KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 KW-01 - 06 PP-01 - 03 KM-01 - 087 AP-01 - 02 PE1-01 - 09 PE2-01 - 018 TK01 LAM-01 LAM-04

11

12 13.

14.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi al-Rahman al-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat, dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. kreatif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. berdaya fikir. inovatif. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Development al REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). futuristik. responsif. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. dan bersepadu. holistik.

Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal • Berasaskan kurikulum sekolah rendah • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Education for International Understanding (EIU). lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. iii. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. • ii. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. iv. v. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. • Melaksanakan amalan terbaik. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) Kurikulum. dan Bina Insan Guru. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. aktiviti kokurikulum. nilai/disposisi. Holistik • • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) setiap iv . Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). kemahiran.i. Berasaskan Hasil Pembelajaran • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. • Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah.

praktikum. dan tugasan. Portfolio Pembelajaran. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. latihan industri. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. d. f. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. b. penilaian tugasan terarah. Penggunaan Unit Plan. pentaksiran prestasi (performance assessments).Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. internship. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . kajian kes. c. penyelidikan tindakan. bahan. kerja kursus. e.

peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan • Kaedah Saintifik.MQF). dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Ujian Akhir Kursus. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. hasil pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN.

Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. pentaksiran. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. ii. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. viii. vi. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. bahan kurikulum. v. budaya. etika. dan etika profesional keguruan. sosial. Sebagai prasyarat. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. iv. vii. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. iii. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Memiliki dan menampilkan nilai. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. psikologi. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. kemahiran.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . kemahiran generik. • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • • Pakej Elektif 1 Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan Amalan Profesional. Kursus Wajib IPT Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) 3. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) KREDIT • 2. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). 1. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Major.

Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. • Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. major dan elektif.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Sepanjang mengikuti program. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 .

Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .

1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 .Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 7 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .7.Membentuk dan Membuat Binaan. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 .

PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) 45 (34%) SEM.11. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.13. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .17.

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 2 3 4 5 7.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Islam 9 Bahasa Arab . Elektif 1 Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 5. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 (9%) 18 . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 Pendidikan . 1 Pendidikan 3 Kesihatan . Jasmani 5 Pendidikan .

Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers.Pakej Elektif 2 Bil. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 3 4 5 6 Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Mathematics 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Melayu Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraa n Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran.

Bil. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 14. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Elektif 2 Kemahiran Hidup Kursus RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah Pendidikan AlQuran English Language 13.

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 * ** *** KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.

** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KURSUS KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) Kokurikulum .Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa XXX3114 Major XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) INT3101 Internship (4 minggu) Jumlah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 KREDIT 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14 22 . Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

* Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan penilaian kendiri. penguasa ilmu yang mantap. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. terarah kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. pendidik yang inovatif.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. tutorial dan amali. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. serta pemupuk nilai yang gigih. mengumpul. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. reading skills. Islam in the Malay Civilisation. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). kaedah abjad. Contemporary Issues. It builds further on parts of speech/word classes.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. bertutur. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. writing academic papers and writing reflections. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. kaedah pandang dan sebut. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Parts of Speech/Word Classes. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Types of Questions. jenis-jenis soalan. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. bengkel aktiviti pratulisan. membaca. writing for different text types. kemahiran mendengar dan bertutur. tatabahasa. It focuses on the English Sound System. bengkel pembelajaran secara individu. Listening and Speaking Skills. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. interaction among various civilisation. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Pendidikan Seni Visual. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Sentence Types. basic concept Islamic Civilisation. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. membaca. dan kemahiran mendengar. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. bengkel pengajaran menggunakan boneka. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. interaksi antara pelbagai tamadun. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. konsep asas tamadun Islam. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. berpasangan dan berkumpulan. jenis-jenis ayat. dan menulis pelbagai penulisan. listening and speaking skills. Reading Skills. Tenses. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Islam dalam tamadun Melayu. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi.

spatial sense. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. Visual Art Education and Physical and Health Education. religion and ethnic relation. basic concepts in ethnics relation. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. operasi dan pengiraan. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. alphabet method. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. workshop for sound production using digital recorder. warna dan ruang serta deria dan seni. look and seeing method. masyarakat pluralistik Alam Melayu. pluralistic society in the Malay world. and the role of government and society in ethnic relation. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. basic reading workshop : phonetic method. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor.This course explains and applies pre-reading activities. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. knowledge and basic skills in arts in primary school. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. individual. melaksanakan aktiviti mengenal irama. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. menjalankan aktiviti meneroka. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. measurement. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. agama dan hubungan etnik. pengukuran. kesedaran ruang. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. and also data analysis and interpretation. operation and computation. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. construct and use non electronic teaching and learning materials. dan juga analisis data dan interpretasi. workshop for using puppets. The topics discussed are problem solving. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. application and management in teaching and learning activities. pre-writing activity workshop. konsep-konsep asas hubungan etnik. mechanism of writing workshop. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah.

WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. and official function. management and administration. knowing. gelanggang dan undang-undang permainan. pengenalan alatan. marching. discipline and spiritual. sistem fail dan surat menyurat. asas pertolongan cemas. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. exploring. pengelolaan aktiviti. setup of cocurriculum unit. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. pengurusan dan pentadbiran. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. experiencing. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. dan majlis rasmi. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. disiplin dan kerohanian. management of court / field and team and organizing competition. penubuhan unit-unit kokurikulum. management of meeting and budget. training and tactical of games.colour and space as well as senses and arts. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. principles of first aid. pengukuhan kemahiran dalam permainan. mengetahui. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. planning and camping. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. expressing through arts. This course focuses on cocurriculum in primary school. games enrichment. This course focuses on the history of uniform unit.rhythm. organizing of activities and competition. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. implementing and managing creative activities by integrating music. introduction on equipment. constitution of uniform units. asas kawad kaki. pengurusan mesyuarat dan kewangan. struktur dan organisasi. court and rules and regulation of games. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. latihan dan taktik permainan. filing system. structure and organization. perlembagaan unit beruniform.

berdaya tahan. track events. field event. pengurusan ukuran balapan dan padang. preparation. jenis khidmat kemasyarakatan. guru dan hubungan dengan komuniti. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. management in measurement of track and field events. development and importance. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. persediaan. pembinaan self-esteem. kemahiran asas. implementation and evaluation of project.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. potensi dan citra diri seorang insan guru. rules and regulation. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. This course is a four days camping programme. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. sejarah. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. classification of society. organizing competition. guru dan akauntabiliti profesionalisme. dan berdaya saing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . This course focuses on the introduction and concept of society. sejarah dan undang-undang. history. berdaya maju. perkembangan dan kepentingan persatuan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. aktiviti kemasyarakatan. progressive and resilient. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. This course focuses on the general knowledge. Through the activities. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. management. khidmat pendidikan kepada komuniti. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. team management. building their self-esteem. pengkelasan persatuan. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. pelaksanaan dan penilaian projek. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. history. basic skills. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. pengurusan.

fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. The course emphasises on the balanced teacher self development. speaking skills. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. tertib di meja makan. kesantunan berbahasa. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. interaksi dengan komuniti setempat. table ettiquette. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. school climate. profesional circulars. infrastructure and school curriculum infostructure. Pekeliling Perkhidmatan. ciri-ciri kepimpinan. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. managing official ceremonies and dressing code. pengucapan awam. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. teacher relationship with community and honesty. service circulars. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. organising and attending workshops. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. benchmark leadership characteristics. kreatif dan inovatif. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Students are exposed to the skill of planning. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. pengurusan sekolah. moral acitivities. mandat. jenis khidmat kemasyarakatan. Surat Pekeliling Ikhtisas. school organisation. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. latihan dalam kumpulan. lawatan benchmarking. raising the flag. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. khidmat pendidikan kepada komuniti. kembara sosial. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Akta 550 (1996 ). public speaking. aktiviti kerohanian/moral. Act 550 (1996). protocol. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. iklim sekolah. kemahiran mendengar secara efektif. effective listening. students are exposed to teachers and law mandate.

interaksi profesional dengan guru cemerlang. inovasi guru cemerlang. tema bengkel. administering post inventory test of self direct search. reflection. inventori konflik. The focus of the course is related to workshops. conflict inventory. interaction with excellent teachers.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. workshops theme. finding. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). This course aims to upgrade continuos self professionalism. interpretasi dapatan ujian. interpretation of test. professional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . professionasme commitment reports and reflective evaluation. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. refleksi. benchmarking visits. innovation. lawatan benchmarking.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

factors that influence the development of the child. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. historical development of the Malaysian education system. the underpinning theories of child development. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. various learning theories. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. This course consists of the development of Islamic. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. This course encompasses the developmental process of a child. models of discipline management. nature of human beings from the religious and biological perspectives. implications on teaching and learning. Western and Eastern philosophy of education.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. model-model pengurusan disiplin. motivasi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. basic principles of child development. prinsip-prinsip asas perkembangan. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. pelbagai teori pembelajaran. different stages of development. implikasi faktor perbezaan individu. development of children with special needs. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. the roles of teachers in classroom management. This course encompasses the child’s learning environment. the National Philosophy of Education. implications of individual differences.

EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. learning styles based on different multicultural aspects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . utilization and evaluation of educational media. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. characteristics of a teacher as a professional. practices and development of educational technology. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. penghasilan. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. etika. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. peringkat perkembangan guru. This course discusses concepts. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. application of technical skills in using various instructional media. production. integration of information and communication technology in teaching and learning. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. multicultural relationship skills and issues. communications skills. needs. pengurusan media dan sumber pendidikan. kemahiran berkomunikasi. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. teori. selection. theories. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. penggunaan dan penilaian media pengajaran. types of guidance and counseling services. kepemimpinan dan peranan guru. peranan guru biasa sebagai pembimbing. management of educational media and resources. akauntabiliti dan kesantunan guru. matlamat. roles of ordinary teachers as guidance teachers. This course discusses the concept of a profession.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. leadership and roles of teachers. ethics and accountability. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. stages of teacher development. teacher politeness. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. pemilihan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 .EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. teachers and ways to overcome. innovation and managing educational changes. This course discusses educational issues and current challenges. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. early symptoms of emotional disturbances amongst students.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. bahasa komuniti. pengayaan.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. quiz. inquiry. approaches. story telling. kemahiran membaca. peraturan sosiobudaya. reading. inkuiri penemuan. added value skills and language system. penyerapan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. matlamat. audio lingual method. orientasi rancangan pengajaran harian. natural method. oral-aural. drill. situasional. forum. inductive and deductive approach. dialog. kajian masa depan dan sistem bahasa. the writing of teaching steps. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. nilai. sumbangsaran. tatabahasa terjemahan dan terus. kecerdasan pelbagai. content objectives and organization. kaedah natural. kaedah ajuk hafaz. forum. konstruktivisme dan kontekstual. soal jawab. question and answer. perbahasan. konsep penggabungjalinan. kodkognitif. kemahiran menulis. concept and techniques : role play. debate. drama. grammar translation. daily lesson plan orientation. kemahiran mendengar dan bertutur. pengisian kurikulum: ilmu. telephone conversation and report presentation. kemahiran belajar cara belajar. discussion. kaedah dan teknik. method and techniques. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. pendekatan eklektik dan komunikatif. latih tubi. drama. “5P” concepts. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. simulation. comunity language. eklektik and communicative approach. perbincangan. konsep dan jenis teknik : main peranan. brain storming. lingusitic. oral-aural. defination. situational. dialogue. aims. and writing. penulisan langkah pengajaran. bercerita. pendekatan induktif dan deduktif. kuiz. code-cognitive. perbualan telefon dan penyampaian laporan. pemulihan dan penilaian (“5P”). BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. definisi. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pendekatan. kewarganegaraan. simulasi. objektif dan organisasi kandungan. linguistik.

constructivisme. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pembelajaran masteri. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . techniques. pendekatan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. application of teaching language approaches. the implementation of teaching and learning activities through contextual. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. techniques. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pembelajaran masteri. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. method. This course focuses on teaching component. approaches. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. konsep-konsep: strategi. application of Road Safety education. the concepts of strategy. application of teaching language approaches.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. application of value added skills. pendekatan. kaedah. application of value added skills. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. method. kaedah pengajaran bahasa Melayu. constructivisme. mastery. the concepts of strategy. application of learning language approach. teknik. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. konstruktivisme. application of Road Safety Education. konsep-konsep: strategi. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. teaching method for Malay Language. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kaedah. teaching method for teaching Malay Language. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. approaches. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. teknik. mastery. konstruktivisme. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. the implementation of teaching and learning activities through contextual.

pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. ethics. internet resources. conference and exhibition in ICT. use of writing tools. kemahiran membaca.(Primary School Malay Language Assessment) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. This course elaborates on listening and speaking skills. kemahiran menulis. types and method of language assessment. and measurement. approach to teaching writing skills. pengaplikasian struktur perpautan. assessment of learning experience. teaching reading skills. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. learning homepage. jadual spesifikasi ujian. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. taxonomy and domain. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. jenis dan kaedah penilaian bahasa. approaches and methods of teaching techniques of reading. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. application of information processing model. This course describes the use of internet. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. learning CDs in teaching. language skills assessment and language activities. taksonomi dan domain. project based language assessment and school based assessment. teknik pengajaran kemahiran membaca. BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . preparation of teaching plan for reading skills. pengajaran bahasa secara atas talian. kemahiran mengarang. penilaian bahasa berasaskan projek. linkages in application structure. mereksa cipta animasi. assessment of reading skills. penggunaan alat pengarangan. pembinaan ujian. bengkel penggunaan cakera padat. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. reading skill. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penilaian pengalaman pembelajaran. writing skills. procedures. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. table of test specifications. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. animation in presentation. evaluation. testing development. on-line learning of language learning. penilaian kemahiran membaca. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pengujian dan penilaian. virtual and video learning.

artikulasi dan artikulator. teaching of assessment. pelaksanaan aktiviti pengayaan. dan latihan mentranskripsi. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. faktor luaran. linguistik gunaan. paradigmatic rule. linguistic developement history. pendidikan pengayaan. pronunciation and syllablication transcription. dycronic linguistic. pronunciation and syllablication in Malay language. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. alphabet and phonetic symbols. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. procedure of enrichment education programme. prosedur program pendidikan pengayaan. enrichment education. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. articulation and articulators. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. contextual linguistic. super segmental phonemes. sejarah perkembangan ilmu linguistik. peraturan paradigmatik. variasi bahasa. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. specific ways in organizing the remedial session. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. fonem : fonem segmental. huruf-huruf dan simbol fonetik. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. sifat bahasa. differences in organizing and strategy. phonemes. perbezaan pengelolaan dan strategi. stylistic. applied linguistic. language characteristics. sesi latihan pengajaran. This course elaborates on remedial education. pronunciation and syllablication exercise. reflection : thinking in linguistic. and scientific Malay language. preparing the lesson plan of remedial session. language variation. linguistic structure. refleksi : pemikiran dalam linguistik. This course elaborates on phonetic and phonology theories. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. This course elaborates on various linguistic fields. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. lingistik kontekstual. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. implementing of enrichment exercise. struktur linguistik. fonem suprasegmental. segmental phonemes. teaching practical session. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. external factor.Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. and standard pronunciation. linguistik diakronik. penyediaan bahan bantu mengajan. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 .

isu bahasa terkini. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. lexical and contextual meanings. istilah singkatan. types of words. makna leksikal. jenis kata adjektif. ayat dasar. adjectives. bentuk perkataan bahasa Melayu. short forms. sumber istilah. verbs. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. lambang. frasa adjektif. idiomatic meaning. and the formation of new words. imbuhan dalam bahasa Melayu. dan proses penerbitan ayat. dan pembentukan kata baharu. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. peristilahan. kata kerja. sejarah ejaan jawi. ayat majmuk. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. makna ayat. single sentence.(Morphology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . the sentence in Malay language included phrase. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. Perkamusan. korpus bahasa. dan kelas kata tugas. adjectives. kata adjektif. perkamusan. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. semantic change. Malay language word form. clause. perubahan semantik. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. This course elaborates on semantic. dan ejaan. makna peribahasa. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. frasa kerja. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. prepositional phrase. affixes in Malay language. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. proof theory. frasa sendi nama. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. symbols and spelling. ambiguity and vague meanings. terminology and terminology construction schedule. verbs. teori pembuktian. golongan kata kerja. ayat tunggal. complex sentence and sentence construction process. fitur makna. skema tatacara pembentukan istilah. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. dan kaedah dan teknik terjemahan. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. feature meaning. klausa. ketaksaan dan kekaburan makna. adjectives phrase. golongan kata. verb phrase. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. and functional word.

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . Malay culture (from political. planning and proposal. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. educational research procedure. writing development of vocabulary of the Malay language. and national culture. proses penyelidikan tindakan. language corpus. external influence in Malay society. Malay culture in literary and non literary resources. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. action research prosess. Malay language preindepence and past independence. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. This course elaborates on concept of culture.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. the flow and experts of the Malay language vocabulary. perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. current language issues. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. serta kebudayaan kebangsaan. and translation techniques and method. prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. modernisation and planning of the Malay language. spelling. analisis data. sosial. types of educational research. dan ekonomi). kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. the future and the challenges of the Malay language. society. data analysis. data collection methods. masyarakat. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. dictionary. penganjuran seminar. the study of the classical Malay language texts and its shift. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. and economic aspects). the history of the development of the romanise. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. world view and Malay society cosmology. the history of Jawi spelling. kaedah-kaedah pengumpulan data. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. interprestasi data penyelidikan tindakan. social. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 .

BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. bertutur. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. membaca dan menulis. documentation and publication procedure of action research. membaca dan menulis. reading. approaches in understanding primary school literary texts. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . tujuan. importance. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. aims. kepentingan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. reading. sastera bandingan. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. and writing. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and primary school literary texts appreciation. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. comparative literature. sastera kanakkanak dan remaja. This course discusses on the methodology of teaching listening. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. speaking. literary teaching and learning techniques and activities. bertutur. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. discusses every component of the language skills including concepts. children and adolescent literature. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. describes the teaching steps for every skill. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. 2. speaking. and writing skills. organization an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. and classification. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education).

nouns and verbs approaches. rules and forms of Arabic Morphology. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. kata kerja fleksi. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. juga mendedahkan kaedah. the principles. Ma’ani and Badi’. types of phrases and sentences using nominative. seruan. akusatif dan genitif. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . awzan sarfi (pola morfologi). teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. kata kerja tidak fleksi. gaya kecuali . kata nama fleksi. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . mendedahkan kaedah. kata terbitan. struktur ayat namaan dan pembentukannya. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. verbs. nominal and verbal sentences. accusative and genitive. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. teaching techniques for primary school. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. nouns. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. teaching suitable syntax. articles. techniques and strategies to teach Arabic morphology. penggunaan gaya bahasa. al-Ma’ani dan al-Badi’. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. approaches.

well-known poets. aplikasi perisian. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. hasil-hasil karya penyair. various types of knowledge sources such as websites via internet. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. prose and poetry. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. orators and writers. zaman Bani Umaiyah. types of literature. Umayyad. tema.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . Jahily. Arabic multimedia terminology. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. keistimewaan. syllabus contents and curriculum specifications. iaitu zaman Jahiliyah. software applications explains. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. zaman permulaan Islam. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. assessment book and teacher’s guide. early Islam. syllabus and text book. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. combination of using text book. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Abbasy and Modern. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 .

proses penyelidikan tindakan.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. daily. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prinsip-prinsip asas penilaian. prosedur penyelidikan pendidikan. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pengukuran. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course discusses the concept of micro and macro teaching. lesson planning. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . different skills. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. evaluation and examination of Arabic language. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. This course exposes students to the terminology of assessment. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. implement of the micro and macro teaching.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) BAM 3112 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian.

makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. kaedah-kaedah pengumpulan data. communicative competency and psychological language. language acquisition theories. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. data analysis. second and foreign languages. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. interpreting the action research data. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education.perancangan dan cadangan. penganjuran seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. types of educational research. monem. interprestasi data penyelidikan tindakan. vowel and consonant. concepts of action research and models. analisis data. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. organization an action research seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. sukukata dan kata. syllable and word. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . moneme. morfem. action research prosess. data collection considerations. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. phoneme. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. writing an action research report and article and ways of making action research data public. bahasa kedua dan bahasa asing. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. introduction to various types of educational research design.

types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. pemulaan dan penutup pelajaran. teknik soal jawab. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. and idioms. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. 3. dan peribahasa. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. konsep penilaian. penilaian kemahiran berbahasa arab. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. vocabulary. kosa kata. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. evaluation and examination of Arabic language. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Perancangan dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-012 .BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. pembinaan item. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penjelasan konsep. the terminology of assessment. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. penilaian kendalian sekolah. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

The basic concept includes the theories of acquiring language skills. principles and objectives of teaching Chinese language. frasa. writing reflections and understanding micro teaching concepts. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. types of sentences and rhetoric. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. genre and historical development. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. defining concepts. sentence structure. ciri-ciri. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. characteristics. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. the roles and ethics of language teachers. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. komponen ayat. jenis-jenis ayat dan retorik.pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. This course discusses the concept. phrases. serta konsep pengajaran mikro. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. questioning techniques. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata.

memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. managing and implementing teaching and learning. This course covers the teaching and learning methods of reading. Constructivism Learning Theories. ciri-ciri. This course comprises definitions. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. and historical development of prose. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. matlamat. mengenali dan menulis aksara Cina. characteristics. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. characteristics. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the methodology in learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) BCN3107 3(3+0) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. followed by planning. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Texts from different types of prose are selected as basic reading. roles. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih.Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. peranan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. latihan merancang. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen.

various characteristics and historical development of poetry. implementation. This course comprises the basic concepts. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 .BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.e. iaitu Shi. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Ci. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. Each topic will be followed by micro or macro teaching. prinsip dan fungsi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Ci and Sanqu. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. dan Sanqu. This course comprises definitions. This course covers the basic techniques in writing skills. preparing the table of specification and analysing test results. Shi. are selected as basic texts. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. methods. BCN3110 Puisi (Poetry) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. functions. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. i. principles. proses pelaksanaan. dipilih sebagai bacaan asas. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Distinctive poems of three different types. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research prosess, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-016

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.Definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

BTM3102

3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-017

and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah, kaedah pengajaran elemen tatabahasa, kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-018

Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. analyzing items. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. pembelajaran Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. ‘Aniyiyal’. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . constructing the JSU. children’s literature. developing the marking scheme and the administration of examinations. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. puisi. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Besides looking at themes. pentaksiran dan penilaian. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. Topics include appreciating poetry. kepentingan dan peranan berita. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. menganalisis item. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. It discusses the importance of creative Tamil literature. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. This course focuses on the various genres relating to children. aniyiyal dan yaappiyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. In addition. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. cartoons. poetry in motion and folklores. sastera kanak-kanak.Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. caricatures. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. kaedah pembinaan instrumen.

interpreting the action research data. pertimbangan dalam pengumpulan data. concepts of action research and models. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. perancangan dan cadangan. types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. Topics discussed include the history of classical poems. mengapresiasi keunikannya. teknik penghasilan cerpen dan novel. the authors and themes. introduction to various types of educational research design. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. proses penyelidikan tindakan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period.novels. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. data analysis. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection methods.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. data collection considerations. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. It discusses introduction to research methods in education. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. authors and themes and analysis of epics. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 .. kaedah-kaedah pengumpulan data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. educational research procedure. action research prosess. interprestasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah.

kandungan pelbagai disiplin. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. and races and ethnics. thematic strands. deviant and social control. multi-disciplinary. masyarakat dan negara. 5. society and country. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. organization an action research seminar. zaman sebelum kemerdekaan. penganjuran seminar. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. dan kaum dan etnik. socialisation. interaction and social structure. and the amendment of education policy in national development history. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. pre-independence era. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. documentation and publication procedure of action research. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies.penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. post-independence era. devian dan kawalan sosial. This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. sosialisasi. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . budaya. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. interaksi dan struktur sosial. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. zaman selepas kemerdekaan. culture. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa.

human interaction with the environment and natural resources. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. sovereignty. kewujudan negara. doctrine of power separation.tinjauan perbandingan. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial.Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. This course requires students to conduct practical activities. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. politik. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. moral and ethics. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. teacher’s role in enhancing values. kedaulatan. physical system and the relation with human beings. kuasa dan autoriti. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. doktrin pengasingan kuasa. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and inculcation of values through government policies. education for sustainable development and education for international understanding. politics. This course focuses on values. moral dan etika. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . moral dan etika. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. affective domains in instilling positive attitudes. insan bermoral. types of governments – comparative studies. moral human being. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. strategies of education on sustainability in Social Studies. moral and ethics. the existing of nation. bentuk-bentuk kerajaan . power and authority. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. and politics and government in Islamic perspectives. peranan guru dalam pemupukan nilai. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan manusia. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam.

perancangan ujian. planning of test. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan.(Social Studies in Primary School) Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. and the role of teachers in assessment. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. pengukuran dan statistik. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. evaluation and test. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . and Civics and Citizenship Education. penilaian dan ujian. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. items analysis. measurement and statistics. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. which is a part of practical activities in the learning of social service. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. issues in assessment. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. and Civics and Citizenship Education. validity and reliability of test. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. Students are also exposed to the citizenship project. analisis items. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

It discusses introduction to research methods in education. prosedur penyelidikan pendidikan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. lesson planning. analisis wacana dan media Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. perancangan pengajaran. This course focuses on the study of economic development. rasional dan objektif. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. economic transformation and development. and Malaysian economy and globalisation. action research prosess. teaching-learning modes and techniques. teaching skills. planning and proposal. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. analisis data. kaedah-kaedah pengumpulan data. approaches and strategies in teaching-learning. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. human capital investment in knowledge-based economy. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. data analysis. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. economic sectors in development. the micro and macro teaching. interprestasi data penyelidikan tindakan. aspek sosial dalam pembangunan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. social aspects in development. economic growth factors. proses penyelidikan tindakan. pengenalan analisis wacana. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. educational research procedure. data collection considerations. interpreting the action research data. sektor ekonomi dalam pembangunan. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. transformasi dan pembangunan ekonomi. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. pengajaran mikro dan makro. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. problems of poverty and eradication strategies. faktor pertumbuhan ekonomi. types of educational research. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. kemahiran pengajaran.

This course also focuses on sight singing. and objective manner. melodies. pembentukkan kaden. meter dan nilai not. and the solutions. 6. meters and note values. organization an action research seminar. irregular meter. triad. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical. kord-kord dalam pelbagai kedudukan.Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) PSS3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. kelebihan dan kelemahan analisis wacana. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. penganjuran seminar. skelnada major. wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. klef-alto dan tenor. pemikiran kritikal dan analisis logik. Penyelidikan Tindakan II . kegunaan analisis wacana. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. introduction to discourse analysis. rational. melodi. peraturan pengharmonian. In the sight singing section. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. chords and cadences. It consists of listening to intervals. kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. and discourse and social issues. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim. triads. kord. the use of discourse analysis. differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis. discourse analysis and mass media. documentation and publication procedure of action research. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. tidak lazim. strengths and weaknesses of discourse analysis. pembahagian masa tak sekata. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-025 . critical thinking and logical analysis. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf.massa.

faktor-faktor sosiologi. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord. knowledge of harmonization such as chord in different inversions. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. rules of harmony. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. This is further Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-026 . Other than that ornaments in music scores will be taught. sociological and psychological factors that affect music education. pergerakan pembalikan kedua. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. importance of music. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. compound and irregular time. Topics given focus here are meters in simple. matlamat. philosophical implications. psikologi. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. major.penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. pembentukan kord dominan ketujuh. fungsi muzik dalam pendidikan. pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. arpegio dan kord. pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. formation of cadences and the recognition of figured bass. minor and chromatic scales and compound intervals. alto and tenor clefs. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. In this course. aims and the functions of music in education. irregular time division. progression of six four and chord progession in fifths. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.

langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. teknik pengendalian alat iringan. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-027 . a variety of singing repertoire including two part singing. jenis rentak iringan. students use melodic decoration in their music composition. pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. lagu lapisan. preparation and arrangement of percussion scores. harmoni dalam permainan repertoire kibod. penyediaan dan penghasilan skor perkusi. keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm. singing. kord dan pengaplikasian teori. arpeggio and chord playing. Keyboard technical skills.applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course continues from the previous keyboard I course. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. teaching and learning of singing in the music classroom. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. teknik bermain rekoder soprano. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. latihan bermain dalam pelbagai repertoire. exercises in scale. accompaniment. masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. arpegio. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. In addition.

sing melodies in keys changes from major to minor. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. mengenal pasti jeda. cadence and rhythm. melody improvisation.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. petikan dan cara ‘strumming’. This course caters to students without knowledge in guitar playing. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Students also develop listening skills through aural guitar playing. triad. play block chords. MZP3108V Alat Muzik Utama . This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. bes alberti. bermain gitar sambil menyanyi. chords and musical concepts. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . kaden. bacaan not. kord. jumping chord. It involves aural studies in intervals. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam permainan iringan kord blok. melodies. MZP3108G Alat Muzik Utama . aural practices. broken chord. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari.This course exposes students to various piano technical skills. mengimprovisasikan melodi di kibod. Kemahiran pendengaran. bermain pelbagai rentak. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. playing the guitar while singing. plucking and strumming style. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. dan konsep muzikal. chords. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. triads. melodi. latihan aural. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Memperkenalkan kord. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. playing with different rhythm. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. playing a wider repertoire. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. Focus is on posture. reading of notes. irama.

dinamik. bimbingan. Emphasis is on style development. MZP3112V Alat Muzik Utama .Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. pelbagai rentak dan kod. artikulasi. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. progressing to level two in piano playing techniques. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. plucking. In addidtion. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. to reinforcement. rentak. dynamics and performance preparation. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . singing folk songs. MZP3112G Alat Muzik Utama . pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. petikan dan cara ‘strumming’. permainan alat muzik. In the teaching and learning of music in the classroom. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. alberti bass. rhythm. Penekanan kepada perkembangan stail.broken chords. latihan aural. bacaan not. nyanyian lagu. This course focuses on continuity. Carl Orff and Jaques Dalcroze. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.jumping chords and chomping chords at the keyboard. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. kemahiran membuat persembahan. sight playing and a variety in repertoire. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. aural. articulation. strumming style with different rhythm and chords.

format rancangan pelajaran tahunan. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Students are guided in these 3 components throughout the course. It comprises of preparing. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan.Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. perancangan. ciptaan ensembel rekoder. This course exposes the students to compositional devices in music education. mingguan. harian . latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. Zapin and walking bass rhythms. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir.rancangan harian. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Zapin. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. sight playing and a variety in repertoire.pengajaran mikro. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. primarily on the KBSR music education syllabus. This course is a continuity from course vocal 1. planning and writing the year plan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course discusses the primary school music curriculum. rancangan mingguan . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Students’ present their respective music composition present during this course. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. permainan piano dalam rentak Inang. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi.

MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. artikulasi. Muzik Bentuk Tarian Utama. dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama . Music in the form of dance. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Style. “Popular social” ensemble music. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. This course is a continuity from course vocal II. perancangan sesi pengajaran makro. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik.MZP3115G Alat Muzik Utama . pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. bengkel. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. rhythm.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II .Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Muzik Ensembel Lain. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Muzik Ensembel Sosial Popular. planning of macro teaching sessions. rentak. choral vocal Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-031 . dan pengalaman praktikal salah satu genre. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. penekanan kepada perkembangan stail. dinamik. practice to reflect and write on the work carried out. langkah-langkah pengajaran makro. analisis skor. articulation. This course focuses on macro teaching sessions. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo.

MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . piano playing techniques.music and solo instrumental music. On this higher level. ensembel instrumental. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV (Major Instrument – Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. lawatan ke program konsert / persembahan. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. conducting and attending program concerts/performance. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. memimpin. music genres materials are selected from traditional classic music. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. video watching or live performances. This course focuses on vocal diction techniques. sight playing and a variety in repertoire.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . MZP3118V Alat Muzik Utama . teknik persembahan. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. instrumental ensemble. workshops and practical experiences. Alat Muzik Utama . students are exposed to different music genres through listening activity. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. score analisis.

MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Abad ke 20 dan Jazz.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Thailand and Africa. classic. Japan. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. India. Baroque. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. romantic and the 20th century eras with different music genres. styles and composers music scores from Renaissance. genre and compositional styles. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. discussions are held to analyse aspects of music genre.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . 20th century and Jazz eras. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. klasik. genre. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. Romantic. karya dan stail dengan lebih mendalam. tempo and phrasing and singing in various rhythm.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Barok. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Jepun. Romantik. India. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. MZP3121G Alat Muzik Utama . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Klasik.(World Music) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Classical. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . romantik.

Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. organization an action research seminar. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. MUSIC ACE. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom.Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. interprestasi data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. data analysis. the role of technology and music software in the production of music composition. perancangan dan cadangan. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. interpreting the action research data. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. 7. educational research procedure. types of educational research. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. planning and proposal. analisis data. data collection methods. documentation and publication procedure of action research. data collection considerations. kaedah-kaedah pengumpulan data. action research prosess. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. China. and visual expression. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. distinguished educationist and researchers in children’s art. estetika dan ekspresi visual. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. Jepun dan Barat. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. principles of design and compositions in art works of various cultures. aesthetics. comparative studies of basic design concept in visual arts. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. kreativiti. analisis asas seni reka dalam karya. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. analyzing basic design concept in visual art works. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. influence and background of various cultures. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . creativity.philosophy. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. India. This course covers the concepts. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. various views and contributions of distinguished artists and art educationists.PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. This course focuses on introduction to visual language. developmental stages of children’s art. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. art of various cultures. children’s creativity and imaginations. stimulus and factors that affect children’s art. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak.

Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Pattern-Making and Designing. the importance of curriculum development. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. subject matter. management of outdoor and indoor activities. persediaan mengajar. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. matlamat. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Modelling and Constructing. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). as well as Introduction to Tradisional Crafts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. that is: Drawing and Picture Making. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. objektif kurikulum. bahan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Membuat Corak dan Rekaan. the roles of the VAE teachers. konsep 5P. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. peranan guru PSV. resource and teaching aid management. specifications of the syllabus. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. content and themes in producing art works for the four areas. huraian sukatan pelajaran. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Membuat Corak dan Rekaan. kepentingan perkembangan kurikulum. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. the 5P concept. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. goals and objectives of the VAE curriculum. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. lesson planning. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.

dan sumber pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. strategi. Introduction to Tradisional Crafts. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). pengajaran mikro dan makro. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Practical activities cover the use of multimedia. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. application of ICT in teaching and learning VAE.Membentuk dan Membuat Binaan. Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. strategy. pengenalan multimedia. applying creativity and artistic process in producing digital art works. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Mengenal Kraf Tradisional. approach. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. as well as teaching and learning resources. multimedia dalam PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. micro and macro teaching. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. perancangan dan persediaan mengajar. This course covers the learning theories. pendekatan.

penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. considerations and perceptions in drawings. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . seni oriental. oriental art. apresiasi karya seni barat. tools and materials. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedah pentaksiran PSV. kaedah-kaedah pengumpulan data. tujuan pentaksiran PSV. drawing techniques. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pelbagai fungsi lukisan. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. seni oriental. western art. perancangan dan cadangan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. various approaches in the appreciation of visual art.(Art History and Appreciation) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. evaluation of art works and evaluation of portfolios. jenis-jenis pentaksiran. teknik menghasilkan lukisan. alat dan bahan. proses penyelidikan tindakan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. methods and forms of assessment. various functions of drawings from various genres and culture. interprestasi data kajian tindakan. aims of assessment in VAE. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. approaches and methods. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. bentuk pentaksiran PSV. prosedur penyelidikan pendidikan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. types of assessments. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. mark schemes. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. peraturan memberi markah. This course covers the types of drawings . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. oriental art. pendekatan dan kaedah lukisan. analisis data.

introduction to various types of educational research design. organization an action research seminar. action research prosess. data collection methods. management and organisational process of art projects. data collection considerations. This course covers the management and organisation of art projects. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. planning art projects. making feedback reports and taking further actions. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. the importance and fundamental knowledge of art projects. concepts of action research and models. planning and proposal. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. Penyelidikan Tindakan II . pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. interpreting the action research data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . implementing art projects. educational research procedure. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. 8. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data analysis. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. pengurusan dan proses pengendalian projek seni.

bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.6. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . memorising and interpreting of the Quranic verses. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. lesson planning and practical teaching. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . the usage of text books. This course focuses on strategy. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. approach. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. the strategies. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. application of ”tajwid” rules in reciting. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. lesson planning and practical teaching. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. teachers guide book. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Akhlak. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam.6 dan amali pengajaran Ibadah. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6. lesson planning and practical teaching. kajian teks jawi klasik dan moden. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson planning and practical teaching . penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. lesson plans and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . kemahiran menulis khat. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam.6 dan amali pengajaran Sirah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 .

w. This course focuses on the “dakwah”. This course focuses on concepts. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. item building. sebagai seorang pendidik. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan.a.The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. measurement. tables of specification and PAFA assessment. pembinaan item Pendidikan Islam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam.a. according to the Islamic education syllabus for primary schools. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. planning and practical teaching. This course emphasizes on selection of topics. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam.w. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management.w. It also discuses the teaching strategies . contoh dan pelaksanaan. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) PIM3109 3(2+1) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. analysis of the Prophet Muhammad s.’s special traits. pembinaan bahan sumber. dan tokoh ilmuan Islam.a. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. analisis sahsiah Rasulullah s. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. micro and macro teaching concepts. bentuk penilaian. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. perancangan pengajaran mikro. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. types and field of testing. assessment and evaluation in Islamic education. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. bahagian amali. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . basic skills. bidang pembelajaran yang diuji. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang.

Penyelidikan Tindakan I . kaedah Fiqh. interprestasi data kajian tindakan. analysis and justification on issues related to fiqh studies. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. animal slaughtering. kaedah-kaedah pengumpulan data.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. analisis data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. sembelihan dalam Islam. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. methodology in fiqh. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. Islamic economy and management of properties in Islam. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. and issues of deviance in “aqidah”. action research prosess. data analysis.Islamic Education for Primary Education (Methodology) PIM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. the impact of faith in life. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. introduction to various types of educational research design. data collection methods. interpreting the action research data. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. planning and proposal. It discusses introduction to research methods in education. their main topic of discussions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. educational research procedure. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. prosedur penyelidikan pendidikan. ekonomi Islam. perancangan dan cadangan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the component of health.This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. permainan kanak-kanak. physical fitness and the importance of physical fitness. 9. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. periodisation of training and effects of training on physical fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. pengurusan. teaching and learning of basic movement. kemahiran acara balapan. the acquiring of skills in the track and field event. kemahiran acara padang. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. training schedule of physical fitness. documentation and publication procedure of action research. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. konsep pergerakan asas. organizing games and techniques. model Bunker and Thorpe 1982. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. training methodology for physical fitness. organizing an action research seminar.related fitness. motor-related physical fitness componen. This course stress on rules and regulations. This course includes concepts and definition of total fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. management. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. basic movement concept. pengelolaan permainan dan teknik permainan. jadual latihan kecergasan fizikal. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. PJM3104 Renang 2(0+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . Bunker and Thorpe Model 1982. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. training principles of physical fitness. children’s games.

(Swimming) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan organisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and organising and management of swimming competition.

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development)

2(2+0)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-045

vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. . This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-046

(Curriculum and Pedagogy of Physical Education) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia, the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball)

2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan, pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan, undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai dan etika dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports, administration of national and international sports agency, managing physical education and sports, managing tradisional games, sports development programme, laws and administration of sports, issues in sports, values and ethics in sports.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-047

the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. physical education and sports.PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. criteria in choosing adapted physical education acitivities. The course helps student to develop different type of tests. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. measurement and evaluation in physical education and sports. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengurusan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Students will be exposed to different types of research in health. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance. pendidikan jasmani dan sukan. aspek pengelolaan. pemilihan jenis-jenis ujian. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. administrating and organizing. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. selecting test. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. analysis and interpretation. the interpretation of curriculum. This course includes the concept of test. penganalisisan perlakuan. pembinaan ujian. Emphasis given to the concepts of physical education. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation.

pengsan. arousal. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. keganasan dalam sukan. child psychology development via sports. kecederaan bahagian tangan. kecederaan kulit. sports personality. interprestasi data kajian tindakan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. proses penyelidikan tindakan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. maklumbalas. badan. teori sosial dalam sukan. peneguhan. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. prevention of injury in sports. sports medicine and coaches of sports. basic principles of first aid. This course includes sports psychology and sports sociology. pressure and anxiety in sports. types of educational research. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kebangkitan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. feedback. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. the definition of sports sociology. action research prosess. prosedur penyelidikan pendidikan. mengangkat dan membawa pesakit. sports and economy. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. sukan dan kanakkanak. kaki. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. analisis data. educational research procedure. sports.(Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. motivation. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data analysis. deviation and aggression in sports. It discusses introduction to research methods in education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. terdedah kepada haba yang melampau. goal. burn out and overtraining in sports. deviasi dalam sukan. sports and children. interpreting the action research data. pendarahan terbuka. kaedah-kaedah pengumpulan data. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. sukan dan media. pencegahan kecederaan dalam sukan. introduction to various types of educational research design. pendekatan rawatan kecederaan. sociology theories in sports. kepala dan mata. kecederaan tisu lembut. sports and media. motivasi. sukan dan ekonomi. prinsip asas pertolongan cemas. data collection considerations. perancangan dan cadangan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. personaliti. data collection methods. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . asma dan serangan jantung. pertimbangan dalam pengumpulan data. socialization in sports. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. reinforcement. penetapan matlamat. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. concepts of action research and models. prinsip menguruskan kecederaan patah. sports history. definisi sosiologi sukan. sukan. This course discusses the basic concept of sports injury.

legs. 10. airways and cardiopulmonary resuscitation. Pelajar didedahkan kepada makna. lifting and carrying of patient. skin injury. In the process. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . nombor nisbah. In addition. rational.approach in treatment of injury. nombor nyata dan nombor kompleks. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Semasa proses pembelajaran. asthma and heart attack. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. nombor bukan nisbah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. principles in managing fracture. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. open wound. penganjuran seminar. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. injury to the hand. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. organizing an action research seminar. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. exposure to extreme heat. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. body. soft tissue injury. real and complex numbers. there is a further exploration into the sets of natural. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. head and eyes. faint. documentation and publication procedure of action research. irrational. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

algorithms. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. algoritma. chi-square test. teselasi. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. heuristic algorithms and methods of sorting. linear programming. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. 3-dimensional geometry and conic sections.tessellations. simetri dan transformasi. Selain itu. pemprograman linear. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. symmetries and transformations. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. The use of ICT e. It discusses concepts in plane geometry . rangkaian. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. jenis-jenis carian.g. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. networks. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Dalam kursus ini.This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. types of searches. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . ujian chisquare. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. analisa laluan kritikal. critical path analysis. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. In addition. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. graf. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. graphs. It provides information about introduction to decision mathematics.

Selain itu. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Teaching of Numbers. and patterns and relationships. decimals and percentages. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. teaching and learning aids. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. technology in mathematics. fungsi dan graf.This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. using relevant mathematical ideas. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. mathematics facilities and management of resources. Students will be introduced to printed materials. Fractions. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. derivatives and integrals. In addition. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. fractions. Pecahan. teknologi dalam matematik. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. basic understanding of limits and limit theorem.

students will learn to teach the key concepts in geometry. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. measurement and data handling. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. pengukuran dan pengendalian data. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pecahan. Pengukuran dan Pengendalian Data)I 3(2+1) In this course. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed.Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. MTE3113 Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-053 . Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. MTE 31113 Teaching of Geometry. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Dalam kursus ini. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. perpuluhan dan peratus. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities.

interpretasi data penyelidikan tindakan. and some key mathematical ideas related to calculus. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian. educational research procedure. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-054 . kod dan kriptografi. data collection considerations. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)] MTE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. planning and proposal. action research process. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. pertimbangan dalam pengumpulan data. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. concepts of action research and models. documentation and publication procedure of action research. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. It discusses introduction to research methods in education. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. kod klasik dan nombor rahsia. data analysis. introduction to various types of educational research design. types of educational research. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. perancangan dan cadangan. classical codes and ciphers. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.[Penyelidikan Tindakan I . data collection methods. pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report. and ways of making action research data public. proses penyelidikan tindakan. writing an action research report and article.Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)] This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Its contents cover mathematics in every day life. codes and cryptography. use of mathematical modeling in biology and ecology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. interpreting the action research data. organization an action research seminar. prosedur penyelidikan pendidikan.

plant reproduction. perkumuhan tumbuhan. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. struktur sel dan fungsi. information-processing theory-Atkins. bentuk sains dan mempelajari sains. carboxylic acids. growth. cara kanak-kanak mempelajari sains. plant excretion. understanding children’s development. animal nutrition. tumbesaran. perkumuhan haiwan. food and wellbeing. animal reproduction. memahami idea kanak-kanak dalam sains. the nature of science and how children learn science. plant nutrition. ores and minerals. cellular respiration in plants and animals. respirasi tumbuhan. Bruner’s learning theory. Behaviourist learning theory. teori pembelajaran tingkah laku. perkembangan kanak-kanak. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials. teori pembelajaran Ausubel. menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains . aromatic compounds. animal excretion. animal respiration. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. esters and amides. Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) SCE 3102 3(3+0) This course discusses how children perceive science. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. alloys.11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1) This course discusses life and living processes. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains. teori pemprosesan maklumat-Atkin. Ausubel’s learning theory. industrial preparation of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-055 . Gagne’s learning theory. explores the nature of science. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) This course discusses exploring materials. what do children need to help them learn through constructivism. It explores the nature of life. plant respiration. understanding children’s ideas in science. alcohol. meneroka ciri-ciri sains. dealing with children’s misconceptions and conceptual change. aldehydes and ketones. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. pembiakan haiwan. ethers and amines. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. Shiffrin dan Baddeley. makanan dan kesihatan. fuel. nutrisi tumbuhan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Shiffrin and Baddeley’s. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. teori pembelajaran Bruner. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. assessing children’s ideas and misconceptions in science. respirasi haiwan. synthetic polymers and plastics. pembiakan tumbuhan. cell structure and function. nutrisi haiwan. menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. the constructivist approaches. how children learn science. pendekatan konstruktivisme. teori pembelajaran Gagne.

sabun dan detergen. litar elektrik dalam rumah. daya dalam cecair. natural polymers and paper. the physics of music. teaching and learning strategies for primary science. penjanaan dan transmisi elektrik. primary science teaching. teaching science for all children and science for exceptional children. polimer semulajadi dan kertas. soaps and detergents. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. use of electronics and semi-conductors. aldehid dan keton. bahan komposit. memperolehi kemahiran manipulatif. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan. getah. motion. Malaysian primary science curriculum I. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. ester dan amid. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. physics and measurement in everyday life. work and machines. eter dan ammina. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. sebatian beraroma. rubber. alkohol. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. kerja dan mesin. asid karboksilik. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. electrical circuits in the house. using light. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. pengajaran sains sekolah rendah. issues in science education. gerakan. bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia. acquiring manipulative skills. generation and transmission of electricity. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. menggunakan cahaya. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. termometeri dan termometer. thermometry and thermometers. forces in fluids. polimer tiruan dan plastik. gerakan planet dan satelit. perusahaan penyediaan ammonia. isu-isu dalam pendidikan sains. composite materials. muzik dalam fizik. bijih dan galian. bahan bakar. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. asid sulfur dan asid nitrik. the basic science process skills and integrated science process skills. aloi.ammonia. electricity and magnetism at work. kegunaan elektronik dan semi konduktor. sulphuric acid and nitric acid. applying Newton’s laws in everyday life. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. Malaysian primary science curriculum II. planetary and satellite motion.

merancang rancangan pelajaran harian. in-situ conservation. origins and its major systems and space: the solar system. It explores about ecosystem. kepelbagaian haiwan. test design and construction. kepelbagaian genetik. sistem-sistem utama dan angkasa. ex-situ conservation. The earth: structure. planning a daily lesson plan. areas of assessment in primary school science. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. menulis rancangan pelajaran. faedah ekosistem. plant diversity. definition of terms. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. It explores about energy. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. purpose of assessment. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. kepelbagaian biologi. understanding population trends. assessment tools. tenaga. ancaman terhadap kepelbagaian. pemuliharaan ex situ. bumi: struktur. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. ekosistem. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. ecosystem services. writing lesson plans. elektrokimia. scoring of Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . microteaching skills and macro teaching. kepelbagaian tumbuhan. rancangan mengajar harian. termokimia. learning outcomes. objektif pembelajaran. learning objectives. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. hukum pertama termodinamik. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. sistem solar. pemahaman tentang trenda populasi. outer space. pemuliharaan in situ. hasil-hasil pembelajaran. daily lesson plan. It explains about lesson planning. animal diversity. the first law of thermodynamics. thermochemistry. dan nuklear kimia. acoustic ecology and biodiversity collection submission. threats to biodiversity. biodiversity. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching.(Ekosistem dan Biodiversiti) This course discusses about ecosystems and biodiversity. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. electrochemistry and nuclear chemistry. merancang pelajaran. types of assessment. genetic diversity. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. asal usul .

SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penskoran pentaksiran. It discusses introduction to research methods in education. definisi istilah. matlamat pentaksiran. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. data analysis. perancangan dan cadangan. analisis data. project-based learning for conservation. kaedah-kaedah pengumpulan data. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. marking and moderation of test scripts. prosedur penyelidikan pendidikan. rules and safety in the laboratory. project-based learning for Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . alat-alat pentaksiran. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. peraturan dan keselamatan dalam makmal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. administration of test. issues relating to science. pengawetan spesimen biologi. science teaching and learning resources. pentadbiran ujian. action research process. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. data collection methods. interpreting the action research data. technology and society. safe handling of scientific materials handling of chemicals. teknik-teknik asas makmal. rekabentuk dan pembinaan ujian. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah.assessment. SCE3114 Science. educational research procedure. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. innovation and inventions. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Technology and Society (Sains. analisis skor ujian. interpretasi data penyelidikan tindakan. data collection considerations. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. analysis of test score. concepts of action research and models. basic laboratory techniques. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. bentuk-bentuk pentaksiran. preparation and improvisation of selected resources and presentation. interpreting test score and forms of examination. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan makmal sains. planning and proposal. project-based learning design. preservation of biological specimens. technology and society. It will discuss about management of science laboratory.

Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. teknologi dan masyarakat. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Function Of Technical And Vocational Education. project-based learning for additives in food. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . isu-isu yang berkaitan dengan sains. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. Management And Administration In Technical And Vocational Education. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Technical And Vocational Education System. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teknologi dan masyarakat. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. the career path and the future of Design and Technology. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional.energy in the biosphere. project-based learning for endurance of resources. Kursus ini membincangkan tentang sains. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. The Evolution Of Technical And Vocational Education. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. 12. organizing an action research seminar. pembaharuan dan penciptaan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. implement the planning and evaluation process. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. project-based learning for pollution and its effect on human health. Proses Perancangan. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Philosophy Of Technical And Vocational Education.

RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. implementation. planning. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. barangan logam dan kelengkapan. penilaian. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. bahan hiasan dalaman dan luaran. raw materials and its characteristic. selection and preparation of field for vegetable planting. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. plant care. interior and exterior decoration. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. planting vegetable hydroponically. sifat bahan mentah. propagation. theory and models of curriculum development. planting. curriculum management and innovation. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. design curriculum. asas pembinaan produk. dokumentasi dan penyimpanan rekod. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. penanaman. reka bentuk kandungan. perancangan. perkembangan industri pembuatan tempatan. planting. teori dan modelmodel kurikulum. care of ornamental crops and landscape. inovasi kurikulum. handling of products. skills on constructions of wood and metal based project. evaluation. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penanaman sayursayuran secara hidroponik. perlaksanaan kurikulum. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. accessories. documentation and record keeping. This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. jenis-jenis bahan mentah. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. pengurusan kurikulum.

kajian fabrik. proses jahitan. Teaching and learning approaches. pleats. pengujian. asas elektronik berdigit. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. domestic wiring. seni reka pakaian. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course also emphasizes design of garment styles. sleeves. gathers and. computers and robotics basic component. merekabentuk PCB dan projek elektronik. asas komputer dan rangkaian. hemlines and. mereka cipta stail pakaian. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. motor. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. pedagogical elements and assessment. pendawaian satu fasa. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. strategies. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. pengukuran Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . membina robot aras teknologi rendah. the preparation of work records and dress making. Topics related to sewing processes include fasterners. kaedah dan teknik pengajaran. openings. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. mendawai litar pendawaian domestik. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. teaching method and techniques will also be introduced. strategi. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. design printed circuit board. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. asas penyenggaraan komputer. necklines. This course will also expose the students with skills of questioning techniques.

penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. electronic commerce ( E–commerce). prinsip memasak dan tatasajian. selection of pets and ornamental fish. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pembinaan item ujian. perancangan pentaksiran. management and daily care of pets. pest breeding. perniagaan elektronik ( E. finance. pembentukan dan pelaksanaan ujian. pembiakan ikan.dagang ). kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. reka cipta masakan. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. various methods of evaluation. interpretation as well as report writing on assessment. marking scheme and mark analysis. kewangan. teknologi dalam penyediaan makanan. Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) RBT3109 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. item development. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. dan kerja-kerja amali masakan. selection and preparation of aquarium and cage. test specification table. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. analisis item ujian. pembiakan dan pengendalian. business law. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. housing and equipments for pet rearing. Discussion on validity and reliability of evaluation format. pengurusan dan penjagaan harian. basic statistic. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. penyediaan makanan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . preparation and keeping of documentation and records. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. types of evaluation and the usage of data & interpretation. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan.dan penilaian. pedagogi. undang-undang perniagaan.

konsep dan model-model penyelidikan tindakan. preparation of food. technology in food preparation. It discusses introduction to research methods in education. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. introduction to various types of educational research design. workshop design. prosedur penyelidikan pendidikan. materials and tools management. analisis data. pengurusan dan pengendalian bengkel. causes and prevention of accidents. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengurusan personel. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. tempat alat tulis. design of food preparation pedagogy and cooking practice. perancangan dan cadangan. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. cooking principles and. proses penyelidikan tindakan. pengurusan kewangan. aplikasi lukisan 2D. financial management. action research prosess. interprestasi data kajian tindakan. reka bentuk bengkel. data collection methods. types of educational research. concepts of action research and models. planning and proposal. best practices on workshop safety. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. interpreting the action research data. susunatur hiasan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . table setting. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. rules and regulation in workshop management. pengurusan bahan dan alatan. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. punca dan pencegahan kemalangan.This course covers topics on food sanitation. organization and management. writing an action research report and article and ways of making action research data public. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data. aplikasi lukisan 3D (wireframe. data analysis.

hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. processes and planning. penganjuran seminar. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. the transition from home to nursery/preschools. layout of interior design and pet’s house . This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. reka bentuk industri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . Children’s Right.dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. prosesses and planning project. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. views and ideas of earlier scholars of childhood education. product architecture. the history of early childhood education. documentation and publication procedure of action research. This course covers the introduction to early childhood education. the integration of project base learning assessment. Akta 308 dan Akta 550. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. 13. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course emphasizes on product development and principle. proses dan perancangan projek. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. design and managing project such as chair. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. organizing an action research seminar. Act 308 and Act 550. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. 2D drawing. growth and child development. 3D design. industrial design and design for manufacturing. This course emphasizes on product design with computer aided.

This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. penjagaan kesihatan kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. curriculum of language and communicative development. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia.PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. persekitaran. the National Preschool Curriculum. activities for physical development in preschools. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. methods in teaching and learning language at preschool. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. language activities and also assessment in preschool education. pendekatan dalam kurikulum. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . PRA3103 Perkembangan Fizikal. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. teaching and learning techniques in preschools. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. factors involve in language development. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. the environment. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. children diseases and preventive measures. children health and safety measures and also sex education in preschools.

aspects of children’s creativity which involve visual arts. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. music and movement. pembelajaran Matematik di prasekolah. planning of activities and programs for science. learning of early science and mathematics components at preschools. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. seni boneka dan sastera kanak-kanak. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. processes of creativity and teaching approaches. developing confidence to face challenges in everyday life. teori perkembangan moral. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. perancangan program sains. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. sosiodrama. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. This course covers the introduction to creative development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. muzik dan pergerakan. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. development of sosial skills and prosocial behaviors. puppetry and children literature.(Children’s Cognitive Development) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. merancang aktiviti. This course includes understanding of the cognitive development of young children. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. pengurusan dan aktiviti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. pembelajaran sains di prasekolah. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . understanding and managing children’s emotion. PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. management and activities. socio drama. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain.

strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. characteristics. ciri-cirinya. melaksanakan perekodan. theories on moral development. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. reports and follow up actions based on data collection. dan perbezaan individu. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. This course includes the concepts. objektif. objectives. and spiritual and moral development activities as well its learning center. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. identification of Islamic education and moral curriculum. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. children’s assessment and evaluation planning. data collection based on observation. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini kemahiran prasekolah. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. penganalisisan. the classification of special needs children. data recording and compiling. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. curriculum management. penyimpanan. building and managing preschool education centers. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. This course discusses in general the children with special needs at preschool. menubuh dan mengurus pusat pendidikan merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. The focus is on the factors due to the disability.Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. importance and principals of authentic assessment in preschool education. data analysis. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. merancang prasekolah. mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan pelajar merancang.

concepts of action research and models. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. perancangan dan cadangan. matlamat. efficient relationship. pertimbangan dalam pengumpulan data. hubungan keluarga. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. data analysis. health.Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. kecekapan hubungan. community and education institution. ways on improving family. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . types of educational research. interpreting the action research data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. komuniti dan institusi pendidikan. action research process. interpretasi data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. safety and diet management. keselamatan dan pemakanan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. analisis data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. values and customs. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. This course covers the theories and perspective. nilai dan budaya. Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) PRA3114 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengurusan kesihatan. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. family relationship. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. proses penyelidikan tindakan. konsep kepimpinan dan perwatakan. data collection considerations. introduction to various types of educational research design. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. planning and proposal. aims. It also includes family surrounding. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. data collection methods.

This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. speech and language.Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak terencat akal. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. isu dan etika pengurusan tingkah laku. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. proses perubahan tingkah laku. punca masalah. penganjuran seminar. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . language development theory. strategies of behaviour modification and issues concerned. types of problematics behaviour. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language for autism children. education programmes provided and issues arise in educating these children. This course looks into communication. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. ciri-ciri. strategi pengurusan tingkah laku. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. organizing an action research seminar. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . jenis-jenis tingkah laku bermasalah. language for children with sensory. causes. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teori dan model tingkah laku. component in language. bahasa dan pertuturan. komponen-komponen dalam bahasa. language for children with emotional and behavioural problems. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. bahasa kanakkanak autisme. 14. documentation and publication procedure of action research. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. characteristics. handicapped children language.

develop learning material. kemahiran mendengar. oral language assesment. study of the syllabus. membaca dan menulis. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. teaching of grammar. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. This course covers the important of assessment in special education. social skill and behaviour assesment. writing and mathematic assesment. syllabus studies. kemahiran lisan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. perancangan pengajaran harian.PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. pendekatan dan pembelajaran bahasa. practical: application of language activities. listening. mentaksir bacaan. speaking. lesson plan. pengajaran tatabahasa. speaking. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. kemahiran membaca. latihan pengajaran tatabahasa. mentaksir bahasa lisan. reading. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. amali: aplikasi aktiviti bahasa. bertutur. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. production of teaching aid for language skills and micro teaching. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. kajian dan huraian sukatan pelajaran. reading. reading and writing skills. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . latihan aktiviti. This course discusses language and communication. approaches and language learning. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa.the ability of basic learning assessment. writing skills. kemahiran menulis. kajian sukatan pelajaran. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas.

amali: terapi . PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. teaching aids for Mathematics. occupational. muzik dan nyanyian. self-protect. bahan bantu mengajar Matematik. syllabus study. keselamatan diri dan adab bertatasusila. teaching and learning Science. hidro. types of therapy: physio. play and altenative. Mathematics syllabus sudy. persediaan mengajar.physio. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. functional Science for learning disabilities students. strategies in teaching Mathematics. keusahawanan. music and singing. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. teaching aids. kajian sukatan pelajaran. music and singing. kemahiran pertukangan. pertuturan. pertuturan. seni visual. kemahiran memasak. penilaian kemahiran Matematik. visual art. teaching aids and micro teaching. expression art. pasir dan alternatif. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. kemahiran jahitan. jenis-jenis terapi: fisio. lesson planning. assessment of Mathematics skills. muzik dan nyanyian. pergerakan kreatif. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. hidro. gardening. therapy . practical: application of strategies in teaching Science. problems of learning Mathematics. home living. permainan dan alternatif. hydro. and micro teaching. ethics and classroom management. rearing pet. speech. cara kerja. kemahiran urus diri. hydro. penyediaan rancangan pengajaran. occupational.Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. cookery. peraturan dan keselamatan di bengkel. kemahiran hidup untuk berdikari. speech. permainan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . pengurusan rumah tangga. cara kerja. This course discusses the introduction to therapy. Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) PKB3108 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics.fisio. basic skills of Science process. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. permasalahan penguasaan Matematik. functional Mathematics for learning disabilities. assessment of Science skills. kemahiran berkebun. strategies and activities in Mathematics. activities in Mathematics teaching. pergerakan kreatif. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. strategi dan aktiviti Matematik. play and altenative. teaching aids production. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. seni visual. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. visual art. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. sewing. expression art.

Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains, kemahiran asas proses Sains, pentaksiran kepada kemahiran Sains, kajian sukatan pelajaran, pengajaran dan pembelajaran Sains, bahan bantu mengajar, Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran, amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains, pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran pembelajaran murid, pengurusan kelas khas, pengawasan, penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students, teacher profesionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, assessment, special classroom management, supervision and communication, students multiple competencies, parents and community involvement and social system issues.

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKB3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedahkaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-072

various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas, struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia, programprogram Pendidikan Khas di Malaysia, pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia, peranan guru Pendidikan Khas, pengurusan bilik darjah, peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education, organisational structure of special education in Malaysia, special education programmes in Malaysia, administration of special education programmes in Malaysia, role of teachers of special education, classroom management, role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting)

PKB3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organizing an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment)

PKD3101

3(3+0)

Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak, perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran, perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran, perkembangan psikoseksual di
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-073

kalangan remaja bermasalah pendengaran, dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development, cognitive and psychomotor development of children with impaired listening, cognitive development of children with impaired communication and listening problem, psychosocial development of teenagers with listening problem, psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau komunikasi , bahasa dan pertuturan, komponen-komponen dalam bahasa, teori-teori perkembangan bahasa, bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran, bahasa kanak-kanak terencat akal, bahasa kanakkanak autisme, bahasa kanak-kanak bermasalah sensori, bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku, pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course looks into communication, speech and language, component in language, language development theory, handicapped children language, language for autism children, language for children with sensory, language for children with emotional and behavioural problems, assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak, gaya hidup komuniti pekak, Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan, kata ganti nama dan keluarga, kata bantu, kata kerja dan kata sifat, perasaan, kecacatan dan komunikasi, tempat, bangunan, pengangkutan dan benda, pendidikan, kesihatan, perubatan, budaya dan perayaan, pakaian, makanan dan buah-buahan, haiwan, sukan dan alam semula jadi, warna, arah dan masa, pertubuhan, kerajaan dan pekerjaan. This course discusses the introduction to community deaf culture, the life style of the deaf community, Malaysian Sign Language: speech, pronounce and family, modals, verbs and adjectives, feelings, impaired and communication, places, buildings, transports and things, education, health, medicines, cultures and festivals, clothings, food and fruit, animals, sports and nature, colour, direction and time, organisations, government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children)

PKD3104

3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19, sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20, perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara, keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi, klasifikasi kaedah komunikasi, kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran, kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-074

This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. questiona answer session. khidmat sokongan. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. support services.kanak bermasalah pendengaran. manual communication among children with hearing-impaired . menjalankan sesi nyanyian. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. meliputi: Tatabahasa Melayu. Malay language grammar. social skill and behaviour assesment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. bilingualbicultural approach. writing and mathematic assesment. menjalankan sesi soal jawab. combination of oral and manual communication. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. needs for various communication methods. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). peranan ibu bapa dalam intervensi awal. story reading. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. singing session. mentaksir bacaan. parents role in early intervention. reading. mentaksir bahasa lisan. membaca petikan/bercerita. English Grammar. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English.the ability of basic learning assessment. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. oral language assesment. types of early intervention. This course covers the important of assessment in special education. pendekatan bilingual-bicultural. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. classification communication methods. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. bentuk program intervensi awal. English Grammar. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education.

audiometry. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. general strategy in overcoming speech problem. practical: implement language tests. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. This course focusses on speech acquisation among children. achievement level assessment. ear anatomy and listening process. perbualan asas pengetahuan bahasa.type of hearing-impaired and its effect. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. program kemahiran auditori. kaedah pengajaran bacaan.PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. implan koklea. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. simulating teaching and learning language sessions. amali : melaksanakan ujian bahasa. use and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . speech diability among children of hearing-impaired. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. This course provides students with a knowledge of mastering language. penggunaan sistem FM. This course covers topics of accustic. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. auditory skill programme. basic language knowledge of conversation. anatomi telinga dan proses pendengaran. listening amplication. reading and writing teaching method. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. remedial programme planning. amplikasi pendengaran. audiometri. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. kaedah pengajaran penulisan. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. assessment instrument of speech achievement. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. jenis masalah pendengaran dan kesannya.

use of FM system. assessment of learning resources. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. text books and newspapers as learning resources. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. community-based rehabilitation programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. practical: developing and managing Mathematics. kaedahkaedah pengumpulan data. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. penilaian bahan sumber pembelajaran. introduction to various types of educational research design. types of educational research. Sains dan Kajian Tempatan. program pemulihan dalam komuniti. proses penyelidikan tindakan. prinsip dan etika kerja sosial. principle social work ethics. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. Science and Local Studies learning resources. PKD3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. interpretasi data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. amali : pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. prosedur penyelidikan pendidikan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. cocklea implant. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. pertimbangan dalam pengumpulan data. multi disciplinary services offered at the CBR.maintaining individual hearing aid. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). basic hearing test and audiogram assessment. analisis data. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. implementation of audiometric pediatric observation. It discusses introduction to research methods in education. types of learning resources. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. educational research procedure.

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKD3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. administration of special education programmes in Malaysia. data collection methods. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. data collection considerations. data analysis. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. sebab-sebab masalah penglihatan. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. special education programmes in Malaysia. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. action research process. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. classroom management. role of teachers of special education. keluarga dan masyarakat. penganjuran seminar. 16. planning and proposal. pengurusan bilik darjah. This course discusses the introduction to management and administration of special education.concepts of action research and models. organisational structure of special education in Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. documentation and publication procedure of action research. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. interpreting the action research data. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. organizing an action research seminar. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan.

cooking skills. adaptasi kaedah persediaan memasak. self and house keeping management. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. skills of buying and stock keeping things. cara mengatasi masalah penglihatan. the visual process and causes of visual impairment.blindfold. development of children with visual impairment compare with the normal children. the role of parents and community. handicapped children language. language for children with sensory. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. This course covers important concepts in field of living skills. adaptasi persekitaran di dapur. PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. punca-punca masalah penglihatan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. visual skills training . latihan mengurus diri menggunakann blindfold. various visual assessment methods and children with low vision report. using blindfold and implementation of activities and simulation. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak terencat akal. introduction of recreational activities and modify physical education. bahasa kanakkanak autisme. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. language for autism children. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pengurusan diri.This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. pelbagai pentaksiran penglihatan. language for children with emotional and behavioural problems. self management. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. speech and language. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language development theory. practical :cooking. This course looks into communication. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . bahasa dan pertuturan. factors of Children with Visual Impairment. pengurusan rumah. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. component in language. recreation and adaptive physical education. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. kemahiran penglihatan. dan laporan mata.use of other sensors.

slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. lower groupsigns. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. transcription of braille exercise. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. oral language assesment. practise Braille. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. amali: sistem kod braille BM. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. parents role in early intervention. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. practical:Bahasa Melayu braille code system. lower wordsigns. types of early intervention.with Special Needs) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan.the ability of basic learning assessment. mentaksir bahasa lisan. wordsigns. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. latihan braille. kaedah menulis pindah. huruf terbitan. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. Kursus ini melliputi huruf. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . gabungan akhir huruf. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. khidmat sokongan. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. computerized braille. composite signs initial wordsigns. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. social skill and behaviour assesment. slate and stylus. simbol huruf. trancsribing exercise. bentuk program intervensi awal. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. komputer braille. writing and mathematic assesment. final groupsigns. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. reading. and enrichment exercise. simple upper groupsigns. mentaksir bacaan. This course covers the important of assessment in special education. latihan menulis pindah. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. support services. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children.

teknik bergerak dengan pemandu celik. pengajaran dan pembelajaran murid buta. algebra. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. kuantiti. educational needs of children with multiple handicaps. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. penggunaan teknologi. community-based rehabilitation programme. This course covers the planning. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. indices. pengajaran murid bermasalah penglihatan dengan kecacatan lain. Kursus ini meliputi simbol nombor. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . adatasi kurikulum. kemahiran membiasakan diri. matrices and enrichment exercises in theory and practical. white stick and other mobility equipment. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. adaptation of curriculum. sets. prinsip dan etika kerja sosial. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). mobility techniques without guidance. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. principle social work ethics. amali : kaedah pengajaran braille. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). program pemulihan dalam komuniti. geometri. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.This course covers the numeral signs. orientasi dan ruang. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. ganda dua. operasi asas matematik. This course discuses introduction of orientation and mobility. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. principal dan terminology in orientation dan mobility. micro and macro teaching. logarithms. and hands-on experience and to reinforce learning. teknik bergerak tanpa pemandu celik. basic Mathematical operation. individu. use ICT and other appropriate special aids. algebra. multi disciplinary services offered at the CBR. geometry. mobility techniques with guidance. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. prepare teaching aids. logaritham. quantities. orientation and space. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan.

data collection considerations. special education programmes in Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. action research process. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . organisational structure of special education in Malaysia. analisis data. administration of special education programmes in Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. kaedahkaedah pengumpulan data. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. interpretasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. peranan guru Pendidikan Khas. concepts of action research and models. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal.PKL3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. It discusses introduction to research methods in education. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) PKU3114 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. pengurusan bilik darjah. data collection methods. types of educational research. data analysis. perancangan dan cadangan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. proses penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. classroom management. role of teachers of special education.

language for children with sensory. organizing an action research seminar. roles of school administrator in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . remedial students’ behavioral management. program pemulihan dalam dan luar negara. bahasa dan pertuturan. bahasa kanak-kanak terencat akal. language for autism children. This course emphasises on the theories and models of classroom management. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. speech and language. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. language development theory. 17. development physchology for remedial students. This course discusses basic remedial education. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. This course looks into communication. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. bahasa kanakkanak autisme. studens profile. documentation and publication procedure of action research. component in language. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. profil murid pemulihan. psikologi perkembangan murid pemulihan. pengurusan program pendidikan pemulihan. historical development of remedial education. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. remedial programs in Malaysia and other countries. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. management of remedial education program. handicapped children language. komponen-komponen dalam bahasa.This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. language for children with emotional and behavioural problems. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. sejarah perkembangan pemulihan. penubuhan kelas pemulihan.

jenis-jenis pengamatan. management for dyslexia program. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. pengenalpastian kanak-kanak disleksia. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-084 . assesment and evaluation of dyslexia children.oral assessment. development of dyslexia chilldren. This course covers the importance and use of assessment in remedial education. writing skill assessment. This course focuses on introduction of perception. Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) PKP 3104 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan.remedial education program. causes and strategies to overcome the problems. strategies to overcome the problems. reading assessment. method of teaching mathematics. and mathematics assessment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. support services. ujian diagnostik masalah pengamatan. pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. the role and characteristics of a remedial teacher. social’s skill assessment. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. pengurusan program disleksia. mentaksir bacaan. individual planning education. the basic ability assessment. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. method of or information process. mentaksir bahasa lisan. perkembangan kanakkanak disleksia.. strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan. amali: pelaksanaan ujian. kaedah pengajaran matematik. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. This course discusses the introduction to dyslexia. instruments for identifications of students. practical: assesment implementation. kaedah pengajaran bahasa. behaviour assessment. PKP 3105 Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia. diagnostic test. kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. forming of remedial class. types of perceptions. practical:.

PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1) Kursus ini membincangkan kemahiran menulis. This course discusses the development and language skill. terapi hidro. reading and comprehension skills. development and acquisition of mathematics. comprehension skill. terapi pertuturan. pelaksanaan strategi kemahiran lisan. terapi muzik dan nyanyian. terapi main. diagnostic test instrument. amali. Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education) PKP 3109 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. hydro therapy. assesment and evaluation in writing skill. ejaan dan menulis karangan. kemahiran kefahaman. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan. sand therapy and alternative therapies. spelling skill. assessment in mathematics skill. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-085 . syallabus studies. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. teaching aids for mathematics and lesson plan. bahan bantu belajar kemahiran tulisan. kemahiran mengarang. kemahiran membaca. comprehension. This course discusses writing skill. spelling skill. spelling and comprehension and lesson plan. music and singing therapy. application strategies in teaching and learning. production of mathematics teaching aids and micro teaching. mathematics syallabus study. membaca dan kefahaman. rancangan pengajaran dan pembelajaran. Pratical: construction of mathematics. expression art therapy. pelakasanaan kemahiran mengeja. learnings aids. pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis. amali: terapi fisio. lesson plan. practical: physiotherapy. kemahiran lisan. types of therapy. terapi pasir dan terapi alternatif. practical: the implementaion of oral strategies.(Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa. terapi cara kerja. kemahiran mengeja. syallabus studies. bahan bantu belajar. oral skill. writng skill aids. mathematics competencies. rancangan pengajaran dan pembelajaran. pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran. reading and comprehension. amali: pelaksaan kemahiran menulis. strategies in teaching remedial mathematics. production of perceptual diagnostic test and micro teaching. This course discusses the introduction of therapy . reading and comprehension. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. membaca dan kefahaman. pelaksanaan kemahiran mengarang. speech therapy. art therapy. play therapy. practical: the implementation of writing skill. jenis-jenis terapi. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. terapi pergerakan kreatif. kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran. assesment and evaluation for oral skill. pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. strategies in teaching remedial mathematics. terapi seni visual. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1) This course focuses on the introduction to mathematics.

bahan bantu belajar. segregation and integration. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar.Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik.strategi pengajaran pemulihan matematik. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pertimbangan dalam pengumpulan data. profesionalisme guru. pengasingan dan integrasi. communication and supeversion. PKP3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. teachers’ professionalism. principle social work ethics. kaedah-kaedah pengumpulan data. teaching implementation. parents and community involvement and issues in social system . prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. special classroom management. mengkaji sukatan pelajaran. pelaksanaan pengajaran. pengurusan kelas pendidikan pemulihan. interpretasi data penyelidikan tindakan. strategi pengajaran pemulihan matematik. labeling. rancangan pengajaran harian. learning assessment. pelabelan. pengawasan penyeliaan dan komunikasi. It discusses introduction to research methods in Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-086 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. prinsip dan etika kerja sosial. penglibatan ibu bapa dan komuniti. This course discusses strategies and placement of the student. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. students’ multiple competencies. pentaksiran pembelajaran murid. multi disciplinary services offered at the CBR. perancangan dan cadangan. dan isu sistem sosial. kepelbagaian kompetensi murid. penilaian kemahiran matematik. proses penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. kemahiran-kemahiran dalam matematik. dan pengajaran mikro. community-based rehabilitation programme. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. program pemulihan dalam komuniti.

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKP3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. remedial education programs in schools. programprogram pendidikan pemulihan di Malaysia.education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. PKP 3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan. remedial teachers role. interpreting the action research data. struktur organisasi pendidikan di Malaysia. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. types of educational research. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. organizing an action research seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. peranan guru pendidikan pemulihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . action research process. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. data collection considerations. challenge and vision in management and administration in remedial education. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. clasroom management. data analysis. pengurusan bilik darjah. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. organizational structure of Education Department in Malaysia. planning and proposal. penganjuran seminar.role of administrator in remedial education. documentation and publication procedure of action research. data collection methods. educational research procedure.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. lecturers and peers in a variety of situations. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. skills and teacher values in a guided and real life situation. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. lecturers and peers in a real life situation. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. BBM. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. preparing teaching aids and classroom management.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Pelajar merancang. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. lecturers and peers in a real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Pada peringkat ini. Student teachers are expected to plan. endurance.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. ketahanan diri. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. jati diri. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

the interpretation of curriculum. respiratory system. kepentingan. endocrine system. basic movement concept. children’s games. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. management. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Bunker and Thorpe Model 1982. sistem penghadaman. the importance of physical education. sistem otot. skeletal system. organizing games and techniques. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. criteria in choosing physical education acitivities. jantung. konsep pergerakan asas. model Bunker and Thorpe 1982. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. Heart. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . blood. muscular system. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. teaching and learning of basic movement. lymphatic system and immunity. selular dan tisu organisma. Integumentary system. Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sistem endokrina. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem integumentari. sistem limfatik dan imuniti. nervous system.chemical level. sukatan dan tafsirannya. blood vessels and circulation. sistem saraf. sistem rangka.PAKEJ ELEKTIF 1 1. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. saluran dan peredaran darah. pengelolaan permainan dan teknik permainan. permainan kanak-kanak. sistem respirasi. cellular level and tissue level of organisation. nutrition and metabolism as well as urinary system. pengurusan. darah. digestive system.

pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. managing physical education and sports. administration of national and international sports agency. nilai dan etika dalam sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. laws and administration of sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. undang-undang dan pentadbiran sukan. sports development programme. managing tradisional games.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. isu-isu dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. 2. approaches. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. issues in sports. values and ethics in sports. This course focuses on the introduction of strategies. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. program pembangunan sukan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru.

BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. syllabus contents and its. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. and evaluation. bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . It also discusses topic for micro and macro in teaching. 3. penilaian dan pentaksiran. pengukuran. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. This course focuses on topic selecting. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. membaca dan menulis. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). assessment book and teacher’s guide as well as their contents. text book. This course focuses on topics of assessment.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. measurement. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. kombinasi penggunaan buku teks. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. focusing on combination of using text book.

assessment. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. perkembangan aspek fizikal dan sosial. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) BAM3116 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kemahiran berbahasa Arab. mingguan dan semester. jenis kemahiran. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily.cara menyediakan rancangan pengajaran harian. 4. penilaian kendalian sekolah. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro . weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. terminology of. and writing skills. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. pembinaan item. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. speaking. konsep penilaian. evaluation and examination of Arabic language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 .penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. reading. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.This course discusses on the methodology of teaching listening. describes the teaching steps for every skill.

the learning style. kaedah.This course encompasses the knowledge about health sexuality. falsafah. rancangan makanan tambahan. and micro teaching. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. safety rules in schools. sejarah. 5. mouth health programme. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. school health services. the philosophy. introduction to school health programme integrated approach. pendekatan bersepadu. objectives. school cleanliness practices. strategies and approaches in teaching health education. amalan kebersihan sekolah. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. The course intends to give an understanding on concept. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. safety and environmental safety. keselamatan diri. pengenalan program kesihatan sekolah. prosedur kecemasan. history and the curriculum of health education. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. peraturan keselamatan di sekolah. safe road user program and building safety. objektif. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . emergency procedures. pengenalan pendidikan kesihatan. method. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. penyimpanan bahan bahaya. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. This course expose to the concept and principles of safety education. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. behaviour. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. stail pembelajaran. program kesihatan mulut. safety services. This course focusses the basic concepts in health education. supplementary food plan. free from prejudice and discrimination. positive approach in sexuality. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. keselamatan perkhidmatan. safety of self. storeage of dangerous product. perkhidmatan kesihatan sekolah. emphases on children’s health. introduction to health education. physical and social growth. konsep.

and measurement. approaches. 5P concepts. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. objektif dan organisasi kandungan. teknik. pemulihan dan penilaian (“5P”). taksonomi dan domain. kecerdasan pelbagai. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. the concepts of strategy. This course focuses on teaching component. konsep-konsep: strategi. kemahiran belajar cara belajar. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. Teori Pemerolehan Bahasa. table of test specifications. penilaian bahasa berasaskan projek. pengujian dan penilaian. techniques. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . types and method of language assessment. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. nilai. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. konstruktivisme. application of Road Safety Education. pembelajaran masteri. kajian masa depan dan sistem bahasa. matlamat. added value skills and language system. assessment of learning experience. application of teaching language approaches. constructivisme. kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran membaca. pengisian kurikulum: ilmu. kaedah pengajaran bahasa Melayu. konsep penggabungjalinan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pembinaan ujian. reading. kemahiran menulis. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. testing development. language skills assessment and language activities. penyerapan. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. and writing. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengayaan. taxonomy and domain. project based language assessment and school based assessment. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. teaching method for Malay Language. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. content objectives and organization. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. mastery. jenis dan kaedah penilaian bahasa. Teori Huraian Bahasa. method. peraturan sosiobudaya. aims. kewarganegaraan. jadual spesifikasi ujian. konstruktivisme dan kontekstual. application of learning language approach. pendekatan. Teori Huraian Bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. application of value added skills. evaluation.

characteristics. preparation of teaching plan for reading skills.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. matlamat. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teori pembelajaran konstruktivisme. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. writing skills. mengenali dan menulis aksara Cina. ciri-ciri. teknik pengajaran kemahiran membaca. kemahiran menulis. assessment of reading skills. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. This course elaborates on listening and speaking skills. roles. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. penilaian kemahiran membaca. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kemahiran mengarang. latihan merancang. Constructivism Learning Theories. managing and implementing teaching and learning. kemahiran membaca. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. This course covers the methodology in learning. peranan. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . This course studies the concepts. teaching reading skills. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. 6. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. reading skill. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. approach to teaching writing skills. followed by planning. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. approaches and methods of teaching techniques of reading.

membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. 7. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) BTM3102 Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. implementation. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. preparing the table of specification and analysing test results. prinsip dan fungsi. functions. kaedah. BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. principles. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. methods. kaedah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . Pendedahan juga diberi tentang teori. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. proses pelaksanaan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. It exposes students’ to the theory.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. keperluan sukatan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course comprises the basic concepts.

constructing the JSU. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. developing the marking scheme and the administration of examinations. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. analyzing items.This course exposes students to various theories. penguasaan dan penggunaan bahasa. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on topics related to various functions of language and its use. aspek bacaan luas. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pembelajaran Bahasa Tamil. With the exposure. they are expected to produce various creative texts of their own. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. kaedah pembinaan instrumen. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pelbagai genre penulisan. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . In addition. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. menganalisis item. pentaksiran dan penilaian. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

the methods of teaching and learning. domain. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. aims. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. bentuk projek kewarganegaraan. matlamat dan objektif. concept. konsep. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. the purposes of the use of resources. objectives. kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course introduces to students to the rationale. perancangan pengajaran. mengurus dan melaksanakan projek. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. tujuan penggunaan sumber. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Teori Pembelajaran.PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. projek kewarganegaraan. merancang. lesson planning. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. This course details the learning theories. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. syllabus of the Civic and Citizenship Education. skills in teaching and learning. types and methods of the preparation of resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . domain. jenis dan cara menghasilkan sumber. techniques and activities in teaching and learning.

pendekatan. teori-teori perkembangan moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. religious and societal values as well as moral development theories. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . kaedah. approaches. values. nilai-nilai agama dan masyarakat. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. planning. preparing the scheme of work. 2. teori–teori etika. konsep asas nilai. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. In this course. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. moral being. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. citizenship project. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. lesson planning. ethical theories. issues faced in assessment of Moral Education. managing and implementation of project. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. methods. implementation strategy of the citizenship projects. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) KfKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations.This course details the introduction of Service Learning. types of citizenship projects. insan bermoral.

Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. issues in science education. marking and moderation of test scripts. teaching science for all children and science for exceptional children. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. definition of terms. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. types of assessment. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. test design and construction. isu-isu dalam pendidikan sains. teaching and learning strategies for primary science. assessment tools. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. memperolehi kemahiran manipulatif. 3. scoring of assessment. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. analysis of test score. purpose of assessment. areas of assessment in primary school science. Malaysian primary science curriculum II. Malaysian primary science curriculum I. This course focuses on moral problems faced in schools. interpreting test score and forms of examination. acquiring manipulative skills. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. administration of test. the basic science process skills and integrated science process skills. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. pengajaran sains sekolah rendah. primary science teaching. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. pengurusan makmal sains. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. bentuk-bentuk pentaksiran. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. preparation and improvisation of selected resources and presentation. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. Pelajar didedahkan kepada makna. applications of mathematics learning theories are highlighted in the Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. preservation of biological specimens. matlamat pentaksiran. pengawetan spesimen biologi. rekabentuk dan pembinaan ujian. alat-alat pentaksiran. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. science teaching and learning resources. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. pentadbiran ujian. definisi istilah. 4. rules and safety in the laboratory. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. safe handling of scientific materials handling of chemicals. peraturan dan keselamatan dalam makmal. It will discuss about management of science laboratory. using relevant mathematical ideas. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. penskoran pentaksiran. basic laboratory techniques.Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. teknik-teknik asas makmal. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. In addition. analisis skor ujian.

It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. perpuluhan dan peratus. Pecahan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Teaching of Numbers. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Fractions. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. decimals and percentages. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Selain itu. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. 5. fractions.teaching and learning of mathematics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. pecahan. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan.

micro and macro teaching. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. approach. the 5P concept. goals and objectives of the VAE curriculum. lesson planning. konsep 5P. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). This course covers the learning theories. Membuat Corak dan Rekaan. the importance of curriculum development. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. resource and teaching aid management. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. lesson planning. perancangan dan persediaan mengajar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. pendekatan. Modelling and Constructing. huraian sukatan pelajaran. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. subject matter. Pattern-Making and Designing. pengajaran mikro dan makro. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. as well as practical activities for explorations of tools and materials. jenis-jenis pentaksiran.Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. persediaan mengajar. the roles of the VAE teachers. matlamat. bahan. kaedah pentaksiran PSV. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. that is: Drawing and Picture Making. bentuk Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . strategy. content and themes in producing art works for the four areas. as well as teaching and learning resources. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. objektif kurikulum. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. management of outdoor and indoor activities. strategi. kepentingan perkembangan kurikulum. specifications of the syllabus. tujuan pentaksiran PSV. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. peranan guru PSV. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE).

fungsi muzik dalam pendidikan. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. mark schemes. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. alberti bass. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. sociological and psychological factors that affect music education. permainan alat muzik. 6. methods and forms of assessment. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. importance of music. sing melodies in keys changes from major to minor. aims and the functions of music in education. Carl Orff and Jaques Dalcroze. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. mengimprovisasikan melodi di kibod. broken chord. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. peraturan memberi markah. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. evaluation of art works and evaluation of portfolios. faktor-faktor sosiologi. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. play block chords. matlamat. aims of assessment in VAE. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. jumping chord. This course is an introduction to Zoltan Kodaly.pentaksiran PSV. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam permainan iringan kord blok. bes alberti. broken chords. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. melody improvisation. types of assessments. playing of musical Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. philosophical implications. psikologi.

mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. permainan alat perkusi. semester. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. remaja. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. micro and macro training sessions. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. the playing of recorder and percussion instruments. permainan alat rekoder. mingguan dan harian. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. 7. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0) BMM3101 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . aural sensitivity and movement to music. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. types and characteristics of children and adult voices. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. teaching and learning of singing in the music classroom. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.

perbincangan. matlamat. daily lesson plan orientation. pengisian kurikulum: ilmu. debate. kemahiran belajar cara belajar. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. kaedah ajuk hafaz. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. forum. aims. kajian masa depan dan sistem bahasa. kewarganegaraan. pendekatan induktif dan deduktif. soal jawab. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kecerdasan pelbagai. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . inkuiri penemuan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pendekatan eklektik dan komunikatif. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. penyerapan. story telling. nilai. kodkognitif. drama. lingusitic. konsep penggabungjalinan. quiz. perbualan telefon dan penyampaian laporan. dialogue. bahasa komuniti. brain storming. defination. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konsep-konsep: strategi. pengayaan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. latih tubi. reading. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. eklektik and communicative approach. oral-aural. telephone conversation and report presentation. code-cognitive. konstruktivisme. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran membaca. kuiz. Teori Huraian Bahasa. pemulihan dan penilaian (“5P”). kaedah. linguistik. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pendekatan. objektif dan organisasi kandungan. This course describes and elaborates aspect of philosophy. drama. the writing of teaching steps. inquiry. orientasi rancangan pengajaran harian. discussion. drill. simulation. tatabahasa terjemahan dan terus. kemahiran menulis. and writing. penulisan langkah pengajaran. perbahasan. simulasi. 5P concepts. dialog. method and techniques. kaedah dan teknik. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. approaches. pembelajaran masteri. kemahiran mendengar dan bertutur. situasional. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. konsep dan jenis teknik : main peranan. concept and techniques : role play. forum. grammar translation.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. definisi. comunity language. oral-aural. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. audio lingual method. added value skills and language system. pendekatan. peraturan sosiobudaya. teknik. bercerita. kaedah natural. inductive and deductive approach. question and answer. sumbangsaran. situational. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. content objectives and organization. natural method. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2.

project based language assessment and school based assessment. application of teaching language approaches. kemahiran membaca. writing skills. types and method of language assessment. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. taxonomy and domain. assessment of learning experience. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. techniques. evaluation. pembinaan ujian. taksonomi dan domain. pengurusan peralatan dan bahan. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. preparation of teaching plan for reading skills. assessment of reading skills. pengurusan kewangan. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. teaching reading skills.penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. teknik pengajaran kemahiran membaca. language skills assessment and language activities. testing development. approach to teaching writing skills. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). application of learning language approach. penilaian bahasa berasaskan projek. and measurement. reading skill. constructivisme. jenis dan kaedah penilaian bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. method. Teori Huraian Bahasa. approaches and methods of teaching techniques of reading. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. This course elaborates on listening and speaking skills. table of test specifications. kemahiran menulis. pengujian dan penilaian. penilaian kemahiran membaca. perancangan pengajaran KHSR. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. approaches. This course focuses on teaching component. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. kemahiran mengarang. application of value added skills. dan bahan bantu mengajar. teaching method for Malay Language. penilaian pengalaman pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. jadual spesifikasi ujian. keselamatan bengkel. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . the concepts of strategy. 8. strategi. Teori Pemerolehan Bahasa. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. mastery. application of Road Safety Education.

alternative evaluation skills for using rubric. pengurusan dan penjagaan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. implement teaching planning and audio visual aids. penyediaan batas dan bekas menanam. financial management. membina Jadual Spesifikasi Ujian. marking scheme and mark analysis. tanaman sayur-sayuran dan hiasan.perniagaan elektronik (E-dagang). Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. various methods of evaluation. item development. peraturan pemarkahan. business law. pemilihan pakaian. management and administration. pemeliharaan ikan hiasan. portfolio. Topics coveres studies on fabric. basic statistic. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. jenis penilaian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. analisis markah dan statistik asas. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio.This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. This course deals with three main components: home technology. undang-undang perniagaan. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. tool and material management. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. test specification table. choice of clothing and sewing and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . pengenalan kepada ikan hiasan. competency and school based evaluation. proses jahitan dan membuat pakaian. and vegetable and ornamental crops production technology. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. penggunaan dan interpretasi data. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. finance. electronic commerce (E-commerce). kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. rearing ornamental fish technology. discussion on validity and reliability of evaluation format. workshop safety. kewangan. strategy. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pembiakan dan penanaman. safety and rule regulation. technique and teaching methodology. pelbagai cara penilaian. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. interpretation as well as report writing on assessment.

teater dalam bilik darjah. short term vegetable and ornamental crops. teater pembaca. dan new critics. rearing ornamental fish technology. post structuralism dan deconstruction. character and characterisation. opinion angle. dan guru sebagai penulis. plot. short stories. dan isu karya kreatif. theatre for multipurpose. preparation of planting beds and containers. genre writing publishing. post modern. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . dialog dan latar tempat. marxism. existensialism. selection and preparation of equipments and materials. creative writing strength. surelisme. cerpen. bercerita. persoalan. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. semiotic. eksistensialisme. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. dialog and location background. propagation and planting. resepsi dan teori tindak balas pembaca. plot. teachers in action. surelism. post colonial. fenomenologi. plant care. harvesting and use of plants produced. boneka. the vegetable and ornamental crops production technology. story telling. puisi. genre formation process. arcitipal. reading theatre. popular novel. kritik genre dan kritikan baru. tema. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. watak dan perwatakan. reading reception dan reflection theory. 9. pascakolonial. genre critics. the ornamental fish. novel remaja. proses pengeraman bahan. hermeneutic. novel popular. management and care of ornamental fish. Marxisme. simulasi dan improvisasi. and teacher as a writer. kekuatan karya kreatif. femenisme. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. teater untuk kepelbagaian tujuan. This course elaborates on the introduction to theatre in education. poems.clothes making processes. tropical freshwater ornamental fish:. pascamoden. tetamu dalam aksi. puppet. psikoanalisis. latar tempat. femenism. creative writing themes and issues. autobiography. visitor in action. simulation and improvisation. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. theatre inclassroom. semiotik. adolescent novel. guru dalam peranan (teachers in action). fenomenology and hermeneutic. penerbitan karya. psyco-analysis. This course elaborates on literary critics field like. sudut pandangan.

selection and script writing. sinematografi dan persembahan. teori pementasan. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. history and background. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. pemilihan pelakon. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. pergerakan kreatif. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. pengurusan produksi. muzik dengan pergerakan. pengarahan. perancangan pengajaran dan pembelajaran. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. music with movements elements of movement. element. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. produksi. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. pementasan. dan pembinaan skrip. unsur-unsur pergerakan. etika pementasan. mengadakan sesi uji bakat.Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. elemen. sejarah dan latar belakang. basic dramatisation. pemilihan. cinematography. technology in teaching and learning music in classroom. implementing a screen testing. teaching and learning resources. testing and evaluation. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. pengujian dan penilaian. performance ethics. teater dan teater kanak-kanak. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. forming production management. production. and presenting a performance. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. creative movement. stage performance theory. asas lakonan dan vokal. a performance. actors selection. and vocalisation. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. This course elaborates on the definition and concept of drama. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. directoring. theatre and children theatre. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. 10. teaching and Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . jenis-jenis pergerakan. and forms of children drama. improvisasi. sumber pengajaran dan pembelajaran. types. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. jenis dan bentuk drama kanakkanak.

children’s songs and cultural songs. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. interpretation ayat hukum. isti`azah. nyanyian kanak-kanak. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. introduction to children’s songs. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. nyanyian semerta dan aural. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. dan khatam al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan.learning music through movements. tafsir ayat hukum. Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) PRM3103 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. tafsir ayat akhlak. impromptu singing and aural. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) PRM3104 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. isti’azah. patriotic songs. basmalah. interpretation ayat aqidah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. takbir. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir ayat aqidah. interpretation ayat akhlak. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . lagu-lagu patriotik. basmalah. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. 11. takbir. and khatam al-Quran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics.

The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. The topic Language and literature is also introduced. harakat. the degree of Hadith and rules. Muhkam dan Mutasyabih. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Jin. definitions. hukum beramal. Hadith Qudsi. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Nahawand. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. 12. Sikah dan Jiharkah. mukjizat al-Quran. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. harakat. arRahman. Jin. Mansukh. arRahman. Nuh. Muhkam and Mutasyabih. riwayat hidup perawi hadith. hadith palsu dan implikasinya. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Nasikh and Mansukh. Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. burdah. Nasikh. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. wuslah. burdah. its mukjizat. wuslah. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. reading and writing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Nahawand.PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. Each tarannum will focus on tabaqat. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. martabat. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nuh.

syntax. kemahiran mengurus bilik darjah. syllabus study. pengajaran. membaca. the teaching and assessing of literature for primary schools. and introduction to lesson planning. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. tatabahasa dan ejaan. 13. the teaching and assessing of listening and speaking skills. general principles in the teaching of language skills. pengajaran. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. theories of second language acquisition. classroom management. the teaching and assessing of vocabulary. and semantics. pengajaran kelas cantum. materials selection. the teaching of grammar. the teaching and assessing of reading skills. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran.Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. morfologi. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. spelling and dictation. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. communication. the teaching and assessing of writing skills. testing and evaluation. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. integration of language skills and language content. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. morphology. sintaks dan semantik. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. multiple classroom teaching. BAHASA CINA Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . methods and techniques. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. kemahiran membaca dan menulis. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. adaptation and simplification. peperiksaan dan penilaian. the English sound system (phonology). komunikasi. remedial and enrichment activities. an overview of teaching approaches. developing classroom skills.

This course comprises the basic concepts. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. implementation. ciri-ciri. functions. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat.BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course studies the concepts. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. methods. proses pelaksanaan. prinsip dan fungsi. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. teori pembelajaran konstruktivisme. followed by planning. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. characteristics. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the methodology in learning. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. roles. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. managing and implementing teaching and learning. latihan merancang. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. principles. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. peranan. Constructivism Learning Theories. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 .

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-018 . serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET).KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. bertutur. The topics emphasizes on listening. and Cohesive devices in spoken and written language. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. speaking. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. reading and writing. It focuses on Tense types and aspects. Sentence types. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

2 1.4 1. merancang.4 2. 1. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. teori pembelajaran.2 2. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. sosial. 1.6 2. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. psikologi dan etika profesional keguruan.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengintegrasikan kemahiran mengajar.4 mengurus masa.1 1.1 3.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Pentaksiran.3 3. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. budaya. bahan kurikulum.5 2. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.3 2. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.2 3. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.5 1.6 3. 2. emosi dan tekanan secara berkesan. 2.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.

Hasil Pembelajaran 3.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi 6. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. akauntabiliti integriti. Kaedah Saintifik. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 6. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Komunikasi.6 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. 5.2 dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.5 3. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.2 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.3 4. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.5 4. 4. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.4 4. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.3 5. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.4 5.3 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. 4.6 5. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Etika. menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk 6. 6. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.1 4.4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .2 5. 4.1 5.

5 LAMPIRAN 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis.3 8. 6.1 8. 8. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.3 7. tenaga manusia.5 menggunakan kemahiran akses kendiri.1 7.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.4 8.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 8. Pembelajaran Sepanjang Hayat 7. 7. membuat muhasabah diri. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.Hasil Pembelajaran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengenal pasti kewangan. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. 7.4 7. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan 7. 2.KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu Englis h Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 1. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidi kan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 telah ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Jasmani • Pendidi kan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 3.

MAJOR ELEKTIF 1 • • • ELEKTIF 2 Pendidikan Moral Kemahiran Hidup • CATATAN daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 9. Matematik Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 10. Sains Pendidikan Jasmani • • Englis h Language • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • • • • • • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. Persuratan dan Kesenian Melayu • Pendidikan Seni Visual 8.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. MAJOR Reka Bentuk dan Teknologi ELEKTIF 1 Pendidikan Jasmani • • • • • ELEKTIF 2 Englis h Language Bahasa Melayu Pendid ikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • CATATAN Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral 14. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12.

pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan Elektif 2 telah ditetapkan • Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • • Bahasa Melayu • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit.BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral CATATAN 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 17. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Pendid ikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendid ikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l 16. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Datin Sitti Haishah binti Abd.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful