Pandhawa

TUGAS BAHASA JAWA

BIOGRAFI PANDHAWA

Disusun Oleh : Legahati Sekar Putri

(21)

SMA NEGERI 1 WONOSARI
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA
Jalan Brigjen Katamso 04 Telp. 0274 391079 Wonosari 55813

melu belapati. Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati. kamangka nalika iku lagi nggarbini. Lima paraga iki turunane Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Pandhawa. Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe. ing budaya Jawa. Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja. Dene Yudhistira. Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. Sadurunge karo Pandhu. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala. Nakula. Bima Yudistira Arjuna . Pandhu disepata dening dewa bakal mati yen saresmi karo garwane.Pandhawa Para Pandhawa Lima iku Prabu Yudhistira. Bima. garwane. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Arjuna. lan Arjuna lair seka Dewi Kunti. mlebu wongwong kang kudu diruwat. Bima. lan Sadewa. Dewi Madrim. Dene.

Puntadewa uga sinebut Darmakusuma. Garwa prameswarine Prabu Puntadewa iku mung siji. Rehne bab mau rinasa kurang trep ing bebrayan Jawa. Darmawangsa. Ing padhalangan. Miturut layang Mahabharata. Wijakangka(Dwijakangka). kang uga banjur manitis ana anggane untadewa. mula saka iku dijenengi Puntadewa kang tegese punjering kaluhuran. Yudhistira iku artine raja prajurit. Mula Puntadewa uga kondhang sinebut manungsa lega donya lila ing pati. Kang mengkono mau kagawa saka watake sing jujur. Darmaraja. dene Bathara Dharma kuwi dadi bapa angkate. Ing Mahabharata. mula dening para pujangga kita banjur diowahi. Nanging ing crita Jawa. di jumbuhake laro tuntunan budaya Jawa lan kapribaden Jawa kang isine yane peputra ora karo bojone dhewe kuwi klebu tumindak sing nistha. Dewi Drupadi. Dasanamane Yudhistira yaiku. Yudhistira iya Puntadewa iku kondhang kadidene titah ludira seta. ing crita Jawa. Yudhistira manjing ana ing ragane Puntadewa. Dheweke lair saka bun-bunan Dewi Kunthi. Darmakusuma. Nanging ing wayang. Karo Dewi Drupadi banjur peputra siji aran Pancawala. Mulane ing crita padhalangan. Gunatalikrama. Pandhawa duwe bojo kang padha. salawase urip ora gelem dhora (ngapusi. Seka jejodhoan iki nuwuhake Pancawala. lan Sang Ajathasatru. dewane keadilan. Mula saka iku. Ing lakon Babad Alas Mertani. asline dianggo dening raja jin ing alas Mertani. srana Bathara Dharma manunggalake rasane karo Dewi Kunthi kang mateg dayane aji Adityahredaya (yen miturut padhalangan "mateg aji Panggendaming dewa" kang aran Puntawekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa Lawanan). Darmaputra. Jeneng Yudhistira luwih kondhang dienggo dening Puntadewa kang banjur dadi raja ing Amarta. Yudhistira dhewe maknane raja prajurit. Ing Mahabharata. sing tilas alas Mertani. Puntadewa iku putrane Prabu pandu. yaiku Dewi Drupadhi (poliandri). ratu ing Astina (Ngastina) lan Dewi Kunthi. iya Cintakapura. putrine Prabu Drupada. Puntadewa iku putra pembarepe Prabu Pandhu Dewanata (ratu Astina) lan Dewi Kunti.Samiaji. pembarepe Pandhawa. ratu ing negara Pancala iya Cempala. Yudhistira pinter olah kaprajuritan lan gagah nalika perang.Yudhisthira Jeneng Yudhistira. utawa Batanakawarsa. Indraprasta. Pandhawa kasil ngalahake jin-jin ing alas kuwi.salugune Puntadewa putrane Bathara Dharma. . Drupadhi iku bojone Puntadewa. Yudhistira (utawa tinulis Yudisthira) iku ya Puntadewa dhewe. Ing versi Mahabharata India. Dhemen tetulung kepara apa sing didarbeki yen dijaluk wong liya diwenehake.

mosok arep goroh ? Dibisiki karo Prabu Kresna yen kala-kala wong kena goroh sethitik-sethitik ora apaapa. Aswatama mati. Kanthi ati sing bingung. Ing pakeliran pusakane kang asring dadi kembang lambe dhalang yaiku Jimat Kalimasada Pustaka Jamus. Tenan. kalebu marang para panakawan. nanging Puntadewa tetep puguh ora gelem goroh. Raden Dhresthajumena. Durna ketekan Dhresthajumena kang wis kepanjingan yitmane Prabu Ekalaya iya Palgunadi kang pingin males ukum. mula Durna banjur nglumpruk ing sangarepe Puntadewa. satemah pralaya. Kanthi pedang ligan. Durna akhire takon marang Puntadewa. Saka pangrungune Pandhita Durna. Sawise gajah kelakon mati dikepruk gada Rujakpolo. diucapake dening Prabu Puntadewa ngono kuwi. Prabu Puntadewa sing sabar tur banget lila-legawa pambegane iku tau diapusi Kurawa lumantar Patih Sengkuni srana kasukan main dadu kanthi totohane negara. Karimijen tanpa daya. Apa hiya murid arep wani marang gurune ? Untung Prabu Kresna ora kurang iguh pertikele. marang Werkudara. Pandhita Durna ditigas janggane. Prabu Puntadewa tetep nglenggahi watake sing ora gelem ngapusi. Mula Pandhita Durna banjur nglumpruk otot bebayune. arjuna. bareng ditakoni kaya mengkonmo mau mesthi wae Sang Prabu bingung banget. Prabu Puntadewa ditembung dijaluk patine kanggo numbali wewalak ing negara Buluketiga. sadewa. Sebab.Minangka tuladha. kaya wis kelangan daya. Awit akeh bab-babe sing rasane angel ditrapake ing sajroning penguripane wong sawantah. Sang Prabu ya manut. Dhirine dipasrahake. Kabeh anggone mangsuli padha gelem dhora yen Aswatama pancen mati. urna banjur takon mrana-mrene. Nakula. kabeh Pandhawa rumangsa bingung. ning Sang Prabu banjur digandheng Kresna sumingkir saka papan kono. lan sapitutrute. kabeh wadya Pandhawa banjur kadhawuhan alok yen Esthitama mati. ing lakon Indrajala Maling (lakon carangan). oncek-oncekane utawa anggone ndudah kudu permati. nalika Pandhita Durna madeg senopati agung. Ngenani wewatakane paraga siji iki. Kresna mung dhawuh marang Werkudara supaya merjaya gajah titihane senopati pengampinmg (Prabu Prameya) kang aran Gajah Esthitama. dene anggone ngucapake tembung "tama"sing cukup sero. Terus sing didhawuhi ngadhepi Pandhita Durna iku putra Pancala. Ana uga Payung Kyai Tunggulnaga lan tombak tumbak Kyai Karawelang. supaya anggone matur marang Durna nalika ngucapake tembung ësthi"sing lirih banget wae. dikaya ngapaa wae Pandhita Durna kuwi gurune Pandhawa. . Kresna golek cara liya. Pamirenge Pandhita Durna sing mati mau Aswatama. Satemah para Pandhawa sakadang kudu gelem nglakoni dadi wong buangan ing alas suwene 12 taun. Ing lakon Baratayuda.

sanalika sarirane salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthu kulit putih kang apraceka Dewa Amral iya Dewa Mambang. Dene Kurawa bisa ngrasaake endahing surga amarga ana sawetara kabecikan. raja iki luwih resik atine. Puntadewa bareng karo asune moksa sing pungkasan. Dheweke njaluk supaya melu mlebu neraka. menawa Puntadewa nesu lan astane nganthi nyeggol kalung iki. Puntadewa ora trima amarga sedulur-sedulure padha mlebu neraka. Puntadewa munggah swarga bareng karo sedulur-sedulure. Jebul kuwi mung sawetara. nanging ora akeh. jujur. Ing pungkasaning crita. Sawise Kurawa ngrasakake sorga banjur dilebokake ana ing neraka. Ora kumalungkung. lan ngugemi agama kanthi ngati-ati. Tinimbang Pandhawa liyane. Pandhawa kudu nglebur dosa dhisik sawetara banjur mlebu surga. Kamangka. ratu Mertani) kang dayane. para Kurawa malah enak-enak ana surga. . ora sok kuwasa.lan sangsangan robyong (tilarane Prabu Yudhistira. Ing sorga.

Bima mrucut saka gendhongan. nanging sakwisé ditundhung déning Korawa. Awit saking kageté. Sedhuluré kabèh cacahé ana lima kang banjur sinebut Pandhawa. Miturut crita pedhalangan. Ramané bebisik Bathara Bayu. Lair saka guwa garbané Dèwi Kunthi. Bima (Werkudara) dilairaké wujud bungkus. Bima (Bhima) dilairaké wujud bayi lumrah. Kacarita. Dhèwèké banjur urip ing kesatriyan Jodhipati/Unggulpawenang. Dasanama              Bayusuta : putrané Bathara Bayu Ballawa : gedhé dhuwur Bratasena : keturunan Barata kang prakosa Bhima : ngédab-édabi (Mahabharata) Birawa : gedhé lan medèni Dandunwacana: teguh Nagata : nyata Kowara : kondhang Sena : prakosa Werkodara/Werkudara Wijasena Pandhusiwi. Bima lan sedulur-seduluré dibuwang lang pungkasané bisa babat Alas Mertani. Anèhé dudu sirahé Bima sing pecah. Lairé Bima Miturut Kitab Mahabharata. déwaning angin. Mula Bima iya banjur sinebut satriya Panenggak Pandhawa. tiba ing sadhuwuré watu gilang sing gedhéné sasirah gajah. Bima gerenggereng nangis nggolèki ibuné. Kusumayuda .Bima Bima utawa kang luwih kaloka kanthi jeneng Werkudara iku putrané Prabu Pandhu Déwanata (ratu Ngastina) lan Dèwi Kunthi Talibrata kang nomer loro. nanging malah watuné sing ajur mumur. Dumadakan ana macan saka suwaliking grumbul. satemah mlayu sipat kuping. Jaman isih cilik urip ing Astina. sawijining ésuk Dèwi Kunthi ngenggar-enggar penggalih laro nggendhong Bhima sing isih bayi. macan sing mauné arep mbadhog (mangsa) bayi Bhima malah gila. Krungu tangisé Bhima iki.

Anak-anaké Bima iki asring dadi pralambang prejurit. mula banjur sinebut Bayuputra iya bayu Tanaya kang tegesé anak Bayu (déwaning angin). Antasena bisa ambles bumi lan urip ing banyu. Garudha Mahambira. Blabag Pangantol-antol lan Wungkal bener. Aji-ajiné aran aji bandhungbadawasa. Ing pungkasan crita wayang.  Kusumadilaga Gandhawastratmaja Anak Bojo Bojone telu (gagrag Jogjakarta). Anoman. Liman Situbandha. Gatotkaca bisa mabur. nduwé anak jenengé Antasena. Bima muksa bareng karo Pandhawa liyané nuju swargaloka. yakuwi Bathara bayu dhéwé. Kasektèn Bima uga klebu dadi salah sijiné warga Bayu kang cacahé ana wolu. kang njaga awang-awang. Déwa iki metu seka kupingé lan ngandhani Bima perkara filsafat urip. lan Ditya Jajawreka. Ing lakon iki Bima ketemu karo Déwa Ruci. Antareja bisa ambles bumi. Gunung Maenaka. nduwé anak jenengé Antareja. Bima utawa Werkudara uga klebu dadi putrané Bathara Bayu. Wujudé Déwa Ruci kaya déné Bima. . Dèwi Arimbi. kang njaga laut. Dèwi Urangayu. kejaba nalika ing lakon Bima Suci/Nawaruci. yaiku :    Dèwi Nagagini. Sarpa Nagakuwara. Gegamané kang kondhang yaiku Gada Rujakpolo lan kuku Pancanaka. Bima ora gelem basa karo sapa waé. nduwé anak jenengé Gathotkaca. kang njaga dharatan.

Arjuna banjur sinebut satriya "Panengah Pandhawa". Mula Arjuna uga sesilih Indratanaya kang tegesé putrané Bathara Indra. lan sapituruté. patihé asma Surata (patih Rata). Déné.Arjuna Arjuna iku menawa miturut crita padhalangan. yakuwi Nakula (Pinten) lan Sadewa (Tangsen). Mula saka kuwi. putra Prabu Pandhudéwanata. anak déwa. sedulur nunggal rama séjé ibu ana loro. kabèh putri éndahing warna (ayu-ayu). Dadi cethané tembung Pandhawa iku tegesé anak Pandhu. yaiku Puntadéwa (Yudhistira) lan Werkudara (Bima). Ana anak ratu. Déné yèn miturut layang Mahabharata. peputra Sumitra lan Brantalaras. anak taksaka (ula). Putrané uga pirangpirang turta bagus-bagus. Dasanamané Arjuna. Arjuna iku saluguné putrané Bathara Indra kang miyos saka Dèwi Kunthi srana Dèwi Kunthi mateg aji panggendhaming déwa aran Adityahredaya (miturut Mahabharata) utawa aji Punta wekasing Rasa Tunggal Sabda tanpa lawanan (miturut pedhalangan) paringané Resi Druwasa. ratu Astina.        Janaka Kiritin/Walikithi Parta Pritaputra Permadi/Pamade Dananjaya Kumbalyali (ing padhalangan asring disebut Kumbang Ali-Ali)         Pandusiwi/Pandhuputra Indratanaya Jahnawi Palguna Danasmara Margana Gudhakesa Wibatsuh Kandhi Wrahatnala (nalika nylamur laku dadi banci)  Ciptaning Mintaraga (ing lakon  Begawan Ciptaning) lanang ing Jagad Garwané Arjuna pirang-pirang. Sedhuluré nunggal rama lan ibu ana loro. peputra Abimanyu Dèwi Larasati/Rarasati. saka linggané tembung Pandhu lan Hawa kang tegesé anak. umpamané :    Dèwi Sumbadra. Kasatriyané Arjuna ana ing Madukara. Kabèh putrané Pandhu iku disebut Pandhawa. Dèwi Srikandhi. anak pandhita. klawan Dèwi Kunthi sing nomer telu. .

peputra Wisanggeni. Tunggengmaya = bisa gawé banyu. Ana salah sijining wanita kang ditresnani Arjuna nanging malah dadi garwané wayang liya. Pengasihan/sempaliputri = disenengi wong akèh. peputra Bambang Wilugangga. putriné Bathara Indra. yaiku:       Palimunan/panglimunan = bisa ngilang. peputra Bambang Wijanarka. anaké Begawan Sidanggana ing Andhongsekhar peputra Pregiwa lan Pregiwati     Dèwi Dresanala. Aji-aji Arjuna iku nduweni enem aji-aji. Arjuna wis naté mbangunaké tapa lan madheg pendhita ing Gua Mintaraga kang dumunung ing puncaké gunung Indrakila. Nanging sawisé rampung Bharatayudha.putrané Bathara Brama. Mlayabumi = bisa ngalahké mungsuh.\/Wilawuk ing pertapan Pringcendhani peputra Kumaladéwa lan Kumalasekti. ratu buta saka negara Manik Ima-Imantaka. Satemené bojo (garwa) lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik (sing dipralambangaké kadidéné putri sulistya). Mula undhuh-undhuhané uga kabecikan sing akèh (dipralambangaké anaké pirang-pirang bagusbagus lan ayu-ayu). Sepiangin = bisa mlaku tanpa napak lemah banteré pindha angin. yaiku Dèwi Banowati. . Banowati bisa dadi siji karo Arjuna. ora kétung mung sewengi. asilé mesthi uga ala.anaké Begawan Wilwuk.  Dèwi Ulupi/Palupi. Bathari Supraba. kanthi peparab Begawan Ciptaning iya Mintaraga. Dèwi Ratri (atmajané Prabu Yudhistira ing negara Mertani). Arjuna uga tau dadi ratu ing kahyangan Tinjomaya (ngratoni para widodarawidodari) suwéné 7 dina. Asmaragama/kamasutra = ngèlmu saresmi. peputra Bambang Prabakusuma. Irawan Dèwi Jimambang. Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yakuwi Prabu Niwatakawaca. Yèn sing ditindhakaké iku pakarti ala. kanthi jejuluk Prabu Karitin/Kariti iya Wilikithi.  Dèwi Manuhara. Dèwi Wilutama.

Wandané wayang Wandané wayang Arjuna ana lima. wanda Yudhasmara (sunggingan rai lan awak kuning. Arjuna pindhah dadi raja ing Buwanakeling. Nanging rasa mangumangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna. lan wanda Malat. dadi raja ing Astina. Parikesit. kabèh bojoné dipatèni déning Aswatama. merga dhèwèké adu arep karo sedulur tuwa nunggal ibu séjé bapa. wanda Kinanthi. lan wanda Kinanthi (sunggingan rai ireng awak kuning kanggo adegan sawisé metu saka kedhaton utawa kanggo perang). Arjuna banjur maju ing palagan tandhing lawan seduluré sing diajeni.wanda Kanyut. Uripé Arjuna rampung bareng karo Pandhawa liyané munggah menyang kahyangan laku liwat Himalaya. Abot rasané ati. yakuwi wanda Janggleng (rai lan awak kuning/prada) kanggo adegan paseban. Arjuna kèlangan kabèh putra-putrané. kanggo adegan roman (percintaan). . Yèn wayang Arjuna gagrak Yogyakarta wandané ana telu. Arjuna perang tandhing mungsuh Adipati Karna. Sawisé perang. Nanging putuné. sedhih. kang mauné dadi kratoné Jayadrata. yakuwi wanda Jimat (anggitané Panembahan Senopati lan Sultan Agung Hanyakrakusuma).Gaman        Pecut Kyai Pamuk Panah Pasopati Panah Harya Sangkali Panah Ardhadehali/Hrudhadhedali Ali-ali Mustika Ampal Trompet Dewadata Keris Pulanggeni       Brahmasira/Agniyastra Panah Merdaging Panah Mercujiwa Sarotama Keris Kyai Kalanadhah Busur Kyai Gendhewa Pungkasan Crita Ing Bharatayudha. Ing perang baratayuda uga. Ing bubaran perang uga. Wusanané Adipati Karna gugur ana sajroning paprangan.

lan Janaka. Beda karo Yudhistira. Ing pedhalangan. lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana. Kaya jenenge. Werkudara. lan mijil saka garwa Dewi Madrim. Prabu salya melu Kurawa. api-api nyuwun dipateni wae. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur. Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. Jroning bathine. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat. Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka. dewane tabib. Werkudara lan Arjuna. nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya. Nakula kuwi arane Pinten. Werkudara. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang. dewane tabib. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar. Ing pedhalangan. Prabu Pandhudewanata. Sekarone putrane nata ing Astina. Kaya jenenge. Prabu Puntadewa. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe. Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswi . Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. para Pandhawa padha bingung. bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula- . nalika isih padha cilik-cilik. Nalika Pandhu palastra. yakuwi Pinten lan tangsen iku. nata Astina. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. Bathara Aswan lan Aswin. Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi.Nakula Nakula iku sawijining paraga Mahabharata.Ing Mahabharata. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi. Nalika dumadine perang baratayuda. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. senadyan seje ibu.

lan meling supaya sing methuake yudane. Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali. . Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. dewane bulus. Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta. dene Sadewa ing Paweratalun. kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas.Sadewa. dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga. Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar. Prabu Puntadewa. Pramusinta lan Pramuwati. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. Temenan. Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe. bareng tempuking yuda. Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa. Kekarone banjur peputra Raden Saluwita. Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala. ing Narmada Wailu. Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). sing ora liya Prabu Puntadewa. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat. Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome.

Ing lakon liyane. Nalika mboyong Dewi Srengginiwati seka Gisiksamodra. Sangkuni dipateni dening Bima. Dheweke salah sijining Pandhawa. Bareng karo Nakula. Ing sawetara crita wayang. Sadewa lantip ing sasmita. Nalika cilik jenenge Tangsen. sejatining wadon.” Jejodhoan iki nurunke putra Widapaksa utawa Sidapaksa. Sadewa tansah ngiring Yudhistira ing kraton Amarta. Sahadeva iku pinter pedhang. Sadewa kang bisa ngruwat Bathari Uma bali maneh dadi ayu. Ing lakon “Babad Alas Mretani” Sadewa entuk aji Purnamajadi seka Ditya Sapulebu. Ing crita pedhalangan. Tangsen iki jenenge witwitan kang godhonge bisa digawe obat. tanpa rama-ibu.Sadéwa Sadéwa . Sadewa kang bisa mbabar sayembara ngenani “sejatining lanang. Wiwit isih bayi. Sahadeva kang bisa ngalahake lan mateni Shakuni (ing Jawa dadi Sangkuni). Satriya iki tinitisan Bathara Aswin. Nakula lan Sadewa wis dadi bocah lola. Kaya dene sedulur kembare. Aji iki bisa gawe wong sing nduwe eling apa wae kang wis kelakon lan ngerti apa kang kedaden . dewane tabib kang kembar karo Bathara Aswi. Nakula. Ing Bharatayudha. Ing versi India. Sadewa kang sulih golek upaya. Sadewa utawa Sahadéwa iku sawijining paraga wiracarita Mahabharata. Satriya kang manggon ing Bumiretawu iki kondhang amarga lantip ing prekara obat-obatan. Sudamala. Umpama Kresna ora ana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful