Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. wanda kang pungkasan kudu “a”. • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata. kang kalebu tembang cilik. kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. lan wanda kang pungkasan kudu “a”.Tembang Pucung. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . gatra kapindho cacahe 6 wanda. kacekak 12-u. syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. lan wanda kang pungkasan kudu “i”.

masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. Sungguh disayangkan memang. Wantu wataking wewaton. kaki Ing kono lamun tinemu. Cipto. Jiwo. Roso. Kang wus lumrah limang waktu. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. Pakartine wong amagang laku. Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. *** Sembah Raga puniku. terutama yang masih muda. Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Susucine asarana saking warih. *** Ing nguni-uni durung.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang. Tandha nugrahaning Manon. Lagi iki bangsa khas metokken anggit. Dhihin: Raga. . FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat. Semoga berguna untuk para pembaca. Sembah catur setyo lumuntur. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Sinarawung wulang kang sinerung. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya.

*** Thithik kaya santri Dul. Ewon wong kang padha nggugu. Ngarep-arep kurup arsa den kurebi. *** Lire sarengat iku. Kang padha nembah Hyang Manon. Sarengate elok-elok. Saurute Pacitan pinggir pasisir. Kena uga ingranan laku. Tan weruh yen Urip iku. Anggere padha nyalemong. *** Yen ta jaman karuhun.Mintokken kawignyanipun. Akale haliru enggon. . Gajeg kadi santri brahi kidul. Tata titi tumrah tumaruntun. Bangsa srengat tan winor lan laku batin. *** Kasusu arsa weruh. CAHYANING HYANG kinira yen karuh. Dhihin ajeg kapindhone ataberi. Dadi nora duwe bingung.

Otot daging kulit balung sungsum. *** Nanging ta paksa tutur. Yen lumintu uga dadi laku. Antenging ati nenungku. Mbok lumuntur lantarane ring Utami. Laku Agung kang kagungan Narapati. Rehne tuwa tuwase mung catur. *** Mangkono mungguh ingsun. Sayekti nora jumbuh. Tekad kang padha linakon. *** Samengko sembah kalbu. . *** Wong seger badanipun. Nugra ageming kaprabon. Angruwat ruweting batos. Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Tumrah ing rah memarah antenging ati. Ananging ta sarehne asnapun. Sing sapa temen tinemu.Pakolehe putraningsung. Nyenyeger badan mrih kaot.

Mung nyunyuda mring hardaning kalbu. Panduking ndon dadalan satuhu. *** Gagare ngunggar kayun. Atetep telaten atul. Ilanging rasa tumlawung. Kono adiling Hyang Manon. Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. Wenganing alam kinahot. . *** Yen wus kambah kadyeku. Sarat sareh saniskareng laku. Tan kayungyun mring ayuning kayun. Tuladan marang waspaos. Lamun lugu legutaning reh maligi. Lagehane tumalawung. Kalakone saka eneng ening eling. Pambukane tata titi ngati-ati.Patitis teteping kawruh. Meruhi marang kang momong. *** Sucine tanpa banyu. *** Mring jatining pandulu.

Ngiket ngruket Tri loka kakukut. Kalamatan jroning alam kanyut. Sanyatane iku kanyatahan kaki. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. *** Samengko kang tinutur. *** Sayekti luwih prelu. Sembah katri kang sayekti katur. Mring pamurunge lelakon. Den kandel kumandel kulup. Arahen dipun kecakup.Marma den awas den emut. Mring alaming lama manot. *** Ruktine ngangkah ngukut. Mring Hyang Suksma. Sembahing JIWA sutengong. Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. Sucining lan awas emut. . Suksmaning sahari-hari. *** Keleme mawa limut. Lan kalaping Alam kono. Ingaranan pepuntoning laku.

*** Pamete saka luyut. *** Nging aywa slah surup. Lekase lawan khas. Kono ana sajatining Hurup. Gegolonganira. . neng angga nagging gumulung. Kang katon tinonton ing kono. “PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. Sayekti tan bisa amor. Tri loka lekere kongsi. Sarwa sareh saliring panganyut. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. Sumirat sirat narawung.Sajatine yen tan emut. *** Angkara gung. Setya budya pangekese dur angkara. Kadya Kartika katongton. Tegese khas nyantosani. Tarlen mung pribadinipun.

Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. Keh pra Mudha mundhi lapal makna. Sapituduhira. Kaya Sayid weton Mekkah. Sarwa sareh saking mardi marta tama. Kereming karamat. *** Taman limut. Aja kaya jaman mangkin. Amaknani lapal.Yen den umbar ambabar dadi rubeda. Karana karoban ing sih. kalebu wong ngaku-aku. Sesamane bangsa sisip. Durgamengtyas kang weh limput. *** Durung pecus. *** Kang kadyeku. Semune ngaksama. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma. kasusu kaselak besus. Akale alangka. tinulat-ulat tinurut. *** Beda lamun. . wus sengsem rehing ngasamun. *** Yeku patut.

*** Nora weruh. Pasahe lan Tapa.Elok jamane den mohi. Ing drajat kajating urip. Kana kene kahanane apa beda. Yen Satriya Tanah Jawa. inguger graning jejantung. mupakate lan panemu. *** Bthara Gung. Lumebeting angga. . Trima yen ketaman. Saserik sameng dumadi. *** Uger lugu. *** Lila lamun. Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. den ta mrih pralabdeng kalbu. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. rosing rasa kang rinuruh. Tri legowo nalangsa srah ing Bathara. Angger padha marsudi. *** Basa ngelmu. Yen kabul kabuka. kelangan nora gegetun.

*** Sakeh luput.Jenek Hyang Wisesa. *** Nora wus. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . Lumuh ala hardane ginawe gada. Kaya Buta buteng betah nganiaya. Uwose tan ono. Kaseselan hawa. Linimpeting sabda. *** Durung punjul. Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. Cupet kapepetan pamrih. Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa. ing angga tansah linimput. Narka tan ana udani. ing kawruh kaselak jujul. kareme anguwus-uwus. Mung janjine muring-muring. Sanapa senetan Suci.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .