Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. kang kalebu tembang cilik.Tembang Pucung. lan wanda kang pungkasan kudu “i”. • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata. syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. lan wanda kang pungkasan kudu “a”. gatra kapindho cacahe 6 wanda. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . wanda kang pungkasan kudu “a”. kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. kacekak 12-u.

Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Cipto. terutama yang masih muda. Sungguh disayangkan memang. Semoga berguna untuk para pembaca. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya. *** Sembah Raga puniku. Wantu wataking wewaton. Lagi iki bangsa khas metokken anggit. Tandha nugrahaning Manon. Jiwo. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern. Sinarawung wulang kang sinerung. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. *** Ing nguni-uni durung. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur. . FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat. masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. Pakartine wong amagang laku. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang. Sembah catur setyo lumuntur. Kang wus lumrah limang waktu. Roso. kaki Ing kono lamun tinemu. Dhihin: Raga. Susucine asarana saking warih.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar.

CAHYANING HYANG kinira yen karuh. Dhihin ajeg kapindhone ataberi. Ewon wong kang padha nggugu. Sarengate elok-elok. Ngarep-arep kurup arsa den kurebi. Saurute Pacitan pinggir pasisir. *** Yen ta jaman karuhun. Kena uga ingranan laku. *** Kasusu arsa weruh. Anggere padha nyalemong. Gajeg kadi santri brahi kidul. Dadi nora duwe bingung. *** Thithik kaya santri Dul. . Akale haliru enggon.Mintokken kawignyanipun. Bangsa srengat tan winor lan laku batin. Tan weruh yen Urip iku. *** Lire sarengat iku. Kang padha nembah Hyang Manon. Tata titi tumrah tumaruntun.

Angruwat ruweting batos. Tumrah ing rah memarah antenging ati. Yen lumintu uga dadi laku. Tekad kang padha linakon. Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Otot daging kulit balung sungsum. *** Wong seger badanipun. *** Nanging ta paksa tutur. Nugra ageming kaprabon. Mbok lumuntur lantarane ring Utami. Sayekti nora jumbuh. Rehne tuwa tuwase mung catur. *** Mangkono mungguh ingsun. Laku Agung kang kagungan Narapati. Antenging ati nenungku. Sing sapa temen tinemu. . Ananging ta sarehne asnapun. *** Samengko sembah kalbu. Nyenyeger badan mrih kaot.Pakolehe putraningsung.

Patitis teteping kawruh. Kono adiling Hyang Manon. Ilanging rasa tumlawung. Pambukane tata titi ngati-ati. *** Yen wus kambah kadyeku. Kalakone saka eneng ening eling. *** Sucine tanpa banyu. Lagehane tumalawung. Lamun lugu legutaning reh maligi. Meruhi marang kang momong. Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. *** Gagare ngunggar kayun. *** Mring jatining pandulu. . Wenganing alam kinahot. Mung nyunyuda mring hardaning kalbu. Tuladan marang waspaos. Panduking ndon dadalan satuhu. Sarat sareh saniskareng laku. Atetep telaten atul. Tan kayungyun mring ayuning kayun.

Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. Mring pamurunge lelakon. . Mring Hyang Suksma. Arahen dipun kecakup. *** Ruktine ngangkah ngukut. Kalamatan jroning alam kanyut. Ngiket ngruket Tri loka kakukut. Ingaranan pepuntoning laku. Lan kalaping Alam kono. Sembahing JIWA sutengong. Sucining lan awas emut. Sanyatane iku kanyatahan kaki. Sembah katri kang sayekti katur. Mring alaming lama manot. Suksmaning sahari-hari. *** Keleme mawa limut.Marma den awas den emut. *** Samengko kang tinutur. Den kandel kumandel kulup. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. *** Sayekti luwih prelu.

Setya budya pangekese dur angkara.Sajatine yen tan emut. . Tarlen mung pribadinipun. *** Angkara gung. Sarwa sareh saliring panganyut. Sayekti tan bisa amor. *** Pamete saka luyut. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. Sumirat sirat narawung. Tegese khas nyantosani. Kadya Kartika katongton. neng angga nagging gumulung. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. Lekase lawan khas. Gegolonganira. *** Nging aywa slah surup. Kono ana sajatining Hurup. Tri loka lekere kongsi. “PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. Kang katon tinonton ing kono.

*** Kang kadyeku. Semune ngaksama. wus sengsem rehing ngasamun. . Akale alangka. Durgamengtyas kang weh limput. kalebu wong ngaku-aku.Yen den umbar ambabar dadi rubeda. kasusu kaselak besus. Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. *** Taman limut. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma. Kereming karamat. *** Beda lamun. Kaya Sayid weton Mekkah. *** Yeku patut. Karana karoban ing sih. Keh pra Mudha mundhi lapal makna. Sarwa sareh saking mardi marta tama. Sapituduhira. Sesamane bangsa sisip. tinulat-ulat tinurut. *** Durung pecus. Amaknani lapal. Aja kaya jaman mangkin.

Kana kene kahanane apa beda. mupakate lan panemu. inguger graning jejantung. *** Lila lamun. Saserik sameng dumadi. Tri legowo nalangsa srah ing Bathara. rosing rasa kang rinuruh. *** Uger lugu. Ing drajat kajating urip. *** Nora weruh. . Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. Trima yen ketaman. Pasahe lan Tapa. den ta mrih pralabdeng kalbu. Yen kabul kabuka. kelangan nora gegetun.Elok jamane den mohi. *** Basa ngelmu. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. Angger padha marsudi. Yen Satriya Tanah Jawa. *** Bthara Gung. Lumebeting angga.

Sanapa senetan Suci. Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa.Jenek Hyang Wisesa. Mung janjine muring-muring. Kaya Buta buteng betah nganiaya. Lumuh ala hardane ginawe gada. kareme anguwus-uwus. *** Nora wus. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . Cupet kapepetan pamrih. Uwose tan ono. Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. Narka tan ana udani. *** Sakeh luput. Kaseselan hawa. ing kawruh kaselak jujul. ing angga tansah linimput. Linimpeting sabda. *** Durung punjul.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful