KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. relevan. responsif. futuristik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience).KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. dan bersepadu. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. inovatif. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. holistik. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. berdaya fikir. kreatif.

aktiviti kokurikulum. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus.i. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. • Melaksanakan amalan terbaik. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). • ii. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. iii. v. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . dan Bina Insan Guru. iv. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. kemahiran. Education for International Understanding (EIU). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). nilai/disposisi. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan.

Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Penggunaan Unit Plan. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). pentaksiran prestasi (performance assessments). b. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. penyelidikan tindakan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. d. latihan industri. f. bahan. penilaian tugasan terarah.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . kajian kes. e. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. praktikum. c. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Portfolio Pembelajaran. internship. kerja kursus. dan tugasan.

Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Ujian Akhir Kursus. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . hasil pembelajaran.MQF). dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.

PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MATLAMAT.

iv. bahan kurikulum. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Sebagai prasyarat. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. viii. v. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. dan etika profesional keguruan. kemahiran. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. budaya. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. vi. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. psikologi. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. iii. sosial. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. ii. pentaksiran. vii.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. etika. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Memiliki dan menampilkan nilai.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). 1. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. kemahiran generik. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Amalan Profesional. Major. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional.

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. major dan elektif. Sepanjang mengikuti program. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET).

1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Kursus Major. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.7.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .

9. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 .13.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .15. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.

Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .17.

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Islam 9 Bahasa Arab . Jasmani 5 Pendidikan . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 5.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 (9%) 18 . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6.

Fractions. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.Pakej Elektif 2 Bil.

Bil. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.

Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

mengumpul.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. terarah kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. pendidik yang inovatif. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. tutorial dan amali. dan penilaian kendiri. penguasa ilmu yang mantap. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. Reading Skills. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Parts of Speech/Word Classes. bengkel pembelajaran secara individu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. writing for different text types. interaction among various civilisation. kemahiran mendengar dan bertutur. tatabahasa. writing academic papers and writing reflections. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). konsep asas tamadun Islam. interaksi antara pelbagai tamadun. dan menulis pelbagai penulisan. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Pendidikan Seni Visual. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. Types of Questions. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Sentence Types. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. bertutur. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. It focuses on the English Sound System. Listening and Speaking Skills. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. membaca. Contemporary Issues. dan menulis untuk pelbagai tujuan. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). bengkel pengajaran menggunakan boneka. kaedah pandang dan sebut.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. Islam dalam tamadun Melayu. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. jenis-jenis ayat. listening and speaking skills. Tenses. kaedah abjad. This course focuses on the Introduction of Civilisation. bengkel aktiviti pratulisan. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. basic concept Islamic Civilisation. bengkel aktiviti penulisan mekanis. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. jenis-jenis soalan. berpasangan dan berkumpulan. Islam in the Malay Civilisation. reading skills. membaca. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. dan kemahiran mendengar. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. It builds further on parts of speech/word classes.

pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. konsep-konsep asas hubungan etnik. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. measurement. construct and use non electronic teaching and learning materials. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. knowledge and basic skills in arts in primary school. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. basic reading workshop : phonetic method. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.This course explains and applies pre-reading activities. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. operation and computation. individual. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. religion and ethnic relation. dan juga analisis data dan interpretasi. melaksanakan aktiviti mengenal irama. alphabet method. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. spatial sense. workshop for using puppets. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. and the role of government and society in ethnic relation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. pre-writing activity workshop. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. Visual Art Education and Physical and Health Education. The topics discussed are problem solving. pengukuran. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. and also data analysis and interpretation. mechanism of writing workshop. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. application and management in teaching and learning activities. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. look and seeing method. menjalankan aktiviti meneroka. basic concepts in ethnics relation. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. pluralistic society in the Malay world. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. agama dan hubungan etnik. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. kesedaran ruang. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. operasi dan pengiraan. warna dan ruang serta deria dan seni. workshop for sound production using digital recorder.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. discipline and spiritual. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. dan majlis rasmi. knowing. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. exploring. training and tactical of games. expressing through arts. planning and camping. pengukuhan kemahiran dalam permainan. mengetahui. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. struktur dan organisasi. experiencing. management of court / field and team and organizing competition. principles of first aid. asas kawad kaki. sistem fail dan surat menyurat. filing system. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. setup of cocurriculum unit. penubuhan unit-unit kokurikulum. This course focuses on cocurriculum in primary school. management of meeting and budget. implementing and managing creative activities by integrating music. pengenalan alatan.colour and space as well as senses and arts. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. pengelolaan aktiviti. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. asas pertolongan cemas. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. pengurusan mesyuarat dan kewangan. marching. pengurusan dan pentadbiran. disiplin dan kerohanian. This course focuses on the history of uniform unit. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. games enrichment. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. constitution of uniform units. gelanggang dan undang-undang permainan. introduction on equipment. perlembagaan unit beruniform. and official function. court and rules and regulation of games. management and administration. organizing of activities and competition. structure and organization. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan.rhythm. latihan dan taktik permainan.

development and importance. team management. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. organizing competition. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. khidmat pendidikan kepada komuniti. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pengkelasan persatuan. This course is a four days camping programme. Through the activities. This course focuses on the introduction and concept of society. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. jenis khidmat kemasyarakatan. berdaya tahan. management in measurement of track and field events. pelaksanaan dan penilaian projek. rules and regulation. pembinaan self-esteem. management. aktiviti kemasyarakatan. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. history. implementation and evaluation of project. field event.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . preparation. track events. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. This course focuses on the general knowledge. potensi dan citra diri seorang insan guru. persediaan. perkembangan dan kepentingan persatuan. sejarah dan undang-undang. kemahiran asas. building their self-esteem. guru dan hubungan dengan komuniti. berdaya maju. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. sejarah. progressive and resilient. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. basic skills. history. classification of society. pengurusan ukuran balapan dan padang. guru dan akauntabiliti profesionalisme. pengurusan. dan berdaya saing.

effective listening. khidmat pendidikan kepada komuniti. aktiviti kerohanian/moral. school climate. students are exposed to teachers and law mandate. Surat Pekeliling Ikhtisas. pengurusan sekolah. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Students are exposed to the skill of planning. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. infrastructure and school curriculum infostructure. kembara sosial. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. tertib di meja makan. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. pengucapan awam. kemahiran mendengar secara efektif. teacher relationship with community and honesty. kreatif dan inovatif. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. protocol. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. The course emphasises on the balanced teacher self development. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. service circulars. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. interaksi dengan komuniti setempat. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. moral acitivities. organising and attending workshops. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. jenis khidmat kemasyarakatan. public speaking. mandat. kesantunan berbahasa. Akta 550 (1996 ). speaking skills. iklim sekolah. Act 550 (1996). This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. table ettiquette. latihan dalam kumpulan. raising the flag. profesional circulars. managing official ceremonies and dressing code. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. benchmark leadership characteristics. lawatan benchmarking. school organisation. Pekeliling Perkhidmatan. ciri-ciri kepimpinan.

interaksi profesional dengan guru cemerlang. benchmarking visits. tema bengkel. lawatan benchmarking. professional. administering post inventory test of self direct search. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . refleksi.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. innovation. The focus of the course is related to workshops. inovasi guru cemerlang. interaction with excellent teachers. interpretation of test. conflict inventory. This course aims to upgrade continuos self professionalism. professionasme commitment reports and reflective evaluation. finding. interpretasi dapatan ujian. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. inventori konflik. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). workshops theme. reflection.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

peranan guru dalam mengurus bilik darjah. the roles of teachers in classroom management. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. factors that influence the development of the child. different stages of development. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. nature of human beings from the religious and biological perspectives. This course encompasses the child’s learning environment. historical development of the Malaysian education system. This course encompasses the developmental process of a child. model-model pengurusan disiplin. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. This course consists of the development of Islamic. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the National Philosophy of Education. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. pelbagai teori pembelajaran. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. prinsip-prinsip asas perkembangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . Western and Eastern philosophy of education. models of discipline management. implications of individual differences. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. development of children with special needs. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. the underpinning theories of child development. basic principles of child development. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. various learning theories. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. implikasi faktor perbezaan individu. motivasi. implications on teaching and learning.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam.

pengurusan media dan sumber pendidikan. integration of information and communication technology in teaching and learning. application of technical skills in using various instructional media. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. This course discusses concepts. penggunaan dan penilaian media pengajaran. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. selection. types of guidance and counseling services. practices and development of educational technology. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. teori. kemahiran berkomunikasi. learning styles based on different multicultural aspects. akauntabiliti dan kesantunan guru. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. multicultural relationship skills and issues.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. peranan guru biasa sebagai pembimbing. stages of teacher development. This course discusses the concept of a profession. ethics and accountability. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. utilization and evaluation of educational media. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. communications skills. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. characteristics of a teacher as a professional. production. pemilihan. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. management of educational media and resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . peringkat perkembangan guru. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. penghasilan. kepemimpinan dan peranan guru. matlamat. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. needs. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. theories. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. roles of ordinary teachers as guidance teachers. etika. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. teacher politeness. leadership and roles of teachers.

This course discusses educational issues and current challenges. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. teachers and ways to overcome. innovation and managing educational changes.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . early symptoms of emotional disturbances amongst students.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pemulihan dan penilaian (“5P”). sumbangsaran. pendekatan eklektik dan komunikatif. eklektik and communicative approach. forum. perbahasan. reading. brain storming. kaedah ajuk hafaz. penyerapan. “5P” concepts. kemahiran membaca. pendekatan. drama. quiz. natural method. method and techniques. pengayaan. tatabahasa terjemahan dan terus. matlamat. drill. added value skills and language system. konsep penggabungjalinan. situational. objektif dan organisasi kandungan. forum. discussion. daily lesson plan orientation. peraturan sosiobudaya. debate. and writing. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . the writing of teaching steps. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. nilai. comunity language. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. lingusitic. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. bahasa komuniti. aims. content objectives and organization. oral-aural. simulasi. dialog. defination. drama. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kodkognitif. kemahiran menulis. concept and techniques : role play. inkuiri penemuan. dialogue. perbincangan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. bercerita. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kemahiran belajar cara belajar. linguistik. simulation. telephone conversation and report presentation. kuiz. definisi. code-cognitive. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. oral-aural. grammar translation. pendekatan induktif dan deduktif. kajian masa depan dan sistem bahasa. kewarganegaraan. pengisian kurikulum: ilmu. perbualan telefon dan penyampaian laporan. kaedah natural. kemahiran mendengar dan bertutur. konstruktivisme dan kontekstual. inductive and deductive approach. kaedah dan teknik.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. approaches. inquiry. soal jawab. penulisan langkah pengajaran. story telling. kecerdasan pelbagai. konsep dan jenis teknik : main peranan. audio lingual method. orientasi rancangan pengajaran harian. This course describes and elaborates aspect of philosophy. question and answer. situasional. latih tubi.

application of value added skills. This course focuses on teaching component. kaedah pengajaran bahasa Melayu. teaching method for Malay Language. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. konsep-konsep: strategi. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. techniques. teaching method for teaching Malay Language. pendekatan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. application of teaching language approaches. konstruktivisme. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. mastery.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. teknik. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. application of Road Safety Education. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. teknik. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . application of teaching language approaches. pendekatan. kaedah. mastery. kaedah. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. konsep-konsep: strategi. pembelajaran masteri. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. the implementation of teaching and learning activities through contextual. method. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Pemerolehan Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. application of learning language approach. Teori Huraian Bahasa. constructivisme. Teori Pemerolehan Bahasa. application of value added skills. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. techniques. konstruktivisme. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. the concepts of strategy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. approaches. pembelajaran masteri. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. the concepts of strategy. constructivisme. method. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of Road Safety education.

taksonomi dan domain. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. procedures. penilaian kemahiran membaca. learning CDs in teaching. mereksa cipta animasi. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. project based language assessment and school based assessment. on-line learning of language learning. penilaian pengalaman pembelajaran. language skills assessment and language activities. kemahiran mengarang. and measurement. jenis dan kaedah penilaian bahasa. table of test specifications. penggunaan alat pengarangan. jadual spesifikasi ujian. application of information processing model. internet resources. testing development. types and method of language assessment. assessment of learning experience. kemahiran menulis. bengkel penggunaan cakera padat. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. approach to teaching writing skills. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. writing skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. preparation of teaching plan for reading skills. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. pengujian dan penilaian. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. pembinaan ujian. pengaplikasian struktur perpautan. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. evaluation. conference and exhibition in ICT. This course describes the use of internet. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. ethics. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. learning homepage. reading skill. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. taxonomy and domain. pengajaran bahasa secara atas talian. assessment of reading skills. animation in presentation. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. teaching reading skills. virtual and video learning. linkages in application structure. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran.(Primary School Malay Language Assessment) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. use of writing tools. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . penilaian bahasa berasaskan projek. kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading.

fonem suprasegmental. teaching practical session. linguistic developement history. stylistic. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . pelaksanaan aktiviti pengayaan. implementing of enrichment exercise. perbezaan pengelolaan dan strategi. stilistik dan bahasa Melayu saintifik.Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. specific ways in organizing the remedial session. language characteristics. pronunciation and syllablication exercise. applied linguistic. alphabet and phonetic symbols. pronunciation and syllablication in Malay language. fonem : fonem segmental. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. lingistik kontekstual. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. segmental phonemes. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. variasi bahasa. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. struktur linguistik. super segmental phonemes. reflection : thinking in linguistic. contextual linguistic. enrichment education. This course elaborates on phonetic and phonology theories. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. dycronic linguistic. sejarah perkembangan ilmu linguistik. pendidikan pengayaan. language variation. procedure of enrichment education programme. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. and scientific Malay language. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. This course elaborates on remedial education. linguistik diakronik. prosedur program pendidikan pengayaan. sesi latihan pengajaran. penyediaan bahan bantu mengajan. and standard pronunciation. linguistic structure. huruf-huruf dan simbol fonetik. phonemes. preparing the lesson plan of remedial session. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. teaching of assessment. artikulasi dan artikulator. dan latihan mentranskripsi. faktor luaran. pronunciation and syllablication transcription. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. external factor. linguistik gunaan. peraturan paradigmatik. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. refleksi : pemikiran dalam linguistik. articulation and articulators. differences in organizing and strategy. sifat bahasa. This course elaborates on various linguistic fields. paradigmatic rule.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . korpus bahasa. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. frasa adjektif. isu bahasa terkini. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. ayat tunggal. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. frasa kerja. proof theory. ambiguity and vague meanings. and functional word. makna peribahasa. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. adjectives. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. feature meaning. sumber istilah. makna ayat. imbuhan dalam bahasa Melayu. jenis kata adjektif. verbs. golongan kata. istilah singkatan. perubahan semantik. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. verbs. makna leksikal. fitur makna. This course elaborates on semantic. dan kelas kata tugas. single sentence.(Morphology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. frasa sendi nama. golongan kata kerja. idiomatic meaning. adjectives phrase. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Perkamusan. klausa. symbols and spelling. prepositional phrase. ketaksaan dan kekaburan makna. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. kata adjektif. lambang. verb phrase. sejarah ejaan jawi. short forms. dan kaedah dan teknik terjemahan. affixes in Malay language. ayat dasar. types of words. clause. complex sentence and sentence construction process. lexical and contextual meanings. adjectives. the sentence in Malay language included phrase. dan pembentukan kata baharu. teori pembuktian. and the formation of new words. bentuk perkataan bahasa Melayu. semantic change. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. peristilahan. perkamusan. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. kata kerja. dan proses penerbitan ayat. Malay language word form. terminology and terminology construction schedule. dan ejaan. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. ayat majmuk. skema tatacara pembentukan istilah.

action research prosess. Malay culture (from political. dictionary. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. the study of the classical Malay language texts and its shift. data analysis. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. world view and Malay society cosmology. external influence in Malay society. sosial. the history of the development of the romanise. the history of Jawi spelling. This course elaborates on concept of culture. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. modernisation and planning of the Malay language. and translation techniques and method. proses penyelidikan tindakan. and economic aspects). types of educational research. spelling. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Malay culture in literary and non literary resources. writing development of vocabulary of the Malay language. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. data collection considerations. kaedah-kaedah pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interpreting the action research data.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. kebudayaan Melayu (dari sudut politik.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. concepts of action research and models. serta kebudayaan kebangsaan. penganjuran seminar. social. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. data collection methods. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. society. the future and the challenges of the Malay language. the flow and experts of the Malay language vocabulary. current language issues. perancangan dan cadangan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Malay language preindepence and past independence. analisis data. prosedur penyelidikan pendidikan. masyarakat. writing an action research report and article and ways of making action research data public. language corpus. introduction to various types of educational research design. and national culture. dan ekonomi).

sastera kanakkanak dan remaja. speaking. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. literary teaching and learning techniques and activities. documentation and publication procedure of action research. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. organization an action research seminar. comparative literature. 2. children and adolescent literature. membaca dan menulis. dan pengklasan bagi setiap kemahiran.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). describes the teaching steps for every skill. reading. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . approaches in understanding primary school literary texts. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. kepentingan. importance. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and classification. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. bertutur. membaca dan menulis. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. reading. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. This course discusses on the methodology of teaching listening. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and writing. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. tujuan. discusses every component of the language skills including concepts. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and writing skills. speaking. bertutur. and primary school literary texts appreciation. aims. sastera bandingan. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum.

kata kerja fleksi. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. approaches. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. gaya kecuali . the principles. kata terbitan. penggunaan gaya bahasa. nominal and verbal sentences. mendedahkan kaedah. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. teaching techniques for primary school. verbs. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. struktur ayat namaan dan pembentukannya. kata nama fleksi. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. akusatif dan genitif. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. types of phrases and sentences using nominative. awzan sarfi (pola morfologi). kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. nouns and verbs approaches. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. accusative and genitive. Ma’ani and Badi’. kata kerja tidak fleksi. rules and forms of Arabic Morphology. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. techniques and strategies to teach Arabic morphology. teaching suitable syntax. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. al-Ma’ani dan al-Badi’. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. juga mendedahkan kaedah. seruan. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. articles. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . nouns. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah .

Arabic multimedia terminology. prose and poetry. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. iaitu zaman Jahiliyah. types of literature. tema. syllabus and text book. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . well-known poets. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. keistimewaan. zaman Bani Umaiyah. zaman permulaan Islam. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. Jahily. early Islam. orators and writers. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Umayyad. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . software applications explains. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. hasil-hasil karya penyair. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. combination of using text book. assessment book and teacher’s guide. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. various types of knowledge sources such as websites via internet. aplikasi perisian. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. Abbasy and Modern. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. syllabus contents and curriculum specifications.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. different skills. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. lesson planning. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. prosedur penyelidikan pendidikan. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course discusses the concept of micro and macro teaching. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. prinsip-prinsip asas penilaian. pengukuran. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . daily. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . This course exposes students to the terminology of assessment. implement of the micro and macro teaching.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. proses penyelidikan tindakan. evaluation and examination of Arabic language. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpreting the action research data. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. bahasa kedua dan bahasa asing. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. vowel and consonant. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. analisis data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . communicative competency and psychological language. documentation and publication procedure of action research. phoneme. second and foreign languages.perancangan dan cadangan. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. types of educational research. kaedah-kaedah pengumpulan data. organization an action research seminar. morfem. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. monem. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. writing an action research report and article and ways of making action research data public. language acquisition theories. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. data collection methods. educational research procedure. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. sukukata dan kata. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. introduction to various types of educational research design. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. syllable and word. action research prosess. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. moneme. concepts of action research and models. interprestasi data penyelidikan tindakan.

dan peribahasa. the terminology of assessment. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. vocabulary. and idioms. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. pemulaan dan penutup pelajaran. 3. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. penilaian kendalian sekolah. kosa kata. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. teknik soal jawab. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items. penjelasan konsep. penilaian kemahiran berbahasa arab. evaluation and examination of Arabic language. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). konsep penilaian. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . pembinaan item. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem.

sentence structure. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . genre and historical development. This course discusses the concept. defining concepts. characteristics. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. ciri-ciri. questioning techniques. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. komponen ayat. the roles and ethics of language teachers. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. principles and objectives of teaching Chinese language.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. serta konsep pengajaran mikro. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. frasa. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. jenis-jenis ayat dan retorik. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. phrases. writing reflections and understanding micro teaching concepts. types of sentences and rhetoric. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

teori pembelajaran konstruktivisme. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and historical development of prose. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. characteristics. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. This course covers the methodology in learning. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Texts from different types of prose are selected as basic reading. This course covers the teaching and learning methods of reading. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. peranan. mengenali dan menulis aksara Cina. roles. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. ciri-ciri. Constructivism Learning Theories. characteristics. This course comprises definitions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. followed by planning. latihan merancang.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. matlamat. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools.

dipilih sebagai bacaan asas. are selected as basic texts. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. methods. prinsip dan fungsi. Ci. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis.e. proses pelaksanaan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Each topic will be followed by micro or macro teaching. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic techniques in writing skills. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. functions. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. i. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. various characteristics and historical development of poetry. Distinctive poems of three different types. iaitu Shi. implementation. This course comprises definitions. preparing the table of specification and analysing test results. principles. This course comprises the basic concepts. dan Sanqu. Shi. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Ci and Sanqu.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. aniyiyal dan yaappiyal. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. kepentingan dan peranan berita. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. puisi. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. Topics include appreciating poetry. This course focuses on the various genres relating to children. pembelajaran Bahasa Tamil. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. cartoons. sastera kanak-kanak. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. menganalisis item. developing the marking scheme and the administration of examinations. analyzing items. In addition. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It discusses the importance of creative Tamil literature. caricatures. poetry in motion and folklores. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Besides looking at themes. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. children’s literature. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. ‘Aniyiyal’. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. constructing the JSU. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. pentaksiran dan penilaian. kaedah pembinaan instrumen.

konsep dan model-model penyelidikan tindakan. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. prosedur penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. the authors and themes. kaedah-kaedah pengumpulan data. interpreting the action research data. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. analisis data. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. interprestasi data penyelidikan tindakan. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. pertimbangan dalam pengumpulan data. planning and proposal. perancangan dan cadangan.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil.. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . data collection methods. types of educational research. action research prosess. introduction to various types of educational research design. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. mengapresiasi keunikannya. data analysis. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. data collection considerations. educational research procedure. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. authors and themes and analysis of epics. teknik penghasilan cerpen dan novel. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik.novels. Topics discussed include the history of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.

penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. zaman sebelum kemerdekaan. culture. pre-independence era. and races and ethnics. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. thematic strands. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . and the amendment of education policy in national development history. multi-disciplinary. deviant and social control. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. masyarakat dan negara. 5. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. socialisation. post-independence era. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interaction and social structure. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. devian dan kawalan sosial. kandungan pelbagai disiplin. sosialisasi. budaya. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. organization an action research seminar. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. interaksi dan struktur sosial. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. dan kaum dan etnik. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. zaman selepas kemerdekaan. society and country.

insan bermoral. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. education for sustainable development and education for international understanding. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. affective domains in instilling positive attitudes. This course requires students to conduct practical activities. kuasa dan autoriti. types of governments – comparative studies. politik. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. teacher’s role in enhancing values. physical system and the relation with human beings.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. moral dan etika. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . power and authority. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. doktrin pengasingan kuasa. strategies of education on sustainability in Social Studies. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. moral human being. kedaulatan.tinjauan perbandingan. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. and inculcation of values through government policies. bentuk-bentuk kerajaan . peranan guru dalam pemupukan nilai. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and politics and government in Islamic perspectives. sovereignty. kewujudan negara. politics. This course focuses on values. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. moral and ethics. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. the existing of nation. moral and ethics. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. doctrine of power separation. human interaction with the environment and natural resources. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. moral dan etika.

perancangan ujian. Students are also exposed to the citizenship project. items analysis. planning of test. pengukuran dan statistik. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . and Civics and Citizenship Education. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. measurement and statistics. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. analisis items. which is a part of practical activities in the learning of social service. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. evaluation and test. and the role of teachers in assessment. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. issues in assessment. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. penilaian dan ujian. validity and reliability of test. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. and Civics and Citizenship Education. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. syllabus and curiculum specifications of Local Studies.

pengajaran mikro dan makro. social aspects in development. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. sektor ekonomi dalam pembangunan. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . types of educational research. data collection methods. aspek sosial dalam pembangunan. faktor pertumbuhan ekonomi. pertimbangan dalam pengumpulan data. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. economic transformation and development. rasional dan objektif. action research prosess. lesson planning. teaching skills. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. transformasi dan pembangunan ekonomi. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. approaches and strategies in teaching-learning. planning and proposal. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kemahiran pengajaran.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. and Malaysian economy and globalisation. economic sectors in development. the micro and macro teaching. This course focuses on the study of economic development. pengenalan analisis wacana. proses penyelidikan tindakan. perancangan pengajaran. prosedur penyelidikan pendidikan. teaching-learning modes and techniques. human capital investment in knowledge-based economy. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. interprestasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. data collection considerations. economic growth factors. problems of poverty and eradication strategies.

organization an action research seminar. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. discourse analysis and mass media. kegunaan analisis wacana. peraturan pengharmonian. penganjuran seminar. pembahagian masa tak sekata. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. In the sight singing section. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. meters and note values. melodies. and the solutions. introduction to discourse analysis. It consists of listening to intervals. Penyelidikan Tindakan II . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. triad. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. and objective manner. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. skelnada major. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. tidak lazim. documentation and publication procedure of action research. kord.massa. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. critical thinking and logical analysis. 6. strengths and weaknesses of discourse analysis. pemikiran kritikal dan analisis logik. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. klef-alto dan tenor. rational.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course also focuses on sight singing. melodi. irregular meter. the use of discourse analysis. chords and cadences. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. triads. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. pembentukkan kaden. meter dan nilai not. and discourse and social issues. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis.

pergerakan pembalikan kedua. alto and tenor clefs. arpegio dan kord. rules of harmony. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. matlamat. major. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. Other than that ornaments in music scores will be taught. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. In this course. fungsi muzik dalam pendidikan. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. philosophical implications. sociological and psychological factors that affect music education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. aims and the functions of music in education.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. compound and irregular time. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. progression of six four and chord progession in fifths. minor and chromatic scales and compound intervals. formation of cadences and the recognition of figured bass. importance of music. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. pembentukan kord dominan ketujuh. faktor-faktor sosiologi. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. psikologi. Topics given focus here are meters in simple. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . knowledge of harmonization such as chord in different inversions. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. irregular time division.

Keyboard technical skills. preparation and arrangement of percussion scores. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. This course continues from the previous keyboard I course. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. harmoni dalam permainan repertoire kibod. jenis rentak iringan. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. accompaniment. teaching and learning of singing in the music classroom.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. teknik bermain rekoder soprano. arpeggio and chord playing. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. singing. teknik pengendalian alat iringan. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. arpegio. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. exercises in scale. kord dan pengaplikasian teori. a variety of singing repertoire including two part singing. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. students use melodic decoration in their music composition. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. lagu lapisan. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught.

It involves aural studies in intervals. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. irama.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. MZP3108V Alat Muzik Utama . chords and musical concepts. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. latihan dalam permainan iringan kord blok. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. chords. reading of notes. This course caters to students without knowledge in guitar playing. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. Kemahiran pendengaran. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. melodies. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. petikan dan cara ‘strumming’. bacaan not. kord. bermain gitar sambil menyanyi. dan konsep muzikal. latihan aural. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. melodi. melody improvisation. Focus is on posture. sing melodies in keys changes from major to minor. jumping chord. triad.This course exposes students to various piano technical skills.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bermain pelbagai rentak. plucking and strumming style. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. play block chords. kaden. broken chord. playing the guitar while singing. Memperkenalkan kord. aural practices. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. triads. bes alberti. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. playing with different rhythm. cadence and rhythm. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . MZP3108G Alat Muzik Utama . Students also develop listening skills through aural guitar playing. mengenal pasti jeda. playing a wider repertoire. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students are guided throughout the course at this preliminary stage.

progressing to level two in piano playing techniques. Emphasis is on style development. dynamics and performance preparation. alberti bass. dinamik. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. articulation. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course focuses on continuity. rhythm. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. In the teaching and learning of music in the classroom. In addidtion. strumming style with different rhythm and chords. latihan aural. artikulasi. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. singing folk songs. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. to reinforcement. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. pelbagai rentak dan kod. aural. MZP3112V Alat Muzik Utama . nyanyian lagu. bimbingan. Carl Orff and Jaques Dalcroze. bacaan not. plucking. petikan dan cara ‘strumming’. sight playing and a variety in repertoire. MZP3112G Alat Muzik Utama .jumping chords and chomping chords at the keyboard. This course is an introduction to Zoltan Kodaly.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . permainan alat muzik. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I.broken chords. rentak. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. kemahiran membuat persembahan. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Penekanan kepada perkembangan stail.

nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. Zapin and walking bass rhythms. perancangan. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. ciptaan ensembel rekoder. permainan piano dalam rentak Inang. primarily on the KBSR music education syllabus. sight playing and a variety in repertoire. Students’ present their respective music composition present during this course. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 .pengajaran mikro. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. format rancangan pelajaran tahunan. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. Emphasis is on the phonation of vocal techniques.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. It comprises of preparing. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. This course is a continuity from course vocal 1. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. harian .rancangan harian. This course exposes the students to compositional devices in music education. planning and writing the year plan. This course discusses the primary school music curriculum. rancangan mingguan . mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. mingguan. Students are guided in these 3 components throughout the course. Zapin. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.

This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. langkah-langkah pengajaran makro.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . “Popular social” ensemble music. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. perancangan sesi pengajaran makro. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. dan pengalaman praktikal salah satu genre. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Muzik Ensembel Sosial Popular. Muzik Bentuk Tarian Utama. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. This course is a continuity from course vocal II. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . practice to reflect and write on the work carried out. Style. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. rhythm. dinamik. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. MZP3115V Alat Muzik Utama .Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . artikulasi. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo.MZP3115G Alat Muzik Utama . penekanan kepada perkembangan stail. analisis skor. rentak. Muzik Ensembel Lain. planning of macro teaching sessions. articulation. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. This course focuses on macro teaching sessions. dynamics and complex skills are developed as the course advances. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. bengkel. Music in the form of dance. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar.

ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. piano playing techniques. This course focuses on vocal diction techniques. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. memimpin. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. sight playing and a variety in repertoire. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. music genres materials are selected from traditional classic music. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . workshops and practical experiences. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV.music and solo instrumental music.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. teknik persembahan. students are exposed to different music genres through listening activity. instrumental ensemble. lawatan ke program konsert / persembahan. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. MZP3118V Alat Muzik Utama .Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. conducting and attending program concerts/performance. ensembel instrumental. Alat Muzik Utama . video watching or live performances. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. score analisis. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . On this higher level.

This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 .This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. India. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . romantik. Baroque. 20th century and Jazz eras. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Romantik. Japan. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. Romantic. Jepun. romantic and the 20th century eras with different music genres. Klasik. Abad ke 20 dan Jazz. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Thailand and Africa. genre and compositional styles. discussions are held to analyse aspects of music genre. Barok. karya dan stail dengan lebih mendalam. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. Classical.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. MZP3121G Alat Muzik Utama . klasik. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. genre.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. India. tempo and phrasing and singing in various rhythm. classic. ekspresi dalam pelbagai dinamik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. styles and composers music scores from Renaissance. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama .

organization an action research seminar. interpreting the action research data. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. documentation and publication procedure of action research. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. educational research procedure. types of educational research. interprestasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. data collection methods. proses penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. action research prosess. pertimbangan dalam pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kaedah-kaedah pengumpulan data. 7. the role of technology and music software in the production of music composition.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. MUSIC ACE. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. data collection considerations. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data analysis. prosedur penyelidikan pendidikan. planning and proposal. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education.

PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. This course covers the concepts. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. art of various cultures. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. This course focuses on introduction to visual language. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. influence and background of various cultures. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. creativity. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . and visual expression. principles of design and compositions in art works of various cultures. developmental stages of children’s art. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. distinguished educationist and researchers in children’s art. India. analisis asas seni reka dalam karya. children’s creativity and imaginations. aesthetics. analyzing basic design concept in visual art works. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. China. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). Jepun dan Barat. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. kreativiti. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. stimulus and factors that affect children’s art. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. estetika dan ekspresi visual. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. comparative studies of basic design concept in visual arts.philosophy.

pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. the 5P concept. persediaan mengajar. bahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . goals and objectives of the VAE curriculum. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. Pattern-Making and Designing. resource and teaching aid management. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. management of outdoor and indoor activities. peranan guru PSV. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. kepentingan perkembangan kurikulum. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). that is: Drawing and Picture Making. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. specifications of the syllabus. as well as practical activities for explorations of tools and materials. lesson planning. Membuat Corak dan Rekaan. huraian sukatan pelajaran. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. the importance of curriculum development. objektif kurikulum. konsep 5P. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. as well as Introduction to Tradisional Crafts. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. content and themes in producing art works for the four areas. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the roles of the VAE teachers. matlamat. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Modelling and Constructing.

as well as teaching and learning resources. perancangan dan persediaan mengajar. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. Practical activities cover the use of multimedia. pendekatan. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. application of ICT in teaching and learning VAE. applying creativity and artistic process in producing digital art works. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. lesson planning. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia.Membentuk dan Membuat Binaan. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. strategi. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. pengenalan multimedia. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. Mengenal Kraf Tradisional. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. Introduction to Tradisional Crafts. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . strategy. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). multimedia dalam PSV. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. micro and macro teaching. approach. pengajaran mikro dan makro. This course covers the learning theories. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan.

kaedah-kaedah pengumpulan data. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. evaluation of art works and evaluation of portfolios. seni oriental. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). interprestasi data kajian tindakan. perancangan dan cadangan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. oriental art. tujuan pentaksiran PSV. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. western art. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. oriental art. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pendekatan dan kaedah lukisan. This course covers the types of drawings . proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedah pentaksiran PSV. alat dan bahan. mark schemes. methods and forms of assessment. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. apresiasi karya seni barat. prosedur penyelidikan pendidikan. bentuk pentaksiran PSV. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. tools and materials. peraturan memberi markah. aims of assessment in VAE. considerations and perceptions in drawings. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. various approaches in the appreciation of visual art. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. jenis-jenis pentaksiran. approaches and methods. This course covers the introduction to the art history in western art. types of assessments. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. various functions of drawings from various genres and culture. teknik menghasilkan lukisan. seni oriental. proses penyelidikan tindakan. drawing techniques. pelbagai fungsi lukisan.

This course covers the management and organisation of art projects. 8. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. data analysis. making feedback reports and taking further actions. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. organization an action research seminar. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. management and organisational process of art projects. the importance and fundamental knowledge of art projects. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. educational research procedure. planning and proposal. interpreting the action research data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . Penyelidikan Tindakan II . implementing art projects. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. planning art projects. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. data collection methods.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. documentation and publication procedure of action research. It discusses introduction to research methods in education. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. types of educational research. action research prosess. concepts of action research and models.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. introduction to various types of educational research design. penganjuran seminar.

aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . memorising and interpreting of the Quranic verses. approach. This course focuses on strategy. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. application of ”tajwid” rules in reciting. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. lesson planning and practical teaching. the usage of text books. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. lesson planning and practical teaching. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. the strategies. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. teachers guide book. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies.

kajian teks jawi klasik dan moden. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 dan amali pengajaran Sirah. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. lesson planning and practical teaching . analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .6 dan amali pengajaran Ibadah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . lesson plans and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.6.6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. lesson planning and practical teaching.6 dan amali pengajaran Akhlak. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 .6. kemahiran menulis khat.

measurement. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. according to the Islamic education syllabus for primary schools. sebagai seorang pendidik. bentuk penilaian. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . This course focuses on concepts. This course focuses on the “dakwah”.a. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. It also discuses the teaching strategies . PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. dan tokoh ilmuan Islam. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. basic skills. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. analisis sahsiah Rasulullah s. pembinaan item Pendidikan Islam. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. bahagian amali.w.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. bidang pembelajaran yang diuji.a. perancangan pengajaran mikro. This course emphasizes on selection of topics. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. contoh dan pelaksanaan.w. item building.w. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. analysis of the Prophet Muhammad s. pembinaan bahan sumber.a. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. tables of specification and PAFA assessment. assessment and evaluation in Islamic education. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. planning and practical teaching. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching concepts. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.’s special traits. types and field of testing. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.

PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. penganjuran seminar. sembelihan dalam Islam. data analysis. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. data collection considerations. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. perancangan dan cadangan. analisis data.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. planning and proposal. ekonomi Islam. Penyelidikan Tindakan I . educational research procedure. kaedah Fiqh. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. writing an action research report and article and ways of making action research data public. methodology in fiqh. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. pertimbangan dalam pengumpulan data. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. their main topic of discussions. analysis and justification on issues related to fiqh studies. and issues of deviance in “aqidah”. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. animal slaughtering.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection methods. types of educational research. concepts of action research and models. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . interprestasi data kajian tindakan. the impact of faith in life. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. action research prosess. Islamic economy and management of properties in Islam.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. training methodology for physical fitness. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 .related fitness. organizing an action research seminar. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. children’s games. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. the component of health. training principles of physical fitness. the acquiring of skills in the track and field event. physical fitness and the importance of physical fitness. documentation and publication procedure of action research. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. konsep pergerakan asas. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. model Bunker and Thorpe 1982. permainan kanak-kanak. This course includes concepts and definition of total fitness. pengelolaan permainan dan teknik permainan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. management. kemahiran acara balapan. This course stress on rules and regulations. basic movement concept. Bunker and Thorpe Model 1982. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. training schedule of physical fitness. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. motor-related physical fitness componen. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. jadual latihan kecergasan fizikal. organizing games and techniques. kemahiran acara padang. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. periodisation of training and effects of training on physical fitness.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. teaching and learning of basic movement. 9. pengurusan.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

(Curriculum and Pedagogy of Physical Education) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

Emphasis given to the concepts of physical education. selecting test.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pemilihan jenis-jenis ujian. physical education and sports. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pengurusan. analyzing performance. The course helps student to develop different type of tests. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek pengelolaan. analysis and interpretation. measurement and evaluation in physical education and sports. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. This course includes the concept of test. the interpretation of curriculum. Students will be exposed to different types of research in health. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pembinaan ujian. the aspects of managing. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. pendidikan jasmani dan sukan. administrating and organizing. penganalisisan perlakuan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian.

perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. kaki. pendekatan rawatan kecederaan. data collection considerations. prosedur penyelidikan pendidikan. kecederaan tisu lembut. pendarahan terbuka. concepts of action research and models. mengangkat dan membawa pesakit. definisi sosiologi sukan. badan. sports and economy. planning and proposal. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. sports history. the definition of sports sociology. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. maklumbalas. perancangan dan cadangan. prinsip asas pertolongan cemas. sukan dan ekonomi. kebangkitan. reinforcement. personaliti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sukan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data.(Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. socialization in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. basic principles of first aid. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. prinsip menguruskan kecederaan patah. kecederaan kulit. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. pengsan. peneguhan. introduction to various types of educational research design. sports personality. pertimbangan dalam pengumpulan data. sports and media. teori sosial dalam sukan. sukan dan kanakkanak. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. pressure and anxiety in sports. sociology theories in sports. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. sukan dan media. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. deviation and aggression in sports. types of educational research. analisis data. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. motivasi. goal. burn out and overtraining in sports. sports medicine and coaches of sports. interprestasi data kajian tindakan. sports and children. action research prosess. kepala dan mata. proses penyelidikan tindakan. penetapan matlamat. This course discusses the basic concept of sports injury. educational research procedure. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. child psychology development via sports. motivation. terdedah kepada haba yang melampau. This course includes sports psychology and sports sociology. asma dan serangan jantung. kecederaan bahagian tangan. keganasan dalam sukan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. arousal. It discusses introduction to research methods in education. feedback. prevention of injury in sports. sports. deviasi dalam sukan.

soft tissue injury. skin injury. rational. In addition. airways and cardiopulmonary resuscitation. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. there is a further exploration into the sets of natural. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. real and complex numbers. asthma and heart attack. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Semasa proses pembelajaran. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. irrational. nombor bukan nisbah. Pelajar didedahkan kepada makna. head and eyes. organizing an action research seminar. open wound. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. In the process. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. principles in managing fracture. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. nombor nyata dan nombor kompleks. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. exposure to extreme heat. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. faint. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. injury to the hand. 10. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. body. nombor nisbah.approach in treatment of injury. lifting and carrying of patient. legs.

MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed.tessellations. In addition. graphs. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. jenis-jenis carian. rangkaian. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. symmetries and transformations. graf. critical path analysis. teselasi. simetri dan transformasi. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. linear programming. chi-square test. pemprograman linear. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. The use of ICT e. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. ujian chisquare. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. 3-dimensional geometry and conic sections. analisa laluan kritikal.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . types of searches. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. heuristic algorithms and methods of sorting. It provides information about introduction to decision mathematics. Dalam kursus ini.g. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. algoritma. Selain itu. It discusses concepts in plane geometry . Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. algorithms. networks.

teaching and learning aids. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. decimals and percentages. fungsi dan graf. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. derivatives and integrals. fractions. Selain itu. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Teaching of Numbers. using relevant mathematical ideas. Pecahan.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. technology in mathematics. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Fractions. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. In addition. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. and patterns and relationships. teknologi dalam matematik. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Students will be introduced to printed materials. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. mathematics facilities and management of resources. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. basic understanding of limits and limit theorem. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kefahaman asas mengenai had dan teorem had.

pengukuran dan pengendalian data. perpuluhan dan peratus. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. MTE 31113 Teaching of Geometry. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. pecahan. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Dalam kursus ini. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. measurement and data handling. students will learn to teach the key concepts in geometry. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear.

pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. introduction to various types of educational research design. analisis data. perancangan dan cadangan. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. action research process. documentation and publication procedure of action research. planning and proposal. and ways of making action research data public. penganjuran seminar. kaedah-kaedah pengumpulan data. kod klasik dan nombor rahsia. prosedur penyelidikan pendidikan. classical codes and ciphers. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. It discusses introduction to research methods in education. concepts of action research and models. pertimbangan dalam pengumpulan data.[Penyelidikan Tindakan I . use of mathematical modeling in biology and ecology. data collection considerations. organization an action research seminar. Its contents cover mathematics in every day life. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection methods. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. educational research procedure. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . data analysis. codes and cryptography. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. writing an action research report and article. types of educational research. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. interpreting the action research data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. kod dan kriptografi. interpretasi data penyelidikan tindakan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. and some key mathematical ideas related to calculus.

meneroka ciri-ciri sains. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. teori pemprosesan maklumat-Atkin. bentuk sains dan mempelajari sains. animal excretion. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. Bruner’s learning theory. movement and support in animals and plant responses to stimulus. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. food and wellbeing. makanan dan kesihatan. memahami idea kanak-kanak dalam sains. plant excretion. respirasi tumbuhan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. Behaviourist learning theory. cara kanak-kanak mempelajari sains. perkembangan kanak-kanak. understanding children’s ideas in science. respirasi haiwan. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. the constructivist approaches. animal respiration. plant reproduction. tumbesaran. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. perkumuhan tumbuhan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. information-processing theory-Atkins. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. animal nutrition. teori pembelajaran Bruner. plant respiration. Shiffrin and Baddeley’s. plant nutrition. how children learn science. esters and amides. cell structure and function. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. alloys. aldehydes and ketones. struktur sel dan fungsi.11. explores the nature of science. ores and minerals. fuel. carboxylic acids. teori pembelajaran Ausubel. nutrisi haiwan. the nature of science and how children learn science. synthetic polymers and plastics. teori pembelajaran Gagne. ethers and amines. perkumuhan haiwan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Ausubel’s learning theory. pembiakan tumbuhan. aromatic compounds. Gagne’s learning theory. Shiffrin dan Baddeley. alcohol. nutrisi tumbuhan. teori pembelajaran tingkah laku. what do children need to help them learn through constructivism. cellular respiration in plants and animals. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . pembiakan haiwan. pendekatan konstruktivisme. growth. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. It explores the nature of life. understanding children’s development. animal reproduction.

aldehid dan keton. electricity and magnetism at work. termometeri dan termometer. primary science teaching. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. menggunakan cahaya. penjanaan dan transmisi elektrik. Malaysian primary science curriculum II. work and machines. aloi. teaching and learning strategies for primary science. asid karboksilik. bahan komposit. asid sulfur dan asid nitrik. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. muzik dalam fizik. thermometry and thermometers. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. ester dan amid. soaps and detergents. alkohol. sebatian beraroma. acquiring manipulative skills. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. polimer tiruan dan plastik. rubber. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. natural polymers and paper. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . use of electronics and semi-conductors. gerakan planet dan satelit. getah. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. forces in fluids. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. physics and measurement in everyday life. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. teaching science for all children and science for exceptional children. kegunaan elektronik dan semi konduktor.ammonia. composite materials. litar elektrik dalam rumah. eter dan ammina. planetary and satellite motion. kerja dan mesin. Malaysian primary science curriculum I. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. isu-isu dalam pendidikan sains. the physics of music. issues in science education. pengajaran sains sekolah rendah. generation and transmission of electricity. the basic science process skills and integrated science process skills. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. sulphuric acid and nitric acid. applying Newton’s laws in everyday life. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. polimer semulajadi dan kertas. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. bijih dan galian. motion. gerakan. daya dalam cecair. perusahaan penyediaan ammonia. memperolehi kemahiran manipulatif. using light. sabun dan detergen. bahan bakar. electrical circuits in the house. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian.

It explores about energy. faedah ekosistem. The earth: structure. understanding population trends. menulis rancangan pelajaran. kepelbagaian genetik. ex-situ conservation. hukum pertama termodinamik. It explains about lesson planning. sistem solar. pemuliharaan in situ. elektrokimia. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. threats to biodiversity. assessment tools. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. electrochemistry and nuclear chemistry. learning objectives. bumi: struktur. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. learning outcomes. pemuliharaan ex situ. outer space. merancang pelajaran. acoustic ecology and biodiversity collection submission. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. types of assessment. objektif pembelajaran. It explores about ecosystem. kepelbagaian tumbuhan. animal diversity. ancaman terhadap kepelbagaian. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. asal usul . microteaching skills and macro teaching. definition of terms. planning a daily lesson plan. origins and its major systems and space: the solar system. the first law of thermodynamics. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. in-situ conservation. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. thermochemistry. test design and construction. tenaga. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. daily lesson plan. hasil-hasil pembelajaran. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. ekosistem.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. ecosystem services. genetic diversity. kepelbagaian haiwan. biodiversity. kepelbagaian biologi. dan nuklear kimia. merancang rancangan pelajaran harian. termokimia. rancangan mengajar harian. writing lesson plans. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. purpose of assessment. areas of assessment in primary school science. pemahaman tentang trenda populasi. sistem-sistem utama dan angkasa. plant diversity.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. bentuk-bentuk pentaksiran. It will discuss about management of science laboratory. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. marking and moderation of test scripts. pengawetan spesimen biologi. peraturan dan keselamatan dalam makmal. proses penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. innovation and inventions. perancangan dan cadangan. safe handling of scientific materials handling of chemicals. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pentadbiran ujian. matlamat pentaksiran. technology and society. data analysis. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. issues relating to science. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. teknik-teknik asas makmal. interpretasi data penyelidikan tindakan. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. educational research procedure. definisi istilah. Technology and Society (Sains. analisis skor ujian. technology and society. analysis of test score. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. interpreting test score and forms of examination. preparation and improvisation of selected resources and presentation. project-based learning design. basic laboratory techniques. penskoran pentaksiran. project-based learning for conservation.assessment. rules and safety in the laboratory. introduction to various types of educational research design. preservation of biological specimens. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengurusan makmal sains. types of educational research. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. administration of test. interpreting the action research data. alat-alat pentaksiran. SCE3114 Science. rekabentuk dan pembinaan ujian. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. data collection methods. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. action research process. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. science teaching and learning resources. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 .

pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Management And Administration In Technical And Vocational Education. isu-isu yang berkaitan dengan sains. teknologi dan masyarakat. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organizing an action research seminar. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. penganjuran seminar. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Function Of Technical And Vocational Education. project-based learning for additives in food. documentation and publication procedure of action research. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. project-based learning for endurance of resources. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. teknologi dan masyarakat. implement the planning and evaluation process. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. Philosophy Of Technical And Vocational Education. Kursus ini membincangkan tentang sains. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. 12. The Evolution Of Technical And Vocational Education. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. pembaharuan dan penciptaan. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for pollution and its effect on human health. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. Technical And Vocational Education System. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 .energy in the biosphere. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Proses Perancangan.

planting vegetable hydroponically. penanaman. teori dan modelmodel kurikulum. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. raw materials and its characteristic. penanaman sayursayuran secara hidroponik. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. selection and preparation of field for vegetable planting. reka bentuk kandungan. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. perkembangan industri pembuatan tempatan. implementation. accessories. theory and models of curriculum development. plant care. asas pembinaan produk. skills on constructions of wood and metal based project.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. interior and exterior decoration. propagation. inovasi kurikulum. jenis-jenis bahan mentah. planning. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. dokumentasi dan penyimpanan rekod. barangan logam dan kelengkapan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. documentation and record keeping. evaluation. care of ornamental crops and landscape. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. penilaian. perancangan. bahan hiasan dalaman dan luaran. design curriculum. sifat bahan mentah. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. perlaksanaan kurikulum. handling of products. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. pengurusan kurikulum. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. planting. planting. curriculum management and innovation.

This course will also expose the students with skills of questioning techniques. proses jahitan. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. the preparation of work records and dress making. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. This course also emphasizes design of garment styles. motor. kaedah dan teknik pengajaran. strategies. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. domestic wiring. Topics related to sewing processes include fasterners. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. seni reka pakaian. sleeves. necklines. mereka cipta stail pakaian. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. asas elektronik berdigit. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. teaching method and techniques will also be introduced. gathers and. mendawai litar pendawaian domestik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. strategi. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. pengujian. pedagogical elements and assessment. asas penyenggaraan komputer. hemlines and. asas komputer dan rangkaian. openings. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. membina robot aras teknologi rendah. pendawaian satu fasa. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. Teaching and learning approaches. merekabentuk PCB dan projek elektronik. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. kajian fabrik. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pleats. design printed circuit board. computers and robotics basic component.

business law. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pengurusan dan penjagaan harian.dagang ). keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.dan penilaian. analisis item ujian. pest breeding. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. pembiakan dan pengendalian. electronic commerce ( E–commerce). kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. basic statistic. teknologi dalam penyediaan makanan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. test specification table. pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. perancangan pentaksiran. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. housing and equipments for pet rearing. perniagaan elektronik ( E. types of evaluation and the usage of data & interpretation. undang-undang perniagaan. Discussion on validity and reliability of evaluation format. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. management and daily care of pets. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembentukan dan pelaksanaan ujian. marking scheme and mark analysis. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. selection of pets and ornamental fish. selection and preparation of aquarium and cage. dan kerja-kerja amali masakan. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . various methods of evaluation. pembiakan ikan. prinsip memasak dan tatasajian. preparation and keeping of documentation and records. pembinaan item ujian. reka cipta masakan. penyediaan makanan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. item development. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. interpretation as well as report writing on assessment. finance. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. kewangan.

susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . proses penyelidikan tindakan. tempat alat tulis. data collection considerations. causes and prevention of accidents. reka bentuk bengkel. pertimbangan dalam pengumpulan data. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. best practices on workshop safety.This course covers topics on food sanitation. materials and tools management. aplikasi lukisan 3D (wireframe. kaedah-kaedah pengumpulan data. interpreting the action research data. action research prosess. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. rules and regulation in workshop management. data analysis. perancangan dan cadangan. introduction to various types of educational research design. organization and management. concepts of action research and models. data collection methods. pengurusan kewangan. types of educational research. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengurusan personel. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. interprestasi data kajian tindakan. financial management. table setting. design of food preparation pedagogy and cooking practice. pengurusan bahan dan alatan. educational research procedure. cooking principles and. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. aplikasi lukisan 2D. planning and proposal. preparation of food. technology in food preparation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengurusan dan pengendalian bengkel. workshop design. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. punca dan pencegahan kemalangan.

documentation and publication procedure of action research. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Act 308 and Act 550. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. 3D design. This course covers the introduction to early childhood education. growth and child development. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course emphasizes on product design with computer aided. product architecture. the history of early childhood education. industrial design and design for manufacturing.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. This course emphasizes on product development and principle. layout of interior design and pet’s house . prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. Akta 308 dan Akta 550. the integration of project base learning assessment. penganjuran seminar. 13. 2D drawing. prosesses and planning project. processes and planning. views and ideas of earlier scholars of childhood education. proses dan perancangan projek. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. design and managing project such as chair. Children’s Right. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the transition from home to nursery/preschools. reka bentuk industri. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 .

This course includes the theory and foundation for children’s language learning. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. persekitaran. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. pendekatan dalam kurikulum. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . PRA3103 Perkembangan Fizikal. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. factors involve in language development. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. the National Preschool Curriculum. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. methods in teaching and learning language at preschool. activities for physical development in preschools. the environment. language activities and also assessment in preschool education. pengelolaan aktiviti prasekolah. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. teaching and learning techniques in preschools. children health and safety measures and also sex education in preschools. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. curriculum of language and communicative development. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. penjagaan kesihatan kanak-kanak. children diseases and preventive measures. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia.

muzik dan pergerakan. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. teori perkembangan moral. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . perancangan program sains. pembelajaran sains di prasekolah. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. This course covers the introduction to creative development. development of sosial skills and prosocial behaviors. pengurusan dan aktiviti. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. management and activities. merancang aktiviti. processes of creativity and teaching approaches. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. socio drama. music and movement. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. learning of early science and mathematics components at preschools. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. understanding and managing children’s emotion. aspects of children’s creativity which involve visual arts. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. pembelajaran Matematik di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. seni boneka dan sastera kanak-kanak. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course includes understanding of the cognitive development of young children. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. planning of activities and programs for science. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. sosiodrama. puppetry and children literature. developing confidence to face challenges in everyday life. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain.

melaksanakan perekodan. penganalisisan. identification of Islamic education and moral curriculum. and spiritual and moral development activities as well its learning center.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. This course includes the concepts. objektif. dan perbezaan individu. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. data collection based on observation. data recording and compiling. importance and principals of authentic assessment in preschool education. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. characteristics. objectives. penyimpanan. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. curriculum management. children’s assessment and evaluation planning. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. merancang prasekolah. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. data analysis. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. building and managing preschool education centers. reports and follow up actions based on data collection. ciri-cirinya. The focus is on the factors due to the disability. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. theories on moral development. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. This course discusses in general the children with special needs at preschool. the classification of special needs children. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 .

introduction to various types of educational research design. aims. prosedur penyelidikan pendidikan. planning and proposal. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. ways on improving family. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. kaedah-kaedah pengumpulan data. family relationship. data analysis. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. efficient relationship. perancangan dan cadangan. komuniti dan institusi pendidikan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. analisis data. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. nilai dan budaya. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. hubungan keluarga. It also includes family surrounding. types of educational research. kecekapan hubungan. community and education institution. values and customs. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. action research process. pengurusan kesihatan. matlamat. concepts of action research and models. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course covers the theories and perspective. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. proses penyelidikan tindakan. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. data collection considerations. health. educational research procedure. keselamatan dan pemakanan. konsep kepimpinan dan perwatakan. data collection methods. safety and diet management.

teori dan model tingkah laku. component in language. komponen-komponen dalam bahasa. organizing an action research seminar. ciri-ciri. strategies of behaviour modification and issues concerned. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. handicapped children language. language development theory. language for children with emotional and behavioural problems. strategi pengurusan tingkah laku. types of problematics behaviour. penganjuran seminar. education programmes provided and issues arise in educating these children. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. bahasa dan pertuturan. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. proses perubahan tingkah laku. causes. This course looks into communication. characteristics. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. language for children with sensory.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. speech and language. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. bahasa kanak-kanak terencat akal. documentation and publication procedure of action research. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. bahasa kanakkanak autisme. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. teori-teori perkembangan bahasa. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. 14. punca masalah. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran.

pengajaran tatabahasa. teaching of grammar. kajian sukatan pelajaran. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. lesson plan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. develop learning material. latihan aktiviti. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi.the ability of basic learning assessment. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. listening. writing and mathematic assesment. bertutur. practical: application of language activities. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. reading. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. membaca dan menulis. kemahiran membaca. latihan pengajaran tatabahasa. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. This course covers the important of assessment in special education. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. kemahiran lisan. approaches and language learning. speaking. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kajian dan huraian sukatan pelajaran. speaking. This course discusses language and communication. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. perancangan pengajaran harian. amali: aplikasi aktiviti bahasa. reading and writing skills. syllabus studies. kemahiran menulis. writing skills. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. social skill and behaviour assesment. reading. oral language assesment. kemahiran mendengar. study of the syllabus. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . mentaksir bacaan. production of teaching aid for language skills and micro teaching. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. mentaksir bahasa lisan.

