P. 1
Contoh Tembang Pucung

Contoh Tembang Pucung

|Views: 924|Likes:
Dipublikasikan oleh A Slamet Priyanto Mt

More info:

Published by: A Slamet Priyanto Mt on Apr 24, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata. kang kalebu tembang cilik.Tembang Pucung. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . lan wanda kang pungkasan kudu “i”. kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. lan wanda kang pungkasan kudu “a”. kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. gatra kapindho cacahe 6 wanda. wanda kang pungkasan kudu “a”. syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. kacekak 12-u.

Roso. terutama yang masih muda. Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Sinarawung wulang kang sinerung. Sembah catur setyo lumuntur. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. Kang wus lumrah limang waktu. Lagi iki bangsa khas metokken anggit. *** Ing nguni-uni durung. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Wantu wataking wewaton. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang. Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern. Dhihin: Raga. Tandha nugrahaning Manon. Semoga berguna untuk para pembaca. *** Sembah Raga puniku. Susucine asarana saking warih. kaki Ing kono lamun tinemu. Jiwo. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya. Sungguh disayangkan memang. FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat. Cipto. . Pakartine wong amagang laku.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur.

Ngarep-arep kurup arsa den kurebi. Akale haliru enggon.Mintokken kawignyanipun. Dadi nora duwe bingung. Tan weruh yen Urip iku. Kang padha nembah Hyang Manon. Anggere padha nyalemong. Kena uga ingranan laku. Saurute Pacitan pinggir pasisir. Ewon wong kang padha nggugu. *** Kasusu arsa weruh. Tata titi tumrah tumaruntun. *** Yen ta jaman karuhun. CAHYANING HYANG kinira yen karuh. *** Thithik kaya santri Dul. Sarengate elok-elok. *** Lire sarengat iku. Gajeg kadi santri brahi kidul. Dhihin ajeg kapindhone ataberi. . Bangsa srengat tan winor lan laku batin.

*** Nanging ta paksa tutur. Tekad kang padha linakon. Tumrah ing rah memarah antenging ati. Sing sapa temen tinemu. Yen lumintu uga dadi laku.Pakolehe putraningsung. Nyenyeger badan mrih kaot. *** Samengko sembah kalbu. Angruwat ruweting batos. Sayekti nora jumbuh. Otot daging kulit balung sungsum. Ananging ta sarehne asnapun. Nugra ageming kaprabon. Laku Agung kang kagungan Narapati. Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Mbok lumuntur lantarane ring Utami. *** Wong seger badanipun. Antenging ati nenungku. Rehne tuwa tuwase mung catur. . *** Mangkono mungguh ingsun.

Tuladan marang waspaos. Kono adiling Hyang Manon. Tan kayungyun mring ayuning kayun. *** Yen wus kambah kadyeku. *** Sucine tanpa banyu. Mung nyunyuda mring hardaning kalbu. Panduking ndon dadalan satuhu. Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. Lamun lugu legutaning reh maligi. Sarat sareh saniskareng laku. Ilanging rasa tumlawung. *** Mring jatining pandulu.Patitis teteping kawruh. Wenganing alam kinahot. Lagehane tumalawung. Kalakone saka eneng ening eling. Meruhi marang kang momong. . Pambukane tata titi ngati-ati. *** Gagare ngunggar kayun. Atetep telaten atul.

Kalamatan jroning alam kanyut. Sanyatane iku kanyatahan kaki. Sembahing JIWA sutengong. *** Samengko kang tinutur. Mring alaming lama manot. . Sembah katri kang sayekti katur. Ngiket ngruket Tri loka kakukut. Mring Hyang Suksma. Lan kalaping Alam kono. Mring pamurunge lelakon. Den kandel kumandel kulup. Suksmaning sahari-hari. Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. Arahen dipun kecakup. *** Sayekti luwih prelu. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. *** Keleme mawa limut. *** Ruktine ngangkah ngukut.Marma den awas den emut. Sucining lan awas emut. Ingaranan pepuntoning laku.

Sayekti tan bisa amor. Lekase lawan khas. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. Gegolonganira. Tarlen mung pribadinipun. Kono ana sajatining Hurup. *** Pamete saka luyut. Sarwa sareh saliring panganyut. Sumirat sirat narawung. . *** Nging aywa slah surup. Kadya Kartika katongton. Tegese khas nyantosani.Sajatine yen tan emut. Tri loka lekere kongsi. *** Angkara gung. “PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. neng angga nagging gumulung. Kang katon tinonton ing kono. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. Setya budya pangekese dur angkara.

Sarwa sareh saking mardi marta tama. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma. *** Yeku patut. *** Taman limut. Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. *** Durung pecus. Aja kaya jaman mangkin.Yen den umbar ambabar dadi rubeda. Karana karoban ing sih. Keh pra Mudha mundhi lapal makna. kasusu kaselak besus. *** Kang kadyeku. *** Beda lamun. . Amaknani lapal. Akale alangka. Durgamengtyas kang weh limput. kalebu wong ngaku-aku. Semune ngaksama. Kereming karamat. tinulat-ulat tinurut. Sapituduhira. wus sengsem rehing ngasamun. Kaya Sayid weton Mekkah. Sesamane bangsa sisip.

*** Lila lamun. *** Nora weruh. inguger graning jejantung. Yen kabul kabuka. Ing drajat kajating urip. Yen Satriya Tanah Jawa. Tri legowo nalangsa srah ing Bathara.Elok jamane den mohi. rosing rasa kang rinuruh. Saserik sameng dumadi. den ta mrih pralabdeng kalbu. Trima yen ketaman. Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. kelangan nora gegetun. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. Angger padha marsudi. Pasahe lan Tapa. Lumebeting angga. *** Bthara Gung. *** Basa ngelmu. *** Uger lugu. Kana kene kahanane apa beda. . mupakate lan panemu.

kareme anguwus-uwus. ing kawruh kaselak jujul. Mung janjine muring-muring. Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa. Kaseselan hawa. Kaya Buta buteng betah nganiaya. Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. Cupet kapepetan pamrih.Jenek Hyang Wisesa. Linimpeting sabda. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . *** Nora wus. *** Sakeh luput. ing angga tansah linimput. Narka tan ana udani. Sanapa senetan Suci. Uwose tan ono. Lumuh ala hardane ginawe gada. *** Durung punjul.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->