Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. kang kalebu tembang cilik. lan wanda kang pungkasan kudu “a”. kacekak 12-u. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. lan wanda kang pungkasan kudu “i”. gatra kapindho cacahe 6 wanda. • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone.Tembang Pucung. wanda kang pungkasan kudu “a”.

Tandha nugrahaning Manon. FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat. Roso. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. Sembah catur setyo lumuntur. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern. Dhihin: Raga. Kang wus lumrah limang waktu. . Wantu wataking wewaton. *** Sembah Raga puniku. Cipto. Sungguh disayangkan memang. Jiwo. Susucine asarana saking warih. Sinarawung wulang kang sinerung. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur. masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Semoga berguna untuk para pembaca.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar. Pakartine wong amagang laku. Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. kaki Ing kono lamun tinemu. terutama yang masih muda. Lagi iki bangsa khas metokken anggit. *** Ing nguni-uni durung. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang.

. Kena uga ingranan laku. Sarengate elok-elok. Tata titi tumrah tumaruntun.Mintokken kawignyanipun. Anggere padha nyalemong. CAHYANING HYANG kinira yen karuh. Ngarep-arep kurup arsa den kurebi. Ewon wong kang padha nggugu. *** Yen ta jaman karuhun. Gajeg kadi santri brahi kidul. *** Kasusu arsa weruh. *** Lire sarengat iku. Bangsa srengat tan winor lan laku batin. Akale haliru enggon. Dadi nora duwe bingung. Kang padha nembah Hyang Manon. Tan weruh yen Urip iku. *** Thithik kaya santri Dul. Dhihin ajeg kapindhone ataberi. Saurute Pacitan pinggir pasisir.

Mbok lumuntur lantarane ring Utami. Angruwat ruweting batos. *** Wong seger badanipun. Laku Agung kang kagungan Narapati. Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Ananging ta sarehne asnapun. Nugra ageming kaprabon. Nyenyeger badan mrih kaot.Pakolehe putraningsung. . Tekad kang padha linakon. Sing sapa temen tinemu. Antenging ati nenungku. *** Nanging ta paksa tutur. Otot daging kulit balung sungsum. Tumrah ing rah memarah antenging ati. *** Samengko sembah kalbu. Rehne tuwa tuwase mung catur. Yen lumintu uga dadi laku. Sayekti nora jumbuh. *** Mangkono mungguh ingsun.

Patitis teteping kawruh. Wenganing alam kinahot. Kono adiling Hyang Manon. Atetep telaten atul. *** Gagare ngunggar kayun. *** Mring jatining pandulu. Panduking ndon dadalan satuhu. Tuladan marang waspaos. *** Yen wus kambah kadyeku. Mung nyunyuda mring hardaning kalbu. Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. Lagehane tumalawung. . *** Sucine tanpa banyu. Lamun lugu legutaning reh maligi. Meruhi marang kang momong. Sarat sareh saniskareng laku. Ilanging rasa tumlawung. Pambukane tata titi ngati-ati. Tan kayungyun mring ayuning kayun. Kalakone saka eneng ening eling.

Mring Hyang Suksma. *** Ruktine ngangkah ngukut. Sembah katri kang sayekti katur. *** Sayekti luwih prelu. Lan kalaping Alam kono. Mring pamurunge lelakon.Marma den awas den emut. . Suksmaning sahari-hari. Kalamatan jroning alam kanyut. *** Keleme mawa limut. Arahen dipun kecakup. Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. Ngiket ngruket Tri loka kakukut. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. Ingaranan pepuntoning laku. Sucining lan awas emut. Sanyatane iku kanyatahan kaki. Mring alaming lama manot. Sembahing JIWA sutengong. Den kandel kumandel kulup. *** Samengko kang tinutur.

Sayekti tan bisa amor. Kadya Kartika katongton. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. “PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. neng angga nagging gumulung. Kang katon tinonton ing kono. *** Pamete saka luyut. . Lekase lawan khas.Sajatine yen tan emut. Tarlen mung pribadinipun. *** Angkara gung. Tegese khas nyantosani. Sarwa sareh saliring panganyut. Sumirat sirat narawung. Kono ana sajatining Hurup. *** Nging aywa slah surup. Setya budya pangekese dur angkara. Gegolonganira. Tri loka lekere kongsi.

Akale alangka. *** Durung pecus. *** Kang kadyeku. kalebu wong ngaku-aku. Kaya Sayid weton Mekkah. . *** Taman limut. wus sengsem rehing ngasamun. Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. Sarwa sareh saking mardi marta tama. tinulat-ulat tinurut. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma. Durgamengtyas kang weh limput. *** Beda lamun. Sapituduhira. Keh pra Mudha mundhi lapal makna. Amaknani lapal. Karana karoban ing sih. *** Yeku patut.Yen den umbar ambabar dadi rubeda. Kereming karamat. Semune ngaksama. Sesamane bangsa sisip. Aja kaya jaman mangkin. kasusu kaselak besus.

kelangan nora gegetun. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. Trima yen ketaman. *** Nora weruh. Ing drajat kajating urip. mupakate lan panemu. *** Bthara Gung. Angger padha marsudi. *** Uger lugu. Yen kabul kabuka. *** Basa ngelmu.Elok jamane den mohi. Lumebeting angga. Kana kene kahanane apa beda. Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. *** Lila lamun. rosing rasa kang rinuruh. den ta mrih pralabdeng kalbu. Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. Pasahe lan Tapa. Saserik sameng dumadi. . Tri legowo nalangsa srah ing Bathara. Yen Satriya Tanah Jawa. inguger graning jejantung.

Kaya Buta buteng betah nganiaya. Kaseselan hawa. Sanapa senetan Suci. Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa. Mung janjine muring-muring. kareme anguwus-uwus. Linimpeting sabda. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . ing angga tansah linimput. *** Nora wus. *** Durung punjul. Cupet kapepetan pamrih.Jenek Hyang Wisesa. Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. Uwose tan ono. ing kawruh kaselak jujul. Lumuh ala hardane ginawe gada. *** Sakeh luput. Narka tan ana udani.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .