Anda di halaman 1dari 31

Falsafah Pendidikan Moden Barat

Click to edit Master subtitle style

Dibentang oleh, Philip Hii Ung Teck Ethan Hiew Yi Hong Teo Wee Shen Wong Vun Sen
4/24/12

Progresivisme

4/24/12

KONSEP
Ahli progresivisme melihat perubahan sebagai

intipati realiti.

Bagi mereka, ilmu hanya sesuatu yang

bersifat relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini ini sahaja.
Ianya tidak boleh dianggap sebagai benar

buat selama-lamanya.

4/24/12

Kerana realiti dikatakan melalui perubahan

secara berterusan.

Maka seorang yang berpendidikan ditakrifkan

sebagai seorang yang mempunyai celik akal bagi membolehkannya menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam kehidupannya.
Berbeza dengan mazhab perenialisme, ahli

mazhab ini tidak percaya wujudnya ketelusan yang tetap dan penting untuk dikuasai oleh anak murid kita.

4/24/12

Matlamat Pendidikan

Menyediakan golongan murid agar berupaya

mengakomodasi sebarang perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. berkebolehan untuk mencari alternatif penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang timbul.

Seorang yang berpendidikan sebaik-baiknya

4/24/12

Tumpuan
Menurut ahli progresivisme, pada asasnya,

ilmu hanya merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini. selama-lamanya.

Namun, ia bukan sesuatu yang benar buat Maka mazhab mempunyai pandangan

tersendiri mengenai jenis kurikulum,peranan guru, kaedah mengajar dan peranan murid.

4/24/12

Jenis Kurikulum
Pada dasarnya, manusia adalah bersifat baik, Oleh itu, murid harus diberi kebebasan untuk

memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari.

Kebebasan ini akan memastikan bahawa

mereka akan pelajari apa yang mereka minati.


Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan

dan mereka juga dapat memaksimumkan kebolehan dan potensi masing-masing.


4/24/12

Peranan Guru
Sebagai pembimbing dan membantu anak

murid mereka untuk menangani sebarang masalah dalam persekitaran mereka yang sentiasa berubah-ubah.

Pengurus pengajaran yang bertanggungjawab

untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, mengemukakan soalan yang merangsangkan pemikiran anak muridnya dan membimbing minat mereka ke arah yang produktif.
4/24/12

Kaedah Mengajar
Pendekatan induktif diberi penekanan agar

memberi murid-murid peluang untuk memikirkan penjelasan bagi isu-isu pendidikan yang timbul serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang sering berubah.

4/24/12

Kaedah mengajar yang disyorkan:


1. Pengajaran kemahiran menyelesaikan

masalah yang menggunakan pendekatan induktif dan berpandukan kaedah saintifik. kaedah hafalan maklumat serta fakta yang abstrak tidak digalakkan sama sekali.

. Pendidikan formal yang mengutamakan

4/24/12

2.

Kerja makmal dan eksperimen yang menyediakan peluang untuk penerokaan alam sekeliling.

4/24/12

3. Pengalaman langsung dengan persekitaran. . Misalnya: . Kerja lapangan dan lawatan ke tempat-

tempat tertentu agar membantu muridmurid mengaitkan pembelajaran dengan isuisu sosial, politikal dan ekonomi.

4/24/12

Peranan Murid
Lanjutan drpd pengajaran berbentuk induktif,

maka tugas murid ialah untuk mencari keterangan masing-masingbagi menjelaskan fenomena yang diberi oleh guru.

Mereka seharusnya belajar bagaimana cara

untuk mengemukakan soalan mengenai alam sekeliling.

4/24/12

Rekonstruktivisme

4/24/12

Konsep
Menurut ahli rekonstruktivisme, sekolah

dianggap sebagai pemangkin utama untuk meningkatkan keadaan hidup manusia. dikemukakan dalam bidang pendidikan dan sosial.

Ini berlaku melalui pembaharuan yang

4/24/12

Maka sekolah merupakan satu landasan yang

amat sesuai di mana suatu masyarakat baru boleh dibentuk. menjejaskan pembangunan masyarakat dan menimbulkan krisis budaya.

Ini untuk mengenalpasti masalah sosial yang

4/24/12

Matlamat Pendidikan
Sehubungan dengan konsep di atas, maka

pendidikan bermatlamat untuk mengasaskan corak budaya baru serta menghapuskan penyakit sosial

4/24/12

Tumpuan
Kita akan teliti pandangan mazhab

rekonstruktivisme mengenai :

v Jenis kurikulum v Peranan guru v Kaedah mengajar v Peranan guru

4/24/12

Jenis Kurikulum
Terdiri daripada bidang sains sosial

terutamanya mata pelajaran kajian sosial yang memberi tumpuan kepada kecenderungan semasa dan masa depan, di samping isu-isu tempatan (local) dan antarabangsa (global).

4/24/12

Peranan Guru
Guru hendaklah bertugas sebagai agen

perubahan dan pembaharuan.

Guru perlu bersifat kreatif dan inovatif dalam

pengajaran dan pembelajaran bilik darjah.

4/24/12

Kaedah Mengajar
Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan

di mana murid-murid diajar kemahiran penyelesaian masalah melalui aktiviti, sumbangsaran, main peranan dan simulasi.

4/24/12

Peranan Murid
Murid-murid perlu mengambil bahagian yang

aktif.

Mereka hendaklah berani untuk mencuba

serta sanggup mengubah paradigma lama masing-masing.

4/24/12

Eksisensialisme

4/24/12

Mazhab eksistentialisme berfokuskan kepada

fitrah kewujudan manusia. sebarang tujuan.

Manusia dianggap sebagai dilahirkan tanpa Ahli eksistentialisme melihat realiti sebagai

sesuatu yang bersifat subjektif dan hanya boleh didefinisikan oleh individu yang berkenaan sahaja.

4/24/12

Konsep
Maka seseorang individu seharusnya

bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar.

4/24/12

Matlamat Pendidikan
Sekolah atau guru tidak mempunyai hak

untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid-murid kita. digariskan.

Oleh itu, maka matlamat pendidikan tidak

4/24/12

Jenis Kurikulum
Memandangkan murid-murid

bertanggungjawab ke atas pendidikan masing-masing, maka tidak menghairankan jika kurikulum eksistensialisme tidak mempunyai mata pelajaran khusus. bersifat estetik dan berfalsafah seperti seni, kesusasteraan dan drama difikirkan relevan.

Walao bagaimana, mata pelajaran yang

4/24/12

Peranan Guru
Guru berperanan sebagai pemangkin yang

menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid mereka meluahkan perasaan dan emosi.

4/24/12

Kaedah Mengajar
Kaedah mengajar yang digunakan biasanya

adalah berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. digunakan bagi membolehkan murid-murid meluahkan perasaan, dan pemikiran mereka secara mendalam.

Main peranan serta simulasi banyak

4/24/12

Peranan Murid
Murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri

secara aktif agar dapat memaksimumkan peluang pendidikan yang disediakan.

4/24/12

Mazhab Konsep aspek Moden Progresivism Manusia e berupaya menyesuaik an diri terhadap perubahan

Matlamat pendidikan Menghasilka n individu yang sedia ada menghadapi perubahan dalam kehidupan

tumpuan

Kurikulum: kebebasan memilih subjet Guru: pembimbing Kaedah mengajar: induktif Murid: mencari ilmu &aktif

Rekonstrukti Sekolah Mengasaska Kurikulum: sains svisme merupakan n corak sosial landasan budaya baru Guru: agen 4/24/12 membentuk perubahan