Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

Tembang Pucung. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . kang kalebu tembang cilik. • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata. kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. kacekak 12-u. syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. lan wanda kang pungkasan kudu “i”. kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. gatra kapindho cacahe 6 wanda. lan wanda kang pungkasan kudu “a”. wanda kang pungkasan kudu “a”.

. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar. Dhihin: Raga. Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. Sinarawung wulang kang sinerung. *** Sembah Raga puniku. Tandha nugrahaning Manon. *** Ing nguni-uni durung. FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat. Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Wantu wataking wewaton. Roso. Jiwo. Semoga berguna untuk para pembaca. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur. Cipto. Sembah catur setyo lumuntur. terutama yang masih muda. kaki Ing kono lamun tinemu. Kang wus lumrah limang waktu. Susucine asarana saking warih. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang. Sungguh disayangkan memang. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. Pakartine wong amagang laku. Lagi iki bangsa khas metokken anggit.

CAHYANING HYANG kinira yen karuh. Gajeg kadi santri brahi kidul. Akale haliru enggon. Dadi nora duwe bingung. Sarengate elok-elok. Anggere padha nyalemong. *** Kasusu arsa weruh. *** Yen ta jaman karuhun. Saurute Pacitan pinggir pasisir. Tan weruh yen Urip iku. Ewon wong kang padha nggugu. *** Lire sarengat iku. Dhihin ajeg kapindhone ataberi. *** Thithik kaya santri Dul. Bangsa srengat tan winor lan laku batin. Kena uga ingranan laku. Kang padha nembah Hyang Manon. Ngarep-arep kurup arsa den kurebi.Mintokken kawignyanipun. Tata titi tumrah tumaruntun. .

Laku Agung kang kagungan Narapati. Yen lumintu uga dadi laku. *** Wong seger badanipun.Pakolehe putraningsung. Angruwat ruweting batos. . Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Rehne tuwa tuwase mung catur. *** Nanging ta paksa tutur. Tekad kang padha linakon. Otot daging kulit balung sungsum. Sing sapa temen tinemu. Nyenyeger badan mrih kaot. Sayekti nora jumbuh. Nugra ageming kaprabon. Antenging ati nenungku. *** Samengko sembah kalbu. Tumrah ing rah memarah antenging ati. Mbok lumuntur lantarane ring Utami. *** Mangkono mungguh ingsun. Ananging ta sarehne asnapun.

Meruhi marang kang momong. Tan kayungyun mring ayuning kayun. Tuladan marang waspaos. Pambukane tata titi ngati-ati. Kono adiling Hyang Manon. Panduking ndon dadalan satuhu. *** Sucine tanpa banyu. Sarat sareh saniskareng laku. Mung nyunyuda mring hardaning kalbu. . Atetep telaten atul.Patitis teteping kawruh. Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. Kalakone saka eneng ening eling. *** Mring jatining pandulu. Lagehane tumalawung. Ilanging rasa tumlawung. *** Yen wus kambah kadyeku. *** Gagare ngunggar kayun. Lamun lugu legutaning reh maligi. Wenganing alam kinahot.

Ingaranan pepuntoning laku.Marma den awas den emut. Mring Hyang Suksma. Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. Mring alaming lama manot. Mring pamurunge lelakon. Sembah katri kang sayekti katur. Sucining lan awas emut. Den kandel kumandel kulup. Lan kalaping Alam kono. *** Sayekti luwih prelu. Sembahing JIWA sutengong. Kalamatan jroning alam kanyut. Suksmaning sahari-hari. . Arahen dipun kecakup. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. Ngiket ngruket Tri loka kakukut. *** Keleme mawa limut. *** Samengko kang tinutur. Sanyatane iku kanyatahan kaki. *** Ruktine ngangkah ngukut.

*** Pamete saka luyut. “PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. Tri loka lekere kongsi. Kadya Kartika katongton. Lekase lawan khas. . Kono ana sajatining Hurup. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. Sayekti tan bisa amor.Sajatine yen tan emut. *** Angkara gung. Kang katon tinonton ing kono. neng angga nagging gumulung. Sarwa sareh saliring panganyut. *** Nging aywa slah surup. Setya budya pangekese dur angkara. Sumirat sirat narawung. Tegese khas nyantosani. Gegolonganira. Tarlen mung pribadinipun.

Yen den umbar ambabar dadi rubeda. Amaknani lapal. . Keh pra Mudha mundhi lapal makna. Semune ngaksama. Aja kaya jaman mangkin. *** Yeku patut. *** Kang kadyeku. Sarwa sareh saking mardi marta tama. wus sengsem rehing ngasamun. Kereming karamat. kalebu wong ngaku-aku. Akale alangka. *** Durung pecus. *** Taman limut. kasusu kaselak besus. Sesamane bangsa sisip. Karana karoban ing sih. Sapituduhira. *** Beda lamun. Durgamengtyas kang weh limput. tinulat-ulat tinurut. Kaya Sayid weton Mekkah. Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma.

*** Bthara Gung. *** Uger lugu. Lumebeting angga. Angger padha marsudi. Trima yen ketaman. Pasahe lan Tapa. kelangan nora gegetun. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. Ing drajat kajating urip. Yen Satriya Tanah Jawa.Elok jamane den mohi. mupakate lan panemu. Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. Kana kene kahanane apa beda. Yen kabul kabuka. Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. Saserik sameng dumadi. *** Nora weruh. *** Basa ngelmu. Tri legowo nalangsa srah ing Bathara. den ta mrih pralabdeng kalbu. rosing rasa kang rinuruh. inguger graning jejantung. *** Lila lamun. .

Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa. Lumuh ala hardane ginawe gada. Linimpeting sabda. *** Durung punjul. Cupet kapepetan pamrih. Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. Uwose tan ono. kareme anguwus-uwus. ing angga tansah linimput. *** Sakeh luput. Kaseselan hawa.Jenek Hyang Wisesa. Narka tan ana udani. Sanapa senetan Suci. Kaya Buta buteng betah nganiaya. ing kawruh kaselak jujul. Mung janjine muring-muring. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . *** Nora wus.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful