TUGAS BAHASA JAWA

BIOGRAFI PANDHAWA

Disusun Oleh : Legahati Sekar Putri

(21)

SMA NEGERI 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 04 Telp. 0274 391079 Wonosari 55813

Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. Bima. mlebu wongwong kang kudu diruwat. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe. Arjuna. Dene Yudhistira. Pandhu disepata dening dewa bakal mati yen saresmi karo garwane. Bima Yudistira Arjuna . Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati.Pandhawa Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira. kamangka nalika iku lagi nggarbini. Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja. melu belapati. garwane. Dene. Bima. ing budaya Jawa. Nakula. Sadurunge karo Pandhu. lan Sadewa. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Dewi Madrim. lan Arjuna lair seka Dewi Kunti. Pandhawa. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala.

Yudhistira iya Puntadewa iku kondhang kadidene titah ludira seta. Puntadewa iku putrane Prabu pandu. Darmaraja. yaiku Dewi Drupadhi (poliandri). Jeneng Yudhistira luwih kondhang dienggo dening Puntadewa kang banjur dadi raja ing Amarta. Puntadewa iku putra pembarepe Prabu Pandhu Dewanata (ratu Astina) lan Dewi Kunti. Miturut layang Mahabharata. Mula Puntadewa uga kondhang sinebut manungsa lega donya lila ing pati. Nanging ing crita Jawa. Yudhistira manjing ana ing ragane Puntadewa. . Seka jejodhoan iki nuwuhake Pancawala. Dhemen tetulung kepara apa sing didarbeki yen dijaluk wong liya diwenehake. dene Bathara Dharma kuwi dadi bapa angkate.Yudhisthira Jeneng Yudhistira. Garwa prameswarine Prabu Puntadewa iku mung siji. mula saka iku dijenengi Puntadewa kang tegese punjering kaluhuran. Gunatalikrama. Yudhistira dhewe maknane raja prajurit. utawa Batanakawarsa. kang uga banjur manitis ana anggane untadewa. sing tilas alas Mertani. Darmakusuma. Nanging ing wayang. ing crita Jawa. Mula saka iku. Dheweke lair saka bun-bunan Dewi Kunthi. Indraprasta. Ing lakon Babad Alas Mertani. Yudhistira iku artine raja prajurit. pembarepe Pandhawa. Drupadhi iku bojone Puntadewa. Karo Dewi Drupadi banjur peputra siji aran Pancawala. salawase urip ora gelem dhora (ngapusi. asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani. Wijakangka(Dwijakangka). lan Sang Ajathasatru. Rehne bab mau rinasa kurang trep ing bebrayan Jawa.Samiaji. di jumbuhake laro tuntunan budaya Jawa lan kapribaden Jawa kang isine yane peputra ora karo bojone dhewe kuwi klebu tumindak sing nistha. Mulane ing crita padhalangan. Puntadewa uga sinebut Darmakusuma. Kang mengkono mau kagawa saka watake sing jujur.salugune Puntadewa putrane Bathara Dharma. Darmaputra. Pandhawa duwe bojo kang padha. iya Cintakapura. srana Bathara Dharma manunggalake rasane karo Dewi Kunthi kang mateg dayane aji Adityahredaya (yen miturut padhalangan "mateg aji Panggendaming dewa" kang aran Puntawekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa Lawanan). Darmawangsa. Ing padhalangan. Dewi Drupadi. ratu ing Astina (Ngastina) lan Dewi Kunthi. Ing Mahabharata. Ing versi Mahabharata India. Yudhistira pinter olah kaprajuritan lan gagah nalika perang. Yudhistira (utawa tinulis Yudisthira) iku ya Puntadewa dhewe. ratu ing negara Pancala iya Cempala. Pandhawa kasil ngalahake jin-jin ing alas kuwi. putrine Prabu Drupada. dewane keadilan. mula dening para pujangga kita banjur diowahi. Dasanamane Yudhistira yaiku. Ing Mahabharata.

kabeh Pandhawa rumangsa bingung.Minangka tuladha. diucapake dening Prabu Puntadewa ngono kuwi. Ngenani wewatakane paraga siji iki. arjuna. . ning Sang Prabu banjur digandheng Kresna sumingkir saka papan kono. Prabu Puntadewa tetep nglenggahi watake sing ora gelem ngapusi. Aswatama mati. Sawise gajah kelakon mati dikepruk gada Rujakpolo. mosok arep goroh ? Dibisiki karo Prabu Kresna yen kala-kala wong kena goroh sethitik-sethitik ora apaapa. lan sapitutrute. mula Durna banjur nglumpruk ing sangarepe Puntadewa. kalebu marang para panakawan. Durna akhire takon marang Puntadewa. dikaya ngapaa wae Pandhita Durna kuwi gurune Pandhawa. dene anggone ngucapake tembung "tama"sing cukup sero. Raden Dhresthajumena. Terus sing didhawuhi ngadhepi Pandhita Durna iku putra Pancala. Satemah para Pandhawa sakadang kudu gelem nglakoni dadi wong buangan ing alas suwene 12 taun. Prabu Puntadewa sing sabar tur banget lila-legawa pambegane iku tau diapusi Kurawa lumantar Patih Sengkuni srana kasukan main dadu kanthi totohane negara. Mula Pandhita Durna banjur nglumpruk otot bebayune. bareng ditakoni kaya mengkonmo mau mesthi wae Sang Prabu bingung banget. Saka pangrungune Pandhita Durna. Nakula. Apa hiya murid arep wani marang gurune ? Untung Prabu Kresna ora kurang iguh pertikele. sadewa. kabeh wadya Pandhawa banjur kadhawuhan alok yen Esthitama mati. Karimijen tanpa daya. Kanthi ati sing bingung. Pandhita Durna ditigas janggane. Ana uga Payung Kyai Tunggulnaga lan tombak tumbak Kyai Karawelang. Sebab. ing lakon Indrajala Maling (lakon carangan). Ing pakeliran pusakane kang asring dadi kembang lambe dhalang yaiku Jimat Kalimasada Pustaka Jamus. supaya anggone matur marang Durna nalika ngucapake tembung ësthi"sing lirih banget wae. oncek-oncekane utawa anggone ndudah kudu permati. urna banjur takon mrana-mrene. Sang Prabu ya manut. marang Werkudara. Kresna mung dhawuh marang Werkudara supaya merjaya gajah titihane senopati pengampinmg (Prabu Prameya) kang aran Gajah Esthitama. Dhirine dipasrahake. nalika Pandhita Durna madeg senopati agung. Awit akeh bab-babe sing rasane angel ditrapake ing sajroning penguripane wong sawantah. Ing lakon Baratayuda. kaya wis kelangan daya. Prabu Puntadewa ditembung dijaluk patine kanggo numbali wewalak ing negara Buluketiga. Kanthi pedang ligan. satemah pralaya. Kresna golek cara liya. Pamirenge Pandhita Durna sing mati mau Aswatama. Durna ketekan Dhresthajumena kang wis kepanjingan yitmane Prabu Ekalaya iya Palgunadi kang pingin males ukum. nanging Puntadewa tetep puguh ora gelem goroh. Tenan. Kabeh anggone mangsuli padha gelem dhora yen Aswatama pancen mati.

lan sangsangan robyong (tilarane Prabu Yudhistira. ora sok kuwasa. Tinimbang Pandhawa liyane. Sawise Kurawa ngrasakake sorga banjur dilebokake ana ing neraka. raja iki luwih resik atine. jujur. Puntadewa bareng karo asune moksa sing pungkasan. Puntadewa ora trima amarga sedulur-sedulure padha mlebu neraka. Ing sorga. sanalika sarirane salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthu kulit putih kang apraceka Dewa Amral iya Dewa Mambang. ratu Mertani) kang dayane. Puntadewa munggah swarga bareng karo sedulur-sedulure. Ora kumalungkung. lan ngugemi agama kanthi ngati-ati. Dheweke njaluk supaya melu mlebu neraka. Pandhawa kudu nglebur dosa dhisik sawetara banjur mlebu surga. Jebul kuwi mung sawetara. Dene Kurawa bisa ngrasaake endahing surga amarga ana sawetara kabecikan. Ing pungkasaning crita. . menawa Puntadewa nesu lan astane nganthi nyeggol kalung iki. Kamangka. para Kurawa malah enak-enak ana surga. nanging ora akeh.

nanging sakwisé ditundhung déning Korawa. macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila. Kacarita. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Kusumayuda . tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Bima gerenggereng nangis nggolèki ibuné. Bima mrucut saka gendhongan. Dasanama              Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. Ramané bebisik Bathara Bayu.Bima Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Awit saking kageté. nanging malah watuné sing ajur mumur. Krungu tangisé Bhima iki. déwaning angin. Miturut crita pedhalangan. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata. satemah mlayu sipat kuping. Jaman isih cilik urip ing Astina. Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani.

Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. kang njaga awang-awang. lan Ditya Jajawreka. Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu. Dèwi Urangayu. . Anoman. Gatotkaca bisa mabur. mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. kang njaga dharatan.  Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. Antareja bisa ambles bumi. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Sarpa Nagakuwara. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. nduwé anak jenengé Gathotkaca. Bima ora gelem basa karo sapa waé. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. yaiku :    Dèwi Nagagini. yakuwi Bathara bayu dhéwé. Garudha Mahambira. nduwé anak jenengé Antareja. Dèwi Arimbi. Gunung Maenaka. Liman Situbandha. nduwé anak jenengé Antasena. Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. Ing pungkasan crita wayang. kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. kang njaga laut.

Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara. anak déwa. putra Prabu Pandhudéwanata. peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. Ana anak ratu. yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima). Putrané uga pirangpirang turta bagus-bagus. Dasanamané Arjuna. Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro. kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu). patihé asma Surata (patih Rata).        Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali)         Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci)  Ciptaning Mintaraga (ing lakon  Begawan Ciptaning) lanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. Déné. saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak. sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro. yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). Mula saka kuwi. klawan Dèwi Kunthi sing nomer telu. lan sapituruté. Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa. ratu Astina.Arjuna Arjuna iku menawa miturut crita padhalangan. anak taksaka (ula). umpamané :    Dèwi Sumbadra. anak pandhita. Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". Dèwi Srikandhi. Déné yèn miturut layang Mahabharata. . Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa. peputra Sumitra lan Brantalaras.

Nanging sawisé rampung Bharatayudha. Banowati bisa dadi siji karo Arjuna.putrané Bathara Brama.  Dèwi Manuhara. Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodarawidodari) suwéné 7 dina. Bathari Supraba. Tunggengmaya = bisa gawé banyu.\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti. Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani). Irawan Dèwi Jimambang. Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi. peputra Wisanggeni. Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya). Arjuna wis naté mbangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila.  Dèwi Ulupi/Palupi. Yèn sing ditindhakaké iku pakarti ala.anaké Begawan Wilwuk. anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati     Dèwi Dresanala. Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh. peputra Bambang Prabakusuma. Aji-aji Arjuna iku nduweni enem aji-aji. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. kanthi jejuluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi. ora kétung mung sewengi. . yaiku Dèwi Banowati. Dèwi Wilutama. peputra Bambang Wilugangga. putriné Bathara Indra. Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagusbagus lan ayu-ayu). peputra Bambang Wijanarka. ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka. yaiku:       Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh. asilé mesthi uga ala. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yakuwi Prabu Niwatakawaca. Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin.

Ing bubaran perang uga. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya. . kanggo adegan roman (percintaan). sedhih. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. lan wanda Malat. yakuwi wanda Jimat (anggitané Panembahan Senopati lan Sultan Agung Hanyakrakusuma). Sawisé perang. yakuwi wanda Janggleng (rai lan awak kuning/prada) kanggo adegan paseban. Ing perang baratayuda uga. Wandané wayang Wandané wayang Arjuna ana lima. Nanging rasa mangumangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna.Gaman        Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni       Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. Nanging putuné. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. wanda Kinanthi. Abot rasané ati. Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané.wanda Kanyut. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni. kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama. Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling. Yèn wayang Arjuna gagrak Yogyakarta wandané ana telu. dadi raja ing Astina. wanda Yudhasmara (sunggingan rai lan awak kuning. Parikesit. lan wanda Kinanthi (sunggingan rai ireng awak kuning kanggo adegan sawisé metu saka kedhaton utawa kanggo perang).

Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. api-api nyuwun dipateni wae. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula- . nalika isih padha cilik-cilik.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. Prabu Puntadewa. Nalika dumadine perang baratayuda. dewane tabib. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi. Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. Werkudara lan Arjuna. Prabu salya melu Kurawa. Kaya jenenge. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Beda karo Yudhistira. senadyan seje ibu. Werkudara. nata Astina. para Pandhawa padha bingung. Sekarone putrane nata ing Astina. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. Nalika Pandhu palastra. Ing pedhalangan. Bathara Aswan lan Aswin.Ing Mahabharata. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. yakuwi Pinten lan tangsen iku. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. Ing pedhalangan. Kaya jenenge. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. Werkudara. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat. dewane tabib. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe. Nakula kuwi arane Pinten. Jroning bathine. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. lan Janaka. Prabu Pandhudewanata.

dene Sadewa ing Paweratalun. Kekarone banjur peputra Raden Saluwita. Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta. Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. Pramusinta lan Pramuwati. kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas. dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. bareng tempuking yuda. Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala. . Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. lan meling supaya sing methuake yudane. sing ora liya Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome. ing Narmada Wailu. dewane bulus. Temenan.Sadewa. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa).

Bareng karo Nakula. sejatining wadon. Ing sawetara crita wayang. Satriya iki tinitisan Bathara Aswin.” Jejodhoan iki nurunke putra Widapaksa utawa Sidapaksa. Ing crita pedhalangan. Sadewa kang sulih golek upaya. Sahadeva iku pinter pedhang. tanpa rama-ibu. Sangkuni dipateni dening Bima. Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. Sadewa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali maneh dadi ayu. Aji iki bisa gawe wong sing nduwe eling apa wae kang wis kelakon lan ngerti apa kang kedaden . Ing lakon liyane. Sadewa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. Kaya dene sedulur kembare. Tangsen iki jenenge witwitan kang godhonge bisa digawe obat. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. Sadewa utawa Sahadéwa iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Dheweke salah sijining Pandhawa. Sadewa lantip ing sasmita. Ing Bharatayudha. Ing versi India. dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi. Sahadeva kang bisa ngalahake lan mateni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadewa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu. Nalika cilik jenenge Tangsen. Nalika mboyong Dewi Srengginiwati seka Gisiksamodra. Sudamala. Wiwit isih bayi. Nakula. Sadewa kang bisa mbabar sayembara ngenani “sejatining lanang.Sadéwa Sadéwa . Umpama Kresna ora ana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful