P. 1
Pandhawa

Pandhawa

|Views: 186|Likes:
Dipublikasikan oleh Sekar Putri

More info:

Published by: Sekar Putri on Apr 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

TUGAS BAHASA JAWA

BIOGRAFI PANDHAWA

Disusun Oleh : Legahati Sekar Putri

(21)

SMA NEGERI 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 04 Telp. 0274 391079 Wonosari 55813

Sadurunge karo Pandhu. Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati. garwane. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala. Pandhawa.Pandhawa Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira. lan Arjuna lair seka Dewi Kunti. Bima. Dene. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Nakula. ing budaya Jawa. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. kamangka nalika iku lagi nggarbini. Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja. Pandhu disepata dening dewa bakal mati yen saresmi karo garwane. Dene Yudhistira. lan Sadewa. melu belapati. Dewi Madrim. Bima Yudistira Arjuna . Arjuna. mlebu wongwong kang kudu diruwat. Bima. Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe.

srana Bathara Dharma manunggalake rasane karo Dewi Kunthi kang mateg dayane aji Adityahredaya (yen miturut padhalangan "mateg aji Panggendaming dewa" kang aran Puntawekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa Lawanan). Puntadewa iku putra pembarepe Prabu Pandhu Dewanata (ratu Astina) lan Dewi Kunti. Ing Mahabharata. Pandhawa duwe bojo kang padha. mula saka iku dijenengi Puntadewa kang tegese punjering kaluhuran. kang uga banjur manitis ana anggane untadewa. ing crita Jawa. Gunatalikrama. Mula Puntadewa uga kondhang sinebut manungsa lega donya lila ing pati. Yudhistira pinter olah kaprajuritan lan gagah nalika perang. Karo Dewi Drupadi banjur peputra siji aran Pancawala. Darmaputra. Yudhistira manjing ana ing ragane Puntadewa. di jumbuhake laro tuntunan budaya Jawa lan kapribaden Jawa kang isine yane peputra ora karo bojone dhewe kuwi klebu tumindak sing nistha. ratu ing Astina (Ngastina) lan Dewi Kunthi. Yudhistira (utawa tinulis Yudisthira) iku ya Puntadewa dhewe.Samiaji. Darmaraja. dewane keadilan. lan Sang Ajathasatru. Garwa prameswarine Prabu Puntadewa iku mung siji. dene Bathara Dharma kuwi dadi bapa angkate. Ing versi Mahabharata India. Rehne bab mau rinasa kurang trep ing bebrayan Jawa. Dewi Drupadi. Nanging ing wayang. utawa Batanakawarsa. Drupadhi iku bojone Puntadewa. Ing Mahabharata. Yudhistira dhewe maknane raja prajurit. Pandhawa kasil ngalahake jin-jin ing alas kuwi. Miturut layang Mahabharata.Yudhisthira Jeneng Yudhistira. Mulane ing crita padhalangan. Nanging ing crita Jawa. Yudhistira iku artine raja prajurit. ratu ing negara Pancala iya Cempala. Ing padhalangan. Darmakusuma. Dheweke lair saka bun-bunan Dewi Kunthi. iya Cintakapura. yaiku Dewi Drupadhi (poliandri). . Puntadewa iku putrane Prabu pandu. Kang mengkono mau kagawa saka watake sing jujur. Dasanamane Yudhistira yaiku. Jeneng Yudhistira luwih kondhang dienggo dening Puntadewa kang banjur dadi raja ing Amarta. salawase urip ora gelem dhora (ngapusi. mula dening para pujangga kita banjur diowahi.salugune Puntadewa putrane Bathara Dharma. pembarepe Pandhawa. sing tilas alas Mertani. Puntadewa uga sinebut Darmakusuma. Wijakangka(Dwijakangka). Dhemen tetulung kepara apa sing didarbeki yen dijaluk wong liya diwenehake. Seka jejodhoan iki nuwuhake Pancawala. putrine Prabu Drupada. Mula saka iku. Ing lakon Babad Alas Mertani. asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani. Darmawangsa. Yudhistira iya Puntadewa iku kondhang kadidene titah ludira seta. Indraprasta.

satemah pralaya. Mula Pandhita Durna banjur nglumpruk otot bebayune. Raden Dhresthajumena. Terus sing didhawuhi ngadhepi Pandhita Durna iku putra Pancala. Tenan. Kanthi ati sing bingung. Durna akhire takon marang Puntadewa. Sawise gajah kelakon mati dikepruk gada Rujakpolo. Prabu Puntadewa sing sabar tur banget lila-legawa pambegane iku tau diapusi Kurawa lumantar Patih Sengkuni srana kasukan main dadu kanthi totohane negara. Ing pakeliran pusakane kang asring dadi kembang lambe dhalang yaiku Jimat Kalimasada Pustaka Jamus. Sebab. urna banjur takon mrana-mrene. arjuna. Pamirenge Pandhita Durna sing mati mau Aswatama. Ngenani wewatakane paraga siji iki. Kanthi pedang ligan.Minangka tuladha. Dhirine dipasrahake. ning Sang Prabu banjur digandheng Kresna sumingkir saka papan kono. sadewa. Ing lakon Baratayuda. dene anggone ngucapake tembung "tama"sing cukup sero. Nakula. Prabu Puntadewa ditembung dijaluk patine kanggo numbali wewalak ing negara Buluketiga. Sang Prabu ya manut. kabeh wadya Pandhawa banjur kadhawuhan alok yen Esthitama mati. Karimijen tanpa daya. Apa hiya murid arep wani marang gurune ? Untung Prabu Kresna ora kurang iguh pertikele. kalebu marang para panakawan. mula Durna banjur nglumpruk ing sangarepe Puntadewa. Awit akeh bab-babe sing rasane angel ditrapake ing sajroning penguripane wong sawantah. Kabeh anggone mangsuli padha gelem dhora yen Aswatama pancen mati. . Pandhita Durna ditigas janggane. bareng ditakoni kaya mengkonmo mau mesthi wae Sang Prabu bingung banget. Prabu Puntadewa tetep nglenggahi watake sing ora gelem ngapusi. diucapake dening Prabu Puntadewa ngono kuwi. Durna ketekan Dhresthajumena kang wis kepanjingan yitmane Prabu Ekalaya iya Palgunadi kang pingin males ukum. kabeh Pandhawa rumangsa bingung. Kresna mung dhawuh marang Werkudara supaya merjaya gajah titihane senopati pengampinmg (Prabu Prameya) kang aran Gajah Esthitama. nalika Pandhita Durna madeg senopati agung. ing lakon Indrajala Maling (lakon carangan). dikaya ngapaa wae Pandhita Durna kuwi gurune Pandhawa. Ana uga Payung Kyai Tunggulnaga lan tombak tumbak Kyai Karawelang. nanging Puntadewa tetep puguh ora gelem goroh. mosok arep goroh ? Dibisiki karo Prabu Kresna yen kala-kala wong kena goroh sethitik-sethitik ora apaapa. oncek-oncekane utawa anggone ndudah kudu permati. lan sapitutrute. Aswatama mati. kaya wis kelangan daya. Satemah para Pandhawa sakadang kudu gelem nglakoni dadi wong buangan ing alas suwene 12 taun. marang Werkudara. Saka pangrungune Pandhita Durna. supaya anggone matur marang Durna nalika ngucapake tembung ësthi"sing lirih banget wae. Kresna golek cara liya.

Puntadewa munggah swarga bareng karo sedulur-sedulure. Sawise Kurawa ngrasakake sorga banjur dilebokake ana ing neraka. Ora kumalungkung. para Kurawa malah enak-enak ana surga. Puntadewa ora trima amarga sedulur-sedulure padha mlebu neraka. Dheweke njaluk supaya melu mlebu neraka. Dene Kurawa bisa ngrasaake endahing surga amarga ana sawetara kabecikan. Kamangka. Tinimbang Pandhawa liyane. ratu Mertani) kang dayane. Jebul kuwi mung sawetara. Ing pungkasaning crita. Puntadewa bareng karo asune moksa sing pungkasan. raja iki luwih resik atine. Ing sorga. menawa Puntadewa nesu lan astane nganthi nyeggol kalung iki.lan sangsangan robyong (tilarane Prabu Yudhistira. nanging ora akeh. jujur. lan ngugemi agama kanthi ngati-ati. sanalika sarirane salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthu kulit putih kang apraceka Dewa Amral iya Dewa Mambang. Pandhawa kudu nglebur dosa dhisik sawetara banjur mlebu surga. . ora sok kuwasa.

Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Krungu tangisé Bhima iki. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Kusumayuda .Bima Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Kacarita. nanging sakwisé ditundhung déning Korawa. Bima gerenggereng nangis nggolèki ibuné. Awit saking kageté. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. nanging malah watuné sing ajur mumur. macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila. Jaman isih cilik urip ing Astina. Bima mrucut saka gendhongan. Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata. Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. déwaning angin. Dasanama              Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. Ramané bebisik Bathara Bayu. Miturut crita pedhalangan. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. satemah mlayu sipat kuping.

  Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). Garudha Mahambira. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. Bima ora gelem basa karo sapa waé. Dèwi Urangayu. mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. Gunung Maenaka. nduwé anak jenengé Gathotkaca. kang njaga laut. nduwé anak jenengé Antasena. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. kang njaga awang-awang. kang njaga dharatan. Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Sarpa Nagakuwara. lan Ditya Jajawreka. Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu. Liman Situbandha. Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. Dèwi Arimbi. Anoman. yakuwi Bathara bayu dhéwé. . Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. yaiku :    Dèwi Nagagini. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Ing pungkasan crita wayang. Gatotkaca bisa mabur. nduwé anak jenengé Antareja. Antareja bisa ambles bumi.

Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa. Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara. yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). klawan Dèwi Kunthi sing nomer telu. anak déwa. peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. Dasanamané Arjuna. saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak. Déné yèn miturut layang Mahabharata. Déné. Dèwi Srikandhi. lan sapituruté. umpamané :    Dèwi Sumbadra. Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". Ana anak ratu. Putrané uga pirangpirang turta bagus-bagus. Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa. sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro. ratu Astina. Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima).        Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali)         Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci)  Ciptaning Mintaraga (ing lakon  Begawan Ciptaning) lanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. . anak taksaka (ula). Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. putra Prabu Pandhudéwanata. Mula saka kuwi. patihé asma Surata (patih Rata). Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro.Arjuna Arjuna iku menawa miturut crita padhalangan. anak pandhita. peputra Sumitra lan Brantalaras. kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu).

Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani). ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka.anaké Begawan Wilwuk. Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagusbagus lan ayu-ayu). yaiku:       Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodarawidodari) suwéné 7 dina. putriné Bathara Indra. asilé mesthi uga ala. Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. peputra Bambang Wilugangga. Irawan Dèwi Jimambang. Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh. Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya). Aji-aji Arjuna iku nduweni enem aji-aji. ora kétung mung sewengi. Tunggengmaya = bisa gawé banyu.  Dèwi Ulupi/Palupi. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yakuwi Prabu Niwatakawaca. Yèn sing ditindhakaké iku pakarti ala. Bathari Supraba. peputra Bambang Prabakusuma. . kanthi jejuluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi. Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin.\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti. Banowati bisa dadi siji karo Arjuna. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. Arjuna wis naté mbangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila. peputra Bambang Wijanarka. Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi.  Dèwi Manuhara. yaiku Dèwi Banowati. peputra Wisanggeni. Nanging sawisé rampung Bharatayudha.putrané Bathara Brama. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh. Dèwi Wilutama. anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati     Dèwi Dresanala.

lan wanda Kinanthi (sunggingan rai ireng awak kuning kanggo adegan sawisé metu saka kedhaton utawa kanggo perang).Gaman        Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni       Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. Nanging putuné. Abot rasané ati. kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. Parikesit. lan wanda Malat. Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané. sedhih. Ing perang baratayuda uga. wanda Kinanthi. Nanging rasa mangumangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. yakuwi wanda Jimat (anggitané Panembahan Senopati lan Sultan Agung Hanyakrakusuma). Sawisé perang. wanda Yudhasmara (sunggingan rai lan awak kuning. . Ing bubaran perang uga. Yèn wayang Arjuna gagrak Yogyakarta wandané ana telu. yakuwi wanda Janggleng (rai lan awak kuning/prada) kanggo adegan paseban. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. kanggo adegan roman (percintaan). Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya.wanda Kanyut. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling. dadi raja ing Astina. Wandané wayang Wandané wayang Arjuna ana lima.

Beda karo Yudhistira. Jroning bathine. Werkudara. Bathara Aswan lan Aswin. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka. Nalika dumadine perang baratayuda. Werkudara. Nakula kuwi arane Pinten. Prabu salya melu Kurawa. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi.Ing Mahabharata. lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. dewane tabib.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. Ing pedhalangan. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula- . Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi. nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Sekarone putrane nata ing Astina. nalika isih padha cilik-cilik. Kaya jenenge. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Ing pedhalangan. dewane tabib. Nalika Pandhu palastra. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Prabu Pandhudewanata. Kaya jenenge. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. api-api nyuwun dipateni wae. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. para Pandhawa padha bingung. lan Janaka. Prabu Puntadewa. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe. nata Astina. senadyan seje ibu. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. yakuwi Pinten lan tangsen iku. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. Werkudara lan Arjuna. Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar.

Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. Temenan. dene Sadewa ing Paweratalun. . Kekarone banjur peputra Raden Saluwita. Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala. lan meling supaya sing methuake yudane. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome. dewane bulus. Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. sing ora liya Prabu Puntadewa. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas. ing Narmada Wailu.Sadewa. Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). Prabu Puntadewa. Pramusinta lan Pramuwati. Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar. dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. bareng tempuking yuda.

Satriya iki tinitisan Bathara Aswin. Sangkuni dipateni dening Bima. Ing Bharatayudha. Bareng karo Nakula. Sahadeva kang bisa ngalahake lan mateni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). Sadewa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali maneh dadi ayu. Ing lakon liyane. Ing sawetara crita wayang.” Jejodhoan iki nurunke putra Widapaksa utawa Sidapaksa. Ing versi India. Wiwit isih bayi. Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. Umpama Kresna ora ana. Kaya dene sedulur kembare. Sadewa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. Nalika mboyong Dewi Srengginiwati seka Gisiksamodra. sejatining wadon. Sudamala. Sadewa lantip ing sasmita. tanpa rama-ibu.Sadéwa Sadéwa . Nalika cilik jenenge Tangsen. Sadewa utawa Sahadéwa iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Sadewa kang bisa mbabar sayembara ngenani “sejatining lanang. Aji iki bisa gawe wong sing nduwe eling apa wae kang wis kelakon lan ngerti apa kang kedaden . Tangsen iki jenenge witwitan kang godhonge bisa digawe obat. Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadewa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu. Sadewa kang sulih golek upaya. dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi. Dheweke salah sijining Pandhawa. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. Sahadeva iku pinter pedhang. Nakula. Ing crita pedhalangan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->