P. 1
Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

Buku Panduan Program PISMP 2010_250410

|Views: 411|Likes:
Dipublikasikan oleh Missz Jibah

More info:

Published by: Missz Jibah on Apr 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
 • 2.BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH
 • 4.BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
 • 5.PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 7.PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
 • 8.PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH
 • 9.PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH
 • 11.SAINS PENDIDIKAN RENDAH
 • 12.REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH
 • 13.PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • 15.PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH
 • 17.PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. inovatif. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. responsif. futuristik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). relevan. holistik. berdaya fikir. kreatif. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik.

• Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. iv. • Melaksanakan amalan terbaik. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). v. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). dan Bina Insan Guru. • ii. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. nilai/disposisi. Education for International Understanding (EIU). dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . kemahiran. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. aktiviti kokurikulum. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal.i. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. iii.

Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. d. penyelidikan tindakan. c. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penilaian tugasan terarah. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Penggunaan Unit Plan. dan tugasan. e. latihan industri. pentaksiran prestasi (performance assessments). f. internship. praktikum. Portfolio Pembelajaran. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. bahan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . kerja kursus.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. b. kajian kes. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner.

Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik.MQF). peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Ujian Akhir Kursus. hasil pembelajaran.

PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MATLAMAT.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. viii. dan etika profesional keguruan. Memiliki dan menampilkan nilai. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iii. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. budaya. bahan kurikulum. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. kemahiran.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. psikologi. etika. vii. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. ii. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. vi. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Sebagai prasyarat. iv. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. sosial. v. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. pentaksiran. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. 1. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. kemahiran generik. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Major.

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Sepanjang mengikuti program. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. major dan elektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional.

PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform I Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .

Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.9. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .11. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .15.

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .17.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Islam 9 Bahasa Arab . 1 Pendidikan 3 Kesihatan . 5. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 (9%) 18 . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Jasmani 5 Pendidikan . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.Pakej Elektif 2 Bil. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Fractions.

dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah.Bil. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.

Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.

*** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. pendidik yang inovatif. tutorial dan amali. penguasa ilmu yang mantap. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. dan penilaian kendiri. mengumpul. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. terarah kendiri.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. serta pemupuk nilai yang gigih. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Tumpuan diberi kepada tatabahasa.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. kemahiran mendengar dan bertutur. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Pendidikan Seni Visual. bengkel aktiviti pratulisan. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Islam in the Malay Civilisation. bertutur. reading skills. membaca. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Reading Skills. Listening and Speaking Skills. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. dan menulis pelbagai penulisan. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. writing for different text types. kaedah pandang dan sebut. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. konsep asas tamadun Islam. It builds further on parts of speech/word classes. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. dan kemahiran mendengar. Types of Questions. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Parts of Speech/Word Classes. It focuses on the English Sound System. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. Islam dalam tamadun Melayu. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). kaedah abjad. bengkel pembelajaran secara individu. jenis-jenis soalan. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. interaksi antara pelbagai tamadun. Tenses. interaction among various civilisation. listening and speaking skills. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . bengkel aktiviti penulisan mekanis. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. tatabahasa. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. berpasangan dan berkumpulan. writing academic papers and writing reflections. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. membaca. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. jenis-jenis ayat. Sentence Types. Contemporary Issues. basic concept Islamic Civilisation.

dan juga analisis data dan interpretasi. and also data analysis and interpretation. The topics discussed are problem solving. kesedaran ruang. operasi dan pengiraan. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. application and management in teaching and learning activities. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pre-writing activity workshop. construct and use non electronic teaching and learning materials. look and seeing method. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. religion and ethnic relation. konsep-konsep asas hubungan etnik. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. and the role of government and society in ethnic relation. masyarakat pluralistik Alam Melayu. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. knowledge and basic skills in arts in primary school. menjalankan aktiviti meneroka. basic reading workshop : phonetic method. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. agama dan hubungan etnik. individual. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. mechanism of writing workshop. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. melaksanakan aktiviti mengenal irama. operation and computation. pengukuran. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. spatial sense. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. measurement. warna dan ruang serta deria dan seni. workshop for using puppets. basic concepts in ethnics relation. alphabet method. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran.This course explains and applies pre-reading activities. pluralistic society in the Malay world. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . Visual Art Education and Physical and Health Education. workshop for sound production using digital recorder. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

struktur dan organisasi.colour and space as well as senses and arts. introduction on equipment. exploring. management of meeting and budget. filing system. pengelolaan aktiviti. asas pertolongan cemas. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. mengetahui. gelanggang dan undang-undang permainan. sistem fail dan surat menyurat. structure and organization. asas kawad kaki. pengurusan mesyuarat dan kewangan. planning and camping. training and tactical of games. setup of cocurriculum unit. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. constitution of uniform units. and official function. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. organizing of activities and competition. This course focuses on cocurriculum in primary school. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. games enrichment. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengukuhan kemahiran dalam permainan. disiplin dan kerohanian. court and rules and regulation of games. pengurusan dan pentadbiran. experiencing. pengenalan alatan. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. dan majlis rasmi. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. knowing. management of court / field and team and organizing competition. This course focuses on the history of uniform unit. discipline and spiritual.rhythm. management and administration. marching. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. expressing through arts. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. principles of first aid. latihan dan taktik permainan. perlembagaan unit beruniform. implementing and managing creative activities by integrating music. penubuhan unit-unit kokurikulum.

development and importance. jenis khidmat kemasyarakatan. guru dan akauntabiliti profesionalisme. aktiviti kemasyarakatan. rules and regulation. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. guru dan hubungan dengan komuniti. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. sejarah dan undang-undang. berdaya maju. pembinaan self-esteem. basic skills. persediaan. organizing competition. building their self-esteem. field event. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. history. history. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. khidmat pendidikan kepada komuniti. classification of society. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . pengurusan. Through the activities. dan berdaya saing. sejarah. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. This course focuses on the general knowledge. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. management. track events. implementation and evaluation of project. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. progressive and resilient. pelaksanaan dan penilaian projek. This course focuses on the introduction and concept of society.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengurusan ukuran balapan dan padang. preparation. potensi dan citra diri seorang insan guru. pengkelasan persatuan. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. team management. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. This course is a four days camping programme. berdaya tahan. perkembangan dan kepentingan persatuan. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. management in measurement of track and field events. kemahiran asas. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan.

table ettiquette. managing official ceremonies and dressing code. latihan dalam kumpulan. moral acitivities. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. pengurusan sekolah. tertib di meja makan. school organisation. Akta 550 (1996 ). kembara sosial. jenis khidmat kemasyarakatan. interaksi dengan komuniti setempat. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. organising and attending workshops. profesional circulars. teacher relationship with community and honesty. school climate. mandat. benchmark leadership characteristics. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. kemahiran mendengar secara efektif. public speaking. service circulars.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. ciri-ciri kepimpinan. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. kreatif dan inovatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. pengucapan awam. khidmat pendidikan kepada komuniti. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Surat Pekeliling Ikhtisas. Students are exposed to the skill of planning. iklim sekolah. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. protocol. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. effective listening. kesantunan berbahasa. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. lawatan benchmarking. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. infrastructure and school curriculum infostructure. Pekeliling Perkhidmatan. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. speaking skills. The course emphasises on the balanced teacher self development. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. aktiviti kerohanian/moral. students are exposed to teachers and law mandate. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Act 550 (1996). raising the flag.

ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. professionasme commitment reports and reflective evaluation. refleksi. benchmarking visits. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . inventori konflik. conflict inventory. tema bengkel. professional. innovation. interaksi profesional dengan guru cemerlang. This course aims to upgrade continuos self professionalism.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interaction with excellent teachers. finding. interpretation of test. The focus of the course is related to workshops. inovasi guru cemerlang. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. lawatan benchmarking. administering post inventory test of self direct search. workshops theme. reflection. interpretasi dapatan ujian.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. the roles of teachers in classroom management. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. implications on teaching and learning. This course encompasses the child’s learning environment. pelbagai teori pembelajaran. different stages of development. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. nature of human beings from the religious and biological perspectives. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. implikasi faktor perbezaan individu. This course encompasses the developmental process of a child. factors that influence the development of the child. motivasi. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. basic principles of child development. the National Philosophy of Education. historical development of the Malaysian education system.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Western and Eastern philosophy of education. development of children with special needs. model-model pengurusan disiplin. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. the underpinning theories of child development. This course consists of the development of Islamic. implications of individual differences. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. models of discipline management. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. various learning theories. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 .

communications skills. application of technical skills in using various instructional media. leadership and roles of teachers. utilization and evaluation of educational media. peringkat perkembangan guru. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. characteristics of a teacher as a professional. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. theories. matlamat. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. pemilihan. management of educational media and resources. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. teori. learning styles based on different multicultural aspects. teacher politeness. akauntabiliti dan kesantunan guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . needs. pengurusan media dan sumber pendidikan. practices and development of educational technology. This course discusses the concept of a profession. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. ethics and accountability. etika. penghasilan. integration of information and communication technology in teaching and learning. kemahiran berkomunikasi. penggunaan dan penilaian media pengajaran. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. stages of teacher development. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. multicultural relationship skills and issues. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. This course discusses concepts. selection. kepemimpinan dan peranan guru. production. peranan guru biasa sebagai pembimbing.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. types of guidance and counseling services. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. roles of ordinary teachers as guidance teachers. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional.

inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. innovation and managing educational changes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . early symptoms of emotional disturbances amongst students. This course discusses educational issues and current challenges.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. teachers and ways to overcome.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

approaches. audio lingual method. situational. forum. matlamat. concept and techniques : role play. kemahiran menulis. added value skills and language system. objektif dan organisasi kandungan. question and answer. kemahiran mendengar dan bertutur. aims. grammar translation. lingusitic. drama. konsep penggabungjalinan. soal jawab. pendekatan induktif dan deduktif. inquiry. pemulihan dan penilaian (“5P”). kaedah ajuk hafaz. sumbangsaran. orientasi rancangan pengajaran harian. perbincangan. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. nilai. natural method. kecerdasan pelbagai. penyerapan. kemahiran belajar cara belajar. simulation. kaedah natural. story telling. content objectives and organization. daily lesson plan orientation. latih tubi. bercerita. drama. kaedah dan teknik. dialogue. pendekatan eklektik dan komunikatif. penulisan langkah pengajaran. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. kajian masa depan dan sistem bahasa. the writing of teaching steps. oral-aural. forum. reading. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. dialog. pendekatan. method and techniques. pengisian kurikulum: ilmu. This course describes and elaborates aspect of philosophy. konstruktivisme dan kontekstual. inductive and deductive approach. kewarganegaraan. and writing. kemahiran membaca. bahasa komuniti. inkuiri penemuan. linguistik. code-cognitive. brain storming. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . eklektik and communicative approach.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. definisi. perbualan telefon dan penyampaian laporan. simulasi. peraturan sosiobudaya. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. comunity language. kodkognitif. kuiz. debate. discussion. konsep dan jenis teknik : main peranan. “5P” concepts. situasional. pengayaan. oral-aural. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. defination. quiz. telephone conversation and report presentation. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. perbahasan. tatabahasa terjemahan dan terus. drill.

preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. the implementation of teaching and learning activities through contextual. teaching method for teaching Malay Language. constructivisme.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. approaches. konstruktivisme. application of learning language approach. application of teaching language approaches. the concepts of strategy. mastery. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. application of value added skills. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kaedah. method. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pembelajaran masteri. This course focuses on teaching component. application of value added skills. the concepts of strategy. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of learning language approach. Teori Huraian Bahasa. techniques. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. application of Road Safety education. techniques. pendekatan. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of Road Safety Education. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. teknik. pembelajaran masteri. konsep-konsep: strategi. mastery. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. method. teknik. approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah. pendekatan. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. konstruktivisme. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. application of teaching language approaches. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. constructivisme. kaedah pengajaran bahasa Melayu. konsep-konsep: strategi. teaching method for Malay Language.

penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. virtual and video learning. types and method of language assessment. procedures. pengaplikasian struktur perpautan. teaching reading skills. pengajaran bahasa secara atas talian. linkages in application structure. mereksa cipta animasi. on-line learning of language learning. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. table of test specifications. preparation of teaching plan for reading skills. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. and measurement. conference and exhibition in ICT. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kemahiran mengarang. kemahiran menulis. pembinaan ujian. use of writing tools. learning CDs in teaching. approach to teaching writing skills. project based language assessment and school based assessment. penilaian kemahiran membaca. writing skills. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. penilaian pengalaman pembelajaran.(Primary School Malay Language Assessment) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. penggunaan alat pengarangan. evaluation. testing development. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. reading skill. language skills assessment and language activities. pengujian dan penilaian. animation in presentation. kemahiran membaca. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. assessment of learning experience. jadual spesifikasi ujian. internet resources. penilaian bahasa berasaskan projek. This course describes the use of internet. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. taksonomi dan domain. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. taxonomy and domain. assessment of reading skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. bengkel penggunaan cakera padat. BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . pendekatan pengajaran kemahiran menulis. ethics. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. approaches and methods of teaching techniques of reading. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. application of information processing model. learning homepage. This course elaborates on listening and speaking skills.

teaching of assessment. struktur linguistik. prosedur program pendidikan pengayaan. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. enrichment education. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. peraturan paradigmatik. dan latihan mentranskripsi. linguistic developement history. applied linguistic. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. teaching practical session. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. lingistik kontekstual. linguistic structure. linguistik diakronik. pronunciation and syllablication in Malay language. stilistik dan bahasa Melayu saintifik.Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. contextual linguistic. articulation and articulators. specific ways in organizing the remedial session. super segmental phonemes. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . language characteristics. dycronic linguistic. huruf-huruf dan simbol fonetik. fonem : fonem segmental. refleksi : pemikiran dalam linguistik. stylistic. external factor. This course elaborates on various linguistic fields. penyediaan bahan bantu mengajan. language variation. paradigmatic rule. sesi latihan pengajaran. implementing of enrichment exercise. sejarah perkembangan ilmu linguistik. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. segmental phonemes. and scientific Malay language. linguistik gunaan. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. pronunciation and syllablication exercise. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. fonem suprasegmental. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. faktor luaran. and standard pronunciation. pelaksanaan aktiviti pengayaan. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. phonemes. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. alphabet and phonetic symbols. perbezaan pengelolaan dan strategi. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. This course elaborates on remedial education. artikulasi dan artikulator. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. sifat bahasa. This course elaborates on phonetic and phonology theories. pendidikan pengayaan. reflection : thinking in linguistic. pronunciation and syllablication transcription. differences in organizing and strategy. variasi bahasa. preparing the lesson plan of remedial session. procedure of enrichment education programme.

skema tatacara pembentukan istilah. terminology and terminology construction schedule. the sentence in Malay language included phrase. korpus bahasa. ayat dasar. makna leksikal.(Morphology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. complex sentence and sentence construction process. imbuhan dalam bahasa Melayu. frasa adjektif. verbs. kata kerja. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. dan ejaan. types of words. dan proses penerbitan ayat. idiomatic meaning. frasa sendi nama. Perkamusan. adjectives. makna ayat. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. golongan kata kerja. dan kaedah dan teknik terjemahan. dan kelas kata tugas. sejarah ejaan jawi. ketaksaan dan kekaburan makna. jenis kata adjektif. ambiguity and vague meanings. semantic change. Malay language word form. bentuk perkataan bahasa Melayu. fitur makna. kata adjektif. feature meaning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . and functional word. golongan kata. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. verbs. adjectives phrase. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. klausa. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. istilah singkatan. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. clause. perubahan semantik. perkamusan. frasa kerja. ayat majmuk. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. makna peribahasa. verb phrase. teori pembuktian. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. dan pembentukan kata baharu. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. isu bahasa terkini. ayat tunggal. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. peristilahan. This course elaborates on semantic. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. single sentence. adjectives. and the formation of new words. lambang. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. proof theory. lexical and contextual meanings. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. prepositional phrase. short forms. affixes in Malay language. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. symbols and spelling. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. sumber istilah. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu.

tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. proses penyelidikan tindakan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. the study of the classical Malay language texts and its shift. society. penganjuran seminar. Malay culture (from political. interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. spelling. masyarakat. This course elaborates on concept of culture. writing development of vocabulary of the Malay language. social. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. sosial. world view and Malay society cosmology. educational research procedure. modernisation and planning of the Malay language. serta kebudayaan kebangsaan. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . data analysis. kaedah-kaedah pengumpulan data. planning and proposal. types of educational research. Malay language preindepence and past independence. interprestasi data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . and economic aspects). prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Malay culture in literary and non literary resources. and national culture. external influence in Malay society. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the history of Jawi spelling. dictionary. the future and the challenges of the Malay language. dan ekonomi). introduction to various types of educational research design. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. the history of the development of the romanise. It discusses introduction to research methods in education. the flow and experts of the Malay language vocabulary. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. action research prosess. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. perancangan dan cadangan. analisis data. language corpus.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. and translation techniques and method. current language issues. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

membaca dan menulis. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. importance. reading. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. membaca dan menulis. 2. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. aims. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. speaking. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. comparative literature. sastera bandingan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. describes the teaching steps for every skill. and writing.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). children and adolescent literature. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and writing skills. kepentingan. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. bertutur. approaches in understanding primary school literary texts. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. speaking. organization an action research seminar. literary teaching and learning techniques and activities. This course discusses on the methodology of teaching listening. bertutur. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . tujuan. and classification. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. and primary school literary texts appreciation. reading. documentation and publication procedure of action research. discusses every component of the language skills including concepts. sastera kanakkanak dan remaja. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.

sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. articles. struktur ayat namaan dan pembentukannya. akusatif dan genitif. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. the principles. seruan. juga mendedahkan kaedah. approaches. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. types of phrases and sentences using nominative. techniques and strategies to teach Arabic morphology. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. penggunaan gaya bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . rules and forms of Arabic Morphology. nouns and verbs approaches. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . Ma’ani and Badi’. teaching suitable syntax. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. kata kerja fleksi. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. kata terbitan. accusative and genitive. nominal and verbal sentences. verbs. gaya kecuali . awzan sarfi (pola morfologi). nouns. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. mendedahkan kaedah. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. al-Ma’ani dan al-Badi’. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. kata kerja tidak fleksi. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. kata nama fleksi. teaching techniques for primary school.

menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. software applications explains. early Islam. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. aplikasi perisian. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. various types of knowledge sources such as websites via internet. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. syllabus contents and curriculum specifications. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. Abbasy and Modern. well-known poets. zaman permulaan Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . prose and poetry. assessment book and teacher’s guide. Jahily. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . syllabus and text book. types of literature. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. tema. keistimewaan. Arabic multimedia terminology. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. Umayyad. hasil-hasil karya penyair. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. orators and writers. zaman Bani Umaiyah. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. combination of using text book. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. iaitu zaman Jahiliyah. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . pengukuran. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. This course discusses the concept of micro and macro teaching. evaluation and examination of Arabic language. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. daily. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course exposes students to the terminology of assessment. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. different skills. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. implement of the micro and macro teaching. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . prinsip-prinsip asas penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab.

interpreting the action research data. communicative competency and psychological language. organization an action research seminar. sukukata dan kata. bahasa kedua dan bahasa asing. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. moneme. data collection methods. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. morfem. penganjuran seminar. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. syllable and word. action research prosess. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. introduction to various types of educational research design. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection considerations. documentation and publication procedure of action research. analisis data. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. interprestasi data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . data analysis. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. monem. planning and proposal. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. vowel and consonant. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. writing an action research report and article and ways of making action research data public.perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. kaedah-kaedah pengumpulan data. second and foreign languages. phoneme. It discusses introduction to research methods in education. language acquisition theories. educational research procedure.

dan peribahasa. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. evaluation and examination of Arabic language. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. penjelasan konsep. konsep penilaian. teknik soal jawab. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. and idioms. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kemahiran berbahasa arab. 3. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. penilaian kendalian sekolah. vocabulary. pembinaan item. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . pemulaan dan penutup pelajaran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. the terminology of assessment. kosa kata.

writing reflections and understanding micro teaching concepts. types of sentences and rhetoric. questioning techniques. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. ciri-ciri. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course discusses the concept. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. jenis-jenis ayat dan retorik. komponen ayat. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. genre and historical development. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. principles and objectives of teaching Chinese language. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. the roles and ethics of language teachers. defining concepts. frasa. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. serta konsep pengajaran mikro. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . characteristics. phrases. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. sentence structure.

pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. Texts from different types of prose are selected as basic reading. This course covers the teaching and learning methods of reading. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. and historical development of prose. This course covers the methodology in learning. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course studies the concepts. peranan. mengenali dan menulis aksara Cina. characteristics. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. followed by planning. This course comprises definitions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . Constructivism Learning Theories. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. characteristics. roles. managing and implementing teaching and learning. matlamat. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. ciri-ciri. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. latihan merancang. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

This course comprises the basic concepts.e. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Each topic will be followed by micro or macro teaching. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . dipilih sebagai bacaan asas. preparing the table of specification and analysing test results. various characteristics and historical development of poetry. principles. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. methods. functions. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. implementation. Shi. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. This course covers the basic techniques in writing skills. Distinctive poems of three different types. iaitu Shi. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. dan Sanqu. Ci. i. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. are selected as basic texts. This course comprises definitions. Ci and Sanqu. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. proses pelaksanaan. prinsip dan fungsi.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

In addition. analyzing items. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . This course focuses on the various genres relating to children. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. ‘Aniyiyal’. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. sastera kanak-kanak. menganalisis item. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. kaedah pembinaan instrumen. constructing the JSU. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. Topics include appreciating poetry. caricatures. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. aniyiyal dan yaappiyal. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. pembelajaran Bahasa Tamil. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. developing the marking scheme and the administration of examinations. pentaksiran dan penilaian. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. poetry in motion and folklores. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. cartoons. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. kepentingan dan peranan berita. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. puisi. Besides looking at themes. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. children’s literature. It discusses the importance of creative Tamil literature. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama.

This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. perancangan dan cadangan. data collection methods. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories .understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. authors and themes and analysis of epics. teknik penghasilan cerpen dan novel. data analysis. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. mengapresiasi keunikannya. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Topics discussed include the history of classical poems. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. pertimbangan dalam pengumpulan data. the authors and themes. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. data collection considerations. introduction to various types of educational research design.. It discusses introduction to research methods in education. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. planning and proposal. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. action research prosess. proses penyelidikan tindakan.novels. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. interprestasi data penyelidikan tindakan.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. educational research procedure. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. kaedah-kaedah pengumpulan data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia.

budaya. socialisation. zaman sebelum kemerdekaan. 5. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. interaction and social structure. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. society and country. dan kaum dan etnik. pre-independence era. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. sosialisasi. and races and ethnics. organization an action research seminar. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. kandungan pelbagai disiplin. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . thematic strands.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. multi-disciplinary. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. deviant and social control. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. devian dan kawalan sosial. zaman selepas kemerdekaan. documentation and publication procedure of action research. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. interaksi dan struktur sosial. culture. penganjuran seminar. masyarakat dan negara. and the amendment of education policy in national development history. post-independence era.

Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. moral dan etika. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar.tinjauan perbandingan. moral and ethics. teacher’s role in enhancing values. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. and inculcation of values through government policies. peranan guru dalam pemupukan nilai. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. insan bermoral. doktrin pengasingan kuasa. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. kuasa dan autoriti. moral and ethics. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. sovereignty. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. strategies of education on sustainability in Social Studies. politik. human interaction with the environment and natural resources. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. physical system and the relation with human beings. politics. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. kedaulatan. This course focuses on values. power and authority. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. education for sustainable development and education for international understanding. moral dan etika. kewujudan negara. This course requires students to conduct practical activities. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. types of governments – comparative studies. doctrine of power separation. the existing of nation. affective domains in instilling positive attitudes. bentuk-bentuk kerajaan . and politics and government in Islamic perspectives. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. moral human being.

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. pengukuran dan statistik. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . items analysis. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. perancangan ujian. measurement and statistics. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. which is a part of practical activities in the learning of social service. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. and Civics and Citizenship Education. and the role of teachers in assessment. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. planning of test. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. penilaian dan ujian. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. and Civics and Citizenship Education. Students are also exposed to the citizenship project. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. analisis items. validity and reliability of test. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. issues in assessment.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. evaluation and test.

rasional dan objektif. proses penyelidikan tindakan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. problems of poverty and eradication strategies. analisis data. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. perancangan dan cadangan. data collection methods. types of educational research. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. introduction to various types of educational research design. faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. and Malaysian economy and globalisation. kemahiran pengajaran.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. interprestasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. lesson planning. human capital investment in knowledge-based economy. sektor ekonomi dalam pembangunan. action research prosess. pengenalan analisis wacana. the micro and macro teaching. teaching skills. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. economic transformation and development. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro. social aspects in development. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. prosedur penyelidikan pendidikan. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek sosial dalam pembangunan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. economic sectors in development. pertimbangan dalam pengumpulan data. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . data analysis. economic growth factors. perancangan pengajaran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. teaching-learning modes and techniques. This course focuses on the study of economic development. approaches and strategies in teaching-learning. planning and proposal. transformasi dan pembangunan ekonomi.

minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. triad. introduction to discourse analysis. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. triads. irregular meter. kord. pembahagian masa tak sekata. meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis.massa. and discourse and social issues. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. organization an action research seminar. kegunaan analisis wacana. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. the use of discourse analysis. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. melodies. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. 6. strengths and weaknesses of discourse analysis. In the sight singing section. Penyelidikan Tindakan II . This course also focuses on sight singing. pembentukkan kaden. chords and cadences. pemikiran kritikal dan analisis logik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . and objective manner. critical thinking and logical analysis. documentation and publication procedure of action research. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. rational. melodi. It consists of listening to intervals. tidak lazim. and the solutions. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. discourse analysis and mass media. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. penganjuran seminar. skelnada major. meters and note values. klef-alto dan tenor. peraturan pengharmonian. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada.

rules of harmony. aims and the functions of music in education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. matlamat. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. compound and irregular time. formation of cadences and the recognition of figured bass. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. knowledge of harmonization such as chord in different inversions.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. Other than that ornaments in music scores will be taught. sociological and psychological factors that affect music education. minor and chromatic scales and compound intervals. irregular time division. arpegio dan kord. philosophical implications. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. pergerakan pembalikan kedua. major. importance of music. fungsi muzik dalam pendidikan. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . pembentukan kord dominan ketujuh. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. alto and tenor clefs. psikologi. faktor-faktor sosiologi. In this course. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. progression of six four and chord progession in fifths. Topics given focus here are meters in simple. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.

kord dan pengaplikasian teori. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. a variety of singing repertoire including two part singing. teknik bermain rekoder soprano. exercises in scale. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. jenis rentak iringan. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. accompaniment. arpegio. teknik pengendalian alat iringan. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. students use melodic decoration in their music composition. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. singing. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. In addition. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. arpeggio and chord playing. harmoni dalam permainan repertoire kibod. teaching and learning of singing in the music classroom. This course continues from the previous keyboard I course.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. lagu lapisan. Keyboard technical skills. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja.

triads. melody improvisation. kaden. play block chords. cadence and rhythm. mengenal pasti jeda. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. playing a wider repertoire. sing melodies in keys changes from major to minor.This course exposes students to various piano technical skills. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. kord. triad.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. bermain gitar sambil menyanyi. Kemahiran pendengaran. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. playing with different rhythm. chords and musical concepts. latihan dalam permainan iringan kord blok. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. bacaan not. dan konsep muzikal. Focus is on posture. MZP3108G Alat Muzik Utama . playing the guitar while singing. Memperkenalkan kord. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. aural practices. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. chords. jumping chord. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. irama. melodi. Students also develop listening skills through aural guitar playing. melodies. It involves aural studies in intervals. This course caters to students without knowledge in guitar playing. reading of notes. bes alberti. latihan aural. MZP3108V Alat Muzik Utama . petikan dan cara ‘strumming’. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. plucking and strumming style. broken chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. bermain pelbagai rentak. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.

dinamik. artikulasi. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. to reinforcement. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. rhythm.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. pelbagai rentak dan kod. In addidtion. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. aural. petikan dan cara ‘strumming’. bacaan not. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. progressing to level two in piano playing techniques. Carl Orff and Jaques Dalcroze. articulation. This course focuses on continuity. plucking. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. MZP3112G Alat Muzik Utama . panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. strumming style with different rhythm and chords. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.broken chords. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. kemahiran membuat persembahan. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. Emphasis is on style development. permainan alat muzik. dynamics and performance preparation. rentak.jumping chords and chomping chords at the keyboard. nyanyian lagu. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. bimbingan. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . MZP3112V Alat Muzik Utama . This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. latihan aural. Penekanan kepada perkembangan stail. alberti bass. In the teaching and learning of music in the classroom.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. sight playing and a variety in repertoire.

perancangan. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. planning and writing the year plan. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. mingguan. This course is a continuity from course vocal 1. permainan piano dalam rentak Inang. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Zapin and walking bass rhythms. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. sight playing and a variety in repertoire.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Zapin. Students are guided in these 3 components throughout the course. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. rancangan mingguan . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. harian . primarily on the KBSR music education syllabus. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. This course discusses the primary school music curriculum. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. format rancangan pelajaran tahunan.pengajaran mikro. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. ciptaan ensembel rekoder. This course exposes the students to compositional devices in music education. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. It comprises of preparing.rancangan harian. Students’ present their respective music composition present during this course. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.

“Popular social” ensemble music. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. analisis skor. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. penekanan kepada perkembangan stail. This course is a continuity from course vocal II. langkah-langkah pengajaran makro.MZP3115G Alat Muzik Utama . Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Muzik Ensembel Sosial Popular. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. dan pengalaman praktikal salah satu genre. rhythm. practice to reflect and write on the work carried out. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. MZP3115V Alat Muzik Utama . planning of macro teaching sessions. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . bengkel. articulation. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Muzik Ensembel Lain. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. Muzik Bentuk Tarian Utama.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . This course focuses on macro teaching sessions. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. Style. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. rentak. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. Music in the form of dance. dinamik. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. artikulasi. perancangan sesi pengajaran makro. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran.

music and solo instrumental music. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. music genres materials are selected from traditional classic music. ensembel instrumental. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. conducting and attending program concerts/performance. Alat Muzik Utama . This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. lawatan ke program konsert / persembahan.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. teknik persembahan. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. instrumental ensemble. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. video watching or live performances. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. workshops and practical experiences. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. memimpin. piano playing techniques. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. On this higher level. This course focuses on vocal diction techniques. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. sight playing and a variety in repertoire. MZP3118V Alat Muzik Utama . score analisis. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. students are exposed to different music genres through listening activity.

MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama .Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Thailand and Africa. karya dan stail dengan lebih mendalam. India. MZP3121G Alat Muzik Utama .(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Japan. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. klasik. Romantik. romantic and the 20th century eras with different music genres. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Romantic. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. genre and compositional styles. genre. India. Classical. romantik. classic. Abad ke 20 dan Jazz. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Klasik. Barok. styles and composers music scores from Renaissance. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. ekspresi dalam pelbagai dinamik.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Jepun. Baroque. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. 20th century and Jazz eras.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . discussions are held to analyse aspects of music genre.

interpreting the action research data. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. planning and proposal. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. 7. interprestasi data penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. educational research procedure. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. data collection considerations. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data analysis. penganjuran seminar. analisis data. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. documentation and publication procedure of action research. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the role of technology and music software in the production of music composition. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. data collection methods. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. MUSIC ACE. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. action research prosess.

It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. comparative studies of basic design concept in visual arts. estetika dan ekspresi visual. art of various cultures. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. developmental stages of children’s art.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). analisis asas seni reka dalam karya. Jepun dan Barat. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. principles of design and compositions in art works of various cultures. This course covers the concepts. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. India. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. This course focuses on introduction to visual language. stimulus and factors that affect children’s art. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. aesthetics. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. distinguished educationist and researchers in children’s art. analyzing basic design concept in visual art works. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. influence and background of various cultures. creativity. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak.philosophy. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. kreativiti. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. and visual expression. China. children’s creativity and imaginations. various views and contributions of distinguished artists and art educationists.

bahan. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. management of outdoor and indoor activities. content and themes in producing art works for the four areas. Membuat Corak dan Rekaan. resource and teaching aid management. konsep 5P. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. that is: Drawing and Picture Making. the importance of curriculum development. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Modelling and Constructing. the roles of the VAE teachers. as well as Introduction to Tradisional Crafts. as well as practical activities for explorations of tools and materials. peranan guru PSV. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . matlamat. Pattern-Making and Designing. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. huraian sukatan pelajaran. goals and objectives of the VAE curriculum. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. persediaan mengajar. kepentingan perkembangan kurikulum. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. subject matter. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. specifications of the syllabus. objektif kurikulum. lesson planning. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. the 5P concept.

application of ICT in teaching and learning VAE. pengenalan multimedia. Introduction to Tradisional Crafts. strategi. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. Mengenal Kraf Tradisional. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. multimedia dalam PSV. micro and macro teaching. strategy. Practical activities cover the use of multimedia. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). perancangan dan persediaan mengajar. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. as well as teaching and learning resources. pengajaran mikro dan makro. lesson planning. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). applying creativity and artistic process in producing digital art works. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course covers the learning theories. pendekatan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas.Membentuk dan Membuat Binaan. approach. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE.

pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. mark schemes. methods and forms of assessment. jenis-jenis pentaksiran. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. This course covers the introduction to the art history in western art. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. tujuan pentaksiran PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pelbagai fungsi lukisan.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. teknik menghasilkan lukisan. proses penyelidikan tindakan. pendekatan dan kaedah lukisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. western art. types of assessments. seni oriental. approaches and methods. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. tools and materials. bentuk pentaksiran PSV. alat dan bahan. analisis data. kaedah pentaksiran PSV. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. various functions of drawings from various genres and culture. various approaches in the appreciation of visual art. oriental art. This course covers the types of drawings . aims of assessment in VAE. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedah-kaedah pengumpulan data. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. drawing techniques. considerations and perceptions in drawings. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. perancangan dan cadangan. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. oriental art. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. seni oriental. apresiasi karya seni barat. interprestasi data kajian tindakan. peraturan memberi markah.

organization an action research seminar. planning art projects. 8. types of educational research. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. making feedback reports and taking further actions.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course covers the management and organisation of art projects. data collection considerations. interpreting the action research data. data collection methods. penganjuran seminar. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. the importance and fundamental knowledge of art projects. It discusses introduction to research methods in education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. management and organisational process of art projects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . data analysis. implementing art projects. documentation and publication procedure of action research. Penyelidikan Tindakan II . introduction to various types of educational research design. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. planning and proposal. educational research procedure. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. action research prosess.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education.

This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum.6. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . the strategies. lesson planning and practical teaching. the usage of text books. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. memorising and interpreting of the Quranic verses. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. teachers guide book. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. This course focuses on strategy. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. application of ”tajwid” rules in reciting. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. approach.

analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. exposure to planning and implementing teaching strategies. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson planning and practical teaching.6 dan amali pengajaran Akhlak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 .6. lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . kajian teks jawi klasik dan moden.6.6 dan amali pengajaran Ibadah. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. lesson planning and practical teaching .6 dan amali pengajaran Sirah. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. kemahiran menulis khat. exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.

PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. tables of specification and PAFA assessment. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. It also discuses the teaching strategies .’s special traits. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management.w.a. basic skills. pembinaan item Pendidikan Islam.a. bahagian amali. contoh dan pelaksanaan. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. item building. types and field of testing. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. micro and macro teaching concepts. This course focuses on the “dakwah”. bidang pembelajaran yang diuji. sebagai seorang pendidik. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. perancangan pengajaran mikro. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. pembinaan bahan sumber. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali.w. assessment and evaluation in Islamic education. measurement. analysis of the Prophet Muhammad s. dan tokoh ilmuan Islam. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. planning and practical teaching. analisis sahsiah Rasulullah s. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . bentuk penilaian. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. This course emphasizes on selection of topics. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. This course focuses on concepts. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”.a. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. according to the Islamic education syllabus for primary schools. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.w. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam.

data analysis. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. interprestasi data kajian tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. and issues of deviance in “aqidah”. their main topic of discussions.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Islamic economy and management of properties in Islam. It discusses introduction to research methods in education. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. methodology in fiqh.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. perancangan dan cadangan. introduction to various types of educational research design. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the impact of faith in life.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. educational research procedure. sembelihan dalam Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. data collection considerations. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. concepts of action research and models. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. Penyelidikan Tindakan I . penganjuran seminar. analysis and justification on issues related to fiqh studies. types of educational research. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. action research prosess. animal slaughtering. kaedah Fiqh. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. planning and proposal. ekonomi Islam.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. organizing games and techniques. the acquiring of skills in the track and field event. teaching and learning of basic movement. documentation and publication procedure of action research. jadual latihan kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. management. training schedule of physical fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. Bunker and Thorpe Model 1982. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. physical fitness and the importance of physical fitness.related fitness. kemahiran acara balapan. training methodology for physical fitness. kemahiran acara padang. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. permainan kanak-kanak. periodisation of training and effects of training on physical fitness. pengurusan. model Bunker and Thorpe 1982. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. organizing an action research seminar. pengelolaan permainan dan teknik permainan. children’s games. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . konsep pergerakan asas. motor-related physical fitness componen. training principles of physical fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. 9. This course stress on rules and regulations. This course includes concepts and definition of total fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the component of health. basic movement concept. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

(Curriculum and Pedagogy of Physical Education) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

measurement and evaluation in physical education and sports. pendidikan jasmani dan sukan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. The course helps student to develop different type of tests. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Emphasis given to the concepts of physical education. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pembinaan ujian. the aspects of managing. penganalisisan perlakuan.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the interpretation of curriculum. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. pengurusan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pemilihan jenis-jenis ujian. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . interpretasi serta menggunakan hasil ujian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek pengelolaan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. selecting test. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of research in health. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administrating and organizing. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. This course includes the concept of test. physical education and sports. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. analyzing performance.

saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. types of educational research. burn out and overtraining in sports. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penetapan matlamat. the definition of sports sociology. sports and children. data collection considerations. socialization in sports. action research prosess. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. interprestasi data kajian tindakan. prinsip menguruskan kecederaan patah. kecederaan kulit. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. interpreting the action research data. pengsan. kepala dan mata. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education. pencegahan kecederaan dalam sukan. This course discusses the basic concept of sports injury. sukan dan ekonomi. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. badan. kecederaan bahagian tangan. kebangkitan. sports. sukan dan kanakkanak. reinforcement. keganasan dalam sukan. planning and proposal. pendarahan terbuka. kaedah-kaedah pengumpulan data. asma dan serangan jantung. motivation. sports and media. perancangan dan cadangan. peneguhan. child psychology development via sports. introduction to various types of educational research design. sukan. kecederaan tisu lembut. This course includes sports psychology and sports sociology. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. prosedur penyelidikan pendidikan. prinsip asas pertolongan cemas. sociology theories in sports. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. pendekatan rawatan kecederaan. arousal. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. sports medicine and coaches of sports. definisi sosiologi sukan.(Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. personaliti. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sukan dan media. terdedah kepada haba yang melampau. concepts of action research and models. data analysis. pressure and anxiety in sports. pertimbangan dalam pengumpulan data. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. teori sosial dalam sukan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. sports and economy. feedback. deviasi dalam sukan. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. maklumbalas. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. motivasi. perubatan sukan dan jurulatih sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . prevention of injury in sports. kaki. sports history. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. sports personality. basic principles of first aid. deviation and aggression in sports. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. data collection methods. mengangkat dan membawa pesakit. goal.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. airways and cardiopulmonary resuscitation. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . 10. body. open wound. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. irrational. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. real and complex numbers. lifting and carrying of patient. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. soft tissue injury. injury to the hand. nombor bukan nisbah. In addition. skin injury. faint. nombor nisbah. penganjuran seminar. In the process. Semasa proses pembelajaran. exposure to extreme heat. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. asthma and heart attack. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. organizing an action research seminar. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.approach in treatment of injury. documentation and publication procedure of action research. principles in managing fracture. rational. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar didedahkan kepada makna. nombor nyata dan nombor kompleks. legs. head and eyes. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. there is a further exploration into the sets of natural.

networks. ujian chisquare. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. critical path analysis. 3-dimensional geometry and conic sections. chi-square test. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. pemprograman linear. graphs. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . simetri dan transformasi. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. It provides information about introduction to decision mathematics. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. symmetries and transformations. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. teselasi. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. In addition.g. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. It discusses concepts in plane geometry . Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Selain itu. jenis-jenis carian. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. linear programming. heuristic algorithms and methods of sorting.tessellations.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. The use of ICT e. analisa laluan kritikal. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. graf. Dalam kursus ini. algoritma. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. types of searches. algorithms. rangkaian.

kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. technology in mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. using relevant mathematical ideas. teknologi dalam matematik. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Selain itu. decimals and percentages. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. mathematics facilities and management of resources. fractions. Students will be introduced to printed materials. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Fractions. fungsi dan graf. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. In addition. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. derivatives and integrals. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Teaching of Numbers. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. teaching and learning aids. basic understanding of limits and limit theorem.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. and patterns and relationships. Pecahan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus.

Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. MTE 31113 Teaching of Geometry. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Dalam kursus ini. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. pengukuran dan pengendalian data. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. students will learn to teach the key concepts in geometry. measurement and data handling. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. pecahan. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. perpuluhan dan peratus.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

data collection methods. interpretasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. analisis data. planning and proposal. and ways of making action research data public. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. penganjuran seminar. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. organization an action research seminar.[Penyelidikan Tindakan I . and some key mathematical ideas related to calculus. classical codes and ciphers. documentation and publication procedure of action research. writing an action research report and article. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. codes and cryptography. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. concepts of action research and models. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. kod klasik dan nombor rahsia. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. kod dan kriptografi. action research process. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data analysis. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. use of mathematical modeling in biology and ecology.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Its contents cover mathematics in every day life. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. types of educational research.

assessing children’s ideas and misconceptions in science.11. esters and amides. ores and minerals. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. animal respiration. how children learn science. Behaviourist learning theory. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . teori pembelajaran Bruner. cell structure and function. perkembangan kanak-kanak. Gagne’s learning theory. It explores the nature of life. synthetic polymers and plastics. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. aromatic compounds. understanding children’s ideas in science. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. animal nutrition. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. perkumuhan tumbuhan. respirasi tumbuhan. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. plant nutrition. respirasi haiwan. struktur sel dan fungsi. plant excretion. teori pembelajaran tingkah laku. plant respiration. teori pembelajaran Gagne. Bruner’s learning theory. ethers and amines. cara kanak-kanak mempelajari sains. perkumuhan haiwan. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. carboxylic acids. alloys. fuel. meneroka ciri-ciri sains. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. Ausubel’s learning theory. the nature of science and how children learn science. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. understanding children’s development. what do children need to help them learn through constructivism. makanan dan kesihatan. animal reproduction. growth. movement and support in animals and plant responses to stimulus. information-processing theory-Atkins. explores the nature of science. teori pemprosesan maklumat-Atkin. Shiffrin and Baddeley’s. teori pembelajaran Ausubel. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . pendekatan konstruktivisme. the constructivist approaches. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. alcohol. Shiffrin dan Baddeley. pembiakan haiwan. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. animal excretion. tumbesaran. bentuk sains dan mempelajari sains. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. aldehydes and ketones. food and wellbeing. plant reproduction. nutrisi tumbuhan. cellular respiration in plants and animals. memahami idea kanak-kanak dalam sains. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. nutrisi haiwan. pembiakan tumbuhan.

Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. asid karboksilik. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. physics and measurement in everyday life. aloi. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . eter dan ammina. natural polymers and paper. sebatian beraroma. applying Newton’s laws in everyday life. sabun dan detergen. getah. electricity and magnetism at work. use of electronics and semi-conductors. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. teaching and learning strategies for primary science. kegunaan elektronik dan semi konduktor. bahan komposit. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. generation and transmission of electricity. gerakan planet dan satelit. pengajaran sains sekolah rendah. issues in science education. the physics of music. teaching science for all children and science for exceptional children. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Malaysian primary science curriculum I. bijih dan galian. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. acquiring manipulative skills. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. menggunakan cahaya. work and machines. termometeri dan termometer. polimer semulajadi dan kertas. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. thermometry and thermometers. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. planetary and satellite motion. muzik dalam fizik. sulphuric acid and nitric acid. Malaysian primary science curriculum II. litar elektrik dalam rumah. perusahaan penyediaan ammonia. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. polimer tiruan dan plastik. bahan bakar. ester dan amid. primary science teaching. asid sulfur dan asid nitrik. using light. memperolehi kemahiran manipulatif. electrical circuits in the house. kerja dan mesin. daya dalam cecair. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. aldehid dan keton. composite materials. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. soaps and detergents. motion. the basic science process skills and integrated science process skills. forces in fluids.ammonia. gerakan. isu-isu dalam pendidikan sains. alkohol. penjanaan dan transmisi elektrik. rubber. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.

merancang pelajaran. writing lesson plans. electrochemistry and nuclear chemistry. merancang rancangan pelajaran harian. asal usul . SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning. daily lesson plan.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. elektrokimia. thermochemistry. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. test design and construction. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. ecosystem services. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. pemahaman tentang trenda populasi. ancaman terhadap kepelbagaian. assessment tools. learning outcomes. types of assessment. termokimia. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. in-situ conservation. acoustic ecology and biodiversity collection submission. bumi: struktur. sistem solar. microteaching skills and macro teaching. genetic diversity. The earth: structure. hukum pertama termodinamik. areas of assessment in primary school science. purpose of assessment. dan nuklear kimia. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. the first law of thermodynamics. origins and its major systems and space: the solar system. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. tenaga. kepelbagaian biologi. ex-situ conservation. learning objectives. hasil-hasil pembelajaran. It explores about ecosystem. plant diversity. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. It explores about energy. pemuliharaan in situ. menulis rancangan pelajaran. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . animal diversity. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. kepelbagaian tumbuhan. rancangan mengajar harian. understanding population trends. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. objektif pembelajaran. definition of terms. threats to biodiversity. ekosistem. biodiversity. kepelbagaian haiwan. sistem-sistem utama dan angkasa. pemuliharaan ex situ. faedah ekosistem. kepelbagaian genetik. outer space. planning a daily lesson plan.

perancangan dan cadangan. safe handling of scientific materials handling of chemicals. alat-alat pentaksiran. prosedur penyelidikan pendidikan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. peraturan dan keselamatan dalam makmal. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. pentadbiran ujian. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. data collection considerations. administration of test. action research process. bentuk-bentuk pentaksiran. writing an action research report and article and ways of making action research data public. science teaching and learning resources. data analysis. analisis skor ujian. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. rekabentuk dan pembinaan ujian. introduction to various types of educational research design. interpreting test score and forms of examination. types of educational research. marking and moderation of test scripts. It will discuss about management of science laboratory. analysis of test score. pertimbangan dalam pengumpulan data. technology and society. preparation and improvisation of selected resources and presentation. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. project-based learning for conservation. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. pengurusan makmal sains. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. It discusses introduction to research methods in education. preservation of biological specimens. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal. proses penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. penskoran pentaksiran. concepts of action research and models. educational research procedure. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. basic laboratory techniques. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. project-based learning design. issues relating to science. definisi istilah. interpreting the action research data. SCE3114 Science. pengawetan spesimen biologi. rules and safety in the laboratory. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. data collection methods. Technology and Society (Sains. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. technology and society.assessment. analisis data. interpretasi data penyelidikan tindakan. teknik-teknik asas makmal. innovation and inventions. matlamat pentaksiran.

sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Philosophy Of Technical And Vocational Education. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Management And Administration In Technical And Vocational Education. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. organizing an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. penganjuran seminar. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. implement the planning and evaluation process. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. project-based learning for endurance of resources. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Technical And Vocational Education System. Kursus ini membincangkan tentang sains. project-based learning for pollution and its effect on human health. teknologi dan masyarakat. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for additives in food. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. 12. teknologi dan masyarakat. pembaharuan dan penciptaan. documentation and publication procedure of action research. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek.energy in the biosphere. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Proses Perancangan. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. isu-isu yang berkaitan dengan sains. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Function Of Technical And Vocational Education.

teori dan modelmodel kurikulum. penanaman sayursayuran secara hidroponik. reka bentuk kandungan. planting vegetable hydroponically. care of ornamental crops and landscape. barangan logam dan kelengkapan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. bahan hiasan dalaman dan luaran.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. handling of products. sifat bahan mentah. perkembangan industri pembuatan tempatan. perlaksanaan kurikulum. dokumentasi dan penyimpanan rekod. curriculum management and innovation. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. pengurusan kurikulum. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. propagation. raw materials and its characteristic. selection and preparation of field for vegetable planting. skills on constructions of wood and metal based project. inovasi kurikulum. implementation. asas pembinaan produk. planning. penanaman. accessories. plant care. planting. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. planting. penilaian. perancangan. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. jenis-jenis bahan mentah. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. documentation and record keeping. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. theory and models of curriculum development. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . evaluation. design curriculum. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. interior and exterior decoration.

This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. pengujian. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . kajian fabrik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. membina robot aras teknologi rendah. pleats. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. openings. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. strategi. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pendawaian satu fasa. mendawai litar pendawaian domestik. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. asas elektronik berdigit. gathers and. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. Teaching and learning approaches. merekabentuk PCB dan projek elektronik. hemlines and.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pedagogical elements and assessment. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. Topics related to sewing processes include fasterners. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. computers and robotics basic component. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. proses jahitan. seni reka pakaian. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. domestic wiring. asas komputer dan rangkaian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. necklines. design printed circuit board. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. strategies. sleeves. asas penyenggaraan komputer. motor. kaedah dan teknik pengajaran. teaching method and techniques will also be introduced. This course also emphasizes design of garment styles. the preparation of work records and dress making. mereka cipta stail pakaian. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course.

Discussion on validity and reliability of evaluation format. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. selection and preparation of aquarium and cage. perancangan pentaksiran. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. business law. finance. basic statistic.dan penilaian. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. test specification table. preparation and keeping of documentation and records. kewangan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. pembinaan item ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . prinsip memasak dan tatasajian. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. selection of pets and ornamental fish. marking scheme and mark analysis. undang-undang perniagaan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembiakan ikan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. electronic commerce ( E–commerce). keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. interpretation as well as report writing on assessment. pembentukan dan pelaksanaan ujian. pembiakan dan pengendalian. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. perniagaan elektronik ( E.dagang ). RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. reka cipta masakan. housing and equipments for pet rearing. pengurusan dan penjagaan harian. types of evaluation and the usage of data & interpretation. analisis item ujian. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. teknologi dalam penyediaan makanan. various methods of evaluation. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. penyediaan makanan. item development. pedagogi. pest breeding. management and daily care of pets. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. dan kerja-kerja amali masakan.

cooking principles and. perancangan dan cadangan. aplikasi lukisan 2D. workshop design. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. reka bentuk bengkel. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. preparation of food. data analysis. aplikasi lukisan 3D (wireframe. data collection considerations. pengurusan personel. action research prosess. technology in food preparation. causes and prevention of accidents. punca dan pencegahan kemalangan. educational research procedure. prosedur penyelidikan pendidikan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. design of food preparation pedagogy and cooking practice. pengurusan dan pengendalian bengkel. analisis data. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. planning and proposal. best practices on workshop safety. types of educational research. table setting. organization and management. materials and tools management. pengurusan kewangan. concepts of action research and models. tempat alat tulis. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . rules and regulation in workshop management. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. It discusses introduction to research methods in education. pengurusan bahan dan alatan.This course covers topics on food sanitation. interprestasi data kajian tindakan. financial management. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. proses penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health.

prosesses and planning project. design and managing project such as chair. Children’s Right. the history of early childhood education. views and ideas of earlier scholars of childhood education. 3D design. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. layout of interior design and pet’s house . RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. industrial design and design for manufacturing. This course emphasizes on product design with computer aided. This course covers the introduction to early childhood education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. This course emphasizes on product development and principle. Act 308 and Act 550. proses dan perancangan projek. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. processes and planning. penganjuran seminar. the transition from home to nursery/preschools. documentation and publication procedure of action research. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. reka bentuk industri. Akta 308 dan Akta 550. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. the integration of project base learning assessment. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. organizing an action research seminar. 13. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. growth and child development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . product architecture. 2D drawing. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak.

This course includes the theory and foundation for children’s language learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. language activities and also assessment in preschool education. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. children health and safety measures and also sex education in preschools. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. activities for physical development in preschools. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. the environment. teaching and learning techniques in preschools. PRA3103 Perkembangan Fizikal. the National Preschool Curriculum. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. children diseases and preventive measures. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . pengelolaan aktiviti prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. persekitaran.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. curriculum of language and communicative development. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. pendekatan dalam kurikulum. factors involve in language development. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. methods in teaching and learning language at preschool.

puppetry and children literature. developing confidence to face challenges in everyday life. This course includes understanding of the cognitive development of young children. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. merancang aktiviti. This course covers the introduction to creative development. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. pengurusan dan aktiviti. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. management and activities.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. muzik dan pergerakan. music and movement. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. learning of early science and mathematics components at preschools. perancangan program sains. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pembelajaran Matematik di prasekolah. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. processes of creativity and teaching approaches. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. aspects of children’s creativity which involve visual arts. sosiodrama. planning of activities and programs for science. pembelajaran sains di prasekolah. understanding and managing children’s emotion. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. teori perkembangan moral. development of sosial skills and prosocial behaviors. seni boneka dan sastera kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. socio drama.

building and managing preschool education centers. data recording and compiling. The focus is on the factors due to the disability. This course discusses in general the children with special needs at preschool. merancang prasekolah. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. ciri-cirinya. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . objektif. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. penganalisisan. and spiritual and moral development activities as well its learning center. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. theories on moral development. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. dan perbezaan individu. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. objectives. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. the classification of special needs children. characteristics. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. curriculum management. identification of Islamic education and moral curriculum. children’s assessment and evaluation planning. data collection based on observation. melaksanakan perekodan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. data analysis. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. importance and principals of authentic assessment in preschool education. penyimpanan. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. reports and follow up actions based on data collection. This course includes the concepts. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation.

pertimbangan dalam pengumpulan data. This course covers the theories and perspective. keselamatan dan pemakanan. interpreting the action research data. safety and diet management. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. kecekapan hubungan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. efficient relationship. nilai dan budaya. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . analisis data. interpretasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. hubungan keluarga. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. It discusses introduction to research methods in education. aims. komuniti dan institusi pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. educational research procedure. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. action research process. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. concepts of action research and models. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. family relationship. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. data collection considerations. types of educational research. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. data collection methods. prosedur penyelidikan pendidikan. It also includes family surrounding. community and education institution. data analysis. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. matlamat.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. values and customs. ways on improving family. konsep kepimpinan dan perwatakan. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. health. perancangan dan cadangan. pengurusan kesihatan.

This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. types of problematics behaviour. language for children with emotional and behavioural problems. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language development theory. characteristics. strategi pengurusan tingkah laku. punca masalah. bahasa kanak-kanak terencat akal. proses perubahan tingkah laku. causes. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. ciri-ciri. organizing an action research seminar. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. handicapped children language. bahasa kanakkanak autisme. teori dan model tingkah laku. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. penganjuran seminar.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . education programmes provided and issues arise in educating these children. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . documentation and publication procedure of action research. 14. language for children with sensory. speech and language. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. komponen-komponen dalam bahasa. This course looks into communication. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. strategies of behaviour modification and issues concerned. teori-teori perkembangan bahasa. component in language. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. language for autism children. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut.

reading. mentaksir bahasa lisan. mentaksir bacaan. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . latihan pengajaran tatabahasa. latihan aktiviti. teaching of grammar. reading and writing skills. speaking. study of the syllabus. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. reading. bertutur. oral language assesment. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. approaches and language learning. kemahiran lisan. writing skills. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.the ability of basic learning assessment. writing and mathematic assesment. perancangan pengajaran harian. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kajian dan huraian sukatan pelajaran. amali: aplikasi aktiviti bahasa. production of teaching aid for language skills and micro teaching. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. This course discusses language and communication. lesson plan. listening. kemahiran membaca. practical: application of language activities. syllabus studies. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. kemahiran mendengar. membaca dan menulis. pengajaran tatabahasa. This course covers the important of assessment in special education. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. speaking. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. kajian sukatan pelajaran. social skill and behaviour assesment. kemahiran menulis. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. develop learning material. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris.

therapy .Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. teaching aids production. persediaan mengajar. occupational. music and singing. teaching aids and micro teaching. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. functional Science for learning disabilities students. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. teaching aids. pengurusan rumah tangga. strategi dan aktiviti Matematik. assessment of Science skills. jenis-jenis terapi: fisio. cara kerja. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. functional Mathematics for learning disabilities. activities in Mathematics teaching. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. kemahiran hidup untuk berdikari. visual art. teaching aids for Mathematics. assessment of Mathematics skills. hidro. teaching and learning Science. Mathematics syllabus sudy. permainan dan alternatif. syllabus study. strategies and activities in Mathematics. kemahiran berkebun. kemahiran urus diri. home living. visual art. peraturan dan keselamatan di bengkel. sewing. hidro. speech. This course discusses the introduction to therapy. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. problems of learning Mathematics. music and singing. hydro. practical: application of strategies in teaching Science. speech. kemahiran pertukangan. permainan. cara kerja. keselamatan diri dan adab bertatasusila. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. hydro. muzik dan nyanyian. pasir dan alternatif. keusahawanan. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. penyediaan rancangan pengajaran. strategies in teaching Mathematics. kemahiran memasak. play and altenative. seni visual. play and altenative. permasalahan penguasaan Matematik. basic skills of Science process. amali: terapi . cookery. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. seni visual. lesson planning. expression art. and micro teaching. bahan bantu mengajar Matematik. occupational. ethics and classroom management. pertuturan. pertuturan. penilaian kemahiran Matematik. kajian sukatan pelajaran. gardening. self-protect.physio. types of therapy: physio. pergerakan kreatif. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. expression art. muzik dan nyanyian.fisio. kemahiran jahitan. pergerakan kreatif. rearing pet. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries.the ability of basic learning assessment. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. bentuk program intervensi awal. Malay language grammar. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. mentaksir bacaan. bilingualbicultural approach. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. types of early intervention. membaca petikan/bercerita. singing session. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. menjalankan sesi soal jawab. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. oral language assesment. mentaksir bahasa lisan. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. This course covers the important of assessment in special education. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). social skill and behaviour assesment. khidmat sokongan. manual communication among children with hearing-impaired . classification communication methods. questiona answer session. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. writing and mathematic assesment. parents role in early intervention. needs for various communication methods. reading. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . support services. combination of oral and manual communication. menjalankan sesi nyanyian. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. English Grammar. English Grammar. story reading. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. meliputi: Tatabahasa Melayu. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual.kanak bermasalah pendengaran. pendekatan bilingual-bicultural.

This course focusses on speech acquisation among children. ear anatomy and listening process. kaedah pengajaran penulisan. speech diability among children of hearing-impaired. general strategy in overcoming speech problem. kaedah pengajaran bacaan. audiometry. implan koklea. assessment instrument of speech achievement. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. anatomi telinga dan proses pendengaran. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. amplikasi pendengaran. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. penggunaan sistem FM. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. practical: implement language tests. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. basic language knowledge of conversation. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. program kemahiran auditori. jenis masalah pendengaran dan kesannya. This course provides students with a knowledge of mastering language. achievement level assessment. listening amplication. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. auditory skill programme. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. This course covers topics of accustic. remedial programme planning. simulating teaching and learning language sessions. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. reading and writing teaching method. perbualan asas pengetahuan bahasa. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. audiometri. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. amali : melaksanakan ujian bahasa. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran.type of hearing-impaired and its effect.

implementation of audiometric pediatric observation. community-based rehabilitation programme. use of FM system. program pemulihan dalam komuniti. multi disciplinary services offered at the CBR. types of learning resources. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. interpretasi data penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). analisis data. prinsip dan etika kerja sosial. types of educational research. cocklea implant. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. basic hearing test and audiogram assessment. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Sains dan Kajian Tempatan. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. kaedahkaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. practical: developing and managing Mathematics. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. perancangan dan cadangan. assessment of learning resources. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. penilaian bahan sumber pembelajaran. principle social work ethics. educational research procedure. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. text books and newspapers as learning resources. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. Science and Local Studies learning resources. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK).maintaining individual hearing aid. introduction to various types of educational research design.

PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. pengurusan bilik darjah. interpreting the action research data. action research process. special education programmes in Malaysia. penganjuran seminar. peranan guru Pendidikan Khas. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. sebab-sebab masalah penglihatan. data collection methods. administration of special education programmes in Malaysia. data analysis. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan.concepts of action research and models. keluarga dan masyarakat. 16. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. role of teachers of special education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. planning and proposal. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. organisational structure of special education in Malaysia. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection considerations. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . organizing an action research seminar. classroom management.

speech and language. self management. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. cooking skills. kemahiran penglihatan. teori-teori perkembangan bahasa. recreation and adaptive physical education. pengurusan diri. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . the role of parents and community. pengurusan rumah. adaptasi kaedah persediaan memasak. language for children with sensory.blindfold. This course covers important concepts in field of living skills. komponen-komponen dalam bahasa. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. factors of Children with Visual Impairment. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. punca-punca masalah penglihatan. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. component in language. skills of buying and stock keeping things. development of children with visual impairment compare with the normal children. This course looks into communication. the visual process and causes of visual impairment. cara mengatasi masalah penglihatan. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. language for children with emotional and behavioural problems. various visual assessment methods and children with low vision report. language development theory. pelbagai pentaksiran penglihatan. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . kemahiran membeli dan menyimpan barang. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. amali : latihan memasak menggunakan blindfold.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. using blindfold and implementation of activities and simulation. bahasa kanak-kanak terencat akal. handicapped children language. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. self and house keeping management. practical :cooking. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye.use of other sensors. dan laporan mata. language for autism children. adaptasi persekitaran di dapur. introduction of recreational activities and modify physical education. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. bahasa kanakkanak autisme. visual skills training .

final groupsigns. reading. parents role in early intervention. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. writing and mathematic assesment. computerized braille. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. support services. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. lower wordsigns. practical:Bahasa Melayu braille code system. simbol huruf. gabungan akhir huruf. komputer braille. slate and stylus. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. amali: sistem kod braille BM. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu.the ability of basic learning assessment. khidmat sokongan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. wordsigns. bentuk program intervensi awal. latihan menulis pindah. trancsribing exercise. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. types of early intervention. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. simple upper groupsigns. composite signs initial wordsigns. latihan braille. kaedah menulis pindah. social skill and behaviour assesment. lower groupsigns. mentaksir bahasa lisan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. mentaksir bacaan. This course covers the important of assessment in special education. huruf terbitan. Kursus ini melliputi huruf. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. practise Braille. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. oral language assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. and enrichment exercise. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. transcription of braille exercise.

individu. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. prinsip dan etika kerja sosial. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. Kursus ini meliputi simbol nombor. use ICT and other appropriate special aids. This course discuses introduction of orientation and mobility. adaptation of curriculum. matrices and enrichment exercises in theory and practical. orientation and space. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. logarithms. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). white stick and other mobility equipment. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. multi disciplinary services offered at the CBR. prepare teaching aids. algebra. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. teknik bergerak dengan pemandu celik. amali : kaedah pengajaran braille. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. micro and macro teaching. kuantiti. teknik bergerak tanpa pemandu celik. kemahiran membiasakan diri.This course covers the numeral signs. indices. basic Mathematical operation. educational needs of children with multiple handicaps. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. ganda dua. principle social work ethics. program pemulihan dalam komuniti. geometry. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. mobility techniques without guidance. logaritham. geometri. mobility techniques with guidance. algebra. orientasi dan ruang. This course covers the planning. and hands-on experience and to reinforce learning. principal dan terminology in orientation dan mobility. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. adatasi kurikulum. penggunaan teknologi. operasi asas matematik. pengajaran dan pembelajaran murid buta. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. quantities. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). sets. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. community-based rehabilitation programme.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . administration of special education programmes in Malaysia. role of teachers of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pengurusan bilik darjah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. data analysis. classroom management. concepts of action research and models. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. kaedahkaedah pengumpulan data. penganjuran seminar. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. action research process.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. special education programmes in Malaysia. analisis data. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. peranan guru Pendidikan Khas. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. data collection considerations. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. educational research procedure. organisational structure of special education in Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia.

amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. komponen-komponen dalam bahasa. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. studens profile. language for children with sensory. component in language. organizing an action research seminar. remedial students’ behavioral management.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. management of remedial education program. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. language for children with emotional and behavioural problems. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . profil murid pemulihan. This course discusses basic remedial education. bahasa dan pertuturan. sejarah perkembangan pemulihan. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. development physchology for remedial students. teori-teori perkembangan bahasa. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. remedial programs in Malaysia and other countries. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. 17. speech and language. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. language for autism children. program pemulihan dalam dan luar negara. penubuhan kelas pemulihan. handicapped children language. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. bahasa kanakkanak autisme. This course emphasises on the theories and models of classroom management. language development theory. This course looks into communication. pengurusan program pendidikan pemulihan. documentation and publication procedure of action research. historical development of remedial education. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. bahasa kanak-kanak terencat akal. psikologi perkembangan murid pemulihan.

mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. pengenalpastian kanak-kanak disleksia.. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. social’s skill assessment. causes and strategies to overcome the problems. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bacaan. method of or information process.remedial education program. support services. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. management for dyslexia program. mentaksir bahasa lisan. jenis-jenis pengamatan. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. perkembangan kanakkanak disleksia. method of teaching mathematics. development of dyslexia chilldren. kaedah pengajaran bahasa. reading assessment. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. ujian diagnostik masalah pengamatan. forming of remedial class. amali: pelaksanaan ujian. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. strategies to overcome the problems. practical: assesment implementation. the basic ability assessment. This course focuses on introduction of perception.oral assessment. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. types of perceptions. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. diagnostic test. and mathematics assessment. instruments for identifications of students. practical:. kaedah pengajaran matematik. pengurusan program disleksia. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. the role and characteristics of a remedial teacher. individual planning education. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. This course discusses the introduction to dyslexia. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . assesment and evaluation of dyslexia children. behaviour assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. writing skill assessment. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan.

production of perceptual diagnostic test and micro teaching.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. types of therapy. strategies in teaching remedial mathematics. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. amali: pelaksaan kemahiran menulis. assesment and evaluation for oral skill. kemahiran mengarang. This course discusses writing skill. syallabus studies. learnings aids. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. terapi pertuturan. kemahiran mengeja. membaca dan kefahaman. This course discusses the development and language skill. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . practical: the implementation of writing skill. practical: the implementaion of oral strategies. lesson plan. amali: terapi fisio. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. production of mathematics teaching aids and micro teaching. spelling and comprehension and lesson plan. assessment in mathematics skill. syallabus studies. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. spelling skill. terapi main. reading and comprehension skills. terapi pasir dan terapi alternatif. terapi hidro. practical: physiotherapy. membaca dan kefahaman. sand therapy and alternative therapies. teaching aids for mathematics and lesson plan. jenis-jenis terapi. terapi pergerakan kreatif. terapi seni visual. spelling skill. strategies in teaching remedial mathematics. comprehension skill. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. kemahiran membaca. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. mathematics competencies. kemahiran kefahaman. art therapy. hydro therapy. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. pelaksanaan kemahiran mengarang. reading and comprehension. music and singing therapy. play therapy. application strategies in teaching and learning. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. terapi cara kerja. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. terapi muzik dan nyanyian. pelakasanaan kemahiran mengeja. reading and comprehension. oral skill. bahan bantu belajar. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. comprehension. This course discusses the introduction of therapy . rancangan pengajaran dan pembelajaran. ejaan dan menulis karangan. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. assesment and evaluation in writing skill. speech therapy. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. mathematics syallabus study. kemahiran lisan. Pratical: construction of mathematics. diagnostic test instrument. expression art therapy. amali. rancangan pengajaran dan pembelajaran. development and acquisition of mathematics. writng skill aids.

special classroom management. pentaksiran pembelajaran murid. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. profesionalisme guru. kepelbagaian kompetensi murid. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. teaching implementation. strategi pengajaran pemulihan matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). dan isu sistem sosial. kaedah-kaedah pengumpulan data. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. students’ multiple competencies. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. pengasingan dan integrasi. learning assessment. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. prinsip dan etika kerja sosial. parents and community involvement and issues in social system . bahan bantu belajar. This course discusses strategies and placement of the student. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. kemahiran-kemahiran dalam matematik. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar.strategi pengajaran pemulihan matematik. labeling. teachers’ professionalism. program pemulihan dalam komuniti. interpretasi data penyelidikan tindakan. rancangan pengajaran harian. analisis data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penilaian kemahiran matematik. penglibatan ibu bapa dan komuniti. prosedur penyelidikan pendidikan. segregation and integration. dan pengajaran mikro. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . mengkaji sukatan pelajaran. principle social work ethics. community-based rehabilitation programme. pertimbangan dalam pengumpulan data.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. pelabelan. multi disciplinary services offered at the CBR. proses penyelidikan tindakan. pelaksanaan pengajaran. communication and supeversion.

concepts of action research and models. educational research procedure. remedial teachers role. peranan guru pendidikan pemulihan. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. clasroom management. introduction to various types of educational research design. data collection methods. organizing an action research seminar. action research process.education. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. planning and proposal. types of educational research. interpreting the action research data. penganjuran seminar. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. remedial education programs in schools. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. pengurusan bilik darjah. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah.role of administrator in remedial education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. challenge and vision in management and administration in remedial education. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . struktur organisasi pendidikan di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organizational structure of Education Department in Malaysia.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

lecturers and peers in a variety of situations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. lecturers and peers in a real life situation. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. skills and teacher values in a guided and real life situation. BBM. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. preparing teaching aids and classroom management.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge.

skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. endurance.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Pelajar merancang. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. ketahanan diri. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. jati diri. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Pada peringkat ini. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Student teachers are expected to plan.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

muscular system. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the interpretation of curriculum. nervous system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . pengelolaan permainan dan teknik permainan. permainan kanak-kanak. pengurusan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. digestive system. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. cellular level and tissue level of organisation. saluran dan peredaran darah. sukatan dan tafsirannya. blood. children’s games. sistem limfatik dan imuniti. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. endocrine system. sistem otot. sistem saraf. sistem integumentari. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem penghadaman. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. basic movement concept. konsep pergerakan asas. blood vessels and circulation. the importance of physical education. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Heart. management. jantung. sistem rangka. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. darah. Integumentary system. model Bunker and Thorpe 1982. sistem endokrina. skeletal system.chemical level. organizing games and techniques. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. nutrition and metabolism as well as urinary system. kepentingan. teaching and learning of basic movement. Bunker and Thorpe Model 1982.PAKEJ ELEKTIF 1 1. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. lymphatic system and immunity. respiratory system. selular dan tisu organisma. sistem respirasi. criteria in choosing physical education acitivities.

This course focuses on the introduction of strategies. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. managing tradisional games. sports development programme. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. laws and administration of sports. 2. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. undang-undang dan pentadbiran sukan. program pembangunan sukan. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. This course discusses the management and administration of physical education and sports. issues in sports. managing physical education and sports. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. pengurusan permainan tradisional.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. approaches. administration of national and international sports agency. values and ethics in sports. pendekatan. isu-isu dalam sukan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.

PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. text book. membaca dan menulis. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. This course focuses on topics of assessment. focusing on combination of using text book. and evaluation. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. syllabus contents and its. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. pengukuran. This course focuses on topic selecting. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. measurement. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. kombinasi penggunaan buku teks. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. penilaian dan pentaksiran. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. bertutur. 3. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

penilaian kendalian sekolah. konsep penilaian. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. jenis kemahiran. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. evaluation and examination of Arabic language. pembinaan item. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. 4. penilaian kemahiran berbahasa Arab. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. mingguan dan semester. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. describes the teaching steps for every skill. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . assessment. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. perkembangan aspek fizikal dan sosial. reading. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. terminology of. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. and writing skills. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching.This course discusses on the methodology of teaching listening.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. speaking.

rancangan makanan tambahan. physical and social growth. safety and environmental safety. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. pengenalan pendidikan kesihatan. sejarah. objectives. school health services. stail pembelajaran. school cleanliness practices. storeage of dangerous product.This course encompasses the knowledge about health sexuality. falsafah. konsep. peraturan keselamatan di sekolah. 5. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. safe road user program and building safety. free from prejudice and discrimination. the philosophy. pengenalan program kesihatan sekolah. prosedur kecemasan. safety of self. emergency procedures. program kesihatan mulut. This course expose to the concept and principles of safety education. pendekatan bersepadu. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. history and the curriculum of health education. This course focusses the basic concepts in health education. supplementary food plan. introduction to school health programme integrated approach. mouth health programme. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. penyimpanan bahan bahaya. behaviour. and micro teaching. emphases on children’s health. amalan kebersihan sekolah. method. introduction to health education. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. the learning style. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. safety services. perkhidmatan kesihatan sekolah. safety rules in schools. keselamatan diri. kaedah. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. objektif. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. The course intends to give an understanding on concept. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . positive approach in sexuality. keselamatan perkhidmatan. strategies and approaches in teaching health education.

kajian masa depan dan sistem bahasa. language skills assessment and language activities. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. konsep penggabungjalinan. kemahiran mendengar dan bertutur. matlamat. jadual spesifikasi ujian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. added value skills and language system. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. assessment of learning experience. pembinaan ujian. application of learning language approach. content objectives and organization. This course focuses on teaching component. aims. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pemulihan dan penilaian (“5P”). testing development. kemahiran membaca. reading. objektif dan organisasi kandungan. nilai. konstruktivisme dan kontekstual. application of Road Safety Education. evaluation. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. kemahiran menulis. the concepts of strategy. This course describes and elaborates aspect of philosophy. techniques. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. teaching method for Malay Language. constructivisme. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. Teori Huraian Bahasa. application of teaching language approaches. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pendekatan. penyerapan. peraturan sosiobudaya. konstruktivisme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . kecerdasan pelbagai. kaedah pengajaran bahasa Melayu. and writing. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. approaches. kewarganegaraan. konsep-konsep: strategi. method. and measurement. pengayaan. pengisian kurikulum: ilmu. penilaian pengalaman pembelajaran. pengujian dan penilaian. mastery.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. 5P concepts. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kaedah. table of test specifications. kemahiran belajar cara belajar. penilaian bahasa berasaskan projek. project based language assessment and school based assessment. taksonomi dan domain. taxonomy and domain. types and method of language assessment. teknik. pembelajaran masteri. application of value added skills.

teaching reading skills. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course studies the concepts. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . teori pembelajaran konstruktivisme. penilaian kemahiran membaca. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. roles.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. peranan. This course covers the methodology in learning. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. assessment of reading skills. reading skill. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. approaches and methods of teaching techniques of reading. teknik pengajaran kemahiran membaca. kemahiran membaca. 6. followed by planning. approach to teaching writing skills. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. latihan merancang. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. ciri-ciri. matlamat. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. mengenali dan menulis aksara Cina. kemahiran mengarang. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. writing skills. managing and implementing teaching and learning. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. preparation of teaching plan for reading skills. characteristics. This course elaborates on listening and speaking skills. kemahiran menulis.

kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. proses pelaksanaan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. functions. It exposes students’ to the theory. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kaedah. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. preparing the table of specification and analysing test results. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. methods. prinsip dan fungsi. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course comprises the basic concepts. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. 7. keperluan sukatan. principles. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Pendedahan juga diberi tentang teori.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. implementation. kaedah. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.

This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. In addition. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. they are expected to produce various creative texts of their own. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . constructing the JSU. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. pembelajaran Bahasa Tamil. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran.This course exposes students to various theories. pentaksiran dan penilaian. analyzing items. aspek bacaan luas. pelbagai genre penulisan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . penguasaan dan penggunaan bahasa. With the exposure. developing the marking scheme and the administration of examinations. menganalisis item. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. kaedah pembinaan instrumen. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. projek kewarganegaraan. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. types and methods of the preparation of resources. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. skills in teaching and learning. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. konsep. domain. aims. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. bentuk projek kewarganegaraan. merancang. mengurus dan melaksanakan projek. tujuan penggunaan sumber. syllabus of the Civic and Citizenship Education.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Teori Pembelajaran. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. the methods of teaching and learning. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. This course details the learning theories. perancangan pengajaran. domain. techniques and activities in teaching and learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. lesson planning. concept. objectives. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. the purposes of the use of resources. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course introduces to students to the rationale. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. jenis dan cara menghasilkan sumber. matlamat dan objektif. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers.

the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. lesson planning. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. types of citizenship projects. pendekatan. In this course. konsep asas nilai.This course details the introduction of Service Learning. religious and societal values as well as moral development theories. citizenship project. values. teori-teori perkembangan moral. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. preparing the scheme of work. kaedah. managing and implementation of project. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. nilai-nilai agama dan masyarakat. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. planning. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. approaches. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. methods. 2. implementation strategy of the citizenship projects. ethical theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . issues faced in assessment of Moral Education. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. teori–teori etika. moral being. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. insan bermoral.

This course focuses on moral problems faced in schools. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. pengajaran sains sekolah rendah. primary science teaching. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. purpose of assessment. isu-isu dalam pendidikan sains. memperolehi kemahiran manipulatif. administration of test. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. the basic science process skills and integrated science process skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . definition of terms. scoring of assessment. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Malaysian primary science curriculum II. test design and construction. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. assessment tools. interpreting test score and forms of examination. 3. analysis of test score. teaching science for all children and science for exceptional children. issues in science education. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. marking and moderation of test scripts. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. areas of assessment in primary school science. Malaysian primary science curriculum I. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. types of assessment. acquiring manipulative skills.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. teaching and learning strategies for primary science. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically.

matlamat pentaksiran. definisi istilah. science teaching and learning resources. analisis skor ujian. safe handling of scientific materials handling of chemicals. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. teknik-teknik asas makmal. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. preparation and improvisation of selected resources and presentation. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. It will discuss about management of science laboratory. penskoran pentaksiran. pengawetan spesimen biologi. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. alat-alat pentaksiran.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. In addition. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. using relevant mathematical ideas. rules and safety in the laboratory. Pelajar didedahkan kepada makna. bentuk-bentuk pentaksiran. preservation of biological specimens. rekabentuk dan pembinaan ujian. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. pengurusan makmal sains. pentadbiran ujian. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . 4. basic laboratory techniques.

Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Pecahan. Teaching of Numbers. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan.teaching and learning of mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. decimals and percentages. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Fractions. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. pecahan. 5. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. fractions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Selain itu.

persediaan mengajar. the 5P concept. goals and objectives of the VAE curriculum. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . huraian sukatan pelajaran. as well as practical activities for explorations of tools and materials. pendekatan. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course covers the learning theories. specifications of the syllabus. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. strategi. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. strategy. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. as well as teaching and learning resources. matlamat. bahan. Membuat Corak dan Rekaan. pengajaran mikro dan makro. Modelling and Constructing. jenis-jenis pentaksiran. objektif kurikulum. kaedah pentaksiran PSV. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. management of outdoor and indoor activities. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. peranan guru PSV. the importance of curriculum development. kepentingan perkembangan kurikulum.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. as well as Introduction to Tradisional Crafts. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. tujuan pentaksiran PSV. lesson planning. Pattern-Making and Designing. lesson planning. the roles of the VAE teachers. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. konsep 5P. subject matter. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. perancangan dan persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. approach. that is: Drawing and Picture Making. micro and macro teaching. resource and teaching aid management. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). dan sumber pengajaran dan pembelajaran. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.

peraturan memberi markah. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. aims and the functions of music in education. matlamat. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. singing folk songs. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. methods and forms of assessment. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. alberti bass. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. broken chord. permainan alat muzik. philosophical implications. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. melody improvisation. sociological and psychological factors that affect music education. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. broken chords. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. fungsi muzik dalam pendidikan. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . Carl Orff and Jaques Dalcroze. latihan dalam permainan iringan kord blok. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). types of assessments. mark schemes. bes alberti. evaluation of art works and evaluation of portfolios. play block chords. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. psikologi. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. jumping chord.pentaksiran PSV. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. importance of music. 6. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. faktor-faktor sosiologi. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. sing melodies in keys changes from major to minor. aims of assessment in VAE.

the playing of recorder and percussion instruments. types and characteristics of children and adult voices. remaja. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. teaching and learning of singing in the music classroom. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. aural sensitivity and movement to music. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. permainan alat rekoder. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. micro and macro training sessions. semester. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. permainan alat perkusi.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . 7. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing .instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. mingguan dan harian.

kaedah natural. konsep-konsep: strategi. oral-aural. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. content objectives and organization. daily lesson plan orientation. pemulihan dan penilaian (“5P”). quiz. drama. definisi. forum. situational. sumbangsaran. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. dialogue. pendekatan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kajian masa depan dan sistem bahasa. linguistik. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . telephone conversation and report presentation. kaedah dan teknik. eklektik and communicative approach. inquiry. kecerdasan pelbagai. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. perbualan telefon dan penyampaian laporan. story telling. konstruktivisme dan kontekstual. kemahiran menulis. aims. and writing. inkuiri penemuan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. teknik. approaches. code-cognitive. dialog. simulasi. tatabahasa terjemahan dan terus. reading. konstruktivisme. concept and techniques : role play. pendekatan eklektik dan komunikatif. kewarganegaraan. natural method. konsep penggabungjalinan.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. oral-aural. konsep dan jenis teknik : main peranan. latih tubi. 5P concepts. simulation. penyerapan. perbahasan. bahasa komuniti. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. defination. the writing of teaching steps. debate. lingusitic. soal jawab. discussion. pendekatan induktif dan deduktif. situasional. method and techniques. nilai. grammar translation. inductive and deductive approach. kaedah. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. audio lingual method. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. peraturan sosiobudaya. orientasi rancangan pengajaran harian. drill. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. objektif dan organisasi kandungan. kemahiran membaca. forum. penulisan langkah pengajaran. added value skills and language system. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kodkognitif. pendekatan. kuiz. pengayaan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. Teori Huraian Bahasa. comunity language. brain storming. pembelajaran masteri. bercerita. perbincangan. pengisian kurikulum: ilmu. kaedah ajuk hafaz. kemahiran belajar cara belajar. matlamat. drama. question and answer.

teaching reading skills. penilaian pengalaman pembelajaran. application of Road Safety Education. kemahiran menulis. table of test specifications. assessment of learning experience. application of learning language approach. assessment of reading skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. This course elaborates on listening and speaking skills. preparation of teaching plan for reading skills. pengurusan peralatan dan bahan. the concepts of strategy. dan bahan bantu mengajar. This course focuses on teaching component. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. 8. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). types and method of language assessment. application of teaching language approaches. penilaian bahasa berasaskan projek. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. Teori Pemerolehan Bahasa. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. perancangan pengajaran KHSR. taxonomy and domain. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. approach to teaching writing skills. reading skill. writing skills. teaching method for Malay Language. pengurusan kewangan. and measurement. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. language skills assessment and language activities. penilaian kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. techniques. mastery. pengujian dan penilaian. approaches. keselamatan bengkel. method. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. jenis dan kaedah penilaian bahasa. strategi. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. application of value added skills. pembinaan ujian. testing development. kemahiran membaca.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. evaluation. taksonomi dan domain. kemahiran mengarang. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. constructivisme. jadual spesifikasi ujian. project based language assessment and school based assessment. Teori Huraian Bahasa. teknik pengajaran kemahiran membaca.

pengenalan kepada ikan hiasan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. marking scheme and mark analysis. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. financial management. strategy. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. safety and rule regulation. pembiakan dan penanaman. tool and material management. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. peraturan pemarkahan. undang-undang perniagaan. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. workshop safety. This course deals with three main components: home technology. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. technique and teaching methodology. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. implement teaching planning and audio visual aids. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. test specification table. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. membina Jadual Spesifikasi Ujian. jenis penilaian. proses jahitan dan membuat pakaian. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Topics coveres studies on fabric. competency and school based evaluation. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. management and administration. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. business law. pelbagai cara penilaian. item development. basic statistic. finance. interpretation as well as report writing on assessment. pengurusan dan penjagaan. pemilihan pakaian. discussion on validity and reliability of evaluation format. rearing ornamental fish technology. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. analisis markah dan statistik asas. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. and vegetable and ornamental crops production technology. pemeliharaan ikan hiasan. penggunaan dan interpretasi data. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan.alternative evaluation skills for using rubric. electronic commerce (E-commerce). choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 .perniagaan elektronik (E-dagang). kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. various methods of evaluation. portfolio. kewangan.

PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. and teacher as a writer. hermeneutic. autobiography. poems. fenomenology and hermeneutic. simulation and improvisation. pascakolonial. story telling. psikoanalisis. genre critics. boneka. kekuatan karya kreatif. femenism. dialog and location background. tetamu dalam aksi. marxism. semiotic. plot. bercerita. arcitipal. penerbitan karya. post modern. This course elaborates on the introduction to theatre in education. femenisme. teater pembaca. adolescent novel. tema. novel popular. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. puppet. dan guru sebagai penulis. theatre inclassroom. Marxisme. theatre for multipurpose. teater dalam bilik darjah. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. puisi. surelisme. harvesting and use of plants produced. reading reception dan reflection theory. dan isu karya kreatif. pascamoden. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. sudut pandangan. surelism. guru dalam peranan (teachers in action). plant care. short term vegetable and ornamental crops. This course elaborates on literary critics field like. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . genre writing publishing. management and care of ornamental fish.clothes making processes. existensialism. rearing ornamental fish technology. dialog dan latar tempat. fenomenologi. teater untuk kepelbagaian tujuan. plot. psyco-analysis. opinion angle. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. semiotik. dan new critics. creative writing themes and issues. resepsi dan teori tindak balas pembaca. post structuralism dan deconstruction. eksistensialisme. proses pengeraman bahan. tropical freshwater ornamental fish:. short stories. the vegetable and ornamental crops production technology. novel remaja. post colonial. 9. selection and preparation of equipments and materials. reading theatre. cerpen. the ornamental fish. persoalan. watak dan perwatakan. genre formation process. kritik genre dan kritikan baru. simulasi dan improvisasi. visitor in action. latar tempat. creative writing strength. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. teachers in action. propagation and planting. popular novel. character and characterisation. preparation of planting beds and containers.

teater dan teater kanak-kanak. sinematografi dan persembahan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. improvisasi. stage performance theory. forming production management. and vocalisation. theatre and children theatre. elemen. produksi. mengadakan sesi uji bakat. selection and script writing. cinematography. jenis-jenis pergerakan. sejarah dan latar belakang. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. pemilihan. and forms of children drama. dan pembinaan skrip. production. a performance. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. unsur-unsur pergerakan. music with movements elements of movement. pementasan. jenis dan bentuk drama kanakkanak.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pengarahan. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. pergerakan kreatif. testing and evaluation. creative movement. pengurusan produksi. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. pengujian dan penilaian. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . actors selection. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. directoring. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. pemilihan pelakon. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. 10. This course elaborates on the definition and concept of drama. performance ethics. element. asas lakonan dan vokal. etika pementasan. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. technology in teaching and learning music in classroom. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. implementing a screen testing. basic dramatisation. history and background. and presenting a performance. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. teori pementasan. types. sumber pengajaran dan pembelajaran. perancangan pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning resources. muzik dengan pergerakan.

tafsir ayat hukum. interpretation ayat akhlak. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. tafsir ayat aqidah. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. nyanyian semerta dan aural. patriotic songs. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. interpretation ayat aqidah. 11. children’s songs and cultural songs. dan khatam al-Quran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. takbir. takbir. tafsir ayat akhlak. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. basmalah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. isti`azah. and khatam al-Quran. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. interpretation ayat hukum. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities.learning music through movements. isti’azah. introduction to children’s songs. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. basmalah. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. impromptu singing and aural. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. nyanyian kanak-kanak. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. lagu-lagu patriotik.

Jin. Nahawand. Muhkam and Mutasyabih. The topic Language and literature is also introduced. Muhkam dan Mutasyabih. arRahman. burdah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . its mukjizat. Nuh. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Each tarannum will focus on tabaqat.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. wuslah. martabat. Hadith Qudsi. mukjizat al-Quran. riwayat hidup perawi hadith. wuslah. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. reading and writing. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. burdah. Nuh. arRahman. harakat. Nasikh. hukum beramal. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Nahawand. the degree of Hadith and rules. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Sikah dan Jiharkah. hadith palsu dan implikasinya. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. definitions. Jin. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Mansukh. Nasikh and Mansukh. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. harakat. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. 12. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies.

the English sound system (phonology). ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. an overview of teaching approaches. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. morphology. theories of second language acquisition. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. pengajaran. and semantics. 13. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. tatabahasa dan ejaan. methods and techniques. komunikasi. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. morfologi. the teaching and assessing of listening and speaking skills. materials selection. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. and introduction to lesson planning. testing and evaluation. integration of language skills and language content. developing classroom skills. remedial and enrichment activities. syntax. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. general principles in the teaching of language skills. the teaching and assessing of reading skills. pengajaran. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. kemahiran mengurus bilik darjah. sintaks dan semantik. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran membaca dan menulis. spelling and dictation. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. classroom management. adaptation and simplification.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. communication. the teaching and assessing of literature for primary schools. multiple classroom teaching. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. the teaching and assessing of vocabulary. syllabus study. the teaching of grammar. peperiksaan dan penilaian. membaca. the teaching and assessing of writing skills. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran kelas cantum.

analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. followed by planning. proses pelaksanaan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. peranan. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . matlamat. ciri-ciri. principles. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course studies the concepts. This course covers the methodology in learning. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. managing and implementing teaching and learning. functions.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course comprises the basic concepts. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. mengenali dan menulis aksara Cina. Constructivism Learning Theories. latihan merancang. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. characteristics. prinsip dan fungsi. methods. implementation. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. roles.

BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. preparing the table of specification and analysing test results. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Subject-verb agreement. and Cohesive devices in spoken and written language. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. It focuses on Tense types and aspects. reading and writing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . speaking. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. The topics emphasizes on listening. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. bertutur. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Sentence types.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

1 3.4 2. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1.3 2.4 mengurus masa. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.2 2. bahan kurikulum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 2.4 1.5 1. merancang.6 3. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. teori pembelajaran. budaya.2 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.1 1. mengintegrasikan kemahiran mengajar. emosi dan tekanan secara berkesan. 3. psikologi dan etika profesional keguruan. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.6 2. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 2. sosial.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.3 3. 1. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.2 1. Pentaksiran.

bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.4 5.Hasil Pembelajaran 3. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.1 4. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.4 4.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. akauntabiliti integriti.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Kaedah Saintifik. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk 6. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 6.3 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.5 4.3 4.3 5. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.1 5. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.2 dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 6. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Komunikasi.6 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. Etika. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.2 5.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi 6. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.6 5.5 3. 4. 4. 4. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. 5.

menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.3 8.4 8. tenaga manusia.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.4 7. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.1 8. membuat muhasabah diri.5 menggunakan kemahiran akses kendiri. 8. mengenal pasti kewangan.Hasil Pembelajaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pembelajaran Sepanjang Hayat 7. 8.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 7. 6. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.3 7.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.1 7. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 2. 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 3.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL.

Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. MAJOR ELEKTIF 1 • • • ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL.

11. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan .

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral CATATAN 15. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->