KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kreatif. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). futuristik. dan bersepadu. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. berdaya fikir. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. responsif. holistik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. inovatif. relevan. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). • Melaksanakan amalan terbaik. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). iv. • ii. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. dan Bina Insan Guru. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. iii. Education for International Understanding (EIU). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . aktiviti kokurikulum. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. nilai/disposisi. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). v. kemahiran. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan.i.

d. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. b. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. pentaksiran prestasi (performance assessments). Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. penilaian tugasan terarah. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. penyelidikan tindakan. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. bahan. latihan industri. Penggunaan Unit Plan. kerja kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . c. Portfolio Pembelajaran. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. internship.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). dan tugasan. kajian kes. praktikum. e. f.

MQF). hasil pembelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Ujian Akhir Kursus. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN. MATLAMAT.

Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. etika. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. psikologi. pentaksiran. iv. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. sosial. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. vii. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. dan etika profesional keguruan.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. vi. budaya. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Sebagai prasyarat. iii. kemahiran. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. viii. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Memiliki dan menampilkan nilai. ii. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . v. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. bahan kurikulum.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan Amalan Profesional. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. kemahiran generik. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. 1. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL.

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. major dan elektif. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Sepanjang mengikuti program. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.

1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. Kursus Major. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 . 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .

6. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.7.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan.

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.9. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Fractions. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.

Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM.11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.13. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14.

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .15.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .17.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Islam 9 Bahasa Arab .PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 (9%) 18 . 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Jasmani 5 Pendidikan . 5.

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.Pakej Elektif 2 Bil. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Fractions.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).Bil. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.

Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan penilaian kendiri. pendidik yang inovatif. serta pemupuk nilai yang gigih. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. tutorial dan amali. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. terarah kendiri. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. penguasa ilmu yang mantap. mengumpul.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

It focuses on the English Sound System. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. interaction among various civilisation. Pendidikan Seni Visual. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Contemporary Issues. Reading Skills. writing academic papers and writing reflections. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . jenis-jenis ayat. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. konsep asas tamadun Islam. interaksi antara pelbagai tamadun. Tenses. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. listening and speaking skills. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. reading skills. berpasangan dan berkumpulan. It builds further on parts of speech/word classes. jenis-jenis soalan. dan menulis untuk pelbagai tujuan. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Sentence Types. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. membaca. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. kaedah pandang dan sebut. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. writing for different text types. bengkel aktiviti penulisan mekanis. membaca. Listening and Speaking Skills. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Parts of Speech/Word Classes. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Islam in the Malay Civilisation. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. basic concept Islamic Civilisation. bengkel aktiviti pratulisan. bengkel pembelajaran secara individu. dan kemahiran mendengar. bertutur. tatabahasa. Types of Questions.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. kemahiran mendengar dan bertutur. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Islam dalam tamadun Melayu. kaedah abjad. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. dan menulis pelbagai penulisan.

and also data analysis and interpretation. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. construct and use non electronic teaching and learning materials. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. melaksanakan aktiviti mengenal irama. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. pengukuran. basic reading workshop : phonetic method. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. kesedaran ruang. spatial sense. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. religion and ethnic relation. operation and computation. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. workshop for using puppets. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. pluralistic society in the Malay world. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. mechanism of writing workshop. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. measurement. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . alphabet method. Visual Art Education and Physical and Health Education. and the role of government and society in ethnic relation. operasi dan pengiraan. knowledge and basic skills in arts in primary school.This course explains and applies pre-reading activities. basic concepts in ethnics relation. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. The topics discussed are problem solving. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. workshop for sound production using digital recorder. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. look and seeing method. pre-writing activity workshop. application and management in teaching and learning activities. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. warna dan ruang serta deria dan seni. masyarakat pluralistik Alam Melayu. dan juga analisis data dan interpretasi. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. individual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. agama dan hubungan etnik. menjalankan aktiviti meneroka.

games enrichment. asas kawad kaki. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. exploring. struktur dan organisasi. experiencing. This course focuses on the history of uniform unit. planning and camping. implementing and managing creative activities by integrating music.colour and space as well as senses and arts. structure and organization. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. discipline and spiritual. sistem fail dan surat menyurat.rhythm. constitution of uniform units. management of meeting and budget. perlembagaan unit beruniform. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengukuhan kemahiran dalam permainan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . pengurusan dan pentadbiran. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. training and tactical of games. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. gelanggang dan undang-undang permainan. disiplin dan kerohanian. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. marching. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. management of court / field and team and organizing competition. pengenalan alatan. penubuhan unit-unit kokurikulum. dan majlis rasmi. management and administration. expressing through arts. setup of cocurriculum unit. pengelolaan aktiviti. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. organizing of activities and competition. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. This course focuses on cocurriculum in primary school. and official function. court and rules and regulation of games. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. principles of first aid. mengetahui. latihan dan taktik permainan. pengurusan mesyuarat dan kewangan. knowing. filing system. asas pertolongan cemas. introduction on equipment.

This course focuses on the general knowledge. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. organizing competition. history. potensi dan citra diri seorang insan guru. khidmat pendidikan kepada komuniti. implementation and evaluation of project. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. field event. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . guru dan hubungan dengan komuniti. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. progressive and resilient. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. berdaya tahan. rules and regulation. Through the activities. development and importance. sejarah dan undang-undang. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. kemahiran asas. management. pengurusan ukuran balapan dan padang. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. persediaan. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. team management. building their self-esteem. pengurusan. This course is a four days camping programme. pengkelasan persatuan. This course focuses on the introduction and concept of society. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. berdaya maju. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. history. track events. preparation. pembinaan self-esteem. guru dan akauntabiliti profesionalisme. sejarah. dan berdaya saing. jenis khidmat kemasyarakatan. pelaksanaan dan penilaian projek. perkembangan dan kepentingan persatuan. management in measurement of track and field events. aktiviti kemasyarakatan.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. classification of society. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. basic skills. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri.

managing official ceremonies and dressing code. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. school organisation. The course emphasises on the balanced teacher self development. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. infrastructure and school curriculum infostructure. latihan dalam kumpulan. mandat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . Akta 550 (1996 ). Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. benchmark leadership characteristics. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. kembara sosial. pengurusan sekolah. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Pekeliling Perkhidmatan. effective listening. organising and attending workshops. interaksi dengan komuniti setempat.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. table ettiquette. pengucapan awam. aktiviti kerohanian/moral. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. kreatif dan inovatif. lawatan benchmarking. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Surat Pekeliling Ikhtisas. khidmat pendidikan kepada komuniti. jenis khidmat kemasyarakatan. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. iklim sekolah. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. school climate. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. profesional circulars. Students are exposed to the skill of planning. ciri-ciri kepimpinan. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. kesantunan berbahasa. protocol. teacher relationship with community and honesty. speaking skills. tertib di meja makan. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Act 550 (1996). raising the flag. students are exposed to teachers and law mandate. moral acitivities. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. service circulars. kemahiran mendengar secara efektif. public speaking.

This course aims to upgrade continuos self professionalism. benchmarking visits. lawatan benchmarking. refleksi. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. professionasme commitment reports and reflective evaluation. interpretasi dapatan ujian. tema bengkel. professional. interpretation of test. innovation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . interaction with excellent teachers. inovasi guru cemerlang. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. workshops theme. finding. inventori konflik.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. administering post inventory test of self direct search. reflection. conflict inventory. interaksi profesional dengan guru cemerlang. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). The focus of the course is related to workshops.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

the underpinning theories of child development. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. implications on teaching and learning. the roles of teachers in classroom management. motivasi. factors that influence the development of the child. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. This course encompasses the child’s learning environment. historical development of the Malaysian education system. basic principles of child development. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. implications of individual differences. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. prinsip-prinsip asas perkembangan. the National Philosophy of Education.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implikasi faktor perbezaan individu. different stages of development. development of children with special needs. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. This course consists of the development of Islamic. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. This course encompasses the developmental process of a child. Western and Eastern philosophy of education. nature of human beings from the religious and biological perspectives. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. models of discipline management. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. model-model pengurusan disiplin. pelbagai teori pembelajaran. various learning theories. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. peranan guru dalam mengurus bilik darjah.

kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. practices and development of educational technology. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. types of guidance and counseling services. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. integration of information and communication technology in teaching and learning. communications skills. multicultural relationship skills and issues.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. leadership and roles of teachers. teacher politeness. ethics and accountability. management of educational media and resources. kepemimpinan dan peranan guru. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. pengurusan media dan sumber pendidikan. peringkat perkembangan guru. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. selection. teori. penggunaan dan penilaian media pengajaran. theories. This course discusses concepts. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. learning styles based on different multicultural aspects. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. pemilihan. akauntabiliti dan kesantunan guru. application of technical skills in using various instructional media. production. kemahiran berkomunikasi. This course discusses the concept of a profession. matlamat. stages of teacher development. roles of ordinary teachers as guidance teachers. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. needs. penghasilan. utilization and evaluation of educational media. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. peranan guru biasa sebagai pembimbing. characteristics of a teacher as a professional. etika.

teachers and ways to overcome. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. early symptoms of emotional disturbances amongst students. This course discusses educational issues and current challenges.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. innovation and managing educational changes.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pemulihan dan penilaian (“5P”). pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. method and techniques. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. nilai. orientasi rancangan pengajaran harian. definisi. simulation. debate. bahasa komuniti. added value skills and language system. approaches. content objectives and organization. daily lesson plan orientation. penyerapan. oral-aural. tatabahasa terjemahan dan terus. aims. perbahasan. forum. natural method. kaedah natural. perbincangan. peraturan sosiobudaya. konsep dan jenis teknik : main peranan. simulasi. reading. kemahiran membaca. question and answer. telephone conversation and report presentation. kemahiran belajar cara belajar. discussion. inductive and deductive approach. concept and techniques : role play. kemahiran menulis. kaedah dan teknik. “5P” concepts. lingusitic. linguistik. drill. kecerdasan pelbagai. brain storming. matlamat. penulisan langkah pengajaran. and writing. comunity language. dialogue. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . kaedah ajuk hafaz. perbualan telefon dan penyampaian laporan. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. quiz. defination. pengayaan. kajian masa depan dan sistem bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. bercerita. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sumbangsaran. pengisian kurikulum: ilmu. objektif dan organisasi kandungan. dialog. kuiz. situational. konsep penggabungjalinan. inquiry. soal jawab. story telling. drama. eklektik and communicative approach. kodkognitif. inkuiri penemuan. pendekatan eklektik dan komunikatif. latih tubi. code-cognitive. kemahiran mendengar dan bertutur. situasional. kewarganegaraan. audio lingual method. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pendekatan.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. oral-aural. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. drama. the writing of teaching steps. pendekatan induktif dan deduktif. This course describes and elaborates aspect of philosophy. konstruktivisme dan kontekstual. grammar translation. forum.

the implementation of teaching and learning activities through contextual. kaedah. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. application of learning language approach. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kaedah. Teori Huraian Bahasa. techniques. application of teaching language approaches. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. teknik. pendekatan. pendekatan. Teori Huraian Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of Road Safety Education. teaching method for teaching Malay Language. method. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pembelajaran masteri. konstruktivisme. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. mastery. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. application of Road Safety education. teaching method for Malay Language. constructivisme. This course focuses on teaching component. konsep-konsep: strategi. the concepts of strategy. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. approaches. mastery. application of value added skills. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. konstruktivisme. application of learning language approach. application of teaching language approaches. teknik. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. konsep-konsep: strategi. method. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. the concepts of strategy. Teori Pemerolehan Bahasa. application of value added skills. techniques. the implementation of teaching and learning activities through contextual. kaedah pengajaran bahasa Melayu.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pembelajaran masteri. approaches. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. constructivisme.

preparation of teaching plan for reading skills. kemahiran mengarang. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. procedures. and measurement. This course elaborates on listening and speaking skills. linkages in application structure. taksonomi dan domain. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. assessment of learning experience. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. jenis dan kaedah penilaian bahasa. application of information processing model. internet resources. virtual and video learning. project based language assessment and school based assessment. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. conference and exhibition in ICT. bengkel penggunaan cakera padat. pembinaan ujian. learning homepage. kemahiran membaca. approach to teaching writing skills. teaching reading skills. assessment of reading skills. penggunaan alat pengarangan. penilaian kemahiran membaca. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. animation in presentation. BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . pengujian dan penilaian. on-line learning of language learning. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing.(Primary School Malay Language Assessment) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. ethics. testing development. pengaplikasian struktur perpautan. use of writing tools. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. writing skills. types and method of language assessment. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. table of test specifications. teknik pengajaran kemahiran membaca. pengajaran bahasa secara atas talian. reading skill. kemahiran menulis. jadual spesifikasi ujian. mereksa cipta animasi. taxonomy and domain. penilaian pengalaman pembelajaran. evaluation. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. approaches and methods of teaching techniques of reading. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. penilaian bahasa berasaskan projek. This course describes the use of internet. learning CDs in teaching. language skills assessment and language activities.

This course elaborates on phonetic and phonology theories. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. perbezaan pengelolaan dan strategi. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. dan latihan mentranskripsi. faktor luaran. stylistic. reflection : thinking in linguistic. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. linguistik diakronik. external factor. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. applied linguistic. contextual linguistic. differences in organizing and strategy. struktur linguistik. prosedur program pendidikan pengayaan. pronunciation and syllablication transcription. sifat bahasa. procedure of enrichment education programme. dycronic linguistic. phonemes. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. pronunciation and syllablication exercise. sesi latihan pengajaran. sejarah perkembangan ilmu linguistik. pelaksanaan aktiviti pengayaan. articulation and articulators. peraturan paradigmatik. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. huruf-huruf dan simbol fonetik. language characteristics. pendidikan pengayaan. refleksi : pemikiran dalam linguistik. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. linguistic structure. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. segmental phonemes. penyediaan bahan bantu mengajan. specific ways in organizing the remedial session. This course elaborates on remedial education. fonem suprasegmental. preparing the lesson plan of remedial session. pronunciation and syllablication in Malay language. alphabet and phonetic symbols. fonem : fonem segmental. and standard pronunciation. enrichment education.Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. and scientific Malay language. artikulasi dan artikulator. teaching of assessment. This course elaborates on various linguistic fields. super segmental phonemes. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. variasi bahasa. linguistik gunaan. implementing of enrichment exercise. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. teaching practical session. language variation. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. paradigmatic rule. linguistic developement history. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . lingistik kontekstual.

dan ejaan. This course elaborates on semantic. klausa. lexical and contextual meanings. bentuk perkataan bahasa Melayu. adjectives. isu bahasa terkini. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. terminology and terminology construction schedule. affixes in Malay language. the sentence in Malay language included phrase. frasa sendi nama. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. istilah singkatan. verbs. sumber istilah. symbols and spelling. korpus bahasa. kata adjektif. semantic change. ketaksaan dan kekaburan makna. makna ayat. complex sentence and sentence construction process. adjectives phrase. fitur makna. dan pembentukan kata baharu. types of words. Malay language word form. jenis kata adjektif. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. feature meaning. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. sejarah ejaan jawi. dan Terjemahan (History of Malay Language Development.(Morphology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. ayat majmuk. lambang. ambiguity and vague meanings. idiomatic meaning. frasa kerja. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. makna leksikal. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. peristilahan. perubahan semantik. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. and functional word. verbs. clause. imbuhan dalam bahasa Melayu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. makna peribahasa. Perkamusan. perkamusan. dan kelas kata tugas. verb phrase. golongan kata. proof theory. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. prepositional phrase. golongan kata kerja. dan proses penerbitan ayat. single sentence. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. kata kerja. adjectives. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. skema tatacara pembentukan istilah. ayat dasar. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. and the formation of new words. frasa adjektif. ayat tunggal. short forms. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. teori pembuktian. dan kaedah dan teknik terjemahan.

Malay language preindepence and past independence. language corpus.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. society. pertimbangan dalam pengumpulan data. and national culture. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . kebudayaan Melayu (dari sudut politik. masyarakat. the study of the classical Malay language texts and its shift. world view and Malay society cosmology. data analysis. Malay culture in literary and non literary resources. planning and proposal. the history of the development of the romanise. sosial. kaedah-kaedah pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . proses penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. social. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. spelling. analisis data. interprestasi data penyelidikan tindakan. the future and the challenges of the Malay language. introduction to various types of educational research design. current language issues. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. writing an action research report and article and ways of making action research data public. modernisation and planning of the Malay language. action research prosess. perancangan dan cadangan. concepts of action research and models. the history of Jawi spelling. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. serta kebudayaan kebangsaan. external influence in Malay society.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. and translation techniques and method. interpreting the action research data. writing development of vocabulary of the Malay language. educational research procedure. This course elaborates on concept of culture. data collection considerations. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. dictionary. and economic aspects). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. data collection methods. the flow and experts of the Malay language vocabulary. It discusses introduction to research methods in education. dan ekonomi). Malay culture (from political.

literary teaching and learning techniques and activities. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. organization an action research seminar. membaca dan menulis. kepentingan. speaking. membaca dan menulis. aims. speaking. approaches in understanding primary school literary texts. sastera bandingan. documentation and publication procedure of action research. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. tujuan. children and adolescent literature. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and classification. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. and writing skills. importance. reading. bertutur. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. comparative literature.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). bertutur. 2. describes the teaching steps for every skill. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and primary school literary texts appreciation. sastera kanakkanak dan remaja. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course discusses on the methodology of teaching listening. discusses every component of the language skills including concepts. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and writing. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. reading. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep.

akusatif dan genitif. Ma’ani and Badi’. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. kata nama fleksi. nouns and verbs approaches. kata terbitan. penggunaan gaya bahasa. kata kerja fleksi. teaching suitable syntax. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. approaches. kata kerja tidak fleksi. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. nominal and verbal sentences. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. teaching techniques for primary school. seruan. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . techniques and strategies to teach Arabic morphology. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah .BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. nouns. awzan sarfi (pola morfologi). This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. accusative and genitive. articles. the principles. juga mendedahkan kaedah. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. al-Ma’ani dan al-Badi’. types of phrases and sentences using nominative. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. verbs. struktur ayat namaan dan pembentukannya. gaya kecuali . mendedahkan kaedah. rules and forms of Arabic Morphology. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan.

kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. types of literature. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. hasil-hasil karya penyair. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. zaman permulaan Islam. Arabic multimedia terminology. syllabus and text book. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. Jahily. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. well-known poets. assessment book and teacher’s guide. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. zaman Bani Umaiyah. Abbasy and Modern. iaitu zaman Jahiliyah.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . early Islam. tema. combination of using text book. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. keistimewaan. orators and writers. Umayyad. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. software applications explains. prose and poetry. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. syllabus contents and curriculum specifications. aplikasi perisian. various types of knowledge sources such as websites via internet. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut.

This course exposes students to the terminology of assessment.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. implement of the micro and macro teaching. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. lesson planning. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. evaluation and examination of Arabic language. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. prosedur penyelidikan pendidikan. pengukuran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. proses penyelidikan tindakan. This course discusses the concept of micro and macro teaching. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. daily. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. prinsip-prinsip asas penilaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . different skills. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab.

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. second and foreign languages. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. phoneme. pertimbangan dalam pengumpulan data. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. vowel and consonant. It discusses introduction to research methods in education. data collection methods. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. bahasa kedua dan bahasa asing. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. interprestasi data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. organization an action research seminar. planning and proposal. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design. educational research procedure. analisis data. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. action research prosess. communicative competency and psychological language. concepts of action research and models. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. data collection considerations. types of educational research. moneme. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. sukukata dan kata. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. monem. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. penganjuran seminar. data analysis. syllable and word.perancangan dan cadangan. documentation and publication procedure of action research. language acquisition theories. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. morfem.

Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. pemulaan dan penutup pelajaran. konsep penilaian. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. pembinaan item. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. kosa kata. penjelasan konsep. the terminology of assessment. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. vocabulary. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. 3. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. teknik soal jawab. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa arab. dan peribahasa. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. and idioms. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin).

and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . ciri-ciri. serta konsep pengajaran mikro. frasa. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. This course discusses the concept. sentence structure. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. principles and objectives of teaching Chinese language. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. jenis-jenis ayat dan retorik. writing reflections and understanding micro teaching concepts. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. the roles and ethics of language teachers. genre and historical development. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. questioning techniques. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. characteristics. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. komponen ayat. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. phrases. defining concepts. types of sentences and rhetoric. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids.

roles. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course covers the teaching and learning methods of reading. This course studies the concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. matlamat. characteristics. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. followed by planning. and historical development of prose. managing and implementing teaching and learning. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course covers the methodology in learning. Texts from different types of prose are selected as basic reading. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course comprises definitions. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. latihan merancang. Constructivism Learning Theories. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. ciri-ciri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . teori pembelajaran konstruktivisme. characteristics. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. mengenali dan menulis aksara Cina.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Distinctive poems of three different types. This course covers the basic techniques in writing skills.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. principles. Ci and Sanqu. proses pelaksanaan. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Each topic will be followed by micro or macro teaching. Ci. i. prinsip dan fungsi. This course comprises the basic concepts. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. dipilih sebagai bacaan asas. various characteristics and historical development of poetry. implementation. dan Sanqu. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. are selected as basic texts.e. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. preparing the table of specification and analysing test results. Shi. functions. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . methods. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. iaitu Shi. This course comprises definitions. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

sastera kanak-kanak. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. aniyiyal dan yaappiyal. constructing the JSU. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. pentaksiran dan penilaian. Besides looking at themes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. menganalisis item. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. It discusses the importance of creative Tamil literature. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. poetry in motion and folklores. cartoons. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. kepentingan dan peranan berita. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. pembelajaran Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. This course focuses on the various genres relating to children. puisi. In addition. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. analyzing items. children’s literature. kaedah pembinaan instrumen. Topics include appreciating poetry. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. caricatures. ‘Aniyiyal’. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. developing the marking scheme and the administration of examinations. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran.

the authors and themes. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. Topics discussed include the history of classical poems. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. introduction to various types of educational research design. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. teknik penghasilan cerpen dan novel. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data collection considerations. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. action research prosess. interpreting the action research data.. data collection methods. proses penyelidikan tindakan. planning and proposal. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. perancangan dan cadangan. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education.novels. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. analisis data. authors and themes and analysis of epics. prosedur penyelidikan pendidikan. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. interprestasi data penyelidikan tindakan. mengapresiasi keunikannya. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. concepts of action research and models.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. educational research procedure.

This course gives an exposure of Sociology as a discipline. multi-disciplinary. pre-independence era. zaman sebelum kemerdekaan. penganjuran seminar. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. deviant and social control. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. socialisation. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. dan kaum dan etnik. society and country. budaya. post-independence era. zaman selepas kemerdekaan. interaksi dan struktur sosial. interaction and social structure. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. thematic strands. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. documentation and publication procedure of action research. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. culture. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. and races and ethnics.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. devian dan kawalan sosial. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . kandungan pelbagai disiplin. sosialisasi. and the amendment of education policy in national development history. 5. masyarakat dan negara. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. organization an action research seminar. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara.

