Anda di halaman 1dari 3

Journal Kurikulum, 10/2002 VTRD, CIAST

Kajian Keberkesanan Kurikulum Sedia Ada


Zuraka B. Yusofa dan Sharida Mohd Sharif b
Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Latihan Vokasional CIAST, Jln Petani 19/1,Seksyen 19 Shah Alam 49000, Selangor Tel : 03-55415736 ext : , Fax : 03-55481441, E-mail :zurakayusof@yahoo.com Bahagian Pembangunan Pengajar dan Penyelia Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Latihan Vokasional CIAST, Jln Petani 19/1,Seksyen 19 Shah Alam 49000, Selangor Tel : 03-55415736 ext : 158, Fax : 03-55481441, E-mail :sharida777@yahoo.com
b a

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji status dan pengendalian kurikulum sedia ada yang dijalankan di ILJTM. Sampel kajian diperolehi daripada 927 orang pensyarah yang terdiri daripada pelbagai gred jawatan, kursus, tempoh perkhidmatan dan taraf perkhidmatan sepanjang bertugas di ILJTM. Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen utama. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan SPSS. Keputusan mendapati keupayaan kurikulum sedia ada di ILJTM perlu dipertingkatkan untuk menghasilkan kualiti terutama dari aspek pensyarah, pelajar, kurikulum dan peralatan latihan.

2.0 PERSOALAN KAJIAN


ILJTM telah menyusun kurikulumnya berasaskan kepada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang dikeluarkan oleh MLVK bagi memastikan kualiti latihan yang dijalankan adalah selari dengan kehendak industri. Di ILJTM, NOSS telah dijadikan asas dalam penggubalan kurikulum dan bahan pengajaran sama ada dalam pembentukan sukatan latihan, panduan pembelajaran dan juga bahan pembelajaran bertulis. Namun demikian timbul beberapa persoalan sejauh manakah kurikulum yang telah disusun dapat meninggalkan kesan yang positif kepada para pelajarnya, adakah kurikulum yang telah dibangunkan tersebut benar-benar menepati kehendak dan keperluan tenaga mahir di negara ini dan adakah aktiviti-aktiviti pengajaran yang dipertanggungjawabkan kepada para pensyarah telah dilaksanakan sebagaimana yang termaktub dalam kurikulum yang sedia ada.

1.0 PENGENALAN
Laporan ini adalah bertujuan untuk memaklumkan secara terperinci penemuan yang diperolehi daripada Kajian Keberkesanan Kurikulum Sedia Ada di ILJTM yang telah dijalankan oleh Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Latihan Vokasional (VTRD). Melalui laporan ini adalah diharapkan dapat membantu pihak pengurusan melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan untuk mewujudkan kurikulum di ILJTM yang lebih berkualiti dan efektif sekaligus melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan ketrampilan seiring dengan perkembangan teknologi terkini.

4.0 METODOLOGI
Instrumen utama pengumpulan data kajian ini adalah dengan menggunakan borang soal selidik. 4.1 Responden Kajian Seramai 333 responden (55.2%) dari gred jawatan J5 diikuti 172 responden (28.5%) dari gred jawatan J7, 59 responden (9.7%) dari gred jawatan J3, 34 responden (56%) dari gred

jawatan J4 dan 5 responden (0.4%) dari gred jawatan J6 merupakan responden kajian ini. 4.2 Metodologi Kajian Bermula pada 11 Oktober 2002, sebanyak 1292 keping borang soal selidik telah dihantar ke Bahagian Kawalan Teknikal ILJTM dengan menggunakan perkhidmatan pos dan juga serahan tangan. Borang kajian yang telah diisikan oleh responden perlu dikembalikan ke VTRD untuk tujuan penganalisaan sebelum atau pada 11 November 2002. Namun demikian sehingga tarikh tersebut hanya 840 keping maklumbalas diterima semula oleh pihak VTRD dan oleh kerana itu satu surat peringatan telah dihantar ke institut yang masih belum mengembalikan borang soal selidik supaya berbuat demikian sebelum 31 Disember 2002. Selepas tarikh tersebut, VTRD telah menerima sebanyak 1110 maklumbalas tetapi hanya 927 maklumbalas sahaja yang layak dianalisa dan dijadikan sampel untuk kajian ini. 183 maklumbalas terpaksa ditolak kerana mengembalikan borang kosong, maklumbalas tidak lengkap dan responden tidak terlibat langsung dengan aktiviti pengajaran. Manakala 182 keping lagi tidak dikembalikan. 4.3 Analisis Data Data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS, iaitu kaedah statistik deskriptif dengan mengenalpasti kekerapan dan peratusan untuk memperolehi maklumat-maklumat maklumbalas yang terkumpul dengan lebih terperinci.
(%)

70 60 50 40 30 20 10 0 8
Sangat membantu Tidak membantu

62.5

21.5 7.7 0.3


Membantu

Amat membantu Kurang membantu

Carta 1, Peratus bahan pembelajaran

40 35 30 25 (%) 20 15 10 5 0

39.9 33.5

18.4

2.8

5.4
Sangat membantu Membantu Kurang membantu Tidak membantu

Amat membantu

Carta 2, Peratus bilangan peralatan/mesin di bengkel Manakala bahan kurikulum ILJTM iaitu sukatan latihan, panduan pembelajaran dan bahan pembelajaran bertulis masih di tahap 51% hingga 75% dan diikuti maklumbalas responden terhadap kemudahan fizikal seperti peralatan atau mesin masih di tahap skala mencukupi. 5.2 Kaitan Kurikulum ILJTM dengan NOSS Secara keseluruhannya, kurikulum ILJTM memenuhi kehendak NOSS. Di mana fungsi NOSS digunakan sebagai asas penggubalan sukatan latihan di dalam proses pembelajaran di ILJTM. 5.3 Kefahaman Responden terhadap Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) Didapati para pensyarah memahami NOSS dalam menjalankan latihan. sebahagian kecil sahaja pensyarah menjadikan NOSS sebagai sukatan kerana majoriti pensyarah ILJTM fungsi Hanya yang latihan terdiri

5.0 KEPUTUSAN KAJIAN


Beberapa pemerhatian dapat dirumuskan terhadap kajian ini di antaranya adalah: 5.1 Keberkesanan Kurikulum Sedia Ada Keberkesanan kurikulum sedia ada masih di tahap memuaskan. Ini adalah berdasarkan kepada pendapat pensyarah di mana dari segi pengalaman pensyarah hanya 62.2% mempunyai pengalaman di dalam bidang pengajaran kurang daripada 3 tahun manakala 37.8% mempunyai pengalaman bidang pengajaran lebih dari 4 tahun.

daripada pensyarah baru yang mempunyai pengalaman di dalam bidang pengajaran kurang dari 3 tahun. 5.4 Pembangunan Kurikulum Sedia Ada Kurikulum sedia ada didapati belum mencapai tahap keseragaman dan kelengkapan sukatan latihan, panduan pembelajaran dan bahan pembelajaran bertulis kerana masih berada di tahap yang sederhana dengan purata skor adalah di antara 51% hingga 75%. 5.5 Keperluan Kapasiti Pensyarah
56.50% 43.50%

untuk mengelakkan pensyarah bebanan tugas yang banyak. 6.4 Latihan dan Kursus.

menanggung

Keperluan latihan kemahiran bagi pensyarah sebelum menjalankan/mengendali kursus kepada pelajar. 6.5 Buku Panduan Mengajar. Penggunaan buku Panduan Mengajar bertujuan untuk merancang aktiviti pengajaran yang lebih bersistematik. 6.6 Panduan Pembelajaran Pembelajaran Bertulis. dan Bahan

ya

tidak

Diwujudkan dalam bentuk pembukuan iaitu buku teks atau cakera padat. 6.7 Sistem Penilaian. Perlulah lebih praktikal, bersesuaian dan terkini. 6.8 Latihan atau Kursus Psikologi Dalam Latihan Perlulah diterapkan kepada para pensyarah bagi persediaan mental apabila berlakunya transisi latihan berbentuk konvensional kepada etraining. 6.9 Perlantikan Jawatankuasa Jawatankuasa semakan perlu diwujudkan bagi memastikan kualiti dalam penghasilan kurikulum yang telah dibangunkan. Diikuti dengan perakuan satu jawatankuasa tertinggi yang akan mengarahkan perlaksanaan dan penggunaan kurikulum yang telah dibangunkan. 6.10 Perhatian dan Kerjasama Mengutamakan aktiviti pembangunan kurikulum. penyelidikan dan

Carta 3, Pendapat responden mengenai peratus keperluan bilangan pensyarah di bengkel Penambahan kapasiti pensyarah amat diperlukan bagi menampung pertambahan pelajar yang ramai serta tugas pensyarah yang tidak hanya di hadkan untuk mengajar sepenuhnya tetapi juga dipertanggungjawabkan dalam mengendalikan pelbagai tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan institut. Ini menimbulkan kesulitan kepada para pensyarah untuk mengatasi masalah apabila meninggalkan kuliah/bengkel dan menggantikan kuliah tersebut di waktu yang lain.

6.0 CADANGAN
Berdasarkan penemuan analisa beberapa cadangan telah dibuat: kajian ini,

6.1 Penyemakan Kurikulum ILJTM Perlu penggubalan kurikulum dibuat sekurangkurangnya setiap 3 hingga 5 tahun. 6.2 Mesin atau Peralatan Menaiktaraf peralatan supaya selari dengan peredaran teknologi serta mengkaji semula setiap 3 hingga 5 tahun. 6.3 Agihan Kerja Pihak pengurusan institut diminta untuk memastikan agihan kerja yang lebih rasional

7.0 KESIMPULAN
Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa keupayaan kurikulum sedia ada di ILJTM perlu dipertingkatkan untuk menghasilkan kualiti terutama dari aspek pensyarah, pelajar, kurikulum dan peralatan latihan. Melalui usaha-usaha pembangunan dan penambahbaikan kurikulum, kedudukan dan tahap kualiti bahan pembelajaran/kurikulum dapat dipertingkatkan.