KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . relevan. holistik. kreatif. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. futuristik. dan bersepadu. berdaya fikir. inovatif. responsif. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . kemahiran. • ii. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. aktiviti kokurikulum. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). Education for International Understanding (EIU). dan Bina Insan Guru. iii. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum.i. iv. nilai/disposisi. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. v. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. • Melaksanakan amalan terbaik.

pentaksiran prestasi (performance assessments). latihan industri. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. b. Portfolio Pembelajaran. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. bahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. penilaian tugasan terarah. kerja kursus. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. internship. d. f. dan tugasan. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. kajian kes. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Penggunaan Unit Plan.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penyelidikan tindakan. praktikum. e. c.

Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Ujian Akhir Kursus. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. hasil pembelajaran. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.MQF).Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN.

PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. vi. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. psikologi. viii. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. kemahiran. bahan kurikulum. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. v. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. sosial. Sebagai prasyarat. budaya. iv. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. etika. pentaksiran. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. iii. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. ii. dan etika profesional keguruan. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. vii. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Memiliki dan menampilkan nilai. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.

kemahiran generik. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. 1. dan Amalan Profesional. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Major. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.

Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . major dan elektif. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Sepanjang mengikuti program.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.

KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .

dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6.

7.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .

9. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.

PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.13. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .17.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Islam 9 Bahasa Arab . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Jasmani 5 Pendidikan . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 5. Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 (9%) 18 . 1 Pendidikan 3 Kesihatan .

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.Pakej Elektif 2 Bil. Fractions. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .Bil.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.

**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 .s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. dan penilaian kendiri. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. mengumpul. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. tutorial dan amali. pendidik yang inovatif. pengguna teknologi maklumat yang cekap.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. penguasa ilmu yang mantap. serta pemupuk nilai yang gigih. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. terarah kendiri.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

reading skills. konsep asas tamadun Islam. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. interaction among various civilisation. basic concept Islamic Civilisation.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. jenis-jenis ayat. Contemporary Issues. Types of Questions. kaedah abjad. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. dan menulis untuk pelbagai tujuan. membaca. dan menulis pelbagai penulisan. membaca. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. bengkel pengajaran menggunakan boneka. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. interaksi antara pelbagai tamadun. writing for different text types. tatabahasa. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. kaedah pandang dan sebut. Sentence Types. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. It builds further on parts of speech/word classes. Islam in the Malay Civilisation. dan kemahiran mendengar. It focuses on the English Sound System. bengkel aktiviti pratulisan. Parts of Speech/Word Classes. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. kemahiran mendengar dan bertutur. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Tenses. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. bengkel pembelajaran secara individu. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Islam dalam tamadun Melayu. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. jenis-jenis soalan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . berpasangan dan berkumpulan. Pendidikan Seni Visual. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. bertutur. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. listening and speaking skills. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Reading Skills. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). writing academic papers and writing reflections. Listening and Speaking Skills.

melaksanakan aktiviti mengenal irama. warna dan ruang serta deria dan seni. alphabet method. kesedaran ruang. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. measurement. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. menjalankan aktiviti meneroka. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. religion and ethnic relation. operasi dan pengiraan. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. application and management in teaching and learning activities. mechanism of writing workshop. basic reading workshop : phonetic method. konsep-konsep asas hubungan etnik. construct and use non electronic teaching and learning materials. agama dan hubungan etnik. individual. Visual Art Education and Physical and Health Education. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . workshop for sound production using digital recorder. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. and the role of government and society in ethnic relation. pluralistic society in the Malay world. pengukuran. dan juga analisis data dan interpretasi. operation and computation. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. look and seeing method. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education.This course explains and applies pre-reading activities. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. and also data analysis and interpretation. basic concepts in ethnics relation. workshop for using puppets. The topics discussed are problem solving. pre-writing activity workshop. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. spatial sense. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. knowledge and basic skills in arts in primary school. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia.

structure and organization. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . games enrichment.colour and space as well as senses and arts. marching. dan majlis rasmi. pengurusan dan pentadbiran. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengenalan alatan. pengurusan mesyuarat dan kewangan. penubuhan unit-unit kokurikulum. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. management of court / field and team and organizing competition. court and rules and regulation of games. constitution of uniform units. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. This course focuses on the history of uniform unit. This course focuses on cocurriculum in primary school. mengetahui. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. sistem fail dan surat menyurat. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. experiencing. planning and camping. exploring. principles of first aid. struktur dan organisasi. filing system. pengukuhan kemahiran dalam permainan. asas pertolongan cemas. knowing. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengelolaan aktiviti. introduction on equipment. disiplin dan kerohanian.rhythm. perlembagaan unit beruniform. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. gelanggang dan undang-undang permainan. organizing of activities and competition. management and administration. asas kawad kaki. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. implementing and managing creative activities by integrating music. and official function. training and tactical of games. discipline and spiritual. latihan dan taktik permainan. setup of cocurriculum unit. expressing through arts. management of meeting and budget.

This course focuses on the introduction and concept of society. This course focuses on the general knowledge. Through the activities. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. basic skills. dan berdaya saing. perkembangan dan kepentingan persatuan. pengkelasan persatuan. history. implementation and evaluation of project. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. track events. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. team management. aktiviti kemasyarakatan. kemahiran asas. pembinaan self-esteem. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. rules and regulation. management in measurement of track and field events. khidmat pendidikan kepada komuniti. preparation. pengurusan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. berdaya maju. pengurusan ukuran balapan dan padang. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. classification of society.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. progressive and resilient. guru dan akauntabiliti profesionalisme. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. management. pelaksanaan dan penilaian projek. history. persediaan. This course is a four days camping programme. jenis khidmat kemasyarakatan. field event. berdaya tahan. building their self-esteem. organizing competition. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . sejarah dan undang-undang. development and importance. potensi dan citra diri seorang insan guru. sejarah. guru dan hubungan dengan komuniti. This course aims to produce teachers who are knowledgeable.

public speaking. ciri-ciri kepimpinan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. kesantunan berbahasa. pengucapan awam. Surat Pekeliling Ikhtisas. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. jenis khidmat kemasyarakatan. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. khidmat pendidikan kepada komuniti. kembara sosial. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Akta 550 (1996 ). Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Act 550 (1996). speaking skills. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. infrastructure and school curriculum infostructure.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. students are exposed to teachers and law mandate. moral acitivities. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. protocol. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. latihan dalam kumpulan. Students are exposed to the skill of planning. iklim sekolah. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. teacher relationship with community and honesty. pengurusan sekolah. service circulars. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. lawatan benchmarking. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. kreatif dan inovatif. mandat. table ettiquette. managing official ceremonies and dressing code. The course emphasises on the balanced teacher self development. benchmark leadership characteristics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. aktiviti kerohanian/moral. school organisation. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. tertib di meja makan. profesional circulars. kemahiran mendengar secara efektif. interaksi dengan komuniti setempat. school climate. effective listening. raising the flag. Pekeliling Perkhidmatan. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. organising and attending workshops. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities.

The focus of the course is related to workshops.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. finding. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. benchmarking visits. inventori konflik. refleksi. professional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . workshops theme. tema bengkel. interaction with excellent teachers. This course aims to upgrade continuos self professionalism. reflection. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). inovasi guru cemerlang. administering post inventory test of self direct search. lawatan benchmarking. innovation. professionasme commitment reports and reflective evaluation. interpretasi dapatan ujian. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. interaksi profesional dengan guru cemerlang. interpretation of test. conflict inventory.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

various learning theories. Western and Eastern philosophy of education. motivasi. historical development of the Malaysian education system. This course encompasses the developmental process of a child. nature of human beings from the religious and biological perspectives. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. the roles of teachers in classroom management. development of children with special needs. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. This course consists of the development of Islamic. factors that influence the development of the child. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. implications of individual differences. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . implikasi faktor perbezaan individu. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. model-model pengurusan disiplin. different stages of development. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. basic principles of child development. pelbagai teori pembelajaran. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. the underpinning theories of child development. the National Philosophy of Education. implications on teaching and learning. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. models of discipline management. This course encompasses the child’s learning environment. peranan guru dalam mengurus bilik darjah.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan.

ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. characteristics of a teacher as a professional. practices and development of educational technology. teori. integration of information and communication technology in teaching and learning. pengurusan media dan sumber pendidikan. stages of teacher development. application of technical skills in using various instructional media. selection. leadership and roles of teachers. multicultural relationship skills and issues. penggunaan dan penilaian media pengajaran. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . learning styles based on different multicultural aspects. matlamat. peranan guru biasa sebagai pembimbing. ethics and accountability. needs. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. penghasilan. peringkat perkembangan guru. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. management of educational media and resources. roles of ordinary teachers as guidance teachers. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. This course discusses the concept of a profession. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. pemilihan. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. teacher politeness. utilization and evaluation of educational media. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. etika. kepemimpinan dan peranan guru. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. kemahiran berkomunikasi. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. production. This course discusses concepts. theories. types of guidance and counseling services. akauntabiliti dan kesantunan guru. communications skills.

tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 .EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges. innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome. early symptoms of emotional disturbances amongst students.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course describes and elaborates on the concepts of strategy. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. oral-aural. debate. kewarganegaraan. discussion. kodkognitif. kemahiran mendengar dan bertutur. natural method. perbincangan. method and techniques. kemahiran belajar cara belajar. soal jawab. code-cognitive. forum. kemahiran membaca. definisi. kuiz. pengayaan. kajian masa depan dan sistem bahasa. drill. simulasi. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. content objectives and organization. matlamat. dialog. drama. konsep dan jenis teknik : main peranan. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . oral-aural. tatabahasa terjemahan dan terus. concept and techniques : role play. and writing. kecerdasan pelbagai. daily lesson plan orientation. latih tubi. inquiry. pendekatan eklektik dan komunikatif. audio lingual method. bercerita. brain storming. quiz. orientasi rancangan pengajaran harian. grammar translation. pendekatan. approaches. kemahiran menulis. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. perbahasan. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. dialogue. aims. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pendekatan induktif dan deduktif. defination. kaedah ajuk hafaz. perbualan telefon dan penyampaian laporan. penulisan langkah pengajaran. telephone conversation and report presentation. situasional. inkuiri penemuan. linguistik. bahasa komuniti. reading. objektif dan organisasi kandungan. kaedah dan teknik. pengisian kurikulum: ilmu. inductive and deductive approach. the writing of teaching steps. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. “5P” concepts. comunity language. simulation. konsep penggabungjalinan. eklektik and communicative approach. peraturan sosiobudaya. added value skills and language system. penyerapan. sumbangsaran. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kaedah natural. situational. lingusitic. question and answer. forum. story telling.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. drama. nilai. konstruktivisme dan kontekstual.

konstruktivisme. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. mastery. Teori Pemerolehan Bahasa. mastery. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kaedah. constructivisme.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. pendekatan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Huraian Bahasa. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. kaedah pengajaran bahasa Melayu. the concepts of strategy. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. method. techniques. pembelajaran masteri. techniques. the concepts of strategy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pembelajaran masteri. kaedah. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. the implementation of teaching and learning activities through contextual. konsep-konsep: strategi. Teori Pemerolehan Bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. konstruktivisme. approaches. application of teaching language approaches. pendekatan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. teaching method for teaching Malay Language. the implementation of teaching and learning activities through contextual. approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. This course focuses on teaching component. konsep-konsep: strategi. application of teaching language approaches. application of Road Safety education. teknik. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah pengajaran bahasa Melayu. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. application of value added skills. teknik. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. application of value added skills. constructivisme. teaching method for Malay Language. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. method. application of Road Safety Education.

preparation of teaching plan for reading skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. types and method of language assessment. internet resources. ethics. mereksa cipta animasi. and measurement. pengajaran bahasa secara atas talian. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. This course describes the use of internet. penilaian pengalaman pembelajaran. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. jadual spesifikasi ujian. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. virtual and video learning. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. pengujian dan penilaian. reading skill. learning homepage. kemahiran mengarang. learning CDs in teaching. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. taxonomy and domain. teaching reading skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. taksonomi dan domain. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. penilaian bahasa berasaskan projek. on-line learning of language learning. This course elaborates on listening and speaking skills. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pembinaan ujian. kemahiran menulis. language skills assessment and language activities. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. kemahiran membaca. application of information processing model. procedures. pengaplikasian struktur perpautan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penggunaan alat pengarangan. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. table of test specifications. use of writing tools. animation in presentation. writing skills. penilaian kemahiran membaca. bengkel penggunaan cakera padat.(Primary School Malay Language Assessment) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. conference and exhibition in ICT. project based language assessment and school based assessment. linkages in application structure. evaluation. assessment of reading skills. BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . approach to teaching writing skills. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. assessment of learning experience. testing development.

Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. phonemes. sesi latihan pengajaran. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. This course elaborates on phonetic and phonology theories. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . fonem suprasegmental. and standard pronunciation. procedure of enrichment education programme. pronunciation and syllablication transcription. pronunciation and syllablication exercise. teaching of assessment. struktur linguistik. variasi bahasa. lingistik kontekstual. super segmental phonemes. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. sifat bahasa. contextual linguistic. articulation and articulators. refleksi : pemikiran dalam linguistik. external factor. language characteristics. huruf-huruf dan simbol fonetik. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. stylistic. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. peraturan paradigmatik. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. enrichment education. This course elaborates on remedial education. linguistik diakronik. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. perbezaan pengelolaan dan strategi. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. faktor luaran. preparing the lesson plan of remedial session. pelaksanaan aktiviti pengayaan. implementing of enrichment exercise. dan latihan mentranskripsi. teaching practical session. pronunciation and syllablication in Malay language. sejarah perkembangan ilmu linguistik. specific ways in organizing the remedial session. alphabet and phonetic symbols. pendidikan pengayaan. differences in organizing and strategy. linguistic developement history. linguistik gunaan. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. segmental phonemes. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. dycronic linguistic. prosedur program pendidikan pengayaan. and scientific Malay language. This course elaborates on various linguistic fields. applied linguistic. penyediaan bahan bantu mengajan. reflection : thinking in linguistic. artikulasi dan artikulator. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. language variation. linguistic structure. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. paradigmatic rule. fonem : fonem segmental.

frasa kerja. dan proses penerbitan ayat. perkamusan. Malay language word form. klausa. affixes in Malay language. imbuhan dalam bahasa Melayu. ayat tunggal. Perkamusan. lexical and contextual meanings. verbs. ayat dasar. types of words. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. adjectives. short forms. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. single sentence. dan kelas kata tugas. peristilahan. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. frasa adjektif. feature meaning. verb phrase. golongan kata. lambang. jenis kata adjektif. perubahan semantik. teori pembuktian. kata adjektif. makna ayat. and the formation of new words. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. symbols and spelling. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . This course elaborates on semantic. idiomatic meaning. istilah singkatan. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. makna peribahasa. golongan kata kerja. frasa sendi nama. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. adjectives. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. ketaksaan dan kekaburan makna. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu.(Morphology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. fitur makna. korpus bahasa. dan kaedah dan teknik terjemahan. proof theory. verbs. ayat majmuk. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. clause. adjectives phrase. sejarah ejaan jawi. makna leksikal. bentuk perkataan bahasa Melayu. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. skema tatacara pembentukan istilah. the sentence in Malay language included phrase. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. semantic change. dan ejaan. ambiguity and vague meanings. prepositional phrase. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. and functional word. sumber istilah. dan pembentukan kata baharu. kata kerja. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. complex sentence and sentence construction process. isu bahasa terkini. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. terminology and terminology construction schedule.

the history of Jawi spelling. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dictionary. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. introduction to various types of educational research design. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. masyarakat. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Malay language preindepence and past independence. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. serta kebudayaan kebangsaan. educational research procedure. the flow and experts of the Malay language vocabulary. the study of the classical Malay language texts and its shift. language corpus. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. and economic aspects). types of educational research. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. dan ekonomi). planning and proposal. interpreting the action research data. the future and the challenges of the Malay language. sosial. proses penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. modernisation and planning of the Malay language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. and translation techniques and method. spelling.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data analysis. society. data collection considerations. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. action research prosess. the history of the development of the romanise. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Malay culture in literary and non literary resources. world view and Malay society cosmology. social. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. penganjuran seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . data collection methods. and national culture. writing development of vocabulary of the Malay language. prosedur penyelidikan pendidikan. Malay culture (from political. current language issues. This course elaborates on concept of culture. perancangan dan cadangan. external influence in Malay society.

This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. comparative literature. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. and writing. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. organization an action research seminar. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. tujuan. approaches in understanding primary school literary texts. importance. reading. This course discusses on the methodology of teaching listening. children and adolescent literature. bertutur. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. bertutur. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and writing skills. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. documentation and publication procedure of action research. aims. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. and primary school literary texts appreciation. membaca dan menulis. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. discusses every component of the language skills including concepts. sastera kanakkanak dan remaja. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. sastera bandingan. membaca dan menulis. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. literary teaching and learning techniques and activities. speaking.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. speaking. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. reading. and classification. describes the teaching steps for every skill. 2. kepentingan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 .

gaya kecuali . teaching techniques for primary school. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . akusatif dan genitif. accusative and genitive. kata nama fleksi. approaches. techniques and strategies to teach Arabic morphology. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. awzan sarfi (pola morfologi). the principles. nouns and verbs approaches. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. al-Ma’ani dan al-Badi’. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. kata kerja fleksi. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. Ma’ani and Badi’. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. verbs. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. rules and forms of Arabic Morphology. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. seruan. articles.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. juga mendedahkan kaedah. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. types of phrases and sentences using nominative. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. kata kerja tidak fleksi. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. struktur ayat namaan dan pembentukannya. teaching suitable syntax. nouns. mendedahkan kaedah. nominal and verbal sentences. kata terbitan. penggunaan gaya bahasa. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif.

assessment book and teacher’s guide. iaitu zaman Jahiliyah. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. prose and poetry. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. orators and writers. well-known poets. Abbasy and Modern. hasil-hasil karya penyair. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. various types of knowledge sources such as websites via internet. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. syllabus and text book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 .BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. combination of using text book. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. syllabus contents and curriculum specifications. Arabic multimedia terminology. types of literature. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. tema. zaman Bani Umaiyah. keistimewaan. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. software applications explains. Jahily. zaman permulaan Islam. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. early Islam. aplikasi perisian. Umayyad. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab.

menghuraikan jenis–jenis kemahiran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. prosedur penyelidikan pendidikan. evaluation and examination of Arabic language. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. different skills. pengukuran. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. proses penyelidikan tindakan. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. daily. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. prinsip-prinsip asas penilaian. implement of the micro and macro teaching. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course exposes students to the terminology of assessment. This course discusses the concept of micro and macro teaching. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. lesson planning. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.

menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. interpreting the action research data. action research prosess. data collection methods. analisis data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. sukukata dan kata. writing an action research report and article and ways of making action research data public. phoneme. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organization an action research seminar. concepts of action research and models. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. language acquisition theories. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. bahasa kedua dan bahasa asing. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. interprestasi data penyelidikan tindakan. morfem. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. introduction to various types of educational research design. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. syllable and word. second and foreign languages.perancangan dan cadangan. vowel and consonant. educational research procedure. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. kaedah-kaedah pengumpulan data. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. pertimbangan dalam pengumpulan data. communicative competency and psychological language. moneme. types of educational research. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. monem. data collection considerations. data analysis.

types of tests and the principles in building Arabic tests items. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. konsep penilaian. dan peribahasa. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. teknik soal jawab. evaluation and examination of Arabic language. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. pembinaan item. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. kosa kata. the terminology of assessment. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa arab. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . penjelasan konsep. pemulaan dan penutup pelajaran. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. vocabulary. and idioms. 3. penilaian kendalian sekolah.

induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. serta konsep pengajaran mikro. genre and historical development. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. ciri-ciri. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. the roles and ethics of language teachers. principles and objectives of teaching Chinese language. jenis-jenis ayat dan retorik. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. komponen ayat. sentence structure. frasa. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. phrases. types of sentences and rhetoric. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. characteristics. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 .pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. This course discusses the concept. questioning techniques. defining concepts. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning.

objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. and historical development of prose. matlamat. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course studies the concepts. peranan. Constructivism Learning Theories. ciri-ciri. Texts from different types of prose are selected as basic reading. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course comprises definitions. mengenali dan menulis aksara Cina. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. characteristics. managing and implementing teaching and learning. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. This course covers the teaching and learning methods of reading. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course covers the methodology in learning. latihan merancang. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. roles.

iaitu Shi. This course comprises the basic concepts. Ci. proses pelaksanaan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Distinctive poems of three different types. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Shi. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. are selected as basic texts. preparing the table of specification and analysing test results. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. dan Sanqu. i. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. principles. This course covers the basic techniques in writing skills. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. dipilih sebagai bacaan asas. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . prinsip dan fungsi. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays.e. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. methods. implementation. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. various characteristics and historical development of poetry. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. functions. This course comprises definitions. Ci and Sanqu. Each topic will be followed by micro or macro teaching. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. pentaksiran dan penilaian. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. caricatures. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. constructing the JSU. poetry in motion and folklores. developing the marking scheme and the administration of examinations. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. kaedah pembinaan instrumen. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Topics include appreciating poetry. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. This course focuses on the various genres relating to children. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Besides looking at themes. ‘Aniyiyal’. In addition. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. aniyiyal dan yaappiyal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . kepentingan dan peranan berita. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. children’s literature. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. cartoons. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. menganalisis item. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. pembelajaran Bahasa Tamil. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. It discusses the importance of creative Tamil literature. sastera kanak-kanak. puisi. analyzing items. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems.

Topics discussed include the history of classical poems.. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. analisis data. concepts of action research and models. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. mengapresiasi keunikannya. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . the authors and themes. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. writing an action research report and article and ways of making action research data public.novels. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. data analysis. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. teknik penghasilan cerpen dan novel. introduction to various types of educational research design. action research prosess. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. planning and proposal. kaedah-kaedah pengumpulan data. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. proses penyelidikan tindakan. authors and themes and analysis of epics.

dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. pre-independence era. kandungan pelbagai disiplin. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. zaman selepas kemerdekaan. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. budaya. interaksi dan struktur sosial. sosialisasi. thematic strands. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. dan kaum dan etnik. penganjuran seminar. multi-disciplinary. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. deviant and social control. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. zaman sebelum kemerdekaan. and the amendment of education policy in national development history. and races and ethnics. society and country. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. devian dan kawalan sosial. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. masyarakat dan negara. post-independence era. interaction and social structure. organization an action research seminar. 5. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. culture. socialisation.

tinjauan perbandingan. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. physical system and the relation with human beings. peranan guru dalam pemupukan nilai.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. power and authority. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. bentuk-bentuk kerajaan . kedaulatan. the existing of nation. moral dan etika. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. teacher’s role in enhancing values. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. sovereignty. and politics and government in Islamic perspectives. moral and ethics. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. types of governments – comparative studies. insan bermoral. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. human interaction with the environment and natural resources. moral and ethics. This course requires students to conduct practical activities. This course focuses on values. moral dan etika. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. doctrine of power separation. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. affective domains in instilling positive attitudes. politik. kuasa dan autoriti. doktrin pengasingan kuasa. politics. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. moral human being. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. education for sustainable development and education for international understanding. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. strategies of education on sustainability in Social Studies. and inculcation of values through government policies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . kewujudan negara.

and learning of social service in Civics and Citizenship Education. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. and Civics and Citizenship Education. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. measurement and statistics. items analysis. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. validity and reliability of test. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. and Civics and Citizenship Education. penilaian dan ujian. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. evaluation and test. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. perancangan ujian. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. planning of test. Students are also exposed to the citizenship project. and the role of teachers in assessment.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. pengukuran dan statistik. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. issues in assessment. analisis items. which is a part of practical activities in the learning of social service. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

action research prosess. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . This course focuses on the study of economic development. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. economic growth factors. perancangan dan cadangan. the micro and macro teaching. kemahiran pengajaran. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. problems of poverty and eradication strategies. types of educational research. educational research procedure. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. teaching skills. data collection considerations. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection methods. data analysis. economic transformation and development. teaching-learning modes and techniques. and Malaysian economy and globalisation. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. interprestasi data penyelidikan tindakan. transformasi dan pembangunan ekonomi. rasional dan objektif.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. interpreting the action research data. prosedur penyelidikan pendidikan. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. human capital investment in knowledge-based economy.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. It discusses introduction to research methods in education. aspek sosial dalam pembangunan. sektor ekonomi dalam pembangunan. approaches and strategies in teaching-learning. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. planning and proposal. faktor pertumbuhan ekonomi. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. social aspects in development. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. economic sectors in development. perancangan pengajaran. pengenalan analisis wacana. writing an action research report and article and ways of making action research data public. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro. lesson planning. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. analisis data.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. melodi. organization an action research seminar. rational. penganjuran seminar. kord. melodies. and the solutions. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. triad. klef-alto dan tenor. discourse analysis and mass media.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. triads. kegunaan analisis wacana. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. introduction to discourse analysis. critical thinking and logical analysis. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. chords and cadences. tidak lazim.massa. In the sight singing section. irregular meter. It consists of listening to intervals. pembahagian masa tak sekata. meter dan nilai not. the use of discourse analysis. This course also focuses on sight singing. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. and discourse and social issues. meters and note values. 6. Penyelidikan Tindakan II . pembentukkan kaden. peraturan pengharmonian. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. and objective manner. skelnada major. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. pemikiran kritikal dan analisis logik. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. strengths and weaknesses of discourse analysis.

sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. Other than that ornaments in music scores will be taught. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. irregular time division. importance of music. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. arpegio dan kord. compound and irregular time.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. rules of harmony. minor and chromatic scales and compound intervals. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. alto and tenor clefs. progression of six four and chord progession in fifths. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. formation of cadences and the recognition of figured bass. sociological and psychological factors that affect music education. psikologi. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course. aims and the functions of music in education. faktor-faktor sosiologi. major. pergerakan pembalikan kedua. pembentukan kord dominan ketujuh. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. Topics given focus here are meters in simple. matlamat. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . fungsi muzik dalam pendidikan. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. philosophical implications.

penyediaan dan penghasilan skor perkusi. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. a variety of singing repertoire including two part singing. harmoni dalam permainan repertoire kibod. teknik bermain rekoder soprano. kord dan pengaplikasian teori. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. arpegio. accompaniment. teaching and learning of singing in the music classroom. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. preparation and arrangement of percussion scores. singing. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. teknik pengendalian alat iringan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . In addition. jenis rentak iringan. exercises in scale. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. This course continues from the previous keyboard I course. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. arpeggio and chord playing. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. Keyboard technical skills. lagu lapisan. students use melodic decoration in their music composition. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments.

broken chord. sing melodies in keys changes from major to minor. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . kaden. Focus is on posture. triad. melody improvisation. MZP3108G Alat Muzik Utama . chords and musical concepts. reading of notes. mengenal pasti jeda. This course caters to students without knowledge in guitar playing. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. bermain gitar sambil menyanyi. latihan dalam permainan iringan kord blok.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. playing the guitar while singing. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. chords. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. plucking and strumming style. playing a wider repertoire. cadence and rhythm. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. bes alberti. dan konsep muzikal. melodi. melodies. MZP3108V Alat Muzik Utama . panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. It involves aural studies in intervals. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. petikan dan cara ‘strumming’. latihan aural. mengimprovisasikan melodi di kibod. triads. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Kemahiran pendengaran. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. aural practices. bermain pelbagai rentak. bacaan not. jumping chord. irama. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Students also develop listening skills through aural guitar playing. playing with different rhythm.This course exposes students to various piano technical skills.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. Memperkenalkan kord. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. kord. play block chords.

This course is an introduction to Zoltan Kodaly.broken chords. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. This course focuses on continuity. aural. rhythm. bimbingan. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. dynamics and performance preparation. Carl Orff and Jaques Dalcroze. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. nyanyian lagu. pelbagai rentak dan kod. rentak. articulation. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. strumming style with different rhythm and chords. sight playing and a variety in repertoire. to reinforcement. bacaan not. Penekanan kepada perkembangan stail. progressing to level two in piano playing techniques. kemahiran membuat persembahan. singing folk songs. plucking. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. alberti bass. Emphasis is on style development. In addidtion. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In the teaching and learning of music in the classroom. permainan alat muzik.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . latihan aural. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. MZP3112G Alat Muzik Utama . Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. artikulasi. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. petikan dan cara ‘strumming’. dinamik. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. MZP3112V Alat Muzik Utama .jumping chords and chomping chords at the keyboard. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course.

Emphasis is on the phonation of vocal techniques.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. ciptaan ensembel rekoder. format rancangan pelajaran tahunan. This course is a continuity from course vocal 1. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. permainan piano dalam rentak Inang. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. Zapin and walking bass rhythms. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. It comprises of preparing. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition.rancangan harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. primarily on the KBSR music education syllabus. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. harian . rancangan mingguan . Zapin.pengajaran mikro. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. This course discusses the primary school music curriculum. Students are guided in these 3 components throughout the course. perancangan. This course exposes the students to compositional devices in music education. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. planning and writing the year plan. Students’ present their respective music composition present during this course. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. sight playing and a variety in repertoire. mingguan.

rentak. MZP3115V Alat Muzik Utama . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. practice to reflect and write on the work carried out. rhythm. This course is a continuity from course vocal II. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. articulation. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. Muzik Bentuk Tarian Utama. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi .Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . planning of macro teaching sessions. dynamics and complex skills are developed as the course advances. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. dinamik. bengkel. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran.MZP3115G Alat Muzik Utama .Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. Muzik Ensembel Lain. This course focuses on macro teaching sessions. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Muzik Ensembel Sosial Popular. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. perancangan sesi pengajaran makro. dan pengalaman praktikal salah satu genre. artikulasi. penekanan kepada perkembangan stail. analisis skor. langkah-langkah pengajaran makro. “Popular social” ensemble music. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . Music in the form of dance. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. Style.

memimpin. students are exposed to different music genres through listening activity. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. teknik persembahan. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. MZP3118V Alat Muzik Utama . conducting and attending program concerts/performance.music and solo instrumental music. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. music genres materials are selected from traditional classic music. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. score analisis. workshops and practical experiences. lawatan ke program konsert / persembahan. video watching or live performances. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Alat Muzik Utama .Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. ensembel instrumental. This course focuses on vocal diction techniques. sight playing and a variety in repertoire. instrumental ensemble. piano playing techniques. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. On this higher level.

This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Baroque. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. MZP3121G Alat Muzik Utama . discussions are held to analyse aspects of music genre. Jepun. klasik. karya dan stail dengan lebih mendalam. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. India. 20th century and Jazz eras. Romantik. romantik. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. genre and compositional styles. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Thailand and Africa. classic.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Klasik. Classical. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. tempo and phrasing and singing in various rhythm. India.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 .Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Abad ke 20 dan Jazz. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. romantic and the 20th century eras with different music genres. Japan. ekspresi dalam pelbagai dinamik. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Romantic. genre. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Barok.

pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. interprestasi data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. data collection methods. documentation and publication procedure of action research. the role of technology and music software in the production of music composition. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. perancangan dan cadangan. proses penyelidikan tindakan. MUSIC ACE. 7. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. concepts of action research and models. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. prosedur penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. analisis data. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 .Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. educational research procedure. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. organization an action research seminar. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.

peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. distinguished educationist and researchers in children’s art. creativity. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. influence and background of various cultures. Jepun dan Barat. aesthetics. and visual expression. analisis asas seni reka dalam karya. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. estetika dan ekspresi visual. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions.philosophy. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. stimulus and factors that affect children’s art. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . analyzing basic design concept in visual art works. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. principles of design and compositions in art works of various cultures. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. China. This course covers the concepts. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. children’s creativity and imaginations. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. developmental stages of children’s art. art of various cultures. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. This course focuses on introduction to visual language. comparative studies of basic design concept in visual arts. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. India.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. kreativiti. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR.

objektif kurikulum. peranan guru PSV. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Pattern-Making and Designing. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. the 5P concept. Membuat Corak dan Rekaan.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. management of outdoor and indoor activities. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. subject matter. Modelling and Constructing. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. persediaan mengajar. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. specifications of the syllabus. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. huraian sukatan pelajaran. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. that is: Drawing and Picture Making. konsep 5P. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. goals and objectives of the VAE curriculum. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. the roles of the VAE teachers. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. resource and teaching aid management. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. content and themes in producing art works for the four areas. bahan. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. kepentingan perkembangan kurikulum. lesson planning. the importance of curriculum development. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. matlamat. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2.

multimedia dalam PSV. application of ICT in teaching and learning VAE. perancangan dan persediaan mengajar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. pengenalan multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Practical activities cover the use of multimedia. Introduction to Tradisional Crafts.Membentuk dan Membuat Binaan. approach. This course covers the learning theories. lesson planning. strategy. micro and macro teaching. pendekatan. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. applying creativity and artistic process in producing digital art works. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Mengenal Kraf Tradisional. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . strategi. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. pengajaran mikro dan makro. as well as teaching and learning resources.

This course covers the introduction to the art history in western art. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. mark schemes. pelbagai fungsi lukisan. types of assessments. various approaches in the appreciation of visual art. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). tujuan pentaksiran PSV. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. This course covers the types of drawings . perancangan dan cadangan. alat dan bahan. western art. oriental art. seni oriental. proses penyelidikan tindakan. approaches and methods. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. peraturan memberi markah.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. apresiasi karya seni barat. interprestasi data kajian tindakan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. considerations and perceptions in drawings. aims of assessment in VAE. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. pendekatan dan kaedah lukisan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. methods and forms of assessment. kaedah-kaedah pengumpulan data. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. teknik menghasilkan lukisan. various functions of drawings from various genres and culture. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). pertimbangan dalam pengumpulan data. bentuk pentaksiran PSV. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. tools and materials. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis data. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. oriental art. kaedah pentaksiran PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. drawing techniques. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. jenis-jenis pentaksiran. seni oriental.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. educational research procedure. data collection methods. This course covers the management and organisation of art projects. writing an action research report and article and ways of making action research data public. 8. management and organisational process of art projects. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . implementing art projects. the importance and fundamental knowledge of art projects. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. planning and proposal. making feedback reports and taking further actions. data collection considerations. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design. data analysis. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. interpreting the action research data. planning art projects. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. penganjuran seminar. action research prosess. Penyelidikan Tindakan II . pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research. documentation and publication procedure of action research.

panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang .6. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. lesson planning and practical teaching. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. the usage of text books. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. the strategies. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on strategy. memorising and interpreting of the Quranic verses. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. teachers guide book. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. approach. application of ”tajwid” rules in reciting. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 .

6. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson planning and practical teaching . This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 .6. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Sirah. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kemahiran menulis khat. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi.6 dan amali pengajaran Ibadah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. lesson planning and practical teaching. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 .6.6 dan amali pengajaran Akhlak. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies. kajian teks jawi klasik dan moden. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

bahagian amali.a. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management.w.w.a.a. measurement. item building. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. analysis of the Prophet Muhammad s. dan tokoh ilmuan Islam. according to the Islamic education syllabus for primary schools. bentuk penilaian. analisis sahsiah Rasulullah s. pembinaan item Pendidikan Islam. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. basic skills. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . contoh dan pelaksanaan. assessment and evaluation in Islamic education. This course focuses on the “dakwah”. types and field of testing. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. tables of specification and PAFA assessment. This course focuses on concepts. bidang pembelajaran yang diuji. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam.w. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. This course emphasizes on selection of topics. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. planning and practical teaching. micro and macro teaching concepts. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. perancangan pengajaran mikro. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. pembinaan bahan sumber. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. It also discuses the teaching strategies . sebagai seorang pendidik. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang.’s special traits. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”.

analisis data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. data collection considerations. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. planning and proposal. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. the impact of faith in life. action research prosess. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. proses penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interprestasi data kajian tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. sembelihan dalam Islam. ekonomi Islam. introduction to various types of educational research design. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. and issues of deviance in “aqidah”. Islamic economy and management of properties in Islam. interpreting the action research data. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. types of educational research. methodology in fiqh. analysis and justification on issues related to fiqh studies. animal slaughtering. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. Penyelidikan Tindakan I . their main topic of discussions. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. writing an action research report and article and ways of making action research data public. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. penganjuran seminar. concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedah Fiqh.

documentation and publication procedure of action research. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga.related fitness. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. kemahiran acara balapan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. management. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. periodisation of training and effects of training on physical fitness. basic movement concept. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. training principles of physical fitness. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. 9. kemahiran acara padang. pengurusan. training schedule of physical fitness. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. model Bunker and Thorpe 1982. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. Bunker and Thorpe Model 1982. jadual latihan kecergasan fizikal. children’s games. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course includes concepts and definition of total fitness. konsep pergerakan asas. teaching and learning of basic movement. training methodology for physical fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. organizing games and techniques. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. the acquiring of skills in the track and field event. This course stress on rules and regulations. motor-related physical fitness componen. the component of health. physical fitness and the importance of physical fitness. pengelolaan permainan dan teknik permainan. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . organizing an action research seminar. permainan kanak-kanak.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

(Curriculum and Pedagogy of Physical Education) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

The course helps student to develop different type of tests. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pemilihan jenis-jenis ujian. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. penganalisisan perlakuan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Emphasis given to the concepts of physical education. the interpretation of curriculum. pendidikan jasmani dan sukan. physical education and sports. Students will be exposed to different types of research in health. pengurusan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. measurement and evaluation in physical education and sports. This course includes the concept of test. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. analysis and interpretation. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the aspects of managing. pembinaan ujian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. selecting test. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. administrating and organizing. criteria in choosing adapted physical education acitivities. aspek pengelolaan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. analyzing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian.

pressure and anxiety in sports. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. child psychology development via sports. data analysis. This course includes sports psychology and sports sociology. asma dan serangan jantung. penetapan matlamat. educational research procedure. prinsip menguruskan kecederaan patah. pengsan. sports. pendarahan terbuka. sukan. kecederaan tisu lembut. arousal. definisi sosiologi sukan. burn out and overtraining in sports. maklumbalas. goal. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. interprestasi data kajian tindakan. kecederaan kulit. deviation and aggression in sports. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sports medicine and coaches of sports. proses penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. sports and economy. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. motivasi. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. types of educational research. feedback. teori sosial dalam sukan. kecederaan bahagian tangan. the definition of sports sociology. planning and proposal. sociology theories in sports. sukan dan ekonomi. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. kepala dan mata. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. sports personality. action research prosess. pertimbangan dalam pengumpulan data. sports and media. sports history. sports and children. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. kebangkitan. data collection considerations. personaliti. terdedah kepada haba yang melampau. peneguhan. kaedah-kaedah pengumpulan data. keganasan dalam sukan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. This course discusses the basic concept of sports injury. data collection methods. analisis data. badan. mengangkat dan membawa pesakit. reinforcement. kaki.(Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. deviasi dalam sukan. pendekatan rawatan kecederaan. sukan dan media. perancangan dan cadangan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. prinsip asas pertolongan cemas. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. basic principles of first aid. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . motivation. concepts of action research and models. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sukan dan kanakkanak. socialization in sports. prevention of injury in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise.

body. nombor bukan nisbah. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. In addition. injury to the hand. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . principles in managing fracture. skin injury. In the process. irrational. legs. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. soft tissue injury. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. nombor nyata dan nombor kompleks. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. documentation and publication procedure of action research.approach in treatment of injury. lifting and carrying of patient. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. organizing an action research seminar. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. there is a further exploration into the sets of natural. penganjuran seminar. 10. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. Semasa proses pembelajaran. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. nombor nisbah. open wound. exposure to extreme heat. rational. real and complex numbers. head and eyes. Pelajar didedahkan kepada makna. airways and cardiopulmonary resuscitation. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. asthma and heart attack. faint.

It provides information about introduction to decision mathematics. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. types of searches. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. graphs. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. rangkaian. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. 3-dimensional geometry and conic sections. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. The use of ICT e. ujian chisquare. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. algoritma. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . analisa laluan kritikal. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. jenis-jenis carian. heuristic algorithms and methods of sorting. pemprograman linear. teselasi. symmetries and transformations. Selain itu. In addition. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. chi-square test.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. graf. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. networks. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. It discusses concepts in plane geometry . Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course.tessellations.g. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. algorithms. Dalam kursus ini. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. critical path analysis. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. simetri dan transformasi. linear programming.

fractions. Fractions. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. technology in mathematics. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Selain itu. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. In addition. fungsi dan graf. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . basic understanding of limits and limit theorem. teknologi dalam matematik. teaching and learning aids. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Students will be introduced to printed materials. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Pecahan.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. and patterns and relationships. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. mathematics facilities and management of resources. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. decimals and percentages. derivatives and integrals. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. using relevant mathematical ideas. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Teaching of Numbers. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.

Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. students will learn to teach the key concepts in geometry. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Dalam kursus ini. measurement and data handling. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . pengukuran dan pengendalian data. MTE 31113 Teaching of Geometry. perpuluhan dan peratus. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. pecahan. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

use of mathematical modeling in biology and ecology. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. writing an action research report and article. kod dan kriptografi. concepts of action research and models. action research process. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. classical codes and ciphers. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. codes and cryptography. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. data analysis. analisis data. prosedur penyelidikan pendidikan. Its contents cover mathematics in every day life. documentation and publication procedure of action research. pertimbangan dalam pengumpulan data. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. types of educational research. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . interpreting the action research data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. data collection considerations. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi.[Penyelidikan Tindakan I . Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kod klasik dan nombor rahsia. perancangan dan cadangan. introduction to various types of educational research design. penganjuran seminar. It discusses introduction to research methods in education.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. kaedah-kaedah pengumpulan data. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. planning and proposal. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. data collection methods. proses penyelidikan tindakan. and some key mathematical ideas related to calculus.

ores and minerals. plant excretion. aldehydes and ketones. esters and amides. understanding children’s development. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. animal reproduction. explores the nature of science. carboxylic acids. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . plant reproduction. Behaviourist learning theory. aromatic compounds. food and wellbeing. animal nutrition. alcohol. plant nutrition. cara kanak-kanak mempelajari sains. meneroka ciri-ciri sains. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. pembiakan haiwan. fuel. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. nutrisi tumbuhan. growth. perkembangan kanak-kanak. teori pembelajaran Gagne. cell structure and function. respirasi haiwan. Bruner’s learning theory. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. the constructivist approaches. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. animal excretion. respirasi tumbuhan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. animal respiration. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains .11. tumbesaran. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. pembiakan tumbuhan. teori pembelajaran Bruner. Ausubel’s learning theory. It explores the nature of life. teori pembelajaran Ausubel. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. bentuk sains dan mempelajari sains. what do children need to help them learn through constructivism. cellular respiration in plants and animals. makanan dan kesihatan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. synthetic polymers and plastics. plant respiration. how children learn science. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. struktur sel dan fungsi. information-processing theory-Atkins. teori pembelajaran tingkah laku. alloys. teori pemprosesan maklumat-Atkin. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Shiffrin and Baddeley’s. understanding children’s ideas in science. nutrisi haiwan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. pendekatan konstruktivisme. the nature of science and how children learn science. perkumuhan haiwan. memahami idea kanak-kanak dalam sains. ethers and amines. perkumuhan tumbuhan. Shiffrin dan Baddeley. Gagne’s learning theory.

muzik dalam fizik. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. getah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. gerakan planet dan satelit. bahan komposit. natural polymers and paper. aloi. Malaysian primary science curriculum II. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. polimer semulajadi dan kertas. primary science teaching. isu-isu dalam pendidikan sains. asid karboksilik. Malaysian primary science curriculum I. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. soaps and detergents. teaching and learning strategies for primary science. sabun dan detergen. gerakan. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. aldehid dan keton. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. termometeri dan termometer. bahan bakar. menggunakan cahaya. pengajaran sains sekolah rendah. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. ester dan amid. physics and measurement in everyday life. asid sulfur dan asid nitrik. using light. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. work and machines. daya dalam cecair. applying Newton’s laws in everyday life. planetary and satellite motion. bijih dan galian. acquiring manipulative skills. polimer tiruan dan plastik. sebatian beraroma. generation and transmission of electricity. composite materials. alkohol. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. forces in fluids.ammonia. perusahaan penyediaan ammonia. electricity and magnetism at work. sulphuric acid and nitric acid. penjanaan dan transmisi elektrik. motion. memperolehi kemahiran manipulatif. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. thermometry and thermometers. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. the basic science process skills and integrated science process skills. eter dan ammina. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. the physics of music. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. electrical circuits in the house. kerja dan mesin. issues in science education. kegunaan elektronik dan semi konduktor. use of electronics and semi-conductors. rubber. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. litar elektrik dalam rumah. teaching science for all children and science for exceptional children.

understanding population trends. merancang rancangan pelajaran harian. hasil-hasil pembelajaran. It explains about lesson planning. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. bumi: struktur. kepelbagaian biologi. sistem-sistem utama dan angkasa. acoustic ecology and biodiversity collection submission. It explores about energy. It explores about ecosystem. ecosystem services. biodiversity. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. areas of assessment in primary school science. sistem solar. in-situ conservation. origins and its major systems and space: the solar system. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. kepelbagaian tumbuhan. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. ekosistem. hukum pertama termodinamik. pemuliharaan ex situ. assessment tools. microteaching skills and macro teaching. genetic diversity. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. purpose of assessment. objektif pembelajaran. thermochemistry. pemahaman tentang trenda populasi. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. ancaman terhadap kepelbagaian. menulis rancangan pelajaran. ex-situ conservation. learning objectives. elektrokimia. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. outer space. plant diversity. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . types of assessment. pemuliharaan in situ. rancangan mengajar harian. planning a daily lesson plan. the first law of thermodynamics. threats to biodiversity. kepelbagaian haiwan. merancang pelajaran. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. test design and construction. tenaga. animal diversity. definition of terms. learning outcomes. asal usul . The earth: structure. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. writing lesson plans. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. kepelbagaian genetik. electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. faedah ekosistem. termokimia. daily lesson plan. dan nuklear kimia.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis skor ujian. analisis data. data analysis. teknik-teknik asas makmal. types of educational research. data collection methods. preparation and improvisation of selected resources and presentation. science teaching and learning resources. writing an action research report and article and ways of making action research data public. administration of test. prosedur penyelidikan pendidikan. definisi istilah. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengawetan spesimen biologi. pengurusan makmal sains. kaedah-kaedah pengumpulan data. innovation and inventions. interpreting the action research data. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. preservation of biological specimens. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. planning and proposal. educational research procedure. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. introduction to various types of educational research design. project-based learning design. technology and society. safe handling of scientific materials handling of chemicals. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. analysis of test score. rekabentuk dan pembinaan ujian. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. It will discuss about management of science laboratory. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. interpreting test score and forms of examination. data collection considerations. Technology and Society (Sains. penskoran pentaksiran. pentadbiran ujian. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. alat-alat pentaksiran. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. matlamat pentaksiran. issues relating to science. SCE3114 Science. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. action research process. interpretasi data penyelidikan tindakan. peraturan dan keselamatan dalam makmal.assessment. project-based learning for conservation. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. basic laboratory techniques. concepts of action research and models. marking and moderation of test scripts. technology and society. rules and safety in the laboratory. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. proses penyelidikan tindakan. bentuk-bentuk pentaksiran.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Function Of Technical And Vocational Education. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teknologi dan masyarakat. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. project-based learning for endurance of resources. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. The Evolution Of Technical And Vocational Education. project-based learning for pollution and its effect on human health. Philosophy Of Technical And Vocational Education.energy in the biosphere. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. documentation and publication procedure of action research. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Technical And Vocational Education System. pembaharuan dan penciptaan. isu-isu yang berkaitan dengan sains. organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. penganjuran seminar. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kursus ini membincangkan tentang sains. implement the planning and evaluation process. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Proses Perancangan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. teknologi dan masyarakat. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. 12. Management And Administration In Technical And Vocational Education. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. project-based learning for additives in food. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology.

This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. plant care. accessories. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. planting. planning. penanaman. curriculum management and innovation. penanaman sayursayuran secara hidroponik. sifat bahan mentah. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. barangan logam dan kelengkapan. perlaksanaan kurikulum. planting. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. perancangan. propagation. care of ornamental crops and landscape. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. inovasi kurikulum. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. reka bentuk kandungan. evaluation. implementation. interior and exterior decoration. teori dan modelmodel kurikulum. design curriculum. jenis-jenis bahan mentah. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. handling of products. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. raw materials and its characteristic. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. skills on constructions of wood and metal based project. bahan hiasan dalaman dan luaran. asas pembinaan produk. penilaian. documentation and record keeping. perkembangan industri pembuatan tempatan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. selection and preparation of field for vegetable planting. pengurusan kurikulum. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. theory and models of curriculum development. planting vegetable hydroponically. dokumentasi dan penyimpanan rekod.

RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. Topics related to sewing processes include fasterners. gathers and. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. seni reka pakaian. motor. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. design printed circuit board. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Teaching and learning approaches. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pedagogical elements and assessment. necklines. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. computers and robotics basic component. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. pengujian. hemlines and. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. sleeves. merekabentuk PCB dan projek elektronik. This course also emphasizes design of garment styles. asas elektronik berdigit. teaching method and techniques will also be introduced.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. pleats. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. proses jahitan. asas komputer dan rangkaian. domestic wiring. strategies. the preparation of work records and dress making. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. pendawaian satu fasa. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. asas penyenggaraan komputer. openings. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. strategi. kajian fabrik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. mendawai litar pendawaian domestik. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. mereka cipta stail pakaian. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . kaedah dan teknik pengajaran. membina robot aras teknologi rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian.

types of evaluation and the usage of data & interpretation. perancangan pentaksiran. finance. kewangan. pembinaan item ujian. selection of pets and ornamental fish. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. analisis item ujian. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. pedagogi. electronic commerce ( E–commerce). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . pembiakan ikan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. business law. pembiakan dan pengendalian. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. management and daily care of pets. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. basic statistic. selection and preparation of aquarium and cage. undang-undang perniagaan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. perniagaan elektronik ( E. various methods of evaluation. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pest breeding.dagang ). marking scheme and mark analysis.dan penilaian. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. Discussion on validity and reliability of evaluation format. prinsip memasak dan tatasajian. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. test specification table. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. penyediaan makanan. dan kerja-kerja amali masakan. interpretation as well as report writing on assessment. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. reka cipta masakan. teknologi dalam penyediaan makanan. pengurusan dan penjagaan harian. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. housing and equipments for pet rearing. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. pembentukan dan pelaksanaan ujian. item development. preparation and keeping of documentation and records. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.

prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection methods. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. preparation of food. tempat alat tulis. pengurusan kewangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. types of educational research. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. best practices on workshop safety. aplikasi lukisan 2D. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. reka bentuk bengkel. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. analisis data.This course covers topics on food sanitation. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. action research prosess. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. materials and tools management. design of food preparation pedagogy and cooking practice. It discusses introduction to research methods in education. table setting. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan bahan dan alatan. data analysis. cooking principles and. pengurusan personel. perancangan dan cadangan. proses penyelidikan tindakan. rules and regulation in workshop management. pengurusan dan pengendalian bengkel. interpreting the action research data. punca dan pencegahan kemalangan. educational research procedure. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. data collection considerations. interprestasi data kajian tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. technology in food preparation. organization and management. planning and proposal. aplikasi lukisan 3D (wireframe. financial management. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. causes and prevention of accidents. workshop design.

growth and child development. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course covers the introduction to early childhood education. the transition from home to nursery/preschools. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . This course emphasizes on product design with computer aided. proses dan perancangan projek. Children’s Right. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. 3D design. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. views and ideas of earlier scholars of childhood education. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. processes and planning. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. prosesses and planning project. the history of early childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. reka bentuk industri. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. Akta 308 dan Akta 550. layout of interior design and pet’s house .dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. the integration of project base learning assessment. 2D drawing. design and managing project such as chair. 13. Act 308 and Act 550. product architecture. industrial design and design for manufacturing. This course emphasizes on product development and principle. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.

the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. persekitaran. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. teaching and learning techniques in preschools. language activities and also assessment in preschool education. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. factors involve in language development. the National Preschool Curriculum. PRA3103 Perkembangan Fizikal. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. children health and safety measures and also sex education in preschools. penjagaan kesihatan kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. curriculum of language and communicative development. methods in teaching and learning language at preschool. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . children diseases and preventive measures. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. the environment. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. activities for physical development in preschools. pendekatan dalam kurikulum.

music and movement. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. planning of activities and programs for science. management and activities. understanding and managing children’s emotion. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. This course includes understanding of the cognitive development of young children. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. seni boneka dan sastera kanak-kanak. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. developing confidence to face challenges in everyday life. sosiodrama. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. teori perkembangan moral. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. pembelajaran Matematik di prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. puppetry and children literature. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. socio drama. pembelajaran sains di prasekolah. perancangan program sains. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. learning of early science and mathematics components at preschools. development of sosial skills and prosocial behaviors. merancang aktiviti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. muzik dan pergerakan. pengurusan dan aktiviti. aspects of children’s creativity which involve visual arts. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. processes of creativity and teaching approaches. This course covers the introduction to creative development.

data analysis. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. building and managing preschool education centers. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . children’s assessment and evaluation planning. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. objectives. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. and spiritual and moral development activities as well its learning center. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. This course discusses in general the children with special needs at preschool. data collection based on observation. characteristics. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. curriculum management. penyimpanan. data recording and compiling. objektif. importance and principals of authentic assessment in preschool education. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. theories on moral development. reports and follow up actions based on data collection. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. The focus is on the factors due to the disability. dan perbezaan individu. ciri-cirinya. penganalisisan. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. the classification of special needs children. identification of Islamic education and moral curriculum. This course includes the concepts. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. melaksanakan perekodan. merancang prasekolah.

pengurusan kesihatan. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. efficient relationship. community and education institution. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . analisis data. safety and diet management. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. hubungan keluarga. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. This course covers the theories and perspective. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. health. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. data collection considerations.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. konsep kepimpinan dan perwatakan. values and customs. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. ways on improving family. pertimbangan dalam pengumpulan data. nilai dan budaya. komuniti dan institusi pendidikan. types of educational research. family relationship. It also includes family surrounding. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. data analysis. educational research procedure. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. matlamat. perancangan dan cadangan. action research process. interpretasi data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. kecekapan hubungan. keselamatan dan pemakanan. aims.

prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. ciri-ciri. strategies of behaviour modification and issues concerned. speech and language. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. This course looks into communication. bahasa kanakkanak autisme. component in language. language development theory. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. types of problematics behaviour. characteristics. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa dan pertuturan. penganjuran seminar. strategi pengurusan tingkah laku. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . organizing an action research seminar. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. teori dan model tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with sensory. documentation and publication procedure of action research. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. education programmes provided and issues arise in educating these children. komponen-komponen dalam bahasa. 14. punca masalah. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . proses perubahan tingkah laku. isu dan etika pengurusan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. handicapped children language. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. language for children with emotional and behavioural problems. language for autism children. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. causes. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education.

PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kajian sukatan pelajaran. reading and writing skills. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bahasa lisan. pengajaran tatabahasa. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. writing skills. practical: application of language activities. kemahiran lisan. teaching of grammar. reading. latihan pengajaran tatabahasa. approaches and language learning. This course covers the important of assessment in special education. latihan aktiviti. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. kajian dan huraian sukatan pelajaran. syllabus studies. kemahiran mendengar. membaca dan menulis. reading. This course discusses language and communication. social skill and behaviour assesment. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language.the ability of basic learning assessment. mentaksir bacaan. kemahiran menulis. oral language assesment. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. amali: aplikasi aktiviti bahasa. develop learning material. listening. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. kemahiran membaca. writing and mathematic assesment. production of teaching aid for language skills and micro teaching. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. speaking. speaking. study of the syllabus. perancangan pengajaran harian. lesson plan. bertutur. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. language acquisition and language assesment tools and micro teaching.

amali: terapi . cookery. gardening. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. therapy . Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. visual art. peraturan dan keselamatan di bengkel. strategi dan aktiviti Matematik. hydro. seni visual. kemahiran memasak. rearing pet. basic skills of Science process. seni visual. music and singing. play and altenative. cara kerja. pertuturan. visual art. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. cara kerja. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. muzik dan nyanyian. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. hidro. penilaian kemahiran Matematik. pengurusan rumah tangga. occupational. muzik dan nyanyian. play and altenative.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. bahan bantu mengajar Matematik. activities in Mathematics teaching. occupational. self-protect. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. keusahawanan. penyediaan rancangan pengajaran. kemahiran pertukangan. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. teaching aids production. speech. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. ethics and classroom management. pasir dan alternatif. pergerakan kreatif. pertuturan. kemahiran hidup untuk berdikari. assessment of Science skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . sewing. functional Mathematics for learning disabilities. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. functional Science for learning disabilities students. and micro teaching. home living. pergerakan kreatif. types of therapy: physio. kemahiran urus diri.fisio. permasalahan penguasaan Matematik. teaching aids and micro teaching. hidro. This course discusses the introduction to therapy.physio. permainan. strategies in teaching Mathematics. expression art. lesson planning. assessment of Mathematics skills. problems of learning Mathematics. teaching and learning Science. speech. music and singing. teaching aids. strategies and activities in Mathematics. kemahiran berkebun. syllabus study. kajian sukatan pelajaran. expression art. jenis-jenis terapi: fisio. keselamatan diri dan adab bertatasusila. practical: application of strategies in teaching Science. kemahiran jahitan. Mathematics syllabus sudy. hydro. teaching aids for Mathematics. permainan dan alternatif. persediaan mengajar.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. singing session. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. English Grammar. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. questiona answer session. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. menjalankan sesi soal jawab. combination of oral and manual communication. classification communication methods. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. meliputi: Tatabahasa Melayu. Malay language grammar. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. types of early intervention. needs for various communication methods. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . membaca petikan/bercerita. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. pendekatan bilingual-bicultural. khidmat sokongan. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. writing and mathematic assesment. social skill and behaviour assesment. reading. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). parents role in early intervention. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. menjalankan sesi nyanyian. story reading. bilingualbicultural approach. English Grammar. oral language assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. manual communication among children with hearing-impaired . This course covers the important of assessment in special education.the ability of basic learning assessment. support services. mentaksir bahasa lisan. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. bentuk program intervensi awal. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. mentaksir bacaan. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia.kanak bermasalah pendengaran.

kaedah pengajaran bacaan. ear anatomy and listening process. amali : melaksanakan ujian bahasa. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course focusses on speech acquisation among children. This course covers topics of accustic. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. reading and writing teaching method.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. practical: implement language tests. speech diability among children of hearing-impaired. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. assessment instrument of speech achievement. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. anatomi telinga dan proses pendengaran. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. audiometry. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum.type of hearing-impaired and its effect. simulating teaching and learning language sessions. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. achievement level assessment. remedial programme planning. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . kaedah pengajaran penulisan. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. perbualan asas pengetahuan bahasa. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. listening amplication. penggunaan sistem FM. jenis masalah pendengaran dan kesannya. general strategy in overcoming speech problem. program kemahiran auditori. amplikasi pendengaran. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. implan koklea. audiometri. This course provides students with a knowledge of mastering language. basic language knowledge of conversation. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. auditory skill programme.

basic hearing test and audiogram assessment. text books and newspapers as learning resources. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penilaian bahan sumber pembelajaran. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. multi disciplinary services offered at the CBR. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. types of educational research. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. kaedahkaedah pengumpulan data. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. educational research procedure. implementation of audiometric pediatric observation. principle social work ethics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . It discusses introduction to research methods in education. program pemulihan dalam komuniti. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. Science and Local Studies learning resources. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. cocklea implant. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. analisis data.maintaining individual hearing aid. perancangan dan cadangan. use of FM system. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. interpretasi data penyelidikan tindakan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). community-based rehabilitation programme. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. types of learning resources. Sains dan Kajian Tempatan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. practical: developing and managing Mathematics. prinsip dan etika kerja sosial. assessment of learning resources.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . organizing an action research seminar. interpreting the action research data. keluarga dan masyarakat. organisational structure of special education in Malaysia. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. peranan guru Pendidikan Khas. classroom management. data analysis. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. planning and proposal. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. data collection methods. special education programmes in Malaysia. sebab-sebab masalah penglihatan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas.concepts of action research and models. pengurusan bilik darjah. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. role of teachers of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. administration of special education programmes in Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. data collection considerations. 16. action research process. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

kemahiran penglihatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language for autism children. pengurusan diri. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. factors of Children with Visual Impairment. komponen-komponen dalam bahasa. language for children with sensory. the visual process and causes of visual impairment. cooking skills. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . cara mengatasi masalah penglihatan. development of children with visual impairment compare with the normal children. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pengurusan rumah. visual skills training . introduction of recreational activities and modify physical education. self management. practical :cooking. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. speech and language. adaptasi kaedah persediaan memasak. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. handicapped children language. This course looks into communication. language development theory. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.blindfold. This course covers important concepts in field of living skills. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. pelbagai pentaksiran penglihatan. skills of buying and stock keeping things.use of other sensors. language for children with emotional and behavioural problems. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . teori-teori perkembangan bahasa. the role of parents and community. punca-punca masalah penglihatan. using blindfold and implementation of activities and simulation.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. recreation and adaptive physical education. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak terencat akal. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. dan laporan mata. self and house keeping management. adaptasi persekitaran di dapur. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. component in language. various visual assessment methods and children with low vision report. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.

wordsigns. kaedah menulis pindah. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. writing and mathematic assesment. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. oral language assesment. composite signs initial wordsigns. gabungan akhir huruf. parents role in early intervention. This course covers the important of assessment in special education. khidmat sokongan. reading. lower wordsigns. bentuk program intervensi awal.the ability of basic learning assessment. latihan menulis pindah. final groupsigns. latihan braille. practise Braille. social skill and behaviour assesment. mentaksir bacaan. huruf terbitan. lower groupsigns. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. types of early intervention. amali: sistem kod braille BM. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. slate and stylus. practical:Bahasa Melayu braille code system. trancsribing exercise. simbol huruf. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. komputer braille. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. and enrichment exercise. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. Kursus ini melliputi huruf. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . transcription of braille exercise. computerized braille. simple upper groupsigns. support services. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. mentaksir bahasa lisan.

logaritham. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). individu. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. kuantiti. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. mobility techniques without guidance. program pemulihan dalam komuniti. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. ganda dua. geometry. logarithms. penggunaan teknologi. amali : kaedah pengajaran braille. mobility techniques with guidance. algebra. orientation and space. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. teknik bergerak dengan pemandu celik. principal dan terminology in orientation dan mobility. This course covers the planning. adaptation of curriculum. and hands-on experience and to reinforce learning. principle social work ethics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . prepare teaching aids. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. This course discuses introduction of orientation and mobility. quantities. sets. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. prinsip dan etika kerja sosial. community-based rehabilitation programme.This course covers the numeral signs. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. operasi asas matematik. adatasi kurikulum. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. white stick and other mobility equipment. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. geometri. micro and macro teaching. orientasi dan ruang. Kursus ini meliputi simbol nombor. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. pengajaran dan pembelajaran murid buta. use ICT and other appropriate special aids. algebra. educational needs of children with multiple handicaps. multi disciplinary services offered at the CBR. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. matrices and enrichment exercises in theory and practical. teknik bergerak tanpa pemandu celik. basic Mathematical operation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). kemahiran membiasakan diri. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. indices.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. action research process. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. classroom management. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. interpretasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. kaedahkaedah pengumpulan data. penganjuran seminar. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection methods. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. interpreting the action research data. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. peranan guru Pendidikan Khas. concepts of action research and models. perancangan dan cadangan. prosedur penyelidikan pendidikan. organisational structure of special education in Malaysia. data collection considerations. role of teachers of special education. types of educational research. special education programmes in Malaysia. administration of special education programmes in Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. planning and proposal. pengurusan bilik darjah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. management of remedial education program. This course looks into communication. profil murid pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. speech and language. sejarah perkembangan pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . organizing an action research seminar. language for autism children. remedial programs in Malaysia and other countries. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. penubuhan kelas pemulihan. handicapped children language. psikologi perkembangan murid pemulihan. bahasa kanakkanak autisme. studens profile. remedial students’ behavioral management. development physchology for remedial students. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. pengurusan program pendidikan pemulihan. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 .This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. This course discusses basic remedial education. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. historical development of remedial education. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanak-kanak terencat akal. 17. program pemulihan dalam dan luar negara. documentation and publication procedure of action research. language development theory. language for children with sensory. bahasa dan pertuturan. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. component in language. teori-teori perkembangan bahasa. language for children with emotional and behavioural problems. komponen-komponen dalam bahasa.

bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. reading assessment. management for dyslexia program. writing skill assessment. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . the role and characteristics of a remedial teacher. ujian diagnostik masalah pengamatan. practical: assesment implementation. types of perceptions.oral assessment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. behaviour assessment. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. social’s skill assessment. mentaksir bahasa lisan. assesment and evaluation of dyslexia children. amali: pelaksanaan ujian. practical:. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. causes and strategies to overcome the problems. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. jenis-jenis pengamatan. mentaksir bacaan. kaedah pengajaran bahasa. forming of remedial class. diagnostic test. method of teaching mathematics. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. development of dyslexia chilldren.remedial education program. the basic ability assessment. perkembangan kanakkanak disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. individual planning education. This course focuses on introduction of perception. method of or information process. support services. strategies to overcome the problems. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. kaedah pengajaran matematik. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. instruments for identifications of students. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. pengurusan program disleksia. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. pengenalpastian kanak-kanak disleksia.. and mathematics assessment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas.

art therapy. terapi hidro. types of therapy. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. spelling and comprehension and lesson plan. amali. kemahiran membaca. spelling skill. syallabus studies. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. reading and comprehension. pelakasanaan kemahiran mengeja. reading and comprehension skills. rancangan pengajaran dan pembelajaran. sand therapy and alternative therapies. assesment and evaluation in writing skill. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. diagnostic test instrument. kemahiran mengeja. terapi pasir dan terapi alternatif. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. syallabus studies. comprehension. kemahiran kefahaman. strategies in teaching remedial mathematics. terapi cara kerja. production of mathematics teaching aids and micro teaching. rancangan pengajaran dan pembelajaran. Pratical: construction of mathematics. oral skill.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. kemahiran lisan. amali: pelaksaan kemahiran menulis. strategies in teaching remedial mathematics. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. terapi pergerakan kreatif. application strategies in teaching and learning. spelling skill. membaca dan kefahaman. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. music and singing therapy. assesment and evaluation for oral skill. terapi pertuturan. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. reading and comprehension. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. ejaan dan menulis karangan. expression art therapy. mathematics competencies. terapi seni visual. kemahiran mengarang. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. speech therapy. practical: physiotherapy. terapi muzik dan nyanyian. practical: the implementation of writing skill. This course discusses writing skill. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. lesson plan. teaching aids for mathematics and lesson plan. writng skill aids. terapi main. comprehension skill. jenis-jenis terapi. membaca dan kefahaman. mathematics syallabus study. play therapy. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the introduction of therapy . production of perceptual diagnostic test and micro teaching. development and acquisition of mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . bahan bantu belajar. amali: terapi fisio. This course discusses the development and language skill. learnings aids. hydro therapy. pelaksanaan kemahiran mengarang. assessment in mathematics skill. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. practical: the implementaion of oral strategies.

konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. bahan bantu belajar. profesionalisme guru. communication and supeversion. dan isu sistem sosial. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. teachers’ professionalism. This course discusses strategies and placement of the student. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. pentaksiran pembelajaran murid.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. principle social work ethics. students’ multiple competencies. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. pelabelan. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. multi disciplinary services offered at the CBR. teaching implementation. pengasingan dan integrasi. special classroom management.strategi pengajaran pemulihan matematik. kemahiran-kemahiran dalam matematik. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. analisis data. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. prosedur penyelidikan pendidikan. prinsip dan etika kerja sosial. pertimbangan dalam pengumpulan data. parents and community involvement and issues in social system . segregation and integration. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. perancangan dan cadangan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). kaedah-kaedah pengumpulan data. strategi pengajaran pemulihan matematik. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. community-based rehabilitation programme. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . penilaian kemahiran matematik. kepelbagaian kompetensi murid. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pelaksanaan pengajaran. penglibatan ibu bapa dan komuniti. proses penyelidikan tindakan. learning assessment. dan pengajaran mikro. interpretasi data penyelidikan tindakan. rancangan pengajaran harian. mengkaji sukatan pelajaran. labeling.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. remedial teachers role. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. challenge and vision in management and administration in remedial education. peranan guru pendidikan pemulihan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. data collection methods.role of administrator in remedial education. data collection considerations. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. penganjuran seminar. planning and proposal.education. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. concepts of action research and models. remedial education programs in schools. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. action research process. data analysis. interpreting the action research data. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. organizational structure of Education Department in Malaysia. clasroom management. educational research procedure. documentation and publication procedure of action research. pengurusan bilik darjah.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. preparing teaching aids and classroom management. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. BBM. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a variety of situations. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. skills and teacher values in a guided and real life situation.

jati diri. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. ketahanan diri. Pelajar merancang. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pada peringkat ini. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. endurance. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Student teachers are expected to plan. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Integumentary system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. sistem penghadaman. This course includes the history and development of physical education in Malaysia.chemical level. saluran dan peredaran darah. sistem rangka. basic movement concept. konsep pergerakan asas. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. organizing games and techniques. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . blood. sistem otot. selular dan tisu organisma. darah. model Bunker and Thorpe 1982. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. permainan kanak-kanak.PAKEJ ELEKTIF 1 1. skeletal system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. cellular level and tissue level of organisation. pengurusan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. Heart. kepentingan. sistem respirasi. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. sistem limfatik dan imuniti. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. management. nervous system. children’s games. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. teaching and learning of basic movement. sukatan dan tafsirannya. criteria in choosing physical education acitivities. nutrition and metabolism as well as urinary system. lymphatic system and immunity. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. the importance of physical education. Bunker and Thorpe Model 1982. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sistem endokrina. sistem integumentari. pengelolaan permainan dan teknik permainan. muscular system. respiratory system. sistem saraf. the interpretation of curriculum. endocrine system. jantung. blood vessels and circulation. digestive system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.

undang-undang dan pentadbiran sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. laws and administration of sports. nilai dan etika dalam sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. program pembangunan sukan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. 2. This course discusses the management and administration of physical education and sports. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. values and ethics in sports. pendekatan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. administration of national and international sports agency. isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. managing physical education and sports. pengurusan permainan tradisional. managing tradisional games. This course focuses on the introduction of strategies. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. issues in sports. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. sports development programme. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. approaches. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru.

This course focuses on topic selecting. It also discusses topic for micro and macro in teaching. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. bertutur.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pengukuran. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. measurement. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. focusing on combination of using text book. penilaian dan pentaksiran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. syllabus contents and its. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. kombinasi penggunaan buku teks. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. and evaluation. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. text book. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. 3. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . This course focuses on topics of assessment.

jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. terminology of. pembinaan item. assessment. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. penilaian kemahiran berbahasa Arab. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.This course discusses on the methodology of teaching listening. konsep penilaian. speaking. and writing skills. 4. mingguan dan semester. jenis kemahiran. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. evaluation and examination of Arabic language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. perkembangan aspek fizikal dan sosial. penilaian kendalian sekolah. reading. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. describes the teaching steps for every skill.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro .

physical and social growth. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. mouth health programme. emphases on children’s health. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. school health services. emergency procedures. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. sejarah. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. rancangan makanan tambahan. amalan kebersihan sekolah. penyimpanan bahan bahaya. the philosophy. safe road user program and building safety. program kesihatan mulut. safety of self. method. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. the learning style. objectives. 5. positive approach in sexuality. objektif. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. keselamatan diri. falsafah. This course focusses the basic concepts in health education. keselamatan perkhidmatan. pendekatan bersepadu. safety services. pengenalan pendidikan kesihatan. history and the curriculum of health education. This course expose to the concept and principles of safety education. stail pembelajaran. The course intends to give an understanding on concept. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . safety and environmental safety. perkhidmatan kesihatan sekolah. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. introduction to health education. pengenalan program kesihatan sekolah. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. free from prejudice and discrimination.This course encompasses the knowledge about health sexuality. school cleanliness practices. prosedur kecemasan. strategies and approaches in teaching health education. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. kaedah. introduction to school health programme integrated approach. storeage of dangerous product. peraturan keselamatan di sekolah. safety rules in schools. supplementary food plan. and micro teaching. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. konsep. behaviour.

penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. jadual spesifikasi ujian.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. assessment of learning experience. approaches. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . kemahiran belajar cara belajar. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pemulihan dan penilaian (“5P”). testing development. pengisian kurikulum: ilmu. mastery. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. This course focuses on teaching component. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. and measurement. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. reading. penilaian bahasa berasaskan projek. techniques. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. the concepts of strategy. evaluation. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. konsep-konsep: strategi. kecerdasan pelbagai. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. peraturan sosiobudaya. pendekatan. table of test specifications. pengayaan. method. constructivisme. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. project based language assessment and school based assessment. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. penyerapan. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of value added skills. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. aims. added value skills and language system. taxonomy and domain. kaedah. penilaian pengalaman pembelajaran. kewarganegaraan. application of Road Safety Education. and writing. kemahiran membaca. objektif dan organisasi kandungan. types and method of language assessment. pembelajaran masteri. application of learning language approach. taksonomi dan domain. kemahiran menulis. konstruktivisme dan kontekstual. language skills assessment and language activities. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. This course describes and elaborates aspect of philosophy. Teori Huraian Bahasa. matlamat. content objectives and organization. kajian masa depan dan sistem bahasa. teaching method for Malay Language. Teori Pemerolehan Bahasa. pengujian dan penilaian. teknik. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. konstruktivisme. application of teaching language approaches. the implementation of teaching and learning activities through contextual. 5P concepts. konsep penggabungjalinan. pembinaan ujian. nilai.

followed by planning. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kemahiran menulis. Constructivism Learning Theories. This course elaborates on listening and speaking skills. preparation of teaching plan for reading skills. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading skill. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. kemahiran membaca. This course covers the methodology in learning. teori pembelajaran konstruktivisme. teknik pengajaran kemahiran membaca.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. latihan merancang. This course studies the concepts. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. mengenali dan menulis aksara Cina. kemahiran mengarang. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. managing and implementing teaching and learning. writing skills. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. ciri-ciri. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. matlamat. penilaian kemahiran membaca. roles. teaching reading skills. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. peranan. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. 6. characteristics. approach to teaching writing skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. assessment of reading skills.

strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. keperluan sukatan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. proses pelaksanaan. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. 7. kaedah. kaedah. prinsip dan fungsi. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. functions. principles. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. preparing the table of specification and analysing test results. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Pendedahan juga diberi tentang teori. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. This course comprises the basic concepts. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. methods. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. It exposes students’ to the theory. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. implementation. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori.

pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. menganalisis item. developing the marking scheme and the administration of examinations. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. kaedah pembinaan instrumen. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. With the exposure. In addition. pembelajaran Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. they are expected to produce various creative texts of their own. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. pelbagai genre penulisan. penguasaan dan penggunaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. aspek bacaan luas.This course exposes students to various theories. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. analyzing items. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. constructing the JSU. pentaksiran dan penilaian.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. This course details the learning theories. the methods of teaching and learning. mengurus dan melaksanakan projek. projek kewarganegaraan. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. aims. konsep. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. techniques and activities in teaching and learning. merancang. skills in teaching and learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . This course details the approaches and strategies in teaching and learning. domain. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. objectives. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. concept. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. bentuk projek kewarganegaraan. Teori Pembelajaran. the purposes of the use of resources. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. domain. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. lesson planning. types and methods of the preparation of resources. tujuan penggunaan sumber. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. This course introduces to students to the rationale. perancangan pengajaran. matlamat dan objektif. kaedah pengajaran dan pembelajaran. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. jenis dan cara menghasilkan sumber. syllabus of the Civic and Citizenship Education. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education.

pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. teori-teori perkembangan moral. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . implementation strategy of the citizenship projects. approaches. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. managing and implementation of project. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. insan bermoral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. 2. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. konsep asas nilai. kaedah. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. religious and societal values as well as moral development theories. citizenship project. lesson planning. issues faced in assessment of Moral Education. types of citizenship projects.This course details the introduction of Service Learning. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. ethical theories. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. values. nilai-nilai agama dan masyarakat. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. pendekatan. moral being. preparing the scheme of work. In this course. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. methods. teori–teori etika. planning.

issues in science education. teaching science for all children and science for exceptional children. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. purpose of assessment. areas of assessment in primary school science. memperolehi kemahiran manipulatif. acquiring manipulative skills. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. definition of terms. teaching and learning strategies for primary science. Malaysian primary science curriculum II. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. analysis of test score. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. test design and construction.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. scoring of assessment. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. administration of test. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . types of assessment. the basic science process skills and integrated science process skills. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. primary science teaching. marking and moderation of test scripts. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. interpreting test score and forms of examination. assessment tools. isu-isu dalam pendidikan sains. pengajaran sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Malaysian primary science curriculum I. This course focuses on moral problems faced in schools. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. 3.

Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. preparation and improvisation of selected resources and presentation. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penskoran pentaksiran. Pelajar didedahkan kepada makna. bentuk-bentuk pentaksiran. basic laboratory techniques. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . pengurusan makmal sains. preservation of biological specimens. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. alat-alat pentaksiran. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. definisi istilah. pengawetan spesimen biologi. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. It will discuss about management of science laboratory. analisis skor ujian. safe handling of scientific materials handling of chemicals.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. science teaching and learning resources. 4. using relevant mathematical ideas. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. rekabentuk dan pembinaan ujian. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. rules and safety in the laboratory. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. matlamat pentaksiran. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. teknik-teknik asas makmal. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. pentadbiran ujian. peraturan dan keselamatan dalam makmal. In addition.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Selain itu. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. fractions. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. perpuluhan dan peratus. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. 5. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed.teaching and learning of mathematics. Fractions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. pecahan. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. decimals and percentages. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Teaching of Numbers. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Pecahan.

pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. objektif kurikulum. the roles of the VAE teachers. approach. pendekatan. perancangan dan persediaan mengajar. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. huraian sukatan pelajaran. resource and teaching aid management. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. kaedah pentaksiran PSV. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . Modelling and Constructing. the importance of curriculum development. strategy. as well as teaching and learning resources. subject matter. strategi. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. jenis-jenis pentaksiran. that is: Drawing and Picture Making. pengajaran mikro dan makro. the 5P concept. tujuan pentaksiran PSV. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. content and themes in producing art works for the four areas. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. peranan guru PSV. as well as Introduction to Tradisional Crafts. micro and macro teaching. matlamat. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). specifications of the syllabus. kepentingan perkembangan kurikulum. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. This course covers the learning theories. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. goals and objectives of the VAE curriculum. lesson planning. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. bahan. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. persediaan mengajar. konsep 5P. Pattern-Making and Designing. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). management of outdoor and indoor activities. Membuat Corak dan Rekaan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. lesson planning.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.

permainan alat muzik. sing melodies in keys changes from major to minor. alberti bass. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Carl Orff and Jaques Dalcroze. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. melody improvisation. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. importance of music. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. methods and forms of assessment. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. broken chords. latihan dalam permainan iringan kord blok. psikologi. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. aims and the functions of music in education. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. singing folk songs. broken chord. mengimprovisasikan melodi di kibod.pentaksiran PSV. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. peraturan memberi markah. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. 6. bes alberti. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . faktor-faktor sosiologi. matlamat. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. sociological and psychological factors that affect music education. evaluation of art works and evaluation of portfolios. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. fungsi muzik dalam pendidikan. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. jumping chord. play block chords. philosophical implications. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. types of assessments. mark schemes. aims of assessment in VAE.

mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. semester. permainan alat rekoder. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. types and characteristics of children and adult voices. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. the playing of recorder and percussion instruments. mingguan dan harian. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. 7. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. permainan alat perkusi. teaching and learning of singing in the music classroom. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. remaja. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . micro and macro training sessions. aural sensitivity and movement to music. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik.

daily lesson plan orientation. penulisan langkah pengajaran. 5P concepts. simulasi. dialog. telephone conversation and report presentation. aims. code-cognitive. story telling. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. oral-aural. konsep dan jenis teknik : main peranan. quiz. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Huraian Bahasa. inkuiri penemuan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. comunity language. soal jawab. pengayaan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. natural method. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. sumbangsaran. nilai. forum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . matlamat. content objectives and organization. konstruktivisme. the writing of teaching steps. inquiry. kewarganegaraan. pendekatan eklektik dan komunikatif. kemahiran mendengar dan bertutur. method and techniques. simulation. concept and techniques : role play. konsep penggabungjalinan. perbincangan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. kuiz. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. teknik. Teori Pemerolehan Bahasa.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran menulis. defination. konstruktivisme dan kontekstual. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. pemulihan dan penilaian (“5P”). reading. situasional. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pembelajaran masteri. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. peraturan sosiobudaya. bercerita. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. question and answer. pengisian kurikulum: ilmu. eklektik and communicative approach. kaedah ajuk hafaz. inductive and deductive approach. added value skills and language system. discussion. pendekatan. audio lingual method. kaedah natural. orientasi rancangan pengajaran harian. konsep-konsep: strategi. dialogue. drill. kemahiran belajar cara belajar. grammar translation. tatabahasa terjemahan dan terus. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. oral-aural. brain storming. perbualan telefon dan penyampaian laporan. linguistik. lingusitic. and writing. kajian masa depan dan sistem bahasa. kemahiran membaca. definisi. bahasa komuniti. pendekatan induktif dan deduktif. debate. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pendekatan. kaedah. drama. penyerapan. kaedah dan teknik. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. drama. forum. kecerdasan pelbagai. situational. latih tubi. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. perbahasan. kodkognitif. approaches. objektif dan organisasi kandungan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . taxonomy and domain. method. keselamatan bengkel. approach to teaching writing skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. pengurusan kewangan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. dan bahan bantu mengajar. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. taksonomi dan domain. strategi. reading skill. This course elaborates on listening and speaking skills. and measurement. pengurusan peralatan dan bahan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kemahiran menulis. penilaian bahasa berasaskan projek.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pembinaan ujian. Teori Huraian Bahasa. kemahiran membaca. This course focuses on teaching component. techniques. the implementation of teaching and learning activities through contextual. writing skills. perancangan pengajaran KHSR. 8. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for Malay Language. application of value added skills. language skills assessment and language activities. pengujian dan penilaian. assessment of learning experience. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. application of teaching language approaches. constructivisme. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. table of test specifications. application of Road Safety Education. teknik pengajaran kemahiran membaca. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. the concepts of strategy. approaches. penilaian pengalaman pembelajaran. evaluation. jadual spesifikasi ujian. penilaian kemahiran membaca. types and method of language assessment. preparation of teaching plan for reading skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. assessment of reading skills. teaching reading skills. mastery. project based language assessment and school based assessment. testing development. application of learning language approach. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. kemahiran mengarang. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR).

proses jahitan dan membuat pakaian. kewangan. financial management. penggunaan dan interpretasi data. This course deals with three main components: home technology. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. test specification table. peraturan pemarkahan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. and vegetable and ornamental crops production technology. pengurusan dan penjagaan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. pembiakan dan penanaman. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.perniagaan elektronik (E-dagang). penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. portfolio. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. pengenalan kepada ikan hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. management and administration. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. analisis markah dan statistik asas. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pemeliharaan ikan hiasan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. various methods of evaluation. workshop safety. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. technique and teaching methodology. interpretation as well as report writing on assessment. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pelbagai cara penilaian. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. pemilihan pakaian. electronic commerce (E-commerce). basic statistic. tool and material management. business law. competency and school based evaluation. finance.alternative evaluation skills for using rubric. discussion on validity and reliability of evaluation format. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. implement teaching planning and audio visual aids. Topics coveres studies on fabric. strategy. item development. undang-undang perniagaan. rearing ornamental fish technology. safety and rule regulation. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. jenis penilaian. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. marking scheme and mark analysis.

short stories. sudut pandangan. puisi. hermeneutic. 9. harvesting and use of plants produced. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. arcitipal. dan guru sebagai penulis. preparation of planting beds and containers. and teacher as a writer. kritik genre dan kritikan baru. femenisme. boneka. semiotik. popular novel. the vegetable and ornamental crops production technology. dan new critics. short term vegetable and ornamental crops. theatre inclassroom. rearing ornamental fish technology. surelisme. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. genre writing publishing. proses pengeraman bahan. plant care. visitor in action. management and care of ornamental fish. watak dan perwatakan. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. story telling. novel popular. creative writing themes and issues. femenism. simulasi dan improvisasi. teater pembaca. opinion angle. simulation and improvisation. propagation and planting. puppet. creative writing strength. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . psikoanalisis. existensialism. post modern. autobiography. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. theatre for multipurpose. plot. penerbitan karya. guru dalam peranan (teachers in action). character and characterisation. Marxisme. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. psyco-analysis. surelism. dialog and location background. post colonial. poems. marxism. bercerita. genre critics. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. teater dalam bilik darjah. tetamu dalam aksi. adolescent novel. persoalan. reading theatre. tema. reading reception dan reflection theory. novel remaja. dialog dan latar tempat. kekuatan karya kreatif. teater untuk kepelbagaian tujuan. teachers in action.clothes making processes. semiotic. latar tempat. pascakolonial. fenomenologi. This course elaborates on the introduction to theatre in education. eksistensialisme. selection and preparation of equipments and materials. tropical freshwater ornamental fish:. post structuralism dan deconstruction. fenomenology and hermeneutic. pascamoden. the ornamental fish. dan isu karya kreatif. genre formation process. This course elaborates on literary critics field like. plot. resepsi dan teori tindak balas pembaca. cerpen.

penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. pemilihan. implementing a screen testing. a performance. teaching and learning resources. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. music with movements elements of movement. element. production. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. pementasan. teori pementasan. pengarahan. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. history and background. theatre and children theatre. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. cinematography. and vocalisation. jenis dan bentuk drama kanakkanak. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. directoring. mengadakan sesi uji bakat. actors selection. etika pementasan. sumber pengajaran dan pembelajaran. teater dan teater kanak-kanak. improvisasi. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. jenis-jenis pergerakan. pengurusan produksi. and presenting a performance. pergerakan kreatif. sejarah dan latar belakang. perancangan pengajaran dan pembelajaran. forming production management. muzik dengan pergerakan. 10. elemen. types. unsur-unsur pergerakan. asas lakonan dan vokal. creative movement. This course elaborates on the definition and concept of drama. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. sinematografi dan persembahan. selection and script writing. produksi. performance ethics. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. stage performance theory. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. and forms of children drama. dan pembinaan skrip. pengujian dan penilaian. pemilihan pelakon. technology in teaching and learning music in classroom. basic dramatisation. testing and evaluation.

isti`azah. patriotic songs. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities.learning music through movements. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. basmalah. interpretation ayat aqidah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. nyanyian kanak-kanak. nyanyian semerta dan aural. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. dan khatam al-Quran. isti’azah. interpretation ayat hukum. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. takbir. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . and khatam al-Quran. introduction to children’s songs. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. interpretation ayat akhlak. impromptu singing and aural. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. tafsir ayat akhlak. children’s songs and cultural songs. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. takbir. tafsir ayat hukum. basmalah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. tafsir ayat aqidah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. 11. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. lagu-lagu patriotik. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir.

definitions. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Sikah dan Jiharkah. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. burdah. Nuh. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Muhkam and Mutasyabih. martabat. its mukjizat. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Each tarannum will focus on tabaqat. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. wuslah. harakat. the degree of Hadith and rules. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Nasikh. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. wuslah. Nahawand. burdah. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Mansukh. arRahman. Nasikh and Mansukh. 12. The topic Language and literature is also introduced. Hadith Qudsi. riwayat hidup perawi hadith. arRahman. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. mukjizat al-Quran. Nahawand. hukum beramal. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Jin. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. harakat. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Jin. hadith palsu dan implikasinya. reading and writing. Muhkam dan Mutasyabih. Nuh.

and semantics. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. testing and evaluation. methods and techniques. kemahiran membaca dan menulis. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. sintaks dan semantik. classroom management. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. spelling and dictation. syntax. morfologi. the teaching and assessing of listening and speaking skills. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. the teaching and assessing of vocabulary. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. pengajaran. morphology. adaptation and simplification. pengajaran kelas cantum. pengajaran. the teaching and assessing of writing skills. multiple classroom teaching. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . theories of second language acquisition. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. integration of language skills and language content. tatabahasa dan ejaan. an overview of teaching approaches. kemahiran mengurus bilik darjah. the teaching and assessing of reading skills. materials selection. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. general principles in the teaching of language skills. membaca. peperiksaan dan penilaian. remedial and enrichment activities. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. developing classroom skills.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. komunikasi. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. the teaching of grammar. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. the English sound system (phonology). English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. communication. syllabus study. and introduction to lesson planning. 13.

mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. methods. roles. This course comprises the basic concepts. managing and implementing teaching and learning. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. functions. This course studies the concepts. proses pelaksanaan. prinsip dan fungsi. followed by planning. principles. latihan merancang.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Constructivism Learning Theories. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. matlamat. mengenali dan menulis aksara Cina. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. ciri-ciri. teori pembelajaran konstruktivisme. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. implementation. This course covers the methodology in learning. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. peranan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. preparing the table of specification and analysing test results. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. The topics emphasizes on listening. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Subject-verb agreement. and Cohesive devices in spoken and written language. Sentence types. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . reading and writing. It focuses on Tense types and aspects. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. bertutur. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. speaking.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

sosial. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.6 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.2 2. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.4 mengurus masa. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.1 1. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Pentaksiran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2.3 2. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.1 3. 3. 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 1. teori pembelajaran.2 3.5 1. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.2 1. 1. mengintegrasikan kemahiran mengajar.6 2. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. emosi dan tekanan secara berkesan. 1. budaya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. bahan kurikulum.3 3. psikologi dan etika profesional keguruan. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.5 2. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.4 2. merancang.

4. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. 6.2 5. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.3 4.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 4.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi 6. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.6 5. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk 6.5 4. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. Komunikasi. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. akauntabiliti integriti. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.2 dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. Kaedah Saintifik. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.3 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.Hasil Pembelajaran 3. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. 4.1 4.4 5. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.3 5.4 4.1 5. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. 5. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.6 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. Etika.5 3. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. 6. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.

5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .1 7. 7.1 8. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.4 8.4 7. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.3 7. 8. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. Pembelajaran Sepanjang Hayat 7.3 8. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. mengenal pasti kewangan.5 menggunakan kemahiran akses kendiri. 7. tenaga manusia. 6. 8.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. membuat muhasabah diri.Hasil Pembelajaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.

2. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. 1. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7.

Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. MAJOR ELEKTIF 1 • • • ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8.BIL. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan . MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14.BIL.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral CATATAN 15. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.