Anda di halaman 1dari 31

Carta Teori Sosiologi

Teori

Makro

Mikro

Fungsionalime

Konflik

Interaksionisme

Struktur masy. B’fungsi

Struktur masy. B’konfliki
Marx Weber

Interaksi&aksi ind. Dlm. Masy

Comte, Spencer Durkheim, Merton

GH.Mead Blumer

MAKRO DAN MIKRO
 Sosiologi Makro

Analisa sosiologi yang melihat keseluruhan masyarakat, struktur sosial yang besar dan sistem sosial
Analisa sosiologi yang berfokus kepada interaksi bersemuka dalam kehidupan seharian dalam konteks tingkahlaku kumpulan atau sebagainya

 Sosiologi Mikro

INTEGRASI MAKRO DAN MIKRO
Pokok Perbahasan teori-teori sosiologi  Persoalan antara aksi individu atau struktur sosial  Persoalan antara konsensus dan konflik  Persoalan perkembangan sosial moden  Persoalan gender

Perbezaan teori-teori makro dan mikro yang bersifat analitikal

  teori-teori komplementari antara satu sama lain Menghubungkan teori makro dan mikro .

utilarianisme. fungsionalisme.TEORI-TEORI UTAMA SOSIOLOGI  Teori adalah suatu ringkasan ilmu pengetahuan yang menyediakan panduan untuk melaksanakan penyelidikan dan menginterpretasi informasi baru  Teori sebagai warisan  Pendekatan berbeza memperkenalkan teori :  Waters (1994) : kontruktionisme. strukturalisme kritikal dan feminisme .

konflik dan teori-teori moden seperti interaksi simbolik. konflik dan interaksionisme simbolik . pertukaran sosial. Fatimah Daud(1992): evolusi. neofungsionalisme dan etogennetik  Cara Klasik : fungsionalisme. struktur dan fungsi.

TEORI FUNGSIONALISME  Berasaskan pandangan tokoh awal seperti Comte. Spencer dan Durkheim  Menjadi ikutan tokoh-tokoh terkemudian seperti Talcot Parsons dan Robert K. Merton  Mengkaji fungsi perlakuan sosial yang menyumbang penerusan masyarakat  Menganalogikan masyarakat seperti organisma : sebagaimana pengkajian sains tulin .

 Masyarakat sebagai bahagian-bahagian tubuh badan manusia yang mempunyai fungsi yang tersendiri  Setiap bahagian masyarakat dikenali sebagai struktur  Mendapat nama terutamanya kerana ia melihat struktur dan fungsi dalam masyarakat .

MASYARAKAT DISAMAKAN DGN ORGANISME BIOLOGI Comte. Spencer dan Durkheim Keluarga Agama Pendidikan Negara Ekonomi jantung Paruparu Buah pinggang Kepala Tangan Struktur-struktur sosial = berfungsi=teori struktur-fungsi .

2.  .Brinkerhoff dan White(1989) 3 andaian utama Fungsionalisme Stabiliti Harmoni Evolusi Teori menekankan kepentingan persefahaman anggota-anggota masyarakat atau konsensus untuk mencapai keharmonian dan kestabilan masyarakat berkenaan  Teori konsensus 1. 3.

Robert K.Merton(1957) Tentang Fungsi  Fungsi :Kesan-kesan positif daripada struktur sosial  Disfungsi : hasilan yang negatif  Fungsi ketara : diketahui dan dikehendaki  Fungsi tersembunyi : tidak disedari atau dijangkakan  Disfungsi : mengancam ikatan sosial/ menghasilkan perubahan .

Rumusan  Kriteria utama untuk menilai struktur sosial ialah sama ada ia menyumbang kepada pengekalan masyarakat atau pun tidak  Menekankan kepentingan pengekalan status quo dalam sistem masyarakat .

TEORI KONFLIK ALIRAN MARX  Latar belakang karya-karya Marx  Tidak setuju konsep konsensus  Tidak setuju sosiologi yang bebas nilai  Teori bukan semata-mata sebagai cara analisa sosiologi bahkan cara reformasi sosial  Marxisme perlu menjadi penggerak kepada perubahan politik yang radikal .

satu pandagan hidup yang kekuatannya sama denagn agama .Fatimah Daud(1992) 3 elemen penting konsep sejarah materialime 1. Satu teori/kaedah ilmiah 2. Satu ajaran politik 3.

perubahan. ketidaksamaan selalu menjadi pokok perdebatan . sosial. konflik. Determinisme ekonomi 3. Konsep dialektik 2.Brinkerhoff dan White(1989) : 3 andaian penting teori konflik 1. alienasi. Aktivitisme sosial  Konsep-konsep utama: pembahagian kelas. kuasa dan ideologi.

Ketegangan yang berpunca daripada ketidaksamaan memberi kesan kepada kestabilan dan perubahan  Masyarakat dilihat daripada perspektif konflik dan perubahan :  Konflik dapat dihindarkan untuk berubah. Akses atau peluang yang tidak sama terhadap sumber-sumber yang terhad dalam struktur sosial  2. Pergeseran boleh berlaku antara kelas atas .KONSEP-KONSEP UTAMA  Dua perkara yang biasa diutarakan :  1.

juga berlaku dalam kelas yang sama. dan kelas rendah. Sebelum peranan dan fungsi superstrukutr manusia perlu terlebih dahulu memenuhi keperluan ekonomi . dalam keluarga atau kumpulan. di mana semuanya mahukan perubahan  Fenomena kalah-menang akan menyebabkan perubahan  Asas struktur masyarakat ialah ekonomi :  Hal-hal yang bukan ekonomi adalah superstruktur.

MASYARAKAT SUPERpolitik STRUKTUR keluarga Pendidikan agama STRUKTUR ekonomi PEMBENTUKAN Perjuangan antara kelas untuk menguasai ekonomi .

Perubahan Sosial Kapitalisme Sosialisme Majoriti Proletariat Ditindas Berjuang menuntut hak . undang-undang. pendidikan dll.PERTENTANGAN/KONFLIK Minorti Borjuis Menguasai ekonomi Kuasa besar Memaksimumkan keuntungan Mengeksploitasi Bantuan institusi-institusi: keluarga.

Kelas  2.Parti .TEORI KONFLIK –ALIRAN WEBER  Kritikan terhadap pandangan determinisme ekonomi Marx  Perubahan sosial bukanlah semata-mata lkerana konflik kelas  Tiga dimensi konsep iaitu  1.Status  3.

 Perkembangan Kapitalisme juga kerana idea- idea keagamaan Calvinisme/Protestan – kehidupan masa kini lawan kehidupan selepas mati  Doktrin predestinasi : pilihan tuhan  Etika Protestan dan semangat kapitalis melahirkan masyarakat kapitalisme  Fahaman .

 Kelas. status dan parti menentukan kumpulan dominan  Kelas – ekonomi pasaran  Status.penghormatan sosial( prestej & kehormatan  Parti – berjuang untuk kuasa/dominasi  KUASA  Bentuk kepimpinan seseorang dapat menyebabkan dan memaksakan orang lain melakukan apa yang dikehendakinya walaupun itu mungkin bukan kemahuan orang lain .

RUMUSAN  Kelas wujud dalam hubungan ekonomi  Status wujud dalam hubungan sosial  Parti wujud dalam hubungan politik  Konflik kelas bukan semata-mata kerana ekonomi Proses legitimasi/keabsahan Wibawa: mengandungi 3 unsur utama: .

 Tradisi. karisme dan rasionaliti Wibawa menjadi kekuatan kumpulan minoriti menguasai kumpulan majoriti .

TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK  Bersifat mikro  Peranan individu dalam sesuatu sistem sosial  George Herbert Mead/Max Weber  Mentafsir makna aksi individu  Memperjelaskan makna-makna perlakuan subjektif .

melihat kegunaan makna simbolik dalam interaksi manusia . mengkaji makna simbolik/tersirat secara subjektif  2. Dua asas pemerhatian :  1.

Makna simbolik dalam interaksi/hubungan mesra 3. Memahami makna-makna simbolik mwngikut konteks penggunaannya 2.Makna yang boleh dirundingkan  Melihat bagaimana individu membentuk dan dibentuk oleh interaksinya dengan orang lain .BLUMER(1969):Tiga huraian konsep makna 1.

 Peranan aktif seseorang individu dalam perhubungan sosial  Manusia bukan secara pasif dibentuk oleh persekitaran sosil  Pemikiran simbolik  Tahap kesedaran kendiri. Contoh : simbol ‘saya’ merujuk kepada objek yang dipanggil oleh orang lain sebagai ‘awak’ .

merupakan tahap permulaan kesedaran kendiri MAKNA-MAKNA SIMBOLIK Perkataan Perlakuan Objek Bahasa Fizikal Perasaan Nilai Idea perbuatan pemikiran Niat nyata dilihat Simbol lisan .

RITZER (1992) : PRINSIP ASAS TEORI INTERAKSI  Manusia tidak sama dengan binatang kerana manusia mempunyai fikiran  Keupayaan berfikir dibentuk oleh interaksi sosial  Keupayaan berfikir diamalkan daripada interaksi sosial  Aksi dan intreaksi kerana makna=makna dan simbol-simbol .

 Makna-makna dan simbol-simbol diubahsuai berdasarkan interprestasi situasi  Keupayaan membuat modofikasi dan alterasi  Jalinan aksi dan interaksi membentuk kumpulan dan masyarakat .