BUKU PROSIDING

PENGHARGAAN
SYUKUR alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya, buku prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya diterbitkan buat julung kalinya. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua Ahli Jawatan Kuasa Kerja Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Zon Tengah di atas komitmen mereka bagi menjayakan seminar ini tempoh hari. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khas didedikasikan kepada Hj.Kamaruddin Bin Hamzah, Pengarah Politeknik Ungku Omar yang telah memberikan galakan dan sokongan penuh dalam menerbitkan buku prosiding ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Che Nordin bin Che Wan, Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Keusahawanan, Politeknik Ungku Omar kerana memberikan kerjasama dalam menjayakan penerbitan ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Tuan Haji Abdul Kadir bin Basiran, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh yang telah memberikan kebenaran kepada pensyarah dari Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan dalam memberikan khidmat nasihat dan menilai kertas kerja peserta seminar. Penghargaan dan terima kasih turut ditujukan kepada panel penilai dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM), Melaka, Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang dan Politeknik Ungku Omar, Ipoh atas kerjasama dan sokongan mereka bagi menilai kertas kerja para peserta seminar mengikut bidang kepakaran masingmasing. Akhir kalam, adalah diharapkan melalui hasil kajian dan maklumat yang dipaparkan dalam buku prosiding ini, ianya akan dapat dimanafaatkan sepenuhnya ke arah melahirkan warga yang berilmu, bermaklumat, kreatif dan inovatif.

Sekian, wassalam.

i

BUKU PROSIDING

PRAKATA
PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR POLITEKNIK PREMIER

ssalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Peringkat Zon Tengah 2010 telah berjaya dilaksanakan pada 20 – 21 Oktober 2010. Selaku tuan rumah, Politeknik Ungku Omar amat berbangga kerana dapat mengadakan satu seminar peringkat zon yang telah mendapat sambutan begitu baik daripada semua pihak. Seminar Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ bertujuan untuk menyediakan satu landasan kepada para pendidik politeknik bagi memperluaskan lagi ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Budaya penyelidikan, pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif dari pelbagai aspek dan pastinya ia dapat membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Penganjuran Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial 2010 merupakan suatu kejayaan yang boleh dibanggakan kerana tujuh buah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil bahagian dan sebanyak 35 kertas penyelidikan telah dibentangkan. Politeknik yang telah mengambil bahagian terdiri daripada Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson, Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah, Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik Banting dan Politeknik Nilai. Penerbitan Prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya mendokumentasikan 35 hasil penyelidikan yang dibentangkan pada seminar tersebut. Adalah diharapkan agar sesi perkongsian ilmu yang digarap di dalam penerbitan ini dapat disebar luaskan di kalangan pendidik sama ada di dalam mahupun di luar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, dengan adanya

ii

BUKU PROSIDING
perkongsian dan penyebaran ilmu dalam bidang penyelidikan, ianya akan dapat memperkasakan tahap pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan politeknik yang berkualiti dan berketrampilan. Penerbitan ini juga merupakan salah satu sumbangan intelektual Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi kepada masyarakat pendidik di Malaysia. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak di atas komitmen dan kesungguhan mereka yang telah berjaya menghasilkan majalah prosiding ini. Saya berharap agar usaha gigih dan budaya kerja berpasukan yang diamalkan dapat diteruskan demi kebaikan anak bangsa yang kita didik.

Sekian, terima kasih.

HJ. KAMARUDDIN BIN HAMZAH PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

iii

BUKU PROSIDING

OBJEKTIF SEMINAR: Objektif projek adalah seperti berikut : Secara am :Memperluaskan ilmu dalam bidang penyelidikan melalui perbincangan dan perkongsian ilmu. Secara khusus :Para pensyarah menghasilkan kertas penulisan berasaskan penyelidikan yang dilakukan. Para pensyarah membentang kertas penyelidikan untuk mendapat maklumbalas terhadap kajian penyelidikan daripada para peserta dan panel yang dilantik.

iv

BUKU PROSIDING
SENARAI KANDUNGAN BIL 1 2 KANDUNGAN MUKASURAT UCAPTAMA PENGARAH PUO 1-5 UCAPTAMA PENGARAH PSA 6-12 SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 1. DEWAN WARISAN KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG MUKASURAT Rekabentuk Tiga Jalur Frekuensi ROSDIAH BINTI 13-19 Antena Tompokan Jalur Mikro Bagi HAMZAH Aplikasi Sistem Komunikasi Wimax Hubungan ‟Successful Intelligence‟ FAIZAL BIN MOHAMAD 20-31 Dengan Pencapaian Akademik TWON TAWI Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar Reliability design based optimization SALVINDER SINGH A/L 32-46 (rbdo) of a shock absorber remover KARAM SINGH Kajian Keselesaan Terma Di Bengkel NAZRATULHUDA BT 47-61 Kimpal Politeknik Ungku Omar AWANG @ HASHIM NUR IZATY BT MOHD NOR ZURAINI BT GANI Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di MALAYSIA Workplace Communication Needs And Use Of Business Employers Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak Sebagai Pasir Fondri. Faktor Penentu Pencapaian Pelajar Politeknik Di Dalam Kursus Perakaunan Awalan ZULKEFLE BIN ISMAIL 62

BIL 3 4

5 6

7

8

MEGAT AHMAD MURAD MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN SURAYA ABD. WARIF ZANATUL SHIMA AMINUDDIN HAREAHA DIN MOHD. KAMAL BIN HAT FAIZAL REZA BIN YAAKOB, MAZLAN BIN ZUBIR FARAZIAH HASSAN

63-77

9 10

78-89 90-99

11

Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC

100-106

12

CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface

107-118

v

BUKU PROSIDING
BIL 13 KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG Quasi Static Energy Absorption Of ABDULLAH ATIQ Pultruded Composite Tubes EARIFIN Glass/Polyester Under Oblique AKBAR OTHMAN Loading Kesan Lawatan Industri Program MAZLINA BT. Pemasaran JAMALUDIN SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM Evaluating The Efectiveness Of SITI MARLINA BT System Approach Concept In MOHAMAD AMIN Enhancing Teaching Method IDASUZANA BINTI IDRIS NORHASLINA BINTI ASRI Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Laman Web Sebagai Tarikan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam 2 (A2001) Politeknik Malaysia ZULKEFLE BIN ISMAIL MUKASURAT 119-133

14

134-154

15

155-164

16

165

17 18

FARAH DEBA BINTI AYEOP ABDUL KHALIL SAKDIAH BINTI MD. AMIN WAN NORINA BT WAN HAMAT AHMAD FKRUDIN B MOHAMED YUSOFF

166 167-188

19

189-204

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM 20 21 Thermal comfort assessment of a closed air conditioned laboratory at Ungku Omar polytechnic, Malaysia Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan Di Kalangan Lulusan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kpt) (Kandungan Modul Keusahawanan Dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers‟ Acceptance of ICT in Teaching SALVINDER SINGH A/L KARAM SINGH HASLINA BT YUSOF NORAZWA AHMAD ZOLKIFLI @ UDA MOHD AZMI BUSRA 205-219 220

22

NOOR AZWA BT MOHAMED OZIR

221-239

vi

BUKU PROSIDING
BIL 23 KERTAS PEMBENTANGAN Simulasi Kesan Parameter Pemesinan Ke Atas Melarik Inconel 718 Menggunakan Perisian Deform 3d Perlaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan Obe Di Politeknik Kompetensi Pelajar Dalam Penggunaan Multimeter Analog Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Azlan Shah NAMA PEMBENTANG MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MURUGAN KRISNAN SIMMATHIRI APLANAIDU IRDAYANTI MAT NASHIR ASIAH MOHD YUSOFF MOHAMAD ZAMRI JAMIL MUKASURAT 240-254

24

255-263

25

264-272

26

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 3. DEWAN KULIAH MEKANIKAL Pemutus bekalan kuasa komputer NASRUL AZHAN B. secara wayarles MUUTI MOHD YUSRI ABDUL RAHIM SHARIZAT MOKHTAR Kajian Penusukan Dalaman, Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Tahap Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar (Puo) ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN

273-278

27

279-285

28 29

WOON CHEE CHEE ZULKURNAIN BIN ABDUL HAMID MOHD HAMIZAN BIN RADZI FAIZAL BIN MOHAMAD TWON TAWI ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN ENGR. NURUL ZAIDI HJ KASBOLAH GAN LAI KUEN NOORULZIWATY BINTI KAMARULZAMAN S. THIVVIYAH A/P SANMUGAM

286-298 299-313

30 31

32

Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Kajian Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Dan Keupayaan Pemodelan Pepejal Dalam Lukisan Berbantukan Komputer Handling Occupational Purpose English : An analysis of the needs of polytechnic lecturers

314-323 324-334

335-349

vii

BUKU PROSIDING
BIL 33 KERTAS PEMBENTANGAN Prediction of stresses in a shaft owing to corrosion pit by using ANSYS WORKBENCH analysis NAMA PEMBENTANG MOHANA KRISHNAN A/L GOBALA KRISHNAN TAMIL MOLI A/P LOGANATHAN KARMEGAM A/L KARUPPIAH SANTHI VELLO MOHD YUSOF BIN HUSAIN SERI BUNIAN BT MOKHTAR ABDUL AZIZ AHMAD NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM NORHANIZA AZREEN BT MOHAMED MOKHTAR MOHD KHUZAIRY B MOHD YUSOF FAUZAN BT AB. RAHMAN NORHAZLIN BT MOHAMED ALI NOR RAFIDAH BT.ABDUL RAHMAN MUKASURAT 350-359

34 35

A Study on the use of WebQuest to motivate students to learn English Kajian Kepentingan Kemahiran Employability Dari Perspektif Industri

360-372 373-385

36

Analisis Sifat-Sifat Haus Keluli Lembut Bersalut Nikel Kromium

386-400

37

Tahap Kebimbangan Komunikasi Dikalangan Pelajar-Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan

401-411

38 39 40

Rumusan Seminar Jawatankuasa Pengelola Seminar SenaraiPanel Penilai

412 413-415 416

viii

Ini kerana WiMAX menjanjikan kemampuan internet tanpa wayar ke setiap ruang. ruang liputan yang luas sehingga 8000 km persegi dari menara WiMAX utama serta memberi perkhidmatan kepada ribuan bilangan pengguna pada satu-satu masa ((Marshall & Ed 2008). WiMAX.85GHz.5GHz. murah dan mudah dipasang di dalam peralatan komunikasi mudahalih.5GHz2. Pengkaji berjaya memperolehi pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 bagi ketiga-tiga frekuensi salun di bawah nilai -10dB iaitu pada 2. Perisian IE3D.40GHz3.93GHz berbanding lebarjalur sebenar adalah 5. Ini selaras dengan perkembangan teknologi tanpa wayar terkini yang memerlukan antena yang kecil. Pekali Pantulan.5GHz dan 5.69GHz. 3.5Ghz nilai pekali pantulan adalah -14.69GHz.8dB.25GHz-5. telefon.25GHz-5.5GHz nilai pekali pantulan adalah -22.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 2. Seterusnya pengkaji merekabentuk antena jalur mikro berbentuk yang mempunyai tiga jalur frekuensi yang bernilai 2. ringan.5GHz nilai pekali pantulan adalah 16. Kajian ini dilaksanakan untuk merekabentuk satu antena kecil bagi sistem komunikasi WiMAX.68GHz berbanding sebenar adalah 3. Terkini dengan penggabungan internet dan teknologi tanpa wayar mengakibatkan perubahan yang dramatik kepada corak komunikasi masyarakat dunia.BUKU PROSIDING REKABENTUK TIGA JALUR FREKUENSI ANTENA TOMPOKAN JALUR MIKRO BAGI APLIKASI SISTEM KOMUNIKASI WiMAX ROSDIAH BINTI HAMZAH1 1Politeknik Ungku Omar Jalan Raja Musa Mahadi 31350 Ipoh. pada 3.4GHz-2.83dB dan pada 5. Kemunculan teknologi tanpa wayar telah menjadikan sistem komunikasi ini menjadi semakin menarik dan penting di dalam kehidupan kita seharian. 1. komputer riba serta pelbagai peranti mudahalih lainnya dengan kadar penghantaran data yang pantas sehingga 75Mbps.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 5.82GHz berbanding nilai sebenar adalah 2. Manakala pada frekuensi salun 5. 1 . Lebarjalur yang diperolehi juga adalah baik dimana menepati kelebaran yang ditetapkan iaitu pada frekuensi 2. Perak Abstrak. Dengan kemunculan WiMAX (Worldwide Interoperabiliti For Microwave Access) akan membawa kepada satu revolusi peranti mudahalih merentasi dunia. Antena yang direkabentuk ini disimulasi menggunakan perisian Zeland IE3D untuk memperolehi keputusan ciri-ciri sesebuah antena.5GHz.0 Pengenalan Sistem komunikasi hari ini berkembang dengan begitu maju dan pesat.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 3. Pada frekuensi salun 3. Katakunci: Antena Tompokan Jalur Mikro.4GHz-3.59dB.

Terdapat agak ramai pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan konsep panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena kecil jalur mikro. syarikat-syarikat komunikasi kini bersaing di antara satu sama lain bagi menghasilkan antena yang kecil.5/5. Oleh itu. Mengkaji jenis antena yang digunakan dalam sistem komunikasi WiMAX.2 OBJEKTIF Tiga objektif telah ditetapkan supaya kajian ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih fokus iaitu : i.3 METODOLOGI KAJIAN Kajian ilmiah yang berkaitan dengan sistem komunikasi dilakukan melalui pencarian maklumat dengan melayari internet. Merekabentuk serta membangunkan antena jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX pada frekuensi 2. ii.5/3. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw).6GHz (WiFi) dan 3. membaca buku-buku di perpustakaan serta 2 . untuk menghasilkan antena kecil yang memenuhi ketiga-tiga frekuensi bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX dimana 2. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz.5GHz dan 5. Walaubagaimanapun ianya tidak memenuhi kesemua tiga frekuensi WiMAX iaitu 2. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz (Pan et al 2007).5GHz dengan menggunakan perisian IE3D.BUKU PROSIDING Dengan kelebihan ini pembangunan teknologi WiMAX telah menjadi fokus utama bagi industri sistem telekomunikasi dunia.5GHz. 1. murah.5/5.1 PENYATAAN MASALAH Selaras dengan perkembangan sistem komunikasi WiMAX. Salah satu jenis antena yang memenuhi ciri tersebut adalah antena jalur mikro.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690. 3. ringan. Antaranya Re et al 2007 yang membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2. Mengkaji secara ilmiah akan piawaian WiMAX. Oleh itu rekabentuk antena untuk kegunaan sistem WiMAX menjadi sangat penting.5/3.5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk. mudah dibentuk serta senang dipasang di dalam peralatan sistem komunikasi mudahalih seperti telefon mahupun komputer riba. 1. 1. iii.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690. maka pengkaji berusaha merekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi.

1 Antena kearahan Serata ( Omni Directional ) Antena Berkerahan Serata atau Omni Directional mempunyai sifat memancarkan tenaga dalam semua arah daripada paksi. Dalam mereka bentuk antena ini.jenis Antena Secara umum.5GHz. Selepas kajian ilmiah dilakukan. Perisian IE3D merupakan sebuah perisian yang memperkenalkan cara merekabentuk dan mensimulasi analisis elektromagnetik yang mana ia mampu memberikan simulasi yang tepat dan cepat serta berupaya menyelesaikan masalah yang melibatkan litar isyarat yang berfrekuensi tinggi. 3. antena berkearahan separa (semi directional antenna) dan antena berkearahan tinggi (high directional antenna). Selalunya digunakan di kawasan yang luas.1.5GHz. 2009) 2. Penetapan ini adalah untuk memudahkan pembangunan serta merekabentuk antena melalui perisian simulasi. Dikenali juga sebagai antana dwi-kutub (dipole antenna). antena merupakan satu elemen yang sangat penting. (Wireless. 3 . Ini kerana antena akan bertindak sebagai alat untuk menukarkan gelombang elektromagnet yang terpandu di dalam suatu struktur transmisi ke bentuk gelombang elektromagnet yang merambat dalam ruang bebas dan sebaliknya. beberapa parameter akan diubahsuaikan dengan teknik cuba jaya agar graf sambutan yang diperolehi bersalun tepat pada frekuensi yang dikehendaki serta mempunyai lebarjalur yang sesuai sepertimana yang diperlukan oleh sistem.1 Jenis. 2.BUKU PROSIDING merujuk kepada kajian projek terdahulu yang berkaitan daripada jurnal supaya mendapat gambaran serta idea bagi membina rekabentuk antena yang dikehendaki selaras dengan objektif kajian. Seterusnya perisian IE3D Zeland dipelajari dan difahami terlebih dahulu dengan membaca dan mencuba membina satu rekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi iaitu pada 2. adalah merupakan sebahagian daripada sistem penghantaran dan penerimaan yang direkabentuk untuk memancar atau menerima gelombang elektromagnetik.5GHz dan 5. antena dapat dikelaskan kepada tiga jenis berdasarkan parameter asas iaitu antena bekearahan serata (omni directional antenna). parameter yang ingin dikaji dan rekabentuk yang sesuai ditetapkan.0 KAJIAN PERPUSTAKAAN Di dalam sistem perhubungan. Definasi antena secara rasmi yang dikeluarkan oleh Institute Electrical and Electronics Engineer (IEEE) sepertimana yang dinyatakan oleh Stuzman dan Thiele (1998). 2.

BUKU PROSIDING Antena berkearahan serata ini bersifat membulat dan berupaya memancarkan tenaga secara serata dari paksinya ke semua arah . tetapi juga digunakan bersama komponen elektronik yang lain seperti penapis. Antara contoh antena berkearahan separa tumpuan ialah antena yagi dan antena tompokan (patch) jalur mikro. Dengan sifat ini.2 Antena Berkearahan Separa Antena Berkearahan Separa mempunyai kemampuan menghasilkan gelombang pada arah alur 60 darjah hingga 180 darjah (Wireless 2009). Antara contoh antena berkearahan tumpuan tinggi adalah antena parabola dan antena grid parabola. Secara ringkas antena mikro jalur tompokan adalah terdiri dari dua lapisan nipis pengalir yang dipisahkan oleh satu lapisan bahan bukan pengalir seperti yang ditunjukkan di rajah 1 di bawah.1.1. 4 . Ia memancarkan isyarat pada lebarjalur yang sempit bagi mencapai gandaan yang besar. seperti di kawasan umum. 2.3 Antena berkearahan tumpuan tinggi Antena berkearahan tumpuan tinggi merupakan antena yang memancarkan gelombang pada arah tertentu dengan lebar alurnya kurang 15 darjah. ia juga sangat sesuai digunakan di tempat yang luas. Antena mikro jalur yang pertama telah diperkenalkan oleh Deschamps pada tahun 1953. pengganding dan sebagainya. Menurut Norsaliza (2005) perkataan microstrip atau jalur tompokan adalah merujuk kepada mana-mana jenis struktur pandu gelombang terbuka dimana bukan hanya melibatkan talian penghantaran. 2. 2.2 Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro adalah salah satu jenis antena. Walaubagaimanapun kajian yang lebih serius hanya bermula pada tahun 1970an (Balanis 1997).

Satu lapisan nipis pengalir dicetak diatas lapisan substrat yang mana biasanya diperbuat daripada bahan gentian kaca (fiberglass). 2. Apabila pemalar dielektrik tinggi. bulatan cincin dan lain-lain Bentuk geometri bagi tompokan antena jalur mikro memberi kesan keatas parameter antena tersebut. yang mana mengakibatkan gandaan dan lebarjalur yang kecil tetapi ia menghasilkan kutub silang yang tinggi disebabkan bentuk geometri yang tidak simetri. Dimana menurut Nurulrodziah 2005. elips. Radiasi akan berlaku di antara tepi kawasan tompokan dan satah bumi seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 2 di bawah.2 ke 25. polystyrene atau teflon. Manakala di bahagian bawah juga merupakan bahan pengalir yang merupakan pengalir yang baik.1 Asas Operasi Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro beroperasi bila mana gelombang elektromagnetik keluar dari pinggir atas tompokan ke dalam substrat. Kemudian ia memantul ke satah bumi dan menyinar keluar ke ruang udara. Manakala bentuk segitiga juga bersaiz agak kecil berbanding segiempat tepat dan bulatan. lebar tampal Satah bumi substrat Rajah 2 : Pandangan tepi struktur antena jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 5 . Tompok radiasi bagi antena jalur mikro boleh direka dengan pelbagai jenis geometri seperti segiempat sama. segitiga.BUKU PROSIDING Substrat Dielektrik Pengalir Satah Bumi Rajah 1: Struktur jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 Ia dibina dari tiga lapisan bahan berbeza yang berasingan. bentuk bulatan dan elips dari segi geometri adalah agak kecil berbanding tompokan segiempat tepat. Lapisan substrat pula merupakan bahan bukan pengalir atau penebat yang mepunyai nilai pemalar dielektrik yang berbeza dari nilai 1. (Balanis 1997). segiempat tepat. dwikutub. lapisan substrat semakin menipis. Ini menyebabkan ia mempunyai lebarjalur dan gandaan yang lebih kecil. bulat.2.

Rajah 3: Taburan cas dan ketumpatan arus pada antena jalur mikro Sumber Garg et al 2001 Dari rajah 3 juga. Tambahan medan ini dikenali sebagai medan pinggiran (fringing field). tetapi medannya terkeluar melebihi sempadan tompokan jalur mikro tersebut dalam beberapa darjah sepertimana yang ditunjukkan dalam rajah 4. manakala pada sebelah satah ia adalah maksimum atau positif dan pada bahagian satu lagi ia adalah minimum atau negatif. taburan cas terhasil pada bahagian bawah tompokan jalur mikro dan satah bumi. Kebanyakan teknik yang popular dalam menganalisa model bagi antena tompokan jalur mikro adalah berdasarkan kepada konsep tirisan kaviti (leaky-cavity concept) ini. tiada medan elektrik. Cas-cas yang berlawanan akan menghasilkan daya tarikan antara bahagian bawah tompok jalur mikro yang bercas positif dan satah bumi yang bercas negatif. 2008). dapat dilihat bahawa di tengah-tengah tompokan jalur mikro.3 2.BUKU PROSIDING Menurut Syafawati 2005 (Fadli. Nilai maksimum dan minimum ini berubah bergantung kepada sudut pada isyarat yang digunakan. Medan elektrik ini tidak berhenti secara tiba-tiba pada hujung sempadan tampalan.1 Kajian Perpustakaan Terdahulu Antena WiMAX 6 . apabila tompokan (patch) jalur mikro diuja oleh suapan (feed). Medan pinggiran inilah yang membolehkan antena tompokan jalur mikro meradiasi. Tompokan Satah Bumi Rajah 4: Mekanisme Radiasi Antena Jalur Mikro Sumber: Norsaliza 2005 2.3. Seterusnya ini akan mengakibatkan ketumpatan cas yang tinggi pada bahagian tepi yang merupakan sumber kepada medan pinggiran. Ini ditunjukkan sepertimana dalam rajah 4 di bawah.

penghantar dan kedua-duanya. Walaubagaimanapun buat masa ini.5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah 7 .1. Teknologi SISO bermaksud satu antena di penghantar dan satu antena di penerima. Teknologi MISO pula bermaksud lebih dari satu antena di penghantar tetapi hanya satu antena di penerima. Rajah antena berteknologi MIMO adalah seperti di rajah 11 dibawah. Ia melibatkan 3 bentuk antena yang disambung secara wayar dengan talian masukan peranti dan diapplikasi ke dalam telefon mudahalih dan PDA. Kesan kepelbagaian radio frekuensi dibahagian penerima dan penghantar akan menambah kelajuan data dan mengurangkan kesilapan data. Antena MIMO banyak digunakan didalam peranti telefon mudahalih dan juga komputer.85GHz. Su dan Chou 2008 telah menggunakan teknologi MIMO bagi mendapatkan penambahan lebarjalur yang luas bagi sistem WLAN dan WiMAX. Antena yang direka ini dibina dengan membengkok dan membentuk satu logam leper dalam satu bentuk yang padat seperti dalam rajah 11 dibawah. MISO dan MIMO. Penggunaan teknologi MIMO telah meningkatkan prestasi penerima dan membenarkan kadar penghantaran dan penerimaan data yang lebih banyak.1.3 Antena Rata (Panel Antenna) Diantara antena rata yang ada hari ini adalah sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 12 dibawah. Terdapat 3 tompokan yang berasingan didalam kotak antena tersebut.5GHz sahaja. ia menumpukan kepada frekuensi salun 3.3.BUKU PROSIDING Sistem komunikasi WiMAX sebenarnya masih baru. Oleh itu masih terdapat beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji bagi mempelbagaikan antena bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX ini.3.2 Smart Antena Smart antena merupakan antena tanpa wayar digital yang menggunapakai kelebihan kesan kepelbagaian di penerima.3. Manakala teknologi MIMO iaitu lebih dari satu antena di penerima dan penghantar .1 MIMO Antenna MIMO (Multiple-input multiple-output) adalah merujuk kepada teknologi dimana terdapat beberapa antena di stesyen tapak dan beberapa antena di peranti mudahalih. 2. Sehubungan itu mereka berjaya mewujudkan satu frekuensi yang mempunyai lebarjalur yang luas iaitu dari 2. Smart antena melibatkan tiga kategori utama iaitu SISO. Antaranya menggunakan konsep antena jalur mikro.4GHz hingga 5.1.6GHz (WiFi) dan 3. 2. 2. Terdapat agak ramai juga pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena WiMAX. Re et al 2007 membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2.

8GHz manakala bagi sistem WiMAX frekuensinya adalah 2.06 hingga 6. Wong 2001 menggunakan kaedah slot terbenam yang sesuai pada elemen radiasi untuk memperbaiki lebarjalur supaya menjadi lebih baik. Pan et al pula merekabentuk antena WiMAX bersama WLAN dengan membuat satu tompokan dengan satu talian suapan. Kumar et al 2008 pula menggunakan teknik dua suapan pada bentuk helikal bagi menghasilkan antena berjalur lebar. Shynu et al (2006) pula membentuk antena tompokan jalur mikro segiempat dengan slot heksagon yang mempunyai tambahan lengan slot serta kawalan diod varaktor. Hasil dari rekabentuk tersebut telah memhasilkan lebar jalur yang lebih luas pada frekuensi operasi di jalur 2.01 hingga 4.4/5.5GHZ. Salah satu teknik pelebaran jalur frekuensi adalah dengan menggandingkan tompokan utama dengan dua jalur logam planar parasit. Hasilnya frekuensi berlebarjalur dari 2.27GHZ dan 5. Manakala elemen parasit berbentuk L songsang digunakan untuk menjana lebarjalur yang lebih besar. 2. Bentuk trapeziod ini bertujuan sebagai elemen parasit untuk mengganggu frekuensi salun. Dimana bagi sistem WLAN frekuensinya ialah 2.2/5. Salunan pada dua frekuensi diperolehi dengan melaras panjang lengan slot melalui pemancangan diod varaktor yang 8 . maka terdapat pelbagai kajian telah dilakukan bagi mengoptimumkan penggunaannya.79 terbentuk. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw). Ini berjaya meluaskan lebar jalur antena jalur mikro tersebut. Didapati lebarjalur antena tersebut telah meningkat sehingga 57.2 Antena jalur Mikro Memandangkan antena jalur mikro mempunyai banyak kelebihan dan mempunyai ciri-ciri yang menarik. Huang dan Chiu 2005 menggunakan elemen tompokan radiasi bentuk C dengan penambahan elemen parasit berbentuk L songsang pada satah bumi.8GHz yang dikehendaki.4GHz dan 5. Antena jalur mikro yang mempunyai pelbagai jalur frekuensi serta memiliki lebar jalur yang luas telah meningkatkan minat ramai pengkaji.12% dalam jalur frekuensi VHF dan UHF. Kaedah slot juga berupaya membaiki lebarjalur antena jalur mikro ini.BUKU PROSIDING pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk.5/3.7.5/5. Elemen tompokan berbentuk C mempunyai jalur radiasi yang pendek untuk mengawal frekuensi pada jalur rendah dan jalur radiasi yang panjang pula adalah untuk mengawal frekuensi pada jalur yang lebih tinggi.2/5. Manakala dibahagian bumi satu bentuk trapezium dibina secara tidak bersentuhan dengan satu lagi bahagian bumi.

Talian suapan diletakkan ditengah-tengah paksi dimensi pada satah x dengan kelebaran W f. Kaedah ini berkemampuan mengurangkan saiz antena berbanding bentuk bulatan biasa. substrat terdiri daripada dua bahan iaitu lapisan dielektrik dan lapisan udara yang boleh digunakan untuk mengawal frekuensi salun bagi antena jalur mikro. Dimensi ukuran yang dipilih adalah pada satah bumi 70mm x 70mm. peluasan jalur lebar juga boleh direalisasikan dengan mengubahsuai antena jalur mikro sedia ada. 3. gandaan. Pengubahsuaian parameter-parameter antena juga dilakukan bagi memperolehi keputusan terbaik selaras dengan objektif projek. 9 . kecekapan dan lainlain. Daripada hasil kajian para pengkaji ini. Hasil dari kajian ini mendapati lebarjalur dapat dilebarkan sebanyak 34. polarisasi. pengkaji menggunakan idea yang ada untuk memulakan proses merekabentuk antena tompokan jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang mempunyai tiga alur frekuensi salun. Dalam struktur begini.BUKU PROSIDING dipasang pada lengan slot tersebut.27% serta mengurangkan saiz sehingga 80. Hernandez dan Robertson (1996) pula mengatakan lapisan udara boleh-laras antara substrat dan satah bumi boleh meningkatkan lebar jalur frekuensi antena jalur mikro.11% berbanding penggunaan rekabentuk tompokan segiempat yang biasa. Manakala menurut Paul et al (2008).9%. manakala dimensi ukuran bagi tompokan jalur mikro adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual 4. Harnandez dan Robertson (1996) mengatakan bahawa dengan membuang dua slot sektor pada antena jalur mikro cakera dan kemudiannya meletakkan satu jalur konduktor pada dua sektor tersebut bagi tujuan memperbaiki taburan cas pada permukaan tompokan mampu menambahkan lebarjalur sebanyak 1. bentuk octogonal atau segi lapan dengan dua pengkalan boleh menghasilkan frekuensi dua jalur dan dua polarisasi serta ciri radiasi yang baik.1 Antena ini diuji menggunakan perisian simulasi Zeland IE3D bagi menguji keberkesanan dari segi pekali pantulan S11. Disamping itu.43% dan 9. Teknik suapan gandingan penghampiran memudahkan rekabentuk suapan dan padanan galangan.0 REKABENTUK ANTENA JALUR MIKRO Antena jalur mikro berbentuk teknik suapan /2 dibangunkan.

Rajah 14: Rekabentuk rajah antena jalur mikro dengan menggunakan perisian Zeland IE3D 3. Rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk dengan spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada jadual 1. Pakej optimization ialah satu proses yang mana perisian IE3D akan melakukan pengubahsuaian ukuran dimensi secara automatik setelah 10 .5GHz berada pada nilai pekali pantulan -10dB.BUKU PROSIDING 3.5GHz. Dari rajah 15 juga didapati nilai 2.5GHz pula berada pada -5dB dan 5. 3. Rajah 13 menunjukkan lakaran. Rajah 15 menunjukkan pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 atau kehilangan balikan (return loss) bagi frekuensi WiMAX yang mana sepatutnya berada pada frekuensi operasi atau salun di 2. semua maklumat dipindahkan ke dalam perisian Zeland IE3D bagi tujuan simulasi.5GHz. Jadual 1 : Spesifikasi Antena Jalur Mikro LG1 70 LG2 70 Lf 45 L1 70 L2 23 L3 13 L4 5 Wf 2 W1 5 W2 5 W3 27.5 W4 27.5 Manakala rajah 14 menunjukkan rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti dalam jadual 1 dengan menggunakan perisian Zeland IE3D. maka pengkaji menggunakan kelebihan yang ada pada perisian IE3D iaitu pakej optimization.5GHz dan 5.5GHz berada pada -14 dB.1 SPESIFIKASI REKABENTUK yang dilukis menggunakan perisisan asas word. Didapati nilai pekali pantulan ini tidak menunjukkan keputusan yang sepatutnya iaitu bacaan pekali pantulan ini mesti di bawah nilai -10dB.2 KEPUTUSAN SIMULASI IE3D DAN PERBINCANGAN Setelah dimensi dikenalpasti. 3. Rajah 13: Menunjukkan Lakaran Bentuk . Oleh itu memandangkan keputusan simulasi yang tidak tepat.

5GHz. maka satu dimensi baru telah diperolehi dengan ciri pekali pantulan memberikan frekuensi salun atau operasi yang lebih tepat selaras dengan objektif kajian. 11 .5GHz dan 5. perisian IE3D akan menjalankan proses pemilihan ukuran dimensi yang sesuai bagi mendapatkan nilai frekuensi salun yang ditetapkan secara automatik. 3.BUKU PROSIDING pihak pengkaji menetapkan dimensi yang perlu ditukar serta frekuensi operasi yang sebenarnya. Rajah 17: Data yang ditetapkan bagi proses optimization Setelah proses optimization dijalankan. Proses ini mengambil masa yang agak lama iaitu hampir 12 jam. Rajah 18 menunjukkan nilai pembolehubah yang dioptimumkan.5GHz. Rajah 16 menunjukkan dimensi yang telah ditetapkan untuk memlakukan proses optimization bagi mendapat nilai frekuemsi 2. Rajah 16: Dimensi yang ditetapkan bagi proses optimization Seterusnya data-data yang akan digunakan bagi proses optimization dipilih berdasarkan cuba jaya sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 17 dibawah. Rajah 15: Hasil simulasi pertama setelah dimensi yang ditetapkan dimasukkan ke dalam perisian IE3D Dengan memilih pakej optimization ini serta penetapan perubahan pada dimensi yang tertentu.

52 Apabila antena jalur mikro yang telah di optimum ini disimulasi.98 5 22.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 5.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 3.67 GHz dan frekuensi rendah adalah 2.26 yang memberikan lebarjalur 0. Manakala pada ketika frekuensi salun 3. Rajah 18: Data Yang Diperolehi Hasil Proses Optimization Rajah 19: Rekabentuk Antena jalur Mikro Yang Telah Menjalani Proses Optimum Jadual 2: Dimensi Ukuran (mm) LG1 Spesifikasi dimensi antena jalur mikro selepas proses optimum LG2 Lf L1 L2 L3 L4 Wf W1 W2 W3 70 70 43.41 GHz dengan lebarjalur 0. Ukuran sebenar bagi dimensi baru antena jalur mikro dinyatakan di jadual 2.92757 dan 12 .91 4.104GHz. Rajah 20: Keputusan Simulasi Pekali Pantulan Terhadap Frekuensi Bagi menentukan lebarjalur yang terhasil.57 GHz dan frekuensi rendah adalah 3.1 70 12. pada ketika frekuensi salun 2. nilai pekali pantulan perlu diambil pada aras -10dB.82 2 9.BUKU PROSIDING Manakala ukuran dimensi baru akan terhasil sepertimana rajah 19.085GHz.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 2. Dari rajah 20 di atas. ia memberikan graf pekali pantulan terhadap frekensi seperti yang ditunjukkan pada rajah 20. Pada ketika frekuensi salun 5.08 8.

129GHz.41 3.26 5.5GHz berada pada nilai pekali pantulan sebanyak -25.5 -20.BUKU PROSIDING frekuensi rendah adalah 5. Nilai-nilai ini diringkaskan sepertimana yang terdapat pada jadual 3.40% 8.5 GHz 3.0677 5.69GHz.26GHz hingga 3.5 -25.22 % Lebarjalur 10.5GHz nilai pekali pantulan adalah pada -20.0827 __________________________________________________ Walaubagaimanapun.4GHz hingga 3.0677dB dan untuk frekuensi 5. 13 .5 GHz 5.93 fL 2.57GHz sedangkan bagi sistem WiMAX ia memerlukan kepada 3.5 -14. Ini akan mengakibatkan ketidaksempurnaan penerimaan data oleh antena yang direka dimana jika ada data yang dihantar pada julat frekuensi sebenar.90% Dari rajah 20 juga. Dimana didapati frekuensi 2. manakala bagi frekuensi 3.1655dB. maka antena jalur mikro ini tidak berupaya menerima keseluruhan data tersebut. didapati terdapat sedikit perbezaan pada kedudukan frekuensi tinggi bagi frekuensi salun 3. apabila dibandingkan nilai frekuensi bagi antena yang direka dan nilai sebenar kedudukan lebarjalur WiMAX sepertimana yang dinyatakan di jadual 5. Ini dijelaskan sepertimana yang terdapat pada Jadual 4.67 3.1655 3.21635 GHz yang mana memberikan lebarjalur 0.0827dB. ia hanya membenarkan lebarjalur dari 3. Jadual 4 Nilai pekali pantulan pada frequensi salun WiMAX berbentuk __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Pekali Pantulan (dB) __________________________________________________ 2.5GHz iaitu dari antena yang direka.5GHz nilai pekali pantulan adalah -14. dapat dikenalpasti kedudukan frekuensi salun bagi antena untuk kegunaan sistem WiMAX.5 GHz dB -10 -10 -10 fH 2.57 5. Jadual 3 : Nilai lebar jalur serta peratus lebar jalur frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX Frekuensi 2.85% 12.

3% 5.5 2. Berdasarkan rajah 22. Bentuk dan dimensi tompokan adalah sama seperti sebelumnya.6% 3. Rajah 21: Rekabentuk antena jalur mikro yang dibuat slot di bumi.BUKU PROSIDING Jadual 5: Nilai Frekuensi WiMAX sebenar _______________________________________________________ Freq salun(GHz) FreqH(GHz) FreqL(GHz) Lebarjalur % _______________________________________________________ 2.85 5.6 10.69 3. pengkaji cuba membentuk satu jalur slot di bahagian bumi pada antena tersebut dengan saiz lebar slot adalah Wgnd dan panjang slot adalah Lgnd.9% _______________________________________________________ lebarjalur Sehubungan itu.5 0. Nilai-nilai Wgnd dan Lgnd diubah-ubah bagi mendapatkan bentuk yang lebih tepat seperti dalam jadual 6 di bawah.4 0. Bentuk antena mikro jalur sepertimana yang direkabentuk menggunakan perisian IE3D adalah seperti rajah 21. dapat dilihat fail rosdiahm_slot3 adalah yang terbaik bagi membolehkan semua nilai frekuensi wimax berada dalam julat frekuensi salun yang sebenar.19 7. Rajah 22 juga menunjukkan graf perbandingan apabila parameter di jadual 6 diatas diubah.69 2.25 0.29 8.5 5.5 3. perubahan hanya dilakukan di bahagian bumi sahaja. 14 .

Nilai ini adalah nilai yang menghampiri nilai frekuensi WiMAX pada julat frekuensi salun 3.68 3.40 5.5 GHz -10 3.25 5.69 3.40 8.5 3.5GHz. Jadual.5 GHz -10 5. Manakala jadual 9 pula menunjukkan nilai pekali pantulan S11 pada frekuensi salun.5 5.0% 5.68 3.82 2.25 _______________________________________________________ Jadual 8 menunjukkan nilai lengkap data bagi frekuensi salun dari hasil simulasi antena jalur mikro berslot. Perbezaan frekuensi antena jalur mikro yang dibentuk dan nilai frekuensi sebenar diberikan pada jadual 7.BUKU PROSIDING Rajah 22: Perbandingan graf berbeza ukuran Kesan dari rekabentuk baru ini ialah lebar jalur yang terhasil teranjak sedikit pada frekuensi 2.4% _______________________________________________________ 15 .5 2. Jadual 7: Perbandingan Nilai Frekuensi WiMAX sebenar dan Nilai yang diperolehi bagi antena berslot yang direkabentuk _______________________________________________________Sebenar Kajian Freq salun(GHz) FreqHR(GHz) FreqLR(GHz) FreqHE(GHz) FreqLE(GHz) _______________________________________________________ 2.93 5.25 12.85 5.40GHz dan 3. dimana pada 3. 8: Nilai Lebar jalur serta peratus pada frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX berslot Frekuensi dB fH(GHz) fL(GHz) %Lebarjalur ______________________________________________________ 2.93 5.69 3.42 16% 3.5 GHz -10 2.5GHz.68GHz.5GHz ia memberi nilai frekuensi minimum 3.4 3.5GHz dan 3.

5 -16. Sehubungan itu.40 pada frekuensi salun 3. Manakala bagi nilai r yang lebih rendah. Bagi mendapatkan hasil simulasi yang lebih tepat.65dB dan bagi julat terakhir nilai frekuensi ialah 5. Begitu juga dengan kedudukan frekuensi salun yang berubah ke arah kanan yang mengakibatkan antena tidak beroperasi pada frekuensi yang sebenarnya yang mana seterusnya matlamat bagi penghasilan antena jalur mikro bagi kegunaan WiMAX tidak akan dicapai. Hasil simulasi kesemua nilai r yang berbeza ditunjukkan dalam rajah 35 dibawah.75dB. Antaranya apabila nilai r yang lebih tinggi berbanding asal digunakan.83 5. pengkaji memilih nilai r = 2.BUKU PROSIDING Jadual 9: Nilai Pekali Pantulan pada Frequensi salun WiMAX rekabentuk slot __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Kehilangan Balikan (dB) __________________________________________________ 2. Tetapi.5GHz.5 -22.59 3. Ia memberikan nilai pekali pantulan terhadap frekuensi. Manakala apabila nilai r adalah rendah.8 __________________________________________________ Rajah 23 menunjukkan hasil simulasi antena jalur mikro berslot dibumi.4 dipilih. julat frekuensi kedua pula bernilai 3. r bernilai 4. tetapi nilai frekuensi salun yang sebenarnya telah berubah ke arah kiri yang mana mengakibatkan antena tidak dapat beroperasi pada frekuensi salun yang sepatutnya.505dB. Dari graf tersebut didapati pada frekuensi salun nilai-nilai pekali pantulan adalah dibawah dari -10dB. pekali pantulan menaik atau berkurangan.5 -14. pengkaji telah cuba menukar jenis papan substrat yang digunakan. pengkaji mengekalkan rekabentuk antena berbentuk dan berslot dibumi dengan menggunakan papan substrat model RO4003 yang mempunyai 16 . Ini bermaksud antena ini dapat beroperasi dengan baik. didapati nilai pekali pantulan semakin menurun. terutama bagi memuatkan nilai frekuensi 3.2. Dari graf juga didapati jika nilai r tinggi. Rajah 23: Hasil simulasi antena jalur mikro berslot di satah bumi.56GHz dengan nilai pekali pantulan -24. Daripada perbandingan tersebut nilai serta simulasi yang terbaik masih adalah pada fail rosdiahm_slot3.54GHz dengan nilai pekali pantulan adalah -22. dari graf juga didapati pekali pantulan bagi julat frekuensi yang pertama berada pada nilai 2.53GHz dengan nilai pekali pantulan -15. Rajah 25 menunjukkan perbezaan graf apabila nilai r yang berlainan digunakan.

BUKU PROSIDING
pemalar elektrik εr 3.38, sebagai antena jalur mikro bagi kegunaan sistem WiMAX bagi kajian ini.

Rajah 25: Perbandingan pelbagai jenis papan substat bagi mendapatkan nilai frekuensi yang paling tepat KESIMPULAN Antena jalur mikro dengan elemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi telah dihasilkan secara simulasi dengan menggunakan perisian IE3D bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang beroperasi pada frekuensi 2.5GHz, 3.5Ghz dan 5.5GHz dengan lebarjalur masing-masing pada 2.42GHz hingga 2.82GHz, 3.40GHz hingga 3.68GHz dan 5.25GHz hingga 5.93GHz. Ini bersesuaian dengan nilai lebarjalur frekuensi WiMAX iaitu 2.50GHz hingga 2.69GHz, 3.40GHz hingga 3.69GHz dan 5.25GHz hingga 5.85GHz. Dari perbandingan didapati kesemua nilai frekuensi atas dan frekuensi bawah bagi frekuensi WiMAX berjaya diperolehi. Kecuali pada frekuensi bawah untuk frekuensi salun 3.5GHz, terdapat sedikit ketidaktepatan nilai iaitu nilai sepatutnya adalah 3.69GHz, tetapi nilai hasil simulasi adalah 3.68GHz sahaja. Walaupun pelbagai cara yang digunakan, agak sukar untuk melebarkan kawasan lebarjalur di frekuensi ini. Manakala bagi lebarjalur frekuensi salun WiMAX, hasil simulasi adalah baik. Dari proses simulasi didapati pada frekuensi salun pertama iaitu 2.5GHz lebar jalur yang terhasil adalah 16%, pada frekuensi salun yang kedua iaitu 3.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 8.0% manakala pada frekuensi salun yang ketiga iaitu 5.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 12.4%. Sedangkan bagi nilai sebenar nilai frekuensi WiMAX adalah yang diperolehi dari, dimana kesemua nilai frekuensi yang sepatutnya berada didalam ruang lebarjalur frekuensi salun WiMAX yang pertama ialah 7.6%, 8.3% dan 10.9%. Ini adalah baik bagi antena yang direka, kerana ia mempunyai nilai lebarjalur yang besar sedikit nilai lebarjalur frekuensi sebenar WiMAX. Lebarjalur yang terlalu besar pula sebenarnya tidak berapa bagus kerana ia mengakibatkan banyak frekuensi yang tidak dikehendaki memasuki lebarjalur yang

17

BUKU PROSIDING
wujud. Oleh itu antena jalur mikro berelemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi adalah baik bagi memperolehi lebarjalur frekuensi yang dikehendaki. Bagi melengkapkan lagi rekabentuk antena ini, kajian ini patut diteruskan lagi dengan mendapatkan nilai-nilai parameter yang lain seperti corak radiasi, kecekapan, nilai VSWR, gandaan dan lain-lain supya rekabentuk antena yang terhasil benarbenar memenuhi ciri-ciri sebuah antena yang baik .

RUJUKAN 1. Balanis, C.A., 1997. Antenna Theory : Analysis & Design, John Willey & Sons, Inc. 2. Chen W.S, Chang Y.C, Chen H.T, Chang, F.S. & Su, H. C. . 2007. Novel Design of Printed Monopole Antenna for LAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Volume , Issue 9-15, 3281 - 3284 3. Chen, W.S & Kao B.H. 2007. A Triple-band Polygonal Slot Antenna for WiMAX Applications. Microwave Journal. Vol 50,134. 4. Garg, R. Bhartia, P., Bahl, I. & Handbook. Artech House. Apisak,I. 2001. Microstrip Antenna Design

5. Hernandez, D.S & Robertson, I.D. Sept 1996. A Survey of Broadband Microstrip Patch Antennas. Microwave Journal 6. Huang, C.Y. & Chiu, P.Y. 2005. Dual-Band Monopole Antenna with Shorted Parasitic Element. IEEE Transactions on Antenna and Propagation 41(21). 7. Imran bin Ibrahim. 2005. Pembangunan Antena Lubang Alur untuk Aplikasi Capaian Wayarless Berjalur Lebar Tetap pada frekuensi 5725-5875MHz. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia. 8. James, J.R & Hall, P.S. 1989. Handbook Of Microstrip Antennas Volume 1. London. Peter Peregrinus Ltd. 9. Kumar, M., Sinha, M.H., Bandyopadhyay, L.K. & Kumar, S. (2008). Design Of A Wideband Reduced size Microstrip Antenna In VHF/ Lower UHF Range. (online) http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/B04P.12(0770).pdf (27 August 2009) 10. Marshall Brain & Ed Grabianowski. 2008. How WiMAXwork.(on-line) http://computer.howstuffworks.com/wimax1.htm (4th September 2009)

18

BUKU PROSIDING

11. Muhammad Fadli b Bukhori. 2008. Rekabentuk Antena Mikrojalur Untuk Aplikasi GPS. Tesis Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia. 12. Noorsaliza bt Abdullah. 2005. Microstrip Sierpinski Carpet Antenna Design. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 13. Nurulrodziah bt Abdul Ghafar. 2005. Design of compact microstrip antenna at 2.4 GHz. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 14. Pan, C.Y, Horng,, T.Z., Chen, W.S. & Huang, C.H. 2007. Dual Wideband Printed Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas And Wireless Propagation Letters. Vol. 6, 149-151. 15. Paul,B., Mridula, S., Aanandan, C.K., Vasudevan. K. & Mohanan, P. 2008. Octogonal Microstrip Patch Antenna For Dual Band Application. (on-line) http:www.ursi.org/Proceeding/ProcGA05/pdf /BCP.1(0122).pdf. (27 August 2009) 16. Re, Y. C., Chun Y. W. & Shih H.Y(2007) . Switchable Printed Monopole Antenna with Frequency Diversity For WiFi/2.6GHz WiMAX/3.5 GHz WiMAX Applications. IEEE Region 10 Conference, pp1-3.Taipei. 17. Shynu, S.V., Augustin, G., Aanandan, C.K., Mohanan, P. & Vasudevan, K. 2006. Design Of Compact econfigurable Dual Frequencymicrostrip Antennas Using Varactor Diodes. Progress In Electromagnetics Researc, Vol 60, 197–205 18. Stuzman, W.L. & Thiele, G. A. 1998. Antenna Theory and Design, John Willey & Sons Inc. 19. Wong, K.L. 2001. Compact Broadband Microstrip Antenna. Wiley Wireless Antenna Types. 2009 (on-line) http://setup-wireless.blogspot.com /2008/wireless-antenna-types.html 10th Jan 2009 20. Yan Zhang. 2007. Patch Antenna for 1420MHz Radio Telescope. Master Thesis. Hamstad University. 21. Zeland Software Inc. (2006). IE3D User‟s Manual Release 12.0 (Zeland Software Inc., Fremont, California, USA)

19

BUKU PROSIDING
HUBUNGAN ’SUCCESSFUL INTELLIGENCE’ DENGAN PENDACAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR Faizal Bin Mohamad Twon Tawi 1, Mohd Faroul Rafiq Bin Romli2, Alias Bin Masek3 1Politeknik Ungku Omar, 2Politeknik Sultan Idris Shah dan 3Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 1faizalmohamad@jke.puo.edu.my, 2firaqness@gmail.com dan 3aliasmasek@gmail.com.

Abstrak Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempunyai potensi dalam membantu kejayaan dan juga pencapaian pelajar. Kecerdasan Kejayaan (Successful Intelligence) adalah sejenis kecerdasan atau kepintaran yang dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Maka itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar, PUO. Kajian ini berbentuk kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan dan 310 sampel dipilih secara rawak mudah daripada jumlah populasi seramai 1282 orang responden. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik dan diproses menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan keputusan statistik deskriptif dan inferensi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan responden adalah tinggi. Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi semua elemen iaitu Analitikal, Kreatif dan Praktikal. Hasil analisis Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang lemah di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah pelajarpelajar kejuruteraan elektrik PUO mempunyai elemen Kecerdasan Kejayaan tetapi berkemungkinan tidak mempunyai atau kurang pengetahuan tentang Kecerdasan Kejayaan. Oleh yang demikian, adalah disarankan agar diberi pendedahan kepada para pelajar tentang Kecerdasan Kejayaan agar mereka dapat menghayati dan mengembangkan Kecerdasan Kejayaan yang ada dalam diri mereka. Kata Kunci: Kecerdasan Kejayaan, Analitikal, Kreatif, Praktikal

1

PENGENALAN

Pendidikan adalah teras bagi menjamin penghasilan modal insan yang dapat memenuhi keperluan di dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh sesebuah negara. Disamping itu, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk melahirkan rakyat yang berdisiplin, jujur dan berakhlak mulia. Salah satu faktor yang membantu

20

BUKU PROSIDING
dalam perkembangan pendidikan ialah kecerdasan atau kepintaran. Sering kali manusia akan berbicara tentang daya intelek atau kecerdasan otak dengan corak pendidikan bagi melahirkan anak yang pintar cerdas. Ini menunjukkan wujudnya hubungan yang rapat antara kecerdasan otak dengan pembelajaran seseorang individu pelajar. Kajian berkenaan kecerdasan otak telah lama dijalankan dan berkembang dengan luasnya sehingga ke hari ini. Malahan penumpuan bukan sahaja diberikan kepada kecerdasan otak semata-mata oleh pakar-pakar psikologi kerana kecerdasan mempunyai maksud yang luas. Menurut Nik Azis Nik Pa (1999), kecerdasan adalah satu konsep yang abstrak, bersifat dinamik dan mempunyai pelbagai dimensi yang saling berkait antara satu sama lain. Masyarakat kita tidak lagi rasa pelik untuk berbincang tentang kecerdasan kerana di negara kita kini sudah terdedah tentang perkara ini melalui banyak kajian, bahan-bahan bacaan dan media massa sama ada cetak atau elektronik. Banyak program-program yang dilaksanakan di negara kita yang bertemakan kecerdasan. Sebagai contoh ESQ Leadership Centre yang sangat terkenal sekarang ini memfokuskan kepada kecerdasan emosi dan spiritual individu. Sehinggakan TV9 melancarkan sebuath program wawancara iaitu Halaqah musim baru yang bertemakan Sentuhan Qalbu pada setiap selasa jam 10.00 malam hasil usahasama di antara Media Prima dengan ESQ Leadership Centre. Terdapat pelbagai kecerdasan yang dikaji dan diperkenalkan oleh pakar-pakar kepada masyarakat umum untuk memberi pengetahuan dan meluaskan penggunaannya dalam diri masing-masing. Pada tahun tahun 1905, Alferd Binet bersama rakannya Theodore Simon berjaya menghasilkan suatu ujian kecerdasan rasmi yang pertama. Menurut Taufik Pasiak (2008), teori kecerdasan manusia mula dicetuskan oleh Wilium Stein iaitu Kecerdasan Intelektual (Intelligent Quotient, IQ). Kemudian muncul teori Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient, EQ) yang mula diperkenalkan oleh Peter Selovey serta John Mayer pada tahun 1990 dan usaha mengembangkan konsep kecerdasan ini mendapat sokongan daripada ahli psikologi lain seperti Dr. Daniel Goleman dan beliau telah berjaya menghasilkan sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence dalam tahun 1995. Tidak lama selepas itu muncul pula teori Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient, SQ) yang diperkenalkan oleh Ian Marshall dan Danah Zohar (Taufik Pasiak, 2008). Dalam pada itu, wujud satu lagi jenis teori yang diberi nama Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence, MI) yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardener. Pada tahun 1980 Dr Robert J Sternberg membentangkan sebuah aktikel yang membincangkan tentang satu lagi jenis kecerdasan yang diberi nama Successful Intelligence atau Kecerdasan Kejayaan (Sternberg, 1980).

21

BUKU PROSIDING
1.1 PERNYATAAN MASALAH Ramai pelajar-pelajar yang berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik, namun tidak semuanya berjaya. Kajian Robert J. Sternberg mendapati ramai pelajar yang tidak berjaya kerana gagal untuk belajar pada suatu tahap yang sesuai dengan keupayaan pembelajaran mereka (Sternberg dan Grigorenko, 2004). Ini menunjukkan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengintegrasi suatu set keupayaan atau kecerdasan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam hidup khususnya dalam konteks pendidikan harus diberi pendedahan dan diajar mengikut bentuk kemampuan pelajar supaya mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Kajian terhadap bermacam-macam jenis kecerdasan telah banyak dijalankan dan diperkenalkan kepada khalayak ramai oleh pakar-pakar melalui seminar, bahan bacaan dan sebagainya. Sebagai contoh kajian Tahap Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Kuittho (Noremy, 2005), Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. (Rohaida, 2003) dan Konsep Keadilan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam (Rizal Ariffin & Hairul Nizam Ismail, 2007). Namun begitu, Kecerdasan Kejayaan masih kurang dilaksanakan di Malaysia walaupun Kecerdasan Kecerdasan Kejayaan dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar (Strenberg,2000). Oleh yang demikian, penyelidik ingin menjalankan satu kajian bagi mengenal pasti tahap Kecerdasan Kejayaan bagi pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar (PUO) dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Hasil analisis aspek perbezaan signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina pelajar kejuruteraan elektrik, di harap dapat memberi rujukan kepada Institusi Pengajian Tinggi dalam membina dan menjana pendidikan yang berkesan. SOALAN KAJIAN Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Apakah terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Sejauh manakah hubungan Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. HIPOTESIS KAJIAN H0(1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar.

22

BUKU PROSIDING
KERANGKA KONSEP KAJIAN

(Sumber: Adaptasi dari Sternberg dan Grigorenko, 2004) Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Hubungan ‟Successful Intelligence‟ Dengan Pendacapaian Akademik Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar METODOLOGI KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif secara tinjauan yang bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di PUO dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah menggunakan teknik soal selidik ke atas responden bagi mengumpul data yang diperlukan bagi mencapai objektif kajian. Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik PUO yang berjumlah 1282 orang dan sampel dipilih secara rawak mudah seramai 310. Pemilihan jumlah sampel ini adalah merujuk kepada jadual pemilihan sampel berdasarkan jumlah populasi Krejei dan Morgan (1970). Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibangunkan oleh penyelidik hasil daripada adaptasi instrumen kajian Sternberg (2006) yang terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bertujuan memperoleh maklumat tentang faktor demografi responden termasuk jantina, umur, kursus pengajian, dan HPNM (Himpunan Purata Nilai Mata) pelajar. Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang tahap Kecerdasan Kejayaan. Item-item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik adalah berbentuk Skala Likert seperti dalam Jadual 4.0. Jadual 4.0: Pemberat Skala Likert 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 1.1.1.1.5 1.1.1.1.7 1.1.1.1.9 1.1.1.1.11 Aras Persetujuan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 1.1.1.1.2 1.1.1.1.4 1.1.1.1.6 1.1.1.1.8 1.1.1.1.10 1.1.1.1.12 Skala 1 2 3 4 5

23

BUKU PROSIDING

(Sumber: Adaptasi Sternberg, 2006) Kajian rintis dijalankan sebelum mengumpulkan data-data yang sebenar dan bertujuan untuk menentukan nilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang diuji. Sejumlah 30 responden di berikan borang untuk menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis mendapati nilai kebolehpercayaan atau Alpha Cronback ialah 0.726. Menurut Jackson (2003), nilai Alpha Cronback yang melebihi 0.6 mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tidak rendah. Penyelidik mengedarkan sendiri soal selidik kepada responden. Untuk menjawab soal selidik, responden diberikan masa yang mencukupi. Setelah responden selesai menjawab kesemua soalan, pengkaji melakukan sendiri pemungutan borang soal selidik. Data-data yang diperolehi daripada soal selidik dikumpulkan untuk di analisis. ANALISIS DATA Analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif dan statistik inferensi. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan, peratus, min, dan mod. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba, 1999). Dalam Bahagian A borang soal selidik, item demografi pelajar di analisis menggunakan statistik deskriptif. Manakala data daripada Bahagian B di analisis menggunakan kaedah analisis Ujian-T tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina. Manakala untuk melihat hubungan di antara Kecerdasan Kejayaan dan tahap pencapaian akademik pengkaji menggunakan analisis korelasi Pearson kerana data yang diuji adalah kategori selang sela. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences atau di kenali sebagai SPSS. Perisisan SPSS banyak membantu penyelidik-penyelidik dalam mengukur, menganalisis serta mengorganisasi maklumat data yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan dengan mudah dan tepat.

DAPATAN KAJIAN Bahagian A: Demografi Jumlah keseluruhan responden yang di analisis ialah seramai 310 orang yang mana majoriti responden terdiri daripada pelajar lelaki iaitu seramai 239 orang atau 77.1% dan pelajar perempuan seramai 71 orang atau 22.9%. Manakala dari segi pencapaian akademik, kebanyakkan responden berada dalam kelompok yang mendapat HPNM antara 2.5-2.99 ialah seramai 119 orang atau 38.4%. Pelajar yang berada dalam kelompok yang mendapat HPNM paling tinggi ialah seramai 77 orang atau 24.8% dan pelajar yang mendapat HPNM di antara 2.00-2.49 ialah seramai 6 orang atau 1.9% sahaja. Kelompok pelajar yang mendapat HPNM antara 3.0-3.49 ialah 108 dan dalam peratus ialah 34.8%.

24

keseluruhan item bagi ketiga-tiga elemen dalam Kecerdasan Kejayaan berada pada tahap yang tinggi di mana skor min yang diperolehi ialah 3.9386 Berdasarkan Jadual 6.8088.1258. elemen kreatif pula mendapat 3. elemen analitikal mencapai skor min=3.0: Spesifikasi Julat Bagi Elemen Kecerdasan Kod Kumpulan Julat Tahap Elemen Kecerdasan Rendah Sederhana Tinggi 1 1.67 – 5. Secara khususnya.00 (Sumber: Diadaptasi Chan et al. Hasil analisis tentang taburan min dan tahap bagi setiap item untuk elemen Kecerdasan Kejayaan jenis analitikal.1258 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi (Analitikal. kreatif.8811 4. 25 .8811 dan elemen praktikal mendapat skor min yang paling tinggi iaitu 4.34 – 3.0.1. Bil Item 1 2 3 4 Kecerdasan Analitikal Kecerdasan Kreatif Kecerdasan Praktikal Kecerdasan Keseluruhan Praktikal) Skor Min 3.00 – 2.BUKU PROSIDING Bahagian B: Kecerdasan Kejayaan Bahagian ini dianalisis mengikut soalan kajian dan hipotesis.8088 3. Jadual 6.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item.9386. praktikal dan keseluruhannya ditunjukkan dalam Jadual 6.33 2 2. Soalan Kajian 1: Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar kejuruteraan elektrik? Data-data yang diperolehi kemudiannya dianalisis untuk menentukan taburan min yang dikelaskan kepada tiga tahap berdasarkan spesifikasi julat yang ditunjukkan dalam Jadual 6.1. Kreatif dan 3. 2005) Jadual 6. H0 (1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina.66 3 3.

keputusan yang boleh dibuat ialah menolak hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan jantina bagi elemen analitikal.9083 P Keputusa n Ho Ditolak Ho Diterima Ho Diterima Ho Diterima Analitikal 2. Sebaliknya elemen kreatif dan praktikal menunjukkan hipotesis nul diterima di mana tidak terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan bagi ke duadua elemen tersebut antara jantina. ujian Korelasi Pearson telah digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua-dua komponen tersebut. Hasil analisis bagi hubungan kedua-dua pembolehubah telah dipersembahkan dalam Jadual 4.683 0.7408 3.045 Kreatif 1.1188 4.2 menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina bagi setiap elemen kecerdasan ini.BUKU PROSIDING Jadual 6. Kecerdasan Kejayaan diukur daripada skor item ketiga-tiga elemen dan keseluruhan elemen yang diperolehi oleh pelajar manakala pencapaian akademik pelajar dinilai daripada HPNM terkini yang mereka perolehi. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk semua elemen melebihi 0.495 Keseluruhan 1. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. Oleh yang demikian. Nilai p yang tercatat dalam Jadual 4.1493 3.267 Aras signifikan.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Perbezaan Tahap Kecerdasan Kejayaan Mengikut Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Ujian-T T N 239 71 239 71 239 71 239 71 Min 3.203 Praktikal -0.05 kecuali elemen analitikal. Secara keseluruhan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina.05 Jadual 6.9 bagi keseluruhan item dan ketiga-tiga elemen adalah lebih 26 .05 telah dipilih untuk mencari hubungan tersebut.9476 3.8290 3.8948 3. pengkaji membuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan jantina bagi elemen analitikal dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina bagi elemen kreatif dan praktikal. Bagi persoalan kajian ini. Aras siginifikan α=0. α=0.275 0. Persoalan kajian yang ketiga melihat kepada hubungan antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik para pelajar kejuruteraan elektrik PUO.9 di bawah.013 0.112 0. Justeru.8347 4.

BUKU PROSIDING
daripada nilai α=0.05. Oleh yang demikian hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. Disamping itu, nilai korelasi yang diperolehi iaitu -0.106 menunjukkan hubungan negatif yang lemah wujud di antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik. Berdasarkan pada keputusan analisis ini, pengkaji membuat kesimpulan bahawa dalam populasi pelajar kejuruteraan elektrik dalam PUO, Kecerdasan Kejayaan mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan pencapaian akademik. Jadual 4.9: Hasil analisis Ujian Pearson (hubungan Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik).

Hubungan Pemboleh ubah Kecerdasan Kejayaan Aras signifikan, α=0.05 1.1.2 1.1.3 PERBINCANGAN

Nilai Korelasi R -0.106

Aras Signifikan P 0.063

Jumlah Responden N 310

Tahap Kecerdasan Kejayaan Pelajar Kejuruteraan elektrik

Hasil kajian ini mendapati secara keseluruhannya pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik tahun dua PUO mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Kalau dilihat secara khusus dari segi elemen kecerdasan mendapati elemen analitikal dan kreatif berada pada tahap sederhana. Manakala elemen praktikal berada pada tahap tinggi. Seseorang yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan yang tinggi mampu menguruskan diri dan sentiasa bersemangat, memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kesilapan, mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, cepat bertindak untuk mencapai kejayaan, pandai menyesuaikan keadaan persekitaran dan memelihara hubungan sosial dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini seiring dengan kajian Sternberg (2004) terhadap lebih dari seribu pelajar yang mendapat pengajaran Kecerdasan Kejayaan memiliki tahap gred yang tinggi kerana pelajar yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan mempunyai galakan semangat untuk mencari bahan secara mendalam dan menghuraikan bahan dengan lebih luas. Perkara ini boleh dilihat apabila pelajar akan belajar sesuatu subjek dengan sanggup mengulangi untuk berjaya dan mereka mempunyai motivasi yang kuat. Selain, itu, kajian ini menyokong kajian Vandeweghe (2004) yang mendapati pengaplikasian pengetahuan elemen Kecerdasan Kejayaan memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai prestasi pencapaian akademik yang baik, pelajar-pelajar memerlukan daya ketahanan yang kuat untuk mencapai matlamat dan kebolehan serta keupayaan seseorang untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya. Elemen Kecerdasan Kejayaan jenis praktikal menjadi dominan dalam diri mereka mungkin kerana terdapat banyak subjek-subjek yang melibatkan teori semata-mata tetapi juga amali atau praktikal juga merupakan perkara penting di sepanjang pengajian mereka. Secara umum, pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik sangat sinonim dengan kerja-kerja amali di makmal ataupun hands on yang mana pembelajaran yang berbentuk praktikal seperti

27

BUKU PROSIDING
menjalankan eksperimen, mengumpul data, menggunakan mesin dan sebagainya sangat memerlukan penggunaan kecerdasan praktikal. Oleh itu, penyelidik merasakan Kecerdasan Kejayaan menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik disamping faktor-faktor lain yang turut membantu kejayaan pencapaian pelajar. Merujuk kepada konsep asas, Kecerdasan Kejayaan bukan hanya memandang kepada pencapaian akademik semata-mata dalam menilai kejayaan keseluruhan individu (Sternberg dan Grigorenko, 2000). Kenyataan ini selari dengan pendapat Taufik Pasiak (2008) yang menyatakan kecerdasan manusia merupakan sesuatu yang luar biasa dan kejayaan dalam hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh keputusan peperiksaan atau HPNM sahaja. Namun, kajian ini memberi gambaran bahawa pengaplikasian Kecerdasan Kejayaan yang maksimum memberi sumbangan yang sangat diharapkan oleh semua pihak untuk melihat kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik. 1.1.4 Perbezaan Kecerdasan Kejayaan Pelajar Dari Segi Jantina Berdasarkan dapatan kajian ini, secara keseluruhan bagi ketiga-tiga konstruk kecerdasan tidak terdapat berbezaan yang signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan lelaki dan wanita kecuali elemen analitikal. Kajian ini mempunyai kaitan dengan teori Dr. Roger Sperry yang menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu (Batriesya, 2008). Wilhelm dan Engle (2005) turut bersetuju di mana dalam kajian mereka tetang dominasi pengetahuan akademik dari segi perbezaan jantina dan hasilnya memihak kepada lelaki berbanding wanita. Keputusan yang sama diperolehi oleh mereka apabila kajian yang sama dijalankan terhadap golongan muda. Berdasarkan dapatan kajian, skor min menunjukkan tahap kecerdasan bagi pelajar lelaki dan perempuan mempunyai sedikit perbezaan. Sama seperti kajian David, W. Chan (2007) terhadap pengajar-pengajar berbangsa Cina tentang Kecerdasan Kejayaan yang mendapati sedikit perbezaan di antara lelaki dan wanita. Dapatan kajian ini seiring dengan kajian Nor Abidah (2005) yang mengkaji perbezaan tahap kecerdasan emosi mendapati terdapat pebezaan bagi kedua-dua jenis responden ini. Situasi ini memberi gambaran bahawa kedua-dua jantina ini berlumba-lumba bagi mencapai kejayaan dalam akademik. Menurut Taufik Pasiak (2008) terdapat tiga perkara yang membezakan lelaki dan perempuan iaitu struktur fizikal, organ pembiakan dan cara berfikir tetapi bukan tahap kecerdasan. Hasil kajian Terman (1916) dalam Wilhelm dan Engel (2005) pula meletakkan tahap kecerdasan bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan berada pada tahap yang sama. Perbandingan yang dikaji terhadap golongan kanakkanak mungkin berbeza daripada kelompok orang dewasa kerana orang dewasa telah mengalami perubahan serta perkembangan proses sosial atau sosialisasi dan pendedahan persekitaran yang banyak menjadi penyebab kepada perubahan dari

28

BUKU PROSIDING
segi kecerdasan dari segi jantina dalam kalangan pelajar yang sudah berada pada tahap yang lebih tinggi. 1.1.5 Hubungan Kecerdasan Kejayaan Dan Pencapaian Akademik Pelajar Pembolehubah kecerdasan pelajar dianalisis berdasarkan tiga jenis elemen Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal. Pencapaian akademik pelajar pula boleh dinilai berdasarkan HPNM terbaru mereka. Merujuk kepada hasil ujian korelasi pearson, didapati bahawa terdapat hubungan negatif yang lemah di antara Kecerdasan Kejayaan pelajar-pelajar dengan pencapaian akademik mereka. Dapatan kajian ini tidak selari dengan kajian Sternberg, et al. (1999) yang menunjukkan pembangunan ketiga-tiga aspek Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal membawa kemungkinan besar yang lebih baik dalam meningkatkan penyesuaian pelajar-pelajar dalam pembelajaran. Vandeweghe (2004) pula menyatakan pengaplikasian pengetahuan kreativiti dan praktikal memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Keputusan kajian ini bercanggah dengan dapatan pengkaji-pengkaji sebelum ini mungkin disebabkan instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan populasi, budaya, bidang pembelajaran pelajar di PUO dan prosidur pengawalan instrument. Sebagai contoh, pemilihan item dalam borang soal selidik adalah hasil adaptasi instrumen Sternberg (2006) yang mana populasi kajian beliau melibat 13 buah instutut pengajian tinggi yang terdiri daripada pelajar-pelajar kolej dan universiti daripada pelbagai bidang. Walaupun dalam kajian ini elemen kecerdasan kejayaan tidak mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan pencapaian akademik pelajar tetapi pengkaji percaya bahawa potensi pelajar-pelajar akan menjadi semakin cemerlang sekiranya pengetahuan mereka tentang Kecerdasan Kejayaan dikuasai dan bantuan serta sokongan mantap daripada keluarga dan pensyarah yang konsisten. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan, dapatan kajian ini dapat membuka mata bahawa Kecerdasan Kejayaan merupakan sejenis kecerdasan yang sangat penting untuk memperolehi kejayaan dalam akademik dan seterusnya dalam kehidupan. Secara tradisional tentang konsep kecerdasan pada umumnya merujuk kepada individu yang mempunyai kecerdasan intelek (IQ) yang tinggi dan kebolehan ini dijelmakan dalam bentuk tingkah laku yang dianggap bernilai dalam sesuatu budaya. Namun, pergantungan kepada kecerdasan-kecerdasan ini semata-mata tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan. Justeru itu, Kecerdasan Kejayaan membawa pendekatan yang lebih jelas dalam menghurai makna kecerdasan yang membawa kepada kejayaan. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan secara keseluruhan responden berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan programprogram pengajian di PUO mempunyai penerapan ciri-ciri Kecerdasan Kejayaan di dalam diri pelajarnya. Kecerdasan Kejayaan yang tinggi tidak lahir dari kecerdasan intelektual yang tinggi. Manusia perlu diajar, disedari dan dibimbing dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan Kecerdasan Kejayaan. Hubungan yang lemah di

29

BUKU PROSIDING
antara Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik menjadi indikator bahawa masih banyak usaha yang perlu dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat dan juga institusi Politeknik khususnya bagi meningkatkan kualiti pencapaian akademik pelajar. Bagi mencapai kejayaan akademik dan mengharungi cabaran pendidikan yang begitu berkembang pada masa kini seseorang itu memerlukan kekuatan dan jati diri serta Kecerdasan Kejayaan yang mantap.

RUJUKAN 1. Batriesya (2008). Teori Kecerdasan Pelbagai Dicapai pada 20 September 2008 dari: http://ilyasak.blogspot.com/2008/05/teori-kecerdasan-pelbagai.html 2. David, W. Chan (2007). Burnout, Self-efficacy, and Successful Intelligence among Chinese Prospective and In-service School Teachers in Hong Kong. Educational Psychology. Volume 27, Issue 1 pages 33 - 49 3. Jackson, S. L(2003). Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approch. Australia: Thomas Wadsworth. 4. Krejcie, R.V. dan Morgan, D. W. (1970) Determining Sample Size For Research Activities. Educational And Psychological Measurement. 30. 607610. 5. Nik Azis Nik Pa (1999). Potensi Intelek. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 6. Nor Abidah Bte Abdul Hamid (2006). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik KPT. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 7. Noremy Bte Che Azemi (2005). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Di Kalangan Pelajar pendidikan PUO. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 8. Rizal Arifin dan Hairul Nizam Ismail (2007). Konsep Keadilan Dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam. Pendidikan Psikologi Jilid 7. Bil 2 9. Rohaida Binti Mohd Rashid (2003). Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. Projek Sarjana.UTM. Tidak Diterbitkan. 10. Sternberg, R. J. (1980). Represantation And Process In Linear Syllogistic Reasoning. Journal of Experimental Psyocology: General. 109. 119-159. 11. Sternberg, R. J., Grigorenko, E.L., Ferrari, M., dan Clinkenbeard, P. (1999). A Triarchic analysis of an aptitude-tratment interaction. European Journal of Psychological Assessment . 15(1),1-11. 12. Sternberg, R. J. (2000). Handbook Of Intelligence. New York: Cambridge University Press. 13. Sternberg, R. J. (2004). Culture and intelligence. American Psychologist, 59, 325-338.

30

BUKU PROSIDING
14. Sternberg, R. J. (2006). The Rainbow Project: Enhancing The SAT Through Assessments Of Analytical, Practical And Creative Skills. Journal Of Intelligence. 34. 321-350. 15. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2000). Teaching For Successful Intelligence To Increase Student Learning And Achievement. Arlington Hieghts, Illinois: Skylight Professional Development. 16. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2004). Successful Intelligence In Classroom”. Theory Into Practice: Proquest Educational Journals. Vol. 43. No. 4. pg. 274. 17. Vandeweghe R. (2004). Successful Intelligence, and Wisdom. English Journal Of Psycology. Vol. 94. No. 2 pg. 99. 18. Taufik Pasiak (2008). Revolusi IQ. EQ. SQ. Selangor: PTS Millenia Sdn. Bhd. 19. Wilhelm, O. dan Engle, R.W. (2005) Handbook of Understanding and Measuring Intelligence. London: SAGE.

31

BUKU PROSIDING
Reliability Design Based Optimization (RBDO) Of a Shock Absorber Remover Salvinder Singh1, Professor Ing. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed2 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162 Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Institut Sains Angkasa (ANGKASA) University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-3239664, Email: enikkei@eng.ukm.my
1 Politeknik

Abstract. This research paper presents the Reliability Design Based Optimization (RBDO) for a system in changing the absorbers and struts of light vehicles for the automotive industry of Malaysia. In order to determine the displacement, deformation and forces involved in the design of the system; a finite element analysis was developed to model the various loading that will be applied on the system. From the study, the critical part in the design was the clamps, which were made from aluminum AL6061 T6. The material used has a standard tensile strength of 310MPa and yield strength of 275MPa, and the forces required by the clamps to compress the spring at a distance of 200mm is 360N based on Hooke‟s Law. Upon compression, the clamps experience stress (б) of 72.27Nm-2 with a deflection 0.105µm based on the experimental study based on the finite element analysis that was carried out. The material can experience this amount of stress and will still remain in the elastic region due to the fact of the ratio of length/height (L/h) was 0.5 which was less than 1, based on Naiver‟s theory of deflection of material. Such clamps (beam) will be heat treated due to the fact that it is a deep short beam. Based on the reliability design of the system, a Fault Tree Analysis is performed and the reliability of the system was 0.9127 after 10000 hours of experimental analysis and was plotted by using exponential reliability graph. The systems reliability can be improved to 0.9969 when the burn in period is 1000 hrs. By improving the reliability design of this system, the time to change the suspension can be reduced by approximately 50% compared to the manual system. Keywords: Reliability, Optimization, Shock Absorber

1 Introduction The importance of this research is to develop a new design for the removal and assembling a strut from a shock absorber system. The development of this design is to

32

BUKU PROSIDING
reduce the time of removing and assembling the system and to ensure that the safety of the system. This is to ensure that the system has a high reliability under operational conditions the system and where the interaction between human and machine can be incorporated into one. This is to ensure that the human function in removing the strut from the suspension system can be done with no effort in compression of the spring. Suspension is the term given to the suspension system that consist of a pair of springs, shock absorbers and linkages that connects the vehicle to its wheels[2]. The suspension systems serves as a dual purpose of contributing to the vehicles handling and braking system for active safety and driving pleasure, while keeping the vehicle occupants comfortable and reasonably well isolated from road noise, bumps, and vibrations. The suspension system absorbs the entire vibration from the road surface and then is transferred as vibration energy to the struts. This will cause the struts to be worn out in time.

The spring rate (or suspension rate) is a component in setting the vehicle's ride height or its location in the suspension stroke [3]. Vehicles which carry heavy loads will often have heavier than desired springs to compensate for the additional weight. Otherwise it will collapse the vehicle to the bottom of its travel (stroke). Heavier springs are also used in performance applications when the suspension is constantly forced to the bottom of its stroke causing a reduction in the useful amount of suspension travel which may also lead to harsh bottoming. There will be no suspension effect on the system if the springs in the suspension system are too hard or too soft. Vehicles that commonly experience suspension loads heavier than normal will have heavy or hard springs with a spring rate close to the upper limit for that vehicle's weight. This allows the vehicle to perform properly under a heavy load when control is limited by the inertia of the load. Figure 1below shows the front assembly of a shock absorber in the vehicles.

33

BUKU PROSIDING

Fig. 1. Front assembly of a shock absorber in a vehicle The main objective of this research are as follows: (i). Design new concept of removing struts from the suspension system. (ii). Perform design analysis on the critical component. (iii). Perform a Fault Tree Analysis to determine the reliability of the system. In the calculating the compression force based on Hooke‟s Law and the shear force that will be acting on the clamps during compression are as follows[1]: F= - Kx б= F/A (1) (2)

The defection of the clamp can be calculated by using the deflection formulae of: Deflection =-PL3/ 3EI (3)

2.

Experimental Methods

This reseach uses SOLIDWORKS as a designing software for the developement of the design. The objective of the design is to develope a new system that has lesser critical components. This is to enable the motion flow of the system is smooth and will incure less defects when force is applied to the critical component. Once the critical subcompent is identified, COSMOS Express is used to identify the failure of the component from excessive stress and has a good estimated factor of safety for the entire system. SIMBlock 7.0.3 will be used to determine the relibility of the entire system based on the exponential graph against time to failure for the system. The desired time used is estimated to be at 10,000 hours and the reliability is observed when the testing time is increased or decreaced. Regardless of what the design problem is, there are six basic actions that are needed to be taken to ensure the designing stage flows in a smooth manner. Establish the need or realize that there is a problem to be solved

34

(iv). (iii). Decide on the system Finally the complexity of the system has increased as time developed as more technical aspects is included into the system. Table 1. Results In determining the forces need to compress the spring for a maximum distance of 200mm. The formulae for the Hooke‟s Law on spring is F=-Kx where the K of a vehicle is deterimined from the manufacture handbook and x is the total distance travelled when the spring is being compressed. (vi).BUKU PROSIDING (i). the basic Hooke‟s Law is applied. Calculated force for specified distance FORCE (F) N DISTANCE OFCOMPRESSION (X) mm 0 0mm 18 10mm 36 20mm 54 30mm 72 40mm 90 50mm 108 60mm 126 70mm 144 80mm 162 90mm 180 100mm 198 110mm 216 120mm 234 130mm 252 140mm 270 150mm 288 160mm 306 170mm 324 180mm 342 190mm 360 200mm 35 . The technical aspect of the system is as follow: (i) Mehanics of machine concepts (ii) Reliability of the system (iii) Combination of mechanical and electrical concepts 3. Table 1 below shows the force need based on the distance travelled by the spring. (ii). Plan how to solve the problem Understand the problem by developing requirements Generate alternative solutions Evaluate the alternative by comparing the design of the previous system to the new design.

64 cm2. The shear stress that acts on the clamps is given by the force applied divided by the area of the clamp. Table 2 below shows the changes in shear stress of the clamp based on the formulae of б= F/A. 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Displacement F= -kX 160 Fig. Force versus displacement graph The clamps is tested for the given force of 234N based on the total extaction of the piston rod with a cross section area of 70. 36 . 2.BUKU PROSIDING From Table 1. a force versus displacement graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 2.

300 250 200 150 100 50 0 0 10 20 30 33.54 36 5.96 From the Table 2.24 288 40.41 360 50.94 180 25.74 108 15.29 126 17.69 270 38.14 40 50 Fig 3.BUKU PROSIDING Table 2. It is seen that the yield strength of the material is 5. Calculated Shear Stress on the clamps FORCE (F) N SHEAR STRESS (KN/m2) 0 0 18 2.84 144 20.87 342 48.32 324 45.77 306 43. Force versus Shear Stress The distribution of stress is seen in Figure 4 when it is being applied with a force of 234N on the critical part of the clamp.49 198 28.14 252 35.515X107MPa when the total force applied is 234N on the clamp based on the force 37 .64 72 10.04 216 30. a force versus shear stress graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 3.59 234 33.39 162 22.19 90 12.09 54 7.

5. 4. The maximum defelction of the clamp when being applied a force of 234N is 0. The material will still be in the elastic region when 234N force is applied because the ratio of length/height is 0. 5. The deflection of the clamp due to force applied. The ratio is lesser than 1 based on Navier‟s theory.0076 radian which is less than 1 which yield results for good accuracy. Fig.BUKU PROSIDING which is required to move the coil spring of the suspension system based on the simulation done through the finite element analysis method. Fig. 38 . The stress distribution on the clamp.1988mm and the defection and deformed shape is shown in Figure 5 and 6 . The assumption from this theory also states that the slope of the deflection is almost always less that 0.

9 and 10 shows the fault tree analysis.000 units of suspension. This values is taken if the process for changing and installation is 30 mins per suspension.BUKU PROSIDING Fig. failure rate base on time. reliability based on time and the probability density function of the system. Figure 7. 6. The predicted amount of changes and installation that this system can undergo before failure on the clamps starts is approximately 20. The time set for predicting the reliability of the system is 10000 hours. Fig 7. The reliability focuses the on the clamps and the entire system. The comparision between the entire system and the clamps. Deformed shape of the clamp The reliability for the system is calculated by using the exponential method. Fault TreeAnalysis 39 . 8 .

000E-4 8.200 0.000E-19 0. (t) Fig.www.co m Failure Rate vs Time Failure Rate Fault Tree1 Failure Rate Line 1.000 0.www. 9.000 70000.Re l i a S o ft.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:43:11 PM 14000. Failure Rate versus Time Re l i a S o ft B l o ck S i m 7 . (t) Fig.co m Reliability vs Time Reliability Fault Tree1 Reliability Line 1.R e l i a S o ft.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:35 PM 14000.000E-5 2. 8. R ( t ) 0.000 28000.000E-5 4.400 0.000 70000.000 0.000 42000.000 42000.000E-5 F a i l u r e R a t e . Reliability versus Time 40 .000 28000. f( t ) / R ( t ) 6.000 56000.000 Time .000 56000.600 0.000 Time .800 R e lia b ilit y .000E-5 1.

3679 0.000E-5 1.000E-5 f( t ) 2.3679 0.000E-5 3.000E-5 4.3679 0.6321 0.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0. 10. Probability Density Function for the entire system The reliability of the entire system and reliability of the system without and with an additional 100 burn in hours into the process for the system is shown in Table 3 and 4. Table 3. Failure 0.6321 0. (t) Fig.3679 0.6321 0.000 70000.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .R e l i a S o ft.000 Time .6321 0.6321 0.6321 0.000 56000.000E-19 0.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:50 PM 14000.9127 0.0873 41 .000 28000. Reliability of the system Prob.co m Probability Density Function Pdf Fault Tree1 Pdf Line 5.www.3679 0.000 42000.000E-5 1.6321 0.3679 0.

3679 0.000 28000. Failure 0.3679 0.200 0.000 Time .000 42000.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:44:28 PM 14000.6321 0. 11.0031 When the assumption for the reliability has been establish.6321 0.6321 0. R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 0.R e l i a S o ft. failure rate base on time. we can produce the comparison of reliability of the entire system with the clamps as the clamps are the most critical component in the system.co m Bl ock Unrel i abi l i ty vs Ti me Unreliability Fault Tree1 System Event 6 1.www.6321 0.6321 0.600 0.000 56000.800 U n r e lia b ilit y .3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0.3679 0.400 Clamps 0. Comparison of unrealibility for clamp and entire system 42 . reliability based on time and the probability density function of the system.000 70000.6321 0.R ( t ) Entire system 0. Figure 11 .3679 0.3679 0. F ( t ) = 1. Reliability of the system with burn in period of 100 hours Prob. 12 and 13 shows the fault tree analysis. (t) Fig.BUKU PROSIDING Table 4.6321 0.000 0.9969 0.3679 0.

600E-4 1.000 T ime .co m Bl oc k Probabi l i ty Dens i ty Func ti on Pdf F ault Tree 1 Sy stem Ev e nt 6 2.000 56000.co m Bl oc k R el i abi l i ty vs Ti me Reliability Fault Tree1 Sy stem Ev ent 6 1.R e l i a S o ft. Comparison of reliability of clamp and entire system R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 . 13.000 28000.www.200 0.000 56000.800 R e lia b ilit y .000 70000.000 0.000E-5 4.000E-5 Entire System SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OM AR 7/26/2008 7:44:59 PM 1.000 0. Comparison of Probability Density Function of clamp and entire system 43 .000 42000. (t ) Fig 12. R ( t ) 0.000E-19 0. (t ) Fig.R e l i a S o ft.000 Time .600 Entire System 0.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:45:36 PM 14000.000E-4 1.400 Clamp 0.000 70000.www.200E-4 f( t ) Clamps 8.000 28000.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 42000.000 14000.

when designing a new system for removing and installing a suspension. The failure of understanding the function of the design would make the process of design difficult. From the system. Discussion From the data obtained from the Hooke‟s Law. (v) Reliability: Reliability of the clamp to be not more than 90 percent It was observed through simulation. The burn in period is important in readjusting the critical components that would subsequently lead to the failure of the system. The travel distance of 130mm is selected because the travel distance of the piston rod is 130mm. Since the extraction of the piston rod is 130mm.12. we can state that the force that needs to be applied on the spring increases at rate of 1. The fatigue of the system was observed and an assumption can be made that the clamp will experience deformation after 100000 cycles under the load of 48MPa.0 Conclusion In general. Therefore from the simulated anaylsis done by inserting the reliability values of components from the manufacturers. The clamp will deflect 0. 44 . the force required to compress the spring is 234N. The clamps will have shear stress of 33. it can be said that the system will increase drastically if there is any burn in period applied on to it. This factor of safety is good as it complies with the following factors: (i) Material: The material is taken directy from a handbook (ii) Load: The load is defined aas static and fluctuating load. the clamps are the most critical component in the design. Therefore it is assured that the clamp is safe to use with a factor of safety of 1. (iv) Failure Analysis: The failure i derived the state of stress. It is important to understand the function of the system before we start to design.1988mm when the total force of 234N is applied. This is shown in Figure 2. This will cause the clamp to bend but since the ratio of lengh/height is less that 1.BUKU PROSIDING 4. which travels at a distance of 130mm. 5. it is better to simplify the structure of the task to operate the system.8 as the distance for compression increases. (iii) Tolenrance: The tolerance is not tighly close. Value adding is defined as technological improvement into an existing design to make it more easier to operate. it can be said that the clamp is in the elasticity region of the material. The difficulties mentioned is the understanding of the concepts of value adding into the system. This burn in period is very important to ensure that the system would encounter an bath tub curve failure rather than an incremental failure rate. that the reliability of the system would increase if there was an increase in burn in period.14 KN/m2 when being applied force of 234N. This means that the force is not big enough to cause permanent defection of the clamp. The human factor is aslso important as humans need to be linked to the environment of the task in terms of the difficulty level and safety factors in operating the system.

Nik Abdullah bin Nik Mohamed for always willing to share his view and suggestions as well as taking a very keen interest in this study. This is to prevent the material selected from undergoing permenant deformation just after being tested in the system. This can be done by performing the evaluating and calculating the applied force. I would like to thank Professor Ing. 45 .BUKU PROSIDING Once we have understood the importance of the design in our system. Acknowledgement I wish to record my deepest appreciation to my supervisor Professor Ing. Finally. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his precious time and effort in sharing his knowledge and teachings. The reliability is also important in predicting the failure of the system and when the process for maintainance is required to enhance the reliability of the system. Dr. I am deeply grateful to Professor Ing. Dr. shear stress and bending on the clamps. Dr. the understanding of reliability through the Fault Tree Analysis is important to ensure that the system has a high relibility percentage whereby we do not need to maintain the system frequently. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his guidance and guidance throughout the project. Besides that. it is important to include analysis on the critical component.

Yadev.H. and Van der Wolf. Van der Net. Mech.. Charles E. pp.H. D.& Eng. Prentice Hall.. David G. 4. Soc.1997. Machine and Mechanisms Applied 2. Sci. Volume 1.BUKU PROSIDING References 1. D. 10. Kinematics Analysis..M.A. 45.H.3 Rio de Janeiro July/Sept. 31. Mech. Soc. 1996. 3rd Edition 2005. Xue. Vol. Braz. Dr P H Sydenham MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. Technische Universität 2007 Digital Human Modeling for Design and Evaluation of Human Machine System. Introduction to Reliability Engineering Anja Naumanni and Matthias Roetting Deutsche Telekom Laboratories. Ebeling. Annals of the CIRP. Norrie.L.C. "Knowledge base and Database Representation for Intelligent Concurrent Design". 6. Structural Optimization For Static. Sci. Dynamics and Beyond. 161-164 3. 1999. F. Mc Graw Hill International Edition.22 no. de Vries. 2. "A Relation-Based Product Model Suited for Integrating Design and Manufacturing". Myszka. W. Department of Human-Machine Systems. No.. Technische Berlin. 8. David H. 2006. vol.. A. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences J. S. 7. No.C Ugural 1999 Mechanic of Material.J. Delbressine. pp. Braz.28 no. Mc Graw Hill International Edition A. 5. Vol. vol. 2001 Methodology for Integration of Evaluation Systems in the Engineering of Large Systems Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering J.4 Rio de Janeiro 2000 A Feature-Based Object-Oriented Expert System to Model and Support Product Design York. 1. Number 1. 131-145 46 . Ullman 2006 Mechanical Design Process. 9. Computer-Aided Design.. A.

kilangkilang pengeluar dan juga syarikat-syarikat servis (A. suhu glob dan sedikit radiation intensity.45 ptg. Faktor ergonomik amat penting dalam mempengaruhi persembahan dan produktiviti sesuatu organisasi. kelajuan angin. Merujuk kepada skala keselesaan ASHRAE. Ini adalah disebabkan oleh pertimbangan yang dibuat terhadap faktor ergonomik persekitaran adalah lemah 47 . karbon dioksida (CO 2). tetapi juga boleh mengundang kecelakaan dan ini boleh menyebabkan penurunan produktiviti dan juga pembelajaran pelajar yang terlibat. tekanan.00 pagi hingga 4.BUKU PROSIDING KAJIAN KESELESAAN TERMA DI BENGKEL KIMPAL POLITEKNIK UNGKU OMAR NURIZATY BT MUHAMAD NOR NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM ZURAINI BT GANI ABSTRAK Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar.hasil kajian mendapati bahawa persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar. tekanan. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memudahkan keselesaan pelajar di dalam mengambilkira kesan persekitaran serta rekabentuk ergonomik.R Ismail 2009). Sejak kebelakangan ini. Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar. Bekerja dalam keadaan persekitaran yang panas dan tidak sihat pada jangka masa yang panjang bukan sahaja boleh memudaratkan kesihatan badan. Data dikumpul menggunakan peralatan „thermal comfort instrument‟ pada 3 November 2009 bermula pukul 9. kelembapan yang tinggi. suhu glob dan kadar kehadiran radiasi. karbon dioksida (CO 2). Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. Pencapaian kerja yang rendah sememangnya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran tempat kerja dan juga peralatan yang digunakan adalah tidak bersesuaian. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri ergonomik yang ada di bengkel kimpal PUO serta pelajar-pelajar yang terlibat. masyarakat mula menyedari dan mengambilkira kepentingan ergonomik dalam kehidupan seharian terutamanya bagi memastikan keselamatan dan keselesaan dalam tempat kerja dan persekitaran. kelajuan angin. kelembapan yang tinggi. PENGENALAN.

LOKASI KAJIAN. angin. Politeknik Ungku Omar. U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 Meja kerja 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Stesen 8 kimpalan 13 gas 9 14 10 15 Silinder gas Oksigen BENGKEL KIMPALAN JAB. Keputusan laporan ini diperolehi dengan menggunakan EXCEL dan keputusan yang diperolehi dibincangkan di dalam laporan ini. Laporan ini menerangkan mengenai keputusan eksperimen yang telah dijalankan di bengkel kimpal yang bertempat di Politeknik Ungku Omar. karbon dioksida. Ipoh. Dalam penulisan ini. MEKANIKAL POLITEKNIK UNGKU OMAR 48 .BUKU PROSIDING yang mana boleh mengakibatkan Musculoskeletal Disorders di antara pekerja dan ini boleh mempengaruhi perlaksanaan dan peningkatan produktiviti. Kajian telah dilakukan di bengkel kimpal. kelembapan dan halaju angin terhadap fisiologi manusia dan keselesaan terma seapanjang sesi pembelajaran dijalankan di dalam bengkel tersebut.KEJ. PLAN BENGKEL KIMPAL. Ipoh. analisis statistic menggunakan EXCEL telah dipilih untuk mengukuhkan pemilihan model persekitaran toleransi masa dalam persekitaran sebenar. Politeknik Ungku Omar. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Tujuan kajian pengukuran ini dibuat adalah untuk menyelidik faktor kesan persekitaran seperti suhu. Individu yang terlibat sewaktu kajian dijalankan adalah terdiri daripada pelajar Jabatan kejuruteraan Mekanikal.

BUKU PROSIDING Rajah 1: Pelan bengkel kimpal JADUAL KERJA JADUAL KERJA PENGAMBILAN DATA SESI PAGI KELAS:DEM 1 JUMLAH PELAJAR:44 ORANG WAKTU:10.30PM) KEL AS DEM 1 JUMLAH PELAJAR LELAKI 37 JUMLAH PELAJAR PEREMPUAN 7 DKP1 30 0 FOTO DI TEMPAT KEJADIAN Foto 1: Stesen kimpalan arka 49 .30PM BENGKEL: KIMPALAN BENGKEL KIMPALAN(10.30AM) KIMPALAN(2.30PM BENGKEL:KIMPALAN SESI PETANG KELAS:DKP 1 JUMLAH PELAJAR:30 ORANG WAKTU: 2.30AM-12.30PM4.30AM12.30PM-4.

BUKU PROSIDING Foto 2: Stesen kimpalan gas 50 .

84 77.313 590.562 588.035 0.589 101.553 27.006 29.15 71.5 157.5 160.375 537.007 0.8 201.82 58.5 600 607.556 29.5 318.625 586.875 585.45 60.668 101.813 607.636 101.4 Globe Tempe rature 26.558 101.375 561.6 197.5 559.108 31.67 60.15 66.438 28.122 70.37 61.68 59.5 73.078 0.922 26.753 25.636 101.487 59.2 306 305.75 571.078 27.668 101.853 25.636 101.688 576.48 101.558 101.9 195.331 27.6 197.71 59.605 101.03 75.2 196.1 308.558 101.828 Sound 61.013 0 0 0 0.331 30.72 27.BUKU PROSIDING KEPUTUSAN KAJIAN C02 MASA 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 647.005 54.668 101.775 28.497 28.034 0.35 74.688 551.03 0.75 596.83 30.636 101.625 564.942 31.5 199.5 154.981 28.114 0.166 27.297 Wind Speed 0 0 0.11 0.297 56.716 29.558 101.219 26.7 196.608 31.108 51 .266 60.636 101.886 26.4 199.442 27.082 0.156 56.5 325.375 569.92 58.32 66.469 26.024 0 0.581 60.313 Pressur e (Pa) 101.589 101.164 28.688 61.563 559.25 588.563 562.605 101.78 57.496 53.664 28.527 101.41 62.02 Temper ature 25.636 101.416 72.775 26.553 29.69 55.99 58.706 26.75 566.6 197.188 592.9 320.636 101.188 594.125 595 590.636 101.32 63.6 153.48 Humid ity (%) 76.589 101.605 101.547 27.109 27.81 58.313 58.379 63.38 60.813 27.74 62.951 61.1 310.668 101.409 27.375 572.016 64.164 67.8 198.603 55.82 73.134 26.19 75.062 0.1 128.686 69.49 60.4 303.531 28.5 201.22 27.531 59.18 78.636 101.605 101.453 27.428 65.25 28.713 66.668 53.527 101.88 59.813 569.984 27.364 63.136 0.2 151.681 29.7 303.919 59.957 69.25 578.331 28.997 28.5 199.553 30.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.527 101.7 319.053 29.45 28.25 561.8 323.16 66.875 559.7 159.357 57.9 195.275 29.605 101.08 Illumin ance (Lux) 158.25 607.7 320.386 29.03 73.99 58.212 26.775 27.886 32.25 75.022 0 0.663 28.664 30.605 101.097 0.668 101.044 26.719 25.886 27.581 25.22 60.35 62.75 59.527 101.71 75.813 642.287 29.636 101.2 140.605 101.108 30.217 0.5 344.491 26.063 26.241 51.309 26.631 25.886 30.32 63.056 0.879 64.063 586.636 101.622 26.719 29.998 27.979 66.275 28.25 81.188 595.87 60.83 64.884 60.875 587.188 591.57 81 78.942 29.703 27.037 0.45 76.188 613.605 101.33 31.79 69.938 26.9 322.086 0.6 306.609 26.

719 34.03 45.386 101.996 49.36 47.875 475.356 30.367 47.276 101.796 45.052 34.438 476.386 33.354 101.044 45.552 33.464 101.425 45.1 288.053 44.213 30.052 0.08 69.307 101.017 0 0 0 0.6 171.941 34.5 204.276 101.039 45.188 488.146 0.433 101.2 32.552 34.401 101.625 474.49 45.481 31.552 34.83 33.64 70.305 45.8 224.BUKU PROSIDING 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 620.358 44.625 510 500.359 48.773 45.6 215.5 499.577 44.433 101.3 256.259 31.244 31.6 318 330.506 45.375 551.144 0.875 478.922 31.438 493.54 80.497 34.11 48.183 0.997 33.354 101.501 46.741 30.213 46.375 494.182 101.541 31.323 101.803 30.45 63.5 205 204.534 31.25 480 477.229 101.13 76.052 0 0.795 48.18 45.354 101.48 101.5 188.078 29.228 31.066 30.4 188.91 53.15 51.161 0.464 101.664 33.441 34.563 480.25 561.578 31.164 34.64 46.92 51.245 101.276 101.688 491.62 45.87 48.806 29.237 31.453 44.231 31.369 48.4 213.382 44.76 49.041 31.049 0 0.163 0.759 30.664 32.386 101.438 489.013 0 0 0.9 340.8 361.33 32.5 252.241 31.43 53.51 318.6 191.316 31.872 46.513 71.125 483.375 496.775 32.25 481.19 45.608 34.497 34.96 63.68 51.638 30.839 45.386 101.114 0.303 31.875 560.438 483.717 46.16 49.36 61.011 0.608 34.5 352 371.198 101.354 101.6 260.737 30.519 31.75 481.282 0.775 33.088 31.063 569.344 31.438 476.465 45.875 480.63 58.52 75.534 31.87 46.25 483.05 47.93 54.886 32.3 180 190.464 101.464 45.5 310.633 45.307 101.464 101.272 46.075 0.052 34.552 45.03 67.5 201.14 70.198 101.063 486.497 34.045 0.608 34.276 101.121 45.5 256.276 101.386 101.625 579.386 34.323 101.183 0 0.354 101.563 489.9 216.035 0 0 0.552 52 .046 47.7 323.25 493.198 101.608 34.33 61.8 181.333 45.994 31.5 269.22 76.138 0.168 0 0 0.33 62.17 64.1 266.766 30.922 29.488 31.6 184.276 101.75 476.082 0.138 31.433 101.938 101.72 51.75 478.891 30.375 497.663 34.9 311.3 145.031 30.9 159.552 34.259 31.72 65.099 0.166 0.276 101.9 214 265.054 0 0.9 44.27 61.796 45.83 62.552 34.6 186.441 32.179 0.245 101.063 564.93 51.188 478.447 31.568 45.05 54.125 499.535 46.553 32.578 45.608 34.441 34.912 29.323 101.078 30.1 205.239 0.931 30.179 0 0.307 101.681 0.552 34.622 31.433 101.105 45.23 68.5 357.886 33.552 34.063 481.7 341.7 50.164 34.32 59.552 34.313 498.279 46.664 32.198 101.182 49.164 33.313 482.

601 45.1 346.688 492.12 101.104 101.663 34.719 34.593 44.12 101.078 0. Tarikh perlaksanaan: 03 NOVEMBER 2009 ANALISIS KAJIAN.204 0.41 70.1 286.172 0.83 34.5 287.772 31.323 45.938 471. KARBON DIOKSIDA DAN PENCAHAYAAN MELAWAN MASA 700 600 500 400 300 200 100 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 C02 Illuminance (Lux) Masa.32 69.519 31.534 31.544 45.103 0.44 72.597 31.063 490.207 0.179 0.672 31.83 34.12 101.4 34.104 101.138 45.631 31.12 101.581 31.83 .182 101.438 482.91 68.418 45.2 357.719 34.886 34.7 329.813 484.578 31.12 101.875 101.691 31.531 31.06 68.713 31.188 481.434 31.3 335.255 45.11 63.42 78.272 64.775 34.12 101.663 34.375 492.17 71.12 101.054 31.38 69.t(min) Graf 1 : CO2 dan pencahayaan melawan masa.455 45. 53 .063 479.584 31.9 291 287.75 479.086 0.313 474.95 44.151 101.719 34.17 71.5 483.104 101.909 0.12 101.775 34.563 475.563 471.719 34.8 362.06 0.114 0.3 341.25 481.5 277 348.83 34.475 31.766 44.077 0.BUKU PROSIDING 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 489.83 34.775 34.2 316.151 101.203 46.19 67.06 68.2 0.978 44.1 274 250.097 0.267 44.42 66 64.6 291.23 0.086 0.485 44.528 44.459 31.17 0.104 44.12 101.663 34.375 478.3 68.

6 101.t (min) Graf 3: Peratus kelembapan dan bunyi melawan masa 54 .8 101.BUKU PROSIDING TEKANAN MELAWAN MASA 101.7 101.4 101.t(min) Graf 2: Tekanan melawan masa PERATUS KELEMBAPAN DAN BUNYI MELAWAN MASA 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Humidity (%) Sound Masa.5 101.9 100.8 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Pressure (Pa) Masa.3 101.2 101.1 101 100.

t(min) Graf 5: Suhu melawan masa 55 .t(min) Graf 4 : Kelajuan angin melawan masa SUHU MELAWAN MASA 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 Temperature Globe Temperature Masa.2 0.1 0.05 0 9:00 9:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 Wind Speed Masa.3 0.15 0.25 0.BUKU PROSIDING KELAJUAN ANGIN MELAWAN MASA 0.

PPD ini digunakan untuk mengira kepuasan keselesaan terma di kalangan pekerja. Selepas keputusan di analisis.5 99.5 98. predicted mean vote (PMV) dicari untuk mengukur keselesaan terma berdasarkan zon bekerja.000 -3.0 PPD. kelajuan udara. didapati hampir 100% pelajar tidak berpuashati dan tidak mencapai keselesaan di bengkel kimpal. Jika dibandingkan dengan skala keselesaan 56 . Daripada data yang diperolehi. keputusan boleh diplot dalam bentuk graf berikut: PPD SEBAGAI FUNGSI UNTUK PMV 100.0 98.5 100.000 99. pemakaian. suhu dan kelembapan.(%) -8.000 PMV Graf 6: PPD sebagai fungsi untuk PMV Daripada graf 6 di atas. Nilai PMV merujuk kepada skala keselesaan yang merangkumi julat -3 hingga 3.5 2. Nilai PMV tadi digunakan untuk dibandingkan dengan Peratus Anggaran Ketidakpuasan (Predicted percentage dissatisfied)(PPD).0 97. Parameter yang diambil kira termasuklah keadaan metabolism.000 7.BUKU PROSIDING PERBINCANGAN.

BUKU PROSIDING ASHRAE nilai yang diperolehi adalah melangkaui julat 3 dan ini menunjukkan bengkel tersebut terlalu panas. tempat kerja. ANTROPOMETRIK. (Darliana Mohamad 2008) Berikut adalah foto pelajar yang terlibat dalam menjalankan aktiviti kimpalan di bengkel tersebut: 57 . Tanpa pengalihudaraan yang sesuai. tempat pembelajaran akan mendatangkan masalah disebabkan udara panas yang berkumpul serta pencemaran udara. Untuk mendefinasikan keselesaan terma itu sendiri amat sukar kerana kita perlu mengambilkira keadaaan persekitaran dan factor peribadi apabila mengambilkira factor suhu dan pengalihudaraan yang boleh memberikan kesan keselesaan.R Ismail 2009). (A. Keselesaan terma memberi kesan yang besar terhadap produktiviti dan kepuasan hati pelajar terutamanya bagi mereka yang berada di tempat yang tertutup dan agak padat. Data antropometrik dapat digunakan dalam bidang ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal kawasan kerja. Data antropometrik perlu digunakan dengan betul dalam rekabentuk ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal tempat kerja dan juga dalam pembangunan pembelajaran. peralatan dan juga digunakan semasa merekabentuk peralatan yang diperlukan.

BUKU PROSIDING Foto 3: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan arka Foto 4: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan gas 58 .

BUKU PROSIDING Antara ukuran-ukuran ergonomik yang diambilkira berdasarkan postur badan berikut: 59 .

cina dan india adalah berbeza (Md Deros.BUKU PROSIDING Berdasarkan kajian yang dijalankan. Rasionalnya bukan sahaja keselesaan yang diambilkira tetapi keberkesanan pembelajaran juga merupakan factor yang sangat penting. Pencahayaan perlu diambilkira dengan menambahkan lampu yang lebih terang iaitu di antara 1000 hingga 2000 lux. Tingkap yang sedia ada boleh digantikan dengan pintu gelongsor supaya senang dibuka bagi tujuan pengudaraan yang lebih berkesan. 2006) Merujuk kepada cadangan plan penambahbaikan antara perkara yang boleh dilakukan ialah menambah saluran pengudaraan gas karbon dioksida yang lebih fleksibel.B 2008). 60 . Secara ringkasnya ianya boleh dipecahkan kepada dua factor utama iaitu penambahbaikan terhadap bengkel itu sendiri dan yang kedua penampilan pelajar yang terlibat (B M. ukuran antropometrik bangsa melayu. banyak penambahbaikan boleh dilakukan. Bagi mengatasi panas yang melampau kepadatan pelajar juga boleh dikurangkan supaya pengalihudaraan boleh berlaku dengan meluas. Kleiner. Ketinggian kedudukan dan ketinggian pandangan mata adalah penting untuk menentukan rekabentuk pelan dan persekitaran tempat kerja. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Meja kerja Stesen 8 kimpalan 13 gas 14 9 10 15 Silinder gas Oksigen Rolling door Rolling door Rolling door BENGKEL KIMPALAN JKM PUO Rajah 2: Pelan cadangan penambahbaikan bengkel kimpal Daripada keputusan yang diperolehi.

M. I. Baba Md Deros. 2.R. A. Fitting the task to the human. B. Waktu rehat juga perlu disediakan dan masa bagi pelajar untuk berada di dalam bengkel tersebut perlu di hadkan selama 2 jam sahaja. KESIMPULAN. Kleiner 2006.H. Oleh itu perubahan perlu dilakukan untuk mencapai rekabentuk yang lebih ergonomik bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. 2009. Bagi pelajar pula perlu memakai pakaian keselamatan bengkel yang bersesuaian serta tidak terlalu tebal supaya pakaian yang digunakan tidak merangkap terlalu banyak haba di badan. Analysis and design of work systems.E Kroemer and E. Fifth edition.M Deros 2009. Brian M. Z. CRC Press.D. Md Deros. 61 . R. 3.R Ismail. K. D. Mohd Nor. Thermal Comfort Assessment: A study at Malaysia Car Manufacturer. Chinese and Indians. N.S Usman.A Rani. Daruis. K.I. Keputusan kajian ini telah dibuat dengan mengambilkira factor persekitaran serta penampilan pelajar itu sendiri. Assessment of Thermal Comfort and Optimization of Enviromental Factors at Automotive Industry.R Ismail. A. 2008.Sopian.K. RUJUKAN: 1. Darliana Mohamad. M. Hasil kajian mendapati persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar.B.J.Zulkifli. 4. A.M Makhbul. air minuman perlu disediakan di dalam bengkel tersebut. 5.R Ismail.BUKU PROSIDING Bagi tujuan mengatasi tekanan akibat kepanasan.N.Jusoh. Fundamental Sitting Antropometric and differences among Malaysian Malays. Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia. M.Grandjean. 2008.A Rahman. Kipas perlu dipasang dengan lebih banyak supaya terdapatnya perolakan udara. 6. M.

Adalah diharapkan cadangan-cadangan ini akan dapat digunapakai sebagai kriteria penanda aras untuk proses dan strategi terhadap program transformasi politeknik ke arah usaha memperoleh amalan terbaik serta meningkatkan kesediaan melaksanakan projek R&D pada masa akan datang. Kajian Ketua Program Kejuruteraan Awam dan bekas Pengawai R&D di Politeknik Sultan Idris Shah. Secara amnya. Senario ini menyebabkan politeknik-politeknik di Malaysia menghadapi kesukaran untuk bersaing di peringkat global. Selangor Darul Ehsan e-mail: zzulkefle@yahoo. Kini sedang cuti belajar mengikuti pengajian kedoktoran dalam bidang senibina secara sepenuh masa di Kulliyyah Senibina & Rekabentuk Alam Sekitar. Di samping itu.Faktor-faktor Kejayaan Kritikal (CSFs). tetapi amalannya di dalam sistem pengajian politeknik masih di peringkat awalan jika dibandingkan dengan universiti yang telah mengamal serta mendapat manafaatkan darinya sejak dulu lagi. CSFs yang diketengahkan dalam imbasan sorotan ini adalah berkaitan dengan pendidikan dan latihan. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.BUKU PROSIDING Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di Malaysia Zulkefle bin Ismail1 Jabatan Kejuruteraan Awam. struktur organisasi dan kepimpinan di politeknik. Kemampuan yang terhad juga berkaitan dengan isu kesediaan serta kurang pengalaman dalam mengendalikan projek R&D. Perbandingan antara program R&D di politeknik dan industri pembinaan dilakukan untuk mengenalpasti persamaan antara keduaduanya. Seterusnya. Sungai Air Tawar. dan perancangan dan kertas cadangan penyelidikan. CSFs untuk diamalkan dalam program R&D di politeknik diperolehi berasaskan persamaan yang telah dikenalpasti. sumber dan teknologi maklumat. Kertas ini mengenengahkan faktor-faktor kejayaan kritikal atau Critical Success Factors (CSFs) industri pembinaan di Malaysia. Sabak Bernam. Kata Kunci:Transformasi Politeknik. Kelebihan R&D adalah jelas dan nyata. Penyelidikan & Pembangunan (R&D). 45100 Sabak Berbam.fr Abstrak Transformasi bidang Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) merupakan agenda penting ke arah mengukuhkan institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. beberapa cadangan program untuk dilaksanakan juga turut dibincangkan. Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur 1 62 . Politeknik Sultan Idris Shah.

this paper identifies the needs of workplace English communication skills by business employers in the commercial sector by conducting a „needs analysis‟. the highly demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. „social interaction‟. The findings reveal that oral communication skill is the prominent type which is frequently used in the workplace. Introduction In the rapid and competitive environment of the commercial sector. A common complaint by business employers‟ states that fresh business professionals are unable to live up to the employers‟ expectations particularly aspects related to workplace English language communication skills. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. From this perspective. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. the high demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. In such situations. In addition. In this survey study.BUKU PROSIDING Workplace Communication: Needs and Uses Of Business Employers Megat Ahmad Murad Bin Megat Baharuddin Politeknik Nilai Abstract In the rapid and competitive environment of the commercial sector. the language needs become more specific and urgent. From this perspective. As the demand increases. Negeri Sembilan were identified as respondents for the collection of data. Thus. These professionals regardless of skilled and semi skilled personnel were found to be 63 . the language needs become more specific and urgent. twenty business employers from the commercial sector in the district of Nilai and Seremban. The findings also indicate that the most frequently communication skills that the trainees need to be involved in the communicative events are „listening and following instruction‟. the findings would shed some light on how to meet the job specific English language requirements before designing a training program and would also benefit the relevant authorities especially ESP course designers. It also discusses the relationship between these skills and the existing ESP syllabuses of Malaysian Polytechnics. „work related interaction‟. an in depth investigation into the target situation would help to shed some lights on how to meet the job specific English language requirements. and „giving feedback‟. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. As the demand increases. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization.

Imran (personal communication) stated that the report from employers towards Polytechnic trainees was not the complaint related to their technical skills but basically on the communication skills. Hutchinson & Waters (1987) regard needs analysis as a “irreducible minimum‟ in the design of ESP courses (p. 1995). The employers were surprised that their paper qualifications do not portray the real abilities of these commercial professionals. Furthermore. 36 ). He further adds that these trainees are passive and communicate at their minimal capacity.BUKU PROSIDING weak in oral and written communication skills. organization and client. One of the Institutional pillar stated that universities and industries would jointly conduct ongoing training in order to bridge the gap and hopefully would narrow down issues related to knowledge. Brown (1995) defines needs analysis as “ systematic collection and analysis of all subjective and objective information necessary to define and validate defensible curriculum purposes that satisfy the language learning requirements of students within the context of particular institutions that influence the learning and teaching situation” ( p. skills and training ( The Sunday Star. In this situation. Richterich (1983) points out that language needs are language skills and content. needs analysis could be regarded as the „heart and soul‟ of an ESP course. As a consequence. Needs analysis is a comprehensive study which involves the gathering of information on the needs of a particular group. Datuk Hj. In another report from the Principal Director of Department of Polytechnic and Community College Education. A report from the Star newspaper dated 6 November 2003 stated that the then Minister of Education. However. had called upon public universities to reexamine their training program to see how they can overcome the perceived weakness of graduates in terms of low English language proficiency and lack of communication and leadership skills. Berwick (1989) succinctly defines needs as “a gap or measurable discrepancy between a current state of affairs and a desired future 64 . In the same token. needs analysis is essential in any ESP course because future employers may provide valuable information about the target language that the students will eventually need to use (Brown. On the other hand. which an individual requires when he or she is in a particular communicative situation. Very often courses conducted do not meet the needs and uses of the business employers. a consideration of the business employers‟ prerequisite workplace communication skills is crucial as it may provide valuable information about the target language that business professionals will eventually need to use. This issue has prompted positive reaction from the Higher Education Ministry to transform the landscape of tertiary education by implementing the National Higher Education Strategic Plan and National Higher Education Action Plan 2007-2010. a consideration of the important role played by the business employers as source of information about the target group (i. 54). Tan Sri Musa Muhammad . In general.e trainees) would serve as an identification of the target needs at the workplace. On-going reports from local newspaper had caused much concern over the fact that there is a skill gap between the learning institution and the workplace. 2 September 2007). Basically.

Negeri Sembilan. receptionists in a hotel need to be able to understand customers‟ enquiries in the target language. The business employers represent the accessible population of the target population (sampling/subject). For example.find out the relationship between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics by identifying the related aspects between the business employers present situation analysis and the Polytechnic trainees learning situation analysis. the main determinant of the sample consists of twenty business employers in the commercial sector from the district of Nilai and Seremban. this study seeks to investigate the business employers‟ needs and uses of the workplace English communication skills in the commercial sector and also the relationship between these skills to the existing ESP syllabuses of Malaysian polytechnic by conducting a needs analysis. The sample is confined to Polytechnic Nilai trainees attached to the industry. The main concerns of this study are to analyze the English communication skills at the work place of selected business employers in the commercial sector.The study will also answer the following research questions: a) What are the English communication skills for the workplace of the business employers in the commercial sector? Is there a prominent type of English communication skills frequently used and needed at the workplace? b) To what extent do workplace English communication skills that are used and needed by the business employers related to the type of communication event? Is there a significant relationship between workplace English communication skills with reference to the type of communicative events and the existing syllabus of Polytechnics? c) To what extent do workplace English communication skills of business employers‟ match or do not match the syllabus of Polytechnics? Therefore.BUKU PROSIDING state” (p 52). The study will:identify the prominent type of English communication skills which are frequently used and to what extent their usage can be related to the type of communication event. Methodology Sampling For the purpose of the study. thus their current gap is the distance between their present level of proficiency and where their proficiency level needs to be in order to be able to understand customers enquiries and their desired future state is to be able to understand customers‟ enquiries. The sampling method is simple random sampling as 65 .

Hutchinson and Waters (1987) suggests that a target analysis framework needs to gather information and the most frequently used methods are questionnaires. close ended ) and rating scales ( i. Instrumentation In this study. Each item is structured using a four Likert scale of rating. statements ( i. interview sessions were conducted as a method to triangulate the data. These interviews could provide a sense of uniformity and cross references of information from the questionnaire in order to 66 . The simple random sampling in this study consist of employers ranging from government to private owned companies/agencies which include multinational and small medium industries.e stating the intended purpose. this study formulate a comprehensive questionnaire which seek information from the respondents in the form of questions. In this study.e Likert Scale).al 2002). The formulation of questionnaire was adapted from Crosling & Ward (2001) with supplementary communication skills listed by Maes et. The interviews checklist consists of five semi-structured questions. A total of five business employers were interviewed to gather details about their needs. Prior knowledge about these business employers and organizations needs would pave the way for the researcher to prepare and organize questions which are more accurate and reliable. One of the ways to understand these organizations is to find out as much as possible about the target group (i. The items in the questionnaire were organized and divided into three sections: Section A comprises questions that are structured to gather the demographic background of the business employers. practical and simple. The advantages of using questionnaire are the high response rate from the respondents and also being cost effective. Questionnaire is used because it could be directly administered and the findings are generalizable only to the population that the sample represents (Ary. observation and other ways of collecting data. As a method to collect data. Section B comprises of close ended questions based on the types of communication and communication events at the workplace. the main instrument used is the self administered questionnaire. Interviews were also used as a supplement to the questionnaire. confidentiality and anonymity) is pilot test before distributing to the selected respondents.e open. The questionnaire which includes a cover letter (i. opinions. interviews. et. beliefs and perceptions of the target discourse.BUKU PROSIDING it appears to be fairer. The revised and finalized questionnaire was then distributed to twenty (20) respondents of the target population from the commercial sector.e business employers). Section C comprises of open ended questions which would gather information from employers‟ wide range of response related to the performance of the trainees which are not covered in section A and B. al (1997).

Table 1 below shows the profile of the respondents at a glance. with a response rate of 90.9 %. Each item in the questionnaires will be counted then converted to percentage and tabled. a pilot study on four samples from the target population was carried out. the data were tabulated and analyzed systematically to reach the findings. a second questionnaire would be sent with a friendly reminder. E-mail and fax were used because it is generally reliable. In order to answer the research questions. Before an improved and refined questionnaire was used on the business employers. Procedure In this study. twenty business employers in the district of Nilai and Seremban. The study used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to provide analysis of data. telephone follow-up calls were made to request the business employers to co-operate and the researcher will collect the questionnaires personally. This is to ensure that the instructions and language used was clear and easily understood and importantly the questions would elicit the desired information from the respondents. The questionnaire which were improved and refined from the pilot study that was carried out earlier were e-mailed or faxed to the respective employers. more effective and cost saving. The use of these multiple methods would help to corroborate the results from the data collected.e questionnaire ) used descriptive statistics. Results Demography of the respondents This section describes the background (demography) of the respondents in the study. After the interviews and questionnaires were completed. a total of twenty (20) respondents participated in this study. Negeri Sembilan were involved and the instruments used focus primarily on questionnaire and also supplemented by interviews. the possible means of analyzing the data ( i. The respondents were given one week to complete the questionnaires.BUKU PROSIDING achieve greater reliability and validity. If a problem persists. The questionnaire was self administered as it was convenient and posed fewer problems. From the twenty two (22) sets of questionnaire that were sent out. If not returned as stipulated. During the visits to collect the questionnaires. convenient. 67 . interview sessions with the employers were carried out at the workplace.

More than half of the respondents (55 %) have a basic degree and the remaining 45 % were distributed among the other two groups whereby six of them were educated at the diploma level and three at the masters level. In analyzing the 68 . respondents) for job designation. In relation to the size of organisation.BUKU PROSIDING 20 Table 1 above illustrates the distribution of respondents from the commercial sector who took part in the study. The respondents comprise fourteen males (70 %) and six females (30 %). There were 2 (10%) of them holding other posts such as coordinator and senior executive and four (20%) of them were assistant manager where as 14 (70 %) of the respondents were managers. The remaining 10 % of the respondents‟ were from the 50 and above age group. seven of the respondents have worked for 11-15 years while 3 have worked for 6-10 years and none of the respondent has been working for less than 5 years. half (50%) of the respondents‟ organisation were medium followed by nine (45%) of the organisations were categorized as large and 5 % were small scale organisations.e. indicating that there were more male respondents in the study. In analyzing the sample (i. In terms of working experience. it was found that seven (35 %) of the respondents were holding the post as human resource manager and manager. The highest number of respondents fell in the 31-40 age group which is 45 %. The remaining thirty percent (30 %) were distributed among the other three job designation. A total number of twenty (20) employers were involved in the survey. The analysis also shows that one (5%) of the respondents were in the 20 – 30 age group and eight (40 %) were in the 41.50 age group. more than half of the respondents (65 %) have worked for more than 16 years.

The first research question aim to identify the prominent type of English communication skills frequently used and needed as perceived by the business employers. The researcher recognizes that the type of communications skills of either oral or written is prominent and an indicator of the employers needs as a whole in order for the trainees to function effectively at the workplace. it was found that in order to function effectively in the workplace. In the distribution of frequency related to the needs of respondents for the trainees to use the written communication skill. we will divide the English communication skills into oral and written communication. business employers‟ frequently need the trainees to use the oral communication skill.BUKU PROSIDING type of organisation. 50 % were related to service. 45 % fell into the business type and 5 % were in the other industrial sector. For discussion. Table 3a above shows that most of the respondents (90 %) often need the trainees to use oral communication skill as compared to 10 % of the respondents who sometimes need to communicate in the oral communication skill at the workplace. The analysis also shows that 70 % of the respondents perceived needs are on the oral communication as compared to 30 % of the respondents‟ preferred written communication skills. Table 3b shows that 20 % of the respondents 69 . From table 2 above.

The respondents expressed a need to acquire a better command of the language would be an advantage as it is the international language of global trade and industry. In the questionnaire of section B3. coworkers and subordinates (15 %) respectively. they are aware that 70 . the respondents were asked to answer three open ended questions to gather supplementary information on the respondents‟ needs. respondents had to provide more detailed information about the organization personnel that the trainees need to communicate with at the workplace. I would consider that English communication skills are important at the workplace especially oral communication skill. in the government link company (GLC). business documents are written in English. HRM – “Yes. coworkers (15 %) and superiors. Table 4 above shows that there is a significant pattern in the frequency of distribution of the respondents. A cross tabulation against the experience of the respondents show that half (50%) of the respondents have experience of more than 16 years. slightly more than half (65%) stated sometimes. If you don‟t understand English how would you carry out the work effectively? At the workplace all business information and communication are in English. The data below gained from one of the interview with the Human Resource Manager of a multinational company shows the extent of the need to use English communication skills. the respondents unanimously rated the importance of English communication skills at the workplace by saying that oral communication skill is important for future business professional.BUKU PROSIDING often need the trainees to use the written communication skill. the need to use English was not critical as Bahasa Malaysia was still the main medium of instruction at the workplace. During the interview session. In section C. In fact. This could be due to the fact that from the vast experience of the respondents. It is evident that the respondents‟ needs are in terms of the trainees frequently need to communicate would be with their superiors and co-workers ( 50%) and a balanced need with their superiors (20 %). 15 % stated seldom and none (0%)% of the respondents do not need the trainees to use the written communication skill at the workplace. We have to speak well…because English is essential in the corporate world. A generalized finding shows that respondents value English communication skills as the needed skills as most of the business information in the commercial sector use the language extensively. However. being able to communicate well will enable employees to learn faster and build good rapport with other business personnel”.

and could be improved if they were given exposure to the language at the workplace. al (1997).BUKU PROSIDING English communication skills are used frequently and extensively in the global commercial sector. oral communication is the most demanding skill in the working environment. Therefore. superiors and co-workers. It is evident that oral communication skill is the most frequently needed skill as stated by business employers in order for the trainees to function effectively at the workplace. In this case. As a comparison. the communicative events listed in the study were also included in the Polytechnic English syllabus. As a matter of fact. As mentioned earlier. Kaur and Lee (2006) in which they pointed out that oral communication is the most demanded and important skills of the employers at the workplace. The questionnaire also revealed the results that the most difficulty area the trainees encounter while engaging in „social and work related interaction‟ in the communicative events. oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. it can be noted that most of the respondents rated trainees‟ communication performance as moderate. the researcher recognizes that the types of communicative events are the crucial parameter for investigation since for any course designer. the communicative events remain the main focus of needs analysis in the study. Maes et. Another reason highlighted is that trainees from Polytechnics are generally shy and passive when interacting with senior officers. the survey study shows substantial need of English. 71 . the results of the present study fit well to the findings by Boyette (1995). At the workplace. In the second research question. with reference to answer the research question. the respondents further stated that oral communication skill is the medium of communication between the trainees. To put it another way. On the other hand. but with far greater need of oral communication compared with written communication skill. Chelliah (2002). the study sought to find out the extent of workplace English communication skills used and needed by the business employers to the types of communicative events at the workplace.

00). „work related interaction‟. The second most frequent communicative event is „work related interaction‟ (mean = 3.15) and „interview session‟ mean = 2. the semi-structured interviews with five of the respondents. irrespectively of their job designation provide valuable input to the needs analysis. these are the key communicative events that the business employers want the trainees to be involved at the workplace.65). a significant percentage of the respondents (84.23). „giving instruction‟ (mean = 2. „social interaction‟.77).69). It signifies that informal oral communication or social English (as stipulated in the Polytechnic syllabus) is often needed by the respondents. „handling complaints‟ (mean 2. „telephone conversation‟ (mean = 3. As a method to triangulate the data. it is important for the trainees to be able to understand instructions given and respond accordingly to their supervisor or superior officer.BUKU PROSIDING Based on Table 5. In addition. „participating in meeting‟ (mean = 2. the findings revealed that business employers in the commercial sector rate the following communicative events highly: „listening and following instruction‟. 72 . This figure indicates that in the trainees working environment. The third is „social interaction‟ (mean = 3. This indicates that sharing of ideas and working experience among the employees on a frequent basis is often needed. Findings obtained from the interviews with the respondents were generally consistent with the results of the questionnaire in terms of the English communication skills profile. It is apparent that trainees should be able to communicate well using the English communication skills in the communicative events stated above. and „giving feedback‟. Other communicative events include: „giving feedback‟ (mean = 3.50). Thus.38).62).6 %) show that „listening and following instruction‟ is the most frequent communicative event needed at the workplace (mean = 3.12). it is evident that in order to accomplish the designated job specification. „giving presentation‟ (mean = 2.

However. English proficiency is indeed a major factor in their promotion. Here. social interaction and giving feedback. These needs will be eventually dealt when the trainees undergo the industrial attachment. „handling complaint‟ and „presentation‟. Besides that. a discussion would be made to identify whether there is a mismatch between them. This skill is ranked as one of the least needed skill and the contact hours for this topic is four hours. The communicative skills are „social interaction‟. the immediate needs are learned in the four most frequent skills which are listening and following instruction. The findings revealed that they were satisfied with the trainees‟ language and communication skills. the major findings indicate that six out of ten (60%) of the communicative skills in relation to the communicative events are learned as stipulated in the course content. In this respect. With reference to „listening and following instructions‟ which rank as the most frequently needed skill in the communicative events. To answer the third and final research question. This is in view of the notion of „needs analysis‟ literature recently highlighted by Long (2005) that ‟triangulation by methods‟ would help validate the data and thereby increase the credibility of the interpretations of the data. Based on this finding. „telephone conversation‟. the employers were also concerned about the trainees‟ grammatical accuracy. in general. „work related interaction‟. The employers agreed to a point that good command of English is important for the employees‟ success in the local job market. „interview session‟ which is the least needed skill is learned after the trainees had undergone their industrial attachment. work related interaction. it is significant that effective communication skills in English are highly valued by the business employers. „giving instruction‟ and „meeting‟ skills are distributed in the course skills and only one (10%) of communication skill namely. the skill learned could be considered a match to the course content but 73 . For instance. The next three (30%) which are „listening and following instruction‟. the business employers confirmed that oral communication was the most important skill according to their need. Another view showed by the business employers is that overall trainees‟ performance in using the English communication skills is moderate. As a conclusion. From here. a comparison between the communicative events at the workplace and the topic learned in the course content in the syllabus will be dealt. the course content of the syllabus tackled both immediate and delayed English communication skills needs as perceived by the business employers.BUKU PROSIDING From the questions asked in the interview. those with a better command of English will be given the chance to attend. The communicative skills learned are reflected in the course content of the syllabus. In analyzing the data. The „delayed needs‟ learnt in the least frequent skill is „interview session‟ which will become more significant later prior to their graduation. „giving feedback‟. it was found that the syllabus emphasised on „giving. Other problem areas that need to be dealt are pronunciation and vocabulary. reading and writing instructions‟. when any training abroad is arranged.

In doing so. Therefore. The outcome of the study would apparently represent the actual needs of business employers in the 74 . In answering the research question. On the whole. At this point of time. The overall findings of the study indicate that effective communication skills in English are highly valued by the employers. designing the course content of a training program should take into consideration the type of communicative events that occur at the workplace.BUKU PROSIDING only basic instructions skill is taught and learned in the sub-skill. the commercial organization should also step forward to help improve the proficiency and competency of the trainees. As a matter of fact. it is recommended that more empirical research should be carried out. Discussion The entire study focused on the needs and uses of business employers in the workplace English communication skills in the industrial sector. this study was carried out on the business employers to only having Polytechnic trainees in the district of Nilai and Seremban. Apart from that. the findings clarify that there is no evident of mismatch between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics but minor adjustment should be made on the course content of the Polytechnic syllabus. In this particular situation. it is significant that oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. The most frequently needed English communication skills in relation to the type of communicative events used at the workplace is oral communication skills. This is to avoid a mismatch between the syllabus content and the communicative events at the workplace. it is apparent that oral communication is the sought after skill by the employers. It is apparent that needs of the employers should be taken into consideration when designing a course. addition sub skill which include „listening and following instructions should be emphasised and the contact hours learning the skill should also be extended. As revealed in the study. it is hoped that any gap or mismatch would be narrowed and slowly eliminated. trainees are still new to the industry and ability to listen and follow instructions would ensure the safety of the trainees in operating the machines and equipments. Various researches including this particular study have acknowledged that English is an essential language in the commercial sector. should there be any syllabus review. it is undeniable that business employers play an important role as the „source‟ that provides invaluable information about the learners in a needs analysis framework. Consequently. In relation to the scope.

For a language training program to succeed. etc. The focus on course designing should be on the intricacies of „real communication‟ as compared to conventional classroom situation. content and language lecturers. it is recommended that lecturers and teaching staff should be seconded into the industry in order to gain insight and experience the „real 75 . a multi facet methodology would enhance a thorough process of „needs analyses. the course outline should take into account of the „real‟ situation. Based on the finding. In the light of the findings. should there be any syllabus review.e multi faceted) which comprises of multiple sources and multiple methods together with the triangulation of those multiple sources and methods would represent the actual evidence of the „target situation‟ analysis. The methods in collecting data other than questionnaire and interview would be at the workplace and classroom observation. Teaching and Learning In the changing need of the industrial sector. former trainees. employers have become concerned about their employees‟ proficiency level of English. From the finding. Course design The study also looks into the course design by making comparison between the communication skills needed in the communicative events at the workplace and the communicative English syllabus of Polytechnics. the teaching staff should be given the opportunity to see the „big picture‟ of what actually happened in the „real‟ situation. For a needs analysis to sustain its validity and reliability. Within the landscape of ESP teaching and learning condition. printed documents. it is suggest that a wider scope ( i.BUKU PROSIDING commercial sector. It is also hoped that the findings would serve the purpose to guide and refine the content of the syllabus and establish the need for relevant ESP course design tailored to suit the context of the workplace. it is suggested that emphasis should be placed on the sub skills of the topics which should be relevant to the „real‟ situation. employees. discourse and genre analysis. In other words. Example of the „sources‟ that could be include in future study are the trainees. The main source (subject) is the business employers and the method (instruments) used are questionnaire and interview. it is suggests that for any syllabus design. it is imperative to make the following recommendations according to the domain listed below: Methodology This study was conducted by triangulation of methods. test and etc. The demand for effective workplace communication skills by the employers calls for the higher institution to conduct an effective English language training program.

Furthermore. the effectiveness of any language training program lies in the hand of the „ESPecialist‟ expertise by applying the ESP principles in designing the course. 23 August 2007). From this „first-hand‟ experience. 76 . it is significant for ESP practitioners to establish links with the „target‟ organisation and conduct needs analysis in a professional way. Given the importance of needs analysis. the course design should be aligned according to the needs of prospective employers.BUKU PROSIDING communication‟ at the workplace. it is hoped that lecturers and teaching staff would understand the language used in the communicative events at the workplace and look forward to enhancing their trainees‟ English proficiency as an aid to developing success in their learning. This suggestion is also congruent to the initiatives and programs under the National Higher Education Strategic Plan and the National Higher Education Action Plan 2007 – 2010 which include “industrial attachment of lecturers to enable the secondment of academics to private sector organisations and vice versa” (The Star. On the whole. In other words. experience gained at the workplace will enable teaching staff to introduce language learning activities which are more closely match the working environment that the trainees would eventually enter.

Issue 1(12).buseco. 2. Johnson (ed..48-62).A. Ary. p. Cambridge: Cambridge University Press. 8. D. Razavieh. ESP World.D. Chelliah. Volume 5. workplace oral communication and undergraduate curriculum.) The Second Language Curriculum (pp. Kaur. 9. Maes. 6. Richterich. Needs Assessment in Language Programming: from Theory to Practice. Weldy. Two New Plans for Education.T and Waters. I. V. M (1997) A managerial perspective: Oral communication competency is most important for business students in the workplace. Unpublished Masters dissertation. 10.H (2006) Analysing Workplace Oral Communication Needs in English Among IT Graduates.edu. (2001) Graduates. 11. L. 2 September 2007. 3. R. Boston: Heinle & Heinle Publishers 4. http://www. Berwick.E6 13. F. Transforming Higher Education. 12. R (1983) Case Studies in Identifying the Needs of Adults Learning a Foreign Language. M (ed. The Star. Brown.C. 6th Edition. Journal of Business Communication. (1995).au/staff/teaching/report (Retrieved 4 November 07) 7. (1989). Oxford: Pergaman Press. 34: pg 67-80. The Sunday Star.J. Long. Cambridge: Cambridge University Press. In R.N8 77 . Jacobs. English for Specific Purposes: A LearningCentred Approach. K. Bangi: UKM. Hutchinson. S & Lee. Second Language Needs Analysis. (1987).monarsh. Crosling.J. (2002).. D (2002) A Needs Analysis of the English Communicational Skills of the 4th Year Electrical Engineering Undergraduates in University Kebangsaan Malaysia. Introduction to Research in Education. T & Icenogle. G. A. 5. S. & Ward. Cambridge: Cambridge University Press.) (2005). The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development.BUKU PROSIDING References 1. p. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. 23 August 2007.

edu. Kasbolah Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar nzaidi@jkm. Kaedah persampelan dimulakan dengan mengambil sampel pasir dari lokasi kajian dan diuji analisis taburan saiz butiran.edu. sumber bahan 78 .my Mohd Nor Azam Bin Mohd Dali Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar zamdali@jkm.puo. Analisis saiz taburan memerlukan kepada penapisan butiran untuk menyingkirkan saiz yang melebihi 400 µm dan kurang daripada 150 µm supaya memenuhi spesifikasi taburan pasir fondri. Dari segi faktor ekonomi. 1.edu. Kesemua sampel ini kemudiannya dibandingkan dengan pasir piawai yang digunakan oleh Foseco iaitu pasir Chelford 60. Parit Perak Sebagai Pasir Fondri Muhammad Arieef Bin Hussain Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar arieef@jkm.my Abstrak Silika merupakan unsur utama yang digunakan sebagai pasir fondri. Pasir fondri boleh diperoleh dari sungai. Enam sampel yang ditandakan dengan nombor siri bermula dari 07103-07109 dikaji dan diasingkan sampel bersiri 0710307105 sebagai sampel tanpa cuci dan sampel bersiri dari 07107-07109 sebagai sampel yang dicuci.puo. Parit Perak sebagai pasir fondri berdasarkan kepada saiz taburan butiran dan analisis bentuk sebagai sumber baru untuk tujuan diatas. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kesesuaian pasir Sungai Perak dari Kampung Raja.my Nurul Zaidi Bin Hj. Kesimpulannya secara fizikal pasir ini sesuai digunakan sebagai pasir acuan semulajadi bagi tuangan logam bukan ferus. Pengenalan Pasir merupakan bahan utama dalam kerja-kerja fondri. Taburan yang diperolehi menunjukkan sampel pasir spesimen mencapai 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dengan nilai purata saiz taburan bagi sampel cuci berada dalam julat 212-250 µm bagi sampel cuci. bekas lombong malah di pantai.puo. Penentuan bentuk butiran hasil pemerhatian di bawah kanta binokular menunjukkan butiran sampel terdiri dari gabungan bentuk separa bersudut ke bentuk membulat dengan kesferaan rendah ke bentuk kesferaan tinggi yang memberikan kelebihan dalam kekuatan ikatan serta keupayaan menentang semasa tuangan logam.BUKU PROSIDING Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak dari Kampung Raja. Sumber pasir fondri di Malaysia kebanyakkannya datang dari sumber pasir pantai dan pasir bekas lombong.

BUKU PROSIDING mentah yang boleh diperoleh dengan mudah akan banyak membantu dalam mengurangkan kos pembuatan.2009). Tuangan merupakan produk yang diperbuat dalam satu langkah daripada cecair keluli tanpa operasi mekanikal di antaranya seperti penggulingan dan tempaan. Maka satu lokasi yang hampir harus dicari bagi memberi kemudahan kepada industri berasaskan pembuatan fondri di sesuatu kawasan tersebut berdasarkan kepada sumber pasir sedia ada serta kemudahan untuk mendapatkan sumber tersebut (Nuhu. Objektif kajian ini ialah untuk menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak sebagai pasir fondri. 79 . Begitu juga dengan pasir sungai dan pasir lombong terpilih (Paulus et al. sub sudut. Antara pasir yang biasa digunakan sebagai pasir acuan adalah pasir pantai (Mark et al. Perkara yang dikaji meliputi taburan agihan saiz butiran.2009) yang mempunyai saiz butiran yang lebih halus. 2005).1999) yang memenuhi keperluan pasir fondri. Taburan agihan saiz butiran dan bentuk fizikal dibandingkan dengan nilai piawai Chelford 60.1972).1958). Bentuk butiran ini boleh dilihat di bawah kanta pembesar atau mikroskop. pasir halus lebih mudah terlakur berbanding pasir kasar (Azhar & Shamsuddin. ketelapan dan begitu juga dengan kebolehaliran dan pembentukan pasir.2008). Faktor ini memberi petunjuk mengenai pemadatan jisim butiran dari segi celahan di antara butiran. Ini disebabkan kepada fakta bahawa pasir itu banyak. Lebih halus pasir itu lebih baik kerja akhirnya namun. bersudut atau gabungan. Kajian ini menumpukan kepada sampel pasir Sungai Perak yang diambil dari Kampung Raja. ketelapan dan permukaan akhir tuangan. Perak. Bentuk dan saiz butiran mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan serta ketelapan jisim pasir itu termasuk kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir (Howard. Kepentingan kerja fondri merangkumi aktiviti utama dalam proses tuangan. nilai purata kehalusan serta bentuk fizikal pasir mengikut saiz. Taburan saiz butiran merupakan penentu utama kepada kekuatan pemampatan acuan dan teras pasir acuan.. Ini kerana saiz dan bentuk butiran amat mempengaruhi sifat kekuatan ikatan.2009). Fondri yang melibatkan bahan ini menggunakan pasir silika untuk menghasilkan pembentukan acuan dan teras keluli (Elizabeth et al. Butiran yang diperolehi terdiri daripada pelbagai jenis sam ada bulat. tahan haba dan mudah diperolehi (Almarahle.1958). Bentuk dan saiz butiran pasir mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan dan ketelapan sesuatu jisim begitu juga dengan kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir tersebut (Howard. Parit. Pasir acuan yang baik harus mengandungi campuran dan taburan pelbagai saiz dan bentuk butiran yang baik (Sylvia.. Pasir fondri secara prinsipnya menggunakan kuarza mineral (silika).. Acuan pasir digunakan sebagai asas kepada proses kerja fondri untuk menghasilkan tuangan ferus atau aluminium. Pasir mentah yang diperolehi perlu melalui beberapa proses pencirian sifat asas seperti saiz dan bentuk butiran serta kandungan tanah liat yang terdapat secara semulajadi yang terikat bersama pasir tersebut.

2003. butiran yang berada dalam julat 200250 µm dipilih dan diukur saiznya di bawah kanta binokular mikroskop (Howard.70 7. Bagi analisa bentuk dan saiz butiran pasir pula.Nuhu.2008. bentuk dan saiz butiran bagi pasir mentah yang diambil sebagai sampel. Taburan pasir sampel ini selepas diayak haruslah berada di antara julat 150-400 µm tetapi saiz yang biasa digunakan untuk pasir fondri ialah di antara 200-250 µm.. Kajian awal ini menumpukan kepada faktor asas pemilihan pasir fondri..80 28.00 25.40 2. Ia kemudiannya dibandingkan dengan sampel lain dan sampel piawai (rujuk Jadual 2.BUKU PROSIDING 2. Sundeen (1978) pula dalam kajiannya menyarankan hanya 10 minit mesin pengayak digetarkan.Jain.2009.1 Taburan saiz butiran bagi pasir Chelford 60 No.60 1.70 23. Metodologi Projek ini merupakan satu kajian awal yang dijalankan untuk mengenal pasti potensi pasir Sungai Perak untuk dijadikan sebagai pasir fondri.1995. Bentuk butiran yang terpilih ditentukan jenisnya berdasarkan piawaian bentuk pasir dari Foseco.30 0.1980). Jadual 2.1 dan Rajah 2.1958. Taburan saiz butiran diperolehi dengan mengayak pasir menggunakan mesin pengayak jenis Andelcott dan digetarkan selama 15 minit (Adegbuyi & Uhomoibhi..Elizabeth et al.2009.Mohd Suhaili & Loh. Saiz Bukaan (µm) 710 500 355 250 212 150 90 63 Pan Jumlah Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition % Pasir Tertahan 0.20 100 80 . Faktor-faktor tersebut ialah taburan saiz butiran.1960.Rolfe. Webster.2007.30 10.1).Mark et al.Paulus et al.1999).

Sejumlah 18 kali ulangan dilakukan bagi melengkapkan ujikaji untuk semua sampel dan jumlah masa yang digunakan ialah selama 810 minit diperlukan bagi ujian ini. Cuma ia dalam kuantiti yang lebih yang diperlukan iaitu 100 g bagi setiap sampel diuji. Nuhu. (1999) dalam kajiannya mengayak selama 10 minit bagi setiap ulangan.80 % PASIR TERTAHAN CHELFORD 60 Berat Tertapis (g) 25. kemudian diayak menggunakan mesin pengayak Andelcott selama 15 minit untuk sekali ulangan bagi setiap sampel. Paulus et al.BUKU PROSIDING 35. 500 µm.20 PAN 212 150 90 63 Saiz Bukaan (um) Rajah 2..2006. 250 µm. radas yang digunakan adalah dari jenama Andelcott.00 Pasir Chelford 60 28. Saiz pengayak yang dipilih bermula dari 63 µm hingga ke 710 µm.70 23.00 710 500 355 250 2. 100 g bagi tiga kali ulangan. 355 µm. Sampel pasir spesimen yang bersaiz 200 µm hingga 250 µm diambil untuk mengetahui saiz dan bentuk butiran pasir bagi membuat perbandingan dengan bentuk piawai.1 Carta histogram bagi pasir Chelford 60 Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition Bagi analisa ini. 1978. 212 µm. 150 µm. Manakala Nuhu (2008) mengayak 942 g sekaligus selama 30 minit.00 20. Susunan saiz pengayak adalah seperti berikut. Perbandingan dibuat dengan membandingkan gambar butiran dari mikroskop binokular bagi semua sampel dengan bentuk piawai yang di sediakan 81 . Masa yang diambil untuk mengeringkan ke enam-enam sampel yang dipilih tadi ialah selama 24 jam memandangkan sampel adalah dalam kuantiti yang besar.Sundeen.1995.00 30. Nilai yang diperolehi dicatatkan dalam jadual keputusan analisis taburan saiz ayakan. Sejumlah 1800 g sampel digunakan bagi tujuan ini mewakili 300 g bagi setiap sampel.60 1. Sampel pasir untuk diayak dibasuh terlebih dahulu untuk membuang semua jenis tanah liat dan bendasing (Almarahle.30 7.Madhavaraju et al.00 10. 90 µm. 710 µm..00 5.2005. Nuhu & Abdullahi.70 25.1999). bagi tujuan mendapatkan perbezaan jumlah pasir yang tinggal pada setiap pengayak. Kaedah pencucian pasir mentah adalah sama dengan kaedah analisis kandungan tanah liat. Berat pengayak ditimbang sebelum proses ayakan dan ditimbang lagi selepas diayak di mana pasir yang tertapis berada di dalamnya. Mohd Suhaili & Loh.00 10. 6 sampel pasir telah dikenalpasti untuk diuji. Paulus et al.2009.00 15..1995. 63 µm dan Pan.30 0. Pasir dipanaskan di dalam oven pada suhu 110° C (Almarahle.2005.2008. Setiap sampel pasir ditimbang sebanyak 100 g.Mohd Suhaili & Loh.40 0.00 0.

Nuhu. 3. Ujian analisis ayakan pasir merupakan elemen terpenting dalam mencirikan saiz taburan sesuatu sampel butiran. Menurut Foseco (2004).Sundeen. Kesfe raan Tingg i Kesfe raan Seder Kesfe hana raan Rend Bersudut ah Separa Separa Sudut Bulat Amat Bersudut Bulat Amat Bulat Rajah 2. peratusan taburan saiz spesimen. kesudutan pasir ditentukan melalui penilaian penglihatan dengan menggunakan mikroskop berkuasa rendah lalu dibandingkan dengan Rajah 2.Nuhu&Abdullahi.1. Ia bertujuan untuk melihat perbezaan ciri dan sifat fizikal jika ada di antara keenam-enam sampel tersebut.4.3 dan 3. Nilai produk akhir atau purata saiz taburan (AGS) didapatkan untuk dibandingkan dengan pasir piawai dari Foseco iaitu Pasir Chelford 60 Foseco.2003.2004.2 Pengelasan butiran pasir mengikut bentuk dan saiz. 3.2.2 (Rujuk Rajah 2. Analisis bentuk dan saiz pula menentukan kesesuaian bentuk pasir yang diperolehi untuk digunakan sebagai pasir fondri. purata saiz taburan dan bentuk dan saiz butiran boleh disimpulkan dalam Jadual 3.BUKU PROSIDING oleh Foseco.1978).2009.2).. 82 .2008. Ringkasan kepada bacaan yang diperolehi daripada analisis serakan taburan butiran.Jain. Keputusan Enam sampel yang dipilih secara rawak dibahagi kepada dua iaitu tiga sampel sebagai pasir tanpa basuh (07103-07105) dan tiga sampel selebihnya sebagai pasir basuh (07017-07109). Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition) 3.

20 Jadual 3.80 95.00 43.00 88.00 5.2 Keputusan peratusan taburan saiz pasir Spesimen Sampel 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelford 60 Taburan saiz pada 4 atau 5 pengayak berturutan (%) 99.00 83 .00 56.80 51.3 Keputusan purata saiz taburan bagi pasir spesimen Purata saiz taburan butiran Sampel (µm) 07103 270.00 44.15 Chelford 60 230.00 95.40 55.00 9.1 Sampe l Pasir Halus (150-212 µm) 42.87 07105 260.BUKU PROSIDING Jadual 3.00 44.00 52.00 51.7 Pasir Sederh ana (250355 µm) 57.90 4.58 07109 251.00 47.40 99.60 0.15 07107 242.70 Pasir Sangat Halus (63-90 µm dan Pan) 1.50 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelfo rd 60 Jadual 3.1 Keputusan peratusan gred pasir spesimen Pasir Kasar (500710 µm) 0 0 0 0 0 0 2.00 52.20 1.37 07108 241.00 99.13 07104 269.00 98.20 1.00 35.00 43.

4 Keputusan analisis bentuk dan saiz butiran Sampel Saiz (µm) 355 250 07103 212 150 355 250 07104 212 150 Bentuk Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Tingggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Membulat-Kesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Tinggi Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Tinggi Sangat MembulatKesferaan Rendah Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat MembulatKesferaan Tinggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat Bersudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat Bersudut-Kesferaan 355 250 07105 212 150 355 250 07107 212 150 355 250 07108 212 150 07109 355 84 .BUKU PROSIDING Jadual 3.

dengan purata 97.2 % bagi gred pasir yang sama. Azhar & Shamsuddin (2009).1980).Ini menunjukkan pasir sampel terdiri dari pasir yang sesuai untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri setelah berjaya melepasi salah satu syarat awal sifat karekteristik pasir iaitu mesti mencapai sekurang-kurangnya 60 % bagi empat saiz pengayak berturutan atau 95 % bagi had terbaik atau dengan pada paras sederhana diantara 75 –80 % (Jain. dalam kajiannya membuat persediaan sampel dengan menyingkirkan butiran pasir kasar sebelum mempertimbangkannya sebagai pasir fondri.1 mewakili taburan bagi pasir spesimen setelah menjalani ulangan proses ayakan di mana pasir yang tidak memenuhi spesifikasi seperti pasir kasar telah disingkirkan dan hanya pasir yang berada dalam julat spesifikasi sahaja dianalisa.2003). Pendapat lain menegaskan bagi mendapatkan pemadatan acuan yang baik.BUKU PROSIDING Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Membulat-Kesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Sederhana 250 212 150 4. Foseco (2004) mengesyorkan pasir fondri pada julat 150–400 µm dengan saiz 220– 250 µm paling banyak digunakan.1 Analisis Taburan Saiz Pasir Spesimen Nilai taburan di dalam Jadual 3. Pasir spesimen menunjukkan serakan taburan butiran pasir yang baik. taburan bagi pasir yang diayak harus menyamai atau melebihi 95 % pada 4 atau 5 pengayak yang berturutan (Webster. Griffiths (1990). Persediaan dibuat dengan menyingkirkan saiz butiran yang melebihi saiz 425 µm. Perbincangan 4. 85 . menyatakan secara umumnya saiz 200–300 µm atau AFS 75-50 lebih disyorkan dengan serakan taburan pada empat ke lima pengayak berturutan. Selain itu didapati jurang perbezaan yang ketara antara saiz 500 µm dengan 300 µm menyebabkan jumlah butiran yang terperangkap pada saiz pengayak 355 µm terlalu tinggi.7 % pasir ini jatuh dalam kumpulan pasir halus-sederhana iaitu berjulat dari 150 µm–355 µm. Perbandingan antara pasir sampel dengan pasir Chelford 60 menunjukkan serakan taburan yang lebih baik dengan pasir Chelford 60 mencatatkan 88. Ini kerana ayakan kali pertama untuk kesemua sampel didapati taburan saiz butiran tidak menunjukkan bentuk lengkungan seperti yang diperolehi oleh pasir piawai. Oleh itu ayakan semula harus dilakukan dengan cara menapis semula keenamenam sampel spesimen dengan pengayak 425 µm untuk mendapatkan saiz spesimen yang betul–betul berada dalam julat yang sepatutnya.

07105 (47. 07108 (4. 4.2003). Namun begitu faktor ini bukan penentu utama kesesuaian aplikasi (Howard.00 %).00 %. 212. 07105 (51. 86 . peratusan yang diperolehi menunjukkan julat di antara 42.90 % diikuti dengan sampel 07103 (1.2 menunjukkan jumlah taburan terkumpul bagi 4 hingga 5 pengayak berturutan di mana kesemua sampel menunjukkan bacaan yang sangat memuaskan iaitu mencatat jumlah 95 % sekurang-kurangnya bagi kesemua sampel. 07104 (1.00 %) dan 07109 (5.00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 42. Ringkasan kepada serakan taburan pasir spesimen bagi 4 hingga 5 saiz pengayak berturutan iaitu pengayak bersaiz 150.00 %). yang juga dikenali sebagai butiran pasir sangat halus dan tidak sesuai untuk pasir fondri mencatatkan julat peratusan tertapis dari 0. Jadual 3.1958.00 %–57. Bacaan ini menguatkan lagi faktor kesesuaian pasir ini untuk dijadikan sebagai pasir fondri.00 %). kerana terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seperti piawaian yang telah ditetapkan. 07108 (43.00 %). 07108 (43.00 %) dan 07109 (51.20 %).00 % dengan sampel 07107 memberikan jumlah paratusan pasir sangat halus yang paling rendah iaitu 0. 07104 (43.BUKU PROSIDING Pasir kasar (500-710 µm). Analisis ini dilakukan dengan mendarabkan berat pasir tertahan dengan faktor pergandaan dan hasilnya dinamakan sebagai produk mengikut sampel yang dikaji. 07105 (1.2 Keputusan Analisis Purata Saiz Butiran Analisis purata saiz butiran merupakan analisis bagi mendapatkan purata saiz butiran yang sesuai untuk dipilih bagi aplikasi yang dikehendaki. 250 dan 355 µm telah dijelaskan lagi dalam bentuk jadual. Bagi gred pasir sederhana (250-355 µm).00 %.40 %).00 %).00 %) dan 07109 (44.90 %–5.60 %). Bagi gred lumpur kasar (63-90 µm dan Pan).20 %).00 %). Penilaian seterusnya dari segi Purata Saiz Taburan akan lebih membantu menjustifikasikan kesesuaian pasir ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri. 00 %). 07107 (55. Kumpulan pasir halus (150-212 µm). pasir spesimen tidak mengandungi sebarang butiran jenis ini memandangkan kesemua pasir kasar telah disingkirkan hasil dari proses ayakan terdahulu. Secara amnya kesemua sampel memenuhi syarat saiz butiran yang melayakkan sampel ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri walaupun pada asasnya terdapat dua kategori berbeza bagi sampel ini iaitu pasir yang telah dicuci dan pasir yang tidak di cuci. peratusan pasir yang tertahan adalah dari 43.00 %-55. 07107 (44.00 %). 07104 (56. Analisis ini dapat membantu memberikan panduan dalam pemilihan atau pengkelasan untuk aplikasi tertentu.00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 57.Jain.

Butiran pasir fondri yang baik haruslah berbentuk dari separa sudut ke membulat (Jain. Berat keseluruhan di sini merujuk kepada jumlah butiran pasir yang boleh ditimbang dengan mengecualikan pasir yang hilang atau terperangkap pada jaring pengayak. Hasil ujian yang dibuat bagi agihan taburan saiz butiran. purata taburan saiz butiram dan bentuk telah memberi petunjuk dan gambaran tentang sifat fizikal butiran pasir yang diuji. Parit untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri. Nyata di sini bentuk butiran pasir Sungai Perak secara semulajadi memenuhi kriteria bentuk yang telah ditetapkan oleh Foseco.3 menunjukkan nilai purata taburan spesimen yang diperolehi bagi kesemua sampel. 4.BUKU PROSIDING Jumlah produk sampel kemudiannya dibahagikan dengan jumlah berat keseluruhan. Jadual 3. Jelas di sini sampel pasir basuh adalah lebih baik kerana segala bendasing dan mineral seperti tanah liat asli yang terdapat dalam pasir tersebut telah disingkirkan menyebabkan ia mudah terlerai dan tidak melekat antara satu sama lain (Azhar & Shamsuddin. Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan kepada ujian yang telah dijalankan sepanjang kajian ini: 87 .2003). Gabungan butiran pasir bentuk ini memberikan kesan yang baik kepada kekuatan acuan semasa proses tuangan kerana setiap bentuk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Melalui kajian ini dapat dilihat dengan jelas perbezaan nilai yang diperolehi di antara dua sampel pasir yang diambil secara rawak lalu dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu sampel pasir yang dicuci (07107-07109) dan sampel yang tidak dicuci (07103-07105).3 Keputusan Analisis Bentuk Dan Saiz Butiran Ujian bentuk dan saiz butiran juga dijalankan ke atas semua sampel dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran jenis sampel butiran yang diperolehi bagi mengesahkan analisis yang dijalankan sebelum ini terpakai dengan mengetahui bahawa bentuk butiran ini memenuhi spesifikasi yang dikehendaki bagi pasir fondri. Nilai ini sangat ketara apabila spesimen pasir tanpa basuh diambilkira. 5 Kesimpulan Kajian ini merupakan kajian awal di dalam menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak yang diambil dari lokasi Kampung Raja.4 merumuskan bentuk spesimen mengikut saiz butiran setelah menjalani ujian pengecaman bentuk di bawah kanta binokular. Nilai purata taburan spesimen bagi pasir basuh menunjukkan perbezaan yang kecil apabila dibandingkan dengan pasir piawai. Jadual 3. Parit secara awalnya adalah sesuai untuk dijadikan sebagai pasir fondri. Secara keseluruhannya sampel pasir yang diambil dari Sungai Perak berdekatan dengan Kampung Raja.2009).

J.P. Robert. Elizabeth. 2006. Geosciences Journal. Jain. Foundry Properties of Backing Sand: Some Engineering Studies and Improvements.O & Uhomoibhi J. Portugal. Principles of Foundry Technology Fourth Edition. Argyilan.D. Almarahle G. 6. S. 10. 11th Edition. Conference Paper. 8. Production of Silica-Refractory Bricks from White Sand. Quartz Grains of Upper Mastrichtian-Danian rocks of the Cauvery Basin.23-34. 2009. Azhar Abdullah & Shamsuddin. 2005. Mark P. A. Investigation of Calcareous Beach Sands in the Akumal and Tulum Areas for Use in Constructed Wetlands. Environ Earth Sci. Purata saiz taburan menunjukkan kehampiran dengan nilai pasir Chelford 60 dan berada dalam julat yang ditetapkan. 6.S. Southeastern India: Implications for Provenance and Depositional Environments.W. Advanced Manufacturing and Processing Technologies Conference on 26 – 29th October 2009. 2007. Lee. New Delhi: Tata McGraw Hill. 2009. American Journal of Applied Sciences.O. D. Rujukan 1. E.S. 2009. 7. Shane. Characterization of Physical And Chemical Properties of Spent Foundry Sands Pertinent to Beneficial Use in Manufactured Soils. 2003. Foseco 2004.D.p. IIUM. 10. American Ferrous Foundrymen‟s Handbook. Adegbuyi P.59:411420 10. DOI 10. No. Eastern Yucatan Peninsula.D & Nicholas T. Microtextures on Detrital 9. 1995. 1. Armstrong-Altrin. 2. Kuala Lumpur. 1958. Mohd Suhaili Ismail & Loh Chiok Hoong. Kajian Kesesuaian Pasir Bekas Lombong untuk Pembuatan Kaca dan Kegunaan –Kegunaan Lain di 88 .A.Coimbra.BUKU PROSIDING Penyingkiran saiz melebihi 400 µm perlu dilakukan bagi memperolehi 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dan supaya taburan saiz sampel yang baik mengikut spesifikasi saiz yang telah ditetapkan dapat diperolehi. & Hussain S. Lepp. Vol. Howard E. Bentuk butiran yang dikaji memenuhi keperluan bagi pasir fondri iaitu dari bentuk separa bersudut ke membulat. International Conference on Engineering Education-ICEE.1007/s12665-009-0039-z 11. London: Odhams Press Limited. 4. J. 465-468.I.B.M. 3. &Kearns L. Vol. Preliminary Study on Tailing Sand from Ex-Tin Mine Sites in Peninsular Malaysia for Use As Foundry Sand: Grain Size Distribution and Average Grain Size. Y.L. 2(1). J. Madhavaraju.E.1007/s 11104-009-0120-0 5. Plant soil article. Modern Foundry Practise 3rd Edition.Krekeler S. Pasir fondri yang baik haruslah dicuci terlebih dahulu supaya semua bahan mineral dapat disingkirkan dan kandungan silika dapat dipertingkatkan Pasir ini sesuai digunakan dalam aplikasi tuangan mudah untuk kegunaan logam bukan ferus. P. p.

89 . Follow Up Survey For Silica Sand in the Paitan Area. Nuhu A. Laporan: SB/IM/99/1 Rolfe R.D. Jabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia. No. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. North Eastern Sabah . laporan : IM 24/95 Nuhu A. 1980. 12. Michigan Department of Environmental Quality (DEQ) Geological Survey Division (GSD). 1999. A Manual of Foundry Practise For Cast Iron 3rd Edition.Seventh Malaysia Plan. England: Porcullis Press. 2009.BUKU PROSIDING Negeri Perak – Rancangan Malaysia ke-6. AmericanEurasian Journal of Scientific Research.A. Fundamental of Foundry Technology. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Assessment of Foundry Properties of Steel Casting Sand Moulds Bonded with Grade 4 Nigerian Acacia Species (Gum Arabic). 1978.P. Nigeria. Webster P. Sylvia J.75-83. 13. 1972.238-241.A & Abdullahi A. Vol 3(1). Sundeen S. Ajaokuta. 1960. Ltd.W. 15. Yan. Cast Metals Technology. International Journal of Physical Sciences. London: Chapman & Hall. 16.G. 18. 2008.T. p. Phase 2 Final Report. Basiran & Alexander S.T. Geological Study of Sand Deposits in the State of Michigan. 14. p. Paulus Godwin. Vol 4(4). 17. No. Evaluation of the Foundry Properties of River Niger Sand Behind Ajaokuta Steel Company Limited. Yusairi Hj. Surrey.Inc. Michigan.

Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pelajar matrikulasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap. Penemuan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sikap dengan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. jangkaan tahap motivasi dan jangkaan markah dengan prestasi pelajar 90 . Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar di dalam kursus ini. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. Walaubagaimanapun pencapaian pelajar di dalam kursus ini adalah pada tahap sederhana. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sesi Januari 2010. Pengajian Perniagaan (Antarabangsa) dan Pemasaran. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Diploma Pemasaran. Sijil Pengurusan Perniagaan Semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. Perakaunan. Kajian turut menguji hubungan antara pencapaian pelajar mengikut faktor pilihan program pengajian dan latar belakang perakaunan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar politeknik di dalam kursus Perakaunan Awalan. Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini.34 iaitu pada gred C+.BUKU PROSIDING FAKTOR PENENTU PENCAPAIAN PELAJAR POLITEKNIK DI DALAM KURSUS PERAKAUNAN AWALAN Suraya Abdul Warif Zanatul Shima Aminuddin Shareaha Din Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kursus Perakaunan Awalan adalah kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar jurusan perdagangan dalam sistem pengajian di politeknik. Pengenalan Pengajian di politeknik menawarkan program di dalam bidang Perdagangan seperti Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan). Kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Kursus ini amat penting di mana objektifnya adalah untuk memberikan pendedahan dan kemahiran perakaunan asas kepada pelajar yang bakal menceburi bidang perdagangan dan perniagaan. e-Commerce. Insurans. Kajian ini mengkaji hubungan antara sikap. Hasil dapatan juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang perakaunan dengan pencapaian pelajar. Dapatan kajian menunjukkan purata pencapaian keseluruhan pelajar bagi kursus ini adalah mata 2. Subjek kajian ini terdiri daripada 232 pelajar Diploma Pengajian Perniagaan(Pengurusan). Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). Walaubagaimanapun kebanyakan pelajar sukar untuk mendapat keputusan yang baik dalam kursus ini. Kursus Perakaunan Awalan P1105 adalah salah satu kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti program pengajian di dalam bidang perdagangan.

2% 23 Jan-08 2. Di samping itu. Setiap pemboleh ubah yang paling mempengaruhi sikap. Pernyataan masalah Analisa keputusan peperiksaan seperti Jadual 1. 91 .2% 4 2.89 <B 2. Jadual 1: Analisa Keputusan Perakaunan Awalan Tahun 2008 -2009 SESI PENGAJIAN PERATUS KEGAGALAN JUMLAH PELAJAR GAGAL MATA PURATA GRED PURATA Jul-09 7% 10 Jan-09 12.BUKU PROSIDING subjek perakaunan. Tho Lai Mooi (2007) di dalam kajiannya terhadap pelajar jurusan perakaunan sebuah universiti mendapati bahawa efikasi kendiri mempengaruhi pencapaian peperiksaan perakaunan . maka kajian dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian mereka di dalam kursus ini. sama ada faktor demografi seperti program pilihan dan latar belakang bidang perakaunan mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar juga turut diterokai.43 <B- 2. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Di samping itu peratusan jumlah pelajar yang gagal juga agak tinggi pada semester Julai 2008 dan Januari 2009.59 <B- 3. menunjukkan purata pencapaian pelajar adalah pada tahap di bawah gred B+ pada sesi Jan 2008 dan menurun pada tahap di bawah gred B Julai 2009. Jan 2009 dan Julai 2008. Oleh kerana prestasi pelajar yang tidak menentu di dalam kursus Perakaunan Awalan disamping pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bahasa Inggeris yang diperkenalkan mulai sesi Julai 2008. kajian ini menerokai satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran. dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar dapat dikenal pasti.29 <B+ Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor penentu pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. motivasi.4% 24 Jul-08 9. iaitu hubungan antara sikap. Justeru.

BUKU PROSIDING Kepentingan Kajian Hasil kajian ini akan dapat membantu para pelajar. ramai orang akan menyatakan dia mempunyai sikap yang salah. sama ada dalam bentuk pemahaman. Menurut Ritcher. Ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah sangat penting kepada pelajar bagi mendapatkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan dan seterusnya keputusan ini boleh digunapakai untuk menjejakkan kaki ke dunia pekerjaan. Manakala komponen kognisi merujuk kepadakepercayaan dan pemikiran yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu objek. Sikap Mengikut ahli psikologi sosial. pencapaian adalah hasil pembelajaran telah berlaku apabila manusia boleh mempamerkan sesuatu yang baru. Pencapaian Pelajar Hasil pembelajaran atau pencapaian merupakan suatu perkara penting yang perlu dicapai diakhir sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Adnan Khamis (1995). kesedaran dan kemahiran. perilaku dan kognisi.Ketiga-tiga komponen dalam sikap ini saling berhubungan dan seterusnya berfungsi dalam pembentukan dan pemantapan sikap individu. Di dalam sistem pendidikan. 1992). tidak berminat dan sebagainya. pensyarah. sikap meliputi 3 komponen yang utama iaitu afektif.A. Sikap ini 92 . Pencapaian ialah kejayaan mencapai sesuatu matlamat. Kajian yang dijalankan oleh Haniza (2003) terhadap 150 orang pelajar semester 3 dan 4 dari sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang bertujuan menentukan sikap dan motivasi pelajar terhadap Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar mendapat bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap dengan pencapaian akademik. Sikap memainkan peranan yang penting untuk mencapai kejayaan di dalam sesuatu perkara atau usaha. Tahap pencapaian pula ialah sejauh mana seseorang pelajar itu berjaya dalam satu-satu peperiksaan atau ujian piawai (standardized test)(Reber. pengurusan politeknik (Bahagian Pembangunan Kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik) dan juga ibu bapa di dalam menangani masalah pembelajaran para pelajar bagi kursus Perakaunan Awalan.(2006). Apabila seseorang itu gagal di dalam sesuatu perkara.Sikap adalah sesuatu yang berbentuk dalaman dan sukar untuk difahami. Komponen afektif merangkumi emosi positif dan negatif individu terhadap sesuatu iaitu bagaimana perasaan seseorang terhadapnya. sering didengari bahawa kegagalan pelajar adalah disebabkan oleh sikap mereka yang negatif seperti malas. Komponen perilaku pula terdiri daripada kecenderungan atau bertujuan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkait dengan sikap kita.

bukan kebiasaan dan berbeza dengan bahasa yang digunakan seharian akan memberikan masalah di dalam memahami sesuatu konsep pembelajaran (Haniza Abdul Khalid. Kajian lepas menunjukkan dua pendapat iaitu satu kelompok menyatakan sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai korelasi dengan pencapaiannya. prinsip dan penyelesaian masalah. Bahasa Perancis. Seseorang yang bermotivasi intrinsik tidak memerlukan insentif luaran. Disebabkan sikap seringkali dikaitkan dengan pencapaian akademik pelajar. matematik. Di dalam pembelajaran. Kenyataan 93 . (Woolfolk. Hasil dari ujian ini telah menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara sikap pelajar terhadap matapelajaran itu. Motivasi Motivasi ialah proses intervensi atau keadaan dalaman seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. ataupun mengelak daripada dendaan. Antara faktor yang mempengaruhi tahap motivasi pencapaian pelajar ialah jangkaan orang-orang yang signifikan di sekelilingnya.1998). 2003). Motivasi intrinsik merupakan kecenderungan untuk mencapai atau mengatasi cabaran-cabaran kerana minat atau menggunakan keupayaan yang ada. Walaubagaimanapun pengetahuan dan kemahiran berbahasa yang masih baru. (1998) telah menggunakan teknik soal selidik yang dimajukan oleh Thurstone dan Chave (1929) untuk menguji sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. maka aspek sikap telah dipilih sebagai salah satu faktor penentu pencapaian pelajar dala kursus Perakaunan Awalan. sama ada dalam bentuk ganjaran atau dendaan. (Reber. konsep. T. Motivasi ekstrinsik pula ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran luaran seperti markah dan gred. sejarah dan geografi di kalangan 231 pelajar ( berumur 11-15 tahun ) di Sekolah Utara London.C. pelajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan memahami fakta. sama ada berpunca dari dalam atau luar. Penggunaan Bahasa Inggeris Bahasa mempengaruhi pelajar berfikir dengan membina persepsi dan menstruktur idea. Wooten. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. untuk berkerja. perbezaan asas antara kedua-dua jenis motivasi ini ialah sebab-sebab sesuatu tingkah laku itu dilaksanakan.2000).BUKU PROSIDING dibentuk dari pengalaman dan persepsi seseorang terhadap sesuatu perkara atau fenomena ( Azizi Yahya. 1992). Kajian yang dijalankan Haniza Abdul Khalid (2003) menunjukkan ketidaksediaan pelajar untuk belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Woolfolk (1998) pula menyatakan bahawa motivasi bukan hanya dorongan untuk bertindak tetapi juga mengarah dan meneruskan sesuatu tingkah laku. Kerja berkenaan sudah merupakan ganjaran kerana kepuasan yang dirasai. Ringkasnya.

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara pelajar tersebut. Kesediaan mereka untuk belajar Sains dan Matematik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris hanya 5. Sebanyak 331 soalselidik telah diedarkan dan hanya 232 soalselidik sahaja yang boleh digunakan. Sijil Pengurusan Perniagaan semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). Subjek kajian ialah pelajar program Diploma Pengajian Perniagaan. Pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan diukur berdasarkan gred yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus tersebut semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. 94 . Jadual 2 menunjukkan jumlah soal selidik yang diedarkan dan digunakan mengikut program.BUKU PROSIDING tersebut tergambar pada dapatan kajian beliau. Metodologi Kajian yang dijalankan ini adalah bersifat tinjauan. 71 peratus meminati Sains dan Matematik kerana diajar dalam Bahasa Melayu dan 70 peratus responden yakin akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam Sains dan Matematik jika diajar dalam Bahasa Melayu. Diploma Pemasaran. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris. Kajian ini berkait dengan pengambilan kemasukan ke politeknik yang merupakan lepasan sekolah yang menggunapakai sukatan PPSMI sejak tahun 2003 . 77 peratus bersetuju bahawa Bahasa Melayu mampu menyampaikan Sains dan Matematik dengan berkesan. terdapat pelajar yang telah dan akan berada di politeknik untuk melanjutkan pelajaran di pelbagai jabatan termasuk Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. di mana borang soal selidik digunakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan.Kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2004 tentang persepsi pelajar telah menunjukkan bahawa amat rendah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang telah mengikuti Kursus Perakaunan Awalan dan menduduki peperiksaan akhir semester pada sesi Januari 2010. Faktor-faktor penentu pencapaian akan dilihat dari aspek sikap.9 peratus untuk Mata Pelajaran Sains dan 5 peratus untuk Mata Pelajaran Matematik. iaitu 75 peratus pelajar tidak setuju Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris.

32% adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan 68% pelajar perempuan. Bagi mengenalpasti faktor-faktor penentu pencapaian pelajar di dalam kursus ini. Responden berbangsa Melayu merangkumi 95% manakala selebihnya. analisis secara inferensi yang digunakan korelasi Pearson. Analisis deskriptif frekuensi digunakan untuk melihat pencapaian pelajar berdasarkan maklumat demografi. DPI (14%). Dapatan Kajian Sebanyak 232 sampel ataupun responden digunakan dalam kajian ini. bangsa pelajar dan program yang diikuti di PSA. Jadual 3 menunjukkan frekuensi sampel yang dipilih dipecahkan mengikut jantina pelajar. Pencapaian pelajar adalah merujuk kepada gred yang diperolehi dalam di dalam kursus Perakaunan Awalan semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010.BUKU PROSIDING Jadual 2 : Jumlah Edaran dan Penggunaan Soal Selidik PROGRAM DPM DPI DPR DINS SPP JUMLAH JUMLAH SOALSELIDIK DIEDARKAN 123 44 64 30 70 331 JUMLAH SOALSELIDIK DIKUTIP SEMULA 110 43 61 30 66 310 JUMLAH SOALSELIDIK DIGUNAKAN 81 32 52 25 42 232 Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. Daripada 232 sampel. 95 . Semua data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 15. DPR (22%). Jadual 3 juga menunjukkan responden daripada program DPM adalah 35%. 5% adalah bukan Melayu. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. DINS (11%) dan SPP (18%).

Purata pencapaian pelajar kursus Perakauanan Awalan Semester Januari 2010 adalah pada nilai mata 2.34 iaitu pada gred C+. 20 atau 41% orang pelajar adalah pelajar daripada program Sijil Pengajian Perniagaan. daripada 49 orang pelajar yang gagal.BUKU PROSIDING Hasil kajian mendapati seramai adalah 49 orang pelajar yakni 21% gagal dan seramai 183 daripada 232 orang iaitu 79% pelajar lulus. Jadual 4 menunjukkan pencapaian pelajar Kursus Perakaunan Awalan P1105 pada semester Januari 2010. Berdasarkan Jadual 6. Jadual 5 menunjukkan purata pencapaian pelajar di dalam Kursus Perakaunan Awalan Semester Januari 2010. 96 . Manakala. program Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) memiliki peratusan lulus yang tertinggi yakni 37% berbanding program-program yang lain.

Berdasarkan Jadual 7 menunjukkan 87.247 p< 0. Jadual 9 menunjukkan hubungan yang rendah antara pencapaian pelajar dengan pelajar yang mempunyai latar belakang dalam perakaunan r= -0. Jadual juga menunjukkan hubungan yang lemah antara pencapaian pelajar dengan sikap pelajar r= 0. seramai 90 daripada 232 orang atau 61% pelajar tidak mempunyai latar belakang Prinsip Perakaunan. Pekali korelasi ini adalah bersifat positif. Matriks korelasi.305 p< 0. hanya 39% pelajar sahaja yang mempunyai asas perakaunan.BUKU PROSIDING Program pengajian yang diikuti oleh pelajar di PSA adalah program pilihan pelajar. 97 .01.9% (204 orang pelajar) bersetuju program yang diikuti merupakan pilihan mereka dan selebihnya 12. Pekali korelasi ini adalah bersifat negatif. Berdasarkan Jadual 8. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang tidak mempunyai asas perakaunan tidak semestinya lemah dalam kursus Perakaunan. Walaubagaimanapun.1% (28 orang pelajar) bukan program pilihan mereka. Pelajar yang lulus dalam kursus P1105 mempunyai sikap yang positif ke arah memajukan diri dalam kursus P1105.01.

Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan bahasa Inggeris tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Faktor pelajar yang mempunyai asas dalam perakaunan juga turut menunjukkan hubungan yang songsang dengan pencapaian pelajar. Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pencapaian pelajar matrikulasi. Penemuan ini selari dengan kajian Zuaini. Kerjasama yang baik dari para pensyarah di samping usaha yang berterusan oleh para pelajar akan menghasilkan satu system pengajaran dan pembelajaran yang ideal dan seterusnya dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar. Di samping itu penggunaan bahasa Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar tidak menjejaskan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan faktor sikap mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Berdasarkan dapatan kajian adalah dicadangkan kepada pihak politeknik untuk menganjurkan kursus-kursus motivasi dan perkhidmatan kaunseling pembelajaran bagi membentuk sikap yang lebih positif di kalangan pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian mereka.BUKU PROSIDING Kesimpulan Kajian ini telah mengenal pasti hubungan antara sikap. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Noraziah dan Rosliza (2008) dimana pelajar yang mempunyai pendedahan awal terhadap subjek perakaunan menunjukkan prestasi yang rendah berbanding dengan pelajar yang tiada pendedahan awal. 98 .

New Zealand: Penguin Books. 22. 9. Othman Mohamed (2001). 99 . Azizi Yahya. Universiti Teknologi Malaysia. 10:17-30 Chua Yan Piaw (2006). Membentuk Identiti Pahang: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd. Skudai:Universiti Teknologi Malaysia. Azizi Yahya dan Jaafar Sidek Latif (2005). 11. Johor. Graw Hill Education Haniza Abdul Khalid (2003). 16.A (2006) Intertemporal consistency of predictors of students performance :evidence from Business Administration program. 18.C (1998). 19. 6. Remaja. 2. 13(2). Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Matapelajaran dan Kaitannya Dengan Pencapaian Akademik. 17. Mc. Issues in Accounting Education.8893 Too Lai Mooi (2007). Hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. 8. Boston: Ally & Bacon Wooten. 14. 82(2). 21. Universiti Utara Malaysia. Shahrin Hashim & Wan Zuraidah Wan Hamid (2000). Jurnal Pendidikan. 33-47 Woolfook. Yusof Boon. Sikap dan Motivasi Terhadap Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar. 4. 12. Ritcher. Kedah. 13. (1998) Educational Psychology. Penyelidikan Pendidikan. Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. (1992). T. Jurnal of Education for Business. UKM Iran Herman (2007). 7. 5. Dictionary of Psychology. 10. Johor. Kaedah Penyelidikan.30(2).eficacy and student performance in an accounting course: Masalah Pendidikan. Statistik Dan Analisis Data Sains Sosial. 7nd. Ed.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Penerbitan Ustara Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). 24. Adnan Khamis(1995). 15. A comparison of traditional and nontraditional students. A. Self. Nor Aziah Abdul Manaf & Rosliza Mat Zin (2008). Fakulti Pendidikan. Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan. Factors influencing student learning in Introductory Accounting classes. 23.S.357-373 Zuaini Ishak. 3. 20. Thesis Sarjana Pendidikan.Penerbit Universiti Putra Malaysia Reber A.

. Modul Pengawal PIC/PLC PENGENALAN Peningkatan penggunaan kawalan digital bagi sistem mekanikal masa kini telah menjuruskan kepada keperluan asas bagi pelajar Kejuruteraan Mekatronik kepada pengetahuan asas tentang PengawalMikro (R. banyak institusi pendidikan yang menawarkan program kejuruteraan Mekatronik di negara ini mula memperkenalkan kursus PengawalMikro dan PLC ke dalam kurikulum mereka. Kamal Hat .Balan et al. Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) 100 . Faizal Reza Yaakob . Bagi menguji tahap kefungsian Modul Pengawal ini. ABBM.my .my Abstrak Projek ini membincangkan kaedah Rekabentuk dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC.edu.edu. Rekabentuk modul pengawal ini melibatkan beberapa peringkat. Matlamat projek bertujuan untuk menyediakan satu modul pengawal yang akan digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kursus Pengawal Mikro dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC). Justeru ini telah menunjukkan rekabentuk dan pembangunan projek ini telah berjaya dilakukan. mazlan@psas.BUKU PROSIDING Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC Mohd. untuk pelajar Program Kejuruteraan Mekatronik di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjong Malim Perak. bermula dengan merekabentuk litar komponen elektronik. 5 eksperimen telah dibangunkan dalam bentuk program pengaturcaraan dan telah dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal tersebut. rekabentuk papan litar bercetak (PCB) dan seterusnya pengujian untuk tahap kefungsian modul pengawal tersebut.edu. Keputusan yang diperolehi menunjukkan kesemua aturcara program telah berjaya di uji lari ke atas projek Modul Pengawal PIC/PLC ini. mohd_faizal@psas. 35950. Behrang Perak Email: mohd_kamal@psas. Mazlan Bin Zubir Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah.my . Faktor utama pemilihan pengawal mikro PIC 16F877 untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcaraan yang digunakan iaitu perisian Proton IDE lite dan LDMicro di mana perisian ini merupakan perisian versi pelajar yang boleh di muat turun secara percuma. 2007) dan begitu juga dengan Pengawal Logik Bolehaturcara (PLC) yang ada di dalam industri pembuatan kini Kesannya. Kata Kunci –PIC .

Namun begitu. Ianya merupakan modul pengawal yang menggabungkan sukatan matapelajaran pengawal mikro dan PLC di PSAS. penggunaan ABBM dalam proses P&P perlu dirancang untuk memastikan keberkesanan dan kesesuaian alat atau bahan tersebut. Ini selaras dengan kehendak KPTM yang mahu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir dalam teori malah aplikasi sesuatu mata pelajaran tersebut. Ketika permulaan perlaksanaan kursus ini. yang menyatakan kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika pendidik telah melalui 5 fasa iaitu.di harap ianya juga dapat menarik minat pelajar-pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktikal berbanding pembelajaran fakta atau pun teori sahaja. diharap proses P&P akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. peralatan. kos pembelian peralatan pengajaran dan pembelajaran adalah sangat tinggi iaitu sekitar RM 4000 hingga RM 5000 seunit. Keperluan ini disokong oleh Hooper et al. Yang mana matlamatnya adalah untuk menghasilkan rekabentuk bagi mempelbagaikan lagi ABBM bagi proses P&P di PSAS selaras dengan kehendak JPP dan KPTM. Sekiranya guru mengajar hanya dengan menggunakan pen dan papan putih sahaja sudah tentu akan membosankan pelajar untuk belajar. manakala kursus PLC telah di perkenalkan sejak tahun 1980 „an. Pada ketika ini terdapat banyak kit elektronik dan modul pengawal bagi membantu proses P&P mata pelajaran berbentuk aplikasi. mengguna. satu rekabentuk modul Pengawal akan dibangunkan. Sejajar dengan itu keperluan ABBM dalam mengedalikan matapelajaran ini amat diperlukan terutama yang berkaitan dengan Pengawalmikro. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PSAS telah memperkenalkan kurikulum baru bagi mata pelajaran Pengawal mikro dan PLC sebagai salah satu syarat kredit kursus.peralatan tersebut boleh dikatakan telah terkebelakang dari segi teknologi dan keupayaannya jika dibandingkan dengan kecanggihan aliran teknologi semasa. Melalui penggunaan modul pengawal ini. Seorang pensyarah mestilah menggunakan alat atau bahan yang bersesuaian sebagai alat bantu mengajar dalam proses P&P untuk memberi kesan yang maksimun terhadap pengajarannya. ianya menuntut kepada peruntukan dan pembelanjaan yang tinggi bagi penyediaan keperluan makmal dan melatih tenaga pengajar (Hosni I. Justeru. dalam Siti Zohara Bt Yassin (1997).BUKU PROSIDING Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) juga telah mula memperkenalkan kurikulum bagi kursus Pengawalmikro sejak tahun 2003 lagi. 2004)). Selain itu. membiasakan diri. ini adalah kerana ianya merupakan satu keperluan oleh pihak industri pada masa kini. Pada masa kini. Di dalam usaha untuk meyediakan keperluan pembelajaran bagi kedua kursus ini. mengintegrasi 101 .

Menghasilkan aturcara program dengan menggunakan perisian Proton IDE Lite dan LDmicro untuk modul pengawal yang dihasilkan 4. Rajah 1menunjukkan perisian Proton IDE Lite dan rajah 2 pula perisian LDmicro yang digunakan untuk projek ini. Disamping itu. Tanjong Malim Perak. Perisian Proton IDE Lite ini juga di sertakan sekali bersama pakej perisian simulasi ISIS Profesional™ seperti pada rajah 1 yang mana aturcara program yang dibuat menggunakan perisian Proton IDE Lite® boleh disimulasikan terus secara maya. Antara pengeluar pengawalmikro yang terkenal ialah Motorola . Perisian Proton IDE Lite dan Ldmicro merupakan perisian versi pelajar yang boleh dimuat turun secara percuma. 102 . Justeru. PEMILIHAN PENGAWAL MIKRO Terdapat pelbagai jenis Pengawal mikro yang dikeluarkan oleh pengilang dari seluruh dunia. Perisian ini menggunakan platform bahasa pengaturcaraan tahap tinggi BASIC (Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction Code. Keupayaannya untuk menyimpan dan menjalankan program yang unik menjadikan ianya sangat cekap dari segi kepelbagaiannya penggunaanya.) yang merupakan antara bahasa pengaturcaraan yang paling mudah dipelajari. Membangunkan rekabentuk Litar skematik elektronik bagi pengawal 2. PIC 16F877 merupakan pengawal mikro yang murah dan mudah didapati. Pemilihan pengawal mikro PIC® 16F877 yang dikeluarkan oleh Microchip® untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcara yang akan digunakan.BUKU PROSIDING mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut. Menulis panduan penggunaan lengkap serta helaian Makmal untuk tujuan pengajaran di makmal. Atmel dan Microchip. manakala perisian Ldmicro menggunakan kaedah Rajah Tangga untuk membangunkan aturcaranya. Membangunkan rekabentuk Papan Litar Bercetak (PCB) 3. Objektif ini akan di spesifikkan kepada beberapa perkara berikut iaitu : 1. Ianya mudah untuk digunakan di dalam membangunkan rekabentuk sistem elektronik. 3. OBJEKTIF PROJEK Objektif projek ini adalah untuk membangunkan satu rekabentuk modul pengawal yang boleh digunakan di dalam proses pengajaran dan Pembelajaran kursus Pengawalmikro [E4061] dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC) [J4125] bagi pelajar program Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Politeknik Sultan Azlan Shah. kajian mengenai kesesuaian penggunaan rekabentuk Modul pengawal ini di kalangan pensyarah dan pelajar PSAS juga telah dilakukan.

Harga yang murah.1 Pengawal Mikro PIC 16F877 PIC 16F877 merupakan antara produk keluaran daripada syarikat Microchip™. peralatan kawalan bagi mesin. Pemilihan PIC ini sebagai pengawal utama untuk projek ini adalah kerana terdapat banyak perisian pengaturcara yang telah dibangunkan untuk memprogramnya.BUKU PROSIDING 3. Harga pasaran bagi satu perisian adalah sangat mahal untuk dimiliki oleh seorang pelajar. Rajah 3 menunjukkan ciri fizikal bagi PIC 16F877 dalam pakej 103 . mempunyai kualiti yang tinggi dan mudah didapati. Selain itu PIC 16F877 ini mempunyai sepenuhnya ciri – ciri bagi sebuah pengawal mikro yang moden dan canggih. di mana perisian – perisian ini boleh dimuat turun secara percuma. Ianya merupakan penyelesaian yang ideal bagi pelbagai kawalan proses yang berbeza di dalam industri. pengukuran data dan lain – lain lagi. fungsi applikasi yang luas.

4.1 Perlaksanaan Eksperimen Kaedah perlaksanaan eksperimen bermula dengan menulis program menggunakan perisian PROTON IDE Lite. Pakej PDIP adalah untuk proses yang menggunakan kaedah proses Through Holes technology 4. Seterusnya penghimpun akan menukar Program.hex”. Kaedah pembungkusan PIC ini adalah berdasarkan kepada keperluan proses pembuatan. 4. 4. “Program.bas” sebagai contoh dengan nama fail “Program. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. LED pada PORTD akan menyala apabila PB pada PORTB di tekan dan terpadam apabila dilepaskan.hex” ini akan dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal PIC/PLC menerusi perkakasan pengaturcara yang terbina dalam pada PCB modul ini.3 Eksperimen 2 Program BUTTON ini di tulis bertujuan untuk melihat fungsi litar tambahan bagi masukkan digital pada PORTB dan melihat keluarannya pada LED yang disambungkan pada PORTD.bas”.bas ini kepada fail “.2 Eksperimen 1 Dengan menggunakan Perisian PROTON IDE Lite program pertama yang dibangunkan adalah untuk menguji fungsi output digital bagi 8 LED yang disambungkan pada PORTD modul pengawal ini. Program BLINK yang dibangunkan untuk eksperimen ini telah dihasikan.hex” dengan mengambil contoh “Program. Program ini di tulis untuk melihat fungsi litar tambahan LED bagi melihat adakah ianya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan litar yang telah direkabentuk. Modul Pengawal ini juga direkabentuk dengan mempunyai keupayaan 104 . Program tersebut diperlu di tulis dalam bentuk penyataan bahasa pengaturcaraan BASIC serta di simpan dengan sambungan fail “.BUKU PROSIDING pembungkusan PDIP.4 Eksperimen 3 Penukar isyarat analog ke digital (ADC) merupakan fungsi khas yang ada pada PIC16F877. Akhir sekali dengan menggunakan perisian MicroCode Loader.

2 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Cadangan yang boleh dikemukan untuk penambahbaikan di masa hadapan adalah seperti berikut. kerana asas PLC adalah Pengawal Mikro itu sendiri. 5.5 Eksperimen 4 [LDMicro] Modul Pengawal ini memberikan pilihan kepada pelajar samaada untuk menggunakan kaedah pengaturcaraan menggunakan bahasa pengaturcaraan BASIC atau pun menggunakan Rajah Tangga dalam membagunkan program kawalan mereka. Menghasilkan satu tambahan litar antaramuka yang boleh digunakan bersama dengan Modul Pengawal ini. iii. Keputusan ujilari yang telah dijalankan juga telah mencapai tahap kefungsian yang diharapkan seterusnya membuktikan pembangunan rekabentuk litar ini telah mencapai objektif projek. Membuat penyelidikan berkenaan Kebolehtahanan produk ini. Menghasilkan satu rekabentuk baru yang boleh menyokong perkakasan komunikasi seperti USB dan rangkaian. Membuat satu penyelidikan tentang kebolelaksannaan penggunaan 105 . Eksperimen ini bertujuan untuk menguji fungsi ADC dengan melaras voltan masukkan 0 hingga 5V pada Pin RA0 dan melihat keluaran ADC tersebut pada Paparan LCD. 5. 4. akhir sekali Objektif Spesifik projek ini telah berjaya dipenuhi. 5.BUKU PROSIDING ADC untuk membaca masukkan isyarat analog dan menukarkanya ke bentuk digital berdasarkan fungsi tersebut. iv.1 LIMITASI PROJEK Limitasi yang terdapat pada Perisian PROTON IDE Lite iatu hanya membenarkan 50 baris sahaja aturcara yang boleh di tulis dan hanya menyokong pengawal mikro PIC 16F877 sahaja menyebabkan keupayaan Modul Pengawal ini adalah terhad dalam menghasilkan lebih banyak aturcara program yang canggih. Eksperimen 4 ini adalah untuk menguji fungsi Modul Pengawal ini sebagai PLC dengan menggunakan perisian LDMicro. i. Kefahaman pelajar tentang PLC dan Pengawal Mikro dapat dipertingkatkan lagi dengan menggunakan perisian ini. Modul ini di dalam proses P&P di politeknik malaysia.0 KESIMPULAN Rekabentuk dan pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC untuk projek ini telah berjaya hasilkan dengan jayanya. Program yang dibangunkan dalam bentuk Rajah Tangga iaitu satu piawai antarabangsa yang digunakan oleh semua pengeluar PLC di dunia. ii.

Raha Yacaob (15 Januari 2002). V. Microprocessor and Microcomputer Development System. D‟Angelo. Talukder.1986. Rafiquzzaman. H. Board Tools Proliferate.” New York: Mc Graw Hill.” New York: Nichols Publishing. “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Developement. Ginnet.. 6. PIC16F877 Data book. IEEE Spectrum. IEEE Spectrum. Leadership : Enhancing the Lessons of Experience. D.M. 1995.” Harian Metro. United States : Irwin. Computer Science series. J. 2. L.“The Selection And Use Of Instructional Media. NorthQuincy: Byte Books Subsidiary of McGraw-Hill. Kolb. November 1990. 1984. M. Microcomputer Structure. H. pp. Educating the Renaissance Engineer. “Modul: Alat Bantu Mengajar (ABM). 5... University of Zimbabwe.F. (1984). R. 8. Curphy. The Design and Construction of a General-Purpose Microcontroller Trainer. Harper and Row Inc. 9. R.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1.1981. pp. Hughes.A. (1993). Intel and Motorola. New York: McGraw-Hill International Edition. 7.” New Jersey: Prentice Hall. Axelson. Microprocessor Theory and Applications. 4. Microprocessor and Interfacing Programming and Hardware. September 1995. M. Hall. Supyan Hussin (2000).. 3. Arizona. Geppert... M. Englewood: Prentice-Hall International Editions. L. “Programming MicroController 16F84. 1992. “Memperkasa Pendidikan Vokasional. Spectrum Staff. (1988). 82-85.Sc. 1995.” Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.J. 39-43. 106 . Rafiquzzaman. thesis. C. A. (1997).. Microchip technology incorporated. Romiszowski.

such as Finite Difference Method. the aerospace industry has integrated CFD techniques into the design. In these methods.1 Introduction Computational Fluid Dynamics (CFD) has emerged as a powerful tool for the analysis of system involving fluid flow.and post processing utilities The core of this CFD is represented by a partial differential equation (PDE) widely known as the incompressible Navier-Stokes equation. finite difference method (FDM) was the first computational method used by researchers to solve fluid flow and heat transfer problem by solving Navier-Stokes equation. finite element method (FEM) has been introduced in 1950s [16]. More recently. However. Software tools (solver. research and development and manufacturing of aircraft and jet engine. which cannot be effectively used on complex geometry. There are few numerical methods that simulate the evolution of fluid flow at particle level. however. mainly to solve fluid dynamic problems [19]. pre. condensation. motor vehicle manufacturers now routinely predict drag forces. Finite Element Method and Finite Volume Method to solve the Navier-Stokes equation numerically. evaporation. A lot of numerical method was introduced by mathematicians and engineers in CFD. In 1980s. Computational Fluid Dynamics (CFD) provides a qualitative and even quantitative prediction of fluid flows by means of: i. Numerical methods (discretization and solution techniques) iii. the trajectories of every 107 . Historically. FEM and FVM belong to the same family of weighted residual method. Since then the finite volume method is extensively used to solve transport phenomena problems. Furthermore. Solving this equation is a very challenging task. due to the frustration on FDM. heat transfer and associated phenomena such as chemical reactions. finite volume method (FVM) was developed at Imperial College. the FDM. Indeed. under-bonnet airflows and the in-car environment with CFD. combustion chambers of gas turbines and furnaces. etc.BUKU PROSIDING CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface Faraziah Hassan Chapter 1 1. Mathematical modeling (partial differential equations) ii. CFD has been applied to the design of internal combustion engines. From 1960s onwards. Among them are Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) [15] and Molecular Dynamic (MD) [10] methods. they limit their simulation in the range of continuum fluid.

it is important to know the function that can represent the behavior of many particles (mesoscale). LBM inherits some features from it precursor. the question is do we really need to know the behavior of each molecule or atom? The answer is no. because of the longer mean free path of the molecules. The concept of particle distribution has already well developed in the field of statistical mechanics while discussing the kinetic theory of gases and liquids [17]. The first LBM model was a floating-point version of its LGA counterpart. the number of molecules that can be considered is still limited. From the knowledge of the forces on each atom. rather than to deal with macroscopic dynamics directly. The definition implies the probable number of molecules in a certain volume at a certain time made from a huge number of particles in a system that travel freely. once the positions and velocities of each atom are known. Each particle in LGA model (represented by single bit Boolean integer) was replaced by a single particle distribution function represented by a floating-point number. the LGA method. However. for distance (mean free path) long compared to their sizes. The lattice structure and the evolution rule remain the same. The uniform lattice structure was remaining unchanged. a mesoscale numerical method based on statistical distribution function has been introduced to replace MD and DSMC methods. These methods are deterministic. It is not important to know the behavior of each particle. the lattice Boltzmann method (LBM) [18]. it is possible to determine the acceleration of each atom in the system.BUKU PROSIDING particle together with their position in the system are predicted using the second Newton‟s law. rather than to solve macroscopic equations. in 1988. without collision. the goal is to derive macroscopic equations from mesoscopic dynamics by means of statistic. Consequently. The starting point in the lattice Boltzmann scheme is by tracking the evolution of the single-particle distribution function. But remember. The algorithm is simple and can be implemented with a 108 . Even when a gas is being considered where there are fewer molecules and a larger time-step can be used. Although LBM approach treats gases and liquids as systems consisting of individual particles. In other words. Once the distribution functions are obtained. the primary goal of this approach is to build a bridge between the mesoscopic and macroscopic dynamics. One important improvement to enhance the computational efficiency has been made for the LBM was that the linearization of collision operator [12]. a cup of water contains 1023 number of molecules. the state of the system can be predicted at any time in the future or the past. The LBM has a number of advantages over other conventional computational fluid dynamics approaches. Historically. the hydrodynamics equations can be derived. LBM was derived from lattice gas automata (LGA) [14]. As a result.

the mathematical foundation of the lattice Boltzmann method (LBM) makes it a suitable tool for multiphase prediction [3][4]. or extended to allow for more complex boundary conditions [7][8][11][9]. 1. environmental applications. In contrast. it is considered that the first is capable of predicting the later. 109 . as well as the penetration depth [2]. and its spreading rate over the porous surface. Computationally. Thus the LBM is an ideal tool in fluid simulation. it is more difficult to implement these traditional CFD methods in a multiphase flow simulation. the CFD community is trying to develop multiphase model. in which the common theme is a basic interest in the shape of the droplet after impingement. The difficulties arise from the interface deformation and interaction. research related to inkjet printing technology is mainly concerned with the droplet radius after impingement. For example. which is a function of the area of the wet spot on the surface of the porous medium exposed to the atmosphere. From this similarity between these two mechanisms of LBM and multiphase flow.2 Background of the problem The study of the impact of liquid droplets on porous surfaces is important for a wide range of situations. such as hazard assessment of accidental release of liquids onto the soil [1]. the LBM can be extended to describe the evolution of binary mixtures. For both applications. more complex simulation components. As mentioned earlier. substantial efforts are been done to examine the qualification of multiphase models to predict the interaction among phases at molecular level. On the other hand. varying from environmental applications to inkjet printing technology. one might be able to track a few. Multiphase modelling has been a matter of intensive research for the last few decades. In the same time. Although conceptually simple. Accordingly. since these factors are linked to printing quality [3]. LBM resolves the macroscale of multiphase fluid flow indirectly by solving the evolution equation of particle distribution function and models the propagation and collision of particle distribution which are believed to be the fundamental behaviours at molecular level. interfaces in a system. Front capturing method and front tracking method have been used to capture discontinuity properties at the interface [1][2]. detail discussions at the molecular level on the effect on the multiphase flow have not been enclosed in such robust continuum multiphase models represented in modern CFD fashions. but hardly very many. For instance. it is important to have knowledge of the dynamics of the phenomena occurring inside and outside the porous medium. are mainly concerned with the evaporation rate of the liquid droplet. The algorithm can also be easily modified to allow for the application of other. These efforts resulted in producing numerous multiphase models which are all capable of predicting multiphase fluid flow. LBM foundation adopts the kinetic theory of gases which considers the evolution of fluid based on the behaviour at molecular level.BUKU PROSIDING kernel of just a few hundred lines [13]. However.

For details analysis of the droplet behavior. heat and mass transfer. Using CFD. ink injections. iv. Scope Three dimensional analysis Only single droplet on solid surface Porous surface with various values of porosity Numerical investigation with lattice Boltzmann numerical scheme Comparison of results with published results in literature 1. previous attempts were focused on the solution to Navier-Stokes solution and limited to continuum limit. CFD is a sophisticated computationally-based design and analysis technique. 1. etc. Then you apply the fluid flow physics and chemistry to this virtual prototype.7 Definition of Terms 1. iii.3 Problem Statement In spite of the importance of the subject. 1. 1. a mesoscale numerical scheme which can reproduce the behaviour at particle level is required to correctly predict the multiphase system. Only a few studies have been specifically concerned with the droplet impingement on permeable surface. CFD software gives you the power to simulate flows of gases and liquids.BUKU PROSIDING 1. mathematicians and physicist have been trying to formulate and build proper mathematical and physical models that are able to predict the specific spatial and temporal conditions. In addition. undeniably. Such this fact drastically influences the contemporary engineering research concerns and objectives. v. 110 . you can build a computational model that represents a system or device that you want to study. and the software will output a prediction of the fluid dynamics and related physical phenomena. ii. moving bodies. Therefore. at which more than two phases interact at the same time.4 Objective The main objectives of this paper are: To investigate the dynamics of droplet on solid surface using lattice Boltzmann numerical method.7. prior studies were mainly related to the collision of droplet impinging on flat non permeable surface.6 Rational Recent situation shows that the multiphase fluid flow is involved in the majority of engineering applications.1 Computational Fluid Dynamic (CFD) A computational technology that enables you to study the dynamics of things that flow. Engineers. This mission is. especially when it deals with sophisticated physical phenomena such as materials coating. quite complicated and ambiguous.5 i.

fluid-structure interaction and acoustics through computer modeling. 1.3 Droplet A small indefinite quantity (especially of a liquid) that was assumed to have kinetic energy prior to its contact with the porous medium.2) represents the change in distribution function per unit time due to collision. In between the solid particles or fibres there is open space.BUKU PROSIDING multiphase physics.the average time between excessive collisions (Succi. The particular interest is in the change in distribution function in time of order f .1 Bhatnagar-Gross-Krook Collision Model Earlier. it could simply be composed of a single continuous solid body that has many pores (or holes) in it. The Boltzmann equation without the external force.4 Porous Surface Materials that consist of a large number of particles or fibres packed closely together.7.2 Multiphase Situation in which more than one fluid is present and all fluids are immiscible. the Boltzmann equation was derived by assuming for a gas consisting of hard-sphere molecules and undergoing binary collisions. 1. liquid or gas) but instead to multiple fluids mixed at a macroscopic level and having a mixing scale larger than the molecular scale. Chapter 2 2. f f eq through 2nd Order 111 . 1.7. An object does not have to consist of many particles to be porous. for instance. 2001).1) collision where f t f collision (2. giving rise to pores through which fluids can flow. chemical reaction.The term phase is used in a much wider sense and does not necessarily refer to thermodynamic phases (solid.7. f t c f c f t f t (2. The distribution function can be related to the equilibrium distribution function Taylor‟s series expansion.

t f eq x . t t f f f eq (2.6) The BGK lattice Boltzmann equation can be derived by further discretization using an Euler time step in conjunction with an upwind spatial discretization and setting the grid spacing divided by the time step equal to the velocity. c . t t f x. c . t f collision t t f x.8) Resulting in.4) where the small time interval between collisions f t have been replaced by the characteristic time .3) is well-known as the BGK Boltzmann equation.3) f collision t f eq x. f x. t t 0 t 2 (2. t t c x f x. 2. c . This model is frequently called BGK collision model after Bhatnagar. t (2. Gross and Krook who first introduced it. f x c t. t f f x. c . t c f x c x. The Maxwell-Boltzmann equilibrium distribution function is defined as. t t t f x. 2 f eq 1 2 RT D/2 c u exp 2 RT (2. c .2 The Lattice Boltzmann Equation The Boltzmann equation with BGK collision model can be expressed as: f t c f x f f f eq (2. t t t f x.5) Where equation (2. t t f f f eq (2.9) 112 . c . t t x f x.7) f x.BUKU PROSIDING f eq x. t c f x x. t t f f f eq (2. t f x.

which can be observed.BUKU PROSIDING This equation has a simple physical interpretation in which the collision term is evaluated locally and there is only one streaming step operation per lattice velocity. liquid is penetrating the porous substrate. However. The rapid deceleration creates a pressure increase in the impact region. in order to satisfy the conservation of mass and momentum. This is probably related to two factors: viscous effects. mainly due to the initial axial momentum of the droplet.3 Outline Physical Mechanism The time evolution of the shape of the impinging droplet and the velocity field obtained by numerical simulation. Although the velocities inside the substrate are very small. and flow velocity. where the vector field represents fluid velocities (U) outside the substrate and the macroscopic averaged velocities (Up) inside the substrate. At the same time as the lateral spreading occurs. due to the drag of the solid particles. The mechanism driving this flow is mainly related to the pressure difference between the impact region outside the substrate and the capillary pressure acting in the fluid interface inside the substrate. due to the radial momentum. There is a rapid deceleration of the droplet in the impact region. and the cylindrical geometry of the problem.11) cf c f eq u or 2. The droplet gradually spreads laterally. caused by the drag of the porous substrate. In spite of the resistance imposed by the substrate. values of non-dimensional velocity can be found inside the substrate in the early stages of the impact. which results in a reduction of velocity as radius increases. u can be evaluated as the moment to the distribution function as follow f f eq or fd c f eq d c c fd c c f eq d c u (2. 113 .10) (2. The macroscopic variables such as the density. This stream and collide particle interpretation is a result of the fully Langrangian character of the equation for which the lattice spacing is the distance traveled by the particles during a time step. there is a steady fluid motion towards the deeper layers of the substrate. after a brief period the radial velocities start to decrease.

This reduction causes an increase in the droplet spreading outside the substrate for the case with smaller porosity. 2. 114 . Figure 2.5 Unanswered question / untried method To the best of author‟s knowledge.BUKU PROSIDING 2. capillary pressure continues to draw it to the interior of the substrate. As the droplet spreads laterally outside the substrate. Although the liquid inside the substrate tends to occupy a larger volume. the LBM has never been tried to predict the behaviour of droplet on porous surface. the main distinction in the results obtained is the volume of the substrate occupied by liquid. As can be seen both values tend to increase as porosity is reduced. This trend of increase in the volume occupied by the droplet inside the substrate was displayed throughout the range of porosity tested.1: Variation of the final penetration depth H ( ) and spread ratio R (▲ ) as a function of .1 presents the variation of R and H with the porosity value. This behavior changes considerably the shape of droplet inside the substrate in relation to the configuration with larger porosity. there is a slight reduction in the amount of liquid absorbed in the initial stages of the impact.4 Porosity of the Substrate In spite of the differences in the shapes obtained for each configuration.2. Fig.

115 . In addition.BUKU PROSIDING Chapter 3 3.3 Subject or Data Sources i) Review the characteristics of existing two-phase LBM.1 Research Design & Procedure Three different external forces will be added to the evolution equation of lattice Boltzmann to account for long-range interaction. 3.2 Operational Framework 3. ii) Simulation test cases of droplet on a horizontal plate and validation of results will be carried out. the fourth force term is used to account for porosity effects while neglecting the compression work done by the pressure and the viscous heat dissipation. surface tension and gravitational forces. The porosity effects include non-linear drag due to the solid matrix and viscous stresses by the solid boundary. iii) Simulation of droplet on an inclined plate with gravity force will be carried out.

116 . the liquid that has penetrated occupies a larger overall volume of substrate.BUKU PROSIDING Chapter 4 4.1 Expected Finding The initial axial momentum of the droplet causes some fluid to penetrate the substrate and as the space available for the fluid is smaller in the condition with smaller porosity.

C. (1998). and S.1743956. Durst. J. 23: L1-L5. (1999).1063/1.F. Modelling of the deformation of a liquid droplet impinging upon a flat surface. Tanahashi. 1307–1317. E. Phys. Doctoral of Philosophy. Comp. Miyatake. Zhao. Intl J. Initial stages of inkjet drop impaction. 33 3531– 3549. Phys. DOI: 10.. R. B. (1993). J.129: 247-255. TAPPI J. D. G. Comp.S.1006/jcph. Environ. [7] Abe. International Journal of Modern Physics B. (2007). Roberts. [4] J.1996. (1984). DOI:10. Fluids A 5. Environ. T. and Tanahashi. [9] Azwadi. Numerical analysis of the pressure drop in porous media flow with the lattice Boltzmann (BGK) automata. 90–94. 2588– 2599. Atmos. and wetting on paper. (2007). 29. Z. (2007). DOI: 10.BUKU PROSIDING References [1] I.M. Phys.1088/0305-4470/23/1/001. Japan.D. (1957). Keio University. S. Fukai. [8] Benzi. Phys. [5] Nor Azwadi Che Sidek. Roberts.1142/S0217979207035911 [10] Alder. Succi.131: 241246.1016/S0010-4655(00)00111-9.DOI: 10. 67. and T. Poulikakos. Three dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity. Oliver. Atmos. model validation from field and wind tunnel experiments for sand and concrete.5595. (1990). spreading. Derivation of the lattice Boltzmann method by means of the discrete ordinate method for the Boltzmann equation. Two-dimensional turbulence with the lattice Boltzmann Equation. [3] J.D. [11] Bernsdorf. Phase transition for a hard sphere system. A model for the evaporation of droplets from sand. A. Wainwright. O. Brenner and F. (2000). [6] Nor Azwadi. Griffiths. B. (1995). J. No. I. Griffiths.27: 1207-1208. The development of simplified thermal lattice Boltzmann models for the simulation of thermal fluid flow problem.F.1 pp 87-96. and T.Three-dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity.21.. 117 . C. Droplet evaporation from porous surfaces.F. J. Phys. [2] R. Comm. R. Megaridis. J. Phys. Chem. Mod. C.. doi:10. 21: 87-96. Vol.

Rev. A model for collision process in gasses 1.BUKU PROSIDING [12] Bhatnagar. Numerical heat transfer and fluid flow.. Reis Jr. ISBN: 0891165223.94: 511. B. DOI: 10. Richard F. Pomea.. A. Applied Math. ISBN: 0486438317. Parametric study of liquid droplets impinging on porous surfaces. B. Phys. Rev. (2006). 56: 1505-1509. (1986). (1980). (2008). B. Phys. Stabilization of thermal lattice Boltzmann models. 20: 2437-2449. Rinehart and Winston. [15] Bird. Approach to translational equilibrium in a rigid sphere gas. Mod. and T. [13] Azwadi. (1971). P. Alder. [21] Azwadi. Gross and M. 9: 1518-1519. [14] Frish. Prentice Hall.1007/BF02179986. Lett. Tanahashi. (2008). Hemisphere. Simplified thermal lattice Boltzmann in incompressible limit. DOI: 10.1505. Simplified finite difference thermal lattice Boltzmann method. G. (1995). 81:395-408. Griffiths and Jane Meri Santos. [16] Gilbert. Phys. [18] McNamara.1103/PhysRevLett. C. S. Krook. and F. DOI: 10. G.525. of Fluid. Modelling 32 (2008) 341-361. Hasslacher and Y. V. [19] Patankar. ISBN: 0130329460. Tanahashi. small amplitude process in charged and neutral one component system. (1973).. An introduction to the theory of Boltzmann equation. S.org/link/PFLDAS/v6/i10/p1518/s1.1142/S0217979206034789. (1954). [20] Neyval C. DOI: 10. Phys. P..511.94. George. [17] Harris. E. Mod. http://link. Phys.aip. Intl J..1142/S0217979208048619. S. and T. Intl J. J. Phys. 118 . An analysis of the finite element method. New York: Holt. and B. S. C.56. Intl J. (1963). S. Stat.1103/PhysRev. L. U. DOI: 10. Lattice gas automata for the Navier-Stokes equation. 22: 3865-3876.

Oblique loads. All specimens were chamfer 45˚ on top end as purpose to work as a collapse trigger mechanism. Keywords: Energy Absorption. During the actual collision. Two different pultruded wall thicknesses of 6 mm and 9 mm tubes were used and four load angles of 0˚. Pultruded tubes with 9 mm thick wall absorb more energy compare to 6 mm thick walls. New applications are considering composite materials as design solutions as the cost of traditional materials such as steel. Collapse mode. Negeri Sembilan. 71050 Si Rusa. Advancement in manufacturing method makes composite an attractive alternative. an experimental investigation was carried out to study the crashworthiness parameter and behavior of pultruded fiber E-glass/polyester composite tubes. Pultruded composite have been used in an 119 . Several properties such as non-conductivity. 10˚ and 15˚ were selected to study their effect on crushing behaviors and collapse modes. Quasi-static loadings were applied axially and obliquely on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. 5˚.my ABSTRACT The capable of structures to absorb large amount energy are great interest. In this research. Km. corrosion resistance and low coefficients of thermal expansion have already made composite materials attractive design options for many structural. marine. particularly in vehicle and transportation in an effort to reduce the impact for the case of collision.edu. FRP. Akbar Othman2 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Jln Pantai. aluminum. light weight. 1. automotive and aerospace applications. Pultrusion is a manufacturing method whereby wetted out fibers is drawn through a heated curing die to produce high performance constant cross-section composites at low cost. Politeknik Port Dickson. 14. Composite tubes square cross-section. Load-displacement curves and collapse mode of each sample were discussed. strength. and wood increases. High initial cost and most unique properties are the major consideration preventing more widespread use of composites materials. the crash box not only experienced axially but in both axial and oblique crash. stiffness. The result showed that increasing the angle of loading will decrease the energy absorption of the structures.0 INTRODUCTION The use of composite materials is becoming increasingly widespread. Tel: +606 6622000 Fax: +606 6622026 E-mail: atiq@polipd. Pultruded goods have many potential applications depending on certain design criteria.BUKU PROSIDING Quasi-static Energy absorption of pultruded composite tubes E-Glass/Polyester under oblique loading Abdullah Atiq Arifin1.

Reyes et al.1 Energy absorption parameters The values of the energy absorption capability were calculated from the force-displacement curves by smoothing out the force serrations to obtain mean forces of the load during each stage of crushing processes. Triggering mechanism was used as crash initiator to facilitate progressive crushing onto tube structures. commercial products. The square columns were clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying a force with different angles to the centerline of the column. It is therefore important to understand what happens to the crash box when subjected to oblique impact. The total work done during the axial crushing of the pultruded composites is equal to the area under force-displacement curves and is evaluating in equation (1) Energy absorption. and height of tubing. The crash boxes will be subjected to both axial forces and moment in an oblique crash.BUKU PROSIDING automotive components. Very few studies on the effect of processing conditions on the energy absorption of pultruded composite and there are no comprehensive quasi-static analysis for pultruded composites on oblique loading has been found in literature but we can found many on metallic materials. The 450 was selected for each specimen. width.ds --------------------------- (1) Where E is the total energy absorpted while crushing of pultruded tube specimen. P is the crush load and Sb if length of the crushed portion of the 120 . An others study on oblique reported by Al-Emran (2008) and Reyes (2004) on energy absorption for foam-filled extrusion under quasi-static oblique loading. The variable load angle was applied on tube structures intend to investigate and identify the behavior of composite tube during progressive collapse. (2002) stated that if the crash box experiences global bending instead of axial crushing. E = ∫ P. but rather a combination of two modes. the energy absorption will be lower and both moment and axial forces will be transferred to the rest of the structure. Reyes et al (2002) has studied on square aluminum columns in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading and investigated experimentally for three different load angles. The objective in this study was to determine the effect of different wallthickness on Pultruded composite square tubes when subjected to crushing load with constant cross-section geometries in term of length. aerospace structure. biomedical and construction applications During an actual crash event the energy absorber will seldom be subjected to either pure axial or bending collapse. In one of the few investigations only reported on quasi-static loading applied axially on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. 1.

1.2 Compression test Quasi-static testing can be defined as test carried out on the specimen at a constant speed which might range between 1.9. This is because the energy absorption capability of crashworthy structures is highly dependent on the speed at which they are crushed. 1.0(a) and (b) show the illustration experimental set-up for oblique loading compression force by Al-Emran and Reyes et al. Hosseinzadeh (2005) reported although materials show good energy absorption after quasi-static testing. Specific energy absorption Es is given by E Es = ------------------------(3) m Where m is the mass of the pultruded tube The research concentration has been primarily on the ability of thin walled circular and square to absorb energy in a stable crushing mode.3 Oblique loading The structures of the vehicle during the crushing processes or accidents are not only experienced directly or axially collisions but sometime these structures are crushed off-axially. Research on oblique condition was studied by Reyes et al (2002) done on square aluminum column in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading experimentally for three different load angles. Other research on oblique condition was studied by Al-Emran (2008) for foam-filled steel extrusion under quasi-static oblique loading. Few studies were recorded on oblique condition and no studies for oblique on pultruded composite have been record. 121 .1 m/s. The square column was clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying force with different angle to the centerline of the column.BUKU PROSIDING specimen.ds = Pm(Sb – Si) -------------------------(2) Where Pm is the mean crush load and Si is the initial length of the crushed portion of the specimen as shown in figure 2.5×10-3 m/s to 0. The test specimens are compressed between parallel flat platens. Mertens (2003) and Mamalis (1997) notes they have similar collapse characteristics to metal tubes because of the ability of the polymer to buckle. Progressive crushing mode with better characteristics properties is given by E = ∫ P. Quasi-static test are easy to control and the equipment required is not very expensive compared to other forms of testing. Figure 2. Although pultruded composites exhibit brittle failure in tensile failure modes. one cannot be convinces that they are crashworthy structures.

then through a hot die to form the desired final shape. 8 specimens were used. Yet there are no well established test methods for the accurate measurement of this property for pultruded composite materials.1 Test Specimens preparation For the purpose of this investigation. (2002. pultruded E-Glass/Polyester geometry square cross-section with two different thicknesses is experimentally evaluating the compressive strength to get the behavior and performance of material and their capability in absorbs energy. New approach test method used for the oblique loading compressive test will be discusses based on previous literature.BUKU PROSIDING 2. This process draws fiber mats through a resin bath to wet the fiber.0 METHODOLOGY Compression strength of pultruded composite materials is one of the more difficult to measure properties. 2. Two value of the wall thickness were used with average value h1 = 6 mm and h2 = 9 mm. The fixture for the all specimen‟s angle conditions developed during this investigation. The fixture for determination quasi-static compressive under oblique loading is a modified version of the one developed by Al-Emran (2008) and Reyes et al. 2004). 120 mm length and 75 mm× 75 mm respectively. located at Semenyih. Finally. The materials was manufactured by pultrusion process and carried on at Intralink Techno Sdn. width(W) and breadth(B) of the test specimens were constant. composite tube cross-section square was fabricated using E-glass fibers reinforced polyester resin with 55% fiber matt volume. For this study. and the composite was cut to desired length. Bhd. the profile passes through a tunnel oven to accelerate curing. In this study. The length(L). 122 . Selangor.

2.BUKU PROSIDING 2. 2. 10˚ and 15˚was built. By selecting appropriate crushing speeds. therefore are simple and easy to control. One end the tubes was chamfered at 45˚. the test jigs used in experiments was shown in figure 4(a-c).4 Quasi-static compression test Quasi-static crush tests are carried out at a constant speed. Low feeding rate was used during machining to reduce any residual stress and cracking. quasi-static tests may provide important information regarding the failure mechanisms and energy absorption capability of composite structures in crushing conditions. The purpose of this chamfering is to work as a collapse trigger mechanism that initiates stable progressive crushing and avoid catastrophic failure. In this experiment. they have been used by many researchers to study energy absorption properties of composite components. This angle was machined using dry grinding machine in order to have identical angles. It consists of clamp element and supporting structure with desired angle. jigs with difference angle of 5˚. The jig was purpose-built for testing FRP square tube subjected to oblique under quasi-static loading.3 Jig Fabrication In order to make oblique condition. Hence. 123 .2 Specimen triggering as a crush initiator purpose Chamfering angles were introduced in the front ends to create a crush initiator.

θ3= 10˚.and θ4= 15˚. the composite axially crushed between two parallel steel flat platens. where S stand for static test. 10˚ and 15˚respectively. 124 . modes of crush were recorded and analyzed. mode of crushing pultruded were recorded. The specimen and flat platen were properly aligned to prevent bending moments occurs during crushing process. the compression test will carried out in square tube on axial load for thickness 6 mm. This test was interrupt after the maximum load was reached. The following identification system was adopted : sθ-h-n. θ is the load angle. All tests were conducted under a displacement-controlled mode with cross head speed of 5. h the thickness and n the number of specimen as shown in figure 6. The clamp support was used to ensure that the specimens is perfectly aligned and that end the splitting. θ2= 5˚. Giving 8 tests with repetitions on each combination of wall-thickness and load angle.0 mm/min.BUKU PROSIDING 2. the same tests will be carried out in oblique condition of 5˚. A reasonable displacement to compare mean crush force was chosen as dmax=80mm. Peak force and mean crush load were the response parameters. The test specimens were clamped at the lower end and free at the top before applying load as shown in figure 7. For each specimen. The load angles were θ1= 0˚. Then. one moving and one static. This testing process is repeated to FRP composites tube with thickness of 9 mm.5 Experimental Set-up The mechanical tests were carried out using a GOTECH 100 kN universal testing machine. First. Then. Every 20 mm displacement of crosshead. in quasi-static compression mode based in figure 5.0 show the test specimen‟s geometry and support conditions. Table 2.

Higher peak load is sustained for the tube crushed with smaller angle.0 RESULTS AND DISSCUSSION The set of load-displacement curves obtain by 8 quasi-static under axial and oblique load compression tests are presented in eight figures. corresponding to the two different wall thicknesses and four angle (0˚. All specimens were progressively crushed from constant chamfered end. Large force reduction occurred during the collapse showed that energy absorption performance decreased. In this observation. Each of these figures consists of three diagrams. 5˚. The force-displacement responses of 6 mm thick composite chamfered with different angles are presented in figure 8. First. As the crushing begins. 125 . mean load all test specimens. Although a compressive analysis of the crushing modes and mechanisms is the objective of research. observation of the crushed specimens provides an indication of the predominant failure mode. Second. test specimens before and after the crushing tests each 20 mm are presented. energy absorption capacity for all specimens. load quickly rises to a peak value and then drops off significantly and stays relatively constant. average load fluctuation almost constant after first initial load up to final crushed deformation. load-displacement curve and mode of failure.1 Effect of force-displacement curve for pultruded with wall thickness 6 mm. Thus.BUKU PROSIDING 3. Lastly. 10˚ and 15˚). 3. Table 2 listed show the result of the experiment.

Furthermore. subject to compressive load each of these parts is split into two continuous frond that spread outwards and inwards of the tube. 126 . The crack formation at the tube corners is followed by an immediate drop of the compressive load and its propagation parallel to the tube axis.2 Mode of failure for pultruded thickness 6 mm From the test specimen observation. The progressive end crushing of the pultruded tube was initiated with crack formation at the corners of the square tube due to local stress concentration.BUKU PROSIDING For crashworthiness applications. This observation supporting the hypothesis from previous study literature made by Al-Emran and Hafizun (2007) 3. specimens 1-4 show this characteristic same to mode I characteristic. the initial peak load should not be much greater than the mean crush force because large peak force required initiating crushing and the goal in energy management is to absorb all the energy without imparting large forces to the people and transporter.

5˚ and10˚ show similar characteristic with mode I. localized buckling occurred at the tube sides. Tube-wall local buckling is initiated after a critical compressive peak load. Fmax depend mainly on geometry of the test tube and the angle of oblique load. 127 . Smooth post crushing regions are observed with fluctuations. initial peak force drop significantly due specimens subjected to load angle 15˚. 5˚ and10˚ are almost similar in term of collapse mode as shown in figure 10. This characteristic has caused large reduction or sudden drop. Consequently. in the post-buckling region of specimens that collapsed according to mode II the average compressive load for the tube crushing is much lower than the peak load.3 Effect of load-displacement for pultruded tube with wall thickness 9 mm The force-displacement response of the tube load angle with 0˚. As the tubes are loaded.2 Mode of failure for pultruded thickness 9 mm From observation. small drop of peak load is observed. pultruded thickness with 9 mm load angle of 0˚. This load angle created post buckling where the specimen moves laterally and shortens under a load it can no longer support. The size of critical buckling load. 3. Fmax marking the end of the elastic loading phase and followed by a significant drop of load required to continue the tube axial compression. However for load angle 15˚ show same characteristic with mode II which brittle collapse characterized by unstable local tube wall buckling. The load then recovers to reach a steady state crushing process. This behaviour created smooth force fluctuations.BUKU PROSIDING 3. For the force-displacement curves of collapse mode with load angle 15˚. After reaching peak load.

128 .BUKU PROSIDING This observation support the hypothesis provide by Mamalis et al. iii. Fracture. Sliding of the fractured tube walls against the steel crosshead under frictional resistance. Mamalis in his investigation reported the main failure mechanism that contributes to energy dissipation in the case of unstable brittle collapse mode II are the following: i. crack propagation and splitting of the tube wall transversely to the tube longitudinal axis. Buckling of the pultruded tube wall ii. (2005).

It is clear from Figure 13 and that as the loading goes from axial to oblique. The load-displacement rise quickly to a high peak then followed by progressive fracture collapse and crushing. For 6 mm thick subjected to axial loading it is observed that the fracture behavior of the composite appear to affect the stability of the wall as well as magnitude of peak loads and the energy absorption during the crushing processes. Furthermore. increasing the load angle when progressive collapse dominates causes the lobes formed to be pushed laterally away from the sides of the tube. chamfering is used to initiate the crushing process and prevent buckling failure mechanism that is minimized the energy absorption performance as the deformation progresses in significantly on load angle and wall thickness. and this may be due to the associated decrease in the initial peak load. The curves show the same trend when compared to different load angle. thus reducing their amount of axial compression and hence energy absorption. 129 . This is because the area of stress concentration is the main factor in differentiating the energy absorption values.BUKU PROSIDING Typical force-displacement curves of pultruded are recorded that composite thickness has played an important role in modifying the curve and preventing sudden drop of peak forces as shown in figure 13. as shown in Figure 13 The mean load and energy absorption up to a given deflection decrease as the load angle increases. The effect of the load angle clearly can seen from the mean load-deflection and energy absorption-deflection curves. Generally. Crack propagation instabilities are observed especially at wall corners.

increasing the wall thickness has significant effect on the critical load angle range for both wall thicknesses. Comparing the mean crush stress and the energy absorption capacity between two thicknesses when processed under oblique condition. Thus. This difference. the higher mean crush stress of pultruded wall thickness 9 mm resulted in higher specific energy absorption. The lower energy absorption of pultruded wall thickness 9 mm and 6 mm has been related to stress concentration at the corners. it is observed that pultruded with wall thickness 9 mm displayed higher energy absorption and progressive crush occurred at a higher stress level. for both mean crush stress and energy absorption.BUKU PROSIDING The wall thickness has a significant effect on the energy absorption response of straight tubes under axial and oblique loads. 3. The results for the both thickness square tubes are shown in figure 14 above.4 Effect of Peak Force and Mean Force The peak and mean force for quasi-static compression under oblique load are shown in figure 15 and 16. In this case. was more significant in specimens processed under oblique angle. pultruded tubes with higher thickness have been reported in the literature as more effective to absorb energy. To examine the effect of wall thickness under oblique loading. Composite tube with 6 mm thick wall 130 . the baseline dimensions were adopted at two values of wall thickness: 6 and 9 mm. When specimen applied with oblique angle load. The dominant failure mechanisms for 6 mm and 9 mm composite wall thicknesses are buckling and progressive collapse modes. Further. Similar trends were displayed for the each for axial and oblique subjected to square pultruded tubes. which contribute to the formation of splitting cracks and lead to unstable collapse with low energy absorption. the properties of pultruded tube were reduced to approximately angle increase. respectively leading to a high and low peak and mean forces.

these energies decreased gradually when the pultruded tubes are compressed obliquely. the numbers of plastic folds increase as the thickness of extruded tubes increases. However. 6 mm thick wall tube with load angle 15˚ show slightly lower peak and mean forces. the energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. for axially and obliquely compressed pultruded. All test specimens were chamfered on top end with angle 45˚ each as a triggering mechanism. Square cross section tubes with two thicknesses of 6 mm and 9 mm were used.0 CONCLUSIONS In this research. The conclusions of the works are summarized as follow: 131 . quasi-static experimental on the crashworthiness behaviors of pultruded E-glass/polyester composites tube has been carried out under axial and oblique compressive loading.5 Effect of oblique angle on the energy absorption performance Obviously. 3. When the wall thickness increased. the effect of oblique angles are significantly affected the performance of energy absorptions. 4. Its show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy.BUKU PROSIDING exhibited more consistent behavior of both peak and mean force values. Generally. These results support the hypothesis from previous study that load angles played an important role to vary the crashworthiness parameter. From this study it can conclude that increasing load angle tend to decrease peak load and mean crushing force. Similar trend is also observed for 9 mm thick wall. the energy absorption capabilities of pultruded structures for both axially and obliquely compressed loadings are also increased significantly. According to the collapse mechanism observations.

Compressive Strength of Pultruded Structure Shape. 2003. http://www. Composite MaterialsThe Pultrusion Process. 2001. REFERENCES 1. About. 2001. Collapsible impact energy absorbers: an overview. Pultrusion Process.. 24 :15-31 Alghamdi. 6. & Zureick A. 1994.htm. 8. A. 3. It also found that first initial force for tube with highest load angle is the lowest. Advance Fiber Products. International Journal Of Mechanical Sciences. It is show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy.A. El-Hajjar. 5: 11-24 Al-Emran.H. 4. [11 July 2009].com/pultrusionProcess. [18 July 2009]. 2008. Master‟s thesis. I.asp.M. Specimens with higher thickness displayed higher mean crush stress in the progressive crushing. 43: 743-757 Makkapati. 39: 189-213. I. International Journal Of Engineering and Technology. Al-Emran. Using triggering mechanism like chamfering the edge can achieve progressive crushing in pultruded tubes because its work as a crush initiator for initiate a stable and progressive crushing 3. July 16-18. Here it can conclude that oblique angle played an important role in determining the energy absorption capability of pultruded tube. Thin-Walled Structure.A.com. West Virginia University. 2. 2007. 5. A. R.. http://composite.com/library/weekly/aa101397.BUKU PROSIDING 1. For the tube loaded obliquely. R. the first plastic deformation initiated at the contact tip of the tubes and easily propagated down. Mode of collapse and energy absorption characteristics of constrained frusta under axial impact loading. Energy Absorption Of Foam-Filled Steel Extrusion Under Quasi-static Oblique Loading. Generally.. Fracture Toughness and Crack Growth in Pultruded Composites. 2. Haj-Ali. Mechanical Journal. 7. Energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. M. Crushing Behavior Of Pultruded Composites. It was found out that the peak load and mean crush decrease when oblique angle increase. 132 . & Petsios.afpfiberglass. Singace. El-Sobky. 4. Afizun. H. S. these energies decreased when the pultruded tubes are compressed obliquely.about.A. This is because the higher thickness gives larger stress concentration during crushing. A. However.F. 16th ASCE Engineering Mechanics Conference.

. Master‟s thesis. 13.E.A. D.D. Crashworthiness assessment of square aluminum extrusions considering the damage evolution. 1997. A. A. University of Wisconsin. O. 69: 407-420. & Langset.S.. 2003. M. 2006. A. 44: 1965-1984 Reyes. J.L.S.H. Crashworthiness of aluminum extrusions subjected to oblique loading: experiment and numerical analyses..G. Manolakos. 2006.E. experimental and numerical study. Microstructural design of composite materials for crashworthy structural applications. Mamalis.pultrusions. Composite Structures. Hopperstad. Experimental studies of progressive tearing Failure of pultruded FRP composite tubes in flexure.2006. On the responseof thin-walled CFRP composite tubular components subjected to static and dynamic axial compressive loading. M. Ioannidis.N.A. J. Qiao.G. A..E. 41: 1645-1675 10. O. 11. Experimental Determination of Splitting in Axially Collapsed Thick Walled Fibre Reinforced Composite Frusta. The effect of processing conditions on the energy absorption capability of composite tubes. K.S. July 3. 2004. International Journal of Solids and Structures.org/articles/pultrusion_works.D. G. 18. Demosthenous. Silva. APSN Joint Workshop. Che. Chen. Mertens. 2002. Athens. Mamalis. experimantal. 12. & Villena.. http://www. 14.G.org . 167173 Reyes. 16. http://www.. 17. & Papapostolou.P.B. Thin-Walled Structures 44 : 692–700 Ramakrishna.html [18 July 2009]. M. D. 28: 279-296. 1997. Aluminum foam-filled extrusions subjected to oblique loading. A. J. Manolakos.Y..org/articles/pultrusion_works.BUKU PROSIDING 9. ScienceDirect.pultrusions. Langseth. How the pultrusion process work. S. International Journal Of Mechanical Sciences.. Crashworthiness of Vehicle: The Impact of NTUA.B. & Ioannidis. Demosthenous.O. 3. & Hopperstad. Pultrusions. D. Melo. Thin-Walled Structures. A. 15. Mamalis. G. 2007. M.html [18 July 2009].. 133 . Composite Structures. H.S. 2005. Journal of Material and Design. J.

peluang kerjaya. program pemasaran. lawatan industri pelajar pemasaran memberikan impak sebanyak 37.530**). sejauh manakah pendedahan pelajar terhadap lawatan industri dan penerimaan pelajar dapat membantu pelajar memulakan interaksi dengan pihak industri dan pentadbir firma? Lawatan lapangan industri mendedahkan fikiran pelajar secara lebih konkrit terhadap disiplin kerja di bidang pemasaran yang nyatanya jauh berbeza dalam dunia perniagaan berbanding pengalaman pembelajaran di bilik kuliah (Doris & Hope. 1. Temuduga bersama 20 orang pelajar semester 5 dan 6 telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang pemahaman mereka terhadap kerjaya dalam bidang pemasaran. pengalaman pembelajaran. interaksi pengetahuan dan kemahiran dengan program pemasaran (r=. 2004). Ia sangat penting bagi pelajar. Tujuan kajian ini di buat adalah untuk meninjau hubungan antara lawatan industri dan impak keatas pelajar program pemasaran di Politeknik.BUKU PROSIDING Kesan Lawatan Lapangan Industri Terhadap Program Pemasaran di Politeknik Satu tinjaun Mazlina Jamaludin1. 2008). Kunci kata: lawatan lapangan industri. 2 Politeknik Sultan Azlan Shah.0 Pengenalan Lawatan industri merupakan satu pengalaman yang memberi nilai tambah kepada pelajar tentang dunia perniagaan di bidang pemasaran secara lebih jelas berbanding dengan pengalaman pembelajaran di dalam kelas. 2008). Instrument kajian menggunakan soal-selidik kemudiannya telah dibina berdasarkan maklumat temuduga yang telah dijalankan. pengalaman pembelajaran. & 3 Universiti Pendidikan Sultan Idris Abstrak Lawatan lapangan industri mampu memberikan nilai tambah dari segi hubungan interaksi dengan pihak industri dan mewujudkan jalinan maklumat kepada pelajar tentang dunia pemasaran yang sebenar.pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata.465**). Banyak kajian telah dibuat tentang lawatan lapangan industri. interaksi pengetahuan dan kemahiran pemasaran terhadap Program Pemasaran. Namun lawatan industri ini perlu digabungkan dengan elemen interaksi pengalaman pembelajaran yang lain secara berstruktur oleh pensyarah modul.1% sahaja ke atas program pemasaran. Dengan adanya pembelajaran di luar bilik kuliah pelajar mendapat kemahiran dan pengalaman yang lebih meluas (Tomkovick. Dimensi kajian adalah dari aspek. Ruzimas Ayu Razali2 dan Nek Kamal Yeop Yunus Phd3 1. Hasil kajian menunjukkan bahawa semua dimensi mempunyai hubungan signifikan antara pengalaman pembelajaran dengan program pemasaran(r=. Setelah analisis regrasi dibuat. Lawatan lapangan industri juga dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik kuliah di bidang pemasaran agar pelajar dapat menghubungkan persekitaran secara realiti (Doris & Hope. Perak . Tetapi.442**). Karns. peluang kerjaya dengan program pemasaran (r=. Borang kaji selidik tersebut diedarkan kepada semua pelajar semester 5(25orang) dan 6(37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran. Kajian ini membuktikan bahawa lawatan industri yang berbentuk akademik digalakkan dan diteruskan kerana ianya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih terbuka kepada pelajar. (2005) juga melihat lawatan lapangan industri sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan kerana pelajar yang menjalankan aktiviti di dalam dan di luar : 134 .

Walau bagaimana pun. Selain daripada membuat lawatan lapangan industri pelajar politeknik juga telah diwajibkan untuk mengikuti program latihan industri selama enam bulan bagi mengetahui dan mendalami suasana pekerjaan sebenar dalam industri pemasaran. 1.2 Pernyataan Masalah Mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian dengan pendapatan bersesuaian merupakan matlamat utama semua pelajar setelah tamat belajar di institusi pengajian tinggi dan di politeknik. Namun. latihan industri memberi pengalaman praktikal kepada pelajar tetapi pelajar hanya mendapat pendedahan daripada sesebuah syarikat sahaja. Keadaan ini mampu untuk meyakinkan pelajar tentang keupayaan bidang pemasaran sebagai pemacu industri negara. Ini disebabkan kurangnya pendedahan terhadap alam pekerjaan sektor pemasaran yang sebenar. Pelajar takut untuk menerima risiko kerana tidak yakin tentang kemahiran 135 . masih terdapat ramai pelajar lepasan politeknik yang lambat mendapat pekerjaan kerana tidak berminat. Walaupun wujudnya latihan amali dan pelbagai kursus berkaitan pemasaran tetapi pelajar masih tidak boleh membayangkan sepenuhnya pekerjaan sebagai seorang pemasar. berpendapat lawatan lapangan industri juga menggalakkan pelajar melihat bagaimana pengurus pemasaran bertanggungjawab ke atas aktiviti pemasaran dan juga berupaya bertindak sebagai agen perubahan dan pertumbuhan dalam perniagaan.1 Latar Belakang Kajian Pelajar-pelajar yang sedang menuntut di pusat pengajian tinggi dan pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian dalam bidang pemasaran masih tidak yakin hala tuju profesion pemasaran akan menjadi pilihan kerjaya mereka di masa hadapan. Secara tidak langsung pelajar berupaya untuk melihat „role model‟ atau „mentor‟ yang berjaya dalam industri pemasaran. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai pengalaman yang khusus tentang bidang pemasaran yang mereka ambil. Mewujudkan lawatan lapangan ke industri dan program amali di dalam program pemasaran merupakan satu kaedah yang mungkin berkesan kepada pelajar untuk memahami dengan lebih luas tentang dunia sebenar pemasaran tetapi faktor ini memerlukan kos kewangan yang tinggi dan program pembelajaran yang tersusun serta komitment pihak industri dalam melibatkan diri dalam program pembelajaran pelajar bagi menjamin keberkesanan program ini. Doren & Corrigan (2008). Pelajar-pelajar di bidang pemasaran yang telah menjalankan aktiviti di dalam dan di luar kelas lebih memahami apa itu industri pemasaran berbanding pelajar-pelajar yang hanya belajar secara teori di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas dan mendalam tentang bidang pemasaran. Masalah yang dihadapi pelajar apabila menamatkan pengajian adalah mereka tidak tahu pekerjaan apa yang bakal dilakukan oleh mereka. 1.BUKU PROSIDING kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas. sukar untuk meyakinkan diri atau pun menganggur walaupun mempunyai kelayakan akademik.

Mereka juga tidak nampak kaitan amalan pekerjaan dengan apa yang telah dipelajari di Politeknik walaupun telah mendapat pendedahan daripada pensyarah. jenis pekerjaan yang bersesuaian dengan pembelajaran mereka. Masalah utama kajian ini dibuat adalah kerana pelajarpelajar yang sedang belajar di Politeknik Sultan Azlan Shah di bidang pemasaran masih belum pasti adakah mereka akan memilih pekerjaan dalam jurusan pemasaran setelah tamat belajar di institusi ini. Mengenal pasti hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 4. takut untuk menanggung risiko mereka tidak dapat membayangkan suasana pekerjaan dalam bidang pemasaran dan tidak yakin dengan tawaran tersebut walaupun telah mempelajari teori-teori pemasaran dan konsep-konsep pemasaran semasa pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Menurut Unni (2005) . Mengenal pasti hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Mengenal pasti hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Sikap tidak yakin.BUKU PROSIDING dan pengalaman untuk menerima jawatan mahupun tanggungjawab sebagai ahli pemasar. Mengenalpasti kesan antara pengalaman pembelajaran. Ini kerana mereka telah meluahkan perasaan risau kerana tidak nampak potensi kerjaya. ingin makan gaji tetap lebih menjadi pilihan utama walaupun terpaksa bekerja lebih masa tanpa sebarang bayaran tambahan berbanding pekerjaan yang dibayar gaji berdasarkan komisyen kerana risau tidak dapat mencapai sasaran syarikat. tawaran ini bukan sesuatu yang sukar tetapi peluang untuk menambah pendapatan yang baik kerana pendapatan dibina berdasarkan keupayaan kemahiran jualan dan pendapatan boleh meningkat dengan mendadak sekali walaupun baru sahaja bekerja. Ini kerana pada kebiasaannya sebagai syarikat kecil yang mengambil pelajar untuk bekerja akan menawarkan gaji yang rendah ataupun gaji dibayar berdasarkan kepada komisyen jualan. peluang kerjaya. 1. Risiko ini merupakan satu risiko yang sukar diterima kerana pelajar akan menolak kerana gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan kelulusan akademik.3 Objektif Kajian 1. 3. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. pelajar yang menamatkan pengajian dalam bidang pemasaran yang telah mengikuti lawatan ke industri mempunyai kefahaman yang luas tentang pemasaran daripada kedua-dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penyertaan sebenar dalam syarikat. 136 . Bagi pelajar yang ada pengalaman. 2. Bagi pelajar yang risau.

Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.4 Persoalan Kajian 1.5 Hipotesis Kajian Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Peluang untuk melawat sesebuah syarikat dan belajar secara terus tentang persekitaran sesuatu organisasi. 4. Adakah terdapat hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat kesan antara pengalaman pembelajaran. Kajian beliau disokong oleh Doren & Corrigan (2008). Pelajar didedahkan dengan teknik dunia pekerjaan yang sebenar tentang sesuatu industri. 2. Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 137 . Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran. peluang kerjaya. Ia sangat penting kerana pelajar dapat melihat aktiviti pemasaran dalam situasi yang sebenar di luar daripada konteks di dalam kelas (Tomkovick. fungsi-fungsi dalam jabatan pemasaran dan cabaran yang wujud dalam sesuatu jawatan sangat berfaedah kepada pelajar. Dengan itu. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 3.0 Kajian Literatur Definisi Lawatan Lapangan Industri Lawatan lapangan industri adalah merupakan satu aktiviti yang dijalankan untuk mengetahui dan mendedahkan pengetahuan pelajar terhadap satu bidang pekerjaan. lawatan lapangan ini berjaya menarik minat dan menanam pelajar dalam pengkhususan pemasaran terutamanya agar lebih teguh dan yakin. Pelajar berpeluang untuk belajar secara aktif daripada peniaga dan berupaya meningkatkan interaksi secara profesional. pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih baik mendalam bidang ini. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? 1. Selain itu.BUKU PROSIDING 1. iaitu dengan menawarkan kursus atau modul lawatan lapangan industri di dalam progam pengajian adalah satu cara yang berkesan untuk membuat pendedahan awal kepada pelajar jurusan perniagaan terhadap profesion pemasaran. dalam memilih dan menentukan laluan kerjaya. 2004). peluang kerjaya. 2.

Implikasinya ialah. Pengalaman ini memberi pemahaman tentang sesuatu isi pembelajaran dan pengalaman tersebut diperlukan bagi memudahkan pelajar membuat keputusan dan membina pembentukan kerjaya dimasa hadapan. mendapati pelajar pemasaran lebih menyukai pengalaman yang konkrit dan eksperimen yang aktif dalam pembelajaran mereka. Pelajar juga didapati lebih berkaliba dalam memimpin aktiviti kemahiran fizikal di dalam kelas dan diluar kelas.BUKU PROSIDING Model Teori Rajah 1: Model Teori Lawatan Lapangan Industri. 2. Doris Van Doren and Hope Bober Corrigan (2008) Pembangunan profesional Jaringan kemahiran Kemahiran dan orientasi fizikal Lawatan lapangan Industri Model teori ini dijalankan keatas pelajar sarjana MBA bagi subjek Pemasaran Peruncitan dan Pengurusan Salura Agihan di Kolej Loyola. Kajian kedua telah dijalankan keatas pelajar sarjana muda bagi kursus Prinsip Pemasaran yang melibatkan lawatan lapagan industri di Sekolah Pengurusan dan Perniagaan Sellinger. Terdapat penilaian yang terhad untuk persepsi dan kepercayaan tentang pemasaran yang boleh mempengaruhi keberkesanan prinsip pembelajaran pemasaran. pelajar bergantung kepada pengalaman masa lalu untuk dikaitkan dengan konsep dan rangka kerja dalam kelas. membina jaringan perhubungan dengan komuniti dan dapat aktif menyumbangkan kepada aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Pelajar lebih yakin untuk berinteraksi bersama profesional. Lawatan lapangan telah diintegrasikan sebagai daripada aktiviti pembelajaran dalam Program Pemasaran yang telah dibuat secara berstruktur.1 Pengalaman Pembelajaran Penyelidikan yang lalu lebih menumpukan kepada bagaimana meningkatkan penyampaian dan perlaksanaan teknologi pengarahan daripada menentukan kandungan dalam sesuatu subjek pemasaran. 138 . Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa pelajar lebih memahami peranan mereka sebagai seorang pemasar setelah tamat menjalankan lawatan kedua. Ini menunjukkan bahawa kefahaman terhadap kepercayaan dan jangkaan pembelajaran berdasarkan kepada pengalaman masa lalu pelajar itu memberikan impak terhadap pembelajaran di institusi pengajian. Jaju and Kwak (2000). Maryland.

Swenson et al. hanya syarikat yang berminat untuk kongsi pengalaman dan kejayaan sahaja yang boleh memberikan pengalaman yang bermanafaat kepada pelajar. 2. pelajar turut dapat membangunkan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan kemahiran bekerja melalui hubungan secara perseorangan dengan kakitangan syarikat (Laverie. pelajar jurusan perniagaan selalunya lebih meminati bidang yang aktif dan kukuh seperti kewangan dan perakaunan (Nulty & 139 . Kebanyakan pelajar perniagaan membuat keputusan memilih pengkhususan pendidikan di institusi pendidikan tinggi sebelum menjadi penuntut tahun dua kolej. 2004). (Lincoln. Peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor penting dalam memilih pengkhususan bagi pelajar-pelajar ini (Cebula & Lopes 1982. Satu lagi peluang yang lahir daripada lawatan ini ialah para pelajar berupaya mengenalpasti isu-isu etika yang mungkin dihadapi oleh syarikat (Hunt & Laverie. bertanyakan soalan dan mengendalikan perbualan perniagaan adalah kemahiran kemahiran yang tidak ada pada kebanyakkan pelajar. Pelajar yang mengikuti atau menghadiri program lawatan lapangan industri yang mempunyai hubungan dengan komuniti perniagaan luar dapat memberi persediaan kepada pelajar untuk kerjaya di bidang pemasaran. LaForge. Titus. 2006). & Lee. & Leigh. Namun.2 Peluang Kerjaya LaBarbera and Simonoff (1999) mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat. 2005). Keupayaan pelajar untuk memindahkan pengetahuan interpersonal dan intrapersonal pemasaran di tempat kerja akan meningkat melalui pengalaman lawatan industri (Ramocki. & Bush 1995. 2004). Mereka dapat menghubungkan kemahiran seseorang yang mereka lihat semasa lawatan industri pada diri mereka. Ingram. Selain itu. Tidak dapat dinafikan. Keilor. Apabila memilih kursus dan pensyarah. Titus & West 1996. (Karns. (Gonzalez. Bush. Salah satu aspek untuk berjaya dalam bidang pemasaran ialah membina pengalaman melalui interaksi maklumat dalam bidang tersebut hasil daripada lawatan (Lawrence 2006).BUKU PROSIDING Pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada kursus-kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri dengan cara membangunkan dan melihat kemahiran baru hasil daripada pemerhatian dan pengalaman yang dikongsi oleh pengusaha syarikat yang dilawati. lawatan ke syarikat memainkan peranan yang sama dengan bekerja apabila pihak syarikat berjaya menjawab persoalan yang diajukan oleh pelajar secara langsung dengan penuh jujur. & West 1996). 2007). Kebanyakan pelajar bijak dalam jurusan perniagaan memilih pengkhususan yang memberi imej yang baik dan mempunyai laluan kerjaya yang professional. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tertinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain termasuk kerja kursus. 2006). Carroll. Swanson & Tokar 1991.A. kurikulum dan reputasi fakulti (Newell. (R. 1993). Semasa lawatan industri pelajar-pelajar dapat memerhati kelakuan kakitangan pemasaran secara langsung (Pal. Berinteraksi dengan kakitangan syarikat. Newel. 2005). 2000). Pelajar melihat lawatan industri sebagai satu pengalaman pembelajaran yang berkesan. Stubbs.

BUKU PROSIDING Barrett 1996). Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran yang telah mengikuti lawatan lapangan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran dari dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005). & Nicholls. seramai 20 pelajar daripada semester 1 telah 140 . dibandingkan dengan pengkhususan perniagaan yang lain. Pengkhususan pemasaran. Greenberg.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Pada bulan Februari 2010. Kaedah lawatan lapangan industri ini dianggap sebagai satu aktiviti pembelajaran secara pengalaman dimana akan diikuti dengan tugasan penulisan (Frontczak 1998). & Tomkovick. wujudnya peluang untuk para pelajar mengambil bahagian dalam program sehari bersama syarikat yang mengalu-alukan kehadiran pelajar kolej melakukan lawatan industri (Seitz.1 Data dan pemboleh ubah kajian Data kajian lawatan lapangan industri ini telah dijalankan antara Februari hingga April 2010. 3. Titus. Banyak kajian menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas yang mempunyai kaitan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. Inks. Pelajar-pelajar dapat melihat kemahiran-kemahiran yang perlu ada sebelum mereka masuk melibatkan diri dalam sebuah perniagaan yang profesional (New Graduation Skills. Jelas membuktikan bahawa dengan menyertai lawatan industri pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Bobbitt. Li. Semasa lawatan industri. (Hutt & Speh. Pelajar berpeluang melihat mengapa sesuatu keputusan di ambil dalam memastikan kejayaan syarikat hasil daripada keupayaan seseorang pengurus. para pelajar berinteraksi dengan kakitangan pemasaran dan melihat bagaimana profesional-profesional menggunakan konsep-konsep pemasaran serta teknologi untuk mencapai matlamat organisasi (Hannaford. 2000).3 Pengetahuan dan Kemahiran Pembelajaran Menurut Seidman & Brown (2006). 2007). 1993). Kelas dalam pengkhususan ini lebih aktif. Tugasan penulisan boleh jadi dalam bentuk sebuah jurnal atau buku harian di mana seorang pelajar menulis kembali pengalamannya. Selain itu. 2. Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan pemilihan kerjaya mereka. 2005). Erffmeyer . Pelajar kagum dengan dunia perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus teori (Duke 2000). interaksi dengan syarikat-syarikat tempatan sebagai sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar dengan kaedah belajar daripada sumber luar. adalah pilihan pengkhususan yang terakhir dipilih oleh pelajar dalam kerjaya akademik mereka (Newell. 2007). 2007). & Mayo. 2005. Kemp. dan mempunyai tugasan dengan jawapan yang jelas betul atau salah berbanding kelas pemasaran yang lebih banyak membuat perbincangan secara abstrak tentang teori-teori pemasaran dan aplikasi secara ilustrasi. & West 1996). Para pelajar juga memerhatikan kemahiran antara perorangan dan kemahiran menganalisis yang perlu ada pada seseorang pengurus untuk mengurus dan mentadbir syarikat.

Pengalaman pembelajaran Peluang kerjaya Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Pengalaman pembelajaran. Berdasarkan pendapat pelajar hasil temuduga yang telah dijalankan oleh dua orang pensyarah keatas pelajarpelajar ini. interaksi pengetahuan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dan kemahira program pemasaran di Politeknik sebagai pemboleh ubah bersandar. Kerangka kajian yang disediakan oleh penyelidik adalah sepertimana Rajah 2. Sampel pelajar-pelajar ni semuanya telah mengikuti lawatan lapangan industri sekurang-kurangnya satu hari di sekurangkurangnya dua syarikat swasta dan telah ditemani oleh pensyarah penasihat akademik atau pensyarah modul secara tidak berstruktur atau lawatan bebas. Kerangka kajian: Lawatan lapangan industri didalam program pemasaran. Program Pemasaran 141 .BUKU PROSIDING dipilih untuk ditemuduga tentang pengetahuan dan pendirian mereka tentang kerjaya dan sumbangan program pemasaran di PSAS dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di bidang pemasaran. Kajian berbentuk tinjauan telah dipilih untuk kajian ini. bahagian B : peluang kerjaya. Responden seramai 62 orang pelajar telah dipilih kerana Program Diploma Pemasaran mewajibkan semua pelajar mengikuti lawatan lapangan industri sebelum menjalani latihan industri. Empat dimensi kajian terdiri daripada bahagian A : pengalaman pembelajaran. bahagian C: interaksi kemahiran dan pengetahuan. bahagian D adalah pembolehubah bersandar iaitu program pemasaran manakala bahagian E adalah maklumat demografi. Tujuan dimensi ini dikaji adalah untuk mencari impaknya keatas program pemasaran yang merupakan pemboleh ubah bersandar. peluang kerjaya. Rajah 2. Dimensi kajian tersebut terdiri daripada pengalaman pembelajaran. Skala 6 mata digunakan dalam soal-selidik ini. Sampel kajian yang telah dipilih adalah semua pelajar semester 5 (25orang) dan pelajar semester 6 (37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran di Politeknik. maka pengkaji telah membentuk empat dimensi untuk dijadikan sebuah kajian tinjauan. Peluang kerjaya dan Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Instrumen yang digunakan dalam kajian ini menggunakan borang soal-selidik yang diadaptasikan daripada beberapa pengkaji (Jadual 1). Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar jabatan perdagangan yang telah menjalani lawatan lapangan industri.

851 .. Item Item Dimensi Bah.523) bersetuju terhadap dimensi pengalaman pembelajaran.D.0 Dapatan Kajian 4.879 . B Bah.840 . C.879 .06 (sd=. (2004) Ferrell L. D Bah.. D. Nilai keseluruhan bagi setiap pemboleh ubah telah dianalisis menggunakan Cronbach‟s Alpha (α). Ujian rintis keatas 20 responden menunjukan nilai α=. C Bah. (2008) Camey J. Seksyen Bah. (2004) Adrian C.P & Williams J. D Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Nilai Keseluruhan(α) 14 9 22 7 52 4. B Bah. (1999) Bagi menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang dibentuk ini ujian pilot telah dilakukan. A Bah. Jadual 2 : Nilai Kesahan Kajian Rintis dan Kajian Sebenar Ujian Rintis (20 responden) .. keatas 62 responden sepertimana dalam Jadual 2. & Hope B.936.870 . C Bah. K.1 Dimensi Pengalaman Pembelajaran Jadual 3 menunjukkan faedah pengalaman pembelajaran yang telah diperolehi oleh pelajar hasil daripada lawatan industri yang telah dibawah oleh pensyarah modul.932 Ujian sebenar (62 responden) .M & Palmer G. A Bah. Jadual dibawah berikut menunjukkan tahap kebolehpercayaan soal-selidik mengikut bahagian.932 dan ujian sebenar α =.936 Bil.802 .BUKU PROSIDING Jadual 1 : Instrumen Soal-selidik..795 .. Melihat kepada persepsi lain setelah dimurnikan kebanyakan responden 142 . Dapatan dari kajian ini mendapati min skor responden secara keseluruhan berada pada tahap 5. & Gonzalez G.871 . E Dimensi Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Demografi Pengkaji Doris V.

745).688) manakala.717).34(sd=. Deviation n=62 1.892 .338 masa hadapan Keseluruhan 5.745 .080 5.967 kursus 5.823 .677 . keupayaan untuk melihat kemahiran pemasaran dalam bidang perniagaan profesional telah juga mendapat min 5.180 .839 .663 .24 (sd=.872 1. Disamping itu.824).016 1.768 .838 4. Secara keseluruhannya dimensi 143 .000 penggunaan tlibat dgn aspek teori dan kursus pemasaran pengalaman pembelajaran merupakan pengalaman 5. Jadual 3 : Min dan Sisihan Piawai Pengalaman Pembelajaran Statistik Deskriptif Dimensi : Pengalaman pembelajaran Mean lebih diaplikasikan drp mendengar kuliah lbh mencabar drpd mendengar kuliah lbh menyeronokkan drp mendengar kuliah lbh boleh diaplikasikan drp menganalisa kes lbh mencabar drp menganalisa kes lbh menyeronokkan drp menganalisa kes menyokong bahan-bahan kursus yg lain A 5. 688).871 5. Lawatan industri juga dianggap sebagai pengalaman yang menyeronokkan daripada mendengar kuliah yang dijalankan di dalam kelas dengan min 5.016 4.241 yg beharga lawatan lapangan perlu diterapkan didlm kursus di 5. responden berpendapat agar lawatan lapangan industri ini diteruskan di dalam program pemasaran di masa hadapan yang berada pada min 5. Responden turut mensyorkan pengalaman pembelajaran melalui lawatan industri adalah pengalaman yang berharga iaitu pada min 5.717 .BUKU PROSIDING menunjukkan pengalaman yang positif terhadap lawatan industri bagi program pemasaran.000 5.741 5.057 Dari segi pengalaman.016 Std.225 pemasaran dlm bidang perniagaan profesional thp kemampuan kemahiran penulisan yang tinggi tlibat dgn pemasaran aspek komunikasi 4.687 .23 (sd=.23(sd=.24 (sd=.241 4.225 pemasaran dari sumber lain M beri saya keupayaan utk melihat kemahiran 5.848 .070 .523 adalah satu peluang utk belajar kemahiran 5. ia juga di anggap sebagai peluang untuk mempelajari kemahiran pemasaran daripada sumber lain iaitu industri dengan min 5.

dengan adanya pembelajaran di luar bilik darjah pelajar dapat kemahiran dan pengalaman sebenar yang lebih meluas (Tomkovick. Dapatan kajian menyokong hipotesis tersebut. Kajian beliau disokong oleh Karns.857).556**. Maka.32 (sd=. 2004). Korelasi diantara kursus pemasaran dengan pengalaman pembelajaran adalah hubungan yang sederhana. Seperti yang diketahui umum lawatan lapangan dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik darjah di bidang pemasaran. menunjukkan bahawa kursus pemasaran adalah sesuatu yang mencabar dengan min 5.85 (sd=.2 Dimensi Peluang Kerjaya Kajian ini turut melihat dimensi peluang kerjaya (Jadual 4) responden hasil daripada lawatan industri pelajar.BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran dilihat sebagai menyeronokkan.23 (sd=.048 (sd=. dan Ho1 tidak dapat diterima. Item seterusnya dilihat sebagai pembelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian dengan min 5. dapat diaplikasikan berdasarkan teori yang telah dipelajari sewaktu berada di dalam kelas. 4. Hubungan korelasi antara pembolehubah Jadual 8.666). serta mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembolehubah bersandar. terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran dan kursus pemasaran.pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. Berdasarkan dapatan analisis korelasi tersebut. 144 . Dimana. maka data-data tersebut akan digunakan untuk menilai hipotesis-hipotesis kajian seperti berikut: Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran terhadap lawatan lapangan industri bagi program pemasaran.823) dan seterusnya sebagai bahan pembelajaran yang berguna untuk kerjaya dengan min 5. Ia sangat penting bagi pelajar. Kunci kepada strategi lawatan lapangan ialah untuk menanam minat pelajar pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas.931).24 (sd=. min dimensi ini adalah 4.937) diikuti dengan item dimana lawatan ini dianggap sebagai bahan yang boleh membantu untuk melanjutkan pengajian ijazah dengan min 5. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat perkaitan perhubungan diantara setiap pembolehubah-pembolehubah yang digunakan oleh penyelidik. Melalui lawatan ke industri pelajar akan mendapat input dan merupakan salah satu cara untuk mendedahkan pelajar kepada dunia pemasaran sebenar. iaitu r=. Pelajar yang menjalankan aktiviti dalam dan luar kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas atau mendalam tentang pemasaran. (2005) iaitu pelajar pelajar melihat lawatan lapangan sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan. Responden mendapati hasil lawatan industri. Secara keseluruhan.

Daripada jadual ini jelas menunjukkan bahawa responden belajar bagaimana pemasaran berkait dengan fungsi perniagaan dengan min tertinggi 5. Peluang peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor yang penting dalam memilih pengkhususan perniagaan untuk pelajar pelajar ini.225 5.858 . dimensi ini mencapai min 4. and West 1996).BUKU PROSIDING Jadual 4: Min dan Sisihan Piawai Peluang Kerjaya Statistik Deskriptif Dimensi : Peluang Kerjaya Mean bahan pembelajaran didlm berguna dalam kerjaya saya pengajian pemasaran pengiraan matematik kursus ini 5. Berdasarkan dapatan kajian. maka.930 n=62 kursus pemasaran adalah mencabar memerlukan 4.048 pemasaran berguna dalam kehidupan seharian bahan yg dipelajari dlm kursus ini akn 5.633) 145 .3 Dimensi Interaksi Kemahiran dan Pengetahuan Jadual 5 menerangkan hasil analisis responden terhadap dimensi interaksi kemahiran dan pengetahuan. Kebanyakan pelajar-pelajar perniagaan memilih pengkhususan sebelum menjadi penuntut di institusi pengajian.823 1.936 1. 4. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain seperti kerja kursus. Deviation .241 berguna di kelas lain dlm program ijazah pengajian pemasaran berdasarkan teori 4.56 (sd=.051 .66611 Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.674 .104 1.222 . Kebanyakan pelajar pelajar perniagaan yang baik memilih pengkhususan yang mempunyai imej yang tegas dan laluan kerjaya professional. Titus.903 bagus utk saya pengajian pemasaran sgt menarik 5. LaBarbera and Simonoff (1999).876 1.693 Keseluruhan 4. hipotesis Ho2 ditolak.494. (Newell.048 sy tidak akan mengambil kursus ini jika 3. kurikulum dan reputasi fakulti.322 Std. Hal ini dapat dilihat dengan nilai korelasi adalah r =0. didapati bahawa peluang kerjaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kursus pemasaran.603).37 (sd=.871 tidak diperlukan bahan pembelajaran dlm kelas 5.857 . mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat.371 pemasaran mungkin pengkhususan yg 4. Secara keseluruhan.

032 5.630 .983 4.048 3.193 5.21 (sd=.080 4.371 4.483 4.177 5.721).BUKU PROSIDING diikuti oleh item mempelajari bagaimana pemasaran berkait dengan masyarakat dan pengguna dengan min 5. Mean Deviation 4.020 1.588 1.633 1.19 (sd =.258 3. Statistik Deskriptif Dimensi : Interaksi kemahiran dan pengetahuan pengetahuan konsepsi memenuhi keperluan akademik perkembangan peribadi belajar bagaimana pemasaran berkait dgn masyarakat dan pengguna faedah-faedah kerjaya belajar bagaimana pemasaran berkait dgn lain-lain fungsi perniagaan masa lapang akan berkurangan masa belajar akan bertambah kurang masa untuk kelas-kelas lain perbelanjaan akan meningkat jualan mempelajari promosi atau pengiklanan ia tentang pengeluaran perkhidmatan dan buah fikiran pembangunan strategi konsep adalah menarik dan menyeronokkan penting untuk amalan perniagaan kepentingan peribadi kemudahan utk belajar tentang bahan amalan perniagaan yang buruk pilihan kerjaya yang kurang memuaskan kelas yang susah jualan adalah sukar / tidak menyeronokkan Keseluruhan Std.951 5.809 .009 .721 1.819 .556 1.483 5.795 1.887 5.725 3.563 1.907 1.000 5.602 Kemahiran dan N=62 Jadual 5: Min dan Sisihan Piawai Intergrasi Pengetahuan 146 .645 4.887 4.058 1.802 .859 .209 4.031 .209 5.546 1.720 1.907 .375 .032 4.631).809 .532 4.000 3.720 . Dua item seterusnya adalah tentang kemahiran promosi atau pengiklanan dan item kepentingan untuk amalan perniagaan mencapai skor yang sama iaitu min 5.351 .193 4.

(2006). min 5.903).105). Li. Menurut Seidman & Brown. Item berikutnya adalah lawatan lapangan industri membantu responden belajar tentang penyelidikan syarikat dengan min 5.BUKU PROSIDING Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. meskipun menurut skala korelasi nilai tersebut pada tahap sederhana dan signifikan. & Nicholls. Ia merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar melalui kaedah belajar daripada sumber luar. Item tertinggi adalah dari aspek lawatan industri membantu responden mengaitkan dengan pengalaman dengan dunia sebenar.16 (sd=1.093). Pelajar -pelajar kagum biasanya akan kagum dan terpegun dengan persembahan perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus secara teori (Duke 2000). interaksi dengan syarikat syarikat tempatan adalah sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan atau industri. Nilai korelasi antara tindak balas pengetahuan dan kemahiran pengalaman dengan kursus pemasaran adalah r=465(**).04).85 (sd=. 2007). menunjukkan hubungan yang signifikan. Item yang berikutnya adalah tentang lawatan industri membantu responden memahami pemasaran dengan dunia industri dengan min 5.03 (sd=1.08 (sd=1. 2005. Min skor keseluruhan dimensi ini adalah 4. Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan keputusan kerjaya mereka. Greenberg. 4.4 Dimensi Program Pemasaran Dalam kajian ini. Jadual 6 didapati bahawa keseluruhan responden melihat program pemasaran sebagai program yang perlu dikaitkan dengan dunia sebenar. Ramai pengkaji telah menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas-kelas yang relevan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran dengan lawatan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran berbanding pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005). Oleh itu Ho3 ditolak. 147 .

(2-tailed) N .1% terhadap program pemasaran.096 lakukan lebih banyak belajar sendiri membantu saya memahami pemasaran 5. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.01 level (2-tailed). Analisis Regresi Berganda Ho4: Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran.903 Pengalaman belajar Pemasara n Pearson Correlation Sig. peluang kerjaya.465(**) . Ini membuktikan bahawa kesemua pemboleh ubah tidak bersandar adalah signifikan dan telah menyumbangkan sebanyak 37.556(**) . Mengikut Jadual 8.606 1.BUKU PROSIDING Jadual 6: Min dan Sisihan Piawai Program Pemasaran Statistik Deskriptif Dimensi : Program Pemasaran Mean membantu saya mengkaitkan pengalaman dengan 5.000 62 Kemahiran & pengetahuan .9% 148 .080 dunia sebenar lebih menarik dunia dibidang pemasaran pekerjaan 4.016 bagaimana penyelidikkan sebuah syarikat Keseluruhan Jadual 7 : Korelasi Antara Pembolehubah 4.371.854 bidang pemasaran Program ini memaksa saya utk 4. Ini membuktikan bahawa 62.093 Std.000 62 Peluang kerjaya . Devia tion n=62 1.114 1.039 1.068 1.850 .494(**) .935 1.185 1.000 62 ** Correlation is significant at the 0.105 lebih mencabar bekerja di bidang 4.032 dalam dunia sebenar industri membantu saya belajar lebih banyak 5.935 pemasaran memotivasikan saya untuk belajar di 4. nilai regrasi adalah R²=.

B (2008).609( a) . keberkesanan pengajaran pensyarah.725+ . dilaporkan bahawa model analisa regresi linear dapat dilaporkan seperti berikut : y = a+b1x1 + b2x2 + b3x3 + e y= -. & Corrigan H. Predictors: (Constant).73457 .V. Pensyarah juga perlu lebih kreatif dalam menerapkan eleman kemahiran pemasaran.000 df2 58 1 .414 3 a.371 .663(pengalaman belajar) + . bahan pengajaran pensyarah. membuat penulisan selain daripada membuat lawatan lapangan industri. F Chang e . Jadual 8: Model Rumusan Std. Ho4 di tolak kerana wujudnya hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah tidak bersandar.969 y= a= b= x= e= pemboleh ubah bersandar (program pemasaran) konstan koefisen pemboleh ubah tidak bersandar standard error 149 .339 . pengetahuan.281(interaksi kemahiran dan pengetahuan) + . Namun. mendapati pelajar mempunyai gaya yang pelbagai dalam pembelajaran.371 11. latihan industri. Oleh yang demikian. Error of Adjuste the d R Estimat Square e Mod el R R Square Change Statistics R Square F Change Change df1 Sig. Kajian Doren D. Ini kerana industri ini terbuka luas dan tidak memerlukan modal yang besar.194(peluang kerjaya) + . Pensyarah juga perlu mengalakkan pelajar akan sentiasa mempelajari dan meneroka sesuatu konsep baru melalui pembacaan buku teks atau artikel. Oleh itu sebagai pensyarah perlu menggunakan kepelbagaian kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar dan membina keupayaan pelajar untuk yakin menceburi bidang pemasaran setelah tamat pengajian. motivasi dan lain-lain faktor. komunikasi pelajar.BUKU PROSIDING keberkesanan lawatan lapangan industri bagi program pemasaran datangnya faktorfaktor lain seperti. wujud juga pelajar yang berupaya mencipta pengalaman pembelajaran melalui analisa kes atau melibatkan diri dalam aktiviti simulasi. peluang kerjaya Model Regrasi Linear Berdasarkan Jadual 9 dibawah. pengalamanbelajar.

210 . report pun tak ade. B Error . “Masa kami melawat kami hanya tahu destinasi syarikat tetapi kami tidak tahu apa yang ingin dilihat dalam syarikat itu. Nilai ini terjadi kerana lawatan lapangan industri yang dilaksanakan oleh pensyarah modul atau pensyarah program pemasaran tidak melibatkan program pembelajaran berstruktur.725 . Carroll.213 t Sig. Tengok perjalanan syarikat.360 .143 . menyarankan lawatan industri merupakan pengalaman pembelajaran yang perlu digabungkan dengan aktiviti tugasan penulisan seperti journal refleksi pengalaman agar dapat dikongis bersama pelajar dan pensyarah. Seronok nampak mereka bekerja.663 ar peluangkerjaya .316 . saja jalan aje.A. (Pelajar 7) Mana ada exam. Masa sampai kita tengok-tengok. Ini menjelaskan bahawa walaupun. para pelajar amat berminat keatas program lawatan lapangan industri tetapi ia mempunyai impak negatif secara keseluruhan. Keadaan ini dibuktikan hasil daripada temuduga berkelompak yang telah dibuat keatas pelajar.969 . R.969 .-725 dimana ini menunjukkan bahawa lawatan lapangan industri adalah berhubungan songsang keatas program pemasaran.187 2.457 . Pensyarah tidak memasukkan aktiviti penulisan journal seperti hasil pengalaman pembelajaran yang telah dipelajari.193 Model 1 (Constant) Unstandardize d Coefficients Std.004 . pengalamanbelaj . Aplikasi teori tidak dikaitkan dengan lawatan dengan jelas. Pelajar tidak dimaklumkan apakah perkaitan lawatan dan topik yang dipelajari didalam kelas.281 pengetahuan a Pemboleh ubah bersandar: program pemasaran Rumusan Analisis Hasil daripada analisis koefisyen antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar (Jadual 9) menunjukkan bahawa nilai konstant adalah negatif iaitu . Mereka tunjuk gambar slide je.194 Interaksi kemahiran & .223 . (Pelajar 1).BUKU PROSIDING Jadual 9 : Koefisen(a) Pemboleh ubah tidak bersandar keatas Program Pemasaran Standardize d Coefficients Beta -.” Frontczak (1998). 2000 turut berpendapat bahawa kelas yang mempunyai integrasi dengan komunity perniagaan akan memberikan persediaan yang lebih baik tentang dunia pekerjaan dibidang pemasaran secara praktikal berbanding lawatan tanpa tanpa diintegrasikan dengan 150 . Macam mana perniagaan berjalan tak nampak sebenarnya.924 1.384 . Tiada penilaian pengajaran dibuat keatas pelajar sama ada sebelum lawatan atau selepas lawatan.748 .

” Pelajar yang ingin kekal dalam dunia pemasaran perlu sentiasa diberikan peluang untuk bercakap dan membina sifat keyakinan diri untuk maju kehadapan. Tapi bila nak jual betul-betul tu takut kalau tak sampai sasaran syarikat. Memang best kalau betul-betul boleh jual. Dia kata kalau nak belajar kena kerja dengan dia. Institusi juga perlu memberikan peluang agar pelajar dapat melawat dan mengambil bahagian dalam aktiviti industri bagi mewujudkan suasana penerimaan pihak industri terhadap pelajar dan bakal pekerja industri (Seitz. Adalah disarankan agar pensyarah mengaitkan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui dengan topik pengajaran atau objektif pengajaran yang sedia ada dalam modul pembelajaran tersebut agar pengalaman lawatan lebih bermakna. Malulah kalau tiap-tiap hari jumpa suruh pelanggan beli. Kena promote dengan orang yang nak beli. Keadaan ini dapat dibuktikan dimana pelajar menjawab (Pelajar 3). Rupa-rupanya ada cara macam mana nak cakap. Tapi orang tak cakap habis. “Susahlah. bukan boleh main cakap. mana boleh bagi tahu nanti orang tiru habislah. berasa lebih jelas melihat aspek praktikal perjalanan sesebuah perniagaan. Cakap dengan orang lain. gaji banyak datang dari komisyen. Buang masa. 151 . serta peluang-peluang baru teknik perniagaan perlu sentiasa didedahkan kepada pelajar. Mereka tak nak beli. Kena cakap banyak. pensyarah berupaya menilai sejauh manakah pelajar mampu mengaitkan teori dan konsep pemasaran hasil daripada pertemuan dengan pihak industri. saya tak pandai cakap. Tetapi bukan semua pelajar akan berjaya mendapat pengalaman ini.BUKU PROSIDING pengalaman dalam proses pembelajaran.“Kalau tak buat sale untuk syarikat susahlah.” Mendapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan menjadi idaman setiap pelajar.”(Pelajar 4). Namun pelajar masih risau kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan setiap aktiviti syarikat akan mendatangkan keuntungan. Baik makan gaji. Macam mana nak pujuk. boleh train kita. Bimbingan yang berterusan serta pengetahuan berinteraksi dengan pelbagai orang. Ni secret syarikat . Kalau orang tu tak nak beli jangan suruh lebih-lebih. Pengalaman akademik bukan merupakan tiket untuk berjaya di alam pekerjaan. Susah lah nak buat sale. Kemungkinan aktiviti praktikal jualan perlu ditingkatkan oleh pensyarah terhadap pelajar. Tak konfidenla.”(Pelajar 10) “Teori belajar cara-cara nak jual. seganlah nak jumpa clien. Bukan boleh main hentam. Sebagai contohnya jika pelajar membuat tugasan penulisan. 1993). Dengan cara itu barulah pelajar faham perkaitan lawatan dengan objektif topik pembelajaran. Kena tahu cakap elok-elok. Macam mana nak pujuk orang suruh beli. Pengalaman positif yang di bimbing oleh peniaga yang berjaya merupakan satu tiket pengalaman yang amat bermakna. Kena ada orang tunjuk. (Pelajar 2) “Dia cakap best betul. Namun kelayakan yang diperolehi kadang-kala berbeza daripada pengalaman. kena berani tanggu risiko. Pembelajaran kursus jualan yang telah dipelajari didalam kelas masih belum cukup memberikan satu keyakinan untuk pelajar menjalankan aktiviti jualan. Pelajar yang telah membuat lawatan lapangan industri. Komisyen banyak. tapi kena dengar cakap dia. Ada teknik ruparupanya. Syarikat tu bagi tahula rupa orang yang interested nak beli.

2007). pengalaman latihan industri membuka pelajar terhadap peluang untuk memerhati ciri-ciri interpersonal. 2006). adalah tidak wajar untuk mengaplikasikan format atau cara yang sama untuk setiap kelas pemasaran. Inks. Ini menunjukkan masih banyak yang perlu mereka pelajari dan perlu didedahkan oleh pensyarah. Bagi pandangan pelajar mereka amat meminati dan terpegun dengan pengalaman lawatan yang dibuat kerana ini merupakan lawatan berbentuk akademik yang memberikan peluang mereka mendekatkan diri dengan profesional buat kali pertamanya pada kebanyakan pelajar (Laverie. Takut. 200). Malu puan. & Mayo. (Pelajar 3). Sikap malu masih menebal dan masih perlu digilap dikalangan pelajar agar lebih bersifat terbuka untuk kehadapan dan sanggup untuk mengharungi cabaran pekerjaan. Tidak. jadi dengan hanya menawarkan kaedah lawatan lapangan industri kepada sekurang-kurangnya satu kursus pemasaran. lawatan industri memberikan ruang agar pelajar dapat melibatkan diri secara aktif proses pembelajaran secara sebenar bersama pensyarah (Bobbitt. Kolaborasi bersama industri dan institusi lain perlu diwujudkan oleh Unit Pemasaran. Ia juga memberikan peluang agar pensyarah dapat berjumpa. (Pelajar 2) “Pensyarah suruh kami tanya tapi ape nak tanya!. jabatan pemasaran dapat menawarkan kursus yang mempunyai kepelbagaian dalam teknik mengajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza. Tetapi kepastiannya ini hanya boleh dikenalpasti melalui maklum balas terhadap pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian diploma setelah sekurang-kurangnya setahun selepas bekerja. Keupayaan mereka untuk mengaitkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan bertanya amat terhad. (Pelajar 6) “Saya tak tahu ape nak kerja. Kemp. tak de idea apa yang nak dijual”. Tak berani rasa tak boleh bua jualan produk. Kaedah ini memberikan ruang kepada pensyarahpensyarah untuk memperbaiki matlamat dan struktur lawatan industri. kemahiran analitik dan pemikiran kritis dikalangan pekerja industri (Hutt & Speh. berbincang dengan pihak industri.BUKU PROSIDING Ini kerana seorang peniaga sentiasa perlu peka dengan aktiviti manusia dan bijak mengambl kesempatan tentang sesuatau keadaan agar dapat merebut peluang pertama untuk menjual. Secara ringkasnya. Kami di berikan taklimat perniagaan syarikat macam proses perniagaan berjalan tapi ape sebenarnya 4P tu macam mana entah? Dah lupa la sebab belajar masa sem 1dan 2 sekarang dah lupa. Taku niaga. Saya rasa saya cari kerja lain.” Keadaan ini membuktikan masih banyak interaksi kemahiran perniagaan perlu di buat oleh pelajar. Jabatan Perdagangan bagi memastikan agar lawatan industri dapat dimanafaatkan bersama. Namun. Entahlah baik kerja kerajaan.” Ini menunjukkan bahawa banyak Menurut Doren & Corrigan (2008). Kena cakap banyak. (Pelajar 5). Segan jumpa orang nak suruh beli. Lawatan lapangan industri berjaya menanam minat pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. dan pengalaman tersebut agar dapat diintegrasikan dalam modul-modul pemasaran tertentu bagi membuat lawatan industri yang lebih berstruktu agar 152 . “Jalan tengok syarikat bestla.

30. 189-206. 15-24.A.. No.D.. R. T..gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000 0019b/80/16/63/7a. & Hope B. 2007. Phonix.eric. T. 15(2). 155-165. r. J. Preparing public relations and advertising students for the 21st century : A case study. 7. Ferrell & Gonzalez. Hunt. B. Kemp. Marketing Education Review. 14(3). D. 4.. Paper presented at the annual meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communicationj. G. Perreault Jr.. Ed 444 203). W. Experiential learning and the HuntVitell theory of ethics: Teaching marketing ethics by integrating theory and practice. C. (2005). Retrieved August 12. C. R. from http://www. 1-8. San Antonio. T (2000). 11(1): 57-72.. & Mayo. (2000). 9. 15(1). 8. M L. 22(2). Az (Eric Document Reproduction Service No. (2008). (2001).BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran memberikan impak yang berkesan keatas program pemasaran.pdf 3. Bobbit. Case and experiential learning methods.N. Dailey. Inks.. 53. Pensyarah-pensyarah yang menyertai dan menganjurkan lawatan lapangan industri turut berupaya memperbaiki mutu pengajaran dan kurikulum agar lebih bermanafaat dan lebih menarik bagi serta lebih menjuruskan kepada keupayaan menyediakan pelajar kearah menjadi seorang yang lebih bersedia dengan cabaran di dunia perniagaan. 2. Ingram. 10. Carroll. Doris V. Laforge.ed. S. To What extent are principles of marketing students market oriented? The review category: Marketing education. 2004Gonzalez. (2004). C. richard M. Vol. and Joon Seok Kim. Hannaford.W. 5. Anupam. R. & Laverie. Marketing Education Review. and Hyokjin Kwak. Integrating marketing courses to enhance team-based experiential learning.. Study abroad learning activities: A synthesis and comparison. Pp. 243-50... Markeing Education Review. D. Rujukan 1. And William D. Duke. W. edited by John P. 6. In Proceedings of AMA Winter Educators‟ Conference. Social capital: Building an effective learning environment in marketing classes. August 9-12). Journal Marketing Education. Workman Jr. & Tomkovick.. (2004). (2002). 1-14. 3. 22(1). &Leigh. 14(2).. Journal of Marketing Education. Clarke. Marketing Education Review. S. (2000. Tx: American Marketing Association. Jaju. Assessing the value of an undergraduate marketing technology course: What do educators think? Marketing Education Review. 153 . Designing a Marketing Course With Field Site Visit. Erffmeyer. C. Journal of Marketing Education. 67-76. D. A. Learning preferences of marketing students. K. (2005).

J. D. In-class active cooperative learning: a way to build knowledge and skills in marketing courses. R. preferences. 21(7/8). (2005). Ten achor points for teaching principles of marketing. Student authored cases: Combining benefits of traditional and live case methods of instruction. (2005). Journal of Marketing Education. Tnks. 20.BUKU PROSIDING 11. Marketing education in digital world. (2006). 18-24. Stubbs. 24(2). J. (2004). D. Marketing Education Review. Marketing at Baylor Business. Marketing Review. 27(2). Seidman. Baylor Business Review. Unni. 28-30. 16(1).. An update of marketing student perceptions of leaning activities: Structure. 15. M. Tomkovick. 18. Integrating outside learning with the classroom experience: The student learning imperative. Journal of Marketing Management. L. 59-76. (2005).M. and effectiveness. The processing and pedagogy of marketing simulations. 1-7.. 163-171. Desining a Web-driven retail marketing stimulation. (2006). 19. 16(2). 16. 109-115.A. Journal of Marketing Education. 15(1). (2006). S. 13. D. 835-858. (2005). C. Marketing Eduication Review. & Brown. 14. 17. 109-114. Laverie. Metacognition and transfer: Keys to improving marketing education. G. & Lee. Marketing Education Review. 127(1). Lincon. 12. Pal. 371-382. S. Karns. Ramocki. 154 . 26(2). A. M. Education. 5(4). A. 29(1). (2006).. 66-66. Lawrence.P (2007). Journal of Marketing Education.

Their approach is completing the course content by designing the teaching loop for the course. Real System. knowledge can be delivered to the students effectively during the class session. Teaching Plan. Sometimes it is seen that. I. This has led the students to learn by remembering and ignoring the interaction between the course contents as well as the relationship with the other courses. quizzes and tests which are planned for the course will be in contact with the real system. This will led to in depth understanding of the system and the components involve in the system. This is because the understanding of the course content will be directly referred to the real system. Based on the collected results. ABSTRACT The aim of the research is to evaluate the effectiveness of System Approach Concept to enhance the conventional teaching method practiced by the lecturers of this department. By practicing it. Keywords : Teaching Loop. The conventional teaching method starts by explaining all the electronic or electrical components individually and separately. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. 155 . Perak. The approach which is explained in this paper consists of two parts. The approach is based on the teaching and learning approach for Mechatronics System practiced at Siemens Technical Academic. most of them agreed that the concept has motivated them to deliver knowledge to the students confidently and effectively. Their operations. Berlin of Germany.BUKU PROSIDING EVALUATING THE EFECTIVENESS OF SYSTEM APPROACH CONCEPT IN ENHANCING TEACHING METHOD Siti Marlina Mohammad Amin. All activities in the course were designed in contact with the Mechatronics real system. they are not related to each other. INTRODUCTION The capability to relate a theory with a real system at any courses is very important in teaching career. The first part is designing the teaching loop of the Electrical Engineering course and the second part is designing the real system and the teaching plan of the course. The research data collection has been made to 16 lecturers of this department who were trained with the System Approach concept in the Training for Trainers course in this department. functions and characteristics are hard to be understood by the students since their importance in the actual systems are cannot be seen. Which means all activities like assignments. Idasuzana Idris and Norhaslina Asri Electrical Engineering Department Sultan Azlan Shah Polytechnic 35950 Behrang Stesen.

…. Unable to do it will results in uninteresting study environment and unachievable teaching objective which is mainly to produce a skillful. 156 .firstly explaining the overall concepts to build students‟ confidence and understanding. The individual components in the system will be considered towards ending the session. all activities in the classroom can be designed creatively so that the students will gain the knowledge delivered to them effectively and interestingly. giving a base upon which to build as they study the operation of the systems more deeply. a knowledgeable and competitive students. By using the concept the overall operation of the system is explained to the students at the beginning of the class session. Phys.. Electronics: A System Approach (Published by Pearson Prentice Hall) While M. Issue 6 (November 1984) By implementing System approach concept the lecturers will be able to design a real system and a teaching plan for the course innovatively by following the teaching loop designed in the approach. II. PROBLEM STATEMENT Through the observation during the teaching and learning process. as mentioned by Dr Neil Storey in his book. These skills are very important to be practiced by the lecturers to ensure the effectiveness of their teaching and learning process. IV. …. With the approach. most of the lecturers of the Electrical Engineering department were lacked of skills to relate their course content with the real system and they were also cannot produce a well structured teaching plan for the course they are teaching. to help lecturers to achieve the teaching and learning objectives.. By doing this the students will get immediate experience on the application of electronic or electrical components in the system.. III. Hence their confidence and understanding will be built more effectively. before looking at the more detailed analysis that follows…….BUKU PROSIDING These weaknesses can be improved by practicing System Approach concept in the teaching process. Educ.Geddes (1984) said in his paper.By starting with complete systems pupils can gain immediate experience of some applications of electronics. OBJECTIVES The objectives of the research are: 1.

the first part is designing the teaching loop for the course and the second part is designing the real system and the teaching plan for the course. At this stage students will be taught in detail about the function. identifying the cause and source of malfunctions in the subsystems to the students comprehensively. Subsystem Subsystem Subsystem Subsystem REAL SYSTEM Subsystem System troubleshooting strategies Application of component in the system Tracing of signal flow measurement Characteristic and design function in the system Causes of malfunction System Analysis Physical principles. to help lecturers to generate ideas on how to relate theory with real situation. to motivate lecturers to deliver knowledge innovatively and creatively.BUKU PROSIDING 2. METODOLOGI The System Approach concept which is explained in this paper consists of two parts which are. While Figure 3 and figure 4 shows a sample of teaching structure that can be applied in teaching the course and it was designed by referring to the time allocation recommended in the syllabus. V. The teaching loop starts by analyzing all subsystems in the real system and all components involve in the subsystems. All of those activities were designed and created in contact with the real system which was designed for the course. Therefore the students will gain immediate experiences and practical knowledge on the applications of electronic or electrical components in the system. Figure1 shows the teaching loop which was designed in this approach. Figure 2 shows a sample of questions which can be used as a guide to design all the activities so as it will cover the teaching loop of the System Approach concept. At this stage students will be introduced with several troubleshooting strategies to correct the malfunctions in the subsystems and in the system as well. source of error Comprehensive System Skills Figure 1 Teaching loop of the System Approach Approach concept 157 . Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. the limit values and the characteristics of each component involves in the subsystems. The real system must be designed so as it will cover most of the components in the syllabus. The loop is closed by introducing skills like localizing.limit values. characteristics.

FILTER. REGULATOR AND VOLTAGE DIVIDER TROUBLESHOOTING STRATEGIES SYSTEM ANALYSIS .voltmeter and ohmmeter combination Ask the students about their understanding of the multimeter.BUKU PROSIDING THE REAL SYSTEM (DC POWER SUPPLY) What does the system do? How does it work? How the system is broken into subsystem? What does this subsystem do? How does the subsystem work? What types of the subsystem? How does the waveform look like? Why the subsystem important in the system? - - Is the Regulator circuit present in the system? Is the Bridge circuit well functioning ? Why is the output voltage is wrong? Why does the Filter circuit does not functioning? Why the LED is not on? ALL COMPONENTS INVOLVE IN THE SUBSYSTEMS How does the component function? What are the characteristics of the components? What are the limit values of the components? What are the possible causes of malfunction in the components? Figure 2 A sample questions of the System Approach concept PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS TEACHING HOUR HOURS = 20 = 2 SYSTEM APPROACH STARTS – ANALOGUE MULTIMETER AS THE REAL SYSTEM Display the real analog multimeter to the students Explain to the students that multimeter consist of ammeter. BRIDGE. - Figure 3 Teaching Structure of Multimeter Analogue As The Real System 158 COMPREHENSIVE SYSTEM SKILLS SUBSYSTEMS WHICH CONSISTS THE CIRCUIT OF TRANSFORMER.

Explain to the students the circuit of voltmeter section analog multimeter Introduce them to Scale of volt Sensitivity meter System Analysis Analogue meter resistance Multimeter safety precaution . the approach has improved their existing teaching skills and has solved their weakness in relating the course content to the real situations.BUKU PROSIDING PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS = 20 TEACHING HOUR = 2 HOURS SUB SYSTEM – VOLTMETER ANALOG . FINDINGS The System Approach concept has been introduced to 16 electrical engineering lecturers of this department. The evaluation of the effectiveness of the approach was made by comparing it with the conventional teaching method practiced by them through out of the years. 159 . The results shown that most of the participants have agreed.Ask the students how to calibrate multimeter and measure the voltage the Comprehensive Skill Figure 4 Teaching Structure of Subsystem – Voltmeter Analogue V. They were trained with the approach in the Training of Trainers course conducted in the department.

69 and standard deviation is 0. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning in the classroom.479.8% had chosen strongly agree. The mod value is 5.3% of the lecturers had chosen agree and 68. mean 4. Graft 2: Frequency and Percentage in designing appropriate method 160 . The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. These area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.BUKU PROSIDING Graft 1: Frequency and Percentage to achieve objectives more precisely Graft 1 is referring system approach method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning session in the classroom. The histogram in graft 1 shows 31.

Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The mod value is 5. The histogram in graft 3 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. The mod value is 5.75 and standard deviation is 0. Researchers found out the average mod value shows that they are very agree that this approach efficiently helps to generate the idea on how to relate the theory with the real situations. mean 4. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The histogram in graft 2 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree.447. Graft 3: Frequency and Percentage to generate the idea Graft 3 is referring lecturers able to generate the idea on how to relate the theory with the real situations.447.BUKU PROSIDING Graft 2 is referring system approach method help lecturers in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. 161 . This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.75 and standard deviation is 0. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. mean 4. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.

BUKU PROSIDING Graft 4: Frequency and Percentage in guiding and motivating Graft 4 is referring system approach method are guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are very agree that this approach guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. Graft 5: Frequency and Percentage to help lecturers in determine relevant. The mod value is 5. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.75 and standard deviation is 0. mean 4. suitable and effective learning sources.447. 162 . The histogram in graft 4 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree.

mean 4.5% had chosen strongly agree. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. the real system and the teaching plan of the course they were teaching.63 and standard deviation is 0. The mod value is 5. The lecturers must be able to design all the activities in the plan creatively and innovatively to ensure the effectiveness of their teaching method in the classroom. Their capability in designing a real system to be used in the classroom will help them to improve their conventional teaching skill which was practiced through out of the years.BUKU PROSIDING Graft 5 is referring system approach method help lecturers in determine relevant.500. All of these can be achieved by implementing the System Approach concept which is explained in this paper. The approach which consists of two parts. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. suitable and effective learning sources. the first part is designing the teaching loop and the second part is designing the real system and the teaching plan has been introduced to 16 lecturers of the Electrical Engineering department in the Training of Trainers course conducted in the department.5% of the lecturers had chosen agree and 62. CONCLUSIONS Preparing a well structured teaching plan is very important in order to deliver knowledge to the students effectively. The participants felt that the approach have motivated them to deliver knowledge to the students creatively and confidently. By referring to the syllabus content. those lecturers have been trained to design the teaching loop. The histogram in graft 5 shows 37. 163 . their teaching skill and knowledge has been enhanced after being trained with the approach. The evaluation has been made by comparing the effectiveness of their conventional teaching method with the System Approach concept by using questionnaire with likert scale. The result has shown that.

Storey. (2004). PARALLEL SESSION. Wells. Commonsense ISD: an empirical approach to teaching systems analysis and design. et al. 3.. (1997). Prentice Hall. N. H. Goldsmith. Geddes. 164 . 5. Jones (2005). Bo aziçi University. Electrical & electronic systems. M. Inc." Physics Education 19: 268. Pearson Education. Australian Computer Society. (2006). Erkut. G. 4. Electronics: a systems approach. N. M. 2.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. Storey. and B. (1984). "The systems approach in electronics teaching.

BUKU PROSIDING Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Zulkefle Ismail2 & Asiah Abdul Rahim3 & Mohammad Abu Eusuf4. affords greater accuracy in construction. which is the continuation of previous studies by Zulkefle (2007). Plug & Play. Malaysia 4 An Associate Professor.fr 1. Prefabricated Components. In addition. 2 A doctoral student of architecture at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. 53100 Kuala Lumpur. The chrysalis of this concept will be a joints and connections which should be designed to receive other components from all sides. As a result it will foster a strong sense of identity between user and architecture towards sustainability and in harmonize with the Malaysia Standard. Kulliyyah of Architecture & Environmental Design.my 3 Abstract The preliminary idea to this research come from the Construction Industry Master Plan (CIMP) that is to transform and industrialized the Malaysian construction industry towards more systematic and mechanized system. construction and operational. Malaysia e-mail: zzulkefle@yahoo. It may result the manufactured home that could be easily dismantles and reassembles elsewhere such as the Malay Traditional House. The elimination of onsite construction limit the environmental impact to the site. International Islamic University Malaysia. Keywords: Industrialized Building System (IBS). Department of Building Technology & Engineering. A combination of qualitative and quantitative approach are using in this research. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. The plug and play concept is the design and protocols which are taken from the computer industry that allows for any additions in building to be adaptable.edu. This study aims to investigate the effectiveness of plug and play concept and how this results for adaptable architecture in terms of design. and allows building to be developed faster. ar_asiah@yahoo. Department of Architecture. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. International Islamic University Malaysia. Adaptability. Malaysia 165 . Jalan Gombak. International Islamic University Malaysia.com 2 & abueusuf@iiu. Kuala Lumpur. this concept will promote in reducing wastage by implementing the adaptability approach during construction and renovation. Kuala Lumpur. International Islamic University Malaysia. Manufactured Home. This will ease for renovation and extension that currently limited in Manufactured Home. Malaysia 3 A Professor and practicing architect. Kuala Lumpur. Fast deployment and adaptability will increase the value added of the house.

166 . the use of mechanical couplers as an alternative to traditional splice lapping of reinforcing bars which are designed as structural ties at the wall connections is presented. The scope of work focuses on the performance of mechanical rebar couplers for precast wall panel connections and literature reviews on related topics. Experimental are to be carried out on some of the standard mechanical couplers available in the market.edu. The new proposed mechanical couplers are design to evaluate their performances.BUKU PROSIDING Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Farah Deba Ayeop Abdul Khalil ( PhD Candidate . In a precast wall-slab system. UKM) Department of Civil Engineering Port Dickson Polytechnic Email: farahdeba@polipd. In this paper.my Supervisor : Dr Siti Aminah (UKM) Abstract Connections in precast concrete building play an important role in ensuring structure stability and safety of the building. the wall connections are designed to transmit vertical gravity loads. The connections are also required to cater for the provision of structural ties to overcome progressive collapse. imposed loads and to resist horizontal in-plane forces from the floor diaphragm action.

Dapatan kajian juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. they were administered with questionnaire set A for husbands and questionnaire set B for wives. umur dan tempoh perkahwinan. age and marital duration. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi gender. totalling 120 subject selected from Bandar Baru Bangi and Putrajaya. The questionnaire comprising question of demogfaphic. Subject consist of 60 married couples. Dalam kajian ini subjek diminta melengkapkan soalselidik set A untuk suami dan soalselidik set B untuk isteri secara berasingan. Soal selidik mengandungi maklumat demografi. Subjek kajian terdiri daripada 60 orang pasangan suami isteri dan jumlah keseluruhan subjek kajian sebanyak 120 orang yang telah dipilih di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya. prestasi kerja yang telah diadaptasi dari Penilaian Tahap Kecekapan Kakitangan Awam dan alat kajian „ ENRICH Marital Satisfaction Scale ( EMS scale)‟ mengukur kepuasan perkahwinan.BUKU PROSIDING Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Sakdiah Binti Md. ABSTRACT The objective of this study to was examine relationship between job satisfaction and job performance with marital satisfaction among dual . alat kajian kepuasan kerja „ The Minnesota Satisfaction Questionnaire ( MSQ)‟. Kajian ini juga mengenalpasti samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi terpilih seperti gender. ANOVA sehala dan Korelasi Pearson. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan dalam kalangan pasangan Melayu bekerja. umur dan tempoh perkahwinan. job satisfaction measured with „The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)‟. Implikasi dan saranan mengenai mengenai kepuasan kerja. Amin Jabatan Perdangan. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan juga turut dibincangkan.career married Malay couple. This study also to investigate a significant difference selected demographic factor such as gender. Data kajian dianalisis menggunakan ujian t. job performance adapted from Penilaian Tahap Kecekapan 167 . In this study.

Rohany Nasir (2008) mengatakan kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta keluarga berkait rapat dengan perkembangan kerjayanya. Kebahagiaan dalam perkahwinan bergantung bagaimana cara pasangan suami isteri itu mengendalikan keseluruhan corak kehidupan rumahtangga mereka. However. memantapkan ekonomi keluarga. Perkembangan pendidikan dan ekonomi menyebabkan peranan isteri yang dahulunya hanya fokus kepada pengurusan rumahtangga tetapi kini turut bersama menyumbang tenaga dalam dunia pekerjaan. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh isteri ingin merealisasikan kelayakan akademik yang dimilikinya.w.1 PENGENALAN Perkahwinan merupakan satu ikatan hubungan suci antara dua insan untuk membina dan mencipta corak kehidupan yang sempurna. menambahkan ilmu pengetahuan. peruntukan masa yang lama di tempat kerja mendedahkan pasangan suami isteri yang bekerja itu dengan pelbagai cabaran dan masalah. one way ANOVA and Pearson Correlation. there are a significant positive correlation involving job satisfaction.BUKU PROSIDING for Government employees and marital satisfaction measured with ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS scale). berkomunikasi. berfirman dalam surah Al. Menurut Reppeti (1989) bebanan kerja yang dialami oleh individu di tempat kerja boleh menyebabkan seseorang bersikap negatif apabila pulang ke rumah. FatimahWati dan Iran Herman (1977) berpendapat tempat kerja merupakan tempat yang paling lama kita menghabiskan usia untuk berfikir. Pasangan suami isteri akan merasa puas jika semua kehendak dan keperluan zahir batin mereka dapat dipenuhi serta difahami oleh pasangan mereka. Maka. The implication and suggestion of this study in the context of job satisfaction. 168 . berinteraksi. The results show there are no significant differences between demographic factor such as gender. Fenomena suami isteri bekerja telah menjadi fenomena biasa dalam era moden serba mencabar ini. Data collected were then analysed using t. Weiten (1998) pula menyatakan pengalaman di tempat kerja sedikit sebanyak boleh mempengaruhi hubungan dalam perkahwinan. job performance with marital satisfaction among the subject. Allah s. mengisi masa lapang.test. menghilangkan rasa kesunyian dan merebut peluang pekerjaan yang sedia ada. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri. supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya antara kamu perasaan kasih dan sayang . job performance and marital satisfaction are also being discussed. 1. memenuhi cita-cita.t.Rum ayat 21 bermaksud . meningkatkan kemahiran dan pengalaman. age and marital duration. berusaha.

tekanan serta beban kerja di tempat kerja boleh menyumbang kepada peningkatan masalah hubungan seksual pasangan suami isteri. adakah berkemungkinan prestasi kerja seseorang individu itu akan merosot setelah mereka berkahwin?.BUKU PROSIDING Pencapaian prestasi yang cemerlang dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. Kesibukan menjalankan tugas semasa bekerja juga berkemungkinan boleh menyebabkan pasangan isteri suami mengabaikan tugas dan tanggungjawab asas dalam perkahwinan mereka. perlu dikaji dengan teliti agar ianya boleh membantu mempertingkatkan mutu kerja disamping mengekalkan kebahagiaan perkahwinan yang telah dibina.2 PERMASALAHAN KAJIAN Persaingan di tempat kerja untuk mencapai matlamat. peramal untuk kenaikan pangkat. membantu personal mewujudkan objektif bagi program latihan dan boleh menyediakan maklumat balas yang konkrit kepada pekerja untuk memperbaiki prestasi mereka. malahan sebagai kreteria dalam penyelidikan. Namun begitu. Penurunan keinginan hubungan seksual ini boleh menyumbang kepada pelbagai masalah lain dalam perhubungan suami isteri. Ismail Tambi (2007) pula menjelaskan gangguan emosi. Atau adakah kepuasan perkahwinan individu itu boleh membantu meningkatkan prestasi kerja mereka?. meningkatkan produktiviti dan mencapai prestasi kerja yang cemerlang telah mendorong pasangan suami isteri yang terlibat untuk bekerja keras dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya tekanan. Kajian Rohany Nasir dan Noraini Abdullah (1990) membuktikan bahawa tekanan kerja merupakan salah satu punca berlakunya keganasan dan penderaan dalam kehidupan pasangan suami isteri. Pakar Sakit Tuan dan Kesihatan Reproduktif Lelaki dan Wanita Dr. Kesan tekanan kerja yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang bekerja boleh memberi kesan negatif terhadap perhubungan mereka dalam rumahtangga. Hasil dapatan kajiannya mendapati faktor kepenatan bekerja adalah punca yang menyumbang kepada gangguan kepuasan hubungan seksual pasangan. 1. masyarakat dan negara. Donelly (1993) telah menemuramah 6029 individu yang telah berkahwin untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perkahwinan mendapati perkahwinan yang tidak aktif dari segi seksual menyebabkan perkahwinan mereka tidak ceria. Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi memainkan peranan bukan sahaja sebagai asas membuat keputusan dalam memilih personel. Sejauhmana persoalan ini dijawab. Rohany Nasir (2008) menyatakan perubahan nilai. 169 . Prestasi kerja pekerja yang cemerlang sangat diharapkan oleh majikan dalam usaha untuk mempertingkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Kegagalan insitusi perkahwinan kemungkinan akan memberi kesan negatif kepada pembangunan sosio ekonomi.

Konflik dan krisis boleh menurunkan kepuasan perkahwinan mereka seterusnya sedikit sebanyak berkemungkinan boleh memberi impak terhadap pekerjaan mereka. Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (2009) melaporkan. malah ada sesetengah pasangan suami isteri hanya berjumpa sekali dalam semimggu atau sekali dalam sebulan akibat dari penghijrahan atau tugasan luar pejabat yang terpaksa dilakukan. berlaku peningkatan dalam kes penceraian misalnya pada tahun 2007 kes penceraian seramai 772 orang. Pasangan yang tidak bahagia mudah menerima tekanan emosi semasa bekerja. Selangor. Rohany Nasir (2008) juga memberi pandangan mengenai budaya kerja yang terlalu menekankan kepada pencapaian prestasi tinggi. kegagalan pasangan mengawal diri semasa berlaku pertengkaran di rumah bukan sahaja boleh menjejaskan perhubungan harmoni suami isteri tetapi juga boleh menyebabkan penceraian dan penderaan. Ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada konflik dan krisis dalam rumahtangga pasangan suami isteri yang bekerja. Keadaan ini boleh mempengaruhi perkembangan anakanak. Kajang. Ini memaksa pasangan suami isteri yang bekerja memperuntukkan masa untuk kerjaya terlalu lama. Malah ada juga suami isteri terpaksa hidup berasingan untuk jangka masa bertahun kerana tugas. Malah.Selangor. tahun 2008 seramai 933 orang dan terkini dalam tahun 2009 seramai 945 orang5. Malah ada juga kes pasangan suami isteri yang terlalu lama memperuntukan masa bekerja di tempat kerja mengambil kesempatan menjalinkan hubungan sulit dengan rakan sekerja sehingga mencetuskan pertengkaran dan penceraian. 5 Sumber .BUKU PROSIDING budaya kerja dan persaingan yang hebat menggalakkan sesetengah individu mempunyai ekpektasi kerja yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri sehingga menjadi „workholic‟. Unit Perundangan Keluarga Islam (2009)PAIDHL. Kajang . ( Laporan statistik penceraian mengikut daerah ) 170 . Statistik penceraian yang berdaftar di Unit Perundangan Keluarga Islam. tekanan yang dialami juga boleh meningkatkan lagi ketidakpuasan dan keharmonian hidup pasangan semasa di rumah. Krisis gejala sosial dalam kalangan masyarakat terutama golongan remaja juga kebanyakannya berpunca dari kegagalan dalam insitusi perkahwinan. produktiviti dan juga persaingan menjadikan pekerja sentiasa mengejar masa dan seterusnya mengubah personalitinya. Fenomena ini adalah berdasarkan pengalaman pengkaji sebagai kaunselor pelatih semasa menjalani latihan praktikum di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Antara kes perkahwinan yang dikendalikan semasa pengkaji menjalani latihan praktikum adalah kes yang melibatkan suami isteri yang bekerja serta tidak berpuashati dengan sikap dan tindakan pasangan. Kesan dari gangguan psikologi dan tekanan emosi sama ada di tempat kerja atau di rumah menyebabkan bukan sahaja krisis rumahtangga berlaku tetapi juga penceraian kian meningkat.

3.3 TUJUAN KAJIAN Secara ringkasnya tujuan kajian ini adalah seperti berikut: 1.1978 dlm. 1992) telah membuktikan bahawa wujud fenomena kesan Teori Spillover iaitu pengalaman yang negatif di tempat kerja telah dibawa ke dalam sistem kekeluargaan pekerja. ini bermakna pengalaman individu di tempat kerja dipengaruhi oleh tingkahlaku yang individu itu lakukan di rumah dan begitu juga sikap dan pengalaman individu di rumah juga mempengaruhi tindakan individu di tempat kerja. 1. Melihat samaada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan. tempoh perkhidmatan dan tempoh perkahwinan dengan kepuasan perkahwinan. Mengikut model ini elemen keluarga tidak dilihat sebagai suatu yang statik tetapi 171 . Untuk mengkaji samaada terdapat perbezaan dari segi umur. keberkesanan dan tahap kualiti perkhidmatan dalam insitusi perkahwinan.4 1. Zedeck & Mosier. Kajian Staines (1980 dlm.BUKU PROSIDING 1.1 1. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Mengikut teori ini kepuasan kerja mempunyai hubungan yang rapat dengan kepuasan perkahwinan.3 1. Kando & Summers (1971.3.3.4 KEPENTINGAN KAJIAN Maklumat-maklumat dalam kajian ini diharapkan boleh dijadikan asas oleh majikan dalam sesebuah organisasi pekerjaan dalam membuat penilaian terhadap sebarang bentuk intervensi yang sesuai bagi membantu pasangan suami isteri yang bermasalah meningkatkan prestasi kerja mereka.3. Zedeck.5 KERANGKA MODEL KAJIAN Kajian ini menggunakan Model Spillover yang dikemukakan oleh Zedeck dan Mosier (1990). 1990) menyatakan bahawa Teori Spillover mempunyai kesamaan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. Kajian Champoux.3.5 Untuk menguji samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender. 1.2 1. seperti kaunselor. kajian ini juga mempunyai kepentingan kepada profesion membantu untuk penambahbaikan dalam meningkatkan mutu. pembimbing perkahwinan di jabatan agama dan Lembaga Perancangan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN). Disamping itu. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.

kenaikan pangkat dan pengiktirafan majikan bergantung sama ada ia dilaksanakan secara adil dan saksama.8 dibawah: Rajah 1.BUKU PROSIDING ianya dilihat sebagai lebih terbuka bagi membolehkan sistem ini berinteraksi dengan sub-sistem dunia pekerjaan. Maka pengkaji telah memilih Model Spillover sebagai asas dalam kajian ini dan mengubahsuai mengikut budaya masyarakat Melayu seperti dalam rajah 1.6.1 Kepuasan Kerja Locke (1976) mendefinisi mengenai kepuasan kerja adalah pernyataan emosi yang selesa atau positif yang terhasil daripada penilaian seseorang terhadap pekerjaannya atau pengalaman pekerjaan seseorang. termasuk ganjaran seperti gaji.6 DEFINISI KONSEP 1.misi dan matlamat -gaji -Masa -Cemerlang -Anugerah -penghargaan -kenaikan pangkat KEPUASAN KERJA PRESTASI KERJA 1.8 . Kerangka Model Kajian KEPUASAN PERKAHWINAN -kepuasan seksual -kestabilan kewangan -kecekapan pengurusan -Jumlah anak -kestabilan emosi -Persekitaran -visi. Menurut Hackham dan Oldham (1980) pula mentakrifkan 172 .

peluang kenaikan pangkat dan kepuasan keseluruhan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. 173 . Locke ( 1970) berpendapat prestasi kerja mencerminkan nilai kerja individ 1. persekitaran tempat kerja.2 Prestasi Kerja Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi kerja sebagai petunjuk untuk menilai pekerjaan yang akhirnya nilai upah pekerja ditentukan oleh pencapaian prestasi pekerja. Oshagbemi (2003) menjelaskan kepuasan kerja merangkumi pelbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaan seperti hubungan dengan rakan sejawat. gaji.6. Judge. & Scoot 2006) pula berpendapat kepuasan perkahwinan sebagai sikap yang menyenangkan dan sentiasa berpuashati terhadap perhubungan antara satu sama lain dalam perkahwinan. Kepuasan perkahwinan itu dilihat sama ada sebagai kepuasan dalam situasi perkahwinan atau pun sebagai aspek-aspek spesifik dalam insitusi perkahwinan yang meliputi kepuasan seks atau pergaulan intim. bertanggungjawab dan saling berkasih sayang serta tenteram jiwa dan perasaannya dalam membina keluruhan peribadi dan kesejateraan keseluruhan kehidupan rumahtangga.BUKU PROSIDING pekerja yang mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan respon yang lebih positif dalam memperkayakan kerjayanya dengan tugas yang lebih mencabar berbanding dengan pekerja yang tidak merasakan kepuasan dalam pekerjaannya.3 Kepuasan Perkahwinan Symonds & Horvath 2004 (dlm. 1. polisi organisasi.6. Pandangan Ariffin Zainal (1993) kepuasan kerja mempunyai pengertian yang subjektif yakni setiap orang mendapat kepuasan kerja dengan cara-cara yang berbeza dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja adalah berbeza juga mengikut umur. kepuasan perkahwinan merangkumi cara pasangan mengatur kehidupan berumahtangga mengikut syariat beragama. Haron Din (2007) memberi pandangan dari sudut agama. hubungan dengan majikan. Menurut Schultz (2000) pula kepuasan kerja merupakan satu set nilai sikap individu terhadap peker jaannya samaada sikap positif atau sikap negatif. Kepuasan kerja adalah hasil darjah keseronokan individu daripada pekerjaan yang dilakukannya (Munchinsky 2000).Ilies. jenis dan taraf pekerjaan. taraf pendidikan . jantina.

(1989 dlm. Hasil kajiannya dengan menggunakan alat ukur Marital Satisfaction Inventory (MSI) membuktikan dalam tempoh jangka panjang kepuasan perkahwinan dan kepuasan kerja saling berkait dalam tempoh jangka masa panjang di mana peningkatan dalam kepuasan perkahwinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan peningkatan dalam kepuasan kerja dan prestasi kerja. manakala penurunan dalam kepuasan perkahwinan boleh berlaku jika perkahwinan mempunyai masalah secara signifikannya boleh menurunkan prestasi kerja dan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja lelaki dan wanita.BUKU PROSIDING 1. Crouter et al. hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh agama. mendapati suami yang mempunyai status dalam pekerjaan lebih bahagia berbanding dengan isteri yang bekerja. 2007) yang berkaitan dengan meramal kemungkinan hubungan kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh di Agensi Protestant Christian ke atas 158 peserta dengan menggunakan alat kajian 16PF dan Marital Satisfaction Inventory. Kajian Perrone & Worthington (2001) menggunakan alat ujian ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS) ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek perempuan yang terdiri dari pasangan bekerja. Manakala hasil kajian Ball (1991) selama 6 tahun secara tinjauan terhadap 243 suami dan 292 isteri yang bekerja bangsa Afrika Amerika dari tahun 1980 hingga 1986.065 orang individu yang berkahwin bertujuan untuk mengenalpasti proses perkaitan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja. Rogers & May. Kajian (Cousineau & Hall. 174 . Hasil kajian Judge et al. hasil laporan dari isteri mendapati suami-suami yang mengalami tekanan di tempat kerja sepanjang hari bekerja mempunyai perkaitan dengan tingkahlaku negatif dalam perkahwinan mereka. (2005) selama 2 minggu ke atas 75 orang subjek yang bekerja dan telah berkahwin menunjukkan pengalaman emosi dan konflik di rumah memberi kesan negatif terhadap emosi di tempat kerja. Ini menunjukkan terdapat hubungan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja. 2003) kajian selama 2 hari ke atas seramai 29 orang suami. untuk mengkaji kualiti dan kepuasan kehidupan mendapati kepuasan kerja mempunyai hubungan positif dengan kepuasan dan kualiti perkahwinan. begitu juga sebaliknya.7 KAJIAN LEPAS Kajian logitudinal oleh Rogers dan May (2003) selama lebih 12 tahun bermula dari tahun 1980 hingga 1992 telah menemuduga ke atas sebanyak 1.

5 Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.9. 1. 1.9. pengkaji menggunakan soal selidik Penilaian Prestasi Kerja yang telah diubahsuai dari Penilaian Tahap Kecekapan kakitangan awam oleh FatimahWati dan Iran Herman (1977) . Soal selidik ini mengandungi 20 item yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia mengikut prosedur kajian.9 HIPOTESIS KAJIAN Berdasarkan kepada permasalahan dan objektif kajian yang dijelaskan.9. Subjek seramai 60 orang pasangan suami isteri bekerja dalam kalangan bangsa Melayu menjadikan jumlah subjek kajian seramai 120 orang.3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.Dawis.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender (suami isteri).9. pengkaji menggunakan soal selidik „The Minnesota Satisfaction Questionnaire(MQS) diperkenalkan oleh Weiss. Alat kajian kedua. 2. Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan dengan memilih subjek kajian terdiri daripada pasangan yang berkahwin dalam pelbagai bidang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya.9. 2.9.BUKU PROSIDING 1.1 Alat Kajian Kajian ini menggunakan 3 alat kajian iaitu bagi mengukur kepuasan kerja.3 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal Selidik MSQ Smith.England dan Lofquist(1967). Kendall & Hulin (1969) alat ujian ini telah terbukti penggunaannya dalam psikometrik di mana kebolehpercayaan dan keesahan alat ujian ini terbukti mengukur apa yang hendak diukur.6 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.4 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. 1. 175 .2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut umur.0 METODOLOGI Jenis kajian ini adalah kajian tinjauan (survey). 2. pengkaji telah membentuk 6 hipotesis seperti berikut: 1. 1. 1.

5 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal selidik Perkahwinan (ENRICH Marital Satisfaction Scale –EMS Scale) Tahap Kepuasan Fowers & Olson (1993) telah mengukur alat ujian ini dengan menjalani test-retest alat ujian yang dibina ke atas 115 individu dalam tempoh 4 minggu dan pekali Alfa Cronbach kebolehpercayaan ketekalan dalaman adalah .1 menunjukkan bilangan dan peratus subjek kajian mengikut kategori gender pasangan Melayu yang terlibat.1 KEPUTUSAN DESKRIPTIF 3.86 dan jumlah korelasi item adalah tinggi dari 0.52 hingga 0.BUKU PROSIDING 2. Seramai 60 orang suami (50%) dan 60 orang isteri (50%) terlibat dalam penyelidikan yang sedang dijalankan. 3. 176 . 2.4 Kebolehpercayaan dan keesahan soal selidik Prestasi Kerja Iran Herman & FatimahWati (1997) telah mengukur kebolehpercayaan alat ujian Prestasi Kerja dalam mengkaji hubungan antara nilai kerja.82.1 Gender Jadual 3.1 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Gender Subjek Bilangan Peratus Lelaki (suami) Perempuan (isteri) Jumlah 60 60 120 50 50 100 Jadual 3.1.1.96. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja dengan menggunakan pekali Alfa Cronbach adalah .1.

177 .2 memperihalkan tahap umur subjek kajian.8%).2 Tahap Umur Jadual 3.3%) yang terlibat dalam penyelidikan ini.1.2 Bilangan dan Peratus Subjek Mengikut Tahap Umur Umur 26 – 35 tahun 36 – 45 tahun 46 .8%) dan tahap umur 56 hingga 65 tahun seramai 4 orang (3.8 25.1.8 3. tahap umur 36 hingga 45 tahun seramai 43 orang (35. Dalam kajian ini didapati pada tahap umur 18 hingga 25 tahun menunjukkan tidak terdapat bilangan dan peratus responden yang menjawab soal selidik yang diedarkan.BUKU PROSIDING 3.1.65 tahun Jumlah Bilangan 42 43 31 4 120 Peratus 35 35.3 100 Jadual 3. tahap umur 46 hingga 55 tahun seramai 31 orang (25. tahap umur 26 hingga 35 tahun seramai 42 orang (35 %).55 tahun 56 .

7%) dan tempoh perkahwinan antara 21 hingga 25 tahun seramai 23 orang subjek (19.0 20. Tempoh Tempoh Perkahwinan 5 tahun ke bawah 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 . Tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini paling awal adalah 5 bulan dan paling lama adalah 25 tahun. tempoh 16 hingga 20 tahun seramai 20 orang subjek (16.1.2.BUKU PROSIDING 3.0%).2 100 Jadual 3.1.20 tahun 21 .8%). tempoh 6 hingga 10 tahun seramai 24 orang subjek (20.2%) 3. Bagi tempoh perkahwinan 5 tahun ke bawah seramai 28 orang subjek (23.4 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Perkahwinan.1.2 KEPUTUSAN INFERENSI perbezaan yang signifikan tahap 3.4 memperihalkan mengenai tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini.3 20. Pengkaji telah membuat pengkelasan tempoh perkahwinan dari soal selidik yang merupakan soalan terbuka kepada 5 sela kelas untuk memudahkan penganaalisaan.25 tahun Jumlah Bilangan Peratus 28 24 25 20 23 120 23.3%). Ujian t digunakan untuk menguji hipotesis 1 untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender seperti dalam jadual 3.8 16.1.1 Hipotesis 1 : Tidak terdapat kepuasan perkahwinan mengikut gender. 178 . tempoh antara 11 hingga 25 tahun seramai 25 orang subjek ( 20.4 Tempoh Perkahwinan Jadual 3.7 19.2.

(2 tailed) . Maka keputusan kajian ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.6167 8.2.917 8454.2.2. Maka keputusan statistik ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.699 sig .05 ) . Ini bermakna keputusan ini menunjukan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender (t (118) = -535.78330). 3.05 .1 Ujian . Keputusan statistik t menunjukkan nilai kesignifikan bersamaan .05 60 60 60.699.972 72.535 -. Jadual: 3.32006 8.73546 118 -.05).7833 61. p > .594 dan ianya lebih besar dari nilai aras kesignifikan .2 menunjukkan keputusan statistik mengikut faktor demografi umur.05 Statistik F = . Gender N Min SP dk =(N-1) t Mengikut Sig. 179 .02 Dk 3 116 119 MKD 50. Jadual 3.2.2 Hipotesis 2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur Hipotesis 2 ini diuji dengan menggunakan ANOVA sehala untuk melihat samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur.6167) lebih tinggi sedikit berbanding dengan min suami (60.882 F .2 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur JKD 152.116) = ( .535 Min kepuasan perkahwinan isteri (61.05. p > .BUKU PROSIDING Jadual 3.594 Suami Isteri P > . Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur secara signifikan F( 3.283 8607.554 Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .t bagi Perbezaan Kepuasan Perkahwinan Gender.699 dengan nilai signifikannya 0.554 ianya lebih besar daripada .

05 ini bermakna pembolehubah kepuasan kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan ( r (120) = .003 adalah lebih kecil daripada nilai aras signifikan . 3.BUKU PROSIDING 3.803 Keputusan statistik F = .05.4 menunjukkan keputusan yang diperolehi dalam kajian : Jadual 3.2.803 ianya lebih besar daripada . Jadual 3. Kepuasan pekahwinan .329 8486.2.2.2.05 120. p > .2.408 dengan nilai signifikannya ialah 0.272* 180 . p < .871 8607.082 73.4 Pekali Kolerasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Kepuasan perkahwinan.05) . Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .3 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan JKD Dk MKD F Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > . Korelasi Pearson juga digunakan untuk menguji hipotesis samaada terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.4 Hipotesis 3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.2. Jadual 3.05 Keputusan menunjukan nilai aras signifikan .799 .408 . Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini diterima.115) = ( .272. Jadual 3.3 menunjukkan keputusan statistik min perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.05).200 4 115 119 30. Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini juga diterima.408 kepuasan Sig . Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan secara signifikan F( 4.3 Hipotesis 3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan Bagi menguji hipotesis 3 ANOVA sehala juga digunakan untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan dengan faktor demografi tempoh perkahwinan.

2.2. p < .7 %) diikuti sektor swasta sebanyak (29.05 3.6 Pekali Korelasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .2. 4. anggota polis (12.262. Jadual 3.5 Pekali Korelasi Di Antara Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan.01). Maka hipotesis kajian ini diterima.004 adalah lebih kecil daripada aras signifikan . Maka hipotesis yang dibina oleh pengkaji diterima. Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.05 ini bermakna pembolehubah prestasi kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan kepuasan perkahwinan (r (120) = .6 Hipotesis 5: Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.2.426. Pembolehubah Prestasi Kerja *P < . 181 . Jadual 3.426* Kepuasan Perkahwinan .05 ini bermakna terdapat hubungan positif rendah yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan kerja (r (120) = .2 %).5 Hipotesis 4.05 Prestasi Kerja . Subjek dalam kajian ini majoriti bekerja dalam sektor awam (56.0 PERBINCANGAN Kajian mengenai hubungan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan telah dijalankan ke atas 60 pasangan suami isteri bekerja yang menjadi jumlah keseluruhan subjek seramai 120 orang iaitu 60 orang suami (50 %) dan 60 orang isteri (50%). Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .7 %).000 adalah lebih kecil dengan nilai aras signifikan .262* Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .BUKU PROSIDING 3.5 %) dan anggota tentera hanya ( 1.05 ). p< .

Keputusan statistik kepuasan perkahwinan subjek kajian tidak mempunyai perbezaan yang signifikan mengikut faktor demografi umur. 4.7 %) . Ini kerana budaya masyarakat Melayu tidak suka menceritakan permasalahan rumahtangga mereka secara terbuka juga boleh mempengaruhi cara mereka menjawab soal selidik yang diedarkan. Keputusan kajian menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. Pandangan pengkaji mengapa terdapat keputusan yang bercanggah dengan kajian-kajian lain berkemungkinan subjek dalam kajian ini masih belum bersedia untuk memberikan maklumat sebenar masalah perkahwinan mereka. majoriti subjek yang terlibat dalam lingkungan umur 26 tahun hingga 55 tahun secara keseluruhannya sebanyak (96.BUKU PROSIDING Dari segi umur pula.7%). 4.3 %) dan tahap umur antara 18 tahun hingga 25 menunjukkan peratus sifar kerana tiada subjek dalam golongan ini.2 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor umur. Hasil kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Leverson. 182 . Keputusan ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Perron & Worthington ( 2001) mengenai kualiti dan kepuasan perkahwinan ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek wanita yang telah berkahwin dan bekerja juga mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender .1 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut gender. pengalaman dan kurang bersedia dari segi psikologi maka ibu muda lebih berisiko mengalami tekanan dan ini akan mempengaruhi kepuasan perkahwinan mereka. Tempoh perkahwinan subjek bawah 5 tahun (23%) menunjukkan jumlah peratus tertinggi berbanding dengan tempoh perkahwinan 16 hingga 21 tahun sebanyak (16. Ini bermakna hipotesis kajian ini di terima. Carstensen & Gottman (1993) kajian mengenai jangka masa panjang perkahwinan ke atas 156 pasangan yang terdiri daripada golongan umur antara 40-50 tahun dan 60-70 tahun. Keputusan analisis kajian ini bertentangan dengan pendapat White-Mansell & Pope (1996) ibu yang lebih muda adalah kurang matang dari segi umur. umur antara 56 tahun hingga 65 tahun hanya (3. Ini bermakna cabaran membesarkan anak-anak sedikit sebanyak menyebabkan konflik berlaku dalam rumahtangga maka isteri lebih cenderung merasa tidak puashati dalam perkahwinan berbanding suami. Mengikut keputusan analisis data secara inferensi memberi indikasi bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender. Cara hidup dan didikan bangsa Melayu jauh berbeza dengan cara didikan masyarakat barat yang lebih terbuka dalam membincangkan isu sensitif mengenai masalah dalam pekahwinan.

Kajian ini mendapati wujudnya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan tempoh perkahwinan seterusnya menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. kajian Morokoff.1992) bahawa pengalaman di tempat kerja dan keluarga saling berinteraksi dan mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan perkahwinan.BUKU PROSIDING hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan mengikut umur. et. 183 . Namun begitu kajian Leverson et al (1993) menemukan pandangan positif terhadap perbandingan pasangan golongan tua dengan golongan pertengahan didapati golongan pasangan tua kurang menghadapi konflik membesarkan anak-anak berbanding golongan pertengahan umur. Dapatan kajian ini menyokong Teori Model Kesan Spillover (Zedeck. 4.al (1993) membuktikan kepuasan yang dinikmati oleh suami adalah berkaitrapat dengan kepuasan perkahwinan dalam tahun pertama perkahwinan. Tetapi jika kepuasan perkahwinan itu di lihat dari elemen kepuasan perkahwinan yang dibincangkan dalam definisi operasional dan model kajian ini dari sudut kepuasan seksual. Kepuasan perkahwinan juga mungkin meningkat pada peringkat akhir perkahwinan berkemungkinan pasangan kembali hidup berdua kerana anak-anak telah membesar dan meninggalkan rumah untuk bekerja. maka hipotesis kajian ini diterima. Keputusan kajian menunjukkan kesan ketidakpuasan kerja menimbulkan kesan ke atas emosi dan pengalaman ini terbawa-bawa semasa berada di rumah dan ini boleh menjejaskan kepuasan perkahwinan mereka. Manakala isteri menikmati kepuasan seksual bergantung kepada sikap suami yang memberi kasih sayang dan tanggungjawab semasa tempoh tahun ketiga perkahwinan mereka. 4. pengkaji berpendapat ini berkemungkinan umur subjek yang terlibat dalam kajian telah mencapai tahap umur matang untuk membuat sebarang keputusan dan tindakan dalam mengurus rumahtangga mereka. Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur. Pengkaji berpendapat tempoh perkahwinan yang lama membolehkan pasangan telah mengenali hati budi pasangan dan mereka lebih menghargai pasangan masing-masing.4 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.3 Perbezaan kepuasan perkahwinan tempoh perkahwinan.

maka pengkaji berpendapat terdapat norma dan budaya masyarakat yang berbeza dengan norma dan budaya masyarakat alat ukur ini digunakan di barat. Maka beberapa kajian lanjut perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana keputusan kajian 184 . Namun begitu Marshall et al. Kajian ini juga mempunyai persamaan pendapat dengan kajian FatimahWati dan Iran Herman (1977) tentang hubungan nilai kerja.BUKU PROSIDING Maka pengkaji berpendapat persekitaran kerja. Oleh kerana hasil kajian ini menunjukkan pekali korelasinya adalah rendah. 4. persefahaman serta persekitaran rumah yang memuaskan juga boleh membantu pasangan suami isteri mencapai kepuasan kerja semasa bekerja. 5. kemudahan serta gaji yang setimpal di tempat kerja mewujudkan rasa kepuasan kerja dalam kalangan pekerja ini boleh memberi kesan kepada tindakan mereka apabila mereka berada di rumah.5 Hubungan di antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. 4.0 IMPLIKASI KAJIAN Implikasi dari kajian ini menunjukkan komitmen dan dedikasi individu semasa menjalankan tugas samaada peranan di rumah atau di tempat kerja akan mempengaruhi prestasi kerja. Pasangan-pasangan suami isteri yang tidak mengalami terlalu banyak masalah atau krisis dalam rumahtangga dan berpuashati dengan perkahwinan serta mencapai kepuasan kerja biasanya mereka boleh menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan cemerlang.(1982) bercanggah pendapat dengan kajian ini kerana menurut Marshall komitmen dan prestasi tidak terjejas walaupun individu menghadapi tekanan atau mengalami ketidakpuasan dalam perkahwinan. Hasil kajian ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Ariffin Zainal (1985) mengatakan prestasi yang baik dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Begitu juga sokongan. Ini bermakna kepuasan pekahwinan tidak mempunyai hubungan dengan prestasi kerja. Kajian Locke (1970) juga membuktikan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi kerja.6 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja.

1 Saiz sampel adalah tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membuat generalisasi kepada keseluruhan populasi pasangan Melayu seluruh malaysia.BUKU PROSIDING ini tekal dengan menggunakan beberapa alat ukur kepuasan kerja dan alat ukur kepuasan perkahwinan.2. 5. Maka kesimpulan dari kajian ini. 5.1. 5.1. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan ke atas 120 orang pasangan Melayu yang dual-career di Bandar Baru Bangi dan Putrajaya maka secara keseluruhan keputusan kajian menunjukkan responden mempunyai hubungan tahap kepuasan kerja dan perkahwinan yang signifikan. 5.1.2. Begitu juga pencapaian prestasi kerja juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan perkahwinan.2 Soal selidik ditadbirkan perlu dijawab oleh pasangan suami isteri.1 SARANAN KAJIAN Hasil dari kajian ini pengkaji mencadangkan beberapa strategi dan cadangan untuk menangani masalah yang berlaku dalam insitusi perkahwinan.2 LIMITASI KAJIAN 5.2.3 Kajian ini menggunakan 3 set soal selidk yang keseluruhannya item berjumlah 52 item. Ketidakpuasan kerja dan perkahwinan yang tinggi boleh menggugat prestasi kerja seseorang dan juga memberi gangguan psikolagikal kepada individu yang terlibat. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan saling berhubungan secara signifikan antara satu sama lain.1. ini menimbulkan masalah untuk mendapatkan set soal selidik semula. 5.2 Memperluaskan e-kaunseling 5.3 KESIMPULAN Dalam perkahwinan. kepuasan kerja. pasangan dual career sering menghadapi pelbagai masalah di sekeliling mereka.4 Menukarkan Peranan Unit Bimbingan dan Rundingcara Perundangan Islam di Jabatan Agama sebagai Unit Kaunseling Kekeluargaan. 5. 185 .3 Penambahbaikan peranan unit kaunseling 5.1 Penambahbaikan kursus dan program yang berkaitan dengan perkahwinan. maka jumlah item yang agak benyak ini mungkin mengurangkan fokus indidvidu ketika menjawab soal-selidik tersebut. 5.

Penerbit Fajar Bakti Sdn. The 16PF and Marital Satisfaction Inventory as predictors of missionary job success. (2007). Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahad. Atlanta. Universiti Kebangsaan Malaysia. & Cooper.. Sexually inactive marriages . 3.. Aplikasi SPSS for windows . Relationship between job and family satisfaction : Causal or non causal covariation?. M. Majalah Psikologi. Ball. Iaffaldano. Surah al-Rum .L. Siri Motivasi Rumahtangga. A. (1978. Kedah. Ismail Tambi. 12. Arab Saudi. R.R. 1991. Teori dua faktor Herzberg: Satu penilaian dalam konteks Malaysia. Bhd. „Workplace wellness: Work in the family and employing organization‟. FatimahWati Halim & Iran Herman. Inc. D.E. ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. Psychological Bulletin. (1990). 171-179. no 2. 2. Zedeck. Inc. Bhd. 9. ( 1994). B. E. ( 2007). (1987). Champoux. ayat 21. Haron Din. & Muchinsky. vol. Nilai Kerja dan Hubungannya dengan Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja . Ariffin Zainal. Job satisfaction and job performance. Iran Herman. & Mosier. Cousineau. (1985). 10. Penerbit USTARA.L.. 565-579. 1991.(1993).M.. K. Siri Gaya Hidup Islam. Kondo & Summer.(2007). Iran Herman. & Olson. (2007). 5.11.114 Fowers.97. (2004). M. 317-327. D. Frone. Vol. 16.7 No. Terbitan Jabatan Psikologi Kaunseling. M. 15. 176183. 6.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Work and marital happiness among African Americans. The Journal of Sex Research . 7.. E. 14. Islam Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia. Cinta.. 30(2) .251-273. Paper Presented at the annual meeting of The Southern Sociological Society. Educational Resources Information Center (ERIC). System Sdn. S. H. Petaling Jaya. Statistik dan Analisa Data Sains Sosial.. pendekatan psikologi personel. Al-Quran dan terjemahan (1971). 13. 97..L. Bil 18:7:84. Vol. Journal of Family Psychology .35. Journal of Management. American Psychological Association. 186 . (1993). (1985). PTS Publication & Distributors. Journal of Psychology and Theology. M. (1997). dlm. American psychological Association. April 11-14.T. Penerbit Edu . 11.P. Ariffin Zainal. Pekerja dan pekerjaan. 4. perkahwinan dan kesihatan mental. Satu Kajian Perbandingan Di antara Sektor Awam dan Sektor Swasta. Universiti Kebangsaan Malaysia. Donelly. 20. Jurnal Psikologi Malaysia. American Psychology.45 (2). vol.1971). & Hall. A meta-analysis. A. 8. J.Russell.2.M. Bil.

(2001). Judge. 65(2). J. M. 20. Factors influencing ratings of marital quality by individuals within dual-career marriages: A conceptual model. Vol. (2000). Gender and Satisfaction. The nature and cause of job satisfaction. & May.. & Worthington.J. 30. A. sexual functioning and marital satisfaction . Hackman. Blackwell. California Addison Wesley. No. Munchinsky. Gender differrence in The job satisfaction. vol 15. Reppeti. Noller. Prentice Hall.” dlm.2.J. Oshagbemi. Ilies. Upper Saddler River.59.No. Pschology and Aging . & Gillilland . 24.M. “Keganasan rumahtangga di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Patricia. 25. Vol. Women in Management Review. R. G. effects at work and at home. & Scott. T. 779-814. E. Inc. 30(1). 27. B. Rohany Nasir & Noraini Abdullah.3.48. J. American Psychology Inc. L. 26. Sex Roles 8(2) : 135-146.( 1993). Personnel Psychology. Vol. A. Work – family conflict and emotions.S. (2006). J. R. 301303. (1989). Rond Mc Nally.(2001) The job satisfaction-job performance relationship.J. 1297-1350.(1990). Communication in family relationship.7. Effects of daily workland on subsequent behavior during marital interaction: The roles of social withdranal and spouse 187 .W. & Patton. Universiti Kebangsaan Malaysia.J. Utusan Publications & Distributors Sdn.E.R. 22. Journal of Counseling Psychology. 482. Morokoff. 32.(Pnyt) Handbook of Industrial and Organizational Psychology. A.. Thomas Learning. Bono. & Oldham.(1993).Co..1.BUKU PROSIDING 17. Rohany Nasir.. A qualitative and quantitative review.M. 43-53. & Witjing. Jugde. Spillover between marital quality and job satisfaction long term patterns and gender differences.L.. Publishing. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya.496 29. P. Carstensen L.. K.K. R. Penerbit Utusan Publications & Distributors. & Fitzpatrick. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya.J. (2000). 3-9. Psychological Bulletin..P. (2003). Rohany Nasir..C. Journal of Marriage and the family. N. Syarahan Perdana Profesor.A. Stress . Rohany Nasir (2003). Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Kaunseling kerjaya anjakan daripada konvensionalisme. 21. M.T. Perrone. American Psychological Association. Sdn. Marshall.. Inc. 19. G. 23. (2003).331-343. (1993). dlm Dunnette. 28. Jr. Bhd.. Dimensionality of womens career orientation. (1982). (1980) Work Redesign. S.A. 376-407..C. 127. Long Term Marriage: Age.. T. The Journal of sex research. Roger. R.) Australia Wadsworth. Psychology applied to work..R. Levenson. Thoresen. & Gotman. (6th ed. L.M. Vol. E. Publication. J. Locke. (1976). 31. P. (2008).D. D. Bhd. Chicago. Pg. 18.8. No.

Smith. Chicago: Rand Mc Nally.K. dlm.P. 36. Family Relation. (1998). K. The measurement of satisfaction in work and retirement. 13 (1). American Psychological Assosiation. 45 (3). major life events and psychological symptoms. Kendall. Mansell. Journal of Social Behavior and Personality. vol. (1964). (1969). 37.BUKU PROSIDING support. & Mosier. K. S. 51-64. 34. L. 45(2). 33. Patterns of parenting behavior in young mother.. & Mosier.L. 45(2). American Psychologist. Staines .. Workplace wellness: Work in family and empolying organization.H. Vroom. & Hulin C. Zedeck. Whiteside. Journal of Personality and Social Personality and Social Psychology. New York: John Wiley and sons. 273 – 282. 188 . 35. (1990). Work and motivation.L. 57. V. Zedeck.(1980). (1996).L. vol. S. 38. (1990). & Pope. S. American Psychological Assosiation. Pressure.C... W. 651-659. Weiten. Workplace wellness: Work in family and empolying organization.L. American Psychologist.M.

Wan Norina bt Wan Hamat 2. PENGENALAN Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berasaskan web adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan. tetapi mereka juga dapat terlibat dalam aktiviti pembelajaran yang merangkumi sesi perbincangan maya.BUKU PROSIDING LAMAN WEB SEBAGAI TARIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) POLITEKNIK MALAYSIA Ahmad Fkrudin bin Mohamed Yusoff 1. Mohd. 189 . penstrukturan pengetahuan serta membentuk suasana pembelajaran kendiri pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Kata Kunci – Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan laman web. Kajian ini membincangkan aplikasi penggunaan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Islam 2 (A2001) sebagai tarikan kepada pelajar. para pensyarah digalakkan untuk mengintegrasikan ICT dalam proses P&P. Isa bin Hamzah3 Politeknik Ungku Omar1&2. Penggunaan internet melalui laman web yang berkaitan dengan topik yang yang diinginkan akan memudahkan capaian maklumat untuk membuat rujukan tanpa mengira masa dan tempat. Segala gedung maklumat yang ada dalam laman web boleh dimanfaatkan oleh pensyarah dan pelajar dalam memilih bahan-bahan dan maklumat yang bersesuaian dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran. Ia adalah satu perkembangan pendidikan hasil daripada proses ledakan Information and Communication Technologies (ICT) yang merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut dalam membuat penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi. Dalam dunia pendidikan semua ahli akademik mesti menguasai teknologi maklumat terkini. Dengan cara ini. menarik minat Pelajar. berkemungkinan segala bentuk maklumat dan bahan yang dicapai tanpa batasan nilai dan budaya. pelajar bukan sahaja dapat mengakses maklumat dan bahan pengajaran melalui web. ia juga dapat mempertingkatkan tahap pembelajaran di kalangan pelajar (Chang 2001). Selain daripada penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran melalui medium web yang dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. Universiti Kebangsaan Malaysia3 ABSTRAK Dalam era dunia tanpa sempadan ini.

3. Memberi pendedahan kepada penyarah Pendidikan Islam 2 (A2001) tentang pendekatan proses P&P berasaskan web. tanggungjawab suami isteri.600 pada tahun 2010 (29 ogos 2010) (64. kini mencapai 16.BUKU PROSIDING Program pendidikan di negara ini.dan video (Mohd Arif dan Mohd Jasmy 2000). qazaf. zihar. rohani. PENGENALAN STRUKTUR KURSUS PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) merupakan kursus teras bagi semua pelajar Islam semester dua di Politeknik-politeknik Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). kertas amali. bunyi. nafkah.902. 2. emosi dan jasmani. berbanding 26.htm). tugasan. Jabatan Pengajian Politeknik. Menyediakan bahan bantu mengajar yang releven dengan teknologi hari ini. antaranya ialah kuiz. (http://www. idah.com/stats3.256 bilangan penduduk. poligami.6%). Secara umumnya Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) ini merangkumi tiga bahagian utama iaitu kekeluargaan Islam (munakahat). 190 . pendidikan keibubapaan dan perbincangan enakmen keluarga Islam. ila‟. Statistik pengguna internet di Malaysia. individu dgn individu tanpa batasan masa dan geografi. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan. Internet merupakan teknologi yang berupaya bertindak sebagai alat penyebar maklumat yang membolehkan interaksi individu dgn komputer. Terdapat beberapa kriteria penilaian dan pentaksiran bagi kursus ini. ihdad. Dalam bab kekeluargaan Islam membincangkan mengenai konsep kekeluargaan Islam ia merangkumi nikah. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. KEPENTINGAN KAJIAN Kepentingan bagi kajian ini adalah seperti berikut : 1. imej. lian.internetworldstats. nusyuz. Bagi mencapai keberkesanan yang maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Internet dan penggunaan laman web sebagai sumber maklumat dan media pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan. hadhanah. rujuk. pengurusan jenazah dan sumber hukum. dan pembentangan. KPTM. Sukatan kursus ini disediakan oleh pihak Lembaga Kurikulum Politeknik. World Wide Web (WWW) merupakan satu sistem yang berkebolehan mempersembahkan maklumat berbentuk multimedia dengan kombinasi teks. talak.160. digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek.

Dalam abad kini pengajaran dan pembelajaran yang digalakkan adalah tetap berpusatkan pelajar tetapi pensyarah mesti memainkan peranan yang maksimum untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. (2008) pembelajaran kendiri adalah sama dengan perubahan dan pembesaran seseorang. v. STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN LAMAN WEB Laman web boleh digunakan sebagai sumber untuk penyediaan pelbagai bahan dan maklumat yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. iv. Penggunaan multimedia dan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan untuk menggantikan pensyarah tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Menurut Roger (1994) dalam Hussain et al. Pensyarah lebih berperanan sebagai pemudahcara dan berperanan sebagai pembekal maklumat. Selain dari pelajar sebagai fokus utama. diat dan takzir. berkesan dan lebih bermakna kepada para pelajar (Isham Shah Hassan 2005). tugas pensyarah hanyalah sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran di mana tugas-tugas tersebut boleh digariskan seperti di bawah: i. ii. Membina suasana pembelajaran yang positif Menjelaskan maksud pelajar Menyusun dan membina sumber maklumat Menyeimbangkan di antara kompenen kecerdasan dan emosi Berkongsi perasaan dan pandangan dengan pelajar dan bukan cuba untuk menguasainya. menyembahyang dan mengebumikan jenazah. bermasyarakat dan bernegara. qisas. Menurutnya lagi. mengkafan. iii. kaedah pembelajaran ini 191 . Pembelajaran kendiri memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengawal sendiri pembelajaran mereka. Secara keseluruhanya kursus ini memfokuskan cara-cara menangani masalahmasalah kekeluargaan serta membentuk sikap positif dalam kehidupan berkeluarga.BUKU PROSIDING Manakala perbincangan mengenai pengurusan jenazah merangkumi tatacara memandi. Pembelajaran Kendiri Kaedah pembelajaran ini berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar akan lebih berdikari di dalam mendapatkan imu terhadap sesuatu subjek. Bahagian sumber hukum pula membincangkan tentang sumber-sumber serta peranan hukum yang terdapat dalam Islam dan hukum Jenayah Islam iaitu hudud. Pelajar boleh berulang-ulang kali berpeluang mempelajari tajuk-tajuk yang sukar berulang-ulang kali sehingga pemahaman tercapai.

Antara elemen-elemen yang diambil kira adalah seperti berikut : i. pembelajaran menerusi WebQuest mempunyai peranan yang penting dalam membina pemahamanya sendiri berdasarkan topik yang dipelajari. Kini proses Pembelajaran Kolaboratif telah mengalami perubahan daripada secara bersemuka telah beralih dengan adanya teknologi berasaskan penggunaan komputer. Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif menurut koschmann (1996) dalam Ahmad Shidki (2008). Soalan ataupun masalah dalam situasi sebenar dibina bagi member pengalaman kepada murid mencari penyelsaian secara kooperatif bagi sesuatu masalah. bermaksud komitmen untuk belajar malalui perlakuan. ii. Pembelajaran secara atas talian (online) ini boleh dijalankan secara masa yang sama dan tidak sama masa serta tempat yang berbeza bagi membolehkan proses pembelajaran berjalan atau berlaku dengan lebih efektif dan tanpa had batasan masa dan tempat. 192 . Pembelajaran Berasaskan Situasi WebQuest merupakan satu contoh pembelajaran yang berasaskan situasi yang mempunyai peranan yang penting dalam membina metod pengajaran kontruk. Pembelajaran Kolaboratif membolehkan pensyarah dan pelajar menjadi pasangan dalam projek dan tutorial dalam menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. al (2000) dalam Norashikin & Helyawati 2010. Dalam konteks ini. Gambaran konteks sebenar atau autentik yang menggambarkan situasi di mana pengetahuan akan digunakan. Aktiviti yang autentik : di mana aktiviti yang ill-define yang menggambarkan aktiviti sebenar di dunia nyata. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Herrington et. Komputer yang disambung dan dirangkaikan dengan talian Internet membolehkan pelajar berinteraksi dengan rakan dan pensyarah untuk tujuan pembelajaran. terdapat sembilan ciri kritikal yang boleh dijadikan panduan dalam membangunkan persekitaran pembelajaran web atau atas talian.BUKU PROSIDING memerlukan kepada sokongan faktor-faktor lain seperti keluarga. kemudahan pembelajaran atau persekitaran turut bertanggung jawab terhadap pembelajaran kendiri. persetujuan pelajar dalam penerokaan pengetahuan secara kooperatif (berlawanan dengan secara persaingan) tanpa permindahan peranan instruktor sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran pelajar. Pelajar secara aktif dapat membina pemahamanya sendiri berdasarkan daripada sesuatu topik yang direka bentuk oleh pensyarah.

Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran ini salah satu pendekatan yang berpandukan kepada teori konstruktivisme. 1991). Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenar yang mungkin akan dihadapi oleh pelajar dalam kerjaya professional mereka masa hadapan. Pembelajaran berpusat atau bermula dengan masalah. iv. 1989.. Lave & Wenger. Pelajar. vi.. boleh dijadikan panduan. Empat ciri utama ialah : i. iii. iv. pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran situasi turut diintegrasikan bersama dan ini mampu membentuk pembelajaran yang lebih bermakna. Pelbagai peranan dan perspektif : pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran dari pelbagai perspektif serta boleh menggunakan pengetahuan dalam pelbagai cara. Coaching & Scaffolding : dalam mewujudkan elemen coaching dan scaffolding. Pengetahuan yang dikonstruk secara kolaborasi : kolaborasi boleh digalakkan dengan mewujudkan tugas yang bersesuaian melalui teknologi komunikasi (Brown et al. Articulation : untuk mewujudkan peluang ini tugas yang diberi hendaklah bersifat semulajadi (Collins et al. panduan yang ditetapkan oleh Bridges (1992). Dalam melaksanakan pembelajaran ini.BUKU PROSIDING iii. vii. persekitaran pembelajaran hendaklah mempunyai elemen pembelajaran kolaboratif yang mana membenarkan lebih ramai kumpulan yang membantu dalam membimbing pengguna. selain daripada pendekatan pembelajaran yang lain seperti pembelajran kooperatif.1989). viii. Walau bagaimanapun menurut Savery dan Duffy (1995). Kebanyakan pembelajaran berlaku dalam kumpulan kecil berbanding menerusi kaedah pengkuliahan. pembelajran berasaskan masalah merupakan contoh pembelajaran yang benar-benar mewakili pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme. v. Capaian kepada pakar : capaian kepada pakar dalam pelbagai peringkat melalui saluran komunikasi seperti emel dan sebagainya. Menurut Savery dan Duffy (1995) lagi. ii. pembelajaran berasaskan projek dan situasi. 193 . samada secara individu mahu pun berkumpulan adalah bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. menerusi pembelajaran berasaskan masalah ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Refleksi : refleksi yang digunakan haruslah menggunakan contoh ataupun tugasan sebenar yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata.

dengan adanya kemudahan internet pelajar boleh berhubung dengan ahli kumpulan serta pensyarah bagi menghasilkan 194 . Keadaan ini membolehkan pelajar dapat akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas dan munasabah melalui pautan Web dengan selesa. pembelajaran kolaboratif juga boleh dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman web. Suasana menjadi lebih meriah apabila semakin ramai menyertai ruangan tersebut dan semakin banyak idea dapat dilontarkan. pelajar boleh menggunakan kursus pembelajaran berasakan web untuk berkomunikasi. Turut menjadi pilihan mereka ialah ruang sembang yang membolehkan mereka berinteraksi secara masa yang sama dalam membincangkan topik-topik semasa yang menjadi pilihan mereka. Sementara itu. APLIKASI PEMBELAJARAN LAMAN WEB YANG DICADANGKAN Pengajaran pensyarah terutamanya pensyarah Pendidikan Islam perlu berubah dengan mengajar pelajarnya berusaha mencari ilmu tanpa kehadirannya iaitu secara berdikari. Mereka bebas untuk bertanya dan member respon tanpa menunjukkan rasa malu dan segan berbanding interaksi secara bersemuka. Oleh itu. Melalui pembelajaran kendiri pelajar boleh mengulangi isi kandungan pelajaran yang kurang difahami secara berulang sehingga pelajar memahaminya dengan baik. Cara ini memberi peluang kepada mereka memberi satu pengalaman baru dalam interaksi komunikasi secara maya. Contoh seperti dalam topik cara memandikan jenazah. berkolaborasi dan menerbitkan bahan peribadi dalam interaksi di antara pensyarah dan pelajar. dengan menggunakan kemudahan ICT dan sumber-sumber selain buku teks atau modul. Pembelajaran Menerusi Forum Melalui ruangan ini mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain untuk mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan serta dapat menjana idea dan pemikiran semasa memberikan pendapat dan maklumat kepada rakan-rakan siber mereka.BUKU PROSIDING Pembelajaran Berasaskan Projek Menerusi pembelajaran berasaskan projek ini. pelajar boleh melayari web berkenaan dimana-mana sahaja bagi menguasai topik tersebut. Kolaborasi merupakan suatu cara untuk berhubungan dengan saling menghormati dan menghargai kemampuan dan sumbangan setiap ahli kumpulan. Ini bertepatan dengan konsep kendiri yang perlu diamalkan oleh pelajar dan amat sesuai dengan tahap umur pelajar-pelajar politeknik. Pensyarah boleh memberi arahan untuk menyiapkan tugasan berkumpulan berkenaan tajuk-tajuk dalam pendidikan Islam 2 kepada setiap ahli kumpulan.

pensyarah juga perlu memberi galakkan pembelajaran melalui forum. poligami. Ini kerana mereka boleh berbincang bersama-sama menerusi forum. Tugasan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar supaya aktif dan berlumba-lumba dalam mencari pengetahuan serta menyiapkan tugasan dengan sempurna mengikut panduan yang diberikan pensyarah. ia merupakan satu proses yang berterusan.BUKU PROSIDING tugasan atau kerja yang lebih berkualiti tanpa batasan masa dan tempat perbincangan. seperti dalam topik perkahwinan. Disini mereka boleh menyumbangkan idea masing-masing dan melakukan perbincangan dalam talian antara ahli kumpulan. Pelajar diminta mencari penyelesaian berdasarkan isu yang diberikan bersama dengan ahli kumpulan. Pembelajaran berasaskan masalah ini juga boleh dilakukan secara berkumpulan. Sebagai contoh dalam bab munakahat. berkembang bersama kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan. Usaha untuk melibatkan aktiviti mengumpul 195 . pensyarah juga boleh memberi tugasan dengan menggunakan pembelajaran berasaskan masalah. bagaimana perceraian boleh berlaku. proses perceraian. Dan para pelajar ini digalakkan mencari bahan tugasan berdasarkankan web pendidikan atau web-web yang berkeaan isi pelajaran yang ada dalam internet. pelajar diberi satu isu tentang perceraian diantara suami isteri. Selain itu. hak penjagaan anak dan sebagainya. dengan ini perbincangan isi pelajaran lebih menarik. Di mana pelajar diwajibkan berbincang mengenai topik tersebut melalui forum. teknologi bukanlah sesuatu yang asing. PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Menurut sejarah Islam. Pelajar boleh melayari web-web yang berkenaan soal jawab agama bagi menyelesaikan isu-isu tersebut. Sebagai contoh pensyarah memberi satu projek atau kertas kerja berkenaan as-sunnah sebagai sumber kedua. Seterusnya. Seterusnya. kepada pelajar. Pelajar boleh menghubungi ahli kumpulan dan berbincang berkenan tugasan melalui chatting atau di ruangan forum. Seterusnya pelajar dikehendaki melengkapkan nama alamat internet (URL) web yang dirujuk dibahagian rujukan. Selain itu pelajar juga boleh menyiapkan tugasan secara berkumpulan tanpa had batasan dan tempat. Disini pelajar perlu mencari sebab berlakunya perceraian. perceraian. pelajar dibenarkan memberi pendapat dan idea dengan baik tanpa ada tekanan persekitaran. meriah dan aktif. Melalui forum juga mereka bebas memberi pandangan masingmasing tanpa perasaan malu dan segan. dalam P&P pendidikan Islam 2 juga boleh diaplikasikan dengan kaedah pembelajaran berasaskan projek. pensyarah perlu aktif dengan memberi persoalan tentang isu-isu semasa.

sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.com). sejarah Al Quran dan juga hadis.altavista.com). video dan bunyi dalam dokumen mereka. supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara yang tidak diingini . Halim et al. Enjin pencari sebagai gedung ilmu kepada sesiapa sahaja yang menggunakanya. sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang diintergrasikan dengan penggunaan komputer membolehkan pelajar menggunakan pengkalan data atau hamparan elektronik untuk mencari penyelsaian kepada pelbagai masalah.Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) . Lycos (http://www.lycos. diuji daripada beberapa perspektif.google. bermakna dan menyeronokkan jika guru menggunakan pengkalan data untuk mengajar tentang kenabian dan kerasulan.BUKU PROSIDING maklumat. Halim et al. Dogpile (http://www. Alta Vista (http://www. Qias dan Ijtihad. (2006). Pencarian Maklumat oleh Enjin Pencari (search engine) Terdapat pelbagai maklumat yang terkandung di internet boleh diekses oleh para pensyarah mahupun pelajar dengan menggunakan enjin pencari.dogpile. Berdasarkan ayat tersebut. membuat tekaan serta mengujinya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam sural Al Hujrat 49:6 : Yang bermaksud : Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita.com) dan banyak lagi. Menurut Ab. (2006) lagi. jelas memperlihatkan bahawa Allah SWT menyuruh umat Islam menyelidiki terlebih dahulu sumber dan maklumat yang diterima untuk menentukan kebenaran maklumat demi menjaga keharmonian masyarakat dari terjebak ke dalam sesuatu musibah hasil dari penyebaran maklumat yang salah.com). setiap enjin pencari mempunyai perbandingan kekuatan dan kelemahan 196 . animasi. Enjin-enjing yang paling popular dan biasa digunakan ialah „Google‟ (http://www. Data dapat dimanipulasi dengan mudah.com). pengumpulan hadis dan hasil dari perbincangan berkaitan Ijma‟. Menurut Ab.yahoo.msn. maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya. MSN (http://www. Keupayaan multimedia membolehkan pelajar menerokai idea mereka dengan menggabungkan grafik. peperangan dalam Islam.com) . pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan menjadi lebih menarik. menganalisis dan mengembangkannya ia boleh dilihat sebagai contoh dalam perbincangan berkaitan dengan pembukuan Al-Quran. Yahoo (http://www. malah ia merupakan agen yang menghubungkan manusia dengan dunia ilmu pengetahuan. Pensyarah dan pelajar boleh menggunakan mana-mana enjin pencari mengikut kesesuaian.

BUKU PROSIDING
dalam mengekses maklumat yang bertepatan dengan isi kandungan, bentuk paparan, imej dan lain-lain. Untuk melihat sebanyak mana maklumat yang terkandung dalam internet kita boleh menaip kata kunci pada mana-mana enjin pencari. Sebagai contoh, dengan menaip kata kunci „munakahat‟ pada enjin pencari google, akan terpapar sebanyak 103,000 laman-laman web yang berkaitan dengan munakahat secara langsung dan tidak langsung (carian pada 1037 pm 29 Ogos 2010). Maklumat yang tersedia untuk dipaparkan begitu banyak sekali dan tidak mungkin dilayari satu persatu. Justeru itu, peranan pensyarah yang amat penting memilih laman-laman web yang mengandungi maklumat-maklumat yang tepat dan bersesuaian dengan isi kandungan pelajaran.

Laman-laman Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Sukatan Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu (i) Bahagian Munakahat, (ii) Bahagian Pengurusan Jenazah dan (iii) Bahagian Hukum Jenayah Islam. Jadual 1 menunjukkan sebahagian alamat URL yang dikenal pasti berkaitan dengan bahagian-bahagian yang terkandung dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001). Jadual 1 : Alamat URL Beberapa Laman Web yang Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Bahagian Alamat URL Laman Web Berkaitan

1.0 Munakahat

http://www.e-fatwa.gov.my/kategorifatwa/munakahat?page=1 http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=500 http://www.esyariah.gov.my/ http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-9http://www.alazim.com/masjid/infoislam/munakahat/home.htm http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/index.html http://peguamsyarie.org/?cat=13 http://www.islam.gov.my/portal/jenzh.php http://dzulnain.tripod.com/syumul/jenazah/jenazah.htm http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html

2.0 Pengurusan
Jenazah

197

BUKU PROSIDING
3.0 Hukum Jenayah Islam http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-12http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf http://www.alazim.com/masjid/infoislam/jinayat/home.htm http://www.islamgrid.gov.my/articles/law/index.php

Aplikasi Dalam Pengajaran Setelah mengenalpasti laman-laman web yang bersesuaian dengan sukatan kursus yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Laman web tersebut boleh disimpan supaya mudah untuk diekses dari semasa ke semasa. Dalam sesuatu sesi pengajaran, pensyarah boleh memasukkan laman web yang bersesuaian dengan tersebut dengan perisisan persembahan PowerPoint melalui sambungan „hyperlink‟

Rajah 1 : Contoh Persembahan PowerPoint yang mempunyai „hyperlink‟ ke Laman Web (Rajah 2)

198

BUKU PROSIDING

Persembahan PowerPoint (Rajah 1) Pendekatan pengajaran menggunakan internet ini banyak memberi manfaat kepada pelajar atau pensyarah. Para pelajar mempunyai lebih ruang untuk mereka melayarinya di luar waktu kuliah samada di asrama, rumah atau pun di kafe siber. Dengan cara ini pelajar dapat mengulangkaji atau menambah kefahaman pengajaran pensyarah didalam kelas. Berikut adalah tiga contoh gambarrajah paparan muka hadapan sebahagian laman web yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi tiga bahagian utama dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) iaitu munakahat, pengurusan jenazah dan sumber-sumber Hukum Islam. Rajah 3 menunjukkan paparan muka „al-azim.com‟ yang berkaitan dengan munakahat yang mencakupi beberapa isi kandungan yang berkaitan dengan kandungan sukatan.

Rajah 3: Laman Web „al-azim.com‟ Manakala rajah 4 menunjukkan keratan laman web „e-jenazah‟ yang memaparkan tentang tatacara pengurusan jenazah yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html).

199

BUKU PROSIDING

Rajah 4: Laman Web „e-jenazah‟ JAKIM Berikut rajah 5 adalah contoh laman web yang memaparkan berkaitan dengan sumber-sumber Hukum Islam yang mengandungi perihal Jenayah Islam.

Rajah 5 : Laman Web „IslamGRID‟ KELEBIHAN PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PROSES P&P Antara kelebihan pembelajaran berasaskan web adalah : i. Pelajar tidak hanya perlu bergantung kepada pembelajaran dalam kelas sahaja. Palajar masih boleh berhubung dengan pensyarah di luar waktu kelas melalui forum- forum perbincangan, email, online chatting dan sebagainya.

200

BUKU PROSIDING
ii. Pelajar juga mudah menghubungi rakan sekelas mereka serta membincangkan masalah serta kekeliruan yang mereka hadapi secara online terutamanya melalui forum perbincangan. Selain itu, pelajar juga boleh berhubung atau berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dari sekolahsekolah lain serta berkongsi pendapat dan idea dengan mereka dengan menggunakan kemudahan web. Pelajar juga boleh menggunakan web untuk mencari maklumat serta artikel yang berkaitan dengan pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Nota-nota kuliah atau maklumat yang berkaitan dengan kelas juga boleh disebarkan dan diperoleh melalui web di mana semua pelajar boleh mengaksesnya dalam satu masa. Keadaan ini lebih memudahkan serta menjimatkan masa. Aktiviti e-mail pula boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan pelajar terutamanya Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Para pelajar dapat memantapkan lagi tahan penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab mereka semasa berkomunikasi dengan sahabat mereka. Pelajar juga turut boleh mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal dari pakar-pakar tempatan mahupun luar Negara berkenaan dengan pelajaran.

iii.

iv.

v.

vi.

ISU-ISU BERKAITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB

Setiap pensyarah wajib mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan sekaligus memperluaskan pengalaman supaya mampu memberikan lebih dari yang sepatutnya kepada pelajar-pelajar mereka. Pelajar hari ini juga tidak mudah berpuas hati hanya dengan apa yang mereka dapati di dalam kelas. Perasaan ingin tahu mereka tinggi, mereka mengharapkan jawapan kepada setiap persoalan dan kemusykilan mereka ada pada pensyarah yang berkenaan. Oleh itu, para pensyarah yang terlibat dalam pengajaran Pendidikan Islam khususnya perlu berusaha mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran agar ia menjadi seronok untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, mereka akan berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu dihadapi.

201

BUKU PROSIDING
Infrastruktur Yang Terbatas Bagi mengikuti pembelajaran beasaskan web ini, memiliki kelengkapan tertentu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pelbagai peralatan seperti komputer, talian Internet, telefon mudah alih dan televisyen adalah merupakan aset penting yang harus disediakan untuk mengikuti sesi pembelajaran. Malangnya, kemudahan telekomunikasi yang mencukupi masih belum dapat dicapai bagi memenuhi permintaan ramai (Syaharudin, 2003). Masih terdapat politeknik yang tidak mempunyai akses Internet secara keseluruhan di dalam kampus. Akibatnya media pengajaran yang popular dalam kebanyakan kelas pengajaran masih lagi papan putih, overhead projector dan modul/buku teks. Punca utama keadaan ini berlaku ialah faktor kemudahan telekomunikasi yang tidak menyeluruh di dalam kampus. Inilah antara masalah yang mesti ditangani oleh pihak yang berwajib agar pembelajaran melalui laman web dapat dilaksanakan secara menyeluruh termasuklah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kemahiran Pensyarah Kejayaan kaedah pembelajaran dan pengajaran melalui laman web perlu mengambil kira faktor lain termasuk sokongan daripada pihak pengurusan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan web serta latihan yang sesuai untuk para pensyarah. Ini adalah kerana kemahiran berinteraksi dengan komputer merupakan kemahiran asas yang mesti dikuasai oleh pensyarah kerana mereka merupakan penggerak utama yang memungkinkan kejayaan projek ini. Kegagalan para pensyarah untuk mengenali komputer dengan lebih dekat bermakna projek ini hanyalah mimpi di siang hari. Pembelajaran melalui laman web memaksa pensyarah dan pelajar mempelajari terlebih dahulu ilmu teknologi dan penggunaannya berbanding dengan pembelajaran secara tradisional yang tidak memerlukan ini semua.

Kandungan Laman Web Pembelajaran melaui laman web juga terpaksa berhadapan dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh pembangun laman itu. Keadaan ini menyebabkan ia tidak selari dengan sukatan yang dipelajari oleh pelajar di politeknik. Untuk menyesuaikan dengan sukatan, mereka terpaksa berpindah ke laman lain untuk menyesuaikannya dengan sukatan institusi tersebut. Jika dikaji, sesetengah laman-laman yang ada menyediakan kurikulum yang tersendiri yang mungkin tidak sesuai dengan persekitaran pembelajaran bagi pelajar-pelajar.

202

BUKU PROSIDING

Terdapat laman-laman web yang dibangunkan kurang menerapkan nilainilai murni. Tanpa seorang pensyarah yang bertindak sebagai fasilitator, pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan web gagal menguasai kaedah-kaedah pembelajaran yang berkesan atau mendapat ilmu yang tidak benar. Selain itu cabaran buat pensyarah agar tidak hanya menjadi pengguna, sebaliknya cuba merangka perisian sendiri yang bersesuaian dengan kurikulum kita.

RUMUSAN DAN CADANGAN Pensyarah perlu sentiasa bersikap inovatif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk mempertingkatkan kemahiran profesionalisme mereka. Secara amnya, untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan, penglibatan semua pihak dari pihak pentadbiran atasan hinggalah peringkat bawahan perlu memainkan peranan serta haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan. Sekarang sudah tiba masanya para pensyarah menggunakan kemudahan internet yang ada di kampus atau di rumah, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Janganlah kita membiarkan sahaja teknologi tersebut digunakan untuk tujuan hiburan semata-mata. Pembelajaran melalui laman web amat sesuai dengan paradigma konstrtuktif. Kita seharusnya sudah bersedia untuk merubah fokus daripada pengajaran berpusatkan pensyarah kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Maka tidak boleh disangkal lagi penggunaan laman web adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat sesuai pada masa ini, berbanding dengan pendekatan konvensional yang lazim. Oleh sebab itu aktiviti membangunkan Laman web melalui Internet sebagai satu bahan perantara atau alat untuk menyebarkan maklumat pendidikan secara global patut sudah dimulakan oleh para pensyarah. Pada masa sekarang banyak perisian tertentu untuk membangunkan laman web dengan cara mudah dan senang. Tetapi sekiranya kita tidak mampu juga membinanya sendiri, kita boleh menggunakan laman-laman web yang khusus untuk pendidikan yang telah dibangunkan oleh orang lain secara percuma dari seluruh dunia. Pensyarah seharusnya telah bersedia untuk menyediakan masyarakat yang boleh bersaing di peringkat dunia pada masa hadapan.

203

BUKU PROSIDING

RUJUKAN 1. Abd. Halim Tamuri & Zaradi Sudin. 2006. Peranan Guru Pendidikan Islam Dari Literasi Komputer Ke Kompetensi Teknologi. Wacana Pendidikan Islam Siri 5. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Ahmad Shidki Yusoff. 2008. Pembangunan dan Penilaian Laman Web Masjid Siber untuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid (PPBM). Kertas Projek Penyelidikan. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM. 3. Bridges, E.M. (1992). Problem-Based Learning for Administrators (ERIC Document Reproduction Service No. EA 023 722). 4. Chang, Chi-Cheng. 2001. A study on the evaluation and effectiveness analysis of webbased learning portfolio (WBLP). British Journal of Educational Technology; 32(4): 435-459. 5. Hussain Othman, Berhannudin Mohd Salleh, Syed Muhammad Dawilah AlEdrus & Abdullah Sulaiman. 2008. Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (PBM Dan PBMBP) Bagi Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar. Journal of Human Capital Development. Hlm 61-73 6. Isham Shah Hassan. 2005. Penggunaan Laman Web Multimedia Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Untuk Pelajar Diploma Seni Bina Politeknik Port Dickson: Konvensyen Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. 7. Mohd Arif Hj Ismail & Mohd Jasmy Abd Rahman. 200. Pembinaan Laman Web Pembelajaran : Fokus terhadap kursus GE 2123 : Teknologi dan Inovasi Dalam Pendidikan. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan 2000, hlm 254-262. 8. Norashikin Sahadan & Helyawati Baharudin.2010. Rekabentuk Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web Bagi Tajuk Topologi Rangkaian Dalam Pendidikan. Proceedings Of Regional Conference On Knowledge Integration In Ict 2010, Hlm 681-682. 9. Savery, J.R & Duffy, T. M. 1995. Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology. 35(5):38-68. 10. Syaharudin, Jeli Bohari. (2003). Sains. http://www.sains.com.my/web/jit/j014/epembelajaran.html

204

BUKU PROSIDING
Thermal Comfort Assessment in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia Salvinder Singh1, A.R. Ismail2 and Goh C.W.3 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162, Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Malaysia Pahang, 22600 Pekan, Pahang, Malaysia Phone: +609-4242268, Fax: +609-4242202 Email: arasdan@gmail.com, rasdan@ump.edu.my 3Faculty of Engineering and Built Environment University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-5635138, Email: gohcw88@gmail.com Abstract. This paper presents an integrated experimental study of the thermal comfort in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. The ICT laboratory is considered as an indoor environment and this study had been carried out by the use of the custom made Thermal Comfort Measurement (TCM) equipment from 8.30 am till 4.30 pm. This TCM is able to investigate the level of thermal in this laboratory in aspects of the level of carbon dioxide (CO 2), pressure, humidity, wind speed, ambient temperature, sound, luminance and globe temperature simultaneously. All the data were then compared to the standards or guidelines produced by National Institue Of Safety and Health of Malaysia (NIOSH), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) and the American Standards of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 55), which is currently being practiced in Malaysia. From the study that was carried out it was revealed that the level of CO2 in the ICT Laboratory exceeded the hazardous level thus can produce the negative impact to the productivity of the end user which are the student that will be using this laboratory. Keywords – Thermal comfort; environment, measurement; standard
1 Politeknik

1.

Introduction

A certain rate of air exchange is essential to healthy indoor enviroment. Most laboratories are not equipped with suitable devices for natural or mechanical ventilation where air changes are only due to air infiltration through the cracks and the frame of windows and doors. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students

205

BUKU PROSIDING
themselves will at times, operate a control by means of window or door opening. The window opening is not only useful for energy saving, by the reducing the need for mechanical cooling but also provides beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [4]. The main objectives of this study are as follows: 1) To evaluate the indoor thermal comfort indices of CO2, pressure, humidity, wind speed, ambient temperature and globe temperature. 2) To determine whether or not there are relationships between thermal comfort and the factor describe in (1). 3) To determine and examine noise level in the laboratory during the class was conducted. 4) To detemine and examine light luminance in the laboratory. Ventilation is crucial to the indoor air quality. A certain rate of air exchange is essential for healthy indoor enviroment. Sometimes most ICT laboratories tend to be more over populated. This situation can influence the amount of heat and contaminants produced in the given space[5]. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students themselves will at times open the windows or doors. In temperature climates the window is possibly the most thermal control device in any building. The window opening is not only useful for energy saving, by reducing the need for mechanical cooling but also provides for beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [5]. Human thermal comfort has been the subject of considerable previous study and much of the available information was documented and codified in the literature [2]. Malaysia, is considered as a hot and humid tropical country that has a yearly mean temperature of between 26˚C to 27˚C and has high daytime temperatures of 29˚C to 34˚C and relative humidity of 70 to 90% throughout the year. With the emergence of energy shortage, climatic changes and sick building syndromes associated with the common usage of air-conditioning, natural ventilation can be an appropriate solution for these deteriorating problem [12]. Result of these studies suggest a wider thermal comfort range for these regions that are proposed by international standards, i.e., ASHRAE Standard 55, which indicates that Malaysians are acclimatized to much higher environmental temperatures. 2. Experimental Methods Experiment work was conducted in a closed air conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. This lab was selected due to the maximum capacity of this laboratory is 50 students at one time and this laboratory is equiped with 6 air conditions (2Hp each) and 8 wall mounted fans. The schedule for this

206

The students would be in the class for a 2 hour interval.BUKU PROSIDING laboratory is for lectures.30am to 11.00am with 38 students followed by second class start from 10.30pm with 35 students.30am to 1.00 am to 5. ambient temperature and globe temperature. where the timetable for the students is depending on their lecture hours on a given day. it is observed that the lights and airconditions were left on for the entire lecture hours eventhough there was a 10 minutes gap between lectures. one of the laboratories selected. wind speed. The only time the aircondition is turned off is during lunch hours which is approximately 1 hours.30pm to 3. The size of the laboratory is approximately 44 feet in length and 33 feet in width.00 pm daily (Monday to Friday). The lectures start from 8. The third class started from 11.30pm with 40 students and the last class is from 2.30am with 26 students. and it has a schedule of 2 hours lecture per session. Figure 1 shows the Thermal Comfort Measurement instrument that was used in this assessment of thermal comfort. which in turn would refect the entire senario of other laboratories at Politeknik Ungku Omar. Based on the obervation done during this experimental study. For this assessment. humidity. Therefore. Figure 2 shows the layout of the Hypermedia Laboratory. pressure. 1. The first class from 8. 207 .00am to 10. with a standard height of 10 feet. Location of the TCM in the laboratory The situation of the laboratory consist of movement from the students and lecturers on every interval. only 6 parameters were selected which are: level of CO2. Fig. The advantages of this equipment is that it enables all the 8 parameters were collected simultaneously with the frequency of 5 minutes each.

31 359.00 23. Table 1. The main 6 important parameters in evaluating the thermal comfort and air quality in the room measured are the CO2 ppm.84 341. These results collected can deduce the appropriate set up of this laboratory.60 Maximum 1578. ambient temperature. The minimum. pressure.66 79.20 25.95 329.44 101.23 0.45 24.56 54.20 208 . wind speed and globe temperature.10 36.13 26. Besides that other primary factors that affect thermal comfort are metabolic rate and clothing insulation.38 38.79 101. Figure 3 to 10 shows the result from each 8 measured parameters.BUKU PROSIDING Fig. 2. Results These data for all the 8 parameters were collected and plotted into graph.13 101.29 24. Layout of the hypermedia laboratory 3.15 24. Table 1 shows the maximum. maximum and mean reading of the measured parameters No 1 2 3 4 5 6 7 8 Measured Criteria Carbon Dioxide Pressure Humidity Wind Speed Ambient Temperature Globe Temperature Sound Luminance Minimum 793.44 54.14 0. minimum and mean of all the 8 parameters that were recorded by the Thermal Comfort Measurement Machine and their graphs were plotted and can be viewed from figure 3 to 10. humidity.00 Mean 1266.75 0.50 59.

Level of CO2 over time (ppm) Fig. 3. 4.BUKU PROSIDING Fig. Humidity over time (%RH) 209 .

Wind speed over time (m/s) 210 .BUKU PROSIDING Fig.6. Ambient Temperature over time (˚C) Fig. 5.

7. Pressure over time (kPa) 211 . 8.BUKU PROSIDING Fig. Globe Temperature over time (˚C) Fig.

pressure. where else figure 12 to 17 shows the normal distribution of the 6 major areas which are the level of carbon dioxide in the room. humidity. 10.BUKU PROSIDING Fig. 9. 212 . Sound over time (dB) Fig. wind speed. sound and ambient temperature. Luminance over time (Lux) Figures 11 shows the mean graph for all the measured parameters.

12. Normal distribution for the level of Carbon Dioxide 213 . 11.BUKU PROSIDING Fig. Mean Data of all 8 parameters Fig.

14. Normal distribution for the level of humidity Fig. Normal distribution for the wind speed in the room 214 .BUKU PROSIDING Fig. 13. Normal distribution for the pressure Fig. 15.

17. it shows the level of carbon dioxide (CO 2) is high throughout the 7 hours when the data was collected. The only time where the CO2 is below 1000ppm is from 2. Normal distribution for the ambient temperature 4. The level CO2 levels at an average of 1200 parts per million (ppm).40pm is when the class is unoccupied. According to ASHRAE Standard 55-2004. the level of satisfaction 215 . Based on the IRC research [5]. Fig.BUKU PROSIDING Fig. can cause the students to experience decreases in satisfaction and faster level of boredom due to the perceptions of poor air quality. This high CO2 concentration can be an indirect indication of poor ventilation and contaminant build-up [5]. 16. It was quite surprising to know that the CO 2 contents surpass 1000 ppm in the morning when the lab is still empty. Normal distribution for the ambient temperature. Discussion From the CO2 graph.00pm to 2. defines that optimum level of CO2 should be below 800 ppm at all time.

Low humidity can cause specific problem. One is to have better air ventilation system by using exaust fan after every lecture hours can be one of the answer. the maximum humidity ratio for comfort at 0. By adding a indoor plant can also be one of the answer to reduce the CO2 problem as plant will use up CO2 during process photosynthesis and release O2 in return. This indoor air need to be ventilated with sufficient outdoor air to dilute contaminants and provide students with oxigen (O2) for breathing.BUKU PROSIDING improved as CO2 concentrations decreased from the range 1100 to 470ppm. There are few solutions to this CO2 problem. This level of moisture in the air can also cause serious mold problems in the building and to its contents. 18 Shown percentage of occupants that were satisfied or dissatisfied with ventilation at each level of CO2 concentration[5]. Besides that. One of the factor could be due to the increase of the outside temperature as the sun start to heat up the room. Figure 4 show the drastic drop in the percentage of the humidity start from 8. like dry skin. low humidity does not generally cause thermal discomfort. Figure 5 show the graph for ambient temperature that does not fluctuate much in 216 .30am until 9. dry eyes and static electricity. ASHRAE Standard 55-2004 does not define minimum humidity as an issue of thermal discomfort. The heat generated from the student can contribute to lower humidity. The second factor that contributes to the drop of humidity could be the number of student that start to fill the laboratory. However. the use of an exhaust fan that switch on every 30 minutes for a duration of 5 minutes can also solve the problem of excess carbon dioxide in the room. More people will be satisfied than were dissatisfied when CO2 concentrations were less than 650 ppm (see figure 18)[4].012lb/lb. nor does it address those individuals who have severe responses to low humidity.15am. Figure 4 shows. Fig. since it is equivalent to 100% relative humidity at 62˚F.

one must have an idea of the clothing that will be worn by the students. The effect of prior exposure or activity may affect comfort perception. For instance in this case.15am to 10. [4] Table 2 shows the comparison done based on the the ASHRAE 55 Standards to elobarate more on the condition of the laboratory . the operation tempetarue was set to 25 0C and the mean humidity ratio was taken as 38. clothing estimates are just rough estimates. Table 1 shows the mean comfortable temperature is approximately 24 degree celcius. the major 4 paramaters that affect the the thermal comfort is inline with the study done before for a Malaysian environment but in different situations. The suggested humidity ratio can be determined for better comfort of students in the class based on figure 12. clothing acts as an insulator.30 pm. Students who have prior exposure to different enviromental conditions or activity levels may not find the conditions allowed in this standard comfortable upon entry to the space.5oC compared to 1. Variables such as metabolic rate and clothing insulation may be non-uniform over a student‟s body and this nonuniformity may be an important consideration in determining thermal comfort.BUKU PROSIDING bigger scale. Although there is a drop in the temperature from 10. therefore the suggested clothing level can be determined based on the ASHRAE 55 standard handbook.”. slowing the heat loss from the body. Due to the large variety of materials. this standard only addresses thermal comfort in a steady state. 19. 217 . Fig. unit “clo. Figure 19 shows the acceptable range of operative temperature and humidity for spaces that meet the comfort criteria. weights and weave of fabrics. However. A comparison was done with the study from Optimization on Environmental Factors: A study at Malaysian Automotive Industries [2]. In occupied spaces.75 %RH. Acceptable range of operative temperature and humidity that meet the comfort criteria. To predict thermal comfort.45am but the difference is only 1. Each article has an insulating value.

No 2. from person to person. Gail S. Gwelen Paliaga and Richard de Dear. Personal Control. The mean and standard deviation of the measured parameters. both physiologically and psychologically. Roonak Daghigh.20 . Conclusion Thermal comfort is that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment. and Occupant Comfort”. Refrigeration and Air Conditions Engineers. which makes it difficult to satisfy everybody in a space. 2.80 5. Lastly. Hj Baba Md Deros and Ir. thanks to the Tn.0. Director of Politeknik Ungku Omar and Pn. Bunasir. There are large variations. References 1. Brager. Feb 2003.University of California ”Operable Windows. However. European Journal of Scientific Research.152 0. Vol 25.BUKU PROSIDING Table 2. The environmental conditions required for comfort are not the same for everyone. Nor Mariah Adam and Barkawi Saharib. 3.5 Standard No Measured Criteria Mean 1 2 3 4 Carbon Dioxide Humidity Ambient Temperature Wind Speed Suggestion High Medium Medium Low 1266. Idris the Head of the ICT Department for allowing us to conduct the study and to all students and parties who involved in the thermal comfort assessment. ASHREA STANDARD “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”.8 24. ASHRAE Level 30 – 60% At 60%RH 23. University Putra Malaysia “The Effect of Air Exchange Rate on HumanThermal Comfort in an Air-Conditioned Office Under Different Opening Arrangements”.0 – 25. Mohamad Jayus b. many thanks to our lecturer Associate Proffesor Dr. Basariah bt. pp 174-191. 218 .8 <800 38. 2004. 2009.2 0. Ahmad Rasdan Ismail for their guidance and support during this study. Hj. the extensive laboratory and field data that has been collected in this research has provided the necessary statistical data to define conditions that a specified percentage of students will find thermally comfortable. American Society of Heating. Vol 110 part 10. Acknowledgement All the members of this group would like to thank to all those participated in this study. Hj.

R. “Air Quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Results of a Large Indoor Enviromental Quality Survey”. Wang Lipin and Wong Nyuk Hien.N. Vol 3. 7. Zulkifli. A. R. 2009. 2009. pp 317-321. Z. N. World Academy of Science. Vol 29. “A Study of Relationship between WBGT and Relative Humidity to Worker Performance”.M. K. University of California. American Journal of Applied Science. Proceeding of Healthy Buildings. Vol 6 (8). Zagreus and Arens. 9.Tahir. 2006. 11.M. Sopian. “Optimization of Enviromental Factors: A Study at Malaysian Automotive Industry”. Makhbul. Z. 6. Rani.R.A. A.Ghani. 8. 5. A. European Journal of Scientific Research. 10. Deros.3. “School Indoor Quality”. M. and B. K.J.M. pp 393-397. Chubaj. University Kebangsaan Malaysia.BUKU PROSIDING 4. 2009. Ismail. Architectural Science Review.R.R. Jusoh. “Applying Natural Ventilation for Thermal Comfort in Residential Buildings in Singapore”.K. 219 . No 4. pp 224 – 233. Feb 2007.A. University of Singapore. Abbaszadeh. J.M. pp 1495-1501. Vol 27. M. Meier. pp 500-509. “Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry”. Ismail.M. Huizenga. Ismail.A.A. Journal of Instructional Phychology. C. C. Nor and M.K. Rani. Engineering and Technology. M. Vol 50. M.A.R. Sopian. Rahman. Makhbul.

Hasil analisis menunjukkan bahawa penilaian lulusan terhadap kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran adalah tinggi. Politeknik Ungku Omar. ____________________________________________ 1.BUKU PROSIDING KAJIAN KEBERKESANAN MODUL KEUSAHAWANAN DI KALANGAN LULUSAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA (KPT) (Kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Haslina1 Norazwa2 Azmi3 Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan di kalangan Lulusan Politeknik.0 for Windows. Politeknik sultan Idris Shah. tahap penilaian para lulusan terhadap pensyarah modul dan strategi pengajaran yang sesuai digunakan oleh pensyarah dalam membantu para pelajar menguasai modul keusahawanan. Jabatan Perdagangan. Borang soalselidik telah digunakan sebagai instrumen kajian bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif melalui penggunaan perisian SPSS 15. Kementerian Pengajian Tinggi telah dijalankan terhadap lulusan yang telah mengambil Modul Keusahawanan P3117 seluruh Politeknik di Malaysia. Pengkaji telah memilih sampel secara rawak iaitu 45 peratus daripada populasi di mana seramai 2373 responden yang mewakili 33% daripada keseluruhan sampel telah dipilih. Ipoh. Politeknik Ungku Omar. Kajian ini juga mengharapkan agar Politeknik dapat melahirkan insan yang berdaya saing dan maju dengan menceburi bidang perniagaan setelah tamat pengajian. Jabatan Perdagangan. Perak 3. Sabak Benam 220 . Terdapat tiga objektif yang telah dikenaplasti dalam kajian ini iaitu mengenalpasti tahap persetujuan para lulusan terhadap kandungan modul keusahawanan. Jabatan Perdagangan. Ipoh. Perak 2.

While English courses at polytechnics aim to equip students with the necessary language skills in academic and technical contexts so that they are able to perform in the industries. Malaysian Polytechnics. including the Computer-in-Education project. Information Communication Technology (ICT). has made considerable inroads. 1. Key words:. The outcomes and findings obtained through the research process revealed that there are particular factors that affect the user acceptance of ICT among the lecturers despite their positive attitudes toward the usage of ICT in their teaching. To a certain extent. Introduction Since the 1990s. English language . and that it is a relevant preparation for work and living in a knowledge-based society. The findings lead to the need for the Polytechnics Division and Ministry Of Higher Education to consider providing more attention to the improvement of ICT usage in English classrooms which will help to produce better student achievement. there are no clear guidelines in the English language curriculum on the use of ICT in teaching. ICT usage. It examined the factors affecting the user acceptance of ICT among the lecturers through two types of survey: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted with 4 English language lecturers. while not yet pervasive. This study investigated the use of ICT in English language classrooms at Malaysian Polytechnics. what propels ICT to the forefront was Malaysia's intention to be a fully developed nation by the year 2020 – a concept now widely known as Vision 2020. information and communication technology (ICT) has advanced very rapidly in Malaysia. Various projects related to ICT implementation in education are implemented. Hence. To achieve this ambitious goal. Its impact on education. the Malaysian government began to look at ICT to provide the required human resources through efficient education and training. graduates from Malaysian Polytechnics under the Ministry Of Higher Education should exhibit competence in both English language and ICT. Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT The application of Information Communication Technology (ICT) in English learning and teaching has become essential in today's computer-centric information age.BUKU PROSIDING An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers’ Acceptance of ICT in Teaching Noor Azwa bt Mohamed Ozir General Studies Department. Researchers believe that the mastery of English and the use of ICT make learning more effective. 221 .

2001). the ICT strategy in driving the Malaysian higher education towards excellence is described in a document entitled "Report by the Committee to Study. There is also no exception for the Polytechnics in Malaysia to implement the ICT strategy. Computer Aided Instruction and Computer Aided Learning project. The findings revealed that polytechnic graduates‟ performances were not up to the employers‟ expectations in terms of their communication skills which include Bahasa Malaysia as well as English language despite the curriculum change earlier on (Norzila Abdul Razak. Ministry of Education.BUKU PROSIDING Knowledge Resource Centre. polytechnic graduates and students co-operated and assisted to accumulate data for the study. 2. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). (Ministry of Higher Education . 2006). A needs analysis involving employers. This is due to the claim that the English language proficiency level of the polytechnic students is so low. It will specifically examined the factors which affect the user acceptance of ICT among the English language lecturers. the Planning and Research Division. The results from the study entitled Research Studies on Polytechnics (Ministry of Education 2003) showed that the proficiency level of polytechnic students was generally low both for Certificate (2.Employer Study was conducted where inputs were taken from employers of polytechnic graduates. Review and Make Recommendations Concerning the Development and Direction of Higher Education in Malaysia" (Ministry of Higher Education Malaysia.87) and Diploma (2. in 2003. Then.) The Ministry Of Higher Education had in the past attempted to find the probable cause for the problem. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). a study called Polytechnic Development Project . Five years later in 1999. 2005. What could be the problem for the deteriorating dilemma of English language in the polytechnics? The initial measures were geared towards the right direction where the curriculum was developed based 222 . The report discusses the role of ICT in achieving this excellence. At present. The new syllabus formulated from the needs analysis was then implemented in the polytechnics. namely teaching-learning and research. Malaysia. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah).9) students on the scale from 1 to 5 (Norzila Abdul Razak. Technical Education Department. Statement of the Problem In 1994. the Polytechnic English language syllabus underwent a radical change when a major review of the syllabus was conducted on a large-scale basis (Norzila Abdul Razak. and the Smart Polytechnic Project (Gan. This paper will report the results of a study that investigated how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics. focussing on the use of ICT in relation to and in support of the core areas of higher education. conducted a study on final semester polytechnic students‟ English language proficiency.

Al-Ammari.2008 ). Yasemin Gulbahar.2006. Albirini .1 Computer Competence 4.2.2006.4 Lecturer-Directed Student Use of ICT 4. Nurul Atikah Abdullah.2001. 2007: Melor Md Yunos. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi. this research mainly focused on the following questions: 4. 2007. Purpose of the Study While several studies have addressed the relationship between teacher‟s attitude and effective use of ICT in schools (Chiero.6 The Lecturers‟ Educational Beliefs.2.2008 ) very few has so far investigated about the factors regarding ICT usage among English lecturers at the Polytechnic level.Al-Ammari. Knowledge of the factors affecting English language lecturers usage of ICT in the classrooms can help to incorporate ICT in a better way so that classes will not be just a normal chalk and talk sessions but something that the students are looking forward to.1999. Albirini . They also explored the relationship of 223 .1999.2006. 2 What are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English Lecturers In Malaysian Polytechnic in terms of : 4.5 Usefulness of Teaching Using ICT 4. this study hope to find some answers by looking at the implementation of ICT In Malaysian Polytechnics. The English language syllabuses have since been implemented according to what the industries dictated in the needs analysis in 1994. what else could be wrong ? If the Ministry Of Higher Education had so far looked at the curriculum to find the remedy for the problem.2006.1 How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? 4.BUKU PROSIDING on employers‟ (which represent the industries) inputs. 2007.3 Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching 4.2. 5. Yasemin Gulbahar. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi.2.2. This study therefore would like to look at how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics. more work is required in this area. 2007: Melor Md Yunus. thus the purpose of this study is to look at the factors which affect the user acceptance of ICT among English language lecturers in Malaysian Polytechnics.2001.2005. Therefore. Nurul Atikah Abdullah.Spigel.Spigel.2. 4. 3.2005.2 Polytechnic Support For Teaching English Using ICT 4. Conceptual Framework Various researchers have conducted studies to look at teachers‟ attitudes on the use of ICT in teaching (Chiero. Research Questions In order to shed light on this topic. If all the necessary steps have been taken.

Davis et al.The models somehow has related connections as all discussed about attitudes. their attitude and the subjective norms within which they operate. TAM relates specifically to technology whereas TRA is more general. in turn. TAM takes this model and derives from it two variables which determine attitude. is determined by two things. (1989. i. the ease or lack of effort to actually use it (Davis. 1980). The most common models used in their studies of ICT are Theory of Planned Behaviour (Ajzen. 1991). TAM is a theory that models how users come to accept and use a technology. Ajzen.e. The Theory of Reasoned Action (TRA) states that a person‟s performance of a particular behaviour is determined by their behavioural intent and this behavioural intent. (1995). Figure 1. (Adapted from Davis. 1980). Technology Acceptance Model. The TAM theory was developed by Davis et al (1989) based upon the Theory of Reasoned Action (Ajzen and Fishbein. 1989). In this study. Davis‟ Technology Acceptance Model (TAM) (1989) and also Rogers Diffusion of Innovations. the cultural norms of the organization (Ajzen and Fishbein. Bagozzi and Warshaw (1989) was selected . It shows the relationship between external variables and the use of ICT by English Language lecturers in their teaching . Fishbein and Ajzen‟s Model of Reasoned Action(1982).BUKU PROSIDING teachers‟ attitudes with a selected set of variables. 1985. the extent to which people believe a technology will help them to do a better job and perceived ease of use. Bagozzi & Warshaw. 1989) As stated above. 224 . the Technology Acceptance Model (TAM) (Figure 1) developed by Davis. These variables are perceived usefulness. cited in Melor 2007) tested the Technology Acceptance Model and found that people‟s computer use was predicted by their reasons for use and that perceived usefulness was also strongly linked to this reason. user acceptance and behavior towards ICT.

lecturers‟ skills in selecting relevant ICT teaching and learning materials. helps their students understand English better. technical support for lecturers and availability of hardware and software at the institution and at home. 1994). Despite the potential benefits offered by ICT to language instruction. interacting with authentic language data transmitted and presented by the computer. curriculum. Next.BUKU PROSIDING Melor (2007) used the Technology Acceptance Model by Davis et al. transmission and presentation” (Fox. and for presenting the information in multiple modes (audio. facilitates their students‟ language learning. Warschauer & Healey.1 ICT in Teaching The use of computers in language teaching started in the 1960s when computer programmes were first used for repetitive language drills. lecturers‟ perception of usefulness of ICT. at the same time. In computer-assisted language learning. It is a very powerful tool for enhancing communication between teachers and students outside the classroom. In the 1990s. feasibility of using ICT in the current curriculum and relevance of using ICT in the lessons. As a result. with heavy emphasis on the correct use of linguistic forms (Fox. grammatical explanations and translation tests. teachers are more like facilitators than directive givers of 225 . 2007). for transmitting vast amounts of information across distance. 6. teachers and students need to be aware of their changed roles and responsibilities in order to realise these benefits. This study is going to look at the external variables such as lecturers and students. lecturers‟ pedagogies. enables their students to use real or authentic language with people and meets the individual language learning needs of their students (Melor. this study will examine the perceived ease of use of ICT that depends on lecturers‟ computer competency. 1994. students become more active learners. Lastly. lecturers‟ educational beliefs as well as hardware and software available at the institution and at home. All the aspects will help to answer the research questions about how do English lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching and what are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics. (1989) and conducted a study on „Factors Affecting The Use Of ICT in Teaching English As A Second Language In Malaysia‟ found that ESL teachers perceive that ICT enhances the need to know how to integrate it in teaching. information technology began to play an important role in facilitating “communication. the attitude towards use of ICT depends on the perceived usefulness and the perceived ease of use of ICT. Literature Review 6. visual and textual). it will be looking at the perceived usefulness of ICT that depends on lecturers‟ educational beliefs. the actual use of ICT depends on the attitude towards use of ICT. With reference to this model. 1998). with the creation of the multimedia networked computer.

ICT in education was introduced into the Malaysian education system many years ago. 2001. Their article “Factors Affecting Teacher‟s Use Of ICT. the detection of these barriers provides information that is helpful in supplementing existing in-service training programs. 6. so polytechnics must accept the technology (Watson. Information technology is closely related to the modern world.BUKU PROSIDING information (Warschauer & Healey. 2009 . 2001). 2009 ). The institutions ICT policy. This study focus on the implementation of ICT in the English Language. Kamariah Abu Bakar. Shen. The successful implementation of any education policy is largely dependent on lecturers being positive about it and same goes to ICT enforcement in the English classrooms. With the introduction of information technology in education. various kinds of changes are brought upon because technology has an important and pervasive role in modern business and everyday living (Watson. Teachers need to be aware of the variety of material available on the Internet and how to teach the students to make use of the material effectively. Wong Su Luan. understanding the pedagogical. Fernandez. 2001). The important subject here is the individual who plays the role to ensure our ICT vision a success. or more specifically looking at the English classrooms in the Malaysian Polytechnics. psychological and cognitive barriers to the successful use of information technology is a vital precondition for improving the utilization of computers and other technological aids in the educational process. exploring and processing the huge amounts of language material for individual learning or group project work. Kamariah Abu Bakar. economic success and the future.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. In Malaysia. Also. ICT is implemented in different subjects due to its powerfulness and diversity in promoting and enhancing teaching and learning . 226 . while students are supposed to participate more actively in their learning. There are also different factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. Wong Su Luan. the lecturers‟ skills and attitudes and students‟ skills and attitudes are some of the possible factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions.2 The Importance of Knowledge of the Factors Affecting the Using of ICT It is important for teacher trainers and policy makers to understand the factors affecting effectiveness and cost-effectiveness of different approaches to ICT use in teacher training so training strategies can be appropriately explored to make changes viable to all (Mojgan Afshari.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. In Mojgan Afshari. Similarly. 2002). the administrators. reviews factors that influence teachers‟ decisions to use ICT in the classroom and highlights models for integrating technology into teacher training programs. 1998.

the main factor in the implementation of computers that is the users‟ acceptance . there was a lack of confidence in handling the computer in the classroom due to insufficient knowledge of ICT.. that most of them were not very confident to utilize the technology in their teaching. and teaching materials from the Internet (Melor. These variables included computer attributes. 2007). Saadiyah Darus (2008) in her study Investigating Teachers' Use Of Computers In Teaching English also has similar findings with Melor (2007) regarding the teachers‟ ICT usage in Malaysia. The ESL teachers in the study reported some usage on using reading comprehension programs to develop reading skills. Understanding attitudes towards the use of ICT. Saadiyah found out that generally. 6. cultural perceptions. He examined teachers‟ attitudes from two related theoretical frameworks: Rogers‟s (1995) Diffusion of Innovations and Ajzen and Fishbein‟s (1980) Model of Reasoned Action. Melor (2007) stated that important considerations in the effort to incorporate ICT into the curriculum are the knowledge of the factors affecting the using of ICT in ESL teaching and the availability of adequate support for ICT . and the support needed to incorporate them into ESL teaching could help teachers use them better (Melor. computer access. The results of the study show that most of the teachers rarely used the computer to teach English. The important point in Albirini‟s study . factors that affect the use of ICT and perceptions of their skills in ICT. In her article “Malaysian ESL teachers‟ use of ICT in their classrooms: expectations and realities” . They felt that they were incompetent and uncomfortable using the computer in the classroom. 227 . as many of the teachers were not adequately trained to use the computer to teach. Because of this.BUKU PROSIDING Abdulkafi Albirini (2004) in his study which investigated the attitudes of EFL teachers in Syrian high schools toward ICT in education also explored the relationship of teachers‟ attitudes with a selected set of variables. 2007). For example they do not use internet to give feedbacks on students‟ work and they neither facilitate students to establish networks with language experts via e-mail or the guiding the students to participate in on-line discussions with international key-pals (Melor 2007). computer competence. The teachers stated that they find what they are looking for on the Internet through surfing some Malaysian and foreign sites and they also communicate with their other friends teaching the language through the internet. One major reason was.3 Use of ICT in Teaching Melor (2007 ) found out that the usage of ICT in teaching at the technical school in the research are varied but quite limited. Most of the teachers do not use internet as their daily means of communicating with the students . is supported in Melor (2007) study of attitudes towards ICT which investigated the present use of ICT among ESL technical school teachers in teaching. and demographic variables (including computer training background).

According to Yasemin (2008) perceptions and skills in relation to ICT have been universally recognized as an important factor in the success of technology integration in education. doing word processing and making slide presentations. Teachers pointed out that the class time is too limited for ICT usage. 7. teachers‟ perceptions of the compatibility of ICT with their current teaching practices were not as positive. drawing. They were given two weeks to complete the questionnaires. investigated the perceptions and ICT usage of social studies teachers. Social studies teachers in Turkey considered computers as a viable educational tool that has the potential to bring about different improvements to their schools and classrooms. Findings from this study suggest that social studies teachers understand the benefits of ICT usage in education. A total of 107 randomly selected English lecturers from 21 polytechnics participated in this study. questionnaires were distributed to all the samples from the various polytechnics.BUKU PROSIDING some of the teachers may have a negative attitude towards the use of computer in the classroom especially among teachers who had lower perceived abilities of handling the computer. pedagogical and curricular approaches. Questionnaire results were then analyzed. Methodology This study made use of two types of surveys: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted on 4 English lecturers. However. Another reason for these teachers ' attitude was there were no guidelines provided to them. 2008). (Yasemin 2008). Just interviewing lecturers was insufficient because the researcher could only obtain their perception on factors 228 . the introduction of ICT innovations into education requires promoting structural. and less than one-fifth regularly used educational software. but this is very rare. Hence. Their teaching experience ranged from less than five years to above 21 years and they were trained at different colleges and universities. graphics or analyzing data with spreadsheets. Like Melor (2007) . The findings of the study indicated a very strong positive correlation between teachers‟ attitudes toward ICT in education and their perceptions of the advantages of the use of computers. All of these reasons make teachers quite unmotivated to use ICT in the classroom although they knew very well about its advantage (Saadiyah. Some teachers reported using ICT for programming. Yasemin (2008) in her study.Yasemin found out that teachers most frequently used computers for accessing information on the Internet. communicating electronically. Only a few teachers reported using ICT to help them learn school material. For the survey. The situation in Malaysia is not much different from the findings of study in Turkey.

1 Using ICT for Communication From the questionnaire results it can be seen that most of the language lecturers (75.Polytechnic Support for Teaching Using ICT.56%) rated the use of ICT for communication as “very useful” or “useful”. Apart from using the intranet system to send e-mails. questionnaire was used to obtain data from them. Results and Discussion Research question 1 : How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? With reference to the first research question. This situation is in accordance with Goodwyn‟s (2005) idea that lecturers sometimes question the intrinsic value of computers and related technologies.Educational Beliefs) were asked in the questionnaire in total. 8. there is another method 229 . If there are questions. it is difficult to conduct extensive discussion and communication through the intranet system by means of emails. prompt response and investigate interviewees‟ motives and feelings. All the interviews conducted were taped and transcribed . Interview was another data collection method used in this study. 8. Section D. partly due to the fact that the polytechnic had an intranet system. Section C . Due to time constraints. Section F-Usefulness of Teaching Using ICT and Section G. it was not possible to interview every lecturers in the sample. the pioneer polytechnic in Malaysia. so lecturers could send e-mails to communicate with other lecturers. Semistructured interviews were conducted with 4 English language lecturers from Ungku Omar Polytechnic. However. It allows greater flexibility for the researcher to have follow-up actions.BUKU PROSIDING which affect the user acceptance of ICT among the English lecturers. One of the possible reasons is that lecturers are seeing students and colleagues every day. This was important for the study because the study was trying to discover factors which affect the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics rather than confirming theories. Section E -LecturerDirected Student Use of ICT.Personal Information. Questionnaire was used because it could help to collect data in a more efficient way within a limited period of time. 74 items in 7 sections (Section A. Some of the language lecturers seldom used the system and did not send e-mails to students and/or lecturers. Therefore. Interview is one of the more adaptable data collection methods. various uses of ICT by language lecturers were investigated and found. Moreover.Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching. not every language lecturer used the polytechnic‟s intranet system for communication. each of them lasted for about 20 to 40 minutes. lecturers can talk to the relevant student or colleague easily and deal with any problem on the coming days. Some of the language lecturers used ICT for communication quite frequently. Section B – Computer Competence.

It is understandable why some language lecturers are reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching..BUKU PROSIDING which lecturers can use to contact students or colleagues – contact by telephone. 8. Moreover. For language lecturers who were reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching.46% of the language lecturers were not sure about the use of ICT for lesson preparation. 230 . especially when most language lecturers are not very competent computer users and may lack skills in this aspect. The results could be explained by the fact that using ICT for professional development was still not a common trend in Malaysia. about half of the language lecturers(54. since language lecturers have very heavy workload and marking load. 2000). then language lecturers do not need to make anymore ICT teaching materials because not all the lecturers are good at making these materials. there is direct communication and interaction between the two parties because they can clarify any uncertainties immediately. 23. This situation could be explained by some of the interview results that some language lecturers were more willing to use ICT while others were more reluctant. The questionnaire results agreed with the interview results. It takes a long period of time to prepare multimedia teaching materials.56 %) rated the use of ICT for professional development as “useful”. they said that because it was the trend to use ICT and some said that they were forced to use ICT because it was the polytechnic policy. It is because if lecturers do not have adequate skills.45% of the lecturers were not sure while 2. especially when mobile phone has become so commonly used in Malaysia. This method is also convenient and inexpensive. it is due to the lack of time that lecturers cannot use ICT very often because some language lecturers only have time to prepare ICT teaching materials during holidays. it did not mean that those lecturers were not open-minded and did not want to try new technologies.2 Using ICT for lesson preparation and teaching About half of the language lecturers (53. there is not enough time for them to prepare such teaching materials. The greatest difficulty is usually the time constraint.70% of the lecturers rated the use of ICT for professional development as “useless”. 8.46%) stated the use of ICT for lesson preparation as “useful” and 32. That is why some language lecturers said that it would be better if there was someone to help to make the teaching materials. By using this method. It will be even better if lecturers exchange and share the teaching materials with colleagues or use relevant existing materials in the market. When there are enough materials.3 Using ICT for professional development With reference to the questionnaire results. For language lecturers who were willing to use ICT for lesson preparation and teaching. the use of ICT may even worsen the quality of classroom learning (Law et al.

One possible reason is that some lecturers may not know where they can get information on online courses because this idea of professional development is still quite new to them. Language lecturers. The various factors will be discussed in the following sections.BUKU PROSIDING The questionnaire results may not mean that language lecturers are unwilling to upgrade themselves. some lecturers may not have adequate pedagogical skills which enable them to supervise their students in the use of ICT.13% of the lecturers were not sure while 4. Out of all the factors.35% of the lecturers rated lecturer-directed student use as “useless”. lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time. have to 231 . However. 52. the government can consider introducing some online training courses to lecturers. The reason is because it may not be possible for lecturers and students to handle more projects on top of their existing workload. 39.17% of the language lecturers never asked the students to use ICT to do projects. the government may have to provide some training courses for lecturers so that they can apply ICT in their teaching and stimulate students to use ICT in learning. it was found that there are several factors which affect the user acceptance of ICT of the language lecturers. Some lecturers and students are also ready to switch their mode of teaching and learning by using ICT. In order to encourage lecturers to use ICT for professional development. it takes time for lecturers to adapt to a new mode of learning and some lecturers may not be used to it. they will usually enroll in some training courses and seminars rather than using ICT for professional development such as joining online courses. When lecturers in Malaysia want to reinforce their subject knowledge and update their pedagogical approaches.4 Lecturer-directed Student Use About half of the language lecturers (52. lecturers can join some online courses for their professional development according to their interests and pace. Therefore. time is an essential factor. Research Question 2 : Factors Affecting the User Acceptance of ICT of Language Lecturers With reference to the questionnaire and interview results.17%) rated lecturer-directed student use as “useful”. so it is in fact difficult for them to spare other time to work on extra projects using ICT. Therefore. This situation could be explained with the help of the results of another questionnaire item. in particular. Moreover. It is obvious that both lecturers and students are aware of the possibilities that ICT holds for improving teaching and learning. 8. This means lecturers will attend the courses and seminars in person rather than participating in online courses. Under the education system in Malaysia. Lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time and students may have other projects to do.

Almost all of these courses were to equip lecturers with general computer skills so that they could complete their number of compulsory courses attended. This is probably due to the fact that older lecturers have more teaching experience. both pre-service and in- 232 . The results showed that more experienced language lecturers did not necessarily use ICT more or less than less experienced language lecturers. relevant training to equip her with adequate skills and technical support in polytechnic in case of any technical problems which might arise during lessons. Although ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. This shows that if lecturers believe that they are competent enough.5 Age. The lecturer who has the most teaching experience was ready to use ICT in teaching provided that there was sufficient time for her to prepare multimedia teaching materials. there is little or even no time left for lecturers to explore into other pedagogical approaches which involve the use of ICT. the ICT competence of language lecturers was positively correlated to lecturers‟ ICT usage. 8. Therefore. spreadsheet. The gender of the language lecturers also had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. meaning that both male and female language lecturers used ICT. This meant that the ICT training that lecturers attended was not very relevant to them in terms of pedagogical skills. one of the possible ways to encourage language lecturers to use ICT is that the government may have to design relevant training courses to help lecturers improve teaching and learning with limited time and resources. Gender and Teaching Experience With reference to the data analysis. In this case. the age of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage but was positively correlated to lecturerdirected students‟ ICT usage. 8. webpage design and so on. multimedia production. so they are more confident in their teaching methods and have better classroom management skills. they are willing to use ICT in teaching. This could be explained with the help of some of the interview results. Most of the ICT training courses that lecturers attended focused on technical skills such as word processing.BUKU PROSIDING mark a lot of students‟ assignments. Most of the language lecturers used ICT but older lecturers were more likely to supervise their students to use ICT. Therefore. The teaching experience of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage as well as lecturer-directed students‟ ICT usage. The younger lecturer with less teaching experience also use ICT frequently and willing to use ICT in her teaching. this takes up plenty of their time.6 Professional development From the data analysis it was found that professional development on ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage.

They also stated that the computer provided limited feedback but the lecturer could give spontaneous feedback which enhanced and broadened the learning experience. One lecturer said that even though the communicative approach was being used. Lecturers could use traditional teaching methods to communicate and explain to students. polytechnic support was vital in encouraging more language lecturers to use ICT in teaching. 233 . Most of the language lecturers saw ICT as a tool which assisted teaching and it could not replace traditional teaching. they need contact and rapport.7 Polytechnic support According to the interview results. The technician in polytechnic is also a very important kind of support to lecturers who use ICT in teaching. it is not always possible to only use ICT in language lessons. For language lessons. It was too late when lecturers discovered the problems because the room was booked and the materials were prepared but lessons could not be conducted. The presence of the technician can make lecturers feel more confident when they are conducting ICT lessons because they know that there is someone who can offer help to them in case there are any unexpected technical problems. The lecturers believed that a mixture of traditional teaching and teaching with ICT for different lessons might be good. students need to listen to real voices. Many things in language teaching cannot be replaced by ICT even though some people may argue that there are CD-ROMs in grammar and there may be interactive games and learning online. Moreover. teaching with ICT is something planned beforehand which is not as flexible. the personal interaction between lecturers and students is stronger.BUKU PROSIDING service training is very important because suitable training courses can enhance lecturers‟ confidence in the use of ICT in teaching. Traditional teaching means using chalk and board. but not replacing one another because all language lecturers interviewed believed that traditional teaching had its values. Therefore. However. 8. The lecturers suggested that the staff concerned should check the hardware and software in the computer rooms on a regular basis to see whether the facilities could function properly and repair them if necessary. that is a real person speaking. In traditional teaching. 8. Therefore. in fact the efficiency is sometimes higher in unexpected situations. interaction is very important in oral lessons and learning language is some kind of communication which involves not just words but also facial expressions and body language. lecturers could not abandon grammar. traditional teaching and teaching with ICT should be supplementary in language teaching.8 Educational beliefs It was obvious that most language lecturers believed that ICT could not replace traditional teaching approach. otherwise there is something very important missing in the language classroom.

Using ICT is beneficial when lecturers want to show some pictures in class. Students can often come up with very interesting ideas because they have more time to surf the Internet and they know the things which are suitable for them. then students get some benefits because it can arouse students‟ interests in learning and facilitate the learning. Through visual images. lecturers also need to think about. ICT may also arouse lecturers‟ interests in teaching if there are more suitable teaching materials because lecturers can save some of the time to do other things but they still have different kinds of things to present in class. then it would not be very difficult for lecturers to implement ICT in teaching. There are also unexpected problems which lecturers have to deal with because they do not know what responses students will have after reading through the materials. 8. students learn a lot from 234 . if ICT is nicely presented. Furthermore. conducted and monitored. students are greatly influenced which make them understand better and pay more attention in class.10 Difficulties of teaching using ICT Some language lecturers thought that it was not extremely difficult to teach with ICT if they had enough time to prepare and try the teaching materials before the lessons. what they have to speak as they present the materials. One of the lecturer said if lecturers let students use ICT to explore into the language world and let them do project work. the influence is not as great as seeing the visual images.9 Benefits of teaching using ICT From the interview results we know that one of the benefits of using ICT in teaching was that it was useful when lecturers wanted to explain some abstract concepts to students.BUKU PROSIDING Using ICT in teaching may supplement traditional teaching approaches but it definitely cannot replace them. The major factor is that there must be sufficient time because more preparation work needs to be done before the lessons if ICT is used. students have a chance to be more creative and they can explore more into language learning. The use of ICT can help to make students understand some topics and the content better and give them a deeper impression. Sometimes lessons become more efficient and students are more interested and attentive. that can be a bridge for communication between lecturers and students as well. 8. For lecturers. Moreover. Sometimes when students only listen. If lecturers are willing to learn from students. Apart from preparing teaching materials. When lecturers implement ICT in their teaching.

10. language lecturers‟ use of ICT in teaching was still at the elementary stage because language lecturers might see the use of ICT in teaching as only in presenting MS PowerPoint slides and some educational CDROMs provided by publishers in class. Therefore. Conclusion The research results of this study showed that language lecturers in Malaysia were aware of the trend of using ICT in teaching and most of them used computers frequently in their daily lives. if there are teaching materials which are readily available and can be systematically presented. Therefore. The roles of lecturers and students are also changing gradually. they are only occasionally using ICT in teaching. Students are encouraged to take more initiative in their learning so as to construct and build up their own knowledge. This is probably due to the fact that language lecturers is lack in time and skills to practise using ICT in teaching. Bagozzi & Warshaw (1989) which shows the relationship between external variables and the use of ICT by lecturers in their teaching. it is not easy to make lecturers accept technology and implement it immediately into their teaching. They also mentioned that sometimes it was difficult to teach with ICT when there were technical problems. Therefore. However. Nowadays. This idea is in accordance with the Technology Acceptance Model developed by Davis. Using ICT in teaching is indeed a trend in the education system. most of the language lecturers still use traditional teaching methods rather than the new pedagogy which involves the use of technology.BUKU PROSIDING interacting with peers in the process because their levels of knowledge are more compatible and they can really learn a lot from one another. it is something which lecturers cannot get away from. then they will perceive that ICT is useful to their lessons and they are capable to use it before it can be successfully adopted in teaching. then it will not be too difficult for lecturers to accept ICT in teaching. In fact. lecturers are facilitators who provide opportunities and resources for students to learn rather than to spoon-feed students. Some language lecturers are ready to accept ICT and implement it in their lessons but they do not have sufficient time to prepare multimedia teaching materials. it is not surprising to see that students are more capable in ICT when lecturers conduct ICT lessons because students are getting to be more in control of their learning. the government 235 . There should be sufficient training and time for lecturers to prepare for such an education reform. Even for lecturers who are more open-minded and are ready to try the technology. Therefore. especially lecturers who are not convinced of the benefits of using ICT in teaching. Some of the language lecturers are not confident enough to use ICT in their lessons because of their incapable computer competency level.

polytechnic management. Unless the use of ICT is complementary with new and appropriate pedagogical methods. it will not be meaningful to conduct lessons with the use of ICT if the roles of lecturers and students do not change. They are interpreting the paradigm shift in a limited way that teaching relies on interactive multimedia enriched classrooms.BUKU PROSIDING should provide relevant training courses for lecturers and allow them enough time to adapt to such an education reform. polytechnics which implement ICT in teaching have not changed the goals of education. Lecturers need more subject-based training to help them integrate ICT in their teaching as well as transforming their teaching approaches from lecturer-centred to more student-centred . Whether there is enough time for lecturers to prepare teaching materials. Otherwise. that is only lecturers presenting information and students passively receiving information. lecturers and students are not completely ready for the change. With the sharing of experiences. 236 . roles of lecturers and students. There should be greater collaboration among polytechnics and lecturers. it is not surprising that most of the language lecturers participated in this study regarded ICT as a tool which may assist their teaching but it definitely cannot replace traditional teaching methods. Under the education system in Malaysia. the path to success will certainly be smoother. lecturers have very little time to think about the integration of ICT in teaching because they have to cover the syllabus within a limited period of time and they also have a lot of teaching and non-teaching duties. whether there is a need to use ICT for some of the teaching topics. Thus. whether lecturers need to prepare a separate set of teaching materials in case there are any technical problems. Besides. policy makers. polytechnic management and lecturers should always review and reflect on ICT implementation to seek for improvement. However. Otherwise. much time and effort is wasted to seek for the best ways to use ICT in teaching and learning. The enhancement of teaching and learning depends on how lecturers make the best use of ICT. Therefore. ICT is not utilised to its full potential. whether lecturers have adequate computer skills or whether every classroom is equipped with the facilities necessary for ICT teaching are factors which affect the user acceptance of ICT of polytechnics language lecturers in Malaysia . It is good that the government has recognised the need of education reform and introduced ICT plans. This will result in no difference in traditional learning environment and computerised environment.

J. 2005. 2002 . Sharaf Horani & Daniel. Computers & Education. 2.cfm?section=1 [23 September 2008]. Interactive Educational Multimedia.info/journals/5_1/cope. 1980. California : Wardsworth Publishing Company. Number 3. The study on the use of ict in mathematics teaching. 3.. [10 January 2009]. C. Cresweel. Cambridge: Cambridge University Press. E. 2 No. & Preiss. 2000. Ajzen. 8. 2001. A web based courseware preparation guide : using a syllabus based teaching/learning framework: for an Engineering Statistics Courseware. Babbie. 47. 2005. [11 November 2008]. 2001. www. 13. British Educational Communications and Technology Agency. 12.pdf. The impact of ICT on literacy education. J. Chong. Liu et al.European Review. 2 nd Edition. Jamieson. P. 2005. Chapelle. New Jersey: Prentice-Hall.org/a-133CALL%20Evaluation%20by%20Developers %20a%20Lecturer %20and%20Students. (2004). Lecturers‟ attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL lecturers. New Jersey : Pearson.org. C. 7. Crystal. Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT) Vol. Understanding attitudes and predicting social behaviour. (2003) English as a Global Language . 5. Educational research: Planning. https://calico. Abbott.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. 2005. Call evaluation by developers. Chee Keong. No 7 (October 2003) pp 13. & Fishbein.3 pp 43-51 http://pppjj. 2003. 2004.pdf. C. and evaluating quantitative and qualitative research. Integrating learning technology into classrooms: The importance of lecturers‟ perceptions. & Ward .usm. A. . 6. testing and research. 1992. C. D.W.html [10 January 2009]. 9.gatewaycoalition. 11. Englewoon Cliffs. Chapelle. Carmen et al. ICT : Changing education. London : Routledge Falmer. London : RoutledgeFalmer.uk/research/display. R. conducting. 10. 373–398. www. Vol 6.28. Computer applications in second language acquisition: foundations for teaching. and students. C. Pages 371 4.html [15 November 2008] 14. Use of ICTs and the Perception of E-Learning among University Students: A Differential Perspective according to Gender and Degree Year Group. Cope. I.becta. The practice of social research. www.my/mojit/article/pdf/Dec05/06-A_ Study_ on_the_Use_of_ICT_ in_Mathematics_Teaching-final. S. J. Albrini. Belmont.ifets. The Becta Review: Evidence on the progress of ICT in education. M.org/files/Bengu_CourewarePreparation Guide. 237 . Andrews. a lecturer.

& Moseley. I. Reading 27. 5(2). (2008). M. Fishbein. & Ajzen. 2007. Department of Curriculum and Instruction. Issues in teaching using ICT. 13(3). Davis. and user acceptance of information technology. Volume 35. M. D. & Guven. S. (1989). Elementary statistics. 19. 1989. 37-51. 2001. R. Malaysian ESL lecturers‟ use of ICT in their classrooms : expectations and realities. European Association for Computer Assisted Language Learning. & Zaitun Abu Bakar. http://ijedict.php?id=161&layout=html [12 August 2008]. 2003.982-1003. 17. Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi. P. 1984. 2006. 29. Management Science. London : RoutledgeFalmer. Teachers‟ thinking about ICT and learning: Beliefs and outcomes. A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Lecturers in Turkey.(2005) An Examination Of Factors Influencing Bruneian Secondary Lecturers‟ Use Of Information And Communication Technology In Teaching: A Survey Exploration . The New Meaning of Educational Change (2nd ed. The utilization and integration of ICT tools in promoting English language teaching and learning: Reflections from English option lecturers in Kuala Langat District.intention and behaviour: An introduction to theory and research. 191-210. 21.dec. perceived ease of use.). ReCALL 19(1): 79-95. pp. 26.edu/viewarticle. Perceived usefulness. I. Faculty of Education. 16. Monterey. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Leask. MA: Addison-Wesley. 28. R. 18. F et al. 20. Sallimah Hj. London: Cassell. 2006. (2006.BUKU PROSIDING 15. M. Reading. R. Davis. D. Gulbahar.Belief. 2nd Ed. F. Sankey. Samuel. 24. University Of Brunei Darusalam . Fullan. M. Kirk. California : Brooks/Cole Publishing Company. MIS Quarterly. 23. Phd. Hwa Jung... 11 (3). 25. Norizan Abdul Razak.. (2001). ). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Sei. Higgins.E. Bagozzi. attitude. F.J. (1975). Computer competency of in-service ESL lecturers in Malaysian Secondary Polytechnics. 319-340. Educational Technology & Society. 1989 . International Journal of Education and Development using ICT [Online].35. Management Science..uwi. Mohd. P. Melor Md Yunus. R. A neomillennial learning approach: Helping nontraditional learners studying at a distance. 2(4). University of Maryland 238 . & Warshaw. Davis. Teacher Development. Y. The use of ICT in learning English as an International Language. (1989). 9821003. PhD Thesis. (1991). D. Malaysia. 22. Salleh. United States. PhD Thesis.

D. P. J.M. (2001). D. R. 33.org/article1.H. 239 . 2006. http://www. 1984. Reading. Wyatt. & Osborne. Boston. Smith. Education and Information Technologies. Research methods in education : An introduction. 2001.htm. Watson. Skills. [11 November 2008] 34.org/studies/student/97_fall/…/ selective/facperce.J. 6(4). 37. Computer assisted language learning (call) for TEYL.L. Wellington. (2001) Language and literacy in science education. 1997.teyl. Zeinab Abu Samak (2006) An Exploration Of Jordanian English Language Lecturers‟ Attitudes. Factors affecting perception.html [10 January 2009]. D. 251-266. 2000. London : RoutledgeFalmer. Philadelphia PA : Open University Press. Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching. Wyse.BUKU PROSIDING 30. Teaching English. 35. United States of America : Prentice Hall Regents. language and literacy. 36. Wells et al. ciadvertising. MA : Allyn & Bacon. Computers and ESL. 32. The International TEYL Journal. Wiersma. And Access As Indicator Of Information And Communication Technology Integration In Jordan . W. 31. & Jones.

kedalaman pemotongan dan sudut sadak bagi mendapatkan kesan terhadap daya pemotongan. parameter kadar suapan mempunyai kadar 240 .2 mm pula parameter yang paling tinggi berpengaruh adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47. NURUL ZAIDI BIN HJ KASBOLLAH GRAD. Melarik merupakan salah satu operasi pemotongan yang banyak digunakan di dalam industri – industri kejuruteraan. Ipoh.E. Keputusan ujikaji menunjukkan parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh terhadap daya pemotongan yang paling tinggi iaitu 48. Mata alat yang digunakan adalah Tungsten Karbida (WC) dan perisian yang digunakan di dalam kajian ini adalah Deform3D.2 mm masing-masing. terikan.BUKU PROSIDING SIMULASI KESAN PARAMETER PEMESINAN KE ATAS MELARIK INCONEL 718 MENGGUNAKAN PERISIAN DEFORM 3D MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN ENGR. Empat Parameter akan dipelbagaikan iaitu kelajuan pemotongan. suhu dan daya semasa pemotongan dapat ditentukan. Enam model perkakas pemotong dengan geometri yang berlainan dimodelkan di dalam perisian Inventor 2009 bagi kegunaan pemotongan secara simulasi di dalam perisian Deform3D. Oleh itu menentukan kombinasi parameter eksperimen yang optimum secara simulasi menggunakan kaedah unsur terhingga merupakan satu kaedah lebih efektif.49% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Dengan kaedah unsur terhingga tegasan. Parameter tetap yang digunakan adalah pada perkakas pemotong iaitu sudut kelegaan 7o dan radius hujung muncung 0. tegasan. Untuk analisa suhu pemotongan. Eksperimen proses larik mengambil masa dan melibatkan kos yang tinggi terhadap bahan yang dilarik dan juga perkakas pemotong.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. suhu dan terikan. kadar suapan.I. ABSTRAK Pemesinan merupakan salah satu daripada proses pembuatan di mana sebahagian daripada bentuk yang dikehendaki diperolehi melalui proses pembuangan lebihan bahan kerja. Kaedah Taguchi digunakan di dalam mendapatkan kombinasi parameter yang optimum dengan rekebentuk ujikaji yang digunakan adalah tatasusunan L9 dan analisa kesan terhadap parameter pemotongan semasa proses simulasi terhadap bahan Inconel 718 menggunakan nisbah isyarat hingar (S/N Ratio) dan Pareto Anova.4.M Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. dan 1. Kajian yang dijalankan ini adalah menggunakan proses melarik ke atas bahan Inconel 718 dengan simulasi pemotongan secara ortagon.88%.

4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Bagi keputusan dan analisa tegasan berkesan. Pemesinan merupakan di antara proses yang penting dalam pembuatan. parameter kedalaman pemotongan memperolehi kadar pengaruh yang tinggi iaitu 43. Analisis varians (ANOVA) digunakan untuk mendapatkan kesan parameter yang diproses dan berkait semasa kelajuan pemotongan. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Manakala sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan. Pelbagai proses pembuatan wujud dalam menghasilkan produk – produk pembuatan seperti tuangan.41% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. suhu pemotongan. 1. parameter – parameter pemotongan yang hendak digunakan dan pelbagai lagi. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh paling tinggi iaitu 40.2 mm. penyambungan dan pelbagai lagi proses.79% untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. pelbagai faktor perlu diambil kira sebelum proses pelarikan dilakukan. Kaedah Taguchi merupakan perkakasan ujikaji rekabentuk yang amat baik untuk proses pengoptimuman kejuruteraan. kualiti 241 . Dalam proses pelarikan logam.2 mm juga menunjukkan sudut sadak memberi pengaruh yang besar terhadap tegasan berkesan yang mana nilainya adalah 62. Pemilihan bahan khususnya seperti bahan yang mempunyai kekerasan yang tinggi amat memerlukan kombinasi parameter seperti kelajuan pemotongan. suapan dan juga ketebalan pemotongan berdasarkan faktor major kebolehmesinan iaitu daya potongan menurut Dinesh et al.89%. (2008) yang menyatakan Taguchi menawarkan pendekatan yang ringkas dan sistematik dalam mengoptimumkan prestasi.4 mm. Pernyataan ini turut diperjelaskan oleh Gusri et al.0 PENGENALAN Sektor pembuatan merupakan salah satu cabang industri yang terbesar di dunia ini dan merupakan salah satu sektor penyumbang utama di dalam peningkatan ekonomi dunia. sudut sadak mencapai kadar pengaruh iaitu sebanyak 67.05% untuk analisa terikan berkesan. (2009).BUKU PROSIDING pengaruh paling tinggi iaitu 86. pemesinan. pembentukan. Ianya adalah perkakasan penting dalam mengenalpasti parameter yang kritikal dan mendapatkan hasil ramalan yang optimum untuk setiap proses parameter.2 mm.69% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang sesuai bagi mendapatkan jangka hayat perkakas yang lama dan juga mendapat hasil produk yang baik dari segi kemasan akhir yang baik.4 mm. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. jenis bahan kerja yang hendak dilarik.47%. seperti bahan dan jenis mata alat. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh yang paling tinggi iaitu 63. dan salah satunya ialah proses larik yang banyak digunakan di industri pada hari ini.

3. suhu dan daya pemotongan semasa melarik Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida secara simulasi iaitu kaedah unsur terhingga Deform3D dan juga mendapatkan kombinasi parameter pemesinan yang optimum semasa melarik Inconel menggunakan Kaedah Taguchi. (2006).0 METODOLOGI 242 . Sesuatu produk akhir yang menggunakan jenis bahan tertentu perlu menjalani proses pemotongan berulang kali sebelum mendapat kombinasi paramater – parameter yang benar – benar optimum. Teknik pengoptimuman Taguchi digunakan untuk mengoptimumkan parameter pemotongan semasa larikan berkelajuan tinggi pada bahan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat Tungsten Karbida. kadar suapan dan kedalaman pemotongan terhadap tegasan berkesan. bagi mengelak kos yang berlebihan maka kaedah unsur terhingga yang berasaskan kepada permodelan dan juga simulasi yang dijalankan pada perisian diwujudkan bagi menyingkatkan masa dan juga mengurangkan kos buangan bahan. petroleum dan juga industri tenaga nuklear menurut Guey et al. Pemilihan bahan Inconel 718 adalah kerana bahan super aloi berasakan nikel Inconel 718 merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi (high strength) dan juga rintangan haba yang tinggi (high thermal resistant). tegasan berkesan dan juga suhu dapat dilihat pada akhir setiap kali proses simulasi dijalankan. Hasil keputusan daya pemotongan. Objektif kajian projek ini ialah untuk mengkaji kesan parameter pemesinan iaitu halaju pemotongan. Disebabkan sifat – sifat mekanikalnya yang baik maka ianya menjadi kegunaan di dalam bidang pesawat udara. terikan. terikan.BUKU PROSIDING dan juga kos.

0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Keputusan simulasi daya pemotongan. (2009). Konsep aplikasi penggunaan nisbah isyarat hingar ataupun disebut (S/N Ratio) adalah merupakan peningkatan kepada kualiti menerusi peningkatan pengukuran.BUKU PROSIDING 3. Jadual 3. (2009) adalah: 243 .1 dan Jadual 3. tegasan berkesan dan terikan ditunjukkan dalam Jadual 3.4 mm Jadual 3.2 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1.2 mm Kaedah Taguchi merupakan rekabentuk yang amat berpotensi di dalam membentuk rekabentuk ujikaji bagi proses kejuruteraan yang memerlukan keputusan atau kombinasi parameter yang optimum menurut Dinesh et al. Sifat – sifat nisbah isyarat hingar ini boleh dikategorikan kepada tiga iaitu menurut Dinesh et al.1 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0.2. suhu.

ini melibatkan punca – punca ralat yang terbesar berlaku semasa proses pemesinan. Untuk tegasan dan juga terikan sifat kualiti lebih kecil lebih baik turut diguna pakai di dalam pengiraan nisbah isyarat hingar kerana tegasan yang tinggi akan menyebabkan jangka hayat panjang bagi perkakasan pemotongan turut dipengaruhi.3 dan Jadual 3. (2009). Lebih besar adalah sifat lebih baik: iii. (2006). n adalah nombor pemerhatian dan y adalah data pemerhatian.4 adalah merujuk kepada formula nisbah isyarat hingar lebih kecil adalah sifat lebih baik. Jadi sifat kualiti lebih kecil lebih baik digunakan dalam pengiraan nisbah isyarat hingar bagi suhu. Pengiraan bagi Jadual 3.3 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0.4 mm 244 .BUKU PROSIDING i. Bagi suhu pula menurut Abukhshim et al. suhu pemotongan yang tinggi akan mempengaruhi haus perkakasan pemotong dan juga memendekkan jangka hayat perkakasan pemotong. Jadual 3. Lebih kecil adalah sifat lebih baik: ii. Nominal adalah sifat lebih baik: Merujuk pada formula tersebut y adalah merupakan data pemerhatian secara purata. Keempat – empat keputusan dianalisis menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah lebih baik kerana untuk daya pemotongan kita memerlukan nilai yang kecil bagi menjamin jangka hayat perkakasan pemotong yang panjang dan juga mempertingkatkan kualiti permukaan akhir bahan kerja menurut Dinesh et al.

1 Penganalisaan Daya Pemotongan Di dalam membuat penganalisaan terhadap daya pemotongan adalah menjurus atau menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah sifat yang lebih baik berikutan pernyataan daripada Dinesh et al. (2009) yang menyatakan nilai daya pemotongan yang rendah adalah untuk pemanjangan jangka hayat mata alat.2 mm 3.1 dan Jadual 3. Berdasarkan keputusan dari Jadual 3.1 dan 566 N bagi Jadual 3.2. Jika dilihat pada tiga parameter bagi kedua –dua ujikaji ini menunjukkan ujikaji yang kesembilan mempunyai kelajuan pemotongan. Nilai kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang tinggi akan meningkatkan daya pemotongan.BUKU PROSIDING Jadual 3.30 (mm) masing – masing. untuk nilai bagi daya pemotongan yang paling tinggi adalah 533 N bagi Jadual 3. 0. Namun terdapat juga kajian yang menunjukkan pengaruh kelajuan pemotongan terhadap daya pemotongan tidak banyak pengaruh 245 .2. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang lebih tinggi berbanding dengan ujikaji pertama iaitu 150 (m/min). Kedua – dua nilai ini dicapai di dalam ujikaji yang menggunakan mata pemotong pada sudut sadak -6.4 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1. Peningkatan nilai kedalaman pemotongan akan menyebabkan perkakas pemotong memerlukan penggunaan kuasa pemotongan yang tinggi seiring dengan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja yang mana ketebalan bagi kedalaman pemotongan adalah besar dan semakin tebal dan begitu juga dengan kadar suapan yang meningkat akan menyebabkan penggunaan kuasa pemotongan oleh perkakas pemotong menjadi lebih besar dan penjanaan suhu yang makin tinggi terhadap perkakas pemotong juga akan sekaligus memberi kesan terhadap daya yang semakin meningkat seiring dengan suhu. rendah kecacatan dan juga meningkatkan kualiti permukaan penyudah.15 (mm/pus) dan 0. Maka daripada penyataan ini adalah bersesuaian sifat kecil ini dipilih.

Keluasan dan kelebaran hujung jejari muncung yang digunakan semasa pemotongan akan menyebabkan kawasan temu antara bucu perkakas pemotong dan juga bahan kerja yang diricih menjadi lebih besar.4 mm kepada 1. penggunaan sudut begini akan mengurangkan faktor geseran semasa pemotongan yang akan mengurangkan tekanan bucu perkakas pemotong dengan bahan kerja dan ini juga sependapat dengan pernyataan Duan et al. (2002).50 (mm) masing . Pengaruh bagi kombinasi ketiga – tiga parameter ini adalah besar terhadap daya pemotongan.BUKU PROSIDING jika dibanding dengan faktor parameter yang lain seperti kedalaman pemotongan.2 daya yang diperolehi adalah 566 N dan bersudut sadak -6 darjah. Untuk nilai daya pemotongan yang paling rendah adalah 226 N untuk Jadual 3.1 daya yang diperolehi adalah 533 N dan bersudut sadak -6 darjah manakala pada Jadual 3.2 bagi daya pemotongan. faktor kawasan temu yang besar ini akan membuatkan saiz racik akan lebih besar dan membuatkan tekanan dari perkakas untuk memotong menjadi lebih tinggi dan sekaligus daya yang besar akan turut diperlukan. Walaupun begitu parameter kelajuan ini harus diberi perhatian sekiranya ia benar – benar tinggi maka ia akan merendahkan dan memudahkan daya pemotongan tetapi dengan kelajuan sederhana 150 (m/min) ianya tidak memberi kesan yang besar dalam merendahkan daya pemotongan. kadar suapan dan juga kedalaman pemotongan pada nilai 120 (m/min). yang menyatakan penggunaan mata alat bersudut sadak negatif akan meningkatkan daya pemotongan. Keputusan ini selari dengan pernyataan Kishawy & Elbestawi (1998) yang menyatakan penggunaan jejari muncung yang besar akan 246 . Bagi capaian daya pemotongan yang tinggi pada Jadual 3. 0. tahap penggunaan kuasa pemotongan akan menjadi lebih tinggi disebabkan faktor semasa mericih bahan kerja oleh perkakas pemotong akan menjadi lebih lama dan tinggi. (2005). Sudut sadak bagi kedua – dua simulasi ini adalah -6o dan hasil penggunaan perkakas ini menyebabkan daya pemotongan adalah tinggi disebabkan wujudnya geseran yang tinggi antara bahan kerja dan juga perkakas pemotong semasa pemotongan berlaku dan juga luas pertemuan antara muka perkakas pemotong dan bahan kerja adalah besar dan ini adalah selari dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Gunay et al. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurangan dengan pertambahan sudut sadak. kadar suapan dan hujung muncung perkakas pemotong seperti menurut Cassier et al. nilai bagi daya yang maksimum di antara kedua – dua jadual diambil kira iaitu pada Jadual 3. Di dalam membuat perbandingan di antara Jadual 3.10 (mm/pus) dan 0.1 manakala bagi Jadual 3. Kedua – dua nilai ini berada pada sudut sadak positif 6.2 mm.2 pula capaian daya pemotongan yang tinggi berlaku pada kombinasi kelajuan.1 menunjukkan ianya berlaku pada kombinasi kelajuan. kadar suapan dan kedalaman pemotongan pada nombor bilangan ujikaji yang kelima sama seperti Jadual 4.1. Pertambahan nilai daya yang tinggi ini daripada 533 N kepada 566 N berikutan penggunaan jejari muncung perkakasan pemotong daripada kecil iaitu 0.masing.2 nilai daya pemotongan yang diperolehi adalah 267 N. Dengan keadaan kelajuan pemotongan yang sederhana ini.1 dan Jadual 3. Manakala bagi Jadual 3.

(2000) iaitu. Ini menunjukkan susunan kepentingan bagi ketiga – tiga parameter ini seiring dengan hasil dapatan pengaruh pada Rajah 3.BUKU PROSIDING meningkatkan daya pemotongan dan begitu juga dengan kenyataan EL-Hofy (2006) yang menyatakan semakin bertambah garis melengkung jejari muncung perkakasan pemotong maka akan menyebabkan daya pemotong yang terhasil menjadi lebih tinggi. di dalam penentuan keadaan pemotongan (cutting condition) sesuatu bahan itu. Jika dilihat pada aturan pengaruh parameter terhadap daya menunjukkan kedalaman pemotongan memainkan peranan yang amat berpengaruh kerana semakin tebal racik yang dipotong maka makin tinggilah daya yang diperlukan oleh perkakas pemotong bagi mericih bahan tersebut. kelajuan pemotongan dan akhir sekali adalah kadar suapan.2 Graf nisbah S/N daya pemotongan untuk sudut kelegaan 70 danjejari muncung 0.1. Selain itu pertambahan atau 247 . Manakala bagi Rajah 3. Menurut Hoffman et al.2 mm pada simulasi ini akan menyebabkan kawasan temu perkakas pemotong dan bahan kerja lebih besar maka dengan wujudnya kawasan temu yang besar ini memerlukan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja di samping wujudnya daya geseran yang tinggi.4 mm Berdasarkan Rajah 3. dan parameter yang terakhir iaitu kelajuan pemotongan.1 menunjukan nilai kecerunan bagi kedalaman pemotongan adalah yang paling besar dan mempunyai pengaruh yang paling tinggi terhadap daya pemotongan diikuti dengan kadar suapan. Menurut Zouhar & Piska (2008) dengan pengubahsuaian pada radius hujung muncung akan meningkatkan kawasan temu antara perkakas pemotong dan elemen bahan kerja dan sekaligus akan meningkatkan tenaga temu dalaman iaitu daya pemotongan. Dengan penggunaan radius hujung muncung 1. parameter yang perlu ditentukan dahulu adalah kedalaman pemotongan kemudian diikuti dengan kadar suapan dan yang terakhir sekali adalah kelajuan pemotongan.2 pula menunjukkan nilai kecerunan yang paling besar ialah sudut sadak diikuti dengan kedalaman pemotongan. sudut sadak. Rajah 3.

BUKU PROSIDING pengurangan sudut sadak sememangnya akan memberi kesan yang amat besar kepada daya pemotongan dan sekiranya penggunaan sudut sadak tersebut adalah berkurangan ataupun dengan perkatan lain bersudut negatif ianya akan menyebabkan pemotongan makin sukar dan menyebabkan daya yang tinggi diperlukan bagi menghasilkan pemotongan.55%.49% diikuti dengan sudut sadak sebanyak 20. parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh yang paling tinggi iaitu 48.6 pula parameter yang paling tinggi berpengaruh terhadap daya potongan adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47. kadar suapan 19. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurang dengan pertambahan sudut sadak.92% dan parameter yang terakhir sekali ialah kelajuan pemotongan iaitu 11% manakala bagi Jadual 3.5.58%.88% di ikuti dengan ukur dalam pemotongan yang mempunyai kadar pengaruh sebanyak 29. 248 . Ini selari dengan kenyataan Duan et al.8%. Berdasarkan Jadual 3. Bagi kelajuan pemotongan dan kadar suapan masing – masing mempunyai kadar pengaruh 12.08% dan 10. Nilai bagi peratusan kedua – dua ini hampir sama nilainya.

kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1. Manakala bagi Rajah 3.05 (mm/pus). kedalaman pemotongan adalah 0. Berdasarkan analisa Pareto Anova yang telah dilakukan. Manakala kelajuan pemotongan juga akan mempengaruhi sekiranya kelajuan pemotongan benar – benar tinggi ianya akan memudahkan serta merendahkan daya semasa pemotongan.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). kadar suapan 0.4 pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1. Kedalaman pemotongan 0.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah. 249 . Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). kadar suapan 0.05 (mm/pus).BUKU PROSIDING Secara amnya daya dipengaruhi banyak oleh kadar suapan dan kedalaman pemotongan.

Hubung kait di antara pelbagai kombinasi parameter dapat dilihat kesan keatas daya pemotongan. kadar suapan 0. suhu pemotongan. kadar suapan 0. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). Rumusan berhubung dengan keputusan ujikaji dan analisa dapat dilihat seperti berikut: 1 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1. 250 . Secara keseluruhanya kajian projek ini telah memenuhi objektif dan skop kajian. kedalaman pemotongan 0. 3 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter bagi tegasan yang di dapati adalah A1B0C0D1.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Manakala analisa Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.2 mm pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1. Bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.05 (mm/pus).10 (mm/pus).4 mm.2 mm setelah analisis Pareto dilakukan maka hasil kombinasi yang diperolehi adalah A1B1C1D2. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). setelah kajian dijalankan pelbagai perhubungan dapat dikaji di samping kesan – kesan yang berlaku terhadap parameter – parameter yang dikaji. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 90 (m/min).4 mm.05 (mm/pus).4 mm.2 mm menunjukkan kombinasi parameter yang di dapati adalah A2B2C1D1. 2 Berdasarkan analisis Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi suhu pemotongan adalah A0B0C1D0. kadar suapan 0. kedalaman pemotongan 0. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). kadar suapan 0. kadar suapan 0. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan terhadap perlarikan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida (WC).30 (mm) dan sudut sadak +6o. kadar suapan 0.05 (mm/pus). kedalaman pemotongan adalah 0.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 4.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah.BUKU PROSIDING 4.10 (mm) dan sudut sadak 0o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.30 (mm) dan sudut sadak -6o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.05 (mm/pus). Simulasi yang dijalankan menggunakan perisian simulasi Deform3d dapat memberi keputusan yang baik dan sesuai digunakan di dalam menjalankan proses pemesinan sebenar. kedalaman pemotongan 0.30 (mm) dan sudut sadak 0o.15 (mm/pus). kedalaman pemotongan 0. kedalaman pemotongan 0. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.1 KESIMPULAN Berdasarkan secara keseluruhannya. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 150 (m/min).

tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. 251 . kedalaman pemotongan 0. Membuat perbandingan keputusan simulasi dengan keputusan pemesinan yang sebenar bagi melihat samaada terdapatnya perbezaan yang besar di dalam sesuatu hasil keputusan yang diperolehi. 4. Menjalankan eksperimen simulasi berulang kali dan sebaik – baiknya lebih dari dua kali untuk satu – satu ujikaji dan membuat perbandingan setiap kali ujikaji sama dijalankan.2 mm.05 (mm/pus). 3. Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan.30 (mm) dan sudut sadak +6o. kadar suapan 0. Keputusan yang hampir sama diambil untuk dianalisa. Menambah bilangan ujikaji bagi mendapat keputusan yang lebih tepat seperti dalam Kaedah Taguchi yang menggunakan ortogon L27 dan berdasarkan kajian sebelum ini banyak menggunakan ortogon L27 bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat. 4. Manakala bagi analisis Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. suhu pemotongan.2 CADANGAN Setelah menjalankan ujikaji ini dengan jayanya dan memperolehi keputusan daripada ujikaji simulasi ini maka bagi tujuan penambahbaikan adalah sentiasa perlu dilaksanakan bagi masa – masa yang akan datang bagi memperolehi keputusan ujikaji yang benar – benar tepat.4 mm. 2. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min).30 (mm) dan sudut sadak -6o sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.05 (mm/pus). kedalaman pemotongan 0. kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D2. Antara cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut: 1. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). Mempelbagaikan salutan pada perkakasan pemotong bagi melihat keputusan kesan tegasan yang lebih pelbagai dan dapat dibandingkan antara satu sama lain. kadar suapan 0.BUKU PROSIDING 4 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D0.

Da Silvaa R. El-Hofy. International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 :782– 800 2.J.. Montoya. Bareggi A.D. S. June 12-13.International Journal of Recent Trends in Engineering. Dumitras C. H.edu/DI-Presentation_HardTurning. Villar. XXVI.M. 2005. Ding-Yeng Chen dan Chun-Yao Hsu.: CRC Press.. Vijayaraghavan.K. Processes. B. Ezugwua.3. 2009 . 2005.P.. 1 11. Altan Taylan.A. T. Brazilian Manufacturing Congress. Cozminca I. 2006 Vancouver .0 RUJUKAN 1. Guey-Jiuh Tzou.1. (5) 7. 13.. No. 24th International Manufacturing Conferance. Abukhshim.O. Groover. Escalona... Finite Element Modeling of Chip Formation Process With Abaqus/Explicit TM 6. 8. VIII International Conference on Computational Plasticity 4. O‟Donnell G. and Temperature on the Surface Roughness of an AISI 52100 Steel Due to an Orthogonal Cut.BUKU PROSIDING 5. Finite Element Simulation and Experiment of Chip Formation Process during High SpeedMachining of AISI 1045 Hardened Steel.. Dinesh Thakur. and Liu. E.A. Sheikh. 2003. Ungureanu C. Torrance A. Ramamoorthy.P. Fundamentals of machining processes: conventional and nonconventional processes. John Wiley & Sons. Mativenga. 2006. Strain.M.B.. International Journal of Machine Tools & Manufacture 45: 1375–1385 12. Inconel 718. 2009. Influence of the Stress.Fundamentals of modern manufacturing Material. Machado A. 9. 2006. 2005. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 16: 1. INC. Cai Y.263-272.S..A. J. 2008. http://nsmwww.tp. Bonneya J. Bonney J. Salesa W. Marya. Optimization of High Speed Turning Parameters of Superalloy Inconel 718 Material Using Taguchi Technique. 1.O. 2007. JMEPEG 14:582-590 10. Status of FEM Modeling in High Speed Cutting. Da Silva R.B..J. Application of Taguchi Method In The Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations. 2006. Arrazola P.N. 3.A.R. Fadarea D.F. Canada. 2006. t. 252 . A Finite Element Analysis of the cutting insert geometry influence in machining hard materials. Alloy.ohio-state. Mikell P.Z.eng.3rd International Conference on Manufacturing Engineering.. Melkote. 6. 2007. 5. Pp. L. Evaluation of the Performance of Different Nano-Ceramic Tool Grades when Machining NickelBase. Ugarte. Heat generation and temperature prediction in metal cutting: A review and implications for high speed machining. Modelling Thermal Effects In Machining By Finite Element Methods. Duan C. Mihailide. Ezugwu E.E.T. vol.Y. Li Y. High Performance Cutting Conference. Modelling the correlation between cutting and process parameters in high-speed machining of Inconel 718 alloy using an artificial neural network. and Systems. Dou. 12 / Vol.pdf [20 Oktober 2009].

Korkut. Heat resistant super alloys – HRSA 19. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44– 49 15. H. 2000. Wahid S. Halevi. Jemielniak Krzysztof. Rajadurai A. S.A. 2003. Inconel Alloy718. 2007. . Seker. Process Simulations for 3-D Turning using Uniform and Variable Micro-Geometry PcBN Tools 28. A.R. E. U. Kluwer Academic Publisher. . Hoffman Edward G.. Experimental investigation of the effect of cutting tool rake angle on main cutting force. & Ozel T. Che Hassan C. Mohd Nizam Ab Rahman. . 17. Aslan. Korkut. Nagi. Poland 25. Mohan B. Jaharah.BUKU PROSIDING 14. 2005.specialmetals. Narbutta 86.W. . . 2 : 271-277 24.kscjmy. Kalpakjian. Warsaw University of Technology. Schmid.. European Journal of Scientific Research. Manufacturing engineering and technology. Lo.. . 2003. 2007. M. 1998. B. S.R.pdf.Geometry Effects 27. Gusri. Finish Turning of Inconel 718. Nuawi M. Yanuar. S. Shop Reference for students and Apprentices from Machinery‟s Handbook. Special Metals Corporation. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44–49 16.H. [9 Oktober 2009] 20. 2000. & Elbestawi. M. The Effect of Uncoated Carbide Tool Geometries in Turning AISI 1045 Using Finite Element Analysis. Fifth Edition in SI Units New Jersey. Dinakar B. Jaharah A. Publication Number SMC045 22. Karpat Y. Process and operation planning. Investigation of the effect of rake angle on main cutting force. E. Engineering Mathematics Group.2007. A. 3-D FEA of Hard Turning Investigation of PCBN Cutting Tool Micro. Modelling and Analysis of Orthagonal Cutting of Steel Using FEM..com/product/SANDVIK/Metalworking_Products_051/tur n_k. . Industrial Press Inc. C.Pradeep.G.pdf. Aslan. I. 2008. Che Hassan.A. Gunay. 18. A. 2005. I.Z. A. Kumar M. ke-2.[11 Oktober 2009] 23. Yasir. International conference on mechanical engineering 2003. Seker. G. 26. Karpat Yigit & Ozel Tugrul. http://www. U. An analysis of cutting under different rake angles using the finite element method. Kishawy. Journal of Materials Processing Technology 105: 143 – 151 253 . Application of Taguchi Method In Optimizing Turning Parameters of Titanium Alloy. M. 2006. 02-524 Warszawa. Effects of process parameters on material side flow during hard turning. 2009. Seminar on Engineering Mathematics. Ed. International Journal of Machine Tools & Manufacture 39: 1017–1030 29.G.. Gunay. P.I. New York 21. 2004. http://www.com/documents/Inconel%20alloy%20718.USA: Prentice Hall. ICME03-AM-26 30.H.

BUKU PROSIDING 254 .

mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. 2005).my Abstrak Corak pembelajaran dan pengajaran pendidikan kejuruteraan kini lebih cenderung untuk menghasilkan graduan yang menyeluruh dan lebih bertanggungjawab kepada agama. ekonomi dan persekitarannya. pembelajaran berasaskan hasil. kaedah tradisional.0 Pengenalan Kaedah pembelajaran di institusi pengajian tinggi (IPT) terutama di peringkat Universiti semakin menarik dan efektif. Kertas kerja ini membincangkan prinsip pelaksanaan kursus projek berasaskan pendekatan OBE(Outcome Based Education). Namun 255 . Dengan kata lain proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif.pembelajaran berasaskan masalah dan inovatif. idea dan pendekatan baru dicuba dan dilaksanakan sepenuhnya untuk merealisasikan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi di rantau ini. kata kunci: projek. Hasil dari pembelajaran tersebut didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Hasyamudin dan Rahifa. malah banyak inovasi. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan tenaga pengajar. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.BUKU PROSIDING Pelaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan OBE Di Politeknik Murugan Krishnan & Simmathiri Aplanaidu Politeknik Port Dickson murugan@polipd.edu. Pelajar tidak lagi hanya disogokkan dengan kuliah dan tutorial yang sering kali membosankan. social. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka (Mohd Khairuddin Abdul Karim. 2005). 1. Kaedah pembelajaran OBE ini. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. Kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana pendekatan OBE dapat membantu para pelajar politeknik untuk menghasilkan projek yang berinovatif dan kreatif.edu. memfokus kepada hasil (outcomes) pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBL).my simmathiri@polipd.

dan persekitaran pembelajaran (Mohd Jailani bin Mohd Nor1. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari.BUKU PROSIDING demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan pensyarah. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. proses. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. Bagi melaksanakan pendekatan ini. Dalam era globalisasi sekarang ini graduan yang dikeluarkan oleh institusi tempatan mestilah setanding dan boleh bersaing dengan rakan-rakan mereka yang keluar dari kolej atau universiti lain sama ada universiti tempatan atau universiti luar negara. kurikulum OBE ini menekankan apa yang pelajar berupaya lakukan dan pencapaian tersebut pula boleh diukur secara sistematik setelah mengikuti sesuatu program atau kursus pengajian. kaedah pengajaran dan pembelajaran juga harus berada di landasan sama dengan perubahan arus teknologi terkini. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka. 1. Ianya didapati sesuai digunakan khususnya bagi membantu pelajar-pelajar dalam 256 . Sistem pendidikan hari ini akan menjadi tidak relevan kecuali jika kita menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar pelajar.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL) merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia sebenar yang relevan.Kualiti graduan yang dihasilkan oleh sesebuah institusi mempunyai hubungkait yang sangat rapat dengan kualiti. 1. Hasil dari pembelajaran kaedah pengajaran secara kuliah didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik serta daya cipta yang tinggi walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Syazrin Aklili. 2008) yang diamalkan oleh institusi tersebut. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.1 Konsep Asas Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE) Pembelajaran berasaskan hasil (Outcome-Based Education) menekankan hasil pembelajaran di mana apakah pengetahuan dan kemahiran teknikal dan juga kemahiran generik lain yang berjaya diperolehi oleh pelajar sepanjang pengajian dalam sesuatu bidang. kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) akan digunakan untuk mencapai pembelajaran berasaskan hasil (OBE). 2009). Dalam kecanggihan teknologi bidang kejuruteraan yang mengalami inovasi pantas dan berterusan. Dalam lain perkataan.

pemikiran kreatif dan kemahiran kerja berkumpulan berbanding dengan kaedah pembelajaran konvensional. Manakala Projek 3 (E5006) merupakan lanjutan bagi Projek 2 (E4006) di mana pelajar dikehendaki menyediakan sebuah projek yang menggabungkan beberapa kemahiran dengan menggunakan teknologi seperti Mikro Pemproses. 257 . PIC atau PLC. Mengenalpasti keberkesanan sumber data storage yang dibangunkan untuk membolehkan pelajar menggunakan untuk tujuan merekabentuk projek yang lebih inovatif dan kreatif. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan alat untuk pembelajaran secara kolaboratif di mana pelajar digalakkan untuk membina. Secara ringkasnya. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan projek mengikut format yang ditetapkan dan membuat persembahan projek di akhir semester. 1. memanipulasi dan mempersembahkan idea serta pengetahuan yang baru. pengujian. III. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat meningkatkan pemikiran kritis.BUKU PROSIDING mempertingkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan pemikiran analitik dan kritis selain dari memahami konsep dan kemahiran berkaitan dengan mata pelajaran. kaedah penyediaan dan pembentangan kertas cadangan serta penghasilan satu mini projek elektronik. Dengan menceritakan pengalaman dan masalah yang dihadapi diharap ada pihak yang akan mencuba dan memperbaiki kaedah yang telah digunakan supaya hasil yang diperolehi oleh pelajar akan bertambah baik dan mencapai hasil pembelajaran (outcome) yang ditetapkan untuk setiap program berkenaan. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pemilihan dan perancangan awal projek.3 OBJEKTIF Objektif kertas ini adalah untuk berkongsi pengalaman dalam mengendalikan kursus projek yang menggunakan kaedah PBL dalam pencapaian pembelajaran berasaskan hasil(OBE) . Penekanan kursus adalah terhadap kaedah pembinaan.2001). ataupun analisis sistem atau kajian data/maklumat. Fokus utama kajian ini adalah terletak pada keberkesanan penggunaan kaedah PBL dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek. Mikro Controller. Kursus projek ini diambil selama dua semester iaitu semester 5 (E4006-Projek 2) dan semester 6 (E5006-Projek 3). Projek 2 memberikan pengetahuan tentang kaedah pelaksanaan dan penghasilan projek berdasarkan kepada perkakasan atau perisisan atau gabungan perkakasan dan perisian. pengesanan dan pembaikpulihan kerosakan serta menyiapkan projek yang boleh berfungsi. II.0 Pengenalan Kepada Kursus Projek Projek merupakan kursus teras yang perlu diambil oleh setiap pelajar semester akhir Diploma. objektif kajian ini adalah seperti berikut: I. 2. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kursus projek. Salah satu media pengajaran yang memberikan pengaruh positif dalam pembelajaran ialah dengan menggunakan teknologi ICT (Sukmadinata. menilai.

Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. pelajar akan membincang laporan kemajuan projek masing -masing.0 Persoalan Kajian Kursus projek yang lazimnya memfokus kepada penghasilan suatu reka bentuk produk atau sistem amat memerlukan pelajar mengaplikasikan ciri-ciri kreatif dan inovatif. Pelbagai faktor boleh dikaitkan dalam penghasilan projek yang ringkas dan kurang inovatif dalam sistem penyampaian pembelajaran di Politeknik. Semasa sesi perjumpaan dengan pensyarah. Projek selalu dikatakan sebagai satu mata pelajaran yang mencabar kerana ianya menggabungkan beberapa kemahiran untuk menghasilkan satu projek yang baik. 3.1 Pernyataan Masalah Proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik masih lagi berpusatkan kepada pensyarah dan terikat dengan kaedah tradisional. Dengan kekangan waktu pertemuan yang terhad dengan bilangan kumpulan pelajar yang ramai. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai oleh tenaga pengajar bagi kursus projek ini amat mempengaruhi hasil projek ini. 258 . persoalan besar yang menarik minat kami adalah mungkinkah pelajar-pelajar yang menggunakan pendekatan OBE ini lebih kreatif dan inovatif berbandingan dengan pelajar yang mengikuti pembelajaran secara tradisional. Pelajar juga perlu membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan projek yang dibuat secara sendiri. Apa yang lebih menarik ialah jika terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara kedua kumpulan pelajar. Persoalan yang berkaitan juga adalah adakah terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara mereka yang mengikuti pendekatan OBE dan kaedah tradisional. Namun kebanyakan projek yang dihasilkan oleh pelajar diploma ini boleh dikatakan tidak mencabar dan terlalu ringkas. Dalam kajian ini. Malah ada projek pelajar ini mendapat sambutan yang baik dikalangan pengusaha tempatan. Seorang pensyarah pula dikehendaki menyelia sebanyak lima hingga tujuh kumpulan pelajar dalam waktu perjumpaan tersebut. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. Pelajar harus didedahkan kepada kaedah pembelajaran yang lebih inovatif untuk membolehkan mereka berfikir dengan kreatif dan inovatif. Hanya sebilangan kecil projek sahaja yang memenuhi kualiti dan standard yang dibanggakan.BUKU PROSIDING Pelajar diberi peluang untuk menghasilkan satu projek berkaitan dengan kursus yang diambil secara kumpulan yang terdiri daripada dua hingga empat orang. 3. Dari sudut pedagogi. menyebabkan sukar untuk memantau setiap pelajar dengan berkesan. amalan pensyarah masih sama dengan dasar pendidikan secara tradisional yang menekankan kaedah chalk and talk. Berlaku juga keadaan dimana pensyarah meninggalkan kuliah untuk ke urusan lain seperti mesyuarat. adakah kita masih untuk menggunakan kaedah pengajaran tradisional ataupun berubah kepada satu kaedah yang lebih kreatif dan inovatif .

maka pelajar tidak perlu bergantung sepenuhnya terhadap penyelia projek. Sumber rujukan yang terhad menyebabkan pelajar sukar memperolehi maklumat berkaitan projek yang dicipta. Sistem pembelajaran berasaskan hasil menerusi web ini juga banyak membantu para pelajar berkongsi maklumat diatas talian disamping mewujudkan ruang pemindahan idea dan teknologi dengan kumpulan pelajar di jabatan yang lain. disamping dapat membantu para pelajar semasa ketidakhadiran tenaga pengajar. Projek 3(E5006) merupakan lanjutan bagi projek 2 (E4006). Seterusnya setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan di dalam kelas berserta dengan sesi soal jawab. Dengan adanya kaedah pembelajaran seperti ini. Pengetahuan yang mendalam sangat diperlukan oleh pelajar dalam menghasilkan satu projek yang menggabungkan pelbagai kemahiran. Peluang untuk membincangkan masalah berkaitan projek ini adalah sangat sedikit diwaktu pejabat. Pemahaman pelajar terhadap masalah yang dikemukakan merupakan aktiviti kognitif di mana pelajar perlu bersikap aktif untuk berfikir dan ini adalah hasil sumbangan daripada pengalaman atau pengetahuan sedia ada pelajar. Secara umumnya tidak ramai pelajar yang boleh menghasilkan satu projek yang berkualiti merangkumi segala pengetahuan yang dipelajari. Pelajar akan dibahagikan kepada 7 kumpulan kecil dimana setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang pelajar. Setiap kumpulan pelajar akan membincangkan masalah berkaitan projek bersama dengan ahli kumpulan masing-masing dan akan mencari penyelesaian.BUKU PROSIDING kursus atau seminar dan kekangan seperti ini membawa kesan yang negatif kepada para pelajar terutama apabila tiada sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah. sumber rujukan yang terhad dan pengetahuan yang kurang menyebabkan hasil projek pelajar tidak begitu canggih. 1987) untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan peranan kognitif dalam memproses maklumat yang diperolehi berdasarkan masalah yang diberikan. Sistem Data Storage Rangkaian Kampus (Moodle) dan CIDOS akan dibangunkan dalam kajian ini untuk membolehkan para pelajar dan pensyarah mengakses maklumat berkaitan projek pada bila-bila masa untuk memahami sesuatu konsep atau teori secara mendalam. Tidak ada tempat rujukan bagi pelajar untuk mengetahui sesuatu kemusykilan selepas waktu pejabat.3 Metodologi Kajian Kajian ini menggunakan model pembelajaran kognitif-konstruktivis ADDIE (Rossett. 3. Pelajar juga berpeluang untuk memperolehi maklumat berkaitan projek menerusi laman web yang khusus direkabentuk untuk tujuan proses pembelajaran berasaskan masalah ini.2 Penggunaan ICT Dalam Kursus Projek Satu penyelesaian telah dikenalpasti untuk memperbaiki kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek ini dengan kaedah pembelajaran projek berasaskan masalah. Proses pembelajaran PBL dalam kajian ini dibantu menerusi pembangunaan perisian menerusi laman web dengan menggunakan kemudahan ICT. Setiap dua atau tiga minggu sekali 259 . Pelajar akan menyambung pelaksanaan projek yang telah dimulakan pada semester 5. Dengan kekangan masa yang dihadapi. 3.

Perbandingan penyelesaian masalah projek dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL. Soalan-soalan direka berdasarkan kepada perbincangan di antara pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus projek ini.4 Pelaksanaan Kajian Kajian ini melibatkan satu kitaran yang lengkap iaitu bermula dengan kursus projek E4006 -Projek 2 pada semester 5 dan diikuti dengan projek E5006 – Projek 3 pada semester 6 seperti yang ditunjukkan dalam kerangka teori (Rajah 1). Perbandingan penghasilan projek inovatif dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL. Fasa pertama kajian telah pun dilaksanakan pada Projek 2 (semester 5) pada sesi Jun 2010 yang telah bermula pada awal bulan Julai 2010. Selain dari itu maklum balas temu bual dengan pelajar dan fasilitator juga akan digunakan dalam kajian ini. Pensyarah berperanan sebagai fasilitator dan menilai hasil kerja pelajar.Hasil kajian yang lengkap hanya dapat diperolehi apabila pelajar ini tamat semester 6 pada bulan mei 2011. iii. 3. Fasilitator akan menyediakan sumber-sumber maklumat berkaitan projek dengan menggunakan kemudahan ICT yang sedia ada untuk membolehkan pelajar mengakses dan menggunakan untuk tujuan mencari penyelesaian. manakala satu kelas menggunakan pendekatan PBL. Tiga objektif utama akan dinilai menerusi pelaksanaan kaedah pembelajaran secara PBL seperti berikut: i.BUKU PROSIDING pelajar perlu membuat pembentangan berkaitan kemajuan laporan projek mereka di dalam kelas. Pelajar tidak 260 . ii. 3. 4. dengan menggunakan tiga buah kelas semester 5 yang terdiri dari 145 orang pelajar. Motivasi pelajar meningkat dengan tinggi apabila diberi peluang untuk membincang sesuatu masalah secara kumpulan. Keberkesanan penggunaan sumber kemudahan penyelidikan yang disediakan. Dua jenis platform telah disediakan untuk tujuan mengakses kemudahan ini iaitu Cidos dan JKE Link.Hasil pemantauan oleh penyelia projek semasa sesi pembentangan laporan kemajuan projek oleh pelajar juga akan diambil kira untuk menganalisa pencapaian pelajar dalam kajian ini.0 Perbincangan Hasil kajian Fasa pertama menunjukkan bahawa pelajar lebih berminat menggunakan kaedah PBL dalam menyelesaikan masalah yang wujud secara kumpulan. Dua buah kelas menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional. Sumber rujukan yang disediakan dalam pembelajaran PBL ini digunakan oleh pelajar secara optimum.5 Sampel Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan soal-selidik yang akan dibina bersama-sama dengan ahli kumpulan.

0 Kesimpulan Hasil dari Pembelajaran PBL ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dari segala aspek juga secara tidak langsung dapat mendidik pelajar sebagai pemudah-cara (student-facilitator) dan berkerjasama (student-peer) dikalangan 261 . Dengan adanya kemudahan ICT maka pelajar boleh mengakses laman-laman web yang disediakan oleh pensyarah pada bila-bila masa. Secara keseluruhannya kaedah PBL ini dapat membantu untuk menilai hasil pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih efektif. Terdapat ruang yang dipanggil Forum untuk membolehkan pelajar berbincang masalah bersama dengan rakan kumpulan dan pensyarah pada bila-bila masa secara online.BUKU PROSIDING perlu bergantung sepenuhnya kepada pensyarah untuk mengetahui sesuatu masalah projek. Rajah 1: Kerangka Teori : Model ADDIE oleh Rossett (1987) 5.

25. (2006) Modul Khusus InKPTM (ed). Congress Pengajaran & Pembelajaran di UKM. 3. Pengajaran Asas Kejuruteraan Elektri: Cabaran Ke Arah Pendekatan OBE. Moore. Semoga hasil kajian ini dapat merangsangkan tenaga pengajar di politeknik untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih kreatif supaya para pelajar dapat menghasilkan projek yang bertaraf kualiti dan inovatif. Educational Technology Pubns. 262 . Moore. Vol. 5. (2005). KUiTTHO. N. “Problem-Based Learning: 10 Disember 2004. Kaedah pembelajaran ini melatih pelajar untuk belajar secara kendiri bersama rakan sekumpulan. 4. An Seminar Pengajaran & Pembelajaran Berkesan 2005. No. (2005). “Jump Start Authentic Problem Based Learning. Rujukan 1. Ketidakhadiran pensyarah dalam kelas tidak menimbulkan masalah yang serius seperti yang dialami pada masa kini. B. Buletin Pusat Pengajaran dan Pembelajaran”. 10.BUKU PROSIDING rakan-rakan lain. asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. B. Mohd Khairuddin Abdul Karim (2005).Sydney: Cape Breton University. 2.” Singapura: Prentice Hall. Shah Alam. A. 2. Syazrin Aklili (2009). Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina. Mahamod Ismail. N. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Claener. (1987). Bachelor of Arts Community Studies Program Review. Claener. 6. (2005). July to December. Innotech Journal. Lynda Wee (2004). Melalui proses pembelajaran PBL ini juga. 2nd Edition). “ Pencapaian Pelajar Berdasarkan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Berbanding Kaedah Kuliah Bagi Matapelajaran Pengurusan dan Organisasi Tapak di Kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam” Tesis Ijazah Sarjana. Jabatan Pengurusan IPT. Kerjasama ini membolehkan pelajar bertukar-tukar idea dan berkongsi pengetahuan seterusnya mewujudkan motivasi serta membantu kepada perkembangan pembelajaran yang positif. kepuasan dan motivasi dari apa yang telah mereka perolehi. 9. Training Needs Assessment (Techniques in Training and PerformanceDevelopment Series) (ed. Bachelor of Arts Community Studies Program Review.(2005).Sydney: Cape Breton University. 7. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education StudentsLearning About ICT Using ICT. Rossett. pelajar akan menghargai keberkesanan. 8. Baharuddin Aris (2002).

Vol. Presseisen. B. A critical thinking and thinking skills : State of the art definitions and practice in public schools. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education Students Learning About ICT Using ICT.Z. 12. Innotech Journal. 2. No. 263 . July to December. Baharuddin Aris (2001). 25. Presented at the American Educational Research Association. (1986).BUKU PROSIDING 11.

Responden terdiri daripada 44 orang pelajar semester satu yang mengikuti pengkhususan peringkat diploma dan sijil dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Berdasarkan perspektif penguasaan praktikal seseorang pelajar ianya banyak di pengaruhi oleh penguasaan „kompetensi‟ mereka.0 yang melibatkan analisis inferensi iaitu peratusan .BUKU PROSIDING Kompetensi Pelajar dalam Penggunaan Multimeter Analog di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. dianalisis menggunakan SPSS version 14. Mohamad Zamri Jamil Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah 35950 Behrang. PENGENALAN Keraajan juga mensasarkan agar program ke arah membangunkan modal insan berkualiti lagi seimbang dari segi jasmani.). hasil kajian juga menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap lemah. Perak. oleh hal yang demikian adalah hasrat kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja terlatih lagi berdaya saing. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah ditubuhkan bertujuan melahirkan lulusan separa profesional dalam pelbagai bidang khususnya bidang kejuruteraan di peringkat sijil dan diploma bagi memenuhi keperluan sumber manusia di sektor awam dan swasta. rohani dan intelek akan terus dilaksanakan. kemahiran atau keterampilan serta sikap yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang 264 . Kompetensi mencerminkan tahap pengetahuan.7 bilion ringgit yang merupakan 23 peratus daripada bajet 2009 untuk pendidikan dan latihan manakala jumlah enrolmen dijangka mencecah 120 ribu pelajar berbanding 112 ribu pada masa kini (Laporan Bajet 2009). Seiring dengan itu. Irdayanti Mat Nashir. Oleh hal yang demikian. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa keupayaan pengetahuan (Peratusan = 10%) dan kemahiran (Peratusan = 17%. baik di dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa oleh itu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 47. Data-data yang telah dikumpul. Politeknik Sultan Azlan Shah. Asiah Mohd Yusoff. dalam mempengaruhi kompetensi di kalangan pelajar di Politeknik Sultan Azlan Shah. ABSTRAK Pendidikan teknikal merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan bagi melahirkan pekerja mahir dan separuh mahir dalam bidang teknikal seperti yang terkandung dalam setiap Rancangan Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran dikalangan pelajar. Instrumen yang digunakan dalam kajian ialah borang soal selidik iaitu kajian deskriptif.

Antara kursus yang ditawarkan adalah Diploma Kejuruteraan Elektrik. Elektronik (Perubatan). Bidang Kejuruteraan Elektrikal merupakan salah satu bidang yang ditawarkan di Politeknik KPTM dalam pelbagai pengkhususan. peralatan dan litar secara manual. Kewujudan kursus ini selari dengan visi politeknik yang baru dimana mahu menjadikan politeknik sebagai penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan tenaga kerja global menjelang 2015 serta misinya iaitu mahu menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi. Elektronik (Kawalan). 2002). Maka peranan pensyarah amatlah dititikberatkan dalam mengacu dan mendidik para pelajar agar visi dan misi tersebut dapat tercapai (Jabatan Pengajian Politeknik. para pelajar adalah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1. Satu kaedah yang digunakan untuk mengukurnya adalah dengan memberi deskripsi atau definisi bagi kompetensi yang telah dikenal pasti. PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan. 1997).BUKU PROSIDING diberikan. 2010). kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. maka pengkaji merasakan perlunya satu kajian dijalankan untuk melihat sejauh manakah keupayaan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi pelajar semester satu di Politeknik Sultan Azlan Shah. MATLAMAT KAJIAN Mengkaji tahap kompetensi dari aspek pengetahuan dan kemahiran di kalangan pelajar semester satu dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Politeknik Sultan Azlan Shah. Elektronik (Komputer). Dalam proses pengajaran. 265 . “Kompetensi Pelajar” merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada dalam menghasilkan produk atau melaksanakan pekerjaan. Di politeknik yang menawarkan kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik. Mata pelajaran ini akan menunjukkan tahap penguasaan pelajar dari segi pengetahuan serta kemahiran dalam mengaplikasikan benda kerja sehinggalah kepada pengoperasian komponen elektronik. menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. keupayaan dalam menggunakan peralatan yang bersesuaian dan pengetahuan bagaimana untuk mengoperasi sesuatu peralatan dengan baik (Gunnar Specht. Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik) dan Teknologi Komputer (Rangkaian).

Pengkaji juga ingin mengetahui tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog yang pelbagai. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. ii. Mengenal pasti tahap keupayaan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Pelajar tersebut terdiri daripada kursus : a) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) b) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Komputer (DTK) c) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektronik (DKE) d) Pelajar Kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik (SKE) 266 . ii.BUKU PROSIDING PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan permasalahan kajian. Mengenal pasti tahap keupayaan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang berguna kepada pensyarah-pensyarah khususnya di PSAS dalam mengkaji teknik pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan ringkas supaya mudah difahami oleh para pelajar. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dilakukan adalah: i. Kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepada pelajar sijil dan diploma semester satu dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di PSAS. SKOP KAJIAN Skop kajian ini adalah seperti berikut: i. Kajian ini tertumpu kepada pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. beberapa soalan kajian yang telah dikemukan seperti berikut: i. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan pengetahuan dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. ii.

iv. Kajian tertumpu kepada pelajar lelaki dan wanita seramai 44 orang yang mengambil modul Amali Kejuruteraan 1.BUKU PROSIDING iii. 2) Pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan. 3) Pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan Pembolehubah bersandar PRESTASI KEUPAYAAN KEMAHIRAN 1) Kemahiran manual 2) Kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog 3) Kemahiran dalam pembaikan multimeter analog Sumber : Adaptasi dari Jayagopan Ramasamy (2000) Rajah : Kerangka Kajian 267 . KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN KOMPETENSI Pembolehubah tidak bersandar KEUPAYAAN PENGETAHUAN 1) Pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. Tahap kompetensi disini merujuk kepada kebolehan personal mastery pelajar tersebut dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1.

Persoalan Kajian 1 Keupayaan Pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. PERBINCANGAN. Pemilihan sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada kaedah pemilihan secara rawak di antara semua pelajar diploma semester satu dalam keempat-empat kursus tersebut. maka bilangan sampel ialah 44 pelajar. Berdasarkan. bilangan populasi 50 pelajar. manakala pada Bahagian B dan C menggunakan item skala Likert. ANALISIS KAJIAN Data diperolehi daripada borang soal selidik akan dianalisis dengan terperinci berdasarkan kaedah analisis deskriptif iatu peratusan. faktor persekitaran dan faktor keluarga yang mempengaruhi pelajar berkenaan dalam menguasai penggunaan multimeter analog tersebut. Menurut Malhotra (1999). Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal selidik yang terdiri daripada tiga jenis item iaitu pada Bahagian A (demografi) menggunakan Item pilihan. meningkatkan kepantasan dan ketepatan dapatan serta memudahkan pemprosesan data. penggunaan instrumen soal selidik dapat memastikan kebolehbandingan data. DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran adalah lemah ini mungkin disebabkan faktor peribadi.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Bentuk kajian yang akan dilaksanakan adalah kajian deskriptif berbentuk tinjauan yang bermatlamat untuk menentukan keadaan atau perhubungan antara pembolehubah yang wujud di dalam kajian. Penetapan jumlah ini adalah berdasarkan jadual penetapan bilangan sampel kajian yang dibuat oleh Krejeie dan Morgan (1970). 268 . Pengkaji menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data daripada responden.

BUKU PROSIDING Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 10 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. Mata pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar semester satu yang mengikuti kursus sijil dan diploma Kejuruteraan Elektrik. Dalam proses pengajaran. dapatan kajian peratusan yang gagal bagi item kemahiran manual. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 17 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. Amali kejuruteraan 1 merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi memenuhi kehendak kurikulum politeknik untuk di anugerahkan sijil atau diploma Kejuruteraan Elektrik di akhir pengajian pelajar tersebut. Berdasarkan analisis. kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. dapatan kajian bagi item pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. Persoalan Kajian 2 Keupayaan Kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan dan pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan mencatat masing-masing 90 peratusan yang gagal dalam ujian tersebut. kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog dan kemahiran dalam pembaikan multimeter analog mencatatkan masing-masing 80 peratus. Dari segi penilaian markahnya pula adalah seratus peratus melalui perlaksanaan praktikal yang dibuat di makmal serta melalui laporan makmal. Selain daripada itu. 95 peratus dan 74 peratus bagi ujian tersebut. Subjek ini mencakupi subjek Teknologi Elektrik 1 dan Sistem Elektronik 1 dimana seseorang pelajar perlu menguasainya dari aspek teori dan praktikal kerana subjek ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. Berdasarkan analisis. mata pelajaran ini juga turut merupakan salah satu mata pelajaran teras atau wajib di dalam bidang kejuruteraan elektrik. 2002). Untuk 269 .

(ii) Menyediakan CD Pembelajaran kepada para pelajar dalam penggunaan multimeter analog. (i) Cadangan Kepada Pelajar: (i) Pelajar mesti memberikan penekanan terhadap mempelajari penggunaan multimeter analog. (iii) Pelajar mesti istiqamah dalam pembelajaran dan juga jurusan yang diikuti serta berazam untuk menceburi bidang pekerjaan yang berkaitan dengan teknikal. 270 . KESIMPULAN Melalui kajian ini. Politeknik Sultan Azlan Shah adalah lemah. Cadangan Kepada JKE. pengkaji menyarankan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan. Ini disokong oleh Hamdan Mohd Ali (2003) yang menegaskan pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal. PSAS : Memperbanyakkan kursus. kelas atau bengkel mengenai kemahiran penggunaan multimeter analog. (ii) Pelajar seharusnya mempunyai semangat cintakan ilmu bagi memperbaiki keputusan peperiksaan yang diperolehi. ( ii) Menyediakan manual atau garis panduan penggunaan multimeter analog dengan lebih terperinci. didapati bahawa tahap keupayaan pengetahuan dan kemahiran terhadap penggunaan multimeter analog dikalangan pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan elektrik. sesuai. Walau bagaimanapun ia akan dapat ditingkatkan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Ini kerana kebolehan seseorang dalam penggunaan multimeter analog mempengaruhi dalam melaksanakan kesemua ujikaji dalam mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1 ini. mudah di fahami dan berkesan kepada para pelajar.BUKU PROSIDING itu adalah penting bagi seseorang pelajar menguasai peralatan dan komponen elektronik terutamanya penggunaan multimeter analog. CADANGAN Berdasarkan kepada analisis yang dijalankan.

Bhd. “Determining Sample Size For Research.tutor. 7. “The Influence of Gender on Faculty Salaries in United States.” Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.pdf (16Januari 2008 Busenberg J. Mohd.” United Kingdom: Asian Academy Press. ms. 4.com › School Work › Essays & ThesesAzizi Yahaya. V.” [Atas talian]. ”Faktor-faktor nilai.scribd. Latif Anwar (1998). Vol.”Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencapaian Akedemik lelaki dan erempuan. Shahrin Hashim. 3.keluarga dan diri serta hubungan dengan pencapaian akedemik”[Atas talian] www. Krejeie.” Applied Economics.24. (1970). R. 5.tripod. Yahya Don Dan Yaakob Daud (2000). Abd. 60. Sukor Shaari. Hasan Hj.utm. Lee Shok Mee (1997).com/my/tutor/pix/2001/0710/DuniaPendididkan/Kertas_kerja /kk_02. Yusof Boon & Nordiana Mohd Nor. R (1999). Aminah Ahmad (1999). dan Morgan.” [Atas talian]. http://skypin. “Psikologi Pendidikan : Teori dan Aplikasi Psikologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Syed Hussein Alatas (2001). Ali (1996).my/4022/1/AziziYahaya_kecerdasan_emosi. 607-610. 2.html 6.PDF 271 . “Keluarga Bahagia. www. 16 . (2007). 9. Bhd dan Akedemik Keluarga Bahagia Malaysia. ms. “Women & Work Challenges in Industrializing Nations. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik [Atas talian] http://eprints.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. W.” Educational and Psycological Measurment.com/kolum/ko lum40. Dr. D. “Budaya Malas Membaca. 8.” Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn.

BUKU PROSIDING 10. “Rancangan Malaysia ke Lapan”.epu.” New Jersey : Prentice Hall. [Atas talian] http://www3.my/rm9/bahasa/Bab13.my/rancanganweb/rancangan1. Mohamad Fadzilah Kamsah (1995). 13.pmo. “Marketing Research : An Applied Orientation.” Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Prospek 2001-2005. 272 . “Rancangan Malaysia Ke Sembilan ”.gov. Malhotra (1999). “Siri Modul Keterampilan Keibubapaan. 11. Naresh K. “Pemikiran DalamPendidikan. Petua Menjadi Ibubapa Yang Cemerlang. [Atas talian] http://www. 12.pdf 14. Bhd.jpm. Robiah Sidin (1998). Prospek 2006-2010.” Excel training And Consultancy Malaysia.

wayarles. 35950. Kata kunci : Penjimatan tenaga. Penderia kawalan cahaya.BUKU PROSIDING PEMUTUS BEKALAN KUASA KOMPUTER SECARA WAYARLES Nasrul Azhan Muuti1 . telefon bimbit.edu. Adakalanya manusia lupa menutup komputer sepenuhnya setelah tamat waktu pejabat.projek ini menyahut seruan tersebut untuk memulakan satu usaha kecil dimana ia memberikan fokus terhadap penyelesaian pembaziran tenaga elektrik disebabkan kelalaian manusia.Walaupun ada teknologi standby tetapi secara hakikatnya tenaga elektrik masih berjalan. Keadaan ini berlaku kerana kesilapan manusia yang terlupa untuk menutup bekalan elektrik. bahagian pengawal dan bahagian litar keluaran iaitu litar geganti. Malaysia. Fax: +605-4544993. Komputer dalam keadaan biasa menggunakan tenaga sebanyak 60 – 250 watt bergantung kepada aplikasi dan perkakasan yang digunakan. Phone: +605-4544431. Behrang. Untuk kajian ini. Pengguna boleh menutup komputer walaupun sudah berada di rumah. Terdapat 3 bahagian di dalam projek iaitu bahagian penerima. Penjimatan tenaga kian menjadi fokus oleh beberapa badan NGO dan setiap tahun diadakan Earth Hour untuk menunjukkan kepentingan perkara ini. Politeknik Sultan Azlan Shah. PENGENALAN VII. Kajian ini bertujuan untuk meminimakan pembaziran tenaga dengan menutup bekalan secara wayarles iaitu melalui telefon bimbit. Manakala penggunaan tenaga elektrik komputer riba sehingga 50% lebih rendah daripada komputer biasa. Produk yang dihasilkan bukan setakat boleh diaplikasikan peralatan tertentu. malahan semua peralatan elektrik di rumah. fokus diberikan kepada menutup bekalan kuasa komputer di pejabat.ia dapat memutuskan terus bekalan dengan diaplikasikan pada komputer di pejabat.Sharizat Mokhtar1 Department of Electrical Engineering. Dimana adakalanya lupa ditutup dan dibiarkan hidup berpanjangan. Walaupun setiap komputer mempunyai kaedah Sleep dan Hibernate. PIC VI. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah aplikasi teknologi telefon bimbit dan litar kawalan PIC (Programmable Interface Controller). Perak. menyebabkan berlakunya beberapa kesan sampingan lain.Atas dasar itu. 273 .my 2 ABSTRAK Pembaziran tenaga elektrik sudah menjadi satu senario pada masa sekarang dalam bidang domestik. Litar terakhir akan mematikan punca kuasa komputer melalui isyarat yang dihantar kepada mother board yang seterusnya akan mematikan sistem komputer dan meminimakan penggunaan keseluruhan tenaga elektrik. Email: nasrul@psas. ia masih menggunakan tenaga sebanyak 2 -6 watt.Mohd Yusri Abdul Rahim1 .Dengan adanya projek kami.

Masalah pengguna hendak menutup komputer di pejabat yang jauh dari rumah. OBJEKTIF i. ii. iv. ii. Hanya digunakan untuk komputer di pejabat berkunci Komputer yang menggunakan AVR Menggunakan PIC16F877 Global System for Mobile Communication (GSM) sebagai medium pengaktif PIC VIII. PENGENALAN Sistem pemutus wayarles dibangunkan menggunakan beberapa jenis litar elektronik. Pengguna tidak dapat akses ke pejabat untuk mematikan komputer setelah tamat masa bekerja. Litar elektronik yang terlibat di dalam sistem ini adalah seperti litar kawalan PIC16F877. Rajah blok seperti dalam Rajah 1. Pengguna boleh mematikan komputer daripada rumah.1.BUKU PROSIDING A. ii.1: Gambarajah Blok 274 . B. METODOLOGI A. PERNYATAAN MASALAH i. Boleh memematikan komputer walupun tiada akses ke pejabat C. litar bekalan kuasa . SKOP i. Rajah 1. litar pensuisan dan litar keluaran. iii.

OPERASI Apabila pengguna membuat panggilan dari rumah.Turutan operasi boleh dirujuk pada Rajah 1. Sistem ini beroperasi pada kelajuan 20 Mhz.2 Rajah 1. Secara amnya. Litar PIC 16F877 dapat ditunjukkan seperti Rajah 1. Modul GSM akan menerima isyarat tersebut dan memberikan input kepada litar pengawal PIC. KAEDAH PEMBINAAN Keseluruhan sistem di kawal oleh Litar kawalan PIC yang menerima isyarat masukan daripada litar pensuisan dan menghasilkan keluaran yang hendak dikawal.4.3 dan model 3 dimensi dalam Rajah 1. Litar PIC yang diprogramkan menggunakan bahasa C dan ditentukan untuk satu masukan dan keluaran. Seterusnya geganti akan memberikan isyarat kepada mother board bagi mematikan bekalan kuasa komputer.2 : Cartalir operasi projek C.BUKU PROSIDING B. Setelah PIC mendapat isyarat ia akan mengaktifkan litar keluaran. penggunaan litar PIC memerlukan bekalan kuasa 5VDC untuk beroperasi dan litar keluaran pula 12VDC. 275 .

1 berikut adalah dapatan ujian di dalam litar yang dilaksanakan secara simulasi dan secara terus ke prototaip litar. Jadual 1.3: Litar skematik projek Rajah 1. Pengujian dilaksanakan melalui kaedah ujian voltan dengan mendapatkan bacaan pada keluaran litar.4: Model litar dalam 3 dimensi IX. KEPUTUSAN A.BUKU PROSIDING Rajah 1. ANALISIS Pengujian telah dilaksanakan secara dua kaedah bagi menjamin fungsi produk.1: Voltan kaki PIC 276 . Jadual 1.Ujian pertama dilaksanakan secara simulasi komputer dan kedua secara terus kepada prototaip projek.

Dengan itu. kemungkinan teringat komputer masih belum ditutup. Tambahan pula jika pengguna tiada kunci atau akses tertentu untuk memasuki pejabat. X.sebab berlaku hingar dalam litar ialah bahan yang digunakan untuk melindungi modul GSM . XI. PIC16F877 dengan 40 pin dipilih memandangkan ia mempunyai pin yang banyak dan boleh digunakan untuk penambahbaikan projek pada masa akan datang.Tetapi jika beliau sudah berada di rumah. KESIMPULAN Daripada ujian dan pemerhatian yang dilakukan. Untuk litar kawalan. PERBINCANGAN Seperti yang dinyatakan. Analisis menunjukkan kadar ralat bagi sistem yang direka ini adalah kecil iaitu sebanyak 3% . Peratus ketepatan bagi litar yang dibangun berada pada tahap 97% dan mempunyai keboleharapan yang tinggi.boleh disimpulkan bahawa projek ini telah mencapai objektif yang dinyatakan. Apabila pengujian selesai dilaksanakan.Ia tidak cukup baik untuk menahan peralatan daripada gelombang luar malahan dari komputer sendiri yang turut menghasilkan hingar.tentu dengan adanya projek ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ujikaji juga menunjukkan . ketepatan daripada keputusan tidak dapat diperolehi 100% tepat kerana adanya rintangan dalaman komponen elektronik seperti PIC dan litar pensuisan geganti.keputusan adalah seperti dalam jadual 1. 277 . Ralat yang kecil ini hanya akan memberikan implikasi minimum di dalam menganggu fungsi litar.2 : Ralat dalam keluaran Setelah dibuat pengiraan.sekaligus mengelakkan komputer pengguna dari dicerobohi dan digodam oleh individu yang tidak diingini. ketepatan keluaran diukur dengan dinilai peratus ralat(i) dan kejituan sistem (ii) dengan menggunakan formula berikut :. keluaran daripada PIC akan berada pada keadaan High(1) dan sebaliknya.BUKU PROSIDING Litar tersebut telah menunjukkan keluaran positif dimana apabila modul GSM menerima isyarat panggilan. masih boleh menutup bekalan dengan hanya membuat panggilan pada modul GSM yang disertakan dalam projek.2. Pengguna yang terlupa menutup komputer.(i) -(ii) Jadual 1.

Schaum‟s Outlines: Electric Circuits.IEEE Trans. 2003.BUKU PROSIDING XII.L Plett and I. New York: McGraw-Hill . J. On Instrum. M . J. 4th. PIC Microcontroller Project Book: A True Beginner‟s Guide To The Popular PIC Microcontroller.Dec 1997.Vol 46.. pp. “Specification for Common IEEE styles”. Meas. [2] [3] 278 . New York: McGraw-Hill. Iovine. 6.A. 1056-62. Kollar. Ed.and Edminister.2000. Nahvi. [1] RUJUKAN G.No.

Garispusat saiz bijian pada zon lakur mengecil daripada 25μm kepada 10μm. Berdasarkan perkaitan antara parameter-parameter yang digunakan ini. Sebanyak 3 sampel pada saiz 4cm × 3.1mm hingga 5. Kualiti sambungan kimpalan ini dipengaruhi oleh kemasukan haba daripada arus elektrik. Hasil daripada kajian ini mendapati penusukan dalaman berlaku antara 0. saiz bijian. Apabila arus elektrik meningkat penusukan telah bertambah begitu juga pada kelebarannya. Saiz bijian yang semakin mengecil berlaku apabila arus elektrik ditingkatkan. Selain daripada itu kesan haba pada mikrostruktur kumai kimpalan dapat membantu menjangkakan kekuatan. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan kimpalan.6cm telah digunakan untuk setiap arus elektrik 100A. 279 . Penggunaan arus elektrik ini dapat dioptimumkan dengan mengetahui kesan arus pada penusukan kumai dan kelebaran kumai. penusukan. Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Zulhishamuddin Abdul Rahman. maka sambungan sesuatu kimpalan dapat dijangka dan ditentukan dengan tepat daripada persamaan-persamaan yang telah diperolehi daripada kajian ini.9cm × 0. kelebaran dan saiz bijian kumai kimpalan.7mm.3mm. Kata Kunci: kimpalan arka gas tungsten. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan semakin bertambah. saiz bijian dan arus elektrik dalam kimpalan arka gas tungsten pada keluli lembut ASTM A36. kelebaran. kelebaran. manakala garispusat saiz bijian pada zon terkesan haba mengecil daripada 32μm hingga 19μm. manakala kelebarannya antara 4. dan Aida Tukiran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Kimpalan arka ialah suatu kaedah sambungan antara logam yang menerima tenaga daripada arus elektrik. Saiz bijian yang mengecil menunjukkan kekuatan. Diantara kimpalan-kimpalan arka yang mempunyai kualiti yang baik ialah kimpalan arka gas tungsten.. 120A. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan kaitan parameter penusukan dalaman.8mm hingga 1.BUKU PROSIDING Kajian Penusukan Dalaman. Dengan menggunakan kaedah analisis metalugrafi ASTM E112 nilai secara purata diambil untuk penusukan. Khairul Nizad Panior. 130A dan 140A. Dalam menghasilkan penusukan dan kelebaran kimpalan pada kepingan yang tebal maka arus elektrik yang lebih tinggi perlu di kenakan. 110A.

haba masukan pada keluli juga secara tidak langsung akan memberi perubahan pada mikrostruktur keluli. Ini disokong oleh kajian Didziokas et al. Kaedah Kajian dilaksanakan mengikut kaedah American Society For Testing and Material (ASTM) E112 iaitu kaedah analisis metalugrafi pada bahan keluli lembut yang telah kimpal.(2004) yang mendapati kualiti sambungan kimpalan dipengaruhi oleh parameter yang ditetapkan oleh mesin pengimpal seperti arus elektrik. Kepingan keluli akan dikimpal menggunakan mesin kimpalan arka gas tungsten pada arus jenis terus (DC) dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Dengan menganalisis saiz bijian pada zon lakur (FZ) dan zon terkesan haba (HAZ). Jadual 1 menunjukkan parameter dalam pengimpalan arka gas tungsten. bagi mengoptimumkan sambungan kimpalan. Secara ringkasnya.(2007) telah membuat kajian bahawa parameter seperti haba masukan. Pengenalan Dalam menghasilkan sambungan kimpalan yang baik. Selain itu. Hasil daripada persamaan ini. kecacatan seperti keretakan semasa mengimpal dan kegagalan beroperasi perlu dielakkan. Yeh et al. penusukan yang tidak lengkap pada kumai kimpalan dapat dielakkan. 2. Oleh itu.(2008) di mana sambungan keluli yang tidak kuat adalah disebabkan oleh penusukan yang tidak lengkap. keluli akan dikisar dengan menggunakan mesin pengisar untuk membuang kekotoran dan seterusnya dipotong kepada beberapa kepingan yang kecil dengan menggunakan gergaji besi. Metalugrafi ialah suatu kajian berkaitan dengan struktur fizikal dan komposisi logam yang menggunakan alat mikroskop. Permukaan logam yang hendak dikaji perlulah disediakan dengan beberapa kaedah penyediaan sampel yang sesuai. kerapuhan dan kemuluran sambungan dapat dijangka apabila berlaku perubahan pada kedua-dua zon ini.BUKU PROSIDING 1. kekuatan. Ini disokong oleh kajian daripada Chen et al. kawalan pada arus elektrik perlu dikaji bagi mendapatkan persamaan dalam hubungan arus elektrik terhadap penusukan dan lebar kumai kimpalan. halaju mengimpal. 280 . jenis bahan dikimpal dan saiz kimpalan merupakan faktor yang boleh menyebabkan kecacatan ini berlaku.

Pemotongan ini perlulah dilakukan dengan berhati-hati agar permukaan yang hendak dikaji tidak rosak disebabkan oleh geseran semasa pemotongan. Rajah 1 menunjukkan bahagian bahan kerja yang dipotong untuk dijadikan spesimen. Akhir sekali spesimen ini akan dipunar dan dianalisis untuk mendapatkan penusukan dalaman.BUKU PROSIDING Setelah proses mengimpal selesai. kelebaran dan juga perubahan pada struktur mikronya. kepingan itu akan dipotong untuk dijadikan spesimen dengan menggunakan Electrical Discharge Machining (EDM) wire cut. Analisis untuk mendapatkan penusukan dalaman dan kelebaran dilakukan dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran sehingga 5X dan pengukuran dilakukan terus pada gambar dengan menggunakan perisian QuickPhoto Camera 2. spesimen akan diletakkan pada peletak supaya mudah dipegang. Analisis struktur mikro pula dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron (SEM).3. Untuk memudahkan proses mencanai dan menggilap. Pembesaran yang boleh digunakan pada mikroskop ini adalah antara 281 .

Keputusan Dan Perbincangan 3. Manakala Rajah 3 menunjukkan graf Graf penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat. Jika halaju mengimpal tidak dikawal maka akan berlaku penusukan yang tidak sekata. Selain daripada itu haba yang dihasilkan semasa proses mengimpal turut meningkat. Rajah 2 menunjukkan gambar penusukan dan kelebaran kumai kimpalan.BUKU PROSIDING 25X sehingga 250000X. 282 . Apabila arus meningkat. Hasil penusukan dan kelebaran kumai kimpalan pada pelbagai arus masukan boleh dilihat pada Jadual 2. kawalan semasa mengimpal semakin sukar kerana kadar pencairan keluli semakin cepat. halaju mengimpal turut meningkat. maka penusukan dan kelebaran kumai kimpalan turut meningkat. Daripada pemerhatian yang dibuat.1 Keputusan Penusukan Dan Kelebaran Kumai Kimpalan Kepelbagaian arus elektrik yang digunakan pada keluli lembut telah menyebabkan perubahan pada penusukan dan kelebaran kumai kimpalan. 3. Pengukuran struktur mikro dilakukan dengan menggunakan kaedah ASTM E112. Apabila arus elektrik meningkat. Ini menyebabkan pengimpal berada dalam keadaan yang tidak selesa.

979.BUKU PROSIDING Daripada rajah 3.024x . 3.34 pada regrasi linear R² = 0. saiz bijian yang terdapat pada kumai kimpalan dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah pengiraan saiz bijian atau kaedah Pendaraban Jeffries. Rajah 4 menunjukkan saiz bijian pada zon lakur dan zon terkesan haba. Penusukan kumai kimpalan boleh dioptimumkan dengan menggunakan persamaan ypenusukan = 0.1. menunjukkan perubahan penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat. 283 . manakala kelebaran kumai kimpalan dengan menggunakan persamaan ykelebaran = 0.036x + 0.66 pada regrasi linear R² = 0.2 Keputusan Pengukuran Saiz Bijian Kumai Kimpalan Daripada gambar yang diperolehi daripada mikroskop elektron.835.

Keadaan ini disebabkan oleh faktor haba masukan dan halaju semasa mengimpal. Jadual 3 menunjukkan nombor ASTM saiz bijian yang berubah untuk kelima-lima jenis arus elektrik yang digunakan. Dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik ralat seperti kawalan halaju tidak seragam. 4. Kesimpulan Kajian penusukan dalaman. Daripada Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian melawan arus elektrik. Manakala saiz bijian pada zon terkesan haba lebih besar daripada saiz bijian pada zon lakur. apabila arus elektrik semakin tinggi maka saiz bijian turut mengecil. didapati saiz bijian semakin mengecil pada zon lakur dan zon terkesan haba apabila arus meningkat.BUKU PROSIDING Hasil daripada pemerhatian. Daripada persamaan hubungan yang telah diperolehi. Selain daripada itu julat arus elektrik yang digunakan perlu lebih tinggi supaya hasil keputusan yang diperolehi lebih jelas. bacaan masa tidak tepat dan kedudukan pengimpal yang tidak selesa perlu dielakkan. kelebaran dan mikrostruktur kumai kimpalan pada bahan keluli lembut ASTM A36 dengan menggunakan kimpalan arka gas tungsten telah menunjukkan terdapat hubungan dengan arus elektrik yang digunakan. maka kualiti dan prestasi 284 . Manakala Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian (μm) melawan arus elektrik (A) pada zon lakur & zon terkesan haba.

& Raman.11 (4). Journal of the Minerals. 3. V.com/euweb/awtc/Lesson2_8. 55(6): 14-20(2003) Balasubramanian.S. S.. http://www. & Jonaityte.: Welding: Solidification and Microstructure. Journal of materials engineering and performance 18:871-877(2008) Bhadeshia.. : Prediction and optimization of pulsed current gas tungsten arc welding process parameters to obtain sound weld pool geometry in titanium alloy using lexicographic method. Steels Microsturcture and Properties. p442-447(2006) Babu. hardness and microstructure of joints made of AISI 409M FSS base metal and AISI 308L ASS filler metals.K. Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) group. V.A.BUKU PROSIDING mengimpal pada arus elektrik dapat dioptimumkan. & Jayabalan.D. 285 . 5.. Balasubramanian. Transport 23(3): 240–244(2008) 7.: 3rd edition. & Vitek. 4. Vol. 6.: Effect of welding processes on tensile. S. 5. K.: Influence of current pulsing on microstructure and mechanical properties of Ti–6Al–4V TIG weldments. 1.esabna. Gas tungsten arc welding.K. N. J. Shanmugam. R. Januteniene. A. Rujukan Babu. Didziokas. K. M. V.. J.: The impact of the internal welding defects on the joint strength.G.H & Honeycombe.K. Ini kerana arus elektrik dapat menghasilkan kemasukan haba yang dapat merubah struktur kumai kimpalan. Metals and Materials Society. impact. United Kingdom: Elsevier Ltd (2006) Carbon Steel Handbook: Metallurgy: California: Electric Power Research Institute (2006) 2. Ironmaking and Steelmaking 36:75-80(2009) 8. David.M. H. J.htm [2 Ogos 2009] Lakshminarayanan. Science & Technology of Welding & Joining.W. & Balasubramanian. 1998. R. Kajian ini dapat membantu pengimpal memilih arus elektrik yang sesuai dalam menghasilkan sambungan keluli lembut yang baik terutamanya dalam sektor pembinaan. S.

ADHD yang dimaksudkan dalam kajian ini. rakaman audio dan temu bual seterusnya dianalisis secara kualitatif. tingkah laku. Data dikumpul menerusi instrumen pemerhatian. patologi bahasa-pertuturan Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD kaum Cina. Di Malaysia secara umumnya. komunikasi.ADHD. 30% memerlukan rawatan sehingga mereka dewasa.BUKU PROSIDING Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Woon Chee Chee Jabatan Pengajian Am. dan bertindak tanpa difikir. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. komunikasi atau pelajaran. Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD) merupakan satu kecelaruan yang bercirikan tumpuan mudah terganggu. Maka kajian ini dilakukan untuk meneliti pola-pola komunikasi kanakkanak ADHD agar dapat membantu masyarakat khususnya golongan ibu bapa memahami kanak-kanak ADHD dengan baik dan membantu meminimakan masalah kanak-kanak ADHD daripada perspektif komunikasi. Ciri keingkaran mematuhi arahan pada kanak-kanak bermasalah ADHD juga amat jelas terlihat pada responden sama ada melalui bahasa verbal ataupun bukan verbal. ADHD merupakan satu kecelaruan mental yang memerlukan rawatan. kecelaruan. Bahkan petunjuk tingkah laku 286 . Seperti masalah „Autisme‟. Kata Kunci. Politeknik Ungku Omar Abstrak Kertas kerja ini membincangkan satu kajian empirikal yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD berusia enam tahun di Malaysia. Diharap kajian ini juga dapat memberi sedikit sumbangan kepada mereka yang terlibat dalam bidang patologi bahasa-pertuturan atau pendidikan keperluan khas. Hasil kajian lepas menunjukkan bahawa daripada 100 orang kanakkanak ADHD. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada kanak-kanak. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden kerap melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami semasa mengujarkan sesuatu ataupun ketika memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. Kecelaruan ini boleh ditakrifkan sebagai bermasalah dari segi emosi. Ketidakpekaan atau kekurangan pengetahuan mengenai ADHD mungkin menjejaskan perhubungan dan komunikasi antara masyarakat dengan individu yang bermasalah ADHD. selalu bergerak. Kesimpulannya. keluarga yang beranak ADHD perlu mewujudkan ruang dan memastikan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap si anak berkenaan. iaitu „Attention Deficit Hiperactivity Disorder’ atau Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada anak-anak kecil. Seperti masalah Autisme.

Kajian ini 287 . Di samping itu. Secara khususnya. Sehubungan itu. malahan penyelidikan yang khusus meneliti aspek komunikasi kanak-kanak ADHD adalah sangat terhad. keganasan dan pengabaian kanak-kanak khas oleh ahli keluarga yang lain. Kajian ini hanya meninjau aspek penggunaan bahasa kanak-kanak ADHD dalam interaksi keluarga sama ada secara verbal atau bukan verbal dan tidak menyentuh tentang masalah pembelajaran. anak ADHD atau kanak-kanak normal beserta guruguru mereka mungkin menghadapi tekanan dan pelbagai masalah yang tidak dapat dibayangkan. Sejak kebelakangan ini. Ketidakpekaan atau kekurangan maklumat mengenai ADHD mungkin menimbulkan kesalahfahaman ahli masyarakat semasa berdepan dengan mereka yang bermasalah ADHD. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. kekurangan pengetahuan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas boleh menyebabkan kekeliruan. „Autisme‟ dan „Syndrome Down‟. 2007:3). Di Malaysia secara umumnya. hampir keseluruhan penyelidikan daripada perspektif sains perubatan. tidak tahu pihak mana yang hendak dirujuk serta sukar mendapat maklumat. kebanyakan kajian tempatan bertumpu kepada masalah kanak-kanak „Disleksia‟. kemungkinan besar kanak-kanak itu akan ditempatkan di sekolah biasa dan bukan sekolah yang disediakan dengan program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PIPKBP). Pernyataan Masalah Kajian Safani Bari (2001) mendapati bahawa masalah yang dihadapi oleh ibu bapa kanak-kanak berkeperluan khas termasuklah tidak memahami tingkah laku anak khas.negara barat. Keadaan ini pula mungkin merumitkan atau menjejaskan proses sosialisasi ke atas individu ADHD. Akibat daripada itu. Namun demikian. maka satu kajian kes tentang corak komunikasi kanak-kanak ADHD dalam konteks perbualan di rumah dijalankan. fokus penyelidikan ke atas ADHD semakin meningkat di negara. Susulan daripada kecuaian ibu bapa dan kekurangan maklumat demografi tentang suspek kanak-kanak ADHD oleh pihak kerajaan. kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri pertuturan kanak-kanak ADHD dalam latar rumah. kelewatan dalam diagnosis dan ketidakpekaan juga mendatangkan banyak kesan kepada si anak serta keluarganya. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan memberi satu gambaran kasar mengenai permasalahan komunikasi pada kanak-kanak ADHD. Berdasarkan pernyataan di atas. Dapatan ini membayangkan permasalahan yang biasa dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas (dalam Azman. Menurut Azman (2007:5). tiada pengetahuan.BUKU PROSIDING seperti cepat hilang tumpuan dan tidak boleh duduk lama pula sering dianggap tingkah laku normal kanak-kanak pada peringkat awal usia.

Mereka mempunyai terlalu banyak tenaga. Masalah ADHD mungkin akan menjejaskan fungsi perhubungan sosial. ii) Jenis anak yang hiperaktif dan impulsif Mereka menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif. secara umumnya terdapat tiga jenis ADHD berikut: i) Jenis tidak berupaya memusatkan perhatian Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya. Menurut sumber rujukan. hiperaktif dan impulsif.BUKU PROSIDING cuba meninjau persoalan berikut: Apakah pola-pola utama komunikasi bahasa anak ADHD ketika berinteraksi dengan keluarga? Tinjauan Kepustakaan Jenis ADHD Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif yang lebih dikenali dengan ADHD digunakan di dalam kajian ini kerana istilah ini digunakan secara meluas pada masa kini dan ia juga lebih jelas merujuk kepada keadaan yang dialami oleh responden ADHD dari jenis gabungan. Jenis ini seringkali ditemukan pada kanak-kanak kecil. Ciri-ciri ADHD: Tahap aktiviti tinggi o o Kelihatan seperti sentiasa bergerak Biasanya bermain-main dengan tangan ataupun kaki. Jenis ini kebanyakan ada pada kanak-kanak perempuan. menggelianggeliut . Simptom ADHD biasanya muncul sebelum si anak berusia tujuh tahun. sentiasa bergerak dan bertindak tanpa difikir. tetapi tidak hiperaktif atau impulsif. lazimnya tidak kena masanya Biasanya menyampuk dan mengganggu orang lain Menghadapi masalah ‘bertindak dahulu. ia bersifat heterogen dan dimensi tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ADHD pun berbeza mengikut tahap yang dialami. jatuh dari kerusi o o Mendapatkan objek yang hampir dengannya yang dapat dimainmainkan ataupun dimasukkan ke dalam mulut Sukar duduk lama Cenderung mengikut gerak hati dan kurang kawalan diri o o o Bercakap secara tiba-tiba. iii) Jenis gabungan Kebanyakan kanak-kanak termasuk jenis seperti ini. malah kerjaya individu berkenaan. Perhatian mereka sangat mudah terganggu. pencapaian akademik. berfikir kemudian’ Kesukaran melalui aktiviti peralihan/ perubahan 288 Tingkah laku yang agresif dan terlampau mudah terangsang Tidak matang dari segi sosial Rendah keyakinan diri dan mudah kecewa . Mengurus anak bermasalah ADHD merupakan suatu kerja yang menghauskan tenaga dan memerlukan pemantauan penuh waktu.

beliau telah memberi penerangan berikut: . Ketika berumur lima tahun (5. Walau bagaimanapun. S. Beliau mengingatkan kita perlu menyedari bahawa salah satu daripada tingkah laku masalah ADHD adalah normal pada zaman kanak-kanak sehingga ke tahap tertentu pada tahap perkembangan yang berbeza. F. Kajian-kajian Lepas Berdasarkan kajian-kajian lepas. ahli-ahli psikolinguistik menerima teori bahawa bahasa kanak-kanak berkembang secara berperingkat-peringkat. setiap kanak-kanak adalah unik dan menunjukkan gabungan tingkah laku. (2007:2-4)) Peringkat Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Menurut Mangantar (1987:179).. peringkat-peringkat perkembangan bahasa ini bersifat arbitrari. 2007:4) Pandangan Rief (2007:5) bahawa kanak-kanak yang menghadapi ADHD bukan salah sesiapa juga sejajar dengan kebanyakan penyelidik. Bagi memperbezakan ciri-ciri ADHD daripada tingkah laku kanak-kanak yang normal.0) pada umumnya kanak-kanak yang normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibundanya dan telah memiliki perlakuan (pemahaman dan penerbitan) yang memadai. Para ibu bapa yang beranak ADHD tidak harus menyalahkan din sendiri kerana kepercayaan mereka pernah melakukan sesuatu sehingga menjadikan anak mereka begitu adalah tidak betul. punca ADHD masih tidak dapat dikenal pasti sehingga kini. Menurut beliau lagi. iaitu proses pematangan kognitif dan fizikal. Teori ini berkait dengan proses pematangan atau pertumbuhan kanak-kanak. Rief yakin ibu bapa pasti boleh memperoleh banyak manfaat daripada program keibubapaan yang mengajar strategi khusus dan teknik menguruskan tingkah laku anak mereka dengan berkesan (2007:194). dibincangkan enam peringkat perkembangan bahasa. Menurut Rief (2007:4). didapati bahawa bilangan kanak-kanak lelaki ADHD lebih ramai daripada kanak-kanak perempuan. pengkaji hanya melihat dalam peringkat yang terakhir. Mangantar mengatakan bahawa kanak-kanak mulai memasuki peringkat ini ketika berumur empat tahun atau lima tahun. Kanak-kanak ini memerlukan bantuan dan inteivensi.. kelemahan. kekuatan. pendidikan keibubapaan adalah penting di samping terapi atau khidmat sokongan bagi mereka yang beranak ADHD. Dalam penulisan Mangantar (1987:179187). minat. Menurut beliau lagi. Oleh kerana kajian ini memfokus kepada kanak-kanak peringkat prasekolah. bakat dan kemahiran yang berbeza. 289 . (Edisi terjemahan. ini memang satu masalah.BUKU PROSIDING (Sumber: Disesuaikan dari Rief. iaitu peringkat kecekapan penuh.apabila kanak-kanak itu menunjukkan pelbagai tingkah laku yang bermasalah yang tidak sesuai dengan perkembangannya (berbanding kanak-kanak lain pada usia yang sama).

kebingungan dan banyak persoalan sehingga beliau menemui seorang pakar psikologi saraf yang sangat berpengalaman. Adalah tanggungjawab pengkaji untuk memastikan kajian yang dijalankan mengikut prinsip etika kemanusiaan dan penyelidikan. Pengkaji melakukan dua sesi pemerhatian dan rakaman audio ditambah dengan temu bual tidak berstruktur untuk mengumpul data yang diperlukan dalam kajian ini. enggan membasuh tangan sebelum makan. enggan menyertai waktu mendengar cerita. Dalam kajian kes Essa (1999:122). Dalam kajian tersebut. pakar psikologi. Oleh itu pengkaji perlu bertindak cermat semasa menjalankan pemerhatian atau temu bual dengan mengambil kira perasaan pihak responden dan ahli keluarganya agar mereka berasa selesa dan rela memberi kerjasama. Responden kajian. Kajian ini telah memperlihatkan gejala seorang budak ADHD yang tidak mahu bekerjasama dengan pihak lain secara konsisten. terapi percakapan. tutor. Setiap hari kehidupan si ibu bermula dengan keletihan. responden yang berumur lima tahun enggan mematuhi arahan untuk balik ke kelasnya apabila waktu bermain berakhir. Responden menjawab semua arahan dengan “No!” sama ada secara verbal atau bukan verbal. Responden merupakan anak tunggal dalam sebuah keluarga nukleus dan mula belajar di tadika sebaik mencapai umur empat tahun. si ibu bersetuju memberikan intervensi sepanjang kehidupan anak-anaknya melalui pelbagai sudut: pakar kanak-kanak. Atas sebab H dari kaum Cina. Pakar tersebut mengesahkan disiplin bukannya isu utama. dialek Hakka atau Kantonis kadang-kala juga digunakan dalam perbualan. Seterusnya responden enggan menyimpan alat mainan. Walau bagaimanapun. bahasa pengantar dalam rumahnya cenderung kepada bahasa Mandarin. Budak lelaki itu langsung tidak mengendahkan teguran gurunya sehingga gurunya terpaksa „menangkap‟nya untuk dihantar balik ke bilik darjah. malah tidak mahu makan di tempat makan dan sebagainya. Persampelan dibuat secara bertujuan kerana responden perlu memiliki gejala asas ADHD. pakar saraf. dibincangkan tentang ciri keingkaran mematuhi arahan (noncompliance) yang sering diperlihatkan pada kanak-kanak ADHD kerana keresahan dan ketidakupayaannya untuk memberi tumpuan. H adalah seorang budak lelaki ADHD kaum Cina yang berumur enam tahun. Metodologi Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan kaedah kualitatif untuk penganalisisan data. Perangai naik berang secara tiba-tiba itu bukan disebabkan ibu bapa tidak tahu mengasuh atau tidak pandai menjaga anak. Menyedari perlunya lebih pemahaman dan kemahiran mengatasi masalah oleh keluarga yang beranak ADHD.BUKU PROSIDING Kajian kes keluarga Haughey (1992) mendedahkan pengalaman seorang ibu yang memiliki tiga orang anak remaja lelaki yang didiagnosis sebagai mengalami ADD dengan Hiperaktif. pendidikan istimewa dan bantuan lain di bilik darjah. apa yang berlaku kepada anak-anak ADHD adalah di luar kawalan mereka dan sememangnya merupakan sifat semula jadi neurologinya. 290 .

Dapatan Daripada Pemerhatian: 1. Keseluruhan data dipaparkan secara deskriptif untuk memberi gambaran jelas tentang corak komunikasi di antara anak ADHD dengan keluarganya. H suka mengusik datuknya sehingga datuknya naik darah. Dapatan dan Perbincangan Kajian ini bukan sahaja memperlihatkan corak komunikasi responden dalam rumah. memerlukan banyak tenaga. Pengkaji memberi tumpuan terhadap ciri-ciri penting dalam komunikasi bahasa seperti cara percakapan atau gaya pertuturan. bahasa bukan verbal yang digunakan oleh responden ketika berinteraksi dengan keluarga. 2. H sentiasa mendesak ibu bapanya melakukan sesuatu mengikut katanya. Setiap transkripsi pula dimasukkan nota pemerhatian yang berkenaan. tetapi juga mendedahkan keresahan dan kebingungan ibu bapa dalam menguruskan anak ADHD. H selalu menunjukkan sikap tidak peduli cakap orang. 5. Analisis data dibuat secara kualitatif berdasarkan nota pemerhatian.BUKU PROSIDING Kunjungan awal sebelum pemerhatian yang sebenar perlu dijalankan. Senarai tajuk soalan tidak disediakan tetapi pengkaji menanya soalan berbentuk terbuka yang menjurus kepada pencapaian objektif kajian. Tinjauan awal ini bertujuan mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden dengan lebih mendalam di samping membolehkan pengkaji menjalinkan hubungan yang baik dengan responden. Persetujuan dan kerjasama daripada keluarga resoponden adalah amat penting kerana ini membolehkan pengkaji melakukan pengamatan dalam jangka masa yang lebih panjang seterusnya memperoleh bahan kajian yang lebih menyeluruh. Ketika melakukan pemerhatian. pengkaji mendapatkan kebenaran daripada ibu responden terlebih dahulu agar kajian dapat dilakukan dengan lancar. Selepas menjalankan dua sesi pemerhatian dan temubual. Sebelum menjalankan pemerhatian. 2. catatan temu bual serta transkripsi rakaman. H kadang kala berkelakuan kebayi-bayian. H sangat bertenaga tetapi senang rasa lapar. H kurang berminat dengan siaran televisyen. 6. 4. Dua rakaman audio yang berlangsung kira-kira tiga jam ini kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Aktiviti kegemaran H bersifat bergerak-gerak. Dapatan Daripada Temu Bual: Menurut nenek H: 1. pengkaji membuat transkripsi untuk setiap perbualan yang telah dirakamkan. Dalam bahagian ini dibincangkan penemuan kajian yang menjurus kepada pola-pola komunikasi responden (H) dengan tiga orang ahli keluarga dalam latar rumah. Perbualan di antara pengkaji dengan ahli keluarga responden berkisar kepada apa juga aktiviti yang dilakukan oleh responden secara spontan. kaedah temubual tanpa struktur turut digunakan. H jarang berinteraksi dengannya (secara verbal atau bukan verbal). Menurut ibu H: 291 . 3.

 Mengulangi ujaran. Menurut ayah H: 1. Ibu: Tingxie a? Ji shi you tingxie? Ji shi? =Ejaan ke? Bila ada ejaan? Bila? ((H menunjukkan muka surat yang ditandai dengan tarikh)) BBV. KHM. H suka mengganggu datuk dan ayah ketika mereka perlu berehat atau ingin bersendiri. H kerap sakit demam atau menghidap selsema. 63. 3. 61. 4. hah? 60. 2. H selalu enggan membuat kerja sekolah padahal dia mampu menyiapkan semua kerja sekolah dengan sendiri. Duo shao hao? =Hari apa? Sebutlah.  Sukar melahirkan / menyusun idea. 62. H mengeluarkan buku tulis bahasa lnggeris lalu mencari-cari muka surat tertentu.  Respons yang tidak betul. 59.  Taksiran konsep hari dan masa yang lemah  Penggunaan kata yang tidak tepat. 64. H tiada empati atau kurang prihatin terhadap keperluan orang lain.  Keingkaran mematuhi arahan (Noncompliance). 2. RTB Ibu: Xingqi ji? Jiang chu lai. Situasi 1: Ibu menyuruh H tunjukkan semua kerja sekolah yang perlu disiapkan. Xingqiwu ji hao? Jiang chulai. H suka tidur lambat. ada kala pertolongannya berlebih-lebihan. Pola-pola Utama Komunikasi H Di Rumah  Suka menggunakan bahasa bukan verbal. LI Ibu: Xingqiliu? Xingqiliu ni you shangxue mie? = Hari Sabtu? Hari Sabtu awak kena belajar ke? H: Xingqiwu. H suka menolong orang. 292 .BUKU PROSIDING 1. 3. duoshao hao? Ha? =Jangan jawab dengan suara begitu kuat. Xingqiwu. JUMAAT! NTS Ibu: Buyao zheme dasheng da de. Jumaat berapa haribulan? Sebutkan.  Nada tidak sesuai (terlalu kuat / perlahan). Jumaat.  Melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami. Berapa haribulan? H: Xingqiliu. Simbol BBV KHM KTT LI RTB NTS BSF KMA MU Contoh Transkripsi 1. XINGQIWU! ((mula mengetuk-ngetuk meja kecil dengan pembaris panjang tadi)) =Jumaat. ((sambil „menggergaji‟ meja tulis kecil yang ada di sebelahnya dengan sebatang pembaris panjang)) =Hari Sabtu. Tenaga H seolah-olah tidak akan berhabisan. berapa haribulan.

Hing! =Biar kakak ajar awak ya. ni zheyang zhi ba liao a? =O::: Macam mana baca? Bacalah. H: YAH! ((mengetuk meja kecil dengan pembaris panjang)) BSF 85. Situasi 2: H duduk di atas kerusi kecil sambil memainkan pembaris panjang yang terletak di atas meja kecilnya. =Tak nak. Nenek: Hai bu ZUO? =Tak nak buat LAGI? ((H tetap ‟menggergaji‟ meja kecilnya)) 87. NTS 90. H: NGMM! BSF. 67. =Tak nak. ((sambil ‟menggergaji‟ meja kecilnya dengan kuat)) =Tak nak. =Kakak ajar awaklah. Nenek: Jiejie jiao ni la. zhe chi lan de luo! DU! =Jangan macam ni. Contoh Transkripsi 2. du chu lai ting a. H: Haiyou zhe ge! ((menuding jarinya ke muka surat yang lain)) =Ni lagi! RTB Ibu: O::: Zenyang du? Du chulai. Situasi 2: 293 . 89. Ibu: Hing du a.BUKU PROSIDING 65. KMA Contoh Transkripsi 1. bacakan. 71. 70. 69. awak hanya tunjuk saja? H: Buyao. Nenek: Jiejie jiao ni o. H! H: Ehh::: BSF 88. cepat! H: Buyao. kuai dian! =Bacalah H. 84. pembaris ni rosak nanti! BACA! H: Buyao. KMA 68. Nenek: Kuai dian zuo GONGKE! =Cepat buat KERJA SEKOLAH! ((H tidak menghiraukan neneknya. dia berulang-ulang ‟menggergaji‟ meja kecilnya) 86. KMA Ibu: Buyao zheyang. 66.

H! Saya kata jangan macam ni. Walaupun si ibu banyak kali menyuruh H supaya menyiapkan kerja sekolahnya dengan segera. Tangan atau kaki H sentiasa sibuk mengusik sesuatu yang ada di sekeliling semasa dia bercakap. H masih berbuat demikian semasa bercakap-cakap dengan mereka. 176. Saya cakap dengan awak ya. Selain daripada itu. H sering mengubah kedudukannya dari satu tempat ke satu tempat dengan aktiviti yang berbagai-bagai. tingkah laku H memang memperlihatkan simptom ADHD. Ibu: Hi seh siu! Fai dit! =Pergi basuh tangan! Lekas! 183. H: 177. =Mak marah ni. =OI! H! Janganlah korek hidung hari-hari. KMA. Hing! Wo shuo bu yao zheyang a. H: Oi baboi. Ngai tung ngi gong a. RTB Berdasarkan pemerhatian. Ayah: You baboi? =Kokko lagi? ((H mengorek hidung)) LI RTB 179. Ayah: OOI! Hing! Moh yit ya wa pi si a. Ibu: Zang a. =Kotorlah. Tak sopan ni.BUKU PROSIDING Selepas ibu bapa H beberapa kali menegur H agar jangan mengorek hidungnya. Mei you limao a. =Nak kokko. H: Err::: Ngmoi::: Boyboyga! =Tak nak::: *Boyboyga! ((*nama anak patung H))  BSF. Dalam masa yang singkat. dia selalu mendesak emaknya tolong dapatkan alat-alat mainan yang diletaknya sembarangan. Eh:::! EH::: EH:::  BSF. NTS 175. Hing. 180. Oleh kerana H sukar memberi tumpuan. Ibu: Hi seh siu! =Pergi basuh tangan! 181. tetapi H langsung tidak 294 . 174. KMA 182. ((H tertawa)) RTB Ayah: Mami chong foh geh lah. Dapatan pemerhatian juga menunjukkan ibu H sukar memperoleh kerjasama anaknya untuk melakukan sesuatu. Aktiviti yang dilakukannya juga alang-alangan sahaja. =Tak nak. H tidak dapat duduk lama dalam rumahnya. 178. H: Ngmoi. dia suka mengganggu orang lain dan bercakap secara tiba-tiba. H. menonton televisyen ataupun semasa makan. Kesemua gerak-geri H adalah selaras dengan petunjuk kriteria ADHD yang dihuraikan oleh Rief (2007:2-4).

3. Dalam hal ini. 6. Amalan kefleksibelan.BUKU PROSIDING menghiraukan kata-katanya. Jadual 5. Pertama.1. Bunyi-bunyi tersebut seakan-akan kata-kata seru tetapi sering tidak dapat difahami oleh ibu bapanya dan sukar dimengertikan berdasarkan konteks perbualan yang ada. 5. 8. Langkah sedemikian dipercayai dapat meringankan beban dan tekanan mereka dalam membantu si anak ADHD melazimkan diri dengan aktivitiaktiviti rutin yang perlu dilakukan dalam rumah. Ini adalah kerana pengalaman ibu bapa. ternyatalah apa yang dirumuskan dalam kajian kes keluarga Haughey (1992) adalah penting untuk didedahkan kepada pihak mereka yang mempunyai anak ADHD.1 : Bunyi-Bunyi Yang Dilafazkan Oleh Responden Bilangan 1. 2. penghasilan bunyi-bunyi tersebut adalah kurang bermakna. perkhidmatan sokongan yang bersesuaian dapat membantu ibu bapa bersedia dari segi pengetahuan. pihak keluarga terutamanya ibu bapa kanak-kanak ADHD sangat memerlukan bimbingan atau bantuan dalam hal intervensi anak berkenaan. 9. Jenis Bunyi yik eik ehh ngmm nye yah ee ning ahh hei ya Kekerapan 3 4 13 11 2 2 3 4 7 2 Daripada perspektif komunikasi. terdapat dua perkara yang menarik perhatian pengkaji untuk dibincangkan di sini. di mana ibu bapa yang mendapat anak berkeperluan khas akan mengalami perasaan penafian dan penolakan (dalam Azman. Dapatan ini adalah sejajar dengan Maurice (1996). Menurut Azman (2007). 10. Dengan kata lain. sikap dan persepsi ahli keluarga yang lain penting untuk membantu mengurangkan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ADHD. emosi dan kemahiran berkomunikasi. Pernyataan ini memberi impak yang signifiken terhadap keluarga yang mempunyai anak bermasalah ADHD. 2007:4). Berdasarkan dapatan temu bual. Pada keseluruhannya. Mereka bertanggapan bahawa atas kekurangan mereka tidak pandai mengasuh anak sehingga terjadinya masalah tingkah laku pada H. ketekalan dan menjalankan aktiviti mengikut jadual di rumah memang harus dipraktikkan dalam komunikasi harian. 4. Terdapat sekurang-kurangnya sepuluh jenis bunyi yang sering dilafazkan oleh H seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. Kemungkinan H melafazkan bunyi-bunyi demikian kerana dia bersifat malas untuk 295 . 7. H kerap melafazkan bunyi-bunyi pelik dengan berturut-turut semasa dia mengujarkan sesuatu ataupun ketika dia memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. kedua-dua ibu bapa responden memang melahirkan perasaan tidak sanggup menerima kenyataan bahawa anak mereka sebagai kanakkanak berkeperluan khas.

kasih sayang yang sejati dan penghargaan yang sewajarnya terhadap anak ADHD agar si anak akan berasa tenang dan selamat seterusnya mampu menangani tingkah laku atau emosi sendiri dengan cara yang betul yang akhirnya mencapai matlamat berkomunikasi secara berkesan. ataupun ketika itu dia mendapati sukar menjana idea dalam menyampaikan maksud sebenarnya secara teratur. ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membimbing anak ADHD agar dapat melazimkan diri berkomunikasi bahasa dengan cara yang betul dan sesuai dengan norma sosial. galakan. permintaan atau suruhan daripada ahli keluarga berkenaan tidak munasabah tetapi ia bertentangan dengan hasrat atau pendiriannya. pendidik dan masyarakat. Daripada huraian di atas.BUKU PROSIDING bercakap dalam bentuk perkataan/ ayat yang lengkap. jelas sekali bahawa responden mempunyai ciri pertuturan yang belum cukup matang dan kebolehan komunikasi bahasa yang rendah. Bunyi-bunyi tersebut juga kedengaran sewaktu H berperangai kebayi-bayian sama ada secara sedar atau tanpa sedar. Maka sering didapati bahawa H suka mencetuskan kata-kata bantahannya yang emosional. Interaksi antara keluarga dan mereka yang terlibat dengan anak-anak ADHD secara kerap dan mendalam dapat membantu menangani masalah anak ADHD dengan berkesan. keluarga yang mempunyai anak ADHD perlu mengenali dan menerima mereka seadanya di samping mewujudkan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap kanak-kanak ADHD. Perasaan bantahan ini terhasil bukan kerana kata-kata. Hal ini memperlihatkan sifat anak ADHD yang lebih memusat kepada diri sendiri dan sanggup mencabar kuasa orang dewasa. Kanak-kanak ADHD memang seperti kanak-kanak normal yang lain perlu dikenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka. Mereka harus mengambil tahu dan berusaha memahami ciri-ciri pertuturan yang sedia ada pada si anak berkenaan. iaitu ciri keingkaran mematuhi arahan pada anak ADHD amat jelas diperlihatkan pada H. iaitu tidak sejajar dengan peringkat perkembangan mentalnya. Perkara kedua. Maka adalah amat mustahak bagi keluarga untuk menunjukkan kesabaran. Pendek kata. Ini menunjukkan satu persamaan seperti dapatan yang diperoleh dalam kajian kes Essa (1999). Sehubungan itu. 3 Rumusan Kejayaan kanak-kanak ADHD bergantung kepada usaha dan sokongan daripada pelbagai pihak yang termasuk institusi keluarga. Malahan H mudah tersinggung dan sering merajuk kerana rasa kekecewaan. Didapati bahawa H sering mengingkari katakata ibu bapa atau neneknya. 296 .

php?option=com_content&do_pdf=1&id=2 6APA ARTI ADHD? http://kidshealth. (2008). (2007). B. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan Ke-5. Omar. Adolescents and Adults.BUKU PROSIDING Rujukan Asmah Hj. (1990).org/index2. Behavior Problems In Preschool Children. (1999). Terjemahan. 297 . Mohd.conectique. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.h tml http://www. Noraini Ahmad. New York: The Guilford Press. Menjadi Guru Pendidikan Khas. Sharani Ahmad. (2002). Kaunseling Kekeluargaan: Komunikasi berkesan dengan anak.wikipedia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Everett. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn.J. Nik Azis Nik Pa. Bhd. Family Therapy For ADHD: Treating Chidren. Razhiyah. Siri Prasekolah. Linguistik Lapangan: Panduan Kerja Lapangan Linguistik. 13-16 November 2006. W. Campbell. Edisi Kedua.php?article_id =3093 http://familydoctor.streetdirectory. (1999). Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Bhd.org/parent/emotions/behavior/adhd. Selangor: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam. A.kesulitanbelajar. http://www. C. (2006). (2006). Program Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas: Teori dan Praktik. 4th ed.infosihat. Essa.com/travel_guide/109501/adhd/adhd_in_children. Kamaruzaman Mahayiddin dan Zarah Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Professional. 2nd ed.A. Perkhidmatan Sokongan Bagi Kanak-kanak Kecelaruan Spektrum Autistik Program Integrasi Pendididkan Khas Bermasalah Pembelajaran Di Melaka. New York: Delmar Publishers. A Pratical Guide To Solving Preschool Behavior Problems.my/Penyakit/Kanak-kanak/KecelaruanHiperaktif.htm l http://en. S. (2004).org/online/famdocen/home/children/parents/behavior/118. Azman Bin Nordin.org/wiki/Attention-deficit_hyperactivity_disorder Jabatan Pendidikan Khas. (2002). Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan.html# http://www. (1993).) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: The Guilford Press.com/tips_solution/parenting/health/article. Ghafur. Kementerian Pelajaran Malaysia.pdf http://www.gov. Laporan Penyelidikan Ijazah Sarjana Pendidikan di Faklulti Pendidikan. K. (Samarin. E.

Simanjuntak. (2009). (2000). (2002). Transcript Notation in Heritage J. Zaitul Azma Zainon Hamzah. eds.208-226.BUKU PROSIDING PTS Publications. Imran Ho Abdullah. Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak-kanak ADD/ADHD. Bhd. Genting: Institut Aminuddin Baki. Cetakan Kedua. Linguistik: Teori dan Aplikasi. Selangor: Edusystem Sdn. Idris Aman.) Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. (1984). (2007). Penyelidikan Sains sosial: Pendekatan Pragmatik. Dalam Laporan Seminar Pendidikan Khas. Kajian Emperikal Tentang ADHD Daripada Perspektif Sosial /Pendidikan. Structures of Social Interaction. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Cambridge University Press. 3. (1987). Terjemahan. Mangantar.” dalam Nor Hushimah Jalaluddin. Sabitha Marican. ms. (Rief.1 LAMPIRAN 1 Simbol Transkripsi Simbol HURUF BESAR Garisan bawah ::: ((teks)) Tulisan italik = Kegunaan menandakan pekikan atau nada yang meningkat menandakan penutur sedang menegaskan atau menekankan sesuatu menandakan pemanjangan bunyi menandakan nota tambahan / aktiviti bukan verbal Menunjukkan perkataan/ frasa/ ayat dalam dialek Cina Terjemahan maksud ujaran dalam bahasa Melayu (Sumber: Disesuaikan dari Jefferson. S. ”Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah: Tinjauan dari Segi Psiko-Sosio-Matik. G.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Supiah bt. Pengantar Psikolinguistik Moden.F. Syed Arabi Idid.) 298 . (2007). Saad. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. (eds. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Politeknik merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi yang berazam 299 . Konsep aqidah merupakan satu pegangan yang mampu mencorakkan sikap dan pemikiran manusia terhadap kehidupan. Perak dan kini PUO telah bertukar kepada Politeknik Ungku Omar.puo. Ungku Omar (PUO). Walaupun dalam kajian ini.edu. Kata Kunci: Aqidah. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif secara deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. Responden seramai 278 dipilih dalam kalangan pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik secara rawak mudah. dari segi nilai min kefahaman aqidah lelaki adalah melebihi min kefahaman aqidah perempuan.edu. Selain itu.my dan 3faizalmohamad@jke. Politeknik Premier. 2hamizan@jke.BUKU PROSIDING KEFAHAMAN KONSEP AQIDAH DALAM KALANGAN PELAJAR ISLAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR (PUO) 1Zulkurnain Bin Abdul Hamid. pemikiran 4 PENGENALAN Pendidikan Politeknik diperkenalkan di Malaysia melalui Pelan Colombo pada tahun 1969 dengan tertubuhnya Politeknik pertama iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) di Ipoh. 2Mohd Hamizan Bin Radzi dan 3Faizal Bin Mohamad Twon Tawi Jabatan Kejuruteraan Elektrik. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah dalam kalangan pelajar. kefahaman konsep aqidah dilihat dari segi kefahaman asas. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik.puo. yakni manusia yang terdidik akalnya. sikap.my. Dalam kajian ini. hubungannya dengan bidang kejuruteraan. Abstrak Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk keperibadian muslim. tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. Maka itu.my. perbezaan kefahaman asas Aqidah dari segi jantina pelajar juga dikaji.edu. sikap dan pemikiran pelajar. Namun begitu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman konsep Aqidah secara keseluruhannya adalah pada tahap tinggi dan tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. dan kekuatan yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan yang betul dari yang salah. PUO 1zulhamid@jke. kajian bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman konsep Aqidah dalam kalangan pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik.puo.

kes rogol. orang yang beriman merupakan orang yang telah bersikap jujur terhadap dirinya kerana dia telah meletakkan dirinya pada tempat yang betul tanpa mengkhianati dirinya. Pada dasarnya. Wan Liz Ozman (1996) berpendapat bahawa penekanan mengenai konsep Tauhid atau Aqidah amatlah penting dalam mencorakkan akal budi dan pemikiran manusia terhadap kehidupan. Perdagangan dan Teknologi Maklumat serta berazam melahirkan graduan yang berketrampilan. Di manakah letaknya 300 . Dari segi istilah. 2003). kes dadah. emosi dan rohaninya. kes semseng jalanan dan sebagainya yang memenuhi ruang-ruang media cetak dan elektrik. Sikap manusia yang mempunyai asas Aqidah akan terpandu dengan baik. Begitu juga pemikiran mereka akan menghala ke arah jalan yang benar jika keimanan mereka mantap. Kecintaan terhadap ilmu khususnya ilmu Aqidah semakin pudar. Oleh yang demikian. sedangkan kefahaman Aqidah merupakan aspek penting yang mesti di dalami terlebih dahulu supaya manusia tidak mudah goyah dalam membuat bertimbangan walau dalam apa bidang yang diceburi.” Pelbagai usaha dijalankan bagi mencapai visi tersebut dan salah satu faktor penting yang menyumbang ke arah mencapainya. kes bunuh di merata-rata tempat. Sama ada lelaki atau wanita. yang menyedihkan serta memalukan kita semua ialah ada sebilangan kes-kes tersebut melibatkan pelajar IPTA dan IPTS. Malahan. kedua-dua makhluk ciptaan Allah SWT ini tidak boleh lari daripada ikatan Aqidah yang sepatutnya dipegang kuat dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. mental. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. perkataan iman mengandungi pengertian yang sama dengan aqidah dan maksud iman dari segi bahasa mengandungi maksud kesejahteraan dan kejujuran (Fadhil Mohd. Oleh yang demikian. Noor. kes khalwat. 5 PERNYATAAN MASALAH Negara kita sedang berdepan dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan semua pihak dari segenap peringkat. Setiap hari kita akan mendengar pelbagai berita yang menyentuh jiwa sebagai manusia normal dengan kes buang bayi. ialah peranan yang dimainkan oleh Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang merupakan tonggak kepada sesebuah negara maju. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah pendidikan Kebangsaan seperti mana yang terkandung dalam Visi PUO iaitu: “Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang Kejuruteraan.BUKU PROSIDING untuk melahirkan graduan yang berketrampilan. visi politeknik tersebut ternyata seiring dengan keperluan sepadu insan yang mengharmonikan di antara fizikal. Masyarakat Islam hari ini telah dilalaikan dengan lambakan hiburan yang melampau sehinggakan keimanan mereka menjadi rapuh.

Proses penghayatan konsep aqidah perlu dimulai dengan kefahaman terhadap konsep aqidah itu sendiri.” (Surah Luqman: Ayat 13) Menurut Ismail. aspek kemantapan iman tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Ruang dan peluang yang secukupnya dalam sistem pendidikan sekolah dan tertiari terhadap pembersihan rohani pelajar melalui konsep tauhid perlu diberi penumpuan yang secukupnya kerana punca utama penglibatan seseorang kepada masalah sosial adalah masalah dalaman atau rohani individu itu sendiri. Ahmed Ghazali dan Mahzan (1995). penyelidik ingin menjalankan kajian terhadap kefahaman konsep aqidah dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE). Justeru. Masalah sosial yang semakin menjadi-jadi sehingga ke hari ini umpama penyakit berjangkit yang dapat merebak kepada orang lain khusunya pelajar-pelajar IPT dan umumnya kepada masyarakat yang lain. et al. Kufur sama tarafnya dengan syirik di mana kedua-duanya menzalimi diri sendiri. pemantapan rohani dan jasmani dalam jiwa pelajar merupakan senjata yang dapat menjadi tembok penghalang kepada sebarang bentuk penyelewengan sewaktu mereka berkhidmat kepada Negara. 2001). 301 . emosinya. (2004) sekiranya.BUKU PROSIDING ketinggian nilai bagi seorang penuntut ilmu menurut pandangan masyarakat yang menjadi harapan semua untuk menjadi pemimpin yang bakal mentadbir Negara sekiranya dia terlibat dalam masalah sebegini? Ini kerana. sesebuah negara yang berhasrat untuk menempah kecemerlangan dan kegemilangan amat memerlukan warga negara yang sempurna pembangunan dirinya (Zakaria. menyatakan bahawa tumpuan terhadap kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ditekankan dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Orang yang tidak beriman bererti dia kufur dengan Allah SWT dia mengkhianati dan menzalimi dirinya (Fadhil Mohd. pelajar akan mudah terjerumus kepada perkara-perkara negatif. Menurut Ramli (2003). Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud: “…sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. rohaninya dan inteleknya ke jalan Allah SWT dapat membentuk peribadi manusia yang mulia. Noor. Dalam usaha membendung masalah sosial yang menular dalam Negara kita ini. Ini bertujuan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi modal insan yang beriman dan berilmu pengetahuan. PUO. Dengan kaedah mengarahkan komponen-komponan yang ada dalam diri individu sama ada jasmaninya. 2003).

2. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek pemikiran. 302 . 7 HIPOTESIS KAJIAN Ho(1) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan bidang kejuruteraan. Ho(3) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan pemikiran. 3. 4. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek sikap. Ho(4) Tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan wanita. Mangetahui perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah yang wujud bagi pelajar dari segi jantina. Ho(2) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan sikap. 5. Mengenalpasti persepsi pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap hubungannya di antara konsep akidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan yang dipelajari di PUO.BUKU PROSIDING 6 OBJEKTIF KAJIAN 1.

Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. Maka dengan itu. pengertian iman mengandungi maksud yang sama dengan aqidah di mana perkataan iman bererti kesejahteraan dan kejujuran. orang yang beriman kepada Allah SWT akan mendapat kesejahteraan. pemikiran seseorang. Ulamak kontemperori yang terkenal iaitu Dr Yusuf Al-Qaradawi (1993). Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan direkod hanyalah amalan keburukan maka akan hanya dibalas dengan keburukan. 2008). (Fadhil Mohd. Justeru. Dalam maksud yang sama. perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan perolok-olokkan atau diremeh-remehkan. pengilmuan dan sesuatu yang tersabit dengan penghayatan tentang pengesaan dan Keesaan Allah 303 . Baharom Mohammad et al (2008) berpendapat bahawa tauhid merupakan suatu pegangan. aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang yang mana pegangan dan kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah (Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi. Noor. hati seseorang satu keyakinan dan dengan itu kehidupannya menjadi terarah dan terpimpin. Dari segi istilah. menyatakan konsep tauhid terdiri daripada tiga konsep asas iaitu keimanan (kepercayaan). ilmu (pengetahuan) dan amalan (kelakuan).BUKU PROSIDING 8 KERANGKA KONSEP KAJIAN Konsep Aqidah Mengenai •Kefahaman Asas Hubungan •Bidang Kejuruteraan •Pemikiran •Sikap Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO 9 SOROTAN KAJIAN Aqidah Dari segi bahasa. 2003). perkataan „aqidah‟ bermaksud suatu ikatan yang mengikat sesuatu yang lain Aqidah merupakan suatu ikatan keyakinan yang mengikat diri seseorang. Tanpa aqidah yang benar Allah SWT tidak akan menerima segala amalan yang baik.

Begitu juga mengenai ibadat.” (Sahih al-Bukhariyy) Kepentingan Konsep Aqidah Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk kepribadian muslim. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. dan mempunyai kekuatan tekad yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran (Tutik Supiyah. yakni manusia yang terdidik akalnya. ianya bertujuan untuk mengukuhkan Tauhid di dalam hati setiap insan yang beriman. ilmu aqaid (aqidah) sama ertinya di mana ke semua jenis-jenis ilmu tersebut membicarakan tentang kepercayaan kepada Tuhan. ilmu usuluddin. Muhammad Isa Selamat (1996) mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang melibatkan keyakinan dalam menegakkan akidah keagamaan seseorang. ilmu sifat 20.BUKU PROSIDING SWT. Keimanan Mengikut kamus dewan iman bermaksud kepercayaan akan adanya Allah SWT dan mematuhi segala perintahNya. 2008).Maka dalam pengertian ini ianya menjuruskan kepada keyakinan dan ketetapan hati terhadap Allah SWT. 304 . ilmu tauhid.” (Al-Nisa‟ ayat 124) Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasullullah SAW dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (beraqidah dengan aqidah yang betul). hubungan manusia dengan persekitaran dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan barangsiapa melakukan amalan soleh dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Imanlah merupakan syarat utama penerimaannya Allah SWT terhadap apa sahaja amalan soleh yang dilakukan orang lelaki mahupun perempuan. memiliki cita rasa yang dapat merasakan perbezaan antara yang baik dan yang buurk. ilmu kalam. Keimanan pula membawa erti keyakinan dan ketetapan hati terhadap sesuatu (Mohd Rasyiq Mohd Alwi. Ajaran aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sehingga ke hari ini menjadi sumber kepada pelbagai bidang ilmu dan lahirnya pecahan-pecahan yang berbentuk perundangan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. kenabian dan keakhiratan. Menurut Sirojuddin Abas (2001) perkataan ilmu iktiqad. 2007).

Oleh yang demikian. Yusuf al-Qardawi pernah menegaskan: “Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang tidak menanamkan keimanan ke dalam jiwa para pelajarnya. akan tetapi Imam Abu Hanifah menerangkan kemuliaan mempelajari dan mengutamakan ilmu aqidah. cita-cita dan tujuan kehidupannya. penuh pertentangan dalam dirinya. tidak lain kecuali ia menghasilkan pelajar yang bingung. 2003) Kesan Penghayatan Konsep Aqidah Kepada Sikap Dan Pemikiran Allah SWT membekalkan manusia dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadiannya. tanpa peta dan tanpa kompas dan tanpa mengetahui lokasi rumah api. Ia menaiki bahtera kehidupan ini mengharungi gelombang yang mengelilinginya dengan penuh kegoncangan yang mencemaskan.” Begitu juga dengan Imam Hanafi sangat mengutamakan ilmu aqidah di mana beliau sendiri menyatakan dalam kitab beliau Fiqh al-Absat ( ‫ ) ه قف ط س ب ألا‬yang bermaksud: “Ketahuilah bahawa mendalami ilmu usuluddin (aqidah) itu lebih mulia dari mendalami ilmu fiqh. tanpa nakhoda. Tentunya mereka yang seperti ini tidak akan sampai ke pantai dan tiada harapan sama sekali untuk mencapai pantai. 2006). Aqidah inilah yang menjadi penunjuk cara berfikir manusia. Hal ini disebabkan akal manusia tidak mampu sesuatu yang diluar daripada batas kemampuannya tanpa petunjuk daripada Allah SWT. Justeru. Dengan demikian kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam menjadi sangat penting dan sangat menentukan aqidah menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya tanpa ragu dan sakwasangka tentang adanya Allah SWT. konsep kefahaman dan penghayatan tentang ilmu aqidah mesti diberi penekanan yang khusus terutamanya kepada generasi muda. Manusia yang tidak mempunyai kekuatan iman yang mantap tidak akan dapat dibentuk atau didisiplinkan mengikut peraturan atau undangundang dengan berkesan. peraturan.BUKU PROSIDING Pembahasan aqidah dalam Islam merupakan pembahasan paling penting dan mendasar dibandingkan dengan perkara lainnya. Aqidah merupakan tunjang kepada Islam di mana setiap amalan. peribadatan dan undang-undang dalam Islam adalah berpaksikan ikatan yang kuat dengan Allah SWT. Imam Syafie mendalami ilmu aqidah terlebih dahulu berbanding ilmu feqah di mana beliau pernah menyebut: “Kami telah mendalami ilmu tersebut (aqidah) sebelum ilmu ini (fiqh).” Kenyataan ini bukan bererti kita tidak harus mempelajari ilmu fiqh langsung. Hal ini disebabkan kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam itu merupakan asas kaedah berfikir manusia dan tindakan manusia ketika memecahkan masalah kehidupan di dunia yang dihadapinya.” (Ramli. Allah SWT menurunkan satu ajaran yang akan menyuluh akal manusia supaya mengenal 305 . Menurut Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). tanpa penunjuk jalan.(Abdul Hadi.

et al. Konsep berfikir secara menyeluruh bagi sesuatu perkara dan bukannya sesetengah perkara sahaja penting kerana berfikir secara menyeluruh dapat mengelak individu daripada membuat keputusan yang tidak tepat dan tidak adil. Penghayatan Tauhid mampu memberikan lapan kesan utama pada minda. 2003). ii. Hasil kajian dan berbagai-bagai penemuan dalam bidang sains contohnya mengakui kebenaran bahawa ilmu adalah milik Allah SWT dan memahami akan sunnaatullahi sunnatullah (Mohd Yusuf. Perkara-perkara tersebut ialah: i. v. Melatih diri berfikir menurut disiplin ilmiah dan logik yang teratur. Dengan mengamalkan corak berfikir seperti ini. Hubungan Konsep Aqidah Dengan Bidang Kejuruteraan Segala Ilmu yang ada di alam ini datangnya dari Allah SWT melalui pesuruhNya Nabi Muhammad SAW. iv. bukan berdasarkan emosi dan nafsu sahaja. Menurut 306 . Melatih diri menjadi kritis ataupun cenderung mengkritik diri sendiri daripada secara apologetik (sewenang-wenangnya atau mencari kesalahan orang lain). Orang yang beriman bererti orang yang bersikap jujur terhadap dirinya dan natijahnya dia akan mendapat kesejahteraan (Fadhil Mohd. menghuraikan kaedah berfikir menurut pandangan ulama Islam seperti berikut: i. 1996). vii. vi. Noor. sikap dan perlakuan Muslim (Wan Liz Ozman. viii. ii. iv. iii. Kita tidak digalakkan berfikiran sempit dan hanya menurut pendapat orang lain semata-mata tanpa cuba membuat andaian sendiri. Bersikap Terbuka Dan Tidak Sempit Fikirannya Harga Diri Dan Keyakinan Diri Yang Tinggi Rendah Diri Dan Tawaduk Berani Tidak Mudah Putus Asa Mempunyai Kesungguhan Yang Tinggi Redha Dan Menghakis Sifat Keji Patuh Pada Peraturan Dan Undang-Undang Al-Kilani (1994) dalam Mohd Fadzilah. lebih membina kekuatan diri kerana melalui amalan mengkritik dapat melihat kelemahan dan kekurangan diri dan boleh memperbaiki setiap kelemahan. Melatih diri berfikir secara komprehensif dan bukan secara bahagianbahagian tertentu sahaja. Dengan iman sahajalah yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. (2004). Yusuf Al-Qardawi (1999) menyatakan bahawa Tauhid akan mendatangkan sebaik-baik hasil dan kesan dalam kehidupan. Melatih diri berfikiran terbuka dan bukan dengan cara tradisional atau kuno. Melatih diri dengan membiasakan berfikir secara berkumpulan dan tidak terbelenggu dengan pemikiran sempit sekitar kepentingan diri sendiri. iii. v. 2003).BUKU PROSIDING Tuhan pencipta alam termasuk agar kepadaNya sahaja diabdikan diri manusia serta petunjukNya sahaja yang akan menjamin kebahagiaan sejak awal hingga akhirnya.

2004). rasional dan objektif dengan tujuan bagi memahami hakikat sebenarnya. asas aqidah merupakan perkara utama yang mmenjadi paksi untuk memastikan seseorang itu berada di atas landasan yang benar. Bidang-bidang keilmuan yang ditemui dan bakal ditemui mempunyai hubungan dengan konsep aqidah sebenarnya. masyarakatnya dan alam sekitarnya sebagai usaha pengabdian diri kepada Allah dan penyempurnaan amanahnya sebagai khalifah di bumi (Ramli. 2003). bidang kejuruteraan memberi penekanan kepada prinsip dan konsep memudahkan urusan. Merujuk kepada perspektif Islam. Unsur jiwa yang murni adalah penting dibina kerana individu yang dibangunkan jiwanya sehingga dapat memerdekakan jiwanya daripada unsur-unsur yang lain tidak gentar menerima sebarang tanggungjawab (Mohd Fadzilah et. Ketiga-tiga unsur ini diperlukan bagi menguatkan antara satu sama lain. memberi keselesaan dan menyenangkan kehidupan yang tidak membawa kepada kelalaian dan kealpaan (Ahmad Baharuddin. maka mereka perlu memahami dan cuba menguasai pelbagai ilmu dan bukan hanya menyempitkan pemikiran dengan ilmu-ilmu tertentu sahaja. jika pendidikan bersepadu telah berjaya menyepadukan ilmu akal dengan ilmu wahyu (Al-Quran dan As Sunnah). Walau apa bidang yang diceburi oleh seseorang itu. akal dan jiwa yang murni perlu dilakukan serentak. jelaslah bahawa pentingnya hubungan di antara bidang kejuruteraan dengan konsep Aqidah ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek. Apabila seseorang pelajar ingin membina kekuatan diri maka keseimbangan pembinaan unsur fizikal. Menurut Tajul Ariffin dan Nor‟Ain (2002).al.BUKU PROSIDING Ramli (2003) pula. 2004). Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan bertujuan membolehkan orang berilmu mengembangkan dirinya.W. Matlamat pendidikan ketauhidan ialah bagaimana untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran untuk mendekatkan diri pelajar dengan Allah S. Apabila pembangunan satu unsur sahaja yang dipentingkan. Kesepaduan di antara ketiga-tiga unsur ini diumpamakan segi tiga yang sama sisinya. bagi memastikan pelajar berjaya dalam menuntut ilmu. meningkat dan memantapkan akidah Islam menerusi pendidikan. 307 . pembangunan menjadi pincang dan usaha membina kekuatan dalaman diri tidak berjaya. Dengan ini. matlamat seluruh ilmu adalah sebagai satu penemuan kesatuan dan saling berhubungan dengan dunia alam tabii dan lanjutan daripada itu sumber semua ilmu dianggap satu. kejuruteraan dalam Islam adalah kaedah mencari kebenaran dan penyelesaian segala masalah secara sistematik. Oleh yang demikian. Bidang ini bersifat bersepadu dan berdasarkan sintesis dan pemahaman ini akan dimiliki tanpa perlu merosakkan objek kajiannya. Rumusan Kefahaman dan penghayatan konsep aqidah memainkan peranan penting dalam diri setiap muslim khususnya pelajar-pelajar yang akan menjadi pemimpin negara di masa akan datang. maka pendidikan ketauhidan pula akan menyusun strategi dengan matlamat untuk membina. menyuburkan.T. Selain itu. Sebagai contoh bidang kejuruteraan.

Memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah PUO khasnya kepada pensyarah mata pelajaran Pengajian Islam supaya tindakan penambahbaikan dari aspek pengajaran dan pembelajaran 2.8 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. susunan item dan susunan pilihan dalam item melalui kajian rintis. Instrumen ini diedarkan kepada responden di mana mereka diberi masa yang mencukupi untuk menjawab semua soalan yang terkandung dalam borang tersebut. maka memadai dengan sampel seramai 278 orang. Penyelidik menggunakan Skala Likert bagi membolehkan responden memilih aras persetujuan mereka berkenaan dengan item-item yang disediakan. Oleh itu pengkaji telah mengedarkan sebanyak 30 set borang soal selidik untuk mendapatkan nilai Alpha Cronbach atau pekali kebolehpercayaan yang di analisis menggunkan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). Menurut Chua Yan Piaw (2006) limitasi yang biasa diguna dalam kajian rintis ialah 30 responden. Manakala Salleh Abu dan Zaidatun (2003) pula menyatakan jika nilai kebolehpercayaan rendah daripada 0. 2006). PUO. Populasi pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 1000 dan menurut jadual Krejee De Morgan (1970). Responden dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Islam dalam bidang kejuruteraan elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Hasil daripada kajian rintis yang dilaksanakan. Kajian rintis (pilot test) adalah kajian yang dijalankan sebelum menjalankan kajian sebenar bertujuan untuk melihat kebolehlaksanaan sesuatu kajian yang hendak dilakukan (Chua Yan Piaw. kaedah ini adalah sesuai kerana sampel dipilih berdasarkan rumpunan populasi Dalam kajian ini rumpunan populasi adalah pelajar-pelajar Islam yang mengikuti program kejuruteraan elektrik sahaja. Proses yang berlaku dalam kajian rintis juga ialah kesahan dan kebolehpercayaan (Mohamad najib Abdul Ghafar. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999) menyatakan nilai alpha 0. 11 METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. apabila bilangan populasi adalah 1000. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A (Demografi) dan Bahagian B (Kefahaman Aqidah). nilai Alpha Cronbach (α) yang diperolehi bagi 308 . Borang soal selidik yang telah dibina diuji dari segi kesesuaian istilah.BUKU PROSIDING 10 KEPENTINGAN KAJIAN 1. Pemilihan responden dalam kajian ini menggunakan kaedah sampelan rawak kelompok. Memberi maklumat yang bermanfaat kepada PUO untuk menguatkan lagi usaha-usaha bagi menghasilkan bakal graduan yang seimbang dan mempunyai kefahaman konsep Aqidah yang mantap.6 ubahsuai terhadap item-item bagi meningkatkan nilai pekali kebolehpercayaan perlu dilaksanakan. 2006).

Tahap ini merujuk kepada tahap kefahaman terhadap item yang dikemukakan di dalam soal selidik. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan. adalah 0. tidak pasti.BUKU PROSIDING keseluruhan item soal selidik kebolehpercayaan yang baik. Subjek menunjukkan sama ada mereka sangat setuju.1.0. Ujian-T.7 Sederhana 3. diproses dan disimpan dengan baik. tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap setiap kenyataan yang mengukur sikap. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba. peratus. min. Jadual 8.0: Jadual Nilai Skor Min Untuk Tahap Kefahaman Konsep Tauhid Skor min Tahap kefahaman 1. Kemudiannya.867 dan nilai ini mempunyai Kaedah analisis data bagi keseluruhan data yang dikumpul oleh penyelidik dalam kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16. 1997) Sebagai rumusan pemilihan kaedah analisis data dalam kajian ini dilakukan berdasarkan kepada persoalan kajian seperti dalam Jadual 8.3.4 . setuju. Berdasarkan borang soal selidik yang diedarkan dalam kajian ini.00 Tinggi (Landell. Manakala data daripada bahagian B dianalisis menggunakan kaedah analisis Ujian-t tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap kefahaman Aqidah dari segi jantina digunakan. 1999). Analisis yang digunakan adalah statistik analisis deskriptif dan statistik inferensi. dan mod. 309 .5. Antara contoh statistik inferensi ialah ANOVA. Ujian Pearson dan sebagainya. 12 ANALISIS DATA Data mentah yang diperolehi daripada dianalisis dengan menggunakan kaedah tertentu seperti kaedah statistik untuk menghasilkan maklumat yang bermanfaat dalam sesuatu tujuan penyelidikan. Skala Likert digunakan untuk menganalisis soalan di mana data yang dikumpulkan dan di analisis mengikut statistik deskriptif menggunakan julat min sampel. Rumusan bagi tahap kefahaman berdasarkan julat min akan dikategorikan kepada tiga tahap seperti Jadual 8. Evans (1998) pula menyatakan statistik inferensi menyediakan alat untuk membuat generalisasi terhadap populasi yang besar dengan mengkaji sampel yang kecil daripada populasi tersebut.3 Rendah 2. dalam bahagian A item demografi pelajar dianalisis menggunakan statistik deskriptif.00 -2. Ujian Spearman Rank. data tersebut perlu diolah.8 . Satu set gerak balas terhadap sikap tersebut diberikan di dalam skala ordinal.

1: Taburan tahap bagi keseluruhan item. Bil 1 2 3 4 Jadual 9.0990 4.0817 4. taburan tahap asas kefahaman Aqidah bagi pelajar kejuruteraan elektrik PUO berada pada tahap yang tinggi. Apakah terdapat perbezaan tahap kefahaman Ujian t konsep Tauhid di antara pelajar lelaki dan wanita? bebas 13 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Bahagian A: Demografi Hasil dapatan kajian ini untuk bahagian demografi menunjukkan bahawa bilang pelajar lelaki adalah seramai 197 dan perempuan adalah seramai 84 orang.1291 4.2 pula menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap kefahaman aqidah mengikut jantina. Bahagian B: Kefahaman Aqidah Merujuk kepada Jadual 9. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan sikap? 4. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? 3. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk keseluruhan item ialah melebihi 0. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan pemikiran? 5. keputusan yang boleh dibuat ialah menerima hipotesis nul yang menyatakan 310 . tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap dan tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran berada pada tahap yang tinggi. Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Skor Min Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? 2. Justeru.1. Item Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran? Skor Min 4.05.1: Pemilihan kaedah analisis data berdasarkan persoalan kajian.BUKU PROSIDING Jadual 8. Begitu juga bagi elemen-elemen lain iaitu tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan. Bil Persoalan Kajian Kaedah Analisis 1.2946 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Jadual 9.

185 5 Ujian-T T P Keputus an H03 Diterima -0. 2005). Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran turut tinggi seiring dengan pandangan Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna yang menyatakan tiada perselisihan antara nas-nas syara‟ dengan akal dan begitulah sebaliknya (Ali Abdul Halim. Oleh yang demikian. 2000).60 0 14 Tahap kefahaman pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik PUO berada pada tahap tinggi bersesuaian dengan keterangan Prof Zakaria Stapa. pengkaji membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pemboleh ubah kefahaman Aqidah dan jantina. tetapi mestilah selari dengan tahap pengamalan 311 .2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Kefahaman Aqidah berdasarkan Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Kefahaman Aqidah Peremp uan N 19 7 87 Min 4. Namun begitu. Kajian tentang perbezaan jantina dari segi kefahaman asas Aqidah menunjukkan tidak ada perbezaan bertepatan dengan hujah Sheikh Said Hawa yang menyatakan bahawa ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Aqidah Islam menjadikan Islam mudah difahami tanpa dibataskan oleh jurang jantina. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap selari dengan kenyataan Wan Liz Ozman (1996) di mana penghayatan konsep Tauhid memberikan kesan utama terhadap sikap muslim. ukuran bagi seseorang yang layak di kategorikan mempunyai tahap Aqidah yang mantap tidak cukup dengan tahap kefahaman semata. bentuk muka bumi.525 0. Jadual 9. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan juga tinggi bertepatan dengan pandangan Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili tetang Tauhid Rububiyyah yang bermaksud mengEsakan Allah SWT dengan segala perbuatanNya (Mohd Zaidi Abdullah. 15 CADANGAN Hasil dapatan kajian ini menunjukkan tahap kefahaman Aqidah pelajarpelajar Islam berada pada tahap yang tinggi.168 8 4. zaman dan lain-lain. kaum. 2003).BUKU PROSIDING tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap kefahaman aqidah dengan jantina. fardu ain dan sebagainya (Norazlina Jamil. di mana setiap pelajar yang telah tamat Tingkatan 5 sudah dimaklumkan tentang perkara-perkara wajib yang berkaitan dengan akhlak.

Yan Piaw (2006). (1998). Memperkenalkan Bidang Kejuruteraan: Persepsi dan Sumbangan Islam. Ahmad Esa. A. Walaupun dalam kajian ini. Mc Graw Hill. Third Edition. Ahmad Baharuddin Abdullah (2004). Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jamaluddin Hashim dan Nur Fadzillah Hussin (2008). Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Mohd Noor Hashim. Jurnal Masalah Pendidikan. 17 BIBLIOGRAFI Abdul Hadi Awang (2006). tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. Dewan Pustaka Fajar Bakti.Kuala Lumpur. 16 KESIMPULAN Merujuk kepada kajian yang dijalankan. Using Basic Statistics In The Sosial Sciences. Mohd Yusop Ab Hadi. Muqaddimah Aqidah Muslim. Peranan Pendidikan Seni Dalam Membentuk Peribadi Muslim. Bhd. 312 . Program Khas Pensiswazahan Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Bhd. N. Program-program penghayatan aqidah perlu dilaksanakan agar kefahaman aqidah yang dimiliki oleh pelajar dapat ditingkatkan. Baharom Mohamad.1-9. Engku Intan Norazlin Che Engku Husin (2001). PUO berada pada tahap tinggi. Pendekatan Tauhid Dalam Kepimpinan Pendidikan. Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan Dan Sains Sosial. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah. 19. Ali Abdul Halim Mahmud (2003). dapat disimpulkan bahawa tahap kefahaman asas aqidah pelajar-pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana Evans. Oleh yang demikian. Canada: Prentice Hall. pengkaji mencadangkan agar kajian lanjutan dijalankan terhadap pelajar-pelajar terhadap tahap penghayatan Aqidah mereka. Syarah Usul 20 Hasan Al Banna (Rukun Faham). Ahmed Ghazali Ibrahim dan Mahzan Arshad (1995). Chua.Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 2: Asas Statistik Penyelidikan.BUKU PROSIDING nilai-nilai Aqidah itu sendiri. Perbandingan asas kefahaman aqidah dari segi jantina pula tidak menunjukkan perbezaan. Ini kerana ukuran bagi seseorang yang beraqidah ialah orang yang mempunyai kefahaman dan penghayatan Aqidah yang mantap. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB. Program-program kerohanian untuk pemantapan Aqidah pelajar dari segi pemahaman dan penghayatan perlu diperbanyakkan. diterjemahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan harian seseorang pelajar. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Alias Baba (1999). dikekalkan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di KUiTTHO.

Penjuruteraan Semula Pendidikan Teknikal dan Vokasional: Satu Cetusan Pemikiran dan Tinjauan. Falsafah Sains Dan Pembangunan: Ke Arah Dimensi Baru. 3. Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pendekatan Bersepadu. Zakaria Stapa (2001). Aqidah dan Perjuangan. Noor (2003). Projek Sarjana. (1997) Management by Menu. Educational And Psychological Measurement. Bhd. Mengembalikan Sains Insani. dan Morgan.Sifat-sifat Allah SWT dan Mentauhidkan Diri kepadaNYA. Sirojuddin Abas (2001). Muhammad Isa Selamat (1996). Akidah & Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Wan Liz Ozman Wan Omar (1996). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 30.BUKU PROSIDING Fadhil Mohd. Ismail Bakar. Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.1-20. Mohd Yusof Othman (1999). Ahmad Zabidi Abdul Razak dan Noor Shamshinar Zakaria (2004). Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Tajul Ariffin dan Nor‟Aini Dan (2002). Merancang Kejayaan” Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. (1970) Determining Sample Size for Research Activities. Iktiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Melaka: Anjuran Majlis Agama Islam Melaka. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Tidak Diterbitkan. Tutik Supiyah (2007) Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Sunan Kalijaga. Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media. K. Mohd Fadzilah Kamsah. W. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Ramli Awang (2003). London: Wilay and Son Inc. Pengertian Tauhid. 313 . Ancaman Dan Penentangan Terhadap Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama„Ah Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah. Bhd. 24-36. Selangor: Dewan Fajar Bakti. R. Jabatan Mufti Negeri Melaka.8. Krejcie. Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains . Landell. Skudai :Universiti.Qardawi (1999). Skudai Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Norazlina Jamil (2005) Kajian Kefahaman Konsep Tauhid Di Kalangan Pelajar Islam Ijazah Sarjana Muda PTV Di Kuittho. Maizam Alias dan Noraini Kaprawi (2004). Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam Dan Korporat. D.” Kuala Lumpur: Darul Nu‟man. 607-610. Edisi Keenam. “Penyelidikan Pendidikan”. Jurnal Pendidikan Teknikal.Bhd.V. Ayob Johari. Yusuf Al. Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008).

fungsi badan dikawal oleh visual pandangan mata. bunyi bising. suhu. dan Rohimi Yusof Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Keselesaan semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel adalah sangat penting bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Ipoh untuk membangunkan keadaan ergonomik yang selesa untuk para pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang baik di dalam bengkel. Kajian ergonomik dilakukan di dalam bengkel automotif di Politeknik Ungku Omar. Ini disokong oleh kajian Baba et. Dengan bantuan alat termal comfort bacaan untuk kandungan CO2. Ernst (2009) menerangkan. Oleh itu suatu perubahan perlu dilakukan bagi mendapatkan keselesaan secara menyeluruh. kandungan karbon dioksida. suhu. bunyi dan tekanan dapat diperolehi. peredaran udara. Di dalam sistem badan manusia. Data yang diperolehi menunjukkan kandungan CO2. Dengan adanya pendekatan pada pencegahan kemalangan kadar kemalangan yang berlaku di bengkel dapat dielakkan. al 314 . suhu glob dan tekanan.BUKU PROSIDING Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Zulhishamuddin Abdul Rahman. Kemudian visual ini akan diterjemahkan oleh sistem komunikasi pusat saraf melalui sensor dan sistem motor pada badan. Ergonomik adalah penting dalam mengorganisasi kajian kerja ketika menggunakan tenaga kerja di dalam bengkel. pengudaraan dan tekanan berada pada tahap yang baik manakala suhu dan pencahayaan berada pada tahap yang tidak baik. pencahayaan. bengkel automotif 1. Pendekatan pada meningkatkan prestasi manusia daripada segi kognitif. ergonomik mempunyai dua pendekatan yang berbeza iaitu pencegahan kepada kemalangan dan meningkatkan prestasi manusia. kelembapan. kelembapan. mental dan prestasi pengurusan telah dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan kerja yang disiapkan. kelembapan. Pengenalan Helmut (2009) menerangkan bahawa ergonomik merupakan suatu sistem yang memberi tumpuan pada meningkatkan hubungan antara badan manusia dan mesin. Untuk mencapai matlamat ini. Kata Kunci: ergonomik. pengudaraan. Mohd Zulmajdi Rafidi Zaidin. ergonomis perlu menyediakan keperluan dengan mengambil kira faktor-faktor kemanusiaan pada data antropometri dan persekitaran dalam sesebuah bengkel yang meliputi aspekaspek seperti pencahayaan. bunyi.

BUKU PROSIDING (2008) mendapati data antropometri membolehkan rekabentuk pada alatan dan tempat kerja dapat dibangunkan dengan baik. Keluasan bengkel auto ialah 19. Data ini diperolehi dengan menggunakan alat pengukuran termal comfort.15m. Bengkel ini mempunyai 1 pintu utama yang berukuran 6. bunyi bising. Stesyen kerja di dalam bengkel ini terdiri daripada bahagian penyelenggaraan enjin petrol. selesa dan memberi kepuasan yang maksimum selain mengelakkan kemalangan yang berlaku.2m x 20m. suhu. Dalam kajian ini penumpuan akan diberikan pada bengkel automotif di mana keadaan persekitarannya berbeza dengan bengkel-bengkel yang lain. Data persekitaran bengkel ini diambil selama 8 jam iaitu daripada pukul 8. Jumlah pelajar yang menggunakan bengkel itu ialah seramai 25 orang. Pelajar-pelajar ini menggunakan bengkel mengikut jadual kelas yang telah ditentukan oleh jabatan dan masa penggunaan bengkel ini mengikut jadual waktu bengkel.15m dan 2 pintu belakang yang berukuran 2m akan dibuka apabila kelas amali bermula. suhu glob dan tekanan. Ini menunjukkan kesedaran yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar ini bagi meningkatkan keselesaan semasa melakukan kerjakerja amali di stesyen kerja seterusnya meningkatkan suasana kerja yang selamat. Berdasarkan tiga aspek yang dikaji iaitu pengetahuan ergonomik pelajar. Perbezaan antara setiap stesyen kerja ini ialah cara pelajar ini berada di stesyen kerja samaada dalam keadaan berdiri.30 pagi hingga 1. Kedudukan pintu-pintu ini seperti dalam Rajah 1 pelan lantai bengkel. enjin diesel.30 pagi hingga 4. sistem elektrikal. Kedudukan lampu dan kipas ini seperti dalam Rajah 2. maka bengkel automotif telah dipilih untuk dijalankan kajian. unit latihan dan penyelenggaraan umum kereta. peredaran udara. Kajian yang dilakukan oleh Rahizah pada tahun 2008 mendapati bahawa tahap ergonomik terhadap keselamatan pelajar ketika melakukan kerja amali di bengkel secara keseluruhan adalah tinggi. Kajian ini tertumpu pada parameter persekitaran iaitu pencahayaan. kelembapan. kepentingan keselamatan dan keadaan persekitaran di bengkel mencatatkan tahap yang tinggi. duduk atau membongkok. kandungan karbon dioksida.30 tengahari.30 petang. 2. Masa penggunaan bengkel ini pada pukul 11. Kaedah Dalam mendapatkan keadaan ergonomik merangkumi persekitaran tempat kerja dan di stesyen kerja. 315 . Bengkel auto ini terdiri daripada 25 unit lampu berkembar dan 12 unit kipas. 4 pintu sisi yang berukuran 3.

Pelan bagi lampu dan kipas bagi Bengkel Automotif di PUO 316 . Pelan Lantai Bengkel Automotif di PUO Rajah 2.BUKU PROSIDING Rajah 1.

Nisbah CO2 melawan Masa Penumpuan gas CO2 merupakan gas yang dibebaskan oleh manusia melalui pernafasan. 3. Penumpuan gas CO2 dalam sesuatu ruang adalah bergantung kepada saiz manusia dan tahap fizikal aktiviti mereka pada masa itu.1 Keputusan Karbon Dioksida Rajah 3. Kadar penumpuan gas CO2 yang dihasilkan juga bergantung kepada aktiviti yang dijalankan. Melalui penyelidikan yang dijalankan mendapati penumpuan gas CO2 adalah berbeza pada keadaan kawasan dan masa yang berbeza.BUKU PROSIDING 3. Penumpuan gas CO2 terhadap kadar pengudaraan terhadap keduaduanya iaitu udara luaran yang masuk dan kecekapan bau persekitaran. Ia adalah gas buangan dari manusia dan tahap penumpuan gas CO2 adalah bergantung kepada bilangan manusia yang berada dalam sesuatu ruang dalaman. Keputusan Dan Perbincangan 3.2 Keputusan Suhu 317 .

318 . Suhu radian purata dan peratus kelembapan melawan Masa Rajah 6. Perbandingan Suhu Glob melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Peratus PPD dan PMV.BUKU PROSIDING Rajah 4. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Rajah 5.

Suhu bahang akan wujud jika ada sumber-sumber haba dipersekitaran. Suhu kering ialah suhu udara yang diukur dengan termometer biasa manakala suhu basah ialah suhu udara yang diukur dengan termometer yang disalut oleh kain basah. Semakin tinggi suhu udara akan menyebabkan proses pada keadaan sekeliling menjadi panas lalu menyebabkan kadar pernafasan menjadi tinggi lalu penumpuan gas CO2 bertambah. Dalam kajian ini suhu akan diukur dalam unit SI iaitu dalam unit darjah Celsius (C). Rajah 7. 3. Skala Keselesaan ASHRAE Suhu yang bersesuaian perlu diselaraskan bagi memastikan pelajar dapat melakukan amali dengan selesa. mesin dan haba logam. permukaan panas. 319 . Suhu bahang mempunyai pengaruh yang kuat berbanding suhu udara dalam menentukan haba yang dikeluarkan atau diperolehi daripada persekitaran. Suhu udara juga akan mempengaruhi kadar haba yang dikeluarkan oleh badan manusia yang melalui proses perolakan. Suhu udara yang sesuai dapat mewujudkan suasana yang selesa dalam menjalankan aktiviti di dalam bengkel Automotif. api. Suhu udara boleh menentukan sesuatu ruang berada pada keadaan panas dan sejuk. Suhu yang sesuai adalah antara 20oC – 26oC. kadar radiasi dan penyejatan.BUKU PROSIDING Paras keselesaan PMV ( Ramalan Undian Purata ) berada pada antara skala ASHRAE 2 dan 3.3 Keputusan Suhu Radian Purata Suhu bahang diperolehi daripada haba-haba yang dikeluarkan objek-objek panas. Contoh-contoh punca haba radian adalah cahaya matahari. Terdapat dua jenis suhu iaitu suhu kering dan suhu basah. Ia menunjukkan tahap keselesaan pada tahap panas dan terlalu panas.

Kelembapan relatif udara adalah disebabkan oleh penumpuan kelembapan dalam udara atau kuantiti wap air di dalam suatu isipadu udara. 320 . hidung dan tekak dan boleh meningkatkan kekerapan rencatan elektrik statik manakala kelembapan yang tinggi boleh menyebabkan kepenatan dan sesak nafas. ianya boleh menyebabkan seseorang itu bernafas dengan cepat dan seterusnya akan menyebabkan penumpuan gas CO2 bertambah. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Julat kelembapan optimum ialah sekitar 40% hingga 60%.BUKU PROSIDING Kes 1 : Humidity Rajah 8. Perbandingan Kelembapan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Bagi penumpuan kelembapan yang tinggi dan suhu udaranya rendah maka boleh menyebabkan udara persekitaran menjadi lebih cepat sejuk manakala jika penumpuan kelembapan dan suhu udara adalah tinggi. Kelembapan yang rendah boleh mengakibatkan kekeringan pada mata. Kelembapan bergantung kepada kandungan air yang terdapat dalam udara.

Halaju relatif udara adalah merupakan cara bagi mengimbangi kadar perpeluhan atau pemindahan haba secara perolakan dari tubuh badan manusia. Perbandingan Kelajuan Udara melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. halaju relatif udara mempunyai hubungan rapat dengan jenis aktiviti yang dijalankan oleh subjek dan 321 . Menunjukkan Nilai Kelembapan Relatif Udara Adalah Diberikan Dalam Nilai Peratusan (%) Mengikut Kategori. Ruang kerja memerlukan pengudaraan yang secukupnya.4 Keputusan Pengudaraan Rajah 9. Maka. Pengudaraan merujuk kepada pergerakan udara dan kadar udara segar dalam udara. Penurunan halaju udara akan menyebabkan kadar perpindahan haba dari badan tidak bebas ke persekitaran dan menyebabkan seseorang itu berasa tidak selesa dan berlaku kepanasan disebabkan kurangnya kecekapan perpeluhan. Peratusan kelembapan (%) 0-25 25-50 50-75 75-100 Kategori Sangat kering Kering Lembap Sangat lembap 3. Kebanyakan ruang kerja mengunakan tingkap dan pintu bagi memastikan pengudaraan berlaku di ruang kerja masingmasing.BUKU PROSIDING Jadual 1. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Pertambahan kelajuan udara menyebabkan kepanasan oleh perolakan.

Pencahayaan yang mencukupi perlu disediakan. Secara asasnya pencahayaan yang sesuai adalah bekerja dalam keadaan yang senang dilihat atau jelas dan selesa untuk mata. Manakala bacaan suhu dan pencahayaan pula berada pada tahap tidak baik. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. kelembapan. Ipoh didapati kandungan CO2. Ukuran bagi cahaya yang baik adalah antara 500 hingga 1000 lux. Silau boleh menyebabkan penglihatan yang tidak selesa. Semasa bacaan diambil juga pelajar sedang melakukan penyelenggaraan biasa dan ini tidak mengeluarkan bunyi yang bising.5 Keputusan Pencahayaan Rajah 10. Perbandingan Pencahayaan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Keadaan ini berlaku kerana kipas angin dan lampu yang dipasang di dalam bengkel tidak 322 . Ini kerana terdapat pintu pada semua bahagian di dalam bengkel yang dapat mengawal aliran udara keluar masuk di dalam bengkel. bunyi.BUKU PROSIDING juga akan mempengaruhi kadar perolakan haba. Cahaya harus tertumpu pada sebelah hadapan untuk mengelakkan pantulan pada permukaan kerja. tekanan dan pengudaraan adalah dalam keadaan yang optimum. Nilai halaju relatif udara diukur dalam unit m/s. Pencahayaan yang sesuai adalah pencahayaan yang dapat mengelakkan keletihan pada mata dan mencegah silau atau pantulan daripada meja pekerja. 4. Cahaya yang terlalu terang atau malap boleh mengakibatkan keletihan dan silau pada mata. 3. Kesimpulan Daripada kajian ergonomik yang dilakukan di dalam bengkel automotif Politeknik Ungku Omar. Ia berpunca daripada sumber cahaya yang terlalu terang atau penghadang yang tidak mencukupi.

hlm 363-380. 323 . ISBN:1931862710. Helmut Strasser. 2004 2.R. Inc. 7. 177-195. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ASHRAE Handbook. Sopian & B.American Society of Heating.BUKU PROSIDING mencukupi. Victoria.: Automotive Workshop Safety. Dlm. 2008. McGraw. Malaysia. 2009. Industrial Engineering and Ergonomics. Rujukan 1. 5. Ismail. Work safe Victoria. 3.: Fundamentals. 8.: Introduction to Ergonomics. 9. New York. 2008.: Kajian Aplikasi Ergonomik Terhadap Pelajar Ketika Melakukan Kerja-Kerja Amali Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 Sph Pkpg. Refrigerating Air-Condition. Ernst A. : Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry. Universiti Kebangsaan Malaysia.Hill. Rahizah Binti Zahari. 2005. hlm. Universiti Teknologi Malaysia. Dlm. Industrial Engineering and Ergonomic. 2009. Ahmad Rasdan Ismail. 2009. Deros.: The Impact of Ergonomics.. R. 4. R. Apabila keselesaan dipertingkatkan maka kemalangan di dalam bengkel automotif dapat dielakkan serta pelajar dapat memberi tumpuan dalam kerja-kerja amali di dalam bengkel.S. Bridger.: Principles. Methods and Examples of Ergonomics Research and Work Design. University Kebangsaan Malaysia. N. Faculty of Engineering and Built Environment. Engineers. American Journal of Applied Sciences 6 (8): 1495-1501. 5.:Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia. 6. 1995. A. Koningsveld. Bagi meningkatkan keselesaan di dalam bengkel automotif kipas angin dan lampu perlu di tambah..M. Jusoh. Atlanta. K. Baba Md Deros. Department of Mechanical and Materials Engineering. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.P. Zulkifli. & Darliana Mohamad.

NURUL ZAIDI BIN HJ. 1..A.. Daripada hasil kajian.. ENGR. hampir keseluruhan latihan-latihan CAD yang diberikan dikelas sama ada di Institut Pengajian Tinggi (IPT) mahupun di Politeknik lebih menekankan kemahiran teknikal berbanding kemahiran menvisualisasi.BUKU PROSIDING KAJIAN KEUPAYAAN MENVISUALISASIKAN RUANG DAN KEUPAYAAN PEMODELAN PEPEJAL DALAM LUKISAN BERBANTUKAN KOMPUTER. Responden adalah terdiri daripada 124 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. Aspek-aspek yang dikaji adalah tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar. Menurut Ahmed et al. (1998) berpendapat keupayaan menvisualisasi ini sangat diperlukan 324 .0 PENGENALAN Latihan-latihan Lukisan Berbantukan Komputer (CAD) untuk tahun-tahun sebelum ini hanya memfokuskan pada cara membuat dokumentasi lukisan bukannya pada konsep pemodelan yang sebenar (Branoff et al. hanya menitikberatkan latihan-latihan yang dapat menyediakan pelajar dengan kemahiran teknikal berbanding kebolehan untuk menvisualisasikan ruang. KASBOLAH GRAD.66. Kenyataan beliau ada benarnya kerana berdasarkan pengalaman penyelidik. di mana Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer telah digunakan. dan juga kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min. didapati bahawa tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. 2002). (2004) latihan CAD yang diberikan terlalu umum. et al.E. Seterusnya dapatan kajian dianalisis dalam bentuk kaedah skor min. Walhal Sorby. S.M MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN MOHD NOR AZAM BIN DALI Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus J4807 Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta hubungannya dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. Di samping itu dapatan kajian juga memaparkan wujudnya perbezaan yang signifikan antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan secara berkomputer dan perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. I. kaedah Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r). Reka bentuk kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kajian kuantitatif.

Kajian ini telah membahagikan responden kepada dua bahagian.. Kajian ini adalah bertujuan mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan.BUKU PROSIDING dalam kita menggunakan perisian pemodelan pepejal agar menjadi lebih efektif. Justeru. Responden adalah terdiri daripada pelajar kejuruteraan awam. Bagi kumpulan kajian. sedangkan Sorby dan Baartmans (2000) menegaskan dalam membolehkan kita mengoperasikan CAD dengan lebih baik. Kajian ini menggunakan dua instrumen. kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. (2002a) yang dilakukan ke atas pelajar kejuruteraan dan reka bentuk yang mengambil Diploma Kejuruteraan Awam dan Sijil Reka Bentuk di dua buah Politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) dan Politeknik Port Dickson (PPD). Hasil tinjauan awal dan temu bual penyelidik bersama pelajar yang pernah mempelajari Lukisan Berbantukan Komputer mendapati mereka bermasalah dalam membayangkan sesuatu objek 3D berbanding mempelajari kemahiran teknikal. Dua 325 . 2. Branoff et al. kedua: Spatial Visualisation Ability Instrumen (SVATI). didapati terdapat pertalian antara kecenderungan menggunakan lakaran dan lukisan dengan keupayaan menvisualisasikan ruang. Selari dengan pendapat Sorby. Kajian ini bertujuan untuk menguji gaya pelajar kejuruteraan dalam melakar dan melukis serta melihat perhubungannya dengan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar tersebut. iaitu pertama: soal selidik yang berkaitan dengan gaya. Melalui kajian ini juga. (2002) pula menegaskan bahawa perisian pemodelan 3D memerlukan pelajar yang berkebolehan untuk memanipulasi objek dalam ruang 3D. keupayaan menvisualisasi perlu ditingkatkan. Kajian seterusnya juga dibuat oleh Maizam Alias et al. mereka di ajar tentang kemahiran menvisualisasikan secara ruang sebelum belajar mengenai reka bentuk struktur manakala bagi kumpulan kawalan akan belajar seperti kelazimannya. pada tahun (2003) yang mana kajian ini dijalankan bagi melihat sama ada aktiviti menvisualisasi ruang mempengaruhi kemahiran menyelesaikan masalah dalam subjek reka bentuk struktur. Senario seperti ini berlaku di mana-mana IPT dan Politeknik termasuklah di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar sendiri sendiri. Dapatan kajian menunjukkan pelajar kejuruteraan lemah gaya dalam melakar dan melukis berbanding dengan pelajar reka bentuk. penyelidik ingin melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dan hubungannya dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer berikutan tiada kajian yang seumpamanya dijalankan di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar (PUO).0 SOROTAN KAJIAN LEPAS Kajian oleh Maizam Alias et al.

Setiap individu dalam sampel akan membaca permasalahan yang diberikan. Pelajar yang mempunyai keupayaan menvisualisai ruang tinggi cenderung menggunakan kemahiran ruangan dalam menyelesaikan masalah berbanding pelajar yang rendah keupayaannya dalam menvisualisasikan ruang. iaitu dengan sampel dan populasi yang dikaji (Cates. kesahan ramalan. Dapatan kajian juga mendapati kebanyakan pelajar perempuan menggunakan gambar dalam proses penyelesaian masalah berbanding pelajar lelaki tetapi tidak banyak membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dengan betul. Fennema dan Tartre dalam kajian beliau pada tahun 1985 adalah bertujuan menyelidik bagaimana lelaki dan perempuan yang mempunyai perbezaan dari segi kemajuan menggunakan keupayaan menvisualisasikan ruang dalam menyelesaikan masalah perkataan dan sebahagian kecil masalah-masalah lain. Instrumen yang pertama adalah gabungan soal selidik dengan Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) manakala yang kedua pula ialah Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer.0 METODOLOGI KAJIAN Bagi mencapai objektif kajian ini. Kenyataan ini berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan kumpulan kajian memperoleh markah yang tinggi dalam subjek reka bentuk struktur berbanding kumpulan kawalan. Justeru penyelidik bertemu pengajar dalam bidang Kursus Lukisan Berbantukan Komputer untuk mengesahkan instrumen kajian yang kedua sama ada boleh digunakan untuk mencapai kehendak objektif kajian. Kesahan kandungan bermaksud setakat mana sesuatu instrumen kajian itu merangkumi kandungan yang bersesuaian dengan kajian penyelidikan itu. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang perempuan dan 33 orang lelaki. kesahan kandungan. Dalam kes kajian ini. kesahan serentak dan kesahan gagasan (Cates. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah PSVT:Rotation. 3.BUKU PROSIDING instrumen kajian digunakan iaitu SVATI dan Strutural Design Instrument (SDI). penyelidik menggunakan dua instrumen asas dalam pengumpulan data. 1990). melukis gambar agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan seterusnya melakukan penerangan bagaimana gambar yang dilukis dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Hasil kajian mendapati keupayaan menvisualisasikan ruang membantu dalam proses pelajar mempelajari subjek reka bentuk struktur. penyelidik menggunakan kesahan kandungan. penyelidik melakukan kesahan pengukuran. 1990). Penyelidik-penyelidik terdahulu telah memberikan lima jenis kesahan apabila menilai sesuatu alat-alat pengukuran iaitu kesahan lahir. 326 . Bagi menilai instrumen kajian.

0 ia menunjukkan tahap kebolehpercayaan item instrumen adalah tinggi.0 ANALISIS DATA Data yang diperolehi daripada sampel kajian dengan menggunakan instrumen (Soal Selidik dan SVATI serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer). 4. Wiersma (2000) pula berpendapat.6.BUKU PROSIDING Berlainan pula dengan instrumen kajian yang pertama. (2002a) untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaannya dan nilai yang diperolehi ialah 0. bab penganalisisan data ini dibahagikan sepenuhnya kepada tiga bahagian utama iaitu tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar. Ini menunjukkan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan tahap membuat pemodelan secara berkomputer berada pada tahap baik.5. dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11. Rajah 2 diguna pakai. 327 . Menurut Zaidatun dan Mohd Salleh (2003). ianya adalah hasil pengadaptasian instrumen kajian Maizam Alias et al.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar dan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Bagi memudahkan dan seterusnya melancarkan proses penganalisisan data.7. Instrumen ini telah diuji dengan menggunakan kaedah KR-20 dalam kajian Maizam Alias et al. jika nilai pekali menghampiri 1. (2002a). Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan skor min piawai dan seterusnya bagi mengukur atau mengenal pasti tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dan kebolehan mereka membuat pemodelan secara berkomputer. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer serta perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.54%. Namun begitu tahap keupayaan pelajar diukur bukan berdasarkan nilai mod tetapi melalui nilai min. 4. maka bolehlah dianggap instrumen yang digunakan di dalam kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah.58% manakala bagi markah ujian AutoCAD pula ialah 74. Diketahui daripada Rajah 1. Taburan kekerapan markah pelajar bagi kedua-dua ujian adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. Nilai min bagi markah SVATI ialah 50. sekiranya pekali kebolehpercayaan kurang daripada 0. mod bagi markah SVATI adalah 39% iaitu di paras sangat lemah berbanding mod bagi markah ujian AutoCAD iaitu 62% yang berada pada paras sederhana.

4. Data Rajah 3 menunjukkan adaptasi dapatan daripada analisis menggunakan kaedah Korelasi Pearson dengan bantuan perisian SPSS Version 11. Maka mengikut termaterma syarat Ujian-t. pada aras keertian 0.66. darjah kebebasan = 122.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. Jika dilihat pada kedua-dua nilai t ini. 328 . Hasil analisis perbandingan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dipersembahkan dalam nilai skor min dan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min Jika dilihat padaRajah 5. proses penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min yang mempunyai hipotesis kajian iaitu: Ho1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.BUKU PROSIDING 4.05.2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar Dengan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Ha1 = Nilai t-kritikal (Ujian 2-hujung.05.96 menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih berupaya menvisualisasikan ruang berbanding pelajar perempuan berdasarkan skor markah SVATI. pada aras keertian 0.209 (Rajah 7). pada aras keertian 0. Namun secara khususnya untuk melihat sama ada wujud perbezaan skor markah SVATI antara jantina. hipotesis alternatif diterima di mana terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. p< 0. nilai t-kiraan lebih besar berbanding nilai t-kritikal. Maka dengan tertolaknya hipotesis nol. Terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. manakala nilai t-kiraan ialah 4.05) adalah 1. hipotesis nul ditolak.984 (Rujuk Rajah 6). sekiranya nilai t-kiraan lebih besar nilainya daripada nilai tkririkal. Nilai yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi (Rujuk Rajah 4) di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. secara kasarnya diketahui nilai perbezaan min 10.5 (Rujuk Rajah 8).05.

5. Selaras dengan dapatan kajian Maizam Alias et al. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Mack (1992) dan Hamilton (1995).BUKU PROSIDING 5. Pada mulanya penyelidik menjangkakan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap baik.2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Dengan Kebolehan Pelajar Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. keupayaan menvisualisasikan ruang membantu pelajar dalam proses pemahaman dan penyelesaian masalah dalam mata pelajaran reka bentuk struktur 5. penyelidik mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Berpandukan data yang tercatat pada Rajah 1.66 (Rujuk Rajah 3).1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar. Selepas melakukan proses penganalisisan data. Kekangan masa mungkin menjadi faktor utama min markah SVATI berada pada paras sederhana kerana masa untuk menjawab SVATI di hadkan. pada tahun (2003) yang mendapati. Mack berpendapat sememangnya terdapat perbezaan yang signifikan bagi 329 .3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. Namun selepas kajian dilakukan didapati keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap sederhana. hasil dapatan kajian adalah berkaitan keupayaan menvisualisasikan ruang dan keupayaan pemodelan pepejal dalam lukisan berbantukan komputer bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal yang mengambil kursus Lukisan Berbantu Komputer 2 (J 4807). Ini membawa makna kepada keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar mempengaruhi pencapaian mereka dalam membuat pemodelan secara berkomputer. Penyelidik mendapati wujudnya hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. 5. Kekurangan masa dalam menjawab SVATI sedikit sebanyak mempengaruhi nilai skor markah SVATI pelajar dan kenyataan ini disokong oleh Smith (2001) yang menyatakan sememangnya terdapat hubungan antara masa dengan keupayaan seseorang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan menvisualisasi ruang. terdapat perbezaan yang ketara antara min markah untuk SVATI dengan ujian AutoCAD. Min markah SVATI berada pada paras sederhana berbanding min markah ujian AutoCAD berada di paras baik.

terdapat tiga kesimpulan yang dibuat di mana ianya hanya sesuai dan relevan bagi kajian ini sahaja dan merujuk kepada responden kajian. Berdasarkan perbincangan di atas. i. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi pelajar dalam membuat pemodelan secara komputer. Keseluruhannya dapat diperkatakan bahawa tujuan kajian ini iaitu untuk mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer adalah tercapai. ii. Manakala Hamilton pula mendapati pencapaian lelaki dalam tugasan Spatial Mental Rotation lebih baik berbanding dengan perempuan. Maka dapat diperkatakan di sini Hamilton juga bersependapat dengan Mack iaitu memang wujud perbezaan keupayaan menvisualisasi antara jantina. Keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki lebih baik berbanding pelajar perempuan. iii. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar berada pada tahap sederhana. 330 .BUKU PROSIDING keupayaan menvisualisasi antara jantina. Spatial Mental Rotation merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tahap keupayaan menvisualisasikan ruang seseorang.

3. (2001). Sorby. (2002).. Spatial abilities and their relationship to effective learning of 3-d solid modeling software. 30-35. (2004). 11. Maizam Alias. (2000). Engineering Design Graphics Journal. 3 (1).J. International Education Journal. T.Sorby. 120.J. D. 66 (1). 13.. Strong.R. 8. Unpublished degree of doctor thesis. 2 (2). and Gray. Attitudes Towards Sketching and Drawing and The Relationship with Spatial Visualisation Ability in Engineering Students. 65 (1). Engineering and Construction (IT-AEC). Journal for Research in Mathematics Education. 18 (1). Beyond Sex Different in Visuo-Spatial Processing: The Impact of Gender Trait Possession.. International Education Journal. 5. (2002b). Journal of Industrial Technology. 2. D. K. Unpublished degree of master thesis. M. 9. Manner. 184-206..A.(1985). A. B. and Gray . D. W. W. and Tartre. and Smith.. Maizam Alias. 7.J. and Leach. Ahmed. “3-D Visualization for Engineering Graphics”. 14. Mahdjoubi.BUKU PROSIDING 6.. C. Incorporating Solid Modeling and Team Based Design into Freshman Engineering Graphics. International Journal of IT in Architecture. Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Fennema.edu/articles/2001/2/05/ [2006. G. and Wiebe. Three-Dimensional Solid Modeling in An Introductory Engineering Graphics Course: Re-examining the curriculum. T. (2001). W. (1998). Black. 331 . Interaction Evokes Reflection: Learning Efficiency in Spatial Visualization. (2003) Effect of Computer Animation Instruction 0n Spatial Visualization Performance.E. Maizam Alias. X. Hartman. Johor Darul Ta‟zim:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. (1990). The Relationship Between Spatial Visualisation Ability and Problem Solving in Structural Design.G. E. Kuala Lumpur. R. North Carolina State University. [Online] http://imej. T. 64 (3). E.O. Branoff. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). (1992) The Efeect of Training in Camputer Aided Design on The Spaatial Visualization Ability in SelectedGifted Adolescents. 3 (1). V.M. Hart. Virginia Plytechnic Institute and State University.wfu. (2002). British Journal of Psychology. Feng. Mack. 2 (4). 19-29.J. Buchal.E. 16 (3). 12. E. Engineering Design Graphics Journal. Hamilton. (1995). R. Panduan Amali Untuk Penyelidikan Pendidikan terjemahan Syaharom Abdullah.0 RUJUKAN 1.W. Effect of Instructions on Spatial Visualisation Ability in Civil Engineering Students. “Penyelidikan Pendidikan”. S. J. Interactive Multimedia Electronic Journal of ComputerEnhanced Learning. Black. World Transactions on Engineering and Technology Education. Constrain-Based. 6. R. 10. ix. R. 86. September 14]. L. 15. S. Engineering Design Graphics Journal. N. (2002a). Spatial Visualization: Fundamentals and Trends in Engineering Graphics. The Use of Spatial Visualization in Mathematics by Girls and Boys.. and Baartmans. Cates. T. Black. L. and Gray. 4.A. New Jersey: Prentice-Hall.N. The Learning of CAD for Constructoin: Technical Abilities Or Visual?. E (2003). Smith.

332 . (2000). Sorby. (2000).5 for Windows”. and Baartmans.A. Venton Publishing (M) Sdn. B. 301-307. 89 (3). “Analisis Data Berkomputer. W.J. “Research Methods in education: An introduction. Cetakan Pertama. SPSS 11. Development and Assessment of A Course for Enhancing The 3-D Spatial Visualization Skill of First Year Engineeering Students. Bhd.BUKU PROSIDING 16. The Journal of Engineering Education. Wiersma.” Boston: Allyn and Bacon. S. Zaidatun Tasir dan Mohd Salleh Abu (2003). 18. 17.

BUKU PROSIDING 333 .

BUKU PROSIDING 334 .

The findings revealed that the lecturers perceived that oral communication. Besides that. there is still lack of research on the language needs from lecturers before any training course is designed and implemented. Many literatures in language teaching and learning about ESP are full with efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in specific fields of occupation but in the polytechnics of Malaysia context. need analysis. Problem Statement In the year 2007. the teachers or the class facilitators have to carry out the teaching-learning process based on these target competences. Keywords: English for Specific Purposes ESP) . that is. Kamaruzaman S. the Minister of Higher Education of Malaysia then had expressed concern on the English language proficiency of polytechnic students in Malaysia. in an unfamiliar language. business. Introduction English for Specific Purposes (ESP) which is an emerging new movement in the field of English Language Teaching and Applied Linguistics has been designed with the purpose of fulfilling the language needs of each learner from different context and for different purposes. This is in line with their employers‟ expectation which required lecturers to use English extensively in their workplace communication. which is called English for Specific Purposes (ESP) has been trying to fulfill the needs of each customer from different backgrounds and for different purposes. In addition. wants and desires of the polytechnic lecturers in using English to teach their core subjects. Consequently. Many literatures in language teaching and learning about ESP abounds with reports of efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in various field. presentation and writing skills are the skills that they need to improve and stated they need training to improve these skills. they are also required to teach what is familiar to them. the teaching of science and mathematics has also reached its continuity phase from secondary school students to college levels since its implementation in 2003. such as engineering.BUKU PROSIDING Handling Occupational Purpose English: An Analysis of the Needs of Polytechnic Lecturers Gan Lai Kuen Noorulziwaty Bt.Thivviyah A/P Sanmugam Abstract: The emerging of relatively new movement in ELT. 335 . the content. He raised his concern because of the lack of communication ability of polytechnic students which will cause them to have low employability in the future. that is English. and medical. This exploratory study is aimed to investigate the English Language needs.

instructors and students. which is a highly realistic “need” for the majority of learners. Efforts were made to answer the following questions: 1. What are the employers‟ expectations for the lecturers? As for the possible implications. In the linguistic context. Aligned with the intention to prepare the lecturers for effective teaching in English. wants and desires of the polytechnic lecturers before designing any courses to be implemented. This situation has brought about many apprehensions and anxieties among them who felt that they could not perform appropriately with the implementation of teaching mathematics and science in English. It was known that many foreign language courses do not enquire the learners‟ needs before any course began. 1991:88). 2009) and thus different meanings are implied. Brindley. an initial pre-course needs analysis is needed to start teaching a new language course to any course participants. the results may be used as input documentation in making decision concerning refining. needs and lacks of polytechnic lecturers? 2. Yet many lecturers after undergoing such courses were still not confident in teaching their specialized subjects in English. the term “needs” is interpreted diversely by many authors and researchers (Hutchinson & Waters. 336 . this study aimed to investigate the English language needs. What are the specific English wants. three phases of Teaching of Science and Mathematics in English (in Malay language with the acronym –PPSMTI) courses were conducted to train the lecturers to improve their language in English for various specialized field. Some lecturers even expressed that they were not competent enough to teach in English and others felt that the students were not able to understand the lessons in English. As Dickinson (1991) claimed that if needs are „understood as specific requirements for the foreign language. revising and improving practice for courses in the future for polytechnics. The assessment of lecturers‟ needs was performed by considering the views of higher administration. many courses were spearheaded and implemented to prepare lecturers to teach in English in full by year 2015 at the polytechnic level in the higher education. then the vast majority of learners do not have any. Dudley-Evans & Jo St John. and the syllabus is likely to be closely related to the examination. Even though many courses were conducted but the courses were not carried out based on the need analysis for the participants before its implementation. 1987.BUKU PROSIDING Subsequently. What language skills do lecturers need to develop to perform in their work? 3. Research Questions The inadequacy of lecturers in teaching using English had brought about worries to the higher administration of polytechnics who find ways to enhance the lecturers‟ proficiency by providing the lecturers with more courses. Literature Review In designing a course. Hence. (Dickinson. 1989. They are deemed to require what the syllabus offers them.

etc. analysis of target situation needs is concerned with the important area of language use. lacks (what learner does not know). Faiz Abdullah (1998) and is illustrated as the following: 337 . necessities. 1998:121). „Needs are those skills which a learner perceives as being relevant to him. wants and lacks. The analysis of target needs involves identifying the linguistic features of the target situation or learners necessities (what is English needed for). 1996:62). Process Driven Needs are subjective needs. It also considered the product driven needs of the polytechnics administrators which required the respondents to be using English to teach their core subjects by year 2015.optional or compulsory. wants are a subset of needs. Obviously. The need analysis model for this study was adapted from Dr. and the lack is the difference a learner perceives between his present competence in a particular skill and the competence he wishes to achieve‟ (Dickinson. while learning needs cover circumstances of language learning. Hence. There are slightly different definitions elsewhere. target needs. On the other hand. wants (what learner feels s/he needs)‟(Hutchinson & Waters. grammar and skills preference needs. according to Dudley Evans are “what the learners need to do in English”. what their attitude towards the course. The contemporary attitude to the needs analysis poses the following requirements: it must be „interrelated with course design.e Product Driven Needs (or Target Situation Analysis) and Process Driven Needs (or Present Situation Analysis and Learning Situation Analysis). assessment/evaluation‟ and be on-going (Dudley-Evans & Jo St John.BUKU PROSIDING The conceptions of “target needs” and “learning needs” have been widely used in English for Specific Purposes. teachers‟ perceived needs and sponsors‟ needs. learner perceived needs. Need analysis. wants. this study looked into the perceived needs and skills preference needs of the respondents. 1991:91). why learners take course . and learning needs are what the learner needs to do in order to learn. what they seek to achieve. teaching/learning. lacks. 1996:55). desires.e. The target needs of the course designed in polytechnic are to enable the lecturers to teach their subject matter fully in English. although all authors seem to agree that it is essential to distinguish between needs. materials. Needs analysis generally can be categorized into 2 categories i. Target needs are understood as „what the learner needs to do in the target situation. i. (Hutchinson & Waters. genres. those which a learner puts at a high priority given the time available. Product Driven Needs involves the objective needs.

a course outline was designed based on the needs analysis. M. the instructors have also reported that students do not have proficiency in the four skills namely. Firstly target needs were identified by using interview with the administrators of polytechnic and based on the curriculum objectives of the institution. The present situation needs and learning situation needs items in the questionnaire are items such as language proficiency level of course participants.H. classroom instructions. presents situation needs and learning situation needs of the course participants.BUKU PROSIDING Identify target needs Target situation analysis Present situation analysis Learning situation analysis Course Design Figure 1: Need Analysis Model The above model provided a starting point and some guidelines on the study. current use of language and English. Findings of the interviews reported that both the students and instructors stated that the students‟ English language ability was insufficient to meet the challenge of the large amount of English text they were expected to read in their specialized courses. Tahririan (2008) conducted a study to investigate the foreign language learning needs of undergraduate medical sciences students studying in faculties of nursing and midwifery in Iran. Golnsnar Mazdayhasna. It was found that students also perceived that they need to master an appropriate level of English before they attend their specialized course and significantly reported that they needed to use both Persian and English sources when studying their subject courses. Then present situation needs and learning situation needs were identified with the questionnaires given to respondents. after analyzing the target situation needs. Finally. speaking and 338 . The course designed was named Handling Occupational Purpose English (HOPE) which involved lessons on Oral Communication skills. The study was designed on a mixed method of qualitative and quantitative survey basis with interviews and questionnaires and it was administered to 681 undergraduate students (623 females and 58 males) as well as 168 subject-specific instructors and 6 EFL instructors. In addition. writing. presentation skills and micro teaching. reading. immediate needs and perceptions of future use of English.

63%) by the banking and travel agency workers respectively. The results of this study suggested that the goals of the course are unrealistic and its provision to prepare students to face challenges and demands posed by their specialist departments. and listening (36%. can be drawn from this research. On the factors that should be considered in designing the syllabus for nursing and midwifery students. Reading (49%. 2003. The rationale behind this study was to identify the workers' needs. wants and lacks are greatly affected by their attitudes towards English. 2000) that there are many factors one should take into account including: 1) the learning needs of the students. Deutch. Chantrupanth. This detailed study into the use of English in the workplace by two types of workers recommended that course designers and the developers of teaching and learning materials should provide more specifically focused English courses to learners in their respect fields of work. lacks of and attitude towards English and the use of English at the workplace. the resources available in terms of staff. The study also helps us establish realistic measures for treatment which would be incorporated in the design of a particular type of courses and textbooks to ESP students. the researcher agreed with other researchers‟ findings (cf. then. 80%). 61%). Another multi-faceted exploratory study was conducted by Mahmoud A. Al-Khatib (2002) for the purpose of achieving a better understanding of the communication demands placed upon Jordanian travel agency and bank senior officials. Finally. materials. 1993. in responding to a considerable number of questions on language attitude the executives in both workplaces showed a great deal of desire to employ the language as an instrument for achieving multi-purpose activities. Second. equipment. improving listening skills and sharpening their ability in speaking. 5) teachers‟ skills and knowledge of specific area. this study revealed that the EAP-ESP course for nursing and midwifery students is conducted without the consultation and collaboration with content departments. travel agency workers are heavier users of English than their banking counterparts and this is clearly manifested through their uses of the four language skills. Third. 339 . Nation. asking about their needs the great majority of the respondents prefer getting information themselves. 61%). First. The result indicates worker‟s perceptions of their needs.BUKU PROSIDING listening where they encounter difficulties in dealing with task they are expected to perform in English. finance and time constraints. writing (37%. and without having assessed students learning needs. wants. 3) the objectives of the course. speaking (33%. Three main conclusions. 2) learners‟ present knowledge and knowledge gaps.

assessment (Dudley-Evans & Jo St John. The questionnaire was adapted from four survey instruments used by Dr.BUKU PROSIDING Likewise another study which was conducted by Bosher. Al-Khatib (2002) and Dudley Evans and St John (1998).) degree nursing programme were not succeeding academically. In addition. a semi structured interview was conducted with five higher authorities of the organization to elicit their expectations for the lecturers 340 . The lecturers took about 30 minutes to complete the survey. After piloting the questionnaires. five higher authorities of the organization were interviewed to elicit information on their expectations for the lecturers in terms of the usage of English in the classroom. The main data collection methods for needs analysis are questionnaires. From the literature. Mohd Faiz Abdullah (1998). Ping Duan & Weiping Gu (2002). Based on the findings of the need analysis. An informal interview session was also conducted with the participants to elicit their problems in learning English and their experiences in using English to teach their subject matter. 1998:132). Two instruments were used in this study: interviews and questionnaires. Several procedures. K. discussions. (2002). Science and Computer Department (JMSK) in one of the polytechnics in Perak. It is found that communicating with clients and colleagues in the clinical setting is students‟ area of greatest difficulty. and Smalkoski. Electrical Engineering Department (JKE) and Maths. it can be implied that need analysis is required before any courses are designed. In other words. The questionnaires were administered to 15 lecturers on 12 February 2010 as a pilot study. primarily interviews. interviews. Civil Engineering Department (JKA). need analysis was administered on the Mineapolis campus of the College of St Catherine students to determine why many of the ESL students enrolled in the Associate of Science (A. Besides that. observations.S. Mahmoud A. However. Methodology The participants of this study involved 60 lecturers (36 females and 24 males) from the main department which were the Mechanical Engineering Department (JKM). observations. S. all of whom are immigrants. they were later administered to 60 lecturers who attended a diagnostic test by the Career and Training Department of Polytechnics which was conducted by the lecturers of General Studies Department of the particular polytechnic. were used to gather information about the objective needs of the students. the main sources for needs analysis are the learners themselves. Participants were chosen based on purposive sampling by the Head of Departments based on the need for the lecturers to improve their English so that they could teach the career content of their disciplines. and questionnaires. the Speaking and Listening in a Health-Care setting course was developed and it was successful in helping students learn how to communicate more effectively in clinical settings. in the ESP research fields‟ relevant documentation and information received from colleagues are also important.

The data were computer-analyzed using an SPSS programme and Microsoft Excel.7 percent (4 respondents) do not use English at all.3 percent of the respondents (26 respondents) used less than twelve hours of English to teach in a week. 25 percent of them (15 respondents) use less than two hours to teach in English and 6. It is also mentioned during the interview by the higher authorities that approximately only half of the total number of polytechnic lecturers use English to teach. Figure 3: Hours a week in using English to teach As shown in the bar chart in Figure 3. 341 . Results and Discussion Figure 2: The use of English in class The bar chart above showed whether the respondents used English to teach their core subjects.BUKU PROSIDING in terms of usage of English in the classroom. around 43. Around 55% (32 subjects) of the respondents do not use English to teach in their class and only 45% (27 respondents) said that they use English to teach their students.

However.3% (17 respondents) of them use English mainly to teach and approximately 45% (27 respondents) of them use both to teach and externally to communicate with others. 342 . Only 1.7% (19 respondents) use both Malay and English in their oral interaction and written communication respectively (refer Figure 5 and Figure 6).7% (40 respondents)use Malay language to write in their workplace.BUKU PROSIDING Figure 4: Modes of using English In response to Question 3 on the current use of English. externally or both.3% (44 respondents) said that they often use Malay language to speak and 66. around 28.7% (one respondent) use English in written communication and 26. which described on whether respondents use English mainly in teaching. The results indicated that the respondents seldom use English in their workplace and hence probably may need to improve on their usage of English language to perform in their class.7% (16 respondents) and 31. almost 73.

and needs 343 . wants.BUKU PROSIDING Figure 5 : Language used for oral interaction Figure 6 : Language used for written communication The respondents’ lacks.

Figure 7: Comparison of proficiency with other colleagues In response to Question 8 and Question 9 from the questionnaire on the speaking skills of the respondents compared to their colleagues. 2. The respondents perceived that they were average in writing. Writing and speaking skills were perceived to be average proficient with the same mean of 2. 4 is excellent. and vocabulary with mean of 2. all of the respondents want to improve their English for the current job and 344 . speaking. This could be probably due to the fact that they do not speak frequently as constant practice enables one to be perfect. With regards to comparison of mean.10) was found to be less proficient by the respondents. most respondents perceived that they are as proficient in English as them (refer to Figure 7). in ranking. In addition to questions on how the respondents perceived to their future use of English. 1 is weak.32. they felt that they speak as efficiently as them but with some difficulty in relating their ideas fluently. Compared to other colleagues. respondents were asked to rank the six proficiency skills. Both listening and reading are perceived to be above average in proficiency. the less proficient the skill. and 2.32 whereas grammar (2. from the questionnaire on the perception of proficiency skills.32.33 respectively. In response to the Question 6 on the current use of English. so the lower the mean.BUKU PROSIDING Table 1: Perception of proficiency skills For each skill. it is found that non of the respondents considered themselves weak in their reading proficiency of English (refer to Table 1).

BUKU PROSIDING they need English for communication.3%) perceived that they need the speaking skills to enable them to teach and they lack this skill. On the contrary. speaking skills is ranked as the most important immediate needs for the respondents. This is probably due to some respondents may perceived that technical vocabulary might be needed for them to teach well in class and they have problems in using extensive vocabulary in their explanation of concepts in their subject matter.3% with 17 respondents). 345 . eight other respondents (13. There was an equal number of response on the third most important rank and less most important rank for immediate needs on vocabulary skill. the second most important immediate needs are writing skills (30% with 18 respondents) and grammar skills (28. Perceived English Language Proficiency Skills Needed by Lecturers of Polytechnic Based on Table 2. for job and in improving their performance in English. Thirty two respondents (53.3%) also perceived that the reading skill is the least important. Listening skills rank the third most important skills (35% with 21 respondents) needed by the respondents. Subsequently.

they perceived that they want to improve their speaking skills (55% with 33 respondents) the most and improve their writing skills (26. Nevertheless.BUKU PROSIDING Table 2: Perception on immediate needs of English Language Proficiency skills In response to what kind of English training course do the respondents want. future courses of English should be designed to cater to the respondents‟ needs. they felt that both mix of Malay and English language is better. technical term translation (18.3% with 11 respondents) and document reading and note taking (16. Hence.7% with 10 respondents). Even though the respondents felt that English is important for them for their occupational purpose. they perceived that they feel comfortable with using Malay and English. 346 . The respondent perceived that the ability of professional communication that they need to improve urgently were on oral communication (45% with 27 respondents).7% with 16 respondents) as the second most important.3% with 14 respondents). presentation (25% with 15 respondents). Next most important course that the respondents wanted to enroll is also the course that could improve their writing skills (23.

Likewise. 347 . Furthermore since there may not be appropriate materials for most ESP courses. The HOPE course as it is named will be evaluated in further research for the refinement of the course design. As for the future courses to be designed for the lecturers. 1994). ESP practitioners have to adapt many materials from the various fields of disciplines that the participants target field itself. a communicative course was designed and implemented. Implications for the course design Although need analysis is considered the essential first step in the course design process. objective way. Their expectations for the lecturers at the end of HOPE course are that they are able to use the skills learned in classroom and be more confident in using English as the medium of instruction. While ESP practitioners are not experts in the target field. emails etc. Familiarity with textbooks and relevant studies in the ESP sub-specialty field and in the target field itself will help with the selection of the appropriate materials and methods. the higher authorities felt that they would prefer a more realistic programme that would help and motivate lecturers on classroom instructions and daily communication rather than language and grammar enhancement courses that had been conducted earlier. needs analysis procedures do not necessarily inform the course design process in any kind of systematic. Conclusion Based on the findings from the need analysis. it is important to know more about the target field and the experiences in the target setting so that appropriate objectives for the course and effective communication in the target setting could be developed.BUKU PROSIDING Employers’ expectations for the lecturers Findings of the interview conducted with five higher authorities of the organization reported that they expected the lecturers to use English extensively not only in classroom but also for workplace communication (meetings. It is too early to gauge and evaluate the effectiveness of this course as it was only conducted to a small number of lecturers and further research should be done to investigate its effectiveness. Other than having appropriate materials for most ESP courses. West (1994) claims that although needs analysis is now considered as crucial. participants‟ lack in sentence construction and problems in code switching should also be further researched to enhance lecturers‟ competency in delivering their lesson. It is also reported that confidence and positive attitude towards English Language is the main aspect that these lecturers lack. course material and materials and methods must be selected in light of the findings. It is further mentioned that there is a need for English speaking environment at the workplace in order to motivate the staffs to converse in English.). It is also helpful to have contacts and multiple experiences in the target setting. the findings of the needs analysis must be translated into appropriate course objectives (West.

11.P. „A Framework of Course Development Processes‟ in Teachers as Course Developers. 16. 15. S. T (1998) An Overview of ESP in the 1990s in Orr.com. Brindley. (1998). 5. Richards. Deutch. Thomas. 17. Proceedings 1997: The Japan Conference on English for Specific Purposes. (1991). and Daiva. R.shakespeare. Chia. 13. The role of needs analysis in adult ESL programme design. 4. Bosher. Retrieved on 16. Cambridge 12. L. English for College students in Taiwan: A study of perceptions of English Needs in a medical context.01.uk.01. T. 2. (2009). Tahririan (2008) Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery. and Olive. University Press. In R. M.(2010). Ongoing Need Analysis as a factor to successful Language Learning. Retrieved on 16. Great Britian: Elsevier Science Ltd. Johnson. Series editor Jack C. Journal of English for Academic Purposes.2010 from ERIC Document Reproduction Service No. Johnson (Ed.K. 7. G.. F.elsevier..BUKU PROSIDING Reference: 1. Dickinson. (2003) Need analysis for academic legal English courses in Israel: a model of setting priorities. USA: Elsevier Science Ltd. H. ED 367 189). Y. M. 18. Dudley-Evans. Ed. D. (1993). 8. Graves. Faiz. pp.net/journal/jllearn/1_1/kavauzpa_learn1_1. From needs analysis to curriculum development: designing a course in health-care communication for immigrant students in the USA. K.01. London: Cambridge University Press. 6. 125-146. Cambridge: Cambridge University Press. 9. Japan : University of Aizu 3. H. Chia. 10. K. Galina K. (2002). Dudley_Evans.2010 from www. 12 . Cambridge University Press. Retrieved on 16.2010 from http://www. Self-Instruction in Language Learning.38. Journal of English for Academic Purposes 7 from www. Chantrupanth. Developments in English for Specific Purposes. & Jo St John.H. (1997). Golnsnar Mazdayhasna.doc 14. In designing a short course in ESP.) The Second Language Curriculum.elsevier. (1989). 1996. U.com/locate/jeap on 16 Jan 2010. A (1998) TESOL Students' Academic Needs Questionnaire from Universiti Pertanian Malaysia. and Smalkoski. 348 .

Ping Duan & Weiping Gu (2002) Teaching Trial and Analysis of English for Technical Communication. 38(4). From Asian EFL Journal (2002) Retrieved on 23 Dec 2009 http://www. (1987).com/04_pd_wg. A. Nation. Hutchinson. An Analysis of the Communication Needs of Tourism and Banking Personnel. English Teaching Forum.BUKU PROSIDING 19. & Waters. Cambridge University Press.com/June_05_akh. Al-Khatib (2002) English in the Work Place.php#4 349 . Retrieved on 22 Dec 2009 http://www. & Waters. Mahmoud A.php 23.asian-efljournal. 20.asian-efl-journal. Cambridge University Press. A. English for Specific Purposes. T. Hutchinson. 25. From Asian EFL Journal 2002. 2-11. 24. English for Specific 21. Designing and improving a language course. (1996). 22. (2000). P. Purposes. T.

hollow power transmission shaft and gear shaft. However.com Abstract -Shafts are used for the transmission of power. Visual inspection. improper keyway design. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure to the uncovered shaft to dirty crude palm oil with contamination of free fatty acid. 35950 Behrang. It was indentified that the pitting corrosion is the main root cause that triggered the damage of the shaft. Finite element analysis using ANSYS WORKBENCH 10. Keyword: Shaft. The steering shaft suddenly fractured owning to overload impact and torsion moment[4]. which are subjected to cyclic loads and enhance the failure due to the fatigue. Additionally. Polytechnic of Sultan Azlan Shah. Mohana Krishnan. There are many types of shaft such as crank shaft. a hollow power transmission of shaft failure owning to fatigue at the keyway edges due to stress 350 . The result showed the pits significantly increased the equivalent stress maximum shear stress which may lead to the corrosion fatigue. Tamil Moli. In this study. K. Scanning Electron Microscopy (SEM) on fractured surface of the shaft. The failures occurring on the shaft is due to keyway fatigue. a surface treatment or surface coating is needed to avoid the direct contact of free fatty acid on the exposed shaft.0 was carried out to examine the equivalent stress and maximum shear stress with and without existing of pits on the shaft. There are many factors that contributed to the shafts failure in the machinery. The input shaft of Maerz klin skip drive gearbox had failed after 13 months of service which an expected life of 15years due to the improper material[6]. improper material.BUKU PROSIDING Prediction of stresses in a shaft due to pitting corrosion by using ANSYS WORKBENCH G. corrosion fatigue and processing defects[5] by the researchers on the shafts failure. L. pinion shaft. literature reviews have showed that the shaft represent one of the most common failures in machinery [1-4]. An investigation on failure occurrence of a shaft (short life time) in screw press machine used in palm oil mills was carried out. cam shaft castellated shaft. Karmegam Mechanical Engineering Department. The direct contact of the exposed shaft to the free fatty acid in crude palm oil may lead to the pits occurring. inadequate fillet radius. INTRODUCTION Shafts are the most common components in machinery that are used for power transmission. Pitting corrosion. Malaysia Email: tamilmoli@yahoo. and chemical analysis was carried out to determine the pitting resistance equivalent number (PREN). Therefore. SEM I. Perak. The pitting increases the stress concentration and reduces the fatigue life of the shaft. Improper surface hardening also can cause the failure of shaft which occurred in single cylinder diesel engines crank shafts as the fatigue crack initiated at the sharp fillet[2].

The gear mechanism causes both shafts to rotate in opposite direction. After digestion process.BUKU PROSIDING concentration and therefore the crack initiated[7]. This study focused mainly on the shafts in a screw press machine. The operational process of Screw Press Machine Palm Oil has been established few years ago and successfully produced high quality cooking oil and other palm oil based products but improvement is always needed to enhance existing systems or process. The torque generated by an electrical motor is transmitted to the gear box through the belting system.2). 351 . Figure 1 (appendix) shows the plan section of a screw press machine. At the same time. Banting which is one of the leading palm oil mills in Selangor. B. Table 1(appendix) shows some typical failures of shafts and the possible cause that has been found by researcher in shaft failure analysis. Background of the problem This study was conducted at Jugra Palm Oil Mill. these worm screws rotate at the opposite direction to each other and will press the fruit. Producing palm oil from fresh fruit involving few process and extraction was one of the process where the oil from processed fruit bunches will be separated without damaging the kernel. The drive shaft will rotate the driven shaft through the spur gears. Meanwhile. The drive and driven shafts are connected to the worm screw with a key mechanism in order to perform the oil extraction process. Screw press is specially designed machine to extract oil from processed fruit bunches and almost all palm oil producer in Malaysia use screw press machine to extract oil. the oil palm fresh bunches will be pushed into the screw press machine through the inlet between these two worm screws. The failure occurred at the shaft approximately within 6 months at keyway and/ or at the shoulder of the fillet shaft (Fig. Gear box function to drive the screw press drive shaft and reduce the speed of rotation to 11 rpm. the pressure plate will move backward due to the hydraulic cylinder and maintain the pressure inside the screw press hence the extraction process will occur smoothly. A.

the corrosion fatigue failure is initiated by the areas with localized corrosion in the form of pitting. It can be clearly seen that the pitting and bumps are dispersed on the surface.5-Fig. The surface was observed at high magnification under a scanning electron microscopy (SEM) to indentify the crack path and any other precipitates. Apart from the localized loss of thickness. One pit in a large system can be enough to produce the catastrophic failure of a system[10]. Any premature pit formation can cause crack initiation under mechanical loading[11]. Usually cracks are initiated from the largest pits assuming homogeneous stress distribution in an unpitted sample[12].3. it can be concluded that pitting corrosion and corrosion fatigue fracture are indentified as a significant degradation mechanisms that affect the integrity of an aging shaft. In addition. FINDINGS AND DISCUSSIONS A. The selected location (Fig. Fatigue and stress corrosion cracking (SCC) may initiate at the base of corrosion pits. severe corrosion was observed the on the fractured surface and was localized to the exposed uncovered area only.11). Based on the visual finding. 352 . Visual inspection and SEM While conducting visual inspection on the fractured shaft as shown in Fig.4) was cleaned with the propagyl alcohol and 15% hydrochloric acid solution in order to remove the scale on the surface of the fractured shaft. Nakajima and Tokaji(1996) have found that a crack emanates from a pit only when the pits grows to such a level that the stress intensity factor reaches a certain threshold level[9]. Visual inspection and SEM revealed some local pits and dents on the surface of the shaft.BUKU PROSIDING II. however the other location showed the occurrence of corrosion deposit (Fig. Pitting regions that has been found on the surface may cause fatigue and / or corrosion fatigue cracks may nucleate and propagate[8]. corrosion pits can also be harmful by acting as stress risers.

BUKU PROSIDING 353 .

BUKU PROSIDING 354 .

iodide or per chlorate ions[17]. glyceride. and silicon increases when present with molybdenum[13].D and Fontana M. Maleque (2000) has claimed that the POME is mainly composed of triglycerides. . The chemical composition of shaft was determined for the PREN by using spectrometer as tabulated in Table 2. contamination of free fatty acid in crude palm oil may lead to the dissimilar passivity in the shaft material.0% (max) in Crude Palm Oil [16]. Dirty Crude Palm Oil The local stress and acidity impurities would have resulted in nucleation of localized pitting.83. the standard specifications for the Free Fatty Acid content (as palmitic acid) are 5. 355 . whereas 5. which in turn react chemically with mating surfaces and might cause corrosion and / or oxidation[15]. such as fatty acid. bromide. However the PREN could be improved by diffusion of nitrogen in the steel. Chemical analysis and PREN Pitting resistance equivalent numbers (PREN) are a theoretical way of comparing the pitting corrosion resistance of various types of steels. Pitting corrosion occurs on more or less passivity metals and alloys in corrosive media containing chloride. Greene N.BUKU PROSIDING B. a liquid composition of the dirty crude palm oil was tested by using centrifuge testing machine with mixture of IPA and hexane as the chemical.G(1986) found that the Chromium and Molybdenum are able to increase the pitting resistance. according to the Palm Oil Refiners Association of Malaysia (PORAM). Therefore. The palm oil methyl ester contains some acids.27% of free fatty acid with pH value of 3. free fatty acids and non-glyceride substances [16]. The dirty crude palm oil consists of 22% oil and 78% sludge. However. plamitic acid. A good resistance to pitting corrosion in indicated if PREN is equal to or greater than 40[14]. stearic acid. Additionally. The PREN is found to be 1. C.62 by using the empirical formula in equation 1. Meanwhile. based on their chemical compositions. however carbon tends to decrease whereas.

Therefore the pits are drawn was penetrated on the surface of the shaft due to gravity consideration as mentioned above. Several shapes.0 for pit and unpit shaft and the results are shown in Table 3. like prolate spheroid and hemisphere have been assumed as approximation[18]. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure of the uncovered shaft to dirty crude palm oil which is contaminated of free fatty acid. Its can be seen that the pits significantly increased the equivalent stress and the maximum shear stress.BUKU PROSIDING D. Therefore. In this study. CONCLUSION Among the different types of corrosion damage. Finite Element Analysis The geometric shapes of pits are complex and not uniform. a surface treatment such as nitriding process or surface coating is recommended for the shaft to enhance the pitting resistance equivalent. Pit penetrates the metal and tends to undercut the surface as they grow[13]. The maximum shear stress theory and the equivalent stress theory are used for ductile materials. depending on both the specific metal and the corrosive[13]. In this study the pits are in irregular size was drawn with the depth of 1-2mm. III. Pits usually grow in the direction of gravity and requires an extended initiation period before visible pits appear whereas period ranges from months to years. pitting is one of the mechanisms in triggering widespread fatigue crack initiation and reducing fatigue life of the material[12]. 356 . A finite element analysis was carried out by using ANSYS WORKBENCH 10.

Principles. Pitting Corrosion. Effect of pitting corrosion on fatigue crack initiation and fatigue life. Tasgetiren. Zhang. 9. S. Fatigue failure of a hollow power transmission shaft. and S. 357 . Bayrakçeken. 9(4): p.. Zhang. Genel. Engineering Failure Analysis. 2009.64-65. 1986: McGraw Hill.. Engineering Fracture Mechanics. Bayrakceken.J. Numerical investigation on stress concentration of corrosion pit. Engineering Failure Analysis. Rokhlin. Engineering Failure Analysis. Reliability-based reassessment of corrosion fatigue life. Fontana. Mahadevan. Structural Safety. 77-91. A mechanical condition of fatigue crack initiation from corrosion pits.2467-2472. Engineering Failure Analysis. Bhaumik. Bhattacharyya. Module Six of CCE 281 Corrosion: Impact. 10 July 2010]. Ucun.M and T. Available from: http://corrosiondoctors. H. Hagen. Shaft Failures.F. W. Corrosion Engineering 3rd edition ed. 1-68. 4.org/Forms pitting/Pitting. 16(7): p. 1422-1428. Fracture analysis of a castellated shaft. S. 15(4): p. 8.altransolutions. M. Tasgetiren. 411-419. M. 573-578. 13(8): p.K./Failure%20Analysis/S haft%20Failure%20Analysis. Corrosion of Steels. and C.htm.. 2. Eksi. Berlin. H.com/.G. 2002. 13. 71. Available from: www. H.pdf. Failure analysis of an input shaft of skip drive gearbox. 14(4): p. 10. 457-467. 2006. Li. and Practical Solutions 23 August 2010]. 62(4-5): p. S. 2008: Wiley-VCH Verlag GmbH. Tao. and S. Aksoy. R.. 11. Failures of single cylinder diesel engines crank shafts. 2007. 2001.. Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment.. 3.. Failure analysis of an automobile differential pinion shaft. 1240-1245. M.. Engineering Failure Analysis. 6. 23(1): p. Y. 7. et al. 1996. In International Fatigue Congress. Germany. I. et al.425-444. 12.I. Engineering Failure Analysis. 2007. 13(8): p. 14(4): p. Cerit. S. et al. Bayrakceken.. 2008.H.. and F.. Engineering Failure Analysis. 14...BUKU PROSIDING REFERENCES 1.. 2006. and S. Nakajima. K. 1999. Fracture analysis of a camshaft made from nodular cast iron.. 725-730. K.

Failure analysis of a lift gear shaft: Application of the FITNET FFS procedure fatigue module. in Prosidang seminar PenyelidikanJangka Pendek 2003. C.-F.H. Cicero. Probability Approach for Prediction of Corrosion and Corrosion Fatigue Life. 19. 2000. M. 2009. Maleque. Göksenli. 21. Universiti Malaya.P. and J.. 18.S.M. AIAA JOURNAL. Drugli. and A.A. D.H. Bardal. Journal of Materials Processing Technology. 1011-1019. Harlow. Wear. and W. Weif. Masjuki. and M. E.M. 970-980. Engineering Failure Analysis. Effect of mechanical factors on tribological properties of palm oil methyl ester blended lubricant.. Maleque. Corrosion Detection and Diagnosis 1993. Engineering Failure Analysis.Hamidullah.A.-S. 374-379. Failure analysis of an elevator drive shaft. 15(7): p. and I. M. 20. 2008. 1994. The processing and fracture analysis on transmission shafts of a peanut harvester.BUKU PROSIDING 15. Lin. Masjuki. Characterization of worn surface of bearing materials under plam oil methyl ester added lubricants. et al. and R. Haseeb. 32. 16(4): p. 16. Eryürek. Tseng.. 117-125. 358 . A. 201(1-3): p.A. 2008. H..G.B. S. H. 239(1): p. 17.

BUKU PROSIDING APPENDIX: 359 .

The analysis of data revealed that students had an overall positive attitude towards WebQuest Learning method. In addition. 1998). Introduction Lack of motivation is a common feature in most foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum (Ho. This may be because it is not compulsory to pass English in the national examinations in order for them to continue their study to a higher level (Choy and Troudi. informal student interviews and observations. Data collection methods included motivation and attitude questionnaire. and the use of drill exercises made the lessons even more uninteresting (Parilah. conventional methods. The study also revealed that students preferred graded printed materials to authentic web materials. 2006. Studies show that ineffective instructional practices can be one of the causes of the lack of interest to learn a second language. A study conducted by Parilah (1999) in a local university the respondents related their lack of interest to learn English to lecturers not engaging effective instructional practices. 2006). 1994 in Parilah. Studies also show that technology as a teaching tool has a positive impact on students‟ motivation. 360 . After undergoing WebQuest-based lessons for period of five sessions students‟ attitude and motivation were assessed again. Thirty eight students of a Malaysian polytechnic participated in this study. Students lack motivation to learn English and this is said to be one of the reasons for the deterioration of the standard of English (Asiah Abu Samah. The same feature can be observed in Malaysian education setting where English plays the role as a second language and is taught in schools as a compulsory subject. 1999). 2003). Choy & Troudi. attitude as well as achievement. The respondents in this study reasoned that lecturers used traditional. Before the intervention students‟ attitude and motivation in traditional teaching environment were assessed.BUKU PROSIDING A Study on the Use of WebQuests to motivate students to learn English Santhi Vello Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT Lack of motivation is a common feature in most second or foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum. Motivation to learn through English was found to be significantly higher for WebQuest method compared to traditional method. The quasi experimental study investigated the effect of WebQuest on attitude and motivation to learn English. 1999). Another reason for the deterioration in the standard of English among Malaysian students is also believed to be related to pedagogical approach to instruction (Nunan. which were not suitable for teaching a language. Awang. the lessons which were thought heavily based on textbook. 1994.

p2). authentic materials provide learners with a more real and purposeful context (Gu.BUKU PROSIDING Likewise. Most specifically the study aims to answer the following research questions 361 . These studies demonstrate that instructors need to employ teaching approaches. Students preferred the student-centered Facilitator style in contrast with teacher-centred approach employed by lecturers. Furthermore. an investigation on the teaching styles employed by the English language lecturers and the preferred styles by the polytechnic students by Norzilah Abdul Razak. and to consider how they would need to use language in real communication” (Marco. If internet is utilized as a teaching tool based on appropriate theories and instructional strategies. may bring positive impact on students‟ learning. Personal Model and Delegator styles and these do not match the students‟ most preferred style. 2003) and therefore they are motivated “to develop competencies that will be necessary to complete the task. 2002). techniques. 2007. It is believed that computer technology if integrated in teaching and learning process may have a positive effect on motivation. 2006). attitude and achievement as well as learner independence (Schofield. The Internet can be effectively used for this purpose. A systematic design is the key to effective teaching and learning using any kind of technology ( Giardono. This is because while performing an authentic task. One such approach is WebQuest. web provides such an ideal learning environment where students acquire skills and knowledge within realistic context and authentic settings (Felix. It contains a huge amount of authentic materials which can be utilized effectively by teachers to motivate learners. 2005). 2000). Despite the benefits stated. This is because. Fauziah Ahamad & Parilah Mohd Shah ( 2007) reveals some significant findings. this article aims to discuss a study among polytechnic students on the effect of WebQuest based learning on learners‟ attitude and motivation in learning English. a mere exposure to internet resources is not sufficient to improve students‟ learning (MacGregor & Lou. 1995). Students are motivated to lean a language when they learn the language in an authentic environment. interest and motivation. The most prevalent style among the English language lecturers were Expert. or materials which can have a positive impact on their attitude. Moreover. 2000. 2007). it as posited by Windschitl ( 1998). A number of EFL/ESL studies reveal that technology incorporated in language teaching can increase students‟ motivation toward learning English besides improving their academic performance (Shwu. they interact with a language through the language in a similar way as in real life (Marco. Thus. 2000). an inquirybased activity that uses internet resources. Oliver. recent research based on constructivist learning approaches strongly suggests that the Internet and the web have the potential to enhance the best classroom teaching (Becker.

(2008). Semina & Hamel. Although WebQuest was invented to teach subject content using multimedia and computer-based activities (Shwu. With all these supports. 4) process which gives some guidance on how to organize the information. 1997). students are motivated to complete a task which may be beyond their unassisted efforts (Stahrr. The scaffolding comes in the form of the resource links provided. templates for students‟ production. 2003). even novice students can use the web effectively as they search for information to complete their task. 2005. 2006. 3) resources (a set of web-linked information sources needed to complete the task). 2000). guidance for specific skills. 2) a task that is doable and interesting. 5) evaluation which contains guidance on how to organize the information and 6) conclusion which provides an opportunity for learners to reflect on what they have learned (Dodge. 2003). What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Does the use of WebQuest enhance students‟ motivation to learn English? WebQuest WebQuest is a student-centred. 2008. scaffolding is provided in the form of social interaction among group members. 2. Stevens & Hartmann. many scholars agree that WebQuest is suitable for EFL (Simina& Hamel. project based teaching model (Lamb and Teclehaimanot. authenticity and its learnercentred approach to learning. Moreover. Dudeney. 362 . collaboration. the authentic nature of the tasks in a WebQuest encourages learners to view the activities they are doing as something real. students take on roles within a small groups to complete an authentic task. 2006).BUKU PROSIDING 1. Wilmer. With the scaffolding provided. 2004) which is supported by a variety of theories including constructivism (Kundu and Bains. the clear instructions and breaking up the task to sub-tasks which are undertaken by each group member. Students are provided with a situation or scenario which are interesting and each group member is required to complete a specific task in order to accomplish the main task assigned to the group. Within this structure the WebQuest is embedded with many motivational elements such as the scaffolding structures. thus motivates them (Dudeney. As a WebQuest promotes group activities (Dudeney. 2005. In addition. WebQuest and Motivation In general an ideal WebQuest contains six critical attributes including 1) an introduction that sets the stage and provides some background information. DuttDoner. Halat. 2003).

However.7616 and 6934 for the attitude coefficient. A total of 22 statements were selected and reworded to suit the objectives of the study and an attitude questionnaire consisting of 10 statements was developed by the researcher based on the questionnaire used by Fernandez (2007). a scale developed within the framework of the selfdetermination theory of motivation (Ryan & Deci. 1995). A pilot study was conducted to determine the suitability. The questionnaire contained 5 subscales namely interest/enjoyment. and perceived choice. teachers must be cautious when using authentic materials available on the web since authentic materials are not automatically good materials or necessarily appropriate for learners and their specific goals. value/usefulness. one major concern among parents and our community is that the web is rampant with undesirable websites containing offensive materials. These websites are selected to prevent students from surfing the net aimlessly and to make most efficient use of the instructional time (Dodge. this can be minimized because it contains teacher-previewed websites. when using the WenQuests. effort. The researcher did not have any prior information about the participants. Instrument Questionnaires were used as the primary data collection method to collect data concerning students‟ motivation and attitude toward learning English through WebQuest. Methodology Research design The study employs a quasi experimental design which according to Cresswell (1994) can be employed due to factors like availability of participants or because the setting prohibits forming artificial groups.BUKU PROSIDING Nevertheless. 2002). Thus the study involves observation and surveying naturally “formed intact group” in a natural setting. With the assistance of the head of English Language Unit. perceived competence. The motivation questionnaire used was adapted from the Intrinsic Motivation Inventory (IMI). Furthermore. reliability of the items in the questionnaires. 363 . Participants A class consisting of 38 students from a polytechnic was selected based on a convenience sampling. In the present study. the students were identified based on their schedule and the availability of the computer lab. the Cronbach alpha coefficient for the motivation questionnaire was 0.

In addition. standard deviation and percentages while the inferential statistics used was a T-test.7% of the students liked web-based learning environment and only 65. The lesson was conducted based on the syllabus provided by the polytechnic. A lesson on Job-hunting Skills was conducted using WebQuests during this study.05) to working with search engines (M=2. Contrary to the expected strong preference for the web-based learning method. participants again displayed inclination toward traditional method (M=3.8 % of them indicated that they liked traditional learning environment when they responded to the questionnaire on traditional teaching method. Then. At the end of fifth session students completed another set of motivation and attitude questionnaire. Besides that. Before the intervention. 94. informal interviews were conducted with 10 participants to gain more insight into the impact of WebQuest on learning.24) compared to 364 . Results Research question1: What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Table 1 presents the descriptive statistics of the findings on students‟ attitude toward traditional teaching method and WebQuest method. The descriptive statistics were presented using means. Data Analysis The obtained data was processed using SPSS 11. As shown in the table . On the other hand. they also preferred completing exercises given in the module (M=3. the analysis of individual items reveals a mixed reaction from participants.9) When the preferred learning method for English is compared.7% who favoured the use of authentic materials in the WebQuest-based learning environment. 79% of the students indicated that they preferred working with printed materials provided in the module in the traditional learning environment compared to 73.BUKU PROSIDING Data Collection Procedures The study was developed for the duration of five sessions at the beginning of 2009/2010 academic session. students‟ motivation and attitude on their current teaching method namely the traditional teaching method was measured.5 Data analyses included descriptive statistics and inferential statistics. students were introduced to WebQuest and lessons on job hunting skills were conducted based on a WebQuest.

The students displayed a mixed reaction towards various aspects of the teaching methods. This shows that the participants were again uncertain in their opinion about the preferred learning method. the students were not explicitly asked to compare the two methods in each questionnaire. Research Question 2: Does the use WebQuest enhance motivation to learn English? Table 2 shows the mean scores for the five subscales of motivation used in this study. In other words. Thus. It is also evident that student find the traditional method as well as the WebQuest method are motivating as the mean score for both methods are above 6 Note: The questionnaire on traditional method was administered before the intervention.02) compared to traditional method (M=2. Majority of participants indicated that learning through WebQuest is enjoyable (M=3.66).0. Despite liking the web-based environment.79) as a learning method slightly more than the Traditional method (M=2.71). if added the total for each item for both method will not constitute 100%. And the second set of questionnaire was administered after the intervention to evaluate students’ attitudes toward WebQuest method. First. Standard Deviation of participants‟ response 6 Based on the analysis of students‟ response the following conclusion can be drawn. The possible reasons for this will we discussed in the discussion section. Table 1 The Mean.713). The comparison of the mean scores reveal that the participants preferred WebQuest (M=2. students displayed positive attitude learning English regardless of the method since the mean score for all items for each method were above the average score of 2.BUKU PROSIDING WebQuest (M=2. students showed preference toward graded printed materials to authentic materials. 365 .

In the current study.2: Comparison of motivation scores according to motivation subscales As shown in Table 3 A T test with two tailed significance indicates that that there is a statistically significant difference (α=0. 366 . Therefore. Based on the results. Table.05) between the means scores of the two method. The study demonstrated that the students find the WebQuest activities are more enjoyable and useful.BUKU PROSIDING the average score of 2.00.97 SD 4. it is clear that WebQuest does motivate students to learn English more than the traditional method.21472 6. the analysis students‟ response to this subscale on perceived choice (autonomy) reveals WebQuest gives students more autonomy. . standard deviation and T value with2 tailed test of students motivation . However. the level of motivation is not exciting.000 Hence. This supports Schofield‟s (1995) argument that enjoyment and motivation are enhanced when students work on the Internet. The analysis of the individual constructs indicates that enjoyment is the subscale that has the highest score followed by usefulness subscale. The following section provides a discussion on the findings of the research Discussion The effect of autonomy. Schofield depicts that the increased autonomy of learners had some impact on enjoyment and motivation.905 Sig 2 tailed .01634 T Value 3.80 2. it can be concluded that students were motivated to learn using WebQuest as they find WebQuest activities enjoyable or interesting besides being useful. it can be concluded that WebQuest has a higher impact on learners‟ motivation compared to traditional method. Table 3 T-test results Method Traditional WebQuest M 2.

Students reported that they had a lot of fun when they worked on their pre–task involving personality analysis. This inspired them to carry out the assigned task. When they have control over the learning process. Enjoyment and enthusiasm in working on the WebQuest Enjoyment is found to be the most motivating aspect of WebQuest in this study. there is a tendency for them to play passive roles the group discussion since it is normally dominated by one or two group members who are proficient in the language. Participants were given autonomy in choosing the pre-task activities which were mainly interactive activities involving vocabulary. Scaffolding and collaboration Generally students perceived the scaffolding and collaboration as motivating. Students reported that working on the WebQuest. they had the freedom to navigate any website relevant for their purpose besides making decision on the amount of time spent on any particular website or activity. This has given some positive impact on students‟ interest to carry out the activities. But in WebQuest method each of them perceived themselves playing a crucial role as they were assigned with a portion of a task to complete. They reported that they feel engaged in the activities as if they were “real life activities” especially they have to look for materials from the websites meant for job seekers. Gu (2002) explains that students‟ motivation is enhanced when students carry out activities which are authentic and purposeful. These types of activities. According to some students. according to him give them a sense of empowerment and they are more engaged and committed in completing the task assigned. 2006. 2002). These interactive activities stimulated students‟ curiosity as they obtained immediate feedback on their performance. In other words contribution from each group member is important for successful completion the task. In the current study. Similarly. students remain strongly focused on their activity. grammar and knowledge about job-hunting. Gu. 1995. Enjoyment has been acknowledged by many researchers as one of the outcomes of the use web-based leaning like WebQuest (Wang & Reeve.BUKU PROSIDING Wang and Reeves (2006) explained how autonomy led to greater motivation among students in. they felt that such interactive exercises are more effective than exercises provided in their module because they have to depend on the lecturer to provide the answers. Unlike the materials in 367 . They participated actively in group discussions. prompting them to get a perfect score and seek more challenging exercises. Besides that. students were seen to be engaged in their group work. With the links provided. in the current study students were given autonomy throughout this study as the researcher played the role of a facilitator. The participant viewed the use of authentic task interesting. Many students commented that they have learnt a lot of vocabulary items regarding job hunting within a short period of time. they have a sense of responsibility in finishing the assignment. The interactive language activities were especially exciting for the students. According to them students when autonomy is given. Schofield.

The WebQuest provided URL of the main websites. In 368 . Milson‟s findings can be used to explain why students preferred printed materials. This could have contributed to this divided opinion about printed material and web materials. It takes sometimes a tedious search to find „the hidden‟ materials.BUKU PROSIDING course books were tailor made for the learning process. Attitude toward authentic and web materials Although students perceived web-based learning environment more positively. the slow access to certain websites and time wasted because of this slow connection contribute to the dislike for web materials. Murry (2006) who observed that the participants of his study generally prefer WebQuest to textbooks as a source of information with a minority of the preferred printed materials. Nevertheless. As such the desired materials may not be visible within a single click. the researcher believes that there could be two reasons for the reservation against web materials. it was observed that the students become frustrated when they could not get access to the desired websites immediately or when connection become slow. only a further research correlating polytechnic students‟ attitude toward these materials and their abilities can verify it. The current study involved a class consisted of students with mixed abilities since they were not streamed according to their language proficiency. Although it is not the scope of the study to correlate academic achievements with students‟ perception. it is the hassle that the students have to go through when they assess the internet made them have negative attitude toward the use of web material. Students become impatient when they could not get the desired website immediately. However. the materials they gathered from the web were meant for real Job seekers. Students with lower proficiency could have found that reading the materials in their course book easier than the web materials which are meant for the real audience. He explained that students who did not have positive attitude toward web materials might have been those with reading and writing difficulties. Milson (2001) reported a similar situation in his study. Thus. The observation on students‟ behaviour during the WebQuest session explains it. First. there are multiple links within a single webpage where each link leads a chain of other links. As the nature of websites. they also indicated that they preferred printed materials to internet resources. The reasons suggested by Milson and Murray may illustrate why the participants of this study have negative attitude towards web-based materials. Many of them expected the instructor to locate the websites when they could not find the materials they look for. The researcher noticed that some students lack the patience and perseverance in looking for materials. The researchers found that the students with academic difficulty preferred print materials to electronic materials and students with higher academic abilities appreciated the variety of information available on the internet. As excited as they were when they started to navigating the internet.

In the present study. This could be one of the reason for students having reservation against authentic materials and preferred graded materials provided in their modules. it is important that we have to make sure that it is used in the classroom for enhancing learning. As mentioned earlier. teachers also have to make sure the suitability of the materials they assess to students‟ language proficiency levels. Although technical support from the lab technician is available. Conclusion When any new technology being introduced.BUKU PROSIDING contrary. As with any new technology we wish to adopt. Students of low proficiency level may have difficulty to comprehend authentic material as these materials are not meant for teaching and learning purposes. Besides navigating skills. teachers should not expect smooth sailing at the first attempt to use it with WebQuest being of no exception. the students constantly expect assistance from their teacher. WebQuest should be used in classrooms only when it facilitates learning. Spending an hour or two on training students before introducing the WebQuest will certainly reduce the amount time spent on this throughout the WebQuest session. As asserted by Dudeney (2003) WebQuest can be used by a novice since no special technical knowledge but the study reveals that teachers need to have basic computer skills so that they can assist students. Thus. There is no doubt that students were familiar with search engines. students should be exposed to online search strategies before they venture into any webbased research. Hence. The study indicates that WebQuest motivates learner especially because of the enjoyment factor. students also should be trained to manage the web materials so that they are not lost in the plethora of information available. Teachers implementing WebQuest need to prepare the students appropriate skills to explore the internet. we cannot assume that at the tertiary level learners are skillful at navigating the internet to search for relevant websites. evaluating of the validity of materials. the students reported that they used computers and the internet frequently for academic purposes but the observation made during intervention showed that they lacked skills in locating the required web materials. Since. This is especially true for students who have never used computers in classroom. it is important for teachers to address this problem. not all authentic materials are suitable for students. Besides. the use of printed materials like the module prepared by lecturers were seen as a more convenient way of finding information. online search and navigation skills are prerequisite for completing the WebQuest tasks. not just 369 . they still had problems in searching for the required websites.

C. (2003). In Abdullah Hassan [Eds]. Some thoughts about http://webquest. J. and computing survey: Is Larry Cuban right? Education Policy analysis Archives 8(51). Dodge. the Quest for Practical Web Usage.berkeley.An Investigation into the Changes in Perception of and Attitude towards Learning English in a Malaysian College. G. the study revealed that the students showed preference for printed materials to authentic materials despite preferring web-based learning environment. http://wwwwriting. http://epaa.( 1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Becker.edu. Language Planning in Southeast Asia. reality rationality.edu/tesl ej/ej24/int. 1994.W. Some thoughts about WebQuests http://edweb. B. Further research is necessary to identify factors that influence student‟s preference for print materials to authentic materials.asu.sdsu. & Troudi. Dodge (1995). TESL-EJ. Further research is needed to make informed decisions its impact on learners and the learning process in Malaysian classrooms. J.edu/about_webquests. Findings from the teaching.. H.html [1 April 2008} webquests. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Research Design Qualitative and Quantitative Approaches .sdsu. This would help instructors to employ WebQuest or other web based learning methods more effectively. (2006). 6(4).html [15 august 2008].CA: Sage Publications Thousand Oaks. learning. (1997). Language Education policy Planning in Malaysia: Concern for unity. Reference Asiah Abu Samah (1994). 18(2): 120-130 Cresswel.edu/courses/edtec596/about_webquests. (2000).BUKU PROSIDING because students find it entertaining. Salah./epaa/v8n51 [30 September 2009] Choy. Dudeney. In short.html [12 July 2008] 370 . S.

Meng-Ching (1998). http://teach. 59(2): 6-11 Proquest Journal Lamb.htm. (2001). & Teclehaimanot. M. Utilizing Technology in a Constructivist Manner to Facilitate Meaningful Pre-service Learning. S. In M.ed. (2002) .pdf [ 10 July 2009] 371 . 39(6):793. MacGregor. orey.valdosta. The effect of designing WebQuest on motivation of pre-service elementary school teachers. [10 august 2009] 18 Halat. (2004). Language. A.pl/call/callnl10. Enhancing WebQuest for Effective ESP Learning. Stevens. 2(4). WebQuests. P. B. & Bains. Web-based project learning and EFL learners: A Chinese example. Vol. Teaching English with Technology: A Journal for Teachers of English. V.eric. (2002). & Lou. (2007). 5(1). Barry University. ReCALL. Web-based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design Support Knowledge Acquisition..Mcclendon & R. Journal of Research on Technology in Education. http://www. R. U. WebQuests celebrate 10 years: Have they delivered? Action Research Exchange.in language Giordano. & Hartmann.. Culture and Curriculum. Engaging students in historical inquiry using Internet resource Eric Education Resources Information Centre [ED 462 360].Yipping (2005). Wilmer. J. Branch (Eds). Culture Studies and Motivation in Foreign and Second Language Learning in Taiwan. Englewood: CO Libraries Unlimited. 37(2):161-176 ProQuest Education Journals Marco. approach. M.. The web as a vehicle for constructivist learning .pdf [ 5 June 2009] Murry. A Decade of WebQuest: A Retrospective. C. (2006). R. Milson.edu/ect607/summeval. J. A. Luzon.11(2):165-182.iatefl. (2008) . (2006).edu/are/vol5no1/Thesis%20PDF/MurryR_ARE. Kundu.htm [20 October 2009] Gu. J. K. 14 (1): 2-15. Actively engaging learners in interdisciplinary curriculum through the integration of technology. (2005). International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Evaluation in instructional system development. C. Erdgogan .BUKU PROSIDING Dutt-Doner. Computer in the Schools. Felix. Insttiture for educational computing and Technology Website http://connect. 30. 16(3/4). CORELL: Computer Resources for Language Learning 1: 1-13.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/ content_torage_01 /0000019b/80/19/d9/46. http://www.K.barry. (2000). Art Education. 151-166.org. Educational Media and Technology Yearbook.802 Ho.

W. Kent State University College and Graduate School of Education . D. “CASLA through a social constructivist perspective: Web. 17 (2): 217-228. 17-28. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality. Doctoral Dissertation. (2003). Students' Perceptions of English Learning through EFL WebQuest. Fauziah Ahamd &Parilah Mohd Shah. (1998). R.psych. Perception of Malaysian ESL Learners about English Language Learning. ProQuest Dissertations and theses Wang & Reeves.html [20 June 2009] Schofield.. The WWW and classroom research: What path should we take? Educational Researcher. 372 . Mary Ann. 2005. Jurnal EBangi. ASCILITE Proceedings. English as a Global Language.). Hypermedia and Telecommunications 2006 Ed MEDIA – Proceedings: 1-5: 1531-1536 Simina V.rochester.The effects of a web-based learning environment on student motivation in a high school earth science course Education Tech Research Dev. Computers and Classroom Culture.J. & M. (2002. Stahr.edu/SDT/measures/intrins_scl. 2008 Differential Effectiveness of two Scaffolding Methods for Web Evaluation Achievement and Retention in high school students. 55:169–192 Windschitl.L.. R. TESOL Quarterly. Cambridge University Press. ReCALL.Quest in project-driven language learning”. Ryan. R.L. 1995.J.New York Shwu Hui Tsai. E.). Doctoral dissertation. Parilah Mohd Shah (1999).psych.html [20 June 2009] Ryan. When teaching meets learning: design principles and strategies for Webbased learning environments that support knowledge construction. Hamel. Perceived and Preferred Style (Methods) if English for Specific Purposes (ESP) Students.rochester. & Deci.2007.d. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia.35: 605-606 Oliver. E. (2000). Self-determination theory: Approach to human motivation and personality. http://www. (n.BUKU PROSIDING Norzilah Abdul Razak. Available at http://www. & Deci. 2(2) Nunan. University of Connecticut. M. 2006. (2007). 27(1): 28–33.edu/SDT/measures/intrins_scl.

kemahiran sumber. kejuruteraan. kemahiran teknologi. Seramai 180 majikan terlibat dalam kajian ini. status pemilikan syarikat dan jenis syarikat. Kemahiran Interpersonnel. 373 . Rekabentuk kajian ini berbentuk deskriktif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Politeknik Sultan Azlan Shah Pengenalan Pembangunan modal insan adalah satu usaha untuk mencapai penjimatan kos dan meningkatkan prestasi industri. Universiti Kebangsaan Malaysia 3 Unit Latihan dan Perhubungan Industri. Responden terdiri dari majikan dalam pelbagai bidang kejuruteraan dan perkhidmatan di Semenanjung Malaysia. politeknik. Pembolehubah yang dikaji berdasarkan kepada Model SCANS iaitu Kemahiran Sumber. Hasil kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kemahiran employability dengan saiz syarikat. Mengikut Schultz (1963). kemahiran asas dan kualiti individu 1 Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dapatan kajian mendapati majikan meletakkan kepentingan kemahiran employability yang harus dimiliki oleh graduan berada pada tahap tinggi. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini diadaptasi dari model SCANS . Kemahiran Teknologi. Kemahiran Maklumat. kemahiran maklumat. Kemahiran Sistem. Politeknik Sultan Azlan Shah 2 Fakulti Pendidikan. kemahiran sistem. Manakala terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat dan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. Kemahiran Asas. Kata kunci: kemahiran employability. kemahiran interpersonnel.5 for windows untuk melihat persepsi majikan terhadap kepentingan kemahiran employability merentas saiz syarikat.BUKU PROSIDING KAJIAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DARI PERSPEKTIF INDUSTRI Mohd Yusof Husain(1) Seri Bunian Mokhtar(2) Abdul Aziz Ahmad(3) ABSTRAK Kajian ini dilakukan bagi meninjau kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan kejuruteraan bagi lulusan politeknik kementerian pengajian tinggi Malaysia. kebolehan. Data soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti frekuensi. kemahiran. modal insan didefinasikan sebagai elemen penting untuk penambahbaik prestasi syarikat dan pekerja untuk meningkatkan produktiviti serta kelestarian kelebihan kompetitif. min dan ANOVA dengan bantuan SPSS 11. Modal insan dirujuk sebagai satu proses yang melibatkan latihan. Kemahiran Berfikir dan Kualiti Individu. pendidikan dan inisiatif professional untuk meningkatkan tahap pengetahuan.

Arokiasamy & Ismail 2009). Dengan itu graduan yang mempunyai kemahiran employability akan mempunyai kelebihan dalam mendapat peluang pekerjaan di industri.sains dan teknikal. pemikiran kritikal. dengan ini majikan mengharapkan institusi pendidikan mampu melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh pasaran untuk bersaing tanpa perlu latihan tambahan dari pihak industri. ekonomi .000 lulusan teknikal yang masih menganggur. Teori Modal Insan (Schultz 1963) asasnya adalah dari disiplin Teori Pembanguan Makroekonomi. Kajian oleh IPPTN (2004) mendapati sebahagian besar graduan menganggur datang dari jurusan seperti sains sosial. Pendidikan tertiari memainkan peranan yang penting dalam penyediaan modal insan untuk mencapai k-ekonomi. Modal insan ini dirujuk sebagai pengetahuan. Penyataan Masalah Hasil kajian Ahmad Zaini (2005) ke atas lulusan teknikal mendapati 80. Untuk mencapai matlamat ini industri yang mempunyai pekerja yang berdaya saing akan mempunyai kelebihan untuk bertahan dipasaran global. 374 . penyelesaian masalah dan kemahiran keusahawanan yang dimiliki oleh lulusan teknikal ini. industri saling bersaing untuk penyesuaian dan kekal dalam pasaran. Pihak institusi pendidikan terutama politeknik tidak ketinggalan perlu melahirkan graduan yang bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal malah kemahiran bukan teknikal (kemahiran employability). Walaubagaimanapun kos untuk membangunkan modal insan semakin meningkat. dan mendapati lulusan ini banyak bergantung kepada kelayakan akademik untuk mendapat pekerjaan tapi mempunyai kurang kemahiran bukan teknikal atau kemahiran generik yang diperlukan majikan. latihan komputer dan keperluan kesihatan. sastera. Majikan beralih mencari pekerja yang lebih kompeten dari luar negara kerana faktor lulusan teknikal yang kurang kemahiran generik atau kemahiran „employability‟. Beliau mengulas bahawa terdapat pelbagai modal termasuk pendidikan. Teori ini diolah pendekatannya oleh Becker (1993) dalam sistem pendidikan. Ramlee (1999). Menurut Mohamad Sattar (2009). Dengan itu majikan melakukan banyak perlaburan untuk membangunkan modal insan pekerja untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan di arena globalisasi. interpersonal. kemahiran „employability‟ adalah kebolehan bukan teknikal dan merupakan aspek kemahiran pekerjaan yang sama pentingnya dengan aspek kemahiran teknikal. mendapati bahawa majikan dari industri mendapati lulusan teknikal di Malaysia mempunyai kemahiran teknikal yang mencukupi namun majikan masih kurang berpuas hati dengan kemahiran komunikasi.BUKU PROSIDING nilai dan asset sosial pekerja yang akan membawa kepada kepuasan kerja dan prestasi disamping meningkatkan prestasi syarikat (Marimuthu. Dalam pasaran global masa kini. kepakaran dan kemahiran yang diperolehi oleh seseorang melalui medium pendidikan dan latihan.

Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang diterapkan oleh pengajar institusi latihan vokasional pertanian semasa pengajaran iaitu. ikhlas dan beretika. Manakala dari segi kemahiran komunikasi itu sendiri. d) membuat keputusan. Menurut Unit Perancang Ekonomi (2006).BUKU PROSIDING Permasalahan pengangguran ialah dari kelemahan aspek penguasaan kemahiran dalam kalangan lulusan itu sendiri. Dapatan kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan elemen kemahiran employability keseluruhan di antara institusi-institusi latihan vokasional pertanian. Menurut IPPTN (2004) antara kemahiran pekerjaan yang masih kurang dalam kalangan lulusan ialah kemahiran komunikasi. c) menghasilkan mutu kerja yang tinggi. Kearns. Kearns (2001) mendefinasikan kemahiran generik sebagai „life and employability skills and attributes‟ dimana pembangunan kemahiran generik mampu menjadikan individu itu menyesuaikan diri dengan perubahan pembelajaran dan pekerjaan dalam dunia serba moden.5% (2010). b) berkerja dalam satu pasukan. a) berpelakuan secara jujur. d) menunjukkan minat dalam kerja. Lima ciri kualiti kualiti terbaik yang sangat dikehendaki majikan industri terhadap para pekerjanya ialah. dan e) bergaul dengan orang lain. c) menggunakan teknologi. Kajian literatur Kajian yang dilakukan oleh Yahya (2005) telah mengenal pasti elemenelemen kemahiran employability yang telah diintegrasikan dalam program pendidikan vokasional pertanian di institusi-institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia. Untuk memastikan graduan mampu bertahan dalam arena pekerjaan. kemahiran komunikasi secara bertulis kurang diberi tumpuan terutama oleh lulusan yang menganggur (IPPTN 2004). berbahasa Inggeris dan penggunaan teknologi maklumat. c) berperlakuan secara jujur. dan e) bersungguhsungguh. Faktor ini menyebabkan kesukaran untuk lulusan bersaing bagi mendapatkan tempat di sektor pekerjaan. kadar pengangguran akan meningkat dari 3. Kemahiran kerjasama berkumpulan juga amat diperlukan dalam setiap organisasi sektor pekerjaan selain dari kemahiran komunikasi yang perlu dikuasai oleh lulusan. serta kepentingannya bagi majikan industri pertanian komersial di Malaysia. a) menepati masa. nilai tambah selain dari kemahiran teknikal. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan singnifikan dari segi elemen kemahiran employability antara persepsi majikan industri pengeluaran hasil pertanian dengan majikan industri pemerosesan hasil pertanian. 2001. b) kebolehan berkerjasama. 2001). kemahiran generik perlu digarapkan untuk pembangunan kemahiran baru yang berterusan dan penyesuaian diri terhadap perubahan (Australian Council for Educational Research. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang dianggap penting oleh majikan industri pertanian komersial iaitu.1 % (2000) hingga 3. 375 . ikhlas dan beretika. peralatan dan sistem maklumat secara berkesan. d) mengikuti arahan yang diberikan. a) kebolehan bekerjasama. b) cekap dalam tugas. dan e) mengurus masa.

komunikasi lisan. Ahmad. penyelesaian masalah. aspek perniagaan dan pembangunan kerjaya. Data untuk kajian ini 376 . Chung dan Yet (2009) dalam kajiannya menyiasat kompetensi yang memenuhi keperluan yang ditetapkan majikan dan menganalisis keberkesanan kualiti peribadi dan kemahiran employability di universiti swasta di Malaysia. kemahiran teknologi. min dan ujian t digunakan untuk melihat persepsi antara 30 majikan dan 600 mahasiswa dari universiti swasta tentang kepentingan kemahiran employability. manakala majoriti peserta 64% daripada 25 employability standard mengenalpastinya sebagai important objective. dan perundingan menunjukkan perbezaan antara pesepsi majikan dan mahasiswa.BUKU PROSIDING Gurvinder dan Sharan (2008). important objective. Keputusan kajian ini mendedahkan bahawa majikan lebih suka mengupah lulusan dari universiti awam. kajian mereka untuk mengenalpasti persepsi majikan mengenai kemahiran employability yang diperlukan di pasaran dan tanggapan lulusan tentang peripenting kemahiran employability. Terdapat tujuh kemahiran yang dikenalpasti iaitu kemahiran asas. Low. Norliza dan Saifudin (2007) bertujuan untuk menentukan tahap kepentingan kemahiran yang relevan daripada perspektif alumni dan juga untuk mengenalpasti kelemahan kurikulum Sarjana Muda Pengurusan Teknologi sekarang berbanding dengan hasil kajian. Ini bermakna telah timbul kesedaran dan keperluan dikalangan majikan terhadap kemahiran „employability‟. or not an objective‟ dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahairan berfikir. Kajian yang dilakukan oleh Siti Zaleha. Namun demikian. Keputusan kajian ini juga menyarankan bahawa majikan yang lebih muda cenderung mengupah lulusan yang mempunyai kemahiran „employability‟ yang tinggi. Selain itu. Ujian perbezaan antara tujuh kemahiran ini dengan pengalaman mengajar guru adalah tidak signifikan. kemahiran interpersonal. kemahiran seperti berfikir kritis. Kemahiran yang berkaitan dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : kemahiran pengurusan. incidental objective. perancangan. Smith (2007) dalam kajiannya untuk menentukan „Georgia Quality Core Curriculum (QCC) employability standards‟ yang digarapkan dalam „family and consumer sciences(FCS) curriculum‟. lulusan dan majikan meletakkan kemahiran employability sama pentingnya dalam pasaran kerja. Ini menunjukkan masih ada kekurangan dalam sistem pendidikan yang perlu dilihat serius oleh pihak institusi pendidikan. kualiti peribadi. kemahiran teknikal dan kemahiran generik. Soal selidik. Seramai 149 guru sekolah menengah dalam kajian ini diminta untuk menunjukkan pada skala Likert 4 mata adakah mereka menganggap 25 employability standards sebagai major objective. membuat keputusan. Hasilnya menunjukkan bahawa 16% daripada 25 employability standards dikenalpasti sebagai major objective dalam pengajaran mereka. Hasil kajian menunjukkan mahasiswa kompeten dalam kualiti peribadi dan kemahiran yang diuji.

Mengenalpasti tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. ii.BUKU PROSIDING diperolehi melalui soal selidik yang dihantar melalu pos kepada 233 alumni. Menentukan perbezaan tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan berdasarkan saiz syarikat. HIPOTESIS Hipotesis kajian ini adalah: Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding saiz syarikat. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau elemen kemahiran employability yang diterapkan dalam kurikulum kejuruteraan elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. mod dan median) telah digunakan. Kemahiran employability bukan sahaja penting dan kajian di dalam negara malah di luar negara di mana kemahiran bukan teknikal ini adalah merupakan isu global namun kajian bagi kemahiran employability di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi masih kurang diterokai oleh pengakaji yang lepas. jenis syarikat dan status pemilikan syarikat. 377 . Analisis tak berparametrik (Kruskal Wallis dan Mann Whitney U) dan kaedah ukuran kecenderungan memusat (min. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan di antara sektor pekerjaan dan jenis pekerjaan dalam menentukan tahap kepentingan kemahiran teknikal dan kemahiran pengurusan. Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding jenis syarikat. Kajian yang lepas membuktikan keperluan kemahiran employability dalam sistem pendidikan untuk memastikan graduan yang berketrampilan dan berdaya saing. Manakala objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah: i. Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat.

1 = teramat tidak penting.821).BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian deskriptif dan menggunakan bentuk kajian kuantitatif. Sebanyak 500 soalan soal selidik diedarkan kepada majikan di Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih. kemahiran sumber (0. Kebolehpercayaan Ujian kebolehpercayaan digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan instrumen kajian. Domain kemahiran kualiti individu paling tinggi (0. Penggunaan Skala Likert 5 mata digunakan dalam kajian ini yang merujuk kepada. Lokasi kajian melibatkan majikan seluruh Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih di syarikat mereka. kemahiran interpersonal (0. kemahiran berfikir (0. Mohd Majid (2000) mencadangkan nilai minimum bersamaan 0.875). Dalam kajian ini kesemua nilai Alpha Cronbach bagi kemahiran employability ini melebihi dari 0. Sebanyak 180 borang soal selidik berjaya dikumpulkan semula dari pihak majikan dari pelbagai bidang.6. Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan satu instrumen soalselidik yang mengandungi 2 bahagian A dan B.6 dengan ini melepasi nilai 378 . Bahagian A mengandungi 5 item yang berkaitan dengan jawatan.830). Ia bertujuan untuk meninjau tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. 3 = penting. Bahagian B mengandungi 7 konstruk mengenai dari Model SCANS (2001). Tahap skor min pemboleh ubah tersebut diukur dengan berpandukan jadual penjelasan skor min yang diperoleh dengan menggunakan formula Nunnaly (1978) (Jadual 1). 4 = sangat penting. 5 = teramat penting.802). kemahiran maklumat (0. 2 = sangat tidak penting.809) dan kemahiran asas (0. bidang.839).jenis dan status pemilikan syarikat. diikuti kemahiran sains dan teknolgi (0. saiz syarikat. Data kuantitatif diperolehi melalui soal selidik yang diadaptasi dari Model SCANS (2001). Jadual 2 menunjukkan kebolehpercayaan (Alpha Cronbach) itemitem dalam tujuh domain kemahiran employability.885).

Sebanyak 138 buah syarikat (82. Sebanyak 173 syarikat yang terlibat dalam kajian ini dimana sebanyak 56 syarikat kejuruteraan awam (32.1%) dipunyai syarikat tempatan. 16 buah syarikat (5. 379 . 23 syarikat (12. 25 syarikat (14%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 50 hingga 99 orang. DAPATAN KAJIAN Profil Responden (Syarikat) Daripada 500 set soal selidik yang diedarkan.8%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 100 hingga 199 orang.6%).8%) dipunyai oleh syarikat luar.4%).8%) pengurus. 31 syarikat kejuruteraan elektrik (17.8) penyelia dan 42 orang (23.6%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 200 hingga 499 orang. 33 syarikat kejuruteraan mekanikal (19.9%) yang mempunyai bilangan pekerja lebih dari 500 orang.6%) terlibat dalam kajian ini.7%) yang mempunyai bilangan pekerja bawah dari 50 orang.1%) dan 53 syarikat pelbagai (30. ini menunjukkan bahawa item-item adalah konsisten dan boleh dipercayai. 64 orang (35. Seramai 73 orang (40. 13 buah syarikat (4. 28 syarikat (15.9%) dikuasai oleh syarikat usahasama dan lain-lain 1 syarikat (0. sebanyak 180 set yang diterima semula. sebanyak 71 syarikat (39. Rajah 3 menunjukkan. 32 syarikat (17.5%) lain-lain jawatan yang terlibat dalam kajian ini.9%).BUKU PROSIDING kebolehpercayaan.

kemahiran maklumat (M = 4.w yang bermaksud.BUKU PROSIDING Tahap Kepentingan Kemahiran Employability dari Perspektif Majikan Industri Dapatan kajian yang ditunjukkan dalam jadual 4 menunjukkan min bagi tujuh domain pembolehubah bagi kemahiran employability.308).328).308) dan kemahiran teknologi (M = 3. Majikan industri meletakkan tahap kepentingan kemahiran employability secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi. Ini bertepatan dengan hadis nabi s. Tanpa akhlak yang baik sesuatu pekerjaan tidak akan dilakukan dengan sempurna contohnya sifat bertanggungjawab dan amanah yang mana ia amat ditekankan dalam ajaran Islam. kemahiran sumber (M = 4.a. 380 . kemahiran berfikir (M = 4. kemahiran asas (M = 4.395).372).623) adalah kemahiran yang paling tinggi nilai min diikuti oleh kemahiran interpersonnal (M = 4. Merujuk kepada jadual 4 hasil analisis menunjukkan kualiti individu (M = 4. Kulialiti personal amat ditekankan oleh majikan dan mendapatkan min yang tertinggi kerana ia merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam kemahiran employability. salah satu tujuan nabi Muhammad diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik.433).

kemahiran berfikir. kemahiran sumber. Ini menunjukkan elemen kemahiran maklumat dan teknologi tidak ditekan oleh sesetengah majikan contohnya kejuruteraan awam yang tidak memerlukan kepakaran dalam kemahiran maklumat dan teknologi semasa melakukan proses kerja seperti di tapak projek. syarikat kejuruteraan elektrik. Manakala kemahiran asas. Jadual 6 menunjukkan terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding jenis syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan jenis syarikat. syarikat kejuruteraaan mekanikal dan syarikat yang selain dari tiga syarikat di atas. Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 6. kemahiran interpersonal dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. jenis syarikat yang dipilih berdasarkan jenis syarikat iaitu syarikat kejuruteraan awam. Dalam kajian ini. 381 .

Dalam kajian ini. status pemilikan syarikat yang dipilih berdasarkan kepada syarikat dimiliki oleh seratus peratus syarikat tempatan.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. 382 . syarikat usahasama dan syarikat selain dari ketiga-tiga jenis syarikat di atas. seratus peratus dimiliki oleh syarikat luar.

kemahiran berfikir. elektrik dan mekanikal meletakkan kemahiran employability mesti dimiliki oleh setiap graduan bagi membolehkan para pelajar bersaing pada rasaran global. kemahiran sumber dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. kurikulum dan juga kokurikulm. KESIMPULAN Kepentingan kemahiran employability menurut perpektif majikan industri berada pada tahap tinggi. 383 . Manakala kemahiran asas. Manakala pihak berwajib perlu mengambil perhatian yang sewajarnya dalam mempertingkatkan kemahiran employability para pelajar samada melalui latihan kepada pensyarah. Jadual 7 menunjukkan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat.BUKU PROSIDING Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 7. kemahiran maklumat. Ini menunjukkan semua majikan terutama majikan kejuruteraan awam. kemahiran teknologi.

M. C. . berinovasi dan fleksibel selaras dengan keperluan sumber tenaga negara. Muhammad Rashid R. Ahmad Zaini (2005). Rose Amnah A R. Md Yusop I. P (2001). 384 . RUJUKAN 1. Acer. International education studies. Ninth Malaysia Plan. K. Proceedings of National Seminar “The development of Technology And Technical-Vocational Education And Training In An Era of Globalization: Trend and Issues”.Chicago: University of Chicago Press. (2009). Marimuthu. 3. Australian Council For Educational Research.2. Arokiasamy . Perception differential between employers and undergratudes on the importance of employability skills. (2009). Kearns. Wye. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed.. (1993). & Liew.). 9. UNIMAP. Economic Planning Unit (2006). Generic Skills For The new Economy – review of reseacr. C. Institut pengajian perlu menawarkan kursus kemahiran employability atau generik secara khusus bagi memenuhi kehendak pekerjaan semasa yang memerlukan pelajar menguasai kemahiran employability. 7. Kaur N dan Sharma R. (2009). Mohamad Sattar R. Usaha untuk meningkatkan kemahiran employability ini perlu diteruskan oleh setiap individu sekiranya ingin menempuh masa depan yang cemerlang. (2001). Menguasai kemahiran employability akan menjadikan seseorang pelajar sebagai pekerja yang berketrampilan. Human Capital Development And Its Impact On Firm erformance: Evidence From Developmental Economics. 50 (E) Jun 2009: 113 – 127 UTM 10. 1 5.(2008). Melbourne. Peranan Institusi pendidikan teknikal di dalam pemupukan kemahiran Employability pelajar Journal Teknologi. 4. Skills development among undergraduates at the Malaysian University.S.L and Ismail M. Employability Skills For Australian Industry: Literature Review And Framework Development. 2. The Journal of International Social Research Volume 2 / 8 Summer 2009. G.Daya saing graduan lepasan tempatan dengan graduan lepasan luar Negara Institusi Pegajian Tinggi (IPT). IPPTN (2004). 8.BUKU PROSIDING Penguasaan kemahiran employability akan membantu individu di alam dunia kerjaya sebenar. no. Vol. Becker. Napsiah I. 6. Kuala Lumpur. Students and Employers as Customers of Multimedia College. S. NCVER Adelaide.

C. Ahmad J.S. D. Washington. 18. 17.BUKU PROSIDING 11. New York: McGraw-Hill 12. No. (1963). The role of vocational and technical education in the industrialization of Malaysia as perceived by educators and employers.s. University Of Technology Malaysia 16. Schultz. 15. (2001). (2007). Falsafah. Siti Zaleha O. Nunnaly.W. Universiti Purdue. Department of Labour Sowell. 385 . Secretary‟s Commission on Achieving Necessary Skill . Psychometric theory. Universiti Teknologi Malaysia.J. U.Management Department Faculty Of Management And Human Resource Development. Merrill. Low H. Integrasi kemahiran employability dalam program pendidikan vokasional pertanian dan industri di Malaysia. An Interrative Introduction. B. 14. Fall. Tesis Dr. New York: Columbia University Press. Vol. Penentuan Kemahiran Yang Bersesuaian Untuk Pelajar Sarjana Muda Pengurusan Teknologi. J. 13. Falsafah. E.1.A SCANS Report for America 2000. (2004). Tesis Dr. Skills and Task for Jobs. Newjersey. H. B. Ramlee. Yahya. Smith P. Norliza M S & Saifudin M Y (2007). Employability Standards: Inclusion in family and consumer Science Middle School Curriculum. Journal of Career and Technical Education. T. Indiana. Englewod Cliffs. The economic value of education. Research Vot No:75101. (1978). (1996). 2007-m. 23. M. (1999).

BUKU PROSIDING ANALISIS SIFAT-SIFAT HAUS KELULI LEMBUT BERSALUT NIKEL KROMIUM Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Norhaniza Azreen bt Mohamed Mokhtar Mohd Khuzairy b Mohd Yusof ABSTRAK Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. Kajian penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme haus terhadap keluli lembut yang bersalut dengan NiCr dan untuk menghubungkait perhubungan di antara pembentukan mikrostruktur dan sifat-sifat haus terhadap keluli lembut. Sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr yang telah dikenakan ujian haus dianalisis dengan dua kaedah iaitu menggunakan Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi menganalisa morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas kedua-dua sampel. manakala kaedah kedua pula menggunakan ujian kekerasan pelekuk nano bagi mengkaji dan membandingkan kekerasan kedua-dua sampel. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan NiCr. Sokongan yang baik dari salutan 386 . Antaranya dengan mengaplikasikan salutan Nikel Kromium (NiCr). pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik.0 PENGENALAN Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. Walaubagaimanapun. Walaubagaimanapun. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. ianya tidak terkecuali dari masalah haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. Dapat disimpulkan bahawa salutan NiCr memainkan peranan yang amat penting dalam memperbaiki kerintangan keluli lembut terhadap haus. 1. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap kakisan dan juga haus. haus pengoksidaan dan haus perekatan. ianya tidak terkecuali dari masalah kakisan dan haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap haus. Keputusan ujian kekerasan pelekuk nano yang dikenakan ke atas kedua-dua sampel menunjukkan sampel keluli lembut bersalut NiCr mempunyai kekerasan yang lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. Oleh itu. Oleh itu. Keputusan morfologi menunjukkan mekanisme haus yang berlaku pada permukaan haus kedua-dua sampel melalui tiga peringkat iaitu haus lelasan.

Ujikaji diteruskan dengan melakukan ujian pelekuk nano bagi tujuan mengenalpasti kekerasan kedua-dua sampel. Hasil dari ujian haus.BUKU PROSIDING ini terhadap substratnya merupakan aspek yang paling penting dalam kejayaan salutan. 10 μm 2 μm 1 μm 0 387 . Kerintangan haus keluli lembut dikenal pasti dengan melakukan kajian melalui ujian haus yang dikenakan ke atas keluli lembut tanpa salutan dan juga keluli lembut disalut NiCr. ikatan yang kuat antara salutan dan substrat menghasilkan keadaan yang unik apabila logam bersalut digunakan pada persekitaran agresif. kedua-dua sampel dianalisis melalui Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi endapatkan morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas sampel. Dengan itu.

Merujuk kepada Rajah 2. Rajah 2.0 Morfologi permukaan haus.2 (e) juga menunjukkan peratus Fe yang tinggi bagi kedua-dua sampel dan ini juga membuktikan bahawa sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr ini juga merupakan sejenis logam ferus. Keadaan permukaan yang haus ini kelihatan agak sekata dan tahap menggerutunya kurang jika dibandingkan dengan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu Rajah 2. (1999) yang menyatakan bahawa peranan salutan dalam haus lelasan tidak bergantung kepada kekerasan. berlaku juga sedikit penggelupasan pada permukaan dan jika dibandingkan dengan Rajah 2. keadaan lelapisan turut kelihatan berlaku pada permukaan haus dan juga didapati permukaan haus menjadi menggerutu akibat daripada berlakunya haus lelasan. 2007).1. jika dilihat dengan pembesaran yang lebih tinggi iaitu pada pembesaran 306 X didapati permukaan spesimen kelihatan seperti menggelupas dan ini terjadi kerana lekangan salutan yang berlaku.2 (a) menunjukkan lekangan permukaan yang berlaku pada sampel keluli lembut bersalut NiCr agak ketara kerana keadaan salutan adalah lebih lembut berbanding dengan keluli lembut itu sendiri. Pada dasarnya keadaan ini boleh mendorong kepada fenomenon haus yang lebih teruk dan ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap spesimen tersebut. Rajah 2. 2006). Bukti perpindahan berlaku antara permukaan sering dikaitkan dengan kehadiran partikel yang kecil dan longgar yang berada permukaan kasar dan mempunyai skala alur yang halus (Ghazali et al.2 (c). Kehadiran peratus kandungan Fe yang tinggi ini juga mungkin disebabkan 6 oleh perpindahan unsur Fe dari cakera besi tuang kepada permukaan haus sewaktu ujian haus dijalankan.BUKU PROSIDING 2.1 (c) dan Rajah 2. Haus rekatan hanya berlaku selepas salutan dikeluarkan.2 (a). puing haus berperanan dalam penjelasan mekanisme haus. Merujuk kepada Rajah 2.2.1 (b).2 (c) pula menunjukkan kelihatan puing pada permukaan haus.1 (d) dan Rajah 2. dan haus lelasan akan mula menjadi punca utama perpindahan logam (Jaharah et al. Jika dilihat pada permukaan pada pembesaran yang lebih tinggi yang merujuk kepada Rajah 2. Mengikut kajian Sidhu et al. kesan haus pada permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dapat dilihat.1 (a). Partikel yang terkeluar dari 388 . keadaan menggelupas ini adalah tidak seteruk keadaan menggelupas yang berlaku terhadap specimen keluli lembut yang disalut NiCr. Keadaan terlekang ini disebabkan oleh kesan haus lelasan yang berlaku ketika permukaan spesimen bersentuhan dengan permukaan cakera ketika ujian haus dijalankan. Ini menyokong bahawa pendapat Rebholz et al. Merujuk kepada Rajah 2. analisis morfologi dijalankan dan didapati beberapa keadaan. Bagi permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr. Keputusan analisis EDX yang ditunjukkan oleh Rajah 2. (2010).

Akibat dari ujian haus. suhu permukaan meningkat dan menyebabkan tahap regangan plastik di permukaan menggerutu juga meningkat dan ini menyebabkan peningkatan haus (Prince et al. Rajah 2. 2. 2010). Keadaan ini akan meningkatkan lagi keadaan haus pada permukaan sampel. Pada kadar kelajuan yang tinggi. Keadaan ini juga menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu dan menjadi rosak. Ini akan menyebabkan pertambahan haba berlaku dan ada puing-puing yang akan melebur. Apabila partikel itu lekang maka fenomenon haus akan menjadi semakin buruk. kelihatan retakan kecil yang ketara dibahagian permukaan keratan rentas dan ini dapat dilihat dengan jelas pada rajah 2. Puing-puing akan berkumpul pada permukaan sampel atau cakera besi tuang. Fenomenon puing ini juga dirujuk kepada Mohantry et al. Diketahui bahawa peratus kandungan karbon dalam besi tuang adalah tinggi berbanding dengan peratus kadungan karbon dalam keluli lembut.3 (c). Pembesaran dibuat sebanyak 29X dan secara pemerhatiannya permukaan terhausnya kelihatan agak menggerutu dan terdapat juga lekangan yang berlaku. Pada kawasan tertentu terdapat retak-retak mikro di bawah permukaan ke arah selari permukaan.2 (f) merupakan analisis EDX terhadap partikel karbon yang terkeluar dari sampel keluli lembut bersalut NiCr.Merujuk kepada Rajah 2. Rajah 2.3 (a).2 (d) menunjukkan lelapisan terbentuk dan ini menyebabkan kelihatan seperti multi lapisan terbentuk pada permukaan haus tersebut.3(b) pula menunjukkan lekangan partikel yang dapat dilihat dengan jelas pada pembesaran 2. pada kadar kelajuan gelongsor yang perlahan. 1996). Kelihatan terdapat sedikit kemusnahan pada sub-permukaan. Rajah 2. Kemungkinan partikel karbon dari besi tuang tadi telah berpindah kepada permukaan haus pada sampel keluli lembut bersalut NiCr. menyebabkan perpisahan mudah berlaku pada ikatan yang lemah. Kejadian ini turut dilaporkan oleh Murthy & Venkataraman (2006).3 menunjukkan morfologi keratan rentas bagi sampel keluli lembut tanpa salutan.2 (b) pula menunjukkan satu garisan kesan calar yang dapat dilihat pada permukaan spesimen yang dikenakan ujian haus. (1996). kecenderongan perekatan berlaku antara permukaan bersentuhan. Didapati peratus karbon adalah paling tinggi berbanding unsur yang lain dan ini juga membuktikan bahawa partikel itu adalah sejenis karbon.1 ANALISIS MORFOLOGI SUB PERMUKAAN KERATAN RENTAS Rajah 2. Rajah 2. tenaga dan daya yang terhasil akan menghancurkan puing-puing dan membawa kepada garisan haus. 389 . Kehadiran peratusan karbon yang tinggi ini juga mungkin disebabkan oleh berlakunya haus perekatan di antara permukaan sampel dan juga permukaan cakera besi tuang. Retak mikro juga mungkin berlaku disebabkan oleh kelesuan salutan dan substrat akibat dari proses gelongsor (Mohanty et al. Kekerasan spesimen keluli lembut itu menjadi semakin lemah disebabkan oleh partikel karbon yang terkeluar kerana peranan karbon adalah 7 untuk menguatkan logam.93K X.BUKU PROSIDING permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr berlaku kerana keluli lembut yang memegang partikel itu telah haus ketika fenomenon haus dalam.

390 . Rajah 2. (a) Menggunakan pembesaran 196 X. (b) Menggunakan pembesaran 1350 X dan (c) Menggunakan pembesaran 213 X (anak panah menunjukkan permukaan dikenakan ujian haus). (b) Menggunakan pembesaran 2930 X dan (c) Menggunakan pembesaran 196 X.BUKU PROSIDING Rajah 2.3 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut tanpa salutan. (a) Menggunakan pembesaran 57 X.4 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut bersalut NiCr.

Rajah 2. Dengan jangkamasa ujian haus yang dijalankan maka retakan mikro haba ini akan mula berlaku dan mula merebak sehinggalah geseran dihentikan.4 ketebalan salutan boleh dianggarkan sebanyak 100 μm. 391 . Permukaan terhaus ditunjukkan dengan anak panah kawasan yang dimaksudkan. permukaan yang bersentuhan akan mengalami tekanan yang tinggi kerana ia membawa beban yang tinggi. 2. 2009). suhu akan bertambah pada permukaan yang bersentuhan dan akan memulakan berlakunya tegasan suhu. dan ini menunjukkan salutan itu mempunyai ikatan yang sangat kuat (Huang et al.3 (a) dan 2. Daripada Rajah 2.3 (c)). 2006).4 (b) pula menunjukkan terdapatnya puing-puing haus dan juga partikelpartikel yang terlekang dari substrat manakala Rajah 2. Sewaktu geseran berlaku. Graf-graf berikut diperolehi. Pada masa yang sama. Rajah 2.4 (c) menunjukkan permukaan terhaus mengalami kerosakan dalaman di mana retak-retak kecil kelihatan manakala terdapatnya tompok-tompok hitam yang kelihatan dan berkemungkinan disebabkan oleh pengumpulan unsur Fe yang paling tinggi (Ghazali et al.4 menunjukkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu keluli lembut yang disalut NiCr pada pembesaran 31 X.BUKU PROSIDING Berlaku juga retakan kecil pada kedua-dua spesimen ini yang mungkin disebabkan oleh penghasilan haba akibat daripada geseran yang berlaku dari ujian haus yang dijalankan (Rujuk Rajah 2. Kelihatan berlakunya permukaan yang tidak rata akibat dari ujuan haus.6 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut bersalut NiCr yang diperolehi dari ujian pelekuk nano. Fenomenon ini akan menyebabkan pertambahan tegasan pada permukaan yang bersentuhan tadi. yang mana boleh bertindih degan tegasan mekanikal.5 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut tanpa salutan dan Rajah 4. Pembesaran lebih tinggi dilakukan iaitu 57X dan menerusi Rajah 2. 2004). Rajah 4.2 ANALISIS UJIAN PELEKUK NANO Hasil dari ujian pelekuk nano yang dijalankan ke atas spesimen keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut yang bersalut NiCr. Salutan dan substrat mempunyai ikatan mekanikal dan bahan yang baik.4 (a) dapat dilihat bahawa berlakunya retakan-retakan kecil pada sub permukaan yang terhaus. Retakan ini dikenali sebagai retakan mikro termo (Talib et al. Salutan dan substrat dapat dilihat dengan jelas dari atas ke bawah.

hmax yang diperolehi. 392 . serta nilai kedalaman pelekukan.BUKU PROSIDING Jadual 2.1 meringkaskan nilai beban maksimum.

BUKU PROSIDING 393 .

BUKU PROSIDING 394 .

didapati nilai kekerasan lekukan pertama kedua-dua sampel lebih rendah berbanding dengan lekukan kedua.2 iaitu pada kedudukan pelekukan 1 iaitu 2266 nm. tidak ada keadaan pop-in yang dilihat (Cenna et al. Ini bermakna permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih lembut jika dibandingkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr selepas dikenakan ujian haus (Gong et al. Sekiranya ikatan yang lemah berlaku antara salutan dan substrat maka kegagalan akan lebih mudah berlaku (Zhang & Huan 2005). Merujuk kepada rajah 2. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi.6.BUKU PROSIDING Perbandingan dua jadual di atas dibuat dan didapati beban maksimum untuk semua penusukan hampir sama iaitu ≈ 200 mN. 2009). Ujian pelekuk ini tidak menunjukkan wujudnya ciri-ciri rapuh yang berlaku pada salutan. Perbezaan mungkin berlaku daripada segi ikatan yang terwujud antara substrat dan salutan.7 graf kekerasan melawan jarak dari permukaan haus di atas.5 dan rajah 2. Merujuk kepada Rajah 2. nilai hmax yang paling tinggi ialah berada pada Jadual 2. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. 395 .2005).

maka akan berlakulah perubahan bentuk plastik. Ini bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan.0 KESIMPULAN Rintangan haus keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih baik berbanding dengan keluli lembut tanpa salutan. Fenomenon haus yang berlaku pada kedua-dua sampel mengalami peringkat haus lelasan. Daripada ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. Mekanisme ini juga turut dijelaskan oleh kajian yang dilakukan Gong et al. Keputusan ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser. Ini disebabkan oleh berlakunya pengerasan kerja sewaktu ujian haus dijalankan. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. ia dapat menambahkan lagi rintangan haus terhadap mekanisme haus. Ini bermakna dengan adanya salutan NiCr. Peningkatan suhu ini berlaku adalah disebabkan geseran yang lama pada jarak yang panjang. Apabila logam mengalami perubahan bentuk plastik. haus 396 . Nilai kekerasan bertambah pada lekukan kedua. Perubahan kekerasan ini berlaku kerana terdapatnya peningkatan suhu pada permukaan spesimen yang bergeser dengan permukaan cakera. Bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding spesimen yang tidak bersalut. tindakbalas antara kehelan dalam struktur bahan akan menyebabkan bahan itu menjadi semakin kuat dan keras (Budinski 2004). Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. Keadaan ini telah diterangkan sewaktu perbincangan morfologi sub permukaan keratan rentas sebelum ini. 2004). (2005). 3. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan (Jamaliah 2003).BUKU PROSIDING Keadaan ini disebabkan oleh kehadiran retakan-retakan mikro pada kawasan berdekatan dengan permukaan haus (Talib et al. Sifat kekerasan keluli lembut bersalut NiCr dan keluli lembut tanpa salutan juga berbeza. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. Pengerasan kerja ini terjadi apabila bahan dikenakan tegasan melebihi had kekenyalannya. Spesimen keluli lembut disalut NiCr menunjukkan sifat kerintangan haus yang lebih baik daripada spesimen keluli lembut tanpa salutan.

Keputusan EDX menunjukkan kehadiran peratus Fe yang tinggi pada kedua-dua sampel dan kehadiran peratus Fe yang tinggi ini menunjukkan fenomenon haus rekatan berlaku di antara permukaan cakera besi tuang dan juga permukaan sampel. 4. Retakan mikro juga dapat diperhatikan pada kedua-dua sampel. Morfologi permukaan haus keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr menunjukkan fenomenon haus lelasan di mana berlakunya lekangan permukaan dan secara pemerhatian. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. M.K. Plant ATree. 2.F. Ketebalan salutan NiCr ialah 100 μm. 64:207-210. E. Kuntz.. Oxford. Sidney. Engineering Materials. 1998. Y. Ak. Baltazar Hernandez. S.L. Panda. H. Ashby. lekangan permukaan keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih ketara.. Pearson Prentice Hall. 2nd edition. (2010). & Zhou. New York. 3. NiCr coatings on stainless steel by HVOF technique. 1974. Soykan. N. 397 . I.F. McGraw Hill.BUKU PROSIDING pengoksidaan dan juga haus rekatan. & Celik. Surface & Coating Technology. Nanoindentation and microstructure analysis of resistance spot welded dual phase steel. Tekmen. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi. K. Avner. Introduction to physical metallurgy. 8th edition. M. H.G. Bagi keluli lembut bersalut NiCr pula. & David. kesan kelesuan salutan juga boleh menambahkan lagi kehadiran retakan mikro ini. Keadaan ini menunjukkan berlakunya fenomenon haus pengoksidaan di mana peningkatan suhu akan menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser itu. RUJUKAN 1. Lelapisan juga turut berlaku pada kedua-dua permukaan sampel dan ini menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu. properties and selection. Engineering Materials 2. M. R. Ujian haus memberikan kesan di mana penghasilan haba serta gabungan di antara tegasan suhu dan tegasan mekanikal sewaktu ujian haus dijalankan menjurus kepada penghasilan retakan mikro ini.H. 173174:1070-1073. C. Budinski. & Budinski.H. V. Ozdemir. Materials letters. 2004.J.K. Analisis sub permukaan keratan rentas pada sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr mendapati berlakunya lekangan pada permukaan terhaus dan secara pemerhatiannya ia kelihatan menggerutu. 2nd edition.S. 2003.

Lingzhong. Jiann. 9. & Nayak. Che Haron. Jenq.. M. Du & Weigang. (2005).K. Fan. Dahotre. 1:115-122. and Franklin. Shiung Chen. Rainforth. Jamaliah Idris. Jen Li & Jenq. 11. (2002). M.M. 14. Esah Hamzah & Mohd Zubil Bahak. . Plasma transferred arc boriding of a low carbon steel:microstructure and wear properties. Bourithis.. Thin solid film. Surface & Coating Technology. Microhardness and corrosion behavior in CrN/electroless Ni/mild steel complex coating. Applied Surface Science. Wear. (2000). 13. (2009). Precision Technology. 249:715-726.J.CaF2 composite coating. Wear mechanism and failure mode of P10 TiN coated carbide tools. Jaharah.. Omar.. H. Gong Duh. 6. (2000). H.W. 2nd edition. L. (2001) Friction and wear behavior of polyetherimide composites in various wear modes. rapidly solidified powder metallurgy aluminium alloys. 7. W. F. (2005). 15.G. J. Tribological layers and the wear of ductile materials. 377:354-359. Kapoor. Wear. Papaefthymiou. 200:203-218. & Ghazali. 398 . Rajesh. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. & Bhadesha. 1997.J. Preparation and characterization of atmospheric plasma-spraye NiCr/Cr3C2. Wear.H.John & Fahim. (2003). Dry sliding behavior of some wrought. 203:3058-3065. R. Farid Salim. Zahrulail Suliman & Edynoor Osman. & Papadimitriou. G. Chuangbing. S. 12. Indumathi. 245:204-215.BUKU PROSIDING 5. M. (2007). Evaluation of the mechanical properties and tribological behavior of the CrN coating deposited on mild steel modified with electroless Ni interlayer. Bean Wu. 10.38(A):1124. S.H. 150:239-245. Nanocoatings for engine application. M. Surfacecoating & technology.D. Kajian sifat kehausan dan kekerasan komposit matriks aluminium. 259:490-500. Narendra B.K. 8. Ghazali. C. Gong Duh & Fan.D. Bean Wu. J. Int. Bijwe.Jayashree. A.Z. Steel microstructure and properties.. & Jones. 194:58-67. (2002). Huang. J. Honeycomb. Surface & Coating Technology. Zhang. Jurnal Teknologi. A.J. Jeng.

25. (2002). Liu. 23. Surface coating & technology. (2008). Wear. Tribological characteristics of nickel based composite coatings. Ziegele.N. Celis. & Schmid. Dry and wet corrosion behavior of AISI 304 stainless steel coated by sol-gel ZrO3-CeCO2 films. Ruhi. International Journal of applied Engineering Research. Liu. (1996).. & Scardi.255:893-902.. S. mechanical and tribological properties of nitrogen-containing chromium coatings prepared by reactive magnetron sputtering. (1999). Thinsolid film.W. M. 2006. 26. Gopalakrishnan.B.. De. Kalpakjian. M. Mohanty. 399 . S. A comparative study of the frictionand wear behavior of untreated mild steel and its boron-permeated counterpart under lubrication of liquid paraffin containing zinc dialkyldithio-phosphate. G. Manufacturing Engineering and Technology.BUKU PROSIDING 16. R. & Venkataraman. Di.. Effect of sintering temperatures on corrosion and wear properties of sol-gel alumina coatings on surface pre-treated mild steel.-M. M. A. J. Sliding wear behavior off thermally sprayed 75/25 Cr3C2/NiCr wear resistant coatings.K. Pearson Prentice Hill. Bonte. Fedrizzi. and Singh. Rossi. Sinha. 35:497-502. Hong. (2006). 19. S.-J. & Xue.K. E. S. & Matthews. Fan. 24. Xia.S.5:75-86. Zishuan. Dongbai. ying Yu & Hui. Modi. &cLugscheider. R. The influence of HVAC powder feedstock characteristics on the sliding wear behavior of WC-NiCr coatings. M. O. & Seshadri. W. J. Wear characteristic of several commercial wrought aluminium alloys against tool steel. 21. (2003). H. A. (1996).135. P. Rebholz. 50:639-649. Corrosion science. Q.. C. Prince. L.P. min Meng.. A. Surface &Coating Technology. 17.K. C. Murthy. P..20(NiCr) deposited by HVOF and detonation spray processes. (2006). Jurnal kejuruteraan. 18. (2010). 198:251-266.. N. Dry sliding behavior of HVOF sprayed Molybdenum and Nickel/Chromium Coatings. Maggio. 18:49-56.. Surface & Coating technology. Y.S. I. 286:127. Tribology International. Mariyam Jameelah Ghazali.P. Wear.. 115:222-229. Sun. Ramesh. Leyland. 22. 20. B.-Q. (2008). Abrasive wear behavior of WC-CoCr andCr3C2. S. Shenglin.. & Natarajan. Duraiselvam. 202:4893-4900. Smith. 200:2642-2652. Han. Structure. 5thedition.

C Zhang. Sidhu. G. Sen. Effect of short glass fiber content on three-body abrasive wear behavior of polyurethane composites. 258:377-391. 253:4377-4385. M. SEM observations on wear mechanism of TiN-Coated HSS twist drills when drilling mild steel.BUKU PROSIDING 27. Jurnal Teknologi.B. Nanoindentation and nanoscratch behaviors of DLC coatings on different steel substrates. Zhenyu. High temperatureerosion of HVOF sprayed Cr3C2-NiCr Coating and mild steel for boiler tubes. Zhang. Abraham Jawahar. & Siddaramaiah. R. Lu. Guan-Jun.J. (2005).2701. 36. Cheow Keat. Acta materialia. Chromizing behaviors of a low carbon steel processed by means of surface mechanical attrition treatment. Tribological properties of rareearth oxide added Cr3C2-NiCr coatings. G. 41(A):17-28. Composites science & technology. Luo.225. (2005). The effects of varying process parameters on the microhardness and microstructure of Cu-steel and Al-Al2O3 friction joints. Xinchun. & Li. G. (2008). 30.ASM International. (2004). B. S. Cheng-Xin. 29. D. Yang. Sundararajan.H.. (2007). Dayananda Jawali. 41(A):85-95. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2009. Sidhu. 43:887-890. Wear. 32. & Hashim. Shamsul Bahrain Jamaludin & Zainal Arifin Ahmad. & Lu. Applied surface science.H. Yeoh. The tribological behavior of detonation sprayed coatings: the importance of coating process parameters. Tribology International. & Sivakumar.. T. Wear characteristics of Cr3C2-NiCr and WC. G. Li. 400 .S. Suresha.Co coating deposited by LPG fueled HVOF. A. (2007).41. 31. Saad. (2005). Z. Zhang.. Suresha. R. S.. B. (2010). N. M. Y. 28. S. (2004). 65:14091413. Talib. S..53:20812089.M... Lu & Jianbin. H. & Prakash. Jurnal Teknologi. K. 33. & Mohanraj. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2007.28. Wang. Three body abrasive wear behavior of filled epoxy composite systems.. 35. Chandramohan. (2008). Shi-Jun. & Huan. 17:782-787 34. Chandramohan. J. Toff..

Secara keseluruhannya tahap kebimbangan komunikasi pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan berada di tahap sederhana.2% di tahap kebimbangan komunikasi rendah. Hasil kajian menunjukkan 8. Secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk: 1) mengenalpasti tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Politeknik Sultan Azlan. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara jantina dan tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi.7% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi tinggi. mereka perlu tahu bagaimana 401 .1% di tahap kebimbangan komunikasi sederhana dan 6. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. 85. Rahman Norhazlin bt Mohamed Ali Nor Rafidah bt Abdul Rahman ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan.BUKU PROSIDING TAHAP KEBIMBANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJARPELAJAR SEMESTER AKHIR JABATAN PERDAGANGAN Fauzan bt Ab. Setelah berjaya mendapat pekerjaan. Diploma Pengurusan Peruncitan dan Sijil Pengajian Perniagaan terlibat dalam kajian ini. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan di mana seramai 161 pelajar semester akhir dari semua program iaitu Diploma Akauntansi. Kemahiran tersebut sangat penting untuk memastikan kebolehpasaran mereka setelah tamat pengajian nanti. 2) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi pelajar dengan faktor-faktor demografi seperti jantina. Alat ukuran Personal Report of Communication Apprehension Scoring. bangsa dan program pengajian.0 melalui kaedah statistik deskriptif. Manakala tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bangsa dan program pengajian dengan tahap kebimbangan komunikasi pelajar. keamahiran berkomunikasi juga memainkan peranan penting memandangkan untuk menjadi pekerja yang baik. dan 3) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi dengan tahap pencapaian akademik pelajar. 19 PENDAHULUAN Kemahiran berkomunikasi sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang individu terutamanya bakal graduan yang berusaha untuk cuba menempatkan diri mereka di pasaran kerja. Diploma Pemasaran.24 (PRCA-24) telah digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi pelajar.

Kajian berkaitan dengan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan pencapaian akademik pelajar telah dilakukan oleh McCroskey. 1980). Kajian tersebut mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan. Mc Croskey (1977) mendefinisikan kebimbangan komunikasi sebagai tahap ketakutan atau kerisauan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kajian berkaitan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan faktorfaktor demografi mendapati kanak-kanak yang tinggal di kawasan pedalaman lebih tinggi tahap komunikasinya berbanding dengan mereka yang dibesarkan di kawasan bandar (Richmond & Robertson. Kajian Daly dan Stafford (1984) pula mendapati perempuan lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasinya berbanding dengan lelaki. Fordham dan Gabin (1996) mendapati ketakutan untuk berkomunikasi 402 . Hasil kajian Fuziah Kartini (1995) mendapati faktor demografi seperti bangsa. Sehubungan dengan itu. tahun pengajian dan status sosio-ekonomi tidak mempengaruhi kebimbangan komunikasi pelajar. Kebimbangan komunikasi merujuk kepada situasi takut atau risau untuk berkomunikasi secara lisan akibat pelbagai punca. Kajian beliau juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara kebimbangan komunikasi dan keaktifan dalam aktiviti kokurikulum pelajar. Penyataan Masalah Kemahiran berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran yang signifikan untuk dinilai oleh majikan dalam proses pengambilan pekerja dan kenaikan pengkat. Konsep kebimbangan komunikasi kemudian berkembang menjadi tahap ketakutan atau kerisauan yang dialami individu berkaitan dengan komunikasi sebenar atau komunikasi yang dijangkanya dengan orang lain. jantina. seseorang individu itu perlu mengurangkan tahap kebimbangan individu masingmasing. Walaubagaimanapun ramai graduan atau pelajar menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan baik kerana mereka mempunyai kebimbangan komunikasi (communication apprehension).Kajian lepas menunjukkan sekurang-kurangnya 11% pelajar mengalami masalah kebimbangan komunikasi (Harris.BUKU PROSIDING untuk menyuarakan pendapat dan idea. Masalah ini biasa dihadapi dikalangan pelajar ditahap persekolahan mereka. untuk dilihat sebagai komunikator yang kompeten. Daly dan Sorenson (1984). Kajian beliau mendapati semakin tinggi tahap komunikasi pelajar semakin tidak aktif mereka dalam aktiviti kokurikulum. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keputusan akademik dan kebimbangan komunikasi pelajar. 1977).

hipotesis nul dibentuk seperti berikut: i) ii) iii) iv) H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi 403 . Ini menyebabkan individu yang takut berkomunikasi akan dianggap sebagai komunikator yang tidak kompeten. Oleh itu adalah penting untuk semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang pendidikan mengambil berat tahap kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar untuk memastikan graduan yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak industri. Kesemua ini berpunca daripada kebimbangan dan bukannya disebabkan oleh kurang mahir dalam komunikasi. Kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar juga boleh menjejaskan pengalaman pembelajaran mereka. Ini dibuktikan melalui kajian oleh Saudah. kurang peluang kenaikan pangkat atau maju dalam kerjaya mereka. Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut: a) Menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi c) Menentukan hubungan di antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi Daripada objektif kajian di atas. Ini kerana mereka kurang terlibat dalam perbincangan kelas dan kurang bertanyakan soalan.BUKU PROSIDING dengan lebih kerap boleh menghalang individu daripada berkomunikasi dengan lebih berkesan walaupun ia mempunyai kemahiran komunikasi yang memuaskan. Individu yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi juga didapati sukar untuk bekerja dengan rakan sekerja. Politeknik Sultan Azlan Shah b) Menentukan hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina. Nor Shaipah dan Junaidah Hanim (2003) yang mendapati bahawa kemahiran tersebut merupakan faktor kedua terpenting yang diambilkira oleh firma perakaunan awam dalam mengambil pekerja. Kemahiran berkomunikasi dilihat sebagai faktor penting dalam proses pengambilan pekerja.

instrumen dan analisis. Jumlah responden yang diambil kira adalah sebanyak 404 . Penulisan dalam bahagian ini akan menyentuh perkara-perkara mengenai prosedur dan kaedah yang merangkumi prosedur persampelan. Ia akan memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah dan pihak politeknik berkaitan masalah kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar dan seterusnya menjadi asas untuk merangka aktiviti dan pendekatan yang relevan untuk mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangkan masalah tersebut ke tahap yang lebih rendah. METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian merupakan asas kajian dalam menentukan kaedah memperolehi data hasil kajian. Diploma Akauntansi (DAT6B) seramai 39 orang. Borang-borang kaji selidik kemudiannya dikemukakan kepada pelajar-pelajar tersebut dengan meminta kebenaran daripada pensyarah modul yang mengajar dengan kebenaran Ketua Jabatan Perdagangan. Politeknik Sultan Azlan Shah. Prosedur persampelan Seramai 176 orang pelajar semester akhir di Jabatan Perdagangan. Walaubagaimanapun. Ia terdiri daripada pelajar Diploma Akauntansi (DAT6A) seramai 36 orang. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi? c) Adakah wujud hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi? Kepentingan Kajian Dapatan kajian ini akan menjelaskan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. sebanyak 15 soal selidik telah diketepikan/dibuang kerana responden tidak menjawab dengan lengkap soal selidik tersebut. Politeknik Sultan Azlan Shah) b) Adakah wujud hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina.BUKU PROSIDING Soalan Kajian Kajian in dijalankan untuk menjawab soalan-soalan kajian berikut: a) Apakah tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Diploma Pengurusan Peruncitan (DRM6) seramai 24 orang. Persampelan adalah sebanyak 100 peratus daripada populasi. Diploma Pemasaran (DPR6) seramai 36 orang dan Sijil Pengajian Perniagaan (SPP4) seramai 41 orang.

6%) dan 123 orang responden perempuan (76. etnik. Selain itu 405 . Dari segi etnik pula. faktor bangsa dengan tahap kebimbangan komunikasi dan faktor program dengan tahap kebimbangan komunikasi. jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden pada borang-borang soalan kaji selidik yang telah dilengkapkan akan direkodkan bagi tujuan pengiraan statistik. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. Dengan ini diharap data yang diperolehi adalah tepat. responden melayu adalah seramai 140 (87%).4%).7%). tidak pasti (3-TP). Dari segi jantina. sistematik dan mudah dianalisa. Analisis Data Dalam proses analisis data. Borang soal selidik yang digunakan terdiri daripada empat soalan di seksyen A berkenaan maklumat demografi responden untuk mendapatkan keterangan mengenai jantina.9%) dan SPP seramai 35 orang (21. DPR seramai 28 orang (28%). Skor yang digunakan dalam skala Likert ialah sangat setuju (1-SS). Ujian ini adalah untuk menentukan hubungan faktor-faktor demografi iaitu jantina dengan tahap kebimbangan komunikasi. Setiap instrumen ini mempunyai cara tersendiri untuk mengira dan mendapatkan maklumat daripada sumber data.6%). Penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian adalah lebih sesuai kerana ianya lebih mudah mendapat kerjasama daripada responden. responden cina 12 orang (7.5%).0. program dan tahap pencapaian akademik dan sebanyak 24 soalan di seksyen B yang menggunakan skala Likert. Instrumen Kajian Menurut Best & Kahn (1998) terdapat pelbagai jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkan data. responden india seramai 8 orang (5%) dan responden siam seorang (0. Skor min digunakan untuk melihat purata semua skor bagi menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. soal selidik ini mempunyai 38 orang responden lelaki (23. Borang soalan kaji selidik yang akan dikemukakan adalah untuk meninjau kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Azlan Shah. DRM seramai 24 orang (14. Ini adalah supaya responden dapat memberikan jawapan yang jujur terutamanya bagi soalan yang terlalu peribadi. tidak setuju (4-TS) atau sangat tidak setuju (5-STS). setuju (2-S). Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set borang soalan kaji selidik. Sampel kajian dianalisa secara individu dan kebebasan sepenuhnya diberikan kepada sampel kajian semasa responden memberikan maklumat.BUKU PROSIDING 161 soal selidik yang mewakili 91% pelajar dimana pelajar yang menjawab soalan yang dianalisa adalah program DAT seramai 74 orang (46%). Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif skor min dan korelasi.

Data yang diperolehi di analisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16. Berdasarkan kepada PRCA.1% berada di tahap yang sederhana dan 8. Jadual 2 : Tahap Kebimbangan Komunikasi Responden Tahap Kebimbangan Bilangan Peratus Komunikasi Rendah 14 8. tahap kebimbangan komunikasi yang sederhana ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dalam diri para pelajar 406 . Ini merujuk kepada Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) seperti berikut: Skor di antara 84 dan 120 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sangat tinggi.BUKU PROSIDING ujian ini juga untuk menentukan hubungan antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi. Tahap kebimbangan komunikasi pelajar secara keseluruhan Dapatan menunjukkan 6. (Jadual 2). skor mestilah di antara 24 dan 120.7% pula berada di tahap rendah. kekerapan dan peratusan untuk menjawab soalan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi.2% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi yang tinggi. Jika skor berada di bawah 24 atau lebih daripada 120. DAPATAN KAJIAN Alat Ukuran Kajian Kajian ini menggunakan alat ukuran Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi responden kajian. 85. Skor di antara 24 dan 55 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang rendah Ini bermaksud para pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan mempunyai tahap kebimbangan untuk berkomunikasi pada tahap yang sederhana. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari nilai min. Menurut Mc Croskey (1984).2% Jumlah 161 100% Min skor keseluruhan kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan perdagangan adalah pada tahap sederhana dengan nilai minnya adalah 69%. 1. ini bermakna terdapat kesilapan dalam mengira skor.1% Tinggi 10 6. Skor di antara 56 dan 83 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sederhana.0.7% Sederhana 137 85. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006).

(2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig. Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi Jadual 4 : Hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi total kebimbangan komunikasi -. Jadual 3 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi. 2. (2-tailed) N total komunikasi kebimbangan Pearson Correlation Sig. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk memerhatikan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi. Jadi.846 161 -. H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi ditolak.01 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 3 di atas.BUKU PROSIDING yang mana para pelajar mungkin risau untuk berkomunikasi dalam satu keadaan tertentu tetapi tidak risau untuk berkomunikasi dalam situasi yang lain. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006).004 161 161 1 total kebimbangan komunikasi .846 161 161 161 1 Ethnic Ethnic Pearson Correlation Sig.015 .225** .015 . hipotesis nul. (2-tailed) N 161 . Correlation is significant at the 0.225** . (2-tailed) N 1 407 .01 level (2-tailed).004 161 1 **. 3. H o1 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Jadual 3 : Hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Gender Gender Pearson Correlation Sig.

Oleh yang demikian.05. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Jadual 5 : Hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Program Program Pearson Correlation Sig. hipotesis null. Ini menjelaskan bahawa tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar tidak dipengaruhi oleh bangsa pelajar tersebut samada Melayu.073 . Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi yang mana tahap signifikan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi adalah 0. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara etnik dengan kebimbangan komunikasi kerana nilai signifikan lebih besar daripada 0.05. Jadual 5 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. hipotesis null. H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi diterima.358 161 1 Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi.358 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . (2-tailed) N 161 . 408 . Jadual 4 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi. 4. Oleh yang demikian. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi diterima.073 . (2-tailed) N total kebimbangan Pearson Correlation komunikasi Sig. India atau Cina tetapi mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan bangsa.358 iaitu lebih besar daripada 0.BUKU PROSIDING Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi.

Tahap komunikasi yang sederhana menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi dalam sesetengah situasi.05 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 6 di atas. faktor kegagalan pada masa lampau. (2-tailed) N 161 . (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig. Bahagian ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperolehi berdasarkan objektif-objektif kajian. hipotesis null. faktor demografi 409 . tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan adalah di tahap sederhana.194* . Namun dapatan kajian yang bertentangan diperolehi mungkin berpunca daripada teknik pengajaran dan pembelajaran ynag lebih berpusatkan pensyarah yang menyebabkan peluang untuk pelajar bersuara dan mengeluarkan pendapat terhad. tetapi agak bimbang dan malu untuk berkomunikasi di dalam situasi yang lain. Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. Daripada analisa skor min yang dilakukan. tahap pencapaian akademik dengan PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan.014 161 1 *.05 level (2-tailed). Jadual 6 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara kebimbangan komunikasi ditolak. H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi Jadual 6 : Hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi CGPA CGPA Pearson Correlation Sig. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. Correlation is significant at the 0.194* . Populasi kajian ini adalah kepada pelajar semester akhir yang sudah mempunyai pengalaman beberapa semester turut mempengaruhi kekuatan dan keberanian pelajar-pelajar ini untuk berkomunikasi.BUKU PROSIDING 5.014 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . Cadangancadangan juga dikemukakan untuk diimplimentasikan mengikut kesesuaian. Oleh yang demikian. Selain itu.

BUKU PROSIDING seperti pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman turut mempengaruhi tahap kebimbangan komunikasi. Pelajar yang tinggal di kawasan luar Bandar lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasi berbanding dengan pelajar yang tinggal di kawasan bandar (Richmond & Robertson. Penutup Kajian ini dijalankan dengan mengambil dihadapi oleh pengkaji seperti bahasa soalan soal bahasa inggeris. ciri-ciri responden dan ketepatan diharapkan agar pengkaji yang ingin meneruskan pendapat yang sama dengan kajian ini menyedari telah mempengaruhi dapatan-dapatan kajian. beberapa cadangan boleh dikemukakan seperti berikut: a) Pensyarah-pensyarah perlu diberi latihan dan kursus komunikasi lisan bagi memahami kelakuan komunikasi pelajar-pelajar b) Pelajar-pelajar perlu diberi kursus-kursus asas komunikasi di peringkat asas sebagai permulaan kepada pelajar-pelajar c) Menyediakan rawatan pemulihan yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar yang terlalu senyap atau pelajar-pelajar yang terlalu malu atas dasar sukarela pelajar itu sendiri. kira kekangan-kekangan yang selidik yang digunakan dalam data yang diperolehi. Adalah kajian ini atau mengemukakan akan kekangan-kekangan yang 410 . e) Memberi satu garis panduan tentang kaedah berkomunikasi yang berkesan. 1977). Daripada ujian korelasi yang dilakukan menunjukkan dua hipotesis nul telah ditolak Ini menunjukkan bahawa faktor jantina dan tahap pencapaian akademik mempengaruhi kebimbangan kepada pelajar untuk berkomunikasi. f) Seterusnya diharapkan kajian ini akan memberi garis panduan bagi kajian yang akan datang. drama dan sebagainya. Daly dan Sorenson (1984) mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasinya mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kebimbangan komunikasi yang rendah. Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. Kajian yang dilakukan oleh McCroskey. pembentangan. d) Membangunkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah yang menggalakkan perhubungan lisan di antara pensyarah dan pelajar seperti kaedah sumbangsaran. Kemungkinan pelajar lelaki lebih berani untuk berkomunikasi berbanding dengan pelajar perempuan yang agak pemalu dan takut untuk berkomunikasi kerana malu diperhatikan.

1996. Universiti Teknologi Malaysia. avoidance and effectiveness (5th ed). A. Fuziah Kartini Hassan Basri. Kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar UKM: Satu Realiti atau Mitos?. (2002). Oral Communication Apprehension: A summary of recent theory and research. Saudah. 9. 5. A.30. 2006.R. 1977. Richmond. & Sorenson. Kebimbangan Komunikasi: Kajian penerokaan di kalangan pelajar UKM. Nik Hasnaa Nik Mahmood. V. 1980. Beverly Hill: Sage Publication. pg78-96. 1998. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Komunikasi. Public Accounting firm recruiter attitudes towards the desirability of graduate charecteristics. Avoiding communication shyness.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Kertas kerja dibentang di Pusat Pengajian Diploma. 3 pg 376-380. Daly. Communication apprehension... L. McCroskey. Daly & J.R. 4. Fordham. McCroskey. 28. K. & Gabbin. 7.. Human Communication Research. & McCroskey. Communication Quarterly. 3. The Sustained Effects of Cognitive Modification and Informed Teachers on Children‟s Communication Apprehension. 2.C. Human Communication Research. 1976. Needham Height MA: Ally & Bacon. J. McCroskey (Eds). Personality correlates of communication apprehension: A research note. Nor Shaipah. 59. 8. A. & Junaidah Hanim. D. J. J. Working paper presented at School of Accountancy Universiti Utara Malaysia. Harris. In J. Correlates and consequences of social communication anxiety. J. 411 .C. UKM.W. J. (1984). 4. 6.P. A. Skills versus apprehension: Empirical evidence on oral communication. Business Communication Quarterly. Daly. pg 88-89. pg 78-96. & Stafford. reticences and communication apprehension.C.C. 2. 1995.

Selaras dengan tujuan seminar diadakan. Seminar seperti ini perlu diteruskan untuk menerapkan budaya menyelidik dan cinta kepada ilmu di kalangan pensyarah politeknik dan perlu didokumentasikan untuk rujukan pada masa akan datang. Dari segi teknik pembentangan. jika kajian adalah berasaskan teori. Zainal Abidin (Moderator) dari Politeknik Ungku Omar . Satu forum oleh panel penilai telah diadakan pada hari kedua. Selangor. Secara amnya. Shah Alam. Forum tersebut dipengerusikan oleh Dr. Sebaliknya. teknologi dan sains sosial. Reka bentuk kajian adalah menepati kehendak methodologi iaitu secara kuantitatif dan kualitatif.BUKU PROSIDING RUMUSAN SEMINAR Secara keseluruhan. Ahli-ahli panel terdiri daripada dua orang pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Pengarah Politeknik Ungku Omar.” Disarankan supaya institusi dapat melanggan database seperti ERIC. maklumat terkini dalam tempoh 5 tahun ke belakang perlu dirujuk. Semua ahli panel bersependapat bahawa “A good literature review is a review that is embedded in evidence. pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif kepada pensyarah dalam pelbagai aspek dan membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Tuan Hj Kamaruddin Bin Hamzah. Zainal Azhar B. tiga orang dari Politeknik Ungku Omar dan seorang dari Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. panel penilai berpendapat aras pengetahuan dalam tajuk-tajuk yang dibentangkan adalah bersesuaian dengan aras ilmu pengetahuan seorang pensyarah politeknik. 412 . secara keseluruhannya topik-topik kajian yang dibentangkan adalah menepati tema seminar yang sangat luas maksudnya. EBSCO Host dan Proquest. Adalah diharapkan agar budaya penyelidikan. rujukan kepada teori yang asal hendaklah dibuat. Kajian literature adalah sangat penting dan sekiranya ia “empirical-based”. telah menyampaikan ucaptama beliau yang bertajuk „Pembinaan Keupayaan Modal Insan Berkualiti Sebagai Penentu Kejayaan Agenda Transformasi Politeknik‟. Ini adalah kerana ia mencakupi bidang kejuruteraan. Terdapat kajian yang berupa peninjauan dan ada juga yang berupa kajian kes dan “experimental-based”. Menurut pandangan panel penilai. Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ telah berjaya dilaksanakan dari 20 hingga 21 Oktober 2010 di Politeknik Ungku Omar. Seminar Kejuruteraan. pembentang disarankan menggunakan lebih banyak alat bantu visual dan menggurangkan teks bagi menarik perhatian dan minat peserta. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk menyediakan satu landasan kepada para pensyarah politeknik memperluaskan ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan.

Jawatankuasa Teknikal & Prosiding 1. 3. Jawatankuasa Backdrop. (JTMK) Puan Norhasliza bt Muhamed Nor (Ketua) Cik Shardilla bt Sarif Cik Munirah bt Abdullah 3. Shukri bin Mohd. 3. Multimedia. 6. 8. 2. 11. 5. Siaraya & Liputan 1. 4. Isa Puan Hjh Atikah bt Bakar Puan Wan Haniza bt Wan Hassim Puan Hjh Rosiah bt Abd Fatah Ahli (JKE) Puan Hamimah bt Sabar (Ketua) Puan Hjh Rosdiah bt Hamzah Encik Kamarul Mohsin bin Haji Ahmad Cik Nurulazila bt Abu Talip@Yusof 1. 4.BUKU PROSIDING JAWATANKUASA SEMINAR Penasihat I Penasihat II Penasihat III Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Seminar Pembaca Doa Setiausaha I Setiausaha II Bendahari Nama Jawatankuasa : : : : : : : : : : Tuan Haji Kamaruddin b Hamzah Tuan Haji Salleh b Sahat Encik Che Nordin b Che Wan Cik Hjh Zam Zam Khairani bt Arshad Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim Dr Zainal Azhar b Zainal Abidin Ustaz Mohd. Jawatankuasa Penyediaan Sijil & Cenderahati 1. Khairani Encik Ahmad Badri b Dzyauddin Encik Mushayri b Yahya Enci Ronni b Bahari Puan Noor Aina bt Mohd Noor (PPD) Encik Mohd Ihsan b Rokeman (PSAS) Encik Muzafar b Kasim (PSIS) 413 . (UIDM) Encik Jamri b Kassim (Ketua) Encik Shahnizan Zaidi b Yahaya Puan Che Som bt Sudin Puan Nurhidayah bt Zainul Abidin Encik Nor Azizan b Md. 7. 3. 10. 2. 2. 9. 2.

Jawatankuasa Urusetia & Pendaftaran (JKM) 1. Puan Norsheila bt Buyamin Puan Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Puan Nurus Sadiqin bt Abdul Razak Khan Encik Mohd Sahril b Mohd Fauzi Encik Irwan b Husni 8. 2. 2. Puan Adzuieen bt Nordin 4. (JMSK) Puan Chow Ching Choon (Ketua) Puan Lailatun Nahar bt Sabardin (Penginapan khas) Puan Nithya a/p Periasamy Puan Ismashahrina bt Ismail Puan Fadilah bt Ahmad 414 . Puan Norhayati bt Mohd 5. Encik Mohamad Fadhil b Mohamad Said KUMPULAN 2 1. Puan Roseazah bt Ramli 2. (JP) Puan Hjh Shariffah Intan bt Syed Salleh (Ketua) Puan Rosmanizah bt Derahman Puan Siti Salwa bt Jaafar 6. Jawatankuasa Pengangkutan (Unit Kenderaan) Tuan Haji Ahmad Nawir b Abd Rani 7. Pengerusi/ Urusetia Pembentangan Selari 1. Jawatankuasa Data & Laman Web 1.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (UTM) Puan Mazni bt Mohamed Jakeri (Ketua) Puan Siti Fairuz bt Safuri Encik Faizal b Mohamad Twon Tawi Encik Umar Fahimi b Haji Murat 4. 2. 5. Encik Alias B Umar (Ketua) KUMPULAN 1 1. 3. 3. 4. 5. 3. 4. 2. 3. Encik Mohd Rizan b Abdul 3. 5. 4. Jawatankuasa Penginapan & Makan Minum 1.

2. Jawatankuasa Bersama Ketua UPIK Politeknik Zon Tengah 1 PPD Puan Hjh Fauziah bt Zakaria 2 PSA Dr. Jawatankuasa Lalulintas 1. 3. 2. Mohd Hamizan b. 2. Jawatankuasa Jemputan VIP & Protokol 1. Faizah bt Shaari 3 PSAS Cik Chong Beng Suan 4 PSIS Encik Wan Zaimi b Wan Yusoff 5 PNS Encik Azhar b Mohd Salleh 6 PBS Puan Sarinah bt Aman Shah 13. 5. Jawatankuasa. Subramaniam a/l Sinakanoo En. 10. Jawatankuasa Teks Ucapan dan Kata Aluan (Keynote) 1. 2. Seranta & Publisiti Perasmian (Persiapan) 1.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (JKP) Encik Shahril b Jalil (Ketua) Encik Mohd Naim b Awang Encik Mohamed Hairy b Yahya Encik Shahriman b Abdul Rashid Puan Hasmiza Bt Hussin 9. 3. (JPA) Encik Tan Sui Chee (Ketua) Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim 12. Zainal Azhar b Zainal Abidin (Ketua) Encik Ramu a/l Vellusamy 11. Haris bin Abu Hassan En. En. 4. Radzi 415 . (JKA) Dr.

Hulu Kinta. 12. Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Politeknik Sultan Azlan Shah Politeknik Ungku Omar 2. Rosli B. Abdul Mutalib 3. Selangor. Kartini Bt. NAMA Dr. Perak. Dr. 10. Harith Fadzilah Bin Abd Khalid Pn. Institut Pendidikan Guru. Dr. Institut Pendidikan Guru. 8. 5. Badrul Hisham B. 9. 13. 14. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Puan Norhayati Bt. Perak. 17. Kampus Ipoh. Perak. Institut Pendidikan Guru. Hulu Kinta. Selangor. Perak. Shah Alam. Faizah Bt.BUKU PROSIDING SENARAI PANEL PENILAI Bil 1. Sahat Jabatan Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Jabatan Perdagangan INSTITUSI Institut Pendidikan Guru. Perak. Hulu Kinta. Bakhtiar Md Shaari Ang Huat Bin * (Penilai Pembentangan) 416 . Zainal Abidin En. Shah Alam. Yahaya Dr. Abdullah Mohd Ahadlin Bin Mohd Daud Fauzi Bin Ahmad Reduan Bin Mat Dan Mohd Zulkefli Bin Selamat Dr. Shaari 4. Yong Rashidah Bt Mat Tuselim En. Zakaria Dr. Kampus Ipoh. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Hulu Kinta. Choong Lean Keow Dr. Kampus Ipoh. Zainal Azhar B. 16. Institut Pendidikan Guru. Hulu Kinta. 7. 6. Kampus Ipoh. 11. Rusmay B. Kampus Ipoh. Alang Osman Dr. 15. Ahamad Shabudin B.