Anda di halaman 1dari 38

~

.JPA

Prakata
Pr.ngamfi

1Jafwgitm Sumfjer Manusia ian:J((ridmat Pengumsan Ja£1ltan PerRfiiamatan 5lwam...

Assah.lmualaikum d::'J.n salam sejahtsra. Saya ingin menqucapkan limpah kurnla syukur ke hadrat Allah S.W,T ksrana dellgan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

dan izinNya,

PengLJrusan (BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan. Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang dalarn tatacara kepada semua yang perlu itu. buku

pengendalian. dan peraturan dan Akaun, Justeru

Pengurusan

Kewangan

panduan lni diharapkan dapat mentnqkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta mernastikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran urusan kewangan serta berkuallti dan

ssmua teratur

dHakukan dengan

sejajar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DATaN MADINAH BINTI MOHAMAD)

....

'

'

...

MUKASURAT

t

TUJUAN

1

2.

LATAR.l:!lI::LAKANG

3.

PROSEDURPEMPROSESAN T~NDA~M t PROSES ~ERJA PEJNlIJlU P 8

4.

s,
6.

INDEKS

u.)J16/'1.I.n peg BWa i.larl Hidup SalFaJ i . LATAR BELAKANG BOIY.. ! surat DarilPadia KumpulaJll Wang Simpaf1l8!r1 Pekerja (KlNSP) 811 .ilIii 2'006 'Rulfng' iBantl.l.rtald·ul{kepad".ra Hicll.. peraturan- dan pelfieliling ~rang bel'ktl!a~kHi!:lSaseperH berikLut .: BiL IRuJUKAN Alkta.)IU6 Be rtarikh 26 Januari 2006 . 2. KWSP 1991 TAJUK J adloa.Ip .lp dis~di·OlJkanI.1 I ~i Cs.I .BAYARAN ElAUN BANTUAN SARA HIDUP 11.an Sa:ra Hidup adalah peraturan te.iliBOiflIt..8(7 a) Beru.uman KWSP Elatltuan SBlW1i Hidup ! v.:::m:Sma Hldup J an uarl 2006 iv_ Merna Sit JPA (8)63/:57/2 Klt4(36) Bertmikh 8 F€:bru.I ii..U.mt~.1 COl rums n I('IfVS P Bantuan Sa..k ru~uka.. Pakelilifllg Pel"khlidmatari Bil' 26 Tahun 2[)0<5 I iii. 9f2f612( 2. MemoB~t J PA(Kew. TUJUAN Bukll PandlNHl Bayaran B~ntlJatli S<'lfa HlidL.lriikh 20 Banh.

.Ja~ (ia~am m<l!$:a~5 h<'l~dar! ~lrPkJ'! peneri1rrlI0li0l!rJ_ d.n I Penyelarasan (SG 50) ba'9~ tujua.l!Jicar Beirasinga.~.mul yang moSr:JQ'gwlak:an baYC8F baJyaran perlu djkemuk8Jka.P"l:RAN C JPA telah menetaJ)'Kan d~ bswah Pi. : KW'BIP .fin K'lNSIP c.lt: PerllY<W~.!'l.m Kepada Not.el1id~LAM P~RAN E .iiii .rlg m01!s~hmencarum perilu diinJJurrt:. ..[AMP I. .r~ Bma.n ll.d'ol'::.ew_ B) seperlidT ILAMPIRAN A b. Bagipegarwai 'la.garn Pellarlggatli supaya pe myediaa n baucsr baya ran bag i ernolumen I bn-bi'IIL!l1hJ~. Pempn)t'ie:sa!l bayaJ<lIfl Btli!"l~.RAN B " ILAM.a n dibl.AN a.H<Ji Hidup diiilS<l!S~.umet1i- doiftllmen beri1k:lIl i" lPelnY8!ta Perkil"801.. M€)I"JEjI"~ma dar! Sei!(syen Pengurus.1""" ' . PROSEDUR PEMPROSES. Jadusl Kadar Carum.ng Ba.eniseperti i_ berikl!.a erubaharll MenigenOl" Pelldapata..n pengiraaln cuka.an Pe:rsonel. .i:. Bahagi<ln fa:~1 Sumber Marlusiia dan Khidmat Pengurtllsan yang mem'gamilUflIgi .i pemlapatal1 seperf di LAMPIRAN n e.doktlmen-d'okuirrI.!i P Seseolratllg ( K.· Pergerakan mernastikan pernpsesesan DOKl!Jmen G!-SPKB tJEi'rtujuC'ln bayaran memen'Uhi pragaml pela I"Iggan s~iP. Setlap lPembay. .L:Nl S.. 3.

embiilJyall'~makar! dibayar olellJrlbetanAkauntan fi>4e~rarsMalaysia {JANM) m~lalt.li 5fecfronic Funa Tm(l1sf>9f' {E.dlual Pe<nghantaran lPenyata P@mba.~ L LapmaJl'iI Pemantauan me~alui sislem e~KEW lP'elrlt:! di$ed~akalll untuk meng@san lempoh pernprcsesan balijcar bayarsn mEmgikut tempgl'i yang di~etapkalil dalam piagatrn pelang'gan JPA sepettj.n !8ol"ang PeDiubah·iilifll· aji (change$)' SG20 bUilan G be rikubr.aJngdlitetap. d~ LAMIPI. semua p. ( Sekira.nya masih rnencarum KWSP ) h. S·edlaka.n Gaji kB JANM :adalah berolasalrkalffl kepada Jitil.~' .ya melaluij S!SPEN dli LA'MI?~RAN G j.an olen JANM Carta aliran tmtuk Bayaranl Ball1tuan Sara Hidup ada'lalh seperti di LAMPIRAN H l- 3 .f7} I eek. Pefilghantaranl Bomf1ig Peruoah".k.RAN F g.han G!:liji y.

.::. z I- a. ¢ OJ G 3: P :.i- C t"Q...: ~ ru -m = :s<! 1!! &_ Cl !1l (!) [jIJ .st.1 c iB :::J Gl ~ ""0 ...::t.2 . ... !0'1 d s G "'( £I (f. J:J' .::. <I) N r£: n "D ro ~ """ ~ ~ 'ro 'I. 'm ' .('ij Ll.i5~ ~ .:.~E E "fa ~ gJ (1]..~ tn ~~<>!: '" OJ!I C 0. ~. ID ~. c -'" ~:. . ~ -0. ro """ III .t aJ Iri £I 4 .[11. m ~ :.E ~ "l rn 0) C:.:: a U~ ~ ~ 0 :. "'1ti: if} '" ~ m 'i:j (f} c Jf '* 'l!.l 4t E ~ C o!!i C JC 0« j!J) Z tii! m <¢ .) :::z F 0 ...E (Iii '011 ~ ..: '5 ....n:.. :::> <:>...Q c ~ C') Jg ··c ('i) E .... ::.: d ~ ill .Ii <1!1 iii 1j u to :::> -:aJ . ~ ~ ~ ~. '::\l ia (.« .. . '='= .:. "E I c rIJ ('II "I ~ '1'.I!!I U E 'I~ 5il: ~ ~ <. "~ .

....:. 5 LJJI ::...c: Q... i.iCI "!i ..l<: "iii CiI: .:: ~..... 'EC '" = ~ . .l dI II) t. U ID a. 0.t: ~: <1]. (IJ a. ~ ~.... m IlL Cb " - . Iii o:J ::l "ii:i :::!I .u Q "' ('I( [i ~i E on ~ C "C Q!... :& 0 !..c: m .P 00 ~..: WI J. .l' :::> (il. ~ ~ ~ ('0 .. . d '" d T" ...J N c.E! 'Ill £L.: rn . G ~ ftI l:l)' <.::: d) {II ~~ "l:l l' !. ~ I'J -. a! ru ~ Q:> Q.:: !::! .... I!} m 1: rn """ ro ~ . c: ~ t-' ~ [CI ~ Q....i. ~. ~ ~ e... m . Q) ~m rni sa: -'" ~e ru [!Ii .....

j ".:!i: §i:E ~_!g '[Q -.::::I'm I...) .~~ g..ro ""e ..r=i .. 6 ....o.

'~ 1Iioi.iii 1 . .

5.iiii . . .. pempms.esal1 dibuat .Bayaxan Bantuan Sauli Hidup diharap memberi rnantaat iKepada semua peglawa~unlulk memasflkan urusan Ibayamn dan d'oKumen :sokong:2til1 yang dlsertakanadelsh ~eli'lgkap"In~ membnlehkan urusen delngaln ookap dan teratuF... PENUTUP B'UlklJPanduan ..1""" ' .

B PeIOlra. SIL.U\MPIRAN F t.kerj~I (K'liVSP) B·j1.4t(36) 9 LAMPIRANI 110 Be rtarilllJ-ra.JI\MPIRANIE .ada~ Gamman 4 Bo. 5.26 Jal"luari 2005 9 .f_"r:J~'A\.Jadual K.ertariikhi 20 Janu.ra n'QlIB.nwbah<illl 7 LAMPIIRAN G Gaji (Changes) lAMPIRAN H Carta Alira:n Memo 8iLJIPA{KEIN)/16t 1fB (78) B..ini zoos Memo BiI..9l216f1 (2)'-06 Berta rilkh .I..!7tJtryr...JPA(S)53157f2KIt.. B ) S 2 'lAMF'lIRAN 8 I: Perwala I Perkiraan KWSP LAMP1RAN C .aporan P·emantau. 50) I:. 6 .aUiC~' erasilig an .'UI M9la~ui si:stem e~:KEW Borang SG20 Pe.sCl:n (SQ. IlAMPIRA~ LAMPIIRAN A TAJUK Peflyata Perubahan Mengenai F'efldalP·atan1i eseoumg ( Kew. 1F'·ebruClrl 2006 LAMIPU~ANI :II[ Sural [laripaddi KumpulaJl Wang Simpanao P€.:q.FS·· ' l'Y .. No:tis Perglerakan Dokurnen e~SIPKB .

NG PEGAWAl (KEW. . .. . LM.....1""" ' .ffiP'IRAN A PENYAT:A P1KRUBAHAN lVIENGENAll PENDAPAT:AN SES1KORA. ..S)I .

: F'!J~~i :....tlii K:'JiLl~III.:i:~.l:. LI..:11j1..t~TUToID81R(P6R~NlIIJII/"'PEl'i~51. l______l_______l__________l_______L_~' I ('.1. __".hlu. !'!~r~~.. J.J. . JPB\ ::.I~ur:li'i ~"'~i~.~~1:llIfI!~ [.(j._ •• " •• _ •• " __ . JPIoi..y~~~~~'" ~i~I. PR.:iII ~I' m!i~l.p Illr.._.'u'.~rul . .:.~UJ!I!.~ _ _.:n~t· r.:.P'! f. (j:......__.I1i.~..l~1J$:I::.• _ _.'. 1.. u lH~il..A'l::lrj.t •.n:!!::lIfl 'I):nl' ~::Iji :. :"'n""I'II1!!II~HI!v:..:u~w .:lrI~ l!'...:..H." " •• _ •• ZAiN {aaQ~1'Oflll~a2G~ _ •••••••••••••••• .) !':~Ji ""r~::.q:.n.r..III~i'.A<:11) i8.~"=.:r .AWld ~~:.I I ..:K:¥.. IJI:I!I~ :JII..fSESEORAI"<"(l P'BC.M ~!Ar..LA't.hl.. _ SII...."1i HI.H PL'lIlI'.:1U:JI~::I"~II~:J:I mr.i.ji (ISo:: :i~~il .: } .m.::rliWij:j'h 14 !III.'JIJ. ~~. p. ~i'.:~ L"i~lk D.yoJ'_ f!lul. .(T'....I. (Pil:.IUj!·F:II. ~mmr.'~n: '*'. .. .i'i:I~!L.::~~i~HiC}'.:.1.:I P:!i'iJt.~ 'lll:'un ~11~hl Kl:.!( ~~':.. l'ii:._jr. _•.:II!J~IIIr~:.ib:m.B:EIU.:iJlr.__...(!~ ~F. ~~'-:I.i:1~r.\.I T"::lr[l~"r.::1:. K .:. Y:i'!.!1::: ·1 ::. th:.~IJ:...~. I."il t::.'!~) .J..h.l.tII!'!.::iJ:. •.::il..lit~J! 'r..:i1lIr:I'I.l.:. :bl. "...b.:.J :..lr :':1111..k:.Ii :'l:bi.J:!(.~" ~"~" .....:.(!lkl.. ..ril f\:r~h.i !?I:11:."' ."[lAPAV":'i'.~..P. '''="W~!M...-''''I'''~~I: ...·~lili'tie POiIihldl'rio1 ~~M~ .f'·KJ}~1'rl~'trA Ii"'fiJHJUAHAK ':"~H.UM.~!J.n:'11 1>1 ENGENA] PE[<.t lil!..!~ .. Ij.lr. __. ::: (?ill.::~:ur:H~1Ii_..rAi'rf rip.:.!rli:: i:.J1L .~fX!r~I'" i-!1!01:'·']1:'! l-'~rJI):it. G~j! Eii..!\Ilb<. rnu "..:.~nillr .I~n~r ~~~""'I _ m " ·" •• " " •• " ~'IIJ~U"'~ e!NTl "'MCO~ iii .r! ii..'f.'th .i IJ~r~il~I'.I~i~!'i ~~!'~I!!'II".j'i:ili:l:.' P.Ium·.::I." " du .. .'IIJI\I":'.'il ¢'.[1'a..r ..:=:lcr..IIr.l:lt.•.!in ~mt..:n.::J.uri t..1: 7'1!r1~i'!J:=':'.:JJ i~ll~il ' " K. .. 10.:t.rr. nlln~1'! i.]~I1:':'~f\:.". l'iIIl~'[I·%..H :i~cl!: ~:I·.:' r. =i:~11I »rlinan ::('·'~·'Ii:.lnl!-'uj: . _ " ..nrLIMr l=ri"~ )J!y~.....!llll Ir:f.III'" ~..n~i~i tl:llir-:'II~r~ h.. MA.I.. m.¥.!I::llr:lh.M ·~U~rr1: 1~1t.~~ii:~i!1 ~lIm:h:i:~i T!.lnlnr."_ ~Nln . ..iUI ::i . ~\>.JI.__" __..1:I.1 lII':I·. (1:\n:'II'I~ ~~~.i= mJ":'~~~i.~~o\r fiE~G1H:..IY~!-:!I~'!-.:PJ~:..I....:-:.m p.-l.~ ~~k~~J~' k." .·~rl.-'II~.'.I.. f"..._.. _.~!'i ~l!i'I~.y.'KI.~"'. _.~~(i.:"1 ~:.1 tLl!irJ. ..I:l!.J:. .n..--:v:~n F'.l::: :1II:r.~~I:imM"'·!"'!'I "'~'i'.. .. .. I .r.:.:J:~ t-.:.~~:n1l Lb!:.U...IJ1 . .J.:·Jlu' kilL.'.\~I).»'I!rnk . r-~~3J~rm IHi\~~ iJik!j~..:r?£IIi. JI..:rt.:lIIiJt. JI?'\.lIlu=a.J~I. 1\!~E:.~ " •• _ ••••• _ _" "..~. . I :I::. ·:...__".j. r.J. " .: ~:ii!!".:._ ·i'EMl!!.~h ..-.• 'T:u''::': rr..NIk..n.i..:'!':I~ ?'~.m t.j.. .....lit::nUiTIIL'1 . "::::~~II: l '=-"':':ni~Hi~'1.. !... .. r..

... . . .. PENYATAPERKIRAAN .1""" ' ....

r (Verl1_~I:'~n[albf0!l'~f. T.sH)KI7 m~~lwa~:.el:ll~ ~ {'.fl.(JO hmp".~r:1EUmltiY~<i.OS.{i0 . Terima ().T(lrinu~ IIUU TaJili.2006 ISfl.BlIya:rall Hlala~ B~n.\il~i.50.Or: COLA o 1.h Ka(liuf 1.tn-.c!.rlra l.ltid~lI\qubi UU~O~-3U5J~ru6 U [J [dtl!:: !.l.3!.I)U~(~t .tu~n 5.b Ad~b~ SC~llrti f'lllrkiffl:ll1l :w rl'tllt 2'~~iilll.00 ~ 5 J'I!UI~b~ 7~().

.AR.. . .. CARUMAN KWSP .1""" ' . .. ILA1\WIRAN C JADUAL KAD... .

m sauo 4O.Oll ~.OO 66.!I)O 130.i~ NB99!l I..Cli 24'IH11 2oBD..00 3.J)a t.00' 107.00 1&.00 51.00' 104.OO 1~0.00 Darii Dari Dan Dan 01J1:i Oa.OO 6Vltl g~.00 Dari Dsri M.00< 31.DO ~<1CtDD 27.lumlah C~!1.rl~~ ~6(i1.01 DaM Dan.0a RM T1:<id<l! RM T~~ 6.00 .a.00 ~.!DO .00 1341...!I..4O.\[)AR.00 47.00 111.00 11$7.OO .00 56.00 125.DD IIB.0D 10'.00 60.OO 70a.00 Mlilg~ t.00 77.OO 3:.OO 200.00 $2!OO ~. hingga hingga hingga hingga zaeo 4'ilOO 00.01 380Dl 400..(}l 'H!O.1]1 tol<Hll hin!.oo m..r)l 200.1:.on i2(LDD (<!(l.oo< 22.00 ~OO.01 ~20_01 UO.!l1 87.00 71.QO 13..00 '6B.[lO Dan 7W.lga hingga hingga hingga hingge 00. 44.I)!.OO' 80.![J{I B4.(}1 660.ri Da~i i)ar.moo..()1 hlngga I'Ilmgga himgga nimg9~ himgg~ himgg~ Ilimggs lfIi~gg8 liIi~:ilIP' ~illgQa 2.m ~.01 720.01 ~6(bD1 M.0:1('1\00 260' .00 Dan DaI'i [JaI!'ii D~i D'¥i D.00 14.00 l::m.00.00 15(1 00 6BIl.~l!Ig..(tQ..iii .00' :W.OO &Q..100 J. 1iing.00 49.01'.00' 29.an 31.{l0 D\.00 .00 6~!OO @5.01 74(]1.OO 2.OO 540.OO Dari [laM (1M 700..00 16. hj~ IhjlllOO~ ~.01 20 .00 1161 .oo 12.OO 53.00 n.~.00 6$.1i8.00 1'~0.OO 82. 360.00 111.00 38(WD ~aOJDD 42~.21.1]1 120.00 115.011 75.:0-.00 ~.OU 42.QO J4Ci'.0(1 !RM 10.D'1 620.aa 620.1:1'1 1h'iIi\iWB 'hirnlllJ~ h'inlJlJB hinllga hingga hingga hlngga ffiirngga ~i.oo 1.IlD 711.OC' a.00 ~aa'.00 70.l!~~!1i M~jikoll RM C<. 00.o.DD 69.0(1' 52::00 56. €.o.01 &!Io.(11 hingg~ hingga hingga 1eO.OO li6. 0 0 2E10'.00 65.OO ~.00 m...00 114.00 Dan DM blari lDarl nan lOan Darii Darii DaM. K.) 100.00 17.00 5.00 zsn 0 29'..01 i!l(HI1 100.00 ~.0.Iri ~ri ~ri Oilri 34:00 3i3!DO 2BO.i -lGuJl 00.00 29. CAJl.00 82.OO 7.~11 aOO.00' '001].OO' 21.OD TIi!I~~ :l.0(1 151"..Cl'1 660.Ol 1().00 5.011 MD.00 nOD 13E!.00 69.00 1 1.00 640.ari 540.00 Darl Darl Dad Dari .OO .D1 §20lD'1 ~!lO.00 HE.OO 4~:DO ~20. R_\i . .!OO 361)..f)I NE:lAGJ BUlX\I Olllh Olro Pd.BAG[ El'U1A:-1 ' .OO et9.00 111.!lil ¥lO'.00 00.00 ooo.DO 48.'00 l'3'iJO 1:5.00 220\00 zaon 2-14.m 5Q!].00 H.00 80.00 9.00 ~.~j.00 75:00 79.00 1z.1""" AMAUN rJPtlI:l.OO i~'l.00 505. '1 0 MCI .a.OO 53.:16.56.&) 5~. .

1""" ' ...fdJPIRAN jJi) BOR. .Al\JG BAUCAR BERASlINGAN l PENYELARASAN(SG 50) .iii ...!\. lIL. .

N T ..~~~ "('LInt'll Kt!t~I\JI"':: ..'-..il.i'a'lVEI-"FtA.: T~"'~.41~' JLIJTJ~ii _l F. ~...eruruli.' 1:!- KT .:. Tq!1'::]1. CI I J'''l1~O..J~.M 1'-1.I.. Tan~.W.r..!~ SiS.':-Iir.- .1:! t:E~~V.t t't:~-I!~.'c. :!U. ··I.. BAAl ~fjHC: ICAI8 2IH1:._L ~ Dr!M n"'..n : ______ N~1''''~ : II ~~~~Fe"~-."'L'::"T PE1'.SM &:m..c" J..T~ ..-.i:i II ~LO"-:::: !'JiJH:I=.(::iF'NI·~.~ fl. 'I.""I"n..p'" : T:ur-::h .OMPUTEH OOR~ilil..AN ~'ALA. WL":'~a.:St: ~L. iiI":!i'" B.L:ii'».T F'~-:t.N . '£lAU~AI'l Bel\A·~!j'KWl..::tifi~l:"!.'.:.H ..lo'i'Jl.~~.J'i UAJ-":..".=.i Lo"::i L.• "N~".~.":.IT·~.rm G_U BERlf...O] 1{1 11 1:<: Jum~h .~--b!~~--'~I1~~~~'w~'~~~~~~~y~.~I.'.~..tlL:.KfRt.I.' !ANi)N l -e~ <:PITtnt::z )"'?I-! Taf.1~!):I::r..T.v~n: K. pl.I!)1·lIJI .

. ..iii ..N e-SiP'KB . NOTlS PERGERAKAN nOKUMlE. ..1""" ' .

__ _ ".~b:un ~~a'.<'ltl: BIL Tlt~DAM~ .!~.. .IIHIUllIl GATA.:.~_~JI!~ [)AfTAR i>A'\'ARA~j . ~Y""~j.ilh'I~._ .~.: YoJ'l.JI !a.:f.~1<~n !KEW. 'I. ~!(!.n 1Irr1!J: d~)2jj.:..L·o15·~. Fuira¥fI~ PEg3!..3' b~ibJ~ I7'<)SII'.f. tlo.Nom FfRGERAt(A~ OOIW~Et~~SPK8 'IUNIT!:lAJII T~f:~H18'.~ . tn ItlDOIS-B!L' _. t:J:IIIPJieI'. GoiJl Di<G1BlL:.J/~.en~I!i"~~~ t".un\ ~_~J? .~~~f!\) . ~ .1N..llHU'.~~.ri.~ '.".liM! "1 1 J n.>~w. .jiJ~~2Wi .l P.._ J~~:~_~..A].J:l~'<~~ . Ilr. iA .~~.:~1 Akoun t<6'J dIPJ.H BA'f~~:. t>AlUCER B. __ :':'":l./.I.'~~.Etlm B. HID1!P IiIAAI QU'l JOO~. ..". 1·1 ~.!.:.'i~N: _..Pfilc210.1 ~e.R A'WM.. 8tQJ~NCF.~ I>..PTP))'ii'!.!.

...1""" ' .. .. . .. . LAMP'IIRAN F LAPORAN PlEl\iANTAUAN MELALUI SJ[STEM e-KEW .

......_ fI _ CAR1A~J~ L~_n_!l~_!lf~[ -.BULffl:[':':: 1flllo"HUrj :I.'~~ il PlENGGUNA : I .~1 PEI. •.FlERI~AL: ::eN.....IfjITIi!WIt.".wRO~fSliN mI!JJC~R·('.

. ' '001 BORANG PERURAHAN GAll (CHANGES) SG... .20 ...... . . ..

IiiI~~ ' a._=i·G.:t.-0---·------------. ..~~~~. ~ . ..:UU.f~.~m.~'~ ~:aJ?~·l. ~':(iI. ~el'i_J-IJI.I Ilf:ftol.:.!<G f.:.. s.t4.H!. . ._ .._ . _.1HAII! 1.i::. . _.. .:<l <l)~~ .I~"'D1N .:'.~. (j.. _ .]~ f'..:!J'JIer pnU)I(I4 ::>:. ._.~ii::.:~.._. .~· .li...T.ln ~~. _....<~"A. ... __ SIL1Il\]~~._'!I~I'._O'.l'. -.J. .TEII!I ~I eEFljl..ff.._.. . .l1a.?UT:i=1._.~~~:~~:...

LAldIPIRAN H CARTA ALJ[RAN . ...1""" ' . ... .. ..

ankh 1enrn"..: 'DiOO:/~.:r.Jng oc:l~h ~.~ p.Jr.JiJ.u!..joImpa~ . Ce~j'EFT ~am tar~hl Kam~kini lsnorsn parnamsuan maalui ~~S!nll"! ~-K!.!..lmbot.J!:In II Wujud 8.." dOlI.) Tcormafail Kernb2JI~an.ran ~eri. F.'i5.lli.m ~fll.-'iJ 1.Jj..'kafl D"i"l<lr B3~....mGOlr Tctap S:.I~..~ SG '50 PT{lIjt<: ~m3 ~ffiU~ D~fl8t m~~ran y.j~ 8gr.111)li den ~ti)tk3n nllfli!.:ln "'~~u21 per~lf~<lIn ~!!ffl2S2'M>!l~ ~----rnb~ikaJn untuk panll81utan Kaw.:!ivlTi ~i:.~t8r ntl.!'!. ~~tuk~ pambeiulan Cap .S Re!<:<Xldslam buku ~'an sed.i" pses Saucer 8.CARTA ALIIRAN E1AYAiRAHIBANTUAlt>lMRA {BAUCAR 81~~ASINiGAN} HlIDIJIP (Mu'..k8n kepada SlJrti!t~rr:i::"J~.m '!Jan balal 8a~C8r Serrt!!f1taf-!!J f-:la.~ p~"~.arBn men~lkiJt Nornbor B3u(.~r tljli b~I'.I.i1i'.Qr sauear SElmemtara Bu•.:a~'Bran simpan 68u.car Be:r.l'er8ku~n I u IHantar un1u~ p~Jal'J.·'i.~fli:l'-)I(~'l::I.lr.!~ml.3 d.J:..:IT!~~ ~Ci'rJ:l1lf l..

.1 t>elah dl~rr<!li< dan (fImfld@l~~llIlni Haf'llflr BOt<JngIPf':n.LIIRAN BAYARAN IBANiTUA~ SARA ~ IDU P {80RA!NG PERI!JIBAHIAN GAJI~I Terima rall I(Qm~liKan unt\Jk IpemDel'Jlan CCIl ~rikl' terirna 'lian ~ihK3n ke~d~ Pusat Flel'l'lb~.eLaK eorafllc:ll Perubah31'1 (.g:~m 1I'1'as:e.~/ .ng !?erutl2)1~n Gaji (..Qiaji{ SG2>O) der.rUsa11g SimpM1aii (~ "'_.20) )"lln(. .i~ron SMI&~fl ~n!l C~i {SG: ~O} "'~r~b.aji fSG :20) Dl D ~ 91 I K.JbailanGaji ( SG 20 Ke Ji\NM rnengiklJtjadu"lya~telan ~itetapkall 1 o Q '!' SilJnak BOfaioj P.~f~~'i!h~n.em~alikan unhik pe IfItaru ran D 1 D I ~ FYT[U)I<tsrima sarnula 8or.:f1an {.A.CAiRTA .S13..

LAMPIORANI MlE.JPA(KE'W')/1611/8(18)....1""" ' ... .. .MO lBIL . . BERTARIKH 20JANUARI 2006 .. .

g. ..Ik..ar flegarO! sda!l::Olh laYCI.Y' 1T1.dabulan yi'!lng sama: CO(1toh: h idup (COLA) bantuan sara peg@l'l. ~<lil: . .m r::!~!i=_lJrn pekeDi!ing terseout.rdapat 'tieberapa .(~laLl'"~·eyarl.rlO~t!<:<lnpeniei:b'lsa.hlAGIAN SIIJMBER MANUSIA.H. . .JP {COILA) rnu~Clii1 Jam!ari ..58.ll:1<lw~. PM H:iO.l'n b.al~ b~11tua'1 sar:.g:aw. Malan dinVlk.. unluk rOlengelakf.. . ...01} tetapi "'~eluaf kua rters p~(I.i mcmd@pat barnuan sera hidup (COLA) pada uu lilJrlJanUOIJrL s~ll.emanreplo\l'ln pela}(san.mi pihak tuan rnengl!5FI<!Iij)ei1<ara iberil\ut:1.:ir~Jly'" b£i'tar..i sOiJiYlbil09n: Cr:rniOh: :.iii .gl'l~ ~~galla atas."!Q<limsnollJlJ'r:J..rI pei<:e!!lilflg tefsebut says.9J''1a tldak dinY<lf.hkeluar p.I'1 5i. .n baPik bartLl.~IJ'k I<:epada ~r!ilar.lp<1Fl bavaran d<ln rn..~1.et<lpi berp'in(l. pe. \j\J'alau b. ·i~gi~ me.nd.yCl saya di~..r.mysk. a) pegawai yalflg berkrri(lma~ dij I~.J<lm ~~ra hid~.K mendapat bantuan sara hiclul} (COLA)..lumk.3.ilrPA BA. ti) b..o.r'!1al<~11 pei'tira9n pegawa.:. Qleh itu.. .ln bf..i bekerja 1f.ln~~..l G.h[)l7'n<lln.':II.' ~~ uBi" ' . .N KHID'MAT P~f'!JGURUSAIN (M EMO ANTARA BAHM3:IAN.1.1 d.r hidull (COLA} ur111lJ~ ' pegaw:. t.i lPeMhiWnalail Awam akan men·ikm'ilti bay...2006.. .an ~e5i!..1'2.~ }'<llng t~rssbut di 2.aQlJim::.r"'tl m~rlj.i Mii SiJJhClja pada t1u:I<I~ tersebut c) !oagaimana~8lh perkiraan ku~ip. ~ltl.:006.I.elt.11ra b~gi pegaw<li ~'<:ri'lg tn~nJ1Jd1J:i<:i KuartG~S den diioayar hldup t.lIPA(KElfi)l16t1!8 (-raj Derr...

Kerj. t!!dv~ {COLA} bOllgi pegClw"d COFltuh: pS9lt'iwai mula eTG psda 4 Januari 2D06_ .3il ~ :...v!. tuan d<Jipat rnernaerlken maklumbalas IUlrntuk p~rkara d€:rlHall ~~df.jakah layak g) pegawai vang tldak manduduki pE'!rumahan kerajaa. {HASH ~ aL.tI ya.~·lS6 e-f"I1j.) pegtlNI. .bjm.~eril'.::rtib r"r':(endapat bantu an sara hidup (COLA)..lr ~. dan a.'ngambil Cuti TO)Jnpa GGljli.d) bag~im~na psrkiraan b@ntu¥.iYi'.lh~il?i1 . tenma kasill..~ A!HIElY Y..ACOB) T{ U) 1<2 8~mb..ng sedang diambil tmdakan talat. di atas 4..ucapkain berbanyaCo:. .%lr~ y<1.n 1~!'!'Qkungan 2:5km dari peja!bal {lauam Say'a berha~appihak.llg m€.s5ama yarng tuan berikan 'ili..

. ' '001 MEMO Bll.6) B1KRTARIKH 8 F1KBRUARI 2006 .. ..4(3... ..Oii ...JPA(S)16315712 KLT..

l!j:]t:lil cuti Tanpa.(KIEV'i).m.11klrl&.'16!'Ue(7(l} 2.rab d~8r1 jUFTl'Jlt! 'Iian bel<:a~a pild<JJ b111<l" ber?. 881-1 (:Iit'?J\lJ.Dntoh: r \~H:l) JP"'.~aiperkaril Kepw:la mama eli ". 23 h~.!l{aGla. piha'i.lr Bf3'H r.ILAUffI sAIrliAiGIAN) wail: JPA {S) e:zV5712 KI!<l(3.'11 m:.g:.8n BiiBngiin :21r<lhUln 1994 Pero1!.!Kiumboil<!~ ~.GP""'lr. (..t.il ~ll('j <l1lda..l005 26 - DARJIPAJI}A l"iP(G}K2 Deng<lll"l l>ef.Y~N l(iE\\Jj\r-Jr~A~ .rKlr?!811 eSH urnuk pega .hid'Ii~Olt (Ii I'Y~r rlf!!!lI~I<1' {idak 18y~k.~li 1~llg I"erkllli:dmatim Banl.giS.lSl-ladaI3h~E!PGfU ~rli<ui: . bersama-aema ~ni di(.11E!nge.illalHlgd ili der.~err::Ja pal 'BanhJ3n 3<11ra HiduD (6~Hjkerat1la . p€ngri Olau'lI.:_a..erik~t moang an~ji per.j[~n ~hidflil«t Ll!1% W~fj~ri.mereks tertal<:lu~ d"1 bswah Pal<:~lilin!:l Perkl)it1rnpJ1. s<).II>IJIi..'1" ?'lJ1J6 Sr:K!'. Gsjii.~ib:""~li<i1l!ilh untuk 'inCl3ka..'tl{JO. DAIN E.a ji:!""J .lt1'l latah kacil.lr seca fa b) c:) d) ~g~'''''ai y~rl!J m"nO:.. ~) pegsl'Isi l'Elf19 b~rl<. pe.b 1 Tarikh : l'AJ U K p(!k.enaan. .I<1I~ hDnllatnYiI :.JPA iEiAHAGliAN GAJI (MEMO ANTARA.'tI!!OJrI ~::::18. pegaw!8i yang oorpir)(j<J1i p..<l~'a rncrujul: beriiarlk!h .. 1.2D J~nua" Z006 ..re: rrwsu'K at3-U ~i2luar kusrtsts. S..J pr...r~[!k~.usn :lOara H~clup' IB~I~C1!J~ii' Yllhu:n.~jUlnya.L-.

ak iaya k 88 HI.f1:MIJ'illlki 25~\m G8Iri· pejao:9Jt laya:k B-SH.". ~-ang sedang diarnbil lindakan tat~t81ib BSH d!iba~'ar 1(6\pa.ereKa ~id. terima k:asiJ1..1 adalah sacara . p~rkira8Jn IBSH bag..m... PPIGjlK2 .lffiW<lU yang tidal. .. peg:.as dan bagi· peg~wai yam~: tlds k hertupas rr.ola rnereka VEIn£! bertlJ g.wOli lantikan b. "KEPUASAN PElANGGAN KEUIAiMAAN KAMI..COB. m. . perumshan kerajaan dalarn iingkLngar.'late· ITa n g) l}9'."l'I .PJ\g~"."' '001 peg<lwai. '&' OOB~~n [:)1 ridru>r@. Sekiilfl.i {NIK"MOHO RIDZUA:N BINI NII:KYAA.iiiii .orop0rth:l..

.Oii ..2006 9 .. .... ' '001 LAldiPIRAN m SURAl' DARIPAD. ..26 JANUARI .. /2/6/1(2)/06 13ERTARIKH .AKUMPULAN WANG SINIPANAN PEKERJA(ICW'"SP) BIL .

a clall.~.Ir:-.. .t'!l'l. Pre "i:nt '-'! K~'lllpl~-'t" ]!"-"""'_n.t.'.11.2'8"'iuP.ro..=~/U4~~:li !j"d..'8P.~. ~.a'~~'"i.."I i"l!.O!.t:ERJA l.:. .:W~I' T ._"ITa <1l staa.~ 21i.t"'L.l.l::i.l'.~$Wi\i ~?.. I :l.~(:-fi ~~-l@f~!~~·Ji~~i.r~8 J~aU!.I'f!:.L\IYffi 1'>~.1"].J"-1.(111/06 2~ 1M.1l'A>.(l"./f.I~II'ULili WA~C: S:(t!.. BJ\N.[ Y.~c 2'':>1'''. h..~1 ~~.~nl-til1l.·~-j~1 ~"''B..i:L ~Ur~t.:L~..e~t f'f'J"lt.'Jk.. .ru ~ik'~ !:l!l":gg'.Ii.' 1.:~.e.J.--."" G.6J:i" J.(j::ft-_>.]gt".ilil.n ~.n.".l. ...'ItiIl ~RH!..~'~ : :l~-:.I:h !i~-.[l ~JJ jD ius:« UJM~IIR J.\I:JA·I·. v.mhL'"!ID.fi 1'o. :.!a t"-....l~ l<:q>8d.~~ l{.tJ ~j'\~K .n-dsJ.7 -. u..:i...:i...I'I "".r]. .~ ~. .n''''Ttl'"''.m8:tkan k~p>idi~ r..KV... d~ti.~\i\' 1(1'j..~4~.·"."U.rL.i..2.~ngllll J~b8:[S_fi _~'ll.jaj.! Mi Pl:m~"r_.Hll_ 'll.p 1'.:.."'tl.. >i"7 'C>.. 62S9tfutraJajffi fu!iaJ8"1.j1.'~g ~'lli. ~."" 24 J~TI..spbL1.fi.~"\l-'IT1."1 ~..~·:.!G~~r. Mfllah o. ."DAj\.u:l>'ll:lllrrJ. 'l\~M be..~~Ict!.:!.• .9.~ 1 &.:.liF~h.p:. 2.ba_ga KWSP "=-I£"'na..id."ati! hjli.rtaJ.:n N~g. A_Ltta K'fir'l:l.8x8. t:'.19! OEl!'1dcngan i.IA. "'.r.rjg-U[1d .rr...i:J.Q.•[I'I~ .I:lawl'l!-~ 3.l1 ~_U~.tlf.i. G'::I-::!~~~S5&S.il\O·..t-.[.!'i9:jt...tl.:' t...~ i:.-... !\.~'~.~.ij)...l' d.ys..ru:i :::lODE'.