Anda di halaman 1dari 8

TAHAP LATIHAN, KEMAHIRAN DAN KESEDIAAN GURU DALAM MENGAJAR PELAJAR PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

1. PENGENALAN Falsafah Pendidikan Negara menyatakan bahawa semua kanak-kanak berhak untuk mendapat pendidikan yang sempurna mengikut keupayaan masing-masing. Ini tidak terkecuali dengan hak menerima pendidikan yang sebaik-baiknya mungkin melalui program pendidikan khas bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Menurut Garciulo (2003), definisi berkeperluan khas adalah “Individu yang berbeza daripada masyarakat sosial atau komuniti biasa dari segi kenormalannya. Perbezaan ini adalah disebabkan dari segi fizikal, daya sentuhan, kognitif atau cirri-ciri tingkahlaku. Kebanyakan kanak-kanak ini memerlukan program pendidikan yang disesuaikan dengan keperluan khas mereka Di Malaysia, dasar-dasar pendidikan khas ditunjangi oleh Akta Pendidikan 1996. Falsafah Pendidikan Khas adalah : “Pendidikan Khas di Malaysia adalah usaha yang beterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan mengurus kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.” Ini telah membuktikan bahawa komitmen kerajaan dalam menyediakan peluang pendidikan yang sebaik-baiknya bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggunakan definisi masalah pembelajaran sebagai kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif

program ini telah berkembang dengan pesatnya. Kurang upaya dalam pembelajaran khusus. sepanjang pelaksanaan program ini terdapat beberapa isu yang telah dibangkitkan. Implikasi daripada isi ini adalah pelajar-pelajar tidak mendapat bimbingan dan pendidikan yang berkesan. . Namun begitu.(kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Usaha-usaha yang dijalankan ini sudah mula menunjukkan implikasinya kepada sistem pendidikan. Antara tindakan pelaksanaanya adalah pengambilan guru-guru KPLI dan juga Program Pensiswazahan Guru (PKPG). IPTA juga telah menyediakan program ijazah sarjana muda dalam Pendidikan Khas. Kerajaan memandang serius hal ini dengan melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 yang menggariskan akan menyediakan bilangan guru terlatih yang mencukupi di sekolah pendidikan khas. Bancian Jabatan Pendidikan Khas (2000) mendapati kira-kira 70% guru yang mengajar PKMB adalah tidak terlatih dalam bidang pendidikan khas. (contoh : Disleksia) Sejak penubuhan program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKMB) pada 1988. Selain itu. Terencat akal minima e. Sindrom down b. Antaranya ialah isu kekurangan guru yang terlatih. Autisme ringan c. program pencantuman dan program inklusif di sekolah harian. Hiperaktif (Attention Deficit-Hyperactivity Disorders/ADHD) d. Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disability) f. Kepesatan pertumbuhan PKMB ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan dan masyarakat begitu prihatin terhadapa masalah kanak-kanak berkeperluan khas terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah : a.

keberkesanan usaha ini seharusnya dikaji bagi memastikan adakah guru-guru yang dilahirkan ini berkemahiran. PERNYATAAN MASALAH Usaha-usaha yang berterusan daripada kerajaan dalam meningkatkan jumlah guru haruslah dipuji dan diteruskan pada masa akan datang. berpengetahuan dan mempunyai kesediaan yang tinggi dalam memberi pendidikan yang sewajarnya kepada pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran. faktor minat dan juga menyukai kanak-kanak merupakan sebab utama kebanyakan individu memilih profesion keguruan. 3.2. TINJAUAN LITERATUR Halimah Harun (2006) berpendapat bahawa pelbagai faktor yang dapat mendorong sesorang individu itu memilih kerjaya sebagai seorang guru. Walaupun begitu. kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap latihan. pelajar bermotivasi tinggi. Hasnah Toran dan rakan-rakan mendapati bahawa kebanyakan guru Pendidikan Khas tidak berkeyakinan tinggi dalam mengajar kanak-kanak yang mengalami autisme dalam kajian pada tahun 2010. Guru yang berkualiti dapat melahirkan pelajar dan generasi yang berdaya saing dan berwawasan. Hal ini disebabkan oleh faktor . Dalam bidang Pendidikan Khas. pengetahuan dan juga kesediaan guru-guru pendidikan khas dalam menyampaikan pendidikan kepada pelajarpelajar bermasalah pembelajaran. Selain itu. Ini adalah kerana guru memainkan peranan penting dalam memantapkan sistem pendidikan negara. iklim sekolah yang baik dan berhubungan mesra dengan pentadbir atau rakan sejawat. Guru juga akan lebih bermotivasi tinggi untuk mengajar jika pelajar menunjukkan tingkah laku yang baik. Justeru. Antara faktor utama yang telah dikenal pasti adalah pengaruh keluarga samada ibu bapa atau suami terutamanya dalam kalangan guru perempuan.

Antara cadangan yang dikemukakan bagi meningkatkan kualiti pendidikan bagi Program Pemulihan Khas adalah dengan membuat pemilihan calon guru yang berkualiti. Antara faktor yang dapat dikenal pasti adalah bermotivasi tinggi. tidak berpengetahuan dan tidak berkemahiran dalam menyampaikan P&P dengan kaedah yang sesuai dengan kanakkanak autisme. memberi pengikhtirafan dan elaun insentif khas. menyediakan bahan bantu mengajar. Apakah tahap kemahiran guru-guru tentang pelajar-pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran? . mengadakan program latihan guru. menggunakan teknologi maklumat. SOALAN KAJIAN a.seperti guru tidak menerima latihan khas berkhususkan autisme. berpengetahuan luas dan sentiasa bersedia mengharungi cabaran. hubungan komunikasi yang baik. 4. latihan guru dan beban tugas di sekolah pada tahap yang sederhana. pengetahuan dan kemahiran. Apakah tahap latihan yang telah diterima oleh guru-guru mengenai pelajarpelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran? b. Seorang guru yang bertanggungjawab juga seharusnya mempunyai pelbagai kemahiran dalam pelbagai bidang seperti berkemahiran mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. memberi peruntukan kewangan. membuat pemantauan pencerapan dan penilaian serta menyediakan keperluan kemudahan kelas yang kondusif. menjana idea yang bernas dan juga berkemahiran dalam membimbing pelajar. Pada keseluruhannya. menyelaraskan tugas dan tanggungjawab guru. pelbagai faktor yang dapat mendorong seseorang individu itu dalam menjadi seorang guru yang baik. Abdul Rahim Hamdan dan rakan-rakan (2005) menyatakan bahawa guru-guru pemulihan khas mempunyai tahap minat.

Sampel yang dipilih merupakan guru terlatih sama ada dari maktab perguruan atau dari universiti. B. Perak. Bahagian C pula digunakan untuk mengenal pasti tahap kemahiran yang dimiliki oleh guru-guru dalam mengajar pelajar-pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Populasi sampel dalam kajian ini adalah terdiri daripada guru-guru pendidikan khas yang mengajar di beberapa sekolah yang mengajar pelajar-pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran di Daerah Batang Padang. Bahagian B digunakan untuk mengkaji tentang tahap latihan yang diterima oleh guru-guru tentang pelajar-pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. kemahiran dan kesediaan guru-guru tentang pelajar-pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. C dan D. . meliputi saiz yang lebih besar dengan melibatkan kos yang sederhana. Adakah guru-guru mempunyai kesediaan dalam mendidik pelajar-pelajar pendidikan khas yang mengalami masalah pembelajaran? 5.c. METODOLOGI Kajian ini meninjau tahap latihan. Ini disebabkan penggunaan soal selidik adalah lebih mudah dalam pengumpulan data. Bahagian A digunakan untuk mengisi maklumat demografi dan latar belakang responden. Borang soal selidik ini terdiri daripada empat bahagian iaitu Bahagian A. Seramai 30 orang sampel dipilih untuk menyertai kajian ini. Manakala. Seterusnya. Instrumen kajian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk borang soal selidik. Bahagian D bertujuan untuk mengetahui tahap kesediaan guru-guru dalam mendidik pelajar-pelajar Pendidikan Khas yang mengalami Masalah Pembelajaran.

Ikhtisas. 12. C dan D akan menggunakan skala Likert 5 mata untuk memperolehi data. Jawatan. 10 Bahagian C  Tahap kemahiran yang dimiliki 11. Bagi maklumat seperti latar belakang responden yang boleh dikategorikan sebagai pembolehubah nominal akan dianalisis menggunakan nilai peratusan mudah untuk menerangkan hubungan di antara satu sama lain. Data yang diterima daripada responden akan dikemaskini dalam bentuk jadual bagi memudahkan proses analisis dilakukan. Perak. 7. Skala ini mempunyai 5 skor iaitu : Jadual 3 : Skor skala Likert Skala Likert 1 2 3 4 5 Pengelasan Sangat tidak setuju Tidak setuju Sederhana Setuju Sangat setuju Prosedur kajian yang dilakukan adalah dengan mengedarkan borang soal selidik kepada 30 orang guru pendidikan khas yang mengajar di Program Pendidikan Khas Integrasi di sekolah-sekolah daerah Batang Padang. 13. 5 Bahagian B  Tahap latihan yang diterima 6. 14. akan dikembalikan kepada penyelidik untuk dianalisis. 2. 9. 17. Bagi menganalisis . 8. 3. Umur. 15 Bahagian D  Tahap kesediaan guru mendidik 16. 4. 19. Bangsa. Kesemua borang yang selesai diisi. 18. Pengalaman) Nombor Item 1.Jadual 1 : Pecahan Item Soal Selidik Bahagian Bahagian A  Latar belakang (Jantina. 20 ___________________________________________________________________________ Soal selidik di Bahagian B.

Min diperolehi berdasarkan skor pada jawapan yang digunakan. kemahiran dan kesediaan guru menurut responden dalam soalan berbentuk skala likert.tahap latihan. min dan peratus adalah seperti berikut : Jumlah Skor = Kekerapan setiap skala x skor setiap skala Peratusan (%) = Jumlah Kekerapan x 100 Bilangan responden Min (X) = Jumlah Skor (X) Bilangan responden (n) Sumber : Izham Shafie (2000) . Formula pengiraan bagi jumlah skor. pengiraan min dan peratusan akan digunakan.

pdf . Musa Ismail. (2006). Tahap Latihan. (2008). Dimuat turun pada November 30.fp.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdwP/MAZLIFAHBP050234D200 8TTP. HBSL1103 Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran.my/~penerbit/jurnal_pdf/jpend31_06.utm.my/jurfpend/ volume35%20pdf/Tahap%20Latihan.ukm. Jurnal Pendidikan 31 (2006) 83-96. Tahap Kesediaan Pengetahuan dan Kemahiran Amali Guruguru PKPG Sekolah Rendah Mengajar Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah. 2011 daripada http://eprints.Pengetahuan%20dan%20Keyakinan%20Guruguru%20Pendidikan%20khas%20Tentang%20Autisme. Minat. Open University Malaysia (OUM). Yasin. Johor.pdf Mazlifah Che Ahmad. 2011 daripada http://www. Hanafi Mohd. Motivasi dan Kemahiran Mengajar Guru Pelatih. Dimuat turun pada Disember 1. (2005).my/2231/1/5_7.utm.ukm.pdf Abdul Rahim Talib. Tahap Minat. Jurnal Pendidikan Malaysia 35(1)(2010):19-26. Mokhtar Tahar dan Norani Salleh (2010). Mohd. 2011 daripada www. 2011 daripada http://www. Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisme. Jamaluddin Ramli. Halimah Harun. Pengetahuan dan Kemahiran. Ahmad Johari Sihes. (2006). Mohd.pdf Hasnah Toran. Dimuat turun pada November 30.RUJUKAN Abdul Rahim Hamdan. Dimuat turun pada Disember 1. Latihan Guru dan Beban Tugas Guru Program Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian.