Anda di halaman 1dari 27

Kurikulum Standar d Sekolah Rendah (KSSR)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
4/24/12 11

Latar Belakang
Kurikulum Sekolah Rendah

1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 KBSR (Semakan) 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
4/24/12 22

KURIKULUM KEBANGSAAN
SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN
[ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ]

4/24/12

33

PERBEZAAN KBSR & KSSR


Click to edit Master subtitle style 4/24/12

Bentuk KBSR
KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA


Kerohanian, Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan

MURI D

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi


Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

4/24/12

55

Bentuk KSSR

4/24/12

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

BAHASA

Keusahawanan
NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif

Kreativiti dan Inovasi


PATRIOTISME

Teknologi Maklumat & Komunikasi


PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

4/24/12

77

KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek 4/24/12 pengetahuan,

Kurikulum Berasaskan Standard

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
88

Mengapa Standard?

Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p

Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for 4/24/12 learning)


99

Organisasi & Per untukan Masa KSSR Tahap


BIL MODUL TERAS ASAS
1 2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil 4 5 6 7 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 180 60 30 180 120 60 30 180 360 120 60 30 180 360 300 300 150 360 300 150

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT

MODUL TERAS TEMA


8 Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Dunia Muzik 9 Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60

MODUL ELEKTIF
10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun Perhimpunan
1010

90 30

30

30

4/24/12

Jumlah

1380

1380

1380

BIL

Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap II MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT

MATA PELAJARAN TERAS


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend. Seni Visual Pend. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF

300 300 180 120 180 60 30 60 30 60 60

270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60

270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60

13

B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan

90 30

30

30 1500

4/24/12

Jumlah

1500 1111 1500

Dokumen Kurikulum
Bahan Kurikulum Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum Buku Teks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusahawanan Buku Panduan TMK
4/24/12
1212

Penilaian P&P

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran Menggunakan pelbagai kaedah penilian

Bersifat autentik dan holistik


1313

4/24/12

Apakah saluran yang disediakan kepada guru-guru yang menghadapi masalah berkaitan KSSR?
1.

Guru digalakkan menghubungi JU, pegawai PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan KSSR. KPM menyediakan laman web KSSR ( www.moe.gov.my/bpk) untuk memudahkan guru berinteraksi sekiranya menghadapi masalah.

1.

4/24/12

1414

KBSR (1983-2010)
REKA BENTUK KURIKULUM Linear berasaskan 3 Bidang: Komunikasi Manusia dan Alam Kelilingnya Perkembangan Diri Individu

KBSR VS KSSR (bermula 2011) KSSR

BAHAN KURIKULUM Sukatan Pelajaran ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan FOKUS 3M (Membaca, Menulis dan Mengira)

REKA BENTUK KURIKULUM Modular berasaskan 6 Tunjang: Komunikasi Kerohanian, Sikap & Nilai Kemanusiaan Perkembangan Fizikal & Estetika Sains dan Teknologi Keterampilan Diri BAHAN KURIKULUM Dokumen Standard Kurikulum ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Elektif. Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Mata pelajaran Teras & Elektif

FOKUS 4M (Membaca, Menulis Mengira dan Menaakul). Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan 4/24/12 dan Kreatif dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)

Kesimpulan
q

Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.
1616

4/24/12

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS Click to edit Master subtitle KEBANGSAAN style TAHUN 2

4/24/12

SUSUNAN KANDUNGAN KURIKULUM STANDARD BM


Standard Kandungan ( Sukatan Pelajaran)
Click to edit Master subtitle style

Standard Pembelajaran ( Huraian Pelajaran)


4/24/12

Kemahiran Bahasa
Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Aspek Seni Bahasa Aspek Tatabahasa Click to edit Master subtitle style

4/24/12

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


(Tulis objektif-objektif ini dalam rancangan harian)
Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:
mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat; mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul; mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul; bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan frasa yang betul, ayat yang mengandungi kata panggilan bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila; berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

4/24/12

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA


Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat majmuk yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding , digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul; membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, berjeda, sebutan yang jelas, mengikut tanda baca dan intonasi yang betul; membaca dan memahami maklumat tersurat daripada bahan multimedia untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul; membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik bertujuan menyatakan maksud dan memindahkan maklumat dengan betul;dan membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan, memperkaya kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

4/24/12

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS


Objektif Kemahiran Menulis
Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: menulis secara mekanis pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik; menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas; membina dan menulis, perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik; membina dan menulis jawapan berpandukan gambar dengan betul dan tulisan yang kemas; membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul; menuliskan imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat; mencatat maklumat yang betul untuk membanding beza dan menghubung kait maklumat daripada sesuatu sumber; menulis untuk menyampaikan maklumat yang berbentuk prosa menggunakan perkataan, diksi, frasa, ayat serta menegaskan kesantunan berbahasa. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul; dan mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

4/24/12

KEMAHIRAN MENULIS
Terdapat dua jenis kemahiran yang perlu dicapai dalam menyampaikan pengajaran penulisan. a.Kemahiran menulis secara mekanis b.Kemahiran untuk pelahiran ( mental ) KEMAHIRAN MENULIS SECARA MEKANIS -perlu dikuasai pada peringkat awal agar murid dapat hasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. -aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti membuat corak, menekap dan membentuk huruf. -memberi latihan dan pengalaman asas untuk membantu murid mnguasai kemahiran menuis seperti menulis huruf,menulis suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat. -antara latihan yang boleh dijalankan ialah:a. latihan pergerakan tangan, otot, jari dan membentuk atau membuat garisan-garisan, bulatan, segisegi, bentuk-bentuk awan larat dan sebagainya. b.tunjukkan cara pergerakan tangan, tulis di awangan, di pasir, di ppan tulis dan sebagainya. c.Bermain dengan plastisin, menyusun benda-benda dan melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan. d. melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf, menulis perkataan dan ayat. e. mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, tegak atau condong, jarak, kekemasan dan kebersihan dan lain-lain. f. melatih menulis cepat, jelas dan senang dibaca. g.melatih menulis cantik. KEMAHIRAN MENULIS UNTUK PELAHIRAN ( MENTAL ) Kemahiran ini dikuasai biasanya setelah murid-murid mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran ini banyak melibatkan mental Antara latihan mental yang boleh dijalankan untuk mendapat kemahiran menulis ini ialah:Latihan pernyataan fikiran atau pendapat Latihan pernyataan perasaan Latihan pernyataan kehendak Latihan mengeluarkan pendapat yang tulen dan asli

4/24/12

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA


Objektif Aspek Seni Bahasa
Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: menyebut dan memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui persembahan nyanyian dan gerak laku secara didik hibur; mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur; Click to dengan sebutan yang jelas mengujarkan dialogedit Master subtitle style dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur;dan melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.

4/24/12

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA


Objektif Aspek Tatabahasa
Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia, kata nama khas hidup manusia dan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata hubung dan kata tanya dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul mengikut konteks; memahami dan membina ayat dasar dengan betul mengikut konteks;dan memahami dan membina ayat penyata menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

4/24/12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 2 Bestari Kebudayaan - Makanan Kita 7.30 8.30 pagi 1.4.4 / Literasi 3.2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. 2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. 3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi. 4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Akitiviti Literasi 1. Menyebut dan memahami frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam ayat permintaan berdasarkan dialog.
1.

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar

Nilai Murni berbudi bahasa, jujur Keusahawanan sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Radio/komputer, slaid powerpoint gambar-gambar tunggal, kad gambar, lembaran kerja

Penilaian Pengajaran Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid powerpoint yang dan Pembelajaran dipaparkan. Refleksi 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

4/24/12

Sekian, Terima kasih

4/24/12

2727