KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

responsif. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . dan bersepadu. relevan. futuristik. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. holistik. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. kreatif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. berdaya fikir. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). inovatif.

iv. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . v. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. nilai/disposisi. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. kemahiran. Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. • Melaksanakan amalan terbaik. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. dan Bina Insan Guru. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. aktiviti kokurikulum. • ii.i. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Education for International Understanding (EIU). Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). iii.

Penggunaan Unit Plan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. pentaksiran prestasi (performance assessments). b. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. c. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. e. penyelidikan tindakan. penilaian tugasan terarah. praktikum. latihan industri. kajian kes. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. f.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. kerja kursus. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). dan tugasan. Portfolio Pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . bahan. internship. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. d. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours.

peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. hasil pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Ujian Akhir Kursus. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.MQF).

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN. MATLAMAT.

psikologi. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. pentaksiran. etika. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. viii. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. kemahiran. v. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. ii. bahan kurikulum. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. dan etika profesional keguruan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. budaya. Memiliki dan menampilkan nilai. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. vi. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. sosial. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Sebagai prasyarat. vii. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. iv. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 .PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. iii.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Major. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. dan Amalan Profesional. kemahiran generik. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. 1. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.

major dan elektif. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Sepanjang mengikuti program.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8.

Unit Beruniform I Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.

1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 . 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5.

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Membentuk dan Membuat Binaan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .7. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Fractions. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .9. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 .13. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .15.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .

PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .17.Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Jasmani 5 Pendidikan . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7. 5. 1 Pendidikan 3 Kesihatan . 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 (9%) 18 . Islam 9 Bahasa Arab . Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.

Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .Pakej Elektif 2 Bil.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14.Bil. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 .s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. tutorial dan amali. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. serta pemupuk nilai yang gigih. dan penilaian kendiri. penguasa ilmu yang mantap. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. mengumpul. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. terarah kendiri. pendidik yang inovatif. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Islam dalam tamadun Melayu. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. writing academic papers and writing reflections. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. It builds further on parts of speech/word classes. kaedah abjad. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Reading Skills. interaction among various civilisation. Pendidikan Seni Visual. tatabahasa. jenis-jenis ayat. konsep asas tamadun Islam. listening and speaking skills. membaca. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. jenis-jenis soalan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. Sentence Types. bengkel pembelajaran secara individu. bengkel aktiviti penulisan mekanis. dan menulis pelbagai penulisan. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Types of Questions. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Tenses. basic concept Islamic Civilisation.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. berpasangan dan berkumpulan. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System. Islam in the Malay Civilisation. Parts of Speech/Word Classes. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Contemporary Issues. dan kemahiran mendengar. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah pandang dan sebut. membaca. reading skills. interaksi antara pelbagai tamadun. Listening and Speaking Skills. bertutur. bengkel aktiviti pratulisan. writing for different text types.

Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. religion and ethnic relation. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. warna dan ruang serta deria dan seni. basic concepts in ethnics relation. workshop for sound production using digital recorder. and the role of government and society in ethnic relation.This course explains and applies pre-reading activities. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. individual. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. melaksanakan aktiviti mengenal irama. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. pengukuran. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. operasi dan pengiraan. spatial sense. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pre-writing activity workshop. and also data analysis and interpretation. operation and computation. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. look and seeing method. application and management in teaching and learning activities. kesedaran ruang. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. measurement. masyarakat pluralistik Alam Melayu. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. dan juga analisis data dan interpretasi. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Visual Art Education and Physical and Health Education. basic reading workshop : phonetic method. menjalankan aktiviti meneroka. mechanism of writing workshop. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. pluralistic society in the Malay world. alphabet method. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . agama dan hubungan etnik. knowledge and basic skills in arts in primary school. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. construct and use non electronic teaching and learning materials. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. The topics discussed are problem solving. workshop for using puppets. konsep-konsep asas hubungan etnik. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. seminar and exhibition of Malay language remedial materials.

This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. latihan dan taktik permainan. management of court / field and team and organizing competition. court and rules and regulation of games. gelanggang dan undang-undang permainan. This course focuses on cocurriculum in primary school. training and tactical of games. pengukuhan kemahiran dalam permainan. pengurusan dan pentadbiran. asas kawad kaki. games enrichment. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. penubuhan unit-unit kokurikulum. struktur dan organisasi. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengurusan mesyuarat dan kewangan. sistem fail dan surat menyurat. implementing and managing creative activities by integrating music. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. setup of cocurriculum unit. This course focuses on the history of uniform unit. management and administration. disiplin dan kerohanian. pengenalan alatan.rhythm. marching. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. experiencing. organizing of activities and competition. structure and organization. filing system. planning and camping. dan majlis rasmi. and official function.colour and space as well as senses and arts. knowing. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. introduction on equipment. mengetahui. management of meeting and budget. principles of first aid. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. exploring. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . expressing through arts. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. asas pertolongan cemas. perlembagaan unit beruniform. pengelolaan aktiviti. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. constitution of uniform units. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. discipline and spiritual.

sejarah. pembinaan self-esteem. history. dan berdaya saing. This course is a four days camping programme. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. management in measurement of track and field events. perkembangan dan kepentingan persatuan. pengurusan ukuran balapan dan padang. potensi dan citra diri seorang insan guru. rules and regulation. pengkelasan persatuan. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. development and importance. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. organizing competition. implementation and evaluation of project. basic skills. progressive and resilient. guru dan akauntabiliti profesionalisme. berdaya tahan. building their self-esteem. Through the activities. track events. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. kemahiran asas. pengurusan. berdaya maju. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. This course focuses on the introduction and concept of society. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. guru dan hubungan dengan komuniti. pelaksanaan dan penilaian projek. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. khidmat pendidikan kepada komuniti. classification of society.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. history. preparation. field event. persediaan. team management. aktiviti kemasyarakatan. sejarah dan undang-undang. jenis khidmat kemasyarakatan. This course focuses on the general knowledge. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. management. This course aims to produce teachers who are knowledgeable.

moral acitivities. The course emphasises on the balanced teacher self development. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. school organisation. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Surat Pekeliling Ikhtisas. benchmark leadership characteristics. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. effective listening. aktiviti kerohanian/moral. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. kesantunan berbahasa. managing official ceremonies and dressing code. pengurusan sekolah. public speaking. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. interaksi dengan komuniti setempat. ciri-ciri kepimpinan. kembara sosial. protocol. jenis khidmat kemasyarakatan. teacher relationship with community and honesty. organising and attending workshops. lawatan benchmarking. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. tertib di meja makan. khidmat pendidikan kepada komuniti. raising the flag. pengucapan awam. latihan dalam kumpulan. Akta 550 (1996 ). This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Pekeliling Perkhidmatan. mandat.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. students are exposed to teachers and law mandate. infrastructure and school curriculum infostructure. Students are exposed to the skill of planning. kreatif dan inovatif. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. iklim sekolah. speaking skills. school climate. service circulars. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. kemahiran mendengar secara efektif. Act 550 (1996). This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. profesional circulars. table ettiquette. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 .

inovasi guru cemerlang. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). lawatan benchmarking. benchmarking visits. administering post inventory test of self direct search. reflection. workshops theme. interaksi profesional dengan guru cemerlang. innovation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . conflict inventory. interpretation of test. refleksi. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. professional. tema bengkel. The focus of the course is related to workshops. professionasme commitment reports and reflective evaluation.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. interaction with excellent teachers. inventori konflik. This course aims to upgrade continuos self professionalism. interpretasi dapatan ujian. finding.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. Western and Eastern philosophy of education. the roles of teachers in classroom management. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prinsip-prinsip asas perkembangan. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. nature of human beings from the religious and biological perspectives. This course encompasses the developmental process of a child. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. various learning theories. models of discipline management. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. basic principles of child development. This course consists of the development of Islamic. the underpinning theories of child development. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. pelbagai teori pembelajaran. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. motivasi. the National Philosophy of Education. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. factors that influence the development of the child. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. model-model pengurusan disiplin. implikasi faktor perbezaan individu. This course encompasses the child’s learning environment. historical development of the Malaysian education system. implications of individual differences. different stages of development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. development of children with special needs. implications on teaching and learning. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 .

integration of information and communication technology in teaching and learning. teacher politeness. learning styles based on different multicultural aspects. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. roles of ordinary teachers as guidance teachers. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. utilization and evaluation of educational media. matlamat. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. This course discusses concepts. penggunaan dan penilaian media pengajaran. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. characteristics of a teacher as a professional. This course discusses the concept of a profession. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. kemahiran berkomunikasi. application of technical skills in using various instructional media. types of guidance and counseling services. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. selection. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. etika. production. leadership and roles of teachers. teori. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. pengurusan media dan sumber pendidikan. communications skills. ethics and accountability. peranan guru biasa sebagai pembimbing. theories. stages of teacher development. practices and development of educational technology. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. peringkat perkembangan guru. management of educational media and resources. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. multicultural relationship skills and issues. pemilihan. penghasilan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. kepemimpinan dan peranan guru. needs. akauntabiliti dan kesantunan guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok.

inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. teachers and ways to overcome. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. early symptoms of emotional disturbances amongst students. innovation and managing educational changes. This course discusses educational issues and current challenges. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 .

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

content objectives and organization. telephone conversation and report presentation. simulasi. penulisan langkah pengajaran. kemahiran membaca. perbincangan. kaedah natural. konsep dan jenis teknik : main peranan. tatabahasa terjemahan dan terus. discussion. perbahasan. pendekatan eklektik dan komunikatif. audio lingual method. situasional. quiz. definisi. simulation. dialogue. kaedah dan teknik. inkuiri penemuan. bahasa komuniti. concept and techniques : role play. sumbangsaran.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. approaches. dialog. oral-aural. bercerita. eklektik and communicative approach. pendekatan induktif dan deduktif. pengayaan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. comunity language. kajian masa depan dan sistem bahasa. added value skills and language system. drama. brain storming. daily lesson plan orientation. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. konsep penggabungjalinan. perbualan telefon dan penyampaian laporan. inductive and deductive approach. latih tubi. grammar translation. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. method and techniques. objektif dan organisasi kandungan. and writing. oral-aural. soal jawab. kemahiran mendengar dan bertutur. drill. kecerdasan pelbagai. kuiz. pendekatan. kemahiran belajar cara belajar. lingusitic. defination. orientasi rancangan pengajaran harian. story telling. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . pemulihan dan penilaian (“5P”). This course describes and elaborates aspect of philosophy. debate. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. situational. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. forum. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. question and answer. reading. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kaedah ajuk hafaz. aims. kemahiran menulis. peraturan sosiobudaya. kewarganegaraan. pengisian kurikulum: ilmu. linguistik. penyerapan. konstruktivisme dan kontekstual. matlamat. drama. forum. the writing of teaching steps. “5P” concepts. natural method. nilai. kodkognitif. inquiry. code-cognitive.

application of learning language approach. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. constructivisme. Teori Huraian Bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . application of teaching language approaches. method. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pembelajaran masteri. the concepts of strategy. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah. approaches. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. konsep-konsep: strategi. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. teaching method for teaching Malay Language. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. This course focuses on teaching component. Teori Pemerolehan Bahasa. application of teaching language approaches. konstruktivisme. the implementation of teaching and learning activities through contextual. application of learning language approach. konsep-konsep: strategi. kaedah pengajaran bahasa Melayu. mastery. constructivisme. techniques. application of Road Safety Education. application of value added skills. application of value added skills. the concepts of strategy.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah. techniques. konstruktivisme. mastery. teknik. teaching method for Malay Language. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Teori Huraian Bahasa. method. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. application of Road Safety education. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pembelajaran masteri. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. teknik. pendekatan. approaches. pendekatan. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.

mereksa cipta animasi. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. language skills assessment and language activities. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. approaches and methods of teaching techniques of reading. learning CDs in teaching. linkages in application structure. penggunaan alat pengarangan. on-line learning of language learning. evaluation. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. assessment of reading skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. pengaplikasian struktur perpautan. pendekatan pengajaran kemahiran menulis.(Primary School Malay Language Assessment) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. jadual spesifikasi ujian. pengajaran bahasa secara atas talian. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kemahiran mengarang. taxonomy and domain. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. penilaian pengalaman pembelajaran. bengkel penggunaan cakera padat. project based language assessment and school based assessment. taksonomi dan domain. writing skills. assessment of learning experience. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. and measurement. This course elaborates on listening and speaking skills. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. preparation of teaching plan for reading skills. This course describes the use of internet. testing development. animation in presentation. application of information processing model. approach to teaching writing skills. use of writing tools. kemahiran membaca. jenis dan kaedah penilaian bahasa. ethics. penilaian kemahiran membaca. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran menulis. learning homepage. pembinaan ujian. BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . internet resources. table of test specifications. penilaian bahasa berasaskan projek. virtual and video learning. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. types and method of language assessment. procedures. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. teknik pengajaran kemahiran membaca. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. teaching reading skills. pengujian dan penilaian. reading skill. conference and exhibition in ICT.

differences in organizing and strategy. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. This course elaborates on various linguistic fields. enrichment education. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. dycronic linguistic. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. peraturan paradigmatik. struktur linguistik. penyediaan bahan bantu mengajan. implementing of enrichment exercise. articulation and articulators. dan latihan mentranskripsi. prosedur program pendidikan pengayaan. preparing the lesson plan of remedial session. sifat bahasa.Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. segmental phonemes. perbezaan pengelolaan dan strategi. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. linguistic structure. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. paradigmatic rule. pronunciation and syllablication in Malay language. and standard pronunciation. language variation. pronunciation and syllablication transcription. pronunciation and syllablication exercise. stylistic. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. faktor luaran. specific ways in organizing the remedial session. lingistik kontekstual. super segmental phonemes. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. variasi bahasa. pendidikan pengayaan. alphabet and phonetic symbols. linguistik diakronik. language characteristics. This course elaborates on remedial education. and scientific Malay language. linguistik gunaan. refleksi : pemikiran dalam linguistik. huruf-huruf dan simbol fonetik. procedure of enrichment education programme. This course elaborates on phonetic and phonology theories. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. applied linguistic. teaching practical session. artikulasi dan artikulator. linguistic developement history. reflection : thinking in linguistic. fonem suprasegmental. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . phonemes. teaching of assessment. fonem : fonem segmental. sesi latihan pengajaran. external factor. sejarah perkembangan ilmu linguistik. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. contextual linguistic. pelaksanaan aktiviti pengayaan.

Malay language word form. perubahan semantik. imbuhan dalam bahasa Melayu. makna ayat. frasa adjektif. Perkamusan. dan pembentukan kata baharu. ambiguity and vague meanings. kata kerja. symbols and spelling. complex sentence and sentence construction process. klausa. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. adjectives phrase. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. skema tatacara pembentukan istilah. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. frasa sendi nama. types of words. makna leksikal. prepositional phrase. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . jenis kata adjektif. ketaksaan dan kekaburan makna. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. lambang. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. verbs. istilah singkatan. terminology and terminology construction schedule. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. feature meaning. makna peribahasa. single sentence. and the formation of new words. proof theory. ayat majmuk. adjectives. peristilahan. clause. dan kelas kata tugas. the sentence in Malay language included phrase. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. frasa kerja. fitur makna. sejarah ejaan jawi. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. idiomatic meaning. golongan kata kerja. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. and functional word. ayat dasar. teori pembuktian. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. kata adjektif. perkamusan. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. isu bahasa terkini. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. dan proses penerbitan ayat. golongan kata. korpus bahasa. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik.(Morphology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. ayat tunggal. dan kaedah dan teknik terjemahan. verbs. adjectives. This course elaborates on semantic. sumber istilah. bentuk perkataan bahasa Melayu. short forms. dan ejaan. lexical and contextual meanings. verb phrase. affixes in Malay language. semantic change.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . dan ekonomi). Malay language preindepence and past independence. pertimbangan dalam pengumpulan data. the future and the challenges of the Malay language. action research prosess. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. social. spelling. the flow and experts of the Malay language vocabulary. data collection methods. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. current language issues. educational research procedure. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Malay culture in literary and non literary resources.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. and translation techniques and method. analisis data. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. the history of the development of the romanise. penganjuran seminar. sosial. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. data analysis. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. language corpus. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. society. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. perancangan dan cadangan. serta kebudayaan kebangsaan.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. the history of Jawi spelling. Malay culture (from political. writing development of vocabulary of the Malay language. dictionary. external influence in Malay society. data collection considerations. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. and economic aspects). This course elaborates on concept of culture. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. world view and Malay society cosmology. and national culture. masyarakat. the study of the classical Malay language texts and its shift. modernisation and planning of the Malay language. proses penyelidikan tindakan. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II .

This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. membaca dan menulis. aims. reading. and writing. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. speaking. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. sastera bandingan.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). and classification. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. importance. comparative literature. approaches in understanding primary school literary texts. organization an action research seminar. children and adolescent literature. bertutur. tujuan. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. reading. literary teaching and learning techniques and activities. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and writing skills. discusses every component of the language skills including concepts. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. kepentingan. sastera kanakkanak dan remaja. speaking. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. This course discusses on the methodology of teaching listening. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. bertutur. documentation and publication procedure of action research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . and primary school literary texts appreciation. membaca dan menulis. 2. describes the teaching steps for every skill.

kata kerja fleksi. seruan. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. accusative and genitive. juga mendedahkan kaedah. struktur ayat namaan dan pembentukannya. articles. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. verbs. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. the principles. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. approaches. teaching suitable syntax. nominal and verbal sentences. mendedahkan kaedah. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. kata kerja tidak fleksi. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . Ma’ani and Badi’. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. types of phrases and sentences using nominative. techniques and strategies to teach Arabic morphology. penggunaan gaya bahasa. teaching techniques for primary school. akusatif dan genitif. rules and forms of Arabic Morphology. al-Ma’ani dan al-Badi’. kata nama fleksi. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. kata terbitan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. awzan sarfi (pola morfologi). nouns. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. gaya kecuali . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. nouns and verbs approaches.

software applications explains.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . combination of using text book. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. Arabic multimedia terminology. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. various types of knowledge sources such as websites via internet. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . assessment book and teacher’s guide. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. hasil-hasil karya penyair. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. well-known poets. Umayyad. early Islam. keistimewaan. zaman permulaan Islam. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. syllabus and text book. aplikasi perisian. zaman Bani Umaiyah. types of literature. Abbasy and Modern. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. tema. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. prose and poetry. orators and writers. Jahily. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. syllabus contents and curriculum specifications. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. iaitu zaman Jahiliyah.

weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. pengukuran. prinsip-prinsip asas penilaian. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. different skills. This course discusses the concept of micro and macro teaching. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. evaluation and examination of Arabic language. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. implement of the micro and macro teaching. lesson planning. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course exposes students to the terminology of assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. daily.

bahasa kedua dan bahasa asing. documentation and publication procedure of action research. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. planning and proposal. action research prosess. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. phoneme. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection methods. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. sukukata dan kata. monem. vowel and consonant. interprestasi data penyelidikan tindakan. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. moneme. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. penganjuran seminar. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. syllable and word. analisis data. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. morfem. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. educational research procedure. language acquisition theories. communicative competency and psychological language. second and foreign languages. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. data analysis. data collection considerations. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. organization an action research seminar. concepts of action research and models. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. It discusses introduction to research methods in education.perancangan dan cadangan. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. kaedah-kaedah pengumpulan data.

This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. vocabulary. penilaian kemahiran berbahasa arab. pembinaan item. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 . penjelasan konsep. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. 3. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. the terminology of assessment. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. penilaian kendalian sekolah. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. evaluation and examination of Arabic language. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. kosa kata. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. dan peribahasa. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). teknik soal jawab. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). pemulaan dan penutup pelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. konsep penilaian. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran .BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. and idioms.

Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. This course discusses the concept. writing reflections and understanding micro teaching concepts. characteristics. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. the roles and ethics of language teachers. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. types of sentences and rhetoric. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. phrases. genre and historical development. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. defining concepts. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. principles and objectives of teaching Chinese language. ciri-ciri. jenis-jenis ayat dan retorik. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. serta konsep pengajaran mikro.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. frasa. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. sentence structure. komponen ayat. questioning techniques. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 .

BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. mengenali dan menulis aksara Cina. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. latihan merancang. roles. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. managing and implementing teaching and learning. This course studies the concepts. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. ciri-ciri. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. matlamat. This course covers the teaching and learning methods of reading.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course covers the methodology in learning. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and historical development of prose. characteristics. This course comprises definitions. followed by planning. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Texts from different types of prose are selected as basic reading. characteristics. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . peranan.

essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. prinsip dan fungsi. Distinctive poems of three different types. Ci and Sanqu. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. preparing the table of specification and analysing test results. Shi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. This course comprises definitions.BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. i. principles. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. implementation. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . Ci. various characteristics and historical development of poetry. dipilih sebagai bacaan asas. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This course comprises the basic concepts.e. proses pelaksanaan. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. dan Sanqu. This course covers the basic techniques in writing skills. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. functions. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. are selected as basic texts. methods. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Each topic will be followed by micro or macro teaching. iaitu Shi. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

kepentingan dan peranan berita. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . aniyiyal dan yaappiyal. cartoons. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. In addition. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. developing the marking scheme and the administration of examinations. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. pembelajaran Bahasa Tamil. constructing the JSU. menganalisis item. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. kaedah pembinaan instrumen. ‘Aniyiyal’. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. It discusses the importance of creative Tamil literature. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. This course focuses on the various genres relating to children. poetry in motion and folklores. Topics include appreciating poetry. Besides looking at themes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. caricatures. puisi. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. pentaksiran dan penilaian. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. sastera kanak-kanak. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. analyzing items. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. children’s literature.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal.

proses penyelidikan tindakan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil.. kaedah-kaedah pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. authors and themes and analysis of epics.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. planning and proposal.novels. pertimbangan dalam pengumpulan data. the authors and themes. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 .BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Topics discussed include the history of classical poems. mengapresiasi keunikannya. analisis data. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. teknik penghasilan cerpen dan novel. perancangan dan cadangan. data analysis. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. prosedur penyelidikan pendidikan. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. data collection methods. types of educational research. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. action research prosess. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. educational research procedure. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

This course gives an exposure of Sociology as a discipline. budaya. masyarakat dan negara.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. society and country. devian dan kawalan sosial. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. interaction and social structure. interaksi dan struktur sosial. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . 5. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. sosialisasi. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. zaman selepas kemerdekaan. post-independence era. zaman sebelum kemerdekaan. socialisation. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. thematic strands. deviant and social control. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. culture. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. multi-disciplinary. and races and ethnics. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. kandungan pelbagai disiplin. organization an action research seminar. penganjuran seminar. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. pre-independence era. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. and the amendment of education policy in national development history. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. dan kaum dan etnik. documentation and publication procedure of action research.

politik. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. moral and ethics. insan bermoral. teacher’s role in enhancing values. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kedaulatan. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. moral and ethics. moral dan etika. bentuk-bentuk kerajaan . affective domains in instilling positive attitudes. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. and politics and government in Islamic perspectives. peranan guru dalam pemupukan nilai. sovereignty. doktrin pengasingan kuasa. moral dan etika. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. This course requires students to conduct practical activities. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. education for sustainable development and education for international understanding.tinjauan perbandingan. physical system and the relation with human beings. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. strategies of education on sustainability in Social Studies. kuasa dan autoriti. kewujudan negara. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. power and authority. and inculcation of values through government policies. moral human being. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. politics. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. the existing of nation. types of governments – comparative studies. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. This course focuses on values. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. human interaction with the environment and natural resources. doctrine of power separation.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial.

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. and Civics and Citizenship Education. measurement and statistics. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. penilaian dan ujian.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. perancangan ujian. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. pengukuran dan statistik. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . items analysis. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Students are also exposed to the citizenship project. and Civics and Citizenship Education. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. issues in assessment. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. evaluation and test. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. validity and reliability of test. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and the role of teachers in assessment. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. analisis items. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. planning of test. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. which is a part of practical activities in the learning of social service.

pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. teaching skills. kemahiran pengajaran. social aspects in development. perancangan dan cadangan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. economic growth factors. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . This course focuses on the study of economic development. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. rasional dan objektif. economic transformation and development. action research prosess. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. economic sectors in development. perancangan pengajaran. planning and proposal.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. data collection methods. human capital investment in knowledge-based economy. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. aspek sosial dalam pembangunan. interpreting the action research data. and Malaysian economy and globalisation. approaches and strategies in teaching-learning. problems of poverty and eradication strategies. educational research procedure. concepts of action research and models. kaedah-kaedah pengumpulan data. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. the micro and macro teaching. data analysis. data collection considerations. pengajaran mikro dan makro. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. faktor pertumbuhan ekonomi. teaching-learning modes and techniques. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. proses penyelidikan tindakan. transformasi dan pembangunan ekonomi. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. interprestasi data penyelidikan tindakan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. analisis data. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. introduction to various types of educational research design. sektor ekonomi dalam pembangunan. pengenalan analisis wacana.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. penganjuran seminar. organization an action research seminar. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. meter dan nilai not. irregular meter.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. introduction to discourse analysis. klef-alto dan tenor. tidak lazim. chords and cadences. Penyelidikan Tindakan II . the use of discourse analysis. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. 6. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. meters and note values. documentation and publication procedure of action research. It consists of listening to intervals. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. triads. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. kegunaan analisis wacana. melodi. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. rational. pembentukkan kaden. peraturan pengharmonian. and objective manner. This course also focuses on sight singing. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. and discourse and social issues. critical thinking and logical analysis. skelnada major. melodies. kord. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. and the solutions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . discourse analysis and mass media. pembahagian masa tak sekata. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. strengths and weaknesses of discourse analysis.massa. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pemikiran kritikal dan analisis logik. In the sight singing section. triad.

knowledge of harmonization such as chord in different inversions. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. fungsi muzik dalam pendidikan. matlamat. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. In this course. psikologi. Topics given focus here are meters in simple. compound and irregular time. formation of cadences and the recognition of figured bass. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . philosophical implications. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. irregular time division. arpegio dan kord. rules of harmony.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. alto and tenor clefs. importance of music. faktor-faktor sosiologi. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. Other than that ornaments in music scores will be taught. minor and chromatic scales and compound intervals. pembentukan kord dominan ketujuh. aims and the functions of music in education. major. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. progression of six four and chord progession in fifths. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. pergerakan pembalikan kedua. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. sociological and psychological factors that affect music education. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills.

preparation and arrangement of percussion scores. This course continues from the previous keyboard I course. students use melodic decoration in their music composition. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. singing. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. accompaniment. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. kord dan pengaplikasian teori. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. exercises in scale. langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. Keyboard technical skills. teknik bermain rekoder soprano. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. arpeggio and chord playing. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. teaching and learning of singing in the music classroom. lagu lapisan. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. teknik pengendalian alat iringan. In addition. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. harmoni dalam permainan repertoire kibod. a variety of singing repertoire including two part singing.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. jenis rentak iringan. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. arpegio.

Focus is on posture. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. chords and musical concepts. bermain pelbagai rentak. This course caters to students without knowledge in guitar playing.This course exposes students to various piano technical skills. melody improvisation. irama. Kemahiran pendengaran. cadence and rhythm. playing the guitar while singing. MZP3108G Alat Muzik Utama . broken chord. Students also develop listening skills through aural guitar playing. bes alberti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . Students are guided throughout the course at this preliminary stage. latihan dalam permainan iringan kord blok. chords.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. triads. melodies.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. jumping chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Memperkenalkan kord. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. plucking and strumming style. It involves aural studies in intervals. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. mengimprovisasikan melodi di kibod. MZP3108V Alat Muzik Utama . playing with different rhythm. reading of notes. sing melodies in keys changes from major to minor. kord. kaden. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. melodi. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. mengenal pasti jeda. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. playing a wider repertoire. play block chords. latihan aural. bacaan not. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. petikan dan cara ‘strumming’. dan konsep muzikal. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. aural practices. triad. bermain gitar sambil menyanyi. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri.

dinamik. pelbagai rentak dan kod. alberti bass. strumming style with different rhythm and chords. In addidtion. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. petikan dan cara ‘strumming’. rentak. permainan alat muzik. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. kemahiran membuat persembahan. dynamics and performance preparation. progressing to level two in piano playing techniques. to reinforcement. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. Emphasis is on style development. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar.jumping chords and chomping chords at the keyboard. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. articulation.broken chords. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. rhythm. Carl Orff and Jaques Dalcroze. singing folk songs. nyanyian lagu. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. bacaan not. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. bimbingan. sight playing and a variety in repertoire. aural. plucking.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. artikulasi. In the teaching and learning of music in the classroom. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. MZP3112V Alat Muzik Utama . latihan aural. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course focuses on continuity.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Penekanan kepada perkembangan stail. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. MZP3112G Alat Muzik Utama .Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 .

harian . planning and writing the year plan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. ciptaan ensembel rekoder. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. permainan piano dalam rentak Inang.pengajaran mikro. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. It comprises of preparing. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. format rancangan pelajaran tahunan. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Students’ present their respective music composition present during this course. This course is a continuity from course vocal 1. rancangan mingguan . Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Zapin. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. mingguan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. This course exposes the students to compositional devices in music education. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. This course discusses the primary school music curriculum. Students are guided in these 3 components throughout the course. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. sight playing and a variety in repertoire.rancangan harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . perancangan. primarily on the KBSR music education syllabus. Zapin and walking bass rhythms.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi.

pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi .Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. artikulasi. Muzik Ensembel Lain. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. langkah-langkah pengajaran makro. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. practice to reflect and write on the work carried out. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. bengkel. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. Muzik Bentuk Tarian Utama. rentak. planning of macro teaching sessions. penekanan kepada perkembangan stail. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. articulation. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.MZP3115G Alat Muzik Utama . Style. Music in the form of dance. This course is a continuity from course vocal II. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. rhythm. This course focuses on macro teaching sessions. perancangan sesi pengajaran makro. dan pengalaman praktikal salah satu genre. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . Muzik Ensembel Sosial Popular. dynamics and complex skills are developed as the course advances. “Popular social” ensemble music. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. analisis skor. dinamik. MZP3115V Alat Muzik Utama .

MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. This course focuses on vocal diction techniques.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. score analisis. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. MZP3118V Alat Muzik Utama . video watching or live performances. lawatan ke program konsert / persembahan. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. teknik persembahan. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. instrumental ensemble. music genres materials are selected from traditional classic music. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. ensembel instrumental. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Alat Muzik Utama . sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. students are exposed to different music genres through listening activity. MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . conducting and attending program concerts/performance. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. sight playing and a variety in repertoire. On this higher level. workshops and practical experiences. piano playing techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir.music and solo instrumental music. memimpin. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism.

ekspresi dalam pelbagai dinamik. Jepun. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Romantik. Barok. romantik. Japan. Thailand and Africa. klasik. 20th century and Jazz eras. genre. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. classic. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. MZP3121G Alat Muzik Utama . menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Romantic.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. genre and compositional styles. styles and composers music scores from Renaissance.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. India.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. romantic and the 20th century eras with different music genres. Classical. karya dan stail dengan lebih mendalam. Baroque. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Klasik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. discussions are held to analyse aspects of music genre. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. India. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Abad ke 20 dan Jazz. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics.

the role of technology and music software in the production of music composition. data analysis. penganjuran seminar. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . data collection methods. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. interprestasi data penyelidikan tindakan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. planning and proposal. data collection considerations. kaedah-kaedah pengumpulan data. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. concepts of action research and models. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. interpreting the action research data. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. action research prosess. organization an action research seminar. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis data.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. types of educational research. 7. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. MUSIC ACE.

children’s creativity and imaginations. creativity. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR.philosophy. This course covers the concepts. distinguished educationist and researchers in children’s art. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. comparative studies of basic design concept in visual arts. developmental stages of children’s art. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. India. and visual expression. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. influence and background of various cultures. estetika dan ekspresi visual. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. analisis asas seni reka dalam karya. This course focuses on introduction to visual language. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. aesthetics. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. kreativiti. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. principles of design and compositions in art works of various cultures. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. China. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. art of various cultures. stimulus and factors that affect children’s art. Jepun dan Barat. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. analyzing basic design concept in visual art works.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak.

bahan. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. the roles of the VAE teachers. specifications of the syllabus. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. peranan guru PSV. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. goals and objectives of the VAE curriculum. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. that is: Drawing and Picture Making. the importance of curriculum development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . huraian sukatan pelajaran. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). lesson planning. matlamat. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. persediaan mengajar. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Pattern-Making and Designing.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. management of outdoor and indoor activities. objektif kurikulum. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Modelling and Constructing. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. konsep 5P. as well as Introduction to Tradisional Crafts. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. the 5P concept. kepentingan perkembangan kurikulum. as well as practical activities for explorations of tools and materials. resource and teaching aid management. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. content and themes in producing art works for the four areas.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. This course covers the learning theories. pengajaran mikro dan makro. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. as well as teaching and learning resources. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. lesson planning. Mengenal Kraf Tradisional. pendekatan. Practical activities cover the use of multimedia. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. micro and macro teaching. applying creativity and artistic process in producing digital art works. perancangan dan persediaan mengajar. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. Introduction to Tradisional Crafts. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). pengenalan multimedia. multimedia dalam PSV. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. strategi. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . approach. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia.Membentuk dan Membuat Binaan. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. strategy. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. application of ICT in teaching and learning VAE.

apresiasi karya seni barat. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. various approaches in the appreciation of visual art. This course covers the types of drawings . peraturan memberi markah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. seni oriental. various functions of drawings from various genres and culture. This course covers the introduction to the art history in western art. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. analisis data. pendekatan dan kaedah lukisan. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). tools and materials. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. aims of assessment in VAE. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . methods and forms of assessment. oriental art. interprestasi data kajian tindakan. teknik menghasilkan lukisan. pelbagai fungsi lukisan. prosedur penyelidikan pendidikan. bentuk pentaksiran PSV. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. oriental art. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. mark schemes. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). seni oriental. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. approaches and methods. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. western art. kaedah-kaedah pengumpulan data. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. types of assessments. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. drawing techniques. evaluation of art works and evaluation of portfolios. kaedah pentaksiran PSV. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. considerations and perceptions in drawings. proses penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. alat dan bahan. jenis-jenis pentaksiran. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. pertimbangan dalam pengumpulan data. art in the Malay lands and visual art in Malaysia.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. tujuan pentaksiran PSV.

penganjuran seminar. types of educational research. action research prosess. It discusses introduction to research methods in education. the importance and fundamental knowledge of art projects.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. educational research procedure.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. interpreting the action research data. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. Penyelidikan Tindakan II . 8. organization an action research seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. data collection methods. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. concepts of action research and models. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. planning art projects. implementing art projects. introduction to various types of educational research design. making feedback reports and taking further actions. This course covers the management and organisation of art projects. documentation and publication procedure of action research. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. management and organisational process of art projects. planning and proposal. data analysis. pengurusan dan proses pengendalian projek seni.

the usage of text books. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. memorising and interpreting of the Quranic verses. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. teachers guide book. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.6.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. application of ”tajwid” rules in reciting. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. This course focuses on strategy. the strategies. lesson planning and practical teaching. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. approach. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. lesson planning and practical teaching.

kajian teks jawi klasik dan moden. exposure to planning and implementing teaching strategies. exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . kemahiran menulis khat.6. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6. lesson planning and practical teaching .6 dan amali pengajaran Sirah.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 dan amali pengajaran Ibadah.6 dan amali pengajaran Akhlak.6. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. lesson plans and practical teaching. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

a. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. analisis sahsiah Rasulullah s. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. This course focuses on the “dakwah”. This course focuses on concepts. analysis of the Prophet Muhammad s.’s special traits. contoh dan pelaksanaan. according to the Islamic education syllabus for primary schools. pembinaan bahan sumber. bidang pembelajaran yang diuji. pembinaan item Pendidikan Islam. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. bentuk penilaian.a. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.w. bahagian amali. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 .The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. It also discuses the teaching strategies . measurement. sebagai seorang pendidik.w. types and field of testing. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. micro and macro teaching concepts. item building. dan tokoh ilmuan Islam. planning and practical teaching. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.a. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.w. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. tables of specification and PAFA assessment. perancangan pengajaran mikro. assessment and evaluation in Islamic education. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. This course emphasizes on selection of topics. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. basic skills. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam.

prosedur penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. methodology in fiqh.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. interprestasi data kajian tindakan. concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. data analysis. animal slaughtering. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. types of educational research. Penyelidikan Tindakan I . PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. Islamic economy and management of properties in Islam. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. analisis data. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . sembelihan dalam Islam. action research prosess. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. interpreting the action research data. the impact of faith in life. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. kaedah Fiqh. their main topic of discussions. writing an action research report and article and ways of making action research data public. and issues of deviance in “aqidah”. pertimbangan dalam pengumpulan data. ekonomi Islam. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. analysis and justification on issues related to fiqh studies. educational research procedure. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. planning and proposal.

model Bunker and Thorpe 1982. konsep pergerakan asas. 9. training schedule of physical fitness.related fitness. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course includes concepts and definition of total fitness. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. organizing games and techniques. pengelolaan permainan dan teknik permainan. management. the acquiring of skills in the track and field event. training principles of physical fitness. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. Bunker and Thorpe Model 1982. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. organizing an action research seminar. pengurusan.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. documentation and publication procedure of action research. permainan kanak-kanak. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. periodisation of training and effects of training on physical fitness. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . children’s games. teaching and learning of basic movement. training methodology for physical fitness. basic movement concept. kemahiran acara padang. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. This course stress on rules and regulations. the component of health. jadual latihan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. kemahiran acara balapan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. physical fitness and the importance of physical fitness. motor-related physical fitness componen.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

(Curriculum and Pedagogy of Physical Education) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the interpretation of curriculum. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . pemilihan jenis-jenis ujian. This course includes the concept of test. aspek pengelolaan.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. Students will be exposed to different types of research in health. The course helps student to develop different type of tests. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. administrating and organizing. analyzing performance. pembinaan ujian. measurement and evaluation in physical education and sports. penganalisisan perlakuan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pendidikan jasmani dan sukan. physical education and sports. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the aspects of managing. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. analysis and interpretation. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. criteria in choosing adapted physical education acitivities. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengurusan. selecting test. Emphasis given to the concepts of physical education.

sports history. kecederaan tisu lembut. prinsip asas pertolongan cemas. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. deviation and aggression in sports. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . sports and media. kecederaan bahagian tangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. asma dan serangan jantung. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. motivation. educational research procedure. pendarahan terbuka. motivasi. basic principles of first aid. penetapan matlamat. definisi sosiologi sukan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. This course includes sports psychology and sports sociology. introduction to various types of educational research design. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. kaki. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. burn out and overtraining in sports. planning and proposal. sports and economy. sociology theories in sports. sukan dan kanakkanak. analisis data. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. personaliti. data analysis. reinforcement. terdedah kepada haba yang melampau. keganasan dalam sukan. kecederaan kulit. socialization in sports. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pressure and anxiety in sports. sports personality. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prevention of injury in sports. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sukan dan ekonomi. sukan. badan. sports and children. goal. kepala dan mata. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. feedback. mengangkat dan membawa pesakit. perubatan sukan dan jurulatih sukan. action research prosess. teori sosial dalam sukan. prinsip menguruskan kecederaan patah. interpreting the action research data. pertimbangan dalam pengumpulan data.(Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. This course discusses the basic concept of sports injury. types of educational research. deviasi dalam sukan. the definition of sports sociology. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sports medicine and coaches of sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. It discusses introduction to research methods in education. pengsan. arousal. child psychology development via sports. proses penyelidikan tindakan. kebangkitan. peneguhan. concepts of action research and models. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. sukan dan media. sports. perancangan dan cadangan. pendekatan rawatan kecederaan. maklumbalas.

approach in treatment of injury. Semasa proses pembelajaran. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. nombor bukan nisbah. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. rational. lifting and carrying of patient. legs. 10. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. Pelajar didedahkan kepada makna. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. skin injury. irrational. head and eyes. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . open wound. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. In the process. nombor nisbah. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. there is a further exploration into the sets of natural. organizing an action research seminar. real and complex numbers. body. principles in managing fracture. airways and cardiopulmonary resuscitation. faint. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. soft tissue injury. asthma and heart attack. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. penganjuran seminar. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. In addition. nombor nyata dan nombor kompleks. injury to the hand. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. exposure to extreme heat. documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik.

The use of ICT e. teselasi. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. It provides information about introduction to decision mathematics. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan.g.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. analisa laluan kritikal. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. It discusses concepts in plane geometry . linear programming. rangkaian. algoritma. graf. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. symmetries and transformations. critical path analysis. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. heuristic algorithms and methods of sorting. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. simetri dan transformasi. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. graphs. jenis-jenis carian. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. pemprograman linear. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Dalam kursus ini. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. In addition. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. types of searches. ujian chisquare.tessellations. Selain itu. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. 3-dimensional geometry and conic sections. networks. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. chi-square test. algorithms.

alat bantu pengajaran dan pembelajaran. mathematics facilities and management of resources. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Fractions. Teaching of Numbers. decimals and percentages. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. and patterns and relationships.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. using relevant mathematical ideas. In addition. Students will be introduced to printed materials. Pecahan. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. basic understanding of limits and limit theorem. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. derivatives and integrals. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. teknologi dalam matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. teaching and learning aids. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. fungsi dan graf. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. technology in mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Selain itu. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. fractions. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak.

Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. perpuluhan dan peratus. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. pengukuran dan pengendalian data.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Dalam kursus ini. measurement and data handling. students will learn to teach the key concepts in geometry. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . pecahan. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. MTE 31113 Teaching of Geometry. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. classical codes and ciphers. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. concepts of action research and models. action research process. pertimbangan dalam pengumpulan data. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. and ways of making action research data public. data analysis. organization an action research seminar. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. penganjuran seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. educational research procedure. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. planning and proposal. use of mathematical modeling in biology and ecology. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. data collection considerations. introduction to various types of educational research design. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. kod dan kriptografi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. and some key mathematical ideas related to calculus. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. writing an action research report and article. codes and cryptography.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. proses penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities.[Penyelidikan Tindakan I . Its contents cover mathematics in every day life. interpretasi data penyelidikan tindakan. kod klasik dan nombor rahsia. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.

nutrisi tumbuhan. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. pembiakan haiwan. growth. Gagne’s learning theory. animal excretion. movement and support in animals and plant responses to stimulus. perkumuhan haiwan. plant reproduction. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. animal reproduction. perkumuhan tumbuhan. cell structure and function. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . teori pembelajaran Gagne. teori pembelajaran Bruner. the nature of science and how children learn science. respirasi tumbuhan. struktur sel dan fungsi. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. pembiakan tumbuhan. information-processing theory-Atkins. cara kanak-kanak mempelajari sains. ores and minerals. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. alcohol. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. the constructivist approaches. synthetic polymers and plastics. animal respiration. Bruner’s learning theory. alloys. Shiffrin dan Baddeley. plant nutrition. makanan dan kesihatan. Shiffrin and Baddeley’s. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak.11. esters and amides. fuel. respirasi haiwan. tumbesaran. plant excretion. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. explores the nature of science. teori pemprosesan maklumat-Atkin. nutrisi haiwan. It explores the nature of life. understanding children’s ideas in science. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Ausubel’s learning theory. carboxylic acids. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. understanding children’s development. animal nutrition. pendekatan konstruktivisme. what do children need to help them learn through constructivism. bentuk sains dan mempelajari sains. Behaviourist learning theory. how children learn science. aldehydes and ketones. memahami idea kanak-kanak dalam sains. perkembangan kanak-kanak. aromatic compounds. teori pembelajaran tingkah laku. plant respiration. assessing children’s ideas and misconceptions in science. ethers and amines. meneroka ciri-ciri sains. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. teori pembelajaran Ausubel. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. cellular respiration in plants and animals. food and wellbeing.

acquiring manipulative skills. electricity and magnetism at work. sebatian beraroma. isu-isu dalam pendidikan sains. using light. alkohol. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. polimer semulajadi dan kertas. bijih dan galian. planetary and satellite motion. rubber. soaps and detergents. composite materials. penjanaan dan transmisi elektrik. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. applying Newton’s laws in everyday life. memperolehi kemahiran manipulatif. asid karboksilik. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. daya dalam cecair. work and machines. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. kegunaan elektronik dan semi konduktor. forces in fluids. issues in science education. thermometry and thermometers. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. termometeri dan termometer. gerakan planet dan satelit. muzik dalam fizik. natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. perusahaan penyediaan ammonia. polimer tiruan dan plastik. the physics of music. sabun dan detergen. motion. generation and transmission of electricity. getah. bahan komposit. pengajaran sains sekolah rendah. physics and measurement in everyday life. teaching science for all children and science for exceptional children. the basic science process skills and integrated science process skills. eter dan ammina. asid sulfur dan asid nitrik. bahan bakar. ester dan amid. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. aldehid dan keton. sulphuric acid and nitric acid. kerja dan mesin. Malaysian primary science curriculum I. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. litar elektrik dalam rumah. Malaysian primary science curriculum II. teaching and learning strategies for primary science. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia.ammonia. gerakan. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. electrical circuits in the house. use of electronics and semi-conductors. menggunakan cahaya. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. primary science teaching. aloi. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.

sistem-sistem utama dan angkasa. electrochemistry and nuclear chemistry. learning outcomes. sistem solar. objektif pembelajaran. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . learning objectives. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. hasil-hasil pembelajaran. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. thermochemistry. plant diversity. daily lesson plan. menulis rancangan pelajaran. faedah ekosistem. kepelbagaian tumbuhan. acoustic ecology and biodiversity collection submission. outer space. areas of assessment in primary school science. elektrokimia. ex-situ conservation. definition of terms. planning a daily lesson plan. pemuliharaan in situ. microteaching skills and macro teaching. bumi: struktur. It explains about lesson planning. pemuliharaan ex situ. animal diversity. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. tenaga. pemahaman tentang trenda populasi. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. kepelbagaian genetik. dan nuklear kimia. The earth: structure. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. purpose of assessment. threats to biodiversity. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. kepelbagaian biologi.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. kepelbagaian haiwan. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. asal usul . termokimia. merancang pelajaran. types of assessment. ancaman terhadap kepelbagaian. rancangan mengajar harian. hukum pertama termodinamik. in-situ conservation. test design and construction. understanding population trends. the first law of thermodynamics. writing lesson plans. It explores about ecosystem. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. merancang rancangan pelajaran harian. biodiversity. ecosystem services. origins and its major systems and space: the solar system. assessment tools. It explores about energy. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. genetic diversity. ekosistem.

proses penyelidikan tindakan. safe handling of scientific materials handling of chemicals. kaedah-kaedah pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. SCE3114 Science. data collection considerations. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis skor ujian. administration of test. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education. action research process. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. rules and safety in the laboratory. data collection methods. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pentadbiran ujian. Technology and Society (Sains. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. interpreting test score and forms of examination. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. matlamat pentaksiran. penskoran pentaksiran. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. project-based learning for conservation. rekabentuk dan pembinaan ujian. preservation of biological specimens. bentuk-bentuk pentaksiran. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. technology and society. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. alat-alat pentaksiran. marking and moderation of test scripts. educational research procedure. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. It will discuss about management of science laboratory. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. pengawetan spesimen biologi. pengurusan makmal sains. data analysis. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. writing an action research report and article and ways of making action research data public. definisi istilah. basic laboratory techniques. perancangan dan cadangan. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. science teaching and learning resources. peraturan dan keselamatan dalam makmal. issues relating to science. innovation and inventions.assessment. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. pertimbangan dalam pengumpulan data. analysis of test score. concepts of action research and models. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. interpreting the action research data. project-based learning design. technology and society. preparation and improvisation of selected resources and presentation. planning and proposal. teknik-teknik asas makmal. analisis data.

project-based learning for additives in food. Function Of Technical And Vocational Education. project-based learning for endurance of resources. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. teknologi dan masyarakat. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. teknologi dan masyarakat. Technical And Vocational Education System. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. project-based learning for pollution and its effect on human health. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan.energy in the biosphere. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the career path and the future of Design and Technology. penganjuran seminar. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. documentation and publication procedure of action research. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Management And Administration In Technical And Vocational Education. Philosophy Of Technical And Vocational Education. 12. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kursus ini membincangkan tentang sains. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Proses Perancangan. pembaharuan dan penciptaan. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. isu-isu yang berkaitan dengan sains. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. implement the planning and evaluation process.

teori dan modelmodel kurikulum. jenis-jenis bahan mentah. penanaman. plant care. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. design curriculum. care of ornamental crops and landscape. asas pembinaan produk. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. implementation. planning. planting. curriculum management and innovation. barangan logam dan kelengkapan. interior and exterior decoration. sifat bahan mentah. propagation. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penilaian. accessories. raw materials and its characteristic. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. theory and models of curriculum development. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. perkembangan industri pembuatan tempatan. skills on constructions of wood and metal based project. handling of products. perlaksanaan kurikulum. planting. selection and preparation of field for vegetable planting. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penanaman sayursayuran secara hidroponik. evaluation. perancangan. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. documentation and record keeping. planting vegetable hydroponically. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran.RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. reka bentuk kandungan. inovasi kurikulum. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. pengurusan kurikulum. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. bahan hiasan dalaman dan luaran. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum.

This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. sleeves. gathers and. This course will also expose the students with skills of questioning techniques. kajian fabrik. This course also emphasizes design of garment styles. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. membina robot aras teknologi rendah. openings.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. asas komputer dan rangkaian. proses jahitan. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. kaedah dan teknik pengajaran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics related to sewing processes include fasterners. computers and robotics basic component. pleats. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. strategi. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. pedagogical elements and assessment. necklines. pendawaian satu fasa. seni reka pakaian. merekabentuk PCB dan projek elektronik. design printed circuit board. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. teaching method and techniques will also be introduced. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. mendawai litar pendawaian domestik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. strategies. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. motor. hemlines and. asas elektronik berdigit. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. asas penyenggaraan komputer. pengujian. domestic wiring. the preparation of work records and dress making. Teaching and learning approaches. mereka cipta stail pakaian. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 .

penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. penyediaan makanan. interpretation as well as report writing on assessment. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. undang-undang perniagaan. pengurusan dan penjagaan harian.dagang ). perancangan pentaksiran. perniagaan elektronik ( E. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. teknologi dalam penyediaan makanan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. housing and equipments for pet rearing. kewangan. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan.dan penilaian. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. item development. management and daily care of pets. various methods of evaluation. marking scheme and mark analysis. dan kerja-kerja amali masakan. finance. basic statistic. types of evaluation and the usage of data & interpretation. preparation and keeping of documentation and records. pest breeding. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. prinsip memasak dan tatasajian. pedagogi. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pembinaan item ujian. pembiakan ikan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembentukan dan pelaksanaan ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . test specification table. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. selection and preparation of aquarium and cage. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. electronic commerce ( E–commerce). analisis item ujian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. reka cipta masakan. business law. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. pembiakan dan pengendalian. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. Discussion on validity and reliability of evaluation format. selection of pets and ornamental fish. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.

dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. workshop design. technology in food preparation. financial management. analisis data.This course covers topics on food sanitation. reka bentuk bengkel. types of educational research. action research prosess. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. punca dan pencegahan kemalangan. preparation of food. cooking principles and. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. table setting. rules and regulation in workshop management. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. pengurusan personel. tempat alat tulis. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. interprestasi data kajian tindakan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. data collection considerations. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. design of food preparation pedagogy and cooking practice. introduction to various types of educational research design. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . pengurusan dan pengendalian bengkel. prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. best practices on workshop safety. perancangan dan cadangan. aplikasi lukisan 2D. writing an action research report and article and ways of making action research data public. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. pengurusan kewangan. interpreting the action research data. pengurusan bahan dan alatan. data collection methods. concepts of action research and models. organization and management. materials and tools management. causes and prevention of accidents.

prosesses and planning project. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. Akta 308 dan Akta 550. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . Children’s Right. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. views and ideas of earlier scholars of childhood education. 13. reka bentuk industri. design and managing project such as chair. Act 308 and Act 550. proses dan perancangan projek. layout of interior design and pet’s house . growth and child development. This course emphasizes on product development and principle. 2D drawing. industrial design and design for manufacturing. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. This course emphasizes on product design with computer aided. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. product architecture. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. the transition from home to nursery/preschools. the integration of project base learning assessment. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. This course covers the introduction to early childhood education. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. documentation and publication procedure of action research. the history of early childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. 3D design. processes and planning. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. organizing an action research seminar.

serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. language activities and also assessment in preschool education. the National Preschool Curriculum. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. penjagaan kesihatan kanak-kanak. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. children diseases and preventive measures. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. activities for physical development in preschools. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. children health and safety measures and also sex education in preschools. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. factors involve in language development. curriculum of language and communicative development. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . the environment.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. pengelolaan aktiviti prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. persekitaran. teaching and learning techniques in preschools. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pendekatan dalam kurikulum. PRA3103 Perkembangan Fizikal. methods in teaching and learning language at preschool.

bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. pengurusan dan aktiviti. sosiodrama. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. understanding and managing children’s emotion. music and movement. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. perancangan program sains. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. developing confidence to face challenges in everyday life. teori perkembangan moral. planning of activities and programs for science. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. muzik dan pergerakan. puppetry and children literature. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. This course covers the introduction to creative development. socio drama. processes of creativity and teaching approaches. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. seni boneka dan sastera kanak-kanak. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. management and activities. This course includes understanding of the cognitive development of young children. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. development of sosial skills and prosocial behaviors. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. pembelajaran sains di prasekolah. learning of early science and mathematics components at preschools.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . merancang aktiviti. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. aspects of children’s creativity which involve visual arts. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak.

data recording and compiling. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. objektif. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. building and managing preschool education centers. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. melaksanakan perekodan. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. and spiritual and moral development activities as well its learning center.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. data collection based on observation. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. dan perbezaan individu. merancang prasekolah. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . theories on moral development. This course discusses in general the children with special needs at preschool. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. penyimpanan. objectives. penganalisisan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. curriculum management. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang. importance and principals of authentic assessment in preschool education. characteristics. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. the classification of special needs children. children’s assessment and evaluation planning. identification of Islamic education and moral curriculum. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. reports and follow up actions based on data collection. ciri-cirinya. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. data analysis. The focus is on the factors due to the disability. This course includes the concepts.

concepts of action research and models. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. konsep kepimpinan dan perwatakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. planning and proposal. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. It also includes family surrounding. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. proses penyelidikan tindakan. values and customs. health. educational research procedure. data analysis. matlamat. safety and diet management. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. types of educational research. ways on improving family. pengurusan kesihatan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . keselamatan dan pemakanan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. family relationship. aims. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. perancangan dan cadangan. komuniti dan institusi pendidikan. hubungan keluarga. community and education institution. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This course covers the theories and perspective.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. nilai dan budaya. kecekapan hubungan. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. efficient relationship. prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. action research process. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. analisis data. kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data.

component in language. organizing an action research seminar. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. handicapped children language. documentation and publication procedure of action research. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanakkanak autisme. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. speech and language. ciri-ciri. isu dan etika pengurusan tingkah laku. proses perubahan tingkah laku. causes. language for children with sensory. education programmes provided and issues arise in educating these children. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. language development theory.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa dan pertuturan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. strategies of behaviour modification and issues concerned. 14. teori-teori perkembangan bahasa. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. strategi pengurusan tingkah laku. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. characteristics. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . penganjuran seminar. This course looks into communication. types of problematics behaviour. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. language for children with emotional and behavioural problems. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. punca masalah. teori dan model tingkah laku. language for autism children.

mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bacaan. approaches and language learning. develop learning material. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. speaking. pendekatan dan pembelajaran bahasa. This course covers the important of assessment in special education. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. production of teaching aid for language skills and micro teaching. This course discusses language and communication. kemahiran membaca. social skill and behaviour assesment. study of the syllabus. teaching of grammar. latihan pengajaran tatabahasa. bertutur. language acquisition and language assesment tools and micro teaching.the ability of basic learning assessment. reading. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . lesson plan. pengajaran tatabahasa. kemahiran mendengar. perancangan pengajaran harian. kemahiran menulis. kemahiran lisan. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. membaca dan menulis. speaking. oral language assesment. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. syllabus studies. kajian dan huraian sukatan pelajaran. practical: application of language activities. listening. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. latihan aktiviti. reading. reading and writing skills. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir bahasa lisan. writing skills.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. writing and mathematic assesment. amali: aplikasi aktiviti bahasa. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. kajian sukatan pelajaran. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. pembinaan bahan bantu belajar bahasa.

assessment of Science skills. functional Science for learning disabilities students.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. strategies in teaching Mathematics. penyediaan rancangan pengajaran. activities in Mathematics teaching. music and singing. syllabus study. keselamatan diri dan adab bertatasusila. teaching and learning Science. self-protect. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. hidro. basic skills of Science process. sewing. lesson planning. This course discusses the introduction to therapy. kemahiran urus diri. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. teaching aids and micro teaching. permainan dan alternatif. practical: application of strategies in teaching Science. cara kerja. expression art. kemahiran jahitan. kemahiran hidup untuk berdikari. persediaan mengajar. kajian sukatan pelajaran. speech. therapy . pertuturan. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. pasir dan alternatif.fisio. ethics and classroom management. home living. cookery. seni visual. occupational. visual art. keusahawanan. hydro. pertuturan. muzik dan nyanyian. kemahiran memasak. rearing pet. amali: terapi . kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. permainan. visual art. occupational. hydro. kemahiran pertukangan. kemahiran berkebun. speech. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . cara kerja. Mathematics syllabus sudy. jenis-jenis terapi: fisio. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. peraturan dan keselamatan di bengkel. teaching aids for Mathematics. music and singing. bahan bantu mengajar Matematik. hidro. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. problems of learning Mathematics. assessment of Mathematics skills. permasalahan penguasaan Matematik. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. penilaian kemahiran Matematik. and micro teaching. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. teaching aids. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. types of therapy: physio. teaching aids production. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. seni visual. play and altenative. play and altenative. strategies and activities in Mathematics.physio. expression art. pengurusan rumah tangga. strategi dan aktiviti Matematik. gardening. muzik dan nyanyian. pergerakan kreatif. pergerakan kreatif. functional Mathematics for learning disabilities.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. bentuk program intervensi awal. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . bilingualbicultural approach. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. mentaksir bahasa lisan. parents role in early intervention. English Grammar.the ability of basic learning assessment. khidmat sokongan. social skill and behaviour assesment. combination of oral and manual communication. support services.kanak bermasalah pendengaran. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. manual communication among children with hearing-impaired . trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. menjalankan sesi nyanyian. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. Malay language grammar. story reading. English Grammar. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. needs for various communication methods. oral language assesment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. membaca petikan/bercerita. This course covers the important of assessment in special education. mentaksir bacaan. pendekatan bilingual-bicultural. writing and mathematic assesment. questiona answer session. meliputi: Tatabahasa Melayu. menjalankan sesi soal jawab. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. reading. classification communication methods. singing session. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. types of early intervention.

sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. This course focusses on speech acquisation among children. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. This course provides students with a knowledge of mastering language. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. penggunaan sistem FM. ear anatomy and listening process. amali : melaksanakan ujian bahasa. audiometri. reading and writing teaching method. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. general strategy in overcoming speech problem. practical: implement language tests. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. kaedah pengajaran bacaan. amplikasi pendengaran. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. kaedah pengajaran penulisan. achievement level assessment. audiometry. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. This course covers topics of accustic. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. listening amplication. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. anatomi telinga dan proses pendengaran.type of hearing-impaired and its effect. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. basic language knowledge of conversation. assessment instrument of speech achievement. implan koklea. jenis masalah pendengaran dan kesannya. auditory skill programme. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. program kemahiran auditori. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. remedial programme planning. speech diability among children of hearing-impaired. simulating teaching and learning language sessions. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. perbualan asas pengetahuan bahasa.

principle social work ethics. analisis data. penilaian bahan sumber pembelajaran. use of FM system. community-based rehabilitation programme. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. types of educational research. types of learning resources. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . basic hearing test and audiogram assessment. text books and newspapers as learning resources. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. perancangan dan cadangan. interpretasi data penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. assessment of learning resources. Science and Local Studies learning resources. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. proses penyelidikan tindakan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. Sains dan Kajian Tempatan. multi disciplinary services offered at the CBR. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. cocklea implant. prinsip dan etika kerja sosial.maintaining individual hearing aid. practical: developing and managing Mathematics. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. implementation of audiometric pediatric observation. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah.

data analysis. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. classroom management. administration of special education programmes in Malaysia. interpreting the action research data. peranan guru Pendidikan Khas. organisational structure of special education in Malaysia. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas.concepts of action research and models. keluarga dan masyarakat. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. role of teachers of special education. planning and proposal. special education programmes in Malaysia. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. 16. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. This course discusses the introduction to management and administration of special education. documentation and publication procedure of action research. action research process. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. data collection considerations. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. pengurusan bilik darjah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection methods. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . sebab-sebab masalah penglihatan.

kemahiran penglihatan. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata.use of other sensors. self management. the role of parents and community. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. This course covers important concepts in field of living skills. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. cooking skills. language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. using blindfold and implementation of activities and simulation. the visual process and causes of visual impairment. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. factors of Children with Visual Impairment. bahasa kanakkanak autisme. speech and language. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . amali : latihan memasak menggunakan blindfold. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. pengurusan rumah.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. handicapped children language. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. language for children with sensory. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. bahasa kanak-kanak terencat akal. self and house keeping management. skills of buying and stock keeping things. adaptasi persekitaran di dapur. introduction of recreational activities and modify physical education. adaptasi kaedah persediaan memasak. development of children with visual impairment compare with the normal children. various visual assessment methods and children with low vision report. This course looks into communication. kemahiran membeli dan menyimpan barang. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . visual skills training . cara mengatasi masalah penglihatan. language development theory. bahasa dan pertuturan. pelbagai pentaksiran penglihatan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pengurusan diri. dan laporan mata. component in language. punca-punca masalah penglihatan. practical :cooking. komponen-komponen dalam bahasa. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. recreation and adaptive physical education. language for children with emotional and behavioural problems.blindfold.

latihan braille. simple upper groupsigns.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan.the ability of basic learning assessment. kaedah menulis pindah. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. social skill and behaviour assesment. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. types of early intervention. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. simbol huruf. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. composite signs initial wordsigns. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. huruf terbitan. transcription of braille exercise. khidmat sokongan. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. parents role in early intervention. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. lower wordsigns. oral language assesment. amali: sistem kod braille BM. writing and mathematic assesment. Kursus ini melliputi huruf. gabungan akhir huruf. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. support services. practise Braille. mentaksir bahasa lisan. and enrichment exercise. mentaksir bacaan. practical:Bahasa Melayu braille code system. bentuk program intervensi awal. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. wordsigns. reading. computerized braille. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. slate and stylus. This course covers the important of assessment in special education. trancsribing exercise. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. lower groupsigns. komputer braille. latihan menulis pindah. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . final groupsigns.

educational needs of children with multiple handicaps. mobility techniques without guidance. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. penggunaan teknologi. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. sets. This course discuses introduction of orientation and mobility. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). and hands-on experience and to reinforce learning. algebra. matrices and enrichment exercises in theory and practical. Kursus ini meliputi simbol nombor. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. ganda dua. use ICT and other appropriate special aids. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. logarithms. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. prepare teaching aids. adaptation of curriculum. geometry. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. orientasi dan ruang. mobility techniques with guidance. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. individu. teknik bergerak tanpa pemandu celik.This course covers the numeral signs. geometri. white stick and other mobility equipment. community-based rehabilitation programme. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. basic Mathematical operation. prinsip dan etika kerja sosial. amali : kaedah pengajaran braille. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. principle social work ethics. logaritham. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. quantities. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. operasi asas matematik. This course covers the planning. indices. program pemulihan dalam komuniti. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. algebra. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. principal dan terminology in orientation dan mobility. multi disciplinary services offered at the CBR. teknik bergerak dengan pemandu celik. adatasi kurikulum. pengajaran dan pembelajaran murid buta. orientation and space. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. kemahiran membiasakan diri. micro and macro teaching. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. kuantiti.

This course discusses the introduction to management and administration of special education. action research process. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. classroom management. interpreting the action research data. prosedur penyelidikan pendidikan. planning and proposal. concepts of action research and models. peranan guru Pendidikan Khas. data collection methods. introduction to various types of educational research design. analisis data. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. data analysis. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedahkaedah pengumpulan data. special education programmes in Malaysia. types of educational research.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. administration of special education programmes in Malaysia. role of teachers of special education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . penganjuran seminar. It discusses introduction to research methods in education. educational research procedure. data collection considerations. proses penyelidikan tindakan. organisational structure of special education in Malaysia.

pengurusan tingkah laku murid pemulihan. language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. management of remedial education program. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. documentation and publication procedure of action research. speech and language. language for autism children. psikologi perkembangan murid pemulihan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. teori-teori perkembangan bahasa. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. studens profile. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. component in language. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. This course looks into communication. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. 17. bahasa kanakkanak autisme. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. organizing an action research seminar. development physchology for remedial students.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. historical development of remedial education. profil murid pemulihan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . remedial programs in Malaysia and other countries. pengurusan program pendidikan pemulihan. remedial students’ behavioral management. bahasa kanak-kanak terencat akal. sejarah perkembangan pemulihan. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. bahasa dan pertuturan. This course discusses basic remedial education. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. language for children with sensory. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. program pemulihan dalam dan luar negara. komponen-komponen dalam bahasa. handicapped children language. penubuhan kelas pemulihan. language development theory. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku.

practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. This course discusses the introduction to dyslexia. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . kaedah pengajaran matematik. and mathematics assessment. the basic ability assessment. perkembangan kanakkanak disleksia. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. development of dyslexia chilldren. kaedah pengajaran bahasa. jenis-jenis pengamatan. diagnostic test. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. assesment and evaluation of dyslexia children.remedial education program. individual planning education. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. amali: pelaksanaan ujian. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. support services. causes and strategies to overcome the problems. mentaksir bacaan. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. management for dyslexia program. practical:. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. reading assessment. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. types of perceptions. instruments for identifications of students. mentaksir bahasa lisan.. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. strategies to overcome the problems. practical: assesment implementation. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. method of or information process. writing skill assessment.oral assessment. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. behaviour assessment. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. ujian diagnostik masalah pengamatan. the role and characteristics of a remedial teacher. social’s skill assessment. forming of remedial class. pengurusan program disleksia. This course focuses on introduction of perception. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. method of teaching mathematics.

jenis-jenis terapi. rancangan pengajaran dan pembelajaran. practical: the implementation of writing skill. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. ejaan dan menulis karangan. learnings aids. diagnostic test instrument. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. terapi seni visual. spelling and comprehension and lesson plan. This course discusses the development and language skill. terapi pergerakan kreatif. assesment and evaluation in writing skill. comprehension skill. This course discusses the introduction of therapy . sand therapy and alternative therapies. speech therapy. amali: terapi fisio. expression art therapy. pelakasanaan kemahiran mengeja. types of therapy. production of mathematics teaching aids and micro teaching. writng skill aids. This course discusses writing skill. membaca dan kefahaman. membaca dan kefahaman. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. reading and comprehension. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. teaching aids for mathematics and lesson plan. pelaksanaan kemahiran mengarang. play therapy. kemahiran lisan. assessment in mathematics skill. syallabus studies. kemahiran mengeja. Pratical: construction of mathematics. bahan bantu belajar.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. practical: the implementaion of oral strategies. terapi cara kerja. assesment and evaluation for oral skill. comprehension. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics. kemahiran membaca. hydro therapy. terapi pertuturan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . amali: pelaksaan kemahiran menulis. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. terapi hidro. terapi main. strategies in teaching remedial mathematics. lesson plan. reading and comprehension. oral skill. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. practical: physiotherapy. mathematics competencies. spelling skill. strategies in teaching remedial mathematics. kemahiran mengarang. terapi muzik dan nyanyian. music and singing therapy. amali. reading and comprehension skills. rancangan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran kefahaman. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. syallabus studies. art therapy. application strategies in teaching and learning. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. development and acquisition of mathematics. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. spelling skill. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. mathematics syallabus study. terapi pasir dan terapi alternatif.

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penglibatan ibu bapa dan komuniti. strategi pengajaran pemulihan matematik. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. students’ multiple competencies. special classroom management. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. segregation and integration. pelabelan. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penilaian kemahiran matematik. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. community-based rehabilitation programme. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. dan isu sistem sosial. proses penyelidikan tindakan. This course discusses strategies and placement of the student. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. pelaksanaan pengajaran. kemahiran-kemahiran dalam matematik. prosedur penyelidikan pendidikan. communication and supeversion. bahan bantu belajar. parents and community involvement and issues in social system . rancangan pengajaran harian.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik. prinsip dan etika kerja sosial. labeling. principle social work ethics. pertimbangan dalam pengumpulan data. learning assessment. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. profesionalisme guru. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . mengkaji sukatan pelajaran. pentaksiran pembelajaran murid. program pemulihan dalam komuniti. pengasingan dan integrasi. dan pengajaran mikro. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. teachers’ professionalism. prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. kepelbagaian kompetensi murid. interpretasi data penyelidikan tindakan. teaching implementation.strategi pengajaran pemulihan matematik. perancangan dan cadangan.

educational research procedure.education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. data collection considerations. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. remedial education programs in schools. clasroom management. penganjuran seminar. interpreting the action research data. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. documentation and publication procedure of action research. pengurusan bilik darjah. planning and proposal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . concepts of action research and models. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. challenge and vision in management and administration in remedial education. organizational structure of Education Department in Malaysia. data collection methods. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. types of educational research.role of administrator in remedial education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. peranan guru pendidikan pemulihan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. remedial teachers role. action research process. organizing an action research seminar. data analysis.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. lecturers and peers in a real life situation. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . preparing teaching aids and classroom management. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. skills and teacher values in a guided and real life situation. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. BBM. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a variety of situations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers.

It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pada peringkat ini. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . ketahanan diri. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Student teachers are expected to plan. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. jati diri. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. lecturers and peers in a real life situation. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar merancang. endurance. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . blood vessels and circulation. sistem limfatik dan imuniti. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. kepentingan. respiratory system. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. endocrine system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. sistem respirasi. the interpretation of curriculum. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. pengelolaan permainan dan teknik permainan. cellular level and tissue level of organisation. sistem saraf. Bunker and Thorpe Model 1982. sistem penghadaman.chemical level. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. criteria in choosing physical education acitivities. sukatan dan tafsirannya. children’s games. permainan kanak-kanak. Heart. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. konsep pergerakan asas. skeletal system. blood. jantung. selular dan tisu organisma. sistem otot. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the importance of physical education. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. digestive system. sistem rangka. lymphatic system and immunity. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. management. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. model Bunker and Thorpe 1982. organizing games and techniques. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem integumentari. nervous system. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani.PAKEJ ELEKTIF 1 1. teaching and learning of basic movement. darah. Integumentary system. muscular system. saluran dan peredaran darah. sistem endokrina. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. basic movement concept. pengurusan.

program pembangunan sukan. This course focuses on the introduction of strategies. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. managing physical education and sports. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. isu-isu dalam sukan. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. managing tradisional games. This course discusses the management and administration of physical education and sports. administration of national and international sports agency. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. pendekatan. approaches. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. sports development programme. laws and administration of sports. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. 2. nilai dan etika dalam sukan. values and ethics in sports. pengurusan permainan tradisional. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. issues in sports. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. undang-undang dan pentadbiran sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 .

pengukuran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. It also discusses topic for micro and macro in teaching. This course focuses on topic selecting. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. text book. bertutur. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. syllabus contents and its. measurement. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. penilaian dan pentaksiran. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. 3. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). and evaluation. kombinasi penggunaan buku teks. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. focusing on combination of using text book. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. membaca dan menulis.

assessment. mingguan dan semester.This course discusses on the methodology of teaching listening. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. evaluation and examination of Arabic language. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. perkembangan aspek fizikal dan sosial.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. konsep penilaian. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. describes the teaching steps for every skill. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. 4. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. penilaian kemahiran berbahasa Arab.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. reading. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. terminology of. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. and writing skills. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. speaking. pembinaan item. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. jenis kemahiran. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language.

and micro teaching. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. objektif. objectives. supplementary food plan. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. safety of self. introduction to school health programme integrated approach. keselamatan perkhidmatan. The course intends to give an understanding on concept. the philosophy. strategies and approaches in teaching health education. sejarah. This course expose to the concept and principles of safety education. the learning style. introduction to health education. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. rancangan makanan tambahan. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. prosedur kecemasan. pendekatan bersepadu. perkhidmatan kesihatan sekolah. mouth health programme. history and the curriculum of health education. method. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. free from prejudice and discrimination. kaedah. emergency procedures. konsep. pengenalan program kesihatan sekolah. physical and social growth. program kesihatan mulut. positive approach in sexuality. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. penyimpanan bahan bahaya. safety and environmental safety. stail pembelajaran. safety services. This course focusses the basic concepts in health education. safety rules in schools. peraturan keselamatan di sekolah. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan.This course encompasses the knowledge about health sexuality. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. behaviour. school cleanliness practices. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. school health services. storeage of dangerous product. pengenalan pendidikan kesihatan. keselamatan diri. 5. emphases on children’s health. falsafah. safe road user program and building safety. amalan kebersihan sekolah. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan.

kecerdasan pelbagai. and writing. constructivisme. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. objektif dan organisasi kandungan. language skills assessment and language activities. taksonomi dan domain. pemulihan dan penilaian (“5P”). the concepts of strategy. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. content objectives and organization. teaching method for Malay Language. jenis dan kaedah penilaian bahasa. approaches. jadual spesifikasi ujian. method. kemahiran mendengar dan bertutur. Teori Huraian Bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengisian kurikulum: ilmu. penilaian bahasa berasaskan projek. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. aims. kajian masa depan dan sistem bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. konstruktivisme dan kontekstual. kaedah. kemahiran belajar cara belajar. konsep penggabungjalinan. project based language assessment and school based assessment. Teori Huraian Bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. kemahiran membaca. pembelajaran masteri. assessment of learning experience. application of Road Safety Education. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran menulis. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. nilai. This course focuses on teaching component. 5P concepts. added value skills and language system. reading. mastery. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kewarganegaraan. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. matlamat. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. techniques. pembinaan ujian. pengujian dan penilaian. application of value added skills. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. taxonomy and domain. pengayaan. penyerapan. peraturan sosiobudaya. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . evaluation. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. table of test specifications. pendekatan. types and method of language assessment. the implementation of teaching and learning activities through contextual. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. konsep-konsep: strategi. application of teaching language approaches. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. testing development. teknik. konstruktivisme. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. and measurement. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach.

penilaian kemahiran membaca. managing and implementing teaching and learning. followed by planning. roles. ciri-ciri. latihan merancang. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. peranan. reading skill. teknik pengajaran kemahiran membaca. This course covers the methodology in learning. assessment of reading skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. kemahiran menulis. teori pembelajaran konstruktivisme. approach to teaching writing skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. Constructivism Learning Theories. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. preparation of teaching plan for reading skills. kemahiran mengarang. matlamat. mengenali dan menulis aksara Cina. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. 6. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. This course elaborates on listening and speaking skills. characteristics. writing skills. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . kemahiran membaca. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. teaching reading skills.

7. prinsip dan fungsi. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. preparing the table of specification and analysing test results. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. keperluan sukatan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. proses pelaksanaan. methods. principles. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Pendedahan juga diberi tentang teori. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. kaedah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. functions. implementation. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. It exposes students’ to the theory. This course comprises the basic concepts.

dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. developing the marking scheme and the administration of examinations. kaedah pembinaan instrumen. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. analyzing items. aspek bacaan luas. With the exposure. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pembelajaran Bahasa Tamil. pelbagai genre penulisan. they are expected to produce various creative texts of their own.This course exposes students to various theories. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. In addition. menganalisis item. penguasaan dan penggunaan bahasa. pentaksiran dan penilaian. constructing the JSU.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

domain. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. mengurus dan melaksanakan projek.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. jenis dan cara menghasilkan sumber. merancang. konsep. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. perancangan pengajaran. the purposes of the use of resources. the methods of teaching and learning. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . aims. objectives. kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course details the learning theories. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. tujuan penggunaan sumber. types and methods of the preparation of resources. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. domain. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. concept. Teori Pembelajaran. bentuk projek kewarganegaraan. syllabus of the Civic and Citizenship Education. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. projek kewarganegaraan. matlamat dan objektif. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. This course introduces to students to the rationale. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. skills in teaching and learning. techniques and activities in teaching and learning.

pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. lesson planning. values. religious and societal values as well as moral development theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . pendekatan. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. implementation strategy of the citizenship projects. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. insan bermoral. approaches. moral being. citizenship project. teori-teori perkembangan moral. issues faced in assessment of Moral Education. 2. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. konsep asas nilai. nilai-nilai agama dan masyarakat. managing and implementation of project. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. kaedah. In this course. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. ethical theories. preparing the scheme of work. types of citizenship projects. planning. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. teori–teori etika. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level.This course details the introduction of Service Learning. methods.

teaching and learning strategies for primary science. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. This course focuses on moral problems faced in schools. purpose of assessment. acquiring manipulative skills. administration of test. Malaysian primary science curriculum II.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. areas of assessment in primary school science. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. teaching science for all children and science for exceptional children. 3. assessment tools. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. pengajaran sains sekolah rendah. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. primary science teaching. analysis of test score. Malaysian primary science curriculum I. isu-isu dalam pendidikan sains. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. memperolehi kemahiran manipulatif. marking and moderation of test scripts. issues in science education. the basic science process skills and integrated science process skills. test design and construction. scoring of assessment. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. types of assessment. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. definition of terms. interpreting test score and forms of examination. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas.

peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. teknik-teknik asas makmal. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. matlamat pentaksiran. safe handling of scientific materials handling of chemicals. preparation and improvisation of selected resources and presentation. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengurusan makmal sains. alat-alat pentaksiran. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. analisis skor ujian. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. basic laboratory techniques. penskoran pentaksiran. definisi istilah. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. In addition. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. It will discuss about management of science laboratory. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. preservation of biological specimens. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 .Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. science teaching and learning resources. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. 4. bentuk-bentuk pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. pentadbiran ujian. pengawetan spesimen biologi. Pelajar didedahkan kepada makna. rules and safety in the laboratory. using relevant mathematical ideas.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Teaching of Numbers. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education.teaching and learning of mathematics. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Selain itu. perpuluhan dan peratus. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. pecahan. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Fractions. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. fractions. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. 5. Pecahan. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . decimals and percentages. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions.

perancangan dan persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. as well as Introduction to Tradisional Crafts. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. lesson planning. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. as well as teaching and learning resources. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. approach. as well as practical activities for explorations of tools and materials. the roles of the VAE teachers. matlamat. management of outdoor and indoor activities. pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. micro and macro teaching. This course covers the learning theories. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. peranan guru PSV. specifications of the syllabus. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. jenis-jenis pentaksiran. konsep 5P. objektif kurikulum. subject matter. tujuan pentaksiran PSV. pengajaran mikro dan makro.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. bahan. strategi. kaedah pentaksiran PSV. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. strategy. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. goals and objectives of the VAE curriculum. huraian sukatan pelajaran. that is: Drawing and Picture Making. Modelling and Constructing. resource and teaching aid management. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. the 5P concept. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. the importance of curriculum development. lesson planning. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pattern-Making and Designing. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Membuat Corak dan Rekaan. persediaan mengajar.

importance of music. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. broken chord. sing melodies in keys changes from major to minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . peraturan memberi markah. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. methods and forms of assessment. aims of assessment in VAE. Carl Orff and Jaques Dalcroze. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. bes alberti. fungsi muzik dalam pendidikan. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. psikologi. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). singing folk songs. aims and the functions of music in education. alberti bass. melody improvisation. mark schemes. types of assessments. sociological and psychological factors that affect music education. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.pentaksiran PSV. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. faktor-faktor sosiologi. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. broken chords. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. philosophical implications. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. evaluation of art works and evaluation of portfolios. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam permainan iringan kord blok. permainan alat muzik. matlamat. jumping chord. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. play block chords. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. 6.

MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. semester. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. permainan alat rekoder. teaching and learning of singing in the music classroom. aural sensitivity and movement to music. mingguan dan harian. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. permainan alat perkusi. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. remaja. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . the playing of recorder and percussion instruments. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. micro and macro training sessions. types and characteristics of children and adult voices. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. 7.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara.

the writing of teaching steps. bahasa komuniti. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. oral-aural. sumbangsaran. pengisian kurikulum: ilmu. forum. This course describes and elaborates aspect of philosophy. konsep dan jenis teknik : main peranan. kaedah.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. question and answer. kemahiran belajar cara belajar. soal jawab. kecerdasan pelbagai. method and techniques. grammar translation. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. linguistik. situational. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah ajuk hafaz. code-cognitive. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. concept and techniques : role play. natural method. pengayaan. story telling. teknik. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. kemahiran membaca. peraturan sosiobudaya. pemulihan dan penilaian (“5P”). drama. simulasi. kaedah natural. bercerita. kuiz. approaches. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. perbincangan. oral-aural. aims. audio lingual method. dialog. debate. konsep-konsep: strategi. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. reading. comunity language. telephone conversation and report presentation. 5P concepts. drama. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pembelajaran masteri. inkuiri penemuan. eklektik and communicative approach. lingusitic. pendekatan eklektik dan komunikatif. added value skills and language system. kaedah pengajaran bahasa Melayu. defination. konstruktivisme dan kontekstual. pendekatan. kewarganegaraan. and writing. kodkognitif. nilai. daily lesson plan orientation. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Pemerolehan Bahasa. forum. objektif dan organisasi kandungan. orientasi rancangan pengajaran harian. tatabahasa terjemahan dan terus. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. situasional. perbahasan. inductive and deductive approach. matlamat. konstruktivisme. pendekatan induktif dan deduktif. kajian masa depan dan sistem bahasa. discussion. kemahiran menulis. quiz. brain storming. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. drill. kaedah dan teknik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . latih tubi. inquiry. penyerapan. content objectives and organization. Teori Huraian Bahasa. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. definisi. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pendekatan. penulisan langkah pengajaran. dialogue. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. konsep penggabungjalinan. simulation.

peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). preparation of teaching plan for reading skills. strategi. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. testing development. penilaian kemahiran membaca. table of test specifications. approach to teaching writing skills. kemahiran membaca. language skills assessment and language activities. project based language assessment and school based assessment. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Teori Pemerolehan Bahasa. This course elaborates on listening and speaking skills. pembinaan ujian. kemahiran menulis. Teori Huraian Bahasa. dan bahan bantu mengajar. application of learning language approach. approaches and methods of teaching techniques of reading. types and method of language assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . pengurusan peralatan dan bahan. penilaian bahasa berasaskan projek. taksonomi dan domain. pengujian dan penilaian. perancangan pengajaran KHSR. penilaian pengalaman pembelajaran. pengurusan kewangan. evaluation. teknik pengajaran kemahiran membaca. assessment of reading skills. method. approaches. writing skills. techniques. reading skill. kemahiran mengarang. taxonomy and domain. jenis dan kaedah penilaian bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. teaching method for Malay Language. application of value added skills. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. This course focuses on teaching component. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. and measurement. the concepts of strategy. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. assessment of learning experience. teaching reading skills. mastery. jadual spesifikasi ujian. keselamatan bengkel. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. 8. the implementation of teaching and learning activities through contextual. application of teaching language approaches. constructivisme. application of Road Safety Education.

pemeliharaan ikan hiasan. various methods of evaluation. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pengurusan dan penjagaan. financial management. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. analisis markah dan statistik asas. discussion on validity and reliability of evaluation format. item development. pelbagai cara penilaian. interpretation as well as report writing on assessment. penyediaan batas dan bekas menanam. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . membina Jadual Spesifikasi Ujian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. finance. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. jenis penilaian. implement teaching planning and audio visual aids. marking scheme and mark analysis.perniagaan elektronik (E-dagang). competency and school based evaluation. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. safety and rule regulation. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. kewangan. technique and teaching methodology. peraturan pemarkahan. Topics coveres studies on fabric. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. penggunaan dan interpretasi data. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. proses jahitan dan membuat pakaian.alternative evaluation skills for using rubric. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. This course deals with three main components: home technology. and vegetable and ornamental crops production technology. pemilihan pakaian.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. tool and material management. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. undang-undang perniagaan. basic statistic. test specification table. electronic commerce (E-commerce). rearing ornamental fish technology. management and administration. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. portfolio. strategy. workshop safety. pembiakan dan penanaman. business law. pengenalan kepada ikan hiasan. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah.

selection and preparation of equipments and materials. the ornamental fish. 9. fenomenology and hermeneutic. plant care. pascakolonial. teater dalam bilik darjah. tetamu dalam aksi. puisi. plot. tema. sudut pandangan. rearing ornamental fish technology. dan guru sebagai penulis. short stories. opinion angle. existensialism. preparation of planting beds and containers. fenomenologi. tropical freshwater ornamental fish:. novel popular. short term vegetable and ornamental crops. dan isu karya kreatif. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. genre writing publishing. post structuralism dan deconstruction. genre formation process. arcitipal. proses pengeraman bahan. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. semiotik. reading reception dan reflection theory. cerpen. genre critics. dialog dan latar tempat. resepsi dan teori tindak balas pembaca. story telling. watak dan perwatakan. penerbitan karya. dialog and location background. creative writing themes and issues. guru dalam peranan (teachers in action). visitor in action. femenisme. Marxisme. theatre inclassroom. creative writing strength. latar tempat. reading theatre. kekuatan karya kreatif. surelisme. This course elaborates on the introduction to theatre in education. novel remaja. puppet. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. eksistensialisme. psikoanalisis. femenism. dan new critics. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. post colonial. teachers in action. and teacher as a writer. surelism. semiotic. simulasi dan improvisasi. simulation and improvisation. teater untuk kepelbagaian tujuan. kritik genre dan kritikan baru. the vegetable and ornamental crops production technology. bercerita. theatre for multipurpose.clothes making processes. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. marxism. poems. psyco-analysis. This course elaborates on literary critics field like. popular novel. propagation and planting. plot. persoalan. teater pembaca. boneka. adolescent novel. management and care of ornamental fish. pascamoden. autobiography. character and characterisation. harvesting and use of plants produced. post modern. hermeneutic. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 .

testing and evaluation. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . directoring. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. jenis-jenis pergerakan. dan pembinaan skrip. mengadakan sesi uji bakat. muzik dengan pergerakan.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. teater dan teater kanak-kanak. pengujian dan penilaian. forming production management. pengurusan produksi. basic dramatisation. technology in teaching and learning music in classroom. 10. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. asas lakonan dan vokal. pemilihan. music with movements elements of movement. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. theatre and children theatre. teori pementasan. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. implementing a screen testing. pergerakan kreatif. and vocalisation. teaching and learning resources. pengarahan. This course elaborates on the definition and concept of drama. stage performance theory. perancangan pengajaran dan pembelajaran. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. cinematography. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. types. selection and script writing. pemilihan pelakon. sumber pengajaran dan pembelajaran. improvisasi. history and background. a performance. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. and forms of children drama. production. produksi. elemen. sinematografi dan persembahan. pementasan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. actors selection. sejarah dan latar belakang. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. creative movement. jenis dan bentuk drama kanakkanak. element. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. and presenting a performance. performance ethics. unsur-unsur pergerakan. etika pementasan.

penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. 11. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. and khatam al-Quran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. interpretation ayat hukum.learning music through movements. tafsir ayat akhlak. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. nyanyian semerta dan aural. interpretation ayat akhlak. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. lagu-lagu patriotik. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. children’s songs and cultural songs. isti`azah. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. interpretation ayat aqidah. isti’azah. nyanyian kanak-kanak. introduction to children’s songs. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. impromptu singing and aural. tafsir ayat aqidah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . patriotic songs. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. basmalah. takbir. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. takbir. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. basmalah. dan khatam al-Quran. tafsir ayat hukum. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran.

Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Hadith Qudsi. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. Nuh. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. harakat. Nasikh and Mansukh. its mukjizat. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Muhkam dan Mutasyabih. definitions. wuslah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Nuh. arRahman. riwayat hidup perawi hadith. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. martabat. hadith palsu dan implikasinya. The topic Language and literature is also introduced. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. Nasikh.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Nahawand. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. the degree of Hadith and rules. Sikah dan Jiharkah. Jin. 12. reading and writing. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. burdah. harakat. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. wuslah. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. hukum beramal. burdah. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Each tarannum will focus on tabaqat. arRahman. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Jin. Muhkam and Mutasyabih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Mansukh. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Nahawand. mukjizat al-Quran.

pengujian dan penilaian kemahiran menulis. spelling and dictation. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching and assessing of vocabulary. general principles in the teaching of language skills. and introduction to lesson planning. the teaching and assessing of listening and speaking skills. remedial and enrichment activities. classroom management. and semantics. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. an overview of teaching approaches. the teaching of grammar. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. 13. membaca. communication. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. the teaching and assessing of reading skills. kemahiran membaca dan menulis. testing and evaluation. syntax. developing classroom skills. pengajaran kelas cantum. sintaks dan semantik. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. peperiksaan dan penilaian. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. morphology. the teaching and assessing of literature for primary schools. integration of language skills and language content. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . materials selection. morfologi.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. adaptation and simplification. the teaching and assessing of writing skills. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. komunikasi. syllabus study. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. pengajaran. multiple classroom teaching. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. theories of second language acquisition. pengajaran. methods and techniques. the English sound system (phonology). tatabahasa dan ejaan. kemahiran mengurus bilik darjah.

ciri-ciri. mengenali dan menulis aksara Cina. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. followed by planning. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course studies the concepts. roles. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. proses pelaksanaan. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. functions. teori pembelajaran konstruktivisme. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course covers the methodology in learning. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. managing and implementing teaching and learning. Constructivism Learning Theories. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. This course comprises the basic concepts. prinsip dan fungsi. principles. matlamat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. latihan merancang. methods. implementation. characteristics.

preparing the table of specification and analysing test results. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. The topics emphasizes on listening. and Cohesive devices in spoken and written language. Sentence types. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. bertutur. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). reading and writing. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects. Subject-verb agreement. speaking.KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

1 3. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Pentaksiran.3 2. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .2 3.3 3.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.4 1. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1.5 1. sosial. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 3. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. merancang.6 3. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengintegrasikan kemahiran mengajar. budaya. 2. 1.4 2. emosi dan tekanan secara berkesan. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. bahan kurikulum. teori pembelajaran. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. psikologi dan etika profesional keguruan.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 2.5 2.6 2. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.2 2.4 mengurus masa. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.1 1. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 1.

profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.2 dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. Komunikasi.2 5. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. Etika. Kaedah Saintifik. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.3 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.6 5. 6. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. 4.6 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.3 4. 6.5 4. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.3 5.4 4. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.Hasil Pembelajaran 3. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk 6.1 5. 4. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. 5.5 3.1 4. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 4. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi 6. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. akauntabiliti integriti. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.4 5.

kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. mengenal pasti kewangan.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.3 7.3 8. 7.4 7. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.Hasil Pembelajaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 7.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. 8.5 menggunakan kemahiran akses kendiri.4 8. 8. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. tenaga manusia.1 7. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.1 8. Pembelajaran Sepanjang Hayat 7. membuat muhasabah diri. Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 6.

Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 2. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. 3. 1.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. MAJOR ELEKTIF 1 • • • ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14.BIL. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral CATATAN 15.BIL. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Datin Sitti Haishah binti Abd.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful