Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. kacekak 12-u. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. gatra kapindho cacahe 6 wanda. kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. kang kalebu tembang cilik. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. lan wanda kang pungkasan kudu “i”. wanda kang pungkasan kudu “a”. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata.Tembang Pucung. lan wanda kang pungkasan kudu “a”.

Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. Wantu wataking wewaton. Sinarawung wulang kang sinerung. Dhihin: Raga. Lagi iki bangsa khas metokken anggit. Tandha nugrahaning Manon. Cipto. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya. Jiwo. Sungguh disayangkan memang. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. *** Sembah Raga puniku. Sembah catur setyo lumuntur.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern. masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. Kang wus lumrah limang waktu. . Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Roso. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur. terutama yang masih muda. kaki Ing kono lamun tinemu. Pakartine wong amagang laku. Susucine asarana saking warih. *** Ing nguni-uni durung. Semoga berguna untuk para pembaca. FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat.

Kena uga ingranan laku. Ngarep-arep kurup arsa den kurebi. Dhihin ajeg kapindhone ataberi. Ewon wong kang padha nggugu. . Gajeg kadi santri brahi kidul.Mintokken kawignyanipun. Tan weruh yen Urip iku. Sarengate elok-elok. Kang padha nembah Hyang Manon. Anggere padha nyalemong. Bangsa srengat tan winor lan laku batin. Akale haliru enggon. Dadi nora duwe bingung. Tata titi tumrah tumaruntun. *** Lire sarengat iku. CAHYANING HYANG kinira yen karuh. *** Yen ta jaman karuhun. *** Kasusu arsa weruh. *** Thithik kaya santri Dul. Saurute Pacitan pinggir pasisir.

Nugra ageming kaprabon. Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Sing sapa temen tinemu. *** Wong seger badanipun. Mbok lumuntur lantarane ring Utami.Pakolehe putraningsung. Tekad kang padha linakon. *** Samengko sembah kalbu. Laku Agung kang kagungan Narapati. *** Mangkono mungguh ingsun. Yen lumintu uga dadi laku. . Ananging ta sarehne asnapun. Nyenyeger badan mrih kaot. *** Nanging ta paksa tutur. Rehne tuwa tuwase mung catur. Angruwat ruweting batos. Tumrah ing rah memarah antenging ati. Antenging ati nenungku. Otot daging kulit balung sungsum. Sayekti nora jumbuh.

Wenganing alam kinahot. Lamun lugu legutaning reh maligi. . Kono adiling Hyang Manon. Atetep telaten atul. Meruhi marang kang momong. Mung nyunyuda mring hardaning kalbu. Sarat sareh saniskareng laku. *** Mring jatining pandulu. Pambukane tata titi ngati-ati.Patitis teteping kawruh. Ilanging rasa tumlawung. Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. *** Gagare ngunggar kayun. Tan kayungyun mring ayuning kayun. Kalakone saka eneng ening eling. Lagehane tumalawung. *** Yen wus kambah kadyeku. *** Sucine tanpa banyu. Panduking ndon dadalan satuhu. Tuladan marang waspaos.

Mring Hyang Suksma. Sembah katri kang sayekti katur. Kalamatan jroning alam kanyut. Arahen dipun kecakup. *** Keleme mawa limut. Ingaranan pepuntoning laku. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. Mring alaming lama manot. *** Ruktine ngangkah ngukut. Sanyatane iku kanyatahan kaki. Mring pamurunge lelakon. Ngiket ngruket Tri loka kakukut. *** Sayekti luwih prelu. Lan kalaping Alam kono.Marma den awas den emut. Suksmaning sahari-hari. Sembahing JIWA sutengong. . Den kandel kumandel kulup. Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. *** Samengko kang tinutur. Sucining lan awas emut.

Tri loka lekere kongsi. Sumirat sirat narawung.Sajatine yen tan emut. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. Kadya Kartika katongton. Sayekti tan bisa amor. “PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. *** Nging aywa slah surup. . Setya budya pangekese dur angkara. neng angga nagging gumulung. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. Kono ana sajatining Hurup. Tegese khas nyantosani. Tarlen mung pribadinipun. *** Pamete saka luyut. Sarwa sareh saliring panganyut. Kang katon tinonton ing kono. Gegolonganira. *** Angkara gung. Lekase lawan khas.

kalebu wong ngaku-aku. . Aja kaya jaman mangkin. kasusu kaselak besus. Semune ngaksama. Kereming karamat. Sapituduhira. Sesamane bangsa sisip. Karana karoban ing sih. tinulat-ulat tinurut. Durgamengtyas kang weh limput. Sarwa sareh saking mardi marta tama. Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. *** Durung pecus. *** Taman limut. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma. *** Beda lamun. Amaknani lapal. Keh pra Mudha mundhi lapal makna. Kaya Sayid weton Mekkah. *** Yeku patut.Yen den umbar ambabar dadi rubeda. Akale alangka. *** Kang kadyeku. wus sengsem rehing ngasamun.

Yen kabul kabuka. Angger padha marsudi. den ta mrih pralabdeng kalbu. Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. *** Bthara Gung. kelangan nora gegetun. *** Uger lugu. Yen Satriya Tanah Jawa. Kana kene kahanane apa beda. inguger graning jejantung. Saserik sameng dumadi. rosing rasa kang rinuruh. Ing drajat kajating urip. Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. Tri legowo nalangsa srah ing Bathara. Trima yen ketaman. mupakate lan panemu. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. *** Basa ngelmu.Elok jamane den mohi. Lumebeting angga. . Pasahe lan Tapa. *** Nora weruh. *** Lila lamun.

Narka tan ana udani. Sanapa senetan Suci. kareme anguwus-uwus. *** Sakeh luput. Linimpeting sabda. Lumuh ala hardane ginawe gada. Mung janjine muring-muring. Cupet kapepetan pamrih. Kaseselan hawa. Uwose tan ono. Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa. ing kawruh kaselak jujul. Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. ing angga tansah linimput.Jenek Hyang Wisesa. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . *** Durung punjul. Kaya Buta buteng betah nganiaya. *** Nora wus.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful