799 . 3.05 120.05.803 ianya lebih besar daripada .2. Korelasi Pearson juga digunakan untuk menguji hipotesis samaada terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.2.2. p < . Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini diterima.871 8607.2. Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < . Jadual 3.3 menunjukkan keputusan statistik min perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.05) .4 Pekali Kolerasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Kepuasan perkahwinan. Jadual 3. p > . Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan secara signifikan F( 4. Jadual 3.408 .05).272.408 dengan nilai signifikannya ialah 0.803 Keputusan statistik F = .

01).426* Kepuasan Perkahwinan .6 Pekali Korelasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .2. Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. anggota polis (12.05 Prestasi Kerja . p< .2 %). Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .5 Pekali Korelasi Di Antara Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan. Pembolehubah Prestasi Kerja *P < . Jadual 3. 4.2. Maka hipotesis kajian ini diterima. 181 .426.7 %) diikuti sektor swasta sebanyak (29.BUKU PROSIDING 3.2.0 PERBINCANGAN Kajian mengenai hubungan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan telah dijalankan ke atas 60 pasangan suami isteri bekerja yang menjadi jumlah keseluruhan subjek seramai 120 orang iaitu 60 orang suami (50 %) dan 60 orang isteri (50%). Subjek dalam kajian ini majoriti bekerja dalam sektor awam (56.05 3.5 %) dan anggota tentera hanya ( 1.262. Maka hipotesis yang dibina oleh pengkaji diterima.000 adalah lebih kecil dengan nilai aras signifikan .05 ini bermakna terdapat hubungan positif rendah yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan kerja (r (120) = .05 ini bermakna pembolehubah prestasi kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan kepuasan perkahwinan (r (120) = .7 %).004 adalah lebih kecil daripada aras signifikan . Jadual 3.05 ).2.5 Hipotesis 4.262* Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan . p < .6 Hipotesis 5: Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.

2 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor umur. Ini bermakna cabaran membesarkan anak-anak sedikit sebanyak menyebabkan konflik berlaku dalam rumahtangga maka isteri lebih cenderung merasa tidak puashati dalam perkahwinan berbanding suami. 182 .7 %) . Ini bermakna hipotesis kajian ini di terima.3 %) dan tahap umur antara 18 tahun hingga 25 menunjukkan peratus sifar kerana tiada subjek dalam golongan ini. Cara hidup dan didikan bangsa Melayu jauh berbeza dengan cara didikan masyarakat barat yang lebih terbuka dalam membincangkan isu sensitif mengenai masalah dalam pekahwinan. Mengikut keputusan analisis data secara inferensi memberi indikasi bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender. Keputusan ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Perron & Worthington ( 2001) mengenai kualiti dan kepuasan perkahwinan ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek wanita yang telah berkahwin dan bekerja juga mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender . 4. Hasil kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Leverson. Pandangan pengkaji mengapa terdapat keputusan yang bercanggah dengan kajian-kajian lain berkemungkinan subjek dalam kajian ini masih belum bersedia untuk memberikan maklumat sebenar masalah perkahwinan mereka. Ini kerana budaya masyarakat Melayu tidak suka menceritakan permasalahan rumahtangga mereka secara terbuka juga boleh mempengaruhi cara mereka menjawab soal selidik yang diedarkan.BUKU PROSIDING Dari segi umur pula.1 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut gender. Keputusan kajian menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. Tempoh perkahwinan subjek bawah 5 tahun (23%) menunjukkan jumlah peratus tertinggi berbanding dengan tempoh perkahwinan 16 hingga 21 tahun sebanyak (16. pengalaman dan kurang bersedia dari segi psikologi maka ibu muda lebih berisiko mengalami tekanan dan ini akan mempengaruhi kepuasan perkahwinan mereka. 4. Carstensen & Gottman (1993) kajian mengenai jangka masa panjang perkahwinan ke atas 156 pasangan yang terdiri daripada golongan umur antara 40-50 tahun dan 60-70 tahun.7%). majoriti subjek yang terlibat dalam lingkungan umur 26 tahun hingga 55 tahun secara keseluruhannya sebanyak (96. Keputusan analisis kajian ini bertentangan dengan pendapat White-Mansell & Pope (1996) ibu yang lebih muda adalah kurang matang dari segi umur. umur antara 56 tahun hingga 65 tahun hanya (3. Keputusan statistik kepuasan perkahwinan subjek kajian tidak mempunyai perbezaan yang signifikan mengikut faktor demografi umur.

4. kajian Morokoff. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan tempoh perkahwinan seterusnya menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.al (1993) membuktikan kepuasan yang dinikmati oleh suami adalah berkaitrapat dengan kepuasan perkahwinan dalam tahun pertama perkahwinan. Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur. et. Tetapi jika kepuasan perkahwinan itu di lihat dari elemen kepuasan perkahwinan yang dibincangkan dalam definisi operasional dan model kajian ini dari sudut kepuasan seksual. Manakala isteri menikmati kepuasan seksual bergantung kepada sikap suami yang memberi kasih sayang dan tanggungjawab semasa tempoh tahun ketiga perkahwinan mereka. Kepuasan perkahwinan juga mungkin meningkat pada peringkat akhir perkahwinan berkemungkinan pasangan kembali hidup berdua kerana anak-anak telah membesar dan meninggalkan rumah untuk bekerja.1992) bahawa pengalaman di tempat kerja dan keluarga saling berinteraksi dan mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan perkahwinan. maka hipotesis kajian ini diterima. Dapatan kajian ini menyokong Teori Model Kesan Spillover (Zedeck. 183 . 4. Kajian ini mendapati wujudnya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. pengkaji berpendapat ini berkemungkinan umur subjek yang terlibat dalam kajian telah mencapai tahap umur matang untuk membuat sebarang keputusan dan tindakan dalam mengurus rumahtangga mereka.4 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. Namun begitu kajian Leverson et al (1993) menemukan pandangan positif terhadap perbandingan pasangan golongan tua dengan golongan pertengahan didapati golongan pasangan tua kurang menghadapi konflik membesarkan anak-anak berbanding golongan pertengahan umur.BUKU PROSIDING hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan mengikut umur. Pengkaji berpendapat tempoh perkahwinan yang lama membolehkan pasangan telah mengenali hati budi pasangan dan mereka lebih menghargai pasangan masing-masing.3 Perbezaan kepuasan perkahwinan tempoh perkahwinan. Keputusan kajian menunjukkan kesan ketidakpuasan kerja menimbulkan kesan ke atas emosi dan pengalaman ini terbawa-bawa semasa berada di rumah dan ini boleh menjejaskan kepuasan perkahwinan mereka.

persefahaman serta persekitaran rumah yang memuaskan juga boleh membantu pasangan suami isteri mencapai kepuasan kerja semasa bekerja. Hasil kajian ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Ariffin Zainal (1985) mengatakan prestasi yang baik dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. 4.(1982) bercanggah pendapat dengan kajian ini kerana menurut Marshall komitmen dan prestasi tidak terjejas walaupun individu menghadapi tekanan atau mengalami ketidakpuasan dalam perkahwinan. Begitu juga sokongan. Kajian Locke (1970) juga membuktikan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi kerja. Kajian ini juga mempunyai persamaan pendapat dengan kajian FatimahWati dan Iran Herman (1977) tentang hubungan nilai kerja. Namun begitu Marshall et al. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Oleh kerana hasil kajian ini menunjukkan pekali korelasinya adalah rendah. kemudahan serta gaji yang setimpal di tempat kerja mewujudkan rasa kepuasan kerja dalam kalangan pekerja ini boleh memberi kesan kepada tindakan mereka apabila mereka berada di rumah. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. 5.6 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.0 IMPLIKASI KAJIAN Implikasi dari kajian ini menunjukkan komitmen dan dedikasi individu semasa menjalankan tugas samaada peranan di rumah atau di tempat kerja akan mempengaruhi prestasi kerja. Maka beberapa kajian lanjut perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana keputusan kajian 184 . maka pengkaji berpendapat terdapat norma dan budaya masyarakat yang berbeza dengan norma dan budaya masyarakat alat ukur ini digunakan di barat.BUKU PROSIDING Maka pengkaji berpendapat persekitaran kerja. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja. Pasangan-pasangan suami isteri yang tidak mengalami terlalu banyak masalah atau krisis dalam rumahtangga dan berpuashati dengan perkahwinan serta mencapai kepuasan kerja biasanya mereka boleh menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan cemerlang. Ini bermakna kepuasan pekahwinan tidak mempunyai hubungan dengan prestasi kerja.5 Hubungan di antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. 4.

5. 5.1.1 Saiz sampel adalah tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membuat generalisasi kepada keseluruhan populasi pasangan Melayu seluruh malaysia. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan saling berhubungan secara signifikan antara satu sama lain. Maka kesimpulan dari kajian ini. 5. 5.3 Penambahbaikan peranan unit kaunseling 5.3 KESIMPULAN Dalam perkahwinan.1. pasangan dual career sering menghadapi pelbagai masalah di sekeliling mereka.2 Memperluaskan e-kaunseling 5.BUKU PROSIDING ini tekal dengan menggunakan beberapa alat ukur kepuasan kerja dan alat ukur kepuasan perkahwinan.1. Ketidakpuasan kerja dan perkahwinan yang tinggi boleh menggugat prestasi kerja seseorang dan juga memberi gangguan psikolagikal kepada individu yang terlibat. 5.1 Penambahbaikan kursus dan program yang berkaitan dengan perkahwinan.2. maka jumlah item yang agak benyak ini mungkin mengurangkan fokus indidvidu ketika menjawab soal-selidik tersebut. 185 .3 Kajian ini menggunakan 3 set soal selidk yang keseluruhannya item berjumlah 52 item.1 SARANAN KAJIAN Hasil dari kajian ini pengkaji mencadangkan beberapa strategi dan cadangan untuk menangani masalah yang berlaku dalam insitusi perkahwinan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan ke atas 120 orang pasangan Melayu yang dual-career di Bandar Baru Bangi dan Putrajaya maka secara keseluruhan keputusan kajian menunjukkan responden mempunyai hubungan tahap kepuasan kerja dan perkahwinan yang signifikan.2 LIMITASI KAJIAN 5. 5. 5.2.2.2 Soal selidik ditadbirkan perlu dijawab oleh pasangan suami isteri. Begitu juga pencapaian prestasi kerja juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan perkahwinan.1. ini menimbulkan masalah untuk mendapatkan set soal selidik semula. kepuasan kerja.4 Menukarkan Peranan Unit Bimbingan dan Rundingcara Perundangan Islam di Jabatan Agama sebagai Unit Kaunseling Kekeluargaan.

P. 8.11. Penerbit USTARA. ( 1994). Nilai Kerja dan Hubungannya dengan Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja . Terbitan Jabatan Psikologi Kaunseling. Iaffaldano. Inc. Pekerja dan pekerjaan. dlm.M. 3. Arab Saudi. FatimahWati Halim & Iran Herman. 30(2) . & Olson. R. M. Ismail Tambi. Surah al-Rum . 15. Paper Presented at the annual meeting of The Southern Sociological Society. Journal of Family Psychology . 13. B. American Psychological Association. Cousineau. PTS Publication & Distributors. (1997). Ball. S. D.. Siri Gaya Hidup Islam. 5. K. Teori dua faktor Herzberg: Satu penilaian dalam konteks Malaysia. Statistik dan Analisa Data Sains Sosial. no 2. Educational Resources Information Center (ERIC). Penerbit Fajar Bakti Sdn. Psychological Bulletin. American psychological Association. Work and marital happiness among African Americans. (1987).. & Cooper. 9. Universiti Kebangsaan Malaysia. M. (2004). Penerbit Edu . 6.2.T.35. Donelly.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Vol. Haron Din. (1978.L. E.R. 10. (1993). Islam Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia. (1985).(2007). perkahwinan dan kesihatan mental. Al-Quran dan terjemahan (1971). 176183. ( 2007). 171-179. Majalah Psikologi. Job satisfaction and job performance. E. Iran Herman.. 1991. The 16PF and Marital Satisfaction Inventory as predictors of missionary job success. 565-579. Bhd. (1990). 4.. Inc. Satu Kajian Perbandingan Di antara Sektor Awam dan Sektor Swasta. Aplikasi SPSS for windows . Bil 18:7:84. American Psychology.(1993).M. vol. Sexually inactive marriages . Kedah. Champoux. 97. & Mosier.L. Kondo & Summer. „Workplace wellness: Work in the family and employing organization‟. & Hall. Journal of Management. H. 12. 14. A. & Muchinsky.. Ariffin Zainal. Zedeck. Frone. 1991. Journal of Psychology and Theology. 317-327. Cinta. Bil.. Vol. Ariffin Zainal. Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahad. A meta-analysis. (1985). April 11-14.97.45 (2).Russell. (2007).. J.7 No. (2007). Jurnal Psikologi Malaysia. Petaling Jaya. 11. 20. ayat 21. Atlanta. M. pendekatan psikologi personel.L. 16. ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. A. 7.114 Fowers. System Sdn. Bhd. Siri Motivasi Rumahtangga. The Journal of Sex Research .251-273. M.E. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. vol.. Iran Herman.1971). 186 . Relationship between job and family satisfaction : Causal or non causal covariation?. D.

. Oshagbemi. 24. 27. 43-53. 376-407. California Addison Wesley. Journal of Counseling Psychology.. Stress . 3-9.. 22. Levenson. (2003). P. Psychological Bulletin. N.(Pnyt) Handbook of Industrial and Organizational Psychology.( 1993). Kaunseling kerjaya anjakan daripada konvensionalisme. Communication in family relationship. A. Ilies. Blackwell. B. 779-814. Utusan Publications & Distributors Sdn. Sex Roles 8(2) : 135-146. K. Marshall. Gender and Satisfaction. Reppeti. Morokoff.(2001) The job satisfaction-job performance relationship.M. Rohany Nasir. Inc. Syarahan Perdana Profesor.J. M. 31.) Australia Wadsworth. No. 18. (2006).R. 127. R. P. Rohany Nasir & Noraini Abdullah.E.R. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Inc. Sdn.331-343. Journal of Marriage and the family. (2000). Vol. & Scott. (1982). Bhd. G.L.J. effects at work and at home. (1989). Vol. American Psychological Association.. Rohany Nasir. R. E. & Gotman.” dlm. Vol. Pschology and Aging .. 28. dlm Dunnette. Vol. Jr. D.8. vol 15.1. T.48.C.T. L. Universiti Kebangsaan Malaysia. & Witjing. Factors influencing ratings of marital quality by individuals within dual-career marriages: A conceptual model. G. Bhd. Perrone. 30.3. Work – family conflict and emotions. & Fitzpatrick. & May. & Oldham.. 20.S. 482. R. J. (2000). (1980) Work Redesign. T. A.BUKU PROSIDING 17.59. A. & Patton. J. Rond Mc Nally. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya. Personnel Psychology. L. Roger.. Publication.Co.K.A. 32.2. R. Prentice Hall. (2008).P. Munchinsky.. 19.D. The Journal of sex research. J. Jugde. Bono. Judge. Upper Saddler River. Chicago.M.W. Carstensen L.C. 23. Penerbit Utusan Publications & Distributors.. 26. E. Publishing. Hackman. Gender differrence in The job satisfaction.J.. A qualitative and quantitative review.J. Women in Management Review. (6th ed. (1976).7. (1993).. & Worthington. Thoresen. 25. Psychology applied to work. Rohany Nasir (2003).(1990).No. sexual functioning and marital satisfaction .A. Patricia. Long Term Marriage: Age. Noller.J. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya. 65(2). Pg. Dimensionality of womens career orientation. “Keganasan rumahtangga di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. & Gillilland . M.M. 30(1). S..(2001). No. American Psychology Inc. 21.(1993).496 29. Thomas Learning.. Locke. Spillover between marital quality and job satisfaction long term patterns and gender differences. (2003). 1297-1350. 301303. J. Effects of daily workland on subsequent behavior during marital interaction: The roles of social withdranal and spouse 187 . The nature and cause of job satisfaction.

(1990). major life events and psychological symptoms. Staines . Weiten. Journal of Social Behavior and Personality.(1980).. The measurement of satisfaction in work and retirement. 45(2).M. 57. V. & Mosier. 51-64.BUKU PROSIDING support. 38.L. 188 . 34. S. & Mosier. 36. Journal of Personality and Social Personality and Social Psychology. vol. & Hulin C. Zedeck. 13 (1). American Psychological Assosiation. Zedeck.. Vroom. (1969). (1996). Pressure. Smith. 35. 651-659. dlm.L.K. Patterns of parenting behavior in young mother. American Psychological Assosiation.L.. 33. Chicago: Rand Mc Nally. L.L. Whiteside. vol. Mansell. 37. 45 (3). Family Relation. New York: John Wiley and sons.P. 45(2). Workplace wellness: Work in family and empolying organization. 273 – 282. W. K.C. American Psychologist. Work and motivation. S. American Psychologist. Kendall.. (1990). S. & Pope.H. Workplace wellness: Work in family and empolying organization. (1964). (1998). K.

Mohd. Penggunaan internet melalui laman web yang berkaitan dengan topik yang yang diinginkan akan memudahkan capaian maklumat untuk membuat rujukan tanpa mengira masa dan tempat. Wan Norina bt Wan Hamat 2. Kajian ini membincangkan aplikasi penggunaan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Islam 2 (A2001) sebagai tarikan kepada pelajar. 189 . Isa bin Hamzah3 Politeknik Ungku Omar1&2. PENGENALAN Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berasaskan web adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan. ia juga dapat mempertingkatkan tahap pembelajaran di kalangan pelajar (Chang 2001). penstrukturan pengetahuan serta membentuk suasana pembelajaran kendiri pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Kata Kunci – Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan laman web. menarik minat Pelajar. berkemungkinan segala bentuk maklumat dan bahan yang dicapai tanpa batasan nilai dan budaya. Selain daripada penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran melalui medium web yang dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. tetapi mereka juga dapat terlibat dalam aktiviti pembelajaran yang merangkumi sesi perbincangan maya.BUKU PROSIDING LAMAN WEB SEBAGAI TARIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) POLITEKNIK MALAYSIA Ahmad Fkrudin bin Mohamed Yusoff 1. Segala gedung maklumat yang ada dalam laman web boleh dimanfaatkan oleh pensyarah dan pelajar dalam memilih bahan-bahan dan maklumat yang bersesuaian dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran. pelajar bukan sahaja dapat mengakses maklumat dan bahan pengajaran melalui web. Ia adalah satu perkembangan pendidikan hasil daripada proses ledakan Information and Communication Technologies (ICT) yang merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut dalam membuat penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi. Dengan cara ini. para pensyarah digalakkan untuk mengintegrasikan ICT dalam proses P&P. Universiti Kebangsaan Malaysia3 ABSTRAK Dalam era dunia tanpa sempadan ini. Dalam dunia pendidikan semua ahli akademik mesti menguasai teknologi maklumat terkini.

World Wide Web (WWW) merupakan satu sistem yang berkebolehan mempersembahkan maklumat berbentuk multimedia dengan kombinasi teks. poligami.600 pada tahun 2010 (29 ogos 2010) (64. hadhanah. Terdapat beberapa kriteria penilaian dan pentaksiran bagi kursus ini. pengurusan jenazah dan sumber hukum. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan. Internet dan penggunaan laman web sebagai sumber maklumat dan media pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan. tugasan. Sukatan kursus ini disediakan oleh pihak Lembaga Kurikulum Politeknik. lian. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. nusyuz. individu dgn individu tanpa batasan masa dan geografi. talak. Internet merupakan teknologi yang berupaya bertindak sebagai alat penyebar maklumat yang membolehkan interaksi individu dgn komputer. rujuk. (http://www. imej. KPTM. rohani. digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek.160. berbanding 26. ihdad. dan pembentangan. tanggungjawab suami isteri.902. Menyediakan bahan bantu mengajar yang releven dengan teknologi hari ini. 3. Memberi pendedahan kepada penyarah Pendidikan Islam 2 (A2001) tentang pendekatan proses P&P berasaskan web. Statistik pengguna internet di Malaysia. bunyi. 190 .internetworldstats. emosi dan jasmani.dan video (Mohd Arif dan Mohd Jasmy 2000). 2. Dalam bab kekeluargaan Islam membincangkan mengenai konsep kekeluargaan Islam ia merangkumi nikah. KEPENTINGAN KAJIAN Kepentingan bagi kajian ini adalah seperti berikut : 1. Secara umumnya Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) ini merangkumi tiga bahagian utama iaitu kekeluargaan Islam (munakahat). pendidikan keibubapaan dan perbincangan enakmen keluarga Islam. zihar.com/stats3. ila‟. nafkah. kertas amali.256 bilangan penduduk. PENGENALAN STRUKTUR KURSUS PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) merupakan kursus teras bagi semua pelajar Islam semester dua di Politeknik-politeknik Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). kini mencapai 16.6%).BUKU PROSIDING Program pendidikan di negara ini. antaranya ialah kuiz. Jabatan Pengajian Politeknik. idah.htm). Bagi mencapai keberkesanan yang maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. qazaf.

Pensyarah lebih berperanan sebagai pemudahcara dan berperanan sebagai pembekal maklumat. menyembahyang dan mengebumikan jenazah. Bahagian sumber hukum pula membincangkan tentang sumber-sumber serta peranan hukum yang terdapat dalam Islam dan hukum Jenayah Islam iaitu hudud. Penggunaan multimedia dan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan untuk menggantikan pensyarah tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. kaedah pembelajaran ini 191 . diat dan takzir. tugas pensyarah hanyalah sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran di mana tugas-tugas tersebut boleh digariskan seperti di bawah: i. Selain dari pelajar sebagai fokus utama. iv. qisas. berkesan dan lebih bermakna kepada para pelajar (Isham Shah Hassan 2005). Secara keseluruhanya kursus ini memfokuskan cara-cara menangani masalahmasalah kekeluargaan serta membentuk sikap positif dalam kehidupan berkeluarga. Pembelajaran Kendiri Kaedah pembelajaran ini berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar akan lebih berdikari di dalam mendapatkan imu terhadap sesuatu subjek. Dalam abad kini pengajaran dan pembelajaran yang digalakkan adalah tetap berpusatkan pelajar tetapi pensyarah mesti memainkan peranan yang maksimum untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Pembelajaran kendiri memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengawal sendiri pembelajaran mereka. iii. bermasyarakat dan bernegara. STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN LAMAN WEB Laman web boleh digunakan sebagai sumber untuk penyediaan pelbagai bahan dan maklumat yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar boleh berulang-ulang kali berpeluang mempelajari tajuk-tajuk yang sukar berulang-ulang kali sehingga pemahaman tercapai. ii. Membina suasana pembelajaran yang positif Menjelaskan maksud pelajar Menyusun dan membina sumber maklumat Menyeimbangkan di antara kompenen kecerdasan dan emosi Berkongsi perasaan dan pandangan dengan pelajar dan bukan cuba untuk menguasainya. Menurutnya lagi. Menurut Roger (1994) dalam Hussain et al. (2008) pembelajaran kendiri adalah sama dengan perubahan dan pembesaran seseorang. mengkafan.BUKU PROSIDING Manakala perbincangan mengenai pengurusan jenazah merangkumi tatacara memandi. v.

Pelajar secara aktif dapat membina pemahamanya sendiri berdasarkan daripada sesuatu topik yang direka bentuk oleh pensyarah. Soalan ataupun masalah dalam situasi sebenar dibina bagi member pengalaman kepada murid mencari penyelsaian secara kooperatif bagi sesuatu masalah. kemudahan pembelajaran atau persekitaran turut bertanggung jawab terhadap pembelajaran kendiri. Aktiviti yang autentik : di mana aktiviti yang ill-define yang menggambarkan aktiviti sebenar di dunia nyata. Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif menurut koschmann (1996) dalam Ahmad Shidki (2008).BUKU PROSIDING memerlukan kepada sokongan faktor-faktor lain seperti keluarga. al (2000) dalam Norashikin & Helyawati 2010. Gambaran konteks sebenar atau autentik yang menggambarkan situasi di mana pengetahuan akan digunakan. pembelajaran menerusi WebQuest mempunyai peranan yang penting dalam membina pemahamanya sendiri berdasarkan topik yang dipelajari. Kini proses Pembelajaran Kolaboratif telah mengalami perubahan daripada secara bersemuka telah beralih dengan adanya teknologi berasaskan penggunaan komputer. Pembelajaran Kolaboratif membolehkan pensyarah dan pelajar menjadi pasangan dalam projek dan tutorial dalam menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Dalam konteks ini. Antara elemen-elemen yang diambil kira adalah seperti berikut : i. bermaksud komitmen untuk belajar malalui perlakuan. Pembelajaran Berasaskan Situasi WebQuest merupakan satu contoh pembelajaran yang berasaskan situasi yang mempunyai peranan yang penting dalam membina metod pengajaran kontruk. Komputer yang disambung dan dirangkaikan dengan talian Internet membolehkan pelajar berinteraksi dengan rakan dan pensyarah untuk tujuan pembelajaran. 192 . persetujuan pelajar dalam penerokaan pengetahuan secara kooperatif (berlawanan dengan secara persaingan) tanpa permindahan peranan instruktor sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran pelajar. Pembelajaran secara atas talian (online) ini boleh dijalankan secara masa yang sama dan tidak sama masa serta tempat yang berbeza bagi membolehkan proses pembelajaran berjalan atau berlaku dengan lebih efektif dan tanpa had batasan masa dan tempat. ii. terdapat sembilan ciri kritikal yang boleh dijadikan panduan dalam membangunkan persekitaran pembelajaran web atau atas talian. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Herrington et.

Pengetahuan yang dikonstruk secara kolaborasi : kolaborasi boleh digalakkan dengan mewujudkan tugas yang bersesuaian melalui teknologi komunikasi (Brown et al. iv.. Coaching & Scaffolding : dalam mewujudkan elemen coaching dan scaffolding. Capaian kepada pakar : capaian kepada pakar dalam pelbagai peringkat melalui saluran komunikasi seperti emel dan sebagainya. selain daripada pendekatan pembelajaran yang lain seperti pembelajran kooperatif. iii. 193 . iv. samada secara individu mahu pun berkumpulan adalah bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. ii. persekitaran pembelajaran hendaklah mempunyai elemen pembelajaran kolaboratif yang mana membenarkan lebih ramai kumpulan yang membantu dalam membimbing pengguna. 1989. Empat ciri utama ialah : i. Walau bagaimanapun menurut Savery dan Duffy (1995).. pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran situasi turut diintegrasikan bersama dan ini mampu membentuk pembelajaran yang lebih bermakna. panduan yang ditetapkan oleh Bridges (1992). Pelbagai peranan dan perspektif : pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran dari pelbagai perspektif serta boleh menggunakan pengetahuan dalam pelbagai cara. pembelajaran berasaskan projek dan situasi. Kebanyakan pembelajaran berlaku dalam kumpulan kecil berbanding menerusi kaedah pengkuliahan. 1991). Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran ini salah satu pendekatan yang berpandukan kepada teori konstruktivisme. Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenar yang mungkin akan dihadapi oleh pelajar dalam kerjaya professional mereka masa hadapan. pembelajran berasaskan masalah merupakan contoh pembelajaran yang benar-benar mewakili pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme. Pembelajaran berpusat atau bermula dengan masalah. Articulation : untuk mewujudkan peluang ini tugas yang diberi hendaklah bersifat semulajadi (Collins et al. vi.1989). Pelajar. menerusi pembelajaran berasaskan masalah ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Refleksi : refleksi yang digunakan haruslah menggunakan contoh ataupun tugasan sebenar yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata. Dalam melaksanakan pembelajaran ini. viii. Menurut Savery dan Duffy (1995) lagi.BUKU PROSIDING iii. v. vii. boleh dijadikan panduan. Lave & Wenger.

dengan adanya kemudahan internet pelajar boleh berhubung dengan ahli kumpulan serta pensyarah bagi menghasilkan 194 . Turut menjadi pilihan mereka ialah ruang sembang yang membolehkan mereka berinteraksi secara masa yang sama dalam membincangkan topik-topik semasa yang menjadi pilihan mereka. dengan menggunakan kemudahan ICT dan sumber-sumber selain buku teks atau modul. Kolaborasi merupakan suatu cara untuk berhubungan dengan saling menghormati dan menghargai kemampuan dan sumbangan setiap ahli kumpulan. Oleh itu. pembelajaran kolaboratif juga boleh dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman web. Contoh seperti dalam topik cara memandikan jenazah. Mereka bebas untuk bertanya dan member respon tanpa menunjukkan rasa malu dan segan berbanding interaksi secara bersemuka. Pensyarah boleh memberi arahan untuk menyiapkan tugasan berkumpulan berkenaan tajuk-tajuk dalam pendidikan Islam 2 kepada setiap ahli kumpulan. Pembelajaran Menerusi Forum Melalui ruangan ini mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain untuk mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan serta dapat menjana idea dan pemikiran semasa memberikan pendapat dan maklumat kepada rakan-rakan siber mereka. pelajar boleh menggunakan kursus pembelajaran berasakan web untuk berkomunikasi. Melalui pembelajaran kendiri pelajar boleh mengulangi isi kandungan pelajaran yang kurang difahami secara berulang sehingga pelajar memahaminya dengan baik. Ini bertepatan dengan konsep kendiri yang perlu diamalkan oleh pelajar dan amat sesuai dengan tahap umur pelajar-pelajar politeknik. Suasana menjadi lebih meriah apabila semakin ramai menyertai ruangan tersebut dan semakin banyak idea dapat dilontarkan. pelajar boleh melayari web berkenaan dimana-mana sahaja bagi menguasai topik tersebut. Cara ini memberi peluang kepada mereka memberi satu pengalaman baru dalam interaksi komunikasi secara maya. berkolaborasi dan menerbitkan bahan peribadi dalam interaksi di antara pensyarah dan pelajar. Sementara itu. Keadaan ini membolehkan pelajar dapat akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas dan munasabah melalui pautan Web dengan selesa. APLIKASI PEMBELAJARAN LAMAN WEB YANG DICADANGKAN Pengajaran pensyarah terutamanya pensyarah Pendidikan Islam perlu berubah dengan mengajar pelajarnya berusaha mencari ilmu tanpa kehadirannya iaitu secara berdikari.BUKU PROSIDING Pembelajaran Berasaskan Projek Menerusi pembelajaran berasaskan projek ini.

perceraian. ia merupakan satu proses yang berterusan. bagaimana perceraian boleh berlaku. Pembelajaran berasaskan masalah ini juga boleh dilakukan secara berkumpulan. kepada pelajar. Tugasan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar supaya aktif dan berlumba-lumba dalam mencari pengetahuan serta menyiapkan tugasan dengan sempurna mengikut panduan yang diberikan pensyarah. seperti dalam topik perkahwinan. dalam P&P pendidikan Islam 2 juga boleh diaplikasikan dengan kaedah pembelajaran berasaskan projek. Pelajar diminta mencari penyelesaian berdasarkan isu yang diberikan bersama dengan ahli kumpulan. Pelajar boleh melayari web-web yang berkenaan soal jawab agama bagi menyelesaikan isu-isu tersebut.BUKU PROSIDING tugasan atau kerja yang lebih berkualiti tanpa batasan masa dan tempat perbincangan. berkembang bersama kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan. Sebagai contoh pensyarah memberi satu projek atau kertas kerja berkenaan as-sunnah sebagai sumber kedua. Seterusnya. Disini pelajar perlu mencari sebab berlakunya perceraian. Selain itu. Ini kerana mereka boleh berbincang bersama-sama menerusi forum. Dan para pelajar ini digalakkan mencari bahan tugasan berdasarkankan web pendidikan atau web-web yang berkeaan isi pelajaran yang ada dalam internet. Usaha untuk melibatkan aktiviti mengumpul 195 . poligami. meriah dan aktif. Pelajar boleh menghubungi ahli kumpulan dan berbincang berkenan tugasan melalui chatting atau di ruangan forum. Seterusnya pelajar dikehendaki melengkapkan nama alamat internet (URL) web yang dirujuk dibahagian rujukan. Melalui forum juga mereka bebas memberi pandangan masingmasing tanpa perasaan malu dan segan. proses perceraian. PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Menurut sejarah Islam. pelajar diberi satu isu tentang perceraian diantara suami isteri. pensyarah juga boleh memberi tugasan dengan menggunakan pembelajaran berasaskan masalah. Seterusnya. pensyarah perlu aktif dengan memberi persoalan tentang isu-isu semasa. pelajar dibenarkan memberi pendapat dan idea dengan baik tanpa ada tekanan persekitaran. Selain itu pelajar juga boleh menyiapkan tugasan secara berkumpulan tanpa had batasan dan tempat. teknologi bukanlah sesuatu yang asing. Di mana pelajar diwajibkan berbincang mengenai topik tersebut melalui forum. dengan ini perbincangan isi pelajaran lebih menarik. pensyarah juga perlu memberi galakkan pembelajaran melalui forum. hak penjagaan anak dan sebagainya. Disini mereka boleh menyumbangkan idea masing-masing dan melakukan perbincangan dalam talian antara ahli kumpulan. Sebagai contoh dalam bab munakahat.

lycos. pengumpulan hadis dan hasil dari perbincangan berkaitan Ijma‟. Qias dan Ijtihad. membuat tekaan serta mengujinya.yahoo. bermakna dan menyeronokkan jika guru menggunakan pengkalan data untuk mengajar tentang kenabian dan kerasulan. Menurut Ab. video dan bunyi dalam dokumen mereka. peperangan dalam Islam.com).sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. jelas memperlihatkan bahawa Allah SWT menyuruh umat Islam menyelidiki terlebih dahulu sumber dan maklumat yang diterima untuk menentukan kebenaran maklumat demi menjaga keharmonian masyarakat dari terjebak ke dalam sesuatu musibah hasil dari penyebaran maklumat yang salah. supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara yang tidak diingini .com) dan banyak lagi.com) .com).dogpile. Berdasarkan ayat tersebut.altavista. sejarah Al Quran dan juga hadis. Berdasarkan firman Allah SWT dalam sural Al Hujrat 49:6 : Yang bermaksud : Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita. Alta Vista (http://www. Data dapat dimanipulasi dengan mudah. Keupayaan multimedia membolehkan pelajar menerokai idea mereka dengan menggabungkan grafik. Halim et al. maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya. MSN (http://www. pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan menjadi lebih menarik. Lycos (http://www. Menurut Ab. (2006) lagi. Halim et al. Yahoo (http://www. menganalisis dan mengembangkannya ia boleh dilihat sebagai contoh dalam perbincangan berkaitan dengan pembukuan Al-Quran. malah ia merupakan agen yang menghubungkan manusia dengan dunia ilmu pengetahuan. setiap enjin pencari mempunyai perbandingan kekuatan dan kelemahan 196 . animasi. (2006).msn.com). Enjin-enjing yang paling popular dan biasa digunakan ialah „Google‟ (http://www. Dogpile (http://www.com). sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang diintergrasikan dengan penggunaan komputer membolehkan pelajar menggunakan pengkalan data atau hamparan elektronik untuk mencari penyelsaian kepada pelbagai masalah.Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) .google.BUKU PROSIDING maklumat. Enjin pencari sebagai gedung ilmu kepada sesiapa sahaja yang menggunakanya. diuji daripada beberapa perspektif. Pensyarah dan pelajar boleh menggunakan mana-mana enjin pencari mengikut kesesuaian. Pencarian Maklumat oleh Enjin Pencari (search engine) Terdapat pelbagai maklumat yang terkandung di internet boleh diekses oleh para pensyarah mahupun pelajar dengan menggunakan enjin pencari.

BUKU PROSIDING
dalam mengekses maklumat yang bertepatan dengan isi kandungan, bentuk paparan, imej dan lain-lain. Untuk melihat sebanyak mana maklumat yang terkandung dalam internet kita boleh menaip kata kunci pada mana-mana enjin pencari. Sebagai contoh, dengan menaip kata kunci „munakahat‟ pada enjin pencari google, akan terpapar sebanyak 103,000 laman-laman web yang berkaitan dengan munakahat secara langsung dan tidak langsung (carian pada 1037 pm 29 Ogos 2010). Maklumat yang tersedia untuk dipaparkan begitu banyak sekali dan tidak mungkin dilayari satu persatu. Justeru itu, peranan pensyarah yang amat penting memilih laman-laman web yang mengandungi maklumat-maklumat yang tepat dan bersesuaian dengan isi kandungan pelajaran.

Laman-laman Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Sukatan Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu (i) Bahagian Munakahat, (ii) Bahagian Pengurusan Jenazah dan (iii) Bahagian Hukum Jenayah Islam. Jadual 1 menunjukkan sebahagian alamat URL yang dikenal pasti berkaitan dengan bahagian-bahagian yang terkandung dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001). Jadual 1 : Alamat URL Beberapa Laman Web yang Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Bahagian Alamat URL Laman Web Berkaitan

1.0 Munakahat

http://www.e-fatwa.gov.my/kategorifatwa/munakahat?page=1 http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=500 http://www.esyariah.gov.my/ http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-9http://www.alazim.com/masjid/infoislam/munakahat/home.htm http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/index.html http://peguamsyarie.org/?cat=13 http://www.islam.gov.my/portal/jenzh.php http://dzulnain.tripod.com/syumul/jenazah/jenazah.htm http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html

2.0 Pengurusan
Jenazah

197

BUKU PROSIDING
3.0 Hukum Jenayah Islam http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-12http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf http://www.alazim.com/masjid/infoislam/jinayat/home.htm http://www.islamgrid.gov.my/articles/law/index.php

Aplikasi Dalam Pengajaran Setelah mengenalpasti laman-laman web yang bersesuaian dengan sukatan kursus yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Laman web tersebut boleh disimpan supaya mudah untuk diekses dari semasa ke semasa. Dalam sesuatu sesi pengajaran, pensyarah boleh memasukkan laman web yang bersesuaian dengan tersebut dengan perisisan persembahan PowerPoint melalui sambungan „hyperlink‟

Rajah 1 : Contoh Persembahan PowerPoint yang mempunyai „hyperlink‟ ke Laman Web (Rajah 2)

198

BUKU PROSIDING

Persembahan PowerPoint (Rajah 1) Pendekatan pengajaran menggunakan internet ini banyak memberi manfaat kepada pelajar atau pensyarah. Para pelajar mempunyai lebih ruang untuk mereka melayarinya di luar waktu kuliah samada di asrama, rumah atau pun di kafe siber. Dengan cara ini pelajar dapat mengulangkaji atau menambah kefahaman pengajaran pensyarah didalam kelas. Berikut adalah tiga contoh gambarrajah paparan muka hadapan sebahagian laman web yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi tiga bahagian utama dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) iaitu munakahat, pengurusan jenazah dan sumber-sumber Hukum Islam. Rajah 3 menunjukkan paparan muka „al-azim.com‟ yang berkaitan dengan munakahat yang mencakupi beberapa isi kandungan yang berkaitan dengan kandungan sukatan.

Rajah 3: Laman Web „al-azim.com‟ Manakala rajah 4 menunjukkan keratan laman web „e-jenazah‟ yang memaparkan tentang tatacara pengurusan jenazah yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html).

199

BUKU PROSIDING

Rajah 4: Laman Web „e-jenazah‟ JAKIM Berikut rajah 5 adalah contoh laman web yang memaparkan berkaitan dengan sumber-sumber Hukum Islam yang mengandungi perihal Jenayah Islam.

Rajah 5 : Laman Web „IslamGRID‟ KELEBIHAN PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PROSES P&P Antara kelebihan pembelajaran berasaskan web adalah : i. Pelajar tidak hanya perlu bergantung kepada pembelajaran dalam kelas sahaja. Palajar masih boleh berhubung dengan pensyarah di luar waktu kelas melalui forum- forum perbincangan, email, online chatting dan sebagainya.

200

BUKU PROSIDING
ii. Pelajar juga mudah menghubungi rakan sekelas mereka serta membincangkan masalah serta kekeliruan yang mereka hadapi secara online terutamanya melalui forum perbincangan. Selain itu, pelajar juga boleh berhubung atau berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dari sekolahsekolah lain serta berkongsi pendapat dan idea dengan mereka dengan menggunakan kemudahan web. Pelajar juga boleh menggunakan web untuk mencari maklumat serta artikel yang berkaitan dengan pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Nota-nota kuliah atau maklumat yang berkaitan dengan kelas juga boleh disebarkan dan diperoleh melalui web di mana semua pelajar boleh mengaksesnya dalam satu masa. Keadaan ini lebih memudahkan serta menjimatkan masa. Aktiviti e-mail pula boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan pelajar terutamanya Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Para pelajar dapat memantapkan lagi tahan penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab mereka semasa berkomunikasi dengan sahabat mereka. Pelajar juga turut boleh mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal dari pakar-pakar tempatan mahupun luar Negara berkenaan dengan pelajaran.

iii.

iv.

v.

vi.

ISU-ISU BERKAITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB

Setiap pensyarah wajib mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan sekaligus memperluaskan pengalaman supaya mampu memberikan lebih dari yang sepatutnya kepada pelajar-pelajar mereka. Pelajar hari ini juga tidak mudah berpuas hati hanya dengan apa yang mereka dapati di dalam kelas. Perasaan ingin tahu mereka tinggi, mereka mengharapkan jawapan kepada setiap persoalan dan kemusykilan mereka ada pada pensyarah yang berkenaan. Oleh itu, para pensyarah yang terlibat dalam pengajaran Pendidikan Islam khususnya perlu berusaha mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran agar ia menjadi seronok untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, mereka akan berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu dihadapi.

201

BUKU PROSIDING
Infrastruktur Yang Terbatas Bagi mengikuti pembelajaran beasaskan web ini, memiliki kelengkapan tertentu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pelbagai peralatan seperti komputer, talian Internet, telefon mudah alih dan televisyen adalah merupakan aset penting yang harus disediakan untuk mengikuti sesi pembelajaran. Malangnya, kemudahan telekomunikasi yang mencukupi masih belum dapat dicapai bagi memenuhi permintaan ramai (Syaharudin, 2003). Masih terdapat politeknik yang tidak mempunyai akses Internet secara keseluruhan di dalam kampus. Akibatnya media pengajaran yang popular dalam kebanyakan kelas pengajaran masih lagi papan putih, overhead projector dan modul/buku teks. Punca utama keadaan ini berlaku ialah faktor kemudahan telekomunikasi yang tidak menyeluruh di dalam kampus. Inilah antara masalah yang mesti ditangani oleh pihak yang berwajib agar pembelajaran melalui laman web dapat dilaksanakan secara menyeluruh termasuklah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kemahiran Pensyarah Kejayaan kaedah pembelajaran dan pengajaran melalui laman web perlu mengambil kira faktor lain termasuk sokongan daripada pihak pengurusan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan web serta latihan yang sesuai untuk para pensyarah. Ini adalah kerana kemahiran berinteraksi dengan komputer merupakan kemahiran asas yang mesti dikuasai oleh pensyarah kerana mereka merupakan penggerak utama yang memungkinkan kejayaan projek ini. Kegagalan para pensyarah untuk mengenali komputer dengan lebih dekat bermakna projek ini hanyalah mimpi di siang hari. Pembelajaran melalui laman web memaksa pensyarah dan pelajar mempelajari terlebih dahulu ilmu teknologi dan penggunaannya berbanding dengan pembelajaran secara tradisional yang tidak memerlukan ini semua.

Kandungan Laman Web Pembelajaran melaui laman web juga terpaksa berhadapan dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh pembangun laman itu. Keadaan ini menyebabkan ia tidak selari dengan sukatan yang dipelajari oleh pelajar di politeknik. Untuk menyesuaikan dengan sukatan, mereka terpaksa berpindah ke laman lain untuk menyesuaikannya dengan sukatan institusi tersebut. Jika dikaji, sesetengah laman-laman yang ada menyediakan kurikulum yang tersendiri yang mungkin tidak sesuai dengan persekitaran pembelajaran bagi pelajar-pelajar.

202

BUKU PROSIDING

Terdapat laman-laman web yang dibangunkan kurang menerapkan nilainilai murni. Tanpa seorang pensyarah yang bertindak sebagai fasilitator, pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan web gagal menguasai kaedah-kaedah pembelajaran yang berkesan atau mendapat ilmu yang tidak benar. Selain itu cabaran buat pensyarah agar tidak hanya menjadi pengguna, sebaliknya cuba merangka perisian sendiri yang bersesuaian dengan kurikulum kita.

RUMUSAN DAN CADANGAN Pensyarah perlu sentiasa bersikap inovatif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk mempertingkatkan kemahiran profesionalisme mereka. Secara amnya, untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan, penglibatan semua pihak dari pihak pentadbiran atasan hinggalah peringkat bawahan perlu memainkan peranan serta haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan. Sekarang sudah tiba masanya para pensyarah menggunakan kemudahan internet yang ada di kampus atau di rumah, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Janganlah kita membiarkan sahaja teknologi tersebut digunakan untuk tujuan hiburan semata-mata. Pembelajaran melalui laman web amat sesuai dengan paradigma konstrtuktif. Kita seharusnya sudah bersedia untuk merubah fokus daripada pengajaran berpusatkan pensyarah kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Maka tidak boleh disangkal lagi penggunaan laman web adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat sesuai pada masa ini, berbanding dengan pendekatan konvensional yang lazim. Oleh sebab itu aktiviti membangunkan Laman web melalui Internet sebagai satu bahan perantara atau alat untuk menyebarkan maklumat pendidikan secara global patut sudah dimulakan oleh para pensyarah. Pada masa sekarang banyak perisian tertentu untuk membangunkan laman web dengan cara mudah dan senang. Tetapi sekiranya kita tidak mampu juga membinanya sendiri, kita boleh menggunakan laman-laman web yang khusus untuk pendidikan yang telah dibangunkan oleh orang lain secara percuma dari seluruh dunia. Pensyarah seharusnya telah bersedia untuk menyediakan masyarakat yang boleh bersaing di peringkat dunia pada masa hadapan.

203

BUKU PROSIDING

RUJUKAN 1. Abd. Halim Tamuri & Zaradi Sudin. 2006. Peranan Guru Pendidikan Islam Dari Literasi Komputer Ke Kompetensi Teknologi. Wacana Pendidikan Islam Siri 5. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Ahmad Shidki Yusoff. 2008. Pembangunan dan Penilaian Laman Web Masjid Siber untuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid (PPBM). Kertas Projek Penyelidikan. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM. 3. Bridges, E.M. (1992). Problem-Based Learning for Administrators (ERIC Document Reproduction Service No. EA 023 722). 4. Chang, Chi-Cheng. 2001. A study on the evaluation and effectiveness analysis of webbased learning portfolio (WBLP). British Journal of Educational Technology; 32(4): 435-459. 5. Hussain Othman, Berhannudin Mohd Salleh, Syed Muhammad Dawilah AlEdrus & Abdullah Sulaiman. 2008. Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (PBM Dan PBMBP) Bagi Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar. Journal of Human Capital Development. Hlm 61-73 6. Isham Shah Hassan. 2005. Penggunaan Laman Web Multimedia Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Untuk Pelajar Diploma Seni Bina Politeknik Port Dickson: Konvensyen Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. 7. Mohd Arif Hj Ismail & Mohd Jasmy Abd Rahman. 200. Pembinaan Laman Web Pembelajaran : Fokus terhadap kursus GE 2123 : Teknologi dan Inovasi Dalam Pendidikan. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan 2000, hlm 254-262. 8. Norashikin Sahadan & Helyawati Baharudin.2010. Rekabentuk Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web Bagi Tajuk Topologi Rangkaian Dalam Pendidikan. Proceedings Of Regional Conference On Knowledge Integration In Ict 2010, Hlm 681-682. 9. Savery, J.R & Duffy, T. M. 1995. Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology. 35(5):38-68. 10. Syaharudin, Jeli Bohari. (2003). Sains. http://www.sains.com.my/web/jit/j014/epembelajaran.html

204

BUKU PROSIDING
Thermal Comfort Assessment in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia Salvinder Singh1, A.R. Ismail2 and Goh C.W.3 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162, Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Malaysia Pahang, 22600 Pekan, Pahang, Malaysia Phone: +609-4242268, Fax: +609-4242202 Email: arasdan@gmail.com, rasdan@ump.edu.my 3Faculty of Engineering and Built Environment University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-5635138, Email: gohcw88@gmail.com Abstract. This paper presents an integrated experimental study of the thermal comfort in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. The ICT laboratory is considered as an indoor environment and this study had been carried out by the use of the custom made Thermal Comfort Measurement (TCM) equipment from 8.30 am till 4.30 pm. This TCM is able to investigate the level of thermal in this laboratory in aspects of the level of carbon dioxide (CO 2), pressure, humidity, wind speed, ambient temperature, sound, luminance and globe temperature simultaneously. All the data were then compared to the standards or guidelines produced by National Institue Of Safety and Health of Malaysia (NIOSH), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) and the American Standards of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 55), which is currently being practiced in Malaysia. From the study that was carried out it was revealed that the level of CO2 in the ICT Laboratory exceeded the hazardous level thus can produce the negative impact to the productivity of the end user which are the student that will be using this laboratory. Keywords – Thermal comfort; environment, measurement; standard
1 Politeknik

1.

Introduction

A certain rate of air exchange is essential to healthy indoor enviroment. Most laboratories are not equipped with suitable devices for natural or mechanical ventilation where air changes are only due to air infiltration through the cracks and the frame of windows and doors. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students

205

BUKU PROSIDING
themselves will at times, operate a control by means of window or door opening. The window opening is not only useful for energy saving, by the reducing the need for mechanical cooling but also provides beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [4]. The main objectives of this study are as follows: 1) To evaluate the indoor thermal comfort indices of CO2, pressure, humidity, wind speed, ambient temperature and globe temperature. 2) To determine whether or not there are relationships between thermal comfort and the factor describe in (1). 3) To determine and examine noise level in the laboratory during the class was conducted. 4) To detemine and examine light luminance in the laboratory. Ventilation is crucial to the indoor air quality. A certain rate of air exchange is essential for healthy indoor enviroment. Sometimes most ICT laboratories tend to be more over populated. This situation can influence the amount of heat and contaminants produced in the given space[5]. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students themselves will at times open the windows or doors. In temperature climates the window is possibly the most thermal control device in any building. The window opening is not only useful for energy saving, by reducing the need for mechanical cooling but also provides for beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [5]. Human thermal comfort has been the subject of considerable previous study and much of the available information was documented and codified in the literature [2]. Malaysia, is considered as a hot and humid tropical country that has a yearly mean temperature of between 26˚C to 27˚C and has high daytime temperatures of 29˚C to 34˚C and relative humidity of 70 to 90% throughout the year. With the emergence of energy shortage, climatic changes and sick building syndromes associated with the common usage of air-conditioning, natural ventilation can be an appropriate solution for these deteriorating problem [12]. Result of these studies suggest a wider thermal comfort range for these regions that are proposed by international standards, i.e., ASHRAE Standard 55, which indicates that Malaysians are acclimatized to much higher environmental temperatures. 2. Experimental Methods Experiment work was conducted in a closed air conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. This lab was selected due to the maximum capacity of this laboratory is 50 students at one time and this laboratory is equiped with 6 air conditions (2Hp each) and 8 wall mounted fans. The schedule for this

206

00 am to 5. with a standard height of 10 feet.30am to 1. wind speed. pressure. 1. The third class started from 11. For this assessment. The lectures start from 8.30pm with 35 students. The students would be in the class for a 2 hour interval. The only time the aircondition is turned off is during lunch hours which is approximately 1 hours. The size of the laboratory is approximately 44 feet in length and 33 feet in width.30pm to 3. The first class from 8. Therefore. one of the laboratories selected.30pm with 40 students and the last class is from 2. Fig. where the timetable for the students is depending on their lecture hours on a given day. 207 .BUKU PROSIDING laboratory is for lectures. humidity.30am to 11. and it has a schedule of 2 hours lecture per session. Figure 1 shows the Thermal Comfort Measurement instrument that was used in this assessment of thermal comfort.00 pm daily (Monday to Friday). which in turn would refect the entire senario of other laboratories at Politeknik Ungku Omar. Based on the obervation done during this experimental study. it is observed that the lights and airconditions were left on for the entire lecture hours eventhough there was a 10 minutes gap between lectures. only 6 parameters were selected which are: level of CO2. The advantages of this equipment is that it enables all the 8 parameters were collected simultaneously with the frequency of 5 minutes each.00am to 10.00am with 38 students followed by second class start from 10.30am with 26 students. ambient temperature and globe temperature. Figure 2 shows the layout of the Hypermedia Laboratory. Location of the TCM in the laboratory The situation of the laboratory consist of movement from the students and lecturers on every interval.

00 23.45 24. Figure 3 to 10 shows the result from each 8 measured parameters.44 54. pressure. Besides that other primary factors that affect thermal comfort are metabolic rate and clothing insulation. minimum and mean of all the 8 parameters that were recorded by the Thermal Comfort Measurement Machine and their graphs were plotted and can be viewed from figure 3 to 10.23 0.95 329. The minimum.10 36.56 54. 2.13 26.75 0. Results These data for all the 8 parameters were collected and plotted into graph.15 24. These results collected can deduce the appropriate set up of this laboratory.31 359.14 0. ambient temperature.20 208 .00 Mean 1266.84 341.60 Maximum 1578.29 24.BUKU PROSIDING Fig.44 101. Table 1 shows the maximum. The main 6 important parameters in evaluating the thermal comfort and air quality in the room measured are the CO2 ppm.20 25. Layout of the hypermedia laboratory 3. maximum and mean reading of the measured parameters No 1 2 3 4 5 6 7 8 Measured Criteria Carbon Dioxide Pressure Humidity Wind Speed Ambient Temperature Globe Temperature Sound Luminance Minimum 793.66 79.79 101. Table 1.38 38. humidity.13 101.50 59. wind speed and globe temperature.

BUKU PROSIDING Fig. 4. 3. Level of CO2 over time (ppm) Fig. Humidity over time (%RH) 209 .

BUKU PROSIDING Fig.6. Ambient Temperature over time (˚C) Fig. Wind speed over time (m/s) 210 . 5.

7. 8. Pressure over time (kPa) 211 .BUKU PROSIDING Fig. Globe Temperature over time (˚C) Fig.

pressure. 9. Luminance over time (Lux) Figures 11 shows the mean graph for all the measured parameters. Sound over time (dB) Fig. 10. wind speed. where else figure 12 to 17 shows the normal distribution of the 6 major areas which are the level of carbon dioxide in the room. sound and ambient temperature. 212 . humidity.BUKU PROSIDING Fig.

Mean Data of all 8 parameters Fig. 11.BUKU PROSIDING Fig. 12. Normal distribution for the level of Carbon Dioxide 213 .

Normal distribution for the level of humidity Fig.BUKU PROSIDING Fig. 14. Normal distribution for the pressure Fig. 13. 15. Normal distribution for the wind speed in the room 214 .

BUKU PROSIDING Fig. 16. The only time where the CO2 is below 1000ppm is from 2. 17. it shows the level of carbon dioxide (CO 2) is high throughout the 7 hours when the data was collected.40pm is when the class is unoccupied. defines that optimum level of CO2 should be below 800 ppm at all time. the level of satisfaction 215 . Fig. According to ASHRAE Standard 55-2004. can cause the students to experience decreases in satisfaction and faster level of boredom due to the perceptions of poor air quality. Normal distribution for the ambient temperature 4. It was quite surprising to know that the CO 2 contents surpass 1000 ppm in the morning when the lab is still empty. Normal distribution for the ambient temperature. Discussion From the CO2 graph.00pm to 2. This high CO2 concentration can be an indirect indication of poor ventilation and contaminant build-up [5]. Based on the IRC research [5]. The level CO2 levels at an average of 1200 parts per million (ppm).

18 Shown percentage of occupants that were satisfied or dissatisfied with ventilation at each level of CO2 concentration[5]. The heat generated from the student can contribute to lower humidity. nor does it address those individuals who have severe responses to low humidity. Figure 4 shows. One of the factor could be due to the increase of the outside temperature as the sun start to heat up the room.15am. Figure 4 show the drastic drop in the percentage of the humidity start from 8. There are few solutions to this CO2 problem. the use of an exhaust fan that switch on every 30 minutes for a duration of 5 minutes can also solve the problem of excess carbon dioxide in the room. Besides that. By adding a indoor plant can also be one of the answer to reduce the CO2 problem as plant will use up CO2 during process photosynthesis and release O2 in return. dry eyes and static electricity. This level of moisture in the air can also cause serious mold problems in the building and to its contents. Figure 5 show the graph for ambient temperature that does not fluctuate much in 216 .012lb/lb. More people will be satisfied than were dissatisfied when CO2 concentrations were less than 650 ppm (see figure 18)[4]. low humidity does not generally cause thermal discomfort. The second factor that contributes to the drop of humidity could be the number of student that start to fill the laboratory. since it is equivalent to 100% relative humidity at 62˚F.30am until 9. Fig. This indoor air need to be ventilated with sufficient outdoor air to dilute contaminants and provide students with oxigen (O2) for breathing. However. like dry skin. the maximum humidity ratio for comfort at 0. One is to have better air ventilation system by using exaust fan after every lecture hours can be one of the answer.BUKU PROSIDING improved as CO2 concentrations decreased from the range 1100 to 470ppm. ASHRAE Standard 55-2004 does not define minimum humidity as an issue of thermal discomfort. Low humidity can cause specific problem.

To predict thermal comfort. Variables such as metabolic rate and clothing insulation may be non-uniform over a student‟s body and this nonuniformity may be an important consideration in determining thermal comfort.”. weights and weave of fabrics. therefore the suggested clothing level can be determined based on the ASHRAE 55 standard handbook. A comparison was done with the study from Optimization on Environmental Factors: A study at Malaysian Automotive Industries [2]. clothing estimates are just rough estimates. Although there is a drop in the temperature from 10. clothing acts as an insulator. the operation tempetarue was set to 25 0C and the mean humidity ratio was taken as 38.45am but the difference is only 1. unit “clo. slowing the heat loss from the body. The suggested humidity ratio can be determined for better comfort of students in the class based on figure 12. Acceptable range of operative temperature and humidity that meet the comfort criteria. [4] Table 2 shows the comparison done based on the the ASHRAE 55 Standards to elobarate more on the condition of the laboratory . Figure 19 shows the acceptable range of operative temperature and humidity for spaces that meet the comfort criteria.75 %RH.5oC compared to 1. Each article has an insulating value. the major 4 paramaters that affect the the thermal comfort is inline with the study done before for a Malaysian environment but in different situations. 19. 217 . Due to the large variety of materials. However. For instance in this case.BUKU PROSIDING bigger scale. Fig.30 pm. this standard only addresses thermal comfort in a steady state. The effect of prior exposure or activity may affect comfort perception. one must have an idea of the clothing that will be worn by the students. Table 1 shows the mean comfortable temperature is approximately 24 degree celcius.15am to 10. In occupied spaces. Students who have prior exposure to different enviromental conditions or activity levels may not find the conditions allowed in this standard comfortable upon entry to the space.

pp 174-191. Personal Control. Hj Baba Md Deros and Ir. Ahmad Rasdan Ismail for their guidance and support during this study. Mohamad Jayus b.8 <800 38. many thanks to our lecturer Associate Proffesor Dr. European Journal of Scientific Research. 3. Basariah bt. ASHREA STANDARD “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”. No 2. Conclusion Thermal comfort is that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment.20 . Nor Mariah Adam and Barkawi Saharib.80 5. 2009. Director of Politeknik Ungku Omar and Pn.BUKU PROSIDING Table 2. both physiologically and psychologically.0 – 25. Idris the Head of the ICT Department for allowing us to conduct the study and to all students and parties who involved in the thermal comfort assessment. and Occupant Comfort”. References 1. Vol 25.2 0. which makes it difficult to satisfy everybody in a space. thanks to the Tn. University Putra Malaysia “The Effect of Air Exchange Rate on HumanThermal Comfort in an Air-Conditioned Office Under Different Opening Arrangements”. Lastly. American Society of Heating. The mean and standard deviation of the measured parameters. Feb 2003. 218 . Refrigeration and Air Conditions Engineers. Bunasir. Gwelen Paliaga and Richard de Dear.University of California ”Operable Windows. Hj. Vol 110 part 10.0. from person to person. the extensive laboratory and field data that has been collected in this research has provided the necessary statistical data to define conditions that a specified percentage of students will find thermally comfortable. The environmental conditions required for comfort are not the same for everyone. 2.8 24. Brager.152 0. Acknowledgement All the members of this group would like to thank to all those participated in this study. However. Roonak Daghigh. ASHRAE Level 30 – 60% At 60%RH 23. 2004.5 Standard No Measured Criteria Mean 1 2 3 4 Carbon Dioxide Humidity Ambient Temperature Wind Speed Suggestion High Medium Medium Low 1266. Gail S. Hj. There are large variations.

Sopian. 219 .A.M. Ismail. J. “School Indoor Quality”. M. 7.J. Journal of Instructional Phychology. “A Study of Relationship between WBGT and Relative Humidity to Worker Performance”.K. Zulkifli.R.3. Chubaj. Vol 29. M. Engineering and Technology. Makhbul. European Journal of Scientific Research. Makhbul. Rani. Nor and M. K.M. pp 1495-1501. A. K. Ismail. No 4. University Kebangsaan Malaysia. R. 2009. Vol 50. 10. Ismail. 2009. A. Deros. Sopian. University of California. “Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry”. Vol 27.A. Proceeding of Healthy Buildings.Tahir. Abbaszadeh. Rahman.M. “Optimization of Enviromental Factors: A Study at Malaysian Automotive Industry”.Ghani. World Academy of Science. A.R.K. Wang Lipin and Wong Nyuk Hien. Vol 6 (8).R. and B. Rani. 6. Vol 3. Z.BUKU PROSIDING 4.R. University of Singapore.R. Zagreus and Arens. N. Architectural Science Review. pp 393-397. pp 317-321. Jusoh. American Journal of Applied Science. 2006. 11.N.A. Meier. Z. pp 500-509. 5.A. “Applying Natural Ventilation for Thermal Comfort in Residential Buildings in Singapore”. 9. 2009.A. C. M. Huizenga. Feb 2007. M. 8. C. pp 224 – 233.M. “Air Quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Results of a Large Indoor Enviromental Quality Survey”.M.

Perak 3. ____________________________________________ 1. Sabak Benam 220 . Kajian ini juga mengharapkan agar Politeknik dapat melahirkan insan yang berdaya saing dan maju dengan menceburi bidang perniagaan setelah tamat pengajian. Jabatan Perdagangan.BUKU PROSIDING KAJIAN KEBERKESANAN MODUL KEUSAHAWANAN DI KALANGAN LULUSAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA (KPT) (Kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Haslina1 Norazwa2 Azmi3 Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan di kalangan Lulusan Politeknik. Terdapat tiga objektif yang telah dikenaplasti dalam kajian ini iaitu mengenalpasti tahap persetujuan para lulusan terhadap kandungan modul keusahawanan. Politeknik Ungku Omar. Politeknik Ungku Omar. Pengkaji telah memilih sampel secara rawak iaitu 45 peratus daripada populasi di mana seramai 2373 responden yang mewakili 33% daripada keseluruhan sampel telah dipilih.0 for Windows. Jabatan Perdagangan. Kementerian Pengajian Tinggi telah dijalankan terhadap lulusan yang telah mengambil Modul Keusahawanan P3117 seluruh Politeknik di Malaysia. Perak 2. Ipoh. Borang soalselidik telah digunakan sebagai instrumen kajian bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Jabatan Perdagangan. tahap penilaian para lulusan terhadap pensyarah modul dan strategi pengajaran yang sesuai digunakan oleh pensyarah dalam membantu para pelajar menguasai modul keusahawanan. Hasil analisis menunjukkan bahawa penilaian lulusan terhadap kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran adalah tinggi. Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif melalui penggunaan perisian SPSS 15. Politeknik sultan Idris Shah. Ipoh.

While English courses at polytechnics aim to equip students with the necessary language skills in academic and technical contexts so that they are able to perform in the industries. This study investigated the use of ICT in English language classrooms at Malaysian Polytechnics. 1. Hence. Various projects related to ICT implementation in education are implemented. information and communication technology (ICT) has advanced very rapidly in Malaysia. Its impact on education.BUKU PROSIDING An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers’ Acceptance of ICT in Teaching Noor Azwa bt Mohamed Ozir General Studies Department. what propels ICT to the forefront was Malaysia's intention to be a fully developed nation by the year 2020 – a concept now widely known as Vision 2020. has made considerable inroads. Information Communication Technology (ICT). 221 . Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT The application of Information Communication Technology (ICT) in English learning and teaching has become essential in today's computer-centric information age. Researchers believe that the mastery of English and the use of ICT make learning more effective. there are no clear guidelines in the English language curriculum on the use of ICT in teaching. Malaysian Polytechnics. Key words:. and that it is a relevant preparation for work and living in a knowledge-based society. To a certain extent. It examined the factors affecting the user acceptance of ICT among the lecturers through two types of survey: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted with 4 English language lecturers. while not yet pervasive. To achieve this ambitious goal. English language . ICT usage. graduates from Malaysian Polytechnics under the Ministry Of Higher Education should exhibit competence in both English language and ICT. The outcomes and findings obtained through the research process revealed that there are particular factors that affect the user acceptance of ICT among the lecturers despite their positive attitudes toward the usage of ICT in their teaching. The findings lead to the need for the Polytechnics Division and Ministry Of Higher Education to consider providing more attention to the improvement of ICT usage in English classrooms which will help to produce better student achievement. including the Computer-in-Education project. Introduction Since the 1990s. the Malaysian government began to look at ICT to provide the required human resources through efficient education and training.

It will specifically examined the factors which affect the user acceptance of ICT among the English language lecturers. Statement of the Problem In 1994. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). (Ministry of Higher Education . The findings revealed that polytechnic graduates‟ performances were not up to the employers‟ expectations in terms of their communication skills which include Bahasa Malaysia as well as English language despite the curriculum change earlier on (Norzila Abdul Razak. The report discusses the role of ICT in achieving this excellence. At present. focussing on the use of ICT in relation to and in support of the core areas of higher education. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). and the Smart Polytechnic Project (Gan.BUKU PROSIDING Knowledge Resource Centre. This is due to the claim that the English language proficiency level of the polytechnic students is so low. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). Computer Aided Instruction and Computer Aided Learning project. Then.9) students on the scale from 1 to 5 (Norzila Abdul Razak. The results from the study entitled Research Studies on Polytechnics (Ministry of Education 2003) showed that the proficiency level of polytechnic students was generally low both for Certificate (2. This paper will report the results of a study that investigated how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics. Review and Make Recommendations Concerning the Development and Direction of Higher Education in Malaysia" (Ministry of Higher Education Malaysia. Five years later in 1999. 2006). 2001). a study called Polytechnic Development Project . The new syllabus formulated from the needs analysis was then implemented in the polytechnics. Technical Education Department. in 2003.87) and Diploma (2. 2005. What could be the problem for the deteriorating dilemma of English language in the polytechnics? The initial measures were geared towards the right direction where the curriculum was developed based 222 .) The Ministry Of Higher Education had in the past attempted to find the probable cause for the problem. the ICT strategy in driving the Malaysian higher education towards excellence is described in a document entitled "Report by the Committee to Study. Ministry of Education. There is also no exception for the Polytechnics in Malaysia to implement the ICT strategy. the Planning and Research Division. the Polytechnic English language syllabus underwent a radical change when a major review of the syllabus was conducted on a large-scale basis (Norzila Abdul Razak. A needs analysis involving employers.Employer Study was conducted where inputs were taken from employers of polytechnic graduates. 2. conducted a study on final semester polytechnic students‟ English language proficiency. polytechnic graduates and students co-operated and assisted to accumulate data for the study. Malaysia. namely teaching-learning and research.

BUKU PROSIDING on employers‟ (which represent the industries) inputs. They also explored the relationship of 223 .2001.2006. The English language syllabuses have since been implemented according to what the industries dictated in the needs analysis in 1994. Yasemin Gulbahar. Albirini . Knowledge of the factors affecting English language lecturers usage of ICT in the classrooms can help to incorporate ICT in a better way so that classes will not be just a normal chalk and talk sessions but something that the students are looking forward to.2006. what else could be wrong ? If the Ministry Of Higher Education had so far looked at the curriculum to find the remedy for the problem. Purpose of the Study While several studies have addressed the relationship between teacher‟s attitude and effective use of ICT in schools (Chiero. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi.2. Yasemin Gulbahar. 2007. this research mainly focused on the following questions: 4.2005.2.6 The Lecturers‟ Educational Beliefs. this study hope to find some answers by looking at the implementation of ICT In Malaysian Polytechnics.1999.Spigel.2 Polytechnic Support For Teaching English Using ICT 4. 5. Conceptual Framework Various researchers have conducted studies to look at teachers‟ attitudes on the use of ICT in teaching (Chiero.2005.5 Usefulness of Teaching Using ICT 4.1 How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? 4.Al-Ammari. thus the purpose of this study is to look at the factors which affect the user acceptance of ICT among English language lecturers in Malaysian Polytechnics.3 Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching 4. 2 What are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English Lecturers In Malaysian Polytechnic in terms of : 4.4 Lecturer-Directed Student Use of ICT 4.1999. If all the necessary steps have been taken.2.1 Computer Competence 4.Al-Ammari.2. 2007: Melor Md Yunus.2001. 4. 2007: Melor Md Yunos. 3.2. Nurul Atikah Abdullah.2. This study therefore would like to look at how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics.2008 ) very few has so far investigated about the factors regarding ICT usage among English lecturers at the Polytechnic level. more work is required in this area. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi. Research Questions In order to shed light on this topic.Spigel.2008 ).2006. Nurul Atikah Abdullah. Therefore.2006. 2007. Albirini .

is determined by two things. user acceptance and behavior towards ICT. Figure 1. TAM takes this model and derives from it two variables which determine attitude. their attitude and the subjective norms within which they operate. Fishbein and Ajzen‟s Model of Reasoned Action(1982). (1989. (Adapted from Davis. The TAM theory was developed by Davis et al (1989) based upon the Theory of Reasoned Action (Ajzen and Fishbein. (1995). These variables are perceived usefulness. i. 1985. in turn. Davis et al. The most common models used in their studies of ICT are Theory of Planned Behaviour (Ajzen. the extent to which people believe a technology will help them to do a better job and perceived ease of use. Ajzen. the ease or lack of effort to actually use it (Davis. TAM relates specifically to technology whereas TRA is more general. 1980).e. Bagozzi and Warshaw (1989) was selected . 224 . Bagozzi & Warshaw. 1989).BUKU PROSIDING teachers‟ attitudes with a selected set of variables. 1991). cited in Melor 2007) tested the Technology Acceptance Model and found that people‟s computer use was predicted by their reasons for use and that perceived usefulness was also strongly linked to this reason. 1980).The models somehow has related connections as all discussed about attitudes. the cultural norms of the organization (Ajzen and Fishbein. TAM is a theory that models how users come to accept and use a technology. In this study. 1989) As stated above. the Technology Acceptance Model (TAM) (Figure 1) developed by Davis. Technology Acceptance Model. Davis‟ Technology Acceptance Model (TAM) (1989) and also Rogers Diffusion of Innovations. The Theory of Reasoned Action (TRA) states that a person‟s performance of a particular behaviour is determined by their behavioural intent and this behavioural intent. It shows the relationship between external variables and the use of ICT by English Language lecturers in their teaching .

In the 1990s. with heavy emphasis on the correct use of linguistic forms (Fox. lecturers‟ educational beliefs as well as hardware and software available at the institution and at home. the attitude towards use of ICT depends on the perceived usefulness and the perceived ease of use of ICT. it will be looking at the perceived usefulness of ICT that depends on lecturers‟ educational beliefs. 1998). for transmitting vast amounts of information across distance. 6. lecturers‟ perception of usefulness of ICT. This study is going to look at the external variables such as lecturers and students. grammatical explanations and translation tests. technical support for lecturers and availability of hardware and software at the institution and at home. facilitates their students‟ language learning.1 ICT in Teaching The use of computers in language teaching started in the 1960s when computer programmes were first used for repetitive language drills. visual and textual). interacting with authentic language data transmitted and presented by the computer. Lastly. this study will examine the perceived ease of use of ICT that depends on lecturers‟ computer competency. teachers are more like facilitators than directive givers of 225 . lecturers‟ skills in selecting relevant ICT teaching and learning materials. Next.BUKU PROSIDING Melor (2007) used the Technology Acceptance Model by Davis et al. Warschauer & Healey. the actual use of ICT depends on the attitude towards use of ICT. It is a very powerful tool for enhancing communication between teachers and students outside the classroom. curriculum. With reference to this model. Despite the potential benefits offered by ICT to language instruction. All the aspects will help to answer the research questions about how do English lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching and what are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics. information technology began to play an important role in facilitating “communication. (1989) and conducted a study on „Factors Affecting The Use Of ICT in Teaching English As A Second Language In Malaysia‟ found that ESL teachers perceive that ICT enhances the need to know how to integrate it in teaching. teachers and students need to be aware of their changed roles and responsibilities in order to realise these benefits. Literature Review 6. 1994). As a result. with the creation of the multimedia networked computer. lecturers‟ pedagogies. students become more active learners. 2007). feasibility of using ICT in the current curriculum and relevance of using ICT in the lessons. at the same time. enables their students to use real or authentic language with people and meets the individual language learning needs of their students (Melor. In computer-assisted language learning. 1994. helps their students understand English better. and for presenting the information in multiple modes (audio. transmission and presentation” (Fox.

Also. so polytechnics must accept the technology (Watson. In Malaysia. the detection of these barriers provides information that is helpful in supplementing existing in-service training programs. The important subject here is the individual who plays the role to ensure our ICT vision a success. Fernandez. With the introduction of information technology in education.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi.BUKU PROSIDING information (Warschauer & Healey. Kamariah Abu Bakar. The successful implementation of any education policy is largely dependent on lecturers being positive about it and same goes to ICT enforcement in the English classrooms. 2001. In Mojgan Afshari. while students are supposed to participate more actively in their learning. Kamariah Abu Bakar. economic success and the future. understanding the pedagogical. the administrators. the lecturers‟ skills and attitudes and students‟ skills and attitudes are some of the possible factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. 6. The institutions ICT policy. psychological and cognitive barriers to the successful use of information technology is a vital precondition for improving the utilization of computers and other technological aids in the educational process. This study focus on the implementation of ICT in the English Language. Their article “Factors Affecting Teacher‟s Use Of ICT. exploring and processing the huge amounts of language material for individual learning or group project work. 2001).2 The Importance of Knowledge of the Factors Affecting the Using of ICT It is important for teacher trainers and policy makers to understand the factors affecting effectiveness and cost-effectiveness of different approaches to ICT use in teacher training so training strategies can be appropriately explored to make changes viable to all (Mojgan Afshari. Teachers need to be aware of the variety of material available on the Internet and how to teach the students to make use of the material effectively. 2009 ). 2002). reviews factors that influence teachers‟ decisions to use ICT in the classroom and highlights models for integrating technology into teacher training programs. Shen. Wong Su Luan. ICT in education was introduced into the Malaysian education system many years ago. 1998. There are also different factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. 2001). Wong Su Luan. or more specifically looking at the English classrooms in the Malaysian Polytechnics. 2009 . Similarly. 226 . Information technology is closely related to the modern world. various kinds of changes are brought upon because technology has an important and pervasive role in modern business and everyday living (Watson. ICT is implemented in different subjects due to its powerfulness and diversity in promoting and enhancing teaching and learning .

2007). as many of the teachers were not adequately trained to use the computer to teach. Because of this. The teachers stated that they find what they are looking for on the Internet through surfing some Malaysian and foreign sites and they also communicate with their other friends teaching the language through the internet. Saadiyah Darus (2008) in her study Investigating Teachers' Use Of Computers In Teaching English also has similar findings with Melor (2007) regarding the teachers‟ ICT usage in Malaysia.BUKU PROSIDING Abdulkafi Albirini (2004) in his study which investigated the attitudes of EFL teachers in Syrian high schools toward ICT in education also explored the relationship of teachers‟ attitudes with a selected set of variables. cultural perceptions. factors that affect the use of ICT and perceptions of their skills in ICT.3 Use of ICT in Teaching Melor (2007 ) found out that the usage of ICT in teaching at the technical school in the research are varied but quite limited. Understanding attitudes towards the use of ICT. computer access. there was a lack of confidence in handling the computer in the classroom due to insufficient knowledge of ICT. They felt that they were incompetent and uncomfortable using the computer in the classroom. The ESL teachers in the study reported some usage on using reading comprehension programs to develop reading skills. 2007). Saadiyah found out that generally.. is supported in Melor (2007) study of attitudes towards ICT which investigated the present use of ICT among ESL technical school teachers in teaching. 6. Most of the teachers do not use internet as their daily means of communicating with the students . In her article “Malaysian ESL teachers‟ use of ICT in their classrooms: expectations and realities” . The important point in Albirini‟s study . The results of the study show that most of the teachers rarely used the computer to teach English. and the support needed to incorporate them into ESL teaching could help teachers use them better (Melor. For example they do not use internet to give feedbacks on students‟ work and they neither facilitate students to establish networks with language experts via e-mail or the guiding the students to participate in on-line discussions with international key-pals (Melor 2007). and teaching materials from the Internet (Melor. that most of them were not very confident to utilize the technology in their teaching. the main factor in the implementation of computers that is the users‟ acceptance . and demographic variables (including computer training background). computer competence. He examined teachers‟ attitudes from two related theoretical frameworks: Rogers‟s (1995) Diffusion of Innovations and Ajzen and Fishbein‟s (1980) Model of Reasoned Action. These variables included computer attributes. Melor (2007) stated that important considerations in the effort to incorporate ICT into the curriculum are the knowledge of the factors affecting the using of ICT in ESL teaching and the availability of adequate support for ICT . 227 . One major reason was.

Another reason for these teachers ' attitude was there were no guidelines provided to them. Their teaching experience ranged from less than five years to above 21 years and they were trained at different colleges and universities. drawing. Findings from this study suggest that social studies teachers understand the benefits of ICT usage in education. A total of 107 randomly selected English lecturers from 21 polytechnics participated in this study. However. 7.Yasemin found out that teachers most frequently used computers for accessing information on the Internet. Just interviewing lecturers was insufficient because the researcher could only obtain their perception on factors 228 . The situation in Malaysia is not much different from the findings of study in Turkey. investigated the perceptions and ICT usage of social studies teachers. Some teachers reported using ICT for programming. questionnaires were distributed to all the samples from the various polytechnics. (Yasemin 2008). 2008).BUKU PROSIDING some of the teachers may have a negative attitude towards the use of computer in the classroom especially among teachers who had lower perceived abilities of handling the computer. The findings of the study indicated a very strong positive correlation between teachers‟ attitudes toward ICT in education and their perceptions of the advantages of the use of computers. According to Yasemin (2008) perceptions and skills in relation to ICT have been universally recognized as an important factor in the success of technology integration in education. Yasemin (2008) in her study. For the survey. Teachers pointed out that the class time is too limited for ICT usage. Like Melor (2007) . They were given two weeks to complete the questionnaires. Social studies teachers in Turkey considered computers as a viable educational tool that has the potential to bring about different improvements to their schools and classrooms. teachers‟ perceptions of the compatibility of ICT with their current teaching practices were not as positive. communicating electronically. pedagogical and curricular approaches. All of these reasons make teachers quite unmotivated to use ICT in the classroom although they knew very well about its advantage (Saadiyah. Questionnaire results were then analyzed. Only a few teachers reported using ICT to help them learn school material. Hence. doing word processing and making slide presentations. Methodology This study made use of two types of surveys: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted on 4 English lecturers. and less than one-fifth regularly used educational software. the introduction of ICT innovations into education requires promoting structural. but this is very rare. graphics or analyzing data with spreadsheets.

One of the possible reasons is that lecturers are seeing students and colleagues every day. 74 items in 7 sections (Section A.Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching. various uses of ICT by language lecturers were investigated and found. 8. Therefore. prompt response and investigate interviewees‟ motives and feelings. partly due to the fact that the polytechnic had an intranet system.Personal Information. it was not possible to interview every lecturers in the sample. All the interviews conducted were taped and transcribed . Section D. there is another method 229 . If there are questions. it is difficult to conduct extensive discussion and communication through the intranet system by means of emails. Interview was another data collection method used in this study. not every language lecturer used the polytechnic‟s intranet system for communication. Section C . Semistructured interviews were conducted with 4 English language lecturers from Ungku Omar Polytechnic. Section E -LecturerDirected Student Use of ICT. Some of the language lecturers seldom used the system and did not send e-mails to students and/or lecturers. lecturers can talk to the relevant student or colleague easily and deal with any problem on the coming days. Due to time constraints. questionnaire was used to obtain data from them. Results and Discussion Research question 1 : How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? With reference to the first research question. This situation is in accordance with Goodwyn‟s (2005) idea that lecturers sometimes question the intrinsic value of computers and related technologies. Moreover. Section B – Computer Competence.BUKU PROSIDING which affect the user acceptance of ICT among the English lecturers. Some of the language lecturers used ICT for communication quite frequently. However. the pioneer polytechnic in Malaysia. Apart from using the intranet system to send e-mails. 8.56%) rated the use of ICT for communication as “very useful” or “useful”. Interview is one of the more adaptable data collection methods. Section F-Usefulness of Teaching Using ICT and Section G.Polytechnic Support for Teaching Using ICT. each of them lasted for about 20 to 40 minutes. so lecturers could send e-mails to communicate with other lecturers. It allows greater flexibility for the researcher to have follow-up actions.Educational Beliefs) were asked in the questionnaire in total. Questionnaire was used because it could help to collect data in a more efficient way within a limited period of time.1 Using ICT for Communication From the questionnaire results it can be seen that most of the language lecturers (75. This was important for the study because the study was trying to discover factors which affect the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics rather than confirming theories.

It takes a long period of time to prepare multimedia teaching materials.56 %) rated the use of ICT for professional development as “useful”. they said that because it was the trend to use ICT and some said that they were forced to use ICT because it was the polytechnic policy. When there are enough materials.46% of the language lecturers were not sure about the use of ICT for lesson preparation. there is direct communication and interaction between the two parties because they can clarify any uncertainties immediately. 8. The questionnaire results agreed with the interview results.46%) stated the use of ICT for lesson preparation as “useful” and 32. 230 . The greatest difficulty is usually the time constraint. The results could be explained by the fact that using ICT for professional development was still not a common trend in Malaysia.45% of the lecturers were not sure while 2. it did not mean that those lecturers were not open-minded and did not want to try new technologies.. since language lecturers have very heavy workload and marking load.2 Using ICT for lesson preparation and teaching About half of the language lecturers (53. This situation could be explained by some of the interview results that some language lecturers were more willing to use ICT while others were more reluctant. the use of ICT may even worsen the quality of classroom learning (Law et al.BUKU PROSIDING which lecturers can use to contact students or colleagues – contact by telephone. Moreover. especially when mobile phone has become so commonly used in Malaysia. This method is also convenient and inexpensive. That is why some language lecturers said that it would be better if there was someone to help to make the teaching materials. especially when most language lecturers are not very competent computer users and may lack skills in this aspect.3 Using ICT for professional development With reference to the questionnaire results. then language lecturers do not need to make anymore ICT teaching materials because not all the lecturers are good at making these materials. there is not enough time for them to prepare such teaching materials. 23.70% of the lecturers rated the use of ICT for professional development as “useless”. It is because if lecturers do not have adequate skills. For language lecturers who were reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching. It will be even better if lecturers exchange and share the teaching materials with colleagues or use relevant existing materials in the market. For language lecturers who were willing to use ICT for lesson preparation and teaching. it is due to the lack of time that lecturers cannot use ICT very often because some language lecturers only have time to prepare ICT teaching materials during holidays. 8. It is understandable why some language lecturers are reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching. By using this method. 2000). about half of the language lecturers(54.

The various factors will be discussed in the following sections. Out of all the factors. However. In order to encourage lecturers to use ICT for professional development.BUKU PROSIDING The questionnaire results may not mean that language lecturers are unwilling to upgrade themselves. When lecturers in Malaysia want to reinforce their subject knowledge and update their pedagogical approaches. 39.17% of the language lecturers never asked the students to use ICT to do projects. they will usually enroll in some training courses and seminars rather than using ICT for professional development such as joining online courses. have to 231 . it was found that there are several factors which affect the user acceptance of ICT of the language lecturers. Therefore. This situation could be explained with the help of the results of another questionnaire item.35% of the lecturers rated lecturer-directed student use as “useless”. It is obvious that both lecturers and students are aware of the possibilities that ICT holds for improving teaching and learning.4 Lecturer-directed Student Use About half of the language lecturers (52. 52. Some lecturers and students are also ready to switch their mode of teaching and learning by using ICT. some lecturers may not have adequate pedagogical skills which enable them to supervise their students in the use of ICT. the government may have to provide some training courses for lecturers so that they can apply ICT in their teaching and stimulate students to use ICT in learning. One possible reason is that some lecturers may not know where they can get information on online courses because this idea of professional development is still quite new to them. in particular. time is an essential factor. The reason is because it may not be possible for lecturers and students to handle more projects on top of their existing workload. Language lecturers. lecturers can join some online courses for their professional development according to their interests and pace. Lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time and students may have other projects to do. lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time. it takes time for lecturers to adapt to a new mode of learning and some lecturers may not be used to it. Moreover. Research Question 2 : Factors Affecting the User Acceptance of ICT of Language Lecturers With reference to the questionnaire and interview results. Therefore. so it is in fact difficult for them to spare other time to work on extra projects using ICT. 8.13% of the lecturers were not sure while 4. the government can consider introducing some online training courses to lecturers. This means lecturers will attend the courses and seminars in person rather than participating in online courses.17%) rated lecturer-directed student use as “useful”. Under the education system in Malaysia.

multimedia production. Gender and Teaching Experience With reference to the data analysis. The younger lecturer with less teaching experience also use ICT frequently and willing to use ICT in her teaching. the ICT competence of language lecturers was positively correlated to lecturers‟ ICT usage. the age of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage but was positively correlated to lecturerdirected students‟ ICT usage. Most of the ICT training courses that lecturers attended focused on technical skills such as word processing. The results showed that more experienced language lecturers did not necessarily use ICT more or less than less experienced language lecturers. The gender of the language lecturers also had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. Therefore. 8. This shows that if lecturers believe that they are competent enough. Although ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. so they are more confident in their teaching methods and have better classroom management skills. webpage design and so on. The lecturer who has the most teaching experience was ready to use ICT in teaching provided that there was sufficient time for her to prepare multimedia teaching materials. both pre-service and in- 232 .5 Age. In this case. this takes up plenty of their time.BUKU PROSIDING mark a lot of students‟ assignments. relevant training to equip her with adequate skills and technical support in polytechnic in case of any technical problems which might arise during lessons. This is probably due to the fact that older lecturers have more teaching experience. 8. meaning that both male and female language lecturers used ICT.6 Professional development From the data analysis it was found that professional development on ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. Almost all of these courses were to equip lecturers with general computer skills so that they could complete their number of compulsory courses attended. This meant that the ICT training that lecturers attended was not very relevant to them in terms of pedagogical skills. spreadsheet. This could be explained with the help of some of the interview results. Most of the language lecturers used ICT but older lecturers were more likely to supervise their students to use ICT. The teaching experience of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage as well as lecturer-directed students‟ ICT usage. Therefore. one of the possible ways to encourage language lecturers to use ICT is that the government may have to design relevant training courses to help lecturers improve teaching and learning with limited time and resources. there is little or even no time left for lecturers to explore into other pedagogical approaches which involve the use of ICT. they are willing to use ICT in teaching.

The lecturers believed that a mixture of traditional teaching and teaching with ICT for different lessons might be good. It was too late when lecturers discovered the problems because the room was booked and the materials were prepared but lessons could not be conducted. Therefore. lecturers could not abandon grammar. However. that is a real person speaking. One lecturer said that even though the communicative approach was being used. Traditional teaching means using chalk and board. otherwise there is something very important missing in the language classroom. in fact the efficiency is sometimes higher in unexpected situations. In traditional teaching.BUKU PROSIDING service training is very important because suitable training courses can enhance lecturers‟ confidence in the use of ICT in teaching. Many things in language teaching cannot be replaced by ICT even though some people may argue that there are CD-ROMs in grammar and there may be interactive games and learning online. The lecturers suggested that the staff concerned should check the hardware and software in the computer rooms on a regular basis to see whether the facilities could function properly and repair them if necessary. interaction is very important in oral lessons and learning language is some kind of communication which involves not just words but also facial expressions and body language. The presence of the technician can make lecturers feel more confident when they are conducting ICT lessons because they know that there is someone who can offer help to them in case there are any unexpected technical problems. the personal interaction between lecturers and students is stronger. Lecturers could use traditional teaching methods to communicate and explain to students. 233 . Most of the language lecturers saw ICT as a tool which assisted teaching and it could not replace traditional teaching. The technician in polytechnic is also a very important kind of support to lecturers who use ICT in teaching. they need contact and rapport. teaching with ICT is something planned beforehand which is not as flexible. 8. Moreover. They also stated that the computer provided limited feedback but the lecturer could give spontaneous feedback which enhanced and broadened the learning experience. polytechnic support was vital in encouraging more language lecturers to use ICT in teaching. it is not always possible to only use ICT in language lessons. students need to listen to real voices. 8. but not replacing one another because all language lecturers interviewed believed that traditional teaching had its values.7 Polytechnic support According to the interview results. traditional teaching and teaching with ICT should be supplementary in language teaching.8 Educational beliefs It was obvious that most language lecturers believed that ICT could not replace traditional teaching approach. Therefore. For language lessons.

then it would not be very difficult for lecturers to implement ICT in teaching. the influence is not as great as seeing the visual images. There are also unexpected problems which lecturers have to deal with because they do not know what responses students will have after reading through the materials. The major factor is that there must be sufficient time because more preparation work needs to be done before the lessons if ICT is used. students learn a lot from 234 . students are greatly influenced which make them understand better and pay more attention in class. students have a chance to be more creative and they can explore more into language learning. 8. The use of ICT can help to make students understand some topics and the content better and give them a deeper impression. Furthermore. Sometimes when students only listen. When lecturers implement ICT in their teaching.9 Benefits of teaching using ICT From the interview results we know that one of the benefits of using ICT in teaching was that it was useful when lecturers wanted to explain some abstract concepts to students. 8. Through visual images.10 Difficulties of teaching using ICT Some language lecturers thought that it was not extremely difficult to teach with ICT if they had enough time to prepare and try the teaching materials before the lessons. ICT may also arouse lecturers‟ interests in teaching if there are more suitable teaching materials because lecturers can save some of the time to do other things but they still have different kinds of things to present in class. conducted and monitored. Using ICT is beneficial when lecturers want to show some pictures in class. If lecturers are willing to learn from students. then students get some benefits because it can arouse students‟ interests in learning and facilitate the learning. One of the lecturer said if lecturers let students use ICT to explore into the language world and let them do project work.BUKU PROSIDING Using ICT in teaching may supplement traditional teaching approaches but it definitely cannot replace them. Apart from preparing teaching materials. if ICT is nicely presented. what they have to speak as they present the materials. Moreover. For lecturers. Sometimes lessons become more efficient and students are more interested and attentive. lecturers also need to think about. Students can often come up with very interesting ideas because they have more time to surf the Internet and they know the things which are suitable for them. that can be a bridge for communication between lecturers and students as well.

the government 235 . it is not surprising to see that students are more capable in ICT when lecturers conduct ICT lessons because students are getting to be more in control of their learning. Therefore. They also mentioned that sometimes it was difficult to teach with ICT when there were technical problems. Students are encouraged to take more initiative in their learning so as to construct and build up their own knowledge.BUKU PROSIDING interacting with peers in the process because their levels of knowledge are more compatible and they can really learn a lot from one another. However. Using ICT in teaching is indeed a trend in the education system. This is probably due to the fact that language lecturers is lack in time and skills to practise using ICT in teaching. Some of the language lecturers are not confident enough to use ICT in their lessons because of their incapable computer competency level. it is something which lecturers cannot get away from. lecturers are facilitators who provide opportunities and resources for students to learn rather than to spoon-feed students. it is not easy to make lecturers accept technology and implement it immediately into their teaching. language lecturers‟ use of ICT in teaching was still at the elementary stage because language lecturers might see the use of ICT in teaching as only in presenting MS PowerPoint slides and some educational CDROMs provided by publishers in class. This idea is in accordance with the Technology Acceptance Model developed by Davis. then they will perceive that ICT is useful to their lessons and they are capable to use it before it can be successfully adopted in teaching. Even for lecturers who are more open-minded and are ready to try the technology. Some language lecturers are ready to accept ICT and implement it in their lessons but they do not have sufficient time to prepare multimedia teaching materials. 10. Bagozzi & Warshaw (1989) which shows the relationship between external variables and the use of ICT by lecturers in their teaching. most of the language lecturers still use traditional teaching methods rather than the new pedagogy which involves the use of technology. The roles of lecturers and students are also changing gradually. Therefore. then it will not be too difficult for lecturers to accept ICT in teaching. Therefore. especially lecturers who are not convinced of the benefits of using ICT in teaching. In fact. Therefore. Conclusion The research results of this study showed that language lecturers in Malaysia were aware of the trend of using ICT in teaching and most of them used computers frequently in their daily lives. Nowadays. they are only occasionally using ICT in teaching. if there are teaching materials which are readily available and can be systematically presented. There should be sufficient training and time for lecturers to prepare for such an education reform.

There should be greater collaboration among polytechnics and lecturers.BUKU PROSIDING should provide relevant training courses for lecturers and allow them enough time to adapt to such an education reform. it is not surprising that most of the language lecturers participated in this study regarded ICT as a tool which may assist their teaching but it definitely cannot replace traditional teaching methods. Thus. polytechnics which implement ICT in teaching have not changed the goals of education. Besides. Lecturers need more subject-based training to help them integrate ICT in their teaching as well as transforming their teaching approaches from lecturer-centred to more student-centred . Whether there is enough time for lecturers to prepare teaching materials. that is only lecturers presenting information and students passively receiving information. it will not be meaningful to conduct lessons with the use of ICT if the roles of lecturers and students do not change. They are interpreting the paradigm shift in a limited way that teaching relies on interactive multimedia enriched classrooms. 236 . Therefore. polytechnic management. Otherwise. much time and effort is wasted to seek for the best ways to use ICT in teaching and learning. the path to success will certainly be smoother. roles of lecturers and students. whether lecturers need to prepare a separate set of teaching materials in case there are any technical problems. policy makers. polytechnic management and lecturers should always review and reflect on ICT implementation to seek for improvement. With the sharing of experiences. The enhancement of teaching and learning depends on how lecturers make the best use of ICT. lecturers and students are not completely ready for the change. whether lecturers have adequate computer skills or whether every classroom is equipped with the facilities necessary for ICT teaching are factors which affect the user acceptance of ICT of polytechnics language lecturers in Malaysia . whether there is a need to use ICT for some of the teaching topics. However. Under the education system in Malaysia. lecturers have very little time to think about the integration of ICT in teaching because they have to cover the syllabus within a limited period of time and they also have a lot of teaching and non-teaching duties. Otherwise. Unless the use of ICT is complementary with new and appropriate pedagogical methods. ICT is not utilised to its full potential. This will result in no difference in traditional learning environment and computerised environment. It is good that the government has recognised the need of education reform and introduced ICT plans.

C. 2001. 2003. J. 2005. Vol 6. New Jersey: Prentice-Hall. 2. 2000.European Review. www. D. The Becta Review: Evidence on the progress of ICT in education. Chee Keong.usm. 13. 9. Pages 371 4. California : Wardsworth Publishing Company. 7. Cope. conducting. E. 2005.becta. Carmen et al.3 pp 43-51 http://pppjj.my/mojit/article/pdf/Dec05/06-A_ Study_ on_the_Use_of_ICT_ in_Mathematics_Teaching-final.cfm?section=1 [23 September 2008]. Cambridge: Cambridge University Press.org/a-133CALL%20Evaluation%20by%20Developers %20a%20Lecturer %20and%20Students. Integrating learning technology into classrooms: The importance of lecturers‟ perceptions. www. S. Belmont. Use of ICTs and the Perception of E-Learning among University Students: A Differential Perspective according to Gender and Degree Year Group. www. London : Routledge Falmer. Number 3. Abbott. . No 7 (October 2003) pp 13. & Ward . Englewoon Cliffs. & Fishbein.pdf. I. 2004. 10. New Jersey : Pearson. Liu et al.org. 2 nd Edition. M. and evaluating quantitative and qualitative research. The practice of social research. The study on the use of ict in mathematics teaching. (2003) English as a Global Language . 237 . 6. Cresweel. A. 2001.gatewaycoalition.ifets. C. Albrini. Sharaf Horani & Daniel. Jamieson. Andrews.. 1980. & Preiss. Ajzen. Chapelle.28. 2005. London : RoutledgeFalmer. Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT) Vol. 3. [10 January 2009]. J. 2 No. (2004).pdf. Lecturers‟ attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL lecturers. ICT : Changing education.html [15 November 2008] 14. Computer applications in second language acquisition: foundations for teaching.W. 8. 2002 . R. Chapelle. 373–398. Chong. and students. The impact of ICT on literacy education. Interactive Educational Multimedia. [11 November 2008]. C. testing and research. 12. Crystal. C.html [10 January 2009]. P. 5. Educational research: Planning. C. 1992.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. Babbie. British Educational Communications and Technology Agency. 11. Understanding attitudes and predicting social behaviour. a lecturer.uk/research/display. 47. https://calico. 2005. J. Call evaluation by developers. A web based courseware preparation guide : using a syllabus based teaching/learning framework: for an Engineering Statistics Courseware.org/files/Bengu_CourewarePreparation Guide.info/journals/5_1/cope. Computers & Education.

2006. 16.J. 2006. 1989. pp. I. MIS Quarterly. Norizan Abdul Razak.35. Malaysia. 25. Mohd. M. Department of Curriculum and Instruction. 5(2). F et al. 21. London: Cassell. P. 17. R. Phd. Sankey. ReCALL 19(1): 79-95. 2(4). 37-51. Y. (1991). Fullan. PhD Thesis. Management Science. Management Science. I. Gulbahar. Sallimah Hj. P. Salleh. 2001.(2005) An Examination Of Factors Influencing Bruneian Secondary Lecturers‟ Use Of Information And Communication Technology In Teaching: A Survey Exploration . Davis. (1989). Reading. 19. Bagozzi. Hwa Jung. European Association for Computer Assisted Language Learning. S.E. The utilization and integration of ICT tools in promoting English language teaching and learning: Reflections from English option lecturers in Kuala Langat District. & Guven.. 13(3). & Ajzen. Computer competency of in-service ESL lecturers in Malaysian Secondary Polytechnics. (2008). Monterey. M.. International Journal of Education and Development using ICT [Online]. Melor Md Yunus.dec. A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Lecturers in Turkey. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Perceived usefulness. & Zaitun Abu Bakar. United States. Teacher Development.982-1003. Higgins. Educational Technology & Society. Fishbein. PhD Thesis. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. University of Maryland 238 . 319-340. & Moseley. Davis. attitude. Elementary statistics. (1975). 11 (3). D.BUKU PROSIDING 15.).intention and behaviour: An introduction to theory and research. 29. Reading 27. M. 191-210.Belief. and user acceptance of information technology.. 1989 . 2003. perceived ease of use. Volume 35. 2007. D. 26.. Leask. R.php?id=161&layout=html [12 August 2008]. 20. R. F. R. University Of Brunei Darusalam . Kirk. Davis. ). D. Teachers‟ thinking about ICT and learning: Beliefs and outcomes. 23. Samuel. MA: Addison-Wesley. (1989). The use of ICT in learning English as an International Language. & Warshaw. 1984.edu/viewarticle. Issues in teaching using ICT. Malaysian ESL lecturers‟ use of ICT in their classrooms : expectations and realities. London : RoutledgeFalmer. http://ijedict. The New Meaning of Educational Change (2nd ed. Sei. Faculty of Education. (2006. F. 28. 9821003. Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi. (2001). 18. M. 2nd Ed. 22. A neomillennial learning approach: Helping nontraditional learners studying at a distance. California : Brooks/Cole Publishing Company. 24.uwi.

Wiersma. ciadvertising.J. Wells et al. 2006. 32.htm. D. & Osborne. 35.BUKU PROSIDING 30. Wellington.teyl. (2001) Language and literacy in science education. 37. 2001. Philadelphia PA : Open University Press. Teaching English. Reading. Education and Information Technologies. 251-266.M. Computers and ESL. [11 November 2008] 34. 2000. R. MA : Allyn & Bacon. W. Computer assisted language learning (call) for TEYL. The International TEYL Journal. London : RoutledgeFalmer.org/article1.org/studies/student/97_fall/…/ selective/facperce. Wyse.H. 6(4). Wyatt. Smith. D. United States of America : Prentice Hall Regents. Boston. J. Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching. 31. 33. P. Zeinab Abu Samak (2006) An Exploration Of Jordanian English Language Lecturers‟ Attitudes. http://www. 1997. (2001).html [10 January 2009]. D.L. & Jones. 36. Factors affecting perception. And Access As Indicator Of Information And Communication Technology Integration In Jordan . Watson. 1984. language and literacy. Research methods in education : An introduction. Skills. 239 .

Oleh itu menentukan kombinasi parameter eksperimen yang optimum secara simulasi menggunakan kaedah unsur terhingga merupakan satu kaedah lebih efektif. kadar suapan. Parameter tetap yang digunakan adalah pada perkakas pemotong iaitu sudut kelegaan 7o dan radius hujung muncung 0. suhu dan daya semasa pemotongan dapat ditentukan. NURUL ZAIDI BIN HJ KASBOLLAH GRAD. suhu dan terikan. Melarik merupakan salah satu operasi pemotongan yang banyak digunakan di dalam industri – industri kejuruteraan.88%.E.2 mm masing-masing.M Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. Enam model perkakas pemotong dengan geometri yang berlainan dimodelkan di dalam perisian Inventor 2009 bagi kegunaan pemotongan secara simulasi di dalam perisian Deform3D.4. Eksperimen proses larik mengambil masa dan melibatkan kos yang tinggi terhadap bahan yang dilarik dan juga perkakas pemotong. Kaedah Taguchi digunakan di dalam mendapatkan kombinasi parameter yang optimum dengan rekebentuk ujikaji yang digunakan adalah tatasusunan L9 dan analisa kesan terhadap parameter pemotongan semasa proses simulasi terhadap bahan Inconel 718 menggunakan nisbah isyarat hingar (S/N Ratio) dan Pareto Anova.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.BUKU PROSIDING SIMULASI KESAN PARAMETER PEMESINAN KE ATAS MELARIK INCONEL 718 MENGGUNAKAN PERISIAN DEFORM 3D MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN ENGR.49% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Ipoh. terikan. parameter kadar suapan mempunyai kadar 240 . Dengan kaedah unsur terhingga tegasan. ABSTRAK Pemesinan merupakan salah satu daripada proses pembuatan di mana sebahagian daripada bentuk yang dikehendaki diperolehi melalui proses pembuangan lebihan bahan kerja. kedalaman pemotongan dan sudut sadak bagi mendapatkan kesan terhadap daya pemotongan. dan 1. Untuk analisa suhu pemotongan. tegasan. Empat Parameter akan dipelbagaikan iaitu kelajuan pemotongan. Kajian yang dijalankan ini adalah menggunakan proses melarik ke atas bahan Inconel 718 dengan simulasi pemotongan secara ortagon.I. Keputusan ujikaji menunjukkan parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh terhadap daya pemotongan yang paling tinggi iaitu 48.2 mm pula parameter yang paling tinggi berpengaruh adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47. Mata alat yang digunakan adalah Tungsten Karbida (WC) dan perisian yang digunakan di dalam kajian ini adalah Deform3D.

4 mm.4 mm. (2008) yang menyatakan Taguchi menawarkan pendekatan yang ringkas dan sistematik dalam mengoptimumkan prestasi. seperti bahan dan jenis mata alat. Analisis varians (ANOVA) digunakan untuk mendapatkan kesan parameter yang diproses dan berkait semasa kelajuan pemotongan. pemesinan. parameter kedalaman pemotongan memperolehi kadar pengaruh yang tinggi iaitu 43.05% untuk analisa terikan berkesan. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang sesuai bagi mendapatkan jangka hayat perkakas yang lama dan juga mendapat hasil produk yang baik dari segi kemasan akhir yang baik. Kaedah Taguchi merupakan perkakasan ujikaji rekabentuk yang amat baik untuk proses pengoptimuman kejuruteraan.47%.2 mm. penyambungan dan pelbagai lagi proses.41% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.89%. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Ianya adalah perkakasan penting dalam mengenalpasti parameter yang kritikal dan mendapatkan hasil ramalan yang optimum untuk setiap proses parameter. jenis bahan kerja yang hendak dilarik.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.79% untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan. Dalam proses pelarikan logam.69% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.0 PENGENALAN Sektor pembuatan merupakan salah satu cabang industri yang terbesar di dunia ini dan merupakan salah satu sektor penyumbang utama di dalam peningkatan ekonomi dunia. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh yang paling tinggi iaitu 63. suapan dan juga ketebalan pemotongan berdasarkan faktor major kebolehmesinan iaitu daya potongan menurut Dinesh et al. pembentukan. Bagi keputusan dan analisa tegasan berkesan. pelbagai faktor perlu diambil kira sebelum proses pelarikan dilakukan. Pemilihan bahan khususnya seperti bahan yang mempunyai kekerasan yang tinggi amat memerlukan kombinasi parameter seperti kelajuan pemotongan. (2009). sudut sadak mencapai kadar pengaruh iaitu sebanyak 67. kualiti 241 . 1. parameter – parameter pemotongan yang hendak digunakan dan pelbagai lagi.2 mm juga menunjukkan sudut sadak memberi pengaruh yang besar terhadap tegasan berkesan yang mana nilainya adalah 62.BUKU PROSIDING pengaruh paling tinggi iaitu 86. Pernyataan ini turut diperjelaskan oleh Gusri et al. Manakala sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh paling tinggi iaitu 40. Pemesinan merupakan di antara proses yang penting dalam pembuatan. Pelbagai proses pembuatan wujud dalam menghasilkan produk – produk pembuatan seperti tuangan. suhu pemotongan.2 mm. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. dan salah satunya ialah proses larik yang banyak digunakan di industri pada hari ini.

3. (2006). bagi mengelak kos yang berlebihan maka kaedah unsur terhingga yang berasaskan kepada permodelan dan juga simulasi yang dijalankan pada perisian diwujudkan bagi menyingkatkan masa dan juga mengurangkan kos buangan bahan. Sesuatu produk akhir yang menggunakan jenis bahan tertentu perlu menjalani proses pemotongan berulang kali sebelum mendapat kombinasi paramater – parameter yang benar – benar optimum. Disebabkan sifat – sifat mekanikalnya yang baik maka ianya menjadi kegunaan di dalam bidang pesawat udara.0 METODOLOGI 242 . suhu dan daya pemotongan semasa melarik Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida secara simulasi iaitu kaedah unsur terhingga Deform3D dan juga mendapatkan kombinasi parameter pemesinan yang optimum semasa melarik Inconel menggunakan Kaedah Taguchi. Pemilihan bahan Inconel 718 adalah kerana bahan super aloi berasakan nikel Inconel 718 merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi (high strength) dan juga rintangan haba yang tinggi (high thermal resistant). Teknik pengoptimuman Taguchi digunakan untuk mengoptimumkan parameter pemotongan semasa larikan berkelajuan tinggi pada bahan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat Tungsten Karbida. Objektif kajian projek ini ialah untuk mengkaji kesan parameter pemesinan iaitu halaju pemotongan. terikan. terikan.BUKU PROSIDING dan juga kos. tegasan berkesan dan juga suhu dapat dilihat pada akhir setiap kali proses simulasi dijalankan. petroleum dan juga industri tenaga nuklear menurut Guey et al. kadar suapan dan kedalaman pemotongan terhadap tegasan berkesan. Hasil keputusan daya pemotongan.

2. (2009).2 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1. (2009) adalah: 243 . Jadual 3. suhu.1 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0. Konsep aplikasi penggunaan nisbah isyarat hingar ataupun disebut (S/N Ratio) adalah merupakan peningkatan kepada kualiti menerusi peningkatan pengukuran.0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Keputusan simulasi daya pemotongan. Sifat – sifat nisbah isyarat hingar ini boleh dikategorikan kepada tiga iaitu menurut Dinesh et al. tegasan berkesan dan terikan ditunjukkan dalam Jadual 3.4 mm Jadual 3.2 mm Kaedah Taguchi merupakan rekabentuk yang amat berpotensi di dalam membentuk rekabentuk ujikaji bagi proses kejuruteraan yang memerlukan keputusan atau kombinasi parameter yang optimum menurut Dinesh et al.1 dan Jadual 3.BUKU PROSIDING 3.

Bagi suhu pula menurut Abukhshim et al. Jadual 3. Pengiraan bagi Jadual 3. Nominal adalah sifat lebih baik: Merujuk pada formula tersebut y adalah merupakan data pemerhatian secara purata. (2006). ini melibatkan punca – punca ralat yang terbesar berlaku semasa proses pemesinan. Keempat – empat keputusan dianalisis menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah lebih baik kerana untuk daya pemotongan kita memerlukan nilai yang kecil bagi menjamin jangka hayat perkakasan pemotong yang panjang dan juga mempertingkatkan kualiti permukaan akhir bahan kerja menurut Dinesh et al.3 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0.4 adalah merujuk kepada formula nisbah isyarat hingar lebih kecil adalah sifat lebih baik.4 mm 244 .BUKU PROSIDING i.3 dan Jadual 3. suhu pemotongan yang tinggi akan mempengaruhi haus perkakasan pemotong dan juga memendekkan jangka hayat perkakasan pemotong. Untuk tegasan dan juga terikan sifat kualiti lebih kecil lebih baik turut diguna pakai di dalam pengiraan nisbah isyarat hingar kerana tegasan yang tinggi akan menyebabkan jangka hayat panjang bagi perkakasan pemotongan turut dipengaruhi. Jadi sifat kualiti lebih kecil lebih baik digunakan dalam pengiraan nisbah isyarat hingar bagi suhu. Lebih besar adalah sifat lebih baik: iii. (2009). Lebih kecil adalah sifat lebih baik: ii. n adalah nombor pemerhatian dan y adalah data pemerhatian.

Peningkatan nilai kedalaman pemotongan akan menyebabkan perkakas pemotong memerlukan penggunaan kuasa pemotongan yang tinggi seiring dengan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja yang mana ketebalan bagi kedalaman pemotongan adalah besar dan semakin tebal dan begitu juga dengan kadar suapan yang meningkat akan menyebabkan penggunaan kuasa pemotongan oleh perkakas pemotong menjadi lebih besar dan penjanaan suhu yang makin tinggi terhadap perkakas pemotong juga akan sekaligus memberi kesan terhadap daya yang semakin meningkat seiring dengan suhu.30 (mm) masing – masing.2.1 dan Jadual 3.BUKU PROSIDING Jadual 3. Namun terdapat juga kajian yang menunjukkan pengaruh kelajuan pemotongan terhadap daya pemotongan tidak banyak pengaruh 245 . Berdasarkan keputusan dari Jadual 3.1 dan 566 N bagi Jadual 3. (2009) yang menyatakan nilai daya pemotongan yang rendah adalah untuk pemanjangan jangka hayat mata alat. Jika dilihat pada tiga parameter bagi kedua –dua ujikaji ini menunjukkan ujikaji yang kesembilan mempunyai kelajuan pemotongan. rendah kecacatan dan juga meningkatkan kualiti permukaan penyudah. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang lebih tinggi berbanding dengan ujikaji pertama iaitu 150 (m/min).4 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1.15 (mm/pus) dan 0. Maka daripada penyataan ini adalah bersesuaian sifat kecil ini dipilih.1 Penganalisaan Daya Pemotongan Di dalam membuat penganalisaan terhadap daya pemotongan adalah menjurus atau menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah sifat yang lebih baik berikutan pernyataan daripada Dinesh et al. 0. untuk nilai bagi daya pemotongan yang paling tinggi adalah 533 N bagi Jadual 3. Nilai kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang tinggi akan meningkatkan daya pemotongan.2 mm 3.2. Kedua – dua nilai ini dicapai di dalam ujikaji yang menggunakan mata pemotong pada sudut sadak -6.

Keputusan ini selari dengan pernyataan Kishawy & Elbestawi (1998) yang menyatakan penggunaan jejari muncung yang besar akan 246 .BUKU PROSIDING jika dibanding dengan faktor parameter yang lain seperti kedalaman pemotongan. Di dalam membuat perbandingan di antara Jadual 3. Manakala bagi Jadual 3. faktor kawasan temu yang besar ini akan membuatkan saiz racik akan lebih besar dan membuatkan tekanan dari perkakas untuk memotong menjadi lebih tinggi dan sekaligus daya yang besar akan turut diperlukan.1 manakala bagi Jadual 3. Kedua – dua nilai ini berada pada sudut sadak positif 6.4 mm kepada 1.2 pula capaian daya pemotongan yang tinggi berlaku pada kombinasi kelajuan. 0.2 mm. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurangan dengan pertambahan sudut sadak.2 nilai daya pemotongan yang diperolehi adalah 267 N. tahap penggunaan kuasa pemotongan akan menjadi lebih tinggi disebabkan faktor semasa mericih bahan kerja oleh perkakas pemotong akan menjadi lebih lama dan tinggi. kadar suapan dan hujung muncung perkakas pemotong seperti menurut Cassier et al. Sudut sadak bagi kedua – dua simulasi ini adalah -6o dan hasil penggunaan perkakas ini menyebabkan daya pemotongan adalah tinggi disebabkan wujudnya geseran yang tinggi antara bahan kerja dan juga perkakas pemotong semasa pemotongan berlaku dan juga luas pertemuan antara muka perkakas pemotong dan bahan kerja adalah besar dan ini adalah selari dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Gunay et al. Pengaruh bagi kombinasi ketiga – tiga parameter ini adalah besar terhadap daya pemotongan.1 dan Jadual 3. kadar suapan dan juga kedalaman pemotongan pada nilai 120 (m/min).2 daya yang diperolehi adalah 566 N dan bersudut sadak -6 darjah.masing.2 bagi daya pemotongan. Keluasan dan kelebaran hujung jejari muncung yang digunakan semasa pemotongan akan menyebabkan kawasan temu antara bucu perkakas pemotong dan juga bahan kerja yang diricih menjadi lebih besar. Dengan keadaan kelajuan pemotongan yang sederhana ini. (2002). Bagi capaian daya pemotongan yang tinggi pada Jadual 3. Untuk nilai daya pemotongan yang paling rendah adalah 226 N untuk Jadual 3. Walaupun begitu parameter kelajuan ini harus diberi perhatian sekiranya ia benar – benar tinggi maka ia akan merendahkan dan memudahkan daya pemotongan tetapi dengan kelajuan sederhana 150 (m/min) ianya tidak memberi kesan yang besar dalam merendahkan daya pemotongan.1. penggunaan sudut begini akan mengurangkan faktor geseran semasa pemotongan yang akan mengurangkan tekanan bucu perkakas pemotong dengan bahan kerja dan ini juga sependapat dengan pernyataan Duan et al. Pertambahan nilai daya yang tinggi ini daripada 533 N kepada 566 N berikutan penggunaan jejari muncung perkakasan pemotong daripada kecil iaitu 0. (2005).1 menunjukkan ianya berlaku pada kombinasi kelajuan.50 (mm) masing .1 daya yang diperolehi adalah 533 N dan bersudut sadak -6 darjah manakala pada Jadual 3.10 (mm/pus) dan 0. nilai bagi daya yang maksimum di antara kedua – dua jadual diambil kira iaitu pada Jadual 3. kadar suapan dan kedalaman pemotongan pada nombor bilangan ujikaji yang kelima sama seperti Jadual 4. yang menyatakan penggunaan mata alat bersudut sadak negatif akan meningkatkan daya pemotongan.

Selain itu pertambahan atau 247 . (2000) iaitu. Dengan penggunaan radius hujung muncung 1. sudut sadak. di dalam penentuan keadaan pemotongan (cutting condition) sesuatu bahan itu.BUKU PROSIDING meningkatkan daya pemotongan dan begitu juga dengan kenyataan EL-Hofy (2006) yang menyatakan semakin bertambah garis melengkung jejari muncung perkakasan pemotong maka akan menyebabkan daya pemotong yang terhasil menjadi lebih tinggi.2 pula menunjukkan nilai kecerunan yang paling besar ialah sudut sadak diikuti dengan kedalaman pemotongan. Menurut Zouhar & Piska (2008) dengan pengubahsuaian pada radius hujung muncung akan meningkatkan kawasan temu antara perkakas pemotong dan elemen bahan kerja dan sekaligus akan meningkatkan tenaga temu dalaman iaitu daya pemotongan. dan parameter yang terakhir iaitu kelajuan pemotongan. parameter yang perlu ditentukan dahulu adalah kedalaman pemotongan kemudian diikuti dengan kadar suapan dan yang terakhir sekali adalah kelajuan pemotongan.1. Rajah 3. Manakala bagi Rajah 3. Jika dilihat pada aturan pengaruh parameter terhadap daya menunjukkan kedalaman pemotongan memainkan peranan yang amat berpengaruh kerana semakin tebal racik yang dipotong maka makin tinggilah daya yang diperlukan oleh perkakas pemotong bagi mericih bahan tersebut. Menurut Hoffman et al.4 mm Berdasarkan Rajah 3.2 Graf nisbah S/N daya pemotongan untuk sudut kelegaan 70 danjejari muncung 0. kelajuan pemotongan dan akhir sekali adalah kadar suapan. Ini menunjukkan susunan kepentingan bagi ketiga – tiga parameter ini seiring dengan hasil dapatan pengaruh pada Rajah 3.2 mm pada simulasi ini akan menyebabkan kawasan temu perkakas pemotong dan bahan kerja lebih besar maka dengan wujudnya kawasan temu yang besar ini memerlukan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja di samping wujudnya daya geseran yang tinggi.1 menunjukan nilai kecerunan bagi kedalaman pemotongan adalah yang paling besar dan mempunyai pengaruh yang paling tinggi terhadap daya pemotongan diikuti dengan kadar suapan.

88% di ikuti dengan ukur dalam pemotongan yang mempunyai kadar pengaruh sebanyak 29. Nilai bagi peratusan kedua – dua ini hampir sama nilainya.55%. kadar suapan 19.8%. Bagi kelajuan pemotongan dan kadar suapan masing – masing mempunyai kadar pengaruh 12.58%.6 pula parameter yang paling tinggi berpengaruh terhadap daya potongan adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47. parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh yang paling tinggi iaitu 48.92% dan parameter yang terakhir sekali ialah kelajuan pemotongan iaitu 11% manakala bagi Jadual 3.49% diikuti dengan sudut sadak sebanyak 20.08% dan 10.BUKU PROSIDING pengurangan sudut sadak sememangnya akan memberi kesan yang amat besar kepada daya pemotongan dan sekiranya penggunaan sudut sadak tersebut adalah berkurangan ataupun dengan perkatan lain bersudut negatif ianya akan menyebabkan pemotongan makin sukar dan menyebabkan daya yang tinggi diperlukan bagi menghasilkan pemotongan. Berdasarkan Jadual 3. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurang dengan pertambahan sudut sadak. 248 . Ini selari dengan kenyataan Duan et al.5.

05 (mm/pus). Manakala kelajuan pemotongan juga akan mempengaruhi sekiranya kelajuan pemotongan benar – benar tinggi ianya akan memudahkan serta merendahkan daya semasa pemotongan. Manakala bagi Rajah 3. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). 249 . kedalaman pemotongan adalah 0. kadar suapan 0. kadar suapan 0. Berdasarkan analisa Pareto Anova yang telah dilakukan.BUKU PROSIDING Secara amnya daya dipengaruhi banyak oleh kadar suapan dan kedalaman pemotongan.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah.4 pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1.05 (mm/pus). Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). Kedalaman pemotongan 0. kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah.

setelah kajian dijalankan pelbagai perhubungan dapat dikaji di samping kesan – kesan yang berlaku terhadap parameter – parameter yang dikaji. kedalaman pemotongan adalah 0.2 mm setelah analisis Pareto dilakukan maka hasil kombinasi yang diperolehi adalah A1B1C1D2. kadar suapan 0. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 150 (m/min). kadar suapan 0.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. kedalaman pemotongan 0.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah. kedalaman pemotongan 0.2 mm pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. kadar suapan 0. suhu pemotongan. 3 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter bagi tegasan yang di dapati adalah A1B0C0D1.30 (mm) dan sudut sadak -6o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.30 (mm) dan sudut sadak +6o. kadar suapan 0.4 mm. Bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.4 mm. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min).15 (mm/pus). tegasan berkesan dan juga terikan berkesan terhadap perlarikan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida (WC). Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min).05 (mm/pus).05 (mm/pus).0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 4.10 (mm) dan sudut sadak 0o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Simulasi yang dijalankan menggunakan perisian simulasi Deform3d dapat memberi keputusan yang baik dan sesuai digunakan di dalam menjalankan proses pemesinan sebenar. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 120 (m/min).2 mm menunjukkan kombinasi parameter yang di dapati adalah A2B2C1D1. Hubung kait di antara pelbagai kombinasi parameter dapat dilihat kesan keatas daya pemotongan.10 (mm/pus). Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 90 (m/min). 250 .BUKU PROSIDING 4. kedalaman pemotongan 0. kadar suapan 0.30 (mm) dan sudut sadak 0o. Secara keseluruhanya kajian projek ini telah memenuhi objektif dan skop kajian. Rumusan berhubung dengan keputusan ujikaji dan analisa dapat dilihat seperti berikut: 1 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1. 2 Berdasarkan analisis Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi suhu pemotongan adalah A0B0C1D0. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). kedalaman pemotongan 0.05 (mm/pus). kedalaman pemotongan 0.1 KESIMPULAN Berdasarkan secara keseluruhannya. Manakala analisa Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.05 (mm/pus).4 mm. kadar suapan 0.

Membuat perbandingan keputusan simulasi dengan keputusan pemesinan yang sebenar bagi melihat samaada terdapatnya perbezaan yang besar di dalam sesuatu hasil keputusan yang diperolehi. kadar suapan 0.30 (mm) dan sudut sadak +6o. suhu pemotongan. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). 2. 251 . Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). kadar suapan 0. Manakala bagi analisis Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Keputusan yang hampir sama diambil untuk dianalisa. Antara cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut: 1. kedalaman pemotongan 0.05 (mm/pus).4 mm.2 CADANGAN Setelah menjalankan ujikaji ini dengan jayanya dan memperolehi keputusan daripada ujikaji simulasi ini maka bagi tujuan penambahbaikan adalah sentiasa perlu dilaksanakan bagi masa – masa yang akan datang bagi memperolehi keputusan ujikaji yang benar – benar tepat. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. Menjalankan eksperimen simulasi berulang kali dan sebaik – baiknya lebih dari dua kali untuk satu – satu ujikaji dan membuat perbandingan setiap kali ujikaji sama dijalankan. kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D2. 3.BUKU PROSIDING 4 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D0. kedalaman pemotongan 0.05 (mm/pus). Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan.2 mm. Menambah bilangan ujikaji bagi mendapat keputusan yang lebih tepat seperti dalam Kaedah Taguchi yang menggunakan ortogon L27 dan berdasarkan kajian sebelum ini banyak menggunakan ortogon L27 bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat. 4. Mempelbagaikan salutan pada perkakasan pemotong bagi melihat keputusan kesan tegasan yang lebih pelbagai dan dapat dibandingkan antara satu sama lain. 4.30 (mm) dan sudut sadak -6o sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.

VIII International Conference on Computational Plasticity 4. 2006.Z. t. Alloy. 2008.. 2009 . Cai Y.A. and Systems.N. 13. Brazilian Manufacturing Congress. Melkote.263-272. 2007. Mikell P. 3.T. 12 / Vol. Duan C. 1. Villar. Inconel 718. Application of Taguchi Method In The Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations. Marya. Li Y.1. Ugarte. 9.D.edu/DI-Presentation_HardTurning.. Finite Element Modeling of Chip Formation Process With Abaqus/Explicit TM 6. 2003.A. A Finite Element Analysis of the cutting insert geometry influence in machining hard materials. Processes. 8. Montoya..Fundamentals of modern manufacturing Material. H.E. June 12-13. Mihailide. Da Silvaa R. 2006.A. S.M. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 16: 1.A.BUKU PROSIDING 5. Optimization of High Speed Turning Parameters of Superalloy Inconel 718 Material Using Taguchi Technique. 5. 2005.ohio-state. International Journal of Machine Tools & Manufacture 45: 1375–1385 12. No.3rd International Conference on Manufacturing Engineering. Dou. 2006. Ding-Yeng Chen dan Chun-Yao Hsu. http://nsmwww.. Fundamentals of machining processes: conventional and nonconventional processes. Da Silva R.M. XXVI.S.B.3. (5) 7.eng. Groover. 24th International Manufacturing Conferance.O. Torrance A.. Guey-Jiuh Tzou. 2005. Pp. vol. INC. Dumitras C.. Bonneya J.. Bonney J. 1 11.B.. 2009.0 RUJUKAN 1. High Performance Cutting Conference.. JMEPEG 14:582-590 10. E. Escalona.: CRC Press. L.J. and Liu. Machado A. T.F. 6. El-Hofy. Dinesh Thakur. and Temperature on the Surface Roughness of an AISI 52100 Steel Due to an Orthogonal Cut. J. Ezugwu E. B.Y. 2005. 2006 Vancouver . Bareggi A. Salesa W. Strain. O‟Donnell G.P. Heat generation and temperature prediction in metal cutting: A review and implications for high speed machining.pdf [20 Oktober 2009]. Ungureanu C. Modelling Thermal Effects In Machining By Finite Element Methods.International Journal of Recent Trends in Engineering. Ramamoorthy..R. 252 . International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 :782– 800 2.K. Arrazola P. Vijayaraghavan. 2006.J. Influence of the Stress. Canada. John Wiley & Sons. Ezugwua. Abukhshim.tp. Mativenga. Altan Taylan. Finite Element Simulation and Experiment of Chip Formation Process during High SpeedMachining of AISI 1045 Hardened Steel.P.O. Modelling the correlation between cutting and process parameters in high-speed machining of Inconel 718 alloy using an artificial neural network. Evaluation of the Performance of Different Nano-Ceramic Tool Grades when Machining NickelBase. Cozminca I. Status of FEM Modeling in High Speed Cutting. 2007. Fadarea D.. Sheikh.

Aslan. A. Nagi. 3-D FEA of Hard Turning Investigation of PCBN Cutting Tool Micro. Aslan.2007. Schmid. Engineering Mathematics Group.BUKU PROSIDING 14. .com/documents/Inconel%20alloy%20718. M. Halevi. Investigation of the effect of rake angle on main cutting force. Mohan B. Manufacturing engineering and technology. M.A. International conference on mechanical engineering 2003. ICME03-AM-26 30. Seker. U. Narbutta 86.G. New York 21. Kluwer Academic Publisher. Jaharah A. 02-524 Warszawa. Rajadurai A. Jaharah. . 2009. Gusri. . B. http://www. U.Pradeep.USA: Prentice Hall. E.H. G. 2004.. Korkut.G. S. 2000. Yasir. 2005. I.W.. A. Industrial Press Inc. ke-2. Ed. Process and operation planning. Kalpakjian. P. . 2008.com/product/SANDVIK/Metalworking_Products_051/tur n_k. Kumar M. & Elbestawi. Mohd Nizam Ab Rahman. 2003. Gunay. Fifth Edition in SI Units New Jersey.H. Lo. http://www. 2007. 2000. Gunay. 2003. 2005. Finish Turning of Inconel 718. Effects of process parameters on material side flow during hard turning. Korkut. Karpat Y. . S. Seker. Warsaw University of Technology.kscjmy.I. 18. Experimental investigation of the effect of cutting tool rake angle on main cutting force. 1998. & Ozel T. Publication Number SMC045 22. Yanuar.pdf. . . E.A. Heat resistant super alloys – HRSA 19. Karpat Yigit & Ozel Tugrul. An analysis of cutting under different rake angles using the finite element method. M. Dinakar B. Jemielniak Krzysztof. H. Process Simulations for 3-D Turning using Uniform and Variable Micro-Geometry PcBN Tools 28.. 17. European Journal of Scientific Research.[11 Oktober 2009] 23. A..R.. [9 Oktober 2009] 20. Che Hassan. 2007. Poland 25.Z. 2 : 271-277 24. A.pdf. Special Metals Corporation. 2006.Geometry Effects 27.R. S. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44–49 16. The Effect of Uncoated Carbide Tool Geometries in Turning AISI 1045 Using Finite Element Analysis. Shop Reference for students and Apprentices from Machinery‟s Handbook. Che Hassan C. C. Inconel Alloy718. 26. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44– 49 15. Application of Taguchi Method In Optimizing Turning Parameters of Titanium Alloy. Seminar on Engineering Mathematics. Hoffman Edward G. Kishawy. International Journal of Machine Tools & Manufacture 39: 1017–1030 29. Wahid S. Journal of Materials Processing Technology 105: 143 – 151 253 .specialmetals. Modelling and Analysis of Orthagonal Cutting of Steel Using FEM. I. Nuawi M.

BUKU PROSIDING 254 .

kaedah tradisional. kata kunci: projek. idea dan pendekatan baru dicuba dan dilaksanakan sepenuhnya untuk merealisasikan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi di rantau ini. pembelajaran berasaskan hasil. Kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana pendekatan OBE dapat membantu para pelajar politeknik untuk menghasilkan projek yang berinovatif dan kreatif.BUKU PROSIDING Pelaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan OBE Di Politeknik Murugan Krishnan & Simmathiri Aplanaidu Politeknik Port Dickson murugan@polipd. Pelajar tidak lagi hanya disogokkan dengan kuliah dan tutorial yang sering kali membosankan. Hasil dari pembelajaran tersebut didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Hasyamudin dan Rahifa. Dengan kata lain proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. 2005). malah banyak inovasi. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan tenaga pengajar.my simmathiri@polipd.pembelajaran berasaskan masalah dan inovatif. 2005). memfokus kepada hasil (outcomes) pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBL). mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya.edu.edu. Kaedah pembelajaran OBE ini. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. ekonomi dan persekitarannya. Kertas kerja ini membincangkan prinsip pelaksanaan kursus projek berasaskan pendekatan OBE(Outcome Based Education).my Abstrak Corak pembelajaran dan pengajaran pendidikan kejuruteraan kini lebih cenderung untuk menghasilkan graduan yang menyeluruh dan lebih bertanggungjawab kepada agama. social. Namun 255 . 1.0 Pengenalan Kaedah pembelajaran di institusi pengajian tinggi (IPT) terutama di peringkat Universiti semakin menarik dan efektif. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka (Mohd Khairuddin Abdul Karim.

Ianya didapati sesuai digunakan khususnya bagi membantu pelajar-pelajar dalam 256 . 1. dan persekitaran pembelajaran (Mohd Jailani bin Mohd Nor1. 1. Dalam kecanggihan teknologi bidang kejuruteraan yang mengalami inovasi pantas dan berterusan. 2009). Dalam era globalisasi sekarang ini graduan yang dikeluarkan oleh institusi tempatan mestilah setanding dan boleh bersaing dengan rakan-rakan mereka yang keluar dari kolej atau universiti lain sama ada universiti tempatan atau universiti luar negara.Kualiti graduan yang dihasilkan oleh sesebuah institusi mempunyai hubungkait yang sangat rapat dengan kualiti. Dalam lain perkataan. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL) merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia sebenar yang relevan. proses. Bagi melaksanakan pendekatan ini. Sistem pendidikan hari ini akan menjadi tidak relevan kecuali jika kita menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar pelajar. 2008) yang diamalkan oleh institusi tersebut. kaedah pengajaran dan pembelajaran juga harus berada di landasan sama dengan perubahan arus teknologi terkini. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) akan digunakan untuk mencapai pembelajaran berasaskan hasil (OBE). Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif.1 Konsep Asas Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE) Pembelajaran berasaskan hasil (Outcome-Based Education) menekankan hasil pembelajaran di mana apakah pengetahuan dan kemahiran teknikal dan juga kemahiran generik lain yang berjaya diperolehi oleh pelajar sepanjang pengajian dalam sesuatu bidang. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.BUKU PROSIDING demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan pensyarah. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka. Hasil dari pembelajaran kaedah pengajaran secara kuliah didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik serta daya cipta yang tinggi walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Syazrin Aklili. kurikulum OBE ini menekankan apa yang pelajar berupaya lakukan dan pencapaian tersebut pula boleh diukur secara sistematik setelah mengikuti sesuatu program atau kursus pengajian.

Fokus utama kajian ini adalah terletak pada keberkesanan penggunaan kaedah PBL dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kursus projek. PIC atau PLC. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat meningkatkan pemikiran kritis. Penekanan kursus adalah terhadap kaedah pembinaan. 2. Manakala Projek 3 (E5006) merupakan lanjutan bagi Projek 2 (E4006) di mana pelajar dikehendaki menyediakan sebuah projek yang menggabungkan beberapa kemahiran dengan menggunakan teknologi seperti Mikro Pemproses. kaedah penyediaan dan pembentangan kertas cadangan serta penghasilan satu mini projek elektronik. Mengenalpasti keberkesanan sumber data storage yang dibangunkan untuk membolehkan pelajar menggunakan untuk tujuan merekabentuk projek yang lebih inovatif dan kreatif. III. Projek 2 memberikan pengetahuan tentang kaedah pelaksanaan dan penghasilan projek berdasarkan kepada perkakasan atau perisisan atau gabungan perkakasan dan perisian. ataupun analisis sistem atau kajian data/maklumat. Kursus projek ini diambil selama dua semester iaitu semester 5 (E4006-Projek 2) dan semester 6 (E5006-Projek 3).0 Pengenalan Kepada Kursus Projek Projek merupakan kursus teras yang perlu diambil oleh setiap pelajar semester akhir Diploma.BUKU PROSIDING mempertingkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan pemikiran analitik dan kritis selain dari memahami konsep dan kemahiran berkaitan dengan mata pelajaran. pengujian. Salah satu media pengajaran yang memberikan pengaruh positif dalam pembelajaran ialah dengan menggunakan teknologi ICT (Sukmadinata. Secara ringkasnya. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan alat untuk pembelajaran secara kolaboratif di mana pelajar digalakkan untuk membina. menilai. memanipulasi dan mempersembahkan idea serta pengetahuan yang baru. Dengan menceritakan pengalaman dan masalah yang dihadapi diharap ada pihak yang akan mencuba dan memperbaiki kaedah yang telah digunakan supaya hasil yang diperolehi oleh pelajar akan bertambah baik dan mencapai hasil pembelajaran (outcome) yang ditetapkan untuk setiap program berkenaan. Mikro Controller. 257 . pengesanan dan pembaikpulihan kerosakan serta menyiapkan projek yang boleh berfungsi. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan projek mengikut format yang ditetapkan dan membuat persembahan projek di akhir semester. pemikiran kreatif dan kemahiran kerja berkumpulan berbanding dengan kaedah pembelajaran konvensional. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pemilihan dan perancangan awal projek.2001).3 OBJEKTIF Objektif kertas ini adalah untuk berkongsi pengalaman dalam mengendalikan kursus projek yang menggunakan kaedah PBL dalam pencapaian pembelajaran berasaskan hasil(OBE) . objektif kajian ini adalah seperti berikut: I. 1. II.

0 Persoalan Kajian Kursus projek yang lazimnya memfokus kepada penghasilan suatu reka bentuk produk atau sistem amat memerlukan pelajar mengaplikasikan ciri-ciri kreatif dan inovatif. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Pelajar harus didedahkan kepada kaedah pembelajaran yang lebih inovatif untuk membolehkan mereka berfikir dengan kreatif dan inovatif. Dari sudut pedagogi. amalan pensyarah masih sama dengan dasar pendidikan secara tradisional yang menekankan kaedah chalk and talk. 3.1 Pernyataan Masalah Proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik masih lagi berpusatkan kepada pensyarah dan terikat dengan kaedah tradisional. Malah ada projek pelajar ini mendapat sambutan yang baik dikalangan pengusaha tempatan. menyebabkan sukar untuk memantau setiap pelajar dengan berkesan.BUKU PROSIDING Pelajar diberi peluang untuk menghasilkan satu projek berkaitan dengan kursus yang diambil secara kumpulan yang terdiri daripada dua hingga empat orang. 3. Namun kebanyakan projek yang dihasilkan oleh pelajar diploma ini boleh dikatakan tidak mencabar dan terlalu ringkas. adakah kita masih untuk menggunakan kaedah pengajaran tradisional ataupun berubah kepada satu kaedah yang lebih kreatif dan inovatif . Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai oleh tenaga pengajar bagi kursus projek ini amat mempengaruhi hasil projek ini. Hanya sebilangan kecil projek sahaja yang memenuhi kualiti dan standard yang dibanggakan. Projek selalu dikatakan sebagai satu mata pelajaran yang mencabar kerana ianya menggabungkan beberapa kemahiran untuk menghasilkan satu projek yang baik. Seorang pensyarah pula dikehendaki menyelia sebanyak lima hingga tujuh kumpulan pelajar dalam waktu perjumpaan tersebut. persoalan besar yang menarik minat kami adalah mungkinkah pelajar-pelajar yang menggunakan pendekatan OBE ini lebih kreatif dan inovatif berbandingan dengan pelajar yang mengikuti pembelajaran secara tradisional. Apa yang lebih menarik ialah jika terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara kedua kumpulan pelajar. 258 . Pelajar juga perlu membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan projek yang dibuat secara sendiri. pelajar akan membincang laporan kemajuan projek masing -masing. Dengan kekangan waktu pertemuan yang terhad dengan bilangan kumpulan pelajar yang ramai. Berlaku juga keadaan dimana pensyarah meninggalkan kuliah untuk ke urusan lain seperti mesyuarat. Dalam kajian ini. Pelbagai faktor boleh dikaitkan dalam penghasilan projek yang ringkas dan kurang inovatif dalam sistem penyampaian pembelajaran di Politeknik. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. Semasa sesi perjumpaan dengan pensyarah. Persoalan yang berkaitan juga adalah adakah terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara mereka yang mengikuti pendekatan OBE dan kaedah tradisional.

2 Penggunaan ICT Dalam Kursus Projek Satu penyelesaian telah dikenalpasti untuk memperbaiki kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek ini dengan kaedah pembelajaran projek berasaskan masalah. 1987) untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan peranan kognitif dalam memproses maklumat yang diperolehi berdasarkan masalah yang diberikan.BUKU PROSIDING kursus atau seminar dan kekangan seperti ini membawa kesan yang negatif kepada para pelajar terutama apabila tiada sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kekangan masa yang dihadapi.3 Metodologi Kajian Kajian ini menggunakan model pembelajaran kognitif-konstruktivis ADDIE (Rossett. Proses pembelajaran PBL dalam kajian ini dibantu menerusi pembangunaan perisian menerusi laman web dengan menggunakan kemudahan ICT. Setiap kumpulan pelajar akan membincangkan masalah berkaitan projek bersama dengan ahli kumpulan masing-masing dan akan mencari penyelesaian. Secara umumnya tidak ramai pelajar yang boleh menghasilkan satu projek yang berkualiti merangkumi segala pengetahuan yang dipelajari. Tidak ada tempat rujukan bagi pelajar untuk mengetahui sesuatu kemusykilan selepas waktu pejabat. Peluang untuk membincangkan masalah berkaitan projek ini adalah sangat sedikit diwaktu pejabat. Setiap dua atau tiga minggu sekali 259 . Dengan adanya kaedah pembelajaran seperti ini. maka pelajar tidak perlu bergantung sepenuhnya terhadap penyelia projek. Sistem Data Storage Rangkaian Kampus (Moodle) dan CIDOS akan dibangunkan dalam kajian ini untuk membolehkan para pelajar dan pensyarah mengakses maklumat berkaitan projek pada bila-bila masa untuk memahami sesuatu konsep atau teori secara mendalam. Projek 3(E5006) merupakan lanjutan bagi projek 2 (E4006). 3. Pemahaman pelajar terhadap masalah yang dikemukakan merupakan aktiviti kognitif di mana pelajar perlu bersikap aktif untuk berfikir dan ini adalah hasil sumbangan daripada pengalaman atau pengetahuan sedia ada pelajar. 3. sumber rujukan yang terhad dan pengetahuan yang kurang menyebabkan hasil projek pelajar tidak begitu canggih. Pelajar juga berpeluang untuk memperolehi maklumat berkaitan projek menerusi laman web yang khusus direkabentuk untuk tujuan proses pembelajaran berasaskan masalah ini. Pelajar akan dibahagikan kepada 7 kumpulan kecil dimana setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang pelajar. Sistem pembelajaran berasaskan hasil menerusi web ini juga banyak membantu para pelajar berkongsi maklumat diatas talian disamping mewujudkan ruang pemindahan idea dan teknologi dengan kumpulan pelajar di jabatan yang lain. Seterusnya setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan di dalam kelas berserta dengan sesi soal jawab. disamping dapat membantu para pelajar semasa ketidakhadiran tenaga pengajar. Pengetahuan yang mendalam sangat diperlukan oleh pelajar dalam menghasilkan satu projek yang menggabungkan pelbagai kemahiran. Pelajar akan menyambung pelaksanaan projek yang telah dimulakan pada semester 5. Sumber rujukan yang terhad menyebabkan pelajar sukar memperolehi maklumat berkaitan projek yang dicipta.

Dua jenis platform telah disediakan untuk tujuan mengakses kemudahan ini iaitu Cidos dan JKE Link.0 Perbincangan Hasil kajian Fasa pertama menunjukkan bahawa pelajar lebih berminat menggunakan kaedah PBL dalam menyelesaikan masalah yang wujud secara kumpulan.Hasil pemantauan oleh penyelia projek semasa sesi pembentangan laporan kemajuan projek oleh pelajar juga akan diambil kira untuk menganalisa pencapaian pelajar dalam kajian ini. Dua buah kelas menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional. Pelajar tidak 260 . dengan menggunakan tiga buah kelas semester 5 yang terdiri dari 145 orang pelajar. Pensyarah berperanan sebagai fasilitator dan menilai hasil kerja pelajar. Motivasi pelajar meningkat dengan tinggi apabila diberi peluang untuk membincang sesuatu masalah secara kumpulan. manakala satu kelas menggunakan pendekatan PBL. iii. Keberkesanan penggunaan sumber kemudahan penyelidikan yang disediakan. Fasa pertama kajian telah pun dilaksanakan pada Projek 2 (semester 5) pada sesi Jun 2010 yang telah bermula pada awal bulan Julai 2010. 3. Soalan-soalan direka berdasarkan kepada perbincangan di antara pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus projek ini. Perbandingan penyelesaian masalah projek dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL. 3. Fasilitator akan menyediakan sumber-sumber maklumat berkaitan projek dengan menggunakan kemudahan ICT yang sedia ada untuk membolehkan pelajar mengakses dan menggunakan untuk tujuan mencari penyelesaian.4 Pelaksanaan Kajian Kajian ini melibatkan satu kitaran yang lengkap iaitu bermula dengan kursus projek E4006 -Projek 2 pada semester 5 dan diikuti dengan projek E5006 – Projek 3 pada semester 6 seperti yang ditunjukkan dalam kerangka teori (Rajah 1). Selain dari itu maklum balas temu bual dengan pelajar dan fasilitator juga akan digunakan dalam kajian ini. Sumber rujukan yang disediakan dalam pembelajaran PBL ini digunakan oleh pelajar secara optimum.BUKU PROSIDING pelajar perlu membuat pembentangan berkaitan kemajuan laporan projek mereka di dalam kelas. 4. Tiga objektif utama akan dinilai menerusi pelaksanaan kaedah pembelajaran secara PBL seperti berikut: i. ii.5 Sampel Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan soal-selidik yang akan dibina bersama-sama dengan ahli kumpulan.Hasil kajian yang lengkap hanya dapat diperolehi apabila pelajar ini tamat semester 6 pada bulan mei 2011. Perbandingan penghasilan projek inovatif dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL.

Rajah 1: Kerangka Teori : Model ADDIE oleh Rossett (1987) 5. Dengan adanya kemudahan ICT maka pelajar boleh mengakses laman-laman web yang disediakan oleh pensyarah pada bila-bila masa.0 Kesimpulan Hasil dari Pembelajaran PBL ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dari segala aspek juga secara tidak langsung dapat mendidik pelajar sebagai pemudah-cara (student-facilitator) dan berkerjasama (student-peer) dikalangan 261 . Secara keseluruhannya kaedah PBL ini dapat membantu untuk menilai hasil pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih efektif.BUKU PROSIDING perlu bergantung sepenuhnya kepada pensyarah untuk mengetahui sesuatu masalah projek. Terdapat ruang yang dipanggil Forum untuk membolehkan pelajar berbincang masalah bersama dengan rakan kumpulan dan pensyarah pada bila-bila masa secara online.

Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). An Seminar Pengajaran & Pembelajaran Berkesan 2005. Rossett. 9. Vol. Lynda Wee (2004). 25. Melalui proses pembelajaran PBL ini juga. 2. Ketidakhadiran pensyarah dalam kelas tidak menimbulkan masalah yang serius seperti yang dialami pada masa kini. Claener. Jabatan Pengurusan IPT.(2005). Claener. Training Needs Assessment (Techniques in Training and PerformanceDevelopment Series) (ed. Kerjasama ini membolehkan pelajar bertukar-tukar idea dan berkongsi pengetahuan seterusnya mewujudkan motivasi serta membantu kepada perkembangan pembelajaran yang positif. Mohd Khairuddin Abdul Karim (2005). Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education StudentsLearning About ICT Using ICT. “ Pencapaian Pelajar Berdasarkan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Berbanding Kaedah Kuliah Bagi Matapelajaran Pengurusan dan Organisasi Tapak di Kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam” Tesis Ijazah Sarjana. Semoga hasil kajian ini dapat merangsangkan tenaga pengajar di politeknik untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih kreatif supaya para pelajar dapat menghasilkan projek yang bertaraf kualiti dan inovatif. Educational Technology Pubns. Rujukan 1. 8. 4. 5. 10. (2005). asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. 6. July to December. Congress Pengajaran & Pembelajaran di UKM. Bachelor of Arts Community Studies Program Review. Pengajaran Asas Kejuruteraan Elektri: Cabaran Ke Arah Pendekatan OBE.Sydney: Cape Breton University. 2. Mahamod Ismail. Shah Alam. N. B. Moore. Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina. kepuasan dan motivasi dari apa yang telah mereka perolehi.Sydney: Cape Breton University. pelajar akan menghargai keberkesanan. B. (2006) Modul Khusus InKPTM (ed). (2005). “Problem-Based Learning: 10 Disember 2004. Syazrin Aklili (2009). 7. A. KUiTTHO. 262 . Baharuddin Aris (2002). Innotech Journal.” Singapura: Prentice Hall. Moore. N. Bachelor of Arts Community Studies Program Review. “Jump Start Authentic Problem Based Learning. 3. Buletin Pusat Pengajaran dan Pembelajaran”. 2nd Edition).BUKU PROSIDING rakan-rakan lain. No. Kaedah pembelajaran ini melatih pelajar untuk belajar secara kendiri bersama rakan sekumpulan. (2005). (1987).

Presseisen. No. B. Vol.BUKU PROSIDING 11. Baharuddin Aris (2001). 263 . Presented at the American Educational Research Association. July to December. 25. Innotech Journal. 12. (1986).Z. A critical thinking and thinking skills : State of the art definitions and practice in public schools. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education Students Learning About ICT Using ICT. 2.

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran dikalangan pelajar. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa keupayaan pengetahuan (Peratusan = 10%) dan kemahiran (Peratusan = 17%. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah ditubuhkan bertujuan melahirkan lulusan separa profesional dalam pelbagai bidang khususnya bidang kejuruteraan di peringkat sijil dan diploma bagi memenuhi keperluan sumber manusia di sektor awam dan swasta. Instrumen yang digunakan dalam kajian ialah borang soal selidik iaitu kajian deskriptif. Berdasarkan perspektif penguasaan praktikal seseorang pelajar ianya banyak di pengaruhi oleh penguasaan „kompetensi‟ mereka. PENGENALAN Keraajan juga mensasarkan agar program ke arah membangunkan modal insan berkualiti lagi seimbang dari segi jasmani. Mohamad Zamri Jamil Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah 35950 Behrang.BUKU PROSIDING Kompetensi Pelajar dalam Penggunaan Multimeter Analog di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Politeknik Sultan Azlan Shah. kemahiran atau keterampilan serta sikap yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang 264 .7 bilion ringgit yang merupakan 23 peratus daripada bajet 2009 untuk pendidikan dan latihan manakala jumlah enrolmen dijangka mencecah 120 ribu pelajar berbanding 112 ribu pada masa kini (Laporan Bajet 2009). Perak. Asiah Mohd Yusoff. Data-data yang telah dikumpul.). Oleh hal yang demikian. ABSTRAK Pendidikan teknikal merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan bagi melahirkan pekerja mahir dan separuh mahir dalam bidang teknikal seperti yang terkandung dalam setiap Rancangan Malaysia. Kompetensi mencerminkan tahap pengetahuan. Irdayanti Mat Nashir. hasil kajian juga menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap lemah. oleh hal yang demikian adalah hasrat kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja terlatih lagi berdaya saing. rohani dan intelek akan terus dilaksanakan.0 yang melibatkan analisis inferensi iaitu peratusan . baik di dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa oleh itu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 47. dianalisis menggunakan SPSS version 14. Seiring dengan itu. dalam mempengaruhi kompetensi di kalangan pelajar di Politeknik Sultan Azlan Shah. Responden terdiri daripada 44 orang pelajar semester satu yang mengikuti pengkhususan peringkat diploma dan sijil dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah.

Politeknik Sultan Azlan Shah.BUKU PROSIDING diberikan. Elektronik (Komputer). Elektronik (Perubatan). 2010). 1997). 265 . Maka peranan pensyarah amatlah dititikberatkan dalam mengacu dan mendidik para pelajar agar visi dan misi tersebut dapat tercapai (Jabatan Pengajian Politeknik. PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan. Bidang Kejuruteraan Elektrikal merupakan salah satu bidang yang ditawarkan di Politeknik KPTM dalam pelbagai pengkhususan. keupayaan dalam menggunakan peralatan yang bersesuaian dan pengetahuan bagaimana untuk mengoperasi sesuatu peralatan dengan baik (Gunnar Specht. Mata pelajaran ini akan menunjukkan tahap penguasaan pelajar dari segi pengetahuan serta kemahiran dalam mengaplikasikan benda kerja sehinggalah kepada pengoperasian komponen elektronik. peralatan dan litar secara manual. Antara kursus yang ditawarkan adalah Diploma Kejuruteraan Elektrik. 2002). menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. “Kompetensi Pelajar” merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada dalam menghasilkan produk atau melaksanakan pekerjaan. para pelajar adalah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1. Elektronik (Kawalan). Dalam proses pengajaran. MATLAMAT KAJIAN Mengkaji tahap kompetensi dari aspek pengetahuan dan kemahiran di kalangan pelajar semester satu dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. maka pengkaji merasakan perlunya satu kajian dijalankan untuk melihat sejauh manakah keupayaan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi pelajar semester satu di Politeknik Sultan Azlan Shah. Di politeknik yang menawarkan kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik. Satu kaedah yang digunakan untuk mengukurnya adalah dengan memberi deskripsi atau definisi bagi kompetensi yang telah dikenal pasti. Kewujudan kursus ini selari dengan visi politeknik yang baru dimana mahu menjadikan politeknik sebagai penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan tenaga kerja global menjelang 2015 serta misinya iaitu mahu menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi. Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik) dan Teknologi Komputer (Rangkaian).

SKOP KAJIAN Skop kajian ini adalah seperti berikut: i. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan pengetahuan dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Kajian ini tertumpu kepada pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Pelajar tersebut terdiri daripada kursus : a) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) b) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Komputer (DTK) c) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektronik (DKE) d) Pelajar Kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik (SKE) 266 .BUKU PROSIDING PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan permasalahan kajian. Pengkaji juga ingin mengetahui tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog yang pelbagai. ii. beberapa soalan kajian yang telah dikemukan seperti berikut: i. KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang berguna kepada pensyarah-pensyarah khususnya di PSAS dalam mengkaji teknik pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan ringkas supaya mudah difahami oleh para pelajar. ii. Mengenal pasti tahap keupayaan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dilakukan adalah: i. Kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepada pelajar sijil dan diploma semester satu dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di PSAS. ii. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Mengenal pasti tahap keupayaan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1.

iv. Kajian tertumpu kepada pelajar lelaki dan wanita seramai 44 orang yang mengambil modul Amali Kejuruteraan 1. 3) Pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan Pembolehubah bersandar PRESTASI KEUPAYAAN KEMAHIRAN 1) Kemahiran manual 2) Kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog 3) Kemahiran dalam pembaikan multimeter analog Sumber : Adaptasi dari Jayagopan Ramasamy (2000) Rajah : Kerangka Kajian 267 . 2) Pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan.BUKU PROSIDING iii. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN KOMPETENSI Pembolehubah tidak bersandar KEUPAYAAN PENGETAHUAN 1) Pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. Tahap kompetensi disini merujuk kepada kebolehan personal mastery pelajar tersebut dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1.

manakala pada Bahagian B dan C menggunakan item skala Likert. bilangan populasi 50 pelajar. Persoalan Kajian 1 Keupayaan Pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran adalah lemah ini mungkin disebabkan faktor peribadi. ANALISIS KAJIAN Data diperolehi daripada borang soal selidik akan dianalisis dengan terperinci berdasarkan kaedah analisis deskriptif iatu peratusan. Pemilihan sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada kaedah pemilihan secara rawak di antara semua pelajar diploma semester satu dalam keempat-empat kursus tersebut.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Bentuk kajian yang akan dilaksanakan adalah kajian deskriptif berbentuk tinjauan yang bermatlamat untuk menentukan keadaan atau perhubungan antara pembolehubah yang wujud di dalam kajian. penggunaan instrumen soal selidik dapat memastikan kebolehbandingan data. 268 . Menurut Malhotra (1999). PERBINCANGAN. faktor persekitaran dan faktor keluarga yang mempengaruhi pelajar berkenaan dalam menguasai penggunaan multimeter analog tersebut. meningkatkan kepantasan dan ketepatan dapatan serta memudahkan pemprosesan data. Berdasarkan. Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal selidik yang terdiri daripada tiga jenis item iaitu pada Bahagian A (demografi) menggunakan Item pilihan. maka bilangan sampel ialah 44 pelajar. Penetapan jumlah ini adalah berdasarkan jadual penetapan bilangan sampel kajian yang dibuat oleh Krejeie dan Morgan (1970). Pengkaji menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data daripada responden.

95 peratus dan 74 peratus bagi ujian tersebut. mata pelajaran ini juga turut merupakan salah satu mata pelajaran teras atau wajib di dalam bidang kejuruteraan elektrik. Untuk 269 . kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog dan kemahiran dalam pembaikan multimeter analog mencatatkan masing-masing 80 peratus. Selain daripada itu. Dalam proses pengajaran. Berdasarkan analisis. Mata pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar semester satu yang mengikuti kursus sijil dan diploma Kejuruteraan Elektrik. pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan dan pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan mencatat masing-masing 90 peratusan yang gagal dalam ujian tersebut. Berdasarkan analisis. 2002). Amali kejuruteraan 1 merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi memenuhi kehendak kurikulum politeknik untuk di anugerahkan sijil atau diploma Kejuruteraan Elektrik di akhir pengajian pelajar tersebut. dapatan kajian bagi item pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter.BUKU PROSIDING Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 10 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. dapatan kajian peratusan yang gagal bagi item kemahiran manual. Persoalan Kajian 2 Keupayaan Kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 17 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. Dari segi penilaian markahnya pula adalah seratus peratus melalui perlaksanaan praktikal yang dibuat di makmal serta melalui laporan makmal. menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. Subjek ini mencakupi subjek Teknologi Elektrik 1 dan Sistem Elektronik 1 dimana seseorang pelajar perlu menguasainya dari aspek teori dan praktikal kerana subjek ini mempunyai kaitan antara satu sama lain.

(ii) Pelajar seharusnya mempunyai semangat cintakan ilmu bagi memperbaiki keputusan peperiksaan yang diperolehi. Cadangan Kepada JKE. Politeknik Sultan Azlan Shah adalah lemah. sesuai. 270 . Ini kerana kebolehan seseorang dalam penggunaan multimeter analog mempengaruhi dalam melaksanakan kesemua ujikaji dalam mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1 ini. didapati bahawa tahap keupayaan pengetahuan dan kemahiran terhadap penggunaan multimeter analog dikalangan pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan elektrik. (i) Cadangan Kepada Pelajar: (i) Pelajar mesti memberikan penekanan terhadap mempelajari penggunaan multimeter analog. mudah di fahami dan berkesan kepada para pelajar. Walau bagaimanapun ia akan dapat ditingkatkan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang efektif. ( ii) Menyediakan manual atau garis panduan penggunaan multimeter analog dengan lebih terperinci. Ini disokong oleh Hamdan Mohd Ali (2003) yang menegaskan pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal. (ii) Menyediakan CD Pembelajaran kepada para pelajar dalam penggunaan multimeter analog. CADANGAN Berdasarkan kepada analisis yang dijalankan. (iii) Pelajar mesti istiqamah dalam pembelajaran dan juga jurusan yang diikuti serta berazam untuk menceburi bidang pekerjaan yang berkaitan dengan teknikal.BUKU PROSIDING itu adalah penting bagi seseorang pelajar menguasai peralatan dan komponen elektronik terutamanya penggunaan multimeter analog. PSAS : Memperbanyakkan kursus. pengkaji menyarankan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan. KESIMPULAN Melalui kajian ini. kelas atau bengkel mengenai kemahiran penggunaan multimeter analog.

”Faktor-faktor nilai. ms. Shahrin Hashim. ms. “Psikologi Pendidikan : Teori dan Aplikasi Psikologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Krejeie. 7. D. “Keluarga Bahagia.tutor. Aminah Ahmad (1999). R (1999). 2. “Budaya Malas Membaca.”Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencapaian Akedemik lelaki dan erempuan. Bhd dan Akedemik Keluarga Bahagia Malaysia.html 6. Syed Hussein Alatas (2001). Dr.” Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. 607-610.PDF 271 . “The Influence of Gender on Faculty Salaries in United States. 16 .” United Kingdom: Asian Academy Press. Bhd. Latif Anwar (1998).24.” Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn. “Women & Work Challenges in Industrializing Nations. V. 8. Vol. Yahya Don Dan Yaakob Daud (2000). www. Sukor Shaari.com/kolum/ko lum40.” [Atas talian]. W. (1970). 3.tripod.utm.com/my/tutor/pix/2001/0710/DuniaPendididkan/Kertas_kerja /kk_02. 60. Lee Shok Mee (1997). Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik [Atas talian] http://eprints. dan Morgan. Abd.keluarga dan diri serta hubungan dengan pencapaian akedemik”[Atas talian] www. R.” [Atas talian]. Mohd.pdf (16Januari 2008 Busenberg J.com › School Work › Essays & ThesesAzizi Yahaya. Hasan Hj.” Educational and Psycological Measurment.scribd. Ali (1996). (2007).my/4022/1/AziziYahaya_kecerdasan_emosi.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Yusof Boon & Nordiana Mohd Nor. 4. “Determining Sample Size For Research. 5.” Applied Economics. 9. http://skypin.

Prospek 2006-2010.gov. Naresh K. Mohamad Fadzilah Kamsah (1995).jpm. “Rancangan Malaysia Ke Sembilan ”. “Pemikiran DalamPendidikan. Petua Menjadi Ibubapa Yang Cemerlang. “Rancangan Malaysia ke Lapan”. Bhd.” Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Malhotra (1999).my/rm9/bahasa/Bab13. 13. 11. [Atas talian] http://www.” Excel training And Consultancy Malaysia. Robiah Sidin (1998). “Siri Modul Keterampilan Keibubapaan. 272 . “Marketing Research : An Applied Orientation.” New Jersey : Prentice Hall. [Atas talian] http://www3.my/rancanganweb/rancangan1.pdf 14.pmo.epu. 12. Prospek 2001-2005.BUKU PROSIDING 10.

Pengguna boleh menutup komputer walaupun sudah berada di rumah. Dimana adakalanya lupa ditutup dan dibiarkan hidup berpanjangan.Sharizat Mokhtar1 Department of Electrical Engineering. Penjimatan tenaga kian menjadi fokus oleh beberapa badan NGO dan setiap tahun diadakan Earth Hour untuk menunjukkan kepentingan perkara ini. telefon bimbit. Perak. Malaysia.projek ini menyahut seruan tersebut untuk memulakan satu usaha kecil dimana ia memberikan fokus terhadap penyelesaian pembaziran tenaga elektrik disebabkan kelalaian manusia. 273 .edu.Dengan adanya projek kami. Litar terakhir akan mematikan punca kuasa komputer melalui isyarat yang dihantar kepada mother board yang seterusnya akan mematikan sistem komputer dan meminimakan penggunaan keseluruhan tenaga elektrik. Manakala penggunaan tenaga elektrik komputer riba sehingga 50% lebih rendah daripada komputer biasa. PIC VI. Untuk kajian ini. Produk yang dihasilkan bukan setakat boleh diaplikasikan peralatan tertentu. Behrang. Walaupun setiap komputer mempunyai kaedah Sleep dan Hibernate. Adakalanya manusia lupa menutup komputer sepenuhnya setelah tamat waktu pejabat. Kajian ini bertujuan untuk meminimakan pembaziran tenaga dengan menutup bekalan secara wayarles iaitu melalui telefon bimbit. Komputer dalam keadaan biasa menggunakan tenaga sebanyak 60 – 250 watt bergantung kepada aplikasi dan perkakasan yang digunakan. menyebabkan berlakunya beberapa kesan sampingan lain. Email: nasrul@psas. PENGENALAN VII. ia masih menggunakan tenaga sebanyak 2 -6 watt.Walaupun ada teknologi standby tetapi secara hakikatnya tenaga elektrik masih berjalan. fokus diberikan kepada menutup bekalan kuasa komputer di pejabat. Politeknik Sultan Azlan Shah. wayarles. Kata kunci : Penjimatan tenaga. 35950. Phone: +605-4544431.Atas dasar itu. malahan semua peralatan elektrik di rumah. Keadaan ini berlaku kerana kesilapan manusia yang terlupa untuk menutup bekalan elektrik.Mohd Yusri Abdul Rahim1 . Fax: +605-4544993. Terdapat 3 bahagian di dalam projek iaitu bahagian penerima.my 2 ABSTRAK Pembaziran tenaga elektrik sudah menjadi satu senario pada masa sekarang dalam bidang domestik.ia dapat memutuskan terus bekalan dengan diaplikasikan pada komputer di pejabat.BUKU PROSIDING PEMUTUS BEKALAN KUASA KOMPUTER SECARA WAYARLES Nasrul Azhan Muuti1 . Penderia kawalan cahaya. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah aplikasi teknologi telefon bimbit dan litar kawalan PIC (Programmable Interface Controller). bahagian pengawal dan bahagian litar keluaran iaitu litar geganti.

PERNYATAAN MASALAH i.1: Gambarajah Blok 274 .1. PENGENALAN Sistem pemutus wayarles dibangunkan menggunakan beberapa jenis litar elektronik. Pengguna tidak dapat akses ke pejabat untuk mematikan komputer setelah tamat masa bekerja. Pengguna boleh mematikan komputer daripada rumah. Rajah blok seperti dalam Rajah 1. Rajah 1. Masalah pengguna hendak menutup komputer di pejabat yang jauh dari rumah. OBJEKTIF i. litar bekalan kuasa . ii. iii. ii. Hanya digunakan untuk komputer di pejabat berkunci Komputer yang menggunakan AVR Menggunakan PIC16F877 Global System for Mobile Communication (GSM) sebagai medium pengaktif PIC VIII. Litar elektronik yang terlibat di dalam sistem ini adalah seperti litar kawalan PIC16F877. litar pensuisan dan litar keluaran. Boleh memematikan komputer walupun tiada akses ke pejabat C. iv. ii. B. SKOP i. METODOLOGI A.BUKU PROSIDING A.

BUKU PROSIDING B. 275 .3 dan model 3 dimensi dalam Rajah 1. Secara amnya. Setelah PIC mendapat isyarat ia akan mengaktifkan litar keluaran. Modul GSM akan menerima isyarat tersebut dan memberikan input kepada litar pengawal PIC. Litar PIC 16F877 dapat ditunjukkan seperti Rajah 1.2 Rajah 1.4. Sistem ini beroperasi pada kelajuan 20 Mhz.Turutan operasi boleh dirujuk pada Rajah 1. KAEDAH PEMBINAAN Keseluruhan sistem di kawal oleh Litar kawalan PIC yang menerima isyarat masukan daripada litar pensuisan dan menghasilkan keluaran yang hendak dikawal. OPERASI Apabila pengguna membuat panggilan dari rumah.2 : Cartalir operasi projek C. penggunaan litar PIC memerlukan bekalan kuasa 5VDC untuk beroperasi dan litar keluaran pula 12VDC. Litar PIC yang diprogramkan menggunakan bahasa C dan ditentukan untuk satu masukan dan keluaran. Seterusnya geganti akan memberikan isyarat kepada mother board bagi mematikan bekalan kuasa komputer.

BUKU PROSIDING Rajah 1. KEPUTUSAN A.Ujian pertama dilaksanakan secara simulasi komputer dan kedua secara terus kepada prototaip projek. Jadual 1. Pengujian dilaksanakan melalui kaedah ujian voltan dengan mendapatkan bacaan pada keluaran litar.1 berikut adalah dapatan ujian di dalam litar yang dilaksanakan secara simulasi dan secara terus ke prototaip litar. Jadual 1.1: Voltan kaki PIC 276 . ANALISIS Pengujian telah dilaksanakan secara dua kaedah bagi menjamin fungsi produk.3: Litar skematik projek Rajah 1.4: Model litar dalam 3 dimensi IX.

KESIMPULAN Daripada ujian dan pemerhatian yang dilakukan. ketepatan keluaran diukur dengan dinilai peratus ralat(i) dan kejituan sistem (ii) dengan menggunakan formula berikut :. Ralat yang kecil ini hanya akan memberikan implikasi minimum di dalam menganggu fungsi litar. keluaran daripada PIC akan berada pada keadaan High(1) dan sebaliknya.keputusan adalah seperti dalam jadual 1. Dengan itu. kemungkinan teringat komputer masih belum ditutup.Tetapi jika beliau sudah berada di rumah. masih boleh menutup bekalan dengan hanya membuat panggilan pada modul GSM yang disertakan dalam projek. PERBINCANGAN Seperti yang dinyatakan. Ujikaji juga menunjukkan . Tambahan pula jika pengguna tiada kunci atau akses tertentu untuk memasuki pejabat.boleh disimpulkan bahawa projek ini telah mencapai objektif yang dinyatakan.2 : Ralat dalam keluaran Setelah dibuat pengiraan.tentu dengan adanya projek ini dapat menyelesaikan masalah tersebut.Ia tidak cukup baik untuk menahan peralatan daripada gelombang luar malahan dari komputer sendiri yang turut menghasilkan hingar. Apabila pengujian selesai dilaksanakan. Untuk litar kawalan. Analisis menunjukkan kadar ralat bagi sistem yang direka ini adalah kecil iaitu sebanyak 3% . X. Pengguna yang terlupa menutup komputer. 277 . ketepatan daripada keputusan tidak dapat diperolehi 100% tepat kerana adanya rintangan dalaman komponen elektronik seperti PIC dan litar pensuisan geganti.sebab berlaku hingar dalam litar ialah bahan yang digunakan untuk melindungi modul GSM . Peratus ketepatan bagi litar yang dibangun berada pada tahap 97% dan mempunyai keboleharapan yang tinggi.(i) -(ii) Jadual 1. XI.2.sekaligus mengelakkan komputer pengguna dari dicerobohi dan digodam oleh individu yang tidak diingini. PIC16F877 dengan 40 pin dipilih memandangkan ia mempunyai pin yang banyak dan boleh digunakan untuk penambahbaikan projek pada masa akan datang.BUKU PROSIDING Litar tersebut telah menunjukkan keluaran positif dimana apabila modul GSM menerima isyarat panggilan.

Vol 46. 6. “Specification for Common IEEE styles”. New York: McGraw-Hill . [1] RUJUKAN G. [2] [3] 278 . Iovine. M . J. J.L Plett and I. 2003.and Edminister. New York: McGraw-Hill. Schaum‟s Outlines: Electric Circuits. PIC Microcontroller Project Book: A True Beginner‟s Guide To The Popular PIC Microcontroller.BUKU PROSIDING XII. pp. Nahvi.A. Ed.2000.Dec 1997.No. 4th.IEEE Trans.. 1056-62. Kollar. Meas. On Instrum.

279 . Selain daripada itu kesan haba pada mikrostruktur kumai kimpalan dapat membantu menjangkakan kekuatan. 130A dan 140A. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan semakin bertambah. Saiz bijian yang semakin mengecil berlaku apabila arus elektrik ditingkatkan.BUKU PROSIDING Kajian Penusukan Dalaman. Dengan menggunakan kaedah analisis metalugrafi ASTM E112 nilai secara purata diambil untuk penusukan. Diantara kimpalan-kimpalan arka yang mempunyai kualiti yang baik ialah kimpalan arka gas tungsten. Hasil daripada kajian ini mendapati penusukan dalaman berlaku antara 0.3mm. Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Zulhishamuddin Abdul Rahman. kelebaran.9cm × 0. Kualiti sambungan kimpalan ini dipengaruhi oleh kemasukan haba daripada arus elektrik. Penggunaan arus elektrik ini dapat dioptimumkan dengan mengetahui kesan arus pada penusukan kumai dan kelebaran kumai. 110A.1mm hingga 5. Apabila arus elektrik meningkat penusukan telah bertambah begitu juga pada kelebarannya.8mm hingga 1. manakala kelebarannya antara 4. manakala garispusat saiz bijian pada zon terkesan haba mengecil daripada 32μm hingga 19μm. Kata Kunci: kimpalan arka gas tungsten. saiz bijian dan arus elektrik dalam kimpalan arka gas tungsten pada keluli lembut ASTM A36. kelebaran. Berdasarkan perkaitan antara parameter-parameter yang digunakan ini. 120A. dan Aida Tukiran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Kimpalan arka ialah suatu kaedah sambungan antara logam yang menerima tenaga daripada arus elektrik.. penusukan. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan kimpalan. Sebanyak 3 sampel pada saiz 4cm × 3. Garispusat saiz bijian pada zon lakur mengecil daripada 25μm kepada 10μm. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan kaitan parameter penusukan dalaman. maka sambungan sesuatu kimpalan dapat dijangka dan ditentukan dengan tepat daripada persamaan-persamaan yang telah diperolehi daripada kajian ini. Khairul Nizad Panior. Dalam menghasilkan penusukan dan kelebaran kimpalan pada kepingan yang tebal maka arus elektrik yang lebih tinggi perlu di kenakan.6cm telah digunakan untuk setiap arus elektrik 100A. Saiz bijian yang mengecil menunjukkan kekuatan. saiz bijian.7mm. kelebaran dan saiz bijian kumai kimpalan.

Hasil daripada persamaan ini. 2. Selain itu. jenis bahan dikimpal dan saiz kimpalan merupakan faktor yang boleh menyebabkan kecacatan ini berlaku. keluli akan dikisar dengan menggunakan mesin pengisar untuk membuang kekotoran dan seterusnya dipotong kepada beberapa kepingan yang kecil dengan menggunakan gergaji besi. Ini disokong oleh kajian daripada Chen et al. halaju mengimpal. Secara ringkasnya. Oleh itu. penusukan yang tidak lengkap pada kumai kimpalan dapat dielakkan. Kepingan keluli akan dikimpal menggunakan mesin kimpalan arka gas tungsten pada arus jenis terus (DC) dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Pengenalan Dalam menghasilkan sambungan kimpalan yang baik.(2008) di mana sambungan keluli yang tidak kuat adalah disebabkan oleh penusukan yang tidak lengkap. Ini disokong oleh kajian Didziokas et al. Kaedah Kajian dilaksanakan mengikut kaedah American Society For Testing and Material (ASTM) E112 iaitu kaedah analisis metalugrafi pada bahan keluli lembut yang telah kimpal. kerapuhan dan kemuluran sambungan dapat dijangka apabila berlaku perubahan pada kedua-dua zon ini. Yeh et al. haba masukan pada keluli juga secara tidak langsung akan memberi perubahan pada mikrostruktur keluli. bagi mengoptimumkan sambungan kimpalan. Permukaan logam yang hendak dikaji perlulah disediakan dengan beberapa kaedah penyediaan sampel yang sesuai. kekuatan.(2007) telah membuat kajian bahawa parameter seperti haba masukan.(2004) yang mendapati kualiti sambungan kimpalan dipengaruhi oleh parameter yang ditetapkan oleh mesin pengimpal seperti arus elektrik. kawalan pada arus elektrik perlu dikaji bagi mendapatkan persamaan dalam hubungan arus elektrik terhadap penusukan dan lebar kumai kimpalan. Dengan menganalisis saiz bijian pada zon lakur (FZ) dan zon terkesan haba (HAZ).BUKU PROSIDING 1. Metalugrafi ialah suatu kajian berkaitan dengan struktur fizikal dan komposisi logam yang menggunakan alat mikroskop. 280 . Jadual 1 menunjukkan parameter dalam pengimpalan arka gas tungsten. kecacatan seperti keretakan semasa mengimpal dan kegagalan beroperasi perlu dielakkan.

Analisis untuk mendapatkan penusukan dalaman dan kelebaran dilakukan dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran sehingga 5X dan pengukuran dilakukan terus pada gambar dengan menggunakan perisian QuickPhoto Camera 2.BUKU PROSIDING Setelah proses mengimpal selesai. kelebaran dan juga perubahan pada struktur mikronya. Rajah 1 menunjukkan bahagian bahan kerja yang dipotong untuk dijadikan spesimen. Analisis struktur mikro pula dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron (SEM). Akhir sekali spesimen ini akan dipunar dan dianalisis untuk mendapatkan penusukan dalaman. kepingan itu akan dipotong untuk dijadikan spesimen dengan menggunakan Electrical Discharge Machining (EDM) wire cut. Pembesaran yang boleh digunakan pada mikroskop ini adalah antara 281 . Untuk memudahkan proses mencanai dan menggilap. spesimen akan diletakkan pada peletak supaya mudah dipegang.3. Pemotongan ini perlulah dilakukan dengan berhati-hati agar permukaan yang hendak dikaji tidak rosak disebabkan oleh geseran semasa pemotongan.

3.1 Keputusan Penusukan Dan Kelebaran Kumai Kimpalan Kepelbagaian arus elektrik yang digunakan pada keluli lembut telah menyebabkan perubahan pada penusukan dan kelebaran kumai kimpalan. kawalan semasa mengimpal semakin sukar kerana kadar pencairan keluli semakin cepat. maka penusukan dan kelebaran kumai kimpalan turut meningkat. Daripada pemerhatian yang dibuat. Apabila arus meningkat. Keputusan Dan Perbincangan 3. Hasil penusukan dan kelebaran kumai kimpalan pada pelbagai arus masukan boleh dilihat pada Jadual 2. Manakala Rajah 3 menunjukkan graf Graf penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat. Selain daripada itu haba yang dihasilkan semasa proses mengimpal turut meningkat. Ini menyebabkan pengimpal berada dalam keadaan yang tidak selesa. Rajah 2 menunjukkan gambar penusukan dan kelebaran kumai kimpalan. halaju mengimpal turut meningkat. Jika halaju mengimpal tidak dikawal maka akan berlaku penusukan yang tidak sekata.BUKU PROSIDING 25X sehingga 250000X. Apabila arus elektrik meningkat. 282 . Pengukuran struktur mikro dilakukan dengan menggunakan kaedah ASTM E112.

menunjukkan perubahan penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat.BUKU PROSIDING Daripada rajah 3. Rajah 4 menunjukkan saiz bijian pada zon lakur dan zon terkesan haba. 283 .1. 3. manakala kelebaran kumai kimpalan dengan menggunakan persamaan ykelebaran = 0.036x + 0. Penusukan kumai kimpalan boleh dioptimumkan dengan menggunakan persamaan ypenusukan = 0.979. saiz bijian yang terdapat pada kumai kimpalan dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah pengiraan saiz bijian atau kaedah Pendaraban Jeffries.024x .66 pada regrasi linear R² = 0.835.34 pada regrasi linear R² = 0.2 Keputusan Pengukuran Saiz Bijian Kumai Kimpalan Daripada gambar yang diperolehi daripada mikroskop elektron.

maka kualiti dan prestasi 284 . 4. Daripada persamaan hubungan yang telah diperolehi. didapati saiz bijian semakin mengecil pada zon lakur dan zon terkesan haba apabila arus meningkat. bacaan masa tidak tepat dan kedudukan pengimpal yang tidak selesa perlu dielakkan. kelebaran dan mikrostruktur kumai kimpalan pada bahan keluli lembut ASTM A36 dengan menggunakan kimpalan arka gas tungsten telah menunjukkan terdapat hubungan dengan arus elektrik yang digunakan. Manakala saiz bijian pada zon terkesan haba lebih besar daripada saiz bijian pada zon lakur. Dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik ralat seperti kawalan halaju tidak seragam. apabila arus elektrik semakin tinggi maka saiz bijian turut mengecil.BUKU PROSIDING Hasil daripada pemerhatian. Selain daripada itu julat arus elektrik yang digunakan perlu lebih tinggi supaya hasil keputusan yang diperolehi lebih jelas. Jadual 3 menunjukkan nombor ASTM saiz bijian yang berubah untuk kelima-lima jenis arus elektrik yang digunakan. Kesimpulan Kajian penusukan dalaman. Manakala Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian (μm) melawan arus elektrik (A) pada zon lakur & zon terkesan haba. Daripada Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian melawan arus elektrik. Keadaan ini disebabkan oleh faktor haba masukan dan halaju semasa mengimpal.

hardness and microstructure of joints made of AISI 409M FSS base metal and AISI 308L ASS filler metals. Gas tungsten arc welding. H. J.D. K. & Balasubramanian.M. 285 . David. & Jayabalan. Balasubramanian. Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) group. & Raman. A.. Rujukan Babu.K.com/euweb/awtc/Lesson2_8.: Influence of current pulsing on microstructure and mechanical properties of Ti–6Al–4V TIG weldments. Kajian ini dapat membantu pengimpal memilih arus elektrik yang sesuai dalam menghasilkan sambungan keluli lembut yang baik terutamanya dalam sektor pembinaan.. United Kingdom: Elsevier Ltd (2006) Carbon Steel Handbook: Metallurgy: California: Electric Power Research Institute (2006) 2. Januteniene. 6. 1. M. Ini kerana arus elektrik dapat menghasilkan kemasukan haba yang dapat merubah struktur kumai kimpalan.W. S. impact. & Vitek.G.: The impact of the internal welding defects on the joint strength. N. 1998. p442-447(2006) Babu.. S.H & Honeycombe. K. V.BUKU PROSIDING mengimpal pada arus elektrik dapat dioptimumkan. S.esabna. & Jonaityte. J. 4. R.. Science & Technology of Welding & Joining. 5. 5. J.S. V. Transport 23(3): 240–244(2008) 7. V. : Prediction and optimization of pulsed current gas tungsten arc welding process parameters to obtain sound weld pool geometry in titanium alloy using lexicographic method. http://www.: Welding: Solidification and Microstructure.K.K. Journal of materials engineering and performance 18:871-877(2008) Bhadeshia. Didziokas.: Effect of welding processes on tensile. Journal of the Minerals.htm [2 Ogos 2009] Lakshminarayanan. Shanmugam.A. Steels Microsturcture and Properties. Metals and Materials Society.: 3rd edition. 55(6): 14-20(2003) Balasubramanian. R. Vol.11 (4). 3. Ironmaking and Steelmaking 36:75-80(2009) 8.

tingkah laku. Ciri keingkaran mematuhi arahan pada kanak-kanak bermasalah ADHD juga amat jelas terlihat pada responden sama ada melalui bahasa verbal ataupun bukan verbal. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden kerap melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami semasa mengujarkan sesuatu ataupun ketika memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. Di Malaysia secara umumnya. Seperti masalah „Autisme‟. kecelaruan. Kata Kunci. iaitu „Attention Deficit Hiperactivity Disorder’ atau Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif. Politeknik Ungku Omar Abstrak Kertas kerja ini membincangkan satu kajian empirikal yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD berusia enam tahun di Malaysia. Data dikumpul menerusi instrumen pemerhatian. Kecelaruan ini boleh ditakrifkan sebagai bermasalah dari segi emosi. Hasil kajian lepas menunjukkan bahawa daripada 100 orang kanakkanak ADHD. 30% memerlukan rawatan sehingga mereka dewasa. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada kanak-kanak. Ketidakpekaan atau kekurangan pengetahuan mengenai ADHD mungkin menjejaskan perhubungan dan komunikasi antara masyarakat dengan individu yang bermasalah ADHD. Kesimpulannya. Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD) merupakan satu kecelaruan yang bercirikan tumpuan mudah terganggu. selalu bergerak. keluarga yang beranak ADHD perlu mewujudkan ruang dan memastikan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap si anak berkenaan. Maka kajian ini dilakukan untuk meneliti pola-pola komunikasi kanakkanak ADHD agar dapat membantu masyarakat khususnya golongan ibu bapa memahami kanak-kanak ADHD dengan baik dan membantu meminimakan masalah kanak-kanak ADHD daripada perspektif komunikasi. patologi bahasa-pertuturan Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD kaum Cina. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada anak-anak kecil. ADHD merupakan satu kecelaruan mental yang memerlukan rawatan. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. dan bertindak tanpa difikir. Seperti masalah Autisme.BUKU PROSIDING Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Woon Chee Chee Jabatan Pengajian Am. komunikasi. Diharap kajian ini juga dapat memberi sedikit sumbangan kepada mereka yang terlibat dalam bidang patologi bahasa-pertuturan atau pendidikan keperluan khas. Bahkan petunjuk tingkah laku 286 . ADHD yang dimaksudkan dalam kajian ini.ADHD. rakaman audio dan temu bual seterusnya dianalisis secara kualitatif. komunikasi atau pelajaran.

BUKU PROSIDING seperti cepat hilang tumpuan dan tidak boleh duduk lama pula sering dianggap tingkah laku normal kanak-kanak pada peringkat awal usia. fokus penyelidikan ke atas ADHD semakin meningkat di negara.negara barat. Menurut Azman (2007:5). 2007:3). masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. Pernyataan Masalah Kajian Safani Bari (2001) mendapati bahawa masalah yang dihadapi oleh ibu bapa kanak-kanak berkeperluan khas termasuklah tidak memahami tingkah laku anak khas. Di Malaysia secara umumnya. anak ADHD atau kanak-kanak normal beserta guruguru mereka mungkin menghadapi tekanan dan pelbagai masalah yang tidak dapat dibayangkan. keganasan dan pengabaian kanak-kanak khas oleh ahli keluarga yang lain. Susulan daripada kecuaian ibu bapa dan kekurangan maklumat demografi tentang suspek kanak-kanak ADHD oleh pihak kerajaan. Ketidakpekaan atau kekurangan maklumat mengenai ADHD mungkin menimbulkan kesalahfahaman ahli masyarakat semasa berdepan dengan mereka yang bermasalah ADHD. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan memberi satu gambaran kasar mengenai permasalahan komunikasi pada kanak-kanak ADHD. Kajian ini hanya meninjau aspek penggunaan bahasa kanak-kanak ADHD dalam interaksi keluarga sama ada secara verbal atau bukan verbal dan tidak menyentuh tentang masalah pembelajaran. Namun demikian. tiada pengetahuan. kemungkinan besar kanak-kanak itu akan ditempatkan di sekolah biasa dan bukan sekolah yang disediakan dengan program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PIPKBP). Akibat daripada itu. maka satu kajian kes tentang corak komunikasi kanak-kanak ADHD dalam konteks perbualan di rumah dijalankan. Berdasarkan pernyataan di atas. tidak tahu pihak mana yang hendak dirujuk serta sukar mendapat maklumat. „Autisme‟ dan „Syndrome Down‟. hampir keseluruhan penyelidikan daripada perspektif sains perubatan. malahan penyelidikan yang khusus meneliti aspek komunikasi kanak-kanak ADHD adalah sangat terhad. Sejak kebelakangan ini. kebanyakan kajian tempatan bertumpu kepada masalah kanak-kanak „Disleksia‟. Dapatan ini membayangkan permasalahan yang biasa dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas (dalam Azman. kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri pertuturan kanak-kanak ADHD dalam latar rumah. Keadaan ini pula mungkin merumitkan atau menjejaskan proses sosialisasi ke atas individu ADHD. Secara khususnya. kelewatan dalam diagnosis dan ketidakpekaan juga mendatangkan banyak kesan kepada si anak serta keluarganya. Sehubungan itu. kekurangan pengetahuan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas boleh menyebabkan kekeliruan. Di samping itu. Kajian ini 287 .

malah kerjaya individu berkenaan. jatuh dari kerusi o o Mendapatkan objek yang hampir dengannya yang dapat dimainmainkan ataupun dimasukkan ke dalam mulut Sukar duduk lama Cenderung mengikut gerak hati dan kurang kawalan diri o o o Bercakap secara tiba-tiba. lazimnya tidak kena masanya Biasanya menyampuk dan mengganggu orang lain Menghadapi masalah ‘bertindak dahulu. pencapaian akademik. ia bersifat heterogen dan dimensi tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ADHD pun berbeza mengikut tahap yang dialami. Mengurus anak bermasalah ADHD merupakan suatu kerja yang menghauskan tenaga dan memerlukan pemantauan penuh waktu. hiperaktif dan impulsif. Menurut sumber rujukan. secara umumnya terdapat tiga jenis ADHD berikut: i) Jenis tidak berupaya memusatkan perhatian Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya. tetapi tidak hiperaktif atau impulsif. ii) Jenis anak yang hiperaktif dan impulsif Mereka menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif. Ciri-ciri ADHD: Tahap aktiviti tinggi o o Kelihatan seperti sentiasa bergerak Biasanya bermain-main dengan tangan ataupun kaki. Perhatian mereka sangat mudah terganggu. Simptom ADHD biasanya muncul sebelum si anak berusia tujuh tahun. sentiasa bergerak dan bertindak tanpa difikir. Mereka mempunyai terlalu banyak tenaga. Jenis ini seringkali ditemukan pada kanak-kanak kecil. Masalah ADHD mungkin akan menjejaskan fungsi perhubungan sosial.BUKU PROSIDING cuba meninjau persoalan berikut: Apakah pola-pola utama komunikasi bahasa anak ADHD ketika berinteraksi dengan keluarga? Tinjauan Kepustakaan Jenis ADHD Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif yang lebih dikenali dengan ADHD digunakan di dalam kajian ini kerana istilah ini digunakan secara meluas pada masa kini dan ia juga lebih jelas merujuk kepada keadaan yang dialami oleh responden ADHD dari jenis gabungan. iii) Jenis gabungan Kebanyakan kanak-kanak termasuk jenis seperti ini. berfikir kemudian’ Kesukaran melalui aktiviti peralihan/ perubahan 288 Tingkah laku yang agresif dan terlampau mudah terangsang Tidak matang dari segi sosial Rendah keyakinan diri dan mudah kecewa . menggelianggeliut . Jenis ini kebanyakan ada pada kanak-kanak perempuan.

Rief yakin ibu bapa pasti boleh memperoleh banyak manfaat daripada program keibubapaan yang mengajar strategi khusus dan teknik menguruskan tingkah laku anak mereka dengan berkesan (2007:194). (2007:2-4)) Peringkat Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Menurut Mangantar (1987:179). Kanak-kanak ini memerlukan bantuan dan inteivensi. didapati bahawa bilangan kanak-kanak lelaki ADHD lebih ramai daripada kanak-kanak perempuan. Menurut beliau lagi. ahli-ahli psikolinguistik menerima teori bahawa bahasa kanak-kanak berkembang secara berperingkat-peringkat. punca ADHD masih tidak dapat dikenal pasti sehingga kini.apabila kanak-kanak itu menunjukkan pelbagai tingkah laku yang bermasalah yang tidak sesuai dengan perkembangannya (berbanding kanak-kanak lain pada usia yang sama). 289 . kekuatan. setiap kanak-kanak adalah unik dan menunjukkan gabungan tingkah laku. 2007:4) Pandangan Rief (2007:5) bahawa kanak-kanak yang menghadapi ADHD bukan salah sesiapa juga sejajar dengan kebanyakan penyelidik. Para ibu bapa yang beranak ADHD tidak harus menyalahkan din sendiri kerana kepercayaan mereka pernah melakukan sesuatu sehingga menjadikan anak mereka begitu adalah tidak betul. Beliau mengingatkan kita perlu menyedari bahawa salah satu daripada tingkah laku masalah ADHD adalah normal pada zaman kanak-kanak sehingga ke tahap tertentu pada tahap perkembangan yang berbeza. Mangantar mengatakan bahawa kanak-kanak mulai memasuki peringkat ini ketika berumur empat tahun atau lima tahun. S. beliau telah memberi penerangan berikut: . Menurut beliau lagi. pengkaji hanya melihat dalam peringkat yang terakhir. Kajian-kajian Lepas Berdasarkan kajian-kajian lepas. Bagi memperbezakan ciri-ciri ADHD daripada tingkah laku kanak-kanak yang normal. kelemahan. iaitu peringkat kecekapan penuh. pendidikan keibubapaan adalah penting di samping terapi atau khidmat sokongan bagi mereka yang beranak ADHD.. Teori ini berkait dengan proses pematangan atau pertumbuhan kanak-kanak. (Edisi terjemahan. Menurut Rief (2007:4). peringkat-peringkat perkembangan bahasa ini bersifat arbitrari. F. iaitu proses pematangan kognitif dan fizikal.0) pada umumnya kanak-kanak yang normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibundanya dan telah memiliki perlakuan (pemahaman dan penerbitan) yang memadai.. Oleh kerana kajian ini memfokus kepada kanak-kanak peringkat prasekolah. Dalam penulisan Mangantar (1987:179187). minat. Walau bagaimanapun. dibincangkan enam peringkat perkembangan bahasa. ini memang satu masalah.BUKU PROSIDING (Sumber: Disesuaikan dari Rief. Ketika berumur lima tahun (5. bakat dan kemahiran yang berbeza.

pakar psikologi. Adalah tanggungjawab pengkaji untuk memastikan kajian yang dijalankan mengikut prinsip etika kemanusiaan dan penyelidikan. Atas sebab H dari kaum Cina. Setiap hari kehidupan si ibu bermula dengan keletihan. 290 . kebingungan dan banyak persoalan sehingga beliau menemui seorang pakar psikologi saraf yang sangat berpengalaman. apa yang berlaku kepada anak-anak ADHD adalah di luar kawalan mereka dan sememangnya merupakan sifat semula jadi neurologinya. Perangai naik berang secara tiba-tiba itu bukan disebabkan ibu bapa tidak tahu mengasuh atau tidak pandai menjaga anak. Metodologi Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan kaedah kualitatif untuk penganalisisan data. H adalah seorang budak lelaki ADHD kaum Cina yang berumur enam tahun. Oleh itu pengkaji perlu bertindak cermat semasa menjalankan pemerhatian atau temu bual dengan mengambil kira perasaan pihak responden dan ahli keluarganya agar mereka berasa selesa dan rela memberi kerjasama. responden yang berumur lima tahun enggan mematuhi arahan untuk balik ke kelasnya apabila waktu bermain berakhir. Responden menjawab semua arahan dengan “No!” sama ada secara verbal atau bukan verbal. Dalam kajian tersebut. Pengkaji melakukan dua sesi pemerhatian dan rakaman audio ditambah dengan temu bual tidak berstruktur untuk mengumpul data yang diperlukan dalam kajian ini. Responden merupakan anak tunggal dalam sebuah keluarga nukleus dan mula belajar di tadika sebaik mencapai umur empat tahun. Persampelan dibuat secara bertujuan kerana responden perlu memiliki gejala asas ADHD. pakar saraf. terapi percakapan. pendidikan istimewa dan bantuan lain di bilik darjah. malah tidak mahu makan di tempat makan dan sebagainya. si ibu bersetuju memberikan intervensi sepanjang kehidupan anak-anaknya melalui pelbagai sudut: pakar kanak-kanak. bahasa pengantar dalam rumahnya cenderung kepada bahasa Mandarin. Walau bagaimanapun. Pakar tersebut mengesahkan disiplin bukannya isu utama. Dalam kajian kes Essa (1999:122). enggan menyertai waktu mendengar cerita. Budak lelaki itu langsung tidak mengendahkan teguran gurunya sehingga gurunya terpaksa „menangkap‟nya untuk dihantar balik ke bilik darjah. enggan membasuh tangan sebelum makan. dialek Hakka atau Kantonis kadang-kala juga digunakan dalam perbualan. Seterusnya responden enggan menyimpan alat mainan. Menyedari perlunya lebih pemahaman dan kemahiran mengatasi masalah oleh keluarga yang beranak ADHD. dibincangkan tentang ciri keingkaran mematuhi arahan (noncompliance) yang sering diperlihatkan pada kanak-kanak ADHD kerana keresahan dan ketidakupayaannya untuk memberi tumpuan. tutor. Kajian ini telah memperlihatkan gejala seorang budak ADHD yang tidak mahu bekerjasama dengan pihak lain secara konsisten. Responden kajian.BUKU PROSIDING Kajian kes keluarga Haughey (1992) mendedahkan pengalaman seorang ibu yang memiliki tiga orang anak remaja lelaki yang didiagnosis sebagai mengalami ADD dengan Hiperaktif.

pengkaji mendapatkan kebenaran daripada ibu responden terlebih dahulu agar kajian dapat dilakukan dengan lancar. Analisis data dibuat secara kualitatif berdasarkan nota pemerhatian. Persetujuan dan kerjasama daripada keluarga resoponden adalah amat penting kerana ini membolehkan pengkaji melakukan pengamatan dalam jangka masa yang lebih panjang seterusnya memperoleh bahan kajian yang lebih menyeluruh.BUKU PROSIDING Kunjungan awal sebelum pemerhatian yang sebenar perlu dijalankan. Keseluruhan data dipaparkan secara deskriptif untuk memberi gambaran jelas tentang corak komunikasi di antara anak ADHD dengan keluarganya. Dapatan dan Perbincangan Kajian ini bukan sahaja memperlihatkan corak komunikasi responden dalam rumah. H kadang kala berkelakuan kebayi-bayian. Senarai tajuk soalan tidak disediakan tetapi pengkaji menanya soalan berbentuk terbuka yang menjurus kepada pencapaian objektif kajian. H sentiasa mendesak ibu bapanya melakukan sesuatu mengikut katanya. Pengkaji memberi tumpuan terhadap ciri-ciri penting dalam komunikasi bahasa seperti cara percakapan atau gaya pertuturan. Dapatan Daripada Temu Bual: Menurut nenek H: 1. catatan temu bual serta transkripsi rakaman. H sangat bertenaga tetapi senang rasa lapar. Ketika melakukan pemerhatian. 2. bahasa bukan verbal yang digunakan oleh responden ketika berinteraksi dengan keluarga. memerlukan banyak tenaga. Selepas menjalankan dua sesi pemerhatian dan temubual. 5. H jarang berinteraksi dengannya (secara verbal atau bukan verbal). Menurut ibu H: 291 . Dalam bahagian ini dibincangkan penemuan kajian yang menjurus kepada pola-pola komunikasi responden (H) dengan tiga orang ahli keluarga dalam latar rumah. H kurang berminat dengan siaran televisyen. 2. Setiap transkripsi pula dimasukkan nota pemerhatian yang berkenaan. kaedah temubual tanpa struktur turut digunakan. tetapi juga mendedahkan keresahan dan kebingungan ibu bapa dalam menguruskan anak ADHD. 3. H suka mengusik datuknya sehingga datuknya naik darah. 6. H selalu menunjukkan sikap tidak peduli cakap orang. Perbualan di antara pengkaji dengan ahli keluarga responden berkisar kepada apa juga aktiviti yang dilakukan oleh responden secara spontan. Sebelum menjalankan pemerhatian. Dua rakaman audio yang berlangsung kira-kira tiga jam ini kemudian ditranskripsikan secara verbatim. 4. Tinjauan awal ini bertujuan mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden dengan lebih mendalam di samping membolehkan pengkaji menjalinkan hubungan yang baik dengan responden. Dapatan Daripada Pemerhatian: 1. Aktiviti kegemaran H bersifat bergerak-gerak. pengkaji membuat transkripsi untuk setiap perbualan yang telah dirakamkan.

61. Situasi 1: Ibu menyuruh H tunjukkan semua kerja sekolah yang perlu disiapkan.  Mengulangi ujaran. hah? 60. Berapa haribulan? H: Xingqiliu.  Sukar melahirkan / menyusun idea. RTB Ibu: Xingqi ji? Jiang chu lai. JUMAAT! NTS Ibu: Buyao zheme dasheng da de. 3. 2. 64.  Respons yang tidak betul. 4. Menurut ayah H: 1.  Keingkaran mematuhi arahan (Noncompliance). H selalu enggan membuat kerja sekolah padahal dia mampu menyiapkan semua kerja sekolah dengan sendiri. H suka mengganggu datuk dan ayah ketika mereka perlu berehat atau ingin bersendiri. H suka menolong orang.  Nada tidak sesuai (terlalu kuat / perlahan). 63. Ibu: Tingxie a? Ji shi you tingxie? Ji shi? =Ejaan ke? Bila ada ejaan? Bila? ((H menunjukkan muka surat yang ditandai dengan tarikh)) BBV.BUKU PROSIDING 1. H mengeluarkan buku tulis bahasa lnggeris lalu mencari-cari muka surat tertentu. XINGQIWU! ((mula mengetuk-ngetuk meja kecil dengan pembaris panjang tadi)) =Jumaat. duoshao hao? Ha? =Jangan jawab dengan suara begitu kuat. ((sambil „menggergaji‟ meja tulis kecil yang ada di sebelahnya dengan sebatang pembaris panjang)) =Hari Sabtu. 62. LI Ibu: Xingqiliu? Xingqiliu ni you shangxue mie? = Hari Sabtu? Hari Sabtu awak kena belajar ke? H: Xingqiwu. Xingqiwu. H kerap sakit demam atau menghidap selsema. 3. H suka tidur lambat. Simbol BBV KHM KTT LI RTB NTS BSF KMA MU Contoh Transkripsi 1. Tenaga H seolah-olah tidak akan berhabisan. KHM. H tiada empati atau kurang prihatin terhadap keperluan orang lain. Xingqiwu ji hao? Jiang chulai. Duo shao hao? =Hari apa? Sebutlah. berapa haribulan.  Taksiran konsep hari dan masa yang lemah  Penggunaan kata yang tidak tepat. Jumaat berapa haribulan? Sebutkan. Pola-pola Utama Komunikasi H Di Rumah  Suka menggunakan bahasa bukan verbal. 292 . Jumaat. 59.  Melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami. 2. ada kala pertolongannya berlebih-lebihan.

H: NGMM! BSF. KMA Ibu: Buyao zheyang. 69. 70. du chu lai ting a. ni zheyang zhi ba liao a? =O::: Macam mana baca? Bacalah. Ibu: Hing du a. =Kakak ajar awaklah. NTS 90. Nenek: Jiejie jiao ni o. H: YAH! ((mengetuk meja kecil dengan pembaris panjang)) BSF 85. =Tak nak. cepat! H: Buyao. 66. H! H: Ehh::: BSF 88. Nenek: Kuai dian zuo GONGKE! =Cepat buat KERJA SEKOLAH! ((H tidak menghiraukan neneknya. Situasi 2: 293 . =Tak nak. 84. awak hanya tunjuk saja? H: Buyao. Situasi 2: H duduk di atas kerusi kecil sambil memainkan pembaris panjang yang terletak di atas meja kecilnya. Contoh Transkripsi 2. 89. 67.BUKU PROSIDING 65. 71. Nenek: Hai bu ZUO? =Tak nak buat LAGI? ((H tetap ‟menggergaji‟ meja kecilnya)) 87. zhe chi lan de luo! DU! =Jangan macam ni. pembaris ni rosak nanti! BACA! H: Buyao. H: Haiyou zhe ge! ((menuding jarinya ke muka surat yang lain)) =Ni lagi! RTB Ibu: O::: Zenyang du? Du chulai. Hing! =Biar kakak ajar awak ya. kuai dian! =Bacalah H. Nenek: Jiejie jiao ni la. dia berulang-ulang ‟menggergaji‟ meja kecilnya) 86. KMA 68. KMA Contoh Transkripsi 1. ((sambil ‟menggergaji‟ meja kecilnya dengan kuat)) =Tak nak. bacakan.

Hing! Wo shuo bu yao zheyang a. 174. ((H tertawa)) RTB Ayah: Mami chong foh geh lah. Saya cakap dengan awak ya. Ngai tung ngi gong a. Hing. H: Err::: Ngmoi::: Boyboyga! =Tak nak::: *Boyboyga! ((*nama anak patung H))  BSF. dia suka mengganggu orang lain dan bercakap secara tiba-tiba. Mei you limao a. Aktiviti yang dilakukannya juga alang-alangan sahaja. RTB Berdasarkan pemerhatian. H! Saya kata jangan macam ni. tetapi H langsung tidak 294 . KMA 182. 180. =Mak marah ni. =Tak nak. tingkah laku H memang memperlihatkan simptom ADHD. 176. KMA. Kesemua gerak-geri H adalah selaras dengan petunjuk kriteria ADHD yang dihuraikan oleh Rief (2007:2-4). H masih berbuat demikian semasa bercakap-cakap dengan mereka. H: Oi baboi. =Nak kokko. =OI! H! Janganlah korek hidung hari-hari. H. 178. Ayah: OOI! Hing! Moh yit ya wa pi si a. Tangan atau kaki H sentiasa sibuk mengusik sesuatu yang ada di sekeliling semasa dia bercakap. menonton televisyen ataupun semasa makan. NTS 175. =Kotorlah. Ayah: You baboi? =Kokko lagi? ((H mengorek hidung)) LI RTB 179. Ibu: Hi seh siu! =Pergi basuh tangan! 181. Oleh kerana H sukar memberi tumpuan.BUKU PROSIDING Selepas ibu bapa H beberapa kali menegur H agar jangan mengorek hidungnya. H tidak dapat duduk lama dalam rumahnya. H: 177. Selain daripada itu. dia selalu mendesak emaknya tolong dapatkan alat-alat mainan yang diletaknya sembarangan. Tak sopan ni. Ibu: Zang a. Eh:::! EH::: EH:::  BSF. Ibu: Hi seh siu! Fai dit! =Pergi basuh tangan! Lekas! 183. Dalam masa yang singkat. Dapatan pemerhatian juga menunjukkan ibu H sukar memperoleh kerjasama anaknya untuk melakukan sesuatu. Walaupun si ibu banyak kali menyuruh H supaya menyiapkan kerja sekolahnya dengan segera. H sering mengubah kedudukannya dari satu tempat ke satu tempat dengan aktiviti yang berbagai-bagai. H: Ngmoi.

5. perkhidmatan sokongan yang bersesuaian dapat membantu ibu bapa bersedia dari segi pengetahuan. kedua-dua ibu bapa responden memang melahirkan perasaan tidak sanggup menerima kenyataan bahawa anak mereka sebagai kanakkanak berkeperluan khas. 7. Amalan kefleksibelan. sikap dan persepsi ahli keluarga yang lain penting untuk membantu mengurangkan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ADHD. Jadual 5. Ini adalah kerana pengalaman ibu bapa. 10. Pertama. ketekalan dan menjalankan aktiviti mengikut jadual di rumah memang harus dipraktikkan dalam komunikasi harian. 2007:4). H kerap melafazkan bunyi-bunyi pelik dengan berturut-turut semasa dia mengujarkan sesuatu ataupun ketika dia memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. Bunyi-bunyi tersebut seakan-akan kata-kata seru tetapi sering tidak dapat difahami oleh ibu bapanya dan sukar dimengertikan berdasarkan konteks perbualan yang ada. Pada keseluruhannya. Menurut Azman (2007). emosi dan kemahiran berkomunikasi. Jenis Bunyi yik eik ehh ngmm nye yah ee ning ahh hei ya Kekerapan 3 4 13 11 2 2 3 4 7 2 Daripada perspektif komunikasi.1 : Bunyi-Bunyi Yang Dilafazkan Oleh Responden Bilangan 1. Dalam hal ini. 9. penghasilan bunyi-bunyi tersebut adalah kurang bermakna. Terdapat sekurang-kurangnya sepuluh jenis bunyi yang sering dilafazkan oleh H seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. terdapat dua perkara yang menarik perhatian pengkaji untuk dibincangkan di sini. Pernyataan ini memberi impak yang signifiken terhadap keluarga yang mempunyai anak bermasalah ADHD. 8.1. 2. Kemungkinan H melafazkan bunyi-bunyi demikian kerana dia bersifat malas untuk 295 . ternyatalah apa yang dirumuskan dalam kajian kes keluarga Haughey (1992) adalah penting untuk didedahkan kepada pihak mereka yang mempunyai anak ADHD. pihak keluarga terutamanya ibu bapa kanak-kanak ADHD sangat memerlukan bimbingan atau bantuan dalam hal intervensi anak berkenaan.BUKU PROSIDING menghiraukan kata-katanya. Dapatan ini adalah sejajar dengan Maurice (1996). Dengan kata lain. 3. di mana ibu bapa yang mendapat anak berkeperluan khas akan mengalami perasaan penafian dan penolakan (dalam Azman. Berdasarkan dapatan temu bual. Langkah sedemikian dipercayai dapat meringankan beban dan tekanan mereka dalam membantu si anak ADHD melazimkan diri dengan aktivitiaktiviti rutin yang perlu dilakukan dalam rumah. 6. 4. Mereka bertanggapan bahawa atas kekurangan mereka tidak pandai mengasuh anak sehingga terjadinya masalah tingkah laku pada H.

ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membimbing anak ADHD agar dapat melazimkan diri berkomunikasi bahasa dengan cara yang betul dan sesuai dengan norma sosial. iaitu ciri keingkaran mematuhi arahan pada anak ADHD amat jelas diperlihatkan pada H. permintaan atau suruhan daripada ahli keluarga berkenaan tidak munasabah tetapi ia bertentangan dengan hasrat atau pendiriannya. Kanak-kanak ADHD memang seperti kanak-kanak normal yang lain perlu dikenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka. Malahan H mudah tersinggung dan sering merajuk kerana rasa kekecewaan. ataupun ketika itu dia mendapati sukar menjana idea dalam menyampaikan maksud sebenarnya secara teratur. galakan. 3 Rumusan Kejayaan kanak-kanak ADHD bergantung kepada usaha dan sokongan daripada pelbagai pihak yang termasuk institusi keluarga. Perkara kedua. pendidik dan masyarakat. kasih sayang yang sejati dan penghargaan yang sewajarnya terhadap anak ADHD agar si anak akan berasa tenang dan selamat seterusnya mampu menangani tingkah laku atau emosi sendiri dengan cara yang betul yang akhirnya mencapai matlamat berkomunikasi secara berkesan. Pendek kata. Maka sering didapati bahawa H suka mencetuskan kata-kata bantahannya yang emosional. Bunyi-bunyi tersebut juga kedengaran sewaktu H berperangai kebayi-bayian sama ada secara sedar atau tanpa sedar. Daripada huraian di atas.BUKU PROSIDING bercakap dalam bentuk perkataan/ ayat yang lengkap. keluarga yang mempunyai anak ADHD perlu mengenali dan menerima mereka seadanya di samping mewujudkan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap kanak-kanak ADHD. Ini menunjukkan satu persamaan seperti dapatan yang diperoleh dalam kajian kes Essa (1999). 296 . iaitu tidak sejajar dengan peringkat perkembangan mentalnya. Sehubungan itu. jelas sekali bahawa responden mempunyai ciri pertuturan yang belum cukup matang dan kebolehan komunikasi bahasa yang rendah. Hal ini memperlihatkan sifat anak ADHD yang lebih memusat kepada diri sendiri dan sanggup mencabar kuasa orang dewasa. Interaksi antara keluarga dan mereka yang terlibat dengan anak-anak ADHD secara kerap dan mendalam dapat membantu menangani masalah anak ADHD dengan berkesan. Maka adalah amat mustahak bagi keluarga untuk menunjukkan kesabaran. Perasaan bantahan ini terhasil bukan kerana kata-kata. Didapati bahawa H sering mengingkari katakata ibu bapa atau neneknya. Mereka harus mengambil tahu dan berusaha memahami ciri-ciri pertuturan yang sedia ada pada si anak berkenaan.

kesulitanbelajar.conectique. Behavior Problems In Preschool Children. (Samarin. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan Ke-5. Ghafur. Essa. (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. http://www. Azman Bin Nordin. Campbell. (2002).infosihat.org/online/famdocen/home/children/parents/behavior/118. W. New York: The Guilford Press. Selangor: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam.html# http://www. (2008).org/index2. 297 . Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. (2007). Mohd.BUKU PROSIDING Rujukan Asmah Hj. Perkhidmatan Sokongan Bagi Kanak-kanak Kecelaruan Spektrum Autistik Program Integrasi Pendididkan Khas Bermasalah Pembelajaran Di Melaka. 13-16 November 2006.php?article_id =3093 http://familydoctor. Bhd. Laporan Penyelidikan Ijazah Sarjana Pendidikan di Faklulti Pendidikan. (2006).h tml http://www. Kuala Lumpur: PTS Professional. Omar.com/tips_solution/parenting/health/article. Kaunseling Kekeluargaan: Komunikasi berkesan dengan anak. 4th ed.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2nd ed. B.wikipedia.A.gov. Family Therapy For ADHD: Treating Chidren. Kamaruzaman Mahayiddin dan Zarah Abd. Razhiyah.streetdirectory. A Pratical Guide To Solving Preschool Behavior Problems. New York: The Guilford Press. S.org/wiki/Attention-deficit_hyperactivity_disorder Jabatan Pendidikan Khas. (2006). Adolescents and Adults. Kementerian Pelajaran Malaysia. K. (1999).my/Penyakit/Kanak-kanak/KecelaruanHiperaktif.htm l http://en. (1993). E. (2002).J. Terjemahan. Menjadi Guru Pendidikan Khas. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Program Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas: Teori dan Praktik. Nik Azis Nik Pa. A. Noraini Ahmad.org/parent/emotions/behavior/adhd.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2 6APA ARTI ADHD? http://kidshealth. Edisi Kedua. C. Sharani Ahmad.com/travel_guide/109501/adhd/adhd_in_children. New York: Delmar Publishers. Linguistik Lapangan: Panduan Kerja Lapangan Linguistik. Everett. (1999). Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan.pdf http://www. Siri Prasekolah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. (1990).

3.208-226. Transcript Notation in Heritage J. Simanjuntak. Pengantar Psikolinguistik Moden.F.) Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Imran Ho Abdullah. ms. Linguistik: Teori dan Aplikasi. Selangor: Edusystem Sdn. (1984). (eds. (2000). Kajian Emperikal Tentang ADHD Daripada Perspektif Sosial /Pendidikan. Dalam Laporan Seminar Pendidikan Khas. (2009). New York: Cambridge University Press. Sabitha Marican.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyelidikan Sains sosial: Pendekatan Pragmatik.1 LAMPIRAN 1 Simbol Transkripsi Simbol HURUF BESAR Garisan bawah ::: ((teks)) Tulisan italik = Kegunaan menandakan pekikan atau nada yang meningkat menandakan penutur sedang menegaskan atau menekankan sesuatu menandakan pemanjangan bunyi menandakan nota tambahan / aktiviti bukan verbal Menunjukkan perkataan/ frasa/ ayat dalam dialek Cina Terjemahan maksud ujaran dalam bahasa Melayu (Sumber: Disesuaikan dari Jefferson. Mangantar. Genting: Institut Aminuddin Baki. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002). Zaitul Azma Zainon Hamzah. Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak-kanak ADD/ADHD.” dalam Nor Hushimah Jalaluddin. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Cetakan Kedua. G. Bhd.) 298 . (1987). ”Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah: Tinjauan dari Segi Psiko-Sosio-Matik. Structures of Social Interaction. Terjemahan. Idris Aman. (2007). Saad. Supiah bt. (2007). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (Rief. eds. Syed Arabi Idid.BUKU PROSIDING PTS Publications. S.

kajian bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman konsep Aqidah dalam kalangan pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman konsep Aqidah secara keseluruhannya adalah pada tahap tinggi dan tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Konsep aqidah merupakan satu pegangan yang mampu mencorakkan sikap dan pemikiran manusia terhadap kehidupan.my. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah dalam kalangan pelajar. Politeknik merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi yang berazam 299 . tahap kefahaman aqidah adalah tinggi.my dan 3faizalmohamad@jke.edu. Perak dan kini PUO telah bertukar kepada Politeknik Ungku Omar. Dalam kajian ini. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik. Kata Kunci: Aqidah. Selain itu.puo.puo. Maka itu. dari segi nilai min kefahaman aqidah lelaki adalah melebihi min kefahaman aqidah perempuan. Responden seramai 278 dipilih dalam kalangan pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik secara rawak mudah. PUO 1zulhamid@jke.BUKU PROSIDING KEFAHAMAN KONSEP AQIDAH DALAM KALANGAN PELAJAR ISLAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR (PUO) 1Zulkurnain Bin Abdul Hamid. kefahaman konsep aqidah dilihat dari segi kefahaman asas. sikap dan pemikiran pelajar. perbezaan kefahaman asas Aqidah dari segi jantina pelajar juga dikaji.edu. Politeknik Premier. yakni manusia yang terdidik akalnya.puo. Namun begitu. 2Mohd Hamizan Bin Radzi dan 3Faizal Bin Mohamad Twon Tawi Jabatan Kejuruteraan Elektrik.my. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan yang betul dari yang salah. Walaupun dalam kajian ini. pemikiran 4 PENGENALAN Pendidikan Politeknik diperkenalkan di Malaysia melalui Pelan Colombo pada tahun 1969 dengan tertubuhnya Politeknik pertama iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) di Ipoh. dan kekuatan yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran.edu. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif secara deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. 2hamizan@jke. Ungku Omar (PUO). hubungannya dengan bidang kejuruteraan. sikap. Abstrak Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk keperibadian muslim.

kedua-dua makhluk ciptaan Allah SWT ini tidak boleh lari daripada ikatan Aqidah yang sepatutnya dipegang kuat dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. yang menyedihkan serta memalukan kita semua ialah ada sebilangan kes-kes tersebut melibatkan pelajar IPTA dan IPTS.BUKU PROSIDING untuk melahirkan graduan yang berketrampilan. Di manakah letaknya 300 . Malahan. sedangkan kefahaman Aqidah merupakan aspek penting yang mesti di dalami terlebih dahulu supaya manusia tidak mudah goyah dalam membuat bertimbangan walau dalam apa bidang yang diceburi. Sikap manusia yang mempunyai asas Aqidah akan terpandu dengan baik. kes bunuh di merata-rata tempat. ialah peranan yang dimainkan oleh Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang merupakan tonggak kepada sesebuah negara maju. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah pendidikan Kebangsaan seperti mana yang terkandung dalam Visi PUO iaitu: “Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang Kejuruteraan. Begitu juga pemikiran mereka akan menghala ke arah jalan yang benar jika keimanan mereka mantap. kes khalwat. Kecintaan terhadap ilmu khususnya ilmu Aqidah semakin pudar. emosi dan rohaninya.” Pelbagai usaha dijalankan bagi mencapai visi tersebut dan salah satu faktor penting yang menyumbang ke arah mencapainya. Noor. 5 PERNYATAAN MASALAH Negara kita sedang berdepan dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan semua pihak dari segenap peringkat. Pada dasarnya. Dari segi istilah. Wan Liz Ozman (1996) berpendapat bahawa penekanan mengenai konsep Tauhid atau Aqidah amatlah penting dalam mencorakkan akal budi dan pemikiran manusia terhadap kehidupan. 2003). Perdagangan dan Teknologi Maklumat serta berazam melahirkan graduan yang berketrampilan. Sama ada lelaki atau wanita. Masyarakat Islam hari ini telah dilalaikan dengan lambakan hiburan yang melampau sehinggakan keimanan mereka menjadi rapuh. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. visi politeknik tersebut ternyata seiring dengan keperluan sepadu insan yang mengharmonikan di antara fizikal. kes rogol. perkataan iman mengandungi pengertian yang sama dengan aqidah dan maksud iman dari segi bahasa mengandungi maksud kesejahteraan dan kejujuran (Fadhil Mohd. kes semseng jalanan dan sebagainya yang memenuhi ruang-ruang media cetak dan elektrik. Oleh yang demikian. kes dadah. Setiap hari kita akan mendengar pelbagai berita yang menyentuh jiwa sebagai manusia normal dengan kes buang bayi. Oleh yang demikian. orang yang beriman merupakan orang yang telah bersikap jujur terhadap dirinya kerana dia telah meletakkan dirinya pada tempat yang betul tanpa mengkhianati dirinya. mental.

aspek kemantapan iman tidak diberi perhatian yang sewajarnya. penyelidik ingin menjalankan kajian terhadap kefahaman konsep aqidah dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE). Ini bertujuan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi modal insan yang beriman dan berilmu pengetahuan. (2004) sekiranya.” (Surah Luqman: Ayat 13) Menurut Ismail. PUO. 2003). Orang yang tidak beriman bererti dia kufur dengan Allah SWT dia mengkhianati dan menzalimi dirinya (Fadhil Mohd. menyatakan bahawa tumpuan terhadap kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ditekankan dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. emosinya. Dengan kaedah mengarahkan komponen-komponan yang ada dalam diri individu sama ada jasmaninya. pelajar akan mudah terjerumus kepada perkara-perkara negatif. 301 . Ahmed Ghazali dan Mahzan (1995). Ruang dan peluang yang secukupnya dalam sistem pendidikan sekolah dan tertiari terhadap pembersihan rohani pelajar melalui konsep tauhid perlu diberi penumpuan yang secukupnya kerana punca utama penglibatan seseorang kepada masalah sosial adalah masalah dalaman atau rohani individu itu sendiri. Menurut Ramli (2003). et al. sesebuah negara yang berhasrat untuk menempah kecemerlangan dan kegemilangan amat memerlukan warga negara yang sempurna pembangunan dirinya (Zakaria. rohaninya dan inteleknya ke jalan Allah SWT dapat membentuk peribadi manusia yang mulia. Noor. pemantapan rohani dan jasmani dalam jiwa pelajar merupakan senjata yang dapat menjadi tembok penghalang kepada sebarang bentuk penyelewengan sewaktu mereka berkhidmat kepada Negara. Justeru. Kufur sama tarafnya dengan syirik di mana kedua-duanya menzalimi diri sendiri. Dalam usaha membendung masalah sosial yang menular dalam Negara kita ini. Masalah sosial yang semakin menjadi-jadi sehingga ke hari ini umpama penyakit berjangkit yang dapat merebak kepada orang lain khusunya pelajar-pelajar IPT dan umumnya kepada masyarakat yang lain. 2001).BUKU PROSIDING ketinggian nilai bagi seorang penuntut ilmu menurut pandangan masyarakat yang menjadi harapan semua untuk menjadi pemimpin yang bakal mentadbir Negara sekiranya dia terlibat dalam masalah sebegini? Ini kerana. Proses penghayatan konsep aqidah perlu dimulai dengan kefahaman terhadap konsep aqidah itu sendiri. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud: “…sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar.

Ho(4) Tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan wanita. Ho(3) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan pemikiran. 302 . Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek sikap.BUKU PROSIDING 6 OBJEKTIF KAJIAN 1. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek pemikiran. Ho(2) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan sikap. 4. 3. 2. 5. Mengenalpasti persepsi pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap hubungannya di antara konsep akidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan yang dipelajari di PUO. 7 HIPOTESIS KAJIAN Ho(1) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan bidang kejuruteraan. Mangetahui perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah yang wujud bagi pelajar dari segi jantina.

Noor. menyatakan konsep tauhid terdiri daripada tiga konsep asas iaitu keimanan (kepercayaan). Maka dengan itu.BUKU PROSIDING 8 KERANGKA KONSEP KAJIAN Konsep Aqidah Mengenai •Kefahaman Asas Hubungan •Bidang Kejuruteraan •Pemikiran •Sikap Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO 9 SOROTAN KAJIAN Aqidah Dari segi bahasa. Tanpa aqidah yang benar Allah SWT tidak akan menerima segala amalan yang baik. Ulamak kontemperori yang terkenal iaitu Dr Yusuf Al-Qaradawi (1993). 2003). aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang yang mana pegangan dan kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah (Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi. pemikiran seseorang. Justeru. Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan direkod hanyalah amalan keburukan maka akan hanya dibalas dengan keburukan. orang yang beriman kepada Allah SWT akan mendapat kesejahteraan. perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan perolok-olokkan atau diremeh-remehkan. Baharom Mohammad et al (2008) berpendapat bahawa tauhid merupakan suatu pegangan. (Fadhil Mohd. ilmu (pengetahuan) dan amalan (kelakuan). Dalam maksud yang sama. perkataan „aqidah‟ bermaksud suatu ikatan yang mengikat sesuatu yang lain Aqidah merupakan suatu ikatan keyakinan yang mengikat diri seseorang. pengertian iman mengandungi maksud yang sama dengan aqidah di mana perkataan iman bererti kesejahteraan dan kejujuran. Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. hati seseorang satu keyakinan dan dengan itu kehidupannya menjadi terarah dan terpimpin. Dari segi istilah. pengilmuan dan sesuatu yang tersabit dengan penghayatan tentang pengesaan dan Keesaan Allah 303 . 2008).

” (Sahih al-Bukhariyy) Kepentingan Konsep Aqidah Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk kepribadian muslim. Begitu juga mengenai ibadat. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. hubungan manusia dengan persekitaran dan hubungan manusia dengan Allah SWT.BUKU PROSIDING SWT. memiliki cita rasa yang dapat merasakan perbezaan antara yang baik dan yang buurk. Imanlah merupakan syarat utama penerimaannya Allah SWT terhadap apa sahaja amalan soleh yang dilakukan orang lelaki mahupun perempuan. 2007). dan mempunyai kekuatan tekad yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran (Tutik Supiyah. Muhammad Isa Selamat (1996) mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang melibatkan keyakinan dalam menegakkan akidah keagamaan seseorang.” (Al-Nisa‟ ayat 124) Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasullullah SAW dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (beraqidah dengan aqidah yang betul). yakni manusia yang terdidik akalnya. ilmu aqaid (aqidah) sama ertinya di mana ke semua jenis-jenis ilmu tersebut membicarakan tentang kepercayaan kepada Tuhan. 2008). ianya bertujuan untuk mengukuhkan Tauhid di dalam hati setiap insan yang beriman. 304 . Ajaran aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sehingga ke hari ini menjadi sumber kepada pelbagai bidang ilmu dan lahirnya pecahan-pecahan yang berbentuk perundangan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. ilmu usuluddin. ilmu tauhid. Keimanan Mengikut kamus dewan iman bermaksud kepercayaan akan adanya Allah SWT dan mematuhi segala perintahNya. Keimanan pula membawa erti keyakinan dan ketetapan hati terhadap sesuatu (Mohd Rasyiq Mohd Alwi. ilmu sifat 20. ilmu kalam. Ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan barangsiapa melakukan amalan soleh dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit.Maka dalam pengertian ini ianya menjuruskan kepada keyakinan dan ketetapan hati terhadap Allah SWT. Menurut Sirojuddin Abas (2001) perkataan ilmu iktiqad. kenabian dan keakhiratan.

Hal ini disebabkan kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam itu merupakan asas kaedah berfikir manusia dan tindakan manusia ketika memecahkan masalah kehidupan di dunia yang dihadapinya. Ia menaiki bahtera kehidupan ini mengharungi gelombang yang mengelilinginya dengan penuh kegoncangan yang mencemaskan. Tentunya mereka yang seperti ini tidak akan sampai ke pantai dan tiada harapan sama sekali untuk mencapai pantai. tanpa penunjuk jalan. 2003) Kesan Penghayatan Konsep Aqidah Kepada Sikap Dan Pemikiran Allah SWT membekalkan manusia dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadiannya.BUKU PROSIDING Pembahasan aqidah dalam Islam merupakan pembahasan paling penting dan mendasar dibandingkan dengan perkara lainnya. tanpa peta dan tanpa kompas dan tanpa mengetahui lokasi rumah api.” Kenyataan ini bukan bererti kita tidak harus mempelajari ilmu fiqh langsung. Allah SWT menurunkan satu ajaran yang akan menyuluh akal manusia supaya mengenal 305 . Dengan demikian kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam menjadi sangat penting dan sangat menentukan aqidah menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya tanpa ragu dan sakwasangka tentang adanya Allah SWT. Menurut Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). Aqidah merupakan tunjang kepada Islam di mana setiap amalan. cita-cita dan tujuan kehidupannya.” (Ramli. konsep kefahaman dan penghayatan tentang ilmu aqidah mesti diberi penekanan yang khusus terutamanya kepada generasi muda. 2006). peraturan.(Abdul Hadi. Hal ini disebabkan akal manusia tidak mampu sesuatu yang diluar daripada batas kemampuannya tanpa petunjuk daripada Allah SWT. tanpa nakhoda. Justeru. peribadatan dan undang-undang dalam Islam adalah berpaksikan ikatan yang kuat dengan Allah SWT. Aqidah inilah yang menjadi penunjuk cara berfikir manusia.” Begitu juga dengan Imam Hanafi sangat mengutamakan ilmu aqidah di mana beliau sendiri menyatakan dalam kitab beliau Fiqh al-Absat ( ‫ ) ه قف ط س ب ألا‬yang bermaksud: “Ketahuilah bahawa mendalami ilmu usuluddin (aqidah) itu lebih mulia dari mendalami ilmu fiqh. akan tetapi Imam Abu Hanifah menerangkan kemuliaan mempelajari dan mengutamakan ilmu aqidah. Oleh yang demikian. tidak lain kecuali ia menghasilkan pelajar yang bingung. Imam Syafie mendalami ilmu aqidah terlebih dahulu berbanding ilmu feqah di mana beliau pernah menyebut: “Kami telah mendalami ilmu tersebut (aqidah) sebelum ilmu ini (fiqh). Yusuf al-Qardawi pernah menegaskan: “Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang tidak menanamkan keimanan ke dalam jiwa para pelajarnya. penuh pertentangan dalam dirinya. Manusia yang tidak mempunyai kekuatan iman yang mantap tidak akan dapat dibentuk atau didisiplinkan mengikut peraturan atau undangundang dengan berkesan.

vii. v. Melatih diri menjadi kritis ataupun cenderung mengkritik diri sendiri daripada secara apologetik (sewenang-wenangnya atau mencari kesalahan orang lain). vi. Perkara-perkara tersebut ialah: i. (2004). menghuraikan kaedah berfikir menurut pandangan ulama Islam seperti berikut: i. iv. Noor. v. Hubungan Konsep Aqidah Dengan Bidang Kejuruteraan Segala Ilmu yang ada di alam ini datangnya dari Allah SWT melalui pesuruhNya Nabi Muhammad SAW. Hasil kajian dan berbagai-bagai penemuan dalam bidang sains contohnya mengakui kebenaran bahawa ilmu adalah milik Allah SWT dan memahami akan sunnaatullahi sunnatullah (Mohd Yusuf. iii. 2003). Menurut 306 . Bersikap Terbuka Dan Tidak Sempit Fikirannya Harga Diri Dan Keyakinan Diri Yang Tinggi Rendah Diri Dan Tawaduk Berani Tidak Mudah Putus Asa Mempunyai Kesungguhan Yang Tinggi Redha Dan Menghakis Sifat Keji Patuh Pada Peraturan Dan Undang-Undang Al-Kilani (1994) dalam Mohd Fadzilah. ii. Melatih diri berfikiran terbuka dan bukan dengan cara tradisional atau kuno. Melatih diri berfikir menurut disiplin ilmiah dan logik yang teratur. Kita tidak digalakkan berfikiran sempit dan hanya menurut pendapat orang lain semata-mata tanpa cuba membuat andaian sendiri. Orang yang beriman bererti orang yang bersikap jujur terhadap dirinya dan natijahnya dia akan mendapat kesejahteraan (Fadhil Mohd. Konsep berfikir secara menyeluruh bagi sesuatu perkara dan bukannya sesetengah perkara sahaja penting kerana berfikir secara menyeluruh dapat mengelak individu daripada membuat keputusan yang tidak tepat dan tidak adil. Dengan mengamalkan corak berfikir seperti ini. sikap dan perlakuan Muslim (Wan Liz Ozman. et al.BUKU PROSIDING Tuhan pencipta alam termasuk agar kepadaNya sahaja diabdikan diri manusia serta petunjukNya sahaja yang akan menjamin kebahagiaan sejak awal hingga akhirnya. iv. 2003). Melatih diri berfikir secara komprehensif dan bukan secara bahagianbahagian tertentu sahaja. 1996). iii. ii. Yusuf Al-Qardawi (1999) menyatakan bahawa Tauhid akan mendatangkan sebaik-baik hasil dan kesan dalam kehidupan. Melatih diri dengan membiasakan berfikir secara berkumpulan dan tidak terbelenggu dengan pemikiran sempit sekitar kepentingan diri sendiri. Dengan iman sahajalah yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. viii. lebih membina kekuatan diri kerana melalui amalan mengkritik dapat melihat kelemahan dan kekurangan diri dan boleh memperbaiki setiap kelemahan. Penghayatan Tauhid mampu memberikan lapan kesan utama pada minda. bukan berdasarkan emosi dan nafsu sahaja.

Sebagai contoh bidang kejuruteraan. maka mereka perlu memahami dan cuba menguasai pelbagai ilmu dan bukan hanya menyempitkan pemikiran dengan ilmu-ilmu tertentu sahaja. Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan bertujuan membolehkan orang berilmu mengembangkan dirinya. bidang kejuruteraan memberi penekanan kepada prinsip dan konsep memudahkan urusan.W. Walau apa bidang yang diceburi oleh seseorang itu.al. akal dan jiwa yang murni perlu dilakukan serentak. Bidang ini bersifat bersepadu dan berdasarkan sintesis dan pemahaman ini akan dimiliki tanpa perlu merosakkan objek kajiannya. Matlamat pendidikan ketauhidan ialah bagaimana untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran untuk mendekatkan diri pelajar dengan Allah S. pembangunan menjadi pincang dan usaha membina kekuatan dalaman diri tidak berjaya. masyarakatnya dan alam sekitarnya sebagai usaha pengabdian diri kepada Allah dan penyempurnaan amanahnya sebagai khalifah di bumi (Ramli. Menurut Tajul Ariffin dan Nor‟Ain (2002). Rumusan Kefahaman dan penghayatan konsep aqidah memainkan peranan penting dalam diri setiap muslim khususnya pelajar-pelajar yang akan menjadi pemimpin negara di masa akan datang. maka pendidikan ketauhidan pula akan menyusun strategi dengan matlamat untuk membina. kejuruteraan dalam Islam adalah kaedah mencari kebenaran dan penyelesaian segala masalah secara sistematik. Ketiga-tiga unsur ini diperlukan bagi menguatkan antara satu sama lain. asas aqidah merupakan perkara utama yang mmenjadi paksi untuk memastikan seseorang itu berada di atas landasan yang benar. meningkat dan memantapkan akidah Islam menerusi pendidikan. Merujuk kepada perspektif Islam. Unsur jiwa yang murni adalah penting dibina kerana individu yang dibangunkan jiwanya sehingga dapat memerdekakan jiwanya daripada unsur-unsur yang lain tidak gentar menerima sebarang tanggungjawab (Mohd Fadzilah et. matlamat seluruh ilmu adalah sebagai satu penemuan kesatuan dan saling berhubungan dengan dunia alam tabii dan lanjutan daripada itu sumber semua ilmu dianggap satu. 2003).T. Apabila pembangunan satu unsur sahaja yang dipentingkan. 307 . Oleh yang demikian. Kesepaduan di antara ketiga-tiga unsur ini diumpamakan segi tiga yang sama sisinya. Dengan ini. menyuburkan.BUKU PROSIDING Ramli (2003) pula. jika pendidikan bersepadu telah berjaya menyepadukan ilmu akal dengan ilmu wahyu (Al-Quran dan As Sunnah). Bidang-bidang keilmuan yang ditemui dan bakal ditemui mempunyai hubungan dengan konsep aqidah sebenarnya. memberi keselesaan dan menyenangkan kehidupan yang tidak membawa kepada kelalaian dan kealpaan (Ahmad Baharuddin. Apabila seseorang pelajar ingin membina kekuatan diri maka keseimbangan pembinaan unsur fizikal. bagi memastikan pelajar berjaya dalam menuntut ilmu. 2004). rasional dan objektif dengan tujuan bagi memahami hakikat sebenarnya. 2004). jelaslah bahawa pentingnya hubungan di antara bidang kejuruteraan dengan konsep Aqidah ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek. Selain itu.

Instrumen ini diedarkan kepada responden di mana mereka diberi masa yang mencukupi untuk menjawab semua soalan yang terkandung dalam borang tersebut. Memberi maklumat yang bermanfaat kepada PUO untuk menguatkan lagi usaha-usaha bagi menghasilkan bakal graduan yang seimbang dan mempunyai kefahaman konsep Aqidah yang mantap. Oleh itu pengkaji telah mengedarkan sebanyak 30 set borang soal selidik untuk mendapatkan nilai Alpha Cronbach atau pekali kebolehpercayaan yang di analisis menggunkan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). 2006). Pemilihan responden dalam kajian ini menggunakan kaedah sampelan rawak kelompok.BUKU PROSIDING 10 KEPENTINGAN KAJIAN 1. Menurut Chua Yan Piaw (2006) limitasi yang biasa diguna dalam kajian rintis ialah 30 responden. Memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah PUO khasnya kepada pensyarah mata pelajaran Pengajian Islam supaya tindakan penambahbaikan dari aspek pengajaran dan pembelajaran 2.8 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Manakala Salleh Abu dan Zaidatun (2003) pula menyatakan jika nilai kebolehpercayaan rendah daripada 0. Penyelidik menggunakan Skala Likert bagi membolehkan responden memilih aras persetujuan mereka berkenaan dengan item-item yang disediakan. PUO. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A (Demografi) dan Bahagian B (Kefahaman Aqidah). Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Hasil daripada kajian rintis yang dilaksanakan. 11 METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. Populasi pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 1000 dan menurut jadual Krejee De Morgan (1970). 2006). susunan item dan susunan pilihan dalam item melalui kajian rintis. apabila bilangan populasi adalah 1000. kaedah ini adalah sesuai kerana sampel dipilih berdasarkan rumpunan populasi Dalam kajian ini rumpunan populasi adalah pelajar-pelajar Islam yang mengikuti program kejuruteraan elektrik sahaja. Borang soal selidik yang telah dibina diuji dari segi kesesuaian istilah. Responden dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Islam dalam bidang kejuruteraan elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Proses yang berlaku dalam kajian rintis juga ialah kesahan dan kebolehpercayaan (Mohamad najib Abdul Ghafar.6 ubahsuai terhadap item-item bagi meningkatkan nilai pekali kebolehpercayaan perlu dilaksanakan. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999) menyatakan nilai alpha 0. nilai Alpha Cronbach (α) yang diperolehi bagi 308 . maka memadai dengan sampel seramai 278 orang. Kajian rintis (pilot test) adalah kajian yang dijalankan sebelum menjalankan kajian sebenar bertujuan untuk melihat kebolehlaksanaan sesuatu kajian yang hendak dilakukan (Chua Yan Piaw.

309 .5. Antara contoh statistik inferensi ialah ANOVA. Ujian Spearman Rank.3 Rendah 2. Satu set gerak balas terhadap sikap tersebut diberikan di dalam skala ordinal. tidak pasti. 1997) Sebagai rumusan pemilihan kaedah analisis data dalam kajian ini dilakukan berdasarkan kepada persoalan kajian seperti dalam Jadual 8. adalah 0. Ujian Pearson dan sebagainya. min. setuju.1.00 -2. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba. Tahap ini merujuk kepada tahap kefahaman terhadap item yang dikemukakan di dalam soal selidik.8 . Evans (1998) pula menyatakan statistik inferensi menyediakan alat untuk membuat generalisasi terhadap populasi yang besar dengan mengkaji sampel yang kecil daripada populasi tersebut. data tersebut perlu diolah. Skala Likert digunakan untuk menganalisis soalan di mana data yang dikumpulkan dan di analisis mengikut statistik deskriptif menggunakan julat min sampel.7 Sederhana 3. peratus.BUKU PROSIDING keseluruhan item soal selidik kebolehpercayaan yang baik. Subjek menunjukkan sama ada mereka sangat setuju. Ujian-T.4 .867 dan nilai ini mempunyai Kaedah analisis data bagi keseluruhan data yang dikumpul oleh penyelidik dalam kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16.3. 12 ANALISIS DATA Data mentah yang diperolehi daripada dianalisis dengan menggunakan kaedah tertentu seperti kaedah statistik untuk menghasilkan maklumat yang bermanfaat dalam sesuatu tujuan penyelidikan. dan mod. Berdasarkan borang soal selidik yang diedarkan dalam kajian ini. Manakala data daripada bahagian B dianalisis menggunakan kaedah analisis Ujian-t tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap kefahaman Aqidah dari segi jantina digunakan. Analisis yang digunakan adalah statistik analisis deskriptif dan statistik inferensi. diproses dan disimpan dengan baik.0.0: Jadual Nilai Skor Min Untuk Tahap Kefahaman Konsep Tauhid Skor min Tahap kefahaman 1.00 Tinggi (Landell. Kemudiannya. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan. 1999). tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap setiap kenyataan yang mengukur sikap. Jadual 8. Rumusan bagi tahap kefahaman berdasarkan julat min akan dikategorikan kepada tiga tahap seperti Jadual 8. dalam bahagian A item demografi pelajar dianalisis menggunakan statistik deskriptif.

0817 4. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? 3.05. Bil 1 2 3 4 Jadual 9. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk keseluruhan item ialah melebihi 0. Begitu juga bagi elemen-elemen lain iaitu tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan.1.0990 4. Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Skor Min Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? 2. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan sikap? 4.2946 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Jadual 9. taburan tahap asas kefahaman Aqidah bagi pelajar kejuruteraan elektrik PUO berada pada tahap yang tinggi.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item. keputusan yang boleh dibuat ialah menerima hipotesis nul yang menyatakan 310 .2 pula menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap kefahaman aqidah mengikut jantina. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan pemikiran? 5. Bil Persoalan Kajian Kaedah Analisis 1. Apakah terdapat perbezaan tahap kefahaman Ujian t konsep Tauhid di antara pelajar lelaki dan wanita? bebas 13 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Bahagian A: Demografi Hasil dapatan kajian ini untuk bahagian demografi menunjukkan bahawa bilang pelajar lelaki adalah seramai 197 dan perempuan adalah seramai 84 orang. Item Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran? Skor Min 4. Bahagian B: Kefahaman Aqidah Merujuk kepada Jadual 9.1: Pemilihan kaedah analisis data berdasarkan persoalan kajian. tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap dan tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran berada pada tahap yang tinggi.1291 4.BUKU PROSIDING Jadual 8. Justeru.

Jadual 9.60 0 14 Tahap kefahaman pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik PUO berada pada tahap tinggi bersesuaian dengan keterangan Prof Zakaria Stapa. kaum. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan juga tinggi bertepatan dengan pandangan Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili tetang Tauhid Rububiyyah yang bermaksud mengEsakan Allah SWT dengan segala perbuatanNya (Mohd Zaidi Abdullah. Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Kefahaman Aqidah berdasarkan Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Kefahaman Aqidah Peremp uan N 19 7 87 Min 4. 2000). tetapi mestilah selari dengan tahap pengamalan 311 . pengkaji membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pemboleh ubah kefahaman Aqidah dan jantina. 2003). Oleh yang demikian.BUKU PROSIDING tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap kefahaman aqidah dengan jantina. zaman dan lain-lain. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran turut tinggi seiring dengan pandangan Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna yang menyatakan tiada perselisihan antara nas-nas syara‟ dengan akal dan begitulah sebaliknya (Ali Abdul Halim. 2005). Namun begitu. bentuk muka bumi. Kajian tentang perbezaan jantina dari segi kefahaman asas Aqidah menunjukkan tidak ada perbezaan bertepatan dengan hujah Sheikh Said Hawa yang menyatakan bahawa ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Aqidah Islam menjadikan Islam mudah difahami tanpa dibataskan oleh jurang jantina.168 8 4. di mana setiap pelajar yang telah tamat Tingkatan 5 sudah dimaklumkan tentang perkara-perkara wajib yang berkaitan dengan akhlak. 15 CADANGAN Hasil dapatan kajian ini menunjukkan tahap kefahaman Aqidah pelajarpelajar Islam berada pada tahap yang tinggi. ukuran bagi seseorang yang layak di kategorikan mempunyai tahap Aqidah yang mantap tidak cukup dengan tahap kefahaman semata. fardu ain dan sebagainya (Norazlina Jamil.185 5 Ujian-T T P Keputus an H03 Diterima -0. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap selari dengan kenyataan Wan Liz Ozman (1996) di mana penghayatan konsep Tauhid memberikan kesan utama terhadap sikap muslim.525 0.

Program-program kerohanian untuk pemantapan Aqidah pelajar dari segi pemahaman dan penghayatan perlu diperbanyakkan. tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. Third Edition.BUKU PROSIDING nilai-nilai Aqidah itu sendiri. Walaupun dalam kajian ini. Perbandingan asas kefahaman aqidah dari segi jantina pula tidak menunjukkan perbezaan. Alias Baba (1999). Muqaddimah Aqidah Muslim. 19. Ahmad Esa. Yan Piaw (2006). Jurnal Masalah Pendidikan. Using Basic Statistics In The Sosial Sciences. Mohd Noor Hashim. Baharom Mohamad. Program-program penghayatan aqidah perlu dilaksanakan agar kefahaman aqidah yang dimiliki oleh pelajar dapat ditingkatkan. Peranan Pendidikan Seni Dalam Membentuk Peribadi Muslim. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB. PUO berada pada tahap tinggi. 16 KESIMPULAN Merujuk kepada kajian yang dijalankan.1-9. Engku Intan Norazlin Che Engku Husin (2001). Ahmad Baharuddin Abdullah (2004). 312 . Oleh yang demikian. Bhd. Mc Graw Hill. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. N. Ali Abdul Halim Mahmud (2003). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di KUiTTHO. dapat disimpulkan bahawa tahap kefahaman asas aqidah pelajar-pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik.Kuala Lumpur. Program Khas Pensiswazahan Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Ini kerana ukuran bagi seseorang yang beraqidah ialah orang yang mempunyai kefahaman dan penghayatan Aqidah yang mantap. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah. Mohd Yusop Ab Hadi. Chua. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. (1998). Ahmed Ghazali Ibrahim dan Mahzan Arshad (1995). Pendekatan Tauhid Dalam Kepimpinan Pendidikan.Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 2: Asas Statistik Penyelidikan. Dewan Pustaka Fajar Bakti. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana Evans. Memperkenalkan Bidang Kejuruteraan: Persepsi dan Sumbangan Islam. Syarah Usul 20 Hasan Al Banna (Rukun Faham). A. Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan Dan Sains Sosial. 17 BIBLIOGRAFI Abdul Hadi Awang (2006). pengkaji mencadangkan agar kajian lanjutan dijalankan terhadap pelajar-pelajar terhadap tahap penghayatan Aqidah mereka. dikekalkan. Canada: Prentice Hall. Bhd. Jamaluddin Hashim dan Nur Fadzillah Hussin (2008). diterjemahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan harian seseorang pelajar. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Wan Liz Ozman Wan Omar (1996). 607-610. Mengembalikan Sains Insani. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Tidak Diterbitkan. Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.1-20. Noor (2003). Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Muhammad Isa Selamat (1996). Akidah & Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. Mohd Fadzilah Kamsah. Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains . (1997) Management by Menu. R. W. 313 . Zakaria Stapa (2001). Maizam Alias dan Noraini Kaprawi (2004). Aqidah dan Perjuangan. Ayob Johari. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Ismail Bakar. Tajul Ariffin dan Nor‟Aini Dan (2002). Projek Sarjana. London: Wilay and Son Inc. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media. Skudai :Universiti. Krejcie. Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pendekatan Bersepadu. Tutik Supiyah (2007) Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Sunan Kalijaga. K. Pengertian Tauhid. 3. 24-36. Yusuf Al. Penjuruteraan Semula Pendidikan Teknikal dan Vokasional: Satu Cetusan Pemikiran dan Tinjauan. Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam Dan Korporat.8. Selangor: Dewan Fajar Bakti. Melaka: Anjuran Majlis Agama Islam Melaka. “Penyelidikan Pendidikan”. Ahmad Zabidi Abdul Razak dan Noor Shamshinar Zakaria (2004). Landell. Iktiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Penyelidikan Pendidikan. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Edisi Keenam. Falsafah Sains Dan Pembangunan: Ke Arah Dimensi Baru. Merancang Kejayaan” Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. (1970) Determining Sample Size for Research Activities.BUKU PROSIDING Fadhil Mohd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Mohd Yusof Othman (1999).” Kuala Lumpur: Darul Nu‟man. D. Sirojuddin Abas (2001). Ramli Awang (2003). Norazlina Jamil (2005) Kajian Kefahaman Konsep Tauhid Di Kalangan Pelajar Islam Ijazah Sarjana Muda PTV Di Kuittho. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.Bhd.Sifat-sifat Allah SWT dan Mentauhidkan Diri kepadaNYA. Bhd.V. Ancaman Dan Penentangan Terhadap Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama„Ah Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah. Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak. Skudai Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. dan Morgan. Educational And Psychological Measurement. Bhd.Qardawi (1999). Jabatan Mufti Negeri Melaka. Jurnal Pendidikan Teknikal. 30.

bunyi bising. bengkel automotif 1. Data yang diperolehi menunjukkan kandungan CO2. mental dan prestasi pengurusan telah dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan kerja yang disiapkan. Kajian ergonomik dilakukan di dalam bengkel automotif di Politeknik Ungku Omar. Kata Kunci: ergonomik. Dengan adanya pendekatan pada pencegahan kemalangan kadar kemalangan yang berlaku di bengkel dapat dielakkan. al 314 . Mohd Zulmajdi Rafidi Zaidin. Untuk mencapai matlamat ini. fungsi badan dikawal oleh visual pandangan mata. kelembapan. bunyi. pencahayaan. peredaran udara. Ernst (2009) menerangkan. kelembapan. pengudaraan. bunyi dan tekanan dapat diperolehi. Ini disokong oleh kajian Baba et. dan Rohimi Yusof Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Keselesaan semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel adalah sangat penting bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Dengan bantuan alat termal comfort bacaan untuk kandungan CO2. suhu glob dan tekanan. Pengenalan Helmut (2009) menerangkan bahawa ergonomik merupakan suatu sistem yang memberi tumpuan pada meningkatkan hubungan antara badan manusia dan mesin. Di dalam sistem badan manusia. pengudaraan dan tekanan berada pada tahap yang baik manakala suhu dan pencahayaan berada pada tahap yang tidak baik. kandungan karbon dioksida. ergonomis perlu menyediakan keperluan dengan mengambil kira faktor-faktor kemanusiaan pada data antropometri dan persekitaran dalam sesebuah bengkel yang meliputi aspekaspek seperti pencahayaan. kelembapan. Oleh itu suatu perubahan perlu dilakukan bagi mendapatkan keselesaan secara menyeluruh.BUKU PROSIDING Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Zulhishamuddin Abdul Rahman. Pendekatan pada meningkatkan prestasi manusia daripada segi kognitif. suhu. ergonomik mempunyai dua pendekatan yang berbeza iaitu pencegahan kepada kemalangan dan meningkatkan prestasi manusia. Kemudian visual ini akan diterjemahkan oleh sistem komunikasi pusat saraf melalui sensor dan sistem motor pada badan. Ipoh untuk membangunkan keadaan ergonomik yang selesa untuk para pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang baik di dalam bengkel. Ergonomik adalah penting dalam mengorganisasi kajian kerja ketika menggunakan tenaga kerja di dalam bengkel. suhu.

sistem elektrikal. 4 pintu sisi yang berukuran 3. Perbezaan antara setiap stesyen kerja ini ialah cara pelajar ini berada di stesyen kerja samaada dalam keadaan berdiri.2m x 20m. selesa dan memberi kepuasan yang maksimum selain mengelakkan kemalangan yang berlaku.30 pagi hingga 1. Dalam kajian ini penumpuan akan diberikan pada bengkel automotif di mana keadaan persekitarannya berbeza dengan bengkel-bengkel yang lain. bunyi bising. Kajian yang dilakukan oleh Rahizah pada tahun 2008 mendapati bahawa tahap ergonomik terhadap keselamatan pelajar ketika melakukan kerja amali di bengkel secara keseluruhan adalah tinggi. Bengkel ini mempunyai 1 pintu utama yang berukuran 6. maka bengkel automotif telah dipilih untuk dijalankan kajian. Kedudukan pintu-pintu ini seperti dalam Rajah 1 pelan lantai bengkel. Kaedah Dalam mendapatkan keadaan ergonomik merangkumi persekitaran tempat kerja dan di stesyen kerja. Data ini diperolehi dengan menggunakan alat pengukuran termal comfort.30 pagi hingga 4. Pelajar-pelajar ini menggunakan bengkel mengikut jadual kelas yang telah ditentukan oleh jabatan dan masa penggunaan bengkel ini mengikut jadual waktu bengkel. Data persekitaran bengkel ini diambil selama 8 jam iaitu daripada pukul 8. Kajian ini tertumpu pada parameter persekitaran iaitu pencahayaan. kelembapan. enjin diesel.30 petang. Stesyen kerja di dalam bengkel ini terdiri daripada bahagian penyelenggaraan enjin petrol. kandungan karbon dioksida. Kedudukan lampu dan kipas ini seperti dalam Rajah 2. Berdasarkan tiga aspek yang dikaji iaitu pengetahuan ergonomik pelajar. duduk atau membongkok.15m. Keluasan bengkel auto ialah 19.BUKU PROSIDING (2008) mendapati data antropometri membolehkan rekabentuk pada alatan dan tempat kerja dapat dibangunkan dengan baik. suhu. Jumlah pelajar yang menggunakan bengkel itu ialah seramai 25 orang.15m dan 2 pintu belakang yang berukuran 2m akan dibuka apabila kelas amali bermula. suhu glob dan tekanan.30 tengahari. peredaran udara. Bengkel auto ini terdiri daripada 25 unit lampu berkembar dan 12 unit kipas. 2. 315 . Ini menunjukkan kesedaran yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar ini bagi meningkatkan keselesaan semasa melakukan kerjakerja amali di stesyen kerja seterusnya meningkatkan suasana kerja yang selamat. kepentingan keselamatan dan keadaan persekitaran di bengkel mencatatkan tahap yang tinggi. Masa penggunaan bengkel ini pada pukul 11. unit latihan dan penyelenggaraan umum kereta.

BUKU PROSIDING Rajah 1. Pelan bagi lampu dan kipas bagi Bengkel Automotif di PUO 316 . Pelan Lantai Bengkel Automotif di PUO Rajah 2.

Melalui penyelidikan yang dijalankan mendapati penumpuan gas CO2 adalah berbeza pada keadaan kawasan dan masa yang berbeza. Kadar penumpuan gas CO2 yang dihasilkan juga bergantung kepada aktiviti yang dijalankan. Penumpuan gas CO2 dalam sesuatu ruang adalah bergantung kepada saiz manusia dan tahap fizikal aktiviti mereka pada masa itu. Penumpuan gas CO2 terhadap kadar pengudaraan terhadap keduaduanya iaitu udara luaran yang masuk dan kecekapan bau persekitaran.1 Keputusan Karbon Dioksida Rajah 3. 3. Nisbah CO2 melawan Masa Penumpuan gas CO2 merupakan gas yang dibebaskan oleh manusia melalui pernafasan.2 Keputusan Suhu 317 . Keputusan Dan Perbincangan 3. Ia adalah gas buangan dari manusia dan tahap penumpuan gas CO2 adalah bergantung kepada bilangan manusia yang berada dalam sesuatu ruang dalaman.BUKU PROSIDING 3.

Rajah 5. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. 318 . Peratus PPD dan PMV. Perbandingan Suhu Glob melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2.BUKU PROSIDING Rajah 4. Suhu radian purata dan peratus kelembapan melawan Masa Rajah 6.

Suhu udara boleh menentukan sesuatu ruang berada pada keadaan panas dan sejuk. Suhu udara yang sesuai dapat mewujudkan suasana yang selesa dalam menjalankan aktiviti di dalam bengkel Automotif. Suhu bahang mempunyai pengaruh yang kuat berbanding suhu udara dalam menentukan haba yang dikeluarkan atau diperolehi daripada persekitaran. mesin dan haba logam. Skala Keselesaan ASHRAE Suhu yang bersesuaian perlu diselaraskan bagi memastikan pelajar dapat melakukan amali dengan selesa. kadar radiasi dan penyejatan. Contoh-contoh punca haba radian adalah cahaya matahari. permukaan panas. Semakin tinggi suhu udara akan menyebabkan proses pada keadaan sekeliling menjadi panas lalu menyebabkan kadar pernafasan menjadi tinggi lalu penumpuan gas CO2 bertambah. Dalam kajian ini suhu akan diukur dalam unit SI iaitu dalam unit darjah Celsius (C). Suhu yang sesuai adalah antara 20oC – 26oC. Ia menunjukkan tahap keselesaan pada tahap panas dan terlalu panas. Suhu udara juga akan mempengaruhi kadar haba yang dikeluarkan oleh badan manusia yang melalui proses perolakan. api.3 Keputusan Suhu Radian Purata Suhu bahang diperolehi daripada haba-haba yang dikeluarkan objek-objek panas.BUKU PROSIDING Paras keselesaan PMV ( Ramalan Undian Purata ) berada pada antara skala ASHRAE 2 dan 3. 319 . Rajah 7. Suhu kering ialah suhu udara yang diukur dengan termometer biasa manakala suhu basah ialah suhu udara yang diukur dengan termometer yang disalut oleh kain basah. Terdapat dua jenis suhu iaitu suhu kering dan suhu basah. 3. Suhu bahang akan wujud jika ada sumber-sumber haba dipersekitaran.

Kelembapan bergantung kepada kandungan air yang terdapat dalam udara. hidung dan tekak dan boleh meningkatkan kekerapan rencatan elektrik statik manakala kelembapan yang tinggi boleh menyebabkan kepenatan dan sesak nafas. Kelembapan relatif udara adalah disebabkan oleh penumpuan kelembapan dalam udara atau kuantiti wap air di dalam suatu isipadu udara. Bagi penumpuan kelembapan yang tinggi dan suhu udaranya rendah maka boleh menyebabkan udara persekitaran menjadi lebih cepat sejuk manakala jika penumpuan kelembapan dan suhu udara adalah tinggi.BUKU PROSIDING Kes 1 : Humidity Rajah 8. 320 . ianya boleh menyebabkan seseorang itu bernafas dengan cepat dan seterusnya akan menyebabkan penumpuan gas CO2 bertambah. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Perbandingan Kelembapan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Julat kelembapan optimum ialah sekitar 40% hingga 60%. Kelembapan yang rendah boleh mengakibatkan kekeringan pada mata.

halaju relatif udara mempunyai hubungan rapat dengan jenis aktiviti yang dijalankan oleh subjek dan 321 . Halaju relatif udara adalah merupakan cara bagi mengimbangi kadar perpeluhan atau pemindahan haba secara perolakan dari tubuh badan manusia.4 Keputusan Pengudaraan Rajah 9.BUKU PROSIDING Jadual 1. Peratusan kelembapan (%) 0-25 25-50 50-75 75-100 Kategori Sangat kering Kering Lembap Sangat lembap 3. Kebanyakan ruang kerja mengunakan tingkap dan pintu bagi memastikan pengudaraan berlaku di ruang kerja masingmasing. Penurunan halaju udara akan menyebabkan kadar perpindahan haba dari badan tidak bebas ke persekitaran dan menyebabkan seseorang itu berasa tidak selesa dan berlaku kepanasan disebabkan kurangnya kecekapan perpeluhan. Pertambahan kelajuan udara menyebabkan kepanasan oleh perolakan. Perbandingan Kelajuan Udara melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Menunjukkan Nilai Kelembapan Relatif Udara Adalah Diberikan Dalam Nilai Peratusan (%) Mengikut Kategori. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Pengudaraan merujuk kepada pergerakan udara dan kadar udara segar dalam udara. Ruang kerja memerlukan pengudaraan yang secukupnya. Maka.

Pencahayaan yang sesuai adalah pencahayaan yang dapat mengelakkan keletihan pada mata dan mencegah silau atau pantulan daripada meja pekerja. Kesimpulan Daripada kajian ergonomik yang dilakukan di dalam bengkel automotif Politeknik Ungku Omar. Silau boleh menyebabkan penglihatan yang tidak selesa. kelembapan. 4. Perbandingan Pencahayaan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Manakala bacaan suhu dan pencahayaan pula berada pada tahap tidak baik. Keadaan ini berlaku kerana kipas angin dan lampu yang dipasang di dalam bengkel tidak 322 . 3. tekanan dan pengudaraan adalah dalam keadaan yang optimum. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Pencahayaan yang mencukupi perlu disediakan. Secara asasnya pencahayaan yang sesuai adalah bekerja dalam keadaan yang senang dilihat atau jelas dan selesa untuk mata. Ukuran bagi cahaya yang baik adalah antara 500 hingga 1000 lux. Cahaya harus tertumpu pada sebelah hadapan untuk mengelakkan pantulan pada permukaan kerja.BUKU PROSIDING juga akan mempengaruhi kadar perolakan haba. Ipoh didapati kandungan CO2. Cahaya yang terlalu terang atau malap boleh mengakibatkan keletihan dan silau pada mata.5 Keputusan Pencahayaan Rajah 10. bunyi. Ini kerana terdapat pintu pada semua bahagian di dalam bengkel yang dapat mengawal aliran udara keluar masuk di dalam bengkel. Ia berpunca daripada sumber cahaya yang terlalu terang atau penghadang yang tidak mencukupi. Semasa bacaan diambil juga pelajar sedang melakukan penyelenggaraan biasa dan ini tidak mengeluarkan bunyi yang bising. Nilai halaju relatif udara diukur dalam unit m/s.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Faculty of Engineering and Built Environment. Zulkifli.:Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia. Ahmad Rasdan Ismail.American Society of Heating.BUKU PROSIDING mencukupi. Ernst A. Sopian & B. 3. Industrial Engineering and Ergonomic. Malaysia. Atlanta. Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm 363-380. Universiti Teknologi Malaysia. hlm.. Dlm. 9. 1995.: Automotive Workshop Safety. R. Victoria. New York. Apabila keselesaan dipertingkatkan maka kemalangan di dalam bengkel automotif dapat dielakkan serta pelajar dapat memberi tumpuan dalam kerja-kerja amali di dalam bengkel. 8. American Journal of Applied Sciences 6 (8): 1495-1501. Methods and Examples of Ergonomics Research and Work Design.P. N. & Darliana Mohamad.: Fundamentals.. 2008.: Kajian Aplikasi Ergonomik Terhadap Pelajar Ketika Melakukan Kerja-Kerja Amali Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 Sph Pkpg. Rujukan 1. Rahizah Binti Zahari. University Kebangsaan Malaysia. Jusoh. 6. 7. Engineers. 4. Koningsveld. 323 . Department of Mechanical and Materials Engineering. Inc. Baba Md Deros. : Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry. McGraw.: Principles. 5. Bagi meningkatkan keselesaan di dalam bengkel automotif kipas angin dan lampu perlu di tambah. 2004 2. ASHRAE Handbook.R. 2009. Deros. Dlm. 2009. 5. Industrial Engineering and Ergonomics. 2008. 2005. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. A.Hill. 2009. Refrigerating Air-Condition.M. Ismail. Bridger.: Introduction to Ergonomics.S. K. ISBN:1931862710. Work safe Victoria. Helmut Strasser.: The Impact of Ergonomics. 177-195. R.

Reka bentuk kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kajian kuantitatif. Aspek-aspek yang dikaji adalah tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar.. (1998) berpendapat keupayaan menvisualisasi ini sangat diperlukan 324 . Seterusnya dapatan kajian dianalisis dalam bentuk kaedah skor min. KASBOLAH GRAD.66. Kenyataan beliau ada benarnya kerana berdasarkan pengalaman penyelidik. NURUL ZAIDI BIN HJ. didapati bahawa tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. ENGR. et al. hampir keseluruhan latihan-latihan CAD yang diberikan dikelas sama ada di Institut Pengajian Tinggi (IPT) mahupun di Politeknik lebih menekankan kemahiran teknikal berbanding kemahiran menvisualisasi.E.A..0 PENGENALAN Latihan-latihan Lukisan Berbantukan Komputer (CAD) untuk tahun-tahun sebelum ini hanya memfokuskan pada cara membuat dokumentasi lukisan bukannya pada konsep pemodelan yang sebenar (Branoff et al. 1.M MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN MOHD NOR AZAM BIN DALI Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus J4807 Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta hubungannya dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. kaedah Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r). S. hanya menitikberatkan latihan-latihan yang dapat menyediakan pelajar dengan kemahiran teknikal berbanding kebolehan untuk menvisualisasikan ruang. Walhal Sorby. 2002). hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan secara berkomputer dan perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.. Di samping itu dapatan kajian juga memaparkan wujudnya perbezaan yang signifikan antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Daripada hasil kajian. (2004) latihan CAD yang diberikan terlalu umum. dan juga kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min. Responden adalah terdiri daripada 124 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. Menurut Ahmed et al. I.BUKU PROSIDING KAJIAN KEUPAYAAN MENVISUALISASIKAN RUANG DAN KEUPAYAAN PEMODELAN PEPEJAL DALAM LUKISAN BERBANTUKAN KOMPUTER. di mana Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer telah digunakan.

(2002a) yang dilakukan ke atas pelajar kejuruteraan dan reka bentuk yang mengambil Diploma Kejuruteraan Awam dan Sijil Reka Bentuk di dua buah Politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) dan Politeknik Port Dickson (PPD). Justeru. Senario seperti ini berlaku di mana-mana IPT dan Politeknik termasuklah di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar sendiri sendiri. Dua 325 . Kajian seterusnya juga dibuat oleh Maizam Alias et al. Dapatan kajian menunjukkan pelajar kejuruteraan lemah gaya dalam melakar dan melukis berbanding dengan pelajar reka bentuk. Kajian ini telah membahagikan responden kepada dua bahagian. sedangkan Sorby dan Baartmans (2000) menegaskan dalam membolehkan kita mengoperasikan CAD dengan lebih baik. pada tahun (2003) yang mana kajian ini dijalankan bagi melihat sama ada aktiviti menvisualisasi ruang mempengaruhi kemahiran menyelesaikan masalah dalam subjek reka bentuk struktur. Branoff et al. iaitu pertama: soal selidik yang berkaitan dengan gaya. Responden adalah terdiri daripada pelajar kejuruteraan awam. Kajian ini adalah bertujuan mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. Melalui kajian ini juga. Kajian ini bertujuan untuk menguji gaya pelajar kejuruteraan dalam melakar dan melukis serta melihat perhubungannya dengan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar tersebut. didapati terdapat pertalian antara kecenderungan menggunakan lakaran dan lukisan dengan keupayaan menvisualisasikan ruang. 2. kedua: Spatial Visualisation Ability Instrumen (SVATI). Bagi kumpulan kajian. penyelidik ingin melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dan hubungannya dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer berikutan tiada kajian yang seumpamanya dijalankan di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar (PUO). Hasil tinjauan awal dan temu bual penyelidik bersama pelajar yang pernah mempelajari Lukisan Berbantukan Komputer mendapati mereka bermasalah dalam membayangkan sesuatu objek 3D berbanding mempelajari kemahiran teknikal. keupayaan menvisualisasi perlu ditingkatkan. (2002) pula menegaskan bahawa perisian pemodelan 3D memerlukan pelajar yang berkebolehan untuk memanipulasi objek dalam ruang 3D. kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Kajian ini menggunakan dua instrumen. mereka di ajar tentang kemahiran menvisualisasikan secara ruang sebelum belajar mengenai reka bentuk struktur manakala bagi kumpulan kawalan akan belajar seperti kelazimannya.. Selari dengan pendapat Sorby.0 SOROTAN KAJIAN LEPAS Kajian oleh Maizam Alias et al.BUKU PROSIDING dalam kita menggunakan perisian pemodelan pepejal agar menjadi lebih efektif.

Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah PSVT:Rotation. Fennema dan Tartre dalam kajian beliau pada tahun 1985 adalah bertujuan menyelidik bagaimana lelaki dan perempuan yang mempunyai perbezaan dari segi kemajuan menggunakan keupayaan menvisualisasikan ruang dalam menyelesaikan masalah perkataan dan sebahagian kecil masalah-masalah lain. kesahan kandungan. 1990). 1990). Bagi menilai instrumen kajian. Dalam kes kajian ini. kesahan serentak dan kesahan gagasan (Cates. Kenyataan ini berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan kumpulan kajian memperoleh markah yang tinggi dalam subjek reka bentuk struktur berbanding kumpulan kawalan. melukis gambar agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan seterusnya melakukan penerangan bagaimana gambar yang dilukis dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Penyelidik-penyelidik terdahulu telah memberikan lima jenis kesahan apabila menilai sesuatu alat-alat pengukuran iaitu kesahan lahir. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang perempuan dan 33 orang lelaki. Justeru penyelidik bertemu pengajar dalam bidang Kursus Lukisan Berbantukan Komputer untuk mengesahkan instrumen kajian yang kedua sama ada boleh digunakan untuk mencapai kehendak objektif kajian. Instrumen yang pertama adalah gabungan soal selidik dengan Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) manakala yang kedua pula ialah Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer. Hasil kajian mendapati keupayaan menvisualisasikan ruang membantu dalam proses pelajar mempelajari subjek reka bentuk struktur. 326 .BUKU PROSIDING instrumen kajian digunakan iaitu SVATI dan Strutural Design Instrument (SDI). Pelajar yang mempunyai keupayaan menvisualisai ruang tinggi cenderung menggunakan kemahiran ruangan dalam menyelesaikan masalah berbanding pelajar yang rendah keupayaannya dalam menvisualisasikan ruang. Setiap individu dalam sampel akan membaca permasalahan yang diberikan. 3.0 METODOLOGI KAJIAN Bagi mencapai objektif kajian ini. Dapatan kajian juga mendapati kebanyakan pelajar perempuan menggunakan gambar dalam proses penyelesaian masalah berbanding pelajar lelaki tetapi tidak banyak membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dengan betul. penyelidik menggunakan dua instrumen asas dalam pengumpulan data. penyelidik melakukan kesahan pengukuran. iaitu dengan sampel dan populasi yang dikaji (Cates. kesahan ramalan. penyelidik menggunakan kesahan kandungan. Kesahan kandungan bermaksud setakat mana sesuatu instrumen kajian itu merangkumi kandungan yang bersesuaian dengan kajian penyelidikan itu.

Rajah 2 diguna pakai. Wiersma (2000) pula berpendapat. jika nilai pekali menghampiri 1. Nilai min bagi markah SVATI ialah 50. Diketahui daripada Rajah 1. 327 .0 ANALISIS DATA Data yang diperolehi daripada sampel kajian dengan menggunakan instrumen (Soal Selidik dan SVATI serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer). Bagi memudahkan dan seterusnya melancarkan proses penganalisisan data. bab penganalisisan data ini dibahagikan sepenuhnya kepada tiga bahagian utama iaitu tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar. Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan skor min piawai dan seterusnya bagi mengukur atau mengenal pasti tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dan kebolehan mereka membuat pemodelan secara berkomputer.6. Instrumen ini telah diuji dengan menggunakan kaedah KR-20 dalam kajian Maizam Alias et al. (2002a) untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaannya dan nilai yang diperolehi ialah 0.58% manakala bagi markah ujian AutoCAD pula ialah 74. Menurut Zaidatun dan Mohd Salleh (2003). Taburan kekerapan markah pelajar bagi kedua-dua ujian adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1.0 ia menunjukkan tahap kebolehpercayaan item instrumen adalah tinggi. maka bolehlah dianggap instrumen yang digunakan di dalam kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. 4. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer serta perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Ini menunjukkan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan tahap membuat pemodelan secara berkomputer berada pada tahap baik. 4.54%. Namun begitu tahap keupayaan pelajar diukur bukan berdasarkan nilai mod tetapi melalui nilai min. dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11. sekiranya pekali kebolehpercayaan kurang daripada 0.7.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar dan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer.5. (2002a). mod bagi markah SVATI adalah 39% iaitu di paras sangat lemah berbanding mod bagi markah ujian AutoCAD iaitu 62% yang berada pada paras sederhana.BUKU PROSIDING Berlainan pula dengan instrumen kajian yang pertama. ianya adalah hasil pengadaptasian instrumen kajian Maizam Alias et al.

984 (Rujuk Rajah 6). Terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.05. Nilai yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi (Rujuk Rajah 4) di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. hipotesis nul ditolak. pada aras keertian 0. Namun secara khususnya untuk melihat sama ada wujud perbezaan skor markah SVATI antara jantina.05. p< 0. manakala nilai t-kiraan ialah 4. 4.66.96 menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih berupaya menvisualisasikan ruang berbanding pelajar perempuan berdasarkan skor markah SVATI.209 (Rajah 7).2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar Dengan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Hasil analisis perbandingan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dipersembahkan dalam nilai skor min dan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min Jika dilihat padaRajah 5.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. proses penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min yang mempunyai hipotesis kajian iaitu: Ho1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Data Rajah 3 menunjukkan adaptasi dapatan daripada analisis menggunakan kaedah Korelasi Pearson dengan bantuan perisian SPSS Version 11. sekiranya nilai t-kiraan lebih besar nilainya daripada nilai tkririkal.BUKU PROSIDING 4. darjah kebebasan = 122. Ha1 = Nilai t-kritikal (Ujian 2-hujung. nilai t-kiraan lebih besar berbanding nilai t-kritikal. Maka mengikut termaterma syarat Ujian-t.5 (Rujuk Rajah 8).05) adalah 1. 328 . Jika dilihat pada kedua-dua nilai t ini. pada aras keertian 0. Maka dengan tertolaknya hipotesis nol. hipotesis alternatif diterima di mana terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.05. secara kasarnya diketahui nilai perbezaan min 10. pada aras keertian 0.

Penyelidik mendapati wujudnya hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. 5. Kekurangan masa dalam menjawab SVATI sedikit sebanyak mempengaruhi nilai skor markah SVATI pelajar dan kenyataan ini disokong oleh Smith (2001) yang menyatakan sememangnya terdapat hubungan antara masa dengan keupayaan seseorang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan menvisualisasi ruang.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Mack (1992) dan Hamilton (1995). Kekangan masa mungkin menjadi faktor utama min markah SVATI berada pada paras sederhana kerana masa untuk menjawab SVATI di hadkan.66 (Rujuk Rajah 3). hasil dapatan kajian adalah berkaitan keupayaan menvisualisasikan ruang dan keupayaan pemodelan pepejal dalam lukisan berbantukan komputer bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal yang mengambil kursus Lukisan Berbantu Komputer 2 (J 4807).2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Dengan Kebolehan Pelajar Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Berpandukan data yang tercatat pada Rajah 1.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. Pada mulanya penyelidik menjangkakan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap baik. Selepas melakukan proses penganalisisan data. Namun selepas kajian dilakukan didapati keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap sederhana. terdapat perbezaan yang ketara antara min markah untuk SVATI dengan ujian AutoCAD.BUKU PROSIDING 5. Min markah SVATI berada pada paras sederhana berbanding min markah ujian AutoCAD berada di paras baik. penyelidik mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. keupayaan menvisualisasikan ruang membantu pelajar dalam proses pemahaman dan penyelesaian masalah dalam mata pelajaran reka bentuk struktur 5. Selaras dengan dapatan kajian Maizam Alias et al. 5. pada tahun (2003) yang mendapati. Mack berpendapat sememangnya terdapat perbezaan yang signifikan bagi 329 . Ini membawa makna kepada keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar mempengaruhi pencapaian mereka dalam membuat pemodelan secara berkomputer.

ii. Keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki lebih baik berbanding pelajar perempuan. Spatial Mental Rotation merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tahap keupayaan menvisualisasikan ruang seseorang. iii. terdapat tiga kesimpulan yang dibuat di mana ianya hanya sesuai dan relevan bagi kajian ini sahaja dan merujuk kepada responden kajian. Berdasarkan perbincangan di atas. Keseluruhannya dapat diperkatakan bahawa tujuan kajian ini iaitu untuk mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer adalah tercapai. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar berada pada tahap sederhana. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi pelajar dalam membuat pemodelan secara komputer. 330 .BUKU PROSIDING keupayaan menvisualisasi antara jantina. Manakala Hamilton pula mendapati pencapaian lelaki dalam tugasan Spatial Mental Rotation lebih baik berbanding dengan perempuan. i. Maka dapat diperkatakan di sini Hamilton juga bersependapat dengan Mack iaitu memang wujud perbezaan keupayaan menvisualisasi antara jantina.

(2002). J. 65 (1). September 14]. Dewan Bahasa dan Pustaka. Constrain-Based. 19-29.. International Journal of IT in Architecture.J. The Use of Spatial Visualization in Mathematics by Girls and Boys.A. and Gray. Hartman. 3 (1). 13. and Gray. Kuala Lumpur. Hart. (2001).(1985).. D. Black. Three-Dimensional Solid Modeling in An Introductory Engineering Graphics Course: Re-examining the curriculum. (2002b). 15. R.W.edu/articles/2001/2/05/ [2006. ix. (2004). (2002a). X. Mahdjoubi. Journal of Industrial Technology. and Smith. E (2003). Virginia Plytechnic Institute and State University.wfu. 9. Black. Attitudes Towards Sketching and Drawing and The Relationship with Spatial Visualisation Ability in Engineering Students. Maizam Alias. and Leach. and Gray .. W. Cates. (2001). British Journal of Psychology. L. (1995). D.O. and Wiebe. 6. (2002). 30-35. (1992) The Efeect of Training in Camputer Aided Design on The Spaatial Visualization Ability in SelectedGifted Adolescents. Manner. E. T. Strong. N. Johor Darul Ta‟zim:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. B.G. Engineering Design Graphics Journal. Smith. Journal for Research in Mathematics Education. 10. The Relationship Between Spatial Visualisation Ability and Problem Solving in Structural Design. Incorporating Solid Modeling and Team Based Design into Freshman Engineering Graphics. Beyond Sex Different in Visuo-Spatial Processing: The Impact of Gender Trait Possession.J. G. Panduan Amali Untuk Penyelidikan Pendidikan terjemahan Syaharom Abdullah. 12. (2003) Effect of Computer Animation Instruction 0n Spatial Visualization Performance. Ahmed.. Spatial abilities and their relationship to effective learning of 3-d solid modeling software.. 2 (4).. Unpublished degree of doctor thesis.. Engineering Design Graphics Journal.N. Mack. 16 (3). North Carolina State University. S. Sorby. (1990).E. 86. Buchal. R. 331 . New Jersey: Prentice-Hall. Black. The Learning of CAD for Constructoin: Technical Abilities Or Visual?. R. S. 7. R. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). International Education Journal. Fennema. 4.R. Interaction Evokes Reflection: Learning Efficiency in Spatial Visualization. Engineering and Construction (IT-AEC). T.Sorby. 64 (3). 2. Branoff. 3 (1). T.J. “Penyelidikan Pendidikan”. L. Interactive Multimedia Electronic Journal of ComputerEnhanced Learning. World Transactions on Engineering and Technology Education. [Online] http://imej. Unpublished degree of master thesis. 120.J. 14. and Tartre. M. 3. Feng. “3-D Visualization for Engineering Graphics”. Spatial Visualization: Fundamentals and Trends in Engineering Graphics. 18 (1). Maizam Alias. Effect of Instructions on Spatial Visualisation Ability in Civil Engineering Students. E. W. Maizam Alias. and Baartmans. (1998).M. 184-206. 8.A. S.0 RUJUKAN 1. V. T. 66 (1). 5.E. A. C. W. Hamilton. (2000). 2 (2). 11. E. D. K.BUKU PROSIDING 6. International Education Journal. Engineering Design Graphics Journal.

B.” Boston: Allyn and Bacon. and Baartmans. Wiersma.BUKU PROSIDING 16.A. (2000). Venton Publishing (M) Sdn. S. W. “Research Methods in education: An introduction. Cetakan Pertama.J. 18. Zaidatun Tasir dan Mohd Salleh Abu (2003). 89 (3). “Analisis Data Berkomputer. Bhd. Sorby. SPSS 11. Development and Assessment of A Course for Enhancing The 3-D Spatial Visualization Skill of First Year Engineeering Students. 301-307.5 for Windows”. The Journal of Engineering Education. (2000). 332 . 17.

BUKU PROSIDING 333 .

BUKU PROSIDING 334 .

Besides that. business. Kamaruzaman S.Thivviyah A/P Sanmugam Abstract: The emerging of relatively new movement in ELT. the teaching of science and mathematics has also reached its continuity phase from secondary school students to college levels since its implementation in 2003. He raised his concern because of the lack of communication ability of polytechnic students which will cause them to have low employability in the future. which is called English for Specific Purposes (ESP) has been trying to fulfill the needs of each customer from different backgrounds and for different purposes. Problem Statement In the year 2007. This exploratory study is aimed to investigate the English Language needs. the Minister of Higher Education of Malaysia then had expressed concern on the English language proficiency of polytechnic students in Malaysia. Introduction English for Specific Purposes (ESP) which is an emerging new movement in the field of English Language Teaching and Applied Linguistics has been designed with the purpose of fulfilling the language needs of each learner from different context and for different purposes. Many literatures in language teaching and learning about ESP are full with efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in specific fields of occupation but in the polytechnics of Malaysia context. wants and desires of the polytechnic lecturers in using English to teach their core subjects. there is still lack of research on the language needs from lecturers before any training course is designed and implemented. that is. in an unfamiliar language. they are also required to teach what is familiar to them. need analysis. In addition. 335 . and medical. the content. This is in line with their employers‟ expectation which required lecturers to use English extensively in their workplace communication. presentation and writing skills are the skills that they need to improve and stated they need training to improve these skills. Keywords: English for Specific Purposes ESP) . Consequently.BUKU PROSIDING Handling Occupational Purpose English: An Analysis of the Needs of Polytechnic Lecturers Gan Lai Kuen Noorulziwaty Bt. such as engineering. that is English. the teachers or the class facilitators have to carry out the teaching-learning process based on these target competences. The findings revealed that the lecturers perceived that oral communication. Many literatures in language teaching and learning about ESP abounds with reports of efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in various field.

this study aimed to investigate the English language needs. many courses were spearheaded and implemented to prepare lecturers to teach in English in full by year 2015 at the polytechnic level in the higher education. which is a highly realistic “need” for the majority of learners. Hence. the results may be used as input documentation in making decision concerning refining. instructors and students. Research Questions The inadequacy of lecturers in teaching using English had brought about worries to the higher administration of polytechnics who find ways to enhance the lecturers‟ proficiency by providing the lecturers with more courses. wants and desires of the polytechnic lecturers before designing any courses to be implemented. the term “needs” is interpreted diversely by many authors and researchers (Hutchinson & Waters.BUKU PROSIDING Subsequently. What are the specific English wants. This situation has brought about many apprehensions and anxieties among them who felt that they could not perform appropriately with the implementation of teaching mathematics and science in English. (Dickinson. revising and improving practice for courses in the future for polytechnics. 336 . As Dickinson (1991) claimed that if needs are „understood as specific requirements for the foreign language. The assessment of lecturers‟ needs was performed by considering the views of higher administration. They are deemed to require what the syllabus offers them. then the vast majority of learners do not have any. needs and lacks of polytechnic lecturers? 2. In the linguistic context. 2009) and thus different meanings are implied. Even though many courses were conducted but the courses were not carried out based on the need analysis for the participants before its implementation. What are the employers‟ expectations for the lecturers? As for the possible implications. three phases of Teaching of Science and Mathematics in English (in Malay language with the acronym –PPSMTI) courses were conducted to train the lecturers to improve their language in English for various specialized field. Yet many lecturers after undergoing such courses were still not confident in teaching their specialized subjects in English. Dudley-Evans & Jo St John. and the syllabus is likely to be closely related to the examination. Literature Review In designing a course. Efforts were made to answer the following questions: 1. Aligned with the intention to prepare the lecturers for effective teaching in English. Brindley. 1991:88). 1987. What language skills do lecturers need to develop to perform in their work? 3. an initial pre-course needs analysis is needed to start teaching a new language course to any course participants. 1989. It was known that many foreign language courses do not enquire the learners‟ needs before any course began. Some lecturers even expressed that they were not competent enough to teach in English and others felt that the students were not able to understand the lessons in English.

this study looked into the perceived needs and skills preference needs of the respondents. while learning needs cover circumstances of language learning. Process Driven Needs are subjective needs. 1991:91). teachers‟ perceived needs and sponsors‟ needs. according to Dudley Evans are “what the learners need to do in English”. teaching/learning. lacks. etc. those which a learner puts at a high priority given the time available. lacks (what learner does not know). grammar and skills preference needs. The target needs of the course designed in polytechnic are to enable the lecturers to teach their subject matter fully in English. 1996:62). wants (what learner feels s/he needs)‟(Hutchinson & Waters. (Hutchinson & Waters. The contemporary attitude to the needs analysis poses the following requirements: it must be „interrelated with course design. materials. genres. It also considered the product driven needs of the polytechnics administrators which required the respondents to be using English to teach their core subjects by year 2015. There are slightly different definitions elsewhere. Target needs are understood as „what the learner needs to do in the target situation.BUKU PROSIDING The conceptions of “target needs” and “learning needs” have been widely used in English for Specific Purposes. The analysis of target needs involves identifying the linguistic features of the target situation or learners necessities (what is English needed for). Need analysis. assessment/evaluation‟ and be on-going (Dudley-Evans & Jo St John.e Product Driven Needs (or Target Situation Analysis) and Process Driven Needs (or Present Situation Analysis and Learning Situation Analysis). wants are a subset of needs. Product Driven Needs involves the objective needs. why learners take course . necessities. 1998:121). and the lack is the difference a learner perceives between his present competence in a particular skill and the competence he wishes to achieve‟ (Dickinson.optional or compulsory. 1996:55).e. „Needs are those skills which a learner perceives as being relevant to him. i. Needs analysis generally can be categorized into 2 categories i. The need analysis model for this study was adapted from Dr. and learning needs are what the learner needs to do in order to learn. learner perceived needs. what their attitude towards the course. what they seek to achieve. wants. analysis of target situation needs is concerned with the important area of language use. although all authors seem to agree that it is essential to distinguish between needs. On the other hand. desires. Faiz Abdullah (1998) and is illustrated as the following: 337 . target needs. Hence. wants and lacks. Obviously.

The course designed was named Handling Occupational Purpose English (HOPE) which involved lessons on Oral Communication skills. presentation skills and micro teaching. the instructors have also reported that students do not have proficiency in the four skills namely. presents situation needs and learning situation needs of the course participants. classroom instructions. It was found that students also perceived that they need to master an appropriate level of English before they attend their specialized course and significantly reported that they needed to use both Persian and English sources when studying their subject courses. Firstly target needs were identified by using interview with the administrators of polytechnic and based on the curriculum objectives of the institution. M. Golnsnar Mazdayhasna. Findings of the interviews reported that both the students and instructors stated that the students‟ English language ability was insufficient to meet the challenge of the large amount of English text they were expected to read in their specialized courses. Finally.H. Tahririan (2008) conducted a study to investigate the foreign language learning needs of undergraduate medical sciences students studying in faculties of nursing and midwifery in Iran. after analyzing the target situation needs. In addition. a course outline was designed based on the needs analysis. The present situation needs and learning situation needs items in the questionnaire are items such as language proficiency level of course participants. writing. current use of language and English. reading. immediate needs and perceptions of future use of English. Then present situation needs and learning situation needs were identified with the questionnaires given to respondents.BUKU PROSIDING Identify target needs Target situation analysis Present situation analysis Learning situation analysis Course Design Figure 1: Need Analysis Model The above model provided a starting point and some guidelines on the study. speaking and 338 . The study was designed on a mixed method of qualitative and quantitative survey basis with interviews and questionnaires and it was administered to 681 undergraduate students (623 females and 58 males) as well as 168 subject-specific instructors and 6 EFL instructors.

improving listening skills and sharpening their ability in speaking. Deutch. This detailed study into the use of English in the workplace by two types of workers recommended that course designers and the developers of teaching and learning materials should provide more specifically focused English courses to learners in their respect fields of work. Second. 63%) by the banking and travel agency workers respectively. The results of this study suggested that the goals of the course are unrealistic and its provision to prepare students to face challenges and demands posed by their specialist departments. wants and lacks are greatly affected by their attitudes towards English. Al-Khatib (2002) for the purpose of achieving a better understanding of the communication demands placed upon Jordanian travel agency and bank senior officials. 2000) that there are many factors one should take into account including: 1) the learning needs of the students. wants. equipment. 3) the objectives of the course. materials. Nation. Reading (49%. in responding to a considerable number of questions on language attitude the executives in both workplaces showed a great deal of desire to employ the language as an instrument for achieving multi-purpose activities. the researcher agreed with other researchers‟ findings (cf. asking about their needs the great majority of the respondents prefer getting information themselves. The rationale behind this study was to identify the workers' needs. 61%). this study revealed that the EAP-ESP course for nursing and midwifery students is conducted without the consultation and collaboration with content departments. travel agency workers are heavier users of English than their banking counterparts and this is clearly manifested through their uses of the four language skills. and listening (36%. First. Chantrupanth. Finally. can be drawn from this research. writing (37%. On the factors that should be considered in designing the syllabus for nursing and midwifery students. Three main conclusions. 339 . The result indicates worker‟s perceptions of their needs. 1993. 2) learners‟ present knowledge and knowledge gaps. 61%). and without having assessed students learning needs. speaking (33%. 80%). Another multi-faceted exploratory study was conducted by Mahmoud A. 5) teachers‟ skills and knowledge of specific area.BUKU PROSIDING listening where they encounter difficulties in dealing with task they are expected to perform in English. then. 2003. The study also helps us establish realistic measures for treatment which would be incorporated in the design of a particular type of courses and textbooks to ESP students. the resources available in terms of staff. Third. lacks of and attitude towards English and the use of English at the workplace. finance and time constraints.

observations.) degree nursing programme were not succeeding academically. five higher authorities of the organization were interviewed to elicit information on their expectations for the lecturers in terms of the usage of English in the classroom. they were later administered to 60 lecturers who attended a diagnostic test by the Career and Training Department of Polytechnics which was conducted by the lecturers of General Studies Department of the particular polytechnic. were used to gather information about the objective needs of the students. assessment (Dudley-Evans & Jo St John. The main data collection methods for needs analysis are questionnaires. and questionnaires. Participants were chosen based on purposive sampling by the Head of Departments based on the need for the lecturers to improve their English so that they could teach the career content of their disciplines.BUKU PROSIDING Likewise another study which was conducted by Bosher. observations. The questionnaires were administered to 15 lecturers on 12 February 2010 as a pilot study. the Speaking and Listening in a Health-Care setting course was developed and it was successful in helping students learn how to communicate more effectively in clinical settings.S. discussions. Besides that. 1998:132). Mohd Faiz Abdullah (1998). Civil Engineering Department (JKA). S. From the literature. In other words. a semi structured interview was conducted with five higher authorities of the organization to elicit their expectations for the lecturers 340 . Several procedures. primarily interviews. the main sources for needs analysis are the learners themselves. and Smalkoski. The lecturers took about 30 minutes to complete the survey. Mahmoud A. Science and Computer Department (JMSK) in one of the polytechnics in Perak. Electrical Engineering Department (JKE) and Maths. it can be implied that need analysis is required before any courses are designed. Al-Khatib (2002) and Dudley Evans and St John (1998). K. interviews. in the ESP research fields‟ relevant documentation and information received from colleagues are also important. Ping Duan & Weiping Gu (2002). (2002). After piloting the questionnaires. Based on the findings of the need analysis. In addition. It is found that communicating with clients and colleagues in the clinical setting is students‟ area of greatest difficulty. An informal interview session was also conducted with the participants to elicit their problems in learning English and their experiences in using English to teach their subject matter. all of whom are immigrants. need analysis was administered on the Mineapolis campus of the College of St Catherine students to determine why many of the ESL students enrolled in the Associate of Science (A. Two instruments were used in this study: interviews and questionnaires. The questionnaire was adapted from four survey instruments used by Dr. Methodology The participants of this study involved 60 lecturers (36 females and 24 males) from the main department which were the Mechanical Engineering Department (JKM). However.

25 percent of them (15 respondents) use less than two hours to teach in English and 6. 341 . Figure 3: Hours a week in using English to teach As shown in the bar chart in Figure 3. Results and Discussion Figure 2: The use of English in class The bar chart above showed whether the respondents used English to teach their core subjects.3 percent of the respondents (26 respondents) used less than twelve hours of English to teach in a week. Around 55% (32 subjects) of the respondents do not use English to teach in their class and only 45% (27 respondents) said that they use English to teach their students. It is also mentioned during the interview by the higher authorities that approximately only half of the total number of polytechnic lecturers use English to teach.BUKU PROSIDING in terms of usage of English in the classroom.7 percent (4 respondents) do not use English at all. around 43. The data were computer-analyzed using an SPSS programme and Microsoft Excel.

which described on whether respondents use English mainly in teaching. However.7% (19 respondents) use both Malay and English in their oral interaction and written communication respectively (refer Figure 5 and Figure 6).7% (one respondent) use English in written communication and 26.3% (44 respondents) said that they often use Malay language to speak and 66. externally or both. almost 73.7% (40 respondents)use Malay language to write in their workplace.BUKU PROSIDING Figure 4: Modes of using English In response to Question 3 on the current use of English. The results indicated that the respondents seldom use English in their workplace and hence probably may need to improve on their usage of English language to perform in their class. 342 . around 28.3% (17 respondents) of them use English mainly to teach and approximately 45% (27 respondents) of them use both to teach and externally to communicate with others. Only 1.7% (16 respondents) and 31.

BUKU PROSIDING Figure 5 : Language used for oral interaction Figure 6 : Language used for written communication The respondents’ lacks. wants. and needs 343 .

the less proficient the skill. In addition to questions on how the respondents perceived to their future use of English. speaking.32 whereas grammar (2. 2. This could be probably due to the fact that they do not speak frequently as constant practice enables one to be perfect. The respondents perceived that they were average in writing.BUKU PROSIDING Table 1: Perception of proficiency skills For each skill.32. Compared to other colleagues. so the lower the mean. they felt that they speak as efficiently as them but with some difficulty in relating their ideas fluently.33 respectively.32. it is found that non of the respondents considered themselves weak in their reading proficiency of English (refer to Table 1). Both listening and reading are perceived to be above average in proficiency. most respondents perceived that they are as proficient in English as them (refer to Figure 7). and 2. With regards to comparison of mean. in ranking. Writing and speaking skills were perceived to be average proficient with the same mean of 2. 1 is weak. from the questionnaire on the perception of proficiency skills.10) was found to be less proficient by the respondents. In response to the Question 6 on the current use of English. all of the respondents want to improve their English for the current job and 344 . and vocabulary with mean of 2. respondents were asked to rank the six proficiency skills. 4 is excellent. Figure 7: Comparison of proficiency with other colleagues In response to Question 8 and Question 9 from the questionnaire on the speaking skills of the respondents compared to their colleagues.

There was an equal number of response on the third most important rank and less most important rank for immediate needs on vocabulary skill. Thirty two respondents (53. the second most important immediate needs are writing skills (30% with 18 respondents) and grammar skills (28. speaking skills is ranked as the most important immediate needs for the respondents.3%) also perceived that the reading skill is the least important.3%) perceived that they need the speaking skills to enable them to teach and they lack this skill. eight other respondents (13.3% with 17 respondents). Subsequently.BUKU PROSIDING they need English for communication. 345 . On the contrary. Listening skills rank the third most important skills (35% with 21 respondents) needed by the respondents. This is probably due to some respondents may perceived that technical vocabulary might be needed for them to teach well in class and they have problems in using extensive vocabulary in their explanation of concepts in their subject matter. Perceived English Language Proficiency Skills Needed by Lecturers of Polytechnic Based on Table 2. for job and in improving their performance in English.

3% with 14 respondents). The respondent perceived that the ability of professional communication that they need to improve urgently were on oral communication (45% with 27 respondents). Next most important course that the respondents wanted to enroll is also the course that could improve their writing skills (23.7% with 16 respondents) as the second most important. they perceived that they feel comfortable with using Malay and English. Nevertheless.7% with 10 respondents). future courses of English should be designed to cater to the respondents‟ needs. 346 . they perceived that they want to improve their speaking skills (55% with 33 respondents) the most and improve their writing skills (26. Hence.BUKU PROSIDING Table 2: Perception on immediate needs of English Language Proficiency skills In response to what kind of English training course do the respondents want. Even though the respondents felt that English is important for them for their occupational purpose. technical term translation (18. presentation (25% with 15 respondents).3% with 11 respondents) and document reading and note taking (16. they felt that both mix of Malay and English language is better.

ESP practitioners have to adapt many materials from the various fields of disciplines that the participants target field itself. Other than having appropriate materials for most ESP courses. objective way. the findings of the needs analysis must be translated into appropriate course objectives (West. The HOPE course as it is named will be evaluated in further research for the refinement of the course design. Their expectations for the lecturers at the end of HOPE course are that they are able to use the skills learned in classroom and be more confident in using English as the medium of instruction. West (1994) claims that although needs analysis is now considered as crucial. it is important to know more about the target field and the experiences in the target setting so that appropriate objectives for the course and effective communication in the target setting could be developed. needs analysis procedures do not necessarily inform the course design process in any kind of systematic. 347 . It is further mentioned that there is a need for English speaking environment at the workplace in order to motivate the staffs to converse in English.). Familiarity with textbooks and relevant studies in the ESP sub-specialty field and in the target field itself will help with the selection of the appropriate materials and methods. 1994). participants‟ lack in sentence construction and problems in code switching should also be further researched to enhance lecturers‟ competency in delivering their lesson. While ESP practitioners are not experts in the target field. Conclusion Based on the findings from the need analysis. Likewise. It is also helpful to have contacts and multiple experiences in the target setting.BUKU PROSIDING Employers’ expectations for the lecturers Findings of the interview conducted with five higher authorities of the organization reported that they expected the lecturers to use English extensively not only in classroom but also for workplace communication (meetings. Furthermore since there may not be appropriate materials for most ESP courses. emails etc. a communicative course was designed and implemented. It is also reported that confidence and positive attitude towards English Language is the main aspect that these lecturers lack. the higher authorities felt that they would prefer a more realistic programme that would help and motivate lecturers on classroom instructions and daily communication rather than language and grammar enhancement courses that had been conducted earlier. Implications for the course design Although need analysis is considered the essential first step in the course design process. As for the future courses to be designed for the lecturers. It is too early to gauge and evaluate the effectiveness of this course as it was only conducted to a small number of lecturers and further research should be done to investigate its effectiveness. course material and materials and methods must be selected in light of the findings.

Ed. (2009). 348 . (1993). Bosher. 13. Graves. Dickinson. „A Framework of Course Development Processes‟ in Teachers as Course Developers. L.P. and Olive. Great Britian: Elsevier Science Ltd.) The Second Language Curriculum. In R. Tahririan (2008) Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery.. H.doc 14. Dudley_Evans. Thomas. 4. In designing a short course in ESP.net/journal/jllearn/1_1/kavauzpa_learn1_1. Developments in English for Specific Purposes. Retrieved on 16. Retrieved on 16.BUKU PROSIDING Reference: 1. Golnsnar Mazdayhasna. 16. U. K. F.com. Dudley-Evans. 5. 8.2010 from www. 7. Richards.uk. G. USA: Elsevier Science Ltd. Retrieved on 16. (2003) Need analysis for academic legal English courses in Israel: a model of setting priorities. 9. D. Y.elsevier.(2010). (1989). Cambridge 12. Japan : University of Aizu 3.38. 10. H. 18. pp. A (1998) TESOL Students' Academic Needs Questionnaire from Universiti Pertanian Malaysia. Journal of English for Academic Purposes 7 from www. Galina K.01. M. English for College students in Taiwan: A study of perceptions of English Needs in a medical context. S. 12 .2010 from ERIC Document Reproduction Service No.shakespeare. Chia. 11. M. R.2010 from http://www. Self-Instruction in Language Learning. Proceedings 1997: The Japan Conference on English for Specific Purposes. Journal of English for Academic Purposes. Chia. Deutch. and Daiva. University Press.. (1998). The role of needs analysis in adult ESL programme design. 1996. 17. & Jo St John. From needs analysis to curriculum development: designing a course in health-care communication for immigrant students in the USA. (1997). London: Cambridge University Press.01.com/locate/jeap on 16 Jan 2010. Cambridge University Press. Johnson. Ongoing Need Analysis as a factor to successful Language Learning. T (1998) An Overview of ESP in the 1990s in Orr. Series editor Jack C. Johnson (Ed. and Smalkoski. 2. (2002). Chantrupanth. Brindley.K. T. (1991).01. 6. Cambridge: Cambridge University Press. ED 367 189). 125-146.elsevier.H. K. 15. Faiz.

20. (1996). (1987). English Teaching Forum.php#4 349 . 25. T.BUKU PROSIDING 19. Cambridge University Press. Purposes. Al-Khatib (2002) English in the Work Place. Nation. 22. P. An Analysis of the Communication Needs of Tourism and Banking Personnel. A.php 23.asian-efljournal. English for Specific 21. & Waters. Retrieved on 22 Dec 2009 http://www.com/June_05_akh. Mahmoud A.asian-efl-journal. 24. Ping Duan & Weiping Gu (2002) Teaching Trial and Analysis of English for Technical Communication. (2000). From Asian EFL Journal (2002) Retrieved on 23 Dec 2009 http://www. English for Specific Purposes. A. & Waters. Designing and improving a language course.com/04_pd_wg. Hutchinson. From Asian EFL Journal 2002. Hutchinson. T. Cambridge University Press. 38(4). 2-11.

Visual inspection. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure to the uncovered shaft to dirty crude palm oil with contamination of free fatty acid. which are subjected to cyclic loads and enhance the failure due to the fatigue. The steering shaft suddenly fractured owning to overload impact and torsion moment[4]. It was indentified that the pitting corrosion is the main root cause that triggered the damage of the shaft. Pitting corrosion.com Abstract -Shafts are used for the transmission of power. a surface treatment or surface coating is needed to avoid the direct contact of free fatty acid on the exposed shaft. The failures occurring on the shaft is due to keyway fatigue. inadequate fillet radius. The result showed the pits significantly increased the equivalent stress maximum shear stress which may lead to the corrosion fatigue. Therefore. Malaysia Email: tamilmoli@yahoo. 35950 Behrang. pinion shaft.BUKU PROSIDING Prediction of stresses in a shaft due to pitting corrosion by using ANSYS WORKBENCH G. Finite element analysis using ANSYS WORKBENCH 10. However. The input shaft of Maerz klin skip drive gearbox had failed after 13 months of service which an expected life of 15years due to the improper material[6]. cam shaft castellated shaft. The pitting increases the stress concentration and reduces the fatigue life of the shaft. There are many factors that contributed to the shafts failure in the machinery. hollow power transmission shaft and gear shaft.0 was carried out to examine the equivalent stress and maximum shear stress with and without existing of pits on the shaft. improper keyway design. L. INTRODUCTION Shafts are the most common components in machinery that are used for power transmission. Keyword: Shaft. SEM I. Polytechnic of Sultan Azlan Shah. literature reviews have showed that the shaft represent one of the most common failures in machinery [1-4]. The direct contact of the exposed shaft to the free fatty acid in crude palm oil may lead to the pits occurring. Tamil Moli. a hollow power transmission of shaft failure owning to fatigue at the keyway edges due to stress 350 . improper material. and chemical analysis was carried out to determine the pitting resistance equivalent number (PREN). There are many types of shaft such as crank shaft. Perak. Mohana Krishnan. Additionally. Karmegam Mechanical Engineering Department. Scanning Electron Microscopy (SEM) on fractured surface of the shaft. Improper surface hardening also can cause the failure of shaft which occurred in single cylinder diesel engines crank shafts as the fatigue crack initiated at the sharp fillet[2]. K. An investigation on failure occurrence of a shaft (short life time) in screw press machine used in palm oil mills was carried out. corrosion fatigue and processing defects[5] by the researchers on the shafts failure. In this study.

After digestion process. The operational process of Screw Press Machine Palm Oil has been established few years ago and successfully produced high quality cooking oil and other palm oil based products but improvement is always needed to enhance existing systems or process. Figure 1 (appendix) shows the plan section of a screw press machine. The drive shaft will rotate the driven shaft through the spur gears. The torque generated by an electrical motor is transmitted to the gear box through the belting system. B. the oil palm fresh bunches will be pushed into the screw press machine through the inlet between these two worm screws. these worm screws rotate at the opposite direction to each other and will press the fruit. A. This study focused mainly on the shafts in a screw press machine. The drive and driven shafts are connected to the worm screw with a key mechanism in order to perform the oil extraction process. The failure occurred at the shaft approximately within 6 months at keyway and/ or at the shoulder of the fillet shaft (Fig. Gear box function to drive the screw press drive shaft and reduce the speed of rotation to 11 rpm.2). The gear mechanism causes both shafts to rotate in opposite direction. Table 1(appendix) shows some typical failures of shafts and the possible cause that has been found by researcher in shaft failure analysis. At the same time. Background of the problem This study was conducted at Jugra Palm Oil Mill. the pressure plate will move backward due to the hydraulic cylinder and maintain the pressure inside the screw press hence the extraction process will occur smoothly.BUKU PROSIDING concentration and therefore the crack initiated[7]. Screw press is specially designed machine to extract oil from processed fruit bunches and almost all palm oil producer in Malaysia use screw press machine to extract oil. Banting which is one of the leading palm oil mills in Selangor. Producing palm oil from fresh fruit involving few process and extraction was one of the process where the oil from processed fruit bunches will be separated without damaging the kernel. Meanwhile. 351 .

corrosion pits can also be harmful by acting as stress risers. It can be clearly seen that the pitting and bumps are dispersed on the surface.3. FINDINGS AND DISCUSSIONS A. The surface was observed at high magnification under a scanning electron microscopy (SEM) to indentify the crack path and any other precipitates. Apart from the localized loss of thickness. 352 .11). The selected location (Fig. Any premature pit formation can cause crack initiation under mechanical loading[11]. the corrosion fatigue failure is initiated by the areas with localized corrosion in the form of pitting. Usually cracks are initiated from the largest pits assuming homogeneous stress distribution in an unpitted sample[12]. severe corrosion was observed the on the fractured surface and was localized to the exposed uncovered area only.BUKU PROSIDING II. Based on the visual finding. Visual inspection and SEM While conducting visual inspection on the fractured shaft as shown in Fig. however the other location showed the occurrence of corrosion deposit (Fig. One pit in a large system can be enough to produce the catastrophic failure of a system[10].5-Fig. Visual inspection and SEM revealed some local pits and dents on the surface of the shaft. Pitting regions that has been found on the surface may cause fatigue and / or corrosion fatigue cracks may nucleate and propagate[8]. Nakajima and Tokaji(1996) have found that a crack emanates from a pit only when the pits grows to such a level that the stress intensity factor reaches a certain threshold level[9].4) was cleaned with the propagyl alcohol and 15% hydrochloric acid solution in order to remove the scale on the surface of the fractured shaft. it can be concluded that pitting corrosion and corrosion fatigue fracture are indentified as a significant degradation mechanisms that affect the integrity of an aging shaft. In addition. Fatigue and stress corrosion cracking (SCC) may initiate at the base of corrosion pits.

BUKU PROSIDING 353 .

BUKU PROSIDING 354 .

a liquid composition of the dirty crude palm oil was tested by using centrifuge testing machine with mixture of IPA and hexane as the chemical.D and Fontana M.83. however carbon tends to decrease whereas. The palm oil methyl ester contains some acids. The PREN is found to be 1. Therefore. Greene N. the standard specifications for the Free Fatty Acid content (as palmitic acid) are 5. However. based on their chemical compositions. Dirty Crude Palm Oil The local stress and acidity impurities would have resulted in nucleation of localized pitting. which in turn react chemically with mating surfaces and might cause corrosion and / or oxidation[15]. whereas 5.62 by using the empirical formula in equation 1.BUKU PROSIDING B. iodide or per chlorate ions[17].G(1986) found that the Chromium and Molybdenum are able to increase the pitting resistance. free fatty acids and non-glyceride substances [16]. The chemical composition of shaft was determined for the PREN by using spectrometer as tabulated in Table 2. However the PREN could be improved by diffusion of nitrogen in the steel. glyceride. . such as fatty acid. and silicon increases when present with molybdenum[13]. contamination of free fatty acid in crude palm oil may lead to the dissimilar passivity in the shaft material. Pitting corrosion occurs on more or less passivity metals and alloys in corrosive media containing chloride. A good resistance to pitting corrosion in indicated if PREN is equal to or greater than 40[14]. The dirty crude palm oil consists of 22% oil and 78% sludge.27% of free fatty acid with pH value of 3. bromide. Maleque (2000) has claimed that the POME is mainly composed of triglycerides.0% (max) in Crude Palm Oil [16]. Chemical analysis and PREN Pitting resistance equivalent numbers (PREN) are a theoretical way of comparing the pitting corrosion resistance of various types of steels. stearic acid. plamitic acid. Additionally. 355 . Meanwhile. C. according to the Palm Oil Refiners Association of Malaysia (PORAM).

III. In this study the pits are in irregular size was drawn with the depth of 1-2mm. The maximum shear stress theory and the equivalent stress theory are used for ductile materials. Pit penetrates the metal and tends to undercut the surface as they grow[13]. a surface treatment such as nitriding process or surface coating is recommended for the shaft to enhance the pitting resistance equivalent. pitting is one of the mechanisms in triggering widespread fatigue crack initiation and reducing fatigue life of the material[12]. CONCLUSION Among the different types of corrosion damage. Therefore the pits are drawn was penetrated on the surface of the shaft due to gravity consideration as mentioned above. depending on both the specific metal and the corrosive[13]. Several shapes.BUKU PROSIDING D.0 for pit and unpit shaft and the results are shown in Table 3. Therefore. A finite element analysis was carried out by using ANSYS WORKBENCH 10. like prolate spheroid and hemisphere have been assumed as approximation[18]. Finite Element Analysis The geometric shapes of pits are complex and not uniform. 356 . Its can be seen that the pits significantly increased the equivalent stress and the maximum shear stress. In this study. Pits usually grow in the direction of gravity and requires an extended initiation period before visible pits appear whereas period ranges from months to years. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure of the uncovered shaft to dirty crude palm oil which is contaminated of free fatty acid.

2009. 71. 2008. 1999. Bayrakçeken. Fracture analysis of a castellated shaft. K.K.. Corrosion of Steels. 11. 2007.M and T. S. 1-68. 1986: McGraw Hill. Structural Safety.. Zhang. 457-467. Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. 2007. Engineering Failure Analysis. Hagen. Aksoy. and S. Bhattacharyya. 2006.G. Genel. Berlin. Corrosion Engineering 3rd edition ed... Engineering Failure Analysis./Failure%20Analysis/S haft%20Failure%20Analysis. Fontana.com/. Module Six of CCE 281 Corrosion: Impact. 3. Nakajima. H. In International Fatigue Congress. et al. 14(4): p. Failure analysis of an input shaft of skip drive gearbox. Y.J. Engineering Failure Analysis.425-444. Bayrakceken.. M. Fatigue failure of a hollow power transmission shaft. 411-419. M. Fracture analysis of a camshaft made from nodular cast iron. 8. 1996. Li. Tasgetiren.. 7. Tasgetiren. Engineering Failure Analysis. A mechanical condition of fatigue crack initiation from corrosion pits. 2. Bayrakceken. 725-730.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. Ucun. 16(7): p. 6. Rokhlin. Engineering Failure Analysis... Mahadevan. 4. 13(8): p. 2006. 2002. 2008: Wiley-VCH Verlag GmbH. H.htm. and F. et al. 2001. and S. 13(8): p. Tao.. W. 14(4): p. 9. 77-91. 9(4): p. 1422-1428. Engineering Failure Analysis. 573-578. 10. Failure analysis of an automobile differential pinion shaft. and C..pdf. M. 357 .. Available from: http://corrosiondoctors. 13. Available from: www. 1240-1245. S. S. Principles. 10 July 2010]. Cerit. Germany.altransolutions. I. Engineering Fracture Mechanics. Effect of pitting corrosion on fatigue crack initiation and fatigue life.. Failures of single cylinder diesel engines crank shafts. 15(4): p.H.64-65. Numerical investigation on stress concentration of corrosion pit.org/Forms pitting/Pitting. Eksi.. Engineering Failure Analysis.F. S. Shaft Failures.2467-2472. 23(1): p.I.. et al. Pitting Corrosion. 62(4-5): p. H. 14. and Practical Solutions 23 August 2010]. R. and S. Zhang. Reliability-based reassessment of corrosion fatigue life.. 12. K. Bhaumik.

2009. Haseeb. 2008. Journal of Materials Processing Technology. 32.. S. Harlow. 201(1-3): p.M.S. 21.BUKU PROSIDING 15. C. et al. and R. and M. H. and J. 2000.G. and A. Tseng. in Prosidang seminar PenyelidikanJangka Pendek 2003. E.H. Universiti Malaya. Weif.A.A. 239(1): p. Lin. Failure analysis of a lift gear shaft: Application of the FITNET FFS procedure fatigue module.Hamidullah. Cicero. 18. 16. Engineering Failure Analysis. 358 . Failure analysis of an elevator drive shaft. and W. Wear. Engineering Failure Analysis. AIAA JOURNAL.. 20.. Effect of mechanical factors on tribological properties of palm oil methyl ester blended lubricant. The processing and fracture analysis on transmission shafts of a peanut harvester. M. M.M.A. Maleque.H. 15(7): p. 2008. 16(4): p. and I. 17. 117-125.-S. Masjuki. Maleque. 374-379.. 970-980. 1011-1019. Characterization of worn surface of bearing materials under plam oil methyl ester added lubricants.-F.B. 19. H. Corrosion Detection and Diagnosis 1993.P. Eryürek. Drugli. Bardal. Masjuki. 1994. Göksenli. Probability Approach for Prediction of Corrosion and Corrosion Fatigue Life. D. A.

BUKU PROSIDING APPENDIX: 359 .

Data collection methods included motivation and attitude questionnaire. Studies show that ineffective instructional practices can be one of the causes of the lack of interest to learn a second language. The analysis of data revealed that students had an overall positive attitude towards WebQuest Learning method. The quasi experimental study investigated the effect of WebQuest on attitude and motivation to learn English. 360 . Motivation to learn through English was found to be significantly higher for WebQuest method compared to traditional method. 1999). The same feature can be observed in Malaysian education setting where English plays the role as a second language and is taught in schools as a compulsory subject. informal student interviews and observations. Before the intervention students‟ attitude and motivation in traditional teaching environment were assessed. Thirty eight students of a Malaysian polytechnic participated in this study. and the use of drill exercises made the lessons even more uninteresting (Parilah. A study conducted by Parilah (1999) in a local university the respondents related their lack of interest to learn English to lecturers not engaging effective instructional practices.BUKU PROSIDING A Study on the Use of WebQuests to motivate students to learn English Santhi Vello Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT Lack of motivation is a common feature in most second or foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum. 2003). Introduction Lack of motivation is a common feature in most foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum (Ho. The study also revealed that students preferred graded printed materials to authentic web materials. which were not suitable for teaching a language. Choy & Troudi. Awang. Another reason for the deterioration in the standard of English among Malaysian students is also believed to be related to pedagogical approach to instruction (Nunan. 1999). The respondents in this study reasoned that lecturers used traditional. 1994 in Parilah. attitude as well as achievement. Studies also show that technology as a teaching tool has a positive impact on students‟ motivation. 2006. In addition. Students lack motivation to learn English and this is said to be one of the reasons for the deterioration of the standard of English (Asiah Abu Samah. 2006). conventional methods. This may be because it is not compulsory to pass English in the national examinations in order for them to continue their study to a higher level (Choy and Troudi. 1998). After undergoing WebQuest-based lessons for period of five sessions students‟ attitude and motivation were assessed again. 1994. the lessons which were thought heavily based on textbook.

or materials which can have a positive impact on their attitude. 2005). 2000. techniques. this article aims to discuss a study among polytechnic students on the effect of WebQuest based learning on learners‟ attitude and motivation in learning English. Thus. may bring positive impact on students‟ learning. One such approach is WebQuest. Moreover. an investigation on the teaching styles employed by the English language lecturers and the preferred styles by the polytechnic students by Norzilah Abdul Razak. A systematic design is the key to effective teaching and learning using any kind of technology ( Giardono. It is believed that computer technology if integrated in teaching and learning process may have a positive effect on motivation. interest and motivation. it as posited by Windschitl ( 1998). Personal Model and Delegator styles and these do not match the students‟ most preferred style. Fauziah Ahamad & Parilah Mohd Shah ( 2007) reveals some significant findings. Oliver. It contains a huge amount of authentic materials which can be utilized effectively by teachers to motivate learners. 2000). authentic materials provide learners with a more real and purposeful context (Gu. a mere exposure to internet resources is not sufficient to improve students‟ learning (MacGregor & Lou.BUKU PROSIDING Likewise. 2003) and therefore they are motivated “to develop competencies that will be necessary to complete the task. If internet is utilized as a teaching tool based on appropriate theories and instructional strategies. The most prevalent style among the English language lecturers were Expert. p2). they interact with a language through the language in a similar way as in real life (Marco. The Internet can be effectively used for this purpose. 2006). Students preferred the student-centered Facilitator style in contrast with teacher-centred approach employed by lecturers. This is because while performing an authentic task. A number of EFL/ESL studies reveal that technology incorporated in language teaching can increase students‟ motivation toward learning English besides improving their academic performance (Shwu. an inquirybased activity that uses internet resources. Despite the benefits stated. 2007. Furthermore. attitude and achievement as well as learner independence (Schofield. 1995). These studies demonstrate that instructors need to employ teaching approaches. This is because. 2007). and to consider how they would need to use language in real communication” (Marco. 2002). recent research based on constructivist learning approaches strongly suggests that the Internet and the web have the potential to enhance the best classroom teaching (Becker. 2000). Most specifically the study aims to answer the following research questions 361 . web provides such an ideal learning environment where students acquire skills and knowledge within realistic context and authentic settings (Felix. Students are motivated to lean a language when they learn the language in an authentic environment.

2003). Stevens & Hartmann. The scaffolding comes in the form of the resource links provided. Wilmer. Although WebQuest was invented to teach subject content using multimedia and computer-based activities (Shwu.BUKU PROSIDING 1. Halat. 2005. 3) resources (a set of web-linked information sources needed to complete the task). even novice students can use the web effectively as they search for information to complete their task. 2000). the authentic nature of the tasks in a WebQuest encourages learners to view the activities they are doing as something real. scaffolding is provided in the form of social interaction among group members. DuttDoner. 2. guidance for specific skills. WebQuest and Motivation In general an ideal WebQuest contains six critical attributes including 1) an introduction that sets the stage and provides some background information. 2) a task that is doable and interesting. many scholars agree that WebQuest is suitable for EFL (Simina& Hamel. 4) process which gives some guidance on how to organize the information. Moreover. 2005. authenticity and its learnercentred approach to learning. What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Does the use of WebQuest enhance students‟ motivation to learn English? WebQuest WebQuest is a student-centred. 2006. project based teaching model (Lamb and Teclehaimanot. the clear instructions and breaking up the task to sub-tasks which are undertaken by each group member. 5) evaluation which contains guidance on how to organize the information and 6) conclusion which provides an opportunity for learners to reflect on what they have learned (Dodge. In addition. 362 . With all these supports. collaboration. students take on roles within a small groups to complete an authentic task. Dudeney. 2006). students are motivated to complete a task which may be beyond their unassisted efforts (Stahrr. templates for students‟ production. (2008). 2003). Within this structure the WebQuest is embedded with many motivational elements such as the scaffolding structures. With the scaffolding provided. 1997). thus motivates them (Dudeney. Students are provided with a situation or scenario which are interesting and each group member is required to complete a specific task in order to accomplish the main task assigned to the group. 2008. 2003). Semina & Hamel. As a WebQuest promotes group activities (Dudeney. 2004) which is supported by a variety of theories including constructivism (Kundu and Bains.

when using the WenQuests. In the present study. this can be minimized because it contains teacher-previewed websites. 2002). one major concern among parents and our community is that the web is rampant with undesirable websites containing offensive materials. 363 . value/usefulness. The researcher did not have any prior information about the participants.BUKU PROSIDING Nevertheless. Thus the study involves observation and surveying naturally “formed intact group” in a natural setting. Participants A class consisting of 38 students from a polytechnic was selected based on a convenience sampling. Instrument Questionnaires were used as the primary data collection method to collect data concerning students‟ motivation and attitude toward learning English through WebQuest. perceived competence. teachers must be cautious when using authentic materials available on the web since authentic materials are not automatically good materials or necessarily appropriate for learners and their specific goals. and perceived choice. reliability of the items in the questionnaires. 1995). Furthermore. effort. However. A pilot study was conducted to determine the suitability. the Cronbach alpha coefficient for the motivation questionnaire was 0. A total of 22 statements were selected and reworded to suit the objectives of the study and an attitude questionnaire consisting of 10 statements was developed by the researcher based on the questionnaire used by Fernandez (2007). These websites are selected to prevent students from surfing the net aimlessly and to make most efficient use of the instructional time (Dodge.7616 and 6934 for the attitude coefficient. a scale developed within the framework of the selfdetermination theory of motivation (Ryan & Deci. Methodology Research design The study employs a quasi experimental design which according to Cresswell (1994) can be employed due to factors like availability of participants or because the setting prohibits forming artificial groups. With the assistance of the head of English Language Unit. The motivation questionnaire used was adapted from the Intrinsic Motivation Inventory (IMI). The questionnaire contained 5 subscales namely interest/enjoyment. the students were identified based on their schedule and the availability of the computer lab.

7% who favoured the use of authentic materials in the WebQuest-based learning environment. Data Analysis The obtained data was processed using SPSS 11. As shown in the table . Contrary to the expected strong preference for the web-based learning method.9) When the preferred learning method for English is compared. The descriptive statistics were presented using means.05) to working with search engines (M=2. At the end of fifth session students completed another set of motivation and attitude questionnaire.7% of the students liked web-based learning environment and only 65. they also preferred completing exercises given in the module (M=3. Besides that. students were introduced to WebQuest and lessons on job hunting skills were conducted based on a WebQuest. A lesson on Job-hunting Skills was conducted using WebQuests during this study. On the other hand. standard deviation and percentages while the inferential statistics used was a T-test. The lesson was conducted based on the syllabus provided by the polytechnic. Then. Results Research question1: What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Table 1 presents the descriptive statistics of the findings on students‟ attitude toward traditional teaching method and WebQuest method.24) compared to 364 . In addition.8 % of them indicated that they liked traditional learning environment when they responded to the questionnaire on traditional teaching method. Before the intervention. informal interviews were conducted with 10 participants to gain more insight into the impact of WebQuest on learning. students‟ motivation and attitude on their current teaching method namely the traditional teaching method was measured.5 Data analyses included descriptive statistics and inferential statistics.BUKU PROSIDING Data Collection Procedures The study was developed for the duration of five sessions at the beginning of 2009/2010 academic session. the analysis of individual items reveals a mixed reaction from participants. 94. 79% of the students indicated that they preferred working with printed materials provided in the module in the traditional learning environment compared to 73. participants again displayed inclination toward traditional method (M=3.

BUKU PROSIDING WebQuest (M=2. Despite liking the web-based environment.79) as a learning method slightly more than the Traditional method (M=2. Table 1 The Mean.02) compared to traditional method (M=2. Thus. In other words. Standard Deviation of participants‟ response 6 Based on the analysis of students‟ response the following conclusion can be drawn. The comparison of the mean scores reveal that the participants preferred WebQuest (M=2. It is also evident that student find the traditional method as well as the WebQuest method are motivating as the mean score for both methods are above 6 Note: The questionnaire on traditional method was administered before the intervention.71). 365 . The possible reasons for this will we discussed in the discussion section.713). The students displayed a mixed reaction towards various aspects of the teaching methods. Majority of participants indicated that learning through WebQuest is enjoyable (M=3. And the second set of questionnaire was administered after the intervention to evaluate students’ attitudes toward WebQuest method. the students were not explicitly asked to compare the two methods in each questionnaire. students displayed positive attitude learning English regardless of the method since the mean score for all items for each method were above the average score of 2. if added the total for each item for both method will not constitute 100%.66). This shows that the participants were again uncertain in their opinion about the preferred learning method.0. First. students showed preference toward graded printed materials to authentic materials. Research Question 2: Does the use WebQuest enhance motivation to learn English? Table 2 shows the mean scores for the five subscales of motivation used in this study.

the analysis students‟ response to this subscale on perceived choice (autonomy) reveals WebQuest gives students more autonomy. it can be concluded that WebQuest has a higher impact on learners‟ motivation compared to traditional method.BUKU PROSIDING the average score of 2.05) between the means scores of the two method.000 Hence.80 2. This supports Schofield‟s (1995) argument that enjoyment and motivation are enhanced when students work on the Internet. The following section provides a discussion on the findings of the research Discussion The effect of autonomy. it can be concluded that students were motivated to learn using WebQuest as they find WebQuest activities enjoyable or interesting besides being useful. Table 3 T-test results Method Traditional WebQuest M 2. Therefore. 366 .21472 6. Schofield depicts that the increased autonomy of learners had some impact on enjoyment and motivation. In the current study.2: Comparison of motivation scores according to motivation subscales As shown in Table 3 A T test with two tailed significance indicates that that there is a statistically significant difference (α=0.01634 T Value 3.97 SD 4.00. .905 Sig 2 tailed . Based on the results. the level of motivation is not exciting. However. Table. The study demonstrated that the students find the WebQuest activities are more enjoyable and useful. it is clear that WebQuest does motivate students to learn English more than the traditional method. The analysis of the individual constructs indicates that enjoyment is the subscale that has the highest score followed by usefulness subscale. standard deviation and T value with2 tailed test of students motivation .

They reported that they feel engaged in the activities as if they were “real life activities” especially they have to look for materials from the websites meant for job seekers. They participated actively in group discussions. 2006. prompting them to get a perfect score and seek more challenging exercises. Participants were given autonomy in choosing the pre-task activities which were mainly interactive activities involving vocabulary. Enjoyment and enthusiasm in working on the WebQuest Enjoyment is found to be the most motivating aspect of WebQuest in this study. they had the freedom to navigate any website relevant for their purpose besides making decision on the amount of time spent on any particular website or activity. according to him give them a sense of empowerment and they are more engaged and committed in completing the task assigned. With the links provided. Gu. students were seen to be engaged in their group work. Students reported that working on the WebQuest. in the current study students were given autonomy throughout this study as the researcher played the role of a facilitator. Scaffolding and collaboration Generally students perceived the scaffolding and collaboration as motivating. These interactive activities stimulated students‟ curiosity as they obtained immediate feedback on their performance. Unlike the materials in 367 . This inspired them to carry out the assigned task. there is a tendency for them to play passive roles the group discussion since it is normally dominated by one or two group members who are proficient in the language. The participant viewed the use of authentic task interesting. Gu (2002) explains that students‟ motivation is enhanced when students carry out activities which are authentic and purposeful. Schofield.BUKU PROSIDING Wang and Reeves (2006) explained how autonomy led to greater motivation among students in. When they have control over the learning process. Students reported that they had a lot of fun when they worked on their pre–task involving personality analysis. 2002). This has given some positive impact on students‟ interest to carry out the activities. But in WebQuest method each of them perceived themselves playing a crucial role as they were assigned with a portion of a task to complete. 1995. students remain strongly focused on their activity. Besides that. In the current study. Many students commented that they have learnt a lot of vocabulary items regarding job hunting within a short period of time. The interactive language activities were especially exciting for the students. These types of activities. they felt that such interactive exercises are more effective than exercises provided in their module because they have to depend on the lecturer to provide the answers. they have a sense of responsibility in finishing the assignment. Similarly. According to them students when autonomy is given. In other words contribution from each group member is important for successful completion the task. grammar and knowledge about job-hunting. According to some students. Enjoyment has been acknowledged by many researchers as one of the outcomes of the use web-based leaning like WebQuest (Wang & Reeve.

As excited as they were when they started to navigating the internet. Milson‟s findings can be used to explain why students preferred printed materials. the materials they gathered from the web were meant for real Job seekers. Students with lower proficiency could have found that reading the materials in their course book easier than the web materials which are meant for the real audience. It takes sometimes a tedious search to find „the hidden‟ materials. they also indicated that they preferred printed materials to internet resources. Many of them expected the instructor to locate the websites when they could not find the materials they look for. only a further research correlating polytechnic students‟ attitude toward these materials and their abilities can verify it. the researcher believes that there could be two reasons for the reservation against web materials. Attitude toward authentic and web materials Although students perceived web-based learning environment more positively. The observation on students‟ behaviour during the WebQuest session explains it. The current study involved a class consisted of students with mixed abilities since they were not streamed according to their language proficiency. First. the slow access to certain websites and time wasted because of this slow connection contribute to the dislike for web materials. Murry (2006) who observed that the participants of his study generally prefer WebQuest to textbooks as a source of information with a minority of the preferred printed materials. Students become impatient when they could not get the desired website immediately. This could have contributed to this divided opinion about printed material and web materials. He explained that students who did not have positive attitude toward web materials might have been those with reading and writing difficulties. In 368 . there are multiple links within a single webpage where each link leads a chain of other links. it was observed that the students become frustrated when they could not get access to the desired websites immediately or when connection become slow. As the nature of websites. However. it is the hassle that the students have to go through when they assess the internet made them have negative attitude toward the use of web material. Nevertheless. The reasons suggested by Milson and Murray may illustrate why the participants of this study have negative attitude towards web-based materials. As such the desired materials may not be visible within a single click. The researchers found that the students with academic difficulty preferred print materials to electronic materials and students with higher academic abilities appreciated the variety of information available on the internet. The WebQuest provided URL of the main websites.BUKU PROSIDING course books were tailor made for the learning process. The researcher noticed that some students lack the patience and perseverance in looking for materials. Thus. Although it is not the scope of the study to correlate academic achievements with students‟ perception. Milson (2001) reported a similar situation in his study.

Since. they still had problems in searching for the required websites. The study indicates that WebQuest motivates learner especially because of the enjoyment factor. Besides. As mentioned earlier. As with any new technology we wish to adopt. we cannot assume that at the tertiary level learners are skillful at navigating the internet to search for relevant websites. Spending an hour or two on training students before introducing the WebQuest will certainly reduce the amount time spent on this throughout the WebQuest session. evaluating of the validity of materials. not all authentic materials are suitable for students. it is important for teachers to address this problem. Although technical support from the lab technician is available. Besides navigating skills. it is important that we have to make sure that it is used in the classroom for enhancing learning. Hence. WebQuest should be used in classrooms only when it facilitates learning. students should be exposed to online search strategies before they venture into any webbased research. teachers should not expect smooth sailing at the first attempt to use it with WebQuest being of no exception. In the present study. Thus. There is no doubt that students were familiar with search engines. This could be one of the reason for students having reservation against authentic materials and preferred graded materials provided in their modules. As asserted by Dudeney (2003) WebQuest can be used by a novice since no special technical knowledge but the study reveals that teachers need to have basic computer skills so that they can assist students. the use of printed materials like the module prepared by lecturers were seen as a more convenient way of finding information. online search and navigation skills are prerequisite for completing the WebQuest tasks. Students of low proficiency level may have difficulty to comprehend authentic material as these materials are not meant for teaching and learning purposes. the students reported that they used computers and the internet frequently for academic purposes but the observation made during intervention showed that they lacked skills in locating the required web materials. teachers also have to make sure the suitability of the materials they assess to students‟ language proficiency levels. students also should be trained to manage the web materials so that they are not lost in the plethora of information available. This is especially true for students who have never used computers in classroom.BUKU PROSIDING contrary. the students constantly expect assistance from their teacher. Teachers implementing WebQuest need to prepare the students appropriate skills to explore the internet. Conclusion When any new technology being introduced. not just 369 .

http://wwwwriting. Further research is needed to make informed decisions its impact on learners and the learning process in Malaysian classrooms. Some thoughts about WebQuests http://edweb.asu. (2003). Research Design Qualitative and Quantitative Approaches . TESL-EJ. 18(2): 120-130 Cresswel. Becker. (2000).sdsu. Language Education policy Planning in Malaysia: Concern for unity. Dudeney. Findings from the teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. reality rationality. & Troudi. Some thoughts about http://webquest. In short. This would help instructors to employ WebQuest or other web based learning methods more effectively.berkeley. G.BUKU PROSIDING because students find it entertaining.CA: Sage Publications Thousand Oaks. Further research is necessary to identify factors that influence student‟s preference for print materials to authentic materials. (2006).( 1994). J.An Investigation into the Changes in Perception of and Attitude towards Learning English in a Malaysian College. http://epaa..html [12 July 2008] 370 . S.edu/about_webquests.edu/tesl ej/ej24/int.html [15 august 2008].W. H. Reference Asiah Abu Samah (1994).C. J.edu/courses/edtec596/about_webquests. 6(4). Dodge (1995).sdsu. In Abdullah Hassan [Eds]. Salah. B.html [1 April 2008} webquests. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.edu./epaa/v8n51 [30 September 2009] Choy. Dodge. learning. (1997). and computing survey: Is Larry Cuban right? Education Policy analysis Archives 8(51). the Quest for Practical Web Usage. the study revealed that the students showed preference for printed materials to authentic materials despite preferring web-based learning environment. 1994. Language Planning in Southeast Asia.

A. Enhancing WebQuest for Effective ESP Learning. Language. Barry University. Web-based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design Support Knowledge Acquisition. 14 (1): 2-15. [10 august 2009] 18 Halat. 30.11(2):165-182. P. 59(2): 6-11 Proquest Journal Lamb. approach. (2000)... R.htm. In M. K. M. Culture Studies and Motivation in Foreign and Second Language Learning in Taiwan. ReCALL. Englewood: CO Libraries Unlimited.BUKU PROSIDING Dutt-Doner.pdf [ 5 June 2009] Murry. Meng-Ching (1998).ed. Luzon. 2(4).pdf [ 10 July 2009] 371 . & Bains. http://www. WebQuests celebrate 10 years: Have they delivered? Action Research Exchange.Yipping (2005). 39(6):793. Utilizing Technology in a Constructivist Manner to Facilitate Meaningful Pre-service Learning. & Teclehaimanot.in language Giordano. C. Wilmer. (2004). 5(1). (2006). J. 151-166. Vol.. Kundu. J. http://teach. J.valdosta. MacGregor. Stevens.iatefl. http://www.802 Ho. Engaging students in historical inquiry using Internet resource Eric Education Resources Information Centre [ED 462 360].htm [20 October 2009] Gu. Felix. Journal of Research on Technology in Education. Milson. (2002). C.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/ content_torage_01 /0000019b/80/19/d9/46. S. R. Actively engaging learners in interdisciplinary curriculum through the integration of technology. Web-based project learning and EFL learners: A Chinese example. Erdgogan . (2007).pl/call/callnl10. (2001). (2005). orey. Art Education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. A Decade of WebQuest: A Retrospective. Culture and Curriculum. U. Branch (Eds). 37(2):161-176 ProQuest Education Journals Marco. A. Teaching English with Technology: A Journal for Teachers of English. (2006). Computer in the Schools.eric.org. WebQuests.barry. 16(3/4). The effect of designing WebQuest on motivation of pre-service elementary school teachers. & Hartmann. (2008) . B. CORELL: Computer Resources for Language Learning 1: 1-13.edu/are/vol5no1/Thesis%20PDF/MurryR_ARE. Educational Media and Technology Yearbook.K. Evaluation in instructional system development. V.Mcclendon & R. (2002) . & Lou. M. The web as a vehicle for constructivist learning . Insttiture for educational computing and Technology Website http://connect.edu/ect607/summeval.

(2007). Available at http://www.). Perceived and Preferred Style (Methods) if English for Specific Purposes (ESP) Students.psych.d.). Cambridge University Press.html [20 June 2009] Ryan. (2003). 2(2) Nunan. 27(1): 28–33. Parilah Mohd Shah (1999). (2002. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia. Hypermedia and Telecommunications 2006 Ed MEDIA – Proceedings: 1-5: 1531-1536 Simina V.35: 605-606 Oliver. Stahr. 1995. W. The WWW and classroom research: What path should we take? Educational Researcher. 2006.. & M. Fauziah Ahamd &Parilah Mohd Shah. & Deci. ASCILITE Proceedings. English as a Global Language. & Deci.Quest in project-driven language learning”.BUKU PROSIDING Norzilah Abdul Razak.rochester. E. Mary Ann. 55:169–192 Windschitl. R.. Doctoral Dissertation. R. 17 (2): 217-228.edu/SDT/measures/intrins_scl. ReCALL.psych. 2008 Differential Effectiveness of two Scaffolding Methods for Web Evaluation Achievement and Retention in high school students. R. (n. Perception of Malaysian ESL Learners about English Language Learning. D. 372 . (2000). E. When teaching meets learning: design principles and strategies for Webbased learning environments that support knowledge construction.J. “CASLA through a social constructivist perspective: Web.rochester. Ryan.J. Hamel. Doctoral dissertation. ProQuest Dissertations and theses Wang & Reeves. Kent State University College and Graduate School of Education .edu/SDT/measures/intrins_scl. Jurnal EBangi. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality. (1998). Computers and Classroom Culture. http://www. M.L. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality.html [20 June 2009] Schofield. Students' Perceptions of English Learning through EFL WebQuest. 17-28.2007.L. TESOL Quarterly.New York Shwu Hui Tsai. University of Connecticut. 2005.The effects of a web-based learning environment on student motivation in a high school earth science course Education Tech Research Dev.

kejuruteraan. kemahiran teknologi. Kemahiran Berfikir dan Kualiti Individu. politeknik. Seramai 180 majikan terlibat dalam kajian ini. status pemilikan syarikat dan jenis syarikat. Dapatan kajian mendapati majikan meletakkan kepentingan kemahiran employability yang harus dimiliki oleh graduan berada pada tahap tinggi. Pembolehubah yang dikaji berdasarkan kepada Model SCANS iaitu Kemahiran Sumber. Data soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti frekuensi. Rekabentuk kajian ini berbentuk deskriktif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. kemahiran asas dan kualiti individu 1 Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kemahiran Maklumat. Kemahiran Sistem. 373 . Kemahiran Interpersonnel. kemahiran sistem. Modal insan dirujuk sebagai satu proses yang melibatkan latihan. kebolehan. Kemahiran Asas. kemahiran sumber. min dan ANOVA dengan bantuan SPSS 11.BUKU PROSIDING KAJIAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DARI PERSPEKTIF INDUSTRI Mohd Yusof Husain(1) Seri Bunian Mokhtar(2) Abdul Aziz Ahmad(3) ABSTRAK Kajian ini dilakukan bagi meninjau kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan kejuruteraan bagi lulusan politeknik kementerian pengajian tinggi Malaysia. pendidikan dan inisiatif professional untuk meningkatkan tahap pengetahuan. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini diadaptasi dari model SCANS . kemahiran. kemahiran maklumat. Kata kunci: kemahiran employability. Universiti Kebangsaan Malaysia 3 Unit Latihan dan Perhubungan Industri. Manakala terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat dan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. Mengikut Schultz (1963). Responden terdiri dari majikan dalam pelbagai bidang kejuruteraan dan perkhidmatan di Semenanjung Malaysia. Politeknik Sultan Azlan Shah Pengenalan Pembangunan modal insan adalah satu usaha untuk mencapai penjimatan kos dan meningkatkan prestasi industri.5 for windows untuk melihat persepsi majikan terhadap kepentingan kemahiran employability merentas saiz syarikat. kemahiran interpersonnel. Kemahiran Teknologi. modal insan didefinasikan sebagai elemen penting untuk penambahbaik prestasi syarikat dan pekerja untuk meningkatkan produktiviti serta kelestarian kelebihan kompetitif. Politeknik Sultan Azlan Shah 2 Fakulti Pendidikan. Hasil kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kemahiran employability dengan saiz syarikat.

Pihak institusi pendidikan terutama politeknik tidak ketinggalan perlu melahirkan graduan yang bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal malah kemahiran bukan teknikal (kemahiran employability). Untuk mencapai matlamat ini industri yang mempunyai pekerja yang berdaya saing akan mempunyai kelebihan untuk bertahan dipasaran global.sains dan teknikal. Ramlee (1999). ekonomi . Pendidikan tertiari memainkan peranan yang penting dalam penyediaan modal insan untuk mencapai k-ekonomi. dan mendapati lulusan ini banyak bergantung kepada kelayakan akademik untuk mendapat pekerjaan tapi mempunyai kurang kemahiran bukan teknikal atau kemahiran generik yang diperlukan majikan.BUKU PROSIDING nilai dan asset sosial pekerja yang akan membawa kepada kepuasan kerja dan prestasi disamping meningkatkan prestasi syarikat (Marimuthu. Arokiasamy & Ismail 2009). Penyataan Masalah Hasil kajian Ahmad Zaini (2005) ke atas lulusan teknikal mendapati 80. kepakaran dan kemahiran yang diperolehi oleh seseorang melalui medium pendidikan dan latihan. penyelesaian masalah dan kemahiran keusahawanan yang dimiliki oleh lulusan teknikal ini. Menurut Mohamad Sattar (2009). Majikan beralih mencari pekerja yang lebih kompeten dari luar negara kerana faktor lulusan teknikal yang kurang kemahiran generik atau kemahiran „employability‟. sastera. Modal insan ini dirujuk sebagai pengetahuan. Beliau mengulas bahawa terdapat pelbagai modal termasuk pendidikan. Teori ini diolah pendekatannya oleh Becker (1993) dalam sistem pendidikan. Walaubagaimanapun kos untuk membangunkan modal insan semakin meningkat. Dengan itu majikan melakukan banyak perlaburan untuk membangunkan modal insan pekerja untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan di arena globalisasi. pemikiran kritikal. latihan komputer dan keperluan kesihatan. 374 . kemahiran „employability‟ adalah kebolehan bukan teknikal dan merupakan aspek kemahiran pekerjaan yang sama pentingnya dengan aspek kemahiran teknikal. Dalam pasaran global masa kini. dengan ini majikan mengharapkan institusi pendidikan mampu melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh pasaran untuk bersaing tanpa perlu latihan tambahan dari pihak industri. industri saling bersaing untuk penyesuaian dan kekal dalam pasaran.000 lulusan teknikal yang masih menganggur. interpersonal. Dengan itu graduan yang mempunyai kemahiran employability akan mempunyai kelebihan dalam mendapat peluang pekerjaan di industri. mendapati bahawa majikan dari industri mendapati lulusan teknikal di Malaysia mempunyai kemahiran teknikal yang mencukupi namun majikan masih kurang berpuas hati dengan kemahiran komunikasi. Kajian oleh IPPTN (2004) mendapati sebahagian besar graduan menganggur datang dari jurusan seperti sains sosial. Teori Modal Insan (Schultz 1963) asasnya adalah dari disiplin Teori Pembanguan Makroekonomi.

Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan singnifikan dari segi elemen kemahiran employability antara persepsi majikan industri pengeluaran hasil pertanian dengan majikan industri pemerosesan hasil pertanian.5% (2010). peralatan dan sistem maklumat secara berkesan. 375 . Dapatan kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan elemen kemahiran employability keseluruhan di antara institusi-institusi latihan vokasional pertanian. d) menunjukkan minat dalam kerja. nilai tambah selain dari kemahiran teknikal. Faktor ini menyebabkan kesukaran untuk lulusan bersaing bagi mendapatkan tempat di sektor pekerjaan. berbahasa Inggeris dan penggunaan teknologi maklumat. 2001. c) menggunakan teknologi. dan e) bersungguhsungguh. kemahiran komunikasi secara bertulis kurang diberi tumpuan terutama oleh lulusan yang menganggur (IPPTN 2004). kemahiran generik perlu digarapkan untuk pembangunan kemahiran baru yang berterusan dan penyesuaian diri terhadap perubahan (Australian Council for Educational Research. kadar pengangguran akan meningkat dari 3. ikhlas dan beretika. d) mengikuti arahan yang diberikan. b) kebolehan berkerjasama. Menurut IPPTN (2004) antara kemahiran pekerjaan yang masih kurang dalam kalangan lulusan ialah kemahiran komunikasi. Kajian literatur Kajian yang dilakukan oleh Yahya (2005) telah mengenal pasti elemenelemen kemahiran employability yang telah diintegrasikan dalam program pendidikan vokasional pertanian di institusi-institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia. Lima ciri kualiti kualiti terbaik yang sangat dikehendaki majikan industri terhadap para pekerjanya ialah. c) berperlakuan secara jujur. b) berkerja dalam satu pasukan. serta kepentingannya bagi majikan industri pertanian komersial di Malaysia. Manakala dari segi kemahiran komunikasi itu sendiri. b) cekap dalam tugas. ikhlas dan beretika.BUKU PROSIDING Permasalahan pengangguran ialah dari kelemahan aspek penguasaan kemahiran dalam kalangan lulusan itu sendiri.1 % (2000) hingga 3. Kemahiran kerjasama berkumpulan juga amat diperlukan dalam setiap organisasi sektor pekerjaan selain dari kemahiran komunikasi yang perlu dikuasai oleh lulusan. Kearns (2001) mendefinasikan kemahiran generik sebagai „life and employability skills and attributes‟ dimana pembangunan kemahiran generik mampu menjadikan individu itu menyesuaikan diri dengan perubahan pembelajaran dan pekerjaan dalam dunia serba moden. a) kebolehan bekerjasama. a) menepati masa. d) membuat keputusan. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang diterapkan oleh pengajar institusi latihan vokasional pertanian semasa pengajaran iaitu. dan e) mengurus masa. 2001). Untuk memastikan graduan mampu bertahan dalam arena pekerjaan. a) berpelakuan secara jujur. c) menghasilkan mutu kerja yang tinggi. Kearns. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang dianggap penting oleh majikan industri pertanian komersial iaitu. Menurut Unit Perancang Ekonomi (2006). dan e) bergaul dengan orang lain.

incidental objective. Selain itu. kemahiran seperti berfikir kritis. manakala majoriti peserta 64% daripada 25 employability standard mengenalpastinya sebagai important objective. Hasilnya menunjukkan bahawa 16% daripada 25 employability standards dikenalpasti sebagai major objective dalam pengajaran mereka. Kemahiran yang berkaitan dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : kemahiran pengurusan. Soal selidik. Smith (2007) dalam kajiannya untuk menentukan „Georgia Quality Core Curriculum (QCC) employability standards‟ yang digarapkan dalam „family and consumer sciences(FCS) curriculum‟. Hasil kajian menunjukkan mahasiswa kompeten dalam kualiti peribadi dan kemahiran yang diuji. penyelesaian masalah. Namun demikian. kualiti peribadi. kemahairan berfikir. komunikasi lisan. Terdapat tujuh kemahiran yang dikenalpasti iaitu kemahiran asas. Keputusan kajian ini mendedahkan bahawa majikan lebih suka mengupah lulusan dari universiti awam. Seramai 149 guru sekolah menengah dalam kajian ini diminta untuk menunjukkan pada skala Likert 4 mata adakah mereka menganggap 25 employability standards sebagai major objective. important objective. or not an objective‟ dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran interpersonal. Data untuk kajian ini 376 . dan perundingan menunjukkan perbezaan antara pesepsi majikan dan mahasiswa. Ini bermakna telah timbul kesedaran dan keperluan dikalangan majikan terhadap kemahiran „employability‟. Ini menunjukkan masih ada kekurangan dalam sistem pendidikan yang perlu dilihat serius oleh pihak institusi pendidikan. min dan ujian t digunakan untuk melihat persepsi antara 30 majikan dan 600 mahasiswa dari universiti swasta tentang kepentingan kemahiran employability. Low. Chung dan Yet (2009) dalam kajiannya menyiasat kompetensi yang memenuhi keperluan yang ditetapkan majikan dan menganalisis keberkesanan kualiti peribadi dan kemahiran employability di universiti swasta di Malaysia. Norliza dan Saifudin (2007) bertujuan untuk menentukan tahap kepentingan kemahiran yang relevan daripada perspektif alumni dan juga untuk mengenalpasti kelemahan kurikulum Sarjana Muda Pengurusan Teknologi sekarang berbanding dengan hasil kajian. Ahmad. Kajian yang dilakukan oleh Siti Zaleha. kemahiran teknikal dan kemahiran generik. lulusan dan majikan meletakkan kemahiran employability sama pentingnya dalam pasaran kerja. aspek perniagaan dan pembangunan kerjaya. Ujian perbezaan antara tujuh kemahiran ini dengan pengalaman mengajar guru adalah tidak signifikan. membuat keputusan. Keputusan kajian ini juga menyarankan bahawa majikan yang lebih muda cenderung mengupah lulusan yang mempunyai kemahiran „employability‟ yang tinggi. perancangan.BUKU PROSIDING Gurvinder dan Sharan (2008). kajian mereka untuk mengenalpasti persepsi majikan mengenai kemahiran employability yang diperlukan di pasaran dan tanggapan lulusan tentang peripenting kemahiran employability. kemahiran teknologi.

BUKU PROSIDING diperolehi melalui soal selidik yang dihantar melalu pos kepada 233 alumni. Mengenalpasti tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau elemen kemahiran employability yang diterapkan dalam kurikulum kejuruteraan elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Menentukan perbezaan tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan berdasarkan saiz syarikat. Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat. Kemahiran employability bukan sahaja penting dan kajian di dalam negara malah di luar negara di mana kemahiran bukan teknikal ini adalah merupakan isu global namun kajian bagi kemahiran employability di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi masih kurang diterokai oleh pengakaji yang lepas. mod dan median) telah digunakan. Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding jenis syarikat. Manakala objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah: i. ii. HIPOTESIS Hipotesis kajian ini adalah: Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding saiz syarikat. Kajian yang lepas membuktikan keperluan kemahiran employability dalam sistem pendidikan untuk memastikan graduan yang berketrampilan dan berdaya saing. Analisis tak berparametrik (Kruskal Wallis dan Mann Whitney U) dan kaedah ukuran kecenderungan memusat (min. 377 . jenis syarikat dan status pemilikan syarikat. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan di antara sektor pekerjaan dan jenis pekerjaan dalam menentukan tahap kepentingan kemahiran teknikal dan kemahiran pengurusan.

Kebolehpercayaan Ujian kebolehpercayaan digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan instrumen kajian. diikuti kemahiran sains dan teknolgi (0. Ia bertujuan untuk meninjau tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. Sebanyak 500 soalan soal selidik diedarkan kepada majikan di Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih.875).6. kemahiran interpersonal (0.6 dengan ini melepasi nilai 378 . Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan satu instrumen soalselidik yang mengandungi 2 bahagian A dan B.809) dan kemahiran asas (0. Dalam kajian ini kesemua nilai Alpha Cronbach bagi kemahiran employability ini melebihi dari 0. Bahagian B mengandungi 7 konstruk mengenai dari Model SCANS (2001).885). Jadual 2 menunjukkan kebolehpercayaan (Alpha Cronbach) itemitem dalam tujuh domain kemahiran employability. 2 = sangat tidak penting.839). kemahiran berfikir (0. Bahagian A mengandungi 5 item yang berkaitan dengan jawatan. saiz syarikat. Penggunaan Skala Likert 5 mata digunakan dalam kajian ini yang merujuk kepada. Tahap skor min pemboleh ubah tersebut diukur dengan berpandukan jadual penjelasan skor min yang diperoleh dengan menggunakan formula Nunnaly (1978) (Jadual 1). 5 = teramat penting.821). Mohd Majid (2000) mencadangkan nilai minimum bersamaan 0.jenis dan status pemilikan syarikat. kemahiran maklumat (0.802). 4 = sangat penting. Data kuantitatif diperolehi melalui soal selidik yang diadaptasi dari Model SCANS (2001). Sebanyak 180 borang soal selidik berjaya dikumpulkan semula dari pihak majikan dari pelbagai bidang.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian deskriptif dan menggunakan bentuk kajian kuantitatif. 1 = teramat tidak penting. Domain kemahiran kualiti individu paling tinggi (0. bidang. Lokasi kajian melibatkan majikan seluruh Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih di syarikat mereka. kemahiran sumber (0. 3 = penting.830).

6%).8%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 100 hingga 199 orang. 28 syarikat (15.9%) dikuasai oleh syarikat usahasama dan lain-lain 1 syarikat (0.9%) yang mempunyai bilangan pekerja lebih dari 500 orang.6%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 200 hingga 499 orang.7%) yang mempunyai bilangan pekerja bawah dari 50 orang. 32 syarikat (17.9%).1%) dan 53 syarikat pelbagai (30.BUKU PROSIDING kebolehpercayaan.6%) terlibat dalam kajian ini. Seramai 73 orang (40. Sebanyak 173 syarikat yang terlibat dalam kajian ini dimana sebanyak 56 syarikat kejuruteraan awam (32. 16 buah syarikat (5. 33 syarikat kejuruteraan mekanikal (19. 23 syarikat (12.4%).8) penyelia dan 42 orang (23. 25 syarikat (14%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 50 hingga 99 orang.8%) dipunyai oleh syarikat luar. sebanyak 180 set yang diterima semula.1%) dipunyai syarikat tempatan. 64 orang (35.8%) pengurus. 31 syarikat kejuruteraan elektrik (17. DAPATAN KAJIAN Profil Responden (Syarikat) Daripada 500 set soal selidik yang diedarkan. sebanyak 71 syarikat (39. ini menunjukkan bahawa item-item adalah konsisten dan boleh dipercayai. 13 buah syarikat (4. 379 . Rajah 3 menunjukkan.5%) lain-lain jawatan yang terlibat dalam kajian ini. Sebanyak 138 buah syarikat (82.

433). Ini bertepatan dengan hadis nabi s.308) dan kemahiran teknologi (M = 3.328). Majikan industri meletakkan tahap kepentingan kemahiran employability secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi. Tanpa akhlak yang baik sesuatu pekerjaan tidak akan dilakukan dengan sempurna contohnya sifat bertanggungjawab dan amanah yang mana ia amat ditekankan dalam ajaran Islam.BUKU PROSIDING Tahap Kepentingan Kemahiran Employability dari Perspektif Majikan Industri Dapatan kajian yang ditunjukkan dalam jadual 4 menunjukkan min bagi tujuh domain pembolehubah bagi kemahiran employability.395). kemahiran maklumat (M = 4.w yang bermaksud. kemahiran asas (M = 4. 380 .308). Merujuk kepada jadual 4 hasil analisis menunjukkan kualiti individu (M = 4.372). Kulialiti personal amat ditekankan oleh majikan dan mendapatkan min yang tertinggi kerana ia merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam kemahiran employability. kemahiran sumber (M = 4. salah satu tujuan nabi Muhammad diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik.623) adalah kemahiran yang paling tinggi nilai min diikuti oleh kemahiran interpersonnal (M = 4.a. kemahiran berfikir (M = 4.

Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 6. Dalam kajian ini. 381 . kemahiran berfikir. kemahiran sumber. Manakala kemahiran asas. syarikat kejuruteraaan mekanikal dan syarikat yang selain dari tiga syarikat di atas. Ini menunjukkan elemen kemahiran maklumat dan teknologi tidak ditekan oleh sesetengah majikan contohnya kejuruteraan awam yang tidak memerlukan kepakaran dalam kemahiran maklumat dan teknologi semasa melakukan proses kerja seperti di tapak projek. Jadual 6 menunjukkan terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat. syarikat kejuruteraan elektrik. jenis syarikat yang dipilih berdasarkan jenis syarikat iaitu syarikat kejuruteraan awam.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding jenis syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan jenis syarikat. kemahiran interpersonal dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat.

BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. status pemilikan syarikat yang dipilih berdasarkan kepada syarikat dimiliki oleh seratus peratus syarikat tempatan. 382 . syarikat usahasama dan syarikat selain dari ketiga-tiga jenis syarikat di atas. seratus peratus dimiliki oleh syarikat luar. Dalam kajian ini.

kemahiran sumber dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. Jadual 7 menunjukkan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. kurikulum dan juga kokurikulm. elektrik dan mekanikal meletakkan kemahiran employability mesti dimiliki oleh setiap graduan bagi membolehkan para pelajar bersaing pada rasaran global. 383 . KESIMPULAN Kepentingan kemahiran employability menurut perpektif majikan industri berada pada tahap tinggi. kemahiran berfikir. kemahiran maklumat.BUKU PROSIDING Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 7. Manakala pihak berwajib perlu mengambil perhatian yang sewajarnya dalam mempertingkatkan kemahiran employability para pelajar samada melalui latihan kepada pensyarah. kemahiran teknologi. Ini menunjukkan semua majikan terutama majikan kejuruteraan awam. Manakala kemahiran asas.

Usaha untuk meningkatkan kemahiran employability ini perlu diteruskan oleh setiap individu sekiranya ingin menempuh masa depan yang cemerlang. (2001). NCVER Adelaide. (2009). Kearns. Wye. & Liew. RUJUKAN 1. Ninth Malaysia Plan. G. International education studies.(2008). Menguasai kemahiran employability akan menjadikan seseorang pelajar sebagai pekerja yang berketrampilan. 50 (E) Jun 2009: 113 – 127 UTM 10. Acer. 8. 1 5. C. Arokiasamy . Proceedings of National Seminar “The development of Technology And Technical-Vocational Education And Training In An Era of Globalization: Trend and Issues”.Chicago: University of Chicago Press. . Marimuthu. Melbourne. The Journal of International Social Research Volume 2 / 8 Summer 2009. Md Yusop I. Becker. Napsiah I. UNIMAP. Australian Council For Educational Research. P (2001). (2009). Skills development among undergraduates at the Malaysian University. Human Capital Development And Its Impact On Firm erformance: Evidence From Developmental Economics. Employability Skills For Australian Industry: Literature Review And Framework Development. Vol.L and Ismail M.Daya saing graduan lepasan tempatan dengan graduan lepasan luar Negara Institusi Pegajian Tinggi (IPT). Institut pengajian perlu menawarkan kursus kemahiran employability atau generik secara khusus bagi memenuhi kehendak pekerjaan semasa yang memerlukan pelajar menguasai kemahiran employability. 6. 7. Muhammad Rashid R.2. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed. M. 9.S. Kuala Lumpur. C. IPPTN (2004). 4. 2. (1993). S. Students and Employers as Customers of Multimedia College. (2009). K.). berinovasi dan fleksibel selaras dengan keperluan sumber tenaga negara. Mohamad Sattar R. no.BUKU PROSIDING Penguasaan kemahiran employability akan membantu individu di alam dunia kerjaya sebenar. Economic Planning Unit (2006). Perception differential between employers and undergratudes on the importance of employability skills. Kaur N dan Sharma R. 384 . Ahmad Zaini (2005). Peranan Institusi pendidikan teknikal di dalam pemupukan kemahiran Employability pelajar Journal Teknologi. Rose Amnah A R. 3.. Generic Skills For The new Economy – review of reseacr.

17. Employability Standards: Inclusion in family and consumer Science Middle School Curriculum. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill 12. B. Falsafah. Merrill. Ramlee. Vol. T. B. Indiana.W. D. 13. Schultz. Washington. Tesis Dr. Smith P. Universiti Purdue.s. Ahmad J. U.C. (1996). Fall.A SCANS Report for America 2000. Nunnaly. (2001). Integrasi kemahiran employability dalam program pendidikan vokasional pertanian dan industri di Malaysia. (1978). Yahya. Norliza M S & Saifudin M Y (2007). (1999). 14. J.J. Department of Labour Sowell. 385 . (2004). Englewod Cliffs. No. E. Secretary‟s Commission on Achieving Necessary Skill . Universiti Teknologi Malaysia. An Interrative Introduction.1. Newjersey. 2007-m. The economic value of education. Research Vot No:75101.Management Department Faculty Of Management And Human Resource Development. M.S. Low H. The role of vocational and technical education in the industrialization of Malaysia as perceived by educators and employers. (1963). H. New York: Columbia University Press. Siti Zaleha O. Penentuan Kemahiran Yang Bersesuaian Untuk Pelajar Sarjana Muda Pengurusan Teknologi. University Of Technology Malaysia 16. Falsafah. Journal of Career and Technical Education.BUKU PROSIDING 11. 15. 23. 18. Skills and Task for Jobs. (2007). Tesis Dr.

ianya tidak terkecuali dari masalah kakisan dan haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. haus pengoksidaan dan haus perekatan. Keputusan morfologi menunjukkan mekanisme haus yang berlaku pada permukaan haus kedua-dua sampel melalui tiga peringkat iaitu haus lelasan. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap kakisan dan juga haus. manakala kaedah kedua pula menggunakan ujian kekerasan pelekuk nano bagi mengkaji dan membandingkan kekerasan kedua-dua sampel. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap haus. Kajian penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme haus terhadap keluli lembut yang bersalut dengan NiCr dan untuk menghubungkait perhubungan di antara pembentukan mikrostruktur dan sifat-sifat haus terhadap keluli lembut. 1. Sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr yang telah dikenakan ujian haus dianalisis dengan dua kaedah iaitu menggunakan Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi menganalisa morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas kedua-dua sampel.0 PENGENALAN Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. Walaubagaimanapun. Walaubagaimanapun. Dapat disimpulkan bahawa salutan NiCr memainkan peranan yang amat penting dalam memperbaiki kerintangan keluli lembut terhadap haus. ianya tidak terkecuali dari masalah haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan Nikel Kromium (NiCr). pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Keputusan ujian kekerasan pelekuk nano yang dikenakan ke atas kedua-dua sampel menunjukkan sampel keluli lembut bersalut NiCr mempunyai kekerasan yang lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan.BUKU PROSIDING ANALISIS SIFAT-SIFAT HAUS KELULI LEMBUT BERSALUT NIKEL KROMIUM Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Norhaniza Azreen bt Mohamed Mokhtar Mohd Khuzairy b Mohd Yusof ABSTRAK Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. Oleh itu. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan NiCr. Oleh itu. Sokongan yang baik dari salutan 386 .

Ujikaji diteruskan dengan melakukan ujian pelekuk nano bagi tujuan mengenalpasti kekerasan kedua-dua sampel. 10 μm 2 μm 1 μm 0 387 . Kerintangan haus keluli lembut dikenal pasti dengan melakukan kajian melalui ujian haus yang dikenakan ke atas keluli lembut tanpa salutan dan juga keluli lembut disalut NiCr.BUKU PROSIDING ini terhadap substratnya merupakan aspek yang paling penting dalam kejayaan salutan. ikatan yang kuat antara salutan dan substrat menghasilkan keadaan yang unik apabila logam bersalut digunakan pada persekitaran agresif. kedua-dua sampel dianalisis melalui Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi endapatkan morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas sampel. Hasil dari ujian haus. Dengan itu.

Haus rekatan hanya berlaku selepas salutan dikeluarkan.2 (a) menunjukkan lekangan permukaan yang berlaku pada sampel keluli lembut bersalut NiCr agak ketara kerana keadaan salutan adalah lebih lembut berbanding dengan keluli lembut itu sendiri.1 (a). Merujuk kepada Rajah 2.2 (e) juga menunjukkan peratus Fe yang tinggi bagi kedua-dua sampel dan ini juga membuktikan bahawa sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr ini juga merupakan sejenis logam ferus. analisis morfologi dijalankan dan didapati beberapa keadaan.BUKU PROSIDING 2. Merujuk kepada Rajah 2. Jika dilihat pada permukaan pada pembesaran yang lebih tinggi yang merujuk kepada Rajah 2. (2010). 2006). puing haus berperanan dalam penjelasan mekanisme haus.2. dan haus lelasan akan mula menjadi punca utama perpindahan logam (Jaharah et al.1 (d) dan Rajah 2. Keputusan analisis EDX yang ditunjukkan oleh Rajah 2. Keadaan permukaan yang haus ini kelihatan agak sekata dan tahap menggerutunya kurang jika dibandingkan dengan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu Rajah 2. 2007).2 (c). Pada dasarnya keadaan ini boleh mendorong kepada fenomenon haus yang lebih teruk dan ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap spesimen tersebut. Mengikut kajian Sidhu et al. Bagi permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr.0 Morfologi permukaan haus.2 (a). (1999) yang menyatakan bahawa peranan salutan dalam haus lelasan tidak bergantung kepada kekerasan. Bukti perpindahan berlaku antara permukaan sering dikaitkan dengan kehadiran partikel yang kecil dan longgar yang berada permukaan kasar dan mempunyai skala alur yang halus (Ghazali et al. Partikel yang terkeluar dari 388 . Keadaan terlekang ini disebabkan oleh kesan haus lelasan yang berlaku ketika permukaan spesimen bersentuhan dengan permukaan cakera ketika ujian haus dijalankan. Ini menyokong bahawa pendapat Rebholz et al. keadaan menggelupas ini adalah tidak seteruk keadaan menggelupas yang berlaku terhadap specimen keluli lembut yang disalut NiCr. keadaan lelapisan turut kelihatan berlaku pada permukaan haus dan juga didapati permukaan haus menjadi menggerutu akibat daripada berlakunya haus lelasan. berlaku juga sedikit penggelupasan pada permukaan dan jika dibandingkan dengan Rajah 2. Rajah 2.1 (b).1 (c) dan Rajah 2. kesan haus pada permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dapat dilihat. jika dilihat dengan pembesaran yang lebih tinggi iaitu pada pembesaran 306 X didapati permukaan spesimen kelihatan seperti menggelupas dan ini terjadi kerana lekangan salutan yang berlaku.2 (c) pula menunjukkan kelihatan puing pada permukaan haus. Merujuk kepada Rajah 2. Kehadiran peratus kandungan Fe yang tinggi ini juga mungkin disebabkan 6 oleh perpindahan unsur Fe dari cakera besi tuang kepada permukaan haus sewaktu ujian haus dijalankan. Rajah 2.1.

Ini akan menyebabkan pertambahan haba berlaku dan ada puing-puing yang akan melebur. Fenomenon puing ini juga dirujuk kepada Mohantry et al.2 (b) pula menunjukkan satu garisan kesan calar yang dapat dilihat pada permukaan spesimen yang dikenakan ujian haus. Kelihatan terdapat sedikit kemusnahan pada sub-permukaan. Rajah 2.3(b) pula menunjukkan lekangan partikel yang dapat dilihat dengan jelas pada pembesaran 2. kecenderongan perekatan berlaku antara permukaan bersentuhan. 2. tenaga dan daya yang terhasil akan menghancurkan puing-puing dan membawa kepada garisan haus. 1996). (1996). pada kadar kelajuan gelongsor yang perlahan. suhu permukaan meningkat dan menyebabkan tahap regangan plastik di permukaan menggerutu juga meningkat dan ini menyebabkan peningkatan haus (Prince et al. Puing-puing akan berkumpul pada permukaan sampel atau cakera besi tuang.3 menunjukkan morfologi keratan rentas bagi sampel keluli lembut tanpa salutan. Keadaan ini juga menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu dan menjadi rosak. menyebabkan perpisahan mudah berlaku pada ikatan yang lemah. Rajah 2. Rajah 2. Akibat dari ujian haus. kelihatan retakan kecil yang ketara dibahagian permukaan keratan rentas dan ini dapat dilihat dengan jelas pada rajah 2. Apabila partikel itu lekang maka fenomenon haus akan menjadi semakin buruk. Kemungkinan partikel karbon dari besi tuang tadi telah berpindah kepada permukaan haus pada sampel keluli lembut bersalut NiCr.3 (c).93K X. Retak mikro juga mungkin berlaku disebabkan oleh kelesuan salutan dan substrat akibat dari proses gelongsor (Mohanty et al. Diketahui bahawa peratus kandungan karbon dalam besi tuang adalah tinggi berbanding dengan peratus kadungan karbon dalam keluli lembut.1 ANALISIS MORFOLOGI SUB PERMUKAAN KERATAN RENTAS Rajah 2.2 (d) menunjukkan lelapisan terbentuk dan ini menyebabkan kelihatan seperti multi lapisan terbentuk pada permukaan haus tersebut. Keadaan ini akan meningkatkan lagi keadaan haus pada permukaan sampel. Kekerasan spesimen keluli lembut itu menjadi semakin lemah disebabkan oleh partikel karbon yang terkeluar kerana peranan karbon adalah 7 untuk menguatkan logam. Pada kawasan tertentu terdapat retak-retak mikro di bawah permukaan ke arah selari permukaan. 389 . Rajah 2. 2010). Pembesaran dibuat sebanyak 29X dan secara pemerhatiannya permukaan terhausnya kelihatan agak menggerutu dan terdapat juga lekangan yang berlaku.BUKU PROSIDING permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr berlaku kerana keluli lembut yang memegang partikel itu telah haus ketika fenomenon haus dalam. Pada kadar kelajuan yang tinggi.Merujuk kepada Rajah 2. Kejadian ini turut dilaporkan oleh Murthy & Venkataraman (2006).2 (f) merupakan analisis EDX terhadap partikel karbon yang terkeluar dari sampel keluli lembut bersalut NiCr. Didapati peratus karbon adalah paling tinggi berbanding unsur yang lain dan ini juga membuktikan bahawa partikel itu adalah sejenis karbon. Kehadiran peratusan karbon yang tinggi ini juga mungkin disebabkan oleh berlakunya haus perekatan di antara permukaan sampel dan juga permukaan cakera besi tuang.3 (a).

BUKU PROSIDING Rajah 2. (a) Menggunakan pembesaran 196 X. (b) Menggunakan pembesaran 1350 X dan (c) Menggunakan pembesaran 213 X (anak panah menunjukkan permukaan dikenakan ujian haus).4 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut bersalut NiCr. 390 . (a) Menggunakan pembesaran 57 X. Rajah 2. (b) Menggunakan pembesaran 2930 X dan (c) Menggunakan pembesaran 196 X.3 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut tanpa salutan.

BUKU PROSIDING Berlaku juga retakan kecil pada kedua-dua spesimen ini yang mungkin disebabkan oleh penghasilan haba akibat daripada geseran yang berlaku dari ujian haus yang dijalankan (Rujuk Rajah 2. Salutan dan substrat mempunyai ikatan mekanikal dan bahan yang baik.4 (b) pula menunjukkan terdapatnya puing-puing haus dan juga partikelpartikel yang terlekang dari substrat manakala Rajah 2. Pembesaran lebih tinggi dilakukan iaitu 57X dan menerusi Rajah 2. Pada masa yang sama. 2.2 ANALISIS UJIAN PELEKUK NANO Hasil dari ujian pelekuk nano yang dijalankan ke atas spesimen keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut yang bersalut NiCr. Retakan ini dikenali sebagai retakan mikro termo (Talib et al.6 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut bersalut NiCr yang diperolehi dari ujian pelekuk nano.3 (a) dan 2. suhu akan bertambah pada permukaan yang bersentuhan dan akan memulakan berlakunya tegasan suhu. 391 . Kelihatan berlakunya permukaan yang tidak rata akibat dari ujuan haus. Permukaan terhaus ditunjukkan dengan anak panah kawasan yang dimaksudkan.4 (a) dapat dilihat bahawa berlakunya retakan-retakan kecil pada sub permukaan yang terhaus. Graf-graf berikut diperolehi. 2004). Dengan jangkamasa ujian haus yang dijalankan maka retakan mikro haba ini akan mula berlaku dan mula merebak sehinggalah geseran dihentikan.3 (c)). Daripada Rajah 2. Sewaktu geseran berlaku. Rajah 2. 2009). Rajah 4.5 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut tanpa salutan dan Rajah 4.4 (c) menunjukkan permukaan terhaus mengalami kerosakan dalaman di mana retak-retak kecil kelihatan manakala terdapatnya tompok-tompok hitam yang kelihatan dan berkemungkinan disebabkan oleh pengumpulan unsur Fe yang paling tinggi (Ghazali et al. Salutan dan substrat dapat dilihat dengan jelas dari atas ke bawah.4 menunjukkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu keluli lembut yang disalut NiCr pada pembesaran 31 X. Fenomenon ini akan menyebabkan pertambahan tegasan pada permukaan yang bersentuhan tadi. yang mana boleh bertindih degan tegasan mekanikal.4 ketebalan salutan boleh dianggarkan sebanyak 100 μm. 2006). Rajah 2. permukaan yang bersentuhan akan mengalami tekanan yang tinggi kerana ia membawa beban yang tinggi. dan ini menunjukkan salutan itu mempunyai ikatan yang sangat kuat (Huang et al.

serta nilai kedalaman pelekukan. 392 .BUKU PROSIDING Jadual 2.1 meringkaskan nilai beban maksimum. hmax yang diperolehi.

BUKU PROSIDING 393 .

BUKU PROSIDING 394 .

395 .7 graf kekerasan melawan jarak dari permukaan haus di atas. Merujuk kepada rajah 2. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi.2 iaitu pada kedudukan pelekukan 1 iaitu 2266 nm. Merujuk kepada Rajah 2. Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. Sekiranya ikatan yang lemah berlaku antara salutan dan substrat maka kegagalan akan lebih mudah berlaku (Zhang & Huan 2005). didapati nilai kekerasan lekukan pertama kedua-dua sampel lebih rendah berbanding dengan lekukan kedua.BUKU PROSIDING Perbandingan dua jadual di atas dibuat dan didapati beban maksimum untuk semua penusukan hampir sama iaitu ≈ 200 mN. Ini bermakna permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih lembut jika dibandingkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr selepas dikenakan ujian haus (Gong et al. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut.5 dan rajah 2. nilai hmax yang paling tinggi ialah berada pada Jadual 2. Perbezaan mungkin berlaku daripada segi ikatan yang terwujud antara substrat dan salutan. Ujian pelekuk ini tidak menunjukkan wujudnya ciri-ciri rapuh yang berlaku pada salutan.6. 2009).2005). tidak ada keadaan pop-in yang dilihat (Cenna et al.

BUKU PROSIDING Keadaan ini disebabkan oleh kehadiran retakan-retakan mikro pada kawasan berdekatan dengan permukaan haus (Talib et al. 2004). Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. Nilai kekerasan bertambah pada lekukan kedua. Keadaan ini telah diterangkan sewaktu perbincangan morfologi sub permukaan keratan rentas sebelum ini. Fenomenon haus yang berlaku pada kedua-dua sampel mengalami peringkat haus lelasan. Peningkatan suhu ini berlaku adalah disebabkan geseran yang lama pada jarak yang panjang. (2005). Pengerasan kerja ini terjadi apabila bahan dikenakan tegasan melebihi had kekenyalannya. Keputusan ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. Ini bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser. ia dapat menambahkan lagi rintangan haus terhadap mekanisme haus. Ini disebabkan oleh berlakunya pengerasan kerja sewaktu ujian haus dijalankan. haus 396 . Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. tindakbalas antara kehelan dalam struktur bahan akan menyebabkan bahan itu menjadi semakin kuat dan keras (Budinski 2004).0 KESIMPULAN Rintangan haus keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih baik berbanding dengan keluli lembut tanpa salutan. Spesimen keluli lembut disalut NiCr menunjukkan sifat kerintangan haus yang lebih baik daripada spesimen keluli lembut tanpa salutan. Daripada ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. Apabila logam mengalami perubahan bentuk plastik. Ini bermakna dengan adanya salutan NiCr. Mekanisme ini juga turut dijelaskan oleh kajian yang dilakukan Gong et al. Bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding spesimen yang tidak bersalut. 3. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan (Jamaliah 2003). Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. maka akan berlakulah perubahan bentuk plastik. Sifat kekerasan keluli lembut bersalut NiCr dan keluli lembut tanpa salutan juga berbeza. Perubahan kekerasan ini berlaku kerana terdapatnya peningkatan suhu pada permukaan spesimen yang bergeser dengan permukaan cakera.

Kuntz.J. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi. properties and selection. 2nd edition. 1998. Surface & Coating Technology. S. E.. I. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan. N. Avner.H.H. Engineering Materials 2. Sidney. (2010).. C. 2004. Keputusan EDX menunjukkan kehadiran peratus Fe yang tinggi pada kedua-dua sampel dan kehadiran peratus Fe yang tinggi ini menunjukkan fenomenon haus rekatan berlaku di antara permukaan cakera besi tuang dan juga permukaan sampel. Panda. V. M. H. lekangan permukaan keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih ketara. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera.S. Soykan. New York.K. 4. Ketebalan salutan NiCr ialah 100 μm. K. Budinski.L. Pearson Prentice Hall. Introduction to physical metallurgy. & Zhou. Ujian haus memberikan kesan di mana penghasilan haba serta gabungan di antara tegasan suhu dan tegasan mekanikal sewaktu ujian haus dijalankan menjurus kepada penghasilan retakan mikro ini.K. H. 2. & Celik. Keadaan ini menunjukkan berlakunya fenomenon haus pengoksidaan di mana peningkatan suhu akan menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser itu. & David. 8th edition. 173174:1070-1073. M. Retakan mikro juga dapat diperhatikan pada kedua-dua sampel. Y. Analisis sub permukaan keratan rentas pada sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr mendapati berlakunya lekangan pada permukaan terhaus dan secara pemerhatiannya ia kelihatan menggerutu. 3. kesan kelesuan salutan juga boleh menambahkan lagi kehadiran retakan mikro ini. 2003. Oxford. Nanoindentation and microstructure analysis of resistance spot welded dual phase steel. Plant ATree.F. 64:207-210. Baltazar Hernandez. Ashby. Ak. Morfologi permukaan haus keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr menunjukkan fenomenon haus lelasan di mana berlakunya lekangan permukaan dan secara pemerhatian. McGraw Hill. Bagi keluli lembut bersalut NiCr pula.F.G. Engineering Materials.BUKU PROSIDING pengoksidaan dan juga haus rekatan. Tekmen. RUJUKAN 1. Materials letters. & Budinski. 397 . 1974. M. Lelapisan juga turut berlaku pada kedua-dua permukaan sampel dan ini menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu. R. NiCr coatings on stainless steel by HVOF technique. 2nd edition. Ozdemir.

Tribological layers and the wear of ductile materials.Jayashree. S. Indumathi. (2009). (2001) Friction and wear behavior of polyetherimide composites in various wear modes. W. Jiann. M. Wear. and Franklin. L.. S. Jaharah.G.J. Thin solid film. H. Jenq.. (2000). Rainforth. M. A. M. Zhang.. 1:115-122. Ghazali. Steel microstructure and properties. (2005). & Bhadesha. 398 . Chuangbing. Du & Weigang.M. & Papadimitriou. Surface & Coating Technology. Lingzhong. Che Haron. Preparation and characterization of atmospheric plasma-spraye NiCr/Cr3C2.W. G. R. Omar. 249:715-726. 15. 12.. 150:239-245.K.D.Z.. 203:3058-3065. Dahotre. . Jeng. Evaluation of the mechanical properties and tribological behavior of the CrN coating deposited on mild steel modified with electroless Ni interlayer. J. 10. Microhardness and corrosion behavior in CrN/electroless Ni/mild steel complex coating. & Ghazali. Wear mechanism and failure mode of P10 TiN coated carbide tools. Honeycomb.K. & Jones. (2002). Esah Hamzah & Mohd Zubil Bahak. Applied Surface Science.John & Fahim. Farid Salim. 8. Huang. Surfacecoating & technology. Bean Wu. Wear. Nanocoatings for engine application. 194:58-67. 13. Bourithis. Jamaliah Idris. C.CaF2 composite coating.38(A):1124. J. Narendra B. Surface & Coating Technology.H. J. Gong Duh & Fan.BUKU PROSIDING 5. F. Jurnal Teknologi. 14. (2000). 6. Bijwe. (2002). Papaefthymiou. Precision Technology. 259:490-500. Rajesh. H.D. (2003). Int. 9.J. (2007). Shiung Chen. Kajian sifat kehausan dan kekerasan komposit matriks aluminium. 377:354-359. Wear. 2nd edition. Dry sliding behavior of some wrought. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. (2005). 200:203-218. Kapoor.H. Gong Duh. Plasma transferred arc boriding of a low carbon steel:microstructure and wear properties. 245:204-215. Fan. 1997. rapidly solidified powder metallurgy aluminium alloys.J. Zahrulail Suliman & Edynoor Osman. 11. A. & Nayak. 7. Bean Wu. M. Jen Li & Jenq.

Han. Zishuan. M. M. Shenglin. G. Dry sliding behavior of HVOF sprayed Molybdenum and Nickel/Chromium Coatings. 35:497-502. (2008). 286:127. 24. Liu. mechanical and tribological properties of nitrogen-containing chromium coatings prepared by reactive magnetron sputtering. Fan. A.20(NiCr) deposited by HVOF and detonation spray processes.B. 20. Q. Y. (2006).. N. (1996). C. B.. and Singh. & Scardi. Prince. A.P.K. & Matthews. Mariyam Jameelah Ghazali. Sinha. H. Maggio. Thinsolid film. Surface & Coating technology.S. S. M. & Xue.. P. Wear characteristic of several commercial wrought aluminium alloys against tool steel.135. 399 . Jurnal kejuruteraan. Murthy. 198:251-266. 26.P. 23. (2008). Bonte. R. C. Ziegele. Dry and wet corrosion behavior of AISI 304 stainless steel coated by sol-gel ZrO3-CeCO2 films. Sliding wear behavior off thermally sprayed 75/25 Cr3C2/NiCr wear resistant coatings. De. Tribology International. A. Di.. & Seshadri.K.BUKU PROSIDING 16.-Q. &cLugscheider. 18:49-56. Sun. 18. 5thedition. Xia. Ramesh. O. S. 17. S. A comparative study of the frictionand wear behavior of untreated mild steel and its boron-permeated counterpart under lubrication of liquid paraffin containing zinc dialkyldithio-phosphate.. 2006. 50:639-649. Modi.-J.5:75-86. Dongbai. Corrosion science. Gopalakrishnan. ying Yu & Hui. R. 21. 22. Effect of sintering temperatures on corrosion and wear properties of sol-gel alumina coatings on surface pre-treated mild steel.. W. Surface &Coating Technology.W..255:893-902. Smith. P. Structure. (2010). J. Hong. Wear.-M. E. Wear. (2003). & Venkataraman. (2006). Manufacturing Engineering and Technology.S. (1996). S.. Mohanty. (1999). Rossi. & Natarajan. Kalpakjian. S. 115:222-229. Surface coating & technology. I.K. 19. Rebholz. International Journal of applied Engineering Research. Duraiselvam. The influence of HVAC powder feedstock characteristics on the sliding wear behavior of WC-NiCr coatings. J. L. Celis. Fedrizzi. Ruhi.. M. Pearson Prentice Hill.N. (2002). Abrasive wear behavior of WC-CoCr andCr3C2. 202:4893-4900.. Liu. & Schmid.. min Meng. Leyland. 200:2642-2652. Tribological characteristics of nickel based composite coatings. 25.

G. Suresha. Dayananda Jawali. Chromizing behaviors of a low carbon steel processed by means of surface mechanical attrition treatment. A. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2009. Chandramohan.225. 43:887-890. & Mohanraj. D. & Sivakumar. Nanoindentation and nanoscratch behaviors of DLC coatings on different steel substrates. R. 36. S. Tribological properties of rareearth oxide added Cr3C2-NiCr coatings. (2005). Suresha. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2007. G. Sidhu. 31. K. (2010). Luo. Composites science & technology. SEM observations on wear mechanism of TiN-Coated HSS twist drills when drilling mild steel. Jurnal Teknologi. 33. J.. S.M. Z. M. M.. R.. Guan-Jun.H. S. 29. Saad.. Chandramohan. Sen. (2005). B. Zhang. 253:4377-4385. 28. (2004).B.Co coating deposited by LPG fueled HVOF. Wear.. N.2701. 17:782-787 34.S. Yang. Xinchun. Three body abrasive wear behavior of filled epoxy composite systems.J. 41(A):85-95. (2007). 258:377-391. & Siddaramaiah. High temperatureerosion of HVOF sprayed Cr3C2-NiCr Coating and mild steel for boiler tubes. Jurnal Teknologi. Talib. 65:14091413. Wear characteristics of Cr3C2-NiCr and WC. (2008). B. Tribology International. Effect of short glass fiber content on three-body abrasive wear behavior of polyurethane composites. Zhang. 35.28.. & Prakash. Abraham Jawahar. 41(A):17-28. The effects of varying process parameters on the microhardness and microstructure of Cu-steel and Al-Al2O3 friction joints. Acta materialia.. C Zhang. & Li.41. & Huan. (2008). Toff. & Lu. (2005). Sundararajan. 30. S.BUKU PROSIDING 27. Y.ASM International. G.. Lu. Cheow Keat. & Hashim. 400 . T. Wang. Shamsul Bahrain Jamaludin & Zainal Arifin Ahmad. Lu & Jianbin. (2004). Li. (2007). Zhenyu. H.. Yeoh. Cheng-Xin. G.53:20812089.H. Sidhu. Shi-Jun. The tribological behavior of detonation sprayed coatings: the importance of coating process parameters. 32. Applied surface science.

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan di mana seramai 161 pelajar semester akhir dari semua program iaitu Diploma Akauntansi.BUKU PROSIDING TAHAP KEBIMBANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJARPELAJAR SEMESTER AKHIR JABATAN PERDAGANGAN Fauzan bt Ab. 2) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi pelajar dengan faktor-faktor demografi seperti jantina. Diploma Pemasaran. 85. dan 3) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi dengan tahap pencapaian akademik pelajar.1% di tahap kebimbangan komunikasi sederhana dan 6. Politeknik Sultan Azlan. Secara keseluruhannya tahap kebimbangan komunikasi pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan berada di tahap sederhana. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. Manakala tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bangsa dan program pengajian dengan tahap kebimbangan komunikasi pelajar. bangsa dan program pengajian. 19 PENDAHULUAN Kemahiran berkomunikasi sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang individu terutamanya bakal graduan yang berusaha untuk cuba menempatkan diri mereka di pasaran kerja.2% di tahap kebimbangan komunikasi rendah. Kemahiran tersebut sangat penting untuk memastikan kebolehpasaran mereka setelah tamat pengajian nanti.0 melalui kaedah statistik deskriptif. Setelah berjaya mendapat pekerjaan. Secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk: 1) mengenalpasti tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Hasil kajian menunjukkan 8. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara jantina dan tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi.24 (PRCA-24) telah digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi pelajar. mereka perlu tahu bagaimana 401 . Alat ukuran Personal Report of Communication Apprehension Scoring. Rahman Norhazlin bt Mohamed Ali Nor Rafidah bt Abdul Rahman ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan.7% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi tinggi. keamahiran berkomunikasi juga memainkan peranan penting memandangkan untuk menjadi pekerja yang baik. Diploma Pengurusan Peruncitan dan Sijil Pengajian Perniagaan terlibat dalam kajian ini.

Walaubagaimanapun ramai graduan atau pelajar menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan baik kerana mereka mempunyai kebimbangan komunikasi (communication apprehension).BUKU PROSIDING untuk menyuarakan pendapat dan idea. Konsep kebimbangan komunikasi kemudian berkembang menjadi tahap ketakutan atau kerisauan yang dialami individu berkaitan dengan komunikasi sebenar atau komunikasi yang dijangkanya dengan orang lain. untuk dilihat sebagai komunikator yang kompeten. 1977). jantina. Masalah ini biasa dihadapi dikalangan pelajar ditahap persekolahan mereka. Kajian Daly dan Stafford (1984) pula mendapati perempuan lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasinya berbanding dengan lelaki. Kajian berkaitan dengan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan pencapaian akademik pelajar telah dilakukan oleh McCroskey.Kajian lepas menunjukkan sekurang-kurangnya 11% pelajar mengalami masalah kebimbangan komunikasi (Harris. tahun pengajian dan status sosio-ekonomi tidak mempengaruhi kebimbangan komunikasi pelajar. Kajian beliau mendapati semakin tinggi tahap komunikasi pelajar semakin tidak aktif mereka dalam aktiviti kokurikulum. Kebimbangan komunikasi merujuk kepada situasi takut atau risau untuk berkomunikasi secara lisan akibat pelbagai punca. 1980). Mc Croskey (1977) mendefinisikan kebimbangan komunikasi sebagai tahap ketakutan atau kerisauan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Daly dan Sorenson (1984). Kajian berkaitan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan faktorfaktor demografi mendapati kanak-kanak yang tinggal di kawasan pedalaman lebih tinggi tahap komunikasinya berbanding dengan mereka yang dibesarkan di kawasan bandar (Richmond & Robertson. Kajian tersebut mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan. Hasil kajian Fuziah Kartini (1995) mendapati faktor demografi seperti bangsa. Fordham dan Gabin (1996) mendapati ketakutan untuk berkomunikasi 402 . Penyataan Masalah Kemahiran berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran yang signifikan untuk dinilai oleh majikan dalam proses pengambilan pekerja dan kenaikan pengkat. seseorang individu itu perlu mengurangkan tahap kebimbangan individu masingmasing. Sehubungan dengan itu. Kajian beliau juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara kebimbangan komunikasi dan keaktifan dalam aktiviti kokurikulum pelajar. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keputusan akademik dan kebimbangan komunikasi pelajar.

Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut: a) Menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi c) Menentukan hubungan di antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi Daripada objektif kajian di atas. kurang peluang kenaikan pangkat atau maju dalam kerjaya mereka. hipotesis nul dibentuk seperti berikut: i) ii) iii) iv) H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi 403 . Nor Shaipah dan Junaidah Hanim (2003) yang mendapati bahawa kemahiran tersebut merupakan faktor kedua terpenting yang diambilkira oleh firma perakaunan awam dalam mengambil pekerja. Ini menyebabkan individu yang takut berkomunikasi akan dianggap sebagai komunikator yang tidak kompeten. Ini dibuktikan melalui kajian oleh Saudah. Oleh itu adalah penting untuk semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang pendidikan mengambil berat tahap kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar untuk memastikan graduan yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak industri.BUKU PROSIDING dengan lebih kerap boleh menghalang individu daripada berkomunikasi dengan lebih berkesan walaupun ia mempunyai kemahiran komunikasi yang memuaskan. Individu yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi juga didapati sukar untuk bekerja dengan rakan sekerja. Politeknik Sultan Azlan Shah b) Menentukan hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina. Ini kerana mereka kurang terlibat dalam perbincangan kelas dan kurang bertanyakan soalan. Kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar juga boleh menjejaskan pengalaman pembelajaran mereka. Kemahiran berkomunikasi dilihat sebagai faktor penting dalam proses pengambilan pekerja. Kesemua ini berpunca daripada kebimbangan dan bukannya disebabkan oleh kurang mahir dalam komunikasi.

Diploma Akauntansi (DAT6B) seramai 39 orang. Politeknik Sultan Azlan Shah) b) Adakah wujud hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina. Politeknik Sultan Azlan Shah. Persampelan adalah sebanyak 100 peratus daripada populasi. Borang-borang kaji selidik kemudiannya dikemukakan kepada pelajar-pelajar tersebut dengan meminta kebenaran daripada pensyarah modul yang mengajar dengan kebenaran Ketua Jabatan Perdagangan. Ia akan memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah dan pihak politeknik berkaitan masalah kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar dan seterusnya menjadi asas untuk merangka aktiviti dan pendekatan yang relevan untuk mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangkan masalah tersebut ke tahap yang lebih rendah. Diploma Pemasaran (DPR6) seramai 36 orang dan Sijil Pengajian Perniagaan (SPP4) seramai 41 orang. sebanyak 15 soal selidik telah diketepikan/dibuang kerana responden tidak menjawab dengan lengkap soal selidik tersebut. instrumen dan analisis. Walaubagaimanapun. Ia terdiri daripada pelajar Diploma Akauntansi (DAT6A) seramai 36 orang. Penulisan dalam bahagian ini akan menyentuh perkara-perkara mengenai prosedur dan kaedah yang merangkumi prosedur persampelan. METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian merupakan asas kajian dalam menentukan kaedah memperolehi data hasil kajian.BUKU PROSIDING Soalan Kajian Kajian in dijalankan untuk menjawab soalan-soalan kajian berikut: a) Apakah tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Prosedur persampelan Seramai 176 orang pelajar semester akhir di Jabatan Perdagangan. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi? c) Adakah wujud hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi? Kepentingan Kajian Dapatan kajian ini akan menjelaskan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Diploma Pengurusan Peruncitan (DRM6) seramai 24 orang. Jumlah responden yang diambil kira adalah sebanyak 404 .

sistematik dan mudah dianalisa.BUKU PROSIDING 161 soal selidik yang mewakili 91% pelajar dimana pelajar yang menjawab soalan yang dianalisa adalah program DAT seramai 74 orang (46%). Borang soalan kaji selidik yang akan dikemukakan adalah untuk meninjau kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Azlan Shah. Skor yang digunakan dalam skala Likert ialah sangat setuju (1-SS).5%).9%) dan SPP seramai 35 orang (21.6%). tidak setuju (4-TS) atau sangat tidak setuju (5-STS).4%). DRM seramai 24 orang (14. Analisis Data Dalam proses analisis data. Borang soal selidik yang digunakan terdiri daripada empat soalan di seksyen A berkenaan maklumat demografi responden untuk mendapatkan keterangan mengenai jantina.0.7%). program dan tahap pencapaian akademik dan sebanyak 24 soalan di seksyen B yang menggunakan skala Likert. DPR seramai 28 orang (28%). tidak pasti (3-TP). Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set borang soalan kaji selidik. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif skor min dan korelasi. responden india seramai 8 orang (5%) dan responden siam seorang (0. Ini adalah supaya responden dapat memberikan jawapan yang jujur terutamanya bagi soalan yang terlalu peribadi.6%) dan 123 orang responden perempuan (76. Ujian ini adalah untuk menentukan hubungan faktor-faktor demografi iaitu jantina dengan tahap kebimbangan komunikasi. Setiap instrumen ini mempunyai cara tersendiri untuk mengira dan mendapatkan maklumat daripada sumber data. setuju (2-S). soal selidik ini mempunyai 38 orang responden lelaki (23. Dengan ini diharap data yang diperolehi adalah tepat. Dari segi etnik pula. responden melayu adalah seramai 140 (87%). Sampel kajian dianalisa secara individu dan kebebasan sepenuhnya diberikan kepada sampel kajian semasa responden memberikan maklumat. Penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian adalah lebih sesuai kerana ianya lebih mudah mendapat kerjasama daripada responden. faktor bangsa dengan tahap kebimbangan komunikasi dan faktor program dengan tahap kebimbangan komunikasi. Instrumen Kajian Menurut Best & Kahn (1998) terdapat pelbagai jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkan data. Selain itu 405 . responden cina 12 orang (7. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. etnik. Skor min digunakan untuk melihat purata semua skor bagi menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden pada borang-borang soalan kaji selidik yang telah dilengkapkan akan direkodkan bagi tujuan pengiraan statistik. Dari segi jantina.

(Jadual 2). DAPATAN KAJIAN Alat Ukuran Kajian Kajian ini menggunakan alat ukuran Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi responden kajian.7% Sederhana 137 85. Menurut Mc Croskey (1984).7% pula berada di tahap rendah. 1.2% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi yang tinggi.1% Tinggi 10 6.BUKU PROSIDING ujian ini juga untuk menentukan hubungan antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi.1% berada di tahap yang sederhana dan 8.2% Jumlah 161 100% Min skor keseluruhan kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan perdagangan adalah pada tahap sederhana dengan nilai minnya adalah 69%. Berdasarkan kepada PRCA. Ini merujuk kepada Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) seperti berikut: Skor di antara 84 dan 120 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sangat tinggi. skor mestilah di antara 24 dan 120. Jika skor berada di bawah 24 atau lebih daripada 120. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari nilai min. Tahap kebimbangan komunikasi pelajar secara keseluruhan Dapatan menunjukkan 6. tahap kebimbangan komunikasi yang sederhana ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dalam diri para pelajar 406 . Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). Jadual 2 : Tahap Kebimbangan Komunikasi Responden Tahap Kebimbangan Bilangan Peratus Komunikasi Rendah 14 8. 85. Skor di antara 56 dan 83 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sederhana.0. Data yang diperolehi di analisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16. kekerapan dan peratusan untuk menjawab soalan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi. ini bermakna terdapat kesilapan dalam mengira skor. Skor di antara 24 dan 55 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang rendah Ini bermaksud para pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan mempunyai tahap kebimbangan untuk berkomunikasi pada tahap yang sederhana.

H o1 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Jadual 3 : Hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Gender Gender Pearson Correlation Sig.015 .BUKU PROSIDING yang mana para pelajar mungkin risau untuk berkomunikasi dalam satu keadaan tertentu tetapi tidak risau untuk berkomunikasi dalam situasi yang lain. (2-tailed) N 161 . hipotesis nul.225** . Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi ditolak. Correlation is significant at the 0.004 161 1 **. (2-tailed) N total komunikasi kebimbangan Pearson Correlation Sig. Jadi. (2-tailed) N 1 407 . 3.015 . H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi Jadual 4 : Hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi total kebimbangan komunikasi -. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig.225** .846 161 161 161 1 Ethnic Ethnic Pearson Correlation Sig. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk memerhatikan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi. 2.01 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 3 di atas.846 161 -.004 161 161 1 total kebimbangan komunikasi .01 level (2-tailed). Jadual 3 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi.

408 . 4.05. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson Correlation komunikasi Sig. Oleh yang demikian. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi diterima. Jadual 4 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi. Jadual 5 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. hipotesis null. Ini menjelaskan bahawa tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar tidak dipengaruhi oleh bangsa pelajar tersebut samada Melayu.073 .358 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Jadual 5 : Hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Program Program Pearson Correlation Sig.358 161 1 Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi.358 iaitu lebih besar daripada 0.073 . H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi diterima. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara etnik dengan kebimbangan komunikasi kerana nilai signifikan lebih besar daripada 0. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi yang mana tahap signifikan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi adalah 0. India atau Cina tetapi mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan bangsa. hipotesis null.BUKU PROSIDING Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi. Oleh yang demikian.05. (2-tailed) N 161 .

H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi Jadual 6 : Hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi CGPA CGPA Pearson Correlation Sig. Correlation is significant at the 0. Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. Selain itu. Namun dapatan kajian yang bertentangan diperolehi mungkin berpunca daripada teknik pengajaran dan pembelajaran ynag lebih berpusatkan pensyarah yang menyebabkan peluang untuk pelajar bersuara dan mengeluarkan pendapat terhad. tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan adalah di tahap sederhana. faktor kegagalan pada masa lampau. Bahagian ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperolehi berdasarkan objektif-objektif kajian. H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara kebimbangan komunikasi ditolak. hipotesis null.05 level (2-tailed). Tahap komunikasi yang sederhana menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi dalam sesetengah situasi. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi.194* . (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig. Daripada analisa skor min yang dilakukan.05 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 6 di atas.BUKU PROSIDING 5. tetapi agak bimbang dan malu untuk berkomunikasi di dalam situasi yang lain.194* . Jadual 6 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. Cadangancadangan juga dikemukakan untuk diimplimentasikan mengikut kesesuaian. (2-tailed) N 161 . Populasi kajian ini adalah kepada pelajar semester akhir yang sudah mempunyai pengalaman beberapa semester turut mempengaruhi kekuatan dan keberanian pelajar-pelajar ini untuk berkomunikasi.014 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . faktor demografi 409 . tahap pencapaian akademik dengan PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan.014 161 1 *. Oleh yang demikian.

Kemungkinan pelajar lelaki lebih berani untuk berkomunikasi berbanding dengan pelajar perempuan yang agak pemalu dan takut untuk berkomunikasi kerana malu diperhatikan. Daripada ujian korelasi yang dilakukan menunjukkan dua hipotesis nul telah ditolak Ini menunjukkan bahawa faktor jantina dan tahap pencapaian akademik mempengaruhi kebimbangan kepada pelajar untuk berkomunikasi. f) Seterusnya diharapkan kajian ini akan memberi garis panduan bagi kajian yang akan datang. e) Memberi satu garis panduan tentang kaedah berkomunikasi yang berkesan. drama dan sebagainya. pembentangan. kira kekangan-kekangan yang selidik yang digunakan dalam data yang diperolehi. beberapa cadangan boleh dikemukakan seperti berikut: a) Pensyarah-pensyarah perlu diberi latihan dan kursus komunikasi lisan bagi memahami kelakuan komunikasi pelajar-pelajar b) Pelajar-pelajar perlu diberi kursus-kursus asas komunikasi di peringkat asas sebagai permulaan kepada pelajar-pelajar c) Menyediakan rawatan pemulihan yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar yang terlalu senyap atau pelajar-pelajar yang terlalu malu atas dasar sukarela pelajar itu sendiri. Daly dan Sorenson (1984) mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasinya mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kebimbangan komunikasi yang rendah. ciri-ciri responden dan ketepatan diharapkan agar pengkaji yang ingin meneruskan pendapat yang sama dengan kajian ini menyedari telah mempengaruhi dapatan-dapatan kajian. Adalah kajian ini atau mengemukakan akan kekangan-kekangan yang 410 . 1977). Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. Pelajar yang tinggal di kawasan luar Bandar lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasi berbanding dengan pelajar yang tinggal di kawasan bandar (Richmond & Robertson. Kajian yang dilakukan oleh McCroskey. d) Membangunkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah yang menggalakkan perhubungan lisan di antara pensyarah dan pelajar seperti kaedah sumbangsaran.BUKU PROSIDING seperti pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman turut mempengaruhi tahap kebimbangan komunikasi. Penutup Kajian ini dijalankan dengan mengambil dihadapi oleh pengkaji seperti bahasa soalan soal bahasa inggeris.

Communication apprehension. Richmond. 1980. J. 9. 7. 411 . 3. Skills versus apprehension: Empirical evidence on oral communication. Kertas kerja dibentang di Pusat Pengajian Diploma. Nik Hasnaa Nik Mahmood.P. Human Communication Research. 59. Harris. The Sustained Effects of Cognitive Modification and Informed Teachers on Children‟s Communication Apprehension. Daly. 2006. Correlates and consequences of social communication anxiety. 4. V.. 1976. Working paper presented at School of Accountancy Universiti Utara Malaysia. Nor Shaipah. (2002).. McCroskey.C. D. Personality correlates of communication apprehension: A research note. L. J. J. Beverly Hill: Sage Publication.C. Kebimbangan Komunikasi: Kajian penerokaan di kalangan pelajar UKM. Needham Height MA: Ally & Bacon. 2.. & McCroskey. 6. (1984). Kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar UKM: Satu Realiti atau Mitos?.R. Public Accounting firm recruiter attitudes towards the desirability of graduate charecteristics. 4. Daly & J.30. & Stafford. Fordham. 5. UKM. McCroskey.R. Communication Quarterly. 1998. reticences and communication apprehension.C. Human Communication Research. J. 2. 8. & Gabbin. A.W. pg 78-96. & Sorenson. 1977. 28. J. & Junaidah Hanim. Fuziah Kartini Hassan Basri. In J. A. 1995. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Komunikasi. Oral Communication Apprehension: A summary of recent theory and research. Daly. pg78-96. K. 3 pg 376-380. A. McCroskey (Eds). Avoiding communication shyness. Universiti Teknologi Malaysia. Business Communication Quarterly. pg 88-89. Saudah. 1996. avoidance and effectiveness (5th ed). A.C.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1.

Shah Alam. Ahli-ahli panel terdiri daripada dua orang pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Reka bentuk kajian adalah menepati kehendak methodologi iaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Zainal Abidin (Moderator) dari Politeknik Ungku Omar . Zainal Azhar B. Sebaliknya. Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ telah berjaya dilaksanakan dari 20 hingga 21 Oktober 2010 di Politeknik Ungku Omar. tiga orang dari Politeknik Ungku Omar dan seorang dari Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Seminar Kejuruteraan. pembentang disarankan menggunakan lebih banyak alat bantu visual dan menggurangkan teks bagi menarik perhatian dan minat peserta. Selangor. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk menyediakan satu landasan kepada para pensyarah politeknik memperluaskan ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Selaras dengan tujuan seminar diadakan. Secara amnya. panel penilai berpendapat aras pengetahuan dalam tajuk-tajuk yang dibentangkan adalah bersesuaian dengan aras ilmu pengetahuan seorang pensyarah politeknik. Kajian literature adalah sangat penting dan sekiranya ia “empirical-based”. Pengarah Politeknik Ungku Omar. Ini adalah kerana ia mencakupi bidang kejuruteraan. maklumat terkini dalam tempoh 5 tahun ke belakang perlu dirujuk. jika kajian adalah berasaskan teori. rujukan kepada teori yang asal hendaklah dibuat. Menurut pandangan panel penilai. Adalah diharapkan agar budaya penyelidikan. EBSCO Host dan Proquest. Seminar seperti ini perlu diteruskan untuk menerapkan budaya menyelidik dan cinta kepada ilmu di kalangan pensyarah politeknik dan perlu didokumentasikan untuk rujukan pada masa akan datang. Dari segi teknik pembentangan. teknologi dan sains sosial.BUKU PROSIDING RUMUSAN SEMINAR Secara keseluruhan. Terdapat kajian yang berupa peninjauan dan ada juga yang berupa kajian kes dan “experimental-based”. telah menyampaikan ucaptama beliau yang bertajuk „Pembinaan Keupayaan Modal Insan Berkualiti Sebagai Penentu Kejayaan Agenda Transformasi Politeknik‟.” Disarankan supaya institusi dapat melanggan database seperti ERIC. secara keseluruhannya topik-topik kajian yang dibentangkan adalah menepati tema seminar yang sangat luas maksudnya. 412 . pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif kepada pensyarah dalam pelbagai aspek dan membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Semua ahli panel bersependapat bahawa “A good literature review is a review that is embedded in evidence. Tuan Hj Kamaruddin Bin Hamzah. Forum tersebut dipengerusikan oleh Dr. Satu forum oleh panel penilai telah diadakan pada hari kedua.

(UIDM) Encik Jamri b Kassim (Ketua) Encik Shahnizan Zaidi b Yahaya Puan Che Som bt Sudin Puan Nurhidayah bt Zainul Abidin Encik Nor Azizan b Md. 4. (JTMK) Puan Norhasliza bt Muhamed Nor (Ketua) Cik Shardilla bt Sarif Cik Munirah bt Abdullah 3. 2. 6. 2. Jawatankuasa Backdrop. 9.BUKU PROSIDING JAWATANKUASA SEMINAR Penasihat I Penasihat II Penasihat III Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Seminar Pembaca Doa Setiausaha I Setiausaha II Bendahari Nama Jawatankuasa : : : : : : : : : : Tuan Haji Kamaruddin b Hamzah Tuan Haji Salleh b Sahat Encik Che Nordin b Che Wan Cik Hjh Zam Zam Khairani bt Arshad Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim Dr Zainal Azhar b Zainal Abidin Ustaz Mohd. Isa Puan Hjh Atikah bt Bakar Puan Wan Haniza bt Wan Hassim Puan Hjh Rosiah bt Abd Fatah Ahli (JKE) Puan Hamimah bt Sabar (Ketua) Puan Hjh Rosdiah bt Hamzah Encik Kamarul Mohsin bin Haji Ahmad Cik Nurulazila bt Abu Talip@Yusof 1. 11. 4. 7. Shukri bin Mohd. 5. 2. 3. Siaraya & Liputan 1. 10. Multimedia. 3. Khairani Encik Ahmad Badri b Dzyauddin Encik Mushayri b Yahya Enci Ronni b Bahari Puan Noor Aina bt Mohd Noor (PPD) Encik Mohd Ihsan b Rokeman (PSAS) Encik Muzafar b Kasim (PSIS) 413 . Jawatankuasa Penyediaan Sijil & Cenderahati 1. 8. 3. Jawatankuasa Teknikal & Prosiding 1. 2.

Encik Alias B Umar (Ketua) KUMPULAN 1 1. 4. 2. 2. Puan Norhayati bt Mohd 5. 5. 3. 4. Pengerusi/ Urusetia Pembentangan Selari 1. Puan Norsheila bt Buyamin Puan Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Puan Nurus Sadiqin bt Abdul Razak Khan Encik Mohd Sahril b Mohd Fauzi Encik Irwan b Husni 8. (JP) Puan Hjh Shariffah Intan bt Syed Salleh (Ketua) Puan Rosmanizah bt Derahman Puan Siti Salwa bt Jaafar 6. 2. Jawatankuasa Pengangkutan (Unit Kenderaan) Tuan Haji Ahmad Nawir b Abd Rani 7. 2. Jawatankuasa Urusetia & Pendaftaran (JKM) 1. 3. Puan Roseazah bt Ramli 2. 5. 5. Jawatankuasa Penginapan & Makan Minum 1. 4. Encik Mohd Rizan b Abdul 3. 3. Encik Mohamad Fadhil b Mohamad Said KUMPULAN 2 1. (JMSK) Puan Chow Ching Choon (Ketua) Puan Lailatun Nahar bt Sabardin (Penginapan khas) Puan Nithya a/p Periasamy Puan Ismashahrina bt Ismail Puan Fadilah bt Ahmad 414 . 3.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (UTM) Puan Mazni bt Mohamed Jakeri (Ketua) Puan Siti Fairuz bt Safuri Encik Faizal b Mohamad Twon Tawi Encik Umar Fahimi b Haji Murat 4. Puan Adzuieen bt Nordin 4. Jawatankuasa Data & Laman Web 1.

Faizah bt Shaari 3 PSAS Cik Chong Beng Suan 4 PSIS Encik Wan Zaimi b Wan Yusoff 5 PNS Encik Azhar b Mohd Salleh 6 PBS Puan Sarinah bt Aman Shah 13. Haris bin Abu Hassan En. Jawatankuasa Teks Ucapan dan Kata Aluan (Keynote) 1. 2. Jawatankuasa Jemputan VIP & Protokol 1. (JKA) Dr. 2. Jawatankuasa. Jawatankuasa Bersama Ketua UPIK Politeknik Zon Tengah 1 PPD Puan Hjh Fauziah bt Zakaria 2 PSA Dr. Subramaniam a/l Sinakanoo En. 3.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (JKP) Encik Shahril b Jalil (Ketua) Encik Mohd Naim b Awang Encik Mohamed Hairy b Yahya Encik Shahriman b Abdul Rashid Puan Hasmiza Bt Hussin 9. 3. 2. Seranta & Publisiti Perasmian (Persiapan) 1. En. Radzi 415 . 5. 2. Mohd Hamizan b. (JPA) Encik Tan Sui Chee (Ketua) Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim 12. 10. Jawatankuasa Lalulintas 1. 4. Zainal Azhar b Zainal Abidin (Ketua) Encik Ramu a/l Vellusamy 11.

Rusmay B. Rosli B. 9. Kampus Ipoh. 6. Institut Pendidikan Guru. Puan Norhayati Bt. 13. 17. Ahamad Shabudin B. Choong Lean Keow Dr. Institut Pendidikan Guru. Harith Fadzilah Bin Abd Khalid Pn. Shah Alam. Abdul Mutalib 3.BUKU PROSIDING SENARAI PANEL PENILAI Bil 1. Perak. Kampus Ipoh. Perak. Kartini Bt. Kampus Ipoh. Institut Pendidikan Guru. 15. NAMA Dr. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Dr. Alang Osman Dr. Shaari 4. 10. Hulu Kinta. Zainal Abidin En. Institut Pendidikan Guru. 16. Selangor. 5. Perak. Kampus Ipoh. Shah Alam. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Dr. 12. Hulu Kinta. Hulu Kinta. Badrul Hisham B. Faizah Bt. Perak. 11. Bakhtiar Md Shaari Ang Huat Bin * (Penilai Pembentangan) 416 . 8. Yong Rashidah Bt Mat Tuselim En. Kampus Ipoh. Yahaya Dr. Sahat Jabatan Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Jabatan Perdagangan INSTITUSI Institut Pendidikan Guru. Zakaria Dr. Abdullah Mohd Ahadlin Bin Mohd Daud Fauzi Bin Ahmad Reduan Bin Mat Dan Mohd Zulkefli Bin Selamat Dr. Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Politeknik Sultan Azlan Shah Politeknik Ungku Omar 2. Selangor. Hulu Kinta. Zainal Azhar B. 14. 7. Perak. Hulu Kinta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful