Anda di halaman 1dari 6

A

Wood B 2 2 Wood C 3 3 Fire D 4 4 Fire E 5 5 Earth F 6 Earth G 7 Metal H 8 Metal 9 Water 10 Water Wood Wood Fire Fire Earth Earth Metal Metal Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Metal Yin Water Yang Water Yin 1 Wood Yang 2 Wood Yin 3 Fire Yang 4 Fire Yin 5 Earth Yang 6 Earth Yin 7 Metal Yang 8 Metal Yin Yang Metal Yang Yin Earth Yin Boar Rat Ox I Tiger J Rabbit K Dragon L Snake A Horse B Goat C Monkey D Rooster E Dog F Boar Yang Earth Yang Dog Yin Fire Yin Rooster Yang Fire Yang Monkey Yin Wood Yin Goat

Yang

Wood Yang Horse

Horse Wood Yang Goat Wood Yin Monkey Fire Yang Rooster Fire Yin Dog Earth Yang
ray.bergmann@gmail.com

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Boar Earth Yin Rat Metal Yang Ox Metal Yin Tiger Water Yang Rabbit Water Yin Dragon Wood Yang Snake Wood Yin Horse Fire Yang Goat Fire Yin Monkey Earth Yang Rooster Earth Yin Dog Metal Yang Boar Metal Yin

19

Water Water H I 21 1 Wood J 22 2 Wood 23 K 3 Fire L 24 4 Fire A 5 Earth B 6 Earth C 7 Metal 8 Metal 9 Water 10 Water Wood Wood Fire Fire Earth Earth Metal Metal Yang Yin Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Metal Yin Water Yang Water Yin 1 Wood Yang 2 Wood Yin 3 Fire Yang 4 Fire Yin 5 Earth Yang 6 Earth Yin 7 Metal Yang 8 Metal Yin Yang Metal Yang Yin Earth Yin Yang Earth Yang Horse Goat Monkey D Rooster E Dog F Boar G Rat H Ox I Tiger J Rabbit K Dragon L Snake A Horse B Goat Yin Fire Yin Snake Yang Fire Yang Dragon Yin Wood Yin Rabbit Yang Wood Yang Tiger Tiger Wood Yang Rabbit Wood Yin Dragon Fire Yang Snake Fire Yin Horse Earth Yang 25 Goat Earth Yin 26 Monkey Metal Yang 27 Rooster Metal Yin 28 Dog Water Yang 29 Boar Water Yin 30 Rat Wood Yang 31 Ox Wood Yin 32 Tiger Fire Yang 33 Rabbit Fire Yin 34 Dragon Earth Yang 35 Snake Earth Yin 36 Horse Metal Yang 37 Goat Metal Yin 38 Cycle 1 Yin Water Yin Ox Ox Water Yin 10 20

Yang

Water Yang Rat

Rat Water Yang

39

Water Water D E 41 1 Wood F 42 2 Wood 43 G 3 Fire 44 H 4 Fire I 5 Earth J 6 Earth K 7 Metal 8 Metal 9 Water 10 Water Wood Wood Fire Fire Earth Earth Metal Metal Yang Yin Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Metal Yin Water Yang Water Yin 1 Wood Yang 2 Wood Yin 3 Fire Yang 4 Fire Yin 5 Earth Yang 6 Earth Yin 7 Metal Yang 8 Metal Yin Yang Metal Yang Yin Earth Yin Yang Earth Yang Tiger Rabbit Dragon L Snake A Horse B Goat C Monkey D Rooster E Dog F Boar G Rat H Ox I Tiger J Rabbit Yin Fire Yin Ox Yang Fire Yang Rat Yin Wood Yin Boar Yang Wood Yang Dog Dog Wood Yang Boar Wood Yin Rat Fire Yang Ox Fire Yin Tiger Earth Yang 45 Rabbit Earth Yin 46 Dragon Metal Yang 47 Snake Metal Yin 48 Horse Water Yang 49 Goat Water Yin 50 Monkey Wood Yang 51 Rooster Wood Yin 52 Dog Fire Yang 53 Boar Fire Yin 54 Rat Earth Yang 55 Ox Earth Yin 56 Tiger Metal Yang 57 Rabbit Metal Yin 58 Yin Water Yin Rooster Rooster Water Yin 10 40

Yang

Water Yang Monkey

Monkey Water Yang

59

Water L Water Yin Water Yin Snake Snake Water Yin 10 60

Yang

Water Yang Dragon

Dragon Water Yang

Stem Pinyin kunyomi on'yomi

Celestial Chinese Japanese Japanese Korean

(RR) VietnameseYin and Yang (??) Wu Xing (??) Wu xing correlations 1? jia( kinoe 2? yi( kinoto 3? bi(ng hinoe 4? di-ng hinoto 5? w tsuchinoe 6? ji( tsuchinoto 7? ge-ng kanoe 8? xi-n kanoto 9? rn mizunoe

kootsu hei tei bo ki koshin jin

? (gap) ? (eul) ? (byeong) ? (jeong) ? (mu) ? (gi) ? (gyeong) ? (sin) ? (im)

gip a^'t bnh ?inh ma^.u ky? canh tn nhm

? (yang) ? (yin) ?(yang) ?(yin) ? (yang) ? (yin) ? (yang) ? (yin) ? (yang)

Yang Yin Wood Fire Wood Yang Fire Yang Earth Yang Metal Yang Water Yang

Earth
Metal Water ? (wood) ? (fire) ? (earth) ? (metal) ? East ? South ? Middle ? West

? (water) ? North