strategies in teaching Mathematics. play and altenative. problems of learning Mathematics. strategies and activities in Mathematics. basic skills of Science process.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. teaching aids and micro teaching. pengurusan rumah tangga. and micro teaching. teaching aids. cookery. visual art. keselamatan diri dan adab bertatasusila. teaching aids for Mathematics. This course discusses the introduction to therapy. permasalahan penguasaan Matematik.physio. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. amali: terapi . visual art. Mathematics syllabus sudy. keusahawanan. occupational. pertuturan. therapy . peraturan dan keselamatan di bengkel. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. expression art. pergerakan kreatif. gardening. pertuturan. ethics and classroom management. cara kerja. rearing pet. strategi dan aktiviti Matematik. kemahiran pertukangan. hydro. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. bahan bantu mengajar Matematik. penilaian kemahiran Matematik. persediaan mengajar. speech. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. speech. teaching aids production. teaching and learning Science. jenis-jenis terapi: fisio. functional Science for learning disabilities students. seni visual. kemahiran jahitan. occupational. muzik dan nyanyian. activities in Mathematics teaching. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. play and altenative. music and singing. kemahiran hidup untuk berdikari. seni visual. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. cara kerja. hidro. practical: application of strategies in teaching Science. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. penyediaan rancangan pengajaran. expression art. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. pergerakan kreatif. functional Mathematics for learning disabilities. hydro. self-protect. home living. assessment of Science skills. syllabus study. sewing. permainan dan alternatif. lesson planning. music and singing. muzik dan nyanyian. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. permainan.fisio. pasir dan alternatif. kemahiran berkebun. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. hidro. kajian sukatan pelajaran. types of therapy: physio. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . kemahiran memasak. kemahiran urus diri. assessment of Mathematics skills.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

questiona answer session. menjalankan sesi nyanyian. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.the ability of basic learning assessment. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). English Grammar. manual communication among children with hearing-impaired . singing session. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. This course covers the important of assessment in special education. pendekatan bilingual-bicultural. bentuk program intervensi awal. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. meliputi: Tatabahasa Melayu.kanak bermasalah pendengaran. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. membaca petikan/bercerita. English Grammar. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. needs for various communication methods. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. Malay language grammar. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. writing and mathematic assesment. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . types of early intervention. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. parents role in early intervention. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. support services. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. oral language assesment. story reading. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. menjalankan sesi soal jawab. combination of oral and manual communication. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. mentaksir bahasa lisan. khidmat sokongan. bilingualbicultural approach. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. social skill and behaviour assesment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir bacaan. reading. classification communication methods.

reading and writing teaching method. jenis masalah pendengaran dan kesannya. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. kaedah pengajaran bacaan. program kemahiran auditori. ear anatomy and listening process. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. assessment instrument of speech achievement. implan koklea. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. This course focusses on speech acquisation among children. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. kaedah pengajaran penulisan. anatomi telinga dan proses pendengaran.type of hearing-impaired and its effect. speech diability among children of hearing-impaired. practical: implement language tests. penggunaan sistem FM. audiometri. achievement level assessment. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. amali : melaksanakan ujian bahasa. perbualan asas pengetahuan bahasa. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. basic language knowledge of conversation. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. This course covers topics of accustic. audiometry. listening amplication. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. remedial programme planning.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. amplikasi pendengaran. simulating teaching and learning language sessions. general strategy in overcoming speech problem. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides students with a knowledge of mastering language. auditory skill programme. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik.

principle social work ethics. kaedahkaedah pengumpulan data. Sains dan Kajian Tempatan. text books and newspapers as learning resources. assessment of learning resources. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. community-based rehabilitation programme. pertimbangan dalam pengumpulan data. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). multi disciplinary services offered at the CBR. analisis data. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. prinsip dan etika kerja sosial. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.maintaining individual hearing aid. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. interpretasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. implementation of audiometric pediatric observation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . basic hearing test and audiogram assessment. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. types of learning resources. practical: developing and managing Mathematics. It discusses introduction to research methods in education. program pemulihan dalam komuniti. cocklea implant. use of FM system. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. Science and Local Studies learning resources. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. educational research procedure. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. penilaian bahan sumber pembelajaran. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.

kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penganjuran seminar. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. data collection considerations. administration of special education programmes in Malaysia. keluarga dan masyarakat. This course discusses the introduction to management and administration of special education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pengurusan bilik darjah.concepts of action research and models. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. planning and proposal. documentation and publication procedure of action research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. sebab-sebab masalah penglihatan. special education programmes in Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. organizing an action research seminar. 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. interpreting the action research data. role of teachers of special education. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. organisational structure of special education in Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. classroom management. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. peranan guru Pendidikan Khas. data analysis. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. action research process. data collection methods.

development of children with visual impairment compare with the normal children. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. bahasa kanak-kanak terencat akal. language for children with sensory. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. the visual process and causes of visual impairment. kemahiran penglihatan. handicapped children language. using blindfold and implementation of activities and simulation. self management. komponen-komponen dalam bahasa. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . component in language. punca-punca masalah penglihatan. bahasa kanakkanak autisme. bahasa dan pertuturan. pengurusan diri. This course covers important concepts in field of living skills. self and house keeping management. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . kemahiran membeli dan menyimpan barang. factors of Children with Visual Impairment.blindfold. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. recreation and adaptive physical education.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. various visual assessment methods and children with low vision report. language for autism children. pelbagai pentaksiran penglihatan. adaptasi persekitaran di dapur. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. visual skills training .use of other sensors. cara mengatasi masalah penglihatan. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. This course looks into communication. language development theory. practical :cooking. dan laporan mata. adaptasi kaedah persediaan memasak. language for children with emotional and behavioural problems. pengurusan rumah. skills of buying and stock keeping things. cooking skills. teori-teori perkembangan bahasa. the role of parents and community. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. introduction of recreational activities and modify physical education. pelaksanaan aktiviti dan simulasi.

with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. lower wordsigns. bentuk program intervensi awal. simple upper groupsigns. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. latihan braille. huruf terbitan. gabungan akhir huruf. lower groupsigns. composite signs initial wordsigns. computerized braille. and enrichment exercise. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. latihan menulis pindah. practise Braille. transcription of braille exercise. parents role in early intervention. support services. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. oral language assesment. reading. writing and mathematic assesment. types of early intervention.the ability of basic learning assessment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. kaedah menulis pindah. slate and stylus. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . final groupsigns. khidmat sokongan. simbol huruf. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. social skill and behaviour assesment. trancsribing exercise. This course covers the important of assessment in special education. mentaksir bacaan. amali: sistem kod braille BM. Kursus ini melliputi huruf. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. practical:Bahasa Melayu braille code system. mentaksir bahasa lisan. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. komputer braille. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. wordsigns.

use ICT and other appropriate special aids. operasi asas matematik. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. indices. mobility techniques with guidance. geometry. matrices and enrichment exercises in theory and practical. teknik bergerak dengan pemandu celik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). This course discuses introduction of orientation and mobility. and hands-on experience and to reinforce learning. community-based rehabilitation programme. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. ganda dua. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). teknik bergerak tanpa pemandu celik. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. adaptation of curriculum. penggunaan teknologi. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. white stick and other mobility equipment. quantities. orientation and space. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. algebra. multi disciplinary services offered at the CBR. kemahiran membiasakan diri. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. adatasi kurikulum. kuantiti. basic Mathematical operation. mobility techniques without guidance. logarithms. sets. principle social work ethics. prepare teaching aids. principal dan terminology in orientation dan mobility. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. This course covers the planning. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision.This course covers the numeral signs. logaritham. educational needs of children with multiple handicaps. algebra. geometri. pengajaran dan pembelajaran murid buta. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. orientasi dan ruang. Kursus ini meliputi simbol nombor. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. prinsip dan etika kerja sosial. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. amali : kaedah pengajaran braille. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. micro and macro teaching. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. program pemulihan dalam komuniti. individu.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data. special education programmes in Malaysia. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. prosedur penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. penganjuran seminar. classroom management.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. administration of special education programmes in Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. educational research procedure. data analysis. pengurusan bilik darjah. planning and proposal. role of teachers of special education. action research process. interpreting the action research data. data collection methods. perancangan dan cadangan. analisis data. kaedahkaedah pengumpulan data. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. organisational structure of special education in Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. interpretasi data penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . It discusses introduction to research methods in education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. This course discusses the introduction to management and administration of special education.

documentation and publication procedure of action research. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . This course looks into communication. studens profile. bahasa kanakkanak autisme. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. teori-teori perkembangan bahasa. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. program pemulihan dalam dan luar negara. remedial students’ behavioral management. psikologi perkembangan murid pemulihan. bahasa dan pertuturan. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . komponen-komponen dalam bahasa. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. profil murid pemulihan. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. development physchology for remedial students. handicapped children language. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. historical development of remedial education. 17. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. component in language. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. language for autism children. remedial programs in Malaysia and other countries. management of remedial education program. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language development theory. language for children with sensory. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. pengurusan program pendidikan pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. organizing an action research seminar. bahasa kanak-kanak terencat akal. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. speech and language. This course emphasises on the theories and models of classroom management. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. language for children with emotional and behavioural problems. penubuhan kelas pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. sejarah perkembangan pemulihan. This course discusses basic remedial education.

pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. behaviour assessment. and mathematics assessment.remedial education program. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . mentaksir bacaan. practical:.oral assessment. mentaksir bahasa lisan. This course focuses on introduction of perception.. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. social’s skill assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. pengurusan program disleksia. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. diagnostic test. practical: assesment implementation. types of perceptions. jenis-jenis pengamatan. strategies to overcome the problems. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. reading assessment. assesment and evaluation of dyslexia children. support services. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. the role and characteristics of a remedial teacher. amali: pelaksanaan ujian. method of teaching mathematics. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. individual planning education. kaedah pengajaran matematik. kaedah pengajaran bahasa. method of or information process. the basic ability assessment. management for dyslexia program. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. development of dyslexia chilldren. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. causes and strategies to overcome the problems. forming of remedial class. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. writing skill assessment. perkembangan kanakkanak disleksia. ujian diagnostik masalah pengamatan. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. instruments for identifications of students.

pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. bahan bantu belajar. terapi hidro. practical: the implementation of writing skill. application strategies in teaching and learning. learnings aids. play therapy. kemahiran kefahaman. music and singing therapy. terapi pertuturan. mathematics competencies. strategies in teaching remedial mathematics. strategies in teaching remedial mathematics. spelling and comprehension and lesson plan. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. speech therapy. practical: the implementaion of oral strategies. terapi cara kerja. spelling skill. assesment and evaluation for oral skill. hydro therapy. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. assesment and evaluation in writing skill. writng skill aids. terapi seni visual. lesson plan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. types of therapy. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. syallabus studies. syallabus studies. pelakasanaan kemahiran mengeja. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. assessment in mathematics skill. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. oral skill. terapi pasir dan terapi alternatif. terapi muzik dan nyanyian. This course discusses writing skill. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. jenis-jenis terapi.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. practical: physiotherapy. membaca dan kefahaman. ejaan dan menulis karangan. amali: pelaksaan kemahiran menulis. reading and comprehension. spelling skill. rancangan pengajaran dan pembelajaran. teaching aids for mathematics and lesson plan. mathematics syallabus study. terapi pergerakan kreatif. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. sand therapy and alternative therapies. comprehension skill. kemahiran mengeja. art therapy. reading and comprehension. development and acquisition of mathematics. This course discusses the introduction of therapy . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . rancangan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran lisan. production of mathematics teaching aids and micro teaching. Pratical: construction of mathematics. pelaksanaan kemahiran mengarang. amali. kemahiran membaca. membaca dan kefahaman. expression art therapy. comprehension. diagnostic test instrument. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. kemahiran mengarang. reading and comprehension skills. amali: terapi fisio. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. terapi main. This course discusses the development and language skill.

Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. prosedur penyelidikan pendidikan. pelabelan. pertimbangan dalam pengumpulan data. analisis data. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. teaching implementation. bahan bantu belajar. pentaksiran pembelajaran murid. pengasingan dan integrasi.strategi pengajaran pemulihan matematik. teachers’ professionalism. communication and supeversion. strategi pengajaran pemulihan matematik. learning assessment. community-based rehabilitation programme. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. labeling. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. kemahiran-kemahiran dalam matematik. penglibatan ibu bapa dan komuniti. interpretasi data penyelidikan tindakan. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. prinsip dan etika kerja sosial. rancangan pengajaran harian. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. This course discusses strategies and placement of the student. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). multi disciplinary services offered at the CBR. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pelaksanaan pengajaran. students’ multiple competencies. proses penyelidikan tindakan. principle social work ethics. program pemulihan dalam komuniti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. dan pengajaran mikro. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . dan isu sistem sosial. perancangan dan cadangan. segregation and integration. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. kepelbagaian kompetensi murid. profesionalisme guru. penilaian kemahiran matematik. special classroom management. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. mengkaji sukatan pelajaran. parents and community involvement and issues in social system .

concepts of action research and models. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. data analysis. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. planning and proposal. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. peranan guru pendidikan pemulihan. types of educational research. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. remedial teachers role. organizational structure of Education Department in Malaysia. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. interpreting the action research data. pengurusan bilik darjah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. organizing an action research seminar. data collection methods. remedial education programs in schools. educational research procedure. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. clasroom management.education. documentation and publication procedure of action research. action research process. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. challenge and vision in management and administration in remedial education.role of administrator in remedial education. penganjuran seminar.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. BBM. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values in a guided and real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. lecturers and peers in a variety of situations. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. preparing teaching aids and classroom management. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations.

kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Pada peringkat ini. endurance. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. ketahanan diri. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. jati diri. lecturers and peers in a real life situation. Student teachers are expected to plan. Pelajar merancang. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

sistem saraf. management. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sistem rangka. blood vessels and circulation. skeletal system. muscular system. digestive system. saluran dan peredaran darah. nutrition and metabolism as well as urinary system. cellular level and tissue level of organisation. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. respiratory system. lymphatic system and immunity. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. model Bunker and Thorpe 1982. kepentingan. permainan kanak-kanak. basic movement concept. the importance of physical education. sistem limfatik dan imuniti. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. Integumentary system. sistem respirasi. sistem endokrina. criteria in choosing physical education acitivities. sistem penghadaman. sukatan dan tafsirannya. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. organizing games and techniques.PAKEJ ELEKTIF 1 1. pengelolaan permainan dan teknik permainan. jantung. darah. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. sistem integumentari. Bunker and Thorpe Model 1982. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. nervous system.chemical level. blood. pengurusan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. endocrine system. children’s games. sistem otot. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. Heart. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. konsep pergerakan asas. selular dan tisu organisma. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . the interpretation of curriculum. teaching and learning of basic movement.

This course discusses the management and administration of physical education and sports. 2. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing physical education and sports. managing tradisional games. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on the introduction of strategies. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. issues in sports. administration of national and international sports agency. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. sports development programme. pengurusan permainan tradisional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . values and ethics in sports. isu-isu dalam sukan. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. program pembangunan sukan. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. nilai dan etika dalam sukan. pendekatan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. laws and administration of sports.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. approaches. undang-undang dan pentadbiran sukan.

bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . text book. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. membaca dan menulis. and evaluation. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. penilaian dan pentaksiran. It also discusses topic for micro and macro in teaching. syllabus contents and its. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. 3. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course focuses on topics of assessment. This course focuses on topic selecting.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pengukuran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. kombinasi penggunaan buku teks. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. measurement. focusing on combination of using text book. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar.

pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. 4. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. pembinaan item. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. assessment. terminology of. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. speaking. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. describes the teaching steps for every skill. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.This course discusses on the methodology of teaching listening. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. penilaian kemahiran berbahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . reading.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . konsep penilaian. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. mingguan dan semester. penilaian kendalian sekolah. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and writing skills. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. perkembangan aspek fizikal dan sosial. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. jenis kemahiran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. evaluation and examination of Arabic language.

positive approach in sexuality. peraturan keselamatan di sekolah. keselamatan perkhidmatan. physical and social growth. safe road user program and building safety. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. The course intends to give an understanding on concept. safety of self. program kesihatan mulut. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan.This course encompasses the knowledge about health sexuality. strategies and approaches in teaching health education. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. school cleanliness practices. and micro teaching. pengenalan program kesihatan sekolah. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. supplementary food plan. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. school health services. introduction to school health programme integrated approach. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. objectives. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. emergency procedures. 5. safety rules in schools. objektif. falsafah. prosedur kecemasan. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . kaedah. the philosophy. perkhidmatan kesihatan sekolah. stail pembelajaran. penyimpanan bahan bahaya. This course expose to the concept and principles of safety education. rancangan makanan tambahan. the learning style. konsep. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. mouth health programme. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. amalan kebersihan sekolah. behaviour. safety services. pengenalan pendidikan kesihatan. introduction to health education. storeage of dangerous product. history and the curriculum of health education. pendekatan bersepadu. method. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. emphases on children’s health. free from prejudice and discrimination. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. sejarah. keselamatan diri. This course focusses the basic concepts in health education. safety and environmental safety.

This course describes and elaborates aspect of philosophy. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kecerdasan pelbagai. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. the concepts of strategy. teknik. teaching method for Malay Language. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. application of value added skills. objektif dan organisasi kandungan. reading. constructivisme. kaedah. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Teori Huraian Bahasa. application of Road Safety Education. kemahiran belajar cara belajar. matlamat. and writing. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. taksonomi dan domain. kemahiran membaca. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. techniques. Teori Pemerolehan Bahasa. assessment of learning experience. konsep penggabungjalinan. Teori Huraian Bahasa. pengujian dan penilaian. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. content objectives and organization. method. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. testing development. nilai. kemahiran menulis. jenis dan kaedah penilaian bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . kewarganegaraan. project based language assessment and school based assessment. konstruktivisme dan kontekstual. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. approaches. pengayaan. konsep-konsep: strategi. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kajian masa depan dan sistem bahasa. table of test specifications. pemulihan dan penilaian (“5P”). pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. types and method of language assessment. pembelajaran masteri. penilaian bahasa berasaskan projek. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. language skills assessment and language activities. aims. evaluation. pendekatan. jadual spesifikasi ujian. and measurement. application of teaching language approaches. 5P concepts. mastery. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. taxonomy and domain. added value skills and language system. pembinaan ujian. konstruktivisme. This course focuses on teaching component. peraturan sosiobudaya. pengisian kurikulum: ilmu. penyerapan. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran.

mengenali dan menulis aksara Cina. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching reading skills. Constructivism Learning Theories. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. writing skills. This course elaborates on listening and speaking skills. ciri-ciri. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . approach to teaching writing skills. 6. peranan. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course covers the methodology in learning. This course studies the concepts. managing and implementing teaching and learning. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. kemahiran membaca. kemahiran mengarang. latihan merancang. roles. teori pembelajaran konstruktivisme. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. penilaian kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. followed by planning. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. matlamat. preparation of teaching plan for reading skills.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. reading skill. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teknik pengajaran kemahiran membaca. kemahiran menulis. characteristics. assessment of reading skills.

preparing the table of specification and analysing test results. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Pendedahan juga diberi tentang teori. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. This course comprises the basic concepts. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. prinsip dan fungsi. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. methods. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. It exposes students’ to the theory. proses pelaksanaan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. implementation. kaedah. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. keperluan sukatan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. 7. kaedah. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. functions. principles.

BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. aspek bacaan luas. pelbagai genre penulisan. In addition. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . penguasaan dan penggunaan bahasa. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . constructing the JSU. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. kaedah pembinaan instrumen.This course exposes students to various theories. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pembelajaran Bahasa Tamil. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. With the exposure. they are expected to produce various creative texts of their own. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. analyzing items. menganalisis item. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. pentaksiran dan penilaian. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Teori Pembelajaran. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. syllabus of the Civic and Citizenship Education. konsep. kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course introduces to students to the rationale. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. lesson planning. perancangan pengajaran. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. aims. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. domain. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. merancang. This course details the learning theories. types and methods of the preparation of resources. tujuan penggunaan sumber. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. jenis dan cara menghasilkan sumber. bentuk projek kewarganegaraan. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. the methods of teaching and learning. concept. the purposes of the use of resources. mengurus dan melaksanakan projek. skills in teaching and learning. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. techniques and activities in teaching and learning. matlamat dan objektif. objectives. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. domain. projek kewarganegaraan. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran.

This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. preparing the scheme of work. nilai-nilai agama dan masyarakat. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. pendekatan. planning. teori–teori etika. lesson planning. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. values. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. In this course. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. citizenship project. implementation strategy of the citizenship projects. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. methods. insan bermoral. kaedah. issues faced in assessment of Moral Education. approaches. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. managing and implementation of project. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral.This course details the introduction of Service Learning. religious and societal values as well as moral development theories. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. types of citizenship projects. 2. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. teori-teori perkembangan moral. ethical theories. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. moral being. konsep asas nilai. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

purpose of assessment. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. test design and construction. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. administration of test. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. marking and moderation of test scripts.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . interpreting test score and forms of examination. analysis of test score. pengajaran sains sekolah rendah. types of assessment. assessment tools. Malaysian primary science curriculum I. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. the basic science process skills and integrated science process skills. isu-isu dalam pendidikan sains. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. This course focuses on moral problems faced in schools. Malaysian primary science curriculum II. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. definition of terms. primary science teaching. 3. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. issues in science education. teaching and learning strategies for primary science. memperolehi kemahiran manipulatif. areas of assessment in primary school science. acquiring manipulative skills. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. scoring of assessment.

using relevant mathematical ideas. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. 4. pengawetan spesimen biologi. pentadbiran ujian. analisis skor ujian. matlamat pentaksiran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. definisi istilah. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. science teaching and learning resources. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. It will discuss about management of science laboratory.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. In addition. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. basic laboratory techniques. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. penskoran pentaksiran. preparation and improvisation of selected resources and presentation. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. teknik-teknik asas makmal. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Pelajar didedahkan kepada makna. rekabentuk dan pembinaan ujian. alat-alat pentaksiran. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. rules and safety in the laboratory. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. pengurusan makmal sains. bentuk-bentuk pentaksiran. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. peraturan dan keselamatan dalam makmal. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. preservation of biological specimens.

MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Fractions. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Teaching of Numbers. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. 5. Selain itu. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. fractions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. decimals and percentages. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. perpuluhan dan peratus. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments.teaching and learning of mathematics. Pecahan. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. pecahan. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor.

approach. micro and macro teaching. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. content and themes in producing art works for the four areas. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Pattern-Making and Designing. bahan.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the roles of the VAE teachers. Modelling and Constructing. lesson planning. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. perancangan dan persediaan mengajar. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . Membuat Corak dan Rekaan. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. persediaan mengajar. specifications of the syllabus. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. peranan guru PSV. lesson planning. kaedah pentaksiran PSV. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. kepentingan perkembangan kurikulum. huraian sukatan pelajaran. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. as well as teaching and learning resources. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. resource and teaching aid management. konsep 5P. strategi. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. the 5P concept. goals and objectives of the VAE curriculum. subject matter. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. management of outdoor and indoor activities. as well as practical activities for explorations of tools and materials. pendekatan. This course covers the learning theories. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. the importance of curriculum development. strategy. objektif kurikulum. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. pengajaran mikro dan makro. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. matlamat. jenis-jenis pentaksiran. tujuan pentaksiran PSV. that is: Drawing and Picture Making.

mengimprovisasikan melodi di kibod. psikologi. aims and the functions of music in education. 6. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). sing melodies in keys changes from major to minor. singing folk songs. importance of music. latihan dalam permainan iringan kord blok. types of assessments. sociological and psychological factors that affect music education. matlamat.pentaksiran PSV. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. peraturan memberi markah. faktor-faktor sosiologi. Carl Orff and Jaques Dalcroze. bes alberti. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. alberti bass. methods and forms of assessment. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. jumping chord. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. broken chord. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. melody improvisation. mark schemes. broken chords. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. philosophical implications. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. permainan alat muzik. aims of assessment in VAE. play block chords. fungsi muzik dalam pendidikan. evaluation of art works and evaluation of portfolios.

This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. micro and macro training sessions. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. types and characteristics of children and adult voices. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. permainan alat rekoder. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. aural sensitivity and movement to music. the playing of recorder and percussion instruments.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. semester. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. 7. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. teaching and learning of singing in the music classroom. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . permainan alat perkusi. remaja. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mingguan dan harian.

kuiz. konsep dan jenis teknik : main peranan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. kemahiran membaca. drama. inkuiri penemuan. daily lesson plan orientation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . penulisan langkah pengajaran. teknik. discussion. content objectives and organization. konsep penggabungjalinan. natural method. konstruktivisme dan kontekstual. orientasi rancangan pengajaran harian. bahasa komuniti. concept and techniques : role play. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. matlamat. kaedah ajuk hafaz. inquiry. kemahiran menulis. linguistik. peraturan sosiobudaya. bercerita. pengayaan. perbualan telefon dan penyampaian laporan. kecerdasan pelbagai. grammar translation. Teori Pemerolehan Bahasa. simulation. perbincangan. question and answer. konstruktivisme. drama. debate. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. kaedah. definisi. the writing of teaching steps. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pengisian kurikulum: ilmu. pendekatan eklektik dan komunikatif. audio lingual method. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pendekatan. perbahasan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pemulihan dan penilaian (“5P”). konsep-konsep: strategi. tatabahasa terjemahan dan terus. penyerapan. situasional. kemahiran mendengar dan bertutur. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. drill. soal jawab. defination. This course describes and elaborates aspect of philosophy. This course describes and elaborates on the concepts of strategy.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. reading. kaedah dan teknik. code-cognitive. kemahiran belajar cara belajar. brain storming. comunity language. latih tubi. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. objektif dan organisasi kandungan. story telling. forum. situational. 5P concepts. kodkognitif. quiz. added value skills and language system. simulasi. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. oral-aural. sumbangsaran. method and techniques. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. oral-aural. nilai. aims. kewarganegaraan. dialog. kajian masa depan dan sistem bahasa. telephone conversation and report presentation. pendekatan induktif dan deduktif. eklektik and communicative approach. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pembelajaran masteri. kaedah natural. approaches. and writing. inductive and deductive approach. lingusitic. pendekatan. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. forum. dialogue.

teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. application of teaching language approaches. assessment of reading skills. This course elaborates on listening and speaking skills. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. writing skills. kemahiran menulis. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. keselamatan bengkel. pengujian dan penilaian. teaching method for Malay Language. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. mastery. project based language assessment and school based assessment. approach to teaching writing skills. pembinaan ujian. application of Road Safety Education. Teori Huraian Bahasa. taxonomy and domain. Teori Pemerolehan Bahasa. language skills assessment and language activities. method. kemahiran membaca. strategi. jenis dan kaedah penilaian bahasa. 8. jadual spesifikasi ujian. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. table of test specifications. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . reading skill. penilaian pengalaman pembelajaran. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. teknik pengajaran kemahiran membaca. assessment of learning experience. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. preparation of teaching plan for reading skills. types and method of language assessment.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pengurusan kewangan. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. and measurement. pengurusan peralatan dan bahan. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. constructivisme. techniques. kemahiran mengarang. perancangan pengajaran KHSR. taksonomi dan domain. penilaian bahasa berasaskan projek. penilaian kemahiran membaca. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. application of learning language approach. approaches. teaching reading skills. the concepts of strategy. evaluation. application of value added skills. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). This course focuses on teaching component. dan bahan bantu mengajar. testing development. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel.

dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. peraturan pemarkahan. finance. management and administration. competency and school based evaluation. basic statistic. pengurusan dan penjagaan. marking scheme and mark analysis.perniagaan elektronik (E-dagang). jenis penilaian. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. rearing ornamental fish technology. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan.alternative evaluation skills for using rubric. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. test specification table. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. technique and teaching methodology. and vegetable and ornamental crops production technology. safety and rule regulation. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. kewangan. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. This course deals with three main components: home technology. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Topics coveres studies on fabric. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. pengenalan kepada ikan hiasan. various methods of evaluation.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. electronic commerce (E-commerce). choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . penyediaan batas dan bekas menanam. workshop safety. business law. pelbagai cara penilaian. item development. analisis markah dan statistik asas. pembiakan dan penanaman. strategy. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. undang-undang perniagaan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. financial management. membina Jadual Spesifikasi Ujian. tool and material management. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. discussion on validity and reliability of evaluation format. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. interpretation as well as report writing on assessment. implement teaching planning and audio visual aids. pemilihan pakaian. penggunaan dan interpretasi data. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. proses jahitan dan membuat pakaian. pemeliharaan ikan hiasan. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. portfolio.

creative writing strength. post structuralism dan deconstruction. plot. pascamoden. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. novel popular. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. teater pembaca. genre formation process. character and characterisation. and teacher as a writer. adolescent novel. simulasi dan improvisasi. plant care. dan isu karya kreatif. dialog and location background. visitor in action. proses pengeraman bahan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. harvesting and use of plants produced. simulation and improvisation. post modern. dialog dan latar tempat. poems. autobiography. femenism. kekuatan karya kreatif. management and care of ornamental fish. theatre inclassroom. teachers in action. puisi. 9. novel remaja. genre writing publishing. genre critics. reading reception dan reflection theory. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. existensialism. dan new critics. kritik genre dan kritikan baru. psikoanalisis.clothes making processes. semiotik. arcitipal. Marxisme. guru dalam peranan (teachers in action). selection and preparation of equipments and materials. rearing ornamental fish technology. short stories. plot. boneka. semiotic. latar tempat. tema. post colonial. eksistensialisme. dan guru sebagai penulis. story telling. surelism. marxism. the ornamental fish. femenisme. fenomenologi. theatre for multipurpose. reading theatre. tropical freshwater ornamental fish:. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. popular novel. tetamu dalam aksi. propagation and planting. surelisme. persoalan. opinion angle. fenomenology and hermeneutic. cerpen. teater untuk kepelbagaian tujuan. the vegetable and ornamental crops production technology. sudut pandangan. watak dan perwatakan. preparation of planting beds and containers. bercerita. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. puppet. short term vegetable and ornamental crops. This course elaborates on the introduction to theatre in education. psyco-analysis. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. teater dalam bilik darjah. penerbitan karya. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . hermeneutic. pascakolonial. This course elaborates on literary critics field like. creative writing themes and issues.

improvisasi. jenis-jenis pergerakan. sumber pengajaran dan pembelajaran. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. and vocalisation. performance ethics. testing and evaluation. asas lakonan dan vokal. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. 10. creative movement. forming production management. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. element. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. produksi. actors selection. pengurusan produksi. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. perancangan pengajaran dan pembelajaran. and presenting a performance. etika pementasan. pemilihan pelakon. This course elaborates on the definition and concept of drama. pengarahan. stage performance theory. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. pengujian dan penilaian. basic dramatisation. teater dan teater kanak-kanak. elemen. a performance. pemilihan. muzik dengan pergerakan. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. and forms of children drama. selection and script writing. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. music with movements elements of movement. production. sinematografi dan persembahan. teori pementasan. technology in teaching and learning music in classroom. types. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. theatre and children theatre. pementasan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. mengadakan sesi uji bakat. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. jenis dan bentuk drama kanakkanak. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. sejarah dan latar belakang. pergerakan kreatif. implementing a screen testing. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. directoring. cinematography. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. history and background. dan pembinaan skrip. teaching and learning resources. unsur-unsur pergerakan.

setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. tafsir ayat akhlak. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi.learning music through movements. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. nyanyian semerta dan aural. dan khatam al-Quran. interpretation ayat akhlak. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. introduction to children’s songs. children’s songs and cultural songs. and khatam al-Quran. basmalah. takbir. lagu-lagu patriotik. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . interpretation ayat hukum. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. tafsir ayat hukum. impromptu singing and aural. basmalah. tafsir ayat aqidah. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takbir. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. interpretation ayat aqidah. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. isti`azah. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. 11. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. nyanyian kanak-kanak. isti’azah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. patriotic songs.

wuslah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. definitions. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Nahawand. Nuh.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. Hadith Qudsi. 12. arRahman. wuslah. Muhkam and Mutasyabih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Sikah dan Jiharkah. riwayat hidup perawi hadith. burdah. arRahman. harakat. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Muhkam dan Mutasyabih. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Nuh. hukum beramal. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. its mukjizat. burdah. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Jin. reading and writing. martabat. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Each tarannum will focus on tabaqat. Nasikh. The topic Language and literature is also introduced. mukjizat al-Quran. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. the degree of Hadith and rules. Mansukh. Jin. harakat. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Nahawand. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. hadith palsu dan implikasinya. Nasikh and Mansukh. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.

sintaks dan semantik. syntax. peperiksaan dan penilaian. tatabahasa dan ejaan. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching and assessing of vocabulary. integration of language skills and language content. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching of grammar. pengajaran kelas cantum. communication. adaptation and simplification. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of reading skills. and introduction to lesson planning. kemahiran membaca dan menulis. multiple classroom teaching. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. pengajaran. 13. an overview of teaching approaches. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. remedial and enrichment activities. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. the teaching and assessing of writing skills. morfologi. the teaching and assessing of listening and speaking skills. komunikasi. materials selection. syllabus study. kemahiran mengurus bilik darjah. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. theories of second language acquisition. pengajaran. and semantics. testing and evaluation. spelling and dictation.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. developing classroom skills. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. general principles in the teaching of language skills. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. methods and techniques. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. membaca. morphology. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. the English sound system (phonology). classroom management.

reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. ciri-ciri. methods. roles. latihan merancang. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. This course covers the methodology in learning. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. functions. matlamat. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. managing and implementing teaching and learning. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. peranan. implementation. prinsip dan fungsi. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Constructivism Learning Theories. principles. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. teori pembelajaran konstruktivisme.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. proses pelaksanaan. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. followed by planning. mengenali dan menulis aksara Cina. characteristics. This course comprises the basic concepts. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. preparing the table of specification and analysing test results. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. bertutur.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. speaking. The topics emphasizes on listening. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . reading and writing. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It focuses on Tense types and aspects. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Sentence types. and Cohesive devices in spoken and written language. Subject-verb agreement.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. merancang.4 mengurus masa. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1.2 2.4 1.5 2. teori pembelajaran.4 2.2 3. bahan kurikulum.3 2. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.1 3. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pentaksiran. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.6 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 2. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. mengintegrasikan kemahiran mengajar. psikologi dan etika profesional keguruan.5 1.3 3.2 1. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.1 1. 1. emosi dan tekanan secara berkesan.6 2. sosial. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 2. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 3. budaya.

bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 4.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi 6. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. akauntabiliti integriti. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.3 5. Kaedah Saintifik.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.4 5. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 6. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. Etika. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. 6.1 4.6 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.6 5.3 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.2 5. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.5 4. 4.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.2 dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.1 5. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. 5.Hasil Pembelajaran 3. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. Komunikasi. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.5 3. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk 6. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.3 4. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 4. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.4 4. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.

mengenal pasti kewangan.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .1 8. tenaga manusia. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. 8. Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.5 menggunakan kemahiran akses kendiri. 8. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis.Hasil Pembelajaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. Pembelajaran Sepanjang Hayat 7.3 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. 7. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. 6.4 7.4 8.1 7. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. membuat muhasabah diri. 7.3 7.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 2. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. 3. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. MAJOR ELEKTIF 1 • • • ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan . Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12.

Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral CATATAN 15. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .BIL. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Datin Sitti Haishah binti Abd.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful