KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kreatif. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. responsif. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. inovatif. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. holistik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . futuristik. berdaya fikir.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. relevan. dan bersepadu.

Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Education for International Understanding (EIU). • Melaksanakan amalan terbaik. • ii. aktiviti kokurikulum. iii. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus.i. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. kemahiran. dan Bina Insan Guru. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. nilai/disposisi. iv. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). v.

f. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. bahan. d. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. kajian kes. e. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Portfolio Pembelajaran. penilaian tugasan terarah. pentaksiran prestasi (performance assessments). Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Penggunaan Unit Plan. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. penyelidikan tindakan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. dan tugasan. c. internship. b. latihan industri. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. praktikum. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). kerja kursus. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Ujian Akhir Kursus. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. hasil pembelajaran.MQF). Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MATLAMAT.PENGENALAN.

Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. etika. kemahiran. v. ii. dan etika profesional keguruan. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. bahan kurikulum. psikologi. vi. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Memiliki dan menampilkan nilai. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. iv. vii. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Sebagai prasyarat. pentaksiran. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. sosial. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. budaya. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. iii. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. viii. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Major. dan Amalan Profesional. kemahiran generik. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. 1. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Sepanjang mengikuti program. major dan elektif. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 .

1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform I Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.

dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.9. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.13.

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.15. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II .

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .17.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 (9%) 18 . Islam 9 Bahasa Arab . 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Jasmani 5 Pendidikan . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 5. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan .

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .Pakej Elektif 2 Bil. Fractions. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

Bil. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 .s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.

Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum .

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. pendidik yang inovatif. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. penguasa ilmu yang mantap. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. tutorial dan amali. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. terarah kendiri. dan penilaian kendiri. mengumpul. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. pengguna teknologi maklumat yang cekap.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

bertutur. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. konsep asas tamadun Islam. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. writing for different text types. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. membaca. kaedah pandang dan sebut. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . dan kemahiran mendengar. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Islam dalam tamadun Melayu. Types of Questions. kaedah abjad. Parts of Speech/Word Classes. It focuses on the English Sound System. membaca. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. jenis-jenis soalan. Reading Skills. bengkel pembelajaran secara individu. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. interaction among various civilisation. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. listening and speaking skills. Contemporary Issues. dan menulis pelbagai penulisan. reading skills. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Islam in the Malay Civilisation. berpasangan dan berkumpulan. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. basic concept Islamic Civilisation. It builds further on parts of speech/word classes. tatabahasa. Tenses. kemahiran mendengar dan bertutur. interaksi antara pelbagai tamadun. jenis-jenis ayat. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Sentence Types. Listening and Speaking Skills. Prominent Figures of the Islamic Civilisation.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. This course focuses on the Introduction of Civilisation. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). bengkel pengajaran menggunakan boneka. writing academic papers and writing reflections. Pendidikan Seni Visual. bengkel aktiviti pratulisan. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia.

and also data analysis and interpretation. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pluralistic society in the Malay world. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. and the role of government and society in ethnic relation. workshop for using puppets. konsep-konsep asas hubungan etnik. knowledge and basic skills in arts in primary school. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. Visual Art Education and Physical and Health Education. menjalankan aktiviti meneroka. melaksanakan aktiviti mengenal irama. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. warna dan ruang serta deria dan seni. dan juga analisis data dan interpretasi. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. look and seeing method. operation and computation. individual. basic concepts in ethnics relation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. The topics discussed are problem solving. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. religion and ethnic relation. workshop for sound production using digital recorder. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. spatial sense. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. agama dan hubungan etnik. pre-writing activity workshop. measurement. basic reading workshop : phonetic method. pengukuran. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. kesedaran ruang. alphabet method. mechanism of writing workshop. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. application and management in teaching and learning activities. masyarakat pluralistik Alam Melayu. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. construct and use non electronic teaching and learning materials. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. operasi dan pengiraan.This course explains and applies pre-reading activities. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran.

pengelolaan aktiviti. management of meeting and budget. marching. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. expressing through arts. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. introduction on equipment. and official function. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 .colour and space as well as senses and arts. struktur dan organisasi. implementing and managing creative activities by integrating music. management and administration. training and tactical of games. perlembagaan unit beruniform. dan majlis rasmi.rhythm. organizing of activities and competition. pengurusan dan pentadbiran. management of court / field and team and organizing competition. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on cocurriculum in primary school. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. filing system. exploring. structure and organization. principles of first aid. This course focuses on the history of uniform unit. knowing. mengetahui. gelanggang dan undang-undang permainan. discipline and spiritual. setup of cocurriculum unit. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. planning and camping. experiencing. pengenalan alatan. constitution of uniform units. disiplin dan kerohanian. court and rules and regulation of games. pengukuhan kemahiran dalam permainan. penubuhan unit-unit kokurikulum. asas pertolongan cemas. pengurusan mesyuarat dan kewangan. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. games enrichment. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. asas kawad kaki. sistem fail dan surat menyurat. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. latihan dan taktik permainan.

to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. This course focuses on the introduction and concept of society. pembinaan self-esteem. basic skills.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. Through the activities. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. team management. persediaan. organizing competition. jenis khidmat kemasyarakatan. classification of society. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. preparation. pengurusan ukuran balapan dan padang. management in measurement of track and field events. track events. aktiviti kemasyarakatan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pengkelasan persatuan. pengurusan. implementation and evaluation of project. field event. building their self-esteem. berdaya maju. berdaya tahan. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. This course is a four days camping programme. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. dan berdaya saing. perkembangan dan kepentingan persatuan. rules and regulation. history. This course focuses on the general knowledge. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. guru dan hubungan dengan komuniti. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. sejarah. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. khidmat pendidikan kepada komuniti. progressive and resilient. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. kemahiran asas. potensi dan citra diri seorang insan guru. development and importance. history. management. sejarah dan undang-undang. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. pelaksanaan dan penilaian projek. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . guru dan akauntabiliti profesionalisme.

tertib di meja makan. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. Act 550 (1996). service circulars. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. benchmark leadership characteristics. table ettiquette. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. pengurusan sekolah. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. kemahiran mendengar secara efektif. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. Akta 550 (1996 ). school organisation. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. ciri-ciri kepimpinan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. kreatif dan inovatif. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. mandat. lawatan benchmarking. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. profesional circulars. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . kembara sosial. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. infrastructure and school curriculum infostructure. pengucapan awam. aktiviti kerohanian/moral. latihan dalam kumpulan. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. effective listening. interaksi dengan komuniti setempat. Surat Pekeliling Ikhtisas. iklim sekolah. The course emphasises on the balanced teacher self development. organising and attending workshops. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. khidmat pendidikan kepada komuniti. jenis khidmat kemasyarakatan. Pekeliling Perkhidmatan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. protocol. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. moral acitivities. kesantunan berbahasa. school climate. public speaking. managing official ceremonies and dressing code. raising the flag. Students are exposed to the skill of planning. students are exposed to teachers and law mandate. speaking skills. teacher relationship with community and honesty.

professional. The focus of the course is related to workshops. tema bengkel. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. professionasme commitment reports and reflective evaluation. workshops theme. interaction with excellent teachers. lawatan benchmarking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 .BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. administering post inventory test of self direct search. conflict inventory. interaksi profesional dengan guru cemerlang. interpretasi dapatan ujian. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. innovation. finding. refleksi. inventori konflik. inovasi guru cemerlang. reflection. benchmarking visits. This course aims to upgrade continuos self professionalism. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). interpretation of test.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. different stages of development. models of discipline management. pelbagai teori pembelajaran. This course consists of the development of Islamic. Western and Eastern philosophy of education. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. factors that influence the development of the child. basic principles of child development. model-model pengurusan disiplin.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implikasi faktor perbezaan individu. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. nature of human beings from the religious and biological perspectives. development of children with special needs. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. the National Philosophy of Education. historical development of the Malaysian education system. implications of individual differences. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prinsip-prinsip asas perkembangan. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. This course encompasses the child’s learning environment. implications on teaching and learning. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. the roles of teachers in classroom management. motivasi. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. the underpinning theories of child development. various learning theories.

types of guidance and counseling services. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. management of educational media and resources. akauntabiliti dan kesantunan guru. needs. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. production. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. teori. communications skills. practices and development of educational technology. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. pengurusan media dan sumber pendidikan. pemilihan. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. application of technical skills in using various instructional media. teacher politeness. etika. leadership and roles of teachers. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. utilization and evaluation of educational media. matlamat. multicultural relationship skills and issues. This course discusses the concept of a profession. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. ethics and accountability. theories. This course discusses concepts. penghasilan. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. learning styles based on different multicultural aspects. penggunaan dan penilaian media pengajaran. integration of information and communication technology in teaching and learning. peringkat perkembangan guru. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. roles of ordinary teachers as guidance teachers. selection. characteristics of a teacher as a professional. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. kemahiran berkomunikasi. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. stages of teacher development. peranan guru biasa sebagai pembimbing. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. kepemimpinan dan peranan guru. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.

tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. This course discusses educational issues and current challenges. early symptoms of emotional disturbances amongst students. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

telephone conversation and report presentation. forum. lingusitic. eklektik and communicative approach. aims. latih tubi. situasional. kuiz. konsep dan jenis teknik : main peranan. kemahiran menulis. kaedah ajuk hafaz. konsep penggabungjalinan. oral-aural. kaedah dan teknik. perbualan telefon dan penyampaian laporan.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. the writing of teaching steps. orientasi rancangan pengajaran harian. pendekatan eklektik dan komunikatif. oral-aural. bercerita. pendekatan induktif dan deduktif. comunity language. kemahiran belajar cara belajar. drama. kecerdasan pelbagai. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kajian masa depan dan sistem bahasa. inductive and deductive approach. content objectives and organization. and writing. konstruktivisme dan kontekstual. quiz. inkuiri penemuan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. This course describes and elaborates aspect of philosophy. reading. approaches. kaedah natural. simulation. “5P” concepts. matlamat. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. sumbangsaran. nilai. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. drama. audio lingual method. drill. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. simulasi. added value skills and language system. bahasa komuniti. penulisan langkah pengajaran. objektif dan organisasi kandungan. daily lesson plan orientation. pendekatan. method and techniques. pengayaan. perbincangan. kemahiran membaca. soal jawab. concept and techniques : role play. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . linguistik. debate. pengisian kurikulum: ilmu. pemulihan dan penilaian (“5P”). and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. brain storming. peraturan sosiobudaya. penyerapan. forum. perbahasan. dialog. inquiry. question and answer. defination. natural method. kewarganegaraan. dialogue. situational. code-cognitive. discussion. kodkognitif. grammar translation. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. tatabahasa terjemahan dan terus. kemahiran mendengar dan bertutur. definisi. story telling.

mastery. pendekatan. Teori Huraian Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. pembelajaran masteri. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. the concepts of strategy. teknik. application of Road Safety Education. teaching method for teaching Malay Language. application of learning language approach. techniques. konstruktivisme. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . This course focuses on teaching component. application of Road Safety education. kaedah. Teori Pemerolehan Bahasa. mastery. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konsep-konsep: strategi. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. teknik. application of learning language approach. teaching method for Malay Language. konstruktivisme. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. konsep-konsep: strategi. application of value added skills. constructivisme. the concepts of strategy. Teori Huraian Bahasa. approaches. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pendekatan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pembelajaran masteri. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches. kaedah. kaedah pengajaran bahasa Melayu. techniques. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. constructivisme. application of teaching language approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. application of value added skills. the implementation of teaching and learning activities through contextual. method. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. method. approaches.

procedures. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. learning homepage. jenis dan kaedah penilaian bahasa. application of information processing model. types and method of language assessment. bengkel penggunaan cakera padat. reading skill. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. taxonomy and domain. language skills assessment and language activities. This course elaborates on listening and speaking skills. penilaian bahasa berasaskan projek. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. pengujian dan penilaian. learning CDs in teaching. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. animation in presentation. kemahiran menulis. approaches and methods of teaching techniques of reading. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. pengaplikasian struktur perpautan. linkages in application structure. writing skills. assessment of reading skills. evaluation. assessment of learning experience. conference and exhibition in ICT. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. approach to teaching writing skills. ethics. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. teknik pengajaran kemahiran membaca. penilaian pengalaman pembelajaran. testing development. pembinaan ujian. penggunaan alat pengarangan. mereksa cipta animasi. internet resources. and measurement. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. This course describes the use of internet. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. virtual and video learning. preparation of teaching plan for reading skills. project based language assessment and school based assessment. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. taksonomi dan domain. jadual spesifikasi ujian. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. kemahiran mengarang.(Primary School Malay Language Assessment) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. on-line learning of language learning. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. pengajaran bahasa secara atas talian. teaching reading skills. table of test specifications. BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. penilaian kemahiran membaca. kemahiran membaca. use of writing tools.

pronunciation and syllablication transcription. fonem suprasegmental. variasi bahasa. enrichment education. linguistic structure. struktur linguistik. fonem : fonem segmental. applied linguistic.Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. segmental phonemes. This course elaborates on phonetic and phonology theories. lingistik kontekstual. language characteristics. prosedur program pendidikan pengayaan. dycronic linguistic. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. penyediaan bahan bantu mengajan. contextual linguistic. super segmental phonemes. pendidikan pengayaan. This course elaborates on various linguistic fields. perbezaan pengelolaan dan strategi. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. alphabet and phonetic symbols. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. This course elaborates on remedial education. peraturan paradigmatik. teaching practical session. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. reflection : thinking in linguistic. artikulasi dan artikulator. sejarah perkembangan ilmu linguistik. sesi latihan pengajaran. stylistic. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. sifat bahasa. refleksi : pemikiran dalam linguistik. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. pelaksanaan aktiviti pengayaan. differences in organizing and strategy. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. and standard pronunciation. linguistik diakronik. specific ways in organizing the remedial session. external factor. language variation. articulation and articulators. procedure of enrichment education programme. dan latihan mentranskripsi. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. linguistik gunaan. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. implementing of enrichment exercise. and scientific Malay language. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. preparing the lesson plan of remedial session. huruf-huruf dan simbol fonetik. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. teaching of assessment. faktor luaran. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . linguistic developement history. pronunciation and syllablication exercise. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. phonemes. pronunciation and syllablication in Malay language. paradigmatic rule.

clause. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. golongan kata kerja. prepositional phrase. makna peribahasa. adjectives. verb phrase. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. frasa kerja. Perkamusan. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. types of words. feature meaning. frasa adjektif. lexical and contextual meanings. perkamusan. kata adjektif. dan ejaan. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. isu bahasa terkini. dan kaedah dan teknik terjemahan. jenis kata adjektif. ketaksaan dan kekaburan makna. complex sentence and sentence construction process. the sentence in Malay language included phrase. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. dan pembentukan kata baharu. adjectives. adjectives phrase. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. ambiguity and vague meanings. istilah singkatan. makna ayat. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. ayat tunggal. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. ayat dasar. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. This course elaborates on semantic. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. golongan kata. affixes in Malay language. dan kelas kata tugas. idiomatic meaning. kata kerja. Malay language word form. imbuhan dalam bahasa Melayu. proof theory. verbs. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. terminology and terminology construction schedule. bentuk perkataan bahasa Melayu. peristilahan. klausa. dan proses penerbitan ayat. sejarah ejaan jawi. single sentence. and the formation of new words. perubahan semantik. ayat majmuk. skema tatacara pembentukan istilah. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. lambang. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . semantic change. short forms. fitur makna. korpus bahasa. sumber istilah. verbs. makna leksikal.(Morphology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. teori pembuktian. frasa sendi nama. and functional word. symbols and spelling. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu.

Malay language preindepence and past independence. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . data analysis. Malay culture (from political. prosedur penyelidikan pendidikan. the future and the challenges of the Malay language. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. world view and Malay society cosmology. penganjuran seminar.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. external influence in Malay society. perancangan dan cadangan. dan ekonomi). the history of the development of the romanise. writing development of vocabulary of the Malay language. modernisation and planning of the Malay language. interpreting the action research data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. and translation techniques and method. language corpus. masyarakat. Malay culture in literary and non literary resources. data collection considerations. sosial. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It discusses introduction to research methods in education. educational research procedure. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. analisis data. proses penyelidikan tindakan. planning and proposal. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course elaborates on concept of culture. current language issues. action research prosess. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. dictionary. the flow and experts of the Malay language vocabulary. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. and economic aspects). serta kebudayaan kebangsaan. social. society. the history of Jawi spelling. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . spelling. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. types of educational research. the study of the classical Malay language texts and its shift. kaedah-kaedah pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. and national culture.

membaca dan menulis. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. 2. and writing. bertutur. bertutur. membaca dan menulis. comparative literature. documentation and publication procedure of action research. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. describes the teaching steps for every skill. and writing skills. approaches in understanding primary school literary texts. and primary school literary texts appreciation. speaking. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. literary teaching and learning techniques and activities. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. importance. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course discusses on the methodology of teaching listening. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. children and adolescent literature. discusses every component of the language skills including concepts. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. sastera kanakkanak dan remaja. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. sastera bandingan. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. kepentingan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . reading. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. tujuan. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. speaking. organization an action research seminar. reading. aims. and classification.

techniques and strategies Rhetoric of Arabic. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. nouns and verbs approaches. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. kata kerja tidak fleksi. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. types of phrases and sentences using nominative. kata nama fleksi. mendedahkan kaedah. kata kerja fleksi. struktur ayat namaan dan pembentukannya. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. verbs. accusative and genitive. Ma’ani and Badi’. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. awzan sarfi (pola morfologi). BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. rules and forms of Arabic Morphology. the principles. kata terbitan. teaching suitable syntax. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. penggunaan gaya bahasa. nouns. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. al-Ma’ani dan al-Badi’.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. akusatif dan genitif. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . nominal and verbal sentences. juga mendedahkan kaedah. approaches. techniques and strategies to teach Arabic morphology. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. articles. gaya kecuali . teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. teaching techniques for primary school. seruan. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan.

Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. keistimewaan. orators and writers. prose and poetry. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. syllabus contents and curriculum specifications. zaman permulaan Islam. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. software applications explains. Jahily. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. various types of knowledge sources such as websites via internet. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . well-known poets. Arabic multimedia terminology. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. assessment book and teacher’s guide. Abbasy and Modern. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. early Islam. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. combination of using text book. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. aplikasi perisian. tema. types of literature. Umayyad. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . zaman Bani Umaiyah. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. hasil-hasil karya penyair. syllabus and text book. iaitu zaman Jahiliyah. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer.

prinsip-prinsip asas penilaian. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. proses penyelidikan tindakan. daily. evaluation and examination of Arabic language. different skills. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. This course discusses the concept of micro and macro teaching.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. prosedur penyelidikan pendidikan. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. pengukuran. implement of the micro and macro teaching. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course exposes students to the terminology of assessment. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 .

pertimbangan dalam pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. interpreting the action research data. syllable and word. vowel and consonant. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan.perancangan dan cadangan. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. second and foreign languages. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. data analysis. interprestasi data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. moneme. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. language acquisition theories. sukukata dan kata. action research prosess. analisis data. types of educational research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . organization an action research seminar. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. monem. data collection methods. planning and proposal. phoneme. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. communicative competency and psychological language. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. morfem. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. documentation and publication procedure of action research. bahasa kedua dan bahasa asing. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda.

Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. the terminology of assessment. penilaian kemahiran berbahasa arab. dan peribahasa. penilaian kendalian sekolah. teknik soal jawab. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . 3. kosa kata. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. konsep penilaian. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. and idioms. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. penjelasan konsep. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. pembinaan item. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. pemulaan dan penutup pelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. evaluation and examination of Arabic language. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. vocabulary. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process.

BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. serta konsep pengajaran mikro. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. This course discusses the concept. sentence structure. defining concepts. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. writing reflections and understanding micro teaching concepts. characteristics. ciri-ciri. types of sentences and rhetoric. jenis-jenis ayat dan retorik. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. phrases. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. genre and historical development. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. komponen ayat. principles and objectives of teaching Chinese language. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. frasa. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. questioning techniques. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. the roles and ethics of language teachers.

mengenali dan menulis aksara Cina. This course comprises definitions. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. characteristics. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. followed by planning. This course covers the methodology in learning. This course studies the concepts. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. and historical development of prose. This course covers the teaching and learning methods of reading. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. characteristics. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning. matlamat. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. ciri-ciri. Constructivism Learning Theories. latihan merancang. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.

kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. proses pelaksanaan. This course comprises definitions. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. This course covers the basic techniques in writing skills. iaitu Shi. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Each topic will be followed by micro or macro teaching. principles. various characteristics and historical development of poetry.e.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. dan Sanqu. Ci and Sanqu. dipilih sebagai bacaan asas. i. implementation. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Distinctive poems of three different types. Ci. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. methods. functions. prinsip dan fungsi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Shi. preparing the table of specification and analysing test results. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. are selected as basic texts. This course comprises the basic concepts.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . caricatures. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Topics include appreciating poetry. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. pembelajaran Bahasa Tamil. pentaksiran dan penilaian. analyzing items. constructing the JSU. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. sastera kanak-kanak. Besides looking at themes.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. ‘Aniyiyal’. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. In addition. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. kaedah pembinaan instrumen. kepentingan dan peranan berita. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. children’s literature. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. This course focuses on the various genres relating to children. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. cartoons. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. aniyiyal dan yaappiyal. menganalisis item. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. It discusses the importance of creative Tamil literature. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . developing the marking scheme and the administration of examinations. puisi. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. poetry in motion and folklores. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman.

It discusses introduction to research methods in education. prosedur penyelidikan pendidikan. teknik penghasilan cerpen dan novel. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. introduction to various types of educational research design. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. types of educational research. the authors and themes. Topics discussed include the history of classical poems. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . data analysis. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. concepts of action research and models. perancangan dan cadangan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. mengapresiasi keunikannya. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . analisis data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. interprestasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. planning and proposal. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. proses penyelidikan tindakan. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. data collection methods. data collection considerations.novels. authors and themes and analysis of epics. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil.. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. pertimbangan dalam pengumpulan data. action research prosess. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education.

deviant and social control. masyarakat dan negara. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. interaksi dan struktur sosial. and races and ethnics. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. sosialisasi. interaction and social structure. pre-independence era. budaya. dan kaum dan etnik. and the amendment of education policy in national development history. society and country. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . zaman selepas kemerdekaan. post-independence era. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. zaman sebelum kemerdekaan. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. thematic strands. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. 5. culture. devian dan kawalan sosial. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. organization an action research seminar. socialisation. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. kandungan pelbagai disiplin. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. multi-disciplinary. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial.

This course requires students to conduct practical activities. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. moral and ethics. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. peranan guru dalam pemupukan nilai. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. kuasa dan autoriti. power and authority. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. politik. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. doctrine of power separation. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. bentuk-bentuk kerajaan . physical system and the relation with human beings. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. affective domains in instilling positive attitudes. moral dan etika. kedaulatan. politics. insan bermoral. and politics and government in Islamic perspectives. moral and ethics. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. teacher’s role in enhancing values. doktrin pengasingan kuasa. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. moral human being. moral dan etika. types of governments – comparative studies. and inculcation of values through government policies. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. human interaction with the environment and natural resources. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. strategies of education on sustainability in Social Studies. education for sustainable development and education for international understanding. sovereignty. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . the existing of nation. kewujudan negara.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial.tinjauan perbandingan. This course focuses on values. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial.

PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. items analysis. analisis items. perancangan ujian. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. evaluation and test. penilaian dan ujian. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. pengukuran dan statistik. planning of test. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. and the role of teachers in assessment. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. measurement and statistics. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. Students are also exposed to the citizenship project. which is a part of practical activities in the learning of social service. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and Civics and Citizenship Education. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. and Civics and Citizenship Education. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. validity and reliability of test. issues in assessment.

This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. the micro and macro teaching. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. introduction to various types of educational research design. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. approaches and strategies in teaching-learning. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. economic transformation and development. economic sectors in development. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. teaching skills. kemahiran pengajaran.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. social aspects in development. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. faktor pertumbuhan ekonomi. This course focuses on the study of economic development. human capital investment in knowledge-based economy. perancangan pengajaran. data analysis. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . data collection methods. analisis data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection considerations. planning and proposal. sektor ekonomi dalam pembangunan. economic growth factors. educational research procedure. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. interprestasi data penyelidikan tindakan. types of educational research. transformasi dan pembangunan ekonomi. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. interpreting the action research data. perancangan dan cadangan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengajaran mikro dan makro. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. aspek sosial dalam pembangunan. kaedah-kaedah pengumpulan data. rasional dan objektif. problems of poverty and eradication strategies. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. action research prosess.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengenalan analisis wacana. concepts of action research and models. and Malaysian economy and globalisation. pertimbangan dalam pengumpulan data. lesson planning. teaching-learning modes and techniques.

pembahagian masa tak sekata. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. rational. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. In the sight singing section. critical thinking and logical analysis. Penyelidikan Tindakan II . prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. introduction to discourse analysis.massa. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. It consists of listening to intervals. organization an action research seminar. klef-alto dan tenor. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. pembentukkan kaden. and discourse and social issues. penganjuran seminar. triads.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. 6. skelnada major. strengths and weaknesses of discourse analysis. meter dan nilai not. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. tidak lazim. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . kegunaan analisis wacana. pemikiran kritikal dan analisis logik. documentation and publication procedure of action research. chords and cadences. and objective manner. discourse analysis and mass media. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. peraturan pengharmonian. triad. the use of discourse analysis. melodi. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. meters and note values. and the solutions. This course also focuses on sight singing. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. melodies. irregular meter. kord.

fungsi muzik dalam pendidikan. major. Other than that ornaments in music scores will be taught. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . minor and chromatic scales and compound intervals. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. importance of music. sociological and psychological factors that affect music education. faktor-faktor sosiologi. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. pembentukan kord dominan ketujuh. arpegio dan kord. progression of six four and chord progession in fifths. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. philosophical implications. irregular time division. alto and tenor clefs. compound and irregular time. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. rules of harmony. psikologi. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. In this course. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. aims and the functions of music in education. formation of cadences and the recognition of figured bass.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. Topics given focus here are meters in simple. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. matlamat. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. pergerakan pembalikan kedua. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education.

accompaniment. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. Keyboard technical skills. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. a variety of singing repertoire including two part singing. In addition. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 .applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. lagu lapisan. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. arpegio. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. teaching and learning of singing in the music classroom. teknik pengendalian alat iringan. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. kord dan pengaplikasian teori. jenis rentak iringan. teknik bermain rekoder soprano. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. harmoni dalam permainan repertoire kibod. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. arpeggio and chord playing. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. preparation and arrangement of percussion scores. exercises in scale. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. singing. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. students use melodic decoration in their music composition. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian.

mengenal pasti jeda. bacaan not. chords. sing melodies in keys changes from major to minor. playing the guitar while singing. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. jumping chord. kord. broken chord. plucking and strumming style. latihan aural. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. MZP3108V Alat Muzik Utama . reading of notes. mengimprovisasikan melodi di kibod. It involves aural studies in intervals. irama. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. bermain pelbagai rentak. bes alberti. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. chords and musical concepts. triads. Memperkenalkan kord. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Kemahiran pendengaran. kaden. bermain gitar sambil menyanyi. melody improvisation. aural practices. Focus is on posture. triad. playing with different rhythm.This course exposes students to various piano technical skills. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. playing a wider repertoire. petikan dan cara ‘strumming’. This course caters to students without knowledge in guitar playing. play block chords. melodi. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. melodies. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. MZP3108G Alat Muzik Utama . dan konsep muzikal. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. cadence and rhythm. latihan dalam permainan iringan kord blok. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 .Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan.

aural.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. alberti bass. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. sight playing and a variety in repertoire. Carl Orff and Jaques Dalcroze. bimbingan. nyanyian lagu. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. In the teaching and learning of music in the classroom. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZP3112G Alat Muzik Utama . tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. to reinforcement.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. rhythm. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. kemahiran membuat persembahan. bacaan not.broken chords. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Penekanan kepada perkembangan stail. petikan dan cara ‘strumming’. artikulasi. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. strumming style with different rhythm and chords. permainan alat muzik. In addidtion. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. plucking. MZP3112V Alat Muzik Utama . progressing to level two in piano playing techniques. pelbagai rentak dan kod. This course focuses on continuity. Emphasis is on style development. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.jumping chords and chomping chords at the keyboard. dynamics and performance preparation. rentak. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. singing folk songs. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. latihan aural. dinamik. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. articulation.

Zapin and walking bass rhythms. rancangan mingguan . format rancangan pelajaran tahunan. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. This course discusses the primary school music curriculum. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. It comprises of preparing. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. permainan piano dalam rentak Inang. This course exposes the students to compositional devices in music education.rancangan harian.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Zapin. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Students are guided in these 3 components throughout the course. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. perancangan. This course is a continuity from course vocal 1. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . primarily on the KBSR music education syllabus. mingguan.pengajaran mikro. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. sight playing and a variety in repertoire. harian . planning and writing the year plan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Students’ present their respective music composition present during this course. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. ciptaan ensembel rekoder. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang.

Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. artikulasi. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. langkah-langkah pengajaran makro. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . MZP3115V Alat Muzik Utama .Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. articulation. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. practice to reflect and write on the work carried out. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. Muzik Ensembel Lain. dan pengalaman praktikal salah satu genre.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. rentak. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. This course is a continuity from course vocal II. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. Music in the form of dance. rhythm. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Ensembel Sosial Popular. perancangan sesi pengajaran makro. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. penekanan kepada perkembangan stail. planning of macro teaching sessions. dinamik. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Muzik Bentuk Tarian Utama. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Style.MZP3115G Alat Muzik Utama . Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. bengkel. analisis skor. “Popular social” ensemble music.

This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. On this higher level. teknik persembahan. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. score analisis. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. MZP3118V Alat Muzik Utama . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . ensembel instrumental. piano playing techniques. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. workshops and practical experiences. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. memimpin. students are exposed to different music genres through listening activity. sight playing and a variety in repertoire. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. music genres materials are selected from traditional classic music. Alat Muzik Utama . Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course focuses on vocal diction techniques. instrumental ensemble. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. lawatan ke program konsert / persembahan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. conducting and attending program concerts/performance.music and solo instrumental music. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . video watching or live performances.

Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Klasik. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. India. romantic and the 20th century eras with different music genres. India. MZP3121G Alat Muzik Utama . 20th century and Jazz eras.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Baroque. Romantik. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Classical. classic. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Romantic. genre. klasik. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Barok. Jepun. Abad ke 20 dan Jazz. Thailand and Africa. discussions are held to analyse aspects of music genre. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. styles and composers music scores from Renaissance.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. genre and compositional styles. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Japan. karya dan stail dengan lebih mendalam.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . ekspresi dalam pelbagai dinamik.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. romantik.

It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dalam pengumpulan data. documentation and publication procedure of action research. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. 7. types of educational research. the role of technology and music software in the production of music composition. organization an action research seminar. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. interprestasi data penyelidikan tindakan. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. action research prosess. planning and proposal. data collection methods. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. MUSIC ACE. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . prosedur penyelidikan pendidikan. educational research procedure. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik.

PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. Jepun dan Barat. distinguished educationist and researchers in children’s art.philosophy. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). This course focuses on introduction to visual language. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. analyzing basic design concept in visual art works. children’s creativity and imaginations. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. This course covers the concepts. estetika dan ekspresi visual. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. developmental stages of children’s art. China. principles of design and compositions in art works of various cultures. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. influence and background of various cultures. art of various cultures. comparative studies of basic design concept in visual arts. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. stimulus and factors that affect children’s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. analisis asas seni reka dalam karya. aesthetics. creativity. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. and visual expression. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. India. kreativiti.

pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. bahan. peranan guru PSV. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. objektif kurikulum. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Membuat Corak dan Rekaan. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Pattern-Making and Designing. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. goals and objectives of the VAE curriculum. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. huraian sukatan pelajaran. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. subject matter. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . konsep 5P. as well as Introduction to Tradisional Crafts.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. content and themes in producing art works for the four areas. the roles of the VAE teachers. management of outdoor and indoor activities. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). lesson planning. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. the 5P concept. specifications of the syllabus. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. resource and teaching aid management. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. the importance of curriculum development. persediaan mengajar. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Modelling and Constructing. as well as practical activities for explorations of tools and materials. matlamat. that is: Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. kepentingan perkembangan kurikulum. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education.

This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. lesson planning. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. applying creativity and artistic process in producing digital art works. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. approach.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . pengenalan multimedia. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . strategi. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. micro and macro teaching. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. application of ICT in teaching and learning VAE. Mengenal Kraf Tradisional. perancangan dan persediaan mengajar. This course covers the learning theories. Introduction to Tradisional Crafts. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. strategy. as well as teaching and learning resources.Membentuk dan Membuat Binaan. multimedia dalam PSV. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. pengajaran mikro dan makro. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Practical activities cover the use of multimedia. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing.

interprestasi data kajian tindakan. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. apresiasi karya seni barat. pendekatan dan kaedah lukisan. seni oriental. oriental art. approaches and methods. prosedur penyelidikan pendidikan. mark schemes. aims of assessment in VAE. western art. pertimbangan dalam pengumpulan data. oriental art. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. kaedah pentaksiran PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. various functions of drawings from various genres and culture. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. kaedah-kaedah pengumpulan data. drawing techniques. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. types of assessments. considerations and perceptions in drawings.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. bentuk pentaksiran PSV. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. pelbagai fungsi lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. teknik menghasilkan lukisan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course covers the introduction to the art history in western art. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . peraturan memberi markah. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. seni oriental. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. This course covers the types of drawings . tools and materials. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. various approaches in the appreciation of visual art. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. methods and forms of assessment. proses penyelidikan tindakan. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). konsep dan model-model penyelidikan tindakan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. jenis-jenis pentaksiran. tujuan pentaksiran PSV. perancangan dan cadangan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. evaluation of art works and evaluation of portfolios. alat dan bahan.

concepts of action research and models. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. penganjuran seminar. It discusses introduction to research methods in education. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. planning art projects. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. action research prosess. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. 8. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. management and organisational process of art projects.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organization an action research seminar. planning and proposal. the importance and fundamental knowledge of art projects. data collection methods. introduction to various types of educational research design. types of educational research. interpreting the action research data. documentation and publication procedure of action research. making feedback reports and taking further actions. This course covers the management and organisation of art projects. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. implementing art projects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . Penyelidikan Tindakan II . data collection considerations. educational research procedure. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni.

The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. application of ”tajwid” rules in reciting. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. teachers guide book. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. the usage of text books. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. lesson planning and practical teaching.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. the strategies. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 .6. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. approach. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. memorising and interpreting of the Quranic verses. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. This course focuses on strategy. lesson planning and practical teaching. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

kajian teks jawi klasik dan moden. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6.6. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Sirah. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6 dan amali pengajaran Ibadah. exposure to planning and implementing teaching strategies. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . kemahiran menulis khat. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson planning and practical teaching.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. lesson plans and practical teaching. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. lesson planning and practical teaching . This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6 dan amali pengajaran Akhlak. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

pembinaan item Pendidikan Islam. This course focuses on the “dakwah”. pembinaan bahan sumber. bidang pembelajaran yang diuji.’s special traits.w. perancangan pengajaran mikro. item building. analisis sahsiah Rasulullah s. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. This course emphasizes on selection of topics. planning and practical teaching. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. This course focuses on concepts. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. dan tokoh ilmuan Islam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan.a. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. assessment and evaluation in Islamic education. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. types and field of testing.w. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. micro and macro teaching concepts. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars.w. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. analysis of the Prophet Muhammad s. contoh dan pelaksanaan. bahagian amali. measurement.a. sebagai seorang pendidik. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. according to the Islamic education syllabus for primary schools. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. bentuk penilaian. It also discuses the teaching strategies .a. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . basic skills. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. tables of specification and PAFA assessment. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.

penganjuran seminar.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. kaedah Fiqh. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . analisis data. interpreting the action research data. methodology in fiqh. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection methods. analysis and justification on issues related to fiqh studies. animal slaughtering. action research prosess. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan I . This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. data analysis. data collection considerations. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. the impact of faith in life.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. interprestasi data kajian tindakan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. Islamic economy and management of properties in Islam. their main topic of discussions. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. ekonomi Islam. types of educational research. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. planning and proposal. sembelihan dalam Islam. It discusses introduction to research methods in education. and issues of deviance in “aqidah”. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education.

the acquiring of skills in the track and field event. training methodology for physical fitness. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course includes concepts and definition of total fitness. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. Bunker and Thorpe Model 1982. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. teaching and learning of basic movement. jadual latihan kecergasan fizikal. motor-related physical fitness componen. konsep pergerakan asas. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. management. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. training schedule of physical fitness. the component of health. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. kemahiran acara balapan. pengelolaan permainan dan teknik permainan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. training principles of physical fitness. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. model Bunker and Thorpe 1982. pengurusan. permainan kanak-kanak. basic movement concept. kemahiran acara padang. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. children’s games. This course stress on rules and regulations. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal.related fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. 9. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. physical fitness and the importance of physical fitness. organizing games and techniques.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

(Curriculum and Pedagogy of Physical Education) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

pendidikan jasmani dan sukan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . pengurusan. analysis and interpretation. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. analyzing performance. pembinaan ujian. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. penganalisisan perlakuan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. aspek pengelolaan. physical education and sports. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. Emphasis given to the concepts of physical education. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pemilihan jenis-jenis ujian. The course helps student to develop different type of tests. measurement and evaluation in physical education and sports. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the interpretation of curriculum. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. Students will be exposed to different types of research in health. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course includes the concept of test. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. the aspects of managing. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. selecting test.

kecederaan tisu lembut. prosedur penyelidikan pendidikan. burn out and overtraining in sports. personaliti. penetapan matlamat. pertimbangan dalam pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. sports and economy. pressure and anxiety in sports. kecederaan bahagian tangan. types of educational research. perubatan sukan dan jurulatih sukan. kaedah-kaedah pengumpulan data. badan. socialization in sports. prinsip asas pertolongan cemas. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. sports. arousal. analisis data. data collection considerations. concepts of action research and models. prevention of injury in sports. deviation and aggression in sports. action research prosess. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. kepala dan mata. sukan dan media. asma dan serangan jantung. sports and media. peneguhan. basic principles of first aid. interpreting the action research data. kaki. mengangkat dan membawa pesakit. educational research procedure. pengsan. goal. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. terdedah kepada haba yang melampau. pencegahan kecederaan dalam sukan. kecederaan kulit. sukan dan ekonomi. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. deviasi dalam sukan. sports medicine and coaches of sports. This course discusses the basic concept of sports injury. sociology theories in sports. pendekatan rawatan kecederaan. sports history. sukan dan kanakkanak. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pendarahan terbuka. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. definisi sosiologi sukan. sports personality. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. data collection methods. perancangan dan cadangan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. child psychology development via sports.(Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. sports and children. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. teori sosial dalam sukan. planning and proposal. This course includes sports psychology and sports sociology. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . proses penyelidikan tindakan. the definition of sports sociology. kebangkitan. prinsip menguruskan kecederaan patah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. motivation. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. feedback. reinforcement. maklumbalas. data analysis. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. keganasan dalam sukan. motivasi. interprestasi data kajian tindakan.

head and eyes. lifting and carrying of patient. 10. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. In addition. body. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. Semasa proses pembelajaran. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. nombor nyata dan nombor kompleks. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. penganjuran seminar. nombor nisbah. there is a further exploration into the sets of natural. open wound. airways and cardiopulmonary resuscitation. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. irrational. Pelajar didedahkan kepada makna. asthma and heart attack. rational. principles in managing fracture. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. nombor bukan nisbah. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. exposure to extreme heat. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. organizing an action research seminar. real and complex numbers.approach in treatment of injury. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. soft tissue injury. skin injury. faint. injury to the hand. documentation and publication procedure of action research. legs. In the process. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development.

Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. Selain itu. chi-square test. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. algorithms. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. pemprograman linear. algoritma. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan.tessellations. networks. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Dalam kursus ini. analisa laluan kritikal. graf. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. The use of ICT e. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. It provides information about introduction to decision mathematics. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. critical path analysis. rangkaian. teselasi. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. symmetries and transformations. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. simetri dan transformasi. It discusses concepts in plane geometry . jenis-jenis carian.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. 3-dimensional geometry and conic sections. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. types of searches. graphs. ujian chisquare.g. heuristic algorithms and methods of sorting. linear programming. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah.

Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Teaching of Numbers. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pecahan. derivatives and integrals. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. teaching and learning aids. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Fractions. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Selain itu. fractions. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. basic understanding of limits and limit theorem. fungsi dan graf. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. and patterns and relationships. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. technology in mathematics. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. decimals and percentages. using relevant mathematical ideas. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Students will be introduced to printed materials. teknologi dalam matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . mathematics facilities and management of resources. In addition.

Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. measurement and data handling. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. pecahan. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. perpuluhan dan peratus. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Dalam kursus ini. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. pengukuran dan pengendalian data. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. MTE 31113 Teaching of Geometry. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. students will learn to teach the key concepts in geometry.

documentation and publication procedure of action research. and ways of making action research data public. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. kod klasik dan nombor rahsia. codes and cryptography.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. writing an action research report and article. analisis data. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. educational research procedure. interpreting the action research data. kod dan kriptografi. data collection methods. organization an action research seminar. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.[Penyelidikan Tindakan I . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . proses penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. action research process. planning and proposal. use of mathematical modeling in biology and ecology. data collection considerations. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. types of educational research. Its contents cover mathematics in every day life. classical codes and ciphers. and some key mathematical ideas related to calculus. perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. kaedah-kaedah pengumpulan data. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. interpretasi data penyelidikan tindakan. data analysis. concepts of action research and models. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. animal nutrition. perkumuhan haiwan. cellular respiration in plants and animals. bentuk sains dan mempelajari sains.11. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. plant nutrition. assessing children’s ideas and misconceptions in science. understanding children’s development. alcohol. food and wellbeing. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. animal excretion. struktur sel dan fungsi. memahami idea kanak-kanak dalam sains. cell structure and function. explores the nature of science. nutrisi haiwan. the nature of science and how children learn science. pendekatan konstruktivisme. aromatic compounds. pembiakan haiwan. teori pembelajaran tingkah laku. tumbesaran. teori pembelajaran Gagne. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . meneroka ciri-ciri sains. what do children need to help them learn through constructivism. Gagne’s learning theory. cara kanak-kanak mempelajari sains. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. alloys. carboxylic acids. Ausubel’s learning theory. Shiffrin and Baddeley’s. respirasi tumbuhan. plant excretion. pembiakan tumbuhan. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. ethers and amines. fuel. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . growth. teori pembelajaran Bruner. nutrisi tumbuhan. makanan dan kesihatan. perkembangan kanak-kanak. perkumuhan tumbuhan. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. teori pembelajaran Ausubel. animal respiration. Bruner’s learning theory. plant respiration. the constructivist approaches. plant reproduction. understanding children’s ideas in science. information-processing theory-Atkins. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. synthetic polymers and plastics. Shiffrin dan Baddeley. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. esters and amides. respirasi haiwan. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. teori pemprosesan maklumat-Atkin. It explores the nature of life. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. aldehydes and ketones. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. movement and support in animals and plant responses to stimulus. animal reproduction. Behaviourist learning theory. how children learn science. ores and minerals.

kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. sebatian beraroma. electrical circuits in the house. perusahaan penyediaan ammonia. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. polimer tiruan dan plastik.ammonia. eter dan ammina. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. asid sulfur dan asid nitrik. Malaysian primary science curriculum II. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. physics and measurement in everyday life. the basic science process skills and integrated science process skills. planetary and satellite motion. muzik dalam fizik. bahan komposit. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. motion. gerakan. electricity and magnetism at work. primary science teaching. the physics of music. bahan bakar. teaching and learning strategies for primary science. aloi. sulphuric acid and nitric acid. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. daya dalam cecair. soaps and detergents. penjanaan dan transmisi elektrik. gerakan planet dan satelit. ester dan amid. applying Newton’s laws in everyday life. natural polymers and paper. rubber. sabun dan detergen. litar elektrik dalam rumah. Malaysian primary science curriculum I. work and machines. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. menggunakan cahaya. using light. issues in science education. bijih dan galian. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. acquiring manipulative skills. kerja dan mesin. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . isu-isu dalam pendidikan sains. polimer semulajadi dan kertas. thermometry and thermometers. use of electronics and semi-conductors. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. teaching science for all children and science for exceptional children. memperolehi kemahiran manipulatif. composite materials. aldehid dan keton. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. kegunaan elektronik dan semi konduktor. alkohol. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. generation and transmission of electricity. getah. asid karboksilik. termometeri dan termometer. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. forces in fluids. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. pengajaran sains sekolah rendah.

assessment tools. types of assessment. learning outcomes. outer space. sistem solar. biodiversity. It explores about ecosystem. kepelbagaian haiwan. hasil-hasil pembelajaran. ecosystem services. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. faedah ekosistem. kepelbagaian tumbuhan. threats to biodiversity. The earth: structure. termokimia. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . pemuliharaan ex situ. rancangan mengajar harian. planning a daily lesson plan. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. dan nuklear kimia. acoustic ecology and biodiversity collection submission. plant diversity. the first law of thermodynamics. tenaga. kepelbagaian biologi. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. hukum pertama termodinamik. elektrokimia. understanding population trends. ekosistem. genetic diversity. areas of assessment in primary school science. merancang pelajaran. objektif pembelajaran. pemahaman tentang trenda populasi. in-situ conservation. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. learning objectives. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. sistem-sistem utama dan angkasa. daily lesson plan. asal usul . ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. thermochemistry. ex-situ conservation. purpose of assessment. microteaching skills and macro teaching. electrochemistry and nuclear chemistry. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning. definition of terms. animal diversity. bumi: struktur. ancaman terhadap kepelbagaian.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. merancang rancangan pelajaran harian. origins and its major systems and space: the solar system. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. menulis rancangan pelajaran. writing lesson plans. kepelbagaian genetik. It explores about energy. test design and construction. pemuliharaan in situ.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis skor ujian. rekabentuk dan pembinaan ujian. data analysis. perancangan dan cadangan. interpretasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. planning and proposal. alat-alat pentaksiran. analysis of test score. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. technology and society. project-based learning design. action research process. science teaching and learning resources. bentuk-bentuk pentaksiran. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. basic laboratory techniques. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . technology and society. educational research procedure. definisi istilah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. Technology and Society (Sains. preservation of biological specimens. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. proses penyelidikan tindakan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. interpreting test score and forms of examination. interpreting the action research data. marking and moderation of test scripts. administration of test. issues relating to science. rules and safety in the laboratory. matlamat pentaksiran. introduction to various types of educational research design. teknik-teknik asas makmal. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. innovation and inventions. data collection considerations. penskoran pentaksiran. pengawetan spesimen biologi. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. pengurusan makmal sains. project-based learning for conservation. SCE3114 Science. It discusses introduction to research methods in education. data collection methods. safe handling of scientific materials handling of chemicals. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. kaedah-kaedah pengumpulan data. pentadbiran ujian.assessment. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. It will discuss about management of science laboratory. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. preparation and improvisation of selected resources and presentation.

Management And Administration In Technical And Vocational Education. Function Of Technical And Vocational Education. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. isu-isu yang berkaitan dengan sains. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. The Evolution Of Technical And Vocational Education. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. implement the planning and evaluation process. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. penganjuran seminar. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for additives in food. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. teknologi dan masyarakat. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Philosophy Of Technical And Vocational Education. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. project-based learning for endurance of resources. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. project-based learning for pollution and its effect on human health. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Proses Perancangan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. teknologi dan masyarakat. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. 12. pembaharuan dan penciptaan. Kursus ini membincangkan tentang sains. Technical And Vocational Education System.energy in the biosphere. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia.

raw materials and its characteristic. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. dokumentasi dan penyimpanan rekod. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. jenis-jenis bahan mentah. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penilaian. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. selection and preparation of field for vegetable planting. implementation. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. interior and exterior decoration. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. curriculum management and innovation. theory and models of curriculum development. perancangan. pengurusan kurikulum. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. penanaman. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. planting. teori dan modelmodel kurikulum. planting vegetable hydroponically. perlaksanaan kurikulum. barangan logam dan kelengkapan. asas pembinaan produk. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. skills on constructions of wood and metal based project. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. penanaman sayursayuran secara hidroponik. planning. planting. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. documentation and record keeping. accessories. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. sifat bahan mentah. perkembangan industri pembuatan tempatan. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. propagation. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. handling of products. inovasi kurikulum. plant care. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. design curriculum. care of ornamental crops and landscape. reka bentuk kandungan. evaluation. bahan hiasan dalaman dan luaran.

membina robot aras teknologi rendah. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. the preparation of work records and dress making. This course also emphasizes design of garment styles. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. motor. pleats. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. asas komputer dan rangkaian. openings.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. kajian fabrik. pedagogical elements and assessment. computers and robotics basic component. proses jahitan. asas elektronik berdigit. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. mendawai litar pendawaian domestik. Teaching and learning approaches. design printed circuit board. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. teaching method and techniques will also be introduced. strategi. mereka cipta stail pakaian. pengujian. asas penyenggaraan komputer. pendawaian satu fasa. sleeves. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. strategies. seni reka pakaian. gathers and. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. necklines. merekabentuk PCB dan projek elektronik. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. Topics related to sewing processes include fasterners. kaedah dan teknik pengajaran. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. hemlines and. domestic wiring. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah.

RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. test specification table. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. finance. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. pembentukan dan pelaksanaan ujian. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. pest breeding. kewangan.dagang ). kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. basic statistic. management and daily care of pets. types of evaluation and the usage of data & interpretation. selection of pets and ornamental fish. prinsip memasak dan tatasajian. business law. pedagogi. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pengurusan dan penjagaan harian. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. selection and preparation of aquarium and cage. pembiakan dan pengendalian. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. preparation and keeping of documentation and records. reka cipta masakan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. perancangan pentaksiran. analisis item ujian. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pembiakan ikan. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. marking scheme and mark analysis. pembinaan item ujian. item development. interpretation as well as report writing on assessment. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. teknologi dalam penyediaan makanan. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. housing and equipments for pet rearing. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. penyediaan makanan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. various methods of evaluation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . undang-undang perniagaan. perniagaan elektronik ( E.dan penilaian. dan kerja-kerja amali masakan. electronic commerce ( E–commerce). Discussion on validity and reliability of evaluation format.

causes and prevention of accidents. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. action research prosess. interpreting the action research data. rules and regulation in workshop management. kaedah-kaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan. analisis data. concepts of action research and models. It discusses introduction to research methods in education. materials and tools management. pengurusan bahan dan alatan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. planning and proposal. pengurusan personel. tempat alat tulis. interprestasi data kajian tindakan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. aplikasi lukisan 2D. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. financial management. organization and management. best practices on workshop safety. data collection considerations. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. design of food preparation pedagogy and cooking practice. aplikasi lukisan 3D (wireframe. pertimbangan dalam pengumpulan data. cooking principles and. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. punca dan pencegahan kemalangan. reka bentuk bengkel. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. types of educational research. workshop design. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. table setting. data collection methods.This course covers topics on food sanitation. pengurusan dan pengendalian bengkel. preparation of food. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengurusan kewangan. technology in food preparation. data analysis.

the integration of project base learning assessment. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. views and ideas of earlier scholars of childhood education. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. penganjuran seminar. organizing an action research seminar. product architecture. growth and child development. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Akta 308 dan Akta 550. layout of interior design and pet’s house . RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. documentation and publication procedure of action research. 3D design. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. Children’s Right. proses dan perancangan projek. the history of early childhood education. 2D drawing. processes and planning. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. This course emphasizes on product design with computer aided. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. design and managing project such as chair. This course emphasizes on product development and principle. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. reka bentuk industri. Act 308 and Act 550. the transition from home to nursery/preschools. prosesses and planning project. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . industrial design and design for manufacturing. 13. This course covers the introduction to early childhood education.

penjagaan kesihatan kanak-kanak.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. factors involve in language development. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. activities for physical development in preschools. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . teaching and learning techniques in preschools. the environment. curriculum of language and communicative development. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. methods in teaching and learning language at preschool. children diseases and preventive measures. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. persekitaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. PRA3103 Perkembangan Fizikal. pengelolaan aktiviti prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. the National Preschool Curriculum. children health and safety measures and also sex education in preschools. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. language activities and also assessment in preschool education. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak.

applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. music and movement. perancangan program sains. pembelajaran Matematik di prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. development of sosial skills and prosocial behaviors. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. pengurusan dan aktiviti. planning of activities and programs for science. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. teori perkembangan moral. puppetry and children literature. socio drama. management and activities. sosiodrama. understanding and managing children’s emotion. This course covers the introduction to creative development. seni boneka dan sastera kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. learning of early science and mathematics components at preschools. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. muzik dan pergerakan. aspects of children’s creativity which involve visual arts. merancang aktiviti. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. processes of creativity and teaching approaches. This course includes understanding of the cognitive development of young children. developing confidence to face challenges in everyday life.

data analysis. identification of Islamic education and moral curriculum. data recording and compiling. and spiritual and moral development activities as well its learning center. the classification of special needs children.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. children’s assessment and evaluation planning. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. objektif. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. objectives. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. reports and follow up actions based on data collection. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. This course discusses in general the children with special needs at preschool. characteristics. data collection based on observation. The focus is on the factors due to the disability. melaksanakan perekodan. curriculum management. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. This course includes the concepts. merancang prasekolah. penyimpanan. ciri-cirinya. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . theories on moral development. dan perbezaan individu. building and managing preschool education centers. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. importance and principals of authentic assessment in preschool education. penganalisisan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan.

kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. types of educational research. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. community and education institution. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. efficient relationship. aims. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. matlamat. keselamatan dan pemakanan. ways on improving family. action research process. planning and proposal. konsep kepimpinan dan perwatakan. It also includes family surrounding. educational research procedure. pertimbangan dalam pengumpulan data. perancangan dan cadangan. proses penyelidikan tindakan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. nilai dan budaya. hubungan keluarga. safety and diet management. concepts of action research and models. family relationship. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. data collection methods. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . values and customs. pengurusan kesihatan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. It discusses introduction to research methods in education. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis data. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course covers the theories and perspective. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. introduction to various types of educational research design. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. kecekapan hubungan. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. komuniti dan institusi pendidikan. data analysis. interpreting the action research data. health. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. education programmes provided and issues arise in educating these children. language for children with sensory. strategi pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. language for children with emotional and behavioural problems. characteristics. isu dan etika pengurusan tingkah laku. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . komponen-komponen dalam bahasa. language for autism children. 14. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. proses perubahan tingkah laku. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teori dan model tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language development theory. penganjuran seminar. bahasa kanakkanak autisme. punca masalah. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. types of problematics behaviour. component in language. causes. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. This course looks into communication. ciri-ciri. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. bahasa dan pertuturan. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak terencat akal. organizing an action research seminar. strategies of behaviour modification and issues concerned. teori-teori perkembangan bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . handicapped children language. documentation and publication procedure of action research.

perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. kemahiran mendengar. production of teaching aid for language skills and micro teaching. This course discusses language and communication. practical: application of language activities. syllabus studies. kemahiran lisan. latihan aktiviti. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. pengajaran tatabahasa. kajian sukatan pelajaran. pendekatan dan pembelajaran bahasa. latihan pengajaran tatabahasa. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. reading and writing skills. kajian dan huraian sukatan pelajaran. perancangan pengajaran harian. This course covers the important of assessment in special education. develop learning material. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . kemahiran menulis. lesson plan. listening. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. writing skills. bertutur. study of the syllabus. amali: aplikasi aktiviti bahasa. social skill and behaviour assesment. speaking. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. reading. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. writing and mathematic assesment. mentaksir bahasa lisan.the ability of basic learning assessment. approaches and language learning.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. oral language assesment. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. teaching of grammar. speaking. reading. mentaksir bacaan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. kemahiran membaca. membaca dan menulis.

hydro. pertuturan. pengurusan rumah tangga. hydro. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. bahan bantu mengajar Matematik. strategies and activities in Mathematics. muzik dan nyanyian. activities in Mathematics teaching. speech. assessment of Science skills. kemahiran urus diri. cara kerja. expression art. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. therapy . seni visual. ethics and classroom management.fisio. teaching aids. kemahiran jahitan. music and singing. teaching aids for Mathematics. visual art. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. functional Science for learning disabilities students. basic skills of Science process. music and singing. kemahiran berkebun. peraturan dan keselamatan di bengkel. syllabus study. pasir dan alternatif. This course discusses the introduction to therapy. types of therapy: physio. home living. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. speech. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. permainan. strategies in teaching Mathematics. permasalahan penguasaan Matematik. amali: terapi . Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. persediaan mengajar. expression art. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. assessment of Mathematics skills. rearing pet. gardening. seni visual. strategi dan aktiviti Matematik. muzik dan nyanyian. self-protect. keusahawanan.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. pertuturan. teaching aids production. hidro. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. kemahiran pertukangan. Mathematics syllabus sudy. play and altenative.physio. pergerakan kreatif. keselamatan diri dan adab bertatasusila. cara kerja. kemahiran memasak. problems of learning Mathematics. functional Mathematics for learning disabilities. teaching aids and micro teaching. sewing. pergerakan kreatif. hidro. play and altenative. teaching and learning Science. permainan dan alternatif. lesson planning. kajian sukatan pelajaran. occupational. practical: application of strategies in teaching Science. kemahiran hidup untuk berdikari. and micro teaching. visual art. penyediaan rancangan pengajaran. penilaian kemahiran Matematik. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. jenis-jenis terapi: fisio. cookery. occupational.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

types of early intervention. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. needs for various communication methods. This course covers the important of assessment in special education. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. English Grammar. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. questiona answer session. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. mentaksir bahasa lisan. bentuk program intervensi awal. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. khidmat sokongan. classification communication methods. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. Malay language grammar. writing and mathematic assesment. menjalankan sesi soal jawab. singing session. social skill and behaviour assesment. bilingualbicultural approach. combination of oral and manual communication. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. oral language assesment. parents role in early intervention. support services. membaca petikan/bercerita. menjalankan sesi nyanyian. manual communication among children with hearing-impaired . dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. meliputi: Tatabahasa Melayu. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . pendekatan bilingual-bicultural. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. mentaksir bacaan. story reading.the ability of basic learning assessment. reading. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. English Grammar.kanak bermasalah pendengaran. peranan ibu bapa dalam intervensi awal.

PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. basic language knowledge of conversation. jenis masalah pendengaran dan kesannya. reading and writing teaching method. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. kaedah pengajaran bacaan. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. This course covers topics of accustic. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. anatomi telinga dan proses pendengaran. audiometri. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa.type of hearing-impaired and its effect. This course provides students with a knowledge of mastering language. general strategy in overcoming speech problem. simulating teaching and learning language sessions. achievement level assessment. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. listening amplication. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. assessment instrument of speech achievement. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. practical: implement language tests. kaedah pengajaran penulisan. program kemahiran auditori. remedial programme planning. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. penggunaan sistem FM. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. perbualan asas pengetahuan bahasa. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. amali : melaksanakan ujian bahasa. audiometry. speech diability among children of hearing-impaired. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. implan koklea. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. ear anatomy and listening process. This course focusses on speech acquisation among children. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . auditory skill programme. amplikasi pendengaran.

This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. types of educational research. community-based rehabilitation programme. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. use of FM system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. perancangan dan cadangan. basic hearing test and audiogram assessment.maintaining individual hearing aid. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). prinsip dan etika kerja sosial. types of learning resources. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. introduction to various types of educational research design. multi disciplinary services offered at the CBR. It discusses introduction to research methods in education. interpretasi data penyelidikan tindakan. principle social work ethics. Science and Local Studies learning resources. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. pertimbangan dalam pengumpulan data. assessment of learning resources. penilaian bahan sumber pembelajaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. implementation of audiometric pediatric observation. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. practical: developing and managing Mathematics. text books and newspapers as learning resources. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. analisis data. cocklea implant. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. Sains dan Kajian Tempatan. kaedahkaedah pengumpulan data.

action research process. administration of special education programmes in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. special education programmes in Malaysia. penganjuran seminar. sebab-sebab masalah penglihatan.concepts of action research and models. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. organisational structure of special education in Malaysia. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. interpreting the action research data. 16. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. classroom management. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. peranan guru Pendidikan Khas. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. data collection methods. data analysis. pengurusan bilik darjah. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. role of teachers of special education. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. This course discusses the introduction to management and administration of special education. keluarga dan masyarakat. organizing an action research seminar. planning and proposal.

language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa kanakkanak autisme. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. factors of Children with Visual Impairment. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. kemahiran penglihatan. cooking skills. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. bahasa dan pertuturan. pengurusan diri. self management. adaptasi kaedah persediaan memasak. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. language development theory. speech and language. teori-teori perkembangan bahasa. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. punca-punca masalah penglihatan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. the role of parents and community. the visual process and causes of visual impairment. visual skills training . self and house keeping management. adaptasi persekitaran di dapur.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. various visual assessment methods and children with low vision report. pengurusan rumah. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. komponen-komponen dalam bahasa. introduction of recreational activities and modify physical education.use of other sensors. component in language.blindfold. bahasa kanak-kanak terencat akal. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. pelbagai pentaksiran penglihatan. skills of buying and stock keeping things. language for children with sensory. practical :cooking. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. cara mengatasi masalah penglihatan. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. language for children with emotional and behavioural problems. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. handicapped children language. This course covers important concepts in field of living skills. This course looks into communication. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . development of children with visual impairment compare with the normal children. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . using blindfold and implementation of activities and simulation. dan laporan mata. recreation and adaptive physical education.

lower groupsigns. trancsribing exercise. latihan braille. parents role in early intervention. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. types of early intervention. latihan menulis pindah. transcription of braille exercise. khidmat sokongan. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. wordsigns. oral language assesment. mentaksir bahasa lisan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. reading. simbol huruf.the ability of basic learning assessment. writing and mathematic assesment. simple upper groupsigns. amali: sistem kod braille BM. Kursus ini melliputi huruf. practise Braille. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. social skill and behaviour assesment. and enrichment exercise. huruf terbitan. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . slate and stylus. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. komputer braille. gabungan akhir huruf. composite signs initial wordsigns. computerized braille. kaedah menulis pindah. practical:Bahasa Melayu braille code system. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. lower wordsigns. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir bacaan. final groupsigns. This course covers the important of assessment in special education. bentuk program intervensi awal. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. support services.

matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. principle social work ethics. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. basic Mathematical operation. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. logaritham. program pemulihan dalam komuniti. kemahiran membiasakan diri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . and hands-on experience and to reinforce learning. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. amali : kaedah pengajaran braille. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. kuantiti. micro and macro teaching. Kursus ini meliputi simbol nombor. educational needs of children with multiple handicaps. pengajaran dan pembelajaran murid buta. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. principal dan terminology in orientation dan mobility. mobility techniques with guidance. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. quantities. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. orientation and space. This course covers the planning. white stick and other mobility equipment. This course discuses introduction of orientation and mobility. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. logarithms. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). use ICT and other appropriate special aids. geometry. operasi asas matematik. prinsip dan etika kerja sosial. algebra. penggunaan teknologi. indices. multi disciplinary services offered at the CBR. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. matrices and enrichment exercises in theory and practical. teknik bergerak dengan pemandu celik. prepare teaching aids. algebra. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. individu.This course covers the numeral signs. sets. adatasi kurikulum. ganda dua. mobility techniques without guidance. adaptation of curriculum. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. community-based rehabilitation programme. geometri. orientasi dan ruang. teknik bergerak tanpa pemandu celik.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. types of educational research. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. special education programmes in Malaysia. introduction to various types of educational research design. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. organisational structure of special education in Malaysia. proses penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. interpreting the action research data. classroom management. concepts of action research and models. action research process. It discusses introduction to research methods in education. perancangan dan cadangan. data collection considerations. educational research procedure. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. planning and proposal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. peranan guru Pendidikan Khas. analisis data. data collection methods. administration of special education programmes in Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengurusan bilik darjah. This course discusses the introduction to management and administration of special education. kaedahkaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . data analysis.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. role of teachers of special education.

bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penubuhan kelas pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. language for children with sensory. profil murid pemulihan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. component in language. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. bahasa kanak-kanak terencat akal. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. historical development of remedial education. studens profile. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. bahasa dan pertuturan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. This course discusses basic remedial education. 17. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. This course looks into communication. development physchology for remedial students. organizing an action research seminar. language for autism children. documentation and publication procedure of action research. program pemulihan dalam dan luar negara. komponen-komponen dalam bahasa. handicapped children language. management of remedial education program. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . language development theory. remedial students’ behavioral management. psikologi perkembangan murid pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. sejarah perkembangan pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. pengurusan program pendidikan pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. language for children with emotional and behavioural problems. remedial programs in Malaysia and other countries. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . bahasa kanakkanak autisme. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. speech and language. teori-teori perkembangan bahasa.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. ujian diagnostik masalah pengamatan. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. method of or information process. kaedah pengajaran matematik. This course focuses on introduction of perception. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. and mathematics assessment. amali: pelaksanaan ujian. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. social’s skill assessment. method of teaching mathematics. individual planning education. support services.remedial education program. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. assesment and evaluation of dyslexia children. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. types of perceptions. writing skill assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. instruments for identifications of students.. causes and strategies to overcome the problems. jenis-jenis pengamatan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. the basic ability assessment. perkembangan kanakkanak disleksia. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. practical:. the role and characteristics of a remedial teacher. development of dyslexia chilldren. mentaksir bahasa lisan. practical: assesment implementation. behaviour assessment.oral assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. diagnostic test. mentaksir bacaan. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. management for dyslexia program. strategies to overcome the problems. reading assessment. kaedah pengajaran bahasa. pengurusan program disleksia. forming of remedial class.

ejaan dan menulis karangan. practical: the implementaion of oral strategies. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. practical: physiotherapy. production of mathematics teaching aids and micro teaching. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. kemahiran mengeja. jenis-jenis terapi. terapi pasir dan terapi alternatif. pelaksanaan kemahiran mengarang. strategies in teaching remedial mathematics. spelling skill. spelling and comprehension and lesson plan. kemahiran mengarang. amali: terapi fisio. oral skill. pelakasanaan kemahiran mengeja. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. types of therapy. mathematics syallabus study. practical: the implementation of writing skill. This course discusses writing skill. diagnostic test instrument. This course discusses the development and language skill. comprehension. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. strategies in teaching remedial mathematics. membaca dan kefahaman. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. assesment and evaluation in writing skill. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . play therapy. syallabus studies. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. membaca dan kefahaman. bahan bantu belajar. amali. assesment and evaluation for oral skill. learnings aids. terapi seni visual. development and acquisition of mathematics. reading and comprehension. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. terapi pergerakan kreatif. terapi muzik dan nyanyian. syallabus studies. reading and comprehension.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. amali: pelaksaan kemahiran menulis. music and singing therapy. hydro therapy. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. assessment in mathematics skill. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. rancangan pengajaran dan pembelajaran. terapi main. lesson plan. rancangan pengajaran dan pembelajaran. terapi hidro. teaching aids for mathematics and lesson plan. terapi pertuturan. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. kemahiran lisan. kemahiran kefahaman. comprehension skill. spelling skill. art therapy. kemahiran membaca. application strategies in teaching and learning. speech therapy. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. mathematics competencies. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. Pratical: construction of mathematics. terapi cara kerja. sand therapy and alternative therapies. writng skill aids. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. reading and comprehension skills. expression art therapy. This course discusses the introduction of therapy .

mengkaji sukatan pelajaran. parents and community involvement and issues in social system . pengawasan penyeliaan dan komunikasi. dan pengajaran mikro. prosedur penyelidikan pendidikan.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. strategi pengajaran pemulihan matematik. This course discusses strategies and placement of the student.strategi pengajaran pemulihan matematik. proses penyelidikan tindakan. pengasingan dan integrasi. program pemulihan dalam komuniti. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penglibatan ibu bapa dan komuniti. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pelabelan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. profesionalisme guru. teachers’ professionalism. pentaksiran pembelajaran murid. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. principle social work ethics. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. learning assessment. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. bahan bantu belajar. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. segregation and integration. special classroom management. interpretasi data penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. kepelbagaian kompetensi murid. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan isu sistem sosial. kemahiran-kemahiran dalam matematik. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). penilaian kemahiran matematik. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . kaedah-kaedah pengumpulan data. rancangan pengajaran harian. community-based rehabilitation programme. perancangan dan cadangan. analisis data. communication and supeversion. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prinsip dan etika kerja sosial. pelaksanaan pengajaran. students’ multiple competencies. labeling. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. teaching implementation.

planning and proposal.role of administrator in remedial education. data collection considerations. challenge and vision in management and administration in remedial education. data collection methods. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpreting the action research data. penganjuran seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. organizing an action research seminar. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengurusan bilik darjah. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. remedial teachers role. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. organizational structure of Education Department in Malaysia. peranan guru pendidikan pemulihan. documentation and publication procedure of action research.education. remedial education programs in schools. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. types of educational research. educational research procedure. data analysis. clasroom management. concepts of action research and models. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . action research process.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

skills and teacher values in a guided and real life situation. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . lecturers and peers in a variety of situations. lecturers and peers in a real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. preparing teaching aids and classroom management.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. BBM.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . lecturers and peers in a real life situation. Student teachers are expected to plan. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. ketahanan diri. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. endurance. jati diri. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Pelajar merancang. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pengelolaan permainan dan teknik permainan. sukatan dan tafsirannya. sistem otot. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. muscular system. sistem limfatik dan imuniti. model Bunker and Thorpe 1982. lymphatic system and immunity. the interpretation of curriculum. digestive system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. saluran dan peredaran darah. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. permainan kanak-kanak. cellular level and tissue level of organisation. nervous system. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pengurusan. children’s games. nutrition and metabolism as well as urinary system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. sistem rangka.chemical level. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. sistem integumentari. sistem respirasi. respiratory system. organizing games and techniques. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. basic movement concept. skeletal system. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education.PAKEJ ELEKTIF 1 1. teaching and learning of basic movement. sistem saraf. darah. sistem penghadaman. jantung. blood vessels and circulation. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. the importance of physical education. Integumentary system. konsep pergerakan asas. endocrine system. kepentingan. blood. criteria in choosing physical education acitivities. management. sistem endokrina. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Heart. Bunker and Thorpe Model 1982. selular dan tisu organisma.

pengurusan permainan tradisional. pendekatan. administration of national and international sports agency. issues in sports. approaches. nilai dan etika dalam sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . This course discusses the management and administration of physical education and sports. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. sports development programme. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. undang-undang dan pentadbiran sukan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. managing physical education and sports. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. This course focuses on the introduction of strategies. 2. isu-isu dalam sukan. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. values and ethics in sports. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. laws and administration of sports. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. managing tradisional games. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme.

BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. 3. This course focuses on topics of assessment. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It also discusses topic for micro and macro in teaching. penilaian dan pentaksiran. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. text book. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. focusing on combination of using text book. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. syllabus contents and its. kombinasi penggunaan buku teks. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. and evaluation. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pengukuran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . This course focuses on topic selecting. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. measurement. bertutur.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan.

describes the teaching steps for every skill. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. konsep penilaian. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. penilaian kendalian sekolah. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. reading. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. jenis kemahiran. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. and writing skills. pembinaan item.cara menyediakan rancangan pengajaran harian.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. 4. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. terminology of. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily.This course discusses on the methodology of teaching listening. evaluation and examination of Arabic language. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. speaking. mingguan dan semester. assessment. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . perkembangan aspek fizikal dan sosial. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. penilaian kemahiran berbahasa Arab.

mouth health programme. sejarah. stail pembelajaran. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. the philosophy. pendekatan bersepadu. safety rules in schools. school health services. falsafah. safety services. objektif. free from prejudice and discrimination. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. introduction to health education. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. behaviour. and micro teaching.This course encompasses the knowledge about health sexuality. kaedah. This course expose to the concept and principles of safety education. physical and social growth. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. pengenalan pendidikan kesihatan. storeage of dangerous product. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. konsep. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. keselamatan perkhidmatan. keselamatan diri. emphases on children’s health. positive approach in sexuality. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. the learning style. school cleanliness practices. prosedur kecemasan. amalan kebersihan sekolah. strategies and approaches in teaching health education. peraturan keselamatan di sekolah. program kesihatan mulut. pengenalan program kesihatan sekolah. introduction to school health programme integrated approach. safe road user program and building safety. supplementary food plan. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. penyimpanan bahan bahaya. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. history and the curriculum of health education. The course intends to give an understanding on concept. perkhidmatan kesihatan sekolah. safety and environmental safety. rancangan makanan tambahan. 5. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. method. safety of self. objectives. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. This course focusses the basic concepts in health education. emergency procedures.

evaluation. language skills assessment and language activities. aims. application of teaching language approaches. approaches. kemahiran membaca. kaedah pengajaran bahasa Melayu. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. kemahiran belajar cara belajar. kajian masa depan dan sistem bahasa. techniques. matlamat. nilai. application of Road Safety Education. constructivisme. konstruktivisme dan kontekstual. konsep-konsep: strategi. konsep penggabungjalinan. table of test specifications. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kaedah. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pengujian dan penilaian. Teori Huraian Bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. testing development. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. jenis dan kaedah penilaian bahasa. jadual spesifikasi ujian. taxonomy and domain. reading. kewarganegaraan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. project based language assessment and school based assessment. penyerapan. the concepts of strategy. objektif dan organisasi kandungan. mastery. application of learning language approach. assessment of learning experience. pemulihan dan penilaian (“5P”). pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. types and method of language assessment. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pengayaan. konstruktivisme. pengisian kurikulum: ilmu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. taksonomi dan domain. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. pembinaan ujian. teaching method for Malay Language. kemahiran menulis. pembelajaran masteri. added value skills and language system. 5P concepts. the implementation of teaching and learning activities through contextual. This course focuses on teaching component. kemahiran mendengar dan bertutur. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Pemerolehan Bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. content objectives and organization. penilaian pengalaman pembelajaran. peraturan sosiobudaya. teknik. method. kecerdasan pelbagai. pendekatan. and measurement. application of value added skills. and writing. This course describes and elaborates aspect of philosophy. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.

approaches and methods of teaching techniques of reading. mengenali dan menulis aksara Cina. preparation of teaching plan for reading skills. kemahiran membaca. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. This course studies the concepts. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. teaching reading skills. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . ciri-ciri. assessment of reading skills. teori pembelajaran konstruktivisme. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. approach to teaching writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Constructivism Learning Theories. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. peranan. followed by planning. writing skills. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. This course elaborates on listening and speaking skills. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. managing and implementing teaching and learning. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. teknik pengajaran kemahiran membaca. This course covers the methodology in learning. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. reading skill. characteristics. kemahiran mengarang.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. 6. latihan merancang. kemahiran menulis. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. preparing the table of specification and analysing test results. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. 7. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah. kaedah. prinsip dan fungsi. proses pelaksanaan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. It exposes students’ to the theory. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . implementation. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. principles. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. keperluan sukatan. This course comprises the basic concepts. methods. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. functions. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. developing the marking scheme and the administration of examinations. pelbagai genre penulisan. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. penguasaan dan penggunaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. In addition. kaedah pembinaan instrumen. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. aspek bacaan luas. With the exposure.This course exposes students to various theories. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. constructing the JSU. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. menganalisis item. analyzing items. pentaksiran dan penilaian. pembelajaran Bahasa Tamil. they are expected to produce various creative texts of their own. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. concept. bentuk projek kewarganegaraan. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. aims. lesson planning. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course details the learning theories. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. mengurus dan melaksanakan projek. the purposes of the use of resources. domain. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. jenis dan cara menghasilkan sumber. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . syllabus of the Civic and Citizenship Education. domain. Teori Pembelajaran. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. the methods of teaching and learning. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. techniques and activities in teaching and learning. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. konsep. skills in teaching and learning. projek kewarganegaraan. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. merancang. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. types and methods of the preparation of resources. objectives. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tujuan penggunaan sumber. perancangan pengajaran. matlamat dan objektif. This course introduces to students to the rationale.

isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. planning. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. teori–teori etika. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. citizenship project. religious and societal values as well as moral development theories. pendekatan. values. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ethical theories. approaches. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. 2. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. teori-teori perkembangan moral. types of citizenship projects. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. issues faced in assessment of Moral Education. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. konsep asas nilai. insan bermoral. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . managing and implementation of project. implementation strategy of the citizenship projects. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. preparing the scheme of work. kaedah. In this course. methods. moral being.This course details the introduction of Service Learning. lesson planning. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. nilai-nilai agama dan masyarakat. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah.

pengajaran sains sekolah rendah. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. teaching science for all children and science for exceptional children. primary science teaching. test design and construction. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. acquiring manipulative skills. the basic science process skills and integrated science process skills. memperolehi kemahiran manipulatif. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. This course focuses on moral problems faced in schools. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. 3. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. analysis of test score. marking and moderation of test scripts. administration of test. types of assessment.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. issues in science education. interpreting test score and forms of examination. areas of assessment in primary school science. teaching and learning strategies for primary science. Malaysian primary science curriculum II. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. definition of terms. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . scoring of assessment. purpose of assessment. Malaysian primary science curriculum I. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. isu-isu dalam pendidikan sains. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. assessment tools.

preparation and improvisation of selected resources and presentation. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. penskoran pentaksiran. definisi istilah. pengawetan spesimen biologi. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. teknik-teknik asas makmal. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. science teaching and learning resources. preservation of biological specimens. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . alat-alat pentaksiran. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. pengurusan makmal sains. In addition. matlamat pentaksiran. basic laboratory techniques. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. It will discuss about management of science laboratory. bentuk-bentuk pentaksiran. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. Pelajar didedahkan kepada makna. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. rules and safety in the laboratory. using relevant mathematical ideas. rekabentuk dan pembinaan ujian.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. peraturan dan keselamatan dalam makmal. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. safe handling of scientific materials handling of chemicals. pentadbiran ujian. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. 4. analisis skor ujian.

decimals and percentages. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. 5. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Selain itu. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. fractions. Pecahan. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pecahan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Teaching of Numbers. Fractions. perpuluhan dan peratus. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran.teaching and learning of mathematics. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics.

specifications of the syllabus. matlamat. bahan. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. the roles of the VAE teachers. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . kaedah pentaksiran PSV. approach. pengajaran mikro dan makro. Membuat Corak dan Rekaan. jenis-jenis pentaksiran. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Pattern-Making and Designing.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. as well as practical activities for explorations of tools and materials. tujuan pentaksiran PSV. Modelling and Constructing. goals and objectives of the VAE curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. lesson planning. perancangan dan persediaan mengajar. objektif kurikulum. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. persediaan mengajar. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the importance of curriculum development. huraian sukatan pelajaran. kepentingan perkembangan kurikulum. management of outdoor and indoor activities. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. lesson planning. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. konsep 5P. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. subject matter. that is: Drawing and Picture Making. as well as Introduction to Tradisional Crafts. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. strategi. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). This course covers the learning theories. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. strategy. content and themes in producing art works for the four areas. as well as teaching and learning resources. resource and teaching aid management. micro and macro teaching. pendekatan. the 5P concept. peranan guru PSV. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional.

psikologi. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. bes alberti. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Carl Orff and Jaques Dalcroze. methods and forms of assessment. play block chords. broken chords. mark schemes. evaluation of art works and evaluation of portfolios. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. types of assessments. aims of assessment in VAE. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). importance of music. jumping chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. alberti bass. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 .pentaksiran PSV. faktor-faktor sosiologi. peraturan memberi markah. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. aims and the functions of music in education. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. mengimprovisasikan melodi di kibod. matlamat. fungsi muzik dalam pendidikan. melody improvisation. 6. philosophical implications. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. singing folk songs. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. sing melodies in keys changes from major to minor. sociological and psychological factors that affect music education. latihan dalam permainan iringan kord blok. permainan alat muzik. broken chord.

kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. permainan alat perkusi. 7. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. mingguan dan harian. semester. aural sensitivity and movement to music. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. teaching and learning of singing in the music classroom. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. permainan alat rekoder. remaja. micro and macro training sessions. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. the playing of recorder and percussion instruments. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. types and characteristics of children and adult voices.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu.

This course describes and elaborates aspect of philosophy. added value skills and language system. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. forum. grammar translation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . konstruktivisme. linguistik. dialogue. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kuiz. oral-aural. debate. and writing. telephone conversation and report presentation.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. bahasa komuniti. simulasi. kemahiran belajar cara belajar. peraturan sosiobudaya. 5P concepts. drill. pendekatan. matlamat. perbahasan. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. kajian masa depan dan sistem bahasa. the writing of teaching steps. dialog. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. orientasi rancangan pengajaran harian. Teori Pemerolehan Bahasa. lingusitic. comunity language. pengisian kurikulum: ilmu. pendekatan induktif dan deduktif. kemahiran membaca. objektif dan organisasi kandungan. konsep penggabungjalinan. inductive and deductive approach. penulisan langkah pengajaran. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. code-cognitive. aims. content objectives and organization. kaedah ajuk hafaz. pemulihan dan penilaian (“5P”). pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pendekatan eklektik dan komunikatif. drama. definisi. inkuiri penemuan. daily lesson plan orientation. method and techniques. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pengayaan. situasional. kecerdasan pelbagai. discussion. konsep dan jenis teknik : main peranan. inquiry. kemahiran mendengar dan bertutur. oral-aural. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. question and answer. tatabahasa terjemahan dan terus. story telling. latih tubi. kewarganegaraan. quiz. kaedah natural. concept and techniques : role play. simulation. konstruktivisme dan kontekstual. pendekatan. nilai. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pembelajaran masteri. drama. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. perbincangan. penyerapan. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kaedah. reading. Teori Huraian Bahasa. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. audio lingual method. kemahiran menulis. kodkognitif. konsep-konsep: strategi. defination. approaches. eklektik and communicative approach. sumbangsaran. bercerita. situational. kaedah dan teknik. teknik. soal jawab. forum. brain storming. natural method.

pengurusan peralatan dan bahan. preparation of teaching plan for reading skills.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. perancangan pengajaran KHSR. keselamatan bengkel. approach to teaching writing skills. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). method. penilaian bahasa berasaskan projek. pembinaan ujian. the implementation of teaching and learning activities through contextual. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. application of Road Safety Education. approaches. kemahiran membaca. and measurement. constructivisme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . pengurusan kewangan. kemahiran mengarang. strategi. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. Teori Pemerolehan Bahasa. writing skills. project based language assessment and school based assessment. This course elaborates on listening and speaking skills. types and method of language assessment. testing development. taxonomy and domain. dan bahan bantu mengajar. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. penilaian kemahiran membaca. teaching method for Malay Language. techniques. language skills assessment and language activities. assessment of reading skills. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. assessment of learning experience. 8. penilaian pengalaman pembelajaran. teaching reading skills. evaluation. application of teaching language approaches. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. taksonomi dan domain. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. application of learning language approach. Teori Huraian Bahasa. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. application of value added skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course focuses on teaching component. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. table of test specifications. reading skill. jenis dan kaedah penilaian bahasa. mastery. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran menulis. jadual spesifikasi ujian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. the concepts of strategy. teknik pengajaran kemahiran membaca. pengujian dan penilaian.

teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. financial management. undang-undang perniagaan. interpretation as well as report writing on assessment. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pengurusan dan penjagaan. pengenalan kepada ikan hiasan. workshop safety. item development. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. peraturan pemarkahan. Topics coveres studies on fabric. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. basic statistic. kewangan. rearing ornamental fish technology. pelbagai cara penilaian. safety and rule regulation. penggunaan dan interpretasi data. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. technique and teaching methodology. electronic commerce (E-commerce). kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. analisis markah dan statistik asas. This course deals with three main components: home technology. strategy. tool and material management.perniagaan elektronik (E-dagang). proses jahitan dan membuat pakaian. and vegetable and ornamental crops production technology. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran.alternative evaluation skills for using rubric. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . management and administration. penyediaan batas dan bekas menanam. pemilihan pakaian. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. finance. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. test specification table. portfolio. implement teaching planning and audio visual aids. pembiakan dan penanaman.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. membina Jadual Spesifikasi Ujian. various methods of evaluation. discussion on validity and reliability of evaluation format. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. business law. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. jenis penilaian. pemeliharaan ikan hiasan. marking scheme and mark analysis. competency and school based evaluation. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan.

kekuatan karya kreatif. bercerita. teachers in action. dialog and location background. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. adolescent novel. 9. teater dalam bilik darjah. the vegetable and ornamental crops production technology. proses pengeraman bahan. boneka. the ornamental fish. psyco-analysis. watak dan perwatakan. dialog dan latar tempat. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. penerbitan karya. rearing ornamental fish technology. pascamoden. novel remaja. theatre for multipurpose. post structuralism dan deconstruction. dan isu karya kreatif. surelism. harvesting and use of plants produced. teater pembaca. semiotic. selection and preparation of equipments and materials. creative writing themes and issues. arcitipal. fenomenology and hermeneutic. eksistensialisme. propagation and planting. and teacher as a writer. This course elaborates on literary critics field like. dan guru sebagai penulis. hermeneutic. femenism. short term vegetable and ornamental crops. genre writing publishing. tema. reading reception dan reflection theory. visitor in action. short stories. resepsi dan teori tindak balas pembaca. tetamu dalam aksi. popular novel. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. character and characterisation. This course elaborates on the introduction to theatre in education. cerpen. persoalan. preparation of planting beds and containers.clothes making processes. psikoanalisis. dan new critics. teater untuk kepelbagaian tujuan. plant care. genre formation process. femenisme. fenomenologi. guru dalam peranan (teachers in action). post colonial. post modern. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . theatre inclassroom. semiotik. reading theatre. simulation and improvisation. poems. surelisme. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. tropical freshwater ornamental fish:. creative writing strength. puisi. simulasi dan improvisasi. Marxisme. sudut pandangan. plot. autobiography. puppet. opinion angle. novel popular. latar tempat. pascakolonial. plot. genre critics. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. management and care of ornamental fish. kritik genre dan kritikan baru. marxism. story telling. existensialism.

music with movements elements of movement. This course elaborates on the definition and concept of drama. teaching and learning resources. creative movement. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. asas lakonan dan vokal. unsur-unsur pergerakan.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. and presenting a performance. jenis dan bentuk drama kanakkanak. theatre and children theatre. improvisasi. pemilihan. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . stage performance theory. teater dan teater kanak-kanak. produksi. element. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. mengadakan sesi uji bakat. pemilihan pelakon. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. a performance. types. pengarahan. pementasan. implementing a screen testing. sinematografi dan persembahan. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. pengujian dan penilaian. actors selection. performance ethics. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. perancangan pengajaran dan pembelajaran. etika pementasan. forming production management. 10. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. dan pembinaan skrip. jenis-jenis pergerakan. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. and vocalisation. muzik dengan pergerakan. sejarah dan latar belakang. history and background. directoring. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. production. elemen. teori pementasan. basic dramatisation. testing and evaluation. cinematography. pergerakan kreatif. pengurusan produksi. and forms of children drama. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. selection and script writing. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. technology in teaching and learning music in classroom. sumber pengajaran dan pembelajaran.

interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. basmalah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. takbir. and khatam al-Quran. nyanyian kanak-kanak. tafsir ayat aqidah. interpretation ayat aqidah. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. lagu-lagu patriotik. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. dan khatam al-Quran. 11. children’s songs and cultural songs. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. impromptu singing and aural. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. tafsir ayat hukum. interpretation ayat akhlak. nyanyian semerta dan aural. interpretation ayat hukum. isti`azah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. isti’azah. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. patriotic songs. basmalah. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities.learning music through movements. takbir. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. introduction to children’s songs. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. tafsir ayat akhlak. penubuhan ensemble alat muzik perkusi.

burdah. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Mansukh. Hadith Qudsi. The topic Language and literature is also introduced. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Nahawand. wuslah. wuslah. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. mukjizat al-Quran. Nasikh. Sikah dan Jiharkah. riwayat hidup perawi hadith. Nahawand. martabat. definitions. Nasikh and Mansukh. Jin. Muhkam and Mutasyabih. 12. harakat. Muhkam dan Mutasyabih. reading and writing. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Jin. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. burdah. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Nuh. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. hukum beramal. arRahman. harakat. the degree of Hadith and rules. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Each tarannum will focus on tabaqat. arRahman.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. hadith palsu dan implikasinya. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Nuh. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. its mukjizat.

komunikasi. 13. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of listening and speaking skills. materials selection. remedial and enrichment activities. morphology. the English sound system (phonology). sintaks dan semantik. pengajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. integration of language skills and language content. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. multiple classroom teaching. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. spelling and dictation. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. methods and techniques. syntax. kemahiran membaca dan menulis. the teaching and assessing of reading skills. kemahiran mengurus bilik darjah. syllabus study. morfologi. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. general principles in the teaching of language skills. communication. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. membaca. and introduction to lesson planning. developing classroom skills. adaptation and simplification. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. testing and evaluation. the teaching of grammar. pengajaran kelas cantum. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. pengajaran. the teaching and assessing of vocabulary. classroom management. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. an overview of teaching approaches. tatabahasa dan ejaan. and semantics. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. theories of second language acquisition.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. peperiksaan dan penilaian. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language.

ciri-ciri. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. characteristics. methods. teori pembelajaran konstruktivisme. principles. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . peranan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. implementation. Constructivism Learning Theories. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. followed by planning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. mengenali dan menulis aksara Cina. functions. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. managing and implementing teaching and learning. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. This course covers the methodology in learning. This course comprises the basic concepts. matlamat. prinsip dan fungsi. This course studies the concepts. latihan merancang. proses pelaksanaan. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah.

BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. preparing the table of specification and analysing test results. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Sentence types. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. and Cohesive devices in spoken and written language.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. bertutur. It focuses on Tense types and aspects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . The topics emphasizes on listening. speaking. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. reading and writing. Subject-verb agreement. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Pentaksiran. emosi dan tekanan secara berkesan. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. sosial. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.4 2.2 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 1.3 3. merancang. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.2 3.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.4 mengurus masa.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 3. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.3 2.6 2. 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 2. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. budaya. mengintegrasikan kemahiran mengajar. bahan kurikulum. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.2 2. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. teori pembelajaran. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.5 1. 2.1 3. psikologi dan etika profesional keguruan.5 2. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 1. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.1 1. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.6 3.

profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. Kaedah Saintifik.1 4.4 4.3 4. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.Hasil Pembelajaran 3. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.3 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.3 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. 4. 4.5 3. 6.2 dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .2 5. 5.6 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi 6. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. 6. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. Etika.1 5. akauntabiliti integriti.5 4. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk 6. 4. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.4 5. Komunikasi.6 5.

membuat muhasabah diri. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. mengenal pasti kewangan.1 7. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. 8.5 menggunakan kemahiran akses kendiri. 7. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. 6.3 8.Hasil Pembelajaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8.4 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. tenaga manusia.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. Pembelajaran Sepanjang Hayat 7. 7.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.4 8. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. 8.3 7.

MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 1. 2. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. MAJOR ELEKTIF 1 • • • ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10.

Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan . Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 11.

Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral CATATAN 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful