Anda di halaman 1dari 39

PENDEKATAN INDUKTIF

APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF? Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama Murid dibimbing memikir, mengkaji, mengenalpasti & mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan Matematik, bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains o Contoh kusus ikan emas, udang, sotong, berudu o Memerhati & mengkaji bernafas melalui insang o Mentafsir dan membuat generalisasi Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas. Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif o Sediakan contoh-contoh yang sesuai o Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan o Guru tidak menghuraikan isi pelajaran, murid dibimbing untuk mencari kesimpulan o Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama o Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. o Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama o Guru tidak harus memberi contoh sekaligus o Sediakan alat bantu mangajar o Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti lihat, dengar, hidu & sentuh. o Pengajaran mengikut urutan yang tepat contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.

PENDEKATAN DEDUKTIF

APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF?

Strategi Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus, hukum, teorem, peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus. Bermula daripada berberapa rumus, prinsip, hukum, teorem/peraturan

Digunakan kesimpulan baru, generalisasi baru daripda rumus, hukum, peraturan Proses pengajaran: o Prinsip/rumus o Kaedah deduktif o Aplikasi rumus/prinsip o Mendapat rumus baru, prinsip baru dsb. o Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal, o Murid dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori, peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah.

PENDEKATAN EKLEKTIF

APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF/eklektik?

o o o o o o

Elektif bererti pemilihan, eklektik bermakna bercampur Gabungan pendekatan digunakan Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Boleh gunakan strategi Pusatan guru, Pusatan murid, Pusatan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan

PENDEKATAN KOMUNIKATIF

Dalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatanpendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.

Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakan oleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Halliday telah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut:

Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu.

Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.

Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membina pendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasa seperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfit dan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkan teori Halliday. Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. Kedua, sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran, fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. Ketiga, konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. Keempat, pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. Kelima, bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Keenam, stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi, ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. Ketujuh, keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini, terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibina berdasarkan pendekatan komunikatif. Prinsipprinsip tersebut meliputi tujuh perkara. Pertama, semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur, pengalaman, latar belakang, minat dan keperluan pelajar. Kedua, semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik dan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia yang sebenarnya, iaitu sama ada dalam alam persekolahan, pekerjaan atau pergaulan. Ketiga, kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan.

Keempat, semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala. Dengan kata lain, ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat reseptif. Kelima, guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasi pembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid. Keenam, aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kseilapan perlu dibetulkan sertamerta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan. Ketujuh, dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah, guru seharusnya bertindak sebagai pengawas, penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin.

STRATEGI PEMUSATAN GURU APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU? Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala. Guru banyak bercakap. Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal. Interaksi di antara murid adalah pasif. Kaedah keseluruhan kelas. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. Kaedah & Teknik penerangan, demonstrasi, syarahan, kumpulan/pasukan, bercerita, keseluruhan kelas.

STRATEGI PEMUSATAN MURID

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID? Murid memainkan peranan penting Komunikasi dua hala. Guru menyoal/membimbing.

Kepimpinan guru secara demokratik. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat, objektif pencapaian murid diutamakan perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j.e.r.i.) Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna, memahami & membuat kesimpulan, Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong) Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk, Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. Kaedah & Teknik projek, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalanan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, kumpulan kecil dsb.

Apakah Pembelajaran Berpusatkan Pelajar ? Memberi tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (pelajar sebagai individu). Memberi pilihan kepada pelajar (jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari). Mewujudkan kolaborasi ( membina pengetahuan dan persekitaran positif ), terlibat dalam penilaian berterusan Sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang. Pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya. Melibatkan pelajar secara terus dan dalam menemui pengetahuan. Menggunakan bahan yang mencabar pengetahuan sedia ada dan pemahaman konsep baru yang mendalam. Pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. Menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pembelajaran. Menggunakan sekolah, pekerjaan, rumah dan komuniti sebagai resos. Nyatakan tujuan strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu, kumpulan dan kelas. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka. Merancang penilaian berterusan secara kolaboratif.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 1. Apakah itu pembelajaran berasaskan projek? Proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik/terancang dalam jangka masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. 2. Senaraikan ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek? Ia boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap. Mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti. Interaksi guru murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses. Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan, maklumat, data, memproses maklumat dan data, dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. Sesuai dengan murid dan kurikulum. Berasaskan kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kebolehan murid. 3. Mengapakah pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari? Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P. Menolong pelajar dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan pengurusan kendiri. Mengintegrasikan bidang kurikulum, pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. 4. Apakah strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek? Memberi tugasan mengikut kurikulum. Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. Menentukan jadual kerja. Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. Penilaian projek perlu mencerminkan daya usaha setiap pelajar dalam kumpulan. Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek.

Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek. Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat. Penyediaan JPT dan PMM Pembentangan, penyelarasan dan pemurnian projek Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek

PEMBELAJARAN BERPUSATKAN BAHAN

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN? Bahan pelajaran memainkan peranan penting.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran diutamakan Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih dalam kemahiran, kefahaman dan berdikari. Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan. Peluang interaksi antara muid banyak. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil ujikaji, projek, perbincangan dsb. Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran Kaedah & Teknik komputer, bahan cetak, modul, buku teks, buku rujukan, kamus, perakam pita, carta, peta, geraf, spesimen, slaid, video, televisyen, projektor

PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

2. Pengertian Konstruktivisime

Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan iut mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaiatu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme fungsi guru akan berubah. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran, penilaian, penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Sebagai contoh, perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniur dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. Ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid.

3. Perbandaingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme

Paradigma pendidikan masa kini adalah kebanyakannya merupakan paradigma objektivisme. Paradigma ini gagal menyelesaikan banyak masalah dalam pendidikan. Perbezaan antara objektivisme dengan konstruktivisme adalah sangat nyata. Objektivisme berdasarkan tanggapan bahawa wujud pengetahuan di luar persepsi manusia. Menurut pandangan ini, fungsi sains ialah untuk memastikan pengetahuan disampaikan secara objektif. Proses pembelajaran dalam paradigma ini hanyalah untuk menyalarkan pengetahuan dari pendidik kepada murid. Pengetahuan sains dari perspektif konsruktivisme adalah penjelasan paling sesuai untuk menghuraikan fenomena yang diperhatikan. Ahli objektivisme berpendapat bahawa kata pemutus tentang apa yang perlu diajar dan siapa yang patut mengajar adalah dibuat oleh `pakar' yang semestinya mengetahui segala-galanya. Ini menyebabkan ramai murid tidak dapat melihat keperluan belajar sebagaimana yang dilihat oleh pihak `pakar'. Model autoritarian ini menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan dan menjadikan guru sangat penting dalam bilik darjah. Murid dan juga orang awam beranggapan guru mempunyai segala jawapan bagi semua masalah. Sistem ini gagal melahirkan murid yang produktif dan berpengetahuan luas. Dari pandangan ahli konstruktivisme, setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. penekanan diberi kepada menyediakan murdi dengan peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahan di mana mereka menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depen. murid bukan hanya dibekalkan dengan fakta-fakta sahaja, sebaliknya penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Selepas satu sesi perbincangan murid bersama-sama menetnukan perkara penting yang harus dipelajari dan tujuan mempelajarinya. Dalam proses ini murid akan mengalami prosedur yang digunakan oleh seorang saiantis seperti menyelesaikan masalah dan memeriksa hasil yang diperolehi Melalui penggunaan paradigma konstruktivisme, guru perlu mengubah peranannya dalam bilik sains. Guru mungkin akan berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Dengan cara ini, guru akan lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Justeru itu guru akan memperolehi kemahiran untuk membina dan mengubahsuai kefahaman serta berkomunikasi dengan orang lain. Guru akan memahami bahawa proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep merupakan satu proses berterusan dalam kehidupan. Dalam paradigma konstruktivisme, murid menganggap peranan guru sebagai salah satu sumber pengetahuan dan bukan sebagai seorang yang tahu segla-galanya. Mereka menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang boleh disesuaikan dan boleh berubah. Mereka juga sedar bahawa mereka bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk menggunakan pelbagai cara bagi memproses makluamt dan menyelesaikan masalah. Dalam erti kata lain, guru adalah berperanan sebagai seorang fasilitator dan pembimbing. Hubungan guru dengan murid boleh diumpamakan sebagai hubungan di antara bidan dengan ibu yang melahirkan anak. Guru bertanggung jawab membimbing dan membantu murid mempelajari sesuatu pelajaran dengan bermakna. Guru tidak boleh belajar untuk murid. Murid yang membina fahaman sendiri. Kebanyakan teknik penilaian sekarang adalah berdasarkan paradigma objektivisme. Dalam pengujian yang dijalankan, murid akan diuji sama ada dia dapat memberikan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan. Mereka juga dianggap mempunyai tafsiran yang sama dengan penggubal soalan tentang apa yang dikehendaki dalam soalan. Oleh yang demikan, soalan-soalan ujian tidak sebenarnya

menguji kefahaman dan pengetahuan murid, tetapi hanya menguji kemahiran murid untuk membekalkan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan sahaja. Menurut teori konstruktivisme, penilaian harus merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pengetahuan. Antara teknik-teknik penilaian yang sedemikian ialah peta konsep, rajah Venn, portfolio, ujian prestasi dan ujian berpasukan. Pandangan ahli konstruktivisme terhadap disiplin di dalam kelas adalah berbeza dengan ahli objektivisme. Ahli konstruktivisme menganggap peranan guru adalah sebagai pengurus kelas dan boleh menangani hal-hal disiplin murid dengan sempurna. murid diterima sebagi individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza di mana setiap individu itu diangap penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. Mereka diberikan peluang untuk membuat keputusan sendiri tentang perkara-perkara yang akan mereka pelajari. Melalui proses ini, mereka akan lebih prihatin, bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran mereka. Sebaliknya ahli objektivisme berpendapat bahawa guru harus berperanan sebagai pengawal disiplin kelas. Murid tidak ada pilihan kecuali menurut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Mereka yang ingkar akan didenda. Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan. Di samping itu, guru dapat membuat penilaian kendiri dan menilai kefahaman orang lain supaya kefahamannya tentang sesuatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. Perbandingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Dalam Pendidikan Objektivisme Pengetahuan wujud bebas dari persekitaran dalaman dan luaran pelajar Konstruktivisme Pengetahuan bukan objektif, apa yang kita benar-benar tahu dan faham hanyalah persepsi kit. Ia ditentukan oleh kita semua. Pengetahuan tidak mempunyai struktur mutlak Guru menolong murid membina kefahaman baru dan menolong murid merakamkannya ke dalam struktur kognitif sedia ada. Mereka melakukannya dengan menolong murid membentuk analogi, contoh dan kaedah mengingat murid sendiri, dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi "Ada perkara yang anda hendak tahu

Tanggapan Utama

Kesan

Guru menolong murid membina pengetahuan dan rangka konteks di mana ia wujud. Mereka mengguna analogi, contoh dan pelbagai kaedah mengingat. Mereka tanya soalan untuk membantu murid

Respons Guru

"ada perkara yang anda hendak tahu

dan saya akan ajar kepada anda apa yang saya tahu" "Saya ajari ini, mereka belajar ini" "Pelajar ini sungguh bijak, mereka belajar apa saja yang saya ajarkan"

dan saya akan tolong anda mengetahui bagaimana anda boleh belajar mengenainya" "Saya ajar ini, mereka belajar itu" "Pelajar ini sungguh bijak, mereka belajar perkara yang saya tidak pernah rancang untuk ajar mereka"

Model pengajaran dan pembelajaran ini adalah dicadangkan dalam `Children's Learning in Science Project' (Needham, 1987). Dalam model ini, murid digalakkan bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. Fasa ini juga dapat merangsang murid meninjau semula idea asal mereka. Dalam fasa penstrukturan semula idea, guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Murid diberi peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Adalah idpercayai idea baru yang dibina oleh murid sendiri biasanya lebih mudah diterima oleh mereka jika sekiranya idea ini mudah difahami dan berguna. Dalam fasa penggunaan idea, murid boleh menggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. Fasa renungan kembali merupakan fasa terakhir. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal renungan kembali merupakan fasa terakhir. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka. Fasa ini juga dapat memperkembangkan kemahiran meta kognitif. Fasa-fasa pengajaran berasaskan model konstruktivisme 5-fasa seperti berikut:Bil Fasa Orientasi I Tujuan/Kegunaan Kaedah

Menimbulkan minat dan menyediakan Amali penyelesaikan masalah suasana sebenar, tunjukcara oleh guru, tayangan filem, video dan keratan akhbar Supaya murid dan guru sedar tentang Amali, perbincangan dalam idea terdahulu kumpulan kecil, pemetaan konset dan laporan Mewujudkan kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk saintifik. Menyedari bahawa idea-idea sedia ada perlu diubahsuai, diperkembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik.

Pencetusan Idea II Penstrukturan semula idea

III

Mengenalpasti idea-idea alternatif i. Pernjelasan dan dan memeriksa secara kritis ideaPerbincangan dalam kumpulan kecil pertukaran idea sedia ada sendiri dan buat laporan Menguji kesahan idea-idea sedia ada ii. Pendedahan kepada situasi Pengubahsuaian, pemgembangan atau

konflik

penukaran idea

iii. Pembinaan idea Menguji kesahan untuk idea-idea baru baru yang dibina iv. Penilaian IV Penggunaan idea Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa

Perbincangan, pembacaan, input guru. Amali, kerja projek, eksperimen, tunjukcara guru Penulisan sendiri kerja projek

Renungan kembali Menyedari tentang perubahan idea Penulisan kendiri, perbincangan murid. Murid dapat membuat refleksi kumpulan, catatan peribadi dan sejauh manakah idea asal mereka lain-lain. telah berubah.

Anda telah mempraktikkan pendekatan konstruktivisme sekiranya: Murid berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. Murid berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. Murid menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah Pelajaran berpusatkan murid Aktiviti berasaskan 'hands-on' dan 'minds-on' Guru mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Murid mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut Murid merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya Murid menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai Murid digalakkan mengemukakan hipotesis dan bukan guru menerangkan teori Guru mengemukakan soalan yang boleh meransangkan murid mencari jawapan Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru Guru prihatin terhadap keperluan, kebolehan dan minat murid Murid bekerja dalam kumpulan

Prinsip-prinsip Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan p&p yang berdasarkan premis bahawa kognisi (pembelajaran) diakibatkan oleh "pembinaan mental". Dengan kata-kata lain, pelajar mempelajari dengan mencantumkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia adanya. Ahli konstruktivis

menegaskan bahawa pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sesuatu idea diajar serta kepercayaan dan sikap pelajar. Caine dan Caine (1991) menenaraikan 12 prinsip pembelajaran ala konstruktivisme:

1. Otak itu prosesor yang selari. Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran, emosi
sahaja.

2. Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi. Guru tidak boleh menumpukan kepada intelek 3. Usaha untuk mencari makna bersifat semula jadi. Pengajaran efektif menyedari bahasa 4. Usaha untuk mencari makna berlaku melalui pencorakan. Pengajaran efektif
menghubungkaitkan idea dan maklumat dengan konsep dan tema global. sikap. pengertian bagi seseorang adalah personal dan unik, pemahaman seseorang pelajar bergantung kepada pengalaman uniknya.

dan pengetahuan budaya. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pengajaran.

5. Emosi adalah kritikal kepada pencorakan. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi, perasaan dan 6. Otak memproses bahagian kecil dan keseluruhannya secara serentak. Orang menghadapi
masalah membelajari sesuatu jika bahagian kecil atau keseluruhan diabaikan. dipengaruhi oleh persekitaran, kebudayaan dan iklim. 'apa' dan 'bagaimana' isi pelajarannya.

7. Pembelajaran melibatkan perhatian berfokus dan persepsi keliling (peripheral). Pembelajaran 8. Pelajaran melibatkan proses sedar dan tak sedar. Pelajar memerlukan masa untuk memproses 9. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis ingatan: sistem ingatan ruang (spartial) dan sistem
ingatan untuk pembelajaran hafalan. Pengajaran yang terlalu mengutamakan pembelajaran hafalan tidak memajukan pembelajaran ruang dan pembelajaran berasaskan pengalaman boleh menghalang pemahaman murid. ingatan natural dan ruang. Pembelajaran eksperimen adalah paling efektif. harus mencabar tetapi tidak mengugut pelajar. menyatakan kecenderungan masing-masing.

10. Pelajar memahami dan mengingati dengan baik jika fakta dan kemahiran diselitkan dalam

11. Pembelajaran diperkuatkan oleh cabaran dan dibantutkan oleh ancaman. Iklim bilik darjah 12. Setiap otak adalah unik. Pengajaran mestilah dipelbagaikan agar murid-murid dapat

13.

Ciri-ciri P&P Konstruktivisme

14. 15. Elizabeth Murphy (197) merumus dan mencantumkan ciri-ciri p&p konstruktivisme
berasaskan pendapat Jonassen (1991 & 1994), Wilson & Cole (1991), Paul Ernest (1995), Honebein (1996), dan Vygotsky (1978) untuk menghasilkan senarai berikut: Pelbagai perspektif dan representasi konsep dan isi kandungan didedah dan digalakkan Matlamat dan objektif diperoleh oleh pelajar atau dalam perundinan dengan guru atau sistem Guru memainkan peranan sebagai pembimbing, pemantau, jurulatih, tutor dan pemudahcara Aktiviti, kesempatan, alat dan persekitaran dibekalkan untuk menggalakkan metakognisi, anlisis-, kawalan-, refleksi- dan penyedaran kendiri. Pelajar memainkan peranan utama dalam mengantara dan mengawalkan pembelajaran

Situasi pembelajaran, persekitaran, kemahiran, isi kandungan dan tugasan adalah relevan, realistik, autentik dan mewakilkan kompleksiti semula jadi dunia sebenar Sumber-sumber data primer digunakan untuk memastikan ketulenan dan kompleksiti dunia sebenar Pembinaan pengetahuan dan bukan reproduksi fakta diutamakan Proses pengetahuan ini berlaku dalam konteks individu dan melalui rundingan, kolaborasi dan pengalaman sosial. Sikap, kepercayaan dan pembinaan pengetahuan yang lalu diambilkira dalam proses pembinaan pengetahuan semasa Penyelesaian masalah, kemahiran berfikir aras tinggi dan pemahaman mendalam ditegaskan Kesilapan pelajar merupakan peluang untuk memahami pembinaan pengetahuannya yang lalu Penerokaan adalah pendekatan pilihan untuk menggalakkan pelajar mencari pengetahuan secara berdikari dan mengurus pencapaian matlamatnya Pelajar diberi peluang untuk pembelajaran bersifat latihan perantisan; di mana tugasan, kemahiran dan pengetahaun bertambah kompleks. Kompleksiti pengetahuan dicerminkan dalam saling hubungan konsep dan pembelajaran antara disiplin Pembelajaran koperatif dan kolaboratif diketengahkan agar pelajar didedahkan kepada pandangan alternatif Tetangga (scaffolding) digunakan untuk membantu pelajar mencapai di seberang (beyond) had kebolehannya Penilaian adalah autentik dan dianyamkan dengan pengajaran

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

PEMBELAJARAN MASTERI

Pentingnya Pembelajaran Masteri

1. Sekiranya anda mengkaji keputusan peperiksaan awam setiap tahun seperti UPSR, PMR, SPM 2. Salah satu daripada strategi yang boleh anda gunakan untuk mengatasi masalah itu ialah 3. Jadi, anda harus melaksanakan pembelajaran masteri kerana: a. anda hendak meningkatkan prestasi pelajar khasnya pelajar yang pencapaiannya b. sekolah-sekolah di negara maju yang melaksanakan pembelajaran masteri telah
rendah melalui pembelajaran masteri. dan STPM anda akan mendapati bahawa masih terdapat sebilangan pelajar yang belum mencapai tahap yang minimum dalam beberapa mata pelajaran.

mendapati bahawa pencapaian pelajar telah banyak meningkat. Pencapaianyang tinggi itu telah berkekalan kerana pelajar itu sudah tahu bagaimana untuk menguasai sesuatu perkara yang diajar.

Konsep Pembelajaran Masteri

1. Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar 2. Konsep ini diperkenalkan oleh B.S. Bloom pada tahun 60an dengan berasaskan kepada satu
prinsip atau falsafah iaitu semua pelajar boleh menguasai sesuatu perkara yang diajar sekiranya: dapat menguasai apa yang diajar.

3. Dalam proses pembelajaran masteri, anda harus memastikan semua pelajar dapat menguasai
perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain. 4. Rajah 1 meringkaskan proses pembelajaran masteri.

a. ada masa yang cukup untuk pelajar menguasainya; dan b. pengajaran dan pembelajaran adalah berkualiti

Rajah 1
5. Masa untuk pelajar anda menguasai sesuatu perkara boleh dipendekkan jika anda: a. menggunakan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan; b. menggalakkan pelajar belajar dengan tekun dan tabah; c. merangsang dan mendorong mereka untuk belajar, dan d. melatih mereka dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka 6. Kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya
anda: menjadi pelajar berdikari.

a. menggunakan kaedah mengajar yang menarik serta menyeronokkan dan yang b. menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar yang sesuai c. mengambil kira tahap kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar untuk memahami dan d. menjalankan penilaian formatif untuk menentukan sama ada mereka sudah menguasai
perkara yang telah diajar; dan e. menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan. menghayati sesuatu perkara; berpusatkan kepada pelajar

Cara Melaksanakan Pembelajaran Masteri

1. Berapa tokoh dalam pembelajaran masteri telah mencadangkan pelbagai strategi untuk 2. Pada asasnya anda perlu merancang dan melaksanakan empat langkah berikut: a. Menentukan hasil pembelajaran untuk sesuatu unit pembelajran; b. Mengajar dengan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
dan menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai; melaksanakannya.

3. Sasaran pencapaian dalam pembelajaran masteri ialah semua pelajar harus mendapat
sekurang-kurangnya markah 80%

c. Menilai dengan ujian diagnostik, formatif, dan sumatif; dan d. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan

4. Anda boleh memulakan dengan markah 50% sebagai saasaran pencapaian dan markah itu
harus dinaikkan beransur-ansur kepada markah 80%.

Peranan dan Tugas Guru Dalam Pembelajaran Masteri

1. Peranan guru adalah sebagai pemimpin, pengajar dan fasilitator pembelajaran. 2. Guru tidak perlu membuat perubahan yang besar dalam melaksanakan pembelajaran masteri 3. Tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran masteri ialah: a. Menentukan hasil pembelajaran untuk dikuasai; b. Mengubahsuaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk
pembelajaran masteri; kerana lengkah-langkah tersebut di atas sudah disarankan dalam KBSR dan KBSM secara tersirat.

c. Melatih pelajar dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka d. Mengenal pasti pelajar yang belum dan sudah menguasai apa yang diajar melalui ujian e. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan; dan f. Menilai prestasi pelajar melalui ujian sumatif.
diagnostik; dapat menjadi pelajar berdikari;

4. Dalam melaksanakan pembelajaran masteri, guru mungkin menghadapi pelbagai masalah dan 5. Guru digalakkan mengatasi masalah itu melalui pembelajaran koperatif dengan rakan-rakan 6. Pelajar akan bermanfaat daripada usaha guru untuk mengatasi masalah itu. 7. Pada mulanya guru mungkin mengambil masa yang panjang untuk pelajar menguasai sesuatu
sejawat dalam panitia mata pelajaran. tiada penyelesaian yang tepat dapat diberi untuk mengatasi masalah itu.

perkara akan tetapi, dalam masa jangka panjang dan dengan bertambahnya pengalaman guru, masa untuk mencapai pembelajaran masteri dapat dipendekkan.

Peranan dan Tugas Pelajar dalam Pembelajaran Masteri

1. Peranan pelajar ialah sebagai seorang pelajar berdikari yang boleh merangsang diri untuk 2. Dalam pembelajaran masteri seseorang pelajar harus belajar dan bukan bertanding di antara 3. Tugas pelajar dalam pembelajaran masteri ialah dia harus: a. tahu akan hasil pembelajaran untuk dikuasai b. belajar dengan tekun, tabah dan bermotivasi c. betul-betul memahami dan menguasai apa yang diajar d. memberitahu guru tentang perkara yang belum difahami atau dikuasai e. membuat kerja pemulihan atau kerja pengayaan yang diberi 4. Pelajar harus diberi latihan dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka
dapat menjadi pelajar berdikari. satu sama lain dan ini dapat dilakukan melalui pembelajaran koperatif dengan rakan-rakan sebaya dalam kumpulan. belajar dan menguasai apa yang diajar.

Rumusan

1. Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk


memastikan pelajar dapat menguasai apa yang diajar.

2. Pembelajaran masteri bukanlah perkara yang baru dan konsepnya berasaskan kepada satu 3. Kejayaan pembelajaran masteri bergantung kepada kebolehan dan kemahiran anda untuk: a. menentukan hasil pembelajarn yang perlu dikuasai; b. mengajar dengan kaedah atau aktiviti yang berkesan dan bahan yang sesuai; c. mengembangkan kemahiran belajar dan kemahiran befikir di kalangan pelajar; d. merangsang dan mendorong mereka untuk belajar; e. menilai secara formatif dan sumatif; dan f. menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan

prinsip iaitu semua pelajar boeh menguasai apa yang diajar jika diberi masa yang cukup dan pengajaran dan pembelajaran adalah berkualiti.

4. Pembelajaran masteri menggalakkananda menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga

menggalakkan anda mengubahsuai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan pelajar anda dapat menguasai apa yang diajar. bahawa bilangan pelajar yang dapat menguasai apa yang diajar akan bertambah dan ini akan memberi kepuasan kepada guru, pelajar dan pihak lain. untuk mencapai tahap yang lebih tinggi.

5. Walaupun ada beberapa kekangan dalam pelaksanaan pembelajaran masteri, guru akan dapati 6. Pencapai pelajar yang telah meningkat, walaupun sedikit, akan merangsang guru dan pelajar

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kemahiran Bernilai Tambah merupakan aspek yang sangat utama dalam menjadikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar. Kemahiran bernilai tambah merujuk dunia sebenar seseorang pelajar. Kemahiran ini yang merangkumi kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Sungguhpun semua kemahiran ini wajar diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran, guru masih tidak dapat menggunakan kemahiran ini sepenuhnya.

KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Berfikir Belakangan ini, guru-guru banyak terdedah dengan teknik pengajaran yang bermatlamat untuk memperbaik keupayaan berfikir dan pengaplikasiannya dalam pembelajaran. Namun begitu, sebahagian besar pengajaran guru tertumpu pada

bavani@hotmail.com

2008 penggunaan buku teks. Dengan hanya membaca buku tidak akan memberikan pemahaman yang secukupnya untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Kaedah penyoalan digalakkan bukan sahaja dalam kalangan murid malah juga dalam kalangan guru untuk memastikan kesahihan sumber-sumber informasi (Siegel, 1980). Tambahan pula, guru perlu menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid kerana kajian menunjukkan kebanyakan murid sekolah menengah tidak menguasai

kemahiran berfikir secara kritikal. Guru bertindak mengambil jalan mudah untuk menghabiskan sukatan pelajar dengan cepat tanpa merangsang kemahiran berfikir murid. Ada juga guru yang tidak selalu mengajar untuk merangsang minda kreatif murid malah membantutkan perkembangan pemikiran mereka. Contohnya dalam pengajaran pemahaman, guru sering membaca dan juga menjawab soalan pemahaman yang diberikan, khususnya soalan yang memerlukan pandangan atau pendapat murid. Tujuan sebenar guru adalah untuk memastikan objektif pelajaran tercapai. Walaupun guru disarankan untuk menjalankan pengajaran yang berpusatkan murid, didapati guru masih lupa untuk mengaplikasikannya semasa dalam situasi sebenar. Dalam masa yang sama, bukan semua murid diberi peluang untuk menyatakan pandangan masing-masing. Ada kalanya murid-murid perlu disoal atau ditanya dengan menggunakan pendekatan yang berbeza. Misalnya, murid yang malu atau takut memerlukan guru menggunakan cara yang sesuai untuk membolehkan mereka menyatakan pandangan mereka. Guru juga sering mempersendakan atau menjadikan jawapan murid sebagai bahan humor yang akhirnya menghalang minat murid di samping membantutkan proses pemikiran mereka. 2

bavani@hotmail.com

2008 Ketidakpelbagaian soalan dan teknik penyoalan yang kurang berkesan turut menjadi kekangan dalam merangsang kemahiran berfikir murid. Penyoalan yang lemah seperti menggunakan kata soal apa, siapa, bila dan sebagainya tidak menggalakkan kemahiran berfikir secara maksimum. Guru tidak sedar bahawa penyoalan amat penting dalam merangsang minda murid. Selain itu, penggunaan bahan rangsangan seperti gambar, carta, jadual dan bahan lain juga kadang kala tidak bersifat merangsang kemahiran berfikir murid. Bahan rangsangan yang biasa dilihat, tidak menarik, atau tidak bersifat luar biasa kemungkinan besar tidak akan menarik minat murid untuk berfikir untuk memberikan pandangan atau pendapat. Tambahan pula, bahan pelajaran yang disediakan guru juga tidak pelbagai. Kebanyakan guru bahasa Melayu sering menggunakan bahan bacaan semasa mengajar

berbanding sumber yang boleh didengar atau ditonton. Alat bantu mengajar seperti radio, televisyen dan komputer jarang digunakan manakala bahan bercetak pula digunakan kerap kali digunakan. Ini sebenarnya menyebabkan murid bosan seterusnya tidak menggalakkan kemahiran berfikir. Sebahagian besar pengajaran guru tertumpu pada penggunaan buku teks. Dengan hanya membaca buku tidak akan memberikan pemahaman yang secukupnya kepada murid-murid untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Justeru, guru seharusnya perlu membantu murid-murid untuk memperkembang kemahiran berfikir dan mental untuk membolehkan mereka berfikir secara kreatif dan kritis, khususnya dalam membuat keputusan. Guru perlulah merancang strategi yang dapat menghasilkan keputusan yang efektif dengan meminta murid-murid membuat refleksi terhadap keputusan yang dibuat oleh mereka. 3

bavani@hotmail.com

2008 Guru bahasa Melayu perlulah sentiasa menggalakkan keseluruhan perkembangan diri murid dengan menekankan aspek persediaan akademik, nilai-nilai moral, pengurusan emosi, kemahiran sosial, pemikiran yang efektif dan kebolehan menyelesaikan masalah. Kadang-kala, pembawaan juga merujuk kepada kemahiran. Misalnya, kemahiran berfikir secara kritis iaitu kebolehan menganalisis, menilai dan menginterpretasi dalam cara yang munasabah, efektif, berhati-hati dan serius. Pembawaan guru dikatakan tidak kukuh atau kuat sekiranya mana-mana kemahiran ini tidak kena pada tempatnya. Untuk mengaplikasikan kemahiran-kemahiran ini, guru bahasa Melayu perlu bersikap terbuka dan adil. Kemahiran berfikir bergantung kepada pembawaan dan keinginan guru dalam memastikan aliran pengetahuan yang sempurna (Halpern 1998; Wright 2002).

3. Apakah Kemahiran Berfikir? 1. Kemahiran berfikir adalah kemahiran intelek. 2. Terdapat beberapa istilah berikut yang biasa digunakan untuk mengkelaskan kemahiran berfikir:

1.

Kemahiran berfikir aras rendah dan aras tinggi: 1. Kemahiran berfikir aras rendah tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam. Contoh: kemahiran menghafal dan mengingat kembali fakta atau maklumat. 2. Kemahiran berfikir aras tinggi memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam. Contoh: kemahiran menjelaskan, membuat analisis, menilai, menjanakan idea, membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan merancang. 3. Perkataan kemahrian berfikir yang biasa digunakan bermaksud kemahiran berfikir aras tinggi. 2. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK): 1. KBKK adalah kemahiran membuat penilaian tentang sesuatu data atau maklumat dan kemahiran ini memerlukan kemahiran membuat analisis data atau maklumat itu seperti membanding, membeza, menyusun atur, mengkelas, dan mengenal pasti sebab dan akibat. 2. KBKK adalah kemahiran menjanakan idea yang banyak, pelbagai dan baru. 3. Kemahiran mereka cipta dan membuat inovasi boleh dikelaskan di bawah kemahiran berfikir secara kreatif. 3. Pemikiran Vertical dan Lateral: 1. Pemikiran vertical bermakna pemikiran secara logik dan kritis. Contoh: Ali cedera di lututnya. Basikalnya kemek. Bagaimanakah kecederaan itu boleh berlaku? 2. Pemikiran lateral bermakna mengeluarkan idea yang baru tanpa berfikir secara logik; pemikiran ini merupakan pemikiran secara kreatif. Contoh: Bagaimanakah kita boleh ukur tinggi sesuatu pokok? 4. Pemikiran bertumpu dan bercapah: 1. Dalam pemikiran bertumpu, tumpuan pemikiran diberi dalam menganalisis sesuatu data atau maklumat. Contoh: Ali deman. Dia tidur di bilik darjah. Mengapa Ali tidak faham apa yang cikgu mengajar? 2. Dalam pemikiran bercapah, kita hendak mengeluarkan idea-idea yang banyak, pelbagai dan baru. Contoh: Apakah kegunaan kotak buangan? 3. Kemahiran berfikir berikut yang tidak dikelaskan melalui mana-mana istilah tersebut di atas harus dikuasai oleh pelajar anda: 1. Membuat kaitan: Pelajar anda harus boleh mengaitkan dengan cepat dan luas mengenai sesuatu. Contoh: Apakah boleh dikaitkan dengan BUKU? 2. Membanding dan membeza:

Pelajar anda harus boleh membanding dan membezakan dua atau lebih benda, cerita, atau cara dengan mengenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaan serta membuat huraian atau kesimpulan. Contoh: Banding dan bezakan dua cerita: "Sang Kancil dan Buaya" dengan "Anjing dengan Bayang-bayang". 3. Mengkelaskan: 1. Pelajar anda harus boleh mengkelaskan pelbagai benda, cerita dan cara di dalam kelas-kelas yang sesuai. 2. Kemahiran ini melibatkan kemahiran membanding dan membezakanciri-cirinya serta mengkelaskannya di dalam kelas-kelas yang sesuai. Contoh: Kumpulkan yang berikut ke dalam kelas-kels yang sesuai: buku, anjing, pokok bunga raya, harimau, Ahmah. 4. Menilai: Pelajar anda harus boleh menilai sesuatu benda, tindakan, watak, cerita, atau cara untuk menentukan sama ada baik, menarik, kelebihannya, akan berjaya, atau kreatif. Contoh: Ali terlupa bawa pensel ke sekolah. Ahmad meminjamkan penselnya kepada Ali. Nilaikan perbuatan Ali dan Ahmad. 5. Menyusun atur: Pelajar anda harus boleh menyusun atur perkataan, ayat, idea, tugas, tindakan, atau cara mengikut sesuatu urutan, ploa, hierarki atau keutamaan yang dikehendaki. Contoh: Susunkan tugas berikut mengikut keutamaan: 1. Siram pokok bunga. 2. Baiki tayar basikal yang bocor. 3. Buat latihan matematik. 1. Mengenal pasti pernyataan benar dan palsu:

Pelajar harus boleh mengenal pasti pernyataanbenar dan palsu dengan menggunakan pengetahuannya atau dengan menaakul secara logik. Contoh: Yang manakah pernyataan benar? 1. Matahari terbit di Barat. 2. Lembu makan rumput. 1. Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat: 1. Pelajar harus boleh mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat 2. Pernyataan berasaskan fakta senang dibuktikan sama ada benar atau salah 3. Pernyataan berasaskan pendapat adalah pandangan seseorang dan pernyataan itu susah dibuktikan sama ada benar atau salah.

Contoh: 1. Sekolah Ali mendapat 75% kelulusan dalam Peperiksaan PMR pada tahun ini. (Pernyataan berasaskan fakta; faktanya ialah 75% kelulusan dalam Peperiksaan PMR pada tahun ini) 2. Pelajar akan belajar dengan lebih berkesan sekiranya mereka belajar dengan muzik. (Pernyataan berasaskan pendapat; pendapat ialah sekiranya mereka belajar dengan muzik.) 2. Mengenal pasti pernyataan berat sebelah: Pelajar harus boleh mengenal pasti pernyataan yang berat sebelah. Contoh: Kenal pasti sama ada pernyataan berikut adalah berat sebelah: 1. Lebih daripada 90% pengguna termasuk Awie menggunakan sabun X berbanding dengan sabun Y. 2. Makanan kesihatan X mengandungi lebih banyak Vitamin A tetapi harganya lebih tinggi berbanding dengan makanan kesihatan Y. 1. Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab: 1. Pelajar harus boleh mengenal pasti sebab bagi sesuatu tindakan atau kejadian. Contoh: Kenal pasti sebab daripada dua pernyataan berikut: Ali terlanggar kereta. Kakinya patah. 2. Pelajar harus juga boleh menyatakan pelbagai sebab mengapa sesuatu tindakan atau kejadian berlaku. Contoh: Aminah menangis. Mengapa? 2. Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat: 1. Pelajar harus boleh mengenal pasti akibat sesuatu tindakan atau kejadian. Contoh: Kenal pasti akibat daripada dua pernyataan berikut: Ali tidak membuat kerja rumah yang diberi oleh gurunya. Bapa Ali menasihatinya. 2. Pelajar anda harus juga boleh meramal pelbagai akibat bagi sesuatu tindakan atau kejadian. Contoh: Ahmad membandu keretanya dengan laju. Apakah yang mungkin akan terjadi? 3. Membuat inferens atau kesimpulan awal: Pelajar anda harus boleh membuat generalisasi atau hipotesis dengan mendapatkan satu pola dan membuat satu pernyataan umum atau hipotesis. Contoh: Aminah boleh menjahit baju. Siti juga boleh menjahit baju. Apakah generalisasi atau pernyataan umum yang boleh dibuat? 4. Mentafsir: Pelajar harus boleh mentafsir perkataan, ayat, gambar, atau graf. Contoh: Mentafsirkan ayat berikut: 1. Orang itu panjang tangan.

2. Air tenang jangan disangka tiada buaya. 1. Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci: 1. Pelajar harus boleh mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci untuk pemahaman yang lebih jelas. 2. Idea utama dalam sesuatu perenggan menggambarkan isi kandungan di dalam perenggan itu. 3. Idea sokongan menerangkan idea utama. 4. Butir-butir terperinci menghuraikan dengan lebih mendalam tentang idea utama atau idea sokongan. Contoh: Kenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci di dalam maklumat berikut: Ali suka bermain bole sepak. Dia bermain dengan kawan-kawannya. Mereka bermain di padang kampung mereka. Padang itu kecil. 2. Merujus atau meringkas: 1. Pelajar harus boleh merumus atau meringkaskan sesuatu maklumat. 2. Kemahiran merumus melibatkan kemahiran mengenal pasti dan menyusun idea utama dan idea sokongan yang penting dan kemudian menyatakannya secara ringkas. Contoh: Ringkaskan perenggan yang diberi di atas. 3. Membuat keputusan: Pelajar anda harus boleh membuat keputusan mengikut langkah-langkah berikut: 1. Janakan pelbagai pilihan. 2. Ramalkan akibat untuk sesuatu pilihan. 3. Tentukan kriteria seperti keselamatan, kos, masa, minat, atau kriteria lain tuk membuat pilihan. 4. Pilih pilihan terbaik berasaskan kriteria. Contoh: Anda ingin membeli kasuk sukan. Apakah yang harus diambilkira untuk memilih jenis kasut sukan? 1. Menyelesaikan masalah: 1. Pelajar harus boleh menyelesaikan dua jenis masalah iaitu yang memerlukan idea baru dan memerlukan analisis. 2. Pelajar boleh menyelesaikan masalah yang memerlukan idea baru dengan mengikut langkah berikut:

1. 2. 3. 4.

Janakan cara atau idea untuk menyelesaikan masalah itu. Pilih cara yang difikirkan baik. Laksanakan cara yang telah dipilih itu. Nilai sama ada cara itu berkesan.

Contoh: Persatuan Pengakap bercadang membersihkah satu kawasan pantai yang tercemar tetapi menghadapi masalah kewangan. Bagaimanakah persatuan itu boleh mendapat wang?

1.

Pelajar boleh menyelesaikan masalah yang memerlukan analisis dengan mengikut langkah berikut:

1. 2. 3. 4. 5.

Tentukan faktor yang mungkin menyebabkan masalah itu berlaku. Janakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah itu. Pilih cara yang terbaik Laksanakan cara yang telah dipilih itu. Nilai sama ada cara itu berkesan.

Contoh: Kebanyakan pelajar di sekolah X lemah dalam mata pelajaran Matematik. Bagaimanakah masalah itu boleh diselesaikan? 4. Bagaimanakah Kemahiran Berfikir Boleh Dikembangkan? 1. Guru harus mengembangkan kemahiran berfikir tersebut di atas dengan pendekatan penyerapan. 2. Dalam pendekatan penyerapan, kemahiran berfikir yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran dikembangkan. 3. Pelajar perlu juga tahu akan jenis kemahiran berfikir yang digunakan serta langkahlangkah dalam proses berfikir. 4. Dalam perkembangan kemahian berfikir, guru harus juga menegaskan proses berfikir iaitu langkah-langkah dalam kemahiran berfikir itu. 5. Contoh: Dalam topik "Benda-benda Hidup", mata pelajaran Sains sekolah rendah, guru boleh mengembankan kemahiran membanding dan membeza sera mengkelaskan benda hidup selain daripada mengenal pasti pelbagai benda hidup. 6. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berhubung dengan kemahiran membuat ayat yang mudah, anda boleh mengembangkan kemahiran menyusun atur dengan memberi perkataan dan meminta pelajar menyusunnya untuk mendapatkan ayat yang bermakna. Contoh: Susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang bermakna: Badminton dengan bermain Ali kawan-kawannya 7. Apabila pelajar telah tahu tentang setiap kemahiran berfikir tersebut di atas, anda harus memperkukuhkan penguasaannya dengan menggunakan pelbagai aktiviti. 8. Lihat contoh di bawah ini: Ali dan Ahmad nampak seorang tua sedang berdiri di tepi jalan. Orang tua itu hendak melintas jalan tetapi tidak berbuat demikian kerana rasa takut dan kereta terlalu banyak. Ahmad sendiri melintas jalan. Ali membantu orang tua itu melintas jalan. 1. Guru boleh mengembankan kemahiran berfikir aras rendahdgn soalan berikut: a. Siapa yang nampak orang tua di tepi jalan? b. Apakah yang hendak dibuat oleh orang tua itu? c. Siapakah dibantu oleh Ali untuk melintas jalan? 2. Guru boleh memperkembangkan kemahian berfikir aras tinggi dengan soalan atau aktiviti berikut:

a. b. c. d. e. f.

Mengapakah orang tua itu tidak melintas jalan? Apakah akan terjadi sekiranya Ali tidak membantu orang tua itu? Apakah pendapat anda tentang tindakan Ali dan Ahmad? Bandingkan watak Ali dengan watak Ahmad? Bagaimanakah orang tua itu boleh melintas jalan sekiranya tiada Ali? Tuliskan sepucuk surat kepada Majlis Bandaraya untuk memberi cadangan bagi orang awam melintas jalan yang sesak. g. Perbahasan: dua kumpulan akan bahaskan yang berikut: "Kereta persendirian harus tidak dibenarkan dibandar". h. Projek: Buat satu kajain tentang jalan raya yang sangat sesak dn menyusahkan orang awam melintas jalan raya berhampiran rumahanda. i. Melukis jejantas untuk orang tua melintas jalan. 2. Aktiviti yang boleh digunakan tuk mengembangkan kemahiran berfikir termasuk: a. b. c. d. e. f. g. h. soal jawab sumbang saran permainan pertandingan kuiz teka teki perbahasan projek:

mereka bentuk mereka cipta mengkaji menyelidik membuat eksperimen menghasilkan sesuatu produk menyelesaikan sesuatu masalah
1. Aktiviti untuk mengembangkan kemahiran berfikir yang tersebut di atas boleh dilakukan secara kelas, kumpulan atau perseorangan.

5. Rumusan 1. Dalam p&p untuk pembelajaran masteri, guru harus megembangkan lapan kecerdasan dan kbkk di kalangan pelajar. 2. Lapan kecerdasan yang dikemukakan oleh H. Gardner ialah bahasa, logik-matematik, ruang, muzik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan naturalistik. 3. Anda harus tahu pelbagai istilah yang digunakan untuk mengkelaskan kemahiran berfikir seperti: a. Kemahiran berfikir aras rendah dan tinggi

b. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif c. Pemikiran vertical dan lateral d. Pemikiran bertumpu dan bercapah Kemahiran berfikir yang harus dikuasi oleh pelajar adalah: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. membuat kaitan membanding dan membeza mengkelaskan menilai menyusun atur mengenal pasti pernyataan benar atau salah mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat. mengenal pasti pernyataan berat sebelah mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat membuat inferens atau kesimpulanan awal membuat generalisasi atau hipotesis mentafsir mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci merumus atau meringkas membuat keputusan menyelesaikan masalah

5. Guru harus menggunakan pelbagai aktiviti untuk mengembangkan lapan kecerdasan dan kemahiran berfikir yang tersebut di atas. 6. Dalam perkembangan kemahiran berfikir, guru harus memberi penegasan terhadap proses berfikir.

1. Apakah pembelajaran berfikrah? Pembelajaran berfikrah adalah proses P&P yang memberi penekanan untuk mewujudkan iklim bilik darjah yang menggalakkan pelajar berfikir secara aktif pada tahap yang kompleks. Apakah strategi guru berfikrah (a thoughtful teacher)? Guru berusaha memfokus dan memfokuskan semula tugas pelajar. menyoal soalan-soalan yang terbuka (open ended) menyoal soalan-soalan lanjutan. menunggu maklum balas daripada pelajar. menerima kepelbagaian maklum balas. menggalakkan interaksi antara pelajar. tidak memberi pendapat atau value judgement terhadap pelajar. tidak akan mengulang maklum balas pelajar. meminta pelajar membuat refleksi tentang pemikirannya. Apakah tingkah laku pelajar berfikrah?

Pelajar akan terikat kepada sesuatu masalah walaupun pada masalah yang lebih susah. akan memberi jawapan yang berlainan kepada sesuatu masalah. memberi sebab untuk jawapan. menggunakan perkataan yang spesifik dan tepat. mengambil masa untuk berfikir. mengambil bahagian dalam pembelajaran. akan mendengar kepada apa yang disebut oleh pelajar lain. memikir akan pemikirannya. akan menyoal dengan soalan-soalan yang kompleks mengenai tajuk tersebut.

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) PEMBELAJARAN BERBANTUKAN TEKNOLOGI

1. Apakah pendekatan pembelajaran berbantukan teknologi ? Pendekatan pembelajaran berbantukan teknologi adalah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses p&p. 2. Nyatakan strategi guru dalam pembelajaran berbantukan teknologi ? Strategi guru dalam pembelajaran berbantukan teknologi adalah : merancang dan memilih topik yang sesuai merancang objektif pengajaran pembelajaran merancang dan menyediakan bahan akses atau mempastikan bahan sedia ada boleh digunakan mempastikan hasil pembelajaran pelajar tercapai kawal selia penggunaan media 3. Sebagai seorang guru bagaimanakah anda akan menentukan keberkesanan penggunaan pembelajaran berbantukan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran anda? Seorang guru perlu melihat beberapa aspek seperti isi, tujuan, kesesuaian, kaedah penggunaan, kualiti dan kos sesuatu alat bantu mengajar. 4. Apakah pendekatan pembelajaran berbantukan ICT?

Pendekatan pembelajaran berbantukan ICT adalah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuain untuk meningkatkan kecekapan proses p&p. 5. Terangakan maksud ICT (a) untuk pembelajaran tutorial (b) untuk pembelajaran penerokaan (c) sebagai alat aplikasi (d) sebagai alat komunikasi (a) Tutorial: menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (Pembelajaran Tutorial merangkumi: ekspositori, demonstrasi, latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal oleh sistem). (b) Penerokaan: ICT sebagai medium mencari dan mengakses maklumat daripada CD-Rom, internet, portal, maklumat dll. mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid. (c) Alat aplikasi : apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat p&p. (d) Alat komunikasi : apabila digunakan untuk menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk (teks, grafik, audio, video). 6. Apakah perbezaan antara soalan 1 dan 4 ? Soalan 1 merujuk kepada semua jenis teknologi (OHP, radio, TV, dsbnya). Soalan 4 merujuk kepada teknologi yang melibatkan komputer sahaja.

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kini, guru-guru telah diberi tugasan untuk mengintegrasikan ICT dalam kurikulum. Sejauhmanakah guru-guru mencari jalan untuk menggunakan kemahiran ICT dalam dunia teknologi yang sentiasa berkembang dan berubah dari masa ke masa? Dan sejauhmanakah guru sendiri mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menggunakan ICT secara berkesan? Apakah yang sebenarnya dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaik tahap keberkesanan ICT di sekolah? Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi jarang sekali diaplikasikan di dalam kelas. Umumnya, ini kerana kemudahan makmal komputer untuk mempelajari bahasa sangatlah terhad di kebanyakan sekolah. Namun begitu, ada juga sekolah yang

KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR BELAJAR CARA BELAJAR (BCB) BELAJAR CARA BELAJAR (BCB) Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. Dengan kemahiran ini juga, murid dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan. Justeru, pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka. Belajar cara belajar di sini akan cuba memberikan berberaapa cadangan dan idea untuk menjalankan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah yang menyerapkan belajar cara belajar. Untuk mencapai matlamat ini, beberap objektif seperti: Menjelaskan konsep belajar cara belajar kepada guru. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid Membimbing guru mengenal pasti startegi pembelajaran yang sesuai untuk murid. Membantu guru mengaplikasikan kemahiran belajar cara belajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan contoh rancangan pengajaran-pembelajaran untuk guru.

RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR Belajar cara belajar yang diperkenalkan dalam pendidikan adalah berdasarkan kepada beberapa sebab: Proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru di dalam kelas adalah terhad. Pengetahuan dan maklumat yang diterima oleh murid di dalam kelas juga terhad. Sika tanggungjawab murid perlu ada terhadap pembelajaran mereka. Murid perlu belajar untuk memperolihi maklumat tambahan di luar waktu persekolahan. Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu. untukKemahiran belajar cara belajar sejajar dalam matlamat pendidikan menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid.. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti berikut: Menyediakan murid yang berupaaya belajar sendiri tanpa guru. Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain, sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan.

APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR?

Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar cara belajar ialah proses untuk memperolehi teknik belajar sama ada bersama guru ( formal ) atau tanpa guru ( non-formal ). KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Kemahiran itu termasukla: Kemahiran mendengar dengan berkesan. Kemahiran membaca. Kemahiran mencatat nota. Kemahiran menulis. Kemahiran mengingat. a. Kemahiran Mendengar dengan Berkesan. Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Kemahiran mendengar melibatkan beberapa proses. 1. Apa yang didengar. 1.1 Terdapat pelbagai bahan yang kita dengar seperti teks puisi, muzik, ucapan, arahan, lakonan, lagu, berita, pengumuman, syarahan dan pelbagai lagi. 2. Mengapa perlu mendengar. 2.1 Mendengar untuk mendapatkan maklumat, fakta,data dan pengetahuan dari apa yang didengar. 2.2 Perlunya mendengar juga adalah untuk menghayati keindahan bahasa dan muzik. 2.3 Untuk mengetahui perkembangan semasa. 2.4 Untuk mendengar penjelasan guru tentang sesuatu. 3. Siapa yang didengar. 3.1Sesiapa sahaja yang dapat memberikan maklumat, memberikan penjelasan, membuat pertanyaan dan mereka yang memberikan pendapat. 4. Bagaimana mendengar dengan berkesan. 4.1 Seseorang yang mendengar dengan teliti dan penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan. 4.2 pendengaran dengan berkesan adalah dalam suasana yang tenang dan selesa. 5. Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar. 5.1 kemahiran mendengar dapat ditingkatkan dengan cara memotivasikan diri untuk memberikan sepenuhnya tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu. 5.2 mendengar dan memandang kearah guru atau penyampai. 5.3 Menumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis. b. Kemahiran Membaca. Kemahiran membaca ialah penting untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan, dan fakta mengenai sesuatu perkara. Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Biasanya terdapat empat gaya bacaan, iaitu: 1. Skimming / Luncuran. Skiming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu

bahan atau maklumat. Ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen. Dalam proses bacaan ini juga ialah bertujuan untuk membuat pandangan umum mengenai dokumen dengan segera. Bacaan skimming boleh dilakukan dengan cara membaca tajuk, pendahuluan dan rumusan sesuatu bahan atau dokumen, begitu juga dengan membaca menggunakan pergerakan mata yang cepat dan memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca. 2. Scanning / Imbasan. Imbasan ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam daripada skimming. Antara tujuannya ialah untuk mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawaban kepada sesuatu persoalan. Membaca secara imbasan adala membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam, membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan. 3. Bacaan intensif Bacaan intensif ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat terperinci. Bacaan intensif memerlukan penumpuaan yang teliti terhadap bahan atau dokumen yang dibaca. Ketekunan dalam pembacaan juga mesti tinggi dan selalunya bacaan secara intensif ini mengambil masa yang lebih panjang untuk mendapatkan makna apa yang dibaca. Tujuan bacaan secara intensif adalau sematapmata untuk mendapatkan semua maklumat dengan mendalam dan catatan perlu dibuat untuk mengumpulkan maklumat tersebut. 4. Bacaan Laju. Bacaan laju ialah teknik bacaan yang memerlukan kebolehan seseorang membaca dengan laju dan mampu memahami dengan serentak apa yang dibaca. Membaca laju menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea utama. Ini boleh dibuat dengan membaca cepat seluruh buku, membaca cepat senarai bab, membaca cepat semua bahagian dan membaca cepat semua perenggan. Tujuan bacaan laju adalah untuk menggunakan masa terhad dengan lebih produktif, dapat menjimatkan masa, dan untuk memperolihi maklumat tambahan pada kadar yang cepat. c. Kemahiran Mencatat Nota. Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta, maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca, dilihat atau didengar. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti kuliah, ceramah, penerangan, temuduga, membaca buku atau bahan lain. Perlunya mencatat nota adalah untuk mendapatkan isi-isi penting sebagai bahan rujukan. Daripada isi-isi penting ini dapatlah ia dikembangkan kepada fakta asas. Catatan nota yang telah dikumpul akan dapat membantu sebagai bahan rujukan tambahan pada masa hadapan. d. Kemahiran Menulis Menulis Laporan Pada umumnya untuk menyediakan laporan adalahseperti yang berikut: Memilih topic sekiranya tidak diberikan. Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber. Meneliti dan memilih maklumat yang relevan dengan topic. Membuat nota . Menyerdiakan kerangka laporan.

Menulis draf pertama dan mengenal pasti sumber yang dipetik. Melengkapkan laporan dengan jadual, graf, dan bahan grafik yang lain yang sesuai. Menyemak draf. Membuat pemurnian dan menulis draf kedua. Menerbitkan laporan. Kemahiran Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu , memerlukan kreteria seperti berikut: Kelajuan menulis. Tulisan yang boleh dibaca. Kandungannya difahami. Seseorang yang boleh menulis dengan cepat dapat menulis lebih banyak maklumat. Dalam peperiksaan dengan jangka masa yang terhad tetapi memerlukan banyak isi jawapan yang boleh ditulis. Kebolehan menulis cepat juga dapat menjimatkan masa. Syarat pra-menulis cepat bagi ia akan dapat membantu untuk menyampaikan banyak maklumat atau fakta dalam ingatan semasa menjawab soalan peperiksaan. Murid juga boleh mengingat kembali fakta atau maklumat dengan cepat. Penyediaan alat tulis yang baik juga penting dalam penulisan cepat seperti pensel yang tajam atau pen yang sempurna. e. Kemahiran Mengingat mengigat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa lama. Jenis ingatan adalah ingatan jangka pendek dimana maklumat yang diterima akan hanya diingat dan tersimpan dalam jangka masa yang singkat sahaja manakala ingatan jangka panjang adalah maklumat yang disimpan dan kekal dalam ingatan. Proses ingatan dapat dibahagikan kepada tiga langkah iaitu: Mendaftar maklumat hingga boleh dikekalkan dalam ingatan. Menyimpan maklumat Mengingat kembali maklumat. KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah satu aspek kemahiran belajar cara belajar yang pentinh. Mengenal pasti sumber pembelajaran , cara mendapatkan maklumat dari temu ramah, membuat rujukan , mengenal maklumat dalam buku, dan cara merujuk kamus, direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasi oleh murid. Maklumat ialah pengetahuan, data, butiran, fakta, keterangan, maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang. Manakala kemahiran maklumat ialah keupayaan seseorang mengenalpasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan, mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. STRATEGI METAKOGNISISI Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan

pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses seperti berikut: Merancang apa yang dipelajari. Memantau kemajuan pembelajaran diri. Menilai apa yang dipelajari. Proses Metakognitif a. Proses Merancang Proses ini memerlukan murid meramalkan apakah yang akan dipelajari, bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari. Murid perlu menyediakan diri secara fizikal, mental dan psikologi. Murid juga perlu membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. b. Proses Memantauan Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara perkara seperti: - Apakah soalan yang perlu saya kemukakan? - Adakah ini membawa makna kepada saya? - Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? - Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? c. Proses Menilai Melalui proses ini, murid membuat refleksi untuk mengetahui: - Bagaimana sesuatu kemahiran, nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? - Mengapakah saya mudah / sukar menguasainya? - Apakah tindakan / pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan seperti ini, murid dapat memeikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru. RUMUSAN Belajar cara belajar yang telah diperkenalkan ini adalah kerana disebabkan oleh keadaan yang memaksa .Sepertimana yang diketahui umum masa dalam bilik darjah adalah amat terhad bagi setiap murid untuk mendapatkan pengetahuan. Maklumat yang diterima dalam masa yang terhad juga adalah sangat kurang. Belajar cara belajar juga mendidik murid untuk merasa lebih bertanggungjawab dalam pelajaran mereka. Mereka akan belajar untuk mendapatkan maklumat di luar waktu persekolahan. Selain daripada itu, belajar cara belajar juga dapat menggalakkan murid supaya meningkatkan keupayaan mereka dalam mempelajari sesuatu. Kemahiran belajar cara belajar sejajr dengan matlamat pendidikan untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup di kalangan murid. Belajar cara belajar telah mengariskan tiga komponen utama dalam perlaksanaan kemahiran belajar iaitu: Kemahiran belajar Kemahiran maklumat

Strategi metakognitif Ia merangkumi dari segi cara belajar murid, mencatat maklumat dan strategi metakognitif yang mana murid dapat meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku.

KAJIAN MASA DEPAN KECERDASAN PELBAGAI


1. Bagaimanakah Lapan Kecerdasan Diperkembangkan? 1. Menurut Howard Gardner, seorang mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan berikut: Bahasa Logik-matematik Ruang (spatial) Muzik Kinestetik Interpersonal Intrapersonal Naturalistik

1. Ciri-ciri setiap kecerdasan itu diberi dalam Jadual 1. 2. Guru harus mengenal pasti pelajar yang pintar cerdas atau berbakat dan membantu
mereka memperkembangkan lagi dalam kecerdasan itu dengan aktiviti pengayaan. dikembangkan secara penyerapan semasa p&p.

3. Lapan kecerdasan tersebut tidak diajar sebagai atu topik yang berasingan tetapi

Jadual 1: Ciri-ciri Lapan Kecerdasan Kecerdasan Cerdas dalam Pekerjaan

Bahasa Logik Matematik Ruang

Menulis karangan, sajak, puisi, pnatun dan memberi ucapan Menaakul, kiraan, membuat analisis Mencorak, melukis, mengukir

Penulis, penyajak, penceramah Saintis, jurutera, akauntan Pelukis, pengukur

Muzik

Mencipta lagu, menyanyi, menikmati muzik, memain alat muzik Gerakan, tarian, lakonan, sukan, memain permainan Perhubungan manusia

Pencipta lagu, penyanyi, pemain alat muzik, peminat muzik Atlit, pemain bola sepak, peninju, penari, pelakon Diplomat, ahli politik, peniaga Pengarang, penyajak, ahli falsafah Pemburu, petani, ahli sains semulajadi

Kinestetik

Interpersonal

Intrapersonal

Nilai murni, pendirian, falsafah

Naturalistik

Mengecam sifat semula jadi, memburu dan pertanian

4. Ini bermakna, selain daripada penguasaan isi kandungan atau kemahiran dalam mata pelajaran itu, guru harus juga mengembangkan kelapan-lapan kecerdasan tersebut di kalangan pelajar. 5. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa guru harus:

Memberi tumpuan kepada perkembangan kecerdasan bahasa seperti penulisan karangan, sajak atau puisi, memberi ucapan, dan perbahasan. Kecerdasan interpersonal boleh juga dikembangkan apabila pelajar anda membuat pendirian atau pegangan atau memberi pendapatnya. Mengembangkan kecerdasan lain dengan kaedah atau aktiviti berikut: Pembelajaran koperatif: mengembangkan kecerdasan interpersonal Lakonan, permainan, simulasi, dan main peranan: mengembangkan kecerdasan kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan mungkin ruang Melukis, melakar, membuat gambar rajah atau peta konsep: mengembangkan kecerdasan ruang Menyanyi lagu, menulis lirik atau seni kata lagu: mengembangkan kecerdasan muzik.

1.

Dalam mata pelajaran Sains, anda harus: 1. Memberi tumpuan kepada perkembangan kecerdasan logik matematik seperti kemahiran:

Menaakul secara logik Membuat kiraan Membuat analisis seperti membanding, membeza, mengkelas, menilai, menyusun atur, atau mentafsir Membuat sistesis seperti membuat inferens, kesimpulan, hipotesis, rumusan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah
Menu Linguistik
Gunakan kaedah bercerita untuk menerangkan ... Langsungkan perbahasan tentang ... Karangkan sajak, mitos, legenda, berita, rencana mengenai ... Ciptakan program "radio talk show" tentang ... Lakukan temubual dengan ... tentang ...

Menu Lojik-Matematik
Terjemahkan ... dalam bentuk rumus matematik Reka dan jalankan suatu ujikaji tentang ... Buat suatu "syllogisms" untuk mendemostrasikan ... Ciptakan sesuatu analogi untuk menjelaskan ... Huraikan corak atau simetri dalam ...

Menu Kinestetik
Lakukan gerakan atau suatu siri gerakan untuk menjelaskan ... Reka tugasan atau kad teka-teki untuk ... Bina atau konstruk ... Rancang dan jalankan suatu lawatan lapangan untuk ...

Bawa bahan-bahan amali untuk menunjukkan ...

Menu Visual
Mencarta, memeta, menggugus, menggambar ... Cipta tayangan slaid, pita video, atau album gambar tentang ... Reka sesuatu bahan seni untuk mendemostrasikan ... Bina permainan papan atau kad untuk menunjukkan ... Rajahkan, lukiskan, lakarkan, ukir atau pahatkan ...

Menu Muzik
Buat persembahan dengan diiringi oleh muzik tentang ... Nyanyikan rap atau lagu untuk menjelaskan ... Tunjukkan corak ritma dalam ... Jelaskan persamaan muzik dalam sebuah lagu dengan ... Buat suatu alat muzik dan gunakannya untuk menunjukkan ...

Menu Interpersonal
Adakan mesyuarat untuk ... Dengan sengajanya, gunakan kamahiran sosial untuk mempelajari ... Libatkan diri dalam projek khidmat untuk ... Ajar rakan anda tentang ... Berlatih memberi dan menerima maklum balas tentang ... Gunakan teknologi untuk ...

Menu Intrapersonal
Huraikan ciri-ciri diri yang membantu anda menjayakan ... Tetapkan sesuatu matlamat dan berusaha mencapainya Huraikan salah satu nilai peribadi tentang ...

Tulis jurnal tentang ... Nilaikan kerja-kerja sendiri dari segi ...

Menu Naturalis
Ciptakan buku nota pemerhatian tentang ... Huraikan perubahan dalam persekitaran tempatan atau global Peliharakan haiwan perliharaan, taman bunga atau taman rekreasi. Gunakan teropong, mikroskop dan kantu pembesar untuk ...