TUGAS BAHASA JAWA

BIOGRAFI PANDHAWA

Disusun Oleh : Legahati Sekar Putri

(21)

SMA NEGERI 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 04 Telp. 0274 391079 Wonosari 55813

Pandhu disepata dening dewa bakal mati yen saresmi karo garwane.Pandhawa Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira. Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja. Arjuna. Bima. garwane. melu belapati. Nakula. Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati. Dene Yudhistira. Dene. Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe. Pandhawa. Sadurunge karo Pandhu. ing budaya Jawa. mlebu wongwong kang kudu diruwat. Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala. Bima. kamangka nalika iku lagi nggarbini. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. lan Sadewa. Bima Yudistira Arjuna . Dewi Madrim. lan Arjuna lair seka Dewi Kunti.

Dewi Drupadi. Drupadhi iku bojone Puntadewa. pembarepe Pandhawa. Nanging ing wayang. Puntadewa iku putrane Prabu pandu. utawa Batanakawarsa. asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani.Yudhisthira Jeneng Yudhistira. putrine Prabu Drupada. Ing lakon Babad Alas Mertani. Yudhistira pinter olah kaprajuritan lan gagah nalika perang. Pandhawa duwe bojo kang padha. Ing padhalangan. Ing Mahabharata. ratu ing Astina (Ngastina) lan Dewi Kunthi. ratu ing negara Pancala iya Cempala. Yudhistira dhewe maknane raja prajurit. sing tilas alas Mertani. Seka jejodhoan iki nuwuhake Pancawala. Jeneng Yudhistira luwih kondhang dienggo dening Puntadewa kang banjur dadi raja ing Amarta. Darmaputra. Indraprasta. dene Bathara Dharma kuwi dadi bapa angkate. Kang mengkono mau kagawa saka watake sing jujur. Pandhawa kasil ngalahake jin-jin ing alas kuwi. Mula saka iku.Samiaji. . Dhemen tetulung kepara apa sing didarbeki yen dijaluk wong liya diwenehake. Puntadewa iku putra pembarepe Prabu Pandhu Dewanata (ratu Astina) lan Dewi Kunti. yaiku Dewi Drupadhi (poliandri). dewane keadilan. mula saka iku dijenengi Puntadewa kang tegese punjering kaluhuran. Garwa prameswarine Prabu Puntadewa iku mung siji. Darmaraja. Nanging ing crita Jawa. Darmawangsa. iya Cintakapura. di jumbuhake laro tuntunan budaya Jawa lan kapribaden Jawa kang isine yane peputra ora karo bojone dhewe kuwi klebu tumindak sing nistha. Dheweke lair saka bun-bunan Dewi Kunthi. srana Bathara Dharma manunggalake rasane karo Dewi Kunthi kang mateg dayane aji Adityahredaya (yen miturut padhalangan "mateg aji Panggendaming dewa" kang aran Puntawekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa Lawanan). salawase urip ora gelem dhora (ngapusi. Miturut layang Mahabharata. ing crita Jawa. Yudhistira iku artine raja prajurit. Mulane ing crita padhalangan. kang uga banjur manitis ana anggane untadewa. Yudhistira (utawa tinulis Yudisthira) iku ya Puntadewa dhewe. mula dening para pujangga kita banjur diowahi.salugune Puntadewa putrane Bathara Dharma. Ing versi Mahabharata India. lan Sang Ajathasatru. Yudhistira iya Puntadewa iku kondhang kadidene titah ludira seta. Puntadewa uga sinebut Darmakusuma. Karo Dewi Drupadi banjur peputra siji aran Pancawala. Gunatalikrama. Mula Puntadewa uga kondhang sinebut manungsa lega donya lila ing pati. Darmakusuma. Wijakangka(Dwijakangka). Rehne bab mau rinasa kurang trep ing bebrayan Jawa. Dasanamane Yudhistira yaiku. Ing Mahabharata. Yudhistira manjing ana ing ragane Puntadewa.

sadewa. Kanthi pedang ligan. Kanthi ati sing bingung. Awit akeh bab-babe sing rasane angel ditrapake ing sajroning penguripane wong sawantah. mula Durna banjur nglumpruk ing sangarepe Puntadewa. Tenan. Kabeh anggone mangsuli padha gelem dhora yen Aswatama pancen mati. Ing pakeliran pusakane kang asring dadi kembang lambe dhalang yaiku Jimat Kalimasada Pustaka Jamus. Prabu Puntadewa tetep nglenggahi watake sing ora gelem ngapusi.Minangka tuladha. nanging Puntadewa tetep puguh ora gelem goroh. Saka pangrungune Pandhita Durna. Sang Prabu ya manut. Ing lakon Baratayuda. bareng ditakoni kaya mengkonmo mau mesthi wae Sang Prabu bingung banget. Terus sing didhawuhi ngadhepi Pandhita Durna iku putra Pancala. Pamirenge Pandhita Durna sing mati mau Aswatama. marang Werkudara. Ngenani wewatakane paraga siji iki. oncek-oncekane utawa anggone ndudah kudu permati. Durna akhire takon marang Puntadewa. Satemah para Pandhawa sakadang kudu gelem nglakoni dadi wong buangan ing alas suwene 12 taun. Kresna mung dhawuh marang Werkudara supaya merjaya gajah titihane senopati pengampinmg (Prabu Prameya) kang aran Gajah Esthitama. Karimijen tanpa daya. . urna banjur takon mrana-mrene. Mula Pandhita Durna banjur nglumpruk otot bebayune. kaya wis kelangan daya. dene anggone ngucapake tembung "tama"sing cukup sero. Nakula. Kresna golek cara liya. Dhirine dipasrahake. lan sapitutrute. Pandhita Durna ditigas janggane. ing lakon Indrajala Maling (lakon carangan). kalebu marang para panakawan. mosok arep goroh ? Dibisiki karo Prabu Kresna yen kala-kala wong kena goroh sethitik-sethitik ora apaapa. Prabu Puntadewa sing sabar tur banget lila-legawa pambegane iku tau diapusi Kurawa lumantar Patih Sengkuni srana kasukan main dadu kanthi totohane negara. Aswatama mati. satemah pralaya. Apa hiya murid arep wani marang gurune ? Untung Prabu Kresna ora kurang iguh pertikele. Sawise gajah kelakon mati dikepruk gada Rujakpolo. Prabu Puntadewa ditembung dijaluk patine kanggo numbali wewalak ing negara Buluketiga. diucapake dening Prabu Puntadewa ngono kuwi. Raden Dhresthajumena. kabeh Pandhawa rumangsa bingung. ning Sang Prabu banjur digandheng Kresna sumingkir saka papan kono. Durna ketekan Dhresthajumena kang wis kepanjingan yitmane Prabu Ekalaya iya Palgunadi kang pingin males ukum. arjuna. Ana uga Payung Kyai Tunggulnaga lan tombak tumbak Kyai Karawelang. supaya anggone matur marang Durna nalika ngucapake tembung ësthi"sing lirih banget wae. Sebab. dikaya ngapaa wae Pandhita Durna kuwi gurune Pandhawa. nalika Pandhita Durna madeg senopati agung. kabeh wadya Pandhawa banjur kadhawuhan alok yen Esthitama mati.

para Kurawa malah enak-enak ana surga. . sanalika sarirane salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthu kulit putih kang apraceka Dewa Amral iya Dewa Mambang. ora sok kuwasa. Puntadewa munggah swarga bareng karo sedulur-sedulure. Jebul kuwi mung sawetara. Puntadewa ora trima amarga sedulur-sedulure padha mlebu neraka. raja iki luwih resik atine. Dheweke njaluk supaya melu mlebu neraka. Ing pungkasaning crita. menawa Puntadewa nesu lan astane nganthi nyeggol kalung iki. ratu Mertani) kang dayane. lan ngugemi agama kanthi ngati-ati. Dene Kurawa bisa ngrasaake endahing surga amarga ana sawetara kabecikan. Kamangka.lan sangsangan robyong (tilarane Prabu Yudhistira. Puntadewa bareng karo asune moksa sing pungkasan. jujur. Ora kumalungkung. Tinimbang Pandhawa liyane. Ing sorga. nanging ora akeh. Pandhawa kudu nglebur dosa dhisik sawetara banjur mlebu surga. Sawise Kurawa ngrasakake sorga banjur dilebokake ana ing neraka.

Dasanama              Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Bima mrucut saka gendhongan.Bima Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Ramané bebisik Bathara Bayu. Jaman isih cilik urip ing Astina. nanging sakwisé ditundhung déning Korawa. macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila. déwaning angin. Miturut crita pedhalangan. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Krungu tangisé Bhima iki. Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata. satemah mlayu sipat kuping. Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. Kusumayuda . Awit saking kageté. nanging malah watuné sing ajur mumur. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. Bima gerenggereng nangis nggolèki ibuné. Kacarita. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa.

mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Anoman. nduwé anak jenengé Antasena. kang njaga awang-awang. kang njaga dharatan. kang njaga laut. Dèwi Urangayu. Liman Situbandha. yaiku :    Dèwi Nagagini. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. Dèwi Arimbi. Bima ora gelem basa karo sapa waé.  Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. yakuwi Bathara bayu dhéwé. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Gunung Maenaka. . Antareja bisa ambles bumi. Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. Gatotkaca bisa mabur. Garudha Mahambira. nduwé anak jenengé Antareja. nduwé anak jenengé Gathotkaca. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. Ing pungkasan crita wayang. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. lan Ditya Jajawreka. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Sarpa Nagakuwara. Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu.

sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro. ratu Astina. Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). anak taksaka (ula). Putrané uga pirangpirang turta bagus-bagus. Déné yèn miturut layang Mahabharata. . Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro. kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu). Dèwi Srikandhi. peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. klawan Dèwi Kunthi sing nomer telu. Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara. peputra Sumitra lan Brantalaras. putra Prabu Pandhudéwanata. Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa. lan sapituruté. yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima).        Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali)         Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci)  Ciptaning Mintaraga (ing lakon  Begawan Ciptaning) lanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. patihé asma Surata (patih Rata). anak pandhita. Mula saka kuwi. saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak. anak déwa. Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa.Arjuna Arjuna iku menawa miturut crita padhalangan. Ana anak ratu. Dasanamané Arjuna. Déné. umpamané :    Dèwi Sumbadra.

Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodarawidodari) suwéné 7 dina.putrané Bathara Brama. Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka. asilé mesthi uga ala.\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti. yaiku:       Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. Aji-aji Arjuna iku nduweni enem aji-aji. Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. peputra Wisanggeni. yaiku Dèwi Banowati. Nanging sawisé rampung Bharatayudha. ora kétung mung sewengi. putriné Bathara Indra. kanthi jejuluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi. Bathari Supraba.  Dèwi Ulupi/Palupi. Dèwi Wilutama. Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani). Tunggengmaya = bisa gawé banyu. Yèn sing ditindhakaké iku pakarti ala. peputra Bambang Wijanarka. Irawan Dèwi Jimambang. peputra Bambang Wilugangga.  Dèwi Manuhara. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh.anaké Begawan Wilwuk. Banowati bisa dadi siji karo Arjuna. Arjuna wis naté mbangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila. peputra Bambang Prabakusuma. Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh. anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati     Dèwi Dresanala. Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yakuwi Prabu Niwatakawaca. Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagusbagus lan ayu-ayu). . Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya).

Yèn wayang Arjuna gagrak Yogyakarta wandané ana telu. Nanging putuné.Gaman        Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni       Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. wanda Yudhasmara (sunggingan rai lan awak kuning. Parikesit. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya. kanggo adegan roman (percintaan). Wandané wayang Wandané wayang Arjuna ana lima. Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. sedhih. lan wanda Malat. yakuwi wanda Janggleng (rai lan awak kuning/prada) kanggo adegan paseban. Ing perang baratayuda uga. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling.wanda Kanyut. dadi raja ing Astina. Sawisé perang. Abot rasané ati. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni. . kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama. Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané. lan wanda Kinanthi (sunggingan rai ireng awak kuning kanggo adegan sawisé metu saka kedhaton utawa kanggo perang). Ing bubaran perang uga. Nanging rasa mangumangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. wanda Kinanthi. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. yakuwi wanda Jimat (anggitané Panembahan Senopati lan Sultan Agung Hanyakrakusuma).

lan Janaka. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. Ing pedhalangan. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. Prabu Puntadewa. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. Werkudara. dewane tabib. Prabu salya melu Kurawa. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. Sekarone putrane nata ing Astina. Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Ing pedhalangan. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. yakuwi Pinten lan tangsen iku. Bathara Aswan lan Aswin. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. Werkudara lan Arjuna. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. Nakula kuwi arane Pinten. nata Astina. Kaya jenenge. api-api nyuwun dipateni wae. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Prabu Pandhudewanata. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. dewane tabib. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. Kaya jenenge. nalika isih padha cilik-cilik. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi.Ing Mahabharata. para Pandhawa padha bingung. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. senadyan seje ibu. Jroning bathine. Beda karo Yudhistira. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula- . Werkudara. lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Nalika dumadine perang baratayuda. Nalika Pandhu palastra. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka.

Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar.Sadewa. sing ora liya Prabu Puntadewa. Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. ing Narmada Wailu. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala. Temenan. dene Sadewa ing Paweratalun. Pramusinta lan Pramuwati. lan meling supaya sing methuake yudane. dewane bulus. Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). bareng tempuking yuda. Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Kekarone banjur peputra Raden Saluwita. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. . Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung.

Sadéwa Sadéwa . Wiwit isih bayi. Sadewa lantip ing sasmita. Nalika mboyong Dewi Srengginiwati seka Gisiksamodra. Nalika cilik jenenge Tangsen. Sadewa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. sejatining wadon. Sangkuni dipateni dening Bima. Sadewa kang bisa mbabar sayembara ngenani “sejatining lanang. Sahadeva kang bisa ngalahake lan mateni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi. Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadewa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu.” Jejodhoan iki nurunke putra Widapaksa utawa Sidapaksa. tanpa rama-ibu. Dheweke salah sijining Pandhawa. Sudamala. Sadewa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali maneh dadi ayu. Satriya iki tinitisan Bathara Aswin. Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. Ing sawetara crita wayang. Nakula. Sahadeva iku pinter pedhang. Tangsen iki jenenge witwitan kang godhonge bisa digawe obat. Bareng karo Nakula. Umpama Kresna ora ana. Ing lakon liyane. Ing Bharatayudha. Sadewa utawa Sahadéwa iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Sadewa kang sulih golek upaya. Aji iki bisa gawe wong sing nduwe eling apa wae kang wis kelakon lan ngerti apa kang kedaden . Ing versi India. Kaya dene sedulur kembare. Ing crita pedhalangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful