Anda di halaman 1dari 13

INSKH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN RINTIS NUMERASI BERTULIS SARINGAN KHAS ( SKH ) SET 1 2012


MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

JANTINA : KONSTRUK

TERTINGGI : 10 / 11 / 12

Februari 2012
1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Malaysia. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahami tugasan item.
Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 1 Match the animals with the correct numbers. Padankan haiwan dengan bilangan yang betul.

Tick ( ) the correct Malaysian coin. Tandakan ( ) pada syiling Malaysia yang betul.

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 3 Write the correct time. Tulis waktu yang betul.

oclock pukul

4. Complete the table. Lengkapkan jadual. yesterday semalam Thursday Khamis today hari ini Friday Jumaat tomorrow esok

Saturday Sabtu

Wednesday Rabu

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 5 Subtract. Tolakkan.

Multiply. Darabkan.

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 7 Add. Tambahkan.

Divide. Bahagikan.

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 9 Multiply. Darabkan.

10 Divide. Bahagikan.

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 11 A file cost 0 sen. An eraser cost 0 sen. Find the difference. Sebuah fail berharga 0 sen. Satu berharga 0 sen. Cari beza harga yang betul.

pemadam

File Fail

Eraser Pemadam

0 sen

sen

sen sen sen


12 Write the correct amount of money. Tulis jumlah wang yang betul.

and dan

RMl0 + RM5 = RM
Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 13 Tick ( ) at the less volume. Tandakan ( ) pada isi padu yang sedikit.

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 14 Hamidah has 4 balls. Her sister has 5 balls. How many balls do they have? Hamidah ada 4 biji bola. Adiknya pula ada 5 biji bola. Berapa biji bola yang mereka ada?

15 Ahmad has 15 pencils. He divides equally to 5 people. How many pencils does each people get? Ahmad ada 15 pensel. Dia membahagikan sama banyak kepada 5 orang. Berapa pensel setiap orang dapat?

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 16 Tom has 3 books. He gives 18 books to his sister. How many books left? Tom ada 3 buku. Dia memberi 18 buku kepada adiknya. Berapa buku yang tinggal?

17 Mr. Lim buys 8 bicycles. Each bicycle has 2 wheels. How many wheels for 8 bicycles? Encik Lim membeli 8 buah basikal. Setiap basikal ada 2 roda. Berapa roda untuk 8 buah basikal?

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

10

INSKH 18 Salim has RM8. Zainal has RM5. How much money do they have? Salim ada RM8. Zainal ada RM5. Berapa jumlah wang mereka?

RM
19 Aminah takes 1 8 minutes. minutes to school while Abu takes

Find the difference. Aminah ke sekolah mengambil masa 1 minit manakala Abu mengambil masa 8 minit. Cari beza masa antara mereka.

minutes minit
11

Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INSKH 20 Chongs mass is 23 kg. Sundrams mass is 45 kg. Find their total mass? Berat Chong ialah 23 kg. Berat Sundram ialah 45 kg. Berapa jumlah berat mereka?

23 kg

45 kg

kg
Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

12

INSKH
BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN KHAS 2012 NAMA MURID.............................................................KELAS........................
JAWAPAN ITEM KONSTRUK BETUL 1 2 3 Konstruk 6 4 5 6 7 8 9 10 11 Konstruk 8 12 13 14 Konstruk 10 15 16 Konstruk 11 17 18 19 20 Konstruk 12 Konstruk 9 Konstruk 7 Konstruk 3 Konstruk 5 SALAH PENCAPAIAN Tandakan jika menguasai CATATAN

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................


Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

13