P. 1
Contoh Tembang Pucung

Contoh Tembang Pucung

|Views: 844|Likes:
Dipublikasikan oleh A Slamet Priyanto Mt

More info:

Published by: A Slamet Priyanto Mt on Apr 24, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

lan wanda kang pungkasan kudu “a”. • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. wanda kang pungkasan kudu “a”. kang kalebu tembang cilik. gatra kapindho cacahe 6 wanda. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. lan wanda kang pungkasan kudu “i”. kacekak 12-u.Tembang Pucung.

Semoga berguna untuk para pembaca. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur. masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. Roso. Susucine asarana saking warih. Lagi iki bangsa khas metokken anggit. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang. Dhihin: Raga. Sinarawung wulang kang sinerung. Jiwo. Wantu wataking wewaton. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. *** Sembah Raga puniku. Cipto. Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Tandha nugrahaning Manon. Sembah catur setyo lumuntur. terutama yang masih muda. Pakartine wong amagang laku. . FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat. Sungguh disayangkan memang.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya. Kang wus lumrah limang waktu. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern. *** Ing nguni-uni durung. kaki Ing kono lamun tinemu.

Tan weruh yen Urip iku. CAHYANING HYANG kinira yen karuh. Tata titi tumrah tumaruntun. Dadi nora duwe bingung. *** Kasusu arsa weruh. Bangsa srengat tan winor lan laku batin. Dhihin ajeg kapindhone ataberi.Mintokken kawignyanipun. Saurute Pacitan pinggir pasisir. Ngarep-arep kurup arsa den kurebi. Akale haliru enggon. Gajeg kadi santri brahi kidul. Ewon wong kang padha nggugu. *** Thithik kaya santri Dul. . *** Lire sarengat iku. Sarengate elok-elok. Kena uga ingranan laku. *** Yen ta jaman karuhun. Kang padha nembah Hyang Manon. Anggere padha nyalemong.

Sing sapa temen tinemu. Tekad kang padha linakon. Laku Agung kang kagungan Narapati. *** Wong seger badanipun. Ananging ta sarehne asnapun. *** Mangkono mungguh ingsun. Antenging ati nenungku. Sayekti nora jumbuh. Otot daging kulit balung sungsum. . Rehne tuwa tuwase mung catur. Angruwat ruweting batos. Yen lumintu uga dadi laku. Tumrah ing rah memarah antenging ati. Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Nugra ageming kaprabon.Pakolehe putraningsung. *** Nanging ta paksa tutur. *** Samengko sembah kalbu. Nyenyeger badan mrih kaot. Mbok lumuntur lantarane ring Utami.

Kalakone saka eneng ening eling. *** Gagare ngunggar kayun. Tuladan marang waspaos. *** Sucine tanpa banyu. Mung nyunyuda mring hardaning kalbu.Patitis teteping kawruh. Pambukane tata titi ngati-ati. Lagehane tumalawung. Atetep telaten atul. *** Yen wus kambah kadyeku. . Sarat sareh saniskareng laku. Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. Tan kayungyun mring ayuning kayun. Wenganing alam kinahot. Panduking ndon dadalan satuhu. Ilanging rasa tumlawung. *** Mring jatining pandulu. Meruhi marang kang momong. Lamun lugu legutaning reh maligi. Kono adiling Hyang Manon.

Mring Hyang Suksma. Sembahing JIWA sutengong. Mring alaming lama manot. Sucining lan awas emut. Kalamatan jroning alam kanyut. *** Keleme mawa limut.Marma den awas den emut. Ngiket ngruket Tri loka kakukut. Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. *** Samengko kang tinutur. Mring pamurunge lelakon. Ingaranan pepuntoning laku. *** Ruktine ngangkah ngukut. Suksmaning sahari-hari. Sembah katri kang sayekti katur. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. Arahen dipun kecakup. Sanyatane iku kanyatahan kaki. Lan kalaping Alam kono. . *** Sayekti luwih prelu. Den kandel kumandel kulup.

Tri loka lekere kongsi. Tegese khas nyantosani. Kono ana sajatining Hurup. Kadya Kartika katongton. Lekase lawan khas. *** Nging aywa slah surup. Sarwa sareh saliring panganyut. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. Gegolonganira.Sajatine yen tan emut. *** Angkara gung. Tarlen mung pribadinipun. “PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. Setya budya pangekese dur angkara. *** Pamete saka luyut. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. . neng angga nagging gumulung. Sayekti tan bisa amor. Kang katon tinonton ing kono. Sumirat sirat narawung.

*** Beda lamun.Yen den umbar ambabar dadi rubeda. Aja kaya jaman mangkin. *** Yeku patut. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma. *** Durung pecus. tinulat-ulat tinurut. kasusu kaselak besus. Sapituduhira. Sesamane bangsa sisip. . *** Taman limut. Keh pra Mudha mundhi lapal makna. Sarwa sareh saking mardi marta tama. Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. Kereming karamat. Karana karoban ing sih. kalebu wong ngaku-aku. Amaknani lapal. *** Kang kadyeku. Kaya Sayid weton Mekkah. Akale alangka. Semune ngaksama. Durgamengtyas kang weh limput. wus sengsem rehing ngasamun.

Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. Yen Satriya Tanah Jawa. *** Lila lamun. Pasahe lan Tapa. Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. . kelangan nora gegetun. *** Nora weruh. *** Bthara Gung. inguger graning jejantung. Yen kabul kabuka. Tri legowo nalangsa srah ing Bathara. Angger padha marsudi. Trima yen ketaman. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. Saserik sameng dumadi. Lumebeting angga. *** Uger lugu. Ing drajat kajating urip. *** Basa ngelmu.Elok jamane den mohi. rosing rasa kang rinuruh. mupakate lan panemu. Kana kene kahanane apa beda. den ta mrih pralabdeng kalbu.

Kaseselan hawa. ing kawruh kaselak jujul.Jenek Hyang Wisesa. *** Nora wus. Linimpeting sabda. Narka tan ana udani. Cupet kapepetan pamrih. Uwose tan ono. *** Sakeh luput. kareme anguwus-uwus. Sanapa senetan Suci. *** Durung punjul. Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa. Lumuh ala hardane ginawe gada. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. Mung janjine muring-muring. Kaya Buta buteng betah nganiaya. ing angga tansah linimput.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->