Anda di halaman 1dari 9

3.0 ANALISIS PENYATA KEWANGAN SYARIKAT TIEN WAH PRESS HOLDINGS BERHAD 3.

1 Nisbah kecairan Pengiraan nisbah Tafsiran

3.1.1

Nisbah Semasa

Berdasarkan kepada kiraan di sebelah, didapati bahawa syarikat tersebut

Aset semasa

= RM 74 482 000

mempunyai asset semasa 4.73 kali ganda daripada liabiliti semasa. Ini bermakna syarikat menyediakan RM

Liabiliti semasa = RM 15 732 000

4.70

aset

semasa

bagi

tujuan

pembayaran semula. Baki daripada pembayaran semula ialah RM 3.70 apabila RM 1 liabiliti semasa dituntut.

= = .

3.1.2. Nisbah Cepat

Berdasarkan

daripada

pengiraan

di

sebelah, didapati nisbah cepat lebih Aset semasa Inventori = RM 74 482 000 = RM 26 842 000 daripada 1 yang membawa maksud jumlah asset yang boleh ditunaikan adalah lebih daripada liabilitI semasa. Syarikat mempunyai baki RM 3.70 bagi setiap RM 1 liabiliti yang dituntut. Nisbah ini adalah berada pada tahap kecairan yang baik. = = .

Liabiliti semasa = RM15 732 000 =

3.2 Nisbah pengurusan aset Pengiraan nisbah Tafsiran

3.2.1

Nisbah Tempoh Kutipan Purata Berdasarkan kepada pengiraan di Akaun penghutang = RM 20 805 000 Jualan kredit sehari = Purata jualan 365 hari = 115 814 000 365 = 317 298. 63

sebelah, syarikat mengambil masa selama 65.50 hari bagi memungut akaun-akaun belum terima.

= .

3.2.2

Pusing Ganti Inventori

Berdasarkan syarikat

kepada

pengiraan, mempunyai

tersebut

Kos barang dijual = RM 91 979 000 Inventori = RM 26 842 000

nisbah pusing ganti inventori yang tinggi. Nisbah yang tinggi

disebabkan oleh penjualan produk


= =

syarikat yang laris atau syarikat tidak menyimpan banyak inventori. Kadar ganti stok dalam tahun berkenaan ialah 3.43 kali, dengan

= .

kata lain, stok disimpan selama 3.43 hari sebelum dijual.

3.2.3 Pusing Ganti Asset

Pengiraan syarikat ini

diatas

menunjukkan nisbah

mempunyai

Jualan

= RM 10 064 000

pusingan ganti aset tetap sebanyak 0.06 kali. Ini bermaksud bagi setiap RM 1 aset tetap syarikat memberi sebanyak RM 0.06 jualan dapat dijanakan.

Asset tetap bersih =RM 156 882 000 =

= .

3.2.4

Pusing Ganti Jumlah Asset

Berdasarkan

kepada

pengiraan

diatas menunjukkan syarikat ini Jualan = RM 115 814 000 mempunyai nisbah pusing ganti jumlah asset sebanyak 0.74 kali. Ia bermaksud bagi setiap RM 1 yang
=

Jumlah asset = RM 156 882 000

dilaburkan akan menghasilkan RM 0.74.

= .

3.3 Nisbah Laveraj Pengiraan nisbah Tafsiran

3.3.1 Nisbah Hutang Kepada Aset

Berdasarkan pengiraan diatas didapati bahawa nisbah syarikat tersebut

Jumlah hutang = RM 26 749 000 Jumlah Aset = RM 156 882 000

adalah 0.17. ini bermaksud setiap RM 1 aset syarikat tersebut, ia hanya berhutang sebanyak 0.17 sen.

= . :

3.3.2 Nisbah Hutang Kepada Ekuiti

Berdasarkan kepada pengiraan di atas didapati bahawa modal hutang syarikat

Jumlah hutang

= RM 26 749 000

tersebut daripada syarikat

adalah ekuiti. kurang

0.20 Ini

lebih

kecil

Jumlah ekuiti pemilik = RM 130 133 000 =

menunjukkan jika yang

berhutang modal

dibandingkan

dengan

disalurkan oleh pemegang saham.


= 0.20 : 1

Berdasarkan pengiraan diatas, nisbah 3.3.3 Nisbah Perlindungan Faedah perlindungan faedah adalah 3.6 kali. Nilai ini bermaksud perolehan sebelum Untung sebelum faedah dan cukai = RM 13 926 000 Belanja faedah = RM 38 620 000 faedah dan cukai yang dihasilkan oleh syarikat mampu untuk membayar

& . . =

faedah kepada hutang sebanyak 3.6 kali.

= 3.6 kali

3.4 Nisbah Keberuntungan Pengiraan nisbah Tafsiran

3.4.1

Nisbah Margin Untung Bersih

Nisbah ini menunjukkan margin untung bersih daripada jualan selepas ditolak

Untung bersih = RM 10 064 000 Jualan =RM 115 814 000

semua perbelanjaan yang terlibat ialah 8.69 peratus. Dengan kata lain,

daripada setiap ringgit jualan, syarikat memperolehi untung bersih sebanyak 8.69 sen.

= . %

3.4.2

Nisbah Pulangan Atas Asset

Berdasarkan pengiraan tersebut, ia menunjukkan kadar keuntungan yang

Untung bersih = RM 10 064 000 Jumlah asset = = RM 156 882 000

diperolehi daripada penggunaan asset perniagaan ialah 6.42 peratus.

= 6.42%

3.4.3

Nisbah Pulangan Atas Ekuiti

Berdasarkan

kepada

pengiraan

di

sebelah, menunjukkan nisbah yang Untung bersih = RM 10 064 000 Jumlah ekuiti = RM 130 133 000 diperolehi ialah 7.7% iaitu bagi setiap tinggit yang dilaburkan akan

menghasilkan pulangan sebanyak = RM 7.70.

= . %

3.5

Nisbah nilai pasaran Pengiraan nisbah Tafsiran

3.5.1 Nisbah Harga / Perolehan Syarikat ini memperoleh nisbah harga Harga saham = RM 18.50 / perolehan sebanyak 24.51 yang bermaksud harga pasaran saham ialah RM 24.51 sesaham.

Perolehan sesaham = (pendapatan bersih- jumlah saham biasa yang diterbitkan)(RM6 368 000 / RM 8 437 000)

/ =

. .

= .

3.5.2 Nisbah Pasaran Buku

Nilai buku sesaham 6.49 bermaksud nilai pasaran saham syarikat itu

Harga saham

= RM 18.50

adalah 6.49 kali ganda berbanding dengan nilai saham sebenar.

Nilai buku sesaham = (jumlah ekuiti pemilik / bilangan saham) (130 133 000 / 45 637 000) = 2.85

. .

= .

4.0 ANALISIS KESELURUHAN Berdasarkan kepada pengiraan nisbah- nisbah kewangan yang dilakukan terhadap penyata kewangan Kumpulan Syarikat Tien Wah Press Holdings Berhad bagi tahun 2006, Kumpulan Syarikat Tien Wah Press Holdings Berhad merupakan sebuah syarikat yang mempunyai kadar kecekapan pengurusan dan kemajuan dalam perniagaan pada tahap yang amat baik. Jika dirujuk kepada nisbah semasa dan nisbah cepat masing-masing mencatakan kemampuan syarikat untuk membayar hutang yang sedia ada iaitu sebanyak 4.73 kali dan 3.02 kali. Ini bermaksud nisbah kecairan syarikat ini menunjukkan kecairan yang tinggi dimana nisbah semasa dan nisbah cepat menunjukkan petanda positif di dalam kemampuan syarikat membayar hutang dalam kadar jangka panjang mahupun pendek. Manakala bagi nisbah pengurusan aset pula menunjukkan kemampuan syarikat ini untuk menjana keuntungan daripada setiap ringgit yang dilaburkan. Nisbah pengurusan aset mampu menjana keuntungan sebanyak RM0.74 daripada RM1 yang dilaburkan. Nisbah pusingan jumlah aset pula mampu menjana RM0.06 daripada setiap ringgit yang dijana. Nisbah pusing ganti inventori pula menunjukkan kecekapan syarikat di dalam menguruskan inventori. Namun begitu, terdapat kelemahan di dalam tempoh pungatan purata. Syarikat ini mempunyai purata selama 65.50 hari untuk membuat kutipan hutang daripada penghutang dan ini adalah satu tempoh yang agak lama. Nisbah laveraj pula menunjukkan syarikat ini mempunyai jumlah bebanan hutang yang rendah. Antara faktor penyumbang adalah syarikat ini mempunyai jumlah aset yang banyak. Ini dapat menarik para pelabur untuk melabur ke dalam syarikat ini kerana mempunyai risiko untuk kegagalan membayar hutang sangat rendah. Selain itu juga, syarikat ini mempunyai kadar kemampuan yang bayar di dalam membayar pinjaman dan faedah dalam jangka pendek. Bagi nisbah keberuntungan syarikat pula, syarikat ini mampu menjana keuntungan daripada setiap ringgit yang dilaburkan. Purata keuntungan di dalam setiap RM 1 yang dilaburkan adalah sebanyak RM 8.69. Ia adalah satu nilai yang tinggi dan menjadi petanda yang baik kepada syarikat dan bakal pelabur. Berdasarkan pengiraan nisbah nilai pasaran pula, syarikat ini mempunyai nilai saham yang kukuh di pasaran. Selain nilai sesaham yang tinggi, perolehan daripada pelaburan saham juga tinggi. Oleh itu syarikat ini mampu menarik ramai pelabur untuk melabur ke dalam syarikat.

Keseluruhannya, syarikat ini mempunyai prestasi pengurusan yang cemerlang, mampu untuk terus bersaing dengan syarikat lain dan mencatatkan keuntungan yang lebih tinggi dari tahun ke tahun, dan menarik lebih ramai pelabur bagi meningkatkan modal syarikat.