TUGAS BAHASA JAWA

BIOGRAFI PANDHAWA

Disusun Oleh : Legahati Sekar Putri

(21)

SMA NEGERI 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 04 Telp. 0274 391079 Wonosari 55813

Arjuna. Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja. Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. melu belapati. ing budaya Jawa. Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati. Dene Yudhistira. Sadurunge karo Pandhu. Bima. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Pandhawa. kamangka nalika iku lagi nggarbini. Bima Yudistira Arjuna . mlebu wongwong kang kudu diruwat. lan Sadewa. garwane. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala. Nakula. lan Arjuna lair seka Dewi Kunti. Dene. Bima. Pandhu disepata dening dewa bakal mati yen saresmi karo garwane. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe. Dewi Madrim.Pandhawa Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira.

Darmaraja. mula dening para pujangga kita banjur diowahi. . iya Cintakapura. Puntadewa iku putra pembarepe Prabu Pandhu Dewanata (ratu Astina) lan Dewi Kunti. salawase urip ora gelem dhora (ngapusi. Mula Puntadewa uga kondhang sinebut manungsa lega donya lila ing pati. dewane keadilan. kang uga banjur manitis ana anggane untadewa. Ing padhalangan. Garwa prameswarine Prabu Puntadewa iku mung siji. dene Bathara Dharma kuwi dadi bapa angkate. Puntadewa iku putrane Prabu pandu. Mula saka iku. Yudhistira (utawa tinulis Yudisthira) iku ya Puntadewa dhewe. Darmakusuma. Dheweke lair saka bun-bunan Dewi Kunthi. di jumbuhake laro tuntunan budaya Jawa lan kapribaden Jawa kang isine yane peputra ora karo bojone dhewe kuwi klebu tumindak sing nistha. Darmawangsa. Yudhistira manjing ana ing ragane Puntadewa. Yudhistira iku artine raja prajurit. mula saka iku dijenengi Puntadewa kang tegese punjering kaluhuran. Pandhawa duwe bojo kang padha.Yudhisthira Jeneng Yudhistira. Ing lakon Babad Alas Mertani. lan Sang Ajathasatru. Dasanamane Yudhistira yaiku. Seka jejodhoan iki nuwuhake Pancawala. Ing Mahabharata. asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani. Ing versi Mahabharata India. Darmaputra. Jeneng Yudhistira luwih kondhang dienggo dening Puntadewa kang banjur dadi raja ing Amarta. Gunatalikrama. Miturut layang Mahabharata. Ing Mahabharata. Dhemen tetulung kepara apa sing didarbeki yen dijaluk wong liya diwenehake. srana Bathara Dharma manunggalake rasane karo Dewi Kunthi kang mateg dayane aji Adityahredaya (yen miturut padhalangan "mateg aji Panggendaming dewa" kang aran Puntawekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa Lawanan). Rehne bab mau rinasa kurang trep ing bebrayan Jawa. ing crita Jawa. Dewi Drupadi. pembarepe Pandhawa. utawa Batanakawarsa. Nanging ing wayang. Karo Dewi Drupadi banjur peputra siji aran Pancawala. Yudhistira pinter olah kaprajuritan lan gagah nalika perang. putrine Prabu Drupada. Puntadewa uga sinebut Darmakusuma. Indraprasta. Kang mengkono mau kagawa saka watake sing jujur.salugune Puntadewa putrane Bathara Dharma. Pandhawa kasil ngalahake jin-jin ing alas kuwi. yaiku Dewi Drupadhi (poliandri). Mulane ing crita padhalangan. ratu ing negara Pancala iya Cempala. Wijakangka(Dwijakangka). sing tilas alas Mertani. Yudhistira iya Puntadewa iku kondhang kadidene titah ludira seta. Nanging ing crita Jawa. Yudhistira dhewe maknane raja prajurit. ratu ing Astina (Ngastina) lan Dewi Kunthi.Samiaji. Drupadhi iku bojone Puntadewa.

Dhirine dipasrahake. marang Werkudara. Kanthi ati sing bingung. ing lakon Indrajala Maling (lakon carangan). . nalika Pandhita Durna madeg senopati agung. Ngenani wewatakane paraga siji iki. Ana uga Payung Kyai Tunggulnaga lan tombak tumbak Kyai Karawelang. dikaya ngapaa wae Pandhita Durna kuwi gurune Pandhawa. Kresna mung dhawuh marang Werkudara supaya merjaya gajah titihane senopati pengampinmg (Prabu Prameya) kang aran Gajah Esthitama. bareng ditakoni kaya mengkonmo mau mesthi wae Sang Prabu bingung banget. kaya wis kelangan daya. Prabu Puntadewa ditembung dijaluk patine kanggo numbali wewalak ing negara Buluketiga. Sang Prabu ya manut. mula Durna banjur nglumpruk ing sangarepe Puntadewa. supaya anggone matur marang Durna nalika ngucapake tembung ësthi"sing lirih banget wae. Apa hiya murid arep wani marang gurune ? Untung Prabu Kresna ora kurang iguh pertikele. Ing lakon Baratayuda. urna banjur takon mrana-mrene. Kabeh anggone mangsuli padha gelem dhora yen Aswatama pancen mati. Tenan. Prabu Puntadewa sing sabar tur banget lila-legawa pambegane iku tau diapusi Kurawa lumantar Patih Sengkuni srana kasukan main dadu kanthi totohane negara. ning Sang Prabu banjur digandheng Kresna sumingkir saka papan kono. dene anggone ngucapake tembung "tama"sing cukup sero. Durna ketekan Dhresthajumena kang wis kepanjingan yitmane Prabu Ekalaya iya Palgunadi kang pingin males ukum. satemah pralaya. kabeh Pandhawa rumangsa bingung. Raden Dhresthajumena. diucapake dening Prabu Puntadewa ngono kuwi. Sebab. sadewa. Kresna golek cara liya. kalebu marang para panakawan. Aswatama mati. Sawise gajah kelakon mati dikepruk gada Rujakpolo. Kanthi pedang ligan. Satemah para Pandhawa sakadang kudu gelem nglakoni dadi wong buangan ing alas suwene 12 taun. mosok arep goroh ? Dibisiki karo Prabu Kresna yen kala-kala wong kena goroh sethitik-sethitik ora apaapa. nanging Puntadewa tetep puguh ora gelem goroh. Awit akeh bab-babe sing rasane angel ditrapake ing sajroning penguripane wong sawantah. Terus sing didhawuhi ngadhepi Pandhita Durna iku putra Pancala. Durna akhire takon marang Puntadewa. kabeh wadya Pandhawa banjur kadhawuhan alok yen Esthitama mati. Nakula. Saka pangrungune Pandhita Durna. Karimijen tanpa daya. oncek-oncekane utawa anggone ndudah kudu permati. Prabu Puntadewa tetep nglenggahi watake sing ora gelem ngapusi. arjuna. Ing pakeliran pusakane kang asring dadi kembang lambe dhalang yaiku Jimat Kalimasada Pustaka Jamus.Minangka tuladha. lan sapitutrute. Pamirenge Pandhita Durna sing mati mau Aswatama. Mula Pandhita Durna banjur nglumpruk otot bebayune. Pandhita Durna ditigas janggane.

Puntadewa ora trima amarga sedulur-sedulure padha mlebu neraka. Puntadewa bareng karo asune moksa sing pungkasan. ratu Mertani) kang dayane. sanalika sarirane salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthu kulit putih kang apraceka Dewa Amral iya Dewa Mambang. Tinimbang Pandhawa liyane. Ing sorga. ora sok kuwasa. raja iki luwih resik atine. . Pandhawa kudu nglebur dosa dhisik sawetara banjur mlebu surga. Kamangka. Dheweke njaluk supaya melu mlebu neraka. jujur. menawa Puntadewa nesu lan astane nganthi nyeggol kalung iki. lan ngugemi agama kanthi ngati-ati. Jebul kuwi mung sawetara. Sawise Kurawa ngrasakake sorga banjur dilebokake ana ing neraka. Ing pungkasaning crita.lan sangsangan robyong (tilarane Prabu Yudhistira. Puntadewa munggah swarga bareng karo sedulur-sedulure. para Kurawa malah enak-enak ana surga. Dene Kurawa bisa ngrasaake endahing surga amarga ana sawetara kabecikan. Ora kumalungkung. nanging ora akeh.

macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila. nanging malah watuné sing ajur mumur. Kusumayuda . satemah mlayu sipat kuping. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. nanging sakwisé ditundhung déning Korawa. Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata. Bima gerenggereng nangis nggolèki ibuné. Kacarita. Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Ramané bebisik Bathara Bayu. Jaman isih cilik urip ing Astina. tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi.Bima Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. Krungu tangisé Bhima iki. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Dasanama              Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. Bima mrucut saka gendhongan. Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. déwaning angin. Miturut crita pedhalangan. Awit saking kageté.

Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. nduwé anak jenengé Antareja. Antareja bisa ambles bumi.  Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. Bima ora gelem basa karo sapa waé. mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). kang njaga dharatan. Ing pungkasan crita wayang. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. Gunung Maenaka. yaiku :    Dèwi Nagagini. kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. nduwé anak jenengé Gathotkaca. Liman Situbandha. Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. . yakuwi Bathara bayu dhéwé. Anoman. lan Ditya Jajawreka. Garudha Mahambira. nduwé anak jenengé Antasena. kang njaga awang-awang. kang njaga laut. Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu. Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. Sarpa Nagakuwara. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. Gatotkaca bisa mabur. Dèwi Arimbi. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Dèwi Urangayu.

putra Prabu Pandhudéwanata. Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara. Déné yèn miturut layang Mahabharata. Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. anak déwa. Déné. Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa. Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa. anak taksaka (ula). peputra Sumitra lan Brantalaras. Dèwi Srikandhi. lan sapituruté. patihé asma Surata (patih Rata). klawan Dèwi Kunthi sing nomer telu. Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. ratu Astina. Putrané uga pirangpirang turta bagus-bagus. Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro. sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro. umpamané :    Dèwi Sumbadra.Arjuna Arjuna iku menawa miturut crita padhalangan. . kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu).        Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali)         Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci)  Ciptaning Mintaraga (ing lakon  Begawan Ciptaning) lanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. Ana anak ratu. peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. Mula saka kuwi. Dasanamané Arjuna. anak pandhita. yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima). yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak.

ora kétung mung sewengi. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. kanthi jejuluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi. Nanging sawisé rampung Bharatayudha. yaiku:       Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. peputra Bambang Wijanarka. . ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka. peputra Wisanggeni. Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagusbagus lan ayu-ayu). Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodarawidodari) suwéné 7 dina. Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani). putriné Bathara Indra. peputra Bambang Wilugangga. Banowati bisa dadi siji karo Arjuna.putrané Bathara Brama. asilé mesthi uga ala. Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya). Irawan Dèwi Jimambang. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yakuwi Prabu Niwatakawaca.anaké Begawan Wilwuk. yaiku Dèwi Banowati. Bathari Supraba.  Dèwi Manuhara. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh. anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati     Dèwi Dresanala. Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin. Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. Dèwi Wilutama. Tunggengmaya = bisa gawé banyu. Aji-aji Arjuna iku nduweni enem aji-aji. peputra Bambang Prabakusuma. Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh. Arjuna wis naté mbangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila. Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi. Yèn sing ditindhakaké iku pakarti ala.  Dèwi Ulupi/Palupi.\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti.

Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna.Gaman        Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni       Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan. Nanging putuné. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya. wanda Kinanthi. Abot rasané ati. kanggo adegan roman (percintaan). Parikesit. yakuwi wanda Janggleng (rai lan awak kuning/prada) kanggo adegan paseban. wanda Yudhasmara (sunggingan rai lan awak kuning. Ing perang baratayuda uga. Yèn wayang Arjuna gagrak Yogyakarta wandané ana telu. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. Sawisé perang. Ing bubaran perang uga. lan wanda Kinanthi (sunggingan rai ireng awak kuning kanggo adegan sawisé metu saka kedhaton utawa kanggo perang). Nanging rasa mangumangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. lan wanda Malat. . yakuwi wanda Jimat (anggitané Panembahan Senopati lan Sultan Agung Hanyakrakusuma). sedhih. Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané. Wandané wayang Wandané wayang Arjuna ana lima. dadi raja ing Astina.wanda Kanyut. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling. kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama.

Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. Prabu Puntadewa. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula- . Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. api-api nyuwun dipateni wae. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat. Nalika dumadine perang baratayuda. dewane tabib. satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. senadyan seje ibu. Prabu salya melu Kurawa. Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. Ing pedhalangan. dewane tabib. Jroning bathine.Ing Mahabharata. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. lan Janaka. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. nata Astina. Werkudara. Sekarone putrane nata ing Astina. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . Beda karo Yudhistira. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. Nalika Pandhu palastra.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. para Pandhawa padha bingung. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Werkudara. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. Prabu Pandhudewanata. Nakula kuwi arane Pinten. Werkudara lan Arjuna. Kaya jenenge. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. Ing pedhalangan. Kaya jenenge. Bathara Aswan lan Aswin. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. nalika isih padha cilik-cilik. yakuwi Pinten lan tangsen iku. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten.

Prabu Puntadewa. Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta. Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. Kekarone banjur peputra Raden Saluwita. Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar. lan meling supaya sing methuake yudane. Temenan. kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas. Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome. dewane bulus. sing ora liya Prabu Puntadewa. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. bareng tempuking yuda. dene Sadewa ing Paweratalun. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. Pramusinta lan Pramuwati. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. . ing Narmada Wailu. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala.Sadewa.

Dheweke salah sijining Pandhawa. Sadewa utawa Sahadéwa iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Ing crita pedhalangan. Umpama Kresna ora ana. Sadewa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali maneh dadi ayu. Sahadeva kang bisa ngalahake lan mateni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). Nakula. Kaya dene sedulur kembare. tanpa rama-ibu.Sadéwa Sadéwa . Ing versi India. Sahadeva iku pinter pedhang. Sangkuni dipateni dening Bima. Nalika cilik jenenge Tangsen. sejatining wadon. Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadewa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu. Ing lakon liyane. Aji iki bisa gawe wong sing nduwe eling apa wae kang wis kelakon lan ngerti apa kang kedaden . Sadewa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. Wiwit isih bayi. Ing sawetara crita wayang. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. Ing Bharatayudha. Sadewa kang sulih golek upaya.” Jejodhoan iki nurunke putra Widapaksa utawa Sidapaksa. Satriya iki tinitisan Bathara Aswin. Nalika mboyong Dewi Srengginiwati seka Gisiksamodra. Sadewa kang bisa mbabar sayembara ngenani “sejatining lanang. Bareng karo Nakula. Sadewa lantip ing sasmita. Tangsen iki jenenge witwitan kang godhonge bisa digawe obat. Sudamala. dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful