P. 1
Pandhawa

Pandhawa

|Views: 186|Likes:
Dipublikasikan oleh Sekar Putri

More info:

Published by: Sekar Putri on Apr 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

TUGAS BAHASA JAWA

BIOGRAFI PANDHAWA

Disusun Oleh : Legahati Sekar Putri

(21)

SMA NEGERI 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 04 Telp. 0274 391079 Wonosari 55813

lan Arjuna lair seka Dewi Kunti. Bima. Arjuna. Sadurunge karo Pandhu. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala. Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja. Nakula. mlebu wongwong kang kudu diruwat. garwane. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Dewi Madrim. Bima Yudistira Arjuna . Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati. lan Sadewa. Pandhawa. melu belapati. Dene. ing budaya Jawa. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Pandhu disepata dening dewa bakal mati yen saresmi karo garwane. Bima.Pandhawa Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira. Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. Dene Yudhistira. kamangka nalika iku lagi nggarbini. Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe.

Yudhistira (utawa tinulis Yudisthira) iku ya Puntadewa dhewe.Samiaji. Dhemen tetulung kepara apa sing didarbeki yen dijaluk wong liya diwenehake. Dewi Drupadi. salawase urip ora gelem dhora (ngapusi. Yudhistira iku artine raja prajurit. Wijakangka(Dwijakangka). lan Sang Ajathasatru. kang uga banjur manitis ana anggane untadewa. Ing lakon Babad Alas Mertani. dene Bathara Dharma kuwi dadi bapa angkate. Drupadhi iku bojone Puntadewa. asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani. Yudhistira manjing ana ing ragane Puntadewa. Garwa prameswarine Prabu Puntadewa iku mung siji. dewane keadilan. Karo Dewi Drupadi banjur peputra siji aran Pancawala. Ing Mahabharata. ratu ing negara Pancala iya Cempala. Yudhistira iya Puntadewa iku kondhang kadidene titah ludira seta. Pandhawa duwe bojo kang padha. yaiku Dewi Drupadhi (poliandri). Darmaputra. Darmaraja. Gunatalikrama. Mula saka iku. Seka jejodhoan iki nuwuhake Pancawala. Rehne bab mau rinasa kurang trep ing bebrayan Jawa. ing crita Jawa. srana Bathara Dharma manunggalake rasane karo Dewi Kunthi kang mateg dayane aji Adityahredaya (yen miturut padhalangan "mateg aji Panggendaming dewa" kang aran Puntawekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa Lawanan). Nanging ing wayang. Ing padhalangan. Pandhawa kasil ngalahake jin-jin ing alas kuwi. sing tilas alas Mertani. Dasanamane Yudhistira yaiku. Indraprasta. Mula Puntadewa uga kondhang sinebut manungsa lega donya lila ing pati. Miturut layang Mahabharata. Yudhistira dhewe maknane raja prajurit. Kang mengkono mau kagawa saka watake sing jujur. mula saka iku dijenengi Puntadewa kang tegese punjering kaluhuran. Puntadewa iku putra pembarepe Prabu Pandhu Dewanata (ratu Astina) lan Dewi Kunti. . mula dening para pujangga kita banjur diowahi.salugune Puntadewa putrane Bathara Dharma. Darmakusuma. Yudhistira pinter olah kaprajuritan lan gagah nalika perang. Puntadewa iku putrane Prabu pandu. Ing Mahabharata. putrine Prabu Drupada. Jeneng Yudhistira luwih kondhang dienggo dening Puntadewa kang banjur dadi raja ing Amarta. pembarepe Pandhawa. Mulane ing crita padhalangan. Nanging ing crita Jawa.Yudhisthira Jeneng Yudhistira. Dheweke lair saka bun-bunan Dewi Kunthi. di jumbuhake laro tuntunan budaya Jawa lan kapribaden Jawa kang isine yane peputra ora karo bojone dhewe kuwi klebu tumindak sing nistha. utawa Batanakawarsa. ratu ing Astina (Ngastina) lan Dewi Kunthi. Darmawangsa. Puntadewa uga sinebut Darmakusuma. iya Cintakapura. Ing versi Mahabharata India.

Aswatama mati. Sawise gajah kelakon mati dikepruk gada Rujakpolo. Apa hiya murid arep wani marang gurune ? Untung Prabu Kresna ora kurang iguh pertikele. nanging Puntadewa tetep puguh ora gelem goroh. kabeh Pandhawa rumangsa bingung. Nakula. Kanthi pedang ligan. diucapake dening Prabu Puntadewa ngono kuwi. Kanthi ati sing bingung. Satemah para Pandhawa sakadang kudu gelem nglakoni dadi wong buangan ing alas suwene 12 taun. Kabeh anggone mangsuli padha gelem dhora yen Aswatama pancen mati. nalika Pandhita Durna madeg senopati agung. Saka pangrungune Pandhita Durna.Minangka tuladha. Kresna mung dhawuh marang Werkudara supaya merjaya gajah titihane senopati pengampinmg (Prabu Prameya) kang aran Gajah Esthitama. Pamirenge Pandhita Durna sing mati mau Aswatama. bareng ditakoni kaya mengkonmo mau mesthi wae Sang Prabu bingung banget. Tenan. Prabu Puntadewa sing sabar tur banget lila-legawa pambegane iku tau diapusi Kurawa lumantar Patih Sengkuni srana kasukan main dadu kanthi totohane negara. ning Sang Prabu banjur digandheng Kresna sumingkir saka papan kono. satemah pralaya. Durna ketekan Dhresthajumena kang wis kepanjingan yitmane Prabu Ekalaya iya Palgunadi kang pingin males ukum. Terus sing didhawuhi ngadhepi Pandhita Durna iku putra Pancala. arjuna. Ing lakon Baratayuda. Sebab. Dhirine dipasrahake. kaya wis kelangan daya. Prabu Puntadewa tetep nglenggahi watake sing ora gelem ngapusi. kalebu marang para panakawan. marang Werkudara. . lan sapitutrute. mula Durna banjur nglumpruk ing sangarepe Puntadewa. Ngenani wewatakane paraga siji iki. ing lakon Indrajala Maling (lakon carangan). Ana uga Payung Kyai Tunggulnaga lan tombak tumbak Kyai Karawelang. Kresna golek cara liya. Prabu Puntadewa ditembung dijaluk patine kanggo numbali wewalak ing negara Buluketiga. supaya anggone matur marang Durna nalika ngucapake tembung ësthi"sing lirih banget wae. dene anggone ngucapake tembung "tama"sing cukup sero. Durna akhire takon marang Puntadewa. oncek-oncekane utawa anggone ndudah kudu permati. Karimijen tanpa daya. Ing pakeliran pusakane kang asring dadi kembang lambe dhalang yaiku Jimat Kalimasada Pustaka Jamus. Sang Prabu ya manut. urna banjur takon mrana-mrene. Mula Pandhita Durna banjur nglumpruk otot bebayune. sadewa. Awit akeh bab-babe sing rasane angel ditrapake ing sajroning penguripane wong sawantah. Pandhita Durna ditigas janggane. mosok arep goroh ? Dibisiki karo Prabu Kresna yen kala-kala wong kena goroh sethitik-sethitik ora apaapa. Raden Dhresthajumena. kabeh wadya Pandhawa banjur kadhawuhan alok yen Esthitama mati. dikaya ngapaa wae Pandhita Durna kuwi gurune Pandhawa.

para Kurawa malah enak-enak ana surga. Ing pungkasaning crita. Puntadewa bareng karo asune moksa sing pungkasan.lan sangsangan robyong (tilarane Prabu Yudhistira. raja iki luwih resik atine. nanging ora akeh. Kamangka. Pandhawa kudu nglebur dosa dhisik sawetara banjur mlebu surga. Ora kumalungkung. sanalika sarirane salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthu kulit putih kang apraceka Dewa Amral iya Dewa Mambang. lan ngugemi agama kanthi ngati-ati. Puntadewa munggah swarga bareng karo sedulur-sedulure. . Sawise Kurawa ngrasakake sorga banjur dilebokake ana ing neraka. Ing sorga. jujur. ratu Mertani) kang dayane. ora sok kuwasa. Tinimbang Pandhawa liyane. Dene Kurawa bisa ngrasaake endahing surga amarga ana sawetara kabecikan. Puntadewa ora trima amarga sedulur-sedulure padha mlebu neraka. Dheweke njaluk supaya melu mlebu neraka. Jebul kuwi mung sawetara. menawa Puntadewa nesu lan astane nganthi nyeggol kalung iki.

Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Kusumayuda . Miturut crita pedhalangan. Awit saking kageté. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Ramané bebisik Bathara Bayu. Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata.Bima Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Kacarita. Krungu tangisé Bhima iki. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. déwaning angin. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Bima gerenggereng nangis nggolèki ibuné. tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Bima mrucut saka gendhongan. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Jaman isih cilik urip ing Astina. Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. nanging malah watuné sing ajur mumur. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. satemah mlayu sipat kuping. Dasanama              Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. nanging sakwisé ditundhung déning Korawa. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila.

Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. nduwé anak jenengé Antasena. Gunung Maenaka. Gatotkaca bisa mabur. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. Garudha Mahambira. yaiku :    Dèwi Nagagini. Dèwi Urangayu.  Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Sarpa Nagakuwara. Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu. Ing pungkasan crita wayang. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. nduwé anak jenengé Gathotkaca. . Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. kang njaga awang-awang. Dèwi Arimbi. Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. kang njaga laut. mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). Bima ora gelem basa karo sapa waé. Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. yakuwi Bathara bayu dhéwé. nduwé anak jenengé Antareja. Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. Liman Situbandha. kang njaga dharatan. Antareja bisa ambles bumi. lan Ditya Jajawreka. kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. Anoman.

Dasanamané Arjuna. Mula saka kuwi. anak pandhita. anak déwa.        Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali)         Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci)  Ciptaning Mintaraga (ing lakon  Begawan Ciptaning) lanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. peputra Sumitra lan Brantalaras. Dèwi Srikandhi. Déné. sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro. yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). ratu Astina. yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima). putra Prabu Pandhudéwanata. saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak. lan sapituruté. Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa. . Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". anak taksaka (ula). Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa. umpamané :    Dèwi Sumbadra. kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu). Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara. patihé asma Surata (patih Rata). Ana anak ratu.Arjuna Arjuna iku menawa miturut crita padhalangan. Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro. peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. Putrané uga pirangpirang turta bagus-bagus. Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. klawan Dèwi Kunthi sing nomer telu. Déné yèn miturut layang Mahabharata.

Yèn sing ditindhakaké iku pakarti ala. Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagusbagus lan ayu-ayu). Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh. peputra Bambang Wijanarka.  Dèwi Manuhara. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yakuwi Prabu Niwatakawaca. kanthi jejuluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi. yaiku Dèwi Banowati. Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin. Dèwi Wilutama. . Aji-aji Arjuna iku nduweni enem aji-aji. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. asilé mesthi uga ala. peputra Wisanggeni.  Dèwi Ulupi/Palupi. Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya). Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodarawidodari) suwéné 7 dina. anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati     Dèwi Dresanala. ora kétung mung sewengi.anaké Begawan Wilwuk. peputra Bambang Prabakusuma. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh. yaiku:       Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. Irawan Dèwi Jimambang. peputra Bambang Wilugangga. Tunggengmaya = bisa gawé banyu. Arjuna wis naté mbangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila. Bathari Supraba. Nanging sawisé rampung Bharatayudha. putriné Bathara Indra. Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani).\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti. Banowati bisa dadi siji karo Arjuna. ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka.putrané Bathara Brama. Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi.

kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. yakuwi wanda Jimat (anggitané Panembahan Senopati lan Sultan Agung Hanyakrakusuma). wanda Yudhasmara (sunggingan rai lan awak kuning. Yèn wayang Arjuna gagrak Yogyakarta wandané ana telu. . Abot rasané ati. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. kanggo adegan roman (percintaan). Ing bubaran perang uga. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané. Nanging rasa mangumangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. Nanging putuné.Gaman        Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni       Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling. lan wanda Kinanthi (sunggingan rai ireng awak kuning kanggo adegan sawisé metu saka kedhaton utawa kanggo perang). Sawisé perang. sedhih. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni. Wandané wayang Wandané wayang Arjuna ana lima. lan wanda Malat.wanda Kanyut. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya. yakuwi wanda Janggleng (rai lan awak kuning/prada) kanggo adegan paseban. wanda Kinanthi. Parikesit. dadi raja ing Astina. Ing perang baratayuda uga.

lan mijil saka garwa Dewi Madrim. nata Astina. Werkudara lan Arjuna. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat. lan Janaka. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. dewane tabib. Beda karo Yudhistira. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe.Ing Mahabharata.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. Prabu salya melu Kurawa. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula- . Prabu Puntadewa. Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. Sekarone putrane nata ing Astina. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Nalika Pandhu palastra. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. Nakula kuwi arane Pinten. Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar. dewane tabib. satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi. nalika isih padha cilik-cilik. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. yakuwi Pinten lan tangsen iku. Bathara Aswan lan Aswin. para Pandhawa padha bingung. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Werkudara. nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. Prabu Pandhudewanata. senadyan seje ibu. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. Nalika dumadine perang baratayuda. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. Kaya jenenge. api-api nyuwun dipateni wae. Kaya jenenge. Ing pedhalangan. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . Jroning bathine. Ing pedhalangan. Werkudara. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka.

Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada.Sadewa. bareng tempuking yuda. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. dene Sadewa ing Paweratalun. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala. sing ora liya Prabu Puntadewa. Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome. Pramusinta lan Pramuwati. Prabu Puntadewa. . dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. Kekarone banjur peputra Raden Saluwita. Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Temenan. ing Narmada Wailu. lan meling supaya sing methuake yudane. Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta. Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. dewane bulus. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas.

Bareng karo Nakula. Sangkuni dipateni dening Bima. Ing crita pedhalangan. Ing Bharatayudha. Sadewa utawa Sahadéwa iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Aji iki bisa gawe wong sing nduwe eling apa wae kang wis kelakon lan ngerti apa kang kedaden . Sadewa kang sulih golek upaya. Sadewa lantip ing sasmita. Nakula. Kaya dene sedulur kembare. Wiwit isih bayi. Ing sawetara crita wayang. Dheweke salah sijining Pandhawa. sejatining wadon. Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. Tangsen iki jenenge witwitan kang godhonge bisa digawe obat. Sahadeva kang bisa ngalahake lan mateni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). Sudamala. Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadewa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu. Nalika cilik jenenge Tangsen.” Jejodhoan iki nurunke putra Widapaksa utawa Sidapaksa. dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi. Nalika mboyong Dewi Srengginiwati seka Gisiksamodra. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. Sadewa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali maneh dadi ayu.Sadéwa Sadéwa . Satriya iki tinitisan Bathara Aswin. Ing lakon liyane. Ing versi India. Sadewa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. tanpa rama-ibu. Sahadeva iku pinter pedhang. Umpama Kresna ora ana. Sadewa kang bisa mbabar sayembara ngenani “sejatining lanang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->