Contoh Tembang Pucung

1. Judul "Klenthing" Bapak Pucung. Cangkeme madhep mandhuwur. Sabamu ing sendhang. Pencoanmu lambung kereng. Prapteng wisma. Si pucung mutah guwaya. (ya itu yang namanya Klenthing). 2. Judul "Penthol Korek" Bapak Pucung. Amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara. Mati sajroning ngaurip. Mijil baka. Si pucung dadi dahana. (yo itu yang dinamakan penthol korek). 3. Judul "Sepur" Bapak pucung. Renteng-renteng koyo kalung. Dowo koyo ulo. Pencoanmu wesi miring. Sing disobo. Si pucung mung turut kutho. (yo iku yang dinamakan sepur). Kalau diamati, tembang pucung iku isine ciri barang 2 kalimat, tempat 1 kalimat dan pernyataan tempat 1 kalimat.

balas gunungsimping menulis on Sep 18, '08 bapak pucung dudu mego dudu mendhung ngagem rante waja karemane para tani yen mentiyung kala-kala nggondhol nyawa .. opo bedhe'-ane bang? ..

Tembang Pucung

Sep 18, '08 5:46 PM

kang kalebu tembang cilik. wanda kang pungkasan kudu “a”. utawa kacekak 12-a Tuladha: Ngelmu iku kelakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara (kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV) Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman Bapak pucung cangkemmu marep mandhuwur Sabane ing sendhang Pencokane lambung kering Prapteng wisma si pucung mutah guwaya Bapak pucung gedhemu meh podo gunung soko tanah plembang ngon-ingone sang bupati yen lumakso si pucung lembehan grana {coba batangen cangkriman ing dhuwur } Teks Macapat (Gambuh dan Pocung) OPINI | 13 September 2010 | 10:49 Dibaca: 10947 Kompasianer menilai bermanfaat Komentar: 1 1 dari 1 . lan wanda kang pungkasan kudu “a”. kacekak 8 -i gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda. kacekak 6 -a gatra katelu cacahe 8 wanda. iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”. lan wanda kang pungkasan kudu “i”.Tembang Pucung. kacekak 12-u. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada. gatra kapindho cacahe 6 wanda. • • • • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata.

FILSAFAT DIBALIK TEMBANG MACAPAT oleh Rudi Setiawan di Kompasiana tanggal 4 April 2010 dapat anda baca untuk mengetahui filsafat yang tergambar di tembang macapat. Lagi iki bangsa khas metokken anggit. Susucine asarana saking warih. Dhihin: Raga. Sinarawung wulang kang sinerung. Berikut saya tuliskan beberapa bait tembang macapat Gambuh dan Pocung yang saya salin dari koleksi buku kakek saya. Jiwo. Pakartine wong amagang laku. *** Ing nguni-uni durung. Sembah catur setyo lumuntur. Cipto. “GAMBUH” Samengko ingsun tutur. Sungguh disayangkan memang. . kaki Ing kono lamun tinemu. Tandha nugrahaning Manon. Pak Guru dan Bu Guru masih sempat mengajarkan beberapa tembang macapat dalam pelajaran Mulok (Muatan Loka) Bahasa Jawa. seolah-olah kebudayaan Jawa tesebut merupakan simbol keterbelakangan bagi beberapa orang yang sudah merasa modern. masih mengajarkan tembang Macapat tersebut. Namun saya tidak yakin kalau guru-guru SD sekarang. sebuah budaya Jawa yang adiluhung mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Kang wus lumrah limang waktu. Roso. Wantu wataking wewaton. *** Sembah Raga puniku. kita dapat melihat pelajaran hidup ang dapat dipetik dari teks tembang tersebut. terutama yang masih muda.Di zaman saya masih berada di Sekolah Dasar. Padahal apabila kita mencermati isi dari teks-teks tembang macapat tersebut dengan seksama. Semoga berguna untuk para pembaca.

Dhihin ajeg kapindhone ataberi.Mintokken kawignyanipun. Kena uga ingranan laku. *** Lire sarengat iku. Tata titi tumrah tumaruntun. Sarengate elok-elok. Akale haliru enggon. Ngarep-arep kurup arsa den kurebi. CAHYANING HYANG kinira yen karuh. Tan weruh yen Urip iku. Kang padha nembah Hyang Manon. *** Kasusu arsa weruh. . Bangsa srengat tan winor lan laku batin. Dadi nora duwe bingung. *** Yen ta jaman karuhun. Anggere padha nyalemong. *** Thithik kaya santri Dul. Saurute Pacitan pinggir pasisir. Ewon wong kang padha nggugu. Gajeg kadi santri brahi kidul.

Mbok lumuntur lantarane ring Utami. Bedha-bedha panduk panduking dumadi. Antenging ati nenungku. Angruwat ruweting batos. Otot daging kulit balung sungsum. Nugra ageming kaprabon. Nyenyeger badan mrih kaot. Rehne tuwa tuwase mung catur. Yen lumintu uga dadi laku. Laku Agung kang kagungan Narapati. *** Mangkono mungguh ingsun.Pakolehe putraningsung. *** Samengko sembah kalbu. *** Wong seger badanipun. . *** Nanging ta paksa tutur. Sayekti nora jumbuh. Tekad kang padha linakon. Ananging ta sarehne asnapun. Sing sapa temen tinemu. Tumrah ing rah memarah antenging ati.

Bangsa anggit yen ginigit ora dadi. Meruhi marang kang momong. Atetep telaten atul. Ilanging rasa tumlawung. Lamun lugu legutaning reh maligi. Mung nyunyuda mring hardaning kalbu. *** Yen wus kambah kadyeku. *** Gagare ngunggar kayun. Lagehane tumalawung. Sarat sareh saniskareng laku. *** Mring jatining pandulu. . Kono adiling Hyang Manon. Wenganing alam kinahot. Pambukane tata titi ngati-ati. Panduking ndon dadalan satuhu. Kalakone saka eneng ening eling. *** Sucine tanpa banyu. Tuladan marang waspaos.Patitis teteping kawruh. Tan kayungyun mring ayuning kayun.

Ngiket ngruket Tri loka kakukut. Sembahing JIWA sutengong. *** Keleme mawa limut. Kalakuwan kang tumrap bangsaning batin. Lan kalaping Alam kono. Mring Hyang Suksma. Den kandel kumandel kulup. *** Ruktine ngangkah ngukut. Mring alaming lama manot. Mring pamurunge lelakon. Sembah katri kang sayekti katur. Kalamatan jroning alam kanyut. Arahen dipun kecakup. Sanyatane iku kanyatahan kaki. Sucining lan awas emut. Jagad Agung ginulung lan Jagad cilik. *** Sayekti luwih prelu. *** Samengko kang tinutur. Suksmaning sahari-hari. .Marma den awas den emut. Ingaranan pepuntoning laku.

“PUCUNG” Ngelmu iku : kalakone kanthi laku. Tegese khas nyantosani. Tri loka lekere kongsi. neng angga nagging gumulung. Kono ana sajatining Hurup. *** Angkara gung. Setya budya pangekese dur angkara. *** Pamete saka luyut. Yeku Hurup pangarep Uriping Budi. Lekase lawan khas. Tarlen mung pribadinipun. *** Nging aywa slah surup. Kang katon tinonton ing kono.Sajatine yen tan emut. . Sarwa sareh saliring panganyut. Lamun yitna kayitnan kang miyatani. Gegolonganira. Kadya Kartika katongton. Sayekti tan bisa amor. Sumirat sirat narawung.

Yen den umbar ambabar dadi rubeda. wus sengsem rehing ngasamun. *** Taman limut. Sesamane bangsa sisip. kalebu wong ngaku-aku. Karana karoban ing sih. *** Durung pecus. Sapituduhira. Sihing Suksma ngerda sahardi gengira. kasusu kaselak besus. *** Beda lamun. Semune ngaksama. . Kaya Sayid weton Mekkah. Aja kaya jaman mangkin. *** Kang kadyeku. Durgamengtyas kang weh limput. tinulat-ulat tinurut. *** Yeku patut. Keh pra Mudha mundhi lapal makna. Sarwa sareh saking mardi marta tama. Amaknani lapal. Pedhak-pendhak angendhak gunaning janma. Kereming karamat. Akale alangka.

Elok jamane den mohi. Peksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekkah. Yen Satriya Tanah Jawa. kelangan nora gegetun. rosing rasa kang rinuruh. Yen kabul kabuka. Ing drajat kajating urip. Saserik sameng dumadi. *** Bthara Gung. Pasahe lan Tapa. Kana kene kahanane apa beda. *** Basa ngelmu. Tri legowo nalangsa srah ing Bathara. . Angger padha marsudi. inguger graning jejantung. Kuna-kuna kang ginilut Tri prakara. mupakate lan panemu. Kaya kang wus winahyeng sekar Sri Nata. *** Uger lugu. *** Nora weruh. den ta mrih pralabdeng kalbu. Lumebeting angga. Trima yen ketaman. *** Lila lamun.

ing angga tansah linimput.Jenek Hyang Wisesa. Tembang Pocung Ngelmu iku Kalakone kanthi laku Lekase lawan kas Tegese kas nyantosani . *** Durung punjul. Narka tan ana udani. Kaseselan hawa. *** Sakeh luput. Kaya Buta buteng betah nganiaya. Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa. Mung janjine muring-muring. Nora kaya kaya si Mudha mudhar angkara. Lumuh ala hardane ginawe gada. *** Nora wus. ing kawruh kaselak jujul. Uwose tan ono. Sanapa senetan Suci. Linimpeting sabda. Cupet kapepetan pamrih. kareme anguwus-uwus.

Setya budaya pangekese dur angkara Angkara gung Neng angga aggung gumulung Gogolonganira Triloka lekere kongsi Yen den umbar ambabar dadi rubeda Bada lamun Kang sus sengsem reh ngasamun Semune ngaksama Sasamane bangsa sisip Sarwa sareh saking mardi martotama Taman limut Durgameng tyas kang weh limput Karem ing karamat Karana karoban ing sih Sihing sukma ngreda sahardi gengira Yeku patut Tinulad-tulad tinurut Sapituduhira Aja kaya jaman mangkin Keh pra mudha mundhi diri lapal makna Durung pecus Kesusu kaselak besus Amaknani lapal Kaya sayid weton mesir Pendak-pendhak mengendhok gunaning janma Kang kadyeku Kalebu wong ngaku-aku Akale alangka Elok jawane den mohi .

Paksa ngangkah langkah met kawruh ing Mekah Nora weruh Rosing rasa kang rinuruh Lumeketing angga Anggere padha marsudi Kana-kene kaanane nora beda Uger lugu Den ta mrih pralebdeng kalbu Yen kabul kabuka Ing drajad kajating urip Kaya kang wus winahyeng sekar Srinata Basa ngelmu Mupakate lan panemu Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna-kuna kang ginilut tri-prakara Lila lamun Kelangan nora gegetun Trima yen kataman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara Gung Inguger 'graning jajantung Jenek Hyang Wisesa Sana pasenbedan suci Nora kaya si mudha mudhar angkara Nora uwus Kareme anguwus-uwus Uwose tan ana Mung janjine muring-muring .

Kaya buta muteng betah nganiaya Sakeh luput Ing angga tansah linimput Linimpat ing sabda Narka lan ana udani Lumuh ala ardane ginawe gada Durung punjul Ing kawruh kaselak jukul Kaseselan hawa Cepet kapepetan pamrih Tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa Diambil dari Serat Wedhatama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful