BUKU PROSIDING

PENGHARGAAN
SYUKUR alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya, buku prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya diterbitkan buat julung kalinya. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua Ahli Jawatan Kuasa Kerja Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah Politeknik Zon Tengah di atas komitmen mereka bagi menjayakan seminar ini tempoh hari. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khas didedikasikan kepada Hj.Kamaruddin Bin Hamzah, Pengarah Politeknik Ungku Omar yang telah memberikan galakan dan sokongan penuh dalam menerbitkan buku prosiding ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Che Nordin bin Che Wan, Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Keusahawanan, Politeknik Ungku Omar kerana memberikan kerjasama dalam menjayakan penerbitan ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan kepada Tuan Haji Abdul Kadir bin Basiran, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh yang telah memberikan kebenaran kepada pensyarah dari Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan dalam memberikan khidmat nasihat dan menilai kertas kerja peserta seminar. Penghargaan dan terima kasih turut ditujukan kepada panel penilai dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM), Melaka, Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang dan Politeknik Ungku Omar, Ipoh atas kerjasama dan sokongan mereka bagi menilai kertas kerja para peserta seminar mengikut bidang kepakaran masingmasing. Akhir kalam, adalah diharapkan melalui hasil kajian dan maklumat yang dipaparkan dalam buku prosiding ini, ianya akan dapat dimanafaatkan sepenuhnya ke arah melahirkan warga yang berilmu, bermaklumat, kreatif dan inovatif.

Sekian, wassalam.

i

BUKU PROSIDING

PRAKATA
PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR POLITEKNIK PREMIER

ssalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Peringkat Zon Tengah 2010 telah berjaya dilaksanakan pada 20 – 21 Oktober 2010. Selaku tuan rumah, Politeknik Ungku Omar amat berbangga kerana dapat mengadakan satu seminar peringkat zon yang telah mendapat sambutan begitu baik daripada semua pihak. Seminar Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ bertujuan untuk menyediakan satu landasan kepada para pendidik politeknik bagi memperluaskan lagi ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Budaya penyelidikan, pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif dari pelbagai aspek dan pastinya ia dapat membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Penganjuran Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial 2010 merupakan suatu kejayaan yang boleh dibanggakan kerana tujuh buah Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi telah mengambil bahagian dan sebanyak 35 kertas penyelidikan telah dibentangkan. Politeknik yang telah mengambil bahagian terdiri daripada Politeknik Ungku Omar, Politeknik Port Dickson, Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah, Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Sultan Azlan Shah, Politeknik Banting dan Politeknik Nilai. Penerbitan Prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya mendokumentasikan 35 hasil penyelidikan yang dibentangkan pada seminar tersebut. Adalah diharapkan agar sesi perkongsian ilmu yang digarap di dalam penerbitan ini dapat disebar luaskan di kalangan pendidik sama ada di dalam mahupun di luar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, dengan adanya

ii

BUKU PROSIDING
perkongsian dan penyebaran ilmu dalam bidang penyelidikan, ianya akan dapat memperkasakan tahap pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan politeknik yang berkualiti dan berketrampilan. Penerbitan ini juga merupakan salah satu sumbangan intelektual Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi kepada masyarakat pendidik di Malaysia. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak di atas komitmen dan kesungguhan mereka yang telah berjaya menghasilkan majalah prosiding ini. Saya berharap agar usaha gigih dan budaya kerja berpasukan yang diamalkan dapat diteruskan demi kebaikan anak bangsa yang kita didik.

Sekian, terima kasih.

HJ. KAMARUDDIN BIN HAMZAH PENGARAH POLITEKNIK UNGKU OMAR KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

iii

BUKU PROSIDING

OBJEKTIF SEMINAR: Objektif projek adalah seperti berikut : Secara am :Memperluaskan ilmu dalam bidang penyelidikan melalui perbincangan dan perkongsian ilmu. Secara khusus :Para pensyarah menghasilkan kertas penulisan berasaskan penyelidikan yang dilakukan. Para pensyarah membentang kertas penyelidikan untuk mendapat maklumbalas terhadap kajian penyelidikan daripada para peserta dan panel yang dilantik.

iv

BUKU PROSIDING
SENARAI KANDUNGAN BIL 1 2 KANDUNGAN MUKASURAT UCAPTAMA PENGARAH PUO 1-5 UCAPTAMA PENGARAH PSA 6-12 SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 1. DEWAN WARISAN KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG MUKASURAT Rekabentuk Tiga Jalur Frekuensi ROSDIAH BINTI 13-19 Antena Tompokan Jalur Mikro Bagi HAMZAH Aplikasi Sistem Komunikasi Wimax Hubungan ‟Successful Intelligence‟ FAIZAL BIN MOHAMAD 20-31 Dengan Pencapaian Akademik TWON TAWI Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar Reliability design based optimization SALVINDER SINGH A/L 32-46 (rbdo) of a shock absorber remover KARAM SINGH Kajian Keselesaan Terma Di Bengkel NAZRATULHUDA BT 47-61 Kimpal Politeknik Ungku Omar AWANG @ HASHIM NUR IZATY BT MOHD NOR ZURAINI BT GANI Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di MALAYSIA Workplace Communication Needs And Use Of Business Employers Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak Sebagai Pasir Fondri. Faktor Penentu Pencapaian Pelajar Politeknik Di Dalam Kursus Perakaunan Awalan ZULKEFLE BIN ISMAIL 62

BIL 3 4

5 6

7

8

MEGAT AHMAD MURAD MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN SURAYA ABD. WARIF ZANATUL SHIMA AMINUDDIN HAREAHA DIN MOHD. KAMAL BIN HAT FAIZAL REZA BIN YAAKOB, MAZLAN BIN ZUBIR FARAZIAH HASSAN

63-77

9 10

78-89 90-99

11

Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC

100-106

12

CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface

107-118

v

BUKU PROSIDING
BIL 13 KERTAS PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG Quasi Static Energy Absorption Of ABDULLAH ATIQ Pultruded Composite Tubes EARIFIN Glass/Polyester Under Oblique AKBAR OTHMAN Loading Kesan Lawatan Industri Program MAZLINA BT. Pemasaran JAMALUDIN SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM Evaluating The Efectiveness Of SITI MARLINA BT System Approach Concept In MOHAMAD AMIN Enhancing Teaching Method IDASUZANA BINTI IDRIS NORHASLINA BINTI ASRI Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Laman Web Sebagai Tarikan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam 2 (A2001) Politeknik Malaysia ZULKEFLE BIN ISMAIL MUKASURAT 119-133

14

134-154

15

155-164

16

165

17 18

FARAH DEBA BINTI AYEOP ABDUL KHALIL SAKDIAH BINTI MD. AMIN WAN NORINA BT WAN HAMAT AHMAD FKRUDIN B MOHAMED YUSOFF

166 167-188

19

189-204

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 2. DEWAN KULIAH AWAM 20 21 Thermal comfort assessment of a closed air conditioned laboratory at Ungku Omar polytechnic, Malaysia Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan Di Kalangan Lulusan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kpt) (Kandungan Modul Keusahawanan Dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers‟ Acceptance of ICT in Teaching SALVINDER SINGH A/L KARAM SINGH HASLINA BT YUSOF NORAZWA AHMAD ZOLKIFLI @ UDA MOHD AZMI BUSRA 205-219 220

22

NOOR AZWA BT MOHAMED OZIR

221-239

vi

BUKU PROSIDING
BIL 23 KERTAS PEMBENTANGAN Simulasi Kesan Parameter Pemesinan Ke Atas Melarik Inconel 718 Menggunakan Perisian Deform 3d Perlaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan Obe Di Politeknik Kompetensi Pelajar Dalam Penggunaan Multimeter Analog Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Azlan Shah NAMA PEMBENTANG MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MURUGAN KRISNAN SIMMATHIRI APLANAIDU IRDAYANTI MAT NASHIR ASIAH MOHD YUSOFF MOHAMAD ZAMRI JAMIL MUKASURAT 240-254

24

255-263

25

264-272

26

SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN DI LOKASI 3. DEWAN KULIAH MEKANIKAL Pemutus bekalan kuasa komputer NASRUL AZHAN B. secara wayarles MUUTI MOHD YUSRI ABDUL RAHIM SHARIZAT MOKHTAR Kajian Penusukan Dalaman, Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Tahap Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar (Puo) ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN

273-278

27

279-285

28 29

WOON CHEE CHEE ZULKURNAIN BIN ABDUL HAMID MOHD HAMIZAN BIN RADZI FAIZAL BIN MOHAMAD TWON TAWI ZULHISHAMUDDIN BIN ABDUL RAHMAN ENGR. NURUL ZAIDI HJ KASBOLAH GAN LAI KUEN NOORULZIWATY BINTI KAMARULZAMAN S. THIVVIYAH A/P SANMUGAM

286-298 299-313

30 31

32

Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Kajian Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Dan Keupayaan Pemodelan Pepejal Dalam Lukisan Berbantukan Komputer Handling Occupational Purpose English : An analysis of the needs of polytechnic lecturers

314-323 324-334

335-349

vii

BUKU PROSIDING
BIL 33 KERTAS PEMBENTANGAN Prediction of stresses in a shaft owing to corrosion pit by using ANSYS WORKBENCH analysis NAMA PEMBENTANG MOHANA KRISHNAN A/L GOBALA KRISHNAN TAMIL MOLI A/P LOGANATHAN KARMEGAM A/L KARUPPIAH SANTHI VELLO MOHD YUSOF BIN HUSAIN SERI BUNIAN BT MOKHTAR ABDUL AZIZ AHMAD NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM NORHANIZA AZREEN BT MOHAMED MOKHTAR MOHD KHUZAIRY B MOHD YUSOF FAUZAN BT AB. RAHMAN NORHAZLIN BT MOHAMED ALI NOR RAFIDAH BT.ABDUL RAHMAN MUKASURAT 350-359

34 35

A Study on the use of WebQuest to motivate students to learn English Kajian Kepentingan Kemahiran Employability Dari Perspektif Industri

360-372 373-385

36

Analisis Sifat-Sifat Haus Keluli Lembut Bersalut Nikel Kromium

386-400

37

Tahap Kebimbangan Komunikasi Dikalangan Pelajar-Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan

401-411

38 39 40

Rumusan Seminar Jawatankuasa Pengelola Seminar SenaraiPanel Penilai

412 413-415 416

viii

3.68GHz berbanding sebenar adalah 3. WiMAX.5GHz.8dB. komputer riba serta pelbagai peranti mudahalih lainnya dengan kadar penghantaran data yang pantas sehingga 75Mbps. Manakala pada frekuensi salun 5.5GHz2. Antena yang direkabentuk ini disimulasi menggunakan perisian Zeland IE3D untuk memperolehi keputusan ciri-ciri sesebuah antena. murah dan mudah dipasang di dalam peralatan komunikasi mudahalih.83dB dan pada 5. Dengan kemunculan WiMAX (Worldwide Interoperabiliti For Microwave Access) akan membawa kepada satu revolusi peranti mudahalih merentasi dunia.69GHz. ruang liputan yang luas sehingga 8000 km persegi dari menara WiMAX utama serta memberi perkhidmatan kepada ribuan bilangan pengguna pada satu-satu masa ((Marshall & Ed 2008). 1 .5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 3.85GHz.0 Pengenalan Sistem komunikasi hari ini berkembang dengan begitu maju dan pesat. Terkini dengan penggabungan internet dan teknologi tanpa wayar mengakibatkan perubahan yang dramatik kepada corak komunikasi masyarakat dunia. Lebarjalur yang diperolehi juga adalah baik dimana menepati kelebaran yang ditetapkan iaitu pada frekuensi 2. Seterusnya pengkaji merekabentuk antena jalur mikro berbentuk yang mempunyai tiga jalur frekuensi yang bernilai 2.59dB. telefon. Kajian ini dilaksanakan untuk merekabentuk satu antena kecil bagi sistem komunikasi WiMAX.5GHz nilai pekali pantulan adalah 16. Pengkaji berjaya memperolehi pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 bagi ketiga-tiga frekuensi salun di bawah nilai -10dB iaitu pada 2. pada 3.82GHz berbanding nilai sebenar adalah 2. ringan. Pada frekuensi salun 3.5GHz nilai pekali pantulan adalah -22.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 5. Katakunci: Antena Tompokan Jalur Mikro.5GHz.25GHz-5. Ini selaras dengan perkembangan teknologi tanpa wayar terkini yang memerlukan antena yang kecil.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah dari 2.4GHz-3.5Ghz nilai pekali pantulan adalah -14. Perisian IE3D.69GHz.4GHz-2. Kemunculan teknologi tanpa wayar telah menjadikan sistem komunikasi ini menjadi semakin menarik dan penting di dalam kehidupan kita seharian.BUKU PROSIDING REKABENTUK TIGA JALUR FREKUENSI ANTENA TOMPOKAN JALUR MIKRO BAGI APLIKASI SISTEM KOMUNIKASI WiMAX ROSDIAH BINTI HAMZAH1 1Politeknik Ungku Omar Jalan Raja Musa Mahadi 31350 Ipoh.5GHz dan 5. Perak Abstrak.93GHz berbanding lebarjalur sebenar adalah 5.40GHz3. Ini kerana WiMAX menjanjikan kemampuan internet tanpa wayar ke setiap ruang.25GHz-5. 1. Pekali Pantulan.

Mengkaji secara ilmiah akan piawaian WiMAX. murah.5GHz dan 5.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690. Mengkaji jenis antena yang digunakan dalam sistem komunikasi WiMAX.BUKU PROSIDING Dengan kelebihan ini pembangunan teknologi WiMAX telah menjadi fokus utama bagi industri sistem telekomunikasi dunia.5GHz dengan menggunakan perisian IE3D. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz. ringan. Merekabentuk serta membangunkan antena jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX pada frekuensi 2. untuk menghasilkan antena kecil yang memenuhi ketiga-tiga frekuensi bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX dimana 2. Walaubagaimanapun ianya tidak memenuhi kesemua tiga frekuensi WiMAX iaitu 2. Antaranya Re et al 2007 yang membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2. mudah dibentuk serta senang dipasang di dalam peralatan sistem komunikasi mudahalih seperti telefon mahupun komputer riba.6GHz (WiFi) dan 3.5GHz. 3.5/5.2 OBJEKTIF Tiga objektif telah ditetapkan supaya kajian ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih fokus iaitu : i. 1. 3400–3690 dan 5250–5850 MHz (Pan et al 2007). Terdapat agak ramai pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan konsep panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena kecil jalur mikro. maka pengkaji berusaha merekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi. syarikat-syarikat komunikasi kini bersaing di antara satu sama lain bagi menghasilkan antena yang kecil.5/3. ii. Oleh itu rekabentuk antena untuk kegunaan sistem WiMAX menjadi sangat penting.1 PENYATAAN MASALAH Selaras dengan perkembangan sistem komunikasi WiMAX. Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw).5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk.5/3. iii.5/5. Salah satu jenis antena yang memenuhi ciri tersebut adalah antena jalur mikro. membaca buku-buku di perpustakaan serta 2 . 1. Oleh itu.5 GHz dengan lebarjalur masing-masing adalah 2500–2690.3 METODOLOGI KAJIAN Kajian ilmiah yang berkaitan dengan sistem komunikasi dilakukan melalui pencarian maklumat dengan melayari internet. 1.

3 . Penetapan ini adalah untuk memudahkan pembangunan serta merekabentuk antena melalui perisian simulasi. 2009) 2. Dikenali juga sebagai antana dwi-kutub (dipole antenna). 2. adalah merupakan sebahagian daripada sistem penghantaran dan penerimaan yang direkabentuk untuk memancar atau menerima gelombang elektromagnetik. 2. Selepas kajian ilmiah dilakukan. Selalunya digunakan di kawasan yang luas.jenis Antena Secara umum. Seterusnya perisian IE3D Zeland dipelajari dan difahami terlebih dahulu dengan membaca dan mencuba membina satu rekabentuk antena jalur mikro yang mempunyai tiga jalur frekuensi iaitu pada 2.BUKU PROSIDING merujuk kepada kajian projek terdahulu yang berkaitan daripada jurnal supaya mendapat gambaran serta idea bagi membina rekabentuk antena yang dikehendaki selaras dengan objektif kajian. parameter yang ingin dikaji dan rekabentuk yang sesuai ditetapkan.1 Antena kearahan Serata ( Omni Directional ) Antena Berkerahan Serata atau Omni Directional mempunyai sifat memancarkan tenaga dalam semua arah daripada paksi. Ini kerana antena akan bertindak sebagai alat untuk menukarkan gelombang elektromagnet yang terpandu di dalam suatu struktur transmisi ke bentuk gelombang elektromagnet yang merambat dalam ruang bebas dan sebaliknya. antena merupakan satu elemen yang sangat penting.1.0 KAJIAN PERPUSTAKAAN Di dalam sistem perhubungan. Dalam mereka bentuk antena ini.1 Jenis. antena dapat dikelaskan kepada tiga jenis berdasarkan parameter asas iaitu antena bekearahan serata (omni directional antenna). antena berkearahan separa (semi directional antenna) dan antena berkearahan tinggi (high directional antenna).5GHz. Perisian IE3D merupakan sebuah perisian yang memperkenalkan cara merekabentuk dan mensimulasi analisis elektromagnetik yang mana ia mampu memberikan simulasi yang tepat dan cepat serta berupaya menyelesaikan masalah yang melibatkan litar isyarat yang berfrekuensi tinggi.5GHz dan 5. beberapa parameter akan diubahsuaikan dengan teknik cuba jaya agar graf sambutan yang diperolehi bersalun tepat pada frekuensi yang dikehendaki serta mempunyai lebarjalur yang sesuai sepertimana yang diperlukan oleh sistem.5GHz. 3. (Wireless. Definasi antena secara rasmi yang dikeluarkan oleh Institute Electrical and Electronics Engineer (IEEE) sepertimana yang dinyatakan oleh Stuzman dan Thiele (1998).

ia juga sangat sesuai digunakan di tempat yang luas. Antara contoh antena berkearahan separa tumpuan ialah antena yagi dan antena tompokan (patch) jalur mikro. Secara ringkas antena mikro jalur tompokan adalah terdiri dari dua lapisan nipis pengalir yang dipisahkan oleh satu lapisan bahan bukan pengalir seperti yang ditunjukkan di rajah 1 di bawah.2 Antena Berkearahan Separa Antena Berkearahan Separa mempunyai kemampuan menghasilkan gelombang pada arah alur 60 darjah hingga 180 darjah (Wireless 2009).1. Ia memancarkan isyarat pada lebarjalur yang sempit bagi mencapai gandaan yang besar.BUKU PROSIDING Antena berkearahan serata ini bersifat membulat dan berupaya memancarkan tenaga secara serata dari paksinya ke semua arah .3 Antena berkearahan tumpuan tinggi Antena berkearahan tumpuan tinggi merupakan antena yang memancarkan gelombang pada arah tertentu dengan lebar alurnya kurang 15 darjah. Antena mikro jalur yang pertama telah diperkenalkan oleh Deschamps pada tahun 1953. 4 . tetapi juga digunakan bersama komponen elektronik yang lain seperti penapis. 2.2 Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro adalah salah satu jenis antena. Dengan sifat ini. Menurut Norsaliza (2005) perkataan microstrip atau jalur tompokan adalah merujuk kepada mana-mana jenis struktur pandu gelombang terbuka dimana bukan hanya melibatkan talian penghantaran. pengganding dan sebagainya. 2. seperti di kawasan umum. Walaubagaimanapun kajian yang lebih serius hanya bermula pada tahun 1970an (Balanis 1997). Antara contoh antena berkearahan tumpuan tinggi adalah antena parabola dan antena grid parabola.1. 2.

polystyrene atau teflon. Lapisan substrat pula merupakan bahan bukan pengalir atau penebat yang mepunyai nilai pemalar dielektrik yang berbeza dari nilai 1. lebar tampal Satah bumi substrat Rajah 2 : Pandangan tepi struktur antena jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 5 . 2. Tompok radiasi bagi antena jalur mikro boleh direka dengan pelbagai jenis geometri seperti segiempat sama.BUKU PROSIDING Substrat Dielektrik Pengalir Satah Bumi Rajah 1: Struktur jalur mikro Sumber: Yan Zhang 2007 Ia dibina dari tiga lapisan bahan berbeza yang berasingan. dwikutub.2 ke 25. Radiasi akan berlaku di antara tepi kawasan tompokan dan satah bumi seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 2 di bawah. Manakala di bahagian bawah juga merupakan bahan pengalir yang merupakan pengalir yang baik. bulatan cincin dan lain-lain Bentuk geometri bagi tompokan antena jalur mikro memberi kesan keatas parameter antena tersebut. yang mana mengakibatkan gandaan dan lebarjalur yang kecil tetapi ia menghasilkan kutub silang yang tinggi disebabkan bentuk geometri yang tidak simetri. Dimana menurut Nurulrodziah 2005. lapisan substrat semakin menipis. Manakala bentuk segitiga juga bersaiz agak kecil berbanding segiempat tepat dan bulatan. segiempat tepat. Ini menyebabkan ia mempunyai lebarjalur dan gandaan yang lebih kecil. Kemudian ia memantul ke satah bumi dan menyinar keluar ke ruang udara. Apabila pemalar dielektrik tinggi. elips.1 Asas Operasi Antena Jalur Mikro Antena jalur mikro beroperasi bila mana gelombang elektromagnetik keluar dari pinggir atas tompokan ke dalam substrat. (Balanis 1997). bulat. segitiga. Satu lapisan nipis pengalir dicetak diatas lapisan substrat yang mana biasanya diperbuat daripada bahan gentian kaca (fiberglass).2. bentuk bulatan dan elips dari segi geometri adalah agak kecil berbanding tompokan segiempat tepat.

Rajah 3: Taburan cas dan ketumpatan arus pada antena jalur mikro Sumber Garg et al 2001 Dari rajah 3 juga. Medan elektrik ini tidak berhenti secara tiba-tiba pada hujung sempadan tampalan. tetapi medannya terkeluar melebihi sempadan tompokan jalur mikro tersebut dalam beberapa darjah sepertimana yang ditunjukkan dalam rajah 4.1 Kajian Perpustakaan Terdahulu Antena WiMAX 6 . dapat dilihat bahawa di tengah-tengah tompokan jalur mikro. manakala pada sebelah satah ia adalah maksimum atau positif dan pada bahagian satu lagi ia adalah minimum atau negatif. Seterusnya ini akan mengakibatkan ketumpatan cas yang tinggi pada bahagian tepi yang merupakan sumber kepada medan pinggiran. Kebanyakan teknik yang popular dalam menganalisa model bagi antena tompokan jalur mikro adalah berdasarkan kepada konsep tirisan kaviti (leaky-cavity concept) ini. Tompokan Satah Bumi Rajah 4: Mekanisme Radiasi Antena Jalur Mikro Sumber: Norsaliza 2005 2. apabila tompokan (patch) jalur mikro diuja oleh suapan (feed). Cas-cas yang berlawanan akan menghasilkan daya tarikan antara bahagian bawah tompok jalur mikro yang bercas positif dan satah bumi yang bercas negatif. tiada medan elektrik.3 2.BUKU PROSIDING Menurut Syafawati 2005 (Fadli. Medan pinggiran inilah yang membolehkan antena tompokan jalur mikro meradiasi. Nilai maksimum dan minimum ini berubah bergantung kepada sudut pada isyarat yang digunakan. taburan cas terhasil pada bahagian bawah tompokan jalur mikro dan satah bumi. 2008). Ini ditunjukkan sepertimana dalam rajah 4 di bawah.3. Tambahan medan ini dikenali sebagai medan pinggiran (fringing field).

Sehubungan itu mereka berjaya mewujudkan satu frekuensi yang mempunyai lebarjalur yang luas iaitu dari 2.3.85GHz. MISO dan MIMO. 2. 2. Walaubagaimanapun buat masa ini. penghantar dan kedua-duanya.1.4GHz hingga 5.1 MIMO Antenna MIMO (Multiple-input multiple-output) adalah merujuk kepada teknologi dimana terdapat beberapa antena di stesyen tapak dan beberapa antena di peranti mudahalih. Rajah antena berteknologi MIMO adalah seperti di rajah 11 dibawah.3 Antena Rata (Panel Antenna) Diantara antena rata yang ada hari ini adalah sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 12 dibawah. Antena MIMO banyak digunakan didalam peranti telefon mudahalih dan juga komputer.BUKU PROSIDING Sistem komunikasi WiMAX sebenarnya masih baru. Teknologi MISO pula bermaksud lebih dari satu antena di penghantar tetapi hanya satu antena di penerima. 2. Smart antena melibatkan tiga kategori utama iaitu SISO. Antaranya menggunakan konsep antena jalur mikro.2 Smart Antena Smart antena merupakan antena tanpa wayar digital yang menggunapakai kelebihan kesan kepelbagaian di penerima.3.6GHz (WiFi) dan 3. ia menumpukan kepada frekuensi salun 3.5GHz sahaja. Manakala teknologi MIMO iaitu lebih dari satu antena di penerima dan penghantar .1. Re et al 2007 membentuk antena jalur mikro pada frekuensi 2. Su dan Chou 2008 telah menggunakan teknologi MIMO bagi mendapatkan penambahan lebarjalur yang luas bagi sistem WLAN dan WiMAX. Teknologi SISO bermaksud satu antena di penghantar dan satu antena di penerima. Kesan kepelbagaian radio frekuensi dibahagian penerima dan penghantar akan menambah kelajuan data dan mengurangkan kesilapan data. Penggunaan teknologi MIMO telah meningkatkan prestasi penerima dan membenarkan kadar penghantaran dan penerimaan data yang lebih banyak. Terdapat 3 tompokan yang berasingan didalam kotak antena tersebut. Ia melibatkan 3 bentuk antena yang disambung secara wayar dengan talian masukan peranti dan diapplikasi ke dalam telefon mudahalih dan PDA.1. Oleh itu masih terdapat beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji bagi mempelbagaikan antena bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX ini.3.5GHz (WiMAX) dengan menggunakan kaedah 7 . Antena yang direka ini dibina dengan membengkok dan membentuk satu logam leper dalam satu bentuk yang padat seperti dalam rajah 11 dibawah. Terdapat agak ramai juga pengkaji dan pereka kejuruteraan mengkaji penggunaan panel atau bentuk rata bagi menghasilkan antena WiMAX.

Konsep yang digunakan adalah konsep SPST (single-pole single throw). Antena jalur mikro yang mempunyai pelbagai jalur frekuensi serta memiliki lebar jalur yang luas telah meningkatkan minat ramai pengkaji.79 terbentuk. Kumar et al 2008 pula menggunakan teknik dua suapan pada bentuk helikal bagi menghasilkan antena berjalur lebar.5/3. Salah satu teknik pelebaran jalur frekuensi adalah dengan menggandingkan tompokan utama dengan dua jalur logam planar parasit. Dimana bagi sistem WLAN frekuensinya ialah 2.12% dalam jalur frekuensi VHF dan UHF. maka terdapat pelbagai kajian telah dilakukan bagi mengoptimumkan penggunaannya. Ini berjaya meluaskan lebar jalur antena jalur mikro tersebut.27GHZ dan 5. Shynu et al (2006) pula membentuk antena tompokan jalur mikro segiempat dengan slot heksagon yang mempunyai tambahan lengan slot serta kawalan diod varaktor. Didapati lebarjalur antena tersebut telah meningkat sehingga 57.7. Pan et al pula merekabentuk antena WiMAX bersama WLAN dengan membuat satu tompokan dengan satu talian suapan.8GHz manakala bagi sistem WiMAX frekuensinya adalah 2.5GHZ. Salunan pada dua frekuensi diperolehi dengan melaras panjang lengan slot melalui pemancangan diod varaktor yang 8 .5/5. Elemen tompokan berbentuk C mempunyai jalur radiasi yang pendek untuk mengawal frekuensi pada jalur rendah dan jalur radiasi yang panjang pula adalah untuk mengawal frekuensi pada jalur yang lebih tinggi. Wong 2001 menggunakan kaedah slot terbenam yang sesuai pada elemen radiasi untuk memperbaiki lebarjalur supaya menjadi lebih baik. Hasil dari rekabentuk tersebut telah memhasilkan lebar jalur yang lebih luas pada frekuensi operasi di jalur 2. Hasilnya frekuensi berlebarjalur dari 2.2 Antena jalur Mikro Memandangkan antena jalur mikro mempunyai banyak kelebihan dan mempunyai ciri-ciri yang menarik. Huang dan Chiu 2005 menggunakan elemen tompokan radiasi bentuk C dengan penambahan elemen parasit berbentuk L songsang pada satah bumi. Kaedah slot juga berupaya membaiki lebarjalur antena jalur mikro ini.BUKU PROSIDING pensuisan yang melibatkan penggunaan diod dan perintang dalam antena yang dibentuk.2/5. Manakala elemen parasit berbentuk L songsang digunakan untuk menjana lebarjalur yang lebih besar.8GHz yang dikehendaki.4/5.4GHz dan 5.01 hingga 4. 2. Bentuk trapeziod ini bertujuan sebagai elemen parasit untuk mengganggu frekuensi salun.06 hingga 6. Manakala dibahagian bumi satu bentuk trapezium dibina secara tidak bersentuhan dengan satu lagi bahagian bumi.2/5.

gandaan. Pengubahsuaian parameter-parameter antena juga dilakukan bagi memperolehi keputusan terbaik selaras dengan objektif projek. Kaedah ini berkemampuan mengurangkan saiz antena berbanding bentuk bulatan biasa. Daripada hasil kajian para pengkaji ini. manakala dimensi ukuran bagi tompokan jalur mikro adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual 4. Teknik suapan gandingan penghampiran memudahkan rekabentuk suapan dan padanan galangan.43% dan 9.9%. substrat terdiri daripada dua bahan iaitu lapisan dielektrik dan lapisan udara yang boleh digunakan untuk mengawal frekuensi salun bagi antena jalur mikro. kecekapan dan lainlain. Manakala menurut Paul et al (2008). Hasil dari kajian ini mendapati lebarjalur dapat dilebarkan sebanyak 34. pengkaji menggunakan idea yang ada untuk memulakan proses merekabentuk antena tompokan jalur mikro bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang mempunyai tiga alur frekuensi salun. Disamping itu.11% berbanding penggunaan rekabentuk tompokan segiempat yang biasa.27% serta mengurangkan saiz sehingga 80. Harnandez dan Robertson (1996) mengatakan bahawa dengan membuang dua slot sektor pada antena jalur mikro cakera dan kemudiannya meletakkan satu jalur konduktor pada dua sektor tersebut bagi tujuan memperbaiki taburan cas pada permukaan tompokan mampu menambahkan lebarjalur sebanyak 1. Dimensi ukuran yang dipilih adalah pada satah bumi 70mm x 70mm. bentuk octogonal atau segi lapan dengan dua pengkalan boleh menghasilkan frekuensi dua jalur dan dua polarisasi serta ciri radiasi yang baik. 3. Hernandez dan Robertson (1996) pula mengatakan lapisan udara boleh-laras antara substrat dan satah bumi boleh meningkatkan lebar jalur frekuensi antena jalur mikro.1 Antena ini diuji menggunakan perisian simulasi Zeland IE3D bagi menguji keberkesanan dari segi pekali pantulan S11. polarisasi. Talian suapan diletakkan ditengah-tengah paksi dimensi pada satah x dengan kelebaran W f.0 REKABENTUK ANTENA JALUR MIKRO Antena jalur mikro berbentuk teknik suapan /2 dibangunkan. peluasan jalur lebar juga boleh direalisasikan dengan mengubahsuai antena jalur mikro sedia ada.BUKU PROSIDING dipasang pada lengan slot tersebut. 9 . Dalam struktur begini.

Pakej optimization ialah satu proses yang mana perisian IE3D akan melakukan pengubahsuaian ukuran dimensi secara automatik setelah 10 . Rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk dengan spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada jadual 1. Didapati nilai pekali pantulan ini tidak menunjukkan keputusan yang sepatutnya iaitu bacaan pekali pantulan ini mesti di bawah nilai -10dB. Rajah 14: Rekabentuk rajah antena jalur mikro dengan menggunakan perisian Zeland IE3D 3. Rajah 13: Menunjukkan Lakaran Bentuk .5GHz. maka pengkaji menggunakan kelebihan yang ada pada perisian IE3D iaitu pakej optimization. Rajah 15 menunjukkan pekali pantulan (reflaction coefficient) S11 atau kehilangan balikan (return loss) bagi frekuensi WiMAX yang mana sepatutnya berada pada frekuensi operasi atau salun di 2.5GHz pula berada pada -5dB dan 5. semua maklumat dipindahkan ke dalam perisian Zeland IE3D bagi tujuan simulasi. Jadual 1 : Spesifikasi Antena Jalur Mikro LG1 70 LG2 70 Lf 45 L1 70 L2 23 L3 13 L4 5 Wf 2 W1 5 W2 5 W3 27.5 Manakala rajah 14 menunjukkan rajah permulaan antena jalur mikro yang dibentuk mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti dalam jadual 1 dengan menggunakan perisian Zeland IE3D.5GHz berada pada nilai pekali pantulan -10dB.5 W4 27.5GHz. Dari rajah 15 juga didapati nilai 2. 3. Rajah 13 menunjukkan lakaran.2 KEPUTUSAN SIMULASI IE3D DAN PERBINCANGAN Setelah dimensi dikenalpasti.5GHz berada pada -14 dB. 3.BUKU PROSIDING 3.1 SPESIFIKASI REKABENTUK yang dilukis menggunakan perisisan asas word.5GHz dan 5. Oleh itu memandangkan keputusan simulasi yang tidak tepat.

Rajah 16 menunjukkan dimensi yang telah ditetapkan untuk memlakukan proses optimization bagi mendapat nilai frekuemsi 2. 11 . perisian IE3D akan menjalankan proses pemilihan ukuran dimensi yang sesuai bagi mendapatkan nilai frekuensi salun yang ditetapkan secara automatik.5GHz.5GHz dan 5. Rajah 16: Dimensi yang ditetapkan bagi proses optimization Seterusnya data-data yang akan digunakan bagi proses optimization dipilih berdasarkan cuba jaya sepertimana yang ditunjukkan pada rajah 17 dibawah. Rajah 15: Hasil simulasi pertama setelah dimensi yang ditetapkan dimasukkan ke dalam perisian IE3D Dengan memilih pakej optimization ini serta penetapan perubahan pada dimensi yang tertentu.5GHz. Proses ini mengambil masa yang agak lama iaitu hampir 12 jam.BUKU PROSIDING pihak pengkaji menetapkan dimensi yang perlu ditukar serta frekuensi operasi yang sebenarnya. maka satu dimensi baru telah diperolehi dengan ciri pekali pantulan memberikan frekuensi salun atau operasi yang lebih tepat selaras dengan objektif kajian. 3. Rajah 18 menunjukkan nilai pembolehubah yang dioptimumkan. Rajah 17: Data yang ditetapkan bagi proses optimization Setelah proses optimization dijalankan.

82 2 9. Dari rajah 20 di atas.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 3. Rajah 20: Keputusan Simulasi Pekali Pantulan Terhadap Frekuensi Bagi menentukan lebarjalur yang terhasil.08 8.26 yang memberikan lebarjalur 0.67 GHz dan frekuensi rendah adalah 2.085GHz.104GHz. Manakala pada ketika frekuensi salun 3.98 5 22. ia memberikan graf pekali pantulan terhadap frekensi seperti yang ditunjukkan pada rajah 20.91 4.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 5.5GHz nilai frekuensi tinggi adalah 2. Pada ketika frekuensi salun 5. nilai pekali pantulan perlu diambil pada aras -10dB.BUKU PROSIDING Manakala ukuran dimensi baru akan terhasil sepertimana rajah 19.57 GHz dan frekuensi rendah adalah 3.41 GHz dengan lebarjalur 0. Ukuran sebenar bagi dimensi baru antena jalur mikro dinyatakan di jadual 2. pada ketika frekuensi salun 2.52 Apabila antena jalur mikro yang telah di optimum ini disimulasi.1 70 12. Rajah 18: Data Yang Diperolehi Hasil Proses Optimization Rajah 19: Rekabentuk Antena jalur Mikro Yang Telah Menjalani Proses Optimum Jadual 2: Dimensi Ukuran (mm) LG1 Spesifikasi dimensi antena jalur mikro selepas proses optimum LG2 Lf L1 L2 L3 L4 Wf W1 W2 W3 70 70 43.92757 dan 12 .

Dimana didapati frekuensi 2.26GHz hingga 3.1655 3.57 5.5GHz nilai pekali pantulan adalah pada -20.40% 8. manakala bagi frekuensi 3.5 -14. apabila dibandingkan nilai frekuensi bagi antena yang direka dan nilai sebenar kedudukan lebarjalur WiMAX sepertimana yang dinyatakan di jadual 5.41 3. ia hanya membenarkan lebarjalur dari 3.0827 __________________________________________________ Walaubagaimanapun.57GHz sedangkan bagi sistem WiMAX ia memerlukan kepada 3. Ini akan mengakibatkan ketidaksempurnaan penerimaan data oleh antena yang direka dimana jika ada data yang dihantar pada julat frekuensi sebenar. 13 .90% Dari rajah 20 juga.129GHz. didapati terdapat sedikit perbezaan pada kedudukan frekuensi tinggi bagi frekuensi salun 3.BUKU PROSIDING frekuensi rendah adalah 5.5 GHz 5.0677dB dan untuk frekuensi 5.26 5.22 % Lebarjalur 10.4GHz hingga 3.5 -25.5GHz nilai pekali pantulan adalah -14. Jadual 3 : Nilai lebar jalur serta peratus lebar jalur frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX Frekuensi 2.5 GHz 3. Jadual 4 Nilai pekali pantulan pada frequensi salun WiMAX berbentuk __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Pekali Pantulan (dB) __________________________________________________ 2.69GHz. Nilai-nilai ini diringkaskan sepertimana yang terdapat pada jadual 3.1655dB.5 GHz dB -10 -10 -10 fH 2. dapat dikenalpasti kedudukan frekuensi salun bagi antena untuk kegunaan sistem WiMAX.0677 5.85% 12.21635 GHz yang mana memberikan lebarjalur 0. Ini dijelaskan sepertimana yang terdapat pada Jadual 4.0827dB.93 fL 2.5GHz iaitu dari antena yang direka.5GHz berada pada nilai pekali pantulan sebanyak -25. maka antena jalur mikro ini tidak berupaya menerima keseluruhan data tersebut.5 -20.67 3.

5 0. 14 .BUKU PROSIDING Jadual 5: Nilai Frekuensi WiMAX sebenar _______________________________________________________ Freq salun(GHz) FreqH(GHz) FreqL(GHz) Lebarjalur % _______________________________________________________ 2. Berdasarkan rajah 22.69 3.69 2. perubahan hanya dilakukan di bahagian bumi sahaja. Bentuk dan dimensi tompokan adalah sama seperti sebelumnya.25 0.6 10.5 5.3% 5.5 3. pengkaji cuba membentuk satu jalur slot di bahagian bumi pada antena tersebut dengan saiz lebar slot adalah Wgnd dan panjang slot adalah Lgnd. Bentuk antena mikro jalur sepertimana yang direkabentuk menggunakan perisian IE3D adalah seperti rajah 21.4 0.85 5. Nilai-nilai Wgnd dan Lgnd diubah-ubah bagi mendapatkan bentuk yang lebih tepat seperti dalam jadual 6 di bawah.5 2.6% 3.29 8.9% _______________________________________________________ lebarjalur Sehubungan itu. Rajah 21: Rekabentuk antena jalur mikro yang dibuat slot di bumi.19 7. Rajah 22 juga menunjukkan graf perbandingan apabila parameter di jadual 6 diatas diubah. dapat dilihat fail rosdiahm_slot3 adalah yang terbaik bagi membolehkan semua nilai frekuensi wimax berada dalam julat frekuensi salun yang sebenar.

40 8.5 GHz -10 2.93 5.68GHz.5 5.40 5.85 5.5GHz dan 3. Nilai ini adalah nilai yang menghampiri nilai frekuensi WiMAX pada julat frekuensi salun 3. dimana pada 3.82 2. 8: Nilai Lebar jalur serta peratus pada frekuensi salun bagi rekabentuk antena jalur mikro WiMAX berslot Frekuensi dB fH(GHz) fL(GHz) %Lebarjalur ______________________________________________________ 2.25 5.4% _______________________________________________________ 15 .40GHz dan 3.68 3. Jadual 7: Perbandingan Nilai Frekuensi WiMAX sebenar dan Nilai yang diperolehi bagi antena berslot yang direkabentuk _______________________________________________________Sebenar Kajian Freq salun(GHz) FreqHR(GHz) FreqLR(GHz) FreqHE(GHz) FreqLE(GHz) _______________________________________________________ 2.69 3. Perbezaan frekuensi antena jalur mikro yang dibentuk dan nilai frekuensi sebenar diberikan pada jadual 7.25 _______________________________________________________ Jadual 8 menunjukkan nilai lengkap data bagi frekuensi salun dari hasil simulasi antena jalur mikro berslot.5 GHz -10 3.69 3.4 3. Jadual.93 5.0% 5.5 3.68 3.5GHz.5GHz.5 GHz -10 5.5 2.BUKU PROSIDING Rajah 22: Perbandingan graf berbeza ukuran Kesan dari rekabentuk baru ini ialah lebar jalur yang terhasil teranjak sedikit pada frekuensi 2.42 16% 3. Manakala jadual 9 pula menunjukkan nilai pekali pantulan S11 pada frekuensi salun.25 12.5GHz ia memberi nilai frekuensi minimum 3.

54GHz dengan nilai pekali pantulan adalah -22.83 5.75dB.5 -16. Dari graf tersebut didapati pada frekuensi salun nilai-nilai pekali pantulan adalah dibawah dari -10dB. r bernilai 4. pengkaji memilih nilai r = 2. pengkaji telah cuba menukar jenis papan substrat yang digunakan. pengkaji mengekalkan rekabentuk antena berbentuk dan berslot dibumi dengan menggunakan papan substrat model RO4003 yang mempunyai 16 . tetapi nilai frekuensi salun yang sebenarnya telah berubah ke arah kiri yang mana mengakibatkan antena tidak dapat beroperasi pada frekuensi salun yang sepatutnya.505dB.40 pada frekuensi salun 3.BUKU PROSIDING Jadual 9: Nilai Pekali Pantulan pada Frequensi salun WiMAX rekabentuk slot __________________________________________________ Frekuensi(GHz) Kehilangan Balikan (dB) __________________________________________________ 2. julat frekuensi kedua pula bernilai 3. pekali pantulan menaik atau berkurangan. Sehubungan itu. Hasil simulasi kesemua nilai r yang berbeza ditunjukkan dalam rajah 35 dibawah. Rajah 23: Hasil simulasi antena jalur mikro berslot di satah bumi. Antaranya apabila nilai r yang lebih tinggi berbanding asal digunakan. Daripada perbandingan tersebut nilai serta simulasi yang terbaik masih adalah pada fail rosdiahm_slot3. Ini bermaksud antena ini dapat beroperasi dengan baik. Ia memberikan nilai pekali pantulan terhadap frekuensi. Rajah 25 menunjukkan perbezaan graf apabila nilai r yang berlainan digunakan. Manakala bagi nilai r yang lebih rendah.65dB dan bagi julat terakhir nilai frekuensi ialah 5. didapati nilai pekali pantulan semakin menurun. Dari graf juga didapati jika nilai r tinggi.8 __________________________________________________ Rajah 23 menunjukkan hasil simulasi antena jalur mikro berslot dibumi.53GHz dengan nilai pekali pantulan -15. Bagi mendapatkan hasil simulasi yang lebih tepat.4 dipilih.5 -14.5 -22. Begitu juga dengan kedudukan frekuensi salun yang berubah ke arah kanan yang mengakibatkan antena tidak beroperasi pada frekuensi yang sebenarnya yang mana seterusnya matlamat bagi penghasilan antena jalur mikro bagi kegunaan WiMAX tidak akan dicapai. dari graf juga didapati pekali pantulan bagi julat frekuensi yang pertama berada pada nilai 2.5GHz.56GHz dengan nilai pekali pantulan -24.59 3. Manakala apabila nilai r adalah rendah.2. Tetapi. terutama bagi memuatkan nilai frekuensi 3.

BUKU PROSIDING
pemalar elektrik εr 3.38, sebagai antena jalur mikro bagi kegunaan sistem WiMAX bagi kajian ini.

Rajah 25: Perbandingan pelbagai jenis papan substat bagi mendapatkan nilai frekuensi yang paling tepat KESIMPULAN Antena jalur mikro dengan elemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi telah dihasilkan secara simulasi dengan menggunakan perisian IE3D bagi kegunaan sistem komunikasi WiMAX yang beroperasi pada frekuensi 2.5GHz, 3.5Ghz dan 5.5GHz dengan lebarjalur masing-masing pada 2.42GHz hingga 2.82GHz, 3.40GHz hingga 3.68GHz dan 5.25GHz hingga 5.93GHz. Ini bersesuaian dengan nilai lebarjalur frekuensi WiMAX iaitu 2.50GHz hingga 2.69GHz, 3.40GHz hingga 3.69GHz dan 5.25GHz hingga 5.85GHz. Dari perbandingan didapati kesemua nilai frekuensi atas dan frekuensi bawah bagi frekuensi WiMAX berjaya diperolehi. Kecuali pada frekuensi bawah untuk frekuensi salun 3.5GHz, terdapat sedikit ketidaktepatan nilai iaitu nilai sepatutnya adalah 3.69GHz, tetapi nilai hasil simulasi adalah 3.68GHz sahaja. Walaupun pelbagai cara yang digunakan, agak sukar untuk melebarkan kawasan lebarjalur di frekuensi ini. Manakala bagi lebarjalur frekuensi salun WiMAX, hasil simulasi adalah baik. Dari proses simulasi didapati pada frekuensi salun pertama iaitu 2.5GHz lebar jalur yang terhasil adalah 16%, pada frekuensi salun yang kedua iaitu 3.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 8.0% manakala pada frekuensi salun yang ketiga iaitu 5.5GHz lebarjalur yang terhasil adalah 12.4%. Sedangkan bagi nilai sebenar nilai frekuensi WiMAX adalah yang diperolehi dari, dimana kesemua nilai frekuensi yang sepatutnya berada didalam ruang lebarjalur frekuensi salun WiMAX yang pertama ialah 7.6%, 8.3% dan 10.9%. Ini adalah baik bagi antena yang direka, kerana ia mempunyai nilai lebarjalur yang besar sedikit nilai lebarjalur frekuensi sebenar WiMAX. Lebarjalur yang terlalu besar pula sebenarnya tidak berapa bagus kerana ia mengakibatkan banyak frekuensi yang tidak dikehendaki memasuki lebarjalur yang

17

BUKU PROSIDING
wujud. Oleh itu antena jalur mikro berelemen tompokan berbentuk dengan satu alur slot di satah bumi adalah baik bagi memperolehi lebarjalur frekuensi yang dikehendaki. Bagi melengkapkan lagi rekabentuk antena ini, kajian ini patut diteruskan lagi dengan mendapatkan nilai-nilai parameter yang lain seperti corak radiasi, kecekapan, nilai VSWR, gandaan dan lain-lain supya rekabentuk antena yang terhasil benarbenar memenuhi ciri-ciri sebuah antena yang baik .

RUJUKAN 1. Balanis, C.A., 1997. Antenna Theory : Analysis & Design, John Willey & Sons, Inc. 2. Chen W.S, Chang Y.C, Chen H.T, Chang, F.S. & Su, H. C. . 2007. Novel Design of Printed Monopole Antenna for LAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium Volume , Issue 9-15, 3281 - 3284 3. Chen, W.S & Kao B.H. 2007. A Triple-band Polygonal Slot Antenna for WiMAX Applications. Microwave Journal. Vol 50,134. 4. Garg, R. Bhartia, P., Bahl, I. & Handbook. Artech House. Apisak,I. 2001. Microstrip Antenna Design

5. Hernandez, D.S & Robertson, I.D. Sept 1996. A Survey of Broadband Microstrip Patch Antennas. Microwave Journal 6. Huang, C.Y. & Chiu, P.Y. 2005. Dual-Band Monopole Antenna with Shorted Parasitic Element. IEEE Transactions on Antenna and Propagation 41(21). 7. Imran bin Ibrahim. 2005. Pembangunan Antena Lubang Alur untuk Aplikasi Capaian Wayarless Berjalur Lebar Tetap pada frekuensi 5725-5875MHz. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia. 8. James, J.R & Hall, P.S. 1989. Handbook Of Microstrip Antennas Volume 1. London. Peter Peregrinus Ltd. 9. Kumar, M., Sinha, M.H., Bandyopadhyay, L.K. & Kumar, S. (2008). Design Of A Wideband Reduced size Microstrip Antenna In VHF/ Lower UHF Range. (online) http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/B04P.12(0770).pdf (27 August 2009) 10. Marshall Brain & Ed Grabianowski. 2008. How WiMAXwork.(on-line) http://computer.howstuffworks.com/wimax1.htm (4th September 2009)

18

BUKU PROSIDING

11. Muhammad Fadli b Bukhori. 2008. Rekabentuk Antena Mikrojalur Untuk Aplikasi GPS. Tesis Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia. 12. Noorsaliza bt Abdullah. 2005. Microstrip Sierpinski Carpet Antenna Design. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 13. Nurulrodziah bt Abdul Ghafar. 2005. Design of compact microstrip antenna at 2.4 GHz. Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia. 14. Pan, C.Y, Horng,, T.Z., Chen, W.S. & Huang, C.H. 2007. Dual Wideband Printed Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Applications. IEEE Antennas And Wireless Propagation Letters. Vol. 6, 149-151. 15. Paul,B., Mridula, S., Aanandan, C.K., Vasudevan. K. & Mohanan, P. 2008. Octogonal Microstrip Patch Antenna For Dual Band Application. (on-line) http:www.ursi.org/Proceeding/ProcGA05/pdf /BCP.1(0122).pdf. (27 August 2009) 16. Re, Y. C., Chun Y. W. & Shih H.Y(2007) . Switchable Printed Monopole Antenna with Frequency Diversity For WiFi/2.6GHz WiMAX/3.5 GHz WiMAX Applications. IEEE Region 10 Conference, pp1-3.Taipei. 17. Shynu, S.V., Augustin, G., Aanandan, C.K., Mohanan, P. & Vasudevan, K. 2006. Design Of Compact econfigurable Dual Frequencymicrostrip Antennas Using Varactor Diodes. Progress In Electromagnetics Researc, Vol 60, 197–205 18. Stuzman, W.L. & Thiele, G. A. 1998. Antenna Theory and Design, John Willey & Sons Inc. 19. Wong, K.L. 2001. Compact Broadband Microstrip Antenna. Wiley Wireless Antenna Types. 2009 (on-line) http://setup-wireless.blogspot.com /2008/wireless-antenna-types.html 10th Jan 2009 20. Yan Zhang. 2007. Patch Antenna for 1420MHz Radio Telescope. Master Thesis. Hamstad University. 21. Zeland Software Inc. (2006). IE3D User‟s Manual Release 12.0 (Zeland Software Inc., Fremont, California, USA)

19

BUKU PROSIDING
HUBUNGAN ’SUCCESSFUL INTELLIGENCE’ DENGAN PENDACAPAIAN AKADEMIK PELAJAR KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR Faizal Bin Mohamad Twon Tawi 1, Mohd Faroul Rafiq Bin Romli2, Alias Bin Masek3 1Politeknik Ungku Omar, 2Politeknik Sultan Idris Shah dan 3Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 1faizalmohamad@jke.puo.edu.my, 2firaqness@gmail.com dan 3aliasmasek@gmail.com.

Abstrak Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempunyai potensi dalam membantu kejayaan dan juga pencapaian pelajar. Kecerdasan Kejayaan (Successful Intelligence) adalah sejenis kecerdasan atau kepintaran yang dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Maka itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar, PUO. Kajian ini berbentuk kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan dan 310 sampel dipilih secara rawak mudah daripada jumlah populasi seramai 1282 orang responden. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik dan diproses menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan keputusan statistik deskriptif dan inferensi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan responden adalah tinggi. Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi semua elemen iaitu Analitikal, Kreatif dan Praktikal. Hasil analisis Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang lemah di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah pelajarpelajar kejuruteraan elektrik PUO mempunyai elemen Kecerdasan Kejayaan tetapi berkemungkinan tidak mempunyai atau kurang pengetahuan tentang Kecerdasan Kejayaan. Oleh yang demikian, adalah disarankan agar diberi pendedahan kepada para pelajar tentang Kecerdasan Kejayaan agar mereka dapat menghayati dan mengembangkan Kecerdasan Kejayaan yang ada dalam diri mereka. Kata Kunci: Kecerdasan Kejayaan, Analitikal, Kreatif, Praktikal

1

PENGENALAN

Pendidikan adalah teras bagi menjamin penghasilan modal insan yang dapat memenuhi keperluan di dalam pelbagai bidang yang diperlukan oleh sesebuah negara. Disamping itu, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk melahirkan rakyat yang berdisiplin, jujur dan berakhlak mulia. Salah satu faktor yang membantu

20

BUKU PROSIDING
dalam perkembangan pendidikan ialah kecerdasan atau kepintaran. Sering kali manusia akan berbicara tentang daya intelek atau kecerdasan otak dengan corak pendidikan bagi melahirkan anak yang pintar cerdas. Ini menunjukkan wujudnya hubungan yang rapat antara kecerdasan otak dengan pembelajaran seseorang individu pelajar. Kajian berkenaan kecerdasan otak telah lama dijalankan dan berkembang dengan luasnya sehingga ke hari ini. Malahan penumpuan bukan sahaja diberikan kepada kecerdasan otak semata-mata oleh pakar-pakar psikologi kerana kecerdasan mempunyai maksud yang luas. Menurut Nik Azis Nik Pa (1999), kecerdasan adalah satu konsep yang abstrak, bersifat dinamik dan mempunyai pelbagai dimensi yang saling berkait antara satu sama lain. Masyarakat kita tidak lagi rasa pelik untuk berbincang tentang kecerdasan kerana di negara kita kini sudah terdedah tentang perkara ini melalui banyak kajian, bahan-bahan bacaan dan media massa sama ada cetak atau elektronik. Banyak program-program yang dilaksanakan di negara kita yang bertemakan kecerdasan. Sebagai contoh ESQ Leadership Centre yang sangat terkenal sekarang ini memfokuskan kepada kecerdasan emosi dan spiritual individu. Sehinggakan TV9 melancarkan sebuath program wawancara iaitu Halaqah musim baru yang bertemakan Sentuhan Qalbu pada setiap selasa jam 10.00 malam hasil usahasama di antara Media Prima dengan ESQ Leadership Centre. Terdapat pelbagai kecerdasan yang dikaji dan diperkenalkan oleh pakar-pakar kepada masyarakat umum untuk memberi pengetahuan dan meluaskan penggunaannya dalam diri masing-masing. Pada tahun tahun 1905, Alferd Binet bersama rakannya Theodore Simon berjaya menghasilkan suatu ujian kecerdasan rasmi yang pertama. Menurut Taufik Pasiak (2008), teori kecerdasan manusia mula dicetuskan oleh Wilium Stein iaitu Kecerdasan Intelektual (Intelligent Quotient, IQ). Kemudian muncul teori Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient, EQ) yang mula diperkenalkan oleh Peter Selovey serta John Mayer pada tahun 1990 dan usaha mengembangkan konsep kecerdasan ini mendapat sokongan daripada ahli psikologi lain seperti Dr. Daniel Goleman dan beliau telah berjaya menghasilkan sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence dalam tahun 1995. Tidak lama selepas itu muncul pula teori Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient, SQ) yang diperkenalkan oleh Ian Marshall dan Danah Zohar (Taufik Pasiak, 2008). Dalam pada itu, wujud satu lagi jenis teori yang diberi nama Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence, MI) yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardener. Pada tahun 1980 Dr Robert J Sternberg membentangkan sebuah aktikel yang membincangkan tentang satu lagi jenis kecerdasan yang diberi nama Successful Intelligence atau Kecerdasan Kejayaan (Sternberg, 1980).

21

BUKU PROSIDING
1.1 PERNYATAAN MASALAH Ramai pelajar-pelajar yang berlumba-lumba untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik, namun tidak semuanya berjaya. Kajian Robert J. Sternberg mendapati ramai pelajar yang tidak berjaya kerana gagal untuk belajar pada suatu tahap yang sesuai dengan keupayaan pembelajaran mereka (Sternberg dan Grigorenko, 2004). Ini menunjukkan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengintegrasi suatu set keupayaan atau kecerdasan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dalam hidup khususnya dalam konteks pendidikan harus diberi pendedahan dan diajar mengikut bentuk kemampuan pelajar supaya mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Kajian terhadap bermacam-macam jenis kecerdasan telah banyak dijalankan dan diperkenalkan kepada khalayak ramai oleh pakar-pakar melalui seminar, bahan bacaan dan sebagainya. Sebagai contoh kajian Tahap Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Kuittho (Noremy, 2005), Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. (Rohaida, 2003) dan Konsep Keadilan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam (Rizal Ariffin & Hairul Nizam Ismail, 2007). Namun begitu, Kecerdasan Kejayaan masih kurang dilaksanakan di Malaysia walaupun Kecerdasan Kecerdasan Kejayaan dipercayai mempengaruhi pencapaian akademik pelajar (Strenberg,2000). Oleh yang demikian, penyelidik ingin menjalankan satu kajian bagi mengenal pasti tahap Kecerdasan Kejayaan bagi pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar (PUO) dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Hasil analisis aspek perbezaan signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina pelajar kejuruteraan elektrik, di harap dapat memberi rujukan kepada Institusi Pengajian Tinggi dalam membina dan menjana pendidikan yang berkesan. SOALAN KAJIAN Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Apakah terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Sejauh manakah hubungan Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. HIPOTESIS KAJIAN H0(1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar.

22

BUKU PROSIDING
KERANGKA KONSEP KAJIAN

(Sumber: Adaptasi dari Sternberg dan Grigorenko, 2004) Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Hubungan ‟Successful Intelligence‟ Dengan Pendacapaian Akademik Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar METODOLOGI KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif secara tinjauan yang bertujuan untuk mengkaji tahap Kecerdasan Kejayaan dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di PUO dan hubungannya dengan pencapaian akademik. Teknik yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini adalah menggunakan teknik soal selidik ke atas responden bagi mengumpul data yang diperlukan bagi mencapai objektif kajian. Populasi kajian ini adalah pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik PUO yang berjumlah 1282 orang dan sampel dipilih secara rawak mudah seramai 310. Pemilihan jumlah sampel ini adalah merujuk kepada jadual pemilihan sampel berdasarkan jumlah populasi Krejei dan Morgan (1970). Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dibangunkan oleh penyelidik hasil daripada adaptasi instrumen kajian Sternberg (2006) yang terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bertujuan memperoleh maklumat tentang faktor demografi responden termasuk jantina, umur, kursus pengajian, dan HPNM (Himpunan Purata Nilai Mata) pelajar. Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang tahap Kecerdasan Kejayaan. Item-item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik adalah berbentuk Skala Likert seperti dalam Jadual 4.0. Jadual 4.0: Pemberat Skala Likert 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3 1.1.1.1.5 1.1.1.1.7 1.1.1.1.9 1.1.1.1.11 Aras Persetujuan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju 1.1.1.1.2 1.1.1.1.4 1.1.1.1.6 1.1.1.1.8 1.1.1.1.10 1.1.1.1.12 Skala 1 2 3 4 5

23

BUKU PROSIDING

(Sumber: Adaptasi Sternberg, 2006) Kajian rintis dijalankan sebelum mengumpulkan data-data yang sebenar dan bertujuan untuk menentukan nilai kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang diuji. Sejumlah 30 responden di berikan borang untuk menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis mendapati nilai kebolehpercayaan atau Alpha Cronback ialah 0.726. Menurut Jackson (2003), nilai Alpha Cronback yang melebihi 0.6 mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tidak rendah. Penyelidik mengedarkan sendiri soal selidik kepada responden. Untuk menjawab soal selidik, responden diberikan masa yang mencukupi. Setelah responden selesai menjawab kesemua soalan, pengkaji melakukan sendiri pemungutan borang soal selidik. Data-data yang diperolehi daripada soal selidik dikumpulkan untuk di analisis. ANALISIS DATA Analisis yang digunakan adalah statistik diskriptif dan statistik inferensi. Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan, peratus, min, dan mod. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba, 1999). Dalam Bahagian A borang soal selidik, item demografi pelajar di analisis menggunakan statistik deskriptif. Manakala data daripada Bahagian B di analisis menggunakan kaedah analisis Ujian-T tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina. Manakala untuk melihat hubungan di antara Kecerdasan Kejayaan dan tahap pencapaian akademik pengkaji menggunakan analisis korelasi Pearson kerana data yang diuji adalah kategori selang sela. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences atau di kenali sebagai SPSS. Perisisan SPSS banyak membantu penyelidik-penyelidik dalam mengukur, menganalisis serta mengorganisasi maklumat data yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan dengan mudah dan tepat.

DAPATAN KAJIAN Bahagian A: Demografi Jumlah keseluruhan responden yang di analisis ialah seramai 310 orang yang mana majoriti responden terdiri daripada pelajar lelaki iaitu seramai 239 orang atau 77.1% dan pelajar perempuan seramai 71 orang atau 22.9%. Manakala dari segi pencapaian akademik, kebanyakkan responden berada dalam kelompok yang mendapat HPNM antara 2.5-2.99 ialah seramai 119 orang atau 38.4%. Pelajar yang berada dalam kelompok yang mendapat HPNM paling tinggi ialah seramai 77 orang atau 24.8% dan pelajar yang mendapat HPNM di antara 2.00-2.49 ialah seramai 6 orang atau 1.9% sahaja. Kelompok pelajar yang mendapat HPNM antara 3.0-3.49 ialah 108 dan dalam peratus ialah 34.8%.

24

Bil Item 1 2 3 4 Kecerdasan Analitikal Kecerdasan Kreatif Kecerdasan Praktikal Kecerdasan Keseluruhan Praktikal) Skor Min 3.8088. 2005) Jadual 6.0: Spesifikasi Julat Bagi Elemen Kecerdasan Kod Kumpulan Julat Tahap Elemen Kecerdasan Rendah Sederhana Tinggi 1 1. keseluruhan item bagi ketiga-tiga elemen dalam Kecerdasan Kejayaan berada pada tahap yang tinggi di mana skor min yang diperolehi ialah 3.1258.66 3 3. Soalan Kajian 1: Apakah tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar kejuruteraan elektrik? Data-data yang diperolehi kemudiannya dianalisis untuk menentukan taburan min yang dikelaskan kepada tiga tahap berdasarkan spesifikasi julat yang ditunjukkan dalam Jadual 6. H0 (1): Tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan pelajar dari segi jantina.8811 4.1.1. Jadual 6. praktikal dan keseluruhannya ditunjukkan dalam Jadual 6.BUKU PROSIDING Bahagian B: Kecerdasan Kejayaan Bahagian ini dianalisis mengikut soalan kajian dan hipotesis.0. Hasil analisis tentang taburan min dan tahap bagi setiap item untuk elemen Kecerdasan Kejayaan jenis analitikal.9386 Berdasarkan Jadual 6.00 (Sumber: Diadaptasi Chan et al.8811 dan elemen praktikal mendapat skor min yang paling tinggi iaitu 4.34 – 3. 25 .67 – 5. Kreatif dan 3.00 – 2.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item. elemen analitikal mencapai skor min=3. kreatif. Secara khususnya.9386. elemen kreatif pula mendapat 3.33 2 2.8088 3.1258 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi (Analitikal.

2 menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan mengikut jantina bagi setiap elemen kecerdasan ini.9 bagi keseluruhan item dan ketiga-tiga elemen adalah lebih 26 .013 0. keputusan yang boleh dibuat ialah menolak hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan jantina bagi elemen analitikal.045 Kreatif 1.203 Praktikal -0.112 0. Aras siginifikan α=0. Justeru. Kecerdasan Kejayaan diukur daripada skor item ketiga-tiga elemen dan keseluruhan elemen yang diperolehi oleh pelajar manakala pencapaian akademik pelajar dinilai daripada HPNM terkini yang mereka perolehi.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Perbezaan Tahap Kecerdasan Kejayaan Mengikut Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Lelaki Perempu an Ujian-T T N 239 71 239 71 239 71 239 71 Min 3.BUKU PROSIDING Jadual 6.7408 3. Nilai p yang tercatat dalam Jadual 4.267 Aras signifikan. Sebaliknya elemen kreatif dan praktikal menunjukkan hipotesis nul diterima di mana tidak terdapat perbezaan tahap Kecerdasan Kejayaan bagi ke duadua elemen tersebut antara jantina.9 di bawah.8290 3.05 Jadual 6.8347 4.495 Keseluruhan 1.05 kecuali elemen analitikal.275 0. ujian Korelasi Pearson telah digunakan untuk melihat perhubungan antara kedua-dua komponen tersebut. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk semua elemen melebihi 0. α=0.05 telah dipilih untuk mencari hubungan tersebut. Oleh yang demikian.1493 3.9083 P Keputusa n Ho Ditolak Ho Diterima Ho Diterima Ho Diterima Analitikal 2. pengkaji membuat kesimpulan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dan jantina bagi elemen analitikal dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pembolehubah Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina bagi elemen kreatif dan praktikal.9476 3. Bagi persoalan kajian ini.1188 4. H0(2): Tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara tahap kecerdasan kejayaan dengan pencapaian akademik pelajar. Persoalan kajian yang ketiga melihat kepada hubungan antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik para pelajar kejuruteraan elektrik PUO. Hasil analisis bagi hubungan kedua-dua pembolehubah telah dipersembahkan dalam Jadual 4.683 0.8948 3. Secara keseluruhan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan Kecerdasan Kejayaan dari segi jantina.

BUKU PROSIDING
daripada nilai α=0.05. Oleh yang demikian hipotesis nul yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap Kecerdasan Kejayaan pelajar dengan pencapaian akademik pelajar adalah diterima. Disamping itu, nilai korelasi yang diperolehi iaitu -0.106 menunjukkan hubungan negatif yang lemah wujud di antara Kecerdasan Kejayaan dengan pencapaian akademik. Berdasarkan pada keputusan analisis ini, pengkaji membuat kesimpulan bahawa dalam populasi pelajar kejuruteraan elektrik dalam PUO, Kecerdasan Kejayaan mempunyai hubungan yang sangat lemah dengan pencapaian akademik. Jadual 4.9: Hasil analisis Ujian Pearson (hubungan Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik).

Hubungan Pemboleh ubah Kecerdasan Kejayaan Aras signifikan, α=0.05 1.1.2 1.1.3 PERBINCANGAN

Nilai Korelasi R -0.106

Aras Signifikan P 0.063

Jumlah Responden N 310

Tahap Kecerdasan Kejayaan Pelajar Kejuruteraan elektrik

Hasil kajian ini mendapati secara keseluruhannya pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik tahun dua PUO mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Kalau dilihat secara khusus dari segi elemen kecerdasan mendapati elemen analitikal dan kreatif berada pada tahap sederhana. Manakala elemen praktikal berada pada tahap tinggi. Seseorang yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan yang tinggi mampu menguruskan diri dan sentiasa bersemangat, memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kesilapan, mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, cepat bertindak untuk mencapai kejayaan, pandai menyesuaikan keadaan persekitaran dan memelihara hubungan sosial dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini seiring dengan kajian Sternberg (2004) terhadap lebih dari seribu pelajar yang mendapat pengajaran Kecerdasan Kejayaan memiliki tahap gred yang tinggi kerana pelajar yang mempunyai Kecerdasan Kejayaan mempunyai galakan semangat untuk mencari bahan secara mendalam dan menghuraikan bahan dengan lebih luas. Perkara ini boleh dilihat apabila pelajar akan belajar sesuatu subjek dengan sanggup mengulangi untuk berjaya dan mereka mempunyai motivasi yang kuat. Selain, itu, kajian ini menyokong kajian Vandeweghe (2004) yang mendapati pengaplikasian pengetahuan elemen Kecerdasan Kejayaan memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi mencapai prestasi pencapaian akademik yang baik, pelajar-pelajar memerlukan daya ketahanan yang kuat untuk mencapai matlamat dan kebolehan serta keupayaan seseorang untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya. Elemen Kecerdasan Kejayaan jenis praktikal menjadi dominan dalam diri mereka mungkin kerana terdapat banyak subjek-subjek yang melibatkan teori semata-mata tetapi juga amali atau praktikal juga merupakan perkara penting di sepanjang pengajian mereka. Secara umum, pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik sangat sinonim dengan kerja-kerja amali di makmal ataupun hands on yang mana pembelajaran yang berbentuk praktikal seperti

27

BUKU PROSIDING
menjalankan eksperimen, mengumpul data, menggunakan mesin dan sebagainya sangat memerlukan penggunaan kecerdasan praktikal. Oleh itu, penyelidik merasakan Kecerdasan Kejayaan menjadi salah satu faktor penyumbang kepada kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik disamping faktor-faktor lain yang turut membantu kejayaan pencapaian pelajar. Merujuk kepada konsep asas, Kecerdasan Kejayaan bukan hanya memandang kepada pencapaian akademik semata-mata dalam menilai kejayaan keseluruhan individu (Sternberg dan Grigorenko, 2000). Kenyataan ini selari dengan pendapat Taufik Pasiak (2008) yang menyatakan kecerdasan manusia merupakan sesuatu yang luar biasa dan kejayaan dalam hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh keputusan peperiksaan atau HPNM sahaja. Namun, kajian ini memberi gambaran bahawa pengaplikasian Kecerdasan Kejayaan yang maksimum memberi sumbangan yang sangat diharapkan oleh semua pihak untuk melihat kejayaan pelajar terutamanya dari segi akademik. 1.1.4 Perbezaan Kecerdasan Kejayaan Pelajar Dari Segi Jantina Berdasarkan dapatan kajian ini, secara keseluruhan bagi ketiga-tiga konstruk kecerdasan tidak terdapat berbezaan yang signifikan di antara Kecerdasan Kejayaan lelaki dan wanita kecuali elemen analitikal. Kajian ini mempunyai kaitan dengan teori Dr. Roger Sperry yang menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu (Batriesya, 2008). Wilhelm dan Engle (2005) turut bersetuju di mana dalam kajian mereka tetang dominasi pengetahuan akademik dari segi perbezaan jantina dan hasilnya memihak kepada lelaki berbanding wanita. Keputusan yang sama diperolehi oleh mereka apabila kajian yang sama dijalankan terhadap golongan muda. Berdasarkan dapatan kajian, skor min menunjukkan tahap kecerdasan bagi pelajar lelaki dan perempuan mempunyai sedikit perbezaan. Sama seperti kajian David, W. Chan (2007) terhadap pengajar-pengajar berbangsa Cina tentang Kecerdasan Kejayaan yang mendapati sedikit perbezaan di antara lelaki dan wanita. Dapatan kajian ini seiring dengan kajian Nor Abidah (2005) yang mengkaji perbezaan tahap kecerdasan emosi mendapati terdapat pebezaan bagi kedua-dua jenis responden ini. Situasi ini memberi gambaran bahawa kedua-dua jantina ini berlumba-lumba bagi mencapai kejayaan dalam akademik. Menurut Taufik Pasiak (2008) terdapat tiga perkara yang membezakan lelaki dan perempuan iaitu struktur fizikal, organ pembiakan dan cara berfikir tetapi bukan tahap kecerdasan. Hasil kajian Terman (1916) dalam Wilhelm dan Engel (2005) pula meletakkan tahap kecerdasan bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan berada pada tahap yang sama. Perbandingan yang dikaji terhadap golongan kanakkanak mungkin berbeza daripada kelompok orang dewasa kerana orang dewasa telah mengalami perubahan serta perkembangan proses sosial atau sosialisasi dan pendedahan persekitaran yang banyak menjadi penyebab kepada perubahan dari

28

BUKU PROSIDING
segi kecerdasan dari segi jantina dalam kalangan pelajar yang sudah berada pada tahap yang lebih tinggi. 1.1.5 Hubungan Kecerdasan Kejayaan Dan Pencapaian Akademik Pelajar Pembolehubah kecerdasan pelajar dianalisis berdasarkan tiga jenis elemen Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal. Pencapaian akademik pelajar pula boleh dinilai berdasarkan HPNM terbaru mereka. Merujuk kepada hasil ujian korelasi pearson, didapati bahawa terdapat hubungan negatif yang lemah di antara Kecerdasan Kejayaan pelajar-pelajar dengan pencapaian akademik mereka. Dapatan kajian ini tidak selari dengan kajian Sternberg, et al. (1999) yang menunjukkan pembangunan ketiga-tiga aspek Kecerdasan Kejayaan iaitu analitikal, kreatif dan praktikal membawa kemungkinan besar yang lebih baik dalam meningkatkan penyesuaian pelajar-pelajar dalam pembelajaran. Vandeweghe (2004) pula menyatakan pengaplikasian pengetahuan kreativiti dan praktikal memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Keputusan kajian ini bercanggah dengan dapatan pengkaji-pengkaji sebelum ini mungkin disebabkan instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan populasi, budaya, bidang pembelajaran pelajar di PUO dan prosidur pengawalan instrument. Sebagai contoh, pemilihan item dalam borang soal selidik adalah hasil adaptasi instrumen Sternberg (2006) yang mana populasi kajian beliau melibat 13 buah instutut pengajian tinggi yang terdiri daripada pelajar-pelajar kolej dan universiti daripada pelbagai bidang. Walaupun dalam kajian ini elemen kecerdasan kejayaan tidak mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan pencapaian akademik pelajar tetapi pengkaji percaya bahawa potensi pelajar-pelajar akan menjadi semakin cemerlang sekiranya pengetahuan mereka tentang Kecerdasan Kejayaan dikuasai dan bantuan serta sokongan mantap daripada keluarga dan pensyarah yang konsisten. KESIMPULAN Sebagai kesimpulan, dapatan kajian ini dapat membuka mata bahawa Kecerdasan Kejayaan merupakan sejenis kecerdasan yang sangat penting untuk memperolehi kejayaan dalam akademik dan seterusnya dalam kehidupan. Secara tradisional tentang konsep kecerdasan pada umumnya merujuk kepada individu yang mempunyai kecerdasan intelek (IQ) yang tinggi dan kebolehan ini dijelmakan dalam bentuk tingkah laku yang dianggap bernilai dalam sesuatu budaya. Namun, pergantungan kepada kecerdasan-kecerdasan ini semata-mata tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan. Justeru itu, Kecerdasan Kejayaan membawa pendekatan yang lebih jelas dalam menghurai makna kecerdasan yang membawa kepada kejayaan. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap Kecerdasan Kejayaan secara keseluruhan responden berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan programprogram pengajian di PUO mempunyai penerapan ciri-ciri Kecerdasan Kejayaan di dalam diri pelajarnya. Kecerdasan Kejayaan yang tinggi tidak lahir dari kecerdasan intelektual yang tinggi. Manusia perlu diajar, disedari dan dibimbing dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan Kecerdasan Kejayaan. Hubungan yang lemah di

29

BUKU PROSIDING
antara Kecerdasan Kejayaan dan pencapaian akademik menjadi indikator bahawa masih banyak usaha yang perlu dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat dan juga institusi Politeknik khususnya bagi meningkatkan kualiti pencapaian akademik pelajar. Bagi mencapai kejayaan akademik dan mengharungi cabaran pendidikan yang begitu berkembang pada masa kini seseorang itu memerlukan kekuatan dan jati diri serta Kecerdasan Kejayaan yang mantap.

RUJUKAN 1. Batriesya (2008). Teori Kecerdasan Pelbagai Dicapai pada 20 September 2008 dari: http://ilyasak.blogspot.com/2008/05/teori-kecerdasan-pelbagai.html 2. David, W. Chan (2007). Burnout, Self-efficacy, and Successful Intelligence among Chinese Prospective and In-service School Teachers in Hong Kong. Educational Psychology. Volume 27, Issue 1 pages 33 - 49 3. Jackson, S. L(2003). Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approch. Australia: Thomas Wadsworth. 4. Krejcie, R.V. dan Morgan, D. W. (1970) Determining Sample Size For Research Activities. Educational And Psychological Measurement. 30. 607610. 5. Nik Azis Nik Pa (1999). Potensi Intelek. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 6. Nor Abidah Bte Abdul Hamid (2006). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Politeknik KPT. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 7. Noremy Bte Che Azemi (2005). Tahap Kecerdasan Emosi EQ Di Kalangan Pelajar pendidikan PUO. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Tidak Diterbitkan. 8. Rizal Arifin dan Hairul Nizam Ismail (2007). Konsep Keadilan Dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam. Pendidikan Psikologi Jilid 7. Bil 2 9. Rohaida Binti Mohd Rashid (2003). Hubungan Antara Kecerdasan Intelek Dan Kecerdasan Emosi Dengan Stress Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Johor Bharu. Projek Sarjana.UTM. Tidak Diterbitkan. 10. Sternberg, R. J. (1980). Represantation And Process In Linear Syllogistic Reasoning. Journal of Experimental Psyocology: General. 109. 119-159. 11. Sternberg, R. J., Grigorenko, E.L., Ferrari, M., dan Clinkenbeard, P. (1999). A Triarchic analysis of an aptitude-tratment interaction. European Journal of Psychological Assessment . 15(1),1-11. 12. Sternberg, R. J. (2000). Handbook Of Intelligence. New York: Cambridge University Press. 13. Sternberg, R. J. (2004). Culture and intelligence. American Psychologist, 59, 325-338.

30

BUKU PROSIDING
14. Sternberg, R. J. (2006). The Rainbow Project: Enhancing The SAT Through Assessments Of Analytical, Practical And Creative Skills. Journal Of Intelligence. 34. 321-350. 15. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2000). Teaching For Successful Intelligence To Increase Student Learning And Achievement. Arlington Hieghts, Illinois: Skylight Professional Development. 16. Sternberg, R. J. dan Grigorenko, E. L. (2004). Successful Intelligence In Classroom”. Theory Into Practice: Proquest Educational Journals. Vol. 43. No. 4. pg. 274. 17. Vandeweghe R. (2004). Successful Intelligence, and Wisdom. English Journal Of Psycology. Vol. 94. No. 2 pg. 99. 18. Taufik Pasiak (2008). Revolusi IQ. EQ. SQ. Selangor: PTS Millenia Sdn. Bhd. 19. Wilhelm, O. dan Engle, R.W. (2005) Handbook of Understanding and Measuring Intelligence. London: SAGE.

31

BUKU PROSIDING
Reliability Design Based Optimization (RBDO) Of a Shock Absorber Remover Salvinder Singh1, Professor Ing. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed2 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162 Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Institut Sains Angkasa (ANGKASA) University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-3239664, Email: enikkei@eng.ukm.my
1 Politeknik

Abstract. This research paper presents the Reliability Design Based Optimization (RBDO) for a system in changing the absorbers and struts of light vehicles for the automotive industry of Malaysia. In order to determine the displacement, deformation and forces involved in the design of the system; a finite element analysis was developed to model the various loading that will be applied on the system. From the study, the critical part in the design was the clamps, which were made from aluminum AL6061 T6. The material used has a standard tensile strength of 310MPa and yield strength of 275MPa, and the forces required by the clamps to compress the spring at a distance of 200mm is 360N based on Hooke‟s Law. Upon compression, the clamps experience stress (б) of 72.27Nm-2 with a deflection 0.105µm based on the experimental study based on the finite element analysis that was carried out. The material can experience this amount of stress and will still remain in the elastic region due to the fact of the ratio of length/height (L/h) was 0.5 which was less than 1, based on Naiver‟s theory of deflection of material. Such clamps (beam) will be heat treated due to the fact that it is a deep short beam. Based on the reliability design of the system, a Fault Tree Analysis is performed and the reliability of the system was 0.9127 after 10000 hours of experimental analysis and was plotted by using exponential reliability graph. The systems reliability can be improved to 0.9969 when the burn in period is 1000 hrs. By improving the reliability design of this system, the time to change the suspension can be reduced by approximately 50% compared to the manual system. Keywords: Reliability, Optimization, Shock Absorber

1 Introduction The importance of this research is to develop a new design for the removal and assembling a strut from a shock absorber system. The development of this design is to

32

BUKU PROSIDING
reduce the time of removing and assembling the system and to ensure that the safety of the system. This is to ensure that the system has a high reliability under operational conditions the system and where the interaction between human and machine can be incorporated into one. This is to ensure that the human function in removing the strut from the suspension system can be done with no effort in compression of the spring. Suspension is the term given to the suspension system that consist of a pair of springs, shock absorbers and linkages that connects the vehicle to its wheels[2]. The suspension systems serves as a dual purpose of contributing to the vehicles handling and braking system for active safety and driving pleasure, while keeping the vehicle occupants comfortable and reasonably well isolated from road noise, bumps, and vibrations. The suspension system absorbs the entire vibration from the road surface and then is transferred as vibration energy to the struts. This will cause the struts to be worn out in time.

The spring rate (or suspension rate) is a component in setting the vehicle's ride height or its location in the suspension stroke [3]. Vehicles which carry heavy loads will often have heavier than desired springs to compensate for the additional weight. Otherwise it will collapse the vehicle to the bottom of its travel (stroke). Heavier springs are also used in performance applications when the suspension is constantly forced to the bottom of its stroke causing a reduction in the useful amount of suspension travel which may also lead to harsh bottoming. There will be no suspension effect on the system if the springs in the suspension system are too hard or too soft. Vehicles that commonly experience suspension loads heavier than normal will have heavy or hard springs with a spring rate close to the upper limit for that vehicle's weight. This allows the vehicle to perform properly under a heavy load when control is limited by the inertia of the load. Figure 1below shows the front assembly of a shock absorber in the vehicles.

33

BUKU PROSIDING

Fig. 1. Front assembly of a shock absorber in a vehicle The main objective of this research are as follows: (i). Design new concept of removing struts from the suspension system. (ii). Perform design analysis on the critical component. (iii). Perform a Fault Tree Analysis to determine the reliability of the system. In the calculating the compression force based on Hooke‟s Law and the shear force that will be acting on the clamps during compression are as follows[1]: F= - Kx б= F/A (1) (2)

The defection of the clamp can be calculated by using the deflection formulae of: Deflection =-PL3/ 3EI (3)

2.

Experimental Methods

This reseach uses SOLIDWORKS as a designing software for the developement of the design. The objective of the design is to develope a new system that has lesser critical components. This is to enable the motion flow of the system is smooth and will incure less defects when force is applied to the critical component. Once the critical subcompent is identified, COSMOS Express is used to identify the failure of the component from excessive stress and has a good estimated factor of safety for the entire system. SIMBlock 7.0.3 will be used to determine the relibility of the entire system based on the exponential graph against time to failure for the system. The desired time used is estimated to be at 10,000 hours and the reliability is observed when the testing time is increased or decreaced. Regardless of what the design problem is, there are six basic actions that are needed to be taken to ensure the designing stage flows in a smooth manner. Establish the need or realize that there is a problem to be solved

34

The technical aspect of the system is as follow: (i) Mehanics of machine concepts (ii) Reliability of the system (iii) Combination of mechanical and electrical concepts 3. Plan how to solve the problem Understand the problem by developing requirements Generate alternative solutions Evaluate the alternative by comparing the design of the previous system to the new design. The formulae for the Hooke‟s Law on spring is F=-Kx where the K of a vehicle is deterimined from the manufacture handbook and x is the total distance travelled when the spring is being compressed. (ii). Results In determining the forces need to compress the spring for a maximum distance of 200mm. (iv). the basic Hooke‟s Law is applied. Table 1 below shows the force need based on the distance travelled by the spring.BUKU PROSIDING (i). Table 1. Calculated force for specified distance FORCE (F) N DISTANCE OFCOMPRESSION (X) mm 0 0mm 18 10mm 36 20mm 54 30mm 72 40mm 90 50mm 108 60mm 126 70mm 144 80mm 162 90mm 180 100mm 198 110mm 216 120mm 234 130mm 252 140mm 270 150mm 288 160mm 306 170mm 324 180mm 342 190mm 360 200mm 35 . Decide on the system Finally the complexity of the system has increased as time developed as more technical aspects is included into the system. (iii). (vi).

2. Force versus displacement graph The clamps is tested for the given force of 234N based on the total extaction of the piston rod with a cross section area of 70. 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Displacement F= -kX 160 Fig. Table 2 below shows the changes in shear stress of the clamp based on the formulae of б= F/A.BUKU PROSIDING From Table 1.64 cm2. a force versus displacement graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 2. 36 . The shear stress that acts on the clamps is given by the force applied divided by the area of the clamp.

515X107MPa when the total force applied is 234N on the clamp based on the force 37 .14 40 50 Fig 3.14 252 35.04 216 30. Calculated Shear Stress on the clamps FORCE (F) N SHEAR STRESS (KN/m2) 0 0 18 2.94 180 25.39 162 22.77 306 43. Force versus Shear Stress The distribution of stress is seen in Figure 4 when it is being applied with a force of 234N on the critical part of the clamp.09 54 7.84 144 20. It is seen that the yield strength of the material is 5. 300 250 200 150 100 50 0 0 10 20 30 33.49 198 28.87 342 48.29 126 17.96 From the Table 2.64 72 10.41 360 50.32 324 45.BUKU PROSIDING Table 2.54 36 5.69 270 38. a force versus shear stress graph can be plotted to observed the shape and the steepness of the slope from the given graph in Figure 3.74 108 15.24 288 40.59 234 33.19 90 12.

The material will still be in the elastic region when 234N force is applied because the ratio of length/height is 0. The deflection of the clamp due to force applied.1988mm and the defection and deformed shape is shown in Figure 5 and 6 . The ratio is lesser than 1 based on Navier‟s theory. The maximum defelction of the clamp when being applied a force of 234N is 0.5. 4. 5. Fig.0076 radian which is less than 1 which yield results for good accuracy. 38 . The stress distribution on the clamp.BUKU PROSIDING which is required to move the coil spring of the suspension system based on the simulation done through the finite element analysis method. Fig. The assumption from this theory also states that the slope of the deflection is almost always less that 0.

Fig 7.BUKU PROSIDING Fig. Deformed shape of the clamp The reliability for the system is calculated by using the exponential method. The reliability focuses the on the clamps and the entire system. Fault TreeAnalysis 39 . 6. failure rate base on time. This values is taken if the process for changing and installation is 30 mins per suspension. 8 . The comparision between the entire system and the clamps. The predicted amount of changes and installation that this system can undergo before failure on the clamps starts is approximately 20. The time set for predicting the reliability of the system is 10000 hours. reliability based on time and the probability density function of the system. 9 and 10 shows the fault tree analysis. Figure 7.000 units of suspension.

000E-5 4.000 28000. (t) Fig.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 0.co m Reliability vs Time Reliability Fault Tree1 Reliability Line 1.000 42000.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:43:11 PM 14000.000 Time . R ( t ) 0.600 0.www.R e l i a S o ft.000 0.000E-5 F a i l u r e R a t e .000 56000.000 28000. 9. Reliability versus Time 40 .000 56000.000 42000.200 0.000 Time . Failure Rate versus Time Re l i a S o ft B l o ck S i m 7 .Re l i a S o ft.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:35 PM 14000. f( t ) / R ( t ) 6.000E-19 0. 8.000E-5 2.www.000E-5 1.co m Failure Rate vs Time Failure Rate Fault Tree1 Failure Rate Line 1.000E-4 8.400 0. (t) Fig.000 70000.800 R e lia b ilit y .000 70000.

3679 0.000 70000. Table 3.6321 0.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000E-5 f( t ) 2.6321 0.000E-5 3.co m Probability Density Function Pdf Fault Tree1 Pdf Line 5.000 56000.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0.000 28000.6321 0.000E-5 1.9127 0.000E-5 1.6321 0. Reliability of the system Prob.000E-19 0.000E-5 4.3679 0.000 SALVINDER SINGH POLITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:42:50 PM 14000. Probability Density Function for the entire system The reliability of the entire system and reliability of the system without and with an additional 100 burn in hours into the process for the system is shown in Table 3 and 4.R e l i a S o ft.3679 0. 10.3679 0. Failure 0.6321 0.000 Time .www. (t) Fig.6321 0.3679 0.000 42000.3679 0.0873 41 .6321 0.

6321 0.000 0.R ( t ) Entire system 0.6321 0. Reliability of the system with burn in period of 100 hours Prob.000 0. 11.6321 0.6321 0. failure rate base on time.0031 When the assumption for the reliability has been establish.000 28000.www.200 0.3679 0.800 U n r e lia b ilit y . F ( t ) = 1.600 0.6321 0.000 Time .3679 0.3679 0. reliability based on time and the probability density function of the system. 12 and 13 shows the fault tree analysis. Figure 11 . Failure 0.3679 0.3679 0.6321 0.400 Clamps 0.3679 0.9969 0.3679 of Item 1 2 3 4 5 6 7 Block Electical Failure Pipe Leaking Magnetic Failure Switch Fails Human Error Linear Guide Clamp Failure Reliability = Failure = Reliability 0.000 70000. (t) Fig.R e l i a S o ft.000 56000. we can produce the comparison of reliability of the entire system with the clamps as the clamps are the most critical component in the system.6321 0.co m Bl ock Unrel i abi l i ty vs Ti me Unreliability Fault Tree1 System Event 6 1. R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 . Comparison of unrealibility for clamp and entire system 42 .000 42000.BUKU PROSIDING Table 4.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:44:28 PM 14000.

www.600E-4 1.000 28000.co m Bl oc k Probabi l i ty Dens i ty Func ti on Pdf F ault Tree 1 Sy stem Ev e nt 6 2.000E-4 1.000 SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OMAR 7/26/2008 7:45:36 PM 14000.000E-5 4. Comparison of Probability Density Function of clamp and entire system 43 . (t ) Fig 12. 13.000 T ime .000E-5 Entire System SAL VINDER SINGH POL ITEKNIK UNGKU OM AR 7/26/2008 7:44:59 PM 1.000 70000.www.000 Time .R e l i a S o ft.600 Entire System 0.800 R e lia b ilit y .000 70000.000 42000.co m Bl oc k R el i abi l i ty vs Ti me Reliability Fault Tree1 Sy stem Ev ent 6 1.400 Clamp 0.200E-4 f( t ) Clamps 8.000 56000.200 0.000 42000.000 56000.000 0. R ( t ) 0. Comparison of reliability of clamp and entire system R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 14000.000E-19 0.R e l i a S o ft. (t ) Fig.000 0.BUKU PROSIDING R e l i a S o ft B l o ck S i m 7 .000 28000.

it is better to simplify the structure of the task to operate the system. The travel distance of 130mm is selected because the travel distance of the piston rod is 130mm. Since the extraction of the piston rod is 130mm. we can state that the force that needs to be applied on the spring increases at rate of 1.14 KN/m2 when being applied force of 234N. (iv) Failure Analysis: The failure i derived the state of stress. The clamp will deflect 0. the force required to compress the spring is 234N.12. The human factor is aslso important as humans need to be linked to the environment of the task in terms of the difficulty level and safety factors in operating the system. This will cause the clamp to bend but since the ratio of lengh/height is less that 1. This is shown in Figure 2. which travels at a distance of 130mm. when designing a new system for removing and installing a suspension. The fatigue of the system was observed and an assumption can be made that the clamp will experience deformation after 100000 cycles under the load of 48MPa. This burn in period is very important to ensure that the system would encounter an bath tub curve failure rather than an incremental failure rate. Value adding is defined as technological improvement into an existing design to make it more easier to operate. The difficulties mentioned is the understanding of the concepts of value adding into the system. Therefore it is assured that the clamp is safe to use with a factor of safety of 1. The clamps will have shear stress of 33. 44 . The failure of understanding the function of the design would make the process of design difficult. It is important to understand the function of the system before we start to design. the clamps are the most critical component in the design. (iii) Tolenrance: The tolerance is not tighly close. (v) Reliability: Reliability of the clamp to be not more than 90 percent It was observed through simulation. This factor of safety is good as it complies with the following factors: (i) Material: The material is taken directy from a handbook (ii) Load: The load is defined aas static and fluctuating load. 5.BUKU PROSIDING 4. Discussion From the data obtained from the Hooke‟s Law. it can be said that the clamp is in the elasticity region of the material.1988mm when the total force of 234N is applied. The burn in period is important in readjusting the critical components that would subsequently lead to the failure of the system.0 Conclusion In general. Therefore from the simulated anaylsis done by inserting the reliability values of components from the manufacturers.8 as the distance for compression increases. This means that the force is not big enough to cause permanent defection of the clamp. that the reliability of the system would increase if there was an increase in burn in period. From the system. it can be said that the system will increase drastically if there is any burn in period applied on to it.

BUKU PROSIDING Once we have understood the importance of the design in our system. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his guidance and guidance throughout the project. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for always willing to share his view and suggestions as well as taking a very keen interest in this study. Besides that. I am deeply grateful to Professor Ing. the understanding of reliability through the Fault Tree Analysis is important to ensure that the system has a high relibility percentage whereby we do not need to maintain the system frequently. I would like to thank Professor Ing. it is important to include analysis on the critical component. The reliability is also important in predicting the failure of the system and when the process for maintainance is required to enhance the reliability of the system. Dr. Nik Abdullah bin Nik Mohamed for his precious time and effort in sharing his knowledge and teachings. This can be done by performing the evaluating and calculating the applied force. Finally. This is to prevent the material selected from undergoing permenant deformation just after being tested in the system. Acknowledgement I wish to record my deepest appreciation to my supervisor Professor Ing. shear stress and bending on the clamps. 45 . Dr. Dr.

M. 9. Delbressine. D.C Ugural 1999 Mechanic of Material. pp. Ebeling. W.H. David H. 2006. Mech. A. Department of Human-Machine Systems. pp. 2001 Methodology for Integration of Evaluation Systems in the Engineering of Large Systems Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering J. Myszka. Sci. Introduction to Reliability Engineering Anja Naumanni and Matthias Roetting Deutsche Telekom Laboratories.H. A.BUKU PROSIDING References 1.3 Rio de Janeiro July/Sept.28 no. F.L. 31. 1996. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences J. 10.H. Ullman 2006 Mechanical Design Process. 5. Annals of the CIRP. 1999. Vol. Norrie. 6.4 Rio de Janeiro 2000 A Feature-Based Object-Oriented Expert System to Model and Support Product Design York. 4. Braz. Dynamics and Beyond.22 no. Xue. Sci. Technische Universität 2007 Digital Human Modeling for Design and Evaluation of Human Machine System. Structural Optimization For Static. Mc Graw Hill International Edition A. Computer-Aided Design.& Eng. S. Prentice Hall. Yadev. D. vol. 161-164 3. Soc. "Knowledge base and Database Representation for Intelligent Concurrent Design". 8.. and Van der Wolf. 1. 7. No. 2.J. Mc Graw Hill International Edition. de Vries. Technische Berlin.. "A Relation-Based Product Model Suited for Integrating Design and Manufacturing". Charles E. David G. Number 1. Volume 1. Soc. Mech. Dr P H Sydenham MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. vol. No. Braz. 3rd Edition 2005. Machine and Mechanisms Applied 2.C. Kinematics Analysis. Vol. 131-145 46 .A.. Van der Net.1997. 45....

karbon dioksida (CO 2).45 ptg. Data dikumpul menggunakan peralatan „thermal comfort instrument‟ pada 3 November 2009 bermula pukul 9. suhu glob dan sedikit radiation intensity.00 pagi hingga 4. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri ergonomik yang ada di bengkel kimpal PUO serta pelajar-pelajar yang terlibat. karbon dioksida (CO 2). kelajuan angin. kilangkilang pengeluar dan juga syarikat-syarikat servis (A. Merujuk kepada skala keselesaan ASHRAE. Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. tekanan. Bekerja dalam keadaan persekitaran yang panas dan tidak sihat pada jangka masa yang panjang bukan sahaja boleh memudaratkan kesihatan badan. suhu glob dan kadar kehadiran radiasi.hasil kajian mendapati bahawa persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar.BUKU PROSIDING KAJIAN KESELESAAN TERMA DI BENGKEL KIMPAL POLITEKNIK UNGKU OMAR NURIZATY BT MUHAMAD NOR NAZRATULHUDA BT AWANG @ HASHIM ZURAINI BT GANI ABSTRAK Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar. masyarakat mula menyedari dan mengambilkira kepentingan ergonomik dalam kehidupan seharian terutamanya bagi memastikan keselamatan dan keselesaan dalam tempat kerja dan persekitaran. Kriteria persekitaran yang boleh diambilkira termasuklah suhu tinggi. Sejak kebelakangan ini. PENGENALAN. tekanan. Pencapaian kerja yang rendah sememangnya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran tempat kerja dan juga peralatan yang digunakan adalah tidak bersesuaian. tetapi juga boleh mengundang kecelakaan dan ini boleh menyebabkan penurunan produktiviti dan juga pembelajaran pelajar yang terlibat. kelembapan yang tinggi. kelajuan angin. Faktor persekitaran memberi kesan utama terhadap produktiviti pekerja dan juga sesi pembelajaran pelajar. Ini adalah disebabkan oleh pertimbangan yang dibuat terhadap faktor ergonomik persekitaran adalah lemah 47 .R Ismail 2009). Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk memudahkan keselesaan pelajar di dalam mengambilkira kesan persekitaran serta rekabentuk ergonomik. kelembapan yang tinggi. Faktor ergonomik amat penting dalam mempengaruhi persembahan dan produktiviti sesuatu organisasi.

kelembapan dan halaju angin terhadap fisiologi manusia dan keselesaan terma seapanjang sesi pembelajaran dijalankan di dalam bengkel tersebut. PLAN BENGKEL KIMPAL. Ipoh. Ipoh. Individu yang terlibat sewaktu kajian dijalankan adalah terdiri daripada pelajar Jabatan kejuruteraan Mekanikal. Keputusan laporan ini diperolehi dengan menggunakan EXCEL dan keputusan yang diperolehi dibincangkan di dalam laporan ini. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Laporan ini menerangkan mengenai keputusan eksperimen yang telah dijalankan di bengkel kimpal yang bertempat di Politeknik Ungku Omar. Politeknik Ungku Omar. angin. Kajian telah dilakukan di bengkel kimpal.BUKU PROSIDING yang mana boleh mengakibatkan Musculoskeletal Disorders di antara pekerja dan ini boleh mempengaruhi perlaksanaan dan peningkatan produktiviti. U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 Meja kerja 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Stesen 8 kimpalan 13 gas 9 14 10 15 Silinder gas Oksigen BENGKEL KIMPALAN JAB. Politeknik Ungku Omar. karbon dioksida. Tujuan kajian pengukuran ini dibuat adalah untuk menyelidik faktor kesan persekitaran seperti suhu. LOKASI KAJIAN. analisis statistic menggunakan EXCEL telah dipilih untuk mengukuhkan pemilihan model persekitaran toleransi masa dalam persekitaran sebenar. MEKANIKAL POLITEKNIK UNGKU OMAR 48 . Dalam penulisan ini.KEJ.

BUKU PROSIDING Rajah 1: Pelan bengkel kimpal JADUAL KERJA JADUAL KERJA PENGAMBILAN DATA SESI PAGI KELAS:DEM 1 JUMLAH PELAJAR:44 ORANG WAKTU:10.30PM-4.30AM-12.30AM) KIMPALAN(2.30PM BENGKEL: KIMPALAN BENGKEL KIMPALAN(10.30PM BENGKEL:KIMPALAN SESI PETANG KELAS:DKP 1 JUMLAH PELAJAR:30 ORANG WAKTU: 2.30PM4.30PM) KEL AS DEM 1 JUMLAH PELAJAR LELAKI 37 JUMLAH PELAJAR PEREMPUAN 7 DKP1 30 0 FOTO DI TEMPAT KEJADIAN Foto 1: Stesen kimpalan arka 49 .30AM12.

BUKU PROSIDING Foto 2: Stesen kimpalan gas 50 .

122 70.558 101.5 154.2 140.622 26.313 590.386 29.078 0.25 28.636 101.9 320.375 537.22 27.4 Globe Tempe rature 26.81 58.8 201.636 101.33 31.6 306.097 0.547 27.5 600 607.156 56.056 0.99 58.886 30.166 27.188 594.188 595.625 564.188 613.428 65.037 0.379 63.19 75.636 101.1 308.813 642.7 320.03 0.6 197.22 60.4 199.25 81.114 0.331 27.69 55.553 29.32 63.589 101.2 306 305.287 29.951 61.531 59.589 101.942 31.688 576.25 75.75 596.636 101.563 562.875 587.71 59.625 586.581 60.886 27.71 75.88 59.044 26.6 197.8 198.297 56.108 51 .217 0.99 58.188 591.313 58.68 59.984 27.005 54.83 64.063 586.875 585.636 101.25 578.BUKU PROSIDING KEPUTUSAN KAJIAN C02 MASA 9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 647.125 595 590.25 588.297 Wind Speed 0 0 0.558 101.668 101.375 569.78 57.636 101.6 153.03 75.487 59.919 59.605 101.9 195.331 30.998 27.706 26.5 157.886 26.853 25.997 28.7 159.719 29.82 58.72 27.922 26.275 29.879 64.331 28.703 27.589 101.681 29.5 199.022 0 0.664 28.753 25.5 325.409 27.719 25.938 26.83 30.5 160.636 101.18 78.25 561.25 607.219 26.553 27.16 66.5 559.37 61.212 26.35 74.309 26.4 303.636 101.688 61.41 62.553 30.813 569.775 27.605 101.668 101.57 81 78.6 197.527 101.1 128.609 26.605 101.5 201.108 30.48 101.357 57.556 29.527 101.188 592.67 60.32 63.87 60.668 101.9 195.605 101.7 303.275 28.11 0.08 Illumin ance (Lux) 158.92 58.75 571.49 60.886 32.266 60.75 566.668 101.375 572.957 69.884 60.664 30.497 28.688 551.74 62.241 51.828 Sound 61.713 66.631 25.527 101.775 28.5 318.2 196.013 0 0 0 0.7 319.79 69.164 28.668 53.558 101.563 559.636 101.9 322.5 73.38 60.663 28.636 101.024 0 0.668 101.875 559.605 101.775 26.605 101.1 310.32 66.605 101.48 Humid ity (%) 76.136 0.45 28.558 101.063 26.531 28.7 196.313 Pressur e (Pa) 101.02 Temper ature 25.603 55.527 101.442 27.15 66.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.006 29.108 31.016 64.5 199.438 28.364 63.034 0.469 26.496 53.086 0.053 29.109 27.15 71.636 101.75 59.453 27.979 66.562 588.84 77.35 62.134 26.8 323.062 0.813 607.813 27.491 26.942 29.375 561.416 72.45 60.45 76.581 25.608 31.078 27.2 151.03 73.605 101.82 73.164 67.981 28.082 0.007 0.035 0.716 29.686 69.5 344.

245 101.182 101.276 101.229 101.08 69.664 32.164 34.681 0.052 34.19 45.272 46.179 0.138 0.183 0 0.6 215.9 214 265.237 31.441 34.27 61.36 61.552 34.497 34.773 45.513 71.938 101.36 47.922 29.806 29.48 101.994 31.931 30.552 34.161 0.305 45.453 44.64 46.464 101.15 51.464 101.875 560.438 493.64 70.358 44.4 188.438 476.213 30.563 489.759 30.941 34.552 45.354 101.8 224.519 31.259 31.32 59.33 62.17 64.541 31.063 564.138 31.75 481.078 30.231 31.552 52 .05 47.625 474.279 46.125 499.063 486.875 478.25 483.5 499.5 352 371.1 205.8 361.375 494.5 310.6 191.035 0 0 0.875 480.386 101.875 475.359 48.099 0.568 45.33 32.912 29.922 31.497 34.796 45.578 31.563 480.5 188.741 30.3 256.354 101.017 0 0 0 0.625 579.046 47.76 49.282 0.5 269.72 65.6 171.433 101.63 58.7 341.213 46.6 318 330.33 61.87 48.501 46.447 31.464 45.052 0 0.054 0 0.766 30.608 34.608 34.6 186.552 34.354 101.188 478.088 31.535 46.54 80.323 101.625 510 500.638 30.386 101.433 101.438 476.775 33.6 184.886 33.465 45.041 31.577 44.105 45.886 32.62 45.75 478.354 101.052 0.464 101.386 101.891 30.164 33.401 101.031 30.441 32.313 498.5 256.1 288.717 46.91 53.063 481.51 318.9 159.608 34.534 31.082 0.375 551.839 45.16 49.307 101.9 311.49 45.386 34.25 480 477.663 34.796 45.2 32.198 101.552 34.425 45.375 497.6 260.795 48.05 54.344 31.053 44.121 45.7 323.303 31.433 101.276 101.013 0 0 0.534 31.23 68.552 34.179 0 0.4 213.433 101.72 51.52 75.5 357.11 48.307 101.307 101.719 34.488 31.BUKU PROSIDING 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 620.276 101.052 34.83 62.996 49.5 252.333 45.8 181.198 101.386 101.622 31.066 30.506 45.497 34.552 34.075 0.241 31.5 204.03 67.276 101.553 32.168 0 0 0.5 201.323 101.22 76.664 32.87 46.375 496.276 101.18 45.198 101.803 30.438 483.13 76.872 46.552 34.14 70.146 0.3 145.356 30.244 31.125 483.608 34.9 44.144 0.011 0.1 266.43 53.276 101.323 101.45 63.96 63.737 30.25 481.276 101.228 31.441 34.92 51.367 47.438 489.044 45.93 54.633 45.239 0.552 33.183 0.68 51.039 45.3 180 190.03 45.75 476.166 0.114 0.386 33.997 33.078 29.164 34.688 491.7 50.382 44.182 49.245 101.25 561.481 31.9 340.049 0 0.354 101.188 488.313 482.578 45.9 216.664 33.93 51.369 48.5 205 204.608 34.045 0.464 101.163 0.259 31.063 569.25 493.316 31.198 101.775 32.83 33.

601 45.375 492.83 34.104 44.83 34.5 277 348.4 34.95 44.719 34.563 475.41 70.12 101.172 0.097 0.531 31.528 44.BUKU PROSIDING 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 489.519 31.584 31.83 34.103 0.06 0.91 68.138 45.313 474.438 482.672 31.063 479.597 31.114 0.19 67.772 31.38 69.459 31.83 .12 101.875 101.3 341.2 357.267 44.5 483.32 69.719 34.12 101.151 101.3 68. KARBON DIOKSIDA DAN PENCAHAYAAN MELAWAN MASA 700 600 500 400 300 200 100 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 C02 Illuminance (Lux) Masa.688 492.078 0.1 286.t(min) Graf 1 : CO2 dan pencahayaan melawan masa.485 44.938 471.323 45.909 0.12 101.06 68.713 31.12 101.104 101.563 471.2 0.886 34.17 71.775 34.06 68.077 0.182 101.44 72.578 31.151 101.17 0.203 46.663 34.12 101.2 316.8 362.086 0.11 63.663 34.23 0.813 484.25 481.6 291.375 478.12 101.086 0.179 0.691 31.3 335.75 479.063 490.978 44.255 45.581 31.5 287.1 274 250.272 64.9 291 287.719 34.42 66 64.631 31.83 34.544 45.434 31.766 44. 53 .104 101.1 346.775 34.475 31.204 0.719 34.775 34.7 329.12 101.455 45.42 78.104 101.593 44. Tarikh perlaksanaan: 03 NOVEMBER 2009 ANALISIS KAJIAN.663 34.17 71.534 31.054 31.418 45.12 101.188 481.207 0.

t(min) Graf 2: Tekanan melawan masa PERATUS KELEMBAPAN DAN BUNYI MELAWAN MASA 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Humidity (%) Sound Masa.t (min) Graf 3: Peratus kelembapan dan bunyi melawan masa 54 .9 100.3 101.2 101.6 101.7 101.5 101.8 101.BUKU PROSIDING TEKANAN MELAWAN MASA 101.8 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 Pressure (Pa) Masa.1 101 100.4 101.

2 0.25 0.BUKU PROSIDING KELAJUAN ANGIN MELAWAN MASA 0.t(min) Graf 5: Suhu melawan masa 55 .15 0.3 0.t(min) Graf 4 : Kelajuan angin melawan masa SUHU MELAWAN MASA 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 Temperature Globe Temperature Masa.05 0 9:00 9:35 10:10 10:45 11:20 11:55 12:30 13:05 13:40 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 Wind Speed Masa.1 0.

Daripada data yang diperolehi.0 PPD. predicted mean vote (PMV) dicari untuk mengukur keselesaan terma berdasarkan zon bekerja.5 98.000 99.0 97.BUKU PROSIDING PERBINCANGAN.5 2. Parameter yang diambil kira termasuklah keadaan metabolism.000 PMV Graf 6: PPD sebagai fungsi untuk PMV Daripada graf 6 di atas. Jika dibandingkan dengan skala keselesaan 56 . keputusan boleh diplot dalam bentuk graf berikut: PPD SEBAGAI FUNGSI UNTUK PMV 100.0 98. Nilai PMV merujuk kepada skala keselesaan yang merangkumi julat -3 hingga 3. didapati hampir 100% pelajar tidak berpuashati dan tidak mencapai keselesaan di bengkel kimpal. Nilai PMV tadi digunakan untuk dibandingkan dengan Peratus Anggaran Ketidakpuasan (Predicted percentage dissatisfied)(PPD). PPD ini digunakan untuk mengira kepuasan keselesaan terma di kalangan pekerja.5 99.5 100.000 -3.000 7. suhu dan kelembapan.(%) -8. pemakaian. kelajuan udara. Selepas keputusan di analisis.

Data antropometrik dapat digunakan dalam bidang ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal kawasan kerja. (A. Keselesaan terma memberi kesan yang besar terhadap produktiviti dan kepuasan hati pelajar terutamanya bagi mereka yang berada di tempat yang tertutup dan agak padat. tempat pembelajaran akan mendatangkan masalah disebabkan udara panas yang berkumpul serta pencemaran udara. Tanpa pengalihudaraan yang sesuai.BUKU PROSIDING ASHRAE nilai yang diperolehi adalah melangkaui julat 3 dan ini menunjukkan bengkel tersebut terlalu panas. (Darliana Mohamad 2008) Berikut adalah foto pelajar yang terlibat dalam menjalankan aktiviti kimpalan di bengkel tersebut: 57 .R Ismail 2009). Untuk mendefinasikan keselesaan terma itu sendiri amat sukar kerana kita perlu mengambilkira keadaaan persekitaran dan factor peribadi apabila mengambilkira factor suhu dan pengalihudaraan yang boleh memberikan kesan keselesaan. ANTROPOMETRIK. tempat kerja. Data antropometrik perlu digunakan dengan betul dalam rekabentuk ergonomic untuk menentukan dimensi fizikal tempat kerja dan juga dalam pembangunan pembelajaran. peralatan dan juga digunakan semasa merekabentuk peralatan yang diperlukan.

BUKU PROSIDING Foto 3: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan arka Foto 4: Pelajar menjalankan aktiviti kimpalan gas 58 .

BUKU PROSIDING Antara ukuran-ukuran ergonomik yang diambilkira berdasarkan postur badan berikut: 59 .

Bagi mengatasi panas yang melampau kepadatan pelajar juga boleh dikurangkan supaya pengalihudaraan boleh berlaku dengan meluas. Ketinggian kedudukan dan ketinggian pandangan mata adalah penting untuk menentukan rekabentuk pelan dan persekitaran tempat kerja. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door Rolling door U setor Scrap box P O V Q N W R M Stesen kimpalan arka X S L Y T K Bilik pensyarah A F B G C H D I E J 5 4 3 2 1 6 7 11 12 16 17 18 19 20 Silinder gas karbon dioksida Meja kerja Stesen 8 kimpalan 13 gas 14 9 10 15 Silinder gas Oksigen Rolling door Rolling door Rolling door BENGKEL KIMPALAN JKM PUO Rajah 2: Pelan cadangan penambahbaikan bengkel kimpal Daripada keputusan yang diperolehi. Pencahayaan perlu diambilkira dengan menambahkan lampu yang lebih terang iaitu di antara 1000 hingga 2000 lux. cina dan india adalah berbeza (Md Deros.B 2008). Rasionalnya bukan sahaja keselesaan yang diambilkira tetapi keberkesanan pembelajaran juga merupakan factor yang sangat penting. Secara ringkasnya ianya boleh dipecahkan kepada dua factor utama iaitu penambahbaikan terhadap bengkel itu sendiri dan yang kedua penampilan pelajar yang terlibat (B M. ukuran antropometrik bangsa melayu. 60 . banyak penambahbaikan boleh dilakukan.BUKU PROSIDING Berdasarkan kajian yang dijalankan. 2006) Merujuk kepada cadangan plan penambahbaikan antara perkara yang boleh dilakukan ialah menambah saluran pengudaraan gas karbon dioksida yang lebih fleksibel. Kleiner. Tingkap yang sedia ada boleh digantikan dengan pintu gelongsor supaya senang dibuka bagi tujuan pengudaraan yang lebih berkesan.

Sopian.K.R Ismail.Zulkifli. Kleiner 2006.S Usman. D.I.M. 4. R.Jusoh. Baba Md Deros. 5. B. 2008. Analysis and design of work systems. 2. A. Brian M. Md Deros. Keputusan kajian ini telah dibuat dengan mengambilkira factor persekitaran serta penampilan pelajar itu sendiri.A Rani. 2008.J. K.M Makhbul. KESIMPULAN.BUKU PROSIDING Bagi tujuan mengatasi tekanan akibat kepanasan.Grandjean. M. Assessment of Thermal Comfort and Optimization of Enviromental Factors at Automotive Industry.D. Z. Waktu rehat juga perlu disediakan dan masa bagi pelajar untuk berada di dalam bengkel tersebut perlu di hadkan selama 2 jam sahaja. 3. M.M Deros 2009.B. A. N.N. Kipas perlu dipasang dengan lebih banyak supaya terdapatnya perolakan udara. Hasil kajian mendapati persekitaran di bengkel kimpal amat panas dan ini menyebabkan ketidakselesaan pelajar. Mohd Nor. Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia. Oleh itu perubahan perlu dilakukan untuk mencapai rekabentuk yang lebih ergonomik bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Darliana Mohamad.R Ismail. K. 2009. 6.A Rahman. Thermal Comfort Assessment: A study at Malaysia Car Manufacturer. Daruis.H. CRC Press. RUJUKAN: 1. M.E Kroemer and E. I. Bagi pelajar pula perlu memakai pakaian keselamatan bengkel yang bersesuaian serta tidak terlalu tebal supaya pakaian yang digunakan tidak merangkap terlalu banyak haba di badan. 61 . Fitting the task to the human.R. Fundamental Sitting Antropometric and differences among Malaysian Malays.R Ismail. air minuman perlu disediakan di dalam bengkel tersebut. A. Chinese and Indians. Fifth edition.

dan perancangan dan kertas cadangan penyelidikan. CSFs untuk diamalkan dalam program R&D di politeknik diperolehi berasaskan persamaan yang telah dikenalpasti. struktur organisasi dan kepimpinan di politeknik. Kelebihan R&D adalah jelas dan nyata. Teknologi Maklumat. Seterusnya. Kuala Lumpur 1 62 . CSFs yang diketengahkan dalam imbasan sorotan ini adalah berkaitan dengan pendidikan dan latihan. tetapi amalannya di dalam sistem pengajian politeknik masih di peringkat awalan jika dibandingkan dengan universiti yang telah mengamal serta mendapat manafaatkan darinya sejak dulu lagi. Selangor Darul Ehsan e-mail: zzulkefle@yahoo.fr Abstrak Transformasi bidang Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) merupakan agenda penting ke arah mengukuhkan institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Senario ini menyebabkan politeknik-politeknik di Malaysia menghadapi kesukaran untuk bersaing di peringkat global. Kertas ini mengenengahkan faktor-faktor kejayaan kritikal atau Critical Success Factors (CSFs) industri pembinaan di Malaysia. Politeknik Sultan Idris Shah. Adalah diharapkan cadangan-cadangan ini akan dapat digunapakai sebagai kriteria penanda aras untuk proses dan strategi terhadap program transformasi politeknik ke arah usaha memperoleh amalan terbaik serta meningkatkan kesediaan melaksanakan projek R&D pada masa akan datang. Secara amnya. Kemampuan yang terhad juga berkaitan dengan isu kesediaan serta kurang pengalaman dalam mengendalikan projek R&D. Sabak Bernam. sumber dan teknologi maklumat. Kini sedang cuti belajar mengikuti pengajian kedoktoran dalam bidang senibina secara sepenuh masa di Kulliyyah Senibina & Rekabentuk Alam Sekitar. Kata Kunci:Transformasi Politeknik. Sungai Air Tawar. Di samping itu.Faktor-faktor Kejayaan Kritikal (CSFs).BUKU PROSIDING Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di Malaysia Zulkefle bin Ismail1 Jabatan Kejuruteraan Awam. Kajian Ketua Program Kejuruteraan Awam dan bekas Pengawai R&D di Politeknik Sultan Idris Shah. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 45100 Sabak Berbam. Perbandingan antara program R&D di politeknik dan industri pembinaan dilakukan untuk mengenalpasti persamaan antara keduaduanya. beberapa cadangan program untuk dilaksanakan juga turut dibincangkan. Penyelidikan & Pembangunan (R&D).

the language needs become more specific and urgent. the highly demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. The findings reveal that oral communication skill is the prominent type which is frequently used in the workplace. As the demand increases. the high demand for English language proficient professional in the workplace calls for an effective English language training program. the language needs become more specific and urgent. From this perspective. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. In such situations.BUKU PROSIDING Workplace Communication: Needs and Uses Of Business Employers Megat Ahmad Murad Bin Megat Baharuddin Politeknik Nilai Abstract In the rapid and competitive environment of the commercial sector. The findings also indicate that the most frequently communication skills that the trainees need to be involved in the communicative events are „listening and following instruction‟. In this survey study. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. It is also a fact that quality human capital plays an important role in shaping the success of an organization. the findings would shed some light on how to meet the job specific English language requirements before designing a training program and would also benefit the relevant authorities especially ESP course designers. and „giving feedback‟. These professionals regardless of skilled and semi skilled personnel were found to be 63 . this paper identifies the needs of workplace English communication skills by business employers in the commercial sector by conducting a „needs analysis‟. the ability to use the English language communication skills is crucial for the business professionals. Introduction In the rapid and competitive environment of the commercial sector. „social interaction‟. A common complaint by business employers‟ states that fresh business professionals are unable to live up to the employers‟ expectations particularly aspects related to workplace English language communication skills. Thus. It also discusses the relationship between these skills and the existing ESP syllabuses of Malaysian Polytechnics. Negeri Sembilan were identified as respondents for the collection of data. From this perspective. „work related interaction‟. As the demand increases. twenty business employers from the commercial sector in the district of Nilai and Seremban. In addition. an in depth investigation into the target situation would help to shed some lights on how to meet the job specific English language requirements.

Tan Sri Musa Muhammad . On the other hand. Berwick (1989) succinctly defines needs as “a gap or measurable discrepancy between a current state of affairs and a desired future 64 . In this situation. 2 September 2007). Hutchinson & Waters (1987) regard needs analysis as a “irreducible minimum‟ in the design of ESP courses (p. In another report from the Principal Director of Department of Polytechnic and Community College Education. A report from the Star newspaper dated 6 November 2003 stated that the then Minister of Education. He further adds that these trainees are passive and communicate at their minimal capacity. 36 ).e trainees) would serve as an identification of the target needs at the workplace. On-going reports from local newspaper had caused much concern over the fact that there is a skill gap between the learning institution and the workplace. organization and client. Needs analysis is a comprehensive study which involves the gathering of information on the needs of a particular group. One of the Institutional pillar stated that universities and industries would jointly conduct ongoing training in order to bridge the gap and hopefully would narrow down issues related to knowledge. Imran (personal communication) stated that the report from employers towards Polytechnic trainees was not the complaint related to their technical skills but basically on the communication skills. In the same token. This issue has prompted positive reaction from the Higher Education Ministry to transform the landscape of tertiary education by implementing the National Higher Education Strategic Plan and National Higher Education Action Plan 2007-2010. had called upon public universities to reexamine their training program to see how they can overcome the perceived weakness of graduates in terms of low English language proficiency and lack of communication and leadership skills. In general. However. a consideration of the business employers‟ prerequisite workplace communication skills is crucial as it may provide valuable information about the target language that business professionals will eventually need to use. Furthermore. 1995). Datuk Hj. needs analysis could be regarded as the „heart and soul‟ of an ESP course. needs analysis is essential in any ESP course because future employers may provide valuable information about the target language that the students will eventually need to use (Brown. As a consequence. a consideration of the important role played by the business employers as source of information about the target group (i. Very often courses conducted do not meet the needs and uses of the business employers. skills and training ( The Sunday Star. Basically. 54). Richterich (1983) points out that language needs are language skills and content.BUKU PROSIDING weak in oral and written communication skills. The employers were surprised that their paper qualifications do not portray the real abilities of these commercial professionals. Brown (1995) defines needs analysis as “ systematic collection and analysis of all subjective and objective information necessary to define and validate defensible curriculum purposes that satisfy the language learning requirements of students within the context of particular institutions that influence the learning and teaching situation” ( p. which an individual requires when he or she is in a particular communicative situation.

The sampling method is simple random sampling as 65 . The study will:identify the prominent type of English communication skills which are frequently used and to what extent their usage can be related to the type of communication event. receptionists in a hotel need to be able to understand customers‟ enquiries in the target language. the main determinant of the sample consists of twenty business employers in the commercial sector from the district of Nilai and Seremban. thus their current gap is the distance between their present level of proficiency and where their proficiency level needs to be in order to be able to understand customers enquiries and their desired future state is to be able to understand customers‟ enquiries.The study will also answer the following research questions: a) What are the English communication skills for the workplace of the business employers in the commercial sector? Is there a prominent type of English communication skills frequently used and needed at the workplace? b) To what extent do workplace English communication skills that are used and needed by the business employers related to the type of communication event? Is there a significant relationship between workplace English communication skills with reference to the type of communicative events and the existing syllabus of Polytechnics? c) To what extent do workplace English communication skills of business employers‟ match or do not match the syllabus of Polytechnics? Therefore. Methodology Sampling For the purpose of the study. The business employers represent the accessible population of the target population (sampling/subject). The main concerns of this study are to analyze the English communication skills at the work place of selected business employers in the commercial sector.find out the relationship between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics by identifying the related aspects between the business employers present situation analysis and the Polytechnic trainees learning situation analysis. For example. The sample is confined to Polytechnic Nilai trainees attached to the industry.BUKU PROSIDING state” (p 52). Negeri Sembilan. this study seeks to investigate the business employers‟ needs and uses of the workplace English communication skills in the commercial sector and also the relationship between these skills to the existing ESP syllabuses of Malaysian polytechnic by conducting a needs analysis.

Prior knowledge about these business employers and organizations needs would pave the way for the researcher to prepare and organize questions which are more accurate and reliable. The revised and finalized questionnaire was then distributed to twenty (20) respondents of the target population from the commercial sector. this study formulate a comprehensive questionnaire which seek information from the respondents in the form of questions. Section C comprises of open ended questions which would gather information from employers‟ wide range of response related to the performance of the trainees which are not covered in section A and B. interviews. close ended ) and rating scales ( i. observation and other ways of collecting data. the main instrument used is the self administered questionnaire. al (1997). et. One of the ways to understand these organizations is to find out as much as possible about the target group (i. Questionnaire is used because it could be directly administered and the findings are generalizable only to the population that the sample represents (Ary. The formulation of questionnaire was adapted from Crosling & Ward (2001) with supplementary communication skills listed by Maes et. Instrumentation In this study.al 2002).e open. As a method to collect data. confidentiality and anonymity) is pilot test before distributing to the selected respondents. The items in the questionnaire were organized and divided into three sections: Section A comprises questions that are structured to gather the demographic background of the business employers. beliefs and perceptions of the target discourse. Each item is structured using a four Likert scale of rating. practical and simple. The advantages of using questionnaire are the high response rate from the respondents and also being cost effective.e Likert Scale).BUKU PROSIDING it appears to be fairer. opinions. The simple random sampling in this study consist of employers ranging from government to private owned companies/agencies which include multinational and small medium industries.e stating the intended purpose. Section B comprises of close ended questions based on the types of communication and communication events at the workplace.e business employers). interview sessions were conducted as a method to triangulate the data. The questionnaire which includes a cover letter (i. Interviews were also used as a supplement to the questionnaire. A total of five business employers were interviewed to gather details about their needs. Hutchinson and Waters (1987) suggests that a target analysis framework needs to gather information and the most frequently used methods are questionnaires. The interviews checklist consists of five semi-structured questions. These interviews could provide a sense of uniformity and cross references of information from the questionnaire in order to 66 . statements ( i. In this study.

After the interviews and questionnaires were completed. a pilot study on four samples from the target population was carried out. The respondents were given one week to complete the questionnaires. interview sessions with the employers were carried out at the workplace. with a response rate of 90. a total of twenty (20) respondents participated in this study. If a problem persists. This is to ensure that the instructions and language used was clear and easily understood and importantly the questions would elicit the desired information from the respondents. telephone follow-up calls were made to request the business employers to co-operate and the researcher will collect the questionnaires personally. If not returned as stipulated. The questionnaire was self administered as it was convenient and posed fewer problems. the data were tabulated and analyzed systematically to reach the findings. Each item in the questionnaires will be counted then converted to percentage and tabled. Procedure In this study. Table 1 below shows the profile of the respondents at a glance. Negeri Sembilan were involved and the instruments used focus primarily on questionnaire and also supplemented by interviews. 67 . twenty business employers in the district of Nilai and Seremban. Before an improved and refined questionnaire was used on the business employers. The use of these multiple methods would help to corroborate the results from the data collected. Results Demography of the respondents This section describes the background (demography) of the respondents in the study.BUKU PROSIDING achieve greater reliability and validity. a second questionnaire would be sent with a friendly reminder.e questionnaire ) used descriptive statistics. convenient. The questionnaire which were improved and refined from the pilot study that was carried out earlier were e-mailed or faxed to the respective employers. E-mail and fax were used because it is generally reliable. In order to answer the research questions. From the twenty two (22) sets of questionnaire that were sent out. The study used the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to provide analysis of data. more effective and cost saving. the possible means of analyzing the data ( i.9 %. During the visits to collect the questionnaires.

The respondents comprise fourteen males (70 %) and six females (30 %). There were 2 (10%) of them holding other posts such as coordinator and senior executive and four (20%) of them were assistant manager where as 14 (70 %) of the respondents were managers. The remaining thirty percent (30 %) were distributed among the other three job designation.BUKU PROSIDING 20 Table 1 above illustrates the distribution of respondents from the commercial sector who took part in the study. half (50%) of the respondents‟ organisation were medium followed by nine (45%) of the organisations were categorized as large and 5 % were small scale organisations. The analysis also shows that one (5%) of the respondents were in the 20 – 30 age group and eight (40 %) were in the 41.e. indicating that there were more male respondents in the study. In terms of working experience. it was found that seven (35 %) of the respondents were holding the post as human resource manager and manager.50 age group. More than half of the respondents (55 %) have a basic degree and the remaining 45 % were distributed among the other two groups whereby six of them were educated at the diploma level and three at the masters level. In relation to the size of organisation. The highest number of respondents fell in the 31-40 age group which is 45 %. A total number of twenty (20) employers were involved in the survey. respondents) for job designation. In analyzing the 68 . The remaining 10 % of the respondents‟ were from the 50 and above age group. In analyzing the sample (i. more than half of the respondents (65 %) have worked for more than 16 years. seven of the respondents have worked for 11-15 years while 3 have worked for 6-10 years and none of the respondent has been working for less than 5 years.

From table 2 above. it was found that in order to function effectively in the workplace.BUKU PROSIDING type of organisation. The researcher recognizes that the type of communications skills of either oral or written is prominent and an indicator of the employers needs as a whole in order for the trainees to function effectively at the workplace. For discussion. 45 % fell into the business type and 5 % were in the other industrial sector. In the distribution of frequency related to the needs of respondents for the trainees to use the written communication skill. business employers‟ frequently need the trainees to use the oral communication skill. we will divide the English communication skills into oral and written communication. The first research question aim to identify the prominent type of English communication skills frequently used and needed as perceived by the business employers. Table 3b shows that 20 % of the respondents 69 . 50 % were related to service. Table 3a above shows that most of the respondents (90 %) often need the trainees to use oral communication skill as compared to 10 % of the respondents who sometimes need to communicate in the oral communication skill at the workplace. The analysis also shows that 70 % of the respondents perceived needs are on the oral communication as compared to 30 % of the respondents‟ preferred written communication skills.

HRM – “Yes. the respondents unanimously rated the importance of English communication skills at the workplace by saying that oral communication skill is important for future business professional. However. the need to use English was not critical as Bahasa Malaysia was still the main medium of instruction at the workplace. in the government link company (GLC). coworkers and subordinates (15 %) respectively.BUKU PROSIDING often need the trainees to use the written communication skill. business documents are written in English. respondents had to provide more detailed information about the organization personnel that the trainees need to communicate with at the workplace. It is evident that the respondents‟ needs are in terms of the trainees frequently need to communicate would be with their superiors and co-workers ( 50%) and a balanced need with their superiors (20 %). We have to speak well…because English is essential in the corporate world. slightly more than half (65%) stated sometimes. The respondents expressed a need to acquire a better command of the language would be an advantage as it is the international language of global trade and industry. In section C. Table 4 above shows that there is a significant pattern in the frequency of distribution of the respondents. If you don‟t understand English how would you carry out the work effectively? At the workplace all business information and communication are in English. coworkers (15 %) and superiors. A cross tabulation against the experience of the respondents show that half (50%) of the respondents have experience of more than 16 years. This could be due to the fact that from the vast experience of the respondents. the respondents were asked to answer three open ended questions to gather supplementary information on the respondents‟ needs. During the interview session. being able to communicate well will enable employees to learn faster and build good rapport with other business personnel”. The data below gained from one of the interview with the Human Resource Manager of a multinational company shows the extent of the need to use English communication skills. they are aware that 70 . A generalized finding shows that respondents value English communication skills as the needed skills as most of the business information in the commercial sector use the language extensively. In the questionnaire of section B3. 15 % stated seldom and none (0%)% of the respondents do not need the trainees to use the written communication skill at the workplace. I would consider that English communication skills are important at the workplace especially oral communication skill. In fact.

Maes et. It is evident that oral communication skill is the most frequently needed skill as stated by business employers in order for the trainees to function effectively at the workplace. Kaur and Lee (2006) in which they pointed out that oral communication is the most demanded and important skills of the employers at the workplace. As a matter of fact. On the other hand. The questionnaire also revealed the results that the most difficulty area the trainees encounter while engaging in „social and work related interaction‟ in the communicative events. At the workplace. Therefore. Chelliah (2002). but with far greater need of oral communication compared with written communication skill. the researcher recognizes that the types of communicative events are the crucial parameter for investigation since for any course designer. the respondents further stated that oral communication skill is the medium of communication between the trainees. the results of the present study fit well to the findings by Boyette (1995). the communicative events listed in the study were also included in the Polytechnic English syllabus. superiors and co-workers. oral communication is the most demanding skill in the working environment. As mentioned earlier. and could be improved if they were given exposure to the language at the workplace. it can be noted that most of the respondents rated trainees‟ communication performance as moderate. oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. To put it another way. the survey study shows substantial need of English. In the second research question. the communicative events remain the main focus of needs analysis in the study. the study sought to find out the extent of workplace English communication skills used and needed by the business employers to the types of communicative events at the workplace.BUKU PROSIDING English communication skills are used frequently and extensively in the global commercial sector. al (1997). Another reason highlighted is that trainees from Polytechnics are generally shy and passive when interacting with senior officers. 71 . In this case. with reference to answer the research question. As a comparison.

In addition.23). it is evident that in order to accomplish the designated job specification. „giving instruction‟ (mean = 2. „giving presentation‟ (mean = 2. Other communicative events include: „giving feedback‟ (mean = 3. It is apparent that trainees should be able to communicate well using the English communication skills in the communicative events stated above.38).77). and „giving feedback‟. This indicates that sharing of ideas and working experience among the employees on a frequent basis is often needed. „social interaction‟. the semi-structured interviews with five of the respondents. It signifies that informal oral communication or social English (as stipulated in the Polytechnic syllabus) is often needed by the respondents. these are the key communicative events that the business employers want the trainees to be involved at the workplace. irrespectively of their job designation provide valuable input to the needs analysis.50).15) and „interview session‟ mean = 2.65).69). the findings revealed that business employers in the commercial sector rate the following communicative events highly: „listening and following instruction‟. „participating in meeting‟ (mean = 2.00). This figure indicates that in the trainees working environment.BUKU PROSIDING Based on Table 5. „telephone conversation‟ (mean = 3. 72 . As a method to triangulate the data. Thus. The third is „social interaction‟ (mean = 3.12). „handling complaints‟ (mean 2. Findings obtained from the interviews with the respondents were generally consistent with the results of the questionnaire in terms of the English communication skills profile. The second most frequent communicative event is „work related interaction‟ (mean = 3.6 %) show that „listening and following instruction‟ is the most frequent communicative event needed at the workplace (mean = 3. it is important for the trainees to be able to understand instructions given and respond accordingly to their supervisor or superior officer.62). „work related interaction‟. a significant percentage of the respondents (84.

BUKU PROSIDING From the questions asked in the interview. the immediate needs are learned in the four most frequent skills which are listening and following instruction. social interaction and giving feedback. „interview session‟ which is the least needed skill is learned after the trainees had undergone their industrial attachment. a discussion would be made to identify whether there is a mismatch between them. Based on this finding. the employers were also concerned about the trainees‟ grammatical accuracy. To answer the third and final research question. With reference to „listening and following instructions‟ which rank as the most frequently needed skill in the communicative events. a comparison between the communicative events at the workplace and the topic learned in the course content in the syllabus will be dealt. when any training abroad is arranged. Here. These needs will be eventually dealt when the trainees undergo the industrial attachment. In this respect. This skill is ranked as one of the least needed skill and the contact hours for this topic is four hours. English proficiency is indeed a major factor in their promotion. Another view showed by the business employers is that overall trainees‟ performance in using the English communication skills is moderate. The communicative skills are „social interaction‟. the major findings indicate that six out of ten (60%) of the communicative skills in relation to the communicative events are learned as stipulated in the course content. Other problem areas that need to be dealt are pronunciation and vocabulary. „handling complaint‟ and „presentation‟. in general. those with a better command of English will be given the chance to attend. This is in view of the notion of „needs analysis‟ literature recently highlighted by Long (2005) that ‟triangulation by methods‟ would help validate the data and thereby increase the credibility of the interpretations of the data. the skill learned could be considered a match to the course content but 73 . Besides that. However. work related interaction. „telephone conversation‟. reading and writing instructions‟. From here. the business employers confirmed that oral communication was the most important skill according to their need. „work related interaction‟. In analyzing the data. it is significant that effective communication skills in English are highly valued by the business employers. The employers agreed to a point that good command of English is important for the employees‟ success in the local job market. For instance. „giving feedback‟. it was found that the syllabus emphasised on „giving. The next three (30%) which are „listening and following instruction‟. The „delayed needs‟ learnt in the least frequent skill is „interview session‟ which will become more significant later prior to their graduation. As a conclusion. the course content of the syllabus tackled both immediate and delayed English communication skills needs as perceived by the business employers. The communicative skills learned are reflected in the course content of the syllabus. The findings revealed that they were satisfied with the trainees‟ language and communication skills. „giving instruction‟ and „meeting‟ skills are distributed in the course skills and only one (10%) of communication skill namely.

Therefore. In relation to the scope. As revealed in the study. Various researches including this particular study have acknowledged that English is an essential language in the commercial sector. In this particular situation. In doing so. In answering the research question. it is recommended that more empirical research should be carried out.BUKU PROSIDING only basic instructions skill is taught and learned in the sub-skill. trainees are still new to the industry and ability to listen and follow instructions would ensure the safety of the trainees in operating the machines and equipments. The outcome of the study would apparently represent the actual needs of business employers in the 74 . This is to avoid a mismatch between the syllabus content and the communicative events at the workplace. should there be any syllabus review. addition sub skill which include „listening and following instructions should be emphasised and the contact hours learning the skill should also be extended. it is undeniable that business employers play an important role as the „source‟ that provides invaluable information about the learners in a needs analysis framework. it is hoped that any gap or mismatch would be narrowed and slowly eliminated. At this point of time. the commercial organization should also step forward to help improve the proficiency and competency of the trainees. As a matter of fact. designing the course content of a training program should take into consideration the type of communicative events that occur at the workplace. this study was carried out on the business employers to only having Polytechnic trainees in the district of Nilai and Seremban. The most frequently needed English communication skills in relation to the type of communicative events used at the workplace is oral communication skills. On the whole. Consequently. Apart from that. it is significant that oral communication skills are considered important for the trainees or future business professional to compete internationally as the English language is the language of global trade and industry. Discussion The entire study focused on the needs and uses of business employers in the workplace English communication skills in the industrial sector. it is apparent that oral communication is the sought after skill by the employers. It is apparent that needs of the employers should be taken into consideration when designing a course. the findings clarify that there is no evident of mismatch between workplace English communication skills and the existing syllabus of Polytechnics but minor adjustment should be made on the course content of the Polytechnic syllabus. The overall findings of the study indicate that effective communication skills in English are highly valued by the employers.

The methods in collecting data other than questionnaire and interview would be at the workplace and classroom observation. it is recommended that lecturers and teaching staff should be seconded into the industry in order to gain insight and experience the „real 75 . should there be any syllabus review. the teaching staff should be given the opportunity to see the „big picture‟ of what actually happened in the „real‟ situation. From the finding. it is suggests that for any syllabus design.e multi faceted) which comprises of multiple sources and multiple methods together with the triangulation of those multiple sources and methods would represent the actual evidence of the „target situation‟ analysis. it is suggested that emphasis should be placed on the sub skills of the topics which should be relevant to the „real‟ situation. Based on the finding. employees. employers have become concerned about their employees‟ proficiency level of English. The focus on course designing should be on the intricacies of „real communication‟ as compared to conventional classroom situation. It is also hoped that the findings would serve the purpose to guide and refine the content of the syllabus and establish the need for relevant ESP course design tailored to suit the context of the workplace. Course design The study also looks into the course design by making comparison between the communication skills needed in the communicative events at the workplace and the communicative English syllabus of Polytechnics. The main source (subject) is the business employers and the method (instruments) used are questionnaire and interview. content and language lecturers. For a needs analysis to sustain its validity and reliability. Example of the „sources‟ that could be include in future study are the trainees. In other words. test and etc. former trainees. printed documents. Teaching and Learning In the changing need of the industrial sector. discourse and genre analysis. etc. In the light of the findings. the course outline should take into account of the „real‟ situation. Within the landscape of ESP teaching and learning condition. a multi facet methodology would enhance a thorough process of „needs analyses. For a language training program to succeed. it is suggest that a wider scope ( i.BUKU PROSIDING commercial sector. it is imperative to make the following recommendations according to the domain listed below: Methodology This study was conducted by triangulation of methods. The demand for effective workplace communication skills by the employers calls for the higher institution to conduct an effective English language training program.

it is significant for ESP practitioners to establish links with the „target‟ organisation and conduct needs analysis in a professional way.BUKU PROSIDING communication‟ at the workplace. the effectiveness of any language training program lies in the hand of the „ESPecialist‟ expertise by applying the ESP principles in designing the course. the course design should be aligned according to the needs of prospective employers. From this „first-hand‟ experience. experience gained at the workplace will enable teaching staff to introduce language learning activities which are more closely match the working environment that the trainees would eventually enter. Furthermore. 76 . In other words. 23 August 2007). it is hoped that lecturers and teaching staff would understand the language used in the communicative events at the workplace and look forward to enhancing their trainees‟ English proficiency as an aid to developing success in their learning. Given the importance of needs analysis. On the whole. This suggestion is also congruent to the initiatives and programs under the National Higher Education Strategic Plan and the National Higher Education Action Plan 2007 – 2010 which include “industrial attachment of lecturers to enable the secondment of academics to private sector organisations and vice versa” (The Star.

monarsh. R (1983) Case Studies in Identifying the Needs of Adults Learning a Foreign Language. Cambridge: Cambridge University Press. workplace oral communication and undergraduate curriculum. 2 September 2007. Kaur. 2. (2001) Graduates.A.) (2005).. Introduction to Research in Education. Weldy. Chelliah. M (ed. Maes. 10. (2002). R. Cambridge: Cambridge University Press. ESP World. p. Second Language Needs Analysis. Crosling. Razavieh. & Ward. T & Icenogle. F. Richterich.N8 77 .48-62). http://www.T and Waters.BUKU PROSIDING References 1. S. M (1997) A managerial perspective: Oral communication competency is most important for business students in the workplace.H (2006) Analysing Workplace Oral Communication Needs in English Among IT Graduates. 5. 34: pg 67-80. Journal of Business Communication. D. Hutchinson. 8. Oxford: Pergaman Press. Two New Plans for Education. Ary. A. p.C. 11. S & Lee.. Transforming Higher Education. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Johnson (ed. Issue 1(12).J. 23 August 2007. The Star. L. Volume 5.J.buseco. In R. 6. Long. Unpublished Masters dissertation.D. 9.au/staff/teaching/report (Retrieved 4 November 07) 7. K. The Sunday Star.edu. Boston: Heinle & Heinle Publishers 4. 12. The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development. (1995). English for Specific Purposes: A LearningCentred Approach. Berwick. D (2002) A Needs Analysis of the English Communicational Skills of the 4th Year Electrical Engineering Undergraduates in University Kebangsaan Malaysia. Bangi: UKM. (1989). Brown.E6 13. (1987). 3. Jacobs.) The Second Language Curriculum (pp. 6th Edition. I. Cambridge: Cambridge University Press. G. V. Needs Assessment in Language Programming: from Theory to Practice.

sumber bahan 78 . Kesemua sampel ini kemudiannya dibandingkan dengan pasir piawai yang digunakan oleh Foseco iaitu pasir Chelford 60.puo.BUKU PROSIDING Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak dari Kampung Raja. Analisis saiz taburan memerlukan kepada penapisan butiran untuk menyingkirkan saiz yang melebihi 400 µm dan kurang daripada 150 µm supaya memenuhi spesifikasi taburan pasir fondri. Parit Perak sebagai pasir fondri berdasarkan kepada saiz taburan butiran dan analisis bentuk sebagai sumber baru untuk tujuan diatas.edu. Kasbolah Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar nzaidi@jkm. Dari segi faktor ekonomi. 1. Parit Perak Sebagai Pasir Fondri Muhammad Arieef Bin Hussain Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar arieef@jkm.puo.edu. Kaedah persampelan dimulakan dengan mengambil sampel pasir dari lokasi kajian dan diuji analisis taburan saiz butiran. Enam sampel yang ditandakan dengan nombor siri bermula dari 07103-07109 dikaji dan diasingkan sampel bersiri 0710307105 sebagai sampel tanpa cuci dan sampel bersiri dari 07107-07109 sebagai sampel yang dicuci. Pasir fondri boleh diperoleh dari sungai. bekas lombong malah di pantai.edu. Taburan yang diperolehi menunjukkan sampel pasir spesimen mencapai 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dengan nilai purata saiz taburan bagi sampel cuci berada dalam julat 212-250 µm bagi sampel cuci. Kesimpulannya secara fizikal pasir ini sesuai digunakan sebagai pasir acuan semulajadi bagi tuangan logam bukan ferus. Pengenalan Pasir merupakan bahan utama dalam kerja-kerja fondri.puo.my Abstrak Silika merupakan unsur utama yang digunakan sebagai pasir fondri. Sumber pasir fondri di Malaysia kebanyakkannya datang dari sumber pasir pantai dan pasir bekas lombong.my Mohd Nor Azam Bin Mohd Dali Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar zamdali@jkm. Penentuan bentuk butiran hasil pemerhatian di bawah kanta binokular menunjukkan butiran sampel terdiri dari gabungan bentuk separa bersudut ke bentuk membulat dengan kesferaan rendah ke bentuk kesferaan tinggi yang memberikan kelebihan dalam kekuatan ikatan serta keupayaan menentang semasa tuangan logam. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kesesuaian pasir Sungai Perak dari Kampung Raja.my Nurul Zaidi Bin Hj.

Fondri yang melibatkan bahan ini menggunakan pasir silika untuk menghasilkan pembentukan acuan dan teras keluli (Elizabeth et al. Faktor ini memberi petunjuk mengenai pemadatan jisim butiran dari segi celahan di antara butiran. pasir halus lebih mudah terlakur berbanding pasir kasar (Azhar & Shamsuddin. Bentuk dan saiz butiran mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan serta ketelapan jisim pasir itu termasuk kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir (Howard. Parit..2009).1958). Taburan agihan saiz butiran dan bentuk fizikal dibandingkan dengan nilai piawai Chelford 60. Butiran yang diperolehi terdiri daripada pelbagai jenis sam ada bulat. Pasir fondri secara prinsipnya menggunakan kuarza mineral (silika). ketelapan dan permukaan akhir tuangan. 79 . Pasir acuan yang baik harus mengandungi campuran dan taburan pelbagai saiz dan bentuk butiran yang baik (Sylvia. sub sudut.2009)..2009) yang mempunyai saiz butiran yang lebih halus. Perak.2008). Bentuk butiran ini boleh dilihat di bawah kanta pembesar atau mikroskop. tahan haba dan mudah diperolehi (Almarahle. bersudut atau gabungan. Pasir mentah yang diperolehi perlu melalui beberapa proses pencirian sifat asas seperti saiz dan bentuk butiran serta kandungan tanah liat yang terdapat secara semulajadi yang terikat bersama pasir tersebut.BUKU PROSIDING mentah yang boleh diperoleh dengan mudah akan banyak membantu dalam mengurangkan kos pembuatan.1999) yang memenuhi keperluan pasir fondri. ketelapan dan begitu juga dengan kebolehaliran dan pembentukan pasir. Kepentingan kerja fondri merangkumi aktiviti utama dalam proses tuangan. Acuan pasir digunakan sebagai asas kepada proses kerja fondri untuk menghasilkan tuangan ferus atau aluminium. Lebih halus pasir itu lebih baik kerja akhirnya namun. Bentuk dan saiz butiran pasir mempunyai kedudukan penting dalam penempatan sesuatu jisim butiran dan memberi kesan kepada ruang keliangan dan ketelapan sesuatu jisim begitu juga dengan kebolehaliran dan nilai pembentukan pasir tersebut (Howard. nilai purata kehalusan serta bentuk fizikal pasir mengikut saiz.. Tuangan merupakan produk yang diperbuat dalam satu langkah daripada cecair keluli tanpa operasi mekanikal di antaranya seperti penggulingan dan tempaan. Taburan saiz butiran merupakan penentu utama kepada kekuatan pemampatan acuan dan teras pasir acuan. Kajian ini menumpukan kepada sampel pasir Sungai Perak yang diambil dari Kampung Raja. Ini disebabkan kepada fakta bahawa pasir itu banyak. Antara pasir yang biasa digunakan sebagai pasir acuan adalah pasir pantai (Mark et al. Perkara yang dikaji meliputi taburan agihan saiz butiran.1972).1958). Begitu juga dengan pasir sungai dan pasir lombong terpilih (Paulus et al. Objektif kajian ini ialah untuk menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak sebagai pasir fondri. Ini kerana saiz dan bentuk butiran amat mempengaruhi sifat kekuatan ikatan. 2005). Maka satu lokasi yang hampir harus dicari bagi memberi kemudahan kepada industri berasaskan pembuatan fondri di sesuatu kawasan tersebut berdasarkan kepada sumber pasir sedia ada serta kemudahan untuk mendapatkan sumber tersebut (Nuhu.

Bagi analisa bentuk dan saiz butiran pasir pula. Sundeen (1978) pula dalam kajiannya menyarankan hanya 10 minit mesin pengayak digetarkan.1 Taburan saiz butiran bagi pasir Chelford 60 No.Jain. Saiz Bukaan (µm) 710 500 355 250 212 150 90 63 Pan Jumlah Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition % Pasir Tertahan 0. Metodologi Projek ini merupakan satu kajian awal yang dijalankan untuk mengenal pasti potensi pasir Sungai Perak untuk dijadikan sebagai pasir fondri.Nuhu.1 dan Rajah 2.2009.BUKU PROSIDING 2.2008.Mark et al.70 7...1999).Mohd Suhaili & Loh.60 1.00 25.30 0.1958.70 23. Taburan saiz butiran diperolehi dengan mengayak pasir menggunakan mesin pengayak jenis Andelcott dan digetarkan selama 15 minit (Adegbuyi & Uhomoibhi.1980). Kajian awal ini menumpukan kepada faktor asas pemilihan pasir fondri.Rolfe.40 2.2003.2007.2009.1960. Bentuk butiran yang terpilih ditentukan jenisnya berdasarkan piawaian bentuk pasir dari Foseco. Ia kemudiannya dibandingkan dengan sampel lain dan sampel piawai (rujuk Jadual 2. Taburan pasir sampel ini selepas diayak haruslah berada di antara julat 150-400 µm tetapi saiz yang biasa digunakan untuk pasir fondri ialah di antara 200-250 µm.80 28.1).1995. Faktor-faktor tersebut ialah taburan saiz butiran. bentuk dan saiz butiran bagi pasir mentah yang diambil sebagai sampel. Jadual 2.Paulus et al.20 100 80 .. butiran yang berada dalam julat 200250 µm dipilih dan diukur saiznya di bawah kanta binokular mikroskop (Howard.Elizabeth et al.30 10. Webster.

20 PAN 212 150 90 63 Saiz Bukaan (um) Rajah 2. 100 g bagi tiga kali ulangan.Sundeen.00 10. Sejumlah 18 kali ulangan dilakukan bagi melengkapkan ujikaji untuk semua sampel dan jumlah masa yang digunakan ialah selama 810 minit diperlukan bagi ujian ini. 212 µm.00 20. Manakala Nuhu (2008) mengayak 942 g sekaligus selama 30 minit.60 1. Berat pengayak ditimbang sebelum proses ayakan dan ditimbang lagi selepas diayak di mana pasir yang tertapis berada di dalamnya. Cuma ia dalam kuantiti yang lebih yang diperlukan iaitu 100 g bagi setiap sampel diuji. Nuhu & Abdullahi.1995.1995. Susunan saiz pengayak adalah seperti berikut. kemudian diayak menggunakan mesin pengayak Andelcott selama 15 minit untuk sekali ulangan bagi setiap sampel. Sejumlah 1800 g sampel digunakan bagi tujuan ini mewakili 300 g bagi setiap sampel. (1999) dalam kajiannya mengayak selama 10 minit bagi setiap ulangan. 63 µm dan Pan.BUKU PROSIDING 35.2006.Madhavaraju et al. 90 µm. Mohd Suhaili & Loh. Sampel pasir spesimen yang bersaiz 200 µm hingga 250 µm diambil untuk mengetahui saiz dan bentuk butiran pasir bagi membuat perbandingan dengan bentuk piawai. Saiz pengayak yang dipilih bermula dari 63 µm hingga ke 710 µm.2009. bagi tujuan mendapatkan perbezaan jumlah pasir yang tinggal pada setiap pengayak. Kaedah pencucian pasir mentah adalah sama dengan kaedah analisis kandungan tanah liat. 500 µm. 1978. radas yang digunakan adalah dari jenama Andelcott. Sampel pasir untuk diayak dibasuh terlebih dahulu untuk membuang semua jenis tanah liat dan bendasing (Almarahle.30 0. Nuhu. Setiap sampel pasir ditimbang sebanyak 100 g.2005. 150 µm.00 15.. Nilai yang diperolehi dicatatkan dalam jadual keputusan analisis taburan saiz ayakan.2008. 710 µm.00 10.80 % PASIR TERTAHAN CHELFORD 60 Berat Tertapis (g) 25. 355 µm.00 30.70 23. Paulus et al. Paulus et al.1 Carta histogram bagi pasir Chelford 60 Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition Bagi analisa ini.00 5. 250 µm..Mohd Suhaili & Loh.30 7.00 0.2005.70 25.00 Pasir Chelford 60 28. Perbandingan dibuat dengan membandingkan gambar butiran dari mikroskop binokular bagi semua sampel dengan bentuk piawai yang di sediakan 81 .. Pasir dipanaskan di dalam oven pada suhu 110° C (Almarahle.1999).00 710 500 355 250 2. 6 sampel pasir telah dikenalpasti untuk diuji.40 0. Masa yang diambil untuk mengeringkan ke enam-enam sampel yang dipilih tadi ialah selama 24 jam memandangkan sampel adalah dalam kuantiti yang besar.

2008.2 Pengelasan butiran pasir mengikut bentuk dan saiz.2004.Nuhu&Abdullahi. Kesfe raan Tingg i Kesfe raan Seder Kesfe hana raan Rend Bersudut ah Separa Separa Sudut Bulat Amat Bersudut Bulat Amat Bulat Rajah 2.2003. Ringkasan kepada bacaan yang diperolehi daripada analisis serakan taburan butiran.BUKU PROSIDING oleh Foseco. Nilai produk akhir atau purata saiz taburan (AGS) didapatkan untuk dibandingkan dengan pasir piawai dari Foseco iaitu Pasir Chelford 60 Foseco.Nuhu.Jain.Sundeen. kesudutan pasir ditentukan melalui penilaian penglihatan dengan menggunakan mikroskop berkuasa rendah lalu dibandingkan dengan Rajah 2. Ia bertujuan untuk melihat perbezaan ciri dan sifat fizikal jika ada di antara keenam-enam sampel tersebut. 3.2 (Rujuk Rajah 2. Ujian analisis ayakan pasir merupakan elemen terpenting dalam mencirikan saiz taburan sesuatu sampel butiran. purata saiz taburan dan bentuk dan saiz butiran boleh disimpulkan dalam Jadual 3. Keputusan Enam sampel yang dipilih secara rawak dibahagi kepada dua iaitu tiga sampel sebagai pasir tanpa basuh (07103-07105) dan tiga sampel selebihnya sebagai pasir basuh (07017-07109)..2. Menurut Foseco (2004). Analisis bentuk dan saiz pula menentukan kesesuaian bentuk pasir yang diperolehi untuk digunakan sebagai pasir fondri.1. 82 . Sumber : Foseco (2004) Ferrous Foundryman‟s Handbook 11th Edition) 3.3 dan 3.2009.4.2).1978). 3. peratusan taburan saiz spesimen.

00 52.00 5.00 44.70 Pasir Sangat Halus (63-90 µm dan Pan) 1.87 07105 260.1 Keputusan peratusan gred pasir spesimen Pasir Kasar (500710 µm) 0 0 0 0 0 0 2.20 1.00 43.00 88.1 Sampe l Pasir Halus (150-212 µm) 42.90 4.20 Jadual 3.37 07108 241.80 95.00 44.50 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelfo rd 60 Jadual 3.BUKU PROSIDING Jadual 3.00 98.00 95.7 Pasir Sederh ana (250355 µm) 57.15 Chelford 60 230.20 1.3 Keputusan purata saiz taburan bagi pasir spesimen Purata saiz taburan butiran Sampel (µm) 07103 270.00 43.00 47.15 07107 242.2 Keputusan peratusan taburan saiz pasir Spesimen Sampel 07103 07104 07105 07107 07108 07109 Chelford 60 Taburan saiz pada 4 atau 5 pengayak berturutan (%) 99.00 83 .13 07104 269.40 99.00 99.00 51.00 52.40 55.60 0.00 56.00 35.00 9.58 07109 251.80 51.

BUKU PROSIDING Jadual 3.4 Keputusan analisis bentuk dan saiz butiran Sampel Saiz (µm) 355 250 07103 212 150 355 250 07104 212 150 Bentuk Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Tingggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Membulat-Kesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Tinggi Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Tinggi Sangat MembulatKesferaan Rendah Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat MembulatKesferaan Tinggi Separa Sudut-Kesferaan Sederhana Sangat Bersudut-Kesferaan Sederhana Bersudut-Kesferaan Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Separa MembulatKesferaan Rendah Sangat Bersudut-Kesferaan 355 250 07105 212 150 355 250 07107 212 150 355 250 07108 212 150 07109 355 84 .

1 mewakili taburan bagi pasir spesimen setelah menjalani ulangan proses ayakan di mana pasir yang tidak memenuhi spesifikasi seperti pasir kasar telah disingkirkan dan hanya pasir yang berada dalam julat spesifikasi sahaja dianalisa.BUKU PROSIDING Sederhana Separa MembulatKesferaan Rendah Membulat-Kesferaan Rendah Sangat MembulatKesferaan Sederhana 250 212 150 4. Oleh itu ayakan semula harus dilakukan dengan cara menapis semula keenamenam sampel spesimen dengan pengayak 425 µm untuk mendapatkan saiz spesimen yang betul–betul berada dalam julat yang sepatutnya. Perbandingan antara pasir sampel dengan pasir Chelford 60 menunjukkan serakan taburan yang lebih baik dengan pasir Chelford 60 mencatatkan 88. Selain itu didapati jurang perbezaan yang ketara antara saiz 500 µm dengan 300 µm menyebabkan jumlah butiran yang terperangkap pada saiz pengayak 355 µm terlalu tinggi.1980). Ini kerana ayakan kali pertama untuk kesemua sampel didapati taburan saiz butiran tidak menunjukkan bentuk lengkungan seperti yang diperolehi oleh pasir piawai. dalam kajiannya membuat persediaan sampel dengan menyingkirkan butiran pasir kasar sebelum mempertimbangkannya sebagai pasir fondri.7 % pasir ini jatuh dalam kumpulan pasir halus-sederhana iaitu berjulat dari 150 µm–355 µm. menyatakan secara umumnya saiz 200–300 µm atau AFS 75-50 lebih disyorkan dengan serakan taburan pada empat ke lima pengayak berturutan. Perbincangan 4. 85 .1 Analisis Taburan Saiz Pasir Spesimen Nilai taburan di dalam Jadual 3. Griffiths (1990).2 % bagi gred pasir yang sama.Ini menunjukkan pasir sampel terdiri dari pasir yang sesuai untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri setelah berjaya melepasi salah satu syarat awal sifat karekteristik pasir iaitu mesti mencapai sekurang-kurangnya 60 % bagi empat saiz pengayak berturutan atau 95 % bagi had terbaik atau dengan pada paras sederhana diantara 75 –80 % (Jain. Azhar & Shamsuddin (2009). dengan purata 97.2003). Persediaan dibuat dengan menyingkirkan saiz butiran yang melebihi saiz 425 µm. Pasir spesimen menunjukkan serakan taburan butiran pasir yang baik. taburan bagi pasir yang diayak harus menyamai atau melebihi 95 % pada 4 atau 5 pengayak yang berturutan (Webster. Foseco (2004) mengesyorkan pasir fondri pada julat 150–400 µm dengan saiz 220– 250 µm paling banyak digunakan. Pendapat lain menegaskan bagi mendapatkan pemadatan acuan yang baik.

07107 (44.00 %–57.00 %).20 %).00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 57. Bagi gred lumpur kasar (63-90 µm dan Pan). Penilaian seterusnya dari segi Purata Saiz Taburan akan lebih membantu menjustifikasikan kesesuaian pasir ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri.00 %). yang juga dikenali sebagai butiran pasir sangat halus dan tidak sesuai untuk pasir fondri mencatatkan julat peratusan tertapis dari 0. 07104 (1. 4.00 %. 07105 (1.00 %. 00 %).00 %). peratusan yang diperolehi menunjukkan julat di antara 42.2003). 07105 (51.2 menunjukkan jumlah taburan terkumpul bagi 4 hingga 5 pengayak berturutan di mana kesemua sampel menunjukkan bacaan yang sangat memuaskan iaitu mencatat jumlah 95 % sekurang-kurangnya bagi kesemua sampel.00 %).00 %). Analisis ini dapat membantu memberikan panduan dalam pemilihan atau pengkelasan untuk aplikasi tertentu. 86 . peratusan pasir yang tertahan adalah dari 43. 07105 (47. Namun begitu faktor ini bukan penentu utama kesesuaian aplikasi (Howard. Bagi gred pasir sederhana (250-355 µm).00 %) dan 07109 (5. Jadual 3.2 Keputusan Analisis Purata Saiz Butiran Analisis purata saiz butiran merupakan analisis bagi mendapatkan purata saiz butiran yang sesuai untuk dipilih bagi aplikasi yang dikehendaki. Kumpulan pasir halus (150-212 µm).60 %). 07108 (43.00 % dengan sampel 07107 memberikan jumlah paratusan pasir sangat halus yang paling rendah iaitu 0.Jain. 07107 (55. kerana terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seperti piawaian yang telah ditetapkan. 07104 (43.40 %). pasir spesimen tidak mengandungi sebarang butiran jenis ini memandangkan kesemua pasir kasar telah disingkirkan hasil dari proses ayakan terdahulu. 212. Analisis ini dilakukan dengan mendarabkan berat pasir tertahan dengan faktor pergandaan dan hasilnya dinamakan sebagai produk mengikut sampel yang dikaji.00 %) dan 07109 (44. 250 dan 355 µm telah dijelaskan lagi dalam bentuk jadual. Secara amnya kesemua sampel memenuhi syarat saiz butiran yang melayakkan sampel ini dipertimbangkan sebagai pasir fondri walaupun pada asasnya terdapat dua kategori berbeza bagi sampel ini iaitu pasir yang telah dicuci dan pasir yang tidak di cuci.00 %).00 %).00 %-55. 07108 (4. Ringkasan kepada serakan taburan pasir spesimen bagi 4 hingga 5 saiz pengayak berturutan iaitu pengayak bersaiz 150.BUKU PROSIDING Pasir kasar (500-710 µm).20 %).00 % dengan sampel 07103 mencatatkan 42. Bacaan ini menguatkan lagi faktor kesesuaian pasir ini untuk dijadikan sebagai pasir fondri.1958.90 % diikuti dengan sampel 07103 (1. 07108 (43.90 %–5.00 %) dan 07109 (51. 07104 (56.

Secara keseluruhannya sampel pasir yang diambil dari Sungai Perak berdekatan dengan Kampung Raja. Hasil ujian yang dibuat bagi agihan taburan saiz butiran.2009). Berat keseluruhan di sini merujuk kepada jumlah butiran pasir yang boleh ditimbang dengan mengecualikan pasir yang hilang atau terperangkap pada jaring pengayak. Nilai ini sangat ketara apabila spesimen pasir tanpa basuh diambilkira. Jadual 3. Parit secara awalnya adalah sesuai untuk dijadikan sebagai pasir fondri. Parit untuk dipertimbangkan sebagai pasir fondri.2003). Butiran pasir fondri yang baik haruslah berbentuk dari separa sudut ke membulat (Jain.4 merumuskan bentuk spesimen mengikut saiz butiran setelah menjalani ujian pengecaman bentuk di bawah kanta binokular. Jelas di sini sampel pasir basuh adalah lebih baik kerana segala bendasing dan mineral seperti tanah liat asli yang terdapat dalam pasir tersebut telah disingkirkan menyebabkan ia mudah terlerai dan tidak melekat antara satu sama lain (Azhar & Shamsuddin. 5 Kesimpulan Kajian ini merupakan kajian awal di dalam menentukan kesesuaian pasir Sungai Perak yang diambil dari lokasi Kampung Raja. Nyata di sini bentuk butiran pasir Sungai Perak secara semulajadi memenuhi kriteria bentuk yang telah ditetapkan oleh Foseco.3 menunjukkan nilai purata taburan spesimen yang diperolehi bagi kesemua sampel. Gabungan butiran pasir bentuk ini memberikan kesan yang baik kepada kekuatan acuan semasa proses tuangan kerana setiap bentuk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri.3 Keputusan Analisis Bentuk Dan Saiz Butiran Ujian bentuk dan saiz butiran juga dijalankan ke atas semua sampel dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran jenis sampel butiran yang diperolehi bagi mengesahkan analisis yang dijalankan sebelum ini terpakai dengan mengetahui bahawa bentuk butiran ini memenuhi spesifikasi yang dikehendaki bagi pasir fondri.BUKU PROSIDING Jumlah produk sampel kemudiannya dibahagikan dengan jumlah berat keseluruhan. 4. Jadual 3. purata taburan saiz butiram dan bentuk telah memberi petunjuk dan gambaran tentang sifat fizikal butiran pasir yang diuji. Melalui kajian ini dapat dilihat dengan jelas perbezaan nilai yang diperolehi di antara dua sampel pasir yang diambil secara rawak lalu dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu sampel pasir yang dicuci (07107-07109) dan sampel yang tidak dicuci (07103-07105). Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan kepada ujian yang telah dijalankan sepanjang kajian ini: 87 . Nilai purata taburan spesimen bagi pasir basuh menunjukkan perbezaan yang kecil apabila dibandingkan dengan pasir piawai.

Armstrong-Altrin. Preliminary Study on Tailing Sand from Ex-Tin Mine Sites in Peninsular Malaysia for Use As Foundry Sand: Grain Size Distribution and Average Grain Size.D.1007/s12665-009-0039-z 11.p.BUKU PROSIDING Penyingkiran saiz melebihi 400 µm perlu dilakukan bagi memperolehi 95 % bagi empat hingga lima pengayak berturutan dan supaya taburan saiz sampel yang baik mengikut spesifikasi saiz yang telah ditetapkan dapat diperolehi.D.W. Jain. American Journal of Applied Sciences. Environ Earth Sci. 2007.S.D & Nicholas T.A. Lee. 2003.E. Southeastern India: Implications for Provenance and Depositional Environments. Advanced Manufacturing and Processing Technologies Conference on 26 – 29th October 2009. Portugal. E. DOI 10. 6. Principles of Foundry Technology Fourth Edition. Purata saiz taburan menunjukkan kehampiran dengan nilai pasir Chelford 60 dan berada dalam julat yang ditetapkan. P. Foundry Properties of Backing Sand: Some Engineering Studies and Improvements. International Conference on Engineering Education-ICEE. & Hussain S. Lepp. Pasir fondri yang baik haruslah dicuci terlebih dahulu supaya semua bahan mineral dapat disingkirkan dan kandungan silika dapat dipertingkatkan Pasir ini sesuai digunakan dalam aplikasi tuangan mudah untuk kegunaan logam bukan ferus. D. Foseco 2004.S. Howard E. Plant soil article. Kuala Lumpur. Production of Silica-Refractory Bricks from White Sand.I.M. Vol. 2009. Microtextures on Detrital 9. J. Argyilan. Mohd Suhaili Ismail & Loh Chiok Hoong. Adegbuyi P. American Ferrous Foundrymen‟s Handbook.59:411420 10. 10. 2009. 2.Krekeler S.L. 2006. 2005. 6. Azhar Abdullah & Shamsuddin. Robert. Y. &Kearns L. Madhavaraju. 1. 7. p. London: Odhams Press Limited. Elizabeth. Mark P. S. Almarahle G. Rujukan 1. Eastern Yucatan Peninsula. Kajian Kesesuaian Pasir Bekas Lombong untuk Pembuatan Kaca dan Kegunaan –Kegunaan Lain di 88 . Quartz Grains of Upper Mastrichtian-Danian rocks of the Cauvery Basin. New Delhi: Tata McGraw Hill. Conference Paper.Coimbra. Geosciences Journal. Vol. 1995.O & Uhomoibhi J. IIUM. Characterization of Physical And Chemical Properties of Spent Foundry Sands Pertinent to Beneficial Use in Manufactured Soils. 3. 2009.1007/s 11104-009-0120-0 5. 4. Shane. 10.O. 2(1). Bentuk butiran yang dikaji memenuhi keperluan bagi pasir fondri iaitu dari bentuk separa bersudut ke membulat. J. 1958. 8. Modern Foundry Practise 3rd Edition. J. Investigation of Calcareous Beach Sands in the Akumal and Tulum Areas for Use in Constructed Wetlands. No. A.P. 465-468.23-34.B. 11th Edition.

Sylvia J. 12.P. 1999. England: Porcullis Press. Fundamental of Foundry Technology. International Journal of Physical Sciences. 1960. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Michigan. Jabatan Penyiasatan Kajibumi Malaysia. Evaluation of the Foundry Properties of River Niger Sand Behind Ajaokuta Steel Company Limited. p. London: Chapman & Hall. Paulus Godwin. AmericanEurasian Journal of Scientific Research.75-83. Geological Study of Sand Deposits in the State of Michigan. Sundeen S. No.T.A & Abdullahi A. Follow Up Survey For Silica Sand in the Paitan Area. 1978. laporan : IM 24/95 Nuhu A. Vol 3(1).T. 2009. Surrey.Inc. Ltd. 15.D. p. North Eastern Sabah .W. 16. Phase 2 Final Report.BUKU PROSIDING Negeri Perak – Rancangan Malaysia ke-6.Seventh Malaysia Plan. Nuhu A. 2008. Ajaokuta. Webster P. 89 . Yan.A. 13.G. Cast Metals Technology.238-241. 1980. Basiran & Alexander S. No. Assessment of Foundry Properties of Steel Casting Sand Moulds Bonded with Grade 4 Nigerian Acacia Species (Gum Arabic). Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. Nigeria. 1972. Laporan: SB/IM/99/1 Rolfe R. 18. A Manual of Foundry Practise For Cast Iron 3rd Edition. Michigan Department of Environmental Quality (DEQ) Geological Survey Division (GSD). 17. Yusairi Hj. 14. Vol 4(4).

Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pelajar matrikulasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap. Insurans. Pengajian Perniagaan (Antarabangsa) dan Pemasaran. Penemuan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sikap dengan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. Kajian turut menguji hubungan antara pencapaian pelajar mengikut faktor pilihan program pengajian dan latar belakang perakaunan. Hasil dapatan juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang perakaunan dengan pencapaian pelajar. Dapatan kajian menunjukkan purata pencapaian keseluruhan pelajar bagi kursus ini adalah mata 2. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sesi Januari 2010. Diploma Pemasaran. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). Perakaunan. Kursus Perakaunan Awalan P1105 adalah salah satu kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar yang mengikuti program pengajian di dalam bidang perdagangan. Sijil Pengurusan Perniagaan Semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pencapaian pelajar di dalam kursus ini. Pengenalan Pengajian di politeknik menawarkan program di dalam bidang Perdagangan seperti Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan). Kajian yang dijalankan oleh Zuaini.BUKU PROSIDING FAKTOR PENENTU PENCAPAIAN PELAJAR POLITEKNIK DI DALAM KURSUS PERAKAUNAN AWALAN Suraya Abdul Warif Zanatul Shima Aminuddin Shareaha Din Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kursus Perakaunan Awalan adalah kursus yang wajib diambil oleh setiap pelajar jurusan perdagangan dalam sistem pengajian di politeknik. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar politeknik di dalam kursus Perakaunan Awalan. Subjek kajian ini terdiri daripada 232 pelajar Diploma Pengajian Perniagaan(Pengurusan). Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. Kajian ini mengkaji hubungan antara sikap. Walaubagaimanapun pencapaian pelajar di dalam kursus ini adalah pada tahap sederhana. e-Commerce. Walaubagaimanapun kebanyakan pelajar sukar untuk mendapat keputusan yang baik dalam kursus ini. Kursus ini amat penting di mana objektifnya adalah untuk memberikan pendedahan dan kemahiran perakaunan asas kepada pelajar yang bakal menceburi bidang perdagangan dan perniagaan. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar.34 iaitu pada gred C+. jangkaan tahap motivasi dan jangkaan markah dengan prestasi pelajar 90 .

menunjukkan purata pencapaian pelajar adalah pada tahap di bawah gred B+ pada sesi Jan 2008 dan menurun pada tahap di bawah gred B Julai 2009. Pernyataan masalah Analisa keputusan peperiksaan seperti Jadual 1. Di samping itu. Jadual 1: Analisa Keputusan Perakaunan Awalan Tahun 2008 -2009 SESI PENGAJIAN PERATUS KEGAGALAN JUMLAH PELAJAR GAGAL MATA PURATA GRED PURATA Jul-09 7% 10 Jan-09 12. kajian ini menerokai satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan pembelajaran.2% 4 2. Tho Lai Mooi (2007) di dalam kajiannya terhadap pelajar jurusan perakaunan sebuah universiti mendapati bahawa efikasi kendiri mempengaruhi pencapaian peperiksaan perakaunan .43 <B- 2. sama ada faktor demografi seperti program pilihan dan latar belakang bidang perakaunan mempunyai hubungan dengan pencapaian pelajar juga turut diterokai.2% 23 Jan-08 2. Setiap pemboleh ubah yang paling mempengaruhi sikap. Oleh kerana prestasi pelajar yang tidak menentu di dalam kursus Perakaunan Awalan disamping pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bahasa Inggeris yang diperkenalkan mulai sesi Julai 2008. motivasi. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar.89 <B 2. iaitu hubungan antara sikap.29 <B+ Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor penentu pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar dapat dikenal pasti. 91 . maka kajian dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian mereka di dalam kursus ini. Jan 2009 dan Julai 2008. Di samping itu peratusan jumlah pelajar yang gagal juga agak tinggi pada semester Julai 2008 dan Januari 2009.BUKU PROSIDING subjek perakaunan.59 <B- 3.4% 24 Jul-08 9. Justeru.

Komponen afektif merangkumi emosi positif dan negatif individu terhadap sesuatu iaitu bagaimana perasaan seseorang terhadapnya. Sikap Mengikut ahli psikologi sosial.A. tidak berminat dan sebagainya. Kajian yang dijalankan oleh Haniza (2003) terhadap 150 orang pelajar semester 3 dan 4 dari sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta yang bertujuan menentukan sikap dan motivasi pelajar terhadap Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar mendapat bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap dengan pencapaian akademik. 1992). sama ada dalam bentuk pemahaman. pensyarah. perilaku dan kognisi. pencapaian adalah hasil pembelajaran telah berlaku apabila manusia boleh mempamerkan sesuatu yang baru.BUKU PROSIDING Kepentingan Kajian Hasil kajian ini akan dapat membantu para pelajar. Pencapaian ialah kejayaan mencapai sesuatu matlamat. sering didengari bahawa kegagalan pelajar adalah disebabkan oleh sikap mereka yang negatif seperti malas. Sikap memainkan peranan yang penting untuk mencapai kejayaan di dalam sesuatu perkara atau usaha.Sikap adalah sesuatu yang berbentuk dalaman dan sukar untuk difahami.(2006). Pencapaian Pelajar Hasil pembelajaran atau pencapaian merupakan suatu perkara penting yang perlu dicapai diakhir sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. sikap meliputi 3 komponen yang utama iaitu afektif. ramai orang akan menyatakan dia mempunyai sikap yang salah. Menurut Ritcher. Tahap pencapaian pula ialah sejauh mana seseorang pelajar itu berjaya dalam satu-satu peperiksaan atau ujian piawai (standardized test)(Reber. Di dalam sistem pendidikan. Manakala komponen kognisi merujuk kepadakepercayaan dan pemikiran yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu objek. pengurusan politeknik (Bahagian Pembangunan Kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik) dan juga ibu bapa di dalam menangani masalah pembelajaran para pelajar bagi kursus Perakaunan Awalan. Adnan Khamis (1995). kesedaran dan kemahiran. Sikap ini 92 . Komponen perilaku pula terdiri daripada kecenderungan atau bertujuan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkait dengan sikap kita.Ketiga-tiga komponen dalam sikap ini saling berhubungan dan seterusnya berfungsi dalam pembentukan dan pemantapan sikap individu. Ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah sangat penting kepada pelajar bagi mendapatkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan dan seterusnya keputusan ini boleh digunapakai untuk menjejakkan kaki ke dunia pekerjaan. Apabila seseorang itu gagal di dalam sesuatu perkara.

Motivasi intrinsik merupakan kecenderungan untuk mencapai atau mengatasi cabaran-cabaran kerana minat atau menggunakan keupayaan yang ada. Walaubagaimanapun pengetahuan dan kemahiran berbahasa yang masih baru. Disebabkan sikap seringkali dikaitkan dengan pencapaian akademik pelajar. Antara faktor yang mempengaruhi tahap motivasi pencapaian pelajar ialah jangkaan orang-orang yang signifikan di sekelilingnya. 2003).2000). sama ada dalam bentuk ganjaran atau dendaan. Kajian yang dijalankan Haniza Abdul Khalid (2003) menunjukkan ketidaksediaan pelajar untuk belajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kajian lepas menunjukkan dua pendapat iaitu satu kelompok menyatakan sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai korelasi dengan pencapaiannya. ataupun mengelak daripada dendaan. T. konsep. (Reber. maka aspek sikap telah dipilih sebagai salah satu faktor penentu pencapaian pelajar dala kursus Perakaunan Awalan. (Woolfolk.BUKU PROSIDING dibentuk dari pengalaman dan persepsi seseorang terhadap sesuatu perkara atau fenomena ( Azizi Yahya. Wooten. sama ada berpunca dari dalam atau luar. perbezaan asas antara kedua-dua jenis motivasi ini ialah sebab-sebab sesuatu tingkah laku itu dilaksanakan. sejarah dan geografi di kalangan 231 pelajar ( berumur 11-15 tahun ) di Sekolah Utara London. untuk berkerja. Ringkasnya. Di dalam pembelajaran. Kenyataan 93 . Penggunaan Bahasa Inggeris Bahasa mempengaruhi pelajar berfikir dengan membina persepsi dan menstruktur idea. Seseorang yang bermotivasi intrinsik tidak memerlukan insentif luaran. matematik. Hasil dari ujian ini telah menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara sikap pelajar terhadap matapelajaran itu. Bahasa Perancis. Woolfolk (1998) pula menyatakan bahawa motivasi bukan hanya dorongan untuk bertindak tetapi juga mengarah dan meneruskan sesuatu tingkah laku. (1998) telah menggunakan teknik soal selidik yang dimajukan oleh Thurstone dan Chave (1929) untuk menguji sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris. Kerja berkenaan sudah merupakan ganjaran kerana kepuasan yang dirasai. bukan kebiasaan dan berbeza dengan bahasa yang digunakan seharian akan memberikan masalah di dalam memahami sesuatu konsep pembelajaran (Haniza Abdul Khalid. Motivasi Motivasi ialah proses intervensi atau keadaan dalaman seseorang yang mendorongnya untuk bertindak.C. 1992). pelajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan memahami fakta. Terdapat dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik pula ialah kecenderungan untuk melakukan sesuatu kerana inginkan ganjaran luaran seperti markah dan gred.1998). prinsip dan penyelesaian masalah.

9 peratus untuk Mata Pelajaran Sains dan 5 peratus untuk Mata Pelajaran Matematik. Metodologi Kajian yang dijalankan ini adalah bersifat tinjauan.BUKU PROSIDING tersebut tergambar pada dapatan kajian beliau. Kajian ini berkait dengan pengambilan kemasukan ke politeknik yang merupakan lepasan sekolah yang menggunapakai sukatan PPSMI sejak tahun 2003 . motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris. Pencapaian pelajar dalam kursus Perakaunan Awalan diukur berdasarkan gred yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus tersebut semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. 71 peratus meminati Sains dan Matematik kerana diajar dalam Bahasa Melayu dan 70 peratus responden yakin akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam Sains dan Matematik jika diajar dalam Bahasa Melayu. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa antara pelajar tersebut. Diploma Pemasaran. Faktor-faktor penentu pencapaian akan dilihat dari aspek sikap. Kesediaan mereka untuk belajar Sains dan Matematik sepenuhnya dalam bahasa Inggeris hanya 5.Kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2004 tentang persepsi pelajar telah menunjukkan bahawa amat rendah tahap kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. iaitu 75 peratus pelajar tidak setuju Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris. terdapat pelajar yang telah dan akan berada di politeknik untuk melanjutkan pelajaran di pelbagai jabatan termasuk Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sijil Pengurusan Perniagaan semester 1 dan Diploma Insurans Semester 2 Jabatan Perdagangan. 77 peratus bersetuju bahawa Bahasa Melayu mampu menyampaikan Sains dan Matematik dengan berkesan. Jadual 2 menunjukkan jumlah soal selidik yang diedarkan dan digunakan mengikut program. Subjek kajian ialah pelajar program Diploma Pengajian Perniagaan. Sebanyak 331 soalselidik telah diedarkan dan hanya 232 soalselidik sahaja yang boleh digunakan. Diploma Pengajian Perniagaan (Antarabangsa). Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang telah mengikuti Kursus Perakaunan Awalan dan menduduki peperiksaan akhir semester pada sesi Januari 2010. di mana borang soal selidik digunakan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. 94 .

BUKU PROSIDING Jadual 2 : Jumlah Edaran dan Penggunaan Soal Selidik PROGRAM DPM DPI DPR DINS SPP JUMLAH JUMLAH SOALSELIDIK DIEDARKAN 123 44 64 30 70 331 JUMLAH SOALSELIDIK DIKUTIP SEMULA 110 43 61 30 66 310 JUMLAH SOALSELIDIK DIGUNAKAN 81 32 52 25 42 232 Faktor-faktor penentu pencapaian pelajar diukur menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada Zuaini. Jadual 3 juga menunjukkan responden daripada program DPM adalah 35%. Responden berbangsa Melayu merangkumi 95% manakala selebihnya. Semua data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 15. Analisis deskriptif frekuensi digunakan untuk melihat pencapaian pelajar berdasarkan maklumat demografi. analisis secara inferensi yang digunakan korelasi Pearson. DINS (11%) dan SPP (18%). DPI (14%). Dapatan Kajian Sebanyak 232 sampel ataupun responden digunakan dalam kajian ini. Daripada 232 sampel. Pencapaian pelajar adalah merujuk kepada gred yang diperolehi dalam di dalam kursus Perakaunan Awalan semasa peperiksaan akhir semester Januari 2010. DPR (22%). Noraziah dan Rosliza (2008) dan diubahsuai dengan penambahan faktor penggunaan Bahasa Inggeris. 32% adalah terdiri daripada pelajar lelaki dan 68% pelajar perempuan. 5% adalah bukan Melayu. Bagi mengenalpasti faktor-faktor penentu pencapaian pelajar di dalam kursus ini. Jadual 3 menunjukkan frekuensi sampel yang dipilih dipecahkan mengikut jantina pelajar. bangsa pelajar dan program yang diikuti di PSA. 95 .

Berdasarkan Jadual 6. Jadual 4 menunjukkan pencapaian pelajar Kursus Perakaunan Awalan P1105 pada semester Januari 2010. Jadual 5 menunjukkan purata pencapaian pelajar di dalam Kursus Perakaunan Awalan Semester Januari 2010. Purata pencapaian pelajar kursus Perakauanan Awalan Semester Januari 2010 adalah pada nilai mata 2. daripada 49 orang pelajar yang gagal.BUKU PROSIDING Hasil kajian mendapati seramai adalah 49 orang pelajar yakni 21% gagal dan seramai 183 daripada 232 orang iaitu 79% pelajar lulus. 96 .34 iaitu pada gred C+. program Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) memiliki peratusan lulus yang tertinggi yakni 37% berbanding program-program yang lain. 20 atau 41% orang pelajar adalah pelajar daripada program Sijil Pengajian Perniagaan. Manakala.

Pekali korelasi ini adalah bersifat positif.BUKU PROSIDING Program pengajian yang diikuti oleh pelajar di PSA adalah program pilihan pelajar. seramai 90 daripada 232 orang atau 61% pelajar tidak mempunyai latar belakang Prinsip Perakaunan. Berdasarkan Jadual 7 menunjukkan 87. Jadual juga menunjukkan hubungan yang lemah antara pencapaian pelajar dengan sikap pelajar r= 0. Pekali korelasi ini adalah bersifat negatif.247 p< 0. hanya 39% pelajar sahaja yang mempunyai asas perakaunan. Pelajar yang lulus dalam kursus P1105 mempunyai sikap yang positif ke arah memajukan diri dalam kursus P1105.01.01. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang tidak mempunyai asas perakaunan tidak semestinya lemah dalam kursus Perakaunan. Matriks korelasi.1% (28 orang pelajar) bukan program pilihan mereka. Berdasarkan Jadual 8. Jadual 9 menunjukkan hubungan yang rendah antara pencapaian pelajar dengan pelajar yang mempunyai latar belakang dalam perakaunan r= -0. 97 . Walaubagaimanapun.9% (204 orang pelajar) bersetuju program yang diikuti merupakan pilihan mereka dan selebihnya 12.305 p< 0.

Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Zuaini. Berdasarkan dapatan kajian adalah dicadangkan kepada pihak politeknik untuk menganjurkan kursus-kursus motivasi dan perkhidmatan kaunseling pembelajaran bagi membentuk sikap yang lebih positif di kalangan pelajar dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian mereka. Penemuan ini selari dengan kajian Zuaini. Noraziah dan Rosliza (2008) dimana pelajar yang mempunyai pendedahan awal terhadap subjek perakaunan menunjukkan prestasi yang rendah berbanding dengan pelajar yang tiada pendedahan awal.BUKU PROSIDING Kesimpulan Kajian ini telah mengenal pasti hubungan antara sikap. Di samping itu penggunaan bahasa Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar tidak menjejaskan pencapaian pelajar di dalam kursus Perakaunan Awalan. Walaubagaimanapun faktor motivasi dan penggunaan bahasa Inggeris tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Faktor pelajar yang mempunyai asas dalam perakaunan juga turut menunjukkan hubungan yang songsang dengan pencapaian pelajar. 98 . Noraziah dan Rosliza (2008) terhadap pencapaian pelajar matrikulasi. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan faktor sikap mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam kursus P1105. Kerjasama yang baik dari para pensyarah di samping usaha yang berterusan oleh para pelajar akan menghasilkan satu system pengajaran dan pembelajaran yang ideal dan seterusnya dapat membantu meningkatkan prestasi pelajar. motivasi dan penggunaan Bahasa Inggeris dengan pencapaian pelajar.

New Zealand: Penguin Books. Jurnal Pendidikan. Johor. Dictionary of Psychology. Azizi Yahya dan Jaafar Sidek Latif (2005). 82(2).357-373 Zuaini Ishak.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. (1992). Boston: Ally & Bacon Wooten. Universiti Utara Malaysia. 99 . Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Matapelajaran dan Kaitannya Dengan Pencapaian Akademik. 15. Penyelidikan Pendidikan. Factors influencing student learning in Introductory Accounting classes. 14. Ritcher. Penerbitan Ustara Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Mc. 9.A (2006) Intertemporal consistency of predictors of students performance :evidence from Business Administration program. Johor.eficacy and student performance in an accounting course: Masalah Pendidikan. 20.C (1998). Shahrin Hashim & Wan Zuraidah Wan Hamid (2000). Hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. 5. 7nd. Nor Aziah Abdul Manaf & Rosliza Mat Zin (2008). Kedah. 18. 12. Adnan Khamis(1995). 10. A. Self. Universiti Teknologi Malaysia. 17. 2. Graw Hill Education Haniza Abdul Khalid (2003). Statistik Dan Analisis Data Sains Sosial. Thesis Sarjana Pendidikan.8893 Too Lai Mooi (2007). A comparison of traditional and nontraditional students. 10:17-30 Chua Yan Piaw (2006). Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan. 21. 16. Issues in Accounting Education. 24. Fakulti Pendidikan. UKM Iran Herman (2007). Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan. Membentuk Identiti Pahang: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd. 3. 6.S. Remaja. Yusof Boon.Penerbit Universiti Putra Malaysia Reber A. Azizi Yahya. 11. Sikap dan Motivasi Terhadap Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar. 7. 13(2). Ed. 13. 19. 22. Jurnal of Education for Business. T. (1998) Educational Psychology.30(2). Othman Mohamed (2001). 8. Kaedah Penyelidikan. 23. 33-47 Woolfook. Skudai:Universiti Teknologi Malaysia. 4.

Bagi menguji tahap kefungsian Modul Pengawal ini. Faktor utama pemilihan pengawal mikro PIC 16F877 untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcaraan yang digunakan iaitu perisian Proton IDE lite dan LDMicro di mana perisian ini merupakan perisian versi pelajar yang boleh di muat turun secara percuma. bermula dengan merekabentuk litar komponen elektronik. Keputusan yang diperolehi menunjukkan kesemua aturcara program telah berjaya di uji lari ke atas projek Modul Pengawal PIC/PLC ini. 2007) dan begitu juga dengan Pengawal Logik Bolehaturcara (PLC) yang ada di dalam industri pembuatan kini Kesannya.my . mazlan@psas.BUKU PROSIDING Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC Mohd. Kamal Hat . Faizal Reza Yaakob . mohd_faizal@psas.. Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) 100 . Mazlan Bin Zubir Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah.my . Justeru ini telah menunjukkan rekabentuk dan pembangunan projek ini telah berjaya dilakukan. untuk pelajar Program Kejuruteraan Mekatronik di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Azlan Shah Tanjong Malim Perak. ABBM.edu.Balan et al.edu. rekabentuk papan litar bercetak (PCB) dan seterusnya pengujian untuk tahap kefungsian modul pengawal tersebut. Kata Kunci –PIC . 35950. 5 eksperimen telah dibangunkan dalam bentuk program pengaturcaraan dan telah dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal tersebut.my Abstrak Projek ini membincangkan kaedah Rekabentuk dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC. Modul Pengawal PIC/PLC PENGENALAN Peningkatan penggunaan kawalan digital bagi sistem mekanikal masa kini telah menjuruskan kepada keperluan asas bagi pelajar Kejuruteraan Mekatronik kepada pengetahuan asas tentang PengawalMikro (R. Behrang Perak Email: mohd_kamal@psas. Rekabentuk modul pengawal ini melibatkan beberapa peringkat. banyak institusi pendidikan yang menawarkan program kejuruteraan Mekatronik di negara ini mula memperkenalkan kursus PengawalMikro dan PLC ke dalam kurikulum mereka. Matlamat projek bertujuan untuk menyediakan satu modul pengawal yang akan digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi kursus Pengawal Mikro dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC).edu.

ianya menuntut kepada peruntukan dan pembelanjaan yang tinggi bagi penyediaan keperluan makmal dan melatih tenaga pengajar (Hosni I. mengintegrasi 101 . membiasakan diri.di harap ianya juga dapat menarik minat pelajar-pelajar yang cenderung kepada pembelajaran secara praktikal berbanding pembelajaran fakta atau pun teori sahaja. yang menyatakan kepekaan tentang potensi teknologi dalam pendidikan hanya boleh dicapai jika pendidik telah melalui 5 fasa iaitu. Justeru. Seorang pensyarah mestilah menggunakan alat atau bahan yang bersesuaian sebagai alat bantu mengajar dalam proses P&P untuk memberi kesan yang maksimun terhadap pengajarannya. mengguna. manakala kursus PLC telah di perkenalkan sejak tahun 1980 „an. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal PSAS telah memperkenalkan kurikulum baru bagi mata pelajaran Pengawal mikro dan PLC sebagai salah satu syarat kredit kursus. diharap proses P&P akan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Yang mana matlamatnya adalah untuk menghasilkan rekabentuk bagi mempelbagaikan lagi ABBM bagi proses P&P di PSAS selaras dengan kehendak JPP dan KPTM. Sekiranya guru mengajar hanya dengan menggunakan pen dan papan putih sahaja sudah tentu akan membosankan pelajar untuk belajar. Keperluan ini disokong oleh Hooper et al. ini adalah kerana ianya merupakan satu keperluan oleh pihak industri pada masa kini. Melalui penggunaan modul pengawal ini. Pada masa kini. Namun begitu. Ketika permulaan perlaksanaan kursus ini. Di dalam usaha untuk meyediakan keperluan pembelajaran bagi kedua kursus ini. 2004)). peralatan. Ianya merupakan modul pengawal yang menggabungkan sukatan matapelajaran pengawal mikro dan PLC di PSAS. Pada ketika ini terdapat banyak kit elektronik dan modul pengawal bagi membantu proses P&P mata pelajaran berbentuk aplikasi.peralatan tersebut boleh dikatakan telah terkebelakang dari segi teknologi dan keupayaannya jika dibandingkan dengan kecanggihan aliran teknologi semasa.BUKU PROSIDING Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) juga telah mula memperkenalkan kurikulum bagi kursus Pengawalmikro sejak tahun 2003 lagi. Sejajar dengan itu keperluan ABBM dalam mengedalikan matapelajaran ini amat diperlukan terutama yang berkaitan dengan Pengawalmikro. satu rekabentuk modul Pengawal akan dibangunkan. penggunaan ABBM dalam proses P&P perlu dirancang untuk memastikan keberkesanan dan kesesuaian alat atau bahan tersebut. dalam Siti Zohara Bt Yassin (1997). kos pembelian peralatan pengajaran dan pembelajaran adalah sangat tinggi iaitu sekitar RM 4000 hingga RM 5000 seunit. Ini selaras dengan kehendak KPTM yang mahu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mahir dalam teori malah aplikasi sesuatu mata pelajaran tersebut. Selain itu.

Antara pengeluar pengawalmikro yang terkenal ialah Motorola . Rajah 1menunjukkan perisian Proton IDE Lite dan rajah 2 pula perisian LDmicro yang digunakan untuk projek ini. Menulis panduan penggunaan lengkap serta helaian Makmal untuk tujuan pengajaran di makmal. Perisian Proton IDE Lite ini juga di sertakan sekali bersama pakej perisian simulasi ISIS Profesional™ seperti pada rajah 1 yang mana aturcara program yang dibuat menggunakan perisian Proton IDE Lite® boleh disimulasikan terus secara maya. Membangunkan rekabentuk Papan Litar Bercetak (PCB) 3. Pemilihan pengawal mikro PIC® 16F877 yang dikeluarkan oleh Microchip® untuk projek ini adalah lebih berasaskan kepada perisian pengaturcara yang akan digunakan. OBJEKTIF PROJEK Objektif projek ini adalah untuk membangunkan satu rekabentuk modul pengawal yang boleh digunakan di dalam proses pengajaran dan Pembelajaran kursus Pengawalmikro [E4061] dan Pengawal Logik Boleh Aturcara (PLC) [J4125] bagi pelajar program Diploma Kejuruteraan Mekatronik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Perisian ini menggunakan platform bahasa pengaturcaraan tahap tinggi BASIC (Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction Code. Objektif ini akan di spesifikkan kepada beberapa perkara berikut iaitu : 1. PEMILIHAN PENGAWAL MIKRO Terdapat pelbagai jenis Pengawal mikro yang dikeluarkan oleh pengilang dari seluruh dunia. Ianya mudah untuk digunakan di dalam membangunkan rekabentuk sistem elektronik.) yang merupakan antara bahasa pengaturcaraan yang paling mudah dipelajari. manakala perisian Ldmicro menggunakan kaedah Rajah Tangga untuk membangunkan aturcaranya. Keupayaannya untuk menyimpan dan menjalankan program yang unik menjadikan ianya sangat cekap dari segi kepelbagaiannya penggunaanya. Membangunkan rekabentuk Litar skematik elektronik bagi pengawal 2. Justeru.BUKU PROSIDING mengorientasi dan mengevolusi teknologi tersebut. kajian mengenai kesesuaian penggunaan rekabentuk Modul pengawal ini di kalangan pensyarah dan pelajar PSAS juga telah dilakukan. 3. Perisian Proton IDE Lite dan Ldmicro merupakan perisian versi pelajar yang boleh dimuat turun secara percuma. Disamping itu. 102 . Menghasilkan aturcara program dengan menggunakan perisian Proton IDE Lite dan LDmicro untuk modul pengawal yang dihasilkan 4. PIC 16F877 merupakan pengawal mikro yang murah dan mudah didapati. Tanjong Malim Perak. Atmel dan Microchip.

peralatan kawalan bagi mesin. pengukuran data dan lain – lain lagi. di mana perisian – perisian ini boleh dimuat turun secara percuma.BUKU PROSIDING 3. Rajah 3 menunjukkan ciri fizikal bagi PIC 16F877 dalam pakej 103 . mempunyai kualiti yang tinggi dan mudah didapati. Selain itu PIC 16F877 ini mempunyai sepenuhnya ciri – ciri bagi sebuah pengawal mikro yang moden dan canggih. Ianya merupakan penyelesaian yang ideal bagi pelbagai kawalan proses yang berbeza di dalam industri. Harga yang murah. fungsi applikasi yang luas. Pemilihan PIC ini sebagai pengawal utama untuk projek ini adalah kerana terdapat banyak perisian pengaturcara yang telah dibangunkan untuk memprogramnya. Harga pasaran bagi satu perisian adalah sangat mahal untuk dimiliki oleh seorang pelajar.1 Pengawal Mikro PIC 16F877 PIC 16F877 merupakan antara produk keluaran daripada syarikat Microchip™.

1 Perlaksanaan Eksperimen Kaedah perlaksanaan eksperimen bermula dengan menulis program menggunakan perisian PROTON IDE Lite.2 Eksperimen 1 Dengan menggunakan Perisian PROTON IDE Lite program pertama yang dibangunkan adalah untuk menguji fungsi output digital bagi 8 LED yang disambungkan pada PORTD modul pengawal ini. “Program.BUKU PROSIDING pembungkusan PDIP.3 Eksperimen 2 Program BUTTON ini di tulis bertujuan untuk melihat fungsi litar tambahan bagi masukkan digital pada PORTB dan melihat keluarannya pada LED yang disambungkan pada PORTD. 4. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. Pakej PDIP adalah untuk proses yang menggunakan kaedah proses Through Holes technology 4. 4. Program BLINK yang dibangunkan untuk eksperimen ini telah dihasikan. Seterusnya penghimpun akan menukar Program. Akhir sekali dengan menggunakan perisian MicroCode Loader.hex” ini akan dimuat turunkan ke dalam Modul Pengawal PIC/PLC menerusi perkakasan pengaturcara yang terbina dalam pada PCB modul ini.hex” dengan mengambil contoh “Program. Program tersebut diperlu di tulis dalam bentuk penyataan bahasa pengaturcaraan BASIC serta di simpan dengan sambungan fail “.4 Eksperimen 3 Penukar isyarat analog ke digital (ADC) merupakan fungsi khas yang ada pada PIC16F877. Modul Pengawal ini juga direkabentuk dengan mempunyai keupayaan 104 .hex”. 4. Program ini di tulis untuk melihat fungsi litar tambahan LED bagi melihat adakah ianya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan litar yang telah direkabentuk. Kaedah pembungkusan PIC ini adalah berdasarkan kepada keperluan proses pembuatan.bas” sebagai contoh dengan nama fail “Program.bas”. LED pada PORTD akan menyala apabila PB pada PORTB di tekan dan terpadam apabila dilepaskan.bas ini kepada fail “.

iv. kerana asas PLC adalah Pengawal Mikro itu sendiri. akhir sekali Objektif Spesifik projek ini telah berjaya dipenuhi. 5.BUKU PROSIDING ADC untuk membaca masukkan isyarat analog dan menukarkanya ke bentuk digital berdasarkan fungsi tersebut. Keputusan ujilari yang telah dijalankan juga telah mencapai tahap kefungsian yang diharapkan seterusnya membuktikan pembangunan rekabentuk litar ini telah mencapai objektif projek. Eksperimen 4 ini adalah untuk menguji fungsi Modul Pengawal ini sebagai PLC dengan menggunakan perisian LDMicro.0 KESIMPULAN Rekabentuk dan pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC untuk projek ini telah berjaya hasilkan dengan jayanya. 5. Modul ini di dalam proses P&P di politeknik malaysia.1 LIMITASI PROJEK Limitasi yang terdapat pada Perisian PROTON IDE Lite iatu hanya membenarkan 50 baris sahaja aturcara yang boleh di tulis dan hanya menyokong pengawal mikro PIC 16F877 sahaja menyebabkan keupayaan Modul Pengawal ini adalah terhad dalam menghasilkan lebih banyak aturcara program yang canggih. Menghasilkan satu tambahan litar antaramuka yang boleh digunakan bersama dengan Modul Pengawal ini. iii. Membuat satu penyelidikan tentang kebolelaksannaan penggunaan 105 .5 Eksperimen 4 [LDMicro] Modul Pengawal ini memberikan pilihan kepada pelajar samaada untuk menggunakan kaedah pengaturcaraan menggunakan bahasa pengaturcaraan BASIC atau pun menggunakan Rajah Tangga dalam membagunkan program kawalan mereka. i. Membuat penyelidikan berkenaan Kebolehtahanan produk ini.2 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Cadangan yang boleh dikemukan untuk penambahbaikan di masa hadapan adalah seperti berikut. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji fungsi ADC dengan melaras voltan masukkan 0 hingga 5V pada Pin RA0 dan melihat keluaran ADC tersebut pada Paparan LCD. 5. ii. Kefahaman pelajar tentang PLC dan Pengawal Mikro dapat dipertingkatkan lagi dengan menggunakan perisian ini. Menghasilkan satu rekabentuk baru yang boleh menyokong perkakasan komunikasi seperti USB dan rangkaian. Program yang dibangunkan dalam bentuk Rajah Tangga iaitu satu piawai antarabangsa yang digunakan oleh semua pengeluar PLC di dunia. 4.

9..” Harian Metro. Harper and Row Inc.F.A. September 1995. Talukder.. H. The Design and Construction of a General-Purpose Microcontroller Trainer.“The Selection And Use Of Instructional Media. Geppert. R. M. 1995. NorthQuincy: Byte Books Subsidiary of McGraw-Hill.. L. J.1981. pp.. Axelson. D. IEEE Spectrum. 2. “Modul: Alat Bantu Mengajar (ABM). IEEE Spectrum. Englewood: Prentice-Hall International Editions. Hughes.” Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. “Memperkasa Pendidikan Vokasional. 3. V. 39-43. M. Microchip technology incorporated..” New York: Mc Graw Hill. Raha Yacaob (15 Januari 2002). (1988). 7. Microprocessor and Interfacing Programming and Hardware.” New Jersey: Prentice Hall. H.” New York: Nichols Publishing. D‟Angelo.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. Kolb. R. United States : Irwin. 4. Supyan Hussin (2000). Ginnet. 1995. “Programming MicroController 16F84. 6. Spectrum Staff. Microcomputer Structure. Rafiquzzaman. Leadership : Enhancing the Lessons of Experience. Hall. A. Microprocessor and Microcomputer Development System. (1993). 8. pp. thesis. (1984). November 1990. “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Developement. (1997).J. L..1986. C. Computer Science series. Intel and Motorola. 5. Curphy. New York: McGraw-Hill International Edition. Board Tools Proliferate. University of Zimbabwe. PIC16F877 Data book. M. Arizona. Romiszowski. 1984. Rafiquzzaman. 82-85.Sc.. 1992. Educating the Renaissance Engineer. 106 . Microprocessor Theory and Applications.M.

however. they limit their simulation in the range of continuum fluid. condensation. From 1960s onwards. CFD has been applied to the design of internal combustion engines. mainly to solve fluid dynamic problems [19]. finite element method (FEM) has been introduced in 1950s [16]. Since then the finite volume method is extensively used to solve transport phenomena problems. A lot of numerical method was introduced by mathematicians and engineers in CFD. Furthermore. There are few numerical methods that simulate the evolution of fluid flow at particle level. Numerical methods (discretization and solution techniques) iii. Computational Fluid Dynamics (CFD) provides a qualitative and even quantitative prediction of fluid flows by means of: i. Mathematical modeling (partial differential equations) ii. In 1980s. Finite Element Method and Finite Volume Method to solve the Navier-Stokes equation numerically. Historically. FEM and FVM belong to the same family of weighted residual method. Among them are Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) [15] and Molecular Dynamic (MD) [10] methods. combustion chambers of gas turbines and furnaces. due to the frustration on FDM. motor vehicle manufacturers now routinely predict drag forces.and post processing utilities The core of this CFD is represented by a partial differential equation (PDE) widely known as the incompressible Navier-Stokes equation. such as Finite Difference Method. Software tools (solver. More recently. Solving this equation is a very challenging task. under-bonnet airflows and the in-car environment with CFD.BUKU PROSIDING CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface Faraziah Hassan Chapter 1 1. the FDM. pre. finite volume method (FVM) was developed at Imperial College. However. the aerospace industry has integrated CFD techniques into the design. etc. Indeed. In these methods. heat transfer and associated phenomena such as chemical reactions. research and development and manufacturing of aircraft and jet engine. the trajectories of every 107 . which cannot be effectively used on complex geometry.1 Introduction Computational Fluid Dynamics (CFD) has emerged as a powerful tool for the analysis of system involving fluid flow. finite difference method (FDM) was the first computational method used by researchers to solve fluid flow and heat transfer problem by solving Navier-Stokes equation. evaporation.

it is important to know the function that can represent the behavior of many particles (mesoscale). The definition implies the probable number of molecules in a certain volume at a certain time made from a huge number of particles in a system that travel freely. As a result. the hydrodynamics equations can be derived. LBM was derived from lattice gas automata (LGA) [14]. the state of the system can be predicted at any time in the future or the past. once the positions and velocities of each atom are known. Each particle in LGA model (represented by single bit Boolean integer) was replaced by a single particle distribution function represented by a floating-point number. The starting point in the lattice Boltzmann scheme is by tracking the evolution of the single-particle distribution function.BUKU PROSIDING particle together with their position in the system are predicted using the second Newton‟s law. the number of molecules that can be considered is still limited. Although LBM approach treats gases and liquids as systems consisting of individual particles. a cup of water contains 1023 number of molecules. One important improvement to enhance the computational efficiency has been made for the LBM was that the linearization of collision operator [12]. because of the longer mean free path of the molecules. These methods are deterministic. without collision. the primary goal of this approach is to build a bridge between the mesoscopic and macroscopic dynamics. The concept of particle distribution has already well developed in the field of statistical mechanics while discussing the kinetic theory of gases and liquids [17]. the goal is to derive macroscopic equations from mesoscopic dynamics by means of statistic. From the knowledge of the forces on each atom. In other words. the LGA method. Historically. Once the distribution functions are obtained. The LBM has a number of advantages over other conventional computational fluid dynamics approaches. it is possible to determine the acceleration of each atom in the system. the question is do we really need to know the behavior of each molecule or atom? The answer is no. the lattice Boltzmann method (LBM) [18]. The algorithm is simple and can be implemented with a 108 . Consequently. for distance (mean free path) long compared to their sizes. in 1988. a mesoscale numerical method based on statistical distribution function has been introduced to replace MD and DSMC methods. It is not important to know the behavior of each particle. Even when a gas is being considered where there are fewer molecules and a larger time-step can be used. The uniform lattice structure was remaining unchanged. But remember. The lattice structure and the evolution rule remain the same. rather than to solve macroscopic equations. LBM inherits some features from it precursor. However. rather than to deal with macroscopic dynamics directly. The first LBM model was a floating-point version of its LGA counterpart.

but hardly very many. research related to inkjet printing technology is mainly concerned with the droplet radius after impingement. Thus the LBM is an ideal tool in fluid simulation. From this similarity between these two mechanisms of LBM and multiphase flow. and its spreading rate over the porous surface. However. which is a function of the area of the wet spot on the surface of the porous medium exposed to the atmosphere. The algorithm can also be easily modified to allow for the application of other. detail discussions at the molecular level on the effect on the multiphase flow have not been enclosed in such robust continuum multiphase models represented in modern CFD fashions. For instance. Front capturing method and front tracking method have been used to capture discontinuity properties at the interface [1][2]. the LBM can be extended to describe the evolution of binary mixtures. For example. varying from environmental applications to inkjet printing technology. as well as the penetration depth [2]. Accordingly. In the same time.2 Background of the problem The study of the impact of liquid droplets on porous surfaces is important for a wide range of situations. the mathematical foundation of the lattice Boltzmann method (LBM) makes it a suitable tool for multiphase prediction [3][4]. in which the common theme is a basic interest in the shape of the droplet after impingement. the CFD community is trying to develop multiphase model. are mainly concerned with the evaporation rate of the liquid droplet. In contrast. environmental applications. more complex simulation components. substantial efforts are been done to examine the qualification of multiphase models to predict the interaction among phases at molecular level. it is more difficult to implement these traditional CFD methods in a multiphase flow simulation. On the other hand. These efforts resulted in producing numerous multiphase models which are all capable of predicting multiphase fluid flow. one might be able to track a few.BUKU PROSIDING kernel of just a few hundred lines [13]. LBM resolves the macroscale of multiphase fluid flow indirectly by solving the evolution equation of particle distribution function and models the propagation and collision of particle distribution which are believed to be the fundamental behaviours at molecular level. since these factors are linked to printing quality [3]. As mentioned earlier. or extended to allow for more complex boundary conditions [7][8][11][9]. Computationally. such as hazard assessment of accidental release of liquids onto the soil [1]. interfaces in a system. LBM foundation adopts the kinetic theory of gases which considers the evolution of fluid based on the behaviour at molecular level. it is considered that the first is capable of predicting the later. Multiphase modelling has been a matter of intensive research for the last few decades. For both applications. The difficulties arise from the interface deformation and interaction. it is important to have knowledge of the dynamics of the phenomena occurring inside and outside the porous medium. Although conceptually simple. 1. 109 .

7. 1. Therefore. Using CFD. Only a few studies have been specifically concerned with the droplet impingement on permeable surface. moving bodies. undeniably.5 i. iii. Scope Three dimensional analysis Only single droplet on solid surface Porous surface with various values of porosity Numerical investigation with lattice Boltzmann numerical scheme Comparison of results with published results in literature 1. Then you apply the fluid flow physics and chemistry to this virtual prototype.7 Definition of Terms 1. Engineers. ii.3 Problem Statement In spite of the importance of the subject. CFD is a sophisticated computationally-based design and analysis technique. mathematicians and physicist have been trying to formulate and build proper mathematical and physical models that are able to predict the specific spatial and temporal conditions. In addition. ink injections. you can build a computational model that represents a system or device that you want to study. heat and mass transfer.1 Computational Fluid Dynamic (CFD) A computational technology that enables you to study the dynamics of things that flow. iv. 110 . previous attempts were focused on the solution to Navier-Stokes solution and limited to continuum limit. 1. etc. v. prior studies were mainly related to the collision of droplet impinging on flat non permeable surface. CFD software gives you the power to simulate flows of gases and liquids. especially when it deals with sophisticated physical phenomena such as materials coating. For details analysis of the droplet behavior. quite complicated and ambiguous.BUKU PROSIDING 1.6 Rational Recent situation shows that the multiphase fluid flow is involved in the majority of engineering applications. at which more than two phases interact at the same time.4 Objective The main objectives of this paper are: To investigate the dynamics of droplet on solid surface using lattice Boltzmann numerical method. 1. Such this fact drastically influences the contemporary engineering research concerns and objectives. and the software will output a prediction of the fluid dynamics and related physical phenomena. a mesoscale numerical scheme which can reproduce the behaviour at particle level is required to correctly predict the multiphase system. This mission is.

2001). 1.3 Droplet A small indefinite quantity (especially of a liquid) that was assumed to have kinetic energy prior to its contact with the porous medium. 1. for instance. 1.BUKU PROSIDING multiphase physics. it could simply be composed of a single continuous solid body that has many pores (or holes) in it.2 Multiphase Situation in which more than one fluid is present and all fluids are immiscible. An object does not have to consist of many particles to be porous. fluid-structure interaction and acoustics through computer modeling. f t c f c f t f t (2.1 Bhatnagar-Gross-Krook Collision Model Earlier. giving rise to pores through which fluids can flow. The distribution function can be related to the equilibrium distribution function Taylor‟s series expansion. chemical reaction.7. f f eq through 2nd Order 111 .1) collision where f t f collision (2. The particular interest is in the change in distribution function in time of order f . The Boltzmann equation without the external force. In between the solid particles or fibres there is open space. the Boltzmann equation was derived by assuming for a gas consisting of hard-sphere molecules and undergoing binary collisions. liquid or gas) but instead to multiple fluids mixed at a macroscopic level and having a mixing scale larger than the molecular scale.2) represents the change in distribution function per unit time due to collision.7.7.The term phase is used in a much wider sense and does not necessarily refer to thermodynamic phases (solid.4 Porous Surface Materials that consist of a large number of particles or fibres packed closely together. Chapter 2 2.the average time between excessive collisions (Succi.

c . Gross and Krook who first introduced it. t f collision t t f x. t t 0 t 2 (2.5) Where equation (2. c . t t t f x.9) 112 . t t f f f eq (2.2 The Lattice Boltzmann Equation The Boltzmann equation with BGK collision model can be expressed as: f t c f x f f f eq (2.3) f collision t f eq x. t t f f f eq (2.7) f x. t t t f x. t (2. c . t t f x. t c f x c x. 2. c . t f eq x . t t c x f x. t f x.BUKU PROSIDING f eq x. c . t t f f f eq (2. t f f x.3) is well-known as the BGK Boltzmann equation. c .8) Resulting in. f x c t.6) The BGK lattice Boltzmann equation can be derived by further discretization using an Euler time step in conjunction with an upwind spatial discretization and setting the grid spacing divided by the time step equal to the velocity. The Maxwell-Boltzmann equilibrium distribution function is defined as. f x.4) where the small time interval between collisions f t have been replaced by the characteristic time . t t x f x. This model is frequently called BGK collision model after Bhatnagar. t c f x x. 2 f eq 1 2 RT D/2 c u exp 2 RT (2.

3 Outline Physical Mechanism The time evolution of the shape of the impinging droplet and the velocity field obtained by numerical simulation. and the cylindrical geometry of the problem. and flow velocity. where the vector field represents fluid velocities (U) outside the substrate and the macroscopic averaged velocities (Up) inside the substrate. 113 . mainly due to the initial axial momentum of the droplet.10) (2. there is a steady fluid motion towards the deeper layers of the substrate. which can be observed. values of non-dimensional velocity can be found inside the substrate in the early stages of the impact. This is probably related to two factors: viscous effects. The macroscopic variables such as the density. due to the drag of the solid particles. Although the velocities inside the substrate are very small. after a brief period the radial velocities start to decrease. At the same time as the lateral spreading occurs. which results in a reduction of velocity as radius increases. There is a rapid deceleration of the droplet in the impact region.11) cf c f eq u or 2. The rapid deceleration creates a pressure increase in the impact region. due to the radial momentum. This stream and collide particle interpretation is a result of the fully Langrangian character of the equation for which the lattice spacing is the distance traveled by the particles during a time step. However. The droplet gradually spreads laterally. In spite of the resistance imposed by the substrate. u can be evaluated as the moment to the distribution function as follow f f eq or fd c f eq d c c fd c c f eq d c u (2. liquid is penetrating the porous substrate. caused by the drag of the porous substrate. The mechanism driving this flow is mainly related to the pressure difference between the impact region outside the substrate and the capillary pressure acting in the fluid interface inside the substrate.BUKU PROSIDING This equation has a simple physical interpretation in which the collision term is evaluated locally and there is only one streaming step operation per lattice velocity. in order to satisfy the conservation of mass and momentum.

This behavior changes considerably the shape of droplet inside the substrate in relation to the configuration with larger porosity. As the droplet spreads laterally outside the substrate.5 Unanswered question / untried method To the best of author‟s knowledge. 114 . capillary pressure continues to draw it to the interior of the substrate. Figure 2. This reduction causes an increase in the droplet spreading outside the substrate for the case with smaller porosity. there is a slight reduction in the amount of liquid absorbed in the initial stages of the impact. Although the liquid inside the substrate tends to occupy a larger volume.1: Variation of the final penetration depth H ( ) and spread ratio R (▲ ) as a function of . 2. Fig. As can be seen both values tend to increase as porosity is reduced. the LBM has never been tried to predict the behaviour of droplet on porous surface.1 presents the variation of R and H with the porosity value. This trend of increase in the volume occupied by the droplet inside the substrate was displayed throughout the range of porosity tested.4 Porosity of the Substrate In spite of the differences in the shapes obtained for each configuration. the main distinction in the results obtained is the volume of the substrate occupied by liquid.2.BUKU PROSIDING 2.

the fourth force term is used to account for porosity effects while neglecting the compression work done by the pressure and the viscous heat dissipation. surface tension and gravitational forces. In addition.2 Operational Framework 3. 115 . The porosity effects include non-linear drag due to the solid matrix and viscous stresses by the solid boundary.3 Subject or Data Sources i) Review the characteristics of existing two-phase LBM.1 Research Design & Procedure Three different external forces will be added to the evolution equation of lattice Boltzmann to account for long-range interaction. 3. ii) Simulation test cases of droplet on a horizontal plate and validation of results will be carried out.BUKU PROSIDING Chapter 3 3. iii) Simulation of droplet on an inclined plate with gravity force will be carried out.

the liquid that has penetrated occupies a larger overall volume of substrate.1 Expected Finding The initial axial momentum of the droplet causes some fluid to penetrate the substrate and as the space available for the fluid is smaller in the condition with smaller porosity.BUKU PROSIDING Chapter 4 4. 116 .

Fukai. and S.D. J. Phys. [6] Nor Azwadi. Phase transition for a hard sphere system. and T. 29. E. D. (1984). Oliver. The development of simplified thermal lattice Boltzmann models for the simulation of thermal fluid flow problem. J. DOI: 10. Phys. Megaridis. Doctoral of Philosophy. Japan. 2588– 2599. 117 . Wainwright. Z. J.1142/S0217979207035911 [10] Alder. 21: 87-96. Vol.DOI: 10. C. (1995). J. Derivation of the lattice Boltzmann method by means of the discrete ordinate method for the Boltzmann equation. Droplet evaporation from porous surfaces.1743956.D. and Tanahashi. 33 3531– 3549. and T.1063/1. Atmos.21.F. R.Three-dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity. Brenner and F. Comp. Griffiths.1006/jcph.5595. Environ. (2007). Tanahashi. spreading. 23: L1-L5.S.1996. Chem. Succi. doi:10. [7] Abe. Poulikakos. [8] Benzi. and wetting on paper.M.. Miyatake. Two-dimensional turbulence with the lattice Boltzmann Equation. Comm. Phys. [3] J. Griffiths. O. A. B. R. Three dimensional thermal lattice Boltzmann simulation of natural convection in a cubic cavity.1088/0305-4470/23/1/001.1 pp 87-96. Roberts. Comp. [11] Bernsdorf. C. 1307–1317. (2007).F. J. Atmos..129: 247-255. [9] Azwadi. (1990). A model for the evaporation of droplets from sand. Phys. Zhao. C. International Journal of Modern Physics B. S. Keio University. (2000). [5] Nor Azwadi Che Sidek.F.1016/S0010-4655(00)00111-9. Fluids A 5. No. B. (1998). Phys. model validation from field and wind tunnel experiments for sand and concrete. T. Initial stages of inkjet drop impaction.131: 241246. [4] J. TAPPI J. Intl J. Mod. 90–94.27: 1207-1208. Roberts. Modelling of the deformation of a liquid droplet impinging upon a flat surface. DOI: 10. 67. G. Environ. (2007). Numerical analysis of the pressure drop in porous media flow with the lattice Boltzmann (BGK) automata. [2] R. Phys. (1957). (1993). DOI:10.BUKU PROSIDING References [1] I. (1999). Durst.. I.

Lattice gas automata for the Navier-Stokes equation.BUKU PROSIDING [12] Bhatnagar. http://link. V. Lett. P. Rinehart and Winston.511. Phys. Mod. S. An introduction to the theory of Boltzmann equation. ISBN: 0486438317. (1971). J. Phys. Tanahashi. 9: 1518-1519. L. Tanahashi.1103/PhysRev.1142/S0217979208048619. (1963).1007/BF02179986. (1995). and T. Simplified thermal lattice Boltzmann in incompressible limit. 56: 1505-1509. Approach to translational equilibrium in a rigid sphere gas. 81:395-408. Reis Jr. DOI: 10. DOI: 10. [14] Frish. Intl J.. ISBN: 0130329460. Krook. G. Pomea. of Fluid. ISBN: 0891165223. Mod. DOI: 10. Hemisphere. Stabilization of thermal lattice Boltzmann models.aip. 20: 2437-2449. Intl J.org/link/PFLDAS/v6/i10/p1518/s1. Prentice Hall. A.525. G. Stat. George.94. small amplitude process in charged and neutral one component system. C. Numerical heat transfer and fluid flow. S. and T. Alder. S. 118 . New York: Holt. Modelling 32 (2008) 341-361. B. (1954). [13] Azwadi.. Phys. [18] McNamara. [15] Bird.94: 511.. S. Richard F.. B. Rev. [16] Gilbert. (1980).1505. Parametric study of liquid droplets impinging on porous surfaces. (1973). [17] Harris. (2008). S. and F.1103/PhysRevLett. U. DOI: 10. E. [19] Patankar.1142/S0217979206034789. (2006). Phys. Intl J. P. Rev. An analysis of the finite element method. Phys. and B.. (1986). 22: 3865-3876. A model for collision process in gasses 1. Phys. [20] Neyval C. [21] Azwadi. C. Applied Math. Simplified finite difference thermal lattice Boltzmann method. DOI: 10. Griffiths and Jane Meri Santos. (2008). Gross and M.56. Hasslacher and Y. B.

Load-displacement curves and collapse mode of each sample were discussed. Advancement in manufacturing method makes composite an attractive alternative. Oblique loads. Km. and wood increases. FRP. Pultruded goods have many potential applications depending on certain design criteria. 1. 14. New applications are considering composite materials as design solutions as the cost of traditional materials such as steel. 71050 Si Rusa. Pultrusion is a manufacturing method whereby wetted out fibers is drawn through a heated curing die to produce high performance constant cross-section composites at low cost. Quasi-static loadings were applied axially and obliquely on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses.BUKU PROSIDING Quasi-static Energy absorption of pultruded composite tubes E-Glass/Polyester under oblique loading Abdullah Atiq Arifin1. Tel: +606 6622000 Fax: +606 6622026 E-mail: atiq@polipd. strength. Composite tubes square cross-section. an experimental investigation was carried out to study the crashworthiness parameter and behavior of pultruded fiber E-glass/polyester composite tubes. During the actual collision. Politeknik Port Dickson. Collapse mode. particularly in vehicle and transportation in an effort to reduce the impact for the case of collision. High initial cost and most unique properties are the major consideration preventing more widespread use of composites materials. aluminum. marine.edu. Jln Pantai. Akbar Othman2 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Negeri Sembilan. All specimens were chamfer 45˚ on top end as purpose to work as a collapse trigger mechanism. Several properties such as non-conductivity. automotive and aerospace applications. 5˚.my ABSTRACT The capable of structures to absorb large amount energy are great interest. light weight. Pultruded tubes with 9 mm thick wall absorb more energy compare to 6 mm thick walls. In this research. the crash box not only experienced axially but in both axial and oblique crash. Keywords: Energy Absorption. The result showed that increasing the angle of loading will decrease the energy absorption of the structures. Two different pultruded wall thicknesses of 6 mm and 9 mm tubes were used and four load angles of 0˚. corrosion resistance and low coefficients of thermal expansion have already made composite materials attractive design options for many structural. Pultruded composite have been used in an 119 .0 INTRODUCTION The use of composite materials is becoming increasingly widespread. stiffness. 10˚ and 15˚ were selected to study their effect on crushing behaviors and collapse modes.

P is the crush load and Sb if length of the crushed portion of the 120 . E = ∫ P. It is therefore important to understand what happens to the crash box when subjected to oblique impact. In one of the few investigations only reported on quasi-static loading applied axially on pultruded composite to investigate the response of force-displacement during progressive collapses. biomedical and construction applications During an actual crash event the energy absorber will seldom be subjected to either pure axial or bending collapse. commercial products. The variable load angle was applied on tube structures intend to investigate and identify the behavior of composite tube during progressive collapse. Very few studies on the effect of processing conditions on the energy absorption of pultruded composite and there are no comprehensive quasi-static analysis for pultruded composites on oblique loading has been found in literature but we can found many on metallic materials. The total work done during the axial crushing of the pultruded composites is equal to the area under force-displacement curves and is evaluating in equation (1) Energy absorption. the energy absorption will be lower and both moment and axial forces will be transferred to the rest of the structure. and height of tubing. Reyes et al. The 450 was selected for each specimen. aerospace structure. width. Triggering mechanism was used as crash initiator to facilitate progressive crushing onto tube structures.BUKU PROSIDING automotive components. An others study on oblique reported by Al-Emran (2008) and Reyes (2004) on energy absorption for foam-filled extrusion under quasi-static oblique loading.1 Energy absorption parameters The values of the energy absorption capability were calculated from the force-displacement curves by smoothing out the force serrations to obtain mean forces of the load during each stage of crushing processes. Reyes et al (2002) has studied on square aluminum columns in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading and investigated experimentally for three different load angles. The square columns were clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying a force with different angles to the centerline of the column. (2002) stated that if the crash box experiences global bending instead of axial crushing.ds --------------------------- (1) Where E is the total energy absorpted while crushing of pultruded tube specimen. but rather a combination of two modes. The crash boxes will be subjected to both axial forces and moment in an oblique crash. The objective in this study was to determine the effect of different wallthickness on Pultruded composite square tubes when subjected to crushing load with constant cross-section geometries in term of length. 1.

1 m/s. Hosseinzadeh (2005) reported although materials show good energy absorption after quasi-static testing.BUKU PROSIDING specimen. 1. Specific energy absorption Es is given by E Es = ------------------------(3) m Where m is the mass of the pultruded tube The research concentration has been primarily on the ability of thin walled circular and square to absorb energy in a stable crushing mode. Few studies were recorded on oblique condition and no studies for oblique on pultruded composite have been record.ds = Pm(Sb – Si) -------------------------(2) Where Pm is the mean crush load and Si is the initial length of the crushed portion of the specimen as shown in figure 2. one cannot be convinces that they are crashworthy structures. 1. Research on oblique condition was studied by Reyes et al (2002) done on square aluminum column in alloy AA6060 subjected to quasi-static oblique loading experimentally for three different load angles. 121 . Other research on oblique condition was studied by Al-Emran (2008) for foam-filled steel extrusion under quasi-static oblique loading. Progressive crushing mode with better characteristics properties is given by E = ∫ P. Figure 2.5×10-3 m/s to 0.9.2 Compression test Quasi-static testing can be defined as test carried out on the specimen at a constant speed which might range between 1. This is because the energy absorption capability of crashworthy structures is highly dependent on the speed at which they are crushed. Although pultruded composites exhibit brittle failure in tensile failure modes. The square column was clamped at one end and oblique load conditions were realized by applying force with different angle to the centerline of the column. The test specimens are compressed between parallel flat platens.0(a) and (b) show the illustration experimental set-up for oblique loading compression force by Al-Emran and Reyes et al.3 Oblique loading The structures of the vehicle during the crushing processes or accidents are not only experienced directly or axially collisions but sometime these structures are crushed off-axially. Quasi-static test are easy to control and the equipment required is not very expensive compared to other forms of testing. Mertens (2003) and Mamalis (1997) notes they have similar collapse characteristics to metal tubes because of the ability of the polymer to buckle.

and the composite was cut to desired length. For this study. Finally. located at Semenyih. 2004). width(W) and breadth(B) of the test specimens were constant. Two value of the wall thickness were used with average value h1 = 6 mm and h2 = 9 mm. The fixture for determination quasi-static compressive under oblique loading is a modified version of the one developed by Al-Emran (2008) and Reyes et al. 122 . 2. The fixture for the all specimen‟s angle conditions developed during this investigation. composite tube cross-section square was fabricated using E-glass fibers reinforced polyester resin with 55% fiber matt volume. The length(L). The materials was manufactured by pultrusion process and carried on at Intralink Techno Sdn. In this study. Bhd. New approach test method used for the oblique loading compressive test will be discusses based on previous literature. 120 mm length and 75 mm× 75 mm respectively. pultruded E-Glass/Polyester geometry square cross-section with two different thicknesses is experimentally evaluating the compressive strength to get the behavior and performance of material and their capability in absorbs energy.BUKU PROSIDING 2.0 METHODOLOGY Compression strength of pultruded composite materials is one of the more difficult to measure properties. then through a hot die to form the desired final shape.1 Test Specimens preparation For the purpose of this investigation. Selangor. (2002. Yet there are no well established test methods for the accurate measurement of this property for pultruded composite materials. the profile passes through a tunnel oven to accelerate curing. 8 specimens were used. This process draws fiber mats through a resin bath to wet the fiber.

This angle was machined using dry grinding machine in order to have identical angles. It consists of clamp element and supporting structure with desired angle. they have been used by many researchers to study energy absorption properties of composite components. The purpose of this chamfering is to work as a collapse trigger mechanism that initiates stable progressive crushing and avoid catastrophic failure. therefore are simple and easy to control. 123 .4 Quasi-static compression test Quasi-static crush tests are carried out at a constant speed. 10˚ and 15˚was built. By selecting appropriate crushing speeds.BUKU PROSIDING 2. 2. Hence. The jig was purpose-built for testing FRP square tube subjected to oblique under quasi-static loading. quasi-static tests may provide important information regarding the failure mechanisms and energy absorption capability of composite structures in crushing conditions. In this experiment. 2. jigs with difference angle of 5˚. Low feeding rate was used during machining to reduce any residual stress and cracking. the test jigs used in experiments was shown in figure 4(a-c).3 Jig Fabrication In order to make oblique condition.2 Specimen triggering as a crush initiator purpose Chamfering angles were introduced in the front ends to create a crush initiator. One end the tubes was chamfered at 45˚.

in quasi-static compression mode based in figure 5.0 mm/min. modes of crush were recorded and analyzed. All tests were conducted under a displacement-controlled mode with cross head speed of 5. The clamp support was used to ensure that the specimens is perfectly aligned and that end the splitting.BUKU PROSIDING 2. 10˚ and 15˚respectively. Giving 8 tests with repetitions on each combination of wall-thickness and load angle. mode of crushing pultruded were recorded. Table 2. A reasonable displacement to compare mean crush force was chosen as dmax=80mm. one moving and one static. First. θ3= 10˚. The following identification system was adopted : sθ-h-n. the compression test will carried out in square tube on axial load for thickness 6 mm. the composite axially crushed between two parallel steel flat platens.0 show the test specimen‟s geometry and support conditions. The specimen and flat platen were properly aligned to prevent bending moments occurs during crushing process. Then. This testing process is repeated to FRP composites tube with thickness of 9 mm. Then. θ2= 5˚. the same tests will be carried out in oblique condition of 5˚. Every 20 mm displacement of crosshead. θ is the load angle. where S stand for static test.and θ4= 15˚. This test was interrupt after the maximum load was reached. The test specimens were clamped at the lower end and free at the top before applying load as shown in figure 7. 124 .5 Experimental Set-up The mechanical tests were carried out using a GOTECH 100 kN universal testing machine. For each specimen. Peak force and mean crush load were the response parameters. h the thickness and n the number of specimen as shown in figure 6. The load angles were θ1= 0˚.

1 Effect of force-displacement curve for pultruded with wall thickness 6 mm. load quickly rises to a peak value and then drops off significantly and stays relatively constant. mean load all test specimens. 125 . First.0 RESULTS AND DISSCUSSION The set of load-displacement curves obtain by 8 quasi-static under axial and oblique load compression tests are presented in eight figures. Lastly. The force-displacement responses of 6 mm thick composite chamfered with different angles are presented in figure 8. Thus.BUKU PROSIDING 3. energy absorption capacity for all specimens. load-displacement curve and mode of failure. All specimens were progressively crushed from constant chamfered end. 10˚ and 15˚). Each of these figures consists of three diagrams. Although a compressive analysis of the crushing modes and mechanisms is the objective of research. 3. average load fluctuation almost constant after first initial load up to final crushed deformation. test specimens before and after the crushing tests each 20 mm are presented. Large force reduction occurred during the collapse showed that energy absorption performance decreased. 5˚. Table 2 listed show the result of the experiment. Second. Higher peak load is sustained for the tube crushed with smaller angle. In this observation. corresponding to the two different wall thicknesses and four angle (0˚. observation of the crushed specimens provides an indication of the predominant failure mode. As the crushing begins.

The crack formation at the tube corners is followed by an immediate drop of the compressive load and its propagation parallel to the tube axis. 126 . This observation supporting the hypothesis from previous study literature made by Al-Emran and Hafizun (2007) 3.BUKU PROSIDING For crashworthiness applications. specimens 1-4 show this characteristic same to mode I characteristic. Furthermore.2 Mode of failure for pultruded thickness 6 mm From the test specimen observation. subject to compressive load each of these parts is split into two continuous frond that spread outwards and inwards of the tube. the initial peak load should not be much greater than the mean crush force because large peak force required initiating crushing and the goal in energy management is to absorb all the energy without imparting large forces to the people and transporter. The progressive end crushing of the pultruded tube was initiated with crack formation at the corners of the square tube due to local stress concentration.

BUKU PROSIDING 3. For the force-displacement curves of collapse mode with load angle 15˚. This characteristic has caused large reduction or sudden drop. in the post-buckling region of specimens that collapsed according to mode II the average compressive load for the tube crushing is much lower than the peak load. Tube-wall local buckling is initiated after a critical compressive peak load. 3. 5˚ and10˚ show similar characteristic with mode I. This load angle created post buckling where the specimen moves laterally and shortens under a load it can no longer support. The load then recovers to reach a steady state crushing process. However for load angle 15˚ show same characteristic with mode II which brittle collapse characterized by unstable local tube wall buckling. 5˚ and10˚ are almost similar in term of collapse mode as shown in figure 10.3 Effect of load-displacement for pultruded tube with wall thickness 9 mm The force-displacement response of the tube load angle with 0˚. Smooth post crushing regions are observed with fluctuations. Fmax marking the end of the elastic loading phase and followed by a significant drop of load required to continue the tube axial compression. Consequently. As the tubes are loaded. localized buckling occurred at the tube sides. initial peak force drop significantly due specimens subjected to load angle 15˚. This behaviour created smooth force fluctuations. Fmax depend mainly on geometry of the test tube and the angle of oblique load. pultruded thickness with 9 mm load angle of 0˚. 127 . After reaching peak load. small drop of peak load is observed. The size of critical buckling load.2 Mode of failure for pultruded thickness 9 mm From observation.

(2005). crack propagation and splitting of the tube wall transversely to the tube longitudinal axis. Fracture. Buckling of the pultruded tube wall ii. Mamalis in his investigation reported the main failure mechanism that contributes to energy dissipation in the case of unstable brittle collapse mode II are the following: i. iii. Sliding of the fractured tube walls against the steel crosshead under frictional resistance. 128 .BUKU PROSIDING This observation support the hypothesis provide by Mamalis et al.

Generally. as shown in Figure 13 The mean load and energy absorption up to a given deflection decrease as the load angle increases. For 6 mm thick subjected to axial loading it is observed that the fracture behavior of the composite appear to affect the stability of the wall as well as magnitude of peak loads and the energy absorption during the crushing processes. This is because the area of stress concentration is the main factor in differentiating the energy absorption values. It is clear from Figure 13 and that as the loading goes from axial to oblique. The effect of the load angle clearly can seen from the mean load-deflection and energy absorption-deflection curves. Crack propagation instabilities are observed especially at wall corners. thus reducing their amount of axial compression and hence energy absorption. chamfering is used to initiate the crushing process and prevent buckling failure mechanism that is minimized the energy absorption performance as the deformation progresses in significantly on load angle and wall thickness. Furthermore. 129 . and this may be due to the associated decrease in the initial peak load. The load-displacement rise quickly to a high peak then followed by progressive fracture collapse and crushing.BUKU PROSIDING Typical force-displacement curves of pultruded are recorded that composite thickness has played an important role in modifying the curve and preventing sudden drop of peak forces as shown in figure 13. The curves show the same trend when compared to different load angle. increasing the load angle when progressive collapse dominates causes the lobes formed to be pushed laterally away from the sides of the tube.

3. the properties of pultruded tube were reduced to approximately angle increase. Thus. pultruded tubes with higher thickness have been reported in the literature as more effective to absorb energy. Similar trends were displayed for the each for axial and oblique subjected to square pultruded tubes. The dominant failure mechanisms for 6 mm and 9 mm composite wall thicknesses are buckling and progressive collapse modes. the higher mean crush stress of pultruded wall thickness 9 mm resulted in higher specific energy absorption. Comparing the mean crush stress and the energy absorption capacity between two thicknesses when processed under oblique condition. The lower energy absorption of pultruded wall thickness 9 mm and 6 mm has been related to stress concentration at the corners. which contribute to the formation of splitting cracks and lead to unstable collapse with low energy absorption. In this case. To examine the effect of wall thickness under oblique loading. Composite tube with 6 mm thick wall 130 . The results for the both thickness square tubes are shown in figure 14 above. respectively leading to a high and low peak and mean forces. When specimen applied with oblique angle load. was more significant in specimens processed under oblique angle. Further.4 Effect of Peak Force and Mean Force The peak and mean force for quasi-static compression under oblique load are shown in figure 15 and 16. it is observed that pultruded with wall thickness 9 mm displayed higher energy absorption and progressive crush occurred at a higher stress level. This difference. for both mean crush stress and energy absorption. the baseline dimensions were adopted at two values of wall thickness: 6 and 9 mm. increasing the wall thickness has significant effect on the critical load angle range for both wall thicknesses.BUKU PROSIDING The wall thickness has a significant effect on the energy absorption response of straight tubes under axial and oblique loads.

Its show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy. for axially and obliquely compressed pultruded. According to the collapse mechanism observations. However. the energy absorption capabilities of pultruded structures for both axially and obliquely compressed loadings are also increased significantly. From this study it can conclude that increasing load angle tend to decrease peak load and mean crushing force. these energies decreased gradually when the pultruded tubes are compressed obliquely. Generally. 6 mm thick wall tube with load angle 15˚ show slightly lower peak and mean forces. These results support the hypothesis from previous study that load angles played an important role to vary the crashworthiness parameter. Similar trend is also observed for 9 mm thick wall. Square cross section tubes with two thicknesses of 6 mm and 9 mm were used.0 CONCLUSIONS In this research. When the wall thickness increased. 3. the energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. the numbers of plastic folds increase as the thickness of extruded tubes increases. the effect of oblique angles are significantly affected the performance of energy absorptions. quasi-static experimental on the crashworthiness behaviors of pultruded E-glass/polyester composites tube has been carried out under axial and oblique compressive loading. The conclusions of the works are summarized as follow: 131 . 4.5 Effect of oblique angle on the energy absorption performance Obviously.BUKU PROSIDING exhibited more consistent behavior of both peak and mean force values. All test specimens were chamfered on top end with angle 45˚ each as a triggering mechanism.

http://composite.. For the tube loaded obliquely. 132 .about. I. 2. Here it can conclude that oblique angle played an important role in determining the energy absorption capability of pultruded tube. Advance Fiber Products. http://www.com/pultrusionProcess. Specimens with higher thickness displayed higher mean crush stress in the progressive crushing. H. Pultrusion Process. It is show that eccentricities of the load are played an important role in decreasing the capability of the structures to absorb more crushing energy. International Journal Of Mechanical Sciences. This is because the higher thickness gives larger stress concentration during crushing.M. S. About. & Petsios. A.. the first plastic deformation initiated at the contact tip of the tubes and easily propagated down. El-Sobky.A. Afizun. International Journal Of Engineering and Technology. 6. 43: 743-757 Makkapati. 4. R. Mode of collapse and energy absorption characteristics of constrained frusta under axial impact loading. Haj-Ali. [11 July 2009]. A. 5: 11-24 Al-Emran.. 16th ASCE Engineering Mechanics Conference. Using triggering mechanism like chamfering the edge can achieve progressive crushing in pultruded tubes because its work as a crush initiator for initiate a stable and progressive crushing 3. I. M. 2001. However. Collapsible impact energy absorbers: an overview. 39: 189-213. Thin-Walled Structure. Compressive Strength of Pultruded Structure Shape. 8. July 16-18. 2008. R. Generally. Mechanical Journal. 2007. Master‟s thesis.com. A. Energy absorption increased as increasing the pultruded thickness. 4. [18 July 2009]. Singace.A. Composite MaterialsThe Pultrusion Process.asp. 2. 2001. 24 :15-31 Alghamdi.A. West Virginia University. 7. 3. Al-Emran.htm. 5. 1994. REFERENCES 1.F. It was found out that the peak load and mean crush decrease when oblique angle increase.BUKU PROSIDING 1. Crushing Behavior Of Pultruded Composites. 2003. these energies decreased when the pultruded tubes are compressed obliquely.afpfiberglass. Energy Absorption Of Foam-Filled Steel Extrusion Under Quasi-static Oblique Loading. Fracture Toughness and Crack Growth in Pultruded Composites. & Zureick A. El-Hajjar. It also found that first initial force for tube with highest load angle is the lowest.com/library/weekly/aa101397.H.

D. 11. 2002. 1997. H. Mamalis. S. Thin-Walled Structures. & Papapostolou.A. G. experimantal. 15. Composite Structures. 3.S.E.O. 2007.D. Demosthenous.B. 2003.. 2006. Aluminum foam-filled extrusions subjected to oblique loading. A.pultrusions.E. ScienceDirect..P. G.G.N.L. 2006. 14. J. Journal of Material and Design.S. The effect of processing conditions on the energy absorption capability of composite tubes. 41: 1645-1675 10. Hopperstad. University of Wisconsin. Athens. Experimental studies of progressive tearing Failure of pultruded FRP composite tubes in flexure.E. J. M. Melo. International Journal of Solids and Structures. http://www. How the pultrusion process work. International Journal Of Mechanical Sciences. Crashworthiness of Vehicle: The Impact of NTUA. Qiao.pultrusions.S. M. A.D.. Mamalis. Thin-Walled Structures 44 : 692–700 Ramakrishna. 17.. J. & Hopperstad. & Langset.H. Mertens. Pultrusions.. Mamalis.2006.BUKU PROSIDING 9. D. 13. Composite Structures. 16. APSN Joint Workshop.B. & Ioannidis.G. A..org . K. Manolakos. Crashworthiness of aluminum extrusions subjected to oblique loading: experiment and numerical analyses. 28: 279-296. 18. Crashworthiness assessment of square aluminum extrusions considering the damage evolution. 69: 407-420.A. Ioannidis. M. 2005.G. A. & Villena. Silva.Y.S. D. A. 2004.html [18 July 2009]. http://www. A. Manolakos.org/articles/pultrusion_works. Chen. On the responseof thin-walled CFRP composite tubular components subjected to static and dynamic axial compressive loading. Experimental Determination of Splitting in Axially Collapsed Thick Walled Fibre Reinforced Composite Frusta. Che. Demosthenous.. 133 . experimental and numerical study. 167173 Reyes.org/articles/pultrusion_works. 12.. O. M. O. Langseth. Master‟s thesis.. July 3.html [18 July 2009]. 1997. J. Microstructural design of composite materials for crashworthy structural applications. 44: 1965-1984 Reyes.

2008). 2 Politeknik Sultan Azlan Shah. lawatan industri pelajar pemasaran memberikan impak sebanyak 37. program pemasaran. & 3 Universiti Pendidikan Sultan Idris Abstrak Lawatan lapangan industri mampu memberikan nilai tambah dari segi hubungan interaksi dengan pihak industri dan mewujudkan jalinan maklumat kepada pelajar tentang dunia pemasaran yang sebenar.0 Pengenalan Lawatan industri merupakan satu pengalaman yang memberi nilai tambah kepada pelajar tentang dunia perniagaan di bidang pemasaran secara lebih jelas berbanding dengan pengalaman pembelajaran di dalam kelas. Setelah analisis regrasi dibuat. 2004). Borang kaji selidik tersebut diedarkan kepada semua pelajar semester 5(25orang) dan 6(37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran. Kajian ini membuktikan bahawa lawatan industri yang berbentuk akademik digalakkan dan diteruskan kerana ianya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih terbuka kepada pelajar. interaksi pengetahuan dan kemahiran dengan program pemasaran (r=.BUKU PROSIDING Kesan Lawatan Lapangan Industri Terhadap Program Pemasaran di Politeknik Satu tinjaun Mazlina Jamaludin1. peluang kerjaya dengan program pemasaran (r=.442**). 1. Hasil kajian menunjukkan bahawa semua dimensi mempunyai hubungan signifikan antara pengalaman pembelajaran dengan program pemasaran(r=. Lawatan lapangan industri juga dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik kuliah di bidang pemasaran agar pelajar dapat menghubungkan persekitaran secara realiti (Doris & Hope. Namun lawatan industri ini perlu digabungkan dengan elemen interaksi pengalaman pembelajaran yang lain secara berstruktur oleh pensyarah modul. pengalaman pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran di luar bilik kuliah pelajar mendapat kemahiran dan pengalaman yang lebih meluas (Tomkovick. Ia sangat penting bagi pelajar. Kunci kata: lawatan lapangan industri. Tetapi.530**).pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. Dimensi kajian adalah dari aspek. interaksi pengetahuan dan kemahiran pemasaran terhadap Program Pemasaran.465**). Temuduga bersama 20 orang pelajar semester 5 dan 6 telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang pemahaman mereka terhadap kerjaya dalam bidang pemasaran. Banyak kajian telah dibuat tentang lawatan lapangan industri. peluang kerjaya.1% sahaja ke atas program pemasaran. Tujuan kajian ini di buat adalah untuk meninjau hubungan antara lawatan industri dan impak keatas pelajar program pemasaran di Politeknik. Ruzimas Ayu Razali2 dan Nek Kamal Yeop Yunus Phd3 1. Karns. sejauh manakah pendedahan pelajar terhadap lawatan industri dan penerimaan pelajar dapat membantu pelajar memulakan interaksi dengan pihak industri dan pentadbir firma? Lawatan lapangan industri mendedahkan fikiran pelajar secara lebih konkrit terhadap disiplin kerja di bidang pemasaran yang nyatanya jauh berbeza dalam dunia perniagaan berbanding pengalaman pembelajaran di bilik kuliah (Doris & Hope. 2008). (2005) juga melihat lawatan lapangan industri sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan kerana pelajar yang menjalankan aktiviti di dalam dan di luar : 134 . Perak . Instrument kajian menggunakan soal-selidik kemudiannya telah dibina berdasarkan maklumat temuduga yang telah dijalankan. pengalaman pembelajaran.

Masalah yang dihadapi pelajar apabila menamatkan pengajian adalah mereka tidak tahu pekerjaan apa yang bakal dilakukan oleh mereka. Walaupun wujudnya latihan amali dan pelbagai kursus berkaitan pemasaran tetapi pelajar masih tidak boleh membayangkan sepenuhnya pekerjaan sebagai seorang pemasar. Doren & Corrigan (2008). 1. masih terdapat ramai pelajar lepasan politeknik yang lambat mendapat pekerjaan kerana tidak berminat. Ini disebabkan kurangnya pendedahan terhadap alam pekerjaan sektor pemasaran yang sebenar. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai pengalaman yang khusus tentang bidang pemasaran yang mereka ambil. Keadaan ini mampu untuk meyakinkan pelajar tentang keupayaan bidang pemasaran sebagai pemacu industri negara. Mewujudkan lawatan lapangan ke industri dan program amali di dalam program pemasaran merupakan satu kaedah yang mungkin berkesan kepada pelajar untuk memahami dengan lebih luas tentang dunia sebenar pemasaran tetapi faktor ini memerlukan kos kewangan yang tinggi dan program pembelajaran yang tersusun serta komitment pihak industri dalam melibatkan diri dalam program pembelajaran pelajar bagi menjamin keberkesanan program ini. berpendapat lawatan lapangan industri juga menggalakkan pelajar melihat bagaimana pengurus pemasaran bertanggungjawab ke atas aktiviti pemasaran dan juga berupaya bertindak sebagai agen perubahan dan pertumbuhan dalam perniagaan. Selain daripada membuat lawatan lapangan industri pelajar politeknik juga telah diwajibkan untuk mengikuti program latihan industri selama enam bulan bagi mengetahui dan mendalami suasana pekerjaan sebenar dalam industri pemasaran.BUKU PROSIDING kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas. Pelajar-pelajar di bidang pemasaran yang telah menjalankan aktiviti di dalam dan di luar kelas lebih memahami apa itu industri pemasaran berbanding pelajar-pelajar yang hanya belajar secara teori di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas dan mendalam tentang bidang pemasaran.1 Latar Belakang Kajian Pelajar-pelajar yang sedang menuntut di pusat pengajian tinggi dan pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian dalam bidang pemasaran masih tidak yakin hala tuju profesion pemasaran akan menjadi pilihan kerjaya mereka di masa hadapan. latihan industri memberi pengalaman praktikal kepada pelajar tetapi pelajar hanya mendapat pendedahan daripada sesebuah syarikat sahaja. Pelajar takut untuk menerima risiko kerana tidak yakin tentang kemahiran 135 . 1. Namun. sukar untuk meyakinkan diri atau pun menganggur walaupun mempunyai kelayakan akademik. Secara tidak langsung pelajar berupaya untuk melihat „role model‟ atau „mentor‟ yang berjaya dalam industri pemasaran. Walau bagaimana pun.2 Pernyataan Masalah Mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian dengan pendapatan bersesuaian merupakan matlamat utama semua pelajar setelah tamat belajar di institusi pengajian tinggi dan di politeknik.

4. Risiko ini merupakan satu risiko yang sukar diterima kerana pelajar akan menolak kerana gaji yang ditawarkan tidak setimpal dengan kelulusan akademik. ingin makan gaji tetap lebih menjadi pilihan utama walaupun terpaksa bekerja lebih masa tanpa sebarang bayaran tambahan berbanding pekerjaan yang dibayar gaji berdasarkan komisyen kerana risau tidak dapat mencapai sasaran syarikat. Mengenal pasti hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Mengenal pasti hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Bagi pelajar yang risau. Mengenal pasti hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Ini kerana pada kebiasaannya sebagai syarikat kecil yang mengambil pelajar untuk bekerja akan menawarkan gaji yang rendah ataupun gaji dibayar berdasarkan kepada komisyen jualan. Mengenalpasti kesan antara pengalaman pembelajaran. Ini kerana mereka telah meluahkan perasaan risau kerana tidak nampak potensi kerjaya.BUKU PROSIDING dan pengalaman untuk menerima jawatan mahupun tanggungjawab sebagai ahli pemasar. peluang kerjaya. 136 . pelajar yang menamatkan pengajian dalam bidang pemasaran yang telah mengikuti lawatan ke industri mempunyai kefahaman yang luas tentang pemasaran daripada kedua-dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penyertaan sebenar dalam syarikat.3 Objektif Kajian 1. jenis pekerjaan yang bersesuaian dengan pembelajaran mereka. takut untuk menanggung risiko mereka tidak dapat membayangkan suasana pekerjaan dalam bidang pemasaran dan tidak yakin dengan tawaran tersebut walaupun telah mempelajari teori-teori pemasaran dan konsep-konsep pemasaran semasa pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Menurut Unni (2005) . dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 1. Sikap tidak yakin. Masalah utama kajian ini dibuat adalah kerana pelajarpelajar yang sedang belajar di Politeknik Sultan Azlan Shah di bidang pemasaran masih belum pasti adakah mereka akan memilih pekerjaan dalam jurusan pemasaran setelah tamat belajar di institusi ini. Bagi pelajar yang ada pengalaman. Mereka juga tidak nampak kaitan amalan pekerjaan dengan apa yang telah dipelajari di Politeknik walaupun telah mendapat pendedahan daripada pensyarah. 3. 2. tawaran ini bukan sesuatu yang sukar tetapi peluang untuk menambah pendapatan yang baik kerana pendapatan dibina berdasarkan keupayaan kemahiran jualan dan pendapatan boleh meningkat dengan mendadak sekali walaupun baru sahaja bekerja.

Pelajar berpeluang untuk belajar secara aktif daripada peniaga dan berupaya meningkatkan interaksi secara profesional.4 Persoalan Kajian 1. Peluang untuk melawat sesebuah syarikat dan belajar secara terus tentang persekitaran sesuatu organisasi. Pelajar didedahkan dengan teknik dunia pekerjaan yang sebenar tentang sesuatu industri. peluang kerjaya. 3. Selain itu. peluang kerjaya. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. Kajian beliau disokong oleh Doren & Corrigan (2008). Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 4. 2004). dalam memilih dan menentukan laluan kerjaya.0 Kajian Literatur Definisi Lawatan Lapangan Industri Lawatan lapangan industri adalah merupakan satu aktiviti yang dijalankan untuk mengetahui dan mendedahkan pengetahuan pelajar terhadap satu bidang pekerjaan.BUKU PROSIDING 1. Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran. fungsi-fungsi dalam jabatan pemasaran dan cabaran yang wujud dalam sesuatu jawatan sangat berfaedah kepada pelajar. Ia sangat penting kerana pelajar dapat melihat aktiviti pemasaran dalam situasi yang sebenar di luar daripada konteks di dalam kelas (Tomkovick. Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 2. Dengan itu. 2. pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih baik mendalam bidang ini. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? 1.5 Hipotesis Kajian Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran. 137 . lawatan lapangan ini berjaya menarik minat dan menanam pelajar dalam pengkhususan pemasaran terutamanya agar lebih teguh dan yakin. iaitu dengan menawarkan kursus atau modul lawatan lapangan industri di dalam progam pengajian adalah satu cara yang berkesan untuk membuat pendedahan awal kepada pelajar jurusan perniagaan terhadap profesion pemasaran. Adakah terdapat hubungan antara pengalaman pembelajaran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat hubungan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran? Adakah terdapat kesan antara pengalaman pembelajaran.

Pelajar juga didapati lebih berkaliba dalam memimpin aktiviti kemahiran fizikal di dalam kelas dan diluar kelas. pelajar bergantung kepada pengalaman masa lalu untuk dikaitkan dengan konsep dan rangka kerja dalam kelas. Kajian kedua telah dijalankan keatas pelajar sarjana muda bagi kursus Prinsip Pemasaran yang melibatkan lawatan lapagan industri di Sekolah Pengurusan dan Perniagaan Sellinger. Lawatan lapangan telah diintegrasikan sebagai daripada aktiviti pembelajaran dalam Program Pemasaran yang telah dibuat secara berstruktur. Pengalaman ini memberi pemahaman tentang sesuatu isi pembelajaran dan pengalaman tersebut diperlukan bagi memudahkan pelajar membuat keputusan dan membina pembentukan kerjaya dimasa hadapan. Implikasinya ialah. Jaju and Kwak (2000). Terdapat penilaian yang terhad untuk persepsi dan kepercayaan tentang pemasaran yang boleh mempengaruhi keberkesanan prinsip pembelajaran pemasaran. Maryland. 2.1 Pengalaman Pembelajaran Penyelidikan yang lalu lebih menumpukan kepada bagaimana meningkatkan penyampaian dan perlaksanaan teknologi pengarahan daripada menentukan kandungan dalam sesuatu subjek pemasaran.BUKU PROSIDING Model Teori Rajah 1: Model Teori Lawatan Lapangan Industri. membina jaringan perhubungan dengan komuniti dan dapat aktif menyumbangkan kepada aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Doris Van Doren and Hope Bober Corrigan (2008) Pembangunan profesional Jaringan kemahiran Kemahiran dan orientasi fizikal Lawatan lapangan Industri Model teori ini dijalankan keatas pelajar sarjana MBA bagi subjek Pemasaran Peruncitan dan Pengurusan Salura Agihan di Kolej Loyola. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa pelajar lebih memahami peranan mereka sebagai seorang pemasar setelah tamat menjalankan lawatan kedua. mendapati pelajar pemasaran lebih menyukai pengalaman yang konkrit dan eksperimen yang aktif dalam pembelajaran mereka. Ini menunjukkan bahawa kefahaman terhadap kepercayaan dan jangkaan pembelajaran berdasarkan kepada pengalaman masa lalu pelajar itu memberikan impak terhadap pembelajaran di institusi pengajian. 138 . Pelajar lebih yakin untuk berinteraksi bersama profesional.

2006). 2004).BUKU PROSIDING Pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada kursus-kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri dengan cara membangunkan dan melihat kemahiran baru hasil daripada pemerhatian dan pengalaman yang dikongsi oleh pengusaha syarikat yang dilawati. 2000). Bush. (Gonzalez.A. 2005). Carroll. Berinteraksi dengan kakitangan syarikat. 2005). Ingram. Kebanyakan pelajar perniagaan membuat keputusan memilih pengkhususan pendidikan di institusi pendidikan tinggi sebelum menjadi penuntut tahun dua kolej. Titus & West 1996. Semasa lawatan industri pelajar-pelajar dapat memerhati kelakuan kakitangan pemasaran secara langsung (Pal. Apabila memilih kursus dan pensyarah. 2004). & Bush 1995. Tidak dapat dinafikan. kurikulum dan reputasi fakulti (Newell. Swanson & Tokar 1991. Pelajar yang mengikuti atau menghadiri program lawatan lapangan industri yang mempunyai hubungan dengan komuniti perniagaan luar dapat memberi persediaan kepada pelajar untuk kerjaya di bidang pemasaran. 2007). Titus. (R. Mereka dapat menghubungkan kemahiran seseorang yang mereka lihat semasa lawatan industri pada diri mereka. hanya syarikat yang berminat untuk kongsi pengalaman dan kejayaan sahaja yang boleh memberikan pengalaman yang bermanafaat kepada pelajar. bertanyakan soalan dan mengendalikan perbualan perniagaan adalah kemahiran kemahiran yang tidak ada pada kebanyakkan pelajar. Satu lagi peluang yang lahir daripada lawatan ini ialah para pelajar berupaya mengenalpasti isu-isu etika yang mungkin dihadapi oleh syarikat (Hunt & Laverie. Salah satu aspek untuk berjaya dalam bidang pemasaran ialah membina pengalaman melalui interaksi maklumat dalam bidang tersebut hasil daripada lawatan (Lawrence 2006). lawatan ke syarikat memainkan peranan yang sama dengan bekerja apabila pihak syarikat berjaya menjawab persoalan yang diajukan oleh pelajar secara langsung dengan penuh jujur. LaForge. Swenson et al. Stubbs. Pelajar melihat lawatan industri sebagai satu pengalaman pembelajaran yang berkesan. Namun. (Lincoln. Keilor. Peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor penting dalam memilih pengkhususan bagi pelajar-pelajar ini (Cebula & Lopes 1982. Selain itu. 2. & West 1996). & Lee. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tertinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain termasuk kerja kursus.2 Peluang Kerjaya LaBarbera and Simonoff (1999) mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat. pelajar jurusan perniagaan selalunya lebih meminati bidang yang aktif dan kukuh seperti kewangan dan perakaunan (Nulty & 139 . 2006). Keupayaan pelajar untuk memindahkan pengetahuan interpersonal dan intrapersonal pemasaran di tempat kerja akan meningkat melalui pengalaman lawatan industri (Ramocki. (Karns. 1993). Newel. & Leigh. Kebanyakan pelajar bijak dalam jurusan perniagaan memilih pengkhususan yang memberi imej yang baik dan mempunyai laluan kerjaya yang professional. pelajar turut dapat membangunkan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan kemahiran bekerja melalui hubungan secara perseorangan dengan kakitangan syarikat (Laverie.

Jelas membuktikan bahawa dengan menyertai lawatan industri pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Bobbitt. Greenberg. Pengkhususan pemasaran. 2. Selain itu. (Hutt & Speh. seramai 20 pelajar daripada semester 1 telah 140 . Tugasan penulisan boleh jadi dalam bentuk sebuah jurnal atau buku harian di mana seorang pelajar menulis kembali pengalamannya. Kemp. 2007). Kelas dalam pengkhususan ini lebih aktif. Pada bulan Februari 2010. Para pelajar juga memerhatikan kemahiran antara perorangan dan kemahiran menganalisis yang perlu ada pada seseorang pengurus untuk mengurus dan mentadbir syarikat. 3. 2000). Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran yang telah mengikuti lawatan lapangan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran dari dua perspektif iaitu pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005). Inks. Titus. Pelajar-pelajar dapat melihat kemahiran-kemahiran yang perlu ada sebelum mereka masuk melibatkan diri dalam sebuah perniagaan yang profesional (New Graduation Skills.1 Data dan pemboleh ubah kajian Data kajian lawatan lapangan industri ini telah dijalankan antara Februari hingga April 2010. interaksi dengan syarikat-syarikat tempatan sebagai sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan industri merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar dengan kaedah belajar daripada sumber luar. 1993). Li.3 Pengetahuan dan Kemahiran Pembelajaran Menurut Seidman & Brown (2006). adalah pilihan pengkhususan yang terakhir dipilih oleh pelajar dalam kerjaya akademik mereka (Newell.0 METODOLOGI KAJIAN 3. Semasa lawatan industri. Erffmeyer . Kaedah lawatan lapangan industri ini dianggap sebagai satu aktiviti pembelajaran secara pengalaman dimana akan diikuti dengan tugasan penulisan (Frontczak 1998). Pelajar kagum dengan dunia perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus teori (Duke 2000). & Tomkovick. & West 1996). Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan pemilihan kerjaya mereka. 2005). 2005. para pelajar berinteraksi dengan kakitangan pemasaran dan melihat bagaimana profesional-profesional menggunakan konsep-konsep pemasaran serta teknologi untuk mencapai matlamat organisasi (Hannaford. & Mayo. 2007). Banyak kajian menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas yang mempunyai kaitan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. dan mempunyai tugasan dengan jawapan yang jelas betul atau salah berbanding kelas pemasaran yang lebih banyak membuat perbincangan secara abstrak tentang teori-teori pemasaran dan aplikasi secara ilustrasi. wujudnya peluang untuk para pelajar mengambil bahagian dalam program sehari bersama syarikat yang mengalu-alukan kehadiran pelajar kolej melakukan lawatan industri (Seitz. 2007).BUKU PROSIDING Barrett 1996). Pelajar berpeluang melihat mengapa sesuatu keputusan di ambil dalam memastikan kejayaan syarikat hasil daripada keupayaan seseorang pengurus. & Nicholls. dibandingkan dengan pengkhususan perniagaan yang lain.

Kerangka kajian: Lawatan lapangan industri didalam program pemasaran. Tujuan dimensi ini dikaji adalah untuk mencari impaknya keatas program pemasaran yang merupakan pemboleh ubah bersandar.BUKU PROSIDING dipilih untuk ditemuduga tentang pengetahuan dan pendirian mereka tentang kerjaya dan sumbangan program pemasaran di PSAS dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di bidang pemasaran. peluang kerjaya. Skala 6 mata digunakan dalam soal-selidik ini. Sampel kajian yang telah dipilih adalah semua pelajar semester 5 (25orang) dan pelajar semester 6 (37orang) sesi Januari 2010 bagi program pemasaran di Politeknik. Program Pemasaran 141 . Dimensi kajian tersebut terdiri daripada pengalaman pembelajaran. Sampel pelajar-pelajar ni semuanya telah mengikuti lawatan lapangan industri sekurang-kurangnya satu hari di sekurangkurangnya dua syarikat swasta dan telah ditemani oleh pensyarah penasihat akademik atau pensyarah modul secara tidak berstruktur atau lawatan bebas. maka pengkaji telah membentuk empat dimensi untuk dijadikan sebuah kajian tinjauan. Berdasarkan pendapat pelajar hasil temuduga yang telah dijalankan oleh dua orang pensyarah keatas pelajarpelajar ini. Empat dimensi kajian terdiri daripada bahagian A : pengalaman pembelajaran. Rajah 2. interaksi pengetahuan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dan kemahira program pemasaran di Politeknik sebagai pemboleh ubah bersandar. bahagian B : peluang kerjaya. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar jabatan perdagangan yang telah menjalani lawatan lapangan industri. bahagian C: interaksi kemahiran dan pengetahuan. Responden seramai 62 orang pelajar telah dipilih kerana Program Diploma Pemasaran mewajibkan semua pelajar mengikuti lawatan lapangan industri sebelum menjalani latihan industri. Kerangka kajian yang disediakan oleh penyelidik adalah sepertimana Rajah 2. Peluang kerjaya dan Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Instrumen yang digunakan dalam kajian ini menggunakan borang soal-selidik yang diadaptasikan daripada beberapa pengkaji (Jadual 1). Pengalaman pembelajaran Peluang kerjaya Interaksi dengan pengetahuan dan kemahiran Pengalaman pembelajaran. bahagian D adalah pembolehubah bersandar iaitu program pemasaran manakala bahagian E adalah maklumat demografi. Kajian berbentuk tinjauan telah dipilih untuk kajian ini.

Dapatan dari kajian ini mendapati min skor responden secara keseluruhan berada pada tahap 5.795 .523) bersetuju terhadap dimensi pengalaman pembelajaran.936.870 .871 .. A Bah. D.M & Palmer G. D Bah.851 . Item Item Dimensi Bah. C Bah. B Bah. B Bah. D Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Nilai Keseluruhan(α) 14 9 22 7 52 4. Jadual 2 : Nilai Kesahan Kajian Rintis dan Kajian Sebenar Ujian Rintis (20 responden) .. Ujian rintis keatas 20 responden menunjukan nilai α=. Seksyen Bah.. Nilai keseluruhan bagi setiap pemboleh ubah telah dianalisis menggunakan Cronbach‟s Alpha (α).932 Ujian sebenar (62 responden) . C.0 Dapatan Kajian 4. & Hope B...1 Dimensi Pengalaman Pembelajaran Jadual 3 menunjukkan faedah pengalaman pembelajaran yang telah diperolehi oleh pelajar hasil daripada lawatan industri yang telah dibawah oleh pensyarah modul.840 . C Bah. (2008) Camey J.P & Williams J. & Gonzalez G. Jadual dibawah berikut menunjukkan tahap kebolehpercayaan soal-selidik mengikut bahagian.932 dan ujian sebenar α =. keatas 62 responden sepertimana dalam Jadual 2.879 .802 . (1999) Bagi menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang dibentuk ini ujian pilot telah dilakukan.BUKU PROSIDING Jadual 1 : Instrumen Soal-selidik.879 . E Dimensi Pengalaman Pembelajaran Peluang Kerjaya Interaksi Kemahiran & Pengetahuan Program Pemasaran Demografi Pengkaji Doris V. K. (2004) Adrian C. Melihat kepada persepsi lain setelah dimurnikan kebanyakan responden 142 . A Bah.936 Bil. (2004) Ferrell L.D.06 (sd=.

23(sd=.180 .241 yg beharga lawatan lapangan perlu diterapkan didlm kursus di 5.338 masa hadapan Keseluruhan 5.24 (sd=. Lawatan industri juga dianggap sebagai pengalaman yang menyeronokkan daripada mendengar kuliah yang dijalankan di dalam kelas dengan min 5. Jadual 3 : Min dan Sisihan Piawai Pengalaman Pembelajaran Statistik Deskriptif Dimensi : Pengalaman pembelajaran Mean lebih diaplikasikan drp mendengar kuliah lbh mencabar drpd mendengar kuliah lbh menyeronokkan drp mendengar kuliah lbh boleh diaplikasikan drp menganalisa kes lbh mencabar drp menganalisa kes lbh menyeronokkan drp menganalisa kes menyokong bahan-bahan kursus yg lain A 5.872 1.745 .824).000 5.717 .080 5. 688).823 .016 4.848 .839 .070 .967 kursus 5. Responden turut mensyorkan pengalaman pembelajaran melalui lawatan industri adalah pengalaman yang berharga iaitu pada min 5.838 4.057 Dari segi pengalaman.663 . Deviation n=62 1.016 Std.24 (sd=.BUKU PROSIDING menunjukkan pengalaman yang positif terhadap lawatan industri bagi program pemasaran. Disamping itu. responden berpendapat agar lawatan lapangan industri ini diteruskan di dalam program pemasaran di masa hadapan yang berada pada min 5. keupayaan untuk melihat kemahiran pemasaran dalam bidang perniagaan profesional telah juga mendapat min 5.241 4.225 pemasaran dlm bidang perniagaan profesional thp kemampuan kemahiran penulisan yang tinggi tlibat dgn pemasaran aspek komunikasi 4.871 5.768 .34(sd=.687 .745).892 .000 penggunaan tlibat dgn aspek teori dan kursus pemasaran pengalaman pembelajaran merupakan pengalaman 5. ia juga di anggap sebagai peluang untuk mempelajari kemahiran pemasaran daripada sumber lain iaitu industri dengan min 5.717).523 adalah satu peluang utk belajar kemahiran 5.23 (sd=.677 . Secara keseluruhannya dimensi 143 .225 pemasaran dari sumber lain M beri saya keupayaan utk melihat kemahiran 5.688) manakala.741 5.016 1.

BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran dilihat sebagai menyeronokkan. Secara keseluruhan. Ia sangat penting bagi pelajar.823) dan seterusnya sebagai bahan pembelajaran yang berguna untuk kerjaya dengan min 5. maka data-data tersebut akan digunakan untuk menilai hipotesis-hipotesis kajian seperti berikut: Ho1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran terhadap lawatan lapangan industri bagi program pemasaran. Item seterusnya dilihat sebagai pembelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian dengan min 5. Pelajar yang menjalankan aktiviti dalam dan luar kelas lebih memahami apa itu pemasaran berbanding dengan pelajar yang hanya belajar di dalam kelas tidak mempunyai kefahaman yang luas atau mendalam tentang pemasaran.048 (sd=.2 Dimensi Peluang Kerjaya Kajian ini turut melihat dimensi peluang kerjaya (Jadual 4) responden hasil daripada lawatan industri pelajar. dengan adanya pembelajaran di luar bilik darjah pelajar dapat kemahiran dan pengalaman sebenar yang lebih meluas (Tomkovick. Hubungan korelasi antara pembolehubah Jadual 8. (2005) iaitu pelajar pelajar melihat lawatan lapangan sebagai satu pengalaman belajar yang berkesan.pelajar melihat keadaan sebenar pemasaran dalam dunia nyata. Kajian beliau disokong oleh Karns. Seperti yang diketahui umum lawatan lapangan dibentuk bertujuan untuk menghuraikan masalah dan mendedahkan pelajar-pelajar kepada profesion dalam pelbagai organisasi di luar bilik darjah di bidang pemasaran. dan Ho1 tidak dapat diterima. Dimana.85 (sd=. Melalui lawatan ke industri pelajar akan mendapat input dan merupakan salah satu cara untuk mendedahkan pelajar kepada dunia pemasaran sebenar. min dimensi ini adalah 4. iaitu r=. dapat diaplikasikan berdasarkan teori yang telah dipelajari sewaktu berada di dalam kelas. Berdasarkan dapatan analisis korelasi tersebut. menunjukkan bahawa kursus pemasaran adalah sesuatu yang mencabar dengan min 5.937) diikuti dengan item dimana lawatan ini dianggap sebagai bahan yang boleh membantu untuk melanjutkan pengajian ijazah dengan min 5.857).23 (sd=. Korelasi diantara kursus pemasaran dengan pengalaman pembelajaran adalah hubungan yang sederhana.931). Responden mendapati hasil lawatan industri. serta mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembolehubah bersandar. 4. Kunci kepada strategi lawatan lapangan ialah untuk menanam minat pelajar pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. Maka. 2004). Korelasi Pearson digunakan untuk melihat perkaitan perhubungan diantara setiap pembolehubah-pembolehubah yang digunakan oleh penyelidik.32 (sd=.666).24 (sd=. 144 . terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran dan kursus pemasaran. Dapatan kajian menyokong hipotesis tersebut.556**.

674 . LaBarbera and Simonoff (1999). mencadangkan yang profesion pemasaran tidak proaktif dalam menarik pelajar yang paling berbakat.048 sy tidak akan mengambil kursus ini jika 3. (Newell.222 .371 pemasaran mungkin pengkhususan yg 4.104 1.241 berguna di kelas lain dlm program ijazah pengajian pemasaran berdasarkan teori 4.048 pemasaran berguna dalam kehidupan seharian bahan yg dipelajari dlm kursus ini akn 5. Kebanyakan pelajar-pelajar perniagaan memilih pengkhususan sebelum menjadi penuntut di institusi pengajian.633) 145 .903 bagus utk saya pengajian pemasaran sgt menarik 5. 4.225 5.37 (sd=.494.603).858 . Deviation .66611 Ho2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peluang kerjaya melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.857 . Hal ini dapat dilihat dengan nilai korelasi adalah r =0. Daripada jadual ini jelas menunjukkan bahawa responden belajar bagaimana pemasaran berkait dengan fungsi perniagaan dengan min tertinggi 5. maka. hipotesis Ho2 ditolak. Secara keseluruhan.322 Std. dimensi ini mencapai min 4. Titus. Berdasarkan dapatan kajian.871 tidak diperlukan bahan pembelajaran dlm kelas 5.693 Keseluruhan 4.56 (sd=.876 1. and West 1996).823 1.3 Dimensi Interaksi Kemahiran dan Pengetahuan Jadual 5 menerangkan hasil analisis responden terhadap dimensi interaksi kemahiran dan pengetahuan.930 n=62 kursus pemasaran adalah mencabar memerlukan 4. kurikulum dan reputasi fakulti. Peluang peluang kerjaya dan pendapatan adalah faktor yang penting dalam memilih pengkhususan perniagaan untuk pelajar pelajar ini.BUKU PROSIDING Jadual 4: Min dan Sisihan Piawai Peluang Kerjaya Statistik Deskriptif Dimensi : Peluang Kerjaya Mean bahan pembelajaran didlm berguna dalam kerjaya saya pengajian pemasaran pengiraan matematik kursus ini 5. didapati bahawa peluang kerjaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kursus pemasaran. dan faktor kerjaya mempunyai kepentingan yang tinggi dalam pemilihan mereka untuk memilih pengkhususan berbanding dengan faktor lain seperti kerja kursus.936 1. Kebanyakan pelajar pelajar perniagaan yang baik memilih pengkhususan yang mempunyai imej yang tegas dan laluan kerjaya professional.051 .

546 1.983 4.951 5.000 3.819 .048 3.720 1.371 4.556 1.483 5.031 .209 5.032 5.19 (sd =.193 5. Mean Deviation 4.193 4.BUKU PROSIDING diikuti oleh item mempelajari bagaimana pemasaran berkait dengan masyarakat dan pengguna dengan min 5.21 (sd=.645 4.375 .809 .020 1.588 1.633 1.258 3.000 5.630 .177 5.532 4.720 .009 .080 4.631).721).032 4.351 .795 1.907 . Dua item seterusnya adalah tentang kemahiran promosi atau pengiklanan dan item kepentingan untuk amalan perniagaan mencapai skor yang sama iaitu min 5.563 1.483 4.887 5.802 .721 1. Statistik Deskriptif Dimensi : Interaksi kemahiran dan pengetahuan pengetahuan konsepsi memenuhi keperluan akademik perkembangan peribadi belajar bagaimana pemasaran berkait dgn masyarakat dan pengguna faedah-faedah kerjaya belajar bagaimana pemasaran berkait dgn lain-lain fungsi perniagaan masa lapang akan berkurangan masa belajar akan bertambah kurang masa untuk kelas-kelas lain perbelanjaan akan meningkat jualan mempelajari promosi atau pengiklanan ia tentang pengeluaran perkhidmatan dan buah fikiran pembangunan strategi konsep adalah menarik dan menyeronokkan penting untuk amalan perniagaan kepentingan peribadi kemudahan utk belajar tentang bahan amalan perniagaan yang buruk pilihan kerjaya yang kurang memuaskan kelas yang susah jualan adalah sukar / tidak menyeronokkan Keseluruhan Std.725 3.209 4.859 .907 1.058 1.809 .887 4.602 Kemahiran dan N=62 Jadual 5: Min dan Sisihan Piawai Intergrasi Pengetahuan 146 .

Item tertinggi adalah dari aspek lawatan industri membantu responden mengaitkan dengan pengalaman dengan dunia sebenar. 4. Oleh itu Ho3 ditolak. Min skor keseluruhan dimensi ini adalah 4. Nilai korelasi antara tindak balas pengetahuan dan kemahiran pengalaman dengan kursus pemasaran adalah r=465(**). Pelajar -pelajar kagum biasanya akan kagum dan terpegun dengan persembahan perniagaan yang sebenar dalam konteks bahan kursus secara teori (Duke 2000). Menurut Seidman & Brown. Ia merupakan satu cara untuk menimbulkan minat yang tinggi terhadap pelajar melalui kaedah belajar daripada sumber luar. 147 . menunjukkan hubungan yang signifikan.093).4 Dimensi Program Pemasaran Dalam kajian ini. Para pelajar yang menamatkan kursus pemasaran dengan lawatan ke industri mempunyai pemahaman yang tinggi tentang pemasaran berbanding pengalaman belajar dan penglibatan sebenar di dalam syarikat (Unni 2005).04). interaksi dengan syarikat syarikat tempatan adalah sebahagian daripada kursus pemasaran melalui lawatan lapangan atau industri.BUKU PROSIDING Ho3 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.85 (sd=. (2006). Salah satu daripada pengalaman mereka termasuk pemilihan pengkhususan dan keputusan kerjaya mereka.03 (sd=1.16 (sd=1. Ramai pengkaji telah menunjukkan pelajar-pelajar memilih kelas-kelas yang relevan dengan pengalaman hidup mereka sendiri (Clarke. meskipun menurut skala korelasi nilai tersebut pada tahap sederhana dan signifikan.08 (sd=1. Greenberg. Item berikutnya adalah lawatan lapangan industri membantu responden belajar tentang penyelidikan syarikat dengan min 5.903). 2005. Item yang berikutnya adalah tentang lawatan industri membantu responden memahami pemasaran dengan dunia industri dengan min 5. 2007). min 5. & Nicholls.105). Jadual 6 didapati bahawa keseluruhan responden melihat program pemasaran sebagai program yang perlu dikaitkan dengan dunia sebenar. Li.

935 pemasaran memotivasikan saya untuk belajar di 4.039 1.185 1.9% 148 .01 level (2-tailed).032 dalam dunia sebenar industri membantu saya belajar lebih banyak 5. Ini membuktikan bahawa 62. Ini membuktikan bahawa kesemua pemboleh ubah tidak bersandar adalah signifikan dan telah menyumbangkan sebanyak 37.096 lakukan lebih banyak belajar sendiri membantu saya memahami pemasaran 5.093 Std. dan interaksi pengetahuan dan kemahiran melalui lawatan lapangan industri terhadap program pemasaran.016 bagaimana penyelidikkan sebuah syarikat Keseluruhan Jadual 7 : Korelasi Antara Pembolehubah 4. Analisis Regresi Berganda Ho4: Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pengalaman pembelajaran.556(**) .BUKU PROSIDING Jadual 6: Min dan Sisihan Piawai Program Pemasaran Statistik Deskriptif Dimensi : Program Pemasaran Mean membantu saya mengkaitkan pengalaman dengan 5.068 1.850 .371.000 62 Kemahiran & pengetahuan . nilai regrasi adalah R²=. (2-tailed) N .606 1.080 dunia sebenar lebih menarik dunia dibidang pemasaran pekerjaan 4.000 62 ** Correlation is significant at the 0. Mengikut Jadual 8.1% terhadap program pemasaran.854 bidang pemasaran Program ini memaksa saya utk 4.105 lebih mencabar bekerja di bidang 4.465(**) . peluang kerjaya.903 Pengalaman belajar Pemasara n Pearson Correlation Sig. Devia tion n=62 1.935 1.494(**) .000 62 Peluang kerjaya .114 1.

73457 . Namun. latihan industri. pengalamanbelajar. Oleh yang demikian. pengetahuan.000 df2 58 1 . & Corrigan H.B (2008).969 y= a= b= x= e= pemboleh ubah bersandar (program pemasaran) konstan koefisen pemboleh ubah tidak bersandar standard error 149 .V. bahan pengajaran pensyarah. peluang kerjaya Model Regrasi Linear Berdasarkan Jadual 9 dibawah. Jadual 8: Model Rumusan Std. Pensyarah juga perlu lebih kreatif dalam menerapkan eleman kemahiran pemasaran. dilaporkan bahawa model analisa regresi linear dapat dilaporkan seperti berikut : y = a+b1x1 + b2x2 + b3x3 + e y= -.725+ .414 3 a.281(interaksi kemahiran dan pengetahuan) + . Ho4 di tolak kerana wujudnya hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah tidak bersandar.371 11. keberkesanan pengajaran pensyarah.371 . mendapati pelajar mempunyai gaya yang pelbagai dalam pembelajaran. Ini kerana industri ini terbuka luas dan tidak memerlukan modal yang besar.BUKU PROSIDING keberkesanan lawatan lapangan industri bagi program pemasaran datangnya faktorfaktor lain seperti.663(pengalaman belajar) + . Kajian Doren D.194(peluang kerjaya) + . wujud juga pelajar yang berupaya mencipta pengalaman pembelajaran melalui analisa kes atau melibatkan diri dalam aktiviti simulasi.609( a) .339 . komunikasi pelajar. membuat penulisan selain daripada membuat lawatan lapangan industri. Error of Adjuste the d R Estimat Square e Mod el R R Square Change Statistics R Square F Change Change df1 Sig. Oleh itu sebagai pensyarah perlu menggunakan kepelbagaian kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar dan membina keupayaan pelajar untuk yakin menceburi bidang pemasaran setelah tamat pengajian. Predictors: (Constant). motivasi dan lain-lain faktor. F Chang e . Pensyarah juga perlu mengalakkan pelajar akan sentiasa mempelajari dan meneroka sesuatu konsep baru melalui pembacaan buku teks atau artikel.

saja jalan aje. (Pelajar 7) Mana ada exam.213 t Sig.210 . Aplikasi teori tidak dikaitkan dengan lawatan dengan jelas. Macam mana perniagaan berjalan tak nampak sebenarnya.281 pengetahuan a Pemboleh ubah bersandar: program pemasaran Rumusan Analisis Hasil daripada analisis koefisyen antara pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar (Jadual 9) menunjukkan bahawa nilai konstant adalah negatif iaitu . menyarankan lawatan industri merupakan pengalaman pembelajaran yang perlu digabungkan dengan aktiviti tugasan penulisan seperti journal refleksi pengalaman agar dapat dikongis bersama pelajar dan pensyarah. pengalamanbelaj . Keadaan ini dibuktikan hasil daripada temuduga berkelompak yang telah dibuat keatas pelajar. report pun tak ade. Mereka tunjuk gambar slide je.223 .725 .-725 dimana ini menunjukkan bahawa lawatan lapangan industri adalah berhubungan songsang keatas program pemasaran.A. Pensyarah tidak memasukkan aktiviti penulisan journal seperti hasil pengalaman pembelajaran yang telah dipelajari.384 . Masa sampai kita tengok-tengok.187 2.969 .924 1. Ini menjelaskan bahawa walaupun.360 .969 .143 . para pelajar amat berminat keatas program lawatan lapangan industri tetapi ia mempunyai impak negatif secara keseluruhan. “Masa kami melawat kami hanya tahu destinasi syarikat tetapi kami tidak tahu apa yang ingin dilihat dalam syarikat itu.193 Model 1 (Constant) Unstandardize d Coefficients Std.BUKU PROSIDING Jadual 9 : Koefisen(a) Pemboleh ubah tidak bersandar keatas Program Pemasaran Standardize d Coefficients Beta -. Tiada penilaian pengajaran dibuat keatas pelajar sama ada sebelum lawatan atau selepas lawatan. Carroll.663 ar peluangkerjaya .” Frontczak (1998).004 . 2000 turut berpendapat bahawa kelas yang mempunyai integrasi dengan komunity perniagaan akan memberikan persediaan yang lebih baik tentang dunia pekerjaan dibidang pemasaran secara praktikal berbanding lawatan tanpa tanpa diintegrasikan dengan 150 .194 Interaksi kemahiran & . (Pelajar 1). Tengok perjalanan syarikat. Pelajar tidak dimaklumkan apakah perkaitan lawatan dan topik yang dipelajari didalam kelas. R.457 .316 .748 . B Error . Seronok nampak mereka bekerja. Nilai ini terjadi kerana lawatan lapangan industri yang dilaksanakan oleh pensyarah modul atau pensyarah program pemasaran tidak melibatkan program pembelajaran berstruktur.

Rupa-rupanya ada cara macam mana nak cakap. Pelajar yang telah membuat lawatan lapangan industri. bukan boleh main cakap. seganlah nak jumpa clien. Baik makan gaji. Kena promote dengan orang yang nak beli. Komisyen banyak.” Pelajar yang ingin kekal dalam dunia pemasaran perlu sentiasa diberikan peluang untuk bercakap dan membina sifat keyakinan diri untuk maju kehadapan. Cakap dengan orang lain. Susah lah nak buat sale. Ada teknik ruparupanya.“Kalau tak buat sale untuk syarikat susahlah. Namun kelayakan yang diperolehi kadang-kala berbeza daripada pengalaman. Kemungkinan aktiviti praktikal jualan perlu ditingkatkan oleh pensyarah terhadap pelajar. boleh train kita.” Mendapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan menjadi idaman setiap pelajar. Tapi orang tak cakap habis. Pengalaman akademik bukan merupakan tiket untuk berjaya di alam pekerjaan. Macam mana nak pujuk orang suruh beli. Ni secret syarikat . Tak konfidenla. gaji banyak datang dari komisyen. Tetapi bukan semua pelajar akan berjaya mendapat pengalaman ini. serta peluang-peluang baru teknik perniagaan perlu sentiasa didedahkan kepada pelajar. Tapi bila nak jual betul-betul tu takut kalau tak sampai sasaran syarikat. Dia kata kalau nak belajar kena kerja dengan dia.”(Pelajar 4). kena berani tanggu risiko. Kena tahu cakap elok-elok. berasa lebih jelas melihat aspek praktikal perjalanan sesebuah perniagaan. Mereka tak nak beli. Institusi juga perlu memberikan peluang agar pelajar dapat melawat dan mengambil bahagian dalam aktiviti industri bagi mewujudkan suasana penerimaan pihak industri terhadap pelajar dan bakal pekerja industri (Seitz. “Susahlah. Macam mana nak pujuk.”(Pelajar 10) “Teori belajar cara-cara nak jual. Kena cakap banyak. Pembelajaran kursus jualan yang telah dipelajari didalam kelas masih belum cukup memberikan satu keyakinan untuk pelajar menjalankan aktiviti jualan. Memang best kalau betul-betul boleh jual. Keadaan ini dapat dibuktikan dimana pelajar menjawab (Pelajar 3).BUKU PROSIDING pengalaman dalam proses pembelajaran. 151 . saya tak pandai cakap. Dengan cara itu barulah pelajar faham perkaitan lawatan dengan objektif topik pembelajaran. Adalah disarankan agar pensyarah mengaitkan pengalaman pembelajaran yang telah dilalui dengan topik pengajaran atau objektif pengajaran yang sedia ada dalam modul pembelajaran tersebut agar pengalaman lawatan lebih bermakna. (Pelajar 2) “Dia cakap best betul. Kalau orang tu tak nak beli jangan suruh lebih-lebih. Buang masa. 1993). Namun pelajar masih risau kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan setiap aktiviti syarikat akan mendatangkan keuntungan. Bukan boleh main hentam. Pengalaman positif yang di bimbing oleh peniaga yang berjaya merupakan satu tiket pengalaman yang amat bermakna. tapi kena dengar cakap dia. Bimbingan yang berterusan serta pengetahuan berinteraksi dengan pelbagai orang. Malulah kalau tiap-tiap hari jumpa suruh pelanggan beli. Sebagai contohnya jika pelajar membuat tugasan penulisan. Syarikat tu bagi tahula rupa orang yang interested nak beli. pensyarah berupaya menilai sejauh manakah pelajar mampu mengaitkan teori dan konsep pemasaran hasil daripada pertemuan dengan pihak industri. mana boleh bagi tahu nanti orang tiru habislah. Kena ada orang tunjuk.

Ia juga memberikan peluang agar pensyarah dapat berjumpa. lawatan industri memberikan ruang agar pelajar dapat melibatkan diri secara aktif proses pembelajaran secara sebenar bersama pensyarah (Bobbitt. Kemp. Bagi pandangan pelajar mereka amat meminati dan terpegun dengan pengalaman lawatan yang dibuat kerana ini merupakan lawatan berbentuk akademik yang memberikan peluang mereka mendekatkan diri dengan profesional buat kali pertamanya pada kebanyakan pelajar (Laverie. Tak berani rasa tak boleh bua jualan produk. dan pengalaman tersebut agar dapat diintegrasikan dalam modul-modul pemasaran tertentu bagi membuat lawatan industri yang lebih berstruktu agar 152 . jabatan pemasaran dapat menawarkan kursus yang mempunyai kepelbagaian dalam teknik mengajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza. (Pelajar 3). Ini menunjukkan masih banyak yang perlu mereka pelajari dan perlu didedahkan oleh pensyarah. Tetapi kepastiannya ini hanya boleh dikenalpasti melalui maklum balas terhadap pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian diploma setelah sekurang-kurangnya setahun selepas bekerja. Segan jumpa orang nak suruh beli.” Keadaan ini membuktikan masih banyak interaksi kemahiran perniagaan perlu di buat oleh pelajar. (Pelajar 5). 2007). (Pelajar 6) “Saya tak tahu ape nak kerja. Malu puan. berbincang dengan pihak industri. Kami di berikan taklimat perniagaan syarikat macam proses perniagaan berjalan tapi ape sebenarnya 4P tu macam mana entah? Dah lupa la sebab belajar masa sem 1dan 2 sekarang dah lupa. kemahiran analitik dan pemikiran kritis dikalangan pekerja industri (Hutt & Speh. Secara ringkasnya. Namun. Entahlah baik kerja kerajaan. 200). jadi dengan hanya menawarkan kaedah lawatan lapangan industri kepada sekurang-kurangnya satu kursus pemasaran. (Pelajar 2) “Pensyarah suruh kami tanya tapi ape nak tanya!. tak de idea apa yang nak dijual”. & Mayo. Kena cakap banyak.” Ini menunjukkan bahawa banyak Menurut Doren & Corrigan (2008). Jabatan Perdagangan bagi memastikan agar lawatan industri dapat dimanafaatkan bersama. “Jalan tengok syarikat bestla.BUKU PROSIDING Ini kerana seorang peniaga sentiasa perlu peka dengan aktiviti manusia dan bijak mengambl kesempatan tentang sesuatau keadaan agar dapat merebut peluang pertama untuk menjual. 2006). Kolaborasi bersama industri dan institusi lain perlu diwujudkan oleh Unit Pemasaran. Tidak. adalah tidak wajar untuk mengaplikasikan format atau cara yang sama untuk setiap kelas pemasaran. pengalaman latihan industri membuka pelajar terhadap peluang untuk memerhati ciri-ciri interpersonal. Taku niaga. Inks. Sikap malu masih menebal dan masih perlu digilap dikalangan pelajar agar lebih bersifat terbuka untuk kehadapan dan sanggup untuk mengharungi cabaran pekerjaan. Kaedah ini memberikan ruang kepada pensyarahpensyarah untuk memperbaiki matlamat dan struktur lawatan industri. Keupayaan mereka untuk mengaitkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan bertanya amat terhad. Lawatan lapangan industri berjaya menanam minat pelajar dalam bidang pemasaran agar bekerja didalam industri pemasaran yang terbuka luas. Saya rasa saya cari kerja lain. Takut.

(2001). Pensyarah-pensyarah yang menyertai dan menganjurkan lawatan lapangan industri turut berupaya memperbaiki mutu pengajaran dan kurikulum agar lebih bermanafaat dan lebih menarik bagi serta lebih menjuruskan kepada keupayaan menyediakan pelajar kearah menjadi seorang yang lebih bersedia dengan cabaran di dunia perniagaan. Experiential learning and the HuntVitell theory of ethics: Teaching marketing ethics by integrating theory and practice. Journal Marketing Education. D. 2. Paper presented at the annual meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communicationj. No. Anupam. M L. Hannaford.. Doris V. 7.. Designing a Marketing Course With Field Site Visit. 2007. D. 15(2). Bobbit..eric. Carroll. And William D. Ed 444 203). To What extent are principles of marketing students market oriented? The review category: Marketing education. (2004). Dailey. G.. 5. J.. T. &Leigh. and Joon Seok Kim. R. Vol. 155-165. Duke.W. Ingram. A.ed. Hunt. Pp. August 9-12). from http://www. (2008).. 53. 22(1). R. Assessing the value of an undergraduate marketing technology course: What do educators think? Marketing Education Review. Marketing Education Review. W. Learning preferences of marketing students. Social capital: Building an effective learning environment in marketing classes. 15-24. Tx: American Marketing Association. (2000. Study abroad learning activities: A synthesis and comparison. (2005). & Tomkovick.30. 67-76. C. W.pdf 3. 153 . Perreault Jr. & Hope B. In Proceedings of AMA Winter Educators‟ Conference. 4. Ferrell & Gonzalez. S. 1-14. Inks. 11(1): 57-72. Integrating marketing courses to enhance team-based experiential learning. (2004).. Workman Jr.. Rujukan 1. Marketing Education Review. Journal of Marketing Education. 9. T. Laforge. 22(2). B. S. richard M. Phonix. San Antonio. Case and experiential learning methods. 15(1).. and Hyokjin Kwak. 3.BUKU PROSIDING pengalaman pembelajaran memberikan impak yang berkesan keatas program pemasaran.A. (2000). edited by John P. 1-8. 14(2). Markeing Education Review. K. Az (Eric Document Reproduction Service No. & Laverie. Journal of Marketing Education..D. Clarke.. Preparing public relations and advertising students for the 21st century : A case study. D. 243-50.. & Mayo. Marketing Education Review.N. r. 189-206. T (2000). (2005). 14(3). 10. C. C. Erffmeyer. 2004Gonzalez. Retrieved August 12. 8. C. 6.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000 0019b/80/16/63/7a. (2002). Kemp. R. Jaju.

& Lee. D. 154 . 371-382. preferences. The processing and pedagogy of marketing simulations. 27(2). (2006). 59-76. 16(1). Unni. L. 127(1). Seidman. 29(1). (2005). Marketing Education Review.P (2007). 21(7/8). 15. Marketing Eduication Review. 18. Student authored cases: Combining benefits of traditional and live case methods of instruction. 16. An update of marketing student perceptions of leaning activities: Structure. 28-30. Journal of Marketing Education. 66-66. Metacognition and transfer: Keys to improving marketing education. (2006). S. 5(4). Lincon. 16(2). Laverie. 835-858. (2006). G. Marketing Review. and effectiveness. 20. 19. Karns. D. Stubbs. 18-24. 163-171. M. Tomkovick. Journal of Marketing Management. C. Tnks. 17. Marketing education in digital world. 109-115.A. Marketing Education Review. Journal of Marketing Education. Integrating outside learning with the classroom experience: The student learning imperative.J.. A. Marketing at Baylor Business. M. (2005). (2006). A. 109-114. 26(2). 14. Pal. (2004). Lawrence. 13. Journal of Marketing Education. Education. S. (2005). 12. 15(1). R. & Brown. Ramocki. (2005). Desining a Web-driven retail marketing stimulation. 24(2). D.BUKU PROSIDING 11. J.. In-class active cooperative learning: a way to build knowledge and skills in marketing courses.. 1-7.M. Ten achor points for teaching principles of marketing. Baylor Business Review.

they are not related to each other. This has led the students to learn by remembering and ignoring the interaction between the course contents as well as the relationship with the other courses. This is because the understanding of the course content will be directly referred to the real system. Which means all activities like assignments. The conventional teaching method starts by explaining all the electronic or electrical components individually and separately. ABSTRACT The aim of the research is to evaluate the effectiveness of System Approach Concept to enhance the conventional teaching method practiced by the lecturers of this department. Teaching Plan. INTRODUCTION The capability to relate a theory with a real system at any courses is very important in teaching career. All activities in the course were designed in contact with the Mechatronics real system. functions and characteristics are hard to be understood by the students since their importance in the actual systems are cannot be seen. Berlin of Germany. Their approach is completing the course content by designing the teaching loop for the course. The approach which is explained in this paper consists of two parts. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development. Idasuzana Idris and Norhaslina Asri Electrical Engineering Department Sultan Azlan Shah Polytechnic 35950 Behrang Stesen. Perak. Based on the collected results. quizzes and tests which are planned for the course will be in contact with the real system. The first part is designing the teaching loop of the Electrical Engineering course and the second part is designing the real system and the teaching plan of the course. The research data collection has been made to 16 lecturers of this department who were trained with the System Approach concept in the Training for Trainers course in this department. By practicing it. most of them agreed that the concept has motivated them to deliver knowledge to the students confidently and effectively. This will led to in depth understanding of the system and the components involve in the system. Sometimes it is seen that. Real System. knowledge can be delivered to the students effectively during the class session. Their operations.BUKU PROSIDING EVALUATING THE EFECTIVENESS OF SYSTEM APPROACH CONCEPT IN ENHANCING TEACHING METHOD Siti Marlina Mohammad Amin. Keywords : Teaching Loop. 155 . I. The approach is based on the teaching and learning approach for Mechatronics System practiced at Siemens Technical Academic.

to help lecturers to achieve the teaching and learning objectives. IV. as mentioned by Dr Neil Storey in his book.. By doing this the students will get immediate experience on the application of electronic or electrical components in the system.BUKU PROSIDING These weaknesses can be improved by practicing System Approach concept in the teaching process.By starting with complete systems pupils can gain immediate experience of some applications of electronics. Phys. PROBLEM STATEMENT Through the observation during the teaching and learning process. II. Issue 6 (November 1984) By implementing System approach concept the lecturers will be able to design a real system and a teaching plan for the course innovatively by following the teaching loop designed in the approach.Geddes (1984) said in his paper.firstly explaining the overall concepts to build students‟ confidence and understanding. By using the concept the overall operation of the system is explained to the students at the beginning of the class session. Unable to do it will results in uninteresting study environment and unachievable teaching objective which is mainly to produce a skillful. giving a base upon which to build as they study the operation of the systems more deeply. Electronics: A System Approach (Published by Pearson Prentice Hall) While M. These skills are very important to be practiced by the lecturers to ensure the effectiveness of their teaching and learning process.. 156 . …. before looking at the more detailed analysis that follows……. III. With the approach. a knowledgeable and competitive students. Hence their confidence and understanding will be built more effectively. OBJECTIVES The objectives of the research are: 1.. Educ. all activities in the classroom can be designed creatively so that the students will gain the knowledge delivered to them effectively and interestingly. most of the lecturers of the Electrical Engineering department were lacked of skills to relate their course content with the real system and they were also cannot produce a well structured teaching plan for the course they are teaching. …. The individual components in the system will be considered towards ending the session.

characteristics. V. Figure1 shows the teaching loop which was designed in this approach. to motivate lecturers to deliver knowledge innovatively and creatively. source of error Comprehensive System Skills Figure 1 Teaching loop of the System Approach Approach concept 157 . Figure 2 shows a sample of questions which can be used as a guide to design all the activities so as it will cover the teaching loop of the System Approach concept. At this stage students will be taught in detail about the function. METODOLOGI The System Approach concept which is explained in this paper consists of two parts which are. While Figure 3 and figure 4 shows a sample of teaching structure that can be applied in teaching the course and it was designed by referring to the time allocation recommended in the syllabus. The loop is closed by introducing skills like localizing. the limit values and the characteristics of each component involves in the subsystems. the first part is designing the teaching loop for the course and the second part is designing the real system and the teaching plan for the course. The teaching loop starts by analyzing all subsystems in the real system and all components involve in the subsystems. identifying the cause and source of malfunctions in the subsystems to the students comprehensively.limit values. At this stage students will be introduced with several troubleshooting strategies to correct the malfunctions in the subsystems and in the system as well. The real system must be designed so as it will cover most of the components in the syllabus. All of those activities were designed and created in contact with the real system which was designed for the course. Subsystem Subsystem Subsystem Subsystem REAL SYSTEM Subsystem System troubleshooting strategies Application of component in the system Tracing of signal flow measurement Characteristic and design function in the system Causes of malfunction System Analysis Physical principles. Therefore the students will gain immediate experiences and practical knowledge on the applications of electronic or electrical components in the system. Both parts were designed by referring to the syllabus content provided by the Unit of Curriculum Development.BUKU PROSIDING 2. to help lecturers to generate ideas on how to relate theory with real situation.

REGULATOR AND VOLTAGE DIVIDER TROUBLESHOOTING STRATEGIES SYSTEM ANALYSIS . FILTER.voltmeter and ohmmeter combination Ask the students about their understanding of the multimeter. BRIDGE.BUKU PROSIDING THE REAL SYSTEM (DC POWER SUPPLY) What does the system do? How does it work? How the system is broken into subsystem? What does this subsystem do? How does the subsystem work? What types of the subsystem? How does the waveform look like? Why the subsystem important in the system? - - Is the Regulator circuit present in the system? Is the Bridge circuit well functioning ? Why is the output voltage is wrong? Why does the Filter circuit does not functioning? Why the LED is not on? ALL COMPONENTS INVOLVE IN THE SUBSYSTEMS How does the component function? What are the characteristics of the components? What are the limit values of the components? What are the possible causes of malfunction in the components? Figure 2 A sample questions of the System Approach concept PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS TEACHING HOUR HOURS = 20 = 2 SYSTEM APPROACH STARTS – ANALOGUE MULTIMETER AS THE REAL SYSTEM Display the real analog multimeter to the students Explain to the students that multimeter consist of ammeter. - Figure 3 Teaching Structure of Multimeter Analogue As The Real System 158 COMPREHENSIVE SYSTEM SKILLS SUBSYSTEMS WHICH CONSISTS THE CIRCUIT OF TRANSFORMER.

Explain to the students the circuit of voltmeter section analog multimeter Introduce them to Scale of volt Sensitivity meter System Analysis Analogue meter resistance Multimeter safety precaution . 159 . FINDINGS The System Approach concept has been introduced to 16 electrical engineering lecturers of this department. They were trained with the approach in the Training of Trainers course conducted in the department.Ask the students how to calibrate multimeter and measure the voltage the Comprehensive Skill Figure 4 Teaching Structure of Subsystem – Voltmeter Analogue V.BUKU PROSIDING PROGRAM = DEP1A SEMESTER = 1 NUMBER OF STUDENTS = 20 TEACHING HOUR = 2 HOURS SUB SYSTEM – VOLTMETER ANALOG . the approach has improved their existing teaching skills and has solved their weakness in relating the course content to the real situations. The results shown that most of the participants have agreed. The evaluation of the effectiveness of the approach was made by comparing it with the conventional teaching method practiced by them through out of the years.

The mod value is 5.BUKU PROSIDING Graft 1: Frequency and Percentage to achieve objectives more precisely Graft 1 is referring system approach method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning session in the classroom.8% had chosen strongly agree. The histogram in graft 1 shows 31.3% of the lecturers had chosen agree and 68. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps to achieve objectives more precisely during teaching and learning in the classroom. mean 4.69 and standard deviation is 0. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.479. These area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. Graft 2: Frequency and Percentage in designing appropriate method 160 .

75 and standard deviation is 0. The mod value is 5. mean 4. Graft 3: Frequency and Percentage to generate the idea Graft 3 is referring lecturers able to generate the idea on how to relate the theory with the real situations. mean 4. The histogram in graft 2 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. The histogram in graft 3 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area.75 and standard deviation is 0.BUKU PROSIDING Graft 2 is referring system approach method help lecturers in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom.447. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.447. The mod value is 5. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. Researchers found out the average mod value shows that they are very agree that this approach efficiently helps to generate the idea on how to relate the theory with the real situations. 161 .

The mod value is 5.BUKU PROSIDING Graft 4: Frequency and Percentage in guiding and motivating Graft 4 is referring system approach method are guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom.75 and standard deviation is 0.447. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are very agree that this approach guide and motivate lecturers to be more expert in delivery the instructions during teaching and learning in the classroom. suitable and effective learning sources. 162 . Graft 5: Frequency and Percentage to help lecturers in determine relevant. mean 4. The histogram in graft 4 shows 25% of the lecturers had chosen agree and 75% had chosen strongly agree. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice.

CONCLUSIONS Preparing a well structured teaching plan is very important in order to deliver knowledge to the students effectively. The participants felt that the approach have motivated them to deliver knowledge to the students creatively and confidently. The result has shown that. the real system and the teaching plan of the course they were teaching. The histogram in graft 5 shows 37. the first part is designing the teaching loop and the second part is designing the real system and the teaching plan has been introduced to 16 lecturers of the Electrical Engineering department in the Training of Trainers course conducted in the department.500. Their capability in designing a real system to be used in the classroom will help them to improve their conventional teaching skill which was practiced through out of the years. This area included agree and strongly agree refer to likert scale choice. The mod value is 5.5% had chosen strongly agree. those lecturers have been trained to design the teaching loop. 163 . their teaching skill and knowledge has been enhanced after being trained with the approach. suitable and effective learning sources.BUKU PROSIDING Graft 5 is referring system approach method help lecturers in determine relevant.5% of the lecturers had chosen agree and 62. All of these can be achieved by implementing the System Approach concept which is explained in this paper. mean 4. The evaluation has been made by comparing the effectiveness of their conventional teaching method with the System Approach concept by using questionnaire with likert scale. The distribution curve shows that the data frequencies are more skewers on the right hand side of the curve area. Researchers found out the average mod value shows the lecturers are almost agree that this method helps lecturer in designing appropriate method during teaching and learning session in the classroom. The approach which consists of two parts. The lecturers must be able to design all the activities in the plan creatively and innovatively to ensure the effectiveness of their teaching method in the classroom.63 and standard deviation is 0. By referring to the syllabus content.

5. Storey. N. Electronics: a systems approach. Pearson Education. (1984). and B. PARALLEL SESSION. 164 . 3. Goldsmith. (2004). Geddes.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. M. et al. Wells.. 2. Erkut. Electrical & electronic systems. Jones (2005). N. (1997). H. Commonsense ISD: an empirical approach to teaching systems analysis and design. "The systems approach in electronics teaching. M. Storey. (2006). 4. Bo aziçi University." Physics Education 19: 268. Inc. G. Australian Computer Society. Prentice Hall.

Department of Building Technology & Engineering.fr 1. Manufactured Home. This will ease for renovation and extension that currently limited in Manufactured Home. International Islamic University Malaysia.my 3 Abstract The preliminary idea to this research come from the Construction Industry Master Plan (CIMP) that is to transform and industrialized the Malaysian construction industry towards more systematic and mechanized system.edu. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur. Fast deployment and adaptability will increase the value added of the house. construction and operational. this concept will promote in reducing wastage by implementing the adaptability approach during construction and renovation. Malaysia 4 An Associate Professor. 53100 Kuala Lumpur. Malaysia e-mail: zzulkefle@yahoo. Department of Architecture. As a result it will foster a strong sense of identity between user and architecture towards sustainability and in harmonize with the Malaysia Standard. In addition.com 2 & abueusuf@iiu. Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. The chrysalis of this concept will be a joints and connections which should be designed to receive other components from all sides. This study aims to investigate the effectiveness of plug and play concept and how this results for adaptable architecture in terms of design. International Islamic University Malaysia. ar_asiah@yahoo. Kuala Lumpur. Adaptability. and allows building to be developed faster. Plug & Play. Malaysia 165 . The elimination of onsite construction limit the environmental impact to the site. Kuala Lumpur. 2 A doctoral student of architecture at the Kulliyyah of Architecture & Environmental Design. It may result the manufactured home that could be easily dismantles and reassembles elsewhere such as the Malay Traditional House. Prefabricated Components. International Islamic University Malaysia. Jalan Gombak. The plug and play concept is the design and protocols which are taken from the computer industry that allows for any additions in building to be adaptable. A combination of qualitative and quantitative approach are using in this research. Keywords: Industrialized Building System (IBS). affords greater accuracy in construction.BUKU PROSIDING Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components Zulkefle Ismail2 & Asiah Abdul Rahim3 & Mohammad Abu Eusuf4. Malaysia 3 A Professor and practicing architect. which is the continuation of previous studies by Zulkefle (2007).

BUKU PROSIDING Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels Farah Deba Ayeop Abdul Khalil ( PhD Candidate . In this paper.edu. The scope of work focuses on the performance of mechanical rebar couplers for precast wall panel connections and literature reviews on related topics. 166 . Experimental are to be carried out on some of the standard mechanical couplers available in the market. In a precast wall-slab system. The connections are also required to cater for the provision of structural ties to overcome progressive collapse. The new proposed mechanical couplers are design to evaluate their performances. the use of mechanical couplers as an alternative to traditional splice lapping of reinforcing bars which are designed as structural ties at the wall connections is presented. the wall connections are designed to transmit vertical gravity loads. imposed loads and to resist horizontal in-plane forces from the floor diaphragm action.my Supervisor : Dr Siti Aminah (UKM) Abstract Connections in precast concrete building play an important role in ensuring structure stability and safety of the building. UKM) Department of Civil Engineering Port Dickson Polytechnic Email: farahdeba@polipd.

alat kajian kepuasan kerja „ The Minnesota Satisfaction Questionnaire ( MSQ)‟. they were administered with questionnaire set A for husbands and questionnaire set B for wives. Dalam kajian ini subjek diminta melengkapkan soalselidik set A untuk suami dan soalselidik set B untuk isteri secara berasingan. Soal selidik mengandungi maklumat demografi. umur dan tempoh perkahwinan. Amin Jabatan Perdangan. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi gender. Subjek kajian terdiri daripada 60 orang pasangan suami isteri dan jumlah keseluruhan subjek kajian sebanyak 120 orang yang telah dipilih di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya. age and marital duration. Dapatan kajian juga membuktikan terdapat hubungan yang signifikan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.BUKU PROSIDING Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja Sakdiah Binti Md. Data kajian dianalisis menggunakan ujian t. Subject consist of 60 married couples. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan juga turut dibincangkan. ANOVA sehala dan Korelasi Pearson. In this study. Implikasi dan saranan mengenai mengenai kepuasan kerja. job satisfaction measured with „The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)‟. job performance adapted from Penilaian Tahap Kecekapan 167 . prestasi kerja yang telah diadaptasi dari Penilaian Tahap Kecekapan Kakitangan Awam dan alat kajian „ ENRICH Marital Satisfaction Scale ( EMS scale)‟ mengukur kepuasan perkahwinan. umur dan tempoh perkahwinan. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan dalam kalangan pasangan Melayu bekerja. This study also to investigate a significant difference selected demographic factor such as gender. Kajian ini juga mengenalpasti samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi terpilih seperti gender. The questionnaire comprising question of demogfaphic. totalling 120 subject selected from Bandar Baru Bangi and Putrajaya. ABSTRACT The objective of this study to was examine relationship between job satisfaction and job performance with marital satisfaction among dual .career married Malay couple.

age and marital duration. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh isteri ingin merealisasikan kelayakan akademik yang dimilikinya. Pasangan suami isteri akan merasa puas jika semua kehendak dan keperluan zahir batin mereka dapat dipenuhi serta difahami oleh pasangan mereka. Allah s. supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya antara kamu perasaan kasih dan sayang . job performance with marital satisfaction among the subject. one way ANOVA and Pearson Correlation. Data collected were then analysed using t. menambahkan ilmu pengetahuan. Fenomena suami isteri bekerja telah menjadi fenomena biasa dalam era moden serba mencabar ini. berinteraksi. The results show there are no significant differences between demographic factor such as gender. 1.test.w. meningkatkan kemahiran dan pengalaman. berfirman dalam surah Al. berusaha. memenuhi cita-cita. Maka. 168 . Kebahagiaan dalam perkahwinan bergantung bagaimana cara pasangan suami isteri itu mengendalikan keseluruhan corak kehidupan rumahtangga mereka.t. job performance and marital satisfaction are also being discussed. memantapkan ekonomi keluarga. mengisi masa lapang. Menurut Reppeti (1989) bebanan kerja yang dialami oleh individu di tempat kerja boleh menyebabkan seseorang bersikap negatif apabila pulang ke rumah. Perkembangan pendidikan dan ekonomi menyebabkan peranan isteri yang dahulunya hanya fokus kepada pengurusan rumahtangga tetapi kini turut bersama menyumbang tenaga dalam dunia pekerjaan. Weiten (1998) pula menyatakan pengalaman di tempat kerja sedikit sebanyak boleh mempengaruhi hubungan dalam perkahwinan. there are a significant positive correlation involving job satisfaction.BUKU PROSIDING for Government employees and marital satisfaction measured with ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS scale). Rohany Nasir (2008) mengatakan kebahagiaan dan kesejahteraan individu serta keluarga berkait rapat dengan perkembangan kerjayanya. peruntukan masa yang lama di tempat kerja mendedahkan pasangan suami isteri yang bekerja itu dengan pelbagai cabaran dan masalah. Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri.1 PENGENALAN Perkahwinan merupakan satu ikatan hubungan suci antara dua insan untuk membina dan mencipta corak kehidupan yang sempurna. The implication and suggestion of this study in the context of job satisfaction. menghilangkan rasa kesunyian dan merebut peluang pekerjaan yang sedia ada.Rum ayat 21 bermaksud . FatimahWati dan Iran Herman (1977) berpendapat tempat kerja merupakan tempat yang paling lama kita menghabiskan usia untuk berfikir. However. berkomunikasi.

Kesan tekanan kerja yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang bekerja boleh memberi kesan negatif terhadap perhubungan mereka dalam rumahtangga. Hasil dapatan kajiannya mendapati faktor kepenatan bekerja adalah punca yang menyumbang kepada gangguan kepuasan hubungan seksual pasangan. Namun begitu. Prestasi kerja pekerja yang cemerlang sangat diharapkan oleh majikan dalam usaha untuk mempertingkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi memainkan peranan bukan sahaja sebagai asas membuat keputusan dalam memilih personel. Atau adakah kepuasan perkahwinan individu itu boleh membantu meningkatkan prestasi kerja mereka?. 169 . perlu dikaji dengan teliti agar ianya boleh membantu mempertingkatkan mutu kerja disamping mengekalkan kebahagiaan perkahwinan yang telah dibina. tekanan serta beban kerja di tempat kerja boleh menyumbang kepada peningkatan masalah hubungan seksual pasangan suami isteri. Kegagalan insitusi perkahwinan kemungkinan akan memberi kesan negatif kepada pembangunan sosio ekonomi.2 PERMASALAHAN KAJIAN Persaingan di tempat kerja untuk mencapai matlamat. Penurunan keinginan hubungan seksual ini boleh menyumbang kepada pelbagai masalah lain dalam perhubungan suami isteri. Rohany Nasir (2008) menyatakan perubahan nilai. masyarakat dan negara. Kajian Rohany Nasir dan Noraini Abdullah (1990) membuktikan bahawa tekanan kerja merupakan salah satu punca berlakunya keganasan dan penderaan dalam kehidupan pasangan suami isteri. adakah berkemungkinan prestasi kerja seseorang individu itu akan merosot setelah mereka berkahwin?. Donelly (1993) telah menemuramah 6029 individu yang telah berkahwin untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perkahwinan mendapati perkahwinan yang tidak aktif dari segi seksual menyebabkan perkahwinan mereka tidak ceria.BUKU PROSIDING Pencapaian prestasi yang cemerlang dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. Pakar Sakit Tuan dan Kesihatan Reproduktif Lelaki dan Wanita Dr. Kesibukan menjalankan tugas semasa bekerja juga berkemungkinan boleh menyebabkan pasangan isteri suami mengabaikan tugas dan tanggungjawab asas dalam perkahwinan mereka. Sejauhmana persoalan ini dijawab. peramal untuk kenaikan pangkat. 1. membantu personal mewujudkan objektif bagi program latihan dan boleh menyediakan maklumat balas yang konkrit kepada pekerja untuk memperbaiki prestasi mereka. malahan sebagai kreteria dalam penyelidikan. Ismail Tambi (2007) pula menjelaskan gangguan emosi. meningkatkan produktiviti dan mencapai prestasi kerja yang cemerlang telah mendorong pasangan suami isteri yang terlibat untuk bekerja keras dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya tekanan.

tahun 2008 seramai 933 orang dan terkini dalam tahun 2009 seramai 945 orang5. ( Laporan statistik penceraian mengikut daerah ) 170 . Malah. Kajang. Selangor. kegagalan pasangan mengawal diri semasa berlaku pertengkaran di rumah bukan sahaja boleh menjejaskan perhubungan harmoni suami isteri tetapi juga boleh menyebabkan penceraian dan penderaan. Ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada konflik dan krisis dalam rumahtangga pasangan suami isteri yang bekerja. Ini memaksa pasangan suami isteri yang bekerja memperuntukkan masa untuk kerjaya terlalu lama. malah ada sesetengah pasangan suami isteri hanya berjumpa sekali dalam semimggu atau sekali dalam sebulan akibat dari penghijrahan atau tugasan luar pejabat yang terpaksa dilakukan. Rohany Nasir (2008) juga memberi pandangan mengenai budaya kerja yang terlalu menekankan kepada pencapaian prestasi tinggi. Malah ada juga suami isteri terpaksa hidup berasingan untuk jangka masa bertahun kerana tugas. Unit Perundangan Keluarga Islam (2009)PAIDHL. Statistik penceraian yang berdaftar di Unit Perundangan Keluarga Islam. Krisis gejala sosial dalam kalangan masyarakat terutama golongan remaja juga kebanyakannya berpunca dari kegagalan dalam insitusi perkahwinan. berlaku peningkatan dalam kes penceraian misalnya pada tahun 2007 kes penceraian seramai 772 orang. Malah ada juga kes pasangan suami isteri yang terlalu lama memperuntukan masa bekerja di tempat kerja mengambil kesempatan menjalinkan hubungan sulit dengan rakan sekerja sehingga mencetuskan pertengkaran dan penceraian. produktiviti dan juga persaingan menjadikan pekerja sentiasa mengejar masa dan seterusnya mengubah personalitinya. tekanan yang dialami juga boleh meningkatkan lagi ketidakpuasan dan keharmonian hidup pasangan semasa di rumah.Selangor. Kesan dari gangguan psikologi dan tekanan emosi sama ada di tempat kerja atau di rumah menyebabkan bukan sahaja krisis rumahtangga berlaku tetapi juga penceraian kian meningkat. 5 Sumber . Antara kes perkahwinan yang dikendalikan semasa pengkaji menjalani latihan praktikum adalah kes yang melibatkan suami isteri yang bekerja serta tidak berpuashati dengan sikap dan tindakan pasangan. Keadaan ini boleh mempengaruhi perkembangan anakanak. Kajang .BUKU PROSIDING budaya kerja dan persaingan yang hebat menggalakkan sesetengah individu mempunyai ekpektasi kerja yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri sehingga menjadi „workholic‟. Konflik dan krisis boleh menurunkan kepuasan perkahwinan mereka seterusnya sedikit sebanyak berkemungkinan boleh memberi impak terhadap pekerjaan mereka. Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (2009) melaporkan. Fenomena ini adalah berdasarkan pengalaman pengkaji sebagai kaunselor pelatih semasa menjalani latihan praktikum di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Pasangan yang tidak bahagia mudah menerima tekanan emosi semasa bekerja.

Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan prestasi kerja.1978 dlm.3. Kando & Summers (1971. 1.3. Melihat samaada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah kepuasan kerja dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan. Mengkaji samada terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.1 1. 1992) telah membuktikan bahawa wujud fenomena kesan Teori Spillover iaitu pengalaman yang negatif di tempat kerja telah dibawa ke dalam sistem kekeluargaan pekerja.4 1. Mengikut model ini elemen keluarga tidak dilihat sebagai suatu yang statik tetapi 171 . 1. Zedeck. tempoh perkhidmatan dan tempoh perkahwinan dengan kepuasan perkahwinan.3. Kajian Staines (1980 dlm.3. pembimbing perkahwinan di jabatan agama dan Lembaga Perancangan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN).5 KERANGKA MODEL KAJIAN Kajian ini menggunakan Model Spillover yang dikemukakan oleh Zedeck dan Mosier (1990).4 KEPENTINGAN KAJIAN Maklumat-maklumat dalam kajian ini diharapkan boleh dijadikan asas oleh majikan dalam sesebuah organisasi pekerjaan dalam membuat penilaian terhadap sebarang bentuk intervensi yang sesuai bagi membantu pasangan suami isteri yang bermasalah meningkatkan prestasi kerja mereka. seperti kaunselor.3. ini bermakna pengalaman individu di tempat kerja dipengaruhi oleh tingkahlaku yang individu itu lakukan di rumah dan begitu juga sikap dan pengalaman individu di rumah juga mempengaruhi tindakan individu di tempat kerja. Disamping itu. 1990) menyatakan bahawa Teori Spillover mempunyai kesamaan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. Untuk mengkaji samaada terdapat perbezaan dari segi umur. Zedeck & Mosier.BUKU PROSIDING 1. kajian ini juga mempunyai kepentingan kepada profesion membantu untuk penambahbaikan dalam meningkatkan mutu. keberkesanan dan tahap kualiti perkhidmatan dalam insitusi perkahwinan.3 1. Kajian Champoux.2 1. Mengikut teori ini kepuasan kerja mempunyai hubungan yang rapat dengan kepuasan perkahwinan.3 TUJUAN KAJIAN Secara ringkasnya tujuan kajian ini adalah seperti berikut: 1.5 Untuk menguji samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender.

Menurut Hackham dan Oldham (1980) pula mentakrifkan 172 .8 . Kerangka Model Kajian KEPUASAN PERKAHWINAN -kepuasan seksual -kestabilan kewangan -kecekapan pengurusan -Jumlah anak -kestabilan emosi -Persekitaran -visi. Maka pengkaji telah memilih Model Spillover sebagai asas dalam kajian ini dan mengubahsuai mengikut budaya masyarakat Melayu seperti dalam rajah 1.8 dibawah: Rajah 1.misi dan matlamat -gaji -Masa -Cemerlang -Anugerah -penghargaan -kenaikan pangkat KEPUASAN KERJA PRESTASI KERJA 1. termasuk ganjaran seperti gaji.6 DEFINISI KONSEP 1.1 Kepuasan Kerja Locke (1976) mendefinisi mengenai kepuasan kerja adalah pernyataan emosi yang selesa atau positif yang terhasil daripada penilaian seseorang terhadap pekerjaannya atau pengalaman pekerjaan seseorang.6. kenaikan pangkat dan pengiktirafan majikan bergantung sama ada ia dilaksanakan secara adil dan saksama.BUKU PROSIDING ianya dilihat sebagai lebih terbuka bagi membolehkan sistem ini berinteraksi dengan sub-sistem dunia pekerjaan.

Judge. Locke ( 1970) berpendapat prestasi kerja mencerminkan nilai kerja individ 1. Kepuasan perkahwinan itu dilihat sama ada sebagai kepuasan dalam situasi perkahwinan atau pun sebagai aspek-aspek spesifik dalam insitusi perkahwinan yang meliputi kepuasan seks atau pergaulan intim. polisi organisasi. taraf pendidikan .6. peluang kenaikan pangkat dan kepuasan keseluruhan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kepuasan kerja adalah hasil darjah keseronokan individu daripada pekerjaan yang dilakukannya (Munchinsky 2000). jantina. hubungan dengan majikan. Menurut Schultz (2000) pula kepuasan kerja merupakan satu set nilai sikap individu terhadap peker jaannya samaada sikap positif atau sikap negatif. Oshagbemi (2003) menjelaskan kepuasan kerja merangkumi pelbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaan seperti hubungan dengan rakan sejawat.BUKU PROSIDING pekerja yang mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan respon yang lebih positif dalam memperkayakan kerjayanya dengan tugas yang lebih mencabar berbanding dengan pekerja yang tidak merasakan kepuasan dalam pekerjaannya. gaji.Ilies. jenis dan taraf pekerjaan. kepuasan perkahwinan merangkumi cara pasangan mengatur kehidupan berumahtangga mengikut syariat beragama. & Scoot 2006) pula berpendapat kepuasan perkahwinan sebagai sikap yang menyenangkan dan sentiasa berpuashati terhadap perhubungan antara satu sama lain dalam perkahwinan. 1. bertanggungjawab dan saling berkasih sayang serta tenteram jiwa dan perasaannya dalam membina keluruhan peribadi dan kesejateraan keseluruhan kehidupan rumahtangga. persekitaran tempat kerja.6.2 Prestasi Kerja Menurut Ariffin Zainal (1985) prestasi kerja sebagai petunjuk untuk menilai pekerjaan yang akhirnya nilai upah pekerja ditentukan oleh pencapaian prestasi pekerja.3 Kepuasan Perkahwinan Symonds & Horvath 2004 (dlm. 173 . Haron Din (2007) memberi pandangan dari sudut agama. Pandangan Ariffin Zainal (1993) kepuasan kerja mempunyai pengertian yang subjektif yakni setiap orang mendapat kepuasan kerja dengan cara-cara yang berbeza dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja adalah berbeza juga mengikut umur.

Kajian (Cousineau & Hall. 2003) kajian selama 2 hari ke atas seramai 29 orang suami. mendapati suami yang mempunyai status dalam pekerjaan lebih bahagia berbanding dengan isteri yang bekerja. hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh agama. Manakala hasil kajian Ball (1991) selama 6 tahun secara tinjauan terhadap 243 suami dan 292 isteri yang bekerja bangsa Afrika Amerika dari tahun 1980 hingga 1986.BUKU PROSIDING 1. manakala penurunan dalam kepuasan perkahwinan boleh berlaku jika perkahwinan mempunyai masalah secara signifikannya boleh menurunkan prestasi kerja dan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja lelaki dan wanita. (2005) selama 2 minggu ke atas 75 orang subjek yang bekerja dan telah berkahwin menunjukkan pengalaman emosi dan konflik di rumah memberi kesan negatif terhadap emosi di tempat kerja. Crouter et al. hasil laporan dari isteri mendapati suami-suami yang mengalami tekanan di tempat kerja sepanjang hari bekerja mempunyai perkaitan dengan tingkahlaku negatif dalam perkahwinan mereka.065 orang individu yang berkahwin bertujuan untuk mengenalpasti proses perkaitan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja. begitu juga sebaliknya. Rogers & May. (1989 dlm. Hasil kajian Judge et al.7 KAJIAN LEPAS Kajian logitudinal oleh Rogers dan May (2003) selama lebih 12 tahun bermula dari tahun 1980 hingga 1992 telah menemuduga ke atas sebanyak 1. Kajian Perrone & Worthington (2001) menggunakan alat ujian ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS) ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek perempuan yang terdiri dari pasangan bekerja. Hasil kajiannya dengan menggunakan alat ukur Marital Satisfaction Inventory (MSI) membuktikan dalam tempoh jangka panjang kepuasan perkahwinan dan kepuasan kerja saling berkait dalam tempoh jangka masa panjang di mana peningkatan dalam kepuasan perkahwinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan peningkatan dalam kepuasan kerja dan prestasi kerja. Ini menunjukkan terdapat hubungan kepuasan perkahwinan dengan kepuasan kerja. 2007) yang berkaitan dengan meramal kemungkinan hubungan kepuasan perkahwinan dengan kejayaan pekerjaan mubaligh di Agensi Protestant Christian ke atas 158 peserta dengan menggunakan alat kajian 16PF dan Marital Satisfaction Inventory. 174 . untuk mengkaji kualiti dan kepuasan kehidupan mendapati kepuasan kerja mempunyai hubungan positif dengan kepuasan dan kualiti perkahwinan.

2.9.BUKU PROSIDING 1.6 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.9. Subjek seramai 60 orang pasangan suami isteri bekerja dalam kalangan bangsa Melayu menjadikan jumlah subjek kajian seramai 120 orang.5 Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender (suami isteri).1 Alat Kajian Kajian ini menggunakan 3 alat kajian iaitu bagi mengukur kepuasan kerja. Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan dengan memilih subjek kajian terdiri daripada pasangan yang berkahwin dalam pelbagai bidang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta di sekitar Bandar Baru Bangi dan Putrajaya. 1. 1. 1.England dan Lofquist(1967). Kendall & Hulin (1969) alat ujian ini telah terbukti penggunaannya dalam psikometrik di mana kebolehpercayaan dan keesahan alat ujian ini terbukti mengukur apa yang hendak diukur.4 Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.0 METODOLOGI Jenis kajian ini adalah kajian tinjauan (survey).9 HIPOTESIS KAJIAN Berdasarkan kepada permasalahan dan objektif kajian yang dijelaskan. 175 .3 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal Selidik MSQ Smith.3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan. pengkaji menggunakan soal selidik Penilaian Prestasi Kerja yang telah diubahsuai dari Penilaian Tahap Kecekapan kakitangan awam oleh FatimahWati dan Iran Herman (1977) . Alat kajian kedua.9. 1.9.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut umur.9. Soal selidik ini mengandungi 20 item yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia mengikut prosedur kajian.9. pengkaji menggunakan soal selidik „The Minnesota Satisfaction Questionnaire(MQS) diperkenalkan oleh Weiss. 1. pengkaji telah membentuk 6 hipotesis seperti berikut: 1. 2. 2.Dawis.

4 Kebolehpercayaan dan keesahan soal selidik Prestasi Kerja Iran Herman & FatimahWati (1997) telah mengukur kebolehpercayaan alat ujian Prestasi Kerja dalam mengkaji hubungan antara nilai kerja.1 Gender Jadual 3.1 menunjukkan bilangan dan peratus subjek kajian mengikut kategori gender pasangan Melayu yang terlibat.86 dan jumlah korelasi item adalah tinggi dari 0. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja dengan menggunakan pekali Alfa Cronbach adalah . Seramai 60 orang suami (50%) dan 60 orang isteri (50%) terlibat dalam penyelidikan yang sedang dijalankan.96.5 Kebolehpercayaan dan Keesahan Soal selidik Perkahwinan (ENRICH Marital Satisfaction Scale –EMS Scale) Tahap Kepuasan Fowers & Olson (1993) telah mengukur alat ujian ini dengan menjalani test-retest alat ujian yang dibina ke atas 115 individu dalam tempoh 4 minggu dan pekali Alfa Cronbach kebolehpercayaan ketekalan dalaman adalah .52 hingga 0.1. 2.1 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Gender Subjek Bilangan Peratus Lelaki (suami) Perempuan (isteri) Jumlah 60 60 120 50 50 100 Jadual 3.1.1 KEPUTUSAN DESKRIPTIF 3. 176 .1.82. 3.BUKU PROSIDING 2.

8%).2 Bilangan dan Peratus Subjek Mengikut Tahap Umur Umur 26 – 35 tahun 36 – 45 tahun 46 .1.8 3. tahap umur 26 hingga 35 tahun seramai 42 orang (35 %).2 memperihalkan tahap umur subjek kajian.8 25. Dalam kajian ini didapati pada tahap umur 18 hingga 25 tahun menunjukkan tidak terdapat bilangan dan peratus responden yang menjawab soal selidik yang diedarkan.65 tahun Jumlah Bilangan 42 43 31 4 120 Peratus 35 35.BUKU PROSIDING 3.3%) yang terlibat dalam penyelidikan ini. tahap umur 36 hingga 45 tahun seramai 43 orang (35. tahap umur 46 hingga 55 tahun seramai 31 orang (25.1.55 tahun 56 . 177 .3 100 Jadual 3.8%) dan tahap umur 56 hingga 65 tahun seramai 4 orang (3.2 Tahap Umur Jadual 3.1.

Tempoh Tempoh Perkahwinan 5 tahun ke bawah 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 .1.0%).8 16.1 Hipotesis 1 : Tidak terdapat kepuasan perkahwinan mengikut gender.2.2 KEPUTUSAN INFERENSI perbezaan yang signifikan tahap 3.3%).3 20. tempoh antara 11 hingga 25 tahun seramai 25 orang subjek ( 20.2 100 Jadual 3.25 tahun Jumlah Bilangan Peratus 28 24 25 20 23 120 23. tempoh 6 hingga 10 tahun seramai 24 orang subjek (20. 178 .2%) 3.0 20.7 19.4 Bilangan dan Peratus Subjek Kajian Mengikut Perkahwinan.20 tahun 21 .BUKU PROSIDING 3. Ujian t digunakan untuk menguji hipotesis 1 untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender seperti dalam jadual 3. Tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini paling awal adalah 5 bulan dan paling lama adalah 25 tahun.4 Tempoh Perkahwinan Jadual 3.1.1. tempoh 16 hingga 20 tahun seramai 20 orang subjek (16.2.7%) dan tempoh perkahwinan antara 21 hingga 25 tahun seramai 23 orang subjek (19. Pengkaji telah membuat pengkelasan tempoh perkahwinan dari soal selidik yang merupakan soalan terbuka kepada 5 sela kelas untuk memudahkan penganaalisaan.8%).1.4 memperihalkan mengenai tempoh perkahwinan pasangan yang terlibat dalam kajian ini. Bagi tempoh perkahwinan 5 tahun ke bawah seramai 28 orang subjek (23.

Keputusan statistik t menunjukkan nilai kesignifikan bersamaan .972 72.73546 118 -.6167) lebih tinggi sedikit berbanding dengan min suami (60.1 Ujian .882 F .535 -.2 menunjukkan keputusan statistik mengikut faktor demografi umur.05 ) .116) = ( .32006 8.554 ianya lebih besar daripada . 3.2 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur JKD 152.(2 tailed) .699.BUKU PROSIDING Jadual 3. Gender N Min SP dk =(N-1) t Mengikut Sig.699 dengan nilai signifikannya 0.594 Suami Isteri P > .2. p > .05 .2.535 Min kepuasan perkahwinan isteri (61.05 Statistik F = . Jadual 3.2 Hipotesis 2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur Hipotesis 2 ini diuji dengan menggunakan ANOVA sehala untuk melihat samaada terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur. Ini bermakna keputusan ini menunjukan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender (t (118) = -535. p > .t bagi Perbezaan Kepuasan Perkahwinan Gender.05.699 sig .2.05). Maka keputusan kajian ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.6167 8.283 8607.917 8454.2.02 Dk 3 116 119 MKD 50. Maka keputusan statistik ini menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji.7833 61.05 60 60 60.594 dan ianya lebih besar dari nilai aras kesignifikan . Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur secara signifikan F( 3.78330). Jadual: 3. 179 .554 Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .

p < .3 ANOVA sehala bagi menguji perbezaan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan JKD Dk MKD F Antara Kumpulan Dalam Kumpulan Jumlah P > .05) .803 ianya lebih besar daripada .200 4 115 119 30. Kepuasan pekahwinan .803 Keputusan statistik F = .871 8607.2.115) = ( .082 73.272* 180 .3 Hipotesis 3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan Bagi menguji hipotesis 3 ANOVA sehala juga digunakan untuk melihat samaada terdapat perbezaan min yang signifikan kepuasan perkahwinan dengan faktor demografi tempoh perkahwinan.329 8486.272.4 menunjukkan keputusan yang diperolehi dalam kajian : Jadual 3. Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .2. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan min kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi tempoh perkahwinan secara signifikan F( 4.408 dengan nilai signifikannya ialah 0.2.BUKU PROSIDING 3.4 Hipotesis 3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.05.2.2. Jadual 3.2.408 kepuasan Sig . p > . 3.408 . Jadual 3.4 Pekali Kolerasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Kepuasan perkahwinan. Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini diterima.799 .3 menunjukkan keputusan statistik min perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut tempoh perkahwinan.05).003 adalah lebih kecil daripada nilai aras signifikan .05 120. Jadual 3. Maka hipotesis pengkaji dalam kajian ini juga diterima. Korelasi Pearson juga digunakan untuk menguji hipotesis samaada terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.05 Keputusan menunjukan nilai aras signifikan .05 ini bermakna pembolehubah kepuasan kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan pembolehubah kepuasan perkahwinan ( r (120) = .

2.5 Pekali Korelasi Di Antara Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan.426* Kepuasan Perkahwinan .BUKU PROSIDING 3.6 Hipotesis 5: Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja.7 %) diikuti sektor swasta sebanyak (29. Maka hipotesis kajian ini diterima.2. anggota polis (12.262. Terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Pembolehubah Prestasi Kerja *P < . 4.01).2.05 ini bermakna pembolehubah prestasi kerja mempunyai hubungan positif lemah dan signifikan dengan kepuasan perkahwinan (r (120) = .2.05 ini bermakna terdapat hubungan positif rendah yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan kerja (r (120) = . Subjek dalam kajian ini majoriti bekerja dalam sektor awam (56.05 Prestasi Kerja .05 3.05 ).5 %) dan anggota tentera hanya ( 1. p< . Maka hipotesis yang dibina oleh pengkaji diterima.426. Jadual 3.262* Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .000 adalah lebih kecil dengan nilai aras signifikan . Keputusan menunjukkan nilai aras signifikan .6 Pekali Korelasi Di Antara Kepuasan Kerja Dengan Prestasi Kerja Pembolehubah Kepuasan Kerja *p < .0 PERBINCANGAN Kajian mengenai hubungan kepuasan kerja dan prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan telah dijalankan ke atas 60 pasangan suami isteri bekerja yang menjadi jumlah keseluruhan subjek seramai 120 orang iaitu 60 orang suami (50 %) dan 60 orang isteri (50%). 181 .2 %).004 adalah lebih kecil daripada aras signifikan . p < . Jadual 3.7 %).5 Hipotesis 4.

Ini kerana budaya masyarakat Melayu tidak suka menceritakan permasalahan rumahtangga mereka secara terbuka juga boleh mempengaruhi cara mereka menjawab soal selidik yang diedarkan.2 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor umur. Hasil kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Leverson. Keputusan kajian menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. Ini bermakna cabaran membesarkan anak-anak sedikit sebanyak menyebabkan konflik berlaku dalam rumahtangga maka isteri lebih cenderung merasa tidak puashati dalam perkahwinan berbanding suami. Keputusan analisis kajian ini bertentangan dengan pendapat White-Mansell & Pope (1996) ibu yang lebih muda adalah kurang matang dari segi umur. Pandangan pengkaji mengapa terdapat keputusan yang bercanggah dengan kajian-kajian lain berkemungkinan subjek dalam kajian ini masih belum bersedia untuk memberikan maklumat sebenar masalah perkahwinan mereka.1 Perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut gender.7%).7 %) . Keputusan ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Perron & Worthington ( 2001) mengenai kualiti dan kepuasan perkahwinan ke atas 52 subjek lelaki dan 55 subjek wanita yang telah berkahwin dan bekerja juga mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan kepuasan perkahwinan mengikut gender . Keputusan statistik kepuasan perkahwinan subjek kajian tidak mempunyai perbezaan yang signifikan mengikut faktor demografi umur. Ini bermakna hipotesis kajian ini di terima. 4. Carstensen & Gottman (1993) kajian mengenai jangka masa panjang perkahwinan ke atas 156 pasangan yang terdiri daripada golongan umur antara 40-50 tahun dan 60-70 tahun. Cara hidup dan didikan bangsa Melayu jauh berbeza dengan cara didikan masyarakat barat yang lebih terbuka dalam membincangkan isu sensitif mengenai masalah dalam pekahwinan.3 %) dan tahap umur antara 18 tahun hingga 25 menunjukkan peratus sifar kerana tiada subjek dalam golongan ini.BUKU PROSIDING Dari segi umur pula. majoriti subjek yang terlibat dalam lingkungan umur 26 tahun hingga 55 tahun secara keseluruhannya sebanyak (96. pengalaman dan kurang bersedia dari segi psikologi maka ibu muda lebih berisiko mengalami tekanan dan ini akan mempengaruhi kepuasan perkahwinan mereka. 182 . Tempoh perkahwinan subjek bawah 5 tahun (23%) menunjukkan jumlah peratus tertinggi berbanding dengan tempoh perkahwinan 16 hingga 21 tahun sebanyak (16. umur antara 56 tahun hingga 65 tahun hanya (3. Mengikut keputusan analisis data secara inferensi memberi indikasi bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kepuasan perkahwinan mengikut gender. 4.

al (1993) membuktikan kepuasan yang dinikmati oleh suami adalah berkaitrapat dengan kepuasan perkahwinan dalam tahun pertama perkahwinan. 4. kajian Morokoff. Dapatan kajian ini menyokong Teori Model Kesan Spillover (Zedeck. 183 . pengkaji berpendapat ini berkemungkinan umur subjek yang terlibat dalam kajian telah mencapai tahap umur matang untuk membuat sebarang keputusan dan tindakan dalam mengurus rumahtangga mereka. Pengkaji berpendapat tempoh perkahwinan yang lama membolehkan pasangan telah mengenali hati budi pasangan dan mereka lebih menghargai pasangan masing-masing. Keputusan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kepuasan perkahwinan dengan tempoh perkahwinan seterusnya menerima hipotesis yang dibina oleh pengkaji. et. Kajian ini mendapati wujudnya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan. maka hipotesis kajian ini diterima.BUKU PROSIDING hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan mengikut umur. Namun begitu kajian Leverson et al (1993) menemukan pandangan positif terhadap perbandingan pasangan golongan tua dengan golongan pertengahan didapati golongan pasangan tua kurang menghadapi konflik membesarkan anak-anak berbanding golongan pertengahan umur. Keputusan kajian menunjukkan kesan ketidakpuasan kerja menimbulkan kesan ke atas emosi dan pengalaman ini terbawa-bawa semasa berada di rumah dan ini boleh menjejaskan kepuasan perkahwinan mereka. 4. Tetapi jika kepuasan perkahwinan itu di lihat dari elemen kepuasan perkahwinan yang dibincangkan dalam definisi operasional dan model kajian ini dari sudut kepuasan seksual.4 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan kepuasan perkahwinan.3 Perbezaan kepuasan perkahwinan tempoh perkahwinan. Keputusan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan kepuasan perkahwinan mengikut faktor demografi umur.1992) bahawa pengalaman di tempat kerja dan keluarga saling berinteraksi dan mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan perkahwinan. Manakala isteri menikmati kepuasan seksual bergantung kepada sikap suami yang memberi kasih sayang dan tanggungjawab semasa tempoh tahun ketiga perkahwinan mereka. Kepuasan perkahwinan juga mungkin meningkat pada peringkat akhir perkahwinan berkemungkinan pasangan kembali hidup berdua kerana anak-anak telah membesar dan meninggalkan rumah untuk bekerja.

5 Hubungan di antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan.(1982) bercanggah pendapat dengan kajian ini kerana menurut Marshall komitmen dan prestasi tidak terjejas walaupun individu menghadapi tekanan atau mengalami ketidakpuasan dalam perkahwinan. Kajian Locke (1970) juga membuktikan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi kerja. Hasil kajian ini mempunyai kesamaan dengan pendapat Ariffin Zainal (1985) mengatakan prestasi yang baik dalam pekerjaan memberi kepuasan kepada individu yang bekerja. persefahaman serta persekitaran rumah yang memuaskan juga boleh membantu pasangan suami isteri mencapai kepuasan kerja semasa bekerja. Pasangan-pasangan suami isteri yang tidak mengalami terlalu banyak masalah atau krisis dalam rumahtangga dan berpuashati dengan perkahwinan serta mencapai kepuasan kerja biasanya mereka boleh menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan dan cemerlang. Oleh kerana hasil kajian ini menunjukkan pekali korelasinya adalah rendah. Kajian ini juga mempunyai persamaan pendapat dengan kajian FatimahWati dan Iran Herman (1977) tentang hubungan nilai kerja. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi kerja dengan kepuasan perkahwinan. Keputusan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Maka beberapa kajian lanjut perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana keputusan kajian 184 . kemudahan serta gaji yang setimpal di tempat kerja mewujudkan rasa kepuasan kerja dalam kalangan pekerja ini boleh memberi kesan kepada tindakan mereka apabila mereka berada di rumah. 4.BUKU PROSIDING Maka pengkaji berpendapat persekitaran kerja. Namun begitu Marshall et al.6 Hubungan di antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Begitu juga sokongan. 4. Ini bermakna kepuasan pekahwinan tidak mempunyai hubungan dengan prestasi kerja. prestasi kerja dengan kualiti kehidupan bekerja menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja. 5. maka pengkaji berpendapat terdapat norma dan budaya masyarakat yang berbeza dengan norma dan budaya masyarakat alat ukur ini digunakan di barat.0 IMPLIKASI KAJIAN Implikasi dari kajian ini menunjukkan komitmen dan dedikasi individu semasa menjalankan tugas samaada peranan di rumah atau di tempat kerja akan mempengaruhi prestasi kerja.

5. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan ke atas 120 orang pasangan Melayu yang dual-career di Bandar Baru Bangi dan Putrajaya maka secara keseluruhan keputusan kajian menunjukkan responden mempunyai hubungan tahap kepuasan kerja dan perkahwinan yang signifikan.3 KESIMPULAN Dalam perkahwinan. prestasi kerja dan kepuasan perkahwinan saling berhubungan secara signifikan antara satu sama lain.4 Menukarkan Peranan Unit Bimbingan dan Rundingcara Perundangan Islam di Jabatan Agama sebagai Unit Kaunseling Kekeluargaan. ini menimbulkan masalah untuk mendapatkan set soal selidik semula. 5. Begitu juga pencapaian prestasi kerja juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan perkahwinan. 185 .1. 5. Ketidakpuasan kerja dan perkahwinan yang tinggi boleh menggugat prestasi kerja seseorang dan juga memberi gangguan psikolagikal kepada individu yang terlibat. 5.2.3 Penambahbaikan peranan unit kaunseling 5.1 Penambahbaikan kursus dan program yang berkaitan dengan perkahwinan.2. 5.2 Memperluaskan e-kaunseling 5.1 Saiz sampel adalah tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membuat generalisasi kepada keseluruhan populasi pasangan Melayu seluruh malaysia.2.2 LIMITASI KAJIAN 5. 5.1.BUKU PROSIDING ini tekal dengan menggunakan beberapa alat ukur kepuasan kerja dan alat ukur kepuasan perkahwinan. Maka kesimpulan dari kajian ini.2 Soal selidik ditadbirkan perlu dijawab oleh pasangan suami isteri. 5.1 SARANAN KAJIAN Hasil dari kajian ini pengkaji mencadangkan beberapa strategi dan cadangan untuk menangani masalah yang berlaku dalam insitusi perkahwinan.1. maka jumlah item yang agak benyak ini mungkin mengurangkan fokus indidvidu ketika menjawab soal-selidik tersebut. kepuasan kerja. pasangan dual career sering menghadapi pelbagai masalah di sekeliling mereka.1.3 Kajian ini menggunakan 3 set soal selidk yang keseluruhannya item berjumlah 52 item.

Job satisfaction and job performance.114 Fowers.L. ayat 21. & Olson. 11. American psychological Association. Universiti Kebangsaan Malaysia. perkahwinan dan kesihatan mental. K. (1993). M. R. (2004). vol. dlm. Vol. Bhd. 1991. 20. Ismail Tambi. Islam Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia. FatimahWati Halim & Iran Herman. E. & Hall. 317-327.2. 30(2) .M. Iran Herman. The 16PF and Marital Satisfaction Inventory as predictors of missionary job success. Sexually inactive marriages . J.11. & Cooper.35. Jurnal Psikologi Malaysia. Paper Presented at the annual meeting of The Southern Sociological Society. M.E. Bil 18:7:84. Arab Saudi. Siri Motivasi Rumahtangga. (2007).. Statistik dan Analisa Data Sains Sosial. D. Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahad. no 2. Pekerja dan pekerjaan. B. Journal of Family Psychology .T. 3. Al-Quran dan terjemahan (1971). Ariffin Zainal. (1985).P.. 9.7 No. M.R. 6. Teori dua faktor Herzberg: Satu penilaian dalam konteks Malaysia. 12.(1993). 4.L. A. Terbitan Jabatan Psikologi Kaunseling. April 11-14. Vol. Majalah Psikologi. Siri Gaya Hidup Islam. 15. E. D.. H. M. PTS Publication & Distributors. ( 2007).45 (2). Penerbit USTARA. Nilai Kerja dan Hubungannya dengan Prestasi Kerja dan Kualiti Kehidupan Bekerja . Journal of Psychology and Theology. Atlanta.Russell.L. 2. 97. Inc. Donelly. The Journal of Sex Research . ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. 10. Cousineau. Haron Din. 186 . Bil. Kondo & Summer. ( 1994).. Surah al-Rum . 13. Inc. „Workplace wellness: Work in the family and employing organization‟. Penerbit Fajar Bakti Sdn. 565-579. A meta-analysis. Petaling Jaya. Work and marital happiness among African Americans. Educational Resources Information Center (ERIC).M. A. 7. & Mosier. Universiti Kebangsaan Malaysia. vol. pendekatan psikologi personel. 16. S. (1990). American Psychology.. Satu Kajian Perbandingan Di antara Sektor Awam dan Sektor Swasta. Iran Herman.. American Psychological Association. (2007). Bhd. System Sdn. 8. Relationship between job and family satisfaction : Causal or non causal covariation?.. Cinta. Iaffaldano.. Aplikasi SPSS for windows . (1987). & Muchinsky. Psychological Bulletin. Penerbit Edu . Ball. Frone. Zedeck.1971). 176183.(2007). 14. (1978.251-273. 5. Champoux. Journal of Management. 171-179. (1997). Kedah. (1985). 1991. Ariffin Zainal.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1.97.

(2008). (2003). Factors influencing ratings of marital quality by individuals within dual-career marriages: A conceptual model. Vol. (2000). 3-9.7. sexual functioning and marital satisfaction . 127. 22. Levenson.. Rond Mc Nally. M. P. Psychology applied to work. Bono. Bhd.J. Rohany Nasir (2003).. Morokoff..” dlm. R. Roger. (2006). A. Syarahan Perdana Profesor. Patricia.R.A. Vol. Thomas Learning. 482. B. A.. 1297-1350.BUKU PROSIDING 17. Bhd. J.E. 21. Munchinsky. 18.C.496 29.) Australia Wadsworth. D.. American Psychological Association. A qualitative and quantitative review.W. Communication in family relationship. Journal of Marriage and the family. (1989).P. 43-53. Hackman. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya.. & Patton.C. Reppeti. 65(2). L. Blackwell. Psychological Bulletin..D. Publication.(2001).J. A. 376-407.1. T. 779-814. J.( 1993). Universiti Kebangsaan Malaysia. Jugde. S. Oshagbemi.(1993). J. P.No.2.M. The Journal of sex research.S.A. Personnel Psychology.R.331-343. No. E.8. & Gillilland . Pg. Vol. & May. American Psychology Inc. (1976).L. & Scott. Carstensen L. Stress . 20. N. M. 32.(1990). & Fitzpatrick. 301303. (1993). 23. Effects of daily workland on subsequent behavior during marital interaction: The roles of social withdranal and spouse 187 . & Worthington. Rohany Nasir & Noraini Abdullah. Kaunseling kerjaya anjakan daripada konvensionalisme. 24. Judge.K. L. Prentice Hall.(Pnyt) Handbook of Industrial and Organizational Psychology. R. Perrone. Utusan Publications & Distributors Sdn. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Vol.59. 27. Isu-isu kaunseling dan perkembangan kerjaya..Co. Work – family conflict and emotions.. T.J. Spillover between marital quality and job satisfaction long term patterns and gender differences. No. (1980) Work Redesign. (2000). 19. Thoresen. Rohany Nasir. K. Inc. R. (2003).. G. Gender differrence in The job satisfaction. Penerbit Utusan Publications & Distributors. 26. Long Term Marriage: Age.M. Chicago. R. Noller... Sdn. Ilies. E. 25. Pschology and Aging .J. “Keganasan rumahtangga di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Gender and Satisfaction. Inc. & Witjing. California Addison Wesley. Publishing. Rohany Nasir.T. Journal of Counseling Psychology.48. (6th ed.M. Marshall. vol 15. Jr. Locke. 31. G.J.(2001) The job satisfaction-job performance relationship. 28. dlm Dunnette. & Oldham. 30. Women in Management Review. effects at work and at home. & Gotman. The nature and cause of job satisfaction. 30(1). (1982). Sex Roles 8(2) : 135-146. Dimensionality of womens career orientation. J.3. Upper Saddler River..

Staines . American Psychologist. W.BUKU PROSIDING support. S. & Mosier. (1964). (1996). 188 .P.L. & Hulin C. 57. Pressure. K. Work and motivation. 34. Patterns of parenting behavior in young mother. 51-64. Chicago: Rand Mc Nally.L. 35.K.. Smith. New York: John Wiley and sons. American Psychologist. 33. Zedeck. Vroom.L.M. Workplace wellness: Work in family and empolying organization. 38. S. American Psychological Assosiation. 45(2). major life events and psychological symptoms.L. Journal of Social Behavior and Personality. V. & Mosier. The measurement of satisfaction in work and retirement.. 45 (3). American Psychological Assosiation. vol. Kendall. 37. 13 (1). Journal of Personality and Social Personality and Social Psychology. 651-659. 36. (1990). (1969). S. Weiten. 273 – 282.(1980). Workplace wellness: Work in family and empolying organization.. (1990).. dlm. Whiteside. & Pope. K. Zedeck. Family Relation.C.H. 45(2). L. (1998). vol. Mansell.

Dalam dunia pendidikan semua ahli akademik mesti menguasai teknologi maklumat terkini. Penggunaan internet melalui laman web yang berkaitan dengan topik yang yang diinginkan akan memudahkan capaian maklumat untuk membuat rujukan tanpa mengira masa dan tempat. pelajar bukan sahaja dapat mengakses maklumat dan bahan pengajaran melalui web. Segala gedung maklumat yang ada dalam laman web boleh dimanfaatkan oleh pensyarah dan pelajar dalam memilih bahan-bahan dan maklumat yang bersesuaian dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran. Mohd. penstrukturan pengetahuan serta membentuk suasana pembelajaran kendiri pada bila-bila masa dan di mana sahaja.BUKU PROSIDING LAMAN WEB SEBAGAI TARIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) POLITEKNIK MALAYSIA Ahmad Fkrudin bin Mohamed Yusoff 1. tetapi mereka juga dapat terlibat dalam aktiviti pembelajaran yang merangkumi sesi perbincangan maya. ia juga dapat mempertingkatkan tahap pembelajaran di kalangan pelajar (Chang 2001). Ia adalah satu perkembangan pendidikan hasil daripada proses ledakan Information and Communication Technologies (ICT) yang merujuk kepada penggunaan teknologi tersebut dalam membuat penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi. Kata Kunci – Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan laman web. menarik minat Pelajar. Dengan cara ini. para pensyarah digalakkan untuk mengintegrasikan ICT dalam proses P&P. Kajian ini membincangkan aplikasi penggunaan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Islam 2 (A2001) sebagai tarikan kepada pelajar. Isa bin Hamzah3 Politeknik Ungku Omar1&2. Selain daripada penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran melalui medium web yang dapat menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. PENGENALAN Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berasaskan web adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia3 ABSTRAK Dalam era dunia tanpa sempadan ini. Wan Norina bt Wan Hamat 2. 189 . berkemungkinan segala bentuk maklumat dan bahan yang dicapai tanpa batasan nilai dan budaya.

talak. KEPENTINGAN KAJIAN Kepentingan bagi kajian ini adalah seperti berikut : 1.902. antaranya ialah kuiz. Terdapat beberapa kriteria penilaian dan pentaksiran bagi kursus ini. lian.256 bilangan penduduk. Jabatan Pengajian Politeknik.internetworldstats. pengurusan jenazah dan sumber hukum.dan video (Mohd Arif dan Mohd Jasmy 2000). rohani. zihar. hadhanah. Secara umumnya Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) ini merangkumi tiga bahagian utama iaitu kekeluargaan Islam (munakahat). PENGENALAN STRUKTUR KURSUS PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) merupakan kursus teras bagi semua pelajar Islam semester dua di Politeknik-politeknik Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Statistik pengguna internet di Malaysia. rujuk. ila‟.com/stats3.6%). tugasan. bunyi. individu dgn individu tanpa batasan masa dan geografi. pendidikan keibubapaan dan perbincangan enakmen keluarga Islam. Dalam usaha untuk membina insan seperti yang dihasratkan.160. ilmu yang disampaikan perlu juga sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan negara. nafkah. 3. ihdad. dan pembentangan. Menyediakan bahan bantu mengajar yang releven dengan teknologi hari ini. poligami. (http://www. 2. tanggungjawab suami isteri.htm). 190 . digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menggambarkan bahawa pembangunan insan itu perlulah seimbang dan menyeluruh perkembangannya dari segi intelek. World Wide Web (WWW) merupakan satu sistem yang berkebolehan mempersembahkan maklumat berbentuk multimedia dengan kombinasi teks. imej.600 pada tahun 2010 (29 ogos 2010) (64. Internet merupakan teknologi yang berupaya bertindak sebagai alat penyebar maklumat yang membolehkan interaksi individu dgn komputer. Internet dan penggunaan laman web sebagai sumber maklumat dan media pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan. nusyuz. kini mencapai 16. berbanding 26. Dalam bab kekeluargaan Islam membincangkan mengenai konsep kekeluargaan Islam ia merangkumi nikah. Memberi pendedahan kepada penyarah Pendidikan Islam 2 (A2001) tentang pendekatan proses P&P berasaskan web. kertas amali. KPTM.BUKU PROSIDING Program pendidikan di negara ini. idah. Bagi mencapai keberkesanan yang maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sukatan kursus ini disediakan oleh pihak Lembaga Kurikulum Politeknik. emosi dan jasmani. qazaf.

berkesan dan lebih bermakna kepada para pelajar (Isham Shah Hassan 2005). Membina suasana pembelajaran yang positif Menjelaskan maksud pelajar Menyusun dan membina sumber maklumat Menyeimbangkan di antara kompenen kecerdasan dan emosi Berkongsi perasaan dan pandangan dengan pelajar dan bukan cuba untuk menguasainya. Pensyarah lebih berperanan sebagai pemudahcara dan berperanan sebagai pembekal maklumat. mengkafan. kaedah pembelajaran ini 191 . Menurutnya lagi. ii. Bahagian sumber hukum pula membincangkan tentang sumber-sumber serta peranan hukum yang terdapat dalam Islam dan hukum Jenayah Islam iaitu hudud. menyembahyang dan mengebumikan jenazah. Menurut Roger (1994) dalam Hussain et al. iv. Dalam abad kini pengajaran dan pembelajaran yang digalakkan adalah tetap berpusatkan pelajar tetapi pensyarah mesti memainkan peranan yang maksimum untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. iii. Penggunaan multimedia dan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran bukan bertujuan untuk menggantikan pensyarah tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Secara keseluruhanya kursus ini memfokuskan cara-cara menangani masalahmasalah kekeluargaan serta membentuk sikap positif dalam kehidupan berkeluarga. STRATEGI PEMBELAJARAN BERASASKAN LAMAN WEB Laman web boleh digunakan sebagai sumber untuk penyediaan pelbagai bahan dan maklumat yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. v. Pelajar boleh berulang-ulang kali berpeluang mempelajari tajuk-tajuk yang sukar berulang-ulang kali sehingga pemahaman tercapai. Selain dari pelajar sebagai fokus utama. Pembelajaran Kendiri Kaedah pembelajaran ini berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar akan lebih berdikari di dalam mendapatkan imu terhadap sesuatu subjek. tugas pensyarah hanyalah sebagai fasilitator di dalam proses pembelajaran di mana tugas-tugas tersebut boleh digariskan seperti di bawah: i. diat dan takzir. bermasyarakat dan bernegara. (2008) pembelajaran kendiri adalah sama dengan perubahan dan pembesaran seseorang.BUKU PROSIDING Manakala perbincangan mengenai pengurusan jenazah merangkumi tatacara memandi. qisas. Pembelajaran kendiri memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengawal sendiri pembelajaran mereka.

Aktiviti yang autentik : di mana aktiviti yang ill-define yang menggambarkan aktiviti sebenar di dunia nyata. pembelajaran menerusi WebQuest mempunyai peranan yang penting dalam membina pemahamanya sendiri berdasarkan topik yang dipelajari. ii. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Herrington et. Pembelajaran Berasaskan Situasi WebQuest merupakan satu contoh pembelajaran yang berasaskan situasi yang mempunyai peranan yang penting dalam membina metod pengajaran kontruk. persetujuan pelajar dalam penerokaan pengetahuan secara kooperatif (berlawanan dengan secara persaingan) tanpa permindahan peranan instruktor sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran pelajar. Gambaran konteks sebenar atau autentik yang menggambarkan situasi di mana pengetahuan akan digunakan. Pembelajaran secara atas talian (online) ini boleh dijalankan secara masa yang sama dan tidak sama masa serta tempat yang berbeza bagi membolehkan proses pembelajaran berjalan atau berlaku dengan lebih efektif dan tanpa had batasan masa dan tempat. 192 . bermaksud komitmen untuk belajar malalui perlakuan. Pembelajaran Kolaboratif membolehkan pensyarah dan pelajar menjadi pasangan dalam projek dan tutorial dalam menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Pelajar secara aktif dapat membina pemahamanya sendiri berdasarkan daripada sesuatu topik yang direka bentuk oleh pensyarah.BUKU PROSIDING memerlukan kepada sokongan faktor-faktor lain seperti keluarga. Kini proses Pembelajaran Kolaboratif telah mengalami perubahan daripada secara bersemuka telah beralih dengan adanya teknologi berasaskan penggunaan komputer. Soalan ataupun masalah dalam situasi sebenar dibina bagi member pengalaman kepada murid mencari penyelsaian secara kooperatif bagi sesuatu masalah. Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif menurut koschmann (1996) dalam Ahmad Shidki (2008). al (2000) dalam Norashikin & Helyawati 2010. Komputer yang disambung dan dirangkaikan dengan talian Internet membolehkan pelajar berinteraksi dengan rakan dan pensyarah untuk tujuan pembelajaran. terdapat sembilan ciri kritikal yang boleh dijadikan panduan dalam membangunkan persekitaran pembelajaran web atau atas talian. Antara elemen-elemen yang diambil kira adalah seperti berikut : i. Dalam konteks ini. kemudahan pembelajaran atau persekitaran turut bertanggung jawab terhadap pembelajaran kendiri.

Pembelajaran Berasaskan Masalah Pembelajaran ini salah satu pendekatan yang berpandukan kepada teori konstruktivisme. Empat ciri utama ialah : i.1989). Dalam melaksanakan pembelajaran ini. iii. Capaian kepada pakar : capaian kepada pakar dalam pelbagai peringkat melalui saluran komunikasi seperti emel dan sebagainya. v. Masalah yang digunakan merupakan masalah dunia sebenar yang mungkin akan dihadapi oleh pelajar dalam kerjaya professional mereka masa hadapan.BUKU PROSIDING iii. 1989. samada secara individu mahu pun berkumpulan adalah bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran berpusat atau bermula dengan masalah. Refleksi : refleksi yang digunakan haruslah menggunakan contoh ataupun tugasan sebenar yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata.. vii. iv. Articulation : untuk mewujudkan peluang ini tugas yang diberi hendaklah bersifat semulajadi (Collins et al. pembelajaran berasaskan projek dan situasi. panduan yang ditetapkan oleh Bridges (1992). pembelajran berasaskan masalah merupakan contoh pembelajaran yang benar-benar mewakili pembelajaran berasaskan teori konstruktivisme. menerusi pembelajaran berasaskan masalah ciri-ciri pembelajaran kooperatif. vi. 1991). Pelbagai peranan dan perspektif : pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran dari pelbagai perspektif serta boleh menggunakan pengetahuan dalam pelbagai cara.. Walau bagaimanapun menurut Savery dan Duffy (1995). Coaching & Scaffolding : dalam mewujudkan elemen coaching dan scaffolding. 193 . Pelajar. Menurut Savery dan Duffy (1995) lagi. Pengetahuan yang dikonstruk secara kolaborasi : kolaborasi boleh digalakkan dengan mewujudkan tugas yang bersesuaian melalui teknologi komunikasi (Brown et al. persekitaran pembelajaran hendaklah mempunyai elemen pembelajaran kolaboratif yang mana membenarkan lebih ramai kumpulan yang membantu dalam membimbing pengguna. Kebanyakan pembelajaran berlaku dalam kumpulan kecil berbanding menerusi kaedah pengkuliahan. iv. boleh dijadikan panduan. Lave & Wenger. ii. selain daripada pendekatan pembelajaran yang lain seperti pembelajran kooperatif. viii. pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran situasi turut diintegrasikan bersama dan ini mampu membentuk pembelajaran yang lebih bermakna.

Ini bertepatan dengan konsep kendiri yang perlu diamalkan oleh pelajar dan amat sesuai dengan tahap umur pelajar-pelajar politeknik. dengan adanya kemudahan internet pelajar boleh berhubung dengan ahli kumpulan serta pensyarah bagi menghasilkan 194 . Pembelajaran Menerusi Forum Melalui ruangan ini mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain untuk mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan serta dapat menjana idea dan pemikiran semasa memberikan pendapat dan maklumat kepada rakan-rakan siber mereka. Oleh itu. pembelajaran kolaboratif juga boleh dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman web. Contoh seperti dalam topik cara memandikan jenazah. berkolaborasi dan menerbitkan bahan peribadi dalam interaksi di antara pensyarah dan pelajar. Keadaan ini membolehkan pelajar dapat akses kepada sumber pembelajaran yang lebih luas dan munasabah melalui pautan Web dengan selesa. Cara ini memberi peluang kepada mereka memberi satu pengalaman baru dalam interaksi komunikasi secara maya. Turut menjadi pilihan mereka ialah ruang sembang yang membolehkan mereka berinteraksi secara masa yang sama dalam membincangkan topik-topik semasa yang menjadi pilihan mereka. APLIKASI PEMBELAJARAN LAMAN WEB YANG DICADANGKAN Pengajaran pensyarah terutamanya pensyarah Pendidikan Islam perlu berubah dengan mengajar pelajarnya berusaha mencari ilmu tanpa kehadirannya iaitu secara berdikari. Sementara itu. pelajar boleh melayari web berkenaan dimana-mana sahaja bagi menguasai topik tersebut. Melalui pembelajaran kendiri pelajar boleh mengulangi isi kandungan pelajaran yang kurang difahami secara berulang sehingga pelajar memahaminya dengan baik. Mereka bebas untuk bertanya dan member respon tanpa menunjukkan rasa malu dan segan berbanding interaksi secara bersemuka. pelajar boleh menggunakan kursus pembelajaran berasakan web untuk berkomunikasi. Pensyarah boleh memberi arahan untuk menyiapkan tugasan berkumpulan berkenaan tajuk-tajuk dalam pendidikan Islam 2 kepada setiap ahli kumpulan. dengan menggunakan kemudahan ICT dan sumber-sumber selain buku teks atau modul.BUKU PROSIDING Pembelajaran Berasaskan Projek Menerusi pembelajaran berasaskan projek ini. Kolaborasi merupakan suatu cara untuk berhubungan dengan saling menghormati dan menghargai kemampuan dan sumbangan setiap ahli kumpulan. Suasana menjadi lebih meriah apabila semakin ramai menyertai ruangan tersebut dan semakin banyak idea dapat dilontarkan.

kepada pelajar. PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001) Menurut sejarah Islam. proses perceraian. Pelajar diminta mencari penyelesaian berdasarkan isu yang diberikan bersama dengan ahli kumpulan. pensyarah juga boleh memberi tugasan dengan menggunakan pembelajaran berasaskan masalah. Selain itu pelajar juga boleh menyiapkan tugasan secara berkumpulan tanpa had batasan dan tempat. pensyarah juga perlu memberi galakkan pembelajaran melalui forum. Pelajar boleh melayari web-web yang berkenaan soal jawab agama bagi menyelesaikan isu-isu tersebut. berkembang bersama kepandaian manusia untuk memudahkan urusan kehidupan. Dan para pelajar ini digalakkan mencari bahan tugasan berdasarkankan web pendidikan atau web-web yang berkeaan isi pelajaran yang ada dalam internet. Pelajar boleh menghubungi ahli kumpulan dan berbincang berkenan tugasan melalui chatting atau di ruangan forum. pelajar dibenarkan memberi pendapat dan idea dengan baik tanpa ada tekanan persekitaran. perceraian.BUKU PROSIDING tugasan atau kerja yang lebih berkualiti tanpa batasan masa dan tempat perbincangan. meriah dan aktif. Selain itu. dalam P&P pendidikan Islam 2 juga boleh diaplikasikan dengan kaedah pembelajaran berasaskan projek. pelajar diberi satu isu tentang perceraian diantara suami isteri. Usaha untuk melibatkan aktiviti mengumpul 195 . Melalui forum juga mereka bebas memberi pandangan masingmasing tanpa perasaan malu dan segan. Tugasan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada pelajar supaya aktif dan berlumba-lumba dalam mencari pengetahuan serta menyiapkan tugasan dengan sempurna mengikut panduan yang diberikan pensyarah. ia merupakan satu proses yang berterusan. hak penjagaan anak dan sebagainya. Seterusnya. poligami. teknologi bukanlah sesuatu yang asing. seperti dalam topik perkahwinan. Seterusnya pelajar dikehendaki melengkapkan nama alamat internet (URL) web yang dirujuk dibahagian rujukan. Seterusnya. Pembelajaran berasaskan masalah ini juga boleh dilakukan secara berkumpulan. Ini kerana mereka boleh berbincang bersama-sama menerusi forum. Sebagai contoh dalam bab munakahat. pensyarah perlu aktif dengan memberi persoalan tentang isu-isu semasa. Disini pelajar perlu mencari sebab berlakunya perceraian. Disini mereka boleh menyumbangkan idea masing-masing dan melakukan perbincangan dalam talian antara ahli kumpulan. dengan ini perbincangan isi pelajaran lebih menarik. bagaimana perceraian boleh berlaku. Di mana pelajar diwajibkan berbincang mengenai topik tersebut melalui forum. Sebagai contoh pensyarah memberi satu projek atau kertas kerja berkenaan as-sunnah sebagai sumber kedua.

malah ia merupakan agen yang menghubungkan manusia dengan dunia ilmu pengetahuan. Keupayaan multimedia membolehkan pelajar menerokai idea mereka dengan menggabungkan grafik. Pencarian Maklumat oleh Enjin Pencari (search engine) Terdapat pelbagai maklumat yang terkandung di internet boleh diekses oleh para pensyarah mahupun pelajar dengan menggunakan enjin pencari. Menurut Ab. Enjin pencari sebagai gedung ilmu kepada sesiapa sahaja yang menggunakanya.com).sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara yang tidak diingini .com). Halim et al. (2006) lagi. menganalisis dan mengembangkannya ia boleh dilihat sebagai contoh dalam perbincangan berkaitan dengan pembukuan Al-Quran. Alta Vista (http://www.Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) .altavista. animasi. (2006).msn. Lycos (http://www. Menurut Ab. peperangan dalam Islam. pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan menjadi lebih menarik. jelas memperlihatkan bahawa Allah SWT menyuruh umat Islam menyelidiki terlebih dahulu sumber dan maklumat yang diterima untuk menentukan kebenaran maklumat demi menjaga keharmonian masyarakat dari terjebak ke dalam sesuatu musibah hasil dari penyebaran maklumat yang salah. setiap enjin pencari mempunyai perbandingan kekuatan dan kelemahan 196 . Data dapat dimanipulasi dengan mudah. bermakna dan menyeronokkan jika guru menggunakan pengkalan data untuk mengajar tentang kenabian dan kerasulan.com). Dogpile (http://www. MSN (http://www. Yahoo (http://www. video dan bunyi dalam dokumen mereka. Enjin-enjing yang paling popular dan biasa digunakan ialah „Google‟ (http://www.lycos. Berdasarkan ayat tersebut. Qias dan Ijtihad.yahoo. sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang diintergrasikan dengan penggunaan komputer membolehkan pelajar menggunakan pengkalan data atau hamparan elektronik untuk mencari penyelsaian kepada pelbagai masalah. pengumpulan hadis dan hasil dari perbincangan berkaitan Ijma‟. membuat tekaan serta mengujinya. diuji daripada beberapa perspektif.BUKU PROSIDING maklumat.com) . Pensyarah dan pelajar boleh menggunakan mana-mana enjin pencari mengikut kesesuaian.com) dan banyak lagi. Halim et al. sejarah Al Quran dan juga hadis.dogpile.com). Berdasarkan firman Allah SWT dalam sural Al Hujrat 49:6 : Yang bermaksud : Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita. maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya.google.

BUKU PROSIDING
dalam mengekses maklumat yang bertepatan dengan isi kandungan, bentuk paparan, imej dan lain-lain. Untuk melihat sebanyak mana maklumat yang terkandung dalam internet kita boleh menaip kata kunci pada mana-mana enjin pencari. Sebagai contoh, dengan menaip kata kunci „munakahat‟ pada enjin pencari google, akan terpapar sebanyak 103,000 laman-laman web yang berkaitan dengan munakahat secara langsung dan tidak langsung (carian pada 1037 pm 29 Ogos 2010). Maklumat yang tersedia untuk dipaparkan begitu banyak sekali dan tidak mungkin dilayari satu persatu. Justeru itu, peranan pensyarah yang amat penting memilih laman-laman web yang mengandungi maklumat-maklumat yang tepat dan bersesuaian dengan isi kandungan pelajaran.

Laman-laman Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Sukatan Kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu (i) Bahagian Munakahat, (ii) Bahagian Pengurusan Jenazah dan (iii) Bahagian Hukum Jenayah Islam. Jadual 1 menunjukkan sebahagian alamat URL yang dikenal pasti berkaitan dengan bahagian-bahagian yang terkandung dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001). Jadual 1 : Alamat URL Beberapa Laman Web yang Berkaitan dengan Pendidikan Islam 2 (A2001) Bahagian Alamat URL Laman Web Berkaitan

1.0 Munakahat

http://www.e-fatwa.gov.my/kategorifatwa/munakahat?page=1 http://www.islam.gov.my/e-rujukan/lihat.php?jakim=500 http://www.esyariah.gov.my/ http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-9http://www.alazim.com/masjid/infoislam/munakahat/home.htm http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/index.html http://peguamsyarie.org/?cat=13 http://www.islam.gov.my/portal/jenzh.php http://dzulnain.tripod.com/syumul/jenazah/jenazah.htm http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html

2.0 Pengurusan
Jenazah

197

BUKU PROSIDING
3.0 Hukum Jenayah Islam http://www.alislam.com/maknazlatin/Tree.asp?l=mal&p=0-12http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf http://www.alazim.com/masjid/infoislam/jinayat/home.htm http://www.islamgrid.gov.my/articles/law/index.php

Aplikasi Dalam Pengajaran Setelah mengenalpasti laman-laman web yang bersesuaian dengan sukatan kursus yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Laman web tersebut boleh disimpan supaya mudah untuk diekses dari semasa ke semasa. Dalam sesuatu sesi pengajaran, pensyarah boleh memasukkan laman web yang bersesuaian dengan tersebut dengan perisisan persembahan PowerPoint melalui sambungan „hyperlink‟

Rajah 1 : Contoh Persembahan PowerPoint yang mempunyai „hyperlink‟ ke Laman Web (Rajah 2)

198

BUKU PROSIDING

Persembahan PowerPoint (Rajah 1) Pendekatan pengajaran menggunakan internet ini banyak memberi manfaat kepada pelajar atau pensyarah. Para pelajar mempunyai lebih ruang untuk mereka melayarinya di luar waktu kuliah samada di asrama, rumah atau pun di kafe siber. Dengan cara ini pelajar dapat mengulangkaji atau menambah kefahaman pengajaran pensyarah didalam kelas. Berikut adalah tiga contoh gambarrajah paparan muka hadapan sebahagian laman web yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi tiga bahagian utama dalam sukatan kursus Pendidikan Islam 2 (A2001) iaitu munakahat, pengurusan jenazah dan sumber-sumber Hukum Islam. Rajah 3 menunjukkan paparan muka „al-azim.com‟ yang berkaitan dengan munakahat yang mencakupi beberapa isi kandungan yang berkaitan dengan kandungan sukatan.

Rajah 3: Laman Web „al-azim.com‟ Manakala rajah 4 menunjukkan keratan laman web „e-jenazah‟ yang memaparkan tentang tatacara pengurusan jenazah yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (http://www.islam.gov.my/avod/e-jenazah/index.html).

199

BUKU PROSIDING

Rajah 4: Laman Web „e-jenazah‟ JAKIM Berikut rajah 5 adalah contoh laman web yang memaparkan berkaitan dengan sumber-sumber Hukum Islam yang mengandungi perihal Jenayah Islam.

Rajah 5 : Laman Web „IslamGRID‟ KELEBIHAN PENGGUNAAN LAMAN WEB DALAM PROSES P&P Antara kelebihan pembelajaran berasaskan web adalah : i. Pelajar tidak hanya perlu bergantung kepada pembelajaran dalam kelas sahaja. Palajar masih boleh berhubung dengan pensyarah di luar waktu kelas melalui forum- forum perbincangan, email, online chatting dan sebagainya.

200

BUKU PROSIDING
ii. Pelajar juga mudah menghubungi rakan sekelas mereka serta membincangkan masalah serta kekeliruan yang mereka hadapi secara online terutamanya melalui forum perbincangan. Selain itu, pelajar juga boleh berhubung atau berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dari sekolahsekolah lain serta berkongsi pendapat dan idea dengan mereka dengan menggunakan kemudahan web. Pelajar juga boleh menggunakan web untuk mencari maklumat serta artikel yang berkaitan dengan pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Nota-nota kuliah atau maklumat yang berkaitan dengan kelas juga boleh disebarkan dan diperoleh melalui web di mana semua pelajar boleh mengaksesnya dalam satu masa. Keadaan ini lebih memudahkan serta menjimatkan masa. Aktiviti e-mail pula boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan pelajar terutamanya Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Para pelajar dapat memantapkan lagi tahan penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab mereka semasa berkomunikasi dengan sahabat mereka. Pelajar juga turut boleh mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal dari pakar-pakar tempatan mahupun luar Negara berkenaan dengan pelajaran.

iii.

iv.

v.

vi.

ISU-ISU BERKAITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB

Setiap pensyarah wajib mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan sekaligus memperluaskan pengalaman supaya mampu memberikan lebih dari yang sepatutnya kepada pelajar-pelajar mereka. Pelajar hari ini juga tidak mudah berpuas hati hanya dengan apa yang mereka dapati di dalam kelas. Perasaan ingin tahu mereka tinggi, mereka mengharapkan jawapan kepada setiap persoalan dan kemusykilan mereka ada pada pensyarah yang berkenaan. Oleh itu, para pensyarah yang terlibat dalam pengajaran Pendidikan Islam khususnya perlu berusaha mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran agar ia menjadi seronok untuk dipelajari. Walau bagaimanapun, mereka akan berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu dihadapi.

201

BUKU PROSIDING
Infrastruktur Yang Terbatas Bagi mengikuti pembelajaran beasaskan web ini, memiliki kelengkapan tertentu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pelbagai peralatan seperti komputer, talian Internet, telefon mudah alih dan televisyen adalah merupakan aset penting yang harus disediakan untuk mengikuti sesi pembelajaran. Malangnya, kemudahan telekomunikasi yang mencukupi masih belum dapat dicapai bagi memenuhi permintaan ramai (Syaharudin, 2003). Masih terdapat politeknik yang tidak mempunyai akses Internet secara keseluruhan di dalam kampus. Akibatnya media pengajaran yang popular dalam kebanyakan kelas pengajaran masih lagi papan putih, overhead projector dan modul/buku teks. Punca utama keadaan ini berlaku ialah faktor kemudahan telekomunikasi yang tidak menyeluruh di dalam kampus. Inilah antara masalah yang mesti ditangani oleh pihak yang berwajib agar pembelajaran melalui laman web dapat dilaksanakan secara menyeluruh termasuklah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kemahiran Pensyarah Kejayaan kaedah pembelajaran dan pengajaran melalui laman web perlu mengambil kira faktor lain termasuk sokongan daripada pihak pengurusan untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan web serta latihan yang sesuai untuk para pensyarah. Ini adalah kerana kemahiran berinteraksi dengan komputer merupakan kemahiran asas yang mesti dikuasai oleh pensyarah kerana mereka merupakan penggerak utama yang memungkinkan kejayaan projek ini. Kegagalan para pensyarah untuk mengenali komputer dengan lebih dekat bermakna projek ini hanyalah mimpi di siang hari. Pembelajaran melalui laman web memaksa pensyarah dan pelajar mempelajari terlebih dahulu ilmu teknologi dan penggunaannya berbanding dengan pembelajaran secara tradisional yang tidak memerlukan ini semua.

Kandungan Laman Web Pembelajaran melaui laman web juga terpaksa berhadapan dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh pembangun laman itu. Keadaan ini menyebabkan ia tidak selari dengan sukatan yang dipelajari oleh pelajar di politeknik. Untuk menyesuaikan dengan sukatan, mereka terpaksa berpindah ke laman lain untuk menyesuaikannya dengan sukatan institusi tersebut. Jika dikaji, sesetengah laman-laman yang ada menyediakan kurikulum yang tersendiri yang mungkin tidak sesuai dengan persekitaran pembelajaran bagi pelajar-pelajar.

202

BUKU PROSIDING

Terdapat laman-laman web yang dibangunkan kurang menerapkan nilainilai murni. Tanpa seorang pensyarah yang bertindak sebagai fasilitator, pelajar yang menggunakan pembelajaran berasaskan web gagal menguasai kaedah-kaedah pembelajaran yang berkesan atau mendapat ilmu yang tidak benar. Selain itu cabaran buat pensyarah agar tidak hanya menjadi pengguna, sebaliknya cuba merangka perisian sendiri yang bersesuaian dengan kurikulum kita.

RUMUSAN DAN CADANGAN Pensyarah perlu sentiasa bersikap inovatif dan kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk mempertingkatkan kemahiran profesionalisme mereka. Secara amnya, untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan, penglibatan semua pihak dari pihak pentadbiran atasan hinggalah peringkat bawahan perlu memainkan peranan serta haruslah bekerjasama dan berusaha dengan gigih untuk mengatasi halangan-halangan yang timbul dalam usaha-usaha untuk menjayakan penggunaan ICT dalam bidang pendidikan. Sekarang sudah tiba masanya para pensyarah menggunakan kemudahan internet yang ada di kampus atau di rumah, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Janganlah kita membiarkan sahaja teknologi tersebut digunakan untuk tujuan hiburan semata-mata. Pembelajaran melalui laman web amat sesuai dengan paradigma konstrtuktif. Kita seharusnya sudah bersedia untuk merubah fokus daripada pengajaran berpusatkan pensyarah kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Maka tidak boleh disangkal lagi penggunaan laman web adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang amat sesuai pada masa ini, berbanding dengan pendekatan konvensional yang lazim. Oleh sebab itu aktiviti membangunkan Laman web melalui Internet sebagai satu bahan perantara atau alat untuk menyebarkan maklumat pendidikan secara global patut sudah dimulakan oleh para pensyarah. Pada masa sekarang banyak perisian tertentu untuk membangunkan laman web dengan cara mudah dan senang. Tetapi sekiranya kita tidak mampu juga membinanya sendiri, kita boleh menggunakan laman-laman web yang khusus untuk pendidikan yang telah dibangunkan oleh orang lain secara percuma dari seluruh dunia. Pensyarah seharusnya telah bersedia untuk menyediakan masyarakat yang boleh bersaing di peringkat dunia pada masa hadapan.

203

BUKU PROSIDING

RUJUKAN 1. Abd. Halim Tamuri & Zaradi Sudin. 2006. Peranan Guru Pendidikan Islam Dari Literasi Komputer Ke Kompetensi Teknologi. Wacana Pendidikan Islam Siri 5. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Ahmad Shidki Yusoff. 2008. Pembangunan dan Penilaian Laman Web Masjid Siber untuk Modul Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Masjid (PPBM). Kertas Projek Penyelidikan. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM. 3. Bridges, E.M. (1992). Problem-Based Learning for Administrators (ERIC Document Reproduction Service No. EA 023 722). 4. Chang, Chi-Cheng. 2001. A study on the evaluation and effectiveness analysis of webbased learning portfolio (WBLP). British Journal of Educational Technology; 32(4): 435-459. 5. Hussain Othman, Berhannudin Mohd Salleh, Syed Muhammad Dawilah AlEdrus & Abdullah Sulaiman. 2008. Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (PBM Dan PBMBP) Bagi Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar. Journal of Human Capital Development. Hlm 61-73 6. Isham Shah Hassan. 2005. Penggunaan Laman Web Multimedia Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Untuk Pelajar Diploma Seni Bina Politeknik Port Dickson: Konvensyen Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. 7. Mohd Arif Hj Ismail & Mohd Jasmy Abd Rahman. 200. Pembinaan Laman Web Pembelajaran : Fokus terhadap kursus GE 2123 : Teknologi dan Inovasi Dalam Pendidikan. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan 2000, hlm 254-262. 8. Norashikin Sahadan & Helyawati Baharudin.2010. Rekabentuk Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web Bagi Tajuk Topologi Rangkaian Dalam Pendidikan. Proceedings Of Regional Conference On Knowledge Integration In Ict 2010, Hlm 681-682. 9. Savery, J.R & Duffy, T. M. 1995. Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology. 35(5):38-68. 10. Syaharudin, Jeli Bohari. (2003). Sains. http://www.sains.com.my/web/jit/j014/epembelajaran.html

204

BUKU PROSIDING
Thermal Comfort Assessment in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia Salvinder Singh1, A.R. Ismail2 and Goh C.W.3 Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak, Malaysia Phone: +6019-5742063, Fax: +605-5471162, Email: salvin@jkm.puo.edu.my 2Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Malaysia Pahang, 22600 Pekan, Pahang, Malaysia Phone: +609-4242268, Fax: +609-4242202 Email: arasdan@gmail.com, rasdan@ump.edu.my 3Faculty of Engineering and Built Environment University Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Malaysia Phone: +6012-5635138, Email: gohcw88@gmail.com Abstract. This paper presents an integrated experimental study of the thermal comfort in a Closed Air Conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. The ICT laboratory is considered as an indoor environment and this study had been carried out by the use of the custom made Thermal Comfort Measurement (TCM) equipment from 8.30 am till 4.30 pm. This TCM is able to investigate the level of thermal in this laboratory in aspects of the level of carbon dioxide (CO 2), pressure, humidity, wind speed, ambient temperature, sound, luminance and globe temperature simultaneously. All the data were then compared to the standards or guidelines produced by National Institue Of Safety and Health of Malaysia (NIOSH), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) and the American Standards of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE 55), which is currently being practiced in Malaysia. From the study that was carried out it was revealed that the level of CO2 in the ICT Laboratory exceeded the hazardous level thus can produce the negative impact to the productivity of the end user which are the student that will be using this laboratory. Keywords – Thermal comfort; environment, measurement; standard
1 Politeknik

1.

Introduction

A certain rate of air exchange is essential to healthy indoor enviroment. Most laboratories are not equipped with suitable devices for natural or mechanical ventilation where air changes are only due to air infiltration through the cracks and the frame of windows and doors. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students

205

BUKU PROSIDING
themselves will at times, operate a control by means of window or door opening. The window opening is not only useful for energy saving, by the reducing the need for mechanical cooling but also provides beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [4]. The main objectives of this study are as follows: 1) To evaluate the indoor thermal comfort indices of CO2, pressure, humidity, wind speed, ambient temperature and globe temperature. 2) To determine whether or not there are relationships between thermal comfort and the factor describe in (1). 3) To determine and examine noise level in the laboratory during the class was conducted. 4) To detemine and examine light luminance in the laboratory. Ventilation is crucial to the indoor air quality. A certain rate of air exchange is essential for healthy indoor enviroment. Sometimes most ICT laboratories tend to be more over populated. This situation can influence the amount of heat and contaminants produced in the given space[5]. When the amount of fresh air supplied by air infiltration is not enough to assure a satisfactory indoor comfort, the students themselves will at times open the windows or doors. In temperature climates the window is possibly the most thermal control device in any building. The window opening is not only useful for energy saving, by reducing the need for mechanical cooling but also provides for beneficial interaction between the indoor and the outdoor environments [5]. Human thermal comfort has been the subject of considerable previous study and much of the available information was documented and codified in the literature [2]. Malaysia, is considered as a hot and humid tropical country that has a yearly mean temperature of between 26˚C to 27˚C and has high daytime temperatures of 29˚C to 34˚C and relative humidity of 70 to 90% throughout the year. With the emergence of energy shortage, climatic changes and sick building syndromes associated with the common usage of air-conditioning, natural ventilation can be an appropriate solution for these deteriorating problem [12]. Result of these studies suggest a wider thermal comfort range for these regions that are proposed by international standards, i.e., ASHRAE Standard 55, which indicates that Malaysians are acclimatized to much higher environmental temperatures. 2. Experimental Methods Experiment work was conducted in a closed air conditioned ICT Laboratory at Ungku Omar Polytechnic, Malaysia. This lab was selected due to the maximum capacity of this laboratory is 50 students at one time and this laboratory is equiped with 6 air conditions (2Hp each) and 8 wall mounted fans. The schedule for this

206

with a standard height of 10 feet. only 6 parameters were selected which are: level of CO2.00am to 10. Figure 2 shows the layout of the Hypermedia Laboratory.30am with 26 students.30pm with 40 students and the last class is from 2. humidity. wind speed. which in turn would refect the entire senario of other laboratories at Politeknik Ungku Omar. Based on the obervation done during this experimental study. ambient temperature and globe temperature. one of the laboratories selected.00am with 38 students followed by second class start from 10.30pm with 35 students. The students would be in the class for a 2 hour interval. it is observed that the lights and airconditions were left on for the entire lecture hours eventhough there was a 10 minutes gap between lectures. The first class from 8.00 pm daily (Monday to Friday).00 am to 5.BUKU PROSIDING laboratory is for lectures. For this assessment. Location of the TCM in the laboratory The situation of the laboratory consist of movement from the students and lecturers on every interval.30pm to 3. 1. and it has a schedule of 2 hours lecture per session.30am to 11. The only time the aircondition is turned off is during lunch hours which is approximately 1 hours. 207 . Therefore. where the timetable for the students is depending on their lecture hours on a given day. The advantages of this equipment is that it enables all the 8 parameters were collected simultaneously with the frequency of 5 minutes each.30am to 1. The size of the laboratory is approximately 44 feet in length and 33 feet in width. The third class started from 11. Figure 1 shows the Thermal Comfort Measurement instrument that was used in this assessment of thermal comfort. The lectures start from 8. Fig. pressure.

14 0. 2. Layout of the hypermedia laboratory 3.75 0.31 359. pressure.00 23.BUKU PROSIDING Fig.45 24.20 25. minimum and mean of all the 8 parameters that were recorded by the Thermal Comfort Measurement Machine and their graphs were plotted and can be viewed from figure 3 to 10. wind speed and globe temperature.23 0.95 329.38 38. Table 1.44 54.15 24.50 59. ambient temperature. Results These data for all the 8 parameters were collected and plotted into graph.79 101.29 24.13 101. maximum and mean reading of the measured parameters No 1 2 3 4 5 6 7 8 Measured Criteria Carbon Dioxide Pressure Humidity Wind Speed Ambient Temperature Globe Temperature Sound Luminance Minimum 793. humidity.13 26.20 208 . Besides that other primary factors that affect thermal comfort are metabolic rate and clothing insulation. Table 1 shows the maximum.84 341. Figure 3 to 10 shows the result from each 8 measured parameters.56 54. The minimum. The main 6 important parameters in evaluating the thermal comfort and air quality in the room measured are the CO2 ppm. These results collected can deduce the appropriate set up of this laboratory.00 Mean 1266.66 79.10 36.60 Maximum 1578.44 101.

4. Humidity over time (%RH) 209 . 3.BUKU PROSIDING Fig. Level of CO2 over time (ppm) Fig.

Wind speed over time (m/s) 210 .BUKU PROSIDING Fig. Ambient Temperature over time (˚C) Fig. 5.6.

7. Pressure over time (kPa) 211 .BUKU PROSIDING Fig. Globe Temperature over time (˚C) Fig. 8.

sound and ambient temperature. Luminance over time (Lux) Figures 11 shows the mean graph for all the measured parameters. wind speed. 9. pressure. where else figure 12 to 17 shows the normal distribution of the 6 major areas which are the level of carbon dioxide in the room. 10.BUKU PROSIDING Fig. humidity. Sound over time (dB) Fig. 212 .

12. 11.BUKU PROSIDING Fig. Normal distribution for the level of Carbon Dioxide 213 . Mean Data of all 8 parameters Fig.

15. Normal distribution for the level of humidity Fig. Normal distribution for the wind speed in the room 214 . 13. 14.BUKU PROSIDING Fig. Normal distribution for the pressure Fig.

Discussion From the CO2 graph. it shows the level of carbon dioxide (CO 2) is high throughout the 7 hours when the data was collected. Normal distribution for the ambient temperature.BUKU PROSIDING Fig. Fig. According to ASHRAE Standard 55-2004. Based on the IRC research [5]. can cause the students to experience decreases in satisfaction and faster level of boredom due to the perceptions of poor air quality. The only time where the CO2 is below 1000ppm is from 2. 16. It was quite surprising to know that the CO 2 contents surpass 1000 ppm in the morning when the lab is still empty. Normal distribution for the ambient temperature 4. 17. The level CO2 levels at an average of 1200 parts per million (ppm).40pm is when the class is unoccupied.00pm to 2. the level of satisfaction 215 . This high CO2 concentration can be an indirect indication of poor ventilation and contaminant build-up [5]. defines that optimum level of CO2 should be below 800 ppm at all time.

Figure 5 show the graph for ambient temperature that does not fluctuate much in 216 . like dry skin. ASHRAE Standard 55-2004 does not define minimum humidity as an issue of thermal discomfort. 18 Shown percentage of occupants that were satisfied or dissatisfied with ventilation at each level of CO2 concentration[5]. This level of moisture in the air can also cause serious mold problems in the building and to its contents. One is to have better air ventilation system by using exaust fan after every lecture hours can be one of the answer.30am until 9. However. There are few solutions to this CO2 problem. The second factor that contributes to the drop of humidity could be the number of student that start to fill the laboratory. The heat generated from the student can contribute to lower humidity. the use of an exhaust fan that switch on every 30 minutes for a duration of 5 minutes can also solve the problem of excess carbon dioxide in the room. Fig. Figure 4 shows. Low humidity can cause specific problem. the maximum humidity ratio for comfort at 0.BUKU PROSIDING improved as CO2 concentrations decreased from the range 1100 to 470ppm. This indoor air need to be ventilated with sufficient outdoor air to dilute contaminants and provide students with oxigen (O2) for breathing.15am. dry eyes and static electricity. Besides that. More people will be satisfied than were dissatisfied when CO2 concentrations were less than 650 ppm (see figure 18)[4]. One of the factor could be due to the increase of the outside temperature as the sun start to heat up the room.012lb/lb. nor does it address those individuals who have severe responses to low humidity. since it is equivalent to 100% relative humidity at 62˚F. low humidity does not generally cause thermal discomfort. Figure 4 show the drastic drop in the percentage of the humidity start from 8. By adding a indoor plant can also be one of the answer to reduce the CO2 problem as plant will use up CO2 during process photosynthesis and release O2 in return.

[4] Table 2 shows the comparison done based on the the ASHRAE 55 Standards to elobarate more on the condition of the laboratory . Students who have prior exposure to different enviromental conditions or activity levels may not find the conditions allowed in this standard comfortable upon entry to the space. the operation tempetarue was set to 25 0C and the mean humidity ratio was taken as 38. this standard only addresses thermal comfort in a steady state. However. To predict thermal comfort. one must have an idea of the clothing that will be worn by the students. clothing acts as an insulator. For instance in this case.75 %RH. 19.45am but the difference is only 1. In occupied spaces. Due to the large variety of materials. Variables such as metabolic rate and clothing insulation may be non-uniform over a student‟s body and this nonuniformity may be an important consideration in determining thermal comfort. weights and weave of fabrics.”. The suggested humidity ratio can be determined for better comfort of students in the class based on figure 12. slowing the heat loss from the body. the major 4 paramaters that affect the the thermal comfort is inline with the study done before for a Malaysian environment but in different situations. clothing estimates are just rough estimates. Although there is a drop in the temperature from 10. Table 1 shows the mean comfortable temperature is approximately 24 degree celcius. A comparison was done with the study from Optimization on Environmental Factors: A study at Malaysian Automotive Industries [2]. Fig.5oC compared to 1.BUKU PROSIDING bigger scale. unit “clo. Acceptable range of operative temperature and humidity that meet the comfort criteria. therefore the suggested clothing level can be determined based on the ASHRAE 55 standard handbook. Figure 19 shows the acceptable range of operative temperature and humidity for spaces that meet the comfort criteria. 217 .15am to 10.30 pm. Each article has an insulating value. The effect of prior exposure or activity may affect comfort perception.

Lastly. Vol 110 part 10. which makes it difficult to satisfy everybody in a space. Idris the Head of the ICT Department for allowing us to conduct the study and to all students and parties who involved in the thermal comfort assessment. many thanks to our lecturer Associate Proffesor Dr. No 2. Bunasir.8 <800 38. Hj. However.80 5.152 0. 218 . Ahmad Rasdan Ismail for their guidance and support during this study. Vol 25. ASHRAE Level 30 – 60% At 60%RH 23.5 Standard No Measured Criteria Mean 1 2 3 4 Carbon Dioxide Humidity Ambient Temperature Wind Speed Suggestion High Medium Medium Low 1266. References 1. Gwelen Paliaga and Richard de Dear.University of California ”Operable Windows.8 24. Personal Control. 3. Feb 2003.BUKU PROSIDING Table 2. Roonak Daghigh. Mohamad Jayus b. Basariah bt. Gail S. University Putra Malaysia “The Effect of Air Exchange Rate on HumanThermal Comfort in an Air-Conditioned Office Under Different Opening Arrangements”. Nor Mariah Adam and Barkawi Saharib. 2009. Conclusion Thermal comfort is that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment. both physiologically and psychologically. 2004.2 0. There are large variations.0 – 25.0. American Society of Heating. The environmental conditions required for comfort are not the same for everyone. Acknowledgement All the members of this group would like to thank to all those participated in this study.20 . The mean and standard deviation of the measured parameters. Hj. Refrigeration and Air Conditions Engineers. the extensive laboratory and field data that has been collected in this research has provided the necessary statistical data to define conditions that a specified percentage of students will find thermally comfortable. pp 174-191. Director of Politeknik Ungku Omar and Pn. Hj Baba Md Deros and Ir. from person to person. 2. ASHREA STANDARD “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”. thanks to the Tn. and Occupant Comfort”. Brager. European Journal of Scientific Research.

Sopian. 7. Nor and M. A. Vol 3. 2006. A. A. pp 317-321.J.K. Vol 50. World Academy of Science. “Optimization of Enviromental Factors: A Study at Malaysian Automotive Industry”. M. No 4. University of California. 8.N. 5. Jusoh. Rani.3. 2009. Rahman.M. Ismail.M. Journal of Instructional Phychology.M. C.A. American Journal of Applied Science.R.R.BUKU PROSIDING 4. Vol 6 (8). Ismail. Abbaszadeh. 219 . Z.M.R.R. Wang Lipin and Wong Nyuk Hien. Vol 27. J. R. N. Sopian. and B. M. 2009.A. Rani. “Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry”. Architectural Science Review.A. Engineering and Technology. 2009. Zulkifli. Ismail. K. K. pp 393-397.K. Chubaj. “A Study of Relationship between WBGT and Relative Humidity to Worker Performance”. Huizenga. 9. Deros.A.A. Proceeding of Healthy Buildings. 6.Tahir. “Applying Natural Ventilation for Thermal Comfort in Residential Buildings in Singapore”. M. Vol 29. 11. pp 224 – 233. Makhbul. M.M. pp 500-509. Feb 2007. University of Singapore. 10. “Air Quality and Thermal Comfort in Office Buildings: Results of a Large Indoor Enviromental Quality Survey”. pp 1495-1501. Zagreus and Arens. Makhbul. Z. University Kebangsaan Malaysia.Ghani.R. Meier. European Journal of Scientific Research. “School Indoor Quality”. C.

Perak 2. Terdapat tiga objektif yang telah dikenaplasti dalam kajian ini iaitu mengenalpasti tahap persetujuan para lulusan terhadap kandungan modul keusahawanan.0 for Windows. Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif melalui penggunaan perisian SPSS 15. Politeknik sultan Idris Shah. ____________________________________________ 1. tahap penilaian para lulusan terhadap pensyarah modul dan strategi pengajaran yang sesuai digunakan oleh pensyarah dalam membantu para pelajar menguasai modul keusahawanan. Kajian ini juga mengharapkan agar Politeknik dapat melahirkan insan yang berdaya saing dan maju dengan menceburi bidang perniagaan setelah tamat pengajian. Borang soalselidik telah digunakan sebagai instrumen kajian bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Jabatan Perdagangan. Ipoh. Ipoh. Jabatan Perdagangan. Hasil analisis menunjukkan bahawa penilaian lulusan terhadap kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran adalah tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi telah dijalankan terhadap lulusan yang telah mengambil Modul Keusahawanan P3117 seluruh Politeknik di Malaysia.BUKU PROSIDING KAJIAN KEBERKESANAN MODUL KEUSAHAWANAN DI KALANGAN LULUSAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA (KPT) (Kandungan Modul Keusahawanan dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Haslina1 Norazwa2 Azmi3 Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan di kalangan Lulusan Politeknik. Politeknik Ungku Omar. Sabak Benam 220 . Pengkaji telah memilih sampel secara rawak iaitu 45 peratus daripada populasi di mana seramai 2373 responden yang mewakili 33% daripada keseluruhan sampel telah dipilih. Politeknik Ungku Omar. Perak 3. Jabatan Perdagangan.

Information Communication Technology (ICT). English language . Various projects related to ICT implementation in education are implemented. Malaysian Polytechnics.BUKU PROSIDING An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers’ Acceptance of ICT in Teaching Noor Azwa bt Mohamed Ozir General Studies Department. what propels ICT to the forefront was Malaysia's intention to be a fully developed nation by the year 2020 – a concept now widely known as Vision 2020. ICT usage. Key words:. To a certain extent. including the Computer-in-Education project. Its impact on education. the Malaysian government began to look at ICT to provide the required human resources through efficient education and training. 221 . 1. To achieve this ambitious goal. This study investigated the use of ICT in English language classrooms at Malaysian Polytechnics. has made considerable inroads. Researchers believe that the mastery of English and the use of ICT make learning more effective. information and communication technology (ICT) has advanced very rapidly in Malaysia. graduates from Malaysian Polytechnics under the Ministry Of Higher Education should exhibit competence in both English language and ICT. It examined the factors affecting the user acceptance of ICT among the lecturers through two types of survey: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted with 4 English language lecturers. While English courses at polytechnics aim to equip students with the necessary language skills in academic and technical contexts so that they are able to perform in the industries. Introduction Since the 1990s. and that it is a relevant preparation for work and living in a knowledge-based society. Hence. there are no clear guidelines in the English language curriculum on the use of ICT in teaching. The findings lead to the need for the Polytechnics Division and Ministry Of Higher Education to consider providing more attention to the improvement of ICT usage in English classrooms which will help to produce better student achievement. The outcomes and findings obtained through the research process revealed that there are particular factors that affect the user acceptance of ICT among the lecturers despite their positive attitudes toward the usage of ICT in their teaching. Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT The application of Information Communication Technology (ICT) in English learning and teaching has become essential in today's computer-centric information age. while not yet pervasive.

This paper will report the results of a study that investigated how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics. polytechnic graduates and students co-operated and assisted to accumulate data for the study. 2001). the ICT strategy in driving the Malaysian higher education towards excellence is described in a document entitled "Report by the Committee to Study. A needs analysis involving employers. 2006). 2. The new syllabus formulated from the needs analysis was then implemented in the polytechnics. Computer Aided Instruction and Computer Aided Learning project. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). namely teaching-learning and research. Statement of the Problem In 1994.9) students on the scale from 1 to 5 (Norzila Abdul Razak. Five years later in 1999.BUKU PROSIDING Knowledge Resource Centre. The results from the study entitled Research Studies on Polytechnics (Ministry of Education 2003) showed that the proficiency level of polytechnic students was generally low both for Certificate (2. 2005. At present. What could be the problem for the deteriorating dilemma of English language in the polytechnics? The initial measures were geared towards the right direction where the curriculum was developed based 222 . (Ministry of Higher Education . a study called Polytechnic Development Project . in 2003.87) and Diploma (2. Malaysia. The findings revealed that polytechnic graduates‟ performances were not up to the employers‟ expectations in terms of their communication skills which include Bahasa Malaysia as well as English language despite the curriculum change earlier on (Norzila Abdul Razak.) The Ministry Of Higher Education had in the past attempted to find the probable cause for the problem. and the Smart Polytechnic Project (Gan. focussing on the use of ICT in relation to and in support of the core areas of higher education. Then. Ministry of Education. This is due to the claim that the English language proficiency level of the polytechnic students is so low. The report discusses the role of ICT in achieving this excellence. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). the Planning and Research Division. the Polytechnic English language syllabus underwent a radical change when a major review of the syllabus was conducted on a large-scale basis (Norzila Abdul Razak. There is also no exception for the Polytechnics in Malaysia to implement the ICT strategy. It will specifically examined the factors which affect the user acceptance of ICT among the English language lecturers. Fauziah Ahmad & Parilah Mohd Shah). Review and Make Recommendations Concerning the Development and Direction of Higher Education in Malaysia" (Ministry of Higher Education Malaysia. conducted a study on final semester polytechnic students‟ English language proficiency. Technical Education Department.Employer Study was conducted where inputs were taken from employers of polytechnic graduates.

2007.2. more work is required in this area.2 Polytechnic Support For Teaching English Using ICT 4.1999. Conceptual Framework Various researchers have conducted studies to look at teachers‟ attitudes on the use of ICT in teaching (Chiero.5 Usefulness of Teaching Using ICT 4. 2 What are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English Lecturers In Malaysian Polytechnic in terms of : 4.2008 ) very few has so far investigated about the factors regarding ICT usage among English lecturers at the Polytechnic level. what else could be wrong ? If the Ministry Of Higher Education had so far looked at the curriculum to find the remedy for the problem.2005.Al-Ammari.BUKU PROSIDING on employers‟ (which represent the industries) inputs.2005. 3.1 How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? 4. Albirini .Al-Ammari.2. Knowledge of the factors affecting English language lecturers usage of ICT in the classrooms can help to incorporate ICT in a better way so that classes will not be just a normal chalk and talk sessions but something that the students are looking forward to.2006. They also explored the relationship of 223 .1 Computer Competence 4.3 Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching 4.2001. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi.2006.2008 ). The English language syllabuses have since been implemented according to what the industries dictated in the needs analysis in 1994.4 Lecturer-Directed Student Use of ICT 4. If all the necessary steps have been taken.2.Spigel.2006.6 The Lecturers‟ Educational Beliefs. 2007: Melor Md Yunos. Albirini . Purpose of the Study While several studies have addressed the relationship between teacher‟s attitude and effective use of ICT in schools (Chiero. 4.Spigel. Research Questions In order to shed light on this topic. this study hope to find some answers by looking at the implementation of ICT In Malaysian Polytechnics. Yasemin Gulbahar.2. this research mainly focused on the following questions: 4.1999.2001. Therefore.2. Nurul Atikah Abdullah.2. 2007. thus the purpose of this study is to look at the factors which affect the user acceptance of ICT among English language lecturers in Malaysian Polytechnics. 2007: Melor Md Yunus. This study therefore would like to look at how ICT is implemented in the English classrooms at the Malaysian Polytechnics.2006. 5. Nurul Atikah Abdullah. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi. Yasemin Gulbahar.

Ajzen. The most common models used in their studies of ICT are Theory of Planned Behaviour (Ajzen. Bagozzi and Warshaw (1989) was selected . Figure 1. 1989). i. TAM takes this model and derives from it two variables which determine attitude.The models somehow has related connections as all discussed about attitudes. Fishbein and Ajzen‟s Model of Reasoned Action(1982). 1989) As stated above. It shows the relationship between external variables and the use of ICT by English Language lecturers in their teaching . the ease or lack of effort to actually use it (Davis. (Adapted from Davis. the Technology Acceptance Model (TAM) (Figure 1) developed by Davis. cited in Melor 2007) tested the Technology Acceptance Model and found that people‟s computer use was predicted by their reasons for use and that perceived usefulness was also strongly linked to this reason. TAM is a theory that models how users come to accept and use a technology. Davis‟ Technology Acceptance Model (TAM) (1989) and also Rogers Diffusion of Innovations. (1995). is determined by two things. Bagozzi & Warshaw. 1985. user acceptance and behavior towards ICT. 1980). The TAM theory was developed by Davis et al (1989) based upon the Theory of Reasoned Action (Ajzen and Fishbein. 1991). 1980). the extent to which people believe a technology will help them to do a better job and perceived ease of use. Davis et al. the cultural norms of the organization (Ajzen and Fishbein. The Theory of Reasoned Action (TRA) states that a person‟s performance of a particular behaviour is determined by their behavioural intent and this behavioural intent.e. TAM relates specifically to technology whereas TRA is more general.BUKU PROSIDING teachers‟ attitudes with a selected set of variables. These variables are perceived usefulness. In this study. 224 . (1989. in turn. their attitude and the subjective norms within which they operate. Technology Acceptance Model.

for transmitting vast amounts of information across distance. 2007). With reference to this model. All the aspects will help to answer the research questions about how do English lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching and what are the important factors affecting the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics. at the same time. (1989) and conducted a study on „Factors Affecting The Use Of ICT in Teaching English As A Second Language In Malaysia‟ found that ESL teachers perceive that ICT enhances the need to know how to integrate it in teaching. technical support for lecturers and availability of hardware and software at the institution and at home. teachers and students need to be aware of their changed roles and responsibilities in order to realise these benefits. interacting with authentic language data transmitted and presented by the computer. students become more active learners. It is a very powerful tool for enhancing communication between teachers and students outside the classroom. visual and textual). facilitates their students‟ language learning. Warschauer & Healey. Next. lecturers‟ skills in selecting relevant ICT teaching and learning materials. Lastly.BUKU PROSIDING Melor (2007) used the Technology Acceptance Model by Davis et al. enables their students to use real or authentic language with people and meets the individual language learning needs of their students (Melor. Literature Review 6. As a result. In computer-assisted language learning. it will be looking at the perceived usefulness of ICT that depends on lecturers‟ educational beliefs.1 ICT in Teaching The use of computers in language teaching started in the 1960s when computer programmes were first used for repetitive language drills. with heavy emphasis on the correct use of linguistic forms (Fox. teachers are more like facilitators than directive givers of 225 . information technology began to play an important role in facilitating “communication. feasibility of using ICT in the current curriculum and relevance of using ICT in the lessons. 1998). lecturers‟ educational beliefs as well as hardware and software available at the institution and at home. grammatical explanations and translation tests. 6. this study will examine the perceived ease of use of ICT that depends on lecturers‟ computer competency. helps their students understand English better. lecturers‟ perception of usefulness of ICT. with the creation of the multimedia networked computer. and for presenting the information in multiple modes (audio. 1994. lecturers‟ pedagogies. 1994). Despite the potential benefits offered by ICT to language instruction. curriculum. transmission and presentation” (Fox. the attitude towards use of ICT depends on the perceived usefulness and the perceived ease of use of ICT. In the 1990s. the actual use of ICT depends on the attitude towards use of ICT. This study is going to look at the external variables such as lecturers and students.

In Mojgan Afshari. ICT is implemented in different subjects due to its powerfulness and diversity in promoting and enhancing teaching and learning . 2009 ). Their article “Factors Affecting Teacher‟s Use Of ICT. or more specifically looking at the English classrooms in the Malaysian Polytechnics. Kamariah Abu Bakar. Wong Su Luan. There are also different factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. Kamariah Abu Bakar. 2002). The institutions ICT policy. Information technology is closely related to the modern world. understanding the pedagogical. 6. various kinds of changes are brought upon because technology has an important and pervasive role in modern business and everyday living (Watson. This study focus on the implementation of ICT in the English Language. Shen. reviews factors that influence teachers‟ decisions to use ICT in the classroom and highlights models for integrating technology into teacher training programs. 2009 .2 The Importance of Knowledge of the Factors Affecting the Using of ICT It is important for teacher trainers and policy makers to understand the factors affecting effectiveness and cost-effectiveness of different approaches to ICT use in teacher training so training strategies can be appropriately explored to make changes viable to all (Mojgan Afshari. economic success and the future. With the introduction of information technology in education.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. the lecturers‟ skills and attitudes and students‟ skills and attitudes are some of the possible factors which affect the user acceptance and implementation of ICT in the institutions. the detection of these barriers provides information that is helpful in supplementing existing in-service training programs. In Malaysia. Fernandez.Bahaman Abu Samah & Foo Say Fooi. 2001). while students are supposed to participate more actively in their learning. Also. Wong Su Luan.BUKU PROSIDING information (Warschauer & Healey. 1998. psychological and cognitive barriers to the successful use of information technology is a vital precondition for improving the utilization of computers and other technological aids in the educational process. The successful implementation of any education policy is largely dependent on lecturers being positive about it and same goes to ICT enforcement in the English classrooms. 226 . exploring and processing the huge amounts of language material for individual learning or group project work. the administrators. ICT in education was introduced into the Malaysian education system many years ago. 2001). Similarly. Teachers need to be aware of the variety of material available on the Internet and how to teach the students to make use of the material effectively. The important subject here is the individual who plays the role to ensure our ICT vision a success. so polytechnics must accept the technology (Watson. 2001.

He examined teachers‟ attitudes from two related theoretical frameworks: Rogers‟s (1995) Diffusion of Innovations and Ajzen and Fishbein‟s (1980) Model of Reasoned Action. They felt that they were incompetent and uncomfortable using the computer in the classroom.BUKU PROSIDING Abdulkafi Albirini (2004) in his study which investigated the attitudes of EFL teachers in Syrian high schools toward ICT in education also explored the relationship of teachers‟ attitudes with a selected set of variables. 2007).. In her article “Malaysian ESL teachers‟ use of ICT in their classrooms: expectations and realities” . 2007). factors that affect the use of ICT and perceptions of their skills in ICT. Saadiyah found out that generally. Saadiyah Darus (2008) in her study Investigating Teachers' Use Of Computers In Teaching English also has similar findings with Melor (2007) regarding the teachers‟ ICT usage in Malaysia. 227 . and demographic variables (including computer training background). is supported in Melor (2007) study of attitudes towards ICT which investigated the present use of ICT among ESL technical school teachers in teaching. computer competence. cultural perceptions. The important point in Albirini‟s study . The ESL teachers in the study reported some usage on using reading comprehension programs to develop reading skills. Melor (2007) stated that important considerations in the effort to incorporate ICT into the curriculum are the knowledge of the factors affecting the using of ICT in ESL teaching and the availability of adequate support for ICT . One major reason was. Most of the teachers do not use internet as their daily means of communicating with the students . These variables included computer attributes. For example they do not use internet to give feedbacks on students‟ work and they neither facilitate students to establish networks with language experts via e-mail or the guiding the students to participate in on-line discussions with international key-pals (Melor 2007). Because of this. the main factor in the implementation of computers that is the users‟ acceptance . and the support needed to incorporate them into ESL teaching could help teachers use them better (Melor. there was a lack of confidence in handling the computer in the classroom due to insufficient knowledge of ICT. The teachers stated that they find what they are looking for on the Internet through surfing some Malaysian and foreign sites and they also communicate with their other friends teaching the language through the internet. 6. The results of the study show that most of the teachers rarely used the computer to teach English. computer access. and teaching materials from the Internet (Melor. Understanding attitudes towards the use of ICT. as many of the teachers were not adequately trained to use the computer to teach.3 Use of ICT in Teaching Melor (2007 ) found out that the usage of ICT in teaching at the technical school in the research are varied but quite limited. that most of them were not very confident to utilize the technology in their teaching.

Methodology This study made use of two types of surveys: a quantitative data survey consisting of a 74-item questionnaire and a qualitative data survey via oral interviews conducted on 4 English lecturers. Hence. A total of 107 randomly selected English lecturers from 21 polytechnics participated in this study. Like Melor (2007) . and less than one-fifth regularly used educational software. For the survey. the introduction of ICT innovations into education requires promoting structural. Another reason for these teachers ' attitude was there were no guidelines provided to them. drawing. The findings of the study indicated a very strong positive correlation between teachers‟ attitudes toward ICT in education and their perceptions of the advantages of the use of computers. (Yasemin 2008). questionnaires were distributed to all the samples from the various polytechnics. doing word processing and making slide presentations.BUKU PROSIDING some of the teachers may have a negative attitude towards the use of computer in the classroom especially among teachers who had lower perceived abilities of handling the computer. pedagogical and curricular approaches. investigated the perceptions and ICT usage of social studies teachers. According to Yasemin (2008) perceptions and skills in relation to ICT have been universally recognized as an important factor in the success of technology integration in education. They were given two weeks to complete the questionnaires. Teachers pointed out that the class time is too limited for ICT usage. teachers‟ perceptions of the compatibility of ICT with their current teaching practices were not as positive. All of these reasons make teachers quite unmotivated to use ICT in the classroom although they knew very well about its advantage (Saadiyah. Findings from this study suggest that social studies teachers understand the benefits of ICT usage in education. graphics or analyzing data with spreadsheets. 7. Some teachers reported using ICT for programming. but this is very rare. The situation in Malaysia is not much different from the findings of study in Turkey.Yasemin found out that teachers most frequently used computers for accessing information on the Internet. Social studies teachers in Turkey considered computers as a viable educational tool that has the potential to bring about different improvements to their schools and classrooms. Questionnaire results were then analyzed. 2008). communicating electronically. Yasemin (2008) in her study. Just interviewing lecturers was insufficient because the researcher could only obtain their perception on factors 228 . However. Only a few teachers reported using ICT to help them learn school material. Their teaching experience ranged from less than five years to above 21 years and they were trained at different colleges and universities.

1 Using ICT for Communication From the questionnaire results it can be seen that most of the language lecturers (75. various uses of ICT by language lecturers were investigated and found. Some of the language lecturers used ICT for communication quite frequently. Semistructured interviews were conducted with 4 English language lecturers from Ungku Omar Polytechnic. Moreover. Interview is one of the more adaptable data collection methods. 8. Section F-Usefulness of Teaching Using ICT and Section G. Some of the language lecturers seldom used the system and did not send e-mails to students and/or lecturers.Educational Beliefs) were asked in the questionnaire in total. Section C . it is difficult to conduct extensive discussion and communication through the intranet system by means of emails. Section B – Computer Competence. This situation is in accordance with Goodwyn‟s (2005) idea that lecturers sometimes question the intrinsic value of computers and related technologies. This was important for the study because the study was trying to discover factors which affect the user acceptance of ICT among English lecturers in Malaysian Polytechnics rather than confirming theories.56%) rated the use of ICT for communication as “very useful” or “useful”. Therefore. 8. there is another method 229 . If there are questions. Due to time constraints. Section E -LecturerDirected Student Use of ICT. Questionnaire was used because it could help to collect data in a more efficient way within a limited period of time. Interview was another data collection method used in this study. One of the possible reasons is that lecturers are seeing students and colleagues every day. it was not possible to interview every lecturers in the sample.Personal Information. lecturers can talk to the relevant student or colleague easily and deal with any problem on the coming days.Polytechnic Support for Teaching Using ICT. However. All the interviews conducted were taped and transcribed . not every language lecturer used the polytechnic‟s intranet system for communication. Apart from using the intranet system to send e-mails. partly due to the fact that the polytechnic had an intranet system. so lecturers could send e-mails to communicate with other lecturers. Results and Discussion Research question 1 : How do English Lecturers In Malaysian Polytechnic use ICT in teaching? With reference to the first research question.Usage of ICT in Lesson Preparation and Teaching. prompt response and investigate interviewees‟ motives and feelings. questionnaire was used to obtain data from them. 74 items in 7 sections (Section A. It allows greater flexibility for the researcher to have follow-up actions. the pioneer polytechnic in Malaysia.BUKU PROSIDING which affect the user acceptance of ICT among the English lecturers. each of them lasted for about 20 to 40 minutes. Section D.

45% of the lecturers were not sure while 2. The results could be explained by the fact that using ICT for professional development was still not a common trend in Malaysia.70% of the lecturers rated the use of ICT for professional development as “useless”. By using this method. Moreover.56 %) rated the use of ICT for professional development as “useful”. It is understandable why some language lecturers are reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching.. 2000). since language lecturers have very heavy workload and marking load. it did not mean that those lecturers were not open-minded and did not want to try new technologies. it is due to the lack of time that lecturers cannot use ICT very often because some language lecturers only have time to prepare ICT teaching materials during holidays. 8. 8. For language lecturers who were reluctant to use ICT for lesson preparation and teaching. about half of the language lecturers(54. This situation could be explained by some of the interview results that some language lecturers were more willing to use ICT while others were more reluctant. That is why some language lecturers said that it would be better if there was someone to help to make the teaching materials. there is not enough time for them to prepare such teaching materials. then language lecturers do not need to make anymore ICT teaching materials because not all the lecturers are good at making these materials. For language lecturers who were willing to use ICT for lesson preparation and teaching. The greatest difficulty is usually the time constraint. there is direct communication and interaction between the two parties because they can clarify any uncertainties immediately. the use of ICT may even worsen the quality of classroom learning (Law et al. It is because if lecturers do not have adequate skills. It takes a long period of time to prepare multimedia teaching materials. When there are enough materials. 23. especially when most language lecturers are not very competent computer users and may lack skills in this aspect. 230 . they said that because it was the trend to use ICT and some said that they were forced to use ICT because it was the polytechnic policy. This method is also convenient and inexpensive.46%) stated the use of ICT for lesson preparation as “useful” and 32. It will be even better if lecturers exchange and share the teaching materials with colleagues or use relevant existing materials in the market.BUKU PROSIDING which lecturers can use to contact students or colleagues – contact by telephone. The questionnaire results agreed with the interview results.3 Using ICT for professional development With reference to the questionnaire results.46% of the language lecturers were not sure about the use of ICT for lesson preparation.2 Using ICT for lesson preparation and teaching About half of the language lecturers (53. especially when mobile phone has become so commonly used in Malaysia.

BUKU PROSIDING The questionnaire results may not mean that language lecturers are unwilling to upgrade themselves.4 Lecturer-directed Student Use About half of the language lecturers (52. Moreover. Therefore. it was found that there are several factors which affect the user acceptance of ICT of the language lecturers. Research Question 2 : Factors Affecting the User Acceptance of ICT of Language Lecturers With reference to the questionnaire and interview results. the government may have to provide some training courses for lecturers so that they can apply ICT in their teaching and stimulate students to use ICT in learning. Some lecturers and students are also ready to switch their mode of teaching and learning by using ICT. The various factors will be discussed in the following sections.17% of the language lecturers never asked the students to use ICT to do projects. This means lecturers will attend the courses and seminars in person rather than participating in online courses. Therefore. 8. When lecturers in Malaysia want to reinforce their subject knowledge and update their pedagogical approaches. Under the education system in Malaysia. However. The reason is because it may not be possible for lecturers and students to handle more projects on top of their existing workload. This situation could be explained with the help of the results of another questionnaire item.13% of the lecturers were not sure while 4.35% of the lecturers rated lecturer-directed student use as “useless”. Out of all the factors. 52. have to 231 . they will usually enroll in some training courses and seminars rather than using ICT for professional development such as joining online courses. In order to encourage lecturers to use ICT for professional development. time is an essential factor. so it is in fact difficult for them to spare other time to work on extra projects using ICT. the government can consider introducing some online training courses to lecturers. some lecturers may not have adequate pedagogical skills which enable them to supervise their students in the use of ICT. 39. in particular. Lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time and students may have other projects to do. lecturers can join some online courses for their professional development according to their interests and pace.17%) rated lecturer-directed student use as “useful”. lecturers have to cover the syllabus within a limited period of time. One possible reason is that some lecturers may not know where they can get information on online courses because this idea of professional development is still quite new to them. it takes time for lecturers to adapt to a new mode of learning and some lecturers may not be used to it. Language lecturers. It is obvious that both lecturers and students are aware of the possibilities that ICT holds for improving teaching and learning.

The results showed that more experienced language lecturers did not necessarily use ICT more or less than less experienced language lecturers. The lecturer who has the most teaching experience was ready to use ICT in teaching provided that there was sufficient time for her to prepare multimedia teaching materials. In this case. Almost all of these courses were to equip lecturers with general computer skills so that they could complete their number of compulsory courses attended. 8. This is probably due to the fact that older lecturers have more teaching experience. This could be explained with the help of some of the interview results. relevant training to equip her with adequate skills and technical support in polytechnic in case of any technical problems which might arise during lessons. Although ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. so they are more confident in their teaching methods and have better classroom management skills.5 Age. Gender and Teaching Experience With reference to the data analysis. both pre-service and in- 232 . Most of the language lecturers used ICT but older lecturers were more likely to supervise their students to use ICT. The gender of the language lecturers also had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. This shows that if lecturers believe that they are competent enough. Therefore. there is little or even no time left for lecturers to explore into other pedagogical approaches which involve the use of ICT. The teaching experience of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage as well as lecturer-directed students‟ ICT usage. meaning that both male and female language lecturers used ICT. Therefore. the ICT competence of language lecturers was positively correlated to lecturers‟ ICT usage. Most of the ICT training courses that lecturers attended focused on technical skills such as word processing. they are willing to use ICT in teaching. The younger lecturer with less teaching experience also use ICT frequently and willing to use ICT in her teaching. the age of the language lecturers had no significant relationship with their ICT usage but was positively correlated to lecturerdirected students‟ ICT usage. multimedia production. This meant that the ICT training that lecturers attended was not very relevant to them in terms of pedagogical skills.6 Professional development From the data analysis it was found that professional development on ICT training had no significant relationship with lecturers‟ ICT usage. this takes up plenty of their time. webpage design and so on. one of the possible ways to encourage language lecturers to use ICT is that the government may have to design relevant training courses to help lecturers improve teaching and learning with limited time and resources.BUKU PROSIDING mark a lot of students‟ assignments. spreadsheet. 8.

The lecturers believed that a mixture of traditional teaching and teaching with ICT for different lessons might be good. it is not always possible to only use ICT in language lessons. However. Most of the language lecturers saw ICT as a tool which assisted teaching and it could not replace traditional teaching.BUKU PROSIDING service training is very important because suitable training courses can enhance lecturers‟ confidence in the use of ICT in teaching. Therefore. 233 . students need to listen to real voices.8 Educational beliefs It was obvious that most language lecturers believed that ICT could not replace traditional teaching approach. they need contact and rapport. in fact the efficiency is sometimes higher in unexpected situations. lecturers could not abandon grammar. Traditional teaching means using chalk and board. The technician in polytechnic is also a very important kind of support to lecturers who use ICT in teaching. otherwise there is something very important missing in the language classroom. 8. traditional teaching and teaching with ICT should be supplementary in language teaching. In traditional teaching. polytechnic support was vital in encouraging more language lecturers to use ICT in teaching.7 Polytechnic support According to the interview results. The presence of the technician can make lecturers feel more confident when they are conducting ICT lessons because they know that there is someone who can offer help to them in case there are any unexpected technical problems. Moreover. Lecturers could use traditional teaching methods to communicate and explain to students. teaching with ICT is something planned beforehand which is not as flexible. Therefore. interaction is very important in oral lessons and learning language is some kind of communication which involves not just words but also facial expressions and body language. the personal interaction between lecturers and students is stronger. Many things in language teaching cannot be replaced by ICT even though some people may argue that there are CD-ROMs in grammar and there may be interactive games and learning online. It was too late when lecturers discovered the problems because the room was booked and the materials were prepared but lessons could not be conducted. The lecturers suggested that the staff concerned should check the hardware and software in the computer rooms on a regular basis to see whether the facilities could function properly and repair them if necessary. One lecturer said that even though the communicative approach was being used. that is a real person speaking. 8. They also stated that the computer provided limited feedback but the lecturer could give spontaneous feedback which enhanced and broadened the learning experience. For language lessons. but not replacing one another because all language lecturers interviewed believed that traditional teaching had its values.

conducted and monitored. Students can often come up with very interesting ideas because they have more time to surf the Internet and they know the things which are suitable for them. 8. ICT may also arouse lecturers‟ interests in teaching if there are more suitable teaching materials because lecturers can save some of the time to do other things but they still have different kinds of things to present in class. There are also unexpected problems which lecturers have to deal with because they do not know what responses students will have after reading through the materials. Sometimes when students only listen. Furthermore. students have a chance to be more creative and they can explore more into language learning. If lecturers are willing to learn from students. Through visual images. The major factor is that there must be sufficient time because more preparation work needs to be done before the lessons if ICT is used. The use of ICT can help to make students understand some topics and the content better and give them a deeper impression. what they have to speak as they present the materials.10 Difficulties of teaching using ICT Some language lecturers thought that it was not extremely difficult to teach with ICT if they had enough time to prepare and try the teaching materials before the lessons. students are greatly influenced which make them understand better and pay more attention in class. if ICT is nicely presented. Sometimes lessons become more efficient and students are more interested and attentive. then it would not be very difficult for lecturers to implement ICT in teaching.BUKU PROSIDING Using ICT in teaching may supplement traditional teaching approaches but it definitely cannot replace them. students learn a lot from 234 . For lecturers. Moreover. that can be a bridge for communication between lecturers and students as well. 8. then students get some benefits because it can arouse students‟ interests in learning and facilitate the learning. the influence is not as great as seeing the visual images. When lecturers implement ICT in their teaching. One of the lecturer said if lecturers let students use ICT to explore into the language world and let them do project work. Using ICT is beneficial when lecturers want to show some pictures in class. lecturers also need to think about. Apart from preparing teaching materials.9 Benefits of teaching using ICT From the interview results we know that one of the benefits of using ICT in teaching was that it was useful when lecturers wanted to explain some abstract concepts to students.

However. Therefore. Nowadays. The roles of lecturers and students are also changing gradually. the government 235 . it is not easy to make lecturers accept technology and implement it immediately into their teaching. Conclusion The research results of this study showed that language lecturers in Malaysia were aware of the trend of using ICT in teaching and most of them used computers frequently in their daily lives. They also mentioned that sometimes it was difficult to teach with ICT when there were technical problems. lecturers are facilitators who provide opportunities and resources for students to learn rather than to spoon-feed students. Therefore. Some of the language lecturers are not confident enough to use ICT in their lessons because of their incapable computer competency level. Some language lecturers are ready to accept ICT and implement it in their lessons but they do not have sufficient time to prepare multimedia teaching materials. Even for lecturers who are more open-minded and are ready to try the technology. Therefore. This is probably due to the fact that language lecturers is lack in time and skills to practise using ICT in teaching. There should be sufficient training and time for lecturers to prepare for such an education reform. they are only occasionally using ICT in teaching. then they will perceive that ICT is useful to their lessons and they are capable to use it before it can be successfully adopted in teaching.BUKU PROSIDING interacting with peers in the process because their levels of knowledge are more compatible and they can really learn a lot from one another. Therefore. Using ICT in teaching is indeed a trend in the education system. In fact. This idea is in accordance with the Technology Acceptance Model developed by Davis. it is something which lecturers cannot get away from. Bagozzi & Warshaw (1989) which shows the relationship between external variables and the use of ICT by lecturers in their teaching. especially lecturers who are not convinced of the benefits of using ICT in teaching. then it will not be too difficult for lecturers to accept ICT in teaching. if there are teaching materials which are readily available and can be systematically presented. it is not surprising to see that students are more capable in ICT when lecturers conduct ICT lessons because students are getting to be more in control of their learning. most of the language lecturers still use traditional teaching methods rather than the new pedagogy which involves the use of technology. Students are encouraged to take more initiative in their learning so as to construct and build up their own knowledge. language lecturers‟ use of ICT in teaching was still at the elementary stage because language lecturers might see the use of ICT in teaching as only in presenting MS PowerPoint slides and some educational CDROMs provided by publishers in class. 10.

it is not surprising that most of the language lecturers participated in this study regarded ICT as a tool which may assist their teaching but it definitely cannot replace traditional teaching methods. Thus. The enhancement of teaching and learning depends on how lecturers make the best use of ICT. There should be greater collaboration among polytechnics and lecturers. 236 . Otherwise. polytechnics which implement ICT in teaching have not changed the goals of education. it will not be meaningful to conduct lessons with the use of ICT if the roles of lecturers and students do not change. policy makers. whether lecturers have adequate computer skills or whether every classroom is equipped with the facilities necessary for ICT teaching are factors which affect the user acceptance of ICT of polytechnics language lecturers in Malaysia . polytechnic management and lecturers should always review and reflect on ICT implementation to seek for improvement. This will result in no difference in traditional learning environment and computerised environment. Under the education system in Malaysia. polytechnic management. They are interpreting the paradigm shift in a limited way that teaching relies on interactive multimedia enriched classrooms. that is only lecturers presenting information and students passively receiving information. It is good that the government has recognised the need of education reform and introduced ICT plans. Lecturers need more subject-based training to help them integrate ICT in their teaching as well as transforming their teaching approaches from lecturer-centred to more student-centred . roles of lecturers and students. Besides. whether lecturers need to prepare a separate set of teaching materials in case there are any technical problems. Therefore. whether there is a need to use ICT for some of the teaching topics. However. much time and effort is wasted to seek for the best ways to use ICT in teaching and learning.BUKU PROSIDING should provide relevant training courses for lecturers and allow them enough time to adapt to such an education reform. the path to success will certainly be smoother. lecturers and students are not completely ready for the change. ICT is not utilised to its full potential. With the sharing of experiences. Unless the use of ICT is complementary with new and appropriate pedagogical methods. Otherwise. Whether there is enough time for lecturers to prepare teaching materials. lecturers have very little time to think about the integration of ICT in teaching because they have to cover the syllabus within a limited period of time and they also have a lot of teaching and non-teaching duties.

and students. 2005. Understanding attitudes and predicting social behaviour. 5.gatewaycoalition. Computers & Education.. & Preiss. 2000. Use of ICTs and the Perception of E-Learning among University Students: A Differential Perspective according to Gender and Degree Year Group. J. 2. C.org/files/Bengu_CourewarePreparation Guide. 47. 2005. C. . A web based courseware preparation guide : using a syllabus based teaching/learning framework: for an Engineering Statistics Courseware. 237 .BUKU PROSIDING REFERENCES 1. The study on the use of ict in mathematics teaching. Vol 6. R.my/mojit/article/pdf/Dec05/06-A_ Study_ on_the_Use_of_ICT_ in_Mathematics_Teaching-final. Cambridge: Cambridge University Press.pdf. Cresweel. M. ICT : Changing education. The impact of ICT on literacy education. Interactive Educational Multimedia. Babbie.pdf. Integrating learning technology into classrooms: The importance of lecturers‟ perceptions. 2001. Lecturers‟ attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL lecturers. The practice of social research. C. www. Liu et al.W. & Ward . E. 12. 13. (2004). and evaluating quantitative and qualitative research.cfm?section=1 [23 September 2008]. 9.ifets. Albrini. conducting.becta. 2005. California : Wardsworth Publishing Company. Cope. 7. a lecturer. The Becta Review: Evidence on the progress of ICT in education. Andrews. C. British Educational Communications and Technology Agency. Ajzen. 2002 . Pages 371 4. 373–398. & Fishbein. 2 nd Edition. S. Englewoon Cliffs.info/journals/5_1/cope. Chee Keong. 2 No.uk/research/display. I.org/a-133CALL%20Evaluation%20by%20Developers %20a%20Lecturer %20and%20Students. Computer applications in second language acquisition: foundations for teaching. 11. Sharaf Horani & Daniel. [10 January 2009]. New Jersey: Prentice-Hall. J. www. C. 2004. Educational research: Planning. 10. No 7 (October 2003) pp 13. D. 2001. London : Routledge Falmer.European Review. 1992. Abbott. Belmont. 3. Malaysian Online Journal of Instructional Technology (MOJIT) Vol. Chapelle. www. 8. 1980. https://calico.html [15 November 2008] 14. [11 November 2008]. A. New Jersey : Pearson. Jamieson. (2003) English as a Global Language . London : RoutledgeFalmer.28. Number 3. Call evaluation by developers. Chapelle. Crystal. Chong. 6. J. P.usm. 2005. Carmen et al.html [10 January 2009].3 pp 43-51 http://pppjj.org. 2003. testing and research.

2006. P.intention and behaviour: An introduction to theory and research. & Zaitun Abu Bakar. 2nd Ed.. Davis. Phd. Salleh. (1989). (2006. University of Maryland 238 . Fullan. PhD Thesis.J. 23. (2001). Sallimah Hj. Sei. M. Fishbein. 319-340. The use of ICT in learning English as an International Language. Norizan Abdul Razak. (1989). 19. Hwa Jung. Volume 35. F. attitude. 1989 . United States. M.BUKU PROSIDING 15.php?id=161&layout=html [12 August 2008]. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. 28. Kirk. International Journal of Education and Development using ICT [Online]. Teacher Development.. & Ajzen. Reading. D. 24. R. 26. R. A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Lecturers in Turkey. Universiti Kebangsaan Malaysia : Bangi. 2(4). 21. Teachers‟ thinking about ICT and learning: Beliefs and outcomes. The New Meaning of Educational Change (2nd ed. 37-51. London : RoutledgeFalmer. Educational Technology & Society. University Of Brunei Darusalam . http://ijedict.dec.E. California : Brooks/Cole Publishing Company. 18. MIS Quarterly. 11 (3). ReCALL 19(1): 79-95. Gulbahar. Davis. Y. London: Cassell. and user acceptance of information technology. Mohd. S. I.edu/viewarticle. F et al.Belief. F. 20. Leask. 17. 1989. PhD Thesis.982-1003.uwi.). Melor Md Yunus. 9821003. Sankey. D. Bagozzi. R. Monterey. ).(2005) An Examination Of Factors Influencing Bruneian Secondary Lecturers‟ Use Of Information And Communication Technology In Teaching: A Survey Exploration . A neomillennial learning approach: Helping nontraditional learners studying at a distance. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Malaysia. The utilization and integration of ICT tools in promoting English language teaching and learning: Reflections from English option lecturers in Kuala Langat District. Davis. Higgins. & Guven. Department of Curriculum and Instruction. European Association for Computer Assisted Language Learning. 13(3). M.. & Warshaw. Faculty of Education. & Moseley. 2001. (2008). P.. I. Samuel. 2003. 25. M. R.35. Management Science. 29. 2006. Issues in teaching using ICT. (1991). perceived ease of use. Perceived usefulness. 22. (1975). 191-210. 2007. Malaysian ESL lecturers‟ use of ICT in their classrooms : expectations and realities. MA: Addison-Wesley. Management Science. Reading 27. Elementary statistics. 5(2). 16. D. 1984. Computer competency of in-service ESL lecturers in Malaysian Secondary Polytechnics. pp.

R.org/article1. Computer assisted language learning (call) for TEYL. & Osborne. Wyse.L. J. Factors affecting perception. Skills. 37. 1984. ciadvertising.H. & Jones. 36. London : RoutledgeFalmer. language and literacy. Education and Information Technologies. Wells et al. Wellington. 31. Teaching English.htm. Wyatt. 251-266.org/studies/student/97_fall/…/ selective/facperce. Smith. 2000. (2001). 2006. http://www. 32. 35.html [10 January 2009]. Zeinab Abu Samak (2006) An Exploration Of Jordanian English Language Lecturers‟ Attitudes. And Access As Indicator Of Information And Communication Technology Integration In Jordan .M.BUKU PROSIDING 30. United States of America : Prentice Hall Regents. 33.J. Wiersma. Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching. Research methods in education : An introduction. W. 239 . P. D. Watson. [11 November 2008] 34. (2001) Language and literacy in science education. Boston. 1997. D. Reading. Philadelphia PA : Open University Press.teyl. MA : Allyn & Bacon. The International TEYL Journal. 6(4). D. Computers and ESL. 2001.

tegasan. Dengan kaedah unsur terhingga tegasan.BUKU PROSIDING SIMULASI KESAN PARAMETER PEMESINAN KE ATAS MELARIK INCONEL 718 MENGGUNAKAN PERISIAN DEFORM 3D MOHD NOR AZAM BIN MOHD DALI MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN ENGR. Parameter tetap yang digunakan adalah pada perkakas pemotong iaitu sudut kelegaan 7o dan radius hujung muncung 0. Melarik merupakan salah satu operasi pemotongan yang banyak digunakan di dalam industri – industri kejuruteraan.4. Ipoh. kadar suapan. Kajian yang dijalankan ini adalah menggunakan proses melarik ke atas bahan Inconel 718 dengan simulasi pemotongan secara ortagon. Mata alat yang digunakan adalah Tungsten Karbida (WC) dan perisian yang digunakan di dalam kajian ini adalah Deform3D. Kaedah Taguchi digunakan di dalam mendapatkan kombinasi parameter yang optimum dengan rekebentuk ujikaji yang digunakan adalah tatasusunan L9 dan analisa kesan terhadap parameter pemotongan semasa proses simulasi terhadap bahan Inconel 718 menggunakan nisbah isyarat hingar (S/N Ratio) dan Pareto Anova. Eksperimen proses larik mengambil masa dan melibatkan kos yang tinggi terhadap bahan yang dilarik dan juga perkakas pemotong.M Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. kedalaman pemotongan dan sudut sadak bagi mendapatkan kesan terhadap daya pemotongan. Empat Parameter akan dipelbagaikan iaitu kelajuan pemotongan. suhu dan daya semasa pemotongan dapat ditentukan.49% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.88%. Enam model perkakas pemotong dengan geometri yang berlainan dimodelkan di dalam perisian Inventor 2009 bagi kegunaan pemotongan secara simulasi di dalam perisian Deform3D. terikan. ABSTRAK Pemesinan merupakan salah satu daripada proses pembuatan di mana sebahagian daripada bentuk yang dikehendaki diperolehi melalui proses pembuangan lebihan bahan kerja. parameter kadar suapan mempunyai kadar 240 . Untuk analisa suhu pemotongan. Keputusan ujikaji menunjukkan parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh terhadap daya pemotongan yang paling tinggi iaitu 48.2 mm masing-masing. NURUL ZAIDI BIN HJ KASBOLLAH GRAD.E.I. dan 1.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. suhu dan terikan. Oleh itu menentukan kombinasi parameter eksperimen yang optimum secara simulasi menggunakan kaedah unsur terhingga merupakan satu kaedah lebih efektif.2 mm pula parameter yang paling tinggi berpengaruh adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47.

Analisis varians (ANOVA) digunakan untuk mendapatkan kesan parameter yang diproses dan berkait semasa kelajuan pemotongan. Pernyataan ini turut diperjelaskan oleh Gusri et al. kualiti 241 . kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh yang paling tinggi iaitu 63. suhu pemotongan. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. parameter kedalaman pemotongan memperolehi kadar pengaruh yang tinggi iaitu 43. jenis bahan kerja yang hendak dilarik. (2008) yang menyatakan Taguchi menawarkan pendekatan yang ringkas dan sistematik dalam mengoptimumkan prestasi. Pemilihan bahan khususnya seperti bahan yang mempunyai kekerasan yang tinggi amat memerlukan kombinasi parameter seperti kelajuan pemotongan.4 mm.05% untuk analisa terikan berkesan. Pelbagai proses pembuatan wujud dalam menghasilkan produk – produk pembuatan seperti tuangan. penyambungan dan pelbagai lagi proses.BUKU PROSIDING pengaruh paling tinggi iaitu 86. kelajuan pemotongan mempunyai pengaruh paling tinggi iaitu 40.2 mm. pembentukan.2 mm juga menunjukkan sudut sadak memberi pengaruh yang besar terhadap tegasan berkesan yang mana nilainya adalah 62.79% untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. (2009). Manakala sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. Dalam proses pelarikan logam. Kaedah Taguchi merupakan perkakasan ujikaji rekabentuk yang amat baik untuk proses pengoptimuman kejuruteraan.41% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718. Pemesinan merupakan di antara proses yang penting dalam pembuatan.47%. Ianya adalah perkakasan penting dalam mengenalpasti parameter yang kritikal dan mendapatkan hasil ramalan yang optimum untuk setiap proses parameter. pemesinan. sudut sadak mencapai kadar pengaruh iaitu sebanyak 67.4 mm manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. dan salah satunya ialah proses larik yang banyak digunakan di industri pada hari ini.69% bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.4 mm. pelbagai faktor perlu diambil kira sebelum proses pelarikan dilakukan. suapan dan juga ketebalan pemotongan berdasarkan faktor major kebolehmesinan iaitu daya potongan menurut Dinesh et al. 1. seperti bahan dan jenis mata alat. Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang sesuai bagi mendapatkan jangka hayat perkakas yang lama dan juga mendapat hasil produk yang baik dari segi kemasan akhir yang baik. parameter – parameter pemotongan yang hendak digunakan dan pelbagai lagi.2 mm.89%.0 PENGENALAN Sektor pembuatan merupakan salah satu cabang industri yang terbesar di dunia ini dan merupakan salah satu sektor penyumbang utama di dalam peningkatan ekonomi dunia. Bagi keputusan dan analisa tegasan berkesan.

terikan. tegasan berkesan dan juga suhu dapat dilihat pada akhir setiap kali proses simulasi dijalankan. Teknik pengoptimuman Taguchi digunakan untuk mengoptimumkan parameter pemotongan semasa larikan berkelajuan tinggi pada bahan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat Tungsten Karbida. Pemilihan bahan Inconel 718 adalah kerana bahan super aloi berasakan nikel Inconel 718 merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang tinggi (high strength) dan juga rintangan haba yang tinggi (high thermal resistant). Disebabkan sifat – sifat mekanikalnya yang baik maka ianya menjadi kegunaan di dalam bidang pesawat udara.BUKU PROSIDING dan juga kos. (2006). Sesuatu produk akhir yang menggunakan jenis bahan tertentu perlu menjalani proses pemotongan berulang kali sebelum mendapat kombinasi paramater – parameter yang benar – benar optimum. 3.0 METODOLOGI 242 . terikan. bagi mengelak kos yang berlebihan maka kaedah unsur terhingga yang berasaskan kepada permodelan dan juga simulasi yang dijalankan pada perisian diwujudkan bagi menyingkatkan masa dan juga mengurangkan kos buangan bahan. kadar suapan dan kedalaman pemotongan terhadap tegasan berkesan. Objektif kajian projek ini ialah untuk mengkaji kesan parameter pemesinan iaitu halaju pemotongan. Hasil keputusan daya pemotongan. petroleum dan juga industri tenaga nuklear menurut Guey et al. suhu dan daya pemotongan semasa melarik Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida secara simulasi iaitu kaedah unsur terhingga Deform3D dan juga mendapatkan kombinasi parameter pemesinan yang optimum semasa melarik Inconel menggunakan Kaedah Taguchi.

Jadual 3.2.0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Keputusan simulasi daya pemotongan.4 mm Jadual 3. Konsep aplikasi penggunaan nisbah isyarat hingar ataupun disebut (S/N Ratio) adalah merupakan peningkatan kepada kualiti menerusi peningkatan pengukuran.1 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0. Sifat – sifat nisbah isyarat hingar ini boleh dikategorikan kepada tiga iaitu menurut Dinesh et al. (2009) adalah: 243 .BUKU PROSIDING 3.2 Keputusan simulasi menggunakan tatasusunan ortogon L9 dan keputusan bagi sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1. suhu.2 mm Kaedah Taguchi merupakan rekabentuk yang amat berpotensi di dalam membentuk rekabentuk ujikaji bagi proses kejuruteraan yang memerlukan keputusan atau kombinasi parameter yang optimum menurut Dinesh et al.1 dan Jadual 3. (2009). tegasan berkesan dan terikan ditunjukkan dalam Jadual 3.

BUKU PROSIDING i. Bagi suhu pula menurut Abukhshim et al. Nominal adalah sifat lebih baik: Merujuk pada formula tersebut y adalah merupakan data pemerhatian secara purata. suhu pemotongan yang tinggi akan mempengaruhi haus perkakasan pemotong dan juga memendekkan jangka hayat perkakasan pemotong. (2009). n adalah nombor pemerhatian dan y adalah data pemerhatian. (2006). Pengiraan bagi Jadual 3. Lebih kecil adalah sifat lebih baik: ii.3 dan Jadual 3. Lebih besar adalah sifat lebih baik: iii. Untuk tegasan dan juga terikan sifat kualiti lebih kecil lebih baik turut diguna pakai di dalam pengiraan nisbah isyarat hingar kerana tegasan yang tinggi akan menyebabkan jangka hayat panjang bagi perkakasan pemotongan turut dipengaruhi. ini melibatkan punca – punca ralat yang terbesar berlaku semasa proses pemesinan. Jadi sifat kualiti lebih kecil lebih baik digunakan dalam pengiraan nisbah isyarat hingar bagi suhu.4 adalah merujuk kepada formula nisbah isyarat hingar lebih kecil adalah sifat lebih baik. Jadual 3.4 mm 244 . Keempat – empat keputusan dianalisis menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah lebih baik kerana untuk daya pemotongan kita memerlukan nilai yang kecil bagi menjamin jangka hayat perkakasan pemotong yang panjang dan juga mempertingkatkan kualiti permukaan akhir bahan kerja menurut Dinesh et al.3 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 0.

2 mm 3. Kedua – dua nilai ini dicapai di dalam ujikaji yang menggunakan mata pemotong pada sudut sadak -6. Nilai kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang tinggi akan meningkatkan daya pemotongan. Namun terdapat juga kajian yang menunjukkan pengaruh kelajuan pemotongan terhadap daya pemotongan tidak banyak pengaruh 245 .BUKU PROSIDING Jadual 3. Berdasarkan keputusan dari Jadual 3. (2009) yang menyatakan nilai daya pemotongan yang rendah adalah untuk pemanjangan jangka hayat mata alat.1 Penganalisaan Daya Pemotongan Di dalam membuat penganalisaan terhadap daya pemotongan adalah menjurus atau menggunakan sifat kualiti lebih kecil adalah sifat yang lebih baik berikutan pernyataan daripada Dinesh et al.1 dan 566 N bagi Jadual 3.30 (mm) masing – masing.1 dan Jadual 3. rendah kecacatan dan juga meningkatkan kualiti permukaan penyudah. kadar suapan dan kedalaman pemotongan yang lebih tinggi berbanding dengan ujikaji pertama iaitu 150 (m/min).4 Nisbah S/N bagi simulasi ujikaji untuk sudut kelegaan 70 dan jejari muncung 1. 0.15 (mm/pus) dan 0. untuk nilai bagi daya pemotongan yang paling tinggi adalah 533 N bagi Jadual 3. Jika dilihat pada tiga parameter bagi kedua –dua ujikaji ini menunjukkan ujikaji yang kesembilan mempunyai kelajuan pemotongan.2. Peningkatan nilai kedalaman pemotongan akan menyebabkan perkakas pemotong memerlukan penggunaan kuasa pemotongan yang tinggi seiring dengan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja yang mana ketebalan bagi kedalaman pemotongan adalah besar dan semakin tebal dan begitu juga dengan kadar suapan yang meningkat akan menyebabkan penggunaan kuasa pemotongan oleh perkakas pemotong menjadi lebih besar dan penjanaan suhu yang makin tinggi terhadap perkakas pemotong juga akan sekaligus memberi kesan terhadap daya yang semakin meningkat seiring dengan suhu. Maka daripada penyataan ini adalah bersesuaian sifat kecil ini dipilih.2.

nilai bagi daya yang maksimum di antara kedua – dua jadual diambil kira iaitu pada Jadual 3. Pertambahan nilai daya yang tinggi ini daripada 533 N kepada 566 N berikutan penggunaan jejari muncung perkakasan pemotong daripada kecil iaitu 0. 0. Keluasan dan kelebaran hujung jejari muncung yang digunakan semasa pemotongan akan menyebabkan kawasan temu antara bucu perkakas pemotong dan juga bahan kerja yang diricih menjadi lebih besar. Manakala bagi Jadual 3. (2005).1 daya yang diperolehi adalah 533 N dan bersudut sadak -6 darjah manakala pada Jadual 3.50 (mm) masing . faktor kawasan temu yang besar ini akan membuatkan saiz racik akan lebih besar dan membuatkan tekanan dari perkakas untuk memotong menjadi lebih tinggi dan sekaligus daya yang besar akan turut diperlukan. kadar suapan dan kedalaman pemotongan pada nombor bilangan ujikaji yang kelima sama seperti Jadual 4. Walaupun begitu parameter kelajuan ini harus diberi perhatian sekiranya ia benar – benar tinggi maka ia akan merendahkan dan memudahkan daya pemotongan tetapi dengan kelajuan sederhana 150 (m/min) ianya tidak memberi kesan yang besar dalam merendahkan daya pemotongan.2 nilai daya pemotongan yang diperolehi adalah 267 N. (2002).10 (mm/pus) dan 0.1 dan Jadual 3.2 bagi daya pemotongan.4 mm kepada 1. Di dalam membuat perbandingan di antara Jadual 3.masing. yang menyatakan penggunaan mata alat bersudut sadak negatif akan meningkatkan daya pemotongan. tahap penggunaan kuasa pemotongan akan menjadi lebih tinggi disebabkan faktor semasa mericih bahan kerja oleh perkakas pemotong akan menjadi lebih lama dan tinggi. Keputusan ini selari dengan pernyataan Kishawy & Elbestawi (1998) yang menyatakan penggunaan jejari muncung yang besar akan 246 .1 menunjukkan ianya berlaku pada kombinasi kelajuan. Untuk nilai daya pemotongan yang paling rendah adalah 226 N untuk Jadual 3. Dengan keadaan kelajuan pemotongan yang sederhana ini.BUKU PROSIDING jika dibanding dengan faktor parameter yang lain seperti kedalaman pemotongan. kadar suapan dan hujung muncung perkakas pemotong seperti menurut Cassier et al.1 manakala bagi Jadual 3.2 mm. Bagi capaian daya pemotongan yang tinggi pada Jadual 3. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurangan dengan pertambahan sudut sadak.2 pula capaian daya pemotongan yang tinggi berlaku pada kombinasi kelajuan.2 daya yang diperolehi adalah 566 N dan bersudut sadak -6 darjah. penggunaan sudut begini akan mengurangkan faktor geseran semasa pemotongan yang akan mengurangkan tekanan bucu perkakas pemotong dengan bahan kerja dan ini juga sependapat dengan pernyataan Duan et al. Pengaruh bagi kombinasi ketiga – tiga parameter ini adalah besar terhadap daya pemotongan. kadar suapan dan juga kedalaman pemotongan pada nilai 120 (m/min). Kedua – dua nilai ini berada pada sudut sadak positif 6.1. Sudut sadak bagi kedua – dua simulasi ini adalah -6o dan hasil penggunaan perkakas ini menyebabkan daya pemotongan adalah tinggi disebabkan wujudnya geseran yang tinggi antara bahan kerja dan juga perkakas pemotong semasa pemotongan berlaku dan juga luas pertemuan antara muka perkakas pemotong dan bahan kerja adalah besar dan ini adalah selari dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Gunay et al.

Rajah 3.2 Graf nisbah S/N daya pemotongan untuk sudut kelegaan 70 danjejari muncung 0. Dengan penggunaan radius hujung muncung 1.BUKU PROSIDING meningkatkan daya pemotongan dan begitu juga dengan kenyataan EL-Hofy (2006) yang menyatakan semakin bertambah garis melengkung jejari muncung perkakasan pemotong maka akan menyebabkan daya pemotong yang terhasil menjadi lebih tinggi.4 mm Berdasarkan Rajah 3. Jika dilihat pada aturan pengaruh parameter terhadap daya menunjukkan kedalaman pemotongan memainkan peranan yang amat berpengaruh kerana semakin tebal racik yang dipotong maka makin tinggilah daya yang diperlukan oleh perkakas pemotong bagi mericih bahan tersebut. (2000) iaitu.2 pula menunjukkan nilai kecerunan yang paling besar ialah sudut sadak diikuti dengan kedalaman pemotongan. Menurut Hoffman et al. Ini menunjukkan susunan kepentingan bagi ketiga – tiga parameter ini seiring dengan hasil dapatan pengaruh pada Rajah 3. di dalam penentuan keadaan pemotongan (cutting condition) sesuatu bahan itu. Menurut Zouhar & Piska (2008) dengan pengubahsuaian pada radius hujung muncung akan meningkatkan kawasan temu antara perkakas pemotong dan elemen bahan kerja dan sekaligus akan meningkatkan tenaga temu dalaman iaitu daya pemotongan. Manakala bagi Rajah 3. dan parameter yang terakhir iaitu kelajuan pemotongan.2 mm pada simulasi ini akan menyebabkan kawasan temu perkakas pemotong dan bahan kerja lebih besar maka dengan wujudnya kawasan temu yang besar ini memerlukan daya yang tinggi untuk memotong bahan kerja di samping wujudnya daya geseran yang tinggi.1. Selain itu pertambahan atau 247 . kelajuan pemotongan dan akhir sekali adalah kadar suapan. parameter yang perlu ditentukan dahulu adalah kedalaman pemotongan kemudian diikuti dengan kadar suapan dan yang terakhir sekali adalah kelajuan pemotongan. sudut sadak.1 menunjukan nilai kecerunan bagi kedalaman pemotongan adalah yang paling besar dan mempunyai pengaruh yang paling tinggi terhadap daya pemotongan diikuti dengan kadar suapan.

Berdasarkan Jadual 3. parameter ukur dalam pemotongan mempunyai kadar pengaruh yang paling tinggi iaitu 48. 248 .92% dan parameter yang terakhir sekali ialah kelajuan pemotongan iaitu 11% manakala bagi Jadual 3. (2009) yang menyatakan daya pemotongan akan berkurang dengan pertambahan sudut sadak.88% di ikuti dengan ukur dalam pemotongan yang mempunyai kadar pengaruh sebanyak 29.8%.55%.6 pula parameter yang paling tinggi berpengaruh terhadap daya potongan adalah sudut sadak yang mempunyai kadar pengaruh 47. kadar suapan 19.BUKU PROSIDING pengurangan sudut sadak sememangnya akan memberi kesan yang amat besar kepada daya pemotongan dan sekiranya penggunaan sudut sadak tersebut adalah berkurangan ataupun dengan perkatan lain bersudut negatif ianya akan menyebabkan pemotongan makin sukar dan menyebabkan daya yang tinggi diperlukan bagi menghasilkan pemotongan.49% diikuti dengan sudut sadak sebanyak 20.5. Bagi kelajuan pemotongan dan kadar suapan masing – masing mempunyai kadar pengaruh 12. Nilai bagi peratusan kedua – dua ini hampir sama nilainya. Ini selari dengan kenyataan Duan et al.08% dan 10.58%.

249 . kadar suapan 0.05 (mm/pus). Manakala bagi Rajah 3. Berdasarkan analisa Pareto Anova yang telah dilakukan. Manakala kelajuan pemotongan juga akan mempengaruhi sekiranya kelajuan pemotongan benar – benar tinggi ianya akan memudahkan serta merendahkan daya semasa pemotongan. kadar suapan 0. Kedalaman pemotongan 0. kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1.05 (mm/pus).4 pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min).BUKU PROSIDING Secara amnya daya dipengaruhi banyak oleh kadar suapan dan kedalaman pemotongan. kedalaman pemotongan adalah 0. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min).

Hubung kait di antara pelbagai kombinasi parameter dapat dilihat kesan keatas daya pemotongan. 2 Berdasarkan analisis Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi suhu pemotongan adalah A0B0C1D0. kedalaman pemotongan 0. kadar suapan 0. kedalaman pemotongan 0.2 mm menunjukkan kombinasi parameter yang di dapati adalah A2B2C1D1.30 (mm) dan sudut sadak ialah 0 darjah untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min). setelah kajian dijalankan pelbagai perhubungan dapat dikaji di samping kesan – kesan yang berlaku terhadap parameter – parameter yang dikaji.4 mm. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 150 (m/min).05 (mm/pus). kadar suapan 0.1 KESIMPULAN Berdasarkan secara keseluruhannya. 250 . kadar suapan 0. kedalaman pemotongan 0.4 mm. Rumusan berhubung dengan keputusan ujikaji dan analisa dapat dilihat seperti berikut: 1 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum bagi daya pemotongan adalah A2B0C1D1.4 mm. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 90 (m/min).BUKU PROSIDING 4. Simulasi yang dijalankan menggunakan perisian simulasi Deform3d dapat memberi keputusan yang baik dan sesuai digunakan di dalam menjalankan proses pemesinan sebenar.05 (mm/pus).05 (mm/pus). kadar suapan 0.2 mm setelah analisis Pareto dilakukan maka hasil kombinasi yang diperolehi adalah A1B1C1D2. Secara keseluruhanya kajian projek ini telah memenuhi objektif dan skop kajian.30 (mm) dan sudut sadak 0o.10 (mm) dan sudut sadak adalah 0 darjah.15 (mm/pus). kedalaman pemotongan adalah 0. Kombinasi tersebut adalah pada kelajuan pemotongan 120 (m/min).30 (mm) dan sudut sadak +6o. Kombinasi parameter ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min).2 mm pula setelah analisa Pareto Anova di lakukan maka kombinasi yang diperolehi adalah A2B0C0D1. Manakala analisa Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. kadar suapan 0.10 (mm/pus).10 (mm) dan sudut sadak 0o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0.05 (mm/pus). suhu pemotongan. Manakala bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1.30 (mm) dan sudut sadak -6o untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. kedalaman pemotongan 0. Bagi sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. kadar suapan 0. kedalaman pemotongan 0. 3 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter bagi tegasan yang di dapati adalah A1B0C0D1. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan terhadap perlarikan Inconel 718 dengan menggunakan mata alat tungsten karbida (WC).0 KESIMPULAN DAN CADANGAN 4. Kombinasi tersebut adalah pada halaju pemotongan 150 (m/min).

2. Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). kadar suapan 0. Keputusan yang hampir sama diambil untuk dianalisa.05 (mm/pus). Kombinasi parameter optimum ini berlaku pada kelajuan pemotongan 120 (m/min). 251 .2 mm.30 (mm) dan sudut sadak -6o sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 0. kedalaman pemotongan 0. Antara cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut: 1. 4. 3. kadar suapan 0. Manakala bagi analisis Pareto Anova untuk sudut kelegaan 7o dan hujung muncung 1. suhu pemotongan.BUKU PROSIDING 4 Berdasarkan analisa Pareto Anova kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D0. Membuat perbandingan keputusan simulasi dengan keputusan pemesinan yang sebenar bagi melihat samaada terdapatnya perbezaan yang besar di dalam sesuatu hasil keputusan yang diperolehi. kedalaman pemotongan 0. Menjalankan eksperimen simulasi berulang kali dan sebaik – baiknya lebih dari dua kali untuk satu – satu ujikaji dan membuat perbandingan setiap kali ujikaji sama dijalankan.2 CADANGAN Setelah menjalankan ujikaji ini dengan jayanya dan memperolehi keputusan daripada ujikaji simulasi ini maka bagi tujuan penambahbaikan adalah sentiasa perlu dilaksanakan bagi masa – masa yang akan datang bagi memperolehi keputusan ujikaji yang benar – benar tepat.05 (mm/pus).30 (mm) dan sudut sadak +6o. Secara umumnya setiap parameter mempunyai pengaruh masing – masing terhadap daya pemotongan. Mempelbagaikan salutan pada perkakasan pemotong bagi melihat keputusan kesan tegasan yang lebih pelbagai dan dapat dibandingkan antara satu sama lain. 4.4 mm. kombinasi parameter optimum untuk terikan adalah A1B0C1D2. Menambah bilangan ujikaji bagi mendapat keputusan yang lebih tepat seperti dalam Kaedah Taguchi yang menggunakan ortogon L27 dan berdasarkan kajian sebelum ini banyak menggunakan ortogon L27 bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat. tegasan berkesan dan juga terikan berkesan bagi pelarikan ke atas bahan Inconel 718.

(5) 7. Finite Element Simulation and Experiment of Chip Formation Process during High SpeedMachining of AISI 1045 Hardened Steel. 2006. 2005. Salesa W. Optimization of High Speed Turning Parameters of Superalloy Inconel 718 Material Using Taguchi Technique. Marya.eng. Escalona. O‟Donnell G.B. S. 252 . Mikell P. 2006.N.E. Bonney J. VIII International Conference on Computational Plasticity 4. Altan Taylan. Cozminca I. Dou. Villar. Da Silvaa R.J. Fundamentals of machining processes: conventional and nonconventional processes. T. Mihailide. and Systems. Li Y.1.: CRC Press.BUKU PROSIDING 5. El-Hofy. Machado A. XXVI. 5.3rd International Conference on Manufacturing Engineering. Abukhshim. A Finite Element Analysis of the cutting insert geometry influence in machining hard materials..pdf [20 Oktober 2009]. John Wiley & Sons. 13.A. E. 2009. Canada.K. Processes. Da Silva R. 2006 Vancouver .F.ohio-state.B. 6..A. International Journal of Machine Tools & Manufacture 45: 1375–1385 12. Inconel 718. Groover. Montoya. Heat generation and temperature prediction in metal cutting: A review and implications for high speed machining. 12 / Vol.T.A. High Performance Cutting Conference. 24th International Manufacturing Conferance.International Journal of Recent Trends in Engineering. 2005.M. INC. 2006. 1.Z. International Journal of Machine Tools & Manufacture 46 :782– 800 2..263-272. 1 11. Vijayaraghavan. JMEPEG 14:582-590 10. Ezugwu E. 2009 .P. Ugarte. Duan C. and Temperature on the Surface Roughness of an AISI 52100 Steel Due to an Orthogonal Cut. Melkote. 2003.P. L.. Guey-Jiuh Tzou...Y. Status of FEM Modeling in High Speed Cutting.J.. Modelling Thermal Effects In Machining By Finite Element Methods. Bonneya J. 2007. Modelling the correlation between cutting and process parameters in high-speed machining of Inconel 718 alloy using an artificial neural network.O. Ramamoorthy. June 12-13. No.O.tp. Fadarea D. Application of Taguchi Method In The Optimization of Cutting Parameters for Turning Operations. 9.D. 3. Alloy.. H.R.3.A. Pp. 8.M.0 RUJUKAN 1. Arrazola P. Sheikh..Fundamentals of modern manufacturing Material. Evaluation of the Performance of Different Nano-Ceramic Tool Grades when Machining NickelBase.. 2005. Finite Element Modeling of Chip Formation Process With Abaqus/Explicit TM 6.edu/DI-Presentation_HardTurning. t. Strain. 2008. Cai Y. 2007.. B. Dumitras C. Ungureanu C. http://nsmwww. Ding-Yeng Chen dan Chun-Yao Hsu. Torrance A. J. Bareggi A. Ezugwua. Influence of the Stress. vol. and Liu.S. Brazilian Manufacturing Congress. 2006. Mativenga. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 16: 1. Dinesh Thakur.

Karpat Y. . .W. Manufacturing engineering and technology. Application of Taguchi Method In Optimizing Turning Parameters of Titanium Alloy.Geometry Effects 27. Process Simulations for 3-D Turning using Uniform and Variable Micro-Geometry PcBN Tools 28. Seker. Mohd Nizam Ab Rahman. International Journal of Machine Tools & Manufacture 39: 1017–1030 29. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44– 49 15. .H. I.[11 Oktober 2009] 23. C. Mohan B. H. Korkut. Process and operation planning. Schmid. 2000. & Elbestawi. Publication Number SMC045 22. M.R. Investigation of the effect of rake angle on main cutting force.specialmetals.. .kscjmy.2007. Fifth Edition in SI Units New Jersey.G. 1998. Gunay. Jaharah. S. U.. Finish Turning of Inconel 718. ICME03-AM-26 30. http://www. Kumar M. Warsaw University of Technology.Z. Heat resistant super alloys – HRSA 19. B. Kishawy. Rajadurai A. P.pdf. 3-D FEA of Hard Turning Investigation of PCBN Cutting Tool Micro. Seminar on Engineering Mathematics. Che Hassan C.com/documents/Inconel%20alloy%20718. 2003. An analysis of cutting under different rake angles using the finite element method. A. Nuawi M. Karpat Yigit & Ozel Tugrul. A.A.G. Aslan. Hoffman Edward G. The Effect of Uncoated Carbide Tool Geometries in Turning AISI 1045 Using Finite Element Analysis. Journal of Materials Processing Technology 105: 143 – 151 253 . Jemielniak Krzysztof. 2005. & Ozel T. Yasir. 2003. 2005. International conference on mechanical engineering 2003. Kalpakjian. Yanuar. 2006.I. G. Modelling and Analysis of Orthagonal Cutting of Steel Using FEM. Special Metals Corporation. 2007. 2000. Kluwer Academic Publisher.. S. M. 2008. 2007. Journal of Materials Processing Technology 166 : 44–49 16. .BUKU PROSIDING 14. 2 : 271-277 24. Jaharah A. 18. Narbutta 86. S. Aslan. 26. 02-524 Warszawa.pdf.R. 17. . Seker. Inconel Alloy718. Engineering Mathematics Group. Gusri. . New York 21. [9 Oktober 2009] 20.com/product/SANDVIK/Metalworking_Products_051/tur n_k. Dinakar B. http://www. European Journal of Scientific Research. 2009. Halevi. M. A. E.A. Korkut. Nagi. Gunay. I. Che Hassan. Ed.USA: Prentice Hall. U. Experimental investigation of the effect of cutting tool rake angle on main cutting force.Pradeep. Poland 25..H.. A. ke-2. Effects of process parameters on material side flow during hard turning. Wahid S. Industrial Press Inc. Shop Reference for students and Apprentices from Machinery‟s Handbook. Lo. 2004. E.

BUKU PROSIDING 254 .

Kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana pendekatan OBE dapat membantu para pelajar politeknik untuk menghasilkan projek yang berinovatif dan kreatif. Kaedah pembelajaran OBE ini.edu. pembelajaran berasaskan hasil. idea dan pendekatan baru dicuba dan dilaksanakan sepenuhnya untuk merealisasikan inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi di rantau ini. 2005). Dengan kata lain proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. 2005). kata kunci: projek. Namun 255 . Kertas kerja ini membincangkan prinsip pelaksanaan kursus projek berasaskan pendekatan OBE(Outcome Based Education). Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. memfokus kepada hasil (outcomes) pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berasaskan masalah (PBL). social. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka (Mohd Khairuddin Abdul Karim. Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. Hasil dari pembelajaran tersebut didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Hasyamudin dan Rahifa.pembelajaran berasaskan masalah dan inovatif.0 Pengenalan Kaedah pembelajaran di institusi pengajian tinggi (IPT) terutama di peringkat Universiti semakin menarik dan efektif.my Abstrak Corak pembelajaran dan pengajaran pendidikan kejuruteraan kini lebih cenderung untuk menghasilkan graduan yang menyeluruh dan lebih bertanggungjawab kepada agama. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan tenaga pengajar. ekonomi dan persekitarannya.BUKU PROSIDING Pelaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan OBE Di Politeknik Murugan Krishnan & Simmathiri Aplanaidu Politeknik Port Dickson murugan@polipd. Pelajar tidak lagi hanya disogokkan dengan kuliah dan tutorial yang sering kali membosankan.my simmathiri@polipd. kaedah tradisional.edu. malah banyak inovasi. 1.

kurikulum OBE ini menekankan apa yang pelajar berupaya lakukan dan pencapaian tersebut pula boleh diukur secara sistematik setelah mengikuti sesuatu program atau kursus pengajian. bagaimana cara terbaik yang boleh kita lakukan untuk membantu pelajar mempelajarinya dan bagaimana kita hendak menilai tentang apa yang dipelajari oleh mereka. 1. kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL) akan digunakan untuk mencapai pembelajaran berasaskan hasil (OBE). Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. kaedah pengajaran dan pembelajaran juga harus berada di landasan sama dengan perubahan arus teknologi terkini. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. 2009). proses.Kualiti graduan yang dihasilkan oleh sesebuah institusi mempunyai hubungkait yang sangat rapat dengan kualiti. Dalam lain perkataan. Dalam era globalisasi sekarang ini graduan yang dikeluarkan oleh institusi tempatan mestilah setanding dan boleh bersaing dengan rakan-rakan mereka yang keluar dari kolej atau universiti lain sama ada universiti tempatan atau universiti luar negara.BUKU PROSIDING demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di politeknik Malaysia masih lagi menggunakan kaedah tradisional iaitu kaedah kuliah yang berpusatkan pensyarah. Dalam kecanggihan teknologi bidang kejuruteraan yang mengalami inovasi pantas dan berterusan. 1. Hasil dari pembelajaran kaedah pengajaran secara kuliah didapati masih terdapat kelemahan dalam melahirkan graduan yang menguasai kemahiran generik serta daya cipta yang tinggi walaupun pencapaian akademik yang terbaik (Syazrin Aklili.2 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) Pembelajaran Berasaskan Masalah atau Problem-Based Learning (PBL) merupakan satu kaedah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia sebenar yang relevan. Sistem pendidikan hari ini akan menjadi tidak relevan kecuali jika kita menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar pelajar. Bagi melaksanakan pendekatan ini. mengapa kita mahu pelajar mempelajarinya. dan persekitaran pembelajaran (Mohd Jailani bin Mohd Nor1.1 Konsep Asas Pembelajaran Berasaskan Hasil (OBE) Pembelajaran berasaskan hasil (Outcome-Based Education) menekankan hasil pembelajaran di mana apakah pengetahuan dan kemahiran teknikal dan juga kemahiran generik lain yang berjaya diperolehi oleh pelajar sepanjang pengajian dalam sesuatu bidang. Ianya didapati sesuai digunakan khususnya bagi membantu pelajar-pelajar dalam 256 . Ia memberi penekanan terhadap apa yang kita mahu pelajar mempelajari. 2008) yang diamalkan oleh institusi tersebut.

objektif kajian ini adalah seperti berikut: I. Manakala Projek 3 (E5006) merupakan lanjutan bagi Projek 2 (E4006) di mana pelajar dikehendaki menyediakan sebuah projek yang menggabungkan beberapa kemahiran dengan menggunakan teknologi seperti Mikro Pemproses. menilai. 257 . kaedah penyediaan dan pembentangan kertas cadangan serta penghasilan satu mini projek elektronik. Mengenalpasti keberkesanan sumber data storage yang dibangunkan untuk membolehkan pelajar menggunakan untuk tujuan merekabentuk projek yang lebih inovatif dan kreatif.2001). pengujian. Dengan menceritakan pengalaman dan masalah yang dihadapi diharap ada pihak yang akan mencuba dan memperbaiki kaedah yang telah digunakan supaya hasil yang diperolehi oleh pelajar akan bertambah baik dan mencapai hasil pembelajaran (outcome) yang ditetapkan untuk setiap program berkenaan.BUKU PROSIDING mempertingkatkan keupayaan menyelesaikan masalah dan pemikiran analitik dan kritis selain dari memahami konsep dan kemahiran berkaitan dengan mata pelajaran. Kursus projek ini diambil selama dua semester iaitu semester 5 (E4006-Projek 2) dan semester 6 (E5006-Projek 3). II. Salah satu media pengajaran yang memberikan pengaruh positif dalam pembelajaran ialah dengan menggunakan teknologi ICT (Sukmadinata. 2. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat meningkatkan pemikiran kritis. Penekanan kursus adalah terhadap kaedah pembinaan.3 OBJEKTIF Objektif kertas ini adalah untuk berkongsi pengalaman dalam mengendalikan kursus projek yang menggunakan kaedah PBL dalam pencapaian pembelajaran berasaskan hasil(OBE) . Mikro Controller. ataupun analisis sistem atau kajian data/maklumat. PIC atau PLC. 1. pemikiran kreatif dan kemahiran kerja berkumpulan berbanding dengan kaedah pembelajaran konvensional. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pemilihan dan perancangan awal projek. III. Secara ringkasnya. Fokus utama kajian ini adalah terletak pada keberkesanan penggunaan kaedah PBL dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran juga merupakan alat untuk pembelajaran secara kolaboratif di mana pelajar digalakkan untuk membina. memanipulasi dan mempersembahkan idea serta pengetahuan yang baru. Projek 2 memberikan pengetahuan tentang kaedah pelaksanaan dan penghasilan projek berdasarkan kepada perkakasan atau perisisan atau gabungan perkakasan dan perisian. Kursus ini juga melatih pelajar untuk menyediakan laporan projek mengikut format yang ditetapkan dan membuat persembahan projek di akhir semester. Mengenalpasti sejauh mana kaedah PBL ini dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kursus projek. pengesanan dan pembaikpulihan kerosakan serta menyiapkan projek yang boleh berfungsi.0 Pengenalan Kepada Kursus Projek Projek merupakan kursus teras yang perlu diambil oleh setiap pelajar semester akhir Diploma.

Projek selalu dikatakan sebagai satu mata pelajaran yang mencabar kerana ianya menggabungkan beberapa kemahiran untuk menghasilkan satu projek yang baik. Dengan kekangan waktu pertemuan yang terhad dengan bilangan kumpulan pelajar yang ramai. Semasa sesi perjumpaan dengan pensyarah. Apa yang lebih menarik ialah jika terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara kedua kumpulan pelajar. Namun demikian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai oleh tenaga pengajar bagi kursus projek ini amat mempengaruhi hasil projek ini. Para pelajar kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Malah ada projek pelajar ini mendapat sambutan yang baik dikalangan pengusaha tempatan.0 Persoalan Kajian Kursus projek yang lazimnya memfokus kepada penghasilan suatu reka bentuk produk atau sistem amat memerlukan pelajar mengaplikasikan ciri-ciri kreatif dan inovatif. adakah kita masih untuk menggunakan kaedah pengajaran tradisional ataupun berubah kepada satu kaedah yang lebih kreatif dan inovatif . Pelajar harus didedahkan kepada kaedah pembelajaran yang lebih inovatif untuk membolehkan mereka berfikir dengan kreatif dan inovatif.1 Pernyataan Masalah Proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik masih lagi berpusatkan kepada pensyarah dan terikat dengan kaedah tradisional. menyebabkan sukar untuk memantau setiap pelajar dengan berkesan. Seorang pensyarah pula dikehendaki menyelia sebanyak lima hingga tujuh kumpulan pelajar dalam waktu perjumpaan tersebut. Dengan kata lain proses pendidikan di peringkat tinggi ini kurang mendorong untuk membentuk insan yang kreatif dan inovatif. 3. Persoalan yang berkaitan juga adalah adakah terdapat perbezaan pencapaian akademik di antara mereka yang mengikuti pendekatan OBE dan kaedah tradisional. Hanya sebilangan kecil projek sahaja yang memenuhi kualiti dan standard yang dibanggakan. 258 . Dalam kajian ini. Berlaku juga keadaan dimana pensyarah meninggalkan kuliah untuk ke urusan lain seperti mesyuarat. Dari sudut pedagogi. amalan pensyarah masih sama dengan dasar pendidikan secara tradisional yang menekankan kaedah chalk and talk. Namun kebanyakan projek yang dihasilkan oleh pelajar diploma ini boleh dikatakan tidak mencabar dan terlalu ringkas. Pelbagai faktor boleh dikaitkan dalam penghasilan projek yang ringkas dan kurang inovatif dalam sistem penyampaian pembelajaran di Politeknik. 3. pelajar akan membincang laporan kemajuan projek masing -masing.BUKU PROSIDING Pelajar diberi peluang untuk menghasilkan satu projek berkaitan dengan kursus yang diambil secara kumpulan yang terdiri daripada dua hingga empat orang. persoalan besar yang menarik minat kami adalah mungkinkah pelajar-pelajar yang menggunakan pendekatan OBE ini lebih kreatif dan inovatif berbandingan dengan pelajar yang mengikuti pembelajaran secara tradisional. Pelajar juga perlu membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan projek yang dibuat secara sendiri.

Proses pembelajaran PBL dalam kajian ini dibantu menerusi pembangunaan perisian menerusi laman web dengan menggunakan kemudahan ICT. 3. Pelajar juga berpeluang untuk memperolehi maklumat berkaitan projek menerusi laman web yang khusus direkabentuk untuk tujuan proses pembelajaran berasaskan masalah ini. Sumber rujukan yang terhad menyebabkan pelajar sukar memperolehi maklumat berkaitan projek yang dicipta. Secara umumnya tidak ramai pelajar yang boleh menghasilkan satu projek yang berkualiti merangkumi segala pengetahuan yang dipelajari. 3. Pemahaman pelajar terhadap masalah yang dikemukakan merupakan aktiviti kognitif di mana pelajar perlu bersikap aktif untuk berfikir dan ini adalah hasil sumbangan daripada pengalaman atau pengetahuan sedia ada pelajar. Sistem pembelajaran berasaskan hasil menerusi web ini juga banyak membantu para pelajar berkongsi maklumat diatas talian disamping mewujudkan ruang pemindahan idea dan teknologi dengan kumpulan pelajar di jabatan yang lain. 1987) untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan peranan kognitif dalam memproses maklumat yang diperolehi berdasarkan masalah yang diberikan. Dengan adanya kaedah pembelajaran seperti ini. maka pelajar tidak perlu bergantung sepenuhnya terhadap penyelia projek. Sistem Data Storage Rangkaian Kampus (Moodle) dan CIDOS akan dibangunkan dalam kajian ini untuk membolehkan para pelajar dan pensyarah mengakses maklumat berkaitan projek pada bila-bila masa untuk memahami sesuatu konsep atau teori secara mendalam. Seterusnya setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan di dalam kelas berserta dengan sesi soal jawab. Tidak ada tempat rujukan bagi pelajar untuk mengetahui sesuatu kemusykilan selepas waktu pejabat. sumber rujukan yang terhad dan pengetahuan yang kurang menyebabkan hasil projek pelajar tidak begitu canggih.3 Metodologi Kajian Kajian ini menggunakan model pembelajaran kognitif-konstruktivis ADDIE (Rossett. Setiap dua atau tiga minggu sekali 259 .2 Penggunaan ICT Dalam Kursus Projek Satu penyelesaian telah dikenalpasti untuk memperbaiki kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran bagi kursus projek ini dengan kaedah pembelajaran projek berasaskan masalah. Pengetahuan yang mendalam sangat diperlukan oleh pelajar dalam menghasilkan satu projek yang menggabungkan pelbagai kemahiran. disamping dapat membantu para pelajar semasa ketidakhadiran tenaga pengajar. Setiap kumpulan pelajar akan membincangkan masalah berkaitan projek bersama dengan ahli kumpulan masing-masing dan akan mencari penyelesaian. Pelajar akan menyambung pelaksanaan projek yang telah dimulakan pada semester 5. Peluang untuk membincangkan masalah berkaitan projek ini adalah sangat sedikit diwaktu pejabat.BUKU PROSIDING kursus atau seminar dan kekangan seperti ini membawa kesan yang negatif kepada para pelajar terutama apabila tiada sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kekangan masa yang dihadapi. Projek 3(E5006) merupakan lanjutan bagi projek 2 (E4006). Pelajar akan dibahagikan kepada 7 kumpulan kecil dimana setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang pelajar.

Fasa pertama kajian telah pun dilaksanakan pada Projek 2 (semester 5) pada sesi Jun 2010 yang telah bermula pada awal bulan Julai 2010. Pelajar tidak 260 . Fasilitator akan menyediakan sumber-sumber maklumat berkaitan projek dengan menggunakan kemudahan ICT yang sedia ada untuk membolehkan pelajar mengakses dan menggunakan untuk tujuan mencari penyelesaian. Soalan-soalan direka berdasarkan kepada perbincangan di antara pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus projek ini. 4.4 Pelaksanaan Kajian Kajian ini melibatkan satu kitaran yang lengkap iaitu bermula dengan kursus projek E4006 -Projek 2 pada semester 5 dan diikuti dengan projek E5006 – Projek 3 pada semester 6 seperti yang ditunjukkan dalam kerangka teori (Rajah 1).BUKU PROSIDING pelajar perlu membuat pembentangan berkaitan kemajuan laporan projek mereka di dalam kelas. Dua jenis platform telah disediakan untuk tujuan mengakses kemudahan ini iaitu Cidos dan JKE Link. 3. dengan menggunakan tiga buah kelas semester 5 yang terdiri dari 145 orang pelajar. 3. Tiga objektif utama akan dinilai menerusi pelaksanaan kaedah pembelajaran secara PBL seperti berikut: i.Hasil kajian yang lengkap hanya dapat diperolehi apabila pelajar ini tamat semester 6 pada bulan mei 2011. Sumber rujukan yang disediakan dalam pembelajaran PBL ini digunakan oleh pelajar secara optimum. iii.5 Sampel Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan soal-selidik yang akan dibina bersama-sama dengan ahli kumpulan. Dua buah kelas menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional. Keberkesanan penggunaan sumber kemudahan penyelidikan yang disediakan. Perbandingan penghasilan projek inovatif dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL. Perbandingan penyelesaian masalah projek dengan menggunakan kaedah tradisional dan PBL.0 Perbincangan Hasil kajian Fasa pertama menunjukkan bahawa pelajar lebih berminat menggunakan kaedah PBL dalam menyelesaikan masalah yang wujud secara kumpulan. Pensyarah berperanan sebagai fasilitator dan menilai hasil kerja pelajar. Selain dari itu maklum balas temu bual dengan pelajar dan fasilitator juga akan digunakan dalam kajian ini. manakala satu kelas menggunakan pendekatan PBL. Motivasi pelajar meningkat dengan tinggi apabila diberi peluang untuk membincang sesuatu masalah secara kumpulan. ii.Hasil pemantauan oleh penyelia projek semasa sesi pembentangan laporan kemajuan projek oleh pelajar juga akan diambil kira untuk menganalisa pencapaian pelajar dalam kajian ini.

Secara keseluruhannya kaedah PBL ini dapat membantu untuk menilai hasil pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih efektif. Dengan adanya kemudahan ICT maka pelajar boleh mengakses laman-laman web yang disediakan oleh pensyarah pada bila-bila masa. Rajah 1: Kerangka Teori : Model ADDIE oleh Rossett (1987) 5.0 Kesimpulan Hasil dari Pembelajaran PBL ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dari segala aspek juga secara tidak langsung dapat mendidik pelajar sebagai pemudah-cara (student-facilitator) dan berkerjasama (student-peer) dikalangan 261 .BUKU PROSIDING perlu bergantung sepenuhnya kepada pensyarah untuk mengetahui sesuatu masalah projek. Terdapat ruang yang dipanggil Forum untuk membolehkan pelajar berbincang masalah bersama dengan rakan kumpulan dan pensyarah pada bila-bila masa secara online.

Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina. Educational Technology Pubns. 8. B. B. (2005). Bachelor of Arts Community Studies Program Review. 7. (2005).” Singapura: Prentice Hall. Pengajaran Asas Kejuruteraan Elektri: Cabaran Ke Arah Pendekatan OBE. “ Pencapaian Pelajar Berdasarkan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Berbanding Kaedah Kuliah Bagi Matapelajaran Pengurusan dan Organisasi Tapak di Kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam” Tesis Ijazah Sarjana. Buletin Pusat Pengajaran dan Pembelajaran”. 3.BUKU PROSIDING rakan-rakan lain. Baharuddin Aris (2002). Moore. 9. An Seminar Pengajaran & Pembelajaran Berkesan 2005. 2. Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education StudentsLearning About ICT Using ICT. Claener. Melalui proses pembelajaran PBL ini juga. Congress Pengajaran & Pembelajaran di UKM. Vol. (1987). KUiTTHO. “Jump Start Authentic Problem Based Learning. Rossett. N. No. “Problem-Based Learning: 10 Disember 2004. 2. Moore. Claener. 25. 5. Training Needs Assessment (Techniques in Training and PerformanceDevelopment Series) (ed. Kaedah pembelajaran ini melatih pelajar untuk belajar secara kendiri bersama rakan sekumpulan. Jabatan Pengurusan IPT. July to December.Sydney: Cape Breton University.(2005). N. Innotech Journal. 2nd Edition). Shah Alam. pelajar akan menghargai keberkesanan. Mohd Khairuddin Abdul Karim (2005). asas Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA. Kerjasama ini membolehkan pelajar bertukar-tukar idea dan berkongsi pengetahuan seterusnya mewujudkan motivasi serta membantu kepada perkembangan pembelajaran yang positif. 6. 262 . Syazrin Aklili (2009).Sydney: Cape Breton University. (2005). Lynda Wee (2004). kepuasan dan motivasi dari apa yang telah mereka perolehi. Semoga hasil kajian ini dapat merangsangkan tenaga pengajar di politeknik untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih kreatif supaya para pelajar dapat menghasilkan projek yang bertaraf kualiti dan inovatif. Mahamod Ismail. Ketidakhadiran pensyarah dalam kelas tidak menimbulkan masalah yang serius seperti yang dialami pada masa kini. Rujukan 1. 10. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). A. 4. Bachelor of Arts Community Studies Program Review. (2006) Modul Khusus InKPTM (ed).

Universiti Teknologi Malaysia‟s Teacher Education Students Learning About ICT Using ICT. Presented at the American Educational Research Association. Vol. (1986). Innotech Journal. B. 2. 25. 12. No. Presseisen.BUKU PROSIDING 11. 263 .Z. A critical thinking and thinking skills : State of the art definitions and practice in public schools. Baharuddin Aris (2001). July to December.

Perak.7 bilion ringgit yang merupakan 23 peratus daripada bajet 2009 untuk pendidikan dan latihan manakala jumlah enrolmen dijangka mencecah 120 ribu pelajar berbanding 112 ribu pada masa kini (Laporan Bajet 2009). Responden terdiri daripada 44 orang pelajar semester satu yang mengikuti pengkhususan peringkat diploma dan sijil dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. Oleh hal yang demikian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ialah borang soal selidik iaitu kajian deskriptif.BUKU PROSIDING Kompetensi Pelajar dalam Penggunaan Multimeter Analog di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Seiring dengan itu. Mohamad Zamri Jamil Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah 35950 Behrang. baik di dalam negara mahupun di peringkat antarabangsa oleh itu kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 47. dianalisis menggunakan SPSS version 14. Data-data yang telah dikumpul. rohani dan intelek akan terus dilaksanakan. ABSTRAK Pendidikan teknikal merupakan salah satu usaha berterusan kerajaan bagi melahirkan pekerja mahir dan separuh mahir dalam bidang teknikal seperti yang terkandung dalam setiap Rancangan Malaysia. Berdasarkan perspektif penguasaan praktikal seseorang pelajar ianya banyak di pengaruhi oleh penguasaan „kompetensi‟ mereka. dalam mempengaruhi kompetensi di kalangan pelajar di Politeknik Sultan Azlan Shah. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa keupayaan pengetahuan (Peratusan = 10%) dan kemahiran (Peratusan = 17%. PENGENALAN Keraajan juga mensasarkan agar program ke arah membangunkan modal insan berkualiti lagi seimbang dari segi jasmani. Asiah Mohd Yusoff.). Politeknik Sultan Azlan Shah. kemahiran atau keterampilan serta sikap yang harus dimiliki seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas yang 264 .0 yang melibatkan analisis inferensi iaitu peratusan . hasil kajian juga menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap lemah. oleh hal yang demikian adalah hasrat kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja terlatih lagi berdaya saing. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi pelajar dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran dikalangan pelajar. Irdayanti Mat Nashir. Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah ditubuhkan bertujuan melahirkan lulusan separa profesional dalam pelbagai bidang khususnya bidang kejuruteraan di peringkat sijil dan diploma bagi memenuhi keperluan sumber manusia di sektor awam dan swasta. Kompetensi mencerminkan tahap pengetahuan.

Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik) dan Teknologi Komputer (Rangkaian).BUKU PROSIDING diberikan. maka pengkaji merasakan perlunya satu kajian dijalankan untuk melihat sejauh manakah keupayaan pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi pelajar semester satu di Politeknik Sultan Azlan Shah. Elektronik (Perubatan). Kewujudan kursus ini selari dengan visi politeknik yang baru dimana mahu menjadikan politeknik sebagai penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan tenaga kerja global menjelang 2015 serta misinya iaitu mahu menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi. Antara kursus yang ditawarkan adalah Diploma Kejuruteraan Elektrik. 1997). menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang. 2002). Mata pelajaran ini akan menunjukkan tahap penguasaan pelajar dari segi pengetahuan serta kemahiran dalam mengaplikasikan benda kerja sehinggalah kepada pengoperasian komponen elektronik. Dalam proses pengajaran. 2010). Maka peranan pensyarah amatlah dititikberatkan dalam mengacu dan mendidik para pelajar agar visi dan misi tersebut dapat tercapai (Jabatan Pengajian Politeknik. keupayaan dalam menggunakan peralatan yang bersesuaian dan pengetahuan bagaimana untuk mengoperasi sesuatu peralatan dengan baik (Gunnar Specht. MATLAMAT KAJIAN Mengkaji tahap kompetensi dari aspek pengetahuan dan kemahiran di kalangan pelajar semester satu dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1 di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Di politeknik yang menawarkan kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik. Elektronik (Kawalan). kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. Elektronik (Komputer). PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dinyatakan. Bidang Kejuruteraan Elektrikal merupakan salah satu bidang yang ditawarkan di Politeknik KPTM dalam pelbagai pengkhususan. “Kompetensi Pelajar” merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada dalam menghasilkan produk atau melaksanakan pekerjaan. 265 . Politeknik Sultan Azlan Shah. peralatan dan litar secara manual. Satu kaedah yang digunakan untuk mengukurnya adalah dengan memberi deskripsi atau definisi bagi kompetensi yang telah dikenal pasti. para pelajar adalah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1.

Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan kemahiran dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. ii. Pelajar tersebut terdiri daripada kursus : a) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik (DET) b) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Komputer (DTK) c) Pelajar Kursus Diploma Kejuruteraan Elektronik (DKE) d) Pelajar Kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik (SKE) 266 . beberapa soalan kajian yang telah dikemukan seperti berikut: i. KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang berguna kepada pensyarah-pensyarah khususnya di PSAS dalam mengkaji teknik pengajaran dan pembelajaran yang mudah dan ringkas supaya mudah difahami oleh para pelajar. ii. Mengenal pasti tahap keupayaan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Mengenal pasti tahap keupayaan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. SKOP KAJIAN Skop kajian ini adalah seperti berikut: i.BUKU PROSIDING PERSOALAN KAJIAN Berdasarkan permasalahan kajian. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dilakukan adalah: i. Kajian ini tertumpu kepada pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. ii. Kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepada pelajar sijil dan diploma semester satu dalam bidang Kejuruteraan Elektrik di PSAS. Pengkaji juga ingin mengetahui tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog yang pelbagai. Sejauh manakah pelajar memiliki keupayaan pengetahuan dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1.

BUKU PROSIDING iii. iv. 2) Pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan. 3) Pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan Pembolehubah bersandar PRESTASI KEUPAYAAN KEMAHIRAN 1) Kemahiran manual 2) Kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog 3) Kemahiran dalam pembaikan multimeter analog Sumber : Adaptasi dari Jayagopan Ramasamy (2000) Rajah : Kerangka Kajian 267 . KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN KOMPETENSI Pembolehubah tidak bersandar KEUPAYAAN PENGETAHUAN 1) Pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter. Tahap kompetensi disini merujuk kepada kebolehan personal mastery pelajar tersebut dari aspek keupayaan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. Kajian tertumpu kepada pelajar lelaki dan wanita seramai 44 orang yang mengambil modul Amali Kejuruteraan 1.

maka bilangan sampel ialah 44 pelajar. bilangan populasi 50 pelajar. Pengkaji menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data daripada responden. PERBINCANGAN.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Bentuk kajian yang akan dilaksanakan adalah kajian deskriptif berbentuk tinjauan yang bermatlamat untuk menentukan keadaan atau perhubungan antara pembolehubah yang wujud di dalam kajian. manakala pada Bahagian B dan C menggunakan item skala Likert. faktor persekitaran dan faktor keluarga yang mempengaruhi pelajar berkenaan dalam menguasai penggunaan multimeter analog tersebut. Pemilihan sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada kaedah pemilihan secara rawak di antara semua pelajar diploma semester satu dalam keempat-empat kursus tersebut. 268 . ANALISIS KAJIAN Data diperolehi daripada borang soal selidik akan dianalisis dengan terperinci berdasarkan kaedah analisis deskriptif iatu peratusan. DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian menunjukkan bahawa kompetensi pelajar dari aspek pengetahuan dan kemahiran adalah lemah ini mungkin disebabkan faktor peribadi. Persoalan Kajian 1 Keupayaan Pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. penggunaan instrumen soal selidik dapat memastikan kebolehbandingan data. meningkatkan kepantasan dan ketepatan dapatan serta memudahkan pemprosesan data. Berdasarkan. Menurut Malhotra (1999). Penetapan jumlah ini adalah berdasarkan jadual penetapan bilangan sampel kajian yang dibuat oleh Krejeie dan Morgan (1970). Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal selidik yang terdiri daripada tiga jenis item iaitu pada Bahagian A (demografi) menggunakan Item pilihan.

Amali kejuruteraan 1 merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi memenuhi kehendak kurikulum politeknik untuk di anugerahkan sijil atau diploma Kejuruteraan Elektrik di akhir pengajian pelajar tersebut. Mata pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar semester satu yang mengikuti kursus sijil dan diploma Kejuruteraan Elektrik. dapatan kajian peratusan yang gagal bagi item kemahiran manual. kemahiran dalam pengoperasian multimeter analog dan kemahiran dalam pembaikan multimeter analog mencatatkan masing-masing 80 peratus. Berdasarkan analisis. 95 peratus dan 74 peratus bagi ujian tersebut. Untuk 269 . kompetensi seorang pelajar dapat diukur dengan melihat kebolehannya melaksanakan ujikaji. Berdasarkan analisis. Selain daripada itu. mata pelajaran ini juga turut merupakan salah satu mata pelajaran teras atau wajib di dalam bidang kejuruteraan elektrik. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 17 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. Subjek ini mencakupi subjek Teknologi Elektrik 1 dan Sistem Elektronik 1 dimana seseorang pelajar perlu menguasainya dari aspek teori dan praktikal kerana subjek ini mempunyai kaitan antara satu sama lain. 2002). dapatan kajian bagi item pengetahuan dalam menggunakan julat skala pada multimeter.BUKU PROSIDING Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan pelajar dalam penggunaan multimeter analog secara keseluruhannya adalah 10 peratus iaitu berada di tahap yang lemah. Dari segi penilaian markahnya pula adalah seratus peratus melalui perlaksanaan praktikal yang dibuat di makmal serta melalui laporan makmal. pengetahuan dalam membaca skala mengikut julat yang telah dilaraskan dan pengetahuan dalam melukis penunjuk jarum mengikut julat skala yang telah dilaraskan mencatat masing-masing 90 peratusan yang gagal dalam ujian tersebut. Dalam proses pengajaran. Persoalan Kajian 2 Keupayaan Kemahiran pelajar dalam penggunaan multimeter analog bagi modul Amali Kejuruteraan 1. menerangkan serta menggunakan pengetahuan teknologi serta kemahiran sedia ada untuk melaksanakan tugasannya (Mok Soon Sang.

Walau bagaimanapun ia akan dapat ditingkatkan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang efektif. (i) Cadangan Kepada Pelajar: (i) Pelajar mesti memberikan penekanan terhadap mempelajari penggunaan multimeter analog. PSAS : Memperbanyakkan kursus. (ii) Pelajar seharusnya mempunyai semangat cintakan ilmu bagi memperbaiki keputusan peperiksaan yang diperolehi. CADANGAN Berdasarkan kepada analisis yang dijalankan. pengkaji menyarankan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan. 270 . didapati bahawa tahap keupayaan pengetahuan dan kemahiran terhadap penggunaan multimeter analog dikalangan pelajar semester satu di Jabatan Kejuruteraan elektrik. (iii) Pelajar mesti istiqamah dalam pembelajaran dan juga jurusan yang diikuti serta berazam untuk menceburi bidang pekerjaan yang berkaitan dengan teknikal. Cadangan Kepada JKE. Ini disokong oleh Hamdan Mohd Ali (2003) yang menegaskan pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal. KESIMPULAN Melalui kajian ini. sesuai. ( ii) Menyediakan manual atau garis panduan penggunaan multimeter analog dengan lebih terperinci. Ini kerana kebolehan seseorang dalam penggunaan multimeter analog mempengaruhi dalam melaksanakan kesemua ujikaji dalam mata pelajaran Amali Kejuruteraan 1 ini. Politeknik Sultan Azlan Shah adalah lemah.BUKU PROSIDING itu adalah penting bagi seseorang pelajar menguasai peralatan dan komponen elektronik terutamanya penggunaan multimeter analog. (ii) Menyediakan CD Pembelajaran kepada para pelajar dalam penggunaan multimeter analog. mudah di fahami dan berkesan kepada para pelajar. kelas atau bengkel mengenai kemahiran penggunaan multimeter analog.

Bhd dan Akedemik Keluarga Bahagia Malaysia. Krejeie.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1.scribd. dan Morgan. 9.com › School Work › Essays & ThesesAzizi Yahaya.pdf (16Januari 2008 Busenberg J. Hasan Hj. Abd. 7. 607-610. (1970).” Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn. www. Sukor Shaari.tripod. 16 . 8. “Determining Sample Size For Research.com/my/tutor/pix/2001/0710/DuniaPendididkan/Kertas_kerja /kk_02.utm. 2. ms.” [Atas talian]. Vol. ”Faktor-faktor nilai. 3. “The Influence of Gender on Faculty Salaries in United States. “Psikologi Pendidikan : Teori dan Aplikasi Psikologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Yahya Don Dan Yaakob Daud (2000). Yusof Boon & Nordiana Mohd Nor. V. R.” Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. http://skypin. (2007). Dr.” United Kingdom: Asian Academy Press.”Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencapaian Akedemik lelaki dan erempuan.tutor.” Applied Economics. W. 4.24.com/kolum/ko lum40. 60. Ali (1996). Bhd. R (1999). 5.my/4022/1/AziziYahaya_kecerdasan_emosi.html 6. Lee Shok Mee (1997).keluarga dan diri serta hubungan dengan pencapaian akedemik”[Atas talian] www. Aminah Ahmad (1999). “Keluarga Bahagia.” [Atas talian]. Mohd.PDF 271 . ms. Shahrin Hashim. “Budaya Malas Membaca. Latif Anwar (1998). Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi pencapaian akademik [Atas talian] http://eprints. Syed Hussein Alatas (2001).” Educational and Psycological Measurment. D. “Women & Work Challenges in Industrializing Nations.

Prospek 2006-2010.my/rm9/bahasa/Bab13. Mohamad Fadzilah Kamsah (1995).epu.my/rancanganweb/rancangan1. Bhd. Naresh K. 11.” New Jersey : Prentice Hall. 272 .BUKU PROSIDING 10. Malhotra (1999). [Atas talian] http://www. “Pemikiran DalamPendidikan. “Rancangan Malaysia Ke Sembilan ”.gov. “Marketing Research : An Applied Orientation. 12. Robiah Sidin (1998). 13. [Atas talian] http://www3.pdf 14.jpm.pmo. Prospek 2001-2005. “Rancangan Malaysia ke Lapan”.” Excel training And Consultancy Malaysia.” Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Petua Menjadi Ibubapa Yang Cemerlang. “Siri Modul Keterampilan Keibubapaan.

ia masih menggunakan tenaga sebanyak 2 -6 watt. Pengguna boleh menutup komputer walaupun sudah berada di rumah. Malaysia. Perak. Keadaan ini berlaku kerana kesilapan manusia yang terlupa untuk menutup bekalan elektrik. telefon bimbit. Phone: +605-4544431.ia dapat memutuskan terus bekalan dengan diaplikasikan pada komputer di pejabat. Kata kunci : Penjimatan tenaga. wayarles.Sharizat Mokhtar1 Department of Electrical Engineering.my 2 ABSTRAK Pembaziran tenaga elektrik sudah menjadi satu senario pada masa sekarang dalam bidang domestik. Penderia kawalan cahaya. Komputer dalam keadaan biasa menggunakan tenaga sebanyak 60 – 250 watt bergantung kepada aplikasi dan perkakasan yang digunakan. Fax: +605-4544993. Politeknik Sultan Azlan Shah. Penjimatan tenaga kian menjadi fokus oleh beberapa badan NGO dan setiap tahun diadakan Earth Hour untuk menunjukkan kepentingan perkara ini. Behrang.Walaupun ada teknologi standby tetapi secara hakikatnya tenaga elektrik masih berjalan. PENGENALAN VII. Kajian ini bertujuan untuk meminimakan pembaziran tenaga dengan menutup bekalan secara wayarles iaitu melalui telefon bimbit. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah aplikasi teknologi telefon bimbit dan litar kawalan PIC (Programmable Interface Controller). Terdapat 3 bahagian di dalam projek iaitu bahagian penerima. 35950. 273 . PIC VI. menyebabkan berlakunya beberapa kesan sampingan lain.projek ini menyahut seruan tersebut untuk memulakan satu usaha kecil dimana ia memberikan fokus terhadap penyelesaian pembaziran tenaga elektrik disebabkan kelalaian manusia. bahagian pengawal dan bahagian litar keluaran iaitu litar geganti. Manakala penggunaan tenaga elektrik komputer riba sehingga 50% lebih rendah daripada komputer biasa. Litar terakhir akan mematikan punca kuasa komputer melalui isyarat yang dihantar kepada mother board yang seterusnya akan mematikan sistem komputer dan meminimakan penggunaan keseluruhan tenaga elektrik. Produk yang dihasilkan bukan setakat boleh diaplikasikan peralatan tertentu. malahan semua peralatan elektrik di rumah.Atas dasar itu. Adakalanya manusia lupa menutup komputer sepenuhnya setelah tamat waktu pejabat.Mohd Yusri Abdul Rahim1 .edu. Untuk kajian ini.Dengan adanya projek kami. Email: nasrul@psas.BUKU PROSIDING PEMUTUS BEKALAN KUASA KOMPUTER SECARA WAYARLES Nasrul Azhan Muuti1 . Walaupun setiap komputer mempunyai kaedah Sleep dan Hibernate. fokus diberikan kepada menutup bekalan kuasa komputer di pejabat. Dimana adakalanya lupa ditutup dan dibiarkan hidup berpanjangan.

PENGENALAN Sistem pemutus wayarles dibangunkan menggunakan beberapa jenis litar elektronik. ii. B. ii. Pengguna boleh mematikan komputer daripada rumah. Rajah blok seperti dalam Rajah 1. Boleh memematikan komputer walupun tiada akses ke pejabat C. OBJEKTIF i. METODOLOGI A. Masalah pengguna hendak menutup komputer di pejabat yang jauh dari rumah.1: Gambarajah Blok 274 . PERNYATAAN MASALAH i. litar bekalan kuasa . litar pensuisan dan litar keluaran. iv. Hanya digunakan untuk komputer di pejabat berkunci Komputer yang menggunakan AVR Menggunakan PIC16F877 Global System for Mobile Communication (GSM) sebagai medium pengaktif PIC VIII. SKOP i.1. iii. Rajah 1. Litar elektronik yang terlibat di dalam sistem ini adalah seperti litar kawalan PIC16F877.BUKU PROSIDING A. Pengguna tidak dapat akses ke pejabat untuk mematikan komputer setelah tamat masa bekerja. ii.

3 dan model 3 dimensi dalam Rajah 1.BUKU PROSIDING B. Litar PIC yang diprogramkan menggunakan bahasa C dan ditentukan untuk satu masukan dan keluaran.Turutan operasi boleh dirujuk pada Rajah 1.4. Litar PIC 16F877 dapat ditunjukkan seperti Rajah 1. OPERASI Apabila pengguna membuat panggilan dari rumah. Seterusnya geganti akan memberikan isyarat kepada mother board bagi mematikan bekalan kuasa komputer. Sistem ini beroperasi pada kelajuan 20 Mhz. Modul GSM akan menerima isyarat tersebut dan memberikan input kepada litar pengawal PIC.2 Rajah 1. penggunaan litar PIC memerlukan bekalan kuasa 5VDC untuk beroperasi dan litar keluaran pula 12VDC.2 : Cartalir operasi projek C. 275 . Secara amnya. KAEDAH PEMBINAAN Keseluruhan sistem di kawal oleh Litar kawalan PIC yang menerima isyarat masukan daripada litar pensuisan dan menghasilkan keluaran yang hendak dikawal. Setelah PIC mendapat isyarat ia akan mengaktifkan litar keluaran.

1: Voltan kaki PIC 276 .BUKU PROSIDING Rajah 1.Ujian pertama dilaksanakan secara simulasi komputer dan kedua secara terus kepada prototaip projek. Jadual 1. Pengujian dilaksanakan melalui kaedah ujian voltan dengan mendapatkan bacaan pada keluaran litar.3: Litar skematik projek Rajah 1. Jadual 1. KEPUTUSAN A.1 berikut adalah dapatan ujian di dalam litar yang dilaksanakan secara simulasi dan secara terus ke prototaip litar.4: Model litar dalam 3 dimensi IX. ANALISIS Pengujian telah dilaksanakan secara dua kaedah bagi menjamin fungsi produk.

(i) -(ii) Jadual 1.2. XI. PIC16F877 dengan 40 pin dipilih memandangkan ia mempunyai pin yang banyak dan boleh digunakan untuk penambahbaikan projek pada masa akan datang. Dengan itu.BUKU PROSIDING Litar tersebut telah menunjukkan keluaran positif dimana apabila modul GSM menerima isyarat panggilan. Pengguna yang terlupa menutup komputer.2 : Ralat dalam keluaran Setelah dibuat pengiraan.keputusan adalah seperti dalam jadual 1. Untuk litar kawalan.boleh disimpulkan bahawa projek ini telah mencapai objektif yang dinyatakan.Ia tidak cukup baik untuk menahan peralatan daripada gelombang luar malahan dari komputer sendiri yang turut menghasilkan hingar. masih boleh menutup bekalan dengan hanya membuat panggilan pada modul GSM yang disertakan dalam projek. Peratus ketepatan bagi litar yang dibangun berada pada tahap 97% dan mempunyai keboleharapan yang tinggi.sebab berlaku hingar dalam litar ialah bahan yang digunakan untuk melindungi modul GSM . Ralat yang kecil ini hanya akan memberikan implikasi minimum di dalam menganggu fungsi litar. ketepatan keluaran diukur dengan dinilai peratus ralat(i) dan kejituan sistem (ii) dengan menggunakan formula berikut :. kemungkinan teringat komputer masih belum ditutup. ketepatan daripada keputusan tidak dapat diperolehi 100% tepat kerana adanya rintangan dalaman komponen elektronik seperti PIC dan litar pensuisan geganti. Tambahan pula jika pengguna tiada kunci atau akses tertentu untuk memasuki pejabat.sekaligus mengelakkan komputer pengguna dari dicerobohi dan digodam oleh individu yang tidak diingini. X. Ujikaji juga menunjukkan . Apabila pengujian selesai dilaksanakan. PERBINCANGAN Seperti yang dinyatakan. KESIMPULAN Daripada ujian dan pemerhatian yang dilakukan. 277 . Analisis menunjukkan kadar ralat bagi sistem yang direka ini adalah kecil iaitu sebanyak 3% .tentu dengan adanya projek ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. keluaran daripada PIC akan berada pada keadaan High(1) dan sebaliknya.Tetapi jika beliau sudah berada di rumah.

[2] [3] 278 .. PIC Microcontroller Project Book: A True Beginner‟s Guide To The Popular PIC Microcontroller. Iovine. 4th. “Specification for Common IEEE styles”. M .and Edminister.A. [1] RUJUKAN G.No. New York: McGraw-Hill . J.BUKU PROSIDING XII. Meas. Ed. J. On Instrum.L Plett and I. 6. Nahvi. 2003. New York: McGraw-Hill. Schaum‟s Outlines: Electric Circuits.2000.Dec 1997.IEEE Trans. Kollar.Vol 46. pp. 1056-62.

8mm hingga 1.1mm hingga 5.. 130A dan 140A. kelebaran. Garispusat saiz bijian pada zon lakur mengecil daripada 25μm kepada 10μm.9cm × 0. Diantara kimpalan-kimpalan arka yang mempunyai kualiti yang baik ialah kimpalan arka gas tungsten. Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten Zulhishamuddin Abdul Rahman.6cm telah digunakan untuk setiap arus elektrik 100A. Apabila arus elektrik meningkat penusukan telah bertambah begitu juga pada kelebarannya. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan kimpalan. maka sambungan sesuatu kimpalan dapat dijangka dan ditentukan dengan tepat daripada persamaan-persamaan yang telah diperolehi daripada kajian ini. Selain daripada itu kesan haba pada mikrostruktur kumai kimpalan dapat membantu menjangkakan kekuatan. Berdasarkan perkaitan antara parameter-parameter yang digunakan ini. 120A. Hasil daripada kajian ini mendapati penusukan dalaman berlaku antara 0.BUKU PROSIDING Kajian Penusukan Dalaman. Khairul Nizad Panior. saiz bijian dan arus elektrik dalam kimpalan arka gas tungsten pada keluli lembut ASTM A36. Dalam menghasilkan penusukan dan kelebaran kimpalan pada kepingan yang tebal maka arus elektrik yang lebih tinggi perlu di kenakan. kelebaran dan saiz bijian kumai kimpalan. Penggunaan arus elektrik ini dapat dioptimumkan dengan mengetahui kesan arus pada penusukan kumai dan kelebaran kumai. Kualiti sambungan kimpalan ini dipengaruhi oleh kemasukan haba daripada arus elektrik. Saiz bijian yang semakin mengecil berlaku apabila arus elektrik ditingkatkan. saiz bijian.3mm. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan kaitan parameter penusukan dalaman. Sebanyak 3 sampel pada saiz 4cm × 3. dan Aida Tukiran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Kimpalan arka ialah suatu kaedah sambungan antara logam yang menerima tenaga daripada arus elektrik. Kata Kunci: kimpalan arka gas tungsten. kelebaran. 279 . manakala garispusat saiz bijian pada zon terkesan haba mengecil daripada 32μm hingga 19μm.7mm. Saiz bijian yang mengecil menunjukkan kekuatan. manakala kelebarannya antara 4. penusukan. 110A. kerapuhan dan kemuluran sesuatu sambungan semakin bertambah. Dengan menggunakan kaedah analisis metalugrafi ASTM E112 nilai secara purata diambil untuk penusukan.

Permukaan logam yang hendak dikaji perlulah disediakan dengan beberapa kaedah penyediaan sampel yang sesuai. jenis bahan dikimpal dan saiz kimpalan merupakan faktor yang boleh menyebabkan kecacatan ini berlaku. Selain itu. Kaedah Kajian dilaksanakan mengikut kaedah American Society For Testing and Material (ASTM) E112 iaitu kaedah analisis metalugrafi pada bahan keluli lembut yang telah kimpal. Secara ringkasnya. kerapuhan dan kemuluran sambungan dapat dijangka apabila berlaku perubahan pada kedua-dua zon ini. Yeh et al. halaju mengimpal. bagi mengoptimumkan sambungan kimpalan. kecacatan seperti keretakan semasa mengimpal dan kegagalan beroperasi perlu dielakkan. 2. Ini disokong oleh kajian daripada Chen et al. Ini disokong oleh kajian Didziokas et al.(2007) telah membuat kajian bahawa parameter seperti haba masukan.(2004) yang mendapati kualiti sambungan kimpalan dipengaruhi oleh parameter yang ditetapkan oleh mesin pengimpal seperti arus elektrik.(2008) di mana sambungan keluli yang tidak kuat adalah disebabkan oleh penusukan yang tidak lengkap. penusukan yang tidak lengkap pada kumai kimpalan dapat dielakkan. Jadual 1 menunjukkan parameter dalam pengimpalan arka gas tungsten. haba masukan pada keluli juga secara tidak langsung akan memberi perubahan pada mikrostruktur keluli. Pengenalan Dalam menghasilkan sambungan kimpalan yang baik. kekuatan.BUKU PROSIDING 1. Metalugrafi ialah suatu kajian berkaitan dengan struktur fizikal dan komposisi logam yang menggunakan alat mikroskop. kawalan pada arus elektrik perlu dikaji bagi mendapatkan persamaan dalam hubungan arus elektrik terhadap penusukan dan lebar kumai kimpalan. Kepingan keluli akan dikimpal menggunakan mesin kimpalan arka gas tungsten pada arus jenis terus (DC) dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Hasil daripada persamaan ini. keluli akan dikisar dengan menggunakan mesin pengisar untuk membuang kekotoran dan seterusnya dipotong kepada beberapa kepingan yang kecil dengan menggunakan gergaji besi. Oleh itu. 280 . Dengan menganalisis saiz bijian pada zon lakur (FZ) dan zon terkesan haba (HAZ).

spesimen akan diletakkan pada peletak supaya mudah dipegang. Akhir sekali spesimen ini akan dipunar dan dianalisis untuk mendapatkan penusukan dalaman.BUKU PROSIDING Setelah proses mengimpal selesai. Analisis struktur mikro pula dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron (SEM). kelebaran dan juga perubahan pada struktur mikronya. Untuk memudahkan proses mencanai dan menggilap.3. Pembesaran yang boleh digunakan pada mikroskop ini adalah antara 281 . Pemotongan ini perlulah dilakukan dengan berhati-hati agar permukaan yang hendak dikaji tidak rosak disebabkan oleh geseran semasa pemotongan. Analisis untuk mendapatkan penusukan dalaman dan kelebaran dilakukan dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran sehingga 5X dan pengukuran dilakukan terus pada gambar dengan menggunakan perisian QuickPhoto Camera 2. kepingan itu akan dipotong untuk dijadikan spesimen dengan menggunakan Electrical Discharge Machining (EDM) wire cut. Rajah 1 menunjukkan bahagian bahan kerja yang dipotong untuk dijadikan spesimen.

Jika halaju mengimpal tidak dikawal maka akan berlaku penusukan yang tidak sekata. kawalan semasa mengimpal semakin sukar kerana kadar pencairan keluli semakin cepat. 3. Pengukuran struktur mikro dilakukan dengan menggunakan kaedah ASTM E112. Selain daripada itu haba yang dihasilkan semasa proses mengimpal turut meningkat. 282 .BUKU PROSIDING 25X sehingga 250000X. maka penusukan dan kelebaran kumai kimpalan turut meningkat. Apabila arus elektrik meningkat. halaju mengimpal turut meningkat. Rajah 2 menunjukkan gambar penusukan dan kelebaran kumai kimpalan. Keputusan Dan Perbincangan 3. Hasil penusukan dan kelebaran kumai kimpalan pada pelbagai arus masukan boleh dilihat pada Jadual 2. Apabila arus meningkat. Ini menyebabkan pengimpal berada dalam keadaan yang tidak selesa. Daripada pemerhatian yang dibuat. Manakala Rajah 3 menunjukkan graf Graf penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat.1 Keputusan Penusukan Dan Kelebaran Kumai Kimpalan Kepelbagaian arus elektrik yang digunakan pada keluli lembut telah menyebabkan perubahan pada penusukan dan kelebaran kumai kimpalan.

34 pada regrasi linear R² = 0.979. menunjukkan perubahan penusukan dan kelebaran kumai apabila arus elektrik meningkat.BUKU PROSIDING Daripada rajah 3. Penusukan kumai kimpalan boleh dioptimumkan dengan menggunakan persamaan ypenusukan = 0. 283 . Rajah 4 menunjukkan saiz bijian pada zon lakur dan zon terkesan haba.66 pada regrasi linear R² = 0. manakala kelebaran kumai kimpalan dengan menggunakan persamaan ykelebaran = 0.2 Keputusan Pengukuran Saiz Bijian Kumai Kimpalan Daripada gambar yang diperolehi daripada mikroskop elektron.036x + 0.835.024x .1. 3. saiz bijian yang terdapat pada kumai kimpalan dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah pengiraan saiz bijian atau kaedah Pendaraban Jeffries.

Manakala saiz bijian pada zon terkesan haba lebih besar daripada saiz bijian pada zon lakur. Kesimpulan Kajian penusukan dalaman. maka kualiti dan prestasi 284 . Jadual 3 menunjukkan nombor ASTM saiz bijian yang berubah untuk kelima-lima jenis arus elektrik yang digunakan. Selain daripada itu julat arus elektrik yang digunakan perlu lebih tinggi supaya hasil keputusan yang diperolehi lebih jelas. apabila arus elektrik semakin tinggi maka saiz bijian turut mengecil.BUKU PROSIDING Hasil daripada pemerhatian. Daripada persamaan hubungan yang telah diperolehi. Manakala Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian (μm) melawan arus elektrik (A) pada zon lakur & zon terkesan haba. bacaan masa tidak tepat dan kedudukan pengimpal yang tidak selesa perlu dielakkan. Dalam menghasilkan keputusan yang lebih baik ralat seperti kawalan halaju tidak seragam. 4. Keadaan ini disebabkan oleh faktor haba masukan dan halaju semasa mengimpal. Daripada Rajah 5 menunjukkan graf garispusat bijian melawan arus elektrik. kelebaran dan mikrostruktur kumai kimpalan pada bahan keluli lembut ASTM A36 dengan menggunakan kimpalan arka gas tungsten telah menunjukkan terdapat hubungan dengan arus elektrik yang digunakan. didapati saiz bijian semakin mengecil pada zon lakur dan zon terkesan haba apabila arus meningkat.

V. Balasubramanian. 1998.W. S. V.S. & Balasubramanian. Science & Technology of Welding & Joining. 3.BUKU PROSIDING mengimpal pada arus elektrik dapat dioptimumkan. Steels Microsturcture and Properties.: 3rd edition. United Kingdom: Elsevier Ltd (2006) Carbon Steel Handbook: Metallurgy: California: Electric Power Research Institute (2006) 2. J.D. S. K. hardness and microstructure of joints made of AISI 409M FSS base metal and AISI 308L ASS filler metals. 5.com/euweb/awtc/Lesson2_8. : Prediction and optimization of pulsed current gas tungsten arc welding process parameters to obtain sound weld pool geometry in titanium alloy using lexicographic method. J. Gas tungsten arc welding.11 (4). N. 4. Metals and Materials Society. H. Shanmugam.H & Honeycombe. K. p442-447(2006) Babu. Ini kerana arus elektrik dapat menghasilkan kemasukan haba yang dapat merubah struktur kumai kimpalan. S.K. J. impact.G. Didziokas.esabna. R. & Raman. Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) group. Kajian ini dapat membantu pengimpal memilih arus elektrik yang sesuai dalam menghasilkan sambungan keluli lembut yang baik terutamanya dalam sektor pembinaan.. & Jonaityte. & Jayabalan. http://www.K. A.htm [2 Ogos 2009] Lakshminarayanan. Januteniene. 6.. Journal of the Minerals.K.. Ironmaking and Steelmaking 36:75-80(2009) 8.A. Journal of materials engineering and performance 18:871-877(2008) Bhadeshia. V. 55(6): 14-20(2003) Balasubramanian.: Influence of current pulsing on microstructure and mechanical properties of Ti–6Al–4V TIG weldments. 1. Vol. M. & Vitek.M. Rujukan Babu.: The impact of the internal welding defects on the joint strength. R.. 285 . David. 5.: Effect of welding processes on tensile.: Welding: Solidification and Microstructure. Transport 23(3): 240–244(2008) 7.

iaitu „Attention Deficit Hiperactivity Disorder’ atau Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. Seperti masalah „Autisme‟. keluarga yang beranak ADHD perlu mewujudkan ruang dan memastikan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap si anak berkenaan. Seperti masalah Autisme. 30% memerlukan rawatan sehingga mereka dewasa. selalu bergerak. Politeknik Ungku Omar Abstrak Kertas kerja ini membincangkan satu kajian empirikal yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD berusia enam tahun di Malaysia. Bahkan petunjuk tingkah laku 286 . dan bertindak tanpa difikir. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden kerap melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami semasa mengujarkan sesuatu ataupun ketika memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya. ADHD yang dimaksudkan dalam kajian ini. komunikasi. Ketidakpekaan atau kekurangan pengetahuan mengenai ADHD mungkin menjejaskan perhubungan dan komunikasi antara masyarakat dengan individu yang bermasalah ADHD. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada anak-anak kecil. kecelaruan. Data dikumpul menerusi instrumen pemerhatian. Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD) merupakan satu kecelaruan yang bercirikan tumpuan mudah terganggu.BUKU PROSIDING Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia Woon Chee Chee Jabatan Pengajian Am. tingkah laku. Maka kajian ini dilakukan untuk meneliti pola-pola komunikasi kanakkanak ADHD agar dapat membantu masyarakat khususnya golongan ibu bapa memahami kanak-kanak ADHD dengan baik dan membantu meminimakan masalah kanak-kanak ADHD daripada perspektif komunikasi. komunikasi atau pelajaran. patologi bahasa-pertuturan Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang melibatkan seorang kanak-kanak ADHD kaum Cina. ADHD merupakan satu kecelaruan mental yang memerlukan rawatan. Kesimpulannya. Diharap kajian ini juga dapat memberi sedikit sumbangan kepada mereka yang terlibat dalam bidang patologi bahasa-pertuturan atau pendidikan keperluan khas. pengenalpastian lewat terhadap masalah ini sering berlaku kerana tiada petunjuk fizikal yang ternyata pada kanak-kanak. rakaman audio dan temu bual seterusnya dianalisis secara kualitatif. Kata Kunci. Kecelaruan ini boleh ditakrifkan sebagai bermasalah dari segi emosi. Hasil kajian lepas menunjukkan bahawa daripada 100 orang kanakkanak ADHD. Di Malaysia secara umumnya.ADHD. Ciri keingkaran mematuhi arahan pada kanak-kanak bermasalah ADHD juga amat jelas terlihat pada responden sama ada melalui bahasa verbal ataupun bukan verbal.

Namun demikian. Dapatan ini membayangkan permasalahan yang biasa dihadapi oleh ibu bapa di Malaysia yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas (dalam Azman. Ketidakpekaan atau kekurangan maklumat mengenai ADHD mungkin menimbulkan kesalahfahaman ahli masyarakat semasa berdepan dengan mereka yang bermasalah ADHD. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan memberi satu gambaran kasar mengenai permasalahan komunikasi pada kanak-kanak ADHD. kebanyakan kajian tempatan bertumpu kepada masalah kanak-kanak „Disleksia‟. Secara khususnya. kemungkinan besar kanak-kanak itu akan ditempatkan di sekolah biasa dan bukan sekolah yang disediakan dengan program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PIPKBP). fokus penyelidikan ke atas ADHD semakin meningkat di negara. Akibat daripada itu. Di Malaysia secara umumnya. keganasan dan pengabaian kanak-kanak khas oleh ahli keluarga yang lain. Menurut Azman (2007:5). Susulan daripada kecuaian ibu bapa dan kekurangan maklumat demografi tentang suspek kanak-kanak ADHD oleh pihak kerajaan. Pernyataan Masalah Kajian Safani Bari (2001) mendapati bahawa masalah yang dihadapi oleh ibu bapa kanak-kanak berkeperluan khas termasuklah tidak memahami tingkah laku anak khas.BUKU PROSIDING seperti cepat hilang tumpuan dan tidak boleh duduk lama pula sering dianggap tingkah laku normal kanak-kanak pada peringkat awal usia. Kajian ini 287 . Sejak kebelakangan ini. Di samping itu. „Autisme‟ dan „Syndrome Down‟. malahan penyelidikan yang khusus meneliti aspek komunikasi kanak-kanak ADHD adalah sangat terhad. Keadaan ini pula mungkin merumitkan atau menjejaskan proses sosialisasi ke atas individu ADHD. 2007:3). Berdasarkan pernyataan di atas. Sehubungan itu. kelewatan dalam diagnosis dan ketidakpekaan juga mendatangkan banyak kesan kepada si anak serta keluarganya. tidak tahu pihak mana yang hendak dirujuk serta sukar mendapat maklumat. masyarakat kita masih kurang pendedahan mengenai masalah ADHD. kekurangan pengetahuan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas boleh menyebabkan kekeliruan. tiada pengetahuan. maka satu kajian kes tentang corak komunikasi kanak-kanak ADHD dalam konteks perbualan di rumah dijalankan.negara barat. hampir keseluruhan penyelidikan daripada perspektif sains perubatan. kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti ciri-ciri pertuturan kanak-kanak ADHD dalam latar rumah. anak ADHD atau kanak-kanak normal beserta guruguru mereka mungkin menghadapi tekanan dan pelbagai masalah yang tidak dapat dibayangkan. Kajian ini hanya meninjau aspek penggunaan bahasa kanak-kanak ADHD dalam interaksi keluarga sama ada secara verbal atau bukan verbal dan tidak menyentuh tentang masalah pembelajaran.

Menurut sumber rujukan. Simptom ADHD biasanya muncul sebelum si anak berusia tujuh tahun. hiperaktif dan impulsif. ii) Jenis anak yang hiperaktif dan impulsif Mereka menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif. Mereka mempunyai terlalu banyak tenaga. Masalah ADHD mungkin akan menjejaskan fungsi perhubungan sosial. sentiasa bergerak dan bertindak tanpa difikir. lazimnya tidak kena masanya Biasanya menyampuk dan mengganggu orang lain Menghadapi masalah ‘bertindak dahulu. iii) Jenis gabungan Kebanyakan kanak-kanak termasuk jenis seperti ini. Ciri-ciri ADHD: Tahap aktiviti tinggi o o Kelihatan seperti sentiasa bergerak Biasanya bermain-main dengan tangan ataupun kaki. pencapaian akademik. malah kerjaya individu berkenaan. Perhatian mereka sangat mudah terganggu. berfikir kemudian’ Kesukaran melalui aktiviti peralihan/ perubahan 288 Tingkah laku yang agresif dan terlampau mudah terangsang Tidak matang dari segi sosial Rendah keyakinan diri dan mudah kecewa . Mengurus anak bermasalah ADHD merupakan suatu kerja yang menghauskan tenaga dan memerlukan pemantauan penuh waktu. jatuh dari kerusi o o Mendapatkan objek yang hampir dengannya yang dapat dimainmainkan ataupun dimasukkan ke dalam mulut Sukar duduk lama Cenderung mengikut gerak hati dan kurang kawalan diri o o o Bercakap secara tiba-tiba. secara umumnya terdapat tiga jenis ADHD berikut: i) Jenis tidak berupaya memusatkan perhatian Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya. menggelianggeliut . Jenis ini seringkali ditemukan pada kanak-kanak kecil. Jenis ini kebanyakan ada pada kanak-kanak perempuan. tetapi tidak hiperaktif atau impulsif.BUKU PROSIDING cuba meninjau persoalan berikut: Apakah pola-pola utama komunikasi bahasa anak ADHD ketika berinteraksi dengan keluarga? Tinjauan Kepustakaan Jenis ADHD Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif yang lebih dikenali dengan ADHD digunakan di dalam kajian ini kerana istilah ini digunakan secara meluas pada masa kini dan ia juga lebih jelas merujuk kepada keadaan yang dialami oleh responden ADHD dari jenis gabungan. ia bersifat heterogen dan dimensi tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ADHD pun berbeza mengikut tahap yang dialami.

dibincangkan enam peringkat perkembangan bahasa. didapati bahawa bilangan kanak-kanak lelaki ADHD lebih ramai daripada kanak-kanak perempuan. S. Menurut beliau lagi. Walau bagaimanapun. iaitu proses pematangan kognitif dan fizikal. Rief yakin ibu bapa pasti boleh memperoleh banyak manfaat daripada program keibubapaan yang mengajar strategi khusus dan teknik menguruskan tingkah laku anak mereka dengan berkesan (2007:194). peringkat-peringkat perkembangan bahasa ini bersifat arbitrari.apabila kanak-kanak itu menunjukkan pelbagai tingkah laku yang bermasalah yang tidak sesuai dengan perkembangannya (berbanding kanak-kanak lain pada usia yang sama). Mangantar mengatakan bahawa kanak-kanak mulai memasuki peringkat ini ketika berumur empat tahun atau lima tahun.. Beliau mengingatkan kita perlu menyedari bahawa salah satu daripada tingkah laku masalah ADHD adalah normal pada zaman kanak-kanak sehingga ke tahap tertentu pada tahap perkembangan yang berbeza. iaitu peringkat kecekapan penuh. 289 . (Edisi terjemahan. punca ADHD masih tidak dapat dikenal pasti sehingga kini. kekuatan. Oleh kerana kajian ini memfokus kepada kanak-kanak peringkat prasekolah. Menurut beliau lagi. 2007:4) Pandangan Rief (2007:5) bahawa kanak-kanak yang menghadapi ADHD bukan salah sesiapa juga sejajar dengan kebanyakan penyelidik. Bagi memperbezakan ciri-ciri ADHD daripada tingkah laku kanak-kanak yang normal.. F. setiap kanak-kanak adalah unik dan menunjukkan gabungan tingkah laku. Kanak-kanak ini memerlukan bantuan dan inteivensi. beliau telah memberi penerangan berikut: . pendidikan keibubapaan adalah penting di samping terapi atau khidmat sokongan bagi mereka yang beranak ADHD. Menurut Rief (2007:4). Kajian-kajian Lepas Berdasarkan kajian-kajian lepas. kelemahan.BUKU PROSIDING (Sumber: Disesuaikan dari Rief. bakat dan kemahiran yang berbeza. Teori ini berkait dengan proses pematangan atau pertumbuhan kanak-kanak. minat. ahli-ahli psikolinguistik menerima teori bahawa bahasa kanak-kanak berkembang secara berperingkat-peringkat. (2007:2-4)) Peringkat Perkembangan Bahasa Kanak-Kanak Menurut Mangantar (1987:179). pengkaji hanya melihat dalam peringkat yang terakhir.0) pada umumnya kanak-kanak yang normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibundanya dan telah memiliki perlakuan (pemahaman dan penerbitan) yang memadai. Dalam penulisan Mangantar (1987:179187). Ketika berumur lima tahun (5. ini memang satu masalah. Para ibu bapa yang beranak ADHD tidak harus menyalahkan din sendiri kerana kepercayaan mereka pernah melakukan sesuatu sehingga menjadikan anak mereka begitu adalah tidak betul.

Atas sebab H dari kaum Cina. Metodologi Kajian Kajian ini merupakan satu kajian lapangan yang menggunakan kaedah kualitatif untuk penganalisisan data. Responden kajian. Perangai naik berang secara tiba-tiba itu bukan disebabkan ibu bapa tidak tahu mengasuh atau tidak pandai menjaga anak. Responden merupakan anak tunggal dalam sebuah keluarga nukleus dan mula belajar di tadika sebaik mencapai umur empat tahun. Budak lelaki itu langsung tidak mengendahkan teguran gurunya sehingga gurunya terpaksa „menangkap‟nya untuk dihantar balik ke bilik darjah. enggan membasuh tangan sebelum makan.BUKU PROSIDING Kajian kes keluarga Haughey (1992) mendedahkan pengalaman seorang ibu yang memiliki tiga orang anak remaja lelaki yang didiagnosis sebagai mengalami ADD dengan Hiperaktif. Dalam kajian tersebut. kebingungan dan banyak persoalan sehingga beliau menemui seorang pakar psikologi saraf yang sangat berpengalaman. pakar psikologi. Responden menjawab semua arahan dengan “No!” sama ada secara verbal atau bukan verbal. Dalam kajian kes Essa (1999:122). Persampelan dibuat secara bertujuan kerana responden perlu memiliki gejala asas ADHD. Kajian ini telah memperlihatkan gejala seorang budak ADHD yang tidak mahu bekerjasama dengan pihak lain secara konsisten. bahasa pengantar dalam rumahnya cenderung kepada bahasa Mandarin. Oleh itu pengkaji perlu bertindak cermat semasa menjalankan pemerhatian atau temu bual dengan mengambil kira perasaan pihak responden dan ahli keluarganya agar mereka berasa selesa dan rela memberi kerjasama. Setiap hari kehidupan si ibu bermula dengan keletihan. dialek Hakka atau Kantonis kadang-kala juga digunakan dalam perbualan. pendidikan istimewa dan bantuan lain di bilik darjah. Seterusnya responden enggan menyimpan alat mainan. 290 . H adalah seorang budak lelaki ADHD kaum Cina yang berumur enam tahun. apa yang berlaku kepada anak-anak ADHD adalah di luar kawalan mereka dan sememangnya merupakan sifat semula jadi neurologinya. responden yang berumur lima tahun enggan mematuhi arahan untuk balik ke kelasnya apabila waktu bermain berakhir. terapi percakapan. Adalah tanggungjawab pengkaji untuk memastikan kajian yang dijalankan mengikut prinsip etika kemanusiaan dan penyelidikan. Pakar tersebut mengesahkan disiplin bukannya isu utama. Pengkaji melakukan dua sesi pemerhatian dan rakaman audio ditambah dengan temu bual tidak berstruktur untuk mengumpul data yang diperlukan dalam kajian ini. Menyedari perlunya lebih pemahaman dan kemahiran mengatasi masalah oleh keluarga yang beranak ADHD. malah tidak mahu makan di tempat makan dan sebagainya. dibincangkan tentang ciri keingkaran mematuhi arahan (noncompliance) yang sering diperlihatkan pada kanak-kanak ADHD kerana keresahan dan ketidakupayaannya untuk memberi tumpuan. enggan menyertai waktu mendengar cerita. tutor. Walau bagaimanapun. si ibu bersetuju memberikan intervensi sepanjang kehidupan anak-anaknya melalui pelbagai sudut: pakar kanak-kanak. pakar saraf.

Sebelum menjalankan pemerhatian. Pengkaji memberi tumpuan terhadap ciri-ciri penting dalam komunikasi bahasa seperti cara percakapan atau gaya pertuturan. H selalu menunjukkan sikap tidak peduli cakap orang. 2. pengkaji mendapatkan kebenaran daripada ibu responden terlebih dahulu agar kajian dapat dilakukan dengan lancar. memerlukan banyak tenaga. Senarai tajuk soalan tidak disediakan tetapi pengkaji menanya soalan berbentuk terbuka yang menjurus kepada pencapaian objektif kajian. H kurang berminat dengan siaran televisyen. catatan temu bual serta transkripsi rakaman. tetapi juga mendedahkan keresahan dan kebingungan ibu bapa dalam menguruskan anak ADHD. 4. H kadang kala berkelakuan kebayi-bayian. Ketika melakukan pemerhatian. Perbualan di antara pengkaji dengan ahli keluarga responden berkisar kepada apa juga aktiviti yang dilakukan oleh responden secara spontan. H jarang berinteraksi dengannya (secara verbal atau bukan verbal). H sangat bertenaga tetapi senang rasa lapar. 6. 3. H sentiasa mendesak ibu bapanya melakukan sesuatu mengikut katanya. Dapatan Daripada Temu Bual: Menurut nenek H: 1. Keseluruhan data dipaparkan secara deskriptif untuk memberi gambaran jelas tentang corak komunikasi di antara anak ADHD dengan keluarganya. pengkaji membuat transkripsi untuk setiap perbualan yang telah dirakamkan. Dalam bahagian ini dibincangkan penemuan kajian yang menjurus kepada pola-pola komunikasi responden (H) dengan tiga orang ahli keluarga dalam latar rumah. 5. Dapatan dan Perbincangan Kajian ini bukan sahaja memperlihatkan corak komunikasi responden dalam rumah. Tinjauan awal ini bertujuan mendapatkan maklumat mengenai latar belakang responden dengan lebih mendalam di samping membolehkan pengkaji menjalinkan hubungan yang baik dengan responden. H suka mengusik datuknya sehingga datuknya naik darah. bahasa bukan verbal yang digunakan oleh responden ketika berinteraksi dengan keluarga. Dua rakaman audio yang berlangsung kira-kira tiga jam ini kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Analisis data dibuat secara kualitatif berdasarkan nota pemerhatian. Setiap transkripsi pula dimasukkan nota pemerhatian yang berkenaan. 2. kaedah temubual tanpa struktur turut digunakan.BUKU PROSIDING Kunjungan awal sebelum pemerhatian yang sebenar perlu dijalankan. Aktiviti kegemaran H bersifat bergerak-gerak. Persetujuan dan kerjasama daripada keluarga resoponden adalah amat penting kerana ini membolehkan pengkaji melakukan pengamatan dalam jangka masa yang lebih panjang seterusnya memperoleh bahan kajian yang lebih menyeluruh. Selepas menjalankan dua sesi pemerhatian dan temubual. Menurut ibu H: 291 . Dapatan Daripada Pemerhatian: 1.

Xingqiwu. duoshao hao? Ha? =Jangan jawab dengan suara begitu kuat. Xingqiwu ji hao? Jiang chulai. 62. 4. Jumaat. JUMAAT! NTS Ibu: Buyao zheme dasheng da de.  Taksiran konsep hari dan masa yang lemah  Penggunaan kata yang tidak tepat. berapa haribulan. Pola-pola Utama Komunikasi H Di Rumah  Suka menggunakan bahasa bukan verbal. ((sambil „menggergaji‟ meja tulis kecil yang ada di sebelahnya dengan sebatang pembaris panjang)) =Hari Sabtu.  Sukar melahirkan / menyusun idea. Tenaga H seolah-olah tidak akan berhabisan. Simbol BBV KHM KTT LI RTB NTS BSF KMA MU Contoh Transkripsi 1. Menurut ayah H: 1. KHM.  Nada tidak sesuai (terlalu kuat / perlahan). hah? 60.  Mengulangi ujaran. XINGQIWU! ((mula mengetuk-ngetuk meja kecil dengan pembaris panjang tadi)) =Jumaat. 292 . 3. 61. H suka menolong orang. 64. H suka tidur lambat.BUKU PROSIDING 1. 2. 2. H mengeluarkan buku tulis bahasa lnggeris lalu mencari-cari muka surat tertentu.  Melafazkan bunyi-bunyi yang sukar difahami. 59. H kerap sakit demam atau menghidap selsema. H selalu enggan membuat kerja sekolah padahal dia mampu menyiapkan semua kerja sekolah dengan sendiri. Berapa haribulan? H: Xingqiliu. 3. Jumaat berapa haribulan? Sebutkan. H suka mengganggu datuk dan ayah ketika mereka perlu berehat atau ingin bersendiri. RTB Ibu: Xingqi ji? Jiang chu lai. Duo shao hao? =Hari apa? Sebutlah.  Keingkaran mematuhi arahan (Noncompliance). Ibu: Tingxie a? Ji shi you tingxie? Ji shi? =Ejaan ke? Bila ada ejaan? Bila? ((H menunjukkan muka surat yang ditandai dengan tarikh)) BBV. H tiada empati atau kurang prihatin terhadap keperluan orang lain. Situasi 1: Ibu menyuruh H tunjukkan semua kerja sekolah yang perlu disiapkan. LI Ibu: Xingqiliu? Xingqiliu ni you shangxue mie? = Hari Sabtu? Hari Sabtu awak kena belajar ke? H: Xingqiwu. ada kala pertolongannya berlebih-lebihan.  Respons yang tidak betul. 63.

kuai dian! =Bacalah H. ni zheyang zhi ba liao a? =O::: Macam mana baca? Bacalah. KMA 68. KMA Ibu: Buyao zheyang. NTS 90. zhe chi lan de luo! DU! =Jangan macam ni. 71. KMA Contoh Transkripsi 1. du chu lai ting a. dia berulang-ulang ‟menggergaji‟ meja kecilnya) 86. cepat! H: Buyao. Situasi 2: 293 . =Tak nak. 84. Nenek: Hai bu ZUO? =Tak nak buat LAGI? ((H tetap ‟menggergaji‟ meja kecilnya)) 87. 70. awak hanya tunjuk saja? H: Buyao. ((sambil ‟menggergaji‟ meja kecilnya dengan kuat)) =Tak nak. 67. 66. =Kakak ajar awaklah. H! H: Ehh::: BSF 88. Nenek: Jiejie jiao ni o. Situasi 2: H duduk di atas kerusi kecil sambil memainkan pembaris panjang yang terletak di atas meja kecilnya. Nenek: Jiejie jiao ni la. 89. Ibu: Hing du a. H: Haiyou zhe ge! ((menuding jarinya ke muka surat yang lain)) =Ni lagi! RTB Ibu: O::: Zenyang du? Du chulai.BUKU PROSIDING 65. Contoh Transkripsi 2. H: YAH! ((mengetuk meja kecil dengan pembaris panjang)) BSF 85. Hing! =Biar kakak ajar awak ya. 69. =Tak nak. bacakan. pembaris ni rosak nanti! BACA! H: Buyao. Nenek: Kuai dian zuo GONGKE! =Cepat buat KERJA SEKOLAH! ((H tidak menghiraukan neneknya. H: NGMM! BSF.

Ayah: You baboi? =Kokko lagi? ((H mengorek hidung)) LI RTB 179. Eh:::! EH::: EH:::  BSF. H masih berbuat demikian semasa bercakap-cakap dengan mereka. Dalam masa yang singkat. H: Ngmoi. 180. H tidak dapat duduk lama dalam rumahnya. dia selalu mendesak emaknya tolong dapatkan alat-alat mainan yang diletaknya sembarangan. KMA. dia suka mengganggu orang lain dan bercakap secara tiba-tiba. Kesemua gerak-geri H adalah selaras dengan petunjuk kriteria ADHD yang dihuraikan oleh Rief (2007:2-4). menonton televisyen ataupun semasa makan. =Nak kokko. RTB Berdasarkan pemerhatian. Tangan atau kaki H sentiasa sibuk mengusik sesuatu yang ada di sekeliling semasa dia bercakap. 176. =Kotorlah. H: 177. Ibu: Zang a. =Mak marah ni. H: Err::: Ngmoi::: Boyboyga! =Tak nak::: *Boyboyga! ((*nama anak patung H))  BSF. Ibu: Hi seh siu! =Pergi basuh tangan! 181. Selain daripada itu. Ibu: Hi seh siu! Fai dit! =Pergi basuh tangan! Lekas! 183.BUKU PROSIDING Selepas ibu bapa H beberapa kali menegur H agar jangan mengorek hidungnya. Hing! Wo shuo bu yao zheyang a. =Tak nak. ((H tertawa)) RTB Ayah: Mami chong foh geh lah. Ngai tung ngi gong a. H. H! Saya kata jangan macam ni. tingkah laku H memang memperlihatkan simptom ADHD. Dapatan pemerhatian juga menunjukkan ibu H sukar memperoleh kerjasama anaknya untuk melakukan sesuatu. Tak sopan ni. Saya cakap dengan awak ya. NTS 175. Walaupun si ibu banyak kali menyuruh H supaya menyiapkan kerja sekolahnya dengan segera. Oleh kerana H sukar memberi tumpuan. 174. Mei you limao a. H: Oi baboi. =OI! H! Janganlah korek hidung hari-hari. Aktiviti yang dilakukannya juga alang-alangan sahaja. Ayah: OOI! Hing! Moh yit ya wa pi si a. KMA 182. tetapi H langsung tidak 294 . H sering mengubah kedudukannya dari satu tempat ke satu tempat dengan aktiviti yang berbagai-bagai. Hing. 178.

Bunyi-bunyi tersebut seakan-akan kata-kata seru tetapi sering tidak dapat difahami oleh ibu bapanya dan sukar dimengertikan berdasarkan konteks perbualan yang ada. 6. ternyatalah apa yang dirumuskan dalam kajian kes keluarga Haughey (1992) adalah penting untuk didedahkan kepada pihak mereka yang mempunyai anak ADHD. 10. Dalam hal ini.1 : Bunyi-Bunyi Yang Dilafazkan Oleh Responden Bilangan 1. H kerap melafazkan bunyi-bunyi pelik dengan berturut-turut semasa dia mengujarkan sesuatu ataupun ketika dia memberi respons terhadap ujaran ahli keluarganya.1. 3. penghasilan bunyi-bunyi tersebut adalah kurang bermakna. Langkah sedemikian dipercayai dapat meringankan beban dan tekanan mereka dalam membantu si anak ADHD melazimkan diri dengan aktivitiaktiviti rutin yang perlu dilakukan dalam rumah. 4. Menurut Azman (2007). Jenis Bunyi yik eik ehh ngmm nye yah ee ning ahh hei ya Kekerapan 3 4 13 11 2 2 3 4 7 2 Daripada perspektif komunikasi. emosi dan kemahiran berkomunikasi. kedua-dua ibu bapa responden memang melahirkan perasaan tidak sanggup menerima kenyataan bahawa anak mereka sebagai kanakkanak berkeperluan khas. Pada keseluruhannya. Jadual 5. Mereka bertanggapan bahawa atas kekurangan mereka tidak pandai mengasuh anak sehingga terjadinya masalah tingkah laku pada H. Pernyataan ini memberi impak yang signifiken terhadap keluarga yang mempunyai anak bermasalah ADHD. perkhidmatan sokongan yang bersesuaian dapat membantu ibu bapa bersedia dari segi pengetahuan. sikap dan persepsi ahli keluarga yang lain penting untuk membantu mengurangkan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ADHD. Berdasarkan dapatan temu bual. Pertama. Dapatan ini adalah sejajar dengan Maurice (1996). Kemungkinan H melafazkan bunyi-bunyi demikian kerana dia bersifat malas untuk 295 . pihak keluarga terutamanya ibu bapa kanak-kanak ADHD sangat memerlukan bimbingan atau bantuan dalam hal intervensi anak berkenaan. Amalan kefleksibelan. Dengan kata lain. 9. Ini adalah kerana pengalaman ibu bapa. terdapat dua perkara yang menarik perhatian pengkaji untuk dibincangkan di sini. ketekalan dan menjalankan aktiviti mengikut jadual di rumah memang harus dipraktikkan dalam komunikasi harian. 5. 8. di mana ibu bapa yang mendapat anak berkeperluan khas akan mengalami perasaan penafian dan penolakan (dalam Azman. 7.BUKU PROSIDING menghiraukan kata-katanya. 2. 2007:4). Terdapat sekurang-kurangnya sepuluh jenis bunyi yang sering dilafazkan oleh H seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5.

Perasaan bantahan ini terhasil bukan kerana kata-kata. Daripada huraian di atas. Sehubungan itu. Kanak-kanak ADHD memang seperti kanak-kanak normal yang lain perlu dikenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka. Maka sering didapati bahawa H suka mencetuskan kata-kata bantahannya yang emosional. 296 . ataupun ketika itu dia mendapati sukar menjana idea dalam menyampaikan maksud sebenarnya secara teratur. Mereka harus mengambil tahu dan berusaha memahami ciri-ciri pertuturan yang sedia ada pada si anak berkenaan. pendidik dan masyarakat. jelas sekali bahawa responden mempunyai ciri pertuturan yang belum cukup matang dan kebolehan komunikasi bahasa yang rendah. iaitu tidak sejajar dengan peringkat perkembangan mentalnya. 3 Rumusan Kejayaan kanak-kanak ADHD bergantung kepada usaha dan sokongan daripada pelbagai pihak yang termasuk institusi keluarga. Ini menunjukkan satu persamaan seperti dapatan yang diperoleh dalam kajian kes Essa (1999). Didapati bahawa H sering mengingkari katakata ibu bapa atau neneknya. Perkara kedua. iaitu ciri keingkaran mematuhi arahan pada anak ADHD amat jelas diperlihatkan pada H.BUKU PROSIDING bercakap dalam bentuk perkataan/ ayat yang lengkap. Hal ini memperlihatkan sifat anak ADHD yang lebih memusat kepada diri sendiri dan sanggup mencabar kuasa orang dewasa. Pendek kata. kasih sayang yang sejati dan penghargaan yang sewajarnya terhadap anak ADHD agar si anak akan berasa tenang dan selamat seterusnya mampu menangani tingkah laku atau emosi sendiri dengan cara yang betul yang akhirnya mencapai matlamat berkomunikasi secara berkesan. Interaksi antara keluarga dan mereka yang terlibat dengan anak-anak ADHD secara kerap dan mendalam dapat membantu menangani masalah anak ADHD dengan berkesan. galakan. permintaan atau suruhan daripada ahli keluarga berkenaan tidak munasabah tetapi ia bertentangan dengan hasrat atau pendiriannya. Bunyi-bunyi tersebut juga kedengaran sewaktu H berperangai kebayi-bayian sama ada secara sedar atau tanpa sedar. Maka adalah amat mustahak bagi keluarga untuk menunjukkan kesabaran. keluarga yang mempunyai anak ADHD perlu mengenali dan menerima mereka seadanya di samping mewujudkan persekitaran yang kondusif di rumah untuk memenuhi keperluan perkembangan psikologi dan bahasa serta kemahiran berkomunikasi terhadap kanak-kanak ADHD. ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam membimbing anak ADHD agar dapat melazimkan diri berkomunikasi bahasa dengan cara yang betul dan sesuai dengan norma sosial. Malahan H mudah tersinggung dan sering merajuk kerana rasa kekecewaan.

wikipedia.com/travel_guide/109501/adhd/adhd_in_children. Bhd. Everett. C. Noraini Ahmad. (1999). Kementerian Pelajaran Malaysia. http://www. 4th ed.org/parent/emotions/behavior/adhd. B. A.pdf http://www.my/Penyakit/Kanak-kanak/KecelaruanHiperaktif.h tml http://www. New York: The Guilford Press. (Samarin. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan Ke-5. Kaunseling Kekeluargaan: Komunikasi berkesan dengan anak.org/index2. (2004).com/tips_solution/parenting/health/article. Siri Prasekolah. (2002). Selangor: Institut Pengajian Ilmu-ilmu Islam. Nik Azis Nik Pa. Kuala Lumpur: PTS Professional. Family Therapy For ADHD: Treating Chidren. Adolescents and Adults. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Mohd. Program Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas: Teori dan Praktik. Campbell. Behavior Problems In Preschool Children. (2008). S.infosihat. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 297 .html# http://www. Edisi Kedua.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2 6APA ARTI ADHD? http://kidshealth. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Omar. K. (2006). Linguistik Lapangan: Panduan Kerja Lapangan Linguistik.gov. E. Perkhidmatan Sokongan Bagi Kanak-kanak Kecelaruan Spektrum Autistik Program Integrasi Pendididkan Khas Bermasalah Pembelajaran Di Melaka.A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.org/wiki/Attention-deficit_hyperactivity_disorder Jabatan Pendidikan Khas. Menjadi Guru Pendidikan Khas. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. 2nd ed. (2002).) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Essa.streetdirectory.BUKU PROSIDING Rujukan Asmah Hj. Kamaruzaman Mahayiddin dan Zarah Abd.php?article_id =3093 http://familydoctor. W. Azman Bin Nordin. Ghafur. New York: Delmar Publishers. 13-16 November 2006. Bhd. (1993). (1990).org/online/famdocen/home/children/parents/behavior/118. Terjemahan. Sharani Ahmad.htm l http://en. (2007).J. New York: The Guilford Press. (1999). Razhiyah. Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan. (2006). Laporan Penyelidikan Ijazah Sarjana Pendidikan di Faklulti Pendidikan. A Pratical Guide To Solving Preschool Behavior Problems.conectique.kesulitanbelajar.

) Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. (eds. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. (Rief. Imran Ho Abdullah.1 LAMPIRAN 1 Simbol Transkripsi Simbol HURUF BESAR Garisan bawah ::: ((teks)) Tulisan italik = Kegunaan menandakan pekikan atau nada yang meningkat menandakan penutur sedang menegaskan atau menekankan sesuatu menandakan pemanjangan bunyi menandakan nota tambahan / aktiviti bukan verbal Menunjukkan perkataan/ frasa/ ayat dalam dialek Cina Terjemahan maksud ujaran dalam bahasa Melayu (Sumber: Disesuaikan dari Jefferson.F. Idris Aman. Penyelidikan Sains sosial: Pendekatan Pragmatik. Cetakan Kedua. Sabitha Marican. Pengantar Psikolinguistik Moden. Genting: Institut Aminuddin Baki.BUKU PROSIDING PTS Publications. Transcript Notation in Heritage J. Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2007).208-226. Selangor: Edusystem Sdn. New York: Cambridge University Press. (2002). Structures of Social Interaction. Saad. Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak-kanak ADD/ADHD. S. eds.” dalam Nor Hushimah Jalaluddin. (2009). Syed Arabi Idid. Bhd. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam Laporan Seminar Pendidikan Khas. (1984). G. Kajian Emperikal Tentang ADHD Daripada Perspektif Sosial /Pendidikan. 3. Terjemahan. Mangantar. Simanjuntak. (1987). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). Linguistik: Teori dan Aplikasi. ms. Supiah bt. (2007).) 298 . (2000). ”Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah: Tinjauan dari Segi Psiko-Sosio-Matik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

my. kefahaman konsep aqidah dilihat dari segi kefahaman asas. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan yang betul dari yang salah. hubungannya dengan bidang kejuruteraan. Data diperoleh menerusi instrumen soal selidik. Ungku Omar (PUO). Dalam kajian ini. Walaupun dalam kajian ini. tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. Konsep aqidah merupakan satu pegangan yang mampu mencorakkan sikap dan pemikiran manusia terhadap kehidupan.puo. dan kekuatan yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif secara deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu.puo. perbezaan kefahaman asas Aqidah dari segi jantina pelajar juga dikaji. Responden seramai 278 dipilih dalam kalangan pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik secara rawak mudah.edu. Abstrak Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk keperibadian muslim.my.puo. 2hamizan@jke. 2Mohd Hamizan Bin Radzi dan 3Faizal Bin Mohamad Twon Tawi Jabatan Kejuruteraan Elektrik. sikap. Kata Kunci: Aqidah. Perak dan kini PUO telah bertukar kepada Politeknik Ungku Omar. sikap dan pemikiran pelajar.edu. Maka itu. Selain itu. PUO 1zulhamid@jke. yakni manusia yang terdidik akalnya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman konsep Aqidah secara keseluruhannya adalah pada tahap tinggi dan tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah dalam kalangan pelajar. kajian bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman konsep Aqidah dalam kalangan pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik.my dan 3faizalmohamad@jke. Politeknik merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi yang berazam 299 . pemikiran 4 PENGENALAN Pendidikan Politeknik diperkenalkan di Malaysia melalui Pelan Colombo pada tahun 1969 dengan tertubuhnya Politeknik pertama iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) di Ipoh. Namun begitu. dari segi nilai min kefahaman aqidah lelaki adalah melebihi min kefahaman aqidah perempuan.BUKU PROSIDING KEFAHAMAN KONSEP AQIDAH DALAM KALANGAN PELAJAR ISLAM KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR (PUO) 1Zulkurnain Bin Abdul Hamid.edu. Politeknik Premier.

Perdagangan dan Teknologi Maklumat serta berazam melahirkan graduan yang berketrampilan. Sama ada lelaki atau wanita. kes dadah. Pada dasarnya. Malahan. visi politeknik tersebut ternyata seiring dengan keperluan sepadu insan yang mengharmonikan di antara fizikal. kedua-dua makhluk ciptaan Allah SWT ini tidak boleh lari daripada ikatan Aqidah yang sepatutnya dipegang kuat dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Oleh yang demikian. Di manakah letaknya 300 . Sikap manusia yang mempunyai asas Aqidah akan terpandu dengan baik. sedangkan kefahaman Aqidah merupakan aspek penting yang mesti di dalami terlebih dahulu supaya manusia tidak mudah goyah dalam membuat bertimbangan walau dalam apa bidang yang diceburi.” Pelbagai usaha dijalankan bagi mencapai visi tersebut dan salah satu faktor penting yang menyumbang ke arah mencapainya. Noor. Setiap hari kita akan mendengar pelbagai berita yang menyentuh jiwa sebagai manusia normal dengan kes buang bayi. kes rogol. emosi dan rohaninya. 5 PERNYATAAN MASALAH Negara kita sedang berdepan dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan semua pihak dari segenap peringkat. Masyarakat Islam hari ini telah dilalaikan dengan lambakan hiburan yang melampau sehinggakan keimanan mereka menjadi rapuh. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ialah peranan yang dimainkan oleh Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang merupakan tonggak kepada sesebuah negara maju. orang yang beriman merupakan orang yang telah bersikap jujur terhadap dirinya kerana dia telah meletakkan dirinya pada tempat yang betul tanpa mengkhianati dirinya. 2003). Oleh yang demikian. perkataan iman mengandungi pengertian yang sama dengan aqidah dan maksud iman dari segi bahasa mengandungi maksud kesejahteraan dan kejujuran (Fadhil Mohd.BUKU PROSIDING untuk melahirkan graduan yang berketrampilan. berakhlak mulia dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah pendidikan Kebangsaan seperti mana yang terkandung dalam Visi PUO iaitu: “Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang Kejuruteraan. mental. Kecintaan terhadap ilmu khususnya ilmu Aqidah semakin pudar. kes semseng jalanan dan sebagainya yang memenuhi ruang-ruang media cetak dan elektrik. Dari segi istilah. kes bunuh di merata-rata tempat. Begitu juga pemikiran mereka akan menghala ke arah jalan yang benar jika keimanan mereka mantap. kes khalwat. yang menyedihkan serta memalukan kita semua ialah ada sebilangan kes-kes tersebut melibatkan pelajar IPTA dan IPTS. Wan Liz Ozman (1996) berpendapat bahawa penekanan mengenai konsep Tauhid atau Aqidah amatlah penting dalam mencorakkan akal budi dan pemikiran manusia terhadap kehidupan.

emosinya.” (Surah Luqman: Ayat 13) Menurut Ismail. Ruang dan peluang yang secukupnya dalam sistem pendidikan sekolah dan tertiari terhadap pembersihan rohani pelajar melalui konsep tauhid perlu diberi penumpuan yang secukupnya kerana punca utama penglibatan seseorang kepada masalah sosial adalah masalah dalaman atau rohani individu itu sendiri. Masalah sosial yang semakin menjadi-jadi sehingga ke hari ini umpama penyakit berjangkit yang dapat merebak kepada orang lain khusunya pelajar-pelajar IPT dan umumnya kepada masyarakat yang lain. (2004) sekiranya. menyatakan bahawa tumpuan terhadap kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ditekankan dalam membentuk insan yang seimbang dan harmonis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sesebuah negara yang berhasrat untuk menempah kecemerlangan dan kegemilangan amat memerlukan warga negara yang sempurna pembangunan dirinya (Zakaria. Noor.BUKU PROSIDING ketinggian nilai bagi seorang penuntut ilmu menurut pandangan masyarakat yang menjadi harapan semua untuk menjadi pemimpin yang bakal mentadbir Negara sekiranya dia terlibat dalam masalah sebegini? Ini kerana. Justeru. Proses penghayatan konsep aqidah perlu dimulai dengan kefahaman terhadap konsep aqidah itu sendiri. Menurut Ramli (2003). pelajar akan mudah terjerumus kepada perkara-perkara negatif. penyelidik ingin menjalankan kajian terhadap kefahaman konsep aqidah dalam kalangan pelajar Kejuruteraan Elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE). Kufur sama tarafnya dengan syirik di mana kedua-duanya menzalimi diri sendiri. rohaninya dan inteleknya ke jalan Allah SWT dapat membentuk peribadi manusia yang mulia. aspek kemantapan iman tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Ahmed Ghazali dan Mahzan (1995). 2001). 2003). et al. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud: “…sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. 301 . Dalam usaha membendung masalah sosial yang menular dalam Negara kita ini. pemantapan rohani dan jasmani dalam jiwa pelajar merupakan senjata yang dapat menjadi tembok penghalang kepada sebarang bentuk penyelewengan sewaktu mereka berkhidmat kepada Negara. Dengan kaedah mengarahkan komponen-komponan yang ada dalam diri individu sama ada jasmaninya. Orang yang tidak beriman bererti dia kufur dengan Allah SWT dia mengkhianati dan menzalimi dirinya (Fadhil Mohd. PUO. Ini bertujuan mendidik pelajar-pelajar supaya menjadi modal insan yang beriman dan berilmu pengetahuan.

2. Ho(4) Tidak terdapat perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah di antara pelajar lelaki dan wanita. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek pemikiran.BUKU PROSIDING 6 OBJEKTIF KAJIAN 1. Mengenalpasti persepsi pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap hubungannya di antara konsep akidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan yang dipelajari di PUO. 4. Mangetahui perbezaan tahap kefahaman konsep Aqidah yang wujud bagi pelajar dari segi jantina. 5. 7 HIPOTESIS KAJIAN Ho(1) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan bidang kejuruteraan. Ho(3) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan pemikiran. 3. Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap tahap kefahaman konsep Aqidah pelajar dan hubungannya dengan aspek sikap. 302 . Ho(2) Tidak terdapat hubungan antara kefahaman konsep Aqidah dengan sikap.

aqidah membawa erti pegangan dan kepercayaan seseorang yang mana pegangan dan kepercayaan ini pula terbahagi kepada dua iaitu benar atau salah (Mohd Rasyiq Bin Mohd Alwi. 2008). hati seseorang satu keyakinan dan dengan itu kehidupannya menjadi terarah dan terpimpin. Baharom Mohammad et al (2008) berpendapat bahawa tauhid merupakan suatu pegangan. (Fadhil Mohd. perkataan „aqidah‟ bermaksud suatu ikatan yang mengikat sesuatu yang lain Aqidah merupakan suatu ikatan keyakinan yang mengikat diri seseorang. Dalam maksud yang sama. Maka dengan itu. Justeru. Tanpa aqidah yang benar Allah SWT tidak akan menerima segala amalan yang baik. Ulamak kontemperori yang terkenal iaitu Dr Yusuf Al-Qaradawi (1993). pengilmuan dan sesuatu yang tersabit dengan penghayatan tentang pengesaan dan Keesaan Allah 303 . Aqidah yang benar merupakan kunci kepada segala penerimaan ibadah. 2003). Sekiranya aqidah seseorang itu salah maka yang akan direkod hanyalah amalan keburukan maka akan hanya dibalas dengan keburukan. ilmu (pengetahuan) dan amalan (kelakuan). pemikiran seseorang. orang yang beriman kepada Allah SWT akan mendapat kesejahteraan. Noor. perkara yang berkaitan dengan aqidah tidak harus dijadikan perolok-olokkan atau diremeh-remehkan. Dari segi istilah. menyatakan konsep tauhid terdiri daripada tiga konsep asas iaitu keimanan (kepercayaan).BUKU PROSIDING 8 KERANGKA KONSEP KAJIAN Konsep Aqidah Mengenai •Kefahaman Asas Hubungan •Bidang Kejuruteraan •Pemikiran •Sikap Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO 9 SOROTAN KAJIAN Aqidah Dari segi bahasa. pengertian iman mengandungi maksud yang sama dengan aqidah di mana perkataan iman bererti kesejahteraan dan kejujuran.

yakni manusia yang terdidik akalnya. dan mempunyai kekuatan tekad yang tidak lemah dan tidak luntur berhadapan dengan kebenaran (Tutik Supiyah. Ajaran aqidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sehingga ke hari ini menjadi sumber kepada pelbagai bidang ilmu dan lahirnya pecahan-pecahan yang berbentuk perundangan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Begitu juga mengenai ibadat. Ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan barangsiapa melakukan amalan soleh dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam ia beriman (beraqidah dengan aqidah yang betul) maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit. memiliki pemahaman yang benar sehingga dapat membezakan antara yang benar dan yang salah.” (Al-Nisa‟ ayat 124) Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasullullah SAW dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Semulia-mulia amalan adalan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (beraqidah dengan aqidah yang betul). ilmu tauhid. memiliki cita rasa yang dapat merasakan perbezaan antara yang baik dan yang buurk. ilmu usuluddin. Keimanan pula membawa erti keyakinan dan ketetapan hati terhadap sesuatu (Mohd Rasyiq Mohd Alwi. 2007). ilmu kalam. Keimanan Mengikut kamus dewan iman bermaksud kepercayaan akan adanya Allah SWT dan mematuhi segala perintahNya. 304 . Muhammad Isa Selamat (1996) mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang melibatkan keyakinan dalam menegakkan akidah keagamaan seseorang.” (Sahih al-Bukhariyy) Kepentingan Konsep Aqidah Tujuan pendidikan Aqidah adalah membentuk kepribadian muslim. 2008). Imanlah merupakan syarat utama penerimaannya Allah SWT terhadap apa sahaja amalan soleh yang dilakukan orang lelaki mahupun perempuan. ilmu aqaid (aqidah) sama ertinya di mana ke semua jenis-jenis ilmu tersebut membicarakan tentang kepercayaan kepada Tuhan. ilmu sifat 20. hubungan manusia dengan persekitaran dan hubungan manusia dengan Allah SWT. kenabian dan keakhiratan. ianya bertujuan untuk mengukuhkan Tauhid di dalam hati setiap insan yang beriman.BUKU PROSIDING SWT.Maka dalam pengertian ini ianya menjuruskan kepada keyakinan dan ketetapan hati terhadap Allah SWT. Menurut Sirojuddin Abas (2001) perkataan ilmu iktiqad.

Aqidah merupakan tunjang kepada Islam di mana setiap amalan. Tentunya mereka yang seperti ini tidak akan sampai ke pantai dan tiada harapan sama sekali untuk mencapai pantai. Ia menaiki bahtera kehidupan ini mengharungi gelombang yang mengelilinginya dengan penuh kegoncangan yang mencemaskan. tidak lain kecuali ia menghasilkan pelajar yang bingung. konsep kefahaman dan penghayatan tentang ilmu aqidah mesti diberi penekanan yang khusus terutamanya kepada generasi muda. Imam Syafie mendalami ilmu aqidah terlebih dahulu berbanding ilmu feqah di mana beliau pernah menyebut: “Kami telah mendalami ilmu tersebut (aqidah) sebelum ilmu ini (fiqh). peraturan. Hal ini disebabkan akal manusia tidak mampu sesuatu yang diluar daripada batas kemampuannya tanpa petunjuk daripada Allah SWT. Aqidah inilah yang menjadi penunjuk cara berfikir manusia.” Begitu juga dengan Imam Hanafi sangat mengutamakan ilmu aqidah di mana beliau sendiri menyatakan dalam kitab beliau Fiqh al-Absat ( ‫ ) ه قف ط س ب ألا‬yang bermaksud: “Ketahuilah bahawa mendalami ilmu usuluddin (aqidah) itu lebih mulia dari mendalami ilmu fiqh. Oleh yang demikian. akan tetapi Imam Abu Hanifah menerangkan kemuliaan mempelajari dan mengutamakan ilmu aqidah. penuh pertentangan dalam dirinya. Hal ini disebabkan kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam itu merupakan asas kaedah berfikir manusia dan tindakan manusia ketika memecahkan masalah kehidupan di dunia yang dihadapinya.(Abdul Hadi. Allah SWT menurunkan satu ajaran yang akan menyuluh akal manusia supaya mengenal 305 .BUKU PROSIDING Pembahasan aqidah dalam Islam merupakan pembahasan paling penting dan mendasar dibandingkan dengan perkara lainnya. cita-cita dan tujuan kehidupannya. Justeru. Dengan demikian kedudukan konsep ketuhanan dalam Islam menjadi sangat penting dan sangat menentukan aqidah menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya tanpa ragu dan sakwasangka tentang adanya Allah SWT. 2006). 2003) Kesan Penghayatan Konsep Aqidah Kepada Sikap Dan Pemikiran Allah SWT membekalkan manusia dengan akal yang dapat membezakan dan memahami sesuatu tetapi lemah untuk mengetahui hakikat kejadiannya. Yusuf al-Qardawi pernah menegaskan: “Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang tidak menanamkan keimanan ke dalam jiwa para pelajarnya. tanpa nakhoda. tanpa peta dan tanpa kompas dan tanpa mengetahui lokasi rumah api. tanpa penunjuk jalan.” Kenyataan ini bukan bererti kita tidak harus mempelajari ilmu fiqh langsung. Menurut Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008).” (Ramli. Manusia yang tidak mempunyai kekuatan iman yang mantap tidak akan dapat dibentuk atau didisiplinkan mengikut peraturan atau undangundang dengan berkesan. peribadatan dan undang-undang dalam Islam adalah berpaksikan ikatan yang kuat dengan Allah SWT.

(2004). sikap dan perlakuan Muslim (Wan Liz Ozman. Hubungan Konsep Aqidah Dengan Bidang Kejuruteraan Segala Ilmu yang ada di alam ini datangnya dari Allah SWT melalui pesuruhNya Nabi Muhammad SAW. ii. et al. Yusuf Al-Qardawi (1999) menyatakan bahawa Tauhid akan mendatangkan sebaik-baik hasil dan kesan dalam kehidupan. Menurut 306 . lebih membina kekuatan diri kerana melalui amalan mengkritik dapat melihat kelemahan dan kekurangan diri dan boleh memperbaiki setiap kelemahan. ii. menghuraikan kaedah berfikir menurut pandangan ulama Islam seperti berikut: i. v. bukan berdasarkan emosi dan nafsu sahaja. Konsep berfikir secara menyeluruh bagi sesuatu perkara dan bukannya sesetengah perkara sahaja penting kerana berfikir secara menyeluruh dapat mengelak individu daripada membuat keputusan yang tidak tepat dan tidak adil. Noor. Melatih diri berfikir secara komprehensif dan bukan secara bahagianbahagian tertentu sahaja. 2003). iv. iv. vii. 2003). Dengan iman sahajalah yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. iii. Dengan mengamalkan corak berfikir seperti ini. vi. Penghayatan Tauhid mampu memberikan lapan kesan utama pada minda. Perkara-perkara tersebut ialah: i. viii. Kita tidak digalakkan berfikiran sempit dan hanya menurut pendapat orang lain semata-mata tanpa cuba membuat andaian sendiri. Orang yang beriman bererti orang yang bersikap jujur terhadap dirinya dan natijahnya dia akan mendapat kesejahteraan (Fadhil Mohd. Melatih diri berfikiran terbuka dan bukan dengan cara tradisional atau kuno. 1996).BUKU PROSIDING Tuhan pencipta alam termasuk agar kepadaNya sahaja diabdikan diri manusia serta petunjukNya sahaja yang akan menjamin kebahagiaan sejak awal hingga akhirnya. Melatih diri dengan membiasakan berfikir secara berkumpulan dan tidak terbelenggu dengan pemikiran sempit sekitar kepentingan diri sendiri. iii. Bersikap Terbuka Dan Tidak Sempit Fikirannya Harga Diri Dan Keyakinan Diri Yang Tinggi Rendah Diri Dan Tawaduk Berani Tidak Mudah Putus Asa Mempunyai Kesungguhan Yang Tinggi Redha Dan Menghakis Sifat Keji Patuh Pada Peraturan Dan Undang-Undang Al-Kilani (1994) dalam Mohd Fadzilah. v. Hasil kajian dan berbagai-bagai penemuan dalam bidang sains contohnya mengakui kebenaran bahawa ilmu adalah milik Allah SWT dan memahami akan sunnaatullahi sunnatullah (Mohd Yusuf. Melatih diri berfikir menurut disiplin ilmiah dan logik yang teratur. Melatih diri menjadi kritis ataupun cenderung mengkritik diri sendiri daripada secara apologetik (sewenang-wenangnya atau mencari kesalahan orang lain).

Apabila seseorang pelajar ingin membina kekuatan diri maka keseimbangan pembinaan unsur fizikal. Walau apa bidang yang diceburi oleh seseorang itu. 2004). matlamat seluruh ilmu adalah sebagai satu penemuan kesatuan dan saling berhubungan dengan dunia alam tabii dan lanjutan daripada itu sumber semua ilmu dianggap satu.BUKU PROSIDING Ramli (2003) pula. bagi memastikan pelajar berjaya dalam menuntut ilmu. Bidang ini bersifat bersepadu dan berdasarkan sintesis dan pemahaman ini akan dimiliki tanpa perlu merosakkan objek kajiannya. Unsur jiwa yang murni adalah penting dibina kerana individu yang dibangunkan jiwanya sehingga dapat memerdekakan jiwanya daripada unsur-unsur yang lain tidak gentar menerima sebarang tanggungjawab (Mohd Fadzilah et. meningkat dan memantapkan akidah Islam menerusi pendidikan. Dengan ini. 2004). Matlamat pendidikan ketauhidan ialah bagaimana untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran untuk mendekatkan diri pelajar dengan Allah S. Menurut Tajul Ariffin dan Nor‟Ain (2002). Kesepaduan di antara ketiga-tiga unsur ini diumpamakan segi tiga yang sama sisinya.W. memberi keselesaan dan menyenangkan kehidupan yang tidak membawa kepada kelalaian dan kealpaan (Ahmad Baharuddin. akal dan jiwa yang murni perlu dilakukan serentak. Apabila pembangunan satu unsur sahaja yang dipentingkan. maka mereka perlu memahami dan cuba menguasai pelbagai ilmu dan bukan hanya menyempitkan pemikiran dengan ilmu-ilmu tertentu sahaja. maka pendidikan ketauhidan pula akan menyusun strategi dengan matlamat untuk membina. jika pendidikan bersepadu telah berjaya menyepadukan ilmu akal dengan ilmu wahyu (Al-Quran dan As Sunnah). Merujuk kepada perspektif Islam. Ketiga-tiga unsur ini diperlukan bagi menguatkan antara satu sama lain. 2003). bidang kejuruteraan memberi penekanan kepada prinsip dan konsep memudahkan urusan. Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan bertujuan membolehkan orang berilmu mengembangkan dirinya. asas aqidah merupakan perkara utama yang mmenjadi paksi untuk memastikan seseorang itu berada di atas landasan yang benar. rasional dan objektif dengan tujuan bagi memahami hakikat sebenarnya. Oleh yang demikian. pembangunan menjadi pincang dan usaha membina kekuatan dalaman diri tidak berjaya. menyuburkan.al. kejuruteraan dalam Islam adalah kaedah mencari kebenaran dan penyelesaian segala masalah secara sistematik. Selain itu. Rumusan Kefahaman dan penghayatan konsep aqidah memainkan peranan penting dalam diri setiap muslim khususnya pelajar-pelajar yang akan menjadi pemimpin negara di masa akan datang. 307 . jelaslah bahawa pentingnya hubungan di antara bidang kejuruteraan dengan konsep Aqidah ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek. masyarakatnya dan alam sekitarnya sebagai usaha pengabdian diri kepada Allah dan penyempurnaan amanahnya sebagai khalifah di bumi (Ramli. Bidang-bidang keilmuan yang ditemui dan bakal ditemui mempunyai hubungan dengan konsep aqidah sebenarnya.T. Sebagai contoh bidang kejuruteraan.

maka memadai dengan sampel seramai 278 orang. Kajian rintis (pilot test) adalah kajian yang dijalankan sebelum menjalankan kajian sebenar bertujuan untuk melihat kebolehlaksanaan sesuatu kajian yang hendak dilakukan (Chua Yan Piaw. Populasi pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 1000 dan menurut jadual Krejee De Morgan (1970). Pemilihan responden dalam kajian ini menggunakan kaedah sampelan rawak kelompok. PUO. 11 METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif deskriptif dan inferensi iaitu dengan cara soal selidik pada setiap soalan kajian melalui item-item tertentu. Memberi maklumat yang bermanfaat kepada PUO untuk menguatkan lagi usaha-usaha bagi menghasilkan bakal graduan yang seimbang dan mempunyai kefahaman konsep Aqidah yang mantap. kaedah ini adalah sesuai kerana sampel dipilih berdasarkan rumpunan populasi Dalam kajian ini rumpunan populasi adalah pelajar-pelajar Islam yang mengikuti program kejuruteraan elektrik sahaja. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999) menyatakan nilai alpha 0. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian iaitu Bahagian A (Demografi) dan Bahagian B (Kefahaman Aqidah). 2006). Penyelidik menggunakan Skala Likert bagi membolehkan responden memilih aras persetujuan mereka berkenaan dengan item-item yang disediakan.BUKU PROSIDING 10 KEPENTINGAN KAJIAN 1. Instrumen ini diedarkan kepada responden di mana mereka diberi masa yang mencukupi untuk menjawab semua soalan yang terkandung dalam borang tersebut. Oleh itu pengkaji telah mengedarkan sebanyak 30 set borang soal selidik untuk mendapatkan nilai Alpha Cronbach atau pekali kebolehpercayaan yang di analisis menggunkan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS). susunan item dan susunan pilihan dalam item melalui kajian rintis. Proses yang berlaku dalam kajian rintis juga ialah kesahan dan kebolehpercayaan (Mohamad najib Abdul Ghafar.8 menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Responden dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Islam dalam bidang kejuruteraan elektrik di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Menurut Chua Yan Piaw (2006) limitasi yang biasa diguna dalam kajian rintis ialah 30 responden. Memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah PUO khasnya kepada pensyarah mata pelajaran Pengajian Islam supaya tindakan penambahbaikan dari aspek pengajaran dan pembelajaran 2.6 ubahsuai terhadap item-item bagi meningkatkan nilai pekali kebolehpercayaan perlu dilaksanakan. apabila bilangan populasi adalah 1000. Borang soal selidik yang telah dibina diuji dari segi kesesuaian istilah. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Manakala Salleh Abu dan Zaidatun (2003) pula menyatakan jika nilai kebolehpercayaan rendah daripada 0. 2006). Hasil daripada kajian rintis yang dilaksanakan. nilai Alpha Cronbach (α) yang diperolehi bagi 308 .

diproses dan disimpan dengan baik. dalam bahagian A item demografi pelajar dianalisis menggunakan statistik deskriptif.867 dan nilai ini mempunyai Kaedah analisis data bagi keseluruhan data yang dikumpul oleh penyelidik dalam kajian ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16. Subjek menunjukkan sama ada mereka sangat setuju.0. Analisis yang digunakan adalah statistik analisis deskriptif dan statistik inferensi. Skala Likert digunakan untuk menganalisis soalan di mana data yang dikumpulkan dan di analisis mengikut statistik deskriptif menggunakan julat min sampel.00 -2. Antara contoh statistik inferensi ialah ANOVA. Kemudiannya. Manakala data daripada bahagian B dianalisis menggunakan kaedah analisis Ujian-t tidak bersandar untuk menguji kewujudan perbezaan min antara pembolehubah bagi dua kumpulan sampel iaitu perbezaan tahap kefahaman Aqidah dari segi jantina digunakan. 1997) Sebagai rumusan pemilihan kaedah analisis data dalam kajian ini dilakukan berdasarkan kepada persoalan kajian seperti dalam Jadual 8. Rumusan bagi tahap kefahaman berdasarkan julat min akan dikategorikan kepada tiga tahap seperti Jadual 8. Ujian Spearman Rank.BUKU PROSIDING keseluruhan item soal selidik kebolehpercayaan yang baik. min.3. Evans (1998) pula menyatakan statistik inferensi menyediakan alat untuk membuat generalisasi terhadap populasi yang besar dengan mengkaji sampel yang kecil daripada populasi tersebut. 1999). Analisis statistik diskriptif berperanan untuk menerangkan pola sampel seperti taburan kekerapan. setuju.4 . dan mod. Ujian Pearson dan sebagainya. Jadual 8.0: Jadual Nilai Skor Min Untuk Tahap Kefahaman Konsep Tauhid Skor min Tahap kefahaman 1. Berdasarkan borang soal selidik yang diedarkan dalam kajian ini.3 Rendah 2. 12 ANALISIS DATA Data mentah yang diperolehi daripada dianalisis dengan menggunakan kaedah tertentu seperti kaedah statistik untuk menghasilkan maklumat yang bermanfaat dalam sesuatu tujuan penyelidikan. 309 .00 Tinggi (Landell. adalah 0.8 .1. Tahap ini merujuk kepada tahap kefahaman terhadap item yang dikemukakan di dalam soal selidik. tidak pasti. Manakala statistik inferensi digunakan untuk membuat anggaran tentang sesuatu populasi dengan menggunakan sampel yang representatif (Alias Baba.5. tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap setiap kenyataan yang mengukur sikap. peratus. Satu set gerak balas terhadap sikap tersebut diberikan di dalam skala ordinal. data tersebut perlu diolah. Ujian-T.7 Sederhana 3.

Bil Persoalan Kajian Kaedah Analisis 1. Daripada jadual di atas dapat dilihat bahawa nilai p yang diperolehi untuk keseluruhan item ialah melebihi 0. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan sikap? 4.BUKU PROSIDING Jadual 8. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? 3. taburan tahap asas kefahaman Aqidah bagi pelajar kejuruteraan elektrik PUO berada pada tahap yang tinggi.1: Taburan tahap bagi keseluruhan item.05. Apakah terdapat perbezaan tahap kefahaman Ujian t konsep Tauhid di antara pelajar lelaki dan wanita? bebas 13 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN Bahagian A: Demografi Hasil dapatan kajian ini untuk bahagian demografi menunjukkan bahawa bilang pelajar lelaki adalah seramai 197 dan perempuan adalah seramai 84 orang. Begitu juga bagi elemen-elemen lain iaitu tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan. keputusan yang boleh dibuat ialah menerima hipotesis nul yang menyatakan 310 . Item Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap? Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran? Skor Min 4.2 pula menunjukkan hasil analisis ujian-t tidak bersandar bagi perbezaan tahap kefahaman aqidah mengikut jantina. tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap dan tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran berada pada tahap yang tinggi. Apakah tahap kefahaman pelajar Islam Skor Min Kejuruteraan Elektrik PUO dari aspek asas konsep Aqidah? 2.0817 4. Bil 1 2 3 4 Jadual 9. Apakah tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah Skor Min dan hubungannya dengan pemikiran? 5.2946 Tahap Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Jadual 9. Bahagian B: Kefahaman Aqidah Merujuk kepada Jadual 9.1: Pemilihan kaedah analisis data berdasarkan persoalan kajian. Justeru.1.1291 4.0990 4.

bentuk muka bumi.2: Hasil Analisis Ujian-T Tidak Bersandar Bagi Kefahaman Aqidah berdasarkan Jantina Kumpulan Statistik Elemen Jantina Lelaki Kefahaman Aqidah Peremp uan N 19 7 87 Min 4. Jadual 9. 2005). di mana setiap pelajar yang telah tamat Tingkatan 5 sudah dimaklumkan tentang perkara-perkara wajib yang berkaitan dengan akhlak.168 8 4.525 0. pengkaji membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pemboleh ubah kefahaman Aqidah dan jantina. zaman dan lain-lain. ukuran bagi seseorang yang layak di kategorikan mempunyai tahap Aqidah yang mantap tidak cukup dengan tahap kefahaman semata. Kajian tentang perbezaan jantina dari segi kefahaman asas Aqidah menunjukkan tidak ada perbezaan bertepatan dengan hujah Sheikh Said Hawa yang menyatakan bahawa ciri-ciri kesempurnaan yang ada pada Aqidah Islam menjadikan Islam mudah difahami tanpa dibataskan oleh jurang jantina. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan pemikiran turut tinggi seiring dengan pandangan Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna yang menyatakan tiada perselisihan antara nas-nas syara‟ dengan akal dan begitulah sebaliknya (Ali Abdul Halim. fardu ain dan sebagainya (Norazlina Jamil. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan bidang kejuruteraan juga tinggi bertepatan dengan pandangan Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili tetang Tauhid Rububiyyah yang bermaksud mengEsakan Allah SWT dengan segala perbuatanNya (Mohd Zaidi Abdullah. kaum. Tahap kefahaman terhadap konsep Aqidah dan hubungannya dengan sikap selari dengan kenyataan Wan Liz Ozman (1996) di mana penghayatan konsep Tauhid memberikan kesan utama terhadap sikap muslim. 15 CADANGAN Hasil dapatan kajian ini menunjukkan tahap kefahaman Aqidah pelajarpelajar Islam berada pada tahap yang tinggi. Oleh yang demikian. Namun begitu. 2003). 2000).BUKU PROSIDING tidak terdapat perbezaan statistik yang signifikan di antara tahap kefahaman aqidah dengan jantina.185 5 Ujian-T T P Keputus an H03 Diterima -0. Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM. tetapi mestilah selari dengan tahap pengamalan 311 .60 0 14 Tahap kefahaman pelajar Islam di Jabatan Kejuruteraan Elektrik PUO berada pada tahap tinggi bersesuaian dengan keterangan Prof Zakaria Stapa.

Perbandingan asas kefahaman aqidah dari segi jantina pula tidak menunjukkan perbezaan. Mohd Yusop Ab Hadi. 19. dapat disimpulkan bahawa tahap kefahaman asas aqidah pelajar-pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik. 16 KESIMPULAN Merujuk kepada kajian yang dijalankan. Ahmed Ghazali Ibrahim dan Mahzan Arshad (1995). Ahmad Esa. Yan Piaw (2006). 312 .Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 2: Asas Statistik Penyelidikan. Syarah Usul 20 Hasan Al Banna (Rukun Faham).1-9. Oleh yang demikian. Memperkenalkan Bidang Kejuruteraan: Persepsi dan Sumbangan Islam. Canada: Prentice Hall. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Sarjana Evans. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Ini kerana ukuran bagi seseorang yang beraqidah ialah orang yang mempunyai kefahaman dan penghayatan Aqidah yang mantap. Mohd Noor Hashim. Ahmad Baharuddin Abdullah (2004). dikekalkan. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB. Ali Abdul Halim Mahmud (2003). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Pelajar-Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di KUiTTHO. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Chua. Program Khas Pensiswazahan Guru Besar dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Engku Intan Norazlin Che Engku Husin (2001). Bhd. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. PUO berada pada tahap tinggi. Using Basic Statistics In The Sosial Sciences. Bhd. A. Program-program penghayatan aqidah perlu dilaksanakan agar kefahaman aqidah yang dimiliki oleh pelajar dapat ditingkatkan. Peranan Pendidikan Seni Dalam Membentuk Peribadi Muslim. Pendekatan Tauhid Dalam Kepimpinan Pendidikan. 17 BIBLIOGRAFI Abdul Hadi Awang (2006). Jurnal Masalah Pendidikan. Alias Baba (1999). Walaupun dalam kajian ini. Jamaluddin Hashim dan Nur Fadzillah Hussin (2008). Third Edition. Statistik Penyelidikan Dalam Pendidikan Dan Sains Sosial. tahap kefahaman aqidah adalah tinggi. Muqaddimah Aqidah Muslim. Baharom Mohamad. Program-program kerohanian untuk pemantapan Aqidah pelajar dari segi pemahaman dan penghayatan perlu diperbanyakkan. diterjemahkan dan dipraktikkan dalam kehidupan harian seseorang pelajar. (1998). N.Kuala Lumpur. tetapi usaha yang gigih perlu dirancang dan dilaksanakan bagi mengtransformasikan tahap kefahaman konsep aqidah kepada penghayatan konsep aqidah. Mc Graw Hill. pengkaji mencadangkan agar kajian lanjutan dijalankan terhadap pelajar-pelajar terhadap tahap penghayatan Aqidah mereka. Dewan Pustaka Fajar Bakti.BUKU PROSIDING nilai-nilai Aqidah itu sendiri.

Sifat-sifat Allah SWT dan Mentauhidkan Diri kepadaNYA. Skudai :Universiti. Muhammad Isa Selamat (1996). Noor (2003). 30. 3. K. D. 607-610. Ramli Awang (2003). Krejcie. Akidah & Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. Bhd. Persatuan Ulamak Negeri Melaka dan Persatuan Pegawai Syarak.Qardawi (1999). (1997) Management by Menu. R. Projek Sarjana. Penjuruteraan Semula Pendidikan Teknikal dan Vokasional: Satu Cetusan Pemikiran dan Tinjauan. Tajul Ariffin dan Nor‟Aini Dan (2002). Tidak Diterbitkan. Falsafah Sains Dan Pembangunan: Ke Arah Dimensi Baru. Sirojuddin Abas (2001). (1970) Determining Sample Size for Research Activities. Zakaria Stapa (2001). Educational And Psychological Measurement. Landell. Tutik Supiyah (2007) Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Sunan Kalijaga. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Wan Liz Ozman Wan Omar (1996).BUKU PROSIDING Fadhil Mohd.Bhd. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2006). Melaka: Anjuran Majlis Agama Islam Melaka. Pendidikan dan Pembangunan Manusia Pendekatan Bersepadu. Pengertian Tauhid. Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam Dan Korporat. Ahmad Zabidi Abdul Razak dan Noor Shamshinar Zakaria (2004). Siri Wacana Sejarah dan Falsafah Sains .V. Mohd Najib Abdul Ghafar (1999). Mohd Rasyiq Mohd Alwi (2008). Ancaman Dan Penentangan Terhadap Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama„Ah Seminar Pemantapan Aqidah dan Perpaduan Ummah. Bhd. Edisi Keenam. Jurnal Pendidikan Teknikal. Jabatan Mufti Negeri Melaka. 313 . Skudai Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.” Kuala Lumpur: Darul Nu‟man.8. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Ayob Johari. Merancang Kejayaan” Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Yusuf Al. Mohd Fadzilah Kamsah. W.1-20. Mohd Yusof Othman (1999). Aqidah dan Perjuangan. Maizam Alias dan Noraini Kaprawi (2004). dan Morgan. Selangor: Dewan Fajar Bakti. Iktiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. “Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 24-36. London: Wilay and Son Inc. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media. Norazlina Jamil (2005) Kajian Kefahaman Konsep Tauhid Di Kalangan Pelajar Islam Ijazah Sarjana Muda PTV Di Kuittho. Mengembalikan Sains Insani. Ismail Bakar. Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

BUKU PROSIDING Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar Zulhishamuddin Abdul Rahman. suhu. Pendekatan pada meningkatkan prestasi manusia daripada segi kognitif. Ernst (2009) menerangkan. Ini disokong oleh kajian Baba et. Ipoh untuk membangunkan keadaan ergonomik yang selesa untuk para pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang baik di dalam bengkel. Mohd Zulmajdi Rafidi Zaidin. suhu glob dan tekanan. Dengan adanya pendekatan pada pencegahan kemalangan kadar kemalangan yang berlaku di bengkel dapat dielakkan. Ergonomik adalah penting dalam mengorganisasi kajian kerja ketika menggunakan tenaga kerja di dalam bengkel. ergonomis perlu menyediakan keperluan dengan mengambil kira faktor-faktor kemanusiaan pada data antropometri dan persekitaran dalam sesebuah bengkel yang meliputi aspekaspek seperti pencahayaan. suhu. dan Rohimi Yusof Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Ipoh Abstrak Keselesaan semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel adalah sangat penting bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. fungsi badan dikawal oleh visual pandangan mata. Oleh itu suatu perubahan perlu dilakukan bagi mendapatkan keselesaan secara menyeluruh. bunyi. Data yang diperolehi menunjukkan kandungan CO2. pencahayaan. Kajian ergonomik dilakukan di dalam bengkel automotif di Politeknik Ungku Omar. Kata Kunci: ergonomik. bunyi bising. Di dalam sistem badan manusia. ergonomik mempunyai dua pendekatan yang berbeza iaitu pencegahan kepada kemalangan dan meningkatkan prestasi manusia. Untuk mencapai matlamat ini. bunyi dan tekanan dapat diperolehi. al 314 . bengkel automotif 1. kelembapan. pengudaraan. kelembapan. kelembapan. mental dan prestasi pengurusan telah dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran dan kerja yang disiapkan. Pengenalan Helmut (2009) menerangkan bahawa ergonomik merupakan suatu sistem yang memberi tumpuan pada meningkatkan hubungan antara badan manusia dan mesin. kandungan karbon dioksida. pengudaraan dan tekanan berada pada tahap yang baik manakala suhu dan pencahayaan berada pada tahap yang tidak baik. peredaran udara. Dengan bantuan alat termal comfort bacaan untuk kandungan CO2. Kemudian visual ini akan diterjemahkan oleh sistem komunikasi pusat saraf melalui sensor dan sistem motor pada badan.

Kedudukan pintu-pintu ini seperti dalam Rajah 1 pelan lantai bengkel. 2.30 pagi hingga 4. Kajian yang dilakukan oleh Rahizah pada tahun 2008 mendapati bahawa tahap ergonomik terhadap keselamatan pelajar ketika melakukan kerja amali di bengkel secara keseluruhan adalah tinggi. 315 . Bengkel auto ini terdiri daripada 25 unit lampu berkembar dan 12 unit kipas. Berdasarkan tiga aspek yang dikaji iaitu pengetahuan ergonomik pelajar. Stesyen kerja di dalam bengkel ini terdiri daripada bahagian penyelenggaraan enjin petrol. kelembapan. Pelajar-pelajar ini menggunakan bengkel mengikut jadual kelas yang telah ditentukan oleh jabatan dan masa penggunaan bengkel ini mengikut jadual waktu bengkel. Keluasan bengkel auto ialah 19. 4 pintu sisi yang berukuran 3. Bengkel ini mempunyai 1 pintu utama yang berukuran 6. Data persekitaran bengkel ini diambil selama 8 jam iaitu daripada pukul 8.15m dan 2 pintu belakang yang berukuran 2m akan dibuka apabila kelas amali bermula. Kedudukan lampu dan kipas ini seperti dalam Rajah 2. suhu. suhu glob dan tekanan.30 pagi hingga 1. Masa penggunaan bengkel ini pada pukul 11.2m x 20m.30 petang. bunyi bising. kepentingan keselamatan dan keadaan persekitaran di bengkel mencatatkan tahap yang tinggi. unit latihan dan penyelenggaraan umum kereta. duduk atau membongkok. Data ini diperolehi dengan menggunakan alat pengukuran termal comfort. Jumlah pelajar yang menggunakan bengkel itu ialah seramai 25 orang. sistem elektrikal. Dalam kajian ini penumpuan akan diberikan pada bengkel automotif di mana keadaan persekitarannya berbeza dengan bengkel-bengkel yang lain. Kaedah Dalam mendapatkan keadaan ergonomik merangkumi persekitaran tempat kerja dan di stesyen kerja. Perbezaan antara setiap stesyen kerja ini ialah cara pelajar ini berada di stesyen kerja samaada dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan kesedaran yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar ini bagi meningkatkan keselesaan semasa melakukan kerjakerja amali di stesyen kerja seterusnya meningkatkan suasana kerja yang selamat. Kajian ini tertumpu pada parameter persekitaran iaitu pencahayaan.30 tengahari. selesa dan memberi kepuasan yang maksimum selain mengelakkan kemalangan yang berlaku.BUKU PROSIDING (2008) mendapati data antropometri membolehkan rekabentuk pada alatan dan tempat kerja dapat dibangunkan dengan baik. enjin diesel. maka bengkel automotif telah dipilih untuk dijalankan kajian. kandungan karbon dioksida.15m. peredaran udara.

Pelan bagi lampu dan kipas bagi Bengkel Automotif di PUO 316 .BUKU PROSIDING Rajah 1. Pelan Lantai Bengkel Automotif di PUO Rajah 2.

Keputusan Dan Perbincangan 3. 3.2 Keputusan Suhu 317 . Melalui penyelidikan yang dijalankan mendapati penumpuan gas CO2 adalah berbeza pada keadaan kawasan dan masa yang berbeza.BUKU PROSIDING 3. Ia adalah gas buangan dari manusia dan tahap penumpuan gas CO2 adalah bergantung kepada bilangan manusia yang berada dalam sesuatu ruang dalaman. Nisbah CO2 melawan Masa Penumpuan gas CO2 merupakan gas yang dibebaskan oleh manusia melalui pernafasan. Penumpuan gas CO2 terhadap kadar pengudaraan terhadap keduaduanya iaitu udara luaran yang masuk dan kecekapan bau persekitaran.1 Keputusan Karbon Dioksida Rajah 3. Penumpuan gas CO2 dalam sesuatu ruang adalah bergantung kepada saiz manusia dan tahap fizikal aktiviti mereka pada masa itu. Kadar penumpuan gas CO2 yang dihasilkan juga bergantung kepada aktiviti yang dijalankan.

Peratus PPD dan PMV. 318 . Perbandingan Suhu Glob melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2.BUKU PROSIDING Rajah 4. Suhu radian purata dan peratus kelembapan melawan Masa Rajah 6. Rajah 5. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar.

Suhu udara boleh menentukan sesuatu ruang berada pada keadaan panas dan sejuk. Ia menunjukkan tahap keselesaan pada tahap panas dan terlalu panas. 319 . Suhu bahang akan wujud jika ada sumber-sumber haba dipersekitaran. Suhu yang sesuai adalah antara 20oC – 26oC. Terdapat dua jenis suhu iaitu suhu kering dan suhu basah. Rajah 7. kadar radiasi dan penyejatan. Contoh-contoh punca haba radian adalah cahaya matahari. Suhu udara juga akan mempengaruhi kadar haba yang dikeluarkan oleh badan manusia yang melalui proses perolakan. Semakin tinggi suhu udara akan menyebabkan proses pada keadaan sekeliling menjadi panas lalu menyebabkan kadar pernafasan menjadi tinggi lalu penumpuan gas CO2 bertambah. Suhu kering ialah suhu udara yang diukur dengan termometer biasa manakala suhu basah ialah suhu udara yang diukur dengan termometer yang disalut oleh kain basah. Skala Keselesaan ASHRAE Suhu yang bersesuaian perlu diselaraskan bagi memastikan pelajar dapat melakukan amali dengan selesa. Suhu udara yang sesuai dapat mewujudkan suasana yang selesa dalam menjalankan aktiviti di dalam bengkel Automotif. 3. api. Dalam kajian ini suhu akan diukur dalam unit SI iaitu dalam unit darjah Celsius (C).BUKU PROSIDING Paras keselesaan PMV ( Ramalan Undian Purata ) berada pada antara skala ASHRAE 2 dan 3. mesin dan haba logam. Suhu bahang mempunyai pengaruh yang kuat berbanding suhu udara dalam menentukan haba yang dikeluarkan atau diperolehi daripada persekitaran. permukaan panas.3 Keputusan Suhu Radian Purata Suhu bahang diperolehi daripada haba-haba yang dikeluarkan objek-objek panas.

hidung dan tekak dan boleh meningkatkan kekerapan rencatan elektrik statik manakala kelembapan yang tinggi boleh menyebabkan kepenatan dan sesak nafas. ianya boleh menyebabkan seseorang itu bernafas dengan cepat dan seterusnya akan menyebabkan penumpuan gas CO2 bertambah. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Kelembapan yang rendah boleh mengakibatkan kekeringan pada mata. Bagi penumpuan kelembapan yang tinggi dan suhu udaranya rendah maka boleh menyebabkan udara persekitaran menjadi lebih cepat sejuk manakala jika penumpuan kelembapan dan suhu udara adalah tinggi.BUKU PROSIDING Kes 1 : Humidity Rajah 8. Kelembapan relatif udara adalah disebabkan oleh penumpuan kelembapan dalam udara atau kuantiti wap air di dalam suatu isipadu udara. Perbandingan Kelembapan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Julat kelembapan optimum ialah sekitar 40% hingga 60%. Kelembapan bergantung kepada kandungan air yang terdapat dalam udara. 320 .

4 Keputusan Pengudaraan Rajah 9. halaju relatif udara mempunyai hubungan rapat dengan jenis aktiviti yang dijalankan oleh subjek dan 321 . Halaju relatif udara adalah merupakan cara bagi mengimbangi kadar perpeluhan atau pemindahan haba secara perolakan dari tubuh badan manusia. Ruang kerja memerlukan pengudaraan yang secukupnya. Pengudaraan merujuk kepada pergerakan udara dan kadar udara segar dalam udara. Penurunan halaju udara akan menyebabkan kadar perpindahan haba dari badan tidak bebas ke persekitaran dan menyebabkan seseorang itu berasa tidak selesa dan berlaku kepanasan disebabkan kurangnya kecekapan perpeluhan. Perbandingan Kelajuan Udara melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Peratusan kelembapan (%) 0-25 25-50 50-75 75-100 Kategori Sangat kering Kering Lembap Sangat lembap 3. Menunjukkan Nilai Kelembapan Relatif Udara Adalah Diberikan Dalam Nilai Peratusan (%) Mengikut Kategori. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar.BUKU PROSIDING Jadual 1. Pertambahan kelajuan udara menyebabkan kepanasan oleh perolakan. Maka. Kebanyakan ruang kerja mengunakan tingkap dan pintu bagi memastikan pengudaraan berlaku di ruang kerja masingmasing.

Pencahayaan yang sesuai adalah pencahayaan yang dapat mengelakkan keletihan pada mata dan mencegah silau atau pantulan daripada meja pekerja. Semasa bacaan diambil juga pelajar sedang melakukan penyelenggaraan biasa dan ini tidak mengeluarkan bunyi yang bising. Secara asasnya pencahayaan yang sesuai adalah bekerja dalam keadaan yang senang dilihat atau jelas dan selesa untuk mata.BUKU PROSIDING juga akan mempengaruhi kadar perolakan haba. Kajian kes 1 menunjukkan bacaan diambil ketika pelajar melakukan kerja-kerja di bengkel manakala kes 2 tidak melibatkan sebarang aktiviti pelajar. Nilai halaju relatif udara diukur dalam unit m/s. tekanan dan pengudaraan adalah dalam keadaan yang optimum. Ia berpunca daripada sumber cahaya yang terlalu terang atau penghadang yang tidak mencukupi. bunyi. Silau boleh menyebabkan penglihatan yang tidak selesa. Cahaya yang terlalu terang atau malap boleh mengakibatkan keletihan dan silau pada mata. Cahaya harus tertumpu pada sebelah hadapan untuk mengelakkan pantulan pada permukaan kerja. Manakala bacaan suhu dan pencahayaan pula berada pada tahap tidak baik. Pencahayaan yang mencukupi perlu disediakan.5 Keputusan Pencahayaan Rajah 10. 3. Kesimpulan Daripada kajian ergonomik yang dilakukan di dalam bengkel automotif Politeknik Ungku Omar. Keadaan ini berlaku kerana kipas angin dan lampu yang dipasang di dalam bengkel tidak 322 . Ukuran bagi cahaya yang baik adalah antara 500 hingga 1000 lux. Ini kerana terdapat pintu pada semua bahagian di dalam bengkel yang dapat mengawal aliran udara keluar masuk di dalam bengkel. 4. Perbandingan Pencahayaan melawan Masa bagi kes 1 dan kes 2. Ipoh didapati kandungan CO2. kelembapan.

3. McGraw.: Principles.American Society of Heating. Dlm. Rahizah Binti Zahari. 2008.: Introduction to Ergonomics. Bagi meningkatkan keselesaan di dalam bengkel automotif kipas angin dan lampu perlu di tambah.P. Victoria. Bridger. 5. Atlanta. 2009. Rujukan 1. New York. Work safe Victoria. Ismail. 1995. R. 2005. Ernst A. Refrigerating Air-Condition.Hill. Sopian & B. Dlm.: The Impact of Ergonomics.BUKU PROSIDING mencukupi. Methods and Examples of Ergonomics Research and Work Design. 2009.: Automotive Workshop Safety.M.. Baba Md Deros. A. 9.S. 5. 2008. N. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Faculty of Engineering and Built Environment.: Kajian Aplikasi Ergonomik Terhadap Pelajar Ketika Melakukan Kerja-Kerja Amali Bengkel Di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 Sph Pkpg. Jusoh. ASHRAE Handbook.R. ISBN:1931862710. Malaysia. 2004 2. Universiti Teknologi Malaysia. Zulkifli. Apabila keselesaan dipertingkatkan maka kemalangan di dalam bengkel automotif dapat dielakkan serta pelajar dapat memberi tumpuan dalam kerja-kerja amali di dalam bengkel. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 323 . 8. 7. Industrial Engineering and Ergonomic. Deros. 6.: Fundamentals.. K. hlm. Helmut Strasser. 4. 2009. : Thermal Comfort Assessment: A Case Study at Malaysian Automotive Industry. & Darliana Mohamad. Ahmad Rasdan Ismail.:Pembangunan pangkalan data antropometrik untuk rakyat Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Department of Mechanical and Materials Engineering. hlm 363-380. Industrial Engineering and Ergonomics. Engineers. University Kebangsaan Malaysia. R. Inc. Koningsveld. 177-195. American Journal of Applied Sciences 6 (8): 1495-1501.

Aspek-aspek yang dikaji adalah tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar. hampir keseluruhan latihan-latihan CAD yang diberikan dikelas sama ada di Institut Pengajian Tinggi (IPT) mahupun di Politeknik lebih menekankan kemahiran teknikal berbanding kemahiran menvisualisasi. 2002). 1. (1998) berpendapat keupayaan menvisualisasi ini sangat diperlukan 324 . Walhal Sorby..E. Menurut Ahmed et al. NURUL ZAIDI BIN HJ. Kenyataan beliau ada benarnya kerana berdasarkan pengalaman penyelidik. et al.66.0 PENGENALAN Latihan-latihan Lukisan Berbantukan Komputer (CAD) untuk tahun-tahun sebelum ini hanya memfokuskan pada cara membuat dokumentasi lukisan bukannya pada konsep pemodelan yang sebenar (Branoff et al. dan juga kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min. didapati bahawa tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan terdapat hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. di mana Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer telah digunakan. ENGR. Daripada hasil kajian. hanya menitikberatkan latihan-latihan yang dapat menyediakan pelajar dengan kemahiran teknikal berbanding kebolehan untuk menvisualisasikan ruang.. KASBOLAH GRAD.A.BUKU PROSIDING KAJIAN KEUPAYAAN MENVISUALISASIKAN RUANG DAN KEUPAYAAN PEMODELAN PEPEJAL DALAM LUKISAN BERBANTUKAN KOMPUTER. (2004) latihan CAD yang diberikan terlalu umum.. kaedah Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r).M MUHAMMAD ARIEEF BIN HUSSAIN MOHD NOR AZAM BIN DALI Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus J4807 Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta hubungannya dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. Di samping itu dapatan kajian juga memaparkan wujudnya perbezaan yang signifikan antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. S. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dengan kebolehan pelajar membuat pemodelan secara berkomputer dan perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. I. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah kajian kuantitatif. Responden adalah terdiri daripada 124 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Premier Politeknik Ungku Omar. Seterusnya dapatan kajian dianalisis dalam bentuk kaedah skor min.

Senario seperti ini berlaku di mana-mana IPT dan Politeknik termasuklah di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar sendiri sendiri. Bagi kumpulan kajian. Responden adalah terdiri daripada pelajar kejuruteraan awam. Kajian ini adalah bertujuan mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang (Spatial Visualisation) bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer yang diberikan. Dua 325 . sedangkan Sorby dan Baartmans (2000) menegaskan dalam membolehkan kita mengoperasikan CAD dengan lebih baik. pada tahun (2003) yang mana kajian ini dijalankan bagi melihat sama ada aktiviti menvisualisasi ruang mempengaruhi kemahiran menyelesaikan masalah dalam subjek reka bentuk struktur. Selari dengan pendapat Sorby. kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. mereka di ajar tentang kemahiran menvisualisasikan secara ruang sebelum belajar mengenai reka bentuk struktur manakala bagi kumpulan kawalan akan belajar seperti kelazimannya.0 SOROTAN KAJIAN LEPAS Kajian oleh Maizam Alias et al. Justeru. Branoff et al. keupayaan menvisualisasi perlu ditingkatkan. Kajian seterusnya juga dibuat oleh Maizam Alias et al.BUKU PROSIDING dalam kita menggunakan perisian pemodelan pepejal agar menjadi lebih efektif.. Kajian ini bertujuan untuk menguji gaya pelajar kejuruteraan dalam melakar dan melukis serta melihat perhubungannya dengan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar tersebut. didapati terdapat pertalian antara kecenderungan menggunakan lakaran dan lukisan dengan keupayaan menvisualisasikan ruang. kedua: Spatial Visualisation Ability Instrumen (SVATI). Kajian ini telah membahagikan responden kepada dua bahagian. Hasil tinjauan awal dan temu bual penyelidik bersama pelajar yang pernah mempelajari Lukisan Berbantukan Komputer mendapati mereka bermasalah dalam membayangkan sesuatu objek 3D berbanding mempelajari kemahiran teknikal. (2002) pula menegaskan bahawa perisian pemodelan 3D memerlukan pelajar yang berkebolehan untuk memanipulasi objek dalam ruang 3D. (2002a) yang dilakukan ke atas pelajar kejuruteraan dan reka bentuk yang mengambil Diploma Kejuruteraan Awam dan Sijil Reka Bentuk di dua buah Politeknik iaitu Politeknik Ungku Omar (PUO) dan Politeknik Port Dickson (PPD). Kajian ini menggunakan dua instrumen. penyelidik ingin melihat tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar dan hubungannya dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer berikutan tiada kajian yang seumpamanya dijalankan di Politeknik Primier Politeknik Ungku Omar (PUO). Dapatan kajian menunjukkan pelajar kejuruteraan lemah gaya dalam melakar dan melukis berbanding dengan pelajar reka bentuk. 2. iaitu pertama: soal selidik yang berkaitan dengan gaya. Melalui kajian ini juga.

Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah PSVT:Rotation. Hasil kajian mendapati keupayaan menvisualisasikan ruang membantu dalam proses pelajar mempelajari subjek reka bentuk struktur. penyelidik melakukan kesahan pengukuran. Dapatan kajian juga mendapati kebanyakan pelajar perempuan menggunakan gambar dalam proses penyelesaian masalah berbanding pelajar lelaki tetapi tidak banyak membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dengan betul. Kenyataan ini berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan kumpulan kajian memperoleh markah yang tinggi dalam subjek reka bentuk struktur berbanding kumpulan kawalan.0 METODOLOGI KAJIAN Bagi mencapai objektif kajian ini. Instrumen yang pertama adalah gabungan soal selidik dengan Spatial Visualisation Ability Test Instrument (SVATI) manakala yang kedua pula ialah Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer. 3. kesahan kandungan. Dalam kes kajian ini. kesahan ramalan. Kesahan kandungan bermaksud setakat mana sesuatu instrumen kajian itu merangkumi kandungan yang bersesuaian dengan kajian penyelidikan itu. 1990). penyelidik menggunakan kesahan kandungan. Fennema dan Tartre dalam kajian beliau pada tahun 1985 adalah bertujuan menyelidik bagaimana lelaki dan perempuan yang mempunyai perbezaan dari segi kemajuan menggunakan keupayaan menvisualisasikan ruang dalam menyelesaikan masalah perkataan dan sebahagian kecil masalah-masalah lain. penyelidik menggunakan dua instrumen asas dalam pengumpulan data. Pelajar yang mempunyai keupayaan menvisualisai ruang tinggi cenderung menggunakan kemahiran ruangan dalam menyelesaikan masalah berbanding pelajar yang rendah keupayaannya dalam menvisualisasikan ruang. melukis gambar agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan seterusnya melakukan penerangan bagaimana gambar yang dilukis dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul. Penyelidik-penyelidik terdahulu telah memberikan lima jenis kesahan apabila menilai sesuatu alat-alat pengukuran iaitu kesahan lahir. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang perempuan dan 33 orang lelaki. 1990). Setiap individu dalam sampel akan membaca permasalahan yang diberikan. Justeru penyelidik bertemu pengajar dalam bidang Kursus Lukisan Berbantukan Komputer untuk mengesahkan instrumen kajian yang kedua sama ada boleh digunakan untuk mencapai kehendak objektif kajian. iaitu dengan sampel dan populasi yang dikaji (Cates. 326 . kesahan serentak dan kesahan gagasan (Cates. Bagi menilai instrumen kajian.BUKU PROSIDING instrumen kajian digunakan iaitu SVATI dan Strutural Design Instrument (SDI).

Bagi memudahkan dan seterusnya melancarkan proses penganalisisan data. 327 .0 ia menunjukkan tahap kebolehpercayaan item instrumen adalah tinggi. 4.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar dan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. sekiranya pekali kebolehpercayaan kurang daripada 0. (2002a) untuk mendapatkan pekali kebolehpercayaannya dan nilai yang diperolehi ialah 0.BUKU PROSIDING Berlainan pula dengan instrumen kajian yang pertama. bab penganalisisan data ini dibahagikan sepenuhnya kepada tiga bahagian utama iaitu tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar.5. Diketahui daripada Rajah 1. Analisis yang dilakukan adalah berdasarkan skor min piawai dan seterusnya bagi mengukur atau mengenal pasti tahap keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dan kebolehan mereka membuat pemodelan secara berkomputer. hubungan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer serta perbezaan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.58% manakala bagi markah ujian AutoCAD pula ialah 74. Wiersma (2000) pula berpendapat. Instrumen ini telah diuji dengan menggunakan kaedah KR-20 dalam kajian Maizam Alias et al. Nilai min bagi markah SVATI ialah 50. Rajah 2 diguna pakai. Menurut Zaidatun dan Mohd Salleh (2003). Taburan kekerapan markah pelajar bagi kedua-dua ujian adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. maka bolehlah dianggap instrumen yang digunakan di dalam kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. (2002a).54%. dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11. jika nilai pekali menghampiri 1. Namun begitu tahap keupayaan pelajar diukur bukan berdasarkan nilai mod tetapi melalui nilai min.0 ANALISIS DATA Data yang diperolehi daripada sampel kajian dengan menggunakan instrumen (Soal Selidik dan SVATI serta Set Soalan Ujian Lukisan Berbantukan Komputer). mod bagi markah SVATI adalah 39% iaitu di paras sangat lemah berbanding mod bagi markah ujian AutoCAD iaitu 62% yang berada pada paras sederhana.6. 4. Ini menunjukkan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi keseluruhan responden berada pada tahap sederhana dan tahap membuat pemodelan secara berkomputer berada pada tahap baik.7. ianya adalah hasil pengadaptasian instrumen kajian Maizam Alias et al.

05. 328 .2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar Dengan Kebolehan Membuat Pemodelan Secara Berkomputer. Namun secara khususnya untuk melihat sama ada wujud perbezaan skor markah SVATI antara jantina. hipotesis alternatif diterima di mana terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. sekiranya nilai t-kiraan lebih besar nilainya daripada nilai tkririkal. pada aras keertian 0. Terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.05) adalah 1. darjah kebebasan = 122. Jika dilihat pada kedua-dua nilai t ini.96 menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih berupaya menvisualisasikan ruang berbanding pelajar perempuan berdasarkan skor markah SVATI. proses penganalisisan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min yang mempunyai hipotesis kajian iaitu: Ho1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. manakala nilai t-kiraan ialah 4.05. Hasil analisis perbandingan keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dipersembahkan dalam nilai skor min dan kaedah t-Test bagi perbezaan antara dua min Jika dilihat padaRajah 5.05. Ha1 = Nilai t-kritikal (Ujian 2-hujung. pada aras keertian 0.984 (Rujuk Rajah 6).66.BUKU PROSIDING 4.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. pada aras keertian 0. Maka mengikut termaterma syarat Ujian-t.5 (Rujuk Rajah 8). 4. secara kasarnya diketahui nilai perbezaan min 10. p< 0. Nilai yang diperolehi menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi (Rujuk Rajah 4) di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehannya membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. nilai t-kiraan lebih besar berbanding nilai t-kritikal. Data Rajah 3 menunjukkan adaptasi dapatan daripada analisis menggunakan kaedah Korelasi Pearson dengan bantuan perisian SPSS Version 11. Maka dengan tertolaknya hipotesis nol.209 (Rajah 7). hipotesis nul ditolak.

Berpandukan data yang tercatat pada Rajah 1.0 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Secara keseluruhannya. penyelidik mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Kekurangan masa dalam menjawab SVATI sedikit sebanyak mempengaruhi nilai skor markah SVATI pelajar dan kenyataan ini disokong oleh Smith (2001) yang menyatakan sememangnya terdapat hubungan antara masa dengan keupayaan seseorang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan menvisualisasi ruang.1 Tahap Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Pelajar. Pada mulanya penyelidik menjangkakan keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap baik. Selaras dengan dapatan kajian Maizam Alias et al. pada tahun (2003) yang mendapati. Namun selepas kajian dilakukan didapati keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 berada pada tahap sederhana. Hasil dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Mack (1992) dan Hamilton (1995). 5. 5.BUKU PROSIDING 5.2 Hubungan Di Antara Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Dengan Kebolehan Pelajar Membuat Pemodelan Secara Berkomputer.66 (Rujuk Rajah 3). hasil dapatan kajian adalah berkaitan keupayaan menvisualisasikan ruang dan keupayaan pemodelan pepejal dalam lukisan berbantukan komputer bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal yang mengambil kursus Lukisan Berbantu Komputer 2 (J 4807). keupayaan menvisualisasikan ruang membantu pelajar dalam proses pemahaman dan penyelesaian masalah dalam mata pelajaran reka bentuk struktur 5. Selepas melakukan proses penganalisisan data.3 Perbezaan Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Bagi Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan. Min markah SVATI berada pada paras sederhana berbanding min markah ujian AutoCAD berada di paras baik. terdapat perbezaan yang ketara antara min markah untuk SVATI dengan ujian AutoCAD. Penyelidik mendapati wujudnya hubungan positif yang tinggi di antara keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar dengan kebolehan membuat pemodelan secara berkomputer iaitu pada kadar 0. Ini membawa makna kepada keupayaan menvisualisasikan ruang pelajar mempengaruhi pencapaian mereka dalam membuat pemodelan secara berkomputer. Mack berpendapat sememangnya terdapat perbezaan yang signifikan bagi 329 . Kekangan masa mungkin menjadi faktor utama min markah SVATI berada pada paras sederhana kerana masa untuk menjawab SVATI di hadkan.

Spatial Mental Rotation merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tahap keupayaan menvisualisasikan ruang seseorang. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi pelajar dalam membuat pemodelan secara komputer. Manakala Hamilton pula mendapati pencapaian lelaki dalam tugasan Spatial Mental Rotation lebih baik berbanding dengan perempuan. i. Keseluruhannya dapat diperkatakan bahawa tujuan kajian ini iaitu untuk mengkaji keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar yang mengambil kursus Lukisan Berbantukan Komputer 2 serta mengkaji hubungannya dengan kebolehan pelajar dalam membuat pemodelan pepejal berasaskan masalah pemodelan komputer adalah tercapai. terdapat tiga kesimpulan yang dibuat di mana ianya hanya sesuai dan relevan bagi kajian ini sahaja dan merujuk kepada responden kajian.BUKU PROSIDING keupayaan menvisualisasi antara jantina. Tahap keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar berada pada tahap sederhana. Berdasarkan perbincangan di atas. 330 . Keupayaan menvisualisasikan ruang bagi pelajar lelaki lebih baik berbanding pelajar perempuan. ii. Maka dapat diperkatakan di sini Hamilton juga bersependapat dengan Mack iaitu memang wujud perbezaan keupayaan menvisualisasi antara jantina. iii.

A. and Gray. (2002b). 13. 65 (1). (2001). Dewan Bahasa dan Pustaka. Journal for Research in Mathematics Education. Hart. Engineering Design Graphics Journal.J.. R. Black. Hartman. 331 . R.. International Journal of IT in Architecture. [Online] http://imej. W. A. 19-29.BUKU PROSIDING 6. 4.Sorby. E. Unpublished degree of master thesis. 16 (3). 15. W. Strong. (2002a). Ahmed. X.wfu. Attitudes Towards Sketching and Drawing and The Relationship with Spatial Visualisation Ability in Engineering Students. D. 8. (2000). 2. 5. R. North Carolina State University.W. Journal of Industrial Technology. The Use of Spatial Visualization in Mathematics by Girls and Boys.edu/articles/2001/2/05/ [2006. E. 2 (2). Interaction Evokes Reflection: Learning Efficiency in Spatial Visualization. Johor Darul Ta‟zim:Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mahdjoubi. World Transactions on Engineering and Technology Education. and Baartmans. 7.. Engineering Design Graphics Journal. British Journal of Psychology. C.. Constrain-Based. Smith. 184-206. Buchal. 64 (3). J.N. B. Engineering Design Graphics Journal. Virginia Plytechnic Institute and State University. September 14]. Maizam Alias. 30-35. Branoff. 11.. and Wiebe. “Penyelidikan Pendidikan”.E. International Education Journal.J.R. (2001). 2 (4). K. Maizam Alias. The Learning of CAD for Constructoin: Technical Abilities Or Visual?. G. S. 18 (1). 120. Fennema. Cates. 3 (1). ix. and Gray . New Jersey: Prentice-Hall. D. T. 3. Black. Maizam Alias. V. Unpublished degree of doctor thesis. Hamilton. The Relationship Between Spatial Visualisation Ability and Problem Solving in Structural Design. Sorby. 10. R. E. 86. 9. Engineering and Construction (IT-AEC).. (2002). D. “3-D Visualization for Engineering Graphics”. (1992) The Efeect of Training in Camputer Aided Design on The Spaatial Visualization Ability in SelectedGifted Adolescents. 12. S. Effect of Instructions on Spatial Visualisation Ability in Civil Engineering Students. (1995). International Education Journal. (2003) Effect of Computer Animation Instruction 0n Spatial Visualization Performance. and Smith. and Gray.0 RUJUKAN 1. M.G.M.J. N. 66 (1). W.J.(1985).A.E. Spatial Visualization: Fundamentals and Trends in Engineering Graphics.O. and Leach. S. 14. and Tartre. 6. T. Kuala Lumpur. L. (1990). E (2003).. (2004). Three-Dimensional Solid Modeling in An Introductory Engineering Graphics Course: Re-examining the curriculum. Manner. L. 3 (1). Panduan Amali Untuk Penyelidikan Pendidikan terjemahan Syaharom Abdullah. (1998). Feng. Interactive Multimedia Electronic Journal of ComputerEnhanced Learning. Spatial abilities and their relationship to effective learning of 3-d solid modeling software. Beyond Sex Different in Visuo-Spatial Processing: The Impact of Gender Trait Possession. Incorporating Solid Modeling and Team Based Design into Freshman Engineering Graphics. Mack. T. (2002). Black. T. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999).

Sorby.” Boston: Allyn and Bacon. “Research Methods in education: An introduction. and Baartmans. Venton Publishing (M) Sdn. “Analisis Data Berkomputer. (2000). 301-307. Zaidatun Tasir dan Mohd Salleh Abu (2003).5 for Windows”. B.BUKU PROSIDING 16. SPSS 11. Wiersma. 89 (3). 332 . S. Development and Assessment of A Course for Enhancing The 3-D Spatial Visualization Skill of First Year Engineeering Students. W. Bhd.A. 18. 17. (2000). The Journal of Engineering Education. Cetakan Pertama.J.

BUKU PROSIDING 333 .

BUKU PROSIDING 334 .

they are also required to teach what is familiar to them. Problem Statement In the year 2007. such as engineering. there is still lack of research on the language needs from lecturers before any training course is designed and implemented. He raised his concern because of the lack of communication ability of polytechnic students which will cause them to have low employability in the future.Thivviyah A/P Sanmugam Abstract: The emerging of relatively new movement in ELT. Besides that. Consequently. the content.BUKU PROSIDING Handling Occupational Purpose English: An Analysis of the Needs of Polytechnic Lecturers Gan Lai Kuen Noorulziwaty Bt. the teaching of science and mathematics has also reached its continuity phase from secondary school students to college levels since its implementation in 2003. the Minister of Higher Education of Malaysia then had expressed concern on the English language proficiency of polytechnic students in Malaysia. In addition. The findings revealed that the lecturers perceived that oral communication. which is called English for Specific Purposes (ESP) has been trying to fulfill the needs of each customer from different backgrounds and for different purposes. and medical. Many literatures in language teaching and learning about ESP are full with efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in specific fields of occupation but in the polytechnics of Malaysia context. wants and desires of the polytechnic lecturers in using English to teach their core subjects. 335 . the teachers or the class facilitators have to carry out the teaching-learning process based on these target competences. in an unfamiliar language. Kamaruzaman S. that is English. business. This exploratory study is aimed to investigate the English Language needs. Many literatures in language teaching and learning about ESP abounds with reports of efforts to enhance the quality of English mastery at all levels of education in various field. presentation and writing skills are the skills that they need to improve and stated they need training to improve these skills. need analysis. Keywords: English for Specific Purposes ESP) . that is. Introduction English for Specific Purposes (ESP) which is an emerging new movement in the field of English Language Teaching and Applied Linguistics has been designed with the purpose of fulfilling the language needs of each learner from different context and for different purposes. This is in line with their employers‟ expectation which required lecturers to use English extensively in their workplace communication.

this study aimed to investigate the English language needs. What are the employers‟ expectations for the lecturers? As for the possible implications. Dudley-Evans & Jo St John. 1989. wants and desires of the polytechnic lecturers before designing any courses to be implemented. Research Questions The inadequacy of lecturers in teaching using English had brought about worries to the higher administration of polytechnics who find ways to enhance the lecturers‟ proficiency by providing the lecturers with more courses. Efforts were made to answer the following questions: 1. Aligned with the intention to prepare the lecturers for effective teaching in English. 336 . It was known that many foreign language courses do not enquire the learners‟ needs before any course began. They are deemed to require what the syllabus offers them. Brindley. the results may be used as input documentation in making decision concerning refining. Some lecturers even expressed that they were not competent enough to teach in English and others felt that the students were not able to understand the lessons in English. Hence. 2009) and thus different meanings are implied. 1991:88). which is a highly realistic “need” for the majority of learners. What language skills do lecturers need to develop to perform in their work? 3. many courses were spearheaded and implemented to prepare lecturers to teach in English in full by year 2015 at the polytechnic level in the higher education. 1987. Literature Review In designing a course. As Dickinson (1991) claimed that if needs are „understood as specific requirements for the foreign language. What are the specific English wants. an initial pre-course needs analysis is needed to start teaching a new language course to any course participants. The assessment of lecturers‟ needs was performed by considering the views of higher administration. and the syllabus is likely to be closely related to the examination. then the vast majority of learners do not have any.BUKU PROSIDING Subsequently. revising and improving practice for courses in the future for polytechnics. the term “needs” is interpreted diversely by many authors and researchers (Hutchinson & Waters. In the linguistic context. This situation has brought about many apprehensions and anxieties among them who felt that they could not perform appropriately with the implementation of teaching mathematics and science in English. Even though many courses were conducted but the courses were not carried out based on the need analysis for the participants before its implementation. needs and lacks of polytechnic lecturers? 2. Yet many lecturers after undergoing such courses were still not confident in teaching their specialized subjects in English. instructors and students. three phases of Teaching of Science and Mathematics in English (in Malay language with the acronym –PPSMTI) courses were conducted to train the lecturers to improve their language in English for various specialized field. (Dickinson.

materials. It also considered the product driven needs of the polytechnics administrators which required the respondents to be using English to teach their core subjects by year 2015. lacks. genres. necessities.BUKU PROSIDING The conceptions of “target needs” and “learning needs” have been widely used in English for Specific Purposes. those which a learner puts at a high priority given the time available. 1991:91). etc. Needs analysis generally can be categorized into 2 categories i. while learning needs cover circumstances of language learning. 1996:55).optional or compulsory. why learners take course . The contemporary attitude to the needs analysis poses the following requirements: it must be „interrelated with course design. lacks (what learner does not know). 1996:62). what their attitude towards the course. desires. teachers‟ perceived needs and sponsors‟ needs. On the other hand. analysis of target situation needs is concerned with the important area of language use. this study looked into the perceived needs and skills preference needs of the respondents. and the lack is the difference a learner perceives between his present competence in a particular skill and the competence he wishes to achieve‟ (Dickinson. i. There are slightly different definitions elsewhere. target needs. although all authors seem to agree that it is essential to distinguish between needs. assessment/evaluation‟ and be on-going (Dudley-Evans & Jo St John. wants (what learner feels s/he needs)‟(Hutchinson & Waters. Faiz Abdullah (1998) and is illustrated as the following: 337 .e. wants and lacks.e Product Driven Needs (or Target Situation Analysis) and Process Driven Needs (or Present Situation Analysis and Learning Situation Analysis). Obviously. grammar and skills preference needs. Process Driven Needs are subjective needs. learner perceived needs. Product Driven Needs involves the objective needs. (Hutchinson & Waters. „Needs are those skills which a learner perceives as being relevant to him. The target needs of the course designed in polytechnic are to enable the lecturers to teach their subject matter fully in English. Hence. wants are a subset of needs. wants. The analysis of target needs involves identifying the linguistic features of the target situation or learners necessities (what is English needed for). The need analysis model for this study was adapted from Dr. teaching/learning. and learning needs are what the learner needs to do in order to learn. what they seek to achieve. 1998:121). according to Dudley Evans are “what the learners need to do in English”. Target needs are understood as „what the learner needs to do in the target situation. Need analysis.

reading. The course designed was named Handling Occupational Purpose English (HOPE) which involved lessons on Oral Communication skills. the instructors have also reported that students do not have proficiency in the four skills namely. The present situation needs and learning situation needs items in the questionnaire are items such as language proficiency level of course participants. M. immediate needs and perceptions of future use of English. speaking and 338 . presents situation needs and learning situation needs of the course participants.H. writing. It was found that students also perceived that they need to master an appropriate level of English before they attend their specialized course and significantly reported that they needed to use both Persian and English sources when studying their subject courses. classroom instructions. Finally. Firstly target needs were identified by using interview with the administrators of polytechnic and based on the curriculum objectives of the institution. In addition. Golnsnar Mazdayhasna. presentation skills and micro teaching.BUKU PROSIDING Identify target needs Target situation analysis Present situation analysis Learning situation analysis Course Design Figure 1: Need Analysis Model The above model provided a starting point and some guidelines on the study. Tahririan (2008) conducted a study to investigate the foreign language learning needs of undergraduate medical sciences students studying in faculties of nursing and midwifery in Iran. a course outline was designed based on the needs analysis. after analyzing the target situation needs. current use of language and English. Findings of the interviews reported that both the students and instructors stated that the students‟ English language ability was insufficient to meet the challenge of the large amount of English text they were expected to read in their specialized courses. The study was designed on a mixed method of qualitative and quantitative survey basis with interviews and questionnaires and it was administered to 681 undergraduate students (623 females and 58 males) as well as 168 subject-specific instructors and 6 EFL instructors. Then present situation needs and learning situation needs were identified with the questionnaires given to respondents.

in responding to a considerable number of questions on language attitude the executives in both workplaces showed a great deal of desire to employ the language as an instrument for achieving multi-purpose activities. 2003. Another multi-faceted exploratory study was conducted by Mahmoud A. materials. 5) teachers‟ skills and knowledge of specific area. 61%).BUKU PROSIDING listening where they encounter difficulties in dealing with task they are expected to perform in English. Deutch. 61%). Three main conclusions. this study revealed that the EAP-ESP course for nursing and midwifery students is conducted without the consultation and collaboration with content departments. On the factors that should be considered in designing the syllabus for nursing and midwifery students. First. The rationale behind this study was to identify the workers' needs. Al-Khatib (2002) for the purpose of achieving a better understanding of the communication demands placed upon Jordanian travel agency and bank senior officials. wants and lacks are greatly affected by their attitudes towards English. 63%) by the banking and travel agency workers respectively. speaking (33%. 1993. the resources available in terms of staff. wants. then. improving listening skills and sharpening their ability in speaking. 339 . finance and time constraints. Second. Third. Nation. The result indicates worker‟s perceptions of their needs. equipment. Finally. 2) learners‟ present knowledge and knowledge gaps. This detailed study into the use of English in the workplace by two types of workers recommended that course designers and the developers of teaching and learning materials should provide more specifically focused English courses to learners in their respect fields of work. Reading (49%. 3) the objectives of the course. 80%). and without having assessed students learning needs. and listening (36%. can be drawn from this research. 2000) that there are many factors one should take into account including: 1) the learning needs of the students. writing (37%. the researcher agreed with other researchers‟ findings (cf. lacks of and attitude towards English and the use of English at the workplace. The study also helps us establish realistic measures for treatment which would be incorporated in the design of a particular type of courses and textbooks to ESP students. Chantrupanth. travel agency workers are heavier users of English than their banking counterparts and this is clearly manifested through their uses of the four language skills. The results of this study suggested that the goals of the course are unrealistic and its provision to prepare students to face challenges and demands posed by their specialist departments. asking about their needs the great majority of the respondents prefer getting information themselves.

Two instruments were used in this study: interviews and questionnaires. S. K. observations. Al-Khatib (2002) and Dudley Evans and St John (1998). (2002). interviews. Mahmoud A. Mohd Faiz Abdullah (1998). The main data collection methods for needs analysis are questionnaires. Electrical Engineering Department (JKE) and Maths. From the literature. the Speaking and Listening in a Health-Care setting course was developed and it was successful in helping students learn how to communicate more effectively in clinical settings. Besides that. a semi structured interview was conducted with five higher authorities of the organization to elicit their expectations for the lecturers 340 . it can be implied that need analysis is required before any courses are designed. Several procedures. they were later administered to 60 lecturers who attended a diagnostic test by the Career and Training Department of Polytechnics which was conducted by the lecturers of General Studies Department of the particular polytechnic.) degree nursing programme were not succeeding academically. assessment (Dudley-Evans & Jo St John. the main sources for needs analysis are the learners themselves. primarily interviews. The questionnaires were administered to 15 lecturers on 12 February 2010 as a pilot study. The lecturers took about 30 minutes to complete the survey. In other words. all of whom are immigrants.S. 1998:132). Methodology The participants of this study involved 60 lecturers (36 females and 24 males) from the main department which were the Mechanical Engineering Department (JKM). After piloting the questionnaires. observations. Civil Engineering Department (JKA). Participants were chosen based on purposive sampling by the Head of Departments based on the need for the lecturers to improve their English so that they could teach the career content of their disciplines. An informal interview session was also conducted with the participants to elicit their problems in learning English and their experiences in using English to teach their subject matter. discussions. In addition. Based on the findings of the need analysis. The questionnaire was adapted from four survey instruments used by Dr. However. Ping Duan & Weiping Gu (2002). and Smalkoski. five higher authorities of the organization were interviewed to elicit information on their expectations for the lecturers in terms of the usage of English in the classroom. Science and Computer Department (JMSK) in one of the polytechnics in Perak. need analysis was administered on the Mineapolis campus of the College of St Catherine students to determine why many of the ESL students enrolled in the Associate of Science (A. in the ESP research fields‟ relevant documentation and information received from colleagues are also important.BUKU PROSIDING Likewise another study which was conducted by Bosher. It is found that communicating with clients and colleagues in the clinical setting is students‟ area of greatest difficulty. were used to gather information about the objective needs of the students. and questionnaires.

Figure 3: Hours a week in using English to teach As shown in the bar chart in Figure 3. It is also mentioned during the interview by the higher authorities that approximately only half of the total number of polytechnic lecturers use English to teach. 25 percent of them (15 respondents) use less than two hours to teach in English and 6. around 43.3 percent of the respondents (26 respondents) used less than twelve hours of English to teach in a week.7 percent (4 respondents) do not use English at all. Around 55% (32 subjects) of the respondents do not use English to teach in their class and only 45% (27 respondents) said that they use English to teach their students.BUKU PROSIDING in terms of usage of English in the classroom. 341 . Results and Discussion Figure 2: The use of English in class The bar chart above showed whether the respondents used English to teach their core subjects. The data were computer-analyzed using an SPSS programme and Microsoft Excel.

BUKU PROSIDING Figure 4: Modes of using English In response to Question 3 on the current use of English. around 28. almost 73. Only 1.7% (one respondent) use English in written communication and 26. which described on whether respondents use English mainly in teaching.3% (17 respondents) of them use English mainly to teach and approximately 45% (27 respondents) of them use both to teach and externally to communicate with others. The results indicated that the respondents seldom use English in their workplace and hence probably may need to improve on their usage of English language to perform in their class.7% (40 respondents)use Malay language to write in their workplace. However.7% (16 respondents) and 31.3% (44 respondents) said that they often use Malay language to speak and 66.7% (19 respondents) use both Malay and English in their oral interaction and written communication respectively (refer Figure 5 and Figure 6). 342 . externally or both.

wants. and needs 343 .BUKU PROSIDING Figure 5 : Language used for oral interaction Figure 6 : Language used for written communication The respondents’ lacks.

With regards to comparison of mean. Writing and speaking skills were perceived to be average proficient with the same mean of 2. in ranking.32 whereas grammar (2. 4 is excellent. so the lower the mean. most respondents perceived that they are as proficient in English as them (refer to Figure 7). This could be probably due to the fact that they do not speak frequently as constant practice enables one to be perfect.32. In response to the Question 6 on the current use of English. they felt that they speak as efficiently as them but with some difficulty in relating their ideas fluently. and vocabulary with mean of 2. Both listening and reading are perceived to be above average in proficiency. 1 is weak. Figure 7: Comparison of proficiency with other colleagues In response to Question 8 and Question 9 from the questionnaire on the speaking skills of the respondents compared to their colleagues. The respondents perceived that they were average in writing.BUKU PROSIDING Table 1: Perception of proficiency skills For each skill. speaking. and 2. the less proficient the skill.33 respectively.32. respondents were asked to rank the six proficiency skills. 2. all of the respondents want to improve their English for the current job and 344 . In addition to questions on how the respondents perceived to their future use of English. from the questionnaire on the perception of proficiency skills. it is found that non of the respondents considered themselves weak in their reading proficiency of English (refer to Table 1).10) was found to be less proficient by the respondents. Compared to other colleagues.

Perceived English Language Proficiency Skills Needed by Lecturers of Polytechnic Based on Table 2. Subsequently. Thirty two respondents (53. Listening skills rank the third most important skills (35% with 21 respondents) needed by the respondents.BUKU PROSIDING they need English for communication. There was an equal number of response on the third most important rank and less most important rank for immediate needs on vocabulary skill.3%) also perceived that the reading skill is the least important. speaking skills is ranked as the most important immediate needs for the respondents. for job and in improving their performance in English.3% with 17 respondents). the second most important immediate needs are writing skills (30% with 18 respondents) and grammar skills (28. This is probably due to some respondents may perceived that technical vocabulary might be needed for them to teach well in class and they have problems in using extensive vocabulary in their explanation of concepts in their subject matter. eight other respondents (13.3%) perceived that they need the speaking skills to enable them to teach and they lack this skill. On the contrary. 345 .

BUKU PROSIDING Table 2: Perception on immediate needs of English Language Proficiency skills In response to what kind of English training course do the respondents want. technical term translation (18. Hence. Next most important course that the respondents wanted to enroll is also the course that could improve their writing skills (23. Even though the respondents felt that English is important for them for their occupational purpose.3% with 14 respondents). Nevertheless. presentation (25% with 15 respondents). they perceived that they feel comfortable with using Malay and English. 346 . they perceived that they want to improve their speaking skills (55% with 33 respondents) the most and improve their writing skills (26.3% with 11 respondents) and document reading and note taking (16. The respondent perceived that the ability of professional communication that they need to improve urgently were on oral communication (45% with 27 respondents).7% with 16 respondents) as the second most important. future courses of English should be designed to cater to the respondents‟ needs. they felt that both mix of Malay and English language is better.7% with 10 respondents).

It is further mentioned that there is a need for English speaking environment at the workplace in order to motivate the staffs to converse in English. a communicative course was designed and implemented. It is also reported that confidence and positive attitude towards English Language is the main aspect that these lecturers lack. objective way. The HOPE course as it is named will be evaluated in further research for the refinement of the course design. Implications for the course design Although need analysis is considered the essential first step in the course design process. It is too early to gauge and evaluate the effectiveness of this course as it was only conducted to a small number of lecturers and further research should be done to investigate its effectiveness. As for the future courses to be designed for the lecturers. West (1994) claims that although needs analysis is now considered as crucial.BUKU PROSIDING Employers’ expectations for the lecturers Findings of the interview conducted with five higher authorities of the organization reported that they expected the lecturers to use English extensively not only in classroom but also for workplace communication (meetings. Their expectations for the lecturers at the end of HOPE course are that they are able to use the skills learned in classroom and be more confident in using English as the medium of instruction. needs analysis procedures do not necessarily inform the course design process in any kind of systematic. the higher authorities felt that they would prefer a more realistic programme that would help and motivate lecturers on classroom instructions and daily communication rather than language and grammar enhancement courses that had been conducted earlier. it is important to know more about the target field and the experiences in the target setting so that appropriate objectives for the course and effective communication in the target setting could be developed. 1994). Familiarity with textbooks and relevant studies in the ESP sub-specialty field and in the target field itself will help with the selection of the appropriate materials and methods. 347 .). emails etc. While ESP practitioners are not experts in the target field. Other than having appropriate materials for most ESP courses. participants‟ lack in sentence construction and problems in code switching should also be further researched to enhance lecturers‟ competency in delivering their lesson. course material and materials and methods must be selected in light of the findings. It is also helpful to have contacts and multiple experiences in the target setting. the findings of the needs analysis must be translated into appropriate course objectives (West. Likewise. ESP practitioners have to adapt many materials from the various fields of disciplines that the participants target field itself. Conclusion Based on the findings from the need analysis. Furthermore since there may not be appropriate materials for most ESP courses.

& Jo St John.(2010). 12 . Galina K. Journal of English for Academic Purposes 7 from www. F. London: Cambridge University Press. In designing a short course in ESP. Brindley. Chantrupanth. 18.2010 from www. 125-146.elsevier. Cambridge University Press. Ongoing Need Analysis as a factor to successful Language Learning. Retrieved on 16. H. Developments in English for Specific Purposes.elsevier.2010 from ERIC Document Reproduction Service No. (1989). Proceedings 1997: The Japan Conference on English for Specific Purposes. Chia. D. K. Deutch. (2003) Need analysis for academic legal English courses in Israel: a model of setting priorities. S. Cambridge 12. USA: Elsevier Science Ltd.shakespeare. G. A (1998) TESOL Students' Academic Needs Questionnaire from Universiti Pertanian Malaysia. pp. Series editor Jack C.P. 16.01. The role of needs analysis in adult ESL programme design.com. 17. 7. Dickinson.K. Johnson. Dudley-Evans. From needs analysis to curriculum development: designing a course in health-care communication for immigrant students in the USA.. (1993). (2009). Chia. Faiz. 9. English for College students in Taiwan: A study of perceptions of English Needs in a medical context. 8.) The Second Language Curriculum.uk. Cambridge: Cambridge University Press.01.doc 14. Great Britian: Elsevier Science Ltd. and Daiva. (2002). 10. and Olive. H. R.H.net/journal/jllearn/1_1/kavauzpa_learn1_1. T. 1996. Thomas.. Retrieved on 16. M. Richards. University Press. Ed. and Smalkoski.01. U. Y.2010 from http://www. 5. 4. 13. T (1998) An Overview of ESP in the 1990s in Orr. (1998). Johnson (Ed. M. 6. 348 . Journal of English for Academic Purposes. K. Japan : University of Aizu 3. Retrieved on 16. Graves. Self-Instruction in Language Learning. ED 367 189). (1997). L.BUKU PROSIDING Reference: 1. (1991). „A Framework of Course Development Processes‟ in Teachers as Course Developers. Dudley_Evans. 2. In R.com/locate/jeap on 16 Jan 2010. Bosher.38. 11. Golnsnar Mazdayhasna. Tahririan (2008) Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery. 15.

& Waters.php 23. A. P. Mahmoud A. From Asian EFL Journal 2002. 24. English for Specific 21. English Teaching Forum. 38(4). A. 20. (2000). An Analysis of the Communication Needs of Tourism and Banking Personnel. From Asian EFL Journal (2002) Retrieved on 23 Dec 2009 http://www.com/04_pd_wg. Cambridge University Press.com/June_05_akh. Hutchinson. Ping Duan & Weiping Gu (2002) Teaching Trial and Analysis of English for Technical Communication.BUKU PROSIDING 19. Cambridge University Press. 25. T. Purposes. 22. Retrieved on 22 Dec 2009 http://www. & Waters. (1996).asian-efljournal. T. Designing and improving a language course. (1987). Hutchinson. Al-Khatib (2002) English in the Work Place.asian-efl-journal. English for Specific Purposes. Nation.php#4 349 . 2-11.

Keyword: Shaft. There are many types of shaft such as crank shaft.0 was carried out to examine the equivalent stress and maximum shear stress with and without existing of pits on the shaft.BUKU PROSIDING Prediction of stresses in a shaft due to pitting corrosion by using ANSYS WORKBENCH G. literature reviews have showed that the shaft represent one of the most common failures in machinery [1-4]. Finite element analysis using ANSYS WORKBENCH 10. which are subjected to cyclic loads and enhance the failure due to the fatigue. Perak. However. In this study. Malaysia Email: tamilmoli@yahoo. inadequate fillet radius. The result showed the pits significantly increased the equivalent stress maximum shear stress which may lead to the corrosion fatigue.com Abstract -Shafts are used for the transmission of power. The failures occurring on the shaft is due to keyway fatigue. The input shaft of Maerz klin skip drive gearbox had failed after 13 months of service which an expected life of 15years due to the improper material[6]. Therefore. Visual inspection. Mohana Krishnan. There are many factors that contributed to the shafts failure in the machinery. An investigation on failure occurrence of a shaft (short life time) in screw press machine used in palm oil mills was carried out. The steering shaft suddenly fractured owning to overload impact and torsion moment[4]. Karmegam Mechanical Engineering Department. a surface treatment or surface coating is needed to avoid the direct contact of free fatty acid on the exposed shaft. corrosion fatigue and processing defects[5] by the researchers on the shafts failure. Tamil Moli. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure to the uncovered shaft to dirty crude palm oil with contamination of free fatty acid. The pitting increases the stress concentration and reduces the fatigue life of the shaft. The direct contact of the exposed shaft to the free fatty acid in crude palm oil may lead to the pits occurring. pinion shaft. 35950 Behrang. hollow power transmission shaft and gear shaft. and chemical analysis was carried out to determine the pitting resistance equivalent number (PREN). Pitting corrosion. a hollow power transmission of shaft failure owning to fatigue at the keyway edges due to stress 350 . SEM I. Scanning Electron Microscopy (SEM) on fractured surface of the shaft. improper material. It was indentified that the pitting corrosion is the main root cause that triggered the damage of the shaft. cam shaft castellated shaft. Improper surface hardening also can cause the failure of shaft which occurred in single cylinder diesel engines crank shafts as the fatigue crack initiated at the sharp fillet[2]. Additionally. INTRODUCTION Shafts are the most common components in machinery that are used for power transmission. improper keyway design. Polytechnic of Sultan Azlan Shah. L. K.

The failure occurred at the shaft approximately within 6 months at keyway and/ or at the shoulder of the fillet shaft (Fig. Screw press is specially designed machine to extract oil from processed fruit bunches and almost all palm oil producer in Malaysia use screw press machine to extract oil.BUKU PROSIDING concentration and therefore the crack initiated[7]. This study focused mainly on the shafts in a screw press machine. Producing palm oil from fresh fruit involving few process and extraction was one of the process where the oil from processed fruit bunches will be separated without damaging the kernel. Table 1(appendix) shows some typical failures of shafts and the possible cause that has been found by researcher in shaft failure analysis. At the same time.2). The torque generated by an electrical motor is transmitted to the gear box through the belting system. The drive and driven shafts are connected to the worm screw with a key mechanism in order to perform the oil extraction process. The gear mechanism causes both shafts to rotate in opposite direction. these worm screws rotate at the opposite direction to each other and will press the fruit. The drive shaft will rotate the driven shaft through the spur gears. A. After digestion process. Banting which is one of the leading palm oil mills in Selangor. Meanwhile. Gear box function to drive the screw press drive shaft and reduce the speed of rotation to 11 rpm. the oil palm fresh bunches will be pushed into the screw press machine through the inlet between these two worm screws. 351 . The operational process of Screw Press Machine Palm Oil has been established few years ago and successfully produced high quality cooking oil and other palm oil based products but improvement is always needed to enhance existing systems or process. the pressure plate will move backward due to the hydraulic cylinder and maintain the pressure inside the screw press hence the extraction process will occur smoothly. Figure 1 (appendix) shows the plan section of a screw press machine. B. Background of the problem This study was conducted at Jugra Palm Oil Mill.

severe corrosion was observed the on the fractured surface and was localized to the exposed uncovered area only.3.11).5-Fig. One pit in a large system can be enough to produce the catastrophic failure of a system[10]. Any premature pit formation can cause crack initiation under mechanical loading[11]. Apart from the localized loss of thickness. 352 . FINDINGS AND DISCUSSIONS A. Fatigue and stress corrosion cracking (SCC) may initiate at the base of corrosion pits. Nakajima and Tokaji(1996) have found that a crack emanates from a pit only when the pits grows to such a level that the stress intensity factor reaches a certain threshold level[9]. Usually cracks are initiated from the largest pits assuming homogeneous stress distribution in an unpitted sample[12]. Visual inspection and SEM While conducting visual inspection on the fractured shaft as shown in Fig. the corrosion fatigue failure is initiated by the areas with localized corrosion in the form of pitting. Based on the visual finding.4) was cleaned with the propagyl alcohol and 15% hydrochloric acid solution in order to remove the scale on the surface of the fractured shaft. corrosion pits can also be harmful by acting as stress risers. Visual inspection and SEM revealed some local pits and dents on the surface of the shaft. In addition.BUKU PROSIDING II. Pitting regions that has been found on the surface may cause fatigue and / or corrosion fatigue cracks may nucleate and propagate[8]. It can be clearly seen that the pitting and bumps are dispersed on the surface. The surface was observed at high magnification under a scanning electron microscopy (SEM) to indentify the crack path and any other precipitates. however the other location showed the occurrence of corrosion deposit (Fig. The selected location (Fig. it can be concluded that pitting corrosion and corrosion fatigue fracture are indentified as a significant degradation mechanisms that affect the integrity of an aging shaft.

BUKU PROSIDING 353 .

BUKU PROSIDING 354 .

which in turn react chemically with mating surfaces and might cause corrosion and / or oxidation[15]. and silicon increases when present with molybdenum[13]. Greene N. bromide. The dirty crude palm oil consists of 22% oil and 78% sludge. Chemical analysis and PREN Pitting resistance equivalent numbers (PREN) are a theoretical way of comparing the pitting corrosion resistance of various types of steels. plamitic acid. Additionally. a liquid composition of the dirty crude palm oil was tested by using centrifuge testing machine with mixture of IPA and hexane as the chemical. iodide or per chlorate ions[17]. whereas 5. 355 . C. based on their chemical compositions.83. Pitting corrosion occurs on more or less passivity metals and alloys in corrosive media containing chloride. contamination of free fatty acid in crude palm oil may lead to the dissimilar passivity in the shaft material. glyceride. such as fatty acid.BUKU PROSIDING B. A good resistance to pitting corrosion in indicated if PREN is equal to or greater than 40[14]. the standard specifications for the Free Fatty Acid content (as palmitic acid) are 5. However. Maleque (2000) has claimed that the POME is mainly composed of triglycerides. however carbon tends to decrease whereas. Dirty Crude Palm Oil The local stress and acidity impurities would have resulted in nucleation of localized pitting.27% of free fatty acid with pH value of 3. The palm oil methyl ester contains some acids. free fatty acids and non-glyceride substances [16].G(1986) found that the Chromium and Molybdenum are able to increase the pitting resistance. . stearic acid. The PREN is found to be 1. Meanwhile.62 by using the empirical formula in equation 1. The chemical composition of shaft was determined for the PREN by using spectrometer as tabulated in Table 2. However the PREN could be improved by diffusion of nitrogen in the steel. Therefore.D and Fontana M. according to the Palm Oil Refiners Association of Malaysia (PORAM).0% (max) in Crude Palm Oil [16].

depending on both the specific metal and the corrosive[13]. III. the factor that contributes to the shaft failure is the pitting corrosion due to the direct exposure of the uncovered shaft to dirty crude palm oil which is contaminated of free fatty acid. Therefore the pits are drawn was penetrated on the surface of the shaft due to gravity consideration as mentioned above. Several shapes. Finite Element Analysis The geometric shapes of pits are complex and not uniform. Pit penetrates the metal and tends to undercut the surface as they grow[13]. a surface treatment such as nitriding process or surface coating is recommended for the shaft to enhance the pitting resistance equivalent. A finite element analysis was carried out by using ANSYS WORKBENCH 10. like prolate spheroid and hemisphere have been assumed as approximation[18]. Therefore. In this study the pits are in irregular size was drawn with the depth of 1-2mm.0 for pit and unpit shaft and the results are shown in Table 3. CONCLUSION Among the different types of corrosion damage. In this study. pitting is one of the mechanisms in triggering widespread fatigue crack initiation and reducing fatigue life of the material[12]. Its can be seen that the pits significantly increased the equivalent stress and the maximum shear stress. 356 . The maximum shear stress theory and the equivalent stress theory are used for ductile materials. Pits usually grow in the direction of gravity and requires an extended initiation period before visible pits appear whereas period ranges from months to years.BUKU PROSIDING D.

M. Shaft Failures. Failure analysis of an input shaft of skip drive gearbox. Cerit.. Bayrakçeken. K. 725-730. 9(4): p. Engineering Failure Analysis. 62(4-5): p. 13(8): p. 10 July 2010].H. and S. M. H. Available from: www. Mahadevan. and Practical Solutions 23 August 2010]. Corrosion Engineering 3rd edition ed. M. and S. 13(8): p. 14(4): p. 12.G.org/Forms pitting/Pitting. 2009. In International Fatigue Congress. 573-578. Bhaumik. Engineering Failure Analysis. Genel. Nakajima. and C. Failures of single cylinder diesel engines crank shafts. Berlin. Failure analysis of an automobile differential pinion shaft.64-65. Structural Safety. H./Failure%20Analysis/S haft%20Failure%20Analysis. 14(4): p.pdf. 6. S. I. 1996. 23(1): p.. Engineering Failure Analysis. Bayrakceken. Engineering Failure Analysis.. Fontana. R.F. Engineering Fracture Mechanics.425-444. Principles. Y. 2002. Pitting Corrosion.. Numerical investigation on stress concentration of corrosion pit.J. 1986: McGraw Hill. 357 . Germany. Module Six of CCE 281 Corrosion: Impact.com/. Aksoy. 1-68.M and T. Engineering Failure Analysis. Fracture analysis of a camshaft made from nodular cast iron. 2008: Wiley-VCH Verlag GmbH. 4.altransolutions. 77-91.. 9.. S.BUKU PROSIDING REFERENCES 1. Tasgetiren. 457-467. 1240-1245. 2006. Effect of pitting corrosion on fatigue crack initiation and fatigue life. 15(4): p.htm. A mechanical condition of fatigue crack initiation from corrosion pits.. et al.. 11..K. Tao. H. Bayrakceken. Reliability-based reassessment of corrosion fatigue life. 3. 7. K. 2007. 2007. Ucun. 2008.2467-2472. 2. 16(7): p. 411-419. S. 71. Available from: http://corrosiondoctors. 10. and F.. and S. 2001. 14. Zhang.. Fracture analysis of a castellated shaft. et al. Hagen. et al. 2006. Materials Science and Technology: A Comprehensive Treatment. W.. Rokhlin. 1999..I. Bhattacharyya.. 1422-1428.. Engineering Failure Analysis. Tasgetiren. Engineering Failure Analysis. 8. Fatigue failure of a hollow power transmission shaft. Zhang. S. 13. Li. Eksi. Corrosion of Steels.

Corrosion Detection and Diagnosis 1993. Universiti Malaya.M.-S. 358 . et al. Maleque. Probability Approach for Prediction of Corrosion and Corrosion Fatigue Life. Maleque. A. Weif. Haseeb.B. Characterization of worn surface of bearing materials under plam oil methyl ester added lubricants. Harlow.M. and R. S. 1011-1019. 16(4): p. M. AIAA JOURNAL. Failure analysis of a lift gear shaft: Application of the FITNET FFS procedure fatigue module.P. Cicero. 374-379. 20. 2008. 201(1-3): p.H. Engineering Failure Analysis. Engineering Failure Analysis. Failure analysis of an elevator drive shaft. 19. Wear. D. Journal of Materials Processing Technology.. 18. 17. C. M. Effect of mechanical factors on tribological properties of palm oil methyl ester blended lubricant. E.A. 15(7): p. Drugli.A. and A. 1994. 2009. 32. H. 970-980.. and W. 16. Masjuki. Lin.Hamidullah. 239(1): p. Göksenli.S.A. Tseng. 117-125. H. 21.BUKU PROSIDING 15. Masjuki. and J. and I. Eryürek.. in Prosidang seminar PenyelidikanJangka Pendek 2003. 2008. The processing and fracture analysis on transmission shafts of a peanut harvester.G. Bardal. 2000.-F. and M..H.

BUKU PROSIDING APPENDIX: 359 .

Another reason for the deterioration in the standard of English among Malaysian students is also believed to be related to pedagogical approach to instruction (Nunan. informal student interviews and observations. and the use of drill exercises made the lessons even more uninteresting (Parilah. Awang. The study also revealed that students preferred graded printed materials to authentic web materials. 1999).BUKU PROSIDING A Study on the Use of WebQuests to motivate students to learn English Santhi Vello Ungku Omar Polytechnic ABSTRACT Lack of motivation is a common feature in most second or foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum. which were not suitable for teaching a language. The respondents in this study reasoned that lecturers used traditional. 1998). Studies show that ineffective instructional practices can be one of the causes of the lack of interest to learn a second language. Data collection methods included motivation and attitude questionnaire. Before the intervention students‟ attitude and motivation in traditional teaching environment were assessed. conventional methods. The analysis of data revealed that students had an overall positive attitude towards WebQuest Learning method. Motivation to learn through English was found to be significantly higher for WebQuest method compared to traditional method. 1999). Students lack motivation to learn English and this is said to be one of the reasons for the deterioration of the standard of English (Asiah Abu Samah. A study conducted by Parilah (1999) in a local university the respondents related their lack of interest to learn English to lecturers not engaging effective instructional practices. Choy & Troudi. The same feature can be observed in Malaysian education setting where English plays the role as a second language and is taught in schools as a compulsory subject. 1994. The quasi experimental study investigated the effect of WebQuest on attitude and motivation to learn English. 2006). 360 . the lessons which were thought heavily based on textbook. 2003). After undergoing WebQuest-based lessons for period of five sessions students‟ attitude and motivation were assessed again. 1994 in Parilah. 2006. In addition. Studies also show that technology as a teaching tool has a positive impact on students‟ motivation. Introduction Lack of motivation is a common feature in most foreign language classrooms where the language in question is a required subject in the curriculum (Ho. attitude as well as achievement. This may be because it is not compulsory to pass English in the national examinations in order for them to continue their study to a higher level (Choy and Troudi. Thirty eight students of a Malaysian polytechnic participated in this study.

It contains a huge amount of authentic materials which can be utilized effectively by teachers to motivate learners. Thus. this article aims to discuss a study among polytechnic students on the effect of WebQuest based learning on learners‟ attitude and motivation in learning English. web provides such an ideal learning environment where students acquire skills and knowledge within realistic context and authentic settings (Felix. 2003) and therefore they are motivated “to develop competencies that will be necessary to complete the task. It is believed that computer technology if integrated in teaching and learning process may have a positive effect on motivation. Oliver. 2006). or materials which can have a positive impact on their attitude. attitude and achievement as well as learner independence (Schofield. 2002). interest and motivation. This is because while performing an authentic task. and to consider how they would need to use language in real communication” (Marco. 1995). may bring positive impact on students‟ learning. The most prevalent style among the English language lecturers were Expert. recent research based on constructivist learning approaches strongly suggests that the Internet and the web have the potential to enhance the best classroom teaching (Becker. This is because. Moreover. an inquirybased activity that uses internet resources. Fauziah Ahamad & Parilah Mohd Shah ( 2007) reveals some significant findings. they interact with a language through the language in a similar way as in real life (Marco. Students preferred the student-centered Facilitator style in contrast with teacher-centred approach employed by lecturers. A number of EFL/ESL studies reveal that technology incorporated in language teaching can increase students‟ motivation toward learning English besides improving their academic performance (Shwu. Despite the benefits stated. Most specifically the study aims to answer the following research questions 361 . an investigation on the teaching styles employed by the English language lecturers and the preferred styles by the polytechnic students by Norzilah Abdul Razak. Students are motivated to lean a language when they learn the language in an authentic environment. it as posited by Windschitl ( 1998). authentic materials provide learners with a more real and purposeful context (Gu. 2000). p2). One such approach is WebQuest. If internet is utilized as a teaching tool based on appropriate theories and instructional strategies. 2005). 2007. 2007). techniques. 2000.BUKU PROSIDING Likewise. a mere exposure to internet resources is not sufficient to improve students‟ learning (MacGregor & Lou. The Internet can be effectively used for this purpose. Personal Model and Delegator styles and these do not match the students‟ most preferred style. A systematic design is the key to effective teaching and learning using any kind of technology ( Giardono. These studies demonstrate that instructors need to employ teaching approaches. Furthermore. 2000).

2006). Moreover. 2000). the authentic nature of the tasks in a WebQuest encourages learners to view the activities they are doing as something real. 4) process which gives some guidance on how to organize the information. 2003). Stevens & Hartmann. Dudeney. 2. scaffolding is provided in the form of social interaction among group members. 1997). 2004) which is supported by a variety of theories including constructivism (Kundu and Bains. DuttDoner. 3) resources (a set of web-linked information sources needed to complete the task). WebQuest and Motivation In general an ideal WebQuest contains six critical attributes including 1) an introduction that sets the stage and provides some background information. the clear instructions and breaking up the task to sub-tasks which are undertaken by each group member. Halat. project based teaching model (Lamb and Teclehaimanot. authenticity and its learnercentred approach to learning. 2006. students take on roles within a small groups to complete an authentic task. (2008). 362 . Although WebQuest was invented to teach subject content using multimedia and computer-based activities (Shwu. 5) evaluation which contains guidance on how to organize the information and 6) conclusion which provides an opportunity for learners to reflect on what they have learned (Dodge. templates for students‟ production. 2003). 2) a task that is doable and interesting. The scaffolding comes in the form of the resource links provided. 2003). Within this structure the WebQuest is embedded with many motivational elements such as the scaffolding structures. Semina & Hamel. Students are provided with a situation or scenario which are interesting and each group member is required to complete a specific task in order to accomplish the main task assigned to the group. What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Does the use of WebQuest enhance students‟ motivation to learn English? WebQuest WebQuest is a student-centred. many scholars agree that WebQuest is suitable for EFL (Simina& Hamel. even novice students can use the web effectively as they search for information to complete their task. guidance for specific skills. As a WebQuest promotes group activities (Dudeney. With all these supports.BUKU PROSIDING 1. collaboration. thus motivates them (Dudeney. 2008. students are motivated to complete a task which may be beyond their unassisted efforts (Stahrr. 2005. Wilmer. With the scaffolding provided. In addition. 2005.

perceived competence. this can be minimized because it contains teacher-previewed websites. effort. teachers must be cautious when using authentic materials available on the web since authentic materials are not automatically good materials or necessarily appropriate for learners and their specific goals. The motivation questionnaire used was adapted from the Intrinsic Motivation Inventory (IMI). 363 . one major concern among parents and our community is that the web is rampant with undesirable websites containing offensive materials. Instrument Questionnaires were used as the primary data collection method to collect data concerning students‟ motivation and attitude toward learning English through WebQuest. 1995). With the assistance of the head of English Language Unit. The researcher did not have any prior information about the participants. value/usefulness.7616 and 6934 for the attitude coefficient. A total of 22 statements were selected and reworded to suit the objectives of the study and an attitude questionnaire consisting of 10 statements was developed by the researcher based on the questionnaire used by Fernandez (2007). The questionnaire contained 5 subscales namely interest/enjoyment. Methodology Research design The study employs a quasi experimental design which according to Cresswell (1994) can be employed due to factors like availability of participants or because the setting prohibits forming artificial groups. the Cronbach alpha coefficient for the motivation questionnaire was 0. However.BUKU PROSIDING Nevertheless. A pilot study was conducted to determine the suitability. Participants A class consisting of 38 students from a polytechnic was selected based on a convenience sampling. These websites are selected to prevent students from surfing the net aimlessly and to make most efficient use of the instructional time (Dodge. Thus the study involves observation and surveying naturally “formed intact group” in a natural setting. when using the WenQuests. a scale developed within the framework of the selfdetermination theory of motivation (Ryan & Deci. Furthermore. reliability of the items in the questionnaires. 2002). the students were identified based on their schedule and the availability of the computer lab. In the present study. and perceived choice.

the analysis of individual items reveals a mixed reaction from participants.8 % of them indicated that they liked traditional learning environment when they responded to the questionnaire on traditional teaching method. Contrary to the expected strong preference for the web-based learning method. As shown in the table . 79% of the students indicated that they preferred working with printed materials provided in the module in the traditional learning environment compared to 73. Before the intervention. Then. In addition. Besides that.7% who favoured the use of authentic materials in the WebQuest-based learning environment. Results Research question1: What is polytechnic students‟ attitude towards the use of WebQuest? Table 1 presents the descriptive statistics of the findings on students‟ attitude toward traditional teaching method and WebQuest method. participants again displayed inclination toward traditional method (M=3. students were introduced to WebQuest and lessons on job hunting skills were conducted based on a WebQuest. students‟ motivation and attitude on their current teaching method namely the traditional teaching method was measured. standard deviation and percentages while the inferential statistics used was a T-test. 94.05) to working with search engines (M=2. On the other hand.7% of the students liked web-based learning environment and only 65.24) compared to 364 . informal interviews were conducted with 10 participants to gain more insight into the impact of WebQuest on learning. At the end of fifth session students completed another set of motivation and attitude questionnaire.BUKU PROSIDING Data Collection Procedures The study was developed for the duration of five sessions at the beginning of 2009/2010 academic session. they also preferred completing exercises given in the module (M=3. Data Analysis The obtained data was processed using SPSS 11.9) When the preferred learning method for English is compared. The lesson was conducted based on the syllabus provided by the polytechnic.5 Data analyses included descriptive statistics and inferential statistics. The descriptive statistics were presented using means. A lesson on Job-hunting Skills was conducted using WebQuests during this study.

It is also evident that student find the traditional method as well as the WebQuest method are motivating as the mean score for both methods are above 6 Note: The questionnaire on traditional method was administered before the intervention. Despite liking the web-based environment. And the second set of questionnaire was administered after the intervention to evaluate students’ attitudes toward WebQuest method. Thus. In other words.79) as a learning method slightly more than the Traditional method (M=2.66). Majority of participants indicated that learning through WebQuest is enjoyable (M=3.713). The comparison of the mean scores reveal that the participants preferred WebQuest (M=2. students showed preference toward graded printed materials to authentic materials.02) compared to traditional method (M=2.0. The possible reasons for this will we discussed in the discussion section. Research Question 2: Does the use WebQuest enhance motivation to learn English? Table 2 shows the mean scores for the five subscales of motivation used in this study. the students were not explicitly asked to compare the two methods in each questionnaire. 365 . First. Standard Deviation of participants‟ response 6 Based on the analysis of students‟ response the following conclusion can be drawn.BUKU PROSIDING WebQuest (M=2. The students displayed a mixed reaction towards various aspects of the teaching methods. This shows that the participants were again uncertain in their opinion about the preferred learning method.71). Table 1 The Mean. if added the total for each item for both method will not constitute 100%. students displayed positive attitude learning English regardless of the method since the mean score for all items for each method were above the average score of 2.

97 SD 4. 366 . it can be concluded that students were motivated to learn using WebQuest as they find WebQuest activities enjoyable or interesting besides being useful.01634 T Value 3. However.80 2. Table. the analysis students‟ response to this subscale on perceived choice (autonomy) reveals WebQuest gives students more autonomy.00.000 Hence. Schofield depicts that the increased autonomy of learners had some impact on enjoyment and motivation.905 Sig 2 tailed . The following section provides a discussion on the findings of the research Discussion The effect of autonomy. In the current study.2: Comparison of motivation scores according to motivation subscales As shown in Table 3 A T test with two tailed significance indicates that that there is a statistically significant difference (α=0. it is clear that WebQuest does motivate students to learn English more than the traditional method. This supports Schofield‟s (1995) argument that enjoyment and motivation are enhanced when students work on the Internet.21472 6. . Table 3 T-test results Method Traditional WebQuest M 2. The analysis of the individual constructs indicates that enjoyment is the subscale that has the highest score followed by usefulness subscale. Based on the results. standard deviation and T value with2 tailed test of students motivation . Therefore. the level of motivation is not exciting.BUKU PROSIDING the average score of 2. The study demonstrated that the students find the WebQuest activities are more enjoyable and useful. it can be concluded that WebQuest has a higher impact on learners‟ motivation compared to traditional method.05) between the means scores of the two method.

students were seen to be engaged in their group work. 1995. But in WebQuest method each of them perceived themselves playing a crucial role as they were assigned with a portion of a task to complete. Similarly. 2006. These types of activities. According to them students when autonomy is given. These interactive activities stimulated students‟ curiosity as they obtained immediate feedback on their performance. Unlike the materials in 367 . Enjoyment has been acknowledged by many researchers as one of the outcomes of the use web-based leaning like WebQuest (Wang & Reeve. Gu. they had the freedom to navigate any website relevant for their purpose besides making decision on the amount of time spent on any particular website or activity. they felt that such interactive exercises are more effective than exercises provided in their module because they have to depend on the lecturer to provide the answers. When they have control over the learning process. With the links provided. They reported that they feel engaged in the activities as if they were “real life activities” especially they have to look for materials from the websites meant for job seekers. according to him give them a sense of empowerment and they are more engaged and committed in completing the task assigned. Scaffolding and collaboration Generally students perceived the scaffolding and collaboration as motivating. Schofield.BUKU PROSIDING Wang and Reeves (2006) explained how autonomy led to greater motivation among students in. Participants were given autonomy in choosing the pre-task activities which were mainly interactive activities involving vocabulary. Enjoyment and enthusiasm in working on the WebQuest Enjoyment is found to be the most motivating aspect of WebQuest in this study. 2002). in the current study students were given autonomy throughout this study as the researcher played the role of a facilitator. Gu (2002) explains that students‟ motivation is enhanced when students carry out activities which are authentic and purposeful. They participated actively in group discussions. Students reported that working on the WebQuest. This has given some positive impact on students‟ interest to carry out the activities. Besides that. The participant viewed the use of authentic task interesting. they have a sense of responsibility in finishing the assignment. students remain strongly focused on their activity. In other words contribution from each group member is important for successful completion the task. The interactive language activities were especially exciting for the students. there is a tendency for them to play passive roles the group discussion since it is normally dominated by one or two group members who are proficient in the language. prompting them to get a perfect score and seek more challenging exercises. According to some students. grammar and knowledge about job-hunting. This inspired them to carry out the assigned task. In the current study. Many students commented that they have learnt a lot of vocabulary items regarding job hunting within a short period of time. Students reported that they had a lot of fun when they worked on their pre–task involving personality analysis.

they also indicated that they preferred printed materials to internet resources. He explained that students who did not have positive attitude toward web materials might have been those with reading and writing difficulties. The researchers found that the students with academic difficulty preferred print materials to electronic materials and students with higher academic abilities appreciated the variety of information available on the internet. Milson‟s findings can be used to explain why students preferred printed materials. As excited as they were when they started to navigating the internet. This could have contributed to this divided opinion about printed material and web materials. Thus. it was observed that the students become frustrated when they could not get access to the desired websites immediately or when connection become slow. there are multiple links within a single webpage where each link leads a chain of other links. As the nature of websites. the slow access to certain websites and time wasted because of this slow connection contribute to the dislike for web materials. it is the hassle that the students have to go through when they assess the internet made them have negative attitude toward the use of web material.BUKU PROSIDING course books were tailor made for the learning process. the materials they gathered from the web were meant for real Job seekers. First. As such the desired materials may not be visible within a single click. The current study involved a class consisted of students with mixed abilities since they were not streamed according to their language proficiency. only a further research correlating polytechnic students‟ attitude toward these materials and their abilities can verify it. The reasons suggested by Milson and Murray may illustrate why the participants of this study have negative attitude towards web-based materials. Murry (2006) who observed that the participants of his study generally prefer WebQuest to textbooks as a source of information with a minority of the preferred printed materials. However. Many of them expected the instructor to locate the websites when they could not find the materials they look for. The observation on students‟ behaviour during the WebQuest session explains it. The WebQuest provided URL of the main websites. Students with lower proficiency could have found that reading the materials in their course book easier than the web materials which are meant for the real audience. In 368 . Students become impatient when they could not get the desired website immediately. Nevertheless. It takes sometimes a tedious search to find „the hidden‟ materials. Although it is not the scope of the study to correlate academic achievements with students‟ perception. Attitude toward authentic and web materials Although students perceived web-based learning environment more positively. The researcher noticed that some students lack the patience and perseverance in looking for materials. the researcher believes that there could be two reasons for the reservation against web materials. Milson (2001) reported a similar situation in his study.

BUKU PROSIDING contrary. teachers should not expect smooth sailing at the first attempt to use it with WebQuest being of no exception. teachers also have to make sure the suitability of the materials they assess to students‟ language proficiency levels. the use of printed materials like the module prepared by lecturers were seen as a more convenient way of finding information. the students reported that they used computers and the internet frequently for academic purposes but the observation made during intervention showed that they lacked skills in locating the required web materials. it is important for teachers to address this problem. Students of low proficiency level may have difficulty to comprehend authentic material as these materials are not meant for teaching and learning purposes. As mentioned earlier. As with any new technology we wish to adopt. it is important that we have to make sure that it is used in the classroom for enhancing learning. Conclusion When any new technology being introduced. Although technical support from the lab technician is available. Besides. not all authentic materials are suitable for students. evaluating of the validity of materials. students should be exposed to online search strategies before they venture into any webbased research. The study indicates that WebQuest motivates learner especially because of the enjoyment factor. In the present study. As asserted by Dudeney (2003) WebQuest can be used by a novice since no special technical knowledge but the study reveals that teachers need to have basic computer skills so that they can assist students. Teachers implementing WebQuest need to prepare the students appropriate skills to explore the internet. Thus. This is especially true for students who have never used computers in classroom. WebQuest should be used in classrooms only when it facilitates learning. we cannot assume that at the tertiary level learners are skillful at navigating the internet to search for relevant websites. online search and navigation skills are prerequisite for completing the WebQuest tasks. This could be one of the reason for students having reservation against authentic materials and preferred graded materials provided in their modules. Besides navigating skills. There is no doubt that students were familiar with search engines. Since. students also should be trained to manage the web materials so that they are not lost in the plethora of information available. Spending an hour or two on training students before introducing the WebQuest will certainly reduce the amount time spent on this throughout the WebQuest session. not just 369 . they still had problems in searching for the required websites. the students constantly expect assistance from their teacher. Hence.

Dodge.sdsu. 6(4). This would help instructors to employ WebQuest or other web based learning methods more effectively. the study revealed that the students showed preference for printed materials to authentic materials despite preferring web-based learning environment.BUKU PROSIDING because students find it entertaining. S. G. H. http://epaa. Becker. Further research is necessary to identify factors that influence student‟s preference for print materials to authentic materials.sdsu. J.edu/courses/edtec596/about_webquests. (2003). TESL-EJ. Language Planning in Southeast Asia. Research Design Qualitative and Quantitative Approaches . Some thoughts about http://webquest. (1997). Some thoughts about WebQuests http://edweb.( 1994).edu/tesl ej/ej24/int. Dodge (1995). Further research is needed to make informed decisions its impact on learners and the learning process in Malaysian classrooms. B. Language Education policy Planning in Malaysia: Concern for unity. the Quest for Practical Web Usage.An Investigation into the Changes in Perception of and Attitude towards Learning English in a Malaysian College. Findings from the teaching. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Dudeney. 1994. In Abdullah Hassan [Eds]. Reference Asiah Abu Samah (1994).edu./epaa/v8n51 [30 September 2009] Choy. J.html [1 April 2008} webquests.CA: Sage Publications Thousand Oaks. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.edu/about_webquests.asu.html [15 august 2008].berkeley. In short. Salah. http://wwwwriting.W. & Troudi.html [12 July 2008] 370 . (2006). learning. (2000). 18(2): 120-130 Cresswel.C. and computing survey: Is Larry Cuban right? Education Policy analysis Archives 8(51).. reality rationality.

P.valdosta. (2002).iatefl. The web as a vehicle for constructivist learning . 59(2): 6-11 Proquest Journal Lamb. Milson. Kundu. (2002) . Branch (Eds). Felix.11(2):165-182. A Decade of WebQuest: A Retrospective. C. 151-166. (2000).htm. U. Teaching English with Technology: A Journal for Teachers of English. 39(6):793. Insttiture for educational computing and Technology Website http://connect.org. 5(1). Web-based project learning and EFL learners: A Chinese example. approach. MacGregor. V. Luzon.edu/ect607/summeval.pdf [ 10 July 2009] 371 . J. & Hartmann. Engaging students in historical inquiry using Internet resource Eric Education Resources Information Centre [ED 462 360]. WebQuests. & Lou. 14 (1): 2-15. The effect of designing WebQuest on motivation of pre-service elementary school teachers. WebQuests celebrate 10 years: Have they delivered? Action Research Exchange. http://www. 2(4). http://www. Culture and Curriculum.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/ content_torage_01 /0000019b/80/19/d9/46. 37(2):161-176 ProQuest Education Journals Marco. Meng-Ching (1998).802 Ho. A. (2004).pdf [ 5 June 2009] Murry.K. (2005).BUKU PROSIDING Dutt-Doner.pl/call/callnl10.. (2006). Language. A. C. (2007). Art Education. Stevens. Actively engaging learners in interdisciplinary curriculum through the integration of technology. Evaluation in instructional system development.. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. B. 16(3/4). [10 august 2009] 18 Halat. Educational Media and Technology Yearbook. (2006). R. CORELL: Computer Resources for Language Learning 1: 1-13.eric. R. ReCALL. J. Englewood: CO Libraries Unlimited.Mcclendon & R.Yipping (2005). Enhancing WebQuest for Effective ESP Learning. Barry University. K. (2001). Journal of Research on Technology in Education. Vol. S. Culture Studies and Motivation in Foreign and Second Language Learning in Taiwan. & Teclehaimanot. 30.edu/are/vol5no1/Thesis%20PDF/MurryR_ARE. (2008) . M. Utilizing Technology in a Constructivist Manner to Facilitate Meaningful Pre-service Learning.in language Giordano. http://teach.ed.. M. In M.barry. Web-based Learning: How Task Scaffolding and Web Site Design Support Knowledge Acquisition. Erdgogan .htm [20 October 2009] Gu. Computer in the Schools. Wilmer. orey. J. & Bains.

R. Stahr.. Students' Perceptions of English Learning through EFL WebQuest. E.New York Shwu Hui Tsai.html [20 June 2009] Schofield. & M. Perception of Malaysian ESL Learners about English Language Learning. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality.). The WWW and classroom research: What path should we take? Educational Researcher. Perceived and Preferred Style (Methods) if English for Specific Purposes (ESP) Students. M.rochester.edu/SDT/measures/intrins_scl.L. TESOL Quarterly. 17 (2): 217-228. 27(1): 28–33. When teaching meets learning: design principles and strategies for Webbased learning environments that support knowledge construction. R. 55:169–192 Windschitl. Fauziah Ahamd &Parilah Mohd Shah. & Deci.. Self-determination theory: Approach to human motivation and personality. (1998). 2008 Differential Effectiveness of two Scaffolding Methods for Web Evaluation Achievement and Retention in high school students. Mary Ann.Quest in project-driven language learning”.rochester. Ryan. (2003).2007.J. Computers and Classroom Culture. Parilah Mohd Shah (1999). “CASLA through a social constructivist perspective: Web. (2000). 2005.J. (n. R. Available at http://www. 1995.psych. W.35: 605-606 Oliver.psych. Jurnal EBangi.The effects of a web-based learning environment on student motivation in a high school earth science course Education Tech Research Dev.d. ProQuest Dissertations and theses Wang & Reeves. Doctoral Dissertation. Cambridge University Press. 372 . Hypermedia and Telecommunications 2006 Ed MEDIA – Proceedings: 1-5: 1531-1536 Simina V. ReCALL. 17-28. English as a Global Language. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia.edu/SDT/measures/intrins_scl. 2006. Hamel. & Deci. D. (2007).html [20 June 2009] Ryan. E.). Kent State University College and Graduate School of Education .L. http://www. (2002. University of Connecticut. ASCILITE Proceedings. 2(2) Nunan. Doctoral dissertation.BUKU PROSIDING Norzilah Abdul Razak.

Dapatan kajian mendapati majikan meletakkan kepentingan kemahiran employability yang harus dimiliki oleh graduan berada pada tahap tinggi. status pemilikan syarikat dan jenis syarikat. Politeknik Sultan Azlan Shah 2 Fakulti Pendidikan. kemahiran. kemahiran maklumat. kemahiran teknologi. Mengikut Schultz (1963). politeknik. min dan ANOVA dengan bantuan SPSS 11. Data soal selidik dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti frekuensi. Kemahiran Sistem. Manakala terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat dan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. pendidikan dan inisiatif professional untuk meningkatkan tahap pengetahuan. Politeknik Sultan Azlan Shah Pengenalan Pembangunan modal insan adalah satu usaha untuk mencapai penjimatan kos dan meningkatkan prestasi industri. kemahiran sumber. Responden terdiri dari majikan dalam pelbagai bidang kejuruteraan dan perkhidmatan di Semenanjung Malaysia. 373 . Kemahiran Teknologi. kebolehan. Universiti Kebangsaan Malaysia 3 Unit Latihan dan Perhubungan Industri. modal insan didefinasikan sebagai elemen penting untuk penambahbaik prestasi syarikat dan pekerja untuk meningkatkan produktiviti serta kelestarian kelebihan kompetitif.BUKU PROSIDING KAJIAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DARI PERSPEKTIF INDUSTRI Mohd Yusof Husain(1) Seri Bunian Mokhtar(2) Abdul Aziz Ahmad(3) ABSTRAK Kajian ini dilakukan bagi meninjau kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan kejuruteraan bagi lulusan politeknik kementerian pengajian tinggi Malaysia. Rekabentuk kajian ini berbentuk deskriktif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kata kunci: kemahiran employability. Modal insan dirujuk sebagai satu proses yang melibatkan latihan. Kemahiran Berfikir dan Kualiti Individu. kemahiran interpersonnel. Pembolehubah yang dikaji berdasarkan kepada Model SCANS iaitu Kemahiran Sumber. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini diadaptasi dari model SCANS . kejuruteraan. kemahiran asas dan kualiti individu 1 Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Kemahiran Maklumat. Kemahiran Interpersonnel. Kemahiran Asas.5 for windows untuk melihat persepsi majikan terhadap kepentingan kemahiran employability merentas saiz syarikat. kemahiran sistem. Seramai 180 majikan terlibat dalam kajian ini. Hasil kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kemahiran employability dengan saiz syarikat.

Pihak institusi pendidikan terutama politeknik tidak ketinggalan perlu melahirkan graduan yang bukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal malah kemahiran bukan teknikal (kemahiran employability). sastera. Dalam pasaran global masa kini. interpersonal.BUKU PROSIDING nilai dan asset sosial pekerja yang akan membawa kepada kepuasan kerja dan prestasi disamping meningkatkan prestasi syarikat (Marimuthu. Penyataan Masalah Hasil kajian Ahmad Zaini (2005) ke atas lulusan teknikal mendapati 80. Dengan itu graduan yang mempunyai kemahiran employability akan mempunyai kelebihan dalam mendapat peluang pekerjaan di industri. Untuk mencapai matlamat ini industri yang mempunyai pekerja yang berdaya saing akan mempunyai kelebihan untuk bertahan dipasaran global. pemikiran kritikal.sains dan teknikal. industri saling bersaing untuk penyesuaian dan kekal dalam pasaran. Dengan itu majikan melakukan banyak perlaburan untuk membangunkan modal insan pekerja untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan di arena globalisasi. dengan ini majikan mengharapkan institusi pendidikan mampu melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh pasaran untuk bersaing tanpa perlu latihan tambahan dari pihak industri. ekonomi . dan mendapati lulusan ini banyak bergantung kepada kelayakan akademik untuk mendapat pekerjaan tapi mempunyai kurang kemahiran bukan teknikal atau kemahiran generik yang diperlukan majikan.000 lulusan teknikal yang masih menganggur. Ramlee (1999). Walaubagaimanapun kos untuk membangunkan modal insan semakin meningkat. Beliau mengulas bahawa terdapat pelbagai modal termasuk pendidikan. Teori ini diolah pendekatannya oleh Becker (1993) dalam sistem pendidikan. penyelesaian masalah dan kemahiran keusahawanan yang dimiliki oleh lulusan teknikal ini. mendapati bahawa majikan dari industri mendapati lulusan teknikal di Malaysia mempunyai kemahiran teknikal yang mencukupi namun majikan masih kurang berpuas hati dengan kemahiran komunikasi. latihan komputer dan keperluan kesihatan. kepakaran dan kemahiran yang diperolehi oleh seseorang melalui medium pendidikan dan latihan. Menurut Mohamad Sattar (2009). 374 . Pendidikan tertiari memainkan peranan yang penting dalam penyediaan modal insan untuk mencapai k-ekonomi. Majikan beralih mencari pekerja yang lebih kompeten dari luar negara kerana faktor lulusan teknikal yang kurang kemahiran generik atau kemahiran „employability‟. kemahiran „employability‟ adalah kebolehan bukan teknikal dan merupakan aspek kemahiran pekerjaan yang sama pentingnya dengan aspek kemahiran teknikal. Modal insan ini dirujuk sebagai pengetahuan. Kajian oleh IPPTN (2004) mendapati sebahagian besar graduan menganggur datang dari jurusan seperti sains sosial. Teori Modal Insan (Schultz 1963) asasnya adalah dari disiplin Teori Pembanguan Makroekonomi. Arokiasamy & Ismail 2009).

Kearns (2001) mendefinasikan kemahiran generik sebagai „life and employability skills and attributes‟ dimana pembangunan kemahiran generik mampu menjadikan individu itu menyesuaikan diri dengan perubahan pembelajaran dan pekerjaan dalam dunia serba moden. kemahiran generik perlu digarapkan untuk pembangunan kemahiran baru yang berterusan dan penyesuaian diri terhadap perubahan (Australian Council for Educational Research. a) menepati masa. a) kebolehan bekerjasama. 2001. ikhlas dan beretika. Kajian literatur Kajian yang dilakukan oleh Yahya (2005) telah mengenal pasti elemenelemen kemahiran employability yang telah diintegrasikan dalam program pendidikan vokasional pertanian di institusi-institusi latihan vokasional pertanian di Malaysia. b) berkerja dalam satu pasukan.1 % (2000) hingga 3. c) menghasilkan mutu kerja yang tinggi. kemahiran komunikasi secara bertulis kurang diberi tumpuan terutama oleh lulusan yang menganggur (IPPTN 2004). c) berperlakuan secara jujur. peralatan dan sistem maklumat secara berkesan. b) cekap dalam tugas. Manakala dari segi kemahiran komunikasi itu sendiri. dan e) bergaul dengan orang lain. 375 . Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang diterapkan oleh pengajar institusi latihan vokasional pertanian semasa pengajaran iaitu. Kearns. b) kebolehan berkerjasama.5% (2010). Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan singnifikan dari segi elemen kemahiran employability antara persepsi majikan industri pengeluaran hasil pertanian dengan majikan industri pemerosesan hasil pertanian. 2001). Menurut IPPTN (2004) antara kemahiran pekerjaan yang masih kurang dalam kalangan lulusan ialah kemahiran komunikasi. Faktor ini menyebabkan kesukaran untuk lulusan bersaing bagi mendapatkan tempat di sektor pekerjaan. Kemahiran kerjasama berkumpulan juga amat diperlukan dalam setiap organisasi sektor pekerjaan selain dari kemahiran komunikasi yang perlu dikuasai oleh lulusan. dan e) bersungguhsungguh.BUKU PROSIDING Permasalahan pengangguran ialah dari kelemahan aspek penguasaan kemahiran dalam kalangan lulusan itu sendiri. ikhlas dan beretika. Kajian ini mendapati lima elemen kemahiran employability yang dianggap penting oleh majikan industri pertanian komersial iaitu. Untuk memastikan graduan mampu bertahan dalam arena pekerjaan. d) mengikuti arahan yang diberikan. berbahasa Inggeris dan penggunaan teknologi maklumat. Dapatan kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan elemen kemahiran employability keseluruhan di antara institusi-institusi latihan vokasional pertanian. Lima ciri kualiti kualiti terbaik yang sangat dikehendaki majikan industri terhadap para pekerjanya ialah. dan e) mengurus masa. d) membuat keputusan. d) menunjukkan minat dalam kerja. nilai tambah selain dari kemahiran teknikal. kadar pengangguran akan meningkat dari 3. c) menggunakan teknologi. serta kepentingannya bagi majikan industri pertanian komersial di Malaysia. a) berpelakuan secara jujur. Menurut Unit Perancang Ekonomi (2006).

Soal selidik. Terdapat tujuh kemahiran yang dikenalpasti iaitu kemahiran asas. Ini menunjukkan masih ada kekurangan dalam sistem pendidikan yang perlu dilihat serius oleh pihak institusi pendidikan. perancangan. aspek perniagaan dan pembangunan kerjaya. Keputusan kajian ini mendedahkan bahawa majikan lebih suka mengupah lulusan dari universiti awam. kemahairan berfikir. Ujian perbezaan antara tujuh kemahiran ini dengan pengalaman mengajar guru adalah tidak signifikan. Kemahiran yang berkaitan dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : kemahiran pengurusan. incidental objective. Kajian yang dilakukan oleh Siti Zaleha. komunikasi lisan. kajian mereka untuk mengenalpasti persepsi majikan mengenai kemahiran employability yang diperlukan di pasaran dan tanggapan lulusan tentang peripenting kemahiran employability. Smith (2007) dalam kajiannya untuk menentukan „Georgia Quality Core Curriculum (QCC) employability standards‟ yang digarapkan dalam „family and consumer sciences(FCS) curriculum‟. kemahiran interpersonal. Hasil kajian menunjukkan mahasiswa kompeten dalam kualiti peribadi dan kemahiran yang diuji. kemahiran teknologi. kemahiran seperti berfikir kritis. Ini bermakna telah timbul kesedaran dan keperluan dikalangan majikan terhadap kemahiran „employability‟. manakala majoriti peserta 64% daripada 25 employability standard mengenalpastinya sebagai important objective. Namun demikian. dan perundingan menunjukkan perbezaan antara pesepsi majikan dan mahasiswa. penyelesaian masalah. Hasilnya menunjukkan bahawa 16% daripada 25 employability standards dikenalpasti sebagai major objective dalam pengajaran mereka.BUKU PROSIDING Gurvinder dan Sharan (2008). Norliza dan Saifudin (2007) bertujuan untuk menentukan tahap kepentingan kemahiran yang relevan daripada perspektif alumni dan juga untuk mengenalpasti kelemahan kurikulum Sarjana Muda Pengurusan Teknologi sekarang berbanding dengan hasil kajian. Data untuk kajian ini 376 . or not an objective‟ dalam pengajaran dan pembelajaran. Ahmad. kemahiran teknikal dan kemahiran generik. Seramai 149 guru sekolah menengah dalam kajian ini diminta untuk menunjukkan pada skala Likert 4 mata adakah mereka menganggap 25 employability standards sebagai major objective. min dan ujian t digunakan untuk melihat persepsi antara 30 majikan dan 600 mahasiswa dari universiti swasta tentang kepentingan kemahiran employability. Chung dan Yet (2009) dalam kajiannya menyiasat kompetensi yang memenuhi keperluan yang ditetapkan majikan dan menganalisis keberkesanan kualiti peribadi dan kemahiran employability di universiti swasta di Malaysia. kualiti peribadi. important objective. Low. membuat keputusan. Selain itu. lulusan dan majikan meletakkan kemahiran employability sama pentingnya dalam pasaran kerja. Keputusan kajian ini juga menyarankan bahawa majikan yang lebih muda cenderung mengupah lulusan yang mempunyai kemahiran „employability‟ yang tinggi.

Mengenalpasti tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau elemen kemahiran employability yang diterapkan dalam kurikulum kejuruteraan elektrik di Politeknik Sultan Azlan Shah. ii. 377 . Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan di antara sektor pekerjaan dan jenis pekerjaan dalam menentukan tahap kepentingan kemahiran teknikal dan kemahiran pengurusan. HIPOTESIS Hipotesis kajian ini adalah: Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding saiz syarikat. Menentukan perbezaan tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan berdasarkan saiz syarikat. Analisis tak berparametrik (Kruskal Wallis dan Mann Whitney U) dan kaedah ukuran kecenderungan memusat (min. jenis syarikat dan status pemilikan syarikat. Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran employability berbanding jenis syarikat.BUKU PROSIDING diperolehi melalui soal selidik yang dihantar melalu pos kepada 233 alumni. Kemahiran employability bukan sahaja penting dan kajian di dalam negara malah di luar negara di mana kemahiran bukan teknikal ini adalah merupakan isu global namun kajian bagi kemahiran employability di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi masih kurang diterokai oleh pengakaji yang lepas. mod dan median) telah digunakan. Manakala objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah: i. Kajian yang lepas membuktikan keperluan kemahiran employability dalam sistem pendidikan untuk memastikan graduan yang berketrampilan dan berdaya saing.

839). saiz syarikat. kemahiran maklumat (0. Tahap skor min pemboleh ubah tersebut diukur dengan berpandukan jadual penjelasan skor min yang diperoleh dengan menggunakan formula Nunnaly (1978) (Jadual 1). diikuti kemahiran sains dan teknolgi (0. 2 = sangat tidak penting.821). 3 = penting. 5 = teramat penting. 1 = teramat tidak penting. Sebanyak 500 soalan soal selidik diedarkan kepada majikan di Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih. Kebolehpercayaan Ujian kebolehpercayaan digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan instrumen kajian. Domain kemahiran kualiti individu paling tinggi (0. Penggunaan Skala Likert 5 mata digunakan dalam kajian ini yang merujuk kepada. Instrumen Kajian Kajian ini menggunakan satu instrumen soalselidik yang mengandungi 2 bahagian A dan B.jenis dan status pemilikan syarikat.802).6. bidang. kemahiran berfikir (0. kemahiran sumber (0. Mohd Majid (2000) mencadangkan nilai minimum bersamaan 0. 4 = sangat penting. Ia bertujuan untuk meninjau tahap kepentingan kemahiran employability dari perspektif majikan industri.875).830).885). kemahiran interpersonal (0. Dalam kajian ini kesemua nilai Alpha Cronbach bagi kemahiran employability ini melebihi dari 0.809) dan kemahiran asas (0. Lokasi kajian melibatkan majikan seluruh Semenanjung Malaysia yang mengambil pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah sebagai pelatih di syarikat mereka.BUKU PROSIDING METODOLOGI KAJIAN Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian deskriptif dan menggunakan bentuk kajian kuantitatif.6 dengan ini melepasi nilai 378 . Jadual 2 menunjukkan kebolehpercayaan (Alpha Cronbach) itemitem dalam tujuh domain kemahiran employability. Sebanyak 180 borang soal selidik berjaya dikumpulkan semula dari pihak majikan dari pelbagai bidang. Bahagian B mengandungi 7 konstruk mengenai dari Model SCANS (2001). Bahagian A mengandungi 5 item yang berkaitan dengan jawatan. Data kuantitatif diperolehi melalui soal selidik yang diadaptasi dari Model SCANS (2001).

4%). ini menunjukkan bahawa item-item adalah konsisten dan boleh dipercayai.8) penyelia dan 42 orang (23.6%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 200 hingga 499 orang.9%) dikuasai oleh syarikat usahasama dan lain-lain 1 syarikat (0.8%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 100 hingga 199 orang.BUKU PROSIDING kebolehpercayaan. Seramai 73 orang (40.6%). 379 .5%) lain-lain jawatan yang terlibat dalam kajian ini. 31 syarikat kejuruteraan elektrik (17. Rajah 3 menunjukkan.9%) yang mempunyai bilangan pekerja lebih dari 500 orang. sebanyak 71 syarikat (39.8%) dipunyai oleh syarikat luar. sebanyak 180 set yang diterima semula. 13 buah syarikat (4. 23 syarikat (12.9%). 32 syarikat (17. DAPATAN KAJIAN Profil Responden (Syarikat) Daripada 500 set soal selidik yang diedarkan.7%) yang mempunyai bilangan pekerja bawah dari 50 orang.1%) dan 53 syarikat pelbagai (30.8%) pengurus.1%) dipunyai syarikat tempatan.6%) terlibat dalam kajian ini. 16 buah syarikat (5. Sebanyak 173 syarikat yang terlibat dalam kajian ini dimana sebanyak 56 syarikat kejuruteraan awam (32. Sebanyak 138 buah syarikat (82. 28 syarikat (15. 64 orang (35. 25 syarikat (14%) yang mempunyai bilangan pekerja diantara 50 hingga 99 orang. 33 syarikat kejuruteraan mekanikal (19.

kemahiran maklumat (M = 4. 380 .a.372). Merujuk kepada jadual 4 hasil analisis menunjukkan kualiti individu (M = 4. Ini bertepatan dengan hadis nabi s.308) dan kemahiran teknologi (M = 3.w yang bermaksud. kemahiran asas (M = 4.328). kemahiran berfikir (M = 4.395).308). Tanpa akhlak yang baik sesuatu pekerjaan tidak akan dilakukan dengan sempurna contohnya sifat bertanggungjawab dan amanah yang mana ia amat ditekankan dalam ajaran Islam.433). kemahiran sumber (M = 4. salah satu tujuan nabi Muhammad diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Majikan industri meletakkan tahap kepentingan kemahiran employability secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi. Kulialiti personal amat ditekankan oleh majikan dan mendapatkan min yang tertinggi kerana ia merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam kemahiran employability.623) adalah kemahiran yang paling tinggi nilai min diikuti oleh kemahiran interpersonnal (M = 4.BUKU PROSIDING Tahap Kepentingan Kemahiran Employability dari Perspektif Majikan Industri Dapatan kajian yang ditunjukkan dalam jadual 4 menunjukkan min bagi tujuh domain pembolehubah bagi kemahiran employability.

Manakala kemahiran asas. 381 . Dalam kajian ini. kemahiran interpersonal dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. Jadual 6 menunjukkan terdapat dua kemahiran iaitu kemahiran maklumat dan kemahiran teknologi yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan jenis syarikat. kemahiran sumber.BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding jenis syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan jenis syarikat. kemahiran berfikir. Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 6. Ini menunjukkan elemen kemahiran maklumat dan teknologi tidak ditekan oleh sesetengah majikan contohnya kejuruteraan awam yang tidak memerlukan kepakaran dalam kemahiran maklumat dan teknologi semasa melakukan proses kerja seperti di tapak projek. jenis syarikat yang dipilih berdasarkan jenis syarikat iaitu syarikat kejuruteraan awam. syarikat kejuruteraan elektrik. syarikat kejuruteraaan mekanikal dan syarikat yang selain dari tiga syarikat di atas.

382 .BUKU PROSIDING Kepentingan kemahiran employability berbanding status pemilikan syarikat Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan tahap kemahiran employability yang signifikan dengan status pemilikan syarikat. syarikat usahasama dan syarikat selain dari ketiga-tiga jenis syarikat di atas. status pemilikan syarikat yang dipilih berdasarkan kepada syarikat dimiliki oleh seratus peratus syarikat tempatan. Dalam kajian ini. seratus peratus dimiliki oleh syarikat luar.

kemahiran berfikir. 383 . KESIMPULAN Kepentingan kemahiran employability menurut perpektif majikan industri berada pada tahap tinggi. kemahiran maklumat. Manakala kemahiran asas. Ini menunjukkan semua majikan terutama majikan kejuruteraan awam.BUKU PROSIDING Keputusan ujian ANOVA satu hala dinyatakan dalam jadual 7. elektrik dan mekanikal meletakkan kemahiran employability mesti dimiliki oleh setiap graduan bagi membolehkan para pelajar bersaing pada rasaran global. kemahiran teknologi. Manakala pihak berwajib perlu mengambil perhatian yang sewajarnya dalam mempertingkatkan kemahiran employability para pelajar samada melalui latihan kepada pensyarah. kurikulum dan juga kokurikulm. kemahiran sumber dan kualiti personal tidak menunjukkan terdapat perbezaan yang singnifikan dengan jenis syarikat. Jadual 7 menunjukkan terdapat satu kemahiran iaitu kemahiran interpersonal yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dengan status pemilikan syarikat.

Arokiasamy . (2009). Kaur N dan Sharma R. Economic Planning Unit (2006). 9. 50 (E) Jun 2009: 113 – 127 UTM 10. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed. RUJUKAN 1. Muhammad Rashid R.Daya saing graduan lepasan tempatan dengan graduan lepasan luar Negara Institusi Pegajian Tinggi (IPT).(2008). S. (1993). Institut pengajian perlu menawarkan kursus kemahiran employability atau generik secara khusus bagi memenuhi kehendak pekerjaan semasa yang memerlukan pelajar menguasai kemahiran employability. Wye. UNIMAP.2. Acer. 384 . 3. K. 4. Usaha untuk meningkatkan kemahiran employability ini perlu diteruskan oleh setiap individu sekiranya ingin menempuh masa depan yang cemerlang. Kearns. NCVER Adelaide. (2009).S. Employability Skills For Australian Industry: Literature Review And Framework Development. C. Marimuthu. Becker. (2001). The Journal of International Social Research Volume 2 / 8 Summer 2009.BUKU PROSIDING Penguasaan kemahiran employability akan membantu individu di alam dunia kerjaya sebenar. Napsiah I. Skills development among undergraduates at the Malaysian University.). 7. Generic Skills For The new Economy – review of reseacr. International education studies. . 8. (2009).L and Ismail M. Australian Council For Educational Research.. & Liew. no. G. Human Capital Development And Its Impact On Firm erformance: Evidence From Developmental Economics. Rose Amnah A R. 6. Kuala Lumpur. 1 5. Students and Employers as Customers of Multimedia College. Perception differential between employers and undergratudes on the importance of employability skills. berinovasi dan fleksibel selaras dengan keperluan sumber tenaga negara.Chicago: University of Chicago Press. IPPTN (2004). Vol. Ninth Malaysia Plan. 2. Ahmad Zaini (2005). Md Yusop I. Peranan Institusi pendidikan teknikal di dalam pemupukan kemahiran Employability pelajar Journal Teknologi. P (2001). Melbourne. M. Mohamad Sattar R. Proceedings of National Seminar “The development of Technology And Technical-Vocational Education And Training In An Era of Globalization: Trend and Issues”. Menguasai kemahiran employability akan menjadikan seseorang pelajar sebagai pekerja yang berketrampilan. C.

Washington. Nunnaly.C. Employability Standards: Inclusion in family and consumer Science Middle School Curriculum. Universiti Teknologi Malaysia.S. Journal of Career and Technical Education. Ahmad J. Newjersey. Fall. Department of Labour Sowell. Skills and Task for Jobs. 14. No. Tesis Dr.Management Department Faculty Of Management And Human Resource Development. (2004). H. Norliza M S & Saifudin M Y (2007). New York: McGraw-Hill 12. (1963). The role of vocational and technical education in the industrialization of Malaysia as perceived by educators and employers. An Interrative Introduction. B. U. (2007). (1978). Merrill. 23. Secretary‟s Commission on Achieving Necessary Skill .W. Englewod Cliffs. Integrasi kemahiran employability dalam program pendidikan vokasional pertanian dan industri di Malaysia. Ramlee. Penentuan Kemahiran Yang Bersesuaian Untuk Pelajar Sarjana Muda Pengurusan Teknologi. B. 385 .BUKU PROSIDING 11. Psychometric theory. Universiti Purdue. 13. University Of Technology Malaysia 16. Yahya. (1996). Vol. Low H. Indiana. J. Smith P. 17.A SCANS Report for America 2000. D. M. E. 2007-m. New York: Columbia University Press. (2001). (1999). Siti Zaleha O. Research Vot No:75101. Falsafah. 15.s.1. Tesis Dr. Schultz.J. 18. T. The economic value of education. Falsafah.

1. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan Nikel Kromium (NiCr).0 PENGENALAN Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. Keputusan morfologi menunjukkan mekanisme haus yang berlaku pada permukaan haus kedua-dua sampel melalui tiga peringkat iaitu haus lelasan. Sokongan yang baik dari salutan 386 . banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap kakisan dan juga haus. manakala kaedah kedua pula menggunakan ujian kekerasan pelekuk nano bagi mengkaji dan membandingkan kekerasan kedua-dua sampel. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Antaranya dengan mengaplikasikan salutan NiCr. Walaubagaimanapun. ianya tidak terkecuali dari masalah haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas.BUKU PROSIDING ANALISIS SIFAT-SIFAT HAUS KELULI LEMBUT BERSALUT NIKEL KROMIUM Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Norhaniza Azreen bt Mohamed Mokhtar Mohd Khuzairy b Mohd Yusof ABSTRAK Keluli lembut digunakan dengan meluas sebagai struktur bahan dalam kebanyakan bidang kejuruteraan kerana sifat kebolehmesinannya yang baik. Oleh itu. Oleh itu. Walaubagaimanapun. Dapat disimpulkan bahawa salutan NiCr memainkan peranan yang amat penting dalam memperbaiki kerintangan keluli lembut terhadap haus. banyak pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerintangannya terhadap haus. pengaliran terma yang baik dan juga kekuatan mekanikal yang yang sangat baik. Keputusan ujian kekerasan pelekuk nano yang dikenakan ke atas kedua-dua sampel menunjukkan sampel keluli lembut bersalut NiCr mempunyai kekerasan yang lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. ianya tidak terkecuali dari masalah kakisan dan haus yang menyebabkan jangka servisnya terbatas. haus pengoksidaan dan haus perekatan. Kajian penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme haus terhadap keluli lembut yang bersalut dengan NiCr dan untuk menghubungkait perhubungan di antara pembentukan mikrostruktur dan sifat-sifat haus terhadap keluli lembut. Sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr yang telah dikenakan ujian haus dianalisis dengan dua kaedah iaitu menggunakan Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi menganalisa morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas kedua-dua sampel.

ikatan yang kuat antara salutan dan substrat menghasilkan keadaan yang unik apabila logam bersalut digunakan pada persekitaran agresif. Hasil dari ujian haus. Ujikaji diteruskan dengan melakukan ujian pelekuk nano bagi tujuan mengenalpasti kekerasan kedua-dua sampel. 10 μm 2 μm 1 μm 0 387 . Dengan itu. Kerintangan haus keluli lembut dikenal pasti dengan melakukan kajian melalui ujian haus yang dikenakan ke atas keluli lembut tanpa salutan dan juga keluli lembut disalut NiCr. kedua-dua sampel dianalisis melalui Mikroskop Imbasan Elektron (SEM/EDX) bagi endapatkan morfologi permukaan haus dan juga keratan rentas sampel.BUKU PROSIDING ini terhadap substratnya merupakan aspek yang paling penting dalam kejayaan salutan.

1 (b).2. Bagi permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr. analisis morfologi dijalankan dan didapati beberapa keadaan. Keadaan terlekang ini disebabkan oleh kesan haus lelasan yang berlaku ketika permukaan spesimen bersentuhan dengan permukaan cakera ketika ujian haus dijalankan.2 (a).1 (a). (2010). Kehadiran peratus kandungan Fe yang tinggi ini juga mungkin disebabkan 6 oleh perpindahan unsur Fe dari cakera besi tuang kepada permukaan haus sewaktu ujian haus dijalankan. keadaan lelapisan turut kelihatan berlaku pada permukaan haus dan juga didapati permukaan haus menjadi menggerutu akibat daripada berlakunya haus lelasan.2 (e) juga menunjukkan peratus Fe yang tinggi bagi kedua-dua sampel dan ini juga membuktikan bahawa sampel keluli lembut tanpa salutan dan sampel keluli lembut bersalut NiCr ini juga merupakan sejenis logam ferus. Rajah 2. 2007). keadaan menggelupas ini adalah tidak seteruk keadaan menggelupas yang berlaku terhadap specimen keluli lembut yang disalut NiCr. Bukti perpindahan berlaku antara permukaan sering dikaitkan dengan kehadiran partikel yang kecil dan longgar yang berada permukaan kasar dan mempunyai skala alur yang halus (Ghazali et al. Merujuk kepada Rajah 2.2 (a) menunjukkan lekangan permukaan yang berlaku pada sampel keluli lembut bersalut NiCr agak ketara kerana keadaan salutan adalah lebih lembut berbanding dengan keluli lembut itu sendiri. Mengikut kajian Sidhu et al.BUKU PROSIDING 2. (1999) yang menyatakan bahawa peranan salutan dalam haus lelasan tidak bergantung kepada kekerasan. Merujuk kepada Rajah 2.1.2 (c). 2006). Ini menyokong bahawa pendapat Rebholz et al. puing haus berperanan dalam penjelasan mekanisme haus. Haus rekatan hanya berlaku selepas salutan dikeluarkan. Keadaan permukaan yang haus ini kelihatan agak sekata dan tahap menggerutunya kurang jika dibandingkan dengan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu Rajah 2.2 (c) pula menunjukkan kelihatan puing pada permukaan haus.1 (c) dan Rajah 2. jika dilihat dengan pembesaran yang lebih tinggi iaitu pada pembesaran 306 X didapati permukaan spesimen kelihatan seperti menggelupas dan ini terjadi kerana lekangan salutan yang berlaku.0 Morfologi permukaan haus. Jika dilihat pada permukaan pada pembesaran yang lebih tinggi yang merujuk kepada Rajah 2. Merujuk kepada Rajah 2. dan haus lelasan akan mula menjadi punca utama perpindahan logam (Jaharah et al. Pada dasarnya keadaan ini boleh mendorong kepada fenomenon haus yang lebih teruk dan ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap spesimen tersebut. berlaku juga sedikit penggelupasan pada permukaan dan jika dibandingkan dengan Rajah 2. Keputusan analisis EDX yang ditunjukkan oleh Rajah 2. kesan haus pada permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan dapat dilihat. Rajah 2. Partikel yang terkeluar dari 388 .1 (d) dan Rajah 2.

Puing-puing akan berkumpul pada permukaan sampel atau cakera besi tuang. kecenderongan perekatan berlaku antara permukaan bersentuhan. Kelihatan terdapat sedikit kemusnahan pada sub-permukaan.3 (c). Kehadiran peratusan karbon yang tinggi ini juga mungkin disebabkan oleh berlakunya haus perekatan di antara permukaan sampel dan juga permukaan cakera besi tuang. kelihatan retakan kecil yang ketara dibahagian permukaan keratan rentas dan ini dapat dilihat dengan jelas pada rajah 2. tenaga dan daya yang terhasil akan menghancurkan puing-puing dan membawa kepada garisan haus. Pada kadar kelajuan yang tinggi. 2010). Rajah 2. Kekerasan spesimen keluli lembut itu menjadi semakin lemah disebabkan oleh partikel karbon yang terkeluar kerana peranan karbon adalah 7 untuk menguatkan logam. suhu permukaan meningkat dan menyebabkan tahap regangan plastik di permukaan menggerutu juga meningkat dan ini menyebabkan peningkatan haus (Prince et al. menyebabkan perpisahan mudah berlaku pada ikatan yang lemah. pada kadar kelajuan gelongsor yang perlahan. 1996). Apabila partikel itu lekang maka fenomenon haus akan menjadi semakin buruk. Fenomenon puing ini juga dirujuk kepada Mohantry et al. Ini akan menyebabkan pertambahan haba berlaku dan ada puing-puing yang akan melebur.93K X.3 menunjukkan morfologi keratan rentas bagi sampel keluli lembut tanpa salutan. 2. Pembesaran dibuat sebanyak 29X dan secara pemerhatiannya permukaan terhausnya kelihatan agak menggerutu dan terdapat juga lekangan yang berlaku.2 (b) pula menunjukkan satu garisan kesan calar yang dapat dilihat pada permukaan spesimen yang dikenakan ujian haus. Kejadian ini turut dilaporkan oleh Murthy & Venkataraman (2006).3 (a).3(b) pula menunjukkan lekangan partikel yang dapat dilihat dengan jelas pada pembesaran 2.2 (f) merupakan analisis EDX terhadap partikel karbon yang terkeluar dari sampel keluli lembut bersalut NiCr. (1996).2 (d) menunjukkan lelapisan terbentuk dan ini menyebabkan kelihatan seperti multi lapisan terbentuk pada permukaan haus tersebut. Didapati peratus karbon adalah paling tinggi berbanding unsur yang lain dan ini juga membuktikan bahawa partikel itu adalah sejenis karbon. Diketahui bahawa peratus kandungan karbon dalam besi tuang adalah tinggi berbanding dengan peratus kadungan karbon dalam keluli lembut.1 ANALISIS MORFOLOGI SUB PERMUKAAN KERATAN RENTAS Rajah 2.BUKU PROSIDING permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr berlaku kerana keluli lembut yang memegang partikel itu telah haus ketika fenomenon haus dalam. Pada kawasan tertentu terdapat retak-retak mikro di bawah permukaan ke arah selari permukaan. Rajah 2. Rajah 2. Retak mikro juga mungkin berlaku disebabkan oleh kelesuan salutan dan substrat akibat dari proses gelongsor (Mohanty et al. 389 .Merujuk kepada Rajah 2. Akibat dari ujian haus. Kemungkinan partikel karbon dari besi tuang tadi telah berpindah kepada permukaan haus pada sampel keluli lembut bersalut NiCr. Keadaan ini akan meningkatkan lagi keadaan haus pada permukaan sampel. Rajah 2. Keadaan ini juga menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu dan menjadi rosak.

(a) Menggunakan pembesaran 196 X. 390 . (a) Menggunakan pembesaran 57 X. Rajah 2.BUKU PROSIDING Rajah 2. (b) Menggunakan pembesaran 2930 X dan (c) Menggunakan pembesaran 196 X.4 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut bersalut NiCr.3 Menunjukkan morfologi sub permukaan keratan rentas sampel keluli lembut tanpa salutan. (b) Menggunakan pembesaran 1350 X dan (c) Menggunakan pembesaran 213 X (anak panah menunjukkan permukaan dikenakan ujian haus).

Daripada Rajah 2.2 ANALISIS UJIAN PELEKUK NANO Hasil dari ujian pelekuk nano yang dijalankan ke atas spesimen keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut yang bersalut NiCr. Salutan dan substrat dapat dilihat dengan jelas dari atas ke bawah.6 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut bersalut NiCr yang diperolehi dari ujian pelekuk nano. 2009). Sewaktu geseran berlaku. Rajah 2. Retakan ini dikenali sebagai retakan mikro termo (Talib et al.4 ketebalan salutan boleh dianggarkan sebanyak 100 μm. Dengan jangkamasa ujian haus yang dijalankan maka retakan mikro haba ini akan mula berlaku dan mula merebak sehinggalah geseran dihentikan. Salutan dan substrat mempunyai ikatan mekanikal dan bahan yang baik.4 (b) pula menunjukkan terdapatnya puing-puing haus dan juga partikelpartikel yang terlekang dari substrat manakala Rajah 2.5 menunjukkan lengkung beban-anjakan (P-h) bagi sampel keluli lembut tanpa salutan dan Rajah 4. Pembesaran lebih tinggi dilakukan iaitu 57X dan menerusi Rajah 2. Graf-graf berikut diperolehi. Rajah 2.3 (c)). 2. 2006). dan ini menunjukkan salutan itu mempunyai ikatan yang sangat kuat (Huang et al. 2004).BUKU PROSIDING Berlaku juga retakan kecil pada kedua-dua spesimen ini yang mungkin disebabkan oleh penghasilan haba akibat daripada geseran yang berlaku dari ujian haus yang dijalankan (Rujuk Rajah 2. Pada masa yang sama. Kelihatan berlakunya permukaan yang tidak rata akibat dari ujuan haus.4 (c) menunjukkan permukaan terhaus mengalami kerosakan dalaman di mana retak-retak kecil kelihatan manakala terdapatnya tompok-tompok hitam yang kelihatan dan berkemungkinan disebabkan oleh pengumpulan unsur Fe yang paling tinggi (Ghazali et al. Fenomenon ini akan menyebabkan pertambahan tegasan pada permukaan yang bersentuhan tadi. suhu akan bertambah pada permukaan yang bersentuhan dan akan memulakan berlakunya tegasan suhu. Rajah 4.4 menunjukkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr iaitu keluli lembut yang disalut NiCr pada pembesaran 31 X. Permukaan terhaus ditunjukkan dengan anak panah kawasan yang dimaksudkan.3 (a) dan 2. 391 .4 (a) dapat dilihat bahawa berlakunya retakan-retakan kecil pada sub permukaan yang terhaus. yang mana boleh bertindih degan tegasan mekanikal. permukaan yang bersentuhan akan mengalami tekanan yang tinggi kerana ia membawa beban yang tinggi.

BUKU PROSIDING Jadual 2. hmax yang diperolehi. 392 .1 meringkaskan nilai beban maksimum. serta nilai kedalaman pelekukan.

BUKU PROSIDING 393 .

BUKU PROSIDING 394 .

Sekiranya ikatan yang lemah berlaku antara salutan dan substrat maka kegagalan akan lebih mudah berlaku (Zhang & Huan 2005).2 iaitu pada kedudukan pelekukan 1 iaitu 2266 nm. Ini bermakna permukaan sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih lembut jika dibandingkan permukaan sampel keluli lembut bersalut NiCr selepas dikenakan ujian haus (Gong et al. 2009). Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi.6. Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. tidak ada keadaan pop-in yang dilihat (Cenna et al. Merujuk kepada rajah 2. Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. 395 . nilai hmax yang paling tinggi ialah berada pada Jadual 2.5 dan rajah 2. Perbezaan mungkin berlaku daripada segi ikatan yang terwujud antara substrat dan salutan.7 graf kekerasan melawan jarak dari permukaan haus di atas. Merujuk kepada Rajah 2. Ujian pelekuk ini tidak menunjukkan wujudnya ciri-ciri rapuh yang berlaku pada salutan.BUKU PROSIDING Perbandingan dua jadual di atas dibuat dan didapati beban maksimum untuk semua penusukan hampir sama iaitu ≈ 200 mN. didapati nilai kekerasan lekukan pertama kedua-dua sampel lebih rendah berbanding dengan lekukan kedua.2005).

0 KESIMPULAN Rintangan haus keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih baik berbanding dengan keluli lembut tanpa salutan. Nilai kekerasan bertambah pada lekukan kedua. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. maka akan berlakulah perubahan bentuk plastik. Apabila logam mengalami perubahan bentuk plastik. Ini bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding keluli lembut tanpa salutan. Bermakna kekerasan permukaan terhaus spesimen keluli lembut bersalut NiCr itu lebih tinggi berbanding spesimen yang tidak bersalut. ia dapat menambahkan lagi rintangan haus terhadap mekanisme haus. Fenomenon haus yang berlaku pada kedua-dua sampel mengalami peringkat haus lelasan. Oleh itu perubahan bentuk plastik yang boleh berlaku pada sampel keluli lembut tanpa salutan adalah lebih tinggi. Ini bermakna dengan adanya salutan NiCr. (2005). haus 396 . Ini disebabkan oleh berlakunya pengerasan kerja sewaktu ujian haus dijalankan. Sifat kekerasan keluli lembut bersalut NiCr dan keluli lembut tanpa salutan juga berbeza. Peningkatan suhu ini berlaku adalah disebabkan geseran yang lama pada jarak yang panjang. 2004). Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan (Jamaliah 2003). Ini bermakna kebarangkalian bahan yang tidak bersalut untuk gagal adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan yang bersalut. Daripada ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut. Mekanisme ini juga turut dijelaskan oleh kajian yang dilakukan Gong et al. Spesimen keluli lembut disalut NiCr menunjukkan sifat kerintangan haus yang lebih baik daripada spesimen keluli lembut tanpa salutan. Keadaan ini telah diterangkan sewaktu perbincangan morfologi sub permukaan keratan rentas sebelum ini. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser. tindakbalas antara kehelan dalam struktur bahan akan menyebabkan bahan itu menjadi semakin kuat dan keras (Budinski 2004).BUKU PROSIDING Keadaan ini disebabkan oleh kehadiran retakan-retakan mikro pada kawasan berdekatan dengan permukaan haus (Talib et al. Perubahan kekerasan ini berlaku kerana terdapatnya peningkatan suhu pada permukaan spesimen yang bergeser dengan permukaan cakera. Pengerasan kerja ini terjadi apabila bahan dikenakan tegasan melebihi had kekenyalannya. 3. Keputusan ujian pelekuk nano yang dijalankan membuktikan bahawa permukaan terhaus untuk spesimen tidak bersalut itu lebih tinggi kedalaman pelekukannya berbanding dengan spesimen yang disalut.

Baltazar Hernandez. properties and selection.H. M. 2004. I. H. Ini menyebabkan permukaan tersebut mudah haus apabila terus digeserkan pada permukaan cakera. & Celik. Keputusan EDX menunjukkan kehadiran peratus Fe yang tinggi pada kedua-dua sampel dan kehadiran peratus Fe yang tinggi ini menunjukkan fenomenon haus rekatan berlaku di antara permukaan cakera besi tuang dan juga permukaan sampel. Sidney. McGraw Hill. K. Ketebalan salutan NiCr ialah 100 μm. N. Panda.H. Avner. Budinski. & Budinski. 1974. RUJUKAN 1. M. Analisis sub permukaan keratan rentas pada sampel keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr mendapati berlakunya lekangan pada permukaan terhaus dan secara pemerhatiannya ia kelihatan menggerutu. E. S. Retakan mikro juga dapat diperhatikan pada kedua-dua sampel. Lelapisan juga turut berlaku pada kedua-dua permukaan sampel dan ini menyebabkan permukaan kelihatan menggerutu. 3. Bagi keluli lembut bersalut NiCr pula.K.J.F. Engineering Materials 2. Ujian haus memberikan kesan di mana penghasilan haba serta gabungan di antara tegasan suhu dan tegasan mekanikal sewaktu ujian haus dijalankan menjurus kepada penghasilan retakan mikro ini.L.. 2003. Suhu yang meningkat dan pendedahan permukaan spesimen kepada udara memudahkan berlakunya haus pengoksidaan. New York. lekangan permukaan keluli lembut bersalut NiCr adalah lebih ketara. 397 . Plant ATree.. Ak. H.G. kesan kelesuan salutan juga boleh menambahkan lagi kehadiran retakan mikro ini. Engineering Materials.K. Oxford. Ozdemir. Pearson Prentice Hall. 8th edition. Y. Soykan. Nanoindentation and microstructure analysis of resistance spot welded dual phase steel. Tekmen.F. 173174:1070-1073.S. 2nd edition. Keadaan ini menunjukkan berlakunya fenomenon haus pengoksidaan di mana peningkatan suhu akan menyebabkan perubahan kekerasan pada permukaan spesimen yang bergeser itu. 2. R. 2nd edition. 64:207-210. Morfologi permukaan haus keluli lembut tanpa salutan dan keluli lembut bersalut NiCr menunjukkan fenomenon haus lelasan di mana berlakunya lekangan permukaan dan secara pemerhatian. Materials letters. C. 1998. V. Lekukan pada jarak 50 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling lemah manakala kedalaman lekukan pada jarak 100 μm dari permukaan haus menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi. Kuntz. Ashby. 4. Introduction to physical metallurgy. & David. Surface & Coating Technology. & Zhou. M. (2010).BUKU PROSIDING pengoksidaan dan juga haus rekatan. NiCr coatings on stainless steel by HVOF technique.

(2000). M. J. 150:239-245.W. 398 . 249:715-726. Indumathi. G. Lingzhong.. Omar. H. 200:203-218. & Nayak. Plasma transferred arc boriding of a low carbon steel:microstructure and wear properties. Dahotre. 14. (2002).J.BUKU PROSIDING 5. & Ghazali.H. Bean Wu.John & Fahim. H. Gong Duh & Fan. 13.CaF2 composite coating..K. Honeycomb. 377:354-359. 6. C.. Applied Surface Science. 15. Farid Salim. A. Int. Esah Hamzah & Mohd Zubil Bahak. Jurnal Teknologi. Du & Weigang. Bourithis. 7.38(A):1124. Wear mechanism and failure mode of P10 TiN coated carbide tools.K. Gong Duh. Tribological layers and the wear of ductile materials. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. L. Jiann. 259:490-500. Bean Wu. Rajesh. (2005). Nanocoatings for engine application. (2005). Narendra B. Jaharah. M. F. Huang. Zahrulail Suliman & Edynoor Osman. J. 12. rapidly solidified powder metallurgy aluminium alloys. Wear. S.. A.Z. Chuangbing. (2003). Rainforth. Papaefthymiou.J. Fan. 10. 1997. Preparation and characterization of atmospheric plasma-spraye NiCr/Cr3C2. (2001) Friction and wear behavior of polyetherimide composites in various wear modes. Precision Technology. 1:115-122. Microhardness and corrosion behavior in CrN/electroless Ni/mild steel complex coating. Surface & Coating Technology. 2nd edition.D. Che Haron. & Papadimitriou. and Franklin.G. (2000).Jayashree. (2009). (2002). R. M. (2007). S. & Jones. Zhang. Bijwe. 245:204-215. Wear. & Bhadesha. Steel microstructure and properties. Wear. Ghazali. J.H. Evaluation of the mechanical properties and tribological behavior of the CrN coating deposited on mild steel modified with electroless Ni interlayer. 194:58-67. Dry sliding behavior of some wrought. 203:3058-3065.M. Surface & Coating Technology. Kajian sifat kehausan dan kekerasan komposit matriks aluminium. W. . Surfacecoating & technology. Shiung Chen. Jeng. 11.D.J. Jen Li & Jenq. Thin solid film. Jamaliah Idris. Kapoor. Jenq. M. 8.. 9.

18:49-56. Structure. Sun. S.5:75-86. Wear. & Seshadri. B. Wear characteristic of several commercial wrought aluminium alloys against tool steel. 399 . Mohanty.K. Kalpakjian. and Singh. S. (1999). & Xue. Wear. 17. & Matthews. (2006). &cLugscheider. A. A. mechanical and tribological properties of nitrogen-containing chromium coatings prepared by reactive magnetron sputtering. (2006). Gopalakrishnan. W. (2002). 20. (2008). 5thedition.. E. R.135.. (1996).. N. 202:4893-4900.. S. Rossi. Rebholz. & Venkataraman. G. Ramesh. Celis. & Scardi. Tribology International. Bonte. International Journal of applied Engineering Research.-Q. M. Xia. Dry and wet corrosion behavior of AISI 304 stainless steel coated by sol-gel ZrO3-CeCO2 films. Modi. Leyland. Han. (2008).K. Mariyam Jameelah Ghazali. Tribological characteristics of nickel based composite coatings. Dongbai. Smith. (2003). A. 50:639-649. Murthy. Duraiselvam. Surface & Coating technology. 19. Fedrizzi. S. J. Corrosion science... O.. R.. 23. L. Shenglin. (2010). 2006. Effect of sintering temperatures on corrosion and wear properties of sol-gel alumina coatings on surface pre-treated mild steel. Jurnal kejuruteraan. The influence of HVAC powder feedstock characteristics on the sliding wear behavior of WC-NiCr coatings. Liu. Y.. (1996).-J. Maggio.P. I.20(NiCr) deposited by HVOF and detonation spray processes. C.. H.P. Thinsolid film. Ziegele. J. 26.255:893-902. Dry sliding behavior of HVOF sprayed Molybdenum and Nickel/Chromium Coatings.K. 25. 35:497-502. C. Sinha. A comparative study of the frictionand wear behavior of untreated mild steel and its boron-permeated counterpart under lubrication of liquid paraffin containing zinc dialkyldithio-phosphate.S. Zishuan. Liu. Hong. 115:222-229. P. 286:127. P. Pearson Prentice Hill.B. M. 24.. Manufacturing Engineering and Technology. M.-M.N. ying Yu & Hui. Fan. De. Abrasive wear behavior of WC-CoCr andCr3C2. M. 200:2642-2652. Surface &Coating Technology.BUKU PROSIDING 16. 198:251-266.S. Di.W. Ruhi. min Meng. 18. Sliding wear behavior off thermally sprayed 75/25 Cr3C2/NiCr wear resistant coatings. 21. Q. Prince. & Schmid. & Natarajan. S. Surface coating & technology. 22.

.. & Mohanraj. 29. 17:782-787 34. & Prakash. Sidhu. 35. Zhang. Yang. B. 253:4377-4385. SEM observations on wear mechanism of TiN-Coated HSS twist drills when drilling mild steel. Cheow Keat. (2008).. Sidhu. Yeoh. A. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2007. R. & Siddaramaiah.. (2010). G.41. High temperatureerosion of HVOF sprayed Cr3C2-NiCr Coating and mild steel for boiler tubes. Z. The tribological behavior of detonation sprayed coatings: the importance of coating process parameters. D. & Huan. & Li. Sundararajan. (2007). Effect of short glass fiber content on three-body abrasive wear behavior of polyurethane composites. Applied surface science. 28. Talib. (2004). Saad. 33. 43:887-890.. 41(A):85-95. Suresha. Xinchun. Dayananda Jawali. (2005). Shi-Jun.. Chandramohan. (2005). H.28.H. Wear. Lu & Jianbin. S. S.. G. Cheng-Xin. 36. S. Composites science & technology. Lu.53:20812089.B. M. Suresha. & Hashim. Y. Acta materialia. J. 30. T. (2008).J. R. 65:14091413. Tribological properties of rareearth oxide added Cr3C2-NiCr coatings. Toff. Luo. Zhang. Tribology International. & Sivakumar. & Lu. Nanoindentation and nanoscratch behaviors of DLC coatings on different steel substrates. Chandramohan.. Jurnal Teknologi. Wang. G. Wear characteristics of Cr3C2-NiCr and WC. 32. K.. Abraham Jawahar. Three body abrasive wear behavior of filled epoxy composite systems. N. 258:377-391. G. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2009. Zhenyu. Guan-Jun. (2007).H.S. (2004). Jurnal Teknologi. Li. C Zhang. S. 400 . 31.2701.BUKU PROSIDING 27.225.M. 41(A):17-28. The effects of varying process parameters on the microhardness and microstructure of Cu-steel and Al-Al2O3 friction joints. Shamsul Bahrain Jamaludin & Zainal Arifin Ahmad. (2005).Co coating deposited by LPG fueled HVOF.ASM International. Sen. Chromizing behaviors of a low carbon steel processed by means of surface mechanical attrition treatment. B. M.

Secara keseluruhannya tahap kebimbangan komunikasi pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan berada di tahap sederhana. Hasil kajian menunjukkan 8. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16.2% di tahap kebimbangan komunikasi rendah. mereka perlu tahu bagaimana 401 . bangsa dan program pengajian. dan 3) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi dengan tahap pencapaian akademik pelajar. Setelah berjaya mendapat pekerjaan. Alat ukuran Personal Report of Communication Apprehension Scoring.1% di tahap kebimbangan komunikasi sederhana dan 6. keamahiran berkomunikasi juga memainkan peranan penting memandangkan untuk menjadi pekerja yang baik. 85. Diploma Pemasaran.BUKU PROSIDING TAHAP KEBIMBANGAN KOMUNIKASI DI KALANGAN PELAJARPELAJAR SEMESTER AKHIR JABATAN PERDAGANGAN Fauzan bt Ab. Kemahiran tersebut sangat penting untuk memastikan kebolehpasaran mereka setelah tamat pengajian nanti. Rahman Norhazlin bt Mohamed Ali Nor Rafidah bt Abdul Rahman ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Diploma Pengurusan Peruncitan dan Sijil Pengajian Perniagaan terlibat dalam kajian ini.0 melalui kaedah statistik deskriptif. 2) mengkaji hubungan di antara tahap kebimbangan komunikasi pelajar dengan faktor-faktor demografi seperti jantina. Politeknik Sultan Azlan. Secara khususnya objektif kajian ini adalah untuk: 1) mengenalpasti tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan di mana seramai 161 pelajar semester akhir dari semua program iaitu Diploma Akauntansi.7% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi tinggi. Manakala tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bangsa dan program pengajian dengan tahap kebimbangan komunikasi pelajar.24 (PRCA-24) telah digunakan untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi pelajar. 19 PENDAHULUAN Kemahiran berkomunikasi sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang individu terutamanya bakal graduan yang berusaha untuk cuba menempatkan diri mereka di pasaran kerja. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara jantina dan tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi.

untuk dilihat sebagai komunikator yang kompeten. Kajian beliau mendapati semakin tinggi tahap komunikasi pelajar semakin tidak aktif mereka dalam aktiviti kokurikulum. Kebimbangan komunikasi merujuk kepada situasi takut atau risau untuk berkomunikasi secara lisan akibat pelbagai punca. Masalah ini biasa dihadapi dikalangan pelajar ditahap persekolahan mereka. jantina. Penyataan Masalah Kemahiran berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran yang signifikan untuk dinilai oleh majikan dalam proses pengambilan pekerja dan kenaikan pengkat. 1980). Fordham dan Gabin (1996) mendapati ketakutan untuk berkomunikasi 402 . Hasil kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keputusan akademik dan kebimbangan komunikasi pelajar. seseorang individu itu perlu mengurangkan tahap kebimbangan individu masingmasing. Kajian berkaitan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan faktorfaktor demografi mendapati kanak-kanak yang tinggal di kawasan pedalaman lebih tinggi tahap komunikasinya berbanding dengan mereka yang dibesarkan di kawasan bandar (Richmond & Robertson. Kajian Daly dan Stafford (1984) pula mendapati perempuan lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasinya berbanding dengan lelaki. Walaubagaimanapun ramai graduan atau pelajar menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan baik kerana mereka mempunyai kebimbangan komunikasi (communication apprehension).BUKU PROSIDING untuk menyuarakan pendapat dan idea. Kajian tersebut mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan. 1977).Kajian lepas menunjukkan sekurang-kurangnya 11% pelajar mengalami masalah kebimbangan komunikasi (Harris. Hasil kajian Fuziah Kartini (1995) mendapati faktor demografi seperti bangsa. Daly dan Sorenson (1984). Mc Croskey (1977) mendefinisikan kebimbangan komunikasi sebagai tahap ketakutan atau kerisauan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kajian berkaitan dengan hubungan antara kebimbangan komunikasi dengan pencapaian akademik pelajar telah dilakukan oleh McCroskey. Konsep kebimbangan komunikasi kemudian berkembang menjadi tahap ketakutan atau kerisauan yang dialami individu berkaitan dengan komunikasi sebenar atau komunikasi yang dijangkanya dengan orang lain. tahun pengajian dan status sosio-ekonomi tidak mempengaruhi kebimbangan komunikasi pelajar. Sehubungan dengan itu. Kajian beliau juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara kebimbangan komunikasi dan keaktifan dalam aktiviti kokurikulum pelajar.

bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi c) Menentukan hubungan di antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi Daripada objektif kajian di atas. Kesemua ini berpunca daripada kebimbangan dan bukannya disebabkan oleh kurang mahir dalam komunikasi. Kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar juga boleh menjejaskan pengalaman pembelajaran mereka. hipotesis nul dibentuk seperti berikut: i) ii) iii) iv) H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi 403 . Individu yang tinggi tahap kebimbangan komunikasi juga didapati sukar untuk bekerja dengan rakan sekerja. Kemahiran berkomunikasi dilihat sebagai faktor penting dalam proses pengambilan pekerja. Ini kerana mereka kurang terlibat dalam perbincangan kelas dan kurang bertanyakan soalan. Politeknik Sultan Azlan Shah b) Menentukan hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina. Nor Shaipah dan Junaidah Hanim (2003) yang mendapati bahawa kemahiran tersebut merupakan faktor kedua terpenting yang diambilkira oleh firma perakaunan awam dalam mengambil pekerja. Oleh itu adalah penting untuk semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang pendidikan mengambil berat tahap kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar untuk memastikan graduan yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak industri. kurang peluang kenaikan pangkat atau maju dalam kerjaya mereka. Ini menyebabkan individu yang takut berkomunikasi akan dianggap sebagai komunikator yang tidak kompeten. Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif-objektif berikut: a) Menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan.BUKU PROSIDING dengan lebih kerap boleh menghalang individu daripada berkomunikasi dengan lebih berkesan walaupun ia mempunyai kemahiran komunikasi yang memuaskan. Ini dibuktikan melalui kajian oleh Saudah.

METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian merupakan asas kajian dalam menentukan kaedah memperolehi data hasil kajian. bangsa dan program dengan tahap kebimbangan komunikasi? c) Adakah wujud hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan tahap kebimbangan komunikasi? Kepentingan Kajian Dapatan kajian ini akan menjelaskan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Ia terdiri daripada pelajar Diploma Akauntansi (DAT6A) seramai 36 orang. Ia akan memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah dan pihak politeknik berkaitan masalah kebimbangan komunikasi dikalangan pelajar dan seterusnya menjadi asas untuk merangka aktiviti dan pendekatan yang relevan untuk mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangkan masalah tersebut ke tahap yang lebih rendah. Diploma Akauntansi (DAT6B) seramai 39 orang. sebanyak 15 soal selidik telah diketepikan/dibuang kerana responden tidak menjawab dengan lengkap soal selidik tersebut. Diploma Pemasaran (DPR6) seramai 36 orang dan Sijil Pengajian Perniagaan (SPP4) seramai 41 orang. Penulisan dalam bahagian ini akan menyentuh perkara-perkara mengenai prosedur dan kaedah yang merangkumi prosedur persampelan. instrumen dan analisis. Walaubagaimanapun.BUKU PROSIDING Soalan Kajian Kajian in dijalankan untuk menjawab soalan-soalan kajian berikut: a) Apakah tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Diploma Pengurusan Peruncitan (DRM6) seramai 24 orang. Borang-borang kaji selidik kemudiannya dikemukakan kepada pelajar-pelajar tersebut dengan meminta kebenaran daripada pensyarah modul yang mengajar dengan kebenaran Ketua Jabatan Perdagangan. Jumlah responden yang diambil kira adalah sebanyak 404 . Persampelan adalah sebanyak 100 peratus daripada populasi. Prosedur persampelan Seramai 176 orang pelajar semester akhir di Jabatan Perdagangan. Politeknik Sultan Azlan Shah. Politeknik Sultan Azlan Shah) b) Adakah wujud hubungan di antara faktor-faktor demografi seperti jantina.

Borang soal selidik yang digunakan terdiri daripada empat soalan di seksyen A berkenaan maklumat demografi responden untuk mendapatkan keterangan mengenai jantina. DPR seramai 28 orang (28%). Skor yang digunakan dalam skala Likert ialah sangat setuju (1-SS).6%) dan 123 orang responden perempuan (76. Ini adalah supaya responden dapat memberikan jawapan yang jujur terutamanya bagi soalan yang terlalu peribadi.5%). DRM seramai 24 orang (14.0.BUKU PROSIDING 161 soal selidik yang mewakili 91% pelajar dimana pelajar yang menjawab soalan yang dianalisa adalah program DAT seramai 74 orang (46%). tidak setuju (4-TS) atau sangat tidak setuju (5-STS).4%). responden melayu adalah seramai 140 (87%). Penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian adalah lebih sesuai kerana ianya lebih mudah mendapat kerjasama daripada responden.9%) dan SPP seramai 35 orang (21. Skor min digunakan untuk melihat purata semua skor bagi menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Dari segi etnik pula. setuju (2-S). Instrumen Kajian Menurut Best & Kahn (1998) terdapat pelbagai jenis instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkan data.7%). jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden pada borang-borang soalan kaji selidik yang telah dilengkapkan akan direkodkan bagi tujuan pengiraan statistik. Dengan ini diharap data yang diperolehi adalah tepat. soal selidik ini mempunyai 38 orang responden lelaki (23. tidak pasti (3-TP). Borang soalan kaji selidik yang akan dikemukakan adalah untuk meninjau kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Azlan Shah.6%). Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set borang soalan kaji selidik. responden india seramai 8 orang (5%) dan responden siam seorang (0. Setiap instrumen ini mempunyai cara tersendiri untuk mengira dan mendapatkan maklumat daripada sumber data. Selain itu 405 . Sampel kajian dianalisa secara individu dan kebebasan sepenuhnya diberikan kepada sampel kajian semasa responden memberikan maklumat. Analisis Data Dalam proses analisis data. Dari segi jantina. sistematik dan mudah dianalisa. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan „Statistical Packages For Social Science‟ (SPSS) versi 16. etnik. faktor bangsa dengan tahap kebimbangan komunikasi dan faktor program dengan tahap kebimbangan komunikasi. program dan tahap pencapaian akademik dan sebanyak 24 soalan di seksyen B yang menggunakan skala Likert. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif skor min dan korelasi. responden cina 12 orang (7. Ujian ini adalah untuk menentukan hubungan faktor-faktor demografi iaitu jantina dengan tahap kebimbangan komunikasi.

2% pelajar berada di tahap kebimbangan komunikasi yang tinggi. ini bermakna terdapat kesilapan dalam mengira skor. Ini merujuk kepada Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) seperti berikut: Skor di antara 84 dan 120 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sangat tinggi. skor mestilah di antara 24 dan 120.1% berada di tahap yang sederhana dan 8. (Jadual 2). Jika skor berada di bawah 24 atau lebih daripada 120. Berdasarkan kepada PRCA. Statistik deskriptif digunakan untuk mencari nilai min. Skor di antara 56 dan 83 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang sederhana.1% Tinggi 10 6. Data yang diperolehi di analisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16. Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). tahap kebimbangan komunikasi yang sederhana ini menunjukkan keadaan yang tidak menentu dalam diri para pelajar 406 . Skor di antara 24 dan 55 menunjukkan kebimbangan komunikasi yang rendah Ini bermaksud para pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan mempunyai tahap kebimbangan untuk berkomunikasi pada tahap yang sederhana. Tahap kebimbangan komunikasi pelajar secara keseluruhan Dapatan menunjukkan 6. Menurut Mc Croskey (1984).0.7% pula berada di tahap rendah.BUKU PROSIDING ujian ini juga untuk menentukan hubungan antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan tahap kebimbangan komunikasi.7% Sederhana 137 85. 85. 1. Jadual 2 : Tahap Kebimbangan Komunikasi Responden Tahap Kebimbangan Bilangan Peratus Komunikasi Rendah 14 8. DAPATAN KAJIAN Alat Ukuran Kajian Kajian ini menggunakan alat ukuran Personal report of Communication Apprehension Scoring-24 (PRCA-24) yang dibina oleh McCroskey (1982) untuk mengukur tahap kebimbangan komunikasi responden kajian.2% Jumlah 161 100% Min skor keseluruhan kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan perdagangan adalah pada tahap sederhana dengan nilai minnya adalah 69%. kekerapan dan peratusan untuk menjawab soalan kajian berdasarkan kepada data yang diperolehi.

01 level (2-tailed). (2-tailed) N total komunikasi kebimbangan Pearson Correlation Sig.004 161 1 **. Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0.01 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 3 di atas.015 . hipotesis nul. (2-tailed) N 1 407 .BUKU PROSIDING yang mana para pelajar mungkin risau untuk berkomunikasi dalam satu keadaan tertentu tetapi tidak risau untuk berkomunikasi dalam situasi yang lain.225** . (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig. Jadual 3 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi. 2.225** . H o1 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Jadual 3 : Hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi Gender Gender Pearson Correlation Sig. Correlation is significant at the 0. H 01 : Tidak terdapat hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi ditolak.846 161 161 161 1 Ethnic Ethnic Pearson Correlation Sig.846 161 -. (2-tailed) N 161 . Penemuan kajian ini adalah konsisten dengan hasil kajian lepas yang telah dibuat oleh Nik Hasnaa (2006). H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi Jadual 4 : Hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi total kebimbangan komunikasi -. Jadi.004 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . 3. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk memerhatikan hubungan di antara jantina dengan kebimbangan komunikasi.015 .

India atau Cina tetapi mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan bangsa.358 161 1 Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi yang mana tahap signifikan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi adalah 0. Jadual 4 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi. Hasil ujian menunjukkan tidak wujud hubungan di antara etnik dengan kebimbangan komunikasi kerana nilai signifikan lebih besar daripada 0.358 161 161 1 total kebimbangan komunikasi .05. 408 . hipotesis null. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi diterima. H 03 : Tidak terdapat hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Jadual 5 : Hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi Program Program Pearson Correlation Sig.358 iaitu lebih besar daripada 0.073 .05. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson Correlation komunikasi Sig. Jadual 5 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara program dengan kebimbangan komunikasi. Ini menjelaskan bahawa tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar tidak dipengaruhi oleh bangsa pelajar tersebut samada Melayu. hipotesis null. Oleh yang demikian. H 02 : Tidak terdapat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi diterima. Oleh yang demikian.073 .BUKU PROSIDING Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara bangsa dengan kebimbangan komunikasi. 4. (2-tailed) N 161 .

H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara kebimbangan komunikasi ditolak.05 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 6 di atas. Daripada analisa skor min yang dilakukan. (2-tailed) N total kebimbangan Pearson komunikasi Correlation Sig. Populasi kajian ini adalah kepada pelajar semester akhir yang sudah mempunyai pengalaman beberapa semester turut mempengaruhi kekuatan dan keberanian pelajar-pelajar ini untuk berkomunikasi.BUKU PROSIDING 5. Jadual 6 menunjukkan hasil dapatan hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. H 04 : Tidak terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi Jadual 6 : Hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi CGPA CGPA Pearson Correlation Sig. Tahap komunikasi yang sederhana menunjukkan bahawa pelajar-pelajar mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi dalam sesetengah situasi. Correlation is significant at the 0. faktor demografi 409 .014 161 161 1 total kebimbangan komunikasi . hipotesis null. tahap pencapaian akademik dengan PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan. Bahagian ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperolehi berdasarkan objektif-objektif kajian. Selain itu. (2-tailed) N 161 . tetapi agak bimbang dan malu untuk berkomunikasi di dalam situasi yang lain. Hasil ujian menunjukkan wujud hubungan yang signifikan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi yang mana bacaan Korelasi Pearson adalah signifikan pada 0.194* . Cadangancadangan juga dikemukakan untuk diimplimentasikan mengikut kesesuaian.014 161 1 *. Namun dapatan kajian yang bertentangan diperolehi mungkin berpunca daripada teknik pengajaran dan pembelajaran ynag lebih berpusatkan pensyarah yang menyebabkan peluang untuk pelajar bersuara dan mengeluarkan pendapat terhad.194* .05 level (2-tailed). faktor kegagalan pada masa lampau. tahap kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar-pelajar semester akhir Jabatan Perdagangan adalah di tahap sederhana. Ujian korelasi Pearson telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara tahap pencapaian akademik dengan kebimbangan komunikasi. Oleh yang demikian.

Penutup Kajian ini dijalankan dengan mengambil dihadapi oleh pengkaji seperti bahasa soalan soal bahasa inggeris. 1977). kira kekangan-kekangan yang selidik yang digunakan dalam data yang diperolehi. Cadangan Berdasarkan dapatan kajian. d) Membangunkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kuliah yang menggalakkan perhubungan lisan di antara pensyarah dan pelajar seperti kaedah sumbangsaran. ciri-ciri responden dan ketepatan diharapkan agar pengkaji yang ingin meneruskan pendapat yang sama dengan kajian ini menyedari telah mempengaruhi dapatan-dapatan kajian. Kemungkinan pelajar lelaki lebih berani untuk berkomunikasi berbanding dengan pelajar perempuan yang agak pemalu dan takut untuk berkomunikasi kerana malu diperhatikan. f) Seterusnya diharapkan kajian ini akan memberi garis panduan bagi kajian yang akan datang. drama dan sebagainya. Daly dan Sorenson (1984) mendapati pelajar yang tinggi tahap kebimbangan komunikasinya mendapat keputusan akademik yang kurang memuaskan berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kebimbangan komunikasi yang rendah. Kajian yang dilakukan oleh McCroskey. beberapa cadangan boleh dikemukakan seperti berikut: a) Pensyarah-pensyarah perlu diberi latihan dan kursus komunikasi lisan bagi memahami kelakuan komunikasi pelajar-pelajar b) Pelajar-pelajar perlu diberi kursus-kursus asas komunikasi di peringkat asas sebagai permulaan kepada pelajar-pelajar c) Menyediakan rawatan pemulihan yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar yang terlalu senyap atau pelajar-pelajar yang terlalu malu atas dasar sukarela pelajar itu sendiri. e) Memberi satu garis panduan tentang kaedah berkomunikasi yang berkesan. Daripada ujian korelasi yang dilakukan menunjukkan dua hipotesis nul telah ditolak Ini menunjukkan bahawa faktor jantina dan tahap pencapaian akademik mempengaruhi kebimbangan kepada pelajar untuk berkomunikasi. Pelajar yang tinggal di kawasan luar Bandar lebih tinggi tahap kebimbangan komunikasi berbanding dengan pelajar yang tinggal di kawasan bandar (Richmond & Robertson. pembentangan. Adalah kajian ini atau mengemukakan akan kekangan-kekangan yang 410 .BUKU PROSIDING seperti pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman turut mempengaruhi tahap kebimbangan komunikasi.

Correlates and consequences of social communication anxiety.C. & McCroskey. Nik Hasnaa Nik Mahmood. & Junaidah Hanim. J. Daly & J. L. reticences and communication apprehension. 8. A. 6. Daly. & Stafford. Human Communication Research. 7. Harris. J. D.BUKU PROSIDING RUJUKAN 1. 1977.C. Communication Quarterly. avoidance and effectiveness (5th ed). Daly. 2. (2002). A. Working paper presented at School of Accountancy Universiti Utara Malaysia. J. (1984). 411 .R.. 1980. pg78-96. McCroskey. A. McCroskey (Eds).30. Fordham. Richmond. Nor Shaipah. 4. 2006. McCroskey. Human Communication Research. 1998.W. J. 59. K. Communication apprehension. & Gabbin. Beverly Hill: Sage Publication. pg 78-96. pg 88-89. Kebimbangan Komunikasi: Kajian penerokaan di kalangan pelajar UKM.C. UKM. 1976.P. J. The Sustained Effects of Cognitive Modification and Informed Teachers on Children‟s Communication Apprehension. 2. 28. Kertas kerja dibentang di Pusat Pengajian Diploma. 3. 1995.C. Oral Communication Apprehension: A summary of recent theory and research. Avoiding communication shyness. & Sorenson. 5. A... 3 pg 376-380. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Komunikasi. 1996. In J. Kebimbangan komunikasi di kalangan pelajar UKM: Satu Realiti atau Mitos?. 9. Personality correlates of communication apprehension: A research note. Public Accounting firm recruiter attitudes towards the desirability of graduate charecteristics.R. Universiti Teknologi Malaysia. Needham Height MA: Ally & Bacon. Saudah. Fuziah Kartini Hassan Basri. Business Communication Quarterly. V. Skills versus apprehension: Empirical evidence on oral communication. 4.

Forum tersebut dipengerusikan oleh Dr. Dari segi teknik pembentangan. Tuan Hj Kamaruddin Bin Hamzah. Zainal Azhar B. Reka bentuk kajian adalah menepati kehendak methodologi iaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Menurut pandangan panel penilai. secara keseluruhannya topik-topik kajian yang dibentangkan adalah menepati tema seminar yang sangat luas maksudnya. pembentang disarankan menggunakan lebih banyak alat bantu visual dan menggurangkan teks bagi menarik perhatian dan minat peserta.BUKU PROSIDING RUMUSAN SEMINAR Secara keseluruhan. Sebaliknya. Kajian literature adalah sangat penting dan sekiranya ia “empirical-based”. Selangor. maklumat terkini dalam tempoh 5 tahun ke belakang perlu dirujuk. Shah Alam. Ahli-ahli panel terdiri daripada dua orang pensyarah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Seminar Kejuruteraan. Zainal Abidin (Moderator) dari Politeknik Ungku Omar . 412 . Semua ahli panel bersependapat bahawa “A good literature review is a review that is embedded in evidence. tiga orang dari Politeknik Ungku Omar dan seorang dari Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. jika kajian adalah berasaskan teori. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk menyediakan satu landasan kepada para pensyarah politeknik memperluaskan ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. teknologi dan sains sosial. Selaras dengan tujuan seminar diadakan. Adalah diharapkan agar budaya penyelidikan. Ini adalah kerana ia mencakupi bidang kejuruteraan. EBSCO Host dan Proquest. pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif kepada pensyarah dalam pelbagai aspek dan membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Terdapat kajian yang berupa peninjauan dan ada juga yang berupa kajian kes dan “experimental-based”. Satu forum oleh panel penilai telah diadakan pada hari kedua. telah menyampaikan ucaptama beliau yang bertajuk „Pembinaan Keupayaan Modal Insan Berkualiti Sebagai Penentu Kejayaan Agenda Transformasi Politeknik‟. Pengarah Politeknik Ungku Omar. panel penilai berpendapat aras pengetahuan dalam tajuk-tajuk yang dibentangkan adalah bersesuaian dengan aras ilmu pengetahuan seorang pensyarah politeknik. Seminar seperti ini perlu diteruskan untuk menerapkan budaya menyelidik dan cinta kepada ilmu di kalangan pensyarah politeknik dan perlu didokumentasikan untuk rujukan pada masa akan datang. rujukan kepada teori yang asal hendaklah dibuat. Secara amnya. Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ telah berjaya dilaksanakan dari 20 hingga 21 Oktober 2010 di Politeknik Ungku Omar.” Disarankan supaya institusi dapat melanggan database seperti ERIC.

2.BUKU PROSIDING JAWATANKUASA SEMINAR Penasihat I Penasihat II Penasihat III Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengelola Seminar Pembaca Doa Setiausaha I Setiausaha II Bendahari Nama Jawatankuasa : : : : : : : : : : Tuan Haji Kamaruddin b Hamzah Tuan Haji Salleh b Sahat Encik Che Nordin b Che Wan Cik Hjh Zam Zam Khairani bt Arshad Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim Dr Zainal Azhar b Zainal Abidin Ustaz Mohd. 10. 4. 8. 3. Jawatankuasa Teknikal & Prosiding 1. 3. (JTMK) Puan Norhasliza bt Muhamed Nor (Ketua) Cik Shardilla bt Sarif Cik Munirah bt Abdullah 3. 2. Shukri bin Mohd. (UIDM) Encik Jamri b Kassim (Ketua) Encik Shahnizan Zaidi b Yahaya Puan Che Som bt Sudin Puan Nurhidayah bt Zainul Abidin Encik Nor Azizan b Md. Jawatankuasa Backdrop. 7. 11. 5. 9. 4. 2. Isa Puan Hjh Atikah bt Bakar Puan Wan Haniza bt Wan Hassim Puan Hjh Rosiah bt Abd Fatah Ahli (JKE) Puan Hamimah bt Sabar (Ketua) Puan Hjh Rosdiah bt Hamzah Encik Kamarul Mohsin bin Haji Ahmad Cik Nurulazila bt Abu Talip@Yusof 1. Khairani Encik Ahmad Badri b Dzyauddin Encik Mushayri b Yahya Enci Ronni b Bahari Puan Noor Aina bt Mohd Noor (PPD) Encik Mohd Ihsan b Rokeman (PSAS) Encik Muzafar b Kasim (PSIS) 413 . Jawatankuasa Penyediaan Sijil & Cenderahati 1. Siaraya & Liputan 1. 6. 3. 2. Multimedia.

3. (JP) Puan Hjh Shariffah Intan bt Syed Salleh (Ketua) Puan Rosmanizah bt Derahman Puan Siti Salwa bt Jaafar 6. 4.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (UTM) Puan Mazni bt Mohamed Jakeri (Ketua) Puan Siti Fairuz bt Safuri Encik Faizal b Mohamad Twon Tawi Encik Umar Fahimi b Haji Murat 4. 2. 5. Puan Roseazah bt Ramli 2. Jawatankuasa Pengangkutan (Unit Kenderaan) Tuan Haji Ahmad Nawir b Abd Rani 7. Jawatankuasa Penginapan & Makan Minum 1. Puan Norhayati bt Mohd 5. 3. 3. Encik Mohamad Fadhil b Mohamad Said KUMPULAN 2 1. Jawatankuasa Urusetia & Pendaftaran (JKM) 1. 4. Encik Mohd Rizan b Abdul 3. 3. 5. Puan Adzuieen bt Nordin 4. Jawatankuasa Data & Laman Web 1. 2. (JMSK) Puan Chow Ching Choon (Ketua) Puan Lailatun Nahar bt Sabardin (Penginapan khas) Puan Nithya a/p Periasamy Puan Ismashahrina bt Ismail Puan Fadilah bt Ahmad 414 . 2. 4. Pengerusi/ Urusetia Pembentangan Selari 1. Encik Alias B Umar (Ketua) KUMPULAN 1 1. 2. Puan Norsheila bt Buyamin Puan Nazratulhuda bt Awang @ Hashim Puan Nurus Sadiqin bt Abdul Razak Khan Encik Mohd Sahril b Mohd Fauzi Encik Irwan b Husni 8. 5.

2. Haris bin Abu Hassan En. 10. (JPA) Encik Tan Sui Chee (Ketua) Puan Yong Rashidah bt Mat Tuselim 12. 2. Jawatankuasa. Seranta & Publisiti Perasmian (Persiapan) 1. Subramaniam a/l Sinakanoo En. Zainal Azhar b Zainal Abidin (Ketua) Encik Ramu a/l Vellusamy 11. (JKA) Dr. 3. 5. Radzi 415 . 4. Mohd Hamizan b. Jawatankuasa Lalulintas 1. Faizah bt Shaari 3 PSAS Cik Chong Beng Suan 4 PSIS Encik Wan Zaimi b Wan Yusoff 5 PNS Encik Azhar b Mohd Salleh 6 PBS Puan Sarinah bt Aman Shah 13. 2. Jawatankuasa Jemputan VIP & Protokol 1. 2. Jawatankuasa Bersama Ketua UPIK Politeknik Zon Tengah 1 PPD Puan Hjh Fauziah bt Zakaria 2 PSA Dr.BUKU PROSIDING Nama Jawatankuasa Ahli (JKP) Encik Shahril b Jalil (Ketua) Encik Mohd Naim b Awang Encik Mohamed Hairy b Yahya Encik Shahriman b Abdul Rashid Puan Hasmiza Bt Hussin 9. Jawatankuasa Teks Ucapan dan Kata Aluan (Keynote) 1. 3. En.

Perak. Harith Fadzilah Bin Abd Khalid Pn. 6. Kampus Ipoh. Kampus Ipoh. 10. Abdullah Mohd Ahadlin Bin Mohd Daud Fauzi Bin Ahmad Reduan Bin Mat Dan Mohd Zulkefli Bin Selamat Dr. 14. Zainal Abidin En. Faizah Bt. Shah Alam. Yahaya Dr. NAMA Dr. Badrul Hisham B. 8. Bakhtiar Md Shaari Ang Huat Bin * (Penilai Pembentangan) 416 . Puan Norhayati Bt. 9. Rusmay B. Institut Pendidikan Guru. Hulu Kinta. Shaari 4. Alang Osman Dr. Hulu Kinta. 7. Dr. Perak. Kampus Ipoh. Kampus Ipoh. Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Politeknik Ungku Omar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) Politeknik Sultan Azlan Shah Politeknik Ungku Omar 2. Hulu Kinta. 12. 15. Selangor. 16. 11. Perak. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Institut Pendidikan Guru. Ahamad Shabudin B. Selangor. Hulu Kinta. Zainal Azhar B. 5.BUKU PROSIDING SENARAI PANEL PENILAI Bil 1. Yong Rashidah Bt Mat Tuselim En. 17. Perak. Dr. 13. Kampus Ipoh. Institut Pendidikan Guru. Kartini Bt. Abdul Mutalib 3. Hulu Kinta. Shah Alam. Institut Pendidikan Guru. Perak. Politeknik Sultan Salahahuddin Abdul Aziz Shah. Choong Lean Keow Dr. Rosli B. Sahat Jabatan Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Penyelidikan Dan Inovasi Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Unit Penyelidikan Inovasi Dan Keusahawanan Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik Jabatan Perdagangan INSTITUSI Institut Pendidikan Guru. Zakaria Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful