Anda di halaman 1dari 7

TAJUK TESIS : SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QURAN YANG EFEKTIF : SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN

TERENGGANU
PENYELIDIK-PENYELIDIK : 1. USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH 2. P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON 3. USTAZ AZMI SHAH BIN SURATMAN 4. USTAZ SULAIMAN SHAKIB BIN MOHD NOOR 5. USTAZ KAMARUL AZMI BIN JASMI 6. USTAZ ABDUL BASIT BIN SAMAT @ DARAWI

DISEMAK OLEH : 1. ABU HASSAN BASORI BIN ABDULLAH 2. MOHD AL-HAFIZ BIN KARIM 3. AIZI SAIDI BIN ABDUL AZIZ 4. AHMAD ZULFA BIN ABDUL SAMAT 5. MOHD HAFAS BIN HAJI ALI

PENSYARAH : 1) PROF. DATO WIRA DR. JAMIL BIN OTHMAN 2) PROF. MADYA DR. AZHARUDDIN SAHIL

SARJANA PENGAJARAN AL-QURAN 2011/2012 KULLIYAH AL-QURAN DAN SUNNAH KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH

i.

PENDAHULUAN

Al-Quran adalah satu elemen terpenting di dalam kehidupan umat islam. Penerapan nilai-nilai yang terdapat di dalam al-Quran adalah amat penting di dalam diri masyarakat islam bagi melahirkan seorang individu muslim yang sempurna. Pendidikan al-Quran adalah bermatlamat untuk membina masyarakat yang bertaqwa, masyarakat yang adil berasaskan kasih-sayang, belas kasihan, persaudaraan dan masyarakat yang bertolak-ansur,

bertanggungjawab, berfikiran bebas, demokrasi, tidak zalim, tidak sombong dan masyarakat yang berjalan mengikut garis panduan al-Quran. Matlamat terpenting pendidikan al-Quran ialah mendidik manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. Dalam masyarakat yang dilanda arus globalisasi, pembelajaran al-Quran secara hafazan mampu menjadi pemankin ke arah membentuk minda fotografi yang bakal melahirkan generasi yang hafiz, alim, daie dan profesional sekaligus memenuhi matlamat pendidikan al-Quran. Menghafaz adalah salah satu kaedah yang penting di dalam mendalami ilmu al-Quran. Hafazan adalah proses yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Menghafaz memerlukan suatu kekuatan fikiran pada orang yang melakukannya, sementara menghafaz sesuatu yang dipelajari dan mengasah ingatan melalui hafazan adalah cara yang paling baik untuk mengekalkan ingatan dan kecerdasan otak. Sejarah pembelajaran al-Quran secara hafazan bermula sejak turunnya ayat pertama dari al-Quran kepada Nabi Muhammad S.A.W Sebagaimana dimaklumi dari berbagai nas bahawa beliau adalah seorang nabi yang ummi, yakni tidak tahu menulis dan membaca. Dalam keadaan ummi itulah baginda Nabi Muhammad S.A.W menerima al-Quran dari Malaikat Jibril dan seterusnya menyampaikannya kepada para sahabat menerusi hafazan. Proses turunnya al-Quran secara berperingkat-peringkat membantu dan memudahkan Rasulullah S.A.W untuk menyampaikannya kepada para sahabat, yang kemudiannya menghafaz dan memahami isi kandungannya. Kebiasaan tidak terburu-buru ini dikekalkan sehinggalah menjadi salah satu metod atau manhaj di dalam menghafaz al-Quran. Senario yang berlaku pada hari ini menampakkan bahawa kesedaran umat islam terhadap kepentingan dan kebaikan menghafaz al-Quran mendorong ibubapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama yang menyediakan pengajian tahfiz al-Quran di samping mata pelajaran agama dan akademik. Di samping sekolah-sekolah agama yang sedia ada, lebih banyak pusat-pusat pengajian tahfiz dan institut al-Quran didirikan bagi memenuhi permintaan terhadap pengajian tahfiz al-Quran. Para dermawan dan orang berada tampil ke hadapan untuk menjadi penaja pelajar hafiz dan kelas-kelas tahfiz al-Quran yang ditubuhkan. 2

Sememangnya title seorang hafiz atau hafizah al-Quran sangat tinggi darjat dan martabatnya di sisi Allah S.W.T serta dipandang mulia di sisi manusia. Kemuliaan ini kerana ia adalah suatu amanah langsung dari Allah S.W.T ke atas mereka untuk bertanggungjawab terhadap penjagaan hafazan. Selepas seseorang itu menghafaz keseluruhan al-Quran, ia hendaklah memelihara dan mengekalkannya supaya hafazan tersebut tidak hilang dari ingatan. Namun disebalik keghairahan ini, terdapat pula kekecewaan di kalangan ibubapa yang anaknya diberhentikan daripada pengajian kerana kegagalan mereka menghafaz dalam tempoh-tempoh tertentu. Bagi diri pelajar pula, kegagalan tersebut menyebabkan sebahagian daripada mereka menjadi putus asa, merasa rendah diri, dan tidak berminat untuk meneruskan persekolahan walaupun dalam pengajian yang lain. Ini kerana mereka merasakan gagal dalam menyempurnakan impian ibubapa untuk menjadikan anak mereka seorang hafiz al-Quran. Memandangkan cabaran, gangguan, halangan dan amaran Allah S.W.T serta kesukaran-kesukaran bagi seseorang itu menghafaz al-Quran, maka diperlukan suatu kaedah hafazan yang berkesan dan bersistematik bagi membantu mereka menghafaz dan menjaganya dari lupa. Permasalahan yang dibentangkan ini diharap akan dapat diperincikan dan akan dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik melalui analisis ke atas keberkesanan sistem pembelajaran dan kaedah hafazan di negara ini dan mencadangkan modul terbaik mengenai cara penghafazan untuk dimanfaatkan dalam usaha melahirkan lebih ramai huffaz al-Quran.

i.

PERNYATAAN MASALAH 1) Kajian ini bertujuan mencari suatu sistem pembelajaran dan kaedah hafazan yang efektif bagi membantu pusat-pusat pengajian tahfiz untuk melahirkan lebih ramai para huffaz.

2) Sistem ini termasuk : a) Kaedah untuk hafazan baru ( dars jadid ) b) Kaedah untuk mengekalkan hafazan yang lepas ( sabiq ) c) Kaedah ulangan bacaan ( taqrir/murajaah )

3) Kegagalan pelajar menguasai ketiga-tiga sistem ini mengakibatkan mereka tidak dapat menghafaz al-Quran pada tahap yang maksimum

4) Walaupun telah banyak penubuhan madrasah/maahad/institut tahfiz al-Quran, namun sehingga kini tiada suatu modul yang efektif untuk dijadikan panduan dalam melahirkan lebih ramai huffaz al-Quran.

ii.

OBJEKTIF KAJIAN 1. Mengetahui sistem pembelajaran yang sesuai bagi pelajar tahfiz lelaki dan wanita. 2. Mengenalpasti kaedah hafazan yang berkesan. 3. Mendalami permasalahan yang sering dihadapi oleh pelajar lelaki dan perempuan dalam menghafaz al-Quran. 4. Mencadangkan satu bentuk penyelesaian yang berkesan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahfiz.

iii.

PERSOALAN KAJIAN 1. Apakah kaedah hafazan yang paling baik dan berkesan untuk menghafaz alQuran 2. Apakah modul kaedah hafazan yang terbaik dan bersistematik yang boleh dilaksanakan di Madrasah/Maahad/Institut tahfiz al-Quran.

iv.

SKOP KAJIAN Kajian ini tertumpu kepada pelajar-pelajar di pusat tahfiz al-Quran di Institut al-Quran Kuala Lumpur dan Maahad Tahfiz al-Quran Kubang Bujuk Serada, Terengganu. Kajian ini juga melibatkan guru-guru dan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran penghafazan alQuran.

v.

KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini diharapkan agar dapat : 1. Memberi sumbangan kepada pihak Madrasah/Maahad/Institut tahfiz untuk mencari suatu kaedah yang berkesan dalam melahirkan para hafiz. 2. Melahirkan seorang hafiz atau hafizah bagi setiap keluarga.

3. Menjadi suatu rumusan bagi menghasilkan modul pembelajaran dan pengajaran kaedah hafazan dalam usaha mewujudkan institusi tahfiz al-Quran yang tersusun dan moden.

vi.

FAEDAH KAJIAN Selepas daripada kajian ini dijangkakan dapat : 1. Mengenalpasti kaedah hafazan yang terbaik dan paling efektif. 2. Menyediakan satu modul kaedah hafazan yang terbaik dan bersistematik untuk kegunaan Madrasah/Maahad/Institusi tahfiz yang lain. 3. Mengenalpasti masalah di kalangan para pelajar tahfiz dan penyelesaiannya.

vii.

LATAR BELAKANG RESPONDEN YANG DIKAJI Secara keseluruhannya sebanyak 280 set borang soal selidik telah diedarkan. Sebanyak 288 set diedarkan di Madrasah Quran Kubang Bujuk dan 85 set diedarkan di Institut Tahfiz Kuala Lumpur. Daripada jumlah tersebut, hanya 368 set borang sahaja dikembalikan manakala 12 set lagi tidak dikembalikan oleh responden. Ianya menjadikan jumlah keseluruhan responden yang dikaji ialah seramai 368 orang sahaja. Responden lelaki seramai 337 orang dan responden perempuan pula seramai 31 orang.

viii.

DAPATAN KAJIAN 1) Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah/Institut tahfiz al-Quran Kebanyakan responden bersetuju bahawa sistem pembelajaran yang paling berkesan di dalam mendalami ilmu menghafaz al-Quran ialah melalui bimbingan yang diberikan oleh guru. Kecenderungan ini adalah berdasarkan kepada nilai min tahap persetujuan tertinggi daripada responden yang dicatatkan iaitu 4.73. Nilai min terendah yang dicatatkan oleh responden iaitu 2.51 menunjukkan kebanyakan responden tidak bersetuju dengan pernyataan yang

menjelaskan bahawa sistem pembelajaran akademik yang digunapakai selaras dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 5

Malaysia menjamin keberkesanan bagi sistem pembelajaran mereka di dalam ilmu hafazan al-Quran ini. 2) Kaedah hafazan yang digunapakai dalam menghafaz al-Quran Nilai min yang paling tinggi dicatatkan iaitu 4.70 menunjukkan kebanyakan responden bersetuju bahawa mereka akan melancarkan ayat yang hendak dihafaz beberapa kali terlebih dahulu sebelum mula menghafaz. Nilai min yang paling rendah dicatatkan iaitu 3.20 menunjukkan tidak ramai responden bersetuju bahawa kaedah menulis ayat yang hendak dihafaz berulang kali sebelum dan selepas menghafaz sesuatu ayat alQuran. 3) Masalah-masalah di dalam proses menghafaz al-Quran Tidak menitikberatkan adab-adab sebelum dan selepas menghafaz al-Quran seperti amalan-amalan doa. Sebanyak 88.9 % persetujuan bagi masalah berikut. Tidak menjaga pancaindera daripada melakukan perkara-perkara maksiat semasa proses menghafaz al-Quran. Sebanyak 85.3 % responden bersetuju dengan masalah tersebut. Tidak menjaga pemakanan seperti memakan hati, kepala ikan dan makanan-makanan yang masam kerana ianya dapat melemahkan daya ingatan. Sebanyak 73.9 % responden bersetuju dengan masalah tersebut. Pergaulan sosial juga mempengaruhi daya ingatan seseorang untuk menghafaz kerana percampuran benda-benda atau pemikiran-pemikiran yang tidak sepatutnya di dalam ingatan mereka dapat melemahkan daya ingatan dan seterusnya mambantutkan proses penghafazan mereka terhadap ayat-ayat al-Quran. Sebanyak 68.8 % daripada responden bersetuju dengan masalah tersebut. responden menyatakan

ix.

RUMUSAN Setelah menetili kajian ini, dapatlah dirumuskan sepertimana berikut : 1) Tajuk yang dipilih ialah Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan AlQuran Yang Efektif. Sungguh pun begitu, penulis tidak menjelaskan maksud sistem pembelajaran yang dikehendaki sehingga menimbulkan kesamaran kepada pembaca. 6

2)

Pernyataan masalah pula hanya dibangkitkan tentang kaedah hafazan yang merangkumi dars jadid, sabiq dan murajaah, sementara sistem pembelajaran tidak dinyatakan permasalahannya. Penulis menyatakan antara objektif kajiannya ialah mengetahui sistem pembelajaran yang sesuai bagi pelajar lelaki dan perempuam. Hal ini tidak bertepatan dengan persoalan kajian tidak langsung menyebut tentang sistem pembelajaran. Sebaliknya dalam persoalan kajian, penulis hanya

3)

menimbulkan persoalan tentang kaedah hafazan dan modul kaedah hafazan yang baik. 4) Penulis hanya menggunakan borang kaji selidik kepada pelajar sahaja bagi mengumpul maklumat berkait kaedah hafalan.

x.

ULASAN HASIL PERBINCANGAN Kajian ini dilihat perlu sedikit penambahbaikan iaitu : Penjelasan tajuk dengan baik. Atau mengubahsuai tajuk supaya bertepatan dengan objektif yang ingin dicapai. Penjurusan objektif dan pernyataan masalah selaras dengan tajuk. Menggunakan kepelbagaian teknik pengunmpulan data seperti temubual, pemerhatian dan lain-lain.