Anda di halaman 1dari 3

1. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda dapat mengakibatkan perubahan. A. Wujud dan bentuk B.

Gerak dan bentuk C. Massa dan gerak D. Massa dan berat 2. Dua buah gaya dikatakan dalam keadaan setimbang bila,... A. Besarnya sama, searah, sagaris B. Besarnya sama, belawanan arah, segaris kerja C. Besarnya berbeda, belawanan arah D. Besarnya berbeda, searah 3. Pada hakikatnya benda-benda itu bergerak lurus beraturan atau diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Pernyataan ini dikenal dengan bunyi Hukum.... A. Newton I C. Kepler I B. Newton II D. Kepler II 4. Satuan gaya adalah Newton atau setara dengan..... A. kg.m.s C. kg.m. s-2 B. kg.m.s-1 D. Kg.m.s-3 5. 12 N 24 N besar resultannya.. A. 4 N kekanan 8N 6N B. 2 N kekanan C. 2 N kekiri D. 4 N kekiri 6. Bila ada 5 buah gaya yang bekerja pada satu benda maka resultan dari contoh berikut adalah..... 8N 5N 12N 6N 5N A. 55 N B. 9 N ke kiri C. 9 N ke kanan D. 32 N ke kiri 7. Pada sebuah benda massanya 3 kg bekerja gaya yang besarnya 18 N. Besarnya percepatan yang dialami benda tersebut adalah... A. 6m/s C. 54 m/s B. 6 m/s2 D. 54 m/s2 8. 3 N 10 N 2N m Jika resultan gaya diatas menghasilkan percepatan 2 m/s2. maka massa benda adalah.... A. 1,0 kg C. 10 kg B. 2,5 kg D. 25 kg

9. Salah satu perbedaan anata massa dengan berat adalah.... A. massa tetap, berat tidak tetap B. massa tidak tetap, berat tetap C. satuan massa Newton, berat kg D. Massa dipengaruhi gravitasi, berat tidak dipengaruhi gravitasi 10. Sebuah benda akan bergerak bila..... A. gaya pada benda lebih kecil daripada gaya gesekan B. gaya pada benda lebih besar daripada gaya gesekan C. gaya gesek lebih besar daripada gaya pada benda D. gaya pada benda sama dengan daripada gaya gesekan 11. Pada bidang miring, semakin panjang bidang miring.... A. semakin kecil keuntungan mekanisnya B. semakin besar keuntungan mekanisnya C. semakin kecil usaha yang dihasilkan D. semakin besar usaha yang dihasilkan 12. Agar tuas dalam keadaan setimbang, maka besar kuasa F adalah... A. 200 N 3 cm 6 cm B. 500 N C.3.000 N F 1000N D. 9.000 N 13. Sebuah tuas yang pnjang lengan kuasanya 1,5 m dan panjang tuas seluruhnya 6 m memiliki keuntungan mekanik ..... A. 0,33 C. 2,25 B. 10 D. 3 14. Gaya yang diperlukan untuk menarik beabn di bawah ini adalah ..... A. 10 N B. 20 N C. 30 N F D. 40 N 15. Sebuah bidang memiliki luas area 12 cm2 bila luasan bidang tersebut ingin diberi tekanan sebesar 5 pascal maka gaya yang diperlukan adalah .... A. 1.892,33 N B. 2.476,33 N C. 2.384,67 N D. 4.166,67 N 16. Untuk menancapkan sebuah paku di tembol, diperlukan tekanan 5.109 dyne/cm2. Jika gaya yang dipakai untuk memukul paku 50N, maka luas penampang paku supaya dapat menancap pada tembok adalah.... A. 10-13 cm2 C. 10-8 cm2 B. 10-12 cm2 D. 10-3 cm2

17. Pernyataan yang benar adalah.... A. tekanan pada dasar bejana dipengaruhi bentuknya B. tekanan pda dasar bejana berbeda-beda C. tekanan pada dasar bejana sama D. tekanan tidak dipengaruhi oleh massa jenis air 18. Tekanan paling besar yang diakibatkan benda ini adalah ..... A. 10 N B. 10N 5 cm 3 3 m 1 cm 1cm 5 cm C. D. 19. Perhatikan gambar. Apabila massa jenis zat cair pada pipa II sebesar 1.000 kg/m3 dan massa jenis zat cair pada pipa I sebesar 800 kg/m3. maka tinggi x sama dengan..... A. 2 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 10 cm 20. Perhatikan gambar diBawah. Air pada lubang A memancar paling deras sebab..... A. tekanan zat cair bergantung pada jenis zat cair B. tekanan zat cair dipengaruhi oleh temapat C. tekananan zat cair semakin dalam semakin besar D. tekanan zat cair tidak bergantung kepada wadah