Anda di halaman 1dari 22

PENGENALAN

PENGURUSAN
DEFINISI ORGANISASI

Gabungan dua atau lebih


orang yang bekerja
bersama-sama untuk
mencapai sesuatu objektif.
(Stoner, Freeman dan Gilbert, 1995
m.s 7)
DEFINISI PENGURUSAN

 Satu proses yang merangkumi


perancangan,pengorganisasian,
kepimpinan dan pengawalan ke atas
kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli
organisasi yang sedia ada untuk
mencapai matlamat –matlamat
organisasi yg telah ditetapkan.(
Stoner,Freeman dan Gilbert, 1995 m.s 7)
FUNGSI PENGURUSAN

MERANCANG

MENG-
MENGAWAL P
ORGANISASI

MEMIMPIN
PERANCANGAN

Satu proses di mana pengurus


menentukan matlamat yg ingin
dicapai dan menentukan
tindakan yg. paling sesuai
untuk diambil di semua
peringkat organisasi untuk
mencapai matlamat organisasi.
PENGORGANISASIAN

Satu proses di mana pengurus


menyusun dan mengagihkan
sumber-sumber organisasi utk
melaksanakan tugas yg telah
ditetapkan agar dapat
mencapai matlamat organisasi.
KEPIMPINAN

Satu proses di mana pengurus


cuba mempengaruhi gelagat
pekerja agar mereka dapat
melaksanakan tugas yang
diberikan dengan cekap dan
berkesan untuk mencapai
matlamat organisasi.
PENGAWALAN

Satu proses di mana pengurus


memantau prestasi semasa
dan mengambil tindakan untuk
memastikan hasil akhir kerja
tercapai seperti yang
dijangkakan.
KEPENTINGAN
MERANCANG
 Menyediakan suatu arah tujuan utk sesuatu organisasi.
 Merupakan faktor penyatu dalam membuat keputusan.
 Memberikan para pengurus peluang –peluang untuk
menyesuaikan organisasi terhadap persekitaran.
 Membantu para pengurus mengenal pasti peluang pada
masa hadapan.
 Membantu pihak organisasi menjimatkan kos serta
mengurangkan pembaziran dan risiko.
 Berfungsi sebagai satu piawaian untuk mengukur
prestasi organisasi.
Kepentingan Mengorganisasi.
 Menyelaraskan bahagian-bahagian/ jabatan-
jabatan/unit-unit lain dalam organisasi agar
pelaksanaan dan perjalanan tugas-tugas
organisasi itu lancar tanpa halangan dan
gangguan untuk mencapai matlamat
organisasi.
 Menetapkan bidang kuasa dan tanggungjawab
kakitangan supaya supaya menuju ke arah
pencapaian matlamat organisasi.
 Menentukan kuasa dan rantaian arahan supaya
keputusan boleh dibuat dengan cepat untuk
mengurangkan kerenah pentadbiran.
KEPENTINGAN MEMIMPIN

 Apabila pengikut sanggup menerima


arahan drp seorang pemimpin, status
pemimpin tersebut telah dibentuk.
 Pemimpin yang mempunyai sumber
kuasa yang banyak mampu memimpin
dengan berkesan.
 Pemimpin harus mampu mempengaruhi
pengikutnya untuk membuat apa sahaja
untuk kepentingan syarikat.
KEPENTINGAN MENGAWAL

 Memastikan matlamat organisasi


tercapai.
 Mengukur prestasi pihak pengurus
dan pekerja.
 Membantu
mengesankesalahan/kelemahan
perancangan dan membuat
pembetulan.
 Menjimatkan kos.
TAHAP PENGURUSAN

atasan

pertengahan

bawahan
PENGURUSAN ATASAN

 Bertanggungjawab ke atas pengurusan


sesuatu organisasi secara menyeluruh.
 Menetap dan menggariskan dasar asas,
polisi, matlamat dan visi organisasi serta
membimbing organisasi agar
interaksinya dgn persekitaran adalah
baik.
 Lazimnya dipanggil ketua pegawai
Eksekutif (CEO), President,vice
president.
PENGURUSAN
PERTENGAHAN
 mengarahkan aktiviti-aktiiti pengurusan
bawahan yg merupakan aktiviti perlaksanaan
dasar,polisi, strategi dan obj. organisasi yg
telah ditetapkan oleh pengurusan atasan.
 Menyelia serta menyelaras aktiviti pengurus
bawahan dan kadangkala bertanggungjawab ke
atas pekerja organisasi.
 Membuat laporan kepada pengurus atasan.
 Cth; ketua jabatan,Pengurus sumber manusia,
Pengurus jabatan.
PENGURUSAN BAWAHAN

 Bertanggungjawab ke atas pekerja


organisasi yg bukan terdiri drp pihak
pengurusan.
 Memberi penekanan terhadap tugas
penyeliaan kerja operasi,perlaksanaan
tugas harian pekerja agar matlamat
organisasi tercapai.
 Cth; Penyelia tapak, ketua kerani,
penyelia jualan.
PERANAN PENGURUSAN

Penjalin
hubungan

Pembuat Pemberi
keputusan maklumat
PENGURUS SEBAGAI
PENJALIN HUBUNGAN
PERORANGAN
Pemimpin
(LEADER)

Pegawai
Ketua
Perhubungan
(FIGUREHEAD)
(LIASON)
PENGURUS SEBAGAI
PEMBUAT KEPUTUSAN
Usahawan
(ENTREPRENEUR)

Penyelesai
Masalah Pengagih
(PROBLEM (DELEGATE)
SOLVER)

Perunding
(CONSULTANT)
PENGURUS SEBAGAI PEMBERI
MAKLUMAT

Pemantau
(observer)

Penyebar
Jurucakap Makluma
(spokesman) (informant)
KEMAHIRAN PENGURUS

masa

teknik manusia

PENGURUS

Buat
konsep
keputusan
PERKAITAN ANTARA JENIS KEMAHIRAN
DGN TAHAP PENGURUSAN

ATASAN
(kemahiran
konseptual)

PERTENGAHAN
(kemahiran kemanusiaan/
Komunikasi)

BAWAHAN
(kemahiran teknikal)