Anda di halaman 1dari 8

-\--..

--:Bu

--q

/i

i

;
rikan

felo
ukan para

Pc'mbangunan NeEara, Konruniti dan lnsan Melampaui 2O:lO

t
ftii;

$.:
&P

lebih
agar MAS
guna

s;,_.

uri.. F;"
.9nL r j._

ffi
ffii &a_:

tuju

ffi'.-l.uest

KT

Atrdul Rahman Emb'clng

F.i,
Kj
Fts

FF"j
EI:

F;

F. q:
61.'

'lew)'75-

tu
E

a
fr

ion:

dan

lnstitut Kajian Malaysia dau AniaraQangsa
Bangi o 2007 http://w,vw. ihmas.ukm,my

rtlt' :$: .angunan yang bermula di Barat telah menawan imaginasi urlat manusia khususnya mereka di negara-negara terbelakang Malerysie sejrk Perarrg i)unia Kedua. tilj: . negara-negara itu menjadiran pernbangunan sebagai agenda utama mereka bagi me nntis jalar kemajuan masing-masing.. selepas kemerdekaan.ril'si remDangunan Negara dan rem\angwtLn tnsan / z/ .pada ekonomi pertanian dan sumber asli yang agak terbelakang 50 tahun dahulu menjadi negara yang sedang mengindustri dengan pesat mar"akala sektor perkhidmatannya pula cukup besar. Mernang pencapaian Malaysia dari segi ekonom boleh dibanggnkan.i.( iii ''. r:i!. Daripada perspektif sejarah. ) . :iiiii {i4l it :1. ffi.l th' f il Pembangunan Negara dan Pembangunan lnsan Pengenalan kirri memasuki era baru pembangunan menuju ke taraf neglr'a maju pada abad ke-21. idea pemt.t. l)engar. l. Malaysia sudah menjadi salah sebuah kuasa ekonomi terpenting di rantau ASEAN dan negara perdagangan ke-lg terbesar di dunia.enduduknya seramai 26 juta orang lebih pada hari ini. i(l . Ekcnominya telah mengalamai transformasi yang mendalam dar. Negara-negara ini termasuk Malaysia telah terlepas daripada peluang Revolusi Industri abad ke-lg dan ke-19 yarrg dipelopori oleh Barat. negara-negara ini telah mernasuK: era zzunan moden melalui tranfonnasi bersejarah yang dibawa oleh hasil revol*si itu.i+ ' . Namun.ift. l'*. Dunia baru demi mencapai cita-cita kemajuan inilah yang diterokai oleh Malaysia selarna 50 tahun sejak kemerdekaannya.

KDNK Malaysra telah meningkat hampir l0 kali ganda. Perlu ditcgaskan bahawa pokok pangkal pembangunan ekonomi dan kenajuan sains dan teknologi ialah manusia dengan segala kepelbagaian buclaya dan agama serta keterikatan mereka dengan alam sekitar. Peristiwa ll September 2001.gan harnpir seluruh dunia melalui udara. Sektor sw4sta juga telah menyaksikan kebangkrtan keias korporat berbilang etnik yang kuat dan berpengaruS. Walau apapur. iaitu pengurangan kadar kemiskinan.# $ir #. . Sungguhpun Malaysia telah nengharungi beberapa kali krisis ekonomi dalam sejarahnya.:rmahan di ban<Jar beser rlan kecil.jaan (NGO) yang memperjuangkan agenda tertentu seperti c emokrasi. Dengan menggunakan I970 sebagai taliun asas di mana KDNK Malaysia berjumlah RM2l. l Il i::l r1 Mereka nrendiami kawasan pe. Kita mempunyai pusat pentadbiran baru. Bahkan dalam rempoh 15 tahun dari l99l hingga 2005 . aan dijangka meningkat lagi kepada RM35l. pertumbuhan adalah cara dan alat untuk mencapai kualiti hidup yang lebih baik bagi rnanusia dan untuk meningkatkan tamaclun mereka. Se baliknya.0. sana sini. Hal ini bermakna antara 1970 hingga 2000. laut. Memasti kan Kesei rnbrngan dalarn Pembangunan Pembangunan Malaysia menunllkkan peihagli kcku. telekomunikasi can intemet. tadbir urus baik.aysra membolehkan keluaran dalam negeri kasar (KDNK) meningkat beberapa kali ganda.28 / Pembangunan Negara. pertumbuhar pesat l{a. manakaja pada 2005 kadar itu rrenurun lagi kepada 5. seimbang antara material dan bukan*matenal.1a kadar purata 6. Beberapa contoh pentirg boleh dinyatakan di sini. strategi dan program pembangunan yang lct.r unruk rujuan pertumbuharr \enlera-marr.r 2020 pada 28 Februari lgg| .a2.uh rcragu kerja. ikon-ikon giobal wuluO O. Pada 1970. serta memiiiki pekerjaan dalam sektor awam dan swasta.8Vo. berjumlah kira-kira 407o selu.3 billion menjelang 2010 (Mataysia 2C06: 50). kita dapati kira-kira 50zo isirumah Malaysia berada bukanla. hak asasi manusia.2vo setahun sekalipun berlaku kisis kewan gan 199798. RM2l0. dan dijangka mcnurun selanjutnya kepad. strukrur masyarakat }lrlaysia juga telah berubah dengan mendalam. integriti. tetapi pada 1990.tI Pembangunan Negara dan pembangurutn Insan / 29 ii ::. daripldl 1957 sehingga 2005.7 bilion pada 1990. putrajaya. etika. iartu pernbangurrarr itu tidak 2020. dan dijangka meningkar 16 kali ganda menjelang 2010 berbanding tahun asas 19i.laripada para pemimpin industri pelbagai penngkat. Sektor swasra terus menjadi erjin pertumbuhan ekoncmi Malaysia I Seiring dcngan pertumbuhan kelas rnencngah dan kelas korporat terdapat pertumbuhan pesat sektor ketiga.52o setahun.1 di bawah gans kemiskinan.a laksanakan. Dengln demikran. . dan negara kita semakin terinlegrasi den.rrarr Akan tetapi terdapat satu kelemahan pokok.iaitu tempoh satu setengah dekad sejak pelancaran wa*aia.ekonomi Malaysia tumbuh pa. dengan bangunan dan kemudahan canggih atau stqte-o|-the ttrt l. Komuniti dan Insan M.77o pada 2010 Pada masa yang sama.7Vo. kadar rersebut terah menurun kepada 22.6 bilion pada 2000. Merrurut pelan Induk Perindustrian 20a6-?02a yang diumumkan perdana lv^enteri pada 18 Ogos 2006. untuk mencapai taraf negara maju m:njelang . yenb anggotanya terdiri c. kelas menengah berbilang kaum sedaag berkembang. Banyak syarikat transnasilnal melabur di sini manakala sejumiah syarikat konglonrerr.yakni masyaiakat sivil sejak tahun l980-an. RM262. KDNK negara ini bertambah menjadi RMt40. Hal ini dapar disaksikan dengan kemunculan pelbagai baclan buk:ur kera. purata sebanyak 6.37o setahun selama l5 tahun ini. kita mesti mengambil kira manusia itu sendiri supaya l)embangunan itu mesra manusia dan untuk kesejahteraan mereka Justeru.0 bilion pada 20bS. kita perlu membentuk konsensus bahawa nratlanrat akhir pembangunan Berpandukan polisi "pertumbuhan dengan agihan' yang dilaksanakan dalam Dasar Ekonomi Baru (1971-90) dan diteruskan tl I dalam Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) serta Dasar Pembangunan Wawasan (2001 -2010).:tampaui 202A lr Malaysia mempunyai prasamna kelas peltafija yang terdapat di banyak rempar negara rni.ang menjadi impian banyak negara membangun rain. negara ini mencatat kadar plrtumbuhan yang relatif tinggi. ketelLrsan dan pertanggungJawaban. KDNK Malaysia dijangka mengalami pertumbuhar: sebanyak 6. barulah kita boleh nrengharapkan penrbangunan 3 yang ber*-ajah dan berjiwa manusia serta kesaksamaan dan keadilan sosial apabila Malaysia dirancang mencapai tahap negara maju tidak .!i 'l.5 bilion. SARS dan kenaikan melambung harga minyak (Malaysia 2006: 5). kebangkrran kclas menengah dan kelas korporat serta perkembangan masyarakat sivil.t Malaysia sudah melebarkan sayapnya beroperasi di luar negara.

rnempunyai sifat-sifat mengejar keccmerlangan. iaitu: ( l) Membina sebuah "Bargsa Malaysia" yang nlempunyai rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap cabirannya bersrfat sosial. (6)Membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains dan progresif.r mahu cepat kaya. tangkas dan mempunyai daya ketahanan. teguh. Hal ini bererti. tangkes serta mempunyai daya kerahanan" (Mahaihir 1991:2). dengan agihan kekayaan secara adil dan saksama. bersifat dinamis. liberal lagi bertolak ansur. Membina masyarakat yang bebas. Untuk mencapai taraf negara maju menurut Wiiwasan 2020Malaysia mesti menangani sembilan cabaran. dan tangkas dalam menghaclapi segala iintangan. iaitu pembangunan manusia manakala satu sahaja secara khusus oersifat pembangunan hardware atau fizikal.t I .'? Negara rnajLr ldalaysia yang ditakrifkan dalam Wawasan 202() ialah "selruah negara yang bersatu padu. (3) Membentuk dan memperkembangkan sebuah masyaraki. derrgan masyarakat Malavsia menipunyai rasa keyakinan diri. dinanis. t'impuan utamanya ialah cabaran pembangunan ekonomi serta sains . manakala hanya clrbaran k:-9 menumpukan pada dimensi ekonomi. Hakikat ini tidak ciipertikaikan. Hal ini tidak menghairankan memandangkan dekad 1990-an apabila Wawasan 2020 dilancarkan merupakan dekad pertumbuhan pesat. tidak terkongkong jiwanya.'r yang utuh. Meminjam istilah Joseph Stiglitz (2003) yang meninjau situasi dunia pada zaman itu. Untirk maju ke hadapan dan rncningkatkan kualiti hidup. (7)Membina masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. Walau bagaimanapun. benar_benar menyedari segala kemungkinan dirrnya. sebuah masyarakat yang bukan sahaja memanfaatkan teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang terhadap pembentukan peradaban sains dan tekonologi pada masa hadapan. Akan tetapi. dan (4)Membentuk masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya.ra maju menurut 'acuan sendiri'. dan dihormati pula oleh semua bangsa lain.the roaring nineties ttre greeliest decade in history" yang dicirikan oleh sinclron. (8)Menjamin terbentuknya sebuah masyarakat yang adil ekonorninya. yakin akan din sendiri. Ia juga menjejaskan pembinaan tamadun Malaysia. Apakah . melalui kerangka persyarikatan Malaysia manakala cirbaran-cabaran lain tidak diberikan tumpuan yang sepadan.acuan yang dimaksudkan dengan llegara maju ' sendiri it. yakni membangu:rkan hartlware dan kurang menitikberatkan apa yang dikatakan sebagai software iaitu manusia dengan budaya dan sumber-sumber sosial mereka . berdaya cipta dan berpandangan jauh ke hari muka. ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. kita clapati lapan moral dan eiika yang utuh. dari segi pengisian Wawasan 2020. sudah tentu kemajuan material serta sains dan teknologi amat penti'g. (5)Menrbentuk sebuah masyarakat yang matang. dekad itu merupakan . dengan ekonomir-ya mampu menghadapi persaingan. dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohania. ditunjangi oleh nilai-nilai demokratik yang matang. Dengan berkata pembangunan kita tidak scimbang antara pembangunan fizikal dengan pembangunan sosial tidak bererti kita rnengatakan para pemimpin dan perancang di negara ini tidall peka atau tidak menyedan keperluan memberikan perhatii. progresif dan makmur. Cuba kita tinjau kembali wawasan 2020 yang dibentangkan oleh rranlan perdana Menteri Tun Dr.30 / f'cmbangunan Negara.hanya akan menjejaskan nilai-nilai kemanusiaan dan sumber_ -sumber sosial yang kita mrhu pelihara dan kembangkan dala:n usaha membina bangsa Malaysia yang bersatu. apa yang perlu ditegaskan ialah tumpuan yang berat sebelzrh pada pembangunan material scrta sains dan teknologi. mengamalkan bentuk demokrasi Malaysia yang unggul. adil dan saksama ekonominya.n serius terhaciap pembangunan non-material itu. dengan golongan oranl. Daripada kesemua sembilan cabaran itu. oerbudi..lan teknorogi. liberal dan toleran. Komuniti dan lnsan b. dan sepenrrhnya nenguasai ekonomi yang mampu bersaing. kaya baru memperagnkan (2 bangsa tersebut.letampaui 2020 Pembangunan Negara dan Pembangunan Insan / 3 I begrtu lama lagi. dan menurut (9)lvlembentuk sebuah rnasyarakat yang makmur. unruk membawa Malaysia men-iadi negf. menikmati kehidupan dalarn sebuah masyarakat yang demokratis. berasaskan muafakat musyawarah. lapan cabarannya bertujuan menangani persoalan pembangunan software. budaya dan politik. Mahathir Mohamad pada 2S Februari 1991.

sembilan cabarannya secara menyeluruh. bandar dan luar bandar. keluhuran perlembagaan. Misr Nasional sosioekonomi antara etnik. kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. baik.k. menghormati hak asasi manusia. Seperti dinyatakan di atas' pemerintah Malaysia mengakui perbezaan iniaan . Sama penringnya ialah Kesedaran Baru: Misi Nasional Bahaya paling serius sekiranya kita meneruskan corak pemrrangunen semacam ini ialah kira akan menjadi sebuah *ury"rulut yr. te hari muka untuk memastikan keseimbangan cialam pembangunan Malaysia. orientasi pelaksanaan dasar dan perdebatan awam pada tempoh itu lebih terrumpu pada pokoknya^terhadap pembangunan r-taterial.rerek:.. dan cita-cita agung Wawasan 2020 yang "lpirrrr suclahprrn mengandungi pembangunan Negara dan pembangunan Insan / 33 Beberapa buktinya dapat kita tonjolkan pelancaran Dasar Sosiar Negara pada 2. komunjti aan s"*an!^t i"*urgun"gnruun yung Usaha untuk memerangi rasuah. iudbi. Dalam suasana demikian.rah besa. serantau dan dalarn negeri pada hari ini jauh berbeza dengan situasi pada zaman kemerdekaan ataupun pada zaman DEB dahuiu. Kesemua ini merupakan tujahan utarna dalam Misi Nasional. pertanggungjawaban. Perdebatan awam diorientasikan . peningkatan etika dan integriti.003.kan_desakan yang meningkat dari dalam dan luar negara untuk serta nirai_'ilai kerohanian.Krisrs ini teiah mencetuskan satu kesedaran baru tentang bahaya U"ru.ll*onyu _ miskin dan gersang dari segi budaya. wilayah.dlput penegasan semula terhadap Rukunegara yang digubal pacia 1969. tahap perpaduan dan integrasi nasional serta mempertahankan kepentingan umum diberikan penegasan yang rebih berat. Malaysia pada masa yang sama perlu membansun modal insan clan minda kelas pertama. misalnya.. krisis kewangan As. Membina institusi keluarga. di samping semula kehidupan budaya serta pemeliharaan agenda penting pada hari ini. pembangunan yang holistik dan seimbang. meningkatkan usaha membina masyarutat *-irun-m-e njadi yang berlarnar sifatnya daripada zaman sejarah sebelum ini dan juga r:leh pelbagai perkembangan dalam negeri.'. bukannya pembangunan holistik dan restari. serra Apa yang dinl. Bagaimanakah kita boleh memanfaatkan cabaran glcbarisasi kini dengan berkesan serta menjadr salah satu pentakrifnya? Keadaan antarabangsa. peran Integnti Nasional dan Institut Integriti Malaysia pada 2004 serta Misi Nasionai dan penegasan semula Wawasarr 2020 dengan keperluan il.etiu kcpada rala dan negara. t". ruste. demokratill.nungani kesemua .ra oleh sebahagian kalangan pimpinan iemerintah. adil. pernbangunan seimbang. meningkatkan kualiti dan kelesrraian hiciup. Komuniti dan Insan Metampaui 202g unsur-unsur murni pembangunan manusia serta membina tamadun Malaysia telah tenggelam didalam keasyikan mengejar keunrungar. tout .stitusi (Mala.y" Tuhan."*ulo pada pembangunun iung seimbang dan lestari. ketelusan.miskin. menangani keticiakselnrbangan ini. nrtironyu kita terlalu rerrumpu pada pembangunui material darr kcnsumsi berlebihan serta mengalai_tan pembingunan insan dalam L"*ngku dari segi material tetapi. demolrasi dan sebagainya yang berkembang seberum krisis itu terah berubah menjadi satu gelombang dalam masyarakat serta dihayati bersar. Jrg.32 / Pembangunan Negara. Mujurlah. liberal dan progresif serta berpegang pada lima tonggaknya.aiampir satu O"tua yung lalu menggoncangkan kita daripadi'ron seresa' ini. serta anlra memperkuatkan kapasiti pelaksanaan darr i. dan tuntutan pasaran. Rancangan Malaysia Ke-9 pada 2006. impak besar dan diterjemahkan menjadi sereutetan dasar negua.u. utuh. yang dicetuskan oreh arus giolahsasi **ingtu*on Kita kini berdepan dengan suatu persimpangan baru yang mmit yang selamot -meiyegarkun dengan kadar jenayah yang terkawal. Desr. yang menegaskan matlamat membina sebuah masyaralrir Malaysia yang bersatu. kemewahan dan shtus baru r. u. Perkembangan_perkembangan ini selanjutnya telah mr:mberi Pembangunan lnsan dan Pembangunan Modal lnsan dengan pelbagai cabaran baru.vsia 2006)..atakan dalam pelan besar inr rnenunjukkan . tingkah laku dian ouoi petertr Selaras dengan semangat semua menyarakan dengan jelas bahawa sementara pembangunan ekonomi oitingkatkan skaranya dengan rnenarnbah nilai bagi rnemastikan daya saing dan daya tahan ekonomi negzua untuk mena'gani cabaran globalisasi. iaitu kepercayaan kepada di sini.

menlelaskan bahawa . kilung dan prasarana lain rrremanig sangat penting dan perlu.pembangunan Konsep pembangunan mcdal insan adalah sebahagian daripada konsep pembangunan insan (atau . bukannya sebagai cara arau mekanisme bagi mencapai pembangunan dan kesejahteraan manusia. Jawapannya jelas.. Justeru. produktiviti. rrtau manusia.gan konsep pembangunan seimbang dan holistik yang kita kemukakan sebelum ini. Pandangan pembangunan yang berpusatkan n. maka manusia atau insan yang a.unya yang sudah maju. ietapi ia semata-mata tidak mencukupi. tidak akan mencapai cita_cita menjadi negara maju serta akan ketinggalan dalam persaingan global pada abaJke-Zt ini (Abdul Rahman 2006: Bab 6).t yang lebih luas. adalah jelas bahawa ranpa membina keupayaan dun rnlnan minda kelas pertama seperti yang terdapat dalarn Ranclngan Malaysia Ke-9 clan Misi i\asional. dan kelestarian (Haq 1995. Malaysia akan mensia_siakan prur*u.kat pengerahuan (Drucker 1993). kita perlu memperincikan dan memptrrluaskan lrrgi konsep modal insan supaya konsep ini tidak terbatas atau dikongkong oreh pantrangan yang lazim mengenainya. Modal material seperti tanah. ialah pembangunan yang berpusatkan manusia.. yang sudah diterima pakai oleh pertubuhan yang padu dalam pembangunan insan. Titik berat dalam pembangunan insan iarah pemerkasaan insan seb.irran peneisian atau pelaksanaan konsep ini. di mana manusia menjadi ejen pembangunan dan sekaligus matlamat akhir pembangunan. Dunia Kedua. kita perlu rnengaitkan konsep modal insan der.jitan ejen dan juga matlantat pembangunan itu akan mendapat faedah dan berupal'a menikmati kualiti kehidupan dan kesejahteraan yang let".angunan kiia amat kelas pertama.anusia dan yang menjadikan kesejahteraan nanusia sebagai matlamat terakhir ini merupakan satu peralilran besar dalam paradigma pemikiran Untuk menyempLlrnakan konsep ini. Berdasarkarr pengertiarl ini. salah seorang pakar ekonomi dari pakistan yang mempelopori konsep ini. pemerkasaan. modal insan yang insan semacam ini yang disediakan melalui institusi rasmi.g berkualiti. iaitu aestetika manrrsilr dibahagikan kepacla empat komponen _ ke.agai individu dan sebagai anggota kelompok arau komuniti.' 34 / Penrbangunan Negora. Justeru. ekonomi negrra krtir sudah mula beralih daripada p-ekonomi (ekonomi pengeluaran) vang intensif buruh kepada K-ekonomi atau ekonomi berkualiti lebih-lebih lagi menjadi amat penring dan kritikar paaa zaman kini. Baei tu. tidak akan dapat mengurus kejayaan ctan melestaiikor pencapaiannya. pernbarigunan Bangsa-bangsa Bersatu mulai tahun 1990. Mahbub ul Haq (1995). Kesemua itu tidak akan mampu menambah nilai tanpa peranan kreatif dan dinamik manusia untuk menggerak dan mengolahnya. Kemampuan kita untuk bersaing dengan negari lain dalam era mengeniukakan tuntutan pembinaan keupayaan dan pemt. Karau kita teliti pelbagai teori dan pendekatan pembangunan selama 50 tahun lebih sejak perang teori pe*bangunan kon'ensional. berisa'slan ilmu pengetahuan yang memerrukan modal manusia yang berpengetahuan serta lebih sofistikated dalam kerangka membina masy rri. pembangunan modal insan merupakan sebahagian tertanya-tanya kenapa demikian.pembangunan manus*ia. konsep 'pembangunan manusia' ialah satu perubahan paradigme yalrg besar dalam pemikiran teori dan peraksanaan pembangunan di dunia (Abdul Rahman 2003). individu dijangka akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang Ifita ambil sahaja soal pendidikan. wang. pengetahuan dan kernahirln. Pandangan yang lazim tentang pembangunan modal insan ialah penyediaan pendidikan. Hal ini menunjukkan pemerintah mengakui betapa pentingnya peranan pembinaan keupayaan clan minda kelas pertama yang merupakan intipati modal insan yar. 'moclal' sangat penting.saksarnaan. Justeru. Mungkin kita selaras Cengan oerkembanqan ekonomi antarabangsa. Melalui program pembinaan modal . Justeru. Dalam usaha pembangunun. pengetahuan dan kemahiran bagi individu da' komuniti. Komuniti dan Insan Melampaui 2020 Pembangunan Negara dan pembangunan Insan / 35 globalisasi serta keupayaan merebut peluang dan maju ke hadapan tidak boleh bergantung semata-mata pada prasarana kelas pertarna yang suclahpun ada di Malaysia. Pembangunan modal insan sebenarnya memperkasakan insan. keindahan yang perlu dicapai dalam pembangunan berkenaar. Akan tetapi. ada sarjana yang menambahkan satu lagi dimensi yang dianggap amat penting. kita dapati wacana arus perdana lebih t"rtorpu kepada pertumbuhan ekonomi dan keruaran dalam negeri kasar (IIDNK) sebagai matlamat. Apabila kelirna-lima komponen ini disepadukin dalam agenda pembangunan manusia. Sejak tahun-tahun kebelakangan ini. Ishak 1999). Kemampuan bersaing berrantung pada rnodal insan kelas pertama.ih baik (Abdul Rahman 2003).

perasuah. penipu serta manusia yang rakus dan angkuh. Selain itu.2 Justeru. Kemahiran juga merangkumi aspek personaliti dan keupayaan kepimpinan. pandangan hidup yang luhur serra erika dan integriti yang tinggi dan tegas.m r1smi. Selain itu.a dalam dunia hari ini dan dalam ekonomi berasaskan pengetahuar Seseorang individu perlu mempunyai personaliti atau peribadi yang baik serta pandangannya. Namun. Individu itu diberikan sijil pada akhir pengajian dan latihannya sebagai bukri yang dia sudah mencapai tahap kerulusan itu. pengetahuan terus berkembang. Akan tetapi. pengetahuan dan kemahiran adalah komponen yang amat penting dan perlu daram pembinaan modal insan. Kita juga tidak bermegah dengan pencapaian yang biasa. mengamalkan konsep pembelajaran seumur hidup' Dengan sikap itu. penjenayah. pasaran tenaga kerja dikatakan nrempuuyai st mber manusia yang diperlukannya. konsep 'kemahiran' juga perlu lebih luas. Kemahiran bahasa dan komunikasi menjadi lebih penting memandangkan kepelbagaian masyarakat negara kita dan masyarakat dunia. Tanpa set nrlai sedemikian scbi. Pelbagai kemahiran ini sangat jelas kepentingannl. Set nilai inilah yang memberikannya ukuran baik buruk dan benar salah sesuratu itu. cuba kita teliti lagi persoalan ini. Dengan demikian. pengetahuan dan kemahiran yang tinggi sahaja masih tidak menjamin pembentukan seorang insan yang baik.gan keperruan keadaan yang berubah. Juga kerana kita bukan semata-mata berinteraksi dengan warganegara sendiri tetapi dengan warga dunia. kemahiran kognidf (yakni berfikir dan menganalisis). kalangan mereka yang berlainan etnik.eseorang untuk menerobosi ufuk ilmu. individu itu j uga perlu dipupuk supaya me mpunyai sikap yang tepat. Inilah sikap yang repar.gai petsangan. Dia juga boleh menjadi seorang yang sempit Seperti ditegaskan di atas. Komuniti dun Insan Metamltcui 2020 Pembangunan Negara dan pembangunan Insan / 37 diperlukan dan manusia yang terdidik dan terlatih itu diharapkan sesuai dengan keperluan tenaga kerja atau keperlualr pajaran. Kemahiran yang dimaksudkan bukan semata-mata rcemahiran teknikal. Kita sering membaca atau mengetahui orang yang berpendidikan dan belpengerahuan boleh men. agama dan buclaya. Individu yang cekap dan baik akan terbdntuk sekiranya individu itu rnemupuk da' berpegang pada set nilai yang kukuh. Akan tetapi. pendidikan. Justeru. Dengan kata lain. ilmu pengetahuan dan menyumbang kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.a^ ariu]annya serta pelbagai maklumat yang terkandung di dalarrnya. Individu itu juga memerlukan kemahiran pelbagai bahasa untuk berkomunikasi.pi untuk menjamin modal insan yang terhasil itu boleh mampu memimpin dirinya dan orang lain. Sikap sedemikian juga menclorong :. iaitu sikap + 2 Hujah dalam perenggan ini dan dua perenggan berikutnya telah dikemukakan' lebih awal dalam Abdul Rahman (200t_r: Bab 6). Dia perlu tahu berfikir secara kritis dan kreatif serta dapat menganalisis sesuatu keadaan untuk membuat keputusan yang baik. kemahiran bahasa dan komunikasi serta kemahiran sosial. tidak jujur. . buruk prasangka. pengetahuan dan kemahiran perlu dilengkapkan dengan pembinaan set nilai dan sikap yang murni agar modal insan yang dibina menjadi unggul.adi p"-rui masyarakat. tetapi juga perlu dipupuk dengan semangat belajar seurnur hidup agar dia dapat menggunakan kreativitinya unt*k terus mL:nenrs menambah pengetahuan dan menyesuaikan diri de. dan tidak berpuas diri dan alpa dengan apa yang diketahui dan dikuasainya. i.36 / Pembangunan Negara. Sikap yang dimaksudkan ialah sikap yang proaktif yang sentiasa inginkan perubahan untuk kebaikan clan kemajuan. kemahiran sosial sudalr tentu perlu dioina agar individu itu tahu berinteraksi dan dapat menjalin kerjasama dan persefahaman antara individu dan kelompok lebih-lebih lagi di kemahiran tidak semestinya membawa kebaikan bagi rnasyarakat dan negara. pendidikan. clan aplikasinya juga kerap berubah. pengetahuan itu merangkumi ilmu yang diperajan dari segiteori cr. Set nilai ini boleh dibentuk dan dipengaruhi oleh pegangan agama dan budaya seseorang dan masyarakatnya serta oleh pendidikan dan pengalaman hidupnya. pengetahuan dan kemahiran ini memang amat penting. komponen ini sahaja tidak mencukr.dividu berkenaan bukan sahaja perlu mempunyai pengetahuan yang nenurut kurikuh. Selain itu. pendidikan. maklumat b:rtambah. dan tidak roleran terhadap pandangan orang larn dan tidak bertanggunglawab. kita tidak membandingkan keduclukan diri atau masyarakat kita dengan yang mundur atau kurang baik untuk mendapat rasa kepuasaan yang palsu.

peranan institusi formal dan tidak formal (seperti keluarga dan komuniti) arnat penting. I 1 I l sebegini ialah dengan menganjurkan supaya institusi-institusi kita.tnya dengan yang maju.san Melampaui 2020 dan pembangunan Negara dan pembangunan Insan / 39 yang kritis terhadap diri sendiri dan membandingkan diri rnasyaral*q. yang benar dan yang salah. institusi-institusi kita ada yang sudah bersedia tetapi banyak yang belum bersedia atau mampu untuk berbuat demikian. tidak rnenyalahgunakan kuasa atau pengaruh untuk kepentingan diri darr tidak terjebak dalam rasuah.eitiarism dan managerialism seperti yang lazim berlaku sekarang. konsep pembinaan 'modal insan' seperti clihuraik. Proses pembinaan modal insan . melakukan pembatraruan yarrg perlu agar institusi-institusi itu lebih proaktif dan berpandangan jauh ke depan. mampu bersaing dengan per.3B I Pcmbangunan Negara. Untuk menyumbang pada pembinaan nroclal insan.tkan peranarr 0 d . proses pembin. telus. dan bertanggungjawab dan tidak tunduk pada kesulitan dan kegagalan. Justeru'' salah satu tugas terpenting untuk membina modal insan Kesimpulan P:icla hemat saya.rn di atas lebih lengkap. -iu. Insan yang terbina dengan keupayaan sebegini marnpu berada dalam pelbagai arena. Anjuran hemat saya. tidak terikat oreh cred.. Dia melaksanakan tugasnya dengan bertanggunglawab dan sanggup memikul pertanggungjawapannya. Dia boleh r. Dia berprinsip dan luwes. Selain itu.. Melaksanakan konsep pembinaan rnodal lnsan semacam ini memerlukan perubahan dalam pemikiran konvensional yang lazrm kita pegang selama ini. serta institusi-institusi lain dalam negara dan masyarakat kita dapat lr. adil.en3rima konsep modal insan seperti ini dan bersedia melaksanakan ageuda pernLinaan modal insan seperti yang diungkapkan? pada S()alnya ialah: Apakah institusi pendidikan dan latihan Pengetahuan dan kemahirarr yang dibimbing oleh set nilai dan sikap sedemikian barulah boleh menjadikan modal insan itu komprehensif dan selaras dengan tuntutan era masyarakat ihnu dan ekonomi berasaskan ilmu. bijaksana. tetapi bermula jauh lebih awal iaitu daripada peringkat bayi dan kanak-kanak lagi.ran modal insan adalah proses sepanjang hayat dan menyeluruh.uh keyakinan diri. belajar dan bersaing dengan yang maju serta berusaha mengatasi yang maju.reiaksanakan tugas dengan cekap.uga tidak bermula setelah memasuki alam persekolahan. Komuniti dan In. pelbagai institusi dan individu itu sendiri. khususnya di bidang pendidikan dan latihan. lebih-lebih lagi apabila berlaku kesilapan. Dia cekap dan tekuu bekerja. kukuh dan selaras dengan cita-cita pembangunan seimbang drn holistik yang menjadi agenda Malaysia untuk rnengisi Wawasan 2020 seperti diungkapkan dalam Misi Nasional. berani menyahut cabaran dan berdiri atas kaki sendiri.ur. proses in juga tidak terhenti dengan tamatnya pendidikan atau latihan di institusi rasmi yang discrtai seseorang individu. amarah. yang membabitkan pelbagai dimensi yang salirrg melengkapi serta melibr. Pendek kata. Dia boleh membezakan yang baik dan yang bunrk.