TUGAS BAHASA JAWA

BIOGRAFI PANDHAWA

Disusun Oleh : Legahati Sekar Putri

(21)

SMA NEGERI 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 04 Telp. 0274 391079 Wonosari 55813

Bima. Dene. ing budaya Jawa.Pandhawa Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira. melu belapati. Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati. Bima Yudistira Arjuna . Pandhawa. Dene Yudhistira. lan Arjuna lair seka Dewi Kunti. Bima. Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe. Pandhu disepata dening dewa bakal mati yen saresmi karo garwane. Sadurunge karo Pandhu. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala. Arjuna. Dewi Madrim. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja. garwane. lan Sadewa. kamangka nalika iku lagi nggarbini. Nakula. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. mlebu wongwong kang kudu diruwat.

ratu ing negara Pancala iya Cempala. ing crita Jawa. dene Bathara Dharma kuwi dadi bapa angkate.Yudhisthira Jeneng Yudhistira. pembarepe Pandhawa. Puntadewa iku putra pembarepe Prabu Pandhu Dewanata (ratu Astina) lan Dewi Kunti. Dasanamane Yudhistira yaiku. Nanging ing crita Jawa. Ing Mahabharata. Pandhawa kasil ngalahake jin-jin ing alas kuwi. Dheweke lair saka bun-bunan Dewi Kunthi. Ing versi Mahabharata India. srana Bathara Dharma manunggalake rasane karo Dewi Kunthi kang mateg dayane aji Adityahredaya (yen miturut padhalangan "mateg aji Panggendaming dewa" kang aran Puntawekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa Lawanan). dewane keadilan. Ing lakon Babad Alas Mertani. sing tilas alas Mertani. Indraprasta. Darmawangsa. Yudhistira dhewe maknane raja prajurit. Yudhistira pinter olah kaprajuritan lan gagah nalika perang. utawa Batanakawarsa. Nanging ing wayang.salugune Puntadewa putrane Bathara Dharma. kang uga banjur manitis ana anggane untadewa. Wijakangka(Dwijakangka). ratu ing Astina (Ngastina) lan Dewi Kunthi. mula saka iku dijenengi Puntadewa kang tegese punjering kaluhuran. Darmaraja. Darmakusuma. Kang mengkono mau kagawa saka watake sing jujur. asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani.Samiaji. di jumbuhake laro tuntunan budaya Jawa lan kapribaden Jawa kang isine yane peputra ora karo bojone dhewe kuwi klebu tumindak sing nistha. Yudhistira (utawa tinulis Yudisthira) iku ya Puntadewa dhewe. Miturut layang Mahabharata. Pandhawa duwe bojo kang padha. lan Sang Ajathasatru. Darmaputra. Puntadewa uga sinebut Darmakusuma. Puntadewa iku putrane Prabu pandu. Mula Puntadewa uga kondhang sinebut manungsa lega donya lila ing pati. Karo Dewi Drupadi banjur peputra siji aran Pancawala. Mulane ing crita padhalangan. mula dening para pujangga kita banjur diowahi. salawase urip ora gelem dhora (ngapusi. Seka jejodhoan iki nuwuhake Pancawala. Gunatalikrama. iya Cintakapura. Dewi Drupadi. Mula saka iku. yaiku Dewi Drupadhi (poliandri). Yudhistira iya Puntadewa iku kondhang kadidene titah ludira seta. Ing Mahabharata. Yudhistira manjing ana ing ragane Puntadewa. . Ing padhalangan. Dhemen tetulung kepara apa sing didarbeki yen dijaluk wong liya diwenehake. putrine Prabu Drupada. Drupadhi iku bojone Puntadewa. Yudhistira iku artine raja prajurit. Garwa prameswarine Prabu Puntadewa iku mung siji. Jeneng Yudhistira luwih kondhang dienggo dening Puntadewa kang banjur dadi raja ing Amarta. Rehne bab mau rinasa kurang trep ing bebrayan Jawa.

Prabu Puntadewa sing sabar tur banget lila-legawa pambegane iku tau diapusi Kurawa lumantar Patih Sengkuni srana kasukan main dadu kanthi totohane negara. Dhirine dipasrahake. nalika Pandhita Durna madeg senopati agung. diucapake dening Prabu Puntadewa ngono kuwi. Prabu Puntadewa tetep nglenggahi watake sing ora gelem ngapusi. lan sapitutrute. Ana uga Payung Kyai Tunggulnaga lan tombak tumbak Kyai Karawelang. nanging Puntadewa tetep puguh ora gelem goroh. mula Durna banjur nglumpruk ing sangarepe Puntadewa. Kanthi ati sing bingung. urna banjur takon mrana-mrene. Karimijen tanpa daya.Minangka tuladha. dene anggone ngucapake tembung "tama"sing cukup sero. Tenan. Kanthi pedang ligan. Aswatama mati. Ngenani wewatakane paraga siji iki. kaya wis kelangan daya. Satemah para Pandhawa sakadang kudu gelem nglakoni dadi wong buangan ing alas suwene 12 taun. Raden Dhresthajumena. Prabu Puntadewa ditembung dijaluk patine kanggo numbali wewalak ing negara Buluketiga. Terus sing didhawuhi ngadhepi Pandhita Durna iku putra Pancala. kalebu marang para panakawan. satemah pralaya. dikaya ngapaa wae Pandhita Durna kuwi gurune Pandhawa. Pandhita Durna ditigas janggane. kabeh Pandhawa rumangsa bingung. ning Sang Prabu banjur digandheng Kresna sumingkir saka papan kono. Awit akeh bab-babe sing rasane angel ditrapake ing sajroning penguripane wong sawantah. supaya anggone matur marang Durna nalika ngucapake tembung ësthi"sing lirih banget wae. Sawise gajah kelakon mati dikepruk gada Rujakpolo. Durna ketekan Dhresthajumena kang wis kepanjingan yitmane Prabu Ekalaya iya Palgunadi kang pingin males ukum. Ing pakeliran pusakane kang asring dadi kembang lambe dhalang yaiku Jimat Kalimasada Pustaka Jamus. . Kabeh anggone mangsuli padha gelem dhora yen Aswatama pancen mati. mosok arep goroh ? Dibisiki karo Prabu Kresna yen kala-kala wong kena goroh sethitik-sethitik ora apaapa. Ing lakon Baratayuda. bareng ditakoni kaya mengkonmo mau mesthi wae Sang Prabu bingung banget. ing lakon Indrajala Maling (lakon carangan). marang Werkudara. Durna akhire takon marang Puntadewa. Pamirenge Pandhita Durna sing mati mau Aswatama. Mula Pandhita Durna banjur nglumpruk otot bebayune. sadewa. arjuna. Nakula. Kresna golek cara liya. oncek-oncekane utawa anggone ndudah kudu permati. Sang Prabu ya manut. Kresna mung dhawuh marang Werkudara supaya merjaya gajah titihane senopati pengampinmg (Prabu Prameya) kang aran Gajah Esthitama. Apa hiya murid arep wani marang gurune ? Untung Prabu Kresna ora kurang iguh pertikele. Saka pangrungune Pandhita Durna. kabeh wadya Pandhawa banjur kadhawuhan alok yen Esthitama mati. Sebab.

lan sangsangan robyong (tilarane Prabu Yudhistira. Jebul kuwi mung sawetara. Dene Kurawa bisa ngrasaake endahing surga amarga ana sawetara kabecikan. menawa Puntadewa nesu lan astane nganthi nyeggol kalung iki. ora sok kuwasa. Kamangka. Sawise Kurawa ngrasakake sorga banjur dilebokake ana ing neraka. raja iki luwih resik atine. . para Kurawa malah enak-enak ana surga. Ing sorga. sanalika sarirane salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthu kulit putih kang apraceka Dewa Amral iya Dewa Mambang. Tinimbang Pandhawa liyane. jujur. Puntadewa ora trima amarga sedulur-sedulure padha mlebu neraka. nanging ora akeh. Ora kumalungkung. Pandhawa kudu nglebur dosa dhisik sawetara banjur mlebu surga. Puntadewa bareng karo asune moksa sing pungkasan. lan ngugemi agama kanthi ngati-ati. Dheweke njaluk supaya melu mlebu neraka. Ing pungkasaning crita. ratu Mertani) kang dayane. Puntadewa munggah swarga bareng karo sedulur-sedulure.

tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Bima gerenggereng nangis nggolèki ibuné. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. satemah mlayu sipat kuping. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Jaman isih cilik urip ing Astina. déwaning angin. Awit saking kageté. Kacarita. Dasanama              Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. Bima mrucut saka gendhongan. Kusumayuda . Krungu tangisé Bhima iki. Ramané bebisik Bathara Bayu. nanging malah watuné sing ajur mumur. Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata. Miturut crita pedhalangan.Bima Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. nanging sakwisé ditundhung déning Korawa.

Gatotkaca bisa mabur. Bima ora gelem basa karo sapa waé. Liman Situbandha. Anoman. nduwé anak jenengé Gathotkaca. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. Dèwi Arimbi. kang njaga laut. Garudha Mahambira. Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. . lan Ditya Jajawreka. Dèwi Urangayu. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. Gunung Maenaka.  Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu. Ing pungkasan crita wayang. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. nduwé anak jenengé Antareja. nduwé anak jenengé Antasena. Sarpa Nagakuwara. Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. yakuwi Bathara bayu dhéwé. kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. yaiku :    Dèwi Nagagini. kang njaga awang-awang. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). kang njaga dharatan. Antareja bisa ambles bumi.

saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak. Dasanamané Arjuna. kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu). putra Prabu Pandhudéwanata. . Ana anak ratu. Déné.Arjuna Arjuna iku menawa miturut crita padhalangan. lan sapituruté. Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. Dèwi Srikandhi. umpamané :    Dèwi Sumbadra. patihé asma Surata (patih Rata). anak pandhita. yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). ratu Astina.        Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali)         Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci)  Ciptaning Mintaraga (ing lakon  Begawan Ciptaning) lanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. anak déwa. Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara. Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa. Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro. peputra Sumitra lan Brantalaras. sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro. anak taksaka (ula). Mula saka kuwi. Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa. klawan Dèwi Kunthi sing nomer telu. Putrané uga pirangpirang turta bagus-bagus. Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima). Déné yèn miturut layang Mahabharata.

\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti. asilé mesthi uga ala. Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani). anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati     Dèwi Dresanala. Irawan Dèwi Jimambang. Dèwi Wilutama. yaiku:       Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh. Tunggengmaya = bisa gawé banyu. peputra Bambang Prabakusuma. Banowati bisa dadi siji karo Arjuna. Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya). yaiku Dèwi Banowati. Bathari Supraba. putriné Bathara Indra.putrané Bathara Brama. Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh. ora kétung mung sewengi. Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin. Yèn sing ditindhakaké iku pakarti ala. peputra Bambang Wijanarka. Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodarawidodari) suwéné 7 dina. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yakuwi Prabu Niwatakawaca. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka.anaké Begawan Wilwuk. kanthi jejuluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi. Arjuna wis naté mbangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila. Nanging sawisé rampung Bharatayudha.  Dèwi Manuhara. . Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi.  Dèwi Ulupi/Palupi. peputra Wisanggeni. Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagusbagus lan ayu-ayu). peputra Bambang Wilugangga. Aji-aji Arjuna iku nduweni enem aji-aji.

Nanging putuné. . Yèn wayang Arjuna gagrak Yogyakarta wandané ana telu. Abot rasané ati. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. yakuwi wanda Janggleng (rai lan awak kuning/prada) kanggo adegan paseban.Gaman        Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni       Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya. wanda Kinanthi. kanggo adegan roman (percintaan). lan wanda Kinanthi (sunggingan rai ireng awak kuning kanggo adegan sawisé metu saka kedhaton utawa kanggo perang). sedhih. wanda Yudhasmara (sunggingan rai lan awak kuning. Nanging rasa mangumangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. Parikesit. Sawisé perang. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané. dadi raja ing Astina.wanda Kanyut. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni. Ing bubaran perang uga. Wandané wayang Wandané wayang Arjuna ana lima. yakuwi wanda Jimat (anggitané Panembahan Senopati lan Sultan Agung Hanyakrakusuma). kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama. lan wanda Malat. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. Ing perang baratayuda uga.

Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. nalika isih padha cilik-cilik. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar. yakuwi Pinten lan tangsen iku. Nakula kuwi arane Pinten. nata Astina. api-api nyuwun dipateni wae. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Prabu Pandhudewanata. Kaya jenenge. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. Kaya jenenge. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. Ing pedhalangan. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka. Werkudara lan Arjuna. Bathara Aswan lan Aswin. Nalika Pandhu palastra. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. Beda karo Yudhistira. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. Prabu salya melu Kurawa. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. Ing pedhalangan. dewane tabib. dewane tabib. Jroning bathine. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. para Pandhawa padha bingung. senadyan seje ibu. nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. lan Janaka. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi. satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. Werkudara. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. Sekarone putrane nata ing Astina. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. Nalika dumadine perang baratayuda.Ing Mahabharata. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula- . Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Werkudara. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata.

Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar.Sadewa. Kekarone banjur peputra Raden Saluwita. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. bareng tempuking yuda. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. Temenan. dene Sadewa ing Paweratalun. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. dewane bulus. Prabu Puntadewa. ing Narmada Wailu. Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. lan meling supaya sing methuake yudane. Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas. dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. . Pramusinta lan Pramuwati. Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. sing ora liya Prabu Puntadewa. Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala. Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta.

Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. tanpa rama-ibu. Satriya iki tinitisan Bathara Aswin. Ing lakon liyane. Ing crita pedhalangan. Kaya dene sedulur kembare. Ing versi India. Sadewa kang sulih golek upaya. Nalika cilik jenenge Tangsen. Sahadeva kang bisa ngalahake lan mateni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). Sahadeva iku pinter pedhang. Wiwit isih bayi. Nakula. Ing Bharatayudha. Sudamala. Ing sawetara crita wayang. Sadewa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali maneh dadi ayu. Sangkuni dipateni dening Bima. Dheweke salah sijining Pandhawa. Tangsen iki jenenge witwitan kang godhonge bisa digawe obat. Umpama Kresna ora ana. Nalika mboyong Dewi Srengginiwati seka Gisiksamodra. Bareng karo Nakula.” Jejodhoan iki nurunke putra Widapaksa utawa Sidapaksa. Sadewa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi.Sadéwa Sadéwa . Aji iki bisa gawe wong sing nduwe eling apa wae kang wis kelakon lan ngerti apa kang kedaden . Sadewa utawa Sahadéwa iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Sadewa lantip ing sasmita. Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadewa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu. Sadewa kang bisa mbabar sayembara ngenani “sejatining lanang. sejatining wadon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful