Anda di halaman 1dari 28

FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pengenalan kepada Falsafah, Pendidikan, Falsafah Pendidikan dan Kurikulum


Kumpulan 1 : SURIATIE BINTI AHMAD ZUKI L20112008250 NOR ILISA BINTI IBRAHIM L20112008913 NORHAYATI BINTI HAZALI L20112008914 NOOR ILLYANEE BINTI CHE EMBI L20112008915 JESSICA SUTHA A/P SANTIAGO L20112008916

Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang

profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan:


PEDAGOGI

KURIKULUM

KANDUNGA N MATA PELAJARAN

TUJUAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

JENIS PENGETAHUAN

KONTEN PEDAGOGI

KONTEKS PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PELAJAR

PENDIDIKAN

DEFINISI PENDIDIKAN
BAHASA

HASIL PENDIDIKA N

CIRI

PROSES

FUNGSI

DEFINISI PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DARI SUDUT BAHASA
Pendidikan = Education Educare = memelihara, membimbing atau

mengasuh kanak-kanak Educere = perkembangan fizikal Latihan fizikal dan kemahiran tertentu diberikan bagi membentuk pertumbuhan fizikal

Gabungan 2 Perkataan Latin : eex

(keluar) dan ducereduce (memimpin keluar) mempamerkan keupayaan diri melalui pembelajaran bagi memcapai kesedaran tentang kewujudan diri, alam dan penciptanya

Talim, Tadris, Tarbiyah atau Tadib mengajar, memelihara atau memberi ilmu Tujuan : Membentuk adab dan peribadi

serta mencungkil dan memperkembangkan bakat

PENDIDIKAN DARI SUDUT CIRINYA

Jean Jacques Rousseau


Proses yang berterusan sejak kanak-kanak lagi Segala kebolehan semulajadi yang lahir dengan sendirinya perlu berterusan

Plato
Berkeupayaan membentuk individu agar bersifat mulia ke arah melahirkan tiga golongan : Pemimpin Pekerja Tentera

PENDIDIKAN DARI SUDUT PROSES


Merupakan satu proses psikologi
Merupakan usaha mengatur pengetahuan

EY DEW JOHN 25) 58-19 (18

bagi meningkatkan lagi pengetahuan semulajadi yang ada pada seseseorang


JOHN

PARK

Seni atau proses menyampai / memperoleh ilmu dan tabiat melalui tunjuk ajar dan pengajian Proses membentuk dan memperkembangkan intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak

MARIA RI SO ONTES M

PENDIDIKAN DARISUDUT HASIL

FPK JOHN MILTON PESTALOTZI CONFUCIUS AL-SYAIBANI

Menghasilkan warganegara yang berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

Manusia akan bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja pada setiap masa

Individu mampu untuk memikul tanggungjawab dalam pekerjaan masingmasing bagi tujuan kehidupan Mempunyai tingkahlaku yang sempurna seperti bersopan santun, ikhlas, murah hati, rajin, bersifat sederhana dan sebagainya Pendidikan akan menggabungkan rohani dan jasmani; akidah dan syriah; serta dunia dan akhirat

PERANAN PENDIDIKAN
Dimensi Intrinsik
Memperkembangkan individu dari segi intelek, rohani, emosi

dan jasmani secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu Menggunakan konsep pendidikan sepanjang hayat

Dimensi Sosial
Persoalan tentang apakah sumbangan individu yang terhasil

melalui pendidikan kepada masyarakat, bangsa dan negara Pendidikan sebagai jentera dalam proses menyediakan tenaga kerja yang terlatih

Jenis Pendidikan
Perbandingan: 1. Rekabentuk 2. Pengajaran 3. Pembelajaran 4. Organisasi 5. Penilaian 6. pengiktirafan

PENDIDIKAN
Formal
Cth: SK, SMK, MRSM, IKM

Informal
Cth: Adab, tutur kata, akhlak

Non Formal
Cth: Kursus masakan, jahitan, ternakan

Formal Reka bentuk Perkembangan ilmu & kemahiran, j/m lama Guru terlatih Seragam dan berjadual Rasmi: bangunan & kelas, sekolah, Rasmi, kebangsaan, berstruktur Rasmi & kebangsaan Perjawatan: sijil, Dip., Ijazah Pra sekolah, sk. ren & men, IPT

Informal Bina kemahiran untuk kehidupan, j/m berterusan Keluarga & masyarakat Tidak rasmi: rumah, masyarakat Tidak rasmi -

Non formal Perkembangan kemahiran, j/m pendek Ahli yang pakar Berjadual Rasmi & tidak rasmi: agensi kerajaan & swasta. Tidak rasmi Sijil penyertaan -

Pengajaran Pembelajaran Institusi

Kurikulum Penilaian Pengiktirafan Organisasi

KONSEP DAN FALSAFAH PENDIDIKAN

Definisi Falsafah Pendidikan


Satu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am

yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah (Abd. Fatah Hasan) Satu usaha bagi melaksanakan teori dan kaedah berhubung pengalaman manusia (Al-Syaibani) Satu dasar yang fundamental, intelektual dan fungsional ke arah menuju tabiat manusia yang cemerlang dan bertamadun (Dewey)

Kepentingan falsafah pendidikan

Menjelaskan hala tuju kepada segala usaha untuk

memajukan sistem pendidikan Asas atau dasar dalam menentukan matlamat pendidikan sesebuah negara Panduan dalam menentukan fokus dan kandungan kurikulum pendidikan Menunjuk arah kepada pihak pelaksana seperti sekolah, dan institusi pendidikan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Menjadi asas dan memberi arah kepada pembuat dasar pendidikan menentukan corak sistem pendidikan negara

Falsafah Barat
Socrates
Melatih murid agar menjadi rakyat yang berakhlak

mulia

Plato
Proses membentuk individu menjadi akhlak mulia

Aristotle
Ilmu yang bersifat etikal dan politikal

Falsafah Islam Berasaskan ajaran Al-quran dan Hadis Konsep : wajib dan berterusan

KURIKULUM

Pengertian

kurikulum

currere - bahasa Latin - bermaksud race course atau laluan/jejak/jurusan curriculum- bahasa Inggeris - bermaksud jelmaan Maka, Daud Hamzah (1993) memperluas erti kurikulum kepada jurusan pengajian yang diikuti oleh pelajar di sekolah

Berasaskan pegangan falsafah, kurikulum dapat

ditafsirkan seperti berikut:


1. Kurikulum ialah apa yang diajar disekolah 2. Kurikulum ialah satu set mata pelajaran 3. Kurikulum ialah isi kandungan 4. Kurikulum ialah program-program pengajian 5. Kurikulum ialah suatu set bahan 6. Kurikulum ialah suatu urutan kursus-kursus

7. Kurikulum ialah suatu set objektif-objektif

perlakuan
8. Kurikulum ialah suatu jurusan pengajian 9. Kurikulum ialah setiap perkara yang

berlaku dalam sekolah, termasuk aktiviti kelas tambahan, bimbingan dan hubungan interpersonal
10.Kurikulum ialah apa yang diajar di dalam

dan di luar sekolah di bawah arahan sekolah

Kurikulum Formal
1. 2. 3. 4.

Kurikulum yang tersurat(manifested curriculum) Boleh dilihat, tersedia, terancang dan berurutan Seperti yang terkandung dalam silibus dan buku teks.Kurikulum formal berfokus kepada: Matlamat (goal) Objektif Subject matter Struktur/susunan pengajaran

Kurikulum Informal
Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden

curriculum)
Melibatkan human variables yang tidak dapat

dikawal/dirancang sebelumnya
Melibatkan interaksi sosial-psikologikal

antara pelajar dan guru , yang melibatkan perasaan ,sikap, dan tingkah laku

Kurikulum Nonformal
Dirancang oleh organisasi tertentu dalam

sekolah atau di luar sekolah untuk pelajar dan pensijilan

Kadang kala mempunyai sistem peperiksaan Lazimnya tertumpu kepada golongan tertentu

dengan matlamat dan objektif tertentu

Contohnya: kursus kepimpinan pengawas,

kursus pustakawan sekolah , bengkel teknik belajar untuk pelajar Tingkatan 5

Cabang-Cabang Falsafah
-Metafizik berkaitan dengan kajian realiti -Epistemologi berkaitan dengan kajian ilmu -Aksiologi berkaitan dengan kajian nilai -Logik berkaitan dengan penaakulan

Implikasi Falsafah Terhadap Kurikulum

Perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada

program bersepadu Perubahan bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai murni dalam semua mata pelajaran. Perubahan program pendidikan yang berorientasikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis Perubahan sistem pendidikan yang berorientasikan ke arah pendidikan umum Perubahan sukatan pelajaran yang sesuai untuk melatih kemahiran murid dalam bidang vokasional dan teknologi.

Implikasi Falsafah terhadap Pendidikan

Perubahan aktiviti budaya sekolah yang

kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa murid Perubahan iklim sekolah yang kondusif untuk melahirkan murid-murid yang mencintakan ilmu dan seterusnya membentuk budaya membaca di kalangan mereka.

Rujukan
Mok Soon Sang (2010), Falsafah dan

Pendidikan Di Malaysia. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd, Puchong


Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman

(2008), Falsafah Pendidikan dan Kurikulum (Edisi Kedua)