MAKLUMAT PROSIDING PENUH

BUKU PROSIDING

PENGHARGAAN
SYUKUR alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya, buku prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya diterbitkan buat julung kalinya. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua Ahli Jawatan Kuasa Kerja Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Zon Tengah di atas komitmen mereka bagi menjayakan seminar ini tempoh hari. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khas didedikasikan kepada Hj.Kamaruddin Bin Hamzah, Pengarah Politeknik Ungku Omar yang telah memberikan galakan dan sokongan penuh dalam menerbitkan buku prosiding ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Che Nordin bin Che Wan, Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Keusahawanan, Politeknik Ungku Omar kerana memberikan kerjasama dalam menjayakan penerbitan ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Tuan Haji Abdul Kadir bin Basiran, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh yang telah memberikan kebenaran kepada pensyarah dari Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan dalam memberikan khidmat nasihat dan menilai kertas kerja peserta seminar. Penghargaan dan terima kasih turut ditujukan kepada panel penilai dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM), Melaka, Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang dan Politeknik Ungku Omar, Ipoh atas kerjasama dan sokongan mereka bagi menilai kertas kerja para peserta seminar mengikut bidang kepakaran masingmasing. Akhir kalam, adalah diharapkan melalui hasil kajian dan maklumat yang dipaparkan dalam buku prosiding ini, ianya akan dapat dimanafaatkan sepenuhnya ke arah melahirkan warga yang berilmu, bermaklumat, kreatif dan inovatif.

Sekian, wassalam.

i

BUKU PROSIDING

PRAKATA
PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR POLITEKNIK PREMIER

ssalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Peringkat Zon Tengah 2010 telah berjaya dilaksanakan pada 20 – 21 Oktober 2010. Selaku tuan rumah, Politeknik Ungku Omar amat berbangga kerana dapat mengadakan satu seminar peringkat zon yang telah mendapat sambutan begitu baik daripada semua pihak. Seminar Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ bertujuan untuk menyediakan satu landasan kepada para pendidik politeknik bagi memperluaskan lagi ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Budaya penyelidikan, pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif dari pelbagai aspek dan pastinya ia dapat membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Penganjuran Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial 2010 merupakan suatu kejayaan yang boleh dibanggakan kerana tujuh buah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil bahagian dan sebanyak 35 kertas penyelidikan telah dibentangkan. Politeknik yang telah mengambil bahagian terdiri daripada Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson, Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah, Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik Banting dan Politeknik Nilai. Penerbitan Prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya mendokumentasikan 35 hasil penyelidikan yang dibentangkan pada seminar tersebut. Adalah diharapkan agar sesi perkongsian ilmu yang digarap di dalam penerbitan ini dapat disebar luaskan di kalangan pendidik sama ada di dalam mahupun di luar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, dengan adanya

ii

BUKU PROSIDING
perkongsian dan penyebaran ilmu dalam bidang penyelidikan, ianya akan dapat memperkasakan tahap pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan politeknik yang berkualiti dan berketrampilan. Penerbitan ini juga merupakan salah satu sumbangan intelektual Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi kepada masyarakat pendidik di Malaysia. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak di atas komitmen dan kesungguhan mereka yang telah berjaya menghasilkan majalah prosiding ini. Saya berharap agar usaha gigih dan budaya kerja berpasukan yang diamalkan dapat diteruskan demi kebaikan anak bangsa yang kita didik.

Sekian, terima kasih.

HJ. KAMARUDDIN BIN HAMZAH PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

iii

BUKU PROSIDING

OBJEKTIF SEMINAR: Objektif projek adalah seperti berikut : Secara am :Memperluaskan ilmu dalam bidang penyelidikan melalui perbincangan dan perkongsian ilmu. Secara khusus :Para pensyarah menghasilkan kertas penulisan berasaskan penyelidikan yang dilakukan. Para pensyarah membentang kertas penyelidikan untuk mendapat maklumbalas terhadap kajian penyelidikan daripada para peserta dan panel yang dilantik.

iv

BUKU PROSIDING
SENARAI KANDUNGAN BIL 1 2 KANDUNGAN MUKASURAT UCAPTAMA PENGARAH PUO 1-5 UCAPTAMA PENGARAH PSA 6-12 SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 1. DEWAN WARISAN KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG MUKASURAT Rekabentuk Tiga Jalur Frekuensi ROSDIAH BINTI 13-19 Antena Tompokan Jalur Mikro Bagi HAMZAH Aplikasi Sistem Komunikasi Wimax Hubungan ‟Successful Intelligence‟ FAIZAL BIN MOHAMAD 20-31 Dengan Pencapaian Akademik TWON TAWI Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar Reliability design based optimization SALVINDER SINGH A/L 32-46 (rbdo) of a shock absorber remover KARAM SINGH Kajian Keselesaan Terma Di Bengkel NAZRATULHUDA BT 47-61 Kimpal Politeknik Ungku Omar AWANG @ HASHIM NUR IZATY BT MOHD NOR ZURAINI BT GANI Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di MALAYSIA Workplace Communication Needs And Use Of Business Employers Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak Sebagai Pasir Fondri. Faktor Penentu Pencapaian Pelajar Politeknik Di Dalam Kursus Perakaunan Awalan ZULKEFLE BIN ISMAIL 62

BIL 3 4

5 6

7

8

MEGAT AHMAD MURAD MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN SURAYA ABD. WARIF ZANATUL SHIMA AMINUDDIN HAREAHA DIN MOHD. KAMAL BIN HAT FAIZAL REZA BIN YAAKOB, MAZLAN BIN ZUBIR FARAZIAH HASSAN

63-77

9 10

78-89 90-99

11

Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC

100-106

12

CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface

107-118

v

BUKU PROSIDING
BIL 13 KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG Quasi Static Energy Absorption Of ABDULLAH ATIQ Pultruded Composite Tubes EARIFIN Glass/Polyester Under Oblique AKBAR OTHMAN Loading Kesan Lawatan Industri Program MAZLINA BT. Pemasaran JAMALUDIN SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM Evaluating The Efectiveness Of SITI MARLINA BT System Approach Concept In MOHAMAD AMIN Enhancing Teaching Method IDASUZANA BINTI IDRIS NORHASLINA BINTI ASRI Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Laman Web Sebagai Tarikan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam 2 (A2001) Politeknik Malaysia ZULKEFLE BIN ISMAIL MUKASURAT 119-133

14

134-154

15

155-164

16

165

17 18

FARAH DEBA BINTI AYEOP ABDUL KHALIL SAKDIAH BINTI MD. AMIN WAN NORINA BT WAN HAMAT AHMAD FKRUDIN B MOHAMED YUSOFF

166 167-188

19

189-204

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM 20 21 Thermal comfort assessment of a closed air conditioned laboratory at Ungku Omar polytechnic, Malaysia Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan Di Kalangan Lulusan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kpt) (Kandungan Modul Keusahawanan Dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers‟ Acceptance of ICT in Teaching SALVINDER SINGH A/L KARAM SINGH HASLINA BT YUSOF NORAZWA AHMAD ZOLKIFLI @ UDA MOHD AZMI BUSRA 205-219 220

22

NOOR AZWA BT MOHAMED OZIR

221-239

vi

BUKU PROSIDING
BIL 23 KERTAS PEMBENTANGAN Simulasi Kesan Parameter Pemesinan Ke Atas Melarik Inconel 718 Menggunakan Perisian Deform 3d Perlaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan Obe Di Politeknik Kompetensi Pelajar Dalam Penggunaan Multimeter Analog Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Azlan Shah NAMA PEMBENTANG MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MURUGAN KRISNAN SIMMATHIRI APLANAIDU IRDAYANTI MAT NASHIR ASIAH MOHD YUSOFF MOHAMAD ZAMRI JAMIL MUKASURAT 240-254

24

255-263

25

264-272

26

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 3. DEWAN KULIAH MEKANIKAL Pemutus bekalan kuasa komputer NASRUL AZHAN B. secara wayarles MUUTI MOHD YUSRI ABDUL RAHIM SHARIZAT MOKHTAR Kajian Penusukan Dalaman, Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Tahap Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar (Puo) ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN

273-278

27

279-285

28 29

WOON CHEE CHEE ZULKURNAIN BIN ABDUL HAMID MOHD HAMIZAN BIN RADZI FAIZAL BIN MOHAMAD TWON TAWI ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN ENGR. NURUL ZAIDI HJ KASBOLAH GAN LAI KUEN NOORULZIWATY BINTI KAMARULZAMAN S. THIVVIYAH A/P SANMUGAM

286-298 299-313

30 31

32

Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Kajian Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Dan Keupayaan Pemodelan Pepejal Dalam Lukisan Berbantukan Komputer Handling Occupational Purpose English : An analysis of the needs of polytechnic lecturers

314-323 324-334

335-349

vii

BUKU PROSIDING
BIL 33 KERTAS PEMBENTANGAN Prediction of stresses in a shaft owing to corrosion pit by using ANSYS WORKBENCH analysis NAMA PEMBENTANG MOHANA KRISHNAN A/L GOBALA KRISHNAN TAMIL MOLI A/P LOGANATHAN KARMEGAM A/L KARUPPIAH SANTHI VELLO MOHD YUSOF BIN HUSAIN SERI BUNIAN BT MOKHTAR ABDUL AZIZ AHMAD NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM NORHANIZA AZREEN BT MOHAMED MOKHTAR MOHD KHUZAIRY B MOHD YUSOF FAUZAN BT AB. RAHMAN NORHAZLIN BT MOHAMED ALI NOR RAFIDAH BT.ABDUL RAHMAN MUKASURAT 350-359

34 35

A Study on the use of WebQuest to motivate students to learn English Kajian Kepentingan Kemahiran Employability Dari Perspektif Industri

360-372 373-385

36

Analisis Sifat-Sifat Haus Keluli Lembut Bersalut Nikel Kromium

386-400

37

Tahap Kebimbangan Komunikasi Dikalangan Pelajar-Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan

401-411

38 39 40

Rumusan Seminar Jawatankuasa Pengelola Seminar SenaraiPanel Penilai

412 413-415 416

viii

5Ghz nilai pekali pantulan adalah -14.BUKU PROSIDING REKABENTUK TIGA JALUR FREKUENSI ANTENA TOMPOKAN JALUR MIKRO BAGI APLIKASI SISTEM KOMUNIKASI WiMAX ROSDIAH BINTI HAMZAH1 1Politeknik Ungku Omar Jalan Raja Musa Mahadi 31350 Ipoh.83dB dan pada 5.85GHz. Perak Abstrak. 3.8dB. Terkini dengan penggabungan internet dan teknologi tanpa wayar mengakibatkan perubahan yang dramatik kepada corak komunikasi masyarakat dunia. murah dan mudah dipasang di dalam peralatan komunikasi mudahalih. ringan. Ini kerana WiMAX menjanjikan kemampuan internet tanpa wayar ke setiap ruang.93GHz berbanding lebarjalur sebenar adalah 5. telefon.0 Pengenalan Sistem komunikasi hari ini berkembang dengan begitu maju dan pesat.40GHz3.69GHz. komputer riba serta pelbagai peranti mudahalih lainnya dengan kadar penghantaran data yang pantas sehingga 75Mbps. Dengan kemunculan WiMAX (Worldwide Interoperabiliti For Microwave Access) akan membawa kepada satu revolusi peranti mudahalih merentasi dunia.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 3. Manakala pada frekuensi salun 5. Katakunci: Antena Tompokan Jalur Mikro. Seterusnya pengkaji merekabentuk antena jalur mikro berbentuk yang mempunyai tiga jalur frekuensi yang bernilai 2.5GHz nilai pekali pantulan adalah 16.82GHz berbanding nilai sebenar adalah 2. 1.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 5.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 2.25GHz-5.59dB. Kemunculan teknologi tanpa wayar telah menjadikan sistem komunikasi ini menjadi semakin menarik dan penting di dalam kehidupan kita seharian. 1 .68GHz berbanding sebenar adalah 3.25GHz-5. pada 3.5GHz nilai pekali pantulan adalah -22. Kajian ini dilaksanakan untuk merekabentuk satu antena kecil bagi sistem komunikasi WiMAX.69GHz. WiMAX.5GHz2. ruang liputan yang luas sehingga 8000 km persegi dari menara WiMAX utama serta memberi perkhidmatan kepada ribuan bilangan pengguna pada satu-satu masa ((Marshall & Ed 2008).5GHz. Ini selaras dengan perkembangan teknologi tanpa wayar terkini yang memerlukan antena yang kecil.5GHz. Pengkaji berjaya memperolehi pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 bagi ketiga-tiga frekuensi salun di bawah nilai -10dB iaitu pada 2. Pada frekuensi salun 3. Antena yang direkabentuk ini disimulasi menggunakan perisian Zeland IE3D untuk memperolehi keputusan ciri-ciri sesebuah antena. Perisian IE3D.4GHz-2. Pekali Pantulan.5GHz dan 5. Lebarjalur yang diperolehi juga adalah baik dimana menepati kelebaran yang ditetapkan iaitu pada frekuensi 2.4GHz-3.

Merekabentuk serta membangunkan antena jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX pada frekuensi 2.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690.1 PENYATAAN MASALAH Selaras dengan perkembangan sistem komunikasi WiMAX.5/5. maka pengkaji berusaha merekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi. iii.5GHz. murah. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw).BUKU PROSIDING Dengan kelebihan ini pembangunan teknologi WiMAX telah menjadi fokus utama bagi industri sistem telekomunikasi dunia. Oleh itu. Antaranya Re et al 2007 yang membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2. Walaubagaimanapun ianya tidak memenuhi kesemua tiga frekuensi WiMAX iaitu 2.5GHz dengan menggunakan perisian IE3D. 1. 1.3 METODOLOGI KAJIAN Kajian ilmiah yang berkaitan dengan sistem komunikasi dilakukan melalui pencarian maklumat dengan melayari internet. 1. Mengkaji secara ilmiah akan piawaian WiMAX.5GHz dan 5.5/5. mudah dibentuk serta senang dipasang di dalam peralatan sistem komunikasi mudahalih seperti telefon mahupun komputer riba. Terdapat agak ramai pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan konsep panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena kecil jalur mikro. membaca buku-buku di perpustakaan serta 2 . 3400–3690 dan 5250–5850 MHz. 3. ringan. Mengkaji jenis antena yang digunakan dalam sistem komunikasi WiMAX.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690.5/3. Salah satu jenis antena yang memenuhi ciri tersebut adalah antena jalur mikro.5/3. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz (Pan et al 2007).5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk. syarikat-syarikat komunikasi kini bersaing di antara satu sama lain bagi menghasilkan antena yang kecil. untuk menghasilkan antena kecil yang memenuhi ketiga-tiga frekuensi bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX dimana 2. Oleh itu rekabentuk antena untuk kegunaan sistem WiMAX menjadi sangat penting. ii.6GHz (WiFi) dan 3.2 OBJEKTIF Tiga objektif telah ditetapkan supaya kajian ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih fokus iaitu : i.

2009) 2.1 Jenis. 3 . 3.0 KAJIAN PERPUSTAKAAN Di dalam sistem perhubungan. 2.BUKU PROSIDING merujuk kepada kajian projek terdahulu yang berkaitan daripada jurnal supaya mendapat gambaran serta idea bagi membina rekabentuk antena yang dikehendaki selaras dengan objektif kajian. Dalam mereka bentuk antena ini. Penetapan ini adalah untuk memudahkan pembangunan serta merekabentuk antena melalui perisian simulasi. (Wireless. Definasi antena secara rasmi yang dikeluarkan oleh Institute Electrical and Electronics Engineer (IEEE) sepertimana yang dinyatakan oleh Stuzman dan Thiele (1998). antena berkearahan separa (semi directional antenna) dan antena berkearahan tinggi (high directional antenna). Selalunya digunakan di kawasan yang luas.5GHz.5GHz. adalah merupakan sebahagian daripada sistem penghantaran dan penerimaan yang direkabentuk untuk memancar atau menerima gelombang elektromagnetik. antena merupakan satu elemen yang sangat penting. Dikenali juga sebagai antana dwi-kutub (dipole antenna). Ini kerana antena akan bertindak sebagai alat untuk menukarkan gelombang elektromagnet yang terpandu di dalam suatu struktur transmisi ke bentuk gelombang elektromagnet yang merambat dalam ruang bebas dan sebaliknya.1. 2.5GHz dan 5. beberapa parameter akan diubahsuaikan dengan teknik cuba jaya agar graf sambutan yang diperolehi bersalun tepat pada frekuensi yang dikehendaki serta mempunyai lebarjalur yang sesuai sepertimana yang diperlukan oleh sistem. antena dapat dikelaskan kepada tiga jenis berdasarkan parameter asas iaitu antena bekearahan serata (omni directional antenna). Perisian IE3D merupakan sebuah perisian yang memperkenalkan cara merekabentuk dan mensimulasi analisis elektromagnetik yang mana ia mampu memberikan simulasi yang tepat dan cepat serta berupaya menyelesaikan masalah yang melibatkan litar isyarat yang berfrekuensi tinggi. Selepas kajian ilmiah dilakukan.1 Antena kearahan Serata ( Omni Directional ) Antena Berkerahan Serata atau Omni Directional mempunyai sifat memancarkan tenaga dalam semua arah daripada paksi. parameter yang ingin dikaji dan rekabentuk yang sesuai ditetapkan.jenis Antena Secara umum. Seterusnya perisian IE3D Zeland dipelajari dan difahami terlebih dahulu dengan membaca dan mencuba membina satu rekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi iaitu pada 2.

BUKU PROSIDING Antena berkearahan serata ini bersifat membulat dan berupaya memancarkan tenaga secara serata dari paksinya ke semua arah . 2. Antara contoh antena berkearahan tumpuan tinggi adalah antena parabola dan antena grid parabola. Dengan sifat ini. 4 .3 Antena berkearahan tumpuan tinggi Antena berkearahan tumpuan tinggi merupakan antena yang memancarkan gelombang pada arah tertentu dengan lebar alurnya kurang 15 darjah. Antena mikro jalur yang pertama telah diperkenalkan oleh Deschamps pada tahun 1953. seperti di kawasan umum.2 Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro adalah salah satu jenis antena. ia juga sangat sesuai digunakan di tempat yang luas.2 Antena Berkearahan Separa Antena Berkearahan Separa mempunyai kemampuan menghasilkan gelombang pada arah alur 60 darjah hingga 180 darjah (Wireless 2009). Ia memancarkan isyarat pada lebarjalur yang sempit bagi mencapai gandaan yang besar. Antara contoh antena berkearahan separa tumpuan ialah antena yagi dan antena tompokan (patch) jalur mikro. tetapi juga digunakan bersama komponen elektronik yang lain seperti penapis. Walaubagaimanapun kajian yang lebih serius hanya bermula pada tahun 1970an (Balanis 1997). 2. Secara ringkas antena mikro jalur tompokan adalah terdiri dari dua lapisan nipis pengalir yang dipisahkan oleh satu lapisan bahan bukan pengalir seperti yang ditunjukkan di rajah 1 di bawah.1.1. pengganding dan sebagainya. Menurut Norsaliza (2005) perkataan microstrip atau jalur tompokan adalah merujuk kepada mana-mana jenis struktur pandu gelombang terbuka dimana bukan hanya melibatkan talian penghantaran. 2.

2 ke 25.1 Asas Operasi Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro beroperasi bila mana gelombang elektromagnetik keluar dari pinggir atas tompokan ke dalam substrat. polystyrene atau teflon. segiempat tepat. dwikutub. Ini menyebabkan ia mempunyai lebarjalur dan gandaan yang lebih kecil. segitiga. lebar tampal Satah bumi substrat Rajah 2 : Pandangan tepi struktur antena jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 5 . Kemudian ia memantul ke satah bumi dan menyinar keluar ke ruang udara. elips. 2. bentuk bulatan dan elips dari segi geometri adalah agak kecil berbanding tompokan segiempat tepat.BUKU PROSIDING Substrat Dielektrik Pengalir Satah Bumi Rajah 1: Struktur jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 Ia dibina dari tiga lapisan bahan berbeza yang berasingan. Tompok radiasi bagi antena jalur mikro boleh direka dengan pelbagai jenis geometri seperti segiempat sama. Dimana menurut Nurulrodziah 2005. Apabila pemalar dielektrik tinggi. (Balanis 1997). yang mana mengakibatkan gandaan dan lebarjalur yang kecil tetapi ia menghasilkan kutub silang yang tinggi disebabkan bentuk geometri yang tidak simetri. Lapisan substrat pula merupakan bahan bukan pengalir atau penebat yang mepunyai nilai pemalar dielektrik yang berbeza dari nilai 1. bulatan cincin dan lain-lain Bentuk geometri bagi tompokan antena jalur mikro memberi kesan keatas parameter antena tersebut. Manakala di bahagian bawah juga merupakan bahan pengalir yang merupakan pengalir yang baik.2. Satu lapisan nipis pengalir dicetak diatas lapisan substrat yang mana biasanya diperbuat daripada bahan gentian kaca (fiberglass). bulat. Manakala bentuk segitiga juga bersaiz agak kecil berbanding segiempat tepat dan bulatan. Radiasi akan berlaku di antara tepi kawasan tompokan dan satah bumi seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 2 di bawah. lapisan substrat semakin menipis.

Medan pinggiran inilah yang membolehkan antena tompokan jalur mikro meradiasi.3. apabila tompokan (patch) jalur mikro diuja oleh suapan (feed). Tompokan Satah Bumi Rajah 4: Mekanisme Radiasi Antena Jalur Mikro Sumber: Norsaliza 2005 2. manakala pada sebelah satah ia adalah maksimum atau positif dan pada bahagian satu lagi ia adalah minimum atau negatif.1 Kajian Perpustakaan Terdahulu Antena WiMAX 6 . Nilai maksimum dan minimum ini berubah bergantung kepada sudut pada isyarat yang digunakan. Seterusnya ini akan mengakibatkan ketumpatan cas yang tinggi pada bahagian tepi yang merupakan sumber kepada medan pinggiran. Ini ditunjukkan sepertimana dalam rajah 4 di bawah.BUKU PROSIDING Menurut Syafawati 2005 (Fadli. Tambahan medan ini dikenali sebagai medan pinggiran (fringing field). Rajah 3: Taburan cas dan ketumpatan arus pada antena jalur mikro Sumber Garg et al 2001 Dari rajah 3 juga. dapat dilihat bahawa di tengah-tengah tompokan jalur mikro. 2008). tiada medan elektrik.3 2. taburan cas terhasil pada bahagian bawah tompokan jalur mikro dan satah bumi. Cas-cas yang berlawanan akan menghasilkan daya tarikan antara bahagian bawah tompok jalur mikro yang bercas positif dan satah bumi yang bercas negatif. Kebanyakan teknik yang popular dalam menganalisa model bagi antena tompokan jalur mikro adalah berdasarkan kepada konsep tirisan kaviti (leaky-cavity concept) ini. tetapi medannya terkeluar melebihi sempadan tompokan jalur mikro tersebut dalam beberapa darjah sepertimana yang ditunjukkan dalam rajah 4. Medan elektrik ini tidak berhenti secara tiba-tiba pada hujung sempadan tampalan.

3. Ia melibatkan 3 bentuk antena yang disambung secara wayar dengan talian masukan peranti dan diapplikasi ke dalam telefon mudahalih dan PDA.3 Antena Rata (Panel Antenna) Diantara antena rata yang ada hari ini adalah sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 12 dibawah. Penggunaan teknologi MIMO telah meningkatkan prestasi penerima dan membenarkan kadar penghantaran dan penerimaan data yang lebih banyak. Re et al 2007 membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2. Manakala teknologi MIMO iaitu lebih dari satu antena di penerima dan penghantar . Rajah antena berteknologi MIMO adalah seperti di rajah 11 dibawah. 2.6GHz (WiFi) dan 3. Terdapat 3 tompokan yang berasingan didalam kotak antena tersebut.2 Smart Antena Smart antena merupakan antena tanpa wayar digital yang menggunapakai kelebihan kesan kepelbagaian di penerima. Teknologi SISO bermaksud satu antena di penghantar dan satu antena di penerima. Antena yang direka ini dibina dengan membengkok dan membentuk satu logam leper dalam satu bentuk yang padat seperti dalam rajah 11 dibawah.85GHz. Kesan kepelbagaian radio frekuensi dibahagian penerima dan penghantar akan menambah kelajuan data dan mengurangkan kesilapan data.3.5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah 7 .4GHz hingga 5. Walaubagaimanapun buat masa ini. Oleh itu masih terdapat beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji bagi mempelbagaikan antena bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX ini. Sehubungan itu mereka berjaya mewujudkan satu frekuensi yang mempunyai lebarjalur yang luas iaitu dari 2. penghantar dan kedua-duanya.5GHz sahaja.1.1. MISO dan MIMO.3. Antaranya menggunakan konsep antena jalur mikro. 2.1 MIMO Antenna MIMO (Multiple-input multiple-output) adalah merujuk kepada teknologi dimana terdapat beberapa antena di stesyen tapak dan beberapa antena di peranti mudahalih. ia menumpukan kepada frekuensi salun 3. Terdapat agak ramai juga pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena WiMAX. 2.1.BUKU PROSIDING Sistem komunikasi WiMAX sebenarnya masih baru. Smart antena melibatkan tiga kategori utama iaitu SISO. Teknologi MISO pula bermaksud lebih dari satu antena di penghantar tetapi hanya satu antena di penerima. Su dan Chou 2008 telah menggunakan teknologi MIMO bagi mendapatkan penambahan lebarjalur yang luas bagi sistem WLAN dan WiMAX. Antena MIMO banyak digunakan didalam peranti telefon mudahalih dan juga komputer.

Hasilnya frekuensi berlebarjalur dari 2.06 hingga 6.4GHz dan 5.79 terbentuk. Bentuk trapeziod ini bertujuan sebagai elemen parasit untuk mengganggu frekuensi salun. maka terdapat pelbagai kajian telah dilakukan bagi mengoptimumkan penggunaannya.2 Antena jalur Mikro Memandangkan antena jalur mikro mempunyai banyak kelebihan dan mempunyai ciri-ciri yang menarik.27GHZ dan 5.12% dalam jalur frekuensi VHF dan UHF. Salunan pada dua frekuensi diperolehi dengan melaras panjang lengan slot melalui pemancangan diod varaktor yang 8 .2/5. Hasil dari rekabentuk tersebut telah memhasilkan lebar jalur yang lebih luas pada frekuensi operasi di jalur 2. Antena jalur mikro yang mempunyai pelbagai jalur frekuensi serta memiliki lebar jalur yang luas telah meningkatkan minat ramai pengkaji. Kumar et al 2008 pula menggunakan teknik dua suapan pada bentuk helikal bagi menghasilkan antena berjalur lebar. Didapati lebarjalur antena tersebut telah meningkat sehingga 57. Dimana bagi sistem WLAN frekuensinya ialah 2.8GHz yang dikehendaki. Shynu et al (2006) pula membentuk antena tompokan jalur mikro segiempat dengan slot heksagon yang mempunyai tambahan lengan slot serta kawalan diod varaktor.8GHz manakala bagi sistem WiMAX frekuensinya adalah 2.5GHZ.7. Salah satu teknik pelebaran jalur frekuensi adalah dengan menggandingkan tompokan utama dengan dua jalur logam planar parasit.5/5. Manakala elemen parasit berbentuk L songsang digunakan untuk menjana lebarjalur yang lebih besar.01 hingga 4.BUKU PROSIDING pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk. Kaedah slot juga berupaya membaiki lebarjalur antena jalur mikro ini. Ini berjaya meluaskan lebar jalur antena jalur mikro tersebut.4/5. Manakala dibahagian bumi satu bentuk trapezium dibina secara tidak bersentuhan dengan satu lagi bahagian bumi. Huang dan Chiu 2005 menggunakan elemen tompokan radiasi bentuk C dengan penambahan elemen parasit berbentuk L songsang pada satah bumi. Wong 2001 menggunakan kaedah slot terbenam yang sesuai pada elemen radiasi untuk memperbaiki lebarjalur supaya menjadi lebih baik. 2.5/3. Elemen tompokan berbentuk C mempunyai jalur radiasi yang pendek untuk mengawal frekuensi pada jalur rendah dan jalur radiasi yang panjang pula adalah untuk mengawal frekuensi pada jalur yang lebih tinggi. Pan et al pula merekabentuk antena WiMAX bersama WLAN dengan membuat satu tompokan dengan satu talian suapan. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw).2/5.

Talian suapan diletakkan ditengah-tengah paksi dimensi pada satah x dengan kelebaran W f. kecekapan dan lainlain.11% berbanding penggunaan rekabentuk tompokan segiempat yang biasa.43% dan 9. substrat terdiri daripada dua bahan iaitu lapisan dielektrik dan lapisan udara yang boleh digunakan untuk mengawal frekuensi salun bagi antena jalur mikro. Disamping itu.1 Antena ini diuji menggunakan perisian simulasi Zeland IE3D bagi menguji keberkesanan dari segi pekali pantulan S11.0 REKABENTUK ANTENA JALUR MIKRO Antena jalur mikro berbentuk teknik suapan /2 dibangunkan. 3. Teknik suapan gandingan penghampiran memudahkan rekabentuk suapan dan padanan galangan. Dimensi ukuran yang dipilih adalah pada satah bumi 70mm x 70mm. Daripada hasil kajian para pengkaji ini. Pengubahsuaian parameter-parameter antena juga dilakukan bagi memperolehi keputusan terbaik selaras dengan objektif projek. Hernandez dan Robertson (1996) pula mengatakan lapisan udara boleh-laras antara substrat dan satah bumi boleh meningkatkan lebar jalur frekuensi antena jalur mikro.27% serta mengurangkan saiz sehingga 80. Hasil dari kajian ini mendapati lebarjalur dapat dilebarkan sebanyak 34.BUKU PROSIDING dipasang pada lengan slot tersebut. polarisasi. peluasan jalur lebar juga boleh direalisasikan dengan mengubahsuai antena jalur mikro sedia ada. 9 . gandaan. bentuk octogonal atau segi lapan dengan dua pengkalan boleh menghasilkan frekuensi dua jalur dan dua polarisasi serta ciri radiasi yang baik. Harnandez dan Robertson (1996) mengatakan bahawa dengan membuang dua slot sektor pada antena jalur mikro cakera dan kemudiannya meletakkan satu jalur konduktor pada dua sektor tersebut bagi tujuan memperbaiki taburan cas pada permukaan tompokan mampu menambahkan lebarjalur sebanyak 1.9%. Manakala menurut Paul et al (2008). Dalam struktur begini. manakala dimensi ukuran bagi tompokan jalur mikro adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual 4. pengkaji menggunakan idea yang ada untuk memulakan proses merekabentuk antena tompokan jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang mempunyai tiga alur frekuensi salun. Kaedah ini berkemampuan mengurangkan saiz antena berbanding bentuk bulatan biasa.

Dari rajah 15 juga didapati nilai 2. Rajah 14: Rekabentuk rajah antena jalur mikro dengan menggunakan perisian Zeland IE3D 3. 3.5GHz dan 5. maka pengkaji menggunakan kelebihan yang ada pada perisian IE3D iaitu pakej optimization. semua maklumat dipindahkan ke dalam perisian Zeland IE3D bagi tujuan simulasi.2 KEPUTUSAN SIMULASI IE3D DAN PERBINCANGAN Setelah dimensi dikenalpasti. Jadual 1 : Spesifikasi Antena Jalur Mikro LG1 70 LG2 70 Lf 45 L1 70 L2 23 L3 13 L4 5 Wf 2 W1 5 W2 5 W3 27. Oleh itu memandangkan keputusan simulasi yang tidak tepat. Rajah 13: Menunjukkan Lakaran Bentuk .5GHz berada pada -14 dB.5GHz pula berada pada -5dB dan 5.5 W4 27. Rajah 15 menunjukkan pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 atau kehilangan balikan (return loss) bagi frekuensi WiMAX yang mana sepatutnya berada pada frekuensi operasi atau salun di 2. Rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk dengan spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada jadual 1. Rajah 13 menunjukkan lakaran.5GHz. 3. Didapati nilai pekali pantulan ini tidak menunjukkan keputusan yang sepatutnya iaitu bacaan pekali pantulan ini mesti di bawah nilai -10dB.BUKU PROSIDING 3. Pakej optimization ialah satu proses yang mana perisian IE3D akan melakukan pengubahsuaian ukuran dimensi secara automatik setelah 10 .1 SPESIFIKASI REKABENTUK yang dilukis menggunakan perisisan asas word.5GHz berada pada nilai pekali pantulan -10dB.5 Manakala rajah 14 menunjukkan rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti dalam jadual 1 dengan menggunakan perisian Zeland IE3D.5GHz.

perisian IE3D akan menjalankan proses pemilihan ukuran dimensi yang sesuai bagi mendapatkan nilai frekuensi salun yang ditetapkan secara automatik. Rajah 18 menunjukkan nilai pembolehubah yang dioptimumkan. Proses ini mengambil masa yang agak lama iaitu hampir 12 jam.5GHz dan 5. Rajah 16 menunjukkan dimensi yang telah ditetapkan untuk memlakukan proses optimization bagi mendapat nilai frekuemsi 2. maka satu dimensi baru telah diperolehi dengan ciri pekali pantulan memberikan frekuensi salun atau operasi yang lebih tepat selaras dengan objektif kajian. Rajah 15: Hasil simulasi pertama setelah dimensi yang ditetapkan dimasukkan ke dalam perisian IE3D Dengan memilih pakej optimization ini serta penetapan perubahan pada dimensi yang tertentu.BUKU PROSIDING pihak pengkaji menetapkan dimensi yang perlu ditukar serta frekuensi operasi yang sebenarnya.5GHz. 3.5GHz. Rajah 17: Data yang ditetapkan bagi proses optimization Setelah proses optimization dijalankan. Rajah 16: Dimensi yang ditetapkan bagi proses optimization Seterusnya data-data yang akan digunakan bagi proses optimization dipilih berdasarkan cuba jaya sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 17 dibawah. 11 .

Dari rajah 20 di atas.57 GHz dan frekuensi rendah adalah 3.41 GHz dengan lebarjalur 0.82 2 9.104GHz. Ukuran sebenar bagi dimensi baru antena jalur mikro dinyatakan di jadual 2.91 4.085GHz.67 GHz dan frekuensi rendah adalah 2. Rajah 20: Keputusan Simulasi Pekali Pantulan Terhadap Frekuensi Bagi menentukan lebarjalur yang terhasil.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 3.92757 dan 12 . nilai pekali pantulan perlu diambil pada aras -10dB.98 5 22.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 2. Rajah 18: Data Yang Diperolehi Hasil Proses Optimization Rajah 19: Rekabentuk Antena jalur Mikro Yang Telah Menjalani Proses Optimum Jadual 2: Dimensi Ukuran (mm) LG1 Spesifikasi dimensi antena jalur mikro selepas proses optimum LG2 Lf L1 L2 L3 L4 Wf W1 W2 W3 70 70 43. pada ketika frekuensi salun 2.BUKU PROSIDING Manakala ukuran dimensi baru akan terhasil sepertimana rajah 19.08 8.26 yang memberikan lebarjalur 0. Manakala pada ketika frekuensi salun 3.1 70 12.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 5.52 Apabila antena jalur mikro yang telah di optimum ini disimulasi. ia memberikan graf pekali pantulan terhadap frekensi seperti yang ditunjukkan pada rajah 20. Pada ketika frekuensi salun 5.

maka antena jalur mikro ini tidak berupaya menerima keseluruhan data tersebut.26GHz hingga 3. Nilai-nilai ini diringkaskan sepertimana yang terdapat pada jadual 3.57 5.85% 12. Dimana didapati frekuensi 2.5 -20.22 % Lebarjalur 10.41 3.0827dB.69GHz. Ini dijelaskan sepertimana yang terdapat pada Jadual 4.1655 3.93 fL 2.1655dB.0677 5.67 3.5 GHz 3. 13 .0827 __________________________________________________ Walaubagaimanapun.5GHz nilai pekali pantulan adalah pada -20.5GHz nilai pekali pantulan adalah -14.5 -25.5GHz iaitu dari antena yang direka. apabila dibandingkan nilai frekuensi bagi antena yang direka dan nilai sebenar kedudukan lebarjalur WiMAX sepertimana yang dinyatakan di jadual 5. Jadual 3 : Nilai lebar jalur serta peratus lebar jalur frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX Frekuensi 2.5 GHz 5.4GHz hingga 3. Ini akan mengakibatkan ketidaksempurnaan penerimaan data oleh antena yang direka dimana jika ada data yang dihantar pada julat frekuensi sebenar.129GHz.0677dB dan untuk frekuensi 5.57GHz sedangkan bagi sistem WiMAX ia memerlukan kepada 3.5 -14. ia hanya membenarkan lebarjalur dari 3.BUKU PROSIDING frekuensi rendah adalah 5.26 5. manakala bagi frekuensi 3. didapati terdapat sedikit perbezaan pada kedudukan frekuensi tinggi bagi frekuensi salun 3.5 GHz dB -10 -10 -10 fH 2.5GHz berada pada nilai pekali pantulan sebanyak -25.40% 8.21635 GHz yang mana memberikan lebarjalur 0.90% Dari rajah 20 juga. Jadual 4 Nilai pekali pantulan pada frequensi salun WiMAX berbentuk __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Pekali Pantulan (dB) __________________________________________________ 2. dapat dikenalpasti kedudukan frekuensi salun bagi antena untuk kegunaan sistem WiMAX.

69 3. pengkaji cuba membentuk satu jalur slot di bahagian bumi pada antena tersebut dengan saiz lebar slot adalah Wgnd dan panjang slot adalah Lgnd. 14 .85 5. Bentuk dan dimensi tompokan adalah sama seperti sebelumnya. Rajah 21: Rekabentuk antena jalur mikro yang dibuat slot di bumi.3% 5.19 7.BUKU PROSIDING Jadual 5: Nilai Frekuensi WiMAX sebenar _______________________________________________________ Freq salun(GHz) FreqH(GHz) FreqL(GHz) Lebarjalur % _______________________________________________________ 2.5 5.5 0. Rajah 22 juga menunjukkan graf perbandingan apabila parameter di jadual 6 diatas diubah. Bentuk antena mikro jalur sepertimana yang direkabentuk menggunakan perisian IE3D adalah seperti rajah 21.6% 3.29 8.5 2.69 2.6 10. Nilai-nilai Wgnd dan Lgnd diubah-ubah bagi mendapatkan bentuk yang lebih tepat seperti dalam jadual 6 di bawah.25 0. perubahan hanya dilakukan di bahagian bumi sahaja. Berdasarkan rajah 22.9% _______________________________________________________ lebarjalur Sehubungan itu.4 0.5 3. dapat dilihat fail rosdiahm_slot3 adalah yang terbaik bagi membolehkan semua nilai frekuensi wimax berada dalam julat frekuensi salun yang sebenar.

5GHz.40 8.40 5.5 2.68 3.4% _______________________________________________________ 15 . Jadual 7: Perbandingan Nilai Frekuensi WiMAX sebenar dan Nilai yang diperolehi bagi antena berslot yang direkabentuk _______________________________________________________Sebenar Kajian Freq salun(GHz) FreqHR(GHz) FreqLR(GHz) FreqHE(GHz) FreqLE(GHz) _______________________________________________________ 2.82 2.5GHz.69 3.4 3.5GHz dan 3.25 12.42 16% 3.5 3.69 3.5GHz ia memberi nilai frekuensi minimum 3. Perbezaan frekuensi antena jalur mikro yang dibentuk dan nilai frekuensi sebenar diberikan pada jadual 7.0% 5. Manakala jadual 9 pula menunjukkan nilai pekali pantulan S11 pada frekuensi salun. dimana pada 3.BUKU PROSIDING Rajah 22: Perbandingan graf berbeza ukuran Kesan dari rekabentuk baru ini ialah lebar jalur yang terhasil teranjak sedikit pada frekuensi 2.5 5.40GHz dan 3.25 5.5 GHz -10 5.68GHz.68 3.5 GHz -10 3.85 5. 8: Nilai Lebar jalur serta peratus pada frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX berslot Frekuensi dB fH(GHz) fL(GHz) %Lebarjalur ______________________________________________________ 2.25 _______________________________________________________ Jadual 8 menunjukkan nilai lengkap data bagi frekuensi salun dari hasil simulasi antena jalur mikro berslot. Nilai ini adalah nilai yang menghampiri nilai frekuensi WiMAX pada julat frekuensi salun 3. Jadual.93 5.93 5.5 GHz -10 2.

Ia memberikan nilai pekali pantulan terhadap frekuensi. Antaranya apabila nilai r yang lebih tinggi berbanding asal digunakan. didapati nilai pekali pantulan semakin menurun. julat frekuensi kedua pula bernilai 3.5 -22.40 pada frekuensi salun 3. pengkaji mengekalkan rekabentuk antena berbentuk dan berslot dibumi dengan menggunakan papan substrat model RO4003 yang mempunyai 16 .5GHz. dari graf juga didapati pekali pantulan bagi julat frekuensi yang pertama berada pada nilai 2.2.75dB.56GHz dengan nilai pekali pantulan -24.505dB. Begitu juga dengan kedudukan frekuensi salun yang berubah ke arah kanan yang mengakibatkan antena tidak beroperasi pada frekuensi yang sebenarnya yang mana seterusnya matlamat bagi penghasilan antena jalur mikro bagi kegunaan WiMAX tidak akan dicapai.53GHz dengan nilai pekali pantulan -15.4 dipilih. Rajah 25 menunjukkan perbezaan graf apabila nilai r yang berlainan digunakan. Ini bermaksud antena ini dapat beroperasi dengan baik. Dari graf tersebut didapati pada frekuensi salun nilai-nilai pekali pantulan adalah dibawah dari -10dB. Sehubungan itu.5 -16.83 5. Bagi mendapatkan hasil simulasi yang lebih tepat. Daripada perbandingan tersebut nilai serta simulasi yang terbaik masih adalah pada fail rosdiahm_slot3.8 __________________________________________________ Rajah 23 menunjukkan hasil simulasi antena jalur mikro berslot dibumi.59 3. tetapi nilai frekuensi salun yang sebenarnya telah berubah ke arah kiri yang mana mengakibatkan antena tidak dapat beroperasi pada frekuensi salun yang sepatutnya. Dari graf juga didapati jika nilai r tinggi. Manakala apabila nilai r adalah rendah. Tetapi. pekali pantulan menaik atau berkurangan. Rajah 23: Hasil simulasi antena jalur mikro berslot di satah bumi.54GHz dengan nilai pekali pantulan adalah -22. pengkaji telah cuba menukar jenis papan substrat yang digunakan. Manakala bagi nilai r yang lebih rendah. Hasil simulasi kesemua nilai r yang berbeza ditunjukkan dalam rajah 35 dibawah.65dB dan bagi julat terakhir nilai frekuensi ialah 5. terutama bagi memuatkan nilai frekuensi 3. r bernilai 4. pengkaji memilih nilai r = 2.BUKU PROSIDING Jadual 9: Nilai Pekali Pantulan pada Frequensi salun WiMAX rekabentuk slot __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Kehilangan Balikan (dB) __________________________________________________ 2.5 -14.

BUKU PROSIDING
pemalar elektrik εr 3.38, sebagai antena jalur mikro bagi kegunaan sistem WiMAX bagi kajian ini.

Rajah 25: Perbandingan pelbagai jenis papan substat bagi mendapatkan nilai frekuensi yang paling tepat KESIMPULAN Antena jalur mikro dengan elemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi telah dihasilkan secara simulasi dengan menggunakan perisian IE3D bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang beroperasi pada frekuensi 2.5GHz, 3.5Ghz dan 5.5GHz dengan lebarjalur masing-masing pada 2.42GHz hingga 2.82GHz, 3.40GHz hingga 3.68GHz dan 5.25GHz hingga 5.93GHz. Ini bersesuaian dengan nilai lebarjalur frekuensi WiMAX iaitu 2.50GHz hingga 2.69GHz, 3.40GHz hingga 3.69GHz dan 5.25GHz hingga 5.85GHz. Dari perbandingan didapati kesemua nilai frekuensi atas dan frekuensi bawah bagi frekuensi WiMAX berjaya diperolehi. Kecuali pada frekuensi bawah untuk frekuensi salun 3.5GHz, terdapat sedikit ketidaktepatan nilai iaitu nilai sepatutnya adalah 3.69GHz, tetapi nilai hasil simulasi adalah 3.68GHz sahaja. Walaupun pelbagai cara yang digunakan, agak sukar untuk melebarkan kawasan lebarjalur di frekuensi ini. Manakala bagi lebarjalur frekuensi salun WiMAX, hasil simulasi adalah baik. Dari proses simulasi didapati pada frekuensi salun pertama iaitu 2.5GHz lebar jalur yang terhasil adalah 16%, pada frekuensi salun yang kedua iaitu 3.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 8.0% manakala pada frekuensi salun yang ketiga iaitu 5.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 12.4%. Sedangkan bagi nilai sebenar nilai frekuensi WiMAX adalah yang diperolehi dari, dimana kesemua nilai frekuensi yang sepatutnya berada didalam ruang lebarjalur frekuensi salun WiMAX yang pertama ialah 7.6%, 8.3% dan 10.9%. Ini adalah baik bagi antena yang direka, kerana ia mempunyai nilai lebarjalur yang besar sedikit nilai lebarjalur frekuensi sebenar WiMAX. Lebarjalur yang terlalu besar pula sebenarnya tidak berapa bagus kerana ia mengakibatkan banyak frekuensi yang tidak dikehendaki memasuki lebarjalur yang

17

BUKU PROSIDING
wujud. Oleh itu antena jalur mikro berelemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi adalah baik bagi memperolehi lebarjalur frekuensi yang dikehendaki. Bagi melengkapkan lagi rekabentuk antena ini, kajian ini patut diteruskan lagi dengan mendapatkan nilai-nilai parameter yang lain seperti corak radiasi, kecekapan, nilai VSWR, gandaan dan lain-lain supya rekabentuk antena yang terhasil benarbenar memenuhi ciri-ciri sebuah antena yang baik .

RUJUKAN 1. Balanis, C.A., 1997. Antenna Theory : Analysis & Design, John Willey & Sons, Inc. 2. Chen W.S, Chang Y.C, Chen H.T, Chang, F.S. & Su, H. C. . 2007. Novel Design of Printed Monopole Antenna for LAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Volume , Issue 9-15, 3281 - 3284 3. Chen, W.S & Kao B.H. 2007. A Triple-band Polygonal Slot Antenna for WiMAX Applications. Microwave Journal. Vol 50,134. 4. Garg, R. Bhartia, P., Bahl, I. & Handbook. Artech House. Apisak,I. 2001. Microstrip Antenna Design

5. Hernandez, D.S & Robertson, I.D. Sept 1996. A Survey of Broadband Microstrip Patch Antennas. Microwave Journal 6. Huang, C.Y. & Chiu, P.Y. 2005. Dual-Band Monopole Antenna with Shorted Parasitic Element. IEEE Transactions on Antenna and Propagation 41(21). 7. Imran bin Ibrahim. 2005. Pembangunan Antena Lubang Alur untuk Aplikasi Capaian Wayarless Berjalur Lebar Tetap pada frekuensi 5725-5875MHz. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia. 8. James, J.R & Hall, P.S. 1989. Handbook Of Microstrip Antennas Volume 1. London. Peter Peregrinus Ltd. 9. Kumar, M., Sinha, M.H., Bandyopadhyay, L.K. & Kumar, S. (2008). Design Of A Wideband Reduced size Microstrip Antenna In VHF/ Lower UHF Range. (online) http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/B04P.12(0770).pdf (27 August 2009) 10. Marshall Brain & Ed Grabianowski. 2008. How WiMAXwork.(on-line) http://computer.howstuffworks.com/wimax1.htm (4th September 2009)

18

BUKU PROSIDING

11. Muhammad Fadli b Bukhori. 2008. Rekabentuk Antena Mikrojalur Untuk Aplikasi GPS. Tesis Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia. 12. Noorsaliza bt Abdullah. 2005. Microstrip Sierpinski Carpet Antenna Design. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 13. Nurulrodziah bt Abdul Ghafar. 2005. Design of compact microstrip antenna at 2.4 GHz. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 14. Pan, C.Y, Horng,, T.Z., Chen, W.S. & Huang, C.H. 2007. Dual Wideband Printed Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas And Wireless Propagation Letters. Vol. 6, 149-151. 15. Paul,B., Mridula, S., Aanandan, C.K., Vasudevan. K. & Mohanan, P. 2008. Octogonal Microstrip Patch Antenna For Dual Band Application. (on-line) http:www.ursi.org/Proceeding/ProcGA05/pdf /BCP.1(0122).pdf. (27 August 2009) 16. Re, Y. C., Chun Y. W. & Shih H.Y(2007) . Switchable Printed Monopole Antenna with Frequency Diversity For WiFi/2.6GHz WiMAX/3.5 GHz WiMAX Applications. IEEE Region 10 Conference, pp1-3.Taipei. 17. Shynu, S.V., Augustin, G., Aanandan, C.K., Mohanan, P. & Vasudevan, K. 2006. Design Of Compact econfigurable Dual Frequencymicrostrip Antennas Using Varactor Diodes. Progress In Electromagnetics Researc, Vol 60, 197–205 18. Stuzman, W.L. & Thiele, G. A. 1998. Antenna Theory and Design, John Willey & Sons Inc. 19. Wong, K.L. 2001. Compact Broadband Microstrip Antenna. Wiley Wireless Antenna Types. 2009 (on-line) http://setup-wireless.blogspot.com /2008/wireless-antenna-types.html 10th Jan 2009 20. Yan Zhang. 2007. Patch Antenna for 1420MHz Radio Telescope. Master Thesis. Hamstad University. 21. Zeland Software Inc. (2006). IE3D User‟s Manual Release 12.0 (Zeland Software Inc., Fremont, California, USA)

19

BUKU PROSIDING
HUBUNGAN ’SUCCESSFUL INTELLIGENCE’ DENGAN PENDACAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR Faizal Bin Mohamad Twon Tawi 1, Mohd Faroul Rafiq Bin Romli2, Alias Bin Masek3 1Politeknik Ungku Omar, 2Politeknik Sultan Idris Shah dan 3Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 1faizalmohamad@jke.puo.edu.my, 2firaqness@gmail.com dan 3aliasmasek@gmail.com.

Abstrak Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempunyai potensi dalam membantu kejayaan dan juga pencapaian pelajar. Kecerdasan Kejayaan (Successful Intelligence) adalah sejenis kecerdasan atau kepintaran yang dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Maka itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar, PUO. Kajian ini berbentuk kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan dan 310 sampel dipilih secara rawak mudah daripada jumlah populasi seramai 1282 orang responden. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik dan diproses menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan keputusan statistik deskriptif dan inferensi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan responden adalah tinggi. Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi semua elemen iaitu Analitikal, Kreatif dan Praktikal. Hasil analisis Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang lemah di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah pelajarpelajar kejuruteraan elektrik PUO mempunyai elemen Kecerdasan Kejayaan tetapi berkemungkinan tidak mempunyai atau kurang pengetahuan tentang Kecerdasan Kejayaan. Oleh yang demikian, adalah disarankan agar diberi pendedahan kepada para pelajar tentang Kecerdasan Kejayaan agar mereka dapat menghayati dan mengembangkan Kecerdasan Kejayaan yang ada dalam diri mereka. Kata Kunci: Kecerdasan Kejayaan, Analitikal, Kreatif, Praktikal

1

PENGENALAN

Pendidikan adalah teras bagi menjamin penghasilan modal insan yang dapat memenuhi keperluan di dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh sesebuah negara. Disamping itu, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk melahirkan rakyat yang berdisiplin, jujur dan berakhlak mulia. Salah satu faktor yang membantu

20

BUKU PROSIDING
dalam perkembangan pendidikan ialah kecerdasan atau kepintaran. Sering kali manusia akan berbicara tentang daya intelek atau kecerdasan otak dengan corak pendidikan bagi melahirkan anak yang pintar cerdas. Ini menunjukkan wujudnya hubungan yang rapat antara kecerdasan otak dengan pembelajaran seseorang individu pelajar. Kajian berkenaan kecerdasan otak telah lama dijalankan dan berkembang dengan luasnya sehingga ke hari ini. Malahan penumpuan bukan sahaja diberikan kepada kecerdasan otak semata-mata oleh pakar-pakar psikologi kerana kecerdasan mempunyai maksud yang luas. Menurut Nik Azis Nik Pa (1999), kecerdasan adalah satu konsep yang abstrak, bersifat dinamik dan mempunyai pelbagai dimensi yang saling berkait antara satu sama lain. Masyarakat kita tidak lagi rasa pelik untuk berbincang tentang kecerdasan kerana di negara kita kini sudah terdedah tentang perkara ini melalui banyak kajian, bahan-bahan bacaan dan media massa sama ada cetak atau elektronik. Banyak program-program yang dilaksanakan di negara kita yang bertemakan kecerdasan. Sebagai contoh ESQ Leadership Centre yang sangat terkenal sekarang ini memfokuskan kepada kecerdasan emosi dan spiritual individu. Sehinggakan TV9 melancarkan sebuath program wawancara iaitu Halaqah musim baru yang bertemakan Sentuhan Qalbu pada setiap selasa jam 10.00 malam hasil usahasama di antara Media Prima dengan ESQ Leadership Centre. Terdapat pelbagai kecerdasan yang dikaji dan diperkenalkan oleh pakar-pakar kepada masyarakat umum untuk memberi pengetahuan dan meluaskan penggunaannya dalam diri masing-masing. Pada tahun tahun 1905, Alferd Binet bersama rakannya Theodore Simon berjaya menghasilkan suatu ujian kecerdasan rasmi yang pertama. Menurut Taufik Pasiak (2008), teori kecerdasan manusia mula dicetuskan oleh Wilium Stein iaitu Kecerdasan Intelektual (Intelligent Quotient, IQ). Kemudian muncul teori Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient, EQ) yang mula diperkenalkan oleh Peter Selovey serta John Mayer pada tahun 1990 dan usaha mengembangkan konsep kecerdasan ini mendapat sokongan daripada ahli psikologi lain seperti Dr. Daniel Goleman dan beliau telah berjaya menghasilkan sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence dalam tahun 1995. Tidak lama selepas itu muncul pula teori Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient, SQ) yang diperkenalkan oleh Ian Marshall dan Danah Zohar (Taufik Pasiak, 2008). Dalam pada itu, wujud satu lagi jenis teori yang diberi nama Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence, MI) yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardener. Pada tahun 1980 Dr Robert J Sternberg membentangkan sebuah aktikel yang membincangkan tentang satu lagi jenis kecerdasan yang diberi nama Successful Intelligence atau Kecerdasan Kejayaan (Sternberg, 1980).

21

BUKU PROSIDING
1.1 PERNYATAAN MASALAH Ramai pelajar-pelajar yang berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik, namun tidak semuanya berjaya. Kajian Robert J. Sternberg mendapati ramai pelajar yang tidak berjaya kerana gagal untuk belajar pada suatu tahap yang sesuai dengan keupayaan pembelajaran mereka (Sternberg dan Grigorenko, 2004). Ini menunjukkan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengintegrasi suatu set keupayaan atau kecerdasan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam hidup khususnya dalam konteks pendidikan harus diberi pendedahan dan diajar mengikut bentuk kemampuan pelajar supaya mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Kajian terhadap bermacam-macam jenis kecerdasan telah banyak dijalankan dan diperkenalkan kepada khalayak ramai oleh pakar-pakar melalui seminar, bahan bacaan dan sebagainya. Sebagai contoh kajian Tahap Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Kuittho (Noremy, 2005), Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. (Rohaida, 2003) dan Konsep Keadilan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam (Rizal Ariffin & Hairul Nizam Ismail, 2007). Namun begitu, Kecerdasan Kejayaan masih kurang dilaksanakan di Malaysia walaupun Kecerdasan Kecerdasan Kejayaan dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar (Strenberg,2000). Oleh yang demikian, penyelidik ingin menjalankan satu kajian bagi mengenal pasti tahap Kecerdasan Kejayaan bagi pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar (PUO) dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Hasil analisis aspek perbezaan signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina pelajar kejuruteraan elektrik, di harap dapat memberi rujukan kepada Institusi Pengajian Tinggi dalam membina dan menjana pendidikan yang berkesan. SOALAN KAJIAN Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Apakah terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Sejauh manakah hubungan Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. HIPOTESIS KAJIAN H0(1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar.

22

BUKU PROSIDING
KERANGKA KONSEP KAJIAN

(Sumber: Adaptasi dari Sternberg dan Grigorenko, 2004) Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Hubungan ‟Successful Intelligence‟ Dengan Pendacapaian Akademik Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar METODOLOGI KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif secara tinjauan yang bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di PUO dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah menggunakan teknik soal selidik ke atas responden bagi mengumpul data yang diperlukan bagi mencapai objektif kajian. Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik PUO yang berjumlah 1282 orang dan sampel dipilih secara rawak mudah seramai 310. Pemilihan jumlah sampel ini adalah merujuk kepada jadual pemilihan sampel berdasarkan jumlah populasi Krejei dan Morgan (1970). Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibangunkan oleh penyelidik hasil daripada adaptasi instrumen kajian Sternberg (2006) yang terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bertujuan memperoleh maklumat tentang faktor demografi responden termasuk jantina, umur, kursus pengajian, dan HPNM (Himpunan Purata Nilai Mata) pelajar. Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang tahap Kecerdasan Kejayaan. Item-item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik adalah berbentuk Skala Likert seperti dalam Jadual 4.0. Jadual 4.0: Pemberat Skala Likert 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 1.1.1.1.5 1.1.1.1.7 1.1.1.1.9 1.1.1.1.11 Aras Persetujuan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 1.1.1.1.2 1.1.1.1.4 1.1.1.1.6 1.1.1.1.8 1.1.1.1.10 1.1.1.1.12 Skala 1 2 3 4 5

23

BUKU PROSIDING

(Sumber: Adaptasi Sternberg, 2006) Kajian rintis dijalankan sebelum mengumpulkan data-data yang sebenar dan bertujuan untuk menentukan nilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang diuji. Sejumlah 30 responden di berikan borang untuk menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis mendapati nilai kebolehpercayaan atau Alpha Cronback ialah 0.726. Menurut Jackson (2003), nilai Alpha Cronback yang melebihi 0.6 mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tidak rendah. Penyelidik mengedarkan sendiri soal selidik kepada responden. Untuk menjawab soal selidik, responden diberikan masa yang mencukupi. Setelah responden selesai menjawab kesemua soalan, pengkaji melakukan sendiri pemungutan borang soal selidik. Data-data yang diperolehi daripada soal selidik dikumpulkan untuk di analisis. ANALISIS DATA Analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif dan statistik inferensi. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan, peratus, min, dan mod. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba, 1999). Dalam Bahagian A borang soal selidik, item demografi pelajar di analisis menggunakan statistik deskriptif. Manakala data daripada Bahagian B di analisis menggunakan kaedah analisis Ujian-T tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina. Manakala untuk melihat hubungan di antara Kecerdasan Kejayaan dan tahap pencapaian akademik pengkaji menggunakan analisis korelasi Pearson kerana data yang diuji adalah kategori selang sela. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences atau di kenali sebagai SPSS. Perisisan SPSS banyak membantu penyelidik-penyelidik dalam mengukur, menganalisis serta mengorganisasi maklumat data yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan dengan mudah dan tepat.

DAPATAN KAJIAN Bahagian A: Demografi Jumlah keseluruhan responden yang di analisis ialah seramai 310 orang yang mana majoriti responden terdiri daripada pelajar lelaki iaitu seramai 239 orang atau 77.1% dan pelajar perempuan seramai 71 orang atau 22.9%. Manakala dari segi pencapaian akademik, kebanyakkan responden berada dalam kelompok yang mendapat HPNM antara 2.5-2.99 ialah seramai 119 orang atau 38.4%. Pelajar yang berada dalam kelompok yang mendapat HPNM paling tinggi ialah seramai 77 orang atau 24.8% dan pelajar yang mendapat HPNM di antara 2.00-2.49 ialah seramai 6 orang atau 1.9% sahaja. Kelompok pelajar yang mendapat HPNM antara 3.0-3.49 ialah 108 dan dalam peratus ialah 34.8%.

24

8811 dan elemen praktikal mendapat skor min yang paling tinggi iaitu 4.9386 Berdasarkan Jadual 6. elemen analitikal mencapai skor min=3.33 2 2. kreatif.1258 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi (Analitikal.34 – 3. 2005) Jadual 6. praktikal dan keseluruhannya ditunjukkan dalam Jadual 6.9386.1. Kreatif dan 3. Secara khususnya.67 – 5. Soalan Kajian 1: Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar kejuruteraan elektrik? Data-data yang diperolehi kemudiannya dianalisis untuk menentukan taburan min yang dikelaskan kepada tiga tahap berdasarkan spesifikasi julat yang ditunjukkan dalam Jadual 6.66 3 3. elemen kreatif pula mendapat 3.8811 4. 25 .8088 3.8088.1258.00 – 2.BUKU PROSIDING Bahagian B: Kecerdasan Kejayaan Bahagian ini dianalisis mengikut soalan kajian dan hipotesis.1. Jadual 6. Hasil analisis tentang taburan min dan tahap bagi setiap item untuk elemen Kecerdasan Kejayaan jenis analitikal.0. Bil Item 1 2 3 4 Kecerdasan Analitikal Kecerdasan Kreatif Kecerdasan Praktikal Kecerdasan Keseluruhan Praktikal) Skor Min 3.00 (Sumber: Diadaptasi Chan et al.0: Spesifikasi Julat Bagi Elemen Kecerdasan Kod Kumpulan Julat Tahap Elemen Kecerdasan Rendah Sederhana Tinggi 1 1. H0 (1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item. keseluruhan item bagi ketiga-tiga elemen dalam Kecerdasan Kejayaan berada pada tahap yang tinggi di mana skor min yang diperolehi ialah 3.

275 0. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk semua elemen melebihi 0.9 di bawah.8290 3. ujian Korelasi Pearson telah digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua-dua komponen tersebut. pengkaji membuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan jantina bagi elemen analitikal dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina bagi elemen kreatif dan praktikal.8347 4. Persoalan kajian yang ketiga melihat kepada hubungan antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Sebaliknya elemen kreatif dan praktikal menunjukkan hipotesis nul diterima di mana tidak terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan bagi ke duadua elemen tersebut antara jantina. keputusan yang boleh dibuat ialah menolak hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan jantina bagi elemen analitikal.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Perbezaan Tahap Kecerdasan Kejayaan Mengikut Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Ujian-T T N 239 71 239 71 239 71 239 71 Min 3.495 Keseluruhan 1.1188 4. Secara keseluruhan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina.05 telah dipilih untuk mencari hubungan tersebut.013 0. α=0.8948 3. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar.2 menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina bagi setiap elemen kecerdasan ini. Hasil analisis bagi hubungan kedua-dua pembolehubah telah dipersembahkan dalam Jadual 4.BUKU PROSIDING Jadual 6. Oleh yang demikian. Kecerdasan Kejayaan diukur daripada skor item ketiga-tiga elemen dan keseluruhan elemen yang diperolehi oleh pelajar manakala pencapaian akademik pelajar dinilai daripada HPNM terkini yang mereka perolehi. Nilai p yang tercatat dalam Jadual 4.9 bagi keseluruhan item dan ketiga-tiga elemen adalah lebih 26 .267 Aras signifikan.045 Kreatif 1.9083 P Keputusa n Ho Ditolak Ho Diterima Ho Diterima Ho Diterima Analitikal 2.9476 3.7408 3.1493 3.05 Jadual 6. Bagi persoalan kajian ini.05 kecuali elemen analitikal.203 Praktikal -0.683 0. Justeru. Aras siginifikan α=0.112 0.

BUKU PROSIDING
daripada nilai α=0.05. Oleh yang demikian hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. Disamping itu, nilai korelasi yang diperolehi iaitu -0.106 menunjukkan hubungan negatif yang lemah wujud di antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik. Berdasarkan pada keputusan analisis ini, pengkaji membuat kesimpulan bahawa dalam populasi pelajar kejuruteraan elektrik dalam PUO, Kecerdasan Kejayaan mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan pencapaian akademik. Jadual 4.9: Hasil analisis Ujian Pearson (hubungan Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik).

Hubungan Pemboleh ubah Kecerdasan Kejayaan Aras signifikan, α=0.05 1.1.2 1.1.3 PERBINCANGAN

Nilai Korelasi R -0.106

Aras Signifikan P 0.063

Jumlah Responden N 310

Tahap Kecerdasan Kejayaan Pelajar Kejuruteraan elektrik

Hasil kajian ini mendapati secara keseluruhannya pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik tahun dua PUO mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Kalau dilihat secara khusus dari segi elemen kecerdasan mendapati elemen analitikal dan kreatif berada pada tahap sederhana. Manakala elemen praktikal berada pada tahap tinggi. Seseorang yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan yang tinggi mampu menguruskan diri dan sentiasa bersemangat, memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kesilapan, mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, cepat bertindak untuk mencapai kejayaan, pandai menyesuaikan keadaan persekitaran dan memelihara hubungan sosial dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini seiring dengan kajian Sternberg (2004) terhadap lebih dari seribu pelajar yang mendapat pengajaran Kecerdasan Kejayaan memiliki tahap gred yang tinggi kerana pelajar yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan mempunyai galakan semangat untuk mencari bahan secara mendalam dan menghuraikan bahan dengan lebih luas. Perkara ini boleh dilihat apabila pelajar akan belajar sesuatu subjek dengan sanggup mengulangi untuk berjaya dan mereka mempunyai motivasi yang kuat. Selain, itu, kajian ini menyokong kajian Vandeweghe (2004) yang mendapati pengaplikasian pengetahuan elemen Kecerdasan Kejayaan memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai prestasi pencapaian akademik yang baik, pelajar-pelajar memerlukan daya ketahanan yang kuat untuk mencapai matlamat dan kebolehan serta keupayaan seseorang untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya. Elemen Kecerdasan Kejayaan jenis praktikal menjadi dominan dalam diri mereka mungkin kerana terdapat banyak subjek-subjek yang melibatkan teori semata-mata tetapi juga amali atau praktikal juga merupakan perkara penting di sepanjang pengajian mereka. Secara umum, pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik sangat sinonim dengan kerja-kerja amali di makmal ataupun hands on yang mana pembelajaran yang berbentuk praktikal seperti

27

BUKU PROSIDING
menjalankan eksperimen, mengumpul data, menggunakan mesin dan sebagainya sangat memerlukan penggunaan kecerdasan praktikal. Oleh itu, penyelidik merasakan Kecerdasan Kejayaan menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik disamping faktor-faktor lain yang turut membantu kejayaan pencapaian pelajar. Merujuk kepada konsep asas, Kecerdasan Kejayaan bukan hanya memandang kepada pencapaian akademik semata-mata dalam menilai kejayaan keseluruhan individu (Sternberg dan Grigorenko, 2000). Kenyataan ini selari dengan pendapat Taufik Pasiak (2008) yang menyatakan kecerdasan manusia merupakan sesuatu yang luar biasa dan kejayaan dalam hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh keputusan peperiksaan atau HPNM sahaja. Namun, kajian ini memberi gambaran bahawa pengaplikasian Kecerdasan Kejayaan yang maksimum memberi sumbangan yang sangat diharapkan oleh semua pihak untuk melihat kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik. 1.1.4 Perbezaan Kecerdasan Kejayaan Pelajar Dari Segi Jantina Berdasarkan dapatan kajian ini, secara keseluruhan bagi ketiga-tiga konstruk kecerdasan tidak terdapat berbezaan yang signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan lelaki dan wanita kecuali elemen analitikal. Kajian ini mempunyai kaitan dengan teori Dr. Roger Sperry yang menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu (Batriesya, 2008). Wilhelm dan Engle (2005) turut bersetuju di mana dalam kajian mereka tetang dominasi pengetahuan akademik dari segi perbezaan jantina dan hasilnya memihak kepada lelaki berbanding wanita. Keputusan yang sama diperolehi oleh mereka apabila kajian yang sama dijalankan terhadap golongan muda. Berdasarkan dapatan kajian, skor min menunjukkan tahap kecerdasan bagi pelajar lelaki dan perempuan mempunyai sedikit perbezaan. Sama seperti kajian David, W. Chan (2007) terhadap pengajar-pengajar berbangsa Cina tentang Kecerdasan Kejayaan yang mendapati sedikit perbezaan di antara lelaki dan wanita. Dapatan kajian ini seiring dengan kajian Nor Abidah (2005) yang mengkaji perbezaan tahap kecerdasan emosi mendapati terdapat pebezaan bagi kedua-dua jenis responden ini. Situasi ini memberi gambaran bahawa kedua-dua jantina ini berlumba-lumba bagi mencapai kejayaan dalam akademik. Menurut Taufik Pasiak (2008) terdapat tiga perkara yang membezakan lelaki dan perempuan iaitu struktur fizikal, organ pembiakan dan cara berfikir tetapi bukan tahap kecerdasan. Hasil kajian Terman (1916) dalam Wilhelm dan Engel (2005) pula meletakkan tahap kecerdasan bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan berada pada tahap yang sama. Perbandingan yang dikaji terhadap golongan kanakkanak mungkin berbeza daripada kelompok orang dewasa kerana orang dewasa telah mengalami perubahan serta perkembangan proses sosial atau sosialisasi dan pendedahan persekitaran yang banyak menjadi penyebab kepada perubahan dari

28

BUKU PROSIDING
segi kecerdasan dari segi jantina dalam kalangan pelajar yang sudah berada pada tahap yang lebih tinggi. 1.1.5 Hubungan Kecerdasan Kejayaan Dan Pencapaian Akademik Pelajar Pembolehubah kecerdasan pelajar dianalisis berdasarkan tiga jenis elemen Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal. Pencapaian akademik pelajar pula boleh dinilai berdasarkan HPNM terbaru mereka. Merujuk kepada hasil ujian korelasi pearson, didapati bahawa terdapat hubungan negatif yang lemah di antara Kecerdasan Kejayaan pelajar-pelajar dengan pencapaian akademik mereka. Dapatan kajian ini tidak selari dengan kajian Sternberg, et al. (1999) yang menunjukkan pembangunan ketiga-tiga aspek Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal membawa kemungkinan besar yang lebih baik dalam meningkatkan penyesuaian pelajar-pelajar dalam pembelajaran. Vandeweghe (2004) pula menyatakan pengaplikasian pengetahuan kreativiti dan praktikal memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Keputusan kajian ini bercanggah dengan dapatan pengkaji-pengkaji sebelum ini mungkin disebabkan instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan populasi, budaya, bidang pembelajaran pelajar di PUO dan prosidur pengawalan instrument. Sebagai contoh, pemilihan item dalam borang soal selidik adalah hasil adaptasi instrumen Sternberg (2006) yang mana populasi kajian beliau melibat 13 buah instutut pengajian tinggi yang terdiri daripada pelajar-pelajar kolej dan universiti daripada pelbagai bidang. Walaupun dalam kajian ini elemen kecerdasan kejayaan tidak mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan pencapaian akademik pelajar tetapi pengkaji percaya bahawa potensi pelajar-pelajar akan menjadi semakin cemerlang sekiranya pengetahuan mereka tentang Kecerdasan Kejayaan dikuasai dan bantuan serta sokongan mantap daripada keluarga dan pensyarah yang konsisten. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan, dapatan kajian ini dapat membuka mata bahawa Kecerdasan Kejayaan merupakan sejenis kecerdasan yang sangat penting untuk memperolehi kejayaan dalam akademik dan seterusnya dalam kehidupan. Secara tradisional tentang konsep kecerdasan pada umumnya merujuk kepada individu yang mempunyai kecerdasan intelek (IQ) yang tinggi dan kebolehan ini dijelmakan dalam bentuk tingkah laku yang dianggap bernilai dalam sesuatu budaya. Namun, pergantungan kepada kecerdasan-kecerdasan ini semata-mata tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan. Justeru itu, Kecerdasan Kejayaan membawa pendekatan yang lebih jelas dalam menghurai makna kecerdasan yang membawa kepada kejayaan. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan secara keseluruhan responden berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan programprogram pengajian di PUO mempunyai penerapan ciri-ciri Kecerdasan Kejayaan di dalam diri pelajarnya. Kecerdasan Kejayaan yang tinggi tidak lahir dari kecerdasan intelektual yang tinggi. Manusia perlu diajar, disedari dan dibimbing dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan Kecerdasan Kejayaan. Hubungan yang lemah di

29

BUKU PROSIDING
antara Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik menjadi indikator bahawa masih banyak usaha yang perlu dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat dan juga institusi Politeknik khususnya bagi meningkatkan kualiti pencapaian akademik pelajar. Bagi mencapai kejayaan akademik dan mengharungi cabaran pendidikan yang begitu berkembang pada masa kini seseorang itu memerlukan kekuatan dan jati diri serta Kecerdasan Kejayaan yang mantap.

RUJUKAN 1. Batriesya (2008). Teori Kecerdasan Pelbagai Dicapai pada 20 September 2008 dari: http://ilyasak.blogspot.com/2008/05/teori-kecerdasan-pelbagai.html 2. David, W. Chan (2007). Burnout, Self-efficacy, and Successful Intelligence among Chinese Prospective and In-service School Teachers in Hong Kong. Educational Psychology. Volume 27, Issue 1 pages 33 - 49 3. Jackson, S. L(2003). Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approch. Australia: Thomas Wadsworth. 4. Krejcie, R.V. dan Morgan, D. W. (1970) Determining Sample Size For Research Activities. Educational And Psychological Measurement. 30. 607610. 5. Nik Azis Nik Pa (1999). Potensi Intelek. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 6. Nor Abidah Bte Abdul Hamid (2006). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik KPT. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 7. Noremy Bte Che Azemi (2005). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Di Kalangan Pelajar pendidikan PUO. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 8. Rizal Arifin dan Hairul Nizam Ismail (2007). Konsep Keadilan Dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam. Pendidikan Psikologi Jilid 7. Bil 2 9. Rohaida Binti Mohd Rashid (2003). Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. Projek Sarjana.UTM. Tidak Diterbitkan. 10. Sternberg, R. J. (1980). Represantation And Process In Linear Syllogistic Reasoning. Journal of Experimental Psyocology: General. 109. 119-159. 11. Sternberg, R. J., Grigorenko, E.L., Ferrari, M., dan Clinkenbeard, P. (1999). A Triarchic analysis of an aptitude-tratment interaction. European Journal of Psychological Assessment . 15(1),1-11. 12. Sternberg, R. J. (2000). Handbook Of Intelligence. New York: Cambridge University Press. 13. Sternberg, R. J. (2004). Culture and intelligence. American Psychologist, 59, 325-338.

30

BUKU PROSIDING
14. Sternberg, R. J. (2006). The Rainbow Project: Enhancing The SAT Through Assessments Of Analytical, Practical And Creative Skills. Journal Of Intelligence. 34. 321-350. 15. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2000). Teaching For Successful Intelligence To Increase Student Learning And Achievement. Arlington Hieghts, Illinois: Skylight Professional Development. 16. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2004). Successful Intelligence In Classroom”. Theory Into Practice: Proquest Educational Journals. Vol. 43. No. 4. pg. 274. 17. Vandeweghe R. (2004). Successful Intelligence, and Wisdom. English Journal Of Psycology. Vol. 94. No. 2 pg. 99. 18. Taufik Pasiak (2008). Revolusi IQ. EQ. SQ. Selangor: PTS Millenia Sdn. Bhd. 19. Wilhelm, O. dan Engle, R.W. (2005) Handbook of Understanding and Measuring Intelligence. London: SAGE.

31

BUKU PROSIDING
Reliability Design Based Optimization (RBDO) Of a Shock Absorber Remover Salvinder Singh1, Professor Ing. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed2 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162 Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Institut Sains Angkasa (ANGKASA) University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-3239664, Email: enikkei@eng.ukm.my
1 Politeknik

Abstract. This research paper presents the Reliability Design Based Optimization (RBDO) for a system in changing the absorbers and struts of light vehicles for the automotive industry of Malaysia. In order to determine the displacement, deformation and forces involved in the design of the system; a finite element analysis was developed to model the various loading that will be applied on the system. From the study, the critical part in the design was the clamps, which were made from aluminum AL6061 T6. The material used has a standard tensile strength of 310MPa and yield strength of 275MPa, and the forces required by the clamps to compress the spring at a distance of 200mm is 360N based on Hooke‟s Law. Upon compression, the clamps experience stress (б) of 72.27Nm-2 with a deflection 0.105µm based on the experimental study based on the finite element analysis that was carried out. The material can experience this amount of stress and will still remain in the elastic region due to the fact of the ratio of length/height (L/h) was 0.5 which was less than 1, based on Naiver‟s theory of deflection of material. Such clamps (beam) will be heat treated due to the fact that it is a deep short beam. Based on the reliability design of the system, a Fault Tree Analysis is performed and the reliability of the system was 0.9127 after 10000 hours of experimental analysis and was plotted by using exponential reliability graph. The systems reliability can be improved to 0.9969 when the burn in period is 1000 hrs. By improving the reliability design of this system, the time to change the suspension can be reduced by approximately 50% compared to the manual system. Keywords: Reliability, Optimization, Shock Absorber

1 Introduction The importance of this research is to develop a new design for the removal and assembling a strut from a shock absorber system. The development of this design is to

32

BUKU PROSIDING
reduce the time of removing and assembling the system and to ensure that the safety of the system. This is to ensure that the system has a high reliability under operational conditions the system and where the interaction between human and machine can be incorporated into one. This is to ensure that the human function in removing the strut from the suspension system can be done with no effort in compression of the spring. Suspension is the term given to the suspension system that consist of a pair of springs, shock absorbers and linkages that connects the vehicle to its wheels[2]. The suspension systems serves as a dual purpose of contributing to the vehicles handling and braking system for active safety and driving pleasure, while keeping the vehicle occupants comfortable and reasonably well isolated from road noise, bumps, and vibrations. The suspension system absorbs the entire vibration from the road surface and then is transferred as vibration energy to the struts. This will cause the struts to be worn out in time.

The spring rate (or suspension rate) is a component in setting the vehicle's ride height or its location in the suspension stroke [3]. Vehicles which carry heavy loads will often have heavier than desired springs to compensate for the additional weight. Otherwise it will collapse the vehicle to the bottom of its travel (stroke). Heavier springs are also used in performance applications when the suspension is constantly forced to the bottom of its stroke causing a reduction in the useful amount of suspension travel which may also lead to harsh bottoming. There will be no suspension effect on the system if the springs in the suspension system are too hard or too soft. Vehicles that commonly experience suspension loads heavier than normal will have heavy or hard springs with a spring rate close to the upper limit for that vehicle's weight. This allows the vehicle to perform properly under a heavy load when control is limited by the inertia of the load. Figure 1below shows the front assembly of a shock absorber in the vehicles.

33

BUKU PROSIDING

Fig. 1. Front assembly of a shock absorber in a vehicle The main objective of this research are as follows: (i). Design new concept of removing struts from the suspension system. (ii). Perform design analysis on the critical component. (iii). Perform a Fault Tree Analysis to determine the reliability of the system. In the calculating the compression force based on Hooke‟s Law and the shear force that will be acting on the clamps during compression are as follows[1]: F= - Kx б= F/A (1) (2)

The defection of the clamp can be calculated by using the deflection formulae of: Deflection =-PL3/ 3EI (3)

2.

Experimental Methods

This reseach uses SOLIDWORKS as a designing software for the developement of the design. The objective of the design is to develope a new system that has lesser critical components. This is to enable the motion flow of the system is smooth and will incure less defects when force is applied to the critical component. Once the critical subcompent is identified, COSMOS Express is used to identify the failure of the component from excessive stress and has a good estimated factor of safety for the entire system. SIMBlock 7.0.3 will be used to determine the relibility of the entire system based on the exponential graph against time to failure for the system. The desired time used is estimated to be at 10,000 hours and the reliability is observed when the testing time is increased or decreaced. Regardless of what the design problem is, there are six basic actions that are needed to be taken to ensure the designing stage flows in a smooth manner. Establish the need or realize that there is a problem to be solved

34

Decide on the system Finally the complexity of the system has increased as time developed as more technical aspects is included into the system. The formulae for the Hooke‟s Law on spring is F=-Kx where the K of a vehicle is deterimined from the manufacture handbook and x is the total distance travelled when the spring is being compressed. Results In determining the forces need to compress the spring for a maximum distance of 200mm. (ii). Table 1. Plan how to solve the problem Understand the problem by developing requirements Generate alternative solutions Evaluate the alternative by comparing the design of the previous system to the new design. (vi). (iv).BUKU PROSIDING (i). Calculated force for specified distance FORCE (F) N DISTANCE OFCOMPRESSION (X) mm 0 0mm 18 10mm 36 20mm 54 30mm 72 40mm 90 50mm 108 60mm 126 70mm 144 80mm 162 90mm 180 100mm 198 110mm 216 120mm 234 130mm 252 140mm 270 150mm 288 160mm 306 170mm 324 180mm 342 190mm 360 200mm 35 . the basic Hooke‟s Law is applied. Table 1 below shows the force need based on the distance travelled by the spring. (iii). The technical aspect of the system is as follow: (i) Mehanics of machine concepts (ii) Reliability of the system (iii) Combination of mechanical and electrical concepts 3.

a force versus displacement graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 2.BUKU PROSIDING From Table 1.64 cm2. 2. Table 2 below shows the changes in shear stress of the clamp based on the formulae of б= F/A. 36 . 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Displacement F= -kX 160 Fig. The shear stress that acts on the clamps is given by the force applied divided by the area of the clamp. Force versus displacement graph The clamps is tested for the given force of 234N based on the total extaction of the piston rod with a cross section area of 70.

300 250 200 150 100 50 0 0 10 20 30 33.32 324 45.69 270 38.54 36 5.09 54 7. Force versus Shear Stress The distribution of stress is seen in Figure 4 when it is being applied with a force of 234N on the critical part of the clamp. a force versus shear stress graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 3.77 306 43. Calculated Shear Stress on the clamps FORCE (F) N SHEAR STRESS (KN/m2) 0 0 18 2.515X107MPa when the total force applied is 234N on the clamp based on the force 37 .BUKU PROSIDING Table 2.29 126 17.24 288 40.39 162 22.14 40 50 Fig 3.41 360 50.94 180 25.49 198 28.84 144 20.96 From the Table 2.04 216 30. It is seen that the yield strength of the material is 5.87 342 48.19 90 12.59 234 33.74 108 15.14 252 35.64 72 10.

The deflection of the clamp due to force applied.0076 radian which is less than 1 which yield results for good accuracy. Fig.1988mm and the defection and deformed shape is shown in Figure 5 and 6 . 38 . Fig.BUKU PROSIDING which is required to move the coil spring of the suspension system based on the simulation done through the finite element analysis method. The maximum defelction of the clamp when being applied a force of 234N is 0. 5.5. The stress distribution on the clamp. The assumption from this theory also states that the slope of the deflection is almost always less that 0. The ratio is lesser than 1 based on Navier‟s theory. 4. The material will still be in the elastic region when 234N force is applied because the ratio of length/height is 0.

failure rate base on time. The time set for predicting the reliability of the system is 10000 hours. The predicted amount of changes and installation that this system can undergo before failure on the clamps starts is approximately 20. This values is taken if the process for changing and installation is 30 mins per suspension. The reliability focuses the on the clamps and the entire system. The comparision between the entire system and the clamps. Figure 7. Fig 7.BUKU PROSIDING Fig. Fault TreeAnalysis 39 . reliability based on time and the probability density function of the system.000 units of suspension. 6. 8 . Deformed shape of the clamp The reliability for the system is calculated by using the exponential method. 9 and 10 shows the fault tree analysis.

co m Failure Rate vs Time Failure Rate Fault Tree1 Failure Rate Line 1.000 70000.000 Time .000 0.Re l i a S o ft.000E-5 2.000E-5 F a i l u r e R a t e .000 56000.400 0.000 42000.000 70000.000 0.000 Time .co m Reliability vs Time Reliability Fault Tree1 Reliability Line 1. (t) Fig. R ( t ) 0.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 28000.www.www.R e l i a S o ft.000 56000.000 28000.000E-4 8. 8.000E-19 0.200 0.000E-5 4.000 42000. 9.800 R e lia b ilit y .000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:43:11 PM 14000.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:35 PM 14000.000E-5 1. Failure Rate versus Time Re l i a S o ft B l o ck S i m 7 . (t) Fig. f( t ) / R ( t ) 6. Reliability versus Time 40 .600 0.

000E-19 0.000 70000.3679 0.6321 0.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0.000 Time .co m Probability Density Function Pdf Fault Tree1 Pdf Line 5. Reliability of the system Prob.000E-5 1.000 42000.9127 0.6321 0.000E-5 3.000 56000.6321 0.R e l i a S o ft.6321 0.000 28000.6321 0.3679 0.www.0873 41 .BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000E-5 4.6321 0.3679 0. 10.000E-5 f( t ) 2. Table 3. Probability Density Function for the entire system The reliability of the entire system and reliability of the system without and with an additional 100 burn in hours into the process for the system is shown in Table 3 and 4. Failure 0.6321 0.000E-5 1.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:50 PM 14000. (t) Fig.3679 0.3679 0.3679 0.

11.600 0.6321 0. Comparison of unrealibility for clamp and entire system 42 . (t) Fig. F ( t ) = 1.R e l i a S o ft.6321 0.3679 0.200 0.000 0.400 Clamps 0.6321 0.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0. Figure 11 .R ( t ) Entire system 0.000 42000.3679 0.800 U n r e lia b ilit y .3679 0. we can produce the comparison of reliability of the entire system with the clamps as the clamps are the most critical component in the system. 12 and 13 shows the fault tree analysis. Failure 0.3679 0.000 70000.9969 0.6321 0. Reliability of the system with burn in period of 100 hours Prob.000 56000.6321 0.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:44:28 PM 14000.www.6321 0.0031 When the assumption for the reliability has been establish.000 28000. failure rate base on time.3679 0.6321 0.000 Time .co m Bl ock Unrel i abi l i ty vs Ti me Unreliability Fault Tree1 System Event 6 1. reliability based on time and the probability density function of the system.BUKU PROSIDING Table 4.000 0.3679 0. R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .

000E-19 0.000 42000.000E-5 4.000 42000.600E-4 1.000 28000. R ( t ) 0.600 Entire System 0.www.R e l i a S o ft.R e l i a S o ft.000 Time . (t ) Fig 12. Comparison of Probability Density Function of clamp and entire system 43 .000 0.800 R e lia b ilit y .co m Bl oc k Probabi l i ty Dens i ty Func ti on Pdf F ault Tree 1 Sy stem Ev e nt 6 2.000 0.000 70000.000E-4 1. 13. Comparison of reliability of clamp and entire system R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:45:36 PM 14000.000 56000.000 70000.000 56000.www.000 28000.co m Bl oc k R el i abi l i ty vs Ti me Reliability Fault Tree1 Sy stem Ev ent 6 1.200E-4 f( t ) Clamps 8.400 Clamp 0.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000E-5 Entire System SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OM AR 7/26/2008 7:44:59 PM 1.000 T ime . (t ) Fig.200 0.000 14000.

This is shown in Figure 2. This will cause the clamp to bend but since the ratio of lengh/height is less that 1. The clamp will deflect 0. Therefore from the simulated anaylsis done by inserting the reliability values of components from the manufacturers. the force required to compress the spring is 234N. (iii) Tolenrance: The tolerance is not tighly close. (iv) Failure Analysis: The failure i derived the state of stress.0 Conclusion In general.14 KN/m2 when being applied force of 234N. it is better to simplify the structure of the task to operate the system. it can be said that the clamp is in the elasticity region of the material. This means that the force is not big enough to cause permanent defection of the clamp. that the reliability of the system would increase if there was an increase in burn in period.1988mm when the total force of 234N is applied. This factor of safety is good as it complies with the following factors: (i) Material: The material is taken directy from a handbook (ii) Load: The load is defined aas static and fluctuating load. Value adding is defined as technological improvement into an existing design to make it more easier to operate. which travels at a distance of 130mm. From the system. The difficulties mentioned is the understanding of the concepts of value adding into the system. Discussion From the data obtained from the Hooke‟s Law. the clamps are the most critical component in the design. (v) Reliability: Reliability of the clamp to be not more than 90 percent It was observed through simulation. 5. Therefore it is assured that the clamp is safe to use with a factor of safety of 1. Since the extraction of the piston rod is 130mm. we can state that the force that needs to be applied on the spring increases at rate of 1.8 as the distance for compression increases. when designing a new system for removing and installing a suspension. The clamps will have shear stress of 33. The fatigue of the system was observed and an assumption can be made that the clamp will experience deformation after 100000 cycles under the load of 48MPa. It is important to understand the function of the system before we start to design.BUKU PROSIDING 4. The travel distance of 130mm is selected because the travel distance of the piston rod is 130mm. The failure of understanding the function of the design would make the process of design difficult. The human factor is aslso important as humans need to be linked to the environment of the task in terms of the difficulty level and safety factors in operating the system. 44 .12. This burn in period is very important to ensure that the system would encounter an bath tub curve failure rather than an incremental failure rate. it can be said that the system will increase drastically if there is any burn in period applied on to it. The burn in period is important in readjusting the critical components that would subsequently lead to the failure of the system.

Dr. I am deeply grateful to Professor Ing. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for always willing to share his view and suggestions as well as taking a very keen interest in this study. shear stress and bending on the clamps. it is important to include analysis on the critical component. Dr. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his guidance and guidance throughout the project. The reliability is also important in predicting the failure of the system and when the process for maintainance is required to enhance the reliability of the system. I would like to thank Professor Ing.BUKU PROSIDING Once we have understood the importance of the design in our system. Acknowledgement I wish to record my deepest appreciation to my supervisor Professor Ing. the understanding of reliability through the Fault Tree Analysis is important to ensure that the system has a high relibility percentage whereby we do not need to maintain the system frequently. Finally. Besides that. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his precious time and effort in sharing his knowledge and teachings. This can be done by performing the evaluating and calculating the applied force. This is to prevent the material selected from undergoing permenant deformation just after being tested in the system. 45 .

Technische Universität 2007 Digital Human Modeling for Design and Evaluation of Human Machine System. Technische Berlin. 9. 5. David G.. Number 1. Mc Graw Hill International Edition.L. 4. Prentice Hall. 45. and Van der Wolf. Norrie. 6. Dynamics and Beyond. 131-145 46 . Department of Human-Machine Systems.22 no. No. David H. "Knowledge base and Database Representation for Intelligent Concurrent Design". Vol. Braz.H. 2001 Methodology for Integration of Evaluation Systems in the Engineering of Large Systems Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering J. Computer-Aided Design.H. vol. Xue. Delbressine.M. pp.C.4 Rio de Janeiro 2000 A Feature-Based Object-Oriented Expert System to Model and Support Product Design York. Sci. 1996. Dr P H Sydenham MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. Mc Graw Hill International Edition A. 3rd Edition 2005.. 7. Mech. Kinematics Analysis.& Eng.28 no. "A Relation-Based Product Model Suited for Integrating Design and Manufacturing". Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences J. No. 10. de Vries. 161-164 3. Braz. 8. D.J.H. 1999. 2.A. Introduction to Reliability Engineering Anja Naumanni and Matthias Roetting Deutsche Telekom Laboratories. Charles E.BUKU PROSIDING References 1. Annals of the CIRP. Sci. A. Myszka.1997. pp. 2006.. Soc. S. D. Van der Net..3 Rio de Janeiro July/Sept. Machine and Mechanisms Applied 2. Ebeling.. F. Volume 1. 1. Mech. Yadev. Structural Optimization For Static. Soc.C Ugural 1999 Mechanic of Material. vol. Vol. Ullman 2006 Mechanical Design Process.. W. 31. A.

tekanan. suhu glob dan kadar kehadiran radiasi. masyarakat mula menyedari dan mengambilkira kepentingan ergonomik dalam kehidupan seharian terutamanya bagi memastikan keselamatan dan keselesaan dalam tempat kerja dan persekitaran. tetapi juga boleh mengundang kecelakaan dan ini boleh menyebabkan penurunan produktiviti dan juga pembelajaran pelajar yang terlibat. kelajuan angin.BUKU PROSIDING KAJIAN KESELESAAN TERMA DI BENGKEL KIMPAL POLITEKNIK UNGKU OMAR NURIZATY BT MUHAMAD NOR NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM ZURAINI BT GANI ABSTRAK Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar. kelajuan angin. Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. suhu glob dan sedikit radiation intensity. tekanan. Data dikumpul menggunakan peralatan „thermal comfort instrument‟ pada 3 November 2009 bermula pukul 9.hasil kajian mendapati bahawa persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri ergonomik yang ada di bengkel kimpal PUO serta pelajar-pelajar yang terlibat. PENGENALAN. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memudahkan keselesaan pelajar di dalam mengambilkira kesan persekitaran serta rekabentuk ergonomik. Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar.R Ismail 2009).00 pagi hingga 4. kelembapan yang tinggi.45 ptg. karbon dioksida (CO 2). Pencapaian kerja yang rendah sememangnya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran tempat kerja dan juga peralatan yang digunakan adalah tidak bersesuaian. Sejak kebelakangan ini. Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. Merujuk kepada skala keselesaan ASHRAE. kilangkilang pengeluar dan juga syarikat-syarikat servis (A. Bekerja dalam keadaan persekitaran yang panas dan tidak sihat pada jangka masa yang panjang bukan sahaja boleh memudaratkan kesihatan badan. kelembapan yang tinggi. Ini adalah disebabkan oleh pertimbangan yang dibuat terhadap faktor ergonomik persekitaran adalah lemah 47 . Faktor ergonomik amat penting dalam mempengaruhi persembahan dan produktiviti sesuatu organisasi. karbon dioksida (CO 2).

PLAN BENGKEL KIMPAL. U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 Meja kerja 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Stesen 8 kimpalan 13 gas 9 14 10 15 Silinder gas Oksigen BENGKEL KIMPALAN JAB. Dalam penulisan ini. Laporan ini menerangkan mengenai keputusan eksperimen yang telah dijalankan di bengkel kimpal yang bertempat di Politeknik Ungku Omar.BUKU PROSIDING yang mana boleh mengakibatkan Musculoskeletal Disorders di antara pekerja dan ini boleh mempengaruhi perlaksanaan dan peningkatan produktiviti. kelembapan dan halaju angin terhadap fisiologi manusia dan keselesaan terma seapanjang sesi pembelajaran dijalankan di dalam bengkel tersebut. MEKANIKAL POLITEKNIK UNGKU OMAR 48 . Keputusan laporan ini diperolehi dengan menggunakan EXCEL dan keputusan yang diperolehi dibincangkan di dalam laporan ini. angin. Tujuan kajian pengukuran ini dibuat adalah untuk menyelidik faktor kesan persekitaran seperti suhu.KEJ. Politeknik Ungku Omar. Politeknik Ungku Omar. LOKASI KAJIAN. Individu yang terlibat sewaktu kajian dijalankan adalah terdiri daripada pelajar Jabatan kejuruteraan Mekanikal. analisis statistic menggunakan EXCEL telah dipilih untuk mengukuhkan pemilihan model persekitaran toleransi masa dalam persekitaran sebenar. Ipoh. Kajian telah dilakukan di bengkel kimpal. Ipoh. karbon dioksida. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal.

30AM-12.30PM-4.BUKU PROSIDING Rajah 1: Pelan bengkel kimpal JADUAL KERJA JADUAL KERJA PENGAMBILAN DATA SESI PAGI KELAS:DEM 1 JUMLAH PELAJAR:44 ORANG WAKTU:10.30PM) KEL AS DEM 1 JUMLAH PELAJAR LELAKI 37 JUMLAH PELAJAR PEREMPUAN 7 DKP1 30 0 FOTO DI TEMPAT KEJADIAN Foto 1: Stesen kimpalan arka 49 .30AM) KIMPALAN(2.30AM12.30PM4.30PM BENGKEL: KIMPALAN BENGKEL KIMPALAN(10.30PM BENGKEL:KIMPALAN SESI PETANG KELAS:DKP 1 JUMLAH PELAJAR:30 ORANG WAKTU: 2.

BUKU PROSIDING Foto 2: Stesen kimpalan gas 50 .

553 27.287 29.044 26.636 101.2 151.33 31.531 28.297 56.1 128.688 551.8 323.2 196.364 63.547 27.409 27.875 559.78 57.7 319.562 588.71 75.35 74.636 101.6 153.668 53.686 69.188 594.6 197.706 26.49 60.11 0.625 564.875 587.92 58.469 26.636 101.713 66.813 642.68 59.266 60.636 101.558 101.83 64.605 101.18 78.57 81 78.313 590.886 26.313 58.75 596.79 69.375 537.979 66.605 101.297 Wind Speed 0 0 0.82 58.109 27.188 613.25 561.8 198.631 25.136 0.02 Temper ature 25.6 306.981 28.603 55.609 26.563 559.853 25.108 30.2 306 305.553 30.357 57.4 303.25 75.313 Pressur e (Pa) 101.497 28.938 26.664 30.38 60.134 26.078 27.688 576.886 30.25 578.1 308.48 101.217 0.998 27.668 101.74 62.527 101.589 101.5 559.919 59.1 310.25 28.45 76.636 101.636 101.605 101.416 72.114 0.622 26.556 29.922 26.75 571.5 160.5 325.5 318.719 29.984 27.72 27.87 60.108 51 .88 59.75 566.063 586.957 69.75 59.879 64.16 66.5 154.19 75.775 27.275 28.942 31.7 196.013 0 0 0 0.8 201.527 101.7 320.605 101.035 0.664 28.81 58.581 60.375 561.5 157.668 101.688 61.558 101.375 572.813 607.886 27.7 159.097 0.078 0.164 28.605 101.719 25.753 25.531 59.9 320.022 0 0.188 591.813 569.951 61.886 32.608 31.053 29.9 195.84 77.703 27.6 197.37 61.636 101.775 26.007 0.813 27.428 65.32 66.875 585.942 29.22 27.5 199.496 53.775 28.309 26.48 Humid ity (%) 76.15 71.166 27.668 101.491 26.581 25.5 73.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 199.016 64.037 0.438 28.527 101.32 63.275 29.589 101.681 29.636 101.063 26.32 63.82 73.25 607.83 30.BUKU PROSIDING KEPUTUSAN KAJIAN C02 MASA 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 647.636 101.636 101.6 197.241 51.15 66.5 201.108 31.08 Illumin ance (Lux) 158.828 Sound 61.558 101.9 195.005 54.99 58.636 101.219 26.386 29.35 62.024 0 0.625 586.03 0.487 59.605 101.45 60.67 60.086 0.034 0.188 595.25 81.663 28.668 101.442 27.69 55.164 67.379 63.668 101.331 28.22 60.2 140.331 30.188 592.082 0.9 322.45 28.062 0.605 101.125 595 590.4 Globe Tempe rature 26.99 58.03 73.122 70.375 569.03 75.71 59.5 344.453 27.563 562.056 0.5 600 607.006 29.212 26.884 60.5 199.553 29.7 303.558 101.589 101.156 56.605 101.716 29.331 27.527 101.25 588.997 28.41 62.

578 31.519 31.213 46.6 318 330.279 46.93 51.664 32.96 63.464 101.75 478.19 45.62 45.931 30.464 101.43 53.144 0.552 34.541 31.114 0.11 48.272 46.5 252.36 47.6 215.608 34.45 63.354 101.4 188.9 44.438 476.552 45.8 224.506 45.5 204.5 201.64 46.259 31.367 47.198 101.87 48.996 49.1 266.9 311.044 45.6 191.664 33.773 45.441 34.552 34.052 0.063 481.052 34.552 34.045 0.198 101.717 46.305 45.36 61.72 51.382 44.663 34.039 45.049 0 0.775 33.03 45.082 0.9 340.6 184.997 33.198 101.578 45.1 288.6 260.313 482.3 180 190.2 32.164 34.75 481.164 33.052 0 0.33 32.497 34.922 31.52 75.912 29.795 48.5 256.05 47.922 29.447 31.803 30.386 34.33 61.872 46.563 480.535 46.213 30.534 31.183 0 0.375 494.BUKU PROSIDING 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 620.344 31.386 101.577 44.796 45.035 0 0 0.063 569.93 54.775 32.276 101.5 188.5 499.05 54.501 46.719 34.464 101.401 101.369 48.441 32.737 30.245 101.011 0.356 30.03 67.465 45.15 51.553 32.83 33.229 101.886 32.316 31.333 45.563 489.179 0.64 70.17 64.438 476.276 101.078 29.8 181.766 30.031 30.49 45.18 45.9 216.83 62.259 31.22 76.14 70.497 34.886 33.239 0.5 269.3 145.188 478.608 34.453 44.163 0.08 69.276 101.168 0 0 0.27 61.386 101.54 80.121 45.25 483.433 101.633 45.681 0.386 101.87 46.741 30.5 352 371.354 101.625 474.552 34.307 101.938 101.839 45.7 50.32 59.375 496.354 101.041 31.354 101.552 34.307 101.552 34.198 101.183 0.941 34.241 31.481 31.622 31.25 480 477.276 101.9 214 265.354 101.664 32.237 31.276 101.099 0.534 31.125 499.63 58.552 33.433 101.323 101.146 0.075 0.625 579.5 310.231 31.488 31.875 475.438 483.464 45.806 29.066 30.228 31.5 205 204.4 213.92 51.359 48.386 101.9 159.054 0 0.053 44.497 34.608 34.276 101.386 33.164 34.307 101.48 101.125 483.875 480.323 101.72 65.161 0.166 0.1 205.891 30.796 45.688 491.105 45.088 31.063 564.303 31.438 489.358 44.464 101.513 71.179 0 0.188 488.875 560.138 31.6 171.25 481.68 51.625 510 500.552 34.608 34.375 497.425 45.75 476.23 68.063 486.875 478.51 318.91 53.759 30.052 34.375 551.3 256.078 30.138 0.245 101.276 101.013 0 0 0.16 49.568 45.994 31.8 361.182 101.25 493.25 561.7 323.608 34.13 76.282 0.552 52 .441 34.5 357.638 30.046 47.438 493.017 0 0 0 0.433 101.244 31.323 101.182 49.33 62.6 186.76 49.313 498.7 341.433 101.

086 0.103 0.75 479.114 0.528 44.06 0.12 101.418 45.534 31.578 31.434 31.455 45.1 346.663 34.12 101.172 0.t(min) Graf 1 : CO2 dan pencahayaan melawan masa.813 484.8 362.42 78.5 277 348.83 .83 34.713 31.1 286.323 45.182 101.188 481.597 31.204 0.593 44.097 0.719 34.663 34.663 34.584 31.4 34.83 34.459 31.83 34.772 31.272 64.12 101.2 316.3 68.886 34.12 101.38 69.766 44.7 329.11 63.255 45.203 46.1 274 250.104 44.104 101.17 71.104 101.078 0.104 101.06 68.12 101.375 492.775 34.719 34.775 34.17 0.581 31.91 68.775 34.544 45.063 479.6 291.375 478.12 101.151 101.063 490.19 67.563 471.485 44.438 482.25 481.207 0.2 357.938 471.5 483.631 31.077 0.563 475.12 101.23 0.95 44.06 68.12 101.672 31.313 474.688 492.151 101. 53 .83 34.BUKU PROSIDING 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 489.179 0.875 101.32 69.601 45.2 0. KARBON DIOKSIDA DAN PENCAHAYAAN MELAWAN MASA 700 600 500 400 300 200 100 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 C02 Illuminance (Lux) Masa.519 31.719 34.475 31.17 71.3 341.9 291 287.531 31.719 34.054 31.691 31.42 66 64.5 287. Tarikh perlaksanaan: 03 NOVEMBER 2009 ANALISIS KAJIAN.086 0.44 72.138 45.12 101.909 0.41 70.978 44.3 335.267 44.

8 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Pressure (Pa) Masa.4 101.3 101.2 101.7 101.1 101 100.6 101.t(min) Graf 2: Tekanan melawan masa PERATUS KELEMBAPAN DAN BUNYI MELAWAN MASA 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Humidity (%) Sound Masa.t (min) Graf 3: Peratus kelembapan dan bunyi melawan masa 54 .BUKU PROSIDING TEKANAN MELAWAN MASA 101.8 101.5 101.9 100.

15 0.t(min) Graf 5: Suhu melawan masa 55 .05 0 9:00 9:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 Wind Speed Masa.1 0.BUKU PROSIDING KELAJUAN ANGIN MELAWAN MASA 0.2 0.25 0.t(min) Graf 4 : Kelajuan angin melawan masa SUHU MELAWAN MASA 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 Temperature Globe Temperature Masa.3 0.

BUKU PROSIDING PERBINCANGAN.0 98.000 7. Nilai PMV tadi digunakan untuk dibandingkan dengan Peratus Anggaran Ketidakpuasan (Predicted percentage dissatisfied)(PPD). Parameter yang diambil kira termasuklah keadaan metabolism.000 99.000 -3. Nilai PMV merujuk kepada skala keselesaan yang merangkumi julat -3 hingga 3.5 98. predicted mean vote (PMV) dicari untuk mengukur keselesaan terma berdasarkan zon bekerja. suhu dan kelembapan. kelajuan udara.000 PMV Graf 6: PPD sebagai fungsi untuk PMV Daripada graf 6 di atas. pemakaian. didapati hampir 100% pelajar tidak berpuashati dan tidak mencapai keselesaan di bengkel kimpal. PPD ini digunakan untuk mengira kepuasan keselesaan terma di kalangan pekerja.5 2. Selepas keputusan di analisis.(%) -8.0 97. Jika dibandingkan dengan skala keselesaan 56 .5 99.5 100.0 PPD. keputusan boleh diplot dalam bentuk graf berikut: PPD SEBAGAI FUNGSI UNTUK PMV 100. Daripada data yang diperolehi.

BUKU PROSIDING ASHRAE nilai yang diperolehi adalah melangkaui julat 3 dan ini menunjukkan bengkel tersebut terlalu panas. ANTROPOMETRIK. tempat kerja. (Darliana Mohamad 2008) Berikut adalah foto pelajar yang terlibat dalam menjalankan aktiviti kimpalan di bengkel tersebut: 57 . Data antropometrik perlu digunakan dengan betul dalam rekabentuk ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal tempat kerja dan juga dalam pembangunan pembelajaran. Keselesaan terma memberi kesan yang besar terhadap produktiviti dan kepuasan hati pelajar terutamanya bagi mereka yang berada di tempat yang tertutup dan agak padat. Tanpa pengalihudaraan yang sesuai. peralatan dan juga digunakan semasa merekabentuk peralatan yang diperlukan. Data antropometrik dapat digunakan dalam bidang ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal kawasan kerja. Untuk mendefinasikan keselesaan terma itu sendiri amat sukar kerana kita perlu mengambilkira keadaaan persekitaran dan factor peribadi apabila mengambilkira factor suhu dan pengalihudaraan yang boleh memberikan kesan keselesaan.R Ismail 2009). (A. tempat pembelajaran akan mendatangkan masalah disebabkan udara panas yang berkumpul serta pencemaran udara.

BUKU PROSIDING Foto 3: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan arka Foto 4: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan gas 58 .

BUKU PROSIDING Antara ukuran-ukuran ergonomik yang diambilkira berdasarkan postur badan berikut: 59 .

Bagi mengatasi panas yang melampau kepadatan pelajar juga boleh dikurangkan supaya pengalihudaraan boleh berlaku dengan meluas. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Meja kerja Stesen 8 kimpalan 13 gas 14 9 10 15 Silinder gas Oksigen Rolling door Rolling door Rolling door BENGKEL KIMPALAN JKM PUO Rajah 2: Pelan cadangan penambahbaikan bengkel kimpal Daripada keputusan yang diperolehi.BUKU PROSIDING Berdasarkan kajian yang dijalankan. Ketinggian kedudukan dan ketinggian pandangan mata adalah penting untuk menentukan rekabentuk pelan dan persekitaran tempat kerja. ukuran antropometrik bangsa melayu.B 2008). cina dan india adalah berbeza (Md Deros. Pencahayaan perlu diambilkira dengan menambahkan lampu yang lebih terang iaitu di antara 1000 hingga 2000 lux. banyak penambahbaikan boleh dilakukan. 60 . Rasionalnya bukan sahaja keselesaan yang diambilkira tetapi keberkesanan pembelajaran juga merupakan factor yang sangat penting. 2006) Merujuk kepada cadangan plan penambahbaikan antara perkara yang boleh dilakukan ialah menambah saluran pengudaraan gas karbon dioksida yang lebih fleksibel. Secara ringkasnya ianya boleh dipecahkan kepada dua factor utama iaitu penambahbaikan terhadap bengkel itu sendiri dan yang kedua penampilan pelajar yang terlibat (B M. Tingkap yang sedia ada boleh digantikan dengan pintu gelongsor supaya senang dibuka bagi tujuan pengudaraan yang lebih berkesan. Kleiner.

R. 3.N.R Ismail.Grandjean. Fifth edition.S Usman. Fitting the task to the human. Waktu rehat juga perlu disediakan dan masa bagi pelajar untuk berada di dalam bengkel tersebut perlu di hadkan selama 2 jam sahaja. Daruis. I. 61 .A Rahman. Thermal Comfort Assessment: A study at Malaysia Car Manufacturer. CRC Press. A. KESIMPULAN. 5.Sopian.I.M Makhbul. Chinese and Indians.Zulkifli. A.B. Baba Md Deros. Kleiner 2006. R. 2008. air minuman perlu disediakan di dalam bengkel tersebut.M Deros 2009.BUKU PROSIDING Bagi tujuan mengatasi tekanan akibat kepanasan.A Rani. K. Z. 2. Assessment of Thermal Comfort and Optimization of Enviromental Factors at Automotive Industry. 6. N. Mohd Nor. B. 4. Fundamental Sitting Antropometric and differences among Malaysian Malays. M. M.J. Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia. Analysis and design of work systems.H.M. Bagi pelajar pula perlu memakai pakaian keselamatan bengkel yang bersesuaian serta tidak terlalu tebal supaya pakaian yang digunakan tidak merangkap terlalu banyak haba di badan. D. 2009.K. Keputusan kajian ini telah dibuat dengan mengambilkira factor persekitaran serta penampilan pelajar itu sendiri.Jusoh. Oleh itu perubahan perlu dilakukan untuk mencapai rekabentuk yang lebih ergonomik bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. RUJUKAN: 1. Hasil kajian mendapati persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar.R Ismail. Kipas perlu dipasang dengan lebih banyak supaya terdapatnya perolakan udara. Darliana Mohamad. A.D. M. 2008. K. Brian M.E Kroemer and E. Md Deros.R Ismail.

Seterusnya. Sungai Air Tawar. Kuala Lumpur 1 62 . Selangor Darul Ehsan e-mail: zzulkefle@yahoo. Senario ini menyebabkan politeknik-politeknik di Malaysia menghadapi kesukaran untuk bersaing di peringkat global. Kata Kunci:Transformasi Politeknik.fr Abstrak Transformasi bidang Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) merupakan agenda penting ke arah mengukuhkan institusi pengajian tinggi awam di Malaysia.BUKU PROSIDING Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di Malaysia Zulkefle bin Ismail1 Jabatan Kejuruteraan Awam. Teknologi Maklumat. tetapi amalannya di dalam sistem pengajian politeknik masih di peringkat awalan jika dibandingkan dengan universiti yang telah mengamal serta mendapat manafaatkan darinya sejak dulu lagi. CSFs untuk diamalkan dalam program R&D di politeknik diperolehi berasaskan persamaan yang telah dikenalpasti. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. beberapa cadangan program untuk dilaksanakan juga turut dibincangkan.Faktor-faktor Kejayaan Kritikal (CSFs). Kertas ini mengenengahkan faktor-faktor kejayaan kritikal atau Critical Success Factors (CSFs) industri pembinaan di Malaysia. dan perancangan dan kertas cadangan penyelidikan. Perbandingan antara program R&D di politeknik dan industri pembinaan dilakukan untuk mengenalpasti persamaan antara keduaduanya. Secara amnya. Kini sedang cuti belajar mengikuti pengajian kedoktoran dalam bidang senibina secara sepenuh masa di Kulliyyah Senibina & Rekabentuk Alam Sekitar. Di samping itu. Kelebihan R&D adalah jelas dan nyata. Kemampuan yang terhad juga berkaitan dengan isu kesediaan serta kurang pengalaman dalam mengendalikan projek R&D. Kajian Ketua Program Kejuruteraan Awam dan bekas Pengawai R&D di Politeknik Sultan Idris Shah. Politeknik Sultan Idris Shah. sumber dan teknologi maklumat. CSFs yang diketengahkan dalam imbasan sorotan ini adalah berkaitan dengan pendidikan dan latihan. Adalah diharapkan cadangan-cadangan ini akan dapat digunapakai sebagai kriteria penanda aras untuk proses dan strategi terhadap program transformasi politeknik ke arah usaha memperoleh amalan terbaik serta meningkatkan kesediaan melaksanakan projek R&D pada masa akan datang. Sabak Bernam. 45100 Sabak Berbam. struktur organisasi dan kepimpinan di politeknik. Penyelidikan & Pembangunan (R&D).

As the demand increases. „social interaction‟. an in depth investigation into the target situation would help to shed some lights on how to meet the job specific English language requirements. In addition. twenty business employers from the commercial sector in the district of Nilai and Seremban. These professionals regardless of skilled and semi skilled personnel were found to be 63 . From this perspective. The findings also indicate that the most frequently communication skills that the trainees need to be involved in the communicative events are „listening and following instruction‟. the findings would shed some light on how to meet the job specific English language requirements before designing a training program and would also benefit the relevant authorities especially ESP course designers. the language needs become more specific and urgent. Negeri Sembilan were identified as respondents for the collection of data. It also discusses the relationship between these skills and the existing ESP syllabuses of Malaysian Polytechnics. From this perspective.BUKU PROSIDING Workplace Communication: Needs and Uses Of Business Employers Megat Ahmad Murad Bin Megat Baharuddin Politeknik Nilai Abstract In the rapid and competitive environment of the commercial sector. and „giving feedback‟. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. this paper identifies the needs of workplace English communication skills by business employers in the commercial sector by conducting a „needs analysis‟. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. „work related interaction‟. Introduction In the rapid and competitive environment of the commercial sector. The findings reveal that oral communication skill is the prominent type which is frequently used in the workplace. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. As the demand increases. the high demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. the language needs become more specific and urgent. In such situations. Thus. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. In this survey study. A common complaint by business employers‟ states that fresh business professionals are unable to live up to the employers‟ expectations particularly aspects related to workplace English language communication skills. the highly demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program.

needs analysis is essential in any ESP course because future employers may provide valuable information about the target language that the students will eventually need to use (Brown. One of the Institutional pillar stated that universities and industries would jointly conduct ongoing training in order to bridge the gap and hopefully would narrow down issues related to knowledge. had called upon public universities to reexamine their training program to see how they can overcome the perceived weakness of graduates in terms of low English language proficiency and lack of communication and leadership skills. Furthermore. In general. Tan Sri Musa Muhammad . 2 September 2007). Hutchinson & Waters (1987) regard needs analysis as a “irreducible minimum‟ in the design of ESP courses (p. 54). Brown (1995) defines needs analysis as “ systematic collection and analysis of all subjective and objective information necessary to define and validate defensible curriculum purposes that satisfy the language learning requirements of students within the context of particular institutions that influence the learning and teaching situation” ( p. However. skills and training ( The Sunday Star. Datuk Hj. which an individual requires when he or she is in a particular communicative situation. A report from the Star newspaper dated 6 November 2003 stated that the then Minister of Education. a consideration of the important role played by the business employers as source of information about the target group (i. organization and client. This issue has prompted positive reaction from the Higher Education Ministry to transform the landscape of tertiary education by implementing the National Higher Education Strategic Plan and National Higher Education Action Plan 2007-2010. needs analysis could be regarded as the „heart and soul‟ of an ESP course. As a consequence. Very often courses conducted do not meet the needs and uses of the business employers.e trainees) would serve as an identification of the target needs at the workplace.BUKU PROSIDING weak in oral and written communication skills. a consideration of the business employers‟ prerequisite workplace communication skills is crucial as it may provide valuable information about the target language that business professionals will eventually need to use. On the other hand. In the same token. Needs analysis is a comprehensive study which involves the gathering of information on the needs of a particular group. In this situation. 1995). Basically. 36 ). The employers were surprised that their paper qualifications do not portray the real abilities of these commercial professionals. On-going reports from local newspaper had caused much concern over the fact that there is a skill gap between the learning institution and the workplace. Berwick (1989) succinctly defines needs as “a gap or measurable discrepancy between a current state of affairs and a desired future 64 . Imran (personal communication) stated that the report from employers towards Polytechnic trainees was not the complaint related to their technical skills but basically on the communication skills. Richterich (1983) points out that language needs are language skills and content. He further adds that these trainees are passive and communicate at their minimal capacity. In another report from the Principal Director of Department of Polytechnic and Community College Education.

The main concerns of this study are to analyze the English communication skills at the work place of selected business employers in the commercial sector. The sample is confined to Polytechnic Nilai trainees attached to the industry. thus their current gap is the distance between their present level of proficiency and where their proficiency level needs to be in order to be able to understand customers enquiries and their desired future state is to be able to understand customers‟ enquiries. The business employers represent the accessible population of the target population (sampling/subject). this study seeks to investigate the business employers‟ needs and uses of the workplace English communication skills in the commercial sector and also the relationship between these skills to the existing ESP syllabuses of Malaysian polytechnic by conducting a needs analysis.The study will also answer the following research questions: a) What are the English communication skills for the workplace of the business employers in the commercial sector? Is there a prominent type of English communication skills frequently used and needed at the workplace? b) To what extent do workplace English communication skills that are used and needed by the business employers related to the type of communication event? Is there a significant relationship between workplace English communication skills with reference to the type of communicative events and the existing syllabus of Polytechnics? c) To what extent do workplace English communication skills of business employers‟ match or do not match the syllabus of Polytechnics? Therefore.BUKU PROSIDING state” (p 52). receptionists in a hotel need to be able to understand customers‟ enquiries in the target language. The sampling method is simple random sampling as 65 .find out the relationship between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics by identifying the related aspects between the business employers present situation analysis and the Polytechnic trainees learning situation analysis. For example. the main determinant of the sample consists of twenty business employers in the commercial sector from the district of Nilai and Seremban. The study will:identify the prominent type of English communication skills which are frequently used and to what extent their usage can be related to the type of communication event. Negeri Sembilan. Methodology Sampling For the purpose of the study.

this study formulate a comprehensive questionnaire which seek information from the respondents in the form of questions. The revised and finalized questionnaire was then distributed to twenty (20) respondents of the target population from the commercial sector. The items in the questionnaire were organized and divided into three sections: Section A comprises questions that are structured to gather the demographic background of the business employers. interview sessions were conducted as a method to triangulate the data. confidentiality and anonymity) is pilot test before distributing to the selected respondents.e Likert Scale). One of the ways to understand these organizations is to find out as much as possible about the target group (i. These interviews could provide a sense of uniformity and cross references of information from the questionnaire in order to 66 . Prior knowledge about these business employers and organizations needs would pave the way for the researcher to prepare and organize questions which are more accurate and reliable. The interviews checklist consists of five semi-structured questions.e stating the intended purpose. opinions. Hutchinson and Waters (1987) suggests that a target analysis framework needs to gather information and the most frequently used methods are questionnaires. statements ( i. interviews. close ended ) and rating scales ( i. the main instrument used is the self administered questionnaire. Section C comprises of open ended questions which would gather information from employers‟ wide range of response related to the performance of the trainees which are not covered in section A and B.BUKU PROSIDING it appears to be fairer. practical and simple. et. observation and other ways of collecting data.e open. Each item is structured using a four Likert scale of rating. A total of five business employers were interviewed to gather details about their needs. Instrumentation In this study. Section B comprises of close ended questions based on the types of communication and communication events at the workplace. beliefs and perceptions of the target discourse. The formulation of questionnaire was adapted from Crosling & Ward (2001) with supplementary communication skills listed by Maes et. As a method to collect data. The advantages of using questionnaire are the high response rate from the respondents and also being cost effective. The questionnaire which includes a cover letter (i. In this study. Questionnaire is used because it could be directly administered and the findings are generalizable only to the population that the sample represents (Ary. The simple random sampling in this study consist of employers ranging from government to private owned companies/agencies which include multinational and small medium industries.al 2002). al (1997). Interviews were also used as a supplement to the questionnaire.e business employers).

the possible means of analyzing the data ( i. Negeri Sembilan were involved and the instruments used focus primarily on questionnaire and also supplemented by interviews. Table 1 below shows the profile of the respondents at a glance. The questionnaire which were improved and refined from the pilot study that was carried out earlier were e-mailed or faxed to the respective employers. 67 . interview sessions with the employers were carried out at the workplace. Each item in the questionnaires will be counted then converted to percentage and tabled. a pilot study on four samples from the target population was carried out. Results Demography of the respondents This section describes the background (demography) of the respondents in the study. Procedure In this study. Before an improved and refined questionnaire was used on the business employers. The respondents were given one week to complete the questionnaires. a total of twenty (20) respondents participated in this study. This is to ensure that the instructions and language used was clear and easily understood and importantly the questions would elicit the desired information from the respondents. From the twenty two (22) sets of questionnaire that were sent out. E-mail and fax were used because it is generally reliable. If a problem persists. twenty business employers in the district of Nilai and Seremban. telephone follow-up calls were made to request the business employers to co-operate and the researcher will collect the questionnaires personally.9 %. more effective and cost saving. with a response rate of 90. convenient.BUKU PROSIDING achieve greater reliability and validity. If not returned as stipulated. a second questionnaire would be sent with a friendly reminder.e questionnaire ) used descriptive statistics. The questionnaire was self administered as it was convenient and posed fewer problems. In order to answer the research questions. During the visits to collect the questionnaires. After the interviews and questionnaires were completed. The study used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to provide analysis of data. the data were tabulated and analyzed systematically to reach the findings. The use of these multiple methods would help to corroborate the results from the data collected.

more than half of the respondents (65 %) have worked for more than 16 years. The respondents comprise fourteen males (70 %) and six females (30 %).50 age group. half (50%) of the respondents‟ organisation were medium followed by nine (45%) of the organisations were categorized as large and 5 % were small scale organisations. The analysis also shows that one (5%) of the respondents were in the 20 – 30 age group and eight (40 %) were in the 41. There were 2 (10%) of them holding other posts such as coordinator and senior executive and four (20%) of them were assistant manager where as 14 (70 %) of the respondents were managers.BUKU PROSIDING 20 Table 1 above illustrates the distribution of respondents from the commercial sector who took part in the study. The highest number of respondents fell in the 31-40 age group which is 45 %. In relation to the size of organisation. The remaining thirty percent (30 %) were distributed among the other three job designation. A total number of twenty (20) employers were involved in the survey.e. More than half of the respondents (55 %) have a basic degree and the remaining 45 % were distributed among the other two groups whereby six of them were educated at the diploma level and three at the masters level. it was found that seven (35 %) of the respondents were holding the post as human resource manager and manager. In analyzing the 68 . indicating that there were more male respondents in the study. respondents) for job designation. seven of the respondents have worked for 11-15 years while 3 have worked for 6-10 years and none of the respondent has been working for less than 5 years. In analyzing the sample (i. The remaining 10 % of the respondents‟ were from the 50 and above age group. In terms of working experience.

Table 3a above shows that most of the respondents (90 %) often need the trainees to use oral communication skill as compared to 10 % of the respondents who sometimes need to communicate in the oral communication skill at the workplace. 50 % were related to service.BUKU PROSIDING type of organisation. The first research question aim to identify the prominent type of English communication skills frequently used and needed as perceived by the business employers. The analysis also shows that 70 % of the respondents perceived needs are on the oral communication as compared to 30 % of the respondents‟ preferred written communication skills. business employers‟ frequently need the trainees to use the oral communication skill. The researcher recognizes that the type of communications skills of either oral or written is prominent and an indicator of the employers needs as a whole in order for the trainees to function effectively at the workplace. Table 3b shows that 20 % of the respondents 69 . 45 % fell into the business type and 5 % were in the other industrial sector. From table 2 above. we will divide the English communication skills into oral and written communication. it was found that in order to function effectively in the workplace. For discussion. In the distribution of frequency related to the needs of respondents for the trainees to use the written communication skill.

If you don‟t understand English how would you carry out the work effectively? At the workplace all business information and communication are in English. It is evident that the respondents‟ needs are in terms of the trainees frequently need to communicate would be with their superiors and co-workers ( 50%) and a balanced need with their superiors (20 %). A generalized finding shows that respondents value English communication skills as the needed skills as most of the business information in the commercial sector use the language extensively.BUKU PROSIDING often need the trainees to use the written communication skill. business documents are written in English. We have to speak well…because English is essential in the corporate world. In section C. In fact. The data below gained from one of the interview with the Human Resource Manager of a multinational company shows the extent of the need to use English communication skills. coworkers and subordinates (15 %) respectively. being able to communicate well will enable employees to learn faster and build good rapport with other business personnel”. coworkers (15 %) and superiors. the respondents were asked to answer three open ended questions to gather supplementary information on the respondents‟ needs. HRM – “Yes. the need to use English was not critical as Bahasa Malaysia was still the main medium of instruction at the workplace. they are aware that 70 . A cross tabulation against the experience of the respondents show that half (50%) of the respondents have experience of more than 16 years. 15 % stated seldom and none (0%)% of the respondents do not need the trainees to use the written communication skill at the workplace. However. in the government link company (GLC). slightly more than half (65%) stated sometimes. This could be due to the fact that from the vast experience of the respondents. In the questionnaire of section B3. respondents had to provide more detailed information about the organization personnel that the trainees need to communicate with at the workplace. During the interview session. I would consider that English communication skills are important at the workplace especially oral communication skill. Table 4 above shows that there is a significant pattern in the frequency of distribution of the respondents. the respondents unanimously rated the importance of English communication skills at the workplace by saying that oral communication skill is important for future business professional. The respondents expressed a need to acquire a better command of the language would be an advantage as it is the international language of global trade and industry.

superiors and co-workers.BUKU PROSIDING English communication skills are used frequently and extensively in the global commercial sector. the respondents further stated that oral communication skill is the medium of communication between the trainees. but with far greater need of oral communication compared with written communication skill. In the second research question. the survey study shows substantial need of English. oral communication is the most demanding skill in the working environment. It is evident that oral communication skill is the most frequently needed skill as stated by business employers in order for the trainees to function effectively at the workplace. On the other hand. Kaur and Lee (2006) in which they pointed out that oral communication is the most demanded and important skills of the employers at the workplace. the researcher recognizes that the types of communicative events are the crucial parameter for investigation since for any course designer. Therefore. the communicative events listed in the study were also included in the Polytechnic English syllabus. it can be noted that most of the respondents rated trainees‟ communication performance as moderate. The questionnaire also revealed the results that the most difficulty area the trainees encounter while engaging in „social and work related interaction‟ in the communicative events. and could be improved if they were given exposure to the language at the workplace. the study sought to find out the extent of workplace English communication skills used and needed by the business employers to the types of communicative events at the workplace. To put it another way. the results of the present study fit well to the findings by Boyette (1995). In this case. Maes et. At the workplace. Another reason highlighted is that trainees from Polytechnics are generally shy and passive when interacting with senior officers. 71 . As mentioned earlier. al (1997). oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. As a matter of fact. Chelliah (2002). As a comparison. with reference to answer the research question. the communicative events remain the main focus of needs analysis in the study.

the semi-structured interviews with five of the respondents. „telephone conversation‟ (mean = 3.50).15) and „interview session‟ mean = 2.77). It is apparent that trainees should be able to communicate well using the English communication skills in the communicative events stated above. As a method to triangulate the data.65). these are the key communicative events that the business employers want the trainees to be involved at the workplace. In addition.00). It signifies that informal oral communication or social English (as stipulated in the Polytechnic syllabus) is often needed by the respondents.38). Thus. and „giving feedback‟. „giving instruction‟ (mean = 2. „work related interaction‟.6 %) show that „listening and following instruction‟ is the most frequent communicative event needed at the workplace (mean = 3. Other communicative events include: „giving feedback‟ (mean = 3. The second most frequent communicative event is „work related interaction‟ (mean = 3.BUKU PROSIDING Based on Table 5. Findings obtained from the interviews with the respondents were generally consistent with the results of the questionnaire in terms of the English communication skills profile.62). the findings revealed that business employers in the commercial sector rate the following communicative events highly: „listening and following instruction‟. it is important for the trainees to be able to understand instructions given and respond accordingly to their supervisor or superior officer. This indicates that sharing of ideas and working experience among the employees on a frequent basis is often needed.23). irrespectively of their job designation provide valuable input to the needs analysis. 72 . it is evident that in order to accomplish the designated job specification. „participating in meeting‟ (mean = 2. a significant percentage of the respondents (84. „social interaction‟. The third is „social interaction‟ (mean = 3. This figure indicates that in the trainees working environment. „giving presentation‟ (mean = 2.69). „handling complaints‟ (mean 2.12).

in general. From here. social interaction and giving feedback. it is significant that effective communication skills in English are highly valued by the business employers. Here. English proficiency is indeed a major factor in their promotion. However. the course content of the syllabus tackled both immediate and delayed English communication skills needs as perceived by the business employers. the skill learned could be considered a match to the course content but 73 . Based on this finding. This skill is ranked as one of the least needed skill and the contact hours for this topic is four hours. „giving feedback‟. „work related interaction‟. For instance. the immediate needs are learned in the four most frequent skills which are listening and following instruction. The next three (30%) which are „listening and following instruction‟. a comparison between the communicative events at the workplace and the topic learned in the course content in the syllabus will be dealt. a discussion would be made to identify whether there is a mismatch between them. when any training abroad is arranged. „handling complaint‟ and „presentation‟. reading and writing instructions‟. With reference to „listening and following instructions‟ which rank as the most frequently needed skill in the communicative events.BUKU PROSIDING From the questions asked in the interview. The „delayed needs‟ learnt in the least frequent skill is „interview session‟ which will become more significant later prior to their graduation. The communicative skills are „social interaction‟. the business employers confirmed that oral communication was the most important skill according to their need. work related interaction. The findings revealed that they were satisfied with the trainees‟ language and communication skills. To answer the third and final research question. This is in view of the notion of „needs analysis‟ literature recently highlighted by Long (2005) that ‟triangulation by methods‟ would help validate the data and thereby increase the credibility of the interpretations of the data. the major findings indicate that six out of ten (60%) of the communicative skills in relation to the communicative events are learned as stipulated in the course content. As a conclusion. Besides that. In analyzing the data. „interview session‟ which is the least needed skill is learned after the trainees had undergone their industrial attachment. the employers were also concerned about the trainees‟ grammatical accuracy. These needs will be eventually dealt when the trainees undergo the industrial attachment. „telephone conversation‟. In this respect. Other problem areas that need to be dealt are pronunciation and vocabulary. The communicative skills learned are reflected in the course content of the syllabus. it was found that the syllabus emphasised on „giving. „giving instruction‟ and „meeting‟ skills are distributed in the course skills and only one (10%) of communication skill namely. The employers agreed to a point that good command of English is important for the employees‟ success in the local job market. those with a better command of English will be given the chance to attend. Another view showed by the business employers is that overall trainees‟ performance in using the English communication skills is moderate.

this study was carried out on the business employers to only having Polytechnic trainees in the district of Nilai and Seremban.BUKU PROSIDING only basic instructions skill is taught and learned in the sub-skill. Various researches including this particular study have acknowledged that English is an essential language in the commercial sector. The outcome of the study would apparently represent the actual needs of business employers in the 74 . In relation to the scope. it is hoped that any gap or mismatch would be narrowed and slowly eliminated. Consequently. the commercial organization should also step forward to help improve the proficiency and competency of the trainees. In this particular situation. addition sub skill which include „listening and following instructions should be emphasised and the contact hours learning the skill should also be extended. In answering the research question. trainees are still new to the industry and ability to listen and follow instructions would ensure the safety of the trainees in operating the machines and equipments. It is apparent that needs of the employers should be taken into consideration when designing a course. should there be any syllabus review. In doing so. The overall findings of the study indicate that effective communication skills in English are highly valued by the employers. the findings clarify that there is no evident of mismatch between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics but minor adjustment should be made on the course content of the Polytechnic syllabus. it is apparent that oral communication is the sought after skill by the employers. Apart from that. The most frequently needed English communication skills in relation to the type of communicative events used at the workplace is oral communication skills. Therefore. At this point of time. designing the course content of a training program should take into consideration the type of communicative events that occur at the workplace. it is recommended that more empirical research should be carried out. As revealed in the study. Discussion The entire study focused on the needs and uses of business employers in the workplace English communication skills in the industrial sector. it is significant that oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. On the whole. it is undeniable that business employers play an important role as the „source‟ that provides invaluable information about the learners in a needs analysis framework. This is to avoid a mismatch between the syllabus content and the communicative events at the workplace. As a matter of fact.

a multi facet methodology would enhance a thorough process of „needs analyses. The focus on course designing should be on the intricacies of „real communication‟ as compared to conventional classroom situation. the teaching staff should be given the opportunity to see the „big picture‟ of what actually happened in the „real‟ situation. printed documents. Course design The study also looks into the course design by making comparison between the communication skills needed in the communicative events at the workplace and the communicative English syllabus of Polytechnics. employers have become concerned about their employees‟ proficiency level of English. From the finding. former trainees. the course outline should take into account of the „real‟ situation. It is also hoped that the findings would serve the purpose to guide and refine the content of the syllabus and establish the need for relevant ESP course design tailored to suit the context of the workplace. Based on the finding. content and language lecturers. Example of the „sources‟ that could be include in future study are the trainees. employees. test and etc. Within the landscape of ESP teaching and learning condition. it is imperative to make the following recommendations according to the domain listed below: Methodology This study was conducted by triangulation of methods. In the light of the findings. it is suggests that for any syllabus design.BUKU PROSIDING commercial sector. etc. should there be any syllabus review. In other words. Teaching and Learning In the changing need of the industrial sector. For a needs analysis to sustain its validity and reliability. The demand for effective workplace communication skills by the employers calls for the higher institution to conduct an effective English language training program. it is suggest that a wider scope ( i. The main source (subject) is the business employers and the method (instruments) used are questionnaire and interview. it is recommended that lecturers and teaching staff should be seconded into the industry in order to gain insight and experience the „real 75 . it is suggested that emphasis should be placed on the sub skills of the topics which should be relevant to the „real‟ situation. For a language training program to succeed. The methods in collecting data other than questionnaire and interview would be at the workplace and classroom observation. discourse and genre analysis.e multi faceted) which comprises of multiple sources and multiple methods together with the triangulation of those multiple sources and methods would represent the actual evidence of the „target situation‟ analysis.

Given the importance of needs analysis. In other words. On the whole. 76 . the course design should be aligned according to the needs of prospective employers. it is significant for ESP practitioners to establish links with the „target‟ organisation and conduct needs analysis in a professional way. 23 August 2007). Furthermore.BUKU PROSIDING communication‟ at the workplace. experience gained at the workplace will enable teaching staff to introduce language learning activities which are more closely match the working environment that the trainees would eventually enter. From this „first-hand‟ experience. the effectiveness of any language training program lies in the hand of the „ESPecialist‟ expertise by applying the ESP principles in designing the course. it is hoped that lecturers and teaching staff would understand the language used in the communicative events at the workplace and look forward to enhancing their trainees‟ English proficiency as an aid to developing success in their learning. This suggestion is also congruent to the initiatives and programs under the National Higher Education Strategic Plan and the National Higher Education Action Plan 2007 – 2010 which include “industrial attachment of lecturers to enable the secondment of academics to private sector organisations and vice versa” (The Star.

Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. p. (1989).buseco.H (2006) Analysing Workplace Oral Communication Needs in English Among IT Graduates. I. (1987). Bangi: UKM. (2001) Graduates. R (1983) Case Studies in Identifying the Needs of Adults Learning a Foreign Language.J. Razavieh. D (2002) A Needs Analysis of the English Communicational Skills of the 4th Year Electrical Engineering Undergraduates in University Kebangsaan Malaysia. http://www. Boston: Heinle & Heinle Publishers 4. M (1997) A managerial perspective: Oral communication competency is most important for business students in the workplace. V. Chelliah. 8. M (ed. In R. G.N8 77 . Cambridge: Cambridge University Press.edu. Oxford: Pergaman Press.au/staff/teaching/report (Retrieved 4 November 07) 7. 2 September 2007. Needs Assessment in Language Programming: from Theory to Practice. S.BUKU PROSIDING References 1. Unpublished Masters dissertation. Cambridge: Cambridge University Press. F. 6th Edition. Journal of Business Communication. Crosling. workplace oral communication and undergraduate curriculum. 11. Brown. Transforming Higher Education. Weldy. Second Language Needs Analysis. Introduction to Research in Education. Johnson (ed. Ary. 2. T & Icenogle.E6 13. Richterich. Maes. 3. 12. 34: pg 67-80. (1995).monarsh.48-62). (2002). ESP World. Berwick. Cambridge: Cambridge University Press. S & Lee. The Star. The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development.. L.C. Kaur. Jacobs. Two New Plans for Education. 5. Volume 5. English for Specific Purposes: A LearningCentred Approach. Long. A. & Ward.A. 9.J.) The Second Language Curriculum (pp. R. The Sunday Star. K. Issue 1(12). Hutchinson. 6. D.D.. p.T and Waters.) (2005). 10. 23 August 2007.

Taburan yang diperolehi menunjukkan sampel pasir spesimen mencapai 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dengan nilai purata saiz taburan bagi sampel cuci berada dalam julat 212-250 µm bagi sampel cuci. 1.puo. Analisis saiz taburan memerlukan kepada penapisan butiran untuk menyingkirkan saiz yang melebihi 400 µm dan kurang daripada 150 µm supaya memenuhi spesifikasi taburan pasir fondri.edu.my Nurul Zaidi Bin Hj. Kesemua sampel ini kemudiannya dibandingkan dengan pasir piawai yang digunakan oleh Foseco iaitu pasir Chelford 60. Enam sampel yang ditandakan dengan nombor siri bermula dari 07103-07109 dikaji dan diasingkan sampel bersiri 0710307105 sebagai sampel tanpa cuci dan sampel bersiri dari 07107-07109 sebagai sampel yang dicuci. Parit Perak sebagai pasir fondri berdasarkan kepada saiz taburan butiran dan analisis bentuk sebagai sumber baru untuk tujuan diatas. Pasir fondri boleh diperoleh dari sungai.my Mohd Nor Azam Bin Mohd Dali Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar zamdali@jkm. Kesimpulannya secara fizikal pasir ini sesuai digunakan sebagai pasir acuan semulajadi bagi tuangan logam bukan ferus. bekas lombong malah di pantai.puo.edu. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kesesuaian pasir Sungai Perak dari Kampung Raja. Penentuan bentuk butiran hasil pemerhatian di bawah kanta binokular menunjukkan butiran sampel terdiri dari gabungan bentuk separa bersudut ke bentuk membulat dengan kesferaan rendah ke bentuk kesferaan tinggi yang memberikan kelebihan dalam kekuatan ikatan serta keupayaan menentang semasa tuangan logam. Kaedah persampelan dimulakan dengan mengambil sampel pasir dari lokasi kajian dan diuji analisis taburan saiz butiran. Pengenalan Pasir merupakan bahan utama dalam kerja-kerja fondri.puo.BUKU PROSIDING Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak dari Kampung Raja. Sumber pasir fondri di Malaysia kebanyakkannya datang dari sumber pasir pantai dan pasir bekas lombong. sumber bahan 78 . Kasbolah Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar nzaidi@jkm.my Abstrak Silika merupakan unsur utama yang digunakan sebagai pasir fondri.edu. Dari segi faktor ekonomi. Parit Perak Sebagai Pasir Fondri Muhammad Arieef Bin Hussain Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar arieef@jkm.

Pasir fondri secara prinsipnya menggunakan kuarza mineral (silika). Faktor ini memberi petunjuk mengenai pemadatan jisim butiran dari segi celahan di antara butiran. Pasir mentah yang diperolehi perlu melalui beberapa proses pencirian sifat asas seperti saiz dan bentuk butiran serta kandungan tanah liat yang terdapat secara semulajadi yang terikat bersama pasir tersebut. sub sudut.1999) yang memenuhi keperluan pasir fondri. Kajian ini menumpukan kepada sampel pasir Sungai Perak yang diambil dari Kampung Raja. Kepentingan kerja fondri merangkumi aktiviti utama dalam proses tuangan. Ini kerana saiz dan bentuk butiran amat mempengaruhi sifat kekuatan ikatan.2009).. Objektif kajian ini ialah untuk menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak sebagai pasir fondri.1958). bersudut atau gabungan. Parit. 79 . Ini disebabkan kepada fakta bahawa pasir itu banyak.2009). tahan haba dan mudah diperolehi (Almarahle. pasir halus lebih mudah terlakur berbanding pasir kasar (Azhar & Shamsuddin. Begitu juga dengan pasir sungai dan pasir lombong terpilih (Paulus et al. nilai purata kehalusan serta bentuk fizikal pasir mengikut saiz. Butiran yang diperolehi terdiri daripada pelbagai jenis sam ada bulat.. Perak. Tuangan merupakan produk yang diperbuat dalam satu langkah daripada cecair keluli tanpa operasi mekanikal di antaranya seperti penggulingan dan tempaan. Lebih halus pasir itu lebih baik kerja akhirnya namun. Taburan agihan saiz butiran dan bentuk fizikal dibandingkan dengan nilai piawai Chelford 60.2008).1972). Bentuk butiran ini boleh dilihat di bawah kanta pembesar atau mikroskop.. Bentuk dan saiz butiran mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan serta ketelapan jisim pasir itu termasuk kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir (Howard. ketelapan dan begitu juga dengan kebolehaliran dan pembentukan pasir. Antara pasir yang biasa digunakan sebagai pasir acuan adalah pasir pantai (Mark et al. 2005). Bentuk dan saiz butiran pasir mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan dan ketelapan sesuatu jisim begitu juga dengan kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir tersebut (Howard.2009) yang mempunyai saiz butiran yang lebih halus. ketelapan dan permukaan akhir tuangan. Fondri yang melibatkan bahan ini menggunakan pasir silika untuk menghasilkan pembentukan acuan dan teras keluli (Elizabeth et al. Perkara yang dikaji meliputi taburan agihan saiz butiran. Taburan saiz butiran merupakan penentu utama kepada kekuatan pemampatan acuan dan teras pasir acuan. Maka satu lokasi yang hampir harus dicari bagi memberi kemudahan kepada industri berasaskan pembuatan fondri di sesuatu kawasan tersebut berdasarkan kepada sumber pasir sedia ada serta kemudahan untuk mendapatkan sumber tersebut (Nuhu. Acuan pasir digunakan sebagai asas kepada proses kerja fondri untuk menghasilkan tuangan ferus atau aluminium.1958). Pasir acuan yang baik harus mengandungi campuran dan taburan pelbagai saiz dan bentuk butiran yang baik (Sylvia.BUKU PROSIDING mentah yang boleh diperoleh dengan mudah akan banyak membantu dalam mengurangkan kos pembuatan.

.70 7. Ia kemudiannya dibandingkan dengan sampel lain dan sampel piawai (rujuk Jadual 2. bentuk dan saiz butiran bagi pasir mentah yang diambil sebagai sampel.1 dan Rajah 2.Nuhu.2008.Mark et al.1995.Rolfe.2009.30 10. Taburan pasir sampel ini selepas diayak haruslah berada di antara julat 150-400 µm tetapi saiz yang biasa digunakan untuk pasir fondri ialah di antara 200-250 µm.70 23. Bagi analisa bentuk dan saiz butiran pasir pula.1980).40 2.1).00 25.30 0.80 28..2009. Metodologi Projek ini merupakan satu kajian awal yang dijalankan untuk mengenal pasti potensi pasir Sungai Perak untuk dijadikan sebagai pasir fondri.. Sundeen (1978) pula dalam kajiannya menyarankan hanya 10 minit mesin pengayak digetarkan.1960.20 100 80 .2003. Taburan saiz butiran diperolehi dengan mengayak pasir menggunakan mesin pengayak jenis Andelcott dan digetarkan selama 15 minit (Adegbuyi & Uhomoibhi.1999). Jadual 2.1958.2007. Saiz Bukaan (µm) 710 500 355 250 212 150 90 63 Pan Jumlah Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition % Pasir Tertahan 0.Paulus et al. Webster. Kajian awal ini menumpukan kepada faktor asas pemilihan pasir fondri. butiran yang berada dalam julat 200250 µm dipilih dan diukur saiznya di bawah kanta binokular mikroskop (Howard. Faktor-faktor tersebut ialah taburan saiz butiran.Elizabeth et al.1 Taburan saiz butiran bagi pasir Chelford 60 No.BUKU PROSIDING 2. Bentuk butiran yang terpilih ditentukan jenisnya berdasarkan piawaian bentuk pasir dari Foseco.60 1.Mohd Suhaili & Loh.Jain.

2008. Nilai yang diperolehi dicatatkan dalam jadual keputusan analisis taburan saiz ayakan.20 PAN 212 150 90 63 Saiz Bukaan (um) Rajah 2. Paulus et al.00 15.80 % PASIR TERTAHAN CHELFORD 60 Berat Tertapis (g) 25. Cuma ia dalam kuantiti yang lebih yang diperlukan iaitu 100 g bagi setiap sampel diuji. 710 µm.70 25. Manakala Nuhu (2008) mengayak 942 g sekaligus selama 30 minit. Perbandingan dibuat dengan membandingkan gambar butiran dari mikroskop binokular bagi semua sampel dengan bentuk piawai yang di sediakan 81 .00 10.1995. 6 sampel pasir telah dikenalpasti untuk diuji. Berat pengayak ditimbang sebelum proses ayakan dan ditimbang lagi selepas diayak di mana pasir yang tertapis berada di dalamnya.Madhavaraju et al.2009.00 20.00 710 500 355 250 2. Mohd Suhaili & Loh.1995.00 30.00 10.60 1. radas yang digunakan adalah dari jenama Andelcott..1 Carta histogram bagi pasir Chelford 60 Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition Bagi analisa ini. Sampel pasir untuk diayak dibasuh terlebih dahulu untuk membuang semua jenis tanah liat dan bendasing (Almarahle.2005.70 23. Pasir dipanaskan di dalam oven pada suhu 110° C (Almarahle.. Sejumlah 1800 g sampel digunakan bagi tujuan ini mewakili 300 g bagi setiap sampel. Nuhu.2005. Setiap sampel pasir ditimbang sebanyak 100 g. (1999) dalam kajiannya mengayak selama 10 minit bagi setiap ulangan.00 5. Kaedah pencucian pasir mentah adalah sama dengan kaedah analisis kandungan tanah liat..00 Pasir Chelford 60 28.1999). Susunan saiz pengayak adalah seperti berikut. 90 µm.00 0. Saiz pengayak yang dipilih bermula dari 63 µm hingga ke 710 µm. Masa yang diambil untuk mengeringkan ke enam-enam sampel yang dipilih tadi ialah selama 24 jam memandangkan sampel adalah dalam kuantiti yang besar. Sejumlah 18 kali ulangan dilakukan bagi melengkapkan ujikaji untuk semua sampel dan jumlah masa yang digunakan ialah selama 810 minit diperlukan bagi ujian ini. Paulus et al. 1978. bagi tujuan mendapatkan perbezaan jumlah pasir yang tinggal pada setiap pengayak. 100 g bagi tiga kali ulangan. 150 µm.30 0.30 7. Nuhu & Abdullahi. 212 µm. 250 µm. 63 µm dan Pan.BUKU PROSIDING 35.2006. 500 µm. 355 µm.Sundeen. kemudian diayak menggunakan mesin pengayak Andelcott selama 15 minit untuk sekali ulangan bagi setiap sampel. Sampel pasir spesimen yang bersaiz 200 µm hingga 250 µm diambil untuk mengetahui saiz dan bentuk butiran pasir bagi membuat perbandingan dengan bentuk piawai.Mohd Suhaili & Loh.40 0.

Jain. 3. Keputusan Enam sampel yang dipilih secara rawak dibahagi kepada dua iaitu tiga sampel sebagai pasir tanpa basuh (07103-07105) dan tiga sampel selebihnya sebagai pasir basuh (07017-07109). 82 .2009.Nuhu. Ujian analisis ayakan pasir merupakan elemen terpenting dalam mencirikan saiz taburan sesuatu sampel butiran.Nuhu&Abdullahi.2 (Rujuk Rajah 2. Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition) 3.1. 3.2008.4. Ia bertujuan untuk melihat perbezaan ciri dan sifat fizikal jika ada di antara keenam-enam sampel tersebut. Analisis bentuk dan saiz pula menentukan kesesuaian bentuk pasir yang diperolehi untuk digunakan sebagai pasir fondri. Ringkasan kepada bacaan yang diperolehi daripada analisis serakan taburan butiran. Nilai produk akhir atau purata saiz taburan (AGS) didapatkan untuk dibandingkan dengan pasir piawai dari Foseco iaitu Pasir Chelford 60 Foseco.Sundeen.. Menurut Foseco (2004).1978).2004.BUKU PROSIDING oleh Foseco. purata saiz taburan dan bentuk dan saiz butiran boleh disimpulkan dalam Jadual 3.3 dan 3. kesudutan pasir ditentukan melalui penilaian penglihatan dengan menggunakan mikroskop berkuasa rendah lalu dibandingkan dengan Rajah 2.2003.2.2 Pengelasan butiran pasir mengikut bentuk dan saiz. peratusan taburan saiz spesimen. Kesfe raan Tingg i Kesfe raan Seder Kesfe hana raan Rend Bersudut ah Separa Separa Sudut Bulat Amat Bersudut Bulat Amat Bulat Rajah 2.2).

80 95.13 07104 269.00 56.00 83 .1 Sampe l Pasir Halus (150-212 µm) 42.1 Keputusan peratusan gred pasir spesimen Pasir Kasar (500710 µm) 0 0 0 0 0 0 2.58 07109 251.00 35.00 43.15 07107 242.00 95.20 1.00 98.40 55.00 88.87 07105 260.00 51.00 52.90 4.00 9.20 Jadual 3.00 43.2 Keputusan peratusan taburan saiz pasir Spesimen Sampel 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelford 60 Taburan saiz pada 4 atau 5 pengayak berturutan (%) 99.00 5.3 Keputusan purata saiz taburan bagi pasir spesimen Purata saiz taburan butiran Sampel (µm) 07103 270.37 07108 241.20 1.7 Pasir Sederh ana (250355 µm) 57.70 Pasir Sangat Halus (63-90 µm dan Pan) 1.50 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelfo rd 60 Jadual 3.BUKU PROSIDING Jadual 3.00 47.00 52.60 0.00 99.15 Chelford 60 230.80 51.40 99.00 44.00 44.

BUKU PROSIDING Jadual 3.4 Keputusan analisis bentuk dan saiz butiran Sampel Saiz (µm) 355 250 07103 212 150 355 250 07104 212 150 Bentuk Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Tingggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Membulat-Kesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Tinggi Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Tinggi Sangat MembulatKesferaan Rendah Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat MembulatKesferaan Tinggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat Bersudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat Bersudut-Kesferaan 355 250 07105 212 150 355 250 07107 212 150 355 250 07108 212 150 07109 355 84 .

Pendapat lain menegaskan bagi mendapatkan pemadatan acuan yang baik. Oleh itu ayakan semula harus dilakukan dengan cara menapis semula keenamenam sampel spesimen dengan pengayak 425 µm untuk mendapatkan saiz spesimen yang betul–betul berada dalam julat yang sepatutnya. Perbincangan 4. Persediaan dibuat dengan menyingkirkan saiz butiran yang melebihi saiz 425 µm. dengan purata 97.1 mewakili taburan bagi pasir spesimen setelah menjalani ulangan proses ayakan di mana pasir yang tidak memenuhi spesifikasi seperti pasir kasar telah disingkirkan dan hanya pasir yang berada dalam julat spesifikasi sahaja dianalisa.2003).1980). 85 . menyatakan secara umumnya saiz 200–300 µm atau AFS 75-50 lebih disyorkan dengan serakan taburan pada empat ke lima pengayak berturutan. Azhar & Shamsuddin (2009).1 Analisis Taburan Saiz Pasir Spesimen Nilai taburan di dalam Jadual 3. Foseco (2004) mengesyorkan pasir fondri pada julat 150–400 µm dengan saiz 220– 250 µm paling banyak digunakan.BUKU PROSIDING Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Membulat-Kesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Sederhana 250 212 150 4. taburan bagi pasir yang diayak harus menyamai atau melebihi 95 % pada 4 atau 5 pengayak yang berturutan (Webster. dalam kajiannya membuat persediaan sampel dengan menyingkirkan butiran pasir kasar sebelum mempertimbangkannya sebagai pasir fondri.2 % bagi gred pasir yang sama. Ini kerana ayakan kali pertama untuk kesemua sampel didapati taburan saiz butiran tidak menunjukkan bentuk lengkungan seperti yang diperolehi oleh pasir piawai.7 % pasir ini jatuh dalam kumpulan pasir halus-sederhana iaitu berjulat dari 150 µm–355 µm.Ini menunjukkan pasir sampel terdiri dari pasir yang sesuai untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri setelah berjaya melepasi salah satu syarat awal sifat karekteristik pasir iaitu mesti mencapai sekurang-kurangnya 60 % bagi empat saiz pengayak berturutan atau 95 % bagi had terbaik atau dengan pada paras sederhana diantara 75 –80 % (Jain. Selain itu didapati jurang perbezaan yang ketara antara saiz 500 µm dengan 300 µm menyebabkan jumlah butiran yang terperangkap pada saiz pengayak 355 µm terlalu tinggi. Griffiths (1990). Pasir spesimen menunjukkan serakan taburan butiran pasir yang baik. Perbandingan antara pasir sampel dengan pasir Chelford 60 menunjukkan serakan taburan yang lebih baik dengan pasir Chelford 60 mencatatkan 88.

peratusan yang diperolehi menunjukkan julat di antara 42. 4.00 %). yang juga dikenali sebagai butiran pasir sangat halus dan tidak sesuai untuk pasir fondri mencatatkan julat peratusan tertapis dari 0.00 %) dan 07109 (51. 07104 (1.60 %). Penilaian seterusnya dari segi Purata Saiz Taburan akan lebih membantu menjustifikasikan kesesuaian pasir ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri. 07108 (4.90 %–5.BUKU PROSIDING Pasir kasar (500-710 µm).00 %) dan 07109 (44.90 % diikuti dengan sampel 07103 (1.00 %). 07107 (44.00 %). pasir spesimen tidak mengandungi sebarang butiran jenis ini memandangkan kesemua pasir kasar telah disingkirkan hasil dari proses ayakan terdahulu.1958. 86 .00 %) dan 07109 (5.2003). 07105 (47. 250 dan 355 µm telah dijelaskan lagi dalam bentuk jadual. Analisis ini dapat membantu memberikan panduan dalam pemilihan atau pengkelasan untuk aplikasi tertentu. 07104 (56.00 %–57.20 %).20 %).00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 57. 07105 (1.2 Keputusan Analisis Purata Saiz Butiran Analisis purata saiz butiran merupakan analisis bagi mendapatkan purata saiz butiran yang sesuai untuk dipilih bagi aplikasi yang dikehendaki.00 %).00 %-55. peratusan pasir yang tertahan adalah dari 43.2 menunjukkan jumlah taburan terkumpul bagi 4 hingga 5 pengayak berturutan di mana kesemua sampel menunjukkan bacaan yang sangat memuaskan iaitu mencatat jumlah 95 % sekurang-kurangnya bagi kesemua sampel. 07108 (43. Analisis ini dilakukan dengan mendarabkan berat pasir tertahan dengan faktor pergandaan dan hasilnya dinamakan sebagai produk mengikut sampel yang dikaji. 07107 (55.00 %. Ringkasan kepada serakan taburan pasir spesimen bagi 4 hingga 5 saiz pengayak berturutan iaitu pengayak bersaiz 150.Jain.40 %). Bacaan ini menguatkan lagi faktor kesesuaian pasir ini untuk dijadikan sebagai pasir fondri.00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 42. 212. Bagi gred pasir sederhana (250-355 µm). 07105 (51. Secara amnya kesemua sampel memenuhi syarat saiz butiran yang melayakkan sampel ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri walaupun pada asasnya terdapat dua kategori berbeza bagi sampel ini iaitu pasir yang telah dicuci dan pasir yang tidak di cuci. 07104 (43. 00 %).00 %).00 %). Bagi gred lumpur kasar (63-90 µm dan Pan).00 %).00 % dengan sampel 07107 memberikan jumlah paratusan pasir sangat halus yang paling rendah iaitu 0. Namun begitu faktor ini bukan penentu utama kesesuaian aplikasi (Howard. Kumpulan pasir halus (150-212 µm). Jadual 3. kerana terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seperti piawaian yang telah ditetapkan. 07108 (43.00 %.

Jelas di sini sampel pasir basuh adalah lebih baik kerana segala bendasing dan mineral seperti tanah liat asli yang terdapat dalam pasir tersebut telah disingkirkan menyebabkan ia mudah terlerai dan tidak melekat antara satu sama lain (Azhar & Shamsuddin.2009). 4. Nilai ini sangat ketara apabila spesimen pasir tanpa basuh diambilkira.BUKU PROSIDING Jumlah produk sampel kemudiannya dibahagikan dengan jumlah berat keseluruhan. Parit secara awalnya adalah sesuai untuk dijadikan sebagai pasir fondri. Melalui kajian ini dapat dilihat dengan jelas perbezaan nilai yang diperolehi di antara dua sampel pasir yang diambil secara rawak lalu dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu sampel pasir yang dicuci (07107-07109) dan sampel yang tidak dicuci (07103-07105). Nilai purata taburan spesimen bagi pasir basuh menunjukkan perbezaan yang kecil apabila dibandingkan dengan pasir piawai. Berat keseluruhan di sini merujuk kepada jumlah butiran pasir yang boleh ditimbang dengan mengecualikan pasir yang hilang atau terperangkap pada jaring pengayak. Jadual 3. Hasil ujian yang dibuat bagi agihan taburan saiz butiran. Gabungan butiran pasir bentuk ini memberikan kesan yang baik kepada kekuatan acuan semasa proses tuangan kerana setiap bentuk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri.3 Keputusan Analisis Bentuk Dan Saiz Butiran Ujian bentuk dan saiz butiran juga dijalankan ke atas semua sampel dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran jenis sampel butiran yang diperolehi bagi mengesahkan analisis yang dijalankan sebelum ini terpakai dengan mengetahui bahawa bentuk butiran ini memenuhi spesifikasi yang dikehendaki bagi pasir fondri. Secara keseluruhannya sampel pasir yang diambil dari Sungai Perak berdekatan dengan Kampung Raja. Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan kepada ujian yang telah dijalankan sepanjang kajian ini: 87 . purata taburan saiz butiram dan bentuk telah memberi petunjuk dan gambaran tentang sifat fizikal butiran pasir yang diuji. 5 Kesimpulan Kajian ini merupakan kajian awal di dalam menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak yang diambil dari lokasi Kampung Raja. Butiran pasir fondri yang baik haruslah berbentuk dari separa sudut ke membulat (Jain.2003).4 merumuskan bentuk spesimen mengikut saiz butiran setelah menjalani ujian pengecaman bentuk di bawah kanta binokular. Parit untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri. Jadual 3. Nyata di sini bentuk butiran pasir Sungai Perak secara semulajadi memenuhi kriteria bentuk yang telah ditetapkan oleh Foseco.3 menunjukkan nilai purata taburan spesimen yang diperolehi bagi kesemua sampel.

BUKU PROSIDING Penyingkiran saiz melebihi 400 µm perlu dilakukan bagi memperolehi 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dan supaya taburan saiz sampel yang baik mengikut spesifikasi saiz yang telah ditetapkan dapat diperolehi.A. 2003. 1958. J. Microtextures on Detrital 9. Foseco 2004. Pasir fondri yang baik haruslah dicuci terlebih dahulu supaya semua bahan mineral dapat disingkirkan dan kandungan silika dapat dipertingkatkan Pasir ini sesuai digunakan dalam aplikasi tuangan mudah untuk kegunaan logam bukan ferus. Investigation of Calcareous Beach Sands in the Akumal and Tulum Areas for Use in Constructed Wetlands. Argyilan. 6. DOI 10. A.1007/s 11104-009-0120-0 5. 2005. Environ Earth Sci. 10.D. Elizabeth. Purata saiz taburan menunjukkan kehampiran dengan nilai pasir Chelford 60 dan berada dalam julat yang ditetapkan. Foundry Properties of Backing Sand: Some Engineering Studies and Improvements. Preliminary Study on Tailing Sand from Ex-Tin Mine Sites in Peninsular Malaysia for Use As Foundry Sand: Grain Size Distribution and Average Grain Size. J. Robert. Bentuk butiran yang dikaji memenuhi keperluan bagi pasir fondri iaitu dari bentuk separa bersudut ke membulat. S. Mohd Suhaili Ismail & Loh Chiok Hoong.1007/s12665-009-0039-z 11. Production of Silica-Refractory Bricks from White Sand. Lee. Kuala Lumpur. Principles of Foundry Technology Fourth Edition.S. Adegbuyi P. Kajian Kesesuaian Pasir Bekas Lombong untuk Pembuatan Kaca dan Kegunaan –Kegunaan Lain di 88 . D. No. 2009. &Kearns L. 2006. Mark P.Krekeler S. Advanced Manufacturing and Processing Technologies Conference on 26 – 29th October 2009. 2007. E. 2009.O.Coimbra.D & Nicholas T. Quartz Grains of Upper Mastrichtian-Danian rocks of the Cauvery Basin.23-34. P.S. International Conference on Engineering Education-ICEE. 2009.W. IIUM. Characterization of Physical And Chemical Properties of Spent Foundry Sands Pertinent to Beneficial Use in Manufactured Soils. Portugal. Shane.L. Modern Foundry Practise 3rd Edition.B. 7. Almarahle G.D.P. Madhavaraju. Lepp. Plant soil article.I.O & Uhomoibhi J. 2(1). Y. J. 2. Conference Paper.59:411420 10. 4. Vol. Geosciences Journal. & Hussain S. 1995. Eastern Yucatan Peninsula. Azhar Abdullah & Shamsuddin. Jain. Howard E. 11th Edition. 465-468. 3. American Journal of Applied Sciences. New Delhi: Tata McGraw Hill. 1.E. 8. Vol.p. Southeastern India: Implications for Provenance and Depositional Environments. London: Odhams Press Limited.M. 6. p. American Ferrous Foundrymen‟s Handbook. Rujukan 1. 10. Armstrong-Altrin.

1980. Jabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia. 1978. 17. 1999.BUKU PROSIDING Negeri Perak – Rancangan Malaysia ke-6. Basiran & Alexander S.A & Abdullahi A. Laporan: SB/IM/99/1 Rolfe R. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.Inc.G.P. Follow Up Survey For Silica Sand in the Paitan Area.75-83. North Eastern Sabah . Evaluation of the Foundry Properties of River Niger Sand Behind Ajaokuta Steel Company Limited. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. 1960. 12. 15. 16. England: Porcullis Press. p. p. No. Vol 4(4). Webster P. Nuhu A. Yan. 2008. Michigan. Geological Study of Sand Deposits in the State of Michigan.W. 13.A. 2009.238-241. Cast Metals Technology. 14.T. Fundamental of Foundry Technology.D. Yusairi Hj. Phase 2 Final Report. Ltd. Nigeria. 89 . Paulus Godwin.Seventh Malaysia Plan. Surrey. International Journal of Physical Sciences. Assessment of Foundry Properties of Steel Casting Sand Moulds Bonded with Grade 4 Nigerian Acacia Species (Gum Arabic). A Manual of Foundry Practise For Cast Iron 3rd Edition. Michigan Department of Environmental Quality (DEQ) Geological Survey Division (GSD).T. Vol 3(1). laporan : IM 24/95 Nuhu A. Ajaokuta. 18. No. AmericanEurasian Journal of Scientific Research. London: Chapman & Hall. 1972. Sundeen S. Sylvia J.

motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Kajian ini mengkaji hubungan antara sikap. e-Commerce. Sijil Pengurusan Perniagaan Semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris.34 iaitu pada gred C+. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar politeknik di dalam kursus Perakaunan Awalan. Kursus Perakaunan Awalan P1105 adalah salah satu kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti program pengajian di dalam bidang perdagangan. Insurans. Kajian turut menguji hubungan antara pencapaian pelajar mengikut faktor pilihan program pengajian dan latar belakang perakaunan. Pengajian Perniagaan (Antarabangsa) dan Pemasaran. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar di dalam kursus ini. Subjek kajian ini terdiri daripada 232 pelajar Diploma Pengajian Perniagaan(Pengurusan). Dapatan kajian menunjukkan purata pencapaian keseluruhan pelajar bagi kursus ini adalah mata 2. Kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Penemuan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sikap dengan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. Pengenalan Pengajian di politeknik menawarkan program di dalam bidang Perdagangan seperti Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan). Walaubagaimanapun kebanyakan pelajar sukar untuk mendapat keputusan yang baik dalam kursus ini. Walaubagaimanapun pencapaian pelajar di dalam kursus ini adalah pada tahap sederhana. jangkaan tahap motivasi dan jangkaan markah dengan prestasi pelajar 90 . Perakaunan. Diploma Pemasaran. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sesi Januari 2010. Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pelajar matrikulasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap.BUKU PROSIDING FAKTOR PENENTU PENCAPAIAN PELAJAR POLITEKNIK DI DALAM KURSUS PERAKAUNAN AWALAN Suraya Abdul Warif Zanatul Shima Aminuddin Shareaha Din Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kursus Perakaunan Awalan adalah kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar jurusan perdagangan dalam sistem pengajian di politeknik. Kursus ini amat penting di mana objektifnya adalah untuk memberikan pendedahan dan kemahiran perakaunan asas kepada pelajar yang bakal menceburi bidang perdagangan dan perniagaan. Hasil dapatan juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang perakaunan dengan pencapaian pelajar.

89 <B 2. Jan 2009 dan Julai 2008. Justeru. Jadual 1: Analisa Keputusan Perakaunan Awalan Tahun 2008 -2009 SESI PENGAJIAN PERATUS KEGAGALAN JUMLAH PELAJAR GAGAL MATA PURATA GRED PURATA Jul-09 7% 10 Jan-09 12. menunjukkan purata pencapaian pelajar adalah pada tahap di bawah gred B+ pada sesi Jan 2008 dan menurun pada tahap di bawah gred B Julai 2009. Oleh kerana prestasi pelajar yang tidak menentu di dalam kursus Perakaunan Awalan disamping pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bahasa Inggeris yang diperkenalkan mulai sesi Julai 2008. motivasi. Setiap pemboleh ubah yang paling mempengaruhi sikap. Di samping itu peratusan jumlah pelajar yang gagal juga agak tinggi pada semester Julai 2008 dan Januari 2009.4% 24 Jul-08 9. dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar dapat dikenal pasti. iaitu hubungan antara sikap. Pernyataan masalah Analisa keputusan peperiksaan seperti Jadual 1.BUKU PROSIDING subjek perakaunan. 91 . maka kajian dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian mereka di dalam kursus ini. kajian ini menerokai satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran.59 <B- 3.2% 23 Jan-08 2.2% 4 2.43 <B- 2. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Tho Lai Mooi (2007) di dalam kajiannya terhadap pelajar jurusan perakaunan sebuah universiti mendapati bahawa efikasi kendiri mempengaruhi pencapaian peperiksaan perakaunan .29 <B+ Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor penentu pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Di samping itu. sama ada faktor demografi seperti program pilihan dan latar belakang bidang perakaunan mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar juga turut diterokai.

tidak berminat dan sebagainya. sama ada dalam bentuk pemahaman. Ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah sangat penting kepada pelajar bagi mendapatkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan dan seterusnya keputusan ini boleh digunapakai untuk menjejakkan kaki ke dunia pekerjaan. Di dalam sistem pendidikan. Tahap pencapaian pula ialah sejauh mana seseorang pelajar itu berjaya dalam satu-satu peperiksaan atau ujian piawai (standardized test)(Reber.BUKU PROSIDING Kepentingan Kajian Hasil kajian ini akan dapat membantu para pelajar. Apabila seseorang itu gagal di dalam sesuatu perkara. pencapaian adalah hasil pembelajaran telah berlaku apabila manusia boleh mempamerkan sesuatu yang baru. sering didengari bahawa kegagalan pelajar adalah disebabkan oleh sikap mereka yang negatif seperti malas. Sikap memainkan peranan yang penting untuk mencapai kejayaan di dalam sesuatu perkara atau usaha. kesedaran dan kemahiran. Pencapaian ialah kejayaan mencapai sesuatu matlamat. pengurusan politeknik (Bahagian Pembangunan Kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik) dan juga ibu bapa di dalam menangani masalah pembelajaran para pelajar bagi kursus Perakaunan Awalan. Sikap ini 92 . Sikap Mengikut ahli psikologi sosial. Komponen perilaku pula terdiri daripada kecenderungan atau bertujuan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkait dengan sikap kita.(2006). Pencapaian Pelajar Hasil pembelajaran atau pencapaian merupakan suatu perkara penting yang perlu dicapai diakhir sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.A. Komponen afektif merangkumi emosi positif dan negatif individu terhadap sesuatu iaitu bagaimana perasaan seseorang terhadapnya. Menurut Ritcher. 1992). ramai orang akan menyatakan dia mempunyai sikap yang salah. Kajian yang dijalankan oleh Haniza (2003) terhadap 150 orang pelajar semester 3 dan 4 dari sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang bertujuan menentukan sikap dan motivasi pelajar terhadap Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar mendapat bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap dengan pencapaian akademik. Manakala komponen kognisi merujuk kepadakepercayaan dan pemikiran yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu objek. pensyarah.Sikap adalah sesuatu yang berbentuk dalaman dan sukar untuk difahami.Ketiga-tiga komponen dalam sikap ini saling berhubungan dan seterusnya berfungsi dalam pembentukan dan pemantapan sikap individu. perilaku dan kognisi. sikap meliputi 3 komponen yang utama iaitu afektif. Adnan Khamis (1995).

BUKU PROSIDING dibentuk dari pengalaman dan persepsi seseorang terhadap sesuatu perkara atau fenomena ( Azizi Yahya. matematik. sejarah dan geografi di kalangan 231 pelajar ( berumur 11-15 tahun ) di Sekolah Utara London. Ringkasnya. sama ada dalam bentuk ganjaran atau dendaan. (1998) telah menggunakan teknik soal selidik yang dimajukan oleh Thurstone dan Chave (1929) untuk menguji sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di dalam pembelajaran. 1992). Wooten. untuk berkerja. pelajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan memahami fakta. konsep. Penggunaan Bahasa Inggeris Bahasa mempengaruhi pelajar berfikir dengan membina persepsi dan menstruktur idea. prinsip dan penyelesaian masalah. Antara faktor yang mempengaruhi tahap motivasi pencapaian pelajar ialah jangkaan orang-orang yang signifikan di sekelilingnya. maka aspek sikap telah dipilih sebagai salah satu faktor penentu pencapaian pelajar dala kursus Perakaunan Awalan. Seseorang yang bermotivasi intrinsik tidak memerlukan insentif luaran. (Reber. Kajian yang dijalankan Haniza Abdul Khalid (2003) menunjukkan ketidaksediaan pelajar untuk belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Bahasa Perancis. Motivasi ekstrinsik pula ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran luaran seperti markah dan gred. Hasil dari ujian ini telah menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara sikap pelajar terhadap matapelajaran itu. Motivasi intrinsik merupakan kecenderungan untuk mencapai atau mengatasi cabaran-cabaran kerana minat atau menggunakan keupayaan yang ada.C. 2003).2000). sama ada berpunca dari dalam atau luar. Kajian lepas menunjukkan dua pendapat iaitu satu kelompok menyatakan sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai korelasi dengan pencapaiannya. Disebabkan sikap seringkali dikaitkan dengan pencapaian akademik pelajar. bukan kebiasaan dan berbeza dengan bahasa yang digunakan seharian akan memberikan masalah di dalam memahami sesuatu konsep pembelajaran (Haniza Abdul Khalid. ataupun mengelak daripada dendaan. Kerja berkenaan sudah merupakan ganjaran kerana kepuasan yang dirasai.1998). Motivasi Motivasi ialah proses intervensi atau keadaan dalaman seseorang yang mendorongnya untuk bertindak. (Woolfolk. perbezaan asas antara kedua-dua jenis motivasi ini ialah sebab-sebab sesuatu tingkah laku itu dilaksanakan. Woolfolk (1998) pula menyatakan bahawa motivasi bukan hanya dorongan untuk bertindak tetapi juga mengarah dan meneruskan sesuatu tingkah laku. T. Walaubagaimanapun pengetahuan dan kemahiran berbahasa yang masih baru. Kenyataan 93 .

BUKU PROSIDING tersebut tergambar pada dapatan kajian beliau. Kajian ini berkait dengan pengambilan kemasukan ke politeknik yang merupakan lepasan sekolah yang menggunapakai sukatan PPSMI sejak tahun 2003 . terdapat pelajar yang telah dan akan berada di politeknik untuk melanjutkan pelajaran di pelbagai jabatan termasuk Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.9 peratus untuk Mata Pelajaran Sains dan 5 peratus untuk Mata Pelajaran Matematik. Sijil Pengurusan Perniagaan semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara pelajar tersebut. Diploma Pemasaran. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris. Sebanyak 331 soalselidik telah diedarkan dan hanya 232 soalselidik sahaja yang boleh digunakan. Jadual 2 menunjukkan jumlah soal selidik yang diedarkan dan digunakan mengikut program. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang telah mengikuti Kursus Perakaunan Awalan dan menduduki peperiksaan akhir semester pada sesi Januari 2010. Subjek kajian ialah pelajar program Diploma Pengajian Perniagaan. di mana borang soal selidik digunakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. 94 .Kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2004 tentang persepsi pelajar telah menunjukkan bahawa amat rendah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kesediaan mereka untuk belajar Sains dan Matematik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris hanya 5. 71 peratus meminati Sains dan Matematik kerana diajar dalam Bahasa Melayu dan 70 peratus responden yakin akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam Sains dan Matematik jika diajar dalam Bahasa Melayu. Pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan diukur berdasarkan gred yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus tersebut semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. iaitu 75 peratus pelajar tidak setuju Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Faktor-faktor penentu pencapaian akan dilihat dari aspek sikap. 77 peratus bersetuju bahawa Bahasa Melayu mampu menyampaikan Sains dan Matematik dengan berkesan. Metodologi Kajian yang dijalankan ini adalah bersifat tinjauan. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa).

Jadual 3 juga menunjukkan responden daripada program DPM adalah 35%. DPI (14%). Responden berbangsa Melayu merangkumi 95% manakala selebihnya. Analisis deskriptif frekuensi digunakan untuk melihat pencapaian pelajar berdasarkan maklumat demografi. 32% adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan 68% pelajar perempuan. analisis secara inferensi yang digunakan korelasi Pearson.BUKU PROSIDING Jadual 2 : Jumlah Edaran dan Penggunaan Soal Selidik PROGRAM DPM DPI DPR DINS SPP JUMLAH JUMLAH SOALSELIDIK DIEDARKAN 123 44 64 30 70 331 JUMLAH SOALSELIDIK DIKUTIP SEMULA 110 43 61 30 66 310 JUMLAH SOALSELIDIK DIGUNAKAN 81 32 52 25 42 232 Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. Pencapaian pelajar adalah merujuk kepada gred yang diperolehi dalam di dalam kursus Perakaunan Awalan semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. DINS (11%) dan SPP (18%). Semua data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 15. Jadual 3 menunjukkan frekuensi sampel yang dipilih dipecahkan mengikut jantina pelajar. 95 . Dapatan Kajian Sebanyak 232 sampel ataupun responden digunakan dalam kajian ini. Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. Bagi mengenalpasti faktor-faktor penentu pencapaian pelajar di dalam kursus ini. DPR (22%). Daripada 232 sampel. 5% adalah bukan Melayu. bangsa pelajar dan program yang diikuti di PSA.

Jadual 4 menunjukkan pencapaian pelajar Kursus Perakaunan Awalan P1105 pada semester Januari 2010.34 iaitu pada gred C+. Berdasarkan Jadual 6. 20 atau 41% orang pelajar adalah pelajar daripada program Sijil Pengajian Perniagaan. program Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) memiliki peratusan lulus yang tertinggi yakni 37% berbanding program-program yang lain. Purata pencapaian pelajar kursus Perakauanan Awalan Semester Januari 2010 adalah pada nilai mata 2.BUKU PROSIDING Hasil kajian mendapati seramai adalah 49 orang pelajar yakni 21% gagal dan seramai 183 daripada 232 orang iaitu 79% pelajar lulus. Manakala. daripada 49 orang pelajar yang gagal. 96 . Jadual 5 menunjukkan purata pencapaian pelajar di dalam Kursus Perakaunan Awalan Semester Januari 2010.

Pekali korelasi ini adalah bersifat negatif. Jadual 9 menunjukkan hubungan yang rendah antara pencapaian pelajar dengan pelajar yang mempunyai latar belakang dalam perakaunan r= -0. Pekali korelasi ini adalah bersifat positif. Berdasarkan Jadual 7 menunjukkan 87.305 p< 0.01.BUKU PROSIDING Program pengajian yang diikuti oleh pelajar di PSA adalah program pilihan pelajar.9% (204 orang pelajar) bersetuju program yang diikuti merupakan pilihan mereka dan selebihnya 12.01. Pelajar yang lulus dalam kursus P1105 mempunyai sikap yang positif ke arah memajukan diri dalam kursus P1105. Jadual juga menunjukkan hubungan yang lemah antara pencapaian pelajar dengan sikap pelajar r= 0. 97 . Walaubagaimanapun. Berdasarkan Jadual 8. Matriks korelasi.1% (28 orang pelajar) bukan program pilihan mereka. hanya 39% pelajar sahaja yang mempunyai asas perakaunan. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang tidak mempunyai asas perakaunan tidak semestinya lemah dalam kursus Perakaunan. seramai 90 daripada 232 orang atau 61% pelajar tidak mempunyai latar belakang Prinsip Perakaunan.247 p< 0.

Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pencapaian pelajar matrikulasi. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan bahasa Inggeris tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Di samping itu penggunaan bahasa Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar tidak menjejaskan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. Penemuan ini selari dengan kajian Zuaini. Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Faktor pelajar yang mempunyai asas dalam perakaunan juga turut menunjukkan hubungan yang songsang dengan pencapaian pelajar. Noraziah dan Rosliza (2008) dimana pelajar yang mempunyai pendedahan awal terhadap subjek perakaunan menunjukkan prestasi yang rendah berbanding dengan pelajar yang tiada pendedahan awal. Kerjasama yang baik dari para pensyarah di samping usaha yang berterusan oleh para pelajar akan menghasilkan satu system pengajaran dan pembelajaran yang ideal dan seterusnya dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan faktor sikap mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. 98 . Berdasarkan dapatan kajian adalah dicadangkan kepada pihak politeknik untuk menganjurkan kursus-kursus motivasi dan perkhidmatan kaunseling pembelajaran bagi membentuk sikap yang lebih positif di kalangan pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian mereka.BUKU PROSIDING Kesimpulan Kajian ini telah mengenal pasti hubungan antara sikap.

22.eficacy and student performance in an accounting course: Masalah Pendidikan.A (2006) Intertemporal consistency of predictors of students performance :evidence from Business Administration program. 17. 23. A comparison of traditional and nontraditional students. Johor. Membentuk Identiti Pahang: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd. Jurnal of Education for Business. Penerbitan Ustara Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Remaja. 3. Universiti Teknologi Malaysia. Sikap dan Motivasi Terhadap Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar. Jurnal Pendidikan. A. (1992). Self. 14. Graw Hill Education Haniza Abdul Khalid (2003). Adnan Khamis(1995). 6. 2.C (1998). Ed. Yusof Boon. Factors influencing student learning in Introductory Accounting classes. 7nd. Kaedah Penyelidikan. 5.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Kedah. 19. Boston: Ally & Bacon Wooten. (1998) Educational Psychology. 99 . 82(2). Johor. 9. 24. Skudai:Universiti Teknologi Malaysia. 20. Issues in Accounting Education. New Zealand: Penguin Books. Azizi Yahya. 10. 33-47 Woolfook. Azizi Yahya dan Jaafar Sidek Latif (2005). Hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. 11. 18. 16. Othman Mohamed (2001).S. UKM Iran Herman (2007). Dictionary of Psychology. 12. 13(2). Mc. T. Fakulti Pendidikan.30(2). 8. 15. Thesis Sarjana Pendidikan. Penyelidikan Pendidikan. Nor Aziah Abdul Manaf & Rosliza Mat Zin (2008). Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Matapelajaran dan Kaitannya Dengan Pencapaian Akademik. 4.Penerbit Universiti Putra Malaysia Reber A. Statistik Dan Analisis Data Sains Sosial.8893 Too Lai Mooi (2007). 21. Ritcher. 13. Shahrin Hashim & Wan Zuraidah Wan Hamid (2000). 10:17-30 Chua Yan Piaw (2006).357-373 Zuaini Ishak. Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. Universiti Utara Malaysia. Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan. 7.

edu.edu.BUKU PROSIDING Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC Mohd. Behrang Perak Email: mohd_kamal@psas.Balan et al. 2007) dan begitu juga dengan Pengawal Logik Bolehaturcara (PLC) yang ada di dalam industri pembuatan kini Kesannya. mazlan@psas. Modul Pengawal PIC/PLC PENGENALAN Peningkatan penggunaan kawalan digital bagi sistem mekanikal masa kini telah menjuruskan kepada keperluan asas bagi pelajar Kejuruteraan Mekatronik kepada pengetahuan asas tentang PengawalMikro (R. Faktor utama pemilihan pengawal mikro PIC 16F877 untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcaraan yang digunakan iaitu perisian Proton IDE lite dan LDMicro di mana perisian ini merupakan perisian versi pelajar yang boleh di muat turun secara percuma. Keputusan yang diperolehi menunjukkan kesemua aturcara program telah berjaya di uji lari ke atas projek Modul Pengawal PIC/PLC ini.my . Bagi menguji tahap kefungsian Modul Pengawal ini. mohd_faizal@psas. 5 eksperimen telah dibangunkan dalam bentuk program pengaturcaraan dan telah dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal tersebut. Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) 100 .my Abstrak Projek ini membincangkan kaedah Rekabentuk dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC. 35950. Kata Kunci –PIC .my . bermula dengan merekabentuk litar komponen elektronik. untuk pelajar Program Kejuruteraan Mekatronik di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjong Malim Perak.. Rekabentuk modul pengawal ini melibatkan beberapa peringkat. Kamal Hat . Mazlan Bin Zubir Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah. banyak institusi pendidikan yang menawarkan program kejuruteraan Mekatronik di negara ini mula memperkenalkan kursus PengawalMikro dan PLC ke dalam kurikulum mereka. rekabentuk papan litar bercetak (PCB) dan seterusnya pengujian untuk tahap kefungsian modul pengawal tersebut. Matlamat projek bertujuan untuk menyediakan satu modul pengawal yang akan digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kursus Pengawal Mikro dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC). ABBM. Faizal Reza Yaakob .edu. Justeru ini telah menunjukkan rekabentuk dan pembangunan projek ini telah berjaya dilakukan.

peralatan tersebut boleh dikatakan telah terkebelakang dari segi teknologi dan keupayaannya jika dibandingkan dengan kecanggihan aliran teknologi semasa. Justeru. Di dalam usaha untuk meyediakan keperluan pembelajaran bagi kedua kursus ini. yang menyatakan kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika pendidik telah melalui 5 fasa iaitu. ianya menuntut kepada peruntukan dan pembelanjaan yang tinggi bagi penyediaan keperluan makmal dan melatih tenaga pengajar (Hosni I. manakala kursus PLC telah di perkenalkan sejak tahun 1980 „an. membiasakan diri. kos pembelian peralatan pengajaran dan pembelajaran adalah sangat tinggi iaitu sekitar RM 4000 hingga RM 5000 seunit. Pada masa kini. mengintegrasi 101 . Seorang pensyarah mestilah menggunakan alat atau bahan yang bersesuaian sebagai alat bantu mengajar dalam proses P&P untuk memberi kesan yang maksimun terhadap pengajarannya. Pada ketika ini terdapat banyak kit elektronik dan modul pengawal bagi membantu proses P&P mata pelajaran berbentuk aplikasi. Sekiranya guru mengajar hanya dengan menggunakan pen dan papan putih sahaja sudah tentu akan membosankan pelajar untuk belajar. Keperluan ini disokong oleh Hooper et al. Sejajar dengan itu keperluan ABBM dalam mengedalikan matapelajaran ini amat diperlukan terutama yang berkaitan dengan Pengawalmikro. Selain itu. Ini selaras dengan kehendak KPTM yang mahu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir dalam teori malah aplikasi sesuatu mata pelajaran tersebut. diharap proses P&P akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Yang mana matlamatnya adalah untuk menghasilkan rekabentuk bagi mempelbagaikan lagi ABBM bagi proses P&P di PSAS selaras dengan kehendak JPP dan KPTM. ini adalah kerana ianya merupakan satu keperluan oleh pihak industri pada masa kini. Ianya merupakan modul pengawal yang menggabungkan sukatan matapelajaran pengawal mikro dan PLC di PSAS. Ketika permulaan perlaksanaan kursus ini. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PSAS telah memperkenalkan kurikulum baru bagi mata pelajaran Pengawal mikro dan PLC sebagai salah satu syarat kredit kursus.di harap ianya juga dapat menarik minat pelajar-pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktikal berbanding pembelajaran fakta atau pun teori sahaja. 2004)).BUKU PROSIDING Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) juga telah mula memperkenalkan kurikulum bagi kursus Pengawalmikro sejak tahun 2003 lagi. mengguna. Namun begitu. satu rekabentuk modul Pengawal akan dibangunkan. peralatan. dalam Siti Zohara Bt Yassin (1997). penggunaan ABBM dalam proses P&P perlu dirancang untuk memastikan keberkesanan dan kesesuaian alat atau bahan tersebut. Melalui penggunaan modul pengawal ini.

Perisian ini menggunakan platform bahasa pengaturcaraan tahap tinggi BASIC (Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction Code. Atmel dan Microchip. Perisian Proton IDE Lite ini juga di sertakan sekali bersama pakej perisian simulasi ISIS Profesional™ seperti pada rajah 1 yang mana aturcara program yang dibuat menggunakan perisian Proton IDE Lite® boleh disimulasikan terus secara maya. 102 . manakala perisian Ldmicro menggunakan kaedah Rajah Tangga untuk membangunkan aturcaranya. Membangunkan rekabentuk Litar skematik elektronik bagi pengawal 2. Perisian Proton IDE Lite dan Ldmicro merupakan perisian versi pelajar yang boleh dimuat turun secara percuma. Disamping itu. kajian mengenai kesesuaian penggunaan rekabentuk Modul pengawal ini di kalangan pensyarah dan pelajar PSAS juga telah dilakukan. Rajah 1menunjukkan perisian Proton IDE Lite dan rajah 2 pula perisian LDmicro yang digunakan untuk projek ini. Pemilihan pengawal mikro PIC® 16F877 yang dikeluarkan oleh Microchip® untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcara yang akan digunakan.) yang merupakan antara bahasa pengaturcaraan yang paling mudah dipelajari. Tanjong Malim Perak. PIC 16F877 merupakan pengawal mikro yang murah dan mudah didapati. OBJEKTIF PROJEK Objektif projek ini adalah untuk membangunkan satu rekabentuk modul pengawal yang boleh digunakan di dalam proses pengajaran dan Pembelajaran kursus Pengawalmikro [E4061] dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC) [J4125] bagi pelajar program Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Antara pengeluar pengawalmikro yang terkenal ialah Motorola . Membangunkan rekabentuk Papan Litar Bercetak (PCB) 3. PEMILIHAN PENGAWAL MIKRO Terdapat pelbagai jenis Pengawal mikro yang dikeluarkan oleh pengilang dari seluruh dunia. Justeru. Ianya mudah untuk digunakan di dalam membangunkan rekabentuk sistem elektronik.BUKU PROSIDING mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut. Menghasilkan aturcara program dengan menggunakan perisian Proton IDE Lite dan LDmicro untuk modul pengawal yang dihasilkan 4. Objektif ini akan di spesifikkan kepada beberapa perkara berikut iaitu : 1. Menulis panduan penggunaan lengkap serta helaian Makmal untuk tujuan pengajaran di makmal. Keupayaannya untuk menyimpan dan menjalankan program yang unik menjadikan ianya sangat cekap dari segi kepelbagaiannya penggunaanya. 3.

di mana perisian – perisian ini boleh dimuat turun secara percuma. Harga pasaran bagi satu perisian adalah sangat mahal untuk dimiliki oleh seorang pelajar. Pemilihan PIC ini sebagai pengawal utama untuk projek ini adalah kerana terdapat banyak perisian pengaturcara yang telah dibangunkan untuk memprogramnya. peralatan kawalan bagi mesin. Ianya merupakan penyelesaian yang ideal bagi pelbagai kawalan proses yang berbeza di dalam industri. Harga yang murah.BUKU PROSIDING 3. mempunyai kualiti yang tinggi dan mudah didapati. pengukuran data dan lain – lain lagi. Selain itu PIC 16F877 ini mempunyai sepenuhnya ciri – ciri bagi sebuah pengawal mikro yang moden dan canggih. fungsi applikasi yang luas. Rajah 3 menunjukkan ciri fizikal bagi PIC 16F877 dalam pakej 103 .1 Pengawal Mikro PIC 16F877 PIC 16F877 merupakan antara produk keluaran daripada syarikat Microchip™.

Pakej PDIP adalah untuk proses yang menggunakan kaedah proses Through Holes technology 4. LED pada PORTD akan menyala apabila PB pada PORTB di tekan dan terpadam apabila dilepaskan. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. “Program. Modul Pengawal ini juga direkabentuk dengan mempunyai keupayaan 104 .hex” dengan mengambil contoh “Program.hex” ini akan dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal PIC/PLC menerusi perkakasan pengaturcara yang terbina dalam pada PCB modul ini.BUKU PROSIDING pembungkusan PDIP.bas” sebagai contoh dengan nama fail “Program. Kaedah pembungkusan PIC ini adalah berdasarkan kepada keperluan proses pembuatan.hex”.2 Eksperimen 1 Dengan menggunakan Perisian PROTON IDE Lite program pertama yang dibangunkan adalah untuk menguji fungsi output digital bagi 8 LED yang disambungkan pada PORTD modul pengawal ini. Seterusnya penghimpun akan menukar Program. 4.bas ini kepada fail “.1 Perlaksanaan Eksperimen Kaedah perlaksanaan eksperimen bermula dengan menulis program menggunakan perisian PROTON IDE Lite.4 Eksperimen 3 Penukar isyarat analog ke digital (ADC) merupakan fungsi khas yang ada pada PIC16F877.3 Eksperimen 2 Program BUTTON ini di tulis bertujuan untuk melihat fungsi litar tambahan bagi masukkan digital pada PORTB dan melihat keluarannya pada LED yang disambungkan pada PORTD. Akhir sekali dengan menggunakan perisian MicroCode Loader.bas”. 4. Program BLINK yang dibangunkan untuk eksperimen ini telah dihasikan. Program tersebut diperlu di tulis dalam bentuk penyataan bahasa pengaturcaraan BASIC serta di simpan dengan sambungan fail “. 4. Program ini di tulis untuk melihat fungsi litar tambahan LED bagi melihat adakah ianya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan litar yang telah direkabentuk.

Eksperimen 4 ini adalah untuk menguji fungsi Modul Pengawal ini sebagai PLC dengan menggunakan perisian LDMicro. Keputusan ujilari yang telah dijalankan juga telah mencapai tahap kefungsian yang diharapkan seterusnya membuktikan pembangunan rekabentuk litar ini telah mencapai objektif projek. 5.5 Eksperimen 4 [LDMicro] Modul Pengawal ini memberikan pilihan kepada pelajar samaada untuk menggunakan kaedah pengaturcaraan menggunakan bahasa pengaturcaraan BASIC atau pun menggunakan Rajah Tangga dalam membagunkan program kawalan mereka. Program yang dibangunkan dalam bentuk Rajah Tangga iaitu satu piawai antarabangsa yang digunakan oleh semua pengeluar PLC di dunia. Modul ini di dalam proses P&P di politeknik malaysia. ii. akhir sekali Objektif Spesifik projek ini telah berjaya dipenuhi. Menghasilkan satu tambahan litar antaramuka yang boleh digunakan bersama dengan Modul Pengawal ini. kerana asas PLC adalah Pengawal Mikro itu sendiri. Menghasilkan satu rekabentuk baru yang boleh menyokong perkakasan komunikasi seperti USB dan rangkaian. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji fungsi ADC dengan melaras voltan masukkan 0 hingga 5V pada Pin RA0 dan melihat keluaran ADC tersebut pada Paparan LCD. Membuat penyelidikan berkenaan Kebolehtahanan produk ini. 4. i. Kefahaman pelajar tentang PLC dan Pengawal Mikro dapat dipertingkatkan lagi dengan menggunakan perisian ini. iv.1 LIMITASI PROJEK Limitasi yang terdapat pada Perisian PROTON IDE Lite iatu hanya membenarkan 50 baris sahaja aturcara yang boleh di tulis dan hanya menyokong pengawal mikro PIC 16F877 sahaja menyebabkan keupayaan Modul Pengawal ini adalah terhad dalam menghasilkan lebih banyak aturcara program yang canggih. 5.0 KESIMPULAN Rekabentuk dan pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC untuk projek ini telah berjaya hasilkan dengan jayanya.2 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Cadangan yang boleh dikemukan untuk penambahbaikan di masa hadapan adalah seperti berikut. Membuat satu penyelidikan tentang kebolelaksannaan penggunaan 105 .BUKU PROSIDING ADC untuk membaca masukkan isyarat analog dan menukarkanya ke bentuk digital berdasarkan fungsi tersebut. iii. 5.

Axelson. 1995. (1988). IEEE Spectrum.. 2. Microprocessor and Interfacing Programming and Hardware.. The Design and Construction of a General-Purpose Microcontroller Trainer.A.M. L. Computer Science series. D. Microcomputer Structure. Romiszowski. Talukder. L. C. IEEE Spectrum.. H. NorthQuincy: Byte Books Subsidiary of McGraw-Hill. thesis. 82-85. Rafiquzzaman.. PIC16F877 Data book..” Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. J. R. M. Arizona. 106 . 5. United States : Irwin. Spectrum Staff. New York: McGraw-Hill International Edition.” New Jersey: Prentice Hall.J.. Ginnet.. R. Intel and Motorola. Curphy. Hughes.” New York: Nichols Publishing. 1992.1986.” New York: Mc Graw Hill. pp. University of Zimbabwe. “Programming MicroController 16F84. “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Developement. V. Leadership : Enhancing the Lessons of Experience. Board Tools Proliferate. A.” Harian Metro. H. 7. 3. Rafiquzzaman. Kolb. (1993). Microprocessor and Microcomputer Development System.F.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. 1984. Educating the Renaissance Engineer. 9. 8. pp. “Memperkasa Pendidikan Vokasional. (1997).Sc. D‟Angelo. Hall. M. (1984). 39-43.“The Selection And Use Of Instructional Media. Raha Yacaob (15 Januari 2002). 6. M. Harper and Row Inc. “Modul: Alat Bantu Mengajar (ABM). September 1995. Microprocessor Theory and Applications. November 1990. Geppert.1981. 1995. Microchip technology incorporated. Englewood: Prentice-Hall International Editions. Supyan Hussin (2000). 4.

Since then the finite volume method is extensively used to solve transport phenomena problems. Furthermore. From 1960s onwards. Finite Element Method and Finite Volume Method to solve the Navier-Stokes equation numerically. under-bonnet airflows and the in-car environment with CFD. pre. evaporation. etc. A lot of numerical method was introduced by mathematicians and engineers in CFD. However. due to the frustration on FDM. research and development and manufacturing of aircraft and jet engine. such as Finite Difference Method.BUKU PROSIDING CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface Faraziah Hassan Chapter 1 1. Computational Fluid Dynamics (CFD) provides a qualitative and even quantitative prediction of fluid flows by means of: i. Software tools (solver. condensation. CFD has been applied to the design of internal combustion engines. finite element method (FEM) has been introduced in 1950s [16]. combustion chambers of gas turbines and furnaces. they limit their simulation in the range of continuum fluid. finite volume method (FVM) was developed at Imperial College.1 Introduction Computational Fluid Dynamics (CFD) has emerged as a powerful tool for the analysis of system involving fluid flow. the aerospace industry has integrated CFD techniques into the design. There are few numerical methods that simulate the evolution of fluid flow at particle level. Historically. which cannot be effectively used on complex geometry. Among them are Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) [15] and Molecular Dynamic (MD) [10] methods. FEM and FVM belong to the same family of weighted residual method. Solving this equation is a very challenging task.and post processing utilities The core of this CFD is represented by a partial differential equation (PDE) widely known as the incompressible Navier-Stokes equation. In these methods. finite difference method (FDM) was the first computational method used by researchers to solve fluid flow and heat transfer problem by solving Navier-Stokes equation. mainly to solve fluid dynamic problems [19]. the trajectories of every 107 . More recently. however. heat transfer and associated phenomena such as chemical reactions. In 1980s. Mathematical modeling (partial differential equations) ii. Numerical methods (discretization and solution techniques) iii. motor vehicle manufacturers now routinely predict drag forces. Indeed. the FDM.

Even when a gas is being considered where there are fewer molecules and a larger time-step can be used. The first LBM model was a floating-point version of its LGA counterpart. without collision. The lattice structure and the evolution rule remain the same. Although LBM approach treats gases and liquids as systems consisting of individual particles. in 1988. The concept of particle distribution has already well developed in the field of statistical mechanics while discussing the kinetic theory of gases and liquids [17]. Consequently. The starting point in the lattice Boltzmann scheme is by tracking the evolution of the single-particle distribution function. As a result. once the positions and velocities of each atom are known. a cup of water contains 1023 number of molecules. LBM was derived from lattice gas automata (LGA) [14]. However.BUKU PROSIDING particle together with their position in the system are predicted using the second Newton‟s law. These methods are deterministic. the goal is to derive macroscopic equations from mesoscopic dynamics by means of statistic. it is possible to determine the acceleration of each atom in the system. because of the longer mean free path of the molecules. The algorithm is simple and can be implemented with a 108 . the state of the system can be predicted at any time in the future or the past. It is not important to know the behavior of each particle. The LBM has a number of advantages over other conventional computational fluid dynamics approaches. the question is do we really need to know the behavior of each molecule or atom? The answer is no. Each particle in LGA model (represented by single bit Boolean integer) was replaced by a single particle distribution function represented by a floating-point number. LBM inherits some features from it precursor. a mesoscale numerical method based on statistical distribution function has been introduced to replace MD and DSMC methods. Once the distribution functions are obtained. The uniform lattice structure was remaining unchanged. rather than to solve macroscopic equations. the lattice Boltzmann method (LBM) [18]. it is important to know the function that can represent the behavior of many particles (mesoscale). One important improvement to enhance the computational efficiency has been made for the LBM was that the linearization of collision operator [12]. rather than to deal with macroscopic dynamics directly. the number of molecules that can be considered is still limited. the primary goal of this approach is to build a bridge between the mesoscopic and macroscopic dynamics. But remember. the LGA method. The definition implies the probable number of molecules in a certain volume at a certain time made from a huge number of particles in a system that travel freely. From the knowledge of the forces on each atom. for distance (mean free path) long compared to their sizes. In other words. the hydrodynamics equations can be derived. Historically.

detail discussions at the molecular level on the effect on the multiphase flow have not been enclosed in such robust continuum multiphase models represented in modern CFD fashions. the LBM can be extended to describe the evolution of binary mixtures. For both applications. or extended to allow for more complex boundary conditions [7][8][11][9]. Accordingly. LBM resolves the macroscale of multiphase fluid flow indirectly by solving the evolution equation of particle distribution function and models the propagation and collision of particle distribution which are believed to be the fundamental behaviours at molecular level. interfaces in a system. environmental applications. However. it is considered that the first is capable of predicting the later. These efforts resulted in producing numerous multiphase models which are all capable of predicting multiphase fluid flow. 109 . the CFD community is trying to develop multiphase model. are mainly concerned with the evaporation rate of the liquid droplet. LBM foundation adopts the kinetic theory of gases which considers the evolution of fluid based on the behaviour at molecular level. 1. Although conceptually simple. Computationally. For example. such as hazard assessment of accidental release of liquids onto the soil [1]. and its spreading rate over the porous surface. which is a function of the area of the wet spot on the surface of the porous medium exposed to the atmosphere. From this similarity between these two mechanisms of LBM and multiphase flow. it is important to have knowledge of the dynamics of the phenomena occurring inside and outside the porous medium. as well as the penetration depth [2]. in which the common theme is a basic interest in the shape of the droplet after impingement.BUKU PROSIDING kernel of just a few hundred lines [13]. since these factors are linked to printing quality [3]. Front capturing method and front tracking method have been used to capture discontinuity properties at the interface [1][2]. the mathematical foundation of the lattice Boltzmann method (LBM) makes it a suitable tool for multiphase prediction [3][4]. For instance. The algorithm can also be easily modified to allow for the application of other.2 Background of the problem The study of the impact of liquid droplets on porous surfaces is important for a wide range of situations. Multiphase modelling has been a matter of intensive research for the last few decades. research related to inkjet printing technology is mainly concerned with the droplet radius after impingement. substantial efforts are been done to examine the qualification of multiphase models to predict the interaction among phases at molecular level. In the same time. In contrast. As mentioned earlier. Thus the LBM is an ideal tool in fluid simulation. more complex simulation components. On the other hand. but hardly very many. one might be able to track a few. varying from environmental applications to inkjet printing technology. it is more difficult to implement these traditional CFD methods in a multiphase flow simulation. The difficulties arise from the interface deformation and interaction.

1. Such this fact drastically influences the contemporary engineering research concerns and objectives. at which more than two phases interact at the same time. 1. 110 . previous attempts were focused on the solution to Navier-Stokes solution and limited to continuum limit. you can build a computational model that represents a system or device that you want to study. heat and mass transfer. 1. Using CFD. Only a few studies have been specifically concerned with the droplet impingement on permeable surface. quite complicated and ambiguous. and the software will output a prediction of the fluid dynamics and related physical phenomena. Scope Three dimensional analysis Only single droplet on solid surface Porous surface with various values of porosity Numerical investigation with lattice Boltzmann numerical scheme Comparison of results with published results in literature 1. mathematicians and physicist have been trying to formulate and build proper mathematical and physical models that are able to predict the specific spatial and temporal conditions.4 Objective The main objectives of this paper are: To investigate the dynamics of droplet on solid surface using lattice Boltzmann numerical method. CFD software gives you the power to simulate flows of gases and liquids. especially when it deals with sophisticated physical phenomena such as materials coating. iii. This mission is. ii. Engineers. prior studies were mainly related to the collision of droplet impinging on flat non permeable surface.7. For details analysis of the droplet behavior. undeniably.1 Computational Fluid Dynamic (CFD) A computational technology that enables you to study the dynamics of things that flow. a mesoscale numerical scheme which can reproduce the behaviour at particle level is required to correctly predict the multiphase system. iv.3 Problem Statement In spite of the importance of the subject.7 Definition of Terms 1.6 Rational Recent situation shows that the multiphase fluid flow is involved in the majority of engineering applications. etc.5 i.BUKU PROSIDING 1. ink injections. Therefore. CFD is a sophisticated computationally-based design and analysis technique. v. Then you apply the fluid flow physics and chemistry to this virtual prototype. In addition. moving bodies.

3 Droplet A small indefinite quantity (especially of a liquid) that was assumed to have kinetic energy prior to its contact with the porous medium. for instance. the Boltzmann equation was derived by assuming for a gas consisting of hard-sphere molecules and undergoing binary collisions.7. liquid or gas) but instead to multiple fluids mixed at a macroscopic level and having a mixing scale larger than the molecular scale. 2001).7. Chapter 2 2.1) collision where f t f collision (2.4 Porous Surface Materials that consist of a large number of particles or fibres packed closely together. 1. it could simply be composed of a single continuous solid body that has many pores (or holes) in it.The term phase is used in a much wider sense and does not necessarily refer to thermodynamic phases (solid. f f eq through 2nd Order 111 . f t c f c f t f t (2. chemical reaction. 1. giving rise to pores through which fluids can flow.7. In between the solid particles or fibres there is open space.1 Bhatnagar-Gross-Krook Collision Model Earlier.BUKU PROSIDING multiphase physics. fluid-structure interaction and acoustics through computer modeling.the average time between excessive collisions (Succi.2) represents the change in distribution function per unit time due to collision. The particular interest is in the change in distribution function in time of order f . The distribution function can be related to the equilibrium distribution function Taylor‟s series expansion. 1. An object does not have to consist of many particles to be porous. The Boltzmann equation without the external force.2 Multiphase Situation in which more than one fluid is present and all fluids are immiscible.

3) is well-known as the BGK Boltzmann equation.8) Resulting in. t f f x.3) f collision t f eq x.7) f x. c .9) 112 . f x.6) The BGK lattice Boltzmann equation can be derived by further discretization using an Euler time step in conjunction with an upwind spatial discretization and setting the grid spacing divided by the time step equal to the velocity.2 The Lattice Boltzmann Equation The Boltzmann equation with BGK collision model can be expressed as: f t c f x f f f eq (2. c . t (2. t f x. t f collision t t f x. c . The Maxwell-Boltzmann equilibrium distribution function is defined as. This model is frequently called BGK collision model after Bhatnagar. c . t f eq x . t t t f x. t t c x f x. c . t t f f f eq (2. t t f f f eq (2.BUKU PROSIDING f eq x. t c f x x. t c f x c x. 2. t t f x.4) where the small time interval between collisions f t have been replaced by the characteristic time . c . 2 f eq 1 2 RT D/2 c u exp 2 RT (2. t t x f x. t t f f f eq (2. t t 0 t 2 (2. t t t f x. f x c t. Gross and Krook who first introduced it.5) Where equation (2.

The rapid deceleration creates a pressure increase in the impact region. This stream and collide particle interpretation is a result of the fully Langrangian character of the equation for which the lattice spacing is the distance traveled by the particles during a time step.3 Outline Physical Mechanism The time evolution of the shape of the impinging droplet and the velocity field obtained by numerical simulation. The droplet gradually spreads laterally. and flow velocity.10) (2.BUKU PROSIDING This equation has a simple physical interpretation in which the collision term is evaluated locally and there is only one streaming step operation per lattice velocity. and the cylindrical geometry of the problem. u can be evaluated as the moment to the distribution function as follow f f eq or fd c f eq d c c fd c c f eq d c u (2. In spite of the resistance imposed by the substrate. At the same time as the lateral spreading occurs. in order to satisfy the conservation of mass and momentum. This is probably related to two factors: viscous effects. where the vector field represents fluid velocities (U) outside the substrate and the macroscopic averaged velocities (Up) inside the substrate. values of non-dimensional velocity can be found inside the substrate in the early stages of the impact. 113 . liquid is penetrating the porous substrate. due to the radial momentum. due to the drag of the solid particles. which results in a reduction of velocity as radius increases. Although the velocities inside the substrate are very small. mainly due to the initial axial momentum of the droplet. which can be observed. There is a rapid deceleration of the droplet in the impact region.11) cf c f eq u or 2. However. The mechanism driving this flow is mainly related to the pressure difference between the impact region outside the substrate and the capillary pressure acting in the fluid interface inside the substrate. there is a steady fluid motion towards the deeper layers of the substrate. after a brief period the radial velocities start to decrease. The macroscopic variables such as the density. caused by the drag of the porous substrate.

This reduction causes an increase in the droplet spreading outside the substrate for the case with smaller porosity. As the droplet spreads laterally outside the substrate.5 Unanswered question / untried method To the best of author‟s knowledge. there is a slight reduction in the amount of liquid absorbed in the initial stages of the impact. the LBM has never been tried to predict the behaviour of droplet on porous surface.1: Variation of the final penetration depth H ( ) and spread ratio R (▲ ) as a function of . 2.1 presents the variation of R and H with the porosity value. As can be seen both values tend to increase as porosity is reduced. capillary pressure continues to draw it to the interior of the substrate. 114 . Fig. Although the liquid inside the substrate tends to occupy a larger volume. This trend of increase in the volume occupied by the droplet inside the substrate was displayed throughout the range of porosity tested.2.4 Porosity of the Substrate In spite of the differences in the shapes obtained for each configuration. Figure 2.BUKU PROSIDING 2. the main distinction in the results obtained is the volume of the substrate occupied by liquid. This behavior changes considerably the shape of droplet inside the substrate in relation to the configuration with larger porosity.

3.3 Subject or Data Sources i) Review the characteristics of existing two-phase LBM. The porosity effects include non-linear drag due to the solid matrix and viscous stresses by the solid boundary. 115 . the fourth force term is used to account for porosity effects while neglecting the compression work done by the pressure and the viscous heat dissipation.BUKU PROSIDING Chapter 3 3. ii) Simulation test cases of droplet on a horizontal plate and validation of results will be carried out.1 Research Design & Procedure Three different external forces will be added to the evolution equation of lattice Boltzmann to account for long-range interaction. iii) Simulation of droplet on an inclined plate with gravity force will be carried out.2 Operational Framework 3. surface tension and gravitational forces. In addition.

1 Expected Finding The initial axial momentum of the droplet causes some fluid to penetrate the substrate and as the space available for the fluid is smaller in the condition with smaller porosity. 116 .BUKU PROSIDING Chapter 4 4. the liquid that has penetrated occupies a larger overall volume of substrate.

F.5595.D. [6] Nor Azwadi. 29. Modelling of the deformation of a liquid droplet impinging upon a flat surface. Phys. Comp. 1307–1317. C. 67. doi:10. (2007). D. and S.F.1063/1. (1990).Three-dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity.. R. The development of simplified thermal lattice Boltzmann models for the simulation of thermal fluid flow problem. Comp. Durst. Fukai. (1998). E. Mod. C. [8] Benzi. B. Phys.BUKU PROSIDING References [1] I. (2007). Phys. Fluids A 5.1 pp 87-96. (1957). DOI: 10. and wetting on paper. (1993). model validation from field and wind tunnel experiments for sand and concrete. J.F. [4] J.. and T. Poulikakos.1006/jcph. Griffiths. Comm. [2] R. Atmos. G. Keio University. Intl J. A. Zhao.1996. 90–94. Chem.1016/S0010-4655(00)00111-9. B. 21: 87-96. [5] Nor Azwadi Che Sidek. Phase transition for a hard sphere system.27: 1207-1208. Tanahashi. Environ. (2007). Succi. [3] J.S. 2588– 2599. 117 . J. Phys. [9] Azwadi. Atmos. Droplet evaporation from porous surfaces. No. (1999). S. Wainwright.DOI: 10.131: 241246. Roberts.129: 247-255. spreading. Roberts. (1995). Brenner and F. T. International Journal of Modern Physics B.M. Derivation of the lattice Boltzmann method by means of the discrete ordinate method for the Boltzmann equation. Environ. J. TAPPI J. Phys. and T.1743956. Doctoral of Philosophy.D. Two-dimensional turbulence with the lattice Boltzmann Equation. J. Megaridis. O. Initial stages of inkjet drop impaction.1088/0305-4470/23/1/001. DOI:10. J. DOI: 10. and Tanahashi. I. Three dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity. Griffiths. A model for the evaporation of droplets from sand. [11] Bernsdorf. (1984). Japan.. R.21. Numerical analysis of the pressure drop in porous media flow with the lattice Boltzmann (BGK) automata. (2000). Vol. Phys. C. 33 3531– 3549. Miyatake. 23: L1-L5.1142/S0217979207035911 [10] Alder. Z. [7] Abe. Oliver.

Mod. S. Simplified finite difference thermal lattice Boltzmann method. Richard F. G. 20: 2437-2449. Intl J. Applied Math. S.56. Lett. Alder. 9: 1518-1519.1142/S0217979206034789. [16] Gilbert. DOI: 10.org/link/PFLDAS/v6/i10/p1518/s1. DOI: 10. (1973). Parametric study of liquid droplets impinging on porous surfaces. Hasslacher and Y.1505. DOI: 10. (1954).. (1971). S. Tanahashi. small amplitude process in charged and neutral one component system. Rev.1007/BF02179986. S.. L. Rinehart and Winston. Prentice Hall. An analysis of the finite element method. DOI: 10. Approach to translational equilibrium in a rigid sphere gas..94: 511.1103/PhysRevLett.1103/PhysRev.aip.1142/S0217979208048619. Phys. [14] Frish. Phys.511. Mod. and T. [13] Azwadi. C. George. and T. (2008). http://link. Gross and M. ISBN: 0891165223. E. and F. B. Phys. P.. Lattice gas automata for the Navier-Stokes equation. Hemisphere. Tanahashi.BUKU PROSIDING [12] Bhatnagar. Phys. Phys. (2006). [18] McNamara.94. J. Stabilization of thermal lattice Boltzmann models. P. [19] Patankar. V. (1995). Reis Jr. Modelling 32 (2008) 341-361. C. Intl J. Intl J. 81:395-408. S. (2008). B. DOI: 10. 118 . [21] Azwadi. U. Numerical heat transfer and fluid flow. Phys. [17] Harris. Krook.525. of Fluid. New York: Holt. 22: 3865-3876. 56: 1505-1509. An introduction to the theory of Boltzmann equation. Simplified thermal lattice Boltzmann in incompressible limit. A. Stat. B. (1986). Pomea. ISBN: 0130329460. [15] Bird. and B. Rev.. [20] Neyval C. A model for collision process in gasses 1. Griffiths and Jane Meri Santos. G. (1980). ISBN: 0486438317. (1963).

edu. High initial cost and most unique properties are the major consideration preventing more widespread use of composites materials. 1. Politeknik Port Dickson. Composite tubes square cross-section. aluminum. and wood increases. Km. Pultrusion is a manufacturing method whereby wetted out fibers is drawn through a heated curing die to produce high performance constant cross-section composites at low cost. Negeri Sembilan. 10˚ and 15˚ were selected to study their effect on crushing behaviors and collapse modes. Akbar Othman2 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Several properties such as non-conductivity. 5˚. In this research. Oblique loads. FRP. 71050 Si Rusa. light weight. particularly in vehicle and transportation in an effort to reduce the impact for the case of collision. 14.my ABSTRACT The capable of structures to absorb large amount energy are great interest. During the actual collision. marine.0 INTRODUCTION The use of composite materials is becoming increasingly widespread. strength. All specimens were chamfer 45˚ on top end as purpose to work as a collapse trigger mechanism. Pultruded composite have been used in an 119 . an experimental investigation was carried out to study the crashworthiness parameter and behavior of pultruded fiber E-glass/polyester composite tubes. Tel: +606 6622000 Fax: +606 6622026 E-mail: atiq@polipd. Jln Pantai. Advancement in manufacturing method makes composite an attractive alternative. stiffness. automotive and aerospace applications. Keywords: Energy Absorption. Pultruded goods have many potential applications depending on certain design criteria. Quasi-static loadings were applied axially and obliquely on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. Pultruded tubes with 9 mm thick wall absorb more energy compare to 6 mm thick walls. Collapse mode. the crash box not only experienced axially but in both axial and oblique crash. The result showed that increasing the angle of loading will decrease the energy absorption of the structures. Two different pultruded wall thicknesses of 6 mm and 9 mm tubes were used and four load angles of 0˚. New applications are considering composite materials as design solutions as the cost of traditional materials such as steel.BUKU PROSIDING Quasi-static Energy absorption of pultruded composite tubes E-Glass/Polyester under oblique loading Abdullah Atiq Arifin1. Load-displacement curves and collapse mode of each sample were discussed. corrosion resistance and low coefficients of thermal expansion have already made composite materials attractive design options for many structural.

1 Energy absorption parameters The values of the energy absorption capability were calculated from the force-displacement curves by smoothing out the force serrations to obtain mean forces of the load during each stage of crushing processes. The variable load angle was applied on tube structures intend to investigate and identify the behavior of composite tube during progressive collapse. An others study on oblique reported by Al-Emran (2008) and Reyes (2004) on energy absorption for foam-filled extrusion under quasi-static oblique loading. Reyes et al (2002) has studied on square aluminum columns in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading and investigated experimentally for three different load angles. In one of the few investigations only reported on quasi-static loading applied axially on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. Reyes et al. aerospace structure.BUKU PROSIDING automotive components. P is the crush load and Sb if length of the crushed portion of the 120 . biomedical and construction applications During an actual crash event the energy absorber will seldom be subjected to either pure axial or bending collapse. It is therefore important to understand what happens to the crash box when subjected to oblique impact. the energy absorption will be lower and both moment and axial forces will be transferred to the rest of the structure. and height of tubing. Very few studies on the effect of processing conditions on the energy absorption of pultruded composite and there are no comprehensive quasi-static analysis for pultruded composites on oblique loading has been found in literature but we can found many on metallic materials. commercial products. E = ∫ P.ds --------------------------- (1) Where E is the total energy absorpted while crushing of pultruded tube specimen. but rather a combination of two modes. The objective in this study was to determine the effect of different wallthickness on Pultruded composite square tubes when subjected to crushing load with constant cross-section geometries in term of length. The total work done during the axial crushing of the pultruded composites is equal to the area under force-displacement curves and is evaluating in equation (1) Energy absorption. The square columns were clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying a force with different angles to the centerline of the column. Triggering mechanism was used as crash initiator to facilitate progressive crushing onto tube structures. The crash boxes will be subjected to both axial forces and moment in an oblique crash. (2002) stated that if the crash box experiences global bending instead of axial crushing. width. 1. The 450 was selected for each specimen.

The square column was clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying force with different angle to the centerline of the column. Figure 2. The test specimens are compressed between parallel flat platens.5×10-3 m/s to 0.9.0(a) and (b) show the illustration experimental set-up for oblique loading compression force by Al-Emran and Reyes et al. Few studies were recorded on oblique condition and no studies for oblique on pultruded composite have been record.BUKU PROSIDING specimen.1 m/s. 1. Mertens (2003) and Mamalis (1997) notes they have similar collapse characteristics to metal tubes because of the ability of the polymer to buckle.2 Compression test Quasi-static testing can be defined as test carried out on the specimen at a constant speed which might range between 1. Progressive crushing mode with better characteristics properties is given by E = ∫ P.ds = Pm(Sb – Si) -------------------------(2) Where Pm is the mean crush load and Si is the initial length of the crushed portion of the specimen as shown in figure 2. Other research on oblique condition was studied by Al-Emran (2008) for foam-filled steel extrusion under quasi-static oblique loading. 121 . Specific energy absorption Es is given by E Es = ------------------------(3) m Where m is the mass of the pultruded tube The research concentration has been primarily on the ability of thin walled circular and square to absorb energy in a stable crushing mode. Hosseinzadeh (2005) reported although materials show good energy absorption after quasi-static testing. one cannot be convinces that they are crashworthy structures. Research on oblique condition was studied by Reyes et al (2002) done on square aluminum column in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading experimentally for three different load angles. Although pultruded composites exhibit brittle failure in tensile failure modes. This is because the energy absorption capability of crashworthy structures is highly dependent on the speed at which they are crushed.3 Oblique loading The structures of the vehicle during the crushing processes or accidents are not only experienced directly or axially collisions but sometime these structures are crushed off-axially. Quasi-static test are easy to control and the equipment required is not very expensive compared to other forms of testing. 1.

The fixture for determination quasi-static compressive under oblique loading is a modified version of the one developed by Al-Emran (2008) and Reyes et al. Two value of the wall thickness were used with average value h1 = 6 mm and h2 = 9 mm. pultruded E-Glass/Polyester geometry square cross-section with two different thicknesses is experimentally evaluating the compressive strength to get the behavior and performance of material and their capability in absorbs energy. This process draws fiber mats through a resin bath to wet the fiber. Finally. then through a hot die to form the desired final shape. The materials was manufactured by pultrusion process and carried on at Intralink Techno Sdn. 2004). 122 .0 METHODOLOGY Compression strength of pultruded composite materials is one of the more difficult to measure properties. (2002. Selangor. composite tube cross-section square was fabricated using E-glass fibers reinforced polyester resin with 55% fiber matt volume.BUKU PROSIDING 2. the profile passes through a tunnel oven to accelerate curing. New approach test method used for the oblique loading compressive test will be discusses based on previous literature. The fixture for the all specimen‟s angle conditions developed during this investigation. 8 specimens were used. 2. In this study.1 Test Specimens preparation For the purpose of this investigation. width(W) and breadth(B) of the test specimens were constant. 120 mm length and 75 mm× 75 mm respectively. Bhd. and the composite was cut to desired length. The length(L). Yet there are no well established test methods for the accurate measurement of this property for pultruded composite materials. located at Semenyih. For this study.

4 Quasi-static compression test Quasi-static crush tests are carried out at a constant speed. quasi-static tests may provide important information regarding the failure mechanisms and energy absorption capability of composite structures in crushing conditions. Low feeding rate was used during machining to reduce any residual stress and cracking.BUKU PROSIDING 2. 10˚ and 15˚was built. This angle was machined using dry grinding machine in order to have identical angles.3 Jig Fabrication In order to make oblique condition. It consists of clamp element and supporting structure with desired angle. 2. they have been used by many researchers to study energy absorption properties of composite components. The purpose of this chamfering is to work as a collapse trigger mechanism that initiates stable progressive crushing and avoid catastrophic failure. the test jigs used in experiments was shown in figure 4(a-c). In this experiment. jigs with difference angle of 5˚. therefore are simple and easy to control.2 Specimen triggering as a crush initiator purpose Chamfering angles were introduced in the front ends to create a crush initiator. One end the tubes was chamfered at 45˚. 123 . 2. The jig was purpose-built for testing FRP square tube subjected to oblique under quasi-static loading. Hence. By selecting appropriate crushing speeds.

in quasi-static compression mode based in figure 5. mode of crushing pultruded were recorded. h the thickness and n the number of specimen as shown in figure 6.and θ4= 15˚. This test was interrupt after the maximum load was reached. The test specimens were clamped at the lower end and free at the top before applying load as shown in figure 7. θ is the load angle. one moving and one static. First. Then. A reasonable displacement to compare mean crush force was chosen as dmax=80mm. Peak force and mean crush load were the response parameters. This testing process is repeated to FRP composites tube with thickness of 9 mm. the compression test will carried out in square tube on axial load for thickness 6 mm. The clamp support was used to ensure that the specimens is perfectly aligned and that end the splitting. Table 2. The load angles were θ1= 0˚. For each specimen. All tests were conducted under a displacement-controlled mode with cross head speed of 5. The specimen and flat platen were properly aligned to prevent bending moments occurs during crushing process. Then. 10˚ and 15˚respectively. where S stand for static test. The following identification system was adopted : sθ-h-n.0 show the test specimen‟s geometry and support conditions. the same tests will be carried out in oblique condition of 5˚. the composite axially crushed between two parallel steel flat platens. 124 .0 mm/min.BUKU PROSIDING 2.5 Experimental Set-up The mechanical tests were carried out using a GOTECH 100 kN universal testing machine. θ2= 5˚. Every 20 mm displacement of crosshead. Giving 8 tests with repetitions on each combination of wall-thickness and load angle. θ3= 10˚. modes of crush were recorded and analyzed.

3. 10˚ and 15˚). Although a compressive analysis of the crushing modes and mechanisms is the objective of research. Large force reduction occurred during the collapse showed that energy absorption performance decreased. In this observation. As the crushing begins. Second.1 Effect of force-displacement curve for pultruded with wall thickness 6 mm. energy absorption capacity for all specimens. load quickly rises to a peak value and then drops off significantly and stays relatively constant. average load fluctuation almost constant after first initial load up to final crushed deformation. load-displacement curve and mode of failure. test specimens before and after the crushing tests each 20 mm are presented. 5˚. Each of these figures consists of three diagrams. Thus.BUKU PROSIDING 3. All specimens were progressively crushed from constant chamfered end.0 RESULTS AND DISSCUSSION The set of load-displacement curves obtain by 8 quasi-static under axial and oblique load compression tests are presented in eight figures. mean load all test specimens. Higher peak load is sustained for the tube crushed with smaller angle. The force-displacement responses of 6 mm thick composite chamfered with different angles are presented in figure 8. Lastly. observation of the crushed specimens provides an indication of the predominant failure mode. 125 . Table 2 listed show the result of the experiment. corresponding to the two different wall thicknesses and four angle (0˚. First.

the initial peak load should not be much greater than the mean crush force because large peak force required initiating crushing and the goal in energy management is to absorb all the energy without imparting large forces to the people and transporter. Furthermore. subject to compressive load each of these parts is split into two continuous frond that spread outwards and inwards of the tube.BUKU PROSIDING For crashworthiness applications.2 Mode of failure for pultruded thickness 6 mm From the test specimen observation. This observation supporting the hypothesis from previous study literature made by Al-Emran and Hafizun (2007) 3. 126 . specimens 1-4 show this characteristic same to mode I characteristic. The progressive end crushing of the pultruded tube was initiated with crack formation at the corners of the square tube due to local stress concentration. The crack formation at the tube corners is followed by an immediate drop of the compressive load and its propagation parallel to the tube axis.

For the force-displacement curves of collapse mode with load angle 15˚. 5˚ and10˚ are almost similar in term of collapse mode as shown in figure 10.BUKU PROSIDING 3. initial peak force drop significantly due specimens subjected to load angle 15˚. After reaching peak load. small drop of peak load is observed.3 Effect of load-displacement for pultruded tube with wall thickness 9 mm The force-displacement response of the tube load angle with 0˚. This characteristic has caused large reduction or sudden drop. 3. However for load angle 15˚ show same characteristic with mode II which brittle collapse characterized by unstable local tube wall buckling. Smooth post crushing regions are observed with fluctuations. 5˚ and10˚ show similar characteristic with mode I. As the tubes are loaded. The size of critical buckling load. in the post-buckling region of specimens that collapsed according to mode II the average compressive load for the tube crushing is much lower than the peak load. localized buckling occurred at the tube sides. Tube-wall local buckling is initiated after a critical compressive peak load.2 Mode of failure for pultruded thickness 9 mm From observation. Consequently. This behaviour created smooth force fluctuations. Fmax marking the end of the elastic loading phase and followed by a significant drop of load required to continue the tube axial compression. This load angle created post buckling where the specimen moves laterally and shortens under a load it can no longer support. Fmax depend mainly on geometry of the test tube and the angle of oblique load. pultruded thickness with 9 mm load angle of 0˚. The load then recovers to reach a steady state crushing process. 127 .

128 . iii. Fracture. Buckling of the pultruded tube wall ii. crack propagation and splitting of the tube wall transversely to the tube longitudinal axis.BUKU PROSIDING This observation support the hypothesis provide by Mamalis et al. Mamalis in his investigation reported the main failure mechanism that contributes to energy dissipation in the case of unstable brittle collapse mode II are the following: i. (2005). Sliding of the fractured tube walls against the steel crosshead under frictional resistance.

as shown in Figure 13 The mean load and energy absorption up to a given deflection decrease as the load angle increases. It is clear from Figure 13 and that as the loading goes from axial to oblique. The effect of the load angle clearly can seen from the mean load-deflection and energy absorption-deflection curves. chamfering is used to initiate the crushing process and prevent buckling failure mechanism that is minimized the energy absorption performance as the deformation progresses in significantly on load angle and wall thickness. Crack propagation instabilities are observed especially at wall corners. For 6 mm thick subjected to axial loading it is observed that the fracture behavior of the composite appear to affect the stability of the wall as well as magnitude of peak loads and the energy absorption during the crushing processes. 129 . and this may be due to the associated decrease in the initial peak load. increasing the load angle when progressive collapse dominates causes the lobes formed to be pushed laterally away from the sides of the tube. The load-displacement rise quickly to a high peak then followed by progressive fracture collapse and crushing. Furthermore. The curves show the same trend when compared to different load angle.BUKU PROSIDING Typical force-displacement curves of pultruded are recorded that composite thickness has played an important role in modifying the curve and preventing sudden drop of peak forces as shown in figure 13. Generally. This is because the area of stress concentration is the main factor in differentiating the energy absorption values. thus reducing their amount of axial compression and hence energy absorption.

the higher mean crush stress of pultruded wall thickness 9 mm resulted in higher specific energy absorption. The lower energy absorption of pultruded wall thickness 9 mm and 6 mm has been related to stress concentration at the corners. was more significant in specimens processed under oblique angle. The dominant failure mechanisms for 6 mm and 9 mm composite wall thicknesses are buckling and progressive collapse modes. pultruded tubes with higher thickness have been reported in the literature as more effective to absorb energy. increasing the wall thickness has significant effect on the critical load angle range for both wall thicknesses.BUKU PROSIDING The wall thickness has a significant effect on the energy absorption response of straight tubes under axial and oblique loads. This difference. Composite tube with 6 mm thick wall 130 . the baseline dimensions were adopted at two values of wall thickness: 6 and 9 mm. Comparing the mean crush stress and the energy absorption capacity between two thicknesses when processed under oblique condition. When specimen applied with oblique angle load. which contribute to the formation of splitting cracks and lead to unstable collapse with low energy absorption. To examine the effect of wall thickness under oblique loading. 3. The results for the both thickness square tubes are shown in figure 14 above.4 Effect of Peak Force and Mean Force The peak and mean force for quasi-static compression under oblique load are shown in figure 15 and 16. respectively leading to a high and low peak and mean forces. the properties of pultruded tube were reduced to approximately angle increase. it is observed that pultruded with wall thickness 9 mm displayed higher energy absorption and progressive crush occurred at a higher stress level. Similar trends were displayed for the each for axial and oblique subjected to square pultruded tubes. for both mean crush stress and energy absorption. In this case. Thus. Further.

Its show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy. The conclusions of the works are summarized as follow: 131 . the energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. these energies decreased gradually when the pultruded tubes are compressed obliquely. Square cross section tubes with two thicknesses of 6 mm and 9 mm were used. Similar trend is also observed for 9 mm thick wall. 4. Generally. These results support the hypothesis from previous study that load angles played an important role to vary the crashworthiness parameter. According to the collapse mechanism observations. for axially and obliquely compressed pultruded. When the wall thickness increased. All test specimens were chamfered on top end with angle 45˚ each as a triggering mechanism.BUKU PROSIDING exhibited more consistent behavior of both peak and mean force values.0 CONCLUSIONS In this research. 6 mm thick wall tube with load angle 15˚ show slightly lower peak and mean forces. quasi-static experimental on the crashworthiness behaviors of pultruded E-glass/polyester composites tube has been carried out under axial and oblique compressive loading.5 Effect of oblique angle on the energy absorption performance Obviously. the numbers of plastic folds increase as the thickness of extruded tubes increases. 3. From this study it can conclude that increasing load angle tend to decrease peak load and mean crushing force. the effect of oblique angles are significantly affected the performance of energy absorptions. the energy absorption capabilities of pultruded structures for both axially and obliquely compressed loadings are also increased significantly. However.

[11 July 2009]. It was found out that the peak load and mean crush decrease when oblique angle increase. Mode of collapse and energy absorption characteristics of constrained frusta under axial impact loading.A. 2.afpfiberglass. Composite MaterialsThe Pultrusion Process.. Using triggering mechanism like chamfering the edge can achieve progressive crushing in pultruded tubes because its work as a crush initiator for initiate a stable and progressive crushing 3. It also found that first initial force for tube with highest load angle is the lowest. 2007. 16th ASCE Engineering Mechanics Conference. Haj-Ali. A. 7. Master‟s thesis. M. 8. http://composite. 2003. 3.H. Mechanical Journal. This is because the higher thickness gives larger stress concentration during crushing. International Journal Of Engineering and Technology. International Journal Of Mechanical Sciences.com/pultrusionProcess. 4. July 16-18. Fracture Toughness and Crack Growth in Pultruded Composites. Compressive Strength of Pultruded Structure Shape. West Virginia University. these energies decreased when the pultruded tubes are compressed obliquely.asp. Specimens with higher thickness displayed higher mean crush stress in the progressive crushing. R. REFERENCES 1.A. 2008. Energy Absorption Of Foam-Filled Steel Extrusion Under Quasi-static Oblique Loading. Here it can conclude that oblique angle played an important role in determining the energy absorption capability of pultruded tube. R. Collapsible impact energy absorbers: an overview.F. However. Pultrusion Process. 5: 11-24 Al-Emran. Al-Emran. S. Advance Fiber Products. Energy absorption increased as increasing the pultruded thickness.htm. Afizun. Thin-Walled Structure.about. I. Generally. 24 :15-31 Alghamdi. 1994.M.. the first plastic deformation initiated at the contact tip of the tubes and easily propagated down. Crushing Behavior Of Pultruded Composites. El-Hajjar.com. 2001. 6. I. 5. Singace. 4. & Petsios. El-Sobky.A. 2001. A.. A. H.com/library/weekly/aa101397. http://www. It is show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy. 132 . & Zureick A.BUKU PROSIDING 1. For the tube loaded obliquely. 43: 743-757 Makkapati. [18 July 2009]. 39: 189-213. About. 2.

Crashworthiness of aluminum extrusions subjected to oblique loading: experiment and numerical analyses. D.G. 11...G.A. ScienceDirect.D. International Journal of Solids and Structures. Chen. D. Che. 2005. A.S. Composite Structures. Demosthenous. Melo. M. Experimental studies of progressive tearing Failure of pultruded FRP composite tubes in flexure. 44: 1965-1984 Reyes. 2003. Mamalis. Master‟s thesis. G. K..E. M. APSN Joint Workshop. Mertens.org/articles/pultrusion_works.A.. & Hopperstad. M.html [18 July 2009]. 2006. 12. 14. G.P. & Villena. J. 16. Pultrusions.. Ioannidis. Manolakos.E.. experimantal. How the pultrusion process work. Crashworthiness of Vehicle: The Impact of NTUA. 15. Microstructural design of composite materials for crashworthy structural applications.pultrusions. International Journal Of Mechanical Sciences.S. http://www. Composite Structures. O. 167173 Reyes. 28: 279-296. Hopperstad.D. Demosthenous.html [18 July 2009]. 2007.N. A.2006. J. A. Athens. J. Journal of Material and Design. experimental and numerical study.L. 18. 69: 407-420. H.B.O. Thin-Walled Structures. O.. 41: 1645-1675 10. S.BUKU PROSIDING 9. 2002. Langseth. The effect of processing conditions on the energy absorption capability of composite tubes. Crashworthiness assessment of square aluminum extrusions considering the damage evolution. A. 1997. University of Wisconsin.E. & Langset.. 2004. D. Qiao.org . 2006. July 3. Mamalis. Mamalis. Aluminum foam-filled extrusions subjected to oblique loading. & Papapostolou. 1997. M. 3.Y.org/articles/pultrusion_works. 133 . http://www. On the responseof thin-walled CFRP composite tubular components subjected to static and dynamic axial compressive loading.pultrusions. A..H.B.G.S. A. 17. Manolakos. Thin-Walled Structures 44 : 692–700 Ramakrishna.S. Experimental Determination of Splitting in Axially Collapsed Thick Walled Fibre Reinforced Composite Frusta. J. Silva. & Ioannidis. 13.

Perak . Namun lawatan industri ini perlu digabungkan dengan elemen interaksi pengalaman pembelajaran yang lain secara berstruktur oleh pensyarah modul.BUKU PROSIDING Kesan Lawatan Lapangan Industri Terhadap Program Pemasaran di Politeknik Satu tinjaun Mazlina Jamaludin1. Tetapi. Hasil kajian menunjukkan bahawa semua dimensi mempunyai hubungan signifikan antara pengalaman pembelajaran dengan program pemasaran(r=. Dengan adanya pembelajaran di luar bilik kuliah pelajar mendapat kemahiran dan pengalaman yang lebih meluas (Tomkovick.465**). Karns.530**). Dimensi kajian adalah dari aspek. pengalaman pembelajaran. Setelah analisis regrasi dibuat. Temuduga bersama 20 orang pelajar semester 5 dan 6 telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang pemahaman mereka terhadap kerjaya dalam bidang pemasaran. 2 Politeknik Sultan Azlan Shah. 1. Kajian ini membuktikan bahawa lawatan industri yang berbentuk akademik digalakkan dan diteruskan kerana ianya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih terbuka kepada pelajar. Lawatan lapangan industri juga dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik kuliah di bidang pemasaran agar pelajar dapat menghubungkan persekitaran secara realiti (Doris & Hope. interaksi pengetahuan dan kemahiran pemasaran terhadap Program Pemasaran. Borang kaji selidik tersebut diedarkan kepada semua pelajar semester 5(25orang) dan 6(37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran. 2008).pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. Banyak kajian telah dibuat tentang lawatan lapangan industri. 2004). Tujuan kajian ini di buat adalah untuk meninjau hubungan antara lawatan industri dan impak keatas pelajar program pemasaran di Politeknik. Kunci kata: lawatan lapangan industri. interaksi pengetahuan dan kemahiran dengan program pemasaran (r=. Ruzimas Ayu Razali2 dan Nek Kamal Yeop Yunus Phd3 1. (2005) juga melihat lawatan lapangan industri sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan kerana pelajar yang menjalankan aktiviti di dalam dan di luar : 134 . 2008). program pemasaran.1% sahaja ke atas program pemasaran. peluang kerjaya. sejauh manakah pendedahan pelajar terhadap lawatan industri dan penerimaan pelajar dapat membantu pelajar memulakan interaksi dengan pihak industri dan pentadbir firma? Lawatan lapangan industri mendedahkan fikiran pelajar secara lebih konkrit terhadap disiplin kerja di bidang pemasaran yang nyatanya jauh berbeza dalam dunia perniagaan berbanding pengalaman pembelajaran di bilik kuliah (Doris & Hope. pengalaman pembelajaran.442**).0 Pengenalan Lawatan industri merupakan satu pengalaman yang memberi nilai tambah kepada pelajar tentang dunia perniagaan di bidang pemasaran secara lebih jelas berbanding dengan pengalaman pembelajaran di dalam kelas. lawatan industri pelajar pemasaran memberikan impak sebanyak 37. peluang kerjaya dengan program pemasaran (r=. Ia sangat penting bagi pelajar. Instrument kajian menggunakan soal-selidik kemudiannya telah dibina berdasarkan maklumat temuduga yang telah dijalankan. & 3 Universiti Pendidikan Sultan Idris Abstrak Lawatan lapangan industri mampu memberikan nilai tambah dari segi hubungan interaksi dengan pihak industri dan mewujudkan jalinan maklumat kepada pelajar tentang dunia pemasaran yang sebenar.

1. masih terdapat ramai pelajar lepasan politeknik yang lambat mendapat pekerjaan kerana tidak berminat. sukar untuk meyakinkan diri atau pun menganggur walaupun mempunyai kelayakan akademik.2 Pernyataan Masalah Mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian dengan pendapatan bersesuaian merupakan matlamat utama semua pelajar setelah tamat belajar di institusi pengajian tinggi dan di politeknik. Keadaan ini mampu untuk meyakinkan pelajar tentang keupayaan bidang pemasaran sebagai pemacu industri negara. latihan industri memberi pengalaman praktikal kepada pelajar tetapi pelajar hanya mendapat pendedahan daripada sesebuah syarikat sahaja. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai pengalaman yang khusus tentang bidang pemasaran yang mereka ambil. 1. Namun. berpendapat lawatan lapangan industri juga menggalakkan pelajar melihat bagaimana pengurus pemasaran bertanggungjawab ke atas aktiviti pemasaran dan juga berupaya bertindak sebagai agen perubahan dan pertumbuhan dalam perniagaan. Pelajar takut untuk menerima risiko kerana tidak yakin tentang kemahiran 135 . Masalah yang dihadapi pelajar apabila menamatkan pengajian adalah mereka tidak tahu pekerjaan apa yang bakal dilakukan oleh mereka. Ini disebabkan kurangnya pendedahan terhadap alam pekerjaan sektor pemasaran yang sebenar. Walau bagaimana pun. Selain daripada membuat lawatan lapangan industri pelajar politeknik juga telah diwajibkan untuk mengikuti program latihan industri selama enam bulan bagi mengetahui dan mendalami suasana pekerjaan sebenar dalam industri pemasaran. Doren & Corrigan (2008). Pelajar-pelajar di bidang pemasaran yang telah menjalankan aktiviti di dalam dan di luar kelas lebih memahami apa itu industri pemasaran berbanding pelajar-pelajar yang hanya belajar secara teori di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas dan mendalam tentang bidang pemasaran.1 Latar Belakang Kajian Pelajar-pelajar yang sedang menuntut di pusat pengajian tinggi dan pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian dalam bidang pemasaran masih tidak yakin hala tuju profesion pemasaran akan menjadi pilihan kerjaya mereka di masa hadapan. Secara tidak langsung pelajar berupaya untuk melihat „role model‟ atau „mentor‟ yang berjaya dalam industri pemasaran.BUKU PROSIDING kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas. Walaupun wujudnya latihan amali dan pelbagai kursus berkaitan pemasaran tetapi pelajar masih tidak boleh membayangkan sepenuhnya pekerjaan sebagai seorang pemasar. Mewujudkan lawatan lapangan ke industri dan program amali di dalam program pemasaran merupakan satu kaedah yang mungkin berkesan kepada pelajar untuk memahami dengan lebih luas tentang dunia sebenar pemasaran tetapi faktor ini memerlukan kos kewangan yang tinggi dan program pembelajaran yang tersusun serta komitment pihak industri dalam melibatkan diri dalam program pembelajaran pelajar bagi menjamin keberkesanan program ini.

Ini kerana pada kebiasaannya sebagai syarikat kecil yang mengambil pelajar untuk bekerja akan menawarkan gaji yang rendah ataupun gaji dibayar berdasarkan kepada komisyen jualan. tawaran ini bukan sesuatu yang sukar tetapi peluang untuk menambah pendapatan yang baik kerana pendapatan dibina berdasarkan keupayaan kemahiran jualan dan pendapatan boleh meningkat dengan mendadak sekali walaupun baru sahaja bekerja. Ini kerana mereka telah meluahkan perasaan risau kerana tidak nampak potensi kerjaya. takut untuk menanggung risiko mereka tidak dapat membayangkan suasana pekerjaan dalam bidang pemasaran dan tidak yakin dengan tawaran tersebut walaupun telah mempelajari teori-teori pemasaran dan konsep-konsep pemasaran semasa pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Menurut Unni (2005) . peluang kerjaya. Mengenal pasti hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. pelajar yang menamatkan pengajian dalam bidang pemasaran yang telah mengikuti lawatan ke industri mempunyai kefahaman yang luas tentang pemasaran daripada kedua-dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penyertaan sebenar dalam syarikat. Mengenal pasti hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Risiko ini merupakan satu risiko yang sukar diterima kerana pelajar akan menolak kerana gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan kelulusan akademik.3 Objektif Kajian 1. Mengenalpasti kesan antara pengalaman pembelajaran. Bagi pelajar yang ada pengalaman. 136 .BUKU PROSIDING dan pengalaman untuk menerima jawatan mahupun tanggungjawab sebagai ahli pemasar. 3. Mereka juga tidak nampak kaitan amalan pekerjaan dengan apa yang telah dipelajari di Politeknik walaupun telah mendapat pendedahan daripada pensyarah. Sikap tidak yakin. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. ingin makan gaji tetap lebih menjadi pilihan utama walaupun terpaksa bekerja lebih masa tanpa sebarang bayaran tambahan berbanding pekerjaan yang dibayar gaji berdasarkan komisyen kerana risau tidak dapat mencapai sasaran syarikat. 1. Bagi pelajar yang risau. Mengenal pasti hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 2. 4. jenis pekerjaan yang bersesuaian dengan pembelajaran mereka. Masalah utama kajian ini dibuat adalah kerana pelajarpelajar yang sedang belajar di Politeknik Sultan Azlan Shah di bidang pemasaran masih belum pasti adakah mereka akan memilih pekerjaan dalam jurusan pemasaran setelah tamat belajar di institusi ini.

Ia sangat penting kerana pelajar dapat melihat aktiviti pemasaran dalam situasi yang sebenar di luar daripada konteks di dalam kelas (Tomkovick. Pelajar didedahkan dengan teknik dunia pekerjaan yang sebenar tentang sesuatu industri.4 Persoalan Kajian 1. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? 1. iaitu dengan menawarkan kursus atau modul lawatan lapangan industri di dalam progam pengajian adalah satu cara yang berkesan untuk membuat pendedahan awal kepada pelajar jurusan perniagaan terhadap profesion pemasaran. Kajian beliau disokong oleh Doren & Corrigan (2008). dalam memilih dan menentukan laluan kerjaya.0 Kajian Literatur Definisi Lawatan Lapangan Industri Lawatan lapangan industri adalah merupakan satu aktiviti yang dijalankan untuk mengetahui dan mendedahkan pengetahuan pelajar terhadap satu bidang pekerjaan. 137 . 2004). peluang kerjaya. Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih baik mendalam bidang ini. Dengan itu.BUKU PROSIDING 1. 2. Peluang untuk melawat sesebuah syarikat dan belajar secara terus tentang persekitaran sesuatu organisasi. fungsi-fungsi dalam jabatan pemasaran dan cabaran yang wujud dalam sesuatu jawatan sangat berfaedah kepada pelajar. Pelajar berpeluang untuk belajar secara aktif daripada peniaga dan berupaya meningkatkan interaksi secara profesional. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 3. Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Selain itu.5 Hipotesis Kajian Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 4. lawatan lapangan ini berjaya menarik minat dan menanam pelajar dalam pengkhususan pemasaran terutamanya agar lebih teguh dan yakin. 2. Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran. peluang kerjaya. Adakah terdapat hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat kesan antara pengalaman pembelajaran.

Kajian kedua telah dijalankan keatas pelajar sarjana muda bagi kursus Prinsip Pemasaran yang melibatkan lawatan lapagan industri di Sekolah Pengurusan dan Perniagaan Sellinger. Doris Van Doren and Hope Bober Corrigan (2008) Pembangunan profesional Jaringan kemahiran Kemahiran dan orientasi fizikal Lawatan lapangan Industri Model teori ini dijalankan keatas pelajar sarjana MBA bagi subjek Pemasaran Peruncitan dan Pengurusan Salura Agihan di Kolej Loyola. Implikasinya ialah.1 Pengalaman Pembelajaran Penyelidikan yang lalu lebih menumpukan kepada bagaimana meningkatkan penyampaian dan perlaksanaan teknologi pengarahan daripada menentukan kandungan dalam sesuatu subjek pemasaran. pelajar bergantung kepada pengalaman masa lalu untuk dikaitkan dengan konsep dan rangka kerja dalam kelas. Terdapat penilaian yang terhad untuk persepsi dan kepercayaan tentang pemasaran yang boleh mempengaruhi keberkesanan prinsip pembelajaran pemasaran. Ini menunjukkan bahawa kefahaman terhadap kepercayaan dan jangkaan pembelajaran berdasarkan kepada pengalaman masa lalu pelajar itu memberikan impak terhadap pembelajaran di institusi pengajian. Jaju and Kwak (2000). Pelajar lebih yakin untuk berinteraksi bersama profesional. 2. Pengalaman ini memberi pemahaman tentang sesuatu isi pembelajaran dan pengalaman tersebut diperlukan bagi memudahkan pelajar membuat keputusan dan membina pembentukan kerjaya dimasa hadapan. mendapati pelajar pemasaran lebih menyukai pengalaman yang konkrit dan eksperimen yang aktif dalam pembelajaran mereka.BUKU PROSIDING Model Teori Rajah 1: Model Teori Lawatan Lapangan Industri. membina jaringan perhubungan dengan komuniti dan dapat aktif menyumbangkan kepada aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Maryland. Lawatan lapangan telah diintegrasikan sebagai daripada aktiviti pembelajaran dalam Program Pemasaran yang telah dibuat secara berstruktur. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa pelajar lebih memahami peranan mereka sebagai seorang pemasar setelah tamat menjalankan lawatan kedua. 138 . Pelajar juga didapati lebih berkaliba dalam memimpin aktiviti kemahiran fizikal di dalam kelas dan diluar kelas.

dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tertinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain termasuk kerja kursus. 2006). pelajar turut dapat membangunkan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan kemahiran bekerja melalui hubungan secara perseorangan dengan kakitangan syarikat (Laverie. Titus & West 1996. & Bush 1995. 1993). Namun. Kebanyakan pelajar bijak dalam jurusan perniagaan memilih pengkhususan yang memberi imej yang baik dan mempunyai laluan kerjaya yang professional. 2000). Selain itu. 2005). (Lincoln. 2006).A. Pelajar melihat lawatan industri sebagai satu pengalaman pembelajaran yang berkesan. Keilor. Mereka dapat menghubungkan kemahiran seseorang yang mereka lihat semasa lawatan industri pada diri mereka. (Gonzalez. 2. Salah satu aspek untuk berjaya dalam bidang pemasaran ialah membina pengalaman melalui interaksi maklumat dalam bidang tersebut hasil daripada lawatan (Lawrence 2006). Apabila memilih kursus dan pensyarah. (R. pelajar jurusan perniagaan selalunya lebih meminati bidang yang aktif dan kukuh seperti kewangan dan perakaunan (Nulty & 139 . Berinteraksi dengan kakitangan syarikat. & West 1996). Semasa lawatan industri pelajar-pelajar dapat memerhati kelakuan kakitangan pemasaran secara langsung (Pal. Bush. hanya syarikat yang berminat untuk kongsi pengalaman dan kejayaan sahaja yang boleh memberikan pengalaman yang bermanafaat kepada pelajar. & Leigh. 2007). Keupayaan pelajar untuk memindahkan pengetahuan interpersonal dan intrapersonal pemasaran di tempat kerja akan meningkat melalui pengalaman lawatan industri (Ramocki. Peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor penting dalam memilih pengkhususan bagi pelajar-pelajar ini (Cebula & Lopes 1982. bertanyakan soalan dan mengendalikan perbualan perniagaan adalah kemahiran kemahiran yang tidak ada pada kebanyakkan pelajar. 2004). & Lee. Tidak dapat dinafikan. Newel. 2005). Satu lagi peluang yang lahir daripada lawatan ini ialah para pelajar berupaya mengenalpasti isu-isu etika yang mungkin dihadapi oleh syarikat (Hunt & Laverie. LaForge. Swanson & Tokar 1991. Kebanyakan pelajar perniagaan membuat keputusan memilih pengkhususan pendidikan di institusi pendidikan tinggi sebelum menjadi penuntut tahun dua kolej. 2004). kurikulum dan reputasi fakulti (Newell. Pelajar yang mengikuti atau menghadiri program lawatan lapangan industri yang mempunyai hubungan dengan komuniti perniagaan luar dapat memberi persediaan kepada pelajar untuk kerjaya di bidang pemasaran. Ingram. (Karns. Titus. Swenson et al.2 Peluang Kerjaya LaBarbera and Simonoff (1999) mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat.BUKU PROSIDING Pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada kursus-kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri dengan cara membangunkan dan melihat kemahiran baru hasil daripada pemerhatian dan pengalaman yang dikongsi oleh pengusaha syarikat yang dilawati. Stubbs. lawatan ke syarikat memainkan peranan yang sama dengan bekerja apabila pihak syarikat berjaya menjawab persoalan yang diajukan oleh pelajar secara langsung dengan penuh jujur. Carroll.

2000). Jelas membuktikan bahawa dengan menyertai lawatan industri pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Bobbitt. Li.3 Pengetahuan dan Kemahiran Pembelajaran Menurut Seidman & Brown (2006). Pelajar-pelajar dapat melihat kemahiran-kemahiran yang perlu ada sebelum mereka masuk melibatkan diri dalam sebuah perniagaan yang profesional (New Graduation Skills. & Tomkovick. Erffmeyer . Pelajar berpeluang melihat mengapa sesuatu keputusan di ambil dalam memastikan kejayaan syarikat hasil daripada keupayaan seseorang pengurus. Titus.BUKU PROSIDING Barrett 1996). Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran yang telah mengikuti lawatan lapangan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran dari dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005). Tugasan penulisan boleh jadi dalam bentuk sebuah jurnal atau buku harian di mana seorang pelajar menulis kembali pengalamannya. 1993). Semasa lawatan industri. Selain itu. seramai 20 pelajar daripada semester 1 telah 140 . & Mayo. dan mempunyai tugasan dengan jawapan yang jelas betul atau salah berbanding kelas pemasaran yang lebih banyak membuat perbincangan secara abstrak tentang teori-teori pemasaran dan aplikasi secara ilustrasi.1 Data dan pemboleh ubah kajian Data kajian lawatan lapangan industri ini telah dijalankan antara Februari hingga April 2010. & West 1996). interaksi dengan syarikat-syarikat tempatan sebagai sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar dengan kaedah belajar daripada sumber luar. 2007). Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan pemilihan kerjaya mereka. 2007). Pada bulan Februari 2010.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Para pelajar juga memerhatikan kemahiran antara perorangan dan kemahiran menganalisis yang perlu ada pada seseorang pengurus untuk mengurus dan mentadbir syarikat. Pengkhususan pemasaran. Kaedah lawatan lapangan industri ini dianggap sebagai satu aktiviti pembelajaran secara pengalaman dimana akan diikuti dengan tugasan penulisan (Frontczak 1998). 2005. 3. para pelajar berinteraksi dengan kakitangan pemasaran dan melihat bagaimana profesional-profesional menggunakan konsep-konsep pemasaran serta teknologi untuk mencapai matlamat organisasi (Hannaford. 2007). Pelajar kagum dengan dunia perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus teori (Duke 2000). dibandingkan dengan pengkhususan perniagaan yang lain. & Nicholls. wujudnya peluang untuk para pelajar mengambil bahagian dalam program sehari bersama syarikat yang mengalu-alukan kehadiran pelajar kolej melakukan lawatan industri (Seitz. 2005). Inks. (Hutt & Speh. Banyak kajian menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas yang mempunyai kaitan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. Kemp. Kelas dalam pengkhususan ini lebih aktif. Greenberg. 2. adalah pilihan pengkhususan yang terakhir dipilih oleh pelajar dalam kerjaya akademik mereka (Newell.

Sampel kajian yang telah dipilih adalah semua pelajar semester 5 (25orang) dan pelajar semester 6 (37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran di Politeknik. Dimensi kajian tersebut terdiri daripada pengalaman pembelajaran. Sampel pelajar-pelajar ni semuanya telah mengikuti lawatan lapangan industri sekurang-kurangnya satu hari di sekurangkurangnya dua syarikat swasta dan telah ditemani oleh pensyarah penasihat akademik atau pensyarah modul secara tidak berstruktur atau lawatan bebas. Berdasarkan pendapat pelajar hasil temuduga yang telah dijalankan oleh dua orang pensyarah keatas pelajarpelajar ini. interaksi pengetahuan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dan kemahira program pemasaran di Politeknik sebagai pemboleh ubah bersandar. Empat dimensi kajian terdiri daripada bahagian A : pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran Peluang kerjaya Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Pengalaman pembelajaran. bahagian D adalah pembolehubah bersandar iaitu program pemasaran manakala bahagian E adalah maklumat demografi. Tujuan dimensi ini dikaji adalah untuk mencari impaknya keatas program pemasaran yang merupakan pemboleh ubah bersandar. Kerangka kajian: Lawatan lapangan industri didalam program pemasaran. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar jabatan perdagangan yang telah menjalani lawatan lapangan industri. Responden seramai 62 orang pelajar telah dipilih kerana Program Diploma Pemasaran mewajibkan semua pelajar mengikuti lawatan lapangan industri sebelum menjalani latihan industri. Kerangka kajian yang disediakan oleh penyelidik adalah sepertimana Rajah 2. bahagian B : peluang kerjaya. Peluang kerjaya dan Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Instrumen yang digunakan dalam kajian ini menggunakan borang soal-selidik yang diadaptasikan daripada beberapa pengkaji (Jadual 1). Rajah 2. maka pengkaji telah membentuk empat dimensi untuk dijadikan sebuah kajian tinjauan. Kajian berbentuk tinjauan telah dipilih untuk kajian ini. bahagian C: interaksi kemahiran dan pengetahuan. Program Pemasaran 141 .BUKU PROSIDING dipilih untuk ditemuduga tentang pengetahuan dan pendirian mereka tentang kerjaya dan sumbangan program pemasaran di PSAS dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di bidang pemasaran. peluang kerjaya. Skala 6 mata digunakan dalam soal-selidik ini.

C Bah. (2004) Ferrell L. A Bah. Jadual dibawah berikut menunjukkan tahap kebolehpercayaan soal-selidik mengikut bahagian..1 Dimensi Pengalaman Pembelajaran Jadual 3 menunjukkan faedah pengalaman pembelajaran yang telah diperolehi oleh pelajar hasil daripada lawatan industri yang telah dibawah oleh pensyarah modul.871 .D.802 ..932 Ujian sebenar (62 responden) .936 Bil. A Bah. C.P & Williams J.M & Palmer G. keatas 62 responden sepertimana dalam Jadual 2. Jadual 2 : Nilai Kesahan Kajian Rintis dan Kajian Sebenar Ujian Rintis (20 responden) . (2004) Adrian C. Seksyen Bah.. E Dimensi Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Demografi Pengkaji Doris V. Melihat kepada persepsi lain setelah dimurnikan kebanyakan responden 142 . D. D Bah.06 (sd=. B Bah. (2008) Camey J.932 dan ujian sebenar α =.0 Dapatan Kajian 4. D Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Nilai Keseluruhan(α) 14 9 22 7 52 4.523) bersetuju terhadap dimensi pengalaman pembelajaran.879 .879 .. & Hope B. Item Item Dimensi Bah..870 .795 .BUKU PROSIDING Jadual 1 : Instrumen Soal-selidik. Dapatan dari kajian ini mendapati min skor responden secara keseluruhan berada pada tahap 5.840 .936. K. B Bah. & Gonzalez G. C Bah. Nilai keseluruhan bagi setiap pemboleh ubah telah dianalisis menggunakan Cronbach‟s Alpha (α). Ujian rintis keatas 20 responden menunjukan nilai α=. (1999) Bagi menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang dibentuk ini ujian pilot telah dilakukan.851 .

responden berpendapat agar lawatan lapangan industri ini diteruskan di dalam program pemasaran di masa hadapan yang berada pada min 5.338 masa hadapan Keseluruhan 5.BUKU PROSIDING menunjukkan pengalaman yang positif terhadap lawatan industri bagi program pemasaran.824).016 4.180 . Lawatan industri juga dianggap sebagai pengalaman yang menyeronokkan daripada mendengar kuliah yang dijalankan di dalam kelas dengan min 5.663 .838 4.967 kursus 5.871 5.057 Dari segi pengalaman. ia juga di anggap sebagai peluang untuk mempelajari kemahiran pemasaran daripada sumber lain iaitu industri dengan min 5. 688).24 (sd=.688) manakala.23(sd=. Disamping itu. Secara keseluruhannya dimensi 143 .892 .241 4.848 .080 5.016 Std.687 .000 5. Jadual 3 : Min dan Sisihan Piawai Pengalaman Pembelajaran Statistik Deskriptif Dimensi : Pengalaman pembelajaran Mean lebih diaplikasikan drp mendengar kuliah lbh mencabar drpd mendengar kuliah lbh menyeronokkan drp mendengar kuliah lbh boleh diaplikasikan drp menganalisa kes lbh mencabar drp menganalisa kes lbh menyeronokkan drp menganalisa kes menyokong bahan-bahan kursus yg lain A 5.823 .016 1.717 .070 .225 pemasaran dari sumber lain M beri saya keupayaan utk melihat kemahiran 5.523 adalah satu peluang utk belajar kemahiran 5.745 . Deviation n=62 1.741 5.225 pemasaran dlm bidang perniagaan profesional thp kemampuan kemahiran penulisan yang tinggi tlibat dgn pemasaran aspek komunikasi 4. Responden turut mensyorkan pengalaman pembelajaran melalui lawatan industri adalah pengalaman yang berharga iaitu pada min 5.768 .839 .872 1.241 yg beharga lawatan lapangan perlu diterapkan didlm kursus di 5.000 penggunaan tlibat dgn aspek teori dan kursus pemasaran pengalaman pembelajaran merupakan pengalaman 5.677 .717).24 (sd=.34(sd=. keupayaan untuk melihat kemahiran pemasaran dalam bidang perniagaan profesional telah juga mendapat min 5.745).23 (sd=.

24 (sd=.2 Dimensi Peluang Kerjaya Kajian ini turut melihat dimensi peluang kerjaya (Jadual 4) responden hasil daripada lawatan industri pelajar. dengan adanya pembelajaran di luar bilik darjah pelajar dapat kemahiran dan pengalaman sebenar yang lebih meluas (Tomkovick. menunjukkan bahawa kursus pemasaran adalah sesuatu yang mencabar dengan min 5.556**. Pelajar yang menjalankan aktiviti dalam dan luar kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas atau mendalam tentang pemasaran. maka data-data tersebut akan digunakan untuk menilai hipotesis-hipotesis kajian seperti berikut: Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran terhadap lawatan lapangan industri bagi program pemasaran. Dimana. iaitu r=.937) diikuti dengan item dimana lawatan ini dianggap sebagai bahan yang boleh membantu untuk melanjutkan pengajian ijazah dengan min 5.23 (sd=. Kunci kepada strategi lawatan lapangan ialah untuk menanam minat pelajar pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. 4.32 (sd=. 2004).823) dan seterusnya sebagai bahan pembelajaran yang berguna untuk kerjaya dengan min 5.857). dan Ho1 tidak dapat diterima.931). terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran dan kursus pemasaran. Seperti yang diketahui umum lawatan lapangan dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik darjah di bidang pemasaran.pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. Maka. Melalui lawatan ke industri pelajar akan mendapat input dan merupakan salah satu cara untuk mendedahkan pelajar kepada dunia pemasaran sebenar. Hubungan korelasi antara pembolehubah Jadual 8. Ia sangat penting bagi pelajar. Responden mendapati hasil lawatan industri. min dimensi ini adalah 4. Dapatan kajian menyokong hipotesis tersebut. dapat diaplikasikan berdasarkan teori yang telah dipelajari sewaktu berada di dalam kelas. (2005) iaitu pelajar pelajar melihat lawatan lapangan sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan. Secara keseluruhan. 144 . Kajian beliau disokong oleh Karns.85 (sd=. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat perkaitan perhubungan diantara setiap pembolehubah-pembolehubah yang digunakan oleh penyelidik.666). Korelasi diantara kursus pemasaran dengan pengalaman pembelajaran adalah hubungan yang sederhana.048 (sd=. Berdasarkan dapatan analisis korelasi tersebut. Item seterusnya dilihat sebagai pembelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian dengan min 5. serta mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembolehubah bersandar.BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran dilihat sebagai menyeronokkan.

56 (sd=.225 5. hipotesis Ho2 ditolak.857 .051 . Deviation .858 .37 (sd=.674 .876 1.903 bagus utk saya pengajian pemasaran sgt menarik 5. Berdasarkan dapatan kajian.048 pemasaran berguna dalam kehidupan seharian bahan yg dipelajari dlm kursus ini akn 5.322 Std. Secara keseluruhan.3 Dimensi Interaksi Kemahiran dan Pengetahuan Jadual 5 menerangkan hasil analisis responden terhadap dimensi interaksi kemahiran dan pengetahuan.371 pemasaran mungkin pengkhususan yg 4. Kebanyakan pelajar pelajar perniagaan yang baik memilih pengkhususan yang mempunyai imej yang tegas dan laluan kerjaya professional. and West 1996). Titus. Daripada jadual ini jelas menunjukkan bahawa responden belajar bagaimana pemasaran berkait dengan fungsi perniagaan dengan min tertinggi 5. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain seperti kerja kursus.936 1. Peluang peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor yang penting dalam memilih pengkhususan perniagaan untuk pelajar pelajar ini.871 tidak diperlukan bahan pembelajaran dlm kelas 5. Hal ini dapat dilihat dengan nilai korelasi adalah r =0.823 1. maka.930 n=62 kursus pemasaran adalah mencabar memerlukan 4.603).222 . kurikulum dan reputasi fakulti. LaBarbera and Simonoff (1999). mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat.048 sy tidak akan mengambil kursus ini jika 3.104 1.494.693 Keseluruhan 4.BUKU PROSIDING Jadual 4: Min dan Sisihan Piawai Peluang Kerjaya Statistik Deskriptif Dimensi : Peluang Kerjaya Mean bahan pembelajaran didlm berguna dalam kerjaya saya pengajian pemasaran pengiraan matematik kursus ini 5.66611 Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Kebanyakan pelajar-pelajar perniagaan memilih pengkhususan sebelum menjadi penuntut di institusi pengajian. didapati bahawa peluang kerjaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kursus pemasaran.241 berguna di kelas lain dlm program ijazah pengajian pemasaran berdasarkan teori 4. (Newell. 4.633) 145 . dimensi ini mencapai min 4.

720 1.546 1.031 .887 5.483 4.633 1.907 .602 Kemahiran dan N=62 Jadual 5: Min dan Sisihan Piawai Intergrasi Pengetahuan 146 .645 4.258 3.351 .532 4.375 .193 5. Mean Deviation 4.630 .802 .588 1. Dua item seterusnya adalah tentang kemahiran promosi atau pengiklanan dan item kepentingan untuk amalan perniagaan mencapai skor yang sama iaitu min 5.000 3.209 4.907 1. Statistik Deskriptif Dimensi : Interaksi kemahiran dan pengetahuan pengetahuan konsepsi memenuhi keperluan akademik perkembangan peribadi belajar bagaimana pemasaran berkait dgn masyarakat dan pengguna faedah-faedah kerjaya belajar bagaimana pemasaran berkait dgn lain-lain fungsi perniagaan masa lapang akan berkurangan masa belajar akan bertambah kurang masa untuk kelas-kelas lain perbelanjaan akan meningkat jualan mempelajari promosi atau pengiklanan ia tentang pengeluaran perkhidmatan dan buah fikiran pembangunan strategi konsep adalah menarik dan menyeronokkan penting untuk amalan perniagaan kepentingan peribadi kemudahan utk belajar tentang bahan amalan perniagaan yang buruk pilihan kerjaya yang kurang memuaskan kelas yang susah jualan adalah sukar / tidak menyeronokkan Keseluruhan Std.19 (sd =.725 3.080 4.795 1.631).000 5.809 .193 4.556 1.720 .009 .563 1.809 .032 5.058 1.BUKU PROSIDING diikuti oleh item mempelajari bagaimana pemasaran berkait dengan masyarakat dan pengguna dengan min 5.721 1.21 (sd=.721).177 5.209 5.371 4.887 4.859 .483 5.951 5.048 3.020 1.819 .032 4.983 4.

Item yang berikutnya adalah tentang lawatan industri membantu responden memahami pemasaran dengan dunia industri dengan min 5. 2007). Item tertinggi adalah dari aspek lawatan industri membantu responden mengaitkan dengan pengalaman dengan dunia sebenar. Menurut Seidman & Brown. meskipun menurut skala korelasi nilai tersebut pada tahap sederhana dan signifikan.903). Li.093). Item berikutnya adalah lawatan lapangan industri membantu responden belajar tentang penyelidikan syarikat dengan min 5. Jadual 6 didapati bahawa keseluruhan responden melihat program pemasaran sebagai program yang perlu dikaitkan dengan dunia sebenar. (2006).04).85 (sd=. Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan keputusan kerjaya mereka. Ia merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar melalui kaedah belajar daripada sumber luar. interaksi dengan syarikat syarikat tempatan adalah sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan atau industri. 2005.03 (sd=1. Pelajar -pelajar kagum biasanya akan kagum dan terpegun dengan persembahan perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus secara teori (Duke 2000). Nilai korelasi antara tindak balas pengetahuan dan kemahiran pengalaman dengan kursus pemasaran adalah r=465(**). Greenberg.BUKU PROSIDING Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. & Nicholls. Min skor keseluruhan dimensi ini adalah 4.105).4 Dimensi Program Pemasaran Dalam kajian ini. min 5. 147 . Ramai pengkaji telah menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas-kelas yang relevan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. 4. Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran dengan lawatan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran berbanding pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005).08 (sd=1.16 (sd=1. Oleh itu Ho3 ditolak. menunjukkan hubungan yang signifikan.

068 1.371.854 bidang pemasaran Program ini memaksa saya utk 4.556(**) .185 1.114 1.BUKU PROSIDING Jadual 6: Min dan Sisihan Piawai Program Pemasaran Statistik Deskriptif Dimensi : Program Pemasaran Mean membantu saya mengkaitkan pengalaman dengan 5. nilai regrasi adalah R²=.032 dalam dunia sebenar industri membantu saya belajar lebih banyak 5. Devia tion n=62 1.935 1.9% 148 . Ini membuktikan bahawa 62.000 62 Kemahiran & pengetahuan .080 dunia sebenar lebih menarik dunia dibidang pemasaran pekerjaan 4.096 lakukan lebih banyak belajar sendiri membantu saya memahami pemasaran 5.000 62 Peluang kerjaya .093 Std. Analisis Regresi Berganda Ho4: Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran.1% terhadap program pemasaran.494(**) .01 level (2-tailed).850 . peluang kerjaya.039 1. (2-tailed) N .935 pemasaran memotivasikan saya untuk belajar di 4.105 lebih mencabar bekerja di bidang 4.016 bagaimana penyelidikkan sebuah syarikat Keseluruhan Jadual 7 : Korelasi Antara Pembolehubah 4. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.903 Pengalaman belajar Pemasara n Pearson Correlation Sig. Ini membuktikan bahawa kesemua pemboleh ubah tidak bersandar adalah signifikan dan telah menyumbangkan sebanyak 37.000 62 ** Correlation is significant at the 0.606 1. Mengikut Jadual 8.465(**) .

281(interaksi kemahiran dan pengetahuan) + . bahan pengajaran pensyarah. pengetahuan. Kajian Doren D. Ho4 di tolak kerana wujudnya hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah tidak bersandar. Oleh itu sebagai pensyarah perlu menggunakan kepelbagaian kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar dan membina keupayaan pelajar untuk yakin menceburi bidang pemasaran setelah tamat pengajian. Namun. latihan industri. wujud juga pelajar yang berupaya mencipta pengalaman pembelajaran melalui analisa kes atau melibatkan diri dalam aktiviti simulasi.371 11. peluang kerjaya Model Regrasi Linear Berdasarkan Jadual 9 dibawah. pengalamanbelajar.609( a) .663(pengalaman belajar) + .B (2008). Error of Adjuste the d R Estimat Square e Mod el R R Square Change Statistics R Square F Change Change df1 Sig.725+ . & Corrigan H.V. mendapati pelajar mempunyai gaya yang pelbagai dalam pembelajaran. Pensyarah juga perlu mengalakkan pelajar akan sentiasa mempelajari dan meneroka sesuatu konsep baru melalui pembacaan buku teks atau artikel.414 3 a. keberkesanan pengajaran pensyarah. dilaporkan bahawa model analisa regresi linear dapat dilaporkan seperti berikut : y = a+b1x1 + b2x2 + b3x3 + e y= -.969 y= a= b= x= e= pemboleh ubah bersandar (program pemasaran) konstan koefisen pemboleh ubah tidak bersandar standard error 149 . Jadual 8: Model Rumusan Std.BUKU PROSIDING keberkesanan lawatan lapangan industri bagi program pemasaran datangnya faktorfaktor lain seperti.194(peluang kerjaya) + . F Chang e . motivasi dan lain-lain faktor.339 . Predictors: (Constant). Ini kerana industri ini terbuka luas dan tidak memerlukan modal yang besar. Pensyarah juga perlu lebih kreatif dalam menerapkan eleman kemahiran pemasaran. Oleh yang demikian.000 df2 58 1 . membuat penulisan selain daripada membuat lawatan lapangan industri.371 .73457 . komunikasi pelajar.

B Error . saja jalan aje. Ini menjelaskan bahawa walaupun.969 .194 Interaksi kemahiran & .187 2. R. pengalamanbelaj . Aplikasi teori tidak dikaitkan dengan lawatan dengan jelas. Seronok nampak mereka bekerja.-725 dimana ini menunjukkan bahawa lawatan lapangan industri adalah berhubungan songsang keatas program pemasaran. Macam mana perniagaan berjalan tak nampak sebenarnya.004 .193 Model 1 (Constant) Unstandardize d Coefficients Std. Tengok perjalanan syarikat.223 . menyarankan lawatan industri merupakan pengalaman pembelajaran yang perlu digabungkan dengan aktiviti tugasan penulisan seperti journal refleksi pengalaman agar dapat dikongis bersama pelajar dan pensyarah. Tiada penilaian pengajaran dibuat keatas pelajar sama ada sebelum lawatan atau selepas lawatan.725 .213 t Sig. Nilai ini terjadi kerana lawatan lapangan industri yang dilaksanakan oleh pensyarah modul atau pensyarah program pemasaran tidak melibatkan program pembelajaran berstruktur.924 1.BUKU PROSIDING Jadual 9 : Koefisen(a) Pemboleh ubah tidak bersandar keatas Program Pemasaran Standardize d Coefficients Beta -.210 .281 pengetahuan a Pemboleh ubah bersandar: program pemasaran Rumusan Analisis Hasil daripada analisis koefisyen antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar (Jadual 9) menunjukkan bahawa nilai konstant adalah negatif iaitu .” Frontczak (1998).663 ar peluangkerjaya . Pensyarah tidak memasukkan aktiviti penulisan journal seperti hasil pengalaman pembelajaran yang telah dipelajari. Masa sampai kita tengok-tengok. (Pelajar 1).384 . 2000 turut berpendapat bahawa kelas yang mempunyai integrasi dengan komunity perniagaan akan memberikan persediaan yang lebih baik tentang dunia pekerjaan dibidang pemasaran secara praktikal berbanding lawatan tanpa tanpa diintegrasikan dengan 150 .748 . report pun tak ade. (Pelajar 7) Mana ada exam. Carroll.457 . Pelajar tidak dimaklumkan apakah perkaitan lawatan dan topik yang dipelajari didalam kelas. Keadaan ini dibuktikan hasil daripada temuduga berkelompak yang telah dibuat keatas pelajar. para pelajar amat berminat keatas program lawatan lapangan industri tetapi ia mempunyai impak negatif secara keseluruhan. “Masa kami melawat kami hanya tahu destinasi syarikat tetapi kami tidak tahu apa yang ingin dilihat dalam syarikat itu.360 .316 .969 .143 .A. Mereka tunjuk gambar slide je.

Rupa-rupanya ada cara macam mana nak cakap. Macam mana nak pujuk. Susah lah nak buat sale. “Susahlah. Cakap dengan orang lain. seganlah nak jumpa clien. Kena cakap banyak. Pembelajaran kursus jualan yang telah dipelajari didalam kelas masih belum cukup memberikan satu keyakinan untuk pelajar menjalankan aktiviti jualan. pensyarah berupaya menilai sejauh manakah pelajar mampu mengaitkan teori dan konsep pemasaran hasil daripada pertemuan dengan pihak industri.” Pelajar yang ingin kekal dalam dunia pemasaran perlu sentiasa diberikan peluang untuk bercakap dan membina sifat keyakinan diri untuk maju kehadapan. Kena tahu cakap elok-elok. serta peluang-peluang baru teknik perniagaan perlu sentiasa didedahkan kepada pelajar. 1993). Kena ada orang tunjuk. Kalau orang tu tak nak beli jangan suruh lebih-lebih. 151 . Kena promote dengan orang yang nak beli. Pengalaman positif yang di bimbing oleh peniaga yang berjaya merupakan satu tiket pengalaman yang amat bermakna. Syarikat tu bagi tahula rupa orang yang interested nak beli. (Pelajar 2) “Dia cakap best betul. Dia kata kalau nak belajar kena kerja dengan dia. Mereka tak nak beli.BUKU PROSIDING pengalaman dalam proses pembelajaran. Tetapi bukan semua pelajar akan berjaya mendapat pengalaman ini. Tak konfidenla. gaji banyak datang dari komisyen. berasa lebih jelas melihat aspek praktikal perjalanan sesebuah perniagaan. mana boleh bagi tahu nanti orang tiru habislah. Buang masa. Dengan cara itu barulah pelajar faham perkaitan lawatan dengan objektif topik pembelajaran. kena berani tanggu risiko. Bimbingan yang berterusan serta pengetahuan berinteraksi dengan pelbagai orang. Keadaan ini dapat dibuktikan dimana pelajar menjawab (Pelajar 3).”(Pelajar 4). Namun pelajar masih risau kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan setiap aktiviti syarikat akan mendatangkan keuntungan. Namun kelayakan yang diperolehi kadang-kala berbeza daripada pengalaman. Pengalaman akademik bukan merupakan tiket untuk berjaya di alam pekerjaan. Komisyen banyak. Ni secret syarikat .” Mendapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan menjadi idaman setiap pelajar. Tapi orang tak cakap habis. bukan boleh main cakap. boleh train kita. Memang best kalau betul-betul boleh jual. Baik makan gaji. Bukan boleh main hentam.”(Pelajar 10) “Teori belajar cara-cara nak jual. Institusi juga perlu memberikan peluang agar pelajar dapat melawat dan mengambil bahagian dalam aktiviti industri bagi mewujudkan suasana penerimaan pihak industri terhadap pelajar dan bakal pekerja industri (Seitz. tapi kena dengar cakap dia. Macam mana nak pujuk orang suruh beli. Pelajar yang telah membuat lawatan lapangan industri. saya tak pandai cakap. Malulah kalau tiap-tiap hari jumpa suruh pelanggan beli. Tapi bila nak jual betul-betul tu takut kalau tak sampai sasaran syarikat. Adalah disarankan agar pensyarah mengaitkan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui dengan topik pengajaran atau objektif pengajaran yang sedia ada dalam modul pembelajaran tersebut agar pengalaman lawatan lebih bermakna. Ada teknik ruparupanya. Sebagai contohnya jika pelajar membuat tugasan penulisan. Kemungkinan aktiviti praktikal jualan perlu ditingkatkan oleh pensyarah terhadap pelajar.“Kalau tak buat sale untuk syarikat susahlah.

Tetapi kepastiannya ini hanya boleh dikenalpasti melalui maklum balas terhadap pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian diploma setelah sekurang-kurangnya setahun selepas bekerja. Inks. Jabatan Perdagangan bagi memastikan agar lawatan industri dapat dimanafaatkan bersama. 2007).” Ini menunjukkan bahawa banyak Menurut Doren & Corrigan (2008). Kolaborasi bersama industri dan institusi lain perlu diwujudkan oleh Unit Pemasaran. (Pelajar 2) “Pensyarah suruh kami tanya tapi ape nak tanya!. dan pengalaman tersebut agar dapat diintegrasikan dalam modul-modul pemasaran tertentu bagi membuat lawatan industri yang lebih berstruktu agar 152 . (Pelajar 3). Secara ringkasnya. Lawatan lapangan industri berjaya menanam minat pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. jadi dengan hanya menawarkan kaedah lawatan lapangan industri kepada sekurang-kurangnya satu kursus pemasaran. “Jalan tengok syarikat bestla. pengalaman latihan industri membuka pelajar terhadap peluang untuk memerhati ciri-ciri interpersonal. Entahlah baik kerja kerajaan. (Pelajar 6) “Saya tak tahu ape nak kerja. Sikap malu masih menebal dan masih perlu digilap dikalangan pelajar agar lebih bersifat terbuka untuk kehadapan dan sanggup untuk mengharungi cabaran pekerjaan. Kaedah ini memberikan ruang kepada pensyarahpensyarah untuk memperbaiki matlamat dan struktur lawatan industri. & Mayo. berbincang dengan pihak industri. (Pelajar 5). Takut. Saya rasa saya cari kerja lain. Bagi pandangan pelajar mereka amat meminati dan terpegun dengan pengalaman lawatan yang dibuat kerana ini merupakan lawatan berbentuk akademik yang memberikan peluang mereka mendekatkan diri dengan profesional buat kali pertamanya pada kebanyakan pelajar (Laverie. Taku niaga. 2006). Kemp. Namun. Tak berani rasa tak boleh bua jualan produk. tak de idea apa yang nak dijual”. Malu puan. Ini menunjukkan masih banyak yang perlu mereka pelajari dan perlu didedahkan oleh pensyarah. Ia juga memberikan peluang agar pensyarah dapat berjumpa. kemahiran analitik dan pemikiran kritis dikalangan pekerja industri (Hutt & Speh. Kami di berikan taklimat perniagaan syarikat macam proses perniagaan berjalan tapi ape sebenarnya 4P tu macam mana entah? Dah lupa la sebab belajar masa sem 1dan 2 sekarang dah lupa. Kena cakap banyak. Tidak.” Keadaan ini membuktikan masih banyak interaksi kemahiran perniagaan perlu di buat oleh pelajar. jabatan pemasaran dapat menawarkan kursus yang mempunyai kepelbagaian dalam teknik mengajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza. 200). Keupayaan mereka untuk mengaitkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan bertanya amat terhad.BUKU PROSIDING Ini kerana seorang peniaga sentiasa perlu peka dengan aktiviti manusia dan bijak mengambl kesempatan tentang sesuatau keadaan agar dapat merebut peluang pertama untuk menjual. Segan jumpa orang nak suruh beli. adalah tidak wajar untuk mengaplikasikan format atau cara yang sama untuk setiap kelas pemasaran. lawatan industri memberikan ruang agar pelajar dapat melibatkan diri secara aktif proses pembelajaran secara sebenar bersama pensyarah (Bobbitt.

gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000 0019b/80/16/63/7a. Hannaford. Marketing Education Review. r. Integrating marketing courses to enhance team-based experiential learning.W. Rujukan 1. Vol. Inks. 2.ed. 15-24. 9.. To What extent are principles of marketing students market oriented? The review category: Marketing education. 189-206. Learning preferences of marketing students. Retrieved August 12. W. D. 3. 1-14. 7. 2007. 1-8. 6.. T... C. S.. Pensyarah-pensyarah yang menyertai dan menganjurkan lawatan lapangan industri turut berupaya memperbaiki mutu pengajaran dan kurikulum agar lebih bermanafaat dan lebih menarik bagi serta lebih menjuruskan kepada keupayaan menyediakan pelajar kearah menjadi seorang yang lebih bersedia dengan cabaran di dunia perniagaan.30. C. Tx: American Marketing Association. 10. Workman Jr.. Case and experiential learning methods. Designing a Marketing Course With Field Site Visit.pdf 3. 15(1). & Tomkovick. W. and Hyokjin Kwak. 243-50. G. Hunt.eric. Ed 444 203). Az (Eric Document Reproduction Service No. C. &Leigh. 53. and Joon Seok Kim. Study abroad learning activities: A synthesis and comparison.D. (2005). richard M.. Carroll. T. Pp.A. D. Markeing Education Review. from http://www. edited by John P. Duke. & Hope B.. 4. Erffmeyer. Assessing the value of an undergraduate marketing technology course: What do educators think? Marketing Education Review. Dailey. Jaju.BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran memberikan impak yang berkesan keatas program pemasaran. 14(2). (2004). (2000). Ferrell & Gonzalez. (2005). Perreault Jr. August 9-12).N. 153 . Marketing Education Review. Social capital: Building an effective learning environment in marketing classes. Laforge. 22(1). Marketing Education Review. (2008). 155-165. C.. 5. (2002). R. J. D. Ingram. Journal Marketing Education. No. (2000. 15(2). 11(1): 57-72.. (2004). K. M L. R. Preparing public relations and advertising students for the 21st century : A case study. Paper presented at the annual meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communicationj. 14(3). Phonix. 2004Gonzalez. Kemp. Bobbit. A. (2001). 8. 22(2). In Proceedings of AMA Winter Educators‟ Conference. S. Anupam. And William D.. B. Doris V. R. San Antonio. 67-76. Clarke. Journal of Marketing Education. Experiential learning and the HuntVitell theory of ethics: Teaching marketing ethics by integrating theory and practice. T (2000). Journal of Marketing Education.. & Laverie. & Mayo.

Marketing Education Review. Ramocki. Tomkovick. preferences. (2005). Education. 20. A. 19. 13. 154 . 66-66. Unni.M. 21(7/8). 1-7. Marketing Eduication Review. (2005). The processing and pedagogy of marketing simulations.. 24(2). Laverie. Marketing education in digital world. 371-382. Marketing at Baylor Business. Desining a Web-driven retail marketing stimulation. In-class active cooperative learning: a way to build knowledge and skills in marketing courses. Seidman. & Lee. Marketing Review. D. 29(1).J.A. Tnks. (2006). D. & Brown. (2005). Karns. 15(1). G. 109-114. 18. Pal.. 28-30. 26(2). (2005). 127(1). S. 12.P (2007). (2006). Stubbs. L.BUKU PROSIDING 11. Lawrence. 17. J. 18-24. 59-76. Journal of Marketing Education. (2006). D. 835-858. 16(1). An update of marketing student perceptions of leaning activities: Structure.. S. Integrating outside learning with the classroom experience: The student learning imperative. 14. Metacognition and transfer: Keys to improving marketing education. (2004). A. R. M. 16(2). Ten achor points for teaching principles of marketing. Journal of Marketing Management. 163-171. and effectiveness. 109-115. Journal of Marketing Education. Student authored cases: Combining benefits of traditional and live case methods of instruction. 15. (2006). 27(2). M. Marketing Education Review. C. Journal of Marketing Education. Baylor Business Review. 5(4). Lincon. 16.

155 . This is because the understanding of the course content will be directly referred to the real system. This has led the students to learn by remembering and ignoring the interaction between the course contents as well as the relationship with the other courses.BUKU PROSIDING EVALUATING THE EFECTIVENESS OF SYSTEM APPROACH CONCEPT IN ENHANCING TEACHING METHOD Siti Marlina Mohammad Amin. The approach is based on the teaching and learning approach for Mechatronics System practiced at Siemens Technical Academic. Keywords : Teaching Loop. The first part is designing the teaching loop of the Electrical Engineering course and the second part is designing the real system and the teaching plan of the course. quizzes and tests which are planned for the course will be in contact with the real system. Teaching Plan. By practicing it. Their operations. they are not related to each other. The conventional teaching method starts by explaining all the electronic or electrical components individually and separately. The research data collection has been made to 16 lecturers of this department who were trained with the System Approach concept in the Training for Trainers course in this department. Based on the collected results. INTRODUCTION The capability to relate a theory with a real system at any courses is very important in teaching career. Perak. functions and characteristics are hard to be understood by the students since their importance in the actual systems are cannot be seen. This will led to in depth understanding of the system and the components involve in the system. The approach which is explained in this paper consists of two parts. I. ABSTRACT The aim of the research is to evaluate the effectiveness of System Approach Concept to enhance the conventional teaching method practiced by the lecturers of this department. Sometimes it is seen that. knowledge can be delivered to the students effectively during the class session. Their approach is completing the course content by designing the teaching loop for the course. Berlin of Germany. most of them agreed that the concept has motivated them to deliver knowledge to the students confidently and effectively. All activities in the course were designed in contact with the Mechatronics real system. Which means all activities like assignments. Idasuzana Idris and Norhaslina Asri Electrical Engineering Department Sultan Azlan Shah Polytechnic 35950 Behrang Stesen. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. Real System.

With the approach.. OBJECTIVES The objectives of the research are: 1.firstly explaining the overall concepts to build students‟ confidence and understanding. PROBLEM STATEMENT Through the observation during the teaching and learning process. to help lecturers to achieve the teaching and learning objectives. a knowledgeable and competitive students. II. Issue 6 (November 1984) By implementing System approach concept the lecturers will be able to design a real system and a teaching plan for the course innovatively by following the teaching loop designed in the approach. IV. Phys. Hence their confidence and understanding will be built more effectively. Unable to do it will results in uninteresting study environment and unachievable teaching objective which is mainly to produce a skillful. III.By starting with complete systems pupils can gain immediate experience of some applications of electronics. By using the concept the overall operation of the system is explained to the students at the beginning of the class session. 156 .. By doing this the students will get immediate experience on the application of electronic or electrical components in the system. most of the lecturers of the Electrical Engineering department were lacked of skills to relate their course content with the real system and they were also cannot produce a well structured teaching plan for the course they are teaching. before looking at the more detailed analysis that follows……. …. Educ. The individual components in the system will be considered towards ending the session.Geddes (1984) said in his paper. These skills are very important to be practiced by the lecturers to ensure the effectiveness of their teaching and learning process. as mentioned by Dr Neil Storey in his book. …. giving a base upon which to build as they study the operation of the systems more deeply. all activities in the classroom can be designed creatively so that the students will gain the knowledge delivered to them effectively and interestingly. Electronics: A System Approach (Published by Pearson Prentice Hall) While M.BUKU PROSIDING These weaknesses can be improved by practicing System Approach concept in the teaching process..

Therefore the students will gain immediate experiences and practical knowledge on the applications of electronic or electrical components in the system. The real system must be designed so as it will cover most of the components in the syllabus. All of those activities were designed and created in contact with the real system which was designed for the course. the first part is designing the teaching loop for the course and the second part is designing the real system and the teaching plan for the course. The loop is closed by introducing skills like localizing. Figure1 shows the teaching loop which was designed in this approach. to motivate lecturers to deliver knowledge innovatively and creatively. source of error Comprehensive System Skills Figure 1 Teaching loop of the System Approach Approach concept 157 . At this stage students will be introduced with several troubleshooting strategies to correct the malfunctions in the subsystems and in the system as well. Subsystem Subsystem Subsystem Subsystem REAL SYSTEM Subsystem System troubleshooting strategies Application of component in the system Tracing of signal flow measurement Characteristic and design function in the system Causes of malfunction System Analysis Physical principles. to help lecturers to generate ideas on how to relate theory with real situation. identifying the cause and source of malfunctions in the subsystems to the students comprehensively. Figure 2 shows a sample of questions which can be used as a guide to design all the activities so as it will cover the teaching loop of the System Approach concept. METODOLOGI The System Approach concept which is explained in this paper consists of two parts which are.limit values. V. the limit values and the characteristics of each component involves in the subsystems. characteristics.BUKU PROSIDING 2. At this stage students will be taught in detail about the function. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. The teaching loop starts by analyzing all subsystems in the real system and all components involve in the subsystems. While Figure 3 and figure 4 shows a sample of teaching structure that can be applied in teaching the course and it was designed by referring to the time allocation recommended in the syllabus.

- Figure 3 Teaching Structure of Multimeter Analogue As The Real System 158 COMPREHENSIVE SYSTEM SKILLS SUBSYSTEMS WHICH CONSISTS THE CIRCUIT OF TRANSFORMER. BRIDGE.BUKU PROSIDING THE REAL SYSTEM (DC POWER SUPPLY) What does the system do? How does it work? How the system is broken into subsystem? What does this subsystem do? How does the subsystem work? What types of the subsystem? How does the waveform look like? Why the subsystem important in the system? - - Is the Regulator circuit present in the system? Is the Bridge circuit well functioning ? Why is the output voltage is wrong? Why does the Filter circuit does not functioning? Why the LED is not on? ALL COMPONENTS INVOLVE IN THE SUBSYSTEMS How does the component function? What are the characteristics of the components? What are the limit values of the components? What are the possible causes of malfunction in the components? Figure 2 A sample questions of the System Approach concept PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS TEACHING HOUR HOURS = 20 = 2 SYSTEM APPROACH STARTS – ANALOGUE MULTIMETER AS THE REAL SYSTEM Display the real analog multimeter to the students Explain to the students that multimeter consist of ammeter. REGULATOR AND VOLTAGE DIVIDER TROUBLESHOOTING STRATEGIES SYSTEM ANALYSIS .voltmeter and ohmmeter combination Ask the students about their understanding of the multimeter. FILTER.

Ask the students how to calibrate multimeter and measure the voltage the Comprehensive Skill Figure 4 Teaching Structure of Subsystem – Voltmeter Analogue V. They were trained with the approach in the Training of Trainers course conducted in the department.BUKU PROSIDING PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS = 20 TEACHING HOUR = 2 HOURS SUB SYSTEM – VOLTMETER ANALOG . FINDINGS The System Approach concept has been introduced to 16 electrical engineering lecturers of this department.Explain to the students the circuit of voltmeter section analog multimeter Introduce them to Scale of volt Sensitivity meter System Analysis Analogue meter resistance Multimeter safety precaution . the approach has improved their existing teaching skills and has solved their weakness in relating the course content to the real situations. The results shown that most of the participants have agreed. The evaluation of the effectiveness of the approach was made by comparing it with the conventional teaching method practiced by them through out of the years. 159 .

8% had chosen strongly agree. mean 4. The mod value is 5.BUKU PROSIDING Graft 1: Frequency and Percentage to achieve objectives more precisely Graft 1 is referring system approach method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning session in the classroom. These area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. Graft 2: Frequency and Percentage in designing appropriate method 160 .3% of the lecturers had chosen agree and 68.479. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning in the classroom. The histogram in graft 1 shows 31.69 and standard deviation is 0.

The histogram in graft 3 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. mean 4. Graft 3: Frequency and Percentage to generate the idea Graft 3 is referring lecturers able to generate the idea on how to relate the theory with the real situations. mean 4.447.75 and standard deviation is 0. The mod value is 5.75 and standard deviation is 0. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.447. Researchers found out the average mod value shows that they are very agree that this approach efficiently helps to generate the idea on how to relate the theory with the real situations. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The mod value is 5. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.BUKU PROSIDING Graft 2 is referring system approach method help lecturers in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The histogram in graft 2 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. 161 .

suitable and effective learning sources. The histogram in graft 4 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. Graft 5: Frequency and Percentage to help lecturers in determine relevant.BUKU PROSIDING Graft 4: Frequency and Percentage in guiding and motivating Graft 4 is referring system approach method are guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. mean 4.75 and standard deviation is 0.447. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are very agree that this approach guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. The mod value is 5. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. 162 .

CONCLUSIONS Preparing a well structured teaching plan is very important in order to deliver knowledge to the students effectively.5% had chosen strongly agree. the first part is designing the teaching loop and the second part is designing the real system and the teaching plan has been introduced to 16 lecturers of the Electrical Engineering department in the Training of Trainers course conducted in the department. By referring to the syllabus content. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.5% of the lecturers had chosen agree and 62. The evaluation has been made by comparing the effectiveness of their conventional teaching method with the System Approach concept by using questionnaire with likert scale. The mod value is 5. All of these can be achieved by implementing the System Approach concept which is explained in this paper. The histogram in graft 5 shows 37. those lecturers have been trained to design the teaching loop.63 and standard deviation is 0. mean 4. the real system and the teaching plan of the course they were teaching. The approach which consists of two parts. 163 .500. The lecturers must be able to design all the activities in the plan creatively and innovatively to ensure the effectiveness of their teaching method in the classroom. The result has shown that. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. suitable and effective learning sources. Their capability in designing a real system to be used in the classroom will help them to improve their conventional teaching skill which was practiced through out of the years. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.BUKU PROSIDING Graft 5 is referring system approach method help lecturers in determine relevant. their teaching skill and knowledge has been enhanced after being trained with the approach. The participants felt that the approach have motivated them to deliver knowledge to the students creatively and confidently.

Jones (2005). Bo aziçi University. 3. 5." Physics Education 19: 268. (1997). and B. "The systems approach in electronics teaching. 164 . Electrical & electronic systems. 4. N. (2004). Goldsmith. Pearson Education.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. PARALLEL SESSION. Inc. Commonsense ISD: an empirical approach to teaching systems analysis and design. Erkut. M. 2. H. M. (1984). Australian Computer Society. Electronics: a systems approach. et al. Prentice Hall. Storey. G.. Storey. Geddes. (2006). N. Wells.

Malaysia 3 A Professor and practicing architect. Kuala Lumpur. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. Malaysia 4 An Associate Professor.fr 1. 2 A doctoral student of architecture at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. Malaysia 165 . The chrysalis of this concept will be a joints and connections which should be designed to receive other components from all sides. A combination of qualitative and quantitative approach are using in this research. Department of Architecture. Prefabricated Components. The plug and play concept is the design and protocols which are taken from the computer industry that allows for any additions in building to be adaptable. Kuala Lumpur.BUKU PROSIDING Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Zulkefle Ismail2 & Asiah Abdul Rahim3 & Mohammad Abu Eusuf4. International Islamic University Malaysia. 53100 Kuala Lumpur. Department of Building Technology & Engineering. Malaysia e-mail: zzulkefle@yahoo. The elimination of onsite construction limit the environmental impact to the site. Manufactured Home. In addition. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. Jalan Gombak. Fast deployment and adaptability will increase the value added of the house. Kuala Lumpur. Adaptability. This study aims to investigate the effectiveness of plug and play concept and how this results for adaptable architecture in terms of design. and allows building to be developed faster. Keywords: Industrialized Building System (IBS). International Islamic University Malaysia. Plug & Play. affords greater accuracy in construction. International Islamic University Malaysia. International Islamic University Malaysia. construction and operational. which is the continuation of previous studies by Zulkefle (2007). It may result the manufactured home that could be easily dismantles and reassembles elsewhere such as the Malay Traditional House.my 3 Abstract The preliminary idea to this research come from the Construction Industry Master Plan (CIMP) that is to transform and industrialized the Malaysian construction industry towards more systematic and mechanized system. ar_asiah@yahoo. this concept will promote in reducing wastage by implementing the adaptability approach during construction and renovation.edu.com 2 & abueusuf@iiu. As a result it will foster a strong sense of identity between user and architecture towards sustainability and in harmonize with the Malaysia Standard. This will ease for renovation and extension that currently limited in Manufactured Home.

BUKU PROSIDING Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Farah Deba Ayeop Abdul Khalil ( PhD Candidate . the wall connections are designed to transmit vertical gravity loads. 166 . In a precast wall-slab system.my Supervisor : Dr Siti Aminah (UKM) Abstract Connections in precast concrete building play an important role in ensuring structure stability and safety of the building. the use of mechanical couplers as an alternative to traditional splice lapping of reinforcing bars which are designed as structural ties at the wall connections is presented. The connections are also required to cater for the provision of structural ties to overcome progressive collapse. In this paper. UKM) Department of Civil Engineering Port Dickson Polytechnic Email: farahdeba@polipd. imposed loads and to resist horizontal in-plane forces from the floor diaphragm action. The scope of work focuses on the performance of mechanical rebar couplers for precast wall panel connections and literature reviews on related topics.edu. Experimental are to be carried out on some of the standard mechanical couplers available in the market. The new proposed mechanical couplers are design to evaluate their performances.

prestasi kerja yang telah diadaptasi dari Penilaian Tahap Kecekapan Kakitangan Awam dan alat kajian „ ENRICH Marital Satisfaction Scale ( EMS scale)‟ mengukur kepuasan perkahwinan. Dapatan kajian juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Data kajian dianalisis menggunakan ujian t. umur dan tempoh perkahwinan. job satisfaction measured with „The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)‟. they were administered with questionnaire set A for husbands and questionnaire set B for wives. The questionnaire comprising question of demogfaphic. Implikasi dan saranan mengenai mengenai kepuasan kerja. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi gender. Kajian ini juga mengenalpasti samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi terpilih seperti gender. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan dalam kalangan pasangan Melayu bekerja. job performance adapted from Penilaian Tahap Kecekapan 167 . This study also to investigate a significant difference selected demographic factor such as gender.BUKU PROSIDING Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Sakdiah Binti Md. In this study.career married Malay couple. Dalam kajian ini subjek diminta melengkapkan soalselidik set A untuk suami dan soalselidik set B untuk isteri secara berasingan. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan juga turut dibincangkan. ABSTRACT The objective of this study to was examine relationship between job satisfaction and job performance with marital satisfaction among dual . umur dan tempoh perkahwinan. Soal selidik mengandungi maklumat demografi. Amin Jabatan Perdangan. age and marital duration. Subject consist of 60 married couples. totalling 120 subject selected from Bandar Baru Bangi and Putrajaya. Subjek kajian terdiri daripada 60 orang pasangan suami isteri dan jumlah keseluruhan subjek kajian sebanyak 120 orang yang telah dipilih di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya. alat kajian kepuasan kerja „ The Minnesota Satisfaction Questionnaire ( MSQ)‟. ANOVA sehala dan Korelasi Pearson.

Menurut Reppeti (1989) bebanan kerja yang dialami oleh individu di tempat kerja boleh menyebabkan seseorang bersikap negatif apabila pulang ke rumah. peruntukan masa yang lama di tempat kerja mendedahkan pasangan suami isteri yang bekerja itu dengan pelbagai cabaran dan masalah. Kebahagiaan dalam perkahwinan bergantung bagaimana cara pasangan suami isteri itu mengendalikan keseluruhan corak kehidupan rumahtangga mereka. Perkembangan pendidikan dan ekonomi menyebabkan peranan isteri yang dahulunya hanya fokus kepada pengurusan rumahtangga tetapi kini turut bersama menyumbang tenaga dalam dunia pekerjaan. job performance with marital satisfaction among the subject. there are a significant positive correlation involving job satisfaction. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh isteri ingin merealisasikan kelayakan akademik yang dimilikinya. However. The results show there are no significant differences between demographic factor such as gender. menghilangkan rasa kesunyian dan merebut peluang pekerjaan yang sedia ada. mengisi masa lapang. berkomunikasi. Fenomena suami isteri bekerja telah menjadi fenomena biasa dalam era moden serba mencabar ini. berusaha. menambahkan ilmu pengetahuan.Rum ayat 21 bermaksud . FatimahWati dan Iran Herman (1977) berpendapat tempat kerja merupakan tempat yang paling lama kita menghabiskan usia untuk berfikir. berinteraksi. job performance and marital satisfaction are also being discussed. memenuhi cita-cita. 1. supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya antara kamu perasaan kasih dan sayang . 168 . meningkatkan kemahiran dan pengalaman. The implication and suggestion of this study in the context of job satisfaction.w. Weiten (1998) pula menyatakan pengalaman di tempat kerja sedikit sebanyak boleh mempengaruhi hubungan dalam perkahwinan. age and marital duration.test.1 PENGENALAN Perkahwinan merupakan satu ikatan hubungan suci antara dua insan untuk membina dan mencipta corak kehidupan yang sempurna. Allah s. Pasangan suami isteri akan merasa puas jika semua kehendak dan keperluan zahir batin mereka dapat dipenuhi serta difahami oleh pasangan mereka. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri. memantapkan ekonomi keluarga.t.BUKU PROSIDING for Government employees and marital satisfaction measured with ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS scale). Data collected were then analysed using t. Rohany Nasir (2008) mengatakan kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta keluarga berkait rapat dengan perkembangan kerjayanya. one way ANOVA and Pearson Correlation. berfirman dalam surah Al. Maka.

Rohany Nasir (2008) menyatakan perubahan nilai. Kesibukan menjalankan tugas semasa bekerja juga berkemungkinan boleh menyebabkan pasangan isteri suami mengabaikan tugas dan tanggungjawab asas dalam perkahwinan mereka. malahan sebagai kreteria dalam penyelidikan. perlu dikaji dengan teliti agar ianya boleh membantu mempertingkatkan mutu kerja disamping mengekalkan kebahagiaan perkahwinan yang telah dibina. Sejauhmana persoalan ini dijawab.2 PERMASALAHAN KAJIAN Persaingan di tempat kerja untuk mencapai matlamat. tekanan serta beban kerja di tempat kerja boleh menyumbang kepada peningkatan masalah hubungan seksual pasangan suami isteri. Kesan tekanan kerja yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang bekerja boleh memberi kesan negatif terhadap perhubungan mereka dalam rumahtangga. Penurunan keinginan hubungan seksual ini boleh menyumbang kepada pelbagai masalah lain dalam perhubungan suami isteri.BUKU PROSIDING Pencapaian prestasi yang cemerlang dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. masyarakat dan negara. peramal untuk kenaikan pangkat. 169 . Donelly (1993) telah menemuramah 6029 individu yang telah berkahwin untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perkahwinan mendapati perkahwinan yang tidak aktif dari segi seksual menyebabkan perkahwinan mereka tidak ceria. Namun begitu. meningkatkan produktiviti dan mencapai prestasi kerja yang cemerlang telah mendorong pasangan suami isteri yang terlibat untuk bekerja keras dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya tekanan. 1. Kajian Rohany Nasir dan Noraini Abdullah (1990) membuktikan bahawa tekanan kerja merupakan salah satu punca berlakunya keganasan dan penderaan dalam kehidupan pasangan suami isteri. Atau adakah kepuasan perkahwinan individu itu boleh membantu meningkatkan prestasi kerja mereka?. membantu personal mewujudkan objektif bagi program latihan dan boleh menyediakan maklumat balas yang konkrit kepada pekerja untuk memperbaiki prestasi mereka. Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi memainkan peranan bukan sahaja sebagai asas membuat keputusan dalam memilih personel. Kegagalan insitusi perkahwinan kemungkinan akan memberi kesan negatif kepada pembangunan sosio ekonomi. Ismail Tambi (2007) pula menjelaskan gangguan emosi. Pakar Sakit Tuan dan Kesihatan Reproduktif Lelaki dan Wanita Dr. adakah berkemungkinan prestasi kerja seseorang individu itu akan merosot setelah mereka berkahwin?. Prestasi kerja pekerja yang cemerlang sangat diharapkan oleh majikan dalam usaha untuk mempertingkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Hasil dapatan kajiannya mendapati faktor kepenatan bekerja adalah punca yang menyumbang kepada gangguan kepuasan hubungan seksual pasangan.

Keadaan ini boleh mempengaruhi perkembangan anakanak. Statistik penceraian yang berdaftar di Unit Perundangan Keluarga Islam. Konflik dan krisis boleh menurunkan kepuasan perkahwinan mereka seterusnya sedikit sebanyak berkemungkinan boleh memberi impak terhadap pekerjaan mereka.Selangor. Antara kes perkahwinan yang dikendalikan semasa pengkaji menjalani latihan praktikum adalah kes yang melibatkan suami isteri yang bekerja serta tidak berpuashati dengan sikap dan tindakan pasangan. Malah ada juga suami isteri terpaksa hidup berasingan untuk jangka masa bertahun kerana tugas. Fenomena ini adalah berdasarkan pengalaman pengkaji sebagai kaunselor pelatih semasa menjalani latihan praktikum di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Selangor. kegagalan pasangan mengawal diri semasa berlaku pertengkaran di rumah bukan sahaja boleh menjejaskan perhubungan harmoni suami isteri tetapi juga boleh menyebabkan penceraian dan penderaan. Rohany Nasir (2008) juga memberi pandangan mengenai budaya kerja yang terlalu menekankan kepada pencapaian prestasi tinggi. Ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada konflik dan krisis dalam rumahtangga pasangan suami isteri yang bekerja. Unit Perundangan Keluarga Islam (2009)PAIDHL. Kajang. Malah ada juga kes pasangan suami isteri yang terlalu lama memperuntukan masa bekerja di tempat kerja mengambil kesempatan menjalinkan hubungan sulit dengan rakan sekerja sehingga mencetuskan pertengkaran dan penceraian. Ini memaksa pasangan suami isteri yang bekerja memperuntukkan masa untuk kerjaya terlalu lama. ( Laporan statistik penceraian mengikut daerah ) 170 . Kajang . tekanan yang dialami juga boleh meningkatkan lagi ketidakpuasan dan keharmonian hidup pasangan semasa di rumah. Krisis gejala sosial dalam kalangan masyarakat terutama golongan remaja juga kebanyakannya berpunca dari kegagalan dalam insitusi perkahwinan. Pasangan yang tidak bahagia mudah menerima tekanan emosi semasa bekerja. tahun 2008 seramai 933 orang dan terkini dalam tahun 2009 seramai 945 orang5. Kesan dari gangguan psikologi dan tekanan emosi sama ada di tempat kerja atau di rumah menyebabkan bukan sahaja krisis rumahtangga berlaku tetapi juga penceraian kian meningkat.BUKU PROSIDING budaya kerja dan persaingan yang hebat menggalakkan sesetengah individu mempunyai ekpektasi kerja yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri sehingga menjadi „workholic‟. 5 Sumber . Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (2009) melaporkan. produktiviti dan juga persaingan menjadikan pekerja sentiasa mengejar masa dan seterusnya mengubah personalitinya. malah ada sesetengah pasangan suami isteri hanya berjumpa sekali dalam semimggu atau sekali dalam sebulan akibat dari penghijrahan atau tugasan luar pejabat yang terpaksa dilakukan. Malah. berlaku peningkatan dalam kes penceraian misalnya pada tahun 2007 kes penceraian seramai 772 orang.

kajian ini juga mempunyai kepentingan kepada profesion membantu untuk penambahbaikan dalam meningkatkan mutu. Kajian Staines (1980 dlm. keberkesanan dan tahap kualiti perkhidmatan dalam insitusi perkahwinan. tempoh perkhidmatan dan tempoh perkahwinan dengan kepuasan perkahwinan. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Mengikut model ini elemen keluarga tidak dilihat sebagai suatu yang statik tetapi 171 .4 1. pembimbing perkahwinan di jabatan agama dan Lembaga Perancangan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN). Melihat samaada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan. Zedeck & Mosier. Zedeck. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.1978 dlm.3 1. Disamping itu. seperti kaunselor. Untuk mengkaji samaada terdapat perbezaan dari segi umur. Mengikut teori ini kepuasan kerja mempunyai hubungan yang rapat dengan kepuasan perkahwinan.3.3 TUJUAN KAJIAN Secara ringkasnya tujuan kajian ini adalah seperti berikut: 1.5 KERANGKA MODEL KAJIAN Kajian ini menggunakan Model Spillover yang dikemukakan oleh Zedeck dan Mosier (1990). 1992) telah membuktikan bahawa wujud fenomena kesan Teori Spillover iaitu pengalaman yang negatif di tempat kerja telah dibawa ke dalam sistem kekeluargaan pekerja.1 1. 1.BUKU PROSIDING 1.2 1.3. ini bermakna pengalaman individu di tempat kerja dipengaruhi oleh tingkahlaku yang individu itu lakukan di rumah dan begitu juga sikap dan pengalaman individu di rumah juga mempengaruhi tindakan individu di tempat kerja. Kajian Champoux. Kando & Summers (1971.4 KEPENTINGAN KAJIAN Maklumat-maklumat dalam kajian ini diharapkan boleh dijadikan asas oleh majikan dalam sesebuah organisasi pekerjaan dalam membuat penilaian terhadap sebarang bentuk intervensi yang sesuai bagi membantu pasangan suami isteri yang bermasalah meningkatkan prestasi kerja mereka.3. 1990) menyatakan bahawa Teori Spillover mempunyai kesamaan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. 1.3.5 Untuk menguji samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender.3.

Maka pengkaji telah memilih Model Spillover sebagai asas dalam kajian ini dan mengubahsuai mengikut budaya masyarakat Melayu seperti dalam rajah 1. Kerangka Model Kajian KEPUASAN PERKAHWINAN -kepuasan seksual -kestabilan kewangan -kecekapan pengurusan -Jumlah anak -kestabilan emosi -Persekitaran -visi.6. termasuk ganjaran seperti gaji.8 .1 Kepuasan Kerja Locke (1976) mendefinisi mengenai kepuasan kerja adalah pernyataan emosi yang selesa atau positif yang terhasil daripada penilaian seseorang terhadap pekerjaannya atau pengalaman pekerjaan seseorang. kenaikan pangkat dan pengiktirafan majikan bergantung sama ada ia dilaksanakan secara adil dan saksama.6 DEFINISI KONSEP 1. Menurut Hackham dan Oldham (1980) pula mentakrifkan 172 .8 dibawah: Rajah 1.misi dan matlamat -gaji -Masa -Cemerlang -Anugerah -penghargaan -kenaikan pangkat KEPUASAN KERJA PRESTASI KERJA 1.BUKU PROSIDING ianya dilihat sebagai lebih terbuka bagi membolehkan sistem ini berinteraksi dengan sub-sistem dunia pekerjaan.

hubungan dengan majikan. polisi organisasi.Ilies. Oshagbemi (2003) menjelaskan kepuasan kerja merangkumi pelbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaan seperti hubungan dengan rakan sejawat. Pandangan Ariffin Zainal (1993) kepuasan kerja mempunyai pengertian yang subjektif yakni setiap orang mendapat kepuasan kerja dengan cara-cara yang berbeza dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja adalah berbeza juga mengikut umur. & Scoot 2006) pula berpendapat kepuasan perkahwinan sebagai sikap yang menyenangkan dan sentiasa berpuashati terhadap perhubungan antara satu sama lain dalam perkahwinan. persekitaran tempat kerja.6.3 Kepuasan Perkahwinan Symonds & Horvath 2004 (dlm. kepuasan perkahwinan merangkumi cara pasangan mengatur kehidupan berumahtangga mengikut syariat beragama. Haron Din (2007) memberi pandangan dari sudut agama. bertanggungjawab dan saling berkasih sayang serta tenteram jiwa dan perasaannya dalam membina keluruhan peribadi dan kesejateraan keseluruhan kehidupan rumahtangga. peluang kenaikan pangkat dan kepuasan keseluruhan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. 173 . gaji. taraf pendidikan . Kepuasan kerja adalah hasil darjah keseronokan individu daripada pekerjaan yang dilakukannya (Munchinsky 2000).6. Locke ( 1970) berpendapat prestasi kerja mencerminkan nilai kerja individ 1. Judge.BUKU PROSIDING pekerja yang mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan respon yang lebih positif dalam memperkayakan kerjayanya dengan tugas yang lebih mencabar berbanding dengan pekerja yang tidak merasakan kepuasan dalam pekerjaannya. jenis dan taraf pekerjaan.2 Prestasi Kerja Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi kerja sebagai petunjuk untuk menilai pekerjaan yang akhirnya nilai upah pekerja ditentukan oleh pencapaian prestasi pekerja. 1. jantina. Kepuasan perkahwinan itu dilihat sama ada sebagai kepuasan dalam situasi perkahwinan atau pun sebagai aspek-aspek spesifik dalam insitusi perkahwinan yang meliputi kepuasan seks atau pergaulan intim. Menurut Schultz (2000) pula kepuasan kerja merupakan satu set nilai sikap individu terhadap peker jaannya samaada sikap positif atau sikap negatif.

Hasil kajian Judge et al. hasil laporan dari isteri mendapati suami-suami yang mengalami tekanan di tempat kerja sepanjang hari bekerja mempunyai perkaitan dengan tingkahlaku negatif dalam perkahwinan mereka.065 orang individu yang berkahwin bertujuan untuk mengenalpasti proses perkaitan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja. Ini menunjukkan terdapat hubungan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja. Kajian (Cousineau & Hall. Kajian Perrone & Worthington (2001) menggunakan alat ujian ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS) ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek perempuan yang terdiri dari pasangan bekerja.7 KAJIAN LEPAS Kajian logitudinal oleh Rogers dan May (2003) selama lebih 12 tahun bermula dari tahun 1980 hingga 1992 telah menemuduga ke atas sebanyak 1. (1989 dlm. manakala penurunan dalam kepuasan perkahwinan boleh berlaku jika perkahwinan mempunyai masalah secara signifikannya boleh menurunkan prestasi kerja dan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja lelaki dan wanita. Rogers & May. (2005) selama 2 minggu ke atas 75 orang subjek yang bekerja dan telah berkahwin menunjukkan pengalaman emosi dan konflik di rumah memberi kesan negatif terhadap emosi di tempat kerja. Manakala hasil kajian Ball (1991) selama 6 tahun secara tinjauan terhadap 243 suami dan 292 isteri yang bekerja bangsa Afrika Amerika dari tahun 1980 hingga 1986. hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh agama. 2007) yang berkaitan dengan meramal kemungkinan hubungan kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh di Agensi Protestant Christian ke atas 158 peserta dengan menggunakan alat kajian 16PF dan Marital Satisfaction Inventory. Crouter et al.BUKU PROSIDING 1. Hasil kajiannya dengan menggunakan alat ukur Marital Satisfaction Inventory (MSI) membuktikan dalam tempoh jangka panjang kepuasan perkahwinan dan kepuasan kerja saling berkait dalam tempoh jangka masa panjang di mana peningkatan dalam kepuasan perkahwinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan peningkatan dalam kepuasan kerja dan prestasi kerja. mendapati suami yang mempunyai status dalam pekerjaan lebih bahagia berbanding dengan isteri yang bekerja. 174 . 2003) kajian selama 2 hari ke atas seramai 29 orang suami. untuk mengkaji kualiti dan kepuasan kehidupan mendapati kepuasan kerja mempunyai hubungan positif dengan kepuasan dan kualiti perkahwinan. begitu juga sebaliknya.

1. 1.6 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.9. 2. Soal selidik ini mengandungi 20 item yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia mengikut prosedur kajian. 1.England dan Lofquist(1967). pengkaji menggunakan soal selidik „The Minnesota Satisfaction Questionnaire(MQS) diperkenalkan oleh Weiss. 175 .1 Alat Kajian Kajian ini menggunakan 3 alat kajian iaitu bagi mengukur kepuasan kerja.9 HIPOTESIS KAJIAN Berdasarkan kepada permasalahan dan objektif kajian yang dijelaskan. Alat kajian kedua.3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan. 2.9.5 Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan dengan memilih subjek kajian terdiri daripada pasangan yang berkahwin dalam pelbagai bidang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya.9.9.3 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal Selidik MSQ Smith.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut umur. 2.9.BUKU PROSIDING 1. Kendall & Hulin (1969) alat ujian ini telah terbukti penggunaannya dalam psikometrik di mana kebolehpercayaan dan keesahan alat ujian ini terbukti mengukur apa yang hendak diukur.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender (suami isteri). pengkaji telah membentuk 6 hipotesis seperti berikut: 1. 1.9.4 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.0 METODOLOGI Jenis kajian ini adalah kajian tinjauan (survey). pengkaji menggunakan soal selidik Penilaian Prestasi Kerja yang telah diubahsuai dari Penilaian Tahap Kecekapan kakitangan awam oleh FatimahWati dan Iran Herman (1977) .Dawis. Subjek seramai 60 orang pasangan suami isteri bekerja dalam kalangan bangsa Melayu menjadikan jumlah subjek kajian seramai 120 orang. 1.

prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja dengan menggunakan pekali Alfa Cronbach adalah .1 menunjukkan bilangan dan peratus subjek kajian mengikut kategori gender pasangan Melayu yang terlibat.96.1 KEPUTUSAN DESKRIPTIF 3.1 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Gender Subjek Bilangan Peratus Lelaki (suami) Perempuan (isteri) Jumlah 60 60 120 50 50 100 Jadual 3.1. 2.1.52 hingga 0.1.1 Gender Jadual 3.86 dan jumlah korelasi item adalah tinggi dari 0.4 Kebolehpercayaan dan keesahan soal selidik Prestasi Kerja Iran Herman & FatimahWati (1997) telah mengukur kebolehpercayaan alat ujian Prestasi Kerja dalam mengkaji hubungan antara nilai kerja.BUKU PROSIDING 2.5 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal selidik Perkahwinan (ENRICH Marital Satisfaction Scale –EMS Scale) Tahap Kepuasan Fowers & Olson (1993) telah mengukur alat ujian ini dengan menjalani test-retest alat ujian yang dibina ke atas 115 individu dalam tempoh 4 minggu dan pekali Alfa Cronbach kebolehpercayaan ketekalan dalaman adalah .82. Seramai 60 orang suami (50%) dan 60 orang isteri (50%) terlibat dalam penyelidikan yang sedang dijalankan. 3. 176 .

1.8 3.8 25.3 100 Jadual 3.2 Bilangan dan Peratus Subjek Mengikut Tahap Umur Umur 26 – 35 tahun 36 – 45 tahun 46 .55 tahun 56 .3%) yang terlibat dalam penyelidikan ini.65 tahun Jumlah Bilangan 42 43 31 4 120 Peratus 35 35.BUKU PROSIDING 3.1. tahap umur 46 hingga 55 tahun seramai 31 orang (25.8%) dan tahap umur 56 hingga 65 tahun seramai 4 orang (3.2 memperihalkan tahap umur subjek kajian.2 Tahap Umur Jadual 3. tahap umur 36 hingga 45 tahun seramai 43 orang (35.1.8%). 177 . tahap umur 26 hingga 35 tahun seramai 42 orang (35 %). Dalam kajian ini didapati pada tahap umur 18 hingga 25 tahun menunjukkan tidak terdapat bilangan dan peratus responden yang menjawab soal selidik yang diedarkan.

1. Tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini paling awal adalah 5 bulan dan paling lama adalah 25 tahun. tempoh 16 hingga 20 tahun seramai 20 orang subjek (16.7 19. Tempoh Tempoh Perkahwinan 5 tahun ke bawah 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 .2.0 20.8 16. tempoh antara 11 hingga 25 tahun seramai 25 orang subjek ( 20.1. Pengkaji telah membuat pengkelasan tempoh perkahwinan dari soal selidik yang merupakan soalan terbuka kepada 5 sela kelas untuk memudahkan penganaalisaan.3 20. Ujian t digunakan untuk menguji hipotesis 1 untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender seperti dalam jadual 3.2%) 3.2 KEPUTUSAN INFERENSI perbezaan yang signifikan tahap 3.3%).4 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Perkahwinan. tempoh 6 hingga 10 tahun seramai 24 orang subjek (20.2 100 Jadual 3.0%).4 memperihalkan mengenai tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini.25 tahun Jumlah Bilangan Peratus 28 24 25 20 23 120 23.1 Hipotesis 1 : Tidak terdapat kepuasan perkahwinan mengikut gender.1.20 tahun 21 .2. Bagi tempoh perkahwinan 5 tahun ke bawah seramai 28 orang subjek (23.BUKU PROSIDING 3.1. 178 .7%) dan tempoh perkahwinan antara 21 hingga 25 tahun seramai 23 orang subjek (19.8%).4 Tempoh Perkahwinan Jadual 3.

116) = ( .2.2.283 8607. Maka keputusan kajian ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.2 menunjukkan keputusan statistik mengikut faktor demografi umur.972 72.BUKU PROSIDING Jadual 3.(2 tailed) .05).02 Dk 3 116 119 MKD 50. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur secara signifikan F( 3.05 Statistik F = . Maka keputusan statistik ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.32006 8.2 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur JKD 152. p > .2 Hipotesis 2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur Hipotesis 2 ini diuji dengan menggunakan ANOVA sehala untuk melihat samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur.05 ) . p > .535 -.699 sig .882 F . Gender N Min SP dk =(N-1) t Mengikut Sig.699 dengan nilai signifikannya 0.699.917 8454. Jadual 3.535 Min kepuasan perkahwinan isteri (61.554 ianya lebih besar daripada .554 Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .1 Ujian .594 dan ianya lebih besar dari nilai aras kesignifikan .73546 118 -. Jadual: 3.t bagi Perbezaan Kepuasan Perkahwinan Gender.05 . Ini bermakna keputusan ini menunjukan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender (t (118) = -535. Keputusan statistik t menunjukkan nilai kesignifikan bersamaan .7833 61.6167) lebih tinggi sedikit berbanding dengan min suami (60.05. 3.2.2. 179 .594 Suami Isteri P > .05 60 60 60.78330).6167 8.

4 menunjukkan keputusan yang diperolehi dalam kajian : Jadual 3. Jadual 3. Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini juga diterima. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan secara signifikan F( 4.871 8607.272.408 kepuasan Sig .803 ianya lebih besar daripada .2.2.3 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan JKD Dk MKD F Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > . Jadual 3.05 120. 3.003 adalah lebih kecil daripada nilai aras signifikan .4 Pekali Kolerasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Kepuasan perkahwinan.082 73.799 .272* 180 .329 8486. Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .4 Hipotesis 3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.05. Jadual 3. Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini diterima.05) .115) = ( .200 4 115 119 30. Korelasi Pearson juga digunakan untuk menguji hipotesis samaada terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.2.2.803 Keputusan statistik F = . p < .BUKU PROSIDING 3.2. p > .408 dengan nilai signifikannya ialah 0.2.05 ini bermakna pembolehubah kepuasan kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan ( r (120) = .3 Hipotesis 3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan Bagi menguji hipotesis 3 ANOVA sehala juga digunakan untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan dengan faktor demografi tempoh perkahwinan.05 Keputusan menunjukan nilai aras signifikan .05).408 . Kepuasan pekahwinan .3 menunjukkan keputusan statistik min perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.

05 ini bermakna pembolehubah prestasi kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan kepuasan perkahwinan (r (120) = . anggota polis (12. Jadual 3.004 adalah lebih kecil daripada aras signifikan .5 Pekali Korelasi Di Antara Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan. Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Jadual 3.05 3.2. Subjek dalam kajian ini majoriti bekerja dalam sektor awam (56.BUKU PROSIDING 3.5 %) dan anggota tentera hanya ( 1.05 ini bermakna terdapat hubungan positif rendah yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan kerja (r (120) = .262* Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .7 %) diikuti sektor swasta sebanyak (29. Pembolehubah Prestasi Kerja *P < .5 Hipotesis 4.6 Hipotesis 5: Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.262. p< . Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .6 Pekali Korelasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .2.000 adalah lebih kecil dengan nilai aras signifikan .05 Prestasi Kerja .05 ).2.7 %).0 PERBINCANGAN Kajian mengenai hubungan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan telah dijalankan ke atas 60 pasangan suami isteri bekerja yang menjadi jumlah keseluruhan subjek seramai 120 orang iaitu 60 orang suami (50 %) dan 60 orang isteri (50%). 181 .01).426.426* Kepuasan Perkahwinan . p < . Maka hipotesis yang dibina oleh pengkaji diterima.2. Maka hipotesis kajian ini diterima.2 %). 4.

182 . Hasil kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Leverson.BUKU PROSIDING Dari segi umur pula. 4.2 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor umur. pengalaman dan kurang bersedia dari segi psikologi maka ibu muda lebih berisiko mengalami tekanan dan ini akan mempengaruhi kepuasan perkahwinan mereka. Keputusan kajian menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. Keputusan ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Perron & Worthington ( 2001) mengenai kualiti dan kepuasan perkahwinan ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek wanita yang telah berkahwin dan bekerja juga mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender . umur antara 56 tahun hingga 65 tahun hanya (3.7 %) .1 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut gender. Mengikut keputusan analisis data secara inferensi memberi indikasi bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender. Keputusan statistik kepuasan perkahwinan subjek kajian tidak mempunyai perbezaan yang signifikan mengikut faktor demografi umur.3 %) dan tahap umur antara 18 tahun hingga 25 menunjukkan peratus sifar kerana tiada subjek dalam golongan ini.7%). Ini kerana budaya masyarakat Melayu tidak suka menceritakan permasalahan rumahtangga mereka secara terbuka juga boleh mempengaruhi cara mereka menjawab soal selidik yang diedarkan. Ini bermakna hipotesis kajian ini di terima. Ini bermakna cabaran membesarkan anak-anak sedikit sebanyak menyebabkan konflik berlaku dalam rumahtangga maka isteri lebih cenderung merasa tidak puashati dalam perkahwinan berbanding suami. Tempoh perkahwinan subjek bawah 5 tahun (23%) menunjukkan jumlah peratus tertinggi berbanding dengan tempoh perkahwinan 16 hingga 21 tahun sebanyak (16. Cara hidup dan didikan bangsa Melayu jauh berbeza dengan cara didikan masyarakat barat yang lebih terbuka dalam membincangkan isu sensitif mengenai masalah dalam pekahwinan. majoriti subjek yang terlibat dalam lingkungan umur 26 tahun hingga 55 tahun secara keseluruhannya sebanyak (96. 4. Keputusan analisis kajian ini bertentangan dengan pendapat White-Mansell & Pope (1996) ibu yang lebih muda adalah kurang matang dari segi umur. Pandangan pengkaji mengapa terdapat keputusan yang bercanggah dengan kajian-kajian lain berkemungkinan subjek dalam kajian ini masih belum bersedia untuk memberikan maklumat sebenar masalah perkahwinan mereka. Carstensen & Gottman (1993) kajian mengenai jangka masa panjang perkahwinan ke atas 156 pasangan yang terdiri daripada golongan umur antara 40-50 tahun dan 60-70 tahun.

Pengkaji berpendapat tempoh perkahwinan yang lama membolehkan pasangan telah mengenali hati budi pasangan dan mereka lebih menghargai pasangan masing-masing. Tetapi jika kepuasan perkahwinan itu di lihat dari elemen kepuasan perkahwinan yang dibincangkan dalam definisi operasional dan model kajian ini dari sudut kepuasan seksual. 4. Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur. maka hipotesis kajian ini diterima.4 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. Namun begitu kajian Leverson et al (1993) menemukan pandangan positif terhadap perbandingan pasangan golongan tua dengan golongan pertengahan didapati golongan pasangan tua kurang menghadapi konflik membesarkan anak-anak berbanding golongan pertengahan umur. 183 . Manakala isteri menikmati kepuasan seksual bergantung kepada sikap suami yang memberi kasih sayang dan tanggungjawab semasa tempoh tahun ketiga perkahwinan mereka.al (1993) membuktikan kepuasan yang dinikmati oleh suami adalah berkaitrapat dengan kepuasan perkahwinan dalam tahun pertama perkahwinan.1992) bahawa pengalaman di tempat kerja dan keluarga saling berinteraksi dan mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan perkahwinan.3 Perbezaan kepuasan perkahwinan tempoh perkahwinan. Dapatan kajian ini menyokong Teori Model Kesan Spillover (Zedeck. pengkaji berpendapat ini berkemungkinan umur subjek yang terlibat dalam kajian telah mencapai tahap umur matang untuk membuat sebarang keputusan dan tindakan dalam mengurus rumahtangga mereka. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan tempoh perkahwinan seterusnya menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. et.BUKU PROSIDING hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan mengikut umur. Kepuasan perkahwinan juga mungkin meningkat pada peringkat akhir perkahwinan berkemungkinan pasangan kembali hidup berdua kerana anak-anak telah membesar dan meninggalkan rumah untuk bekerja. Keputusan kajian menunjukkan kesan ketidakpuasan kerja menimbulkan kesan ke atas emosi dan pengalaman ini terbawa-bawa semasa berada di rumah dan ini boleh menjejaskan kepuasan perkahwinan mereka. 4. kajian Morokoff. Kajian ini mendapati wujudnya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.

prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja.(1982) bercanggah pendapat dengan kajian ini kerana menurut Marshall komitmen dan prestasi tidak terjejas walaupun individu menghadapi tekanan atau mengalami ketidakpuasan dalam perkahwinan. 4. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Hasil kajian ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Ariffin Zainal (1985) mengatakan prestasi yang baik dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. 5.0 IMPLIKASI KAJIAN Implikasi dari kajian ini menunjukkan komitmen dan dedikasi individu semasa menjalankan tugas samaada peranan di rumah atau di tempat kerja akan mempengaruhi prestasi kerja. kemudahan serta gaji yang setimpal di tempat kerja mewujudkan rasa kepuasan kerja dalam kalangan pekerja ini boleh memberi kesan kepada tindakan mereka apabila mereka berada di rumah. 4. Namun begitu Marshall et al. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Pasangan-pasangan suami isteri yang tidak mengalami terlalu banyak masalah atau krisis dalam rumahtangga dan berpuashati dengan perkahwinan serta mencapai kepuasan kerja biasanya mereka boleh menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan cemerlang. Kajian Locke (1970) juga membuktikan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi kerja.BUKU PROSIDING Maka pengkaji berpendapat persekitaran kerja. persefahaman serta persekitaran rumah yang memuaskan juga boleh membantu pasangan suami isteri mencapai kepuasan kerja semasa bekerja. Oleh kerana hasil kajian ini menunjukkan pekali korelasinya adalah rendah. maka pengkaji berpendapat terdapat norma dan budaya masyarakat yang berbeza dengan norma dan budaya masyarakat alat ukur ini digunakan di barat. Maka beberapa kajian lanjut perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana keputusan kajian 184 .5 Hubungan di antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.6 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Ini bermakna kepuasan pekahwinan tidak mempunyai hubungan dengan prestasi kerja. Kajian ini juga mempunyai persamaan pendapat dengan kajian FatimahWati dan Iran Herman (1977) tentang hubungan nilai kerja. Begitu juga sokongan.

1.3 Penambahbaikan peranan unit kaunseling 5.4 Menukarkan Peranan Unit Bimbingan dan Rundingcara Perundangan Islam di Jabatan Agama sebagai Unit Kaunseling Kekeluargaan.2 Soal selidik ditadbirkan perlu dijawab oleh pasangan suami isteri. 5. Begitu juga pencapaian prestasi kerja juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan perkahwinan. pasangan dual career sering menghadapi pelbagai masalah di sekeliling mereka. 5.1.1 Saiz sampel adalah tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membuat generalisasi kepada keseluruhan populasi pasangan Melayu seluruh malaysia. 185 . 5. maka jumlah item yang agak benyak ini mungkin mengurangkan fokus indidvidu ketika menjawab soal-selidik tersebut.2.1. Ketidakpuasan kerja dan perkahwinan yang tinggi boleh menggugat prestasi kerja seseorang dan juga memberi gangguan psikolagikal kepada individu yang terlibat.2. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan ke atas 120 orang pasangan Melayu yang dual-career di Bandar Baru Bangi dan Putrajaya maka secara keseluruhan keputusan kajian menunjukkan responden mempunyai hubungan tahap kepuasan kerja dan perkahwinan yang signifikan.2 Memperluaskan e-kaunseling 5.3 KESIMPULAN Dalam perkahwinan.BUKU PROSIDING ini tekal dengan menggunakan beberapa alat ukur kepuasan kerja dan alat ukur kepuasan perkahwinan. 5. kepuasan kerja.1 SARANAN KAJIAN Hasil dari kajian ini pengkaji mencadangkan beberapa strategi dan cadangan untuk menangani masalah yang berlaku dalam insitusi perkahwinan.2 LIMITASI KAJIAN 5. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan saling berhubungan secara signifikan antara satu sama lain. 5. 5.1 Penambahbaikan kursus dan program yang berkaitan dengan perkahwinan. 5. ini menimbulkan masalah untuk mendapatkan set soal selidik semula.2.3 Kajian ini menggunakan 3 set soal selidk yang keseluruhannya item berjumlah 52 item. Maka kesimpulan dari kajian ini.1.

April 11-14. Iaffaldano. Frone. Paper Presented at the annual meeting of The Southern Sociological Society. 13. Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu Kajian Perbandingan Di antara Sektor Awam dan Sektor Swasta. Job satisfaction and job performance. & Mosier. 20. Ismail Tambi. 5.E. Statistik dan Analisa Data Sains Sosial. American Psychological Association. 14. Islam Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia. Work and marital happiness among African Americans. 10. (2004). vol. Iran Herman. & Muchinsky. Vol.. Atlanta... (1978. Vol. Universiti Kebangsaan Malaysia. Nilai Kerja dan Hubungannya dengan Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja . 317-327. B. D.2. E.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Majalah Psikologi. M.P. Petaling Jaya. no 2.(2007). A. vol.1971). perkahwinan dan kesihatan mental. Aplikasi SPSS for windows . ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. D.M. (1990). (1985). Cousineau. 1991. R. ( 1994). „Workplace wellness: Work in the family and employing organization‟. Penerbit USTARA. Bil 18:7:84.L. PTS Publication & Distributors. Surah al-Rum . Journal of Family Psychology . J.T. M. Bhd. Haron Din. 8. Journal of Psychology and Theology. A. Cinta..L. pendekatan psikologi personel. 6. The 16PF and Marital Satisfaction Inventory as predictors of missionary job success. ( 2007). 186 . 4.(1993). Zedeck. 1991.M. Al-Quran dan terjemahan (1971). (2007).11. & Olson. Ariffin Zainal. Kondo & Summer. System Sdn. Relationship between job and family satisfaction : Causal or non causal covariation?.L. Ariffin Zainal. A meta-analysis.. (1993).97. Educational Resources Information Center (ERIC). Penerbit Fajar Bakti Sdn..R. Bil.. 2. (1985). (1987). American Psychology. ayat 21. Champoux. & Hall. Teori dua faktor Herzberg: Satu penilaian dalam konteks Malaysia.114 Fowers. M. 30(2) . American psychological Association. & Cooper. Inc. Arab Saudi. 11. Siri Gaya Hidup Islam.. dlm. 16.251-273. Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahad. 15. Kedah. Journal of Management. 9. Penerbit Edu .45 (2). Bhd.7 No. Jurnal Psikologi Malaysia. (2007). E. 171-179. H. Terbitan Jabatan Psikologi Kaunseling.35. K. M. (1997). Iran Herman. The Journal of Sex Research . FatimahWati Halim & Iran Herman. Pekerja dan pekerjaan. 97. 3. Psychological Bulletin. Donelly. 565-579. Ball. S. 7. Siri Motivasi Rumahtangga. 176183.Russell. 12. Sexually inactive marriages . Inc.

(2003). J. (1982).No. “Keganasan rumahtangga di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. 22.. Hackman. Kaunseling kerjaya anjakan daripada konvensionalisme..R. K. Perrone.M.P. Rohany Nasir.K.R. vol 15.48.( 1993). & Gillilland . Communication in family relationship. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya. Gender and Satisfaction. Patricia.(2001). & Fitzpatrick. 482. 25. & Witjing. Women in Management Review.D. 43-53.C. Jr. (2003). Rond Mc Nally. Long Term Marriage: Age.A. Journal of Marriage and the family.S.J. American Psychology Inc. 127. 32. A.(2001) The job satisfaction-job performance relationship.331-343. Upper Saddler River.3. Vol. (1976). A. L. J.. Chicago.Co. Reppeti. (1989). 779-814. A qualitative and quantitative review. 26. (2000). E.BUKU PROSIDING 17. M.T. D. R. 376-407. Publishing. Psychology applied to work. Vol. E.. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Work – family conflict and emotions. Inc. No. Penerbit Utusan Publications & Distributors.M. Bono.(1990). 30. Psychological Bulletin. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya.7. dlm Dunnette. (2008). Levenson. Stress . The Journal of sex research. Locke.A. (6th ed. Gender differrence in The job satisfaction. N. (2000).C. The nature and cause of job satisfaction. Noller. R.59. L. Thoresen. Carstensen L. American Psychological Association.. 27. effects at work and at home. 20. & Gotman. 19. Spillover between marital quality and job satisfaction long term patterns and gender differences. & May. 301303. 24. 3-9.” dlm. Pg.. Vol. Bhd. Syarahan Perdana Profesor.. Pschology and Aging . Inc. S. Prentice Hall. G. & Patton. Blackwell. R. (2006). 31. (1980) Work Redesign. M. Rohany Nasir (2003). Oshagbemi.J.M. Thomas Learning. & Oldham.L. Bhd. No. Sdn. J. 18.8. Rohany Nasir. B. P. Personnel Psychology. Jugde. 1297-1350. T. 28. Judge. Rohany Nasir & Noraini Abdullah. Vol.2. Journal of Counseling Psychology. 21.W. J. Dimensionality of womens career orientation. T. Factors influencing ratings of marital quality by individuals within dual-career marriages: A conceptual model. R. A. Marshall. & Scott. Utusan Publications & Distributors Sdn.J.496 29. Effects of daily workland on subsequent behavior during marital interaction: The roles of social withdranal and spouse 187 . Sex Roles 8(2) : 135-146. California Addison Wesley.J.(Pnyt) Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Universiti Kebangsaan Malaysia. 30(1). Publication.) Australia Wadsworth.E. & Worthington.J. Ilies. Munchinsky.. (1993). 23.. Roger. 65(2).. Morokoff...(1993).. G. P. sexual functioning and marital satisfaction .1.

37. L.. vol.. 13 (1).L. major life events and psychological symptoms. Workplace wellness: Work in family and empolying organization. & Mosier. Family Relation.L. (1964).. S. New York: John Wiley and sons. Workplace wellness: Work in family and empolying organization. 33. Work and motivation.H. 51-64. Journal of Personality and Social Personality and Social Psychology.K. S. Patterns of parenting behavior in young mother. W.. Staines .P. (1996).C. K.BUKU PROSIDING support.M. Zedeck. Weiten. K. & Pope. The measurement of satisfaction in work and retirement. 273 – 282. 45(2). Kendall. Mansell. 188 . Smith.(1980). vol. Pressure. (1998). (1990). 36. & Hulin C.L. 45 (3). (1969). 651-659. American Psychological Assosiation. Chicago: Rand Mc Nally. Zedeck. Journal of Social Behavior and Personality. American Psychologist. S. dlm. American Psychologist. 34. American Psychological Assosiation. 35. & Mosier. 38. 45(2). (1990). Whiteside. 57. Vroom.L. V.

BUKU PROSIDING LAMAN WEB SEBAGAI TARIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) POLITEKNIK MALAYSIA Ahmad Fkrudin bin Mohamed Yusoff 1. Dengan cara ini. Universiti Kebangsaan Malaysia3 ABSTRAK Dalam era dunia tanpa sempadan ini. Isa bin Hamzah3 Politeknik Ungku Omar1&2. penstrukturan pengetahuan serta membentuk suasana pembelajaran kendiri pada bila-bila masa dan di mana sahaja. para pensyarah digalakkan untuk mengintegrasikan ICT dalam proses P&P. Kata Kunci – Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan laman web. Kajian ini membincangkan aplikasi penggunaan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Islam 2 (A2001) sebagai tarikan kepada pelajar. ia juga dapat mempertingkatkan tahap pembelajaran di kalangan pelajar (Chang 2001). Mohd. Segala gedung maklumat yang ada dalam laman web boleh dimanfaatkan oleh pensyarah dan pelajar dalam memilih bahan-bahan dan maklumat yang bersesuaian dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran. Ia adalah satu perkembangan pendidikan hasil daripada proses ledakan Information and Communication Technologies (ICT) yang merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut dalam membuat penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi. Selain daripada penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran melalui medium web yang dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. 189 . tetapi mereka juga dapat terlibat dalam aktiviti pembelajaran yang merangkumi sesi perbincangan maya. PENGENALAN Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berasaskan web adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan. menarik minat Pelajar. Dalam dunia pendidikan semua ahli akademik mesti menguasai teknologi maklumat terkini. Penggunaan internet melalui laman web yang berkaitan dengan topik yang yang diinginkan akan memudahkan capaian maklumat untuk membuat rujukan tanpa mengira masa dan tempat. berkemungkinan segala bentuk maklumat dan bahan yang dicapai tanpa batasan nilai dan budaya. Wan Norina bt Wan Hamat 2. pelajar bukan sahaja dapat mengakses maklumat dan bahan pengajaran melalui web.

256 bilangan penduduk. KEPENTINGAN KAJIAN Kepentingan bagi kajian ini adalah seperti berikut : 1.6%). Statistik pengguna internet di Malaysia. KPTM. dan pembentangan. kertas amali. individu dgn individu tanpa batasan masa dan geografi.600 pada tahun 2010 (29 ogos 2010) (64. poligami. pendidikan keibubapaan dan perbincangan enakmen keluarga Islam.htm). Jabatan Pengajian Politeknik.160. Dalam bab kekeluargaan Islam membincangkan mengenai konsep kekeluargaan Islam ia merangkumi nikah. lian. Bagi mencapai keberkesanan yang maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) ini merangkumi tiga bahagian utama iaitu kekeluargaan Islam (munakahat). Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan. PENGENALAN STRUKTUR KURSUS PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) merupakan kursus teras bagi semua pelajar Islam semester dua di Politeknik-politeknik Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). pengurusan jenazah dan sumber hukum. tugasan. antaranya ialah kuiz. Memberi pendedahan kepada penyarah Pendidikan Islam 2 (A2001) tentang pendekatan proses P&P berasaskan web. World Wide Web (WWW) merupakan satu sistem yang berkebolehan mempersembahkan maklumat berbentuk multimedia dengan kombinasi teks. 2. (http://www.BUKU PROSIDING Program pendidikan di negara ini. 190 .com/stats3. Sukatan kursus ini disediakan oleh pihak Lembaga Kurikulum Politeknik. digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek.internetworldstats. kini mencapai 16. tanggungjawab suami isteri. nafkah. rohani. berbanding 26. ihdad.dan video (Mohd Arif dan Mohd Jasmy 2000). emosi dan jasmani. ila‟. Internet dan penggunaan laman web sebagai sumber maklumat dan media pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan.902. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. bunyi. hadhanah. nusyuz. zihar. 3. Terdapat beberapa kriteria penilaian dan pentaksiran bagi kursus ini. Internet merupakan teknologi yang berupaya bertindak sebagai alat penyebar maklumat yang membolehkan interaksi individu dgn komputer. talak. rujuk. qazaf. idah. imej. Menyediakan bahan bantu mengajar yang releven dengan teknologi hari ini.

BUKU PROSIDING Manakala perbincangan mengenai pengurusan jenazah merangkumi tatacara memandi. Menurutnya lagi. qisas. bermasyarakat dan bernegara. v. Penggunaan multimedia dan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan untuk menggantikan pensyarah tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Pelajar boleh berulang-ulang kali berpeluang mempelajari tajuk-tajuk yang sukar berulang-ulang kali sehingga pemahaman tercapai. tugas pensyarah hanyalah sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran di mana tugas-tugas tersebut boleh digariskan seperti di bawah: i. mengkafan. iii. diat dan takzir. ii. Pembelajaran kendiri memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengawal sendiri pembelajaran mereka. Selain dari pelajar sebagai fokus utama. iv. (2008) pembelajaran kendiri adalah sama dengan perubahan dan pembesaran seseorang. kaedah pembelajaran ini 191 . Membina suasana pembelajaran yang positif Menjelaskan maksud pelajar Menyusun dan membina sumber maklumat Menyeimbangkan di antara kompenen kecerdasan dan emosi Berkongsi perasaan dan pandangan dengan pelajar dan bukan cuba untuk menguasainya. STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN LAMAN WEB Laman web boleh digunakan sebagai sumber untuk penyediaan pelbagai bahan dan maklumat yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhanya kursus ini memfokuskan cara-cara menangani masalahmasalah kekeluargaan serta membentuk sikap positif dalam kehidupan berkeluarga. Pembelajaran Kendiri Kaedah pembelajaran ini berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar akan lebih berdikari di dalam mendapatkan imu terhadap sesuatu subjek. Menurut Roger (1994) dalam Hussain et al. berkesan dan lebih bermakna kepada para pelajar (Isham Shah Hassan 2005). Dalam abad kini pengajaran dan pembelajaran yang digalakkan adalah tetap berpusatkan pelajar tetapi pensyarah mesti memainkan peranan yang maksimum untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Pensyarah lebih berperanan sebagai pemudahcara dan berperanan sebagai pembekal maklumat. Bahagian sumber hukum pula membincangkan tentang sumber-sumber serta peranan hukum yang terdapat dalam Islam dan hukum Jenayah Islam iaitu hudud. menyembahyang dan mengebumikan jenazah.

Aktiviti yang autentik : di mana aktiviti yang ill-define yang menggambarkan aktiviti sebenar di dunia nyata. bermaksud komitmen untuk belajar malalui perlakuan. terdapat sembilan ciri kritikal yang boleh dijadikan panduan dalam membangunkan persekitaran pembelajaran web atau atas talian. Gambaran konteks sebenar atau autentik yang menggambarkan situasi di mana pengetahuan akan digunakan. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Herrington et. Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif menurut koschmann (1996) dalam Ahmad Shidki (2008). Soalan ataupun masalah dalam situasi sebenar dibina bagi member pengalaman kepada murid mencari penyelsaian secara kooperatif bagi sesuatu masalah. 192 . pembelajaran menerusi WebQuest mempunyai peranan yang penting dalam membina pemahamanya sendiri berdasarkan topik yang dipelajari. al (2000) dalam Norashikin & Helyawati 2010. persetujuan pelajar dalam penerokaan pengetahuan secara kooperatif (berlawanan dengan secara persaingan) tanpa permindahan peranan instruktor sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran pelajar. Dalam konteks ini. kemudahan pembelajaran atau persekitaran turut bertanggung jawab terhadap pembelajaran kendiri. Kini proses Pembelajaran Kolaboratif telah mengalami perubahan daripada secara bersemuka telah beralih dengan adanya teknologi berasaskan penggunaan komputer. Pelajar secara aktif dapat membina pemahamanya sendiri berdasarkan daripada sesuatu topik yang direka bentuk oleh pensyarah. Pembelajaran Berasaskan Situasi WebQuest merupakan satu contoh pembelajaran yang berasaskan situasi yang mempunyai peranan yang penting dalam membina metod pengajaran kontruk. Komputer yang disambung dan dirangkaikan dengan talian Internet membolehkan pelajar berinteraksi dengan rakan dan pensyarah untuk tujuan pembelajaran.BUKU PROSIDING memerlukan kepada sokongan faktor-faktor lain seperti keluarga. Pembelajaran secara atas talian (online) ini boleh dijalankan secara masa yang sama dan tidak sama masa serta tempat yang berbeza bagi membolehkan proses pembelajaran berjalan atau berlaku dengan lebih efektif dan tanpa had batasan masa dan tempat. Antara elemen-elemen yang diambil kira adalah seperti berikut : i. ii. Pembelajaran Kolaboratif membolehkan pensyarah dan pelajar menjadi pasangan dalam projek dan tutorial dalam menghasilkan kerja yang lebih berkualiti.

Pembelajaran berpusat atau bermula dengan masalah. menerusi pembelajaran berasaskan masalah ciri-ciri pembelajaran kooperatif. vi. Menurut Savery dan Duffy (1995) lagi. Coaching & Scaffolding : dalam mewujudkan elemen coaching dan scaffolding. 1989. v. Pengetahuan yang dikonstruk secara kolaborasi : kolaborasi boleh digalakkan dengan mewujudkan tugas yang bersesuaian melalui teknologi komunikasi (Brown et al. Refleksi : refleksi yang digunakan haruslah menggunakan contoh ataupun tugasan sebenar yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata. Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran ini salah satu pendekatan yang berpandukan kepada teori konstruktivisme. iii. 193 . vii. Dalam melaksanakan pembelajaran ini. boleh dijadikan panduan. ii.BUKU PROSIDING iii. pembelajran berasaskan masalah merupakan contoh pembelajaran yang benar-benar mewakili pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme. Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenar yang mungkin akan dihadapi oleh pelajar dalam kerjaya professional mereka masa hadapan. persekitaran pembelajaran hendaklah mempunyai elemen pembelajaran kolaboratif yang mana membenarkan lebih ramai kumpulan yang membantu dalam membimbing pengguna. viii. pembelajaran berasaskan projek dan situasi. Capaian kepada pakar : capaian kepada pakar dalam pelbagai peringkat melalui saluran komunikasi seperti emel dan sebagainya. samada secara individu mahu pun berkumpulan adalah bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Articulation : untuk mewujudkan peluang ini tugas yang diberi hendaklah bersifat semulajadi (Collins et al. iv. panduan yang ditetapkan oleh Bridges (1992). Kebanyakan pembelajaran berlaku dalam kumpulan kecil berbanding menerusi kaedah pengkuliahan.. 1991).1989). Empat ciri utama ialah : i. Lave & Wenger. iv. Pelbagai peranan dan perspektif : pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran dari pelbagai perspektif serta boleh menggunakan pengetahuan dalam pelbagai cara. Walau bagaimanapun menurut Savery dan Duffy (1995).. Pelajar. selain daripada pendekatan pembelajaran yang lain seperti pembelajran kooperatif. pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran situasi turut diintegrasikan bersama dan ini mampu membentuk pembelajaran yang lebih bermakna.

Melalui pembelajaran kendiri pelajar boleh mengulangi isi kandungan pelajaran yang kurang difahami secara berulang sehingga pelajar memahaminya dengan baik. Oleh itu. Suasana menjadi lebih meriah apabila semakin ramai menyertai ruangan tersebut dan semakin banyak idea dapat dilontarkan. dengan adanya kemudahan internet pelajar boleh berhubung dengan ahli kumpulan serta pensyarah bagi menghasilkan 194 .BUKU PROSIDING Pembelajaran Berasaskan Projek Menerusi pembelajaran berasaskan projek ini. Ini bertepatan dengan konsep kendiri yang perlu diamalkan oleh pelajar dan amat sesuai dengan tahap umur pelajar-pelajar politeknik. Kolaborasi merupakan suatu cara untuk berhubungan dengan saling menghormati dan menghargai kemampuan dan sumbangan setiap ahli kumpulan. Cara ini memberi peluang kepada mereka memberi satu pengalaman baru dalam interaksi komunikasi secara maya. Contoh seperti dalam topik cara memandikan jenazah. Mereka bebas untuk bertanya dan member respon tanpa menunjukkan rasa malu dan segan berbanding interaksi secara bersemuka. dengan menggunakan kemudahan ICT dan sumber-sumber selain buku teks atau modul. Turut menjadi pilihan mereka ialah ruang sembang yang membolehkan mereka berinteraksi secara masa yang sama dalam membincangkan topik-topik semasa yang menjadi pilihan mereka. pelajar boleh menggunakan kursus pembelajaran berasakan web untuk berkomunikasi. Keadaan ini membolehkan pelajar dapat akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas dan munasabah melalui pautan Web dengan selesa. APLIKASI PEMBELAJARAN LAMAN WEB YANG DICADANGKAN Pengajaran pensyarah terutamanya pensyarah Pendidikan Islam perlu berubah dengan mengajar pelajarnya berusaha mencari ilmu tanpa kehadirannya iaitu secara berdikari. Pensyarah boleh memberi arahan untuk menyiapkan tugasan berkumpulan berkenaan tajuk-tajuk dalam pendidikan Islam 2 kepada setiap ahli kumpulan. pelajar boleh melayari web berkenaan dimana-mana sahaja bagi menguasai topik tersebut. Pembelajaran Menerusi Forum Melalui ruangan ini mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain untuk mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan serta dapat menjana idea dan pemikiran semasa memberikan pendapat dan maklumat kepada rakan-rakan siber mereka. Sementara itu. pembelajaran kolaboratif juga boleh dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman web. berkolaborasi dan menerbitkan bahan peribadi dalam interaksi di antara pensyarah dan pelajar.

pensyarah juga boleh memberi tugasan dengan menggunakan pembelajaran berasaskan masalah. Sebagai contoh pensyarah memberi satu projek atau kertas kerja berkenaan as-sunnah sebagai sumber kedua. hak penjagaan anak dan sebagainya. Pelajar boleh melayari web-web yang berkenaan soal jawab agama bagi menyelesaikan isu-isu tersebut. bagaimana perceraian boleh berlaku. poligami. Sebagai contoh dalam bab munakahat. pensyarah juga perlu memberi galakkan pembelajaran melalui forum. Ini kerana mereka boleh berbincang bersama-sama menerusi forum. Pelajar diminta mencari penyelesaian berdasarkan isu yang diberikan bersama dengan ahli kumpulan. seperti dalam topik perkahwinan. Pembelajaran berasaskan masalah ini juga boleh dilakukan secara berkumpulan. PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Menurut sejarah Islam. Disini mereka boleh menyumbangkan idea masing-masing dan melakukan perbincangan dalam talian antara ahli kumpulan. teknologi bukanlah sesuatu yang asing. Selain itu pelajar juga boleh menyiapkan tugasan secara berkumpulan tanpa had batasan dan tempat. ia merupakan satu proses yang berterusan. dengan ini perbincangan isi pelajaran lebih menarik. kepada pelajar. Pelajar boleh menghubungi ahli kumpulan dan berbincang berkenan tugasan melalui chatting atau di ruangan forum. pelajar diberi satu isu tentang perceraian diantara suami isteri. Dan para pelajar ini digalakkan mencari bahan tugasan berdasarkankan web pendidikan atau web-web yang berkeaan isi pelajaran yang ada dalam internet. perceraian. berkembang bersama kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan.BUKU PROSIDING tugasan atau kerja yang lebih berkualiti tanpa batasan masa dan tempat perbincangan. Seterusnya. Disini pelajar perlu mencari sebab berlakunya perceraian. proses perceraian. Tugasan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar supaya aktif dan berlumba-lumba dalam mencari pengetahuan serta menyiapkan tugasan dengan sempurna mengikut panduan yang diberikan pensyarah. Di mana pelajar diwajibkan berbincang mengenai topik tersebut melalui forum. Seterusnya. Seterusnya pelajar dikehendaki melengkapkan nama alamat internet (URL) web yang dirujuk dibahagian rujukan. dalam P&P pendidikan Islam 2 juga boleh diaplikasikan dengan kaedah pembelajaran berasaskan projek. Selain itu. meriah dan aktif. pelajar dibenarkan memberi pendapat dan idea dengan baik tanpa ada tekanan persekitaran. pensyarah perlu aktif dengan memberi persoalan tentang isu-isu semasa. Usaha untuk melibatkan aktiviti mengumpul 195 . Melalui forum juga mereka bebas memberi pandangan masingmasing tanpa perasaan malu dan segan.

Lycos (http://www. Enjin pencari sebagai gedung ilmu kepada sesiapa sahaja yang menggunakanya. Yahoo (http://www. diuji daripada beberapa perspektif. video dan bunyi dalam dokumen mereka.com).google. Enjin-enjing yang paling popular dan biasa digunakan ialah „Google‟ (http://www. Keupayaan multimedia membolehkan pelajar menerokai idea mereka dengan menggabungkan grafik. jelas memperlihatkan bahawa Allah SWT menyuruh umat Islam menyelidiki terlebih dahulu sumber dan maklumat yang diterima untuk menentukan kebenaran maklumat demi menjaga keharmonian masyarakat dari terjebak ke dalam sesuatu musibah hasil dari penyebaran maklumat yang salah. (2006) lagi. Berdasarkan ayat tersebut.com). Data dapat dimanipulasi dengan mudah. animasi. Halim et al. MSN (http://www. Berdasarkan firman Allah SWT dalam sural Al Hujrat 49:6 : Yang bermaksud : Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita.BUKU PROSIDING maklumat. Menurut Ab. Menurut Ab. Dogpile (http://www. supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara yang tidak diingini .msn. sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang diintergrasikan dengan penggunaan komputer membolehkan pelajar menggunakan pengkalan data atau hamparan elektronik untuk mencari penyelsaian kepada pelbagai masalah. maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya.altavista.lycos. pengumpulan hadis dan hasil dari perbincangan berkaitan Ijma‟. Alta Vista (http://www.yahoo. membuat tekaan serta mengujinya.dogpile. (2006).com). Pensyarah dan pelajar boleh menggunakan mana-mana enjin pencari mengikut kesesuaian.sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Qias dan Ijtihad. Pencarian Maklumat oleh Enjin Pencari (search engine) Terdapat pelbagai maklumat yang terkandung di internet boleh diekses oleh para pensyarah mahupun pelajar dengan menggunakan enjin pencari. peperangan dalam Islam. sejarah Al Quran dan juga hadis.Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) . malah ia merupakan agen yang menghubungkan manusia dengan dunia ilmu pengetahuan.com). Halim et al. setiap enjin pencari mempunyai perbandingan kekuatan dan kelemahan 196 . menganalisis dan mengembangkannya ia boleh dilihat sebagai contoh dalam perbincangan berkaitan dengan pembukuan Al-Quran. pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan menjadi lebih menarik.com) .com) dan banyak lagi. bermakna dan menyeronokkan jika guru menggunakan pengkalan data untuk mengajar tentang kenabian dan kerasulan.

BUKU PROSIDING
dalam mengekses maklumat yang bertepatan dengan isi kandungan, bentuk paparan, imej dan lain-lain. Untuk melihat sebanyak mana maklumat yang terkandung dalam internet kita boleh menaip kata kunci pada mana-mana enjin pencari. Sebagai contoh, dengan menaip kata kunci „munakahat‟ pada enjin pencari google, akan terpapar sebanyak 103,000 laman-laman web yang berkaitan dengan munakahat secara langsung dan tidak langsung (carian pada 1037 pm 29 Ogos 2010). Maklumat yang tersedia untuk dipaparkan begitu banyak sekali dan tidak mungkin dilayari satu persatu. Justeru itu, peranan pensyarah yang amat penting memilih laman-laman web yang mengandungi maklumat-maklumat yang tepat dan bersesuaian dengan isi kandungan pelajaran.

Laman-laman Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Sukatan Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu (i) Bahagian Munakahat, (ii) Bahagian Pengurusan Jenazah dan (iii) Bahagian Hukum Jenayah Islam. Jadual 1 menunjukkan sebahagian alamat URL yang dikenal pasti berkaitan dengan bahagian-bahagian yang terkandung dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001). Jadual 1 : Alamat URL Beberapa Laman Web yang Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Bahagian Alamat URL Laman Web Berkaitan

1.0 Munakahat

http://www.e-fatwa.gov.my/kategorifatwa/munakahat?page=1 http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=500 http://www.esyariah.gov.my/ http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-9http://www.alazim.com/masjid/infoislam/munakahat/home.htm http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/index.html http://peguamsyarie.org/?cat=13 http://www.islam.gov.my/portal/jenzh.php http://dzulnain.tripod.com/syumul/jenazah/jenazah.htm http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html

2.0 Pengurusan
Jenazah

197

BUKU PROSIDING
3.0 Hukum Jenayah Islam http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-12http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf http://www.alazim.com/masjid/infoislam/jinayat/home.htm http://www.islamgrid.gov.my/articles/law/index.php

Aplikasi Dalam Pengajaran Setelah mengenalpasti laman-laman web yang bersesuaian dengan sukatan kursus yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Laman web tersebut boleh disimpan supaya mudah untuk diekses dari semasa ke semasa. Dalam sesuatu sesi pengajaran, pensyarah boleh memasukkan laman web yang bersesuaian dengan tersebut dengan perisisan persembahan PowerPoint melalui sambungan „hyperlink‟

Rajah 1 : Contoh Persembahan PowerPoint yang mempunyai „hyperlink‟ ke Laman Web (Rajah 2)

198

BUKU PROSIDING

Persembahan PowerPoint (Rajah 1) Pendekatan pengajaran menggunakan internet ini banyak memberi manfaat kepada pelajar atau pensyarah. Para pelajar mempunyai lebih ruang untuk mereka melayarinya di luar waktu kuliah samada di asrama, rumah atau pun di kafe siber. Dengan cara ini pelajar dapat mengulangkaji atau menambah kefahaman pengajaran pensyarah didalam kelas. Berikut adalah tiga contoh gambarrajah paparan muka hadapan sebahagian laman web yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi tiga bahagian utama dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) iaitu munakahat, pengurusan jenazah dan sumber-sumber Hukum Islam. Rajah 3 menunjukkan paparan muka „al-azim.com‟ yang berkaitan dengan munakahat yang mencakupi beberapa isi kandungan yang berkaitan dengan kandungan sukatan.

Rajah 3: Laman Web „al-azim.com‟ Manakala rajah 4 menunjukkan keratan laman web „e-jenazah‟ yang memaparkan tentang tatacara pengurusan jenazah yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html).

199

BUKU PROSIDING

Rajah 4: Laman Web „e-jenazah‟ JAKIM Berikut rajah 5 adalah contoh laman web yang memaparkan berkaitan dengan sumber-sumber Hukum Islam yang mengandungi perihal Jenayah Islam.

Rajah 5 : Laman Web „IslamGRID‟ KELEBIHAN PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PROSES P&P Antara kelebihan pembelajaran berasaskan web adalah : i. Pelajar tidak hanya perlu bergantung kepada pembelajaran dalam kelas sahaja. Palajar masih boleh berhubung dengan pensyarah di luar waktu kelas melalui forum- forum perbincangan, email, online chatting dan sebagainya.

200

BUKU PROSIDING
ii. Pelajar juga mudah menghubungi rakan sekelas mereka serta membincangkan masalah serta kekeliruan yang mereka hadapi secara online terutamanya melalui forum perbincangan. Selain itu, pelajar juga boleh berhubung atau berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dari sekolahsekolah lain serta berkongsi pendapat dan idea dengan mereka dengan menggunakan kemudahan web. Pelajar juga boleh menggunakan web untuk mencari maklumat serta artikel yang berkaitan dengan pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Nota-nota kuliah atau maklumat yang berkaitan dengan kelas juga boleh disebarkan dan diperoleh melalui web di mana semua pelajar boleh mengaksesnya dalam satu masa. Keadaan ini lebih memudahkan serta menjimatkan masa. Aktiviti e-mail pula boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan pelajar terutamanya Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Para pelajar dapat memantapkan lagi tahan penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab mereka semasa berkomunikasi dengan sahabat mereka. Pelajar juga turut boleh mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal dari pakar-pakar tempatan mahupun luar Negara berkenaan dengan pelajaran.

iii.

iv.

v.

vi.

ISU-ISU BERKAITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB

Setiap pensyarah wajib mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan sekaligus memperluaskan pengalaman supaya mampu memberikan lebih dari yang sepatutnya kepada pelajar-pelajar mereka. Pelajar hari ini juga tidak mudah berpuas hati hanya dengan apa yang mereka dapati di dalam kelas. Perasaan ingin tahu mereka tinggi, mereka mengharapkan jawapan kepada setiap persoalan dan kemusykilan mereka ada pada pensyarah yang berkenaan. Oleh itu, para pensyarah yang terlibat dalam pengajaran Pendidikan Islam khususnya perlu berusaha mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran agar ia menjadi seronok untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, mereka akan berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu dihadapi.

201

BUKU PROSIDING
Infrastruktur Yang Terbatas Bagi mengikuti pembelajaran beasaskan web ini, memiliki kelengkapan tertentu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pelbagai peralatan seperti komputer, talian Internet, telefon mudah alih dan televisyen adalah merupakan aset penting yang harus disediakan untuk mengikuti sesi pembelajaran. Malangnya, kemudahan telekomunikasi yang mencukupi masih belum dapat dicapai bagi memenuhi permintaan ramai (Syaharudin, 2003). Masih terdapat politeknik yang tidak mempunyai akses Internet secara keseluruhan di dalam kampus. Akibatnya media pengajaran yang popular dalam kebanyakan kelas pengajaran masih lagi papan putih, overhead projector dan modul/buku teks. Punca utama keadaan ini berlaku ialah faktor kemudahan telekomunikasi yang tidak menyeluruh di dalam kampus. Inilah antara masalah yang mesti ditangani oleh pihak yang berwajib agar pembelajaran melalui laman web dapat dilaksanakan secara menyeluruh termasuklah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kemahiran Pensyarah Kejayaan kaedah pembelajaran dan pengajaran melalui laman web perlu mengambil kira faktor lain termasuk sokongan daripada pihak pengurusan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan web serta latihan yang sesuai untuk para pensyarah. Ini adalah kerana kemahiran berinteraksi dengan komputer merupakan kemahiran asas yang mesti dikuasai oleh pensyarah kerana mereka merupakan penggerak utama yang memungkinkan kejayaan projek ini. Kegagalan para pensyarah untuk mengenali komputer dengan lebih dekat bermakna projek ini hanyalah mimpi di siang hari. Pembelajaran melalui laman web memaksa pensyarah dan pelajar mempelajari terlebih dahulu ilmu teknologi dan penggunaannya berbanding dengan pembelajaran secara tradisional yang tidak memerlukan ini semua.

Kandungan Laman Web Pembelajaran melaui laman web juga terpaksa berhadapan dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh pembangun laman itu. Keadaan ini menyebabkan ia tidak selari dengan sukatan yang dipelajari oleh pelajar di politeknik. Untuk menyesuaikan dengan sukatan, mereka terpaksa berpindah ke laman lain untuk menyesuaikannya dengan sukatan institusi tersebut. Jika dikaji, sesetengah laman-laman yang ada menyediakan kurikulum yang tersendiri yang mungkin tidak sesuai dengan persekitaran pembelajaran bagi pelajar-pelajar.

202

BUKU PROSIDING

Terdapat laman-laman web yang dibangunkan kurang menerapkan nilainilai murni. Tanpa seorang pensyarah yang bertindak sebagai fasilitator, pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan web gagal menguasai kaedah-kaedah pembelajaran yang berkesan atau mendapat ilmu yang tidak benar. Selain itu cabaran buat pensyarah agar tidak hanya menjadi pengguna, sebaliknya cuba merangka perisian sendiri yang bersesuaian dengan kurikulum kita.

RUMUSAN DAN CADANGAN Pensyarah perlu sentiasa bersikap inovatif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk mempertingkatkan kemahiran profesionalisme mereka. Secara amnya, untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan, penglibatan semua pihak dari pihak pentadbiran atasan hinggalah peringkat bawahan perlu memainkan peranan serta haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan. Sekarang sudah tiba masanya para pensyarah menggunakan kemudahan internet yang ada di kampus atau di rumah, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Janganlah kita membiarkan sahaja teknologi tersebut digunakan untuk tujuan hiburan semata-mata. Pembelajaran melalui laman web amat sesuai dengan paradigma konstrtuktif. Kita seharusnya sudah bersedia untuk merubah fokus daripada pengajaran berpusatkan pensyarah kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Maka tidak boleh disangkal lagi penggunaan laman web adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat sesuai pada masa ini, berbanding dengan pendekatan konvensional yang lazim. Oleh sebab itu aktiviti membangunkan Laman web melalui Internet sebagai satu bahan perantara atau alat untuk menyebarkan maklumat pendidikan secara global patut sudah dimulakan oleh para pensyarah. Pada masa sekarang banyak perisian tertentu untuk membangunkan laman web dengan cara mudah dan senang. Tetapi sekiranya kita tidak mampu juga membinanya sendiri, kita boleh menggunakan laman-laman web yang khusus untuk pendidikan yang telah dibangunkan oleh orang lain secara percuma dari seluruh dunia. Pensyarah seharusnya telah bersedia untuk menyediakan masyarakat yang boleh bersaing di peringkat dunia pada masa hadapan.

203

BUKU PROSIDING

RUJUKAN 1. Abd. Halim Tamuri & Zaradi Sudin. 2006. Peranan Guru Pendidikan Islam Dari Literasi Komputer Ke Kompetensi Teknologi. Wacana Pendidikan Islam Siri 5. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Ahmad Shidki Yusoff. 2008. Pembangunan dan Penilaian Laman Web Masjid Siber untuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid (PPBM). Kertas Projek Penyelidikan. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM. 3. Bridges, E.M. (1992). Problem-Based Learning for Administrators (ERIC Document Reproduction Service No. EA 023 722). 4. Chang, Chi-Cheng. 2001. A study on the evaluation and effectiveness analysis of webbased learning portfolio (WBLP). British Journal of Educational Technology; 32(4): 435-459. 5. Hussain Othman, Berhannudin Mohd Salleh, Syed Muhammad Dawilah AlEdrus & Abdullah Sulaiman. 2008. Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (PBM Dan PBMBP) Bagi Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar. Journal of Human Capital Development. Hlm 61-73 6. Isham Shah Hassan. 2005. Penggunaan Laman Web Multimedia Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Untuk Pelajar Diploma Seni Bina Politeknik Port Dickson: Konvensyen Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. 7. Mohd Arif Hj Ismail & Mohd Jasmy Abd Rahman. 200. Pembinaan Laman Web Pembelajaran : Fokus terhadap kursus GE 2123 : Teknologi dan Inovasi Dalam Pendidikan. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan 2000, hlm 254-262. 8. Norashikin Sahadan & Helyawati Baharudin.2010. Rekabentuk Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web Bagi Tajuk Topologi Rangkaian Dalam Pendidikan. Proceedings Of Regional Conference On Knowledge Integration In Ict 2010, Hlm 681-682. 9. Savery, J.R & Duffy, T. M. 1995. Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology. 35(5):38-68. 10. Syaharudin, Jeli Bohari. (2003). Sains. http://www.sains.com.my/web/jit/j014/epembelajaran.html

204

BUKU PROSIDING
Thermal Comfort Assessment in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia Salvinder Singh1, A.R. Ismail2 and Goh C.W.3 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162, Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Malaysia Pahang, 22600 Pekan, Pahang, Malaysia Phone: +609-4242268, Fax: +609-4242202 Email: arasdan@gmail.com, rasdan@ump.edu.my 3Faculty of Engineering and Built Environment University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-5635138, Email: gohcw88@gmail.com Abstract. This paper presents an integrated experimental study of the thermal comfort in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. The ICT laboratory is considered as an indoor environment and this study had been carried out by the use of the custom made Thermal Comfort Measurement (TCM) equipment from 8.30 am till 4.30 pm. This TCM is able to investigate the level of thermal in this laboratory in aspects of the level of carbon dioxide (CO 2), pressure, humidity, wind speed, ambient temperature, sound, luminance and globe temperature simultaneously. All the data were then compared to the standards or guidelines produced by National Institue Of Safety and Health of Malaysia (NIOSH), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) and the American Standards of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 55), which is currently being practiced in Malaysia. From the study that was carried out it was revealed that the level of CO2 in the ICT Laboratory exceeded the hazardous level thus can produce the negative impact to the productivity of the end user which are the student that will be using this laboratory. Keywords – Thermal comfort; environment, measurement; standard
1 Politeknik

1.

Introduction

A certain rate of air exchange is essential to healthy indoor enviroment. Most laboratories are not equipped with suitable devices for natural or mechanical ventilation where air changes are only due to air infiltration through the cracks and the frame of windows and doors. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students

205

BUKU PROSIDING
themselves will at times, operate a control by means of window or door opening. The window opening is not only useful for energy saving, by the reducing the need for mechanical cooling but also provides beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [4]. The main objectives of this study are as follows: 1) To evaluate the indoor thermal comfort indices of CO2, pressure, humidity, wind speed, ambient temperature and globe temperature. 2) To determine whether or not there are relationships between thermal comfort and the factor describe in (1). 3) To determine and examine noise level in the laboratory during the class was conducted. 4) To detemine and examine light luminance in the laboratory. Ventilation is crucial to the indoor air quality. A certain rate of air exchange is essential for healthy indoor enviroment. Sometimes most ICT laboratories tend to be more over populated. This situation can influence the amount of heat and contaminants produced in the given space[5]. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students themselves will at times open the windows or doors. In temperature climates the window is possibly the most thermal control device in any building. The window opening is not only useful for energy saving, by reducing the need for mechanical cooling but also provides for beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [5]. Human thermal comfort has been the subject of considerable previous study and much of the available information was documented and codified in the literature [2]. Malaysia, is considered as a hot and humid tropical country that has a yearly mean temperature of between 26˚C to 27˚C and has high daytime temperatures of 29˚C to 34˚C and relative humidity of 70 to 90% throughout the year. With the emergence of energy shortage, climatic changes and sick building syndromes associated with the common usage of air-conditioning, natural ventilation can be an appropriate solution for these deteriorating problem [12]. Result of these studies suggest a wider thermal comfort range for these regions that are proposed by international standards, i.e., ASHRAE Standard 55, which indicates that Malaysians are acclimatized to much higher environmental temperatures. 2. Experimental Methods Experiment work was conducted in a closed air conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. This lab was selected due to the maximum capacity of this laboratory is 50 students at one time and this laboratory is equiped with 6 air conditions (2Hp each) and 8 wall mounted fans. The schedule for this

206

pressure. and it has a schedule of 2 hours lecture per session. where the timetable for the students is depending on their lecture hours on a given day. only 6 parameters were selected which are: level of CO2.30am to 1.BUKU PROSIDING laboratory is for lectures.00 pm daily (Monday to Friday). The first class from 8.30am with 26 students. 207 . ambient temperature and globe temperature. Therefore. The advantages of this equipment is that it enables all the 8 parameters were collected simultaneously with the frequency of 5 minutes each. The only time the aircondition is turned off is during lunch hours which is approximately 1 hours. which in turn would refect the entire senario of other laboratories at Politeknik Ungku Omar. The students would be in the class for a 2 hour interval. The lectures start from 8.00 am to 5.30pm to 3.30am to 11.30pm with 35 students.30pm with 40 students and the last class is from 2. humidity. with a standard height of 10 feet. Figure 1 shows the Thermal Comfort Measurement instrument that was used in this assessment of thermal comfort. The size of the laboratory is approximately 44 feet in length and 33 feet in width. it is observed that the lights and airconditions were left on for the entire lecture hours eventhough there was a 10 minutes gap between lectures. Figure 2 shows the layout of the Hypermedia Laboratory. The third class started from 11. Fig. Based on the obervation done during this experimental study. 1. one of the laboratories selected. Location of the TCM in the laboratory The situation of the laboratory consist of movement from the students and lecturers on every interval. wind speed. For this assessment.00am to 10.00am with 38 students followed by second class start from 10.

humidity.15 24. The main 6 important parameters in evaluating the thermal comfort and air quality in the room measured are the CO2 ppm.00 23.20 25. ambient temperature.10 36. maximum and mean reading of the measured parameters No 1 2 3 4 5 6 7 8 Measured Criteria Carbon Dioxide Pressure Humidity Wind Speed Ambient Temperature Globe Temperature Sound Luminance Minimum 793.20 208 .75 0. The minimum. wind speed and globe temperature.13 101.29 24.14 0.BUKU PROSIDING Fig.66 79. Layout of the hypermedia laboratory 3.50 59. These results collected can deduce the appropriate set up of this laboratory. pressure.79 101.44 101. Table 1.13 26.38 38. 2.31 359.45 24. minimum and mean of all the 8 parameters that were recorded by the Thermal Comfort Measurement Machine and their graphs were plotted and can be viewed from figure 3 to 10.84 341.56 54.95 329.60 Maximum 1578. Results These data for all the 8 parameters were collected and plotted into graph. Besides that other primary factors that affect thermal comfort are metabolic rate and clothing insulation.44 54. Figure 3 to 10 shows the result from each 8 measured parameters. Table 1 shows the maximum.23 0.00 Mean 1266.

3. 4.BUKU PROSIDING Fig. Humidity over time (%RH) 209 . Level of CO2 over time (ppm) Fig.

6.BUKU PROSIDING Fig. 5. Wind speed over time (m/s) 210 . Ambient Temperature over time (˚C) Fig.

8. Globe Temperature over time (˚C) Fig.7. Pressure over time (kPa) 211 .BUKU PROSIDING Fig.

pressure. 9.BUKU PROSIDING Fig. where else figure 12 to 17 shows the normal distribution of the 6 major areas which are the level of carbon dioxide in the room. wind speed. humidity. sound and ambient temperature. 10. 212 . Sound over time (dB) Fig. Luminance over time (Lux) Figures 11 shows the mean graph for all the measured parameters.

11. Mean Data of all 8 parameters Fig. 12. Normal distribution for the level of Carbon Dioxide 213 .BUKU PROSIDING Fig.

BUKU PROSIDING Fig. 14. 15. Normal distribution for the level of humidity Fig. 13. Normal distribution for the pressure Fig. Normal distribution for the wind speed in the room 214 .

17. The only time where the CO2 is below 1000ppm is from 2. Discussion From the CO2 graph. Fig. 16. It was quite surprising to know that the CO 2 contents surpass 1000 ppm in the morning when the lab is still empty. According to ASHRAE Standard 55-2004. Normal distribution for the ambient temperature. the level of satisfaction 215 . Normal distribution for the ambient temperature 4. can cause the students to experience decreases in satisfaction and faster level of boredom due to the perceptions of poor air quality.BUKU PROSIDING Fig. This high CO2 concentration can be an indirect indication of poor ventilation and contaminant build-up [5]. The level CO2 levels at an average of 1200 parts per million (ppm). it shows the level of carbon dioxide (CO 2) is high throughout the 7 hours when the data was collected.40pm is when the class is unoccupied. defines that optimum level of CO2 should be below 800 ppm at all time. Based on the IRC research [5].00pm to 2.

There are few solutions to this CO2 problem. However. The second factor that contributes to the drop of humidity could be the number of student that start to fill the laboratory. dry eyes and static electricity. One of the factor could be due to the increase of the outside temperature as the sun start to heat up the room. Low humidity can cause specific problem. Figure 4 shows. One is to have better air ventilation system by using exaust fan after every lecture hours can be one of the answer. like dry skin.15am.30am until 9.BUKU PROSIDING improved as CO2 concentrations decreased from the range 1100 to 470ppm. Fig. This indoor air need to be ventilated with sufficient outdoor air to dilute contaminants and provide students with oxigen (O2) for breathing. Besides that. This level of moisture in the air can also cause serious mold problems in the building and to its contents. Figure 5 show the graph for ambient temperature that does not fluctuate much in 216 . the use of an exhaust fan that switch on every 30 minutes for a duration of 5 minutes can also solve the problem of excess carbon dioxide in the room. The heat generated from the student can contribute to lower humidity. Figure 4 show the drastic drop in the percentage of the humidity start from 8. More people will be satisfied than were dissatisfied when CO2 concentrations were less than 650 ppm (see figure 18)[4]. low humidity does not generally cause thermal discomfort.012lb/lb. the maximum humidity ratio for comfort at 0. ASHRAE Standard 55-2004 does not define minimum humidity as an issue of thermal discomfort. nor does it address those individuals who have severe responses to low humidity. 18 Shown percentage of occupants that were satisfied or dissatisfied with ventilation at each level of CO2 concentration[5]. since it is equivalent to 100% relative humidity at 62˚F. By adding a indoor plant can also be one of the answer to reduce the CO2 problem as plant will use up CO2 during process photosynthesis and release O2 in return.

this standard only addresses thermal comfort in a steady state.5oC compared to 1. Each article has an insulating value. 217 .30 pm. slowing the heat loss from the body. Due to the large variety of materials. The suggested humidity ratio can be determined for better comfort of students in the class based on figure 12.BUKU PROSIDING bigger scale. Although there is a drop in the temperature from 10. therefore the suggested clothing level can be determined based on the ASHRAE 55 standard handbook. Table 1 shows the mean comfortable temperature is approximately 24 degree celcius.”.75 %RH. one must have an idea of the clothing that will be worn by the students. To predict thermal comfort. For instance in this case.15am to 10. the operation tempetarue was set to 25 0C and the mean humidity ratio was taken as 38. Students who have prior exposure to different enviromental conditions or activity levels may not find the conditions allowed in this standard comfortable upon entry to the space. the major 4 paramaters that affect the the thermal comfort is inline with the study done before for a Malaysian environment but in different situations. Variables such as metabolic rate and clothing insulation may be non-uniform over a student‟s body and this nonuniformity may be an important consideration in determining thermal comfort. weights and weave of fabrics. 19. A comparison was done with the study from Optimization on Environmental Factors: A study at Malaysian Automotive Industries [2]. clothing acts as an insulator.45am but the difference is only 1. clothing estimates are just rough estimates. However. The effect of prior exposure or activity may affect comfort perception. Acceptable range of operative temperature and humidity that meet the comfort criteria. In occupied spaces. [4] Table 2 shows the comparison done based on the the ASHRAE 55 Standards to elobarate more on the condition of the laboratory . unit “clo. Figure 19 shows the acceptable range of operative temperature and humidity for spaces that meet the comfort criteria. Fig.

Lastly. The mean and standard deviation of the measured parameters. University Putra Malaysia “The Effect of Air Exchange Rate on HumanThermal Comfort in an Air-Conditioned Office Under Different Opening Arrangements”. 2004. 2. Bunasir. European Journal of Scientific Research. from person to person.2 0. which makes it difficult to satisfy everybody in a space. Refrigeration and Air Conditions Engineers. Director of Politeknik Ungku Omar and Pn.8 <800 38. Mohamad Jayus b. Basariah bt. Conclusion Thermal comfort is that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment. 218 . Hj Baba Md Deros and Ir.80 5. Roonak Daghigh. American Society of Heating.0. The environmental conditions required for comfort are not the same for everyone. Personal Control. Vol 25. Idris the Head of the ICT Department for allowing us to conduct the study and to all students and parties who involved in the thermal comfort assessment.20 . No 2.5 Standard No Measured Criteria Mean 1 2 3 4 Carbon Dioxide Humidity Ambient Temperature Wind Speed Suggestion High Medium Medium Low 1266. Nor Mariah Adam and Barkawi Saharib. Gwelen Paliaga and Richard de Dear. Vol 110 part 10. Acknowledgement All the members of this group would like to thank to all those participated in this study. However. ASHREA STANDARD “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”. 2009. Feb 2003. both physiologically and psychologically. Brager. Hj. thanks to the Tn. Ahmad Rasdan Ismail for their guidance and support during this study. References 1.152 0. Hj. pp 174-191. There are large variations.University of California ”Operable Windows. ASHRAE Level 30 – 60% At 60%RH 23.BUKU PROSIDING Table 2.0 – 25. many thanks to our lecturer Associate Proffesor Dr.8 24. and Occupant Comfort”. Gail S. 3. the extensive laboratory and field data that has been collected in this research has provided the necessary statistical data to define conditions that a specified percentage of students will find thermally comfortable.

N.A. Rahman. American Journal of Applied Science. University of Singapore. Z.3. Sopian. C. M. pp 393-397.A. Vol 3.R. European Journal of Scientific Research. 2009. Meier. Rani. Jusoh. World Academy of Science. M. “A Study of Relationship between WBGT and Relative Humidity to Worker Performance”. M. Vol 50.N. Zulkifli. Z. “School Indoor Quality”. No 4.J. University Kebangsaan Malaysia. Makhbul. University of California. Abbaszadeh. 9. and B. J. pp 500-509. K. Ismail.M.M.K. Feb 2007.R.M.K. Proceeding of Healthy Buildings.A.Tahir. “Air Quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Results of a Large Indoor Enviromental Quality Survey”. Vol 27. 2009. Journal of Instructional Phychology.Ghani.A. “Applying Natural Ventilation for Thermal Comfort in Residential Buildings in Singapore”. Engineering and Technology. 7. K. M. A.R. 10. 6. “Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry”.A. 11. Rani. Ismail. Vol 6 (8). 2006. “Optimization of Enviromental Factors: A Study at Malaysian Automotive Industry”.BUKU PROSIDING 4. 8. Chubaj. Vol 29. pp 224 – 233.R. 5.M.M. Nor and M. pp 317-321. Architectural Science Review. Huizenga. Sopian. C. Wang Lipin and Wong Nyuk Hien. 2009. A. R. pp 1495-1501. Deros. 219 .R. Ismail. Zagreus and Arens. A. Makhbul.

Politeknik sultan Idris Shah. tahap penilaian para lulusan terhadap pensyarah modul dan strategi pengajaran yang sesuai digunakan oleh pensyarah dalam membantu para pelajar menguasai modul keusahawanan. ____________________________________________ 1. Terdapat tiga objektif yang telah dikenaplasti dalam kajian ini iaitu mengenalpasti tahap persetujuan para lulusan terhadap kandungan modul keusahawanan. Hasil analisis menunjukkan bahawa penilaian lulusan terhadap kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran adalah tinggi. Jabatan Perdagangan. Perak 3.BUKU PROSIDING KAJIAN KEBERKESANAN MODUL KEUSAHAWANAN DI KALANGAN LULUSAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA (KPT) (Kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Haslina1 Norazwa2 Azmi3 Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan di kalangan Lulusan Politeknik. Kementerian Pengajian Tinggi telah dijalankan terhadap lulusan yang telah mengambil Modul Keusahawanan P3117 seluruh Politeknik di Malaysia. Jabatan Perdagangan.0 for Windows. Politeknik Ungku Omar. Pengkaji telah memilih sampel secara rawak iaitu 45 peratus daripada populasi di mana seramai 2373 responden yang mewakili 33% daripada keseluruhan sampel telah dipilih. Sabak Benam 220 . Politeknik Ungku Omar. Perak 2. Ipoh. Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif melalui penggunaan perisian SPSS 15. Borang soalselidik telah digunakan sebagai instrumen kajian bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Jabatan Perdagangan. Ipoh. Kajian ini juga mengharapkan agar Politeknik dapat melahirkan insan yang berdaya saing dan maju dengan menceburi bidang perniagaan setelah tamat pengajian.

To achieve this ambitious goal. The outcomes and findings obtained through the research process revealed that there are particular factors that affect the user acceptance of ICT among the lecturers despite their positive attitudes toward the usage of ICT in their teaching. and that it is a relevant preparation for work and living in a knowledge-based society. Researchers believe that the mastery of English and the use of ICT make learning more effective. the Malaysian government began to look at ICT to provide the required human resources through efficient education and training. While English courses at polytechnics aim to equip students with the necessary language skills in academic and technical contexts so that they are able to perform in the industries. Various projects related to ICT implementation in education are implemented. Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT The application of Information Communication Technology (ICT) in English learning and teaching has become essential in today's computer-centric information age. including the Computer-in-Education project. It examined the factors affecting the user acceptance of ICT among the lecturers through two types of survey: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted with 4 English language lecturers.BUKU PROSIDING An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers’ Acceptance of ICT in Teaching Noor Azwa bt Mohamed Ozir General Studies Department. English language . information and communication technology (ICT) has advanced very rapidly in Malaysia. Key words:. The findings lead to the need for the Polytechnics Division and Ministry Of Higher Education to consider providing more attention to the improvement of ICT usage in English classrooms which will help to produce better student achievement. This study investigated the use of ICT in English language classrooms at Malaysian Polytechnics. Introduction Since the 1990s. To a certain extent. while not yet pervasive. ICT usage. what propels ICT to the forefront was Malaysia's intention to be a fully developed nation by the year 2020 – a concept now widely known as Vision 2020. 221 . has made considerable inroads. Its impact on education. Hence. Information Communication Technology (ICT). 1. Malaysian Polytechnics. there are no clear guidelines in the English language curriculum on the use of ICT in teaching. graduates from Malaysian Polytechnics under the Ministry Of Higher Education should exhibit competence in both English language and ICT.

conducted a study on final semester polytechnic students‟ English language proficiency. Technical Education Department. Malaysia. A needs analysis involving employers. This paper will report the results of a study that investigated how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics. At present.9) students on the scale from 1 to 5 (Norzila Abdul Razak. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). 2005.87) and Diploma (2. What could be the problem for the deteriorating dilemma of English language in the polytechnics? The initial measures were geared towards the right direction where the curriculum was developed based 222 .Employer Study was conducted where inputs were taken from employers of polytechnic graduates.) The Ministry Of Higher Education had in the past attempted to find the probable cause for the problem. (Ministry of Higher Education . in 2003.BUKU PROSIDING Knowledge Resource Centre. 2. 2001). the Planning and Research Division. the ICT strategy in driving the Malaysian higher education towards excellence is described in a document entitled "Report by the Committee to Study. This is due to the claim that the English language proficiency level of the polytechnic students is so low. namely teaching-learning and research. The findings revealed that polytechnic graduates‟ performances were not up to the employers‟ expectations in terms of their communication skills which include Bahasa Malaysia as well as English language despite the curriculum change earlier on (Norzila Abdul Razak. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). Five years later in 1999. 2006). The results from the study entitled Research Studies on Polytechnics (Ministry of Education 2003) showed that the proficiency level of polytechnic students was generally low both for Certificate (2. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). The report discusses the role of ICT in achieving this excellence. Computer Aided Instruction and Computer Aided Learning project. The new syllabus formulated from the needs analysis was then implemented in the polytechnics. It will specifically examined the factors which affect the user acceptance of ICT among the English language lecturers. the Polytechnic English language syllabus underwent a radical change when a major review of the syllabus was conducted on a large-scale basis (Norzila Abdul Razak. Statement of the Problem In 1994. Ministry of Education. Then. There is also no exception for the Polytechnics in Malaysia to implement the ICT strategy. Review and Make Recommendations Concerning the Development and Direction of Higher Education in Malaysia" (Ministry of Higher Education Malaysia. polytechnic graduates and students co-operated and assisted to accumulate data for the study. and the Smart Polytechnic Project (Gan. a study called Polytechnic Development Project . focussing on the use of ICT in relation to and in support of the core areas of higher education.

2005. Yasemin Gulbahar.Spigel. Albirini . This study therefore would like to look at how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics. Nurul Atikah Abdullah. 2007: Melor Md Yunus. more work is required in this area.2008 ) very few has so far investigated about the factors regarding ICT usage among English lecturers at the Polytechnic level.2.6 The Lecturers‟ Educational Beliefs. 2007: Melor Md Yunos. Therefore. 2 What are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English Lecturers In Malaysian Polytechnic in terms of : 4.2006.2. If all the necessary steps have been taken.1999.2. Nurul Atikah Abdullah. Albirini . 5.BUKU PROSIDING on employers‟ (which represent the industries) inputs. this research mainly focused on the following questions: 4. Research Questions In order to shed light on this topic. Conceptual Framework Various researchers have conducted studies to look at teachers‟ attitudes on the use of ICT in teaching (Chiero. Purpose of the Study While several studies have addressed the relationship between teacher‟s attitude and effective use of ICT in schools (Chiero.Al-Ammari.2.2001. The English language syllabuses have since been implemented according to what the industries dictated in the needs analysis in 1994. 4. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi. Yasemin Gulbahar. what else could be wrong ? If the Ministry Of Higher Education had so far looked at the curriculum to find the remedy for the problem.2.2 Polytechnic Support For Teaching English Using ICT 4. 2007.2006.Al-Ammari.2005. They also explored the relationship of 223 . 2007.1 How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? 4.2001.3 Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching 4.2006. thus the purpose of this study is to look at the factors which affect the user acceptance of ICT among English language lecturers in Malaysian Polytechnics. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi. this study hope to find some answers by looking at the implementation of ICT In Malaysian Polytechnics.Spigel.2.5 Usefulness of Teaching Using ICT 4. Knowledge of the factors affecting English language lecturers usage of ICT in the classrooms can help to incorporate ICT in a better way so that classes will not be just a normal chalk and talk sessions but something that the students are looking forward to.2008 ). 3.2006.4 Lecturer-Directed Student Use of ICT 4.1999.1 Computer Competence 4.

is determined by two things. 1985. the ease or lack of effort to actually use it (Davis. TAM is a theory that models how users come to accept and use a technology. The most common models used in their studies of ICT are Theory of Planned Behaviour (Ajzen. 1980). cited in Melor 2007) tested the Technology Acceptance Model and found that people‟s computer use was predicted by their reasons for use and that perceived usefulness was also strongly linked to this reason. 224 . the cultural norms of the organization (Ajzen and Fishbein. 1991). The Theory of Reasoned Action (TRA) states that a person‟s performance of a particular behaviour is determined by their behavioural intent and this behavioural intent. the extent to which people believe a technology will help them to do a better job and perceived ease of use. user acceptance and behavior towards ICT. Bagozzi & Warshaw. (1995). 1980). 1989) As stated above. The TAM theory was developed by Davis et al (1989) based upon the Theory of Reasoned Action (Ajzen and Fishbein. the Technology Acceptance Model (TAM) (Figure 1) developed by Davis.e.BUKU PROSIDING teachers‟ attitudes with a selected set of variables. In this study. 1989). TAM relates specifically to technology whereas TRA is more general. in turn. i. It shows the relationship between external variables and the use of ICT by English Language lecturers in their teaching . TAM takes this model and derives from it two variables which determine attitude. their attitude and the subjective norms within which they operate. These variables are perceived usefulness. Ajzen. Bagozzi and Warshaw (1989) was selected .The models somehow has related connections as all discussed about attitudes. Fishbein and Ajzen‟s Model of Reasoned Action(1982). Davis‟ Technology Acceptance Model (TAM) (1989) and also Rogers Diffusion of Innovations. Technology Acceptance Model. Davis et al. (Adapted from Davis. Figure 1. (1989.

Warschauer & Healey. lecturers‟ skills in selecting relevant ICT teaching and learning materials. with heavy emphasis on the correct use of linguistic forms (Fox. Lastly.BUKU PROSIDING Melor (2007) used the Technology Acceptance Model by Davis et al. 1998). information technology began to play an important role in facilitating “communication. As a result. visual and textual). it will be looking at the perceived usefulness of ICT that depends on lecturers‟ educational beliefs. With reference to this model. 1994. 2007). feasibility of using ICT in the current curriculum and relevance of using ICT in the lessons. students become more active learners. All the aspects will help to answer the research questions about how do English lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching and what are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics. at the same time. interacting with authentic language data transmitted and presented by the computer.1 ICT in Teaching The use of computers in language teaching started in the 1960s when computer programmes were first used for repetitive language drills. lecturers‟ pedagogies. Literature Review 6. Despite the potential benefits offered by ICT to language instruction. teachers and students need to be aware of their changed roles and responsibilities in order to realise these benefits. This study is going to look at the external variables such as lecturers and students. It is a very powerful tool for enhancing communication between teachers and students outside the classroom. with the creation of the multimedia networked computer. the attitude towards use of ICT depends on the perceived usefulness and the perceived ease of use of ICT. and for presenting the information in multiple modes (audio. In the 1990s. 1994). technical support for lecturers and availability of hardware and software at the institution and at home. the actual use of ICT depends on the attitude towards use of ICT. In computer-assisted language learning. this study will examine the perceived ease of use of ICT that depends on lecturers‟ computer competency. enables their students to use real or authentic language with people and meets the individual language learning needs of their students (Melor. (1989) and conducted a study on „Factors Affecting The Use Of ICT in Teaching English As A Second Language In Malaysia‟ found that ESL teachers perceive that ICT enhances the need to know how to integrate it in teaching. transmission and presentation” (Fox. grammatical explanations and translation tests. Next. for transmitting vast amounts of information across distance. 6. teachers are more like facilitators than directive givers of 225 . facilitates their students‟ language learning. helps their students understand English better. lecturers‟ educational beliefs as well as hardware and software available at the institution and at home. curriculum. lecturers‟ perception of usefulness of ICT.

ICT in education was introduced into the Malaysian education system many years ago. Wong Su Luan. The important subject here is the individual who plays the role to ensure our ICT vision a success. Also.BUKU PROSIDING information (Warschauer & Healey. 2009 ). Wong Su Luan. 2002). while students are supposed to participate more actively in their learning. the lecturers‟ skills and attitudes and students‟ skills and attitudes are some of the possible factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. Teachers need to be aware of the variety of material available on the Internet and how to teach the students to make use of the material effectively. the administrators. psychological and cognitive barriers to the successful use of information technology is a vital precondition for improving the utilization of computers and other technological aids in the educational process. Shen. exploring and processing the huge amounts of language material for individual learning or group project work. so polytechnics must accept the technology (Watson. Kamariah Abu Bakar.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. reviews factors that influence teachers‟ decisions to use ICT in the classroom and highlights models for integrating technology into teacher training programs. 226 . The successful implementation of any education policy is largely dependent on lecturers being positive about it and same goes to ICT enforcement in the English classrooms. various kinds of changes are brought upon because technology has an important and pervasive role in modern business and everyday living (Watson. 2001). economic success and the future. Information technology is closely related to the modern world. or more specifically looking at the English classrooms in the Malaysian Polytechnics. The institutions ICT policy. 6. In Malaysia. This study focus on the implementation of ICT in the English Language. Kamariah Abu Bakar. ICT is implemented in different subjects due to its powerfulness and diversity in promoting and enhancing teaching and learning . 2009 . 2001). In Mojgan Afshari. 1998.2 The Importance of Knowledge of the Factors Affecting the Using of ICT It is important for teacher trainers and policy makers to understand the factors affecting effectiveness and cost-effectiveness of different approaches to ICT use in teacher training so training strategies can be appropriately explored to make changes viable to all (Mojgan Afshari. Their article “Factors Affecting Teacher‟s Use Of ICT. There are also different factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. Similarly. With the introduction of information technology in education. Fernandez. understanding the pedagogical. the detection of these barriers provides information that is helpful in supplementing existing in-service training programs. 2001.

Melor (2007) stated that important considerations in the effort to incorporate ICT into the curriculum are the knowledge of the factors affecting the using of ICT in ESL teaching and the availability of adequate support for ICT . that most of them were not very confident to utilize the technology in their teaching. Understanding attitudes towards the use of ICT. there was a lack of confidence in handling the computer in the classroom due to insufficient knowledge of ICT. Saadiyah Darus (2008) in her study Investigating Teachers' Use Of Computers In Teaching English also has similar findings with Melor (2007) regarding the teachers‟ ICT usage in Malaysia.BUKU PROSIDING Abdulkafi Albirini (2004) in his study which investigated the attitudes of EFL teachers in Syrian high schools toward ICT in education also explored the relationship of teachers‟ attitudes with a selected set of variables. Most of the teachers do not use internet as their daily means of communicating with the students . and demographic variables (including computer training background). Saadiyah found out that generally.3 Use of ICT in Teaching Melor (2007 ) found out that the usage of ICT in teaching at the technical school in the research are varied but quite limited. 2007). cultural perceptions. factors that affect the use of ICT and perceptions of their skills in ICT. They felt that they were incompetent and uncomfortable using the computer in the classroom. These variables included computer attributes. The teachers stated that they find what they are looking for on the Internet through surfing some Malaysian and foreign sites and they also communicate with their other friends teaching the language through the internet. and the support needed to incorporate them into ESL teaching could help teachers use them better (Melor. The results of the study show that most of the teachers rarely used the computer to teach English. For example they do not use internet to give feedbacks on students‟ work and they neither facilitate students to establish networks with language experts via e-mail or the guiding the students to participate in on-line discussions with international key-pals (Melor 2007). and teaching materials from the Internet (Melor. 227 . as many of the teachers were not adequately trained to use the computer to teach. Because of this. 2007). 6. One major reason was. the main factor in the implementation of computers that is the users‟ acceptance . In her article “Malaysian ESL teachers‟ use of ICT in their classrooms: expectations and realities” . The important point in Albirini‟s study . computer access. is supported in Melor (2007) study of attitudes towards ICT which investigated the present use of ICT among ESL technical school teachers in teaching. computer competence. He examined teachers‟ attitudes from two related theoretical frameworks: Rogers‟s (1995) Diffusion of Innovations and Ajzen and Fishbein‟s (1980) Model of Reasoned Action. The ESL teachers in the study reported some usage on using reading comprehension programs to develop reading skills..

According to Yasemin (2008) perceptions and skills in relation to ICT have been universally recognized as an important factor in the success of technology integration in education. questionnaires were distributed to all the samples from the various polytechnics. Like Melor (2007) .BUKU PROSIDING some of the teachers may have a negative attitude towards the use of computer in the classroom especially among teachers who had lower perceived abilities of handling the computer. 2008). pedagogical and curricular approaches. Only a few teachers reported using ICT to help them learn school material. A total of 107 randomly selected English lecturers from 21 polytechnics participated in this study. Findings from this study suggest that social studies teachers understand the benefits of ICT usage in education. The findings of the study indicated a very strong positive correlation between teachers‟ attitudes toward ICT in education and their perceptions of the advantages of the use of computers. The situation in Malaysia is not much different from the findings of study in Turkey. graphics or analyzing data with spreadsheets. teachers‟ perceptions of the compatibility of ICT with their current teaching practices were not as positive. Yasemin (2008) in her study. investigated the perceptions and ICT usage of social studies teachers. but this is very rare. Another reason for these teachers ' attitude was there were no guidelines provided to them. Just interviewing lecturers was insufficient because the researcher could only obtain their perception on factors 228 . However. and less than one-fifth regularly used educational software. doing word processing and making slide presentations. Hence. drawing. Methodology This study made use of two types of surveys: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted on 4 English lecturers. Questionnaire results were then analyzed. communicating electronically. All of these reasons make teachers quite unmotivated to use ICT in the classroom although they knew very well about its advantage (Saadiyah.Yasemin found out that teachers most frequently used computers for accessing information on the Internet. Some teachers reported using ICT for programming. Teachers pointed out that the class time is too limited for ICT usage. For the survey. Social studies teachers in Turkey considered computers as a viable educational tool that has the potential to bring about different improvements to their schools and classrooms. Their teaching experience ranged from less than five years to above 21 years and they were trained at different colleges and universities. (Yasemin 2008). They were given two weeks to complete the questionnaires. the introduction of ICT innovations into education requires promoting structural. 7.

Section B – Computer Competence. It allows greater flexibility for the researcher to have follow-up actions. Semistructured interviews were conducted with 4 English language lecturers from Ungku Omar Polytechnic. All the interviews conducted were taped and transcribed . not every language lecturer used the polytechnic‟s intranet system for communication. various uses of ICT by language lecturers were investigated and found. the pioneer polytechnic in Malaysia. lecturers can talk to the relevant student or colleague easily and deal with any problem on the coming days. Due to time constraints.Educational Beliefs) were asked in the questionnaire in total. Moreover. questionnaire was used to obtain data from them. each of them lasted for about 20 to 40 minutes. it is difficult to conduct extensive discussion and communication through the intranet system by means of emails. One of the possible reasons is that lecturers are seeing students and colleagues every day. Some of the language lecturers seldom used the system and did not send e-mails to students and/or lecturers. prompt response and investigate interviewees‟ motives and feelings. This was important for the study because the study was trying to discover factors which affect the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics rather than confirming theories. 74 items in 7 sections (Section A. This situation is in accordance with Goodwyn‟s (2005) idea that lecturers sometimes question the intrinsic value of computers and related technologies.Polytechnic Support for Teaching Using ICT.1 Using ICT for Communication From the questionnaire results it can be seen that most of the language lecturers (75. partly due to the fact that the polytechnic had an intranet system.BUKU PROSIDING which affect the user acceptance of ICT among the English lecturers. Section D. so lecturers could send e-mails to communicate with other lecturers. Questionnaire was used because it could help to collect data in a more efficient way within a limited period of time. Section C . 8.Personal Information.56%) rated the use of ICT for communication as “very useful” or “useful”. it was not possible to interview every lecturers in the sample. Interview was another data collection method used in this study. However. Section F-Usefulness of Teaching Using ICT and Section G. Results and Discussion Research question 1 : How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? With reference to the first research question. If there are questions. Interview is one of the more adaptable data collection methods. Section E -LecturerDirected Student Use of ICT. Therefore. Apart from using the intranet system to send e-mails. 8.Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching. there is another method 229 . Some of the language lecturers used ICT for communication quite frequently.

the use of ICT may even worsen the quality of classroom learning (Law et al.46% of the language lecturers were not sure about the use of ICT for lesson preparation.56 %) rated the use of ICT for professional development as “useful”. then language lecturers do not need to make anymore ICT teaching materials because not all the lecturers are good at making these materials.2 Using ICT for lesson preparation and teaching About half of the language lecturers (53. there is not enough time for them to prepare such teaching materials. especially when mobile phone has become so commonly used in Malaysia. This method is also convenient and inexpensive.3 Using ICT for professional development With reference to the questionnaire results. It takes a long period of time to prepare multimedia teaching materials. When there are enough materials..70% of the lecturers rated the use of ICT for professional development as “useless”. 2000). For language lecturers who were reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching. they said that because it was the trend to use ICT and some said that they were forced to use ICT because it was the polytechnic policy. there is direct communication and interaction between the two parties because they can clarify any uncertainties immediately. It will be even better if lecturers exchange and share the teaching materials with colleagues or use relevant existing materials in the market. The greatest difficulty is usually the time constraint. since language lecturers have very heavy workload and marking load. The results could be explained by the fact that using ICT for professional development was still not a common trend in Malaysia. it is due to the lack of time that lecturers cannot use ICT very often because some language lecturers only have time to prepare ICT teaching materials during holidays. For language lecturers who were willing to use ICT for lesson preparation and teaching. it did not mean that those lecturers were not open-minded and did not want to try new technologies. 8. It is understandable why some language lecturers are reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching. 230 . It is because if lecturers do not have adequate skills. 8. The questionnaire results agreed with the interview results. about half of the language lecturers(54. 23.45% of the lecturers were not sure while 2.46%) stated the use of ICT for lesson preparation as “useful” and 32. Moreover. especially when most language lecturers are not very competent computer users and may lack skills in this aspect.BUKU PROSIDING which lecturers can use to contact students or colleagues – contact by telephone. This situation could be explained by some of the interview results that some language lecturers were more willing to use ICT while others were more reluctant. By using this method. That is why some language lecturers said that it would be better if there was someone to help to make the teaching materials.

Lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time and students may have other projects to do. some lecturers may not have adequate pedagogical skills which enable them to supervise their students in the use of ICT. Out of all the factors. so it is in fact difficult for them to spare other time to work on extra projects using ICT. in particular.BUKU PROSIDING The questionnaire results may not mean that language lecturers are unwilling to upgrade themselves. Some lecturers and students are also ready to switch their mode of teaching and learning by using ICT. it was found that there are several factors which affect the user acceptance of ICT of the language lecturers. The reason is because it may not be possible for lecturers and students to handle more projects on top of their existing workload. It is obvious that both lecturers and students are aware of the possibilities that ICT holds for improving teaching and learning. This situation could be explained with the help of the results of another questionnaire item.4 Lecturer-directed Student Use About half of the language lecturers (52. lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time. One possible reason is that some lecturers may not know where they can get information on online courses because this idea of professional development is still quite new to them.17% of the language lecturers never asked the students to use ICT to do projects.13% of the lecturers were not sure while 4. it takes time for lecturers to adapt to a new mode of learning and some lecturers may not be used to it. Research Question 2 : Factors Affecting the User Acceptance of ICT of Language Lecturers With reference to the questionnaire and interview results. In order to encourage lecturers to use ICT for professional development. time is an essential factor. Moreover. Therefore. Under the education system in Malaysia. The various factors will be discussed in the following sections. When lecturers in Malaysia want to reinforce their subject knowledge and update their pedagogical approaches. the government can consider introducing some online training courses to lecturers. 39.17%) rated lecturer-directed student use as “useful”. 8. have to 231 . Therefore. However. they will usually enroll in some training courses and seminars rather than using ICT for professional development such as joining online courses. 52.35% of the lecturers rated lecturer-directed student use as “useless”. lecturers can join some online courses for their professional development according to their interests and pace. Language lecturers. This means lecturers will attend the courses and seminars in person rather than participating in online courses. the government may have to provide some training courses for lecturers so that they can apply ICT in their teaching and stimulate students to use ICT in learning.

they are willing to use ICT in teaching.5 Age. webpage design and so on. one of the possible ways to encourage language lecturers to use ICT is that the government may have to design relevant training courses to help lecturers improve teaching and learning with limited time and resources. Most of the language lecturers used ICT but older lecturers were more likely to supervise their students to use ICT. This meant that the ICT training that lecturers attended was not very relevant to them in terms of pedagogical skills. the ICT competence of language lecturers was positively correlated to lecturers‟ ICT usage. Most of the ICT training courses that lecturers attended focused on technical skills such as word processing. This is probably due to the fact that older lecturers have more teaching experience. 8. spreadsheet. This could be explained with the help of some of the interview results. Almost all of these courses were to equip lecturers with general computer skills so that they could complete their number of compulsory courses attended. relevant training to equip her with adequate skills and technical support in polytechnic in case of any technical problems which might arise during lessons. Therefore. there is little or even no time left for lecturers to explore into other pedagogical approaches which involve the use of ICT. Although ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. The results showed that more experienced language lecturers did not necessarily use ICT more or less than less experienced language lecturers.BUKU PROSIDING mark a lot of students‟ assignments. the age of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage but was positively correlated to lecturerdirected students‟ ICT usage. Gender and Teaching Experience With reference to the data analysis. In this case. meaning that both male and female language lecturers used ICT. The lecturer who has the most teaching experience was ready to use ICT in teaching provided that there was sufficient time for her to prepare multimedia teaching materials. The gender of the language lecturers also had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. 8. this takes up plenty of their time. both pre-service and in- 232 . Therefore. The younger lecturer with less teaching experience also use ICT frequently and willing to use ICT in her teaching.6 Professional development From the data analysis it was found that professional development on ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. The teaching experience of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage as well as lecturer-directed students‟ ICT usage. This shows that if lecturers believe that they are competent enough. so they are more confident in their teaching methods and have better classroom management skills. multimedia production.

in fact the efficiency is sometimes higher in unexpected situations. the personal interaction between lecturers and students is stronger. One lecturer said that even though the communicative approach was being used. but not replacing one another because all language lecturers interviewed believed that traditional teaching had its values. 8. The technician in polytechnic is also a very important kind of support to lecturers who use ICT in teaching. teaching with ICT is something planned beforehand which is not as flexible. For language lessons. otherwise there is something very important missing in the language classroom. Most of the language lecturers saw ICT as a tool which assisted teaching and it could not replace traditional teaching. The lecturers suggested that the staff concerned should check the hardware and software in the computer rooms on a regular basis to see whether the facilities could function properly and repair them if necessary. Therefore. 8. students need to listen to real voices. However.8 Educational beliefs It was obvious that most language lecturers believed that ICT could not replace traditional teaching approach. that is a real person speaking. lecturers could not abandon grammar. Moreover. traditional teaching and teaching with ICT should be supplementary in language teaching. it is not always possible to only use ICT in language lessons.BUKU PROSIDING service training is very important because suitable training courses can enhance lecturers‟ confidence in the use of ICT in teaching. In traditional teaching. Therefore.7 Polytechnic support According to the interview results. Many things in language teaching cannot be replaced by ICT even though some people may argue that there are CD-ROMs in grammar and there may be interactive games and learning online. Traditional teaching means using chalk and board. polytechnic support was vital in encouraging more language lecturers to use ICT in teaching. The lecturers believed that a mixture of traditional teaching and teaching with ICT for different lessons might be good. they need contact and rapport. interaction is very important in oral lessons and learning language is some kind of communication which involves not just words but also facial expressions and body language. They also stated that the computer provided limited feedback but the lecturer could give spontaneous feedback which enhanced and broadened the learning experience. Lecturers could use traditional teaching methods to communicate and explain to students. It was too late when lecturers discovered the problems because the room was booked and the materials were prepared but lessons could not be conducted. The presence of the technician can make lecturers feel more confident when they are conducting ICT lessons because they know that there is someone who can offer help to them in case there are any unexpected technical problems. 233 .

For lecturers. There are also unexpected problems which lecturers have to deal with because they do not know what responses students will have after reading through the materials. The use of ICT can help to make students understand some topics and the content better and give them a deeper impression. Moreover. the influence is not as great as seeing the visual images. One of the lecturer said if lecturers let students use ICT to explore into the language world and let them do project work. Using ICT is beneficial when lecturers want to show some pictures in class. conducted and monitored. then students get some benefits because it can arouse students‟ interests in learning and facilitate the learning. Apart from preparing teaching materials. Students can often come up with very interesting ideas because they have more time to surf the Internet and they know the things which are suitable for them. When lecturers implement ICT in their teaching. what they have to speak as they present the materials. Furthermore. Through visual images.10 Difficulties of teaching using ICT Some language lecturers thought that it was not extremely difficult to teach with ICT if they had enough time to prepare and try the teaching materials before the lessons. then it would not be very difficult for lecturers to implement ICT in teaching. 8.BUKU PROSIDING Using ICT in teaching may supplement traditional teaching approaches but it definitely cannot replace them. students learn a lot from 234 . students have a chance to be more creative and they can explore more into language learning. If lecturers are willing to learn from students. if ICT is nicely presented.9 Benefits of teaching using ICT From the interview results we know that one of the benefits of using ICT in teaching was that it was useful when lecturers wanted to explain some abstract concepts to students. The major factor is that there must be sufficient time because more preparation work needs to be done before the lessons if ICT is used. students are greatly influenced which make them understand better and pay more attention in class. that can be a bridge for communication between lecturers and students as well. Sometimes when students only listen. 8. lecturers also need to think about. Sometimes lessons become more efficient and students are more interested and attentive. ICT may also arouse lecturers‟ interests in teaching if there are more suitable teaching materials because lecturers can save some of the time to do other things but they still have different kinds of things to present in class.

However. In fact. Some of the language lecturers are not confident enough to use ICT in their lessons because of their incapable computer competency level. Some language lecturers are ready to accept ICT and implement it in their lessons but they do not have sufficient time to prepare multimedia teaching materials. the government 235 . Even for lecturers who are more open-minded and are ready to try the technology. Therefore. Nowadays. The roles of lecturers and students are also changing gradually. Therefore. then they will perceive that ICT is useful to their lessons and they are capable to use it before it can be successfully adopted in teaching. 10. most of the language lecturers still use traditional teaching methods rather than the new pedagogy which involves the use of technology. Students are encouraged to take more initiative in their learning so as to construct and build up their own knowledge. There should be sufficient training and time for lecturers to prepare for such an education reform. This is probably due to the fact that language lecturers is lack in time and skills to practise using ICT in teaching. Conclusion The research results of this study showed that language lecturers in Malaysia were aware of the trend of using ICT in teaching and most of them used computers frequently in their daily lives. Therefore. then it will not be too difficult for lecturers to accept ICT in teaching. lecturers are facilitators who provide opportunities and resources for students to learn rather than to spoon-feed students. it is not surprising to see that students are more capable in ICT when lecturers conduct ICT lessons because students are getting to be more in control of their learning. This idea is in accordance with the Technology Acceptance Model developed by Davis. Using ICT in teaching is indeed a trend in the education system. They also mentioned that sometimes it was difficult to teach with ICT when there were technical problems. they are only occasionally using ICT in teaching. especially lecturers who are not convinced of the benefits of using ICT in teaching. Therefore. language lecturers‟ use of ICT in teaching was still at the elementary stage because language lecturers might see the use of ICT in teaching as only in presenting MS PowerPoint slides and some educational CDROMs provided by publishers in class.BUKU PROSIDING interacting with peers in the process because their levels of knowledge are more compatible and they can really learn a lot from one another. it is something which lecturers cannot get away from. Bagozzi & Warshaw (1989) which shows the relationship between external variables and the use of ICT by lecturers in their teaching. it is not easy to make lecturers accept technology and implement it immediately into their teaching. if there are teaching materials which are readily available and can be systematically presented.

polytechnics which implement ICT in teaching have not changed the goals of education. Lecturers need more subject-based training to help them integrate ICT in their teaching as well as transforming their teaching approaches from lecturer-centred to more student-centred . it will not be meaningful to conduct lessons with the use of ICT if the roles of lecturers and students do not change. lecturers and students are not completely ready for the change. roles of lecturers and students. Thus. Otherwise.BUKU PROSIDING should provide relevant training courses for lecturers and allow them enough time to adapt to such an education reform. This will result in no difference in traditional learning environment and computerised environment. it is not surprising that most of the language lecturers participated in this study regarded ICT as a tool which may assist their teaching but it definitely cannot replace traditional teaching methods. much time and effort is wasted to seek for the best ways to use ICT in teaching and learning. Unless the use of ICT is complementary with new and appropriate pedagogical methods. Therefore. lecturers have very little time to think about the integration of ICT in teaching because they have to cover the syllabus within a limited period of time and they also have a lot of teaching and non-teaching duties. Under the education system in Malaysia. whether lecturers need to prepare a separate set of teaching materials in case there are any technical problems. polytechnic management and lecturers should always review and reflect on ICT implementation to seek for improvement. policy makers. the path to success will certainly be smoother. Besides. They are interpreting the paradigm shift in a limited way that teaching relies on interactive multimedia enriched classrooms. Whether there is enough time for lecturers to prepare teaching materials. The enhancement of teaching and learning depends on how lecturers make the best use of ICT. 236 . ICT is not utilised to its full potential. It is good that the government has recognised the need of education reform and introduced ICT plans. Otherwise. polytechnic management. There should be greater collaboration among polytechnics and lecturers. With the sharing of experiences. whether lecturers have adequate computer skills or whether every classroom is equipped with the facilities necessary for ICT teaching are factors which affect the user acceptance of ICT of polytechnics language lecturers in Malaysia . whether there is a need to use ICT for some of the teaching topics. that is only lecturers presenting information and students passively receiving information. However.

becta. 2000.pdf.gatewaycoalition. 1980.. a lecturer. 6. 7. C.uk/research/display. New Jersey : Pearson.cfm?section=1 [23 September 2008]. Ajzen. Chong. P. The practice of social research. Use of ICTs and the Perception of E-Learning among University Students: A Differential Perspective according to Gender and Degree Year Group. 13. J. M.org/a-133CALL%20Evaluation%20by%20Developers %20a%20Lecturer %20and%20Students. E. Computers & Education. Pages 371 4. & Ward . D. R.html [15 November 2008] 14. London : RoutledgeFalmer.European Review. Jamieson. ICT : Changing education.org. 2 nd Edition. www. Educational research: Planning. Belmont. A. Chapelle. Number 3. 8. I.org/files/Bengu_CourewarePreparation Guide. [11 November 2008]. C. 5. 373–398. and evaluating quantitative and qualitative research. 3. J. Andrews. Chapelle. Cresweel. (2003) English as a Global Language . 12. 47. New Jersey: Prentice-Hall. Abbott. 11.pdf.W. Liu et al. 2 No. S. 2002 . British Educational Communications and Technology Agency. Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT) Vol. Call evaluation by developers. No 7 (October 2003) pp 13. 2003. London : Routledge Falmer. California : Wardsworth Publishing Company. Vol 6. Englewoon Cliffs. testing and research.ifets. 10. Babbie. A web based courseware preparation guide : using a syllabus based teaching/learning framework: for an Engineering Statistics Courseware. 2005. C. Interactive Educational Multimedia. 2005. 2004. Sharaf Horani & Daniel. www. Lecturers‟ attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL lecturers. Albrini. https://calico. C. 9.usm. 2001. 2001. Crystal. Integrating learning technology into classrooms: The importance of lecturers‟ perceptions. 2005. Computer applications in second language acquisition: foundations for teaching. www. . Carmen et al. J.my/mojit/article/pdf/Dec05/06-A_ Study_ on_the_Use_of_ICT_ in_Mathematics_Teaching-final.html [10 January 2009]. C. conducting. 1992. Cambridge: Cambridge University Press.28. Understanding attitudes and predicting social behaviour. The impact of ICT on literacy education.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. The Becta Review: Evidence on the progress of ICT in education. & Preiss.3 pp 43-51 http://pppjj.info/journals/5_1/cope. The study on the use of ict in mathematics teaching. and students. [10 January 2009]. 2005. Chee Keong. 237 . (2004). 2. & Fishbein. Cope.

). Educational Technology & Society. 2006. R. F et al. 5(2). A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Lecturers in Turkey. D. 22. 29. Teachers‟ thinking about ICT and learning: Beliefs and outcomes. Davis. ReCALL 19(1): 79-95. perceived ease of use.intention and behaviour: An introduction to theory and research. The utilization and integration of ICT tools in promoting English language teaching and learning: Reflections from English option lecturers in Kuala Langat District. Monterey. pp. Management Science.E. Davis. R. S.uwi.). Department of Curriculum and Instruction. Faculty of Education. 2001. United States. European Association for Computer Assisted Language Learning. (2008). 2nd Ed. MIS Quarterly.BUKU PROSIDING 15. 21. (1975). Sankey. F.35. 25. 11 (3).edu/viewarticle. I. Reading 27. Y. 319-340. 16. Leask. http://ijedict. 24.. (1989).. Management Science. D. Computer competency of in-service ESL lecturers in Malaysian Secondary Polytechnics. The New Meaning of Educational Change (2nd ed. 17. (2006. Salleh. 2006. Bagozzi. & Zaitun Abu Bakar. & Ajzen.. R. 2007.982-1003. Fishbein. M. (1991). London : RoutledgeFalmer. University Of Brunei Darusalam . Hwa Jung.Belief. 20. Issues in teaching using ICT. A neomillennial learning approach: Helping nontraditional learners studying at a distance. and user acceptance of information technology. MA: Addison-Wesley. 26. Perceived usefulness. 2003. 1989. 191-210. 2(4). London: Cassell. Gulbahar. Sallimah Hj. 37-51. PhD Thesis. Reading. 19. P. I. International Journal of Education and Development using ICT [Online]. (2001). Phd. F. Teacher Development. Samuel. attitude. (1989). & Moseley. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. PhD Thesis. 1989 . Davis. Fullan. Malaysia. & Warshaw.dec. Elementary statistics. 13(3). P. Higgins. University of Maryland 238 . Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi.J. M. & Guven. M.. Sei. 9821003. Norizan Abdul Razak. Volume 35.(2005) An Examination Of Factors Influencing Bruneian Secondary Lecturers‟ Use Of Information And Communication Technology In Teaching: A Survey Exploration . California : Brooks/Cole Publishing Company. Malaysian ESL lecturers‟ use of ICT in their classrooms : expectations and realities. 23. R. 18. Kirk. D. Melor Md Yunus. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Mohd.php?id=161&layout=html [12 August 2008]. M. The use of ICT in learning English as an International Language. 28. 1984.

R. & Jones. W. Philadelphia PA : Open University Press. Smith. MA : Allyn & Bacon. Wyse.J. 2000. Wells et al. D.teyl.htm.html [10 January 2009]. United States of America : Prentice Hall Regents.org/article1. 33. Research methods in education : An introduction. 1997. 32. 36. Wellington. 35.org/studies/student/97_fall/…/ selective/facperce. Wiersma. Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching. 2006. (2001) Language and literacy in science education. 251-266.M. Teaching English. & Osborne. Watson. 31. D. London : RoutledgeFalmer. 1984.BUKU PROSIDING 30. P. Reading. (2001). Computers and ESL. And Access As Indicator Of Information And Communication Technology Integration In Jordan . Boston. Wyatt. Education and Information Technologies. Zeinab Abu Samak (2006) An Exploration Of Jordanian English Language Lecturers‟ Attitudes. 2001.L.H. Factors affecting perception. 6(4). D. language and literacy. [11 November 2008] 34. http://www. Skills. The International TEYL Journal. J. 239 . ciadvertising. Computer assisted language learning (call) for TEYL. 37.

terikan. Eksperimen proses larik mengambil masa dan melibatkan kos yang tinggi terhadap bahan yang dilarik dan juga perkakas pemotong. Parameter tetap yang digunakan adalah pada perkakas pemotong iaitu sudut kelegaan 7o dan radius hujung muncung 0. Ipoh.4. suhu dan daya semasa pemotongan dapat ditentukan.88%. Dengan kaedah unsur terhingga tegasan. parameter kadar suapan mempunyai kadar 240 .I. NURUL ZAIDI BIN HJ KASBOLLAH GRAD. suhu dan terikan.49% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. dan 1. Melarik merupakan salah satu operasi pemotongan yang banyak digunakan di dalam industri – industri kejuruteraan. Kajian yang dijalankan ini adalah menggunakan proses melarik ke atas bahan Inconel 718 dengan simulasi pemotongan secara ortagon.M Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar.E. kedalaman pemotongan dan sudut sadak bagi mendapatkan kesan terhadap daya pemotongan.BUKU PROSIDING SIMULASI KESAN PARAMETER PEMESINAN KE ATAS MELARIK INCONEL 718 MENGGUNAKAN PERISIAN DEFORM 3D MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN ENGR. Enam model perkakas pemotong dengan geometri yang berlainan dimodelkan di dalam perisian Inventor 2009 bagi kegunaan pemotongan secara simulasi di dalam perisian Deform3D. Empat Parameter akan dipelbagaikan iaitu kelajuan pemotongan. kadar suapan. tegasan. ABSTRAK Pemesinan merupakan salah satu daripada proses pembuatan di mana sebahagian daripada bentuk yang dikehendaki diperolehi melalui proses pembuangan lebihan bahan kerja.2 mm masing-masing.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Untuk analisa suhu pemotongan. Oleh itu menentukan kombinasi parameter eksperimen yang optimum secara simulasi menggunakan kaedah unsur terhingga merupakan satu kaedah lebih efektif.2 mm pula parameter yang paling tinggi berpengaruh adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47. Mata alat yang digunakan adalah Tungsten Karbida (WC) dan perisian yang digunakan di dalam kajian ini adalah Deform3D. Keputusan ujikaji menunjukkan parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh terhadap daya pemotongan yang paling tinggi iaitu 48. Kaedah Taguchi digunakan di dalam mendapatkan kombinasi parameter yang optimum dengan rekebentuk ujikaji yang digunakan adalah tatasusunan L9 dan analisa kesan terhadap parameter pemotongan semasa proses simulasi terhadap bahan Inconel 718 menggunakan nisbah isyarat hingar (S/N Ratio) dan Pareto Anova.

parameter – parameter pemotongan yang hendak digunakan dan pelbagai lagi. Pernyataan ini turut diperjelaskan oleh Gusri et al. pembentukan.41% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Dalam proses pelarikan logam.2 mm.4 mm. kualiti 241 . Pemilihan bahan khususnya seperti bahan yang mempunyai kekerasan yang tinggi amat memerlukan kombinasi parameter seperti kelajuan pemotongan.89%.69% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. dan salah satunya ialah proses larik yang banyak digunakan di industri pada hari ini.BUKU PROSIDING pengaruh paling tinggi iaitu 86.79% untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Bagi keputusan dan analisa tegasan berkesan. sudut sadak mencapai kadar pengaruh iaitu sebanyak 67. Pelbagai proses pembuatan wujud dalam menghasilkan produk – produk pembuatan seperti tuangan. jenis bahan kerja yang hendak dilarik. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang sesuai bagi mendapatkan jangka hayat perkakas yang lama dan juga mendapat hasil produk yang baik dari segi kemasan akhir yang baik. (2008) yang menyatakan Taguchi menawarkan pendekatan yang ringkas dan sistematik dalam mengoptimumkan prestasi. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh paling tinggi iaitu 40.4 mm.2 mm juga menunjukkan sudut sadak memberi pengaruh yang besar terhadap tegasan berkesan yang mana nilainya adalah 62.05% untuk analisa terikan berkesan. suapan dan juga ketebalan pemotongan berdasarkan faktor major kebolehmesinan iaitu daya potongan menurut Dinesh et al. Manakala sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.0 PENGENALAN Sektor pembuatan merupakan salah satu cabang industri yang terbesar di dunia ini dan merupakan salah satu sektor penyumbang utama di dalam peningkatan ekonomi dunia. Ianya adalah perkakasan penting dalam mengenalpasti parameter yang kritikal dan mendapatkan hasil ramalan yang optimum untuk setiap proses parameter. penyambungan dan pelbagai lagi proses. pelbagai faktor perlu diambil kira sebelum proses pelarikan dilakukan. parameter kedalaman pemotongan memperolehi kadar pengaruh yang tinggi iaitu 43. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh yang paling tinggi iaitu 63. seperti bahan dan jenis mata alat. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. Kaedah Taguchi merupakan perkakasan ujikaji rekabentuk yang amat baik untuk proses pengoptimuman kejuruteraan. Pemesinan merupakan di antara proses yang penting dalam pembuatan.2 mm. 1. Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan. Analisis varians (ANOVA) digunakan untuk mendapatkan kesan parameter yang diproses dan berkait semasa kelajuan pemotongan.47%. suhu pemotongan. (2009). pemesinan.

(2006). Hasil keputusan daya pemotongan. bagi mengelak kos yang berlebihan maka kaedah unsur terhingga yang berasaskan kepada permodelan dan juga simulasi yang dijalankan pada perisian diwujudkan bagi menyingkatkan masa dan juga mengurangkan kos buangan bahan. suhu dan daya pemotongan semasa melarik Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida secara simulasi iaitu kaedah unsur terhingga Deform3D dan juga mendapatkan kombinasi parameter pemesinan yang optimum semasa melarik Inconel menggunakan Kaedah Taguchi. terikan.BUKU PROSIDING dan juga kos. 3. Pemilihan bahan Inconel 718 adalah kerana bahan super aloi berasakan nikel Inconel 718 merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi (high strength) dan juga rintangan haba yang tinggi (high thermal resistant). kadar suapan dan kedalaman pemotongan terhadap tegasan berkesan. Teknik pengoptimuman Taguchi digunakan untuk mengoptimumkan parameter pemotongan semasa larikan berkelajuan tinggi pada bahan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat Tungsten Karbida. Disebabkan sifat – sifat mekanikalnya yang baik maka ianya menjadi kegunaan di dalam bidang pesawat udara. tegasan berkesan dan juga suhu dapat dilihat pada akhir setiap kali proses simulasi dijalankan. Objektif kajian projek ini ialah untuk mengkaji kesan parameter pemesinan iaitu halaju pemotongan. terikan. petroleum dan juga industri tenaga nuklear menurut Guey et al.0 METODOLOGI 242 . Sesuatu produk akhir yang menggunakan jenis bahan tertentu perlu menjalani proses pemotongan berulang kali sebelum mendapat kombinasi paramater – parameter yang benar – benar optimum.

2 mm Kaedah Taguchi merupakan rekabentuk yang amat berpotensi di dalam membentuk rekabentuk ujikaji bagi proses kejuruteraan yang memerlukan keputusan atau kombinasi parameter yang optimum menurut Dinesh et al. (2009) adalah: 243 .2.2 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1. Jadual 3.0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Keputusan simulasi daya pemotongan.1 dan Jadual 3. tegasan berkesan dan terikan ditunjukkan dalam Jadual 3.4 mm Jadual 3.1 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0. Sifat – sifat nisbah isyarat hingar ini boleh dikategorikan kepada tiga iaitu menurut Dinesh et al.BUKU PROSIDING 3. Konsep aplikasi penggunaan nisbah isyarat hingar ataupun disebut (S/N Ratio) adalah merupakan peningkatan kepada kualiti menerusi peningkatan pengukuran. suhu. (2009).

Lebih besar adalah sifat lebih baik: iii. ini melibatkan punca – punca ralat yang terbesar berlaku semasa proses pemesinan. (2006). n adalah nombor pemerhatian dan y adalah data pemerhatian.4 adalah merujuk kepada formula nisbah isyarat hingar lebih kecil adalah sifat lebih baik. Jadi sifat kualiti lebih kecil lebih baik digunakan dalam pengiraan nisbah isyarat hingar bagi suhu.4 mm 244 .BUKU PROSIDING i. Bagi suhu pula menurut Abukhshim et al. (2009). Nominal adalah sifat lebih baik: Merujuk pada formula tersebut y adalah merupakan data pemerhatian secara purata. Lebih kecil adalah sifat lebih baik: ii.3 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0. Untuk tegasan dan juga terikan sifat kualiti lebih kecil lebih baik turut diguna pakai di dalam pengiraan nisbah isyarat hingar kerana tegasan yang tinggi akan menyebabkan jangka hayat panjang bagi perkakasan pemotongan turut dipengaruhi. suhu pemotongan yang tinggi akan mempengaruhi haus perkakasan pemotong dan juga memendekkan jangka hayat perkakasan pemotong. Keempat – empat keputusan dianalisis menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah lebih baik kerana untuk daya pemotongan kita memerlukan nilai yang kecil bagi menjamin jangka hayat perkakasan pemotong yang panjang dan juga mempertingkatkan kualiti permukaan akhir bahan kerja menurut Dinesh et al.3 dan Jadual 3. Jadual 3. Pengiraan bagi Jadual 3.

1 Penganalisaan Daya Pemotongan Di dalam membuat penganalisaan terhadap daya pemotongan adalah menjurus atau menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah sifat yang lebih baik berikutan pernyataan daripada Dinesh et al. rendah kecacatan dan juga meningkatkan kualiti permukaan penyudah.BUKU PROSIDING Jadual 3. (2009) yang menyatakan nilai daya pemotongan yang rendah adalah untuk pemanjangan jangka hayat mata alat. Nilai kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang tinggi akan meningkatkan daya pemotongan. Berdasarkan keputusan dari Jadual 3.2.2. Maka daripada penyataan ini adalah bersesuaian sifat kecil ini dipilih. Kedua – dua nilai ini dicapai di dalam ujikaji yang menggunakan mata pemotong pada sudut sadak -6. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang lebih tinggi berbanding dengan ujikaji pertama iaitu 150 (m/min).2 mm 3. Namun terdapat juga kajian yang menunjukkan pengaruh kelajuan pemotongan terhadap daya pemotongan tidak banyak pengaruh 245 . 0. untuk nilai bagi daya pemotongan yang paling tinggi adalah 533 N bagi Jadual 3.4 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1.1 dan 566 N bagi Jadual 3.30 (mm) masing – masing.15 (mm/pus) dan 0. Peningkatan nilai kedalaman pemotongan akan menyebabkan perkakas pemotong memerlukan penggunaan kuasa pemotongan yang tinggi seiring dengan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja yang mana ketebalan bagi kedalaman pemotongan adalah besar dan semakin tebal dan begitu juga dengan kadar suapan yang meningkat akan menyebabkan penggunaan kuasa pemotongan oleh perkakas pemotong menjadi lebih besar dan penjanaan suhu yang makin tinggi terhadap perkakas pemotong juga akan sekaligus memberi kesan terhadap daya yang semakin meningkat seiring dengan suhu.1 dan Jadual 3. Jika dilihat pada tiga parameter bagi kedua –dua ujikaji ini menunjukkan ujikaji yang kesembilan mempunyai kelajuan pemotongan.

4 mm kepada 1.2 mm. Sudut sadak bagi kedua – dua simulasi ini adalah -6o dan hasil penggunaan perkakas ini menyebabkan daya pemotongan adalah tinggi disebabkan wujudnya geseran yang tinggi antara bahan kerja dan juga perkakas pemotong semasa pemotongan berlaku dan juga luas pertemuan antara muka perkakas pemotong dan bahan kerja adalah besar dan ini adalah selari dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Gunay et al.1 manakala bagi Jadual 3. penggunaan sudut begini akan mengurangkan faktor geseran semasa pemotongan yang akan mengurangkan tekanan bucu perkakas pemotong dengan bahan kerja dan ini juga sependapat dengan pernyataan Duan et al.2 bagi daya pemotongan. Di dalam membuat perbandingan di antara Jadual 3. (2005). Bagi capaian daya pemotongan yang tinggi pada Jadual 3. Keputusan ini selari dengan pernyataan Kishawy & Elbestawi (1998) yang menyatakan penggunaan jejari muncung yang besar akan 246 . (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurangan dengan pertambahan sudut sadak.2 nilai daya pemotongan yang diperolehi adalah 267 N. Pengaruh bagi kombinasi ketiga – tiga parameter ini adalah besar terhadap daya pemotongan. 0. Walaupun begitu parameter kelajuan ini harus diberi perhatian sekiranya ia benar – benar tinggi maka ia akan merendahkan dan memudahkan daya pemotongan tetapi dengan kelajuan sederhana 150 (m/min) ianya tidak memberi kesan yang besar dalam merendahkan daya pemotongan.2 pula capaian daya pemotongan yang tinggi berlaku pada kombinasi kelajuan.1 daya yang diperolehi adalah 533 N dan bersudut sadak -6 darjah manakala pada Jadual 3.1 dan Jadual 3.masing. kadar suapan dan kedalaman pemotongan pada nombor bilangan ujikaji yang kelima sama seperti Jadual 4. (2002).2 daya yang diperolehi adalah 566 N dan bersudut sadak -6 darjah.1 menunjukkan ianya berlaku pada kombinasi kelajuan. Keluasan dan kelebaran hujung jejari muncung yang digunakan semasa pemotongan akan menyebabkan kawasan temu antara bucu perkakas pemotong dan juga bahan kerja yang diricih menjadi lebih besar. Dengan keadaan kelajuan pemotongan yang sederhana ini.1. yang menyatakan penggunaan mata alat bersudut sadak negatif akan meningkatkan daya pemotongan. Untuk nilai daya pemotongan yang paling rendah adalah 226 N untuk Jadual 3.50 (mm) masing . kadar suapan dan juga kedalaman pemotongan pada nilai 120 (m/min). faktor kawasan temu yang besar ini akan membuatkan saiz racik akan lebih besar dan membuatkan tekanan dari perkakas untuk memotong menjadi lebih tinggi dan sekaligus daya yang besar akan turut diperlukan.BUKU PROSIDING jika dibanding dengan faktor parameter yang lain seperti kedalaman pemotongan. Manakala bagi Jadual 3. Pertambahan nilai daya yang tinggi ini daripada 533 N kepada 566 N berikutan penggunaan jejari muncung perkakasan pemotong daripada kecil iaitu 0. kadar suapan dan hujung muncung perkakas pemotong seperti menurut Cassier et al. Kedua – dua nilai ini berada pada sudut sadak positif 6. nilai bagi daya yang maksimum di antara kedua – dua jadual diambil kira iaitu pada Jadual 3. tahap penggunaan kuasa pemotongan akan menjadi lebih tinggi disebabkan faktor semasa mericih bahan kerja oleh perkakas pemotong akan menjadi lebih lama dan tinggi.10 (mm/pus) dan 0.

Menurut Hoffman et al. di dalam penentuan keadaan pemotongan (cutting condition) sesuatu bahan itu. Manakala bagi Rajah 3.4 mm Berdasarkan Rajah 3. Ini menunjukkan susunan kepentingan bagi ketiga – tiga parameter ini seiring dengan hasil dapatan pengaruh pada Rajah 3.2 pula menunjukkan nilai kecerunan yang paling besar ialah sudut sadak diikuti dengan kedalaman pemotongan.2 Graf nisbah S/N daya pemotongan untuk sudut kelegaan 70 danjejari muncung 0. Selain itu pertambahan atau 247 . kelajuan pemotongan dan akhir sekali adalah kadar suapan. sudut sadak.2 mm pada simulasi ini akan menyebabkan kawasan temu perkakas pemotong dan bahan kerja lebih besar maka dengan wujudnya kawasan temu yang besar ini memerlukan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja di samping wujudnya daya geseran yang tinggi. Rajah 3.1 menunjukan nilai kecerunan bagi kedalaman pemotongan adalah yang paling besar dan mempunyai pengaruh yang paling tinggi terhadap daya pemotongan diikuti dengan kadar suapan. Menurut Zouhar & Piska (2008) dengan pengubahsuaian pada radius hujung muncung akan meningkatkan kawasan temu antara perkakas pemotong dan elemen bahan kerja dan sekaligus akan meningkatkan tenaga temu dalaman iaitu daya pemotongan. Jika dilihat pada aturan pengaruh parameter terhadap daya menunjukkan kedalaman pemotongan memainkan peranan yang amat berpengaruh kerana semakin tebal racik yang dipotong maka makin tinggilah daya yang diperlukan oleh perkakas pemotong bagi mericih bahan tersebut.1. Dengan penggunaan radius hujung muncung 1. parameter yang perlu ditentukan dahulu adalah kedalaman pemotongan kemudian diikuti dengan kadar suapan dan yang terakhir sekali adalah kelajuan pemotongan. (2000) iaitu. dan parameter yang terakhir iaitu kelajuan pemotongan.BUKU PROSIDING meningkatkan daya pemotongan dan begitu juga dengan kenyataan EL-Hofy (2006) yang menyatakan semakin bertambah garis melengkung jejari muncung perkakasan pemotong maka akan menyebabkan daya pemotong yang terhasil menjadi lebih tinggi.

5. Berdasarkan Jadual 3.58%. parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh yang paling tinggi iaitu 48. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurang dengan pertambahan sudut sadak. Bagi kelajuan pemotongan dan kadar suapan masing – masing mempunyai kadar pengaruh 12.6 pula parameter yang paling tinggi berpengaruh terhadap daya potongan adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47.8%.92% dan parameter yang terakhir sekali ialah kelajuan pemotongan iaitu 11% manakala bagi Jadual 3. Nilai bagi peratusan kedua – dua ini hampir sama nilainya.55%.08% dan 10.49% diikuti dengan sudut sadak sebanyak 20.BUKU PROSIDING pengurangan sudut sadak sememangnya akan memberi kesan yang amat besar kepada daya pemotongan dan sekiranya penggunaan sudut sadak tersebut adalah berkurangan ataupun dengan perkatan lain bersudut negatif ianya akan menyebabkan pemotongan makin sukar dan menyebabkan daya yang tinggi diperlukan bagi menghasilkan pemotongan. Ini selari dengan kenyataan Duan et al.88% di ikuti dengan ukur dalam pemotongan yang mempunyai kadar pengaruh sebanyak 29. kadar suapan 19. 248 .

10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). Kedalaman pemotongan 0. kadar suapan 0. Manakala kelajuan pemotongan juga akan mempengaruhi sekiranya kelajuan pemotongan benar – benar tinggi ianya akan memudahkan serta merendahkan daya semasa pemotongan. kadar suapan 0. kedalaman pemotongan adalah 0. Berdasarkan analisa Pareto Anova yang telah dilakukan.05 (mm/pus).4 pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1. kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1. Manakala bagi Rajah 3.05 (mm/pus). 249 . Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min).BUKU PROSIDING Secara amnya daya dipengaruhi banyak oleh kadar suapan dan kedalaman pemotongan.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah.

Manakala analisa Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.4 mm. 3 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter bagi tegasan yang di dapati adalah A1B0C0D1.2 mm menunjukkan kombinasi parameter yang di dapati adalah A2B2C1D1. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 120 (m/min).2 mm pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1. kadar suapan 0. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). kadar suapan 0. 250 .15 (mm/pus).BUKU PROSIDING 4. Bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.05 (mm/pus).05 (mm/pus).30 (mm) dan sudut sadak -6o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.10 (mm) dan sudut sadak 0o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. kadar suapan 0. 2 Berdasarkan analisis Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi suhu pemotongan adalah A0B0C1D0.4 mm. Hubung kait di antara pelbagai kombinasi parameter dapat dilihat kesan keatas daya pemotongan. Secara keseluruhanya kajian projek ini telah memenuhi objektif dan skop kajian. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan terhadap perlarikan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida (WC). Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.05 (mm/pus).30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.05 (mm/pus). setelah kajian dijalankan pelbagai perhubungan dapat dikaji di samping kesan – kesan yang berlaku terhadap parameter – parameter yang dikaji.2 mm setelah analisis Pareto dilakukan maka hasil kombinasi yang diperolehi adalah A1B1C1D2.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah.4 mm.30 (mm) dan sudut sadak +6o. suhu pemotongan.10 (mm/pus). kadar suapan 0. kedalaman pemotongan 0. kedalaman pemotongan 0. kadar suapan 0.1 KESIMPULAN Berdasarkan secara keseluruhannya. Rumusan berhubung dengan keputusan ujikaji dan analisa dapat dilihat seperti berikut: 1 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). kedalaman pemotongan 0. kedalaman pemotongan adalah 0.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 4. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 90 (m/min).30 (mm) dan sudut sadak 0o. kedalaman pemotongan 0. Simulasi yang dijalankan menggunakan perisian simulasi Deform3d dapat memberi keputusan yang baik dan sesuai digunakan di dalam menjalankan proses pemesinan sebenar. kadar suapan 0. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 150 (m/min). kedalaman pemotongan 0.

Keputusan yang hampir sama diambil untuk dianalisa. kedalaman pemotongan 0. 251 . 2. kedalaman pemotongan 0. Manakala bagi analisis Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.2 mm.30 (mm) dan sudut sadak -6o sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Mempelbagaikan salutan pada perkakasan pemotong bagi melihat keputusan kesan tegasan yang lebih pelbagai dan dapat dibandingkan antara satu sama lain. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). Menambah bilangan ujikaji bagi mendapat keputusan yang lebih tepat seperti dalam Kaedah Taguchi yang menggunakan ortogon L27 dan berdasarkan kajian sebelum ini banyak menggunakan ortogon L27 bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). 4. Menjalankan eksperimen simulasi berulang kali dan sebaik – baiknya lebih dari dua kali untuk satu – satu ujikaji dan membuat perbandingan setiap kali ujikaji sama dijalankan. 4.05 (mm/pus). Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan.2 CADANGAN Setelah menjalankan ujikaji ini dengan jayanya dan memperolehi keputusan daripada ujikaji simulasi ini maka bagi tujuan penambahbaikan adalah sentiasa perlu dilaksanakan bagi masa – masa yang akan datang bagi memperolehi keputusan ujikaji yang benar – benar tepat. kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D2.30 (mm) dan sudut sadak +6o.4 mm. 3. Antara cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut: 1. suhu pemotongan. kadar suapan 0. Membuat perbandingan keputusan simulasi dengan keputusan pemesinan yang sebenar bagi melihat samaada terdapatnya perbezaan yang besar di dalam sesuatu hasil keputusan yang diperolehi.BUKU PROSIDING 4 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D0.05 (mm/pus). kadar suapan 0.

. Canada... S.0 RUJUKAN 1.BUKU PROSIDING 5. Finite Element Modeling of Chip Formation Process With Abaqus/Explicit TM 6. (5) 7.edu/DI-Presentation_HardTurning. Da Silvaa R. Optimization of High Speed Turning Parameters of Superalloy Inconel 718 Material Using Taguchi Technique. Machado A. XXVI. Fadarea D.. 1 11.pdf [20 Oktober 2009]. Abukhshim. El-Hofy. Inconel 718.A..S. Ezugwu E.P..T.Z. VIII International Conference on Computational Plasticity 4. T. Ezugwua. 24th International Manufacturing Conferance. Heat generation and temperature prediction in metal cutting: A review and implications for high speed machining.O. Mikell P. 2006. 2005.Fundamentals of modern manufacturing Material. Melkote. Cozminca I. Ding-Yeng Chen dan Chun-Yao Hsu. 2005. Altan Taylan. 2007.B. L. H. O‟Donnell G.A. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 16: 1. 8. JMEPEG 14:582-590 10.263-272. Marya.J. and Systems. Ungureanu C. Bareggi A. Escalona. Dumitras C.E.. Villar.K. 12 / Vol.eng. No. 2006 Vancouver . Sheikh. J. Vijayaraghavan. 2006.A. and Temperature on the Surface Roughness of an AISI 52100 Steel Due to an Orthogonal Cut. Bonneya J. Finite Element Simulation and Experiment of Chip Formation Process during High SpeedMachining of AISI 1045 Hardened Steel.O.3.. 1.N. Da Silva R. Bonney J.M. John Wiley & Sons. A Finite Element Analysis of the cutting insert geometry influence in machining hard materials. Evaluation of the Performance of Different Nano-Ceramic Tool Grades when Machining NickelBase. Cai Y. Processes. vol. 2005. Strain. Duan C.R. Pp. http://nsmwww.International Journal of Recent Trends in Engineering. International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 :782– 800 2. Groover. Guey-Jiuh Tzou. 2008.. Montoya.B. Influence of the Stress. June 12-13.A.: CRC Press. Mativenga. Salesa W. INC. Application of Taguchi Method In The Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations. 2006.D.Y. Alloy. 2003. B. 13. International Journal of Machine Tools & Manufacture 45: 1375–1385 12...tp.ohio-state. E.F.3rd International Conference on Manufacturing Engineering. Mihailide. Ramamoorthy.M. 2006. 2009 . High Performance Cutting Conference. Modelling Thermal Effects In Machining By Finite Element Methods. 6. Status of FEM Modeling in High Speed Cutting.J.1. Arrazola P. Dou. 2007. 252 . Li Y. 3. Dinesh Thakur.P. Modelling the correlation between cutting and process parameters in high-speed machining of Inconel 718 alloy using an artificial neural network. and Liu. t. Ugarte. Torrance A. 9. 5. 2009. Fundamentals of machining processes: conventional and nonconventional processes. Brazilian Manufacturing Congress.

. Karpat Yigit & Ozel Tugrul. Publication Number SMC045 22.Geometry Effects 27. Shop Reference for students and Apprentices from Machinery‟s Handbook. Investigation of the effect of rake angle on main cutting force. Narbutta 86. Industrial Press Inc. Aslan. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44–49 16. 26.H.kscjmy.USA: Prentice Hall. . Lo. Seker. 02-524 Warszawa. Schmid. Rajadurai A. Engineering Mathematics Group. Kishawy. Che Hassan C. http://www. Yanuar.G. 2005. 2006.A. . & Elbestawi.H. The Effect of Uncoated Carbide Tool Geometries in Turning AISI 1045 Using Finite Element Analysis. ICME03-AM-26 30. Nagi. E. Che Hassan.I. 2000. Poland 25.BUKU PROSIDING 14. Gusri. S. International conference on mechanical engineering 2003. Mohd Nizam Ab Rahman. Hoffman Edward G. S. 2005. Gunay.W.com/product/SANDVIK/Metalworking_Products_051/tur n_k. Gunay. Jaharah. P. G. European Journal of Scientific Research.. Wahid S. U. Karpat Y. Special Metals Corporation. . U. New York 21.2007. M. Kalpakjian. 1998. Yasir. 2000.Pradeep. 3-D FEA of Hard Turning Investigation of PCBN Cutting Tool Micro. [9 Oktober 2009] 20. 2007.specialmetals. Modelling and Analysis of Orthagonal Cutting of Steel Using FEM.. http://www. 18. Mohan B. Application of Taguchi Method In Optimizing Turning Parameters of Titanium Alloy. A. ke-2. 2 : 271-277 24. 2003. Dinakar B. Ed.[11 Oktober 2009] 23.R. & Ozel T. I. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44– 49 15.pdf. 2008. A.R. Kluwer Academic Publisher. Effects of process parameters on material side flow during hard turning.pdf.A. International Journal of Machine Tools & Manufacture 39: 1017–1030 29. 2009. .. 2004. 2007. Korkut. Heat resistant super alloys – HRSA 19. I.G. Kumar M. Korkut. S. Process and operation planning. 2003. 17. A. Inconel Alloy718. . E. H.com/documents/Inconel%20alloy%20718. A. Finish Turning of Inconel 718. Journal of Materials Processing Technology 105: 143 – 151 253 . Process Simulations for 3-D Turning using Uniform and Variable Micro-Geometry PcBN Tools 28. Jemielniak Krzysztof. An analysis of cutting under different rake angles using the finite element method.. Nuawi M. Seker. B. Fifth Edition in SI Units New Jersey. Aslan. . M. M. C. .Z. Halevi. Jaharah A. Seminar on Engineering Mathematics. Manufacturing engineering and technology. Warsaw University of Technology. Experimental investigation of the effect of cutting tool rake angle on main cutting force.

BUKU PROSIDING 254 .

malah banyak inovasi. ekonomi dan persekitarannya. 1.pembelajaran berasaskan masalah dan inovatif. Kaedah pembelajaran OBE ini. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir.edu. Namun 255 . 2005).my Abstrak Corak pembelajaran dan pengajaran pendidikan kejuruteraan kini lebih cenderung untuk menghasilkan graduan yang menyeluruh dan lebih bertanggungjawab kepada agama. idea dan pendekatan baru dicuba dan dilaksanakan sepenuhnya untuk merealisasikan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi di rantau ini. kaedah tradisional. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. kata kunci: projek. Pelajar tidak lagi hanya disogokkan dengan kuliah dan tutorial yang sering kali membosankan.my simmathiri@polipd.BUKU PROSIDING Pelaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan OBE Di Politeknik Murugan Krishnan & Simmathiri Aplanaidu Politeknik Port Dickson murugan@polipd. Kertas kerja ini membincangkan prinsip pelaksanaan kursus projek berasaskan pendekatan OBE(Outcome Based Education). Kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana pendekatan OBE dapat membantu para pelajar politeknik untuk menghasilkan projek yang berinovatif dan kreatif. Dengan kata lain proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. social. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan tenaga pengajar. 2005). Hasil dari pembelajaran tersebut didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Hasyamudin dan Rahifa.edu.0 Pengenalan Kaedah pembelajaran di institusi pengajian tinggi (IPT) terutama di peringkat Universiti semakin menarik dan efektif. memfokus kepada hasil (outcomes) pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBL). bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka (Mohd Khairuddin Abdul Karim. pembelajaran berasaskan hasil.

BUKU PROSIDING demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan pensyarah. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka. Bagi melaksanakan pendekatan ini. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. 2009). 2008) yang diamalkan oleh institusi tersebut. Dalam era globalisasi sekarang ini graduan yang dikeluarkan oleh institusi tempatan mestilah setanding dan boleh bersaing dengan rakan-rakan mereka yang keluar dari kolej atau universiti lain sama ada universiti tempatan atau universiti luar negara. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. proses. Ianya didapati sesuai digunakan khususnya bagi membantu pelajar-pelajar dalam 256 . kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) akan digunakan untuk mencapai pembelajaran berasaskan hasil (OBE).1 Konsep Asas Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE) Pembelajaran berasaskan hasil (Outcome-Based Education) menekankan hasil pembelajaran di mana apakah pengetahuan dan kemahiran teknikal dan juga kemahiran generik lain yang berjaya diperolehi oleh pelajar sepanjang pengajian dalam sesuatu bidang. 1. Dalam kecanggihan teknologi bidang kejuruteraan yang mengalami inovasi pantas dan berterusan. 1. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. kaedah pengajaran dan pembelajaran juga harus berada di landasan sama dengan perubahan arus teknologi terkini. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL) merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia sebenar yang relevan. Sistem pendidikan hari ini akan menjadi tidak relevan kecuali jika kita menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar pelajar. kurikulum OBE ini menekankan apa yang pelajar berupaya lakukan dan pencapaian tersebut pula boleh diukur secara sistematik setelah mengikuti sesuatu program atau kursus pengajian.Kualiti graduan yang dihasilkan oleh sesebuah institusi mempunyai hubungkait yang sangat rapat dengan kualiti. dan persekitaran pembelajaran (Mohd Jailani bin Mohd Nor1. Dalam lain perkataan. Hasil dari pembelajaran kaedah pengajaran secara kuliah didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik serta daya cipta yang tinggi walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Syazrin Aklili.

ataupun analisis sistem atau kajian data/maklumat. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pemilihan dan perancangan awal projek. Manakala Projek 3 (E5006) merupakan lanjutan bagi Projek 2 (E4006) di mana pelajar dikehendaki menyediakan sebuah projek yang menggabungkan beberapa kemahiran dengan menggunakan teknologi seperti Mikro Pemproses. Salah satu media pengajaran yang memberikan pengaruh positif dalam pembelajaran ialah dengan menggunakan teknologi ICT (Sukmadinata.2001). memanipulasi dan mempersembahkan idea serta pengetahuan yang baru. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kursus projek. Kursus projek ini diambil selama dua semester iaitu semester 5 (E4006-Projek 2) dan semester 6 (E5006-Projek 3). 2. Penekanan kursus adalah terhadap kaedah pembinaan. menilai. kaedah penyediaan dan pembentangan kertas cadangan serta penghasilan satu mini projek elektronik. Mengenalpasti keberkesanan sumber data storage yang dibangunkan untuk membolehkan pelajar menggunakan untuk tujuan merekabentuk projek yang lebih inovatif dan kreatif. PIC atau PLC. pemikiran kreatif dan kemahiran kerja berkumpulan berbanding dengan kaedah pembelajaran konvensional. objektif kajian ini adalah seperti berikut: I. II. III. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan alat untuk pembelajaran secara kolaboratif di mana pelajar digalakkan untuk membina. Fokus utama kajian ini adalah terletak pada keberkesanan penggunaan kaedah PBL dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan projek mengikut format yang ditetapkan dan membuat persembahan projek di akhir semester. 1.0 Pengenalan Kepada Kursus Projek Projek merupakan kursus teras yang perlu diambil oleh setiap pelajar semester akhir Diploma. Dengan menceritakan pengalaman dan masalah yang dihadapi diharap ada pihak yang akan mencuba dan memperbaiki kaedah yang telah digunakan supaya hasil yang diperolehi oleh pelajar akan bertambah baik dan mencapai hasil pembelajaran (outcome) yang ditetapkan untuk setiap program berkenaan.3 OBJEKTIF Objektif kertas ini adalah untuk berkongsi pengalaman dalam mengendalikan kursus projek yang menggunakan kaedah PBL dalam pencapaian pembelajaran berasaskan hasil(OBE) . pengesanan dan pembaikpulihan kerosakan serta menyiapkan projek yang boleh berfungsi. 257 . Mikro Controller. Projek 2 memberikan pengetahuan tentang kaedah pelaksanaan dan penghasilan projek berdasarkan kepada perkakasan atau perisisan atau gabungan perkakasan dan perisian. pengujian. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat meningkatkan pemikiran kritis.BUKU PROSIDING mempertingkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan pemikiran analitik dan kritis selain dari memahami konsep dan kemahiran berkaitan dengan mata pelajaran. Secara ringkasnya.

Persoalan yang berkaitan juga adalah adakah terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara mereka yang mengikuti pendekatan OBE dan kaedah tradisional.0 Persoalan Kajian Kursus projek yang lazimnya memfokus kepada penghasilan suatu reka bentuk produk atau sistem amat memerlukan pelajar mengaplikasikan ciri-ciri kreatif dan inovatif. Pelajar juga perlu membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan projek yang dibuat secara sendiri. Semasa sesi perjumpaan dengan pensyarah. 3. Pelajar harus didedahkan kepada kaedah pembelajaran yang lebih inovatif untuk membolehkan mereka berfikir dengan kreatif dan inovatif. Namun kebanyakan projek yang dihasilkan oleh pelajar diploma ini boleh dikatakan tidak mencabar dan terlalu ringkas. Dengan kekangan waktu pertemuan yang terhad dengan bilangan kumpulan pelajar yang ramai. Dari sudut pedagogi. Apa yang lebih menarik ialah jika terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara kedua kumpulan pelajar. pelajar akan membincang laporan kemajuan projek masing -masing. Dalam kajian ini. persoalan besar yang menarik minat kami adalah mungkinkah pelajar-pelajar yang menggunakan pendekatan OBE ini lebih kreatif dan inovatif berbandingan dengan pelajar yang mengikuti pembelajaran secara tradisional. adakah kita masih untuk menggunakan kaedah pengajaran tradisional ataupun berubah kepada satu kaedah yang lebih kreatif dan inovatif . amalan pensyarah masih sama dengan dasar pendidikan secara tradisional yang menekankan kaedah chalk and talk. Berlaku juga keadaan dimana pensyarah meninggalkan kuliah untuk ke urusan lain seperti mesyuarat. 3. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai oleh tenaga pengajar bagi kursus projek ini amat mempengaruhi hasil projek ini.1 Pernyataan Masalah Proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik masih lagi berpusatkan kepada pensyarah dan terikat dengan kaedah tradisional. 258 . menyebabkan sukar untuk memantau setiap pelajar dengan berkesan. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. Hanya sebilangan kecil projek sahaja yang memenuhi kualiti dan standard yang dibanggakan. Pelbagai faktor boleh dikaitkan dalam penghasilan projek yang ringkas dan kurang inovatif dalam sistem penyampaian pembelajaran di Politeknik. Malah ada projek pelajar ini mendapat sambutan yang baik dikalangan pengusaha tempatan. Projek selalu dikatakan sebagai satu mata pelajaran yang mencabar kerana ianya menggabungkan beberapa kemahiran untuk menghasilkan satu projek yang baik. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Seorang pensyarah pula dikehendaki menyelia sebanyak lima hingga tujuh kumpulan pelajar dalam waktu perjumpaan tersebut.BUKU PROSIDING Pelajar diberi peluang untuk menghasilkan satu projek berkaitan dengan kursus yang diambil secara kumpulan yang terdiri daripada dua hingga empat orang.

2 Penggunaan ICT Dalam Kursus Projek Satu penyelesaian telah dikenalpasti untuk memperbaiki kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek ini dengan kaedah pembelajaran projek berasaskan masalah. Sistem pembelajaran berasaskan hasil menerusi web ini juga banyak membantu para pelajar berkongsi maklumat diatas talian disamping mewujudkan ruang pemindahan idea dan teknologi dengan kumpulan pelajar di jabatan yang lain. Setiap kumpulan pelajar akan membincangkan masalah berkaitan projek bersama dengan ahli kumpulan masing-masing dan akan mencari penyelesaian. Dengan adanya kaedah pembelajaran seperti ini. Pengetahuan yang mendalam sangat diperlukan oleh pelajar dalam menghasilkan satu projek yang menggabungkan pelbagai kemahiran. Sumber rujukan yang terhad menyebabkan pelajar sukar memperolehi maklumat berkaitan projek yang dicipta. Pelajar akan menyambung pelaksanaan projek yang telah dimulakan pada semester 5. 3. Projek 3(E5006) merupakan lanjutan bagi projek 2 (E4006). Pemahaman pelajar terhadap masalah yang dikemukakan merupakan aktiviti kognitif di mana pelajar perlu bersikap aktif untuk berfikir dan ini adalah hasil sumbangan daripada pengalaman atau pengetahuan sedia ada pelajar. Setiap dua atau tiga minggu sekali 259 . Peluang untuk membincangkan masalah berkaitan projek ini adalah sangat sedikit diwaktu pejabat. maka pelajar tidak perlu bergantung sepenuhnya terhadap penyelia projek. Proses pembelajaran PBL dalam kajian ini dibantu menerusi pembangunaan perisian menerusi laman web dengan menggunakan kemudahan ICT. Secara umumnya tidak ramai pelajar yang boleh menghasilkan satu projek yang berkualiti merangkumi segala pengetahuan yang dipelajari. disamping dapat membantu para pelajar semasa ketidakhadiran tenaga pengajar. 3. Tidak ada tempat rujukan bagi pelajar untuk mengetahui sesuatu kemusykilan selepas waktu pejabat. Sistem Data Storage Rangkaian Kampus (Moodle) dan CIDOS akan dibangunkan dalam kajian ini untuk membolehkan para pelajar dan pensyarah mengakses maklumat berkaitan projek pada bila-bila masa untuk memahami sesuatu konsep atau teori secara mendalam. 1987) untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan peranan kognitif dalam memproses maklumat yang diperolehi berdasarkan masalah yang diberikan. sumber rujukan yang terhad dan pengetahuan yang kurang menyebabkan hasil projek pelajar tidak begitu canggih.3 Metodologi Kajian Kajian ini menggunakan model pembelajaran kognitif-konstruktivis ADDIE (Rossett.BUKU PROSIDING kursus atau seminar dan kekangan seperti ini membawa kesan yang negatif kepada para pelajar terutama apabila tiada sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kekangan masa yang dihadapi. Pelajar juga berpeluang untuk memperolehi maklumat berkaitan projek menerusi laman web yang khusus direkabentuk untuk tujuan proses pembelajaran berasaskan masalah ini. Pelajar akan dibahagikan kepada 7 kumpulan kecil dimana setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang pelajar. Seterusnya setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan di dalam kelas berserta dengan sesi soal jawab.

dengan menggunakan tiga buah kelas semester 5 yang terdiri dari 145 orang pelajar. 3.5 Sampel Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan soal-selidik yang akan dibina bersama-sama dengan ahli kumpulan.Hasil pemantauan oleh penyelia projek semasa sesi pembentangan laporan kemajuan projek oleh pelajar juga akan diambil kira untuk menganalisa pencapaian pelajar dalam kajian ini. Selain dari itu maklum balas temu bual dengan pelajar dan fasilitator juga akan digunakan dalam kajian ini. Perbandingan penyelesaian masalah projek dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL.4 Pelaksanaan Kajian Kajian ini melibatkan satu kitaran yang lengkap iaitu bermula dengan kursus projek E4006 -Projek 2 pada semester 5 dan diikuti dengan projek E5006 – Projek 3 pada semester 6 seperti yang ditunjukkan dalam kerangka teori (Rajah 1). Pelajar tidak 260 . Motivasi pelajar meningkat dengan tinggi apabila diberi peluang untuk membincang sesuatu masalah secara kumpulan. Dua jenis platform telah disediakan untuk tujuan mengakses kemudahan ini iaitu Cidos dan JKE Link.BUKU PROSIDING pelajar perlu membuat pembentangan berkaitan kemajuan laporan projek mereka di dalam kelas. Pensyarah berperanan sebagai fasilitator dan menilai hasil kerja pelajar. Sumber rujukan yang disediakan dalam pembelajaran PBL ini digunakan oleh pelajar secara optimum. Keberkesanan penggunaan sumber kemudahan penyelidikan yang disediakan. 3. 4. iii. Fasa pertama kajian telah pun dilaksanakan pada Projek 2 (semester 5) pada sesi Jun 2010 yang telah bermula pada awal bulan Julai 2010. Soalan-soalan direka berdasarkan kepada perbincangan di antara pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus projek ini. manakala satu kelas menggunakan pendekatan PBL. Tiga objektif utama akan dinilai menerusi pelaksanaan kaedah pembelajaran secara PBL seperti berikut: i.Hasil kajian yang lengkap hanya dapat diperolehi apabila pelajar ini tamat semester 6 pada bulan mei 2011. Fasilitator akan menyediakan sumber-sumber maklumat berkaitan projek dengan menggunakan kemudahan ICT yang sedia ada untuk membolehkan pelajar mengakses dan menggunakan untuk tujuan mencari penyelesaian.0 Perbincangan Hasil kajian Fasa pertama menunjukkan bahawa pelajar lebih berminat menggunakan kaedah PBL dalam menyelesaikan masalah yang wujud secara kumpulan. ii. Dua buah kelas menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional. Perbandingan penghasilan projek inovatif dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL.

Rajah 1: Kerangka Teori : Model ADDIE oleh Rossett (1987) 5.BUKU PROSIDING perlu bergantung sepenuhnya kepada pensyarah untuk mengetahui sesuatu masalah projek. Terdapat ruang yang dipanggil Forum untuk membolehkan pelajar berbincang masalah bersama dengan rakan kumpulan dan pensyarah pada bila-bila masa secara online. Secara keseluruhannya kaedah PBL ini dapat membantu untuk menilai hasil pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih efektif.0 Kesimpulan Hasil dari Pembelajaran PBL ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dari segala aspek juga secara tidak langsung dapat mendidik pelajar sebagai pemudah-cara (student-facilitator) dan berkerjasama (student-peer) dikalangan 261 . Dengan adanya kemudahan ICT maka pelajar boleh mengakses laman-laman web yang disediakan oleh pensyarah pada bila-bila masa.

Baharuddin Aris (2002). Bachelor of Arts Community Studies Program Review. “ Pencapaian Pelajar Berdasarkan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Berbanding Kaedah Kuliah Bagi Matapelajaran Pengurusan dan Organisasi Tapak di Kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam” Tesis Ijazah Sarjana. Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina. B. 25. Syazrin Aklili (2009). An Seminar Pengajaran & Pembelajaran Berkesan 2005. Moore. Bachelor of Arts Community Studies Program Review. Mahamod Ismail. (2006) Modul Khusus InKPTM (ed). (2005). pelajar akan menghargai keberkesanan. Educational Technology Pubns. Lynda Wee (2004). 3. Semoga hasil kajian ini dapat merangsangkan tenaga pengajar di politeknik untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih kreatif supaya para pelajar dapat menghasilkan projek yang bertaraf kualiti dan inovatif. 5. Vol. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). Rujukan 1. asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. Congress Pengajaran & Pembelajaran di UKM. Claener. 262 . B. Rossett. Kerjasama ini membolehkan pelajar bertukar-tukar idea dan berkongsi pengetahuan seterusnya mewujudkan motivasi serta membantu kepada perkembangan pembelajaran yang positif. Jabatan Pengurusan IPT. 10. 2. 7. “Problem-Based Learning: 10 Disember 2004. kepuasan dan motivasi dari apa yang telah mereka perolehi. Moore. Innotech Journal. “Jump Start Authentic Problem Based Learning. Ketidakhadiran pensyarah dalam kelas tidak menimbulkan masalah yang serius seperti yang dialami pada masa kini.Sydney: Cape Breton University. Melalui proses pembelajaran PBL ini juga. Training Needs Assessment (Techniques in Training and PerformanceDevelopment Series) (ed. A. Mohd Khairuddin Abdul Karim (2005). N. 9. (2005). Kaedah pembelajaran ini melatih pelajar untuk belajar secara kendiri bersama rakan sekumpulan. 8.” Singapura: Prentice Hall.BUKU PROSIDING rakan-rakan lain. N. Pengajaran Asas Kejuruteraan Elektri: Cabaran Ke Arah Pendekatan OBE. July to December. KUiTTHO. Shah Alam. Claener. (2005). (1987). No. 6.Sydney: Cape Breton University. 2nd Edition). 4.(2005). 2. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education StudentsLearning About ICT Using ICT. Buletin Pusat Pengajaran dan Pembelajaran”.

No. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education Students Learning About ICT Using ICT. A critical thinking and thinking skills : State of the art definitions and practice in public schools. 263 . 2. Vol. (1986). B. July to December. Baharuddin Aris (2001).BUKU PROSIDING 11.Z. Innotech Journal. 25. 12. Presented at the American Educational Research Association. Presseisen.

oleh hal yang demikian adalah hasrat kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja terlatih lagi berdaya saing. Irdayanti Mat Nashir.BUKU PROSIDING Kompetensi Pelajar dalam Penggunaan Multimeter Analog di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Mohamad Zamri Jamil Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah 35950 Behrang. Oleh hal yang demikian. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa keupayaan pengetahuan (Peratusan = 10%) dan kemahiran (Peratusan = 17%. Asiah Mohd Yusoff. Data-data yang telah dikumpul.7 bilion ringgit yang merupakan 23 peratus daripada bajet 2009 untuk pendidikan dan latihan manakala jumlah enrolmen dijangka mencecah 120 ribu pelajar berbanding 112 ribu pada masa kini (Laporan Bajet 2009). dianalisis menggunakan SPSS version 14. Kompetensi mencerminkan tahap pengetahuan. Seiring dengan itu.0 yang melibatkan analisis inferensi iaitu peratusan . kemahiran atau keterampilan serta sikap yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang 264 . Perak. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran dikalangan pelajar. rohani dan intelek akan terus dilaksanakan. Responden terdiri daripada 44 orang pelajar semester satu yang mengikuti pengkhususan peringkat diploma dan sijil dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Politeknik Sultan Azlan Shah. Instrumen yang digunakan dalam kajian ialah borang soal selidik iaitu kajian deskriptif.). baik di dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa oleh itu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 47. hasil kajian juga menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap lemah. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah ditubuhkan bertujuan melahirkan lulusan separa profesional dalam pelbagai bidang khususnya bidang kejuruteraan di peringkat sijil dan diploma bagi memenuhi keperluan sumber manusia di sektor awam dan swasta. Berdasarkan perspektif penguasaan praktikal seseorang pelajar ianya banyak di pengaruhi oleh penguasaan „kompetensi‟ mereka. PENGENALAN Keraajan juga mensasarkan agar program ke arah membangunkan modal insan berkualiti lagi seimbang dari segi jasmani. dalam mempengaruhi kompetensi di kalangan pelajar di Politeknik Sultan Azlan Shah. ABSTRAK Pendidikan teknikal merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan bagi melahirkan pekerja mahir dan separuh mahir dalam bidang teknikal seperti yang terkandung dalam setiap Rancangan Malaysia.

2002). peralatan dan litar secara manual. 1997). Kewujudan kursus ini selari dengan visi politeknik yang baru dimana mahu menjadikan politeknik sebagai penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan tenaga kerja global menjelang 2015 serta misinya iaitu mahu menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi. Elektronik (Perubatan). Elektronik (Komputer). PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan. “Kompetensi Pelajar” merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada dalam menghasilkan produk atau melaksanakan pekerjaan.BUKU PROSIDING diberikan. keupayaan dalam menggunakan peralatan yang bersesuaian dan pengetahuan bagaimana untuk mengoperasi sesuatu peralatan dengan baik (Gunnar Specht. Satu kaedah yang digunakan untuk mengukurnya adalah dengan memberi deskripsi atau definisi bagi kompetensi yang telah dikenal pasti. kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. Mata pelajaran ini akan menunjukkan tahap penguasaan pelajar dari segi pengetahuan serta kemahiran dalam mengaplikasikan benda kerja sehinggalah kepada pengoperasian komponen elektronik. MATLAMAT KAJIAN Mengkaji tahap kompetensi dari aspek pengetahuan dan kemahiran di kalangan pelajar semester satu dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dalam proses pengajaran. Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik) dan Teknologi Komputer (Rangkaian). Politeknik Sultan Azlan Shah. Elektronik (Kawalan). Di politeknik yang menawarkan kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik. Antara kursus yang ditawarkan adalah Diploma Kejuruteraan Elektrik. para pelajar adalah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1. Maka peranan pensyarah amatlah dititikberatkan dalam mengacu dan mendidik para pelajar agar visi dan misi tersebut dapat tercapai (Jabatan Pengajian Politeknik. 265 . Bidang Kejuruteraan Elektrikal merupakan salah satu bidang yang ditawarkan di Politeknik KPTM dalam pelbagai pengkhususan. maka pengkaji merasakan perlunya satu kajian dijalankan untuk melihat sejauh manakah keupayaan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi pelajar semester satu di Politeknik Sultan Azlan Shah. 2010).

BUKU PROSIDING PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan permasalahan kajian. Mengenal pasti tahap keupayaan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dilakukan adalah: i. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan pengetahuan dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. beberapa soalan kajian yang telah dikemukan seperti berikut: i. Pengkaji juga ingin mengetahui tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog yang pelbagai. ii. ii. ii. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Mengenal pasti tahap keupayaan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Kajian ini tertumpu kepada pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepada pelajar sijil dan diploma semester satu dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di PSAS. Pelajar tersebut terdiri daripada kursus : a) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) b) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Komputer (DTK) c) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektronik (DKE) d) Pelajar Kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik (SKE) 266 . SKOP KAJIAN Skop kajian ini adalah seperti berikut: i. KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang berguna kepada pensyarah-pensyarah khususnya di PSAS dalam mengkaji teknik pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan ringkas supaya mudah difahami oleh para pelajar.

BUKU PROSIDING iii. Kajian tertumpu kepada pelajar lelaki dan wanita seramai 44 orang yang mengambil modul Amali Kejuruteraan 1. 3) Pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan Pembolehubah bersandar PRESTASI KEUPAYAAN KEMAHIRAN 1) Kemahiran manual 2) Kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog 3) Kemahiran dalam pembaikan multimeter analog Sumber : Adaptasi dari Jayagopan Ramasamy (2000) Rajah : Kerangka Kajian 267 . iv. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN KOMPETENSI Pembolehubah tidak bersandar KEUPAYAAN PENGETAHUAN 1) Pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. Tahap kompetensi disini merujuk kepada kebolehan personal mastery pelajar tersebut dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. 2) Pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan.

Menurut Malhotra (1999). 268 . DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran adalah lemah ini mungkin disebabkan faktor peribadi. maka bilangan sampel ialah 44 pelajar. Pemilihan sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada kaedah pemilihan secara rawak di antara semua pelajar diploma semester satu dalam keempat-empat kursus tersebut. PERBINCANGAN. ANALISIS KAJIAN Data diperolehi daripada borang soal selidik akan dianalisis dengan terperinci berdasarkan kaedah analisis deskriptif iatu peratusan. Penetapan jumlah ini adalah berdasarkan jadual penetapan bilangan sampel kajian yang dibuat oleh Krejeie dan Morgan (1970). Persoalan Kajian 1 Keupayaan Pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. meningkatkan kepantasan dan ketepatan dapatan serta memudahkan pemprosesan data. bilangan populasi 50 pelajar. Berdasarkan. manakala pada Bahagian B dan C menggunakan item skala Likert. penggunaan instrumen soal selidik dapat memastikan kebolehbandingan data. Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal selidik yang terdiri daripada tiga jenis item iaitu pada Bahagian A (demografi) menggunakan Item pilihan. faktor persekitaran dan faktor keluarga yang mempengaruhi pelajar berkenaan dalam menguasai penggunaan multimeter analog tersebut.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Bentuk kajian yang akan dilaksanakan adalah kajian deskriptif berbentuk tinjauan yang bermatlamat untuk menentukan keadaan atau perhubungan antara pembolehubah yang wujud di dalam kajian. Pengkaji menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data daripada responden.

dapatan kajian bagi item pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. Berdasarkan analisis. kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. 95 peratus dan 74 peratus bagi ujian tersebut. mata pelajaran ini juga turut merupakan salah satu mata pelajaran teras atau wajib di dalam bidang kejuruteraan elektrik. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 17 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. Untuk 269 . Persoalan Kajian 2 Keupayaan Kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan dan pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan mencatat masing-masing 90 peratusan yang gagal dalam ujian tersebut. Berdasarkan analisis.BUKU PROSIDING Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 10 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. Subjek ini mencakupi subjek Teknologi Elektrik 1 dan Sistem Elektronik 1 dimana seseorang pelajar perlu menguasainya dari aspek teori dan praktikal kerana subjek ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog dan kemahiran dalam pembaikan multimeter analog mencatatkan masing-masing 80 peratus. 2002). Selain daripada itu. menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. dapatan kajian peratusan yang gagal bagi item kemahiran manual. Dari segi penilaian markahnya pula adalah seratus peratus melalui perlaksanaan praktikal yang dibuat di makmal serta melalui laporan makmal. Dalam proses pengajaran. Amali kejuruteraan 1 merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi memenuhi kehendak kurikulum politeknik untuk di anugerahkan sijil atau diploma Kejuruteraan Elektrik di akhir pengajian pelajar tersebut. Mata pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar semester satu yang mengikuti kursus sijil dan diploma Kejuruteraan Elektrik.

didapati bahawa tahap keupayaan pengetahuan dan kemahiran terhadap penggunaan multimeter analog dikalangan pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan elektrik. PSAS : Memperbanyakkan kursus. CADANGAN Berdasarkan kepada analisis yang dijalankan. Cadangan Kepada JKE. KESIMPULAN Melalui kajian ini. ( ii) Menyediakan manual atau garis panduan penggunaan multimeter analog dengan lebih terperinci. Ini kerana kebolehan seseorang dalam penggunaan multimeter analog mempengaruhi dalam melaksanakan kesemua ujikaji dalam mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1 ini. (ii) Menyediakan CD Pembelajaran kepada para pelajar dalam penggunaan multimeter analog. sesuai. kelas atau bengkel mengenai kemahiran penggunaan multimeter analog. 270 . (i) Cadangan Kepada Pelajar: (i) Pelajar mesti memberikan penekanan terhadap mempelajari penggunaan multimeter analog. Ini disokong oleh Hamdan Mohd Ali (2003) yang menegaskan pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal. (iii) Pelajar mesti istiqamah dalam pembelajaran dan juga jurusan yang diikuti serta berazam untuk menceburi bidang pekerjaan yang berkaitan dengan teknikal. (ii) Pelajar seharusnya mempunyai semangat cintakan ilmu bagi memperbaiki keputusan peperiksaan yang diperolehi. Politeknik Sultan Azlan Shah adalah lemah.BUKU PROSIDING itu adalah penting bagi seseorang pelajar menguasai peralatan dan komponen elektronik terutamanya penggunaan multimeter analog. mudah di fahami dan berkesan kepada para pelajar. Walau bagaimanapun ia akan dapat ditingkatkan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang efektif. pengkaji menyarankan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan.

Sukor Shaari.” Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik [Atas talian] http://eprints. ms. (1970).com/kolum/ko lum40.PDF 271 . Vol.” [Atas talian]. dan Morgan. Dr. Hasan Hj.scribd. Latif Anwar (1998). R (1999).” United Kingdom: Asian Academy Press. Yusof Boon & Nordiana Mohd Nor.utm. 7. W. http://skypin. “The Influence of Gender on Faculty Salaries in United States. 4. 60. 16 . 8. (2007).” Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn.com › School Work › Essays & ThesesAzizi Yahaya. R. “Women & Work Challenges in Industrializing Nations. “Psikologi Pendidikan : Teori dan Aplikasi Psikologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.tripod. 3. Shahrin Hashim. Mohd.com/my/tutor/pix/2001/0710/DuniaPendididkan/Kertas_kerja /kk_02. Syed Hussein Alatas (2001). Bhd dan Akedemik Keluarga Bahagia Malaysia.keluarga dan diri serta hubungan dengan pencapaian akedemik”[Atas talian] www. “Keluarga Bahagia. Krejeie.24.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Ali (1996). Yahya Don Dan Yaakob Daud (2000). Lee Shok Mee (1997). 5.my/4022/1/AziziYahaya_kecerdasan_emosi. Bhd.pdf (16Januari 2008 Busenberg J. 607-610.” Educational and Psycological Measurment.” Applied Economics. V. Aminah Ahmad (1999).html 6. “Determining Sample Size For Research.tutor.”Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencapaian Akedemik lelaki dan erempuan. “Budaya Malas Membaca. ms.” [Atas talian]. Abd. 9. D. 2. ”Faktor-faktor nilai. www.

“Siri Modul Keterampilan Keibubapaan. Prospek 2001-2005. 13. “Rancangan Malaysia Ke Sembilan ”.jpm. “Pemikiran DalamPendidikan.epu. Malhotra (1999). Robiah Sidin (1998).BUKU PROSIDING 10. [Atas talian] http://www3.pdf 14. [Atas talian] http://www. Prospek 2006-2010.” Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.gov. 272 . 12.pmo.my/rm9/bahasa/Bab13.” New Jersey : Prentice Hall.my/rancanganweb/rancangan1. Bhd. Petua Menjadi Ibubapa Yang Cemerlang. Naresh K. Mohamad Fadzilah Kamsah (1995). “Marketing Research : An Applied Orientation. “Rancangan Malaysia ke Lapan”.” Excel training And Consultancy Malaysia. 11.

bahagian pengawal dan bahagian litar keluaran iaitu litar geganti. fokus diberikan kepada menutup bekalan kuasa komputer di pejabat. menyebabkan berlakunya beberapa kesan sampingan lain. Keadaan ini berlaku kerana kesilapan manusia yang terlupa untuk menutup bekalan elektrik. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah aplikasi teknologi telefon bimbit dan litar kawalan PIC (Programmable Interface Controller). wayarles.Mohd Yusri Abdul Rahim1 . Manakala penggunaan tenaga elektrik komputer riba sehingga 50% lebih rendah daripada komputer biasa. 273 . Produk yang dihasilkan bukan setakat boleh diaplikasikan peralatan tertentu. Walaupun setiap komputer mempunyai kaedah Sleep dan Hibernate. PIC VI. Penjimatan tenaga kian menjadi fokus oleh beberapa badan NGO dan setiap tahun diadakan Earth Hour untuk menunjukkan kepentingan perkara ini. Adakalanya manusia lupa menutup komputer sepenuhnya setelah tamat waktu pejabat. Kajian ini bertujuan untuk meminimakan pembaziran tenaga dengan menutup bekalan secara wayarles iaitu melalui telefon bimbit. Email: nasrul@psas. Terdapat 3 bahagian di dalam projek iaitu bahagian penerima. Politeknik Sultan Azlan Shah. Behrang. Komputer dalam keadaan biasa menggunakan tenaga sebanyak 60 – 250 watt bergantung kepada aplikasi dan perkakasan yang digunakan. Penderia kawalan cahaya.my 2 ABSTRAK Pembaziran tenaga elektrik sudah menjadi satu senario pada masa sekarang dalam bidang domestik. ia masih menggunakan tenaga sebanyak 2 -6 watt.Atas dasar itu. malahan semua peralatan elektrik di rumah. Litar terakhir akan mematikan punca kuasa komputer melalui isyarat yang dihantar kepada mother board yang seterusnya akan mematikan sistem komputer dan meminimakan penggunaan keseluruhan tenaga elektrik. Fax: +605-4544993. 35950.Dengan adanya projek kami.BUKU PROSIDING PEMUTUS BEKALAN KUASA KOMPUTER SECARA WAYARLES Nasrul Azhan Muuti1 . Dimana adakalanya lupa ditutup dan dibiarkan hidup berpanjangan.Sharizat Mokhtar1 Department of Electrical Engineering. Untuk kajian ini. telefon bimbit.ia dapat memutuskan terus bekalan dengan diaplikasikan pada komputer di pejabat. Phone: +605-4544431.edu. Kata kunci : Penjimatan tenaga. Malaysia. Pengguna boleh menutup komputer walaupun sudah berada di rumah. PENGENALAN VII. Perak.projek ini menyahut seruan tersebut untuk memulakan satu usaha kecil dimana ia memberikan fokus terhadap penyelesaian pembaziran tenaga elektrik disebabkan kelalaian manusia.Walaupun ada teknologi standby tetapi secara hakikatnya tenaga elektrik masih berjalan.

Pengguna boleh mematikan komputer daripada rumah. METODOLOGI A. iii. iv. Pengguna tidak dapat akses ke pejabat untuk mematikan komputer setelah tamat masa bekerja. B. litar pensuisan dan litar keluaran. Rajah blok seperti dalam Rajah 1.1: Gambarajah Blok 274 . SKOP i. Hanya digunakan untuk komputer di pejabat berkunci Komputer yang menggunakan AVR Menggunakan PIC16F877 Global System for Mobile Communication (GSM) sebagai medium pengaktif PIC VIII. Masalah pengguna hendak menutup komputer di pejabat yang jauh dari rumah. litar bekalan kuasa . Boleh memematikan komputer walupun tiada akses ke pejabat C. PENGENALAN Sistem pemutus wayarles dibangunkan menggunakan beberapa jenis litar elektronik. OBJEKTIF i. ii.BUKU PROSIDING A.1. Rajah 1. Litar elektronik yang terlibat di dalam sistem ini adalah seperti litar kawalan PIC16F877. ii. ii. PERNYATAAN MASALAH i.

Modul GSM akan menerima isyarat tersebut dan memberikan input kepada litar pengawal PIC.Turutan operasi boleh dirujuk pada Rajah 1. Litar PIC yang diprogramkan menggunakan bahasa C dan ditentukan untuk satu masukan dan keluaran. Litar PIC 16F877 dapat ditunjukkan seperti Rajah 1. KAEDAH PEMBINAAN Keseluruhan sistem di kawal oleh Litar kawalan PIC yang menerima isyarat masukan daripada litar pensuisan dan menghasilkan keluaran yang hendak dikawal. 275 . OPERASI Apabila pengguna membuat panggilan dari rumah. Setelah PIC mendapat isyarat ia akan mengaktifkan litar keluaran.BUKU PROSIDING B. Seterusnya geganti akan memberikan isyarat kepada mother board bagi mematikan bekalan kuasa komputer.4.2 : Cartalir operasi projek C. Sistem ini beroperasi pada kelajuan 20 Mhz.3 dan model 3 dimensi dalam Rajah 1. penggunaan litar PIC memerlukan bekalan kuasa 5VDC untuk beroperasi dan litar keluaran pula 12VDC. Secara amnya.2 Rajah 1.

4: Model litar dalam 3 dimensi IX. Jadual 1.3: Litar skematik projek Rajah 1. Pengujian dilaksanakan melalui kaedah ujian voltan dengan mendapatkan bacaan pada keluaran litar.1 berikut adalah dapatan ujian di dalam litar yang dilaksanakan secara simulasi dan secara terus ke prototaip litar. KEPUTUSAN A.1: Voltan kaki PIC 276 .Ujian pertama dilaksanakan secara simulasi komputer dan kedua secara terus kepada prototaip projek. Jadual 1. ANALISIS Pengujian telah dilaksanakan secara dua kaedah bagi menjamin fungsi produk.BUKU PROSIDING Rajah 1.

Analisis menunjukkan kadar ralat bagi sistem yang direka ini adalah kecil iaitu sebanyak 3% . 277 . KESIMPULAN Daripada ujian dan pemerhatian yang dilakukan. Ujikaji juga menunjukkan . Untuk litar kawalan. masih boleh menutup bekalan dengan hanya membuat panggilan pada modul GSM yang disertakan dalam projek. ketepatan keluaran diukur dengan dinilai peratus ralat(i) dan kejituan sistem (ii) dengan menggunakan formula berikut :.Ia tidak cukup baik untuk menahan peralatan daripada gelombang luar malahan dari komputer sendiri yang turut menghasilkan hingar. Dengan itu. keluaran daripada PIC akan berada pada keadaan High(1) dan sebaliknya. XI.2. Apabila pengujian selesai dilaksanakan.(i) -(ii) Jadual 1.BUKU PROSIDING Litar tersebut telah menunjukkan keluaran positif dimana apabila modul GSM menerima isyarat panggilan. X. Tambahan pula jika pengguna tiada kunci atau akses tertentu untuk memasuki pejabat. Peratus ketepatan bagi litar yang dibangun berada pada tahap 97% dan mempunyai keboleharapan yang tinggi.sekaligus mengelakkan komputer pengguna dari dicerobohi dan digodam oleh individu yang tidak diingini.boleh disimpulkan bahawa projek ini telah mencapai objektif yang dinyatakan.keputusan adalah seperti dalam jadual 1.2 : Ralat dalam keluaran Setelah dibuat pengiraan.Tetapi jika beliau sudah berada di rumah. Pengguna yang terlupa menutup komputer. PIC16F877 dengan 40 pin dipilih memandangkan ia mempunyai pin yang banyak dan boleh digunakan untuk penambahbaikan projek pada masa akan datang.tentu dengan adanya projek ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. kemungkinan teringat komputer masih belum ditutup. Ralat yang kecil ini hanya akan memberikan implikasi minimum di dalam menganggu fungsi litar. ketepatan daripada keputusan tidak dapat diperolehi 100% tepat kerana adanya rintangan dalaman komponen elektronik seperti PIC dan litar pensuisan geganti.sebab berlaku hingar dalam litar ialah bahan yang digunakan untuk melindungi modul GSM . PERBINCANGAN Seperti yang dinyatakan.

Nahvi. Meas.A. 2003. Ed.Vol 46. Schaum‟s Outlines: Electric Circuits.L Plett and I.. Iovine. New York: McGraw-Hill .and Edminister.IEEE Trans. “Specification for Common IEEE styles”. PIC Microcontroller Project Book: A True Beginner‟s Guide To The Popular PIC Microcontroller. Kollar. New York: McGraw-Hill. [1] RUJUKAN G. 6. 1056-62. J.2000. [2] [3] 278 . pp.No. 4th. J.Dec 1997. On Instrum.BUKU PROSIDING XII. M .

saiz bijian dan arus elektrik dalam kimpalan arka gas tungsten pada keluli lembut ASTM A36. dan Aida Tukiran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Kimpalan arka ialah suatu kaedah sambungan antara logam yang menerima tenaga daripada arus elektrik.8mm hingga 1. Diantara kimpalan-kimpalan arka yang mempunyai kualiti yang baik ialah kimpalan arka gas tungsten. saiz bijian. kelebaran. penusukan. Selain daripada itu kesan haba pada mikrostruktur kumai kimpalan dapat membantu menjangkakan kekuatan. Hasil daripada kajian ini mendapati penusukan dalaman berlaku antara 0.3mm. maka sambungan sesuatu kimpalan dapat dijangka dan ditentukan dengan tepat daripada persamaan-persamaan yang telah diperolehi daripada kajian ini.. 110A. Saiz bijian yang semakin mengecil berlaku apabila arus elektrik ditingkatkan. Saiz bijian yang mengecil menunjukkan kekuatan. Kata Kunci: kimpalan arka gas tungsten. Dalam menghasilkan penusukan dan kelebaran kimpalan pada kepingan yang tebal maka arus elektrik yang lebih tinggi perlu di kenakan. Penggunaan arus elektrik ini dapat dioptimumkan dengan mengetahui kesan arus pada penusukan kumai dan kelebaran kumai. Sebanyak 3 sampel pada saiz 4cm × 3.1mm hingga 5. Kualiti sambungan kimpalan ini dipengaruhi oleh kemasukan haba daripada arus elektrik. kelebaran dan saiz bijian kumai kimpalan. 279 . 120A. Khairul Nizad Panior. Apabila arus elektrik meningkat penusukan telah bertambah begitu juga pada kelebarannya.6cm telah digunakan untuk setiap arus elektrik 100A. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan semakin bertambah. Berdasarkan perkaitan antara parameter-parameter yang digunakan ini. Dengan menggunakan kaedah analisis metalugrafi ASTM E112 nilai secara purata diambil untuk penusukan.7mm. manakala garispusat saiz bijian pada zon terkesan haba mengecil daripada 32μm hingga 19μm. manakala kelebarannya antara 4. Garispusat saiz bijian pada zon lakur mengecil daripada 25μm kepada 10μm. kelebaran. 130A dan 140A. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan kaitan parameter penusukan dalaman. Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Zulhishamuddin Abdul Rahman. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan kimpalan.9cm × 0.BUKU PROSIDING Kajian Penusukan Dalaman.

Permukaan logam yang hendak dikaji perlulah disediakan dengan beberapa kaedah penyediaan sampel yang sesuai. Oleh itu. Pengenalan Dalam menghasilkan sambungan kimpalan yang baik. Ini disokong oleh kajian daripada Chen et al. keluli akan dikisar dengan menggunakan mesin pengisar untuk membuang kekotoran dan seterusnya dipotong kepada beberapa kepingan yang kecil dengan menggunakan gergaji besi. jenis bahan dikimpal dan saiz kimpalan merupakan faktor yang boleh menyebabkan kecacatan ini berlaku. penusukan yang tidak lengkap pada kumai kimpalan dapat dielakkan.(2007) telah membuat kajian bahawa parameter seperti haba masukan. Selain itu. halaju mengimpal. kekuatan. Hasil daripada persamaan ini. haba masukan pada keluli juga secara tidak langsung akan memberi perubahan pada mikrostruktur keluli. Kepingan keluli akan dikimpal menggunakan mesin kimpalan arka gas tungsten pada arus jenis terus (DC) dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Jadual 1 menunjukkan parameter dalam pengimpalan arka gas tungsten. bagi mengoptimumkan sambungan kimpalan. kerapuhan dan kemuluran sambungan dapat dijangka apabila berlaku perubahan pada kedua-dua zon ini. Secara ringkasnya. kecacatan seperti keretakan semasa mengimpal dan kegagalan beroperasi perlu dielakkan. Metalugrafi ialah suatu kajian berkaitan dengan struktur fizikal dan komposisi logam yang menggunakan alat mikroskop. kawalan pada arus elektrik perlu dikaji bagi mendapatkan persamaan dalam hubungan arus elektrik terhadap penusukan dan lebar kumai kimpalan. 280 . Ini disokong oleh kajian Didziokas et al.BUKU PROSIDING 1. Kaedah Kajian dilaksanakan mengikut kaedah American Society For Testing and Material (ASTM) E112 iaitu kaedah analisis metalugrafi pada bahan keluli lembut yang telah kimpal. Yeh et al.(2008) di mana sambungan keluli yang tidak kuat adalah disebabkan oleh penusukan yang tidak lengkap.(2004) yang mendapati kualiti sambungan kimpalan dipengaruhi oleh parameter yang ditetapkan oleh mesin pengimpal seperti arus elektrik. 2. Dengan menganalisis saiz bijian pada zon lakur (FZ) dan zon terkesan haba (HAZ).

Rajah 1 menunjukkan bahagian bahan kerja yang dipotong untuk dijadikan spesimen. Analisis struktur mikro pula dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron (SEM). Analisis untuk mendapatkan penusukan dalaman dan kelebaran dilakukan dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran sehingga 5X dan pengukuran dilakukan terus pada gambar dengan menggunakan perisian QuickPhoto Camera 2. kelebaran dan juga perubahan pada struktur mikronya.3. spesimen akan diletakkan pada peletak supaya mudah dipegang. Untuk memudahkan proses mencanai dan menggilap. Pembesaran yang boleh digunakan pada mikroskop ini adalah antara 281 . Pemotongan ini perlulah dilakukan dengan berhati-hati agar permukaan yang hendak dikaji tidak rosak disebabkan oleh geseran semasa pemotongan.BUKU PROSIDING Setelah proses mengimpal selesai. Akhir sekali spesimen ini akan dipunar dan dianalisis untuk mendapatkan penusukan dalaman. kepingan itu akan dipotong untuk dijadikan spesimen dengan menggunakan Electrical Discharge Machining (EDM) wire cut.

maka penusukan dan kelebaran kumai kimpalan turut meningkat. Selain daripada itu haba yang dihasilkan semasa proses mengimpal turut meningkat.1 Keputusan Penusukan Dan Kelebaran Kumai Kimpalan Kepelbagaian arus elektrik yang digunakan pada keluli lembut telah menyebabkan perubahan pada penusukan dan kelebaran kumai kimpalan. Daripada pemerhatian yang dibuat. 3. Rajah 2 menunjukkan gambar penusukan dan kelebaran kumai kimpalan. 282 . Ini menyebabkan pengimpal berada dalam keadaan yang tidak selesa.BUKU PROSIDING 25X sehingga 250000X. Apabila arus meningkat. Apabila arus elektrik meningkat. Keputusan Dan Perbincangan 3. kawalan semasa mengimpal semakin sukar kerana kadar pencairan keluli semakin cepat. Jika halaju mengimpal tidak dikawal maka akan berlaku penusukan yang tidak sekata. Hasil penusukan dan kelebaran kumai kimpalan pada pelbagai arus masukan boleh dilihat pada Jadual 2. Pengukuran struktur mikro dilakukan dengan menggunakan kaedah ASTM E112. Manakala Rajah 3 menunjukkan graf Graf penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat. halaju mengimpal turut meningkat.

saiz bijian yang terdapat pada kumai kimpalan dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah pengiraan saiz bijian atau kaedah Pendaraban Jeffries.BUKU PROSIDING Daripada rajah 3.979.835. Rajah 4 menunjukkan saiz bijian pada zon lakur dan zon terkesan haba. 3.1. manakala kelebaran kumai kimpalan dengan menggunakan persamaan ykelebaran = 0.024x . 283 . Penusukan kumai kimpalan boleh dioptimumkan dengan menggunakan persamaan ypenusukan = 0.036x + 0. menunjukkan perubahan penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat.66 pada regrasi linear R² = 0.2 Keputusan Pengukuran Saiz Bijian Kumai Kimpalan Daripada gambar yang diperolehi daripada mikroskop elektron.34 pada regrasi linear R² = 0.

apabila arus elektrik semakin tinggi maka saiz bijian turut mengecil. 4. kelebaran dan mikrostruktur kumai kimpalan pada bahan keluli lembut ASTM A36 dengan menggunakan kimpalan arka gas tungsten telah menunjukkan terdapat hubungan dengan arus elektrik yang digunakan. Daripada persamaan hubungan yang telah diperolehi. didapati saiz bijian semakin mengecil pada zon lakur dan zon terkesan haba apabila arus meningkat.BUKU PROSIDING Hasil daripada pemerhatian. Dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik ralat seperti kawalan halaju tidak seragam. Manakala Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian (μm) melawan arus elektrik (A) pada zon lakur & zon terkesan haba. Manakala saiz bijian pada zon terkesan haba lebih besar daripada saiz bijian pada zon lakur. Kesimpulan Kajian penusukan dalaman. bacaan masa tidak tepat dan kedudukan pengimpal yang tidak selesa perlu dielakkan. maka kualiti dan prestasi 284 . Jadual 3 menunjukkan nombor ASTM saiz bijian yang berubah untuk kelima-lima jenis arus elektrik yang digunakan. Daripada Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian melawan arus elektrik. Keadaan ini disebabkan oleh faktor haba masukan dan halaju semasa mengimpal. Selain daripada itu julat arus elektrik yang digunakan perlu lebih tinggi supaya hasil keputusan yang diperolehi lebih jelas.

: Prediction and optimization of pulsed current gas tungsten arc welding process parameters to obtain sound weld pool geometry in titanium alloy using lexicographic method. Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) group. K. Science & Technology of Welding & Joining. 4. J.11 (4).: Effect of welding processes on tensile. David. Balasubramanian. V. R. United Kingdom: Elsevier Ltd (2006) Carbon Steel Handbook: Metallurgy: California: Electric Power Research Institute (2006) 2. J. Didziokas. Steels Microsturcture and Properties.. & Jonaityte. R. Journal of the Minerals. Shanmugam. S. 6. N. impact. Ironmaking and Steelmaking 36:75-80(2009) 8.: 3rd edition..D. H. & Balasubramanian. hardness and microstructure of joints made of AISI 409M FSS base metal and AISI 308L ASS filler metals.. 5. Transport 23(3): 240–244(2008) 7. A. Metals and Materials Society.K. M..K.BUKU PROSIDING mengimpal pada arus elektrik dapat dioptimumkan.: Welding: Solidification and Microstructure.esabna. 55(6): 14-20(2003) Balasubramanian. p442-447(2006) Babu. 3. http://www. S. V.: Influence of current pulsing on microstructure and mechanical properties of Ti–6Al–4V TIG weldments. Gas tungsten arc welding. 1998. V.M. Januteniene. Vol.K. & Raman. Ini kerana arus elektrik dapat menghasilkan kemasukan haba yang dapat merubah struktur kumai kimpalan.htm [2 Ogos 2009] Lakshminarayanan. 1.S.W. Journal of materials engineering and performance 18:871-877(2008) Bhadeshia.A. J. S. & Vitek. 285 .G.: The impact of the internal welding defects on the joint strength. Kajian ini dapat membantu pengimpal memilih arus elektrik yang sesuai dalam menghasilkan sambungan keluli lembut yang baik terutamanya dalam sektor pembinaan. K.com/euweb/awtc/Lesson2_8. Rujukan Babu. 5.H & Honeycombe. & Jayabalan.

Data dikumpul menerusi instrumen pemerhatian. dan bertindak tanpa difikir. keluarga yang beranak ADHD perlu mewujudkan ruang dan memastikan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap si anak berkenaan. ADHD merupakan satu kecelaruan mental yang memerlukan rawatan. Kesimpulannya.ADHD. selalu bergerak. Di Malaysia secara umumnya. Seperti masalah Autisme. Hasil kajian lepas menunjukkan bahawa daripada 100 orang kanakkanak ADHD. Ciri keingkaran mematuhi arahan pada kanak-kanak bermasalah ADHD juga amat jelas terlihat pada responden sama ada melalui bahasa verbal ataupun bukan verbal. rakaman audio dan temu bual seterusnya dianalisis secara kualitatif. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada kanak-kanak. kecelaruan.BUKU PROSIDING Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Woon Chee Chee Jabatan Pengajian Am. Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD) merupakan satu kecelaruan yang bercirikan tumpuan mudah terganggu. Diharap kajian ini juga dapat memberi sedikit sumbangan kepada mereka yang terlibat dalam bidang patologi bahasa-pertuturan atau pendidikan keperluan khas. Kecelaruan ini boleh ditakrifkan sebagai bermasalah dari segi emosi. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. Maka kajian ini dilakukan untuk meneliti pola-pola komunikasi kanakkanak ADHD agar dapat membantu masyarakat khususnya golongan ibu bapa memahami kanak-kanak ADHD dengan baik dan membantu meminimakan masalah kanak-kanak ADHD daripada perspektif komunikasi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden kerap melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami semasa mengujarkan sesuatu ataupun ketika memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. patologi bahasa-pertuturan Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD kaum Cina. Bahkan petunjuk tingkah laku 286 . 30% memerlukan rawatan sehingga mereka dewasa. Kata Kunci. komunikasi. Politeknik Ungku Omar Abstrak Kertas kerja ini membincangkan satu kajian empirikal yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD berusia enam tahun di Malaysia. Ketidakpekaan atau kekurangan pengetahuan mengenai ADHD mungkin menjejaskan perhubungan dan komunikasi antara masyarakat dengan individu yang bermasalah ADHD. Seperti masalah „Autisme‟. iaitu „Attention Deficit Hiperactivity Disorder’ atau Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif. tingkah laku. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada anak-anak kecil. ADHD yang dimaksudkan dalam kajian ini. komunikasi atau pelajaran.

Kajian ini 287 . Objektif Kajian Kajian ini bertujuan memberi satu gambaran kasar mengenai permasalahan komunikasi pada kanak-kanak ADHD. „Autisme‟ dan „Syndrome Down‟. Menurut Azman (2007:5). Akibat daripada itu. maka satu kajian kes tentang corak komunikasi kanak-kanak ADHD dalam konteks perbualan di rumah dijalankan. Di Malaysia secara umumnya. 2007:3). malahan penyelidikan yang khusus meneliti aspek komunikasi kanak-kanak ADHD adalah sangat terhad. Ketidakpekaan atau kekurangan maklumat mengenai ADHD mungkin menimbulkan kesalahfahaman ahli masyarakat semasa berdepan dengan mereka yang bermasalah ADHD. Keadaan ini pula mungkin merumitkan atau menjejaskan proses sosialisasi ke atas individu ADHD. Susulan daripada kecuaian ibu bapa dan kekurangan maklumat demografi tentang suspek kanak-kanak ADHD oleh pihak kerajaan. keganasan dan pengabaian kanak-kanak khas oleh ahli keluarga yang lain. Berdasarkan pernyataan di atas. tidak tahu pihak mana yang hendak dirujuk serta sukar mendapat maklumat. Di samping itu. kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri pertuturan kanak-kanak ADHD dalam latar rumah. kekurangan pengetahuan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas boleh menyebabkan kekeliruan.BUKU PROSIDING seperti cepat hilang tumpuan dan tidak boleh duduk lama pula sering dianggap tingkah laku normal kanak-kanak pada peringkat awal usia. kelewatan dalam diagnosis dan ketidakpekaan juga mendatangkan banyak kesan kepada si anak serta keluarganya. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. Kajian ini hanya meninjau aspek penggunaan bahasa kanak-kanak ADHD dalam interaksi keluarga sama ada secara verbal atau bukan verbal dan tidak menyentuh tentang masalah pembelajaran. Namun demikian. Secara khususnya.negara barat. anak ADHD atau kanak-kanak normal beserta guruguru mereka mungkin menghadapi tekanan dan pelbagai masalah yang tidak dapat dibayangkan. kebanyakan kajian tempatan bertumpu kepada masalah kanak-kanak „Disleksia‟. fokus penyelidikan ke atas ADHD semakin meningkat di negara. hampir keseluruhan penyelidikan daripada perspektif sains perubatan. kemungkinan besar kanak-kanak itu akan ditempatkan di sekolah biasa dan bukan sekolah yang disediakan dengan program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PIPKBP). Dapatan ini membayangkan permasalahan yang biasa dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas (dalam Azman. Pernyataan Masalah Kajian Safani Bari (2001) mendapati bahawa masalah yang dihadapi oleh ibu bapa kanak-kanak berkeperluan khas termasuklah tidak memahami tingkah laku anak khas. Sejak kebelakangan ini. tiada pengetahuan. Sehubungan itu.

Perhatian mereka sangat mudah terganggu. Jenis ini kebanyakan ada pada kanak-kanak perempuan. ii) Jenis anak yang hiperaktif dan impulsif Mereka menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif. malah kerjaya individu berkenaan. ia bersifat heterogen dan dimensi tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ADHD pun berbeza mengikut tahap yang dialami. lazimnya tidak kena masanya Biasanya menyampuk dan mengganggu orang lain Menghadapi masalah ‘bertindak dahulu.BUKU PROSIDING cuba meninjau persoalan berikut: Apakah pola-pola utama komunikasi bahasa anak ADHD ketika berinteraksi dengan keluarga? Tinjauan Kepustakaan Jenis ADHD Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif yang lebih dikenali dengan ADHD digunakan di dalam kajian ini kerana istilah ini digunakan secara meluas pada masa kini dan ia juga lebih jelas merujuk kepada keadaan yang dialami oleh responden ADHD dari jenis gabungan. Jenis ini seringkali ditemukan pada kanak-kanak kecil. Mereka mempunyai terlalu banyak tenaga. secara umumnya terdapat tiga jenis ADHD berikut: i) Jenis tidak berupaya memusatkan perhatian Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya. Menurut sumber rujukan. sentiasa bergerak dan bertindak tanpa difikir. Simptom ADHD biasanya muncul sebelum si anak berusia tujuh tahun. tetapi tidak hiperaktif atau impulsif. iii) Jenis gabungan Kebanyakan kanak-kanak termasuk jenis seperti ini. pencapaian akademik. Ciri-ciri ADHD: Tahap aktiviti tinggi o o Kelihatan seperti sentiasa bergerak Biasanya bermain-main dengan tangan ataupun kaki. Masalah ADHD mungkin akan menjejaskan fungsi perhubungan sosial. Mengurus anak bermasalah ADHD merupakan suatu kerja yang menghauskan tenaga dan memerlukan pemantauan penuh waktu. hiperaktif dan impulsif. menggelianggeliut . jatuh dari kerusi o o Mendapatkan objek yang hampir dengannya yang dapat dimainmainkan ataupun dimasukkan ke dalam mulut Sukar duduk lama Cenderung mengikut gerak hati dan kurang kawalan diri o o o Bercakap secara tiba-tiba. berfikir kemudian’ Kesukaran melalui aktiviti peralihan/ perubahan 288 Tingkah laku yang agresif dan terlampau mudah terangsang Tidak matang dari segi sosial Rendah keyakinan diri dan mudah kecewa .

Walau bagaimanapun. bakat dan kemahiran yang berbeza. Menurut Rief (2007:4). iaitu peringkat kecekapan penuh. S. Rief yakin ibu bapa pasti boleh memperoleh banyak manfaat daripada program keibubapaan yang mengajar strategi khusus dan teknik menguruskan tingkah laku anak mereka dengan berkesan (2007:194). ini memang satu masalah. 289 .BUKU PROSIDING (Sumber: Disesuaikan dari Rief. beliau telah memberi penerangan berikut: . Beliau mengingatkan kita perlu menyedari bahawa salah satu daripada tingkah laku masalah ADHD adalah normal pada zaman kanak-kanak sehingga ke tahap tertentu pada tahap perkembangan yang berbeza. (2007:2-4)) Peringkat Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Menurut Mangantar (1987:179). pendidikan keibubapaan adalah penting di samping terapi atau khidmat sokongan bagi mereka yang beranak ADHD. Mangantar mengatakan bahawa kanak-kanak mulai memasuki peringkat ini ketika berumur empat tahun atau lima tahun. Para ibu bapa yang beranak ADHD tidak harus menyalahkan din sendiri kerana kepercayaan mereka pernah melakukan sesuatu sehingga menjadikan anak mereka begitu adalah tidak betul. iaitu proses pematangan kognitif dan fizikal. punca ADHD masih tidak dapat dikenal pasti sehingga kini.. Kajian-kajian Lepas Berdasarkan kajian-kajian lepas. peringkat-peringkat perkembangan bahasa ini bersifat arbitrari.apabila kanak-kanak itu menunjukkan pelbagai tingkah laku yang bermasalah yang tidak sesuai dengan perkembangannya (berbanding kanak-kanak lain pada usia yang sama). kelemahan. Ketika berumur lima tahun (5. setiap kanak-kanak adalah unik dan menunjukkan gabungan tingkah laku. pengkaji hanya melihat dalam peringkat yang terakhir. Bagi memperbezakan ciri-ciri ADHD daripada tingkah laku kanak-kanak yang normal. kekuatan. ahli-ahli psikolinguistik menerima teori bahawa bahasa kanak-kanak berkembang secara berperingkat-peringkat.. Menurut beliau lagi. didapati bahawa bilangan kanak-kanak lelaki ADHD lebih ramai daripada kanak-kanak perempuan. Dalam penulisan Mangantar (1987:179187).0) pada umumnya kanak-kanak yang normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibundanya dan telah memiliki perlakuan (pemahaman dan penerbitan) yang memadai. dibincangkan enam peringkat perkembangan bahasa. Oleh kerana kajian ini memfokus kepada kanak-kanak peringkat prasekolah. Teori ini berkait dengan proses pematangan atau pertumbuhan kanak-kanak. Menurut beliau lagi. 2007:4) Pandangan Rief (2007:5) bahawa kanak-kanak yang menghadapi ADHD bukan salah sesiapa juga sejajar dengan kebanyakan penyelidik. F. Kanak-kanak ini memerlukan bantuan dan inteivensi. minat. (Edisi terjemahan.

Seterusnya responden enggan menyimpan alat mainan. Kajian ini telah memperlihatkan gejala seorang budak ADHD yang tidak mahu bekerjasama dengan pihak lain secara konsisten. Persampelan dibuat secara bertujuan kerana responden perlu memiliki gejala asas ADHD. Pengkaji melakukan dua sesi pemerhatian dan rakaman audio ditambah dengan temu bual tidak berstruktur untuk mengumpul data yang diperlukan dalam kajian ini. Adalah tanggungjawab pengkaji untuk memastikan kajian yang dijalankan mengikut prinsip etika kemanusiaan dan penyelidikan. H adalah seorang budak lelaki ADHD kaum Cina yang berumur enam tahun. Atas sebab H dari kaum Cina. Setiap hari kehidupan si ibu bermula dengan keletihan. 290 . Metodologi Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan kaedah kualitatif untuk penganalisisan data. Perangai naik berang secara tiba-tiba itu bukan disebabkan ibu bapa tidak tahu mengasuh atau tidak pandai menjaga anak. pendidikan istimewa dan bantuan lain di bilik darjah. enggan menyertai waktu mendengar cerita.BUKU PROSIDING Kajian kes keluarga Haughey (1992) mendedahkan pengalaman seorang ibu yang memiliki tiga orang anak remaja lelaki yang didiagnosis sebagai mengalami ADD dengan Hiperaktif. Responden merupakan anak tunggal dalam sebuah keluarga nukleus dan mula belajar di tadika sebaik mencapai umur empat tahun. responden yang berumur lima tahun enggan mematuhi arahan untuk balik ke kelasnya apabila waktu bermain berakhir. bahasa pengantar dalam rumahnya cenderung kepada bahasa Mandarin. dialek Hakka atau Kantonis kadang-kala juga digunakan dalam perbualan. pakar saraf. Dalam kajian kes Essa (1999:122). si ibu bersetuju memberikan intervensi sepanjang kehidupan anak-anaknya melalui pelbagai sudut: pakar kanak-kanak. Pakar tersebut mengesahkan disiplin bukannya isu utama. Budak lelaki itu langsung tidak mengendahkan teguran gurunya sehingga gurunya terpaksa „menangkap‟nya untuk dihantar balik ke bilik darjah. tutor. Menyedari perlunya lebih pemahaman dan kemahiran mengatasi masalah oleh keluarga yang beranak ADHD. Responden kajian. Responden menjawab semua arahan dengan “No!” sama ada secara verbal atau bukan verbal. apa yang berlaku kepada anak-anak ADHD adalah di luar kawalan mereka dan sememangnya merupakan sifat semula jadi neurologinya. kebingungan dan banyak persoalan sehingga beliau menemui seorang pakar psikologi saraf yang sangat berpengalaman. malah tidak mahu makan di tempat makan dan sebagainya. Oleh itu pengkaji perlu bertindak cermat semasa menjalankan pemerhatian atau temu bual dengan mengambil kira perasaan pihak responden dan ahli keluarganya agar mereka berasa selesa dan rela memberi kerjasama. dibincangkan tentang ciri keingkaran mematuhi arahan (noncompliance) yang sering diperlihatkan pada kanak-kanak ADHD kerana keresahan dan ketidakupayaannya untuk memberi tumpuan. pakar psikologi. Dalam kajian tersebut. Walau bagaimanapun. terapi percakapan. enggan membasuh tangan sebelum makan.

H selalu menunjukkan sikap tidak peduli cakap orang. H sangat bertenaga tetapi senang rasa lapar. H jarang berinteraksi dengannya (secara verbal atau bukan verbal). H kurang berminat dengan siaran televisyen.BUKU PROSIDING Kunjungan awal sebelum pemerhatian yang sebenar perlu dijalankan. pengkaji mendapatkan kebenaran daripada ibu responden terlebih dahulu agar kajian dapat dilakukan dengan lancar. 3. 2. Menurut ibu H: 291 . bahasa bukan verbal yang digunakan oleh responden ketika berinteraksi dengan keluarga. Ketika melakukan pemerhatian. 6. Setiap transkripsi pula dimasukkan nota pemerhatian yang berkenaan. memerlukan banyak tenaga. Persetujuan dan kerjasama daripada keluarga resoponden adalah amat penting kerana ini membolehkan pengkaji melakukan pengamatan dalam jangka masa yang lebih panjang seterusnya memperoleh bahan kajian yang lebih menyeluruh. Dapatan dan Perbincangan Kajian ini bukan sahaja memperlihatkan corak komunikasi responden dalam rumah. pengkaji membuat transkripsi untuk setiap perbualan yang telah dirakamkan. H sentiasa mendesak ibu bapanya melakukan sesuatu mengikut katanya. Selepas menjalankan dua sesi pemerhatian dan temubual. Perbualan di antara pengkaji dengan ahli keluarga responden berkisar kepada apa juga aktiviti yang dilakukan oleh responden secara spontan. Senarai tajuk soalan tidak disediakan tetapi pengkaji menanya soalan berbentuk terbuka yang menjurus kepada pencapaian objektif kajian. H suka mengusik datuknya sehingga datuknya naik darah. Dua rakaman audio yang berlangsung kira-kira tiga jam ini kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Dapatan Daripada Pemerhatian: 1. kaedah temubual tanpa struktur turut digunakan. Pengkaji memberi tumpuan terhadap ciri-ciri penting dalam komunikasi bahasa seperti cara percakapan atau gaya pertuturan. Tinjauan awal ini bertujuan mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden dengan lebih mendalam di samping membolehkan pengkaji menjalinkan hubungan yang baik dengan responden. Dapatan Daripada Temu Bual: Menurut nenek H: 1. Dalam bahagian ini dibincangkan penemuan kajian yang menjurus kepada pola-pola komunikasi responden (H) dengan tiga orang ahli keluarga dalam latar rumah. tetapi juga mendedahkan keresahan dan kebingungan ibu bapa dalam menguruskan anak ADHD. 4. H kadang kala berkelakuan kebayi-bayian. Aktiviti kegemaran H bersifat bergerak-gerak. Analisis data dibuat secara kualitatif berdasarkan nota pemerhatian. 5. 2. Keseluruhan data dipaparkan secara deskriptif untuk memberi gambaran jelas tentang corak komunikasi di antara anak ADHD dengan keluarganya. Sebelum menjalankan pemerhatian. catatan temu bual serta transkripsi rakaman.

((sambil „menggergaji‟ meja tulis kecil yang ada di sebelahnya dengan sebatang pembaris panjang)) =Hari Sabtu. JUMAAT! NTS Ibu: Buyao zheme dasheng da de.  Mengulangi ujaran.  Keingkaran mematuhi arahan (Noncompliance).  Sukar melahirkan / menyusun idea. 63. berapa haribulan. Menurut ayah H: 1. Situasi 1: Ibu menyuruh H tunjukkan semua kerja sekolah yang perlu disiapkan. KHM. H suka tidur lambat. H tiada empati atau kurang prihatin terhadap keperluan orang lain. 3. 2. Tenaga H seolah-olah tidak akan berhabisan. 2. Duo shao hao? =Hari apa? Sebutlah.BUKU PROSIDING 1. H selalu enggan membuat kerja sekolah padahal dia mampu menyiapkan semua kerja sekolah dengan sendiri. H mengeluarkan buku tulis bahasa lnggeris lalu mencari-cari muka surat tertentu. H suka menolong orang. duoshao hao? Ha? =Jangan jawab dengan suara begitu kuat. RTB Ibu: Xingqi ji? Jiang chu lai. Xingqiwu ji hao? Jiang chulai. Simbol BBV KHM KTT LI RTB NTS BSF KMA MU Contoh Transkripsi 1. 62. H kerap sakit demam atau menghidap selsema. Jumaat berapa haribulan? Sebutkan.  Respons yang tidak betul. 4. Jumaat. Ibu: Tingxie a? Ji shi you tingxie? Ji shi? =Ejaan ke? Bila ada ejaan? Bila? ((H menunjukkan muka surat yang ditandai dengan tarikh)) BBV. Xingqiwu. H suka mengganggu datuk dan ayah ketika mereka perlu berehat atau ingin bersendiri. 3. 64.  Nada tidak sesuai (terlalu kuat / perlahan). LI Ibu: Xingqiliu? Xingqiliu ni you shangxue mie? = Hari Sabtu? Hari Sabtu awak kena belajar ke? H: Xingqiwu.  Taksiran konsep hari dan masa yang lemah  Penggunaan kata yang tidak tepat. ada kala pertolongannya berlebih-lebihan. hah? 60. Pola-pola Utama Komunikasi H Di Rumah  Suka menggunakan bahasa bukan verbal. Berapa haribulan? H: Xingqiliu. 61. 292 . XINGQIWU! ((mula mengetuk-ngetuk meja kecil dengan pembaris panjang tadi)) =Jumaat. 59.  Melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami.

((sambil ‟menggergaji‟ meja kecilnya dengan kuat)) =Tak nak. awak hanya tunjuk saja? H: Buyao. dia berulang-ulang ‟menggergaji‟ meja kecilnya) 86. Ibu: Hing du a. 66. bacakan. Hing! =Biar kakak ajar awak ya. du chu lai ting a. Nenek: Jiejie jiao ni o. cepat! H: Buyao. KMA Contoh Transkripsi 1. 70. 67. Situasi 2: 293 . KMA Ibu: Buyao zheyang. 89. zhe chi lan de luo! DU! =Jangan macam ni. Contoh Transkripsi 2. H! H: Ehh::: BSF 88. pembaris ni rosak nanti! BACA! H: Buyao.BUKU PROSIDING 65. kuai dian! =Bacalah H. H: YAH! ((mengetuk meja kecil dengan pembaris panjang)) BSF 85. NTS 90. H: NGMM! BSF. 71. KMA 68. =Tak nak. Nenek: Jiejie jiao ni la. 69. =Kakak ajar awaklah. Situasi 2: H duduk di atas kerusi kecil sambil memainkan pembaris panjang yang terletak di atas meja kecilnya. ni zheyang zhi ba liao a? =O::: Macam mana baca? Bacalah. H: Haiyou zhe ge! ((menuding jarinya ke muka surat yang lain)) =Ni lagi! RTB Ibu: O::: Zenyang du? Du chulai. 84. Nenek: Kuai dian zuo GONGKE! =Cepat buat KERJA SEKOLAH! ((H tidak menghiraukan neneknya. =Tak nak. Nenek: Hai bu ZUO? =Tak nak buat LAGI? ((H tetap ‟menggergaji‟ meja kecilnya)) 87.

H masih berbuat demikian semasa bercakap-cakap dengan mereka. Ibu: Hi seh siu! =Pergi basuh tangan! 181.BUKU PROSIDING Selepas ibu bapa H beberapa kali menegur H agar jangan mengorek hidungnya. dia suka mengganggu orang lain dan bercakap secara tiba-tiba. Walaupun si ibu banyak kali menyuruh H supaya menyiapkan kerja sekolahnya dengan segera. Hing! Wo shuo bu yao zheyang a. ((H tertawa)) RTB Ayah: Mami chong foh geh lah. tetapi H langsung tidak 294 . Tangan atau kaki H sentiasa sibuk mengusik sesuatu yang ada di sekeliling semasa dia bercakap. dia selalu mendesak emaknya tolong dapatkan alat-alat mainan yang diletaknya sembarangan. Saya cakap dengan awak ya. =OI! H! Janganlah korek hidung hari-hari. 178. NTS 175. H: Oi baboi. Oleh kerana H sukar memberi tumpuan. 176. Dapatan pemerhatian juga menunjukkan ibu H sukar memperoleh kerjasama anaknya untuk melakukan sesuatu. Ayah: OOI! Hing! Moh yit ya wa pi si a. KMA. =Tak nak. H sering mengubah kedudukannya dari satu tempat ke satu tempat dengan aktiviti yang berbagai-bagai. H! Saya kata jangan macam ni. H: Err::: Ngmoi::: Boyboyga! =Tak nak::: *Boyboyga! ((*nama anak patung H))  BSF. =Mak marah ni. Hing. H: Ngmoi. Kesemua gerak-geri H adalah selaras dengan petunjuk kriteria ADHD yang dihuraikan oleh Rief (2007:2-4). =Kotorlah. KMA 182. tingkah laku H memang memperlihatkan simptom ADHD. H: 177. Ibu: Zang a. menonton televisyen ataupun semasa makan. Tak sopan ni. =Nak kokko. Dalam masa yang singkat. Aktiviti yang dilakukannya juga alang-alangan sahaja. Ngai tung ngi gong a. Ayah: You baboi? =Kokko lagi? ((H mengorek hidung)) LI RTB 179. RTB Berdasarkan pemerhatian. Eh:::! EH::: EH:::  BSF. H. 180. 174. Selain daripada itu. Ibu: Hi seh siu! Fai dit! =Pergi basuh tangan! Lekas! 183. H tidak dapat duduk lama dalam rumahnya. Mei you limao a.

2007:4). pihak keluarga terutamanya ibu bapa kanak-kanak ADHD sangat memerlukan bimbingan atau bantuan dalam hal intervensi anak berkenaan. Pada keseluruhannya. 2. Menurut Azman (2007). 6. Pertama. H kerap melafazkan bunyi-bunyi pelik dengan berturut-turut semasa dia mengujarkan sesuatu ataupun ketika dia memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya.BUKU PROSIDING menghiraukan kata-katanya. ketekalan dan menjalankan aktiviti mengikut jadual di rumah memang harus dipraktikkan dalam komunikasi harian. Dalam hal ini. 4. Langkah sedemikian dipercayai dapat meringankan beban dan tekanan mereka dalam membantu si anak ADHD melazimkan diri dengan aktivitiaktiviti rutin yang perlu dilakukan dalam rumah. di mana ibu bapa yang mendapat anak berkeperluan khas akan mengalami perasaan penafian dan penolakan (dalam Azman. Terdapat sekurang-kurangnya sepuluh jenis bunyi yang sering dilafazkan oleh H seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. emosi dan kemahiran berkomunikasi. Jadual 5. Bunyi-bunyi tersebut seakan-akan kata-kata seru tetapi sering tidak dapat difahami oleh ibu bapanya dan sukar dimengertikan berdasarkan konteks perbualan yang ada. Berdasarkan dapatan temu bual. Dengan kata lain. Kemungkinan H melafazkan bunyi-bunyi demikian kerana dia bersifat malas untuk 295 . penghasilan bunyi-bunyi tersebut adalah kurang bermakna. kedua-dua ibu bapa responden memang melahirkan perasaan tidak sanggup menerima kenyataan bahawa anak mereka sebagai kanakkanak berkeperluan khas. Amalan kefleksibelan. ternyatalah apa yang dirumuskan dalam kajian kes keluarga Haughey (1992) adalah penting untuk didedahkan kepada pihak mereka yang mempunyai anak ADHD. 8. Mereka bertanggapan bahawa atas kekurangan mereka tidak pandai mengasuh anak sehingga terjadinya masalah tingkah laku pada H. terdapat dua perkara yang menarik perhatian pengkaji untuk dibincangkan di sini. 5. 10. perkhidmatan sokongan yang bersesuaian dapat membantu ibu bapa bersedia dari segi pengetahuan. Pernyataan ini memberi impak yang signifiken terhadap keluarga yang mempunyai anak bermasalah ADHD. Ini adalah kerana pengalaman ibu bapa. 9. 3. sikap dan persepsi ahli keluarga yang lain penting untuk membantu mengurangkan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ADHD.1. 7. Jenis Bunyi yik eik ehh ngmm nye yah ee ning ahh hei ya Kekerapan 3 4 13 11 2 2 3 4 7 2 Daripada perspektif komunikasi. Dapatan ini adalah sejajar dengan Maurice (1996).1 : Bunyi-Bunyi Yang Dilafazkan Oleh Responden Bilangan 1.

296 . ataupun ketika itu dia mendapati sukar menjana idea dalam menyampaikan maksud sebenarnya secara teratur. Maka sering didapati bahawa H suka mencetuskan kata-kata bantahannya yang emosional. Perkara kedua. 3 Rumusan Kejayaan kanak-kanak ADHD bergantung kepada usaha dan sokongan daripada pelbagai pihak yang termasuk institusi keluarga. permintaan atau suruhan daripada ahli keluarga berkenaan tidak munasabah tetapi ia bertentangan dengan hasrat atau pendiriannya. Kanak-kanak ADHD memang seperti kanak-kanak normal yang lain perlu dikenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka. Pendek kata.BUKU PROSIDING bercakap dalam bentuk perkataan/ ayat yang lengkap. galakan. ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membimbing anak ADHD agar dapat melazimkan diri berkomunikasi bahasa dengan cara yang betul dan sesuai dengan norma sosial. Hal ini memperlihatkan sifat anak ADHD yang lebih memusat kepada diri sendiri dan sanggup mencabar kuasa orang dewasa. iaitu ciri keingkaran mematuhi arahan pada anak ADHD amat jelas diperlihatkan pada H. Malahan H mudah tersinggung dan sering merajuk kerana rasa kekecewaan. Maka adalah amat mustahak bagi keluarga untuk menunjukkan kesabaran. kasih sayang yang sejati dan penghargaan yang sewajarnya terhadap anak ADHD agar si anak akan berasa tenang dan selamat seterusnya mampu menangani tingkah laku atau emosi sendiri dengan cara yang betul yang akhirnya mencapai matlamat berkomunikasi secara berkesan. Mereka harus mengambil tahu dan berusaha memahami ciri-ciri pertuturan yang sedia ada pada si anak berkenaan. Perasaan bantahan ini terhasil bukan kerana kata-kata. keluarga yang mempunyai anak ADHD perlu mengenali dan menerima mereka seadanya di samping mewujudkan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap kanak-kanak ADHD. Sehubungan itu. Didapati bahawa H sering mengingkari katakata ibu bapa atau neneknya. Daripada huraian di atas. pendidik dan masyarakat. Interaksi antara keluarga dan mereka yang terlibat dengan anak-anak ADHD secara kerap dan mendalam dapat membantu menangani masalah anak ADHD dengan berkesan. Bunyi-bunyi tersebut juga kedengaran sewaktu H berperangai kebayi-bayian sama ada secara sedar atau tanpa sedar. jelas sekali bahawa responden mempunyai ciri pertuturan yang belum cukup matang dan kebolehan komunikasi bahasa yang rendah. Ini menunjukkan satu persamaan seperti dapatan yang diperoleh dalam kajian kes Essa (1999). iaitu tidak sejajar dengan peringkat perkembangan mentalnya.

(2002). New York: The Guilford Press. 2nd ed. 4th ed. Kaunseling Kekeluargaan: Komunikasi berkesan dengan anak.BUKU PROSIDING Rujukan Asmah Hj. Everett.org/parent/emotions/behavior/adhd. (1999). K. Nik Azis Nik Pa. Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan. Kamaruzaman Mahayiddin dan Zarah Abd. B.J.gov. (1993).org/online/famdocen/home/children/parents/behavior/118. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan Ke-5. A. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. (2006). Sharani Ahmad. W. Mohd. (2007). Razhiyah. E.infosihat.php?article_id =3093 http://familydoctor. Perkhidmatan Sokongan Bagi Kanak-kanak Kecelaruan Spektrum Autistik Program Integrasi Pendididkan Khas Bermasalah Pembelajaran Di Melaka. Bhd.streetdirectory. Adolescents and Adults. New York: The Guilford Press. Program Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas: Teori dan Praktik.html# http://www.h tml http://www.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2 6APA ARTI ADHD? http://kidshealth. http://www.wikipedia. Laporan Penyelidikan Ijazah Sarjana Pendidikan di Faklulti Pendidikan. (2002). Essa.A. Ghafur. Noraini Ahmad. Campbell. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional. A Pratical Guide To Solving Preschool Behavior Problems. Selangor: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Family Therapy For ADHD: Treating Chidren.com/tips_solution/parenting/health/article. (Samarin. C.my/Penyakit/Kanak-kanak/KecelaruanHiperaktif. (2004). Omar.org/index2.pdf http://www. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Behavior Problems In Preschool Children. Terjemahan. 297 . (1990). Kementerian Pelajaran Malaysia.htm l http://en. S. Menjadi Guru Pendidikan Khas. (1999).com/travel_guide/109501/adhd/adhd_in_children. Azman Bin Nordin.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siri Prasekolah. Linguistik Lapangan: Panduan Kerja Lapangan Linguistik.org/wiki/Attention-deficit_hyperactivity_disorder Jabatan Pendidikan Khas. 13-16 November 2006. New York: Delmar Publishers. (2006). (2008).conectique. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar.kesulitanbelajar. Edisi Kedua.

eds. Mangantar. New York: Cambridge University Press. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (2009). Terjemahan.” dalam Nor Hushimah Jalaluddin. Pengantar Psikolinguistik Moden. (2007). Penyelidikan Sains sosial: Pendekatan Pragmatik. Kajian Emperikal Tentang ADHD Daripada Perspektif Sosial /Pendidikan.BUKU PROSIDING PTS Publications. Selangor: Edusystem Sdn. Transcript Notation in Heritage J. (1987). ”Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah: Tinjauan dari Segi Psiko-Sosio-Matik. Simanjuntak. Supiah bt. G. (Rief. Cetakan Kedua.1 LAMPIRAN 1 Simbol Transkripsi Simbol HURUF BESAR Garisan bawah ::: ((teks)) Tulisan italik = Kegunaan menandakan pekikan atau nada yang meningkat menandakan penutur sedang menegaskan atau menekankan sesuatu menandakan pemanjangan bunyi menandakan nota tambahan / aktiviti bukan verbal Menunjukkan perkataan/ frasa/ ayat dalam dialek Cina Terjemahan maksud ujaran dalam bahasa Melayu (Sumber: Disesuaikan dari Jefferson. Imran Ho Abdullah. (1984).) 298 .208-226. Dalam Laporan Seminar Pendidikan Khas. (2000). Genting: Institut Aminuddin Baki. Sabitha Marican. Saad. Zaitul Azma Zainon Hamzah. S. (2007). Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak-kanak ADD/ADHD. Linguistik: Teori dan Aplikasi.F. Bhd. Structures of Social Interaction. Idris Aman. (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (eds. Syed Arabi Idid.). 3.) Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. ms. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

edu. dari segi nilai min kefahaman aqidah lelaki adalah melebihi min kefahaman aqidah perempuan.puo. Politeknik Premier. Maka itu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman konsep Aqidah secara keseluruhannya adalah pada tahap tinggi dan tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Ungku Omar (PUO). Walaupun dalam kajian ini. kefahaman konsep aqidah dilihat dari segi kefahaman asas. perbezaan kefahaman asas Aqidah dari segi jantina pelajar juga dikaji. dan kekuatan yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran.my. tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. sikap. Selain itu. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif secara deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan yang betul dari yang salah. Konsep aqidah merupakan satu pegangan yang mampu mencorakkan sikap dan pemikiran manusia terhadap kehidupan. 2hamizan@jke. yakni manusia yang terdidik akalnya. Kata Kunci: Aqidah.puo.puo. hubungannya dengan bidang kejuruteraan. kajian bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman konsep Aqidah dalam kalangan pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik. Namun begitu. Abstrak Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk keperibadian muslim. pemikiran 4 PENGENALAN Pendidikan Politeknik diperkenalkan di Malaysia melalui Pelan Colombo pada tahun 1969 dengan tertubuhnya Politeknik pertama iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) di Ipoh. Perak dan kini PUO telah bertukar kepada Politeknik Ungku Omar. Politeknik merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi yang berazam 299 . Responden seramai 278 dipilih dalam kalangan pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik secara rawak mudah.BUKU PROSIDING KEFAHAMAN KONSEP AQIDAH DALAM KALANGAN PELAJAR ISLAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR (PUO) 1Zulkurnain Bin Abdul Hamid. Dalam kajian ini.edu. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik.my. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah dalam kalangan pelajar. sikap dan pemikiran pelajar.my dan 3faizalmohamad@jke.edu. PUO 1zulhamid@jke. 2Mohd Hamizan Bin Radzi dan 3Faizal Bin Mohamad Twon Tawi Jabatan Kejuruteraan Elektrik.

kes bunuh di merata-rata tempat. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah pendidikan Kebangsaan seperti mana yang terkandung dalam Visi PUO iaitu: “Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang Kejuruteraan. Sama ada lelaki atau wanita.BUKU PROSIDING untuk melahirkan graduan yang berketrampilan. Dari segi istilah. kedua-dua makhluk ciptaan Allah SWT ini tidak boleh lari daripada ikatan Aqidah yang sepatutnya dipegang kuat dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Pada dasarnya. ialah peranan yang dimainkan oleh Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang merupakan tonggak kepada sesebuah negara maju. Malahan. sedangkan kefahaman Aqidah merupakan aspek penting yang mesti di dalami terlebih dahulu supaya manusia tidak mudah goyah dalam membuat bertimbangan walau dalam apa bidang yang diceburi. Wan Liz Ozman (1996) berpendapat bahawa penekanan mengenai konsep Tauhid atau Aqidah amatlah penting dalam mencorakkan akal budi dan pemikiran manusia terhadap kehidupan. Kecintaan terhadap ilmu khususnya ilmu Aqidah semakin pudar. visi politeknik tersebut ternyata seiring dengan keperluan sepadu insan yang mengharmonikan di antara fizikal. Oleh yang demikian. Setiap hari kita akan mendengar pelbagai berita yang menyentuh jiwa sebagai manusia normal dengan kes buang bayi. Begitu juga pemikiran mereka akan menghala ke arah jalan yang benar jika keimanan mereka mantap. kes dadah. Masyarakat Islam hari ini telah dilalaikan dengan lambakan hiburan yang melampau sehinggakan keimanan mereka menjadi rapuh. emosi dan rohaninya. Oleh yang demikian. 5 PERNYATAAN MASALAH Negara kita sedang berdepan dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan semua pihak dari segenap peringkat. yang menyedihkan serta memalukan kita semua ialah ada sebilangan kes-kes tersebut melibatkan pelajar IPTA dan IPTS. Noor. Perdagangan dan Teknologi Maklumat serta berazam melahirkan graduan yang berketrampilan. kes rogol.” Pelbagai usaha dijalankan bagi mencapai visi tersebut dan salah satu faktor penting yang menyumbang ke arah mencapainya. orang yang beriman merupakan orang yang telah bersikap jujur terhadap dirinya kerana dia telah meletakkan dirinya pada tempat yang betul tanpa mengkhianati dirinya. Sikap manusia yang mempunyai asas Aqidah akan terpandu dengan baik. perkataan iman mengandungi pengertian yang sama dengan aqidah dan maksud iman dari segi bahasa mengandungi maksud kesejahteraan dan kejujuran (Fadhil Mohd. mental. 2003). kes semseng jalanan dan sebagainya yang memenuhi ruang-ruang media cetak dan elektrik. Di manakah letaknya 300 . berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kes khalwat.

” (Surah Luqman: Ayat 13) Menurut Ismail. menyatakan bahawa tumpuan terhadap kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ditekankan dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Masalah sosial yang semakin menjadi-jadi sehingga ke hari ini umpama penyakit berjangkit yang dapat merebak kepada orang lain khusunya pelajar-pelajar IPT dan umumnya kepada masyarakat yang lain. emosinya. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud: “…sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. 2003). PUO. Ruang dan peluang yang secukupnya dalam sistem pendidikan sekolah dan tertiari terhadap pembersihan rohani pelajar melalui konsep tauhid perlu diberi penumpuan yang secukupnya kerana punca utama penglibatan seseorang kepada masalah sosial adalah masalah dalaman atau rohani individu itu sendiri. (2004) sekiranya. Justeru. Proses penghayatan konsep aqidah perlu dimulai dengan kefahaman terhadap konsep aqidah itu sendiri. Ahmed Ghazali dan Mahzan (1995). aspek kemantapan iman tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Orang yang tidak beriman bererti dia kufur dengan Allah SWT dia mengkhianati dan menzalimi dirinya (Fadhil Mohd. rohaninya dan inteleknya ke jalan Allah SWT dapat membentuk peribadi manusia yang mulia. Dalam usaha membendung masalah sosial yang menular dalam Negara kita ini. 301 . Noor. 2001). penyelidik ingin menjalankan kajian terhadap kefahaman konsep aqidah dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE). Kufur sama tarafnya dengan syirik di mana kedua-duanya menzalimi diri sendiri. pelajar akan mudah terjerumus kepada perkara-perkara negatif. pemantapan rohani dan jasmani dalam jiwa pelajar merupakan senjata yang dapat menjadi tembok penghalang kepada sebarang bentuk penyelewengan sewaktu mereka berkhidmat kepada Negara. Menurut Ramli (2003). sesebuah negara yang berhasrat untuk menempah kecemerlangan dan kegemilangan amat memerlukan warga negara yang sempurna pembangunan dirinya (Zakaria. Dengan kaedah mengarahkan komponen-komponan yang ada dalam diri individu sama ada jasmaninya.BUKU PROSIDING ketinggian nilai bagi seorang penuntut ilmu menurut pandangan masyarakat yang menjadi harapan semua untuk menjadi pemimpin yang bakal mentadbir Negara sekiranya dia terlibat dalam masalah sebegini? Ini kerana. Ini bertujuan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi modal insan yang beriman dan berilmu pengetahuan. et al.

Ho(2) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan sikap. 2. Ho(3) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan pemikiran. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek sikap.BUKU PROSIDING 6 OBJEKTIF KAJIAN 1. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek pemikiran. 3. 5. 7 HIPOTESIS KAJIAN Ho(1) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan bidang kejuruteraan. Mengenalpasti persepsi pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap hubungannya di antara konsep akidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan yang dipelajari di PUO. 4. Ho(4) Tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan wanita. Mangetahui perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah yang wujud bagi pelajar dari segi jantina. 302 .

pengertian iman mengandungi maksud yang sama dengan aqidah di mana perkataan iman bererti kesejahteraan dan kejujuran. Justeru. orang yang beriman kepada Allah SWT akan mendapat kesejahteraan. Ulamak kontemperori yang terkenal iaitu Dr Yusuf Al-Qaradawi (1993). Dalam maksud yang sama. perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan perolok-olokkan atau diremeh-remehkan. aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang yang mana pegangan dan kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah (Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi. 2008). Dari segi istilah. menyatakan konsep tauhid terdiri daripada tiga konsep asas iaitu keimanan (kepercayaan). Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. Baharom Mohammad et al (2008) berpendapat bahawa tauhid merupakan suatu pegangan. (Fadhil Mohd. pemikiran seseorang. Tanpa aqidah yang benar Allah SWT tidak akan menerima segala amalan yang baik. hati seseorang satu keyakinan dan dengan itu kehidupannya menjadi terarah dan terpimpin. pengilmuan dan sesuatu yang tersabit dengan penghayatan tentang pengesaan dan Keesaan Allah 303 . ilmu (pengetahuan) dan amalan (kelakuan). perkataan „aqidah‟ bermaksud suatu ikatan yang mengikat sesuatu yang lain Aqidah merupakan suatu ikatan keyakinan yang mengikat diri seseorang.BUKU PROSIDING 8 KERANGKA KONSEP KAJIAN Konsep Aqidah Mengenai •Kefahaman Asas Hubungan •Bidang Kejuruteraan •Pemikiran •Sikap Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO 9 SOROTAN KAJIAN Aqidah Dari segi bahasa. 2003). Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan direkod hanyalah amalan keburukan maka akan hanya dibalas dengan keburukan. Maka dengan itu. Noor.

ilmu usuluddin. ilmu kalam.BUKU PROSIDING SWT. Begitu juga mengenai ibadat. Ajaran aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sehingga ke hari ini menjadi sumber kepada pelbagai bidang ilmu dan lahirnya pecahan-pecahan yang berbentuk perundangan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. ilmu tauhid. Muhammad Isa Selamat (1996) mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang melibatkan keyakinan dalam menegakkan akidah keagamaan seseorang. yakni manusia yang terdidik akalnya. dan mempunyai kekuatan tekad yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran (Tutik Supiyah. 2007).” (Sahih al-Bukhariyy) Kepentingan Konsep Aqidah Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk kepribadian muslim. Keimanan Mengikut kamus dewan iman bermaksud kepercayaan akan adanya Allah SWT dan mematuhi segala perintahNya.” (Al-Nisa‟ ayat 124) Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasullullah SAW dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (beraqidah dengan aqidah yang betul). hubungan manusia dengan persekitaran dan hubungan manusia dengan Allah SWT. ilmu sifat 20. kenabian dan keakhiratan. ianya bertujuan untuk mengukuhkan Tauhid di dalam hati setiap insan yang beriman. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. memiliki cita rasa yang dapat merasakan perbezaan antara yang baik dan yang buurk. Keimanan pula membawa erti keyakinan dan ketetapan hati terhadap sesuatu (Mohd Rasyiq Mohd Alwi. 304 . Imanlah merupakan syarat utama penerimaannya Allah SWT terhadap apa sahaja amalan soleh yang dilakukan orang lelaki mahupun perempuan. Menurut Sirojuddin Abas (2001) perkataan ilmu iktiqad. Ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan barangsiapa melakukan amalan soleh dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit. 2008).Maka dalam pengertian ini ianya menjuruskan kepada keyakinan dan ketetapan hati terhadap Allah SWT. ilmu aqaid (aqidah) sama ertinya di mana ke semua jenis-jenis ilmu tersebut membicarakan tentang kepercayaan kepada Tuhan.

peribadatan dan undang-undang dalam Islam adalah berpaksikan ikatan yang kuat dengan Allah SWT. tanpa penunjuk jalan. tanpa peta dan tanpa kompas dan tanpa mengetahui lokasi rumah api. Aqidah merupakan tunjang kepada Islam di mana setiap amalan. tanpa nakhoda. akan tetapi Imam Abu Hanifah menerangkan kemuliaan mempelajari dan mengutamakan ilmu aqidah. peraturan. Manusia yang tidak mempunyai kekuatan iman yang mantap tidak akan dapat dibentuk atau didisiplinkan mengikut peraturan atau undangundang dengan berkesan.” Begitu juga dengan Imam Hanafi sangat mengutamakan ilmu aqidah di mana beliau sendiri menyatakan dalam kitab beliau Fiqh al-Absat ( ‫ ) ه قف ط س ب ألا‬yang bermaksud: “Ketahuilah bahawa mendalami ilmu usuluddin (aqidah) itu lebih mulia dari mendalami ilmu fiqh.” Kenyataan ini bukan bererti kita tidak harus mempelajari ilmu fiqh langsung. Hal ini disebabkan kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam itu merupakan asas kaedah berfikir manusia dan tindakan manusia ketika memecahkan masalah kehidupan di dunia yang dihadapinya. cita-cita dan tujuan kehidupannya.(Abdul Hadi. Ia menaiki bahtera kehidupan ini mengharungi gelombang yang mengelilinginya dengan penuh kegoncangan yang mencemaskan. Dengan demikian kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam menjadi sangat penting dan sangat menentukan aqidah menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya tanpa ragu dan sakwasangka tentang adanya Allah SWT. penuh pertentangan dalam dirinya. 2003) Kesan Penghayatan Konsep Aqidah Kepada Sikap Dan Pemikiran Allah SWT membekalkan manusia dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadiannya. Hal ini disebabkan akal manusia tidak mampu sesuatu yang diluar daripada batas kemampuannya tanpa petunjuk daripada Allah SWT. konsep kefahaman dan penghayatan tentang ilmu aqidah mesti diberi penekanan yang khusus terutamanya kepada generasi muda. Yusuf al-Qardawi pernah menegaskan: “Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang tidak menanamkan keimanan ke dalam jiwa para pelajarnya. Menurut Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). Imam Syafie mendalami ilmu aqidah terlebih dahulu berbanding ilmu feqah di mana beliau pernah menyebut: “Kami telah mendalami ilmu tersebut (aqidah) sebelum ilmu ini (fiqh). Allah SWT menurunkan satu ajaran yang akan menyuluh akal manusia supaya mengenal 305 . Tentunya mereka yang seperti ini tidak akan sampai ke pantai dan tiada harapan sama sekali untuk mencapai pantai.” (Ramli. Justeru. tidak lain kecuali ia menghasilkan pelajar yang bingung.BUKU PROSIDING Pembahasan aqidah dalam Islam merupakan pembahasan paling penting dan mendasar dibandingkan dengan perkara lainnya. Aqidah inilah yang menjadi penunjuk cara berfikir manusia. Oleh yang demikian. 2006).

Hubungan Konsep Aqidah Dengan Bidang Kejuruteraan Segala Ilmu yang ada di alam ini datangnya dari Allah SWT melalui pesuruhNya Nabi Muhammad SAW. bukan berdasarkan emosi dan nafsu sahaja. 1996). Kita tidak digalakkan berfikiran sempit dan hanya menurut pendapat orang lain semata-mata tanpa cuba membuat andaian sendiri. iv. v. Yusuf Al-Qardawi (1999) menyatakan bahawa Tauhid akan mendatangkan sebaik-baik hasil dan kesan dalam kehidupan. Dengan iman sahajalah yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. iii. vi. 2003). (2004). ii. Hasil kajian dan berbagai-bagai penemuan dalam bidang sains contohnya mengakui kebenaran bahawa ilmu adalah milik Allah SWT dan memahami akan sunnaatullahi sunnatullah (Mohd Yusuf. menghuraikan kaedah berfikir menurut pandangan ulama Islam seperti berikut: i. Menurut 306 .BUKU PROSIDING Tuhan pencipta alam termasuk agar kepadaNya sahaja diabdikan diri manusia serta petunjukNya sahaja yang akan menjamin kebahagiaan sejak awal hingga akhirnya. et al. Orang yang beriman bererti orang yang bersikap jujur terhadap dirinya dan natijahnya dia akan mendapat kesejahteraan (Fadhil Mohd. Penghayatan Tauhid mampu memberikan lapan kesan utama pada minda. viii. iii. 2003). Bersikap Terbuka Dan Tidak Sempit Fikirannya Harga Diri Dan Keyakinan Diri Yang Tinggi Rendah Diri Dan Tawaduk Berani Tidak Mudah Putus Asa Mempunyai Kesungguhan Yang Tinggi Redha Dan Menghakis Sifat Keji Patuh Pada Peraturan Dan Undang-Undang Al-Kilani (1994) dalam Mohd Fadzilah. ii. Melatih diri dengan membiasakan berfikir secara berkumpulan dan tidak terbelenggu dengan pemikiran sempit sekitar kepentingan diri sendiri. sikap dan perlakuan Muslim (Wan Liz Ozman. Melatih diri menjadi kritis ataupun cenderung mengkritik diri sendiri daripada secara apologetik (sewenang-wenangnya atau mencari kesalahan orang lain). Konsep berfikir secara menyeluruh bagi sesuatu perkara dan bukannya sesetengah perkara sahaja penting kerana berfikir secara menyeluruh dapat mengelak individu daripada membuat keputusan yang tidak tepat dan tidak adil. vii. lebih membina kekuatan diri kerana melalui amalan mengkritik dapat melihat kelemahan dan kekurangan diri dan boleh memperbaiki setiap kelemahan. Melatih diri berfikir menurut disiplin ilmiah dan logik yang teratur. Perkara-perkara tersebut ialah: i. Dengan mengamalkan corak berfikir seperti ini. Melatih diri berfikiran terbuka dan bukan dengan cara tradisional atau kuno. iv. Melatih diri berfikir secara komprehensif dan bukan secara bahagianbahagian tertentu sahaja. v. Noor.

meningkat dan memantapkan akidah Islam menerusi pendidikan. 2004). Ketiga-tiga unsur ini diperlukan bagi menguatkan antara satu sama lain. Kesepaduan di antara ketiga-tiga unsur ini diumpamakan segi tiga yang sama sisinya. Rumusan Kefahaman dan penghayatan konsep aqidah memainkan peranan penting dalam diri setiap muslim khususnya pelajar-pelajar yang akan menjadi pemimpin negara di masa akan datang.W. Unsur jiwa yang murni adalah penting dibina kerana individu yang dibangunkan jiwanya sehingga dapat memerdekakan jiwanya daripada unsur-unsur yang lain tidak gentar menerima sebarang tanggungjawab (Mohd Fadzilah et. akal dan jiwa yang murni perlu dilakukan serentak. jika pendidikan bersepadu telah berjaya menyepadukan ilmu akal dengan ilmu wahyu (Al-Quran dan As Sunnah). pembangunan menjadi pincang dan usaha membina kekuatan dalaman diri tidak berjaya. Merujuk kepada perspektif Islam. matlamat seluruh ilmu adalah sebagai satu penemuan kesatuan dan saling berhubungan dengan dunia alam tabii dan lanjutan daripada itu sumber semua ilmu dianggap satu. Bidang-bidang keilmuan yang ditemui dan bakal ditemui mempunyai hubungan dengan konsep aqidah sebenarnya. memberi keselesaan dan menyenangkan kehidupan yang tidak membawa kepada kelalaian dan kealpaan (Ahmad Baharuddin. masyarakatnya dan alam sekitarnya sebagai usaha pengabdian diri kepada Allah dan penyempurnaan amanahnya sebagai khalifah di bumi (Ramli. Sebagai contoh bidang kejuruteraan. jelaslah bahawa pentingnya hubungan di antara bidang kejuruteraan dengan konsep Aqidah ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek. Dengan ini. 2004). bidang kejuruteraan memberi penekanan kepada prinsip dan konsep memudahkan urusan. Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan bertujuan membolehkan orang berilmu mengembangkan dirinya. maka mereka perlu memahami dan cuba menguasai pelbagai ilmu dan bukan hanya menyempitkan pemikiran dengan ilmu-ilmu tertentu sahaja. 2003). rasional dan objektif dengan tujuan bagi memahami hakikat sebenarnya. Apabila pembangunan satu unsur sahaja yang dipentingkan.T. maka pendidikan ketauhidan pula akan menyusun strategi dengan matlamat untuk membina. bagi memastikan pelajar berjaya dalam menuntut ilmu. menyuburkan. kejuruteraan dalam Islam adalah kaedah mencari kebenaran dan penyelesaian segala masalah secara sistematik.al. Matlamat pendidikan ketauhidan ialah bagaimana untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran untuk mendekatkan diri pelajar dengan Allah S. asas aqidah merupakan perkara utama yang mmenjadi paksi untuk memastikan seseorang itu berada di atas landasan yang benar. 307 .BUKU PROSIDING Ramli (2003) pula. Selain itu. Bidang ini bersifat bersepadu dan berdasarkan sintesis dan pemahaman ini akan dimiliki tanpa perlu merosakkan objek kajiannya. Apabila seseorang pelajar ingin membina kekuatan diri maka keseimbangan pembinaan unsur fizikal. Menurut Tajul Ariffin dan Nor‟Ain (2002). Oleh yang demikian. Walau apa bidang yang diceburi oleh seseorang itu.

Memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah PUO khasnya kepada pensyarah mata pelajaran Pengajian Islam supaya tindakan penambahbaikan dari aspek pengajaran dan pembelajaran 2. Menurut Chua Yan Piaw (2006) limitasi yang biasa diguna dalam kajian rintis ialah 30 responden.BUKU PROSIDING 10 KEPENTINGAN KAJIAN 1. nilai Alpha Cronbach (α) yang diperolehi bagi 308 . maka memadai dengan sampel seramai 278 orang. Pemilihan responden dalam kajian ini menggunakan kaedah sampelan rawak kelompok. Oleh itu pengkaji telah mengedarkan sebanyak 30 set borang soal selidik untuk mendapatkan nilai Alpha Cronbach atau pekali kebolehpercayaan yang di analisis menggunkan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). Manakala Salleh Abu dan Zaidatun (2003) pula menyatakan jika nilai kebolehpercayaan rendah daripada 0. 11 METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. Memberi maklumat yang bermanfaat kepada PUO untuk menguatkan lagi usaha-usaha bagi menghasilkan bakal graduan yang seimbang dan mempunyai kefahaman konsep Aqidah yang mantap. Populasi pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 1000 dan menurut jadual Krejee De Morgan (1970). Borang soal selidik yang telah dibina diuji dari segi kesesuaian istilah. 2006). apabila bilangan populasi adalah 1000. Penyelidik menggunakan Skala Likert bagi membolehkan responden memilih aras persetujuan mereka berkenaan dengan item-item yang disediakan. Responden dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Islam dalam bidang kejuruteraan elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik.6 ubahsuai terhadap item-item bagi meningkatkan nilai pekali kebolehpercayaan perlu dilaksanakan. kaedah ini adalah sesuai kerana sampel dipilih berdasarkan rumpunan populasi Dalam kajian ini rumpunan populasi adalah pelajar-pelajar Islam yang mengikuti program kejuruteraan elektrik sahaja. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999) menyatakan nilai alpha 0. Instrumen ini diedarkan kepada responden di mana mereka diberi masa yang mencukupi untuk menjawab semua soalan yang terkandung dalam borang tersebut. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). PUO. Proses yang berlaku dalam kajian rintis juga ialah kesahan dan kebolehpercayaan (Mohamad najib Abdul Ghafar. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A (Demografi) dan Bahagian B (Kefahaman Aqidah). Kajian rintis (pilot test) adalah kajian yang dijalankan sebelum menjalankan kajian sebenar bertujuan untuk melihat kebolehlaksanaan sesuatu kajian yang hendak dilakukan (Chua Yan Piaw. Hasil daripada kajian rintis yang dilaksanakan. 2006). susunan item dan susunan pilihan dalam item melalui kajian rintis.8 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi.

tidak pasti. Evans (1998) pula menyatakan statistik inferensi menyediakan alat untuk membuat generalisasi terhadap populasi yang besar dengan mengkaji sampel yang kecil daripada populasi tersebut. Berdasarkan borang soal selidik yang diedarkan dalam kajian ini. Skala Likert digunakan untuk menganalisis soalan di mana data yang dikumpulkan dan di analisis mengikut statistik deskriptif menggunakan julat min sampel. Ujian-T. Kemudiannya. Jadual 8. 1997) Sebagai rumusan pemilihan kaedah analisis data dalam kajian ini dilakukan berdasarkan kepada persoalan kajian seperti dalam Jadual 8. Satu set gerak balas terhadap sikap tersebut diberikan di dalam skala ordinal. 12 ANALISIS DATA Data mentah yang diperolehi daripada dianalisis dengan menggunakan kaedah tertentu seperti kaedah statistik untuk menghasilkan maklumat yang bermanfaat dalam sesuatu tujuan penyelidikan. Antara contoh statistik inferensi ialah ANOVA. Ujian Spearman Rank. tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap setiap kenyataan yang mengukur sikap. 1999).4 .7 Sederhana 3. Tahap ini merujuk kepada tahap kefahaman terhadap item yang dikemukakan di dalam soal selidik. Ujian Pearson dan sebagainya. Manakala data daripada bahagian B dianalisis menggunakan kaedah analisis Ujian-t tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap kefahaman Aqidah dari segi jantina digunakan.1. Subjek menunjukkan sama ada mereka sangat setuju.00 Tinggi (Landell.5. Rumusan bagi tahap kefahaman berdasarkan julat min akan dikategorikan kepada tiga tahap seperti Jadual 8. min. adalah 0. dan mod.0: Jadual Nilai Skor Min Untuk Tahap Kefahaman Konsep Tauhid Skor min Tahap kefahaman 1.0.BUKU PROSIDING keseluruhan item soal selidik kebolehpercayaan yang baik.3. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba.867 dan nilai ini mempunyai Kaedah analisis data bagi keseluruhan data yang dikumpul oleh penyelidik dalam kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16. 309 . setuju. dalam bahagian A item demografi pelajar dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan. data tersebut perlu diolah. diproses dan disimpan dengan baik.3 Rendah 2.00 -2.8 . Analisis yang digunakan adalah statistik analisis deskriptif dan statistik inferensi. peratus.

1: Pemilihan kaedah analisis data berdasarkan persoalan kajian. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan sikap? 4. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan pemikiran? 5.2 pula menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap kefahaman aqidah mengikut jantina.1291 4.BUKU PROSIDING Jadual 8. tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap dan tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran berada pada tahap yang tinggi. keputusan yang boleh dibuat ialah menerima hipotesis nul yang menyatakan 310 . Justeru.05. Apakah terdapat perbezaan tahap kefahaman Ujian t konsep Tauhid di antara pelajar lelaki dan wanita? bebas 13 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Bahagian A: Demografi Hasil dapatan kajian ini untuk bahagian demografi menunjukkan bahawa bilang pelajar lelaki adalah seramai 197 dan perempuan adalah seramai 84 orang.2946 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Jadual 9.0817 4.1. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? 3. Bahagian B: Kefahaman Aqidah Merujuk kepada Jadual 9.0990 4. Bil Persoalan Kajian Kaedah Analisis 1. Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Skor Min Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? 2. Bil 1 2 3 4 Jadual 9. Begitu juga bagi elemen-elemen lain iaitu tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk keseluruhan item ialah melebihi 0. taburan tahap asas kefahaman Aqidah bagi pelajar kejuruteraan elektrik PUO berada pada tahap yang tinggi. Item Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran? Skor Min 4.

2000).2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Kefahaman Aqidah berdasarkan Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Kefahaman Aqidah Peremp uan N 19 7 87 Min 4. di mana setiap pelajar yang telah tamat Tingkatan 5 sudah dimaklumkan tentang perkara-perkara wajib yang berkaitan dengan akhlak. Jadual 9. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran turut tinggi seiring dengan pandangan Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna yang menyatakan tiada perselisihan antara nas-nas syara‟ dengan akal dan begitulah sebaliknya (Ali Abdul Halim. Kajian tentang perbezaan jantina dari segi kefahaman asas Aqidah menunjukkan tidak ada perbezaan bertepatan dengan hujah Sheikh Said Hawa yang menyatakan bahawa ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Aqidah Islam menjadikan Islam mudah difahami tanpa dibataskan oleh jurang jantina.168 8 4. tetapi mestilah selari dengan tahap pengamalan 311 . Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan juga tinggi bertepatan dengan pandangan Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili tetang Tauhid Rububiyyah yang bermaksud mengEsakan Allah SWT dengan segala perbuatanNya (Mohd Zaidi Abdullah. Oleh yang demikian. Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM. zaman dan lain-lain.525 0. 2005). ukuran bagi seseorang yang layak di kategorikan mempunyai tahap Aqidah yang mantap tidak cukup dengan tahap kefahaman semata. kaum. fardu ain dan sebagainya (Norazlina Jamil. 15 CADANGAN Hasil dapatan kajian ini menunjukkan tahap kefahaman Aqidah pelajarpelajar Islam berada pada tahap yang tinggi.60 0 14 Tahap kefahaman pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik PUO berada pada tahap tinggi bersesuaian dengan keterangan Prof Zakaria Stapa. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap selari dengan kenyataan Wan Liz Ozman (1996) di mana penghayatan konsep Tauhid memberikan kesan utama terhadap sikap muslim.185 5 Ujian-T T P Keputus an H03 Diterima -0. Namun begitu.BUKU PROSIDING tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap kefahaman aqidah dengan jantina. pengkaji membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pemboleh ubah kefahaman Aqidah dan jantina. bentuk muka bumi. 2003).

Mohd Noor Hashim. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB. Ahmad Baharuddin Abdullah (2004). Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. 16 KESIMPULAN Merujuk kepada kajian yang dijalankan. 19.Kuala Lumpur. A. PUO berada pada tahap tinggi.BUKU PROSIDING nilai-nilai Aqidah itu sendiri. diterjemahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan harian seseorang pelajar. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Pendekatan Tauhid Dalam Kepimpinan Pendidikan. Third Edition.1-9. Yan Piaw (2006). Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Dewan Pustaka Fajar Bakti. Mc Graw Hill. Bhd. Ahmad Esa. Mohd Yusop Ab Hadi. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah. Peranan Pendidikan Seni Dalam Membentuk Peribadi Muslim. Bhd.Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 2: Asas Statistik Penyelidikan. Walaupun dalam kajian ini. Program-program kerohanian untuk pemantapan Aqidah pelajar dari segi pemahaman dan penghayatan perlu diperbanyakkan. dikekalkan. Jurnal Masalah Pendidikan. Syarah Usul 20 Hasan Al Banna (Rukun Faham). Perbandingan asas kefahaman aqidah dari segi jantina pula tidak menunjukkan perbezaan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di KUiTTHO. (1998). 17 BIBLIOGRAFI Abdul Hadi Awang (2006). dapat disimpulkan bahawa tahap kefahaman asas aqidah pelajar-pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik. Oleh yang demikian. pengkaji mencadangkan agar kajian lanjutan dijalankan terhadap pelajar-pelajar terhadap tahap penghayatan Aqidah mereka. Program Khas Pensiswazahan Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Jamaluddin Hashim dan Nur Fadzillah Hussin (2008). Using Basic Statistics In The Sosial Sciences. N. Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan Dan Sains Sosial. Alias Baba (1999). Baharom Mohamad. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana Evans. Engku Intan Norazlin Che Engku Husin (2001). Ini kerana ukuran bagi seseorang yang beraqidah ialah orang yang mempunyai kefahaman dan penghayatan Aqidah yang mantap. Muqaddimah Aqidah Muslim. Ali Abdul Halim Mahmud (2003). tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. Program-program penghayatan aqidah perlu dilaksanakan agar kefahaman aqidah yang dimiliki oleh pelajar dapat ditingkatkan. Ahmed Ghazali Ibrahim dan Mahzan Arshad (1995). Memperkenalkan Bidang Kejuruteraan: Persepsi dan Sumbangan Islam. Chua. 312 . Canada: Prentice Hall.

Ancaman Dan Penentangan Terhadap Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama„Ah Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. W. Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pendekatan Bersepadu. Bhd. (1970) Determining Sample Size for Research Activities. Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains . Zakaria Stapa (2001). Yusuf Al.Qardawi (1999). Tajul Ariffin dan Nor‟Aini Dan (2002). 30. R. Sirojuddin Abas (2001). Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Penjuruteraan Semula Pendidikan Teknikal dan Vokasional: Satu Cetusan Pemikiran dan Tinjauan. Edisi Keenam. 607-610. Skudai Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. D. London: Wilay and Son Inc. Pengertian Tauhid. Falsafah Sains Dan Pembangunan: Ke Arah Dimensi Baru. Tutik Supiyah (2007) Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Sunan Kalijaga. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Mengembalikan Sains Insani.” Kuala Lumpur: Darul Nu‟man. Ismail Bakar. Bhd. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Melaka: Anjuran Majlis Agama Islam Melaka. Ahmad Zabidi Abdul Razak dan Noor Shamshinar Zakaria (2004). Mohd Fadzilah Kamsah. dan Morgan. Projek Sarjana. Muhammad Isa Selamat (1996). “Penyelidikan Pendidikan”. 3. Ayob Johari. Mohd Yusof Othman (1999). Aqidah dan Perjuangan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Penyelidikan Pendidikan. K. Educational And Psychological Measurement. Noor (2003). Tidak Diterbitkan. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Wan Liz Ozman Wan Omar (1996). 313 . Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak. Krejcie. Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). Skudai :Universiti. Jabatan Mufti Negeri Melaka.V. Norazlina Jamil (2005) Kajian Kefahaman Konsep Tauhid Di Kalangan Pelajar Islam Ijazah Sarjana Muda PTV Di Kuittho. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.8. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media.Sifat-sifat Allah SWT dan Mentauhidkan Diri kepadaNYA. Ramli Awang (2003). Jurnal Pendidikan Teknikal. Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam Dan Korporat. Merancang Kejayaan” Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Iktiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Landell. (1997) Management by Menu. 24-36. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Selangor: Dewan Fajar Bakti. Akidah & Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. Maizam Alias dan Noraini Kaprawi (2004).1-20.Bhd.BUKU PROSIDING Fadhil Mohd.

pengudaraan dan tekanan berada pada tahap yang baik manakala suhu dan pencahayaan berada pada tahap yang tidak baik. Data yang diperolehi menunjukkan kandungan CO2. kelembapan. Oleh itu suatu perubahan perlu dilakukan bagi mendapatkan keselesaan secara menyeluruh. suhu glob dan tekanan. Untuk mencapai matlamat ini. kandungan karbon dioksida. kelembapan. peredaran udara. mental dan prestasi pengurusan telah dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan kerja yang disiapkan. fungsi badan dikawal oleh visual pandangan mata. suhu. bunyi dan tekanan dapat diperolehi. ergonomis perlu menyediakan keperluan dengan mengambil kira faktor-faktor kemanusiaan pada data antropometri dan persekitaran dalam sesebuah bengkel yang meliputi aspekaspek seperti pencahayaan. Pengenalan Helmut (2009) menerangkan bahawa ergonomik merupakan suatu sistem yang memberi tumpuan pada meningkatkan hubungan antara badan manusia dan mesin. bunyi bising. Ipoh untuk membangunkan keadaan ergonomik yang selesa untuk para pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang baik di dalam bengkel. al 314 . Ergonomik adalah penting dalam mengorganisasi kajian kerja ketika menggunakan tenaga kerja di dalam bengkel. Di dalam sistem badan manusia. bunyi. ergonomik mempunyai dua pendekatan yang berbeza iaitu pencegahan kepada kemalangan dan meningkatkan prestasi manusia. Ernst (2009) menerangkan. suhu. Kajian ergonomik dilakukan di dalam bengkel automotif di Politeknik Ungku Omar. Dengan bantuan alat termal comfort bacaan untuk kandungan CO2. Dengan adanya pendekatan pada pencegahan kemalangan kadar kemalangan yang berlaku di bengkel dapat dielakkan. Kemudian visual ini akan diterjemahkan oleh sistem komunikasi pusat saraf melalui sensor dan sistem motor pada badan. Mohd Zulmajdi Rafidi Zaidin. Kata Kunci: ergonomik. kelembapan. pengudaraan. dan Rohimi Yusof Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Keselesaan semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel adalah sangat penting bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Ini disokong oleh kajian Baba et. pencahayaan.BUKU PROSIDING Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Zulhishamuddin Abdul Rahman. Pendekatan pada meningkatkan prestasi manusia daripada segi kognitif. bengkel automotif 1.

Keluasan bengkel auto ialah 19. Bengkel ini mempunyai 1 pintu utama yang berukuran 6. kandungan karbon dioksida. Masa penggunaan bengkel ini pada pukul 11. Data ini diperolehi dengan menggunakan alat pengukuran termal comfort. 2. Stesyen kerja di dalam bengkel ini terdiri daripada bahagian penyelenggaraan enjin petrol. enjin diesel.30 pagi hingga 1.15m. 315 . bunyi bising. Kedudukan lampu dan kipas ini seperti dalam Rajah 2.2m x 20m. sistem elektrikal. Bengkel auto ini terdiri daripada 25 unit lampu berkembar dan 12 unit kipas. suhu glob dan tekanan. suhu. Jumlah pelajar yang menggunakan bengkel itu ialah seramai 25 orang. duduk atau membongkok. kepentingan keselamatan dan keadaan persekitaran di bengkel mencatatkan tahap yang tinggi. Ini menunjukkan kesedaran yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar ini bagi meningkatkan keselesaan semasa melakukan kerjakerja amali di stesyen kerja seterusnya meningkatkan suasana kerja yang selamat. peredaran udara. Kajian ini tertumpu pada parameter persekitaran iaitu pencahayaan. Berdasarkan tiga aspek yang dikaji iaitu pengetahuan ergonomik pelajar. Pelajar-pelajar ini menggunakan bengkel mengikut jadual kelas yang telah ditentukan oleh jabatan dan masa penggunaan bengkel ini mengikut jadual waktu bengkel. Data persekitaran bengkel ini diambil selama 8 jam iaitu daripada pukul 8.30 pagi hingga 4. selesa dan memberi kepuasan yang maksimum selain mengelakkan kemalangan yang berlaku. Perbezaan antara setiap stesyen kerja ini ialah cara pelajar ini berada di stesyen kerja samaada dalam keadaan berdiri. unit latihan dan penyelenggaraan umum kereta. maka bengkel automotif telah dipilih untuk dijalankan kajian. Kaedah Dalam mendapatkan keadaan ergonomik merangkumi persekitaran tempat kerja dan di stesyen kerja.30 tengahari. 4 pintu sisi yang berukuran 3.BUKU PROSIDING (2008) mendapati data antropometri membolehkan rekabentuk pada alatan dan tempat kerja dapat dibangunkan dengan baik. Dalam kajian ini penumpuan akan diberikan pada bengkel automotif di mana keadaan persekitarannya berbeza dengan bengkel-bengkel yang lain.30 petang. Kajian yang dilakukan oleh Rahizah pada tahun 2008 mendapati bahawa tahap ergonomik terhadap keselamatan pelajar ketika melakukan kerja amali di bengkel secara keseluruhan adalah tinggi. Kedudukan pintu-pintu ini seperti dalam Rajah 1 pelan lantai bengkel.15m dan 2 pintu belakang yang berukuran 2m akan dibuka apabila kelas amali bermula. kelembapan.

Pelan bagi lampu dan kipas bagi Bengkel Automotif di PUO 316 .BUKU PROSIDING Rajah 1. Pelan Lantai Bengkel Automotif di PUO Rajah 2.

BUKU PROSIDING 3. Ia adalah gas buangan dari manusia dan tahap penumpuan gas CO2 adalah bergantung kepada bilangan manusia yang berada dalam sesuatu ruang dalaman. Keputusan Dan Perbincangan 3. Melalui penyelidikan yang dijalankan mendapati penumpuan gas CO2 adalah berbeza pada keadaan kawasan dan masa yang berbeza. Nisbah CO2 melawan Masa Penumpuan gas CO2 merupakan gas yang dibebaskan oleh manusia melalui pernafasan.2 Keputusan Suhu 317 . Penumpuan gas CO2 terhadap kadar pengudaraan terhadap keduaduanya iaitu udara luaran yang masuk dan kecekapan bau persekitaran.1 Keputusan Karbon Dioksida Rajah 3. Kadar penumpuan gas CO2 yang dihasilkan juga bergantung kepada aktiviti yang dijalankan. 3. Penumpuan gas CO2 dalam sesuatu ruang adalah bergantung kepada saiz manusia dan tahap fizikal aktiviti mereka pada masa itu.

Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar.BUKU PROSIDING Rajah 4. Rajah 5. Suhu radian purata dan peratus kelembapan melawan Masa Rajah 6. Perbandingan Suhu Glob melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. 318 . Peratus PPD dan PMV.

Suhu kering ialah suhu udara yang diukur dengan termometer biasa manakala suhu basah ialah suhu udara yang diukur dengan termometer yang disalut oleh kain basah. Dalam kajian ini suhu akan diukur dalam unit SI iaitu dalam unit darjah Celsius (C). Suhu bahang mempunyai pengaruh yang kuat berbanding suhu udara dalam menentukan haba yang dikeluarkan atau diperolehi daripada persekitaran. Contoh-contoh punca haba radian adalah cahaya matahari. Suhu yang sesuai adalah antara 20oC – 26oC.3 Keputusan Suhu Radian Purata Suhu bahang diperolehi daripada haba-haba yang dikeluarkan objek-objek panas. Skala Keselesaan ASHRAE Suhu yang bersesuaian perlu diselaraskan bagi memastikan pelajar dapat melakukan amali dengan selesa. api.BUKU PROSIDING Paras keselesaan PMV ( Ramalan Undian Purata ) berada pada antara skala ASHRAE 2 dan 3. Terdapat dua jenis suhu iaitu suhu kering dan suhu basah. Semakin tinggi suhu udara akan menyebabkan proses pada keadaan sekeliling menjadi panas lalu menyebabkan kadar pernafasan menjadi tinggi lalu penumpuan gas CO2 bertambah. Suhu udara boleh menentukan sesuatu ruang berada pada keadaan panas dan sejuk. Ia menunjukkan tahap keselesaan pada tahap panas dan terlalu panas. mesin dan haba logam. Suhu udara juga akan mempengaruhi kadar haba yang dikeluarkan oleh badan manusia yang melalui proses perolakan. 319 . kadar radiasi dan penyejatan. 3. Rajah 7. permukaan panas. Suhu bahang akan wujud jika ada sumber-sumber haba dipersekitaran. Suhu udara yang sesuai dapat mewujudkan suasana yang selesa dalam menjalankan aktiviti di dalam bengkel Automotif.

Perbandingan Kelembapan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. ianya boleh menyebabkan seseorang itu bernafas dengan cepat dan seterusnya akan menyebabkan penumpuan gas CO2 bertambah. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Kelembapan relatif udara adalah disebabkan oleh penumpuan kelembapan dalam udara atau kuantiti wap air di dalam suatu isipadu udara. 320 . hidung dan tekak dan boleh meningkatkan kekerapan rencatan elektrik statik manakala kelembapan yang tinggi boleh menyebabkan kepenatan dan sesak nafas. Kelembapan bergantung kepada kandungan air yang terdapat dalam udara.BUKU PROSIDING Kes 1 : Humidity Rajah 8. Bagi penumpuan kelembapan yang tinggi dan suhu udaranya rendah maka boleh menyebabkan udara persekitaran menjadi lebih cepat sejuk manakala jika penumpuan kelembapan dan suhu udara adalah tinggi. Kelembapan yang rendah boleh mengakibatkan kekeringan pada mata. Julat kelembapan optimum ialah sekitar 40% hingga 60%.

Halaju relatif udara adalah merupakan cara bagi mengimbangi kadar perpeluhan atau pemindahan haba secara perolakan dari tubuh badan manusia.BUKU PROSIDING Jadual 1. Kebanyakan ruang kerja mengunakan tingkap dan pintu bagi memastikan pengudaraan berlaku di ruang kerja masingmasing. halaju relatif udara mempunyai hubungan rapat dengan jenis aktiviti yang dijalankan oleh subjek dan 321 . Perbandingan Kelajuan Udara melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Ruang kerja memerlukan pengudaraan yang secukupnya.4 Keputusan Pengudaraan Rajah 9. Menunjukkan Nilai Kelembapan Relatif Udara Adalah Diberikan Dalam Nilai Peratusan (%) Mengikut Kategori. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Pertambahan kelajuan udara menyebabkan kepanasan oleh perolakan. Pengudaraan merujuk kepada pergerakan udara dan kadar udara segar dalam udara. Maka. Peratusan kelembapan (%) 0-25 25-50 50-75 75-100 Kategori Sangat kering Kering Lembap Sangat lembap 3. Penurunan halaju udara akan menyebabkan kadar perpindahan haba dari badan tidak bebas ke persekitaran dan menyebabkan seseorang itu berasa tidak selesa dan berlaku kepanasan disebabkan kurangnya kecekapan perpeluhan.

Keadaan ini berlaku kerana kipas angin dan lampu yang dipasang di dalam bengkel tidak 322 . tekanan dan pengudaraan adalah dalam keadaan yang optimum. bunyi. Secara asasnya pencahayaan yang sesuai adalah bekerja dalam keadaan yang senang dilihat atau jelas dan selesa untuk mata. 3. Cahaya harus tertumpu pada sebelah hadapan untuk mengelakkan pantulan pada permukaan kerja. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Kesimpulan Daripada kajian ergonomik yang dilakukan di dalam bengkel automotif Politeknik Ungku Omar. Ukuran bagi cahaya yang baik adalah antara 500 hingga 1000 lux. 4. Perbandingan Pencahayaan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Pencahayaan yang sesuai adalah pencahayaan yang dapat mengelakkan keletihan pada mata dan mencegah silau atau pantulan daripada meja pekerja. Silau boleh menyebabkan penglihatan yang tidak selesa. kelembapan. Ia berpunca daripada sumber cahaya yang terlalu terang atau penghadang yang tidak mencukupi. Nilai halaju relatif udara diukur dalam unit m/s. Manakala bacaan suhu dan pencahayaan pula berada pada tahap tidak baik. Ipoh didapati kandungan CO2. Ini kerana terdapat pintu pada semua bahagian di dalam bengkel yang dapat mengawal aliran udara keluar masuk di dalam bengkel.BUKU PROSIDING juga akan mempengaruhi kadar perolakan haba. Pencahayaan yang mencukupi perlu disediakan.5 Keputusan Pencahayaan Rajah 10. Cahaya yang terlalu terang atau malap boleh mengakibatkan keletihan dan silau pada mata. Semasa bacaan diambil juga pelajar sedang melakukan penyelenggaraan biasa dan ini tidak mengeluarkan bunyi yang bising.

ASHRAE Handbook.. Rujukan 1. Atlanta. Industrial Engineering and Ergonomic. Dlm. 2009. hlm. Ismail. Faculty of Engineering and Built Environment. R. Department of Mechanical and Materials Engineering. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2009. 7. 8..: Kajian Aplikasi Ergonomik Terhadap Pelajar Ketika Melakukan Kerja-Kerja Amali Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 Sph Pkpg. hlm 363-380. Sopian & B. 5. 2008. Deros. & Darliana Mohamad.P. Work safe Victoria. 6. 1995. A. Jusoh. 2009. 2008. Zulkifli. 9. R. Bridger.American Society of Heating.: Principles.Hill.: Automotive Workshop Safety. 2004 2.: The Impact of Ergonomics. Ernst A. Baba Md Deros. Malaysia.BUKU PROSIDING mencukupi. Inc.R. Helmut Strasser. New York. Industrial Engineering and Ergonomics. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia. 3. Rahizah Binti Zahari. Bagi meningkatkan keselesaan di dalam bengkel automotif kipas angin dan lampu perlu di tambah. 4. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. University Kebangsaan Malaysia. Engineers. 2005. Apabila keselesaan dipertingkatkan maka kemalangan di dalam bengkel automotif dapat dielakkan serta pelajar dapat memberi tumpuan dalam kerja-kerja amali di dalam bengkel. Dlm. : Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry.M. 323 . Refrigerating Air-Condition.: Introduction to Ergonomics. K.: Fundamentals. Victoria.:Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia. McGraw. Ahmad Rasdan Ismail. Koningsveld. N. Methods and Examples of Ergonomics Research and Work Design.S. ISBN:1931862710. 5. American Journal of Applied Sciences 6 (8): 1495-1501. 177-195.

Seterusnya dapatan kajian dianalisis dalam bentuk kaedah skor min..M MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN MOHD NOR AZAM BIN DALI Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus J4807 Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta hubungannya dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. Responden adalah terdiri daripada 124 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. KASBOLAH GRAD. S. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kajian kuantitatif. Menurut Ahmed et al. didapati bahawa tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. (2004) latihan CAD yang diberikan terlalu umum.E. (1998) berpendapat keupayaan menvisualisasi ini sangat diperlukan 324 . 1.BUKU PROSIDING KAJIAN KEUPAYAAN MENVISUALISASIKAN RUANG DAN KEUPAYAAN PEMODELAN PEPEJAL DALAM LUKISAN BERBANTUKAN KOMPUTER. Di samping itu dapatan kajian juga memaparkan wujudnya perbezaan yang signifikan antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. dan juga kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min. hampir keseluruhan latihan-latihan CAD yang diberikan dikelas sama ada di Institut Pengajian Tinggi (IPT) mahupun di Politeknik lebih menekankan kemahiran teknikal berbanding kemahiran menvisualisasi. et al..0 PENGENALAN Latihan-latihan Lukisan Berbantukan Komputer (CAD) untuk tahun-tahun sebelum ini hanya memfokuskan pada cara membuat dokumentasi lukisan bukannya pada konsep pemodelan yang sebenar (Branoff et al. Walhal Sorby. Kenyataan beliau ada benarnya kerana berdasarkan pengalaman penyelidik.A. NURUL ZAIDI BIN HJ. I. Aspek-aspek yang dikaji adalah tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar. 2002). hanya menitikberatkan latihan-latihan yang dapat menyediakan pelajar dengan kemahiran teknikal berbanding kebolehan untuk menvisualisasikan ruang. Daripada hasil kajian. di mana Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer telah digunakan.66. ENGR.. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan secara berkomputer dan perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. kaedah Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r).

kedua: Spatial Visualisation Ability Instrumen (SVATI). sedangkan Sorby dan Baartmans (2000) menegaskan dalam membolehkan kita mengoperasikan CAD dengan lebih baik. iaitu pertama: soal selidik yang berkaitan dengan gaya. Selari dengan pendapat Sorby. Kajian ini bertujuan untuk menguji gaya pelajar kejuruteraan dalam melakar dan melukis serta melihat perhubungannya dengan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar tersebut. Melalui kajian ini juga. Kajian ini telah membahagikan responden kepada dua bahagian. Responden adalah terdiri daripada pelajar kejuruteraan awam. kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Hasil tinjauan awal dan temu bual penyelidik bersama pelajar yang pernah mempelajari Lukisan Berbantukan Komputer mendapati mereka bermasalah dalam membayangkan sesuatu objek 3D berbanding mempelajari kemahiran teknikal. didapati terdapat pertalian antara kecenderungan menggunakan lakaran dan lukisan dengan keupayaan menvisualisasikan ruang. (2002) pula menegaskan bahawa perisian pemodelan 3D memerlukan pelajar yang berkebolehan untuk memanipulasi objek dalam ruang 3D. Kajian seterusnya juga dibuat oleh Maizam Alias et al. pada tahun (2003) yang mana kajian ini dijalankan bagi melihat sama ada aktiviti menvisualisasi ruang mempengaruhi kemahiran menyelesaikan masalah dalam subjek reka bentuk struktur. keupayaan menvisualisasi perlu ditingkatkan.. (2002a) yang dilakukan ke atas pelajar kejuruteraan dan reka bentuk yang mengambil Diploma Kejuruteraan Awam dan Sijil Reka Bentuk di dua buah Politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) dan Politeknik Port Dickson (PPD). penyelidik ingin melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dan hubungannya dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer berikutan tiada kajian yang seumpamanya dijalankan di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar (PUO). Justeru. Senario seperti ini berlaku di mana-mana IPT dan Politeknik termasuklah di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar sendiri sendiri. Bagi kumpulan kajian. Dapatan kajian menunjukkan pelajar kejuruteraan lemah gaya dalam melakar dan melukis berbanding dengan pelajar reka bentuk. Branoff et al.BUKU PROSIDING dalam kita menggunakan perisian pemodelan pepejal agar menjadi lebih efektif. Kajian ini adalah bertujuan mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. 2. Dua 325 .0 SOROTAN KAJIAN LEPAS Kajian oleh Maizam Alias et al. mereka di ajar tentang kemahiran menvisualisasikan secara ruang sebelum belajar mengenai reka bentuk struktur manakala bagi kumpulan kawalan akan belajar seperti kelazimannya. Kajian ini menggunakan dua instrumen.

kesahan kandungan. Penyelidik-penyelidik terdahulu telah memberikan lima jenis kesahan apabila menilai sesuatu alat-alat pengukuran iaitu kesahan lahir. 1990). Instrumen yang pertama adalah gabungan soal selidik dengan Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) manakala yang kedua pula ialah Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer. Hasil kajian mendapati keupayaan menvisualisasikan ruang membantu dalam proses pelajar mempelajari subjek reka bentuk struktur. 326 . Kenyataan ini berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan kumpulan kajian memperoleh markah yang tinggi dalam subjek reka bentuk struktur berbanding kumpulan kawalan. penyelidik menggunakan kesahan kandungan. 3. Pelajar yang mempunyai keupayaan menvisualisai ruang tinggi cenderung menggunakan kemahiran ruangan dalam menyelesaikan masalah berbanding pelajar yang rendah keupayaannya dalam menvisualisasikan ruang. Justeru penyelidik bertemu pengajar dalam bidang Kursus Lukisan Berbantukan Komputer untuk mengesahkan instrumen kajian yang kedua sama ada boleh digunakan untuk mencapai kehendak objektif kajian. penyelidik menggunakan dua instrumen asas dalam pengumpulan data. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang perempuan dan 33 orang lelaki.BUKU PROSIDING instrumen kajian digunakan iaitu SVATI dan Strutural Design Instrument (SDI). melukis gambar agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan seterusnya melakukan penerangan bagaimana gambar yang dilukis dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. penyelidik melakukan kesahan pengukuran. Setiap individu dalam sampel akan membaca permasalahan yang diberikan. kesahan ramalan. Bagi menilai instrumen kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah PSVT:Rotation. 1990). Kesahan kandungan bermaksud setakat mana sesuatu instrumen kajian itu merangkumi kandungan yang bersesuaian dengan kajian penyelidikan itu. Dalam kes kajian ini.0 METODOLOGI KAJIAN Bagi mencapai objektif kajian ini. iaitu dengan sampel dan populasi yang dikaji (Cates. Dapatan kajian juga mendapati kebanyakan pelajar perempuan menggunakan gambar dalam proses penyelesaian masalah berbanding pelajar lelaki tetapi tidak banyak membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dengan betul. kesahan serentak dan kesahan gagasan (Cates. Fennema dan Tartre dalam kajian beliau pada tahun 1985 adalah bertujuan menyelidik bagaimana lelaki dan perempuan yang mempunyai perbezaan dari segi kemajuan menggunakan keupayaan menvisualisasikan ruang dalam menyelesaikan masalah perkataan dan sebahagian kecil masalah-masalah lain.

Wiersma (2000) pula berpendapat.54%. 327 .5. sekiranya pekali kebolehpercayaan kurang daripada 0.0 ANALISIS DATA Data yang diperolehi daripada sampel kajian dengan menggunakan instrumen (Soal Selidik dan SVATI serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer). dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11. jika nilai pekali menghampiri 1.7.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar dan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Taburan kekerapan markah pelajar bagi kedua-dua ujian adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. (2002a) untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaannya dan nilai yang diperolehi ialah 0. Menurut Zaidatun dan Mohd Salleh (2003). (2002a). mod bagi markah SVATI adalah 39% iaitu di paras sangat lemah berbanding mod bagi markah ujian AutoCAD iaitu 62% yang berada pada paras sederhana.6. Bagi memudahkan dan seterusnya melancarkan proses penganalisisan data. Ini menunjukkan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan tahap membuat pemodelan secara berkomputer berada pada tahap baik. Diketahui daripada Rajah 1. bab penganalisisan data ini dibahagikan sepenuhnya kepada tiga bahagian utama iaitu tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar. Nilai min bagi markah SVATI ialah 50. Rajah 2 diguna pakai.58% manakala bagi markah ujian AutoCAD pula ialah 74. ianya adalah hasil pengadaptasian instrumen kajian Maizam Alias et al.BUKU PROSIDING Berlainan pula dengan instrumen kajian yang pertama. 4. maka bolehlah dianggap instrumen yang digunakan di dalam kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. Namun begitu tahap keupayaan pelajar diukur bukan berdasarkan nilai mod tetapi melalui nilai min. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer serta perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan skor min piawai dan seterusnya bagi mengukur atau mengenal pasti tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dan kebolehan mereka membuat pemodelan secara berkomputer.0 ia menunjukkan tahap kebolehpercayaan item instrumen adalah tinggi. 4. Instrumen ini telah diuji dengan menggunakan kaedah KR-20 dalam kajian Maizam Alias et al.

pada aras keertian 0. hipotesis nul ditolak.05. pada aras keertian 0.984 (Rujuk Rajah 6).5 (Rujuk Rajah 8).66. p< 0. Hasil analisis perbandingan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dipersembahkan dalam nilai skor min dan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min Jika dilihat padaRajah 5. hipotesis alternatif diterima di mana terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar Dengan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. sekiranya nilai t-kiraan lebih besar nilainya daripada nilai tkririkal.05. pada aras keertian 0.209 (Rajah 7). manakala nilai t-kiraan ialah 4. Nilai yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi (Rujuk Rajah 4) di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0.96 menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih berupaya menvisualisasikan ruang berbanding pelajar perempuan berdasarkan skor markah SVATI. Namun secara khususnya untuk melihat sama ada wujud perbezaan skor markah SVATI antara jantina. secara kasarnya diketahui nilai perbezaan min 10.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. Maka mengikut termaterma syarat Ujian-t.05) adalah 1. Maka dengan tertolaknya hipotesis nol. proses penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min yang mempunyai hipotesis kajian iaitu: Ho1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. 328 .BUKU PROSIDING 4. Data Rajah 3 menunjukkan adaptasi dapatan daripada analisis menggunakan kaedah Korelasi Pearson dengan bantuan perisian SPSS Version 11.05. nilai t-kiraan lebih besar berbanding nilai t-kritikal. Ha1 = Nilai t-kritikal (Ujian 2-hujung. Jika dilihat pada kedua-dua nilai t ini. darjah kebebasan = 122. 4.

Penyelidik mendapati wujudnya hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. hasil dapatan kajian adalah berkaitan keupayaan menvisualisasikan ruang dan keupayaan pemodelan pepejal dalam lukisan berbantukan komputer bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal yang mengambil kursus Lukisan Berbantu Komputer 2 (J 4807). Selaras dengan dapatan kajian Maizam Alias et al. Mack berpendapat sememangnya terdapat perbezaan yang signifikan bagi 329 .BUKU PROSIDING 5. Pada mulanya penyelidik menjangkakan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap baik.2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Dengan Kebolehan Pelajar Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Ini membawa makna kepada keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar mempengaruhi pencapaian mereka dalam membuat pemodelan secara berkomputer. Namun selepas kajian dilakukan didapati keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap sederhana. 5. pada tahun (2003) yang mendapati. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Mack (1992) dan Hamilton (1995). Selepas melakukan proses penganalisisan data. penyelidik mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar. Kekangan masa mungkin menjadi faktor utama min markah SVATI berada pada paras sederhana kerana masa untuk menjawab SVATI di hadkan. keupayaan menvisualisasikan ruang membantu pelajar dalam proses pemahaman dan penyelesaian masalah dalam mata pelajaran reka bentuk struktur 5. 5. Kekurangan masa dalam menjawab SVATI sedikit sebanyak mempengaruhi nilai skor markah SVATI pelajar dan kenyataan ini disokong oleh Smith (2001) yang menyatakan sememangnya terdapat hubungan antara masa dengan keupayaan seseorang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan menvisualisasi ruang. Min markah SVATI berada pada paras sederhana berbanding min markah ujian AutoCAD berada di paras baik.66 (Rujuk Rajah 3). terdapat perbezaan yang ketara antara min markah untuk SVATI dengan ujian AutoCAD. Berpandukan data yang tercatat pada Rajah 1.

Manakala Hamilton pula mendapati pencapaian lelaki dalam tugasan Spatial Mental Rotation lebih baik berbanding dengan perempuan. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi pelajar dalam membuat pemodelan secara komputer. iii. i. ii. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar berada pada tahap sederhana. Maka dapat diperkatakan di sini Hamilton juga bersependapat dengan Mack iaitu memang wujud perbezaan keupayaan menvisualisasi antara jantina. Spatial Mental Rotation merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tahap keupayaan menvisualisasikan ruang seseorang.BUKU PROSIDING keupayaan menvisualisasi antara jantina. Keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki lebih baik berbanding pelajar perempuan. 330 . terdapat tiga kesimpulan yang dibuat di mana ianya hanya sesuai dan relevan bagi kajian ini sahaja dan merujuk kepada responden kajian. Keseluruhannya dapat diperkatakan bahawa tujuan kajian ini iaitu untuk mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer adalah tercapai. Berdasarkan perbincangan di atas.

Engineering and Construction (IT-AEC). 331 . 3 (1). Manner. Attitudes Towards Sketching and Drawing and The Relationship with Spatial Visualisation Ability in Engineering Students. 3. E. Maizam Alias. Kuala Lumpur. Buchal. (2004). Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999).J. and Gray.E. W. E (2003). Fennema. Black.O. Black. M. North Carolina State University.. and Baartmans.A. D. (2001).A. and Tartre. (2002a). Sorby. G. 8. Smith. S. 12. Maizam Alias. 14. Johor Darul Ta‟zim:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. (2002).G. Unpublished degree of master thesis. Hamilton. Spatial abilities and their relationship to effective learning of 3-d solid modeling software. Interaction Evokes Reflection: Learning Efficiency in Spatial Visualization. X. Incorporating Solid Modeling and Team Based Design into Freshman Engineering Graphics.J. International Journal of IT in Architecture. “3-D Visualization for Engineering Graphics”. (1992) The Efeect of Training in Camputer Aided Design on The Spaatial Visualization Ability in SelectedGifted Adolescents. W. Journal of Industrial Technology. The Learning of CAD for Constructoin: Technical Abilities Or Visual?. 30-35. 2 (2). Dewan Bahasa dan Pustaka. E. Beyond Sex Different in Visuo-Spatial Processing: The Impact of Gender Trait Possession. Engineering Design Graphics Journal.W.. International Education Journal.J.0 RUJUKAN 1. and Smith. N.M. A. 19-29. E.Sorby. Panduan Amali Untuk Penyelidikan Pendidikan terjemahan Syaharom Abdullah.. Maizam Alias. 86. (2000). (2001). 3 (1). (2002b). C.edu/articles/2001/2/05/ [2006. W. R. Hartman. 64 (3)..J. Hart. International Education Journal. Black. L. 10. Branoff. Virginia Plytechnic Institute and State University.. Constrain-Based. September 14].N. Cates. 120. (1998). L. Engineering Design Graphics Journal. 18 (1).. K. 9. R.wfu. 2. (1995). R. 15. 5. and Gray. 13. Strong. 2 (4). T. Feng. D.R. 65 (1). World Transactions on Engineering and Technology Education. J. [Online] http://imej. 11. Effect of Instructions on Spatial Visualisation Ability in Civil Engineering Students. (2003) Effect of Computer Animation Instruction 0n Spatial Visualization Performance. T. Unpublished degree of doctor thesis. Engineering Design Graphics Journal. Mahdjoubi. B. R. and Leach.BUKU PROSIDING 6. The Relationship Between Spatial Visualisation Ability and Problem Solving in Structural Design. (2002). 4. Journal for Research in Mathematics Education.E. 7. 66 (1). 6..(1985). “Penyelidikan Pendidikan”. Spatial Visualization: Fundamentals and Trends in Engineering Graphics. British Journal of Psychology. V. D. 16 (3). Interactive Multimedia Electronic Journal of ComputerEnhanced Learning. Ahmed. The Use of Spatial Visualization in Mathematics by Girls and Boys. S. T. T. New Jersey: Prentice-Hall. (1990). S. Mack. and Wiebe. and Gray . Three-Dimensional Solid Modeling in An Introductory Engineering Graphics Course: Re-examining the curriculum. 184-206. ix.

Bhd. Wiersma. (2000). 17.” Boston: Allyn and Bacon. Sorby. B. (2000). Zaidatun Tasir dan Mohd Salleh Abu (2003). The Journal of Engineering Education. 301-307.A.J.BUKU PROSIDING 16. Venton Publishing (M) Sdn. 332 . S. “Research Methods in education: An introduction. SPSS 11. 18. 89 (3). Development and Assessment of A Course for Enhancing The 3-D Spatial Visualization Skill of First Year Engineeering Students. W. “Analisis Data Berkomputer. and Baartmans. Cetakan Pertama.5 for Windows”.

BUKU PROSIDING 333 .

BUKU PROSIDING 334 .

the teaching of science and mathematics has also reached its continuity phase from secondary school students to college levels since its implementation in 2003. The findings revealed that the lecturers perceived that oral communication. This exploratory study is aimed to investigate the English Language needs. need analysis. presentation and writing skills are the skills that they need to improve and stated they need training to improve these skills. and medical. Many literatures in language teaching and learning about ESP abounds with reports of efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in various field. that is English. they are also required to teach what is familiar to them. that is. wants and desires of the polytechnic lecturers in using English to teach their core subjects. which is called English for Specific Purposes (ESP) has been trying to fulfill the needs of each customer from different backgrounds and for different purposes. Introduction English for Specific Purposes (ESP) which is an emerging new movement in the field of English Language Teaching and Applied Linguistics has been designed with the purpose of fulfilling the language needs of each learner from different context and for different purposes. 335 . In addition. business. the Minister of Higher Education of Malaysia then had expressed concern on the English language proficiency of polytechnic students in Malaysia. in an unfamiliar language. Consequently.Thivviyah A/P Sanmugam Abstract: The emerging of relatively new movement in ELT. the content. such as engineering. there is still lack of research on the language needs from lecturers before any training course is designed and implemented. the teachers or the class facilitators have to carry out the teaching-learning process based on these target competences. Keywords: English for Specific Purposes ESP) . This is in line with their employers‟ expectation which required lecturers to use English extensively in their workplace communication. Besides that.BUKU PROSIDING Handling Occupational Purpose English: An Analysis of the Needs of Polytechnic Lecturers Gan Lai Kuen Noorulziwaty Bt. Problem Statement In the year 2007. Kamaruzaman S. Many literatures in language teaching and learning about ESP are full with efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in specific fields of occupation but in the polytechnics of Malaysia context. He raised his concern because of the lack of communication ability of polytechnic students which will cause them to have low employability in the future.

the term “needs” is interpreted diversely by many authors and researchers (Hutchinson & Waters. Hence. Aligned with the intention to prepare the lecturers for effective teaching in English. They are deemed to require what the syllabus offers them. wants and desires of the polytechnic lecturers before designing any courses to be implemented. The assessment of lecturers‟ needs was performed by considering the views of higher administration. Brindley. three phases of Teaching of Science and Mathematics in English (in Malay language with the acronym –PPSMTI) courses were conducted to train the lecturers to improve their language in English for various specialized field. revising and improving practice for courses in the future for polytechnics. Literature Review In designing a course. then the vast majority of learners do not have any. What language skills do lecturers need to develop to perform in their work? 3. 1989. 336 . needs and lacks of polytechnic lecturers? 2. Some lecturers even expressed that they were not competent enough to teach in English and others felt that the students were not able to understand the lessons in English. As Dickinson (1991) claimed that if needs are „understood as specific requirements for the foreign language. 2009) and thus different meanings are implied. 1991:88). many courses were spearheaded and implemented to prepare lecturers to teach in English in full by year 2015 at the polytechnic level in the higher education. an initial pre-course needs analysis is needed to start teaching a new language course to any course participants. Efforts were made to answer the following questions: 1. In the linguistic context. (Dickinson. This situation has brought about many apprehensions and anxieties among them who felt that they could not perform appropriately with the implementation of teaching mathematics and science in English. instructors and students. It was known that many foreign language courses do not enquire the learners‟ needs before any course began. which is a highly realistic “need” for the majority of learners. and the syllabus is likely to be closely related to the examination. What are the specific English wants. the results may be used as input documentation in making decision concerning refining.BUKU PROSIDING Subsequently. Dudley-Evans & Jo St John. What are the employers‟ expectations for the lecturers? As for the possible implications. 1987. this study aimed to investigate the English language needs. Research Questions The inadequacy of lecturers in teaching using English had brought about worries to the higher administration of polytechnics who find ways to enhance the lecturers‟ proficiency by providing the lecturers with more courses. Yet many lecturers after undergoing such courses were still not confident in teaching their specialized subjects in English. Even though many courses were conducted but the courses were not carried out based on the need analysis for the participants before its implementation.

what they seek to achieve. what their attitude towards the course. On the other hand. i. 1996:55). lacks (what learner does not know). Need analysis. teachers‟ perceived needs and sponsors‟ needs. according to Dudley Evans are “what the learners need to do in English”. wants. wants are a subset of needs. teaching/learning. learner perceived needs. Product Driven Needs involves the objective needs. The target needs of the course designed in polytechnic are to enable the lecturers to teach their subject matter fully in English.e. Faiz Abdullah (1998) and is illustrated as the following: 337 . lacks. Hence. target needs. assessment/evaluation‟ and be on-going (Dudley-Evans & Jo St John. There are slightly different definitions elsewhere. wants (what learner feels s/he needs)‟(Hutchinson & Waters. and the lack is the difference a learner perceives between his present competence in a particular skill and the competence he wishes to achieve‟ (Dickinson. this study looked into the perceived needs and skills preference needs of the respondents. Obviously. those which a learner puts at a high priority given the time available. analysis of target situation needs is concerned with the important area of language use. Target needs are understood as „what the learner needs to do in the target situation. The contemporary attitude to the needs analysis poses the following requirements: it must be „interrelated with course design. necessities. and learning needs are what the learner needs to do in order to learn. It also considered the product driven needs of the polytechnics administrators which required the respondents to be using English to teach their core subjects by year 2015.e Product Driven Needs (or Target Situation Analysis) and Process Driven Needs (or Present Situation Analysis and Learning Situation Analysis). 1996:62). 1991:91). „Needs are those skills which a learner perceives as being relevant to him. 1998:121). while learning needs cover circumstances of language learning. although all authors seem to agree that it is essential to distinguish between needs. grammar and skills preference needs. etc. Needs analysis generally can be categorized into 2 categories i.BUKU PROSIDING The conceptions of “target needs” and “learning needs” have been widely used in English for Specific Purposes. Process Driven Needs are subjective needs. The need analysis model for this study was adapted from Dr. The analysis of target needs involves identifying the linguistic features of the target situation or learners necessities (what is English needed for). why learners take course .optional or compulsory. materials. (Hutchinson & Waters. desires. genres. wants and lacks.

immediate needs and perceptions of future use of English. Finally. M. writing. It was found that students also perceived that they need to master an appropriate level of English before they attend their specialized course and significantly reported that they needed to use both Persian and English sources when studying their subject courses. The present situation needs and learning situation needs items in the questionnaire are items such as language proficiency level of course participants. a course outline was designed based on the needs analysis. In addition. current use of language and English. the instructors have also reported that students do not have proficiency in the four skills namely.BUKU PROSIDING Identify target needs Target situation analysis Present situation analysis Learning situation analysis Course Design Figure 1: Need Analysis Model The above model provided a starting point and some guidelines on the study. speaking and 338 . after analyzing the target situation needs. Tahririan (2008) conducted a study to investigate the foreign language learning needs of undergraduate medical sciences students studying in faculties of nursing and midwifery in Iran. Findings of the interviews reported that both the students and instructors stated that the students‟ English language ability was insufficient to meet the challenge of the large amount of English text they were expected to read in their specialized courses. presents situation needs and learning situation needs of the course participants. classroom instructions. The course designed was named Handling Occupational Purpose English (HOPE) which involved lessons on Oral Communication skills. Then present situation needs and learning situation needs were identified with the questionnaires given to respondents. Golnsnar Mazdayhasna. Firstly target needs were identified by using interview with the administrators of polytechnic and based on the curriculum objectives of the institution.H. The study was designed on a mixed method of qualitative and quantitative survey basis with interviews and questionnaires and it was administered to 681 undergraduate students (623 females and 58 males) as well as 168 subject-specific instructors and 6 EFL instructors. presentation skills and micro teaching. reading.

The result indicates worker‟s perceptions of their needs. The results of this study suggested that the goals of the course are unrealistic and its provision to prepare students to face challenges and demands posed by their specialist departments. Reading (49%. wants and lacks are greatly affected by their attitudes towards English. this study revealed that the EAP-ESP course for nursing and midwifery students is conducted without the consultation and collaboration with content departments. Finally. 2) learners‟ present knowledge and knowledge gaps. asking about their needs the great majority of the respondents prefer getting information themselves. then. This detailed study into the use of English in the workplace by two types of workers recommended that course designers and the developers of teaching and learning materials should provide more specifically focused English courses to learners in their respect fields of work. and listening (36%. 3) the objectives of the course. Deutch. lacks of and attitude towards English and the use of English at the workplace. Second. the researcher agreed with other researchers‟ findings (cf. 339 . 5) teachers‟ skills and knowledge of specific area. Al-Khatib (2002) for the purpose of achieving a better understanding of the communication demands placed upon Jordanian travel agency and bank senior officials. Another multi-faceted exploratory study was conducted by Mahmoud A. The study also helps us establish realistic measures for treatment which would be incorporated in the design of a particular type of courses and textbooks to ESP students. writing (37%. First. in responding to a considerable number of questions on language attitude the executives in both workplaces showed a great deal of desire to employ the language as an instrument for achieving multi-purpose activities. equipment. 63%) by the banking and travel agency workers respectively. 2003. Nation. and without having assessed students learning needs. 61%). the resources available in terms of staff. speaking (33%. The rationale behind this study was to identify the workers' needs. improving listening skills and sharpening their ability in speaking. Three main conclusions. 1993. finance and time constraints. can be drawn from this research. On the factors that should be considered in designing the syllabus for nursing and midwifery students. materials. Chantrupanth. travel agency workers are heavier users of English than their banking counterparts and this is clearly manifested through their uses of the four language skills. 2000) that there are many factors one should take into account including: 1) the learning needs of the students. 80%). Third. wants. 61%).BUKU PROSIDING listening where they encounter difficulties in dealing with task they are expected to perform in English.

they were later administered to 60 lecturers who attended a diagnostic test by the Career and Training Department of Polytechnics which was conducted by the lecturers of General Studies Department of the particular polytechnic. (2002). It is found that communicating with clients and colleagues in the clinical setting is students‟ area of greatest difficulty. The questionnaire was adapted from four survey instruments used by Dr. interviews. need analysis was administered on the Mineapolis campus of the College of St Catherine students to determine why many of the ESL students enrolled in the Associate of Science (A. discussions. Besides that. The lecturers took about 30 minutes to complete the survey. However. In other words. Al-Khatib (2002) and Dudley Evans and St John (1998). in the ESP research fields‟ relevant documentation and information received from colleagues are also important. From the literature. the Speaking and Listening in a Health-Care setting course was developed and it was successful in helping students learn how to communicate more effectively in clinical settings. assessment (Dudley-Evans & Jo St John. 1998:132). Mohd Faiz Abdullah (1998). Science and Computer Department (JMSK) in one of the polytechnics in Perak. Mahmoud A. Two instruments were used in this study: interviews and questionnaires.BUKU PROSIDING Likewise another study which was conducted by Bosher. five higher authorities of the organization were interviewed to elicit information on their expectations for the lecturers in terms of the usage of English in the classroom. all of whom are immigrants. Several procedures. the main sources for needs analysis are the learners themselves.S. Civil Engineering Department (JKA). K. observations. and questionnaires. S. Ping Duan & Weiping Gu (2002). Methodology The participants of this study involved 60 lecturers (36 females and 24 males) from the main department which were the Mechanical Engineering Department (JKM). Based on the findings of the need analysis. In addition. primarily interviews. An informal interview session was also conducted with the participants to elicit their problems in learning English and their experiences in using English to teach their subject matter. it can be implied that need analysis is required before any courses are designed. Participants were chosen based on purposive sampling by the Head of Departments based on the need for the lecturers to improve their English so that they could teach the career content of their disciplines. and Smalkoski. were used to gather information about the objective needs of the students. a semi structured interview was conducted with five higher authorities of the organization to elicit their expectations for the lecturers 340 . Electrical Engineering Department (JKE) and Maths. After piloting the questionnaires. The questionnaires were administered to 15 lecturers on 12 February 2010 as a pilot study. The main data collection methods for needs analysis are questionnaires.) degree nursing programme were not succeeding academically. observations.

Results and Discussion Figure 2: The use of English in class The bar chart above showed whether the respondents used English to teach their core subjects. It is also mentioned during the interview by the higher authorities that approximately only half of the total number of polytechnic lecturers use English to teach. The data were computer-analyzed using an SPSS programme and Microsoft Excel. Figure 3: Hours a week in using English to teach As shown in the bar chart in Figure 3. around 43.BUKU PROSIDING in terms of usage of English in the classroom.3 percent of the respondents (26 respondents) used less than twelve hours of English to teach in a week.7 percent (4 respondents) do not use English at all. 341 . Around 55% (32 subjects) of the respondents do not use English to teach in their class and only 45% (27 respondents) said that they use English to teach their students. 25 percent of them (15 respondents) use less than two hours to teach in English and 6.

which described on whether respondents use English mainly in teaching.7% (16 respondents) and 31. Only 1. The results indicated that the respondents seldom use English in their workplace and hence probably may need to improve on their usage of English language to perform in their class.3% (44 respondents) said that they often use Malay language to speak and 66. almost 73.7% (19 respondents) use both Malay and English in their oral interaction and written communication respectively (refer Figure 5 and Figure 6). around 28.3% (17 respondents) of them use English mainly to teach and approximately 45% (27 respondents) of them use both to teach and externally to communicate with others.BUKU PROSIDING Figure 4: Modes of using English In response to Question 3 on the current use of English. However. 342 .7% (one respondent) use English in written communication and 26.7% (40 respondents)use Malay language to write in their workplace. externally or both.

BUKU PROSIDING Figure 5 : Language used for oral interaction Figure 6 : Language used for written communication The respondents’ lacks. and needs 343 . wants.

from the questionnaire on the perception of proficiency skills. speaking.BUKU PROSIDING Table 1: Perception of proficiency skills For each skill. they felt that they speak as efficiently as them but with some difficulty in relating their ideas fluently. all of the respondents want to improve their English for the current job and 344 . the less proficient the skill. This could be probably due to the fact that they do not speak frequently as constant practice enables one to be perfect.10) was found to be less proficient by the respondents. Both listening and reading are perceived to be above average in proficiency. Writing and speaking skills were perceived to be average proficient with the same mean of 2. With regards to comparison of mean.32. and 2. respondents were asked to rank the six proficiency skills. in ranking. 1 is weak. and vocabulary with mean of 2. so the lower the mean. most respondents perceived that they are as proficient in English as them (refer to Figure 7). Compared to other colleagues.32. Figure 7: Comparison of proficiency with other colleagues In response to Question 8 and Question 9 from the questionnaire on the speaking skills of the respondents compared to their colleagues.32 whereas grammar (2. The respondents perceived that they were average in writing.33 respectively. In addition to questions on how the respondents perceived to their future use of English. 2. 4 is excellent. it is found that non of the respondents considered themselves weak in their reading proficiency of English (refer to Table 1). In response to the Question 6 on the current use of English.

3%) perceived that they need the speaking skills to enable them to teach and they lack this skill. Thirty two respondents (53. the second most important immediate needs are writing skills (30% with 18 respondents) and grammar skills (28.3%) also perceived that the reading skill is the least important. This is probably due to some respondents may perceived that technical vocabulary might be needed for them to teach well in class and they have problems in using extensive vocabulary in their explanation of concepts in their subject matter. speaking skills is ranked as the most important immediate needs for the respondents.3% with 17 respondents). eight other respondents (13. There was an equal number of response on the third most important rank and less most important rank for immediate needs on vocabulary skill. On the contrary. Perceived English Language Proficiency Skills Needed by Lecturers of Polytechnic Based on Table 2. Subsequently.BUKU PROSIDING they need English for communication. 345 . for job and in improving their performance in English. Listening skills rank the third most important skills (35% with 21 respondents) needed by the respondents.

7% with 10 respondents). Next most important course that the respondents wanted to enroll is also the course that could improve their writing skills (23. presentation (25% with 15 respondents).3% with 11 respondents) and document reading and note taking (16. The respondent perceived that the ability of professional communication that they need to improve urgently were on oral communication (45% with 27 respondents).7% with 16 respondents) as the second most important. they felt that both mix of Malay and English language is better. Hence.BUKU PROSIDING Table 2: Perception on immediate needs of English Language Proficiency skills In response to what kind of English training course do the respondents want.3% with 14 respondents). they perceived that they feel comfortable with using Malay and English. technical term translation (18. Nevertheless. future courses of English should be designed to cater to the respondents‟ needs. they perceived that they want to improve their speaking skills (55% with 33 respondents) the most and improve their writing skills (26. Even though the respondents felt that English is important for them for their occupational purpose. 346 .

1994). a communicative course was designed and implemented. objective way. West (1994) claims that although needs analysis is now considered as crucial. As for the future courses to be designed for the lecturers. the findings of the needs analysis must be translated into appropriate course objectives (West. the higher authorities felt that they would prefer a more realistic programme that would help and motivate lecturers on classroom instructions and daily communication rather than language and grammar enhancement courses that had been conducted earlier. Implications for the course design Although need analysis is considered the essential first step in the course design process. It is further mentioned that there is a need for English speaking environment at the workplace in order to motivate the staffs to converse in English. While ESP practitioners are not experts in the target field. The HOPE course as it is named will be evaluated in further research for the refinement of the course design. Conclusion Based on the findings from the need analysis. emails etc. It is too early to gauge and evaluate the effectiveness of this course as it was only conducted to a small number of lecturers and further research should be done to investigate its effectiveness. it is important to know more about the target field and the experiences in the target setting so that appropriate objectives for the course and effective communication in the target setting could be developed. Likewise. course material and materials and methods must be selected in light of the findings. participants‟ lack in sentence construction and problems in code switching should also be further researched to enhance lecturers‟ competency in delivering their lesson. needs analysis procedures do not necessarily inform the course design process in any kind of systematic.BUKU PROSIDING Employers’ expectations for the lecturers Findings of the interview conducted with five higher authorities of the organization reported that they expected the lecturers to use English extensively not only in classroom but also for workplace communication (meetings. Furthermore since there may not be appropriate materials for most ESP courses. 347 .). Other than having appropriate materials for most ESP courses. ESP practitioners have to adapt many materials from the various fields of disciplines that the participants target field itself. Their expectations for the lecturers at the end of HOPE course are that they are able to use the skills learned in classroom and be more confident in using English as the medium of instruction. It is also helpful to have contacts and multiple experiences in the target setting. It is also reported that confidence and positive attitude towards English Language is the main aspect that these lecturers lack. Familiarity with textbooks and relevant studies in the ESP sub-specialty field and in the target field itself will help with the selection of the appropriate materials and methods.

01. 6. 18. Faiz. ED 367 189). 16. English for College students in Taiwan: A study of perceptions of English Needs in a medical context. T (1998) An Overview of ESP in the 1990s in Orr. Tahririan (2008) Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery.2010 from www. Ongoing Need Analysis as a factor to successful Language Learning. G. Johnson.38. 12 . M. K. Proceedings 1997: The Japan Conference on English for Specific Purposes.(2010). 10.elsevier. M.2010 from ERIC Document Reproduction Service No. Chia. 9. 8.. (2009). 125-146. 5. F. Y. & Jo St John.) The Second Language Curriculum. „A Framework of Course Development Processes‟ in Teachers as Course Developers. A (1998) TESOL Students' Academic Needs Questionnaire from Universiti Pertanian Malaysia. Chia. H. In R.. pp. University Press. Galina K. (1998). U. (1997). Richards. Chantrupanth. Series editor Jack C. Thomas. Retrieved on 16.doc 14. Dudley_Evans.uk. Bosher.P. 7.H. Developments in English for Specific Purposes. (1991).shakespeare. and Olive. 15.net/journal/jllearn/1_1/kavauzpa_learn1_1. T.K. 348 .com. Johnson (Ed. H. Retrieved on 16.elsevier. Journal of English for Academic Purposes. 4. 11. Cambridge University Press.BUKU PROSIDING Reference: 1.com/locate/jeap on 16 Jan 2010. 13. 2. Cambridge 12. Brindley. L. Golnsnar Mazdayhasna. London: Cambridge University Press. (1989). Self-Instruction in Language Learning.01. USA: Elsevier Science Ltd. Great Britian: Elsevier Science Ltd. Ed.2010 from http://www. (1993). (2002). S. Japan : University of Aizu 3. In designing a short course in ESP. K. Deutch. (2003) Need analysis for academic legal English courses in Israel: a model of setting priorities. and Smalkoski. Retrieved on 16. D. Cambridge: Cambridge University Press. Dudley-Evans. and Daiva.01. R. From needs analysis to curriculum development: designing a course in health-care communication for immigrant students in the USA. Dickinson. Journal of English for Academic Purposes 7 from www. Graves. The role of needs analysis in adult ESL programme design. 17. 1996.

php#4 349 . From Asian EFL Journal (2002) Retrieved on 23 Dec 2009 http://www. 2-11. T.com/June_05_akh. (1996). & Waters.asian-efljournal. Al-Khatib (2002) English in the Work Place. 22. Cambridge University Press. 24. (1987). Nation. 38(4). Designing and improving a language course. Retrieved on 22 Dec 2009 http://www.com/04_pd_wg. T. An Analysis of the Communication Needs of Tourism and Banking Personnel. English Teaching Forum. Purposes. Hutchinson. Ping Duan & Weiping Gu (2002) Teaching Trial and Analysis of English for Technical Communication. & Waters.php 23. Hutchinson. 25. English for Specific Purposes. A. From Asian EFL Journal 2002.BUKU PROSIDING 19. English for Specific 21. P. (2000). Mahmoud A. A. Cambridge University Press. 20.asian-efl-journal.

It was indentified that the pitting corrosion is the main root cause that triggered the damage of the shaft. The result showed the pits significantly increased the equivalent stress maximum shear stress which may lead to the corrosion fatigue. Therefore.com Abstract -Shafts are used for the transmission of power. An investigation on failure occurrence of a shaft (short life time) in screw press machine used in palm oil mills was carried out. There are many types of shaft such as crank shaft. improper keyway design. inadequate fillet radius. Perak. cam shaft castellated shaft. improper material. Malaysia Email: tamilmoli@yahoo. The steering shaft suddenly fractured owning to overload impact and torsion moment[4]. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure to the uncovered shaft to dirty crude palm oil with contamination of free fatty acid. The pitting increases the stress concentration and reduces the fatigue life of the shaft. SEM I. Mohana Krishnan. Keyword: Shaft. The failures occurring on the shaft is due to keyway fatigue. However. corrosion fatigue and processing defects[5] by the researchers on the shafts failure. The input shaft of Maerz klin skip drive gearbox had failed after 13 months of service which an expected life of 15years due to the improper material[6]. The direct contact of the exposed shaft to the free fatty acid in crude palm oil may lead to the pits occurring. Scanning Electron Microscopy (SEM) on fractured surface of the shaft. Polytechnic of Sultan Azlan Shah. INTRODUCTION Shafts are the most common components in machinery that are used for power transmission. literature reviews have showed that the shaft represent one of the most common failures in machinery [1-4]. Karmegam Mechanical Engineering Department. a hollow power transmission of shaft failure owning to fatigue at the keyway edges due to stress 350 . Tamil Moli. a surface treatment or surface coating is needed to avoid the direct contact of free fatty acid on the exposed shaft. Improper surface hardening also can cause the failure of shaft which occurred in single cylinder diesel engines crank shafts as the fatigue crack initiated at the sharp fillet[2]. Visual inspection. Finite element analysis using ANSYS WORKBENCH 10.0 was carried out to examine the equivalent stress and maximum shear stress with and without existing of pits on the shaft. pinion shaft. In this study. L. and chemical analysis was carried out to determine the pitting resistance equivalent number (PREN). K. Pitting corrosion. hollow power transmission shaft and gear shaft.BUKU PROSIDING Prediction of stresses in a shaft due to pitting corrosion by using ANSYS WORKBENCH G. 35950 Behrang. Additionally. There are many factors that contributed to the shafts failure in the machinery. which are subjected to cyclic loads and enhance the failure due to the fatigue.

Table 1(appendix) shows some typical failures of shafts and the possible cause that has been found by researcher in shaft failure analysis. Meanwhile. The drive and driven shafts are connected to the worm screw with a key mechanism in order to perform the oil extraction process. Producing palm oil from fresh fruit involving few process and extraction was one of the process where the oil from processed fruit bunches will be separated without damaging the kernel. The gear mechanism causes both shafts to rotate in opposite direction. The operational process of Screw Press Machine Palm Oil has been established few years ago and successfully produced high quality cooking oil and other palm oil based products but improvement is always needed to enhance existing systems or process. This study focused mainly on the shafts in a screw press machine. The failure occurred at the shaft approximately within 6 months at keyway and/ or at the shoulder of the fillet shaft (Fig. the oil palm fresh bunches will be pushed into the screw press machine through the inlet between these two worm screws. Banting which is one of the leading palm oil mills in Selangor. these worm screws rotate at the opposite direction to each other and will press the fruit. Gear box function to drive the screw press drive shaft and reduce the speed of rotation to 11 rpm. A. At the same time. Background of the problem This study was conducted at Jugra Palm Oil Mill. After digestion process. The torque generated by an electrical motor is transmitted to the gear box through the belting system. The drive shaft will rotate the driven shaft through the spur gears. B. 351 . Figure 1 (appendix) shows the plan section of a screw press machine.BUKU PROSIDING concentration and therefore the crack initiated[7].2). Screw press is specially designed machine to extract oil from processed fruit bunches and almost all palm oil producer in Malaysia use screw press machine to extract oil. the pressure plate will move backward due to the hydraulic cylinder and maintain the pressure inside the screw press hence the extraction process will occur smoothly.

however the other location showed the occurrence of corrosion deposit (Fig. Usually cracks are initiated from the largest pits assuming homogeneous stress distribution in an unpitted sample[12]. Based on the visual finding.5-Fig. Visual inspection and SEM revealed some local pits and dents on the surface of the shaft. Nakajima and Tokaji(1996) have found that a crack emanates from a pit only when the pits grows to such a level that the stress intensity factor reaches a certain threshold level[9].11). the corrosion fatigue failure is initiated by the areas with localized corrosion in the form of pitting. Pitting regions that has been found on the surface may cause fatigue and / or corrosion fatigue cracks may nucleate and propagate[8]. it can be concluded that pitting corrosion and corrosion fatigue fracture are indentified as a significant degradation mechanisms that affect the integrity of an aging shaft. severe corrosion was observed the on the fractured surface and was localized to the exposed uncovered area only. Visual inspection and SEM While conducting visual inspection on the fractured shaft as shown in Fig. corrosion pits can also be harmful by acting as stress risers. One pit in a large system can be enough to produce the catastrophic failure of a system[10]. 352 . The selected location (Fig. Any premature pit formation can cause crack initiation under mechanical loading[11]. Fatigue and stress corrosion cracking (SCC) may initiate at the base of corrosion pits. Apart from the localized loss of thickness.4) was cleaned with the propagyl alcohol and 15% hydrochloric acid solution in order to remove the scale on the surface of the fractured shaft.3. It can be clearly seen that the pitting and bumps are dispersed on the surface.BUKU PROSIDING II. The surface was observed at high magnification under a scanning electron microscopy (SEM) to indentify the crack path and any other precipitates. In addition. FINDINGS AND DISCUSSIONS A.

BUKU PROSIDING 353 .

BUKU PROSIDING 354 .

D and Fontana M. which in turn react chemically with mating surfaces and might cause corrosion and / or oxidation[15]. iodide or per chlorate ions[17].27% of free fatty acid with pH value of 3. however carbon tends to decrease whereas. C. a liquid composition of the dirty crude palm oil was tested by using centrifuge testing machine with mixture of IPA and hexane as the chemical. the standard specifications for the Free Fatty Acid content (as palmitic acid) are 5. However. The palm oil methyl ester contains some acids. Additionally. according to the Palm Oil Refiners Association of Malaysia (PORAM). and silicon increases when present with molybdenum[13].62 by using the empirical formula in equation 1. glyceride. such as fatty acid. free fatty acids and non-glyceride substances [16]. Maleque (2000) has claimed that the POME is mainly composed of triglycerides. bromide. . whereas 5. A good resistance to pitting corrosion in indicated if PREN is equal to or greater than 40[14].BUKU PROSIDING B. Pitting corrosion occurs on more or less passivity metals and alloys in corrosive media containing chloride. Chemical analysis and PREN Pitting resistance equivalent numbers (PREN) are a theoretical way of comparing the pitting corrosion resistance of various types of steels. contamination of free fatty acid in crude palm oil may lead to the dissimilar passivity in the shaft material. plamitic acid. The dirty crude palm oil consists of 22% oil and 78% sludge. Meanwhile. Greene N. Therefore. However the PREN could be improved by diffusion of nitrogen in the steel. 355 .83. The chemical composition of shaft was determined for the PREN by using spectrometer as tabulated in Table 2.G(1986) found that the Chromium and Molybdenum are able to increase the pitting resistance. Dirty Crude Palm Oil The local stress and acidity impurities would have resulted in nucleation of localized pitting.0% (max) in Crude Palm Oil [16]. based on their chemical compositions. stearic acid. The PREN is found to be 1.

Therefore the pits are drawn was penetrated on the surface of the shaft due to gravity consideration as mentioned above. Therefore. III. Finite Element Analysis The geometric shapes of pits are complex and not uniform.BUKU PROSIDING D. The maximum shear stress theory and the equivalent stress theory are used for ductile materials. Pit penetrates the metal and tends to undercut the surface as they grow[13]. Its can be seen that the pits significantly increased the equivalent stress and the maximum shear stress.0 for pit and unpit shaft and the results are shown in Table 3. like prolate spheroid and hemisphere have been assumed as approximation[18]. Pits usually grow in the direction of gravity and requires an extended initiation period before visible pits appear whereas period ranges from months to years. CONCLUSION Among the different types of corrosion damage. Several shapes. In this study the pits are in irregular size was drawn with the depth of 1-2mm. depending on both the specific metal and the corrosive[13]. 356 . a surface treatment such as nitriding process or surface coating is recommended for the shaft to enhance the pitting resistance equivalent. pitting is one of the mechanisms in triggering widespread fatigue crack initiation and reducing fatigue life of the material[12]. A finite element analysis was carried out by using ANSYS WORKBENCH 10. In this study. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure of the uncovered shaft to dirty crude palm oil which is contaminated of free fatty acid.

14(4): p. Ucun. Effect of pitting corrosion on fatigue crack initiation and fatigue life. et al. and C. 2008: Wiley-VCH Verlag GmbH. Cerit. 4. W. S. 725-730.F.pdf. 2006.org/Forms pitting/Pitting. 1-68.2467-2472. 13. 12. Hagen. 62(4-5): p. S. et al. 2002... 77-91. Numerical investigation on stress concentration of corrosion pit.. 2008. Fracture analysis of a camshaft made from nodular cast iron.. Engineering Failure Analysis.. Bhaumik. 357 .. Tasgetiren. 16(7): p. 15(4): p. Fontana. 1999. 14. H. and S.H. and F. 9(4): p.M and T. 411-419. M. Engineering Failure Analysis.J. Bayrakceken. 23(1): p. Genel.com/.425-444. 2007. Available from: www. 573-578. Engineering Failure Analysis.. Pitting Corrosion. 11. 2001... Structural Safety. Fatigue failure of a hollow power transmission shaft. M. Failures of single cylinder diesel engines crank shafts. 8. Mahadevan.. 13(8): p.G.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. 13(8): p.. Available from: http://corrosiondoctors. 1996. and Practical Solutions 23 August 2010]. Fracture analysis of a castellated shaft.. Principles. Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. R. 7. Shaft Failures. Engineering Failure Analysis.htm.. K. Berlin. 9. 10./Failure%20Analysis/S haft%20Failure%20Analysis. Corrosion Engineering 3rd edition ed. Module Six of CCE 281 Corrosion: Impact. 2007. Reliability-based reassessment of corrosion fatigue life.. Zhang. Zhang. Bayrakceken. 2. Tao. Bhattacharyya. Eksi. et al. Y. Failure analysis of an automobile differential pinion shaft. H. Engineering Failure Analysis. In International Fatigue Congress. 2009. 71. Engineering Failure Analysis. 2006. Engineering Failure Analysis. H. Engineering Fracture Mechanics. Bayrakçeken. M. 1240-1245. Li. Corrosion of Steels. S. Failure analysis of an input shaft of skip drive gearbox. S. and S.K. 10 July 2010]. I. 6. Aksoy. 14(4): p. 1986: McGraw Hill. and S.. 457-467. K. 1422-1428.64-65. Rokhlin. 3.altransolutions. A mechanical condition of fatigue crack initiation from corrosion pits. Nakajima. Germany. Tasgetiren.I.

Universiti Malaya. D.H. and J. and W. M. 18..H. in Prosidang seminar PenyelidikanJangka Pendek 2003. Masjuki. 19. Bardal. Maleque. Characterization of worn surface of bearing materials under plam oil methyl ester added lubricants. Göksenli. 374-379. Harlow.M. C. Failure analysis of a lift gear shaft: Application of the FITNET FFS procedure fatigue module.P. 117-125. Lin. 2008. 17. 16(4): p. Effect of mechanical factors on tribological properties of palm oil methyl ester blended lubricant.. 21.-S.-F. Probability Approach for Prediction of Corrosion and Corrosion Fatigue Life. and I. 201(1-3): p. Eryürek. Cicero.A. H.A. Wear.. AIAA JOURNAL. Engineering Failure Analysis. 16. and M. E. Haseeb.A. and A. 358 . Engineering Failure Analysis.M. The processing and fracture analysis on transmission shafts of a peanut harvester. Drugli. Maleque.G.Hamidullah.. 15(7): p. 1994. and R.BUKU PROSIDING 15. Masjuki. H. M. S. A.S. 32. Corrosion Detection and Diagnosis 1993. Journal of Materials Processing Technology. 2009. Tseng. 20. Failure analysis of an elevator drive shaft. et al.B. 970-980. 239(1): p. 2000. 2008. Weif. 1011-1019.

BUKU PROSIDING APPENDIX: 359 .

1999). The respondents in this study reasoned that lecturers used traditional. In addition.BUKU PROSIDING A Study on the Use of WebQuests to motivate students to learn English Santhi Vello Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT Lack of motivation is a common feature in most second or foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum. informal student interviews and observations. After undergoing WebQuest-based lessons for period of five sessions students‟ attitude and motivation were assessed again. 1998). 1994. 1999). 1994 in Parilah. which were not suitable for teaching a language. This may be because it is not compulsory to pass English in the national examinations in order for them to continue their study to a higher level (Choy and Troudi. The analysis of data revealed that students had an overall positive attitude towards WebQuest Learning method. The quasi experimental study investigated the effect of WebQuest on attitude and motivation to learn English. The study also revealed that students preferred graded printed materials to authentic web materials. the lessons which were thought heavily based on textbook. conventional methods. 2003). Studies also show that technology as a teaching tool has a positive impact on students‟ motivation. Introduction Lack of motivation is a common feature in most foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum (Ho. The same feature can be observed in Malaysian education setting where English plays the role as a second language and is taught in schools as a compulsory subject. Studies show that ineffective instructional practices can be one of the causes of the lack of interest to learn a second language. 360 . Before the intervention students‟ attitude and motivation in traditional teaching environment were assessed. and the use of drill exercises made the lessons even more uninteresting (Parilah. Choy & Troudi. Data collection methods included motivation and attitude questionnaire. attitude as well as achievement. 2006. Students lack motivation to learn English and this is said to be one of the reasons for the deterioration of the standard of English (Asiah Abu Samah. Another reason for the deterioration in the standard of English among Malaysian students is also believed to be related to pedagogical approach to instruction (Nunan. Thirty eight students of a Malaysian polytechnic participated in this study. Motivation to learn through English was found to be significantly higher for WebQuest method compared to traditional method. A study conducted by Parilah (1999) in a local university the respondents related their lack of interest to learn English to lecturers not engaging effective instructional practices. Awang. 2006).

Students preferred the student-centered Facilitator style in contrast with teacher-centred approach employed by lecturers. may bring positive impact on students‟ learning. A number of EFL/ESL studies reveal that technology incorporated in language teaching can increase students‟ motivation toward learning English besides improving their academic performance (Shwu. It is believed that computer technology if integrated in teaching and learning process may have a positive effect on motivation. If internet is utilized as a teaching tool based on appropriate theories and instructional strategies. authentic materials provide learners with a more real and purposeful context (Gu. The most prevalent style among the English language lecturers were Expert. they interact with a language through the language in a similar way as in real life (Marco. This is because. It contains a huge amount of authentic materials which can be utilized effectively by teachers to motivate learners. Personal Model and Delegator styles and these do not match the students‟ most preferred style. 2000). Fauziah Ahamad & Parilah Mohd Shah ( 2007) reveals some significant findings. an inquirybased activity that uses internet resources. A systematic design is the key to effective teaching and learning using any kind of technology ( Giardono. Oliver. attitude and achievement as well as learner independence (Schofield. this article aims to discuss a study among polytechnic students on the effect of WebQuest based learning on learners‟ attitude and motivation in learning English. Thus. These studies demonstrate that instructors need to employ teaching approaches. Students are motivated to lean a language when they learn the language in an authentic environment. an investigation on the teaching styles employed by the English language lecturers and the preferred styles by the polytechnic students by Norzilah Abdul Razak. interest and motivation. One such approach is WebQuest. 2006). 2003) and therefore they are motivated “to develop competencies that will be necessary to complete the task. recent research based on constructivist learning approaches strongly suggests that the Internet and the web have the potential to enhance the best classroom teaching (Becker. a mere exposure to internet resources is not sufficient to improve students‟ learning (MacGregor & Lou. Despite the benefits stated. web provides such an ideal learning environment where students acquire skills and knowledge within realistic context and authentic settings (Felix. 2007). 2000. Furthermore. Most specifically the study aims to answer the following research questions 361 . 2000). techniques. 2007. it as posited by Windschitl ( 1998). p2). and to consider how they would need to use language in real communication” (Marco. The Internet can be effectively used for this purpose.BUKU PROSIDING Likewise. 1995). Moreover. 2005). 2002). or materials which can have a positive impact on their attitude. This is because while performing an authentic task.

templates for students‟ production. The scaffolding comes in the form of the resource links provided. 2006. guidance for specific skills. In addition. As a WebQuest promotes group activities (Dudeney. What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Does the use of WebQuest enhance students‟ motivation to learn English? WebQuest WebQuest is a student-centred. 1997). Wilmer.BUKU PROSIDING 1. 2) a task that is doable and interesting. With the scaffolding provided. students are motivated to complete a task which may be beyond their unassisted efforts (Stahrr. even novice students can use the web effectively as they search for information to complete their task. thus motivates them (Dudeney. 4) process which gives some guidance on how to organize the information. 2004) which is supported by a variety of theories including constructivism (Kundu and Bains. 2000). authenticity and its learnercentred approach to learning. students take on roles within a small groups to complete an authentic task. WebQuest and Motivation In general an ideal WebQuest contains six critical attributes including 1) an introduction that sets the stage and provides some background information. 2005. many scholars agree that WebQuest is suitable for EFL (Simina& Hamel. With all these supports. 2005. the authentic nature of the tasks in a WebQuest encourages learners to view the activities they are doing as something real. 2. project based teaching model (Lamb and Teclehaimanot. the clear instructions and breaking up the task to sub-tasks which are undertaken by each group member. 2008. Although WebQuest was invented to teach subject content using multimedia and computer-based activities (Shwu. 362 . Moreover. Dudeney. 2003). Within this structure the WebQuest is embedded with many motivational elements such as the scaffolding structures. Semina & Hamel. collaboration. 2003). scaffolding is provided in the form of social interaction among group members. 5) evaluation which contains guidance on how to organize the information and 6) conclusion which provides an opportunity for learners to reflect on what they have learned (Dodge. (2008). 2006). 3) resources (a set of web-linked information sources needed to complete the task). 2003). Students are provided with a situation or scenario which are interesting and each group member is required to complete a specific task in order to accomplish the main task assigned to the group. Halat. Stevens & Hartmann. DuttDoner.

one major concern among parents and our community is that the web is rampant with undesirable websites containing offensive materials. value/usefulness. this can be minimized because it contains teacher-previewed websites. Methodology Research design The study employs a quasi experimental design which according to Cresswell (1994) can be employed due to factors like availability of participants or because the setting prohibits forming artificial groups. 2002). A total of 22 statements were selected and reworded to suit the objectives of the study and an attitude questionnaire consisting of 10 statements was developed by the researcher based on the questionnaire used by Fernandez (2007). However.BUKU PROSIDING Nevertheless. the students were identified based on their schedule and the availability of the computer lab. In the present study. teachers must be cautious when using authentic materials available on the web since authentic materials are not automatically good materials or necessarily appropriate for learners and their specific goals. Instrument Questionnaires were used as the primary data collection method to collect data concerning students‟ motivation and attitude toward learning English through WebQuest. effort. a scale developed within the framework of the selfdetermination theory of motivation (Ryan & Deci.7616 and 6934 for the attitude coefficient. A pilot study was conducted to determine the suitability. and perceived choice. Furthermore. 1995). reliability of the items in the questionnaires. These websites are selected to prevent students from surfing the net aimlessly and to make most efficient use of the instructional time (Dodge. The questionnaire contained 5 subscales namely interest/enjoyment. The motivation questionnaire used was adapted from the Intrinsic Motivation Inventory (IMI). when using the WenQuests. The researcher did not have any prior information about the participants. the Cronbach alpha coefficient for the motivation questionnaire was 0. Thus the study involves observation and surveying naturally “formed intact group” in a natural setting. With the assistance of the head of English Language Unit. 363 . perceived competence. Participants A class consisting of 38 students from a polytechnic was selected based on a convenience sampling.

students were introduced to WebQuest and lessons on job hunting skills were conducted based on a WebQuest. standard deviation and percentages while the inferential statistics used was a T-test.5 Data analyses included descriptive statistics and inferential statistics. Data Analysis The obtained data was processed using SPSS 11.7% who favoured the use of authentic materials in the WebQuest-based learning environment. On the other hand. At the end of fifth session students completed another set of motivation and attitude questionnaire. 94. As shown in the table . Before the intervention. The lesson was conducted based on the syllabus provided by the polytechnic. Contrary to the expected strong preference for the web-based learning method.7% of the students liked web-based learning environment and only 65. the analysis of individual items reveals a mixed reaction from participants. students‟ motivation and attitude on their current teaching method namely the traditional teaching method was measured. they also preferred completing exercises given in the module (M=3. Then. The descriptive statistics were presented using means. 79% of the students indicated that they preferred working with printed materials provided in the module in the traditional learning environment compared to 73. A lesson on Job-hunting Skills was conducted using WebQuests during this study. Besides that.05) to working with search engines (M=2.BUKU PROSIDING Data Collection Procedures The study was developed for the duration of five sessions at the beginning of 2009/2010 academic session. Results Research question1: What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Table 1 presents the descriptive statistics of the findings on students‟ attitude toward traditional teaching method and WebQuest method.9) When the preferred learning method for English is compared.24) compared to 364 .8 % of them indicated that they liked traditional learning environment when they responded to the questionnaire on traditional teaching method. participants again displayed inclination toward traditional method (M=3. informal interviews were conducted with 10 participants to gain more insight into the impact of WebQuest on learning. In addition.

BUKU PROSIDING WebQuest (M=2. the students were not explicitly asked to compare the two methods in each questionnaire.71). The comparison of the mean scores reveal that the participants preferred WebQuest (M=2. It is also evident that student find the traditional method as well as the WebQuest method are motivating as the mean score for both methods are above 6 Note: The questionnaire on traditional method was administered before the intervention. Research Question 2: Does the use WebQuest enhance motivation to learn English? Table 2 shows the mean scores for the five subscales of motivation used in this study.79) as a learning method slightly more than the Traditional method (M=2. 365 . Standard Deviation of participants‟ response 6 Based on the analysis of students‟ response the following conclusion can be drawn. In other words. students showed preference toward graded printed materials to authentic materials. The students displayed a mixed reaction towards various aspects of the teaching methods. This shows that the participants were again uncertain in their opinion about the preferred learning method. And the second set of questionnaire was administered after the intervention to evaluate students’ attitudes toward WebQuest method. Majority of participants indicated that learning through WebQuest is enjoyable (M=3.66). Despite liking the web-based environment. if added the total for each item for both method will not constitute 100%.713). Table 1 The Mean. students displayed positive attitude learning English regardless of the method since the mean score for all items for each method were above the average score of 2. The possible reasons for this will we discussed in the discussion section.02) compared to traditional method (M=2. Thus.0. First.

The analysis of the individual constructs indicates that enjoyment is the subscale that has the highest score followed by usefulness subscale. standard deviation and T value with2 tailed test of students motivation . In the current study. Table. it can be concluded that students were motivated to learn using WebQuest as they find WebQuest activities enjoyable or interesting besides being useful.05) between the means scores of the two method. The study demonstrated that the students find the WebQuest activities are more enjoyable and useful.00. Table 3 T-test results Method Traditional WebQuest M 2.905 Sig 2 tailed . However. .21472 6. the level of motivation is not exciting.80 2. Therefore. the analysis students‟ response to this subscale on perceived choice (autonomy) reveals WebQuest gives students more autonomy.2: Comparison of motivation scores according to motivation subscales As shown in Table 3 A T test with two tailed significance indicates that that there is a statistically significant difference (α=0. it is clear that WebQuest does motivate students to learn English more than the traditional method. This supports Schofield‟s (1995) argument that enjoyment and motivation are enhanced when students work on the Internet.000 Hence. Schofield depicts that the increased autonomy of learners had some impact on enjoyment and motivation. The following section provides a discussion on the findings of the research Discussion The effect of autonomy.BUKU PROSIDING the average score of 2. 366 .01634 T Value 3. Based on the results. it can be concluded that WebQuest has a higher impact on learners‟ motivation compared to traditional method.97 SD 4.

Enjoyment and enthusiasm in working on the WebQuest Enjoyment is found to be the most motivating aspect of WebQuest in this study. Scaffolding and collaboration Generally students perceived the scaffolding and collaboration as motivating. Gu. When they have control over the learning process. 1995. These interactive activities stimulated students‟ curiosity as they obtained immediate feedback on their performance. Participants were given autonomy in choosing the pre-task activities which were mainly interactive activities involving vocabulary. But in WebQuest method each of them perceived themselves playing a crucial role as they were assigned with a portion of a task to complete. 2002). prompting them to get a perfect score and seek more challenging exercises. Schofield. According to them students when autonomy is given. Many students commented that they have learnt a lot of vocabulary items regarding job hunting within a short period of time. grammar and knowledge about job-hunting. The participant viewed the use of authentic task interesting. Gu (2002) explains that students‟ motivation is enhanced when students carry out activities which are authentic and purposeful. This inspired them to carry out the assigned task. Besides that. in the current study students were given autonomy throughout this study as the researcher played the role of a facilitator. Students reported that working on the WebQuest. These types of activities. they had the freedom to navigate any website relevant for their purpose besides making decision on the amount of time spent on any particular website or activity. Unlike the materials in 367 . They reported that they feel engaged in the activities as if they were “real life activities” especially they have to look for materials from the websites meant for job seekers. The interactive language activities were especially exciting for the students. they felt that such interactive exercises are more effective than exercises provided in their module because they have to depend on the lecturer to provide the answers. students were seen to be engaged in their group work. They participated actively in group discussions. According to some students. students remain strongly focused on their activity.BUKU PROSIDING Wang and Reeves (2006) explained how autonomy led to greater motivation among students in. Students reported that they had a lot of fun when they worked on their pre–task involving personality analysis. they have a sense of responsibility in finishing the assignment. Enjoyment has been acknowledged by many researchers as one of the outcomes of the use web-based leaning like WebQuest (Wang & Reeve. Similarly. In the current study. In other words contribution from each group member is important for successful completion the task. 2006. With the links provided. This has given some positive impact on students‟ interest to carry out the activities. according to him give them a sense of empowerment and they are more engaged and committed in completing the task assigned. there is a tendency for them to play passive roles the group discussion since it is normally dominated by one or two group members who are proficient in the language.

Students with lower proficiency could have found that reading the materials in their course book easier than the web materials which are meant for the real audience. The WebQuest provided URL of the main websites. As excited as they were when they started to navigating the internet. The observation on students‟ behaviour during the WebQuest session explains it. It takes sometimes a tedious search to find „the hidden‟ materials. Many of them expected the instructor to locate the websites when they could not find the materials they look for. only a further research correlating polytechnic students‟ attitude toward these materials and their abilities can verify it. it is the hassle that the students have to go through when they assess the internet made them have negative attitude toward the use of web material. He explained that students who did not have positive attitude toward web materials might have been those with reading and writing difficulties. As such the desired materials may not be visible within a single click. Milson‟s findings can be used to explain why students preferred printed materials. the slow access to certain websites and time wasted because of this slow connection contribute to the dislike for web materials. the materials they gathered from the web were meant for real Job seekers. However. Murry (2006) who observed that the participants of his study generally prefer WebQuest to textbooks as a source of information with a minority of the preferred printed materials. The reasons suggested by Milson and Murray may illustrate why the participants of this study have negative attitude towards web-based materials. Students become impatient when they could not get the desired website immediately. Nevertheless. it was observed that the students become frustrated when they could not get access to the desired websites immediately or when connection become slow. This could have contributed to this divided opinion about printed material and web materials. Although it is not the scope of the study to correlate academic achievements with students‟ perception. The current study involved a class consisted of students with mixed abilities since they were not streamed according to their language proficiency. the researcher believes that there could be two reasons for the reservation against web materials. As the nature of websites. In 368 . The researchers found that the students with academic difficulty preferred print materials to electronic materials and students with higher academic abilities appreciated the variety of information available on the internet. The researcher noticed that some students lack the patience and perseverance in looking for materials. Thus. Milson (2001) reported a similar situation in his study.BUKU PROSIDING course books were tailor made for the learning process. Attitude toward authentic and web materials Although students perceived web-based learning environment more positively. First. there are multiple links within a single webpage where each link leads a chain of other links. they also indicated that they preferred printed materials to internet resources.

As mentioned earlier. the students reported that they used computers and the internet frequently for academic purposes but the observation made during intervention showed that they lacked skills in locating the required web materials. This is especially true for students who have never used computers in classroom. teachers also have to make sure the suitability of the materials they assess to students‟ language proficiency levels. the use of printed materials like the module prepared by lecturers were seen as a more convenient way of finding information.BUKU PROSIDING contrary. There is no doubt that students were familiar with search engines. Students of low proficiency level may have difficulty to comprehend authentic material as these materials are not meant for teaching and learning purposes. it is important that we have to make sure that it is used in the classroom for enhancing learning. This could be one of the reason for students having reservation against authentic materials and preferred graded materials provided in their modules. Since. students should be exposed to online search strategies before they venture into any webbased research. it is important for teachers to address this problem. Besides. Teachers implementing WebQuest need to prepare the students appropriate skills to explore the internet. they still had problems in searching for the required websites. online search and navigation skills are prerequisite for completing the WebQuest tasks. Hence. not all authentic materials are suitable for students. the students constantly expect assistance from their teacher. teachers should not expect smooth sailing at the first attempt to use it with WebQuest being of no exception. Thus. evaluating of the validity of materials. not just 369 . Besides navigating skills. In the present study. Spending an hour or two on training students before introducing the WebQuest will certainly reduce the amount time spent on this throughout the WebQuest session. students also should be trained to manage the web materials so that they are not lost in the plethora of information available. The study indicates that WebQuest motivates learner especially because of the enjoyment factor. we cannot assume that at the tertiary level learners are skillful at navigating the internet to search for relevant websites. WebQuest should be used in classrooms only when it facilitates learning. Conclusion When any new technology being introduced. As asserted by Dudeney (2003) WebQuest can be used by a novice since no special technical knowledge but the study reveals that teachers need to have basic computer skills so that they can assist students. Although technical support from the lab technician is available. As with any new technology we wish to adopt.

http://epaa. In short.html [12 July 2008] 370 .berkeley. Some thoughts about WebQuests http://edweb. Salah. (2000).html [1 April 2008} webquests. the Quest for Practical Web Usage. J. the study revealed that the students showed preference for printed materials to authentic materials despite preferring web-based learning environment. and computing survey: Is Larry Cuban right? Education Policy analysis Archives 8(51). B. 1994. 18(2): 120-130 Cresswel. Reference Asiah Abu Samah (1994). 6(4). This would help instructors to employ WebQuest or other web based learning methods more effectively. Findings from the teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Language Planning in Southeast Asia. S. & Troudi. Further research is needed to make informed decisions its impact on learners and the learning process in Malaysian classrooms. Dudeney. Research Design Qualitative and Quantitative Approaches . Dodge.sdsu. (1997).W.html [15 august 2008]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. In Abdullah Hassan [Eds]. reality rationality.edu/courses/edtec596/about_webquests. Becker.( 1994). Language Education policy Planning in Malaysia: Concern for unity.CA: Sage Publications Thousand Oaks.BUKU PROSIDING because students find it entertaining.An Investigation into the Changes in Perception of and Attitude towards Learning English in a Malaysian College.edu/about_webquests. (2006). Dodge (1995)..edu.sdsu. J. H. (2003). http://wwwwriting.C. learning. G. Some thoughts about http://webquest. TESL-EJ.asu./epaa/v8n51 [30 September 2009] Choy.edu/tesl ej/ej24/int. Further research is necessary to identify factors that influence student‟s preference for print materials to authentic materials.

Felix. In M. A. 59(2): 6-11 Proquest Journal Lamb. K.eric. [10 august 2009] 18 Halat. Utilizing Technology in a Constructivist Manner to Facilitate Meaningful Pre-service Learning. (2006). J. Teaching English with Technology: A Journal for Teachers of English. Meng-Ching (1998). Wilmer. MacGregor. http://www. Branch (Eds). M.valdosta.edu/ect607/summeval. & Hartmann. Evaluation in instructional system development. R.BUKU PROSIDING Dutt-Doner. Erdgogan . Kundu. 2(4).Mcclendon & R. R. Educational Media and Technology Yearbook. Milson.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/ content_torage_01 /0000019b/80/19/d9/46. CORELL: Computer Resources for Language Learning 1: 1-13. The effect of designing WebQuest on motivation of pre-service elementary school teachers.barry. Web-based project learning and EFL learners: A Chinese example.edu/are/vol5no1/Thesis%20PDF/MurryR_ARE.. Englewood: CO Libraries Unlimited.htm.Yipping (2005). Vol. J. Web-based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design Support Knowledge Acquisition. Culture and Curriculum. B. (2001). The web as a vehicle for constructivist learning . WebQuests. P. Insttiture for educational computing and Technology Website http://connect. Art Education.ed. Engaging students in historical inquiry using Internet resource Eric Education Resources Information Centre [ED 462 360].pdf [ 5 June 2009] Murry. 30. Actively engaging learners in interdisciplinary curriculum through the integration of technology. A Decade of WebQuest: A Retrospective. (2000). http://www. Computer in the Schools.org. (2005). Luzon.K. Journal of Research on Technology in Education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. & Bains. (2006).in language Giordano. WebQuests celebrate 10 years: Have they delivered? Action Research Exchange.pl/call/callnl10.. Enhancing WebQuest for Effective ESP Learning. C.802 Ho. 151-166. & Teclehaimanot. S. (2007). J. A. ReCALL. Barry University.pdf [ 10 July 2009] 371 .. Stevens. C. 39(6):793. (2008) . 16(3/4). U. Language. & Lou. approach. (2002). 5(1). 37(2):161-176 ProQuest Education Journals Marco.11(2):165-182. Culture Studies and Motivation in Foreign and Second Language Learning in Taiwan.htm [20 October 2009] Gu. http://teach. orey. M.iatefl. (2002) . (2004). 14 (1): 2-15. V.

(2007). E. University of Connecticut.The effects of a web-based learning environment on student motivation in a high school earth science course Education Tech Research Dev. Hypermedia and Telecommunications 2006 Ed MEDIA – Proceedings: 1-5: 1531-1536 Simina V. Perception of Malaysian ESL Learners about English Language Learning. Cambridge University Press.rochester. ReCALL. 2008 Differential Effectiveness of two Scaffolding Methods for Web Evaluation Achievement and Retention in high school students. Parilah Mohd Shah (1999). Kent State University College and Graduate School of Education .New York Shwu Hui Tsai.). Doctoral dissertation.). & Deci.35: 605-606 Oliver. 55:169–192 Windschitl. Computers and Classroom Culture. D. When teaching meets learning: design principles and strategies for Webbased learning environments that support knowledge construction. 2005. 17-28. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality. “CASLA through a social constructivist perspective: Web.edu/SDT/measures/intrins_scl.html [20 June 2009] Schofield. Mary Ann. & M. Available at http://www.J. 17 (2): 217-228. English as a Global Language. TESOL Quarterly.J. Doctoral Dissertation.psych. R.. The WWW and classroom research: What path should we take? Educational Researcher. Students' Perceptions of English Learning through EFL WebQuest.d.L.edu/SDT/measures/intrins_scl. (n. E. & Deci. Fauziah Ahamd &Parilah Mohd Shah. R. (2000). Ryan. Stahr. R. ASCILITE Proceedings. 27(1): 28–33.Quest in project-driven language learning”.html [20 June 2009] Ryan. 2(2) Nunan.. ProQuest Dissertations and theses Wang & Reeves. Hamel. Jurnal EBangi. 372 . M.BUKU PROSIDING Norzilah Abdul Razak.L. W.rochester. (2002. Perceived and Preferred Style (Methods) if English for Specific Purposes (ESP) Students. 2006. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia. http://www.2007.psych. (1998). Self-determination theory: Approach to human motivation and personality. (2003). 1995.

BUKU PROSIDING KAJIAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DARI PERSPEKTIF INDUSTRI Mohd Yusof Husain(1) Seri Bunian Mokhtar(2) Abdul Aziz Ahmad(3) ABSTRAK Kajian ini dilakukan bagi meninjau kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan kejuruteraan bagi lulusan politeknik kementerian pengajian tinggi Malaysia. Kemahiran Asas. Politeknik Sultan Azlan Shah 2 Fakulti Pendidikan. pendidikan dan inisiatif professional untuk meningkatkan tahap pengetahuan. Dapatan kajian mendapati majikan meletakkan kepentingan kemahiran employability yang harus dimiliki oleh graduan berada pada tahap tinggi. kemahiran sistem. min dan ANOVA dengan bantuan SPSS 11. Kemahiran Sistem. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini diadaptasi dari model SCANS . Modal insan dirujuk sebagai satu proses yang melibatkan latihan. Kata kunci: kemahiran employability. Data soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti frekuensi. Manakala terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat dan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. kemahiran interpersonnel. kemahiran maklumat. kemahiran teknologi. Responden terdiri dari majikan dalam pelbagai bidang kejuruteraan dan perkhidmatan di Semenanjung Malaysia. Rekabentuk kajian ini berbentuk deskriktif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. kemahiran. kejuruteraan. 373 . politeknik. Universiti Kebangsaan Malaysia 3 Unit Latihan dan Perhubungan Industri. Seramai 180 majikan terlibat dalam kajian ini. kebolehan. Kemahiran Berfikir dan Kualiti Individu. Pembolehubah yang dikaji berdasarkan kepada Model SCANS iaitu Kemahiran Sumber. kemahiran sumber. Kemahiran Teknologi. Hasil kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kemahiran employability dengan saiz syarikat. Politeknik Sultan Azlan Shah Pengenalan Pembangunan modal insan adalah satu usaha untuk mencapai penjimatan kos dan meningkatkan prestasi industri. kemahiran asas dan kualiti individu 1 Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Mengikut Schultz (1963). status pemilikan syarikat dan jenis syarikat. modal insan didefinasikan sebagai elemen penting untuk penambahbaik prestasi syarikat dan pekerja untuk meningkatkan produktiviti serta kelestarian kelebihan kompetitif. Kemahiran Maklumat.5 for windows untuk melihat persepsi majikan terhadap kepentingan kemahiran employability merentas saiz syarikat. Kemahiran Interpersonnel.

BUKU PROSIDING nilai dan asset sosial pekerja yang akan membawa kepada kepuasan kerja dan prestasi disamping meningkatkan prestasi syarikat (Marimuthu.sains dan teknikal. industri saling bersaing untuk penyesuaian dan kekal dalam pasaran. penyelesaian masalah dan kemahiran keusahawanan yang dimiliki oleh lulusan teknikal ini. Menurut Mohamad Sattar (2009). sastera.000 lulusan teknikal yang masih menganggur. Dengan itu majikan melakukan banyak perlaburan untuk membangunkan modal insan pekerja untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan di arena globalisasi. Arokiasamy & Ismail 2009). Teori Modal Insan (Schultz 1963) asasnya adalah dari disiplin Teori Pembanguan Makroekonomi. Penyataan Masalah Hasil kajian Ahmad Zaini (2005) ke atas lulusan teknikal mendapati 80. Majikan beralih mencari pekerja yang lebih kompeten dari luar negara kerana faktor lulusan teknikal yang kurang kemahiran generik atau kemahiran „employability‟. Ramlee (1999). mendapati bahawa majikan dari industri mendapati lulusan teknikal di Malaysia mempunyai kemahiran teknikal yang mencukupi namun majikan masih kurang berpuas hati dengan kemahiran komunikasi. Pendidikan tertiari memainkan peranan yang penting dalam penyediaan modal insan untuk mencapai k-ekonomi. dengan ini majikan mengharapkan institusi pendidikan mampu melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh pasaran untuk bersaing tanpa perlu latihan tambahan dari pihak industri. ekonomi . kepakaran dan kemahiran yang diperolehi oleh seseorang melalui medium pendidikan dan latihan. Dengan itu graduan yang mempunyai kemahiran employability akan mempunyai kelebihan dalam mendapat peluang pekerjaan di industri. Pihak institusi pendidikan terutama politeknik tidak ketinggalan perlu melahirkan graduan yang bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal malah kemahiran bukan teknikal (kemahiran employability). Untuk mencapai matlamat ini industri yang mempunyai pekerja yang berdaya saing akan mempunyai kelebihan untuk bertahan dipasaran global. latihan komputer dan keperluan kesihatan. Dalam pasaran global masa kini. Kajian oleh IPPTN (2004) mendapati sebahagian besar graduan menganggur datang dari jurusan seperti sains sosial. Beliau mengulas bahawa terdapat pelbagai modal termasuk pendidikan. Modal insan ini dirujuk sebagai pengetahuan. kemahiran „employability‟ adalah kebolehan bukan teknikal dan merupakan aspek kemahiran pekerjaan yang sama pentingnya dengan aspek kemahiran teknikal. interpersonal. 374 . Teori ini diolah pendekatannya oleh Becker (1993) dalam sistem pendidikan. pemikiran kritikal. dan mendapati lulusan ini banyak bergantung kepada kelayakan akademik untuk mendapat pekerjaan tapi mempunyai kurang kemahiran bukan teknikal atau kemahiran generik yang diperlukan majikan. Walaubagaimanapun kos untuk membangunkan modal insan semakin meningkat.

dan e) bergaul dengan orang lain. dan e) bersungguhsungguh. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan singnifikan dari segi elemen kemahiran employability antara persepsi majikan industri pengeluaran hasil pertanian dengan majikan industri pemerosesan hasil pertanian. Kearns. b) cekap dalam tugas.1 % (2000) hingga 3. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang diterapkan oleh pengajar institusi latihan vokasional pertanian semasa pengajaran iaitu. a) kebolehan bekerjasama. Manakala dari segi kemahiran komunikasi itu sendiri. kemahiran generik perlu digarapkan untuk pembangunan kemahiran baru yang berterusan dan penyesuaian diri terhadap perubahan (Australian Council for Educational Research. c) menghasilkan mutu kerja yang tinggi. serta kepentingannya bagi majikan industri pertanian komersial di Malaysia. c) menggunakan teknologi. ikhlas dan beretika. peralatan dan sistem maklumat secara berkesan. ikhlas dan beretika. Dapatan kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan elemen kemahiran employability keseluruhan di antara institusi-institusi latihan vokasional pertanian. 2001). nilai tambah selain dari kemahiran teknikal. b) kebolehan berkerjasama. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang dianggap penting oleh majikan industri pertanian komersial iaitu. c) berperlakuan secara jujur. Menurut IPPTN (2004) antara kemahiran pekerjaan yang masih kurang dalam kalangan lulusan ialah kemahiran komunikasi. dan e) mengurus masa. berbahasa Inggeris dan penggunaan teknologi maklumat. a) menepati masa. d) mengikuti arahan yang diberikan. d) membuat keputusan. b) berkerja dalam satu pasukan. a) berpelakuan secara jujur.5% (2010). Kearns (2001) mendefinasikan kemahiran generik sebagai „life and employability skills and attributes‟ dimana pembangunan kemahiran generik mampu menjadikan individu itu menyesuaikan diri dengan perubahan pembelajaran dan pekerjaan dalam dunia serba moden. Faktor ini menyebabkan kesukaran untuk lulusan bersaing bagi mendapatkan tempat di sektor pekerjaan. Lima ciri kualiti kualiti terbaik yang sangat dikehendaki majikan industri terhadap para pekerjanya ialah.BUKU PROSIDING Permasalahan pengangguran ialah dari kelemahan aspek penguasaan kemahiran dalam kalangan lulusan itu sendiri. d) menunjukkan minat dalam kerja. 375 . Untuk memastikan graduan mampu bertahan dalam arena pekerjaan. Kemahiran kerjasama berkumpulan juga amat diperlukan dalam setiap organisasi sektor pekerjaan selain dari kemahiran komunikasi yang perlu dikuasai oleh lulusan. kemahiran komunikasi secara bertulis kurang diberi tumpuan terutama oleh lulusan yang menganggur (IPPTN 2004). Menurut Unit Perancang Ekonomi (2006). kadar pengangguran akan meningkat dari 3. 2001. Kajian literatur Kajian yang dilakukan oleh Yahya (2005) telah mengenal pasti elemenelemen kemahiran employability yang telah diintegrasikan dalam program pendidikan vokasional pertanian di institusi-institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia.

Ahmad. important objective. Keputusan kajian ini juga menyarankan bahawa majikan yang lebih muda cenderung mengupah lulusan yang mempunyai kemahiran „employability‟ yang tinggi. aspek perniagaan dan pembangunan kerjaya. lulusan dan majikan meletakkan kemahiran employability sama pentingnya dalam pasaran kerja. Terdapat tujuh kemahiran yang dikenalpasti iaitu kemahiran asas. kajian mereka untuk mengenalpasti persepsi majikan mengenai kemahiran employability yang diperlukan di pasaran dan tanggapan lulusan tentang peripenting kemahiran employability. kemahiran interpersonal. Selain itu. kualiti peribadi. kemahiran teknologi. Keputusan kajian ini mendedahkan bahawa majikan lebih suka mengupah lulusan dari universiti awam.BUKU PROSIDING Gurvinder dan Sharan (2008). min dan ujian t digunakan untuk melihat persepsi antara 30 majikan dan 600 mahasiswa dari universiti swasta tentang kepentingan kemahiran employability. penyelesaian masalah. or not an objective‟ dalam pengajaran dan pembelajaran. Low. dan perundingan menunjukkan perbezaan antara pesepsi majikan dan mahasiswa. Smith (2007) dalam kajiannya untuk menentukan „Georgia Quality Core Curriculum (QCC) employability standards‟ yang digarapkan dalam „family and consumer sciences(FCS) curriculum‟. kemahiran teknikal dan kemahiran generik. Data untuk kajian ini 376 . kemahairan berfikir. Ujian perbezaan antara tujuh kemahiran ini dengan pengalaman mengajar guru adalah tidak signifikan. Seramai 149 guru sekolah menengah dalam kajian ini diminta untuk menunjukkan pada skala Likert 4 mata adakah mereka menganggap 25 employability standards sebagai major objective. komunikasi lisan. kemahiran seperti berfikir kritis. manakala majoriti peserta 64% daripada 25 employability standard mengenalpastinya sebagai important objective. Hasil kajian menunjukkan mahasiswa kompeten dalam kualiti peribadi dan kemahiran yang diuji. Kajian yang dilakukan oleh Siti Zaleha. perancangan. Namun demikian. membuat keputusan. Hasilnya menunjukkan bahawa 16% daripada 25 employability standards dikenalpasti sebagai major objective dalam pengajaran mereka. Norliza dan Saifudin (2007) bertujuan untuk menentukan tahap kepentingan kemahiran yang relevan daripada perspektif alumni dan juga untuk mengenalpasti kelemahan kurikulum Sarjana Muda Pengurusan Teknologi sekarang berbanding dengan hasil kajian. Ini bermakna telah timbul kesedaran dan keperluan dikalangan majikan terhadap kemahiran „employability‟. Kemahiran yang berkaitan dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : kemahiran pengurusan. Soal selidik. incidental objective. Ini menunjukkan masih ada kekurangan dalam sistem pendidikan yang perlu dilihat serius oleh pihak institusi pendidikan. Chung dan Yet (2009) dalam kajiannya menyiasat kompetensi yang memenuhi keperluan yang ditetapkan majikan dan menganalisis keberkesanan kualiti peribadi dan kemahiran employability di universiti swasta di Malaysia.

HIPOTESIS Hipotesis kajian ini adalah: Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding saiz syarikat. Manakala objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah: i. ii. Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding jenis syarikat. mod dan median) telah digunakan. Analisis tak berparametrik (Kruskal Wallis dan Mann Whitney U) dan kaedah ukuran kecenderungan memusat (min.BUKU PROSIDING diperolehi melalui soal selidik yang dihantar melalu pos kepada 233 alumni. Kemahiran employability bukan sahaja penting dan kajian di dalam negara malah di luar negara di mana kemahiran bukan teknikal ini adalah merupakan isu global namun kajian bagi kemahiran employability di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi masih kurang diterokai oleh pengakaji yang lepas. Mengenalpasti tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. 377 . Kajian yang lepas membuktikan keperluan kemahiran employability dalam sistem pendidikan untuk memastikan graduan yang berketrampilan dan berdaya saing. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau elemen kemahiran employability yang diterapkan dalam kurikulum kejuruteraan elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan di antara sektor pekerjaan dan jenis pekerjaan dalam menentukan tahap kepentingan kemahiran teknikal dan kemahiran pengurusan. jenis syarikat dan status pemilikan syarikat. Menentukan perbezaan tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan berdasarkan saiz syarikat. Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat.

diikuti kemahiran sains dan teknolgi (0. Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan satu instrumen soalselidik yang mengandungi 2 bahagian A dan B. 2 = sangat tidak penting.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian deskriptif dan menggunakan bentuk kajian kuantitatif. Sebanyak 500 soalan soal selidik diedarkan kepada majikan di Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih.6. Ia bertujuan untuk meninjau tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. Sebanyak 180 borang soal selidik berjaya dikumpulkan semula dari pihak majikan dari pelbagai bidang. Mohd Majid (2000) mencadangkan nilai minimum bersamaan 0.jenis dan status pemilikan syarikat. Kebolehpercayaan Ujian kebolehpercayaan digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan instrumen kajian. Bahagian B mengandungi 7 konstruk mengenai dari Model SCANS (2001). Tahap skor min pemboleh ubah tersebut diukur dengan berpandukan jadual penjelasan skor min yang diperoleh dengan menggunakan formula Nunnaly (1978) (Jadual 1). Lokasi kajian melibatkan majikan seluruh Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih di syarikat mereka. 1 = teramat tidak penting. 3 = penting.885).821). Data kuantitatif diperolehi melalui soal selidik yang diadaptasi dari Model SCANS (2001).809) dan kemahiran asas (0. Jadual 2 menunjukkan kebolehpercayaan (Alpha Cronbach) itemitem dalam tujuh domain kemahiran employability. kemahiran interpersonal (0.802). Penggunaan Skala Likert 5 mata digunakan dalam kajian ini yang merujuk kepada.875).839). saiz syarikat. kemahiran sumber (0. 4 = sangat penting. kemahiran maklumat (0. Domain kemahiran kualiti individu paling tinggi (0. bidang. Bahagian A mengandungi 5 item yang berkaitan dengan jawatan.830). kemahiran berfikir (0. 5 = teramat penting. Dalam kajian ini kesemua nilai Alpha Cronbach bagi kemahiran employability ini melebihi dari 0.6 dengan ini melepasi nilai 378 .

8%) dipunyai oleh syarikat luar. 379 .8%) pengurus. 23 syarikat (12. 31 syarikat kejuruteraan elektrik (17. 64 orang (35. ini menunjukkan bahawa item-item adalah konsisten dan boleh dipercayai.8%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 100 hingga 199 orang.6%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 200 hingga 499 orang.9%).1%) dan 53 syarikat pelbagai (30. Sebanyak 173 syarikat yang terlibat dalam kajian ini dimana sebanyak 56 syarikat kejuruteraan awam (32. DAPATAN KAJIAN Profil Responden (Syarikat) Daripada 500 set soal selidik yang diedarkan.5%) lain-lain jawatan yang terlibat dalam kajian ini.9%) yang mempunyai bilangan pekerja lebih dari 500 orang. Seramai 73 orang (40.4%). Rajah 3 menunjukkan. 13 buah syarikat (4. 28 syarikat (15. 32 syarikat (17. Sebanyak 138 buah syarikat (82.6%). sebanyak 180 set yang diterima semula.8) penyelia dan 42 orang (23.7%) yang mempunyai bilangan pekerja bawah dari 50 orang. sebanyak 71 syarikat (39.6%) terlibat dalam kajian ini. 16 buah syarikat (5.BUKU PROSIDING kebolehpercayaan. 25 syarikat (14%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 50 hingga 99 orang.1%) dipunyai syarikat tempatan. 33 syarikat kejuruteraan mekanikal (19.9%) dikuasai oleh syarikat usahasama dan lain-lain 1 syarikat (0.

380 . salah satu tujuan nabi Muhammad diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kulialiti personal amat ditekankan oleh majikan dan mendapatkan min yang tertinggi kerana ia merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam kemahiran employability.w yang bermaksud. kemahiran asas (M = 4. Merujuk kepada jadual 4 hasil analisis menunjukkan kualiti individu (M = 4.308). Tanpa akhlak yang baik sesuatu pekerjaan tidak akan dilakukan dengan sempurna contohnya sifat bertanggungjawab dan amanah yang mana ia amat ditekankan dalam ajaran Islam.372). Ini bertepatan dengan hadis nabi s. kemahiran sumber (M = 4. kemahiran berfikir (M = 4.433).308) dan kemahiran teknologi (M = 3. Majikan industri meletakkan tahap kepentingan kemahiran employability secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi.328).a.395).BUKU PROSIDING Tahap Kepentingan Kemahiran Employability dari Perspektif Majikan Industri Dapatan kajian yang ditunjukkan dalam jadual 4 menunjukkan min bagi tujuh domain pembolehubah bagi kemahiran employability.623) adalah kemahiran yang paling tinggi nilai min diikuti oleh kemahiran interpersonnal (M = 4. kemahiran maklumat (M = 4.

kemahiran sumber. jenis syarikat yang dipilih berdasarkan jenis syarikat iaitu syarikat kejuruteraan awam. Ini menunjukkan elemen kemahiran maklumat dan teknologi tidak ditekan oleh sesetengah majikan contohnya kejuruteraan awam yang tidak memerlukan kepakaran dalam kemahiran maklumat dan teknologi semasa melakukan proses kerja seperti di tapak projek. syarikat kejuruteraan elektrik. kemahiran interpersonal dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding jenis syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan jenis syarikat. Jadual 6 menunjukkan terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat. Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 6. Manakala kemahiran asas. Dalam kajian ini. kemahiran berfikir. syarikat kejuruteraaan mekanikal dan syarikat yang selain dari tiga syarikat di atas. 381 .

syarikat usahasama dan syarikat selain dari ketiga-tiga jenis syarikat di atas. Dalam kajian ini.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. 382 . seratus peratus dimiliki oleh syarikat luar. status pemilikan syarikat yang dipilih berdasarkan kepada syarikat dimiliki oleh seratus peratus syarikat tempatan.

kemahiran berfikir. kurikulum dan juga kokurikulm. KESIMPULAN Kepentingan kemahiran employability menurut perpektif majikan industri berada pada tahap tinggi. Manakala kemahiran asas. kemahiran sumber dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. Ini menunjukkan semua majikan terutama majikan kejuruteraan awam. Jadual 7 menunjukkan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. elektrik dan mekanikal meletakkan kemahiran employability mesti dimiliki oleh setiap graduan bagi membolehkan para pelajar bersaing pada rasaran global.BUKU PROSIDING Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 7. kemahiran teknologi. 383 . Manakala pihak berwajib perlu mengambil perhatian yang sewajarnya dalam mempertingkatkan kemahiran employability para pelajar samada melalui latihan kepada pensyarah. kemahiran maklumat.

Rose Amnah A R. 384 . 8. Kuala Lumpur. Employability Skills For Australian Industry: Literature Review And Framework Development. Institut pengajian perlu menawarkan kursus kemahiran employability atau generik secara khusus bagi memenuhi kehendak pekerjaan semasa yang memerlukan pelajar menguasai kemahiran employability. no.L and Ismail M. Kaur N dan Sharma R. Wye. Usaha untuk meningkatkan kemahiran employability ini perlu diteruskan oleh setiap individu sekiranya ingin menempuh masa depan yang cemerlang. RUJUKAN 1. 4. Skills development among undergraduates at the Malaysian University. Becker.Chicago: University of Chicago Press. Proceedings of National Seminar “The development of Technology And Technical-Vocational Education And Training In An Era of Globalization: Trend and Issues”. 9. 50 (E) Jun 2009: 113 – 127 UTM 10. Students and Employers as Customers of Multimedia College.). S. Kearns. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed. Mohamad Sattar R. Napsiah I. (2001).S. (2009). (2009). 2. & Liew. Generic Skills For The new Economy – review of reseacr. 7. The Journal of International Social Research Volume 2 / 8 Summer 2009. Ahmad Zaini (2005). Marimuthu. NCVER Adelaide. UNIMAP. Acer. berinovasi dan fleksibel selaras dengan keperluan sumber tenaga negara. IPPTN (2004). 3. G. 6. Muhammad Rashid R.BUKU PROSIDING Penguasaan kemahiran employability akan membantu individu di alam dunia kerjaya sebenar..(2008). Economic Planning Unit (2006). Australian Council For Educational Research. Arokiasamy . Menguasai kemahiran employability akan menjadikan seseorang pelajar sebagai pekerja yang berketrampilan. 1 5. Ninth Malaysia Plan. K.Daya saing graduan lepasan tempatan dengan graduan lepasan luar Negara Institusi Pegajian Tinggi (IPT). Perception differential between employers and undergratudes on the importance of employability skills. P (2001). (2009). Vol.2. M. Human Capital Development And Its Impact On Firm erformance: Evidence From Developmental Economics. Melbourne. C. C. (1993). . Md Yusop I. Peranan Institusi pendidikan teknikal di dalam pemupukan kemahiran Employability pelajar Journal Teknologi. International education studies.

Research Vot No:75101. 13. Norliza M S & Saifudin M Y (2007). Universiti Teknologi Malaysia. An Interrative Introduction.A SCANS Report for America 2000. New York: Columbia University Press. J.C. (1996). M. Department of Labour Sowell. B. Ahmad J. Secretary‟s Commission on Achieving Necessary Skill . Merrill. 15. 385 . Indiana. Yahya. H. Siti Zaleha O. Journal of Career and Technical Education. D. No. E. Schultz. T. New York: McGraw-Hill 12. B. University Of Technology Malaysia 16. Tesis Dr. The role of vocational and technical education in the industrialization of Malaysia as perceived by educators and employers. Employability Standards: Inclusion in family and consumer Science Middle School Curriculum. (1963). The economic value of education. Newjersey. Psychometric theory. Integrasi kemahiran employability dalam program pendidikan vokasional pertanian dan industri di Malaysia. Ramlee. (2001).S. 18.1. Low H. (1999). (1978).BUKU PROSIDING 11.s.J. Universiti Purdue. Vol. Tesis Dr. 23. Falsafah. Smith P. 14. U. Washington. 17. 2007-m.W. Englewod Cliffs. (2004). (2007).Management Department Faculty Of Management And Human Resource Development. Nunnaly. Falsafah. Penentuan Kemahiran Yang Bersesuaian Untuk Pelajar Sarjana Muda Pengurusan Teknologi. Fall. Skills and Task for Jobs.

Sokongan yang baik dari salutan 386 . manakala kaedah kedua pula menggunakan ujian kekerasan pelekuk nano bagi mengkaji dan membandingkan kekerasan kedua-dua sampel. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr yang telah dikenakan ujian haus dianalisis dengan dua kaedah iaitu menggunakan Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi menganalisa morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas kedua-dua sampel. Keputusan morfologi menunjukkan mekanisme haus yang berlaku pada permukaan haus kedua-dua sampel melalui tiga peringkat iaitu haus lelasan. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap haus. Dapat disimpulkan bahawa salutan NiCr memainkan peranan yang amat penting dalam memperbaiki kerintangan keluli lembut terhadap haus. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan Nikel Kromium (NiCr). 1. Oleh itu. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Walaubagaimanapun. Walaubagaimanapun. ianya tidak terkecuali dari masalah haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. haus pengoksidaan dan haus perekatan. Keputusan ujian kekerasan pelekuk nano yang dikenakan ke atas kedua-dua sampel menunjukkan sampel keluli lembut bersalut NiCr mempunyai kekerasan yang lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. Oleh itu. ianya tidak terkecuali dari masalah kakisan dan haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap kakisan dan juga haus. Kajian penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme haus terhadap keluli lembut yang bersalut dengan NiCr dan untuk menghubungkait perhubungan di antara pembentukan mikrostruktur dan sifat-sifat haus terhadap keluli lembut.0 PENGENALAN Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan NiCr.BUKU PROSIDING ANALISIS SIFAT-SIFAT HAUS KELULI LEMBUT BERSALUT NIKEL KROMIUM Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Norhaniza Azreen bt Mohamed Mokhtar Mohd Khuzairy b Mohd Yusof ABSTRAK Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik.

kedua-dua sampel dianalisis melalui Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi endapatkan morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas sampel. Kerintangan haus keluli lembut dikenal pasti dengan melakukan kajian melalui ujian haus yang dikenakan ke atas keluli lembut tanpa salutan dan juga keluli lembut disalut NiCr.BUKU PROSIDING ini terhadap substratnya merupakan aspek yang paling penting dalam kejayaan salutan. ikatan yang kuat antara salutan dan substrat menghasilkan keadaan yang unik apabila logam bersalut digunakan pada persekitaran agresif. Dengan itu. 10 μm 2 μm 1 μm 0 387 . Hasil dari ujian haus. Ujikaji diteruskan dengan melakukan ujian pelekuk nano bagi tujuan mengenalpasti kekerasan kedua-dua sampel.

1 (b). keadaan lelapisan turut kelihatan berlaku pada permukaan haus dan juga didapati permukaan haus menjadi menggerutu akibat daripada berlakunya haus lelasan.2.2 (c). berlaku juga sedikit penggelupasan pada permukaan dan jika dibandingkan dengan Rajah 2. jika dilihat dengan pembesaran yang lebih tinggi iaitu pada pembesaran 306 X didapati permukaan spesimen kelihatan seperti menggelupas dan ini terjadi kerana lekangan salutan yang berlaku. Merujuk kepada Rajah 2. Bagi permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr. 2007). kesan haus pada permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dapat dilihat. Partikel yang terkeluar dari 388 .BUKU PROSIDING 2. Pada dasarnya keadaan ini boleh mendorong kepada fenomenon haus yang lebih teruk dan ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap spesimen tersebut.1 (a). Merujuk kepada Rajah 2. Kehadiran peratus kandungan Fe yang tinggi ini juga mungkin disebabkan 6 oleh perpindahan unsur Fe dari cakera besi tuang kepada permukaan haus sewaktu ujian haus dijalankan.0 Morfologi permukaan haus. Rajah 2.2 (c) pula menunjukkan kelihatan puing pada permukaan haus. puing haus berperanan dalam penjelasan mekanisme haus. Bukti perpindahan berlaku antara permukaan sering dikaitkan dengan kehadiran partikel yang kecil dan longgar yang berada permukaan kasar dan mempunyai skala alur yang halus (Ghazali et al. 2006).2 (a) menunjukkan lekangan permukaan yang berlaku pada sampel keluli lembut bersalut NiCr agak ketara kerana keadaan salutan adalah lebih lembut berbanding dengan keluli lembut itu sendiri. Rajah 2.2 (e) juga menunjukkan peratus Fe yang tinggi bagi kedua-dua sampel dan ini juga membuktikan bahawa sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr ini juga merupakan sejenis logam ferus. Keputusan analisis EDX yang ditunjukkan oleh Rajah 2.1. Keadaan terlekang ini disebabkan oleh kesan haus lelasan yang berlaku ketika permukaan spesimen bersentuhan dengan permukaan cakera ketika ujian haus dijalankan. Jika dilihat pada permukaan pada pembesaran yang lebih tinggi yang merujuk kepada Rajah 2. Mengikut kajian Sidhu et al.2 (a). Haus rekatan hanya berlaku selepas salutan dikeluarkan.1 (c) dan Rajah 2. Keadaan permukaan yang haus ini kelihatan agak sekata dan tahap menggerutunya kurang jika dibandingkan dengan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu Rajah 2. (1999) yang menyatakan bahawa peranan salutan dalam haus lelasan tidak bergantung kepada kekerasan. dan haus lelasan akan mula menjadi punca utama perpindahan logam (Jaharah et al. Merujuk kepada Rajah 2.1 (d) dan Rajah 2. analisis morfologi dijalankan dan didapati beberapa keadaan. keadaan menggelupas ini adalah tidak seteruk keadaan menggelupas yang berlaku terhadap specimen keluli lembut yang disalut NiCr. (2010). Ini menyokong bahawa pendapat Rebholz et al.

Pembesaran dibuat sebanyak 29X dan secara pemerhatiannya permukaan terhausnya kelihatan agak menggerutu dan terdapat juga lekangan yang berlaku. Kelihatan terdapat sedikit kemusnahan pada sub-permukaan. Kejadian ini turut dilaporkan oleh Murthy & Venkataraman (2006).3 menunjukkan morfologi keratan rentas bagi sampel keluli lembut tanpa salutan. Didapati peratus karbon adalah paling tinggi berbanding unsur yang lain dan ini juga membuktikan bahawa partikel itu adalah sejenis karbon.1 ANALISIS MORFOLOGI SUB PERMUKAAN KERATAN RENTAS Rajah 2.93K X. 2010). Keadaan ini juga menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu dan menjadi rosak. Kehadiran peratusan karbon yang tinggi ini juga mungkin disebabkan oleh berlakunya haus perekatan di antara permukaan sampel dan juga permukaan cakera besi tuang. Kekerasan spesimen keluli lembut itu menjadi semakin lemah disebabkan oleh partikel karbon yang terkeluar kerana peranan karbon adalah 7 untuk menguatkan logam.BUKU PROSIDING permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr berlaku kerana keluli lembut yang memegang partikel itu telah haus ketika fenomenon haus dalam.2 (d) menunjukkan lelapisan terbentuk dan ini menyebabkan kelihatan seperti multi lapisan terbentuk pada permukaan haus tersebut.3 (a). Akibat dari ujian haus.3 (c). Keadaan ini akan meningkatkan lagi keadaan haus pada permukaan sampel. Fenomenon puing ini juga dirujuk kepada Mohantry et al. 389 . Puing-puing akan berkumpul pada permukaan sampel atau cakera besi tuang. Diketahui bahawa peratus kandungan karbon dalam besi tuang adalah tinggi berbanding dengan peratus kadungan karbon dalam keluli lembut.3(b) pula menunjukkan lekangan partikel yang dapat dilihat dengan jelas pada pembesaran 2. Pada kadar kelajuan yang tinggi.2 (f) merupakan analisis EDX terhadap partikel karbon yang terkeluar dari sampel keluli lembut bersalut NiCr. Rajah 2. Rajah 2.Merujuk kepada Rajah 2. Ini akan menyebabkan pertambahan haba berlaku dan ada puing-puing yang akan melebur.2 (b) pula menunjukkan satu garisan kesan calar yang dapat dilihat pada permukaan spesimen yang dikenakan ujian haus. Retak mikro juga mungkin berlaku disebabkan oleh kelesuan salutan dan substrat akibat dari proses gelongsor (Mohanty et al. Kemungkinan partikel karbon dari besi tuang tadi telah berpindah kepada permukaan haus pada sampel keluli lembut bersalut NiCr. kecenderongan perekatan berlaku antara permukaan bersentuhan. menyebabkan perpisahan mudah berlaku pada ikatan yang lemah. kelihatan retakan kecil yang ketara dibahagian permukaan keratan rentas dan ini dapat dilihat dengan jelas pada rajah 2. 1996). tenaga dan daya yang terhasil akan menghancurkan puing-puing dan membawa kepada garisan haus. Rajah 2. Pada kawasan tertentu terdapat retak-retak mikro di bawah permukaan ke arah selari permukaan. Apabila partikel itu lekang maka fenomenon haus akan menjadi semakin buruk. Rajah 2. suhu permukaan meningkat dan menyebabkan tahap regangan plastik di permukaan menggerutu juga meningkat dan ini menyebabkan peningkatan haus (Prince et al. (1996). 2. pada kadar kelajuan gelongsor yang perlahan.

(b) Menggunakan pembesaran 2930 X dan (c) Menggunakan pembesaran 196 X. (b) Menggunakan pembesaran 1350 X dan (c) Menggunakan pembesaran 213 X (anak panah menunjukkan permukaan dikenakan ujian haus). (a) Menggunakan pembesaran 196 X.4 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut bersalut NiCr. (a) Menggunakan pembesaran 57 X.3 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut tanpa salutan.BUKU PROSIDING Rajah 2. 390 . Rajah 2.

Daripada Rajah 2.5 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut tanpa salutan dan Rajah 4. 2.4 ketebalan salutan boleh dianggarkan sebanyak 100 μm.2 ANALISIS UJIAN PELEKUK NANO Hasil dari ujian pelekuk nano yang dijalankan ke atas spesimen keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut yang bersalut NiCr. yang mana boleh bertindih degan tegasan mekanikal. Rajah 2. dan ini menunjukkan salutan itu mempunyai ikatan yang sangat kuat (Huang et al. Fenomenon ini akan menyebabkan pertambahan tegasan pada permukaan yang bersentuhan tadi.3 (c)). Salutan dan substrat dapat dilihat dengan jelas dari atas ke bawah.4 (b) pula menunjukkan terdapatnya puing-puing haus dan juga partikelpartikel yang terlekang dari substrat manakala Rajah 2.4 (a) dapat dilihat bahawa berlakunya retakan-retakan kecil pada sub permukaan yang terhaus. 2004). suhu akan bertambah pada permukaan yang bersentuhan dan akan memulakan berlakunya tegasan suhu. Permukaan terhaus ditunjukkan dengan anak panah kawasan yang dimaksudkan.6 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut bersalut NiCr yang diperolehi dari ujian pelekuk nano. Graf-graf berikut diperolehi.4 menunjukkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu keluli lembut yang disalut NiCr pada pembesaran 31 X. Rajah 2. Rajah 4. Retakan ini dikenali sebagai retakan mikro termo (Talib et al. 391 . 2006). permukaan yang bersentuhan akan mengalami tekanan yang tinggi kerana ia membawa beban yang tinggi.4 (c) menunjukkan permukaan terhaus mengalami kerosakan dalaman di mana retak-retak kecil kelihatan manakala terdapatnya tompok-tompok hitam yang kelihatan dan berkemungkinan disebabkan oleh pengumpulan unsur Fe yang paling tinggi (Ghazali et al. Pada masa yang sama. Dengan jangkamasa ujian haus yang dijalankan maka retakan mikro haba ini akan mula berlaku dan mula merebak sehinggalah geseran dihentikan. Sewaktu geseran berlaku. Salutan dan substrat mempunyai ikatan mekanikal dan bahan yang baik. Kelihatan berlakunya permukaan yang tidak rata akibat dari ujuan haus. Pembesaran lebih tinggi dilakukan iaitu 57X dan menerusi Rajah 2.BUKU PROSIDING Berlaku juga retakan kecil pada kedua-dua spesimen ini yang mungkin disebabkan oleh penghasilan haba akibat daripada geseran yang berlaku dari ujian haus yang dijalankan (Rujuk Rajah 2.3 (a) dan 2. 2009).

1 meringkaskan nilai beban maksimum. serta nilai kedalaman pelekukan.BUKU PROSIDING Jadual 2. hmax yang diperolehi. 392 .

BUKU PROSIDING 393 .

BUKU PROSIDING 394 .

Merujuk kepada Rajah 2.BUKU PROSIDING Perbandingan dua jadual di atas dibuat dan didapati beban maksimum untuk semua penusukan hampir sama iaitu ≈ 200 mN.7 graf kekerasan melawan jarak dari permukaan haus di atas. Merujuk kepada rajah 2.2005). Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. Ini bermakna permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih lembut jika dibandingkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr selepas dikenakan ujian haus (Gong et al.6. nilai hmax yang paling tinggi ialah berada pada Jadual 2. 395 . 2009). Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. didapati nilai kekerasan lekukan pertama kedua-dua sampel lebih rendah berbanding dengan lekukan kedua. tidak ada keadaan pop-in yang dilihat (Cenna et al.5 dan rajah 2. Sekiranya ikatan yang lemah berlaku antara salutan dan substrat maka kegagalan akan lebih mudah berlaku (Zhang & Huan 2005). Ujian pelekuk ini tidak menunjukkan wujudnya ciri-ciri rapuh yang berlaku pada salutan. Perbezaan mungkin berlaku daripada segi ikatan yang terwujud antara substrat dan salutan.2 iaitu pada kedudukan pelekukan 1 iaitu 2266 nm.

Spesimen keluli lembut disalut NiCr menunjukkan sifat kerintangan haus yang lebih baik daripada spesimen keluli lembut tanpa salutan. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan (Jamaliah 2003). Keputusan ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. 2004). Ini disebabkan oleh berlakunya pengerasan kerja sewaktu ujian haus dijalankan. Daripada ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. 3. Nilai kekerasan bertambah pada lekukan kedua. Mekanisme ini juga turut dijelaskan oleh kajian yang dilakukan Gong et al.BUKU PROSIDING Keadaan ini disebabkan oleh kehadiran retakan-retakan mikro pada kawasan berdekatan dengan permukaan haus (Talib et al. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. Ini bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. Keadaan ini telah diterangkan sewaktu perbincangan morfologi sub permukaan keratan rentas sebelum ini. haus 396 . Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser. Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. ia dapat menambahkan lagi rintangan haus terhadap mekanisme haus. Sifat kekerasan keluli lembut bersalut NiCr dan keluli lembut tanpa salutan juga berbeza. Perubahan kekerasan ini berlaku kerana terdapatnya peningkatan suhu pada permukaan spesimen yang bergeser dengan permukaan cakera. Fenomenon haus yang berlaku pada kedua-dua sampel mengalami peringkat haus lelasan. tindakbalas antara kehelan dalam struktur bahan akan menyebabkan bahan itu menjadi semakin kuat dan keras (Budinski 2004). Pengerasan kerja ini terjadi apabila bahan dikenakan tegasan melebihi had kekenyalannya. Ini bermakna dengan adanya salutan NiCr. maka akan berlakulah perubahan bentuk plastik.0 KESIMPULAN Rintangan haus keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih baik berbanding dengan keluli lembut tanpa salutan. Bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding spesimen yang tidak bersalut. Apabila logam mengalami perubahan bentuk plastik. Peningkatan suhu ini berlaku adalah disebabkan geseran yang lama pada jarak yang panjang. (2005).

Sidney.S. M. lekangan permukaan keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih ketara. Materials letters. 8th edition..F. 2nd edition. Ak. H. Budinski. properties and selection. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. & Celik.K. C.H.F. R. S.H. Tekmen. Nanoindentation and microstructure analysis of resistance spot welded dual phase steel.BUKU PROSIDING pengoksidaan dan juga haus rekatan. Retakan mikro juga dapat diperhatikan pada kedua-dua sampel. 1974. & Budinski. 4. H. Keadaan ini menunjukkan berlakunya fenomenon haus pengoksidaan di mana peningkatan suhu akan menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser itu. Soykan. Kuntz. K. Pearson Prentice Hall. New York. Bagi keluli lembut bersalut NiCr pula. 397 . McGraw Hill. 2004. N. Lelapisan juga turut berlaku pada kedua-dua permukaan sampel dan ini menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu. Oxford. 173174:1070-1073. Ashby. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi. Baltazar Hernandez. & Zhou. (2010). RUJUKAN 1. & David.. Panda.J.G. NiCr coatings on stainless steel by HVOF technique. Engineering Materials. 64:207-210. M. 1998. Surface & Coating Technology. I. 2. Engineering Materials 2. 2nd edition. Avner. kesan kelesuan salutan juga boleh menambahkan lagi kehadiran retakan mikro ini. Keputusan EDX menunjukkan kehadiran peratus Fe yang tinggi pada kedua-dua sampel dan kehadiran peratus Fe yang tinggi ini menunjukkan fenomenon haus rekatan berlaku di antara permukaan cakera besi tuang dan juga permukaan sampel. Introduction to physical metallurgy.L. Plant ATree. Ketebalan salutan NiCr ialah 100 μm.K. Y. V. Ujian haus memberikan kesan di mana penghasilan haba serta gabungan di antara tegasan suhu dan tegasan mekanikal sewaktu ujian haus dijalankan menjurus kepada penghasilan retakan mikro ini. Morfologi permukaan haus keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr menunjukkan fenomenon haus lelasan di mana berlakunya lekangan permukaan dan secara pemerhatian. Analisis sub permukaan keratan rentas pada sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr mendapati berlakunya lekangan pada permukaan terhaus dan secara pemerhatiannya ia kelihatan menggerutu. 2003. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan. 3. M. E. Ozdemir.

Evaluation of the mechanical properties and tribological behavior of the CrN coating deposited on mild steel modified with electroless Ni interlayer.J.Z. Plasma transferred arc boriding of a low carbon steel:microstructure and wear properties. Steel microstructure and properties. 249:715-726. C.H. Huang. Int. & Nayak. 7. Wear. (2000). 2nd edition.. rapidly solidified powder metallurgy aluminium alloys. Surfacecoating & technology. and Franklin. Bijwe. Esah Hamzah & Mohd Zubil Bahak. 12. (2009). Farid Salim. Bean Wu. H. Jiann.John & Fahim. (2007). Honeycomb.J. M.K. Nanocoatings for engine application. (2005). Indumathi. Microhardness and corrosion behavior in CrN/electroless Ni/mild steel complex coating. 8. Rajesh. J.. Wear. G.W.Jayashree. . Jeng. Zahrulail Suliman & Edynoor Osman. Jamaliah Idris.M. Surface & Coating Technology. Du & Weigang.D. 13. (2000). & Jones. H.38(A):1124. Zhang. Rainforth. 15. Jenq. (2001) Friction and wear behavior of polyetherimide composites in various wear modes. Bourithis. (2002). Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Omar. J. Precision Technology. Fan. 377:354-359. Chuangbing. Kajian sifat kehausan dan kekerasan komposit matriks aluminium. W. Jaharah. 6. Gong Duh. & Bhadesha.BUKU PROSIDING 5. 14. Wear mechanism and failure mode of P10 TiN coated carbide tools.J. (2003). J. & Ghazali. 1:115-122. 203:3058-3065. Jurnal Teknologi. Surface & Coating Technology. M. Kapoor.. M. 1997. 11. Lingzhong. Gong Duh & Fan. Jen Li & Jenq.D. 259:490-500. Papaefthymiou. A.. L. 194:58-67. Applied Surface Science. Narendra B. Bean Wu. A. Dahotre. 200:203-218. 9. Wear.G. R. Dry sliding behavior of some wrought. F. (2005).K. (2002). 398 . & Papadimitriou. M.CaF2 composite coating. Preparation and characterization of atmospheric plasma-spraye NiCr/Cr3C2. 150:239-245. Thin solid film. Tribological layers and the wear of ductile materials. S.. S. Che Haron. Shiung Chen. 10. Ghazali. 245:204-215.H.

Bonte. 202:4893-4900. Abrasive wear behavior of WC-CoCr andCr3C2.. Murthy.135. Effect of sintering temperatures on corrosion and wear properties of sol-gel alumina coatings on surface pre-treated mild steel. N. 25. The influence of HVAC powder feedstock characteristics on the sliding wear behavior of WC-NiCr coatings. Q. A. (2006). Surface & Coating technology. Surface coating & technology. Corrosion science. Thinsolid film. Tribological characteristics of nickel based composite coatings. R. S. A comparative study of the frictionand wear behavior of untreated mild steel and its boron-permeated counterpart under lubrication of liquid paraffin containing zinc dialkyldithio-phosphate. Jurnal kejuruteraan. Prince. Dongbai. ying Yu & Hui.. & Matthews.W. 17. Rossi. Modi.S. Wear. Dry and wet corrosion behavior of AISI 304 stainless steel coated by sol-gel ZrO3-CeCO2 films.K. Manufacturing Engineering and Technology.. Sliding wear behavior off thermally sprayed 75/25 Cr3C2/NiCr wear resistant coatings. C. G. Di. Duraiselvam. S. mechanical and tribological properties of nitrogen-containing chromium coatings prepared by reactive magnetron sputtering.-J. L. & Seshadri. A. 198:251-266. & Natarajan. H. Mariyam Jameelah Ghazali. Rebholz. & Venkataraman. 22. S. 5thedition. Fedrizzi. Mohanty.BUKU PROSIDING 16. (2006). Ruhi.5:75-86. P. Han. B.. M. 50:639-649.. R.-M. (2002).S. J... Kalpakjian. Wear characteristic of several commercial wrought aluminium alloys against tool steel. 23. Y. P. Smith. 399 .P. 19. Dry sliding behavior of HVOF sprayed Molybdenum and Nickel/Chromium Coatings.. M.B.. Liu. 26. Maggio. min Meng. A. Ramesh. 18:49-56. Hong. Sun. De. & Xue. S. M. (1996). &cLugscheider. S. E. Fan. Tribology International.. & Scardi. Xia. Structure. 200:2642-2652. (2008).P.K. C. W. and Singh. (2008). (1999). 2006. Leyland.255:893-902. O. (2010). Shenglin. 21. International Journal of applied Engineering Research. Celis. (2003).20(NiCr) deposited by HVOF and detonation spray processes. 20. Zishuan. 24. M. 115:222-229. Sinha. J. (1996). Ziegele. Pearson Prentice Hill.K. 18. 35:497-502.N. 286:127. Wear. I..-Q. & Schmid. Gopalakrishnan. Surface &Coating Technology. Liu.

Zhenyu. Lu & Jianbin.Co coating deposited by LPG fueled HVOF. 35.225. (2007). (2010). Chandramohan. SEM observations on wear mechanism of TiN-Coated HSS twist drills when drilling mild steel. Chandramohan. & Li. & Prakash. Sundararajan. Tribology International. Y. S. T. 400 . (2005).BUKU PROSIDING 27.41. M.2701. Li. Zhang. Applied surface science. J. Wear. Z. High temperatureerosion of HVOF sprayed Cr3C2-NiCr Coating and mild steel for boiler tubes.S. G. 17:782-787 34. 28. R. Three body abrasive wear behavior of filled epoxy composite systems. S. Sidhu. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2009.J.. A. Luo. (2004). Composites science & technology. Nanoindentation and nanoscratch behaviors of DLC coatings on different steel substrates. The effects of varying process parameters on the microhardness and microstructure of Cu-steel and Al-Al2O3 friction joints. Yeoh.. H. 258:377-391. 31. B. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2007. Tribological properties of rareearth oxide added Cr3C2-NiCr coatings. (2008).M. N. Saad. Abraham Jawahar. Jurnal Teknologi. Wang.. 29. Shi-Jun. Effect of short glass fiber content on three-body abrasive wear behavior of polyurethane composites.. Acta materialia. D. Yang. Chromizing behaviors of a low carbon steel processed by means of surface mechanical attrition treatment. K. Suresha. G.53:20812089. Wear characteristics of Cr3C2-NiCr and WC. S.H. C Zhang. 33. G. Lu. & Siddaramaiah.B.... (2005). (2008). Cheng-Xin. & Mohanraj. & Lu. Suresha. Shamsul Bahrain Jamaludin & Zainal Arifin Ahmad. (2004). 30. 36. 41(A):85-95. M. & Huan. Toff.28. Sen. B.. 43:887-890. Jurnal Teknologi. (2007). Talib. S. Guan-Jun. Dayananda Jawali. & Sivakumar.. The tribological behavior of detonation sprayed coatings: the importance of coating process parameters. 41(A):17-28. (2005). 65:14091413. Cheow Keat. & Hashim. 253:4377-4385. Zhang. 32. R. Xinchun. G. Sidhu.H.ASM International.

Politeknik Sultan Azlan. Diploma Pemasaran. dan 3) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi dengan tahap pencapaian akademik pelajar. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan di mana seramai 161 pelajar semester akhir dari semua program iaitu Diploma Akauntansi.2% di tahap kebimbangan komunikasi rendah. Secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk: 1) mengenalpasti tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan.7% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi tinggi. 85. Setelah berjaya mendapat pekerjaan. Hasil kajian menunjukkan 8. Manakala tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bangsa dan program pengajian dengan tahap kebimbangan komunikasi pelajar. Alat ukuran Personal Report of Communication Apprehension Scoring. keamahiran berkomunikasi juga memainkan peranan penting memandangkan untuk menjadi pekerja yang baik. Diploma Pengurusan Peruncitan dan Sijil Pengajian Perniagaan terlibat dalam kajian ini. bangsa dan program pengajian.BUKU PROSIDING TAHAP KEBIMBANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJARPELAJAR SEMESTER AKHIR JABATAN PERDAGANGAN Fauzan bt Ab. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara jantina dan tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi. mereka perlu tahu bagaimana 401 . 2) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi pelajar dengan faktor-faktor demografi seperti jantina.0 melalui kaedah statistik deskriptif. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. Rahman Norhazlin bt Mohamed Ali Nor Rafidah bt Abdul Rahman ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Secara keseluruhannya tahap kebimbangan komunikasi pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan berada di tahap sederhana.24 (PRCA-24) telah digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi pelajar. Kemahiran tersebut sangat penting untuk memastikan kebolehpasaran mereka setelah tamat pengajian nanti. 19 PENDAHULUAN Kemahiran berkomunikasi sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang individu terutamanya bakal graduan yang berusaha untuk cuba menempatkan diri mereka di pasaran kerja.1% di tahap kebimbangan komunikasi sederhana dan 6.

Kajian Daly dan Stafford (1984) pula mendapati perempuan lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasinya berbanding dengan lelaki. Kajian beliau mendapati semakin tinggi tahap komunikasi pelajar semakin tidak aktif mereka dalam aktiviti kokurikulum. Kajian tersebut mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan. Fordham dan Gabin (1996) mendapati ketakutan untuk berkomunikasi 402 . Mc Croskey (1977) mendefinisikan kebimbangan komunikasi sebagai tahap ketakutan atau kerisauan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain. 1977). 1980). Daly dan Sorenson (1984). seseorang individu itu perlu mengurangkan tahap kebimbangan individu masingmasing. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keputusan akademik dan kebimbangan komunikasi pelajar. untuk dilihat sebagai komunikator yang kompeten. Hasil kajian Fuziah Kartini (1995) mendapati faktor demografi seperti bangsa. Kajian berkaitan dengan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan pencapaian akademik pelajar telah dilakukan oleh McCroskey. Penyataan Masalah Kemahiran berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran yang signifikan untuk dinilai oleh majikan dalam proses pengambilan pekerja dan kenaikan pengkat.Kajian lepas menunjukkan sekurang-kurangnya 11% pelajar mengalami masalah kebimbangan komunikasi (Harris. Sehubungan dengan itu. tahun pengajian dan status sosio-ekonomi tidak mempengaruhi kebimbangan komunikasi pelajar. Walaubagaimanapun ramai graduan atau pelajar menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan baik kerana mereka mempunyai kebimbangan komunikasi (communication apprehension). Kebimbangan komunikasi merujuk kepada situasi takut atau risau untuk berkomunikasi secara lisan akibat pelbagai punca. Konsep kebimbangan komunikasi kemudian berkembang menjadi tahap ketakutan atau kerisauan yang dialami individu berkaitan dengan komunikasi sebenar atau komunikasi yang dijangkanya dengan orang lain. Kajian beliau juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara kebimbangan komunikasi dan keaktifan dalam aktiviti kokurikulum pelajar. jantina.BUKU PROSIDING untuk menyuarakan pendapat dan idea. Masalah ini biasa dihadapi dikalangan pelajar ditahap persekolahan mereka. Kajian berkaitan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan faktorfaktor demografi mendapati kanak-kanak yang tinggal di kawasan pedalaman lebih tinggi tahap komunikasinya berbanding dengan mereka yang dibesarkan di kawasan bandar (Richmond & Robertson.

Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut: a) Menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. hipotesis nul dibentuk seperti berikut: i) ii) iii) iv) H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi 403 . Oleh itu adalah penting untuk semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang pendidikan mengambil berat tahap kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar untuk memastikan graduan yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak industri. Ini dibuktikan melalui kajian oleh Saudah. Politeknik Sultan Azlan Shah b) Menentukan hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina. Nor Shaipah dan Junaidah Hanim (2003) yang mendapati bahawa kemahiran tersebut merupakan faktor kedua terpenting yang diambilkira oleh firma perakaunan awam dalam mengambil pekerja. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi c) Menentukan hubungan di antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi Daripada objektif kajian di atas.BUKU PROSIDING dengan lebih kerap boleh menghalang individu daripada berkomunikasi dengan lebih berkesan walaupun ia mempunyai kemahiran komunikasi yang memuaskan. Ini menyebabkan individu yang takut berkomunikasi akan dianggap sebagai komunikator yang tidak kompeten. Kemahiran berkomunikasi dilihat sebagai faktor penting dalam proses pengambilan pekerja. Ini kerana mereka kurang terlibat dalam perbincangan kelas dan kurang bertanyakan soalan. Kesemua ini berpunca daripada kebimbangan dan bukannya disebabkan oleh kurang mahir dalam komunikasi. Kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar juga boleh menjejaskan pengalaman pembelajaran mereka. kurang peluang kenaikan pangkat atau maju dalam kerjaya mereka. Individu yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi juga didapati sukar untuk bekerja dengan rakan sekerja.

Ia terdiri daripada pelajar Diploma Akauntansi (DAT6A) seramai 36 orang. sebanyak 15 soal selidik telah diketepikan/dibuang kerana responden tidak menjawab dengan lengkap soal selidik tersebut. Diploma Pemasaran (DPR6) seramai 36 orang dan Sijil Pengajian Perniagaan (SPP4) seramai 41 orang. instrumen dan analisis. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi? c) Adakah wujud hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi? Kepentingan Kajian Dapatan kajian ini akan menjelaskan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Walaubagaimanapun. Ia akan memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah dan pihak politeknik berkaitan masalah kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar dan seterusnya menjadi asas untuk merangka aktiviti dan pendekatan yang relevan untuk mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangkan masalah tersebut ke tahap yang lebih rendah. Politeknik Sultan Azlan Shah) b) Adakah wujud hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina.BUKU PROSIDING Soalan Kajian Kajian in dijalankan untuk menjawab soalan-soalan kajian berikut: a) Apakah tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Penulisan dalam bahagian ini akan menyentuh perkara-perkara mengenai prosedur dan kaedah yang merangkumi prosedur persampelan. Diploma Pengurusan Peruncitan (DRM6) seramai 24 orang. Jumlah responden yang diambil kira adalah sebanyak 404 . Diploma Akauntansi (DAT6B) seramai 39 orang. Borang-borang kaji selidik kemudiannya dikemukakan kepada pelajar-pelajar tersebut dengan meminta kebenaran daripada pensyarah modul yang mengajar dengan kebenaran Ketua Jabatan Perdagangan. Persampelan adalah sebanyak 100 peratus daripada populasi. Politeknik Sultan Azlan Shah. Prosedur persampelan Seramai 176 orang pelajar semester akhir di Jabatan Perdagangan. METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian merupakan asas kajian dalam menentukan kaedah memperolehi data hasil kajian.

Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16.7%). Dengan ini diharap data yang diperolehi adalah tepat. Skor min digunakan untuk melihat purata semua skor bagi menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. DRM seramai 24 orang (14.6%) dan 123 orang responden perempuan (76. Analisis Data Dalam proses analisis data. sistematik dan mudah dianalisa. Sampel kajian dianalisa secara individu dan kebebasan sepenuhnya diberikan kepada sampel kajian semasa responden memberikan maklumat. Selain itu 405 . etnik. tidak setuju (4-TS) atau sangat tidak setuju (5-STS).5%). Dari segi etnik pula. Ini adalah supaya responden dapat memberikan jawapan yang jujur terutamanya bagi soalan yang terlalu peribadi. faktor bangsa dengan tahap kebimbangan komunikasi dan faktor program dengan tahap kebimbangan komunikasi.4%). tidak pasti (3-TP).BUKU PROSIDING 161 soal selidik yang mewakili 91% pelajar dimana pelajar yang menjawab soalan yang dianalisa adalah program DAT seramai 74 orang (46%). responden cina 12 orang (7. setuju (2-S). Setiap instrumen ini mempunyai cara tersendiri untuk mengira dan mendapatkan maklumat daripada sumber data. responden india seramai 8 orang (5%) dan responden siam seorang (0.0. Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set borang soalan kaji selidik. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif skor min dan korelasi. Dari segi jantina. responden melayu adalah seramai 140 (87%). Penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian adalah lebih sesuai kerana ianya lebih mudah mendapat kerjasama daripada responden. Borang soalan kaji selidik yang akan dikemukakan adalah untuk meninjau kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Azlan Shah. Instrumen Kajian Menurut Best & Kahn (1998) terdapat pelbagai jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkan data.6%). jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden pada borang-borang soalan kaji selidik yang telah dilengkapkan akan direkodkan bagi tujuan pengiraan statistik. DPR seramai 28 orang (28%). Ujian ini adalah untuk menentukan hubungan faktor-faktor demografi iaitu jantina dengan tahap kebimbangan komunikasi.9%) dan SPP seramai 35 orang (21. Skor yang digunakan dalam skala Likert ialah sangat setuju (1-SS). program dan tahap pencapaian akademik dan sebanyak 24 soalan di seksyen B yang menggunakan skala Likert. Borang soal selidik yang digunakan terdiri daripada empat soalan di seksyen A berkenaan maklumat demografi responden untuk mendapatkan keterangan mengenai jantina. soal selidik ini mempunyai 38 orang responden lelaki (23.

ini bermakna terdapat kesilapan dalam mengira skor. Skor di antara 24 dan 55 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang rendah Ini bermaksud para pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan mempunyai tahap kebimbangan untuk berkomunikasi pada tahap yang sederhana. Data yang diperolehi di analisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16. Skor di antara 56 dan 83 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sederhana.7% Sederhana 137 85. DAPATAN KAJIAN Alat Ukuran Kajian Kajian ini menggunakan alat ukuran Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi responden kajian. 1.BUKU PROSIDING ujian ini juga untuk menentukan hubungan antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi.2% Jumlah 161 100% Min skor keseluruhan kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan perdagangan adalah pada tahap sederhana dengan nilai minnya adalah 69%. Ini merujuk kepada Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) seperti berikut: Skor di antara 84 dan 120 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sangat tinggi.7% pula berada di tahap rendah. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari nilai min. (Jadual 2). Jika skor berada di bawah 24 atau lebih daripada 120. Menurut Mc Croskey (1984).1% berada di tahap yang sederhana dan 8.1% Tinggi 10 6. skor mestilah di antara 24 dan 120. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). kekerapan dan peratusan untuk menjawab soalan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi.0. Tahap kebimbangan komunikasi pelajar secara keseluruhan Dapatan menunjukkan 6. tahap kebimbangan komunikasi yang sederhana ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dalam diri para pelajar 406 . 85. Berdasarkan kepada PRCA.2% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi yang tinggi. Jadual 2 : Tahap Kebimbangan Komunikasi Responden Tahap Kebimbangan Bilangan Peratus Komunikasi Rendah 14 8.

3.015 .015 . Jadual 3 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi. H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi Jadual 4 : Hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi total kebimbangan komunikasi -.004 161 1 **.BUKU PROSIDING yang mana para pelajar mungkin risau untuk berkomunikasi dalam satu keadaan tertentu tetapi tidak risau untuk berkomunikasi dalam situasi yang lain.01 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 3 di atas. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig.225** .004 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . (2-tailed) N 161 . 2. (2-tailed) N 1 407 . (2-tailed) N total komunikasi kebimbangan Pearson Correlation Sig. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk memerhatikan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi.225** . H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi ditolak. hipotesis nul. Jadi. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. H o1 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Jadual 3 : Hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Gender Gender Pearson Correlation Sig.01 level (2-tailed). Correlation is significant at the 0.846 161 161 161 1 Ethnic Ethnic Pearson Correlation Sig.846 161 -.

Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara etnik dengan kebimbangan komunikasi kerana nilai signifikan lebih besar daripada 0. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi diterima. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi yang mana tahap signifikan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi adalah 0.05.358 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Jadual 5 : Hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Program Program Pearson Correlation Sig.BUKU PROSIDING Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi. 4. Ini menjelaskan bahawa tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar tidak dipengaruhi oleh bangsa pelajar tersebut samada Melayu.358 161 1 Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. India atau Cina tetapi mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan bangsa. hipotesis null. (2-tailed) N 161 . Oleh yang demikian.073 . (2-tailed) N total kebimbangan Pearson Correlation komunikasi Sig. Jadual 5 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. Jadual 4 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi.358 iaitu lebih besar daripada 0.073 . 408 . H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi diterima. Oleh yang demikian. hipotesis null.05.

014 161 1 *. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. Jadual 6 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. tetapi agak bimbang dan malu untuk berkomunikasi di dalam situasi yang lain. tahap pencapaian akademik dengan PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Oleh yang demikian. faktor demografi 409 .BUKU PROSIDING 5.014 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . Populasi kajian ini adalah kepada pelajar semester akhir yang sudah mempunyai pengalaman beberapa semester turut mempengaruhi kekuatan dan keberanian pelajar-pelajar ini untuk berkomunikasi.194* . Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0. Namun dapatan kajian yang bertentangan diperolehi mungkin berpunca daripada teknik pengajaran dan pembelajaran ynag lebih berpusatkan pensyarah yang menyebabkan peluang untuk pelajar bersuara dan mengeluarkan pendapat terhad. Tahap komunikasi yang sederhana menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi dalam sesetengah situasi. (2-tailed) N 161 .05 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 6 di atas. faktor kegagalan pada masa lampau. Daripada analisa skor min yang dilakukan. tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan adalah di tahap sederhana. H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara kebimbangan komunikasi ditolak. H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi Jadual 6 : Hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi CGPA CGPA Pearson Correlation Sig. Correlation is significant at the 0. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig. hipotesis null. Bahagian ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperolehi berdasarkan objektif-objektif kajian. Selain itu. Cadangancadangan juga dikemukakan untuk diimplimentasikan mengikut kesesuaian.05 level (2-tailed).194* .

pembentangan. Kajian yang dilakukan oleh McCroskey. ciri-ciri responden dan ketepatan diharapkan agar pengkaji yang ingin meneruskan pendapat yang sama dengan kajian ini menyedari telah mempengaruhi dapatan-dapatan kajian. kira kekangan-kekangan yang selidik yang digunakan dalam data yang diperolehi. beberapa cadangan boleh dikemukakan seperti berikut: a) Pensyarah-pensyarah perlu diberi latihan dan kursus komunikasi lisan bagi memahami kelakuan komunikasi pelajar-pelajar b) Pelajar-pelajar perlu diberi kursus-kursus asas komunikasi di peringkat asas sebagai permulaan kepada pelajar-pelajar c) Menyediakan rawatan pemulihan yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar yang terlalu senyap atau pelajar-pelajar yang terlalu malu atas dasar sukarela pelajar itu sendiri. Pelajar yang tinggal di kawasan luar Bandar lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasi berbanding dengan pelajar yang tinggal di kawasan bandar (Richmond & Robertson. d) Membangunkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah yang menggalakkan perhubungan lisan di antara pensyarah dan pelajar seperti kaedah sumbangsaran. Daripada ujian korelasi yang dilakukan menunjukkan dua hipotesis nul telah ditolak Ini menunjukkan bahawa faktor jantina dan tahap pencapaian akademik mempengaruhi kebimbangan kepada pelajar untuk berkomunikasi. Kemungkinan pelajar lelaki lebih berani untuk berkomunikasi berbanding dengan pelajar perempuan yang agak pemalu dan takut untuk berkomunikasi kerana malu diperhatikan. Penutup Kajian ini dijalankan dengan mengambil dihadapi oleh pengkaji seperti bahasa soalan soal bahasa inggeris. drama dan sebagainya. 1977).BUKU PROSIDING seperti pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman turut mempengaruhi tahap kebimbangan komunikasi. Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. e) Memberi satu garis panduan tentang kaedah berkomunikasi yang berkesan. Daly dan Sorenson (1984) mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasinya mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kebimbangan komunikasi yang rendah. Adalah kajian ini atau mengemukakan akan kekangan-kekangan yang 410 . f) Seterusnya diharapkan kajian ini akan memberi garis panduan bagi kajian yang akan datang.

Saudah. 2. Needham Height MA: Ally & Bacon. Public Accounting firm recruiter attitudes towards the desirability of graduate charecteristics. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Komunikasi. D. Human Communication Research.C. avoidance and effectiveness (5th ed). 5. & Sorenson. 9. Skills versus apprehension: Empirical evidence on oral communication. Kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar UKM: Satu Realiti atau Mitos?.P.R. Nor Shaipah. & Gabbin. A. & McCroskey. 1996. Beverly Hill: Sage Publication. Kebimbangan Komunikasi: Kajian penerokaan di kalangan pelajar UKM. Daly. pg78-96. Working paper presented at School of Accountancy Universiti Utara Malaysia. (2002). A. 2006.C.. Personality correlates of communication apprehension: A research note. L. 1977.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. J. Avoiding communication shyness. McCroskey (Eds). Correlates and consequences of social communication anxiety. 1998. Oral Communication Apprehension: A summary of recent theory and research. Kertas kerja dibentang di Pusat Pengajian Diploma. 1980.C.C. J. J. 4. reticences and communication apprehension. V. Richmond. Nik Hasnaa Nik Mahmood. 6. 59. Fordham. Daly. Communication Quarterly. Harris. Business Communication Quarterly.. & Stafford. K. In J. (1984). Daly & J. UKM. 2. Fuziah Kartini Hassan Basri.W. 7.30. 3. A. pg 88-89. 28. The Sustained Effects of Cognitive Modification and Informed Teachers on Children‟s Communication Apprehension. 3 pg 376-380. 1976. 1995. J. & Junaidah Hanim.. McCroskey.R. McCroskey. A. Human Communication Research. 411 . pg 78-96. 4. Universiti Teknologi Malaysia. 8. J. Communication apprehension.

BUKU PROSIDING RUMUSAN SEMINAR Secara keseluruhan. 412 . Selaras dengan tujuan seminar diadakan. Sebaliknya. jika kajian adalah berasaskan teori. Pengarah Politeknik Ungku Omar. Semua ahli panel bersependapat bahawa “A good literature review is a review that is embedded in evidence. Terdapat kajian yang berupa peninjauan dan ada juga yang berupa kajian kes dan “experimental-based”. Zainal Abidin (Moderator) dari Politeknik Ungku Omar . pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif kepada pensyarah dalam pelbagai aspek dan membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Zainal Azhar B. teknologi dan sains sosial. tiga orang dari Politeknik Ungku Omar dan seorang dari Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. panel penilai berpendapat aras pengetahuan dalam tajuk-tajuk yang dibentangkan adalah bersesuaian dengan aras ilmu pengetahuan seorang pensyarah politeknik. Forum tersebut dipengerusikan oleh Dr. EBSCO Host dan Proquest. Ahli-ahli panel terdiri daripada dua orang pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. rujukan kepada teori yang asal hendaklah dibuat. Secara amnya.” Disarankan supaya institusi dapat melanggan database seperti ERIC. Kajian literature adalah sangat penting dan sekiranya ia “empirical-based”. Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ telah berjaya dilaksanakan dari 20 hingga 21 Oktober 2010 di Politeknik Ungku Omar. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk menyediakan satu landasan kepada para pensyarah politeknik memperluaskan ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. pembentang disarankan menggunakan lebih banyak alat bantu visual dan menggurangkan teks bagi menarik perhatian dan minat peserta. secara keseluruhannya topik-topik kajian yang dibentangkan adalah menepati tema seminar yang sangat luas maksudnya. maklumat terkini dalam tempoh 5 tahun ke belakang perlu dirujuk. Menurut pandangan panel penilai. Seminar seperti ini perlu diteruskan untuk menerapkan budaya menyelidik dan cinta kepada ilmu di kalangan pensyarah politeknik dan perlu didokumentasikan untuk rujukan pada masa akan datang. Tuan Hj Kamaruddin Bin Hamzah. Selangor. Satu forum oleh panel penilai telah diadakan pada hari kedua. Seminar Kejuruteraan. Ini adalah kerana ia mencakupi bidang kejuruteraan. Dari segi teknik pembentangan. Shah Alam. telah menyampaikan ucaptama beliau yang bertajuk „Pembinaan Keupayaan Modal Insan Berkualiti Sebagai Penentu Kejayaan Agenda Transformasi Politeknik‟. Reka bentuk kajian adalah menepati kehendak methodologi iaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Adalah diharapkan agar budaya penyelidikan.

3. Khairani Encik Ahmad Badri b Dzyauddin Encik Mushayri b Yahya Enci Ronni b Bahari Puan Noor Aina bt Mohd Noor (PPD) Encik Mohd Ihsan b Rokeman (PSAS) Encik Muzafar b Kasim (PSIS) 413 . 4. Shukri bin Mohd. 11.BUKU PROSIDING JAWATANKUASA SEMINAR Penasihat I Penasihat II Penasihat III Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Seminar Pembaca Doa Setiausaha I Setiausaha II Bendahari Nama Jawatankuasa : : : : : : : : : : Tuan Haji Kamaruddin b Hamzah Tuan Haji Salleh b Sahat Encik Che Nordin b Che Wan Cik Hjh Zam Zam Khairani bt Arshad Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim Dr Zainal Azhar b Zainal Abidin Ustaz Mohd. Jawatankuasa Teknikal & Prosiding 1. Siaraya & Liputan 1. 2. 5. (JTMK) Puan Norhasliza bt Muhamed Nor (Ketua) Cik Shardilla bt Sarif Cik Munirah bt Abdullah 3. 3. Isa Puan Hjh Atikah bt Bakar Puan Wan Haniza bt Wan Hassim Puan Hjh Rosiah bt Abd Fatah Ahli (JKE) Puan Hamimah bt Sabar (Ketua) Puan Hjh Rosdiah bt Hamzah Encik Kamarul Mohsin bin Haji Ahmad Cik Nurulazila bt Abu Talip@Yusof 1. 9. Jawatankuasa Backdrop. 4. 7. (UIDM) Encik Jamri b Kassim (Ketua) Encik Shahnizan Zaidi b Yahaya Puan Che Som bt Sudin Puan Nurhidayah bt Zainul Abidin Encik Nor Azizan b Md. 8. 2. 3. Jawatankuasa Penyediaan Sijil & Cenderahati 1. 2. 6. 10. Multimedia. 2.

4. (JP) Puan Hjh Shariffah Intan bt Syed Salleh (Ketua) Puan Rosmanizah bt Derahman Puan Siti Salwa bt Jaafar 6. Jawatankuasa Penginapan & Makan Minum 1. Puan Norhayati bt Mohd 5. Puan Roseazah bt Ramli 2. Jawatankuasa Pengangkutan (Unit Kenderaan) Tuan Haji Ahmad Nawir b Abd Rani 7. Encik Mohamad Fadhil b Mohamad Said KUMPULAN 2 1. 4. Puan Adzuieen bt Nordin 4.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (UTM) Puan Mazni bt Mohamed Jakeri (Ketua) Puan Siti Fairuz bt Safuri Encik Faizal b Mohamad Twon Tawi Encik Umar Fahimi b Haji Murat 4. 5. 2. 3. 2. 5. Encik Mohd Rizan b Abdul 3. Jawatankuasa Data & Laman Web 1. 3. 5. Pengerusi/ Urusetia Pembentangan Selari 1. 3. 2. (JMSK) Puan Chow Ching Choon (Ketua) Puan Lailatun Nahar bt Sabardin (Penginapan khas) Puan Nithya a/p Periasamy Puan Ismashahrina bt Ismail Puan Fadilah bt Ahmad 414 . 3. Puan Norsheila bt Buyamin Puan Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Puan Nurus Sadiqin bt Abdul Razak Khan Encik Mohd Sahril b Mohd Fauzi Encik Irwan b Husni 8. 4. Encik Alias B Umar (Ketua) KUMPULAN 1 1. Jawatankuasa Urusetia & Pendaftaran (JKM) 1. 2.

En. Jawatankuasa. Jawatankuasa Jemputan VIP & Protokol 1. Zainal Azhar b Zainal Abidin (Ketua) Encik Ramu a/l Vellusamy 11. Seranta & Publisiti Perasmian (Persiapan) 1. Haris bin Abu Hassan En. 3. Jawatankuasa Lalulintas 1. (JPA) Encik Tan Sui Chee (Ketua) Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim 12. 2. Subramaniam a/l Sinakanoo En. (JKA) Dr. Mohd Hamizan b. 3. 5. Jawatankuasa Bersama Ketua UPIK Politeknik Zon Tengah 1 PPD Puan Hjh Fauziah bt Zakaria 2 PSA Dr. 2. Radzi 415 . 2. Faizah bt Shaari 3 PSAS Cik Chong Beng Suan 4 PSIS Encik Wan Zaimi b Wan Yusoff 5 PNS Encik Azhar b Mohd Salleh 6 PBS Puan Sarinah bt Aman Shah 13.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (JKP) Encik Shahril b Jalil (Ketua) Encik Mohd Naim b Awang Encik Mohamed Hairy b Yahya Encik Shahriman b Abdul Rashid Puan Hasmiza Bt Hussin 9. Jawatankuasa Teks Ucapan dan Kata Aluan (Keynote) 1. 2. 4. 10.

Perak. Selangor. 17. NAMA Dr. Perak. 11. Kampus Ipoh. Ahamad Shabudin B. 6. Zainal Azhar B. Sahat Jabatan Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Jabatan Perdagangan INSTITUSI Institut Pendidikan Guru. Kampus Ipoh.BUKU PROSIDING SENARAI PANEL PENILAI Bil 1. 9. Kartini Bt. 7. Hulu Kinta. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Politeknik Sultan Azlan Shah Politeknik Ungku Omar 2. 12. Dr. Hulu Kinta. Rosli B. Perak. Selangor. Badrul Hisham B. Abdullah Mohd Ahadlin Bin Mohd Daud Fauzi Bin Ahmad Reduan Bin Mat Dan Mohd Zulkefli Bin Selamat Dr. Perak. Faizah Bt. Shah Alam. Puan Norhayati Bt. Shah Alam. Institut Pendidikan Guru. Hulu Kinta. Yahaya Dr. Choong Lean Keow Dr. Institut Pendidikan Guru. Institut Pendidikan Guru. Yong Rashidah Bt Mat Tuselim En. Dr. Hulu Kinta. Kampus Ipoh. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Hulu Kinta. Bakhtiar Md Shaari Ang Huat Bin * (Penilai Pembentangan) 416 . 16. Kampus Ipoh. Institut Pendidikan Guru. 5. Alang Osman Dr. Rusmay B. 13. 8. 15. 14. Perak. Zakaria Dr. Zainal Abidin En. 10. Harith Fadzilah Bin Abd Khalid Pn. Shaari 4. Kampus Ipoh. Abdul Mutalib 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful