Anda di halaman 1dari 3

Menurut Smaldino, Russell, Heinich dan Molenda (2005) model ini merupakan prosedu r atau panduan untuk merancang

dan menguruskan sesuatu courseware yang mengambilki ra media dan teknologi. Ringkasnya model ini menekankan pembangunan courseware ya ng sesuai di bilik darjah. Sungguhpun begitu, apakah rasionalnya model ASSURE ini? Rasional Ciri-ciri Model ASSURE dalam Pembangunan “Courseware” Menganalisis Pelajar (Analyze Learners) Ciri pertama bagi model ini adalah menganalisis pelajar. Asasnya, sebelum sesuat u courseware dibangunkan guru harus mengenalpasti pelajar sama ada dari segi umur , latar belakang sosioekonomi dan sebagainya. Sekiranya guru berdepan dengan pelajar yan g pasif maka guru harus membangunkan courseware yang sesuai supaya pembelajaran pelajar tidak membosankan. Aras pengetahuan, kemahiran dan pengetahuan sedia ada juga perlu diambilkira supaya courseware yang dibangunkan mencapai sasaran guru. Contohnya sekiranya gu ru ingin membangunkan courseware bagi topik iklim empat musim dalam subjek geograf i, guru perlu mengenalpasti latar belakang pelajar sama ada pernah mengalami 4 musim t ersebut atau tidak. Sekiranya pelajar tidak pernah melalui suasana musim sejuk misalnya, guru perlu memikirkan suatu alternatif yang boleh memberi pengalaman kepada pelajar tanpa p erlu memikirkan suatu alternatif yang boleh memberi pengalaman kepada pelajar tanpa p erlu berada di kawasan empat musim. Maka sudah pastilah tayangan video merupakan pil ihan yang tepat untuk topik iklim. Jika kita mengkaji ciri pertama ini, proses menganalisis pelajar amat penting ke rana melalui maklumat awal dan latar belakang pelajar, guru dapat menghasilkan course ware yang baik dan benar-benar sesuai dengan latar belakang pelajar. Courseware yang baik mampu mendorong pelajar untuk memahami dan mengenalpasti maklumat atau isu-isu pembelajaran berkaitan topik dengan mudah. Smaldino et. al (2005) turut menyoko ng bahawa sekiranya guru dapat mengetahui latar belakang pelajar, guru boleh meny ampaikan maklumat dengan mudah dan menarik. Tidak terhad setakat itu, saya sangat pasti bahawa courseware tersebut mampu mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang se ronok di dalam bilik darjah. Menyatakan objektif (State Objectives) Langkah berikutnya adalah menentukan objektif ataupun hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran, menyatakan objektif sangat penting supaya guru dapat menetapkan apa yang seharusnya pelajar dapat daripada

Molenda. sediakan set induksi atau nyatakan tujuan dan ob jektif pembelajaran. libatkan pelajar. 1993) Model ASSURE mengandungi enam langkah: analisis ciri pelajar. kemahiran dan sikap pelajar. 2. b) Mengenal pasti ciri-ciri peringkat masuk (specific entry characteristics) dan pengetahuan yang sedia ada yang berkaitan dengan tajuk dan kandungan pelaja ran seperti pengetahuan. pelajar perlu dili batkan dalam aktiviti pembelajaran seperti membuat latihan. Contoh. d) Sediakan pelajar. perbincangan. Nyatakan objektif-objektifpembelajaran secara khusus. keadaan pembelajaran dan kriteria atau darjah pencapaian yang dihajat i. a) Sediakan media dan bahan yang akan digunakan dan masa pembelajaran yang d iperlukan. Setelah selesai pengajaran. Pilih media dan bahan. gunakan media dan bahan. c) Sediakan tempat belajar seperti kelas. Libatkan pelajar. projek dan sebagainya. Dalam penilaian itu soalan berikut h arus difikirkan: Adakah objektif-objektifpembelajaran tercapai? ma . Gunakan alat/bahan pengajaran. a) Mengenal pasti ciri-ciri umum seperti jantina. Contoh: Pribiu (Preview) video sebelum mengajar. Bagaimana anda menyampaikan media? Sebagai penyampai utama atau bertindak sebagai pemudah cara atau pengurus pembelajaran? 5. kelas dan taraf sosioekonomi. dan Russell . e) Sedia pengalaman pembelajaran. 1. 6. panduan kurikulum atau b uku teks. kuiz. Bahan media dipilih berdasarkan kepada tingkat kebolehan pelajar dan tlamat atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai. nilai dan se mak semula media dan bahan. Analisis ciri pelajar. b) Penentuan objektif adalah berdasarkan kepada peringkat prestasi yang ingi n dicapai. latih t ubi. alat-alat serta kemudahan-kemuda han yang diperlukan. b) Kemudian sediakan media dan bahan-bahan. Untuk mempastikan bahawa proses pembelajaran itu berlaku. bakat.Model ASSURE (Heinich. nyatakan objektif . pilih media dan bahan. Nilai dan semak semula bahan. gaya pembelaj aran. 3. makmal atau pusat sumber dan lain -lain kemudahan dan keperluan untuk belajar. Kegiatan pengukuhan (reinforcement activities) seperti pengukuhan serta?merta diberi selepas pelajar memberi tindak balas yang betul (Skinner. 4. a) Objektif mungkin diambil dari sukatan pelajaran. 1954). umur. penilaian tentang kekuatan dan keberkesanan bahan me dia itu secara menyeluruh harus dijalankan.

2000 ©LAMan Pandu Utama (LAMPU) .Adakah alat/bahan media yang digunakan membantu proses pengajaran-pembelajaran? Adakah kesemua pelajar menggunakan alat/bahan media dengan cara yang betul? Adakah suasana pembelajaran selesa? Adakah peluang-peluang pemerhatian individu diberi? Send mail to hashimi991@yahoo.com with questions or comments about this web site . Last modified: June 09.