This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. moral and ethics. doctrine of power separation. types of governments – comparative studies. politik. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. politics. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. bentuk-bentuk kerajaan . dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. sovereignty. moral dan etika. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. the existing of nation. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. This course requires students to conduct practical activities. power and authority. kewujudan negara. This course focuses on values. kedaulatan. affective domains in instilling positive attitudes. education for sustainable development and education for international understanding. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. peranan guru dalam pemupukan nilai. physical system and the relation with human beings. insan bermoral.tinjauan perbandingan. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. moral dan etika. and politics and government in Islamic perspectives. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. and inculcation of values through government policies. strategies of education on sustainability in Social Studies. doktrin pengasingan kuasa. moral and ethics. human interaction with the environment and natural resources. teacher’s role in enhancing values. kuasa dan autoriti. moral human being. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia.

perancangan ujian. and Civics and Citizenship Education.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. measurement and statistics. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. and Civics and Citizenship Education. penilaian dan ujian. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. Students are also exposed to the citizenship project. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. evaluation and test. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. and the role of teachers in assessment. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . planning of test. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. analisis items. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. issues in assessment. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. which is a part of practical activities in the learning of social service. items analysis. pengukuran dan statistik. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. validity and reliability of test. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. syllabus and curiculum specifications of Local Studies.

sektor ekonomi dalam pembangunan. problems of poverty and eradication strategies. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. economic sectors in development.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. analisis data. This course focuses on the study of economic development. lesson planning. types of educational research. teaching skills. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. teaching-learning modes and techniques. action research prosess. kemahiran pengajaran. kaedah-kaedah pengumpulan data. economic growth factors. perancangan pengajaran. pertimbangan dalam pengumpulan data. faktor pertumbuhan ekonomi. educational research procedure. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . pengenalan analisis wacana. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. prosedur penyelidikan pendidikan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. approaches and strategies in teaching-learning. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. economic transformation and development. planning and proposal. human capital investment in knowledge-based economy. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. data analysis. concepts of action research and models. interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. the micro and macro teaching. and Malaysian economy and globalisation. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . perancangan dan cadangan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. proses penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. pengajaran mikro dan makro. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. transformasi dan pembangunan ekonomi. rasional dan objektif. interprestasi data penyelidikan tindakan. aspek sosial dalam pembangunan. introduction to various types of educational research design. data collection methods. social aspects in development.

differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. introduction to discourse analysis. triad. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. meter dan nilai not. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kegunaan analisis wacana. and discourse and social issues. rational. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. documentation and publication procedure of action research. triads. meters and note values. melodies. irregular meter. the use of discourse analysis. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and the solutions. In the sight singing section. 6. pemikiran kritikal dan analisis logik. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. critical thinking and logical analysis. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. tidak lazim.massa. discourse analysis and mass media. strengths and weaknesses of discourse analysis. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. klef-alto dan tenor.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. It consists of listening to intervals. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. melodi. This course also focuses on sight singing. peraturan pengharmonian. skelnada major. kord. Penyelidikan Tindakan II . This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. pembentukkan kaden. and objective manner. organization an action research seminar. chords and cadences. pembahagian masa tak sekata. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education.

knowledge of harmonization such as chord in different inversions. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . minor and chromatic scales and compound intervals. arpegio dan kord. Topics given focus here are meters in simple. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. Other than that ornaments in music scores will be taught. psikologi. philosophical implications. In this course. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. fungsi muzik dalam pendidikan. pergerakan pembalikan kedua. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. aims and the functions of music in education. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. faktor-faktor sosiologi. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. compound and irregular time. irregular time division. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. sociological and psychological factors that affect music education. progression of six four and chord progession in fifths. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. pembentukan kord dominan ketujuh.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. alto and tenor clefs. rules of harmony. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. matlamat. major. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. formation of cadences and the recognition of figured bass. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. importance of music.

lagu lapisan. teknik pengendalian alat iringan. This course continues from the previous keyboard I course. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. arpegio. kord dan pengaplikasian teori. teaching and learning of singing in the music classroom. exercises in scale. teknik bermain rekoder soprano. preparation and arrangement of percussion scores. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. Keyboard technical skills. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. In addition. a variety of singing repertoire including two part singing. jenis rentak iringan. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. arpeggio and chord playing. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. harmoni dalam permainan repertoire kibod. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. accompaniment. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. students use melodic decoration in their music composition. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . singing.

reading of notes. triad. latihan aural. playing with different rhythm. This course caters to students without knowledge in guitar playing. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. It involves aural studies in intervals. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. broken chord. bermain pelbagai rentak. kaden. Memperkenalkan kord.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. chords. MZP3108V Alat Muzik Utama . play block chords. plucking and strumming style. bes alberti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . latihan dalam permainan iringan kord blok. melody improvisation. mengimprovisasikan melodi di kibod. jumping chord. Focus is on posture. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. melodi. Kemahiran pendengaran. triads. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. melodies. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. MZP3108G Alat Muzik Utama . This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. bacaan not. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. bermain gitar sambil menyanyi. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. mengenal pasti jeda. playing a wider repertoire. kord. playing the guitar while singing. sing melodies in keys changes from major to minor. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. aural practices. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. dan konsep muzikal. chords and musical concepts.This course exposes students to various piano technical skills. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. petikan dan cara ‘strumming’. irama. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. cadence and rhythm. Students also develop listening skills through aural guitar playing.

alberti bass.jumping chords and chomping chords at the keyboard.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . MZP3112V Alat Muzik Utama . Carl Orff and Jaques Dalcroze. rentak. to reinforcement. bimbingan. articulation. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. permainan alat muzik. In the teaching and learning of music in the classroom. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.broken chords. pelbagai rentak dan kod. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. strumming style with different rhythm and chords. dinamik. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. latihan aural. dynamics and performance preparation. bacaan not. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. aural. plucking. Penekanan kepada perkembangan stail. singing folk songs. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. artikulasi. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. progressing to level two in piano playing techniques. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. In addidtion. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. petikan dan cara ‘strumming’.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. MZP3112G Alat Muzik Utama . panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. This course focuses on continuity. kemahiran membuat persembahan. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. sight playing and a variety in repertoire. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. rhythm. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. nyanyian lagu.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. Emphasis is on style development.

harian . Emphasis is on the phonation of vocal techniques. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Zapin and walking bass rhythms. rancangan mingguan . format rancangan pelajaran tahunan. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Students are guided in these 3 components throughout the course. mingguan. Zapin. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Students’ present their respective music composition present during this course. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. planning and writing the year plan. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. perancangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . This course is a continuity from course vocal 1. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. This course exposes the students to compositional devices in music education. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. This course discusses the primary school music curriculum. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. sight playing and a variety in repertoire.pengajaran mikro.rancangan harian. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. It comprises of preparing. primarily on the KBSR music education syllabus.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. permainan piano dalam rentak Inang. ciptaan ensembel rekoder. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro.

develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. This course is a continuity from course vocal II. perancangan sesi pengajaran makro. planning of macro teaching sessions. langkah-langkah pengajaran makro. Muzik Bentuk Tarian Utama. “Popular social” ensemble music.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. penekanan kepada perkembangan stail. dynamics and complex skills are developed as the course advances. rentak. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. bengkel. artikulasi. practice to reflect and write on the work carried out. This course focuses on macro teaching sessions. Music in the form of dance. rhythm. Muzik Ensembel Sosial Popular. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Style. Muzik Ensembel Lain. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. MZP3115V Alat Muzik Utama . merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. dan pengalaman praktikal salah satu genre. analisis skor.MZP3115G Alat Muzik Utama . dinamik. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. articulation. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro.

self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. conducting and attending program concerts/performance. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. MZP3118V Alat Muzik Utama . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources.music and solo instrumental music. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . sight playing and a variety in repertoire. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. music genres materials are selected from traditional classic music. Alat Muzik Utama . workshops and practical experiences. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. memimpin. On this higher level. piano playing techniques. ensembel instrumental.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. instrumental ensemble. This course focuses on vocal diction techniques. lawatan ke program konsert / persembahan. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . score analisis. video watching or live performances. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. students are exposed to different music genres through listening activity. teknik persembahan.

tempo and phrasing and singing in various rhythm. Baroque. Thailand and Africa. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Classical. Klasik. MZP3121G Alat Muzik Utama . Abad ke 20 dan Jazz. India. karya dan stail dengan lebih mendalam.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . klasik. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 .(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. romantik. Japan. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. India. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Barok.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Romantik.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. styles and composers music scores from Renaissance. genre and compositional styles. classic. Jepun. Romantic. genre. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. romantic and the 20th century eras with different music genres. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. discussions are held to analyse aspects of music genre. 20th century and Jazz eras.

planning and proposal. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. proses penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection considerations. the role of technology and music software in the production of music composition. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. action research prosess. analisis data. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. It discusses introduction to research methods in education. penganjuran seminar. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data analysis. interpreting the action research data. MUSIC ACE. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . 7.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. types of educational research. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. prosedur penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. documentation and publication procedure of action research. organization an action research seminar. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. perancangan dan cadangan. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection methods. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. India. aesthetics. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. stimulus and factors that affect children’s art. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. comparative studies of basic design concept in visual arts. art of various cultures. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . This course focuses on introduction to visual language. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. children’s creativity and imaginations.philosophy. China. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). influence and background of various cultures. estetika dan ekspresi visual. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. principles of design and compositions in art works of various cultures. This course covers the concepts. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. analisis asas seni reka dalam karya. Jepun dan Barat. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. and visual expression. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. distinguished educationist and researchers in children’s art. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. developmental stages of children’s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. kreativiti. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. creativity. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. analyzing basic design concept in visual art works. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan.

teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. as well as practical activities for explorations of tools and materials. the roles of the VAE teachers. that is: Drawing and Picture Making. lesson planning. kepentingan perkembangan kurikulum. specifications of the syllabus. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. resource and teaching aid management. the importance of curriculum development. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. konsep 5P. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. persediaan mengajar. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. bahan. huraian sukatan pelajaran. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Membuat Corak dan Rekaan. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Membuat Corak dan Rekaan. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. goals and objectives of the VAE curriculum. management of outdoor and indoor activities. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. objektif kurikulum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . matlamat. the 5P concept. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Pattern-Making and Designing.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. peranan guru PSV. Modelling and Constructing. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. This course covers the learning theories.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Practical activities cover the use of multimedia. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran.Membentuk dan Membuat Binaan. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. pengajaran mikro dan makro. strategy. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. pengenalan multimedia. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. application of ICT in teaching and learning VAE. micro and macro teaching. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. applying creativity and artistic process in producing digital art works. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. Introduction to Tradisional Crafts. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. strategi. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. lesson planning. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . perancangan dan persediaan mengajar. Mengenal Kraf Tradisional. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. pendekatan. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. approach. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. as well as teaching and learning resources. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. multimedia dalam PSV. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 .

teknik menghasilkan lukisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . oriental art. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. analisis data. considerations and perceptions in drawings. pendekatan dan kaedah lukisan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. methods and forms of assessment. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course covers the introduction to the art history in western art. tujuan pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. drawing techniques. aims of assessment in VAE. various functions of drawings from various genres and culture. various approaches in the appreciation of visual art. proses penyelidikan tindakan. pelbagai fungsi lukisan. interprestasi data kajian tindakan. apresiasi karya seni barat. perancangan dan cadangan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. types of assessments. seni oriental. kaedah pentaksiran PSV. oriental art. tools and materials. seni oriental. western art. This course covers the types of drawings . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. evaluation of art works and evaluation of portfolios. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). approaches and methods. alat dan bahan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. bentuk pentaksiran PSV. jenis-jenis pentaksiran. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. mark schemes. kaedah-kaedah pengumpulan data.

membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. action research prosess. penganjuran seminar. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. planning and proposal. making feedback reports and taking further actions. documentation and publication procedure of action research. data analysis. data collection considerations. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. This course covers the management and organisation of art projects. concepts of action research and models. data collection methods. interpreting the action research data. the importance and fundamental knowledge of art projects. 8.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. planning art projects. introduction to various types of educational research design. implementing art projects. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . types of educational research. management and organisational process of art projects. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organization an action research seminar. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.

PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. application of ”tajwid” rules in reciting. approach. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . the usage of text books. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. memorising and interpreting of the Quranic verses. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. the strategies. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. This course focuses on strategy. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. lesson planning and practical teaching. teachers guide book. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an.

exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 .6. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . lesson planning and practical teaching . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kemahiran menulis khat.6 dan amali pengajaran Ibadah. lesson plans and practical teaching.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. kajian teks jawi klasik dan moden. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 .6 dan amali pengajaran Sirah. exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson planning and practical teaching. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.6. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6.6 dan amali pengajaran Akhlak.

bahagian amali. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. dan tokoh ilmuan Islam. sebagai seorang pendidik.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. pembinaan bahan sumber. analisis sahsiah Rasulullah s. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam.a. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. tables of specification and PAFA assessment. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. measurement. bentuk penilaian. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. item building. perancangan pengajaran mikro. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.’s special traits. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. bidang pembelajaran yang diuji. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. basic skills. This course focuses on concepts. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. micro and macro teaching concepts. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. according to the Islamic education syllabus for primary schools. assessment and evaluation in Islamic education. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. contoh dan pelaksanaan.w. This course emphasizes on selection of topics. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. types and field of testing. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. analysis of the Prophet Muhammad s. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. pembinaan item Pendidikan Islam. It also discuses the teaching strategies . planning and practical teaching. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan.a.w.a.w. This course focuses on the “dakwah”.

Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. writing an action research report and article and ways of making action research data public. and issues of deviance in “aqidah”. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. sembelihan dalam Islam. penganjuran seminar. interprestasi data kajian tindakan. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. ekonomi Islam. planning and proposal. prosedur penyelidikan pendidikan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. animal slaughtering. methodology in fiqh. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Islamic economy and management of properties in Islam. perancangan dan cadangan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. their main topic of discussions. data collection methods. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. concepts of action research and models. types of educational research. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. the impact of faith in life. pertimbangan dalam pengumpulan data. action research prosess. analisis data. analysis and justification on issues related to fiqh studies. interpreting the action research data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah Fiqh. Penyelidikan Tindakan I . data analysis. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations.

kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. children’s games. organizing games and techniques.related fitness. documentation and publication procedure of action research. training schedule of physical fitness. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Bunker and Thorpe Model 1982. the component of health. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. model Bunker and Thorpe 1982. konsep pergerakan asas.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. permainan kanak-kanak. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. This course includes concepts and definition of total fitness. basic movement concept. pengelolaan permainan dan teknik permainan. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. the acquiring of skills in the track and field event. pengurusan. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . kemahiran acara padang. 9. teaching and learning of basic movement. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. management. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. training principles of physical fitness. organizing an action research seminar. physical fitness and the importance of physical fitness. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. jadual latihan kecergasan fizikal. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. training methodology for physical fitness. kemahiran acara balapan. This course stress on rules and regulations. motor-related physical fitness componen. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

(Curriculum and Pedagogy of Physical Education) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . administrating and organizing. analyzing performance. pemilihan jenis-jenis ujian. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. the aspects of managing. analysis and interpretation. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the interpretation of curriculum. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan. The course helps student to develop different type of tests. penganalisisan perlakuan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. This course includes the concept of test.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pembinaan ujian. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. criteria in choosing adapted physical education acitivities. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Students will be exposed to different types of research in health. physical education and sports. aspek pengelolaan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. measurement and evaluation in physical education and sports. pendidikan jasmani dan sukan. Emphasis given to the concepts of physical education. selecting test.

kecederaan kulit. data analysis. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. prosedur penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . pengsan. the definition of sports sociology. This course discusses the basic concept of sports injury. educational research procedure. motivasi. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. analisis data. mengangkat dan membawa pesakit. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pendarahan terbuka. burn out and overtraining in sports. arousal. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. socialization in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. prinsip menguruskan kecederaan patah. kebangkitan. terdedah kepada haba yang melampau. sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. action research prosess. kaki. kaedah-kaedah pengumpulan data. goal. keganasan dalam sukan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sports medicine and coaches of sports. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kecederaan tisu lembut. sports and economy. interpreting the action research data. sukan dan media. perubatan sukan dan jurulatih sukan. types of educational research. sports. This course includes sports psychology and sports sociology. sukan dan ekonomi. data collection methods. asma dan serangan jantung. sukan dan kanakkanak. motivation. maklumbalas. concepts of action research and models. definisi sosiologi sukan. data collection considerations. peneguhan. kecederaan bahagian tangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. deviation and aggression in sports. prinsip asas pertolongan cemas. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. sports history. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. penetapan matlamat. feedback. reinforcement. sports and media. planning and proposal. It discusses introduction to research methods in education. prevention of injury in sports. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. sociology theories in sports. child psychology development via sports. deviasi dalam sukan.(Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. personaliti. sports personality. pressure and anxiety in sports. teori sosial dalam sukan. kepala dan mata. proses penyelidikan tindakan. pendekatan rawatan kecederaan. pertimbangan dalam pengumpulan data. basic principles of first aid. sports and children. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. badan. introduction to various types of educational research design.

It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities.approach in treatment of injury. nombor nyata dan nombor kompleks. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. head and eyes. irrational. In the process. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. 10. injury to the hand. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Semasa proses pembelajaran. nombor bukan nisbah. body. faint. open wound. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. asthma and heart attack. legs. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. rational. principles in managing fracture. exposure to extreme heat. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. airways and cardiopulmonary resuscitation. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. In addition. there is a further exploration into the sets of natural. real and complex numbers. skin injury. nombor nisbah. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. organizing an action research seminar. soft tissue injury. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. Pelajar didedahkan kepada makna. penganjuran seminar. lifting and carrying of patient.

It discusses concepts in plane geometry . simetri dan transformasi.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Dalam kursus ini. ujian chisquare. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. teselasi. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. jenis-jenis carian. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. linear programming. algoritma. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. graf. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. It provides information about introduction to decision mathematics. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. pemprograman linear. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. symmetries and transformations.tessellations. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. types of searches. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. heuristic algorithms and methods of sorting. In addition. critical path analysis. analisa laluan kritikal. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. 3-dimensional geometry and conic sections. algorithms. rangkaian. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. chi-square test. graphs. networks. Selain itu. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics.g. The use of ICT e.

Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. fungsi dan graf. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. fractions. mathematics facilities and management of resources. teaching and learning aids. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Pecahan. Fractions. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Teaching of Numbers. and patterns and relationships. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. teknologi dalam matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students will be introduced to printed materials. technology in mathematics. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. In addition. basic understanding of limits and limit theorem. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. decimals and percentages. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. derivatives and integrals. using relevant mathematical ideas. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos.

Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Dalam kursus ini. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. pengukuran dan pengendalian data. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. measurement and data handling. pecahan. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. students will learn to teach the key concepts in geometry. perpuluhan dan peratus. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. MTE 31113 Teaching of Geometry. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. writing an action research report and article. kod dan kriptografi. action research process. planning and proposal. kaedah-kaedah pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. data analysis. prosedur penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. organization an action research seminar. Its contents cover mathematics in every day life. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. classical codes and ciphers. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. data collection methods. interpretasi data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. and some key mathematical ideas related to calculus. data collection considerations. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education. documentation and publication procedure of action research. perancangan dan cadangan. codes and cryptography. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. use of mathematical modeling in biology and ecology. and ways of making action research data public. penganjuran seminar. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. educational research procedure.[Penyelidikan Tindakan I . kod klasik dan nombor rahsia. analisis data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas.

aldehydes and ketones. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. perkumuhan haiwan. alloys. ethers and amines. cellular respiration in plants and animals. carboxylic acids. respirasi tumbuhan. nutrisi haiwan. plant respiration. explores the nature of science. plant nutrition. the constructivist approaches. struktur sel dan fungsi. nutrisi tumbuhan. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. teori pembelajaran tingkah laku. how children learn science. teori pemprosesan maklumat-Atkin. understanding children’s ideas in science. perkembangan kanak-kanak. animal reproduction. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. fuel. aromatic compounds. cara kanak-kanak mempelajari sains. growth. meneroka ciri-ciri sains. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . assessing children’s ideas and misconceptions in science. information-processing theory-Atkins. Behaviourist learning theory. synthetic polymers and plastics. bentuk sains dan mempelajari sains. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes.11. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. teori pembelajaran Bruner. It explores the nature of life. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. teori pembelajaran Gagne. plant reproduction. the nature of science and how children learn science. makanan dan kesihatan. perkumuhan tumbuhan. food and wellbeing. Shiffrin dan Baddeley. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . Bruner’s learning theory. pendekatan konstruktivisme. pembiakan haiwan. Shiffrin and Baddeley’s. memahami idea kanak-kanak dalam sains. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. animal nutrition. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. respirasi haiwan. plant excretion. what do children need to help them learn through constructivism. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. teori pembelajaran Ausubel. Gagne’s learning theory. tumbesaran. animal respiration. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. animal excretion. pembiakan tumbuhan. esters and amides. Ausubel’s learning theory. ores and minerals. understanding children’s development. alcohol. cell structure and function.

penjanaan dan transmisi elektrik. polimer semulajadi dan kertas. sulphuric acid and nitric acid. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. kerja dan mesin. rubber. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. motion. menggunakan cahaya. the basic science process skills and integrated science process skills. Malaysian primary science curriculum I. electricity and magnetism at work. forces in fluids. thermometry and thermometers. muzik dalam fizik. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. eter dan ammina. perusahaan penyediaan ammonia. kegunaan elektronik dan semi konduktor. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. daya dalam cecair. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. acquiring manipulative skills. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. bijih dan galian. teaching and learning strategies for primary science. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. the physics of music. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. asid karboksilik. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . physics and measurement in everyday life. natural polymers and paper. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. termometeri dan termometer. applying Newton’s laws in everyday life. getah. generation and transmission of electricity. using light. asid sulfur dan asid nitrik. use of electronics and semi-conductors. teaching science for all children and science for exceptional children. ester dan amid. aldehid dan keton. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. gerakan. work and machines. composite materials. polimer tiruan dan plastik. isu-isu dalam pendidikan sains. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. electrical circuits in the house. alkohol. sebatian beraroma. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. bahan bakar. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. aloi. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. planetary and satellite motion. gerakan planet dan satelit. soaps and detergents. Malaysian primary science curriculum II. pengajaran sains sekolah rendah. bahan komposit. sabun dan detergen. memperolehi kemahiran manipulatif. litar elektrik dalam rumah. issues in science education. primary science teaching.ammonia.

merancang pelajaran. planning a daily lesson plan. assessment tools. elektrokimia. ancaman terhadap kepelbagaian. menulis rancangan pelajaran. origins and its major systems and space: the solar system. It explores about energy. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. bumi: struktur. It explores about ecosystem. in-situ conservation. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. purpose of assessment. acoustic ecology and biodiversity collection submission. understanding population trends. ekosistem. genetic diversity. pemuliharaan ex situ. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. the first law of thermodynamics. pemahaman tentang trenda populasi. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. ecosystem services. plant diversity. tenaga. kepelbagaian tumbuhan. kepelbagaian biologi. kepelbagaian haiwan. sistem-sistem utama dan angkasa. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. threats to biodiversity. biodiversity. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. animal diversity. learning objectives. ex-situ conservation. asal usul . learning outcomes. sistem solar. hukum pertama termodinamik. hasil-hasil pembelajaran. rancangan mengajar harian. faedah ekosistem. types of assessment.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. areas of assessment in primary school science. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. dan nuklear kimia. test design and construction. electrochemistry and nuclear chemistry. outer space. termokimia. It explains about lesson planning. writing lesson plans. thermochemistry. daily lesson plan. merancang rancangan pelajaran harian. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. microteaching skills and macro teaching. kepelbagaian genetik. definition of terms. pemuliharaan in situ. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. The earth: structure. objektif pembelajaran.

technology and society. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. analisis skor ujian. types of educational research. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. introduction to various types of educational research design.assessment. issues relating to science. interpreting test score and forms of examination. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. rekabentuk dan pembinaan ujian. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. technology and society. planning and proposal. data analysis. administration of test. It will discuss about management of science laboratory. kaedah-kaedah pengumpulan data. penskoran pentaksiran. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . safe handling of scientific materials handling of chemicals. science teaching and learning resources. writing an action research report and article and ways of making action research data public. educational research procedure. project-based learning design. definisi istilah. data collection considerations. peraturan dan keselamatan dalam makmal. SCE3114 Science. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. marking and moderation of test scripts. alat-alat pentaksiran. pengurusan makmal sains. analisis data. basic laboratory techniques. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. perancangan dan cadangan. Technology and Society (Sains. matlamat pentaksiran. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. bentuk-bentuk pentaksiran. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. action research process. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. analysis of test score. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. innovation and inventions. pengawetan spesimen biologi. pentadbiran ujian. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. preservation of biological specimens. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. project-based learning for conservation. It discusses introduction to research methods in education. preparation and improvisation of selected resources and presentation. concepts of action research and models. rules and safety in the laboratory. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. data collection methods.

Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. project-based learning for pollution and its effect on human health. implement the planning and evaluation process. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Function Of Technical And Vocational Education. pembaharuan dan penciptaan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. project-based learning for endurance of resources. 12. teknologi dan masyarakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. project-based learning for additives in food. teknologi dan masyarakat. Management And Administration In Technical And Vocational Education. isu-isu yang berkaitan dengan sains. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional.energy in the biosphere. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. The Evolution Of Technical And Vocational Education. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. Kursus ini membincangkan tentang sains. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Proses Perancangan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Philosophy Of Technical And Vocational Education. Technical And Vocational Education System.

theory and models of curriculum development. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. curriculum management and innovation. planning. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. perlaksanaan kurikulum. sifat bahan mentah. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. barangan logam dan kelengkapan. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. jenis-jenis bahan mentah. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. perancangan. planting vegetable hydroponically. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. documentation and record keeping. accessories. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. skills on constructions of wood and metal based project. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. selection and preparation of field for vegetable planting. implementation. bahan hiasan dalaman dan luaran. asas pembinaan produk. handling of products. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. reka bentuk kandungan. interior and exterior decoration. penanaman. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. perkembangan industri pembuatan tempatan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. raw materials and its characteristic. planting. evaluation. care of ornamental crops and landscape. penilaian. plant care. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. propagation. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. planting. teori dan modelmodel kurikulum. inovasi kurikulum. design curriculum. pengurusan kurikulum. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penanaman sayursayuran secara hidroponik.

hemlines and. mendawai litar pendawaian domestik. proses jahitan. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. gathers and. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. computers and robotics basic component. merekabentuk PCB dan projek elektronik. asas penyenggaraan komputer.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pedagogical elements and assessment. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. membina robot aras teknologi rendah. strategies. This course also emphasizes design of garment styles. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. sleeves. pendawaian satu fasa. kajian fabrik. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. strategi. teaching method and techniques will also be introduced. pengujian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. design printed circuit board. kaedah dan teknik pengajaran. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. asas elektronik berdigit. Topics related to sewing processes include fasterners. motor. domestic wiring. necklines. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. openings. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. pleats. mereka cipta stail pakaian. Teaching and learning approaches. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . asas komputer dan rangkaian. the preparation of work records and dress making. seni reka pakaian.

This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. reka cipta masakan. business law.dan penilaian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. types of evaluation and the usage of data & interpretation. dan kerja-kerja amali masakan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembentukan dan pelaksanaan ujian. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. housing and equipments for pet rearing. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. Discussion on validity and reliability of evaluation format. pembiakan dan pengendalian. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. analisis item ujian. finance. pedagogi. pest breeding.dagang ). pengurusan dan penjagaan harian. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. selection and preparation of aquarium and cage. interpretation as well as report writing on assessment. teknologi dalam penyediaan makanan. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. item development. marking scheme and mark analysis. pembinaan item ujian. perniagaan elektronik ( E. management and daily care of pets. undang-undang perniagaan. electronic commerce ( E–commerce). kewangan. test specification table. pembiakan ikan. penyediaan makanan. perancangan pentaksiran. selection of pets and ornamental fish. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. preparation and keeping of documentation and records. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. various methods of evaluation. prinsip memasak dan tatasajian. basic statistic. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan.

action research prosess. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. interpreting the action research data. data collection considerations. interprestasi data kajian tindakan. workshop design. pengurusan dan pengendalian bengkel. table setting. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. rules and regulation in workshop management. tempat alat tulis. pertimbangan dalam pengumpulan data. design of food preparation pedagogy and cooking practice. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pengurusan personel. cooking principles and. reka bentuk bengkel. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education.This course covers topics on food sanitation. pengurusan kewangan. organization and management. aplikasi lukisan 2D. financial management. planning and proposal. types of educational research. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. materials and tools management. preparation of food. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pengurusan bahan dan alatan. It discusses introduction to research methods in education. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. writing an action research report and article and ways of making action research data public. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . perancangan dan cadangan. concepts of action research and models. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. technology in food preparation. best practices on workshop safety. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. analisis data. data collection methods. punca dan pencegahan kemalangan. data analysis. causes and prevention of accidents. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.

proses dan perancangan projek. 3D design. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Act 308 and Act 550. the transition from home to nursery/preschools. the history of early childhood education.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. This course emphasizes on product development and principle. 2D drawing. Akta 308 dan Akta 550. organizing an action research seminar. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. product architecture. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . growth and child development. views and ideas of earlier scholars of childhood education. layout of interior design and pet’s house . documentation and publication procedure of action research. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. prosesses and planning project. design and managing project such as chair. 13. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. reka bentuk industri. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. This course covers the introduction to early childhood education. the integration of project base learning assessment. This course emphasizes on product design with computer aided. industrial design and design for manufacturing. Children’s Right. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. processes and planning.

serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. language activities and also assessment in preschool education. pendekatan dalam kurikulum. teaching and learning techniques in preschools. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. curriculum of language and communicative development. children health and safety measures and also sex education in preschools. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. factors involve in language development. pengelolaan aktiviti prasekolah. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. PRA3103 Perkembangan Fizikal. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. methods in teaching and learning language at preschool. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . children diseases and preventive measures. penjagaan kesihatan kanak-kanak. activities for physical development in preschools.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. the environment. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. persekitaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. the National Preschool Curriculum.

memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. processes of creativity and teaching approaches. management and activities. aspects of children’s creativity which involve visual arts. understanding and managing children’s emotion. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. socio drama. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. planning of activities and programs for science. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. seni boneka dan sastera kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. learning of early science and mathematics components at preschools. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. This course includes understanding of the cognitive development of young children. puppetry and children literature. developing confidence to face challenges in everyday life. teori perkembangan moral. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. merancang aktiviti. pembelajaran sains di prasekolah. music and movement. perancangan program sains. development of sosial skills and prosocial behaviors. pembelajaran Matematik di prasekolah. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. pengurusan dan aktiviti. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. This course covers the introduction to creative development. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. sosiodrama. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. muzik dan pergerakan.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah.

Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. This course discusses in general the children with special needs at preschool. penyimpanan. merancang prasekolah. and spiritual and moral development activities as well its learning center. data analysis. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. objektif. identification of Islamic education and moral curriculum. ciri-cirinya. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. objectives. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . curriculum management. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. data recording and compiling. data collection based on observation. theories on moral development. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. This course includes the concepts. reports and follow up actions based on data collection. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. importance and principals of authentic assessment in preschool education. melaksanakan perekodan. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. children’s assessment and evaluation planning. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. penganalisisan. The focus is on the factors due to the disability. the classification of special needs children. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. characteristics. dan perbezaan individu. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. building and managing preschool education centers. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning.

prosedur penyelidikan pendidikan. data collection methods. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It also includes family surrounding. hubungan keluarga. proses penyelidikan tindakan. types of educational research. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. analisis data. nilai dan budaya. ways on improving family. family relationship. efficient relationship. komuniti dan institusi pendidikan. concepts of action research and models. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. educational research procedure. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. aims.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. health. kaedah-kaedah pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. safety and diet management. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. community and education institution. data analysis. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. It discusses introduction to research methods in education. pengurusan kesihatan. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. This course covers the theories and perspective. konsep kepimpinan dan perwatakan. keselamatan dan pemakanan. kecekapan hubungan. action research process. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. perancangan dan cadangan. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. values and customs. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. matlamat. interpreting the action research data. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

language for autism children. causes. handicapped children language. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . teori dan model tingkah laku. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. component in language. strategies of behaviour modification and issues concerned. punca masalah. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. 14. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. komponen-komponen dalam bahasa. teori-teori perkembangan bahasa. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. This course looks into communication. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. strategi pengurusan tingkah laku. penganjuran seminar. language for children with sensory. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. characteristics. language development theory. ciri-ciri. types of problematics behaviour. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. speech and language.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa kanakkanak autisme. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. education programmes provided and issues arise in educating these children. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. language for children with emotional and behavioural problems. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. isu dan etika pengurusan tingkah laku. proses perubahan tingkah laku. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education.

the ability of basic learning assessment. approaches and language learning. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. amali: aplikasi aktiviti bahasa. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. oral language assesment. perancangan pengajaran harian. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. syllabus studies. speaking. kemahiran membaca. writing and mathematic assesment. listening. mentaksir bacaan. lesson plan. pendekatan dan pembelajaran bahasa. pengajaran tatabahasa. kemahiran mendengar. kajian sukatan pelajaran. writing skills. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. develop learning material. kajian dan huraian sukatan pelajaran. mentaksir bahasa lisan. speaking.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . reading. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. teaching of grammar. This course discusses language and communication. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. This course covers the important of assessment in special education. kemahiran lisan. latihan pengajaran tatabahasa. membaca dan menulis. practical: application of language activities. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. social skill and behaviour assesment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. reading and writing skills. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. study of the syllabus. latihan aktiviti. kemahiran menulis. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. reading. production of teaching aid for language skills and micro teaching. bertutur.

hidro. pasir dan alternatif. occupational. teaching aids. teaching and learning Science. strategies in teaching Mathematics. persediaan mengajar. speech. cara kerja. pergerakan kreatif. Mathematics syllabus sudy. seni visual.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. keusahawanan. speech. pertuturan. music and singing. rearing pet. strategies and activities in Mathematics. kemahiran hidup untuk berdikari. teaching aids production. teaching aids for Mathematics. syllabus study. muzik dan nyanyian.fisio. kemahiran pertukangan. strategi dan aktiviti Matematik. teaching aids and micro teaching. cara kerja. penyediaan rancangan pengajaran. self-protect. visual art. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. home living. music and singing. practical: application of strategies in teaching Science. types of therapy: physio. activities in Mathematics teaching. sewing. functional Mathematics for learning disabilities. jenis-jenis terapi: fisio. seni visual. kemahiran urus diri. bahan bantu mengajar Matematik. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. keselamatan diri dan adab bertatasusila. kajian sukatan pelajaran. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. kemahiran berkebun. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. expression art. lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . hidro. pertuturan. This course discusses the introduction to therapy. permainan dan alternatif. assessment of Science skills. occupational.physio. amali: terapi . hydro. ethics and classroom management. gardening. kemahiran memasak. expression art. pergerakan kreatif. peraturan dan keselamatan di bengkel. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. pengurusan rumah tangga. penilaian kemahiran Matematik. and micro teaching. permainan. therapy . play and altenative. problems of learning Mathematics. permasalahan penguasaan Matematik. basic skills of Science process. functional Science for learning disabilities students. muzik dan nyanyian. kemahiran jahitan. cookery. assessment of Mathematics skills. hydro. play and altenative. visual art.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

parents role in early intervention. meliputi: Tatabahasa Melayu. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. needs for various communication methods. types of early intervention. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. singing session. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . menjalankan sesi soal jawab. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. classification communication methods. Malay language grammar. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries.kanak bermasalah pendengaran. story reading. menjalankan sesi nyanyian. writing and mathematic assesment. support services. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik.the ability of basic learning assessment. social skill and behaviour assesment. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. reading. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. This course covers the important of assessment in special education. questiona answer session. English Grammar. bilingualbicultural approach. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. combination of oral and manual communication. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. bentuk program intervensi awal. manual communication among children with hearing-impaired . This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. khidmat sokongan. membaca petikan/bercerita. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). pendekatan bilingual-bicultural. English Grammar. oral language assesment. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. mentaksir bacaan. mentaksir bahasa lisan.

remedial programme planning. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. penggunaan sistem FM. program kemahiran auditori. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. speech diability among children of hearing-impaired. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. basic language knowledge of conversation. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. listening amplication. amali : melaksanakan ujian bahasa. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. kaedah pengajaran penulisan. simulating teaching and learning language sessions. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . practical: implement language tests.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. general strategy in overcoming speech problem. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. implan koklea. This course provides students with a knowledge of mastering language. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. reading and writing teaching method. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers topics of accustic. ear anatomy and listening process. amplikasi pendengaran. anatomi telinga dan proses pendengaran. kaedah pengajaran bacaan. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. perbualan asas pengetahuan bahasa. achievement level assessment. audiometri. audiometry. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. auditory skill programme. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. assessment instrument of speech achievement. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. This course focusses on speech acquisation among children. jenis masalah pendengaran dan kesannya. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik.type of hearing-impaired and its effect.

multi disciplinary services offered at the CBR. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. use of FM system. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). basic hearing test and audiogram assessment. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. community-based rehabilitation programme. text books and newspapers as learning resources. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. cocklea implant. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. analisis data. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. Science and Local Studies learning resources. prinsip dan etika kerja sosial. implementation of audiometric pediatric observation. introduction to various types of educational research design. types of learning resources. educational research procedure. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. types of educational research. penilaian bahan sumber pembelajaran. Sains dan Kajian Tempatan. assessment of learning resources. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. prosedur penyelidikan pendidikan. principle social work ethics. It discusses introduction to research methods in education. program pemulihan dalam komuniti. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired.maintaining individual hearing aid. pertimbangan dalam pengumpulan data. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . interpretasi data penyelidikan tindakan. practical: developing and managing Mathematics. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. kaedahkaedah pengumpulan data.

sebab-sebab masalah penglihatan. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. keluarga dan masyarakat. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. data collection considerations. role of teachers of special education. interpreting the action research data. data collection methods. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. classroom management. organisational structure of special education in Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . planning and proposal.concepts of action research and models. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. data analysis. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. action research process. organizing an action research seminar. peranan guru Pendidikan Khas. administration of special education programmes in Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan bilik darjah. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. special education programmes in Malaysia. 16. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

introduction of recreational activities and modify physical education. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. the role of parents and community. recreation and adaptive physical education. language for children with sensory. cara mengatasi masalah penglihatan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pengurusan diri. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. kemahiran membeli dan menyimpan barang. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. bahasa kanak-kanak terencat akal. punca-punca masalah penglihatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language development theory. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. This course looks into communication. pengurusan rumah. cooking skills. handicapped children language. bahasa dan pertuturan. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. bahasa kanakkanak autisme. skills of buying and stock keeping things. language for autism children. practical :cooking. This course covers important concepts in field of living skills. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. komponen-komponen dalam bahasa. the visual process and causes of visual impairment. speech and language. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup.use of other sensors. kemahiran penglihatan. factors of Children with Visual Impairment. adaptasi persekitaran di dapur. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. self management. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . component in language. visual skills training . self and house keeping management. various visual assessment methods and children with low vision report.blindfold. language for children with emotional and behavioural problems. using blindfold and implementation of activities and simulation. dan laporan mata. adaptasi kaedah persediaan memasak. pelbagai pentaksiran penglihatan. development of children with visual impairment compare with the normal children.

Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. kaedah menulis pindah. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. simbol huruf. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. amali: sistem kod braille BM. latihan menulis pindah. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. composite signs initial wordsigns. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. writing and mathematic assesment. social skill and behaviour assesment. This course covers the important of assessment in special education. practical:Bahasa Melayu braille code system. komputer braille. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. and enrichment exercise. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. final groupsigns. bentuk program intervensi awal. lower groupsigns. huruf terbitan. peranan ibu bapa dalam intervensi awal.the ability of basic learning assessment. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. slate and stylus. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. latihan braille. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. lower wordsigns. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. computerized braille. khidmat sokongan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. mentaksir bacaan. wordsigns. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. types of early intervention. simple upper groupsigns. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . support services. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. practise Braille. mentaksir bahasa lisan. oral language assesment. Kursus ini melliputi huruf. parents role in early intervention.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. reading. trancsribing exercise. transcription of braille exercise. gabungan akhir huruf.

This course discuses introduction of orientation and mobility. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. principal dan terminology in orientation dan mobility. operasi asas matematik. pengajaran dan pembelajaran murid buta. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. basic Mathematical operation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. kemahiran membiasakan diri. individu. community-based rehabilitation programme. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. ganda dua. white stick and other mobility equipment. orientation and space. educational needs of children with multiple handicaps. multi disciplinary services offered at the CBR. adatasi kurikulum. kuantiti. prinsip dan etika kerja sosial. orientasi dan ruang. matrices and enrichment exercises in theory and practical. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. and hands-on experience and to reinforce learning. mobility techniques without guidance. algebra. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. quantities. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. Kursus ini meliputi simbol nombor. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. mobility techniques with guidance. sets. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. prepare teaching aids. adaptation of curriculum. geometry. logaritham. micro and macro teaching. penggunaan teknologi. geometri. This course covers the planning. algebra. use ICT and other appropriate special aids. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. amali : kaedah pengajaran braille. indices. principle social work ethics.This course covers the numeral signs. program pemulihan dalam komuniti. teknik bergerak dengan pemandu celik. teknik bergerak tanpa pemandu celik. logarithms.

pengurusan bilik darjah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. peranan guru Pendidikan Khas. role of teachers of special education. perancangan dan cadangan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. planning and proposal. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. data collection methods. classroom management. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. interpreting the action research data. data analysis.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. This course discusses the introduction to management and administration of special education. concepts of action research and models. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organisational structure of special education in Malaysia. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. administration of special education programmes in Malaysia. analisis data. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. kaedahkaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. action research process. proses penyelidikan tindakan. special education programmes in Malaysia.

bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. This course looks into communication. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . program pemulihan dalam dan luar negara. language for children with emotional and behavioural problems. 17. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. This course discusses basic remedial education. language for children with sensory. organizing an action research seminar. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. handicapped children language. psikologi perkembangan murid pemulihan. speech and language. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa kanakkanak autisme. profil murid pemulihan. development physchology for remedial students. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language development theory. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. management of remedial education program.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. bahasa dan pertuturan. sejarah perkembangan pemulihan. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. remedial students’ behavioral management. pengurusan program pendidikan pemulihan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. studens profile. remedial programs in Malaysia and other countries. historical development of remedial education. language for autism children. documentation and publication procedure of action research. penubuhan kelas pemulihan. component in language.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. method of or information process. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.remedial education program. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. individual planning education. management for dyslexia program. mentaksir bahasa lisan. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. types of perceptions. perkembangan kanakkanak disleksia. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. instruments for identifications of students. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. mentaksir bacaan. and mathematics assessment. method of teaching mathematics. the basic ability assessment. forming of remedial class.. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. strategies to overcome the problems. reading assessment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. kaedah pengajaran bahasa. amali: pelaksanaan ujian. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. causes and strategies to overcome the problems.oral assessment. assesment and evaluation of dyslexia children. This course discusses the introduction to dyslexia. ujian diagnostik masalah pengamatan. social’s skill assessment. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. diagnostic test. pengurusan program disleksia. development of dyslexia chilldren. the role and characteristics of a remedial teacher. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. jenis-jenis pengamatan. This course focuses on introduction of perception. behaviour assessment. kaedah pengajaran matematik. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. practical:. support services. writing skill assessment. practical: assesment implementation. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 .

assesment and evaluation in writing skill. syallabus studies. application strategies in teaching and learning. This course discusses writing skill. hydro therapy. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. expression art therapy. spelling skill. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. mathematics syallabus study. development and acquisition of mathematics. writng skill aids. terapi pergerakan kreatif. practical: the implementation of writing skill. production of mathematics teaching aids and micro teaching. membaca dan kefahaman. assessment in mathematics skill. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. assesment and evaluation for oral skill. pelakasanaan kemahiran mengeja. pelaksanaan kemahiran mengarang. comprehension. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. amali: pelaksaan kemahiran menulis. terapi pertuturan. play therapy. kemahiran lisan. rancangan pengajaran dan pembelajaran. syallabus studies. diagnostic test instrument. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. kemahiran mengeja. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. kemahiran mengarang. kemahiran kefahaman. This course discusses the development and language skill. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. Pratical: construction of mathematics. ejaan dan menulis karangan. strategies in teaching remedial mathematics. reading and comprehension. amali: terapi fisio. spelling and comprehension and lesson plan. practical: physiotherapy. rancangan pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. teaching aids for mathematics and lesson plan. music and singing therapy. spelling skill. kemahiran membaca. speech therapy. bahan bantu belajar. terapi seni visual. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. terapi hidro. amali. reading and comprehension. practical: the implementaion of oral strategies. comprehension skill. mathematics competencies. terapi pasir dan terapi alternatif. jenis-jenis terapi. membaca dan kefahaman. reading and comprehension skills. art therapy. learnings aids. types of therapy. This course discusses the introduction of therapy . oral skill. sand therapy and alternative therapies. lesson plan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. terapi cara kerja. terapi muzik dan nyanyian. terapi main. strategies in teaching remedial mathematics. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran.

rancangan pengajaran harian. pelaksanaan pengajaran. strategi pengajaran pemulihan matematik. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. penilaian kemahiran matematik. communication and supeversion. pentaksiran pembelajaran murid. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. labeling. mengkaji sukatan pelajaran. program pemulihan dalam komuniti. kepelbagaian kompetensi murid. This course discusses strategies and placement of the student. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK).Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. principle social work ethics. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training).strategi pengajaran pemulihan matematik. dan pengajaran mikro. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. dan isu sistem sosial. students’ multiple competencies. bahan bantu belajar. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. analisis data. pengasingan dan integrasi. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. pertimbangan dalam pengumpulan data. teachers’ professionalism. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. special classroom management. penglibatan ibu bapa dan komuniti. pelabelan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. learning assessment. segregation and integration. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . pengurusan kelas pendidikan pemulihan. parents and community involvement and issues in social system . This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. interpretasi data penyelidikan tindakan. profesionalisme guru. teaching implementation. proses penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. kemahiran-kemahiran dalam matematik. community-based rehabilitation programme. prinsip dan etika kerja sosial.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.education. documentation and publication procedure of action research. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia.role of administrator in remedial education. organizing an action research seminar. types of educational research. pengurusan bilik darjah. introduction to various types of educational research design. educational research procedure. remedial teachers role. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. clasroom management. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. data collection methods. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. penganjuran seminar. concepts of action research and models. action research process. interpreting the action research data. organizational structure of Education Department in Malaysia. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. peranan guru pendidikan pemulihan. planning and proposal. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. remedial education programs in schools. challenge and vision in management and administration in remedial education.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. lecturers and peers in a variety of situations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. preparing teaching aids and classroom management. skills and teacher values in a guided and real life situation. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. lecturers and peers in a real life situation. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. BBM. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri.

implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. ketahanan diri. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Student teachers are expected to plan. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. jati diri. endurance. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pada peringkat ini. Pelajar merancang. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. konsep pergerakan asas. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system. sistem limfatik dan imuniti. permainan kanak-kanak. model Bunker and Thorpe 1982. sistem penghadaman. jantung. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the importance of physical education. teaching and learning of basic movement. blood. lymphatic system and immunity.PAKEJ ELEKTIF 1 1. Bunker and Thorpe Model 1982. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. darah. saluran dan peredaran darah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 .chemical level. digestive system. respiratory system. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. muscular system. management. pengurusan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Heart. selular dan tisu organisma. the interpretation of curriculum. basic movement concept. organizing games and techniques. sistem respirasi. sistem endokrina. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sistem integumentari. blood vessels and circulation. pengelolaan permainan dan teknik permainan. sukatan dan tafsirannya. sistem otot. criteria in choosing physical education acitivities. kepentingan. nutrition and metabolism as well as urinary system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. children’s games. skeletal system. sistem rangka. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. endocrine system. sistem saraf. nervous system. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education.

methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. managing physical education and sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. sports development programme. This course discusses the management and administration of physical education and sports. approaches. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. laws and administration of sports. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. isu-isu dalam sukan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. values and ethics in sports. program pembangunan sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. nilai dan etika dalam sukan. issues in sports.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. pendekatan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. managing tradisional games. 2. undang-undang dan pentadbiran sukan. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengurusan permainan tradisional. This course focuses on the introduction of strategies. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sports agency.

kombinasi penggunaan buku teks. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and evaluation. penilaian dan pentaksiran. membaca dan menulis. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. pengukuran. focusing on combination of using text book. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. 3. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course focuses on topics of assessment. measurement. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. It also discusses topic for micro and macro in teaching. text book. syllabus contents and its. This course focuses on topic selecting. bertutur.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan.

pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. terminology of. 4. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. speaking. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. penilaian kemahiran berbahasa Arab. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. evaluation and examination of Arabic language. describes the teaching steps for every skill. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.This course discusses on the methodology of teaching listening. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. konsep penilaian. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. assessment. mingguan dan semester. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. reading. and writing skills. pembinaan item. jenis kemahiran. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. penilaian kendalian sekolah. perkembangan aspek fizikal dan sosial.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab.

tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. peraturan keselamatan di sekolah. perkhidmatan kesihatan sekolah. strategies and approaches in teaching health education. kaedah. method. falsafah. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. physical and social growth. supplementary food plan. safety and environmental safety. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. introduction to health education. mouth health programme. The course intends to give an understanding on concept. school cleanliness practices. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. pengenalan program kesihatan sekolah. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. amalan kebersihan sekolah. 5. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. positive approach in sexuality. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . objectives. school health services. pengenalan pendidikan kesihatan.This course encompasses the knowledge about health sexuality. program kesihatan mulut. This course expose to the concept and principles of safety education. and micro teaching. keselamatan perkhidmatan. objektif. emergency procedures. introduction to school health programme integrated approach. the learning style. behaviour. rancangan makanan tambahan. sejarah. prosedur kecemasan. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. safe road user program and building safety. history and the curriculum of health education. pendekatan bersepadu. free from prejudice and discrimination. penyimpanan bahan bahaya. konsep. safety of self. stail pembelajaran. This course focusses the basic concepts in health education. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. storeage of dangerous product. safety services. emphases on children’s health. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. safety rules in schools. the philosophy. keselamatan diri.

assessment of learning experience. testing development. content objectives and organization. constructivisme. Teori Huraian Bahasa. Teori Huraian Bahasa. kaedah. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Teori Pemerolehan Bahasa. taxonomy and domain. pendekatan. konsep penggabungjalinan. pengayaan.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. This course focuses on teaching component. kewarganegaraan. jadual spesifikasi ujian. added value skills and language system. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. table of test specifications. teknik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . konstruktivisme. kemahiran membaca. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengujian dan penilaian. penyerapan. project based language assessment and school based assessment. pengisian kurikulum: ilmu. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kemahiran menulis. jenis dan kaedah penilaian bahasa. peraturan sosiobudaya. pembelajaran masteri. 5P concepts. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. penilaian pengalaman pembelajaran. application of teaching language approaches. matlamat. konstruktivisme dan kontekstual. pembinaan ujian. method. mastery. evaluation. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. kaedah pengajaran bahasa Melayu. aims. penilaian bahasa berasaskan projek. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. approaches. and measurement. language skills assessment and language activities. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. nilai. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kecerdasan pelbagai. application of learning language approach. techniques. and writing. the concepts of strategy. types and method of language assessment. pemulihan dan penilaian (“5P”). kajian masa depan dan sistem bahasa. reading. teaching method for Malay Language. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. application of Road Safety Education. kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran belajar cara belajar. objektif dan organisasi kandungan. konsep-konsep: strategi. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. application of value added skills. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. taksonomi dan domain. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran.

application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. approach to teaching writing skills. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. 6. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. teaching reading skills. kemahiran membaca. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. reading skill. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran mengarang. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. preparation of teaching plan for reading skills. This course studies the concepts. writing skills. latihan merancang. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. penilaian kemahiran membaca. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. characteristics. ciri-ciri. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. followed by planning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. roles. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. matlamat. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 .BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. teknik pengajaran kemahiran membaca. managing and implementing teaching and learning. assessment of reading skills. This course covers the methodology in learning. kemahiran menulis.

Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kaedah. preparing the table of specification and analysing test results. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. implementation. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Pendedahan juga diberi tentang teori. keperluan sukatan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. proses pelaksanaan. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. 7. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan fungsi. kaedah. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. methods. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. principles. This course comprises the basic concepts. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. It exposes students’ to the theory. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. functions.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . aspek bacaan luas. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. pelbagai genre penulisan. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. analyzing items. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. pembelajaran Bahasa Tamil. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. In addition. constructing the JSU. kaedah pembinaan instrumen. developing the marking scheme and the administration of examinations. pentaksiran dan penilaian. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them.This course exposes students to various theories. With the exposure. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. menganalisis item. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . penguasaan dan penggunaan bahasa. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

the methods of teaching and learning. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. mengurus dan melaksanakan projek. syllabus of the Civic and Citizenship Education. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. objectives. the purposes of the use of resources. aims. This course introduces to students to the rationale. tujuan penggunaan sumber. concept. perancangan pengajaran. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. techniques and activities in teaching and learning. domain. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran. domain. projek kewarganegaraan. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. jenis dan cara menghasilkan sumber. skills in teaching and learning. This course details the learning theories. bentuk projek kewarganegaraan. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. matlamat dan objektif. types and methods of the preparation of resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . merancang. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. konsep. Teori Pembelajaran.

isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. moral being. insan bermoral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations.This course details the introduction of Service Learning. 2. kaedah. methods. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. In this course. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. teori–teori etika. issues faced in assessment of Moral Education. ethical theories. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. nilai-nilai agama dan masyarakat. planning. preparing the scheme of work. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. approaches. citizenship project. konsep asas nilai. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. implementation strategy of the citizenship projects. types of citizenship projects. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. religious and societal values as well as moral development theories. managing and implementation of project. pendekatan. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. teori-teori perkembangan moral. values. lesson planning.

the basic science process skills and integrated science process skills. test design and construction. isu-isu dalam pendidikan sains. administration of test. issues in science education. assessment tools. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. types of assessment. pengajaran sains sekolah rendah. primary science teaching. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. acquiring manipulative skills. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. interpreting test score and forms of examination. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. analysis of test score. teaching science for all children and science for exceptional children. This course focuses on moral problems faced in schools. Malaysian primary science curriculum II. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. purpose of assessment. memperolehi kemahiran manipulatif. definition of terms. areas of assessment in primary school science. marking and moderation of test scripts. scoring of assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teaching and learning strategies for primary science. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Malaysian primary science curriculum I. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. 3. historical development of the primary science curriculum in Malaysia.

bentuk-bentuk pentaksiran. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar didedahkan kepada makna.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. 4. using relevant mathematical ideas. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. pengurusan makmal sains. In addition. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. preservation of biological specimens. definisi istilah. matlamat pentaksiran. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. penskoran pentaksiran. pentadbiran ujian. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. preparation and improvisation of selected resources and presentation. science teaching and learning resources. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. pengawetan spesimen biologi. alat-alat pentaksiran. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. safe handling of scientific materials handling of chemicals. peraturan dan keselamatan dalam makmal. rules and safety in the laboratory. basic laboratory techniques. analisis skor ujian. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. teknik-teknik asas makmal. rekabentuk dan pembinaan ujian. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. It will discuss about management of science laboratory.

Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Teaching of Numbers. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pecahan. Selain itu. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. perpuluhan dan peratus. decimals and percentages. Fractions. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . fractions. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics.teaching and learning of mathematics. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. 5. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. pecahan.

pendekatan. strategi. as well as teaching and learning resources. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. perancangan dan persediaan mengajar. peranan guru PSV. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. the importance of curriculum development. management of outdoor and indoor activities. approach. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. matlamat. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. huraian sukatan pelajaran. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. as well as practical activities for explorations of tools and materials. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan. konsep 5P. persediaan mengajar. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. pengajaran mikro dan makro. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). This course covers the learning theories. resource and teaching aid management. Pattern-Making and Designing. the roles of the VAE teachers. tujuan pentaksiran PSV. bahan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. that is: Drawing and Picture Making. kepentingan perkembangan kurikulum. lesson planning. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. objektif kurikulum. lesson planning. goals and objectives of the VAE curriculum. micro and macro teaching. content and themes in producing art works for the four areas.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the 5P concept. jenis-jenis pentaksiran. specifications of the syllabus. as well as Introduction to Tradisional Crafts. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Modelling and Constructing. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. kaedah pentaksiran PSV. strategy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.

evaluation of art works and evaluation of portfolios. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. alberti bass. bes alberti. latihan dalam permainan iringan kord blok. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom.pentaksiran PSV. psikologi. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. play block chords. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. methods and forms of assessment. 6. melody improvisation. sociological and psychological factors that affect music education. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. mengimprovisasikan melodi di kibod. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. matlamat. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. mark schemes. broken chords. permainan alat muzik. faktor-faktor sosiologi. broken chord. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. singing folk songs. aims of assessment in VAE. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . fungsi muzik dalam pendidikan. jumping chord. aims and the functions of music in education. philosophical implications. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. peraturan memberi markah. types of assessments. sing melodies in keys changes from major to minor. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. importance of music. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Carl Orff and Jaques Dalcroze.

synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. remaja. the playing of recorder and percussion instruments. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. types and characteristics of children and adult voices.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. mingguan dan harian. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. aural sensitivity and movement to music. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. teaching and learning of singing in the music classroom.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. 7. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. permainan alat rekoder. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. semester. permainan alat perkusi. micro and macro training sessions.

method and techniques. defination. sumbangsaran. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. added value skills and language system. oral-aural. bahasa komuniti. drama. telephone conversation and report presentation. perbahasan. peraturan sosiobudaya. forum. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. kaedah ajuk hafaz. inductive and deductive approach. teknik. code-cognitive. perbincangan. kemahiran menulis. natural method. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pendekatan. pendekatan. comunity language. pengisian kurikulum: ilmu.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. brain storming. aims. kewarganegaraan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. bercerita. simulation. penyerapan. quiz. pendekatan eklektik dan komunikatif. objektif dan organisasi kandungan. kuiz. forum. and writing. kecerdasan pelbagai. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pemulihan dan penilaian (“5P”). pembelajaran masteri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. approaches. kaedah dan teknik. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. reading. konsep penggabungjalinan. situational. eklektik and communicative approach. konstruktivisme. konsep-konsep: strategi. kemahiran mendengar dan bertutur. konsep dan jenis teknik : main peranan. konstruktivisme dan kontekstual. 5P concepts. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pendekatan induktif dan deduktif. definisi. lingusitic. situasional. dialogue. penulisan langkah pengajaran. grammar translation. linguistik. kemahiran belajar cara belajar. soal jawab. pengayaan. kaedah natural. question and answer. inkuiri penemuan. drill. concept and techniques : role play. tatabahasa terjemahan dan terus. matlamat. dialog. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kemahiran membaca. kaedah. the writing of teaching steps. daily lesson plan orientation. drama. story telling. nilai. kajian masa depan dan sistem bahasa. content objectives and organization. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. debate. discussion. inquiry. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. audio lingual method. latih tubi. simulasi. kodkognitif. orientasi rancangan pengajaran harian. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. Teori Huraian Bahasa. oral-aural. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking.

teaching reading skills. pengujian dan penilaian. kemahiran menulis. strategi. kemahiran membaca. 8. taxonomy and domain. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. assessment of reading skills. project based language assessment and school based assessment. pengurusan peralatan dan bahan. types and method of language assessment. method. penilaian bahasa berasaskan projek. This course focuses on teaching component. jenis dan kaedah penilaian bahasa. application of learning language approach. application of value added skills. teaching method for Malay Language. mastery. application of Road Safety Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . pengurusan kewangan. application of teaching language approaches. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. dan bahan bantu mengajar. Teori Huraian Bahasa. the concepts of strategy. approaches. reading skill. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. and measurement. the implementation of teaching and learning activities through contextual. writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. constructivisme. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. techniques. This course elaborates on listening and speaking skills. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. taksonomi dan domain. language skills assessment and language activities. jadual spesifikasi ujian. preparation of teaching plan for reading skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. penilaian kemahiran membaca. pembinaan ujian. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. kemahiran mengarang. table of test specifications. penilaian pengalaman pembelajaran. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. keselamatan bengkel. evaluation. teknik pengajaran kemahiran membaca. perancangan pengajaran KHSR. approach to teaching writing skills. testing development. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). assessment of learning experience. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. Teori Pemerolehan Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.

marking scheme and mark analysis. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. various methods of evaluation. discussion on validity and reliability of evaluation format. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. basic statistic. portfolio. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. penyediaan batas dan bekas menanam. tool and material management. undang-undang perniagaan. peraturan pemarkahan. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. pemilihan pakaian. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . This course deals with three main components: home technology. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. management and administration. pengenalan kepada ikan hiasan. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. pengurusan dan penjagaan. finance. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. business law. interpretation as well as report writing on assessment. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. Topics coveres studies on fabric. workshop safety. kewangan. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. implement teaching planning and audio visual aids. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. proses jahitan dan membuat pakaian. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pemeliharaan ikan hiasan. pembiakan dan penanaman. item development. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. strategy.alternative evaluation skills for using rubric. and vegetable and ornamental crops production technology. analisis markah dan statistik asas. competency and school based evaluation. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. test specification table. safety and rule regulation. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. rearing ornamental fish technology. penggunaan dan interpretasi data. financial management. electronic commerce (E-commerce). membina Jadual Spesifikasi Ujian.perniagaan elektronik (E-dagang). penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. pelbagai cara penilaian. technique and teaching methodology. jenis penilaian. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject.

creative writing themes and issues. eksistensialisme. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. guru dalam peranan (teachers in action). proses pengeraman bahan. the ornamental fish. pascamoden. semiotic. plot. post structuralism dan deconstruction. latar tempat. genre formation process. opinion angle. Marxisme. sudut pandangan. penerbitan karya. persoalan. autobiography. post colonial. tema. novel popular. simulation and improvisation. teater untuk kepelbagaian tujuan. propagation and planting. adolescent novel. kekuatan karya kreatif. surelism. marxism. This course elaborates on the introduction to theatre in education. theatre inclassroom. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. genre writing publishing. femenism. story telling. reading theatre. rearing ornamental fish technology. fenomenologi. management and care of ornamental fish. visitor in action. dialog dan latar tempat. post modern.clothes making processes. resepsi dan teori tindak balas pembaca. dialog and location background. kritik genre dan kritikan baru. This course elaborates on literary critics field like. femenisme. arcitipal. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. short stories. dan isu karya kreatif. fenomenology and hermeneutic. novel remaja. theatre for multipurpose. dan new critics. dan guru sebagai penulis. boneka. plant care. psyco-analysis. semiotik. tropical freshwater ornamental fish:. puisi. surelisme. genre critics. teater dalam bilik darjah. watak dan perwatakan. selection and preparation of equipments and materials. plot. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. psikoanalisis. character and characterisation. preparation of planting beds and containers. popular novel. and teacher as a writer. cerpen. the vegetable and ornamental crops production technology. teater pembaca. hermeneutic. poems. tetamu dalam aksi. bercerita. teachers in action. simulasi dan improvisasi. harvesting and use of plants produced. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . creative writing strength. reading reception dan reflection theory. existensialism. pascakolonial. 9. puppet. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. short term vegetable and ornamental crops.

dan pembinaan skrip. history and background. selection and script writing. teaching and learning resources. pementasan. pengarahan. and forms of children drama. music with movements elements of movement. testing and evaluation. pengurusan produksi. sumber pengajaran dan pembelajaran. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teater dan teater kanak-kanak. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. teori pementasan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. asas lakonan dan vokal. jenis-jenis pergerakan. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. muzik dengan pergerakan. This course elaborates on the definition and concept of drama. types. forming production management. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. pemilihan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. element. creative movement. actors selection. improvisasi. implementing a screen testing. and presenting a performance. unsur-unsur pergerakan. etika pementasan. directoring. technology in teaching and learning music in classroom. cinematography. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. perancangan pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. jenis dan bentuk drama kanakkanak. basic dramatisation. 10. and vocalisation. pengujian dan penilaian. elemen. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. theatre and children theatre. pemilihan pelakon. production. pergerakan kreatif. performance ethics. mengadakan sesi uji bakat. sejarah dan latar belakang. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. sinematografi dan persembahan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. stage performance theory. a performance.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. produksi.

tafsir ayat aqidah. children’s songs and cultural songs. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. interpretation ayat akhlak. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. tafsir ayat hukum. patriotic songs. takbir. dan khatam al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. isti`azah. basmalah. interpretation ayat aqidah. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. basmalah. nyanyian kanak-kanak. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. isti’azah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.learning music through movements. and khatam al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. impromptu singing and aural. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. takbir. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . tafsir ayat akhlak. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. introduction to children’s songs. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. lagu-lagu patriotik. nyanyian semerta dan aural. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. 11. interpretation ayat hukum. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra.

wuslah. Jin. Jin. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Sikah dan Jiharkah. the degree of Hadith and rules. hadith palsu dan implikasinya. Nahawand. mukjizat al-Quran. Each tarannum will focus on tabaqat. riwayat hidup perawi hadith. hukum beramal. Muhkam and Mutasyabih. Nuh. arRahman. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. harakat. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. its mukjizat. Hadith Qudsi. Mansukh. The topic Language and literature is also introduced. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. harakat. arRahman. 12. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Nuh.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Muhkam dan Mutasyabih. burdah. definitions. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. martabat. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. reading and writing. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Nasikh. wuslah. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Nasikh and Mansukh. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nahawand. burdah.

communication. membaca. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. morphology. theories of second language acquisition. the teaching and assessing of listening and speaking skills. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengajaran kelas cantum. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. kemahiran membaca dan menulis. classroom management. the English sound system (phonology). and semantics. adaptation and simplification. the teaching and assessing of vocabulary. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. morfologi. and introduction to lesson planning. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. methods and techniques. pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. materials selection. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. the teaching and assessing of writing skills. sintaks dan semantik. testing and evaluation.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. integration of language skills and language content. the teaching and assessing of reading skills. multiple classroom teaching. an overview of teaching approaches. the teaching of grammar. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . remedial and enrichment activities. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. syllabus study. komunikasi. 13. kemahiran mengurus bilik darjah. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. pengajaran. developing classroom skills. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. tatabahasa dan ejaan. peperiksaan dan penilaian. spelling and dictation. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. general principles in the teaching of language skills. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. syntax.

BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. functions. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. teori pembelajaran konstruktivisme. This course covers the methodology in learning. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. mengenali dan menulis aksara Cina. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. implementation. proses pelaksanaan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. This course studies the concepts. managing and implementing teaching and learning. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course comprises the basic concepts. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Constructivism Learning Theories. roles. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. principles. methods. followed by planning. prinsip dan fungsi. ciri-ciri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . matlamat. peranan. latihan merancang.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . preparing the table of specification and analysing test results.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

and Cohesive devices in spoken and written language. speaking. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Subject-verb agreement. Sentence types. It focuses on Tense types and aspects. bertutur. reading and writing.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. The topics emphasizes on listening. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . emosi dan tekanan secara berkesan. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.1 1. merancang.2 2.2 1. 3. 1. sosial. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.3 3.3 2.2 3. teori pembelajaran.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.4 1. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.5 2.4 2. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.6 3. 2. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Pentaksiran.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. psikologi dan etika profesional keguruan. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 2.1 3. bahan kurikulum.4 mengurus masa. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.5 1. mengintegrasikan kemahiran mengajar. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. budaya. 1.6 2. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.

Hasil Pembelajaran 3. Kaedah Saintifik.6 5. akauntabiliti integriti. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. 4.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.4 4.1 4.2 dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 4. Etika. 6. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.1 5.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.6 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.2 5.4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi 6. 4. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.5 4. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk 6. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. 6. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 5. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.5 3. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.3 4. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.3 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. Komunikasi.4 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.3 5.

menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. tenaga manusia.5 menggunakan kemahiran akses kendiri. 7.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 8.4 8.1 7. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.3 7. mengenal pasti kewangan.4 7. 8. 6.3 8.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. 7. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.1 8. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.Hasil Pembelajaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. membuat muhasabah diri. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. Pembelajaran Sepanjang Hayat 7.

2. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 3. 1. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10.BIL. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. MAJOR ELEKTIF 1 • • • ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan .BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral CATATAN 15. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful