JABATAN SAINS IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU JADUAL PENENTUAN TUGASAN PGSR AMBILAN 2009 INSTITUT

JABATAN KOD KURSUS TAJUK KURSUS TARIKH MULA : : : : INSTITUT PERGURUAN KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM SAINS SCE 3111 PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS MAC 2012 TARIKH HANTAR APRIL 2012

OBJEKTIF : 1. Menerangkan beberapa alat penilaian untuk pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. 2.Membina Jadual Spesifikasi Ujian berdasarkan sukatn pelajaran sains sekolah rendah. 3. Membina item ujian yang sesuai untuk mengukur pencapaian pelajar. 4. Mentadbir, menanda dan memoderasi kertas ujian. 5. Menganalisis dan menginterpretasi skor ujian. ARAHAN UMUM : 1. Tugasan hendaklah dijalankan berkumpulan. 2. Laporan hendaklah ditaip menggunakan komputer: saiz tulisan :12, jenis tulisan : Arial, Langkau :1.5 3. Muka depan hendaklah mengandungi maklumat : Nama Penuh, Nombor Kad Pengenalan, Semester, Tajuk, Nama Pensyarah 4. Sertakan refleksi dan senarai rujukan pada akhir laporan anda.

(10%) . (7%) PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS (b) Pilih satu aktiviti daripada topik Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan fokuskan satu kemahiran proses sains. (20%) PEMINDAHAN ILMU (40%) (a) Tadbir satu ujian di dalam kelas.SPESIFIKASI ARAS PEMBELAJARAN TOPIK PEMEROLEHAN ILMU (20%) Kumpul maklumat mengenai perkara berikut : i) Ujian formatif ii) Ujian Sumatif iii) Taksonomi Bloom iv) Jadual Spesifikasi Ujian v) Peperiksaan UPSR vi) Aktiviti PEKA (10%) Dengan menggunakan satu pengurusan grafik. senaraikan jenis-jenis alat penilaian yang sesuai untuk mengukur dan menilai kandungan subjek sains dan kemahiran proses sains. Min ii. (20%) (c) Sediakan satu senarai yang melibatkan EMPAT penunjuk bagi menilai kemahiran proses sains tersebut. Peratus iii. bina satu Jadual Spesifikasi Ujian untuk penilaian sumatif yang mengandungi 20 soalan objektif dan 2 soalan struktur. (10%) PENGUASAAN ILMU (30%) Secara Berpasangan. Indeks Kesukaran (20%) (c) Jalankan aktiviti dan gunakan rubrik untuk menilai kemahiran proses sains yang dicapai oleh pelajar. (20%) PERSONALITI & SIKAP (10%) Komitmen dan kolaborasi (3%) Tuliskan jurnal refleksi mengenai pengalaman anda. (b) Analisis skor ujian yang mengandungi i. Jurnal refleksi anda mestilah merangkumi perkara-perkara ini : (i) Alat Penilaian yang digunakan di sekolah (ii) Bagaimana pengalaman anda mengenai peperiksaan yang berpusat dan penilaian berasaskan sekolah mempengaruhi kepercayaan anda dalam menilai kerja pelajar secara individu. (a) Berdasarkan Taksonomi Bloom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful